Mastervolt AGM 12/160 (group 4D) Benutzerhandbuch

Mastervolt AGM 12/160 (group 4D) Benutzerhandbuch
USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING / BETRIEBSANLEITING
MODE D’EMPLOI / MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L’USO
AGM BATTERY
55Ah / 70Ah / 90Ah / 130Ah / 160Ah / 225Ah / 270Ah
MASTERVOLT
Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31-20-342 21 00
Fax.: +31-20-697 10 06
www.mastervolt.com
10000010148/07
ENGLISH
Observe these instructions and keep them
located near the battery for future
reference. Work on the battery should only
be carried out by qualified personnel.
Do not smoke or introduce sparks in the
vicinity of the battery. Explosion and fire
hazards are present.
While working on batteries wear protective
eye-glassing and clothing. Observe
accident protection rules.
Any acid splashes on the skin or in the eyes
must be flushed with plenty of water
immediately. Then seek medical
assistance. Spillages on clothing should be
rinsed out with water.
General
Mastervolt AGM batteries are immediate ready for use.
Installation
• Prior to installation check battery for mechanical
damages and firmly tightened terminals.
• Recommended torque for screw connections: 14.7 to
19.6 Nm / 130 to 170 InLbs (Model 55Ah: 11 to 14.7
Nm / 97 to 130 InLbs).
• Installation angle of the battery: 180º. Installation in
upright position is recommended.
• Keep >1cm />0.5 inch space between the batteries.
• Keep away from heat sources.
• Allowed operating temperature: –20 to 55ºC / –4 to
131ºF; Nominal operating temperature: 5 to 35ºC / 41
to 95ºF. Recommended at 25ºC/ 77ºF. The battery life
is halved for every 10ºC of rise in temperature. Lower
temperatures will reduce the available capacity
• Under overcharging conditions lead acid batteries can
vent an explosive mixture of hydrogen gas. If
contained, assure adequate ventilation.
• Clear the terminals before connection.
• During installation all loads and chargers must be
switched off.
• For best possible connection, direct mounting of the
cable lug to the battery post is recommended.
Therefore the battery pole adapter should be removed
first. See figure 6.
• Use properly sized and reliable cable lugs and battery
terminals. Tighten all connections firmly.
• Connect the battery with correct polarity. The
position of the battery poles may differ from
previous installed batteries!
• Connect the minus cable last of all.
• Use protective battery terminal insulators.
• Batteries in series or parallel must be of the same
brand, type, capacity and state of charge. Do not mix
old and new batteries. See figure 1 to 5 if batteries
must be connected in parallel or in series.
Explosion and fire hazard. Do not short
circuit, use insulated tools.
Electrolyte is strongly corrosive. Under
normal conditions contact with electrolyte is
impossible. If the housing is damaged the
electrolyte can be available.
Batteries are heavy. Ensure adequate
mounting security and always use suitable
handling equipment for transportation.
Metal parts of the battery are always alive.
Do not place tools or other items on the
battery. Do not wear any metallic items
such as watches, bracelets, et cetera.
Charging
Use only chargers with IUoUo characteristic.
Voltage settings: float charge 13.80V @ 25ºC / 77ºF;
absorption charge 14.25V @ 25ºC / 77ºF (max 5 hrs).
Temperature compensated charging is recommended
(–30mV/ºC or –17mV/ºF).
Maximum charge current: 30% of rated capacity @ C10.
Incomplete charges may damage the batteries. Therefore
the batteries must be charged to the full 100% regularly,
at least every month.
Discharge
Avoid deep discharges. Regular discharges beyond 50%
of the nominal capacity are not recommended as they
might shorten the lifetime of the battery.
Recharge the battery immediately after a discharge.
Never discharge below the final discharge voltage. The
final discharge voltage is related to the discharge current.
See table “Final discharge voltage”.
Maintenance
Check batteries and connections on a regular base, at
least every three months. Defects such as loose or
corroded connections must be corrected immediately.
Keep battery in charged condition.
Elevated environmental temperatures increase the selfdischarge rate of the batteries. See “Battery storage”
Batteries should be recharged when the open circuit
voltage drops below 12.3 Volt.
Keep the battery dry and clean. Use only a wet soft cloth
to clean the battery. Never use any additives, acids
and/or scourers.
Do not open the battery. Never add acid or distilled water.
Disposal of batteries
Spent batteries are harmful to health and the
environment. Therefore batteries may not be
mixed with domestic or industrial waste but
must be collected and recycled separately.
Contact your supplier for recollection and
recycling of batteries or contact an
authorized waste management company.
NEDERLANDS
Lees deze instructies aandachtig door en
bewaar ze in de nabijheid van de accu’s
voor het raadplegen ervan op een later
tijdstip. Werkzaamheden aan de accu’s
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
daartoe gekwalificeerde personen.
Niet roken. Accu buiten bereik onstekingsbronnen houden.
Explosie- en brandgevaar.
Draag een veiligheidsbril en beschermende
kleding bij werkzaamheden aan accu’s.
Neem voorschriften ter voorkoming van
ongevallen in acht
Zuurspatten op de huid of in de ogen
onmiddellijk met een ruime hoeveelheid
water uitspoelen. Hierna een arts
raadplegen. Bij morsen kleding met water
uitspoelen
Algemeen
Mastervolt AGM accu’s zijn direct klaar voor gebruik.
Installatie
• Controleer de accu vóór installatie op mechanische
beschadigingen en goed aangedraaide aansluitingen.
• Aanbevolen aandraaimoment voor de
schroefverbindingen: 14.7 tot 19.6 Nm (model 55Ah:
11 tot 14.7 Nm).
• Maximale installatiehoek: 180º. Rechtopstaande
installatie (verticaal) wordt aanbevolen.
• Houd tenminste 1cm ruimte tussen de accu’s.
• Niet in de nabijheid van warmtebronnen installeren.
• Toegelaten bedrijfstemperatuur: –20 tot 55ºC.
Nominale bedrijfstemperatuur: 5 tot 35ºC.
Aanbevolen: 25ºC. Iedere 10ºC temperatuursstijging
resulteert in een halvering van de levensduur. Een
lagere temperatuur vermindert de beschikbare
capaciteit.
• In geval van overladen kan bij loodzuuraccu’s een
explosief mengsel van waterstofgas vrijkomen. Zorg
voor voldoende ventilatie indien de accu’s in een
afgeschermde ruimte worden geïnstalleerd.
• Maak de accupolen schoon alvorens aan te sluiten.
• Gedurende de installatie moeten alle belastingen en
laders uitgeschakeld zijn.
• Voor de beste verbinding wordt een directe
aansluiting van een kabeloog op de accupool
aanbevolen. Verwijder daartoe eerst de
opschroefbare accupool. Zie figuur 6.
• Gebruik betrouwbare en correct gedimensioneerde
kabelogen en accuklemmen. Draai alle aansluitingen
goed vast!
• Sluit de accu met de juiste polariteit aan. De
positie van de plus- en minpool kan afwijken van
de accu die voordien geïnstalleerd was!
• Sluit de minpool als laatste aan.
• Gebruik kunststof beschermkappen om elektrische
verbindingen te isoleren.
• Bij serie of parallel geschakelde accu’s moeten het
fabrikaat, het type, de capaciteit en de
ladingstoestand gelijk zijn. Gebruik geen oude en
nieuwe accu’s door elkaar. Zie figuren 1 t/m 5 indien u
de accu’s parallel of in serie wilt aansluiten.
Explosie- en brandgevaar. Niet kortsluiten.
Gebruik geïsoleerd gereedschap.
Elektrolyt is sterk corrosief. Onder normale
omstandigheden is het aanraken van de
elektrolyt niet mogelijk. Bij een beschadigde
accu is dit echter wel mogelijk.
Accu’s zijn zwaar. Gebruik altijd geschikte
transportmiddelen. Zorg voor een goede
bevestiging van de accu.
Op metalen delen van de accu staat altijd
spanning. Plaats geen gereedschappen of
andere voorwerpen op de accu. Draag
geen metalen voorwerpen zoals horloges,
armbanden, enzovoort
Laden
Gebruik uitsluitend laders met IUoUo karakteristiek,
ingesteld op de volgende laadspanningen: floatspanning
13.80V @ 25ºC; absorptiespanning 14.25V @ 25ºC
(max. 5 uur). Temperatuur gecompenseerd laden wordt
sterk aanbevolen (–30mV/ºC).
Maximale laadstroom: 30% van de nom. C10 capaciteit.
Onvolledige ladingen kunnen de accu beschadigen
Daarom moet de accu regelmatig, tenminste eens per
maand, tot 100% geladen worden.
Ontladen
Vermijd diepe ontladingen Regelmatig ontladen tot meer
dan 50% van de nominale capaciteit wordt afgeraden
omdat dit een verkorting van de levensduur van de accu
tot gevolg heeft.
Laad de accu onmiddellijk weer op na iedere ontlading.
Ontlaad de accu nooit beneden de laagste
ontlaadspanning. De laagste ontlaadspanning is
afhankelijk van de ontlaadstroom. Zie tabel “Final
discharge voltage”.
Onderhoud
Controleer de accu en aansluitingen op regelmatige
basis, tenminste iedere drie maanden. Repareer
defecten zoals losse of gecorrodeerde aansluitingen
onmiddellijk.
Houd de accu in opgeladen toestand!
Een verhoogde omgevingstemperatuur leidt tot een
snellere zelfontlading van de accu. Zie “Battery storage”.
De accu moet opnieuw geladen worden wanneer de
open klemspanning lager is dan 12.3 Volt.
Houd de accu schoon en droog. Gebruik slechts een
zachte vochtige doek om de accu schoon te maken.
Gebruik nooit toevoegingen, zuren en/of schuurmiddelen
De accu mag niet geopend worden. Nooit zuur of
gedestilleerd water toevoegen!
Afvoer van accu’s
Afgedankte accu’s zijn schadelijk voor de
gezondheid en het milieu. Accu’s en mogen
daarom niet als huishoudelijk of industrieel
afval weggegooid worden maar moeten
gescheiden ingezameld worden. Neem voor
de afvoer van accu’s contact op met uw
leverancier (zie www.mastervolt.com voor
adressen) of een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.
DEUTSCH
Diese Gebrauchsanweisung beachten und
sichtbar in der Nähe der Batterien
aufbewahren. Arbeiten an der Batterie
sollten nur von qualifiziertem Personal
ausgeführt werden.
Rauchen Sie nicht und vermeiden Sie
Funken in der Nähe der Batterie. Es
besteht die Gefahr einer Explosion und von
Feuer.
Tragen Sie bei Arbeiten an der Batterie
eine Schutzbrille und Schutzkleidung.
Beachten Sie die
Unfallverhütungsvorschriften.
Wenn Säure auf die Haut oder in die Augen
spritzt, so spülen Sie diese unverzüglich mit
reichlich Wasser aus. Suchen Sie dann
einen Arzt auf. Säure, die auf Kleidung
spritzt, mit Wasser auswaschen.
Allgemein
Mastervolt AGM-Batterien sind sofort einsatzbereit.
Installation
• Prüfen Sie die Batterie vor der Installation auf
mechanische Beschädigungen und fest angezogene
Klemmen.
• Empfohlenes Drehmoment für Schraubanschlüsse:
14,7 bis 19,6 Nm (Modell 55Ah: 11 bis 14,7 Nm).
• Installationswinkel der Batterie: 180º. Es wird eine
Installation in aufrechter Position empfohlen.
• Es muss ein Abstand von >1cm zwischen den
Batterien eingehalten werden.
• Von Wärmequellen fernhalten.
• Zulässige Betriebstemperatur: –20 bis 55ºC; NennBetriebstemperatur: 5 bis 35ºC. Empfohlene
Temperatur 25ºC. Für jede 10ºC Temperaturanstieg
halbiert sich die Lebensdauer der Batterie. Niedrigere
Temperaturen reduzieren die verfügbare Kapazität.
• Unter Überlastbedingungen kann ein explosives
Gemisch von Wasserstoffgas aus Blei-SäureBatterien ausströmen. Stellen Sie bei einer
Verwendung in geschlossenen Räumen eine
ausreichende Belüftung sicher.
• Reinigen Sie die Klemmen vor dem Anschließen.
• Während der Installation müssen alle Lasten und
Ladegeräte ausgeschaltet sein.
• Für den best möglichen Anschluss wird eine direkte
Montage des Kabelschuhs am Batteriepol empfohlen.
Deshalb sollte zunächst der Batteriepol-Adapter
entfernt werden. Siehe Abbildung 6.
• Verwenden Sie korrekt dimensionierte und
zuverlässige Kabelschuhe und Batterieklemmen.
Ziehen Sie alle Anschlüsse fest an.
• Schließen Sie die Batterie mit korrekter Polarität
an. Die Position der Batteriepole kann sich von
vorher installierten Batterien unterscheiden!
• Schließen Sie das Minuskabel zuletzt an.
• Verwenden Sie als Schutz BatterieklemmenIsolierungen.
• In Reihe oder parallel installierte Batterien müssen
bezüglich Marke, Typ, Kapazität und Ladezustand
identisch sein. Verwenden Sie keine alten und neuen
Batterien gemeinsam in einer Installation. Siehe
Abbildung 1 bis 5, wenn Batterien parallel oder in
Reihe geschaltet werden müssen.
Es besteht die Gefahr einer Explosion und
von Feuer. Nicht kurzschließen, verwenden Sie isolierte Werkzeuge.
Elektrolyt ist stark korrodierend. Unter
normalen Umständen ist ein Kontakt mit
Elektrolyt nicht möglich. Wenn das
Gehäuse beschädigt ist, kann jedoch
Elektrolyt freigesetzt werden.
Batterien sind schwer. Stellen Sie eine
ausreichende Sicherheit bei der Montage
sicher und verwenden Sie stets geeignete
Transportausrüstung.
Die Metallteile der Batterie sind immer
stromführend. Legen Sie keine Werkzeuge
oder andere Gegen-stände auf die Batterie.
Tragen Sie keine Metallteile, wie Uhren,
Armbänder usw.
Laden
Verwenden Sie nur Ladegeräte mit IUoUo Merkmal.
Spannungseinstellungen: Erhaltungsladung 13,80V @
25ºC; Ausgleichsladung 14,25V @ 25ºC (max. 5 Stunden). Ein Laden mit Temperaturausgleich wird empfohlen
(–30mV/ºC).
Maximaler Ladestrom: 30% der C10 Nennkapazität.
Unvollständiges Laden kann die Batterien beschädigen.
Deshalb müssen die Batterien regelmäßig, mindestens
einmal pro Monat, 100% aufgeladen werden.
Entladen
Vermeiden Sie tiefes Entladen. Regelmäßiges Entladen
von mehr als 50% der Nennkapazität ist nicht
empfehlenswert, da dies die Lebensdauer der Batterie
verkürzen kann.
Laden Sie die Batterie unmittelbar nach einem Entladen
wieder auf. Die Batterie darf niemals unter die Entladeschlussspannung entladen werden. Die Entladeschlussspannung steht in Beziehung zum Entladestrom. Siehe
Tabelle „Final discharge voltage“.
Wartung
Prüfen Sie die Batterien und Anschlüsse regelmäßig,
mindestens alle drei Monate. Defekte, wie lose oder
korrodierte Anschlüsse müssen unverzüglich behoben
werden.
Lagern Sie die Batterie in aufgeladenem Zustand.
Erhöhte Umgebungstemperaturen erhöhen die Selbstentladerate der Batterien. Siehe “Battery storage”. Batterien
sollten aufgeladen werden, wenn die elektromotorische
Kraft unter 12,3 Volt abfällt.
Lagern Sie die Batterie an einem trockenen und
sauberen Ort. Verwenden Sie nur feuchte weiche Tücher
für die Reinigung der Batterie. Verwenden Sie niemals
Additive, Säuren oder Scheuermittel.
Öffnen Sie die Batterie nicht. Füllen Sie niemals Säure
oder destilliertes Wasser ein.
Entsorgung von Batterien
Verbrauchte Batterien sind schädlich für die
Gesundheit und die Umwelt. Deshalb dürfen
Batterien nicht mit Haushalts- oder
Industrieabfällen vermischt werden, sondern
müssen getrennt gesammelt und recycelt
werden. Setzen Sie sich wegen der
Abholung und dem Recycling der Batterien
mit Ihrem Lieferanten oder mit einem
befugten Entsorgungsunternehmen in
Verbindung.
FRANÇAIS
Observer ces instructions et les garder à
proximité des batteries. Toute intervention sur
la batterie ne doit être effectuée que par du
personnel qualifié.
Ne pas fumer ou provoquer d'étincelles à
proximité de la batterie. Risques d'explosion et
d'incendies.
Lors de toute intervention sur les batteries,
porter des lunettes et des vêtements de
protection. Observer les règles de protection
en cas d'accident.
Toute éclaboussure d'acide sur la peau ou
dans les yeux doit immédiatement être rincée
avec de l'eau en abondance, suivie d'une
assistance médicale. Tout déversement
accidentel sur les vêtements doit être rincé à
l'eau.
Informations générales
Les batteries AGM Mastervolt sont livrées prêtes à
l'emploi.
Installation
• Avant toute installation, vérifier que les batteries ne
soient pas endommagées et serrer fermement les
cosses.
• Torsion recommandée pour les connexions des vis :
14,7 à 19,6 Nm (batterie 55Ah: 11 à 14,7 Nm).
• Angle d'installation de la batterie : 180º. L'installation
en position verticale est recommandée.
• Conserver un espace >1cm entre les batteries.
• Tenir éloigné de toute source de chaleur.
• Température de fonctionnement autorisée: - 20 à
55ºC; Température de fonctionnement nominale: 5 à
35ºC (25ºC recommandée). L'autonomie de la batterie
est réduite de moitié tous les 10ºC d'élévation de
température. Des températures moins élevées
réduiront la capacité disponible.
• En cas de surcharges, les batteries au plomb peuvent
dégager un mélange explosif d'hydrogène. Si les
batteries sont enfermées, assurez-vous d'une bonne
ventilation.
• Nettoyer les cosses avant connexion.
• Pendant l'installation, toutes les charges raccordées
et tous les chargeurs doivent être éteints.
• Pour que toutes les connexions soient établies au
mieux, le montage direct de la cosse de câble à la
borne de la batterie est recommandé. L'adaptateur du
pôle de la batterie doit donc être retiré en premier. Se
référer à la Figure 6.
• Utiliser des cosses de câbles et des bornes de
batteries de tailles appropriées et fiables. Serrer
fermement toutes les connexions.
• Connecter la batterie avec la bonne polarité. La
position des pôles des batteries peut être
différente de celle de batteries installées
précédemment !
• Connecter le câble moins en dernier.
• Utiliser des isolateurs de protection pour les bornes
des batteries.
• Les batteries en série ou en parallèle doivent être de
la même marque, du même type, et avoir la même
capacité et état de charge. Ne pas combiner
d'anciennes batteries avec de nouvelles batteries. Si
les batteries doivent être connectées en parallèle ou
en série, se référer aux Figures 1 à 5.
Risques d'explosion et d'incendies. Ne pas
provoquer de court-circuit, utiliser un
outillage isolé.
L'électrolyte est fortement corrosif. Dans
des conditions normales d'utilisation, tout
contact avec l'électrolyte est impossible. Un
boîtier endommagé présente un risque de
contact avec l'électrolyte.
Les batteries sont lourdes. Assurez-vous
que le montage soit bien sécurisé et
n'utiliser que du matériel de manutention
approprié pour le transport des batteries.
Les parties métalliques de la batterie sont
toujours sous tension. Ne pas mettre
d'outils ou autres objets sur la batterie. Ne
pas porter d'objets métalliques, tels que
montres, bracelets, etc.
Charge
N'utiliser que des chargeurs ayant la caractéristique
IUoUo. Réglages de la tension : charge d'entretien
13,80V @ 25ºC / 77ºF ; charge d'absorption 14,25V @
25ºC / 77ºF (5 heures maximum). Une charge à
compensation thermique est recommandée (–30mV/ºC
ou –17mV/ºF).
Courant de charge maximum : 30% de la capacité
nominale @ C10.
Des charges incomplètes peuvent endommager les
batteries. Les batteries doivent donc être chargées
régulièrement à pleine charge (100%), au moins une fois
par mois.
Décharge
Eviter les décharges importantes. Des décharges
régulières au-delà de 50% de la capacité nominale ne
sont pas recommandées, car elles peuvent réduire la
durée de vie de la batterie.
Recharger immédiatement la batterie après décharge. Ne
jamais décharger la batterie en dessous de la tension
finale de décharge. La tension finale de décharge est liée
au courant de décharge (Se référer au Tableau « Final
discharge voltage »).
Maintenance
Vérifier régulièrement les batteries et les connexions, au
moins tous les trois mois. Il doit être remédié
immédiatement à tous défauts, tels que connexions
desserrées ou corrodées.
Conserver les batteries chargées. Des températures
ambiantes élevées augmentent le taux d'autodécharge
des batteries (Se référer au « Battery storage »).
Les batteries doivent être rechargées lorsque la tension
en circuit ouvert chute en dessous de 12,3V.
Conserver les batteries propres et sèches. Utiliser
uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer les
batteries. Ne jamais utiliser d'additifs, d'acides et/ou de
tampons à récurer.
Ne pas ouvrir les batteries. Ne jamais ajouter d'acide ou
d'eau distillée.
Elimination des batteries
Les batteries usagées sont nocives à la
santé et à l'environnement. Par conséquent
les batteries ne peuvent être mélangées aux
déchets domestiques ou industriels mais
doivent être ramassés et recyclés
séparément. Contacter votre fournisseur
pour le recyclage des batteries ou contacter
des sociétés spécialisées dans le recyclage
CASTELLANO
Observe estas instrucciones y guardelas
cerca de las baterías para futuras consultas.
Únicamente personal cualificado debería
efectuar trabajos en las baterías.
No se puede fumar o producir chispas en las
inmediaciones de la batería. Existe peligro
de incendio y de explosión.
Siempre que manipule las baterías, deberá
llevar gafas de protección y ropa adecuada.
Consulte la normativa de protección contra
accidentes.
Las salpicaduras de ácido en la piel o en los
ojos deben lavarse inmediatamente con
agua abundante. A continuación, procure
asistencia médica. Los vertidos sobre la
ropa deberían lavarse con agua.
General
Las baterías Mastervolt AGM están listas para su uso
inmediato.
Instalación
• Antes de la instalación, habrá que comprobar que no
existan daños mecánicos en la batería y apretar con
firmeza los terminales.
• Par de apriete recomendado para las conexiones con
tornillos: 14,7 a 19,6 Nm (batería 55Ah: 11 a 14,7 Nm).
• Ángulo de instalación de la batería: 180º. Se
recomienda la instalación vertical.
• Mantenga >1cm de espacio entre las baterías.
• Se colocarán lejos de fuentes de calor.
• Temperatura de funcionamiento admitida: –20 a 55 ºC;
temperatura de funcionamiento nominal: 5 a 35 ºC. Se
recomienda una temperatura de 25 ºC. La vida de la
batería se reduce a la mitad por cada 10 ºC de
aumento de la temperatura. Las temperaturas más
bajas reducirán la capacidad disponible.
• En condiciones de sobrecarga, las baterías de plomo
pueden emitir una mezcla explosiva de hidrógeno. Si
ese es el caso, habrá que garantizar una ventilación
adecuada.
• Antes de la conexión se limpiarán los terminales.
• Durante la instalación, se deben desconectar todas las
cargas.
• Para facilitar las posibles conexiones, se recomienda
el montaje directo del terminal del cable al borne de la
batería. Por tanto, antes debería quitarse el adaptador
del polo de la batería. Véase la figura 6.
• Habrá que usar terminales para cable y para los
bornes de la batería que sean fiables y del tamaño
adecuado. Las conexiones se deben apretar
firmemente.
• Habrá que conectar la batería con la polaridad
correcta. La posición de los polos de la batería
puede ser diferente a la de las baterías instaladas
con anterioridad.
• El cable negativo se conectará en último lugar.
• Habrá que utilizar aisladores de protección para los
terminales de la batería.
• Las baterías en serie o paralelo deben ser de la misma
marca, tipo, capacidad y estado de carga. No se
deben mezclar las baterías nuevas con las viejas.
Consultar las figuras 1 a 5, para ver si las baterías
deben conectarse en serie o en paralelo.
Carga
Se utilizarán únicamente cargadores con la característica
IUoUo. Ajustes de tensión: carga de flotación 13,80 V @
Existe peligro de incendio y de explosión. No
cortocircuite las baterías; utilice herramientas
aislantes.
El electrolito es altamente corrosivo. En
condiciones normales no es posible el
contacto con el electrolito. En caso de avería
o daños en la carcasa, el electrolito podría
desparramarse.
Las baterías son pesadas. Para el transporte
y la manipulación, asegúrese de disponer de
las herramientas de montaje adecuadas y
use siempre el equipamiento de
manipulación más conveniente. .
Las partes metálicas de las baterías siempre
son conductoras.No coloque herramientas u
otros objetos sobre la batería. Absténgase de
llevar objetos metálicos como relojes,
brazaletes, etc.
25 ºC / 77 ºF; carga de absorción 14,25 V @ 25 ºC / 77
ºF (máx. 5 h). Se recomienda una carga de temperatura
compensada (–30 mV / ºC o –17 mV/ ºF).
Corriente máxima de carga: 30% de la capacidad
nominal @C10.
Las cargas incompletas pueden dañar las baterías. Por
tanto, las baterías deben cargarse al 100% con
regularidad, al menos una vez al mes.
Descarga
Hay que evitar las descargas profundas. No se
recomiendan descargas regulares de más del 50% de la
capacidad nominal, ya que eso acortaría la vida útil de la
batería.
Una vez la batería se haya descargado, se debe
recargar inmediatamente. Nunca se descargará por
debajo del voltaje de descarga final. Este voltaje está
directamente relacionado con la corriente de descarga.
Véase la tabla: « Final discharge voltage ».
Mantenimiento
Las baterías y las conexiones tienen que revisarse a
intervalos regulares, al menos cada tres meses. Aquellos
defectos tales como aflojamientos o conexiones
oxidadas deben repararse inmediatamente.
La batería tiene que mantenerse en condiciones de
carga.
La temperatura ambiente aumenta el porcentaje de
autodescarga de las baterías. Véase: « Battery storage».
Las baterías deberían recargarse cuando el voltaje de
circuito abierto descendiera por debajo de los 12,3
voltios.
Las baterías deberán mantenerse secas y limpias. Para
limpiar las baterías, únicamente se emplearán paños
suaves ligeramente humedecidos. Nunca se deberán
utilizar aditivos, ácidos y/o decapadores.
Las baterías no se deben abrir. Nunca hay que añadir
ácido ni agua destilada.
Eliminación de las baterías
Las baterías gastadas son peligrosas para
la salud y para el medio ambiente. Por tanto,
las baterías no pueden mezclarse con los
residuos domésticos o industriales, sino que
deben recogerse y reciclarse por separado.
Contacte con su suministrador para la
recolección y el reciclado de baterías o
contacte con una compañía de gestión de
residuos autorizada..
ITALIANO
Attenersi alle presenti istruzioni e tenerle vicino
alle batterie per consultazione in futuro. Solo
personale qualificato è abilitato a svolgere
interventi sulla batteria
Non fumare né produrre scintille in prossimità
della batteria. Sussiste il rischio di esplosione
e incendio.
Sussiste il rischio di esplosione e incendio.
Non provocare cortocircuiti, usare utensili
isolanti.
L’elettrolita è altamente corrosiva. In
circostanze normali, è impossibile entrare in
contatto con l’elettrolita. Tuttavia, essa può
fuoriuscire se il rivestimento è danneggiato.
Le batterie sono pesanti. Disporre
dispositivi di sicurezza adeguati per il
montaggio e, per il trasporto, usare sempre
attrezzature idonee.
Gli elementi metallici della batteria sono
costantemente sotto tensione. Non
collocare strumenti né altri oggetti sulla
batteria. Non indossare oggetti metallici
quali orologi, braccialetti eccetera.
Durante gli interventi sulla batteria, indossare
occhiali e abbigliamento di protezione.
Attenersi alle norme per la prevenzione degli
infortuni.
Eventuali schizzi di acido sulla pelle o gli occhi
vanno immediatamente lavati via con
abbondante acqua. Richiedere poi l’aiuto di un
medico. Le macchie di acido sull’abbigliamento
vanno lavate via con acqua.
Indicazioni generali
Le batterie AGM della Mastervolt sono immediatamente
pronte per l’uso.
Montaggio
• Prima del montaggio, verificare l’eventuale presenza
di danni meccanici alla batteria e controllare che i
morsetti siano ben serrati.
• Coppia di serraggio suggerita per i raccordi filettati: da
14,7 a 19,6 Nm (batteria 55Ah: da 11 a 14,7 Nm).
• Angolo di montaggio della batteria: 180º. Si
suggerisce il montaggio verticale.
• Mantenere >1 cm di spazio tra le batterie.
• Mantenere le batterie distanti da fonti di calore.
• Temperatura di funzionamento ammessa: da –20 a
55ºC; temperatura di funzionamento nominale: da 5 a
35ºC. Temperatura suggerita: 25ºC. La durata in
servizio della batteria risulta dimezzata per ogni 10ºC
di aumento della temperatura. Le temperature più
basse riducono la capacità disponibile.
• In condizioni di sovraccarico, le batterie ad acido di
piombo possono dare sfogo ad una miscela esplosiva
di idrogeno. Se ne è contenuto, assicurare una
ventilazione adeguata.
• Sgombrare i morsetti prima del collegamento.
• Durante il montaggio, è necessario disattivare tutti i
carichi e i caricabatterie.
• Per assicurare il miglior collegamento possibile, si
suggerisce di collegare lo spinotto del cavo
direttamente alla batteria. È pertanto necessario
togliere innanzitutto l’adattatore del polo della batteria.
Vedere la figura 6.
• Utilizzare spinotti e morsetti dalle dimensioni
adeguate ed affidabili. Stingere a fondo tutti i
collegamenti.
• Collegare la batteria con la polarità corretta. È
possibile che la posizione dei poli della batteria
sia diversa rispetto a quella delle batterie
installate in precedenza
• Il cavo negativo va collegato per ultimo.
• Usare isolatori di protezione per i morsetti.
• È necessario che le batterie colleate in serie o in
parallelo siano della stessa marca, dello stesso
modello e della stessa capacità, e che presentino lo
stesso livello di carica. Non combinare batterie
vecchie e nuove. Per i collegamenti in serie e in
parallelo delle batterie, vedere le figure da 1 a 5.
Carica
Usare solo caricabatterie con caratteristica IUoUo.
Impostazioni della tensione: carica oscillante 1,.80 V @
25ºC; carica di assorbimento 14,25 V @ 25ºC (max 5
ore). Si suggerisce la carica a compensazione di
temperatura (–30 mV/ºC).
Corrente massima di carica: 30% della capacità nominale
@ C10.
Le cariche incomplete possono danneggiare la batteria.
La batteria va pertanto caricata completamente in modo
regolare, almeno una volta al mese.
Scarica
Evitare scaricamenti accentuati. Si suggerisce di evitare
che la batteria si scarichi regolarmente per oltre il 50%
della capacità nominale, dal momento che ciò può ridurre
la durata in servizio della batteria.
La batteria va ricaricata immediatamente dopo lo
scaricamento. Non lasciar scaricare la batteria al disotto
della tensione finale di scarica. La tensione finale di
scarica è legata alla corrente di scarica. Vedere la tabella
“Final discharge voltage”.
Manutenzione
Controllare regolarmente le batterie e i collegamenti,
almeno una volta ogni tre mesi. È necessario correggere
immediatamente imperfezioni quali collegamenti allentati
o corrosi.
Mantenere la batteria sotto carica.
Le temperature ambiente elevate accrescono il tasso di
autoscaricamento delle batterie. Vedere “Battery storage”
Le batterie andrebbero ricaricate quando la tensione a
circuito aperto scende al disotto di 12,3 Volt.
Mantenere la batteria asciutta e pulita. Per pulire la
batteria, usare solo un panno soffice inumidito. Non
usare additivi, acidi e / o smacchiatori.
Non aprire la batteria. Non aggiungervi mai acido né
acqua distilata.
Smaltimento delle batterie
Le batterie usate sono dannose per la salute
e per l'ambiente. Pertanto le batterie non
devono essere mescolate ai rifiuti industriali
e devono essere raccolte e riciclate
separatamente. Mettetevi in contatto con il
vostro fornitore per la raccolta e il riciclaggio
delle batterie, oppure mettetevi in contatto
con un’azienda specializzata in riciclaggio.
Pb
INSTALLATION 1: SERIAL CONNECTION
Serieschakeling
Serial connection
Reihenschaltung
Connexion en serie
Conexión en serie
Collegemento in serie
12V
90Ah
12V
90Ah
12V
90Ah
12V
90Ah
12V
90Ah
12V
90Ah
24V /90Ah
48V /90Ah
Figure 1 – Figuur 1 – Abbildung 1
Figure 1 – Figura 1 – Figura 1
Figure 2 – Figuur 2 – Abbildung 2
Figure 2 – Figura 2 – Figura 2
INSTALLATION 2: PARALLEL CONNECTION
Parallelschakeling
Parallel connection
Parallelschaltung
Connexion en parallèle
Conexión en paralelo
Collegemento in parallelo
12V
90Ah
12V
90Ah
12V
90Ah
12V/180Ah
Figure 3 – Figuur 3 – Abbildung 3
Figure 3 – Figura 3 – Figura 3
Maximum number of batteries: 4
Maximum aantal accu’s: 4
12V
90Ah
12V
90Ah
12V
90Ah
12V/360Ah
Figure 4 – Figuur 4 – Abbildung 4
Figure 4 – Figura 4 – Figura 4
Maximale Anzahl an Batterien: 4
Nombre maximum de batteries : 4
Número máximo de baterías: 4
Numero massimo di batterie: 4
Connection of the plus and minus wiring must be crosswise.
Aansluiting van de plus- en min-bedrading moet diagonaal worden uitgevoerd
Der Anschluss der Plus- und Minus-Verdrahtung muss diagonal ausgeführt werden
Les bornes de câblage plus et moins doivent être connectées de façon transversale
Las conexiones de los cables positivos y negativos deben ser del tipo de cruzamiento
Il cablaggio negativo e quello positivo devono essere incrociati
INSTALLATION 3: SERIAL-PARALLEL CONNECTION
Serial-parallel connection
Serie-parallelschakeling
Reihen-parallelschaltung
Connexion en serie-parallèle
Conexión en serie- paralelo
Collegemento in serie-parallelo
12V
90Ah
12V
90Ah
12V
90Ah
12V
90Ah
Maximum number of batteries: 4
Maximum aantal accu’s: 4
Maximale Anzahl an Batterien: 4
Nombre maximum de batteries : 4
Número máximo de baterías: 4
Numero massimo di batterie: 4
24V /180Ah
Figure 5 – Figuur 5 – Abbildung 5
Figure 5 – Figura 5 – Figura 5
Connection of the plus and minus wiring must be crosswise.
Aansluiting van de plus- en min-bedrading moet diagonaal worden uitgevoerd
Der Anschluss der Plus- und Minus-Verdrahtung muss diagonal ausgeführt werden
Les bornes de câblage plus et moins doivent être connectées de façon transversale
Las conexiones de los cables positivos y negativos deben ser del tipo de cruzamiento
Il cablaggio negativo e quello positivo devono essere incrociati
BATTERY POST CONNECTION
Recommended connection
Aanbevolen aansluiting
Empfohlener Anschluss
Connexion recommandée
Conexión recomendada
Collegamento suggerito
Option
Optie
Option
Option
Opción
Opzione
Figure 6 - Figuur 6 - Abbilding 6 - Figura 6
Figure 7 - Figuur 7 - Abbilding 7 - Figura 7
RATED CAPACITY
Rated capacity @25ºC/77ºF
Model
AGM-55Ah
AGM-70Ah
AGM-90Ah
AGM-130Ah
AGM-160Ah
AGM-225Ah
AGM-270Ah
C20
55Ah
70.6Ah
90Ah
128Ah
160Ah
226Ah
270Ah
C10
51Ah
65Ah
85Ah
120Ah
150Ah
210Ah
255Ah
C5
44Ah
56Ah
72.5Ah
102Ah
134Ah
180.5Ah
229Ah
C3
39.9Ah
50.7Ah
66.4Ah
92.4Ah
121.8Ah
163.8Ah
214Ah
C1
30.6Ah
39Ah
51Ah
70Ah
92Ah
126Ah
176Ah
Capacity affected
by temperature:
Temperature:
0ºC (32ºF)
20ºC (68ºF)
25ºC (77ºF)
40ºC (104ºF)
Capacity
86%
97%
100%
103%
FINAL DISCHARGE VOLTAGE
Battery model
AGM-55Ah
AGM-70Ah
AGM-90Ah
AGM-130Ah
AGM-160Ah
AGM-225Ah
AGM-270Ah
Final discharge voltage
Laagste ontlaadspanning
Entladeschlußspannung
Tension finale de décharge
Tensión final de descarga
Tensione finale di scarica
Discharge current / Ontlaadstroom / Entladestrom /
Courant de décharge / Corriente de descarga / Corrente di scarica
< 11A
11 – 23A
23 – 55A
> 55A
< 13A
13 – 32A
32 – 65A
> 65A
< 17A
17 – 42A
42 – 85A
> 85A
< 24A
24 – 60A
60 – 120A
> 120A
< 30A
30 – 75A
75 – 150A
> 150A
< 42A
42 – 105A
105 – 210A
> 210A
< 51A
51 – 128A
128 – 255A
> 255A
10.8V
10.5V
10.2V
9.6V
OPEN CIRCUIT VOLTAGE VERSUS REMAINING CAPACITY
Open circuit voltage
Open klemspanning
Leerlaufspanning
11.64V
11.88V
12.09V
12.30V
12.51V
12.72V
Tension en l'absence de charge
Tensión sin carga
Tensione a circuito aperto
Approximate state of charge (%)
Benadering van de ladingstoestand (%)
Annähernde Ladezustand (%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Etat de charge approximatif (%)
Estado de carga aproximado (%)
Carica approssimativa degli accumulatori (%)
Open circuit voltage is measured after the battery was disconnected from any load or power source for at least 12hrs.
MAXIMUM DISCHARGE CURRENT
Model:
AGM
55Ah
50A
150A
300A
Continual discharge:
Discharge time t ≤ 2min:
Discharge time t ≤ 10sec:
AGM
70Ah
65A
195A
410A
AGM
90Ah
85A
255A
510A
AGM
130Ah
120A
360A
720A
AGM
160Ah
150A
450A
900A
AGM
225Ah
210A
630A
1260A
AGM
270Ah
255A
765A
1530A
CONSTANT CURRENT DISCHARGE (AMPS @25ºC/77ºF)
Time (minutes)
Final voltage (V)
AGM-55Ah
AGM-70Ah
AGM-90Ah
AGM-130Ah
AGM-160Ah
AGM-225Ah
AGM-270Ah
10
7.8
132.5
162.5
213.0
300.0
390.0
15
20
30
45
60
7.8
7.8
9.6
9.6
10.0
99.7 82.2 55.0 43.7 31.2
123.5 97.5 78.8 52.0 39.0
162.0 127.5 98.0 68.0 51.0
228.0 180.0 137.5 95.0 70.0
318.6 245.5 179.0 122.4 92.0
315.0 241.5 168.0 126.0
318.4 222.9 175.8
120
10.2
18.0
22.8
30.0
40.3
54.2
73.5
95.5
180
10.5
13.4
16.9
21.8
30.8
40.6
54.6
71.3
240
10.5
10.7
13.0
17.1
19.2
30.8
42.0
54.8
300
10.5
8.8
11.2
14.5
20.4
26.8
36.1
45.8
360
10.5
7.8
9.9
12.9
18.1
23.5
31.9
39.2
480
10.8
6.1
7.7
10.1
14.3
18.2
25.0
30.6
600
10.8
5.1
6.5
8.5
12.0
15.0
21.0
25.5
1200
10.8
2.8
3.5
4.8
6.4
8.0
11.3
13.5
600
10.8
10.2
13.0
17.0
24.0
29.9
42.0
50.9
1200
10.8
5.5
7.0
9.0
12.8
16.0
21.4
27.0
CONSTANT POWER DISCHARGE (WATT /CELL @25ºC/77ºF )
Time (minutes)
Final voltage (V)
AGM-55Ah
AGM-70Ah
AGM-90Ah
AGM-130Ah
AGM-160Ah
AGM-225Ah
AGM-270Ah
10
7.8
225.4
305.5
400.0
564.0
730.5
15
7.8
174.5
234.0
306.0
432.0
600.6
20
7.8
147.4
191.1
250.0
353.0
471.5
588.0
30
9.6
100.5
141.1
184.5
259.5
337.5
434.0
600.8
45
9.6
83.2
103.4
135.2
188.5
243.3
318.0
443.0
60
120
180
240
10.0 10.2 10.5 10.5
59.0 34.3 25.7 20.7
77.2 45.2 33.7 25.9
101.6 59.0 42.5 34.0
139.4 80.5 61.5 46.3
182.0 106.8 80.8 61.2
237.7 136.5 101.6 80.1
348.0 189.9 142.1 109.2
300
10.5
17.1
22.3
29.0
40.7
53.2
69.9
91.4
360
10.5
15.0
19.8
25.8
36.1
46.8
62.0
78.5
480
10.8
12.9
15.5
20.2
28.6
36.4
48.0
60.9
BATTERY STORAGE
The rate of self discharge is approximately 3% per month
@ 20ºC. Therefore batteries need supplementary charge
according to the table below to keep its capacity.
Charging interval
Every 9 months
Every 6 months
Every 3 months
Every 1.5 months
Remaining capacity
Storage temperature
< 20ºC / < 68 ºC
20 to 30 ºC / 68 to 86 ºF
30 to 40 ºC / 86 to 104 ºF
40 to 50 ºC / 104 to 122 ºF
100%
0ºC (32ºF)
75%
10ºC (50ºF)
20ºC (68ºF)
50%
40ºC (104ºF)
30ºC (104ºF)
25%
0%
0
3
6
9
12
Storage time (months)
15
18
DIMENSIONS
Not to scale! / Niet op schaal!/ Nicht massstaeblich / Sans échelle précise / Senza scala definita
Dimensions in mm. See www.mastervolt.com/batteries for detailed drawings
Battery casing material: ABS
AGM 55Ah
62000550
AGM 55Ah
62000550
AGM 70Ah
62000700
AGM 90Ah
62000900
AGM 70Ah
62000700
AGM 90Ah
62000900
AGM 130Ah
62001300
AGM 130Ah
62001300
AGM 225Ah
62002250
AGM 160Ah
62001600
AGM 160Ah
62001600
AGM 270Ah
62002700
AGM 270Ah
62002700
AGM 225Ah
62002250
SPECIFICATIONS MASTERVOLT AGM BATTERIES
Model
Part number
Nominal voltage
Nominal capacity (C20)
Reserve capacity*
Number of cells per battery
Maximum charge current:
Approximate weight:
BCI group number
Terminal: threaded insert stud
Short circuit current acc. to
IEC60896-2
CCA to DIN
CCA to SAE
AGM-55Ah
62000550
12V
55Ah
80 min
6
15.3A
17.0 kg / 37 Lbs
24
M6
1500A
AGM-70Ah
62000700
12V
70Ah
113 min
6
19.5A
21.0 kg / 46 Lbs
27
M8
1625A
AGM-90Ah
62000900
12V
90Ah
179 min
6
25.5A
28.0 kg / 62 Lbs
31
M8
2000A
AGM-130Ah
62001300
12V
130Ah
240 min
6
36A
37.6kg / 83 Lbs
-M8
2700A
250 A
400 A
290 A
460 A
360 A
570 A
590 A
940 A
Model
Part number
Nominal voltage
Nominal capacity (C20)
Reserve capacity*
Number of cells per battery
Maximum charge current:
Approximate weight:
BCI group number
Terminal: threaded insert stud
Short circuit current acc. to
IEC60896-2
CCA to DIN
CCA to SAE
AGM-160Ah
62001600
12V
160Ah
351 min
6
45A
42.3 kg / 93 Lbs
4D
M8
3500A
AGM-225Ah
62002250
12V
225Ah
474 min
6
63A
62.5 kg / 138 Lbs
8D
M8
3650A
AGM-270Ah
62002700
12V
270Ah
600 min
6
76.5A
73.0 kg / 161 Lbs
Super 8D
M8
4400A
550 A
870 A
680 A
1080 A
750 A
1200 A
General
Operating temperature
–20 to 55ºC / –4 to 131ºF;
Nominal operating temperature:
5 to 35ºC / 41 to 95ºF, recommended at 25ºC/ 77ºF
Storage temperature:
–25°C to 85°C / –13°F to 185°F
Compliancy:
EU Directive 2006/66/EC
* Reserve capacity = time a battery can be loaded with 25 Amps at 80ºF (26,7ºC) until the battery voltage is 10.5V
Mastervolt cannot be held liable for possible errors in the manual and the consequences of these
Mastervolt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de handleiding en de gevolgen daarvan.
Mastervolt kann nicht haftbar gemacht werden für: eventuelle Fehler in der Anleitung und die daraus entstehenden Folgen.
Mastervolt décline toute responsabilité dans les cas suivants éventuelles erreurs dans le manuel et leurs conséquences.
En ningún caso Mastervolt asumirá responsabilidad alguna derivada de eventuales errores en el manual de instrucciones y sus posibles
consecuencias.
La Mastervolt declina ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni nelle istruzioni per l'uso e le conseguenze che ne derivano.
Copyright © 2019 Mastervolt. All rights reserved.
Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Mastervolt
is prohibited.
Customer Service
T: +31 (0) 20 34 22 100
E: info@mastervolt.com
Technical Support
T: +31 (0) 20 34 22 100
E: ts@mastervolt.com
Location & Shipping
Mastervolt Snijdersbergweg 93
1105 AN Amsterdam
The Netherlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement