Samsung C21RJAN/BOL User manual

Samsung C21RJAN/BOL User manual
Инструкции за инсталиране и работа
Стъклокерамична плоча за готвене
C21RJAN
За да се избегне рискът от злополуки и повреди на плочата, прочетете
инструкциите, преди да инсталирате или използвате уреда. Пазете това
ръководство за бъдещи справки.
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 1
2018-11-13 PM 3:14:53
Съдържание
BG
Използване на това ръководство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
В ръководството за потребителя са използвани следните символи: . . . . . . . . . . 3
Име на модел и сериен номер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Инструкции за безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Изхвърляне на опаковъчния материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Правилно изхвърляне на вашия стар уред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(отпадъчни електрически и електронни уреди) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Инсталиране на плочата за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Инструкции за безопасност за инсталиращото лице . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Свързване към контакта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Инсталиране в работния плот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Части и характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зони за готвене и командно табло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Компоненти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Основни характеристики на вашия уред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предпазен прекъсвач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Индикатор за остатъчна топлина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
16
17
17
Преди да започнете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Първоначално почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Използване на плочата за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Използване на подходящи съдове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Използване на тактилните сензори за управление . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Включване на уреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Управление на температурата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изключване на уреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изключване на зона за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Използване на заключването за безопасност на децата . . . . . . . . . . . . . . .
Заключване и отключване на командното табло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Таймер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Задаване на предпазно изключване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Таймер за отброяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
20
20
21
21
22
23
24
24
25
Почистване и грижи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Плоча за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
За да избегнете повреда на уреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Гаранция и сервиз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Често задавани въпроси и отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . 28
Сервиз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Информация за продукта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 2
2018-11-13 PM 3:14:53
Използване на това ръководство
Моля, отделете време да прочетете това ръководство на
притежателя, като обърнете особено внимание на информацията
за безопасност, съдържаща се в следващия раздел, преди да
използвате уреда си. Пазете това ръководство за бъдещи справки.
Ако предавате притежанието на уреда на друг, не забравяйте да
предадете това ръководство на новия притежател.
BG
В РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ СА
ИЗПОЛЗВАНИ СЛЕДНИТЕ СИМВОЛИ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рискове или небезопасни практики, които могат да доведат до тежко
телесно нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ
Рискове или небезопасни практики, които могат да доведат до леко
телесно нараняване или повреда на имущество.
ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от пожар, експлозия, удар с електрически ток или
нараняване на лица при използването на вашата плоча, следвайте тези
основни предпазни мерки.
ЗАБЕЛЕЖКА
Полезни съвети, препоръки или информация, които помагат на
потребителя да управлява продукта.
ИМЕ НА МОДЕЛ И СЕРИЕН НОМЕР
Името на модела и серийният номер се намират на етикета под основата на
плочата за готвене.
За справка в бъдеще запишете информацията или поставете допълнителния
продуктов етикет (намира се отгоре на продукта) на тази страница.
Име на модел
Сериен номер
3
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 3
2018-11-13 PM 3:14:54
Инструкции за безопасност
BG
Мерките за безопасност на това устройство съответстват на всички
приети технически стандарти и стандарти за безопасност. Въпреки
това, като производители, ние чувстваме като свое задължение да
ви запознаем със следните инструкции за безопасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително
деца) с намалени физически, сетивни или умствени
възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не
се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на
уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че
няма да си играят с уреда.
Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст
и от лица с намалени физически, сетивни или умствени
възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се
наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на
уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Децата
не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от
потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.
Прекъсването на връзката трябва да бъде вградено във
фиксираното окабеляване според правилата за окабеляване.
След монтиране трябва да има възможност за изключване
на уреда от захранването. Това може да се постигне, като
осигурите достъп до щепсела или като вградите превключвател
съобразно правилата за окабеляване.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде
заменен от производителя, негов сервизен представител или
лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
4
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 4
2018-11-13 PM 3:14:54
Инструкции за безопасност (продължение)
За фиксиране не трябва да се използват адхезивни материали,
тъй като те не се считат за надеждни методи на фиксиране.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако повърхността е напукана,
изключете уреда, за да избегнете опасността от токов удар.
Уредът се нагрява по време на работа. Трябва да се внимава,
за да се избегне допир до нагревателните елементи във
вътрешността на плочата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откритите части могат да се нагреят
по време на работа. Пазете малките деца настрани.
Не трябва да се използва пароструйка.
Металните предмети като ножове, вилици, лъжици и капаци
не трябва да се поставят върху плочата, защото могат да се
нагорещят.
След използване изключете плочата и не разчитайте на
детектора за тигани.
Електроуредът не е предназначен да работи посредством
външен таймер или отделна система с дистанционно
управление.
ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде
наблюдаван. Кратките процеси на готвене трябва да се
наблюдават продължително.
Уредът не трябва да се монтира зад декоративни врати, за да
се избегне прегряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите части могат да се
нагреят по време на работа. Трябва да се внимава да се
избягва допирът до нагревателните елементи. Деца, които
са по-малки от 8 години, трябва да не се доближават до
фурната, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.
BG
5
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 5
2018-11-13 PM 3:14:54
Инструкции за безопасност (продължение)
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ненаблюдаваното гответе върху плоча с
мазнина или олио може да бъде опасно и да доведе до пожар.
НИКОГА не се опитвайте да гасите огън с вода, а изключете
уреда и после покрийте пламъка с капак или пожарно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
елементи върху повърхностите за готвене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само предпазители за
готварски плочи, които са разработени от производителя
специално за уреда или за които производителят е посочил
в инструкциите за употреба, че са съвместими, или
такива, които са вградени. Използването на неподходящи
предпазители може да доведе до злополуки.
Повърхностите могат да се нагорещят по време на използване.
Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст
и от лица с намалени физически, сетивни или умствени
възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се
наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на
уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Децата
не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от
потребителя не трябва да се правят от деца, освен ако не са на
възраст над 8 години и са наблюдавани.
Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от деца, по-малки
от 8 години.
6
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 6
2018-11-13 PM 3:14:54
Инструкции за безопасност (продължение)
ВНИМАНИЕ
BG
Погрижете се уредът да бъде правилно инсталиран и заземен
от квалифициран техник.
Този уред трябва да се обслужва технически само от
квалифициран сервизен персонал. Ремонтите, извършени от
неквалифицирани хора, могат да причинят нараняване или
сериозна неизправност. Ако вашият уред се нуждае от ремонт,
обърнете се към вашия местен сервизен център. Неспазването
на тези инструкции може да доведе до повреда и да обезсили
гаранцията.
Уредите за вграждане могат да се включват в работа само
след като бъдат инсталирани в шкафове и работни плотове,
които отговарят на съответните стандарти. Това осигурява
достатъчна защита срещу контакт за електрическите уреди,
както се изисква от основните стандарти за безопасност.
Ако вашият уред е неизправен или ако се появят счупвания,
напуквания или нацепвания:
• изключете всички зони за готвене;
• изключете плочата от електрозахранването и
• обърнете се към местния сервизен център.
Ако плочата за готвене се напука, изключете уреда, за да
избегнете възможността от удар с електрически ток. Не
използвайте плочата, докато стъклената повърхност не бъде
сменена.
7
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 7
2018-11-13 PM 3:14:54
Инструкции за безопасност (продължение)
BG
Не използвайте плочата за нагряване на алуминиево фолио,
продукти, опаковани в алуминиево фолио или замразени храни,
опаковани в алуминиеви съдове.
Течност между долната част на съда и плочата може да
генерира парно налягане. Това може да накара съда да
подскочи.
Винаги се уверявайте, че плочата и основата на съда са сухи.
Зоните за готвене се нагорещяват много, когато готвите.
Винаги пазете малките деца далеч от уреда.
Пазете всички опаковъчни материали далеч извън обсега на
деца, защото опаковъчните материали могат да бъдат опасни
за деца.
Този уред трябва да се използва само за нормално готвене
и пържене в домашни условия. Той не е предназначен за
търговска или промишлена употреба.
Никога не използвайте плочата за отопляване на помещението.
Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на
мрежата в близост до плочата. Мрежовите кабели не трябва да
се допират до плочата за готвене.
Прегрятата мазнина и олио могат да се запалят бързо. Не
оставяйте повърхностните уреди без надзор, когато приготвяте
храни в мазнина или олио, например при приготвяне на чипс.
Изключвайте зоните за готвене след употреба.
Винаги пазете командните табла чисти и сухи.
Не поставяйте възпламеними предмети върху плочата, защото
могат да предизвикат пожар.
8
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 8
2018-11-13 PM 3:14:54
Инструкции за безопасност (продължение)
Съществува опасност от изгаряне от уреда, ако се ползва
нехайно.
Кабелите на уреда не бива да докосват горещата повърхност
на плочата или нагорещени пособия за гответе.
Не използвайте плочата за сушене на дрехи.
Потребителите с пейсмейкъри и активни сърдечни импланти
трябва да поддържа минимално разстояние от 30 см от
индукционните зони, когато са включени. Ако се съмнявате,
трябва да се консултирате с производителя на устройството
или вашия доктор. (само модели с индукционна плоча)
Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте
уреда сами.
Винаги изключвайте уреда преди почистване.
Почиствайте плочата в съответствие с инструкциите за
почистване и грижи, съдържащи се в това ръководство.
Домашните любимци трябва да стоят далеч от уреда, тъй
като могат да стъпят на контролите му и да предизвикат
неизправност.
BG
9
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 9
2018-11-13 PM 3:14:54
Инструкции за безопасност (продължение)
BG
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всички материали, използвани за опаковка на този уред, могат да се
рециклират напълно. Листовите части и частите от твърда пяна са
маркирани по съответен начин. Изхвърляйте опаковъчните материали и
непотребните уреди, като обърнете внимание на мерките за безопасност и
опазване на околната среда.
ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИЯ СТАР УРЕД
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да изхвърлите своя стар уред, направете го негоден за работа, така
че да не може да бъде източник на опасност. За да направите това, трябва
квалифициран техник да изключи уреда от мрежовото захранване и да
отстрани мрежовия кабел.
Уредът не трябва да бъде изхвърлян с битовите отпадъци.
Информация за датите на събиране и публичните пунктове за предаване на
отпадъци може да се намери от вашата местна служба по отпадъците или
община.
10
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 10
2018-11-13 PM 3:14:54
Инструкции за безопасност (продължение)
ПРАВИЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО СЛЕД КРАЯ НА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МУ ЖИВОТ
(ОТПАДЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ)
BG
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови
принадлежности или печатни материали, означава,
че продуктът и принадлежностите (например зарядно
устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят
заедно с другите битови отпадъци, когато изтече
експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от
другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране.
Спазвайки това правило не излагате на опасност
здравето на други хора и предпазвате околната среда от
замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне
на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение
създава възможност за повторно (екологично съобразно)
използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца
на дребно, от когото са закупили изделието, или със
съответната местна държавна агенция, за да получат
подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези
устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с
доставчика си и да проверят условията на договора
за покупка. Това изделие и неговите електронни
принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци
на търговското предприятие.
За информация относно грижите на Samsung за околната среда и
специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH, посетете:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
11
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 11
2018-11-13 PM 3:14:54
Инсталиране на плочата за готвене
Важно: Погрижете се новият уред да бъде инсталиран и заземен само от
квалифициран персонал.
Спазвайте тази инструкция. Гаранцията не покрива никакви повреди, които
могат да възникнат в резултат от неправилно инсталиране.
Техническите данни са дадени в края на това ръководство.
BG
Инструкции за безопасност за инсталиращото лице
•
•
•
•
•
•
•
•
•
По отношение на противопожарната безопасност, този уред отговаря на EN 60 335 - 2
- 6. Този тип уреди може да се инсталира до висок бюфет или стена от едната страна.
Под плочата не трябва да се поставят чекмеджета.
Инсталацията трябва да гарантира защита срещу удари с електрически ток.
Кухненският шкаф, в който се поставя уредът, трябва да отговаря на изискванията за
устойчивост на DIN 68930.
За защита против влага, всички изрязани повърхности трябва да се уплътнят с
подходящ уплътнител.
При работни повърхности с плочки, фугите по повърхността, в която се поставя
плочата, трябва да бъдат напълно запълнени със замазка.
При плотове от естествен или изкуствен камък или от керамика, трябва да се
поставят пружинните скоби, залепени с подходяща изкуствена смола или смесен
адхезив.
Внимавайте уплътнението да е поставено правилно към работната повърхност, без
хлабини. Не трябва да се добавя допълнителен силиконов уплътнител; това би
направило свалянето по-трудно при нужда от сервиз.
При сваляне плочата трябва да се натисне навън отдолу.
Свързване към контакта
Преди свързване проверете дали номиналното напрежение на уреда, т. е. напрежението,
посочено на идентификационната табелка, отговаря на наличното захранващо
напрежение. Идентификационната табелка се намира върху долния корпус на плочата.
Напрежението на нагревателния елемент е 230 V~. Този уред е оборудван с кабел,
който включва заземяваща жица и заземяващ щепсел. Щепселът трябва да се постави в
контакт, който е монтиран и заземен правилно.
След като плочата за готвене е свързана към електрозахранването, проверете
дали всички зони за готвене за готови за употреба, като за кратко време
включвате поред всяка от тях на максимално положение.
Когато за пръв път плочата се включи в контакта, всички дисплеи светват и се
активира заключването за деца.
12
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 12
2018-11-13 PM 3:14:54
Инсталиране на плочата за готвене (продължение)
Инсталиране в работния плот
BG
Отбележете серийния номер, даден на идентификационната табелка на уреда,
преди инсталирането. Този номер ще бъде необходим в случай на необходимост
от сервиз и след инсталирането вече не е достъпен, тъй като се намира на
оригиналната идентификационна табелка отдолу на уреда.
Обърнете особено внимание на изискванията за минимални разстояния и
междини.
Закрепете конзолите от двете страни с приложените винтове, преди да
монтирате плочата върху конзолите.
x4
90º
Мин. 50 мм
R3
273 +1
мин. 20
G
490+1
600
50
90º x 4
ø2
ø6
100
=
490
+1
100
=
13
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 13
2018-11-13 PM 3:14:54
Части и характеристики
BG
Зони за готвене и командно табло
183 мм
148 мм
Единична зона за
готвене, 1800 W
Единична зона за
готвене, 1200 W
Командно
табло
Индикатори за положенията на
нагряване и остатъчна топлина
Индикатор за време и
Селектори на настройки
управляващи сензори
на нагряване
Управляващ сензор
“Заключване”
Управляващ сензор
“Вкл./изкл.”
14
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 14
2018-11-13 PM 3:14:54
Части и характеристики (продължение)
Компоненти
1
3
BG
2
Стъклокерамична плоча за готвене
Конзоли за инсталиране
Винтове
15
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 15
2018-11-13 PM 3:14:54
Части и характеристики (продължение)
BG
Основни характеристики на вашия уред
•
•
•
•
•
•
•
Стъклокерамична повърхност за готвене: Уредът притежава стъклокерамична
повърхност за готвене и четири зони за готвене с бърза реакция. Мощните излъчващи
нагревателни елементи на плочата намаляват времето, необходимо за загряване на
зоните.
Тактилни бутони за управление: Вашият уред работи с помощта на тактилни
сензори за управление.
Лесно почистване: Предимството на стъклокерамичната повърхност за готвене
и сензорите за управление е тяхната достъпност за почистване. Гладката, равна
повърхност се почиства лесно.
Сензор “Вкл./изкл.”: Сензорът за управление “Вкл./изкл.” служи за отделен мрежов
превключвател на уреда. Докосването на този сензор включва или напълно изключва
захранването.
Индикатори за управление и функции: Цифровите дисплеи и индикаторни
лампички предлагат информация за настройките и активираните функции, а също и
за присъствието на остатъчна топлина в различните зони за готвене.
Предпазен прекъсвач: Предпазният прекъсвач осигурява автоматичното
изключване на всички зони за готвене след определен период от време, ако
настройката не се е променила.
Индикатор за остатъчна топлина: На дисплея се появява икона за остатъчна
топлина, ако зоната за готвене са толкова горещи, че има опасност от изгаряне.
Цифрови дисплеи:: Четирите дисплейни полета са предназначени за четирите зони за
готвене.
Те показват следната информация:
уредът е включен,
до избрани настройки на нагряване,
остатъчна топлина,
заключването за деца е активирано и
съобщение за грешка, сензорът е докоснат за повече от 10 секунди.
съобщение за грешка, когато плочата е прегрята поради неизправна работа.
-
16
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 16
2018-11-13 PM 3:14:55
Части и характеристики (продължение)
Предпазен прекъсвач
BG
Ако една от зоните за готвене не е изключена или настройката на нагряване не е
променяна след дълъг период от време, тази конкретна зона за готвене ще се изключи
автоматично.
Всяка остатъчна топлина ще бъде показана с (за “горещ”) на цифровите дисплеи,
отговарящи на конкретните зони за готвене.
Зоните за готвене се изключват сами след следните периоди от време.
Настройка на
готвене
1-2
След 6 часа
Настройка на
готвене
3-4
След 5 часа
Настройка на
готвене
5-6
След 3 часа
Настройка на
готвене
7-9
След 1 час
Ако плочата е прегрята поради неизправна работа, ще се покаже
Плочата ще се изключи.
.
В случай, че една или повече от зоните за готвене се изключи, преди да изтече
посоченото време, вж. раздела “Отстраняване на неизправности”.
Други причини, поради които зона за готвене ще се изключи
Всички зони за готвене незабавно ще се изключат, ако има прекипяване на течност,
която се излее върху командното табло.
Автоматичното изключване ще се активира и ако има оставена влажна кърпа върху
командното табло. И в двата такива случаи уредът трябва да се включи отново, като се
използва главният сензор на захранването, след като бъде отстранена течността или
кърпата .
Индикатор за остатъчна топлина
Когато се изключи отделна зона за готвене или се изключи плочата, присъствието на
остатъчна топлина се показва с (за “горещо”) на цифровия дисплей на съответните
зони за готвене. Дори и след като зоната за готвене е изключена, индикаторът за
остатъчна топлина се изключва едва след като зоната за готвене се охлади.
Можете да използвате остатъчната топлина за размразяване или поддържане на
храната топла.
Важно: Докато индикаторът на остатъчна топлина е осветен, има риск от
изгаряния.
Важно: Ако спре токът, символът ще изгасне и информацията за остатъчна
топлина вече няма да съществува. Все още обаче може да е възможно да се
изгорите. Това може да се избегне, ако винаги внимавате, когато сте в близост с
плочата.
17
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 17
2018-11-13 PM 3:14:55
Преди да започнете
BG
Първоначално почистване
Избършете стъклокерамичната повърхност с влажна кърпа или препарат за почистване
на стъклокерамични плочи за готвене.
Важно: Не използвайте разяждащи или абразивни почистващи препарати.
Повърхността може да се повреди.
Използване на плочата за готвене
Използване на подходящи съдове
По-добрите съдове дават по-добри резултати
• Добрите съдове могат да се разпознаят по дъната им. Дъното трябва да е колкото
може по-дебело и плоско.
• Когато купувате нови съдове, обърнете особено внимание на диаметъра на
дъното. Производителите често дават само диаметъра на горния ръб.
• Съдове с алуминиеви или медни дъна могат да предизвикат металическо
обезцветяване на стъклокерамичната повърхност. Обезцветяването е много
трудно или невъзможно за премахване.
• Не използвайте съдове, направени от чугун, или такива, които имат повредени
дъна с груби надрасквания или издатини. Ако такъв съд се плъзне по
повърхността, той може да предизвиква трайно надраскване.
• Когато са студени, дъната на съдовете са леко вдлъбнати. Те не трябва никога да
са изпъкнали.
• Ако желаете да използвате специален тип съдове, например тенджера за готвене
под налягане, съд за варене на слаб огън или китайски тигани с изпъкнало дъно,
спазвайте указанията на производителя.
Съвети за икономия на енергия
Можете да спестите ценна енергия, като спазвате следните пунктове.
Правилно!
Неправилно!
18
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 18
2018-11-13 PM 3:14:55
Използване на плочата за готвене (продължение)
•
•
•
•
Винаги поставяйте тенджерите и тиганите, преди да включите зоната за готвене.
Замърсени зони за готвене и дъна на съдове увеличават консумацията на енергия.
Когато е възможно, поставяйте плътно затворени капаци на съдовете.
Изключвайте зоните за готвене преди края на времето за готвене, за да
използвате остатъчната топлина за поддържане на храни топли или размразяване.
•
•
Дъното на съда трябва да е със същия размер като зоната за готвене.
Използването на тенджера за готвене под налягане намалява времената на
готвене до 50 %.
BG
Използване на тактилните сензори за управление
За да работите с тактилните сензори за управление, докосвайте желания бутон с
върха на показалеца, докато светне или изгасне съответният дисплей.
Внимавайте да докосвате само по един сензорен бутон, като работите с уреда. Ако
докоснете с легнал пръст бутона, може да се задейства и съседният сензор.
19
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 19
2018-11-13 PM 3:14:55
Използване на плочата за готвене (продължение)
BG
Включване на уреда
Докоснете сензора “Заключване”
за около 3 секунди.
Уредът се включва с използване на сензора за управление “Вкл./изкл.” .
Докоснете сензора “Вкл./изкл.” .
На цифровите дисплеи се показва .
След като е задействан сензорът “Вкл./изкл.”
за включване на уреда, трябва
да се избере настройка на нагряване в рамките на около 10 секунди. В противен
случай уредът ще се изключи по съображения за безопасност.
Управление на температурата
За задаване и регулиране на нивото на мощност ( до ) за готвене, докоснете
ключовете
,
на съответната зона за готвене.
, нивото на нагряване се задава на .
Първия път, когато се натисне
, нивото на нагряване се задава на .
Първия път, когато се натисне
, за да увеличите положението на нагряване, и ключа
, за да го
Използвайте ключа
намалите.
20
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 20
2018-11-13 PM 3:14:55
Използване на плочата за готвене (продължение)
Изключване на уреда
BG
За пълно изключване на уредът използвайте сензора за управление “Вкл./изкл.”
Докоснете сензора “Вкл./изкл.” .
.
След като се изключи отделна зона за готвене или се изключи цялата
повърхност за готвене, присъствието на остатъчна топлина се показва във вид
на (за “горещо”) на цифровия дисплей на съответните зони за готвене.
Ако положението на нагряване е на и искате да изключите плочата, сензорът
може да се докосне още един път и положението на нагряване ще премине
на нула.
За по-бърза настройка задръжте пръст върху сензора
или
, докато се
получи необходимата стойност.
Ако се натисне повече от един сензор за повече от 10 секунди,
ще се
покаже на За нулиране докоснете сензора “Вкл./изкл.” .
Изключване на зона за готвене
За да изключите зона за готвене, върнете настройката на , като използвате
настройката на нагряване на командното табло и докоснете сензорите
или
.
21
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 21
2018-11-13 PM 3:14:56
Използване на плочата за готвене (продължение)
BG
Използване на заключването за безопасност на децата
Можете да използвате заключването за безопасност на децата, за да не допуснете
случайно включване на зона за готвене и активиране на повърхността за готвене.
Сензорът за управление на заключването може да се използва и когато фурната е
включена.
Включване на заключването за безопасност на децата
1. Докоснете сензора “Заключване”
за около 3 секунди.
За потвърждение ще прозвучи акустичен сигнал.
около 3 сек.
2. Докоснете произволен сензор за управление на настройката на нагряване.
На дисплеите ще се появи , като показва, че е активирано заключването за
безопасност на децата.
22
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 22
2018-11-13 PM 3:14:56
Използване на плочата за готвене (продължение)
Изключване на заключването за безопасност на децата
BG
1. Докоснете сензора за управление за около 3 секунди.
За потвърждение ще прозвучи акустичен сигнал.
около 3 сек.
След като изключите уреда, функцията за заключване за деца ще се активира
автоматично след няколко минути от съображения за безопасност.
Заключване и отключване на командното табло
На всеки етап от процеса на готвене, командното табло, с изключение на сензора за
управление “Вкл./изкл.”
може да се заключи, за да се предотврати неволна промяна
на настройките, например при избърсване на таблото с кърпа.
1. Докоснете сензора за заключване за около 3 секунди.
Индикаторната лампичка на сензора за управление на заключването ще светне. Сега
сензорите за управление са заключени.
2. За да отключите сензорите за управление, докоснете сензора за управление на
заключването отново за около 3 секунди. Индикаторната лампичка на сензора за
управление на заключването ще загасне.
около 3 сек.
23
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 23
2018-11-13 PM 3:14:56
Използване на плочата за готвене (продължение)
BG
Таймер
Има два начина за използване на таймера:
Използване на таймера като предпазно изключване
Ако е зададено определено време за дадена зона за готвене, зоната за готвене ще се
изключи, след като този период от време изтече. Тази функция може да бъде използвана
за много зони за готвене едновременно.
Използване на таймера за отброяване на време
Таймерът за отброяване може да се използва, ако дадена зона за готвене е включена.
Задаване на предпазно изключване
Зоните за готвене, за които искате да приложите предпазно изключване, трябва да
бъдат включени.
1. С използване на сензора за управление на таймера , изберете зоната за готвене, за
която времето на предпазно изключване е най-добро.
След като се избере първата активна зона за готвене, докосване на сензора за
управление на таймера ще накара съответният индикатор за премигва бавно.
ще се появи на дисплея на таймера.
Следващата активна зона за готвене се избира с повторно докосване сензора за
управление .
или
, за да зададете
2. Използвайте сензорите за управление на таймера
желания период, например 15 минути, след което зоната за готвене автоматично да
се изключи.
Сега предпазното изключване е активирано.
24
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 24
2018-11-13 PM 3:14:56
Използване на плочата за готвене (продължение)
За да покажете времето, оставащо за всяка от зоните за готвене, използвайте сензора
за управление на таймера .
Съответният индикатор за управление ще започне да мига бавно.
Настройките се нулират, като се използват сензорите за управление на таймера
или
. След като изтече зададеният период от време, зоната за готвене автоматично
се изключва, издава се звуков сигнал като потвърждение и се появява показание на
дисплея на таймера.
За да направите настройките по-бързо, докоснете някой от сензорите за
управление на таймера
или
, докато бъде достигнато желаната стойност.
Ако първо се докосне сензорът за управление на таймера
, настройката на
времето ще започне от 99 минути; ако първо се докосне сензорът за управление
на таймера
, настройката на времето ще започне от 1 минута.
BG
Таймер за отброяване
За да се използва таймерът за отброяване, уредът трябва да е включен, но всички зони
за готвене трябва да са изключени.
1. Докоснете сензора за управление на таймера .
ще се появи на дисплея на таймера.
2. Задайте желания период с използване на сензорите за управление на таймера
или
.
Функцията таймер за отброяване сега е включена и оставащото време се появява на
дисплея.
За да регулирате оставащото време, докоснете сензора за управление на таймера и
променете настройката, като използвате сензорите за управление на таймера
или
.
Препоръчвани настройка за готвене на определени храни
Цифрите в таблицата по-долу са ориентировъчни. Настройките на нагряване,
необходими за различните начини на готвене, зависят от редица променливи,
включително качеството на използваните съдове за готвене и типа и количеството на
храната, която се готви.
Настройка на
ключа
Начин на готвене
Примери за използване
9
Затопляне
Запържване
Пържене
Затопляне на големи количества течност, варене на
фиде, запичане на месо (запичане на гулаш, задушаване
на месо)
7
Интензивно
Пържене
Стек, филе, кълцано месо, колбаси, палачинки / печени
кейкове
6
Пържене
Шницел / пържоли, дроб, риба, кюфтета, пържени яйца
Варене
Готвене на течности, картофи, зеленчуци до 1,5 литра
8
5
4
2
3
Запарване
Задушаване
Варене
1
Разтапяне
Запарване и задушаване на малки количества зеленчуци,
варене на ориз и млечни ястия
Разтапяне на масло, разтваряне на желатин, разтапяне
на шоколад
Забележка
• Настройките на нагряване, посочени в таблицата по-горе, са дадени само като
ориентир за ваша справка.
• Трябва да регулирате настройките на нагряване в съответствие с конкретните съдове за
готвене и храни.
25
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 25
2018-11-13 PM 3:14:56
Почистване и грижи
BG
Плоча за готвене
Важно: Почистващите препарати не трябва да влизат в контакт с нагрятата
стъклокерамична повърхност: Всички почистващи препарати трябва да се
отстранят със съответни количества чиста вода след почистването, защото
могат да имат разяждащ ефект, когато повърхността е гореща. Не използвайте
агресивни почистващи препарати, например спрей за грил или фурна,
домакинска тел или абразивни почистващи средства за тигани.
Почиствайте стъклокерамичната повърхност след всяка употреба, когато тя е
все още топла на пипане. Така ще се избегне спичането на разлятото върху
повърхността. Отстранявайте котления камък, белезите от вода, капките
мазнина и металическото обезцветяване с помощта на предлагани на пазара
препарати за почистване на стъклокерамични плочи или неръждаема стомана.
Леко замърсяване
1. Избършете стъклокерамичната повърхност с влажна кърпа.
2. Подсушете с чиста кърпа. На повърхността не трябва да остават остатъци от
почистващия препарат.
3. Почиствайте обстойно цялата стъклокерамична повърхност за готвене веднъж
седмично с предлаганите на пазара почистващи препарати за стъклокерамични
плочи или неръждаема стомана.
4. Избършете стъклокерамичната повърхност със съответни количества чиста вода и
подсушете с чиста кърпа без власинки.
Упорито замърсяване
1. За да отстраните храна, която е прекипяла, както и упорити остатъци от разливане,
използвайте стъргалка за стъкло.
2. Поставете стъргалката за стъкло под ъгъл върху стъклокерамичната повърхност.
3. Отстранете замърсяването чрез стъргане с острието.
Стъргалките за стъкло и почистващите препарати за стъклокерамични плочи се
предлагат в специализираните магазини.
26
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 26
2018-11-13 PM 3:14:56
Почистване и грижи (продължение)
Проблемно замърсяване
1. Отстранявайте загоряла захар, стопена пластмаса, алуминиево фолио или други
материали със стъргалка аз стъкло незабавно и докато още са горещи.
BG
Важно: Съществува риск да се изгорите, когато стъргалката за стъкло се
използва върху гореща зона за готвене:
2. Почистете плочата, както обикновено, когато тя е изстинала.
Ако зоната за готвене, върху която нещо се е
стопило, е съвсем студена, затоплете я отново
за почистване
Надрасквания или тъмни линии върху
стъклокерамичната повърхност, предизвикани
например от тиган с остри ръбове, не могат
да се премахнат. Те обаче не нарушават
функционирането на плочата.
За да избегнете повреда на уреда
•
•
•
•
•
•
•
•
Не използвайте плочата за готвене като работен плот или за съхранение.
Не работете със зона за готвене, на която няма съд или има празен съд.
Стъклокерамична повърхност е много здрава и устойчива на температурни
промени, но не е нечуплива. Тя може да се повреди от особено остър или твърд
предмет, изпуснат върху повърхността за готвене.
Не използвайте съдове, направени от чугун, или такива, които имат повредени
дъна с груби надрасквания или издатини. Ако такъв съд се плъзне по
повърхността, той може да предизвиква надраскване.
Не поставяйте съдове върху рамката на плочата за готвене. Това може да доведе
до надраскване и повреда на покритието.
Избягвайте разливането на киселинни течности, например оцет, лимонов сок
и препарати против котлен камък, върху рамката на плочата, тъй като такива
течности могат да оставят тъмни петна.
Ако върху нагорещена зона за готвене попадне захар или препарат, съдържащ
захар и се разтопи, трябва да се изчисти незабавно с кухненска стъргалка, докато
още е горещо. Ако се остави а изстине, това може да повреди повърхността при
отстраняването.
Пазете далеч от стъклокерамичната повърхност всички предмети и материали,
които могат да се разтопят, например пластмаса, алуминиево фолио и фолио за
фурна. Ако нещо от този род се разтопи върху повърхностността за готвене, то
трябва да се отстрани незабавно със стъргалка.
27
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 27
2018-11-13 PM 3:14:56
Гаранция и сервиз
BG
Често задавани въпроси и отстраняване на неизправности
Неизправност може да възникне от незначителна грешка, която може да отстраните
сами с помощта на следните инструкции. Ако инструкциите по-долу не помогнат във
всеки конкретен случай, не опитвайте по-нататъшни ремонти.
Предупреждение: Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от
квалифициран сервизен техник. Неправилно извършените ремонти могат
да доведат до сериозен риск за потребителя. Ако вашият уред се нуждае от
ремонт, обърнете се към вашия сервизен център за клиенти.
Какво да правя, ако зоните за готвене не работят?
Проверете следните възможности:
• Дали предпазител в домашната инсталация (табло с предпазители) не се е изключил.
Ако предпазителите се изключват няколко пъти поред, обадете се на техник
специалист.
• Дали уредът е правилно включен.
• Дали индикаторите за управление на командното табло светят.
• Дали зоната за готвене включена.
• Дали зоните за готвене са настроени на желаните положения на нагряване.
Какво да правя, ако зоните за готвене не се включват?
Проверете следните възможности:
• Дали е изтекъл период от повече от 10 секунди от момента, когато е задействан
бутонът “Вкл./изкл.” до включването на желаната зона за готвене (вж. раздела
“Включване на уреда”).
• Дали командното табло не е частично покрито от влажна кърпа или намокрено.
Какво да направя, ако дисплеят, с изключение на индикаторът
остатъчна топлина, внезапно изчезне?
за
Това може да е в резултат на една от следните две възможности:
• Сензорът “Вкл./изкл.” е задействан случайно.
• Дали командното табло не е частично покрито от влажна кърпа или намокрено.
Какво да направя ако след изключването на зоните за готвене на
дисплея няма индикация за остатъчна топлина?
Проверете следната възможност:
• Дали зоната за готвене не е използвана само за кратко и затова не се е нагорещила
достатъчно. Ако вашата зона за готвене е гореща, обадете се в сервизния център за
клиенти.
Какво да правя, ако зоната за готвене не се включва или изключва?
Това може да се дължи на една от следните възможности:
• Дали командното табло не е частично покрито от влажна кърпа или намокрено.
• Заключването за безопасност на децата е включено.
Какво да правя, ако
дисплеят свети?
Проверете следното:
• Дали командното табло не е частично покрито от влажна кърпа или намокрено. За
нулиране натиснете сензора за управление “Вкл./изкл.”.
28
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 28
2018-11-13 PM 3:14:56
Гаранция и сервиз (продължение)
Какво означава, когато плочата не свети в червено?
•
Избраната температура на зоната за готвене се поддържа от сензор, който циклично
включва и изключва зоната, така че зоната на готвене на повърхността не винаги
свети в червено. Ако изберете ниско положение на нагряване, нагряването ще се
включва и изключва по-често, отколкото при по-високи положения. Нагряването се
включва и изключва и при най-високите положения.
Ако заявите посещение от сервиза вследствие на грешка при работата с уреда,
посещението на техника от сервизния център може да се таксува, дори и ако е през
гаранционния срок.
BG
Сервиз
Преди да се обърнете за помощ или сервиз, проверете раздела “Отстраняване на
неизправности”.
Ако все още се нуждаете от помощ, следвайте инструкциите по-долу.
Това техническа неизправност ли е?
Ако е така, обърнете се към вашия сервизен център за клиенти.
Винаги предварително се подгответе за разговора. Това ще улесни процеса на
диагностициране на проблема и освен това ще направи по-лесно решението дали е
необходимо посещение на сервизен техник.
Отбележете си следната информация.
• В какво се проявява проблемът?
• При какви обстоятелства възниква проблемът?
Когато се обадите, съобщете модела и серийния номер на уреда си. Тази формация е
означена на идентификационната табелка, както следва:
• Описание на модела:
• Код на серийния номер (15 цифри)
Препоръчваме да запишете информацията тук за лесни справки.
Модел:
Сериен номер:
Кога се дължат такси дори и през гаранционния срок?
•
•
Ако сте могли да отстраните проблема сами, като приложите едно от решенията,
дадени в раздела “Отстраняване на неизправности”.
Ако сервизният техник трябва да направи няколко посещения, защото не му е
предоставена цялата необходима информация преди посещението и в резултат на
това той например трябва допълнително да се връща за части. Като се подготвите за
телефонното обаждане, както е описано по-горе, това ще ви спести разходи за тези
посещения.
29
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 29
2018-11-13 PM 3:14:57
Технически данни
BG
Размери на уреда
Ширина
288 мм
Дълбочина
505 мм
Височина
50 мм
Размери на прореза в работния плот
Ширина
273 мм
Дълбочина
490 мм
Радиус на
закръгление на
ъглите
3 мм
Пръстени за готвене
Положение
Диаметър
Мощност
Лице
148 мм
1200 W
Отзад
183 мм
1800 W
Напрежение на захранване
230 V ~ 50 Hz
Максимална мощност на
натоварване
3,0 kW
Тегло:
Нетно
4,3 кг
Бруто
6,0 кг
30
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 30
2018-11-13 PM 3:14:57
Технически данни (продължение)
Информация за продукта
BG
Име на производителя
Samsung Electronics co. Ltd.
Код за разпознаване на модела
C21RJAN
Тип на котлона
Вградена
Техника на нагряване
Излъчващи зони за готвене
Брой на зоните и/или площите за готвене
2
За кръгли зони или площи за готвене: диаметър
на полезната площ на една зона за готвене с
електрическо нагряване (Ø)
Консумация на енергия на една зона или площ за
готвене, отнесена към един kg (EC ел.готвене)
Консумация на енергия на котлона, изчислена на kg
(EC ел.котлон)
Ø 15,0 cm, Ø 18,5 cm
Ø 15,0 cm
: 191,4 Wh/kg
Ø 18,5 cm
: 198,2 Wh/kg
194,8 Wh/kg
* Данните са определени според стандарт EN 60350-2 и Регламент (ЕО) на
Комисията № 66/2014.
Съвети за икономия на енергия
•
Винаги поставяйте тенджерите и тиганите, преди да включите зоната за готвене.
•
Замърсени зони за готвене и дъна на съдове увеличават консумацията на енергия.
•
Използването на съдове за готвене под налягане намалява времето за готвене.
31
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 31
2018-11-13 PM 3:14:57
ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?
СТРАНА
ОБАДЕТЕ СЕ
ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00139A-08
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 32
2018-11-13 PM 3:14:57
Upute za montiranje i upotrebu
Staklokeramička ploča za kuhanje
C21RJAN
Prije montiranja ili korištenja uređaja pročitajte upute kako bi se izbjegla opasnost od
nezgoda ili oštećenja ploče za kuhanje. Priručnik spremite za buduću upotrebu.
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 1
2018-11-13 PM 3:14:57
Sadržaj
HR
Korištenje ovog priručnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
U priručniku za korištenje koriste se sljedeći simboli: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Naziv modela i serijski broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sigurnosne upute . . . . . . . . . . .
Odlaganje ambalaže . . . . . . . .
Ispravno odlaganje starog uređaja .
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad) . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Montiranje ploče za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sigurnosne upute za montiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spajanje na struju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Postavljanje na radnu površinu kuhinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dijelovi i značajke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zone za kuhanje i upravljačka ploča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osnovne značajke uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigurnosno isključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikator preostale topline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
16
17
17
Prije početka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Početno čišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korištenje ploče za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korištenje odgovarajućeg posuđa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korištenje senzorskog upravljanja na dodir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uključivanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Upravljanje temperaturom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Isključivanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Isključivanje zone za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Korištenje zaštite za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zaključavanje i otključavanje upravljačke ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mjerač vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Postavljanje sigurnosnog isključivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Mjerač za odbrojavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Čišćenje i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ploča za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kako biste izbjegli oštećenje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Jamstvo i servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Česta pitanja i rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Informacije o proizvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 2
2018-11-13 PM 3:14:57
Korištenje ovog priručnika
Pročitajte ovaj priručnik prije korištenja uređaja, posebno pazeći
na sigurnosne upute u sljedećem odjeljku. Priručnik spremite za
buduću upotrebu.
Ako uređaj promijeni vlasnika, priručnik predajte novom vlasniku.
HR
U PRIRUČNIKU ZA KORIŠTENJE KORISTE SE
SLJEDEĆI SIMBOLI:
UPOZORENJE
Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati teške ozljede ili smrtni
slučaj.
OPREZ
Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati blaže ozljede ili
materijalnu štetu.
OPREZ
Kako biste tijekom korištenja ploče za kuhanje smanjili rizik od požara,
eksplozije, električnog udara ili ozljede, slijedite ove osnovne mjere
opreza.
NAPOMENA
Korisni savjeti, preporuke ili informacije koje korisnicima pomažu pri
korištenju proizvoda.
NAZIV MODELA I SERIJSKI BROJ
Naziv modela i serijski broj označeni su na naljepnici ispod ploče za kuhanje.
Za kasniju upotrebu zapišite podatke ili zalijepite dodatnu naljepnicu (nalazi
se na gornjoj strani proizvoda) na trenutnu stranicu.
Naziv modela
Serijski broj
3
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 3
2018-11-13 PM 3:14:57
Sigurnosne upute
HR
Sigurnosne značajke ovog uređaja sukladne su sa svim tehničkim i
sigurnosnim standardima. Međutim, smatramo da je naša dužnost
kao proizvođača upoznati vas sa sljedećim sigurnosnim uputama.
UPOZORENJE
Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ni osobe koje
nemaju potrebno znanje i iskustvo, osim ako su pod
nadzorom i upućene u rukovanje uređajem od strane osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem.
Uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 i više godina,
osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti
te osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, ali samo
pod nadzorom te ako su upućeni u rukovanje uređajem na
siguran način te ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se
ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati
uređaj bez nadzora.
Isključivanje iz napajanja mora se omogućiti u fiksnom
ožičenju u skladu s pravilima ožičenja.
Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz napajanja
nakon njegovog postavljanja. Uređaj se može isključiti iz
napajanja omogućivanjem pristupa utikaču ili tako da se u
skladu sa smjernicama za postavljanje ožičenja na fiksno
ožičenje postavi prekidač.
Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov
serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se
izbjegla opasnost.
4
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 4
2018-11-13 PM 3:14:57
Sigurnosne upute (nastavak)
Navedeni način postavljanja ne smije se temeljiti na
korištenju ljepila jer ono nije pouzdan način postavljanja.
UPOZORENJE: U slučaju napuknute površine, uređaj
je potrebno isključiti kako bi se izbjegla mogućnost
električnog udara.
Tijekom korištenja uređaj postaje vruć. Izbjegavajte
dodirivanje grijača unutar ploče za kuhanje.
UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu postati vrući za
vrijeme korištenja. Malu djecu treba držati podalje od
pećnice.
Ne smije se čistiti parom.
Na ploču za kuhanje ne smiju se stavljati metalni predmeti
kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci jer se mogu
pregrijati.
Nakon korištenja isključite ploču za kuhanje i nemojte se
oslanjati na detektor preostale topline.
Uređaji nisu namijenjeni za rad s vanjskim satom ili
odvojenim sustavom za daljinsko upravljanje.
OPREZ: Kuhanje treba nadgledati. Kratko kuhanje treba
kontinuirano nadgledati.
Uređaj se ne smije postaviti iza dekorativnih vrata kako bi se
izbjeglo pregrijavanje.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dijelovi tijekom
korištenja postaju vrući. Izbjegavajte dodirivanje grijaćih
elemenata. Djeca mlađa od 8 godina ne bi se trebala
zadržavati u blizini uređaja, osim pod neprekidnim
nadzorom.
HR
5
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 5
2018-11-13 PM 3:14:57
Sigurnosne upute (nastavak)
HR
UPOZORENJE: pripremanje hrane s uljem ili masti
na ploči za kuhanje bez nadzora može biti opasno i
prouzročiti požar.
NIKADA ne pokušavajte požar ugasiti vodom, isključite
uređaj i zatim pokrijte plamen npr. poklopcem ili dekom
koji su otporni na vatru.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: ne ostavljajte
predmete na površinama za kuhanje.
UPOZORENJE: koristite samo štitnike ploče za kuhanje
koje je osmislio proizvođač uređaja za kuhanje ili ih
je proizvođač uređaja u uputama za korištenje naveo
kao prikladne, ili pak štitnike ploče za kuhanje koji su
ugrađeni u uređaj. Ako koristite neodgovarajuće štitnike,
može doći do nezgode.
Površine mogu postati vruće tijekom upotrebe.
Uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 i više godina,
osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti
te osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, ali samo
pod nadzorom te ako su upućeni u rukovanje uređajem
na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti. Djeca
se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne
smiju izvoditi djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod
nadzorom odraslih osoba.
Uređaj i kabel postavite izvan dohvata djece mlađe od
8 godina.
6
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 6
2018-11-13 PM 3:14:57
Sigurnosne upute (nastavak)
OPREZ
HR
Uređaj treba ispravno postaviti i uzemljiti kvalificirani tehničar.
Uređaj bi trebalo servisirati isključivo kvalificirano servisno
osoblje. Ako popravke vrše nestručne osobe, može doći do
ozljeda ili ozbiljnih kvarova. Ako je potrebno izvršiti popravak
uređaja, obratite se u lokalni servisni centar. Ako ne slijedite
ove upute, može doći do oštećenja i poništenja jamstva.
Ugradbeni aparati mogu se koristiti tek nakon ugradnje
u elemente koji odgovaraju određenim standardima. To
osigurava dovoljnu zaštitu protiv doticanja električnih
instalacija, u skladu sa zahtjevima osnovnih sigurnosnih
standarda.
Ako vaš uređaj ne radi, oštećen je ili se pojavljuju pukotine:
• isključite sve zone za kuhanje;
• isključite ploču za kuhanje iz napajanja;
• nazovite lokalni servisni centar.
U slučaju napuknute ploče za kuhanje, uređaj je potrebno
isključiti kako bi se izbjegla mogućnost električnog udara.
Ne koristite ploču za kuhanje dok se staklena površina ne
zamijeni.
Ploču za kuhanje ne koristite za zagrijavanje aluminijske folije,
proizvoda zamotanih u aluminijsku foliju ili smrznute hrane u
ambalaži od aluminijske folije.
7
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 7
2018-11-13 PM 3:14:57
Sigurnosne upute (nastavak)
HR
Tekućina koja se nalazi između dna posude i ploče za
kuhanje može prouzročiti stvaranje pare pod tlakom. To
može prouzročiti poskakivanje posude na ploči.
Pobrinite se da strujna zona za kuhanje i donji dio posude
budu suhi.
Zone za kuhanje će tijekom kuhanja postati vruće.
Neka djeca uvijek budu na sigurnoj udaljenosti od uređaja.
Svu ambalažu držite podalje od djece jer ambalaža može biti
opasna za djecu.
Uređaj je namijenjen isključivo za kuhanje i prženje
u domaćinstvima. Nije namijenjen za komercijalnu ili
industrijsku upotrebu.
Nikada ne koristite ploču za kuhanje kako biste zagrijali
prostoriju.
Pripazite ako priključujete električne uređaje u utičnice blizu
ploče za kuhanje. Kabeli za napajanje ne smiju doći u dodir s
pločom za kuhanje.
Pregrijana mast i ulje se brzo mogu zapaliti. Nikada
ne ostavljajte površinske dijelove bez nadzora tijekom
pripremanja hrane s uljem ili masti, npr. prilikom prženja
krumpirića.
Nakon upotrebe isključite zone za kuhanje.
Uvijek održavajte upravljačku ploču čistom i suhom.
Na ploču za kuhanje nikad ne stavljajte zapaljive materijale
jer bi moglo doći do požara.
8
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 8
2018-11-13 PM 3:14:57
Sigurnosne upute (nastavak)
Ako se uređaj koristi nepažljivo, postoji opasnost od
opeklina.
Kabeli električnih uređaja ne smiju doticati vruću ploču za
kuhanje ili vruće posuđe.
Ploču za kuhanje nemojte koristiti za sušenje odjeće.
Korisnici koji imaju električni stimulator srca i aktivne
srčane implantate trebaju gornji dio tijela držati
na udaljenosti od minimalno 30 cm od uključene
indukcijske zone za kuhanje. Ako ste u nedoumici,
obratite se proizvođaču uređaja ili liječniku.
(Samo modeli s indukcijskom pločom za kuhanje)
Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili izmijeniti uređaj sami.
Prije čišćenja obavezno isključite uređaj.
Ploču za kuhanje čistite sukladno uputama za čišćenje i
održavanje uređaja koja se nalaze u ovom priručniku.
Pazite da se kućni ljubimci ne približavaju uređaju jer mogu
stati na kontrole uređaja i prouzročiti kvar.
HR
9
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 9
2018-11-13 PM 3:14:57
Sigurnosne upute (nastavak)
HR
ODLAGANJE AMBALAŽE
UPOZORENJE
Materijal koji se koristi za pakiranje ovog uređaja može se reciklirati.
Dijelovi od tvrde pjene i lima odgovarajuće su označeni. Ambalažu i
stare uređaje odlažite imajući na umu na sigurnost i okoliš.
ISPRAVNO ODLAGANJE STAROG UREĐAJA
UPOZORENJE
Prije odlaganja starog uređaja onemogućite ga za rad kako ne bi
predstavljao izvor opasnosti. Kako biste to učinili, neka kvalificirani
tehničar isključi uređaj iz napajanja i ukloni kabel za napajanje.
Uređaj se ne smije odlagati s kućnim otpadom.
Informacije o datumima prikupljanja i javnim mjestima odlaganja otpada
zatražite od lokalnog ureda za odlaganje otpada.
10
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 10
2018-11-13 PM 3:14:57
Sigurnosne upute (nastavak)
ISPRAVNO ODLAGANJE PROIZVODA
(ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD)
HR
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi
ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička
oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali
odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog
vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko
zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite
ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno
reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača
kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za
pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može
odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i
provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj
proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se
miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih
obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
11
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 11
2018-11-13 PM 3:14:57
Montiranje ploče za kuhanje
Važno: Uređaj smije postaviti i uzemljiti isključivo kvalificirani tehničar.
Proučite ove upute. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala prilikom nestručnog
postavljanja štednjaka.
Tehnički podaci nalaze se na kraju ovog priručnika.
HR
Sigurnosne upute za montiranje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S obzirom na zaštitu od požara, ovaj uređaj je sukladan sa standardom EN 60335 - 2 - 6.
Ova vrsta uređaja može se postaviti uz visoki ormar ili zid.
Ladice se ne smiju umetati ispod ploče za kuhanje.
Instalacija mora osigurati zaštitu od strujnog udara.
Kuhinjski element u koji je uređaj smješten mora zadovoljavati uvjete stabilnosti kao što je
navedeno u standardu DIN 68930.
Radi zaštite od vlage, svi rubovi trebaju biti zabrtvljeni odgovarajućom ispunom.
Na radnim površinama od ploča, spojevi na mjestu gdje dotiču ploču trebaju biti potpuno
ispunjeni fugom.
Na prirodnom ili umjetnom kamenu ili na keramičkim površinama, spojevi se moraju
učvrstiti umjetnom smolom ili mješavinom ljepila.
Provjerite je li brtva ispravno položena uz radnu površinu bez razmaka. Ne smiju se
primjenjivati dodatna silikonska sredstva za zaštitu površina, to će otežati uklanjanje radi
servisiranja.
Kada se vadi, ploču treba podići odozdo.
Spajanje na struju
Prije spajanja na struju, provjerite odgovara li nominalni napon uređaja, odnosno napon
naveden na pločici s oznakama, dostupnom dovodu napona. Pločica s oznakama nalazi se na
donjoj strani kućišta ploče za kuhanje.
Napon grijača iznosi 230 V~ izmjenične struje. Ovaj uređaj ima kabel koji uključuje žicu za
uzemljenje i utikač s uzemljenjem. Utikač valja uključiti u utičnicu koja je ispravno montirana i
uzemljena.
Kad ploču za kuhanje uključite u struju, provjerite jesu li zone za kuhanje spremne za
upotrebu tako da svaku uključite jednu za drugom na maksimalnu postavku.
Kad ploču za kuhanje prvi put uključite u struju, zaslon počne svijetliti i aktivira se
zaštita za djecu.
12
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 12
2018-11-13 PM 3:14:58
Montiranje ploče za kuhanje (nastavak)
Postavljanje na radnu površinu kuhinje
HR
Prije montiranja zabilježite serijski broj na pločici s oznakama na uređaju. Taj broj će
vam trebati u slučaju potrebe za servisom i nakon montiranja više neće biti dostupan,
budući da se nalazi na jedinstvenoj pločici s oznakama na donjoj strani uređaja.
Posebno pripazite na zahtjeve za minimalnim prostorom.
Držače s obje strane osigurajte vijcima prije nego što ploču za kuhanje postavite na
držače.
ø6
x4
90 °
min. 50 mm
R3
273±1
min. 20
490±1
600
50
90 ° x 4
ø2
=
100
490±1
100
=
13
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 13
2018-11-13 PM 3:14:58
Dijelovi i značajke
HR
Zone za kuhanje i upravljačka ploča
183 mm
148 mm
Jednostruka zona za
kuhanje 1800 W
Jednostruka zona za
kuhanje 1200 W
Upravljačka ploča
Indikatori za postavke
Senzor za kontrolu
zagrijavanja i preostalu toplinu zaključavanja
Indikator mjerača
vremena i senzori za
upravljanje
Senzori za odabir
postavki zagrijavanja
Senzor za
uključivanje/isključivanje
14
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 14
2018-11-13 PM 3:14:58
Dijelovi i značajke (nastavak)
Komponente
1
Staklokeramička ploča za kuhanje
3
Vijci
HR
2
Držači za postavljanje
15
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 15
2018-11-13 PM 3:14:58
Dijelovi i značajke (nastavak)
HR
Osnovne značajke uređaja
•
•
•
•
•
•
•
Staklokeramička površina za kuhanje: Uređaj ima staklokeramičku površinu za kuhanje
i četiri brze zone za kuhanje. Moćni grijači ploče za kuhanje koji isijavaju toplinu značajno
smanjuju vrijeme zagrijavanja zona za kuhanje.
Senzorsko upravljanje na dodir: Uređaj radi pomoću senzorskog upravljanja na dodir.
Jednostavno čišćenje: Prednost staklokeramičke površine za kuhanje i senzora za
upravljanje u jednostavnosti je njihova čišćenja. Glatku, ravnu površinu jednostavno je
čistiti.
Senzor za uključivanje/isključivanje: Senzor za upravljanje uključivanjem/isključivanjem
predstavlja prekidač za napajanje. Dodirivanjem ovog senzora, uređaj se potpuno uključuje
ili isključuje.
Indikatori za upravljanje i funkcije: Digitalni zasloni i kontrolne lampice pružaju
informacije o postavkama i aktiviranim funkcijama, kao i o preostaloj toplini na nekoj od
zona za kuhanje.
Sigurnosno isključivanje: Sigurnosno isključivanje osigurava da se sve zone za kuhanje
automatski isključuju nakon određenog vremena ako se postavka nije promijenila.
Indikator preostale topline: Ako je zona za kuhanje dovoljno vruća te postoji opasnost od
opeklina, na zaslonu će se prikazivati ikona za preostalu toplinu.
Digitalni zasloni: Četiri digitalna zaslona su namijenjena za četiri zone za kuhanje.
Na njima se prikazuju sljedeće informacije:
uređaj je uključen,
do odabrana postavka zagrijavanja,
preostala toplina,
aktivirana je zaštita za djecu;
poruka o pogrešci; senzor je bio dotaknut dulje od 10 sekundi.
poruka o pogrešci; ploča za kuhanje je pregrijana zbog neprikladnog rukovanja.
-
16
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 16
2018-11-13 PM 3:14:59
Dijelovi i značajke (nastavak)
Sigurnosno isključivanje
HR
Ako neka zona za kuhanje nije isključena ili postavka zagrijavanja nije promijenjena određeno
vrijeme, ta zona za kuhanje će se automatski isključiti.
Preostala toplina će na digitalnim zaslonima koji odgovaraju određenim zonama za kuhanje
biti označena slovom (za "hot" (vruće)).
Zone za kuhanje se isključuju nakon sljedećeg vremena.
Postavka kuhanja
1-2
Nakon 6 sati
Postavka kuhanja
3-4
Nakon 5 sati
Postavka kuhanja
5-6
Nakon 3 sata
Postavka kuhanja
7-9
Nakon 1 sata
Ako se ploča za kuhanje pregrije uslijed neprikladnog rukovanja, prikazat će se
Ploča za kuhanje će se isključiti.
.
Ako se jedna ili više zona za kuhanje isključi prije nego što je prošlo označeno
vrijeme, pogledajte odjeljak "Rješavanje problema".
Drugi razlozi zbog kojih se zona za kuhanje može isključiti
Sve zone za kuhanje će se automatski isključiti ako tekućina prekipi i izlije se na upravljačku
ploču.
Automatsko isključivanje također će se aktivirati ako na upravljačku ploču stavite vlažnu krpu.
U oba slučaja uređaj se treba ponovno uključiti pritiskom na glavni senzor za uključivanje
nakon što se tekućina ili krpa uklone .
Indikator preostale topline
Nakon isključivanja pojedine zone za kuhanje ili ploče za kuhanje, prisutna preostala toplina
će na digitalnim zaslonima koji odgovaraju određenim zonama za kuhanje biti označena
slovom (za “hot” (vruće)). Čak i nakon što se zona za kuhanje isključi, indikator preostale
topline ugasit će se tek nakon što se zona za kuhanje ohladi.
Preostalu toplinu možete iskoristiti za otapanje hrane ili održavanje hrane toplom.
Važno: Dok god indikator preostale topline svijetli, postoji opasnost od opeklina.
Važno: Ako je prekinuto napajanje strujom, simbol će nestati i informacija o
preostaloj toplini više neće biti dostupna. Unatoč tome, i dalje biste se mogli opeći. To
se može izbjeći tako da uvijek budete oprezni u blizini ploče za kuhanje.
17
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 17
2018-11-13 PM 3:14:59
Prije početka
HR
Početno čišćenje
Staklokeramičku površinu obrišite vlažnom krpom i sredstvom za čišćenje staklokeramičke
površine za kuhanje.
Važno: Ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Mogli biste oštetiti
površinu.
Korištenje ploče za kuhanje
Korištenje odgovarajućeg posuđa
Bolje posude daju bolje rezultate.
• Dobre posude možete prepoznati po dnu. Dno bi trebalo biti što deblje i ravnije.
• Prilikom kupnje novih posuda za kuhanje, obratite pozornost na promjer dna.
Proizvođači često navedu samo promjer gornjeg ruba.
• Lonci s aluminijskim ili bakrenim dnom mogu uzrokovati promjene boje na
staklokeramičkoj površini. Promjenu boje je veoma teško ili nemoguće poništiti.
• Nemojte koristiti posude od lijevanog željeza koje imaju oštećeno dno s nepravilnim
rubovima. Ako te posude kližu po površini za kuhanje, ona se može trajno ogrepsti.
• Kad su hladne, posude za kuhanje su obično malo savijene prema unutra (konkavne).
Nikad ne bi smjele biti savijene prema van (konveksne).
• Ako želite koristiti određenu vrstu posuda za kuhanje kao što je ekspres lonac, posuda
za ključanje ili vok, proučite upute proizvođača.
Savjeti za uštedu energije
Energiju možete uštedjeti slijedeći ove upute.
Ispravno!
Pogrešno!
18
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 18
2018-11-13 PM 3:14:59
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
•
•
•
•
Posude i lonce uvijek stavite na zonu za kuhanje prije nego što je uključite.
Prljave zone za kuhanje i prljave posude povećavaju potrošnju energije.
Kad je to moguće, čvrsto i u potpunosti poklopite posude i lonce.
Isključite zone za kuhanje prije kraja vremena za kuhanje kako biste preostalu toplinu
iskoristili za otapanje hrane ili održavanje hrane toplom.
•
•
Dno posude za kuhanje trebalo bi biti iste veličine kao i zona za kuhanje.
Korištenje ekspres lonca smanjuje vrijeme kuhanja do 50%.
HR
Korištenje senzorskog upravljanja na dodir
•
•
Kako biste koristili senzorsko upravljanje na dodir, željenu ploču dotaknite vrhom kažiprsta
dok zaslon ne zasvijetli ili se ne ugasi ili dok se ne aktivira željena funkcija.
Prilikom rada s uređajem dodirujte samo jednu ploču odjednom. Ako je vaš prst na ploču
položen previše ravno, mogao bi se aktivirati i susjedni senzor.
19
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 19
2018-11-13 PM 3:14:59
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
HR
Uključivanje uređaja
Pritisnite senzor za zaključavanje ( ) na otprilike 3 sekunde.
Uređaj se uključuje pomoću senzora za uključivanje/isključivanje
Dodirnite senzor za uključivanje/isključivanje .
Na digitalnim zaslonima prikazat će se .
.
Nakon aktiviranja senzora za uključivanje/isključivanje
kako biste uključili uređaj,
trebate odabrati postavku zagrijavanja unutar otprilike 10 sekundi. U suprotnom će se
uređaj iz sigurnosnih razloga isključiti.
Upravljanje temperaturom
Kako biste postavili i podesili razinu snage za kuhanje ( do ), dodirnite gumbe za
odgovarajuće zone za kuhanje
,
.
Nakon što prvi put pritisnete
, razina zagrijavanja bit će postavljena na .
Nakon što prvi put pritisnete
, razina zagrijavanja bit će postavljena na .
, a smanjiti pomoću tipke
.
Postavku zagrijavanja možete povećati pomoću tipke
20
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 20
2018-11-13 PM 3:14:59
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
Isključivanje uređaja
HR
Uređaj možete potpuno isključiti pomoću senzora za uključivanje/isključivanje
Dodirnite senzor za uključivanje/isključivanje .
.
Nakon isključivanja jednostruke zone za kuhanje ili cijele površine za kuhanje,
prisutna preostala toplina će na digitalnim zaslonima koji odgovaraju određenim
zonama za kuhanje biti označena slovom (za "hot" (vruće)).
, senzor možete
Ako je postavka zagrijavanja na i želite isključiti zonu za kuhanje
dodirnuti još jednom i postavka zagrijavanja će se smanjiti na nulu.
Za brže podešavanje, držite prst na senzoru
ili
dok se ne dosegne željena
vrijednost.
Ako je više od jednog senzora pritisnuto dulje od 10 sekundi, na zaslonu postavke
za zagrijavanje prikazat će se
. Za ponovno podešavanje pritisnite senzor za
uključivanje/isključivanje .
Isključivanje zone za kuhanje
Kako biste isključili zonu za kuhanje, vratite postavku na
topline na upravljačkoj ploči i dodirnog senzora
ili
.
pomoću senzora za postavku
21
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 21
2018-11-13 PM 3:14:59
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
HR
Korištenje zaštite za djecu
Zaštitu za djecu možete koristite kako biste spriječili nehotično uključivanje zone za kuhanje i
aktiviranje površine za kuhanje. Senzor za kontrolu zaključavanja može se koristiti samo kad
je uređaj uključen.
Uključivanje zaštite za djecu
1. Dodirnite senzor za kontrolu
na otprilike 3 sekunde.
Za potvrdu će se oglasiti zvučni signal.
oko 3 s
2. Dodirnite bilo koji senzor za upravljanje postavkom topline.
Na zaslonu će se prikazati , označavajući aktivaciju zaštite za djecu.
22
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 22
2018-11-13 PM 3:15:00
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
Isključivanje zaštite za djecu
HR
1. Dodirnite senzor za kontrolu na otprilike 3 sekunde.
Za potvrdu će se oglasiti zvučni signal.
oko 3 s
Nekolikom minuta nakon isključivanja uređaja automatski se aktivira zaštita za djecu,
iz sigurnosnih razloga.
Zaključavanje i otključavanje upravljačke ploče
Upravljačku ploču možete zaključati u bilo kojoj fazi kuhanja, s iznimkom senzora za
uključivanje/isključivanje , a kako biste spriječili nenamjerno mijenjanje postavki, npr.
prilikom brisanja upravljačke ploče krpom.
1. Dodirnite senzor za kontrolu zaključavanja na otprilike 3 sekunde.
Zasvijetlit će kontrolna lampica na senzoru za kontrolu zaključavanja. Senzori za
upravljanje su zaključani.
2. Kako biste otključali senzor za upravljanje, ponovno dodirnite senzor za kontrolu
zaključavanja na otprilike 3 sekunde. Ugasit će se kontrolna lampica na senzoru za
kontrolu zaključavanja.
oko 3 s
23
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 23
2018-11-13 PM 3:15:00
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
HR
Mjerač vremena
Postoje dva načina na koje možete koristiti mjerač vremena:
Korištenje mjerača vremena u svrhu sigurnosnog isključivanja
Ako je za zonu za kuhanje određeno vrijeme, zona za kuhanje će se nakon isteka vremena
sama isključiti. Ova se funkcija istovremeno može koristiti za više zona za kuhanje.
Korištenje mjerača vremena za odbrojavanje
Mjerač vremena ne možete koristiti za odbrojavanje ako je zona za kuhanje već uključena.
Postavljanje sigurnosnog isključivanja
Zona ili zone za kuhanje na koje želite primijeniti sigurnosno isključivanje moraju biti uključene.
1. Pomoću senzora za upravljanje mjeračem vremena odaberite zonu za kuhanje za koju
postavljate sigurnosno isključivanje.
Nakon što odaberete prvu aktivnu zonu za kuhanje, dodirivanjem senzora za upravljanje
mjeračem vremena odgovarajuća kontrolna lampica će početi polako bljeskati.
Na zaslonu mjerača vremena prikazat će se
.
Kako biste odabrali sljedeću aktivnu zonu za kuhanje, ponovno dodirnite senzor za upravljanje
mjeračem vremena .
ili
postavite željeno
2. Pomoću senzora za upravljanje postavkama mjerača vremena
vrijeme, npr. 15 minuta, nakon čega će se zona za kuhanje automatski isključiti.
Aktivirano je sigurnosno isključivanje.
24
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 24
2018-11-13 PM 3:15:00
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
Preostalo vrijeme za bilo koju zonu za kuhanje možete prikazati pomoću senzora za upravljanje
mjeračem vremena .
Odgovarajući indikator će početi polako bljeskati.
ili
Postavke se ponovno postavljaju pomoću senzora za upravljanje postavkama mjerača vremena
. Nakon isteka zadanog vremena, zona za kuhanje će se automatski isključiti, za potvrdu će se začuti
zvučni signal i na zaslonu će se prikazati mjerač vremena.
Kako biste ubrzali odabir postavki, dodirom jednog od senzora za upravljanje mjeračem
vremena ( ili ) odaberite željenu vrijednost.
Ako prvo dodirnete senzor za upravljanje mjeračem vremena , postavka vremena počinje
od 99 minuta; a ako prvo dodirnete senzor za upravljanje mjeračem vremena , postavka
vremena počinje od 1 minute.
HR
Mjerač za odbrojavanje
Želite li koristiti mjerač za odbrojavanje, uređaj mora biti uključen, ali sve zone za kuhanje moraju biti
isključene.
1. Dodirnite senzor za upravljanje mjeračem vremena .
Na zaslonu mjerača vremena prikazat će se
.
ili .
2. Postavite željeno vrijeme pomoću senzora za upravljanje postavkama mjerača
Aktivirana je funkcija mjerača vremena za odbrojavanje i preostalo vrijeme se prikazuje na zaslonu
mjerača vremena.
Kako biste podesili preostalo vrijeme, dodirnite senzor za upravljanje mjeračem vremena i promijenite
postavku pomoću
ili
na senzoru za upravljanje postavkama mjerača vremena .
Preporučene postavke za određenu hranu
Podaci u donjoj tablici su smjernice. Postavke zagrijavanja za različite načine kuhanja ovise o brojnim
čimbenicima, uključujući kvalitetu posuđa koje se koristi i vrstu te količinu hrane koja se kuha.
Postavka
Način kuhanja
Primjeri
9
Zagrijavanje
Brzo prženje na malo
masti
Prženje
Zagrijavanje velikih količina tekućine, kuhanje knedli,
suho prženje mesa (prženje gulaša, pirjanje mesa)
8
7
Intenzivno
prženje
6
Prženje
Šnicle/odresci, jetrica, riba, popečci, pržena jaja
Kuhanje
Kuhanje do 1,5 l tekućine, krumpiri, povrće
5
4
3
Odrezak, dio goveđeg buta, popečci od krumpira,
kobasice, palačinke / debele palačinke
2
Kuhanje parom
Pirjanje
Kuhanje
Kuhanje parom i pirjanje malih količina povrća,
kuhanje riže i jela s mlijekom
1
Otapanje
Otapanje maslaca, mekšanje želatine, otapanje
čokolade
Napomena
• Postavke zagrijavanja u tablici samo su smjernice.
• Postavke zagrijavanja trebat ćete podesiti ovisno o određenom posuđu i hrani.
25
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 25
2018-11-13 PM 3:15:00
Čišćenje i održavanje
HR
Ploča za kuhanje
Važno: Sredstva za čišćenje ne smiju doći u dodir sa zagrijanom staklokeramičkom
površinom. Sredstva za čišćenje se nakon čišćenja trebaju isprati odgovarajućom
količinom čiste vode jer mogu imati nagrizajući učinak kad se površina ponovno
zagrije. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje kao što su sprej za čišćenje
roštilja i pećnice, grube spužve ili abrazivna sredstva za čišćenje posuda.
Staklokeramičku površinu očistite nakon svake upotrebe dok je još topla na dodir.
Na taj način izbjeći ćete da nečistoća zagori. Uklonite kamenac, mrlje od vode i
masnoće i sjajne metalik mrlje pomoću komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje
staklokeramike ili nehrđajućeg čelika.
Blage mrlje
1. Staklokeramičku površinu obrišite vlažnom krpom.
2. Nasuho je obrišite čistom krpom. Na površini ne smije biti ostataka sredstva za pranje.
3. Jednom tjedno temeljito očistite cijelu staklokeramičku površinu komercijalno dostupnim
sredstvom za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika.
4. Nakon toga obrišite staklokeramičku površinu s dovoljno čiste vode i obrišite nasuho čistom
krpom koja iza sebe ne ostavlja mrvice.
Tvrdokorne mrlje
1. Iskipjelu hranu ili zagorjele mrlje uklonite strugačem za staklo.
2. Strugač za staklo držite pod kutom u odnosu na staklokeramičku površinu.
3. Mrlje uklonite klizanjem strugača.
Strugače za staklo i sredstva za čišćenje staklokeramike možete kupiti u
specijaliziranim trgovinama.
26
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 26
2018-11-13 PM 3:15:00
Čišćenje i održavanje (nastavak)
Problematične mrlje
1. Zagorjeli šećer, otopljenu plastiku, aluminijsku foliju i druge otopljene materijale uklonite
odmah, dok je površina još vruća.
HR
Važno: Koristite li strugač za staklo na vrućoj zoni za kuhanje, postoji opasnost od
opeklina:
2. Kada se ohladi, ploču za kuhanje očistite na uobičajen način.
Ako su se zone za kuhanje ohladile, a mrlje nisu
uklonjene, ponovo ih ugrijte i očistite.
Ogrebotine ili tamni tragovi na staklokeramičkoj
površini, npr. nastali uporabom posuda s grubim
rubovima, nećete moći ukloniti. No oni ne utječu na
rad ploče za kuhanje.
Kako biste izbjegli oštećenje uređaja
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili mjesto za odlaganje predmeta.
Ne uključujte zonu za kuhanje ako na njoj nema posude ili je posuda prazna.
Staklokeramika je otporna na temperaturni šok i vrlo je čvrsta, no nije neslomljiva. Tvrdi
i oštri predmeti mogu oštetiti ploču za kuhanje ako padnu na nju.
Nemojte koristiti posude od lijevanog željeza koje imaju oštećeno dno s nepravilnim
rubovima. Ako te posude kližu po površini za kuhanje, ona se može ogrepsti.
Ne stavljajte posude na okvir ploče za kuhanje. U protivnom se može oštetiti i ogrepsti
površina.
Ne dopustite da u dodir s okvirom ploče za kuhanje dođu tekućine koje sadrže kiselinu,
npr. ocat, limunov sok i sredstva za uklanjanje kamenca, jer bi se mogle pojaviti mat
mrlje.
Ako u dodir s vrućom zonom za kuhanje dođe šećer ili jelo koje ga sadrži i potom se
otopi, odmah pomoću strugača uklonite mrlju dok je još vruća. Ako se ohladi, može doći
do oštećenja površine prilikom uklanjanja nečistoće.
Sve predmete i materijale koji bi se mogli otopiti držite dalje od staklokeramičke
površine (npr. plastiku, aluminijsku foliju ili foliju za pećnicu). Ako se što takvo ipak otopi
na ploči za kuhanje, nečistoću odmah uklonite pomoću strugača.
27
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 27
2018-11-13 PM 3:15:00
Jamstvo i servis
HR
Česta pitanja i rješavanje problema
Kvar je možda prouzročila manja greška koju možete i sami ukloniti uz pomoć sljedećih uputa.
Ako upute ne pomognu u svakom navedenom slučaju, ne pokušavajte i dalje popravljati sami.
Upozorenje: Popravke smije vršiti samo stručan serviser. Nepravilan popravak može
vam predstavljati znatnu opasnost. Ako je potreban popravak uređaja, obratite se u
najbliži servisni centar.
Što učiniti ako zone za kuhanje ne rade?
Provjerite je li:
• Osigurač kućne instalacije (kutija s osiguračima) netaknut. Ako je osigurač iskočio više
puta, pozovite ovlaštenog električara.
• Uređaj ispravno uključen.
• Kontrolna lampica na upravljačkoj ploči svijetli.
• Zona za kuhanje uključena.
• Zona za kuhanje postavljena na željenu postavku zagrijavanja.
Što učiniti ako se zone za kuhanje ne mogu uključiti?
Provjerite je li:
• Prošlo više od 10 sekundi između aktiviranja senzora za uključivanje/isključivanje i
uključivanja željene zone za kuhanje (pogledajte odjeljak "Uključivanje uređaja").
• Upravljačka ploča djelomice prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom.
Što učiniti ako sa zaslona odjednom nestane indikator preostale topline, osim
znaka ?
To može biti posljedicom jedne od dvije navedene mogućnosti:
• Senzor za uključivanje/isključivanje je slučajno aktiviran.
• Upravljačka ploča djelomice prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom.
Što učiniti ako se na zaslonu ne prikazuje preostala toplina nakon
isključivanja zona za kuhanje?
Provjerite je li:
• Zona za kuhanje korištena prekratko da se zagrije. Ako je zona za kuhanje vruća, obratite
se u servisni centar.
Što učiniti ako se zona za kuhanje ne može uključiti ili isključiti?
To može biti posljedicom jedne od navedenih mogućnosti:
• Upravljačka ploča djelomice prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom.
• Uključena je zaštita za djecu.
Što učiniti ako je na zaslonu osvijetljeno
?
Provjerite je li:
• Upravljačka ploča djelomice prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom. Za ponovno
postavljanje pritisnite senzor za uključivanje/isključivanje.
28
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 28
2018-11-13 PM 3:15:00
Jamstvo i servis (nastavak)
Što znači ako zona ne svijetli crvenim sjajem?
•
Odabranu temperaturu zone za kuhanje održava senzor koji zonu uključuje i isključuje,
tako da površina za kuhanje neće uvijek svijetliti crvenim sjajem. Ako odaberete postavku s
niskom temperaturom, toplina će se pojačavati i smanjivati češće nego što je to slučaj kod
viših postavki. Toplina se pojačava i smanjuje i na najvišoj postavci.
Ako pozovete servisera zbog nepravilne upotrebe uređaja, on vam to može naplatiti, čak i
unutar jamstvenog roka.
HR
Servis
Prije nego što nazovete servis, pogledajte odjeljak "Rješavanje problema".
Ako i dalje trebate pomoć, pratite upute u nastavku.
Je li greška tehničke prirode?
Ako je, obratite se u servisni centar.
Uvijek se unaprijed pripremite za razgovor. Na taj način bit će lakše odrediti problem i odlučiti
je li potreban dolazak servisera.
Zabilježite sljedeće informacije.
• Na koji se način problem pojavljuje?
• U kojim se okolnostima problem pojavljuje?
Prilikom poziva, imajte pri ruci serijski broj i model uređaja. Te informacije se nalaze na pločici
s oznakama sljedećim redom:
• Opis modela
• Serijski broj (15 znamenki)
Preporučujemo da te informacije upišete ovdje radi lakšeg snalaženja.
Model:
Serijski broj:
U kojem će vam slučaju servis biti naplaćen iako traje jamstveni rok?
•
•
Ako ste problem mogli riješiti sami primjenom rješenja iz odjeljka "Rješavanje problema".
Ako je serviser morao dolaziti više puta jer mu nisu pružene sve bitne informacije pa je npr.
morao dodatno odlaziti po neke dijelove. Pripremom poziva na prethodno opisan način
možete izbjeći ove troškove.
29
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 29
2018-11-13 PM 3:15:00
Tehnički podaci
HR
Dimenzije uređaja
Širina
288 mm
Dubina
505 mm
Visina
50 mm
Dimenzije otvora na radnoj plohi kuhinjskog elementa
Širina
273 mm
Dubina
490 mm
Polumjer kuta
3 mm
Zone za kuhanje
Položaj
Promjer
Snaga
Prednja
strana
148 mm
1200 W
Stražnja
strana
183 mm
1800 W
Napon
230 V ~ 50 Hz
Maksimalna snaga spajanja
3,0 kW
Težina:
Neto
4,3 kg
Bruto
6,0 kg
30
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 30
2018-11-13 PM 3:15:00
Tehnički podaci (nastavak)
Informacije o proizvodu
HR
Naziv dobavljača
Samsung Electronics co. Ltd.
Identifikacija modela
C21RJAN
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena
Tehnologija zagrijavanja
Isijavajuće zone za kuhanje
Broj zona i/ili površina za kuhanje
2
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive
površine po električnoj zoni za kuhanje (Ø)
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje
izračunana po kg (EC kuhanje na električnu energiju)
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg
(EC električna ploča za kuhanje)
Ø 15,0 cm, Ø 18,5 cm
Ø 15,0 cm
: 191,4 Wh/kg
Ø 18,5 cm
: 198,2 Wh/kg
194,8 Wh/kg
* Podaci su određeni sukladno standardu EN 60350-2 i uredbama Komisije (EU) br.
66/2014.
Savjeti za uštedu energije
•
Posude i lonce uvijek stavite na zonu za kuhanje prije nego što je uključite.
•
Prljave zone za kuhanje i prljave posude povećavaju potrošnju energije.
•
Korištenje ekspres lonca smanjuje vrijeme kuhanja.
31
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 31
2018-11-13 PM 3:15:00
IMATE UPIT ILI KOMENTAR?
DRŽAVA
NAZOVITE
ILI NAS POSJETITE NA INTERNETU
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00139A-08
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 32
2018-11-13 PM 3:15:00
Инструкции за инсталирање и користење
Керамичко-стаклена плотна
C21RJAN
За да го избегнете ризикот од несреќни случки и оштетување на плотната,
прочитајте ги сите инструкции пред инсталирањето или користењето на
уредот. Зачувајте го упатството за користење во иднина.
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 1
2018-11-13 PM 3:15:01
Содржина
MK
Користење на упатството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Во ова упатство за користење се употребуваат следните симболи: . . . . . . . . . . 3
Сериски број и име на моделот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Безбедносни инструкции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отстранување на амбалажата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Правилно отстранување на застарениот уред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 4
10
10
11
Инсталирање на плотната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Безбедносни инструкции за лицето што ќе ја врши инсталацијата . . . . . . . . . . 12
Поврзување со напојувањето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Инсталирање во отворот на работната плоча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Делови и функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зони за готвење и контролна плоча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Компоненти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Клучни карактеристики на вашиот уред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Безбедносно исклучување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Индикатор за преостаната топлина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
16
17
17
Пред да започнете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Почетно чистење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Употреба на плотната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Употреба на соодветни садови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Употреба на контролните сензори на допир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Вклучување на уредот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Прилагодување на температурата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Исклучување на уредот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Исклучување на зона за готвење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Употреба на безбедносното заклучување за деца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Заклучување и отклучување на контролната плоча . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Тајмер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Поставување на функцијата за безбедносно исклучување . . . . . . . . . . . . . . 24
Тајмер со одбројување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Чистење и одржување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Плотна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
За да не го оштетите уредот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Гаранција и сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Најчесто поставувани прашања и отстранување на проблеми . . . . . . . . . . . . 28
Сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Технички податоци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Информации за производот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 2
2018-11-13 PM 3:15:01
Користење на упатството
Пред да започнете со употребата на уредот, ве молиме да го
прочитате упатството и да посветите особено внимание на
безбедносните информации кои се дадени подолу. Зачувајте го
упатството за користење во иднина.
Доколку уредот го дадете на друго лице, ве молиме на новиот
сопственик да му го предадете и упатството.
MK
ВО ОВА УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ СЕ
УПОТРЕБУВААТ СЛЕДНИТЕ СИМБОЛИ:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризично или опасно ракување кое може да предизвика сериозни
повреди или смрт.
ВНИМАНИЕ
Ризично или опасно ракување кое може да предизвика помали
повреди или оштетување на околината.
ВНИМАНИЕ
За да го намалите ризикот од пожар, експлозија, електричен удар
и други повреди при употребата на плотната, придржувајте се кон
следните мерки на претпазливост.
ЗАБЕЛЕШКА
Корисни совети, препораки или информации кои ќе им помогнат на
корисниците во ракувањето со производот.
СЕРИСКИ БРОЈ И ИМЕ НА МОДЕЛОТ
Серискиот број и името на моделот се обележани под основата на плотната.
Во случај да ви требаат за во иднина, запишете ги информациите или
прикачете ја дополнителната ознака од производот (сместена на горната
страна на производот) на тековната страница.
Име на модел
Сериски број
3
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 3
2018-11-13 PM 3:15:01
Безбедносни инструкции
MK
Безбедносните аспекти на овој уред се во согласност со сите
прифатени технички и безбедносни стандарди. Сепак, како
производители сметаме дека е наша одговорност да ве запознаеме
со следните безбедносни инструкции.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи
деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности,
недоволно искусни или обучени лица, освен доколку истите не се
надгледуваат или не им се дадени инструкции од страна на лицето
одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со уредот.
Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 и повеќе
години и лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку истите
се надгледуваат или им се дадат инструкции за користење на
уредот на безбеден начин и им се објаснат можните опасности.
Децата не треба да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето
од страна на корисникот не треба да го вршат деца без соодветен
надзор.
Во фиксната инсталација мора да се вградат опции за исклучување
во согласност со правилата за поставување инсталација.
Овој уред треба да може да се исклучува од мрежата за напојување
по неговата инсталација. Исклучувањето може да се изврши ако
имате пристап до приклучокот или ако вградите прекинувач во
фиксната инсталација во согласност со правилата за поставување
инсталација.
4
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 4
2018-11-13 PM 3:15:01
Безбедносни инструкции (продолжение)
Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да се замени од
страна на производителот, сервисерот или други квалификувани
лица со цел да се избегнат какви било опасности.
Наведениот метод на инсталација не треба да зависи од употребата
на лепила, бидејќи тие не се сметаат за сигурни средства за
инсталација.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Доколку на плотната има пукнатини,
исклучете го уредот за да ја избегнете можноста од електричен
удар.
За време на употребата апаратот се загрева. Внимавајте некој да
не дојде во контакт со загреаните делови на плотната.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Достапните делови може да се загреат
за време на употребата. Не дозволувајте им на малите деца да
бидат во близина.
Уредот не треба да се чисти со пареа.
Металните предмети како ножевите, вилушките, лажиците и
капаците не треба да се поставуваат на површината на плотната
бидејќи може да станат жешки.
По употребата, исклучете го елементот на плотната преку
контролното копче и немојте да зависите од детекторот за садови.
Уредот не е предвиден да се контролира со надворешни тајмери
или одделни системи за далечинска контрола.
ВНИМАНИЕ: Готвењето мора да се надгледува. Кратките
процеси на готвење мора да се надгледуваат континуирано.
Уредот не смее да се монтира зад декоративна врата за да не дојде
до прегревање.
MK
5
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 5
2018-11-13 PM 3:15:01
Безбедносни инструкции (продолжение)
MK
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови може
да се загреат за време на употребата. Внимавајте некој да
не дојде во контакт со загреаните делови. Децата на возраст
помала од 8 години не треба да бидат во близина, освен под
постојан надзор.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на плотната со маст или масло
без надзор може да биде опасно и може да предизвика пожар.
НИКОГАШ не се обидувајте да гаснете пожар со вода, туку
исклучете го уредот, а потоа покријте го пламенот со некој
капак или огноотпорно ќебе.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар: Не ставајте предмети
на површините за готвење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштити за плотни што ги
дизајнирал производителот на уредот за готвење или заштити
кои производителот на уредот ги навел како соодветни во
инструкциите за користење или, пак, оние заштити за плотни
што се испорачуваат со уредот. Употребата на несоодветни
заштити може да предизвика несреќи.
Површините се загреваат за време на употребата.
Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 и повеќе
години и лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку истите
се надгледуваат или им се дадат инструкции за користење на
уредот на безбеден начин и им се објаснат можните опасности.
Децата не треба да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето
од страна на корисникот не треба да го вршат деца, освен ако се
постари од 8 години и се надгледуваат.
Чувајте го уредот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца
помали од 8 години.
6
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 6
2018-11-13 PM 3:15:01
Безбедносни инструкции (продолжение)
ВНИМАНИЕ
Уредот треба правилно да се инсталира и да биде заземјен од
страна на квалификувано техничко лице.
Уредот треба да биде поправан единствено од страна на
квалификуван сервисен персонал. Поправките извршени од
страна на неквалификувани лица може да предизвикаат повреди и
сериозни оштетувања на уредот. Доколку вашиот уред треба да се
поправи, обратете се до локалниот сервисен центар. Доколку не
се придржувате кон овие инструкции може да дојде до оштетување
и престанување на важноста на гаранцијата.
Уредите со горно вградување може да се користат единствено
доколку инсталирањето во соодветните елементи е во согласност
со релевантните стандарди. Со ова се осигурува доволен степен
на заштита од доаѓање во допир со електричните делови, според
барањата на основните безбедносни стандарди.
Доколку кај вашиот уред се појават дефекти или пукнатини и
скршени делови:
• исклучете ги сите зони за готвење;
• исклучете ја плотната од напојувањето; и
• обратете се до локалниот сервисен центар.
Доколку на плотната се јават пукнатини, исклучете го уредот за
да ја избегнете можноста од електричен удар. Не употребувајте ја
плотната додека не се замени стаклената површина.
Немојте да ја користите плотната за загревање на алуминиумска
фолија, производи завиткани во алуминиумска фолија или
замрзната храна спакувана во алуминиумска амбалажа.
Течноста помеѓу дното на тавата и плотната може да создаде пареа
под притисок. Тоа може да предизвика потскокнување на тавата.
MK
7
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 7
2018-11-13 PM 3:15:01
Безбедносни инструкции (продолжение)
MK
Секогаш проверувајте дали ринглата и дното на тавата се суви.
Зоните за готвење стануваат жешки при готвењето.
Секогаш чувајте ги малите деца подалеку од уредот.
Амбалажата за пакување чувајте ја подалеку од дофат на децата,
бидејќи амбалажата може да биде опасна за децата.
Овој уред треба да се користи единствено за нормално готвење и
пржење во вашиот дом. Тој не е дизајниран за комерцијална или
индустриска употреба.
Никогаш немојте да ја користите плотната за загревање на
просторијата.
Внимавајте при приклучувањето на други електрични уреди во
штекер во близина на плотната. Каблите за напојување не смеат да
дојдат во допир со плотната.
Прегреаната маст и маслото можат бргу да се запалат. Секогаш
бидете во близина на уредот кога подготвувате храна со маст или
масло, на пример кога готвите помфрит.
По употребата исклучете ги зоните за готвење.
Контролната плоча секогаш треба да биде чиста и сува.
Никогаш не поставувајте лесно запаливи предмети на плотната
бидејќи можат да предизвикаат пожар.
Постои опасност од добивање на изгореници при невнимателно
користење на уредот.
Каблите од електричните уреди не смеат да ја допираат жешката
површина на плотната или жешките садови.
Не употребувајте ја плотната за сушење на алишта.
8
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 8
2018-11-13 PM 3:15:01
Безбедносни инструкции (продолжение)
Корисниците со пејсмејкери и активни срцеви импланти мора
да одржуваат минимално растојание од 30 cm помеѓу горниот
дел од телото и зоните за готвење со индукција, кога зоните
се вклучени. Доколку не сте сигурни, треба да се обратите до
производителот на вашиот уред или вашиот доктор.
(само модели со индукциска плотна)
Не обидувајте се сами да го поправате, расклопувате или да
вршите модификации на уредот.
Секогаш исклучете го уредот пред чистењето.
Чистете ја плотната во согласност со инструкциите за чистење и
нега содржани во ова упатство.
Не дозволувајте им на домашните миленичиња да се доближуваат
до уредот бидејќи тие може да згазат врз контролите на уредот и
да предизвикаат оштетување.
MK
9
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 9
2018-11-13 PM 3:15:01
Безбедносни инструкции (продолжение)
MK
ОТСТРАНУВАЊЕ НА АМБАЛАЖАТА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Сите материјали кои се користат при пакувањето на овој уред можат
целосно да се рециклираат. Деловите од картон и стиропор се
соодветно означени. При отстранувањето на амбалажата и старите
уреди ве молиме да водите грижа за безбедноста и животната средина.
ПРАВИЛНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЗАСТАРЕНИОТ УРЕД
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Пред отстранувањето на застарениот уред, оневозможете го неговото
идно користење за да не може да се претвори во извор на опасност.
За оваа цел, квалификувано техничко лице треба да го исклучи уредот
од напојувањето и да го отстрани кабелот за напојување.
Уредот не треба да се отстранува заедно со останатиот отпад од
домаќинството.
Информации околу датумите на прибирање и јавните места за
отстранување може да добиете од локалното претпријатие за јавна
хигиена.
10
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 10
2018-11-13 PM 3:15:01
Безбедносни инструкции (продолжение)
ПРАВИЛНО ДЕПОНИРАЊЕ НА ОВОЈ ПРОИЗВОД
(ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА)
MK
(Применливо во држави со посебни системи за
справување со отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата
означува дека производот и неговиот електронски
прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не
треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад
од домаќинството на крајот од нивниот работен век.
За избегнување на можна штета врз околината или
човечкото здравје предизвикана со неконтролирано
фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети
од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате
заради унапредување на еколошки оправдано повторно
користење на материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во
продавницата каде што го купиле овој производ или во
службите на локалната самоуправа, за детали каде и
како да извршат рециклирање на производот на начин
безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот
снабдувач и да ги проверат одредбите и условите
во договорот за набавка. Овој производ и неговиот
електронски прибор не треба да се мешаат со друг
комерцијален отпад.
За повеќе информации во врска со еколошките цели на компанијата
Samsung и нејзините регулаторни обврски специфични за производите,
на пр. REACH, посетете ја веб-страницата: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
11
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 11
2018-11-13 PM 3:15:01
Инсталирање на плотната
Важно: Новиот уредот треба да се инсталира и да биде заземјен единствено од
страна на квалификуван персонал.
Ве молиме придржувајте се до овој совет. Гаранцијата нема да ги покрива
оштетувањата кои може да настанат заради неправилна инсталација.
Техничките податоци се дадени на крајот од ова упатство.
MK
Безбедносни инструкции за лицето што ќе ја врши инсталацијата
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Во поглед на заштитата од пожар, овој уред е во согласност со EN 60 335 - 2 - 6. Овој
тип на уред може да се инсталира со присуство на висок орман или ѕид на едната
страна.
Под плотната не смеат да се поставуваат фиоки.
Инсталацијата мора да гарантира заштита од струен удар.
Елементот за кујна во кој ќе се смести уредот мора да ги задоволува барањата за
стабилност од DIN 68930.
Заради заштита од влага, сите исечени површини треба да се залепат со соодветно
средство.
На работните површини со плочки, отворите на рабовите околу плотната мора да
бидат исполнети со специјално средство.
Кај работните плочи од природен и вештачки камен или керамика, пружините за
вградување мора да се прицврстат со соодветен кит или мешано лепило.
Средството за пополнување на рабовите од работната површина треба да биде
исправно поставено и не треба да има отвори. Не смее да се додава дополнително
силиконско средство; ова би го отежнало вадењето доколку уредот треба да се
поправа.
При вадењето, плотната мора да се турне од долната страна.
Поврзување со напојувањето
Пред поврзувањето, проверете дали номиналниот напон на уредот, т.е. напонот наведен
на плочката со податоци, одговара на напонот на напојувањето. Плочката со податоци е
поставена на долниот дел од куќиштето на плотната.
Напонот на грејниот елемент е AC230 V~. Овој уред е опремен со кабел кој вклучува
жица за заземјување со соодветен приклучок за заземјување. Приклучокот мора да се
поврзе на ѕиден штекер кој е правилно инсталиран и заземјен.
Откако плотната ќе биде поврзана со напојувањето, проверете дали сите зони
се подготвени за користење, накусо вклучувајќи ги со максимална јачина.
Кога плотната ќе се вклучи првпат, сите екрани засветуваат и се активира
безбедносното заклучување за деца.
12
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 12
2018-11-13 PM 3:15:01
Инсталирање на плотната (продолжение)
Инсталирање во отворот на работната плоча
MK
Пред инсталирањето запишете го серискиот број на уредот од плочката со
податоци. Овој број ќе ви биде потребен во случај на обраќање до сервис и
нема да биде достапен по инсталацијата, бидејќи се наоѓа на оригиналната
плочка со податоци поставена на долната страна на уредот.
Обрнете посебно внимание на минималниот потребен простор и
расчистувањето.
Пред да ја поставите плотната на носачите, прицврстете ги носачите на двете
страни со испорачаните завртки.
ø6
x4
90º
мин. 50 mm
273 +1
R3
мин. 20
G
490+1
600
50
90º x 4
ø2
=
490+1
100
100
=
13
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 13
2018-11-13 PM 3:15:02
Делови и функции
MK
Зони за готвење и контролна плоча
183 mm
148 mm
Единечна зона за
готвење 1800 W
Единечна зона за
готвење 1200 W
Контролна плоча
Индикатори за поставената
јачина и преостанатата топлина
Индикатор за тајмерот
и контролни сензори
Копчиња за
прилагодување
на јачината
Контролен сензор за
“заклучување”
Контролен сензор за
“вклучување/исклучување”
14
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 14
2018-11-13 PM 3:15:02
Делови и функции (продолжение)
Компоненти
1
3
MK
2
Керамичко-стаклена плотна
Носачи за инсталирање
Завртки
15
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 15
2018-11-13 PM 3:15:02
Делови и функции (продолжение)
MK
Клучни карактеристики на вашиот уред
•
•
•
•
•
•
•
Керамичко-стаклена површина за готвење: Уредот има керамичко-стаклена
површина за готвење и четири зони за готвење со брз одзив. Моќните елементи за
загревање со зрачење значително го намалуваат времето потребно за загревање на
зоните.
Контролни сензори на допир: Управувањето со вашиот уред е преку контролни
сензори на допир.
Едноставно чистење: Предноста на керамичко-стаклената површина за готвење и
контролните сензори е во достапноста за лесно чистење. Мазната и рамна површина
се чисти многу лесно.
Сензор за вклучување/исклучување Контролниот сензор за “вклучување/
исклучување” служи како одделен прекинувач за напојување. При допирот на овој
сензор напојувањето целосно се вклучува или исклучува.
Контролни и функциски индикатори: Дигиталните екрани и светилките на
индикаторите нудат информации за поставеноста и активираните функции, како и за
присуството на преостаната топлина кај различните зони за готвење.
Безбедносно исклучување: Безбедносното исклучување служи за автоматско
исклучување на сите зони за готвење по истекувањето на одреден период доколку
поставките не се променети.
Индикатор за преостаната топлина: На екранот ќе се појави мала слика за
преостанатата топлина доколку зоната за готвење е жешка и постои опасност од
изгореници.
Дигитални екрани: Четирите екрански полиња се однесуваат на четирите зони на
готвење.
Тие ги прикажуваат следните информации:
уредот е исклучен,
до за прилагодување на јачината,
преостаната топлина,
активирано е заклучувањето за деца; и
порака за грешка, сензорот регистрира допир со траење подолго од 10 секунди.
порака за грешка, кога плотната е прегреана заради неправилно
функционирање.
16
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 16
2018-11-13 PM 3:15:02
Делови и функции (продолжение)
Безбедносно исклучување
MK
Доколку некоја од зоните за готвење не биде исклучена или јачината не биде променета
одреден подолг период, таа автоматски ќе се исклучи.
Преостанатата топлина ќе биде означена со (за “hot” - жешко) на дигиталниот екран
кој одговара на соодветната зона за готвење.
Зоните за готвење се исклучуваат според следните времиња.
Поставена јачина
1-2
По 6 часа
Поставена јачина
3-4
По 5 часа
Поставена јачина
5-6
По 3 часа
Поставена јачина
7-9
По 1 час
Доколку плотната се прегрее заради неправилно функционирање, ќе се
прикаже
.
Истовремено плочата ќе се исклучи.
Доколку една или повеќе зони се исклучат пред да измине поставеното време,
погледнете го делот “Отстранување на проблеми”.
Други причини за исклучување на зоните за готвење
Сите зони ќе бидат веднаш исклучени доколку се прелие течност и ја зафати
контролната плоча.
Автоматското исклучување исто така ќе се активира доколку поставите влажна крпа на
контролната плоча. Во овие случаи, уредот треба повторно да се вклучи преку сензорот
за напојување, откако ќе бидат отстранети течноста или крпата .
Индикатор за преостаната топлина
Кога ќе се исклучи плотната или одредена зона за готвење, присуството на преостаната
топлина ќе биде означено со (за “hot” - жешко) на дигиталниот екран кој одговара
на соодветната зона. Дури и по исклучувањето на зоната за готвење, индикаторот за
преостаната топлина ќе се исклучи дури откога зоната ќе се излади.
Можете да ја користите преостанатата топлина за одмрзнување или подгревање на
храната.
Важно: Се додека свети индикаторот за преостаната топлина, постои опасност
од изгореници.
Важно: Доколку дојде до прекин на напојувањето, симболот ќе се изгасне
и информацијата за преостанатата топлина нема да биде достапна. Сепак, сè
уште може да дојде до изгореници. Ова може да се избегне доколку секогаш
внимавате кога сте во близина на плотната.
17
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 17
2018-11-13 PM 3:15:03
Пред да започнете
MK
Почетно чистење
Пребришете ја керамичко-стаклената површина со влажна крпа и средство за чистење
на керамичко-стаклени плочи.
Важно: Немојте да користите каустични или абразивни средства за чистење.
Може да дојде до оштетување на површината.
Употреба на плотната
Употреба на соодветни садови
Соодветните садови даваат подобри резултати.
• Добриот сад се познава по дното. Дното треба да биде колку е можно подебело и
порамно.
• При купувањето на садови, обрнете посебно внимание на пречникот на дното.
Производителите често го наведуваат само пречникот на горниот раб од садот.
• Садовите со алуминиумско или бакарно дно можат да предизвикаат избледување
на керамичко-стаклената површина. Избледувањето е речиси невозможно да се
отстрани.
• Не употребувајте садови од лиено железо или садови кои имаат оштетена основа
и нерамнини. Ако таков сад се повлече по површината на плочата, таа може
трајно да се изгребе.
• Кога е ладен, садот вообичаено има дно свиткано навнатре (конкавно). Неговото
дно не смее да биде свиткано нанадвор (конвексно).
• Доколку сакате да употребувате посебен вид на садови, како на пример, експрес
лонец или вок, ве молиме прочитајте го упатството од производителот.
Совети за заштеда на енергија
Можете да заштедите енергија доколку се придржувате кон следните совети.
Правилно!
Неправилно!
18
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 18
2018-11-13 PM 3:15:03
Употреба на плотната (продолжение)
•
•
•
•
•
•
Секогаш прво поставете ги тенџерињата и тавите пред да ги вклучите зоните за
готвење.
Валканатата површина за готвење како и нечистото дно на садовите ја
зголемуваат потрошувачката на енергија.
Доколку е можно, покријте го садот целосно со капак.
Исклучете ги зоните за готвење пред да истече времето на готвење за да се
искористи преостанатата топлина за подгревање или одмрзнување.
MK
Дното на садот треба да има иста големина со зоната за готвење.
Со употреба на експрес лонец се намалува времето на готвење до 50 %
Употреба на контролните сензори на допир
Контролните сензори на допир се употребуваат така што саканиот сензор се допира
со врвот на прстите сè додека соодветниот екран не засвети или не се изгасне, или
додека не се активира саканата функција.
Кога го употребувате уредот притиснувајте само еден сензор во даден момент. Ако со
прстот допирате поголема површина, соседниот сензор може да се активира.
19
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 19
2018-11-13 PM 3:15:03
Употреба на плотната (продолжение)
MK
Вклучување на уредот
Допирајте го сензорот за “заклучување ” околу 3 секунди.
Уредот се вклучува со помош на контролниот сензор за “вклучување/исклучување ”.
Допрете го сензорот за “вклучување/исклучување ”.
На дигиталниот екран ќе се прикаже .
Откако ќе го вклучите уредот со сензорот за “вклучување/исклучување ”, за
околу 10 секунди треба да поставите одредена јачина на готвење. Во спротивно,
уредот самиот ќе се исклучи заради безбедносни причини.
Прилагодување на температурата
За поставување и прилагодување на нивото на јачина ( до ) за готвење, допрете ги
и
копчињата за соодветните зони за готвење.
, нивото на јачина се поставува на .
При првото притиснување на
, нивото на јачина се поставува на .
При првото притиснување на
копчето за зголемување и
копчето за намалување на нивото на
Употребете го
јачина.
20
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 20
2018-11-13 PM 3:15:03
Употреба на плотната (продолжение)
Исклучување на уредот
MK
За целосно исклучување на уредот, употребете го контролниот сензор за “вклучување/
исклучување ”.
Допрете го сензорот за “вклучување/исклучување ”.
По исклучување на една зона или на целата површина за готвење, на
дигиталниот екран на соодветната зона за готвење ќе се прикаже (за “hot” жешко) како индикатор за преостанатата топлина.
Доколку нивото на јачина е поставено на и сакате да го исклучите
загревањето, допрете го сензорот
уште еднаш и нивото на јачина ќе се
постави на нула.
За побрзо прилагодување, држете го прстот на
или
сензорот додека не се
прикаже саканата вредност.
Ако повеќе од еден сензор е притиснат подолго од 10 секунди, ќе се прикаже
симболот
. За ресетирање, притиснете го сензорот за “вклучување/
исклучување ”.
Исклучување на зона за готвење
За исклучување на одредена зона за готвење, поставете го нивото на јачина на
помош на сензорите
или
.
со
21
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 21
2018-11-13 PM 3:15:03
Употреба на плотната (продолжение)
MK
Употреба на безбедносното заклучување за деца
Безбедносното заклучување за деца се користи за заштита од ненамерно вклучување
и активирање на површината за готвење. Контролниот сензор за блокада може да се
употреби единствено кога уредот е вклучен.
Вклучување на безбедносното заклучување за деца
1. Допирајте го сензорот
околу 3 секунди.
Како потврда ќе чуете звучен сигнал.
околу 3 сек.
2. Допрете кој било сензор за поставување на ниво на јачина.
ќе се прикаже на екранот, означувајќи дека безбедносното заклучување за деца е
активирано.
22
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 22
2018-11-13 PM 3:15:03
Употреба на плотната (продолжение)
Исклучување на безбедносното заклучување за деца
MK
1. Допирајте го сензорот околу 3 секунди.
Како потврда ќе чуете звучен сигнал.
околу 3 сек.
Откако ќе го исклучите уредот, безбедносното заклучување за деца автоматски
ќе се активира по неколку минути заради безбедносни причини.
Заклучување и отклучување на контролната плоча
Во која било фаза од готвењето, контролната плоча може да се блокира, со исклучок
на сензорот за “вклучување/исклучување ”, за да се оневозможи случајна промена на
поставените вредности, како на пример, при бришење на плочата со крпа.
1. Допирајте го контролниот сензор за заклучување околу 3 секунди.
Индикаторот на сензорот за заклучување ќе засвети. Контролните сензори се
заклучени.
2. За да отклучите контролен сензор, држете го сензорот за заклучување околу 3
секунди. Индикаторот на сензорот за заклучување ќе се изгасне.
околу 3 сек.
23
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 23
2018-11-13 PM 3:15:04
Употреба на плотната (продолжение)
MK
Тајмер
Тајмерот може да го употребувате на два начини:
Употреба на тајмерот за безбедносно исклучување
Ако е поставено одредено време за зоната за готвење, таа ќе се исклучи откако ќе
истече ова време. Оваа функција може да се употребува за повеќе зони за готвење
истовремено.
Употреба на тајмерот за одбројување
Тајмерот за одбројување не може да се употребува доколку е вклучена некоја од зоните
за готвење.
Поставување на функцијата за безбедносно исклучување
За да ја активирате оваа функција за одредена зона за готвење, зоната треба да биде
вклучена.
1. Со употреба на контролниот сензор за тајмерот , изберете ја зоната за готвење за
која сакате да ја поставите функцијата за безбедносно исклучување.
Откако ќе биде избрана првата активна зона за готвење, со допирање на контролниот
сензор за тајмерот соодветниот индикатор ќе почне полека да трепка.
ќе се појави на екранот за тајмерот.
Следната активна зона за готвење се избира со повторно допирање на контролниот
сензор за тајмерот .
или
за да го поставите
2. Употребете ги контролните сензори за тајмерот
соодветното време, на пример, 15 минути, по кое зоната за готвење автоматски ќе се
исклучи.
Функцијата за безбедносно исклучување ќе се активира.
24
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 24
2018-11-13 PM 3:15:04
Употреба на плотната (продолжение)
За прикажување на преостанатото време за готвење за некоја од зоните за готвење,
употребете го контролниот сензор за тајмерот .
Соодветниот индикатор ќе започне да трепка.
или
.
Поставената состојба се ресетира со сензорите за поставување на часовник
По истекот на поставеното време, зоната за готвење автоматски се исклучува, се слуша
звучен сигнал како потврда и индикаторот за тајмерот се активира.
За побрзо поставување, допирајте ги контролните сензори за тајмерот
или
сè додека не се прикаже саканата вредност.
Ако прво се притисне контролниот сензор за тајмерот
, времето ќе се постави
на 99 минути; ако пак прво се притисне контролниот сензор
, времето се
поставува на 1 минута.
MK
Тајмер со одбројување
За да го користите тајмерот со одбројување, уредот треба да е вклучен но сите зони за
готвење треба да се исклучени.
1. Допрете го контролниот сензор за тајмерот .
ќе се прикаже на екранот за тајмерот.
или
.
2. Поставете го саканото време со помош на контролните сензори
Тајмерот со одбројување сега е активиран и преостанатото време се прикажува на
екранот за тајмерот.
За прилагодување на преостанатото време, допрете го сензорот за тајмер и
поставете го времето со помош на
или
сензорите .
Предлози за поставување на плотната при готвење на одредена храна
Податоците во табелата нека ви послужат како упатство. Степенот на јачина за различни
начини на готвење зависи од повеќе елементи, како што се квалитетот на садовите за
готвење или пак количината на храната која се подготвува.
Ниво на јачина
Начин на
готвење
Примери за користење
9
Подгревање
Потпржување
Пржење
Загревање голема количина течност, варење
тестенини, динстање месо (гулаш, варење месо)
8
7
Интензивно
пржење
6
Пржење
Шницла / парчиња месо, џигер, риба, ќофтиња,
пржени јајца
Варење
Варете течност до 1,5 литар, компири, зеленчук
2
Варење на пареа
Динстање
Варење
Варење на пареа и динстање на мала количина
зеленчук, варење ориз и млечни оброци
1
Топење
5
4
3
Стек, говедски бифтек, помфрит, колбаси,
палачинки / шкотски палачинки
Топење путер, желатин, топење чоколада
Забелешки
• Нивоата на јачина при готвење во табелата се наведени како ориентационо упатство.
• Потребно е да го прилагодите нивото на јачина во зависност од видот на садот и храната.
25
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 25
2018-11-13 PM 3:15:04
Чистење и одржување
MK
Плотна
Важно: Средствата за чистење не смеат да дојдат во контакт со загреаната
керамичко-стаклена површина: По чистењето, средствата за чистење треба
да се отстранат со доволна количина на чиста вода, бидејќи тие може да
предизвикаат нагризување на плочата кога таа ќе се загрее. Не употребувајте
јаки абразивни средства како на пример спрејови за скари и рерни, сунѓери за
чистење или абразивни средства наменети за чистење на тави.
Исчистете ја керамичко-стаклената плоча по секоја употреба додека таа
е сè уште топла. Ова ќе оневозможи загорување на истурената храна на
површината. Отстранете го бигорот, трагите од вода и запечените масни капки
со помош на комерцијалните средства за чистење на керамичко стакло или
метал што не ‘рѓосува.
Помали нечистотии
1. Избришете ја керамичко-стаклената површината со влажна крпа.
2. Пребришете со сува чиста крпа. На површината не треба да останат траги од
средствата за чистење.
3. Еднаш неделно комплетно исчистете ја керамичко-стаклената површина за готвење
со соодветно средство за чистење на керамичко стакло или метал што не ‘рѓосува.
4. Избришете ја керамичко-стаклената површина со доволна количина чиста вода и
пребришете со сува крпа која не остава мали влакна.
Тврдокорни нечистотии
1. За отстранување на храната која е претечена и на тврдокорните дамки, употребете ја
гребалката за стакло.
2. Поставете ја гребалката за стакло на керамичко-стаклената површина под одреден
агол.
3. Отстранете ја нечистотијата со гребење со помош на остриот дел.
Гребалката за стакло и средствата за чистење на керамичко стакло се достапни
во специјализирани продавници.
26
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 26
2018-11-13 PM 3:15:04
Чистење и одржување (продолжение)
Проблематични нечистотии
1. Отстранете ги веднаш прегорениот шеќер, стопената пластика, алуминиумската
фолија и останатите материјали со гребалката за стакло додека сè уште се топли.
MK
Важно: Постои можност да се изгорите при ракување со гребалката за стакло
додека површината за готвење е загреана:
2. Кога ќе се излади плотната, исчистете ја на вообичаениот начин.
Ако на површината за готвење се дозволи да се
излади нешто што претходно се растопило, при
чистењето повторно загрејте ја површината.
Гребаниците и темните дамки на керамичкостаклената површина предизвикани, на
пример, од тава со остри рабови, не можат
да се отстранат. Сепак, тие не ја намалуваат
функционалноста на плочата.
За да не го оштетите уредот
•
•
•
•
•
•
•
•
Не употребувајте ја површината за готвење како работна површина или како
површина за оставање предмети.
Не вклучувајте ја површината за готвење доколку на неа нема сад или пак садот е
празен.
Керамичкото стакло е многу цврсто и отпорно на температурни промени, но сепак
може да се скрши. Тоа може да се оштети доколку на него падне остар или тежок
предмет.
Не употребувајте садови од лиено железо или садови кои имаат оштетена основа
и нерамнини. Плочата може да се изгребе доколку ваквите садови се повлечат по
нејзината површина.
Не ставајте садови на рамката. Рамката може да се изгребе или оштети.
Избегнувајте преливање со киселини, како на пример, оцет, сок од лимон и
средства за отстранување на бигор на рамката на плотната, за да не дојде до
создавање на темни дамки.
Ако шеќер или храна која содржи шеќер дојде во контакт со загреаната површина
за готвење и се истопи, исчистете веднаш со гребалката додека нечистотијата е
сè уште топла. Ако се дозволи нечистотијата да се излади, таа при отсранувањето
може да ја оштети плочата.
Материјалите кои може да се стопат, како на пример, пластиката, алуминиумските
фолии и фолиите за рерна, држете ги подалеку од керамичко-стаклената
површина. Ако некој од овие материјали се стопи на површината за готвење,
веднаш отстранете го со помош на гребалката.
27
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 27
2018-11-13 PM 3:15:04
Гаранција и сервис
MK
Најчесто поставувани прашања и отстранување на проблеми
Може да дојде до посериозно оштетување како резултат на помали дефекти, кои самите
можете да ги поправите со помош на следните упатства. Не вршете понатамошни
поправки доколку следните упатства не ви помогнат во вашиот случај.
Предупредување: Поправката на уредот треба да се изврши од страна на
квалификуван сервисер. Нестручно изведената поправка претставува ризик за
корисникот на уредот. Доколку вашиот уред треба да се поправи, обратете се до
сервисниот центар.
Што да направам доколку не функционираат зоните за готвење?
Проверете дали:
• Осигурувачот од напојувањето (во кутијата за осигурувачи) е исправен. Ако
осигурувачот избива неколку пати, повикајте овластен електричар.
• Уредот е соодветно вклучен.
• Контролните индикатори на контролната плоча светат.
• Зоната за готвење е вклучена.
• Зоните за готвење се поставени на соодветното ниво на јачина.
Што да направам доколку зоните за готвење не може да се вклучат?
Проверете дали:
• Поминува време подолго од 10 секунди од притиснувањето на копчето за
вклучување/исклучување до вклучувањето на површината за готвење (погледнете го
делот “Вклучување на уредот”).
• Контролната плоча е делумно покриена со влажна крпа или течност.
Што да направам ако екранот одеднаш исчезне и остане само
индикаторот за преостанатата топлина ?
Ова може да се случи заради две причини:
• Сензорот за вклучување/исклучување случајно е активиран.
• Контролната плоча е делумно покриена со влажна крпа или течност.
Што да направам ако по исклучувањето на зоните за готвење,
индикаторот за преостанатата топлина не се прикажува на екранот?
Проверете дали:
• Зоната за готвење сте ја употребиле многу кратко време и заради тоа не се загреала
доволно. Доколку зоната за готвење е загреана, ве молиме повикајте го сервисниот
центар.
Што да направам ако зоната за готвење не може да се вклучи или
исклучи?
Ова може да се случи заради две причини:
• Контролната плоча е делумно покриена со влажна крпа или течност.
• Безбедносното заклучување за деца е активирано.
Што да направам доколку
eкранот е осветлен?
Проверете дали:
• Контролната плоча е делумно покриена со влажна крпа или течност. За да
продолжите, притиснете го контролниот сензор за “вклучување/исклучување”.
28
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 28
2018-11-13 PM 3:15:04
Гаранција и сервис (продолжение)
Што значи кога грејниот дел не свети црвено?
•
Избраната температурата на зоната за готвење се прилагодува со сензор кој го
вклучува и исклучува греењето, така што површината за готвење нема постојано да
свети црвено. Доколку изберете помало ниво на јачина, загревањето ќе се вклучува
и исклучува многу почесто отколку кај повисоките нивоа. Загревањето исто така се
вклучува и исклучува и кај повисоките нивоа.
Доколку го повикате сервисот заради неправилно ракување со уредот, посетата од
страна на техничкото лице може да ви биде наплатена иако сè уште трае гаранцискиот
период.
MK
Сервис
Пред да побарате помош или поправка, ве молиме разгледајте го делот “Отстранување
на проблеми”.
Доколку сè уште ви е потребна помош, следете ги упатствата подолу.
Дали грешката е од техничка природа?
Доколку е така, ве молиме обратете се до сервисниот центар.
Секогаш однапред подгответе се за разговорот. Ова ќе го олесни процесот на дијагноза
на проблемот и одлуката дали посетата на лице од сервисот е неопходна.
Ве молиме запишете ги следните информации.
• Каков е описот на проблемот?
• Под кои околности се случува проблемот?
Пред повикот, ве молиме да го забележите моделот и серискиот број на вашиот уред.
Овие информации се дадени на плочката со податоци во следниот облик:
• Опис на моделот
• S / N код (15 цифри)
Ви препорачуваме тука да ги запишете информациите за полесен пристап.
Модел:
Сериски број:
Кога можат да се појават трошоци за вас дури и за време на гаранцискиот рок?
•
•
доколку самите сте можеле да го отстраните проблемот со примена на некое од
решенијата наведени во делот “Отстранување на проблеми”.
доколку техничкото лице од сервисот мора да направи повеќе повици до сервисот
бидејќи не сте ги дале сите релевантни информации пред посетата, по што како
резултат, на пример, лицето ќе мора повторно да патува по резервни делови.
Подготовката пред повикот според горните совети ќе ги заштеди трошоците за
ваквите патувања.
29
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 29
2018-11-13 PM 3:15:04
Технички податоци
MK
Димензии на уредот
Широчина
288 mm
Длабочина
505 mm
Височина
50 mm
Димензии на отсекување на работната површина
Широчина
273 mm
Длабочина
490 mm
Радиус во аглите
3 mm
Кругови за готвење
Позиција
Пречник
Јачина
Преден
148 mm
1200 W
Заден
183 mm
1800 W
Напон на поврзување
230 V ~ 50 Hz
Максимална оптовареност при поврзување
3,0 kW
Тежина :
Нето
4,3 kg
Бруто
6,0 kg
30
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 30
2018-11-13 PM 3:15:04
Технички податоци (продолжение)
Информации за производот
MK
Име на испорачувач
Samsung Electronics co. Ltd.
Идентификација на модел
C21RJAN
Вид на плотна
Вградена
Технологија на загревање
Зони за готвење со зрачење
Број на зони и/или површина за готвење
2
За кружни зони или површини за готвење: дијаметар
на корисна површина по зона за готвење со
електрично загревање (Ø)
Потрошувачка на енергија по зона или површина за
готвење пресметана по килограм
(EC електрично готвење)
Потрошувачка на енергија за плотната пресметана по
килограм (EC електрична плотна)
Ø 15,0 cm, Ø 18,5 cm
Ø 15,0 cm
: 191,4 Wh/kg
Ø 18,5 cm
: 198,2 Wh/kg
194,8 Wh/kg
* Податоците се утврдени според стандардот EN 60350-2 и регулативите на
комисијата (ЕУ) бр 66/2014.
Совети за заштеда на енергија
•
Секогаш поставувајте ги тенџерињата и тавите пред да ги вклучите зоните за
готвење.
•
Валканатата површина за готвење и нечистото дно на садовите ја зголемуваат
потрошувачката на енергија.
•
Со употреба на експрес лонец се намалува времето на готвење.
31
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 31
2018-11-13 PM 3:15:04
ПРАШАЊА ИЛИ КОМЕНТАРИ?
ЗЕМЈА
ПОВИКАЈТЕ
ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НÈ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ НА
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00139A-08
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 32
2018-11-13 PM 3:15:04
Instrucţiuni de instalare şi utilizare
Plită cu sticlă ceramică
C21RJAN
Pentru a evita riscurile de accidentare sau deteriorare a plitei, citiţi toate
instrucţiunile înainte de a instala sau utiliza echipamentul. Păstraţi acest manual
pentru consultare ulterioară.
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 1
2018-11-13 PM 3:15:05
Cuprins
RO
Utilizarea acestui manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri: . . . . . . . . . . . . . . 3
Nume model şi număr de serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instrucţiuni de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Reciclarea ambalajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Casarea corectă a echipamentelor vechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Instalarea plitei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Conectarea la sursa de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Instalarea pe blat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Componente şi caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ochiurile şi panoul de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Caracteristicile cheie ale echipamentului dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Oprirea de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indicatorul de căldură reziduală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Curăţarea iniţială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Utilizarea plitei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Utilizarea vaselor de gătit corespunzătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Utilizarea butoanelor tactile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pornirea echipamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Controlul temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Oprirea echipamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Oprirea unui ochi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Utilizarea blocării pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Blocarea şi deblocarea panoului de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Cronometrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Setarea opririi de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Cronometrul de bucătărie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Curăţarea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Plita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pentru a evita deteriorarea echipamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Garanţie şi service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Întrebări frecvente şi depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Informaţii despre produs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 2
2018-11-13 PM 3:15:05
Utilizarea acestui manual
Înainte de a utiliza echipamentul, citiţi acest manual de utilizare şi
acordaţi atenţie specială informaţiilor despre siguranţă din secţiunea
următoare. Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Dacă înstrăinaţi acest echipament, nu uitaţi să transmiteţi şi manualul
noului proprietar.
RO
ÎN ACEST MANUAL DE UTILIZARE SE FOLOSESC
URMĂTOARELE SIMBOLURI:
AVERTISMENT
Pericole sau acţiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale
grave sau la deces.
ATENŢIE
Pericole sau acţiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale
minore sau pagube materiale.
ATENŢIE
Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, electrocutare sau
vătămări corporale în timpul utilizării plitei, urmaţi aceste măsuri de
precauție de bază pentru siguranţă.
NOTĂ
Sfaturi utile, recomandări sau informaţii care ajută utilizatorii să
manevreze produsul.
NUME MODEL ŞI NUMĂR DE SERIE
Atât numele modelului, cât şi numărul de serie se află pe o etichetă
aplicată sub baza plitei.
Pentru o utilizare ulterioară, notaţi-vă informaţiile sau lipiţi eticheta
suplimentară a produsului (localizată în partea de sus a produsului) pe
pagina curentă.
Denumire model
Număr de serie
3
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 3
2018-11-13 PM 3:15:05
Instrucţiuni de siguranţă
RO
Nivelul de siguranţă al acestui echipament respectă toate standardele
tehnice şi de siguranţă general acceptate. Totuşi, ca fabricanţi, credem
că este responsabilitatea noastră să vă familiarizăm cu următoarele
instrucţiuni de siguranţă.
AVERTISMENT
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de
către persoane fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului
în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către
persoana responsabilă pentru siguranţa lor cu privire la utilizarea
aparatului.
Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a nu transforma aparatul în
obiect de joacă.
Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta de cel puţin
8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă acestea sunt
supravegheate sau au primit instrucţiuni pentru utilizarea aparatului
în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace
cu aparatul. Operaţiunile de curăţare şi întreţinere uzuală nu trebuie
să fie realizate de către copii fără a fi supravegheaţi.
Mijloacele de deconectare trebuie încorporate în cablajul fix, în
conformitate cu regulile de cablare.
După instalare, acest aparat ar trebui să permită deconectarea de
la sursa de alimentare. Deconectarea se poate face asigurând un
acces uşor la priză sau prin montarea unui întrerupător pe cablul fix,
în conformitate cu regulile de cablare.
4
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 4
2018-11-13 PM 3:15:05
Instrucţiuni de siguranţă (continuare)
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit de către producător, un reprezentant de service al acestuia
sau o persoană cu o calificare similară, pentru a se evita orice risc.
Metoda de prindere indicată nu trebuie să depindă de utilizarea
adezivilor, deoarece aceştia nu constituie mijloace de prindere
sigure.
AVERTISMENT: Dacă suprafaţa este fisurată, opriţi
echipamentul pentru a evita pericolul de electrocutare.
În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte. Trebuie evitată atingerea
elementelor de încălzire din interiorul plitei.
AVERTISMENT: Părţile accesibile pot deveni fierbinţi în timpul
utilizării. Copiii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor.
Nu se va utiliza un aparat de curăţare cu abur.
Obiectele de metal cum ar fi cuţite, furculiţe, linguri şi capace nu
trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece pot deveni fierbinţi.
După utilizare, stingeţi ochiul plitei cu ajutorul butonului şi nu lăsaţi
această operaţiune în sarcina detectorului de vase.
Aparatul nu este destinat a fi operat prin intermediul unui cronometru
separat sau unui sistem de telecomandă separat.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un proces
de gătire scurt trebuie supravegheat permanent.
Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uşi decorative pentru a
evita supraîncălzirea.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale accesibile devin fierbinţi
în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea părţilor care se
încălzesc. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu trebuie să aibă acces la
cuptor decât sub supraveghere permanentă.
RO
5
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 5
2018-11-13 PM 3:15:05
Instrucţiuni de siguranţă (continuare)
RO
AVERTISMENT: Gătitul nesupravegheat pe o plită acoperită
cu grăsime sau ulei poate fi periculos şi poate provoca un
incendiu.
NU încercaţi să stingeţi un incendiu cu apă, ci opriţi aparatul şi
apoi acoperiţi flacăra, de exemplu cu un capac sau cu o pătură
pentru incendii.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi elemente pe
suprafeţele de gătit.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai apărătoare pentru plită
proiectate de către producătorul aparatului de gătit sau indicate
în instrucţiunile de utilizare ca fiind potrivite pentru utilizare
sau ca protecţii încorporate în aparat de către producătorul
aparatului . Utilizarea de apărătoare necorespunzătoare poate
conduce la incendii.
Este posibil ca suprafeţele să devină fierbinţi în timpul utilizării.
Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta de cel puţin
8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă acestea sunt
supravegheate sau au primit instrucţiuni pentru utilizarea aparatului
în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea pentru utilizare nu vor fi
efectuate de către copii decât dacă aceştia au minim 8 ani şi sunt
supravegheaţi.
Nu lăsaţi aparatul şi cablul său la îndemâna copiilor sub 8 ani.
6
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 6
2018-11-13 PM 3:15:05
Instrucţiuni de siguranţă (continuare)
ATENŢIE
RO
Asiguraţi-vă că echipamentul este corect instalat şi împământat de
către un tehnician calificat.
Service-ul echipamentului trebuie asigurat doar de personal
calificat. Reparaţiile efectuate de către persoane necalificate pot
cauza răniri sau defecţiuni grave. Dacă echipamentul dvs. necesită
reparaţii, contactaţi centrul de service local. Nerespectarea acestor
instrucţiuni poate determina defectarea aparatului şi anularea
garanţiei.
Echipamentele montate încastrat pot fi utilizate doar după instalarea
corectă la locul de lucru, în conformitate cu standardele relevante.
Astfel se asigură protecţie suficientă împotriva contactului pentru
unităţile electrice, conform standardelor de siguranţă esenţiale.
Dacă echipamentul funcţionează defectuos sau dacă apar fisuri sau
spărturi:
• opriţi toate zonele de gătit;
• deconectaţi plita de la reţea şi
• contactaţi centrul de service local.
Dacă plita se fisurează, opriţi echipamentul, pentru a evita riscul
de electrocutare. Nu utilizaţi plita înainte de a înlocui placa de sticlă
crăpată.
Nu utilizaţi plita pentru a încălzi folie de aluminiu, produse
împachetate în folie de aluminiu sau semipreparate ambalate în
caserole de aluminiu.
7
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 7
2018-11-13 PM 3:15:05
Instrucţiuni de siguranţă (continuare)
RO
Lichidele dintre partea inferioară a tăvii şi plită pot produce o
presiune a aburului. Acest lucru poate face ca tava să sară.
Asiguraţi-vă întotdeauna că vasul sau baza tăvii sunt întotdeauna
uscate.
Zonele de gătit se vor încinge puternic în timpul preparării.
Nu lăsaţi copiii mici în apropierea echipamentului.
Nu păstraţi materialele de ambalare la îndemâna copiilor, deoarece
pot fi periculoase pentru aceştia.
Acest echipament este destinat doar utilizării în mediu casnic, la un
nivel de solicitare normal. Echipamentul nu este conceput pentru
utilizare comercială sau industrială.
Nu utilizaţi niciodată plita pentru încălzirea camerei.
Procedaţi cu atenţie la cuplarea altor aparate electrice la prizele
din apropierea plitei. Cablurile de alimentare nu trebuie să intre în
contact cu plita.
Uleiul încins se poate aprinde cu uşurinţă. Nu lăsaţi niciodată zonele
de gătit ale plitei nesupravegheate atunci când preparaţi alimente în
ulei sau grăsime, de exemplu, la prăjirea cartofilor.
Opriţi zonele de gătit după utilizare.
Păstraţi în permanenţă panoul de control curat şi uscat.
Nu plasaţi niciodată substanţe inflamabile pe plită - riscaţi să
provocaţi un incendiu.
Există riscul ca aparatul să producă arsuri dacă este utilizat în mod
neglijent.
8
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 8
2018-11-13 PM 3:15:05
Instrucţiuni de siguranţă (continuare)
Cablurile echipamentelor electrice nu trebuie să vină în contact cu
suprafeţele fierbinţi ale plitei sau cu vesela fierbinte.
Nu utilizaţi plita pentru a usca haine.
Utilizatorii care au stimulatoare cardiace implantate trebuie
să îşi menţină toracele la minim 30 cm faţă de zonele de gătit
prin inducţie atunci când acestea sunt pornite. Dacă nu sunteţi
sigur, consultaţi producătorul dispozitivului dvs. sau medicul.
(numai pentru modelele cu plită cu inducţie)
Nu încercaţi să reparaţi, să dezasamblaţi sau să modificaţi singur
aparatul.
Opriţi întotdeauna echipamentul înainte de curăţare.
Curăţaţi plita conform instrucţiunilor de curăţare şi întreţinere din
acest manual.
Ţineţi animalele de companie la distanţă de aparat, deoarece pot
călca pe butoanele de comandă ale acestuia, producând defecţiuni.
RO
9
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 9
2018-11-13 PM 3:15:05
Instrucţiuni de siguranţă (continuare)
RO
RECICLAREA AMBALAJELOR
AVERTISMENT
Toate materialele utilizate la ambalarea echipamentului sunt complet
reciclabile. Componentele din carton şi polistiren sunt marcate
corespunzător. Reciclaţi ambalajele şi echipamentele casate conform
normelor de protecţie a mediului.
CASAREA CORECTĂ A ECHIPAMENTELOR VECHI
AVERTISMENT
Înainte de a casa echipamentul, acesta trebuie să fie inutilizabil, astfel
încât să nu reprezinte o sursă de pericol. În acest scop, apelaţi la un
tehnician calificat pentru a deconecta aparatul de la sursa de curent şi
pentru a îndepărta cablul de alimentare.
Acest echipament nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Contactaţi departamentul sau instituţia locală care se ocupă de reciclare,
pentru informaţii suplimentare despre centrele şi datele de colectare.
10
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 10
2018-11-13 PM 3:15:05
Instrucţiuni de siguranţă (continuare)
CUM SE ELIMINĂ CORECT ACEST PRODUS
(DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE)
RO
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie
indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de
utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane,
vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de
deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând
astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul
care le-a vândut produsul sau să se intereseze la
autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole
pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul
şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de
achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile
reglementative privind produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu
REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
11
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 11
2018-11-13 PM 3:15:05
Instalarea plitei
Important: Echipamentul trebuie instalat şi împământat doar de către tehnicieni
calificaţi.
Respectaţi aceste instrucţiuni. Garanţia nu va acoperi defecţiunile survenite în urma
instalării incorecte.
La sfârşitul acestui manual sunt disponibile datele tehnice.
RO
Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
În ceea ce priveşte protecţia anti-incendiu, acest echipament corespunde standardului EN
60 335 - 2 - 6. Acest tip de echipament se va instala cu un dulap sau un perete în lateral.
Nu se vor monta sertare sub plită.
Instalarea trebuie să ofere protecţie anti-electrocutare.
Corpul de mobilier în care este montat echipamentul trebuie să îndeplinească normele de
stabilitate conform DIN 68930.
Pentru protecţie anti-umezeală, toate suprafeţele tăiate trebuie etanşate cu un produs
corespunzător.
În cazul suprafeţelor acoperite cu gresie, îmbinările din zona de contact cu plita se vor
umple complet cu chit.
În cazul montării pe blaturi de ceramică, piatră naturală sau artificială, arcurile de fixare
trebuie imobilizate cu un adeziv epoxidic sau pe bază de răşini.
Asiguraţi-vă că garnitura este plasată corespunzător pe suprafaţa de lucru, fără goluri.
Nu adăugaţi produse de etanşare pe bază de silicon, deoarece veţi îngreuna demontarea
în cazul operaţiilor de service.
Plita se va împinge de dedesubt, pentru demontare.
Conectarea la sursa de alimentare
Înainte de conectare, verificaţi dacă tensiunea nominală a echipamentului - indicată pe plăcuţa
cu date tehnice - corespunde cu tensiunea de alimentare disponibilă. Plăcuţa cu date tehnice
se află pe carcasa inferioară a plitei.
Tensiunea elementului de încălzire este 230 V CA. Acest echipament dispune de un cablu
care include un fir de împământare şi de o fişă de împământare. Ştecherul trebuie introdus
într-o priză corect montată şi împământată.
După conectarea plitei la reţea, verificaţi dacă toate ochiurile sunt gata de utilizare,
pornind fiecare ochi pe rând, la intensitate maximă.
Când plita este pornită pentru prima oară, afişajul sunt aprins, iar blocarea pentru
copii este activată.
12
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 12
2018-11-13 PM 3:15:05
Instalarea plitei (continuare)
Instalarea pe blat
RO
Notaţi numărul de serie al echipamentului (de pe plăcuţa cu date tehnice) înaintea
instalării. Acest număr vă va fi solicitat în cazul în care aveţi nevoie de service şi nu
va mai fi accesibil după instalare, deoarece plăcuţa cu date tehnice se va afla sub
echipament.
Acordaţi atenţie sporită cerinţelor privind spaţiul şi distanţele minime.
Înainte de montarea plitei, asiguraţi suporturile de prindere de pe ambele părţi ale
echipamentului, cu ajutorul şuruburilor furnizate.
x4
min. 50 mm
R3
273 +1
min. 20
490+1
600
50
90 x4
2
100
=
490
+1
100
=
13
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 13
2018-11-13 PM 3:15:06
Componente şi caracteristici
RO
Ochiurile şi panoul de control
Ochi simplu 1800 W
Ochi simplu 1200 W
Panou de control
Indicatori pentru setările de
temperatură şi căldura reziduală
Afişajul cronometrului
şi butoane tactile
Selectori pentru
setarea temperaturii
Buton tactil “Blocare”
Buton tactil
“Pornit/Oprit”
14
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 14
2018-11-13 PM 3:15:06
Componente şi caracteristici (Continuare)
Componente
1
3
RO
2
Plită cu sticlă ceramică
Suporturi de instalare
Şuuburi
15
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 15
2018-11-13 PM 3:15:06
Componente şi caracteristici (Continuare)
RO
Caracteristicile cheie ale echipamentului dvs.
•
Suprafaţă de sticlă ceramică pentru gătit: Echipamentul are o suprafaţă de sticlă
ceramică şi patru ochiuri de gătit cu răspuns rapid. Elementele iradiante puternice ale plitei
scurtează semnificativ timpul necesar pentru încălzirea ochiurilor.
•
Butoane tactile: Echipamentul dvs. este acţionat cu ajutorul unor butoane tactile.
•
Curăţare uşoară: Unul dintre avantajele suprafeţei de sticlă ceramică pentru gătit şi a
butoanelor tactile este posibilitatea de curăţare rapidă şi uşoară. Suprafaţa netedă şi plată
este uşor de curăţat.
•
Buton tactil Pornit/Oprit: Butonul tactil “Pornit/Oprit” reprezintă un comutator de pornire
separat. Atingerea acestui buton determină pornirea sau oprirea completă a alimentării
plitei.
•
Indicatori de control şi funcţii: Afişajul digital şi ledurile indicatoare furnizează informaţii
despre setările şi funcţiile activate, precum şi despre prezenţa căldurii reziduale în zonele
ochiurilor.
•
Oprire de siguranţă: Funcţia Oprire de siguranţă opreşte automat toate ochiurile, după o
perioadă de timp, dacă setarea nu a fost schimbată.
•
Indicatorul de căldură reziduală: Pe afişaj apare o pictogramă pentru căldura reziduală,
dacă unul dintre ochiuri este suficient de fierbinte încât să existe riscul unei arsuri.
Afişaj digital: Cele patru câmpuri ale afişajului digital sunt asignate celor patru ochiuri.
Acestea afişează următoarele informaţii:
echipamentul a fost pornit,
la setările selectate,
căldură reziduală,
blocarea pentru copii este activată; şi
mesaj de eroare - butonul tactil a fost atins mai mult de 10 secunde.
mesaj de eroare - plita este supra-încălzită din cauza funcţionării anormale.
-
16
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 16
2018-11-13 PM 3:15:06
Componente şi caracteristici (Continuare)
Oprirea de siguranţă
RO
Dacă unul dintre ochiuri nu este oprit, sau temperatura acestuia nu este ajustată o perioadă
lungă de timp, ochiul respectiv se va opri singur.
Căldura reziduală va fi indicată prin simbolul (de la “hot - fierbinte”) pe afişajul digital
corespunzător ochiului respectiv.
Ochiurile se opresc singure la următoarele intervale.
Setare pentru gătit
1-2
După 6 ore
Setare pentru gătit
3-4
După 5 ore
Setare pentru gătit
5-6
După 3 ore
Setare pentru gătit
7-9
După 1 oră
Dacă plita este supraîncălzită din cauza funcţionării anormale, se va afişa simbolul
.
În acest caz, plita va fi oprită.
În cazul în care unul sau mai multe ochiuri se opresc înainte de scurgerea perioadei
de timp indicate, consultaţi secţiunea “Depanare”.
Alte motive pentru care un ochi se poate opri singur
Toate ochiurile se vor opri singure în cazul în care lichidul din recipientul de deasupra fierbe şi
cade pe panoul de control.
Oprirea automată va fi declanşată şi dacă plasaţi o cârpă umedă pe panoul de control. În
ambele situaţii, va trebui să porniţi plita din nou, utilizând butonul tactil de pornire, după
îndepărtarea lichidului sau a cârpei umede .
Indicatorul de căldură reziduală
Atunci când un ochi al plitei este oprit, prezenţa căldurii reziduale este indicată prin simbolul
(de la “hot - fierbinte”) pe afişajul digital al zonelor corespunzătoare. Chiar şi după oprirea unui
ochi, indicatorul pentru căldură reziduală se stinge doar după răcirea ochiului respectiv.
Puteţi utiliza căldura reziduală pentru dezgheţare sau pentru păstrarea temperaturii
preparatelor.
Important: Cât timp indicatorul de căldură reziduală este aprins, există riscul unor
arsuri.
Important: Dacă este întreruptă alimentarea plitei, simbolul va dispărea, iar
informaţiile despre căldura reziduală nu vor mai fi disponibile. Totuşi, încă mai există
posibilitatea unor arsuri. Acestea pot fi evitate procedând cu atenţie când vă aflaţi în
aproprierea plitei.
17
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 17
2018-11-13 PM 3:15:06
Înainte de a începe
RO
Curăţarea iniţială
Ştergeţi suprafaţa de sticlă ceramică cu o cârpă umedă şi cu soluţie specială pentru sticlă şi
suprafeţe ceramice.
Important: Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi sau caustici. Riscaţi să deterioraţi
suprafaţa.
Utilizarea plitei
Utilizarea vaselor de gătit corespunzătoare
Vasele de calitate superioară permit obţinerea unor rezultate mai bune.
• Puteţi recunoaşte vasele de calitate după baza acestora. Baza trebuie să fie cât mai
groasă şi mai plată.
• Atunci când achiziţionaţi vase noi, acordaţi atenţie sporită diametrului bazei. Fabricanţii
prezintă deseori doar diametrul superior (al capacului).
• Vasele cu baza de aluminiu sau cupru pot cauza decolorări metalice ale suprafeţei de sticlă
ceramică. Decolorarea este foarte greu sau chiar imposibil de îndepărtat.
• Nu utilizaţi vase de fontă sau vase cu baza deteriorată sau neregulată. Riscaţi să zgâriaţi
plita permanent, în cazul în care aceste vase sunt glisate pe suprafaţa ceramică.
• Atunci când sunt reci, bazele vaselor sunt în general curbate în interior (concave). Baza
unui vas nu trebuie să fie niciodată curbată în exterior (convexă).
• Dacă doriţi să utilizaţi un anumit tip de vas - de exemplu o oală sub presiune, o tigaie sau
un wok - respectaţi instrucţiunile fabricantului.
Sfaturi pentru economisirea energiei
Puteţi reduce semnificativ consumul electric al plitei, respectând următoarele sfaturi.
Corect!
Greşit!
18
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 18
2018-11-13 PM 3:15:06
Utilizarea plitei (continuare)
•
•
•
•
•
•
Poziţionaţi oalele şi cratiţele pe ochiuri înainte de a porni plita.
Ochiurile şi cratiţele murdare cresc consumul energetic.
Întotdeauna (dacă este posibil) poziţionaţi capacul ferm, pentru a acoperi complet cratiţa
sau oala.
Opriţi ochiul înainte de finalizarea perioadei de gătit, utilizând căldura reziduală pentru
păstrarea temperaturii preparatelor sau pentru dezgheţare.
RO
Baza cratiţei ar trebui să fie de aceeaşi dimensiune ca şi ochiul.
Utilizarea unei oale sub presiune reduce timpul necesar pentru preparare cu 50 %.
Utilizarea butoanelor tactile
Pentru a utiliza butoanele tactile, atingeţi panoul dorit cu vârful degetului, până la aprinderea
sau stingerea afişajului relevant, sau până la activarea funcţiei dorite.
Asiguraţi-vă că atingeţi doar un singur panou tactil, atunci când utilizaţi echipamentul. Dacă
degetul dvs. are o poziţie prea plată pe panou, riscaţi să activaţi şi panoul alăturat.
19
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 19
2018-11-13 PM 3:15:07
Utilizarea plitei (continuare)
RO
Pornirea echipamentului
Atingeţi butonul tactil “Blocare ” timp de cca. 3 secunde.
Echipamentul este pornit cu ajutorul butonului tactil “Pornit / Oprit ”.
Atingeţi butonul tactil “Pornit/Oprit ”.
Pe afişaj va apărea simbolul .
După activarea butonului tactil “Pornit/Oprit ”, trebuie să alegeţi o setare pentru
temperatură într-un interval de cca. 10 secunde. În caz contrar, echipamentul se va
opri din motive de siguranţă.
Controlul temperaturii
Pentru setarea şi ajustarea nivelului de putere (de la la ), atingeţi tastele
corespunzătoare ochiului dorit.
, temperatura este setată la .
La prima apăsare a tastei
, temperatura este setată la .
La prima apăsare a tastei
pentru a creşte temperatura şi tasta
Utilizaţi tasta
pentru a o scădea.
,
20
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 20
2018-11-13 PM 3:15:07
Utilizarea plitei (continuare)
Oprirea echipamentului
RO
Pentru a opri complet echipamentul, utilizaţi butonul tactil “Pornit/Oprit
Atingeţi butonul tactil “Pornit/Oprit ”.
”.
După oprirea unui singur ochi sau a întregii suprafeţe de gătit, prezenţa căldurii
reziduale va fi indicată pe afişajele digitale ale ochiurilor corespunzătoare sub forma
simbolului (pentru “hot - fierbinte”).
, puteţi să mai
Dacă setarea temperaturii este şi dvs. doriţi să opriţi arzătorul
atingeţi butonul o dată, iar puterea ochiului va fi redusă la zero.
Pentru o ajustare rapidă, ţineţi degetul pe butonul
sau
până la obţinerea valorii
dorite.
Dacă mai mult de un buton tactil este apăsat pentru mai mult de 10 secunde, simbolul
va apărea pe afişaj. Pentru resetare, atingeţi butonul tactil “Pornit/Oprit ”.
Oprirea unui ochi
Pentru a opri un ochi, readuceţi setarea la valoarea
panoului de control şi atingeţi butonul tactil
sau
.
utilizând setarea de temperatură a
21
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 21
2018-11-13 PM 3:15:07
Utilizarea plitei (continuare)
RO
Utilizarea blocării pentru copii
Puteţi utiliza blocarea pentru copii pentru a vă proteja împotriva pornirii neintenţionate a unui
ochi şi împotriva activării suprafeţei de gătit. Butonul tactil pentru blocare poate fi utilizat doar
atunci când echipamentul este pornit.
Activarea blocării de siguranţă pentru copii
1. Atingeţi butonul tactil
timp de 3 secunde.
Va fi emis un semnal acustic de confirmare.
cca. 3 sec.
2. Atingeţi orice buton tactil pentru controlul temperaturii. Pe afişaj va apărea simbolul
indicând activarea blocării pentru copii.
22
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 22
2018-11-13 PM 3:15:07
Utilizarea plitei (continuare)
Dezactivarea blocării de siguranţă pentru copii
RO
1. Atingeţi butonul tactil timp de 3 secunde.
Va fi emis un semnal acustic de confirmare.
cca. 3 sec.
După oprirea aparatului, funcţia de blocare de siguranţă pentru copii se va activa
automat după câteva minute, din motive de siguranţă.
Blocarea şi deblocarea panoului de control
În orice moment din timpul procesului de gătire, panoul de control - cu excepţia butonului tactil
“Pornit/Oprit ” - poate fi blocat pentru a preveni schimbarea neintenţionată a setărilor - de
exemplu, prin ştergerea panoului cu o cârpă.
1. Atingeţi butonul tactil pentru blocare timp de 3 secunde.
Ledul butonului tactil se va aprinde. Butoanele tactile sunt acum blocate.
2. Pentru a debloca butoanele tactile, atingeţi din nou butonul de control al blocării timp de
3 secunde. Ledul indicator al butonului de control al blocării se va stinge.
cca. 3 sec.
23
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 23
2018-11-13 PM 3:15:07
Utilizarea plitei (continuare)
RO
Cronometrul
Cronometrul poate fi utilizat în două moduri:
Utilizarea cronometrului ca mijloc de oprire de siguranţă
Dacă pentru un ochi este setat un anumit timp, ochiul se va închide automat după scurgerea
acestei perioade de timp. Această funcţie poate fi utilizată simultan pentru mai multe ochiuri.
Utilizarea cronometrului pentru numărătoare inversă
Acest cronometrul nu poate fi utilizat dacă a fost pornit un ochi.
Setarea opririi de siguranţă
Ochiurile pentru care doriţi să aplicaţi oprirea de siguranţă trebuie să fie pornite.
1. Utilizând butonul tactil pentru cronometru , selectaţi ochiul pentru care doriţi să setaţi
oprirea de siguranţă.
După selectarea primului ochi activ, atingerea butonului tactil al cronometrului va
determina aprinderea intermitentă în secvenţă lentă a indicatorului corespunzător.
Pe afişajul cronometrului va apărea simbolul
.
Următorul ochi activ se selectează atingând din nou butonul tactil pentru cronometru .
sau
ale cronometrului pentru a seta intervalul dorit, de
2. Utilizaţi butoanele tactile
exemplu, 15 minute, după care ochiul se va opri automat.
Oprirea de siguranţă este acum activată.
24
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 24
2018-11-13 PM 3:15:08
Utilizarea plitei (continuare)
Pentru a afişa timpul rămas pentru oricare din ochiuri, utilizaţi butonul tactil pentru cronometru
. Indicatorul corespunzător va începe să lumineze intermitent în secvenţă lentă.
sau
pentru setarea cronometrului.
Setările se resetează cu ajutorul butonului tactil
După scurgerea intervalului setat, ochiul se opreşte automat, este emis un semnal acustic de
confirmare şi afişajul cronometrului indică setarea curentă.
Pentru a efectua setările mai rapid, atingeţi oricare din butoanele tactile pentru
setarea cronometrului
sau
până la atingerea valorii dorite.
, setarea timpului va începe de la 99 de
Dacă atingeţi mai întâi butonul tactil
minute; dacă butonul tactil
este atins primul, setarea timpului va începe de la
1 minut.
RO
Cronometrul de bucătărie
Pentru a putea utiliza cronometrul de bucătărie, echipamentul trebuie să fie pornit, dar toate
ochiurile trebuie să fie oprite.
1. Atingeţi butonul tactil pentru cronometru .
Pe afişajul cronometrului va apărea simbolul
.
sau
pentru setarea cronometrului.
2. Setaţi intervalul dorit utilizând butonul tactil
Funcţia de numărare inversă este acum activată, iar timpul rămas este indicat pe afişajul
cronometrului.
Pentru a regla timpul rămas, atingeţi butonul tactil pentru cronometru şi schimbaţi
setarea utilizând butonul tactil
sau
.
Setări sugerate pentru prepararea diverselor alimente
Cifrele din tabelul de mai jos constituie simple sugestii. Setările necesare pentru diverse
metode de preparare depind de un număr de variabile, inclusiv de calitatea vaselor utilizate şi
de tipul şi cantitatea de alimente preparată.
Setarea
comutatorului
Metoda de
preparare
9
Încălzire
Preparare sauté
Prăjire
8
Exemple pentru utilizare
Încălzirea unor cantităţi mari de lichid, fierberea
macaroanelor, rumenirea cărnii (rumenirea
gulaşului, prepararea cărnii cu sos)
7
Prăjire
intensă
Friptură, muşchi de vită, preparate rumenite,
cârnaţi, clătite
6
Prăjire
Şniţel, antricoate, ficat, peşte, chifteluţe, ouă prăjite
Fierbere
Prepararea a până la 1,5 l de lichid, cartofi, legume
2
Preparare la abur
Fierbere înăbuşită
Fierbere
Fierberea normală sau înăbuşită a unor cantităţi
mici de legume, fierberea orezului şi a preparatelor
pe bază de lapte
1
Topire
5
4
3
Topirea untului, dizolvarea gelatinei, topirea
ciocolatei
Notă
• Setările pentru căldură indicate în tabelul de mai sus vă sunt oferite doar ca sugestii.
• Va trebui să ajustaţi setările în funcţie de vasele utilizate şi alimentele preparate.
25
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 25
2018-11-13 PM 3:15:08
Curăţarea şi întreţinerea
RO
Plita
Important: Agenţii de curăţare nu trebuie să intre în contact cu suprafaţa ceramică
încălzită. Toţi agenţii de curăţare trebuie îndepărtaţi cu o cantitate suficientă de apă
curată (după curăţare), deoarece au efect caustic în momentul în care suprafaţa se
încinge. Nu utilizaţi agenţi de curăţare agresivi, cum ar fi spray-urile pentru grill sau
cuptor, lavete de sârmă sau bureţi abrazivi.
Curăţaţi suprafaţa de sticlă ceramică după fiecare utilizare, cât timp mai este caldă.
Astfel, veţi preveni arderea resturilor de alimente pe suprafaţa ceramică. Îndepărtaţi
solzii de peşte, urmele de lichid sau grăsime şi petele de decolorare, prin utilizarea
unui agent de curăţare special pentru sticlă ceramică sau oţel inoxidabil (disponibil în
comerţ).
Murdărie superficială
1. Ştergeţi suprafaţa de sticlă ceramică cu o cârpă umedă.
2. Ştergeţi-o din nou, cu o cârpă uscată. Pe suprafaţa ceramică nu trebuie să rămână urme
ale substanţei de curăţare.
3. Curăţaţi cu grijă toată suprafaţa de sticlă ceramică pentru gătit cel puţin o dată pe
săptămână, utilizând un agent de curăţare special pentru sticlă ceramică sau oţel inoxidabil
(disponibil în comerţ).
4. Clătiţi suprafaţa de sticlă ceramică cu o cantitate suficientă de apă curată, apoi ştergeţi-i cu
o cârpă uscată, care să nu lase scame.
Murdărie greu de îndepărtat
1. Pentru îndepărtarea resturilor de alimente persistente, utilizaţi o racletă pentru sticlă.
2. Plasaţi racleta la un unghi pe suprafaţa de sticlă ceramică.
3. Îndepărtaţi murdăria prin răzuire cu racleta.
Racletele speciale şi soluţiile de curăţare pentru sticlă ceramică sunt disponibile la
comercianţii specializaţi.
26
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 26
2018-11-13 PM 3:15:08
Curăţarea şi întreţinerea (continuare)
Îndepărtarea resturilor persistente
1. Îndepărtaţi zahărul ars, plasticul topit, folia de aluminiu sau alte materiale cu o racletă de
sticlă cât mai repede, şi cât timp sunt calde.
RO
Important: Riscaţi să vă ardeţi dacă utilizaţi racleta de sticlă într-o zonă fierbinte.
2. După răcire, curăţaţi plita în mod normal.
Dacă ochiul pe care s-a topit ceva s-a răcit deja,
porniţi-l din nou, pentru a-l încălzi.
Zgârieturile sau petele negre de pe suprafaţa de
sticlă ceramică - provocate, de exemplu, de către o
cratiţă cu margini ascuţite - nu pot fin îndepărtate.
Reţineţi, totuşi, că acestea nu împiedică
funcţionarea normală a plitei.
Pentru a evita deteriorarea echipamentului
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu utilizaţi suprafaţa de sticlă a plitei drept blat de lucru sau raft pentru depozitare.
Nu utilizaţi un ochi fără a avea o cratiţă deasupra, sau dacă această cratiţă este goală.
Sticla ceramică este foarte rezistentă la variaţii de temperatură, dar este casantă. Poate fi
deteriorată cu uşurinţă de către obiectele ascuţite sau tari, în cădere.
Nu utilizaţi vase de fontă sau vase cu baza deteriorată sau neregulată. Riscaţi să zgâriaţi
plita permanent, în cazul în care aceste vase sunt glisate pe suprafaţa ceramică.
Nu plasaţi vase pe rama plitei. Riscaţi să zgâriaţi şi să deterioraţi finisajul acesteia.
Evitaţi vărsarea lichidelor acide (de ex., oţet, suc de lămâie sau agenţi detartranţi) pe rama
plitei, deoarece aceste lichide pot cauza pete persistente.
Dacă oţetul (sau un preparat cu conţinut de oţet) intră în contact cu un ochi fierbinte şi se
topeşte, trebuie curăţat imediat cu racleta, cât timp mai este cald. Dacă se permite răcirea
reziduurilor, riscaţi să deterioraţi suprafaţa ceramică la îndepărtare.
Nu păstraţi alimentele şi materialele care se pot topi (de ex. plastic, folie de aluminiu sau
celofan) în zona suprafeţei de sticlă a plitei. Dacă un produs de acest tip se topeşte pe
suprafaţa de gătit, trebuie îndepărtat imediat cu racleta.
27
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 27
2018-11-13 PM 3:15:08
Garanţie şi service
RO
Întrebări frecvente şi depanare
Pot apărea defecţiuni în urma unor erori minore, pe care le puteţi corecta chiar dvs.,
respectând următoarele instrucţiuni. Nu încercaţi să efectuaţi reparaţii mai complexe, dacă
instrucţiunile de mai jos nu vă oferă soluţia.
Avertizare: Reparaţiile acestui echipament se vor executa doar de către un tehnician
de service calificat. Reparaţiile incorect executate pot constitui riscuri considerabile
pentru utilizator. Dacă echipamentul dvs. necesită reparaţii, contactaţi centrul de
asistenţă pentru clienţi.
Ce pot face dacă ochiurile nu funcţionează?
Verificaţi următoarele posibilităţi:
• Siguranţa din carcasă (compartimentul siguranţelor) este intactă. Dacă siguranţa se arde în
mod repetat, apelaţi la un electrician autorizat.
• Echipamentul este pornit în mod corespunzător.
• Indicatorii de control de pe panoul de control sunt iluminaţi.
• Ochiul dorit este activat.
• Ochiurile sunt setate la nivelul de putere dorit.
Ce pot face dacă ochiurile nu pornesc?
Verificaţi următoarele posibilităţi:
• A trecut o perioadă mai mare de 10 secunde între activarea butonului Pornit/Oprit şi
pornirea ochiului dorit (consultaţi secţiunea “Pornirea echipamentului”).
• Panoul de control este parţial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid.
Ce pot face dacă simbolul
pentru căldură reziduală dispare brusc?
Acesta poate fi rezultatul a două posibilităţi:
• Butonul Pornit/Oprit a fost acţionat accidental.
• Panoul de control este parţial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid.
Ce pot face dacă, după oprirea ochiurilor, căldura reziduală nu este indicată
pe afişaj?
Verificaţi dacă:
• Ochiul a fost utilizat pentru o scurtă perioadă de timp şi, în consecinţă, nu s-a încălzit foarte
tare. Dacă ochiul este fierbinte, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi.
Ce pot face dacă ochiurile nu pornesc sau nu se opresc?
Acest lucru ar putea fi cauzat de una din următoarele situaţii:
• Panoul de control este parţial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid.
• Blocarea pentru copii este activă.
Ce pot face dacă afişajul
este iluminat?
Verificaţi dacă:
• Panoul de control este parţial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid. Pentru resetare,
apăsaţi butonul tactil “Pornit/Oprit”.
28
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 28
2018-11-13 PM 3:15:08
Garanţie şi service (Continuare)
Ce înseamnă faptul că arzătorul nu se încinge la roşu?
•
Temperatura selectată a ochiului este menţinută de un termostat care aprinde şi stinge
elementul radiant. Astfel, suprafaţa ochiului nu va fi întotdeauna roşie. Dacă selectaţi
o temperatură mai redusă, arzătorul se va opri şi va porni mai frecvent decât în cazul
unei temperaturi mai ridicate. Totuşi, chiar şi în cazul selectării unei temperaturi ridicate,
arzătorul funcţionează intermitent.
Dacă solicitaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi în urma unei erori de utilizare a
echipamentului, vizita tehnicianului poate necesita plata unui tarif, chiar şi în timpul perioadei
de garanţie.
RO
Service
Înainte de a solicita asistenţă sau service, consultaţi secţiunea “Depanare”.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă în continuare, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Este o problemă tehnică?
Dacă acesta este cazul, contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi.
Este necesar să vă pregătiţi pentru apel. Astfel, veţi simplifica procesul de diagnosticare a
problemei şi veţi putea decide mai rapid dacă este necesară sau nu o vizită a tehnicianului de
service.
Trebuie să aveţi la dispoziţie următoarele informaţii.
• Care este forma problemei?
• În ce circumstanţe apare problema?
Atunci când apelaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi, trebuie să cunoaşteţi modelul şi
numărul de serie al echipamentului dvs. Aceste informaţii sunt inscripţionate pe plăcuţa cu
date tehnice, după cum urmează:
• Descriere model
• cod S / N (15 cifre)
Vă recomandăm să vă notaţi informaţiile, pentru a le putea consulta mai uşor.
Model:
Număr de serie
Când vi se va solicita plata anumitor tarife, în perioada de garanţie?
•
•
dacă aţi fi putut rezolva problema chiar dvs., prin aplicarea uneia dintre soluţiile din
capitolul “Depanare”.
dacă tehnicianul de service trebuie să depună eforturi suplimentare deoarece nu i-aţi oferit
toate informaţiile relevante înainte de vizită şi, în consecinţă, de exemplu, trebuie să facă
deplasări suplimentare după piese. Pregătirea pentru apelul telefonic, conform descrierii de
mai sus, vă va scuti de astfel de costuri suplimentare.
29
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 29
2018-11-13 PM 3:15:08
Date tehnice
RO
Dimensiuni echipament
Lăţime
288 mm
Adâncime
505 mm
Înălţime
50 mm
Dimensiuni decupaj în blat
Lăţime
273 mm
Adâncime
490 mm
Rază colţ
3 mm
Ochiuri
Poziţie
Diametru
Putere
Partea frontală
148 mm
1200 W
Partea din spate
183 mm
1800 W
Tensiune de alimentare
230 V ~ 50 Hz
Putere maximă
3,0 kW
Greutate:
Netă
4,3 kg
Brută
6,0 kg
30
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 30
2018-11-13 PM 3:15:08
Date tehnice (Continuare)
Informaţii despre produs
RO
Nume furnizor
Samsung Electronics co. Ltd.
Identificarea modelului
C21RJAN
Tipul de plită de gătit
Încastrabilă
Tehnologia de încălzire
Zone de gătit radiante
Numărul de zone și/sau suprafețe de gătit
2
Pentru zonele sau suprafețele de gătit circulare: diametrul
suprafeței utile per zonă de gătit electrică (Ø)
Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit,
calculat per kg (EC gătit electric)
Ø 15,0 cm, Ø 18,5 cm
Ø 15,0 cm
: 191,4 Wh/kg
Ø 18,5 cm
: 198,2 Wh/kg
Consumul de energie al plitei de gătit calculat per kg
(EC plită de gătit electrică)
194,8 Wh/kg
* Date stabilite în conformitate cu standardul EN 60350-2 şi Reglementările Comisiei
(UE) nr. 66/2014.
Sfaturi pentru economisirea energiei
•
Poziţionaţi oalele şi cratiţele pe zonele de gătit înainte de a porni plita.
•
Zonele de gătit şi cratiţele murdare cresc consumul energetic.
•
Utilizarea unui aparat de gătit sub presiune reduce timpul de pregătire.
31
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 31
2018-11-13 PM 3:15:08
AVEŢI ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?
ŢARĂ
SUNAŢI-NE
SAU VIZITAŢI-NE ONLINE PE
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00139A-08
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 32
2018-11-13 PM 3:15:08
Uputstva za instalaciju i upotrebu
Keramičko-staklena grejna ploča
C21RJAN
Da biste izbegli nezgode i da ne biste oštetili grejnu ploču, pročitajte sva uputstva pre
instaliranja ili korišćenja uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 1
2018-11-13 PM 3:15:09
Sadržaj
SR
Korišćenje ovog priručnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
U priručniku se koriste sledeći simboli: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Naziv modela i serijski broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezbednosna uputstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odlaganje ambalaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pravilno uklanjanje starih uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Instalacija grejne ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uputstva u vezi sa bezbednosti za lice koje obavlja instalaciju . . . . . . . . . . . . . .
Priključivanje na izvor napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija na radnu površinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Delovi i funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringle i kontrolna tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ključne funkcije uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezbednosno isključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikator zagrejanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
16
17
17
Pre početka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prvo čišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korišćenje grejne ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Upotreba odgovarajućeg posuđa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korišćenje senzora kontrola koji se aktiviraju dodirom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uključivanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kontrola temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Isključivanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Isključivanje ringle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Korišćenje brave za bezbednost dece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zaključavanje i otključavanje kontrolne table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tajmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Podešavanje bezbednosnog isključivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Odbrojavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Čišćenje i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Grejna ploča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Da ne biste oštetili uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Garancije i servisiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Najčešće postavljana pitanja i rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Servisiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Informacije o uređaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 2
2018-11-13 PM 3:15:09
Korišćenje ovog priručnika
Pročitajte ovaj korisnički priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj
i obratite posebnu pažnju na bezbednosne informacije koje se nalaze u
narednom odeljku. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.
Ako prodate uređaj, ne zaboravite da predate priručnik novom vlasniku.
SR
U PRIRUČNIKU SE KORISTE SLEDEĆI SIMBOLI:
UPOZORENJE
Opasnosti ili rizični potezi koji mogu prouzrokovati teške povrede ili
smrt.
OPREZ
Opasnosti ili rizični potezi koji mogu da prouzrokuju manje povrede ili
oštećenje imovine.
OPREZ
Da biste smanjili rizik od požara, eksplozije, strujnog udara ili zadobijanja
povreda tokom korišćenja grejne ploče, pridržavajte se ovih osnovnih
bezbednosnih mera predostrožnosti:
NAPOMENA
Korisni saveti, preporuke ili informacije koje korisniku olakšavaju
korišćenje uređaja.
NAZIV MODELA I SERIJSKI BROJ
I naziv modela i serijski broj su označeni na donjoj strani baze gornje ploče.
Za kasniju upotrebu zapišite podatke ili zalepite dodatnu nalepnicu
proizvoda (nalazi se na gornjoj strani proizvoda) na trenutnu stranicu.
Naziv modela
Serijski broj
3
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 3
2018-11-13 PM 3:15:09
Bezbednosna uputstva
SR
Bezbednosni aspekti ovog uređaja su u skladu sa svim prihvaćenim
tehničkim i bezbednosnim standardima. Međutim, mi kao proizvođači
takođe smatramo da je naša dužnost da vas upoznamo sa sledećim
bezbednosnim uputstvima.
UPOZORENJE
Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (što podrazumeva
decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima
ili manjkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili prema
uputstvima osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala uređajem.
Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija, kao i osobe
sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima
ili manjkom iskustva i znanja, pod uslovom da su svesne
potencijalnih opasnosti i da ih odgovorna osoba nadzire ili da im
je dala uputstva za bezbedno korišćenje uređaja. Deca ne smeju
da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju
da obavljaju deca bez nadzora odraslih.
Način za isključenje mora biti prisutan kod fiksnih električnih
instalacija u skladu sa specifikacijama za kablove.
Ovaj uređaj mora biti ugrađen tako da može da se isključi
sa napajanja. To može da se postigne tako što će utikač
biti pristupačan ili postavljanjem prekidača na fiksne strujne
instalacije u skladu sa pravilima za kabliranje.
Ako je kabl za napajanje oštećen, moraju ga zameniti
proizvođač, predstavnik ovlašćenog servisa ili neko drugo
stručno lice da bi se izbegla opasnost.
4
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 4
2018-11-13 PM 3:15:09
Bezbednosna uputstva (nastavak)
Za navedeno fiksiranje ne sme da se koristi lepak jer se on ne
smatra pouzdanim sredstvom za pričvršćivanje.
UPOZORENJE: Ako je površina naprsla, isključite uređaj
kako biste izbegli mogućnost da dođe do strujnog udara.
Tokom upotrebe uređaj postaje vreo. Vodite računa da ne
dodirnete grejne elemente unutar grejne ploče.
UPOZORENJE: Spoljni delovi uređaja mogu da postanu
vreli tokom upotrebe. Mlađoj deci ne treba dozvoljavati da
prilaze uređaju.
Ne sme se koristiti uređaj za čišćenje parom.
Metalne predmete poput noževa, viljuški, kašika i poklopaca ne
bi trebalo stavljati na površinu grejne ploče pošto mogu da se
zagreju.
Nakon upotrebe, isključite element grejne ploče pomoću
odgovarajuće kontrole i nemojte se oslanjati na detektor šerpe.
Uređaj nije namenjen za rad pomoću spoljnog tajmera niti
posebnog sistema za daljinsku kontrolu.
OPREZ: Pripremu hrane treba nadgledati. Kratku pripremu
hrane treba stalno nadgledati.
Uređaj se ne sme postaviti iza dekorativnih vrata da bi se izbeglo
pregrevanje.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi spoljni delovi mogu
da postanu vreli tokom upotrebe. Vodite računa da ne
dodirnete grejače. Deca mlađa od 8 godina ne bi trebalo da
prilaze pećnici, osim ako su pod stalnim nadzorom.
SR
5
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 5
2018-11-13 PM 3:15:09
Bezbednosna uputstva (nastavak)
SR
UPOZORENJE: Opasno je ostaviti na grejnoj ploči bez
nadzora posudu u kojoj se hrana prži na masti ili ulju, jer
može doći do požara.
NIKADA ne pokušavajte da ugasite vatru vodom, već
isključite uređaj, a zatim pokrijte plamen poklopcem ili
protivpožarnim ćebetom.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Ne ostavljajte
predmete na grejnim površinama.
UPOZORENJE: Koristite samo one zaštitne rešetke koje
je proizveo proizvođač uređaja za kuvanje ili koje je
proizvođač naveo u uputstvu za upotrebu kao odgovarajuće
ili koje su ugrađene u uređaj. Korišćenje neodgovarajućih
zaštitnih rešetki može da izazove nezgode.
Površine mogu postati vruće tokom upotrebe.
Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija, kao i osobe
sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima
ili manjkom iskustva i znanja, pod uslovom da su svesne
potencijalnih opasnosti i da ih odgovorna osoba nadzire ili da im
je dala uputstva za bezbedno korišćenje uređaja. Deca ne smeju
da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju
da obavljaju deca, osim ako nisu starija od 8 godina i imaju
nadzor odrasle osobe.
Uređaj i kabl uređaja moraju biti van domašaja dece koja imaju
manje od 8 godina.
6
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 6
2018-11-13 PM 3:15:09
Bezbednosna uputstva (nastavak)
OPREZ
SR
Uverite se da je kvalifikovani tehničar pravilno instalirao i uzemljio
uređaj.
Uređaj sme da servisira samo kvalifikovano tehničko lice.
Popravke koje obavlja nestručno lice mogu izazvati povrede
ili ozbiljan kvar. Ako se uređaj pokvari, obratite se lokalnom
servisnom centru. Ukoliko ne pratite ova uputstva, može doći do
oštećenja i gubitka garancije.
Uređaji pričvršćeni za površinu se mogu koristiti samo nakon
što se instaliraju u ormar i na radna mesta koja su u skladu
sa odgovarajućim standardima. Na ovaj način se izbegava
kontakt između električnih jedinica, što je u skladu sa osnovnim
standardima o bezbednosti.
Ako se uređaj pokvari ili se na površini pojave prelomi, pukotine
ili naprsnuća:
• isključite sve ringle;
• isključite grejnu ploču sa glavnog napajanja; i
• kontaktirajte lokalni servisni centar.
Ako grejna ploča napukne, isključite uređaj da biste izbegli
mogući strujni udar. Nemojte koristiti grejnu ploču pre zamene
staklene površine.
Nemojte koristiti grejnu ploču za zagrevanje aluminijumske folije,
proizvoda umotanih u aluminijumsku foliju ili zamrznute hrane u
aluminijumskom posuđu.
7
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 7
2018-11-13 PM 3:15:09
Bezbednosna uputstva (nastavak)
SR
Tečnost između dna šerpe i grejne ploče može dovesti do
stvaranja pritiska vodene pare. To može dovesti do poskakivanja
šerpe.
Vodite računa da grejna ploča i dno šerpe budu suvi.
Pri kuvanju, grejne ploče postaju vrele.
Maloj deci ne treba dozvoljavati da prilaze uređaju.
Sve materijale korišćene za pakovanje držite potpuno van
domašaja dece, pošto mogu da predstavljaju opasnost po njih.
Ovaj uređaj se koristi samo za normalno kuvanje i prženje kod
kuće. Nije dizajniran za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.
Nikada ne koristite grejnu ploču za zagrevanje prostorije.
Budite pažljivi kada uključujete električne uređaje u utičnicu blizu
grejne ploče. Glavni kablovi ne smeju biti u kontaktu sa grejnom
pločom.
Pregrevanjem masti i ulja se lako izaziva požar. Prilikom
pripremanja hrane na masti ili ulju, na primer, pomfrita, ne
ostavljajte grejnu ploču bez nadzora.
Nakon upotrebe isključite sve ringle.
Održavajte kontrolne table čistim i suvim.
Nikada ne stavljajte zapaljivu materiju na grejnu ploču da ne bi
došlo do požara.
8
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 8
2018-11-13 PM 3:15:09
Bezbednosna uputstva (nastavak)
Postoji rizik od opekotina usled nepažljive upotrebe uređaja.
Kablovi električnih uređaja ne smeju da dodiruju vrelu površinu
grejne ploče niti vrelo posuđe.
Nemojte da koristite grejnu ploču za sušenje odeće.
Korisnici koji imaju pejsmejker i aktivne implante na
srcu gornji deo tela moraju da drže najmanje 30 cm od
indukcionih ringli kada su uključene. Ako niste sigurni,
trebalo bi da se obratite proizvođaču uređaja ili svom
lekaru. (samo za model sa indukcionom grejnom pločom)
Ne pokušavajte da sami popravite, rasklopite ili izmenite uređaj.
Pre čišćenja isključite uređaj.
Grejnu ploču čistite prema uputstvima o čišćenju i održavanju
koja se nalaze u ovom priručniku.
Držite kućne ljubimce dalje od uređaja da ne bi slučajno uključili
komande, što može da dovede do problema u radu.
SR
9
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 9
2018-11-13 PM 3:15:09
Bezbednosna uputstva (nastavak)
SR
ODLAGANJE AMBALAŽE
UPOZORENJE
Sav materijal koji je korišćen za pakovanje može da se reciklira. Delovi od
papira i sunđera obeleženi su na odgovarajući način. Ambalažu i stare
uređaje odlažite u skladu sa smernicama o bezbednosti i zaštiti životne
sredine.
PRAVILNO UKLANJANJE STARIH UREĐAJA
UPOZORENJE
Da biste odložili stari uređaj, najpre ga morate onesposobiti kako ne bi
bio opasan po okolinu. Da biste ovo uradili, kvalifikovano tehničko lice
mora isključiti uređaj sa glavnog napajanja i ukloniti glavni kabl.
Uređaj ne smete ostavljati na mestima koja su predviđena za otpatke iz
kuće.
Informacije o datumima prikupljanja i deponijama možete dobiti u
komunalnom preduzeću ili opštini.
10
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 10
2018-11-13 PM 3:15:09
Bezbednosna uputstva (nastavak)
PRAVILNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA
(ODLAGANJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME)
SR
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima
za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija
označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci
(npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se
odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva,
kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće
ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od
ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste
promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su
kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi
se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu
da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno
po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere
uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i
njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da
se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju
životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu
proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama
hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
11
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 11
2018-11-13 PM 3:15:09
Instalacija grejne ploče
Važno: Uverite se da je kvalifikovani tehničar pravilno instalirao i uzemljio uređaj.
Pridržavajte se ovog uputstva. Garancija ne pokriva oštećenje koje je prouzrokovano
nepravilnom instalacijom.
Na kraju priručnika se nalaze tehnički podaci.
SR
Uputstva u vezi sa bezbednosti za lice koje obavlja instalaciju
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Što se tiče zaštite od požara, ovaj uređaj je u skladu sa direktivom EN 60 335 - 2 - 6. Ova
vrsta uređaja se može ugraditi u visoki ormarić ili postaviti uz zid.
Fioke se ne smeju postavljati ispod grejne ploče.
Pri instalaciji mora biti obezbeđena zaštita od strujnog udara.
Radna površina u koju se ugrađuje uređaj mora zadovoljavati DIN 68930 zahteve za
stabilnošću.
Radi zaštite od vlage, sve sečene površine moraju biti zaštićene odgovarajućom zaptivnom
smesom.
Na višedelnim radnim površinama, spojevi na mestu na koje se postavlja grejna ploča
moraju biti popunjeni masom za fugovanje.
Na keramičkim površinama ili površinama od prirodnog ili veštačkog materijala opruge se
moraju učvrstiti pomoću odgovarajućeg kolofonijuma ili mešavine lepljive mase.
Proverite da li je poklopac pravilno postavljen na radnu površinu i da nema praznina. Nije
potrebno dodavati silikonsku masu, jer bi to otežalo uklanjanje uređaja prilikom servisiranja.
Pri uklanjanju, grejna ploča treba da se istisne pritiskom sa donje strane.
Priključivanje na izvor napajanja
Pre povezivanja, proverite da li nominalni napon uređaja, tj. napon koji je naveden na
natpisnoj ploči, odgovara dostupnom naponu. Natpisna ploča se nalazi na donjoj strani grejne
ploče.
Napon grejnog elementa iznosi AC230 V~. Uređaj je opremljen kablom koji sadrži žicu za
uzemljenje i priključak za uzemljenje. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je propisno
instalirana i uzemljena.
Čim se grejna ploča poveže na strujnu mrežu, proverite svaku ringlu tako što ćete
redom na kratko uključiti svaku od njih na maksimalnu temperaturu.
Kada po prvi put uključite grejnu ploču, zasvetleće displej i aktiviraće se brava za
bezbednost dece.
12
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 12
2018-11-13 PM 3:15:09
Instalacija grejne ploče (nastavak)
Instalacija na radnu površinu
SR
Pre instalacije zabeležite serijski broj sa natpisne ploče na uređaju. Ovaj broj je
neophodan u slučaju potrebe za servisiranjem; neće biti vidljiv nakon instalacije jer se
nalazi na natpisnoj ploči, na donjoj strani uređaja.
Imajte u vidu zahteve za minimalnim slobodnim prostorom.
Pričvrstite nosače sa obe strane pomoću šrafova koje ste dobili u kompletu pre nego
što na njih postavite grejnu ploču.
ø6
x4
90º
min. 50 mm
273 +1
R3
min. 20
G
490+1
600
50
90º x 4
ø2
=
490+1
100
100
=
13
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 13
2018-11-13 PM 3:15:10
Delovi i funkcije
SR
Ringle i kontrolna tabla
Ringla 1800 W
183 mm
148 mm
Ringla 1200 W
Kontrolna tabla
Indikatori postavki temperature i zagrejanosti
Kontrolni senzor “Zaključavanje”
Indikator tajmera i
kontrolni senzori
Regulatori za
podešavanje
temperature
Kontrolni senzor
“Uključivanje/isključivanje”
14
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 14
2018-11-13 PM 3:15:10
Delovi i funkcije (nastavak)
Komponente
1
3
SR
2
Keramičko-staklena grejna ploča
Nosači za instalaciju
Šrafovi
15
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 15
2018-11-13 PM 3:15:10
Delovi i funkcije (nastavak)
SR
Ključne funkcije uređaja
•
•
•
•
•
•
•
Keramičko-staklena površina za kuvanje: Uređaj sadrži keramičko staklenu površinu za
kuvanje i četiri ringle koje se brzo aktiviraju. Grejna ploča sadrži snažne zračne elemente
grejača koji skraćuju vreme zagrevanja ringli.
Kontrolni senzori koji se aktiviraju dodirom: Pri radu sa ovim uređajem koriste se
senzori za kontrolu dodirom.
Jednostavno održavanje Jedna od prednosti keramičko staklene površine za kuvanje i
senzora kontrola je lako čišćenje. Glatka ravna površina je jednostavna za čišćenje.
Senzor “Uključivanje/isključivanje”: Senzor kontrole “Uključivanje/isključivanje” je
zaseban prekidač za glavno napajanje na uređaju. Pritiskom na ovaj senzor uređaj se u
potpunosti uključuje i isključuje.
Indikatori kontrola i funkcija: Digitalni displeji i indikatori pružaju informacije o
podešavanjima i aktivnim funkcijama, kao i o zagrejanosti ringli.
Bezbednosno isključivanje: Pomoću bezbednosnog isključivanja ringle se automatski
isključuju posle određenog vremenskog perioda ukoliko se postavke ne izmene.
Indikator zagrejanosti: Ikona zagrejnosti se pojavljuje na displeju ako je ringla toliko vrela
da postoji opasnost od opekotina.
Digitalni displeji: Četiri polja displeja podeljena su na četiri ringle.
Prikazuju sledeće informacije:
da je uređaj uključen,
do , izabrane postavke temperature,
pregrejanost,
da je brava za bezbednost dece aktivirana; i
poruke o grešci, ako pritisnete i držite senzor duže od 10 sekundi.
poruka o grešci, kada je grejna ploča pregrejana usled nepravilnog rada.
-
16
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 16
2018-11-13 PM 3:15:10
Delovi i funkcije (nastavak)
Bezbednosno isključivanje
SR
Ako se ringla ne isključi ili ako se postavka temperature ne promeni posle određenog
vremenskog perioda, ta ringla će se automatski isključiti.
Ako je ringla još zagrejana, pojaviće se simbol (“vrelo”) na digitalnom displeju za
odgovarajuću ringlu.
Ringle će se same isključiti u sledećim situacijama.
Postavka za kuvanje
1-2
Posle 6 časova
Postavka za kuvanje
3-4
Posle 5 časova
Postavka za kuvanje
5-6
Posle 3 časova
Postavka za kuvanje
7-9
Posle 1 časa
Ako se rigla pregrejala usled nepravilnog rada, prikazaće se simbol
Ringla će se zatim isključiti.
.
Ako se neka ringla isključi pre isteka zadatog vremena, pogledajte odeljak
“Rešavanje problema”.
Drugi razlozi za automatsko isključivanje ringle
Sve ringle će se autmatski isključiti ako pokipi tečnost i prospe se na kontrolnu tablu.
Isključiće se automatski i u slučaju da stavite mokru krpu na kontrolnu tablu. U oba slučaja,
nakon što uklonite tečnost ili krpu potrebno je da ponovo uključite uređaj pomoću senzora za
napajanje .
Indikator zagrejanosti
Kada je ringla ili grejna ploča uključena, na digitalnom displeju za odgovarajuću ringlu je
prikazan simbol za zagrejanost (znači “vrelo”). Čak i kada je ringla isključena, indikator
zagrejanosti biće prikazan sve dok se ta ringla ne ohladi.
Preostalu toplotu možete koristiti za otapanje ili održavanje hrane toplom.
Važno: Sve dok indikator zagrejanosti sija, postoji opasnost od opekotina.
Važno: Ukoliko dođe do prekida u napajanju, simbol će nestati i informacije o
zagrejanosti više neće biti dostupne. Ipak, i dalje postoji opasnost od opekotina. Ovo
možete izbeći pažljivom upotrebom grejne ploče.
17
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 17
2018-11-13 PM 3:15:10
Pre početka
SR
Prvo čišćenje
Obrišite keramičko-staklenu površinu vlažnom krpom i sredstvom za čišćenje keramičkostaklenih ringli.
Važno: Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Možete oštetiti
površinu.
Korišćenje grejne ploče
Upotreba odgovarajućeg posuđa
Kvalitetnije posuđe daje bolje rezultate.
• Dobro posuđe možete prepoznati po dnu. Dno treba da bude debelo i ravno što je više
moguće.
• Pri kupovini obratite pažnju na prečnik dna. Proizvođači često daju samo podatak o
prečniku gornjeg ruba posude.
• Šerpe sa aluminijumskim ili bakarnim dnom oštećuju keramičko staklenu površinu. Ova
oštećenja je veoma teško ili nemoguće ukloniti.
• Nemojte koristiti šerpe od livenog gvožđa ili šerpe oštećenog dna sa oštrim ivicama ili
neravninama. Možete izgrebati površinu pri njihovom pomeranju po površini.
• Kada je na nižoj temperaturi, dno je uglavnom blago udubljeno (konkavno). Ne bi
trebalo da bude ispupčeno (konveksno).
• Ako želite da koristite specijalnu vrstu šerpe, na primer, ekspres lonac, šerpu za
krčkanje ili vok, pogledajte uputstva proizvođača.
Saveti za uštedu električne energije
Možete uštedeti dragocenu električnu energiju ako pogledate sledeće savete.
Ispravno!
Pogrešno!
18
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 18
2018-11-13 PM 3:15:10
Korišćenje grejne ploče (Nastavak)
•
•
•
•
Postavite šerpu i tiganj na ringlu pre nego što je uključite.
Prljave ringle i dno posuđa povećava utrošak električne energije.
Kad god je moguće, potpuno poklopite posudu prilikom kuvanja.
Isključite ringlu pre kraja kuvanja, a zagrejanu ringlu upotrebite za otapanje ili
održavanje hrane toplom.
•
•
Površina dna posude i površina ringle trebalo da budu iste.
Korišćenjem ekspres lonca vreme kuvanja se skraćuje za 50%.
SR
Korišćenje senzora kontrola koji se aktiviraju dodirom
Da biste koristili senzore kontrola koji se aktiviraju na dodir, pritisnite prstom i držite željenu
tablu dok se odgovarajući displej ne uključi ili isključi, odnosno dok ne aktivirate željenu
funkciju.
Ne možete koristiti više tabli sa senzorima istovremeno pri korišćenju uređaja. Morate biti
pažljivi da ne pritisnete dva susedna senzora istovremeno.
19
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 19
2018-11-13 PM 3:15:10
Korišćenje grejne ploče (Nastavak)
SR
Uključivanje uređaja
Pritisnite i držite senzor “Zaključavanje ” približno 3 sekunde.
Uređaj se uključuje pomoću kontrolnog senzora “Uključivanje/isključivanje
Pritisnite senzor “Uključivanje/isključivanje ”.
Digitalni displeji će prikazati simbol .
”.
Nakon što ste pomoću senzora “Uključivanje/isključivanje ” uključili uređaj, postavka
temperature se bira u trajanju od 10 sekundi. U suprotnom, uređaj će se sam isključiti
iz bezbednosnih razloga.
Kontrola temperature
Za podešavanje i biranje nivoa snage ( do ) za kuvanje, pritiskajte tastere
,
odgovarajuće ringle.
Kada prvi put pritisnete taster
, stepen zagrevanja je postavljen na .
, stepen zagrevanja je postavljen na .
Kada prvi put pritisnete taster
da biste povećali temperaturu, a taster
da biste je smanjili.
Upotrebite taster
za
20
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 20
2018-11-13 PM 3:15:11
Korišćenje grejne ploče (Nastavak)
Isključivanje uređaja
SR
Uređaj se isključuje pomoću senzora kontrole “Uključivanje/isključivanje
Pritisnite senzor “Uključivanje/isključivanje ”.
”.
Kada isključite ringlu ili grejnu ploču, na digitalnom displeju za odgovarajuću ringlu
biće prikazan simbol za pregrejanost (znači “vrelo”).
, pritisnite još
Ako je temperatura postavljena na , a Vi želite da isključite grejač
jednom senzor i temperatura će biti postavljana na nulu.
Za brže podešavanje, pritisnite i držite senzor
ili
dok ne dođete do željene
vrednosti.
Ako pritisnete i držite više senzora istovremeno duže od 10 sekundi, simbol
će se pojaviti na displeju za podešavanje temperature. Da biste uspostaviti početne
vrednosti, pritisnite senzor “Uključivanje/isključivanje ”.
Isključivanje ringle
Da biste isključili ringlu, pomoću postavke za temperaturu na kontrolnoj tabli vratite postavku
na i pritisnite senzor
ili
.
21
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 21
2018-11-13 PM 3:15:11
Korišćenje grejne ploče (Nastavak)
SR
Korišćenje brave za bezbednost dece
Bravu za bezbednost dece možete koristiti da biste sprečili slučajno uključivanje ringle i
aktiviranje površine za kuvanje. Senzori kontrole za zaključavanje se mogu koristiti samo kada
je uređaj uključen.
Uključivanje brave za bezbednost dece
1. Pritisnite i držite senzor
kontrole približno 3 sekunde.
Čuće se zvučni signal za znak potvrde.
oko 3 sek.
2. Pritisnite bilo koji senzor kontrole za podešavanje temperature.
će se pojaviti na displejima, što znači da je brava za bezbednost dece aktivirana.
22
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 22
2018-11-13 PM 3:15:11
Korišćenje grejne ploče (Nastavak)
Isključivanje brave za bezbednost dece
SR
1. Pritisnite i držite senzor kontrole približno 3 sekunde.
Čuće se zvučni signal za znak potvrde.
oko 3 sek.
Kada isključite uređaj, brava za bezbednost dece će se automatski aktivirati u roku od
nekoliko minuta.
Zaključavanje i otključavanje kontrolne table
U bilo kom trenutku, tokom kuvanja, kontrolna tabla, osim senzora kontrole “Uključeno/
isključeno ”, može se zaključati da se postavke ne bi slučajno promenile, na primer, prilikom
brisanja table.
1. Pritisnite i držite senzor kontrole za zaključavanje približno 3 sekunde.
Indikator u senzoru kontrole za zaključavanje će se upaliti. Senzori kontrola su sada
zaključani.
2. Da biste otključali senzor kontrole, pritisnite i držite senzor kontrole za zaključavanje
približno 3 sekunde. Indikator na senzoru kontrole za zaključavanje će se ugasiti.
oko 3 sek.
23
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 23
2018-11-13 PM 3:15:11
Korišćenje grejne ploče (Nastavak)
SR
Tajmer
Tajmer možete koristiti na dva načina:
Korišćenje tajmera za bezbednosno isključivanje.
Ako je za ringlu podešeno vreme, ona će se automatski isključiti kada to vreme istekne. Ova
funkcija se može istovremeno koristiti na više ringli.
Korišćenje tajmera za odbrojavanje
Funkcija odbrojavanja se ne može koristiti ako je ringla isključena.
Podešavanje bezbednosnog isključivanja
Ringle na koje želite da primenite bezbednosno isključivanje moraju biti uključene.
1. Pomoću senzora kontrole tajmera izaberite ringlu za koju želite da podesite vreme
bezbednosnog isključivanja.
Pošto ste izabrali prvu aktivnu ringlu, kada pritisnite senzor kontrole tajmera indikator će
početi polako da trepće. Simbol
će se pojaviti na displeju tajmera.
Ako želite da izaberete sledeću ringlu, ponovo pritisnite senzor kontrole tajmera.
ili
da biste podesili vremenski
2. Upotrebite senzor kontrole za podešavanje tajmera
period od, na primer, 15 minuta, posle kojeg će se ringla automatski isključiti.
Bezbednosno isključivanje je sada aktivirano.
24
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 24
2018-11-13 PM 3:15:12
Korišćenje grejne ploče (Nastavak)
Za prikaz preostalog vremena za bilo koju ringlu upotrebite senzor kontrole tajmera .
Odgovarajući senzor kontrole će početi polako da trepće.
ili
kotrole za podešavanje
Početna vrednost postavki se podešava pomoću senzora
tajmera. Istek zadatog vremena, kada se ringla automatski isključuje, označava zvučni signal i
displej tajmera.
Da biste brže zadali postavke, pritisnite senzor
ili
kontrole za podešavanje
tajmera i držite dok ne dobijete željenu vrednost.
Ako prvo pritisnete senzor
kontrole za podešavanje tajmera, početna vrednost će
iznositi 99 minuta; a ako prvo pritisnete senzor
kontrole za podešavanje tajmera,
početna vrednost će iznositi 1 minut.
SR
Odbrojavanje
Da biste koristili odbrojavanje, uređaj mora biti uključen, a sve ringle isključene.
1. Pritisnite senzor kontrole tajmera.
će se pojaviti na displeju tajmera.
ili
kontrole za podešavanje tajmera.
2. Podesite vreme pomoću senzora
Funkcija odbrojavanja je sada aktivirana, a na displeju tajmera je prikazano preostalo
vreme.
Da biste podestili preostalo vreme, pritisnite senzor kontrole tajmera i promenite vrednost
pomoću senzora
ili
kontrole za podešavanje tajmera .
Preporučene postavke za kuvanje određene hrane
Brojevi u tabeli ispod su smernice. Podešavanje temperature za različite metode pripreme
zavise od više faktora, kao i kvaliteta posuđa koji se koristi i vrste i količine hrane koja se
sprema.
Položaj prekidača
Metod pripreme
9
Podgrevanje
Prženje na jakoj vatri
Prženje
Podgrevanje velikih količina tečnosti,
kuvanje rezanaca, prženje mesa,
(ukuvavanje gulaša, dinstanje mesa)
7
Prženje
na visokoj temperaturi
Biftek, goveđi but, kobasice, krompir,
palačinke
6
Prženje
Šnicle/odresci, jetra, riba, riblje paštete,
pržena jaja
Kuvanje
Kuvanje do 1,5 l tečnosti, krompira, povrća
8
5
4
3
2
Kuvanje na pari
Dinstanje
Kuvanje
1
Topljenje
Primeri upotrebe
Kuvanje na pari i dinstanje malih količina
povrća, kuvanje jela od pirinča i mleka
Topljenje margarina, želatina, čokolade
Napomena
• Podešavanja temperature navedena u tabeli iznad služe samo kao smernice.
• Podešavanja morate prilagoditi posuđu i hrani koju spremate.
25
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 25
2018-11-13 PM 3:15:12
Čišćenje i održavanje
SR
Grejna ploča
Važno: Sredstva za održavanje se ne smeju koristiti na zagrejanoj keramičko
staklenoj ploči: Nakon čišćenja sva sredstva za čišćenje se moraju dobro isprati
jer mogu oštetiti površinu kada se zagreje. Nemojte koristiti agresivna sredstva za
čišćenje, poput sprejeva za roštilj ili pećnicu, drške za uklanjanje masti ili abrazivna
sredstva za čišćenje šerpi.
Očistite grejnu ploču posle svake upotrebe kada je dovoljno topla da može da
se dodirne. Na ovaj način, prosuta materija se neće skoriti na površini. Uklonite
kamenac, tragove vode, ostatke masti i mrlje pomoću dostupnih sredstava za
čišćenje za keramičko staklo ili nerđajući čelik.
Sitnije mrlje
1. Obrišite keramičko staklenu površinu vlažnom krpom.
2. Isušite suvom krpom. Potpuno uklonite ostatke sredstva za čišćenje sa površine.
3. Detaljno očistite grejnu ploču jednom nedeljno pomoću dostupnih sredstava za čišćenje za
keramičko staklo ili nerđajući čelik.
4. Operite vodom keramičko staklenu površinu, zatim je osušite čistom pamučnom krpom.
Uporne mrlje
1. Za uklanjanje zagorele hrane i upornih mrlja koristite staklenu strugalicu.
2. Postavite strugalicu pod određenim uglom na površinu.
3. Lopaticom uklonite zagorele ostatke.
Staklene strugalice i sredstva za čišćenje keramičko staklenih površina su dostuni u
specijalizovanim prodavnicama.
26
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 26
2018-11-13 PM 3:15:12
Čišćenje i održavanje (nastavak)
Problematična prljavština
1. Zagoreli šećer, istopljenu plastiku, aluminijumsku foliju i drugi materijal uklonite odmah ili
dok je još vreo pomoću staklenog strugača.
SR
Važno: Prilikom korišćenja staklenog strugača na vreloj ringli postoji opasnost od
opekotina:
2. Kada se ohladi, očistite grejnu ploču na uobičajen način.
Ako se ringla na kojoj se nešto istopilo ohladila,
ponovo je zagrejte da biste je očistili.
Ogrebotine ili tamne mrlje na keramičko staklenoj
površini, nastale, na primer, od oštrih ivica tiganja,
nije moguće ukloniti. Međutim, one ne narušavaju
funkcionalnost grejne ploče.
Da ne biste oštetili uređaj
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemojte koristiti površinu za kuvanje kao radnu površinu ili za ostavljanje stvari.
Nemojte koristiti ringlu ako se na njoj ne nalazi šerpa ili ako je šerpa prazna.
Keramičko staklo je čvrsto i otporno na velike temperaturne razlike, ali nije neuništivo.
Površinu za kuvanje možete uništiti ako na nju ispustite voma oštar ili težak objekat.
Nemojte koristiti šerpe od livenog gvožđa ili šerpe oštećenog dna sa oštrim ivicama ili
neravninama. Možete izgrebati površinu pri pomeranju oštećenih šerpi.
Nemojte stavljati šerpe na okvir grejne ploče. Možete izgrebati ili oštetiti ivicu.
Usled prosipanja kisele tečnosti, poput sirćeta, soka od limuna i sredstva za čišćenje
kamenca na okvir grejne ploče mogu nastati tamne mrlje.
Ako se šećer ili smesa koja sadrži šećer prospe na vrelu ringlu i istopi, odmah je očistite
pomoću strugalice dok je još vrela. Ako ostavite da se ohladi, pri uklanjanju se može
oštetiti površina.
Materijal koji može da se istopi, poput plastike i folije, držite dalje od grejne ploče. U
slučaju da se ovaj materijal istopi na površini za kuvanje, odmah ga uklonite pomoću
strugalice.
27
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 27
2018-11-13 PM 3:15:12
Garancije i servisiranje
SR
Najčešće postavljana pitanja i rešavanje problema
Uz pomoć sledećih uputstava možete sami rešiti manje probleme. Nemojte i dalje pokušavati
da otklonite problem ako vam sledeća uputstva ne budu od pomoći.
Upozorenje: Uređaj sme da servisira samo kvalifikovano tehničko lice. Nestručne
popravke mogu imati ozbiljne posledice za korisnika. Ako se uređaj pokvari, obratite
se korisničkom centru.
Šta treba da uradim ako ringle ne rade?
Proverite sledeće:
• Osigurač u kućištu (pregradak sa osiguračima) je neoštećen. Ako prekidači često
pregorevaju, pozovite ovlašćenog tehničara.
• Uređaj je ispravno uključen.
• Indikatori kontrola na kontrolnoj tabli su osvetljeni.
• Ringla je uključena.
• Ringle su podešene na željenu temperaturu.
Šta treba da uradim ako ringle ne mogu da se uključe?
Proverite sledeće:
• Željena ringla je počela da radi tek 10 sekundi nakon što ste pritisnuli dugme “Uključeno/
isključeno” (pogledajte odeljak “Uključivanje uređaja”).
• Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću.
Šta treba da uradim ako na displeju iznenada ostane prikazan samo indikator
zagrejanosti ?
Postoje dva moguća uzroka:
• Slučajno je aktiviran senzor “Uključeno/isključeno”.
• Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću.
Šta treba da uradim ako se nakon isključivanja ringli indikator zagrejanosti ne
prikazuje na displeju?
Proverite sledeće:
• Ringla je bila samo na kratko uključena pa se nije dovoljno zagrejala. Ako se uređaj
pokvari, obratite se korisničkom centru.
Šta treba da uradim ako ringla ne može da se uključi ili isključi?
Postoje dva moguća uzroka:
• Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću.
• Aktivirana je brava za bezbednost dece.
Šta treba da uradim u slučaju da displej
sija?
Proverite sledeće:
• Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću. Da biste vratili početne
vrednosti, pritisnite kontrolni senzor “Uključeno/isključeno”.
28
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 28
2018-11-13 PM 3:15:12
Garancija i servisiranje (nastavak)
Šta znači kada grejač ne sija crvenom bojom?
•
Izabranu temperaturu ringle održavaju senzori koji naizmenično uključuju i isključuju ringlu,
tako da površina za kuvanje neće uvek biti crvena. Ako izaberete nižu temperaturu, ringle
će se češće naizmenično uključivati i isključivati nego na višim temperaturama. Međutim,
ovaj proces se ponavlja i na najvišoj temperaturi.
Ako zatražite pomoć za rešavanje problema koji je nastao prilikom korišćenja uređaja, dolazak
kvalifikovanog tehničara Vam može biti naplaćen čak i u toku trajanja garancije.
SR
Servisiranje
Pre nego što zatražite pomoć ili servisiranje, pogledajte odeljak “Rešavanje problema”.
Ako Vam je i dalje potrebna pomoć, pratite dolenavedena uputstva.
Da li grešku napravio tehničar?
U slučaju da jeste, obratite se korisničkom centru.
Pripremite se unapred za razgovor. Na ovaj način ćete se lakše ustanoviti u čemu je problem i
da li je potreban dolazak tehničkog lica.
Obratite pažnju na sledeće podatke:
• Koja je vrsta problema?
• U kojim se okolnostima javlja problem?
Pripremite za razgovor informacije o modelu i serijskom broju uređaja. Ove informacije se
nalaze na natpisnoj ploču sledećim redosledom:
• Opis modela
• S / N kôd (15 cifara)
Preporučuje se da ovde sačuvate ove informacije zbog lakšeg pronalaženja.
Model:
Serijski broj:
U kojim slučajevima se naplaćuje dolazak u periodu trajanja garancije?
•
•
ako ste sami rešili problem pomoću rešenja ponuđenih u odeljku “Rešavanje problema”.
ako je tehničar dolazio više puta jer nije dobio sve potrebne informacije pre posete, pa je
morao, na primer, da ponovo ide po delove. Ako se pripremite za poziv, kao što je gore
opisano, izbeći ćete troškove oko ovih dolazaka.
29
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 29
2018-11-13 PM 3:15:12
Tehnički podaci
SR
Dimenzije uređaja
Širina
288 mm
Dubina
505 mm
Visina
50 mm
Dimenzije otvora na radnoj površini
Širina
273 mm
Dubina
490 mm
Poluprečnik ugla
3 mm
Ringle
Položaj
Prečnik
Snaga
Prednje
148 mm
1200 W
Zadnje
183 mm
1800 W
Napon veze
230 V ~ 50 Hz
Maksimalno iskorišćenje snage
3,0 kW
Težina :
Neto
4,3 kg
Bruto
6,0 kg
30
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 30
2018-11-13 PM 3:15:12
Tehnički podaci (nastavak)
Informacije o uređaju
SR
Naziv dobavljača
Samsung Electronics co. Ltd.
Identifikator modela
C21RJAN
Tip grejne ploče
Ugradna za gornji nivo
Tehnologija grejanja
Ringle, zagrevanje zračenjem
Broj ringli i/ili površina
2
Za kružne ringle ili površine: prečnik korisne površine po
električnoj ringli (Ø)
Potrošnja struje po ringli ili površini izračunata po kg
(EC priprema hrane na struju)
Ø 15,0 cm, Ø 18,5 cm
Ø 15,0 cm
: 191,4 Wh/kg
Ø 18,5 cm
: 198,2 Wh/kg
Potrošnja struje za grejnu ploču izračunata po kg
(EC električna grejna ploča)
194,8 Wh/kg
* Podaci su utvrđeni u skladu sa standardom EN 60350-2 i Uredbom Evropske komisije
(EU) br. 66/2014.
Saveti za uštedu električne energije
•
Postavite šerpu i tiganj na ringlu pre nego što je uključite.
•
Ako je ringla i/ili dno posude prljavo, trošiće se više električne energije.
•
Hrana se brže priprema u ekspres-loncu.
31
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 31
2018-11-13 PM 3:15:12
IMATE PITANJA ILI KOMENTARE?
POZOVITE
ILI NAS POSETITE NA
INTERNETU NA
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
ZEMLJA
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00139A-08
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 32
2018-11-13 PM 3:15:12
Navodila za namestitev in uporabo
Steklokeramična kuhalna plošča
C21RJAN
Preden namestite ali uporabite aparat, preberite celotna navodila, da se izognete
poškodovanju le-tega. Navodila shranite za poznejšo uporabo.
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 1
2018-11-13 PM 3:15:12
Kazalo
SL
Uporaba priročnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
V uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli: . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ime modela in serijska številka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varnostna navodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odlaganje embalaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pravilno odstranjevanje rabljenih aparatov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Namestitev plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Varnostna navodila za monterja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Priključitev na vtičnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Namestitev v pult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Deli in funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kuhalna mesta in nadzorna plošča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ključne funkcije aparata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Varnostni izklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indikator preostale toplote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prvo čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uporaba kuhalne plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uporaba ustrezne posode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uporaba senzorjev za upravljanje na dotik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vklop aparata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Uravnavanje temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Izklop aparata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Izklop kuhalnega mesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Uporaba zaklepanja za zaščito otrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zaklepanje in odklepanje nadzorne plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Časovnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavitev varnostnega izklopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Časovnik za odštevanje časa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Čiščenje in nega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Plošča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Da bi se izognili poškodbi aparata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Garancija in servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pogosta vprašanja in odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Informacije o izdelku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 2
2018-11-13 PM 3:15:12
Uporaba priročnika
Vzemite si čas in preberite navodila za uporabo. Pred uporabo aparata
bodite še posebej pozorni na varnostne informacije v naslednjem razdelku.
Navodila shranite za poznejšo uporabo.
Če aparat prepustite novemu lastniku, mu ne pozabite dati navodil.
SL
V UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU SO UPORABLJENI
NASLEDNJI SIMBOLI:
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarna uporaba, ki lahko povzroči hudo telesno
poškodbo ali smrt.
PREVIDNO
Nevarnosti ali nevarna uporaba, ki lahko povzroči lažjo telesno
poškodbo ali materialno škodo.
PREVIDNO
Da pri uporabi plošče zmanjšate nevarnost požara, eksplozije,
električnega udara in telesne poškodbe, sledite tem osnovnim
varnostnim ukrepom.
OPOMBA
Uporabni nasveti, priporočila ali informacije za lažjo uporabo izdelka.
IME MODELA IN SERIJSKA ŠTEVILKA
Ime modela in serijska številka sta označena na spodnji strani kuhalne plošče.
Zapišite informacije ali pritrdite dodatno nalepko o izdelku (nahaja se na
zgornjem delu izdelka) na trenutno stran za poznejšo uporabo.
Ime modela
Serijska številka
3
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 3
2018-11-13 PM 3:15:13
Varnostna navodila
SL
Varnostni vidiki tega aparata so v skladu z vsemi sprejetimi tehničnimi
in varnostnimi standardi. Vendar kot proizvajalci verjamemo, da je naša
dolžnost, da vas seznanimo z naslednjimi varnostnimi ukrepi.
OPOZORILO
Aparata ne smejo uporabljati osebe z omejenimi fizičnimi,
senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi (in otroci) ter osebe s
premalo izkušnjami in znanja, razen če aparat uporabljajo pod
nadzorom in po navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne
igrajo.
Ta aparat smejo uporabljati otroci od 8. leta naprej in fizično,
senzorno ali mentalno slabotne osebe ali osebe s premalo
izkušnjami in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila
o varni uporabi aparata ter poznajo morebitne nevarnosti.
Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in
vzdrževati aparata, če pri tem niso pod nadzorom.
Sredstvo za izključitev mora biti vdelano v fiksni napeljavi v
skladu s pravili napeljave.
Po namestitvi mora biti aparat mogoče izključiti iz napajanja.
Izključitev lahko omogočite z dostopnim vtičem ali vdelavo
stikala v fiksno napeljavo v skladu s pravili napeljave.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno
usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
4
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 4
2018-11-13 PM 3:15:13
Varnostna navodila (nadaljevanje)
Aparata ne smete pritrditi z lepili, saj to ne zagotavlja zanesljive
pritrditve.
OPOZORILO: Če je površina počena, izključite aparat, da
se izognete nevarnosti električnega udara.
Aparat se med uporabo zelo segreje. Bodite previdni, da se ne
dotaknete grelnika v plošči.
OPOZORILO: Dostopni deli se lahko med uporabo zelo
segrejejo. Majhni otroci se ne smejo nahajati v bližini
pečice.
Ne uporabljajte parnega čistilnika.
Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ne
dajajte na vročo površino, ker lahko postanejo vroči.
Po uporabi izklopite ploščo s kontrolami in se ne zanašajte na
detektor posode.
Aparat ni namenjen upravljanju z zunanjim časovnikom ali
ločenim daljinskim upravljalnikom.
PREVIDNO: Peko je treba nadzorovati. Kratko peko je treba
neprekinjeno nadzorovati.
Aparata ni dovoljeno namestiti za okrasna vrata, da ne pride do
pregrevanja.
OPOZORILO: Aparat in njegovi dostopni deli se med
uporabo zelo segrejejo. Bodite previdni, da se ne dotaknete
grelnika. Otroci, mlajši od 8 let, naj ne bodo v bližini pečice,
razen če so pod stalnim nadzorom.
SL
5
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 5
2018-11-13 PM 3:15:13
Varnostna navodila (nadaljevanje)
SL
OPOZORILO: Nenadzorovano kuhanje na plošči z maščobo
ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar.
NIKOLI ne poskušajte pogasiti ognja z vodo, temveč
izklopite aparat in nato pokrijte plamen, npr. s pokrovom ali
požarno odejo.
OPOZORILO: Nevarnost požara: na kuhalni površini ne
shranjujte predmetov.
OPOZORILO: Uporabljajte zgolj varovala plošče, ki jih
je izdelal proizvajalec kuhinjskega aparata ali ki jih je
proizvajalec aparata navedel v teh navodilih za uporabo
kot primerna, ali varovala plošče, ki so vgrajena v ploščo.
Uporaba neustreznih varoval lahko povzroči nesrečo.
Površine se lahko med uporabo močno segrejejo.
Ta aparat smejo uporabljati otroci od 8. leta naprej in fizično,
senzorno ali mentalno slabotne osebe ali osebe s premalo
izkušnjami in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila
o varni uporabi aparata ter poznajo morebitne nevarnosti.
Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti
in vzdrževati aparata, razen če so starejši od 8 let in so pod
nadzorom.
Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8
let.
6
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 6
2018-11-13 PM 3:15:13
Varnostna navodila (nadaljevanje)
PREVIDNO
SL
Aparat mora pravilno namestiti in ozemljiti usposobljen
strokovnjak.
Aparat sme servisirati samo usposobljeno servisno osebje.
Popravila, ki jih izvedejo neusposobljeni posamezniki, lahko
povzročijo poškodbe ali resne okvare. Če je aparat treba
popraviti, se obrnite na lokalni servisni center. Neupoštevanje teh
navodil lahko povzroči poškodovanje aparata in s tem razveljavi
garancijo.
Vgradne aparate lahko uporabljate samo, ko so nameščeni v
omarah in delovnih prostorih, ki ustrezajo ustreznim standardom.
To zagotavlja zadostno zaščito pred stikom z električnimi
enotami, kot zahtevajo osnovni varnostni standardi.
Če aparat ne deluje pravilno ali poči, če se pojavijo razpoke:
• izklopite vsa kuhalna mesta;
• ploščo izklopite iz električnega napajanja in
• se obrnite na servisni center.
Če se na plošči pojavijo razpoke, jo izklopite, da se izognete
možnosti električnega udara. Plošče ne uporabljajte, dokler ni
zamenjana steklena površina.
Plošče ne uporabljajte za segrevanje aluminijaste folije, v njo
zavitih izdelkov ali zamrznjene hrane v aluminijastih posodah.
Tekočina med dnom posode in ploščo lahko povzroči parni tlak.
Posoda lahko zato poskoči.
Zagotovite, da sta vroča plošča in dno posode vedno suhi.
7
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 7
2018-11-13 PM 3:15:13
Varnostna navodila (nadaljevanje)
SL
Kuhalna mesta postanejo med kuhanjem vroča.
Otroci se ne smejo zadrževati v bližini aparata.
Vso embalažo hranite izven dosega otrok, saj je lahko nevaren
zanje.
Aparat lahko uporabljate samo za običajno kuhanje in cvrtje
v gospodinjstvu. Ni načrtovan za komercialno ali industrijsko
uporabo.
Plošče ne uporabljajte za segrevanje prostora.
Bodite pazljivi pri priključevanju električnih aparatov na vtičnice
blizu plošče. Kabli za napajanje ne smejo priti v stik s ploščo.
Pregreta maščoba in olje se lahko hitro vnameta. Pri pripravljanju
hrane v olju ali masti (npr. pri cvrtju krompirja) ploščo ves čas
nadzorujte.
Po uporabi izklopite kuhalna mesta.
Nadzorna plošča mora biti čista in suha.
Na ploščo ne postavljajte vnetljivih predmetov, ker lahko
povzročite požar.
Pri nemarni uporabi aparata obstaja nevarnost opeklin.
Kabli električnih aparatov ne smejo priti v stik z vročo površino
plošče ali vroče posode.
8
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 8
2018-11-13 PM 3:15:13
Varnostna navodila (nadaljevanje)
Na plošči ne sušite oblačil.
Ko so indukcijska kuhalna mesta vklopljena, morajo biti
uporabniki s srčnimi spodbujevalniki in aktivnimi srčnimi
vsadki z zgornjim delom telesa od njih oddaljeni vsaj 30 cm.
Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalcem naprave ali
svojim zdravnikom (samo model indukcijske plošče).
Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.
Pred čiščenjem izklopite aparat.
Ploščo čistite v skladu z navodili za čiščenje in vzdrževanje v teh
navodilih.
Hišni ljubljenčki naj se ne zadržujejo v bližini aparata, saj lahko
stopijo na upravljalne elemente aparata in povzročijo okvaro.
SL
9
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 9
2018-11-13 PM 3:15:13
Varnostna navodila (nadaljevanje)
SL
ODLAGANJE EMBALAŽE
OPOZORILO
Vse materiale v embalaži je mogoče v celoti reciklirati. Deli iz kartona in
stiropora so ustrezno označeni. Embalažo in rabljene aparate odstranite
v skladu z varnostnimi in okoljskimi predpisi.
PRAVILNO ODSTRANJEVANJE RABLJENIH APARATOV
OPOZORILO
Preden odstranite rabljeni aparat, onemogočite njegovo nadaljnjo
uporabo, da le-ta ne predstavlja več nevarnosti. To lahko stori
usposobljen strokovnjak, ki aparat izklopi iz napajanja in odstrani
napajalni kabel.
Aparata ne smete odstraniti kot gospodinjski odpadek.
Informacije o zbiranju kosovnih odpadkov in lokacijah zbiranja dobite pri
lokalnem podjetju za odvoz odpadkov.
10
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 10
2018-11-13 PM 3:15:13
Varnostna navodila (nadaljevanje)
USTREZNO ODSTRANJEVANJE TEGA IZDELKA
(ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA)
SL
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji
pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB)
ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst
odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako
spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih
virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje
ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem,
kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali
na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in
preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni
dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih
v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
11
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 11
2018-11-13 PM 3:15:13
Namestitev plošče
Pomembno: Aparat mora namestiti in ozemljiti usposobljeno osebje.
Upoštevajte ta navodila. Garancija ne zajema škode, do katere pride zaradi
nepravilne namestitve.
Tehnični podatki so podani na koncu teh navodil.
SL
Varnostna navodila za monterja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparat ustreza standardu EN 60 335 - 2 - 6 za zaščito pred požarom. To vrsto aparata
lahko namestite poleg stene ali visoke omare na eni strani.
Pod ploščo ne smete nameščati predalov.
Namestitev mora zagotoviti zaščito pred udarci.
Kuhinjska enota, v katero je aparat vgrajen, mora ustrezati standardu za stabilnost DIN
68930.
Vse površine izreza je treba zaščititi z ustreznim tesnilom za zaščito pred vlago.
Pri sestavljenih delovnih površinah morajo biti stiki plošče s površino popolnoma
zatesnjeni.
Pritrditvene vzmeti plošče je treba zalepiti z ustrezno umetno smolo ali mešanim lepilom pri
namestitvi na površine iz naravnega oz. umetnega kamna ali keramike.
Zagotovite, da se plošča pravilno stika z delovno površino in da vmes ni rež. Ne
uporabljajte dodatnega silikonskega tesnila, ker to lahko oteži odstranjevanje pri
servisiranju.
Pri odstranjevanju je ploščo treba potisniti s spodnje strani navzgor.
Priključitev na vtičnico
Pred priključitvijo preverite ali nominalna napetost aparata (napetost, ki je navedena na
ploščici za navedbe) ustreza razpoložljivi napetosti napajanja. Ploščica za navedbe je na
spodnjem delu ohišja plošče.
Delovna napetost grelnega elementa je AC230 V. Aparat je opremljen s kablom, ki vključuje
ozemljitveno žico in ozemljitveni vtič. Vtič priključite na ustrezno nameščeno in ozemljeno
vtičnico.
Ko je plošča priključena na električno omrežje, preverite, ali vsa kuhalna mesta
delujejo, tako, da na kratko vklopite in izklopite posamezna kuhalna mesta pri najvišji
nastavitvi.
Pri prvem vklopu plošče se vklopijo vsi zasloni in vklopi se zaklepanje za zaščito otrok.
12
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 12
2018-11-13 PM 3:15:13
Namestitev plošče (nadaljevanje)
SL
Namestitev v pult
Pred namestitvijo s ploščice za navedbe prepišite serijsko številko aparata. To
številko boste potrebovali za servisne zahteve. Po namestitvi ne bo več dostopna, saj
je napisana na spodnji strani aparata.
Še posebej bodite pozorni na zahteve za prostor in odprtine.
Pred namestitvijo plošče v okvirja le-ta pritrdite na obeh straneh s priloženimi vijaki.
x4
Najm. 50 mm
R3
273 +1
min. 20
490+1
600
50
90 x4
2
100
=
490
+1
100
=
13
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 13
2018-11-13 PM 3:15:13
Deli in funkcije
SL
Kuhalna mesta in nadzorna plošča
Posamezno kuhalno
mesto 1800 W
Posamezno kuhalno
mesto 1200 W
Nadzorna plošča
Indikatorji nastavitve toplote in
preostale toplote
Senzor za zaklepanje
Indikator časovnika in
senzorji za upravljanje
Izbirniki za nastavitev
toplote
Senzor za vklop/izklop
14
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 14
2018-11-13 PM 3:15:13
Deli in funkcije (nadaljevanje)
Komponente
1
3
SL
2
Steklokeramična kuhalna plošča.
Namestitvena okvirja.
Vijaki.
15
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 15
2018-11-13 PM 3:15:13
Deli in funkcije (nadaljevanje)
SL
Ključne funkcije aparata
•
•
•
•
•
•
•
Steklokeramična kuhalna površina: Aparat ima steklokeramično kuhalno površino in
štiri hitro odzivna kuhalna mesta. Močna, žareča grelna telesa plošče znatno skrajšajo čas
segrevanja kuhalnih mest.
Senzorji za upravljanje na dotik: Aparat upravljate s senzorji za upravljanje na dotik.
Enostavno čiščenje: Ena od prednosti steklokeramične kuhalne površine in senzorjev za
upravljanje je enostavnost čiščenja. To gladko in ravno površino ni težko čistiti.
Senzor za vklop/izklop: Senzor za vklop/izklop je stikalo za vklop in izklop napajanja. Če
se dotaknete tega senzorja, popolnoma izklopite napajanje aparata.
Indikatorji upravljanja in funkcij: Digitalni zasloni in indikatorske lučke prikazujejo
informacije o nastavitvah, vklopljenih funkcijah in označujejo preostalo toploto na različnih
kuhalnih mestih.
Varnostni izklop: Varnostni izklop zagotavlja, da se vse vsa kuhalna mesta samodejno
izklopijo čez nekaj časa, če ne spremenite nastavitve.
Indikator preostale toplote: Če je kuhalno mesto vroče in obstaja možnost, da se
opečete, se na zaslonu prikaže ikona za preostalo toploto.
Digitalni zasloni: Štiri prikazna polja pripadajo posameznim kuhalnim mestom.
Prikazujejo naslednje informacije:
aparat je vklopljen,
- izbrane so nastavitve toplote od do ,
preostala toplota,
vklopljeno je zaklepanje za zaščito otrok in
sporočilo o napaki, senzor je bil pritisnjen več kot 10 sekund.
sporočilo o napaki, ko je plošča pregreta zaradi napake v delovanju.
-
16
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 16
2018-11-13 PM 3:15:14
Deli in funkcije (nadaljevanje)
Varnostni izklop
SL
Če po določenem času ne izklopite kuhalnega mesta ali ne spremenite njegove toplote, se bo
to kuhalno mesto samodejno izklopilo.
Preostala toplota bo označena s simbolom ("hot" – vroče) na digitalnem zaslonu ustreznega
kuhalnega mesta.
Kuhalna mesta se samodejno izklopijo, ko poteče spodaj navedeni čas.
Nastavitev toplote
1-2
Po 6 urah
Nastavitev toplote
3-4
Po 5 urah
Nastavitev toplote
5-6
Po 3 urah
Nastavitev toplote
7-9
Po 1 uri
Če se plošča pregreje zaradi nenormalnega delovanja, se prikaže
Kuhalna plošča se izklopi.
.
Če se eno ali več kuhalnih mest izklopi, preden se izteče navedeni čas, si oglejte
razdelek "Odpravljanje težav".
Ostali vzroki za izklop kuhalnega mesta
Vsa kuhalna mesta se takoj izklopijo, če se tekočina iz posode polije po nadzorni plošči.
Če postavite mokro krpo na nadzorno ploščo, se bo sprožil samodejni izklop. V obeh primerih
boste morali znova vklopiti aparat s senzorjem za vklop ali izklop , ko odstranite tekočino ali
mokro krpo.
Indikator preostale toplote
Ko je izklopljeno posamezno kuhalno mesto ali celotna plošča, je preostala toplota prikazana
s simbolom ("hot" – vroče), ki se pojavi na digitalnem zaslonu ustreznih kuhalnih mest.
Indikator preostale toplote se ne izklopi, ko izklopite kuhalno mesto, ampak ko se le-to shladi.
Preostalo toploto lahko uporabite za tajanje ali ohranjanje hrane tople.
Pomembno: Dokler je vklopljen indikator preostale toplote, obstaja nevarnost
opeklin.
Pomembno: Če pride do motenj v električnem napajanju aparata, se bo simbol
izklopil, zato ne bodo na voljo informacije o preostali toploti. Vendar se še vedno
lahko opečete. Zato morate biti v bližini plošče vedno pazljivi.
17
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 17
2018-11-13 PM 3:15:14
Pred začetkom
SL
Prvo čiščenje
Steklokeramično površino obrišite z vlažno krpo in čistilom za steklokeramične plošče.
Pomembno: Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistil. Z njimi lahko poškodujete
površino.
Uporaba kuhalne plošče
Uporaba ustrezne posode
Boljša posoda zagotavlja boljše rezultate.
• Dobro posodo lahko prepoznate po njihovem dnu. Dno mora biti čim bolj debelo in
ravno.
• Ko kupujete novo posodo, bodite še posebej pozorni na premer kuhalne površine.
Proizvajalci pogosto navajajo premer zgornjega roba posode.
• Posoda s kuhalno površino iz aluminija ali bakra lahko povzroči razbarvanje
steklokeramične površine. Razbarvanje je skoraj nemogoče odstraniti.
• Ne uporabljajte litoželezne posode ali posode, ki ima spraskano ali grobo spodnjo
ploskev. Če tako posodo potegnete po površini plošče, jo lahko trajno opraskate.
• Hladna posoda mora imeti rahlo vbočeno dno (konkavno). Ne sme imeti izbočenega
dna (konveksno).
• Če želite uporabiti posebno vrsto posode, na primer posodo za kuhanje pod tlakom,
posodo za dušenje ali vok, upoštevajte navodila proizvajalca.
Nasveti za varčevanje z energijo
Naslednje točke vam mogoče lahko pomagajo pri varčevanju z energijo.
Pravilno!
Narobe!
18
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 18
2018-11-13 PM 3:15:14
Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje)
•
•
•
•
Ponve in posode vedno postavite na mesto, preden vklopite kuhalno mesto.
Umazana kuhalna mesta in dna posode lahko zvišajo porabo energije.
Če je mogoče, dobro pokrijte posodo s pokrovko.
Kuhalna mesta izklopite, preden se čas kuhanja izteče, da preostalo toploto izkoristite
za ohranjanje hrane tople ali tajanje živil.
•
•
Dno posode mora imeti enako velikost kot kuhalno mesto.
Z uporabo posode za kuhanje pod tlakom lahko dosežete do 50 % krajši čas kuhanja.
SL
Uporaba senzorjev za upravljanje na dotik
Senzorje za upravljanje na dotik uporabljate tako, da se s konico kazalca dotikate želenega
senzorja, dokler se ustrezni zaslon ne vklopi oziroma izklopi ali dokler se ne vklopi želena
funkcija.
Zagotovite, da se pri uporabi aparata dotikate samo ene tipke senzorja naenkrat. Če prst
preveč položno postavite na senzor, se lahko sproži tudi sosednji senzor.
19
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 19
2018-11-13 PM 3:15:14
Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje)
SL
Vklop aparata
Približno 3 sekunde držite senzor za zaklepanje .
Aparat vklopite s senzorjem za vklop/izklop .
Dotaknite se senzorja za vklop/izklop .
Na digitalnem zaslonu se prikaže .
Ko vklopite aparat s senzorjem za vklop/izklop , morate v približno 10 sekundah
izbrati nastavitev toplote. Sicer se bo aparat samodejno izklopil iz varnostnih razlogov.
Uravnavanje temperature
Za nastavitev in uravnavanje ravni moči (od do ) za kuhanje se dotaknite tipk
ustreznega kuhalnega mesta.
Po prvem pritisku
se raven toplote nastavi na .
Po prvem pritisku
se raven toplote nastavi na .
, znižate pa s tipko
.
Nastavitev toplote zvišate s tipko
,
20
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 20
2018-11-13 PM 3:15:15
Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje)
Izklop aparata
SL
Aparat popolnoma izklopite s senzorjem za vklop/izklop
Dotaknite se senzorja za vklop/izklop .
.
Ko izklopite posamezno kuhalno mesto ali celotno kuhalno površino, bo na digitalnih
zaslonih ustreznih kuhalnih mest prikazana ikona za preostalo toploto ("hot" –
vroče).
Če je izbrana nastavitev toplote in želite izklopiti grelnik
, se še enkrat dotaknite
senzorja in nastavitev toplote se bo preklopila na nič.
Za hitrejšo nastavitev držite senzor
ali
, dokler se ne prikaže želena vrednost.
Če držite več senzorjev več kot 10 sekund, se bo na zaslonu za nastavitev toplote
prikazalo
. Za ponastavitev se dotaknite senzorja za vklop/izklop .
Izklop kuhalnega mesta
Če želite izklopiti kuhalno mesto, nastavitev ponastavite na
nadzorni plošči in senzorjem na dotik
ali
.
z nastavitvijo toplote na
21
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 21
2018-11-13 PM 3:15:15
Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje)
SL
Uporaba zaklepanja za zaščito otrok
Zaklepanje za zaščito otrok lahko uporabite za zavarovanje pred nehotenim vklopom
kuhalnega mesta in kuhalne površine. Senzor za zaklepanje lahko uporabite samo, ko je
aparat vklopljen.
Vklop zaklepanja za zaščito otrok
1. Približno 3 sekunde držite senzor .
V potrditev se sproži zvočni signal.
pribl. 3 s
2. Dotaknite se kateregakoli senzorja nastavitve toplote. Na zaslonih se prikaže
, kar pomeni, da je vklopljeno zaklepanje za zaščito otrok.
22
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 22
2018-11-13 PM 3:15:15
Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje)
Izklop zaklepanja za zaščito otrok
SL
1. Približno 3 sekunde držite senzor.
V potrditev se sproži zvočni signal.
pribl. 3 s
Po izklopu aparata se po nekaj minutah zaradi varnosti samodejno vklopi zaklepanje
za zaščito otrok.
Zaklepanje in odklepanje nadzorne plošče
Nadzorno ploščo (razen senzorja za vklop/izklop ) lahko kadarkoli med kuhanjem zaklenete
in preprečite nenamerno spreminjanje nastavitev, kot npr. pri brisanju plošče s krpo.
1. Senzor za zaklepanje držite približno 3 sekunde.
Vklopi se indikatorska lučka v senzorju za zaklepanje. Senzorji za upravljanje so
zaklenjeni.
2. Senzor za zaklepanje odklenete tako, da ga znova držite približno 3 sekunde. Indikatorska
lučka v senzorju za zaklepanje se bo izklopila.
pribl. 3 s
23
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 23
2018-11-13 PM 3:15:15
Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje)
SL
Časovnik
Časovnik lahko uporabljate na dva načina:
Uporaba časovnika za varni izklop
Če je za kuhalno mesto nastavljen določen čas, se bo po poteku tega časa kuhalno mesto
izklopilo. To funkcijo lahko uporabite za več kuhalnih mest naenkrat.
Uporaba časovnika za odštevanje časa
Odštevanja časa ni mogoče uporabiti, če je vklopljeno kuhalno mesto.
Nastavitev varnostnega izklopa
Kuhalna mesta, za katera želite uporabiti varnostni izklop, morajo biti vklopljena.
1. S senzorjem za upravljanje časovnika izberite kuhalno mesto, za katerega želite
nastaviti varnostni izklop.
Ko izberete prvo aktivno kuhalno mesto in se dotaknete senzorja za upravljanje časovnika
, bo začel počasi utripati ustrezni indikator. Na zaslonu časovnika se prikaže
.
Naslednje aktivno kuhalno mesto izberete tako, da se znova dotaknete senzorja za upravljanje
časovnika .
ali
nastavite želeni čas (npr. 15 minut), po
2. S senzorjem za upravljanje časovnika
katerem naj se kuhalno mesto samodejno izklopi.
Varnostni izklop je aktiviran.
24
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 24
2018-11-13 PM 3:15:15
Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje)
Za prikaz preostalega časa za katerokoli kuhalno mesto uporabite senzor za upravljanje
časovnika .
Ustrezni barvni znak začne počasi utripati.
ali
. Ko preteče določeni
Nastavitve ponastavite s senzorjem za upravljanje časovnika
čas, se kuhalno mesto samodejno izklopi. Pri tem se zasliši zvočni signal in na zaslonu
časovnika se prikaže čas.
Za hitrejše izbiranje nastavitev se dotikajte senzorja za upravljanje časovnika
ali
, dokler ni dosežena želena vrednost.
, se bo nastavitev časa
Če se najprej dotaknete senzorja za upravljanje časovnika
začela pri 99 minutah. Če se najprej dotaknete senzorja za upravljanje časovnika
,
se bo nastavitev časa začela pri 1 minuti.
SL
Časovnik za odštevanje časa
Če želite uporabiti časovnik za odštevanje časa, mora biti aparat vklopljen, vendar morajo biti
izklopljena vsa kuhalna mesta.
1. Dotaknite se senzorja za upravljanje časovnika .
Na zaslonu časovnika se prikaže
.
ali
.
2. Želeni čas nastavite s senzorjem za upravljanje časovnika
Funkcija časovnika za odštevanje časa je vklopljena. Preostali čas se prikaže na zaslonu
časovnika.
Za prilagoditev preostalega časa se dotaknite senzorja za upravljanje časovnika in
nastavitev spremenite s senzorjem za upravljanje časovnika
ali
.
Predlagane nastavitve za pripravo hrane
Številke v spodnji tabeli so smernice. Nastavitve toplote pri različnih metodah kuhanja so odvisne od
mnogih spremenljivk, vključno s kakovostjo uporabljene posode in vrsto ter količino kuhane hrane.
Nastavitev stikala
Metoda priprave
9
Segrevanje
Sotiranje
Cvrtje
Segrevanje velike količine tekočine, priprava rezancev,
kuhanje mesa (golaž, dušeno meso)
7
Intenzivno
Cvrtje
Zrezek, biftek, panirani zrezki, klobase, palačinke
6
Cvrtje
8
5
4
3
2
1
Kuhanje
Kuhanje na pari
Dušenje
Kuhanje
Topljenje
Primeri uporabe
Zrezek/zarebrnice, jetra, riba, sesekljano meso, ocvrta
jajca
Kuhanje do 1,5 litra tekočine, krompirja, zelenjave
Kuhanje na pari in dušenje majhnih količin zelenjave,
kuhanje riža in mlečnih jedi
Topljenje masla, želatine ali čokolade
Opomba
• Nastavitve toplote v zgornji tabeli so navedene samo kot uporabne smernice.
• Nastavitve toplote boste morali prilagoditi uporabljani hrani in posodi.
25
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 25
2018-11-13 PM 3:15:15
Čiščenje in nega
SL
Plošča
Pomembno: Čistila ne smejo priti v stik s segreto steklokeramično ploščo: Vsa čistila
morajo biti odstranjena z zadostnimi količinami čiste vode po čiščenju, ker lahko
postanejo jedka, ko se površina segreje. Ne uporabljajte abrazivnih čistil, kot so
razpršila za žar ali pečico, gobice za poliranje ali abrazivna čistila za ponve.
Steklokeramično ploščo očistite po vsaki uporabi, ko je na dotik še topla. Tako se
morebitna polita tekočina pri kuhanju ne bo zažgala na površini. Apnenec, vodne
madeže, maščobne madeže in metalno razbarvanje odstranite s komercialnim
čistilom za steklokeramične pečice ali nerjaveče jeklo.
Rahli madeži
1. Steklokeramično površino obrišite z mokro krpo.
2. Posušite s suho krpo. Na površini ne smete pustiti ostankov čistila.
3. Enkrat tedensko temeljito očistite celotno steklokeramično kuhalno površino s čistilom za
steklokeramično ploščo ali nerjaveče jeklo, ki je na voljo na tržišči.
4. Steklokeramično površino namočite z ustrezno količino čiste vode, ki jo obrišete s čisto,
mehko krpo.
Trdovratni madeži
1. Za odstranjevanje prekipele hrane pri kuhanju in podobnih madežev uporabite strgalo za
steklo.
2. Strgalo za steklo postavite poševno na steklokeramično površino.
3. Madež odstranite tako, da podrgnete s strgalom.
Strgala za steklo in čistila za steklokeramično ploščo so na voljo pri specializiranih
prodajalcih.
26
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 26
2018-11-13 PM 3:15:15
Čiščenje in nega (nadaljevanje)
Težavna umazanija
1. Zažgani sladkor, stopljeno plastiko, aluminijasto folijo ali ostale materiale odstranite, dokler
so še vroči.
SL
Pomembno: Če strgalo za steklo uporabljate na vročem kuhalnem mestu, obstaja
nevarnost opeklin:
2. Ko se plošča ohladi, jo očistite po normalnem postopku.
Če se kuhalno mesto, na katerem se je nekaj stopilo,
ohladi, ga znova ogrejte pred čiščenjem. Prask ali razpok
na steklokeramični površini, ki jih povzroči npr. ponev z
ostrimi robovi, ni mogoče odstraniti. Vendar ne motijo
delovanja plošče.
Da bi se izognili poškodbi aparata
•
•
•
•
•
•
•
•
Plošče ne uporabljajte za delovno površino ali shranjevanje.
Kuhalnega mesta ne uporabljajte, ko na plošči ni posode ali je le-ta prazna.
Keramično steklo je zelo trpežno in odporno na temperaturne spremembe, vendar ga je
še vedno mogoče razbiti. Če na kuhalno ploščo pade posebno oster ali trd predmet, se
plošča lahko poškoduje.
Ne uporabljajte litoželezne posode ali posode, ki ima spraskano ali grobo spodnjo
ploskev. Če tako posodo potegnete po površini plošče, jo lahko opraskate.
Posode ne postavljajte na okvir plošče. Takrat lahko pride do prask in poškodb.
Pazite, da na okvir plošče ne polijete kislih tekočin, kot so kis, limonin sok in topilo za
apnenec, ker lahko povzročijo temne lise.
Če sladkor ali raztopina, ki vsebuje sladkor, pride v stik z vročim kuhalnim mestom in se
stopi, ga morate takoj počistiti s kuhinjskim strgalom, dokler je še vroč. Če se sladkor
shladi, lahko poškoduje površino pri odstranjevanju.
Pazite, da v stik s kuhalno ploščo ne pridejo predmeti in materiali, ki se lahko stopijo,
kot so na primer plastika, aluminijasta folija in folija za peko. Če se na plošči stopi
podobna snov, jo morate takoj odstraniti s strgalom.
27
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 27
2018-11-13 PM 3:15:15
Garancija in servis
SL
Pogosta vprašanja in odpravljanje težav
Okvara se lahko pojavi zaradi manjše napake, ki jo lahko sami odpravite s pomočjo naslednjih
navodil. Ne poskušajte opravljati dodatna popravila, če v posameznih primerih ne pomagajo
naslednja navodila.
Opozorilo: Popravila na aparatu mora opraviti usposobljen servisni tehnik.
Nepravilno izvedena popravila lahko resno ogrozijo varnost uporabnika. Če je aparat
treba popraviti, se obrnite na servisni center za stranke.
Kaj naj naredim, če kuhalna mesta ne delujejo?
Preverite, ali:
• Je varovalka v omarici z varovalkami cela. Če varovalke večkrat prekinejo tok, se obrnite
na usposobljenega elektrotehnika.
• Je aparat pravilno vklopljen.
• Svetijo indikatorji na nadzorni plošči.
• Je vklopljeno kuhalno mesto.
• Kuhalna mesta so nastavljena na želene nastavitve toplote.
Kaj naj storim, če se kuhalna mesta nočejo vklopiti?
Preverite, ali:
• Je med pritiskom gumba za vklop/izklop in vklopom želenega kuhalnega mesta preteklo
več kot 10 sekund (oglejte si razdelek "Vklop aparata").
• Je nadzorna plošča delno pokrita z vlažno krpo ali tekočino.
Kaj naj storim, če z zaslona izgine prikaz in ostane samo indikator preostale
toplote ?
Vzroka za to sta lahko dva:
• Slučajno pritisnete senzor za vklop/izklop.
• Je nadzorna plošča delno pokrita z vlažno krpo ali tekočino.
Kaj naj storim, če se indikator preostale toplote ne pojavi na zaslonu, ko
izklopim kuhalna mesta?
Preverite, ali:
• Kuhalno mesto ni bilo uporabljeno zadosti časa, da bi postalo dovolj vroče. Če je kuhalno
mesto vroče, se obrnite na servisni center za stranke.
Kaj naj storim, če se kuhalno mesto noče vklopiti ali izklopiti?
To se lahko zgodi, ker:
• Je nadzorna plošča delno pokrita z vlažno krpo ali tekočino.
• Je vklopljeno zaklepanje za zaščito otrok.
Kaj naj storim, če je vklopljen zaslon
?
Preverite, ali:
• Je nadzorna plošča delno pokrita z vlažno krpo ali tekočino. Za ponastavitev pritisnite
senzor za vklop/izklop.
28
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 28
2018-11-13 PM 3:15:16
Garancija in servis (nadaljevanje)
Kaj pomeni, če grelnik ne oddaja rdeče svetlobe?
•
Izbrano temperaturo kuhalnega mesta ohranja senzor, ki vklaplja in izklaplja kuhalno
mesto, zato kuhalno mesto ne oddaja vedno rdeče svetlobe. Če ste izbrali nizko nastavitev
toplote, se bo grelnik bolj pogosto vklapljal in izklapljal kot pri višjih nastavitvah. Grelnik se
izklaplja in vklaplja tudi pri najvišji nastavitvi temperature.
Če zahtevate servisno popravilo, ki je posledica napake pri upravljanju aparata, bo servisni
tehnik morda moral zaračunati obisk, čeprav je aparat še vedno v garanciji.
SL
Servis
Preden pokličete pomoč ali servis, si oglejte razdelek "Odpravljanje težav".
Če še vedno potrebujete pomoč, sledite spodnjim navodilom.
Ali je napaka tehnične narave?
Če je, se obrnite na servisni center za stranke.
Za pogovor se vedno vnaprej pripravite. To bo olajšalo postopek prepoznavanja napake in
servisni tehnik se bo lažje odločil, ali je potreben servisni obisk.
Zapomnite si naslednje informacije.
• V kakšni obliki se pojavlja težava?
• V kakšnih razmerah se pojavi težava?
Med klicem bodite pripravljeni navesti model in serijsko številko aparata. Ta informacija je
podana na ploščici za navedbe v naslednji obliki:
• Opis modela
• Serijska številka (15 števk)
Priporočamo, da si te informacije zapišete, da boste pozneje imeli lažji dostop do njih.
Model:
Serijska številka:
Kdaj se lahko pojavijo stroški tudi med trajanjem garancije?
•
•
Če bi težavo lahko odpravili sami z uporabo ene izmed rešitev, ki so podane v razdelku
"Odpravljanje težav".
če mora servisni tehnik večkrat priti na obisk, ker mu niste dali vseh potrebnih informacij
pred obiskom in mora zaradi tega opraviti dodatne poti za dele. Če se na telefonski klic
pripravite, kot je opisano zgoraj, si lahko prihranite stroške, ki so povezani z dodatno potjo
tehnika.
29
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 29
2018-11-13 PM 3:15:16
Tehnični podatki
SL
Dimenzije aparata
Širina
288 mm
Globina
505 mm
Višina
50 mm
Dimenzije izreza delovnega pulta
Širina
273 mm
Globina
490 mm
Polmer kota
3 mm
Kuhalni obroči
Položaj
Premer
Moč
Spredaj
148 mm
1200 W
Zadaj
183 mm
1800 W
Napetost priključka
230 V ~ 50 Hz
Največja povezana obremenitev
3,0 kW
Teža:
Neto teža
4,3 kg
Bruto
6,0 kg
30
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 30
2018-11-13 PM 3:15:16
Tehnični podatki (nadaljevanje)
Informacije o izdelku
SL
Ime dobavitelja
Samsung Electronics co. Ltd.
Oznaka modela
C21RJAN
Vrsta kuhalne plošče
Vgrajen
Tehnologija segrevanja
Grelna kuhalna mesta
Število kuhalnih mest in/ali območij
2
Za okrogla kuhalna mesta ali območja: premer koristne
površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto (Ø)
Poraba energije za vsako kuhalno mesto ali območje,
izračunana na kg (EC kuhanje na elektriko)
Ø 15,0 cm, Ø 18,5 cm
Ø 15,0 cm
: 191,4 Wh/kg
Ø 18,5 cm
: 198,2 Wh/kg
Poraba energije za kuhalno ploščo, izračunana na kg
(EC električna plošča)
194,8 Wh/kg
* Podatki so določeni v skladu s standardom EN 60350-2 in Uredbo Komisije (EU) št.
66/2014.
Nasveti za varčevanje z energijo
•
Ponve in posode vedno postavite na mesto, preden vklopite kuhalno mesto.
•
Umazana kuhalna mesta in dna posode lahko zvišajo porabo energije.
•
Z uporabo posode za kuhanje pod tlakom je čas kuhanja krajši.
31
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 31
2018-11-13 PM 3:15:16
ALI IMATE VPRAŠANJA OZIROMA KOMENTARJE?
DRŽAVA
POKLIČITE
ALI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00139A-08
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 32
2018-11-13 PM 3:15:16
Installation and Operating Instructions
Ceramic Glass Hob
C21RJAN
To avoid the risk of accidents or damage to the hob, read all instructions before
installing or using the appliance. Keep this manual for future reference.
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 1
2018-11-13 PM 3:15:16
Contents
EN
Using This Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
The following symbols are used in this User Manual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Model name & serial number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Disposing of the packaging material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Proper disposal of your old appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Installing the Hob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety instructions for the installer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecting to the outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installing into the countertop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Parts and Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cooking zones and control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The key features of your appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety shutoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Residual heat indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
16
17
17
Before You Begin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Initial cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hob Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using suitable cookware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the touch control sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching the appliance on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperature control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching the appliance off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching a cooking zone off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the child safety lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locking and unlocking the control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setting the safety shutoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Countdown timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
20
20
21
21
22
23
24
24
25
Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
To avoid damaging your appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Warranty and Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FAQs and troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Product Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 2
2018-11-13 PM 3:15:16
Using This Manual
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular
attention to the safety information contained in the following section,
before using your appliance. Keep this manual for future reference.
If transferring ownership of the appliance, please remember to pass
the manual on to the new owner.
EN
THE FOLLOWING SYMBOLS ARE USED IN THIS
USER MANUAL:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury
or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury
or property damage.
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury
when using your hob, follow these basic safety precaution.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users
manipulate the product.
MODEL NAME & SERIAL NUMBER
Both the model name and the serial number are labeled underneath the
hob base.
For later use, write down the information or attach the additional
product label (located on the top of the product) onto the current page.
Model Name
Serial Number
3
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 3
2018-11-13 PM 3:15:16
Safety Instructions
EN
The safety aspects of this appliance comply with all accepted
technical and safety standards. However, as manufacturers we also
believe it is our responsibility to familiarize you with the following safety
instructions.
WARNING
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
The means for disconnection must be incorporated in the
fixed wiring in accordance with the wiring rules.
This Appliance should be allowed to disconnection from the
supply after installation. The disconnection may be achieved
by having the plug accessible or by incorporating a switch in
the fied wiring in accordance with the wiring rules.
4
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 4
2018-11-13 PM 3:15:16
Safety Instructions (continued)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified pesons
in order to avoid a hazard.
The method of fixing stated is not to depend on the use
of adhesives since they are not considered to be a reliable
fixing means.
WARNING: If the surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the hob.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
After use, switch off the hob element by its control and do
not rely on the pan detector.
The appliance is not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
CAUTION: The cooking process has to be supervised.
A short term cooking process has to be supervised
continuously.
The appliance must not be installed behind a decorative
door in order to avoid overheating.
EN
5
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 5
2018-11-13 PM 3:15:16
Safety Instructions (continued)
EN
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to avoid
touching heating elements. Children less than 8 years of
age shall be kept away unless continuously supervised.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil
can be dangerous and may result in a fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off
the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
WARNING: Danger of fire: Do not store items on the
cooking surfaces.
WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance or indicated by
the manufacturer of the appliance in the instructions
for use as suitable or hob guards incorporated in the
appliance. The use of inappropriate guards can cause
accidents.
The surfaces are liable to get hot during use.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
6
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 6
2018-11-13 PM 3:15:16
Safety Instructions (continued)
CAUTION
EN
Be sure the appliance is properly installed and grounded by
a qualified technician.
The appliance should be serviced only by qualified service
personnel. Repairs carried out by unqualified individuals may
cause injury or serious malfunction. If your appliance is in
need of repair, contact your local service centre. Failure to
follow these instructions may result in damage and void the
warranty.
Flush - mounted appliances may be operated only after
they have been installed in cabinets and workplaces that
conform to the relevant standards. This ensures sufficient
protection against contact for electrical units as required by
the essential safety standards.
If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or splits
appear:
• switch off all cooking zones;
• disconnect the hob from the mains supply; and
• contact your local service centre.
If the hob cracks, turn the appliance off to avoid the
possibility of electric shock. Do not use your hob until the
glass surface has been replaced.
Do not use the hob to heat aluminium foil, products wrapped
in aluminium foil or frozen foods packaged in aluminium
cookware.
7
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 7
2018-11-13 PM 3:15:16
Safety Instructions (continued)
EN
Liquid between the bottom of the pan and the hob can
produce steam pressure. Which may cause the pan to jump.
Always ensure that the hotplate and the base of the pan are
kept dry.
The cooking zones will become hot when you cook.
Always keep small children away from the appliance.
Keep all packaging materials well out of the reach of
children, as packaging materials can be dangerous to
children.
This appliance is to be used only for normal cooking and
frying in the home. It is not designed for commercial or
industrial use.
Never use the hob for heating the room.
Take care when plugging electrical appliances into mains
sockets near the hob. Mains leads must not come into
contact with the hob.
Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never leave
surface units unattended when preparing foods in fat or oil,
for example, when cooking chips.
Turn the cooking zones off after use.
Always keep the control panels clean and dry.
Never place combustible items on the hob, it may cause fire.
8
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 8
2018-11-13 PM 3:15:16
Safety Instructions (continued)
There is the risk of burns from the appliance if used
carelessly.
Cables from electrical appliances must not touch the hot
surface of the hob or hot cookware.
Do not use the hob to dry clothes.
Users with Pacemakers and Active Heart Implants
must keep their upper body at a minimum distance of
30 cm from induction cooking zones when turned on. If
in doubt, you should consult the manufacturer of your
device or your doctor. (Induction hob model only)
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the
appliance yourself.
Always turn the appliance off before cleaning.
Clean the hob in accordance with the cleaning and care
instructions contained in this manual.
Keep pets away from the appliance because pets may step
on the controls of the appliance, causing an malfunction.
EN
9
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 9
2018-11-13 PM 3:15:16
Safety Instructions (continued)
EN
DISPOSING OF THE PACKAGING MATERIAL
WARNING
All materials used to package the appliance are fully recyclable. Sheet
and hard foam parts are appropriately marked. Please dispose of
packaging materials and old appliances with due regard to safety and
the environment.
PROPER DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE
WARNING
Before disposing of your old appliance, make it inoperable so that it
cannot be a source of danger. To do this, have a qualified technician
disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains
lead.
The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
Information about collection dates and public refuse disposal sites is
available from your local refuse department or council.
10
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 10
2018-11-13 PM 3:15:16
Safety Instructions (continued)
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
EN
(Applicable in countries with separate collection
systems)
This marking on the product, accessories or literature
indicates that the product and its electronic accessories
(e.g. charger, headset, USB cable) should not be
disposed of with other household waste at the end
of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste
disposal, please separate these items from other types
of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government
office, for details of where and how they can take these
items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check
the terms and conditions of the purchase contract. This
product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product
specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
11
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 11
2018-11-13 PM 3:15:16
Installing the Hob
Important: Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified
personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may
occur as a result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
EN
Safety instructions for the installer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN 60 335 - 2 - 6. This type of
appliance may be installed with a high cupboard or wall on one side.
Drawers may not be fitted underneath the hob.
The installation must guarantee shock protection.
The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the stability requirements of
DIN 68930.
For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed with a suitable sealant.
On tiled work surfaces, the joints in the area where the hob sits must be completely filled
with grout.
On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs must be bonded in
place with a suitable artificial resin or mixed adhesive.
Ensure that the seal is correctly seated against the work surface without any gaps.
Additional silicon sealant must not be applied; this would make removal more difficult when
servicing.
The hob must be pressed out from below when removed.
Connecting to the outlet
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage stated
on the rating plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is located on
the lower casing of the hob.
The heating element voltage is AC230 V~. This appliance is equipped with a cord that includes
a grounding wire and a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is
properly installed and grounded.
Once the hob is connected to the mains supply, check that all cooking zones are
ready for use by briefly switching each on in turn at the maximum setting.
When the hob is powered on for the first time, all displays light and the child safety
lock is activated.
12
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 12
2018-11-13 PM 3:15:17
Installing the Hob (Continued)
Installing into the countertop
EN
Make a note of the serial number on the appliance rating plate prior to installation.
This number will be required in the case of requests for service and is no longer
accessible after installation, as it is on the original rating plate on the underside of the
appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance requirements.
Secure the brackets at both sides with the provided screws before mounting the hob
onto the brackets.
x4
min. 50 mm
R3
273 +1
min. 20
490+1
600
50
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
13
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 13
2018-11-13 PM 3:15:17
Parts and Features
EN
Cooking zones and control panel
Single cooking zone
1800 W
Single cooking zone
1200 W
Control panel
Indicators for heat settings
and residual heat
Timer indicator and
control sensors
Heat setting selectors
“Lock” control sensor
“On/Off” control sensor
14
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 14
2018-11-13 PM 3:15:17
Parts and Features (Continued)
Components
1
3
EN
2
Ceramic Glass Hob
Installation Brackets
Screws
15
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 15
2018-11-13 PM 3:15:17
Parts and Features (Continued)
EN
The key features of your appliance
•
•
•
•
•
•
•
Ceramic glass cooking surface: The appliance has a ceramic glass cooking surface
and four rapid - response cooking zones. The hob’s powerful radiant heater elements
significantly shorten the amount of time required for the zones to heat up.
Touch control sensors: Your appliance is operated using touch control sensors.
Easy cleaning: The advantage of the ceramic glass cooking surface and the control
sensors is their accessibility for cleaning. The smooth, flat surface is easy to clean.
On / Off sensor: The “On / Off” control sensor provides the appliance with a separate
mains switch. Touching this sensor switches the power supply on or off completely.
Control and function indicators: Digital displays and indicator lights provide information
about settings and activated functions, as well as the presence of residual heat in the
various cooking zones.
Safety shutoff: A safety shutoff ensures that all cooking zones switch off automatically
after a period of time if the setting has not been changed.
Residual heat indicator: An icon for residual heat appears in the display if the cooking
zone is so hot that there is a risk of burning.
Digital displays: The four display fields are assigned to the four cooking zones.
They show the following information:
the appliance has been switched on,
to selected heat settings,
residual heat,
the child lock is activated; and
error message, the sensor has been touched for longer than 10 seconds.
error message, when the Hob is overheated because of abnormal operation.
-
16
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 16
2018-11-13 PM 3:15:18
Parts and Features (Continued)
Safety shutoff
EN
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an
extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with (for “hot”) in the digital displays corresponding to
the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
Cooking setting
1-2
After 6 hours
Cooking setting
3-4
After 5 hours
Cooking setting
5-6
After 3 hours
Cooking setting
7-9
After 1 hour
If the Hob is overheated because of abnormal operation,
And the Hob will be switched off.
will be displayed.
Should one or more of the cooking zones switch off before the indicated time has
elapsed, see the section “Troubleshooting”.
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will immediately switch themselves off if liquid boils over and lands on the
control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a damp cloth on the control panel. In
both of these instances, the appliance will need to be switched on again using the main power
sensor after the liquid or the cloth has been removed .
Residual heat indicator
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the presence of residual heat is
shown with an (for “hot”) in the digital display of the appropriate cooking zones. Even after
the cooking zone has been switched off, the residual heat indicator goes out only after the
cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
Important: As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a risk of
burns.
Important: If the power supply is interrupted, the symbol will go out and
information about residual heat will no longer be available. However, it may still be
possible to burn yourself. This can be avoided by always taking care when near the
hob.
17
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 17
2018-11-13 PM 3:15:18
Before You Begin
EN
Initial cleaning
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic hob glass cleaner.
Important: Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged.
Hob Use
Using suitable cookware
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should be as thick and flat as
possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter of the base.
Manufacturers often give only the diameter of the upper rim.
• Pots with aluminium or copper bases can cause metallic discolouration on the ceramic
glass surface. The discolouration is very difficult or impossible to remove.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Permanent scratching can occur if these pan are slid across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards (concave). They should
never be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure cooker, a simmering
pan, or a wok, please observe the manufacturer’s instructions.
Energy saving tips
You can save valuable energy by observing the following points.
Right!
Wrong!
18
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 18
2018-11-13 PM 3:15:18
Hob Use (Continued)
•
•
•
•
Always position pots and pans before switching on the cooking zone.
Dirty cooking zones and pan bases increase power consumption.
When possible, position the lids firmly on the pots and pans to cover completely.
Switch the cooking zones off before the end of the cooking time to use the residual heat
for keeping foods warm or for thawing.
•
•
The base of the pan should be the same size as the cooking zone.
Using a pressure cooker reduces cooking times by up to 50 %
EN
Using the touch control sensors
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with the tip of your pointed
finger until the relevant displays illuminate or go out, or until the desired function is
activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when operating the appliance. If your
finger is too flat on the panel, an adjacent sensor may be actuated as well.
19
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 19
2018-11-13 PM 3:15:18
Hob Use (Continued)
EN
Switching the appliance on
Touch the “Lock ” sensor for approximately 3 seconds.
The appliance is switched on using the “On / Off ” control sensor.
Touch the “On / Off ” sensor.
The digital displays will show .
After the “On / Off ” sensor has been actuated to switch on your appliance, a heat
setting must be selected within approximately 10 seconds. Otherwise, the appliance
will switch itself off for safety reasons.
Temperature control
For setting and adjusting the power level ( to ) for cooking, touch the corresponding
cooking zone’s
,
keys.
is pressed, the heat level is set to .
The first time
The first time
is pressed, the heat level is set to .
key to increase the heat setting and the
Use the
key to decrease.
20
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 20
2018-11-13 PM 3:15:18
Hob Use (Continued)
Switching the appliance off
EN
To completely switch off the appliance, use the “On / Off
Touch the “On / Off ” sensor.
” control sensor.
After switching off a single cooking zone or the entire cooking surface, the presence
of residual heat will be indicated in the digital displays of the corresponding cooking
zones in the form of an (for “hot”).
burner off, the sensor can be
If the heat setting is at and you want to turn the
touched one additional time, and the heat setting will go to zero.
For faster adjustment, keep your finger on the
or
sensor until the required value
is obtained.
If more than one sensor is pressed for longer than 10 seconds,
will show in the
heat setting display. To reset, touch the “On / Off ” sensor.
Switching a cooking zone off
To switch off a cooking zone, return the setting to
and touch sensors
or
.
by using the control panel’s heat setting
21
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 21
2018-11-13 PM 3:15:18
Hob Use (Continued)
EN
Using the child safety lock
You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a cooking
zone and activating the cooking surface. The lock control sensor can be used only when the
power is on.
Switching the child safety lock on
1. Touch the
control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
2. Touch any heat setting control sensor.
will appear in the displays, indicating the child safety lock has been activated.
22
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 22
2018-11-13 PM 3:15:19
Hob Use (Continued)
Switching the child safety lock off
EN
1. Touch the control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
After switching off the appliance, child safety lock will be activated automatically within
some minutes for safety reasons.
Locking and unlocking the control panel
At any stage during the cooking process, the control panel, with the exception of the “On
/ Off ” control sensor, can be locked in order to prevent the settings from being changed
unintentionally, for example, by wiping over the panel with a cloth.
1. Touch the lock control sensor for approximately 3 seconds.
The indicator light in the lock control sensor will illuminate. The control sensors are now
locked.
2. To unlock the control sensor, touch the lock control sensor again for approximately 3
seconds. The indicator light in the lock control sensor will extinguish.
approx. 3 sec.
23
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 23
2018-11-13 PM 3:15:19
Hob Use (Continued)
EN
Timer
There are two ways to use the timer:
Using the timer as a safety shutoff
If a specific time is set for a cooking zone, the cooking zone will shut itself off once this period
of time has elapsed. This function can be used for multiple cooking zones simultaneously.
Using the timer to count down
The countdown timer cannot be used if a cooking zone has been switched on.
Setting the safety shutoff
The cooking zone(s) for which you want to apply the safety shutoff must be switched on.
1. Using the timer’s control sensor , select the cooking zone for which the safety shutoff
time is to be set.
After the first active cooking zone is selected, touching the timer’s control sensor will
cause the corresponding indicator to flash slowly.
will appear in the timer display.
The next active cooking zone is selected by touching the timer’s control sensor again .
or
timer setting control sensors to set the desired amount of time, for
2. Use the
example, 15 minutes, after which the cooking zone will automatically switch itself off.
The safety shutoff is now activated.
24
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 24
2018-11-13 PM 3:15:19
Hob Use (Continued)
To display the time remaining for any of the cooking zones, use the timer’s control sensor .
The corresponding control indicator will begin to blink slowly.
or
timer setting control sensors. After the set period of
The settings are reset using the
time has elapsed, the cooking zone automatically switches itself off, an acoustic signal sounds
as confirmation and the timer display indicates.
To make the settings more quickly, touch any of the
or
timer setting control
sensors until the desired value is reached.
If the
timer setting control sensor is touched first, the time setting will begin at 99
minutes; if the
timer setting control sensor is touched first, the time setting will
begin at 1 minute.
EN
Countdown timer
For the countdown timer to be used, the appliance must be switched on but all the cooking
zones must be switched off.
1. Touch the timer’s control sensor .
will appear in the timer display.
or
timer setting control sensors.
2. Set the desired period of time using the
The countdown timer function is now activated and the remaining time appears in the timer
display.
To adjust the remaining time, touch the timer’s control sensor and change the setting using
the
or
timer setting control sensors .
Suggested settings for cooking specific foods
The figures in the table below are guidelines. The heat settings required for various cooking
methods depend on a number of variables, including the quality of the cookware being used
and the type and amount of food being cooked.
Switch Setting
Cookingmethod
9
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, (browning goulash,braising meat)
7
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
6
Frying
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
Boiling
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
8
5
4
3
2
Steaming
Stewing
Boiling
1
Melting
Examples for Use
Steaming and stewing of small amounts of
vegetables, boiling rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine, melting chocolate
Note
• The heat settings indicated in the table above are provided only as guidelines for your
reference.
• You will need to adjust the heat settings according to specific cookware and foods.
25
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 25
2018-11-13 PM 3:15:19
Cleaning and Care
EN
Hob
Important: Cleaning agents must not come into contact with a heated ceramic glass
surface: All cleaning agents must be removed with adequate amounts of clean water
after cleaning because they can have a caustic effect when the surface becomes hot.
Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven sprays, scouring pads or
abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still warm to the touch.
This will prevent spillage from becoming burnt onto the surface. Remove scales,
watermarks, fat drippings and metallic discolouration with the use of a commercially
available ceramic glass or stainless steel cleaner.
Light Soiling
1. Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2. Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must not be left on the surface.
3. Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once a week with a
commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
4. Wipe the ceramic glass surface using adequate amounts of clean water and rub dry with a
clean lint - free cloth.
Stubborn Soiling
1. To remove food that has boiled over and stubborn splashes, use a glass scraper.
2. Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass surface.
3. Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass cleaners are available from specialty retailers.
26
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 26
2018-11-13 PM 3:15:19
Cleaning and Care (Continued)
Problem Dirt
1. Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other materials with a glass
scraper immediately and while still hot.
EN
Important: There is a risk of burning yourself when the glass scraper is used on a hot
cooking zone:
2. Clean the hob as normal when it has cooled down.
If the cooking zone on which something has melted
has been allowed to cool, warm it up again for
cleaning.
Scratches or dark blemishes on the ceramic glass
surface, caused, for example, by a pan with sharp
edges, cannot be removed. However, they do not
impair the function of the hob.
To avoid damaging your appliance
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not use the hob as a work surface or for storage.
Do not operate a cooking zone if there is no pan on the hob or if the pan is empty.
Ceramic glass is very tough and resistant to temperature shock, but it is not
unbreakable. It can be damaged by a particularly sharp or hard object dropping onto the
hob.
Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Scratching may occur if these pans are slid across the surface.
Do not place pans on the hob frame. Scratching and damage to the finish may occur.
Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon juice and descaling agents,
onto the hob frame, since such liquids can cause dull spots.
If sugar or a preparation containing sugar comes into contact with a hot cooking zone
and melts, it should be cleaned off immediately with a kitchen scraper while it is still hot.
If allowed to cool, it may damage the surface when removed.
Keep all items and materials that could melt, for example, plastics, aluminium foil and
oven foils, away from the ceramic glass surface. If something of this nature melts onto
the hob, it must be removed immediately with a scraper.
27
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 27
2018-11-13 PM 3:15:19
Warranty and Service
EN
FAQs and troubleshooting
A fault may result from a minor error that you can correct yourself with the help of the following
instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do not help in each
specific case.
Warning: Repairs to the appliance are to be performed only by a qualified service
technician. Improperly effected repairs may result in considerable risk to the user. If
your appliance needs repair, please contact your customer service centre.
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the fuses trip a number of times, call an
authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 10 seconds has elapsed between when the On / Off button was
actuated and the desired cooking zone switches on (see the section “Switching the
appliance on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if the display except for
suddenly disappears?
the residual warmth indicator
This could be a result of one of two possibilities:
• The On / Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if, after the cooking zones have been switched off, residual
warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did not become hot enough. If the
cooking zone is hot, please call the customer service centre.
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid. To reset, press the “On /
Off” control sensor.
28
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 28
2018-11-13 PM 3:15:19
Warranty and Service (Continued)
What does it mean when the burner does not glow red?
•
The selected temperature of the cooking zone is maintained by a sensor that cycles the
zone on and off, so the surface cooking area will not always glow red. If you select a low
heat setting, the heat will cycle on and off more frequently than at higher settings. The heat
also cycles on and off at the highest setting.
If you request a service call because of an error made in operating the appliance, the visit from
the customer service technician may incur a charge even during the warranty period.
EN
Service
Before calling for assistance or service, please check the section “Troubleshooting”.
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease the process of diagnosing the
problem and also make it easier to decide if a customer service visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of your appliance. This information is
provided on the rating plate as follows:
• Model description
• S / N code (15 digits)
We recommend that you record the information here for easy reference.
Model:
Serial number:
When do you incur costs even during the warranty period?
•
•
if you could have remedied the problem yourself by applying one of the solutions provided
in the section “Troubleshooting”.
if the customer service technician has to make several service calls because he was not
provided with all of the relevant information before his visit and as a result, for example,
has to make additional trips for parts. Preparing for your phone call as described above will
save you the cost of these trips.
29
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 29
2018-11-13 PM 3:15:19
Technical Data
EN
Appliance dimensions
Width
288 mm
Depth
505 mm
Height
50 mm
Worktop cut - out dimensions
Width
273 mm
Depth
490 mm
Corner radius
3 mm
Cooking rings
Position
Diameter
Power
Front
148 mm
1,200 W
Rear
183 mm
1,800 W
Connection voltage
230 V ~ 50 Hz
Maximum connected load power
3.0 kW
Weight :
Net
4.3 kg
Gross
6.0 kg
30
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 30
2018-11-13 PM 3:15:19
Technical Data (Continued)
Product Information
EN
Supplier’s name
Samsung Electronics co. Ltd.
Model identification
C21RJAN
Type of hob
Built-In
Heating technology
Radiant cooking zones
Number of cooking zones and/or areas
2
For circular cooking zones or area: diameter of useful
surface area per electric heated cooking zone (Ø)
Energy consumption per cooking zone or area
calculated per kg (EC electric cooking)
Energy consumption for the hob calculated per kg
(EC electric hob)
Ø 15.0 cm, Ø 18.5 cm
Ø 15.0 cm
: 191.4 Wh/kg
Ø 18.5 cm
: 198.2 Wh/kg
194.8 Wh/kg
* Data determined according to standard EN 60350-2 and Commission Regulations (EU)
No 66/2014.
Energy saving tips
•
Always position pots and pans before switching on the cooking zone.
•
Dirty cooking zones and pan bases increase power consumption.
•
Using a pressure cooker reduces cooking time.
31
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 31
2018-11-13 PM 3:15:19
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00139A-08
C21RJAN_BOL_DG68-00139A_08_BG+HR+MK+RO+SR+SL+EN.indb 32
2018-11-13 PM 3:15:19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement