Samsung 65" Zakrivljeni SUHD TV 65JS9000 Serija 9 Uputstvo za upotrebu

Samsung 65" Zakrivljeni SUHD TV 65JS9000 Serija 9 Uputstvo za upotrebu
E-MANUAL
Hvala što ste kupili ovaj Samsung proizvod. Da biste dobili
kompletniju uslugu, registrujte svoj proizvod na adresi
www.samsung.com
Modela______________ Serijski br.______________
Sadržaj
Povezivanje video uređaja
Brzi vodiči
Kako se koristi Smart Hub
18
Povezivanje preko HDMI kabla
19
Povezivanje preko komponentnog kabla
19
Povezivanje preko kompozitnog (A/V) kabla
1
Povezivanje na Internet
Povezivanje audio ulaza i audio izlaza
1
Kako se podešava funkcija Smart Hub
20
Povezivanje preko HDMI (ARC) kabla
1
Kako se koristi Smart Hub
21
Povezivanje preko (optičkog) kabla za digitalni zvuk
21
Povezivanje preko kabla za stereo zvuk
Upravljanje televizorom pomoću glasa
2
Kako se podešava funkcija Prepoznavanje glasa
Povezivanje računara
3
Upravljanje televizorom pomoću glasa
22
Povezivanje preko HDMI priključka
23
Povezivanje preko HDMI-DVI kabla
23
Povezivanje preko kućne mreže
Upravljanje televizorom pomoću pokreta
4
Kako se podešava funkcija Kontrola pokretom
5
Upravljanje televizorom pomoću pokreta
Kako se koristi Samsung Smart Control
6
Upravljanje televizorom pomoću dugmeta POINTER
7
Kako se podešava Samsung Smart Control
7
Uparivanje televizora sa daljinskim upravljačem Samsung Smart
Povezivanje sa mobilnim uređajem
24
Povezivanje preko MHL-HDMI kabla
25
Kako se koristi Preslikavanje ekrana
26
Povezivanje mobilnih uređaja bez bežičnog rutera (Wi-Fi Direct)
26
Povezivanje mobilnih uređaja preko aplikacije Samsung Smart
View
Control
Povećavanje užitka gledanja sportskih događaja
8
Aktiviranje opcije Režim „Sport”
Uređivanje kanala
9
Pokretanje funkcije Uredi kanal
9
Menjanje rasporeda kanala i brisanje kanala
Prikazivanje više prozora
Povezivanje
Uparivanje prenosnog računara sa televizorom – Bežično
preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski TV)
Menjanje spoljnog uređaja koji služi kao izvor signala
Napomene o povezivanju!
29
Napomene za povezivanje putem HDMI mreže
30
Napomene o povezivanju audio uređaja
30
Napomene o povezivanju računara
31
Napomene o povezivanju mobilnih uređaja
31
Napomene o povezivanju za bežično preslikavanje ekrana
računara (odnosno Bioskopski TV)
Priključivanje antene (Antena)
Povezivanje na Internet
12
Uspostavljanje žične Internet veze
13
Uspostavljanje bežične Internet veze
Povezivanje na mrežu putem mobilnog dongla
Rešavanje problema sa Internet vezom
16
Rešavanje problema sa žičnom Internet vezom
17
Rešavanje problema sa bežičnom Internet vezom
Daljinski upravljač i periferni uređaji
O daljinskom upravljaču Samsung Smart Control
Kako se koristi Samsung Smart Control
34
Upravljanje televizorom pomoću dugmeta POINTER
34
Upravljanje televizorom pomoću dugmadi sa strelicama i
dugmeta Enter
35
Aktiviranje i korišćenje daljinskog upravljača na ekranu
37
Uparivanje televizora sa daljinskim upravljačem Samsung Smart
Control
Upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača
televizora – upotreba univerzalnog daljinskog upravljača
37
Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača
Upravljanje televizorom pomoću tastature
38
Povezivanje tastature
39
Korišćenje tastature
Upravljanje televizorom pomoću miša
40
Povezivanje USB miša
40
Korišćenje miša
Unos teksta preko QWERTY tastature na ekranu
41
Korišćenje dodatnih funkcija
Smart funkcije
Prikazivanje više prozora ili funkcija pomoću funkcije MultiLink Screen
42
Kako se koristi funkcija Multi-Link Screen
Smart Hub
44
Uklanjanje ili kačenje stavke u grupu Nedavno
44
Automatsko pokretanje Smart Hub-a.
44
Testiranje veze sa Smart Hub-om
45
Korišćenje vodiča za Smart Hub
45
Resetovanje Smart Hub-a
Kako se koriste Smart Hub i Samsung nalog u sprezi
46
Kreiranje Samsung naloga
47
Prijavljivanje na Samsung nalog
47
Povezivanje Samsung naloga sa nalozima na spoljnim servisima
48
Izmena i dodavanje informacija Samsung nalogu
48
Brisanje Samsung naloga sa televizora
Kako se koristi usluga Aplikacije
Kako se koristi e-Manual
52
Pokretanje E-priručnika
52
Korišćenje dugmadi u E-priručniku
Korišćenje Web pregledača
53
Postavke surfovanja
Kako se koristi usluga MOJ SADRŽAJ
54
Pročitajte pre reprodukcije multimedijalnog sadržaja
55
Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa računara i mobilnog
uređaja
55
Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa USB uređaja
56
Dostupna dugmad i funkcije prilikom prikazivanja fotografija
58
Dostupna dugmad i funkcije prilikom prikazivanja video zapisa
60
Dostupna dugmad i funkcije prilikom reprodukcije muzike
61
Slušanje muzike HD kvaliteta
61
Funkcije u prozoru sa listom multimedijalnih sadržaja
Kako se koristi usluga NewsON
62
Vesti
62
Vremenska prognoza
Upravljanje televizorom pomoću glasa
64
Šta treba pročitati pre korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa
64
Upoznavanje sa osnovama prepoznavanja glasa
66
Korišćenje naredbodavnog prepoznavanja glasa
66
Korišćenje interaktivnih glasovnih komandi sa manjeg odstojanja
66
Prepoznavanje glasa sa većeg odstojanja
67
Korišćenje vodiča za prepoznavanje glasa
Upravljanje televizorom pomoću pokreta (Kontrola pokretom)
68
Testiranje osvetljenja u okruženju pomoću kamere televizora
69
Aktiviranje Kontrole pokretom
72
Promena izgleda prozora Kontrola pokretom
Korišćenje funkcije Prepoznavanje lica
74
Registrovanje lica na Samsung nalog
Opcije
75
Promena načina prijavljivanja na Prepoznavanje lica
50
Instaliranje aplikacije
75
Prijavljivanje na Samsung nalog pomoću Prepoznavanja lica
50
Uklanjanje aplikacije sa televizora
51
Premeštanje aplikacija
51
Zaključavanje i otključavanje aplikacija
51
Ažuriranje aplikacija
51
Menjanje redosleda aplikacija
51
Ocenjivanje kupljenih aplikacija
51
Korišćenje ostalih funkcija aplikacije
49
Upravljanje preuzetim aplikacijama putem iskačućeg menija
Gledanje televizije
Brzi pregled informacija o digitalnim programima
76
Korišćenje Vodiča
77
Pregled informacija o trenutnom programu
77
Promena emitovanog signala
77
Provera informacija o digitalnom signalu i njegove jačine
Snimanje programa
78
Snimanje programa
79
Korišćenje funkcija dostupnih tokom snimanja programa
80
Korišćenje dugmadi daljinskog upravljača tokom snimanja
99
Čitanje digitalnog teksta
99
Traženje dostupnih kanala
99
Izbor tipa antenske veze
100 Biranje jezika emitovanog sadržaja
100 Audio opis
programa
100 Izbor žanra
81
Upravljanje listom funkcije Planiraj snimanje
100 Sadržaj za odrasle
81
Prikaz snimljenih programa
Podešavanje kanala
83
Upravljanje snimljenim datotekama
101 Podešavanje zemlje (regiona)
Kako se podešava funkcija Planiraj gledanje
101 Ručno podešavanje emitovanih signala
84
Podešavanje funkcije Planiraj gledanje za kanal
102 Fino podešavanje slike
85
Uređivanje funkcije Planiraj gledanje
102 Prebacivanje liste kanala
85
Otkazivanje funkcije Planiraj gledanje
102 Brisanje profila CAM operatera
Kako se koristi Timeshift
86
Korišćenje dugmadi daljinskog upravljača tokom korišćenja
funkcije Timeshift
103 Podešavanje satelitskog sistema
103 Biranje jezika teleteksta
103 Prikazivanje menija uobičajenog interfejsa
Kako se koristi Lista kanala
Dodavanje, uklanjanje i uređivanje kanala
Slika i zvuk
88
Dodavanje i uklanjanje kanala
88
Uređivanje dodatih kanala
Podešavanje kvaliteta slike
89
Omogućavanje/onemogućavanje zaštite kanala lozinkom
104 Biranje režima slike
89
Zaključavanje/otključavanje kanala
105 Podešavanje kvaliteta slike
89
Promena broja kanala
106 Podešavanje naprednih postavki
Kreiranje sopstvene liste omiljenih kanala
107 Podešavanje opcija slike
90
Dodavanje kanala u listu omiljenih
Prikazivanje u 3D tehnici
90
Gledanje i biranje kanala samo sa liste omiljenih kanala
110 Pokretanje funkcije 3D
Uređivanje liste omiljenih kanala
91
Korišćenje stavki menija u prozoru Izmena omiljen.
Uverljivije prikazivanje sportskih programa uz Režim „Sport”
111 Podešavanje 3D efekata
Pomoćna podešavanja slike
112 Gledanje slike u slici (PIP).
113 Promena veličine i položaja slike
93
Aktiviranje režima „Sport“
93
Biranje vrste sporta
94
Obaveštenje o početku utakmice
94
Automatsko izdvajanje ključnih trenutaka
Podešavanje kvaliteta zvuka
95
Korišćenje funkcija dostupnih prilikom gledanja sportskih
116 Biranje režima zvuka
utakmica u režimu „Sport“
117 Primena zvučnih efekata
Gledanje sportske utakmice snimljene u režimu „Sport“
118 Prilagođavanje zvuka
97
115 Reprodukcija zvuka bez slike (Bez slike)
115 Resetovanje postavki režima slike
Gledanje filmova uz optimizovanu sliku i zvuk – režim afričkog
bioskopa
Korišćenje pomoćnih podešavanja zvuka
Pomoćne funkcije za korišćenje televizora
120 Reprodukcija zvuka sa televizora preko Samsung Bluetooth
98
Podešavanje dobavljača usluge
98
Gledanje TV programa sa titlom
119 Biranje zvučnika
audio uređaja
120 Slušanje zvuka sa televizora preko zvučnika kompatibilnog sa
funkcijom Samsung Multiroom Link
137 Podešavanje ugla gledanja
121 Slušanje TV programa preko Bluetooth uređaja
137 Zaklj. ocenjenih pr.
122 Konfigurisanje dodatnih funkcija
137 Omogućavanje režima za igru
123 Slušanje 3D zvuka u 3D režimu
137 Bogatije boje i nenadmašan kvalitet slike (BD Wise)
123 Podešavanje tipa postavljanja televizora
138 Omogućavanje/onemogućavanje povratnog zvučnog signala
123 Resetovanje svih postavki zvuka
138 Zaključavanje/otključavanje dugmeta za upravljanje
138 Prikazivanje/sakrivanje logotipa kompanije Samsung prilikom
Sistem i podrška
uključivanja televizora
138 Brže uključivanje televizora
138 Omogućavanje/onemogućavanje prednjih indikatora
Podešavanje vremena i korišćenje tajmera
139 Uklanjanje treperenja
124 Podešavanje trenutnog vremena
139 Uključivanje/isključivanje zvučne dobrodošlice
126 Korišćenje tajmera
139 Uključivanje/isključivanje svetla na postolju
Korišćenje funkcije zaštite ekrana i uštede energije
128 Zaštita ekrana od oštećenja
128 Smanjenje potrošnje energije
Kako se koristi Anynet+ (HDMI-CEC)
129 Kako se podešava funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
129 Kako se koristi Anynet+ (HDMI-CEC)
Ažuriranje softvera televizora
131 Nadogradnja softvera televizora na najnoviju verziju
131 Automatsko ažuriranje televizora
132 Ručno ažuriranje televizora
Zaštita televizora od hakerskih upada i zlonamernog softvera
132 Traženje prisustva zlonamernog softvera na televizoru i
priključenim uređajima
133 Konfigurisanje dodatnih funkcija
139 Registrovanje televizora kao DivX® Certified uređaja (gledanje
DivX filmova koji se plaćaju)
140 Vraćanje televizora na fabrička podešavanja
140 Korišćenje televizora kao izložbenog modela (u prodajnim
objektima)
140 Pravljenje rezervne kopije podataka sa televizora pomoću
uređaja UHD Evolution Kit
141 Ažuriranje snimljenih programa
Automatsko pokretanje usluge za podatke
HbbTV
Korišćenje kartice za gledanje televizije („CI ili CI+ kartice“)
143 Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE
(zajednički interfejs)
143 Korišćenje „CI ili CI+ kartice“
Funkcija teleteksta
Korišćenje drugih funkcija
134 Brzo pokretanje funkcija za pristupačnost
134 Omogućavanje glasovnog vodiča za osobe oštećenog vida
135 Podešavanje providnosti menija
135 Beli tekst na crnoj pozadini (visoki kontrast)
135 Povećavanje fonta (za osobe sa oštećenim vidom)
135 Upoznavanje sa daljinskim upravljačem (za osobe sa oštećenim
vidom)
136 Slušanje TV programa preko Bluetooth uređaja (za osobe sa
oštećenim sluhom)
Rešavanje problema
Kako se dobija Podrška
146 Podrška pomoću funkcije Daljinsko upravljanje
147 Pronalaženje kontakt-informacija servisa
Postoji problem sa slikom
148 Testiranje slike
136 Promena jezika menija
Zvuk se ne čuje jasno
136 Unos lozinke
150 Testiranje zvuka
136 Čitanje obaveštenja
3D slika nije oštra
151 Testiranje kvaliteta 3D slike
Postoji problem sa emitovanim signalom
Povezivanje računara nije moguće
Povezivanje na Internet nije moguće
Usluga za podatke
Funkcija Planiraj snimanje/Timeshift ne radi
Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne radi
Ako se pojavi problem sa pokretanjem/korišćenjem aplikacija
Ne mogu da pustim datoteku
Želim da resetujem televizor
Drugi problemi
Mere predostrožnosti i napomene
pokreta i Prepoznavanje lica
Šta treba da pročitate pre korišćenja funkcije Aplikacije
Šta treba da pročitate pre korišćenja funkcije Web Browser
Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video
zapisa i muzičkih datoteka
172 Ograničenja korišćenja fotografija, video zapisa i muzičkih
datoteka
173 Podržani formati spoljnih titlova
173 Podržani formati ugrađenih titlova
174 Podržani formati i rezolucije slika
174 Podržani muzički formati i kodeci
175 Podržani video kodeci
Ograničenja
177 Ograničenja funkcije PIP (Slika u slici)
177 Fleksibilni CI
Šta treba da pročitate nakon postavljanja televizora
178 Veličine slike i ulazni signali
178 Ugradnja brave za sprečavanje krađe
Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift
158 Pre korišćenja funkcija Snimanje i Planiraj snimanje
159 Pre korišćenja funkcije Timeshift
179 Pročitajte pre podešavanja bežične Internet veze
Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)
180 IBM
Pročitajte pre korišćenja režima 3D
180 MAC
160 Mere predostrožnosti za 3D
181 VESA DMT
Rezolucije koje podržava televizor za režim 3D
Podržane rezolucije video signala
164 HDMI
182 CEA-861
164 Komponentni
164 Digitalni kanal
164 Video zapisi/fotografije
Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta
165 Ako je funkcija HDMI UHD Color podešena na Isklj.
165 Ako je funkcija HDMI UHD Color podešena na Uklj.
Šta treba da pročitate pre upotrebe funkcije Glas, Pokret ili
Prepoznavanje lica
166 Mere opreza u vezi sa Prepoznavanjem glasa, Prepoznavanjem
pokreta i Prepoznavanjem lica
167 Uslovi korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa, Prepoznavanje
Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja
183 Ograničenja korišćenja tehnologije Bluetooth
Licenca
Rečnik pojmova
Kako se koristi Smart Hub
Povezivanje na Internet
(MENU/123)
MENU
Mreža
Postavke mreže
Povežite televizor na Internet žičnim ili bežičnim putem.
Kako se podešava funkcija Smart Hub
Pritisnite dugme
na daljinskom upravljaču. Ukoliko se Smart Hub aktivira po prvi put, pojaviće se prozor Podesi
Smart Hub. Pratite uputstva na ekranu da biste definisali postavke i dovršili podešavanje.
Dobrodošli u Smart Hub
Podesi Smart Hub
Saznajte više
Kako se koristi Smart Hub
Funkcija Smart Hub omogućava korišćenje više funkcija na jednom ekranu.
"" Više informacija potražite u odeljku „Smart Hub“.
Upravljanje televizorom pomoću glasa
Kako se podešava funkcija Prepoznavanje glasa
(MENU/123)
MENU
Sistem
Prepoznavanje glasa
Obavite podešavanja u vezi sa prepoznavanjem glasa, kao što su jezik koji će se koristiti i podatak da li će se koristiti
funkcija TV glas.
Sistem
Dostupnost
Podešavanje
Režim „Sport”
Jezik menija
Srpski
Pametna bezbednost
Podeš. univ. dalj. uprav.
Prepoznavanje glasa
"" Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.
Upravljanje televizorom pomoću glasa
(MENU/123)
MENU
Sistem
Prepoznavanje glasa
Omogućeni mikrofoni
Izaberite mikrofon koji želite da koristite, izgovorite „Hi TV“ u mikrofon ugrađen u televizor (kod modela iz serije
9500) ili pritisnite i držite dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control. Pojaviće se prozor
Prepoznavanje glasa. Kada se na ekranu pojavi ikona funkcije Prepoznavanje glasa, možete polako i umerenim
glasom da izgovarate komande u mikrofon daljinskog upravljača Samsung Smart Control.
"" Kod modela iz serije 9500, prepoznavanje glasa možete da koristite u kombinaciji sa kamerom ugrađenom u televizor i
daljinskim upravljačem Samsung Smart Control. Podesite Omogućeni mikrofoni na TV i daljinski upravljač.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje televizorom pomoću glasa“.
Upravljanje televizorom pomoću pokreta
Kako se podešava funkcija Kontrola pokretom
(MENU/123)
MENU
Sistem
Kontrola pokretom
Pokrenite Test okruženja kontrole pokretom, a zatim obavite podešavanja u vezi sa upravljanjem pokretima, kao
što su Brzina pokaziv. i da li će se prikazivati Animirani vodič za pokrete.
Sistem
Podešavanje
Režim „Sport”
Jezik menija
Srpski
Pametna bezbednost
Podeš. univ. dalj. uprav.
Prepoznavanje glasa
Kontrola pokretom
Uklj.
"" Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.
Upravljanje televizorom pomoću pokreta
(MENU/123)
MENU
Sistem
Kontrola pokretom
Kontrola pokretom
1.
Podesite Kontrola pokretom na Uklj..
2.
Okrenite se ka kameri televizora i podignite ruku na srednju visinu, pa uperite kažiprst uvis i polako mahnite
3.
Pokazivač postavljate na funkciju laganim pomeranjem ruke ulevo ili udesno.
4.
Funkciju birate savijanjem prsta nadole, a pokrećete je ponovnim upiranjem uvis.
njime ulevo ili udesno.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Kontrola pokretom je dostupna i u režimu direkcione kontrole i u režimu upiranja pokretom.
"" Kod modela televizora iz serije 9000, potrebno je da bude priključena kamera za televizor da bi mogla da se koristi
Kontrola pokretom.
"" Ako vaš televizor nema ugrađenu kameru, a koristite UHD Evolution Kit iz serije modela SEK-3500, kupite novu opcionu
kameru.
"" Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje televizorom pomoću pokreta (Kontrola pokretom)“.
Kako se koristi Samsung Smart Control
Upravljanje televizorom pomoću dugmeta POINTER
Stavite prst na dugme POINTER i pomerajte daljinski upravljač Samsung Smart Control. Pokazivač na ekranu će se
pomerati u istom pravcu i smeru kao daljinski upravljač Samsung Smart Control. Postavite pokazivač na neku od
sledećih ikona na ekranu, pa pritisnite dugme POINTER.
●●
: otvaranje daljinskog upravljača na ekranu.
●●
: ručno podešavanje jačine zvuka ili biranje zvučnika.
●●
: prikaz liste kanala.
●●
: pokretanje Smart Hub-a.
Kako se podešava Samsung Smart Control
(MENU/123)
MENU
Sistem
Postavke za Smart Control
Podesite osnovne postave za korišćenje daljinskog upravljača Samsung Smart Control.
Sistem
Podeš. univ. dalj. uprav.
Prepoznavanje glasa
Kontrola pokretom
Vreme
Obaveštenja
Upr. uređajima
Postavke za Smart Control
"" Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.
Uparivanje televizora sa daljinskim upravljačem Samsung Smart Control
Kada prvi put uključite televizor, daljinski upravljač Samsung Smart Control automatski će se upariti sa televizorom.
Ako se daljinski upravljač Samsung Smart Control ne upari sa televizorom automatski, uperite ga u senzor za
daljinski upravljač na televizoru, pa istovremeno pritisnite dugmad ① i ② na daljinskom upravljaču Samsung Smart
Control i držite je pritisnutim bar 3 sekunde.
Povećavanje užitka gledanja sportskih događaja
Aktiviranje opcije Režim „Sport”
(MENU/123)
MENU
Sistem
Režim „Sport”
Podesite Režim „Sport” na Uklj.. Televizor će automatski podesiti sliku i zvuk tako da optimalno odgovaraju prikazu
fudbalskih utakmica.
Sistem
Dostupnost
Podešavanje
Režim „Sport”
Jezik menija
Srpski
Pametna bezbednost
Podeš. univ. dalj. uprav.
Prepoznavanje glasa
"" Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.
Možete da uvećate neki deo slike u sportskom režimu. Premestite fokus na deo ekrana koji želite da uvećate.
"" Više informacija potražite u odeljku „Uverljivije prikazivanje sportskih programa uz Režim „Sport”“.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Uređivanje kanala
Pokretanje funkcije Uredi kanal
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Uredi kanal
Emitovanje
Automatsko traženje
Antena
Zemaljska
Lista kanala
Vodič
Menadžer rasporeda
Uredi kanal
Izmena omiljen.
"" Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.
Menjanje rasporeda kanala i brisanje kanala
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Uredi kanal
Promena broja ili Izbriši
Možete menjati raspored kanala i brisati kanale. Da biste promenili redni broj kanala, izaberite taj kanal pa pritisnite
Promena broja. Da biste izbrisali kanal, izaberite taj kanal pa pritisnite Izbriši.
"" Pojedini tipovi kanala nisu dostupni.
Prikazivanje više prozora
Možete da surfujete Internetom ili da pokrenete aplikaciju dok gledate televiziju. Možete da promenite dimenzije
prozora tako što ćete krug na sredini ekrana da prevučete ulevo ili udesno.
"" Više informacija potražite u odeljku „Prikazivanje više prozora ili funkcija pomoću funkcije Multi-Link Screen“.
Priključivanje antene (Antena)
Povežite televizor s utičnicom za antenu ili kablovsku televiziju da bi mogao da prima emitovani signal.
Priključite antenski kabl ili kabl za kablovsku televiziju u priključak za antenu (ANT IN), kao što je prikazano na slici
ispod.
"" Povezivanje antene nije potrebno ako je priključen kablovski uređaj ili satelitski risiver.
Preporučujemo da oba priključka povežete koristeći Multi-Switch ili DiSEqC sklopku ili sl. i da podesite Tip priključka
za antenu na Dvostruki oscilator.
"" Način povezivanja može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
"" Sistem DVB-T2 nije dostupan u određenim geografskim područjima.
Povezivanje na Internet
Uspostavljanje žične Internet veze
Korišćenje LAN kablova
Televizor možete da povežete sa pristupnim tačkama za Internet na tri načina, kao što je prikazano na sledećim
ilustracijama:
●●
Zidna mrežna utičnica
LAN
●●
Spoljni modem
LAN
●●
① Ruter + ② spoljni modem
LAN
1
2
"" Za povezivanje televizora sa pristupnim tačkama za Internet preporučuje se korišćenje LAN kablova sa oznakom Cat 7.
"" Televizor neće moći da uspostavi vezu sa Internetom ako je brzina mreže manja od 10 Mb/s.
Automatsko povezivanje na žičnu Internet mrežu
(MENU/123)
MENU
Mreža
Postavke mreže Prob. sad
Povezivanje na dostupnu mrežu može da se obavi automatski.
1.
Izaberite stavku Žična TV.
2.
Nakon uspešnog povezivanja na mrežu prikazaće se poruka potvrde. Ako povezivanje ne uspe, pokušajte
ponovo ili se ručno povežite.
Uspostavljanje bežične Internet veze
Automatsko povezivanje na bežičnu Internet mrežu
(MENU/123)
MENU
Mreža
Postavke mreže
Proverite da li znate SSID bežičnog rutera (naziv mreže) i lozinku pre nego što pokušate da se povežete.
1.
Izaberite stavku Bežično. Na televizoru će se automatski prikazati lista dostupnih bežičnih mreža.
2.
Izaberite mrežu. Ako se željena mreža ne pojavi na listi, pritisnite Dodaj mrežu i ručno unesite SSID (naziv)
3.
Ako je mreža zaštićena, unesite lozinku. Ako mreža nije zaštićena, televizor neće prikazati tastaturu za unos
mreže.
lozinke, nego će odmah pokušati da se poveže.
Povezivanje na bežičnu Internet mrežu pomoću funkcije WPS
(MENU/123)
MENU
Mreža
Postavke mreže
Ako ruter ima dugme za WPS (eng. Wi-Fi Protected Setup), možete da ga koristite za automatsko povezivanje
rutera i televizora.
1.
Izaberite stavku Bežično. Na televizoru će se automatski prikazati lista dostupnih bežičnih mreža.
2.
Pritisnite Zaust., a zatim pritisnite WPS.
3.
Pritisnite dugme WPS ili PBC na bežičnom ruteru u roku od dva minuta.
4.
Televizor će se automatski povezati na mrežu.
Provera statusa Internet veze
(MENU/123)
MENU
Mreža
Status mreže Prob. sad
Mreža
Status mreže
Postavke mreže
Wi-Fi Direct
Podešavanje multimedijalnih uređaja
Preslikavanje ekrana
Ime uređaja
[TV] Samsung
"" Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.
Pogledajte trenutni status mreže i veze sa Internetom.
Menjanje imena televizora na mreži
(MENU/123)
MENU
Mreža
Ime uređaja Prob. sad
Možete da promenite ime televizora koje će se prikazivati na mobilnim uređajima i prenosnim računarima.
1.
Pritisnite Ime uređaja u meniju Mreža.
2.
Izaberite ime sa prikazane liste. Umesto toga, možete da pritisnete Koris. unos da biste ručno uneli ime.
Povezivanje na mrežu putem mobilnog dongla
Televizor se može povezati na mrežu preko mobilnog dongla priključenog u televizor. Stavite mobilni dongl u USB
priključak na televizoru.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Ako koristite mobilni dongl (većeg formata), USB uređaji možda neće pravilno raditi zbog međusobnih smetnji između
USB priključaka, odnosno bežična mreža možda neće pravilno raditi zbog smetnji od strane perifernih uređaja i
okruženja. U tom slučaju, koristite USB produžni kabl.
"" Aplikacije za vezane kanale i traku nije dostupan dok je aktivna mobilna mreža.
"" Ako imate problema sa korišćenjem Interneta, obratite se dobavljaču Internet usluga.
Sledeći dobavljači mobilnih usluga i njihovi uređaji podržavaju ovu uslugu:
●●
Vodacom (br. modela: K4605)
●●
MTN (br. modela: E3131S, E3251)
●●
Safaricom (br. modela: E303)
Rešavanje problema sa Internet vezom
Rešavanje problema sa žičnom Internet vezom Prob. sad
Nije pronađen mrežni kabl
Proverite da li je mrežni kabl priključen. Ako jeste priključen, proverite da li je ruter uključen. Ako jeste uključen,
isključite ga pa ga ponovo uključite.
Automatsko podešavanje IP adrese nije uspelo
Ručno konfigurišite IP postavke ili uradite sledeće.
1.
Proverite da li je DHCP server na ruteru uključen i resetujte ruter.
2.
Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.
Povezivanje na mrežu nije uspelo
1.
Proverite sva IP postavke.
2.
Proverite da li je na ruteru omogućen DHCP server. Zatim isključite ruter iz utičnice pa ga ponovo priključite.
3.
Ako to ne reši problem, obratite se dobavljaču Internet usluga.
Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na Internet
1.
Proverite da li je Internet LAN kabl povezan sa spoljnim LAN priključkom na ruteru.
2.
Proverite vrednosti DNS-a u IP postavke.
3.
Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.
Dovršeno je podešavanje mreže, ali nije uspelo povezivanje na Internet
Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.
Rešavanje problema sa bežičnom Internet vezom
Povezivanje na bežičnu mrežu nije uspelo
Ako izabrani bežični ruter nije pronađen, idite u Postavke mreže i izaberite odgovarajući ruter.
Povezivanje sa bežičnim ruterom nije uspelo
1.
Proverite da li je ruter uključen. Ako jeste, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
2.
Unesite tačnu lozinku ako je potrebno.
Automatsko podešavanje IP adrese nije uspelo
Ručno konfigurišite IP postavke ili uradite sledeće.
1.
Proverite da li je na ruteru omogućen DHCP server. Zatim isključite ruter iz utičnice pa ga ponovo priključite.
2.
Unesite tačnu lozinku ako je potrebno.
3.
Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.
Povezivanje na mrežu nije uspelo
1.
Proverite sva IP postavke.
2.
Unesite tačnu lozinku ako je potrebno.
3.
Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.
Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na Internet
1.
Proverite da li je Internet LAN kabl povezan sa spoljnim LAN priključkom na ruteru.
2.
Proverite vrednosti DNS-a u IP postavke.
3.
Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.
Dovršeno je podešavanje mreže, ali nije uspelo povezivanje na Internet
Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.
Povezivanje video uređaja
Televizor ima priključke za video ulaz sa raznih spoljnih uređaja. U nastavku se nalazi lista priključaka, prikazanih
opadajućim redosledom prema kvalitetu slike.
●●
HDMI
●●
Komponentni
●●
Kompozitni (A/V)
Povežite video uređaj sa televizorom preko HDMI priključka da biste dobili najbolji kvalitet slike. Ukoliko uređaj
nema HDMI priključak, povežite ga preko komponentnog priključka.
Povezivanje preko HDMI kabla
Preporučuju se sledeći tipovi HDMI kablova:
●●
HDMI kabl velike brzine
●●
HDMI kabl velike brzine sa funkcijom Ethernet
Priključite HDMI kabl u ulazni HDMI priključak uređaja One Connect i u izlazni HDMI priključak uređaja, kao što je
prikazano na slici ispod.
"" Podesite Uredi listu uređaja na DVI PC ako je računar povezan HDMI-DVI kablom, odnosno na PC ako je računar povezan
HDMI kablom. Takođe, podesite Uredi listu uređaja na DVI uređaji ako je A/V uređaj povezan HDMI-DVI kablom.
Povezivanje preko komponentnog kabla
Priključite komponentni kabl u ulazne komponentne priključke uređaja One Connect i u izlazne komponentne
priključke uređaja, kao što je prikazano na slici ispod.
Vodite računa da se boja kabla podudara sa bojom priključka.
Povezivanje preko kompozitnog (A/V) kabla
Ako se koriste priključci AUDIO OUT / COMPONENT IN / AV IN 1 uređaja One Connect, povežite AV kabl na AUDIO
/ COMPONENT / AV adapter (dodatni pribor) i povežite ga sa priključcima AUDIO OUT / COMPONENT IN / AV IN 1
uređaja One Connect i izlaznim AV priključcima na uređaju, kao što je prikazano na slici ispod.
Povezivanje audio ulaza i audio izlaza
Televizor ima razne priključke za ulaz zvuka sa spoljnih uređaja. Priključci su navedeni u nastavku.
●●
HDMI/ARC (Audio Return Channel)
●●
Digitalni audio (optički)
●●
Audio (analogni)
Povezivanje preko HDMI (ARC) kabla
ARC (Audio Return Channel) provodi digitalni zvuk sa izlaznog priključka televizora do audio uređaja i ulazni
digitalni zvuk sa istog audio uređaja kroz jedan HDMI kabl. Funkcija ARC dostupna je samo preko HDMI (ARC)
priključka, i to samo ako je TV povezan sa AV risiverom koji podržava ARC.
Priključite HDMI kabl u ulazni HDMI (ARC) priključak uređaja One Connect i u izlazni HDMI priključak uređaja, kao
što je prikazano na slici ispod.
"" Određene funkcije, npr. Smart Hub, neće biti dostupne ako je opcija Izvor podešena na HDMI, a Automat. 3D prikaz na
Auto1 ili Auto2. U tom slučaju, podesite Automat. 3D prikaz ili 3D režim na Isklj..
Povezivanje preko (optičkog) kabla za digitalni zvuk
Možete slušati digitalni zvuk ukoliko povežete AV risiver sa televizorom putem (optičkog) priključka za digitalni
zvuk.
Priključite optički kabl u digitalni izlazni priključak za zvuk na uređaju One Connect i u digitalni ulazni priključak za
zvuk na uređaju, kao što je prikazano na slici ispod.
Povezivanje preko kabla za stereo zvuk
Ako se koristi priključak AUDIO OUT / COMPONENT IN / AV IN 1 uređaja One Connect, priključite kabl za zvuk u
AUDIO / COMPONENT / AV adapter (dodatni pribor) i priključite ga u priključak AUDIO OUT / COMPONENT IN /
AV IN 1 uređaja One Connect i izlazne priključke za zvuk na uređaju, kao što je prikazano na slici ispod.
Povezivanje računara
Mogući načini povezivanja su navedeni ispod.
Korišćenje televizora kao računarskog monitora
●●
Priključite HDMI kabl u HDMI priključak.
●●
Priključite HDMI-DVI kabl u HDMI (DVI) priključak.
Gledanje/puštanje sadržaja sa računara na televizoru
●●
Povežite se preko kućne mreže.
Povezivanje preko HDMI priključka
Za ostvarivanje HDMI veze preporučujemo neki od sledećih tipova HDMI kablova:
●●
HDMI kabl velike brzine
●●
HDMI kabl velike brzine sa funkcijom Ethernet
Priključite HDMI kabl u ulazni HDMI priključak uređaja One Connect i u izlazni HDMI priključak uređaja, kao što je
prikazano na slici ispod.
Povezivanje preko HDMI-DVI kabla
Ako grafička kartica televizora ne podržava HDMI vezu, povežite računar sa televizorom preko HDMI-DVI (Digital
Visual Interactive) kabla. Uzmite u obzir da se HDMI-DVI veza ostvaruje jedino pomoću HDMI priključka za DVI
signal i da se njome ne prenosi zvuk. Da biste čuli zvuk sa računara, povežite spoljne zvučnike na izlazni priključak za
zvuk na računaru.
Priključite HDMI-DVI kabl u ulazni HDMI priključak za DVI signal uređaja One Connect i u izlazni DVI priključak
računara, kao što je prikazano na slici ispod.
"" Rezolucije koje televizor podržava potražite u odeljku „Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)“.
Povezivanje preko kućne mreže
Na ovaj način možete brzo da pristupite fotografijama, video zapisima i muzičkim datotekama sa računara ili ih
prikažete/reprodukujete na TV ekranu.
1.
Povežite televizor i računar na isti ruter ili pristupnu tačku. Kada ih povežete na isti ruter ili pristupnu tačku,
2.
Na računaru izaberite [Kontrolna tabla]
3.
Na listi podesite opciju TV na [Omog.].
4.
Pokrenite program Windows Media Player na računaru. Izaberite [Postavke]
podešavanje kućne mreže je završeno.
[Mreža i Internet]
[Centar za mrežu i deljenje]
[Promena
naprednih postavki deljenja], a zatim izaberite [Izbor opcija deljenja medija…] da biste aktivirali strimovanje
multimedijalnog sadržaja.
[Upravljanje bibliotekom],
pa navedite lokaciju gde su sačuvane fotografije, video zapisi i muzičke datoteke da biste ih prikazali/
reprodukovali na ekranu televizora. Više informacija o reprodukciji sadržaja potražite u odeljku „Reprodukcija
multimedijalnog sadržaja sa računara i mobilnog uređaja“.
"" Umesto toga, možete da premestite datoteke u podrazumevanu fasciklu programa Windows Media Player i da ih zatim
pustite na televizoru.
Povezivanje sa mobilnim uređajem
Mobilni uređaj, npr. pametni telefon ili tablet računar, možete da povežete direktno sa televizorom ili na mrežu
da bi sadržaj ekrana mobilnog uređaja ili neka datoteka sa njega mogli da se prikažu na televizoru. Mogući načini
povezivanja su navedeni ispod.
●●
‫‏‬Pošaljite sadržaj ekrana mobilnog uređaja na televizor koristeći MHL-HDMI kabl.
●●
Preslikajte ekran mobilnog uređaja povezanog na televizor (funkcija Preslikavanje ekrana).
●●
Povezujte mobilne uređaje bez bežičnog rutera (funkcija Wi-Fi Direct).
●●
Povezujte mobilne uređaje preko aplikacije Samsung Smart View.
Povezivanje preko MHL-HDMI kabla
Sadržaj ekrana mobilnog uređaja može da se prikaže na ekranu televizora pomoću funkcije MHL (Mobile Highdefinition Link). Samo, imajte u vidu da je funkcija MHL dostupna samo ako se koristi HDMI (MHL) priključak na
televizoru, i to samo ako mobilni uređaj podržava tu funkciju. Više informacija o konfigurisanju funkcije MHL na
mobilnom uređaju potražite u korisničkom priručniku za taj uređaj.
"" Ako MHL-HDMI kablom povežete mobilni uređaj sa televizorom, televizor će automatski prikazivati sadržaj sa mobilnog
uređaja u njegovoj izvornoj dimenziji.
MHL-HDMI kablom povežite ulazni HDMI (MHL) priključak na uređaju One Connect i USB priključak na mobilnom
uređaju, kao što je prikazano na slici ispod.
Kako se koristi Preslikavanje ekrana
(MENU/123)
MENU
Mreža
Preslikavanje ekrana Prob. sad
Možete da uspostavite bežičnu vezu između televizora i mobilnog uređaja koji podržava preslikavanje i da na
televizoru puštate video snimke i audio datoteke sa mobilnog uređaja. Preslikavanje je funkcija koja istovremeno
pušta video snimke i audio datoteke sa mobilnog uređaja i na televizoru i na mobilnom uređaju.
Povezivanje preko mobilnog uređaja
1.
Pokrenite Preslikavanje ekrana na mobilnom uređaju. Mobilni uređaj će početi da traži dostupne uređaje sa
2.
Izaberite televizor sa liste. Televizor će automatski dozvoliti povezivanje i uređaj će se povezati.
3.
Pritisnite Omogući da biste povezali mobilni uređaj.
kojima bi mogao da se poveže.
""
Svi mobilni uređaji koji su ranije prihvaćeni povezaće se automatski, bez posebnog odobravanja.
""
Ako pritisnete Odbaci, uređaj neće moći da se poveže. Da biste promenili status veze sa odbijenim uređajem,
otvorite (MENU/123) MENU Mreža Upravljanje multimedijalnim uređajima, izaberite uređaj i pritisnite
Omogući.
Uspostavljanje veze sa automatskim dozvoljavanjem
1.
Pritisnite (MENU/123)
2.
Pokrenite funkciju Preslikavanje ekrana na mobilnom uređaju. Mobilni uređaj će početi da traži dostupne
3.
Izaberite televizor sa liste. Televizor će automatski dozvoliti povezivanje i uređaj će se povezati.
MENU
Mreža
Preslikavanje ekrana. Preslikavanje ekrana možete pokrenuti
i tako što ćete da pritisnete dugme SOURCE na daljinskom upravljaču i sa liste na vrhu prozora izaberete
Preslikavanje ekrana.
uređaje sa kojima bi mogao da se poveže.
""
Ako mobilni uređaj ne uspe da se poveže, isključite televizor i mobilni uređaj i ponovo ih uključite.
Povezivanje mobilnih uređaja bez bežičnog rutera (Wi-Fi Direct)
(MENU/123)
MENU
Mreža
Wi-Fi Direct Prob. sad
Možete neposredno povezati mobilni uređaj sa televizorom pomoću funkcije Wi-Fi Direct, bez bežičnog rutera
ili pristupne tačke (AP). Ako povežete mobilni uređaj sa televizorom pomoću funkcije Wi-Fi Direct, moći ćete da
puštate fotografije, video snimke i muzičke datoteke sa mobilnog uređaja na televizoru.
1.
Omogućite funkciju Wi-Fi Direct na mobilnom uređaju, pa pokrenite Wi-Fi Direct na televizoru. Televizor
2.
Izaberite uređaj sa liste da biste pokrenuli povezivanje. Ako televizor uputi zahtev, na mobilnom uređaju
3.
Prihvatite vezu. Televizor i mobilni uređaj će se povezati.
će automatski potražiti dostupne uređaje i prikazati listu istih. Ime televizora prikazaće se i na mobilnom
uređaju.
prikazaće se poruka koja pita za dozvolu, i obrnuto.
"" Više informacija o multimedijalnom sadržaju potražite u odeljku „Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa računara i
mobilnog uređaja“.
"" Da biste potvrdili kojim mobilnim uređajima je dozvoljeno a kojim zabranjeno povezivanje, izaberite (MENU/123)
MENU
Mreža
Upravljanje multimedijalnim uređajima.
"" Kada stavite mobilni uređaj u blizinu televizora a funkcija Wi-Fi Direct je aktivna, prozor za brzo odobravanje povezivanja
će se pojaviti u donjem levom uglu ekrana.
Upravljanje statusom veze ranije povezanih mobilnih uređaja
1.
Izaberite (MENU/123)
2.
Izaberite uređaj.
3.
Izaberite tip veze ili izbrišite uređaj sa liste.
MENU
Mreža
Upravljanje multimedijalnim uređajima. Na televizoru će se
prikazati lista uređaja koji su već bili povezani ili koji su pokušali da se povežu s televizorom i bili odbijeni. Biće
prikazan i status veze (Dozvoli/Odbij).
"" Ova funkcija će biti dostupna samo ukoliko su uređaji već bili povezani ili su pokušali da se povežu s televizorom i bili
odbijeni.
Povezivanje mobilnih uređaja preko aplikacije Samsung Smart View
Moći ćete da puštate multimedijalni sadržaj sa mobilnog uređaja povezanog sa televizorom (video snimci,
fotografije i muzika) kada instalirate i pokrenete Samsung Smart View na mobilnom uređaju. Možete da šaljete
tekstualne poruke i da upravljate televizorom preko mobilnog uređaja.
Uparivanje prenosnog računara sa televizorom – Bežično
preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski TV)
Kada su prenosni računar i televizor povezani bežičnom vezom, moguće je koristiti poboljšani ili dvostruki režim
ekrana prenosnog računara. Priključite adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski
komplet, VG-SWD1000) u HDMI priključak prenosnog računara, pa priključite USB kabl koji ste dobili u pakovanju
u USB priključak adaptera za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000)
i u USB priključak na prenosnom računaru. Na ekranu televizora će se prikazati poruka o uparivanju. Ako dozvolite
uparivanje, na televizoru će se prikazati ekran prenosnog računara.
"" Bežično preslikavanje ekrana, Bioskopski TV i Bioskopski komplet zasnivaju se na istoj tehnologiji, a nazivi tih proizvoda
mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Ova funkcija nije dostupna na televizorima drugih proizvođača i uređajima koji nisu prenosni računari.
"" Ako su dva televizora kompanije Samsung blizu jedan drugog, isključite televizor koji ne želite da uparite sa prenosnim
računarom pa onda pokušajte uparivanje.
Menjanje spoljnog uređaja koji služi kao izvor signala
Pritisnite dugme SOURCE da biste podesili neki od spoljnih uređaja povezanih sa televizorom kao izvor signala.
●●
Opcije
Pritisnite dugme
""
––
da bi se prikazao meni Opcije. Funkcije prikazane u meniju Opcije uključuju sledeće:
Nazivi priključaka mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda.
Uredi listu uređaja: promena tipa spoljnog uređaja. Izaberite spoljni uređaj koji želite da promenite. Na
primer, možete upotrebiti HDMI kabl da označite računar povezan na televizor kao PC. Takođe, možete
upotrebiti HDMI-DVI kabl da označite AV uređaje kao DVI uređaji.
––
Promeni ime: Služi za preimenovanje uređaja povezanih sa televizorom radi lakše identifikacije spoljnih
izvora.
––
Informacije: Služi za prikaz informacija o povezanim uređajima.
––
Anynet+ (HDMI-CEC): Služi za prikazivanje liste Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja povezanih sa televizorom.
""
Ova opcija je dostupna samo kada je Anynet+ (HDMI-CEC) podešen na Uklj..
––
Ukloni USB uređaj: uklanjanje USB uređaja povezanog na televizor.
––
Ukloni sličicu spoljnog izvora: Služi za uklanjanje slika snimljenih iz poslednjeg prikazanog video zapisa i
sačuvanih na spoljnom uređaju povezanom sa televizorom.
––
Brisanje univerzalnog upravljača: Briše spoljni uređaj povezan sa televizorom pomoću univerzalnog
daljinskog upravljača.
––
Podeš. univ. dalj. uprav.: Pomoću daljinskog upravljača televizora možete upravljati spoljnim uređajima.
""
Više informacija o funkcijama univerzalnog daljinskog upravljača potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim
uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora – upotreba univerzalnog daljinskog upravljača“.
""
Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Napomene o povezivanju!
"" Broj priključaka, kao i njihova imena i položaj, mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
"" Kada povezujete spoljni uređaj sa televizorom, pogledajte priručnik za korišćenje tog uređaja. Broj priključaka za spoljne
uređaje, kao i njihova imena i položaj, mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača.
Napomene za povezivanje putem HDMI mreže
●●
Koristite HDMI kabl debljine najviše 14 mm.
●●
Korišćenje neodobrenog HDMI kabla može da dovede do gubitka slike ili greške u povezivanju.
●●
Neki HDMI kablovi i uređaji sa HDMI priključkom nisu kompatibilni sa televizorom zbog različitih specifikacija
za HDMI.
●●
Ovaj televizor ne podržava funkciju HDMI Ethernet Channel. Ethernet predstavlja LAN mrežu (lokalnu
mrežu) čiju infrastrukturu čine koaksijalni kablovi po standardu IEEE.
●●
Optimalan kvalitet UHD slike se dobija kada koristite kabl kraći od 3 m.
●●
HDCP 2.2 podržava samo HDMI (MHL) priključak na televizoru. HDCP je skraćenica od „High-bandwidth
Digital Content Protection“; ta tehnologija služi da zaštiti autorska prava nad video snimcima.
●●
Znatan broj računarskih grafičkih kartica nema HDMI priključak, nego DVI priključak. Ukoliko se na grafičkoj
kartici računara nalazi DVI priključak, računar se može povezati sa televizorom preko HDMI-DVI kabla. Više
informacija potražite u odeljku „Povezivanje preko HDMI-DVI kabla“.
●●
Ako koristite HDMI adapter, televizor će signal registrovati kao HDMI signal i možda će reagovati drugačije
nego da je povezivanje obavljeno MHL-HDMI kablom.
●●
Određene funkcije, npr. Smart Hub, neće biti dostupne ako je opcija Izvor podešena na HDMI, a Automat. 3D
prikaz na Auto1 ili Auto2. U tom slučaju, podesite Automat. 3D prikaz ili 3D režim na Isklj..
Napomene o povezivanju audio uređaja
●●
Da bi kvalitet zvuka bio bolji, preporučujemo da koristite AV risiver.
●●
Povezivanje uređaja optičkim kablom ne isključuje zvučnike automatski. Da biste isključili zvučnike na
televizoru, podesite Lista zvučnika na bilo koju opciju osim na zvučnike televizora..
Navigacija menija možda neće biti ista, u zavisnosti od konkretnog modela i područja. Dostupne su sledeće radnje:
●●
(MENU/123)
Zvučnici
●●
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Postavke zvučnika
●●
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Lista zvučnika
Izaberite zvučnik
Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite nešto od sledećeg:
●●
TOOLS
Zvučnici
●●
MENU
●●
Podesite jačinu zvuka, pa pritisnite dugme .
●●
Ako se tokom upotrebe čuje čudan zvuk iz audio uređaja, to može da ukazuje na problem sa samim uređajem.
Ako je to slučaj, zatražite pomoć od proizvođača audio uređaja.
●●
Digitalni zvuk je dostupan samo ako se emituje 5.1-kanalni zvuk.
●●
Koristite samo slušalice sa troprovodničkim TRS konektorom.
●●
Jačina zvuka u slušalicama i jačina zvuka na televizoru podešavaju se nezavisno.
●●
Kada povežete slušalice, zvučnici na televizoru se isključuju i određene opcije za Zvuk se deaktiviraju.
Zvuk
Lista zvučnika
Napomene o povezivanju računara
●●
Rezolucije koje televizor podržava potražite u odeljku „Pročitajte pre povezivanja računara (podržane
rezolucije)“.
●●
Dok je aktivno deljenje datoteka, može da dođe do neovlašćenog pristupa. Vodite računa da deljenje
datoteka bude onemogućeno dok ga ne koristite.
●●
Računar i Smart TV moraju da budu povezani na istu mrežu.
Napomene o povezivanju mobilnih uređaja
●●
Da biste mogli da koristite funkciju Preslikavanje ekrana, mobilni uređaj mora da podržava neku funkciju
za preslikavanje, npr. AllShare Cast ili Preslikavanje ekrana. Da biste proverili da li mobilni uređaj podržava
preslikavanje, posetite Web lokaciju proizvođača tog mobilnog uređaja.
●●
Da biste mogli da koristite Wi-Fi Direct, mobilni uređaj mora da podržava funkciju Wi-Fi Direct. Proverite da
li mobilni uređaj podržava funkciju Wi-Fi Direct.
●●
Mobilni uređaj i Smart TV moraju da budu povezani i na istoj mreži.
●●
U zavisnosti od kvaliteta mrežne veze, može da dođe do prekida u reprodukciji slike ili zvuka.
Napomene o povezivanju za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno
Bioskopski TV)
●●
Radni domet može da se razlikuje ako postoje prepreke (npr. ljudi, metalni predmeti ili zidovi) ili
elektromagnetno zračenje. Da bi se obezbedio stabilan rad, preporučujemo da adapter za bežično
preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000) držite na istom mestu gde i
televizor.
●●
Televizor u koji je priključen adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet,
VG-SWD1000) možda neće pravilno reprodukovati video zapise ako u blizini postoji drugi uređaj koji emituje
radio-signale.
●●
Adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000) ne bi trebalo
stavljati blizu izvora toplote, na vlažno mesto ili mesto na kojem je izložen direktnoj sunčevoj svetlosti. To
može da dovede do kvara proizvoda ili požara.
●●
Na adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000) nemojte
da nanosite: hemikalije (npr. vosak, apotekarski benzin, razređivač, sredstvo protiv komaraca, osveživač
vazduha, mazivo) i sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, razređivač ili površinski aktivne supstance. To
može da dovede do obezbojavanja spoljašnjosti dongla ili odlepljivanja nalepnice.
●●
Nemojte sami da rastavljate, popravljate i modifikujete adapter za bežično preslikavanje ekrana računara
(odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000). Prestanite da koristite dongl ako se ošteti ili pokvari.
●●
Koristite samo originalni adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet,
VG-SWD1000) koji je proizvela kompanija Samsung Electronics.
O daljinskom upravljaču Samsung Smart Control
Dugme
Opis
/ AD
Kada pritisnete ovo dugme, zvuk se privremeno isključuje.
Pritisnite i držite ovo dugme da bi se otvorile Prečice za dostupnost kojima se omogućavaju
i onemogućavaju meniji za Dostupnost ((MENU/123) MENU Sistem Dostupnost).
MENU/123
Aktivira prikaz numeričke dugmadi, dugmeta za upravljanje sadržajem i ostale funkcijske
dugmadi na ekranu da bi rukovanje funkcijama bilo praktičnije. Pritisnite i držite ovo dugme
da bi se pokrenula funkcija Prepoznavanje glasa.
"" Više informacija potražite u odeljku „Aktiviranje i korišćenje daljinskog upravljača na
ekranu“.
POINTER
Stavite prst na dugme POINTER i pomerajte daljinski upravljač Samsung Smart Control.
Pokazivač na ekranu će se pomerati u istom pravcu i smeru kao daljinski upravljač Samsung
Smart Control. Pritisnite dugme POINTER da biste izabrali ili pokrenuli fokusiranu stavku.
"" Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje televizorom pomoću dugmeta
POINTER“.
,
,
,
Pomeranje fokusa i menjanje vrednosti u meniju televizora.
Enter
Biranje ili pokretanje fokusirane stavke.
Pritisnite i držite ovo dugme dok gledate televiziju da bi se pokrenuo Vodič.
RETURN / EXIT
Povratak na prethodni meni ili kanal.
Pritisnite i držite da biste izašli iz funkcije koja se prikazuje na ekranu televizora.
Pokretanje aplikacije Smart Hub.
Upravljanje sadržajem tokom reprodukcije multimedijalnih sadržaja, kao što su filmovi,
fotografije i muzika.
,
EXTRA
Služi za prikaz informacija o trenutno izabranom programu.
M.SCREEN
Deljenje ekrana televizora i istovremeno korišćenje više funkcija, kao što su gledanje
televizijskog programa, gledanje video snimka i surfovanje Internetom.
"" Više informacija potražite u odeljku „Prikazivanje više prozora ili funkcija pomoću
funkcije Multi-Link Screen“.
SOURCE
Prikazivanje i izbor dostupnih izvora slike.
"" Izgled daljinskog upravljača Samsung Smart Control može da se razlikuje, u zavisnosti od modela.
"" Dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung Smart Control razlikuju se zavisno od modela.
"" Daljinski upravljač Samsung Smart Control bi trebalo koristiti na udaljenosti manjoj od 6 m. Radna udaljenost varira
zavisno od uslova u prostoru u kojem se obavlja bežična komunikacija.
Kako se koristi Samsung Smart Control
Upravljanje televizorom pomoću dugmeta POINTER
Stavite prst na dugme POINTER i pomerajte daljinski upravljač Samsung Smart Control. Pokazivač na ekranu će se
pomerati u istom pravcu i smeru kao daljinski upravljač Samsung Smart Control. Da biste izabrali neku stavku na
ekranu, pomerite pokazivač.
●●
: otvaranje daljinskog upravljača na ekranu.
●●
: ručno podešavanje jačine zvuka ili biranje zvučnika.
●●
: prikaz liste kanala.
●●
: pokretanje Smart Hub-a.
Upravljanje televizorom pomoću dugmadi sa strelicama i dugmeta Enter
Pritiskanjem dugmadi , , i pomerate pokazivač, fokus ili kursor u željenom pravcu i smeru, odnosno
menjate podešavanje fokusirane stavke. Pritiskanjem dugmeta Enter birate ili pokrećete fokusiranu stavku. Ako
pritisnete i držite dugme Enter dok gledate televiziju, prikazaće se Vodič.
"" Možete podesiti brzinu pokazivača pritiskom na (MENU/123)
Osetljivost na pokret. Prob. sad
MENU
Sistem
Postavke za Smart Control
"" Ako želite da upravljate televizorom pomoću dugmeta POINTER i pomeranja daljinskog upravljača Samsung Smart
Control, funkcija Glasovni vodič mora biti podešena na Isklj..
"" Da bi se prikazao vodič koji objašnjava kako se koristi dugme POINTER, izaberite (MENU/123)
Uputstvo za Smart Control. Prob. sad
MENU
Podrška
Aktiviranje i korišćenje daljinskog upravljača na ekranu
Daljinski upravljač na ekranu aktivira se pritiskom na dugme MENU/123 daljinskog upravljača Samsung Smart
Control.
Dugme
Opis
Meni
Prikaz menija na ekranu.
Prepoznavanje glasa
Koristi se za pokretanje funkcije Prepoznavanje glasa.
Vodič
Prikazivanje EPG vodiča (elektronski TV vodič).
Informacije
Prikazivanje informacija o trenutno izabranom programu ili sadržaju.
Lista kanala
Pokretanje stavke Lista kanala
Multi-Link Screen
Deljenje ekrana televizora i istovremeno korišćenje više funkcija, kao što su gledanje
televizijskog programa, gledanje video snimka i surfovanje Internetom.
"" Više informacija potražite u odeljku „Prikazivanje više prozora ili funkcija pomoću funkcije
Multi-Link Screen“.
Režim „Sport”
Ovom opcijom se Režim „Sport” uključuje i isključuje.
"" Više informacija potražite u odeljku „Uverljivije prikazivanje sportskih programa uz Režim
„Sport”“.
EXTRA
Služi za prikaz informacija o trenutno izabranom programu.
African Cinema Mode
Ovom opcijom se African Cinema Mode uključuje i isključuje.
e-Manual
Pokretanje E-priručnika.
Veličina slike
Promena veličine slike.
Režim slike
Promena režima slike.
Zvučnici
Omogućava vam da izaberete zvučnike koji će reprodukovati zvuk televizora.
Dugme
Opis
D
Pristupa dodatnim funkcijama dostupnim uz kanal koji trenutno gledate.
Da biste mogli da koristite ovo dugme, podesite Samopok. serv. za pod na Uklj., pod uslovom
da emitovani kanal podržava uslugu za podatke.
Dual
Kada prvi put pritisnete dugme Dual, na ekranu će se prikazati trenutni dvostruki režim.
Kada ponovo pritisnete dugme Dual, promenićete dvostruki režim.
Audio opis/titlovi
Otvara Prečice za dostupnost Opcije uključujete i isključujete pritiskom na iste.
Audio jezik
Biranje jezika zvučnog zapisa.
3D
Uključivanje/isključivanje funkcije 3D.
Programirano
isključivanje
Automatsko isključivanje televizora nakon zadatog vremena.
Alatke
Prikaz menija Alatke na ekranu.
Napajanje
Isključivanje televizora.
Spoljni izvor
Prikazivanje i biranje dostupnih izvora video signala.
Pomoću ove dugmadi u boji možete da pristupite dodatnim opcijama u vezi sa trenutno
izabranom funkcijom.
Pomeri numeričku
tastaturu nadesno
/ Pomeri numeričku
tastaturu nalevo
Pomeranje numeričke tastature ulevo i udesno.
Okretanje
Televizor može da se zakrene ulevo ili udesno da bi vam gledanje sadržaja na ekranu bilo
udobnije.
"" Dugmad daljinskog upravljača na ekranu može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora, regiona i funkcija koje
koristite.
"" Da biste promenili redosled opcija menija u prvom redu, izaberite opciju menija koju želite da premestite, pritisnite i držite
dugme Enter, pa pomoću prikazanih strelica odredite novu poziciju.
Uparivanje televizora sa daljinskim upravljačem Samsung Smart Control
Kada prvi put uključite televizor, daljinski upravljač Samsung Smart Control automatski će se upariti sa televizorom.
Ako se daljinski upravljač Samsung Smart Control ne upari sa televizorom automatski, uperite ga u senzor za
daljinski upravljač na televizoru, pa istovremeno pritisnite dugmad ① i ② na daljinskom upravljaču Samsung Smart
Control i držite je pritisnutim bar 3 sekunde.
Upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača
televizora – upotreba univerzalnog daljinskog upravljača
(MENU/123)
MENU
Sistem
Podeš. univ. dalj. uprav. Prob. sad
Pomoću univerzalnog daljinskog upravljače može se upravljati spoljnim uređajima koji su povezani sa televizorom.
"" Na raspolaganju vam je i funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) zahvaljujući kojoj možete da upravljate spoljnim Samsung
uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora, bez dodatnog podešavanja. Više informacija potražite u odeljku
„Kako se koristi Anynet+ (HDMI-CEC)“.
"" Neki spoljni uređaji koji su povezani sa televizorom možda neće podržavati funkciju univerzalnog daljinskog upravljača.
Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača
1.
Spoljni uređaj kojim želite da upravljate pomoću standardnog daljinskog upravljača priključite u HDMI
2.
Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču da biste otvorili prozor Spoljni izvor.
3.
Pritisnite dugme Podeš. univ. dalj. uprav..
4.
Pratite uputstva na ekranu da biste obavili podešavanja i registrovali uređaj. Uputstva se razlikuju u zavisnosti
priključak uređaja One Connect, pa uključite spoljni uređaj.
od uređaja kojim se upravlja.
""
Ako spoljni uređaj ne reaguje nakon registracije, registrujte ga ponovo tako što ćete ovog puta uneti broj modela
uređaja.
""
Televizor pamti i spoljni uređaj i podatak u koji je priključak (HDMI 1, HDMI 2 itd.) uređaj uključivan.
Upravljanje televizorom pomoću tastature
(MENU/123)
MENU
Sistem
Upr. uređajima
Postavke tastature Prob. sad
"" Određeni modeli ne podržavaju USB tastature klase HID.
Povezivanje tastature
Povezivanje USB tastature
Priključite kabl tastature u USB priključak na uređaju One Connect.
Povezivanje Bluetooth tastature
1.
Prebacite Bluetooth tastaturu u režim mirovanja.
2.
Pritisnite (MENU/123)
MENU
Sistem
Upr. uređajima
Postavke tastature
tastaturu. Televizor će automatski potražiti dostupne tastature. Prob. sad
""
Dodaj Bluetooth
Ako televizor ne pronađe tastaturu, postavite je blizu televizora i pritisnite Osveži. Televizor će ponovo automatski
potražiti dostupne tastature.
3.
Izaberite Bluetooth tastaturu sa liste pronađenih uređaja i pritisnite Upari i poveži. Na ekranu će se prikazati
4.
Otkucajte taj broj na Bluetooth tastaturi. Na taj način se Bluetooth tastatura uparuje sa televizorom.
broj.
Korišćenje tastature
Na Bluetooth ili USB tastaturi koja je povezana sa televizorom se mogu koristiti sledeće opcije daljinskog upravljača.
Tastatura
Funkcije daljinskog upravljača
Dugmad sa strelicama
Pomeranje fokusa
Taster Windows
Prikazivanje menija
Taster za listu menija
Otvaranje daljinskog upravljača na ekranu
Taster Enter
Biranje ili pokretanje fokusirane stavke
Taster ESC
Povratak na prethodni ekran.
Taster F1 / F2 / F3 / F4
/
/
/
Taster F5
Pokretanje dugmeta
Taster F6
Prikazivanje prozora Izvor
Taster F7
Pokretanje funkcije Lista kanala
Taster F8
Isključivanje zvuka
Taster F9 / F10
Podešavanje jačine zvuka
Taster F11 / F12
Menjanje kanala
Promena podešavanja tastature
Pritisnite (MENU/123)
●●
MENU
Sistem
Upr. uređajima
Postavke tastature
Opcije tastature. Prob. sad
Jezik tastature
Prikazuje jezike koji se mogu koristiti na tastaturi i nudi izbor jezika.
●●
Tip tastature
Prikazuje listu tipova tastatura i omogućava izbor tipa tastature koji odgovara izabranom jeziku.
""
●●
Lista tipova tastatura se menja zavisno od jezika izabranog u stavci Jezik tastature.
Promeni jezik za unos
Prikazuje listu tastera pomoću kojih se može prebacivati između jezika i omogućava da izaberete tastere.
Upravljanje televizorom pomoću miša
(MENU/123)
MENU
Sistem
Upr. uređajima
Postavke miša Prob. sad
"" Određeni modeli ne podržavaju USB miševe klase HID.
Povezivanje USB miša
Priključite kabl miša u USB priključak na uređaju One Connect.
Povezivanje Bluetooth miša
1.
Prebacite Bluetooth miš u režim mirovanja.
2.
Pritisnite (MENU/123)
3.
Sa liste pronađenih uređaja izaberite Bluetooth miša, a zatim pritisnite Upari i poveži. Na taj način se
MENU
Sistem
Upr. uređajima
Postavke miša
Dod. Bluetooth miš. Prob. sad
Bluetooth miš uparuje sa televizorom.
Korišćenje miša
Pokazivač se koristi za upravljanje televizorom na isti način kao pri upravljanju računarom.
●●
Biranje i pokretanje željene stavke
Pritisnite levi taster miša.
●●
Listanje menija ili ekrana televizora
Kotrljajte točkić miša nagore ili nadole.
●●
Izlaz iz menija ili funkcije televizora
Postavite pokazivač na bilo koji prazan prostor na ekranu, pa pritisnite levi taster miša.
Promena dugmadi miša i brzine pokazivača
(MENU/123)
●●
MENU
Sistem
Upr. uređajima
Postavke miša
Opcije miša Prob. sad
Primarni taster
Ova opcija služi da odredite kojim dugmetom će se birati i pokretati stavke
●●
ili .
Brzina pokaziv.
Podešavanje brzine kretanja pokazivača.
Unos teksta preko QWERTY tastature na ekranu
Korišćenje dodatnih funkcija
Izaberite
●●
u prozoru sa QWERTY tastaturom. Dostupne su sledeće opcije:
Preporučeni tekst
Omogućavanje/onemogućavanje funkcije Preporučeni tekst. Tastatura će prikazivati preporučene reči, što
olakšava unos teksta.
●●
Resetovanje podataka preporučenog teksta
Sa liste briše preporučene reči i memorisane reči.
●●
Predvidi sledeće poglavlje (kada se koriste direktna dugmad)
Koristi se za omogućavanje/onemogućavanje funkcije Predviđanje teksta.
●●
Jezik
Izaberite željeni jezik sa liste.
""
Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od zemlje.
Prikazivanje više prozora ili funkcija pomoću funkcije MultiLink Screen
(MENU/123)
MENU
Slika
Otvori Multi-Link Screen
Ova funkcija omogućava pretraživanje Weba, korišćenje aplikacija i još mnogo toga dok gledate televiziju.
Kako se koristi funkcija Multi-Link Screen
Upoznavanje sa osnovnim funkcijama
●●
Promena kanala i jačine zvuka u prozoru koji prikazuje funkcija Multi-Link Screen
Da biste promenili kanale koji se prikazuju u funkciji Multi-Link Screen, pritisnite dugmad za menjanje kanala
dok gledate televiziju. Da biste promenili jačinu zvuka u Multi-Link Screen prozoru, pređite na prozor kojem
želite da promenite jačinu zvuka, pa pritisnite dugmad za regulisanje jačine zvuka.
●●
Menjanje Web pregledača i aplikacija
Dok koristite Multi-Link Screen, nedavno korišćeni Web pregledač i aplikacije će se prikazivati na desnoj
strani ekrana. Pomoću opcije Smart Hub možete da promenite te aplikacije.
●●
Menjanje veličine Multi-Link Screen prozora
Možete da promenite veličinu Multi-Link Screen prozora. Pomerite fokus na prozor kojem želite da
promenite veličinu, pa je promenite pomoću dugmadi
i . Isto ćete postići i ako liniju na sredini ekrana
povučete ulevo ili udesno. Da bi se fokusirani Multi-Link Screen prozor prikazao preko celog ekrana,
pritisnite
●●
.
Biranje zvučnika za funkciju Multi-Link Screen
Izaberite (MENU/123)
Zvučnici > Zvučnici na Multi-Link Screen-u da biste podesili zvučnik svakog ekrana.
Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite nešto od sledećeg:
●●
TOOLS
Zvučnici
●●
MENU
●●
Podesite jačinu zvuka, pa pritisnite dugme .
Zvuk
Lista zvučnika
Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Multi-Link Screen
"" Pre korišćenja funkcije Multi-Link Screen proverite da li je televizor povezan na Internet.
"" Istovremeno prikazivanje UHD sadržaja i kanala nije moguće.
"" Funkcija Multi-Link Screen ne podržava neke funkcije televizora i aplikacije. U tom slučaju, izađite iz funkcije Multi-Link
Screen i upotrebite željenu funkciju.
"" Možete da slušate izabrani zvuk dok koristite funkciju Multi-Link Screen, a zvuk iz drugog prozora ćete čuti kroz
Bluetooth uređaje.
"" Funkcija Timeshift nije dostupna dok je aktivna funkcija Multi-Link Screen. Više informacija potražite u odeljku „Kako se
koristi Timeshift“.
Smart Hub
(MENU/123)
Nedavno
MENU
Smart Hub
Otvorite Smart Hub Prob. sad
Izdvojeno
Pretraga
YouTube
TuneIn
Vimeo
YuppTV
AccuWeat… MOJ SAD…
Aplikacije
"" Slika možda neće biti ista, u zavisnosti od konkretnog modela i područja.
Pomoću Smart Hub-a možete da surfujete Internetom i preuzimate aplikacije. Osim toga, možete uživati u
fotografijama, video zapisima i muzičkim datotekama sa spoljnih uređaja za skladištenje. Stavite prst na dugme
POINTER i na ekranu će se prikazati pokazivač. Izaberite
pri dnu ekrana da pokrenete Smart Hub.
Pritisnite dugme
na standardnom daljinskom upravljaču.
"" Da biste pokrenuli Smart Hub dok koristite neku uslugu iz Smart Hub-a, idite na putanju opisanu iznad.
Uklanjanje ili kačenje stavke u grupu Nedavno
Da biste uklonili stavku ili je zakačili u grupu Nedavno, pritisnite dugme
sledeće ikone.
na daljinskom upravljaču. Dostupne su
●●
: Briše stavku. Iako ste uklonili stavku iz grupe Nedavno, ona je još uvek na televizoru.
●●
: Zakačite stavku na istaknuti položaj. Da biste otkačili stavku, ponovo izaberite
●●
""
.
: Pokreće stavku u nekoliko različitih prozora uz pomoć funkcije Multi-Link Screen. ((MENU/123)
MENU Slika Otvori Multi-Link Screen)
se možda neće prikazati u zavisnosti od stavke.
Automatsko pokretanje Smart Hub-a.
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Automatski pokreni postavke
Smart Hub
Smart Hub se pokreće automatski čim se televizor uključi.
Testiranje veze sa Smart Hub-om
(MENU/123)
MENU
Podrška
Sam. dijagnost.
Test Smart Hub veze Prob. sad
Ako Smart Hub ne radi, pritisnite Test Smart Hub veze. Test veze utvrđuje problem proverom veze sa Internetom,
dobavljača Internet usluga, servera kompanije Samsung i usluge Aplikacije.
"" Ako i nakon testa Smart Hub ima problema u radu, obratite se dobavljaču Internet usluga ili servisnom centru kompanije
Samsung.
Korišćenje vodiča za Smart Hub
(MENU/123)
MENU
Podrška
Uputstvo za Smart Hub
Možete detaljno da proučite osnove Smart Hub-a i njegovih tabli.
Resetovanje Smart Hub-a
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Ponovo pokrenite Smart Hub Prob. sad
Možete da obrišete sve Samsung naloge sačuvane u televizoru i sve u vezi sa njima, uključujući aplikacije.
"" Neke usluge Smart Hub-a se naplaćuju. Za korišćenje usluga koje se naplaćuju morate imati otvoren nalog kod dobavljača
usluga ili Samsung nalog. Više informacija potražite u odeljku „Kako se koriste Smart Hub i Samsung nalog u sprezi“.
"" Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da televizor bude povezan na Internet.
"" Neke od funkcija Smart Hub-a nisu dostupne kod pojedinih dobavljača usluga, na nekim jezicima i u nekim regionima.
"" Prekidi dostupnosti Smart Hub-a mogu da budu prouzrokovani prekidima veze sa Internetom.
"" Da biste mogli da koristite Smart Hub, potrebno je da prihvatite odredbe ugovora sa krajnjim korisnikom i politiku zaštite
privatnosti. U suprotnom, nećete moći da pristupite funkcijama i uslugama koje se odnose na njih. Čitav tekst dokumenta
Uslovi i smernice možete videti na putanji (MENU/123) MENU Smart Hub Uslovi i smernice. Možete raskinuti
ugovor ako želite da prestanete da koristite Smart Hub. Prob. sad
"" Da bi se prikazale korisne informacije o Smart Hub-u, pritisnite dugme
u prozoru Nedavno.
Kako se koriste Smart Hub i Samsung nalog u sprezi
Kreiranje Samsung naloga
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Samsung nalog Prob. sad
Neke usluge Smart Hub-a se naplaćuju. Da biste mogli da koristite usluge koje se naplaćuju, morate da imate
otvoren nalog kod dobavljača usluga ili Samsung nalog.
Samsung nalog kreirate koristeći e-adresu kao ID.
"" Da biste kreirali Samsung nalog, morate da prihvatite odredbe ugovora sa krajnjim korisnikom Samsung naloga i politiku
zaštite privatnosti. U suprotnom, nećete moći da kreirate Samsung nalog. Kompletan sadržaj ugovora možete pogledati
tako što ćete izabrati (MENU/123) MENU Smart Hub Samsung nalog Uslovi i odredbe, politika privatnosti.
"" Možete da kreirate Samsung nalog i na stranici http://content.samsung.com. Nakon što kreirate nalog, isti ID možete
koristiti i na Samsung Web lokaciji i na televizoru.
Kreiranje Samsung naloga
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Samsung nalog
Kreiraj nalog
Kreirajte Samsung nalog
Možete da otvorite Samsung nalog tako što ćete da primenite uputstva na ekranu. Bićete automatski prijavljeni na
Samsung nalog čim ga kreirate.
"" Ako želite da pročitate kompletne uslove i odredbe ugovora, pritisnite Prikaz detalja.
"" Ako želite da zaštitite nalog, izaberite opciju Izbor slike profila i unos lozinke (visok stepen bezbednosti) u polju ispod
polja za unos lozinke.
"" Ako želite da vas televizor automatski prijavljuje na nalog čim se uključi, označite Prijavi me automatski.
Kreiranje Samsung naloga pomoću Facebook naloga
(MENU/123) MENU
Facebook nalog.
Smart Hub
Samsung nalog
Kreiraj nalog
Kreirajte Samsung nalog koristeći
Unesite korisničko ime i lozinku za Facebook, pa pratite uputstva na ekranu da biste dovršili otvaranje naloga.
Bićete automatski prijavljeni na Samsung nalog čim ga kreirate.
"" Samsung nalog se automatski povezuje sa Facebook nalogom kad kreirate Samsung nalog pomoću Facebook naloga.
Prijavljivanje na Samsung nalog
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Samsung nalog
Prijava
Možete automatski da se prijavite na Samsung nalog i da koristite funkciju Smart Hub.
Registrovanje Samsung naloga na televizoru
Ako već imate Samsung nalog, možete povezati televizor s tim nalogom. Izaberite +
Samsung nalog i pratite uputstva na ekranu.
Prijava u prozoru za
Prijavljivanje na registrovan Samsung nalog sačuvan na televizoru
Televizor memoriše registrovane Samsung naloge. Da biste se prijavili na registrovan Samsung nalog, potrebno je
samo da ga izaberete na televizoru.
"" Informacije o promeni načina prijavljivanja potražite u odeljku „Izmena i dodavanje informacija Samsung nalogu“.
Povezivanje Samsung naloga sa nalozima na spoljnim servisima
Ako povežete Samsung nalog sa nalozima na spoljnim servisima, moći ćete automatski da se prijavljujete na naloge
povezanih aplikacija kada se prijavite na Samsung nalog.
"" Da biste koristili Povezivanje naloga usluge, prvo se prijavite na Samsung nalog.
Povezivanje naloga usluge ili opoziv veze sa istim
(MENU/123)
●●
MENU
Smart Hub
Samsung nalog
Povezivanje naloga usluge
Povezivanje naloga usluge
Izaberite nalog sa liste i prijavite se na njega prateći uputstva na ekranu. Time ste nalog usluge povezali sa
Samsung nalogom.
●●
Brisanje veze sa povezanim nalogom
Izaberite nalog sa liste i opozovite vezu sa njim prateći uputstva na ekranu.
Izmena i dodavanje informacija Samsung nalogu
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Samsung nalog
Uredite profil
Možete da izmenite Samsung nalog. Unesite lozinku preko tastature koja se prikazuje na ekranu televizora i
pritisnite Završeno. U prozoru je moguće koristiti sledeće funkcije.
"" Da biste promenili informacije na nalogu, prijavite se na Samsung nalog.
●●
Menjanje profilne slike
●●
Registrovanje lica na Samsung nalog
Registrovano lice se koristi za
.
●●
Biranje načina prijavljivanja na Samsung nalog
●●
Uključivanje/isključivanje automatskog prijavljivanja
●●
Unos osnovnih informacija o korisniku
●●
Prijavljivanje na Samsung e-bilten
Brisanje Samsung naloga sa televizora
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Samsung nalog
Ukloni naloge sa TV-a
Možete da izbrišete Samsung nalog i lozinku sa televizora. Informacije o svim spoljnim nalozima povezanim s tim
nalogom će takođe biti izbrisane iz televizora.
"" Da biste izbrisali informacije o nalogu, morate da se prijavite na Samsung nalog.
Kako se koristi usluga Aplikacije
Izdvojeno
Aplikacije
Aplikacije
Moje A…
Novosti
Najpopularniji
Video
Igra
Sport
Životni…
Informacije
Obrazovni
Deca
"" Slika možda neće biti ista, u zavisnosti od konkretnog modela i područja.
Možete da uživate u raznim sadržajima ako instalirate odgovarajuće aplikacije, npr. aplikacije za besplatne vesti,
praćenje sportskih događaja, vremensku prognozu i igre. Možete da preuzimate aplikacije sa Smart Hub-a.
Izaberite neku od kategorija uz gornju ivicu ekrana. Možete da instalirate i pokrećete igre razvrstane po žanrovima,
npr. Novosti, Najpopularniji.
"" Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da televizor bude povezan na Internet.
"" Kada prvi put pokrenete Smart Hub, automatski će se instalirati podrazumevane aplikacije. Podrazumevane aplikacije
mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.
Upravljanje preuzetim aplikacijama putem iskačućeg menija Opcije
Postavite fokus na željenu aplikaciju, a zatim pritisnite i držite dugme Enter. Na raspolaganju su vam funkcije
navedene ispod.
●●
Izbriši
●●
Detalji
●●
Pon. instaliraj
"" Izgled iskačućeg menija zavisi od konkretne aplikacije.
Instaliranje aplikacije
Brzo instaliranje aplikacije
1.
Izaberite kategoriju u prozoru Aplikacije.
2.
Postavite fokus na željenu aplikaciju, a zatim pritisnite i držite dugme Enter. Pojaviće se meni usklađen sa
3.
Izaberite stavku Preuzmi. Izabrana aplikacija će se instalirati na televizor.
kontekstom.
"" Instalirane aplikacije možete da vidite u prozoru Aplikacije.
"" Aplikaciju možete da instalirate i preko prozora sa detaljnim informacijama.
"" Ako na televizoru nema dovoljno memorije, aplikaciju možete da instalirate na USB uređaj.
"" Aplikaciju koja je instalirana na USB uređaj možete da pokrenete samo kada je taj uređaj povezan sa televizorom. Ako se
USB uređaj isključi tokom rada aplikacije, njen rad će se prekinuti.
"" Aplikaciju koja je instalirana na USB uređaj nije moguće koristiti na računaru ili drugom televizoru.
Pokretanje aplikacije
Aplikaciju pokrećete tako što je izaberete u prozoru Aplikacije. Ikone navedene ispod se pojavljuju u aplikacijama, a
ukazuju na sledeće:
●●
: Aplikacija je instalirana na USB uređaj.
●●
: za aplikaciju je potrebna lozinka.
●●
: aplikacija je instalirana.
Uključivanje automatskog ažuriranja aplikacija
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Automatski ažuriraj aplikacije
Da bi se aplikacije automatski ažurirale, podesite stavku Automatski ažuriraj aplikacije na Uklj.. Nakon toga će se
aplikacije automatski ažurirati čim postanu dostupne nove ispravke.
Uklanjanje aplikacije sa televizora
Na ekranu Aplikacije izaberite aplikaciju koju želite da uklonite, pa pritisnite i držite dugme Enter. Ako želite da
uklonite više aplikacija, izaberite sve aplikacije koje želite da izbrišete, izaberite Opcije pri vrhu ekrana, pa izaberite
Izbriši Moje Apps.
"" Proverite da li su tokom uklanjanja aplikacije uklonjeni i podaci povezani sa tom aplikacijom.
Premeštanje aplikacija
Aplikacije možete da premeštate na željeno mesto u kategoriji Moje Apps.
Pritisnite Opcije Premesti Moje Apps na ekranu Aplikacije. Izaberite aplikaciju koju želite da premestite. Oko date
aplikacije će se prikazati 4 strelice. Premestite aplikaciju na željeno mesto pomoću strelica na ekranu, pa pritisnite
dugme Enter.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Zaključavanje i otključavanje aplikacija
Izaberite Opcije Zaključaj/otključaj Moje Apps na ekranu Aplikacije. Prikazaće se ekran za unos lozinke. Unesite
lozinku, izaberite aplikacije koje želite da otključate ili zaključate, pa pritisnite Sačuvaj. Sve izabrane aplikacije će biti
zaključane/otključane.
Ažuriranje aplikacija
Izaberite Opcije Ažuriraj aplikacije na ekranu Aplikacije. Televizor će potražiti ispravke za aplikacije i prikazaće
listu istih. Nakon pretrage ćete moći da ažurirate neke ili sve aplikacije.
Menjanje redosleda aplikacija
Izaberite Opcije na ekranu Aplikacije, pa izaberite Sortiraj po ako želite da se aplikacije sortiraju prema datumu,
vremenu ili drugom kriterijumu.
Ocenjivanje kupljenih aplikacija
Možete dati ocenu pomoću zvezdica korišćenjem dugmadi
i
u prozoru sa detaljnim informacijama.
Korišćenje ostalih funkcija aplikacije
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Automatski pokreni postavke
Aplikacije za vezane kanale i traku
Možete da konfigurišete dodatne funkcije aplikacija.
Korišćenje aplikacija povezanih sa kanalima
Postoje aplikacije koje se instaliraju na televizor i koje su povezane sa nekim konkretnim kanalom, a preko kojih
možete da primate obaveštenja o TV programima i drugim bitnim uslugama dok gledate televiziju.
"" Ova funkcija dostupna je samo u aplikacijama instaliranim na televizor koje podržavaju funkciju Aplikacije za vezane
kanale i traku.
Kako se koristi e-Manual
Pokretanje E-priručnika
(MENU/123)
MENU
Podrška
e-Manual
Ugrađeni e-Manual sadrži informacije o ključnim funkcijama televizora. Pritisnite dugme MENU/123 na daljinskom
upravljaču Samsung Smart Control, a zatim izaberite e-Manual. Ako koristite standardni daljinski upravljač,
pritisnite dugme E-MANUAL.
1.
Izaberite kategoriju u prozoru e-Manual. Lista izabrane kategorije će se prikazati na ekranu.
2.
Izaberite željenu stavku sa liste. Prikazaće se odgovarajuća tema E-priručnika.
""
E-priručnik takođe možete preuzeti sa Web lokacije kompanije Samsung.
""
Reči napisane plavom bojom (npr. Režim slike) označavaju stavke menija.
Strelice u navigaciji menija ukazuju na putanju menija. Na primer, (MENU/123) MENU Slika Režim slike
označava da treba da pritisnete dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, zatim da
izaberete stavke na ekranu, pa da pritisnete Meni, Slikapa Režim slike.
Korišćenje dugmadi u E-priručniku
(Pretraga): otvara prozor za pretragu. Unesite termin za pretragu, pa pritisnite Završeno. Izaberite željenu
stavku iz rezultata pretrage da bi se prikazala odgovarajuća stranica.
(Indeks): otvara prozor sa indeksom. Izaberite temu sa liste i preći ćete na odgovarajuću stranicu.
(Otvorena stranica): Prikazuje listu prethodno otvaranih stranica. Izaberite željenu stranicu. Otvoriće se
odgovarajuća stranica E-priručnika.
Pristupanje meniju sa stranice E-priručnika
(Prob. sad): Omogućuje da pristupite odgovarajućoj stavci u meniju i da odmah isprobate funkciju.
(Veza): Omogućava da pristupite odgovarajućoj referentnoj stranici.
"" E-priručnik ne može da se otvori iz pojedinih menija.
Kako se E-priručnik ažurira na najnoviju verziju
E-priručnik se ažurira isto kao aplikacije.
Korišćenje Web pregledača
Možete da surfujete Internetom preko televizora isto kao što biste preko računara. Izaberite Pomoć da biste videli
informacije sa Interneta u Web pregledaču.
"" Surfovanje Internetom će vam biti lakše ako koristite tastaturu i miš.
"" Internet stranica koja se prikazuje može da izgleda drugačije nego na računaru.
Postavke surfovanja
Izaberite
●●
Podešavanja. Konfigurišite postavke surfovanja u skladu sa svojim potrebama i željama.
Opšte postavke
Automatski sakriva dugmad ili menije nakon nekog vremena bez aktivnosti ili resetuje sva korisnička
podešavanja.
""
●●
Obeleživači i istorija surfovanja neće biti resetovani.
Počet. stranica
Koristi se za podešavanje početne stranice koja se prikazuje kada se otvori Web pregledač.
●●
Pretraživač
Vrši pretragu na osnovu unetog upita i prikazuje rezultate (Web stranice).
●●
Privatnost i bezbednost
Onemogućava pristup neprikladnim Web stranicama ili deaktivira čuvanje istorije surfovanja.
●●
Blokirane stranice
Koristi se za blokiranje i deblokiranje stranica. Možete da odredite listu stranica koje će biti blokirane.
●●
Odobrene stranice
Ograničava pristup samo na odobrene stranice. Da biste koristili ovu opciju, podesite lozinku. Možete da
dodajete i brišete odobrene stranice.
●●
Šifrovanje
Podesite kodiranje na Aut. ili izaberite način kodiranja sa liste.
●●
Osnovni podaci
Prikazivanje trenutne verzije Web pregledača.
Kako se koristi usluga MOJ SADRŽAJ
Izdvojeno
MOJ SADRŽAJ Prob. sad
MOJ SADRŽAJ
Mobilni uređ…
USB 2
PC
Vodiči za povezi…
"" Slika možda neće biti ista, u zavisnosti od konkretnog modela i područja.
Na televizoru možete da reprodukujete multimedijalne sadržaje sa skladišnih uređaja, poput USB uređaja,
pametnog telefona i fotoaparata. Kada priključite skladišni uređaj u televizor, na njemu se prikazuje kartica sa
nazivom priključenog uređaja. Izaberite tu karticu da biste potvrdili sadržaj koji se nalazi na skladišnom uređaju.
"" Multimedijalne sadržaje nećete moći da puštate ako televizor ne podržava te sadržaje ili uređaj za skladištenje. Više
informacija potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka“.
"" Pre nego što priključite USB uređaj, napravite rezervne kopije važnih datoteka. Kompanija Samsung ne snosi
odgovornost ni za kakvo oštećenje datoteka niti za njihov gubitak.
Pročitajte pre reprodukcije multimedijalnog sadržaja
"" Informacije o povezivanju televizora sa računarom potražite u odeljku „Povezivanje računara“.
"" Informacije o povezivanju televizora sa mobilnim uređajem potražite u odeljku „Povezivanje sa mobilnim uređajem“.
"" Ako želite da povežete televizor sa USB uređajem ili spoljnim uređajem za skladištenje, priključite taj uređaj u USB
priključak na televizoru.
Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa računara i mobilnog uređaja
"" Pre povezivanja sa računarom ili mobilnim uređajem potrebno je konfigurisati mrežne postavke.
Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sačuvanog na računaru i mobilnom uređaju
Izdvojeno
MOJ SADRŽAJ
Da biste na televizoru puštali multimedijalni sadržaj sa računara ili mobilnog uređaja, potrebno je da na televizoru
dozvolite povezivanje televizora sa računarom ili mobilnim uređajem.
1.
Povežite računar ili mobilni uređaj. Na televizoru će se prikazati ime uređaja i lista multimedijalnih sadržaja na
2.
Sa liste izaberite multimedijalni sadržaj koji želite da pustite. Izabrani multimedijalni sadržaj će se
3.
Pritisnite dugme
njemu.
reprodukovati.
ili RETURN ako želite da zaustavite reprodukciju multimedijalnog sadržaja.
"" Umesto toga, možete da označite multimedijalni sadržaj koji želite da pustite i da pritisnete dugme
reprodukciju.
da biste pokrenuli
"" Informacije o povezivanju računara preko kućne mreže potražite u odeljku „Povezivanje računara“.
"" Informacije o povezivanju mobilnog uređaja preko aplikacije Samsung Smart View potražite u odeljku „Povezivanje sa
mobilnim uređajem“.
"" Sadržaj sa računara ili mobilnog uređaja možda neće moći da se reprodukuje u zavisnosti od tipa kodiranja i formata
datoteke.
"" Reprodukcija multimedijalnog sadržaja možda neće biti glatka u zavisnosti od statusa mreže. Ako do toga dođe, prebacite
sadržaj na USB uređaj za skladištenje, a zatim pustite sadržaj sa njega.
Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa USB uređaja
1.
Na ekranu MOJ SADRŽAJ izaberite USB uređaj. Na televizoru će se prikazati lista sa sličicama multimedijalnih
2.
Sa liste izaberite multimedijalni sadržaj koji želite da pustite. Izabrani multimedijalni sadržaj će se
3.
Pritisnite dugme
sadržaja smeštenih na USB uređaj.
reprodukovati.
ili RETURN ako želite da zaustavite reprodukciju multimedijalnog sadržaja.
"" Dok se prikazuje video sadržaj rezolucije UHD, funkcija Kontrola pokretom nije dostupna.
"" Takođe, ako izaberete USB uređaj u prozoru Spoljni izvor televizor će se automatski prebaciti na ekran MOJ SADRŽAJ.
Bezbedno uklanjanje USB uređaja
1.
Pritisnite dugme SOURCE. Pojaviće se prozor Izvor.
2.
Premestite fokus na USB uređaj koji želite da uklonite, pa pritisnite dugme
3.
Pritisnite stavku Ukloni USB uređaj na listi.
.
Dostupna dugmad i funkcije prilikom prikazivanja fotografija
Ako pritisnete dugme Enter dok gledate fotografije, prikazaće se dostupne opcije. Dok gledate fotografije, možete
da vidite i sličice fotografija sačuvanih na televizoru. Ako pritisnete dugme RETURN, opcije će nestati.
●●
Pauza / Reprod.
Služe za pokretanje i zaustavljanje projekcije slajdova. Pomoću projekcije slajdova možete da reprodukujete
sve fotografije iz željene fascikle, jednu za drugom.
●●
Preth. / Dalje
Služi za prikazivanje prethodne ili sledeće fotografije.
●●
Pauziraj BGM / Reprodukuj BGM
Koriste se za pauziranje, odnosno nastavak reprodukcije muzike.
●●
Opcije
Funkcija
Opis
Brzina projekcije
slajdova
Podešavanje brzine projekcije slajdova.
Ef. proj. slajd.
Primena efekata prelaza pri projekciji slajdova.
Zumiranje i okretanje
Uvećavanje slike – najviše 4 puta.
Rotiranje fotografije.
Pozadinska muzika
Puštanje pozadinske muzike dok televizor prikazuje fotografije.
"" Muzičke datoteke moraju da se nalaze na istom USB uređaju kao i fotografija.
"" Dok se reprodukuje muzika u pozadini, na ekranu se prikazuje ikona muzike. Pomoću ikone
muzike možete da pauzirate trenutnu numeru ili da pustite neku drugu muzičku datoteku.
Režim zvuka
Promena režima zvuka.
"" Ova opcija je podržana samo dok se reprodukuje muzika u pozadini.
Lista zvučnika
Biranje zvučnika koji će reprodukovati muzičku podlogu.
Režim slike
Promena režima slike.
Veličina slike
Menjanje veličine ekrana. Podržane veličine slika razlikuju se u zavisnosti od sadržaja.
Informacije
Prikazivanje detaljnih informacija o trenutno izabranoj fotografiji.
"" Dostupne opcije zavise od modela i vrednosti podešavanja.
"" Opcije Lista zvučnika i Režim zvuka su dostupne samo dok televizor u pozadini reprodukuje muziku.
Dostupna dugmad i funkcije prilikom prikazivanja video zapisa
Ako pritisnete dugme Enter dok gledate video zapise, prikazaće se dostupne opcije. Prikazuju se slike kadrova,
uzete u pravilnim vremenskim intervalima, tako da možete lako da pređete na željeni kadar. Ako pritisnete dugme
RETURN, opcije će nestati.
●●
Pauza / Reprod.
Služe za pauziranje, odnosno puštanje video zapisa. Kada se video pauzira, na raspolaganju su funkcije
navedene ispod. Kada se video pauzira, televizor ne reprodukuje zvuk.
●●
––
Korak: Pritiskom na dugme
––
Usporeni snimak: Kada pritisnete dugme
1/2).
možete da premotavate pauzirani video zapis za po jedan kadar.
brzina reprodukovanja video zapisa se smanjuje (1/8, 1/4,
Premotaj unazad / Premotaj unapred
Premotavanje video zapisa unazad ili unapred. Pritisnite dugme nekoliko puta zaredom da biste brzinu
premotavanja povećali do tri puta od normalne. Da biste vratili normalnu brzinu reprodukovanja, pritisnite
dugme .
●●
Preth. / Dalje
Koriste se za prelazak na prethodni, odnosno sledeći video zapis. Da biste pustili prethodni video zapis,
dvaput pritisnite dugme . Ako pritisnete
samo jednom, trenutni video zapis se reprodukuje ispočetka.
Da biste pustili sledeći video zapis, dvaput pritisnite dugme
●●
.
Ponavljanje
Uzastopno pušta samo trenutnu datoteku ili uzastopno pušta sve datoteke u istoj fascikli.
●●
Opcije
Funkcija
Opis
Veličina slike
Menjanje veličine ekrana. Podržane veličine slika razlikuju se u zavisnosti od video zapisa.
Titlovi
Omogućava vam da upravljate funkcijama povezanim sa titlovima, npr. da promenite jezik,
promenite veličinu slova titla i podesite sinhronizaciju titla.
Okreni
Rotiranje slike.
Režim slike
Promena režima slike.
Režim zvuka
Koristi se za promenu režima zvuka.
Lista zvučnika
Biranje zvučnika koji će reprodukovati zvuk video snimka.
Audio jezik
Biranje jezika zvučnog zapisa.
"" Ova funkcija radi samo ako video zapis podržava višekanalni zvuk.
Informacije
Prikazivanje detaljnih informacija o video zapisu.
Dostupna dugmad i funkcije prilikom reprodukcije muzike
●●
Pauza / Reprod.
Koriste se za pauziranje, odnosno nastavak reprodukcije muzike.
●●
Preth. / Dalje
Koristi se za prelazak na prethodnu ili sledeću muzičku datoteku. Da biste pustili prethodnu muzičku
datoteku, pritisnite dugme
dva puta. Ako pritisnete
samo jednom, trenutna muzička datoteka se
reprodukuje ispočetka.
Da biste pustili sledeću muzičku datoteku, dvaput pritisnite dugme
●●
.
Ponavljanje
Uzastopno pušta samo trenutnu muzičku datoteku ili uzastopno pušta sve muzičke datoteke u istoj fascikli.
●●
Sluč.red.
Služi za reprodukciju muzičkih datoteka redom ili nasumično.
●●
Lista zvučnika
Biranje zvučnika koji će reprodukovati muziku.
●●
Bez slike
Pušta muzičke datoteke samo dok je ekran isključen.
Slušanje muzike HD kvaliteta
Možete da uživate u HD muzici pravog HD kvaliteta. Idite na uslugu MOJ SADRŽAJ i izaberite muzičku datoteku
koja će se reprodukovati u HD kvalitetu.
"" Podesite HD Audio ((MENU/123)
datoteka.
MENU
Zvuk
Dodatne postavke
HD Audio) na Uklj. pre puštanja HD audio
"" Ako data muzička datoteka podržava HD zvuk, ikona HD će se prikazati na listi.
"" Izaberite muzičku datoteku i pritisnite
da bi se reprodukovala.
"" Ako tokom reprodukcije podesite režim HD Audio na Isklj., sledeća muzička datoteka će se reprodukovati u standardnom
kvalitetu.
"" Ako pokrenete reprodukciju HD muzičke datoteke dok je aktivna funkcija Multi-Link Screen, Multi-Link Screen će se
automatski isključiti.
"" Standardni audio signali imaju brzinu uzorkovanja 48 kHz, dok HD zvuk ima brzinu uzorkovanja 96 kHz.
"" Neki S/PDIF risiveri nisu kompatibilni. Ako vaš risiver nije kompatibilan, deaktivirajte HD Audio režim i koristite uobičajeni
režim zvuka.
"" Spoljni audio plejeri povezani putem HDMI ili Bluetooth veze ili Wi-Fi mreže ne mogu da reprodukuju HD audio signal.
Funkcije u prozoru sa listom multimedijalnih sadržaja
U prozoru sa listom multimedijalnih sadržaja na uređaju za skladištenje dostupne su sledeće funkcije.
●●
Filtriraj po
Filtriranje multimedijalnog sadržaja da bi se prikazao tip sadržaja koji želite da vidite.
●●
Sortiraj po
Sortiranje liste sadržaja. Način sortiranja zavisi od tipa izabranog sadržaja.
""
●●
Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija Filtriraj po podešena na Svi.
Izbriši
Brisanje izabranog snimljenog multimedijalnog sadržaja sa liste.
""
●●
Ova funkcija je dostupna samo kada je stavka Filtriranje podešena na Snimljeno.
Repr. izabranog
Puštanje izabranog multimedijalnog sadržaja sa liste.
""
Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija Filtriraj po podešena na Svi.
Kako se koristi usluga NewsON
Izdvojeno
NewsON
NewsON
"" Slika možda neće biti ista, u zavisnosti od konkretnog modela i područja.
Moći ćete da nađete najnovije i najažurnije informacije o širokom krugu tema na brz i lak način. Tabla NewsON
prikazuje najnovije vesti, udarne i popularne teme i vremensku prognozu.
"" Pre nego što počnete da koristite uslugu NewsON, proverite da li je televizor povezan na Internet.
"" Ova usluga ili neke njene funkcije nisu dostupne u svim zemljama ili regionima.
Vesti
Možete da izaberete neki od članaka na ekranu. Otvoriće se detaljan prikaz izabranog članka. Članci se ažuriraju u
realnom vremenu.
Vremenska prognoza
Izaberite željenu stavku u vezi sa vremenskom prognozom na ekranu. Izabrana stavka biće detaljno prikazana.
"" Vremenska prognoza se prikazuje za velike gradove u korisnikovoj zemlji.
Upravljanje televizorom pomoću glasa
MENU/123
Prepoznavanje glasa
"" Ekran funkcije Prepoznavanje glasa može da se razlikuje od verzije prikazane na slici iznad, u zavisnosti od modela.
"" Kada pokrenete Prepoznavanje glasa, pri vrhu ekrana će se prikazati korisnički priručnik za Prepoznavanje glasa. Taj
priručnik se razlikuje u zavisnosti od jezika koji funkcija Prepoznavanje glasa podržava.
Prepoznavanje glasa se može koristiti u dva režima:
●●
●●
Režim prepoznavanja na blizinu, koji koristi mikrofon daljinskog upravljača Samsung Smart Control:
––
Pritisnite dugme MENU/123, a zatim izaberite Prepoznavanje glasa.
––
Ili pritisnite i držite dugme MENU/123.
Režim prepoznavanja na daljinu, koji koristi mikrofon televizora:
––
Pogledajte u ekran televizora pa izgovorite neku naredbu, npr. „Hi TV“.
""
Ovaj režim dostupan je samo na modelima iz serije 9500.
""
Reč za aktiviranje „Smart TV“ nije dostupna u određenim geografskim područjima. Međutim, ako Jezik menija
((MENU/123) MENU Sistem Jezik menija) podesite na English, biće dostupna reč za aktiviranje „Smart TV“.
""
Modeli iz serije 9500 možda neće uspeti da prepoznaju glas pomoću mikrofona ugrađenog u televizor - ako ima
šuma u okolini kamere i mikrofona televizora. Ako je to slučaj, aktivirajte režim prepoznavanja na blizinu: Pritisnite
i držite dugme MENU/123, pa izgovorite komandu na udaljenosti od 10 do 15 cm od mikrofona na daljinskom
upravljaču Samsung Smart Control. Optimalna jačina glasa pri izgovaranju komandi je između 75 i 80 dB.
""
Da biste mogli da koristite ovaj režim, potrebno je da imate ugrađenu kameru ako koristite UHD Evolution Kit iz
serije modela SEK-3500.
Šta treba pročitati pre korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa
(MENU/123)
MENU
Sistem
Prepoznavanje glasa Prob. sad
Određenim opcijama menija i funkcijama možete da pristupate i da ih birate pomoću glasovnih komandi. Da bi
prepoznavanje glasa bilo efikasnije, govorite polako i razgovetno na jeziku izabranom u opciji (MENU/123)
MENU Sistem Prepoznavanje glasa Jezik.
"" Više informacija o prepoznavanju glasa potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre upotrebe funkcije Glas, Pokret ili
Prepoznavanje lica“.
Upoznavanje sa osnovama prepoznavanja glasa
●●
Prikaz svih glasovnih komandi:
Pritisnite dugme
na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control da bi se prikazala kompletna lista
glasovnih komandi, razvrstanih po kategorijama. Umesto toga, možete da izgovorite „Help“.
●●
Deaktiviranje Prepoznavanja glasa
Izgovorite „Close“ ili pritisnite dugme RETURN da biste deaktivirali Prepoznavanje glasa.
"" Televizor može da prepozna samo unapred definisane glasovne komande. Te glasovne komande mogu da se razlikuju od
onih u priručniku, u zavisnosti od verzije televizora.
Omogućavanje/onemogućavanje TV glasa
(MENU/123)
MENU
Sistem
Prepoznavanje glasa
TV glas
Možete da omogućite/onemogućite TV glas pomoću glasovnih komandi.
Biranje pola glasa televizora
(MENU/123)
MENU
Sistem
Prepoznavanje glasa
Pol glasa Prob. sad
Možete da izaberete pol glasa televizora koji će se koristiti u funkciji Prepoznavanje glasa.
Dodavanje i brisanje reči za aktiviranje
(MENU/123)
MENU
Sistem
Prepoznavanje glasa
Reč za aktiviranje
Možete da dodajete i brišete reči za aktiviranje. Reč za aktiviranje je reč ili fraza nakon čijeg izgovaranja se pokreće
funkcija Prepoznavanje glasa. Pritisnite Dodaj reči za aktiviranje da biste na listu dodali novu reč za aktiviranje. Da
biste sa liste izbrisali reč za aktiviranje, pritisnite Izbriši reči za aktiviranje pa izaberite reč.
"" Ova funkcija dostupna je samo na modelima iz serije 9500.
"" Da biste mogli da koristite ovu funkciju, potrebno je da imate ugrađenu kameru ako koristite UHD Evolution Kit iz serije
modela SEK-3500.
Promena jezika za prepoznavanje glasa
(MENU/123)
MENU
Sistem
Prepoznavanje glasa
Jezik Prob. sad
Možete da izaberete jezik koji ćete koristiti pri korišćenju funkcije Prepoznavanje glasa.
"" Interaktivno prepoznavanje glasa nije dostupno na nekim jezicima. Ako izabrani jezik nije dostupan, izaberite neki drugi
jezik.
Merenje osetljivosti funkcije Prepoznavanje glasa
(MENU/123)
MENU
Sistem
Prepoznavanje glasa
Osetljiv. na glas
Možete da odredite koliko glasno se čuje vaš glas u prostoriji i koliko je funkcija Prepoznavanje glasa osetljiva.
"" Ova funkcija dostupna je samo na modelima iz serije 9500.
"" Da biste mogli da koristite ovu funkciju, potrebno je da imate ugrađenu kameru ako koristite UHD Evolution Kit iz serije
modela SEK-3500.
Korišćenje naredbodavnog prepoznavanja glasa
1.
Izgovorite reč za aktiviranje na udaljenosti od 4 m od televizora. Umesto toga, možete da pritisnete i držite
2.
Izgovorite komandu. Pomoću funkcije Prepoznavanje glasa možete da upravljate televizorom dok gledate TV
dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control. Kada se na ekranu prikaže ikona
mikrofona, možete da koristite funkciju Prepoznavanje glasa.
program ili video zapis.
Korišćenje interaktivnih glasovnih komandi sa manjeg odstojanja
Moći ćete da zakazujete gledanje programa, pristupate video sadržajima dostupnim na zahtev, tražite aplikacije
i pokrećete ih, kao i da izvršavate druge radnje pomoću govornih komandi bez potrebe da pamtite konkretne
komande ili ključne reči.
Aktivirajte funkciju Glasovna interakcija i izgovorite komandu. Pogledajte primere u nastavku:
●●
Kada želite da pronađete određeni sadržaj:
"*** (Title)" / "Find *** (title)"
●●
Ako želite neku konkretnu informaciju:
"What's the weather in *** (place name)?" / "What is the *** (company) stock price?"
●●
Ako želite da aktivirate neku funkciju televizora:
"Remind me to watch *** (Title)."
"" Neke naredbe navedene iznad nisu podržane u svim zemljama.
Prepoznavanje glasa sa većeg odstojanja
(MENU/123)
MENU
Sistem
Prepoznavanje glasa
Omogućeni mikrofoni
Možete da koristite mikrofon ugrađen u televizor. Izaberite Omogućeni mikrofoni, pa izaberite model daljinskog
upravljača i mikrofona.
"" Ova funkcija dostupna je samo na modelima iz serije 9500.
"" Da biste mogli da koristite ovu funkciju, potrebno je da imate ugrađenu kameru ako koristite UHD Evolution Kit iz serije
modela SEK-3500.
Testiranje buke oko mikrofona ugrađenog u televizor
(MENU/123)
MENU
Sistem
Prepoznavanje glasa
Test okruženja prepoznavanja glasa
Ovaj test određuje koliko će funkcija Prepoznavanje glasa biti efikasna u okruženju u kom se televizor trenutno
nalazi. Testirajte okruženje za prepoznavanje glasa pre korišćenja funkcije Korišćenje glasa da biste bili sigurni da
će pravilno raditi.
"" Ova funkcija dostupna je samo na modelima iz serije 9500.
"" Da biste mogli da koristite ovu funkciju, potrebno je da imate ugrađenu kameru ako koristite UHD Evolution Kit iz serije
modela SEK-3500.
1.
Pokrenite Test okruženja prepoznavanja glasa i stanite na najviše 3,5 m od televizora.
2.
Izaberite Pokreni da biste izmerili količinu odjeka. Ako u okruženju nema previše odjeka, test će preći na
3.
Izaberite Pokreni da biste izmerili buku u okruženju. Ako u okruženju nema previše buke, test će preći na
4.
Izmerite jačinu i razgovetnost vašeg glasa. Izgovorite „Hi TV“, pa glasno i razgovetno izgovorite komandu ka
sledeći korak. Ako televizor ne prođe ovaj deo testa, ponovite ga u tišini.
sledeći korak. Ako televizor ne prođe ovaj deo testa, ponovite ga u tišini.
ekranu televizora u roku od 30 sekundi. Ako televizor prepozna vaš glas, test će preći na sledeći korak. Ako
televizor ne prođe ovaj deo testa, ponovite ga.
Korišćenje vodiča za prepoznavanje glasa
(MENU/123)
MENU
Podrška
Uputstvo za prepoznavanje glasa Prob. sad
Ovaj vodič vam omogućava da se upoznate sa osnovama korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa. Pokrenite
Uputstvo za prepoznavanje glasa iz menija Podrška ili aktivirajte funkciju Prepoznavanje glasa i izgovorite
„Tutorial“.
Upravljanje televizorom pomoću pokreta (Kontrola pokretom)
(MENU/123)
MENU
Sistem
Kontrola pokretom Prob. sad
Kontrola pokretom nije dostupna.
––
Kada puštate video snimak kvaliteta UHD sa USB uređaja
––
Kada gledate digitalni kanal rezolucije UHD
––
Tokom korišćenja daljinskog upravljača Samsung Smart Control ili miša
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
"" Više informacija potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre upotrebe funkcije Glas, Pokret ili Prepoznavanje lica“.
[[ Ako imate televizor iz serije 9000, odnosno ako imate televizor bez ugrađene kamere a koristite UHD
Evolution Kit iz serije modela SEK-3500, potrebno je da u televizor uključite opcionu kameru da biste mogli
da koristite ovu funkciju. Opciona kamera za televizor treba da se priključi u namenski USB priključak sa
zadnje strane televizora. Ostali USB priključci ne podržavaju ni kameru za televizor ni funkciju Kontrola
pokretom.
Testiranje osvetljenja u okruženju pomoću kamere televizora
(MENU/123)
MENU
Sistem
Kontrola pokretom
Test okruženja kontrole pokretom Prob. sad
Pokrenite ovaj test pre korišćenja funkcije Kontrola pokretom kako bi ona pravilno radila.
1.
Stanite na 1,5 do 3,5 m od ekrana televizora. Pokrenite Test okruženja kontrole pokretom, a zatim pritisnite
Pokreni.
""
2.
Ako na ekranu televizora postoji odsjaj ili ako u pozadini ima pokretnih predmeta, televizor neće prepoznati pokrete
ruke.
Okrenite se ka kameri ugrađenoj u televizor i pratite uputstva na ekranu.
Provera buke i osvetljenja u okruženju
(MENU/123) MENU Podrška
okruženja kontrole pokretom
Sam. dijagnost.
Prov. okruž. kontrole glasom i pokretom ili Provera
Ova funkcija meri nivo buke u okruženju i jačinu osvetljenja oko kamere i mikrofona ugrađenih u televizor kako bi
proverila da li su pogodni za korišćenje funkcija Kontrola glasom i Kontrola pokretom.
Aktiviranje Kontrole pokretom
(MENU/123)
MENU
Sistem
Kontrola pokretom
Kontrola pokretom Prob. sad
Okrenite se ka kameri televizora. Spustite ruku u udoban položaj. Podignite ruku sa kažiprstom uperenim uvis i
polako mahnite njome ulevo ili udesno. Kada kamera televizora prepozna ruku, Kontrola pokretom će se aktivirati,
a na ekranu će se prikazati pokazivač i ikone Kontrole pokretom.
"" Ako želite da deaktivirate Kontrolu pokretom, pomerite ruku van dometa kamere televizora. Da biste ponovo aktivirali
ovu funkciju, usmerite šaku ka kameri televizora u roku od 3 sekunde.
"" Kontrola pokretom može da se isključi ako kažiprst nije potpuno ispružen ili ako prebrzo mašete kažiprstom.
Korišćenje priručnika za Kontrolu pokretom
(MENU/123)
MENU
Podrška
Uputstvo za kontrolu pokretom Prob. sad
Možete da se upoznate sa osnovama Kontrole pokretom.
Upoznajte osnove Kontrole pokretom
Dostupne su sledeće radnje:
Pomeranje pokazivača
Pomeranjem šake pomerate i pokazivač.
Biranje željene stavke
Savijanjem i opružanjem kažiprsta „pritiskate“ stavke na ekranu. Na taj način birate meni
televizora ili pokrećete željenu funkciju. Kada držite kažiprst savijenim, efekat je isti kao da držite
pritisnutim dugme daljinskog upravljača.
Povratak u prethodni meni
Opišite krug rukom u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste se vratili u prethodni meni.
Prikazivanje menija usklađenog sa kontekstom / Prikaz informacija o emitovanom sadržaju
Savijte kažiprst u trajanju od 1 sekunde i ispružite ga. Tada će se prikazati meni usklađen
sa kontekstom./ Dok gledate televiziju, savijte kažiprst na 1 sekundu, pa ga uperite u bilo
koji prazan prostor na ekranu. Prikazaće se informacije o sadržaju koji se emituje, a koje su
automatski sačuvane za sve kanale.
Prikazivanje i sakrivanje animiranog vodiča za kontrolu pokretom
(MENU/123)
MENU
Sistem
Kontrola pokretom
Animirani vodič za pokrete Prob. sad
Animirani vodič se prikazuje dok je funkcija Kontrola pokretom aktivna.
"" Kada po prvi put pokrenete neku aplikaciju pomoću Kontrole pokretom, pojaviće se animirani vodič.
Podešavanje brzine pokazivača
(MENU/123)
MENU
Sistem
Kontrola pokretom
Izaberite pokazivač i podesite mu brzinu.
Brzina pokaziv. Prob. sad
Promena izgleda prozora Kontrola pokretom
Prikaz ekrana kontrole pokretom u toku gledanja televizije
Ako aktivirate Kontrolu pokretom dok gledate televiziju, na ekranu će se prikazati ikone ilustrovane ispod. Izaberite
ikonu da biste pokrenuli povezanu radnju ili funkciju. Ekran režima direkcione kontrole se prikazuje kada se
Kontrola pokretom podesi na Uklj.. Zatim, kada izaberete tačku na sredini ikone
ekran režima upiranja pokretom, kao što je prikazano na slikama ispod.
Režim direkcione kontrole
●●
, na televizoru će se prikazati
Režim upiranja pokretom
Režim direkcione kontrole
Kada prvi put pokrenete Kontrolu pokretom tako što ćete da podignete ruku dok gledate televiziju, pojaviće
se ekran režima direkcione kontrole. U prozoru se nalazi ikona direkcione kontrole.
●●
Režim upiranja pokretom
Uperite kažiprst u tačku u sredini ikone direkcione kontrole, pa savijte taj prst nadole. Pojaviće se četiri ikone
putem kojih možete da pokrećete glavne funkcije televizora. Da biste prešli na ekran režima direkcione
kontrole, udaljite ruku od ekrana pa podignite kažiprst ka ekranu.
Ikona
Opis
Pritiskanjem dugmadi i podešavate jačinu zvuka.
Pritiskanjem dugmadi
i
menjate kanal.
Biranjem tačke u sredini ove ikone prelazite na ekran režima upiranja pokretom.
Podešavanje jačine zvuka ili biranje zvučnika koji će se koristiti.
Prikazivanje liste kanala ili informacija o trenutnom programu.
Pokretanje funkcije Smart Hub.
Otvaranje daljinskog upravljača na ekranu.
Prikaz ikone direkcione kontrole dok ne gledate televiziju
Ako želite da se ikona direkcione kontrole prikaže dok ne gledate televiziju, premestite pokazivač na sredinu gornje
strane ekrana, pa savijte kažiprst nadole. Kada se pojavi ikona direkcione kontrole, premestite fokus na
ili
, pa savijte kažiprst nadole da bi se prikazao daljinski upravljač na ekranu ili pokrenuo Smart Hub. Ikona direkcione
kontrole nestaje ako nema aktivnosti korisnika u roku od 5 ili više sekundi.
Prikaz sakrivene ikone direkcione kontrole tokom korišćenja raznih usluga, pod uslovom da se ne prikazuje televizijski sadržaj
Korišćenje funkcije Prepoznavanje lica
Možete da registrujete lice pomoću kamere televizora i da se prijavite na Samsung nalog pomoću funkcije
Prepoznavanje lica. Na jednom nalogu može da se registruje samo jedno lice. Televizor će možda imati poteškoća
oko prepoznavanja lica korisnika u zavisnosti od osvetljenosti u prostoriji i/ili senki na licu.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Više informacija potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre upotrebe funkcije Glas, Pokret ili Prepoznavanje lica“.
[[ Ako imate televizor iz serije 9000, odnosno ako imate televizor bez ugrađene kamere a koristite UHD
Evolution Kit iz serije modela SEK-3500, potrebno je da u televizor uključite opcionu kameru da biste
mogli da koristite ovu funkciju. Opciona kamera za televizor treba da se priključi u namenski USB
priključak sa zadnje strane televizora. Ostali USB priključci ne podržavaju ni kameru za televizor ni funkciju
Prepoznavanje lica.
Registrovanje lica na Samsung nalog
Unesite lozinku za pristup nalogu pa pritisnite
. Ako nemate Samsung nalog i želite da ga kreirate, izaberite
opciju Snimi fotograf. i namestite lice u crveni krug. Kada krug promeni boju u zelenu, televizor je prepoznao lice.
"" Da biste mogli da koristite ovu funkciju, potrebno je da se prijavite na Samsung nalog.
"" Celo lice mora da bude vidljivo kameri. Neka vam senke ne padaju na lice. Senke ometaju kameru u preciznom
prepoznavanju lica.
"" Neka vam izraz lica bude što neutralniji. Takođe, neka vam usta budu zatvorena i zadržite što neutralniji izraz lica.
"" Više informacija potražite u odeljku „Kreiranje Samsung naloga“.
Promena načina prijavljivanja na Prepoznavanje lica
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Samsung nalog
Uredite profil
Možete da izaberete Prepoznavanje lica kao način prijavljivanja. Da biste promenili način prijavljivanja, uradite
sledeće:
1.
Unesite lozinku i pritisnite OK.
2.
U prozoru Uredi profil pritisnite Način prijav.. Izaberite Izbor slike profila i prepoznavanje lica (umereni
3.
Izaberite stavku Završeno.
stepen bezbednosti) sa padajuće liste koja će se prikazati.
Prijavljivanje na Samsung nalog pomoću Prepoznavanja lica
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Samsung nalog
Uredite profil
Pratite sledeća uputstva da biste se prijavili na nalog pomoću funkcije Prepoznavanje lica:
1.
Izaberite Samsung nalog.
2.
Ako je opcija za prijavljivanje na Samsung nalog podešena na Prepoznavanje lica, televizor će automatski
prepoznati vaše lice. Ako prepoznavanje ne uspe, pokušajte ponovo.
""
Celo lice mora da bude vidljivo kameri. Neka vam senke ne padaju na lice. Senke ometaju kameru u preciznom
prepoznavanju lica.
""
Neka vam izraz lica bude što neutralniji. Takođe, neka vam usta budu zatvorena i zadržite što neutralniji izraz lica.
""
Kada prepoznavanje uspe, televizor će se automatski prijaviti na Smart Hub. Ako televizor prepozna nekoliko
registrovanih lica, otvoriće se lista odgovarajućih naloga. Izaberite odgovarajući nalog. Ako televizor detektuje
neregistrovano lice, na ekranu će se prikazati poruka „Neregistrovano“.
Brzi pregled informacija o digitalnim programima
Korišćenje Vodiča
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Vodič Prob. sad Prob. sad EPG
Vodič prikazuje pregled programskih šema svakog od digitalnih kanala.
Dugmetom POINTER na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control pritiskate dugmad prikazanu u dnu ekrana.
"" Vodič sadrži samo informacije o digitalnim kanalima. Analogni kanali nisu podržani.
"" Pritisnite i držite dugme ili ako želite da listate Vodič u koracima od po 24 sata, unapred ili unazad. Uz to, istu radnju
možete da vršite pritiskanjem dugmeta
ili
na standardnom daljinskom upravljaču.
"" Da bi se prikazao Vodič, prvo podesite sat na televizoru ((MENU/123)
MENU
Sistem
Vreme
Sat).
Da biste pristupili funkcijama Vodiča nakon pokretanja, pritisnite i držite dugme Enter na daljinskom upravljaču.
Pojaviće se iskačući prozor sa listom funkcija navedenih ispod.
●●
Filter kanala
Filtrira kanale koje prikazuje Vodič po izabranim kategorijama.
●●
Menadžer rasporeda
Prikazuje menadžer rasporeda.
""
●●
Više informacija o menadžeru rasporeda potražite u odeljku „Kako se podešava funkcija Planiraj gledanje“.
Izmena omiljenih kanala
Kanal koji izaberete u funkciji Vodič možete postaviti kao omiljeni kanal.
●●
Prikaz detalja
Služi za prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu. Informacije o programu mogu da se
razlikuju u zavisnosti od emitovanog signala i nisu dostupne za sve programe.
●●
––
Izaberite program koji se trenutno emituje na drugom kanalu i pritisnite Prikaz detalja pa ćete za taj
program moći da pokrenite funkciju Gledaj ili Snimi.
––
Izaberite predstojeći program i pritisnite Prikaz detalja da biste podesili funkciju Planiraj gledanje ili
funkciju Planiraj snimanje.
""
Pritisnite dugme INFO na standardnom daljinskom upravljaču.
""
Više informacija o gledanju programa ili funkciji Planiraj gledanje potražite u odeljku „Kako se podešava
funkcija Planiraj gledanje“.
""
Više informacija o funkciji Planiraj snimanje potražite u odeljku „Snimanje programa“.
""
Možete da gledate samo zakazane programe koji će se tek emitovati.
Snimi
Pokretanje snimanja izabranog programa.
Pregled informacija o trenutnom programu
Možete da vidite informacije o programu koji trenutno gledate tako što ćete da pritisnete dugme Enter ili INFO.
Da biste videli informacije o programu, odmah započeli snimanje trenutnog programa ili na njega primenili funkciju
Timeshift, izaberite taj program u prozoru Informacije o programu.
Da biste videli informacije o predstojećim programima, koristite dugmad
Planiraj gledanje i Planiraj snimanje, izaberite taj program.
i . Da biste za program podesili funkcije
"" Da biste mogli da vidite informacije o programu, potrebno je da prvo podesite sat na televizoru ((MENU/123)
Sistem
Vreme
Sat).
MENU
"" Informacije o programu mogu da se razlikuju u zavisnosti od primljenog signala i nisu dostupne za sve programe.
"" Više informacija o funkciji Planiraj snimanje potražite u odeljku „Snimanje programa“.
"" Više informacija o funkciji Planiraj gledanje potražite u odeljku „Kako se podešava funkcija Planiraj gledanje“.
Promena emitovanog signala
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Antena Prob. sad
Možete da izaberete željeni način prijema digitalnog signala.
"" Ako je televizor priključen na kablovski uređaj ili satelitski risiver, nema potrebe za ovom funkcijom.
Provera informacija o digitalnom signalu i njegove jačine
(MENU/123)
MENU
Podrška
Sam. dijagnost.
Informacije o signalu Prob. sad
Možete da vidite informacije o signalu digitalnog kanala i njegovoj jačini.
"" Ako je televizor povezan sa spoljnom antenom, na osnovu informacija o jačini signala moći ćete da podesite antenu da
biste pojačali signal i omogućili bolji prijem HD kanala.
"" Ova funkcija dostupna je samo za digitalne kanale.
Snimanje programa
Pored programa za koje je podešena funkcija Planiraj snimanje će se pojaviti znak
.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Pre upotrebe funkcije za snimanje, pročitajte sve mere predostrožnosti. Više informacija potražite u odeljku „Pre
korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift “.
Snimanje programa
Moguće je snimanje trenutnih i predstojećih programa.
Instant snimanje
Da bi odmah započelo snimanje trenutnog programa, pritisnite dugme
na standardnom daljinskom upravljaču.
Umesto toga, možete da pritisnete dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control i da zatim
pritisnete dugme
na daljinskom upravljaču na ekranu.
Korišćenje funkcija Instant snimanje i Planiraj snimanje iz Vodiča
Da bi odmah započelo snimanje trenutnog programa, otvorite Vodič i izaberite željeni program, pa pritisnite
Snimi. Da biste zakazali snimanje programa koji tek treba da se emituje, otvorite Vodič i izaberite željeni program,
pritisnite i držite dugme Enter, izaberite Prikaz detalja, pa izaberite Planiraj snimanje.
Korišćenje funkcija Instant snimanje i Planiraj snimanje iz prozora Informacija o programu
Da bi odmah započelo snimanje trenutnog programa ili da biste zakazali snimanje programa koji tek treba da se
emituje, pritisnite dugme Enter ili dugme . Pojaviće se prozor Informacije o programu.
Da bi odmah započelo snimanje trenutnog programa, pritisnite
treba da se emituje, pritisnite dugme
ili
. Da biste zakazali snimanje programa koji tek
da biste prešli na taj program, pritisnite dugme Enter, pa pritisnite
.
Korišćenje funkcije Planiraj snimanje za snimanje na određeni datum i vreme
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Menadžer rasporeda
Raspored
1.
Izaberite stavku Planiraj snimanje.
2.
Za program koji želite da snimite podesite opcije Spoljni izvor, Kanal, Ponavljanje, Vreme početka i Vreme
završetka, a zatim pritisnite OK da biste dovršili podešavanje.
Korišćenje funkcija dostupnih tokom snimanja programa
Dok snimate program, možete da pritisnete dugme Enter. Na ekranu će se prikazati traka toka snimanja i dugmad
navedena ispod.
●●
Više informacija
Prikaz detaljnih informacija o programu koji se trenutno snima.
""
●●
Informacije o programu mogu da se razlikuju u zavisnosti od emitovanog signala i nisu dostupne za sve programe.
Vreme snimanja
Podešavanje vremena snimanja.
●●
Prekid snimanja / Idite na Program uživo
Zaustavljanje snimanja. / Prelazak na gledanje TV programa uživo.
Korišćenje dugmadi daljinskog upravljača tokom snimanja programa
●●
Pauza / Reprod.
Pritisnite dugme
ili
ako želite da pauzirate ili nastavite snimanje.
Kada se snimak pauzira, na raspolaganju su funkcije navedene ispod. Imajte u vidu da se zvuk ne reprodukuje
dok je snimak pauziran.
––
Korak: Da biste pretraživali video zapis kadar po kadar, pritisnite dugme MENU/123 na daljinskom
upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme .
""
––
na standardnom daljinskom upravljaču.
Usporeni snimak: Pritisnite dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa
pritisnite dugme
ako želite da se trenutni program reprodukuje 2 puta manjom brzinom.
""
●●
Pritisnite dugme
Pritisnite dugme
na standardnom daljinskom upravljaču.
Premotaj unazad / Premotaj unapred
Pritisnite dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme
da biste ubrzali premotavanje unapred ili unazad u 7 koraka.
""
Pritisnite dugme
""
Ova funkcija nije dostupna ako gledate program koji se upravo emituje.
ili
na standardnom daljinskom upravljaču.
ili
Upravljanje listom funkcije Planiraj snimanje
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Menadžer rasporeda
Ovde možete da promenite postavke za sesije zakazanog snimanja ili da u potpunosti otkažete zakazane sesije.
Prikaz snimljenih programa
Izdvojeno
MOJ SADRŽAJ
1.
Izaberite željeni USB uređaj za snimanje. Prikazaće se fascikla SADRŽAJ.
2.
Izaberite snimak programa iz fascikle SADRŽAJ koji želite da pustite.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Korišćenje funkcija dostupnih tokom reprodukcije snimljenog materijala
Pritisnite dugme Enter. Pojaviće se dugmad navedena ispod. Ako želite da sakrijete dugmad, pritisnite dugme
RETURN.
"" Izgled dugmadi koja se pojavljuje zavisi od datoteke koja se reprodukuje.
●●
Pauza / Reprod.
Pauziranje datoteke (snimljeni program) ili nastavak reprodukcije ako je datoteka pauzirana.
Kada se video pauzira, na raspolaganju su funkcije navedene ispod. Imajte u vidu da se zvuk ne reprodukuje
dok je video zapis pauziran.
●●
––
Korak: Da biste pretraživali snimak kadar po kadar, pritisnite dugme .
––
Usporeni snimak: Pritisnite
ako želite da se video zapis reprodukuje 2 puta manjom brzinom.
Preth. / Dalje
Da biste pustili trenutni video zapis ispočetka, pritisnite dugme
.
Da biste reprodukovali datoteku (snimak programa), pritisnite dugme
.
●●
Premotaj unazad / Premotaj unapred
Ubrzavanje premotavanja unapred/unazad do maksimalne brzine u 3 koraka. Da biste vratili normalnu
brzinu reprodukovanja, pritisnite dugme .
""
●●
Ova funkcija nije dostupna ako gledate program koji se upravo emituje.
Ponavljanje
Uzastopno pušta samo trenutnu datoteku ili uzastopno pušta sve datoteke u istoj fascikli.
●●
Ističe plejer
Prikaz ključnih trenutaka iz trenutnog snimka.
""
●●
Ova funkcija je dostupna isključivo ako su sačuvani ključni trenuci programa koji je snimljen dok je bio aktivan Režim
„Sport”.
Opcije
Funkcija
Opis
Veličina slike
Menjanje veličine ekrana. Podržane veličine slika razlikuju se u zavisnosti od video zapisa.
Postavke titla
Titlovi: uključivanje/isključivanje titla.
Jezik titlova: menjanje jezika.
Režim slike
Promena režima slike.
Režim zvuka
Menjanje režima zvuka.
Lista zvučnika
Možete da izaberete zvučnike koji će reprodukovati zvuk.
"" Ova funkcija je dostupna samo ako je na televizor povezan kućni bioskop ili risiver.
Audio jezik
Možete da izaberete drugi jezik zvučnog zapisa.
"" Ova funkcija je dostupna samo za datoteke koje podržavaju višekanalni zvuk.
Informacije
Prikaz detaljnih informacija o trenutno izabranoj datoteci.
Upravljanje snimljenim datotekama
Izdvojeno
MOJ SADRŽAJ
Izaberite USB uređaj na kome se nalaze snimci. Pojaviće se lista snimaka.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Korišćenje funkcija liste sačuvanih datoteka
●●
Filtriranje
Prikazuje samo datoteke koje se podudaraju sa izabranim filterom.
●●
Sortiraj po
Sortira datoteke u skladu sa izabranim režimom prikaza.
""
●●
Ova funkcija nije dostupna kada je opcija Filtriranje podešena na Svi.
Izbriši
Brisanje izabranih datoteka, izuzev zaključanih.
""
●●
Ova funkcija nije dostupna kada je opcija Filtriranje podešena na Svi.
Repr. izabranog
Reprodukcija izabranih datoteka Kada izaberete željene datoteke sa liste, pritisnite dugme Reprod..
Ako je režim prikaza podešen na Fascikla, možete da izaberete samo datoteke iz iste fascikle. Da biste na
plejlistu mogli da dodajete datoteke iz drugih fascikli, promenite režim prikaza.
""
Ova funkcija nije dostupna kada je opcija Filtriranje podešena na Svi.
Kako se podešava funkcija Planiraj gledanje
Ikona
će se pojaviti pored programa konfigurisanih za funkciju Planiraj gledanje.
"" Da biste mogli da podesite funkciju Planiraj gledanje, potrebno je da prvo podesite sat na televizoru ((MENU/123)
MENU
Sistem
Vreme
Sat).
Podešavanje funkcije Planiraj gledanje za kanal
Podešavanje funkcije Planiraj gledanje za digitalne kanale
Možete da podesite funkciju Planiraj gledanje za digitalni kanal iz stavke Vodič ili u prozoru sa informacijama.
●●
Prozor Vodič
U prozoru Vodič pomoću daljinskog upravljača označite i izaberite program koji želite da gledate, pa
pritisnite i držite dugme Enter. Pritisnite Planiraj gledanje u iskačućem prozoru koji će se pojaviti. Zakazali
ste program za gledanje. Bićete vraćeni na prozor funkcije Vodič.
●●
Prozor Informacije o programu
Pritisnite dugme Enter dok gledate televiziju. Pojaviće se prozor Informacije o programu. Pritisnite dugme
ili da biste izabrali program koji želite da gledate, pa pritisnite dugme Enter. Izaberite stavku
pojaviti u prozoru sa informacijama. Zakazali ste gledanje programa.
koja će se
Podešavanje funkcije Planiraj gledanje za analogne kanale
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Menadžer rasporeda Prob. sad
Možete da zakažete gledanje analognog kanala. Izaberite Raspored Planiraj gledanje. Za program koji želite
da gledate podesite opcije Spoljni izvor, Kanal, Ponavljanje i Vreme početka, pa pritisnite OK da biste dovršili
podešavanje.
Uređivanje funkcije Planiraj gledanje
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Menadžer rasporeda
Na ekranu Zakazano izaberite Planiraj gledanje. Pojaviće se iskačući meni. Izaberite stavku Uredi. Možete da
promenite vreme, dane i kanal. Kad završite, pritisnite OK.
Otkazivanje funkcije Planiraj gledanje
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Menadžer rasporeda
Na ekranu Zakazano izaberite Planiraj gledanje. Pojaviće se iskačući meni. Izaberite stavku Izbriši. Pritisnite OK u
iskačućem meniju. Zakazano gledanje će biti izbrisano.
"" Za funkcije Planiraj gledanje i Planiraj snimanje možete da napravite najviše 30 unosa ukupno.
Kako se koristi Timeshift
Možete da zaustavite i premotavate program koji se emituje uživo kao da gledate DVD pomoću funkcije Timeshift.
Ako se aktivira ova funkcija, isključiće se funkcija Emitovanje.
"" Pre korišćenja funkcije Timeshift pročitajte sve mere predostrožnosti. Više informacija potražite u odeljku „Pre
korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift “.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Da biste aktivirali funkciju Timeshift dok gledate televiziju, pritisnite dugme Enter pa izaberite
Informacije o programu. Pri vrhu ekrana će se prikazati traka toka i sledeća dugmad:
●●
u prozoru
Više informacija
Prikazivanje detaljnih informacija o trenutno izabranom programu.
●●
""
Informacije o programu mogu da se razlikuju u zavisnosti od primljenog signala i nisu dostupne za sve programe.
""
Ovo dugme je dostupno samo dok gledate program uživo.
Snimi
Pokretanje snimanja trenutnog programa.
●●
Idite na Program uživo / Zaustavi Timeshift
Prebacivanje na TV program koji se emituje uživo ili zatvaranje funkcije Timeshift.
Korišćenje dugmadi daljinskog upravljača tokom korišćenja funkcije
Timeshift
●●
Pauza / Reprod.
Pauziranje prikaza na ekranu.
Pritisnite dugme ili ako želite da pauzirate ili nastavite trenutni program dok koristite funkciju Timeshift.
Dok je trenutni program pauziran, dostupne su funkcije navedene ispod. Imajte u vidu da se zvuk ne
reprodukuje dok je trenutni program pauziran.
––
Korak: Da biste prelistali video zapis kadar po kadar, pritisnite dugme MENU/123 na daljinskom
upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme .
""
––
na standardnom daljinskom upravljaču.
Usporena reprodukcija: Pritisnite dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control,
pa pritisnite dugme
ili
ako želite da se trenutni program reprodukuje 2 puta manjom brzinom.
""
●●
Pritisnite dugme
Pritisnite dugme
ili
na standardnom daljinskom upravljaču.
Premotaj unazad / Premotaj unapred
Pritisnite dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme
da biste ubrzali premotavanje unapred ili unazad u 7 koraka.
""
Pritisnite dugme
""
Funkcija premotavanja nije dostupna dok gledate program koji se upravo emituje.
ili
ili
na standardnom daljinskom upravljaču.
Kako se koristi Lista kanala
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Lista kanala Prob. sad
Dok gledate televiziju, pomoću stavke Lista kanala možete da promenite kanal ili pogledate koji se programi emituju
na ostalim digitalnim kanalima. Da bi se prikazala Lista kanala, stavite prst na dugme POINTER na daljinskom
upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite ikonu
koja će se pojaviti na desnoj strani ekrana.
U prozoru Lista kanala nalaze se sledeće ikone:
●●
: analogni kanal
●●
: omiljeni kanal
●●
: zaključan kanal
Pritisnite dugme . Dostupne su sledeće funkcije:
●●
Istorija
Prikazaće se lista nedavno gledanih kanala.
●●
Dodaj novu listu
Možete da napravite novu listu kanala dodavanjem kanala sa liste omiljenih kanala ili na osnovu žanra ili neke
druge klasifikacije.
""
●●
Stvarna lista može da se razlikuje u zavisnosti od geografskog područja.
Svi
Prikaz svih kanala memorisanih u televizoru.
●●
Opcije
Opcija
Opis
Antena
Možete da birate između Zemaljska, Kablovska i Satelit.
"" Ova opcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Sortiranje
Sortiranje liste po parametru Broj ili Naziv (odnosi se samo na digitalne kanale).
Žanr
Sortiranje liste tako da prikazuje samo kanale izabranog žanra. Međutim, opcija Žanr može da se
koristi samo ako kanali sadrže informacije o žanru.
Proverite mrežu i proverite da li je televizor povezan na Internet. Da biste mogli da primate
informacije o žanru kanala, potrebno je da televizor bude povezan na Internet.
Uredi listu kanala
Na listi kanala možete da menjate raspored kanala ili da brišete kanale.
Uredi kanal
Možete da uklanjate kanale iz indeksa kanala, vraćate uklonjene kanale i preimenujete analogne
kanale.
Izmena omiljen.
Podešavanje omiljenih kanala.
"" Više informacija potražite u odeljku „Kreiranje sopstvene liste omiljenih kanala“.
Dodavanje, uklanjanje i uređivanje kanala
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Uredi kanal Prob. sad Prob. sad
Ikone u prozoru Uredi kanal označavaju sledeće:
●●
: analogni kanal
●●
: omiljeni kanal
●●
: zaključan kanal
Dodavanje i uklanjanje kanala
Uklanjanje dodatih kanala
Možete da uklonite neki registrovani kanal ili sve kanale iz indeksa kanala. Da biste uklonili kanal, izaberite ga pa
pritisnite Izbriši. Da biste uklonili sve kanale, izaberite Opcije Izbor svih, pa Izbriši.
Uređivanje dodatih kanala
Sledećim opcijama možete da pristupite pritiskom na stavku Opcije na ekranu. Dostupne opcije se razlikuju u
zavisnosti od emitovanog signala.
●●
Izbor svih / Opozovi izbor svega
Biranje svih kanala ili opoziv izbora svih kanala u prozoru Uredi kanal.
●●
Sortiranje
Sortiranje liste poređane po kriterijumu Broj ili Naziv.
""
●●
Ova opcija je dostupna samo za digitalne kanale.
Antena
Možete da birate između Zemaljska, Kablovska i Satelit.
""
Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
●●
Kategorija
Prikaz kanala memorisanih u izabranoj kategoriji.
●●
Izmena omiljen.
Podešavanje omiljenih kanala.
""
●●
Više informacija potražite u odeljku „Kreiranje sopstvene liste omiljenih kanala“.
Preimenuj kanal
Preimenovanje analognih kanala. Novo ime može da ima najviše 5 znakova.
●●
Informacije
Prikazivanje detaljnih informacija o trenutno izabranom programu.
Omogućavanje/onemogućavanje zaštite kanala lozinkom
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Uredi kanal
Ako ne želite da deca gledaju neke kanale, možete ih zaštititi lozinkom.
"" Pre nego što zaštitite kanal lozinkom, proverite da li je funkcija Zaključani kanali ((MENU/123)
Zaključani kanali) podešena na Uklj..
MENU
Emitovanje
Zaključavanje/otključavanje kanala
Možete da zaključavate i otključavate kanale. U prozoru Uredi kanal izaberite željene kanale i pritisnite dugme
Zaključaj ili Otključ. pri dnu prozora. Kada se prikaže prozor za unos lozinke, unesite lozinku.
Promena broja kanala
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Uredi broj kanala
Možete da promenite brojeve kanala. Podesite Uredi broj kanala na Omogući.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Kada se broj kanala promeni, informacije o kanalu se ne ažuriraju automatski.
Kreiranje sopstvene liste omiljenih kanala
U prozorima Uredi kanal i Lista kanala omiljeni kanali označeni su simbolom
omiljenih kanala.
. Možete da kreirate najviše 5 listi
Dodavanje kanala u listu omiljenih
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Izmena omiljen.
Moguće je istovremeno označiti više kanala kao omiljene.
1.
Na listi u prozoru izaberite kanale koje želite da dodate na liste omiljenih kanala.
2.
U prozoru pritisnite Prom. omilj. da biste izabrali listu omiljenih kanala.
3.
Pritisnite Dodaj u prozoru. Televizor će dodati označene kanale na izabranu listu omiljenih kanala.
Gledanje i biranje kanala samo sa liste omiljenih kanala
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Lista kanala
Pomoću dugmadi za prebacivanje na prethodni/sledeći kanal možete da vrtite samo kanale sa liste omiljenih i da
izaberete kanal.
1.
Pritisnite dugme . Pojaviće se lista omiljenih kanala.
2.
Označite kanal sa izabrane liste omiljenih kanala pomoću dugmadi za prebacivanje na prethodni/sledeći kanal
i pritisnite ga. Kanal će se promeniti.
""
Listu omiljenih kanala možete izabrati jedino ako sadrži bar jedan omiljeni kanal.
Uređivanje liste omiljenih kanala
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Izmena omiljen. Prob. sad Prob. sad
Korišćenje stavki menija u prozoru Izmena omiljen.
Sledećim opcijama možete da pristupite pritiskom na stavku Opcije u prozoru Izmena omiljen..
●●
Izbor svih / Opozovi izbor svega
Biranje svih kanala ili opoziv izbora svih kanala sačuvanih na televizoru.
●●
Kopiraj u omiljene
Kopiranje kanala sa jedne liste omiljenih kanala na drugu.
●●
""
Više informacija potražite u odeljku „Kopiranje kanala sa jedne liste omiljenih kanala na drugu“.
""
Ova opcija je dostupna samo ako ste dodali bar jedan kanal u listu omiljenih kanala.
Preimenuj omiljene
Preimenovanje postojeće liste omiljenih kanala.
●●
""
Više informacija potražite u odeljku „Preimenovanje liste omiljenih kanala“.
""
Ova opcija je dostupna samo ako ste dodali bar jedan kanal u listu omiljenih kanala.
Sortiranje
Sortiranje liste poređane po kriterijumu Broj ili Naziv.
""
●●
Ova opcija je dostupna samo za digitalne kanale.
Antena
Možete da birate između Zemaljska, Kablovska i Satelit.
""
●●
Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Uredi kanal
Omogućava upravljanje kanalima sačuvanim na televizoru.
""
Više informacija potražite u odeljku „Dodavanje, uklanjanje i uređivanje kanala“.
Uklanjanje kanala dodatih na listu omiljenih
Izaberite Izmena omiljen. Prom. omilj. da biste prešli na listu omiljenih kanala na kojoj se nalaze kanali koje želite
da uklonite. Izaberite te kanale, pa pritisnite Izbriši.
Menjanje redosleda na listi omiljenih kanala
Izaberite Izmena omiljen. Prom. omilj. da biste prešli na listu omiljenih kanala na kojoj se nalaze kanali koje želite
da prerasporedite. Izaberite te kanale, pa pritisnite Promena redosl.. Promena redosl. će biti istaknut. Pritiskanjem
dugmadi sa strelicom nagore/nadole naznačite nova mesta kanala. Da biste kanale postavili na novo mesto na listi,
pritisnite dugme Enter.
Preimenovanje liste omiljenih kanala
Pritisnite Izmena omiljen. Opcije Preimenuj omiljene. Izaberite listu omiljenih kanala koju želite da
preimenujete. Unesite novi naziv pomoću tastature na ekranu koja će se pojaviti, pa izaberite Završeno. Izaberite
stavku OK.
Kopiranje kanala sa jedne liste omiljenih kanala na drugu
Izaberite Izmena omiljen. Prom. omilj. da biste prešli na izvornu listu omiljenih kanala, pa izaberite kanale koje
želite da kopirate. Izaberite Opcije Kopiraj u omiljene. Izaberite odredišnu listu omiljenih kanala, pa pritisnite OK.
Ponovo pritisnite OK.
"" Opcija Kopiraj u omiljene dostupna je samo ako se u bar jednoj listi omiljenih kanala nalaze kanali.
Uverljivije prikazivanje sportskih programa uz Režim „Sport”
(MENU/123)
MENU
Sistem
Režim „Sport” Prob. sad
Režim „Sport” pruža optimalne postavke slike i zvuka prilikom prikazivanja sportskih događaja, tako da oni
izgledaju i zvuče kao da zaista prisustvujete. Uz to, ako je u televizor priključen uređaj za snimanje dok je Režim
„Sport” aktivan, možete da koristite funkciju snimanja i funkciju Timeshift dok gledate utakmicu, ali i da pogledate
ključne trenutke ručno ili automatski izdvojene iz snimka sportske utakmice.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Više informacija o snimanju programa i korišćenju uređaja za snimanje potražite u odeljku „Snimanje programa“.
"" Više informacija o funkciji Timeshift potražite u odeljku „Kako se koristi Timeshift“.
Aktiviranje režima „Sport“
(MENU/123)
MENU
Sistem
Režim „Sport”
Režim „Sport”
Ako želite da se slika i zvuk televizora automatski optimizuju za sportske događaje, podesite Režim „Sport” na
Uklj..
"" Režim „Sport” menja Režim slike na Stadion, a Režim zvuka na Stadion i onemogućava neke menije u vezi sa parametrima
Slika i Zvuk.
Biranje vrste sporta
(MENU/123)
MENU
Sistem
Režim „Sport”
Tip sporta
Uživajte u najboljim podešavanjima za izabranu vrstu sporta.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Broj dostupnih opcija za Tip sporta zavisi od geografskog područja.
Obaveštenje o početku utakmice
(MENU/123)
MENU
Sistem
Režim „Sport”
Obaveštenja o igrama Prob. sad
Obaveštava vas o nastavku sportskog događaja u vidu iskačućeg prozora u dnu ekrana. Primer: obaveštenje o
nastavku trenutnog sportskog događaja jer ste prešli na drugi kanal dok traju reklame.
Imajte u vidu da funkcija Obaveštenja o igrama nije dostupna u sledećim situacijama:
––
Menjanje ulaznog signala pomoću dugmeta SOURCE.
––
Kada je 3D režim aktivan
––
Kada je Audio opis uključen
––
Kada modeli sa 2 tjunera istovremeno snimaju 2 kanala
––
Dok gledate sadržaj na tabli MOJ SADRŽAJ
––
Dok je aktivna funkcija Preslikavanje ekrana
––
Dok u funkciji Ističe plejer gledate ključne trenutke direktnog prenosa fudbalske utakmice u UHD rezoluciji
Automatsko izdvajanje ključnih trenutaka
(MENU/123)
MENU
Sistem
Režim „Sport”
Automatsko isticanje Prob. sad
Možete da podesite Automatsko isticanje na Uklj. i time podesili televizor da automatski izdvaja ključne trenutke
sportskih utakmica.
Imajte u vidu da Automatsko isticanje nije dostupno u sledećim situacijama:
●●
Menjanje ulaznog signala pomoću dugmeta SOURCE.
●●
Kada je 3D režim aktivan
●●
Kada je Audio opis uključen
●●
Kada modeli sa 2 tjunera istovremeno snimaju 2 kanala
●●
Dok gledate sadržaj na tabli MOJ SADRŽAJ
●●
Dok je aktivna funkcija Preslikavanje ekrana
●●
Dok u funkciji Ističe plejer gledate ključne trenutke direktnog prenosa fudbalske utakmice u UHD rezoluciji
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Performanse funkcije Automatsko isticanje zavise od kvaliteta emitovanog signala.
"" Preporučujemo da Automatsko isticanje koristite samo dok gledate fudbalske utakmice. Ako budete koristili ovu funkciju
i prilikom gledanja drugih sportskih događaja, možda će vam prikazivati nebitne kadrove iz snimka.
Korišćenje funkcija dostupnih prilikom gledanja sportskih utakmica u režimu
„Sport“
Ako pritisnete dugme Enter u režimu „Sport“, moći ćete da koristite funkcije navedene ispod.
●●
Zum
Služi da zamrzne sliku i uveća željeni deo iste nakon pritiska na dugme
●●
,
,
ili .
""
Ova funkcija se najlakše pokreće pritiskom na dugme
""
Ova funkcija nije dostupna dok gledate 3D kanal ili dok je aktivna funkcija PIP ili tabla MOJ SADRŽAJ.
""
Ova funkcija nije dostupna dok je aktivna Usluga za podatke.
.
Ručno isticanje
Snimanje video zapisa koji obuhvata 10 sekundi pre i posle trena kada pritisnete ovo dugme.
●●
""
Ova funkcija se najlakše pokreće pritiskom na dugme
""
Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.
""
Televizor može da se podesi tako da automatski čuva ključne delove bez intervencije korisnika. Izaberite
(MENU/123) MENU Sistem Režim „Sport”, pa podesite Automatsko isticanje na Uklj..
.
Vreme snimanja
Podešavanje vremena snimanja.
""
●●
Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.
Prekid snimanja / Idite na Program uživo
––
Zaustavljanje snimanja dok gledate program uživo.
––
Prelazak na program uživo dok gledate snimljeni program.
""
Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.
●●
Snimi
Trenutno pokretanje snimanja sportske utakmice koju trenutno gledate na televiziji.
""
●●
Ova funkcija je dostupna samo ako je funkcija snimanja podržana.
Premotaj unazad / Premotaj unapred
Pritisnite dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme
da biste ubrzali premotavanje unapred ili unazad u 7 koraka.
●●
""
Pritisnite dugme
""
Funkcija premotavanja nije dostupna dok gledate program koji se upravo emituje.
ili
ili
na standardnom daljinskom upravljaču.
Pauza / Reprod.
Pauziranje ili nastavak reprodukcije video zapisa.
""
●●
Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.
Ističe plejer
Prikaz prozora Ističe plejer i automatsko ili ručno reprodukovanje sačuvanih ključnih trenutaka iz snimljene
datoteke. Imajte u vidu da funkcija Ističe plejer nije dostupna u sledećim situacijama:
––
Menjanje ulaznog signala pomoću dugmeta SOURCE.
––
Kada je 3D režim aktivan
––
Kada je Audio opis uključen
––
Kada modeli sa 2 tjunera istovremeno snimaju 2 kanala
""
Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.
●●
Istovremeno gledajte „Program uživo”
Možete gledati trenutni program u PIP prozoru (slika u slici), zajedno sa snimljenim programom. Da biste
izašli iz režima PIP, ponovo pritisnite ovo dugme. Imajte u vidu da funkcija Istovremeno gledajte „Program
uživo” nije dostupna u sledećim situacijama:
●●
––
Menjanje ulaznog signala pomoću dugmeta SOURCE.
––
Kada je 3D režim aktivan
––
Kada je Audio opis uključen
––
Kada modeli sa 2 tjunera istovremeno snimaju 2 kanala
––
Kada gledate fudbalsku utakmicu u UHD rezoluciji
""
Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.
""
Ova funkcija je dostupna samo dok gledate snimljeni program.
Više informacija
Prikazivanje detaljnih informacija o trenutno izabranom programu.
""
Ova funkcija je dostupna samo dok gledate program uživo.
Gledanje sportske utakmice snimljene u režimu „Sport“
Možete da gledate utakmicu snimljenu pomoću funkcije Snimljen TV na ekranu MOJ SADRŽAJ.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Više informacija potražite u odeljku „Prikaz snimljenih programa“.
Gledanje filmova uz optimizovanu sliku i zvuk – režim afričkog
bioskopa
(MENU/123)
MENU
Sistem
African Cinema Mode
Kada African Cinema Mode podesite na Uklj., televizor će prikazivati sliku i zvuk optimalne za popularni sadržaj. Uz
to, veličinu i položaj slike televizora možete da optimizujete pomoću prilagođenog režima. Ako želite da promenite
veličinu ili položaj slike, pritisnite dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite
dugme
na daljinskom upravljaču na ekranu. Pritisnite dugme
na standardnom daljinskom upravljaču.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Pomoćne funkcije za korišćenje televizora
Podešavanje dobavljača usluge
MENU/123
MENU
Smart Hub
Podesite dobavljača usluge
Možete da odredite dobavljača čije ćete usluge koristiti. Pratite uputstva za ekranu da biste podesili izvor signala i
dobavljača usluga.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Gledanje TV programa sa titlom
(MENU/123)
MENU
Sistem
Dostupnost
Titlovi
Možete da gledate TV program sa titlom.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" DVD titlovi su dostupni samo ako je DVD plejer povezan preko priključka za spoljni izvor.
●●
Titlovi
Ovom opcijom se uključuje i isključuje titl.
●●
Režim titla
Služi za podešavanje režima za titlove.
●●
Jezik titlova
Koristi se za podešavanje jezika za titlove.
""
Televizor nema opcije za menjanje DVD ili Blu-ray titlova ili upravljanje njima. Da biste upravljali DVD ili Blu-ray
titlovima, potrebno je da koristite funkciju za titlove na DVD ili Blu-ray plejeru ili na daljinskom upravljaču plejera.
Biranje jezika titla emitovanog sadržaja
(MENU/123)
MENU
Sistem
Dostupnost
Titlovi
Možete da izaberete podrazumevani jezik titla. Lista režima može da se razlikuje u zavisnosti od programa.
●●
Primarni titl
Služi za podešavanje primarnog jezika titla.
●●
Sekundarni titl
Služi za podešavanje sekundarnog jezika titla.
Čitanje digitalnog teksta
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Digitalni tekst
Ovo funkciju je moguće koristiti prilikom gledanja emisija koje sadrže i tekstualni i multimedijalni sadržaj.
"" Ova funkcija je dostupna samo na području Ujedinjenog Kraljevstva.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je međunarodni standard za sisteme za kodiranje
podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji obuhvata hipermedije
za povezivanje podataka, kao što su slike, usluge u vezi sa znakovima, animacije, grafički prikazi i video datoteke, kao i
multimedijalne podatke. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se za različite namene, uključujući
VOD (Video-On-Demand – video na zahtev), ITV (Interaktivna televizija), EC (Electronic Commerce – elektronska
trgovina), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i Internet igre.
Traženje dostupnih kanala
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Automatsko traženje
Automatsko traženje Prob. sad Prob. sad
Televizor može automatski da traži i indeksira sve kanale primljene preko ulaznog antenskog priključka na
televizoru. Izaberite stavku Pokreni.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Ako je televizor povezan sa kablovskim uređajem ili satelitskim risiverom, nije potrebno da koristite ovu funkciju.
"" Sistem DVB-T2 nije dostupan u određenim geografskim područjima.
Izbor tipa antenske veze
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Tip priključka za antenu
Možete gledati TV programe preko odgovarajuće antenske veze. Pritisnite Jednostruki oscilator ili Dvostruki
oscilator.
"" Ova funkcija je dostupna kada je opcija Antena podešena na Satelit.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Biranje jezika emitovanog sadržaja
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Audio opcije Prob. sad
Možete da izaberete opciju zvuka koja odgovara emitovanom sadržaju.
●●
Audio jezik
Menjanje podrazumevanih jezika zvuka.
––
Primarni audio: podešavanje primarnog jezika zvuka.
––
Sekundarni audio: podešavanje sekundarnog jezika zvuka.
""
●●
Dostupni jezici se razlikuju u zavisnosti od emitovanog programa.
Audio format
Menjanje formata zvuka.
""
Podržani formati zvuka mogu se razlikovati u zavisnosti od programa koji se emituje.
""
Ova opcija je dostupna samo za digitalne kanale.
Audio opis
(MENU/123)
MENU
Sistem
Dostupnost
Audio opis
Možete da koristite audio opis u vidu zvučnog strima koji se šalje uz glavni zvučni zapis od strane emitera
programa. Podešavanje jačine zvuka audio opisa pomoću opcije Volume.
"" Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale.
●●
Audio opis
Uključivanje i isključivanje audio opisa.
●●
Volume
Podešavanje jačine zvuka audio opisa.
Izbor žanra
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Izbor žanra
Možete da uključite ili isključite funkciju za biranje žanra tokom korišćenja Vodiča.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Sadržaj za odrasle
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Omog. žanra za odr.
Možete da omogućite ili onemogućite sve usluge za odrasle. Kada je ova opcija onemogućena, usluge za odrasle
nisu dostupne.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Podešavanje kanala
Podešavanje zemlje (regiona)
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Zemlja (oblast)
Izaberite zemlju kako bi televizor mogao da pravilno automatski potraži kanale koji se emituju.
1.
Unesite PIN kôd.
2.
Promenite oblast. Da biste promenili zemlju za digitalne kanale, pritisnite Digitalni kanal. Da biste promenili
zemlju za analogne kanale, pritisnite Analogni kanal.
"" Ova funkcija nije dostupna u svim geografskim područjima.
"" Lista zemalja (regiona) koja se prikazuje na ekranu televizora zavisi od geografskog područja.
Ručno podešavanje emitovanih signala Prob. sad
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Ručno traženje
Možete ručno da podesite sve kanale i sačuvate ih na televizoru. Ako želite da prekinete traženje, pritisnite Zaust..
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Ova funkcija je dostupna samo kada je stavka Antena podešena na Zemaljska ili Kablovska.
Podešavanje digitalnih kanala
(MENU/123)
Pritisnite Novo
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Ručno traženje
Podešavanje digitalnih kanala
Pretraga za automatsko traženje digitalnih kanala i čuvanje liste pronađenih kanala na televizoru.
Podešavanje analognih kanala
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Ručno traženje
Podešavanje analognih kanala
Pritisnite Novo i podesite Program, Sistem boja, Zvučni sistem, Kanal i Pretraga da biste pokrenuli traženje
analognih kanala. Zatim pritisnite Memoriši da biste sačuvali pronađene kanale na televizoru.
"" Ova funkcija je dostupna samo za analogne programe.
Fino podešavanje slike Prob. sad
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Fino podešavanje
Možete fino da podesite analognu sliku koja igra ili ima šum i da smanjite količinu šuma da bi slika bila oštrija.
"" Ova funkcija je dostupna samo za analogne programe.
Prebacivanje liste kanala
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Prenos liste kanala
Možete da uvezete ili izvezete listu kanala na USB uređaj za skladištenje.
●●
Uvoz sa USB uređaja: uvoz liste kanala sa USB uređaja za skladištenje.
●●
Izvoz na USB uređaj: izvoz liste kanala sačuvane u televizoru na USB uređaj za skladištenje.
"" Ova funkcija je dostupna kada je povezan USB uređaj.
Brisanje profila CAM operatera
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Brisanje profila CAM operatora
Možete da izbrišete CAM operatera.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Podešavanje satelitskog sistema
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Satelitski sistem
Možete da konfigurišete skup postavki satelitske antene pre traženja skeniranja.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Biranje jezika teleteksta
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Jezik teleteksta
Možete da podesite ili promenite jezik teleteksta. Da biste čitali teletekst na željenom jeziku, izaberite koji će se
jezik koristiti u opciji Primarni teletekst. Ukoliko taj jezik nije podržan, možete da čitate teletekst na sekundarnom
jeziku podešenom u opciji Sekundarni teletekst.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Prikazivanje menija uobičajenog interfejsa
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Uobičajeni interfejs
Možete da pogledate informacije o uobičajenim interfejsima.
●●
Ci meni
Ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni. Izaberite CI meni na osnovu menija za PC karticu.
●●
CAM video konverzija
Podešava postavku tako da se video kodek sa CAM modula automatski transkodira. Podesite je na Isklj. ako
ne želite da je koristite.
""
●●
Morate da koristite CAM modul koji podržava transkodiranje video kodeka.
Informacije aplikacije
Prikaz informacija o CAM modulu koji je ubačen u CI slot i o „CI ili CI+ KARTICI“ koja je ubačena u CAM modul.
CAM modul možete da ubacite u svakom trenutku, bez obzira na to da li je televizor uključen ili isključen.
●●
CICAM PIN menadžer
Upravljanje PIN kodom za CICAM (Common Interface Common Access Module). Možete da sačuvate PIN ili
da promenite sačuvani PIN, kao i da podesite druge opcije PIN koda.
Podešavanje kvaliteta slike
Biranje režima slike
(MENU/123)
MENU
Slika
Režim slike Prob. sad
Možete da izaberite režim slike koji vam pruža najkvalitetniju sliku.
●●
Dinamična
Čini sliku jasnijom kada je osvetljenje u okruženju toliko jako da se slika na ekranu loše vidi.
●●
Standardno
Ovo je podrazumevani režim, pogodan za većinu uslova.
●●
Prirodno
Smanjuje naprezanje očiju.
●●
Film
Zatamnjuje ekran, smanjuje odsjaj i smanjuje zamor očiju. Ovaj režim je najbolji za gledanje televizije u
zamračenoj sobi i za gledanje filmova.
●●
Zabava
Izoštrava sliku kako bi ugođaj gledanja sadržaja bio dinamičniji.
●●
Stadion
Kada Režim „Sport” ((MENU/123) MENU Sistem Režim „Sport”) podesite na Uklj., Režim slike se
automatski prebacuje na Stadion da bi se slika prilagodila emitovanju sportskih događaja.
"" Kada računar služi kao izvor signala, dostupni su samo režimi Standardno i Zabava.
"" Kada je računar povezan sa televizorom, ali režim Zabava nije dostupan, podesite Uredi listu uređaja na DVI PC ili PC.
Podešavanje kvaliteta slike
(MENU/123)
MENU
Slika
Sledeće postavke kvaliteta slike se mogu podesiti ručno, za svaku kombinaciju ulaznog izvora i režima slike.
●●
Poz. svetlo Prob. sad
Podešavanje osvetljenosti pojedinačnih piksela. Smanjuje osvetljenost da bi se smanjila potrošnja struje.
●●
Kontrast Prob. sad
Podešavanje kontrasta ekrana.
●●
Osvetljenje Prob. sad
Podešavanje ukupne osvetljenosti.
●●
Oštrina Prob. sad
Izoštravanje ili umekšavanje ivica objekata.
●●
Boja Prob. sad
Podešavanje ukupne zasićenosti boja.
●●
Past. (Z/C) Prob. sad
Podešavanje odnosa zelene i crvene boje. Povećajte vrednost za zeleno kako biste povećali zasićenost zelene
boje, a vrednost za crveno da povećate zasićenost crvene boje.
"" Televizor će sačuvati podešene vrednosti za trenutni izvor i režim slike i učitavaće ih svaki put kada izaberete isti izvor i
režim slike.
"" Postavke Boja i Past. (Z/C) nije moguće podesiti kada je televizor povezan sa računarom preko HDMI-DVI kabla.
Primena trenutnih postavki slike na druge izvore signala
(MENU/123)
MENU
Slika
Primeni režim slike Prob. sad
Možete da primenite postavke slike na trenutni izvor i na druge izvore signala.
●●
Svi izvori
Primenjuje postavke na sve spoljne uređaje koji su povezani sa televizorom.
●●
Trenutni izvor
Postavke se primenjuju samo na trenutni izvor.
Podešavanje naprednih postavki
(MENU/123)
MENU
Slika
Napredna podešavanja Prob. sad
Možete fino da podesite prikaz slike na ekranu televizora u režimima slike Standardno i Film.
●●
Dinam. kontrast Prob. sad
Automatsko podešavanje kontrasta ekrana na optimalnu vrednost.
●●
Nijansa crne Prob. sad
Podešavanje dubine crne boje.
●●
Boja kože Prob. sad
Zatamnjivanje ili posvetljivanje nijanse boje kože.
●●
Samo režim RGB Prob. sad
Podešavanje crvene, zelene i plave boje pojedinačno.
●●
Područje boje Prob. sad
Podešavanje raspona boja koji se može prikazati na ekranu.
––
Aut.: Automatski podešava područje boje u skladu sa ulaznim signalom.
––
Originalni: Podešava opseg širi od opsega ulaznog signala.
––
Po izboru: Omogućava ručno podešavanje područja boje. Možete da izaberete boju i podesite nivo
zasićenja za njene komponente (Crvena, Zelena i Plava). Pomoću dugmeta Resetuj možete da vratite
podrazumevana podešavanja stavke Područje boje.
""
●●
Funkciju Boja možete da konfigurišete samo kada je Područje boje podešen na Po izboru.
Bal. bele boje Prob. sad
Podešavanje temperature boje na slici kako bi beli predmeti izgledali belo, a celokupna slika delovala
prirodno.
––
2 tačke: Omogućava ručno podešavanje crvene, zelene i plave boje i osvetljenosti preko menija za
podešavanje kompenzacije, a osvetljenosti preko menija za pojačanje. Resetovanje vraća sve postavke na
podrazumevane vrednosti.
––
10 tačaka: Crvena, plava i zelena će biti podeljena na 10 sekcija, a korisnik podešavanjem osvetljenosti
svake od tih oblasti menja balans bele. Nivo omogućava korisniku da izabere sekciju koju će podešavati.
""
●●
Funkciju 10 tačaka možete da koristite samo kada je Režim slike podešen na Film. Neki spoljni uređaji možda ne
podržavaju ovu funkciju.
Gamma Prob. sad
Podešavanje intenziteta primarne boje.
""
Napredna podešavanja su dostupna samo kada je Režim slike podešen na Standardno ili Film.
""
Opcije Bal. bele boje i Gamma su dostupne samo kada je televizor povezan sa računarom preko HDMI-DVI kabla.
Podešavanje opcija slike
(MENU/123)
MENU
Slika
Opcije slike Prob. sad
Možete da podesite opcije slike da biste optimizovali prikazanu sliku. Možete da izaberete režim slike i da onda
podesite opcije slike.
●●
Nijansa boje Prob. sad
Podešavanje nijansi boja. Izabrana nijansa boja se čuva u memoriji televizora. Kada se promeni režim slike,
sačuvana nijansa boje će se automatski primeniti na novi režim slike.
●●
""
Opcije Hladna i Standardno su dostupne samo kada je Režim slike podešen na Dinamična.
""
Opcija Nijansa boje je dostupna samo kada je televizor povezan sa računarom preko HDMI-DVI kabla.
Jasan digitalni prikaz Prob. sad
Smanjivanje šuma i pojave dvostruke slike na ekranu usled slabog signala. Kada se aktivira Autom.
vizuelizacija, jačina signala će se prikazivati pri dnu ekrana. Zelena traka označava da primate signal najboljeg
kvaliteta.
""
●●
Ova funkcija je dostupna samo za analogne kanale.
MPEG filter buke Prob. sad
Smanjivanje MPEG šuma kako bi se dobio bolji kvalitet slike.
●●
HDMI crna Prob. sad
Kompenzacija efekata izazvanih niskim nivoom crne boje, kao što su slab kontrast i isprane boje.
""
Ova funkcija je dostupna samo kada je signal ulaznog uređaja, povezanog sa televizorom preko HDMI priključka,
podešen na RGB444.
●●
HDMI UHD Color Prob. sad
Omogućava da podesite režim HDMI UHD Color na Uklj. ili Isklj. za svaki HDMI priključak na televizoru. Kada
je izabrana vrednost Uklj., televizor optimizuje obradu signala UHD 50P/60P.
●●
""
Ako podesite HDMI priključak na Uklj., televizor će se automatski isključiti, pa ponovo uključiti.
""
Svaki pojedinačni HDMI priključak može da se optimizuje za HDMI UHD Color. Kada televizor povežete sa spoljnim
uređajem koji podržava samo UHD signal frekvencije 24 ili 30 Hz ili FHD frekvenciju, funkcija HDMI UHD Color
možda neće biti dostupna. U tom slučaju, podesite HDMI UHD Color na Isklj..
""
HDMI priključak za koji je opcija HDMI UHD Color podešena na Isklj. podržava ulazne signale kvaliteta do UHD
50p/60p 4:2:0, dok HDMI priključak za koji je opcija HDMI UHD Color podešena na Uklj. podržava ulazne signale
kvaliteta do UHD 50p/60p 4:4:4 i 4:2:2. Više informacija potražite u odeljku „Podržane rezolucije za ulazni signal
UHD kvaliteta“.
Režim filma Prob. sad
Optimizacija kvaliteta slike za filmove.
""
●●
Ova funkcija je dostupna samo ako je ulazni signal TV, AV, Komponentni (480i, 1080i) ili HDMI (1080i).
Auto Motion Plus Prob. sad
Otklanja zamućenost i podrhtavanje u scenama sa brzim pokretima. Ako pritisnete Po izboru, moći ćete
ručno da konfigurišete funkcije Smanjivanje zamuć. i Smanj. podrht. i da podesite LED jasne pok. slike na
Uklj. da bi LED slika bila oštrija. Pritisnite Resetuj za vraćanje na podrazumevane vrednosti.
""
Kada je opcija LED jasne pok. slike podešena na Uklj., ekran će izgledati tamnije nego kada je podešena na Isklj..
""
Ako je LED jasne pok. slike podešen na Uklj., a frekvencija video signala je 60 Hz, ekran će možda diskretno treptati.
●●
Jasan analogni prikaz
Smanjuje šum u obliku dijagonalne linije, koji nastaje zbog interferencije signala.
""
●●
Ova funkcija je dostupna samo za analogne programe.
Smart LED
Upravlja osvetljenošću pojedinačnih oblasti na ekranu kako bi se automatski postigao maksimalni kontrast.
●●
Cinema Black
U režimu Film, ova funkcija zatamnjuje gornji i donji deo slike kako bi doživljaj gledanja bio upečatljiviji.
""
Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Prikazivanje u 3D tehnici
(MENU/123)
MENU
Slika
3D Prob. sad
Možete da gledate multimedijalne sadržaje i programe snimljene u 3D tehnici. Da biste gledali 3D sadržaj, potrebne
su vam aktuelne aktivne 3D naočare kompanije Samsung. Aktivne 3D naočare kompanije Samsung infracrvenog
tipa i 3D naočare drugih proizvođača nisu podržane.
"" Ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije S9W.
"" Da biste mogli da koristite ovu funkciju, potrebno je da kupite 3D naočare.
"" Pre gledanja 3D sadržaja pažljivo pročitajte informacije u vezi sa zdravljem i bezbednošću. Više informacija potražite u
odeljku „Mere predostrožnosti za 3D“.
"" Obično je kvalitet i format video zapisa taj koji određuje da li će se 3D video materijal prikazivati u pravoj HD rezoluciji.
"" Ova funkcija nije dostupna dok gledate sadržaj kvaliteta Premium UHD.
Pokretanje funkcije 3D
(MENU/123)
MENU
Slika
3D
3D režim Prob. sad
Stavite i uključite 3D naočare kompanije Samsung, pa izaberite 3D režim. Imajte u vidu da dostupnost različitih 3D
režima uvek zavisi od formata 3D sadržaja koji gledate.
●●
Off
(Isklj.)
Deaktiviranje 3D prikaza.
●●
(Normalno)
Konvertovanje normalne slike u 3D sliku.
●●
(L/D)
Podela slike na levu i desnu i preklapanje slika kako bi se dobio 3D efekat.
●●
(G/D)
Podela slike na gornju i donju i preklapanje slika kako bi se dobio 3D efekat.
"" Podržane rezolucije su različite za svaki režim. Više informacija potražite u odeljku „Rezolucije koje podržava televizor za
režim 3D“.
Idealna udaljenost za gledanje slike iznosi najmanje tri visine ekrana. 3D slike se možda neće prikazivati ako se ne
pridržavate preporučene udaljenosti ili ugla gledanja.
Funkcija 3D možda neće pravilno raditi ako se u blizini televizora nalaze drugi uređaji koji podržavaju 3D ili
elektronski uređaji koji su uključeni. Ako postoji problem, druge elektronske uređaje držite na što većoj udaljenosti
od aktivnih 3D naočara.
Leva i desna 3D slika se mogu preklapati u početku, odmah po uključivanju televizora. Ubrzo nakon toga, ekran će
se optimizovati, a slike se više neće preklapati.
Obratite pažnju na sledeća ograničenja kad poželite da koristite 3D režim:
●●
3D režim se automatski onemogućava kada se pokrene Smart Hub.
●●
Režim slika u slici (PIP) ne može da se koristi.
●●
Određene postavke slike su onemogućene.
Podešavanje 3D efekata
(MENU/123)
MENU
Slika
3D
Da biste prilagodili doživljaj gledanja, možete da konfigurišete tačku gledanja, dubinu i druge postavke za 3D.
●●
3D perspektiva Prob. sad
Podešavanje opšte 3D perspektive slike na ekranu.
●●
3D dubina
Podešavanje opšte 3D dubine slike na ekranu.
""
●●
Ova funkcija ne može da se koristi ako je 3D režim podešen na
(L/D) ili
(G/D).
L/D promena Prob. sad
Zamena mesta leve i desne slike.
●●
3D → 2D Prob. sad
Konvertovanje 3D slike u 2D sliku.
""
●●
Ova funkcija nije dostupna ako je 3D režim podešen na
(Normalno) ili
Off
(Isklj.).
Automat. 3D prikaz Prob. sad
Auto1 automatski prikazuje 3D sliku lokalnog ili emitovanog sadržaja na ekranu televizora čim televizor
detektuje 3D sadržaj.
Auto2 automatski prikazuje 3D sliku lokalnog ili emitovanog sadržaja na ekranu televizora bez obzira na to
da li je televizor detekovao 3D sadržaj.
""
●●
Nećete moći da gledate televiziju u 3D režimu dok su neke aplikacije pokrenute. Da biste gledali televiziju u 3D
režimu, zatvorite te aplikacije.
3D optimizacija Prob. sad
Možete da optimizujete 3D slike koristeći traku za podešavanje.
"" Svi 3D efekti izuzev Automat. 3D prikaz dostupni su jedino dok gledate 3D sadržaj.
Pomoćna podešavanja slike
Gledanje slike u slici (PIP).
(MENU/123)
MENU
Slika
PIP Prob. sad
Ukoliko se video sadržaj sa spoljnog uređaja, npr. Blu-ray plejera, reprodukuje u glavnom prozoru, možete da
gledate televizijski program kao sliku u slici.
●●
PIP
Aktiviranje/deaktiviranje funkcije PIP.
●●
Antena
Biranje ulaznog izvora za prozor PIP.
●●
Kanal
Biranje kanala za PIP.
●●
Veličina
Podešavanje veličine prozora PIP.
●●
Položaj
Podešavanje položaja prozora PIP.
●●
Izbor zvuka
Biranje izvora zvuka.
"" Funkciju PIP nije moguće koristiti dok je aktivan Smart Hub ili 3D.
"" Ako na glavnom ekranu igrate igru ili karaoke, slika u funkciji PIP će možda biti lošijeg kvaliteta.
"" Funkcija PIP je dostupna samo u sledećim uslovima: 1) Izvor signala za glavni ekran mora da bude Komponentni ili HDMI.
2) Ulazna rezolucija mora da bude manja od FHD (Full HD).
"" Prozor PIP podržava samo digitalne kanale, ne i UHD kanale.
Promena veličine i položaja slike
Promena veličine slike
(MENU/123)
MENU
Slika
Veličina slike
Veličina slike Prob. sad
Možete da promenite veličinu slike na ekranu televizora.
●●
21:9
Podešavanje veličine slike na široki format (21:9).
""
●●
Ovaj režim je dostupan samo na modelima iz serije S9W.
Aut.
Automatsko podešavanje veličine slike u skladu sa ulaznim signalom za sliku. Samo, imajte u vidu da položaj
slike može da se promeni u zavisnosti od titla ili logotipa koji se prikazuje na ekranu.
●●
""
Ovaj režim je dostupan samo na modelima iz serije S9W.
""
Ovaj režim možda neće pravilno raditi u zavisnosti od ulaznog signala.
16:9
Podešavanje veličine slike na široki format (16:9).
●●
Zum
Vertikalno uvećanje slike formata 16:9. Uvećana slika može da se pomera nagore i nadole.
●●
Titlovi
Služi da korigujete izgled titlova da bi gledanje video sadržaja sa titlovima bilo udobnije.
""
●●
Ovaj režim je dostupan samo na modelima iz serije S9W.
Po izboru
Vertikalno i/ili horizontalno uvećavanje/smanjenje slike formata 16:9. Uvećana ili smanjena slika može da se
pomera nalevo, nadesno, nagore i nadole.
●●
4:3
Postavljanje veličine slike na osnovni režim (4:3).
[[ Televizor ne bi trebalo da duže vreme radi u režimu 4:3. To može da dovede do privremene pojave crnih
traka uz sve ivice ekrana. Imajte u vidu da ovaj podatak nije naveden u garanciji.
"" Podržane veličine slike razlikuju se u zavisnosti od ulaznog signala. Više informacija o podržanim veličinama slike potražite
u odeljku „Veličine slike i ulazni signali“.
Automatska promena veličine slike
(MENU/123)
MENU
Slika
Veličina slike
Automatska širina
Kada je ova opcija podešena na Uklj., televizor će automatski koristiti veličinu slike koju preporučuje operater.
Promena veličine slike u režimima 4:3 i Uklopi u ekran
(MENU/123)
MENU
Slika
Veličina slike
Velič. ekrana 4:3
Dok gledate televiziju u režimu 4:3 ili Uklopi u ekran, možete da izaberete veličinu slike koja odgovara vašoj
teritoriji. Pomoću ove funkcije možete da prilagodite veličinu slike lokalnim uslovima, pošto se podržane veličine
ekrana razlikuju u zavisnosti od zemlje.
"" Režim 4:3 nije dostupan ako je spoljni uređaj povezan sa televizorom preko komponentnog ili HDMI priključka.
Prilagođavanje veličine slike ekranu
(MENU/123)
MENU
Slika
Veličina slike
Uklopi u ekran
Televizor možete da podesite tako da prikazuje celu sliku, bez isecanja delova.
"" Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od toga kako je podešena Veličina slike.
Podešavanje položaja slike
(MENU/123)
MENU
Slika
Veličina slike
Zum/pozicija Prob. sad
Vertikalno i/ili horizontalno uvećavanje/smanjenje slike formata 16:9. Uvećana ili smanjena slika može da se
pomera nalevo, nadesno, nagore i nadole.
"" Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od toga kako je podešena Veličina slike. S druge strane, nije moguće
promeniti položaj slike kada se na televizoru prikazuje digitalni kanal a Veličina slike je podešena na Po izboru.
Kako se koristi Panorama plus
MENU/123
MENU
Slika
Veličina slike
Panorama plus
Televizor fino podešava odnos sredine ekrana sa ivicama ekrana da biste mogli više da se prepustite pri gledanju
sadržaja.
"" Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serije S9W.
"" Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od toga kako je podešena Veličina slike.
Reprodukcija zvuka bez slike (Bez slike)
(MENU/123)
MENU
Slika
Bez slike Prob. sad
Možete da isključite ekran i pustite samo zvuk preko zvučnika. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo koje
dugme osim dugmeta za uključivanje/isključivanje i dugmadi za jačinu zvuka.
Resetovanje postavki režima slike
(MENU/123)
MENU
Slika
Resetovanje slike Prob. sad
Možete da vratite trenutni režim slike na podrazumevane postavke. To neće uticati na postavke drugih režima slike.
Podešavanje kvaliteta zvuka
Biranje režima zvuka
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Režim zvuka Prob. sad
Možete da izaberete režim zvuka da biste optimizovali reprodukovani zvuk.
●●
Standardno
Ovo je podrazumevani režim, pogodan za većinu uslova.
●●
Muzika
Naglašava muziku u odnosu na glas.
●●
Film
Pruža najbolji zvuk za gledanje filmova.
●●
Clear Voice
Naglašava glasove.
●●
Pojačavanje
Povećava ukupan intenzitet zvukova visoke frekvencije da bi se korisnicima sa oštećenim sluhom olakšalo
slušanje.
●●
Stadion
Kada Režim „Sport” ((MENU/123) MENU Sistem Režim „Sport”) podesite na Uklj., Režim zvuka se
automatski prebacuje na Stadion da bi se zvuk prilagodio emitovanju sportskih događaja.
""
Televizor automatski aktivira ovaj režim. Ovaj režim se ne može aktivirati ručno.
"" Ova funkcija nije dostupna ako se zvuk reprodukuje preko spoljnih zvučnika.
Primena zvučnih efekata
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Zvučni efekat Prob. sad
Možete da primenite zvučne efekte da biste promenili način na koji televizor reprodukuje zvuk.
●●
Virtual Surround Prob. sad
Zvuk uz koji ćete se osećati kao u bioskopu ili koncertnoj sali.
●●
Dialog Clarity Prob. sad
Pojačavanje glasa kako bi govor bio razgovetniji.
●●
Surround za slušalice Prob. sad
Slušalice pružaju doživljaj zvučnog okruženja kao u kućnom bioskopu.
""
●●
Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serije S9W.
Balans Prob. sad
Možete da prilagodite postavke zvuka na levim i desnim zvučnicima radi boljeg balansa zvuka. Da biste vratili
podrazumevane vrednosti, pritisnite Resetuj.
●●
Ekvilajzer Prob. sad
Omogućava da podesite jačinu u određenim frekvencijskim opsezima radi podešavanja bogatstva zvuka. Da
biste vratili podrazumevane vrednosti, pritisnite Resetuj.
"" Ova funkcija nije dostupna ako se zvuk reprodukuje preko spoljnih zvučnika.
"" Ova funkcija je dostupna samo ako je Režim zvuka podešen na Standardno.
Prilagođavanje zvuka
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Prilagođavanje zvuka Prob. sad
Omogućava da kalibrišete televizor kako biste dobili optimalan kvalitet zvuka na osnovu sluha korisnika i uslova u
okruženju.
Primena prilagođenog profila zvuka
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Prilagođavanje zvuka
Prilag. profil zvuka Prob. sad Prob. sad
Ako postoji više prilagođenih profila zvuka, možete sa liste da izaberete profil koji želite da primenite.
Kreiranje prilagođenog profila zvuka
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Prilagođavanje zvuka
Dodaj prilag. Zvuk Prob. sad
Pokrenuće se test koji se sastoji iz 6 koraka. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili test.
Uređivanje prilagođenog zvuka
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Prilagođavanje zvuka
Korekcija zvuka Prob. sad
Možete da uređujete prilagođeni profil zvuka. Izaberite Prilag. profil zvuka koji želite da izmenite. Pokrenuće se
test koji se sastoji iz 6 koraka. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili test.
Preimenovanje i brisanje prilagođenih profila zvuka
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Prilagođavanje zvuka
Uprav. prilag. zvuk. Prob. sad
Možete da preimenujete ili obrišete prilagođeni profil zvuka sa liste prilagođenih profila zvuka.
1.
Izaberite Prilag. profil zvuka koji želite da preimenujete ili izbrišete.
2.
Pritisnite Preimenuj ili Izbriši. Kada pritisnete Preimenuj, na ekranu se prikazuje tastatura. Promenite ime
pomoću tastature.
Korišćenje pomoćnih podešavanja zvuka
Biranje zvučnika
(MENU/123)
Zvučnici ili (MENU/123)
MENU
Zvuk
Lista zvučnika Prob. sad
Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite nešto od sledećeg:
●●
TOOLS
Zvučnici
●●
MENU
●●
Podesite jačinu zvuka, pa pritisnite dugme .
Zvuk
Lista zvučnika
Možete da izaberete zvučnike koje će televizor koristiti za reprodukciju zvuka. Kada povežete više Samsung
Multiroom zvučnika sa televizorom, moći ćete da izaberete neke od Samsung Multiroom zvučnika u zavisnosti od
broja i rasporeda zvučnika, a za audio izlaz možete da koristite i Bluetooth uređaje.
"" Kada je opcija Zvučnici podešena tako da se koriste samo spoljni zvučnici, nisu dostupna dugmad za jačinu zvuka i
isključivanje zvuka, kao i neke funkcije u vezi sa zvukom.
"" Multiroom zvučnik je dostupan samo ako je sa televizorom povezan bar jedan zvučnik kompatibilan sa funkcijom
Samsung Multiroom.
"" Stanje bežične mreže može da utiče na kvalitet zvuka.
"" Multiroom zvučnik se deaktivira kada aktivirate Preslikavanje ekrana.
"" U nekim mrežnim okruženjima može doći do automatskog isključivanja umreženih zvučnika sa mreže.
"" Za više informacija o funkciji Multiroom, posetite Web lokaciju kompanije Samsung. (www.samsung.com/rs
&
Priručnici & preuzimanje)
"" Zvuk sa sekundarnih uređaja može da kasni za slikom i zvukom na uređaju koji reprodukuje izvorni materijal.
PODRŠKA
Reprodukcija zvuka sa televizora preko Samsung Bluetooth audio uređaja
(MENU/123) MENU Zvuk Dodatne postavke
Postavke zvučnika Povezivanje zvuka sa TV-a
Povezivanje zvuka sa TV-a ili (MENU/123)
MENU
Zvuk
Možete da povezujete Samsung Bluetooth audio uređaje sa televizorom. Uparite uređaje preko funkcije Bluetooth
na televizoru. Više informacija o uparivanju potražite u korisničkom priručniku za Samsung Bluetooth audio uređaj.
●●
Dodaj novi uređaj
Dodavanje novog uređaja na listu uparenih uređaja. Signali za povezivanje sa novih uređaja se ignorišu ako je
opcija Dodaj novi uređaj podešena na Isklj..
●●
Lista audio-uređaja Samsung
Prikaz liste uparenih Samsung audio uređaja. Izaberite jedan uređaj i prikazaće se opcije njegovog menija.
Možete da aktivirate/deaktivirate dati audio uređaj ili da ga uklonite sa liste.
"" Ova funkcija je dostupna samo na audio uređajima kompanije Samsung sa podrškom za Povezivanje zvuka sa TV-a.
"" Povezivanje zvuka sa TV-a, Surround i Bluetooth uređaji se ne mogu koristiti u isto vreme.
"" Pročitajte poglavlje „Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja“ pre korišćenja Bluetooth uređaja.
Slušanje zvuka sa televizora preko zvučnika kompatibilnog sa funkcijom
Samsung Multiroom Link
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Postavke zvučnika
Multiroom Link
Možete da povežete zvučnik kompatibilan sa funkcijom Samsung Multiroom Link sa televizorom da biste dobili
bogatiji zvuk.
●●
Multiroom Link Settings
Možete da podesite zvučnike kompatibilne sa funkcijom Samsung Multiroom Link na jednu od sledećih opcija.
––
Surround
Izaberite ovu opciju ako želite da uživate u „Surround“ sistemu sa više zvučnika kompatibilnih sa
funkcijom Samsung Multiroom Link postavljenih u željeni prostor.
––
SoundBar+Surround
Izaberite ovu opciju ako želite da uživate u „Surround“ sistemu, a sa televizorom ste povezali soundbar
zvučnik i dva zvučnika u istoj prostoriji.
●●
Nivo jačine zvuka
Služi za podešavanje jačine zvuka zvučnika izabranog na listi.
●●
Test zvučnika
Slanje probnog zvuka na svaki zvučnik da bi se proverilo da li Multiroom Link sistem radi kako bi trebalo.
●●
Promeni ime
Davanje imena svakom zvučniku.
""
Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Funkcija Multiroom Link je dostupna samo ako je sa televizorom povezan bar jedan zvučnik kompatibilan sa funkcijom
Samsung Multiroom Link.
"" Stanje bežične mreže može da utiče na kvalitet zvuka.
"" Funkcija Multiroom Link se deaktivira kada aktivirate Preslikavanje ekrana.
"" U nekim mrežnim okruženjima može doći do automatskog isključivanja umreženih zvučnika sa mreže.
"" Dodatne informacije potražite u priručniku za funkciju Multiroom Link, dostupnom na Web lokaciji kompanije Samsung.
(www.samsung.com/rs
PODRŠKA &
Priručnici & preuzimanje)
"" Zvuk sa sekundarnih uređaja može da kasni za slikom i zvukom na uređaju koji reprodukuje izvorni materijal.
Slušanje TV programa preko Bluetooth uređaja
(MENU/123) MENU Zvuk Dodatne postavke
zvučnika Bluetooth slušalice
Bluetooth zvuk ili (MENU/123)
MENU
Zvuk
Postavke
Možete da povežete Bluetooth uređaje na televizor. Te uređaje je potrebno upariti preko funkcije Bluetooth na
televizoru. Više informacija o uparivanju potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.
●●
Bluetooth uređaji za zvuk ili Lista Bluetooth slušalica
Prikazuje listu Bluetooth uređaja koje je moguće upariti sa televizorom. Izaberite Bluetooth uređaj ako
želite da se prikažu opcije njegovog menija. Iz ovog menija možete da aktivirate/deaktivirate (tj. uparite ili
rasparite) Bluetooth uređaj ili da ga uklonite sa liste.
●●
""
Ako televizor ne pronađe Bluetooth uređaj, približite ga televizoru, pa pritisnite Osveži.
""
Kada uključite upareni Bluetooth uređaj, televizor će ga automatski detektovati i pojaviće se iskačući prozor. Kroz
taj iskačući prozor ćete moći lako da aktivirate/deaktivirate Bluetooth uređaj.
Zvuk na više izlaza
Moguće je istovremeno slušati zvuk kroz zvučnike televizora i povezane Bluetooth uređaje.
"" Pročitajte poglavlje „Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja“ pre korišćenja Bluetooth uređaja.
Konfigurisanje dodatnih funkcija
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Dodatne postavke Prob. sad
Možete da podesite kvalitet zvuka po sopstvenom ukusu podešavanjem sledećih postavki.
●●
DTV nivo zvuka Prob. sad
Možete da podesite zvuk dok na televizoru gledate digitalne programe preko A/V risivera.
●●
""
Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale.
""
Zvuk se može podešavati u rasponu od 0 db do 10 db. Međutim, raspon zvuka može biti drugačiji u zavisnosti od
emitovanog signala.
""
Zvuk se može podešavati između 0 db i 10 db na signalu emitovanom kao MPEG/HE-AAC.
HDMI audio format
Služi za podešavanje formata ulaznog signala prilagođenog spoljnom uređaju priključenim u HDMI priključak
televizora.
●●
Audio format Prob. sad
Biranje formata digitalnog audio izlaza (S/PDIF). Dostupni formati zavise od izvora ulaznog signala.
●●
Kašnjenje zvuka Prob. sad
Ova postavka pomaže u eliminisanju desinhronizacije zvuka i slike TV programa, kao i tokom slušanja muzike
sa digitalnog audio uređaja. Možete da podesite kašnjenje za najviše 250 ms.
●●
Dolby Digital Comp Prob. sad
Aktiviranje režima kompresije Dolby Digital.
●●
HD Audio
Pretvara zvuk sa televizora u zvuk HD kvaliteta.
●●
""
Standardni audio signali imaju brzinu uzorkovanja 48 kHz, dok HD zvuk ima brzinu uzorkovanja 96 kHz.
""
Neki S/PDIF risiveri nisu kompatibilni. Ako vaš risiver nije kompatibilan, deaktivirajte ovaj režim i koristite uobičajeni
režim zvuka.
""
HD audio signal dostupan na televizoru nije dostupan na spoljnim audio plejerima povezanih putem HDMI, Bluetooth
ili Wi-Fi veze.
Automatska jačina Prob. sad
Automatski koriguje jačinu zvuka na televizoru prilikom promene kanala, izvora slike ili sadržaja tako da
jačina zvuka bude ista za sve izvore. Funkcija Automatska jačina može da promeni jačinu zvuka do 12 dB da
bi izjednačila nivo. Opcija Normalno primenjuje uobičajeni nivo korekcije jačine zvuka, a opcija Noćni režim
diskretno utišava zvuk. Ova opcija je idealna za noćno gledanje televizije.
""
Da biste jačinu zvuka regulisali preko povezanog spoljnog uređaja, deaktivirajte funkciju Automatska jačina. Ako na
spoljni uređaj primenjujete funkciju Automatska jačina, regulator jačine zvuka na tom uređaju možda neće raditi
pravilno.
Slušanje 3D zvuka u 3D režimu
(MENU/123)
MENU
Zvuk
3D Audio Prob. sad
Možete podesiti dubinu zvuka tako da televizor pruža fantastičan zvuk koji odgovara trodimenzionalnim efektima
3D video zapisa.
"" Ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije S9W.
"" Ova funkcija je dostupna samo u režimu 3D.
Podešavanje tipa postavljanja televizora
(MENU/123) MENU Zvuk Dodatne postavke Tip instalacije TV-a ili (MENU/123)
Postavke zvučnika Zvučnik TV-a Tip instalacije TV-a
MENU
Zvuk
Možete da podesite tip montaže televizora (Zidni nosač ili Postolje) da bi se zvuk televizora automatski
optimizovao.
Resetovanje svih postavki zvuka
(MENU/123)
MENU
Zvuk
Resetuj zvuk Prob. sad
Vraćanje svih postavki zvuka na podrazumevane fabričke vrednosti.
Podešavanje vremena i korišćenje tajmera
Podešavanje trenutnog vremena
(MENU/123)
MENU
Sistem
Vreme
Sat Prob. sad
Sat možete da podesite automatski ili ručno.
Ako želite da vidite vreme nakon podešavanja sata:
––
Daljinski upravljač Samsung Smart Control: Pritisnite dugme MENU/123 na daljinskom upravljaču na ekranu,
pa izaberite Informacije.
––
Standardni daljinski upravljač: Pritisnite dugme INFO.
"" Potrebno je da ponovo podesite sat nakon svakog isključivanja televizora iz struje.
Podešavanje sata na osnovu informacija o digitalnom programu
(MENU/123)
MENU
Sistem
Vreme
Sat
Mod sata Prob. sad
Televizor se može programirati da automatski preuzima informacije o vremenu sa digitalnog kanala i podešava
svoj sat. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, podesite Mod sata na Aut.. Ako je televizor povezan sa set-top box
uređajem ili satelitskim uređajem preko HDMI ili komponentnog priključka, potrebno je da ručno podesite tačno
vreme.
"" Ova funkcija je dostupna samo ako je u antenski priključak na televizoru uključen kabl za antenu ili kablovsku televiziju i
ako se preko istog prima digitalni signal.
"" Preciznost primljenih informacija može da se razlikuje u zavisnosti od kanala i signala.
Ručno podešavanje sata
(MENU/123)
MENU
Sistem
Vreme
Sat
Podešavanje sata Prob. sad
Možete ručno da podesite sat. Podesite Mod sata na Ručno, pa unesite trenutni datum i vreme u polju Datum i
vreme.
Automatsko podešavanje sata
(MENU/123)
MENU
Sistem
Vreme
Sat
Vremenska zona
Podesite tačno vreme tako što ćete podesiti letnje/zimsko računanje vremena i vremensku zonu.
"" Ova funkcija je dostupna samo kada je Mod sata podešen na Aut..
●●
DST
Uključivanje/isključivanje funkcije Letnje/zimsko računanje vremena (DST).
""
●●
Ova funkcija je dostupna samo kada je Mod sata podešen na Aut..
GMT
Biranje vremenske zone.
""
Ovu funkciju možete da koristite kada je Zemlja podešena na Ostalo.
Ako sat ne pokazuje tačno vreme u automatskom režimu…
(MENU/123)
MENU
Sistem
Vreme
Sat
Vremenska odrednica Prob. sad
Ako televizor iz nekog razloga ne može automatski da podesi tačno vreme, vremensku razliku možete da
kompenzujete u koracima od po jednog sata za najviše -/+ 12 sati.
"" Funkcija Vremenska odrednica podešava vreme preko mrežne veze. Ova funkcija je dostupna samo ako je Mod sata
podešen na Aut. a televizor povezan na Internet putem LAN veze.
"" Funkcija Vremenska odrednica podešava vreme ako televizor ne primi informacije o vremenu normalnim putem preko
emitovanog digitalnog signala.
Korišćenje tajmera
Korišćenje programiranog isključivanja
(MENU/123)
MENU
Sistem
Vreme
Prog. isključ. Prob. sad
Televizor može automatski da se isključi nakon zadatog vremena. Tajmer možete podešavati u koracima od po 30
minuta, na najviše 3 sata.
Uključivanje televizora pomoću tajmera
(MENU/123)
MENU
Sistem
Vreme
Tajmer uključiv. Prob. sad
Možete da programirate televizor da se pali u određeno vreme pomoću funkcije Tajmer uključiv.. Možete da
podesite najviše tri različite konfiguracije: Tajmer uključiv. 1, 2, i 3. Tajmer uključiv. je dostupan samo ako je Sat već
podešen.
●●
Podešavanje
Ako izaberete Ručno, moći ćete da označite i izaberete svaki dan da biste odredili dane na koje će funkcija
Tajmer uključiv. uključivati televizor.
●●
Vreme
●●
Volume
●●
Spoljni izvor
Sa liste možete da izaberite izvor signala koji će se reprodukovati kada se televizor uključi. Ako želite da se
reprodukuje sadržaj sa USB uređaja ili sadržaj sa HDMI ili komponentnog izvora, npr. DVD plejera, Blu-ray
plejera ili set-top box uređaja, povežite dati uređaj sa televizorom pre nego što aktivirate Tajmer uključiv.
Neka uređaj ostane povezan sa televizorom.
●●
Antena
Možete da izaberete izvor emitovanog signala kada je Spoljni izvor podešen na TV.
●●
Kanal
Možete da izaberete kanal kada je Spoljni izvor podešen na TV.
●●
Muzika / Foto
U polju „muzika“ možete da navedete fasciklu USB uređaja u kojoj su muzičke datoteke, a u polju
„fotografije“ fasciklu u kojoj su fotografije ako je Spoljni izvor podešen na USB. Ako izaberete obe fascikle (sa
fotografijama i muzikom), televizor će istovremeno reprodukovati i fotografije i muziku.
""
Ako fascikla koju izaberete sadrži podfascikle koje želite da izaberete, izaberite ih na isti način.
""
Ova funkcija neće raditi pravilno ako izabrani USB uređaj ne sadrži multimedijalni sadržaj ili ako nije izabrana nijedna
fascikla.
""
Projekcija slajdova neće započeti ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka.
""
Nije moguće izabrati fasciklu sa dugim nazivom.
""
Koristite različite nazive fascikli za različite USB uređaje.
""
Koristite USB memorijski uređaj ili čitač više tipova kartica. Funkcija Tajmer uključiv. možda neće raditi sa USB
uređajima, MP3 plejerima ili PMP plejerima određenih proizvođača koji imaju ugrađenu bateriju, zato što će
televizoru možda biti potrebno previše vremena da prepozna taj uređaj.
Isključivanje televizora pomoću tajmera isključivanja
(MENU/123)
MENU
Sistem
Vreme
Tajmer isključiv. Prob. sad
Možete da podesite Tajmer isključiv. da automatski isključuje televizor u određenom trenutku. Možete da podesite
najviše tri različite konfiguracije: Tajmer isključiv. 1, 2, i 3. Tajmer isključiv. je dostupan samo ako je Sat već
podešen.
●●
Podešavanje
Podešavanje dana u nedelji u kojima će televizor automatski da se isključi. Ako izaberete Ručno, moći ćete da
označite i izaberete svaki dan pojedinačno.
●●
Vreme
Podešavanje vremena u koje će televizor automatski da se isključi.
Korišćenje funkcije zaštite ekrana i uštede energije
Zaštita ekrana od oštećenja
(MENU/123)
MENU
Sistem
Period aut. zaštite Prob. sad
Možete da koristite funkciju zaštite ekrana od oštećenja. Statične slike mogu da ostave tragove koji se zadržavaju
na ekranu ako se prikazuju duže vreme. Izaberite vreme sa liste. Ako se statična slika prikazuje na ekranu duže od
datog vremena, televizor će automatski aktivirati funkciju zaštite od oštećenja.
Smanjenje potrošnje energije
(MENU/123)
MENU
Sistem
Eko rešenje Prob. sad
Smanjivanjem nivoa osvetljenosti televizora sprečavate pregrevanje televizora i štedite ukupnu potrošnju energije.
●●
Šted. energije Prob. sad
Izaberite neku postavku osvetljenosti sa liste da biste smanjili potrošnju struje.
●●
Eko senzor Prob. sad
Automatsko podešavanje osvetljenosti ekrana televizora u zavisnosti od intenziteta svetlosti u prostoriji
kako bi televizor trošio manje struje. Ako je Eko senzor podesio nivo osvetljenosti ekrana, možete ručno
podesiti minimalan nivo osvetljenosti ekrana pomoću opcije Min. poz. osvetlj..
""
●●
Kada je Eko senzor podešen na Uklj., ekran je tamniji nego obično.
Isklj. bez signala Prob. sad
Možete da izaberete vreme sa liste. Ako se određeni vremenski period ne primi nikakav signal, televizor će
automatski isključiti napajanje kako bi smanjio potrošnju struje.
●●
Aut. uk. isk. Prob. sad
Automatsko isključivanje televizora da bi se sprečilo pregrevanje koje nastaje ako televizor radi određeno
vreme bez ijedne korisnikove radnje.
●●
Osvetlj. pri kret. Prob. sad
Podešavanje osvetljenosti u zavisnosti od pokreta na ekranu u cilju smanjenja potrošnje struje.
""
Ova funkcija nije dostupna kada je televizor u 3D režimu.
Kako se koristi Anynet+ (HDMI-CEC)
Pomoću daljinskog upravljača televizora možete da upravljate spoljnim uređajima koji podržavaju funkciju Anynet+
(HDMI-CEC) i povezani su na televizor preko HDMI kabla. Uzmite u obzir da se Anynet+ (HDMI-CEC) može podesiti
samo preko daljinskog upravljača.
Kako se podešava funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
(MENU/123)
●●
MENU
Sistem
Anynet+ (HDMI-CEC) Prob. sad
Anynet+ (HDMI-CEC) Prob. sad
Možete da omogućite ili onemogućite funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Podesite ovu funkciju na Isklj. ako želite
da omogućite, odnosno Uklj. ako želite da onemogućite sve funkcije u vezi sa funkcijom Anynet+.
●●
Automatsko isključivanje Prob. sad
Kada se ova opcija podesi na Da, prilikom isključivanja televizora isključuju se svi uređaji koji su kompatibilni
sa funkcijom Anynet +.
""
●●
Neki uređaji kompatibilni sa funkcijom Anynet+ ne podržavaju ovu funkciju.
Pretraga uređaja Prob. sad
Automatsko traženje i identifikacija spoljnih uređaja povezanih na televizor koji su kompatibilni sa funkcijom
Anynet+ (HDMI-CEC).
Kako se koristi Anynet+ (HDMI-CEC)
Biranje spoljnog uređaja
Priključite spoljni uređaj u televizor, pa izaberite (MENU/123) MENU Sistem Anynet+ (HDMI-CEC)
Pretraga uređaja. Na televizoru će se prikazati lista uređaja kompatibilnih sa sistemom Anynet+ (HDMI-CEC)
koje možete da podesite kao Anynet+ (HDMI-CEC) uređaje (tj. uređaje kojima može da se upravlja daljinskim
upravljačem televizora). Da biste neki uređaj koji podržava Anynet+ (HDMI-CEC) podesili kao Anynet+ (HDMI-CEC)
uređaj, izaberite ga u prozoru Izvor. Primenite uputstva iz sledećeg odeljka.
"" Ako je spoljni uređaj podešen i kao Anynet+ uređaj (tj. uređaj kojim se može upravljati putem daljinskog upravljača
televizora) i kao uređaj koji podržava univerzalni daljinski upravljač (tj. uređaj kojim se može upravljati putem
univerzalnog daljinskog upravljača), njime može da se upravlja isključivo putem univerzalnog daljinskog upravljača.
Podešavanje Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja
1.
Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču. Na ekranu Spoljni izvor izaberite uređaj, pa pritisnite
2.
Izaberite Anynet+ (HDMI-CEC) sa liste Alatke. Izabrani uređaj će biti podešen kao Anynet+ (HDMI-CEC)
dugme
uređaj. U meniju su dostupne opcije navedene ispod.
""
●●
.
Dostupne opcije u iskačućem meniju mogu se razlikovati u zavisnosti od spoljnog uređaja.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Podešava izabrani uređaj kao Anynet+ (HDMI-CEC) uređaj, pa prikazuje listu uređaja koji podržavaju Anynet+
(HDMI-CEC), a koji su povezani sa televizorom. Pritisnite Prikaži TV da biste izašli iz menija Anynet+ (HDMICEC) i počeli da gledate televiziju.
Šta treba da pročitate pre korišćenja funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Kada na televizoru konfigurišete univerzalni daljinski upravljač, pomoću istog ćete moći da upravljate kablovskim
uređajima, Blu-ray plejerima i kućnim bioskopima drugih proizvođača koji ne podržavaju HDMI-CEC. Više informacija
potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora – upotreba univerzalnog
daljinskog upravljača“.
"" Anynet+ ne može da se koristi za upravljanje spoljnim uređajima koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC.
"" Anynet+ uređaji moraju biti povezani sa televizorom pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi ne podržavaju Anynet+
(HDMI-CEC).
"" Daljinski upravljač za televizor možda neće raditi u određenim okolnostima. U tom slučaju ponovo izaberite Anynet+
uređaj.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) radi samo sa spoljnim uređajima koji podržavaju funkciju HDMI-CEC, i to samo dok je dati uređaj u
režimu mirovanja ili je uključen.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) može da upravlja sa najviše 12 kompatibilnih spoljnih uređaja (od čega najviše 3 mogu biti istog
tipa). Samo, imajte u vidu da je kod nekih kućnih bioskopa moguće upravljati samo jednim sistemom.
"" Da biste sa spoljnog uređaja primali 5.1-kanalni zvuk, povežite taj uređaj sa televizorom koristeći HDMI kabl, a kućni
bioskop direktno povežite sa digitalnim izlaznim priključkom za zvuk na televizoru.
"" Kućni bioskop povezan sa televizorom pomoću HDMI kabla i optičkog kabla podržava samo dvokanalni zvuk. Međutim,
5.1-kanalni zvuk je dostupan za digitalne programe koji podržavaju 5.1-kanalni zvuk.
Ažuriranje softvera televizora
(MENU/123)
MENU
Podrška
Ažuriranje softvera Prob. sad
Možete da pogledate verziju softvera televizora i po potrebi ga ažurirate.
Nadogradnja softvera televizora na najnoviju verziju
(MENU/123)
MENU
Podrška
Ažuriranje softvera
Ažuriraj odmah Prob. sad
Možete da ažurirate softver televizora tako što ćete da preuzmete ispravke direktno sa Interneta na televizor ili
tako što ćete da kopirate ispravke sa USB fleš memorije na televizor.
"" Za ovu opciju potrebna je Internet veza.
"" Sačuvajte paket ispravki u korenu fasciklu na USB uređaju. U suprotnom, televizor neće moći da pronađe paket ispravki.
[[ NE ISKLJUČUJTE napajanje televizora dok se ne završi ažuriranje softvera. Televizor će se automatski
isključiti i uključiti nakon ažuriranja softvera. Nakon ažuriranja softvera, sve postavke za sliku i zvuk vratiće
se na podrazumevane vrednosti.
Automatsko ažuriranje televizora
(MENU/123)
MENU
Podrška
Ažuriranje softvera
Automat. ažuriranje Prob. sad
Softver televizora će se automatski ažurirati dok gledate televiziju, pod uslovom da je televizor povezan na
Internet. Ažuriranje će se izvršiti u pozadini i primeniće se pri sledećem korišćenju televizora.
"" Ovoj funkciji će možda trebati malo više vremena ako je istovremeno aktivna neka druga mrežna funkcija.
"" Za ovu opciju potrebna je Internet veza.
"" Ako prihvatite uslove i odredbe korišćenja Smart Hub-a, funkcija Automat. ažuriranje će se automatski podesiti na Uklj..
Ako ne želite da se softver televizora ažurira automatski, podesite Automat. ažuriranje na Isklj..
Ručno ažuriranje televizora
Da biste ručno ažurirali televizor pomoću USB fleš memorije, pratite sledeća uputstva:
"" Sačuvajte trenutna podešavanja pre ažuriranja da biste ih lako vratili kada se ažuriranje završi. Nakon ažuriranja softvera,
sve postavke za sliku i zvuk vratiće se na podrazumevane vrednosti.
1.
Posetite Web lokaciju kompanije Samsung sa računara i preuzmite paket ispravki na USB uređaj.
""
Sačuvajte paket ispravki u korenu fasciklu na USB fleš memoriji. U suprotnom, televizor neće moći da pronađe paket
ispravki.
2.
Priključite USB uređaj sa paketom ispravki u televizor.
3.
U meniju televizora izaberite Podrška
4.
Izaberite stavku OK. Televizor će nadograditi softver, isključiće se i ponovo se uključiti.
Ažuriranje softvera
Ažuriraj odmah. Televizor će na USB uređaju
potražiti najnovije ispravke softvera. Kada televizor nađe softver, iskočiće prozor sa zahtevom za ažuriranje.
[[ NE ISKLJUČUJTE napajanje televizora dok se ne završi nadogradnja softvera. Televizor će se automatski
isključiti i uključiti nakon završetka nadogradnje softvera. Nakon nadogradnje softvera, sve postavke za sliku
i zvuk vratiće se na podrazumevane vrednosti.
Zaštita televizora od hakerskih upada i zlonamernog softvera
(MENU/123)
MENU
Sistem
Pametna bezbednost Prob. sad
Pomoću funkcije Pametna bezbednost možete da zaštitite televizor povezan na Internet od hakerskih upada i
zlonamernog softvera.
Traženje prisustva zlonamernog softvera na televizoru i priključenim
uređajima
(MENU/123)
MENU
Sistem
Pametna bezbednost
Skeniraj Prob. sad
Možete da proverite da li na televizoru i priključenim uređajima ima zlonamernog softvera. Ako se zlonamerni
softver ne detektuje, na ekranu će se pojaviti prozor sa obaveštenjem.
Ako je detektovan zlonamerni softver…
Ako je zlonamerni softver pronađen, u prozoru će se prikazati rezultati skeniranja. Prozor sa rezultatima će
prikazati sav pronađeni zlonamerni softver. Možete da premestite softver u karantin (da ga izolujete) umesto da
bude izvršen.
1.
Izaberite koji ćete zlonamerni softver premestiti u karantin.
2.
Izaberite stavku Izoluj. Na taj način se izabrani zlonamerni softver premešta na listu Lista izolovanih.
""
Lista izolovanih prikazuje sav zlonamerni softver premešten u karantin.
Konfigurisanje dodatnih funkcija
(MENU/123)
MENU
Sistem
Pametna bezbednost
Podešavanja Prob. sad
Možete da skenirate televizor da utvrdite da li na njemu ima virusa, kao i da aktivirate dodatne zaštitne funkcije,
npr. funkciju zaštite mreže.
●●
Antivirus
Neprestano nadzire televizor da bi sprečio zarazu računarskim virusima.
●●
Mrežna bezbednost
Štiti televizor od hakerskih upada da bi se smanjila mogućnost curenja privatnih informacija.
●●
Kamera
Dozvoljava upotrebu kamera priključenih u televizor.
●●
Mikrofon
Dozvoljava upotrebu mikrofona priključenih u televizor.
●●
Autom. skeniraj
Automatski skenira televizor i priključene skladišne uređaje prilikom uključenja.
●●
Automatska izolacija
Automatski dodaje zlonamerni softver pronađen tokom pretraživanja na Listu izolovanih.
Korišćenje drugih funkcija
Brzo pokretanje funkcija za pristupačnost
Brzo pokretanje funkcije za pristupačnost, namenjene osobama sa invaliditetom, moguće je iz menija Prečice za
dostupnost. Pritisnite i držite dugme
na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control. Ili pritisnite dugme AD/
SUBT. na standardnom daljinskom upravljaču. Meni Prečice za dostupnost sadrži opcije menija Glasovni vodič,
Audio opis, Titlovi, Providnost menija, Visoki kontrast, Uvećaj, Otkrivanje daljinskog upravljača i Zvuk na više
izlaza.
"" Čak i ako je Glasovni vodič podešen na Isklj. ili ako je zvuk isključen, možete da pokrenete funkciju Glasovni vodič iz menija
Prečice za dostupnost.
Omogućavanje glasovnog vodiča za osobe oštećenog vida
(MENU/123)
MENU
Sistem
Dostupnost
Glasovni vodič Prob. sad
Osobama oštećenog vida na raspolaganju je Glasovni vodič koji opisuje opcije menija. Ako želite da aktivirate
ovu funkciju, podesite Glasovni vodič na Uklj.. Glasovni vodič televizora pomaže pri pomeranju fokusa, menjanju
kanala, menjanju jačine zvuka, dobijanju informacija o programu, zakazivanju gledanja, snimanju programa, drugim
funkcijama televizora i korišćenju sadržaja funkcija Web Browser, Pretraga i MOJ SADRŽAJ.
"" Glasovni vodič je dostupan na jeziku koji je označen u prozoru Jezik menija. S druge strane, Glasovni vodič ne podržava
neke jezike iako su navedeni na listi u prozoru Jezik menija. English je uvek podržan.
"" Ako je Glasovni vodič podešen na Uklj., senzor pokreta daljinskog upravljača Samsung Smart Control neće raditi. Da biste
koristili senzor pokreta, podesite Glasovni vodič na Isklj..
"" Ako je Glasovni vodič podešen na Uklj., funkcija Kontrola pokretom je onemogućena. Ako želite ponovo da aktivirate tu
funkciju, podesite Glasovni vodič na Isklj..
Promena jačine, brzine i visine tona u Glasovnom vodiču
Možete da konfigurišete jačinu, brzinu i visinu tona i nivo opisa u Glasovnom vodiču.
●●
Volume
Promena jačine zvuka u Glasovnom vodiču.
●●
Ton
Podešava visinu tona Glasovnog vodiča.
●●
Brzina
Promena brzine govora Glasovnog vodiča.
Podešavanje providnosti menija
(MENU/123)
MENU
Sistem
Dostupnost
Providnost menija Prob. sad
Ovde možete da podesite providnost menija.
"" Ako podesite Visoki kontrast na Uklj., meniji će automatski postati neprozirni. Podešavanja opcije Providnost menija se
ne mogu promeniti ručno.
Beli tekst na crnoj pozadini (visoki kontrast)
(MENU/123)
MENU
Sistem
Dostupnost
Visoki kontrast Prob. sad
Možete da promenite izgled glavnih prozora usluga tako da je tekst bele, a pozadina crne boje i da podesite meni
televizora tako da bude neproziran kako bi tekst mogao lakše da se čita. Ako želite da aktivirate ovu funkciju,
podesite Visoki kontrast na Uklj..
Povećavanje fonta (za osobe sa oštećenim vidom)
(MENU/123)
MENU
Sistem
Dostupnost
Uvećaj Prob. sad
Možete da povećate font na ekranu. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, podesite Uvećaj na Uklj..
Upoznavanje sa daljinskim upravljačem (za osobe sa oštećenim vidom)
(MENU/123)
MENU
Sistem
Dostupnost
Otkrivanje daljinskog upravljača Prob. sad
Ta funkcija pomaže slabovidim osobama da nauče položaj dugmadi na daljinskom upravljaču. Dok je ta funkcija
aktivna, pritisnite neko dugme na daljinskom upravljaču i televizor će vam reći koje ste dugme pritisnuli. Da biste
izašli iz opcije Otkrivanje daljinskog upravljača, dvaput pritisnite dugme RETURN.
Slušanje TV programa preko Bluetooth uređaja (za osobe sa oštećenim
sluhom)
(MENU/123)
MENU
Sistem
Dostupnost
Zvuk na više izlaza Prob. sad
Istovremeno mogu da budu aktivni i zvučnici televizora i Bluetooth uređaji. Kada je ta funkcija aktivna, možete da
podesite jačinu zvuka na Bluetooth uređajima tako da bude jača u odnosu na zvučnike televizora.
"" Kada povežete Bluetooth uređaje sa televizorom, aktivira se meni Zvuk na više izlaza. Više informacija o povezivanju
Bluetooth uređaja sa televizorom potražite u odeljku „Slušanje TV programa preko Bluetooth uređaja“.
Promena jezika menija
(MENU/123)
MENU
Sistem
Jezik menija Prob. sad
Pomoću ove funkcije možete da promenite jezik menija. Izaberite jezik sa liste.
Unos lozinke
(MENU/123)
MENU
Sistem
Promena PIN-a Prob. sad
Možete da podesite PIN kôd (lični identifikacioni broj) kojim zaključavate kanale, resetujete televizor i menjate
postavke televizora.
Prikazaće se prozor za unos PIN kоda. Unesite PIN kôd. Ponovo unesite PIN kôd da biste ga potvrdili.
Podrazumevani PIN je 0000. (u Francuskoj i Italiji: 1111)
"" Ako zaboravite PIN kôd, možete da ga resetujete preko daljinskog upravljača . Kada je televizor uključen, pritisnite
sledeću dugmad na daljinskom upravljaču da biste resetovali PIN kôd na 0000 (u Francuskoj i Italiji: 1111): MUTE →
(pojačaj zvuk) → RETURN → (utišaj zvuk) → RETURN → → RETURN.
Čitanje obaveštenja
(MENU/123)
MENU
Sistem
Obaveštenja Prob. sad
Možete da pregledate listu poruka o događajima koje je poslao televizor. Obaveštenja se pojavljuju na ekranu kada
se npr. pojave nove ispravke za neku aplikaciju ili se neko prijavi na Samsung nalog ili odjavi sa njega.
"" Da biste izbrisali sva obaveštenja, pritisnite Izbriši sve.
"" Izaberite Obaveštenje o usluzi da biste u Web pregledaču videli obaveštenja o uslugama koje nudi SMART TV.
Podešavanje ugla gledanja
(MENU/123)
MENU
Sistem
Okretanje
Televizor može da se zakrene ulevo ili udesno da bi vam gledanje sadržaja na ekranu bilo udobnije.
"" Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serije S9W.
Zaklj. ocenjenih pr.
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Zaklj. ocenjenih pr.
"" Ova funkcija zavisi od modela i regiona.
Zaklj. ocenjenih pr. blokira programe sa ocenom većom od one koju ste podesili. Ova funkcija je korisna za
određivanje TV kanala koje deca mogu da gledaju. Ne funkcioniše na sadržajima koji potiču iz spoljnih izvora, poput
DVD plejera ili USB datoteka.
Da biste gledali blokirani program, potrebno je da unesete PIN kôd.
"" Funkcija Zaklj. ocenjenih pr. nije dostupna u režimima HDMI i Komponentni.
Omogućavanje režima za igru
(MENU/123)
MENU
Sistem
Opšte postavke
Mod igranja Prob. sad
Ako je omogućite, opcija Mod igranja prilagođava postavke televizora igranju video igara na igračkim konzolama
kao što su PlayStation™ i Xbox™.
"" Mod igranja se ne može koristiti za gledanje televizije.
"" Može da dođe do podrhtavanja slike na ekranu.
"" Kada je omogućen Mod igranja, Režim slike i Režim zvuka će se automatski prebaciti na Igra.
"" Ako želite da koristite neki drugi spoljni uređaj, najpre isključite konzolu za igru i onemogućite Mod igranja.
Bogatije boje i nenadmašan kvalitet slike (BD Wise)
(MENU/123)
MENU
Sistem
Opšte postavke
BD Wise Prob. sad
Ako priključite Samsung DVD plejer, Blu-ray plejer ili kućni bioskop koji podržava funkciju BD Wise, poboljšaćete
boje i kvalitet slike. Kada omogućite funkciju BD Wise, rezolucija televizora će se automatski optimizovati.
"" Ova funkcija je dostupna samo ako je spoljni uređaj povezan pomoću HDMI kabla.
Omogućavanje/onemogućavanje povratnog zvučnog signala
(MENU/123)
MENU
Sistem
Opšte postavke
Zvučni signal Prob. sad
Funkcija Zvučni signal služi za davanje povratnih zvučnih signala dok se krećete kroz menije ili birate opcije menija.
Možete je podesiti na Nisko, Srednje, Visoko ili Isklj..
Zaključavanje/otključavanje dugmeta za upravljanje
(MENU/123)
MENU
Sistem
Opšte postavke
Zaklj. ploče Prob. sad
Možete da zaključavate i otključavate tastere na prednjoj ploči televizora (meni, kanal i jačina zvuka) i dugme za
upravljanje na zadnjoj strani televizora.
Prikazivanje/sakrivanje logotipa kompanije Samsung prilikom uključivanja
televizora
(MENU/123)
MENU
Sistem
Opšte postavke
Prikaz logotipa Prob. sad
Možete da omogućite/onemogućite prikaz logotipa kompanije Samsung prilikom uključivanja televizora.
"" Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija Samsung brzo uključivanje podešena na Uklj..
Brže uključivanje televizora
(MENU/123)
MENU
Sistem
Opšte postavke
Samsung brzo uključivanje Prob. sad
Podesite funkciju Samsung brzo uključivanje na Uklj. da bi se televizor brže uključivao.
"" Kada je funkcija Samsung brzo uključivanje podešena na Uklj., televizor može da čuva istoriju korišćenja aplikacija na
televizoru.
"" Čak i dok je funkcija Samsung brzo uključivanje aktivna, televizor troši onoliko struje koliko je navedeno pod
specifikacijom potrošnje struje u režimu mirovanja.
"" Funkcija Samsung brzo uključivanje se aktivira kada uključite televizor dok mu je kabl za napajanje uključen u struju, pod
uslovom da ste opciju Samsung brzo uključivanje podesili na Uklj.. Ako isključite pa priključite kabl za napajanje i zatim
uključite televizor, ta funkcija neće raditi.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Omogućavanje/onemogućavanje prednjih indikatora
(MENU/123)
MENU
Sistem
Opšte postavke
Svetlosni efekat Prob. sad
Možete da uključite/isključite indikator sa prednje strane televizora. Kada Svetlosni efekat podesite na Isklj.,
televizor će trošiti manje struje.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Boja lampica na televizoru može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Uklanjanje treperenja
(MENU/123)
MENU
Sistem
Opšte postavke
Bez treperenja
Promenite frekvenciju napajanja kabla da bi se sprečilo treperenje slike sa fotoaparata.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Uključivanje/isključivanje zvučne dobrodošlice
MENU/123
MENU
Sistem
Opšte postavke
Zvuk dobrodošlice
Zvučna dobrodošlica koju televizor emituje pri uključivanju može da se uključi ili isključi.
"" Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serije S9W.
Uključivanje/isključivanje svetla na postolju
MENU/123
MENU
Sistem
Opšte postavke
Osvetljavanje kocke
Svetlo koje sija sa gornje strane postolja televizora može da se uključi ili isključi.
"" Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serije S9W.
Registrovanje televizora kao DivX® Certified uređaja (gledanje DivX filmova
koji se plaćaju)
(MENU/123)
MENU
Sistem
DivX® vid. na zah.
Moći ćete da gledate DivX filmove sa DRM zaštitom na televizoru jedino ako je registrovan kao DivX® Certified
uređaj.
"" Upravljanje pravima na digitalni sadržaj (DRM – Digital Rights Management) je mehanizam tehničke zaštite autorskih
prava dobavljača sadržaja.
"" Snimljene filmove i besplatne DivX filmove možete da gledate bez registracije.
"" Posetite Web lokaciju kompanije DivX (http://www.divx.com) i prijavite se na korisnički nalog da biste mogli da
registrujete televizor kao DivX® Certified uređaj. Ako nemate nalog, potrebno je da ga kreirate.
Vraćanje televizora na fabrička podešavanja
(MENU/123)
MENU
Podrška
Sam. dijagnost.
Resetuj Prob. sad
Ova opcija vraća sve postavke televizora (osim postavki za Internet i mrežnih postavki) na fabričke vrednosti.
1.
Izaberite stavku Resetuj. Prikazaće se prozor za unos zaštitnog PIN kоda.
2.
Unesite zaštitni PIN kôd i pritisnite Da. Sve postavke će biti resetovane. Televizor će se isključiti i automatski
ponovo uključiti, a zatim će se prikazati prozor Podešavanje
""
Više informacija o prozoru Podešavanje potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz televizor.
Korišćenje televizora kao izložbenog modela (u prodajnim objektima)
(MENU/123)
MENU
Podrška
Režim korišćenja Prob. sad
Možete da koristite televizor kao izložbeni model u prodajnim objektima kada aktivirate režim Prodavnica.
"" Za sve ostale namene pritisnite Kućna up..
"" Kada koristite režim Prodavnica, neke funkcije su onemogućene, a televizor se automatski resetuje nakon zadatog
vremena.
Pravljenje rezervne kopije podataka sa televizora pomoću uređaja UHD
Evolution Kit
(MENU/123)
MENU
Sistem
Rez. kopija UHD razvojnog kompleta Prob. sad
Možete da nadogradite Samsung televizor uređajem 2016 Evolution Kit ili novijim i tako otključate najnovije
funkcije i usluge koje obezbeđuje kompanija Samsung Electronics. Da biste mogli da obavite nadogradnju, potrebno
je da prvo napravite rezervnu kopiju aktuelnih podataka i aplikacija na televizoru i da ih učinite kompatibilnim
pomoću uređaja Evolution Kit.
Da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa televizora,
1.
Izaberite stavku Pokreni. Time ste napravili rezervnu kopiju podataka sa televizora.
""
2.
Ne isključujte televizor niti kabl za napajanje tokom pravljenja i kopiranja rezervnih kopija podataka.
Po završetku pritisnite Završeno.
Ažuriranje snimljenih programa
(MENU/123)
MENU
Sistem
Ažuriranje snimljenih programa
Na Samsung televizoru možete da gledate snimljeni program sa USB uređaja ako je televizor nadograđen pomoću
uređaja 2016 Evolution kit ili novije verzije istog.
Da biste konvertovali snimljeni program,
1.
U USB priključak (5 V, 1A) priključite USB uređaj sa snimcima programa.
2.
U meniju Sistem pritisnite Ažuriranje snimljenih programa. Pojaviće se prozor Ažuriranje snimljenih
3.
Izaberite stavku Pokreni. Pokrenite konverziju, nakon koje će materijal moći pravilno da se reprodukuje na
4.
programa.
televizoru.
""
Ne isključujte televizor niti kabl za napajanje tokom procesa nadogradnje.
""
Ne isključujte USB uređaj tokom ovog procesa.
Po završetku pritisnite Završeno.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Automatsko pokretanje usluge za podatke
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
(MENU/123)
MENU
Emitovanje
Postavke kanala
Samopok. serv. za pod
Možete da odredite da li će se usluga za podatke pokretati automatski ili ne. Ako kanal koji trenutno gledate pruža
uslugu za podatke, možete u raznim uslugama za podatke da uživate tako što ćete da pritisnete dugme .
"" Ova funkcija nije dostupna kad je neka sekundarna funkcija aktivna.
"" Dostupne informacije u usluzi za podatke mogu da se razlikuju u zavisnosti od kanala.
"" Prilikom korišćenja usluge za podatke možda neće biti moguće menjanje kanala pomoću numeričke dugmadi, u zavisnosti
od usluge.
"" Ako je funkcija Samopok. serv. za pod podešena na Uklj., prikazaće se prozor učitavanja i funkcija privremeno neće biti
dostupna.
HbbTV
"" HbbTV predstavlja uslugu za prenos podataka u nekim zemljama.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Neki kanali možda ne podržavaju HbbTV.
Da biste mogli da koristite HbbTV, preuzmite, instalirajte i pokrenite vidžet HbbTV sa portala SAMSUNG APPS, pa
pratite uputstva na ekranu.
Funkcija HbbTV je podrazumevano isključena. Da biste koristili funkciju HbbTV, idite na opciju (MENU/123)
MENU Sistem Usluga za podatke i podesite je na Omogući. (u zavisnosti od zemlje)
●●
Funkcija HbbTV nije dostupna dok je aktivna funkcija Timeshift, kao ni prilikom reprodukcije snimljenog video
zapisa.
●●
Aplikacija u funkciji HbbTV može privremeno da prestane sa radom u zavisnosti od uslova emitovanja i
dobavljača aplikacije.
●●
Aplikaciju u funkciji HbbTV moguće je koristiti samo kada je mreža televizora povezana na spoljnu mrežu.
Aplikacija može da prestane sa radom u zavisnosti od uslova mrežnog okruženja.
●●
Ako je trenutni kanal kompatibilan sa HbbTV i drugim režimima za unos teksta, aktivirajte teletekst tako što
ćete dvaput pritisnuti dugme TTX.
Korišćenje funkcije HbbTV:
●●
Kada se na ekranu prikazuje obaveštenje (sa
itd.) da je u toku pristupanje funkciji HbbTV.
●●
Pomoću daljinskog upravljača pritisnite TTX da biste aktivirali režim za unos teksta HbbTV.
●●
Pomoću daljinskog upravljača dvaput pritisnite TTX da biste aktivirali režim za unos teksta koji nije HbbTV.
Korišćenje kartice za gledanje televizije („CI ili CI+ kartice“)
"" Dostupna su 2 otvora za CI kartice, u zavisnosti od modela.
"" Isključite televizor pre priključivanja ili uklanjanja „CI ili CI+ kartice“.
Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički
interfejs)
Ubacite „CI ili CI+ karticu“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički interfejs) kao što je prikazano na slici ispod.
Korišćenje „CI ili CI+ kartice“
Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate umetnuti „CI ili CI+ KARTICU“.
●●
Televizori kompanije Samsung primenjuju standard CI+ 1.3. Ako se na televizoru prikaže poruka „Šifrovan
signal“, razlog može da bude neusklađenost sa verzijom CI+ 1.3. U slučaju problema, obratite se korisničkom
centru kompanije Samsung.
●●
Ukoliko niste umetnuli „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.
●●
Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale
informacije, prikazaće se za oko 2–3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluge.
●●
Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja
označava da je lista kanala ažurirana.
"" „CI ili CI+ KARTICU“ kupujete od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
"" Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
"" Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u smeru koji je označen na njoj.
"" Položaj slota COMMON INTERFACE (zajednički interfejs) može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
"" Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.
"" U slučaju bilo kakvih problema, obratite se dobavljaču usluge.
"" Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće
videti.
Funkcija teleteksta
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Na početnoj stranici teleteksta nalaze se informacije o načinu korišćenja te usluge. Za ispravan prikaz informacija
iz teleteksta, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se
možda neće prikazati.
"" Stranice teleteksta možete listati pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.
/ Teletekst uključen / mešano / isključen: aktiviranje režima teleteksta za trenutni kanal. Pritisnite ovo dugme
dvaput ako želite da se teletekst prikazuje preko ekrana na kojem se emituje program. Pritisnite ga još jednom da
biste isključili prikaz teleteksta.
8 Memoriši: memorisanje stranice teleteksta.
4 Veličina: Pritisnite ovo dugme da biste u gornjoj polovini ekrana videli teletekst dvostruke veličine. Pritisnite ga
ponovo da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana. Pritisnite ga još jednom da biste se vratili na normalan
prikaz.
9 Zadrži: Koristi se za zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više podstranica koje se
otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.
Dugmad u boji (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako TV stanica koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta
obeležene su bojama i možete ih izabrati pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenoj
temi. Prikazaće se nova stranica obeležena bojom. Na isti način možete da birate i stavke. Da bi se prikazala
prethodna ili sledeća stranica, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.
0 Režim: biranje režima teleteksta (LISTA/FLOF). Ako ovo dugme pritisnete u režimu LISTA, aktiviraće se režim
čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da sačuvate informacije sa stranice teleteksta pomoću dugmeta 8
(Memoriši).
1 Podstranica: prikazivanje dostupne podstranice.
2 Stranica nagore: prikazivanje sledeće stranice teleteksta.
3 Stranica nadole: prikazivanje prethodne stranice teleteksta.
6 Indeks: Koristi se za prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kom trenutku u toku korišćenja teleteksta.
5 Otkrij: prikazivanje skrivenog teksta (npr. odgovora na pitanja iz kviza). Da bi se prikazao normalni ekran,
pritisnite dugme još jednom.
7 Otkaži: umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa slikom programa koji se emituje.
Tipična stranica teleteksta
Deo
Sadržaj
A
Broj izabrane strane.
B
Oznaka emitovanog kanala.
C
Broj otvorene stranice ili indikatori za pretraživanje.
D
Datum i vreme.
E
Tekst.
F
Statusne informacije. FASTEXT informacije.
Kako se dobija Podrška
Podrška pomoću funkcije Daljinsko upravljanje
(MENU/123)
MENU
Podrška
Daljinsko upravljanje Prob. sad
Ako vam je potrebna pomoć za televizor, putem ove funkcije kompanija Samsung Electronics može daljinski
da obavi dijagnostiku. Potrebno je da pročitate i prihvatite odredbe ugovora o usluzi pre nego što započnete
korišćenje ove funkcije. Tehničar kompanije Samsung Electronics će zatim postaviti daljinski dijagnozu, popraviti i
ažurirati televizor.
"" Za ovu opciju potrebna je Internet veza.
Od čega se sastoji daljinsko održavanje?
Samsung funkcija daljinske podrške nudi direktnu podršku od strane tehničkog lica kompanije Samsung, koje može
daljinski da:
●●
Obavi dijagnostiku televizora
●●
Umesto vas podesi postavke televizora
●●
Obavi fabričko resetovanje televizora
●●
Instalira preporučene ispravke firmvera
Kako to funkcioniše?
Daljinsko održavanje televizora od strane Samsung tehničkog osoblja je jednostavno.
1.
Pozovite Samsung centar i zatražite daljinsku podršku.
2.
Otvorite meni na televizoru i idite na odeljak Podrška.
3.
Pritisnite Daljinsko upravljanje, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe ugovora o korišćenju usluge. Kada se
4.
Predstavnik će zatim pristupiti televizoru.
pojavi prozor za unos PIN koda, saopštite predstavniku PIN kôd.
Pronalaženje kontakt-informacija servisa
(MENU/123)
MENU
Podrška
Obr. se kom. Samsung
Pomoću ove opcije možete pronaći adresu Web lokacije kompanije Samsung, kontakt-telefon korisničkog centra,
broj modela televizora, verziju softvera na televizoru, informacije o Smart Hub-u i ostale informacije potrebne da
biste dobili uslugu servisiranja od predstavnika kompanije Samsung ili preko Web lokacije kompanije Samsung.
"" Pritisnite dugme
da biste videli licencu za softver otvorenog koda.
Postoji problem sa slikom
Testiranje slike
(MENU/123)
MENU
Podrška
Sam. dijagnost.
Test slike Prob. sad
Pre nego što pregledate listu problema i mogućih rešenja navedenu ispod, pokrenite Test slike da biste utvrdili da
li je problem u televizoru. Test slike prikazuje sliku visoke rezolucije na kojoj možete uočiti greške ili nepravilnosti,
ako ih ima.
Problem
Treperenje i
zatamnjivanje
Komponentna veza/boja
ekrana
Probajte ovo!
Ako slika na Samsung televizoru treperi i povremeno se zatamnjuje, možda ćete morati
da onemogućite neku od funkcija za uštedu energije. Onemogućite funkciju Šted. energije
((MENU/123) MENU Sistem Eko rešenje Šted. energije) ili Eko senzor ((MENU/123)
MENU Sistem Eko rešenje Eko senzor).
Ako boja na ekranu Samsung televizora nije odgovarajuća ili crna i bela boja ne deluju
prirodno, pokrenite Test slike ((MENU/123) MENU Podrška Sam. dijagnost. Test
slike).
Ako rezultati testa ukazuju na to da problem nije u televizoru, uradite sledeće:
●● Proverite da li su ulazni video priključci na uređaju One Connect povezani sa
odgovarajućim izlaznim video priključcima spoljnog uređaja.
●● Proverite i druge kablove. Ako je televizor povezan sa spoljnim uređajem preko
komponentnog kabla, proverite da li su konektori Pb, Pr i Y uključeni u odgovarajuće
priključke.
Osvetljenost ekrana
Ako su boje na Samsung televizoru dobre, ali su malo tamnije ili svetlije nego što treba,
pokušajte da prvo podesite postavke navedene ispod.
●● Otvorite meni Slika i podesite postavke Poz. svetlo, Kontrast, Osvetljenje, Oštrina, Boja i
Past. (Z/C).
Dvostruki prikaz,
zamućenje i
podrhtavanje
Ako na ekranu primetite dvostruku sliku ili zamućenost, pokušajte da rešite problem pomoću
funkcije Auto Motion Plus ((MENU/123) MENU Slika Opcije slike Auto Motion
Plus).
Neželjeno isključivanje
uređaja
Ako se Samsung televizor sâm isključuje, pokušajte da onemogućite neke od funkcija
televizora za uštedu struje. Pogledajte da li je omogućena funkcija Prog. isključ. ((MENU/123)
MENU Sistem Vreme Prog. isključ.). Funkcija Prog. isključ. automatski isključuje
televizor nakon zadatog vremena. Ako je funkcija Prog. isključ. onemogućena, pogledajte da
li su omogućene funkcije Isklj. bez signala ((MENU/123) MENU Sistem Eko rešenje
Isklj. bez signala) ili Aut. uk. isk. ((MENU/123) MENU Sistem Eko rešenje Aut. uk.
isk.) i onemogućite ih.
Problemi sa uključivanjem
Kada se televizor uključi, prijemnik daljinskog upravljača treperi 5 puta pre uključivanja
ekrana.
Ako imate problema sa uključivanjem Samsung televizora, obavite sledeće provere pre
nego što pozovete servis. Proverite da li je kabl za napajanje televizora pravilno priključen
na oba kraja i da li daljinski upravljač normalno radi. Proverite da li je antenski kabl ili kabl za
kablovsku televiziju pravilno priključen. Ako koristite kablovski/satelitski uređaj, proverite da li
je pravilno priključen i uključen.
Nije moguće pronaći
kanal
Ako televizor nije povezan sa kablovskim ili satelitskim uređajem, pokrenite Podešavanje
((MENU/123) MENU Sistem Podešavanje) ili Automatsko traženje (Emitovanje
Automatsko traženje).
Problem
Probajte ovo!
Slika na televizoru ne
izgleda tako dobro kao u
prodavnici.
Svi monitori u prodavnici prikazuju digitalne HD kanale.
Ako koristite analogni kablovski/set-top box uređaj, pređite na digitalni set-top box uređaj.
Koristite HDMI ili komponentne kablove da biste dobili HD kvalitet slike (High Density – visoka
rezolucija).
Mnogi HD kanali emituju SD sadržaj (Standard Definition – standardna rezolucija) čija je
rezolucija veštački povećana. Pronađite kanal koji emituje pravi HD sadržaj.
●● Kablovska/satelitska pretplata: Isprobajte HD kanale iz liste kanala.
●● Povezivanje antene (zemaljska/kablovska): Probajte HD kanale nakon pokretanja funkcije
Automatsko traženje.
Podesite izlaznu rezoluciju na kablovskom/satelitskom uređaju na 1080i ili 720p.
Slika je izobličena.
Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama
poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima.
Slab signal ili loš kvalitet signala mogu da izazovu izobličenje slike. Problem nije u televizoru.
Kada se mobilni telefoni koriste blizu televizora (na udaljenosti do 1 m), može doći do pojave
šuma na analognim i digitalnim kanalima.
Boja je pogrešna ili nema
boje.
Ako koristite komponentni kabl, proverite da li je uključen u odgovarajuće priključke. Usled
nepravilnog povezivanja može doći do problema sa bojama ili prikazivanja praznog ekrana.
Boja je slaba ili slika nije
dovoljno svetla.
Otvorite meni Slika i podesite sledeće postavke: Režim slike, Osvetljenje, Oštrina i Boja.
Pogledajte da li je omogućena funkcija Šted. energije ((MENU/123) MENU Sistem
rešenje Šted. energije).
Pokušajte da resetujete sliku. ((MENU/123) MENU Slika Resetovanje slike)
Na ivici ekrana pojavljuje
se isprekidana linija.
Promenite Veličina slike na 16:9.
Promenite rezoluciju kablovskog/satelitskog uređaja.
Slika je crno-bela.
Ako koristite kompozitni AV ulaz, priključite video kabl (žuti) u zeleni konektor komponentnog
priključka na televizoru.
Eko
"" Ako se probna slika ne pojavi ili postoji šum ili izobličenje, možda je problem u televizoru. Zatražite pomoć od korisničkog
centra kompanije Samsung.
"" Ako se probna slika pravilno prikazuje, možda je problem u spoljnom uređaju. Proverite kablove.
"" Ako se problem i dalje javlja, proverite jačinu signala ili pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.
Zvuk se ne čuje jasno
Testiranje zvuka
(MENU/123)
MENU
Podrška
Sam. dijagnost.
Test zvuka Prob. sad
Ako televizor reprodukuje melodiju funkcije Test zvuka bez izobličenja, možda je problem u spoljnom uređaju ili
jačini emitovanog signala.
Problem
Probajte ovo!
Nema zvuka ili je jačina
zvuka preslaba na najvećoj
vrednosti.
Proverite jačinu zvuka na uređaju (kablovski/satelitski uređaj, DVD, Blu-ray itd.) koji je
priključen u televizor.
Kvalitet slike je dobar, ali
nema zvuka.
Podesite (MENU/123) Lista zvučnika na Zvučnik TV-a ili (MENU/123) MENU Zvuk
Postavke zvučnika Izaberite zvučnik na Zvučnik TV-a.
Ako koristite spoljni uređaj, proverite opcije audio izlaza na uređaju. (Na primer, možda
ćete morati da promenite audio opciju kablovskog uređaja na HDMI ako je uređaj povezan
sa televizorom pomoću HDMI kabla.)
Da biste čuli zvuk sa računara, povežite spoljni zvučnik na izlazni priključak za zvuk na
računaru.
Ako televizor ima priključak za slušalice, proverite da li su slušalice priključene.
Resetujte povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga
priključiti.
Zvučnici proizvode čudan
zvuk.
Proverite da li je audio kabl uključen u odgovarajući izlazni audio priključak na spoljnom
uređaju.
Proverite informacije o signalu ako koristite antensku/kablovsku vezu. Slab signal može
da izazove izobličenje zvuka.
Pokrenite Test zvuka ((MENU/123) MENU Podrška Sam. dijagnost. Test zvuka).
3D slika nije oštra
Testiranje kvaliteta 3D slike
(MENU/123)
MENU
Podrška
Sam. dijagnost.
Test 3D slike Prob. sad
Ako se probna slika ne pojavi ili postoji šum ili izobličenje, možda je problem u televizoru. Zatražite pomoć od
korisničkog centra kompanije Samsung.
"" Ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije S9W.
"" Da biste testirali kvalitet 3D slike, morate da nosite 3D naočare koje su uparene sa televizorom.
"" Da biste mogli da koristite funkciju 3D, potrebno je da kupite 3D naočare.
Problem
Probajte ovo!
3D naočare ne rade
pravilno.
Proverite da li su naočare uključene.
Funkcija 3D možda neće pravilno raditi ako se u blizini televizora nalaze drugi uređaji koji
podržavaju 3D ili elektronski uređaji koji su uključeni.
Ako postoji problem, druge elektronske uređaje držite na što većoj udaljenosti od aktivnih
3D naočara.
3D slika nije oštra.
Idealna udaljenost za gledanje slike iznosi najmanje tri visine ekrana.
Preporučujemo da gledate 3D sadržaj tako da vam oči budu u visini ekrana.
Baterije 3D naočara su se
ispraznile.
Isključujte 3D naočare kada ih ne koristite. Ako 3D naočare budete ostavljali uključene,
skratiće se radni vek baterije.
Postoji problem sa emitovanim signalom
Problem
Probajte ovo!
●● Proverite da li je koaksijalni kabl pravilno uključen u televizor.
Televizor ne prima signal za
sve kanale.
●● Pokrenite Podešavanje ((MENU/123)
traženje ((MENU/123)
MENU
MENU
Emitovanje
Sistem
Podešavanje) ili Automatsko
Automatsko traženje).
●● Ako koristite antenu, proverite da li je pravilno usmerena i da li su svi kablovi pravilno
uključeni.
Nema titla na digitalnim
kanalima.
Idite na Titlovi ((MENU/123) MENU
Režim titla.
Neki kanali možda ne sadrže titl.
Sistem
Dostupnost
Titlovi) i promenite
Slika je izobličena.
Komprimovanje video sadržaja može da prouzrokuje izobličenje slike. Ovo se posebno
odnosi na slike koje se brzo menjaju, kao što su sportski programi i akcioni filmovi.
Slab signal može da izazove izobličenje slike. To ne ukazuje na problem sa televizorom.
Povezivanje računara nije moguće
Problem
Probajte ovo!
Pojavljuje se poruka „Režim
nije podržan“.
Izlaznu rezoluciju na računaru podesite u skladu sa podržanim rezolucijama na televizoru.
Video signal je u redu, ali se
ne čuje zvuk.
Ako koristite HDMI vezu, proverite postavke audio izlaza na računaru.
Ako koristite HDMI-DVI kabl, potreban je zaseban kabl za zvuk.
Povezivanje na Internet nije moguće
Problem
Probajte ovo!
Povezivanje na bežičnu
mrežu nije uspelo.
Proverite da li je bežični modem/ruter uključen i povezan na Internet.
Ažuriranje softvera putem
Interneta nije uspelo.
Proverite status mrežne veze ((MENU/123) MENU Mreža Status mreže).
Ako televizor nije povezan na mrežu, povežite ga.
Nadogradnja se neće nastaviti ako već imate najnoviju verziju softvera.
Usluga za podatke
Problem
Probajte ovo!
Zašto dobijam poruke
na ekranu kada nisam
izabrao/la opciju Usluga
za podatke?
Ako je opcija Samopok. serv. za pod podešena na Uklj., poruke će se automatski prikazivati na
ekranu kada gledate kanal koji podržava uslugu za podatke. Ako kanal ne podržava uslugu za
podatke, poruke na ekranu se neće pojavljivati.
Ako ne želite da primate poruke usluge za podatke, onemogućite Samopok. serv. za pod.
Kako da sakrijem poruke
usluge za podatke?
Pritisnite i držite dugme RETURN. Ako ne želite da primate poruke usluge za podatke,
onemogućite Samopok. serv. za pod.
Kako se koristi usluga za
podatke?
Ako omogućite Automatsko pokretanje usluge za podatke, automatski će se prikazivati
poruke na ekranu dok gledate kanal koji podržava uslugu za podatke. Pritiskanjem
odgovarajuće dugmadi na ekranu pristupate dodatnim funkcijama, kao i funkcijama koje nudi
dati kanal.
Šta je to interaktivna
usluga i kako
funkcioniše?
Interaktivne usluge uključuju anketiranje gledalaca, kvizove, zahteve za karte, kupovinu
proizvoda i druge tipove interakcije između gledalaca i TV stanice. Potrebno je da otvorite
nalog kod emitera i da se prijavite na nalog da biste uživali u interaktivnim uslugama koje nudi.
Imajte u vidu da su interaktivne usluge dostupne samo kada je televizor povezan na Internet.
Pored toga, funkcija T-Commerce zahteva da imate sertifikat.
Kopirajte sertifikat sa računara na USB uređaj i priključite taj uređaj u televizor. (Interaktivne
usluge još nisu u ponudi. Tačan datum pokretanja usluge zavisi od emitera.)
Prikazuje se poruka sa
tekstom „Prijem“, ali se
ništa ne dešava.
To ukazuje da je došlo do greške tokom prijema podataka. Na ekranu će se pojaviti i poruka o
grešci u izvršavanju. Ako se to dogodi, pokušajte ponovo.
Ništa se ne prikazuje na
ekranu nakon pokretanja
usluge za podatke.
Pokretanje usluge za podatke je još u toku ili je emiter prekinuo signal.
Funkcija Planiraj snimanje/Timeshift ne radi
Problem
Planiraj snimanje ne može da se
koristi.
Probajte ovo!
Proverite da li je USB uređaj povezan sa televizorom.
Snimanje će se automatski zaustaviti ako signal postane preslab. Funkcija Timeshift
neće raditi ako nema dovoljno slobodnog prostora na USB uređaju.
Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne radi
Problem
Probajte ovo!
Funkcija Anynet+ ne radi.
Proverite da li uređaj podržava funkciju Anynet+. Sistem Anynet+ podržava samo uređaje
kompatibilne sa tehnologijom Anynet+.
Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja pravilno priključen.
Proverite veze kabla Anynet+ uređaja.
Idite na Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) MENU Sistem Anynet+ (HDMI-CEC)) i
proverite da li je Anynet+ (HDMI-CEC) podešen na Uklj..
Proverite da li se daljinski upravljač nalazi u TV režimu.
Proverite da li daljinski upravljač podržava funkciju Anynet+.
Funkcija Anynet+ neće raditi kad su aktivne neke druge funkcije, kao što su Pretraga kanala,
Smart Hub, Plug & Play, itd.
Ako ste isključili i ponovo priključili HDMI kabl, ponovo pretražite uređaje ili isključite i uključite
televizor.
Želim da pokrenem
Anynet+.
Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan sa televizorom, a zatim otvorite meni
Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) MENU Sistem Anynet+ (HDMI-CEC)) da biste
proverili da li je opcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj..
Želim da isključim
Anynet+.
Pritisnite Prikaži TV u meniju Anynet+.
Sa liste Spoljni izvor izaberite uređaj koji nije Anynet+.
Na ekranu se pojavljuje
poruka „Povezivanje
Anynet+ uređaja…“ ili
„Prekid veze sa Anynet+
uređajem“.
Daljinski upravljač ne možete da koristite dok konfigurišete funkciju Anynet+ ili prelazite u
režim gledanja. Koristite daljinski upravljač nakon što televizor obavi konfigurisanje funkcije
Anynet+ ili pređe u režim gledanja.
Anynet+ uređaj ne
reprodukuje sadržaj.
Ne možete da koristite funkciju reprodukovanja dok je u toku Podešavanje.
Priključeni uređaj nije
prikazan.
Proverite da li uređaj podržava Anynet+.
Proverite da li je HDMI kabl pravilno priključen.
Idite na Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) MENU Sistem Anynet+ (HDMI-CEC)) i
proverite da li je Anynet+ (HDMI-CEC) podešen na Uklj..
Ponovo potražite Anynet+ uređaje.
Anynet+ uređaji moraju biti povezani sa televizorom pomoću HDMI kabla. Proverite da li je
uređaj povezan sa televizorom pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju
funkciju Anynet+.
Ako je veza prekinuta usled nestanka struje ili isključivanja HDMI kabla, ponovo potražite
uređaj.
Zvuk televizora se ne
reprodukuje preko
risivera.
Povežite optički kabl sa televizorom i risiverom.
ARC omogućava da se digitalni zvuk šalje sa televizora preko HDMI (ARC) priključka.
Međutim, funkcija ARC je dostupna samo ako je televizor povezan sa audio prijemnikom koji
podržava ARC.
Ako se pojavi problem sa pokretanjem/korišćenjem aplikacija
Problem
Probajte ovo!
Aplikacija je uspešno
pokrenuta, ali je na
engleskom jeziku. Kako
da promenim jezik?
Jezik koji podržava aplikacija može da se razlikuje od jezika korisničkog interfejsa aplikacije.
Mogućnost promene jezika zavisi od dobavljača usluga.
Moja aplikacija ne radi.
Obratite se dobavljaču usluga.
Pogledajte odeljak za pomoć na Web lokaciji dobavljača aplikacije.
Ne mogu da pustim datoteku
Problem
Neke datoteke nije
moguće reprodukovati.
Probajte ovo!
Ovaj problem može da se javi kod datoteka sa velikom brzinom reprodukcije. Moguće je
reprodukovati većinu datoteka, ali ćete možda imati problema sa datotekama sa velikom
brzinom reprodukcije.
Želim da resetujem televizor
Resetovanje
Putanja
Opis
Resetovanje
postavki
(MENU/123) MENU
Podrška Sam. dijagnost.
Resetuj
Resetujte ove i sve ostale postavke osim mrežnih postavki na
fabričke vrednosti: Slika, Zvuk, Kanal, Smart Hub.
Resetovanje Smart
Hub-a
(MENU/123) MENU
Smart Hub Ponovo
pokrenite Smart Hub
Resetuje sva podešavanja Smart Hub-a na fabričke vrednosti
i briše sve sačuvane informacije u vezi sa Samsung nalozima i
povezanim nalozima na drugim uslugama, kao i aplikacijama Smart
Hub-a i ugovorima o korišćenju usluge Smart Hub.
Drugi problemi
Problem
Probajte ovo!
Televizor je vreo.
Ako gledate televizor duži vremenski period, ekran će se ugrejati. Toplota ekrana se širi
kroz unutrašnje otvore koji se nalaze duž gornjeg dela televizora. Međutim, nakon duže
upotrebe i donji deo može da bude topao na dodir. Deca koja gledaju televizor moraju da
budu pod stalnim nadzorom odraslih da ne bi dodirivala televizor. Imajte u vidu da toplota
ne predstavlja kvar televizora i ne utiče na njegov rad.
Slika se ne prikazuje preko
celog ekrana.
Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3)
povećane rezolucije.
Crne trake na vrhu i dnu ekrana pojaviće se pri reprodukciji filmova čiji se odnos širine/
visine razlikuje od odnosa širine/visine televizora.
Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na televizoru na ceo ekran.
Pojavljuje se poruka „Režim
nije podržan“.
Televizor ne podržava izlaznu rezoluciju priključenog uređaja. Proverite rezoluciju koju
podržava televizor, pa u skladu sa tim podesite izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja.
Opcija Titlovi u meniju
televizora je zatamnjena.
Ne možete da izaberete meni Titlovi ako ste izabrali izvor signala koji je sa televizorom
povezan preko HDMI ili komponentne veze. Da bi se titl prikazivao, uključite titl na spoljnom
uređaju.
Televizor miriše na plastiku.
Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.
Opcija Informacije o signalu
koja se nalazi u delu Sam.
dijagnost. nije aktivna.
Proverite da li je trenutni kanal digitalni.
Opcija Informacije o signalu je dostupna samo za digitalne kanale.
Televizor je nagnut na jednu
stranu.
Skinite postolje televizora i ponovo ga montirajte.
Opcija Emitovanje je
deaktivirana.
Opcija Emitovanje je dostupna samo kada je Spoljni izvor podešen na TV.
Meniju Emitovanje ne može da se pristupi tokom gledanja televizije preko kablovskog
uređaja ili satelitskog risivera.
Meniju Emitovanje ne može da se pristupi dok je snimanje u toku i dok radi funkcija
Timeshift.
Problem
Probajte ovo!
Postavke se brišu nakon 5
minuta i prilikom svakog
isključivanja televizora.
Ako je opcija Režim korišćenja podešena na Prodavnica, audio i video postavke televizora
se automatski resetuju svakih 5 minuta.
Prebacite Režim korišćenja ((MENU/123) MENU Podrška Režim korišćenja) na
Kućna up..
Povremeno dolazi do
gubitka zvuka ili slike.
Proverite kako su povezani kablovi i ponovo ih priključite.
Do gubitka zvuka ili slike može da dođe usled korišćenja previše krutih ili debelih kablova.
Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni za dugotrajnu upotrebu. Ako televizor
montirate na zid, preporučuje se korišćenje kablova čiji je konektor pod uglom od 90
stepeni.
Na maski televizora nalaze
se sitne čestice.
U pitanju je deo dizajna uređaja, a ne defekt.
Meni funkcije PIP nije
dostupan.
Funkcija PIP dostupna je samo tokom reprodukcije video snimka na glavnom ekranu sa
HDMI ili komponentnog izvora signala.
Na ekranu se pojavljuje POP
(reklamna traka televizora).
Prebacite Režim korišćenja ((MENU/123)
Kućna up..
Iz televizora se čuje
pucketanje.
Širenje i skupljanje spoljnog kućišta televizora može da dovede do pucketanja. To nije kvar
na proizvodu. Televizor je bezbedan za korišćenje.
Televizor bruji.
Ovaj televizor koristi brzu komutaciju kola i jaku struju. U zavisnosti od nivoa osvetljenosti
koji se koristi, može da izgleda kao da proizvodi više šuma od običnog televizora.
Televizor je prošao stroge procedure kontrole kvaliteta koje ispunjavaju naše stroge
zahteve u vezi sa radnim karakteristikama i pouzdanošću.
Blagi šum koji potiče od televizora smatra se normalnim i ne predstavlja razlog za zamenu
uređaja ili povraćaj novca.
MENU
Podrška
Režim korišćenja) na
Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Pre korišćenja funkcija Snimanje i Planiraj snimanje
●●
Da biste mogli da podesite funkciju Planiraj snimanje, potrebno je da prvo podesite sat na televizoru.
Podesite Sat ((MENU/123) MENU Sistem Vreme Sat).
●●
Za funkcije Planiraj gledanje i Planiraj snimanje možete da napravite najviše 30 unosa ukupno.
●●
Snimci su zaštićeni pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management) i nije ih moguće reprodukovati na
računaru niti na drugim televizorima. Uz to, pomenute snimke nećete moći da reprodukujete ni na vašem
televizoru ako mu se zameni elektronika za reprodukovanje i snimanje video zapisa.
●●
Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska brzine 5400 o/min ili više. Samo, imajte u vidu da USB čvrsti
diskovi tipa RAID nisu podržani.
●●
USB memorijski uređaji nisu podržani.
●●
Ukupan kapacitet za snimanje može da se razlikuje u zavisnosti od raspoloživog prostora na čvrstom disku i
nivoa kvaliteta snimanja.
●●
Funkcija Planiraj snimanje zahteva 100 MB slobodnog prostora na USB uređaju za skladištenje. Snimanje se
zaustavlja kada na uređaju ostane manje od 50 MB slobodnog prostora za skladištenje.
●●
Ako na uređaju za skladištenje ostane manje od 500 MB prostora dok je aktivna funkcija Planiraj snimanje ili
Timeshift, zaustaviće se samo snimanje.
●●
Maksimalno vreme snimanja je 720 minuta.
●●
Video zapis se reprodukuje u skladu sa postavkama televizora.
●●
Ako se tokom snimanja promeni ulazni signal, sa ekrana će nestati slika dok se promena ne obavi. U tom
slučaju, snimanje će se nastaviti, ali dugme
neće biti dostupno.
●●
Prilikom korišćenja funkcije Snimanje ili Planiraj snimanje, snimanje će stvarno započeti sekundu ili dve nakon
zadatog vremena.
●●
Ako je funkcija Planiraj snimanje aktivna tokom snimanja na HDMI-CEC spoljnom uređaju, prioritet će biti dat
funkciji Planiraj snimanje.
●●
Pri povezivanju uređaja za snimanje sa televizorom automatski će biti izbrisane snimljene datoteke koje nisu
pravilno sačuvane.
●●
Ako je aktivna funkcija Tajmer isključiv. ili Aut. uk. isk., televizor će zanemariti ove postavke, snimanje će se
nastaviti, a televizor će se isključiti kada se snimanje završi.
Pre korišćenja funkcije Timeshift
●●
Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska brzine 5400 o/min ili više. Samo, imajte u vidu da USB čvrsti
diskovi tipa RAID nisu podržani.
●●
USB memorijski uređaji i fleš uređaji nisu podržani.
●●
Ukupan kapacitet za snimanje može da se razlikuje u zavisnosti od raspoloživog prostora na čvrstom disku i
nivoa kvaliteta snimanja.
●●
Ako na uređaju za skladištenje ostane manje od 500 MB prostora dok je aktivna funkcija Planiraj snimanje ili
Timeshift, zaustaviće se samo snimanje.
●●
Maksimalna dužina korišćenja funkcije Timeshift je 90 minuta.
●●
Funkcija Timeshift se ne može koristiti na zaključanim kanalima.
●●
Video zapis sa vremenskim pomakom se reprodukuje u skladu sa postavkama televizora.
●●
Funkcija Timeshift može automatski da se isključi kada se popuni sav prostor za skladištenje.
●●
Funkcija Timeshift zahteva 1,5 GB slobodnog prostora na USB uređaju za skladištenje.
Pročitajte pre korišćenja režima 3D
"" Ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije S9W.
Mere predostrožnosti za 3D
[[ Upozorenje
●●
Kada 3D video zapis gledate pod svetlom fluorescentne lampe (50 Hz – 60 Hz) ili lampe sa tri talasne dužine,
može da dođe do neznatnog treperenja slike.
""
●●
Ako do toga dođe, prigušite ili isključite svetlo.
Ako promenite režim izvora dok gledate 3D film, 3D funkcija će možda biti automatski onemogućena na
televizoru.
""
Ako do toga dođe, 3D naočare će se možda same isključiti.
●●
Ako ležite na boku dok televizijski program gledate pomoću 3D naočara, slika će možda biti tamna ili neće biti
vidljiva. Doživljaj koji pruža 3D efekat može da se razlikuje u zavisnosti od gledaoca. 3D efekat možda neće
biti vidljiv ako vam se vizuelna sposobnost levog oka u velikoj meri razlikuje od vizuelne sposobnosti desnog
oka.
●●
Ako dođe do oštećenja nekog dela 3D naočara ili njihovih stakala ili ako dođe do nekog problema sa njima,
znajte da neće moći da se poprave i da ćete morati da ih zamenite. Ako se naočare pokvare u garantnom
roku, računajte na besplatnu popravku ili zamenu. Ako dođe do oštećenja naočara krivicom korisnika ili ako
istekne garantni rok, biće potrebno da kupite novi par naočara.
●●
Ako vam se dioptrije očiju znatnije razlikuju, moguće je da ćete lošije videti 3D efekte ili ih uopšte nećete
videti.
●●
Vodite računa da se nalazite u radnom dometu naočara dok gledate 3D video zapis.
""
Ako na 3 sekunde izađete iz radnog dometa naočara, slika više neće biti 3D.
""
Ako se 3D naočare nađu van radnog dometa, signal sa televizora će se prekinuti, a nakon nekoliko sekundi 3D
funkcija naočara će se isključiti. U tom slučaju, crvena LED dioda svetleće 3 sekunde.
●●
3D naočare možda neće raditi pravilno ako dođe do smetnje od strane drugih 3D proizvoda ili elektronskih
uređaja koji rade na frekvenciji 2,4 GHz, npr. mikrotalasna pećnica ili pristupna tačka za Internet. Ako dođe
do nepravilnog rada 3D funkcije zbog smetnji, udaljite sve ostale elektronske ili bežične komunikacione
uređaje od naočara i televizora što je dalje moguće.
●●
Svetlina slike će možda biti umanjena ako 3D video zapis gledate na mestu izloženom direktnoj sunčevoj
svetlosti ili jakom osvetljenju.
●●
Može da dođe do nepravilnog rada 3D naočara ako se u blizini nalazi električno polje ili predmet od metala,
npr. čelična ploča. Naočare držite što je dalje moguće od električnih polja i predmeta od metala.
●●
Naočare mogu da se isključe ako se duži vremenski period ne pomerite tokom gledanja 3D video zapisa (važi
za model SSG-3570).
●●
Ako se 3D naočare ne uključe odmah kada ih stavite dok je televizor u 3D režimu, skinite ih, pa ih ponovo
stavite (važi za model SSG-3570).
[[ Oprez
VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU PRILIKOM GLEDANJA 3D SADRŽAJA.
PROČITAJTE SLEDEĆE MERE OPREZA PRE NEGO ŠTO VI ILI VAŠE DETE POČNETE DA KORISTITE 3D FUNKCIJU.
●●
Odrasle osobe bi trebalo redovno da nadgledaju decu koja koriste 3D funkciju. Ako se dete požali na zamor
očiju, glavobolju, vrtoglavicu ili mučninu, trebalo bi odmah da prekine gledanje 3D sadržaja i da se odmori.
●●
3D naočare nemojte da koristite ni u koju drugu svrhu (na primer kao naočare za vid, naočare za sunce,
zaštitne naočare itd.).
●●
Neke osobe mogu da osete nelagodnost, kao što je vrtoglavica, mučnina ili glavobolja, prilikom gledanja 3D
sadržaja na televizoru. Ako primetite bilo koji od tih simptoma, prekinite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite 3D
naočare i odmorite se.
●●
Gledanje 3D sadržaja duže vremena može da izazove naprezanje očiju. Ako dođe do naprezanja očiju,
prekinite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite 3D naočare i odmorite se.
●●
Nemojte da koristite 3D funkciju niti 3D naočare dok hodate ili se pomerate. Korišćenje 3D funkcije ili aktivnih
3D naočara tokom kretanja može da dovede do povreda izazvanih naletanjem na predmete, saplitanjem i/ili
padom.
●●
Nemojte da spavate sa 3D naočarima. Može da dođe do oštećenja ili loma drški.
●●
Imajte u vidu da spojevi između drški i okvira 3D naočara nisu sklopivi. Ako ipak pokušate da sklopite drške,
oštetićete 3D naočare.
●●
Ne tresite 3D naočare više puta uzastopno (važi za model SSG-3570). To dovodi do njihovog uključivanja, što
može da izazove brže pražnjenje baterije od uobičajenog.
●●
Ako istrošenu bateriju modela naočara SSG–5100GB ili SSG–5150GB zamenite baterijom pogrešnog tipa,
može da eksplodira.
●●
Kod modela naočara SSG-5100GB i SSG-5150GB vodite računa da istrošenu bateriju zamenite baterijom
istog tipa.
[[ Mere opreza
Pridržavajte se sledećih bezbednosnih uputstava kako biste osigurali ličnu bezbednost i sprečili oštećenje imovine.
Pročitajte sledeća uputstva kako biste na pravilan način koristili proizvod.
●●
Nemojte da ostavljate proizvod tako da bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, toploti, vatri ili vodi. To
može da dovede do kvara proizvoda ili do požara.
●●
Nemojte da pritiskate stakla 3D naočara. Ne dozvolite da proizvod padne i nemojte da ga savijate. Pritiskanje,
bacanje i savijanje mogu da dovedu do kvara 3D naočara.
●●
Držite komponente 3D naočara van domašaja dece. Naročito vodite računa da dete ne proguta neku
komponentu. Ako dete proguta neku komponentu, odmah potražite pomoć lekara.
●●
Prilikom čišćenja proizvoda ne prskajte vodu ili sredstvo za čišćenje direktno na površinu proizvoda. Prskanje
vode ili sredstva za čišćenje direktno na naočare može da dovede do požara ili strujnog udara, oštećenja
površine proizvoda ili odvajanja nalepnica sa indikatorima sa površine proizvoda.
●●
Na proizvod ne nanosite hemikalije koje sadrže alkohol, rastvarač ili tenzid (npr. vosak, benzol, razređivač,
pesticid, osveživač vazduha, mazivo ili sredstvo za čišćenje). Te hemikalije mogu dovesti do promene boje
spoljašnjosti uređaja, nastanka pukotina ili skidanja nalepnica ili uputstava. Za čišćenje uređaja koristite
isključivo meku krpu od materijala kao što je mikrofiber ili pamučni flanel, pošto površina uređaja i stakla lako
mogu naprsnuti. Pošto strane čestice lako mogu izgrebati proizvod, istresite krpu pre čišćenja.
●●
Nemojte sami da rastavljate niti da popravljate/menjate aktivne 3D naočare.
●●
Budite pažljivi kako ne biste povredili oči pomoću drški aktivnih 3D naočara.
●●
Nemojte da spavate sa 3D naočarima. Može da dođe do loma drški.
●●
3D naočare stavljajte i skidajte rukama.
●●
Za modele naočara SSG–5100GB i SSG–5150GB bi trebalo koristiti samo navedene standardne baterije.
Prilikom zamene baterije, postavite je tako da polaritet (+, –) bude odgovarajući. U suprotnom, može da dođe
do oštećenja baterije, požara, povrede ili zagađivanja životne sredine usled curenja tečnosti iz baterija
●●
Istrošene baterije modela naočara SSG–5100GB i SSG–5150GB bi trebalo držati van domašaja dece, kako ih
ne bi progutala. Ako dete proguta bateriju, odmah potražite pomoć lekara.
●●
Ako progutate cilindričnu (dugmastu) bateriju, može da dođe do ozbiljnog oštećenja unutrašnjih organa.
Ako se to dogodi, hitno se obratite lekaru.
Rezolucije koje podržava televizor za režim 3D
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
"" Ove specifikacije se odnose samo na odnos stranica 16:9.
HDMI
●●
3D režim:
(L/D),
(G/D)
Rezolucija
Frekvencija (Hz)
1280 x 720p
50 / 60
1920 x 1080i
50 / 60
1920 x 1080p
24 / 25 / 30 / 50 / 60
3840 x 2160p
24 / 25 / 30 / 50 / 60
Rezolucija
Frekvencija (Hz)
1280 x 720p
59.94 / 60
1920 x 1080i
59.94 / 60
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60
Rezolucija
Frekvencija (Hz)
1280 x 720p
59.94 / 60
1920 x 1080i
59.94 / 60
Komponentni
Digitalni kanal
Video zapisi/fotografije
Pogledajte odeljak „Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka“.
Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta
●●
Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
HDMI priključak za koji je opcija HDMI UHD Color podešena na Isklj. podržava ulazne signale kvaliteta do UHD
50p/60p 4:2:0, dok HDMI priključak za koji je opcija HDMI UHD Color podešena na Uklj. podržava ulazne signale
kvaliteta do UHD 50p/60p 4:4:4 i 4:2:2.
Ako je funkcija HDMI UHD Color podešena na Isklj.
Broj kadrova u
sekundi (fps)
Dubina boje / hromaki
uzorkovanje
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 bita
-
-
-
O
Ako je funkcija HDMI UHD Color podešena na Uklj.
Broj kadrova u
sekundi (fps)
50 / 60
Dubina boje / hromaki
uzorkovanje
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 bita
O
O
O
O
10 bita
-
-
O
O
12 bita
-
-
O
O
Šta treba da pročitate pre upotrebe funkcije Glas, Pokret ili
Prepoznavanje lica
Mere opreza u vezi sa Prepoznavanjem glasa, Prepoznavanjem pokreta i
Prepoznavanjem lica
Prepoznavanje lica
●●
Ovaj proizvod čuva sličice lica korisnika i koristi ih prilikom prijavljivanja na osnovu lica.
●●
Prijavljivanje na uslugu Smart Hub pomoću funkcije Face Recognition (Prepoznavanje lica) može da bude
manje bezbedno od prijavljivanja pomoću ID-a i lozinke.
Korišćenje kamere televizora
●●
Pod određenim okolnostima i pravno regulisanim uslovima, korišćenje/zloupotreba kamere za televizor može
da dovede do nezakonitih radnji. Podležete odredbama lokalnih zakona o zaštiti privatnosti pojedinaca u vezi
sa obradom ličnih podataka i slobodnim prenosom takvih podataka, a možda i drugih zakona (uključujući
krivično pravo) u vezi sa video nadzorom na radnom mestu, kao i na drugim mestima.
●●
Ako koristite kameru za televizor, saglasni ste da kameru nećete koristiti: (i) Na mestima gde je korišćenje
kamera zabranjeno (kao što su kupatila, svlačionice i garderobe), (ii) Na način koji može da naruši privatnost
drugih osoba, niti (iii) U suprotnosti sa važećim zakonima, propisima i statutima.
●●
Ako ne koristite kameru televizora, neka bude zatvorena. Na taj način ćete izbeći nehotično i slučajno
korišćenje kamere.
Kontrola pokretom
●●
Kontrola pokretom koristi kameru priključenu u televizor. Da bi Kontrola pokretom mogla da funkcioniše,
potrebno je da budete u dometu prepoznavanja kamere. Domet prepoznavanja kamere varira u zavisnosti
od osvetljenosti prostorije i drugih faktora.
●●
Pokrenite Test okruženja kontrole pokretom pre korišćenja funkcije Kontrola pokretom kako biste odredili
domet prepoznavanja kamere.
●●
Možda ćete osetiti fizički zamor ako funkciju Kontrola pokretom koristite duži vremenski period
Prepoznavanje glasa
●●
Ako imate televizor iz serije 9000, odnosno ako imate televizor bez ugrađene kamere a koristite UHD
Evolution Kit iz serije modela SEK-3500, preporučujemo da ovom funkcijom upravljate koristeći daljinski
upravljač Samsung Smart Control.
●●
Funkcija Prepoznavanje glasa nije dostupna na svim jezicima i narečjima niti u svim regionima. Radne
karakteristike zavise od izabranog jezika, jačine govora i buke u okolini.
●●
Funkcija Unos teksta glasom zahteva da prihvatite sve politike zaštite privatnosti glasa koje primenjuje
nezavisni proizvođač aplikacije.
●●
Funkcija Voice Text Input (Unos teksta glasom) omogućava da glasom unosite tekst, bez korišćenja miša,
tastature ili daljinskog upravljača. Ova funkcija je posebno korisna prilikom pretraživanja, surfovanja
Internetom i korišćenja aplikacija.
●●
Pre korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa (interaktivna varijanta) potrebno je da prihvatite sledeća
obaveštenja o privatnosti:
––
Obaveštenje o privatnosti za funkciju Prepoznavanje glasa, Obaveštenje o privatnosti u slučaju
odstupanja od običajnog prava
Uslovi korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa, Prepoznavanje pokreta i
Prepoznavanje lica
Uslovi korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa
●●
Brzina prepoznavanja govora zavisi od jačina glasa/tona, izgovora i zvukova u okruženju (buka iz televizora i
buka u okruženju).
●●
Izgovorite komandu na udaljenosti od 1,2 m do 1,8 m od mikrofona na daljinskom upravljaču Samsung Smart
Control. Optimalna jačina glasa pri izgovaranju komandi je između 75 i 80 dB.
Uslovi korišćenja funkcije Prepoznavanje pokreta
●●
Poštujte propisanu udaljenost od televizora prilikom korišćenja funkcije Kontrola pokretom:
––
Kamera televizora (ugrađena): između 1,5 m i 3,5 m
––
Kamera za televizor (prodaje se odvojeno): između 1,5 m i 4 m
●●
Stvarni domet prepoznavanja može da varira u zavisnosti od ugla kamere i drugih faktora.
●●
Potrebno je da se nalazite u vidnom polju objektiva kamere, jer funkcija Kontrola pokretom koristi kameru
ugrađenu u televizor. Podesite ugao kamere pomoću točkića sa zadnje strane kamere. Nemojte da
usmeravate kameru direktno ka suncu ili drugom izvoru svetlosti i vodite računa se da ništa ne stoji ispred
nje.
●●
Da bi kamera mogla da prepozna pokret, trebalo bi da odskačete od pozadine.
●●
Odgovarajuća osvetljenost u prostoriji iznosi od 50 do 500 luksa. (100 luksa: kupatilo; 400 luksa: dnevna
soba)
●●
Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost dok koristite funkciju Motion Control (Kontrola pokretom).
●●
Pokrenite Test okruženja kontrole pokretom pre korišćenja funkcije Motion Control (Kontrola pokretom)
kako biste odredili domet prepoznavanja kamere.
Uslovi korišćenja funkcije za prepoznavanje lica
●●
Trebalo bi da koristite funkciju Prepoznavanje lica na preporučenom rastojanju od televizora:
––
Kamera televizora (ugrađena): između 1,5 m i 3,5 m
––
Kamera za televizor (prodaje se odvojeno): između 1,5 m i 4 m
●●
Stvarni domet prepoznavanja može da varira u zavisnosti od ugla kamere i drugih faktora.
●●
Odgovarajuća osvetljenost u prostoriji iznosi od 50 do 500 luksa. (100 luksa: kupatilo; 400 luksa: dnevna
soba)
●●
Funkcija Prepoznavanje lica može istovremeno da memoriše najviše 5 korisnika.
●●
Televizor će možda imati teškoća da razlikuje blizance i osobe koje imaju slična lica.
●●
Dok koristite funkciju Face Recognition (Prepoznavanje lica), imajte u vidu sledeće:
––
Nemojte zaklanjati lice šeširom, naočarima ili kosom.
––
Celo lice mora da bude vidljivo kameri. Neka vam senke ne padaju na lice. Senke ometaju kameru u
preciznom prepoznavanju lica.
––
Neka vam izraz lica bude što neutralniji. Takođe, neka vam usta budu zatvorena i zadržite što neutralniji
izraz lica.
––
Izraz lica koji imate dok se prijavljujete na Samsung nalog mora da bude isti kao izraz lica koji ste imali dok
ste registrovali nalog.
Šta treba da pročitate pre korišćenja funkcije Aplikacije
●●
Zbog različitih karakteristika uređaja koje Samsung Smart Hub podržava, kao i zbog ograničenja u vezi sa
dostupnošću sadržaja, neke funkcije, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima ili u
svim područjima. Za neke Smart Hub funkcije možda će biti potreban dodatni spoljni uređaj ili pretplata. Više
informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja potražite na Web lokaciji http://www.samsung.
com. Usluge i dostupnost sadržaja se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.
●●
Kompanija Samsung Electronics ne snosi nikakvu odgovornost za prekide u dostupnosti usluge za aplikacije
do kojih dođe krivicom dobavljača usluge.
●●
U zavisnosti od regiona, usluge za aplikacije mogu da budu dostupne samo na engleskom jeziku, a dostupan
sadržaj može da se razlikuje.
●●
Više informacija o aplikacijama potražite na Web lokaciji datog dobavljača usluga.
●●
Ako je veza sa Internetom nestabilna, može da dođe do kašnjenja ili prekida. Uz to, aplikacije mogu
automatski da se zatvaraju u zavisnosti od mrežnog okruženja. U tom slučaju, proverite vezu sa Internetom,
pa pokušajte ponovo.
●●
Usluge i ispravke za aplikacije možda neće uvek biti dostupne.
●●
Dobavljač usluge može da promeni sadržaj aplikacija bez prethodnog obaveštenja.
●●
Neke usluge mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije koja je instalirana na televizor.
●●
Rad aplikacije može da se izmeni u budućim verzijama aplikacije. U tom slučaju, pokrenite priručnik za
aplikaciju ili posetite Web lokaciju dobavljača usluge.
●●
U zavisnosti od politike dobavljača usluga, neke aplikacije možda ne podržavaju obavljanje više zadataka
istovremeno.
Šta treba da pročitate pre korišćenja funkcije Web Browser
●●
Prozor pregledača može da se razlikuje od ekrana na računaru.
●●
Web pregledač nije kompatibilan sa Java aplikacijama.
●●
Ne možete da preuzmete datoteke. Kada pokušate da preuzmete datoteku, dobijate poruku o grešci.
●●
Web pregledač možda neće moći da pristupi nekim Web lokacijama.
●●
Reprodukovanje Flash video zapisa možda nije dozvoljeno.
●●
E-trgovina za kupovinu na mreži nije podržana.
●●
Na Web lokacijama sa prozorima koji mogu da se pomeraju, kretanje kroz takav prozor može da dovede do
nepravilnog prikaza znakova.
●●
Tehnologija ActiveX nije podržana.
●●
Određene opcije nisu dostupne u režimu pregleda pomoću veza. (Pređite na Pointer Browsing (Pregled. pom.
pokaz.) da biste ih aktivirali.)
●●
Podržan je ograničen broj fontova. Određeni simboli i znakovi možda neće biti ispravno prikazani.
●●
Odgovaranje na daljinske komande i dobijeni prikaz na ekranu može da bude odložen dok se Web stranica
učitava.
●●
Učitavanje Web stranice će možda biti odloženo ili u potpunosti obustavljeno u određenim operativnim
sistemima.
●●
Operacije kopiranja i lepljenja nisu podržane.
●●
Kada sastavljate e-poruku ili običnu poruku, određene funkcije kao što su biranje veličine i boje fonta možda
neće biti dostupne.
●●
Broj obeleživača koji mogu da se sačuvaju i veličina datoteke evidencije ograničeni su.
●●
Broj prozora koje možete istovremeno otvoriti zavisi od uslova pretrage i modela televizora.
●●
Brzina surfovanja Internetom razlikovaće se u zavisnosti od mrežnog okruženja.
●●
Web pregledač podržava samo .mp3 audio datoteke.
●●
Ako Sat ((MENU/123)
●●
Istorija pregledanja se čuva od najnovijih stavki do najstarijih, gde se u nedostatku prostora prvo brišu
najstarije stavke.
●●
U zavisnosti od tipova podržanih video/audio kodeka, možda nećete moći da reprodukujete određene video
i audio datoteke tokom reprodukovanja Flash sadržaja.
●●
Video sadržaji za reprodukciju sa Interneta koji su optimizovani za računar možda se neće ispravno
reprodukovati u našem Web pregledaču.
MENU
Sistem
Vreme
Sat) nije podešen, istorija pregledanja se neće čuvati.
Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video
zapisa i muzičkih datoteka
Ograničenja korišćenja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka
●●
Televizor podržava samo USB uređaje klase MSC (Mass Storage Class). MSC je oznaka klase uređaja za
skladištenje. U MSC uređaje spadaju spoljni čvrsti diskovi, čitači fleš kartica i digitalni fotoaparati. (USB
čvorišta nisu podržana.) Takve uređaje treba povezati direktno na USB priključak televizora. Ako USB uređaj
priključite u televizor pomoću produžnog USB kabla, televizor možda neće moći da prepozna uređaj ili da
pročita datoteke na njemu. Ne isključujte USB uređaj dok se podaci prebacuju.
●●
Spoljni čvrsti disk uključite u USB (HDD) priključak. Preporučujemo da koristite spoljni čvrsti disk sa
sopstvenim adapterom za struju.
●●
Neki tipovi digitalnih fotoaparata i audio uređaja nisu kompatibilni sa ovim televizorom.
●●
Ako je u televizor priključeno više USB uređaja, televizor možda neće moći da prepozna neke ili sve uređaje.
USB uređaje koji zahtevaju jače napajanje povezujte putem USB priključka (5V, 1A).
●●
Televizor podržava sisteme datoteka FAT, exFAT i NTFS.
●●
Ako su datoteke raspoređene u prikazu Folder, televizor može da prikaže najviše 1.000 datoteka u svakoj
fascikli. Ako USB uređaj sadrži više od 8.000 datoteka i fascikli, neke datoteke i fascikle možda neće biti
dostupne.
●●
Režim PTP veze (protokol za prenos slike, eng. Picture Transfer Protocol) podržan je samo za digitalne
fotoaparate. Ako pametni telefon ili tablet računar povežete sa televizorom pomoću PTP režima, televizor
ga možda neće prepoznati.
●●
USB čvrsti disk ili spoljni čvrsti disk koji podržava tehnologiju USB 3.0 uključite u priključak USB 3.0.
●●
Određene datoteke neće moći da se reprodukuju na televizoru u zavisnosti od načina kodiranja.
●●
Neki modeli možda neće moći da reprodukuju pojedine formate datoteka.
Podržani formati spoljnih titlova
Naziv
Format
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub ili .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
SMPTE-TT Text
.xml
Podržani formati ugrađenih titlova
Naziv
Kontejner
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML u glatkom strimovanju
MP4
SMPTE-TT tekst
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Podržani formati i rezolucije slika
Oznaka tipa datoteke
Format
Rezolucija
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
Podržani muzički formati i kodeci
Oznaka tipa
datoteke
Format
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Podržava do 2 kanala
*.ogg
OGG
Vorbis
Podržava do 2 kanala
*.wma
WMA
WMA
Podržava najviše 10 Pro kanala 5.1
WMA zvuk bez gubitka kvaliteta nije podržan.
Podržava do profila M2.
*.wav
wav
wav
midi
midi
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
Napomena
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
Podržava tip 0 i tip 1.
Pretraga nije podržana.
Podržava samo USB uređaj.
Podržani video kodeci
Format
datoteke
Kontejner
Video kodeci
Rezolucija
4096 x 2160: 30
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 – Main, Main10,
Main4:2:2 10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Broj kadrova u
sekundi (fps)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
Broj
bitova u
sekundi
(Mb/s)
Audio kodeci
60
60
80
30
80
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
*.trp
VOB
*.mov
PS
*.flv
TS
*.vob
SVAF
*.svi
*.m2ts
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
*.divx
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
Window Media Video v9 (VC1)
HE-AAC
MPEG2
1920 x 1080
20
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
MPEG1
DTS (Core , LBR)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
*.mts
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920 x 1080
VP9
4096 x 2160
60
4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60
20
40
Vorbis
Ostala ograničenja
●●
Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
●●
Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno
reprodukovati.
●●
Reprodukcija zvuka ili video zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj
kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje televizor podržava.
●●
Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
●●
Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine
prenosa podataka.
●●
Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa televizorom.
●●
Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
Video dekoderi
●●
H.264 FHD podržava do 4.1 kanala. (ne podržava FMO/ASO/RS)
●●
H.264 FHD podržava do 5.1 kanala.
●●
HEVC FHD podržava do 4.1 kanala, i HEVC UHD podržava do 5.1 kanala.
●●
Nije podržan VC1 AP L4.
●●
Svi video kodeci osim WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC i VP6:
Manje od 1280 x 720: Maks. 60 kadrova
Više od 1280 x 720: Maks. 30 kadrova
●●
GMC 2 ili noviji nije podržan.
●●
SVAF podržava nizove prikaza gore/dole, uporedo i levo/desno (2 ES).
●●
Podržava samo specifikacije BD MVC.
Audio dekoderi
●●
WMA 10 Pro podržava konfiguracije do 5.1-kanalnog zvuka. Podržava do profila M2. WMA zvuk bez gubitka
kvaliteta nije podržan.
●●
QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
●●
Za Vorbis je podržano do 5.1 kanala.
●●
Za Dolby Digital Plus podržano je do 5.1 kanala.
●●
Kodek DTS LBR je dostupan samo za kontejnere MKV, MP4 i TS.
●●
Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih
kodeka.
Ograničenja
Ograničenja funkcije PIP (Slika u slici)
●●
Funkciju PIP nije moguće koristiti dok je aktivan Smart Hub ili 3D.
●●
Kada isključite televizor, automatski se onemogućava PIP.
●●
Ako na glavnom ekranu igrate igru ili koristite funkciju karaoke, slika u funkciji PIP će možda biti nešto lošijeg
kvaliteta.
●●
Funkcija PIP nije podržana ako je ulazni signal rezolucije UHD.
Model sa jednim
tjunerom
Glavna TV slika
PIP
DTV
ATV
HDMI
AV
Komponentni
DTV
X
X
○
X
○
ATV
X
X
○
X
○
"" Ova funkcija zavisi od modela i regiona.
Model sa dva
tjunera
Glavna TV slika
PIP
DTV
ATV
HDMI
AV
Komponentni
DTV
○
○
○
○
○
ATV
X
X
○
X
○
"" Ova funkcija zavisi od modela i regiona.
Fleksibilni CI
Ne podržava 2 šifrovana kanala
Tjuner 1
Tjuner 2
Kompatibilnost
Gledaj (plaća se)
Gledaj (plaća se)
X
Gledaj (plaća se)
Gledaj (besplatno)
○
Gledaj (besplatno)
Gledaj (plaća se)
○
Gledaj (besplatno)
Gledaj (besplatno)
○
Šta treba da pročitate nakon postavljanja televizora
Veličine slike i ulazni signali
Opcija Veličina slike primenjuje se na trenutni izvor. Primenjena Veličina slike važiće svaki put kada izaberete taj
izvor sve dok ga ne promenite.
Ulazni signal
Veličina slike
Komponentni
21:9, 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru, 4:3
Digitalni kanal (720p)
21:9, 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru, 4:3
Digitalni kanal (1080i, 1080p)
21:9, Aut., 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru, 4:3
Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)
21:9, Aut., 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru
Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 50/60 Hz)
21:9, 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru
Digitalni kanal (4096 x 2160p)
21:9, 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru
HDMI (720p)
21:9, 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
21:9, Aut., 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
21:9, Aut., 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru
HDMI (4096 x 2160p)
21:9, 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru
USB (720p)
21:9, 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru, 4:3
USB (1080i/p pri 60 Hz)
21:9, 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru, 4:3
USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)
21:9, 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru
USB (3840 x 2160p pri 60 Hz)
USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)
21:9, 16:9, Zum, Titlovi, Po izboru
"" Opcije 21:9, Aut. i Titlovi su dostupne samo na modelima iz serije S9W.
"" Aut. možda neće pravilno raditi u zavisnosti od ulaznog signala.
Ugradnja brave za sprečavanje krađe
●●
Brava za sprečavanje krađe je uređaj koji može da se koristi za zaštitu televizora od krađe. Otvor za bravu
se nalazi na zadnjoj strani televizora. Pored otvora nalazi se ikona . Da biste koristili bravu, obmotajte
kabl za zaključavanje oko predmeta koji je pretežak da se nosi, a zatim ga provucite kroz otvor za bravu na
televizoru. Uređaj za zaključavanje se prodaje zasebno.
●●
Način korišćenja brave za sprečavanje krađe može da se razlikuje za svaki model televizora. Više informacija
potražite u korisničkom priručniku brave za sprečavanje krađe.
"" Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Pročitajte pre podešavanja bežične Internet veze
Mere predostrožnosti za bežičnu Internet vezu
●●
Ovaj televizor podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Kompanija Samsung preporučuje
korišćenje protokola IEEE 802.11n. Video datoteke sačuvane na uređaju koji je povezan sa televizorom
preko kućne mreže možda se neće glatko reprodukovati.
●●
Da biste koristili bežični Internet, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnim ruterom ili modemom.
Ako bežični ruter podržava DHCP protokol, televizor može da se poveže na bežičnu mrežu pomoću DHCP
protokola ili statičke IP adrese.
●●
Izaberite kanal koji trenutno nije u upotrebi za bežični ruter. Ako drugi uređaj koristi kanal koji je podešen za
bežični ruter, to će verovatno izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.
●●
Većina bežičnih mreža ima opcionalni zaštitni sistem. Da biste omogućili sistem za zaštitu bežične mreže,
potrebno je da kreirate lozinku od slova i brojeva. Ova lozinka će vam biti potrebna za povezivanje na
zaštićene pristupne tačke.
Bezbednosni protokoli za bežičnu mrežu
●●
Ovaj televizor podržava samo sledeće bezbednosne protokole za bežičnu mrežu:
––
Režimi provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Tipovi šifrovanja: WEP, TKIP, AES
●●
U skladu sa najnovijim specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju, Samsung televizori ne podržavaju WEP ili TKP tip
bezbednosnog šifrovanja mreža koje rade u režimu 802.11n.
●●
Ako bežični ruter podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), moći ćete da povežete televizor na mrežu
pomoću funkcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN koda (lični identifikacioni broj). WPS će
automatski podesiti SSID i WPA ključ.
●●
Ovaj televizor ne može da se poveže sa neodobrenim bežičnim ruterima.
Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)
●●
Kada televizor povežete sa računarom, potrebno je da podesite grafičku karticu računara na neku od
standardnih rezolucija navedenih u tabelama ispod ili na sledećoj stranici. Televizor će se automatski
prebaciti na izabranu rezoluciju. Optimalna i preporučena rezolucija je 3840 x 2160 pri 60 Hz.
●●
Ako izaberete rezoluciju koja nije navedena u ovim tabelama, to može da dovede do prikazivanja praznog
ekrana ili situacije kada se uključi samo indikator napajanja.
●●
Podržane rezolucije potražite u korisničkom priručniku grafičke kartice.
IBM
Format prikaza
Horizontalna
frekvencija
Vertikalna
frekvencija
Frekvencija
osvežavanja
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
70 Hz
31.469
70.087
28.322
-/+
Format prikaza
Horizontalna
frekvencija
Vertikalna
frekvencija
Frekvencija
osvežavanja
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
640 х 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 х 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1152 х 870
75 Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
Rezolucija
(tačke x linije)
720 х 400
MAC
Rezolucija
(tačke x linije)
VESA DMT
Format prikaza
Horizontalna
frekvencija
Vertikalna
frekvencija
Frekvencija
osvežavanja
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
640 х 480
60 Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640 х 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640 х 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 х 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 х 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 х 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 х 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 х 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 х 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1152 х 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1280 х 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 х 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
1366 х 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
1440 х 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1600 x 900 RB
60 Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1680 х 1050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1920 х 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
*2560 x 1080
60 Hz
112.500
60.000
594.000
+/+
Rezolucija
(tačke x linije)
"" *: Ova rezolucija je dostupna samo na modelima iz serije S9W.
Podržane rezolucije video signala
CEA-861
Format prikaza
Horizontalna
frekvencija
Vertikalna
frekvencija
Frekvencija
osvežavanja
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
720 (1440) x 576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720 (1440) x 480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720 х 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
720 х 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
1280 х 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1280 х 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 х 1080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
1920 х 1080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1920 х 1080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1920 х 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1920 х 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
3840 х 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
3840 х 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
3840 х 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
3840 х 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
3840 х 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
4096 х 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
4096 х 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
4096 х 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
4096 х 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
4096 х 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
Rezolucija
(tačke x linije)
Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja
Ograničenja korišćenja tehnologije Bluetooth
●●
Samsung Bluetooth zvučnik je dostupan samo ako uređaj podržava Povezivanje zvuka sa TV-a.
●●
Istovremeno korišćenje Bluetooth uređaja, funkcije Povezivanje zvuka sa TV-a ((MENU/123)
Zvuk Dodatne postavke Povezivanje zvuka sa TV-a) i funkcije Surround nije moguće.
●●
Može da dođe do problema sa kompatibilnošću, u zavisnosti od Bluetooth uređaja. (Slušalica namenjena
samo za mobilne uređaje možda neće biti dostupna, u zavisnosti od okruženja.)
●●
Može doći do grešaka sinhronizacije slike i zvuka.
●●
Veza između televizora i Bluetooth uređaja može da se prekine, u zavisnosti od udaljenosti između njih.
●●
Bluetooth će možda zujati ili otkazati
●●
MENU
––
Ako nekim delom tela dodirujete deo Bluetooth uređaja ili televizora koji služi za prijem/emitovanje.
––
Kada je uređaj izložen variranju snage signala koje izazivaju zidovi, uglovi ili raspored nameštaja.
––
Kada je uređaj izložen električnim smetnjama koje potiču od uređaja koji rade na istom frekventnom
opsegu, uključujući medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
Ako problem ne nestane, upotrebite Digital Sound Output (optički) ili HDMI (ARC) priključak.
Licenca
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section
of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language
subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS
and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of
DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.
Dolby i simbol dvostrukog slova D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Žig: Rovi i Rovi Guide su žigovi korporacije Rovi i/ili njenih zavisnih društava.
Licenca: Sistem Rovi Guide proizveden je po licenci korporacije Rovi i/ili njenih zavisnih društava.
Patent: Sistem Rovi Guide zaštićen je patentima i prijavama patenta u SAD, Evropi i drugim zemljama, uključujući jedan ili više
američkih patenata 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 u vlasništvu korporacije Rovi i/ili njenih zavisnih društava.
Odricanje od odgovornosti: Korporacija Rovi i/ili njena zavisna i povezana društva ni na koji način ne snose odgovornost za
tačnost ili dostupnost informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sistemu Rovi Guide i ne mogu garantovati za
dostupnost usluge u vašoj oblasti. Korporacija Rovi i/ili njena povezana društva ni u kom slučaju neće odgovarati ni za kakvu
štetu do koje dođe usled problema sa tačnošću ili dostupnošću informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sistemu
Rovi Guide.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.
Rečnik pojmova
●●
480i/480p/720p/1080i/1080p
Uglavnom se odnosi na broj efektivnih linija skeniranja, koji određuje rezoluciju ekrana. Na raspolaganju su
dva metoda skeniranja: prepleteni i progresivni.
––
Skeniranje
Uzastopno projektovanje piksela u cilju prikazivanja slike. Što je veći broj piksela, to će slika biti jasnija i
upečatljivija.
––
Progresivno
Uzastopni metod koji skenira svaku liniju, jednu za drugom.
––
Prepleteno
Metod preskakanja koji skenira svaku drugu liniju dok ne pređe ceo ekran, a zatim obrađuje preostale
linije.
(Primer) Ako je broj horizontalnih linija 480i
Skenira se 240 linija od početka do kraja, a zatim preostalih 240 linija do ukupnog broja od 480.
* Opšte razlike između oznaka 480i i 480p su sledeće:
●●
480i
480p
Horizontalna frekvencija
15,75 kHz
31,5 kHz
FPS
30
60
Broj linija na ekranu
480
480
ARC (Audio Return Channel)
ARC provodi digitalni zvuk sa izlaznog priključka televizora do audio uređaja i ulazni digitalni zvuk sa istog
audio uređaja kroz jedan HDMI kabl. Međutim, funkcija ARC dostupna je samo preko HDMI (ARC) priključka, i
to samo ako je TV povezan sa AV risiverom koji podržava ARC.
●●
DVI (Digitalni vizuelni interfejs)
Televizor možete da koristite kao računarski monitor tako što ćete povezati DVI priključak na televizoru
sa DVI priključkom na računaru putem HDMI-DVI kabla. Međutim, HDMI-DVI kablovi prenose samo video
signale. Da biste reprodukovali zvuk sa računara, potrebno je da na računar priključite zvučnike pomoću
zasebnog kabla.
●●
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI je tehnologija za prenošenje video i audio signala putem jednog kabla.
●●
Razlika između dinamičke i statičke IP adrese
Ako mreža zahteva dinamičku IP adresu, trebalo bi da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava DHCP
protokol (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP protokol automatski
dodeljuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti koje su potrebne da bi se televizor
povezao na Internet, tako da ne morate ručno da unosite ove parametre. Većina kućnih mreža koristi
dinamičku IP adresu.
Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, morate ručno da unesete IP adresu, podmrežnu masku, mrežni
prolaz i DNS vrednosti prilikom podešavanja mrežne veze. Da biste saznali IP adresu, podmrežnu masku,
mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se dobavljaču Internet usluga (ISP).
Ako mreža zahteva statičku IP adresu, treba vam ADSL modem koji podržava DHCP protokol. ADSL modemi
koji podržavaju DHCP protokol omogućavaju i korišćenje statičkih IP adresa.
●●
Bluetooth
Tehnologija Bluetooth predstavlja protokol za kratkodometnu bežičnu komunikaciju koji omogućava
razmenu informacija između povezanih mobilnih telefona, laptopova, slušalica raznih vrsta i uređaja koji
podržavaju Bluetooth. Uglavnom se koristi za bežične veze male potrošnje na kratkom rastojanju (do 10 m).
●●
Ethernet
Ethernet predstavlja LAN mrežu (lokalnu mrežu) čiju infrastrukturu čine koaksijalni kablovi po standardu
IEEE.
●●
Komponentna veza
Komponentna veza se uglavnom koristi kod igračkih konzola, a preko nje se obavlja prenos video signala
razdvajanjem na luminentni signal (Y) i dva hrominentna signala (Pb i Pr). Priključak je označen kao
[Component IN]_(Pr, Pb, Y) sa zadnje strane televizora. Na nekim uređajima je označen kao Cr, Cb, Y. Cb i Cr
predstavljaju digitalne konverzije Pb i Pr signala.
Priključci su uglavnom obeleženi bojama – crvenom (R), plavom (B) i zelenom (G) – i oni obezbeđuju najbolji
mogući kvalitet slike kod analogne veze.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement