Conrad Components Pre-amp Assembly kit 9 V DC, 12 V DC, 24 V DC Instrukcja obsługi

Conrad Components Pre-amp Assembly kit 9 V DC, 12 V DC, 24 V DC Instrukcja obsługi
Przedwzmacniacz uniwersalny
Nr zam. 19 53 59
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Adaptacja czułości do podłączonego źródła dźwięku odbywa się poprzez zmienne
sprzężenie zwrotne ujemne. W ten sposób można ustawić czułość w zakresie od ok. 10 do
600 mV.
Dane techniczne
Napięcie robocze:
Pobór prądu:
Napięcie wejściowe:
Wyjście:
Zakres częstotliwości:
Wymiary:
9 - 27 V=
ok. 3 do 7 mA
100 mV
150 mV - 4 V (możliwość regulacji)
20 Hz - 20 kHz
33 x 60 mm
Uwaga!
Dokładne zapoznanie się z tą instrukcją montażu (szczególnie z punktem na temat
ewentualnych usterek i ich usuwania oraz z zasadami bezpieczeństwa pracy) przed
przystąpieniem do pracy pozwoli z góry uniknąć błędów, których usunięcie wymaga później
w najlepszym wypadku wielu nakładów (długotrwałe diagnozowanie błędu, częstokroć
zniszczenie podzespołów, a niekiedy również nawet kompletnego zestawu!).
Należy kontrolować dwukrotnie każdą operację, każdą spoinę lutowniczą zanim przejdzie się
do następnego etapu! Postępować dokładnie zgodnie z instrukcją, nie próbować wykonywać
w inny sposób opisanych operacji i niczego nie pomijać! Każdą operację „odfajkowywać”
dwukrotnie – raz dla montażu oraz po raz drugi dla sprawdzenia. Montaż nie może być tu
pracą na akord – późniejsze wyszukanie błędu wymaga bowiem później trzykrotnie
dłuższego czasu.
Częstą przyczyną braku funkcjonowania jest błąd w zamontowaniu, np. odwrotnie
zainstalowane podzespoły, jak układy scalone, czy diody. Szczególną uwagę należy zwrócić
na pierścienie barwne rezystorów, gdyż łatwo tu niekiedy pomylić oznakowania.
Uważać, by nie pomylić parametrów kondensatorów. Np. n 10 = 100 pF (a nie 10 nF).
Wyprowadzenia (nóżki) układów scalonych muszą wejść bez trudu w przeznaczone na nie
otwory, o ile któreś z nich nie uległo wygięciu.
Kolejnej przyczyny usterek należy doszukiwać się w zimnych spoinach lutowniczych.
Zjawisko to występuje zarówno przy niewłaściwym rozgrzaniu lutowiny (cyna nie uzyskuje
wtedy odpowiedniego kontaktu z przewodami) jak też przy poruszeniu połączenia podczas
schładzania w momencie krzepnięcia. Tego rodzaju błędy rozpoznaje się zazwyczaj po
matowym wyglądzie powierzchni spoiny. Jedyną receptą jest tu ponowne dodatkowe
lutowanie.
W 90% reklamowanych zestawów montażowych w grę wchodzą błędy w lutowaniu, zimne
szwy lutownicze, stosowanie niewłaściwego lutu cynowego itd.
Dlatego to lutowania prosimy używać wyłącznie elektronicznej cyny lutowniczej z
oznaczeniem „SN 60 Pb” (60% cyny i 40% ołowiu). Lut ten posiada tzw. duszę kalafoniową,
spełniającą funkcję topnika, co zapobiega utlenianiu spoiny podczas lutowania. Nie wolno w
żadnym wypadku stosować innych topników, jak tłuszcz lutowniczy, pasta lutownicza czy
woda lutownicza, gdyż zawierają one kwasy. Środki te mogą uszkodzić płytkę przewodzącą
oraz podzespoły elektroniczne, ponadto przewodzą one prąd, powodując tym samym prądy
pełzające i zwarcia.
Jeżeli żadna z tych przyczyn nie wystąpiła, a moduł mimo to nie funkcjonuje,
prawdopodobnie któryś z podzespołów jest wadliwy. Jeżeli są Państwo początkującymi
elektronikami, najlepiej w takim wypadku poradzić się doświadczonego elektronika, który
poza odpowiednią wiedzą będzie jeszcze ewentualnie dysponował koniecznymi przyrządami
mierniczymi.
W razie nie funkcjonowania zestawu montażowego należy go zwrócić (w celu odesłania do
producenta) w prawidłowym opakowaniu wraz z dokładnym opisem usterki (podać, co
nie funkcjonuje, gdyż jedynie ścisły opis błędu umożliwia skuteczną naprawę!), z odnośną
instrukcją montażową oraz po wymontowaniu z obudowy. Dokładny opis usterki jest
tu bardzo ważny, bowiem przyczyna błędu może występować przecież również w
obrębie Waszego zasilacza sieciowego czy też w okablowaniu zewnętrznym.
Wskazówka!
Przed uruchomieniem produkcji ten zestaw montażowy został wielokrotnie zmontowany i
przetestowany jako prototyp. Dopiero po uzyskaniu optymalnej jakości w zakresie
funkcjonowania i bezpieczeństwa pracy został on dopuszczony do seryjnej produkcji.
Dla zapewnienia funkcjonowania dokonano podziału całości montażu na 2 etapy:
1. Etap I: Montaż podzespołów na płytce
2. Etap II: Test funkcjonowania.
Podczas zalutowywania podzespołów należy zwrócić uwagę, że muszą one zostać
wlutowane bez żadnego odstępu od płytki (o ile nie zostało podane inaczej w instrukcji).
Wszelkie wystające druty przyłączeniowe należy odciąć bezpośrednio nad spoiną
lutowniczą.
Z uwagi na to, że w zestawie tym występują po części bardzo małe wzgl. położone bardzo
blisko siebie punkty lutowania (ryzyko powstania mostków lutowniczych), lutowanie winno
być prowadzonej jedynie przy pomocy kolby lutowniczej o małym grocie. Operacje lutowania
i montażu prosimy przeprowadzić z dużą starannością.
Gwarancja
Gwarancja producenta obejmuje nieodpłatne usunięcie wad, które w sposób dowiedziony
dają się sprowadzić do zastosowania (w produkcji) wadliwego materiału lub błędów
fabrycznych.
Gwarantuje się funkcjonowanie zgodne z parametrami nominalnymi oraz dotrzymanie
danych technicznych układu pod warunkiem fachowej obróbki (lutowania i montażu),
przepisowego uruchomienia i właściwej eksploatacji.
Dalej idące roszczenia są wykluczone.
Producent nie przejmuje odpowiedzialności za szkody lub szkody pośrednie związane z tym
wyrobem. Zastrzega on sobie możliwość wykonania naprawy, przeprowadzenia poprawek,
dostawy części zamiennych czy zwrotu ceny zakupu.
Następujące kryteria stanowią podstawę do wygaśnięcia wszelkich roszczeń z tytułu
gwarancji:
•
zastosowanie do lutowania lutu cynowego z zawartością kwasu, tłuszcz lutowniczego,
czy topnika z zawartością kwasów
•
niekompetentne lutowanie lub montaż
•
przeróbki lub próby naprawiania urządzenia
•
samowolna zmiana układu połączeń
•
nieprzewidziane konstrukcja niekompetentne obchodzenie się z podzespołami, dowolne
okablowanie podzespołów, jak przełączniki, potencjometry, gniazda itp.
•
zastosowanie obcych podzespołów, nie należących do zestawu montażowego
•
•
zniszczenie ścieżek lub oczek lutowniczych
przeciążenie modułu
•
szkody spowodowane ingerencją osób trzecich
•
szkody wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi i schematu połączeń
•
podłączenie nieprawidłowego napięcia lub prądu
•
odwrócenie biegunowości modułu
•
nieprawidłowa obsługa lub szkody spowodowane niedbałym obchodzeniem się z
wyrobem
•
uszkodzenia powstałe wskutek
niewłaściwych bezpieczników.
zmostkowania
bezpieczników
lub
zastosowania
We wszystkich powyższych przypadkach koszty odesłania modułu ponosi Użytkownik.
Zasady bezpieczeństwa pracy
W razie nie funkcjonowania zestawów montażowych należy je zwrócić (w celu odesłania do
producenta) wraz z dokładnym opisem usterki (podać, co nie funkcjonuje, gdyż jedynie ścisły
opis błędu umożliwia skuteczną naprawę!), z odnośną instrukcją montażową oraz po
wymontowaniu z obudowy.
W obchodzeniu się z urządzeniami, przez które przepływa prąd elektryczny, należy
przestrzegać obowiązujących przepisów VDE.
Urządzenia o napięciu roboczym ≥ 35 V mogą by podłączane wyłącznie przez specjalistę
elektryka.
Uruchomienie może nastąpić dopiero po uprzednim zamontowaniu układu w obudowie
całkowicie zabezpieczonej przed dotykiem.
W razie konieczności przeprowadzenia pomiarów przy otwartej obudowie należy z przyczyn
bezpieczeństwa zainstalować transformator rozdzielczy lub użyć odpowiedniego zasilacza
(spełniającego wymogi bezpieczeństwa pracy).
Wszelkie prace w zakresie okablowania wymagają, by urządzenie nie było obciążone
napięciem.
Instrukcja lutowania.
Przed przystąpieniem do lutowania radzimy zapoznać się z poniższymi punktami:
1. Podczas lutowania układów elektronicznych generalnie nigdy nie należy stosować wody
lutowniczej, ani tłuszczu lutowniczego. Zawierają one bowiem kwas, niszczący
podzespoły i ścieżki przewodzące.
2. Materiałem lutowniczym dopuszczonym do stosowania jest wyłącznie cyna elektroniczna
SN 60 Pb (złożona w 60% z cyny, a w 40% z ołowiu) z duszą kalafoniową, która służy
jako topnik.
3. Należy posługiwać się wyłącznie małą kolbą lutowniczą o mocy grzejnej maksymalnie 30
W. Grot kolby musi być pozbawiony zgorzeliny dla umożliwienia właściwego
odprowadzania ciepła. Oznacza to, że ciepło wytwarzane przez kolbę musi zostać
należycie doprowadzone do lutowanego punktu.
4. Samo lutowanie powinno być wykonywane w szybkim tempie, gdyż zbyt długie lutowanie
niszczy podzespoły, doprowadzając ponadto do odrywania się oczek lutowniczych lub
ścieżek miedzianych.
5. Podczas lutowania należy trzymać dobrze ocynowany grot kolby lutowniczej przytknięty
do punktu lutowania w taki sposób, by dotykał on równocześnie wyprowadzenia
podzespołu oraz ścieżki przewodzącej.
Równocześnie doprowadzany jest lut cynowy (nie w nadmiarze), który również ulega
nagrzaniu. W momencie, gdy lut zaczyna płynąć, należy zdjąć go z punktu lutowania.
Następnie odczekać jeszcze chwilę, by pozostały lut jeszcze dobrze się rozszedł, po
czym odjąć kolbę od lutowanego miejsca.
6. Należy uważać, by przylutowany właśnie podzespół nie został przypadkowo poruszony
przez około 5 sekund po odjęciu kolby. W efekcie uzyska się prawidłową spoinę
lutowniczą o srebrzystym połysku.
7. Warunkiem uzyskania prawidłowej spoiny oraz dobrego lutowania jest czysty, nie
utleniony grot kolby. Brudny grot kolby absolutnie uniemożliwia czyste lutowanie. Dlatego
po każdym lutowaniu należy ściągnąć nadmiar lutu oraz zanieczyszczenia zwilżoną
gąbką lub zbierakiem silikonowym.
8. Po przylutowaniu odstające końcówki drutów przyłączeniowych odcinane są
bezpośrednio nad punktem lutowania szczypcami do cięcia drutu.
9. Podczas lutowania półprzewodników, diod LED i układów scalonych należy zwrócić
szczególną uwagę, by czas lutowania nie przekroczył 5 sekund, gdyż w przeciwnym
razie dojdzie do zniszczenia podzespołu. W przypadku tych podzespołów należy również
uważać na właściwą biegunowość.
10. Po zamontowaniu podzespołów na płytce konieczne jest jeszcze ponowne
skontrolowanie każdego z układów w zakresie prawidłowego zainstalowania
podzespołów oraz zachowania właściwej biegunowości. Należy również sprawdzić, czy
nie doszło do omyłkowego zmostkowania lutem wyprowadzeń i ścieżek przewodzących.
Może to bowiem spowodować nie tylko brak funkcjonowania lecz również doprowadzić
do zniszczenia cennych podzespołów.
11. Prosimy uwzględnić, że nie możemy mieć wpływu na źle wykonane spoiny lutownicze,
nieprawidłowe połączenia, błędy w obsłudze oraz błędy w zamontowaniu.
Etap I: Montaż podzespołów na płytce drukowanej
1.1
Należy zacząć od zagięcia pod kątem prostym - odpowiednio do wymiaru rastra wyprowadzeń rezystorów, a następnie wetknąć wyprowadzenia w przewidziane otwory
w płytce (zgodnie ze schematem montażowym). Aby uniemożliwić wypadnięcie
podzespołów w razie odwrócenia płytki, należy teraz wygiąć na zewnątrz pod kątem
około 45% końcówki wyprowadzeń rezystorów wystające z tyłu płytki oraz przylutować
je starannie do ścieżek przewodzących na tylnej stronie płytki. Odciąć wystające po
lutowaniu końcówki wyprowadzeń.
R1 = 680 R niebieski,
szary,
brązowy
R2 = 390 k
pomarańcz., biały,
żółty
R3 =
47 k
żółty,
fioletowy,
pomarańczowy
R4 = 3 k 9
pomarańcz., biały,
czerwony
R5 = 3 k 9
pomarańcz., biały, ,
czerwony
R6 = 2 k 2
czerwony, czerwony,
czerwony
R7 = 470 R żółty,
fioletowy,
brązowy
1.2
Podczas tej operacji należy zainstalować tranzystory odpowiednio do nadruku
montażowego i zalutować je po stronie ścieżek przewodzących.
Należy przy tym uwzględnić ich właściwe rozmieszczenie. Kontury obudów
tranzystorowych muszą przebiegać zgodnie z konturami na nadruku montażowym
płytki. Za stronę odniesienia należy przyjąć tu spłaszczoną stronę obudowy
tranzystora. Wyprowadzenia (nóżki) nie mogą się w żadnym razie krzyżować, ponadto
podzespoły te należy przylutować z uwzględnieniem odległości około 5 mm od płytki.
Przestrzegać krótkiego czasu lutowania, by tranzystory nie uległy uszkodzeniu
wskutek przegrzania.
T1 = BC 237, 238 lub 239 A, B lub C lub BC 547, 548 lub 549 A, B lub C
T2 = BC 237, 238 lub 239 A, B lub C lub BC 547, 548 lub 549 A, B lub C
1.3
Wetknąć kondensatory w odpowiednio oznaczone otwory, odgiąć nieco na zewnątrz
wyprowadzenia drutowe i przylutować je czysto do ścieżek przewodzących. W
przypadku kondensatorów elektrolitycznych należy uwzględnić właściwą biegunowość
(+ -).
Uwaga!
Kondensatory elektrolityczne posiadają różne oznaczenia biegunowości, w
zależności od producenta. Niektórzy producenci podają w oznaczeniu „+”, inni
zaś „-„. Miarodajny jest tu umieszczony przez producenta nadruk biegunowości
na kondensatorze elektrolitycznym.
C1
C2
C3
C4
C5
= 22 µF
= 47 µF
= 22 µF
= 100 µF
= 22 µF
kondensator elektrolityczny
kondensator elektrolityczny
kondensator elektrolityczny
minikondensator elektrolityczny
kondensator elektrolityczny
1.4
Należy teraz przylutować do układu potencjometr nastawczy.
P1 = 1 M (wzmacnianie)
1.5
Przy pomocy szczypiec płaskich wepchnąć 6 końcówek lutowniczych w odpowiednie
otwory od strony montażowej (w kierunku podłużnym płytki). Następnie zalutować
końcówki po stronie ścieżek przewodzących.
1.6
Przed uruchomieniem układu należy ponownie sprawdzić, czy wszystkie podzespoły
zostały zainstalowane prawidłowo z zachowaniem właściwej biegunowości. Prosimy
sprawdzić również po stronie lutowania (strona ścieżek przewodzących), czy
przypadkiem nie doszło do zmostkowania ścieżek przewodzących pozostałościami
lutu, gdyż może to spowodować zwarcia i uszkodzenie podzespołów. Następnie
skontrolować, czy odcięte końcówki drutów nie pozostają na którejś ze stron płytki,
gdyż to również może być przyczyną zwarcia.
W większości odesłanych w ramach reklamacji zestawów montażowych brak
funkcjonowania spowodowany jest błędami w lutowaniu (zimne szwy lutowniczę,
mostki lutowe, zła lub nieodpowiednia cyna lutownicza itd.).
Schemat ideowy
Napis w obrębie schematu:
WZMACNIANIE
Schemat montażowy
2. Etap II: Podłączenie / Uruchomienie
2.1
Dopiero po zamontowaniu podzespołów na płytce oraz zbadaniu jej na występowanie
ewentualnych błędów (złe spoiny lutownicze, mostki cynowe) można uruchomić moduł.
2.2
Należy uwzględnić, iż ten zestaw montażowy może być zasilany jedynie napięciem
stałym z zasilacza sieciowego lub przy pomocy baterii /akumulatorka. To źródło
zasilania musi jednak też być w stanie dostarczać wymagany prąd. Ładowarki
samochodowe ani transformatory do modeli kolejek elektrycznych nie nadają się w tym
celu (uszkodzenie podzespołów lub brak funkcjonowania modułu).
Uwaga! Niebezpieczeństwo!
W razie stosowania zasilacza sieciowego konieczne jest, by spełniał on wymogi
przepisów VDE.
2.3
Do końcówek lutowniczych oznaczonych jako „E” oraz „-„ podłączyć ekranowanym
przewodem źródło sygnału.
2.4
Do końcówek lutowniczych oznakowanych jako „+” oraz „-„ podłączyć teraz z
uwzględnieniem właściwej biegunowości napięcie robocze (napięcie stałe), które może
kształtować się w zakresie od 9 do 27 V.
2.5
Na przyłączach „A” oraz „-„ może być teraz odbierany wzmocniony sygnał wejścieowy.
Wymagane wzmacnianie regulowane jest potencjometrem P 1.
2.6
Jeżeli w tym momencie wszystko jest w porządku, mogą Państwo pominąć
zamieszczoną poniżej listę kontrolną diagnozowania błędów.
2.7
Gdyby, wbrew oczekiwaniom, nie udało się pomierzyć żadnego sygnału na wyjściu
stopnia wzmacniającego, należy natychmiast odłączyć zasilanie i sprawdzić kompletną
płytkę zgodnie z poniższą listą kontrolną.
Lista kontrolna diagnozowania błędów
Zaznaczać na liście każdą przeprowadzoną operację kontrolną.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Czy źródło zasilania zostało prawidłowo połączone? (Czy nie doszło do odwrócenia
biegunowości?)
Czy we włączonym urządzeniu utrzymywane jest jeszcze napięcie w zakresie od 9 do
27 V?
Wyłączyć zasilanie.
Czy rezystory zostały przylutowane prawidłowo (pod względem parametrów)?
Ponownie sprawdzić wartości zgodnie z punktem 1.1 niniejszej instrukcji.
Czy tranzystory zostały zalutowane prawidłowo?
Czy ich wyprowadzenia nie krzyżują się?
Czy nadruk montażowy na płytce pokrywa się z konturami tranzystorów?
Czy nie doszło do odwrócenia biegunowości kondensatorów elektrolitycznych?
Jeszcze raz porównać znaki na kondensatorach z oznaczeniami na nadruku
montażowym płytki wzgl. ze schematem montażowym w instrukcji obsługi. Prosimy
zwrócić uwagę, że w zależności od producenta kondensatory elektrolityczne mogą być
opatrzone znakiem „+” lub „-„.
Czy po stronie lutowania nie ma przypadkiem mostka lutowego wzgl. zwarcia?
Porównać ewentualne połączenia ścieżek przewodzących o wyglądzie mostków
lutowniczych z postacią ścieżek przewodzących (raster) nadruku montażowego oraz
ze schematem ideowym niniejszej instrukcji, zanim przystąpi się do przerwania
połączenia ścieżek przewodzących (jako domniemanego mostka)!
Dla łatwiejszego stwierdzenia połączeń lub przerwania połączeń ścieżek
przewodzących należy oglądać płytkę drukowaną pod światło, szukając tych
negatywnych zjawisk ubocznych od strony lutowania.
Czy nie występują zimne spoiny lutownicze?
Prosimy dokładnie sprawdzić każde miejsce lutowania! Przy pomocy pęsety
skontrolować, czy podzespoły nie chwieją się! Jeżeli któraś ze spoin wydaje się
podejrzana, należy ponownie wykonać jej lutowanie.
Należy sprawdzić, czy któryś z punktów lutowniczych nie został pominięty przez
przeoczenie.
Prosimy uwzględnić fakt, że płytka obwodu drukowanego lutowana przy użyciu wody
lutowniczej, tłuszczu lutowniczego lub podobnych topników wzgl. przy pomocy
nieodpowiedniego lutu cynowego nie może funkcjonować. Są to środki przewodzące i
przez to są przyczyną prądów pełzających oraz zwarć.
Ponadto w przypadku zestawów montażowych, w których do lutowania zastosowano
lut cynowy z zawartością kwasu, tłuszcz lutowniczy, czy podobne topniki, wygasają
roszczenia z tytułu gwarancji - zestawy te nie podlegają naprawie, ani wymianie.
2.8
Po sprawdzeniu tych punktów i skorygowaniu ewentualnych błędów ponownie
podłączyć płytkę zgodnie z punktem 2.3. Jeżeli żaden z podzespołów nie uległ
uszkodzeniu wskutek popełnionych błędów, układ musi funkcjonować.
Po pomyślnie przeprowadzonym teście funkcjonowania można teraz zamknąć układ w
odpowiedniej obudowie i uruchomić go.
Warunki pracy urządzenia
Urządzenia zaprojektowane do zasilania sieciowego mogą być zasilane wyłącznie napięciem
przemiennym 220 - 240 V/ 50 Hz.
Urządzenia samodzielnie montowane z zestawów traktowane są z punktu widzenia techniki
bezpieczeństwa pracy jako wyrób przemysłowy.
Wymiany uszkodzonego kabla zasilającego może dokonać wyłącznie specjalista elektryk. W
urządzeniach o napięciu roboczym ≥ 35 V montaż końcowy może zostać przeprowadzony
wyłącznie przez specjalistę elektryka przy przestrzeganiu odnośnych przepisów dot.
urządzeń elektrycznych.
Przy wymianie bezpieczników należy całkowicie odłączyć urządzenie od sieci. Odłączając
od gniazda przewód zasilający, należy zawsze pociągać za wtyk, a nie za kabel. Nigdy nie
stawiać ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym. Nigdy nie wyginać kabla pod kątem
ostrym!
Urządzenie ustawić w miejscu zapewniającym dobry przepływ powietrza. Unikać narażenia
na bezpośrednie nasłonecznienie lub oddziaływanie wysokich temperatur. Szczeliny
wentylacyjne zapobiegają nadmiernemu wzrostowi temperatury roboczej i nie mogą być
blokowane ani przykrywane. Trzymać z dala od urządzenia lekkie materiały łatwopalne, jak
papier.
Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy czy wibracje. Moduł dopuszczony jest do
eksploatacji w suchych i czystych pomieszczeniach. W razie osadzenia się wody
kondensacyjnej (skroplin) należy uwzględnić okres aklimatyzacji do 2 godzin.
Uwaga
Przedostanie się jakiejkolwiek cieczy do modułu może go uszkodzić. W razie zaistnienia
sytuacji, w której urządzenie zostało narażone na kontakt z cieczą, należy je przekazać do
sprawdzenia w punkcie serwisowym.
Jeżeli przez dłuższy czas nie będą Państwo korzystać z urządzenia, należy je odłączyć od
sieci. Po użyciu należy zawsze wyłączyć urządzenie!
Osoba dokonująca montażu zestawu elektronicznego wzgl. przygotowująca do eksploatacji
moduł poprzez jego rozszerzenie lub zabudowę uznawana jest za producenta zgodnie z DIN
VDE 0869 i tym samym zobowiązana jest w razie dalszego przekazywania urządzenia do
dostarczenia wszelkich dokumentów towarzyszących z podaniem nazwy i adresu firmy.
Wycofanie z eksploatacji
• Jeżeli należy liczyć się z tym, że bezpieczna praca urządzenia nie będzie już możliwa,
konieczne jest wycofanie go z eksploatacji i zabezpieczenie przed przypadkowym
włączeniem. Należy przyjąć, że bezpieczna eksploatacja nie będzie już możliwa, o ile
-
urządzenie wykazuje widoczne uszkodzenia,
urządzenie już nie działa,
podzespoły urządzenia są luźne lub poluzowane,
przewody łączące wykazują widoczne uszkodzenia.
Produkt ten został poddany badaniom w zakresie tolerancji elektromagnetycznej
(Dyrektywa WE 89/336/EWG/Tolerancja elektromagnetyczna z 9.11.1992 roku) i spełnia
tym samym wymogi obowiązujących przepisów prawnych.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement