Samsung Poslovni monitor SE450 sa visokom produktivnošću Uputstvo za upotrebu

Samsung Poslovni monitor SE450 sa visokom produktivnošću Uputstvo za upotrebu
Korisnički
priručnik
S22E450F
S22E650D
S23E650D
S23E650K
S24E450F
S24E650PL
S24E650XL
S24E650DW
S24E650MW
S24E650XW
S27E650D
S27E650X
Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od
proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez
prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
BN46-00480A-11
Sadržaj
PRE UPOTREBE
PROIZVODA
PRIPREMA
8
Autorska prava
8
Ikone korišćene u ovom priručniku
9
Čišćenje
10
Bezbedan prostor za instalaciju
10
Mere predostrožnosti za skladištenje
11
Bezbednosne mere predostrožnosti
11
12
13
15
Simboli
Struja i bezbednost
Instalacija
Rad
19
Pravilno držanje tela prilikom upotrebe
proizvoda
20
Provera komponenti
20
Provera komponenti
22
Delovi
22
24
Prednji tasteri (S22E450F / S24E450F)
Prednji tasteri (S24E650PL / S24E650XL /
S24E650XW / S27E650X)
Prednji tasteri (S22E650D / S23E650D /
S24E650DW / S27E650D)
Prednji tasteri (S23E650K / S24E650MW)
Druga strana (S23E650K)
Druga strana (S24E650MW)
Druga strana (S22E450F / S24E450F)
Druga strana (S22E650D / S23E650D /
S24E650DW / S27E650D)
Druga strana (S24E650XL / S24E650XW /
S27E650X)
Druga strana (S24E650PL)
Pogled s desne strane
26
28
30
31
32
33
34
35
36
Sadržaj
2
Sadržaj
POVEZIVANJE I
KORIŠĆENJE IZVORNOG
UREĐAJA
PODEŠAVANJE EKRANA
37
Instalacija
37
38
39
40
42
Montaža postolja
Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Rotiranje monitora
Instaliranje kompleta za montažu na zid ili
stonog postolja
Uređaj za zaštitu od krađe
43
Pre povezivanja
43
Lista za proveru pre povezivanja
44
Povezivanje i korišćenje računara
44
48
52
53
Povezivanje sa računarom
Priključivanje na izvor napajanja
Instalacija upravljačkog programa
Podešavanje optimalne rezolucije
54
Brightness
54
Podešavanje funkcije Brightness
55
Contrast
55
Konfigurisanje funkcije Contrast
56
Sharpness
56
Konfigurisanje funkcije Sharpness
57
Eye Saver Mode
57
Konfigurisanje funkcije Eye Saver Mode
58
Game Mode
58
Konfigurisanje funkcije Game Mode
59
SAMSUNG MAGIC Bright
59
Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC
Bright
61
SAMSUNG MAGIC Angle (S22E450F /
S24E450F)
61
Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC
Angle
Sadržaj
3
Sadržaj
KONFIGURISANJE
SVETLE NIJANSE
63
SAMSUNG MAGIC Upscale
63
Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC
Upscale
64
Image Size
64
Menjanje Image Size
66
HDMI Black Level (S22E450F /
S24E450F / S23E650K / S24E650PL)
66
Konfigurisanje postavki opcije HDMI Black
Level
67
Response Time (Osim S22E450F /
S24E450F)
67
Konfigurisanje funkcije Response Time
68
H-Position i V-Position
68
Konfigurisanje funkcija H-Position i VPosition
70
Coarse
70
Prilagođavanje funkcije Coarse
71
Fine
71
Prilagođavanje funkcije Fine
72
Red
72
Konfigurisanje funkcije Red
73
Green
73
Konfigurisanje funkcije Green
74
Blue
74
Konfigurisanje funkcije Blue
75
Color Tone
75
Konfigurisanje postavki u meniju Color Tone
76
Gamma
76
Konfigurisanje funkcije Gamma
Sadržaj
4
Sadržaj
PROMENA VELIČINE ILI
PREMEŠTANJE EKRANA
PODEŠAVANJE I
USPOSTAVLJANJE
POČETNIH VREDNOSTI
MENI INFORMATION I
DRUGI MENIJI
77
Language
77
Promena postavke opcije Language
78
Menu H-Position i Menu V-Position
78
Konfigurisanje funkcija Menu H-Position i
Menu V-Position
79
Display Time
79
Konfigurisanje funkcije Display Time
80
Transparency
80
Promena opcije Transparency
81
Reset All
81
Vraćanje početnih postavki (Reset All)
82
Smart Eco Saving
82
Konfigurisanje funkcije Smart Eco Saving
83
Off Timer Plus
83
85
Konfigurisanje funkcije Off Timer
Konfigurisanje funkcije Eco Timer
87
PC/AV Mode
87
Konfigurisanje funkcije PC/AV Mode
89
Key Repeat Time
89
Konfigurisanje funkcije Key Repeat Time
90
Source Detection
90
Konfigurisanje funkcije Source Detection
91
INFORMATION
91
Prikaz menija INFORMATION
92
Konfigurisanje opcija Brightness,
Contrast i Sharpness sa početnog
ekrana
93
Konfigurisanje postavke Volume na
početnom ekranu
Sadržaj
5
Sadržaj
INSTALACIJA SOFTVERA
VODIČ ZA REŠAVANJE
PROBLEMA
SPECIFIKACIJE
DODATAK
94
MultiScreen
94
95
Instalacija softvera
Uklanjanje softvera
96
Šta je potrebno da uradite pre nego što
se obratite korisničkoj službi kompanije
Samsung
96
96
96
Testiranje proizvoda
Provera rezolucije i frekvencije
Proverite sledeće.
99
Pitanja i odgovori
101
Opšte (S22E450F / S22E650D)
103
Opšte (S23E650D / S23E650K)
104
Opšte (S24E450F)
105
Opšte (S24E650PL / S24E650XL)
106
Opšte (S24E650DW / S24E650MW /
S24E650XW)
107
Opšte (S27E650D / S27E650X)
108
Ušteda energije
110
Tabela standardnih signalnih režima
113
Odgovornost za uslugu plaćanja
(trošak za klijente)
113
113
113
Nije u pitanju kvar proizvoda
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo
krivicom klijenta
Ostalo
115
Ispravno odlaganje
115
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje
električne i elektronske opreme)
115
Extended warranty
Sadržaj
6
Sadržaj
116
Terminologija
INDEKS
Sadržaj
7
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.
Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung
Electronics se zabranjuje.
Microsoft, Windows i Windows NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft.
VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi korporacije Video Electronics Standards Association.

Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako

(a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).

(b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).

Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
Ikone korišćene u ovom priručniku
Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u
stvarnom životu mogu se razlikovati od onoga što je prikazano na
slikama.
Pre upotrebe proizvoda
8
Pre upotrebe proizvoda
Čišćenje
Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebati.
Pri čišćenju izvršite sledeće korake.
1. Isključite monitor i računar.
2. Iskopčajte kabl za napajanje iz monitora.
Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim
rukama. U suprotnom, može doći do električnog udara.
3. Očistite ekran pomoću čiste, meke i suve krpe.

Ne koristite sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol,
razređivač ili aktivne površinske supstance pri čišćenju
monitora.
!

Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.
4. Ovlažite meku i suvu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste obrisali
spoljašnjost monitora.
5. Povežite kabl za napajanje sa proizvodom nakon njegovog čišćenja.
6. Uključite monitor i računar.
!
Pre upotrebe proizvoda
9
Pre upotrebe proizvoda
Bezbedan prostor za instalaciju

Obezbedite dovoljno prostora oko proizvoda za ventilaciju. Povećanje unutrašnje temperature
proizvoda može da dovede do požara ili oštećenja proizvoda. Prilikom instalacije proizvoda
obavezno ostavite dole prikazanu količinu prostora ili više.
Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Mere predostrožnosti za skladištenje
Obavezno se obratite Samsung centru za korisničku službu ako je potrebno očistiti unutrašnjost
monitora. (Biće naplaćena naknada za uslugu).
Pre upotrebe proizvoda
10
Pre upotrebe proizvoda
Bezbednosne mere predostrožnosti
Pažnja
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Pažnja : DA BISTE UMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE
POKLOPAC (ILI POLEĐINU). UNUTRA NE POSTOJE DELOVI KOJE MOŽE
SERVISIRATI KORISNIK. KOMPLETNO SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.
Ovaj simbol pokazuje da unutra postoji visoka voltaža. Opasno je doći u bilo
kakav kontakt sa bilo kojim unutrašnjim delom ovog proizvoda.
Ovaj simbol vas upozorava da je uz ovaj proizvod uključena važna literatura
o radu i održavanju.
Simboli
Upozorenje
Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
Pažnja
Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja
svojine.
Aktivnosti označene ovim simbolom su zabranjene.
Uputstva označena ovim simbolom su obavezna.
Pre upotrebe proizvoda
11
Pre upotrebe proizvoda
Struja i bezbednost
Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati
od onoga što je prikazano na slikama.
Upozorenje
Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.

Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte priključivati veliki broj proizvoda u istu utičnicu.

U suprotnom, utičnica može da se pregreje i dovede do požara.
Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama.

U suprotnom, može doći do električnog udara.
Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.

Nestabilna veza može da dovede do požara.
!
Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom. (samo izolovani uređaji tipa 1).

Može doći do električnog udara ili povrede.
!
Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Nemojte pritisnuti kabl za
napajanje teškim predmetom.

Oštećeni kabl za napajanje može da dovede do strujnog udara ili požara.
Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.

Može doći do strujnog udara ili požara.
Uklonite strane supstance kao što je prašina oko priključaka i utičnice suvom
tkaninom.
!

U suprotnom, može doći do požara.
Pre upotrebe proizvoda
12
Pre upotrebe proizvoda
Pažnja
Nemojte isključivati kabl za napajanje kada se proizvod koristi.

Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.
Nemojte koristiti kabl za napajanje za proizvode koji nisu odobreni proizvodi
koje isporučuje Samsung.

!
Može doći do strujnog udara ili požara.
Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih
smetnji.

!
Ako se desi neki problem sa proizvodom, isključite kabl za napajanje da
biste potpuno prekinuli napajanje proizvoda.
Struju koja napaja proizvod nije moguće potpuno prekinuti tasterom za
napajanje.
Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.

Može doći do strujnog udara ili požara.
!
Instalacija
Upozorenje
Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne postavljajte
proizvod u blizini izvora toplote.

U suprotnom, može doći do požara.
Izbegavajte postavljanje proizvoda u uskom prostoru sa lošom ventilacijom kao
što je polica za knjige ili zidni ormar.

U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje
temperature.
Plastičnu vreću za pakovanje proizvoda čuvajte na mestu van domašaja dece.

Deca mogu da se uguše.
!
Pre upotrebe proizvoda
13
Pre upotrebe proizvoda
Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu
policu, nagnutu površinu itd.).

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.

Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da ošteti
proizvod ili dovede do požara.
Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi
(curenje vode itd.), ulju ili dimu.

!
Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima kao
što je šporet.

U suprotnom, životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do
požara.
Nemojte postavljati proizvod u domašaju male dece.

Proizvod može da padne i povredi decu.
Jestivo ulje (kao što je sojino ulje) može da ošteti ili izmeni proizvod. Držite
proizvod podalje od zagađivanja uljem.
Nemojte instalirati niti koristiti proizvod u kuhinji ili blizu kuhinjskog šporeta.
Pažnja
Pazite da ne ispustite proizvod dok ga premeštate.

U suprotnom, može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
!
Ne spuštajte proizvod na prednji deo.

Ekran može da se ošteti.
Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica
prednjeg dela proizvoda ne štrči.

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.

Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.
Pre upotrebe proizvoda
14
Pre upotrebe proizvoda
Pažljivo spustite proizvod.

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikoj
količini fine prašine, hemijskih supstanci, ekstremnim temperaturama ili velikoj
količini vlage, odnosno na mestu gde bi proizvod trebalo neprekidno da radi
duže vreme) može ozbiljno da utiče na njegov rad.

Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu pre instalacije
ako želite da instalirate proizvod na takvom mestu.
Rad
Upozorenje
Kroz proizvod prolazi jaka struja. Ne pokušavajte sami da rastavite, popravite
ili izmenite proizvod.


Može doći do strujnog udara ili požara.
U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za
korisničku službu.
Da biste pomerili proizvod, prvo iskopčajte sve kablove iz njega zajedno sa
kablom za napajanje.
!

U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
požara ili strujnog udara.
Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah uklonite
kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu.
!

Može doći do strujnog udara ili požara.
Ne dozvolite deci da hvataju proizvod ili da se penju na njega.

Proizvod može da padne i da povredi ili ozbiljno ozledi vaše dete.
Ako proizvod padne ili se njegova spoljašnjost ošteti, isključite ga, uklonite kabl
za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu.

U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Ne stavljajte teške predmete, igračke ili slatkiše na proizvod.

Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju da
dohvate igračku ili slatkiše što može da dovede do ozbiljne povrede.
Pre upotrebe proizvoda
15
Pre upotrebe proizvoda
U slučaju grmljavine ili sevanja, isključite napajanje i iskopčajte kabl za
napajanje.

!
Može doći do strujnog udara ili požara.
Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.

Može doći do strujnog udara ili požara.
!
Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog
kabla.

U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.
Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah
provetrite prostoriju.
!
GAS

Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.
Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo
kog drugog kabla.

U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.
Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance u
blizini proizvoda.

!
Može doći do eksplozije ili požara.
Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.

U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje
temperature.
100
Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili
zapaljive predmete (papir, šibicu itd.) u otvore ili portove proizvoda.

Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste
isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru
za korisničku službu.

Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili
metalne predmete na proizvod.

Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste
isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru
za korisničku službu.

Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Pre upotrebe proizvoda
16
Pre upotrebe proizvoda
Pažnja
Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe
do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.
z
!
Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, aktivirajte
režim za uštedu energije ili čuvar ekrana sa pokretnim slikama.
-_!
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod u
dužem vremenskom periodu (odmor itd.).
z
U suprotnom, može da dođe do požara zbog nakupljene prašine,
pregrevanja, strujnog udara ili električnog varničenja.
Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.
z
U suprotnom, može doći do pogoršanja vida.
!
Ne stavljajte adaptere za jednosmernu struju jedan pored drugog.
z
U suprotnom, može doći do požara.
Uklonite plastičnu vreću sa adaptera za jednosmernu struju pre nego što ga
upotrebite.
z
U suprotnom, može doći do požara.
Nemojte dopustiti da voda dopre do uređaja za napajanje jednosmernom
strujom ili da se uređaj pokvasi.
z
Može doći do strujnog udara ili požara.
z
Izbegavajte da proizvod koristite napolju gde može biti izložen kiši ili
snegu.
z
Pazite da ne pokvasite adapter za jednosmernu struju dok perete pod.
Ne stavljajte adapter za jednosmernu struju blizu uređaja za grejanje.
z
U suprotnom, može doći do požara.
Držite adapter za jednosmernu struju u dobro provetrenoj oblasti.
!
Pre upotrebe proizvoda
17
Pre upotrebe proizvoda
Ako postavite adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju tako da visi o kabl, a
ulaz je usmeren naviše, voda ili druge strane supstance mogu da uđu u
adapter i izazovu kvar adaptera.
!
Vodite računa da adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju bude ravno
postavljen na sto ili pod.
Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu može
negativno da utiče na vaš vid.
!
Nemojte držati monitor naopačke ili ga pomerati držeći ga za postolje.
z
Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.
z
Može doći do strujnog udara ili požara.
Odmarajte oči duže od 5 minuta na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.
z
Umanjiće se zamor očiju.
!
Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom periodu
jer će postati vreo.
Male delove pribora koje koristite sa proizvodom držite izvan domašaja dece.
!
Budite pažljivi pri prilagođavanju ugla proizvoda ili visine postolja.
!
z
U suprotnom, deca mogu da zaglave i povrede prste ili šake.
z
Prekomerno naginjanje proizvoda može da dovede do njegovog pada i
ličnih povreda.
Ne postavljajte teške premete na proizvod.
z
Može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.
z
Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.
Pre upotrebe proizvoda
18
Pre upotrebe proizvoda
Pravilno držanje tela prilikom upotrebe proizvoda
Koristite proizvod u sledećem ispravnom položaju:

Ispravite leđa.

Razmak između očiju i ekrana treba da bude od 45 do 50 cm i trebalo bi da na
ekran gledate blago nadole.
Neka vam oči budu direktno ispred ekrana.

Prilagodite ugao tako da nema odsjaja svetlosti na ekranu.

Neka vam podlaktice budu pod pravim uglom u odnosu na nadlaktice i u ravni sa
nadlanicama.

Držite laktove otprilike pod pravim uglom.

Prilagodite visinu proizvoda tako da možete da držite kolena savijena pod uglom
od 90 stepeni ili više, pete spuštene na pod, a ruke niže od visine srca.
Pre upotrebe proizvoda
19
1
1.1
Priprema
Provera komponenti
1.1.1 Provera komponenti
z
Obratite se prodavcu od koga ste kupili proizvod ako neka stavka nedostaje.
z
Izgled komponenti može se razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.
Komponente
Garancijska kartica
Vodič za brzo postavljanje
Korisnički priručnik
(opcija)
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Kabl za napajanje
Vodič kroz propise
(opcija)
D-SUB kabl
(opcija)
D-SUB kabl
DVI kabl
DVI kabl
(opcija)
(opcija)
(opcija)
HDMI kabl
HDMI-DVI kabl
DP kabl
(opcija)
(opcija)
(opcija)
Stereo-kabl
USB kabl
Osnova postolja
(opcija)
(opcija)
(opcija)
1 Priprema
20
1
Priprema
Osnova postolja
(Primenljivo samo na modele
postolja sa USB priključcima.)
Konektor postolja
(opcija)
(opcija)
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
1 Priprema
21
1
1.2
Priprema
Delovi
1.2.1 Prednji tasteri (S22E450F / S24E450F)
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Otvorite ili zatvorite meni prikazan na ekranu (OSD) ili se vratite na
poslednji meni.

Zaključavanje kontrole menija na ekranu: Zadržite trenutne
postavke ili zaključajte OSD kontrolu da biste sprečili slučajne
promene postavki. Omogući: Da biste zaključali meni na ekranu,
pritisnite dugme [ MENU ] i zadržite ga 10 sekundi. Onemogući: Da
biste otključali meni na ekranu, pritisnite dugme [ MENU ] i zadržite ga
MENU
duže od 10 sekundi.
Kada je meni na ekranu zaključan,

Brightness i Contrast mogu da se podese. Eye Saver Mode je
dostupan. INFORMATION može da se prikaže.

Funkcija Eye Saver Mode može da se koristi ako se pritisne
dugme [
]. (Eye Saver Mode je dostupan i kada je OSD
kontrola zaključana)
1 Priprema
22
1
Priprema
Ikone
Opis
Pritisnite [
] da biste omogućili ili onemogućili Eye Saver Mode.
Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija Eye Saver
Mode.

PICTURE
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright,
SAMSUNG
MAGICAngle

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
Pređite na gornji ili donji meni ili prilagodite vrednost opcije u OSD
meniju.
Ovo dugme koristite za kontrolu osvetljenosti, kontrasta i oštrine
ekrana.
Potvrđivanje izbora menija.
Ako pritisnete taster [
] kada nije prikazan OSD meni, promeniće
se ulazni signal (Analog/DVI/HDMI). Ako uključite proizvod ili
promenite ulazni signal pritiskom tastera [
], u gornjem levom
uglu ekrana pojaviće se poruka koja pokazuje promenjeni ulazni
signal.
Ova funkcija nije dostupna na proizvodima koji poseduju samo
analogni interfejs.
Pritisnite dugme [AUTO] da biste automatski podesili postavke ekrana.
AUTO

Ako promenite rezoluciju u svojstvima ekrana, aktiviraće se
funkcija Auto Adjustment.

Ova funkcija dostupna je samo u režimu Analog.
Uključivanje/isključivanje ekrana.
Kada je pritisnuto kontrolno dugme na proizvodu, pre nego što se
otvori meni na ekranu prikazaće se vodič za tastere. (Vodič prikazuje
funkciju pritisnutog dugmeta.)
Vodič za tastere
Da biste pristupili meniju na ekranu kada je vodič prikazan, ponovo
pritisnite odgovarajuće dugme.
Vodič za tastere može se razlikovati u zavisnosti od funkcije ili modela
proizvoda. Pogledajte sâmi proizvod.
1 Priprema
23
1
Priprema
1.2.2 Prednji tasteri (S24E650PL / S24E650XL / S24E650XW / S27E650X)
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
MENU
EYE
EYE
SAVER
SAVER
SOURCE
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Otvorite ili zatvorite meni prikazan na ekranu (OSD) ili se vratite na
poslednji meni.

Zaključavanje kontrole menija na ekranu: Zadržite trenutne
postavke ili zaključajte OSD kontrolu da biste sprečili slučajne
promene postavki. Omogući: Da biste zaključali meni na ekranu,
pritisnite dugme [ MENU ] i zadržite ga 10 sekundi. Onemogući: Da
biste otključali meni na ekranu, pritisnite dugme [ MENU ] i zadržite ga
MENU
duže od 10 sekundi.
Kada je meni na ekranu zaključan,

Brightness i Contrast mogu da se podese. Eye Saver Mode je
dostupan. INFORMATION može da se prikaže.

Funkcija Eye Saver Mode može da se koristi ako se pritisne
dugme [
]. (Eye Saver Mode je dostupan i kada je OSD
kontrola zaključana)
Pritisnite [
] da biste omogućili ili onemogućili Eye Saver Mode.
Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija Eye Saver
Mode.
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
Pređite na gornji ili donji meni ili prilagodite vrednost opcije u OSD
meniju.
1 Priprema
24
1
Priprema
Ikone
Opis
Koristite ovo dugme za kontrolu jačine zvuka, odnosno osvetljenosti ili
kontrasta ekrana.
Potvrđivanje izbora menija.
Pritisak tastera [
] kad nije prikazan OSD meni promeniće ulazni
signal (S24E650XL/S24E650XW/S27E650X: Analog/DVI/
DisplayPort, S24E650PL: Analog/HDMI/DisplayPort). Ako uključite
proizvod ili promenite ulazni signal pritiskom tastera [
], u
gornjem levom uglu ekrana pojaviće se poruka koja pokazuje
promenjeni ulazni signal.
Ova funkcija nije dostupna na proizvodima koji poseduju samo
analogni interfejs.
Pritisnite dugme [AUTO] da biste automatski podesili postavke ekrana.
AUTO

Ako promenite rezoluciju u svojstvima ekrana, aktiviraće se
funkcija Auto Adjustment.

Ova funkcija dostupna je samo u režimu Analog.
Uključivanje/isključivanje ekrana.
Kada je pritisnuto kontrolno dugme na proizvodu, pre nego što se
otvori meni na ekranu prikazaće se vodič za tastere. (Vodič prikazuje
funkciju pritisnutog dugmeta.)
Vodič za tastere
Da biste pristupili meniju na ekranu kada je vodič prikazan, ponovo
pritisnite odgovarajuće dugme.
Vodič za tastere može se razlikovati u zavisnosti od funkcije ili modela
proizvoda. Pogledajte sâmi proizvod.
1 Priprema
25
1
Priprema
1.2.3 Prednji tasteri (S22E650D / S23E650D / S24E650DW / S27E650D)
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Otvorite ili zatvorite meni prikazan na ekranu (OSD) ili se vratite na
poslednji meni.

Zaključavanje kontrole menija na ekranu: Zadržite trenutne
postavke ili zaključajte OSD kontrolu da biste sprečili slučajne
promene postavki. Omogući: Da biste zaključali meni na ekranu,
pritisnite dugme [ MENU ] i zadržite ga 10 sekundi. Onemogući: Da
biste otključali meni na ekranu, pritisnite dugme [ MENU ] i zadržite ga
MENU
duže od 10 sekundi.
Kada je meni na ekranu zaključan,

Brightness i Contrast mogu da se podese. Eye Saver Mode je
dostupan. INFORMATION može da se prikaže.

Funkcija Eye Saver Mode može da se koristi ako se pritisne
dugme [
]. (Eye Saver Mode je dostupan i kada je OSD
kontrola zaključana)
Pritisnite [
] da biste omogućili ili onemogućili Eye Saver Mode.
Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija Eye Saver
Mode.
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
Pređite na gornji ili donji meni ili prilagodite vrednost opcije u OSD
meniju.
1 Priprema
26
1
Priprema
Ikone
Opis
Ovo dugme koristite za kontrolu osvetljenosti, kontrasta i oštrine
ekrana.
Potvrđivanje izbora menija.
Ako pritisnete taster [
] kada nije prikazan OSD meni, promeniće
se ulazni signal (Analog/DVI/DisplayPort). Ako uključite proizvod ili
promenite ulazni signal pritiskom tastera [
], u gornjem levom
uglu ekrana pojaviće se poruka koja pokazuje promenjeni ulazni
signal.
Ova funkcija nije dostupna na proizvodima koji poseduju samo
analogni interfejs.
Pritisnite dugme [AUTO] da biste automatski podesili postavke ekrana.
AUTO

Ako promenite rezoluciju u svojstvima ekrana, aktiviraće se
funkcija Auto Adjustment.

Ova funkcija dostupna je samo u režimu Analog.
Uključivanje/isključivanje ekrana.
Kada je pritisnuto kontrolno dugme na proizvodu, pre nego što se
otvori meni na ekranu prikazaće se vodič za tastere. (Vodič prikazuje
funkciju pritisnutog dugmeta.)
Vodič za tastere
Da biste pristupili meniju na ekranu kada je vodič prikazan, ponovo
pritisnite odgovarajuće dugme.
Vodič za tastere može se razlikovati u zavisnosti od funkcije ili modela
proizvoda. Pogledajte sâmi proizvod.
1 Priprema
27
1
Priprema
1.2.4 Prednji tasteri (S23E650K / S24E650MW)
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
MENU
EYE
EYE
SAVER
SAVER
SOURCE
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Otvorite ili zatvorite meni prikazan na ekranu (OSD) ili se vratite na
poslednji meni.

Zaključavanje kontrole menija na ekranu: Zadržite trenutne
postavke ili zaključajte OSD kontrolu da biste sprečili slučajne
promene postavki. Omogući: Da biste zaključali meni na ekranu,
pritisnite dugme [ MENU ] i zadržite ga 10 sekundi. Onemogući: Da
biste otključali meni na ekranu, pritisnite dugme [ MENU ] i zadržite ga
MENU
duže od 10 sekundi.
Kada je meni na ekranu zaključan,

Brightness i Contrast mogu da se podese. Eye Saver Mode je
dostupan. INFORMATION može da se prikaže.

Funkcija Eye Saver Mode može da se koristi ako se pritisne
dugme [
]. (Eye Saver Mode je dostupan i kada je OSD
kontrola zaključana)
Pritisnite [
] da biste omogućili ili onemogućili Eye Saver Mode.
Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija Eye Saver
Mode.

PICTURE
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright,
SAMSUNG
MAGICAngle

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Priprema
28
1
Priprema
Ikone
Opis
Pređite na gornji ili donji meni ili prilagodite vrednost opcije u OSD
meniju.
Koristite ovo dugme za kontrolu jačine zvuka, odnosno osvetljenosti ili
kontrasta ekrana.
Potvrđivanje izbora menija.
Pritisak tastera [
] kad nije prikazan OSD meni promeniće ulazni
signal (S23E650K: Analog/HDMI, S24E650MW: Analog/DVI). Ako
uključite proizvod ili promenite ulazni signal pritiskom tastera [
u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se poruka koja pokazuje
promenjeni ulazni signal.
],
Ova funkcija nije dostupna na proizvodima koji poseduju samo
analogni interfejs.
Pritisnite dugme [AUTO] da biste automatski podesili postavke ekrana.
AUTO

Ako promenite rezoluciju u svojstvima ekrana, aktiviraće se
funkcija Auto Adjustment.

Ova funkcija dostupna je samo u režimu Analog.
Uključivanje/isključivanje ekrana.
Kada je pritisnuto kontrolno dugme na proizvodu, pre nego što se
otvori meni na ekranu prikazaće se vodič za tastere. (Vodič prikazuje
funkciju pritisnutog dugmeta.)
Vodič za tastere
Da biste pristupili meniju na ekranu kada je vodič prikazan, ponovo
pritisnite odgovarajuće dugme.
Vodič za tastere može se razlikovati u zavisnosti od funkcije ili modela
proizvoda.
Pogledajte sâmi proizvod.
1 Priprema
29
1
Priprema
1.2.5 Druga strana (S23E650K)
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
HDMI IN
HDMI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
OUT
OUT
IN
IN
Priključak
POWER IN
Opis
Povezuje se sa izvornim uređajem putem HDMI kabla.
Povezuje se sa računarom pomoću D-SUB kabla.
Povezuje se sa audio izlaznim uređajem kao što su slušalice.
OUT
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Povežite sa ulaznim audio signalom pomoću audio kabla.
IN
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Povezuje se sa spoljnim uređajem.
Povežite [
] port monitora i USB port računara pomoću USB
kabla.
Primenljivo samo na modele postolja sa USB priključcima.
Kabl za napajanje monitora priključite na priključak [POWER IN] sa
zadnje strane proizvoda.
1 Priprema
30
1
Priprema
1.2.6 Druga strana (S24E650MW)
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
OUT
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
IN
POWER IN
OUT
IN
Priključak
Opis
Povezivanje sa računarom pomoću DVI kabla.
Samo (DVI) modeli poseduju priključak [DVI IN].
Povezuje se sa računarom pomoću D-SUB kabla.
Povezuje se sa audio izlaznim uređajem kao što su slušalice.
OUT
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Povežite sa ulaznim audio signalom pomoću audio kabla.
IN
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Povezuje se sa spoljnim uređajem.
Povežite [
] port monitora i USB port računara pomoću USB
kabla.
Primenljivo samo na modele postolja sa USB priključcima.
Kabl za napajanje monitora priključite na priključak [POWER IN] sa
zadnje strane proizvoda.
1 Priprema
31
1
Priprema
1.2.7 Druga strana (S22E450F / S24E450F)
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
HDMI IN
HDMI IN
HDMI IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
HDMI IN
Priključak
DVI IN
POWER IN
RGB IN
Opis
Povezuje se sa izvornim uređajem putem HDMI kabla.
Povezivanje sa računarom pomoću DVI kabla.
Samo (DVI) modeli poseduju priključak [DVI IN].
Povezuje se sa računarom pomoću D-SUB kabla.
Povezuje se sa spoljnim uređajem.
Povežite [
] port monitora i USB port računara pomoću USB
kabla.
Primenljivo samo na modele postolja sa USB priključcima.
Kabl za napajanje monitora priključite na priključak [POWER IN] sa
zadnje strane proizvoda.
1 Priprema
32
1
Priprema
1.2.8 Druga strana (S22E650D / S23E650D / S24E650DW / S27E650D)
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
Priključak
DP IN
DVI IN
POWER IN
RGB IN
Opis
Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
Povezivanje sa računarom pomoću DVI kabla.
Samo (DVI) modeli poseduju priključak [DVI IN].
Povezuje se sa računarom pomoću D-SUB kabla.
Povezuje se sa spoljnim uređajem.
Povežite [
] port monitora i USB port računara pomoću USB
kabla.
Primenljivo samo na modele postolja sa USB priključcima.
Kabl za napajanje monitora priključite na priključak [POWER IN] sa
zadnje strane proizvoda.
1 Priprema
33
1
Priprema
1.2.9 Druga strana (S24E650XL / S24E650XW / S27E650X)
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
DP IN
DVI IN
RGB IN
OUT
IN
IN
Priključak
POWER IN
AUDIO IN/OUT
OUT
Opis
Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
Povezivanje sa računarom pomoću DVI kabla.
Samo (DVI) modeli poseduju priključak [DVI IN].
Povezuje se sa računarom pomoću D-SUB kabla.
Povezuje se sa audio izlaznim uređajem kao što su slušalice.
OUT
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Povežite sa ulaznim audio signalom pomoću audio kabla.
IN
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Povezuje se sa spoljnim uređajem.
Povežite [
] port monitora i USB port računara pomoću USB
kabla.
Primenljivo samo na modele postolja sa USB priključcima.
Kabl za napajanje monitora priključite na priključak [POWER IN] sa
zadnje strane proizvoda.
1 Priprema
34
1
Priprema
1.2.10 Druga strana (S24E650PL)
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
DP IN
DP IN
DP IN
HDMI IN
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
HDMI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
DP IN
RGB IN
OUT
IN
IN
Priključak
POWER IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
OUT
Opis
Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
Povezuje se sa izvornim uređajem putem HDMI kabla.
Povezuje se sa računarom pomoću D-SUB kabla.
Povezuje se sa audio izlaznim uređajem kao što su slušalice.
OUT
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Povežite sa ulaznim audio signalom pomoću audio kabla.
IN
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Povezuje se sa spoljnim uređajem.
Povežite [
] port monitora i USB port računara pomoću USB
kabla.
Primenljivo samo na modele postolja sa USB priključcima.
Kabl za napajanje monitora priključite na priključak [POWER IN] sa
zadnje strane proizvoda.
1 Priprema
35
1
Priprema
1.2.11 Pogled s desne strane
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
Priključak
Opis
Povezivanje USB uređaja.
Primenljivo samo na modele postolja sa USB priključcima.
1 Priprema
36
1
1.3
Priprema
Instalacija
1.3.1 Montaža postolja
Stavite zaštitnu tkaninu ili jastuk Nemojte da uklanjate iglu za
na ravnu površinu. Zatim
fiksiranje dok ne završite sa
postavite monitor na tkaninu ili montiranjem postolja.
jastuk tako da bude okrenut
prednjim delom nadole.
Umetnite osnovu postolja u
postolje u pravcu na koji
ukazuje strelica.
Snažno pritegnite zavrtanj
Nakon instaliranja postolja
(pomoću odvijača ili novčića) sa proizvod postavite uspravno.
donje strane osnove postolja.
Sada možete da uklonite iglu za
fiksiranje i da podesite postolje.
- Pažnja
Nemojte da držite proizvod
okrenut naopako samo za
postolje.

Rasklapanje se obavlja obrnutim redosledom od sklapanja.

Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
1 Priprema
37
1
Priprema
1.3.2 Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
21,5"-24"
27"
4
SE450 21,5" (bez USB porta)
21,5"- 27" (Osim za SE450 21,5" bez USB porta)
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)

Uklonite iglu za fiksiranje da biste podesili visinu.

Moguće je podesiti nagib i visinu monitora.

Uhvatite gornji središnji deo proizvoda i pažljivo podesite visinu.
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)
1 Priprema
38
1
Priprema
1.3.3 Rotiranje monitora
Monitor možete da rotirate na sledeći način.
1
2
3
4
5
6

Obavezno u potpunosti izvucite postolje pre rotiranja monitora.

Ako budete rotirali monitor bez potpunog izvlačenja postolja, ivica monitora može da udari u
pod i da se ošteti.

Nemojte da rotirate monitor u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu. Može da
dođe do oštećenja monitora.
1 Priprema
39
1
Priprema
1.3.4 Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog postolja
Pre instaliranja
Isključite proizvod i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
Stavite zaštitnu tkaninu ili jastuk Otpustite zavrtanj sa zadnje
na ravnu površinu. Zatim
strane proizvoda.
postavite monitor na tkaninu ili
jastuk tako da bude okrenut
prednjim delom nadole.
Podignite i odvojite postolje.
Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog postolja
2
1
A
3
4
BB
A Ovde postavite komplet za montažu na zid ili stono postolje
B Nosač (prodaje se odvojeno)
Poravnajte žlebove i snažno pritegnite zavrtnje na nosaču na proizvodu sa odgovarajućim delovima
na kompletu za montažu na zid ili stonom postolju koje želite da montirate.
1 Priprema
40
1
Priprema
Napomene

Korišćenje zavrtnja čija je dužina veća od standardne može da dovede do oštećenja unutrašnjih
komponenti proizvoda.

Dužina zavrtanja za montažu na zid koja nije u skladu sa VESA standardima može da se
razlikuje u zavisnosti od specifikacija.

Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa VESA standardima. Nemojte da postavljate
komplet za montažu na zid ili stono postolje uz upotrebu prekomerne sile. Proizvod može da se
ošteti ili da padne i da izazove povrede. Kompanija Samsung neće biti odgovorna ni za kakvo
oštećenje ili povredu izazvanu korišćenjem neodgovarajućih zavrtanja ili postavljanjem
kompleta za montažu na zid/stonog postolja uz upotrebu prekomerne sile.

Kompanija Samsung ne može se smatrati odgovornom ni za kakvo oštećenje ili povredu
izazvanu korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nije naveden ovde ili pokušajem
samostalnog instaliranja kompleta za montažu na zid.

Da biste ovaj proizvod instalirali na zid, obavezno kupite komplet za montažu na zid koji je
moguće instalirati tako da bude udaljen 10 cm ili više od zida.

Obavezno koristite komplet za montažu na zid koji je usklađen sa standardima.

Da biste instalirali monitor koristeći nosač za zid, odvojte osnovu postolja od monitora.
1 Priprema
41
1
Priprema
1.3.5 Uređaj za zaštitu od krađe
Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim mestima. Oblik
uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:
1
2
3
4
Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
Zaključajte uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.

Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje
protiv krađe.

Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem Interneta.
1 Priprema
42
2
2.1
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pre povezivanja
2.1.1 Lista za proveru pre povezivanja

Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega.
Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje.
U suprotnom, možete da oštetite proizvod.

Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
43
2
2.2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Povezivanje i korišćenje računara
2.2.1 Povezivanje sa računarom
z
Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.
z
Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
z
Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
Povezivanje pomoću D-SUB kabla (analogni tip)
Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za
povezivanje.
RGB IN
RGB
A
B
A
B
IN
RGB IN
RGB
1
IN
Povežite D-SUB kabl na [RGB IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na RGB priključak na
računaru.
Povežite A sa priključkom [RGB IN] na proizvodu, a zatim povežite B sa priključkom RGB na
računaru.
2
Pritisnite taster [
] da biste ulazni signal promenili u Analog.
Ova funkcija nije dostupna na proizvodima koji poseduju samo analogni interfejs.
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
44
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Povezivanje pomoću DVI kabla (Osim S23E650K / S24E650PL)
Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za
povezivanje.
DVI IN
A
B
A
B
DVI IN
DVI IN
DVI IN
1
Povežite DVI kabl na [DVI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na DVI priključak na računaru.
Povežite A sa priključkom [DVI IN] na proizvodu, a zatim povežite B sa priključkom DVI na
računaru.
2
Pritisnite taster [
] da biste ulazni signal promenili u DVI.
Samo (DVI) modeli poseduju priključak [DVI IN].
Povezivanje pomoću DVI-HDMI kabla (Osim S23E650K / S24E650PL)
Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za
povezivanje.
DVI IN
DVI IN
1
Povežite HDMI-DVI kabl na [DVI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na HDMI priključak na
računaru.
2
Pritisnite taster [
] da biste ulazni signal promenili u DVI.
Samo (DVI) modeli poseduju priključak [DVI IN].
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
45
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Povezivanje pomoću HDMI kabla (S22E450F / S23E650K / S24E450F / S24E650PL)
Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za
povezivanje.
HDMI IN
I IN
HDM
1
Povežite HDMI kabl na [HDMI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na HDMI priključak na
računaru.
2
Pritisnite taster [
] da biste ulazni signal promenili u HDMI.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla (S22E450F / S23E650K / S24E450F / S24E650PL)
Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za
povezivanje.
HDMI IN
I IN
HDM
1
Povežite HDMI-DVI kabl na [HDMI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na DVI priključak na
računaru.
2
Pritisnite taster [
] da biste ulazni signal promenili u HDMI.
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
46
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Povezivanje pomoću DP kabla (S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650PL /
S24E650XW / S24E650DW / S27E650X / S27E650D)
Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za
povezivanje.
DP IN
DP IN
1
2
Povežite DP kabl na [DP IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na DP priključak na računaru.
Pritisnite taster [
] da biste ulazni signal promenili u DisplayPort.
Povezivanje slušalica ili zvučnika (S23E650K / S24E650XL / S24E650PL / S24E650MW /
S24E650XW / S27E650X)
Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za
povezivanje.
IN
OUT
1
Povežite izlazni audio uređaj, na primer slušalice ili zvučnike, sa portom [ OUT ] na proizvodu.
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
2
Povežite uzlazni audio-uređaj, kao što je računar, sa portom [ IN ] na proizvodu.
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
47
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
2.2.2 Priključivanje na izvor napajanja


Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.

Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
Da biste koristili proizvod, povežite kabl za napajanje na zidnu utičnicu i na priključak [POWER
IN] na proizvodu.
POWER IN
Ulazni napon se automatski prebacuje.
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
48
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Povezivanje USB kablom
Primenljivo samo na modele postolja sa USB priključcima.

Možete da koristite USB uređaj, kao što je miš, tastatura, USB memorija ili spoljni čvrsti disk,
tako što ćete ga direktno povezati sa portom [
] na monitoru. Nema potrebe da ga
povezujete sa računarom. Spoljni čvrsti disk za masovno skladištenje zahteva spoljašnje
snabdevanje energijom, pa ga obavezno povežite sa izvorom napajanja.

[
] USB port monitora podržava High-Speed Certified USB 2.0.
Visoka brzina
Puna brzina
Niska brzina
Brzina prenosa
podataka
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Potrošnja energije
2,5 W
(maks., svaki port)
2,5 W
(maks., svaki port)
2,5 W
(maks., svaki port)
DVI IN
1
RGB
IN
DP IN
Povežite [
] port monitora i USB port računara pomoću USB kabla.

Da biste mogli da koristite [
] port, morate da povežete UP (ulazni kabl) na računar.

Vodite računa da za povezivanje [
kabl koji ste dobili u kompletu.
] porta monitora i USB porta računara koristite USB
B
B
USB
A
A
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
49
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
2
3
Koristite USB kabl da biste povezali USB uređaj sa portom [
] na monitoru.
Procedure za korišćenje iste su kao pri korišćenju spoljnog uređaja povezanog na računar.
Možete povezati i koristiti tastaturu i miš.

Možete reprodukovati datoteku sa multimedijalnog uređaja. (Primeri multimedijalnih uređaja:

MP3 plejer, digitalni fotoaparat itd.)
Možete pokretati, premeštati, kopirati ili brisati datoteke na uređaju za skladištenje. (Primeri

uređaja za skladištenje: spoljna memorija, memorijska kartica, čitač memorijskih kartica,
MP3 plejer sa čvrstim diskom itd.)
Možete koristiti i ostale USB uređaje koji se mogu povezati na računar.


Kada povezujete uređaj na [
uređaj.

Za informacije o kupovini kabla i spoljnih uređaja, raspitajte se u servisnom centru
odgovarajućeg proizvoda.

Kompanija ne odgovara za probleme ili oštećenja spoljnog uređaja do kojih dođe usled
korišćenja neodobrenog kabla.

Neki proizvodi ne pridržavaju se USB standarda, što može dovesti do kvara na uređaju.

] port monitora, uređaj povežite kablom koji je predviđen za taj
Ako uređaj ne radi pravilno čak i dok je povezan na računar, obratite se servisnom centru za taj
uređaj/računar.
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
50
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Promena postavki zvuka u operativnom sistemu Windows (S23E650K / S24E650XL /
S24E650PL / S24E650MW / S24E650XW / S27E650X)
Kontrolna tabla
→ Zvuk → Zvučnici → Postavke zvučnika
1
2
3
4
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
51
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
2.2.3 Instalacija upravljačkog programa

Da biste podesili optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod, instalirajte odgovarajuće
upravljačke programe.

Upravljački program se nalazi na CD-u koji ste dobili uz proizvod.

Ako je obezbeđena datoteka neispravna, posetite matičnu stranicu preduzeća Samsung
(http://www.samsung.com) i preuzmite datoteku.
1
2
3
4
Ubacite CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili uz proizvod u CD-ROM uređaj.
5
U prozoru „Svojstva prikaza“ proverite rezoluciju i učestalost osvežavanja.
Izaberite stavku "Windows Driver".
Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.
Odaberite model proizvoda iz liste modela.
Više informacija potražite u priručniku za operativni sistem Windows.
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
52
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
2.2.4 Podešavanje optimalne rezolucije
Kad prvi put uključite proizvod nakon kupovine, pojavljuje se informativna poruka o podešavanju
optimalne rezolucije.
Izaberite jezik proizvoda i promenite rezoluciju na računaru na optimalnu postavku.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
2.
AUTO
1
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na željeni jezik i pritisnite taster [
].
Da biste sakrili informativnu poruku, pritisnite taster [ MENU ].


Ako se ne izabere optimalna rezolucija, poruka će se pojaviti najviše tri puta u određenom
vremenskom periodu čak i kad se proizvod ponovo isključi i uključi.
Optimalnu rezoluciju moguće je izabrati i na kontrolnoj tabli na računaru.
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
53
3
Podešavanje ekrana
Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.
Konfigurišite postavke ekrana kao što su svetlina.
3.1
Brightness
Služi za podešavanje opšteg nivoa osvetljenosti slike. (opseg: 0~100)
Veća vrednost znači da će slika biti svetlija.

SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright postavljena u režim Dynamic Contrast.

Ovaj meni nije dostupan kada je izabrana opcija Smart Eco Saving.

Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.1.1 Podešavanje funkcije Brightness
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste prešli na funkciju Brightness i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
5
100
Prilagodite opciju Brightness pomoću tastera [
75
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Off
Custom
Off
AUTO
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
54
3
3.2
Podešavanje ekrana
Contrast
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati kontrast kako bi predmet bio jasnije prikazan.

SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.

Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.2.1 Konfigurisanje funkcije Contrast
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Contrast i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
Custom
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
4
5
100
Prilagodite opciju Contrast pomoću tastera [
75
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Off
Custom
Off
AUTO
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
55
3
3.3
Podešavanje ekrana
Sharpness
Podesite da ivice predmeta budu jasnije ili zamućenije. (opseg: 0~100)
Veća vrednost znači da će ivice predmeta biti jasnije.

SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.

SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Upscale u režimima Mode1 ili Mode2.

Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.3.1 Konfigurisanje funkcije Sharpness
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Sharpness i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Brightness
Contrast
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
Prilagodite opciju Sharpness pomoću tastera [
75
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Off
Custom
Off
AUTO
AUTO
4
5
100
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
56
3
3.4
Podešavanje ekrana
Eye Saver Mode
Opcija je postavljena na optimalan kvalitet slike koji je pogodan za opuštanje očiju.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ predstavlja sertifikat za proizvode koji ispunjavaju zahteve
za niže nivoe plavog svetla. Kada je opcija Eye Saver Mode postavljena na „On“, plavo svetlo čija je
talasna dužina oko 400 nm će se smanjiti i pružiće optimalan kvalitet slike koji je potreban za
opuštanje očiju. Nivo plavog svetla je ujedno niži od podrazumevanih podešavanja, što je testirala
organizacija TÜV Rheinland na osnovu čega je izdala sertifikat da opcija ispunjava zahteve standarda
„Low Blue Light Content“ organizacije TÜV Rheinland.
Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.4.1 Konfigurisanje funkcije Eye Saver Mode
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku Eye Saver Mode i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
100
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
Off
Eye Saver Mode
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
On
Game Mode
Off
100
75
60
Off
Off
Off
On
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Custom
SAMSUNG
Off
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
AUTO
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
57
3
3.5
Podešavanje ekrana
Game Mode
Konfigurišite postavke ekrana proizvoda za režim igre. Koristite ovu funkciju kada igrate igre na
računaru ili kada je priključena konzola za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™.

Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode ili Smart Eco Saving.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.5.1 Konfigurisanje funkcije Game Mode
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Game Mode i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
100
Optimizes image
settings for playing
games.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Game Mode
Custom
Off
75
Off
Custom
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Off
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
Optimizes image
settings for playing
games.
AUTO
].
Izabrana opcija će biti primenjena.

Kada se monitor isključi, prelazi u režim za uštedu energije ili menja ulazne signale, a funkcija
Game Mode se isključuje (Off) čak i ako je postavljena na On.

Ako želite da Game Mode bude omogućen sve vreme, izaberite Always On.
3 Podešavanje ekrana
58
3
3.6
Podešavanje ekrana
SAMSUNG MAGIC Bright
Ovaj meni obezbeđuje optimalni kvalitet slike podesan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.

Ovaj meni nije dostupan kada je izabrana opcija Smart Eco Saving.

Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.

Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.

SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija MAGIC
Angle.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
Svetlinu možete prilagoditi po želji.
3.6.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Bright
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
SAMSUNG
] da biste prešli na opciju MAGIC
Bright i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
U režimu PC
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Custom
Eye Saver Mode
Standard
Game Mode
Cinema
Eye Saver Mode
0
Game Mode
Standard
Custom
50
Off
50
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Angle
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
60
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
AUTO
75
Contrast
50
SAMSUNG
100
Brightness
Sharpness
50
Dynamic Contrast 2200
MAGIC Upscale
PICTURE
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
2200
AUTO

Custom: Po potrebi prilagodite kontrast i svetlinu.

Standard: Postignite kvalitet slike pogodan za uređivanje dokumenata ili upotrebu Interneta.

Cinema: Postignite svetlinu i oštrinu televizora pogodnu za uživanje u video i DVD sadržaju.

Dynamic Contrast: Postignite uravnoteženu svetlinu putem automatskog prilagođavanja
kontrasta.
3 Podešavanje ekrana
59
3
Podešavanje ekrana
U režimu AV (S22E450F / S24E450F / S23E650K / S24E650PL)
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Dynamic
Eye Saver Mode
Standard
Game Mode
Movie
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Custom
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
50
Eye Saver Mode
50
Game Mode
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
60
Dynamic
Standard
Custom
50
Off
50
2200
SAMSUNG
Movie
Off
2200
0
SAMSUNG
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
AUTO
SAMSUNG
Ako je spoljni izvor povezan na DVI/HDMI/DP, a PC/AV Mode je podešeno na AV, MAGIC
Bright
sadrži četiri fabričke automatske postavke za sliku (Dynamic, Standard, Movie i Custom).
Možete da aktivirate opciju Dynamic, Standard, Movie i Custom. Možete da izaberete opciju
Custom koja automatski vraća vaše personalizovane postavke slike.

Dynamic: Izaberite ovaj režim da biste gledali oštriju sliku nego u režimu Standard.

Standard: Izaberite ovaj režim kada je okolina svetla. Takođe daje oštru sliku.

Movie: Izaberite ovaj režim kada je okolina tamna. To će štediti energiju i smanjiti zamor
očiju.

4
5
Custom: Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenim prioritetima.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
60
3
3.7
Podešavanje ekrana
SAMSUNG MAGIC Angle (S22E450F / S24E450F)
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Angle vam omogućava da konfigurišete postavke za postizanje optimalnog kvaliteta
slike u odnosu na ugao iz kojeg je gledate.

SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.

Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode ili Eye Saver Mode.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
Ugao možete prilagoditi po želji.
3.7.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Angle
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
SAMSUNG
] da biste prešli na opciju MAGIC
Angle i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
100
Brightness
Select an angle that
best suits your
viewing position.
75
Contrast
Off
60
Lean Back ModeCustom
1 50
Sharpness
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Lean Back Mode 2 Off
50
Standing Mode
Off
2200
SAMSUNG
Side Mode
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Wide
0
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Izaberite ovu opciju da biste u proizvod gledali direktno spreda.

Off

Lean Back Mode 1
② : Izaberite ovu opciju da biste gledali sa mesta koje je malo niže od
proizvoda.

Lean Back Mode 2
③ : Izaberite ovu opciju da biste gledali sa mesta koje je niže od režima
Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Izaberite ovu opciju da biste gledali sa mesta koje je više od proizvoda.
3 Podešavanje ekrana
61
3
Podešavanje ekrana
4
5
⑤ : Izaberite ovu opciju da biste u proizvod gledali sa bočnih strana.

Side Mode

Group View: Izaberite ovu opciju ako će više gledalaca posmatrati sa mesta

Custom: Lean Back Mode 1 se podrazumevano primenjuje ako se izabere opcija Custom.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
①, ④ i ⑤.
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
62
3
3.8
Podešavanje ekrana
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale može poboljšati slojeve detalja slike i njenu jasnoću.


Ova funkcija ima očiglednije efekte na slikama niske rezolucije.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.

Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.8.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
SAMSUNG
] da biste prešli na opciju MAGIC
Upscale i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
100
Brightness
Enhance picture
detail and vividness.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Enhance picture
detail and vividness.
Contrast
75
Image Size
Mode1
Sharpness
60
HDMI Black Level
Mode2
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Mode1
Mode2
Custom
50
H-Position
Off
50
V-Position
Off
2200
Coarse
Wide
0
Fine
50
2200
0
AUTO
AUTO
U poređenju sa režimima Mode1 i Mode2 ima jači efekat.
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
63
3
3.9
Podešavanje ekrana
Image Size
Promenite veličinu slike.
Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.9.1 Menjanje Image Size
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku Image Size i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
U režimu PC
PICTURE
Image Size
Auto
Response Time
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
H-Position
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
PICTURE
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
50
H-Position
50
V-Position
2200
50
Coarse
0
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
2200
Fine
0
AUTO
AUTO

Auto: Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala.

Wide: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.
3 Podešavanje ekrana
64
3
Podešavanje ekrana
U režimu AV
PICTURE
Image Size
4:3
Response Time
16:9
H-Position
Screen Fit
V-Position
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
4:3
Response Time
Wide
H-Position
Screen Fit
50
Coarse
2200
Fine
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Image Size
V-Position
50
Coarse
PICTURE
2200
Fine
0
0
AUTO
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
4:3
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
16:9
Screen Fit
AUTO
PICTURE
MAGIC Upscale
Image Size
HDMI Black Level
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
2200
Fine
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
4:3
16:9
Screen Fit
50
2200
Coarse
0
0
Fine
AUTO

AUTO
4:3: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i standardne
prenose.

16:9: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 16:9.

Screen Fit: Prikažite sliku sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.

Wide: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.
(S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW)
Promena veličine ekrana je dostupna kada su ispunjeni sledeći uslovi.
4
5

Digitalni izlazni uređaj je povezan pomoću DVI/HDMI/DP kabla.

Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p i monitor može normalno da prikazuje (ne
podržava svaki model sve navedene signale).

To može da se podesi samo kada je spoljni ulaz povezan putem DVI/HDMI/DP kabla, a
PC/AV Mode je postavljen na AV.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
65
3
Podešavanje ekrana
3.10 HDMI Black Level (S22E450F / S24E450F / S23E650K /
S24E650PL)
Ako je DVD plejer ili set-top box uređaj povezan na proizvod putem HDMI veze, možete da dođe do
opadanja kvaliteta slike (opadanje kvaliteta kontrasta/boja, nivoa crne boje itd.), u zavisnosti od
povezanog spoljnog uređaja. U tom slučaju, za podešavanje kvaliteta slike možete da koristite
funkciju HDMI Black Level. U ovom slučaju, kvalitet slike možete da popravite pomoću opcije HDMI
Black Level.

Ova funkcija dostupna je samo u režimu HDMI.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.10.1 Konfigurisanje postavki opcije HDMI Black Level
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju HDMI Black Level i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Low
Optimize HDMI
picture brightness and
contrast by adjusting
the black level of the
video signal.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
HDMI Black Level
H-Position
H-Position
V-Position
V-Position
Coarse
Coarse
Fine
Fine
Normal
Low
AUTO
Optimize HDMI
picture brightness and
contrast by adjusting
the black level of the
video signal.
AUTO

Normal: Izaberite ovaj režim ako nema opadanja odnosa kontrasta.

Low: Izaberite ovaj režim da biste smanjili nivo crne boje i povećali nivo bele boje ako je
došlo do opadanja odnosa kontrasta.
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
Funkcija HDMI Black Level možda neće biti kompatibilna sa nekim izvornim uređajima.
3 Podešavanje ekrana
66
3
Podešavanje ekrana
3.11 Response Time (Osim S22E450F / S24E450F)
Povećajte brzinu odziva panela da bi video zapis izgledao realističnije i prirodnije.

Najbolje je da funkciju Response Time postavite na opcije Standard ili Faster kad ne gledate
film.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.11.1 Konfigurisanje funkcije Response Time
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste prešli na funkciju Response Time i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
Image Size
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Standard
H-Position
Faster
Response Time
Standard
V-Position
Fastest
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
HDMI Black Level
Coarse
0
Fine
0
AUTO
4
5
Pritisnite [
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
AUTO
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
67
3
Podešavanje ekrana
3.12 H-Position i V-Position
H-Position: Pomerite ekran nalevo ili nadesno.
V-Position: Pomerite ekran nagore ili nadole.

Ovaj meni je dostupan samo u režimu Analog.

Ovaj meni je dostupan samo kada opcija Image Size ima postavku Screen Fit u AV režimu.
Kada je 480P,576P, 720P ili 1080P signal ulaz u režimu AV i monitor može normalno da
prikazuje, izaberite Screen Fit da biste prilagodili horizontalni položaj na nivoe 0-6.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.12.1 Konfigurisanje funkcija H-Position i V-Position
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opcije H-Position ili V-Position, a zatim pritisnite taster
[
] na proizvodu.
]. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Image Size
Response Time
PICTURE
Wide
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Image Size
Response Time
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
Fine
Coarse
2200
Fine
0
Wide
Faster
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Image Size
AUTO
PICTURE
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Image Size
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Fine
2200
Coarse
0
Fine
AUTO
Wide
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
H-Position
Coarse
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Faster
50
50
2200
0
AUTO
3 Podešavanje ekrana
68
3
Podešavanje ekrana
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Wide
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
HDMI Black Level
PICTURE
SAMSUNG
Image Size
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Fine
Wide
50
50
Coarse
2200
2200
Fine
0
0
AUTO
4
5
Pritisnite taster [
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
H-Position
Coarse
Off
MAGIC Upscale
AUTO
] da biste konfigurisali opcije H-Position ili V-Position.
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
69
3
Podešavanje ekrana
3.13 Coarse
Prilagodite frekvenciju ekrana.

Dostupno samo u režimu Analog.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.13.1 Prilagođavanje funkcije Coarse
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Coarse i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Adjust the screen
frequency.
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Adjust the screen
frequency.
Wide
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
4
5
Prilagodite opciju Coarse pomoću tastera [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
70
3
Podešavanje ekrana
3.14 Fine
Detaljno podesite ekran da biste dobili realističnu sliku.

Dostupno samo u režimu Analog.

Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
3.14.1 Prilagođavanje funkcije Fine
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Fine i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Faster
H-Position
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
4
5
Prilagodite opciju Fine pomoću tastera [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
71
4
Konfigurisanje svetle nijanse
Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.
SAMSUNG
Prilagodite svetlu nijansu ekrana. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u
režimima Cinema ili Dynamic Contrast. Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena
funkcija Game Mode ili Eye Saver Mode.
4.1
Red
Prilagodite vrednost crvene boje na slici. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati intenzitet boje.
4.1.1 Konfigurisanje funkcije Red
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Red i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite opciju Red pomoću tastera [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
4 Konfigurisanje svetle nijanse
72
4
4.2
Konfigurisanje svetle nijanse
Green
Prilagodite vrednost zelene boje na slici. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati intenzitet boje.
4.2.1 Konfigurisanje funkcije Green
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Green i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite opciju Green pomoću tastera [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
4 Konfigurisanje svetle nijanse
73
4
4.3
Konfigurisanje svetle nijanse
Blue
Prilagodite vrednost plave boje na slici. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati intenzitet boje.
4.3.1 Konfigurisanje funkcije Blue
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Blue i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite opciju Blue pomoću tastera [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
4 Konfigurisanje svetle nijanse
74
4
4.4
Konfigurisanje svetle nijanse
Color Tone
Služi za podešavanje opšte nijanse boje slike.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija MAGIC
Angle.
4.4.1 Konfigurisanje postavki u meniju Color Tone
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Color Tone i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
AUTO

Cool 2: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od opcije Cool 1.

Cool 1: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od režima Normal.

Normal: Prikažite standardni ton boje.

Warm 1: Podesite temperaturu boje da bude toplija od režima Normal.

Warm 2: Podesite temperaturu boje da bude toplija od opcije Warm 1.

Custom: Prilagodite ton boje.
S22E450F / S24E450F / S23E650K / S24E650PL: Ako je spoljni izvor povezan na DVI/
HDMI/DP, a PC/AV Mode je podešeno na AV, Color Tone sadrži četiri postavke za
temperaturu boje (Cool, Normal, Warm i Custom).
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
4 Konfigurisanje svetle nijanse
75
4
4.5
Konfigurisanje svetle nijanse
Gamma
Podesite osvetljenost slike u srednjem opsegu (gama).
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija MAGIC
Angle.
4.5.1 Konfigurisanje funkcije Gamma
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Gamma i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
4 Konfigurisanje svetle nijanse
76
5
5.1
Promena veličine ili premeštanje ekrana
Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.
Language
Podesite jezik menija.

Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu.

Ova postavka neće biti primenjena na druge funkcije na računaru.
5.1.1 Promena postavke opcije Language
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku MENU SETTINGS i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na funkciju Language i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
AUTO
4
5
Pritisnite taster [
] da biste prešli na željeni jezik i pritisnite taster [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
5 Promena veličine ili premeštanje ekrana
77
5
5.2
Promena veličine ili premeštanje ekrana
Menu H-Position i Menu V-Position
Menu H-Position: Pomerite položaj menija nalevo ili nadesno.
Menu V-Position: Pomerite položaj menija nagore ili nadole.
5.2.1 Konfigurisanje funkcija Menu H-Position i Menu V-Position
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku MENU SETTINGS i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opcije Menu H-Position ili Menu V-Position, a zatim
pritisnite taster [
].
Prikazaće se sledeći ekran.
MENU SETTINGS
Language
English
Move the menu
position to the left or
right.
Language
Menu H-Position
100
Menu H-Position
Menu V-Position
1
Menu V-Position
Display Time
Transparency
Display Time
20 sec
Transparency
On
AUTO
4
5
MENU SETTINGS
Pritisnite taster [
English
Move the menu
position up or down.
100
1
20 sec
On
AUTO
] da biste konfigurisali opcije Menu H-Position ili Menu V-Position.
Izabrana opcija će biti primenjena.
5 Promena veličine ili premeštanje ekrana
78
5
5.3
Promena veličine ili premeštanje ekrana
Display Time
Podesite meni prikazan na ekranu (OSD) da automatski nestane ako se ne koristi u navedenom
vremenskom periodu.
Funkcija Display Time može da se koristi za navođenje vremena nakon kojeg želite da OSD meni
nestane.
5.3.1 Konfigurisanje funkcije Display Time
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku MENU SETTINGS i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Display Time i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
5 Promena veličine ili premeštanje ekrana
79
5
5.4
Promena veličine ili premeštanje ekrana
Transparency
Podesite prozirnost prozora menija:
5.4.1 Promena opcije Transparency
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku MENU SETTINGS i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku Transparency i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
MENU SETTINGS
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
100
Menu H-Position
1
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Off
On
Transparency
On
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
5 Promena veličine ili premeštanje ekrana
80
6
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.
6.1
Reset All
Vratite sve postavke proizvoda na podrazumevana fabrička podešavanja.
Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
6.1.1 Vraćanje početnih postavki (Reset All)
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku Reset All i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
81
6
6.2
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Smart Eco Saving
Funkcija Smart Eco Saving smanjuje potrošnju energije kontrolisanjem količine struje koju koristi
ekran monitora.



Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
Funkcija Game Mode će se automatski isključiti kada je omogućena funkcija Smart Eco
Saving.
Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
6.2.1 Konfigurisanje funkcije Smart Eco Saving
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku Smart Eco Saving i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy automatically
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Off
On
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO

Off: Deaktivirajte funkciju Smart Eco Saving.

On: Potrošnja energije će se automatski smanjiti za oko 10% u odnosu na trenutno
podešavanje. (Količina smanjenja potrošnje energije zavisi od svetline ekrana.)
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
82
6
6.3
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Off Timer Plus
Možete da podesite proizvod tako da se automatski isključi.
Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
6.3.1 Konfigurisanje funkcije Off Timer
Off Timer
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Off Timer Plus i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
4
5
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Off Timer i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Off Timer i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.
AUTO
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
83
6
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
6
7

Off: Deaktivirajte tajmer za isključivanje da se proizvod ne bi automatski isključivao.

On: Aktivirajte tajmer za isključivanje da bi se proizvod automatski isključivao.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
Turn Off After
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Off Timer Plus i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
4
5
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Off Timer i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku Turn Off After i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
Off Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer
Turn Off After
4h
AUTO
6
7
Pritisnite taster [
] da biste konfigurisali opciju Turn Off After.
Izabrana opcija će biti primenjena.

Tajmer za isključivanje može da se podesi u opsegu od 1 do 23 sata. Proizvod će se automatski
isključiti nakon navedenog broja sati.

Ova opcija je dostupna samo kad funkcija Off Timer ima postavku On.

Za proizvode za tržišta u nekim regionima Off Timer je podešen da se automatski aktivira 4
časa posle uključivanja proizvoda. To se radi u skladu sa propisima o napajanju. Ako ne želite
da se tajmer aktivira, idite na MENU → SETUP&RESET → Off Timer Plus i postavite Off
Timer na Off.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
84
6
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
6.3.2 Konfigurisanje funkcije Eco Timer
Eco Timer
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Off Timer Plus i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
4
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Eco Timer i pritisnite taster [
] na
] da biste prešli na opciju Eco Timer i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
5
Pritisnite taster [
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Eco Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Eco Timer
Eco Timer
Off
Eco Off After
On
Enable or disable
the Eco Timer.
AUTO

Off: Deaktivirajte eko-tajmer da biste onemogućili funkciju automatskog isključivanja.
Proizvod se neće isključiti u režimu za uštedu energije ako je ova funkcija deaktivirana.

On: Aktivirajte eko-tajmer da bi se proizvod automatski isključio kada u režimu za uštedu
energije provede navedeno vreme.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
85
6
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
6
7
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
Eco Off After
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Off Timer Plus i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
4
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Eco Timer i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
5
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku Eco Off After i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
Eco Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Eco Timer
Eco Off After
10m
AUTO
6
7
Pritisnite taster [
] da biste konfigurisali opciju Eco Off After.
Izabrana opcija će biti primenjena.


Eko-tajmer može da se podesi između 10 i 180 minuta. Proizvod će se automatski isključiti
nakon što istekne navedeno vreme.
Ova opcija je dostupna samo kad funkcija Eco Timer ima postavku On.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
86
6
6.4
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
PC/AV Mode
Podesite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će biti povećana. Ova opcija je korisna prilikom gledanja
filma.

Ova funkcija ne podržava analogni režim.

Isporučuje se samo uz modele koji koriste format 16:9 ili 16:10.

Ako je monitor (kada se koristi DVI/HDMI/DP veza) u režimu za uštedu energije ili je na ekranu
prikazana poruka Check Signal Cable, pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali meni na
ekranu (OSD).
Možete da izaberete PC ili AV.
Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.

6.4.1 Konfigurisanje funkcije PC/AV Mode
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PC/AV Mode i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650XW / S24E650DW / S27E650D / S27E650X
PC/AV Mode
PC/AV Mode
DVI
PC
DisplayPort
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
DVI
DisplayPort
PC
AV
AUTO
AUTO
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
87
6
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
S22E450F / S24E450F
PC/AV Mode
PC/AV Mode
DVI
PC
HDMI
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
PC
HDMI
AV
AUTO
AUTO
S23E650K
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
PC
HDMI
AV
DVI PC
AUTO
S24E650MW
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
PC
DVI
AV
AUTO
S24E650PL
PC/AV Mode
PC/AV Mode
HDMI
PC
DisplayPort
AV
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
HDMI
DisplayPort
DVI PC
PC
AV
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
AUTO
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
88
6
6.5
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Key Repeat Time
Kontrolišite brzinu odziva tastera kada se on pritisne.
Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
6.5.1 Konfigurisanje funkcije Key Repeat Time
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Key Repeat Time i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
Off Timer Plus
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
1 sec
2 sec
Acceleration
Auto
No Repeat
AUTO

Moguće je izabrati stavke Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako se izabere opcija No Repeat,
komanda se odaziva samo jednom kada se pritisne taster.
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
89
6
6.6
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Source Detection
Aktivirajte funkciju Source Detection.
Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
6.6.1 Konfigurisanje funkcije Source Detection
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Source Detection i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Auto
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

Auto: Ulazni signal se automatski prepoznaje.

Manual: Ručno izaberite ulazni signal.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
90
7
7.1
Meni INFORMATION i drugi meniji
Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.
INFORMATION
Prikažite trenutni ulazni signal, frekvenciju i rezoluciju.
7.1.1 Prikaz menija INFORMATION
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju INFORMATION. Pojaviće se trenutni ulazni
signal, frekvencija i rezolucija.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DVI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
HDMI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DisplayPort
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
Prikazane stavke menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
7 Meni INFORMATION i drugi meniji
91
7
7.2
Meni INFORMATION i drugi meniji
Konfigurisanje opcija Brightness, Contrast i Sharpness
sa početnog ekrana
Prilagodite postavku Brightness, Contrast i Sharpness pomoću tastera [
] na početnom ekranu
(kada nije prikazan OSD meni).
Brightness :

SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright postavljena u režim Dynamic Contrast.

Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Smart Eco Saving.

Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
Contrast :


SAMSUNG
Ova opcija nije dostupna kad je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.
Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.
Sharpness:


1
SAMSUNG
Ova opcija nije dostupna kad je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.
Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda (kada nije prikazan nijedan ekran sa
menijem) da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [
]. Prikazaće se sledeći
ekran.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
Pritisnite taster [
] da biste se prebacivali između postavki Brightness, Contrast i
Sharpness.
3
Prilagodite postavku Brightness, Contrast i Sharpness pomoću dugmadi [
].
Podrazumevana osvetljenost može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.
7 Meni INFORMATION i drugi meniji
92
7
7.3
Meni INFORMATION i drugi meniji
Konfigurisanje postavke Volume na početnom ekranu
Prilagodite stavku Volume tako što ćete pritisnuti dugme [
1
] kada je prikazan vodič za dugmad.
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda (kada nije prikazan nijedan ekran sa
menijem) da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite [
2
Pritisnite taster [
].
] da biste se prebacivali između postavki Brightness, Contrast i Volume.
Prikazaće se sledeći ekran.
Contrast
Volume
10
Brightness
3
Prilagodite postavku Volume pomoću dugmadi [


].
Primenljivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi
proizvod.
7 Meni INFORMATION i drugi meniji
93
8
8.1
Instalacija softvera
MultiScreen
MultiScreen
Funkcija "MultiScreen" omogućava korišćenje monitora uz deljenje ekrana na više delova.
8.1.1 Instalacija softvera
1
2
Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
Odaberite program za podešavanje funkcije "MultiScreen".
Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put
kliknite na datoteku za instalaciju programa "MultiScreen" na CD-u.
3
4
Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na "Next".
Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.

Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.

Ikona programa "MultiScreen" možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog
sistema i specifikacija proizvoda.

Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite taster F5.
Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa ("MultiScreen")
Na instalaciju programa "MultiScreen" može uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.
Sistemski zahtevi
Operativni sistem

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista, 32-bitna

Windows 7, 32-bitni

Windows 8, 32-bitni
Za korišćenje programa "MultiScreen" preporučuje se operativni sistem Windows 2000 ili noviji.
8 Instalacija softvera
94
8
Instalacija softvera
Hardver

Najmanje 32 MB memorije

Najmanje 60 MB slobodnog prostora na čvrstom disku
8.1.2 Uklanjanje softvera
Kliknite na Start, izaberite Podešavanja/Kontrolna tabla, a zatim dvaput kliknite na Dodaj ili ukloni
programe.
Izaberite "MultiScreen "iz spiska programa, a zatim kliknite na dugme Dodaj/izbriši.
8 Instalacija softvera
95
9
9.1
Vodič za rešavanje problema
Šta je potrebno da uradite pre nego što se obratite
korisničkoj službi kompanije Samsung
9.1.1 Testiranje proizvoda
Pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung, testirajte proizvod na sledeći način.
Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj službi kompanije Samsung.
Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.
Ako je ekran isključen, a indikator napajanja trepće iako je proizvod ispravno povezan sa računarom,
izvršite samostalni dijagnostički test.
1
2
3
4
Isključite računar i proizvod.
Iskopčajte kabl iz proizvoda.
Uključite proizvod.
Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, proizvod ispravno funkcioniše.
Ako je ekran i dalje prazan, proverite računarski sistem, video kontroler i kabl.
9.1.2 Provera rezolucije i frekvencije
Za režim koji premašuje podržanu rezoluciju (pogledajte "10.8 Tabela standardnih signalnih režima")
nakratko će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
9.1.3 Proverite sledeće.
Problemi sa instalacijom (PC režim)
Problemi
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.
Rešenja
Proverite da li je kabl između proizvoda i
računara ispravno povezan i da li su konektori
dobro legli. (Pogledajte "2.2 Povezivanje i
korišćenje računara")
9 Vodič za rešavanje problema
96
9
Vodič za rešavanje problema
Problemi sa ekranom
Problemi
Rešenja
LED indikator napajanja je isključen. Ekran ne
može da se uključi.
Proverite da li je kabl za napajanje ispravno
povezan. (Pogledajte "2.2 Povezivanje i
korišćenje računara")
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable.
Proverite da li je kabl ispravno povezan sa
proizvodom. (Pogledajte "2.2 Povezivanje i
korišćenje računara")
Proverite da li je uređaj koji je povezan sa
proizvodom uključen.
Prikazaće se poruka Not Optimum Mode.
Ova poruka se pojavljuje kada signal sa grafičke
kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili
frekvenciju za proizvod.
Promenite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju
tako da odgovaraju performansama proizvoda u
skladu sa tabelom standardnog signalnog
režima (stranica 110).
Slika na ekranu je izobličena.
Proverite vezu kabla sa proizvodom (pogledajte
"2.2 Povezivanje i korišćenje računara")
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je
zamućena.
Prilagodite opcije Coarse (stranica 70) i Fine
(stranica 71).
Uklonite dodatnu opremu (produžni video kabl
itd.) i pokušajte ponovo.
Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni
nivo.
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili
dvostruke slike.
Proverite da li su rezolucija i frekvencija za
računar unutar opsega rezolucija i frekvencija
kompatibilnih sa proizvodom. Zatim, po potrebi,
promenite postavke tako što ćete kao referencu
koristiti tabelu standardnih signalnih režima
(stranica 110) u ovom priručniku i meni
INFORMATION na proizvodu.
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo
osvetljen.
Prilagodite opcije Brightness (stranica 54) i
Contrast (stranica 55).
Boje na ekranu nisu usaglašene.
Promenite postavke funkcije COLOR.
(Pogledajte " Konfigurisanje svetle nijanse")
Boje na ekranu imaju senku i izobličene su.
Promenite postavke funkcije COLOR.
(Pogledajte " Konfigurisanje svetle nijanse")
Bela boja nije u potpunosti bela.
Promenite postavke funkcije COLOR.
(Pogledajte " Konfigurisanje svetle nijanse")
9 Vodič za rešavanje problema
97
9
Vodič za rešavanje problema
Problemi
Na ekranu nema slike, a LED indikator
napajanja treperi na svakih 0,5–1 sekundi.
Rešenja
Proizvod je u režimu za uštedu energije.
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite
miš da biste se vratili na prethodni ekran.
Problemi sa zvukom
Problemi
Nema zvuka.
Rešenja
Proverite vezu audio kabla ili prilagodite jačinu
zvuka.
Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.
Podesite jačinu zvuka.
Ako se zvuk slabo čuje i nakon što ste ga
pojačali na maksimalni nivo, podesite jačinu
zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.
Problemi sa izvornim uređajem
Problemi
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni
signal.
Rešenja
Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni
signal, odnesite računar na servisiranje.
LED lampice na okviru proizvoda mogu biti vidljive u zavisnosti od ugla gledanja korisnika. Svetlo je
bezopasno za ljude i ne utiče na karakteristike i performanse proizvoda. Proizvod je bezbedan za
upotrebu.
9 Vodič za rešavanje problema
98
9
9.2
Vodič za rešavanje problema
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu da promenim
frekvenciju?
Odgovor
Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.
z
Windows XP: Izaberite stavke Kontrolna tabla
Prikaz
Postavke
Više opcija
Izgled i teme
Monitor, i prilagodite
stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.
z
Windows ME/2000: Izaberite stavke Kontrolna tabla
Postavke
Više opcija
Ekran
Monitor i prilagodite stavku
Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.
z
Windows Vista: Izaberite stavke Kontrolna tabla
personalizacija
Personalizacija
Više opcija za postavke
Izgled i
Postavke prikaza
Monitor i prilagodite stavku
Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.
z
Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla
personalizacija
opcija za postavke
Ekran
Izgled i
Rezolucija ekrana
Više
Monitor i prilagodite stavku Učestalost
osvežavanja u okviru Postavke monitora.
z
Windows 8: Izaberite stavke Postavke
Izgled i personalizacija
Ekran
Više opcija za postavke
Kontrolna tabla
Rezolucija ekrana
Monitor i prilagodite stavku
Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.
z
Windows 10: Izaberite Postavke
Napredne postavke za prikaz
Sistem
Ekran
Prikaz svojstava adaptera
Monitor, a zatim podesite Brzina osvežavanja ekrana u
okviru Postavke monitora.
9 Vodič za rešavanje problema
99
9
Vodič za rešavanje problema
Pitanje
Kako da promenim
rezoluciju?
Odgovor
z
z
z
z
z
z
Kako mogu da podesim
režim za uštedu energije?
z
z
z
z
z
z
Windows XP: Izaberite Kontrolna tabla
Izgled i teme
Prikaz
Postavke i podesite rezoluciju.
Windows ME/2000: Izaberite Kontrolna tabla
Postavke i podesite rezoluciju.
Prikaz
Windows Vista: Izaberite Kontrolna tabla
Izgled i
personalizacija
Personalizuj
Postavke prikaza i podesite
rezoluciju.
Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla
Izgled i
personalizacija
Prikaz
Podesi rezoluciju i podesite
rezoluciju.
Windows 8: Izaberite Postavke
Kontrolna tabla
Izgled i
personalizacija
Prikaz
Podesi rezoluciju, i podesite
rezoluciju.
Windows 10: Izaberite Postavke
Sistem
Ekran
Napredne postavke za prikaz i podesite rezoluciju.
Windows XP: Režim za uštedu energije možete da podesite ako
izaberete Kontrolna tabla
Izgled i teme
Ekran
Postavke čuvara ekrana
Opcije napajanja ili pomoću
podešavanja BIOS-a na računaru.
Windows ME/2000: Režim za uštedu energije možete da podesite
ako izaberete Kontrolna tabla
Ekran
Postavke čuvara
ekrana
Opcije napajanja ili pomoću podešavanja BIOS-a na
računaru.
Windows Vista: Režim za uštedu energije možete da podesite ako
izaberete Kontrolna tabla
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara ekrana
Opcije napajanja ili
pomoću podešavanja BIOS-a na računaru.
Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako
izaberete Kontrolna tabla
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara ekrana
Opcije napajanja ili
pomoću podešavanja BIOS-a na računaru.
Windows 8: Režim za uštedu energije možete da podesite ako
izaberete Postavke
Kontrolna tabla
Izgled i
personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara ekrana
Opcije napajanja ili pomoću podešavanja BIOS-a na računaru.
Windows 10: Režim za uštedu energije možete da podesite ako
izaberete Postavke
Personalizacija
Zaključan ekran
Postavke za istek vremena ekrana
Napajanje i stanje
spavanja ili pomoću podešavanja BIOS-a na računaru.
Dodatna uputstva za prilagođavanje potražite u priručniku za korisnike računara ili grafičke kartice.
9 Vodič za rešavanje problema
100
10
Specifikacije
10.1 Opšte (S22E450F / S22E650D)
Naziv modela
Panel
S22E450F
Veličina
Klasa 22 (21,5 inča / 54,6 cm)
Površina
ekrana
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Veličina
piksela
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Napajanje
S22E650D
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V.
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni napon
može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Dimenzije
(Š x V x D) /
Težina
Bez postolja
504,3 x 301,9 x 55,4 mm
/ 3,26 kg
504,3 x 301,9 x 55,4 mm
/ 3,27 kg
Sa postoljem
Sa USB uređajem:
Sa USB uređajem:
Min.: 504,3 x 359,4 x 210,0 mm
/ 4,86 kg
Min.: 504,3 x 359,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Maks: 504,3 x 489,4 x 210,0 mm
/ 4,86 kg
Maks: 504,3 x 489,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Bez USB uređaja:
Bez USB uređaja:
Min.: 504,3 x 325,3 x 210,0 mm
/ 4,76 kg
Min.: 504,3 x 354,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Maks: 504,3 x 425,3 x 210,0 mm
/ 4,76 kg
Maks: 504,3 x 484,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
VESA interfejs za montažu
100,0 mm x 100,0 mm
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu.)
Zaštita
okoline
Rad
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlažnost vazduha: 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlažnost vazduha: 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play.
Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke monitora.
Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke
instalacije.
10 Specifikacije
101
10
Specifikacije
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude
svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.
Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
10 Specifikacije
102
10
Specifikacije
10.2 Opšte (S23E650D / S23E650K)
Naziv modela
Panel
S23E650D / S23E650K
Veličina
Klasa 23 (23,0 inča / 58,4 cm)
Površina
ekrana
509,184 mm (H) x 286,416 mm (V)
Veličina
piksela
0,2652 mm (H) x 0,2652 mm (V)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V.
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni
napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Dimenzije
(Š x V x D) /
Težina
Bez postolja
542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,69 kg
Sa postoljem
Sa USB uređajem:
Min.: 542,9 x 349,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Maks: 542,9 x 479,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Bez USB uređaja:
Min.: 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Maks: 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
VESA interfejs za montažu
100,0 mm x 100,0 mm
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu.)
Zaštita okoline
Rad
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlažnost vazduha: 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlažnost vazduha: 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play.
Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke monitora.
Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke
instalacije.
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude
svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.
Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
10 Specifikacije
103
10
Specifikacije
10.3 Opšte (S24E450F)
Naziv modela
Panel
S24E450F
Veličina
Klasa 24 (24 inča / 60,9 cm)
Površina
ekrana
531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
Veličina
piksela
0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V.
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni
napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Dimenzije
(Š x V x D) /
Težina
Bez postolja
565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg
Sa postoljem
Sa USB uređajem:
Min.: 565,4 x 361,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Maks: 565,4 x 491,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Bez USB uređaja:
Min.: 565,4 x 356,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Maks: 565,4 x 486,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
VESA interfejs za montažu
100,0 mm x 100,0 mm
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu.)
Zaštita okoline
Rad
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlažnost vazduha: 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlažnost vazduha: 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play.
Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke monitora.
Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke
instalacije.
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude
svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.
Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
10 Specifikacije
104
10
Specifikacije
10.4 Opšte (S24E650PL / S24E650XL)
Naziv modela
Panel
S24E650PL / S24E650XL
Veličina
Klasa 24 (23,6 inča / 59,8 cm)
Površina
ekrana
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Veličina
piksela
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V.
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni
napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Dimenzije
(Š x V x D) /
Težina
Bez postolja
554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,97 kg
Sa postoljem
Sa USB uređajem:
Min.: 554,6 x 357,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Maks: 554,6 x 487,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Bez USB uređaja:
Min.: 554,6 x 352,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Maks: 554,6 x 482,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
VESA interfejs za montažu
100,0 mm x 100,0 mm
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu.)
Zaštita okoline
Rad
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlažnost vazduha: 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlažnost vazduha: 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play.
Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke monitora.
Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke
instalacije.
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude
svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.
Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
10 Specifikacije
105
10
Specifikacije
10.5 Opšte (S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW)
Naziv modela
Panel
S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW
Veličina
Klasa 24 (24,0 inča / 61,1 cm)
Površina
ekrana
518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)
Veličina
piksela
0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V.
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni
napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Dimenzije
(Š x V x D) /
Težina
Bez postolja
554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg
Sa postoljem
Sa USB uređajem:
Min.: 554,8 x 387,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Maks: 554,8 x 517,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Bez USB uređaja:
Min.: 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Maks: 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
VESA interfejs za montažu
100,0 mm x 100,0 mm
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu.)
Zaštita okoline
Rad
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlažnost vazduha: 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlažnost vazduha: 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play.
Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke monitora.
Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke
instalacije.
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude
svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.
Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
10 Specifikacije
106
10
Specifikacije
10.6 Opšte (S27E650D / S27E650X)
Naziv modela
Panel
S27E650D / S27E650X
Veličina
Klasa 27 (27,0 inča / 68,5 cm)
Površina
ekrana
597,9 mm (H) x 336,3 mm (V)
Veličina
piksela
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V.
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni
napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Dimenzije
(Š x V x D) /
Težina
Bez postolja
639,0 x 378,1 x 57,6 mm / 5,20 kg
Sa postoljem
Sa USB uređajem:
Min.: 639,0 x 402,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Maks: 639,0 x 532,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Bez USB uređaja:
Min.: 639,0 x 397,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Maks: 639,0 x 527,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
VESA interfejs za montažu
100,0 mm x 100,0 mm
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu.)
Zaštita okoline
Rad
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlažnost vazduha: 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlažnost vazduha: 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play.
Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke monitora.
Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke
instalacije.
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude
svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.
Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
10 Specifikacije
107
10
Specifikacije
10.7 Ušteda energije
Funkcija uštede energije na ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije tako što isključuje ekran i
uključuje treptanje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tokom određenog perioda.
Napajanje se ne isključuje u režimu za uštedu energije. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo
koji taster na tastaturi ili pomerite miš. Režim za uštedu energije je dostupan samo kada je proizvod
povezan sa računarom koji poseduje funkciju za uštedu energije.
Ušteda energije
Normalan rad
Režim za uštedu
energije
Isključeno napajanje
(dugme za napajanje)
Indikator napajanja
Uključeno
Treperi
Isključeno
Tipično 24 W
Tipično 0,3 W
Tipično 22 W
Tipično 0,3 W
Tipično 23 W
Tipično 0,3 W
Tipično 25 W
Tipično 0,3 W
Tipično 25 W
Tipično 0,3 W
Tipično 25 W
Tipično 0,3 W
Tipično 25 W
Tipično 0,3 W
Tipično 30 W
Tipično 0,3 W
Tipično 32 W
Tipično 0,3 W
Tipično 30 W
Tipično 0,3 W
Tipično 26 W
Tipično 0,3 W
Tipično 28 W
Tipično 0,3 W
Potrošnja energije
(S22E450F)
Potrošnja energije
(S22E650D)
Potrošnja energije
(S23E650D)
Potrošnja energije
(S23E650K)
Potrošnja energije
(S24E450F)
Potrošnja energije
(S24E650PL)
Potrošnja energije
(S24E650XL)
Potrošnja energije
(S24E650DW)
Potrošnja energije
(S24E650MW)
Potrošnja energije
(S24E650XW)
Potrošnja energije
(S27E650D)
Potrošnja energije
(S27E650X)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
Manje od 0,005 W
(režim 0 W)
10 Specifikacije
108
10
Specifikacije


Prikazani nivo potrošnje energije može da se razlikuje u zavisnosti od radnih uslova ili promene
postavki. (S**E450**& S**E650** model sa Isključivanje (dugme napajanja) : Manje od 0,005 W
(režim 0 W). Režim 0 W označava da proizvod ne prima spoljne komande. Potrošnja energije je
veća kada proizvod prima spoljnu komandu, kao što je signal od programa Magic Rotation.)
Da biste smanjili potrošnju energije na 0, iskopčajte kabl za napajanje. Isključite kabl za
napajanje ako ne nameravate da koristite proizvod duži vremenski period (tokom odmora itd.)
10 Specifikacije
109
10
Specifikacije
10.8 Tabela standardnih signalnih režima

Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu
rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike. Zbog toga
rezolucija koja se razlikuje od navedene može da umanji kvalitet slike. Da biste to izbegli,
preporučuje se da izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za veličinu ekrana vašeg proizvoda.

Proverite frekvenciju nakon što običan monitor (povezan sa računarom) zamenite LCD
monitorom. Ako LCD monitor ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promenite vertikalnu
frekvenciju na 60 Hz na običnom monitoru, pre nego što ga zamenite LCD monitorom.
Sinhronizacija
Naziv
modela
Horizontalna
frekvencija
Rezolucija
Vertikalna
frekvencija
Optimalna rezolucija
Maksimalna
rezolucija
56 – 75 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
56 – 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
S22E450F
S22E650D
S23E650K
S23E650D
S24E450F
S24E650XL
S24E650PL
30 – 81 kHz
S27E650D
S27E650X
S24E650DW
S24E650MW
S24E650XW
Ako se signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima prenosi sa računara, ekran će se
automatski prilagoditi. Ako signal koji se emituje sa računara ne spada u ove signalne režime, može
da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u
skladu sa sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.
10 Specifikacije
110
10
Specifikacije
S22E450F / S22E650D / S23E650D / S23E650K / S24E450F / S24E650PL / S24E650XL / S27E650D
/ S27E650X
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacije
111
10
Specifikacije
S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200RB
74,038
59,950
154,000
+/-

Horizontalna frekvencija
Vreme potrebno za skeniranje jedne linije od leve do desne strane ekrana naziva se
horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija.
Horizontalna frekvencija meri se u kilohercima (kHz).

Vertikalna frekvencija
Ponavljanje iste slike desetinama puta u sekundi omogućava vam prikazivanje prirodnih slika.
Frekvencija ponavljanja naziva se „vertikalna frekvencija“ ili „učestalost osvežavanja“ i meri se u
Hz.
10 Specifikacije
112
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)
Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim
slučajevima.
Nije u pitanju kvar proizvoda
Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.

Ako serviser daje uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagođava opcije bez
rasklapanja proizvoda.

Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja. (Internet, antena, žični signal itd.)

Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije kupljenog
proizvoda.

Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.

Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.

Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.

Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.

Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.

Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće ili na
mreži.
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom klijenta
Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.
Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:

spoljni udarac ili pad.

Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.

Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili partnera
preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.

Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.

Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.

Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.
Ostalo

Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)
Dodatak
113
Dodatak

Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator,
lampica, filter, traka itd.)
Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti naknada za
pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.
Dodatak
114
Dodatak
Ispravno odlaganje
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske
opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i
njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu
zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste
sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga
reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili
lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji
mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se
mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year
warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model
you purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Dodatak
115
Dodatak
Terminologija
OSD (prikaz na ekranu)
Prikaz na ekranu (OSD) omogućava vam da konfigurišete postavke na ekranu da biste
optimizovali kvalitet slike prema potrebama. Omogućava vam da promenite svetlinu ekrana,
nijansu, veličinu i mnoge druge postavke pomoću menija prikazanih na ekranu.
Gama
Meni za gamu prilagođava skalu sivih tonova koja predstavlja srednje nijanse na ekranu.
Prilagođavanje svetline osvetljava ceo ekran, ali prilagođavanje game posvetljava samo srednju
svetlinu.
Skala sivih tonova
Skala predstavlja nivoe intenziteta boje koji pokazuju varijacije promene boje od tamnih oblasti ka
svetlijim oblastima na ekranu. Promene svetline ekrana se izražavaju varijacijama crne i bele, a
skala sivih tonova se odnosi na srednju oblast između crne i bele. Promena skale sivih tonova
putem prilagođavanja game promeniće srednju svetlinu ekrana.
Brzina skeniranja
Brzina skeniranja ili učestalost osvežavanja predstavlja učestalost osvežavanja ekrana. Podaci
ekrana se prenose dok se osvežava kako bi se prikazala slika iako to osvežavanje nije vidljivo
golim okom. Broj osvežavanja ekrana se naziva brzina skeniranja i meri se u Hz. Brzina skeniranja
od 60 Hz znači da se ekran osvežava 60 puta u sekundi. Brzina skeniranja ekrana zavisi od
performansi grafičkih kartica u računaru i monitora.
Horizontalna frekvencija
Znakovi ili slike prikazani na ekranu monitora sastoje se od brojnih tačaka (piksela). Pikseli se
prenose u horizontalnim linijama koje se zatim vertikalno raspoređuju da bi se kreirala slika.
Horizontalna frekvencija se meri u kHz i predstavlja broj prenosa horizontalnih linija po sekundi i
njihovog prikaza na ekranu monitora. Horizontalna frekvencija od 85 znači da se horizontalne linije
koje čine sliku prenose 85000 puta po sekundi. Horizontalna frekvencija se označava kao 85 kHz.
Vertikalna frekvencija
Jednu sliku čine brojne horizontalne linije. Vertikalna frekvencija se meri u Hz i predstavlja broj
slika koje je moguće kreirati u sekundi putem tih horizontalnih linija. Vertikalna frekvencija od 60
znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Vertikalna frekvencija se naziva i „učestalost
osvežavanja“ i utiče na treperenje ekrana.
Dodatak
116
Dodatak
Rezolucija
Rezolucija je broj horizontalnih i vertikalnih piksela koji čine ekran. Rezolucija označava nivo
detalja prikaza.
Viša rezolucija prikazuje veću količinu informacija na ekranu i pogodna je za izvršavanje više
zadataka istovremeno.
Na primer, rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1920 horizontalnih piksela (horizontalna
rezolucija) i 1080 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).
Plug & Play
Funkcija Plug & Play omogućava automatsku razmenu informacija između monitora i računara da
bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.
Monitor koristi VESA DDC (međunarodni standard) za izvršavanje funkcije Plug & Play.
Dodatak
117
Indeks
A
K
Autorska prava 8
Kontrast 55
B
M
Bezbednosne mere predostrožnosti 11
Mod igranja 58
MultiScreen 94
C
Crvena 72
N
Nijansa boje 75
Č
Čišćenje 9
O
Odgovornost za uslugu plaćanja trošak za
klijente 113
D
Delovi 22
Off Timer Plus 83
Opšte 101
Osvetljenost 54
F
Oštrina 56
Fino 71
Otkrivanje izvora 90
G
P
Gama 76
Pametna ekološki prihvatljiva ušteda 82
Grubo 70
PC/AV režim 87
Pitanja i odgovori 99
H
HDMI nivo crne boje 66
Plava 74
Ponavljanje za tastere 89
Povezivanje i korišćenje računara 44
I
Pravilno držanje tela prilikom upotrebe
proizvoda 19
INFORMACIJE 91
Pre povezivanja 43
Instalacija 37
Prikaži vreme 79
Ispravno odlaganje 115
R
J
Resetovanje svih postavki 81
Jezik 77
Režim za zaštitu očiju 57
Indeks
118
Indeks
S
SAMSUNG MAGIC Angle 61
SAMSUNG MAGIC Bright 59
SAMSUNG MAGIC Upscale 63
Š
Šta je potrebno da uradite pre nego što se
obratite korisničkoj službi kompanije
Samsung 96
T
Tabela standardnih signalnih režima 110
Terminologija 116
Transparentnost 80
U
Ušteda energije 108
V
Veličina slike 64
Vreme odziva 67
Z
Zelena 73
Indeks
119
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement