Samsung 27" WQHD Poslovni monitor sa minimalnim okvirom s27h850 Uputstvo za upotrebu

Samsung 27" WQHD Poslovni monitor sa minimalnim okvirom s27h850 Uputstvo za upotrebu
Korisnički priručnik
S*H85*
Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja,
radi poboljšanja performansi.
Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.
Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung Electronics se
zabranjuje.
Žigovi koji nisu u vlasništvu kompanije Samsung Electronics pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
••
Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
‒‒ (a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
‒‒ (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
••
Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
Sadržaj
Pre upotrebe proizvoda
Uklanjanje postolja (S27H850QF* / S27H851QF*) 22
Bezbedan prostor za instalaciju
Mere predostrožnosti za skladištenje
4
4
Bezbednosne mere predostrožnosti
Čišćenje
Struja i bezbednost
Instalacija
Rad
4
5
5
6
7
Priprema
Delovi
9
Kontrolna tabla
9
Vodič za direktne tastere
10
Vodič za funkcijske tastere
11
Menjanje postavki Brightness, Contrast i
13
Eye Saver Mode
Menjanje postavke Volume
13
Druga strana
14
Podešavanje nagiba i visine proizvoda
15
Rotiranje ekrana monitora
15
Uređaj za zaštitu od krađe
16
Mere predostrožnosti za pomeranje monitora
16
Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog
postolja (S24H850QF* / S24H851QF*)
17
Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog
postolja (S27H850QF* / S27H851QF*)
18
Instalacija
19
Montaža postolja (S24H850QF* / S24H851QF*) 19
Montaža postolja (S27H850QF* / S27H851QF*) 20
Uklanjanje postolja (S24H850QF* / S24H851QF*) 21
Povezivanje i korišćenje
izvornog uređaja
Pročitajte tekst u nastavku pre instaliranja
monitora.
23
Povezivanje i upotreba računara
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
Povezivanje pomoću USB kabla Tip C
Povezivanje pomoću DP kabla
Povezivanje slušalica
23
23
24
24
25
25
Povezivanje spoljnog monitora
Povezivanje pomoću DP kabla
25
25
Povezivanje proizvoda sa računarom kao USB
čvorišta
26
Povezivanje računara sa proizvodom
26
Korišćenje proizvoda kao USB čvorišta
26
Organizovanje povezanih kablova (S24H850QF* /
S24H851QF*)
28
Organizovanje povezanih kablova (S27H850QF* /
S27H851QF*)
29
Podešavanje ekrana
SAMSUNG MAGIC Bright
32
Brightness
33
Contrast
33
Sharpness
33
Color
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
34
HDMI Black Level
34
Eye Saver Mode
34
Game Mode
34
Response Time
34
Picture Size
35
Screen Adjustment
35
Konfigurisanje postavki opcije PIP/PBP
PIP/PBP Mode
36
Priključivanje na izvor napajanja
30
Size
37
Ispravan položaj za upotrebu proizvoda
31
Position
37
Instalacija upravljačkog programa
31
Sound Source
37
Podešavanje optimalne rezolucije
31
Source
38
Picture Size
38
2
Sadržaj
Contrast
39
Podešavanje postavki OSD
(prikaz na ekranu)
Information
48
Instalacija softvera
Transparency
40
Language
40
Display Time
40
Easy Setting Box
Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom
programa
Sistemski zahtevi
49
49
49
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za
klijente)
56
Nije u pitanju kvar proizvoda
56
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom
klijenta
56
Ostalo
56
Extended warranty
57
Vodič za rešavanje problema
Podešavanje i uspostavljanje
početnih vrednosti
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za korisničku
službu
50
Testiranje proizvoda
50
Provera rezolucije i frekvencije
50
Proverite sledeće.
50
DisplayPort Ver.
41
DP OUT
Implementacija funkcije DP OUT (MST/SST)
42
42
FreeSync
45
Smart ECO Saving
47
Off Timer Plus
47
PC/AV Mode
47
Opšte
53
Source Detection
48
Tabela za standardni signalni režim
54
Key Repeat Time
48
Power LED On
48
Reset All
48
Pitanja i odgovori
52
Specifikacije
3
Poglavlje 01
Pre upotrebe proizvoda
Bezbedan prostor za instalaciju
Bezbednosne mere predostrožnosti
Obezbedite dovoljno prostora oko proizvoda za ventilaciju. Povećanje unutrašnje temperature
proizvoda može da dovede do požara ili oštećenja proizvoda. Prilikom instalacije proizvoda obavezno
ostavite dole prikazanu količinu prostora ili više.
――Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
Pažnja
Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja
svojine.
10 cm
10 cm
10 cm
Upozorenje
10 cm
10 cm
Mere predostrožnosti za skladištenje
Na površini modela sa visokim sjajem mogu da se pojave bele fleke ako se u blizini koristi ultrasonični
talasni ovlaživač.
――Obratite se najbližem Samsung centru za korisničku službu ako želite da očistite unutrašnjost proizvoda
(biće vam naplaćeno servisiranje).
Nemojte pritiskati ekran monitora šakama ili drugim predmetima. Postoji opasnost od oštećivanja
ekrana.
4
Čišćenje
――Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebati.
――Pri čišćenju izvršite sledeće korake.
Struja i bezbednost
Upozorenje
1 Isključite proizvod i računar.
•• Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.
2 Iskopčajte kabl za napajanje iz proizvoda.
•• Nemojte koristiti više proizvoda sa jednom utičnicom.
――Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim rukama. U suprotnom, može doći do
električnog udara.
3 Obrišite monitor čistom, mekom i suvom tkaninom.
‒‒ Ne koristite sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol, razređivač ili aktivne površinske supstance
pri čišćenju monitora.
‒‒ Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.
4 Ovlažite meku i suvu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste obrisali spoljašnjost proizvoda.
5 Povežite kabl za napajanje sa proizvodom kada završite sa čišćenjem.
6 Uključite proizvod i računar.
•• Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama.
•• Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.
•• Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom (samo izolovani uređaji tipa 1).
•• Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Pazite da ne ostavite kabl za napajanje ispod
nekog teškog predmeta.
•• Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.
•• Očistite prašinu oko priključaka utikača ili utičnice suvom tkaninom.
Pažnja
•• Ne iskopčavajte kabl za napajanje dok se proizvod koristi.
•• Koristite samo kabl za napajanje koji Samsung isporučuje uz vaš proizvod. Ne koristite kabl za
napajanje sa drugim proizvodima.
•• Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih smetnji.
‒‒ Kada dođe do problema, neophodno je isključiti kabl za napajanje da bi se prekinulo napajanje
proizvoda.
•• Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.
5
Instalacija
Upozorenje
Pažnja
•• Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne postavljajte proizvod u blizini
izvora toplote.
•• Nemojte da ispustite proizvod pri premeštanju.
•• Ne postavljajte proizvod u loše provetrenim prostorima kao što su police za knjige ili ormari.
•• Postavite proizvod najmanje na 10 cm udaljenosti od zida kako biste omogućili ventilaciju.
•• Držite plastično pakovanje izvan domašaja dece.
‒‒ Deca mogu da se uguše.
•• Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu policu, nagnutu
površinu itd.).
‒‒ Proizvod može da padne i ošteti se i/ili dovede do povrede.
‒‒ Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da ošteti proizvod ili dovede do
požara.
•• Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi (curenje vode itd.), ulju ili
dimu.
•• Ne spuštajte proizvod na prednji deo.
•• Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica prednjeg dela proizvoda
ne štrči.
‒‒ Proizvod može da padne i ošteti se i/ili dovede do povrede.
‒‒ Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.
•• Pažljivo spustite proizvod.
‒‒ Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
•• Postavljanje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikoj količini fine prašine,
hemijskih supstanci, ekstremnim temperaturama ili velikoj količini vlage, odnosno na mestu gde bi
proizvod trebalo neprekidno da radi duže vreme) može ozbiljno da utiče na njegov rad.
‒‒ Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu ako želite da instalirate proizvod na
takvom mestu.
•• Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima kao što je šporet.
‒‒ Životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do požara.
•• Nemojte postavljati proizvod u domašaju male dece.
‒‒ Proizvod može da padne i povredi decu.
•• Jestivo ulje (kao što je sojino ulje) može da ošteti ili izmeni proizvod. Držite proizvod podalje od
zagađivanja uljem. Nemojte instalirati niti koristiti proizvod u kuhinji ili blizu kuhinjskog šporeta.
6
Rad
Upozorenje
•• U proizvodu postoji visoka voltaža. Nikad nemojte sami rastavljati, popravljati ili menjati proizvod.
‒‒ U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za korisničku službu.
•• Da biste pomerili proizvod, prvo iskopčajte sve kablove iz njega zajedno sa kablom za napajanje.
•• Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah iskopčajte kabl za napajanje i
obratite se Samsung centru za korisničku službu.
•• Ne dozvolite deci da hvataju proizvod ili da se penju na njega.
•• Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili lako zapaljive predmete
(papir, šibice itd.) u proizvod (putem otvora ili ulaznih/izlaznih portova).
‒‒ Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje ako u proizvod dopru voda ili
druge strane supstance. Zatim se obratite Samsung centru za korisničku službu.
•• Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili metalne predmete na
proizvod.
‒‒ Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje ako u proizvod dopru voda ili
druge strane supstance. Zatim se obratite Samsung centru za korisničku službu.
‒‒ Deca mogu da se povrede ili ozbiljno ozlede.
•• Ako ispustite proizvod ili se ošteti spoljno kućište, isključite napajanje i iskopčajte kabl za
napajanje. Zatim se obratite Samsung centru za korisničku službu.
‒‒ Neprekidna upotreba može da dovede do požara ili električnog udara.
•• Ne stavljajte teške predmete ili stvari koje deca vole (igračke ili slatkiše) na proizvod.
‒‒ Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju da dohvate igračke ili slatkiše
što može da dovede do ozbiljne povrede.
•• Tokom grmljavina ili oluje, isključite proizvod iz struje i sklonite kabl za napajanje.
•• Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.
•• Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.
•• Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah provetrite prostoriju.
•• Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.
•• Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance u blizini proizvoda.
•• Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.
‒‒ Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
7
Pažnja
•• Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe do „sagorevanja“
ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.
‒‒ Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, aktivirajte režim za uštedu energije
ili čuvar ekrana sa pokretnim slikama.
•• Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod u dužem vremenskom
periodu (odmor itd.).
‒‒ Prikupljena prašina u kombinaciji sa toplotom može da dovede do požara, električnog udara ili
električnog varničenja.
•• Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.
‒‒ Može negativno uticati na vaš vid.
•• Nemojte držati proizvod naopačke ili ga pomerati držeći ga za postolje.
‒‒ Proizvod može da padne i ošteti se ili dovede do povrede.
•• Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu može negativno da utiče na
vaš vid.
•• Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.
•• Odmarajte oči duže od 5 minuta ili gledajte udaljene predmete na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.
•• Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom periodu jer će postati vreo.
•• Male delove pribora čuvajte izvan domašaja dece.
•• Budite pažljivi pri prilagođavanju ugla proizvoda ili visine postolja.
‒‒ Možete da zaglavite i povredite šaku ili prst.
‒‒ Naginjanje proizvoda pod prevelikim uglom može da dovede do pada proizvoda i do povrede.
•• Ne postavljajte teške premete na proizvod.
‒‒ Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
•• Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.
‒‒ Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.
8
Poglavlje 02
Priprema
Delovi
Ikone
Opis
Višesmerno dugme koje pomaže pri navigaciji.
JOG dugme
Kontrolna tabla
•• Uključeno (dugme za napajanje): Isključeno
bez najave radi poboljšanja performansi.
LED napajanja
GORE
LED napajanja
•• Režim za uštedu energije: Treperi
•• Isključeno napajanje (dugme za napajanje): Uključeno
――Indikator napajanja može biti zamenjen promenom menija. (System
Power LED On) Stvarni modeli zbog funkcionalnih varijacija možda
nemaju ovu funkciju.
DESNO
LEVO
PRITISNI(ENTER)
se koristi za pomeranje naviše, naniže, nalevo ili nadesno, odnosno za
unos.
Ovaj LED predstavlja indikator statusa napajanja i funkcioniše kao
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene
JOG dugme
――Dugme JOG se nalazi na zadnjoj levoj strani proizvoda. Dugme može da
Vodič za funkcijske tastere
DOLE
Pritisnite dugme JOG kad se ekran uključi. Pojaviće se vodič za
funkcijske tastere. Da biste pristupili meniju na ekranu dok je vodič
prikazan, ponovo pritisnite odgovarajuće dugme.
――Vodič za funkcijske tastere može se razlikovati u zavisnosti od funkcije
ili modela proizvoda. Pogledajte sâmi proizvod.
Return
Vodič za funkcijske tastere
9
Vodič za direktne tastere
――Ekran sa tasterskim prečicama (OSD meni) koji je prikazan u nastavku prikazuje se samo kada se uključi ekran monitora, kada se promeni rezolucija računara ili se promeni ulazni signal.
――Stranica sa funkcijskim tasterima prikazaće se ako je omogućen Eye Saver Mode.
: On
: Off
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
••
/
: Podesite opcije Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: Podesite opcije Volume.
••
: Prikažite Vodič za funkcijske tastere.
10
Vodič za funkcijske tastere
――Da biste pristupili glavnom meniju ili koristili druge stavke, pritisnite dugme JOG da biste prikazali Vodič za funkcijske tastere. Iz menija možete da izađete tako što ćete ponovo pritisnuti dugme JOG.
GORE/DOLE/LEVO/DESNO: Pomerite željenu stavku. Opis svake stavke pojavljuje se kad se promeni fokus.
PRITISNI(ENTER): Primeniće se izabrana opcija.
Return
Ikone
Opis
Izaberite stavku
da biste promenili ulazni signal tako što ćete pomeriti dugme JOG na ekranu vodiča za funkcijske tastere. Ako se ulazni signal promeni, u gornjem levom uglu
ekrana pojaviće se poruka.
Bira
pomeranjem JOG dugmeta na ekranu Vodiča za funkcijske tastere.
OSD (Prikaz na ekranu) funkcije monitora se pojavljuje.
Zaključavanje kontrole menija na ekranu: Zadržite trenutne postavke ili zaključajte OSD kontrolu da biste sprečili slučajne promene postavki.
Omogući/onemogući: Da biste zaključali/otključali OSD kontrolu, pritisnite dugme LEVO 10 sekundi kada se prikaže glavni meni.
――Ako je kontrola OSD zaključana, postavka Brightness i Contrast može da se prilagodi. PIP/PBP je dostupan.
Eye Saver Mode je dostupan. Information može da se prikaže.
Bira
pomeranjem JOG dugmeta na ekranu Vodiča za funkcijske tastere.
Potrebno je pritisnuti dugme kada se konfigurišu postavke za funkciju PIP/PBP.
Bira
da bi se monitor isključio pomeranjem JOG dugmeta na ekranu Vodiča za funkcijske tastere.
――Stvarni modeli zbog funkcionalnih varijacija, opcije Vodiča za funkcijske tastere će se razlikovati.
11
Kada monitor ne prikazuje ništa (tj. u režimu je uštede energije ili u režimu bez signala), 2 direktna
tastera za izvor i napajanje kontrole mogu se koristiti kao što je navedeno ispod.
JOG dugme
Režim uštede energije/režim bez signala
GORE
Promena izvora
Nadole
PRITISNI(ENTER) na 2 sekunde
Napajanje je isključeno
Kada monitor prikazuje glavni meni, JOG dugme može da se koristi kao u nastavku.
JOG dugme
Radnja
GORE/DOLE
Premestite opciju
Napustite glavni meni.
LEVO
Zatvorite podlistu bez čuvanja vrednosti.
Vrednost se smanjuje u klizaču.
DESNO
PRITISNI(ENTER)
Premestite na sledeću dubinu.
Vrednost se povećava u klizaču.
Premestite na sledeću dubinu.
Sačuvajte vrednost i zatvorite podlistu.
12
Menjanje postavki Brightness, Contrast i Eye Saver Mode
Menjanje postavke Volume
Ne možete da podesite Brightness, Contrast ili Eye Saver Mode pomeranjem dugmeta JOG naviše ili
naniže ako nije prikazan OSD meni.
Ne možete da podesite Volume pomeranjem dugmeta JOG nalevo ili nadesno ako nije prikazan OSD
meni.
Contrast
50
Volume
Off
Eye Saver Mode
Mute
Brightness
――Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
――Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
――Ako je kvalitet zvuka povezanog ulaznog uređaja slab, funkcija „Auto Mute“ na proizvodu može privremeno
da isključi zvuk ili da dovede do isprekidanog zvuka prilikom povezivanja slušalica ili zvučnika. Postavite
ulaznu jačinu zvuka za ulazni uređaj na najmanje 20% i kontrolišite jačinu zvuka pomoću kontrole za jačinu
zvuka (JOG dugme LEVO/DESNO) na proizvodu.
――Šta je to „Auto Mute“?
――Podrazumevana osvetljenost može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.
Eye Saver Mode
――Nije dostupno kada je režim PIP/PBP Mode postavljen na On.
Brightness
――Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija SAMSUNG Bright postavljena u režime Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eco Saving Plus.
Funkcija privremeno isključuje zvuk da bi se poboljšao kvalitet zvuka kada postoje jaki šumovi ili kada je
ulazni signal slab, obično zbog problema sa jačinom zvuka ulaznog uređaja.
――Da biste aktivirali funkciju Mute, pristupite ekranu kontrole Volume, a zatim koristite JOG dugme da biste
pomerili fokus nadole. Da biste deaktivirali funkciju Mute, pristupite ekranu kontrole Volume, a zatim
povećajte ili smanjite Volume.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
Contrast
――Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija SAMSUNG Bright u režimima Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.
――Ovaj meni nije dostupan kada je opcija PIP/PBP Mode podešena na On, a opcija Size na
(PBP režim).
13
Druga strana
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.
Priključak
Opis
Kabl za napajanje monitora priključite na priključak POWER IN sa zadnje strane proizvoda.
DP OUT
HDMI IN
DP IN
Povezuje se sa drugim proizvodom pomoću DP kabla.
Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.
Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
Povezuje se sa izvornim uređajem pomoću USB Type-C kabla. Kompatibilno sa USB kablom verzije 3.0 ili starije.
Povezivanje USB uređaja.
Povezuje se sa audio izlaznim uređajem kao što su slušalice.
14
Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Rotiranje ekrana monitora
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene
――Monitor možete da rotirate na sledeći način.
――Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene
bez najave radi poboljšanja performansi.
bez najave radi poboljšanja performansi.
-2,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Podesite ekran prateći smer strelice.
•• Rotirajte ekran u smeru kretanja kazaljke na satu dok ne bude potpuno vertikalan u odnosu na sto.
•• Monitor se može oštetiti ako rotirate ekran bez naginjanja ili nalevo.
•• Moguće je podesiti nagib i visinu monitora.
•• Uhvatite gornji središnji deo proizvoda i pažljivo podesite visinu.
•• Kada podešavate visinu postolja, možete čuti zvuk. Ovaj zvuk se stvara zato što kugla u postolju
klizi kada se podešava visina postolja. To je normalan zvuk, a ne kvar proizvoda.
15
Uređaj za zaštitu od krađe
Mere predostrožnosti za pomeranje monitora
――Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim mestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:
•• Nemojte nanositi direktan pritisak na ekran.
•• Nemojte držati ekran kada pomerate monitor.
1 Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
2 Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
•• Držite donje uglove ili ivice monitora kada ga
pomerate.
•• Nemojte da držite proizvod okrenut naopako
samo za postolje.
••
3 Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.
‒‒ Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.
‒‒ Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje
protiv krađe.
‒‒ Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem Interneta.
16
Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog
postolja (S24H850QF* / S24H851QF*)
――Isključite proizvod i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
1
2
A
•• Napomene
‒‒ Korišćenje zavrtnja čija je dužina veća od standardne može da dovede do oštećenja unutrašnjih
komponenti proizvoda.
‒‒ Dužina zavrtanja za montažu na zid koja nije u skladu sa VESA standardima može da se razlikuje
u zavisnosti od specifikacija.
‒‒ Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa VESA standardima. Nemojte da postavljate
komplet za montažu na zid ili stono postolje uz upotrebu prekomerne sile. Proizvod može
da se ošteti ili da padne i da izazove povrede. Kompanija Samsung neće biti odgovorna ni za
kakvo oštećenje ili povredu izazvanu korišćenjem neodgovarajućih zavrtanja ili postavljanjem
kompleta za montažu na zid/stonog postolja uz upotrebu prekomerne sile.
‒‒ Kompanija Samsung ne može se smatrati odgovornom ni za kakvo oštećenje ili povredu izazvanu
korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nije naveden ovde ili pokušajem samostalnog
instaliranja kompleta za montažu na zid.
‒‒ Da biste ovaj proizvod instalirali na zid, obavezno kupite komplet za montažu na zid koji je
moguće instalirati tako da bude udaljen 10 cm ili više od zida.
3
4
‒‒ Obavezno koristite komplet za montažu na zid koji je usklađen sa nacionalnim standardima.
‒‒ Da biste instalirali monitor koristeći nosač za zid, odvojte osnovu postolja od monitora.
Jedinica: mm
B
Naziv modela
S24H850QF* /
S24H851QF*
Ovde postavite komplet za montažu na zid ili stono postolje
Zidni nosač (opcija)
Specifikacije za otvor za VESA
zavrtnje (A * B) u milimetrima
100,0 x 100,0
Standardni zavrtanj
prečnik od 4,0 mm, razmak od
0,7 * dužina od 10,0 mm
Količina
4 kom.
――Komplet za montažu na zid nemojte postavljati dok je proizvod uključen. To može dovesti do povrede usled
strujnog udara.
Poravnajte žlebove i snažno pritegnite zavrtnje na nosaču na proizvodu sa odgovarajućim delovima na
kompletu za montažu na zid ili stonom postolju koje želite da montirate.
17
Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog
postolja (S27H850QF* / S27H851QF*)
――Isključite proizvod i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
1
2
A
•• Napomene
‒‒ Korišćenje zavrtnja čija je dužina veća od standardne može da dovede do oštećenja unutrašnjih
komponenti proizvoda.
‒‒ Dužina zavrtanja za montažu na zid koja nije u skladu sa VESA standardima može da se razlikuje
u zavisnosti od specifikacija.
‒‒ Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa VESA standardima. Nemojte da postavljate
komplet za montažu na zid ili stono postolje uz upotrebu prekomerne sile. Proizvod može
da se ošteti ili da padne i da izazove povrede. Kompanija Samsung neće biti odgovorna ni za
kakvo oštećenje ili povredu izazvanu korišćenjem neodgovarajućih zavrtanja ili postavljanjem
kompleta za montažu na zid/stonog postolja uz upotrebu prekomerne sile.
‒‒ Kompanija Samsung ne može se smatrati odgovornom ni za kakvo oštećenje ili povredu izazvanu
korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nije naveden ovde ili pokušajem samostalnog
instaliranja kompleta za montažu na zid.
‒‒ Da biste ovaj proizvod instalirali na zid, obavezno kupite komplet za montažu na zid koji je
moguće instalirati tako da bude udaljen 10 cm ili više od zida.
3
4
‒‒ Obavezno koristite komplet za montažu na zid koji je usklađen sa nacionalnim standardima.
‒‒ Da biste instalirali monitor koristeći nosač za zid, odvojte osnovu postolja od monitora.
Jedinica: mm
B
Naziv modela
S27H850QF* /
S27H851QF*
Ovde postavite komplet za montažu na zid ili stono postolje
Zidni nosač (opcija)
Specifikacije za otvor za VESA
zavrtnje (A * B) u milimetrima
100,0 x 100,0
Standardni zavrtanj
prečnik od 4,0 mm, razmak od
0,7 * dužina od 10,0 mm
Količina
4 kom.
――Komplet za montažu na zid nemojte postavljati dok je proizvod uključen. To može dovesti do povrede usled
strujnog udara.
Poravnajte žlebove i snažno pritegnite zavrtnje na nosaču na proizvodu sa odgovarajućim delovima na
kompletu za montažu na zid ili stonom postolju koje želite da montirate.
18
Instalacija
Montaža postolja (S24H850QF* / S24H851QF*)
――Pre sklapanja proizvoda, spustite ga na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.
――Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
1
Ubacite priključak za postolje u postolje, u pravcu
prikazanom na slici. Okrenite zavrtanj za spajanje
na dnu postolja do kraja, tako da bude potpuno
zategnut.
2
Stavite stiropor (jastuče) iz paketa na pod, a zatim
stavite proizvod na stiropor tako da bude okrenut
nadole, kao što prikazano na slici.
Ako stiropor nije dostupan, upotrebite debelu
prostirku za sedenje.
3
4
Postavite vrat postolja na zadnju stranu ekrana,
Okrenite stub postolja ekrana 90° u smeru kretanja
kao što je prikazano na slici. Kada postavite vrat
kazaljke da biste obezbedili da stub postolja ekrana
postolja, vodite računa da izdignuto dugme na
bude na svom mestu.
ekranu može da se umetne u žleb na vratu postolja.
5
Sklop postolja je kompletan.
- Pažnja
Nemojte da držite proizvod okrenut naopako samo za postolje.
19
Montaža postolja (S27H850QF* / S27H851QF*)
――Pre sklapanja proizvoda, spustite ga na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.
――Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
1
Ubacite priključak za postolje u postolje, u pravcu
prikazanom na slici. Okrenite zavrtanj za spajanje
na dnu postolja do kraja, tako da bude potpuno
zategnut.
2
Stavite stiropor (jastuče) iz paketa na pod, a zatim
stavite proizvod na stiropor tako da bude okrenut
nadole, kao što prikazano na slici.
Ako stiropor nije dostupan, upotrebite debelu
prostirku za sedenje.
3
4
Postavite vrat postolja na zadnju stranu ekrana,
Okrenite stub postolja ekrana 90° u smeru kretanja
kao što je prikazano na slici. Kada postavite vrat
kazaljke da biste obezbedili da stub postolja ekrana
postolja, vodite računa da izdignuto dugme na
bude na svom mestu.
ekranu može da se umetne u žleb na vratu postolja.
5
Sklop postolja je kompletan.
- Pažnja
Nemojte da držite proizvod okrenut naopako samo za postolje.
20
Uklanjanje postolja (S24H850QF* / S24H851QF*)
――Pre nego što uklonite postolje sa monitora, postavite monitor na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.
――Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
1
2
Postavite uređaj na čistu i ravnu površinu, kao što je
Podignite vrat postolja u smeru strelice kako biste ga
prikazano na slici. Pritisnite taster naviše i zadržite.
odvojili od ekrana.
Okrenite stub postolja ekrana 10° u smeru suprotnom od
kretanja kazaljke.
- Pažnja
- Pažnja
Nemojte pritiskati monitor nadole. Postoji opasnost od
oštećivanja monitora.
Nemojte da držite proizvod okrenut naopako samo za
postolje.
3
Odvrnite spojni zavrtanj u dnu osnove postolja, a potom
izvucite vrat postolja iz osnove postolja tako što ćete ga
povući u pravcu strelice, kao što je prikazano na slici.
21
Uklanjanje postolja (S27H850QF* / S27H851QF*)
――Pre nego što uklonite postolje sa monitora, postavite monitor na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.
――Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
1
2
Postavite uređaj na čistu i ravnu površinu, kao što je
prikazano na slici. Pritisnite taster naviše i zadržite.
Okrenite stub postolja ekrana 10° u smeru suprotnom
od kretanja kazaljke.
Podignite vrat postolja u smeru strelice kako biste ga
odvojili od ekrana.
- Pažnja
- Pažnja
Nemojte pritiskati monitor nadole. Postoji opasnost od
oštećivanja monitora.
Nemojte da držite proizvod okrenut naopako samo za
postolje.
3
Odvrnite spojni zavrtanj u dnu osnove postolja, a potom
izvucite vrat postolja iz osnove postolja tako što ćete ga
povući u pravcu strelice, kao što je prikazano na slici.
22
Poglavlje 03
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pročitajte tekst u nastavku pre instaliranja
monitora.
1 Proverite oblike na oba kraja kablova koji su isporučeni sa monitorom. Takođe proverite oblike i
položaje odgovarajućih portova na monitoru i spoljnim uređajima.
2 Pre nego što povežete signalne kablove, iskopčajte kablove za napajanje za monitor i spoljne
uređaje iz utičnica da biste sprečili oštećenje uređaja zbog kratkog spoja ili prevelike jačine struje.
3 Nakon što povežete sve signalne kablove, povežite kablove za napajanje za monitor i spoljne
uređaje sa utičnicama.
Povezivanje i upotreba računara
Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.
――Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
――Obezbeđeni portovi mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Uverite se da kablovi za napajanje za monitor i spoljne uređaje, kao što su računari i digitalni
prijemnici, nisu povezani sa utičnicama.
4 Pre korišćenja instaliranog monitora pročitajte korisnički priručnik da biste se upoznali sa
funkcijama monitora, merama predostrožnosti i ispravnom upotrebom.
HDMI IN
――Za prikaz 2560 x 1440 @ 60 Hz, koristite HDMI kabl koji podržava 2560 x 1440 @ 60 Hz. Pobrinite se da
grafička kartica HDMI izvora podržava rezoluciju 2560 x 1440 @ 60 Hz.
――Kada povezujete HDMI kabl, koristite kabl koji je došao sa komponentama monitora. Ako koristite HDMI
kabl koji nije obezbedila kompanija Samsung, može se smanjiti kvalitet slike.
23
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
Uverite se da kablovi za napajanje za monitor i spoljne uređaje, kao što su računari i digitalni
prijemnici, nisu povezani sa utičnicama.
Povezivanje pomoću USB kabla Tip C
Uverite se da kablovi za napajanje za monitor i spoljne uređaje, kao što su računari i digitalni
prijemnici, nisu povezani sa utičnicama.
HDMI IN
――Audio funkcija nije podržana ako je izvorni uređaj povezan pomoću HDMI-DVI kabla.
――Optimalna rezolucija možda neće biti dostupna pomoću HDMI-DVI kabla.
――Kada uređaj šalje signale monitoru pomoću USB kabla Tipa C, ako se ekran ne prikazuje normalno,
promenite režim izlaza DP OUT (prebacite režim izlaza između režima USB Tip C:MST i USB Tip C:SST).
Prema USB Power Delivery 2.0 specifikacijama, naš proizvod može da promeni vaš notebook računar
kada ga povežete sa našim proizvodom pomoću USB Type-C kabla.
――Podržana je maksimalna snaga punjenja od 45 W. Brzina punjenja može da zavisi u zavisnosti od notebook
računara povezanog sa našim proizvodom.
――Pošto su notebook računari sa USB Type-C portom koji se nalaze na tržištu veoma različiti, ne možemo da
garantujemo da naš proizvod može da puni sve tipove notebook računara sa USB portom tipa C.
――Uverite se da je USB Type-C kabl usklađen sa USB PD specifikacijama. U suprotnom, vaš uređaj može da se
ošteti. Preporučuje se kabl kompanije Samsung.
24
Povezivanje pomoću DP kabla
Povezivanje spoljnog monitora
Uverite se da kablovi za napajanje za monitor i spoljne uređaje, kao što su računari i digitalni
prijemnici, nisu povezani sa utičnicama.
Povezivanje pomoću DP kabla
DP OUT
――Za prikaz 2560 x 1440 @ 60 Hz, koristite DP kabl koji podržava 2560 x 1440 @ 60 Hz. Pobrinite se da
grafička kartica DP izvora podržava rezoluciju 2560 x 1440 @ 60 Hz.
――Preporučuje se DP kabl kraći od 1,5 m. Korišćenje kabla koji je duži od 1,5 m može da utiče na kvalitet slike.
Povezivanje slušalica
25
Povezivanje proizvoda sa računarom kao USB
čvorišta
Povezivanje računara sa proizvodom
Korišćenje proizvoda kao USB čvorišta
Koristeći proizvod kao čvorište, istovremeno povežite i koristite različite izvorne uređaje sa proizvodom.
Računar ne može istovremeno da se poveže sa više izvornih uređaja jer ima ograničen broj dostupnih
ulaznih/izlaznih portova. Funkcija čvorišta na proizvodu povećaće vašu efikasnost u radu jer vam
omogućava istovremeno povezivanje više izvornih uređaja sa USB portovima na proizvodu bez potrebe
da ih povežete sa računarom.
――Proizvod može da funkcioniše kao čvorište ako se poveže sa računarom putem USB kabla Tip C. Spoljni
uređaj možete da povežete direktno sa proizvodom i da ga kontrolišete sa proizvoda, bez potrebe da uređaj
povezujete sa računarom.
Da biste koristili proizvod kao USB čvorište, povežite ga sa računarom pomoću USB kabla Tip C.
Ako je sa računarom povezano više izvornih uređaja, gomila kablova oko računara može da izgleda
neuredno. Povezivanje uređaja direktno sa proizvodom otkloniće takve probleme.
Povežite mobilni uređaj, na primer MP3 plejer ili pametni telefon, sa proizvodom dok je povezan sa
računarom. To vam omogućava da kontrolišete uređaj sa računara ili punite bateriju uređaja.
――Na brzinu čitanja/pisanja će uticati USB uređaj i računar.
――Proizvod ne podržava reprodukovanje medija. Ako treba da reprodukujete datoteku na USB uređaju,
povežite proizvod kao čvorište sa računarom i reprodukujte datoteku na računaru.
――U slučaju problema sa USB sistemom koje izazivaju operativni sistem, upravljački programi ili softver,
obratite se odgovarajućim dobavljačima.
――Pošto se na tržištu pojavljuju različiti USB uređaji, ne možemo da garantujemo da će se naši proizvodi
podudarati sa svim USB uređajima.
26
――U slučaju eksternog čvrstog diska za masovno skladištenje koji zahteva spoljašnje snabdevanje energijom,
vodite računa o tome da ga povežete sa izvorom napajanja.
――Baterija može da se puni u režimu za uštedu energije, ali ne može da se puni kada je proizvod isključen.
――Punjenje USB uređaja nije moguće ako kabl za napajanje nije uključen u utičnicu.
――USB uređaj mora da se kupi zasebno.
27
Organizovanje povezanih kablova (S24H850QF* / S24H851QF*)
1
Sklop postolja je kompletan.
2
Rotirajte mašinu u najviši vertikalan položaj.
3
Priključite kablove na odgovarajuće portove, i
potom sprovedite oba kabla sa jedne i sa druge
strane DRŽAČA KABLOVA NA POSTOLJU, kao što je
prikazano na slici.
4
Rotirajte mašinu u horizontalan položaj.
5
Sklapanje je završeno.
28
Organizovanje povezanih kablova (S27H850QF* / S27H851QF*)
1
Nagnite ekran, kao što je prikazano na slici.
5
Sprovedite oba kabla sa jedne i sa druge strane
DRŽAČA KABLOVA NA POSTOLJU, kao što je
prikazano na slici.
2
Rotirajte mašinu u najviši vertikalan položaj.
6
Rotirajte mašinu u horizontalan položaj.
3
Povežite odgovarajuće kablove.
4
4
Sprovedite kablove kroz žleb na ZADNJEM
POKLOPCU, a potom prikačite ZADNJI PODPOKLOPAC. Prilikom pričvršćivanja ZADNJEG
POD-POKLOPCA, prvo usmerite šest rebara
ZADNJEG POD-POKLOPCA u donje otvore
ZADNJEG POKLOPCA.
7
Sklapanje je završeno.
29
Priključivanje na izvor napajanja
POWER IN
Da biste koristili proizvod, povežite kabl za napajanje na zidnu utičnicu i na priključak POWER IN na
proizvodu.
――Ulazni napon se automatski prebacuje.
30
Ispravan položaj za upotrebu proizvoda
Instalacija upravljačkog programa
――Da biste podesili optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod, instalirajte odgovarajuće upravljačke
programe.
――Da biste instalirali najnoviju verziju upravljačkog programa za proizvod, preuzmite ga sa veb-lokacije
kompanije Samsung Electronics na adresi http://www.samsung.com.
Podešavanje optimalne rezolucije
Kad prvi put uključite proizvod nakon kupovine, pojavljuje se informativna poruka o podešavanju
optimalne rezolucije.
Koristite proizvod u sledećem ispravnom položaju:
•• Ispravite leđa.
•• Razmak između očiju i ekrana treba da bude od 45 do 50 cm i trebalo bi da na ekran gledate blago
nadole.
Izaberite jezik proizvoda i promenite rezoluciju na računaru na optimalnu postavku.
――Ako se ne izabere optimalna rezolucija, poruka će se pojaviti najviše tri puta u određenom vremenskom
periodu čak i kad se proizvod ponovo isključi i uključi.
――Optimalnu rezoluciju moguće je izabrati i na kontrolnoj tabli na računaru.
•• Neka vam oči budu direktno ispred ekrana.
•• Prilagodite ugao tako da nema odsjaja svetlosti na ekranu.
•• Neka vam podlaktice budu pod pravim uglom u odnosu na nadlaktice i u ravni sa nadlanicama.
•• Držite laktove otprilike pod pravim uglom.
•• Prilagodite visinu proizvoda tako da možete da držite kolena savijena pod uglom od 90 stepeni ili
više, pete spuštene na pod, a ruke niže od visine srca.
•• Uradite vežbe za oči ili često trepćite da biste se oslobodili zamora očiju.
31
Poglavlje 04
Podešavanje ekrana
Konfigurišite postavke ekrana kao što su svetlina.
Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.
――Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda. Boja i oblik delova mogu da
se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja
performansi.
U režimu PC
•• Custom: Po potrebi prilagodite kontrast i svetlinu.
•• Standard: Postignite kvalitet slike pogodan za uređivanje dokumenata ili upotrebu Interneta.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ovaj meni obezbeđuje optimalni kvalitet slike podesan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Smart ECO Saving.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
――Nije dostupno kada je režim PIP/PBP Mode postavljen na On.
Svetlinu možete prilagoditi po želji.
•• Cinema: Postignite svetlinu i oštrinu televizora pogodnu za uživanje u video i DVD sadržaju.
•• Dynamic Contrast: Postignite uravnoteženu svetlinu putem automatskog prilagođavanja kontrasta.
U režimu AV
SAMSUNG
Ako je spoljni izvor povezan na HDMI/DP/USB Type-C, a PC/AV Mode je podešeno na AV, MAGIC
Bright
sadrži četiri fabričke automatske postavke za sliku (Dynamic, Standard, Movie i Custom). Možete
da aktivirate opciju Dynamic, Standard, Movie i Custom. Možete da izaberete opciju Custom koja
automatski vraća vaše personalizovane postavke slike.
•• Dynamic: Izaberite ovaj režim da biste gledali oštriju sliku nego u režimu Standard.
•• Standard: Izaberite ovaj režim kada je okolina svetla. Takođe daje oštru sliku.
•• Movie: Izaberite ovaj režim kada je okolina tamna. To će štediti energiju i smanjiti zamor očiju.
•• Custom: Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenim prioritetima.
32
Brightness
Color
Služi za podešavanje opšteg nivoa osvetljenosti slike. (opseg: 0~100)
Prilagodite svetlu nijansu ekrana.
Veća vrednost znači da će slika biti svetlija.
――Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija SAMSUNG Bright postavljena u režime Cinema ili Dynamic Contrast.
――Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija SAMSUNG Bright postavljena u režime Dynamic Contrast.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Smart ECO Saving.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
――Nije dostupno kada je režim PIP/PBP Mode postavljen na On.
MAGIC
MAGIC
•• Red: Podesite nivo zasićenosti crvene. Vrednosti koje su bliže 100 predstavljaju veći intenzitet boje.
•• Green: Podesite nivo zasićenosti zelene. Vrednosti koje su bliže 100 predstavljaju veći intenzitet
boje.
Contrast
•• Blue: Podesite nivo zasićenosti plave. Vrednosti koje su bliže 100 predstavljaju veći intenzitet boje.
•• Color Tone: Izaberite ton boje koji najbolje odgovara vašim potrebama prikaza.
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati kontrast kako bi predmet bio jasnije prikazan.
‒‒ Cool 2: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od opcije Cool 1.
――Ova opcija nije dostupna kada je funkcija SAMSUNG Bright u režimima Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.
‒‒ Cool 1: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od režima Normal.
――Ovaj meni nije dostupan kada je opcija PIP/PBP Mode podešena na On, a opcija Size na
‒‒ Warm 1: Podesite temperaturu boje da bude toplija od režima Normal.
(PBP režim).
‒‒ Normal: Prikažite standardni ton boje.
‒‒ Warm 2: Podesite temperaturu boje da bude toplija od opcije Warm 1.
‒‒ Custom: Prilagodite ton boje.
Sharpness
――Ako je spoljni izvor povezan na HDMI/DP/USB Type-C, a PC/AV Mode je podešeno na AV, Color Tone
sadrži četiri postavke za temperaturu boje (Cool, Normal, Warm i Custom).
Podesite da ivice predmeta budu jasnije ili zamućenije. (opseg: 0~100)
Veća vrednost znači da će ivice predmeta biti jasnije.
•• Gamma: Podesite srednji nivo svetline.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Ova opcija nije dostupna kada je funkcija SAMSUNG Bright u režimima Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija SAMSUNG Upscale u režimima Mode1 ili Mode2.
MAGIC
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.
――Nije dostupno kada je režim PIP/PBP Mode postavljen na On.
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale može poboljšati slojeve detalja slike i njenu jasnoću.
Opcija je postavljena na optimalan kvalitet slike koji je pogodan za opuštanje očiju.
Ova funkcija ima očiglednije efekte na slikama niske rezolucije.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ predstavlja sertifikat za proizvode koji ispunjavaju zahteve za
niže nivoe plavog svetla. Kada je opcija Eye Saver Mode postavljena na „On“, plavo svetlo čija je talasna
dužina oko 400 nm će se smanjiti i pružiće optimalan kvalitet slike koji je potreban za opuštanje očiju.
Nivo plavog svetla je ujedno niži od podrazumevanih podešavanja, što je testirala organizacija TÜV
Rheinland na osnovu čega je izdala sertifikat da opcija ispunjava zahteve standarda „Low Blue Light
Content“ organizacije TÜV Rheinland.
――Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija SAMSUNG Bright postavljena u režime Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Game Mode.
――Nije dostupno kada je režim PIP/PBP Mode postavljen na On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――U poređenju sa režimima Mode1 i Mode2 ima jači efekat.
――Nije dostupno kada je režim PIP/PBP Mode postavljen na On.
HDMI Black Level
Game Mode
Ako je DVD plejer ili set-top box uređaj povezan na proizvod putem HDMI veze, možete da dođe do
opadanja kvaliteta slike (opadanje kvaliteta kontrasta/boja, nivoa crne boje itd.), u zavisnosti od
povezanog spoljnog uređaja. U tom slučaju, za podešavanje kvaliteta slike možete da koristite funkciju
HDMI Black Level.
Konfigurišite postavke ekrana proizvoda za režim igre.
U ovom slučaju, kvalitet slike možete da popravite pomoću opcije HDMI Black Level.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Smart ECO Saving.
――Ova funkcija je dostupna samo u HDMI režimu.
――Nije dostupno kada je režim PIP/PBP Mode postavljen na On.
•• Normal: Izaberite ovaj režim ako nema opadanja odnosa kontrasta.
•• Low: Izaberite ovaj režim da biste smanjili nivo crne boje i povećali nivo bele boje ako je došlo do
opadanja odnosa kontrasta.
――Funkcija HDMI Black Level možda neće biti kompatibilna sa nekim izvornim uređajima.
――Funkcija HDMI Black Level se aktivira samo na određenoj AV rezoluciji, kao što je 720P i 1080P.
Koristite ovu funkciju kada igrate igre na računaru ili kada je priključena konzola za igru kao što je
PlayStation™ ili Xbox™.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
――Kada se monitor isključi, prelazi u režim za uštedu energije ili menja ulazne signale, a funkcija Game Mode
se isključuje (Off) čak i ako je postavljena na On.
――Ako želite da Game Mode bude omogućen sve vreme, izaberite Always On.
――Nije dostupno kada je režim PIP/PBP Mode postavljen na On.
Response Time
Povećajte brzinu odziva panela da bi video zapis izgledao realističnije i prirodnije.
――Koristite režim Standard kada ne reprodukujete videosnimak, odnosno kada ne igrate igre.
――Ovaj meni nije dostupan kada je opcija PIP/PBP Mode podešena na On, a opcija Size na
režim).
/
(PIP
34
Picture Size
Screen Adjustment
Promenite veličinu slike.
――Ovaj meni je dostupan samo kada opcija Picture Size ima postavku Screen Fit u AV režimu.
――Ovaj meni nije dostupan kada je opcija PIP/PBP Mode podešena na On, a opcija Size na
――Ova opcija nije dostupna kad je omogućena funkcija FreeSync.
(PBP režim).
Kada je 480P,576P, 720P ili 1080P signal ulaz u režimu AV i monitor može normalno da prikazuje, izaberite
Screen Fit da biste prilagodili horizontalni položaj na nivoe 0-6.
U režimu PC
Konfigurisanje funkcija H-Position i V-Position
•• Auto: Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala.
H-Position: Pomerite ekran nalevo ili nadesno.
•• Wide: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.
V-Position: Pomerite ekran nagore ili nadole.
U režimu AV
•• 4:3: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i standardne prenose.
•• 16:9: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 16:9.
•• Screen Fit: Prikažite sliku sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.
――Funkcija možda nije podržana u zavisnosti od portova obezbeđenih uz proizvod.
――Promena veličine ekrana je dostupna kada su ispunjeni sledeći uslovi.
――Digitalni izlazni uređaj je povezan pomoću HDMI/DP/USB Type-C kabla.
――Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p i monitor može normalno da prikazuje (ne podržava svaki
model sve navedene signale).
――To može da se podesi samo kada je spoljni ulaz povezan putem HDMI/DP/USB Type-C kabla, a PC/AV
Mode je postavljen na AV.
35
Poglavlje 05
Konfigurisanje postavki opcije PIP/PBP
Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.
――Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda. Boja i oblik delova mogu da
se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja
performansi.
PIP/PBP Mode
Omogućite ili onemogućite funkciju PIP/PBP Mode.
Funkcija PIP (Picture in Picture – Slika u slici) razdvaja ekran na dva dela. Jedan izvorni uređaj se
prikazuje na glavnom ekranu, a istovremeno se drugi izvorni uređaj prikazuje u umetnutim prozorima.
Funkcija PBP (Picture by Picture – Slika pored slike) omogućava podelu ekrana na pola i istovremeno
prikazivanje signala sa dva različita spoljna uređaja sa leve i desne strane ekrana.
――Režim PIP/PBP je kompatibilan sa operativnim sistemima Windows 7, Windows 8 i Windows 10.
――Funkcija PIP/PBP možda neće biti dostupna u zavisnosti od specifikacija grafičke kartice. Ako u režimu
PIP/PBP na ekranu nema prikaza kada je izabrana optimalna rezolucija, na računaru idite u Kontrolna
tabla → Prikaz → Rezolucija ekrana i kliknite na Detektuj. (Uputstva su zasnovana na operativnom sistemu
Windows 7.) Ako na ekranu nema prikaza kada je rezolucija podešena na optimalne postavke, podesite
rezoluciju na 1280 x 1024.
――Može da dođe do kratkog treperenja slike na ekranu ili do kašnjenja prikaza slike ako omogućite ili
onemogućite funkciju PIP/PBP, odnosno kada promenite veličinu ekrana dok je aktivna funkcija PIP/PBP.
Ovo obično može da se pojavi kada su računar i monitor povezani sa dva ulazna signala ili više njih. Ovo ne
zavisi od performansi monitora.
Problem se najčešće pojavljuje kada kasni prenos video signala do monitora u zavisnosti od performansi
grafičke kartice.
――Kada je omogućena funkcija PIP/PBP, rezolucija neće moći automatski da se prebaci na optimalnu
rezoluciju zbog problema sa kompatibilnošću između grafičke kartice i sistema Windows.
Podesite PIP/PBP Mode na Off. Alternativno, ponovo pokrenite monitor, a zatim podesite rezoluciju na
optimalnu postavku pomoću Windows interfejsa.
36
Size
Sound Source
Izaberite veličinu i odnos širine i visine podekrana.
Postavite ekran za koji želite da čujete zvuk.
••
: Izaberite sliku ikone ako želite da koristite režim PBP kada je optimalna rezolucija za levu i
desnu stranu ekrana 1280 x 1440 (širina x visina).
••
: izaberite sliku ikone ako želite da koristite režim PIP kada je optimalna rezolucija za podekran
720 x 480 (širina x visina).
••
: izaberite sliku ikone ako želite da koristite režim PIP kada je optimalna rezolucija za podekran
1280 x 720 (širina x visina).
PIP režim
/
PBP režim
/
Position
Izaberite položaj podekrana među dostupnim opcijama.
••
/
/
/
――Nije dostupno kada je izabrana opcija PBP.
――Može da dođe do treperenja slike na ekranu ako je ulazni signal nestabilan.
37
Source
Picture Size
Izaberite izvor za svaki ekran.
PIP režim (dostupno u režimu PIP(Size
/
PIP režim (dostupno u režimu PIP(Size
))
/
))
Izaberite veličinu slike za podekran.
――Izvor ulaza za glavni ekran će se promeniti.
――Osim trenutnog izvora ulaza, koji ne može da se izabere, moguće je izabrati druga dva izvora ulaza.
U režimu PC
――Može da dođe do treperenja slike na ekranu ako je ulazni signal nestabilan.
•• Auto: Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala svakog ekrana.
――Kada se pojavi vodič za funkcijske tastere, pomerite JOG dugme NALEVO da biste izabrali ikonu
•• Wide: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala svakog
ekrana.
, a zatim
pritisnite JOG dugme. Glavni ekran će se menjati sledećim redosledom: HDMI → DisplayPort → USB Type-C.
PBP režim (dostupno u režimu PBP(Size
U režimu AV
))
•• 4:3: prikažite sliku podekrana sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i
standardne prenose.
――Izvor ulaza za glavni ekran će se promeniti.
――Može da dođe do treperenja slike na ekranu ako je ulazni signal nestabilan.
•• 16:9: prikažite sliku podekrana sa odnosom širine i visine od 16:9.
――Kada je isti signal ulaza za levi i desni ekran, ova operacije ne može da se obavi.
――Kada se pojavi vodič za funkcijske tastere, pomerite JOG dugme NALEVO da biste izabrali ikonu
pritisnite JOG dugme. Pojaviće se isti meni za podešavanje PBP izvora.
, a zatim
•• Screen Fit: Prikažite sliku podekrana sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.
――Funkcija možda nije podržana u zavisnosti od portova obezbeđenih uz proizvod.
――Promena veličine ekrana je dostupna kada su ispunjeni sledeći uslovi.
――Digitalni izlazni uređaj je povezan pomoću HDMI/DP/USB Type-C kabla.
――Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p i monitor može normalno da prikazuje (ne podržava svaki
model sve navedene signale).
――To može da se podesi samo kada je spoljni ulaz povezan putem HDMI/DP/USB Type-C kabla, a PC/AV
Mode je postavljen na AV.
38
PBP režim (dostupno u režimu PBP(Size
))
Contrast
Podesite Picture Size za svaki od podeljenih ekrana.
U režimu PC
•• Auto: Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala svakog ekrana.
•• Wide: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala svakog
ekrana.
U režimu AV
•• 4:3: prikažite sliku podekrana sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i
standardne prenose.
PIP režim (dostupno u režimu PIP(Size
/
))
Podesite nivo kontrasta za podekran.
PBP režim (dostupno u režimu PBP(Size
))
Podesite nivo kontrasta za svaki ekran.
•• 16:9: prikažite sliku podekrana sa odnosom širine i visine od 16:9.
•• Screen Fit: Prikažite sliku podekrana sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.
――Funkcija možda nije podržana u zavisnosti od portova obezbeđenih uz proizvod.
――Promena veličine ekrana je dostupna kada su ispunjeni sledeći uslovi.
――Digitalni izlazni uređaj je povezan pomoću HDMI/DP/USB Type-C kabla.
――Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p i monitor može normalno da prikazuje (ne podržava svaki
model sve navedene signale).
――To može da se podesi samo kada je spoljni ulaz povezan putem HDMI/DP/USB Type-C kabla, a PC/AV
Mode je postavljen na AV.
39
Poglavlje 06
Podešavanje postavki OSD (prikaz na ekranu)
Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.
――Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda. Boja i oblik delova mogu da
se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja
performansi.
Language
Podesite jezik menija.
Transparency
Podesite prozirnost prozora menija.
――Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu.
――Ova postavka neće biti primenjena na druge funkcije na računaru.
Display Time
Podesite meni prikazan na ekranu (OSD) da automatski nestane ako se ne koristi u navedenom
vremenskom periodu.
Funkcija Display Time može da se koristi za navođenje vremena nakon kojeg želite da OSD meni
nestane.
40
Poglavlje 07
Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.
――Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda. Boja i oblik delova mogu da
se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja
performansi.
DisplayPort Ver.
Izaberite verziju DisplayPort-a.
――Nepravilne postavke mogu da izazovu zatamnjenje monitora. Ako se to desi, proverite specifikacije uređaja.
――Ako je monitor u režimu HDMI/DisplayPort/USB Type-C i na ekranu se prikazuje Check Signal Cable ili se
aktivira režim za uštedu energije, pritisnite dugme JOG da biste prikazali ekran funkcijskog dugmeta, a
zatim izaberite ikonu
. Možete da izaberete 1.1 ili 1.2↑.
41
DP OUT
Implementacija funkcije DP OUT (MST/SST)
Odaberite ulazni signal koji će biti prosleđen do sledećeg monitora, kao i režim izlaza kako biste
pojednostavili vezu i upravljanje uređajima koji se prikazuju.
Povezivanje računara pomoću funkcije DisplayPort
――Ako je MST režim izabran za DP OUT, FreeSync nije podržan za sve povezane monitore.
PC
Monitor 1
Monitor 2
Ekran A
Ekran B
――Pre nego što izaberete režim MST za DP OUT, vodite računa da uređaj podržava DisplayPort:MST (lančano
povezivanje)/HBR2 (velika brzina protoka). Nepravilne postavke mogu dovesti do crnog ekrana ili do
nedoslednosti između stvarnog režima izlaza i izabranog režima izlaza. Ukoliko se pojavi crn ekran,
promenite režim izlaza DP OUT.
•• MST/SST: Tehnologija koja se koristi za povezivanje i upravljanje signalima ekrana sa višestrukim
zapisima.
MST
DP kabl
DP IN
PC
‒‒ SST: Predstavlja prenos jednog zapisa. Može da prenosi isključivo kombinaciju jednog video
zapisa i jednog audio zapisa.
•• Režim DP OUT: 5 režima
USB Type-C:SST
DP kabl
DP IN
OSD → DisplayPort:MST
‒‒ MST: Predstavlja prenos višestrukih zapisa. Može da prenosi višestruke zvučne i video zapise, ali
je neophodno da to podržavaju kapacitet diska grafičke kartice i rezolucija monitora.
USB Type-C:MST
DP OUT
SST
DP kabl
DP IN
Monitor 1
Monitor 2
Ekran A
Ekran A
DP OUT
DP kabl
DP IN
DisplayPort:MST
DisplayPort:SST
HDMI:SST
OSD → DisplayPort:SST
•• Uverite se da grafička kartica podržava funkciju MST (lančana veza). Da biste proverili ovo, posetite
veb-lokaciju proizvođača grafičke kartice.
•• Režim izlaza DP OUT razlikuje se sa postavkama funkcije DisplayPort Ver. Kada je funkcija
DisplayPort Ver. postavljena na 1.1, DP OUT podržava samo SST.
•• Kada se računar povezuje pomoću DP kabla, režim DP OUT morate da podesite na „DisplayPort:MST
(SST)“ u meniju OSD. (OSD – System – DP OUT – DisplayPort:MST/DisplayPort:SST)
•• Usled ograničenja propusnog opsega DisplayPort Ver. 1.2, moguće je povezati i koristiti do dva
2560 x 1440 @ 60 Hz monitora. Ali ova specifikacija može da se razlikuje u zavisnosti od korišćenog
kabla i performansi grafičke kartice.
42
•• Kada je ova funkcija dostupna, može doći do sledećeg: ekran koji treperi ili crn ekran, u zavisnosti
od tipa uređaja koji je prethodno korišćen i od kvaliteta korišćenog kabla. Pokušajte da koristite
kabl marke Samsung i posetite veb-lokaciju proizvođača grafičke kartice da biste proverili i
ažurirali upravljački program najnovijom verzijom.
Povezivanje računara pomoću porta USB Tip C
PC
Monitor 1
•• Preporučuje se kabl kompanije Samsung.
Monitor 2
Ekran A
Ekran B
USB Type-C kabl
MST
DP kabl
DP OUT
DP IN
OSD → USB Type-C:MST
PC
SST
Monitor 1
USB Type-C kabl
Monitor 2
Ekran A
Ekran A
DP kabl
DP OUT
DP IN
OSD → USB Type-C:SST
•• Uverite se da grafička kartica podržava funkciju MST (lančana veza). Da biste proverili ovo, posetite
veb-lokaciju proizvođača grafičke kartice.
•• Kada se računar povezuje pomoću USB kabla Tip C, režim DP OUT morate da podesite na „USB
Type-C:MST (SST)“ u meniju OSD. (OSD – System – DP OUT – USB Type-C:MST/USB Type-C:SST)
――Količina dostupnih monitora može da se razlikuje u zavisnosti od korišćenog kabla i performansi
grafičke kartice.
•• Kada je ova funkcija dostupna, može doći do sledećeg: ekran koji treperi ili crn ekran, u zavisnosti
od tipa uređaja koji je prethodno korišćen i od kvaliteta korišćenog kabla. Pokušajte da koristite
kabl marke Samsung i posetite veb-lokaciju proizvođača grafičke kartice da biste proverili i
ažurirali upravljački program najnovijom verzijom.
•• Preporučuje se kabl kompanije Samsung.
43
Povezivanje računara pomoću porta HDMI
PC
Kada funkcija MST nije podržana
Monitor 1
Monitor 2
1 Vodite računa da kabl bude ispravno povezan i da režim DP OUT bude ispravno podešen u meniju
OSD. Pogledajte Implementacija funkcije DP OUT (MST/SST).
SST
Ekran A
Ekran A
HDMI kabl
HDMI IN
DP OUT
DP kabl
DP IN
2 Uverite se da grafička kartica može da podrži funkciju MST (lančana veza). Da biste proverili ovo,
posetite veb-lokaciju proizvođača grafičke kartice.
3 HDMI izvori mogu da podrže samo režim „HDMI:SST“. Kada je funkcija DisplayPort Ver. postavljena
na 1.1, DP OUT podržava samo SST za DP izvor.
OSD → HDMI:SST
4 Proverite i obezbedite sledeće podešavanje: Kliknite desnim tasterom miša na Windows radnu
površinu → kliknite na Rezolucija ekrana (ili kliknite na Postavke ekrana u sistemu Windows 10).
•• Kada računar povezujete pomoću HDMI kabla, režim DP OUT morate da podesite na
„DisplayPort:MST (SST)“ u meniju OSD. (OSD – System – DP OUT – HDMI:SST)
•• HDMI izvori mogu da podrže samo režim „HDMI:SST“.
•• Kada je ova funkcija dostupna, može doći do sledećeg: ekran koji treperi ili crn ekran, u zavisnosti
od tipa uređaja koji je prethodno korišćen i od kvaliteta korišćenog kabla. Pokušajte da koristite
kabl marke Samsung i posetite veb-lokaciju proizvođača grafičke kartice da biste proverili i
ažurirali upravljački program najnovijom verzijom.
Vodite računa da opcija MST bude omogućena: Proverite da li je lista višestrukih ekrana podešena
na „Proširi ove ekrane“. Ukoliko je postavljena druga vrednost, promenite je na „Proširi ove ekrane“.
Windows 7
•• Preporučuje se kabl kompanije Samsung.
Windows 10
44
FreeSync
Tehnologija FreeSync je rešenje koje eliminiše preklapanje slike bez uobičajenog zaostajanja i
kašnjenja.
Ova funkcija će eliminisati preklapanje slike i kašnjenje tokom igranja igara. Poboljšajte svoje iskustvo
u igrama.
•• Off: Onemogućite FreeSync.
•• Standard Engine: Omogućite osnovne funkcije FreeSync AMD grafičke kartice.
•• Ultimate Engine: Omogućite funkciju FreeSync sa većom brzinom kadrova na ekranu. U ovom
režimu se smanjuje preklapanje slike (nenormalna sinhronizacija između ekrana i sadržaja). Imajte
u vidu da može doći do treperenja ekrana tokom igranja igre.
Modeli u listi grafičkih kartica podržavaju FreeSync
FreeSync može da se koristi samo sa specifičnim modelima AMD grafičkih kartica. Pogledajte sledeću
listu da biste dobili informacije o podržanim grafičkim karticama:
Vodite računa da budu instalirani najnoviji zvanični upravljački programi za grafiku kompanije AMD
koji podržavaju FreeSync.
――Dodatne modele AMD grafičkih kartica koje podržavaju funkciju FreeSync potražite na zvaničnoj veblokaciji kompanije AMD.
――Izaberite FreeSync Off ako koristite grafičku karticu nekog drugog proizvođača.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Ne uključujući 370 /
370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
Kada je omogućena funkcija FreeSync, upotrebite maksimalnu brzinu osvežavanja ekrana da biste
dobili optimalan efekat funkcije FreeSync.
•• AMD Radeon R7 360
Da biste dobili informacije o načinu podešavanja brzine osvežavanja, pogledajte Pitanja i odgovori
Kako mogu da promenim frekvenciju?
•• AMD Radeon R9 290X
――Kada koristite funkciju FreeSync, koristite HDMI/DP kabl koji je isporučio proizvođač monitora.
――Ova funkcija nije dostupna za USB Tip-C port.
Ako koristite funkciju FreeSync dok igrate igru, mogu da se pojave sledeći simptomi:
•• Ekran može da treperi u zavisnosti od tipa grafičke kartice, postavki opcija igre ili video zapisa koji
se reprodukuje. Pokušajte da uradite sledeće: smanjite vrednosti postavki igre, promenite trenutni
režim FreeSync u režim Standard Engine ili posetite veb-lokaciju kompanije AMD da biste proverili
verziju upravljačkog programa grafičke kartice i ažurirali je najnovijom.
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon RX 400 Series
Kako da omogućite FreeSync?
1 Postavite FreeSync na Standard Engine ili Ultimate Engine u OSD meniju.
2 Omogućite FreeSync u opciji AMD Radeon Settings:
Kliknite desnim tasterom miša na
AMD Radeon Settings
Display
Funkcija „AMD FreeSync“ treba da bude postavljena na „Uključeno“. Izaberite „Uključeno“ ako već
nije omogućeno.
•• Dok koristite funkciju FreeSync, ekran može da treperi zbog varijacije izlazne frekvencije sa
grafičke kartice.
•• Brzina reagovanja može da se menja tokom igranja igara u zavisnosti od rezolucije. Veća rezolucija
obično smanjuje brzinu reagovanja.
•• Kvalitet zvuka monitora može da se smanji.
――Ako naiđete na probleme tokom korišćenja ove funkcije, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.
45
46
Smart ECO Saving
PC/AV Mode
Funkcija Smart ECO Saving smanjuje potrošnju energije kontrolisanjem količine struje koju koristi
ekran monitora.
Podesite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će biti povećana.
――Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivirajte funkciju Smart ECO Saving.
•• On: Potrošnja energije će se automatski smanjiti za oko 10% u odnosu na trenutno podešavanje.
(Količina smanjenja potrošnje energije zavisi od svetline ekrana.)
Off Timer Plus
Ova opcija je korisna prilikom gledanja filma.
•• Postavite na PC kada postoji veza sa računarom.
•• Postavite na AV kada postoji veza sa AV uređajem.
――Isporučuje se samo uz modele koji koriste format 16:9 ili 16:10.
――Ako je monitor u režimu HDMI/DisplayPort/USB Type-C i na ekranu se prikazuje Check Signal Cable ili se
aktivira režim za uštedu energije, pritisnite dugme JOG da biste prikazali ekran funkcijskog dugmeta, a
zatim izaberite ikonu
. Možete da izaberete PC ili AV.
Konfigurisanje stavke Off Timer
Off Timer: Uključite režim Off Timer.
Turn Off After: Tajmer za isključivanje može da se podesi u opsegu od 1 do 23 sata. Proizvod će se
automatski isključiti nakon navedenog broja sati.
――Ova opcija je dostupna samo kada je Off Timer podešeno na On.
――Za proizvode na tržištima nekih regiona, Off Timer je podešeno da se automatski aktivira 4 sata nakon
uključivanja proizvoda. Ovo je učinjeno u skladu sa propisima o napajanju električnom energijom. Ako ne
želite da se tajmer aktivira, idite na
System
Off Timer Plus i postavite Off Timer na Off.
Konfigurisanje stavke Eco Timer
Eco Timer: Uključite režim Eco Timer.
Eco Off After: Funkcija Eco Timer može da se podesi između 10 i 180 minuta. Proizvod će se automatski
isključiti nakon što istekne navedeno vreme.
――Ova opcija je dostupna samo kada je Eco Timer podešeno na On.
47
Source Detection
Information
Izaberite Auto ili Manual kao metod za prepoznavanje ulaznog signala.
Prikažite trenutni ulazni signal, frekvenciju i rezoluciju.
――Ovaj meni nije dostupan kada je izabran režim MST za DP OUT.
Key Repeat Time
Kontrolišite brzinu odziva tastera kada se on pritisne.
Moguće je izabrati stavke Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako se izabere opcija No Repeat, komanda se
odaziva samo jednom kada se pritisne taster.
Power LED On
Konfigurišite postavke da biste omogućili li onemogućili LED diodu napajanja na donjoj strani
proizvoda.
•• Working: LED dioda napajanja je upaljena kada je proizvod uključen.
•• Stand-by: LED dioda napajanja je upaljena kada je proizvod isključen.
Reset All
Vratite sve postavke proizvoda na podrazumevana fabrička podešavanja.
48
Poglavlje 08
Instalacija softvera
Easy Setting Box
Sistemski zahtevi
Operativni sistem
Funkcija Easy Setting Box omogućava korišćenje monitora uz deljenje ekrana na više delova.
Da biste instalirali najnoviju verziju programa Easy Setting Box, preuzmite ga sa veb-lokacije
kompanije Samsung Electronics na adresi http://www.samsung.com.
――Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
Hardver
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Najmanje 32 MB memorije
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Najmanje 60 MB slobodnog prostora na čvrstom disku
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona programa Easy Setting Box možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i
specifikacija proizvoda.
――Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite taster F5.
Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa
Na instalaciju programa Easy Setting Box može uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno
okruženje.
49
Poglavlje 09
Vodič za rešavanje problema
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za
korisničku službu
――Pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung, testirajte proizvod na sledeći način. Ako
problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj službi kompanije Samsung.
Proverite sledeće.
Problemi sa instalacijom (PC režim)
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.
Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan i da li su konektori dobro legli.
Testiranje proizvoda
Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.
Ako je ekran isključen, a indikator napajanja trepće iako je proizvod ispravno povezan sa računarom,
izvršite samostalni dijagnostički test.
1 Isključite računar i proizvod.
2
Iskopčajte kabl iz proizvoda.
3 Uključite proizvod.
4 Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, proizvod ispravno funkcioniše.
Na ekranu je vidljiv prazan prostor sa sve četiri strane kada su proizvod i računar povezani pomoću
HDMI ili HDMI-DVI kabla.
Uzrok pojave praznog prostora na ekranu nema veze sa proizvodom.
Pojavu praznog prostora na ekranu izaziva računar ili grafička kartica. Da biste rešili ovaj problem,
podesite veličinu ekrana u HDMI ili DVI postavkama za grafičku karticu.
Ako u meniju sa postavkama grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine ekrana,
ažurirajte upravljački program za grafičku karticu na najnoviju verziju.
(Detaljne informacije o načinu podešavanja postavki ekrana potražite od proizvođaču grafičke kartice
ili računara.)
――Ako je ekran i dalje prazan, proverite računarski sistem, video kontroler i kabl.
Provera rezolucije i frekvencije
Za režim koji premašuje podržanu rezoluciju (pogledajte Tabela za standardni signalni režim) nakratko
će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
――Prikazana rezolucija može da se menja u zavisnosti od postavke računarskog sistema i kablova.
Problemi sa ekranom
LED indikator napajanja je isključen. Ekran ne može da se uključi.
Proverite da li je kabl za napajanje ispravno povezan.
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable.
Proverite da li je kabl ispravno povezan sa proizvodom.
Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.
Ako koristite kabl tipa C, proverite da li podržava prenos podataka.
50
Režim Not Optimum Mode je prikazan.
Tekst je zamućen.
Ova poruka se pojavljuje kada signal sa grafičke kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili
frekvenciju za proizvod.
Ako koristite operativni sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows
Fontovi
Podešavanje ClearType teksta i promenite Uključi
10): Pređite na Kontrolna tabla
ClearType.
Promenite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju tako da odgovaraju performansama proizvoda u
skladu sa tabelom standardnog signalnog režima (str.54).
Slika na ekranu je izobličena.
Proverite da li su kablovi ispravno povezani sa proizvodom.
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je zamućena.
Reprodukcija video zapisa je isprekidana.
Reprodukcija velikih video datoteka u visokoj rezoluciji može biti isprekidana. Razlog može biti to što
video plejer nije optimizovan za izvor signala sa računara.
Pokušajte da reprodukujete datoteku pomoću drugog video plejera.
Uklonite dodatnu opremu (produžni video kabl itd.) i pokušajte ponovo.
Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo.
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava. Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili dvostruke
slike.
Proverite da li su rezolucija i frekvencija za računar unutar opsega rezolucija i frekvencija
kompatibilnih sa proizvodom. Zatim, po potrebi, promenite postavke tako što ćete kao referencu
koristiti tabelu standardnih signalnih režima (str.54) u ovom priručniku i meni Information na
proizvodu.
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo osvetljen.
Podesite stavke Brightness i Contrast.
Boje na ekranu nisu usaglašene.
Promenite postavke funkcije Color.
Boje na ekranu imaju senku i izobličene su.
Problemi sa zvukom
Nema zvuka.
Proverite vezu audio kabla ili prilagodite jačinu zvuka.
Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.
Podesite jačinu zvuka.
Ako se zvuk slabo čuje i nakon što ste ga pojačali na maksimalni nivo, podesite jačinu zvuka na
zvučnoj kartici računara ili u programu.
Slika je dostupna ali nema zvuka.
Zvuk ne može da se čuje ako se HDMI-DVI kabl koristi za povezivanje ulaznog uređaja.
Povežite uređaj pomoću HDMI, DP ili USB Type-C kabla.
Promenite postavke funkcije Color.
Bela boja nije u potpunosti bela.
Promenite postavke funkcije Color.
Problemi sa izvornim uređajem
Na ekranu nema slike, a LED indikator napajanja treperi na svakih 0,5–1 sekundi.
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.
Proizvod je u režimu za uštedu energije.
Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servisiranje.
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili na prethodni ekran.
――LED lampice na okviru proizvoda mogu biti vidljive u zavisnosti od ugla gledanja korisnika. Svetlo je
bezopasno za ljude i ne utiče na karakteristike i performanse proizvoda. Proizvod je bezbedan za upotrebu.
51
Pitanja i odgovori
――Dodatna uputstva za prilagođavanje potražite u priručniku za korisnike računara ili grafičke kartice.
Kako mogu da promenim frekvenciju?
Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Više opcija → Monitori prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Idite u Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke → Više opcija → Monitor, pa podesite Frekvencija osvežavanja u odeljku Postavke monitora.
•• Windows Vista: Idite u Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke prikaza → Napredne postavke → Monitor, pa podesite Učestalost osvežavanja u odeljku Postavke monitora.
•• Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Rezolucija ekrana → Više opcija za postavke → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke
monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Rezolucija ekrana → Više opcija za postavke → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja
u okviru Postavke monitora.
•• Windows 10: Izaberite Postavke → Sistem → Ekran → Napredne postavke za prikaz → Prikaz svojstava adaptera → Monitor, a zatim podesite Brzina osvežavanja ekrana u okviru Postavke monitora.
Kako da promenim rezoluciju?
•• Windows XP: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows ME/2000: Izaberite Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows Vista: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju.
•• Windows 8(Windows 8.1): Izaberite Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju.
•• Windows 10: Izaberite Postavke → Sistem → Ekran → Napredne postavke za prikaz i podesite rezoluciju.
Kako mogu da podesim režim za uštedu energije?
•• Windows XP: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i teme → Ekran → Postavke čuvara ekrana → Opcije napajanja ili pomoću podešavanja BIOS-a na računaru.
•• Windows ME/2000: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Ekran → Postavke čuvara ekrana → Opcije napajanja ili pomoću podešavanja BIOS-a na računaru.
•• Windows Vista: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke čuvara ekrana → Opcije napajanja ili pomoću podešavanja BIOS-a
na računaru.
•• Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke čuvara ekrana → Opcije napajanja ili pomoću podešavanja BIOS-a na
računaru.
•• Windows 8(Windows 8.1): Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke čuvara ekrana → Opcije napajanja ili
pomoću podešavanja BIOS-a na računaru.
•• Windows 10: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Postavke → Personalizacija → Zaključan ekran → Postavke za istek vremena ekrana → Napajanje i stanje spavanja ili pomoću podešavanja
BIOS-a na računaru.
52
Poglavlje 10
Specifikacije
Opšte
Naziv modela
――Plug-and-Play
S24H850QF* / S24H851QF*
S27H850QF* / S27H851QF*
Veličina
Klasa 24 (23,8 inča / 60,4 cm)
Klasa 27 (26,9 inča / 68,4 cm)
Površina ekrana
526,848 mm (H) x 296,352 mm (V)
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
Veličina piksela
0,2058 mm (H) x 0,2058 mm (V)
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
Maksimalna brzina
osvežavanja piksela
250 MHz
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
――Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni napon može
da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
――Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung Electronics.
Priključci za signal
HDMI, DP, USB Type-C
Uslovi okruženja
Rad
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna
razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke monitora. Instalacija monitora obavlja
se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije.
――Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude svetliji
ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
――Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
53
Tabela za standardni signalni režim
Naziv modela
Sinhronizacija
Rezolucija
S24H850QF* / S24H851QF* / S27H850QF* / S27H851QF*
Horizontalna frekvencija
30 – 89 kHz
Vertikalna frekvencija
50 – 75 Hz
Optimalna rezolucija
2560 x 1440 @ 60 Hz
Maksimalna rezolucija
2560 x 1440 @ 60 Hz
Ako se signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima prenosi sa računara, ekran će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se emituje sa računara ne spada u ove signalne režime, može da bude
prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u skladu sa sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.
Rezolucija
Horizontalna frekvencija (kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
Brzina osvežavanja piksela (MHz)
Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
54
Rezolucija
Horizontalna frekvencija (kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
Brzina osvežavanja piksela (MHz)
Polaritet sinhronizacije (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
――Horizontalna frekvencija
Vreme potrebno za skeniranje jedne linije od leve do desne strane ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Horizontalna frekvencija meri se u kilohercima
(kHz).
――Vertikalna frekvencija
Ponavljanje iste slike desetinama puta u sekundi omogućava vam prikazivanje prirodnih slika. Frekvencija ponavljanja naziva se „vertikalna frekvencija“ ili „učestalost osvežavanja“ i meri se u Hz.
――Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike. Ako ne izaberete navedenu rezoluciju, već neku drugu,
kvalitet slike može da bude umanjen. Da biste ovo izbegli, preporučuje se da izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za vaš proizvod.
――Neke rezolucije navedene u tabeli možda neće biti dostupne u zavisnosti od specifikacija grafičke kartice.
55
Poglavlje 11
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za
klijente)
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom klijenta
――Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim slučajevima.
•• spoljni udarac ili pad.
Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.
Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:
•• Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.
Nije u pitanju kvar proizvoda
Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.
•• Ako serviser daje uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagođava opcije bez
rasklapanja proizvoda.
•• Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja (Internet, antena, žični signal itd.)
•• Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije kupljenog
proizvoda.
•• Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.
•• Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili partnera
preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.
•• Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.
•• Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.
Ostalo
•• Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.
•• Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator,
lampica, filter, traka itd.)
•• Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.
――Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti naknada za
•• Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.
pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.
•• Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće ili na
mreži.
56
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement