Conrad Servo tester assembly kit 1 pc(s) Instrukcja obsługi

Conrad Servo tester assembly kit 1 pc(s) Instrukcja obsługi
www.conrad.pl
Tester serwa
Instrukcja obsługi
Nr produktu: 234915
Ważne! Przeczytać koniecznie!
W przypadku szkód powstałych przez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji
wygasa gwarancja. W przypadku wynikających z tego tytułu następstw szkód
producent nie ponosi odpowiedzialności.
Wskazówki
Ten, kto montuje niniejszy zestaw lub dopuszcza jego grupę poprzez rozszerzenie
względnie montaż obudowy do użytku, podlega jako producent normie DIN VDE
0869 i jest zobowiązany przy reprodukcji do dostarczenia wszystkich załączonych
dokumentów oraz podania swojego nazwiska i adresu. Urządzenia, które zostały
samodzielnie złożone z komponentów stanowiących niniejszy zestaw traktowane są
jako bezpieczny technicznie produkt przemysłowy.
Warunki pracy
• Praca urządzenia możliwa jest tylko i wyłącznie z wykorzystaniem zalecanego
napięcia.
• W przypadku urządzeń wymagających napięcia zasilania powyżej 35V montaż
końcowy może być przeprowadzony tylko przez specjalistę pod warunkiem
przestrzegania przepisów VDE.
• Położenie urządzenia w czasie jego pracy jest dowolne.
• Dopuszczalna temperatura otoczenia (temperatura pomieszczenia) podczas
pracy urządzenia nie może być niższa niż 0°C i wyższa niż 40°C.
Strona 1 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-­­637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
• Urządzenie nadaje się do użytku w suchych i czystych pomieszczeniach.
• Przy wytworzeniu się skroplin
aklimatyzację do 2 godzin.
należy
odczekać
czas
potrzebny
na
• Nie dopuszczalna jest praca urządzenia na zewnątrz bądź w pomieszczeniach
wilgotnych.
• W przypadku narażenia układu na silne wibracje zaleca się odpowiednio go
obłożyć miękkimi materiałami. Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na to, że
komponenty na płytce drukowanej mogą ulec rozgrzaniu, co może
spowodować niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru w przypadku użycia
palnych materiałów.
• Urządzenie należy trzymać z daleka od wazonów do kwiatów, wanien
łazienkowych, umywalek i wszelkiego rodzaju cieczy.
• Komponenty chronić przed wilgocią, strumieniami wody i oddziaływaniem
ciepła.
• Urządzenia nie używać w połączeniu z łatwopalnymi i palnymi cieczami.
• Wszystkie elementy i układy należy przechowywać z dala od dzieci.
• Komponenty można uruchamiać
dorosłych lub specjalistów.
tylko
pod
nadzorem
kompetentnych
• W zakładach przemysłowych należy przestrzegać przepisów
zawodowych organizacji przemysłowych ds. urządzeń elektrycznych
BHP
• W szkołach, placówkach edukacyjnych, warsztatach hobbystycznych i
samopomocy
uruchamianie poszczególnych komponentów powinno być
nadzorowane przez wyszkolony w tym zakresie personel.
• Urządzenia nie uruchamiać w środowisku, w którym występują lub mogą
wystąpić gazy palne, dymy czy pyły.
• W przypadku konieczności naprawy urządzenia należy stosować tylko
oryginalne części zamienne. Stosowanie części zamiennych niewiadomego
pochodzenia może doprowadzić do szkód materialnych jak i narażenia życia
ludzkiego.
• Naprawy urządzenia mogą dokonywać tylko specjaliści.
• Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy natychmiast odłączyć je od
napięcia zasilania.
• Wniknięcie do urządzenia substancji ciekłych może doprowadzić do jego
uszkodzenia. W takim przypadku urządzenie powinno zostać sprawdzone
przez wykwalifikowanego specjalistę.
Strona 2 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-­­637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Przeznaczenie
Przeznaczeniem niniejszego urządzenia jest testowanie pracy serwa w dziedzinie
modelarstwa.
Zastosowanie inne niż wyżej wymienione jest niedopuszczalne.
Bezpieczeństwo
W przypadku obchodzenia się z produktami, które mają styczność z napięciem
elektrycznym należy przestrzegać obowiązujących przepisów VDE, a w
szczególności VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 i VDE 0860.
• Przed otwarciem urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę sieciową oraz
upewnić się, że urządzenie pozbawione jest zasilania.
• Elementy, podzespoły lub urządzenia mogą być uruchamiane wtedy, gdy
zostaną zabudowane obudową. Podczas montażu muszą być odłączone od
zasilania.
• Narzędzi można używać do montażu elementów, podzespołów urządzeń
kiedy stwierdzi się, że urządzenia zostały odłączone od napięcia zasilającego,
a ładunki elektryczne, zebrane na elementach znajdujących się w urządzeniu,
rozładowane.
• Przewodzące napięcie kable lub przewody, za pomocą których urządzenie,
elementy lub podzespoły zostały podłączone muszą zostać sprawdzone pod
kątem ciągłości izolacji oraz przerwania. W przypadku stwierdzenia usterki w
przewodzie urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć do czasu aż uszkodzony
przewód nie zostanie wymieniony.
• Przy użyciu elementów lub podzespołów należy ściśle trzymać się
wskazanych w dołączonej do nich dokumentacji danych wyróżniających
wielkości elektryczne.
• Jeżeli z dołączonej dokumentacji dla użytkownika końcowego, nie będącego
organizacją przemysłową nie będą jednoznacznie wynikały wielkości
elektryczne charakterystyczne dla danego elementu lub ich grupy, jak należy
przeprowadzić zewnętrzne podłączenie lub które zewnętrzne elementy bądź
urządzenia peryferyjne mogą zostać podłączone i jakie wartości
przyłączeniowe te zewnętrzne podzespoły mogą przyjmować, należy o takie
informacje zawsze pytać specjalistę.
• Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy niniejsze urządzenie
bądź komponenty zasadniczo nadają się do zastosowania, dla którego są
przeznaczone. W przypadku wątpliwości konieczne są pytania zwrotne do
fachowców, rzeczoznawców lub producentów zastosowanych komponentów.
Strona 3 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-­­637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
• Należy zwrócić uwagę, że błędy obsługi i podłączenia znajdują się poza
obszarem
wpływu.
Zrozumiałe
jest, że
producent
nie
ponosi
odpowiedzialności za szkody z tego wynikające.
• W przypadku zaprzestania działania zestawu należy odesłać go bez obudowy
wraz z dokładnym opisem usterki i dołączoną do niego instrukcją montażu
(należy podać, co nie działa, gdyż tylko dokładny opis usterki umożliwia
bezproblemową naprawę). Czasochłonne montaże lub demontaże obudowy
musimy przewidywać dodatkowo ze zrozumiałych względów. Gotowe
zmontowane zestawy nie są objęte wymianą. Podczas instalacji oraz
obcowania z napięciem sieciowym należy przestrzegać przepisów VDE.
• Urządzenia zasilane napięciem wyższym niż 35V mogą być podłączane tylko
przez specjalistów.
• W każdym przypadku należy sprawdzić, czy zestaw w danej sytuacji lub
miejscu nadaje się do użytku.
• Uruchomienie zasadniczo może nastąpić tylko wtedy gdy układ elektroniczny
całkowicie umieszczony jest pod obudową.
• Wszystkie prace związane z okablowaniem można przeprowadzać tylko przy
wyłączonym napięciu zasilającym.
Opis produktu
Tester serwa umożliwia, niezależnie od zdalnego sterowania sprawdzenie
funkcjonalności pracy serwa. Poza tym tester ten nadaje się także do ustawienia,
sprawdzenia i montażu drążków steru i regulatorów jazdy. Duża zaletą serwotestera
jest możliwość testowania wbudowanych serwów bez konieczności uruchamiania za
każdym razem całego urządzenia zdalnego sterowania.
Niniejszy produkt został sprawdzony pod kątem kompatybilności
elektromagnetycznej (EG 89/336/EWG) i został mu przydzielony odpowiedni
symbol zgodności CE. Każda modyfikacja połączeń względnie zastosowanie
elementów innych niż wymienione powoduje jego wygaśnięcie.
Przy montażu w zabawkach bądź modelach sterowanych radiowo należy
przestrzegać właściwych przepisów BZT.
Opis połączeń
Tester serwa pozwala na imitację impulsów wyjściowych odbiornika zdalnego
sterowania. Jeżeli do testera podłączy się Serwa, regulator jazdy czy wciągarkę
żagla, to podłączony silnik tak się ustawi i wprawi w ruch, jak gdyby otrzymał zwykłe
impulsy z wyjścia filtru RC.
Strona 4 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-­­637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Tester Serwa znajduje zastosowanie, gdy np. odbiornik zdalnego sterowania nie
pracuje poprawnie. Można wtedy sprawdzić, czy przyczyna usterki tkwi w samym
urządzeniu czy też mechanizmie Serwa. Poza tym tester ten nadaje się także do
ustawienia, sprawdzenia i montażu drążków steru i regulatorów jazdy, bez
konieczności uruchamiania za każdym razem całego urządzenia zdalnego
sterowania. Głównym komponentem układu jest układ scalony CD 4001, który
pracuje jako multiwibrator astabilny.
Na wyjściu układu scalonego (nóżka 3) występują impulsy dodatnie o czasie trwania
ok. 18 ms i szerokości z zakresu 0,8-2,2 ms. Na wyjściu 4 występuje impuls ujemny.
Szerokość impulsu ustawia się za pomocą potencjometru P1. Regulacja układu nie
jest wymagana, gdyż szerokość impulsu i czas jego trwania ustalone są przez
odpowiednie wartości zastosowanych podzespołów. Należy jeszcze zauważyć, że
każdy system zdalnego sterowania pracuje z inna szerokością impulsu. Jeżeli
przetestowaliśmy Serwa jednego producenta i chcemy sprawdzić funkcjonalności
innego może się zdarzyć, że „ustawienia zerowe” rożnych urządzeń nie są
jednakowe. Nie jest to wina testera serwa, lecz elektroniki.
Z pomocą zawartych w zestawie kondensatorów i rezystorów tester wytwarza
impulsy wyprzedzające Serwa o 90°. Poprzez zwiększenie pojemności kondensatora
z 33 na 47 nF i równoczesną zmianę wartości rezystora R3 na 15k można zwiększyć
kąt obrotu z 90 na 180°.
Jako napięcie zasilania najlepiej nadaje się bateria 4,5V lub akumulator, bądź baterie
4x1,5V wbudowane w koszyczek na baterie.
Dane techniczne
Napięcie zasilania
4,8 - 6V
Szerokość impulsu na wyjściu
0,7 - 2,2ms dodatni i ujemny
Wymiary
50 x 35mm
Uwaga!
Przed przystąpieniem do montażu przeczytać jeden raz niniejszą instrukcję w
spokoju do końca przed uruchomieniem urządzenia lub zestawu (szczególnie
rozdział dotyczący możliwych błędów i sposobów ich usunięcia) oraz wskazówki
bezpieczeństwa. Dzięki temu będzie wiadomo, co od czego zależy, na co trzeba
zwrócić uwagę i uniknąć przez to na samym wstępie błędów, które czasami można
usunąć tylko dużym nakładem.
Czynności związane z lutowaniem i okablowaniem należy wykonywać w czystości i
skrupulatnie. Nie stosować cyny lutowniczej zawierającej kwasy. Upewnić się, że nie
ma żadnych zimnych punktów lutowniczych. Niestaranne luty i błędne miejsca
lutowania, ruszające się elementy jak i zły montaż oznaczają kosztowne i
Strona 5 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-­­637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
czasochłonne szukanie błędów i okoliczności uszkodzenia użytych elementów, co
często ciągnie za sobą reakcję łańcuchową i może zniszczyć złożony zestaw.
Należy wziąć także pod uwagę, że zestawy, które zostały zlutowane z użyciem cyny
lutowniczej zawierającej kwasy nie będą przez producenta naprawiane.
Przy montażu połączeń elektronicznych wymagane są podstawowe umiejętności
obchodzenia się z elementami elektronicznymi, lutowania i obcowania z
elektronicznymi względnie elektrycznymi podzespołami.
Ogólne wskazówki dotyczące montażu układu
Prawdopodobieństwo, że po całkowitym zmontowaniu połączeń
coś nadal nie
funkcjonuje można zmniejszyć drastycznie poprzez czysty i skrupulatny montaż.
Należy każdy krok, każdy punkt lutowniczy kontrolować dwa razy przed przejściem
do następnych czynności montażowych. Należy ściśle trzymać się instrukcji
montażu. Kolejnych korków nie należy wykonywać w inny sposób niż opisano to w
instrukcji, nie należy też niczego przeskakiwać. Każdy krok należy odfajkować
dwukrotnie: raz przy montażu, a drugi raz podczas testowania.
Należy poświęcić tyle czasu, ile na to rzeczywiście potrzeba: majsterkowanie nie jest
bowiem pracą akordową. Zużyty czas jest trzykrotnie mniejszy niż czas potrzebny do
znalezienia usterki.
Częstą przyczyną niezadziałania urządzenia jest błąd montażowy, np. odwrotnie
usadzone elementy, takie jak układy scalone, diody, kondensatory elektrolityczne.
Należy zwrócić uwagę na kolorowe oznaczenia rezystorów, ponieważ niektóre
posiadają oznaczenia, które łatwo pomylić z innymi.
Należy również zwrócić uwagę na wartości kondensatorów, np. n 10=100 pF (a nie
10 nF). Pomocne jest tutaj dwukrotne lub trzykrotne sprawdzenie. Zwrócić uwagę
także na to, czy wszystkie nóżki układów scalonych rzeczywiście zostały
umieszczone w podstawkach. Może się bowiem zdarzyć, że któraś z nóżek mogła
się zagiąć podczas osadzania. Układ scalony powinien za pomocą jednego
naciśnięcia wskoczyć w podstawkę. Jeżeli tak się nie stanie bardzo
prawdopodobnym jest, że jedna z nóżek zostanie zagięta.
Jeżeli wszystko to się zgadza kolejnym ewentualnym błędem montażowym są tzw.
zimne luty. Ci nieprzyjemni towarzysze życia majsterkowicza występują wtedy, gdy
miejsce lutowani nie zostało odpowiednio ogrzane, czyli że cyna nie ma właściwego
kontaktu z połączeniami, albo gdy podczas ochładzania połączenie w momencie
krzepnięcia zostało poruszone. Najczęściej tego typu błędy rozpoznaje się po
matowym wyglądzie dolnej powierzchni miejsca montażowego. Jedynym środkiem
zaradczym jest w tym momencie ponowne przylutowanie elementu.
W przypadku 90% reklamowanych zestawów chodzi o błędy w lutowaniu, zimne luty,
zastosowanie nieodpowiedniej cyny lutowniczej itd. Tak więc niektóre z powrotem
odesłane dzieła świadczą o niefachowym lutowaniu.
Dlatego do lutowania należy wykorzystywać tylko i wyłącznie cynę przeznaczoną do
lutowania elektroniki o oznaczeniu „SN 60 Pb” (60% cyna, 40% ołów). Cyna ta
Strona 6 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-­­134 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
zawiera kalafonię, która pełni rolę środka oczyszczającego w celu ochrony miejsca
lutowania w czasie procesu lutowania przed utlenianiem. Inne środki oczyszczające
takie jak tłuszcz lutowniczy czy pasta lutownicza nie mogą być w żadnym wypadku
stosowane, gdyż zawierają kwasy. Środki te mogą zniszczyć płytkę drukowaną lub
elementy elektroniczne. Ponadto przewodzą one prąd i przez to powodują powstanie
prądów pełzających i zwarć.
Jeżeli do tej pory wszystko przebiegło w porządku a urządzenie nadal nie
funkcjonuje, to najprawdopodobniej któryś z podzespołów jest uszkodzony. Jeżeli
użytkownik jest elektronikiem amatorem to w tym przypadku najlepiej udać się do
znajomego po poradę, który w elektronice jest trochę bardziej obeznany i
ewentualnie posiada niezbędny sprzęt pomiarowy.
Jeżeli użytkownik nie ma takiej możliwości, to w przypadku nie funkcjonowania
urządzenia powinien go dobrze zapakować i odesłać do działu serwisu z dokładnym
opisem usterki i dołączoną instrukcją montażu (tylko dokładne podanie usterki
pozwala na bezproblemową naprawę). Dokładny opis usterki jest ważny, ponieważ
usterka może tkwić również w zasilaczu sieciowym jak i wyłączniku zewnętrznym
użytkownika.
Wskazówka!
Niniejszy zestaw, przed trafieniem do produkcji, został wiele razy zmontowany i
przetestowany jako prototyp. Dopiero wtedy gdy zostanie osiągnięta optymalna
jakość względnie funkcjonalność i bezpieczeństwo poprawnej pracy trafia on do
produkcji seryjnej.
W celu uzyskania pewnego bezpieczeństwa funkcjonalności podczas montażu
urządzenia, właściwy proces montażu został podzielony na dwa etapy:
1. Etap I. Montaż elementów na płytce
2. Etap II. Test funkcjonalności
Podczas wlutowywania elementów zwrócić uwagę (jeżeli nie zaznaczono inaczej)
czy zostały wlutowane bez odstępu. Wszystkie wystające nad miejsce lutowania
druty przyłączeniowe należy odciąć.
Ponieważ w przypadku tego zestawu częściowo ma się do czynienia z małymi,
wąskimi i leżącymi blisko siebie punktami lutowniczymi należy używać kolby lutującej
z małym wierzchołkiem. Proces lutowania i montaż wykonać starannie.
Instrukcja lutowania
Jeżeli użytkownik nie miał do tej pory do czynienia z lutowaniem to przed
chwyceniem za lutownicę powinien przeczytać niniejszą instrukcję lutowania:
1. Przy lutowaniu połączeń elektronicznych kategorycznie nie używać wody
lutowniczej ani tłuszczu lutowniczego. Zawierają one bowiem kwasy, które
niszczą elementy elektroniczne jaki i ścieżki połączeniowe.
Strona 7 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-­­134 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
2. Jako materiał lutowniczy wykorzystywać tylko cynę przeznaczoną do
elektroniki o oznaczeniu SN 60 Pb (60% cyna, 40% ołów) z kalafonią, która
jednocześnie służy jako środek oczyszczający.
3. Stosować małe lutownice o maksymalnej mocy grzewczej 30W. Wierzchołek
lutownicy nie powinien się elektryzować, aby ciepło mogło być prawidłowo
odprowadzone, tzn. ciepło z lutownicy musi być dobrze doprowadzone do
miejsca lutowania.
4. Lutowanie powinno zostać przeprowadzone sprawnie, gdyż przez długie
lutowanie elementy mogą zostać uszkodzone. Prowadzić to może do
oderwania oczek lutowania lub ścieżek miedzianych.
5. Przy lutowaniu przyłożyć wierzchołek lutownicy pokryty cyną do miejsca
lutowania tak aby połączyć drut elementu ze ścieżką przewodzącą.
Równocześnie doprowadzić (nie za dużo) cyny, która zostanie podgrzana.
Skoro tylko cyna przejdzie w stan ciekły usunąć ją natychmiast od miejsca
lutowania. Następnie należy odczekać moment, aż pozostawiony lut dobrze
opadnie, a następnie należy odstawić lutownicę od miejsca lutowania.
6. Zwrócić uwagę, czy przylutowanie właśnie elementy po k. 5 sekundach od
odstawienia lutownicy nie poruszają się.
7. Założeniem do bezzarzutowego miejsca lutowania i poprawnego lutowania
jest czysty i nie utleniony wierzchołek lutownicy. Ponieważ z zabrudzoną
końcówką lutownicy czyste lutowanie jest absolutnie niemożliwe. Po każdym
lutowaniu zbędną ilość cyny jak i wszelkie zabrudzenia usunąć z użyciem
wilgotnej gąbki lub odsysaczem silikonowym.
8. Po lutowaniu wszystkie druty przyłączeniowe odciąć ucinaczami bezpośrednio
nad miejscem lutowania.
9. Podczas wlutowywania półprzewodników, diod LED i układów scalonych
należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie przekroczyć czasu lutowania
powyżej 5 sekund, ponieważ w przeciwnym razie element może ulec
uszkodzeniu. Ponadto przy tego typu elementach należy uważać na właściwą
polaryzację.
10. Po montażu jeszcze raz skontrolować gruntownie każde połączenie pod
kątem czy wszystkie elementy zostały dobrze osadzone i ich polaryzacja jest
właściwa. Należy także sprawdzić, czy połączenia bądź ścieżki przewodzące
przez nieuwagę nie zostały mostkowane z cyną. Może to doprowadzić nie
tylko do wadliwego działania, ale także do zniszczenia drogich elementów.
11. Zwrócić uwagę, że niestosowne miejsca lutownicze, złe podłączenia, błędna
obsługa i błędy montażowe znajdują się poza obszarem wpływu producenta.
1. Etap I
Montaż elementów na płytce
Strona 8 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Uwaga!
Prace związane z lutowanie i okablowaniem przeprowadzić w sposób skrupulatny z
zachowaniem czystości. Nie stosować cyny ani tłuszczu lutowniczego zawierającego
kwasy. Upewnić się, że nie występują tzw. „zimne luty”, ponieważ niestaranne luty i
błędne miejsca lutowania, ruszające się elementy jak i zły montaż oznaczają
kosztowne i czasochłonne szukanie błędów i powstałe w tych okolicznościach
uszkodzenia użytych elementów. Zwrócić uwagę także na to, że elementy wlutowane
z użyciem cyny czy tłuszczu lutowniczego zawierających kwasy nie podlegają
naprawie przez producenta.
1.1
Rezystory
Odpowiednio zagięte pod kątem rezystory umieścić w przeznaczonych dla nich
otworach (patrz schemat montażowy). Rezystory zagiąć o ok. 45°, aby nie wypadły
podczas przekręcania płytki i przylutować je starannie do ścieżek przewodzących na
spodniej stronie płytki.
R1=
1MΩ
brązowy,
czarny,
zielony
R2=
82 kΩ
szary,
czerwony,
pomarańczowy
R3=
18 kΩ
brązowy,
szary,
pomarańczowy
1.2
Kondensatory
Osadzić kondensatory w odpowiednio oznakowanych otworach, zagiąć druty na
drugą stronę i przylutować je starannie do ścieżek przewodzących. W przypadku
kondensatorów elektrolitycznych (kondensatory tantalowe) uważać na ich
właściwą polaryzację.
W zależności od zastosowanego fabrykatu kondensatory elektrolityczne wskazują
różne oznaczenia polaryzacji, dlatego należy zwrócić na to szczególną uwagę.
C1=
Elektrolit 10 µF
C2=
Kondensator 0,1 µF = 100 nF
C3=
Kondensator 0,033 µF = 33 nF
Strona 9 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
1.3
Podstawka pod układ scalony
Następnie osadzić podstawkę pod układ scalony w specjalnie przeznaczonej dla
niej lokalizacji na płytce.
1 x podstawka pod układ scalony 14 – łóżkowy
1.4
Potencjometr typu trymer
W niniejszym cyklu pracy osadzić potencjometr typu trymer (P1 = 50 kΩ) w
układzie i przylutować go po spodnie stronie.
P1 = 50k
1.5
Listwy przyłączeniowe
Teraz należy wlutować do układu listwy przyłączeniowe (wejście i wyjście), w tym
celu podzielić listwę 5-biegunową na jedną 2 – biegunową i jedną 3 – biegunową,
które następnie należy wlutować do układu.
1 x listwa 2-biegunowa
1 x listwa 3-biegunowa
Strona 10 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
1.6
Układ scalony
Na koniec ostrożnie osadzić układ scalony w przewidzianej dla niego podstawce.
Uwaga!
Układy scalone są bardzo czułe na nieprawidłową polaryzację! Dlatego
uważać na odpowiednie oznakowanie układu (nacięcie lub punkt)! W
przypadku IC1 chodzi o szczególnie czuły układ scalony CMOS, który może
ulec uszkodzeniu w wyniku wyładowania statycznego. Dlatego podzespoły
MOS należy chwytać za obudowę, nie dotykając przy tym wyprowadzeń.
Układy scalone nie mogą być wymieniane ani osadzane w podstawkach
przy podłączonym napięciu zasilającym, gdyż mogą przez to ulec
uszkodzeniu.
IC 1 = CD 4001 lub MC 14001
1.7
Kontrola końcowa
Przed uruchomieniem jeszcze raz skontrolować układ pod kątem, czy wszystkie
elementy zostały prawidłowo zmontowane i czy zachowano prawidłową ich
polaryzację.
Po stronie ścieżek drukowanych dokonać oględzin, czy ścieżki poprzez resztki
cyny nie zostały mostkowane, co może doprowadzić do zwarć czy też
uszkodzenia elementów. Następnie należy sprawdzić, czy odcięte od elementów
druty nie leżą na płytce. Mogą one bowiem spowodować zwarcia. Większość
odesłanych do reklamacji zestawów należy tłumaczyć nieprawidłowym
przylutowaniem elementów (zimne luty, nieodpowiednia cyna itd.)
Wziąć pod uwagę fakt, iż zestawy zlutowane cyną czy tłuszczem lutowniczym
zawierającym kwasy nie podlegają naprawie.
Schemat podłączeń
Strona 11 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Schemat montażowy
2. Etap II
Podłączenie/Uruchomienie
Strona 12 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
2.1 Po zmontowaniu płytki i sprawdzeniu układu pod kątem ewentualnych usterek
(nieodpowiednie lutowanie, mostki cynowe) można przeprowadzić pierwszy test
funkcjonalności.
Wziąć pod uwagę, iż niniejszy zestaw jest zasilany odfiltrowanym napięciem
stałym z zasilacza sieciowego lub baterii czy akumulatora. Takie źródło
napięcia musi również dostarczać potrzebny prąd.
Samoładujące zasilacze czy transformatory kolejek elektrycznych nie
nadają się tutaj do ich stosowania jako źródło napięcia i prowadzą do
uszkodzenia elementów bądź też do nie funkcjonowania podzespołów.
Zagrożenia życia!
W przypadku zastosowania zasilacza sieciowego jako źródła napięcia musi
on koniecznie odpowiadać przepisom VDE.
2.2 Przed wbudowaniem zmontowanej płytki w obudowie i modelu należy
przeprowadzić test funkcjonalności. Rodzaj funkcji można ustawić z użyciem
mostka P = impuls dodatni, N = impuls ujemny (obok 3-biegunowej listwy
przyłączeniowej).
2.3 Do odpowiednich wyprowadzeń podłączyć mechanizm Serwa, zwracając
uwagę na właściwą polaryzację.
2.4 Do 2 – biegunowej listwy przyłączeniowej podłączyć napięcie zasilania
(napięcie stałe) z przedziału 4,8 – 6V o odpowiedniej polaryzacji.
Koniecznie zwrócić uwagę na polaryzację, gdyż w przeciwnym wypadku
może to doprowadzić do zniszczenia elementów.
2.5 Poprzez przekręcenie potencjometru P1 mechanizm Serwa powinien wprawić
się w ruch, jak gdyby podłączono go do odbiornika.
2.6 Jeżeli wszystko do tej pory przebiega w prawidłowy sposób można pominąć
wypunktowana poniżej listę możliwych usterek.
2.7 Jeżeli wbrew oczekiwaniom mechanizm Serwa nie będzie pracował bądź też
wystąpi jakiś błąd w jego funkcjonalności, należy natychmiast odłączyć napięcie
zasilania i jeszcze raz sprawdzić całą płytkę wg poniżej listy usterek.
Lista możliwych do popełnienia błędów
Odhaczyć każdy krok pod czas sprawdzania
• Przed przystąpieniem do sprawdzania układu koniecznie odłączyć go od
napięcia zasilania.
Strona 13 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
• Czy napięcie zasilania
przyłączeniowej?
podłączono
do
właściwych
biegunów
listwy
• Czy napięcie zasilania jest właściwie spolaryzowane?
• Czy przy włączonym układzie wartość napięcia zasilania znajduje się w
przedziale od 4,8 do 6V?
• Czy mechanizm Serwa jest odpowiednio spolaryzowany?
• Czy oporniki o odpowiednich wartościach zostały prawidłowo wlutowane?
Jeszcze raz sprawdzić ich wartości zgodnie z punktem 1.1 instrukcji montażu.
• Czy kondensatory elektrolityczne zostały wlutowane z uwzględnieniem
prawidłowej polaryzacji? Porównać jeszcze raz oznaczenia biegunów
nadrukowane na obudowach z nadrukiem zamieszczonym na płytce
montażowej, względnie ze schematem montażowym zawartym w instrukcji.
Zwrócić uwagę, że różne fabrykaty elektrolitów mogą być różnie oznakowane
„+” lub „-„.
• Czy polaryzacja układów scalonych zgadza się z polaryzacją podstawki?
Nacięcie lub punkt IC2 musi wskazywać na P1.
• Czy wszystkie nóżki układów scalonych znajdują się w podstawce? Często
zdarza się, że podczas osadzania układu jedna z nóżek zagnie się lub
znajduje się poza podstawką.
• Czy po stronie lutowania znajdują się mostki lutownicze lub zwarcia?
Porównać połączenia ścieżek przewodzących, które ewentualnie mogą
wyglądać jak niechciane mostki lutownicze, z obrazem ścieżek (rastrem)
nadruków płytki montażowej i schematem połączeń w instrukcji przed
przerwaniem połączenia (domniemanego mostka). Sprawdzić również, czy
każdy punkt lutowniczy jest przylutowany. Często dochodzi do tego, że punkty
lutownicze podczas lutowania zostają przeoczone. W celu łatwego
stwierdzenia połączeń lub przerw przewodzących, należy zmontowaną płytkę
drukowaną przyłożyć pod światło i znaleźć po stronie lutowania te
nieprzyjemne usterki.
• Czy występują zimne punkty lutownicze? Sprawdzić gruntownie każde miejsce
lutowania. Sprawdzić pęsetą czy elementy nie ruszają się. Jeżeli jakieś
miejsce lutownicze wzbudza podejrzenia, to należy jej przylutować jeszcze raz
• Sprawdzić czy każdy punkt został przylutowany. Często zdarza się bowiem,
że miejsca lutowania zostały przeoczone.
• Wziąć pod uwagę także to, że zlutowana płytka po zlutowaniu z użyciem wody
lutowniczej, tłuszczu lutowniczego czy podobnych środków czyszczącej jak i
nieodpowiedniej cyny może nie funkcjonować. Środki te są przewodzące i
powodują przez to prądy pełzające jak i zwarcia. Ponadto przy stosowaniu
Strona 14 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
cyny zawierającej kawy, tłuszczu lutowniczego i podobnych środków
oczyszczających wygasa gwarancja na komponenty, względnie komponenty
te nie podlegają naprawie i wymianie.
2.8 Jeżeli wszystkie te punkty zostały sprawdzone a ewentualne usterki
skorygowane, ponownie podłączyć płytkę wg punktu 2.2. Jeżeli przez ewentualny
błąd żaden komponent nie został wyciągnięty to układ musi funkcjonować.
Niniejszy układ po przeprowadzonym uprzednim teście funkcjonalności może być
zabudowany w modelu lub odpowiedniej obudowie przeznaczonej do tego celu i
uruchomiony.
Usterki
Może się zdarzyć, że nie możliwa jest bezpieczna praca urządzenia i należy
zaprzestać użytkowania przyrządu jak i zapewnić, że nie będzie pracował dalej w
sposób niezamierzony.
Dotyczy to następujących sytuacji:
• jeżeli urządzenie wskazuje na widoczne uszkodzenia
• jeżeli urządzenie nie funkcjonuje
• jeżeli elementy urządzenia są luźne lub słabo przymocowane
• jeżeli przewody łączeniowe wskazują na widoczne usterki
Gwarancja
Na niniejsze urządzenie przyznano 1 – roczną gwarancję. Gwarancja obejmuje
bezpłatne usunięcie niedoróbek, które należy tłumaczyć zastosowaniem
nieodpowiednich materiałów i błędami fabrycznymi.
Gwarancją objęte są znane wartości użytych elementów w stanie nie zmontowanymi
dotrzymanie danych technicznych układu pry odpowiednich zaleceniach odnośnie
lutowania, fachowej obróbce i zalecanym sposobie uruchomienia i pracy.
Inne roszczenia są wykluczone.
Nie dajemy gwarancji ani nie przejmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody
albo ich skutki w związku z niniejszym produktem. Zastrzegamy sobie naprawę,
ulepszenie, dostawę części zamiennych jak i zwrot kosztów zakupu.
Przy niżej wymienionych kryteriach nie podejmujemy się naprawy, względnie wygasa
gwarancja:
• jeżeli do lutowania użyto cyny zawierającej kwasy, tłuszcz lutowniczy lub
zawierające kwasy środki oczyszczające
Strona 15 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
• jeżeli zestaw został zlutowany i zmontowany w sposób niekompetentny.
To samo obowiązuje w przypadku:
• modyfikacji i prób naprawy urządzenia
• samowolnych modyfikacji układu
• konstrukcji nieprzewidzianych do tego celu lub nieodpowiednio składowanych
elementów, takich jak łączniki, potencjometry, listwy itd.
• stosowanie innych, nieoryginalnych elementów niż te dołączone do zestawu
• uszkodzenia ścieżek połączeniowych lub oczek lutowniczych
• błędnego montażu i wynikających z niego skutków ubocznych
• przeciążenie podzespołów
• szkód wynikających z ingerencji osób obcych
• szkód powstałych przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i schematu
połączeń
• podłączenia niewłaściwego napięcia i prądu
• nieprawidłowej polaryzacji podzespołów
• nieprawidłowej obsługi i szkód powstałych przez niedbałe obchodzenie się czy
nadużycie
• defektów powstałych przez stosowanie przepalonych lub nieodpowiednich
bezpieczników.
We wszystkich w/w przypadkach następuje odesłanie zestawu na koszt odbiorcy.
Strona 16 z 16
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement