Samsung 28" UHD Monitor sa Quantum dot tehnologijom U28H750 Uputstvo za upotrebu

Samsung 28" UHD Monitor sa Quantum dot tehnologijom U28H750 Uputstvo za upotrebu
Upute za korištenje
U*H75* U*H85*
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez
prethodne obavijesti.
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Ostali žigovi, osim žiga Samsung Electronics, vlasništvo su njihovih vlasnika.
••
Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
‒‒ (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
‒‒ (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
••
S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Osiguravanje prostora za instalaciju
Mjere opreza za skladištenje
4
4
Sigurnosne mjere opreza
Čišćenje
Električna energija i sigurnost
Instaliranje
Rukovanje
4
5
5
6
7
Pripremne radnje
Dijelovi
Upravljaèka ploèa
Vodič za direktne tipke
Vodič za funkcijske tipke
Konfiguriranje postavki Eye Saver Mode,
Brightness i Contrast na početnom zaslonu
Mijenjanje postavke Volume
Stražnja strana
Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Rotiranje monitora (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Rotiranje monitora (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Zaključavanje za zaštitu od krađe
Mjere opreza prilikom pomicanja monitora
MagicRotation Auto (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili
stolnog postolja (U28H750UQ*)
10
10
11
12
14
14
15
16
16
17
17
18
19
20
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili
stolnog postolja
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Instaliranje
Pričvršćivanje postolja (U28H750UQ*)
Pričvršćivanje postolja (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Skidanje postolja (U28H750UQ*)
Skidanje postolja
(U32H750UM* / U32H850UM*)
21
22
22
23
24
25
Povezivanje i korištenje računala
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću DP kabela
Povezivanje pomoću MINI DP kabela
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Priključivanje slušalica
Povezivanje proizvoda kao USB koncentratora s
računalom (U32H750UM* / U32H850UM*)
Povezivanje računala s proizvodom
Upotreba proizvoda kao USB koncentratora
Priključivanje napajanja (U28H750UQ*)
Priključivanje napajanja (U32H750UM* /
U32H850UM*)
30
31
Pravilan položaj tijela prilikom korištenja
uređaja
32
Instaliranje upravljačkog programa
32
Postavljanje optimalne razlučivosti
32
Postavljanje zaslona
Priključivanje i korištenje
uređaja koji je izvor signala
Pročitajte upute u nastavku prije postavljanja
monitora.
Uredno postavljanje priključenih kabela
(U28H750UQ*)
Uredno postavljanje priključenih kabela
(U32H750UM* / U32H850UM*)
SAMSUNG MAGIC Bright
33
Black Equalizer
34
Brightness
34
Contrast
34
Sharpness
34
Color
35
27
27
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
35
HDMI Black Level
36
28
28
28
29
Eye Saver Mode
36
Game Mode
36
Response Time
36
29
Picture Size
37
Screen Adjustment
37
26
26
26
27
27
2
Sadržaj
Izvješće o kalibraciji
(U32H750UM* / U32H850UM*)
37
Konfiguriranje postavki opcije PIP/PBP
PIP/PBP Mode
38
Size
39
Position
39
Sound Source
39
Source
Picture Size
Contrast
40
40
41
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Vodič za rješavanje problema
FreeSync
43
Eco Saving Plus
45
Off Timer Plus
45
USB Super Charging (U32H750UM* /
U32H850UM*)
45
PC/AV Mode
46
DisplayPort Ver.
46
Source Detection
46
Key Repeat Time
46
Power LED On
46
Reset All
46
Information
47
Namještanje postavki OSD
(Prikaz na zaslonu)
Transparency
42
Language
42
Display Time
42
Instaliranje softvera
Easy Setting Box
Ograničenja i problemi s instalacijom
Sistemski preduvjeti
48
48
48
Ažuriranje softvera putem USB uređaja
(U32H750UM* / U32H850UM*)
48
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru
za pomoć korisnicima
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
49
49
49
49
Pitanja i odgovori
51
Specifikacije
Općenito
52
Tablica standardnih ulaznih signala
53
Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
57
57
57
57
Extended warranty (samo za modele U*H85*)
58
3
Poglavlje 01
Prije upotrebe proizvoda
Osiguravanje prostora za instalaciju
Mjere opreza za skladištenje
Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne
temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko njega
svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
――Ako želite očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se najbližem Samsungovu servisnom centru (usluga se
naplaćuje).
Ne pritišćite zaslon monitora rukama ili drugim predmetima. Postoji rizik od oštećivanja zaslona.
Sigurnosne mjere opreza
10 cm
10 cm
10 cm
Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni
ovlaživač zraka.
10 cm
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja
imovine.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Čišćenje
――Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati
ogrebotine.
――Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
Električna energija i sigurnost
Upozorenje
•• Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.
1 Isključite proizvod i računalo.
•• U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
2 Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
•• Utikač nemojte dirati mokrim rukama.
――Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
3 Monitor brišite čistom, mekom i suhom tkaninom.
‒‒ Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski
aktivne tvari.
‒‒ Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.
4 Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove
proizvoda.
5 Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.
6 Uključite proizvod i računalo.
•• Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
•• Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).
•• Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za napajanje ne stavljate
teške predmete.
•• Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.
•• Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
Oprez
•• Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
•• Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke Samsung. Kabel nemojte
koristiti s drugim proizvodima.
•• Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.
‒‒ Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se isključiti kabel za
napajanje.
•• Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
5
Instaliranje
Upozorenje
Oprez
•• Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati
u blizinu izvora topline.
•• Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
•• Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police za knjige ili ormari.
•• Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.
•• Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
‒‒ Djeca bi se mogla ugušiti.
•• Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo pričvršćenu policu ili
kosu površinu).
‒‒ Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
‒‒ Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja
uređaja ili do požara.
•• Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama vode itd.),
masnoći ili dimu.
•• Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
•• Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje
preko ruba podloge.
‒‒ Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
‒‒ Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
•• Pažljivo položite proizvod.
‒‒ Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
•• Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu sitnih
čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na
kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.
‒‒ Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
•• Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.
‒‒ Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
•• Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
‒‒ Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
•• Jestivo ulje (kao što je sojino ulje) može oštetiti ili izobličiti proizvod. Čuvajte proizvod od
onečišćenja uljem. I ne postavljajte proizvod i ne koristite ga u kuhinji ili blizu kuhinjske pećnice.
6
Rukovanje
Upozorenje
•• Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada samostalno ne rastavljajte, ne popravljajte
niti vršite preinake na proizvodu.
‒‒ Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Da biste premjestili proizvod, najprije iskopčajte sve kabele, uključujući i kabel za napajanje.
•• Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i
obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
•• U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte gurati metalne
predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr.
papir ili šibice).
‒‒ Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana
tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne
predmete.
‒‒ Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana
tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
‒‒ Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
•• Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite prekidač i iskopčajte kabel za napajanje.
Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
‒‒ Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
•• Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca (igračke, slatkiše itd.).
‒‒ Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam proizvod ili kakav teški
predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.
•• Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.
•• Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
•• Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.
•• Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.
•• Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.
•• U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.
•• Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
‒‒ Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
7
Oprez
•• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili
oštećeni pikseli.
‒‒ Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili
animirani čuvar zaslona.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za
napajanje isključite iz utičnice.
‒‒ Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili proboj
napona.
•• Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
‒‒ Vid vam se može pogoršati.
•• Gurajte utikač u prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje dok ne začujete klik.
•• Ne postavljajte utikač samo u utičnicu.
•• Upotrebljavajte samo isporučeni prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje.
‒‒ Moglo bi doći do strujnog udara ili požara.
•• Ne postavljajte prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje u utičnicu koja se nalazi na stropu.
‒‒ Moglo bi doći do strujnog udara ili požara.
•• Zaokrenite utikač, ali ne prekoračujte raspon zaokreta od 0 do 90° na prilagodniku izmjenične/
istosmjerne struje.
‒‒ Moglo bi doći do strujnog udara ili požara.
•• Ne postavljajte prilagodnike izmjenične/istosmjerne struje blizu jedan drugoga.
•• Nikada ne rastavljajte utikač nakon što ga sastavite. (Ne može se rastaviti nakon sastavljanja.)
•• Uklonite plastičnu vrećicu s prilagodnika izmjenične/istosmjerne struje prije nego što ga započnete
upotrebljavati.
•• Nikada ne upotrebljavajte isporučeni utikač za druge uređaje.
•• Pripazite da voda ne uđe u prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje i da se ne smoči.
‒‒ To može dovesti do električnog udara ili požara.
‒‒ Izbjegavajte korištenje uređaja na otvorenom, gdje može biti izložen kiši ili snijegu.
‒‒ Pripazite da se prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje ne smoči prilikom pranja poda.
•• Ne postavljajte prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje u blizini grijaćih tijela.
‒‒ U suprotnom bi moglo doći do požara.
•• Kada izvlačite prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje iz utičnice, uhvatite prilagodnik
izmjenične/istosmjerne struje i povucite ga.
‒‒ Moglo bi doći do strujnog udara ili požara.
•• Ne ispuštajte nikakve predmete i ne izlažite prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje udarcima.
‒‒ Moglo bi doći do strujnog udara ili požara.
•• Upotrebljavajte prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje kada uklonite plastični pokriv.
‒‒ U suprotnom može doći do požara.
•• Postavite prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje u dobro prozračenu prostoriju.
•• Ako postavite prilagodnik napona izmjenične/istosmjerne struje tako da visi pri čemu je
priključnica za kabel okrenuta prema gore, voda ili druge strane tvari mogu ući u prilagodnik i
prouzrokovati njegov neispravan rad.
Pripazite da prilagodnik napona izmjenične/istosmjerne struje stoji stabilno na stolu ili podu.
8
•• Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
‒‒ Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
•• Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
•• U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
•• Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta ili gledajte udaljene
predmete.
•• Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
•• Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
•• Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
‒‒ Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
‒‒ Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.
•• Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
‒‒ Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
•• Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.
‒‒ Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
9
Poglavlje 02
Pripremne radnje
Dijelovi
Oznake
Opis
Višesmjerni gumb koji olakšava navigaciju.
Gumb JOG
Upravljaèka ploèa
――Gumb JOG nalazi se na stražnjoj lijevoj strani proizvoda. Gumb se može
koristiti za pomicanje prema gore, dolje, lijevo ili desno te za potvrdu
unosa.
LED žaruljica je indikator statusa napajanja koji funkcionira kao
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
•• Napajanje uključeno (Gumb Power (Napajanje)): Isključeno
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
•• Način rada za uštedu energije: Treptanje
LED žaruljica napajanja
•• Napajanje isključeno (Gumb Power (Napajanje)): Uključeno
――Funkcioniranje indikatora napajanja moguće je promijeniti na izborniku.
(System → Power LED On) Stvarni modeli zbog razlika u funkcijama
možda nemaju tu funkciju.
LED žaruljica
napajanja
Vodič za funkcijske tipke
Gumb JOG
Vodič za funkcijske tipke
Pritisnite gumb JOG kada je zaslon uključen. Pojavit će se vodič za
funkcijske tipke. Da biste pristupili zaslonskom izborniku kada je
vodič prikazan, ponovno pritisnite odgovarajući gumb za smjer.
――Vodič za funkcijske tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili
modelu proizvoda. Pogledajte koje su funkcije dostupne na stvarnom
proizvodu.
GORE
LIJEVO
PRITISAK(UNOS)
DESNO
DOLJE
Return
10
Vodič za direktne tipke
――Dolje prikazani zaslon s gumbom za prečace (OSD izbornik) prikazuje se samo kada je zaslon monitora uključen ili kada se promijene razlučivost računala ili izvor ulaznog signala.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• GORE/DOLJE: prilagodite Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• LIJEVO/DESNO: prilagodite Volume.
•• PRITISAK(UNOS): prikažite vodič za funkcijske tipke.
11
Vodič za funkcijske tipke
――Da biste pristupili glavnom izborniku ili da biste koristili druge stavke, pritisnite gumb JOG radi prikaza vodiča za funkcijske tipke. Da biste ga zatvorili, ponovno pritisnite gumb JOG.
GORE/DOLJE/LIJEVO/DESNO: pomaknite se do željene stavke. Opis svake stavke pojavit će se kada se fokus promijeni.
PRITISAK(UNOS): primijenit će se odabrana stavka.
Return
Oznake
Opis
Odaberite
promijeni.
da biste promijenili ulazni signal pomicanjem gumba JOG na zaslonu vodiča za funkcijske tipke. U gornjem lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka ako se ulazni signal
Odabire
pomicanjem gumba JOG na zaslonu vodiča za funkcijske tipke.
Pojavljuje se OSD (On Screen Display) značajke monitora.
Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje nehotičnih promjena postavki.
Omogući/onemogući: da biste zaključali/otključali OSD kontrolu, pritisnite gumb LEFT i držite ga deset sekundi kada je glavni izbornik prikazan.
――Ako je upravljanje zaslonskim sučeljem zaključano, moguće je prilagoditi Brightness i Contrast. Dostupan je način rada PIP/PBP.
Dostupan je način rada Eye Saver Mode. Moguć je pregled sadržaja Information.
Odabire
pomicanjem gumba JOG na zaslonu vodiča za funkcijske tipke.
Pritisnite gumb kada je potrebno konfigurirati postavke funkcije PIP/PBP.
Odabire
za isključivanje monitora pomicanjem gumba JOG na zaslonu vodiča za funkcijske tipke.
――Mogućnosti vodiča za funkcijske tipke razlikovat će se na stvarnim modelima zbog razlika u funkcijama.
12
Ako monitor ništa ne prikazuje (tj. nalazi se u načinu rada za štednju energije ili načinu rada bez
signala), možete koristiti 2 izravne tipke za upravljanje izvorom i napajanjem, kao što je dolje navedeno.
Gumb JOG
Način rada za štednju energije/bez signala
GORE
Promjena izvora
Dolje
PRITISAK(UNOS) tijekom 2 sekunde
Napajanje je isključeno
Kada je na zaslonu prikazan glavni izbornik, gumb JOG možete koristiti kao što je dolje navedeno.
Gumb JOG
Radnja
GORE/DOLJE
Premjesti opciju
Izađi iz glavnog izbornika.
LIJEVO
Zatvori Potpopis bez pohranjivanja vrijednosti.
Vrijednost se smanjuje na klizaču.
DESNO
PRITISAK(UNOS)
Prijeđi na sljedeću dubinu.
Vrijednost se povećava na klizaču.
Prijeđi na sljedeću dubinu.
Sačuvaj vrijednost i zatvori Potpopis.
13
Konfiguriranje postavki Eye Saver Mode, Brightness i
Contrast na početnom zaslonu
Prilagodite Brightness, Contrast i Eye Saver Mode pomicanjem gumba JOG.
Mijenjanje postavke Volume
Ako nije prikazan OSD izbornik, postavku Volume možete prilagoditi pomicanjem gumba JOG ulijevo ili
udesno.
50
Volume
Contrast
Mute
Off
Eye Saver Mode
Brightness
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
――Ako je kvaliteta zvuka povezanog ulaznog uređaja slaba, funkcija Auto Mute na proizvodu može isključiti
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
zvuk ili uzrokovati isprekidan zvuk ako koristite slušalice s mikrofonom ili zvučnike. Ulaznu glasnoću za
ulazni uređaj postavite na barem 20% te upravljajte glasnoćom pomoću kontrole glasnoće (LIJEVO/DESNO
gumba JOG) na proizvodu.
――Što je Auto Mute?
――Zadana svjetlina može se razlikovati ovisno o regiji.
Eye Saver Mode
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
Brightness
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Saving Plus.
Funkcija isključuje zvuk radi poboljšanja kvalitete zvuka ako je prisutna statika ili ako je ulazni signal
slab, obično uslijed problema s glasnoćom ulaznog uređaja.
――Kako biste uključili funkciju Mute, pristupite zaslonu za upravljanje Volume i zatim pomoću gumba JOG
premjestite fokus dolje. Kako biste isključili funkciju Mute, pristupite zaslonu za upravljanje Volume i zatim
povećajte ili smanjite Volume.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
Contrast
――Taj izbornik nije dostupan kada je SAMSUNG Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
――Taj izbornik nije dostupan kada je PIP/PBP Mode On i kada je Size u
(načinu rada PBP).
14
Stražnja strana
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti. Pogledajte
koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.
Priključak
Opis
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Priključak
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI
kabela ili HDMI-DVI kabela.
Opis
Spojite kabel za napajanje monitora na POWER IN priključak sa
stražnje strane uređaja.
POWER IN
――HDMI1 podržava 3840 x 2160 @ 30 Hz
――(samo za modele U32H750UM* / U32H850UM*)
――HDMI2 podržava 3840 x 2160 @ 60 Hz
DP IN
Povezivanje s USB uređajem.
3
4
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
1
2
Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što
su slušalice.
――Zvuk se čuje samo prilikom korištenja povezanih HDMI – HDMI ili DP
kabela.
MINI DP IN
Povezuje se s računalom pomoću MINI DP kabela.
――(samo za modele U32H750UM* / U32H850UM*)
DC 19V
(PC IN)
――Iznimno brzo punjenje moguće je samo priključka
1i
2
. Pomoću njih se uređaji pune brže nego pomoću uobičajenih USB
priključaka. Brzina ovisi o priključenim uređajima.
――(samo za modele U32H750UM* / U32H850UM*)
Omogućuje povezivanje s računalom putem USB kabela.
Kompatibilno s USB kabelom verzije 3.0 i starijim verzijama.
――Taj priključak služi samo za povezivanje s računalom.
――(samo za modele U32H750UM* / U32H850UM*)
Priključuje se u prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje.
――(samo za modele U28H750UQ*)
15
Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Rotiranje monitora (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
――Monitor se može rotirati na ispod prikazani način.
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
U28H750UQ*
-1,0° (-2,0°, +1,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
U32H750UM* / U32H850UM*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Prilagodite zaslon u smjeru strelice.
•• Zakrećite zaslon u smjeru kretanja kazaljki na satu dok ne bude potpuno okomit u odnosu na
površinu stola.
•• Monitor se može oštetiti ako zaslon okrećete bez nagiba ili u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
•• Nagib i visina monitora mogu se podesiti.
•• Držeći za donji dio proizvoda pažljivo podesite njegov nagib.
•• Pri podešavanju visine postolja možda ćete začuti buku. Ta se buka stvara pomicanjem kugle u
postolju pri podešavanju visine. Ta je buka normalna i ne znači da je proizvod neispravan.
16
Rotiranje monitora (U32H750UM* / U32H850UM*)
Zaključavanje za zaštitu od krađe
Prilikom okretanja monitora kut rotiranja prikazuje se na zaslonu monitora.
――Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Stavke izbornika zaslonskih prikaza (OSD) automatski će se okretati s okretanjem zaslona.
1 Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2 Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3 Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.
‒‒ Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
‒‒ Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od
krađe.
Oprez
1 Ako softver MagicRotation Auto nije instaliran na monitoru, sadržaj zaslona neće se automatski
‒‒ Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem
Interneta.
okretati. Stavke zaslonskih prikaza ipak će se moći okretati za 90° i pravilno se prikazivati.
2 Nakon okretanja, stavke zaslonskih prikaza moći će se prikazivati u različitom načinu od načina u
kojem su bile prije okretanja.
17
Mjere opreza prilikom pomicanja monitora
•• Ne pritiskujte izravno zaslon.
•• Ne držite zaslon dok pomičete monitor.
•• Uhvatite donje kutove ili rubove monitora
kada ga pomičete.
•• Proizvod nemojte držati u preokrenutom
položaju, držeći ga samo za postolje.
••
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* / U32H850UM*)
Funkcija MagicRotation Auto prepoznaje rotaciju monitora opremljenih senzorom rotacije te u skladu s njome rotira zaslon sustava Windows.
Instalacija softvera
1 U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
2 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
――Nakon instalacije jezik izbornika prikazat će se kao jedan od jezika operativnog sustava. (To je u skladu s osnovnim pravilnicima sustava Windows.)
Oprez
1 Kompatibilno samo sa sustavom Windows 7 (32-bitnim ili 64-bitnim), Windows 8 (32-bitnim ili 64-bitnim), Windows 8.1 (32-bitnim ili 64-bitnim) i Windows 10 (32-bitnim ili 64-bitnim).
2 Kompatibilno s grafičkim karticama koje udovoljavaju standardima DDC/CI i MS API. Funkcija MagicRotation Auto možda neće biti dostupna za grafičke kartice koje ne udovoljavaju prethodno navedenim
standardima.
3 Da biste maksimizirali performanse funkcije, ažurirajte upravljački program grafičke kartice najnovijom verzijom.
4 Dostupno je 14 jezika za instalaciju.
5 Ako je usmjerenost postavljena na način „Pejsažno” u izborniku razlučivosti unutar operativnog sustava Windows OS, funkcija MagicRotation Auto možda neće ispravno raditi.
6 Ako zarotirate monitor, prikazat će se zaslonski izbornik. Kada zarotirate monitor, možda će se prikazati postupak rekonfiguracije zaslona ili će se slika utisnuti u zaslon, ovisno o grafičkoj kartici. Tu radnju
izvršava operacijski sustav Windows te ona nije vezana uz proizvod.
7 Ako ne želite da se zaslon automatski rotira pri rotiranju monitora, istovremeno pritisnite tipku sustava Windows i tipku L da biste zaključali operacijski sustav Windows. Ovo ograničenje vrijedi samo za
Windows API.
19
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog
postolja (U28H750UQ*)
――Isključite proizvod i iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice.
1
2
•• Napomene
‒‒ Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih
komponenti proizvoda.
‒‒ Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita,
ovisno o specifikacijama.
‒‒ Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili
stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti
ili pasti i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve
štete ili ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za
postavljanje na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.
‒‒ Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede
uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem
montiranja komplete za postavljanje na zid bez stručne pomoći.
3
4
‒‒ Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može
montirati 10 ili više centimetara od zida.
‒‒ Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.
‒‒ Da biste monitor montirali pomoću zidnog stalka, od monitora odvojite bazu postolja.
Jedinica: mm
Naziv modela
U28H750UQ*
A Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje
B Nosač (prodaje se zasebno)
Poravnajte utore i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu
za postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.
Specifikacije za VESA otvor
vijka (A * B) u milimetrima
100,0 x 100,0
Standardni vijak
4,0 mm Φ; 0,7 vršni dio *
10,0 mm duljine
Količina
4 kom.
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu
zbog električnog šoka.
20
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog
postolja (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Isključite proizvod i iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice.
1
2
•• Napomene
‒‒ Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih
komponenti proizvoda.
‒‒ Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita,
ovisno o specifikacijama.
‒‒ Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili
stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti
ili pasti i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve
štete ili ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za
postavljanje na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.
‒‒ Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede
uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem
montiranja komplete za postavljanje na zid bez stručne pomoći.
3
4
‒‒ Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može
montirati 10 ili više centimetara od zida.
‒‒ Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.
‒‒ Da biste monitor montirali pomoću zidnog stalka, od monitora odvojite bazu postolja.
Jedinica: mm
Naziv modela
A Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje
B Nosač (prodaje se zasebno)
Poravnajte utore i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu
za postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.
U32H750UM* /
U32H850UM*
Specifikacije za VESA otvor
vijka (A * B) u milimetrima
100,0 x 100,0
Standardni vijak
4,0 mm Φ; 0,7 vršni dio *
10,0 mm duljine
Količina
4 kom.
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu
zbog električnog šoka.
21
Instaliranje
Pričvršćivanje postolja (U28H750UQ*)
――Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
1
Umetnite priključak za postolje u postolje u smjeru
koji je prikazan na slici.
2
Provjerite je li priključak postolja dobro pričvršćen.
3
U potpunosti okrenite vijak na dnu postolja, tako
da bude u potpunosti pričvršćen.
4
Na pod postavite zaštitni jastuk od stiro-pjene koji
se nalazi u pakiranju i zatim postavite proizvod
na pjenu okrenut licem prema dolje, kao što je
prikazano na slici.
Ako nemate stiro-pjenu, upotrijebite deblju
prostirku za sjedenje.
5
Držite uređaj rukom, kako je prikazano na slici.
Sastavljeno postolje gurnite u glavni dio uređaja u
smjeru strelice, kako je prikazano na slici.
6
Postavite DONJI STRAŽNJI POKLOPAC nakon što
priključite kabel za napajanje i podatkovni kabel.
- Oprez
Ne gurajte monitor. Postoji rizik od oštećivanja
monitora.
22
Pričvršćivanje postolja (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
1
Umetnite priključak za postolje u postolje u smjeru
koji je prikazan na slici.
2
Provjerite je li priključak postolja dobro pričvršćen.
3
U potpunosti okrenite vijak na dnu postolja, tako
da bude u potpunosti pričvršćen.
4
Na pod postavite zaštitni jastuk od stiro-pjene koji
se nalazi u pakiranju i zatim postavite proizvod
na pjenu okrenut licem prema dolje, kao što je
prikazano na slici.
Ako nemate stiro-pjenu, upotrijebite deblju
prostirku za sjedenje.
5
Stavite glavu stalka zaslona na uređaj prema
položaju držača.
6
Zaokrenite vrat stalka u smjeru kazaljke na satu za
90° kako biste pravilno uglavili vrat stalka zaslona.
7
Postavite DONJI STRAŽNJI POKLOPAC nakon što
priključite kabel za napajanje i podatkovni kabel.
- Oprez
Ne gurajte monitor. Postoji rizik od oštećivanja
monitora.
23
Skidanje postolja (U28H750UQ*)
――Prije odvajanja postolja od monitora postavite monitor s okrenutim zaslonom prema dolje na ravnu i stabilnu površinu.
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
1
Na pod postavite zaštitni jastuk od stiro-pjene koji
se nalazi u pakiranju i zatim postavite proizvod
na pjenu okrenut licem prema dolje, kao što je
prikazano na slici.
2
Kako biste odvojili stalak od monitora, pritisnite
donji dio monitora jednom rukom, a drugom
rukom povucite i pomaknite stalak bočno kako je
prikazano na slici.
3
Zakrenite vijak za pričvršćivanje pri dnu postolja
kako biste ga odvojili.
4
Izvucite priključak iz postolja povlačenjem u
smjeru strelice, kako je prikazano na slici.
Ako nemate stiro-pjenu, upotrijebite deblju
prostirku za sjedenje.
- Oprez
Ne gurajte monitor. Postoji rizik od oštećivanja
monitora.
24
Skidanje postolja (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Prije odvajanja postolja od monitora postavite monitor s okrenutim zaslonom prema dolje na ravnu i stabilnu površinu.
――Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
1
Na pod postavite zaštitni jastuk od stiro-pjene koji
se nalazi u pakiranju i zatim postavite proizvod
na pjenu okrenut licem prema dolje, kao što je
prikazano na slici.
2
3
Gurnite gumb prema gore i držite ga. Okrenite vrat Nakon što okrenete vrat stalka zaslona u smjeru
stalka zaslona u smjeru suprotnom od kazaljki na
suprotnom od kazaljki na satu za 10°, podignite
satu za 10°.
vrat stalka kako biste ga odvojili od uređaja.
4
Zakrenite vijak za pričvršćivanje pri dnu postolja
kako biste ga odvojili.
Ako nemate stiro-pjenu, upotrijebite deblju
prostirku za sjedenje.
5
Izvucite priključak iz postolja povlačenjem u
smjeru strelice, kako je prikazano na slici.
- Oprez
Ne gurajte monitor. Postoji rizik od oštećivanja
monitora.
25
Poglavlje 03
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Pročitajte upute u nastavku prije postavljanja
monitora.
1 Provjerite oblik obaju završetaka kabela koji se isporučuje s monitorom te provjerite oblik i položaj
pripadajućih priključaka na monitoru i vanjskim uređajima.
2 Prije nego što započnete priključivati signalne kabele, izvucite kabele za napajanje monitora i
vanjskih uređaja iz utičnice kako biste spriječili oštećenje uređaja uslijed nastanka kratkog spoja ili
prekomjerne struje.
3 Nakon što priključite sve signalne kabele, umetnite kabele za napajanje monitora i vanjskih uređaja
u utičnicu.
Povezivanje i korištenje računala
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Pobrinite se da kabeli za napajanje monitora i vanjskih uređaja, poput računala i prijamnika,
nisu umetnuti u utičnicu.
4 Pročitajte korisnički priručnik kako biste se upoznali s funkcijama monitora, mjerama opreza i
pravilnom uporabom prije nego što ga započnete upotrebljavati.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Za prikaz u razlučivosti 3840 x 2160 @ 30 Hz upotrebljavajte kabel koji podržava razlučivost 3840 x 2160 @
30 Hz kako biste povezali HDMI1. Pobrinite se da grafička kartica HDMI izvora podržava rezoluciju 3840 x
2160 @ 30 Hz.
――Za prikaz u razlučivosti 3840 x 2160 @ 60 Hz upotrebljavajte kabel koji podržava razlučivost 3840 x 2160 @
60 Hz kako biste povezali HDMI2. Pobrinite se da grafička kartica HDMI izvora podržava rezoluciju 3840 x
2160 @ 60 Hz.
――Prilikom povezivanja kabela HDMI, upotrijebite kabel koji je isporučen sa sastavnim dijelovima monitora.
Ako upotrijebite kabel HDMI koji nije isporučio Samsung, kvaliteta slike može biti slabija.
26
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Pobrinite se da kabeli za napajanje monitora i vanjskih uređaja, poput računala i prijamnika,
nisu umetnuti u utičnicu.
Povezivanje pomoću MINI DP kabela (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Pobrinite se da kabeli za napajanje monitora i vanjskih uređaja, poput računala i prijamnika,
nisu umetnuti u utičnicu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
MINI DP IN
――Audio funkcija nije podržana ako je uređaj koji je izvor signala povezan putem kabela HDMI-DVI.
――Optimalna razlučivost možda neće biti dostupna prilikom uporabe kabela HDMI-DVI.
Povezivanje pomoću DP kabela
Pobrinite se da kabeli za napajanje monitora i vanjskih uređaja, poput računala i prijamnika,
nisu umetnuti u utičnicu.
――Za prikaz u rezoluciji 3840 x 2160 @ 60 Hz upotrebljavajte MINI DP kabel koji podržava rezoluciju 3840 x
2160 @ 60 Hz. Pobrinite se da grafička kartica MINI DP izvora podržava rezoluciju 3840 x 2160 @ 60 Hz.
――DisplayPort i MiniDP ne mogu se istodobno prepoznati, pa stoga ako DisplayPort ili MiniDP nije postavljen
kao izvor, osobno računalo ga neće moći prepoznati.
Priključivanje slušalica
DP IN
――Za prikaz u rezoluciji 3840 x 2160 @ 60 Hz upotrebljavajte DP kabel koji podržava rezoluciju 3840 x 2160 @
60 Hz. Pobrinite se da grafička kartica DP izvora podržava rezoluciju 3840 x 2160 @ 60 Hz.
27
Povezivanje proizvoda kao USB koncentratora
s računalom (U32H750UM* / U32H850UM*)
Povezivanje računala s proizvodom
――Proizvod može funkcionirati kao koncentrator ako ga povežete s računalom putem USB kabela. Uređaj koji
Upotreba proizvoda kao USB koncentratora
Kada se proizvod koristi kao koncentrator, s njime možete istovremeno povezati i koristiti više raznih
uređaja s izvorom signala.
Računalo se ne može istovremeno povezati s većim brojem uređaja s izvorom signala jer ima ograničen
broj ulazno-izlaznih priključaka. Značajka HUB na proizvodu poboljšat će vašu radnu učinkovitost jer
omogućuje da s USB priključcima proizvoda istovremeno povežete veći broj uređaja s izvorom signala
bez potrebe povezivanja s računalom.
služi kao izvor signala možete izravno povezati s proizvodom i upravljati njime putem proizvoda, odnosno
ne morate povezati uređaj s računalom.
Da biste proizvod mogli koristiti kao USB koncentrator, povežite ga s računalom pomoću USB kabela.
(PC IN)
(PC IN)
Ako se s računalom poveže veći broj uređaja s izvorom signala, previše kabela oko računala može
dovesti do nereda. Povezivanje uređaja izravno s ovim proizvodom riješit će vam te probleme.
Povežite USB kabel s priključkom
na stražnjoj strani proizvoda i USB priključkom
na računalu.
Kada je proizvod povezan s računalom, s njime možete povezati i mobilne uređaje, kao što su MP3
reproduktor ili pametni telefoni. Tako možete uređajima upravljati s računala ili puniti njihovu bateriju.
――Proizvod s računalom možete povezati pomoću USB 2.0 kabela. Međutim, da biste potpuno iskoristili
funkciju USB 3.0, povežite kabelom USB 3.0 računalo i proizvod. Računalo mora podržavati USB 3.0.
28
――Kako biste omogućili brže prepoznavanje i pokretanje uređaja USB, priključite ga na priključak USB 3.0. na
proizvodu. Brzina čitanja/pisanja ovisi o uređaju USB i vašem osobnom računalu.
――Proizvod ne podržava reprodukciju medijskih sadržaja. Ako trebate reproducirati datoteku na svojem
uređaju USB, priključite proizvod na svoje osobno računalo kao koncentrator i reproducirajte datoteku na
svojem osobnom računalu.
――Ako imate probleme s USB-om koje uzrokuje operacijski sustav, upravljački programi ili softver, obratite se
Priključivanje napajanja (U28H750UQ*)
1
2
DC 19V
njihovim dobavljačima.
――Budući da na tržištu postoje različiti USB uređaji, ne možemo jamčiti da će naši proizvodi biti kompatibilni
3
sa svim USB uređajima.
――Ako upotrebljavajte vanjski uređaj HDD za masivnu pohranu koji zahtijeva vanjsko napajanje, pripazite da
ga spojite na izvor napajanja.
――Iznimno brzo punjenje može se obavljati samo uporabom priključka
4
1i
2. U skladu sa
specifikacijom u vezi s punjenjem baterije putem sabirnice USB 3.0, USB1 i USB2 podržavaju maksimalnu
struju od 1,5 A. Stvarna vrijednost struje ovisi o uređaju koji se puni.
Ako je struja previsoka ili ako dođe do iznimke, pokrenut će se nadstrujna zaštita. To je uobičajena
postavka proizvoda.
1 Umetnite utikač u prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje.
――Uređaji USB koji zahtijevaju veću jakost struje možda neće biti podržani.
2 Umetnite kabel prilagodnika izmjenične/istosmjerne struje u priključak DC 19V na stražnjoj strani
jakost struje od najviše 1,5 A, dok
3i
――Baterija se može puniti u načinu štednje, ali se ne može puniti kada je uređaj isključen.
3 Umetnite prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje u utičnicu.
1i
2 mogu izdržati
mogu
izdržati
jakost
struje
od
najviše
1 A.
4
――Punjenje uređaja USB nije moguće ako je kabel za napajanje odspojen iz utičnice.
――Uređaj USB treba kupiti zasebno.
monitora.
4 Pritisnite gumb JOG na stražnjoj strani monitora da biste ga uključili.
――Ulazni se napon automatski prebacuje.
Priključivanje napajanja (U32H750UM* / U32H850UM*)
POWER IN
Kako biste mogli koristiti uređaj, priključite kabel za napajanje u naponsku utičnicu i u priključak
POWER IN na uređaju.
――Ulazni se napon automatski prebacuje.
29
Uredno postavljanje priključenih kabela (U28H750UQ*)
1
Priključite kablove u odgovarajuće
priključke.
2
Zahvatite postolje jednom rukom i
upotrijebite drugu ruku kako biste
zatvorili DONJI STRAŽNJI POKLOPAC
u smjeru kazaljke.
3
Kablovi su sada namješteni.
4
Zahvatite jednom rukom i upotrijebite
palac druge ruke kako biste pomaknuli
DONJI STRAŽNJI POKLOPAC u smjeru
kazaljke.
30
Uredno postavljanje priključenih kabela (U32H750UM* / U32H850UM*)
1
Sastavljanje je stalka završeno.
6
Otvorite LIJEVI POKLOPAC VRATA
STALKA i okrenite otvoreni dio na dnu.
2
Okrenite uređaj u najviši okomiti
položaj.
7
Stavite pripadajuće kabele u držač
vrata stalka. Ne rastežite kabel.
Preporučuju se tri kabela u jednom
držaču.
3
Povežite pripadajuće kabele.
8
Pokrijte LIJEVI POKLOPAC VRATA
STALKA.
4
Posložite kabele prema tendenciji
savijanja kabela i provucite kabele
kroz otvore DONJEG STRAŽNJEG
POKLOPCA.
9
Okrenite uređaj u vodoravni položaj.
5
Pokrijte DONJI STRAŽNJI POKLOPAC.
Pri pričvršćivanju DONJEG STRAŽNJEG
POKLOPCA, najprije naciljajte šest
nastavaka na DONJEM STRAŽNJEM
POKLOPCU u donje rupice na
STRAŽNJEM POKLOPCU.
10
Posložite vanjske kabele.
31
Pravilan položaj tijela prilikom korištenja
uređaja
Instaliranje upravljačkog programa
――Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i frekvenciju za
ovaj proizvod.
――Kako biste instalirali najnoviju inačicu upravljačkog programa proizvoda, preuzmite ga s mrežne stranice
tvrtke Samsung Electronics na adresi http://www.samsung.com.
Postavljanje optimalne razlučivosti
Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne
razlučivosti.
Na proizvodu odaberite jezik i na računalu promijenite razlučivost na optimalnu postavku.
Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:
•• Izravnajte leđa.
――Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše triput čak i
ako monitor isključite i ponovno uključite.
――Optimalna se razlučivost može odabrati i na upravljačkoj ploči na računalu.
•• Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na oči.
•• Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.
•• Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.
•• Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravnini s nadlanicom.
•• Držite laktove pod pravim kutom.
•• Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90 stupnjeva ili većim,
da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u odnosu na srce.
•• Izvodite vježbe za oči ili učestalo treptajte kako biste uklonili umor očiju.
32
Poglavlje 04
Postavljanje zaslona
Konfigurirajte postavke zaslona, primjerice svjetlinu.
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih
prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
U načinu rada PC
•• Custom: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.
•• Standard: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.
SAMSUNG MAGIC Bright
Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod
koristiti.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Saving Plus.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka SAMSUNGAngle.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.
•• Cinema: svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.
•• Dynamic Contrast: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.
•• Basic Color: Ovaj model podržava fotokromatski način rada. Prilikom prijelaza na ovaj način,
područje boje prilagođava se standardnoj postavci gama boja RGB.
•• High-Brightness: Maksimizirajte svjetlinu zaslona. (U32H750UM* / U32H850UM*)
U načinu rada AV
Kada je vanjski ulaz je povezan putem HDMI/DP/MINI DP veze, a opcija PC/AV Mode postavljena na
SAMSUNG
Bright ima četiri automatske postavke slike (Dynamic, Standard, Movie i Custom) koje su
AV, MAGIC
tvornički postavljene. Možete aktivirati Dynamic, Standard, Movie ili Custom. Možete odabrati Custom
koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.
•• Dynamic: Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u Standard načinu rada.
•• Standard: Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.
•• Movie: Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i
smanjiti umor očiju.
•• Custom: Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.
33
Black Equalizer
Contrast
Namjestite svjetlinu tamnih područja.
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)
Što je vrijednost bliža 1, tamnija područja zaslona postaju svjetlija kako bi neprijatelji bili uočljiviji
tijekom igranja. Kako biste lakše pronalazili neprijatelje tijekom igre, upotrebljavajte nižu vrijednost.
Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.
Što je vrijednost bliža 20, tamnija područja zaslona postaju tamnija i kontrast se povećava.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka SAMSUNGAngle.
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Cinema, Dynamic Contrast ili Basic Color.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je PIP/PBP Mode On i kada je Size u
(načinu rada PBP).
MAGIC
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
Sharpness
Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.
Brightness
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Cinema ili Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Saving Plus.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
34
Color
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
Nijansu zaslona možete prilagoditi.
MAGICAngle
omogućuje konfiguriranje postavki radi postizanja optimalne kvalitete slike u skladu s
kutom gledanja.
SAMSUNG
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Cinema, Dynamic
MAGIC
Contrast ili Basic Color.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
――Izbornici Color Tone i Gamma nisu dostupni kada je omogućen SAMSUNGAngle.
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
MAGIC
•• Red: Podesite razinu zasićenosti crvenom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.
•• Green: Podesite razinu zasićenosti zelenom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.
――Taj izbornik nije dostupan kada je značajka SAMSUNG Bright postavljena na način rada Cinema ili Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
Kut možete namjestiti prema vlastitim željama.
4
1
1
5
5
2
•• Blue: Podesite razinu zasićenosti plavom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.
3
•• Color Tone: Odaberite nijansu boje koja najbolje odgovara vašim potrebama prilikom gledanja
sadržaja.
‒‒ Cool 2: Postavite temperaturu boje tako da bude hladnija od načina Cool 1.
‒‒ Cool 1: Postavite temperaturu boje tako da bude hladnija od načina Normal.
‒‒ Normal: prikaz standardne nijanse boje.
‒‒ Warm 1: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost Normal.
‒‒ Warm 2: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza Warm 1.
‒‒ Custom: prilagodba nijanse boje.
――Ako je vanjski izvor signala priključen pomoću HDMI/DP/MINI DP kabela, a PC/AV Mode je postavljen na
AV, Color Tone ima četiri postavke temperature boje (Cool, Normal, Warm i Custom).
•• Gamma: Podesite srednju razinu osvijetljenosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
•• Off 1 : odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti neposredno ispred vas dok budete
gledali u njega.
•• Lean Back Mode 1 2 : odaberite tu mogućnost ako će monitor biti malo povišen u odnosu na vas
dok budete gledali u njega.
•• Lean Back Mode 2 3 : odaberite tu mogućnost ako će monitor dok budete gledali u njega biti još
više povišen u odnosu na vas nego za način prikaza Lean Back Mode 1.
•• Standing Mode
4
: odaberite tu mogućnost ako ćete u monitor gledati odozgo.
•• Side Mode 5 : odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti lijevo ili desno od vas dok budete
gledali u njega.
•• Group View: odaberite tu mogućnost za više gledatelja na mjestima
1
,
4
i
5
.
•• Custom: Način rada Lean Back Mode 1 primijenit će se prema zadanim postavkama ako je odabrana
mogućnost Custom.
35
HDMI Black Level
Game Mode
Ako je DVD uređaj ili set-top box uređaj povezan s proizvodom putem HDMI kabela, može doći do
smanjivanja kvalitete slike (degradacija kontrasta/boje, razine crne boje itd), ovisno o priključenom
uređaju koji služi kao izvor signala. U takvom slučaju možete pomoću opcije HDMI Black Level podesiti
kvalitetu slike.
Konfigurirajte postavke zaslona proizvoda za režim za igre.
U tom slučaju popravite smanjenu kvalitetu slike pomoću izbornika HDMI Black Level.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
――Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada HDMI1 ili HDMI2.
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
•• Normal: Odaberite ovaj način rada kada ne dolazi do slabljenja omjera kontrasta.
•• Low: Odaberite ovaj način rada kako biste u slučaju slabljenja omjera kontrasta smanjili razinu
crne boje i povećali razinu bijele boje.
Uporabite ovu funkciju prilikom igranja igara na računalu ili kad je priključena igraća konzola kao što je
PlayStation™ il Xbox™.
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Basic Color.
MAGIC
――Kada se monitor isključi, prelazi u način uštede energije ili se mijenja izvor ulaznog signala, a Game Mode
isključuje se (Off) čak i ako je bio uključen (On).
――Ako želite da Game Mode ostane omogućen sve vrijeme, odaberite Always On.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Saving Plus.
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
――Funkcija HDMI Black Level možda neće biti kompatibilna s nekim izvorima slike i zvuka.
――Značajka HDMI Black Level uključuje se samo pri određenoj razlučivosti AV primjerice 720P pri 60 Hz i
1080P pri 60 Hz.
Response Time
Povećajte brzinu odaziva ploče da bi boje videozapisa bile življe i vjernije.
Eye Saver Mode
――Upotrebljavajte način Standard kada ne gledate videozapis ili uživate u igranju igre.
Podesite optimalnu kvalitetu slike koja je pogodna za opuštanje očiju.
――Taj izbornik nije dostupan kada je PIP/PBP Mode On i kada je Size u
/
/
(načinu rada PIP).
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” je certifikat za proizvode koji ispunjavaju uvjete za niže razine
plave svjetlosti. Kada je Eye Saver Mode 'On', plavo svjetlo valne duljine od približno 400 nm će se
smanjiti i prilagoditi sliku na optimalnu kvalitetu koja je potrebna za opuštanje očiju. Istodobno, razina
plavog svjetla niža je nego u zadanim postavkama, što je testirala tvrtka TÜV Rheinland te potvrdila da
zadovoljava njezine standarde „Low Blue Light Content”.
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Basic Color.
MAGIC
36
Picture Size
Screen Adjustment
Promijenite veličinu slike.
――Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka Picture Size postavljena na Screen Fit u načinu rada AV.
――Taj izbornik nije dostupan kada je PIP/PBP Mode On i kada je Size u
――Ova mogućnost nije dostupna kada je omogućena značajka FreeSync.
(načinu rada PBP).
Kada je ulazni signal 480P, 576P, 720P ili 1080P u načinu rada AV, a monitor može prikazivati na uobičajeni
način, odaberite Screen Fit da biste prilagodili vodoravni položaj na razinama od 0 do 6.
U načinu rada PC
Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
•• Auto: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
H-Position: Zaslon možete pomaknuti ulijevo ili udesno.
•• Wide: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
U načinu rada AV
•• 4:3: prikaz slike proporcija 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski
program.
•• 16:9: prikaz slike proporcija 16:9.
•• Screen Fit: prikaz slike s izvornim proporcijama bez rezanja.
――Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.
――Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
――Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću HDMI/DP/MINI DP kabela.
――Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način (samo neki
modeli podržavaju sve te signale).
――Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI/DP/MINI DP kabela i PC/AV
V-Position: Zaslon možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.
Izvješće o kalibraciji
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Podaci iz ovog izvješća izmjereni su u vrijeme otpreme.
•• Mjerenja ovise o opremi koja se upotrebljava za mjerenje, lokaciji mjerenja, okruženju sustava (npr.
računalo, grafička kartica itd.) i drugim varijablama.
•• Ulazni signal: HDMI
•• Svako mjerenje iz ovog izvješća temelji se na načinu rada Custom u vrijeme otpreme.
•• Ovo izvješće na nekim proizvodima ne nalazi se u izborniku, nego na posebnom tiskanom izvješću.
Mode postavite na AV.
37
Poglavlje 05
Konfiguriranje postavki opcije PIP/PBP
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih
prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
PIP/PBP Mode
――Način rada PIP/PBP kompatibilan je s operativnim sustavima Windows 7, Windows 8 i Windows 10.
――Funkcija PIP/PBP možda neće biti dostupna, ovisno o specifikacijama grafičke kartice koja se koristi. Ako se na
zaslonu koji se nalazi u načinu rada PIP/PBP ne prikazuje slika, a odabrana je optimalna rezolucija, na računalu
prijeđite u Upravljačka ploča → Prikaz → Razlučivost zaslona i pritisnite Otkrij. (Upute se temelje na sustavu
Windows 7.) Ako se na zaslonu ne prikazuje slika kada je razlučivost optimalna, postavite je na 1280 x 1024.
――Zaslon može nakratko zatreperiti ili se pojaviti sa zakašnjenjem kada omogućite ili onemogućite funkciju
Uključivanje ili isključivanje funkcije PIP/PBP Mode.
PIP/PBP ili ako promijenite veličinu zaslona dok je funkcija PIP/PBP uključena.
Ovo se obično događa kada su osobno računalo i zaslon spojeni na dva ili više ulaznih izvora. To nema
nikakvog utjecaja na učinkovitost zaslona.
Funkcija PIP (Slika u slici) dijeli zaslon na dva dijela. Jedan izvorni uređaj se prikazuje na glavnom
zaslonu dok se istodobno drugi izvorni uređaj prikazuje u umetnutom prozoru.
Problem se uglavnom javlja prilikom zakašnjelosti u prijenosu videosignala na zaslon što ovisi o
učinkovitosti grafičke kartice.
Funkcija PBP (slika pored slike) dijeli zaslon na pola i prikazuje sadržaje s dva različita uređaja koji
služe kao izvor signala istovremeno na lijevoj i desnoj strani zaslona.
――Kako biste povećali kvalitetu slike i omogućili normalnu reprodukciju zvuka, preporučujemo uporabu
grafičke kartice ili uređaja DVD-a koji podržava razlučivost 4 K (3840 x 2160 @ 30 Hz) kada se poveže na
priključak HDMI1.
――Kako biste povećali kvalitetu slike i omogućili normalnu reprodukciju zvuka, preporučujemo uporabu
grafičke kartice ili uređaja DVD-a koji podržava razlučivost 4 K (3840 x 2160 @ 60 Hz) kada se poveže na
priključak HDMI2.
――Kada je omogućena funkcija PIP/PBP, razlučivost se neće moći automatski prebaciti na optimalne postavke
zbog problema s kompatibilnošću između grafičke kartice i sustava Windows.
Postavite PIP/PBP Mode na Off. U protivnom, ponovno pokrenite monitor i podesite razlučivost na
optimalnu postavku pomoću sučelja Windows.
38
Size
Sound Source
Odaberite veličinu i proporcije podzaslona.
Podesite zaslon s kojeg želite da se zvuk reproducira.
••
: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PBP kada je optimalna rezolucija na
lijevoj i desnoj strani zaslona 1920 x 2160 (širina x visina).
••
: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PIP kada je optimalna rezolucija
podzaslona 720 x 480 (širina x visina).
••
: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PIP kada je optimalna rezolucija
podzaslona 1280 x 720 (širina x visina).
••
: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PIP kada je optimalna rezolucija
podzaslona 1920 x 1080 (širina x visina).
Način rada PIP
/
Način rada PBP
/
Position
Odaberite položaj podzaslona putem dostupnih mogućnosti.
••
/
/
/
――Nije dostupna kada je odabran način PBP.
――Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.
39
Source
Picture Size
Odaberite izvor za svaki zaslon.
Budući da se DisplayPort i MiniDP ne mogu istodobno prepoznati, ako su DisplayPort i MiniDP
istovremeno postavljeni kao izvori, odabir 'Apply' nije dostupan.
PIP način rada (dostupno u načinu rada PIP(Size
/
/
))
Odaberite veličinu slike za podzaslon.
PIP način rada (dostupno u načinu rada PIP(Size
/
/
))
――Ulazni signal za promjene na glavnom zaslonu.
•• Auto: Prikaz slike u skladu s proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz izvora ulaznog signala.
――Osim trenutnog ulaznog signala, koji ne možete odabrati, moguć je odabir dva druga ulazna signala.
――Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.
――Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG ULIJEVO odaberite
ikonu i
zatim pritisnite gumb JOG. Glavni zaslon prebacuje se na sljedeći način: DisplayPort → HDMI1 →
HDMI2(U28H750UQ*) ili DisplayPort → MiniDP → HDMI1 → HDMI2(U32H750UM* / U32H850UM*).
PBP način rada (dostupno u načinu rada PBP(Size
U načinu rada PC
))
•• Wide: Prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz
izvora ulaznog signala.
U načinu rada AV
•• 4:3: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i
standardni televizijski program.
•• 16:9: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 16:9.
――Ulazni signal za promjene na glavnom zaslonu.
•• Screen Fit: Prikaz slike s podzaslona u izvornoj proporciji bez ikakvog rezanja.
――Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.
――Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.
――Radnja se ne može izvršiti kada je ulazni signal isti za lijevi i desni zaslon.
――Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
――Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG ULIJEVO odaberite
pritisnite gumb JOG. Prikazat će se isti izbornik za podešavanje izvora PBP.
ikonu i zatim
――Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću HDMI/DP/MINI DP kabela.
――Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način (samo neki
modeli podržavaju sve te signale).
――Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI/DP/MINI DP kabela i PC/AV
Mode postavite na AV.
40
PBP način rada (dostupno u načinu rada PBP(Size
))
Contrast
Postavite Picture Size za svaki od podijeljenih zaslona.
U načinu rada PC
•• Auto: Prikaz slike u skladu s proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz izvora ulaznog signala.
•• Wide: Prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz
izvora ulaznog signala.
U načinu rada AV
•• 4:3: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i
standardni televizijski program.
PIP način rada (dostupno u načinu rada PIP(Size
/
/
))
Podesite razinu kontrasta za podzaslon.
PBP način rada (dostupno u načinu rada PBP(Size
))
Podesite razinu kontrasta za svaki pojedini zaslon.
•• 16:9: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 16:9.
•• Screen Fit: Prikaz slike s podzaslona u izvornoj proporciji bez ikakvog rezanja.
――Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.
――Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
――Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću HDMI/DP/MINI DP kabela.
――Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način (samo neki
modeli podržavaju sve te signale).
――Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI/DP/MINI DP kabela i PC/AV
Mode postavite na AV.
41
Poglavlje 06
Namještanje postavki OSD (Prikaz na zaslonu)
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih
prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Language
Postavite jezik izbornika.
Transparency
Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika.
――Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.
――Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.
Display Time
Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u
navedenom razdoblju.
Mogućnost Display Time omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zaslonski izbornik nestajati.
42
Poglavlje 07
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
――Funkcije su dostupne ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih
prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
FreeSync
Tehnologija FreeSync predstavlja rješenje koje uklanja cijepanje zaslona, a da pritom ne dolazi do
uobičajenog vremenskog pomaka i kašnjenja.
Ova značajka uklanja cijepanje zaslona i vremenski pomak tijekom igranja. Poboljšajte svoje iskustvo
igranja.
Stavke izbornika FreeSync koje se prikazuju na monitoru mogu se razlikovati ovisno o modelu monitora
i kompatibilnosti s grafičkom karticom AMD.
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
――Kvaliteta zvuka monitora može se smanjiti ako je značajka FreeSync omogućena.
•• Off: Isključivanje značajke FreeSync.
•• Standard Engine: Omogućite osnovne funkcije FreeSync grafičke kartice AMD.
•• Ultimate Engine: Omogućite značajku FreeSync s većim brojem prikaza slika na zaslonu. Prekidanje
je zaslona (nepravilna usklađenost između zaslona i sadržaja) smanjeno u ovom načinu rada.
Napominjemo da tijekom igranja igre može doći do treperenja zaslona.
Primjenjujte optimalnu razlučivost kada upotrebljavate značajku FreeSync.
Pogledajte odjeljak Pitanja i odgovori i pročitajte odgovor na pitanje → Kako mogu promijeniti
frekvenciju? kako biste saznali način postavljanja stope osvježavanja.
――Funkcija FreeSync omogućena je samo u načinu HDMI2, DisplayPort ili MiniDP.
Upotrijebite kabel HDMI/DP/MINI DP, koji je isporučio proizvođač, kada se koristite značajkom FreeSync.
Ako upotrebljavate funkciju FreeSync tijekom igranja igre, sljedeći simptomi mogu se pojaviti:
•• Zaslon može treperiti ovisno o vrsti grafičke kartice, postavkama mogućnosti igre ili videozapisa
koji se reproducira. Pokušajte sljedeće radnje: smanjite vrijednosti postavke igre, promijenite
trenutačni način FreeSync na Standard Engine ili posjetite AMD-ovo mrežno mjesto kako biste
provjerili verziju upravljačkog programa grafičke kartice i ažurirajte ga na najnoviju verziju.
•• Tijekom korištenja funkcije FreeSync zaslon može treperiti zbog promjene izlazne frekvencije s
grafičke kartice.
•• Mijenjanja stope odaziva tijekom igranja igre ovisno o razlučivosti. Viša razlučivost obično smanjuje
stupanj odaziva.
•• Pogoršanja kvalitete zvuka na monitoru.
――Ako imate poteškoća s uporabom funkcije, obratite se Samsungovom servisnom centru.
――Ako se razlučivost promijeni dok se prebaci postavka FreeSync na Standard Engine ili Ultimate Engine,
povremeno se treperenje zaslona može dogoditi. Postavite FreeSync na Off i promijenite razlučivost.
――Funkcija je nedostupna na uređajima (npr. uređajima AV) koji nisu opremljeni AMD-ovom grafičkom
karticom. Ako se funkcija izvodi, zaslon može neispravno raditi.
43
Modeli na popisu grafičkih kartica podržavaju značajku FreeSync
Značajka FreeSync može se upotrebljavati s modelima opremljenima određenim grafičkim karticama
AMD. Pogledajte popis podržanih grafičkih kartica:
Pripazite da instalirate najnoviju inačicu službenog upravljačkog programa AMD-a koji podržava
značajku FreeSync.
――Kako biste saznali koji još modeli grafičkih kartica AMD podržavaju značajku FreeSync, posjetite službene
mrežne stranice tvrtke AMD.
――Odaberite FreeSync Off ako upotrebljavate grafičku karticu drugog proizvođača.
――Prilikom primjenjivanja funkcije FreeSync putem sučelja HDMI, navedena funkcija ne mora raditi zbog
ograničenja propusnosti određenih AMD-ovih prikaznih kartica.
•• AMD Radeon R9 300 Series (370 / 370X nije
uključeno)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
Kako ćete omogućiti značajku FreeSync?
1 Postavite značajku FreeSync na Standard Engine ili Ultimate Engine u izborniku OSD.
2 Omogućite značajku FreeSync u AMD Radeon Settings:
Kliknite desnom tipkom miša na → AMD Radeon Settings → Display
Značajka „AMD FreeSync” mora se postaviti na „Uključeno”. Odaberite „Uključeno” ako nije
omogućena značajka.
44
Eco Saving Plus
Konfiguriranje Eco Timer
Smanjite potrošnju energije u usporedbi s potrošnjom na razini maksimalne svjetline.
Eco Off After: Način rada Eco Timer može se namjestiti između 10 i 180 minuta. Proizvod se automatski
isključuje nakon isteka postavljenog vremena.
Eco Timer: Uključite način Eco Timer.
――Ta mogućnost nije dostupna kada je SAMSUNG Bright u načinu prikaza Dynamic Contrast.
MAGIC
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
――Ta je mogućnost dostupna kada je mogućnost Eco Timer postavljena na On.
――Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
•• Off: Deaktiviranje funkcije Eco Saving Plus.
•• Auto: Potrošnja energije automatski će se smanjiti za približno 10 % u odnosu na postojeću
postavku.
(Koliko će se potrošnja energije smanjiti ovisi o svjetlini zaslona.)
USB Super Charging (U32H750UM* /
U32H850UM*)
•• Low: Štedi do 25 % energije u usporedbi s maksimalnom svjetlinom.
Brzo napunite bateriju povezanog uređaja koji služi kao izvor signala korištenjem USB 3.0 priključka na
proizvodu.
•• High: Štedi do 50 % energije u usporedbi s maksimalnom svjetlinom.
USB Super Charging: Uključite način USB Super Charging.
•• USB1 / USB2
Off Timer Plus
Konfiguriranje Off Timer
Off Timer: Uključite način Off Timer.
Turn Off After: Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1
do 23 sata. Proizvod će se automatski isključiti nakon određenog broja sati.
――Ta je mogućnost dostupna kada je mogućnost Off Timer postavljena na On.
――Na proizvodima na tržištima u nekim regijama mogućnost Off Timer postavljena je tako da se automatski
aktivira 4 sata nakon uključivanja. To je u skladu s propisima u vezi s napajanjem. Ako ne želite da se
mjerač vremena aktivira, idite na
→ System → Off Timer Plus i postavite Off Timer na Off.
――Superbrzo punjenje moguće je preko priključaka
1i
2. Upotrijebite te priključke kako biste brže
napunili uređaje nego što je to slučaj s uobičajenim USB priključkom. Brzina punjenja može se razlikovati s
obzirom na spojeni uređaj.
――Brzo punjenje baterije možda nije podržano i/ili punjenje može trajati duže za neke mobilne uređaje.
――Ako je kod priključaka
1i
2 superbrzo punjenje isključeno, upotrijebite te priključke za punjenje
uobičajenom brzinom i prijenos podataka.
――Ako se u priključak
1 ili
2 ukopča uređaj tipa USB 2.0 ili manje te se uključi superbrzo punjenje,
prijenos podataka neće biti moguć (moguć je ako se priključi uređaj tipa USB 3.0).
※ Ti priključci možda neće biti kompatibilni s novim USB uređajima koji još nisu stavljeni na tržište.
――Ako se u priključak
1 ili
2 ukopča uređaj tipa USB 2.0 ili manje, poput miša, tipkovnice ili
memorijskog uređaja, isključite superbrzo punjenje.
――Ako je značajka iznimno brzog punjenja uključena putem zaslonskog izbornika postavke, svi uređaji
priključeni na priključke USB od 1 do 4 ponovno se prepoznaju na monitoru. Time se osigurava optimalno
punjenje.
※ Prije nego što uključite superbrzo punjenje, zatvorite sve datoteke na memorijskim uređajima ukopčanim
u USB priključke.
45
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Postavite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će se povećati.
Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.
Ova je opcija korisna prilikom gledanja filmova.
Možete odabrati Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako odaberete No Repeat, naredba reagira samo jedanput
kada pritisnete gumb.
•• Kada je povezan s računalom, postavite na "PC".
•• Kada je povezan s AV uređajem, postavite na "AV".
――Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili 16:10.
――Ako je monitor (kada je postavljen na HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) ili HDMI1, HDMI2,
DisplayPort, MiniDP(U32H750UM* / U32H850UM*)) u načinu štednje energije ili prikazuje poruku Check
Signal Cable, pritisnite ikonu
kako bi se prikazao zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati PC ili AV.
DisplayPort Ver.
Odaberite priključak za zaslon.
――Nepravilne postavke mogu izazvati zatamnjenje zaslona. Ako se to dogodi, provjerite specifikacije uređaja.
――Ako je monitor (kada je postavljen na HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) ili HDMI1, HDMI2,
DisplayPort, MiniDP(U32H750UM* / U32H850UM*)) u načinu štednje energije ili prikazuje poruku Check
Signal Cable, pritisnite ikonu
kako bi se prikazao zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati 1.1 ili 1.2↑.
――Ako odaberete 1.1, maksimalna razlučivost zaslona smanjit će se na 2560 x 1440 zbog ograničenja brzine
Power LED On
Konfigurirajte postavke da biste omogućili ili onemogućili LED žaruljicu napajanja koja se nalazi na
donjem dijelu proizvoda.
•• Working: LED žaruljica napajanja uključena je kada je proizvod uključen.
•• Stand-by: LED žaruljica napajanja uključena je kada je proizvod isključen.
Reset All
Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.
HBR1 prijenosa.
Source Detection
Odaberite Auto ili Manual kao način prepoznavanja ulaznog signala.
――Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
46
Information
Možete prikazati podatke o trenutačnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
47
Poglavlje 08
Instaliranje softvera
Easy Setting Box
Ažuriranje softvera putem USB uređaja
(U32H750UM* / U32H850UM*)
1 Spremite na USB uređaj za pohranu datoteku ažuriranja (u .bin formatu) koju ste preuzeli s web-
Easy Setting Box korisnicima omogućava dijeljenje zaslona na više dijelova.
Kako biste instalirali najnoviju inačicu Easy Setting Box, preuzmite ga s mrežne stranice tvrtke
Samsung Electronics na adresi http://www.samsung.com.
――Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.
――Ikona Easy Setting Box možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
――Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.
Ograničenja i problemi s instalacijom
Na instalaciju funkcije Easy Setting Box možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno
okruženje.
2 Priključite USB uređaj za pohranu s datotekom ažuriranja na ulaz
3 Na zaslonu s gumbima funkcija idite na ikonu Menu (
4.
) i pritisnite gumb za višesmjerno kretanje
(jog) prema gore te ga zadržite najmanje pet sekundi.
4 Kako biste nastavili s ažuriranjem, slijedite upute na zaslonu.
5 Vaš će se proizvod automatski isključiti i ponovo uključiti nakon ažuriranja, a zatim ga isključite.
6 Isključite kabel za napajanje iz utičnice za napajanje i zatim ga ponovno uključite nakon
isključivanja uređaja.
――Kako biste proveli ažuriranje softvera s pomoću USB memorijskog pogona, najprije formatirajte USB
memorijski pogon na FAT32.
――Prilikom provedbe ažuriranja u korijenskom direktoriju smije biti spremljena samo jedna BIN datoteka
(.bin).
――Ako se prikaže poruka No valid update files found. Please check your USB device and try again., to se
Sistemski preduvjeti
Operativni sustav
mjesta Samsung Electronics (http://www.samsung.com/sec).
Hardver
vjerojatno dogodilo zbog sljedećih razloga.
――USB memorijski pogon nije priključen u priključak
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Najmanje 32 MB memorije
4.
――Datoteke na priključenom USB memorijskom pogonu nisu u kompatibilnom formatu.
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
――Na priključenom USB memorijskom pogonu nema valjanih datoteka ažuriranja. (Na memorijskom
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
pogonu nema spremljenih datoteka ažuriranja ili nazivi datoteka nisu pravilni.)
――Ažuriranje neće započeti ako preuzeti softver ne odgovara softveru instaliranom na monitoru. Kako
biste provjerili dosljednost softvera, odaberite Menu (
) → Information.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Nemojte isključivati proizvod. Pri ažuriranju pokušajte izbjeći bilo kakve prekide koliko god to bude
•• Windows 10 32Bit/64Bit
moguće. U principu, u slučaju prekida postupka ažuriranja proizvod se vraća na prethodnu verziju.
48
Poglavlje 09
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu
centru za pomoć korisnicima
――Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako
se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite jesu li monitor i računalo pravilno povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto utaknuti.
Testiranje proizvoda
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI kabel, na sve četiri strane zaslona
nalaze se prazni prostori.
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom,
izvedite samodijagnostički test.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili
taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.
1 Isključite računalo i proizvod.
2
Izvucite kabel iz monitora.
3 Uključivanje proizvoda.
4 Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, monitor funkcionira normalno.
――Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
Provjera rezolucije i frekvencije
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte
upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili
računala.)
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.
Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte Tablica standardnih ulaznih signala)
nakratko će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
Provjerite je li kabel za napajanje ispravno povezan.
――Prikazana razlučivost se može razlikovati ovisno o postavkama sustava računala i kablovima.
Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor.
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable.
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
49
Not Optimum Mode je prikazan.
Reprodukcija videozapisa je isprekidana.
Ta se poruka pojavljuje kad su razlučivost ili frekvencija signala iz grafičke kartice veći od
maksimalnih vrijednosti za proizvod.
Reprodukcija velikih videodatoteka visoke rezolucije može biti isprekidana. Razlog može biti to što
reproduktor videozapisa nije optimiziran za reprodukciju s računala.
Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u skladu s mogućnostima monitora prema tablici
standardnih ulaznih signala (str.53).
Pokušajte reproducirati datoteku na nekom drugom reproduktoru videozapisa.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava. Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija računala unutar raspona rezolucije i frekvencije
kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema potrebi promijenite postavke, pri čemu kao pomoć
možete koristiti tablicu standardnih načina rada signala (str.53) u ovom priručniku i izbornik
Information na proizvodu.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na
zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Zvuk se ne čuje ako se za povezivanje ulaznog uređaja koristi HDMI-DVI kabel.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Povezivanje uređaja uporabom kabela HDMI, DP ili MINI DP.
Promijenite postavke mogućnosti Color
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.
Promijenite postavke mogućnosti Color
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Promijenite postavke mogućnosti Color
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do 1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Tekst je nejasan.
Ako koristite operativni sustav Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10):
Kliknite Upravljačka ploča → Fontovi → Prilagodba ClearType teksta i promijenite Uključi ClearType.
50
Pitanja i odgovori
――Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Napredno → Monitor pa podesite mogućnost Učestalost osvježavanja unutar mogućnosti Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča → Prikaz → Postavke → Napredno → Monitor pa podesite mogućnost Učestalost osvježavanja unutar mogućnosti Postavke monitora.
•• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke zaslona → Napredne postavke → Monitor pa prilagodite Učestalost osvježavanja unutar postavki Postavke monitora.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Razlučivost zaslona → Napredne postavke → Monitor pa prilagodite Učestalost osvježavanja unutar postavki Postavke monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Razlučivost zaslona → Napredne postavke → Monitor pa prilagodite Učestalost osvježavanja unutar
postavki Postavke monitora.
•• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza → Svojstva grafičkog prilagodnika → Monitor i namjestite Učestalost osvježavanja zaslona pod Postavke prikaza.
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 8(Windows 8.1): Prijeđite u Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza i namjestite razlučivost.
Kako mogu postaviti način rada za uštedu energije?
•• Windows XP: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke čuvara zaslona → Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
•• Windows ME/2000: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke čuvara zaslona → Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
•• Windows Vista: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke čuvara zaslona → Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na
osobnom računalu.
•• Windows 7: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke čuvara zaslona → Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na
osobnom računalu.
•• Windows 8(Windows 8.1): Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke čuvara zaslona → Mogućnosti napajanja ili pomoću
značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
•• Windows 10: Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke → Personalizacija → Zaključani zaslon → Postavke isteka vremena za zaslon → Stanje & mirovanje ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom
računalu.
51
Poglavlje 10
Specifikacije
Općenito
Naziv modela
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Veličina
Klasa 28 (27,9 inča / 70,8 cm)
Klasa 32 (31,5 inča / 80,1 cm)
Područje prikaza
620,93 mm (V) x 341,28 mm (O)
698,4 mm (V) x 392,85 mm (O)
Visina piksela
0,16 mm (V) x 0,16 mm (O)
0,181 mm (V) x 0,181 mm (O)
Maksimalna frekvencija
vremenskog razdjelnika
piksela
533,25 MHz (DisplayPort)
297,00 MHz (HDMI1)
533,25 MHz (DisplayPort/MINI
DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI2)
297,00 MHz (HDMI1)
594,00 MHz (HDMI2)
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
Na temelju napona izmjenične
struje adaptera. Napon istosmjerne
struje proizvoda naveden je na
oznaci na proizvodu.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj
strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim
državama.
Priključci signala
HDMI, DisplayPort
HDMI, DisplayPort,
MINI DisplayPort
Atmosferski uvjeti
Rad
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti
s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora.
Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
――Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
――Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
――Ovo je digitalni uređaj klase B.
――Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
Temperatura : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Vlaga: od 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Vlaga: od 5 % – 95 %, bez kondenzacije
52
Tablica standardnih ulaznih signala
Naziv modela
Sinkronizacija
Razlučivost
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Vodoravna frekvencija
30 – 135 kHz
30 – 135 kHz
Okomita frekvencija
56 – 75 Hz (DisplayPort)
56 – 75 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Optimalna razlučivost
Maksimalna razlučivost
Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala,
zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
Displayport/MINI DisplayPort
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
53
Displayport/MINI DisplayPort
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
HDMI1
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
54
HDMI1
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
HDMI2
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
55
HDMI2
Razlučivost
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Frekvencija vremenskog razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.
――Okomita frekvencija
Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u hercima (Hz).
――Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti
do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.
――Neke od razlučivosti navedenih u gornjoj tablici možda neće biti dostupne ovisno o specifikacijama grafičke kartice koja se koristi.
56
Poglavlje 11
Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
――Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog
uređaja
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
Ostali slučajevi
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava
itd.)
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
――Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga
najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
57
Extended warranty (samo za modele U*H85*)
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement