Samsung HG55EJ690UB, HG43EJ690UB, HG75EJ690UB, HG65EJ690UB, HG49EJ690UB User manual

Samsung HG55EJ690UB, HG43EJ690UB, HG75EJ690UB, HG65EJ690UB, HG49EJ690UB User manual
PRIRUČNIK ZA
INSTALACIJU
HG43EJ690U HG49EJ690U HG55EJ690U
HG65EJ690U HG75EJ690U
Hvala što ste kupili ovaj proizvod kompanije Samsung.
Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte proizvod na adresi www.samsung.com
Model
Serijski br.
Pre čitanja ovog priručnika za instalaciju
Ovaj model televizora B2B (Business to Business) je dizajniran za hotele ili druge ugostiteljske objekte, podržava brojne
specijalne funkcije i omogućava ograničavanje nekih kontrola za korisnike (goste).
Slike i ilustracije u ovom priručniku za instalaciju služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od izgleda
stvarnog uređaja. Dizajn uređaja i specifikacije mogu da se promene bez najave.
Režimi rada
Ovaj televizor ima dva režima: Režimi Interactive i Standalone.
•• Režim Interactive: U ovom režimu televizor komunicira sa i potpuno je ili delimično kontrolisan od strane uređaja
Set Back Box (SBB) ili uređaja Set Top Box (STB) koje je isporučio dobavljač integracije ugostiteljskih sistema
(SI). Kada se televizor prvi put priključi, on šalje komandu da bi identifikovao uređaj SSB ili STB koji je povezan na
njega. Ako televizor identifikuje uređaj SBB ili STB i uređaj SBB ili STB identifikuje televizor, televizor daje potpunu
kontrolu uređaju SBB ili STB.
•• Režim Standalone: U ovom režimu televizor radi sam bez spoljašnjeg SBB ili STB uređaja.
Televizor ima meni Hotel Option koji olakšava postavljanje brojnih ugostiteljskih funkcija. Pogledajte stranicu 31.
Meni takođe omogućava aktiviranje ili deaktiviranje nekih funkcija televizora, kao i ugostiteljskih funkcija da biste
mogli kreirati vlastitu optimalnu ugostiteljsku konfiguraciju.
Upozorenje o statičnoj slici
Izbegavajte reprodukovanje statičnih slika (kao što su jpeg datoteke) ili elemenata statične slike (kao što su logotipi TV
kanala, panorama ili format slike 4:3, trake sa vestima sa berze ili trake sa vestima) na ekranu. Neprekidno prikazivanje
statičnih slika može da izazove neravnomerno habanje ekrana, što će uticati na kvalitet slike. Da biste smanjili šansu da
dođe do ovog efekta, pridržavajte se sledećih preporuka:
•• Nemojte da gledate isti TV kanal duži vremenski period.
•• Trudite se da slika uvek bude prikazana preko celog ekrana.
•• Smanjite osvetljenost i kontrast da bi se sprečilo zadržavanje slike.
•• Koristite sve funkcije televizora namenjene za smanjivanje zadržavanja slike na ekranu i „sagorevanja“ ekrana.
Srpski - 2
Upozorenje! Važna bezbednosna uputstva
Pre korišćenja televizora pročitajte bezbednosna uputstva.
OPREZ
Proizvod klase II: Ovaj simbol označava da
povezivanje na zaštitno električno uzemljenje
nije neophodno.
RIZIK OD STRUJNOG UDARA. NE OTVARAJTE.
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA,
NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (NITI POLEĐINU). U
UNUTRAŠNJOSTI UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI
MOŽETE DA SERVISIRATE. SVE VRSTE SERVISIRANJA
PREPUSTITE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.
Naizmenična struja: Nominalni napon označen
ovim simbolom je napon naizmenične struje.
Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar uređaja
prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta
sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja
predstavlja opasnost.
Jednosmerna struja: Nominalni napon označen
ovim simbolom je napon jednosmerne struje.
Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod
isporučuje važna dokumentacija koja se odnosi
na rukovanje i održavanje.
Oprez. Pogledajte uputstva za upotrebu: Ovaj
simbol upućuje korisnika da u priručniku za
instalaciju pročita dodatne informacije u vezi sa
bezbednošću.
•• Prorezi i otvori na kućištu (na poleđini i sa donje strane) služe za ventilaciju. Da biste obezbedili pouzdan rad ovog
uređaja i da biste ga zaštitili od pregrevanja, ti prorezi i otvori ni u kom slučaju ne bi smeli da budu blokirani niti
pokriveni.
–– Nemojte da postavljate ovaj uređaj na skučena mesta, kao što su police za knjige i ugradni ormari, ako niste
obezbedili odgovarajuću ventilaciju.
–– Nemojte postavljati ovaj uređaj na radijator ili neki drugi izvor toplote niti blizu njega, kao ni na mesta na
kojima bi bio izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
–– Nemojte da stavljate posude (vaze itd.) sa vodom na ovaj uređaj, jer može doći do požara ili strujnog udara.
•• Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši niti ga postavljati blizu vode (kade, lavaboa, sudopere, posude za pranje veša, u
vlažan podrum, blizu bazena itd.). Ako se ovaj uređaj slučajno pokvasi, odmah isključite napajanje i obratite se
ovlašćenom prodavcu.
•• Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj lokalnoj zajednici možda postoje ekološki propisi koji nalažu da se baterije
odlože na odgovarajući način. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od nadležnih lokalnih institucija.
•• Nemojte da preopterećujete zidne utičnice, produžne kablove niti adaptere jer može doći do požara ili strujnog
udara.
•• Kablovi za napajanje treba da se sprovedu tako da se ne gazi po njima i da ne budu priklješteni predmetima
postavljenim preko ili pored njih. Posebnu pažnju treba obratiti na utikače, zidne utičnice i na mesta gde kablovi
izlaze iz uređaja.
•• Isključite uređaj iz zidne utičnice i izvucite antenski kabl da biste zaštitili uređaj od udara groma, kao i u slučaju da
će duže vreme biti bez nadzora ili da se neće koristiti. Tako ćete sprečiti oštećenje uređaja izazvano udarom groma
ili promenama napona u mreži.
Srpski - 3
•• Pre nego što priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u utičnicu za adapter za jednosmernu struju,
proverite da li nominalni napon adaptera odgovara naponu lokalne električne mreže.
•• Nemojte ubacivati metalne predmete u otvore na uređaju. Može doći do strujnog udara.
•• Da ne bi došlo do strujnog udara, nipošto ne dodirujte unutrašnje komponente ovog uređaja. Otvaranje ovog
uređaja trebalo bi da obavlja isključivo kvalifikovani serviser.
•• Kabl za napajanje priključite tako da utikač pravilno uđe u utičnicu. Kada isključujete kabl za napajanje iz utičnice,
vucite ga držeći utikač. Nemojte vući kabl pri isključivanju kabla. Ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama.
•• Ako uređaj ne radi pravilno – na primer, ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili miris – odmah ga isključite iz zidne
utičnice i obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru.
•• Obavezno isključite televizor iz zidne utičnice ako ne nameravate da ga koristite ili ako ćete biti odsutni duži
vremenski period (posebno ako će deca, starije osobe ili osobe sa invaliditetom boraviti same u kući).
–– Nagomilavanje prašine može dovesti do strujnog udara, curenja struje ili požara zbog varničenja ili pregrevanja
kabla za napajanje ili zbog propadanja izolacije.
•• Obavezno se obratite ovlašćenom Samsung servisnom centru kada televizor postavljate na mesto sa mnogo
prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokim stepenom vlažnosti, hemijskim supstancama i na mesta gde će
neprestano raditi, kao što su aerodrom, železnička stanica itd. U suprotnom, televizor može biti ozbiljno oštećen.
•• Koristite samo ispravno uzemljen utikač i utičnicu.
–– Neispravno uzemljenje može da dovede do strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo za opremu klase I.)
•• Isključite uređaj iz zidne utičnice da biste ga potpuno isključili. Da biste ovaj uređaj mogli lako da isključite kada
bude potrebno, postarajte se da zidna utičnica i utikač budu pristupačni.
•• Dodatnu opremu (baterije itd.) držite van domašaja dece.
•• Ne dozvolite da proizvod padne i nemojte da ga udarate. Ako se uređaj ošteti, isključite kabl za napajanje i obratite
se Samsung servisnom centru.
•• Da biste očistili proizvod, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obrišite ga mekom, suvom krpom. Nemojte
koristiti hemijska sredstva kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti i
deterdženti. Ta sredstva mogu da promene izgled proizvoda i izbrišu natpis na njemu.
•• Uređaj se ne sme izlagati vodi koja kaplje ili prska.
•• Ne bacajte baterije u vatru.
•• Vodite računa da ne izazovete kratak spoj na baterijama i nemojte ih rastavljati i pregrevati.
•• Postoji opasnost od eksplozije ako baterije u daljinskom upravljaču zamenite pogrešnim tipom baterije. Baterije
zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.
•• UPOZORENJE – DA NE BI DOŠLO DO POŽARA, U BLIZINI PROIZVODA NE SMETE DA DRŽITE SVEĆE I
DRUGE PREDMETE SA IZVOROM OTVORENOG PLAMENA.
•• Pripazite kada dodirujete televizor nakon što je bio uključen neko vreme. Neki delovi mogu biti topli
na dodir.
Srpski - 4
Sadržaj
Pre čitanja ovog priručnika za instalaciju
-----------------------------------------------------------------------------
2
Upozorenje! Važna bezbednosna uputstva
-----------------------------------------------------------------------------
3
Sklapanje obrtnog dela (43″–65″)
-----------------------------------------------------------------------------
9
Montiranje postolja za LED televizor
----------------------------------------------------------------------------- 10
Postavljanje kompleta za montažu na zid
----------------------------------------------------------------------------- 13
01
Šta se nalazi u kutiji?
02
Postavljanje televizora
03
04
Pričvršćivanje televizora na zid
----------------------------------------------------------------------------- 14
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)
----------------------------------------------------------------------------- 15
Obezbeđivanje odgovarajuće ventilacije za televizor
----------------------------------------------------------------------------- 16
Daljinski upravljač
O dugmadima na daljinskom upravljaču
----------------------------------------------------------------------------- 17
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
----------------------------------------------------------------------------- 18
Početno podešavanje
Kako se koristi TV kontroler
05
Tabla za povezivanje
06
Povezivanje
----------------------------------------------------------------------------- 20
Povezivanje na Internet mrežu
----------------------------------------------------------------------------- 23
Povezivanje televizora sa SBB ili STB uređajem
----------------------------------------------------------------------------- 25
Povezivanje zvučnika u kupatilu
----------------------------------------------------------------------------- 26
Povezivanje uređaja RJP
(Remote Jack Pack – uređaj za udaljene priključke)
07
----------------------------------------------------------------------------- 27
Korišćenje kartice za gledanje televizije („CI ili CI+ kartice“)
Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE
(zajednički interfejs) pomoću adaptera za CI KARTICU
----------------------------------------------------------------------------- 29
Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u otvor
COMMON INTERFACE
----------------------------------------------------------------------------- 30
Korišćenje „CI ili CI+ kartice“
----------------------------------------------------------------------------- 30
Srpski - 5
08
Podešavanje menija sa opcijama za hotel
Stavke menija sa opcijama za hotel
----------------------------------------------------------------------------- 32
Poruka dobrodošlice
----------------------------------------------------------------------------- 42
Logotip hotela
----------------------------------------------------------------------------- 42
USB kloniranje
----------------------------------------------------------------------------- 43
Postavke klonirane u meniju Hotel
----------------------------------------------------------------------------- 45
Podešavanje automatskog pokretanja
----------------------------------------------------------------------------- 48
Ažuriranje softvera televizora
----------------------------------------------------------------------------- 51
09
Korišćenje daljinskog upravljača za više kodova
10
Podešavanje uređaja Soundbar
Samsung uređaj Soundbar (AirTrack) i hotelski televizori u
2018. godini
11
----------------------------------------------------------------------------- 53
Uređivanje kanala
Channel Bank Editor (samo za Smoovie)
----------------------------------------------------------------------------- 54
Korišćenje usluge Channel Editor
----------------------------------------------------------------------------- 55
12
Kensington Lock za sprečavanje krađe
13
Specifikacije i druge informacije
Specifikacije
----------------------------------------------------------------------------- 59
Uticaj na životnu sredinu
----------------------------------------------------------------------------- 60
Smanjivanje potrošnje električne energije
----------------------------------------------------------------------------- 60
Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta
----------------------------------------------------------------------------- 61
Rezolucija ekrana
----------------------------------------------------------------------------- 61
Dimenzije
----------------------------------------------------------------------------- 63
Licence
----------------------------------------------------------------------------- 67
Srpski - 6
01 Šta se nalazi u kutiji?
Proverite da li su sledeće stavke isporučene sa televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu.
Daljinski upravljač
Baterije (AAA x 2)
Kabl za napajanje
(43″-65″)
Adapter COMPONENT IN /
AV IN
Garantni list / Vodič za
brzo postavljanje / Vodič za
propise
Adapter za CI karticu
Adapter za montažu na zid
(x 4)
Komplet za montažu u hotelu
Kabl za prenos podataka (u
zavisnosti od modela)
(43″-65″)
(75″)
Vođica za kablove
•• Boja i oblik stavki mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
•• Kablovi koji se ne isporučuju uz proizvod mogu zasebno da se kupe.
•• Kada otvorite kutiju, proverite da iza materijala za pakovanje ili u njemu nije sakriven neki deo pribora.
Administrativna nadoknada možda će biti naplaćena ako:
(a) pozovete tehničara koji ne otkrije nikakav kvar na uređaju (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički
priručnik).
(b) odnesete uređaj u servis i tamo se ne otkrije nikakav kvar (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
Pre dolaska tehničara bićete obavešteni o iznosu administrativne nadoknade.
Ekran se može oštetiti direktnim pritiskanjem prilikom
nepravilnog rukovanja. Kao što je prikazano na slici, kada
podižete televizor uhvatite ivice ekrana.
Srpski - 7
Ne dodirujte ovaj
ekran!
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronska oprema)
(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)
Ova oznaka na proizvodu, priboru ili propratnoj literaturi ukazuje na to da se ovaj proizvod i njegov
elektronski dodatni pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne smeju odlagati sa običnim otpadom iz
domaćinstva nakon isteka radnog veka. Da biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu ili
ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojte ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i
reciklirajte ga da biste potpomogli održivo korišćenje materijalnih resursa.
Korisnici koji proizvod koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod kojeg su kupili proizvod ili
lokalnoj upravi kako bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da recikliraju proizvod na način koji
je bezbedan po životnu sredinu.
Komercijalni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i da provere uslove i odredbe kupoprodajnog
uovora. Ovaj proizvod i njegov elektronski dodatni pribor ne treba da se odlaže sa ostalim komercijalnim
otpadom.
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)
Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakovanju označava da se baterije iz ovog uređaja ne smeju
odlagati sa ostalim otpadom iz domaćinstva nakon isteka njihovog radnog veka. Ukoliko postoji
oznaka hemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, to znači da baterija sadrži količinu žive, kadmijuma ili olova
koja prekoračuje referentni nivo iz Direktive 2006/66 Evropske komisije. Ako se baterije ne odlože na
propisan način, ove supstance mogu da ugroze zdravlje ljudi ili životnu sredinu.
Radi zaštite prirodnih resursa i potpomaganja recikliranja materijala, odvojte baterije od drugih vrsta
otpada i predajte ih na reciklažu putem lokalnog, besplatnog sistema za prikupljanje baterija.
Informacije o zalaganjima kompanije Samsung za očuvanje životne sredine i regulatornim obavezama u vezi
sa proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Srpski - 8
02 Postavljanje televizora
Sklapanje obrtnog dela (43″–65″)
UPOZORENJE: Ako podesite televizor da se okreće, morate čvrsto da ga pričvrstite na pod, sto, komodu ili
neki drugi nameštaj na način opisan u uputstvu za instalaciju.
LED televizori dijagonale imaju okretna postolja. Pomoću tih postolja možete da okrećete televizor za 20 stepeni nalevo
i nadesno, i za 60 stepeni nalevo i nadesno ili za 90 stepeni nalevo i nadesno pomoću OBRTNOG DRŽAČA NOSAČA.
•• Ova funkcija nije dostupna na modelu HG75EJ690U.
* Proizvod se isporučuje s uglom obrtanja postolja podešenim na 20°.
* Obrtni deo za 20°
Da biste podesili televizor da se okreće za 20° nalevo i nadesno, ubacite šiljak na dnu postolja kroz zakrivljen otvor na
obrtnom držaču nosača označenim sa 20°. Zatim, pričvrstite obrtni držač nosača na postolje pomoću tri isporučena
zavrtnja na način prikazan u nastavku.
Obrtni deo za 60°
Da biste podesili televizor da se okreće za 60° nalevo i nadesno, ubacite šiljak na dnu postolja kroz zakrivljen otvor na
obrtnom držaču nosača označenim sa 60°. Zatim, pričvrstite obrtni držač nosača na postolje pomoću tri isporučena
zavrtnja na način prikazan u nastavku.
Obrtni deo za 90°
Da biste podesili televizor da se okreće za 90° nalevo i nadesno, uklonite obrtni držač nosača, pa pričvrstite tri
isporučena zavrtnja u postolju na način prikazan u nastavku.
Srpski - 9
Montiranje postolja za LED televizor
Sklapanje obrtnog dela i komponenata (43″–65″)
Prilikom postavljanja postolja koristite isporučene komponente i delove.
A
B
(43″-55″)
Postolje
1
(65″)
Leđni nosač
x4
(M4 x L14)
2
BN96-32380B x 4 (M4 x L14)
D
BN96-36261A x 4 (M4 x L14)
Zavrtnji
65″
43″-55″
C
x4
(M4 x L14)
3
x 4 (M4 x L14)
•• Stavite mekanu tkaninu preko stola da biste zaštitili televizor,
a zatim stavite televizor tako da ekran bude okrenut nadole.
•• Umetnite leđni nosač u otvor na dnu televizora.
•• Gurnite nosač do krajnje linije u smeru strelice i sklopite ga.
Prvo pričvrstite donje zavrtnje, a na kraju gornji zavrtnj.
•• Postavljajte zavrtnje po redosledu navedenom u priručniku.
Srpski - 10
4
NAPOMENA
•• Uočite razliku između prednjeg i zadnjeg dela svake komponente kada ih budete sklapali.
•• Najmanje dve osobe potrebne su za podizanje i premeštanje televizora.
Sklapanje obrtnog dela i komponenata (75″)
A
B
x 4 (M4 x L14)
Postolje
Zavrtnji
1
2
3
x4
(M4 x L14)
NAPOMENA
•• Uočite razliku između prednjeg i zadnjeg dela svake komponente kada ih budete sklapali.
•• Najmanje dve osobe potrebne su za podizanje i premeštanje televizora.
Srpski - 11
Sklapanje kompleta za montažu u hotelu (43˝–65˝)
A
B
Kratki zavrtanj x 2
C
Dugački zavrtanj x 2
A
ili
D
Podloška x 2
Navrtka x 2
B
C
D
[[ Pričvrstite postolje za ravnu
površinu kao što je komoda,
sto ili multimedijalni sistem na
prikazani način.
UPOZORENJE: Da ne bi došlo do povrede, morate dobro da pričvrstite televizor na pod, sto, komodu, itd.
pomoću kompleta za montažu u hotelu, na način opisan u ovim uputstvima.
Srpski - 12
Postavljanje kompleta za montažu na zid
Televizor možete da postavite na zid pomoću kompleta za montažu na zid (prodaje se zasebno).
Adapter za zidni nosač
Nosač zidnog
nosača
Televizor
C
Adapter za zidni nosač
Nosač zidnog
nosača
Televizor
C
•• Oblik proizvoda može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Komplet za montažu na zid (prodaje se zasebno) omogućava postavljanje televizora na zid.
Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputstvu koje ste dobili sa kompletom za montažu na
zid. Prilikom postavljanja nosača za montažu na zid obratite se stručnom licu. Samsung Electronics ne odgovara za
eventualno oštećenje uređaja niti za povrede koje nanesete sebi ili drugima ako odlučite da sami postavite televizor.
Srpski - 13
Pričvršćivanje televizora na zid
Oprez: Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može da dovede do pada televizora. Posebno vodite računa
da se deca ne kače za televizor i da ga ne pomeraju. U suprotnom, televizor može da se prevrne i nanese
ozbiljne povrede, čak i sa smrtnim ishodom. Pratite sve mere opreza navedene u brošuri sa bezbednosnim
uputstvima koju ste dobili sa televizorom. Radi dodatne stabilnosti i bezbednosti, možete da kupite i
instalirate uređaj protiv pada.
Da biste sprečili pad televizora
•• Kompleti za pričvršćivanje televizora (prodaju se zasebno). Da biste kupili komplet za pričvršćivanje televizora,
obratite se centru za korisničku podršku kompanije Samsung.
1. Stavite zavrtnje u zidne nosače i dobro ih pričvrstite za zid. Proverite da li su zavrtnji čvrsto pričvršćeni na zid.
–– Preporučujemo da upotrebite i usadne vijke.
2. Postavite zavrtnje u zidne nosače, pa ih čvrsto pričvrstite na otvor za zavrtnje prema standardu VESA na zadnjoj
strani televizora.
3. Jakom žicom ili kablom povežite nosače na televizoru i nosače koji su montirani na zid, a zatim čvrsto vežite žicu ili
kabl za nosače.
–– Proverite da li su svi materijali za povezivanje dobro pričvršćeni. Povremeno proverite da veze nisu popustile i da
nisu pohabane. Ako niste sigurni da li ste bezbedno pričvrstili televizor, obratite se profesionalnom tehničkom licu.
–– Instalirajte televizor blizu zida, tako da ne može da padne.
–– Povežite žicu ili kabl tako da nosači montirani na zid budu u istoj visini kao nosači na televizoru ili niži. Odvežite žicu
ili kabl pre pomeranja televizora.
Srpski - 14
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)
Komplet za montažu na zid postavite na čvrst zid koji stoji pod pravim uglom u odnosu na pod. Ako komplet za
montažu na zid montirate na površine od drugih građevinskih materijala, obratite se najbližem prodavcu. Ako ga
montirate na plafon ili zid sa kosinom, televizor može da padne i nanese ozbiljne telesne povrede.
•• Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor, već se prodaje odvojeno.
•• NAPOMENA
–– Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli u nastavku.
–– Komplet za montažu na zid kompanije Samsung sadrži detaljno uputstvo za instalaciju. Dobijate sve delove
potrebne za sklapanje.
–– Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje.
–– Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardnih dimenzija niti one koji nisu usklađeni sa standardnom
VESA specifikacijom za zavrtnje. Predugački zavrtnji mogu da izazovu oštećenja u unutrašnjosti televizora.
–– Kod kompleta za montažu na zid koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu, dužina
zavrtanja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija zidnog nosača.
–– Zavrtnje nemojte prejako da zatežete. U suprotnom, proizvod se može oštetiti ili pasti i nekoga povrediti.
Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
–– Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede do kojih je došlo usled
korišćenja kompleta za montažu na zid koji nije usklađen sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog
proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.
–– Nemojte da montirate televizor pod nagibom većim od 15 stepeni.
–– Za montiranje televizora na zid potrebne su dve osobe.
Dijagonala
televizora u inčima
Specifikacije otvora za
zavrtnje prema VESA
standardu (A * B) u
milimetrima
43-55
200 x 200
65-75
400 x 400
C (mm)
Standardni
zavrtanj
Količina
43-45
M8
4
Komplet za montažu na zid nemojte da montirate dok je televizor uključen. To može dovesti do telesne
povrede usled strujnog udara.
Srpski - 15
Obezbeđivanje odgovarajuće ventilacije za televizor
Pri postavljanju televizora vodite računa da rastojanje između televizora i drugih predmeta (zidova, stranica ormara itd.)
ne bude manje od 4 inča (10 cm) da bi televizor imao odgovarajuću ventilaciju. U suprotnom, može da dođe do požara ili
problema sa proizvodom usled povećanja njegove unutrašnje temperature.
Ako koristite postolje ili zidni nosač, preporučujemo da koristite isključivo onaj koji je proizvela kompanija Samsung
Electronics. Ako budete koristili delove drugih proizvođača, može doći do problema sa proizvodom ili povreda usled
pada proizvoda.
Montaža sa postoljem
Montaža sa zidnim nosačem
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Srpski - 16
03 Daljinski upravljač
O dugmadima na daljinskom upravljaču
•• Izgled, dugmad i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
•• Specijalni daljinski upravljač ima oznake na Brajevom pismu na dugmetu za uključivanje/isključivanje, dugmadi za
menjanje kanala, dugmadi za jačinu zvuka i na dugmetu Izaberi i mogu ga koristiti osobe sa oštećenim vidom.
Prikazivanje i izbor dostupnih izvora
slike.
Uključivanje i isključivanje televizora.
Omogućava direktan pristup
kanalima.
Naizmenično bira režim Teletekst,
Ceo > Dvostruko > Mešano >
Isključen.
Prikazivanje EPG vodiča (elektronski
TV vodič).
Uključivanje/isključivanje zvuka.
Podešavanje jačine zvuka.
Menjanje kanala.
Koristi se za pokretanje funkcije
početni meni.
Pokretanje stavke Lista kanala
Prikazivanje glavnog menija na
ekranu.
Brzo biranje često korišćenih
funkcija. (nije dostupno)
E (Izaberi)
Pritiskanjem ovog dugmeta birate ili
pokrećete izabranu stavku.
Pokretanje stavke APPS
Pritisnite da biste videli informacije
na ekranu televizora.
Pomeranje pokazivača, izbor stavki
iz menija na ekranu i menjanje
vrednosti u meniju televizora.
Povratak na prethodni meni ili kanal.
Izlazak iz menija.
ALARM
Unesite vreme u koje želite da se
televizor uključi.
Ovu dugmad koristite u skladu sa
uputstvima na ekranu televizora.
X
Uključivanje/isključivanje 3D slike.
(nije dostupno)
Ovu dugmad koristite sa određenim
funkcijama. Ovu dugmad koristite
u skladu sa uputstvima na ekranu
televizora.
SUBT.
Kada je pritisnuto dugme, prikazuje
se meni Prečice za dostupnost.
Srpski - 17
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
Postavite baterije tako da se oznake polova na njima poklapaju sa oznakama u odeljku za baterije.
•• Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 m od televizora.
•• Jako svetlo može da utiče na rad daljinskog upravljača. Nemojte da koristite daljinski upravljač u blizini jakih
fluorescentnih lampi i neonskih znakova.
•• Boja i oblik daljinskog upravljača mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
Srpski - 18
04 Početno podešavanje
Kada prvi put uključite televizor, odmah se pokreće početno podešavanje. Pratite uputstva prikazana na ekranu i
konfigurišite osnovna podešavanja televizora da bi odgovarala okruženju u kojem gledate sadržaj.
Ako ste već završili početno podešavanje, ponovo pokrenite početno podešavanje pomoću sledećeg menija.
•• Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE) > System > TV Reset
Ako izaberete opciju TV Reset, televizor će vratiti sve vrednosti na podrazumevane fabričke vrednosti. Kada se televizor
isključi, pritisnite dugme POWER na daljinskom upravljaču da biste ga uključili. Televizor će pokrenuti početno
podešavanje.
•• Slika na vašem televizoru može da se razlikuje od slike iznad u zavisnosti od modela i geografskog područja.
Next
Region Settings
1
Country List
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
Izaberite regionalne postavke
•• Pre nego što izaberete region, pogledajte informacije o listi zemalja na desnoj
strani.
•• Ako izaberete netačan region, ponovo izvršite TV Reset nakon završetka
početnog podešavanja.
•• Ako promenite region, televizor će automatski da se isključi i uključi.
Next
Welcome to Samsung TV!
Select your language to start the on screen setup.
2
Bienvenue!
Izaberite jezik
Možete da promenite jezik menija.
Use the Up and Down buttons to change the
Welcome!
language.
Bienvenido!
Next
TV installation Type
Select your TV installation type.
3
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Factory Menu
1
2
Next
3
Configure your TV
Podešavanje osnovnih opcija za korišćenje televizora
•• Zemlja: Možete da izaberete zemlju u kojoj se trenutno nalazite.
•• Režim slike: Možete da izaberite režim slike koji vam pruža najkvalitetniju sliku.
Set the basic options to use your TV.
4
Country
Others
Picture Mode
Select the country that you are currently in.
Standard
Previous
2
Next
3
Terr./Cable Signal Detected
Izaberite emitovani signal
•• Možete da izaberite povezanu antenu koju želite da koristite da biste dobili
kanale.
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Select the connected aerial that you want to use to get channels
5
Aerial
Terrestrial
Channel Type
Izaberite tip instalacije televizora
•• Osnovna podešavanja TV-a: Izaberite da biste prešli na sledeći korak i podesili
osnovne opcije za korišćenje televizora.
•• Režim kloniranja: Kopira podešavanja sistema sa USB uređaja ili servera na
televizor.
•• Fabrički meni: Završite početno podešavanje i idite direktno na meni Hotel
Option.
Digital & Analogue
Next
Previous
2
3
Scan Channels
Scanning for channels...
6
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Next
Skeniranje kanala
•• Kada se skeniranje kanala završi, izaberite Dalje ili pritisnite dugme sa strelicom
nadesno na daljinskm upravljaču.
•• Kada RF kabl nije povezan, ovaj korak se preskače.
Stop
Srpski - 19
Previous
2
Next
3
Clock Settings
7
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Clock Mode
Auto
Date
--/--/----
Time
--:-- --
Time Zone
DST
Current Time
--:-- --
Auto
Off
Podešavanje trenutnog vremena
•• Ako će televizor biti podešen da prikazuje kanale sa digitalnim programima, a ti
programi prenose informacije o datumu i vremenu, podesite Mod sata na Aut..
Televizor će automatski podešavati datum i vreme.
•• Ako televizor neće biti podešen da prikazuje kanale sa digitalnim programima,
podesite Mod sata na Ručno, a zatim ručno podesite datum i vreme na
televizoru.
•• Podesite DST (letnje/zimsko računanje vremena) na vrednost Uklj. ili Isklj. da
biste primenili na televizoru.
•• biranje vremenske zone.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
8
Završite podešavanje
Izaberite dugme Završeno da biste završili početno podešavanje. Zatim će se
prikazati meni Hotel Option. Pritisnite dugme POWER da biste izašli iz prikaza.
Done
Kako se koristi TV kontroler
Uključite televizor pomoću dugmeta TV kontroler sa donje strane televizora, a zatim koristite Kontrolni meni. Kontrolni
meni se prikazuje kada dugme TV kontroler pritisnete dok je televizor uključen. Više informacija o njegovoj upotrebi
pronaći ćete na slici ispod.
•• Ekran može zatamneti ako zaštitna folija logotipa SAMSUNG ili donje strane televizora nije skinuta. Skinite zaštitnu
foliju.
Kontrolni meni
: Isključi
: Pojačav.
: Sl. kanal
: Utišavanje
: Preth. kanal
: Spoljni izvor
TV kontroler/senzor za daljinski upravljač
Pritisnite: Prebaci
Držite pritisnuto: Izaberi
TV kontroler se nalazi sa donje strane televizora.
Srpski - 20
05 Tabla za povezivanje
ZADNJA STRANA
TELEVIZORA
➀
➆
➁
➇
➈
➉
➂
➃
➄
AV IN
COMPONENT IN
➅
•• Svaki put kada povežete spoljni uređaj na televizor, uverite se da je napajanje televizora i tog uređaja isključeno.
•• Prilikom povezivanja spoljnog uređaja, uklopite boju priključka sa bojom kabla.
① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V 1A)
–– Priključak za nadogradnje softvera, Media Play itd.
–– Povezivanje za potrebe servisiranja.
② DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezivanje sa komponentom za digitalni zvuk.
③ HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)
Povezuje HDMI priključak uređaja sa izlaznim HDMI priključkom.
–– Za HDMI-HDMI vezu nije potrebna veza za zvuk. HDMI veze podrazumevaju prenos audio i video signala.
–– Preporučuje se da se spoljni uređaj HDMI verzije 1.3 ili 1.4 koristi sa ovim televizorom. Ako naiđete na problem
kompatibilnosti poput nedostatka zvuka, neobičnog ekrana itd. sa uređajem HDMI verzije 1.2, obratite se
centru za korisničku podršku kompanije Samsung.
Srpski - 21
④ LAN
Povežite se ožičenu LAN mrežu pomoću kabla CAT 7.
⑤ COMPONENT IN / AV IN
–– Koristite za povezivanje sa komponentnim video/audio uređajima kao što su DVD plejeri i sa AV (kompozitnim)
uređajima kao što su videorikorderi.
–– Priključite audio-kabl na L-AUDIO-R na televizoru (sa adapterom AV IN /Component IN), a druge krajeve na
odgovarajuće priključke audio-izlaza na A/V ili komponentnim uređajima.
–– Priključak COMPONENT IN se takođe koristi kao priključak VIDEO.
–– Povežite komponentne video kablove (nisu priloženi) na komponentne priključke (PR, PB, Y) na televizoru (sa
adapterom AV IN /Component IN), a druge krajeve na odgovarajuće komponentne priključke video izlaza na
DVD plejeru. Uskladite boje na priključcima i kablovima.
–– Ako želite da povežete i Set-Top Box uređaj i DVD plejer, treba da povežete set-top box uređaj na DVD i
povežete DVD na komponentne priključke (PR, PB, Y) na televizoru (sa adapterom AV IN /Component IN).
–– Priključci PR, PB i Y na komponentnim uređajima (DVD) ponekad su obeleženi sa Y, B-Y i R-Y ili sa Y, Cb i Cr.
–– Na AV uređajima priključite RCA audio-kablove (nisu priloženi) na L-AUDIO-R na televizoru (sa adapterom AV
IN /Component IN), a druge krajeve na odgovarajuće priključke audio-izlaza na spoljnom uređaju.
–– Prilikom povezivanja kompozitnog (AV) uređaja na AV IN [Y/Video], povežite video kabl (žuti) na priključak AV
IN [Y/VIDEO] (zeleni/žuti).
⑥ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Da bi se TV kanali pravilno prikazali, televizor mora da primi signal sa jednog od sledećih spoljnih izvora:
–– Spoljna antena / kablovski televizijski sistem / satelitski prijemnik
⑦ DATA
–– Koristi se za razmenu podataka između televizora i SBB ili STB uređaja.
–– Povezuje se pomoću utikača tipa RJ-12 TV.
⑧ RJP
Povežite ovaj priključak sa priključkom na opcionom uređaju RJP (Remote Jack Pack – uređaj za udaljene
priključke). Ovo će vam omogućiti da jednostavno povežete spoljne uređaje (kamkorder, računar, DVD plejere itd.).
⑨ VARIABLE AUDIO OUT
Koristi se za izlazni audio signal do zvučnika u kupatilu. Povežite regulator za zid kupatila i promenljivi priključak
(RCA).
⑩ VOL-CTRL
Koristi se za upravljanje jačinom zvuka sa zvučnika u kupatilu. Povežite regulator za zid kupatila i priključak VOLCTRL.
Srpski - 22
06 Povezivanje
Povezivanje na Internet mrežu
Televizor možete da podesite tako da pristupi aplikacijama za SMART TV preko lokalne mreže (LAN) pomoću žične ili
bežične veze.
•• Nakon što fizički povežete televizor na mrežu, morate da konfigurišete mrežnu vezu da biste završili proces. Vezu
možete da konfigurišete nakon procesa početnog podešavanja pomoću menija televizora.
Uspostavljanje bežične internet veze
Povežite televizor na internet pomoću standardnog bežičnog rutera ili modema.
Bežični ruter ili modem sa
DHCP serverom
Zidna mrežna utičnica
LAN kabl (ne isporučuje se u paketu)
•• Ovaj Smart TV podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11a/b/g /n. Kompanija Samsung preporučuje
korišćenje protokola IEEE 802.11n. Ako video zapis reprodukujete putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti
glatka.
•• Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnim ruterom ili modemom. Ako
bežični ruter podržava DHCP protokol, televizor može da se poveže na bežičnu mrežu pomoću DHCP protokola ili
statičke IP adrese.
•• Izaberite kanal koji trenutno nije u upotrebi za bežični ruter. Ako drugi uređaj koristi kanal koji je podešen za bežični
ruter, to će verovatno izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.
•• Većina bežičnih mreža ima opcionalni zaštitni sistem. Da biste omogućili sistem za zaštitu mreže, potrebno je da
kreirate bezbednosni ključ pomoću znakova i brojeva, a zatim da unesete taj ključ u ruter pomoću ovog menija.
Zatim morate da unesete bezbednosni ključ u svim drugim uređajima koje želite da povežete na bežičnu mrežu.
Srpski - 23
Bezbednosni protokoli za bežičnu mrežu
Ovaj televizor podržava samo sledeće bezbednosne protokole za bežičnu mrežu:
•• Režimi provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
•• Tipovi šifrovanja: WEP, TKIP, AES
U skladu sa najnovijim specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju, Samsung televizori ne podržavaju WEP ili TKP tip
bezbednosnog šifrovanja mreža koje rade u režimu 802.11n.
Ako bežični ruter podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), moći ćete da povežete televizor na mrežu pomoću
funkcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN koda (lični identifikacioni broj). WPS će automatski podesiti
SSID i WPA ključ.
Vaš Smart TV ne može da se poveže sa neodobrenim bežičnim ruterima.
Uspostavljanje žične internet veze
U zavisnosti od podešavanja mreže, postoje tri osnovna načina za povezivanje televizora na mrežu pomoću kabla. Oni
su opisani u nastavku:
Zidna utičnica za modem
Spoljni modem
(ADSL / VDSL / kablovska televizija)
Kabl za modem (ne isporučuje
se u paketu)
LAN kabl (ne isporučuje se u paketu)
Spoljni modem
Zidna utičnica za modem (ADSL / VDSL / kablovska
televizija)
Kabl za modem
(ne isporučuje se u
paketu)
Zadnja ploča televizora
Ruter sa DHCP
serverom
LAN kabl
(ne isporučuje se u
paketu)
Zadnja ploča televizora
LAN kabl
(ne isporučuje se u paketu)
Zidna mrežna utičnica
Zadnja ploča televizora
LAN kabl (ne isporučuje se u paketu)
•• Televizor podržava samo brzinu veze veću od 10 Mb/s.
•• Za povezivanje koristite Cat 7 kabl.
Srpski - 24
Povezivanje televizora sa SBB ili STB uređajem
Zadnja ploča televizora
STB (SBB)
ETH MODEM
Kabl za prenos podataka
Povežite priključak ETH MODEM na televizoru sa priključkom STB (SBB) uređaja pomoću kabla za prenos podataka.
•• Naziv priključka ETH MODEM kojim povezujete kabl za prenos podataka može da se razlikuje u zavisnosti od tipa
SBB ili STB uređaja.
•• Infracrveni signal daljinskog upravljača treba da zadovolji sledeću specifikaciju radi korišćenja infracrvenog filtera
pomoću funkcije.
Specifikacija prijemnika infracrvenog signala
–– Srednja frekvencija filtera propusnog opsega: 37,9 ㎑
–– Frekvencija nosioca, radni ciklus 50%
–– Minimalna rafalna dužina (tburst): 12 impulsa (316 us)
–– Minimalni razmak između rafala (tburst razmak): 16 impulsa (422 us)
–– Minimalni razmak između komandi za prenos podataka (tpause): 25 ㎳
Kompatibilni kablovi za prenos podataka isporučuju se uz televizor
•• Proverite da li koristite odgovarajući kabl za prenos podataka svog dobavljača. Pogledajte oznaku koda na
kablovima za prenos podataka.
6
1
STB SIDE
TV SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
•• Radne specifikacije kabla za podatke (RJ12) : RS232
Srpski - 25
CON B
1: NC
2: GND
3: Tx
4: NC
5: Rx
6: IR
Povezivanje zvučnika u kupatilu
Zvučnike u kupatilu možete da povežete na sledeći način.
Povezivanje preko promenljivog izlaza (dostupan bez spoljnog pojačala)
Zadnja ploča televizora
1
Zvučnik
2
VOL+
Regulator jačine zvuka
VOL-
•• Tabla sa zadnje strane može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
1 Povežite priključak VARIABLE AUDIO OUT na televizoru sa zvučnicima na zidu kupatila hotela.
Zvučnik +
Zvučnik -
N/C
2 Povežite priključak VOL-CTRL na televizoru sa priključkom za prekidač regulatora jačine zvuka na zidu kupatila
hotela.
–– Maksimalna izlazna snaga zvučnika je 4 W, 8 Ω.
–– Priključak VARIABLE AUDIO OUT podržava samo MONO zvuk.
•• Instaliranje regulatora jačine zvuka
–– Ako konfigurišete regulator za kontrolu jačine zvuka na način prikazan na slici, možete da kontrolišete jačinu
zvuka zvučnika u kupatilu.
–– Priključak koji povezuje regulator za kontrolu jačine zvuka sa televizorom je normalan telefonski priključak od
3,5 mm.
–– Prekidač regulatora za kontrolu jačine zvuka je taktilni prekidač.
•• Podešavanje režima Sub AMP
–– 0: Isključivanje pojačala niskotonca (PWM isključen).
–– 1: Određivanje jačinu zvuka niskotonca u skladu sa glavnom kontrolom jačine zvuka. Jačina zvuka niskotonca
određuje se u skladu sa vrednostima jačine zvuka pri uključivanju, minimalne jačine zvuka i maksimalne jačine
zvuka u režimu hotela.
–– 2: Određivanje jačine zvuka u skladu sa postavkom na kontrolnoj tabli za kupatilo.
•• Specifikacije priključka promenljivog izlaza
–– Kabl zvučnika: Koristite kabl za zvučnik maksimalne dužine od 25 m.
JAČINA ZVUKA – POJAČAJ (crna/crvena 2)
Regulator jačine zvuka
VOL +
1
3
2
JAČINA ZVUKA – SMANJI (bela 1)
GND (oklopljeni provodnik 3)
Srpski - 26
VOL -
Povezivanje uređaja RJP (Remote Jack Pack – uređaj za udaljene priključke)
Povežite ulazne priključke na televizoru sa uređajem RJP. RJP omogućava da gosti povežu audio i video izvore sa
televizorom.
Zadnja strana uređaja RJP
USB
HDMI
S-VIDEO RCA
AUDIO/PC
RS/232
3 Kabl za prenos podataka RS-232
2 HDMI kabl
1 video/audio kabl
Zadnja ploča televizora
•• Tabla sa zadnje strane može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
1 Povežite priključak AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] na televizoru (sa AV IN adapterom) sa priključkom RCA uređaja
RJP.
2 Povežite priključak HDMI na televizoru sa HDMI priključkom na uređaju RJP.
3 Povežite priključak RJP na televizoru sa RS/232 priključkom na uređaju RJP.
–– Ovaj Samsung televizor je kompatibilan samo sa uređajem TeleAdapt TA-7610 RJP.
Srpski - 27
•• RJP (Remote Jack Pack): RJP je hardverski modul koji ima razne audio i video ulaze (A/V video, A/V audio, PC
i HDMI) i odgovarajuće izlaze. Odgovarajući izlazi su povezani sa uređaja RJP na televizor. RJP komunicira sa
televizorom preko priključka RS232. RJP komunicira sa televizorom tako što šalje poruke u vezi sa aktivnim ili
neaktivnim spoljnim izvorima.
–– Grupa stavki menija Hotel Option omogućava da dodelite numerisane prioritete priključcima uređaja RJP.
1 je najviši prioritet, a 2 je najniži prioritet. Kada gost poveže spoljne izvore sa RJP priključcima, televizor će
automatski promeniti izvore na osnovu prioriteta koje ste dodelili u meniju Hotel Option. Na primer, recimo
da je priključak AV podešen na 1, a priključak HDMI na 2. Ako je gost povezao uređaj sa priključkom HDMI, a
zatim uključio uređaj u priključak AV, televizor će automatski prebaciti na uređaj koji je priključen u priključak
AV (priključak sa višim prioritetom). Imajte u vidu da gost takođe može ručno da prebacuje između uređaja
pritiskom na dugme na uređaju RJP.
•• Da biste vratili RJP na podrazumevano fabričko stanje, istovremeno pritisnite i držite dugmad AV i HDMI 10 sekundi.
Kada sva LED dugmad zasvetle 5 puta, vraćanje uređaja RJP na fabričke postavke je završeno.
•• RJP će automatski isključiti sve LED indikatore nakon 5 minuta da bi se izbeglo nepotrebno svetlosno zagađenje
u hotelskoj sobi. LED indikatori koji su isključeni ponovo će se uključiti ako gost dodirne neko dugme, a tajmer u
trajanju od 5 minuta će se ponovo pokrenuti. Ako gost zatim dodirne dugme drugog spoljnog izvora, televizor će
preći na izabrani spoljni izvor i svetleće odgovarajući LED indikator.
•• Nakon resetovanja uređaja RJP ili uključivanja/isključivanja televizora, potrebno je oko 10 sekundi za uspostavljanje
komunikacije između televizora i uređaja RJP.
•• U sledećoj tabeli prikazano je približno vreme u sekundama potrebno za prelazak sa televizora na ulazni izvor, na
osnovu dodeljenog ili podrazumevanog prioriteta.
–– Nijedan ulazni izvor nije povezan.
Izvor
Za povezivanje
AV
2s
HDMI
3.9 s
–– Na uređaj RJP povezana su dva ulazna izvora ili više njih, a ulazni izvor je isključen, pa zatim ponovo priključen.
Izvor
Za isključivanje
Za povezivanje
Ukupno
AV
4.5 s
2s
6.5 s
HDMI
3.9 s
3.9 s
7.8 s
–– Ako su povezani svi aktivni izvori uređaja (AV; PC i HDMI), AV izvoru je dodeljen najviši prioritet, RJP je u režimu
HDMI, a gost je uklonio i ponovo priključio AV izvor, potrebno je najmanje 6,5 sekundi za prelazak na AV izvor.
–– Da biste reprodukovali audio-uređaje (Ipod uređaje, MP3 uređaje itd.) pomoću uređaja RJP, morate da uključite
Music Mode AV u meniju.
–– Režim za muziku na uređaju TA-7610 RJP je podržan samo pomoću AV priključka. HDMI Music Mode je
dostupan samo za Guestlink RJP.
Srpski - 28
07 Korišćenje kartice za gledanje televizije („CI ili
CI+ kartice“)
Možete da gledate kanale koji se plaćaju tako što ćete umetnuti karticu za gledanje televizije u otvor COMMON
INTERFACE.
–– 2 otvora za CI kartice možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.
–– Isključite televizor pre priključivanja ili uklanjanja „CI ili CI+ kartice“.
–– Kartice za gledanje televizije („CI ili CI+ kartice“) možda neće biti podržane u zavisnosti od modela.
Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički
interfejs) pomoću adaptera za CI KARTICU
Povezivanje adaptera za CI KARTICU pomoću slota COMMON INTERFACE (zajednički interfejs)
Pratite sledeća uputstva da biste povezali adapter za CI KARTICU na televizor:
① Umetnite adapter CI KARTICE u dva otvora na zadnjoj strani
televizora.
–– Pronađite dva otvora na poleđini televizora, pored slota COMMON
INTERFACE (zajednički interfejs).
② Povežite adapter CI KARTICE na otvor COMMON INTERFACE na
zadnjoj strani televizora.
Umetnite „CI ili CI+ karticu“.
Ubacite „CI ili CI+ karticu“ u otvor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici ispod.
Srpski - 29
Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u otvor COMMON INTERFACE
Ubacite „CI ili CI+ karticu“ u otvor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici ispod.
Korišćenje „CI ili CI+ kartice“
Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate umetnuti „CI ili CI+ KARTICU“.
•• Televizori kompanije Samsung primenjuju standard CI+ 1.4. Ako se na televizoru prikaže iskačuća poruka, razlog
može da bude neusklađenost sa verzijom CI+ 1.4. U slučaju problema, obratite se korisničkom centru kompanije
Samsung.
–– Samsung televizor je u skladu sa standardima CI+ 1.4.
–– Tamo gde modul CI+ Common Interface nije kompatibilan sa ovim uređajem uklonite modul i obratite se CI+
operateru za pomoć.
•• Ukoliko niste umetnuli „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima prikazaće se iskačuća poruka.
•• Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije,
prikazaće se za oko 2–3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluge.
•• Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je
lista kanala ažurirana.
–– „CI ili CI+ KARTICU“ kupujete od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
–– Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
–– Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u smeru koji je označen na njoj.
–– Položaj otvora COMMON INTERFACE može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
–– Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.
–– U slučaju bilo kakvih problema, obratite se dobavljaču usluge.
–– Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Ako to ne napravite, ekran možda neće
izgledati normalno.
Srpski - 30
08 Podešavanje menija sa opcijama za hotel
Da biste pristupili menijima Hotel Option, pritisnite dugmad MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE na daljinskom upravljaču.
Za kontrolu funkcija televizora u meniju Hotel Option postoje dva režima, režim Standalone i režim Interactive. Stavke
menija koje se razlikuju između menija su navedene u nastavku. Sve druge stavke se pojavljuju u oba režima.
Stavke menija koje su dostupne samo u režimu Standalone:
•• SI Vendor: Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
•• Network / DRM / Home Menu / REACH Solution / H.Browser Solution / HMS / Virtual Standby / Room Number i
podmeniji.
Stavke menija koje su dostupne samo u režimu Interactive:
•• SI Vendor: Samsung i drugi dobavljači.
Nakon što se meni pojavi, sledite ove opšte smernice za navigaciju i promenu vrednosti:
•• Koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču da biste se kretali od jedne do druge stavke menija.
•• Pritisnite dugme IzaberiE na daljinskom upravljaču da biste izabrali stavku menija. Na ekranu se prikazuju samo
stavke menija.
•• Pritisnite dugme sa strelicom nalevo ili nadesno da biste promenili vrednost. Pomoću dugmeta sa strelicom
nadesno povećavate numeričke vrednosti. Pomoću dugmeta sa strelicom nalevo smanjujete numeričke vrednosti.
•• Kada se na ekranu prikazuje jedna stvaka menija, možete da pritisnete dugme sa strelicom nagore ili nadole da
biste prikazali sledeću ili prethodnu stavku menija.
•• Pritisnite dugme RETURN ili MENU da biste izašli iz trenutne stavke menija i prešli na viši nivo menija ili na glavni
meni.
•• Da biste izašli iz menija Hotel Option, isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite. Sve izmene koje ste uneli
će biti sačuvane, osim izmena SI dobavljača (System Integration – Integracija sistema). Za izmene SI dobavljača
morate da isključite televizor i sačekate da indikator napajanja na dnu televizora kontinuirano zasvetli. Zatim
isključite televizor, sačekajte da se isključi indikator napajanja, a zatim ponovo uključite televizor.
Da biste prebacivali meni sa režima Interactive na režim Standalone, pratite sledeća uputstva:
1. Označite stavku menija Hospitality Mode u gornjem levom uglu tog menija.
2. Pritisnite dugme IzaberiE na daljinskom upravljaču. Prikazuje se samo stavka menija Hospitality Mode.
3. Pritisnite dugme sa strelicom nalevo ili nadesno da biste promenili stavku Hospitality Mode iz režima Standalone
u režim Interactive ili iz režima Interactive u režim Standalone.
4. Pritisnite dugme RETURN ili dugme MENU na daljinskom upravljaču. Bićete vraćeni na kompletan meni i vaš izbor
će biti prikazan u polju Hospitality Mode.
–– Nakon što ste podesili vrednosti na jednom televizoru, možete da klonirate te vrednosti na više televizora.
–– Više informacija o USB kloniranju potražite na stranici 43.
Srpski - 31
Stavke menija sa opcijama za hotel
Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite redom dugmad MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE na daljinskom upravljaču.
Da biste izašli iz ovog menija, isključite televizor (ili isključite i izvucite kabl za napajanje ukoliko ste menjali SI
dobavljača), a zatim ga ponovo uključite. Sve promene koje ste uneli će biti sačuvane.
•• Stavke menija možda nisu podržane u zavisnosti od modela.
Stavka menija sa opcijama za hotel
Opis
Hospitality Mode
Izaberite stavku Hospitality Mode.
•• Interactive: Televizor radi sa SI STB ili SBB uređajem.
•• Standalone: Televizor radi sam, bez SI STB ili SBB uređaja.
•• Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
SI Vendor
Power On Channel
Podesite kanal tako da se prikazuje kada je televizor uključen.
•• User Defined: Omogućava da ručno podesite broj kanala. Pogledajte Power On
Channel Num ili Power On Channel Type u nastavku.
•• Last Saved: Ako izaberete ovu stavku, kada uključite televizor, prikazaće se kanal
koji je bio prikazan pre isključivanja.
Power On Channel Num
Kada uključite televizor, automatski će prikazati ovaj kanal.
Power On Channel Type
Izaberite tip kanala koji će se prikazivati kada je televizor uključen.
ATV (analogni zemaljski opseg), DTV (digitalni zemaljski opseg), CATV (analogni
kablovski opseg), CDTV (digitalni kablovski opseg), SDTV (digitalni satelitski opseg).
Power On Volume
Power On
•• User Defined: Omogućava da ručno podesite nivo jačine zvuka.
•• Last Saved: Kada se uključi televizor, vratiće se jačina zvuka koja je bila podešena
prilikom isključivanja.
Power On Volume Num
Televizor će se isključiti kada je nivo jačine zvuka podešen u režimuStandalone.
Min Volume
Minimalna vrednost jačine zvuka koju korisnik može da podesi u režimu Standalone.
Max Voume
Maksimalna vrednost jačine zvuka koju korisnik može da podesi u režimu Standalone.
Power On Source
Podesite ulazni izvor tako da se prikazuje kada je televizor uključen.
Power On Option
Određivanje režima rada televizora koje će biti izabrano kada se napajanje vrati nakon
nestanka struje ili nakon što isključite televizor iz utičnice pa ga ponovo uključite.
•• Last Option: Vraća se na poslednje stanje napajanja. Ako je to bio režim mirovanja,
vraća se na režim mirovanja. Ako je bio uključen, televizor će se uključiti.
•• Power ON: Kada se struja vrati, televizor se uključuje.
•• Standby: Kada se struja vrati, televizor prelazi u režim mirovanja.
Srpski - 32
Stavka menija sa opcijama za hotel
Opis
Channel Setup
Omogućava direktni, neposredni pristup nekim funkcijama menija Emitovanje, kao
što su Automatsko traženje, Audio opcije itd.
Channel Editor
Omogućava da uredite kanale sačuvane u memoriji televizora.
•• Menjanje brojeva i naziva kanala, upravljanje žanrovima i jezičkim grupama i
brisanje kanala.
•• Primenite Isključivanje ekrana na kanale koje izaberete. Isključivanje ekrana
isključuje video zapis sa kanala i reprodukuje se samo zvuk.
•• Omogućava jednostavno prikazivanje informacija o svakom kanalu bez direktnog
prikazivanja datog kanala.
Channel Bank Editor
Uređuje kanale, sa 3 različite opcije banke. U zavisnosti od kartice „Banka“, postoje
određeni kanali u kojima korisnici mogu da uživaju.
•• Ova funkcija je dostupna samo kada je podešena na Hospitality Mode:
Standalone, SI Vendor: Smoovie.
Mixed Channel Map
Omogućava istovremeno prikazivanje/listanje svih kanala antenskog tipa (zemaljski/
kablovski ili satelitski).
•• ON: Kada je podešena na vrednost uključeno, gosti mogu da pristupe potpunoj
mapi kanala bez obzira na izabrani tip antene. Lista kanala/Channel Editor će
sadržavati kanale zemaljskog i kablovskog tipa.
•• OFF: Kada je podešena na vrednost isključeno, gost može da pristupi mapi kanala
samo u skladu sa izabranim tipom antene (zemaljski/kablovski ili satelitski). Lista
kanala/Channel Editor prikazaće samo kanale izabranog tipa antene.
Channel
Dynamic SI
Channel Rescan Message
Pan Euro MHEG
Mychannel
•• ON: Nemojte da proveravate broj kanala DTV programa.
•• OFF: Proverite broj kanala DTV programa.
Kada postoji nepodudaranje između podataka u mapi kanala i prenetih podataka,
televizor automatski pretražuje kanale radi vraćanja podataka/parametara u mapu
kanala.
•• ON: Kada je funkcija Channel Rescan Message podešena na vrednost uključeno,
biće prikazana poruka na ekranu sa obaveštenjima da se kanali ponovo skeniraju.
•• OFF: Funkcija Channel Rescan Message je podešena na vrednost isključeno ako
poruka na ekranu o ponovnom skeniraju ne treba da se prikazuje gostima.
•• OFF: Ako je funkcija Pan Euro MHEG podešena na vrednost isključeno, MHEG radi
u skladu sa postojećim specifikacijama proizvoda. (npr. MHEG radi za Englesku, ali
ne radi za Francusku.)
•• ON: Ako je funkcija Pan Euro MHEG podešena na vrednost uključeno, MHEG je
uključen bez obzira na specifikacije proizvoda ili region. (Čak i ako u regionu nije
podržan MHEG, biće podržan ako je MHEG podržan u hotelu.)
Omogućite ili onemogućite funkciju My Channel.
•• Ova funkcija nije dostupna ako je podešena na Hospitality Mode: Standalone, SI
Vendor: Smoovie.
Srpski - 33
Stavka menija sa opcijama za hotel
Subtitle Auto On
Ova funkcija uključuje ili isključuje funkciju koja automatski uključuje titlove u
određenoj zemlji.
Ova funkcija je podržana na televizorima koji su spremni za prijem DVB kanala
usmerenih ka Evropi.
Ova funkcija je povezana sa specifikacijom titla za Francusku. Ostale funkcije titlova
dostupne su u skladu sa odgovarajućim specifikacijama za zemlju, bez obzira na
funkciju Subtitle Auto On.
•• ON: Kada je funkcija Subtitle Auto On podešena na vrednost uključeno,
primenjivaće se specifikacije titlova za Francusku.
•• OFF: Kada je funkcija Subtitle Auto On podešena na vrednost isključeno, neće se
primenjivati specifikacije titlova za Francusku.
TTX Widescreen Mode
ON: TTX treba da se prikazuje u odnosu širine i visine slike 16:9.
OFF: TTX treba da se prikazuje u odnosu širine i visine slike 4:3.
Picture Menu Lock
Omogućite i onemogućite meni Slika.
Channel
Menu OSD
Opis
Menu Display
•• ON: Glavni meni se prikazuje.
•• OFF: Glavni meni se ne prikazuje.
Channel Menu Display
•• OFF: Meni Emitovanje je onemogućen za goste.
•• ON: Meni Emitovanje je omogućen za goste.
Panel Button Lock
Isključivanje ili uključivanje dugmeta kontrolera televizora.
•• Unlock: Otključava dugme kontrolera televizora.
•• Lock: Zaključava dugme kontrolera televizora.
•• OnlyPower: Zaključava dugme kontrolera televizora, osim funkcije isključivanja
napajanja.
Local Time
Izbor načina ažuriranja podataka sata
•• Standalone: Manual / TTX / Time Channel
•• Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
–– Manual: Sat se podešava automatski sa kanala DTV ili ga korisnik ručno podešava
kada je televizor u režimu Standalone.
–– TTX: Prikazuje informacije o vremenu iz TTX toka.
–– Time Channel: Sat se podešava sa izabranog kanala.
Timer Type
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije alarma.
•• WakeUp: Omogućava funkciji alarma da uključi uređaj u određeno vreme.
•• OnOff: Onemogućite funkciju alarma i omogućite uključivanje ili isključivanje
tajmera.
Time Channel Type
Izbor tipa kanala za ažuriranje podataka sata.
•• Ova funkcija je dostupna samo ako je Local Time podešeno na Time Channel.
Time Channel Num
Izbor broja kanala za ažuriranje podataka sata.
•• Ova funkcija je dostupna samo ako je Local Time podešeno na Time Channel.
Clock
Srpski - 34
Stavka menija sa opcijama za hotel
Music
Mode
Remote
Jack
Pack
Opis
Music Mode AV
Omogućava reprodukciju muzike sa mp3/audio plejera povezanog na AV izvor
ulaznog signala na televizoru. Kada je podešen na vrednost uključeno, možete
da čujete zvuk sa plejera preko televizora, čak i ako nema video signala. Takođe
isključuje video tako da televizor ne prikazuje sliku kada gost reprodukuje muziku.
Međutim, pozadinsko osvetljenje televizora ostaje uključeno.
Music Mode Comp
Omogućava reprodukciju muzike sa mp3/audio plejera povezanog na komponentni
izvor ulaznog signala na televizoru. Kada je uključen, možete da čujete zvuk sa plejera
preko televizora bilo da postoji video signal ili ne. Takođe isključuje video tako da
televizor ne prikazuje sliku kada gost reprodukuje muziku. Međutim, pozadinsko
osvetljenje televizora ostaje uključeno.
Music Mode Backlight
Kada je podešen na vrednost isključeno, pozadinsko osvetljenje televizora se u
potpunosti isključuje kada gost reprodukuje muziku pomoću spoljnog uređaja. (npr.
DVD plejer, USB fleš memorija) Da biste uštedeli energiju, podesite ga na vrednost
isključeno. Da biste reprodukovali muziku pomoću spoljnog uređaja, pritisnite dugme
SOURCE na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite ikonu spoljnog uređaja.
Priority AV
Omogućava da podesite prioritet priključka AV na uređaju 7610 RJP. Možete odabrati
prioritete 1, 2, od kojih je 1 najviši, a 2 najniži. Na televizoru se automatski prikazuje
izvor sa najvišim prioritetom. Na primer, recimo da je priključak AV podešen na 1, a
priključak HDMI je podešan na 2. Ako je gost povezao uređaj sa priključkom HDMI,
a zatim uključio uređaj u priključak AV, televizor će automatski prebaciti na uređaj
uključen u priključak AV (priključak sa višim prioritetom). Imajte u vidu da gost takođe
može ručno da uključi uređaje pritiskom na dugme na uređaju 7610 RJP.
Priority HDMI
Omogućava da podesite prioritet priključka HDMI na uređaju 7610 RJP. Možete
odabrati prioritete 1, 2, od kojih je 1 najviši, a 2 najniži. Na televizoru se automatski
prikazuje izvor sa najvišim prioritetom.
HDMI Option
Izaberite koji će HDMI izvor televizora biti povezan na RJP priključak. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
HDMI Music Mode
Omogućava reprodukciju muzike sa mp3/audio plejera povezanog na HDMI izvor
ulaznog signala. Kada je podešen na vrednost uključeno, možete da čujete zvuk sa
plejera kroz HDMI ulaz uređaja RJP adaptera bez obzira na to da li ima video signala
ili ne.
•• Ova opcija je kompatibilna samo sa modulom Guest link RJP.
Srpski - 35
Stavka menija sa opcijama za hotel
External
Source
USB Pop-up Screen
Kada je USB uređaj povezan sa televizorom:
•• Default: Pojaviće se iskačući prozor.
•• Automatic: Automatski će se ući u meni sa sadržajem USB uređaja.
•• Disable: Ne pojavljuje se iskačući prozor niti meni.
External Source Banner
Ako je opcija podešena na vrednost uključeno, televizor prikazuje External Source
Banner (informacije) kada za televizor izaberete drugi spoljni ulazni izvor, kada
pritisnete dugme SOURCE na daljinskom upravljaču ili kada uključite televizor.
•• ON: External Source Banner (informacije) prikazuju se na ekranu televizora.
•• OFF: External Source Banner (informacije) se ne prikazuju na ekranu televizora.
Auto Source
Bathroom
Speaker
Eco
Solution
Opis
•• ON: Kada se spoljni ulazni izvor poveže na televizor, televizor identifikuje ulazni
izvor, a zatim automatski prelazi na taj ulazni izvor.
•• OFF: Funkcija Auto Source je onemogućena.
Anynet+ Return Source
Izaberite izvor na koji se televizor vraća nakon zaustavljanja vezeAnynet+ (HDMI-CEC).
•• Ova funkcija je naročito korisna za uređaj Guestlink RJP.
Sub Amp Mode
Određuje režim rada za AMP zvuk zvučnika u kupatilu.
•• 0: Isključuje funkciju AMP za zvuk zvučnika u kupatilu (PWM je isključen).
•• 1: Jačina zvuka zvučnika u kupatilu je ista kao jačina zvuka zvučnika televizora.
Jačina zvuka zvučnika u kupatilu se kontroliše pomoću daljinskog upravljača
televizora ili dugmeta na tabli televizora.
•• 2: Jačina zvuka zvučnika u kupatilu se kontroliše pomoću upravljača ovog
zvučnika.
Sub Amp Volume
Početna jačina zvuka zvučnika u kupatilu nakon uključivanja televizora.
Power Saving Mode
Podešavanje osvetljenosti televizora kako bi se smanjila potrošnja energije.
•• OFF: Isključivanje funkcije uštede energije.
•• Low: Aktiviranje režima televizora za malu uštedu energije.
•• Medium: Aktiviranje režima televizora za srednju uštedu energije.
•• High: Aktiviranje režima televizora za veliku uštedu energije.
Srpski - 36
Stavka menija sa opcijama za hotel
Welcome Message
Prikazuje poruku dobrodošlice u trajanju od 60 sekundi kada se TV uključi.
Edit Welcome Message
Uređivanje poruke dobrodošlice.
Hospitality Logo
Funkcija Hospitality Logo je podešena na vrednost OFF, BMP, AVI, BOTH. Ako funkcija
nije podešena na vrednost OFF kada je televizor uključen, logotip se prikazuje pre
signala sa početnog izvora, tokom perioda podešenog u opciji Logo Display Time.
•• Kodek DivX nije podržan.
Hospitality Logo DL
Možete da preuzmete logotip početnog ekrana sa povezanog USB uređaja.
Uslovi za datoteku logotipa ugostiteljskog objekta:
•• Samo slike ili video datoteke.
•• Datoteka slika podržava do 2 MB.
•• Video datoteka podržava do 50 MB.
•• Datoteka može da se zove samo „samsung_image.*“, „samsung_video.*“
Logo Display Time
Podesite vreme prikazivanja Hospitality Logo. (3/5/7 sekundi).
Clone TV to USB
Klonira trenutne opcije televizora na USB memorijski uređaj.
Clone USB to TV
Klonira opcije televizora sačuvanih na USB memorijskom uređaju na televizor.
Setting Auto Initialize
Ako Setting Auto Initialize podesite na On, stavke iz menija televizora se vraćaju na
početne klonirane vrednosti kada se televizor isključi i potom uključi.
Network Setup
Pristupanjem ovoj stavci prikazuje se meni Mreža. Meni Mreža se koristi za
podešavanje mreže, kao što je podešavanje pristupa internetu.
•• Status mreže: Pogledajte trenutni status mreže i veze sa Internetom.
•• Soft AP: Uključuje i isključuje Soft AP. Kada je funkcija Soft AP podešena na
vrednost uključeno, vaši mobilni uređaji mogu da pronađu ime televizora u listi
Wi-Fi veza.
–– Kada je televizor povezan sa bežičnom mrežom, Soft AP je omogućen.
•• Security key: Podesite bezbednosni ključ koji ćete uneti na drugim uređajima da
biste ih povezali sa televizorom.
•• Otvori postavke mreže: Povežite televizor na dostupnu mrežu.
–– Unesite dobijeni bezbednosni ključ na uređaju koji želite da povežete.
–– Ako mreža ne radi ispravno, ponovo proverite bezbednosni ključ. Pogrešan
bezbednosni ključ može dovesti do kvara.
–– Funkcija Soft AP možda neće biti dostupna ako je ne podržava određeni model.
–– Maksimalni broj uređaja koji se mogu povezati: 4 uređaja.
–– Brzina protoka: 10 Mb/s po uređaju.
–– Navedene karakteristike su dobijene prilikom testiranja u našim ustanovama.
Stvarne performanse mogu da se razlikuju u zavisnosti od vaše ožičene/bežične
mreže.
Apps ID Setting
Funkcija za podešavanje specifičnog ID hotela radi instaliranja aplikacije
odgovarajućeg hotela na hotelski televizor.
Apps Setting
Pristupa prodavnici Samsung App Store za upravljanje trenutnim aplikacijama i
instaliranje novih aplikacija na hotelski televizor.
Service Discovery
Ova funkcija može da se koristi za omogućavanje funkcije, kao što je DLNA.
ARP Interval
Podesite vrednost intervala za ARP (Address Resolution Protocol – Protokol o
rezoluciji adrese).
•• Podešavanje vrednosti: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 sekundi (podrazumevano:
60 sec)
Logo/
Message
Cloning
Opis
Network
Srpski - 37
Stavka menija sa opcijama za hotel
Opis
System Manager
Omogućava direktni i neposredni pristup meniju System Manager, kao što je Vreme,
Jezik, Promena PIN-a itd.
Funkcija System Manager omogućava podešavanje sistema televizora i
prilagođavanje opcija vašem okruženju gledanja.
Security
DRM
Factory Lock
Onemogućavanje pristupa meniju Hotel Option.
•• ON: Neophodno je uneti lozinku pre ulaska u meni Hotel Option.
•• OFF: Onemogućavanje ove funkcije.
Password Popup
Omogućavanje ili onemogućavanje iskačućeg prozora za lozinku. Ako je ova opcija
podešena na vrednost isključeno, televizor neće prikazati iskačući prozor za unos
lozinke kada pristupate meniju Hotel Option. Ako je podešena na vrednost uključeno,
prikazaće se iskačući prozor za unos lozinke.
Password Input
Ako je ova funkcija omogućena, prikazaće se iskačući prozor sa zahtevom za unos
bezbednosne lozinke od 8 znakova. Administrator mora da unese lozinku pre primene
ili ažuriranja željenih opcija bezbednosti. Nakon što unesete tačnu lozinku, biće
dostupne opcije kao što su Password Setting, Password Reset i Security Mode.
Password Setting
Korisnik može promeniti lozinku.
Password Reset
Lozinka je resetovana na „00000000“.
Security Mode
Obezbeđuje administrativne funkcije zaštićene lozinkom za omogućavanje ili
onemogućavanje funkcija na hotelskom televizoru, kao što je USB, HDMI. Da biste
koristili ovu opciju, podesite Security Mode na vrednost uključeno. Nakon uključivanja
opcije Security Mode, funkcije USB, HDMI će biti automatski omogućene. Opcije
Clone USB to TV i TV Reset u meniju Hotel Option će biti onemogućene.
USB
Omogućavanje ili onemogućavanje pristupa USB mediju. Ako je ova funkcija
podešena na vrednost onemogućeno, pristup USB mediju se blokira.
HDMI
Omogućavanje ili onemogućavanja pristupa HDMI uređaju. Ako je ova funkcija
podešena na onemogućeno, korisnik neće moći da pristupi funkciji Anynet, HDMI
izvoru i HDMI spoljnim kanalima.
TTX Security
Ako je ova opcija onemogućena, TTX funkcija neće raditi kada je TTX dugme pritisnuto
na daljinskom upravljaču.
DRM Mode
Konfiguriše podršku za upravljanje digitalnim pravima.
•• OFF: Isključuje podršku za upravljanje digitalnim pravima.
•• LYNK DRM: Izaberite da biste uključili samo podršku za S-LYNK DRM CAS.
Srpski - 38
Stavka menija sa opcijama za hotel
Opis
Self Diagnosis
for TV
Pristupite meniju Samostalna dijagnostika.
•• Pokreni test slike: ovaj test koristite kada dođe do problema sa televizorom.
•• Pokreni test zvuka: ovaj test koristite kada dođe do problema sa zvukom
televizora.
•• Informacije o signalu: prikaz informacija o signalu digitalnog emitovanja.
•• Ponovo pokrenite Smart Hub: resetovanje usluge Smart Hub i postavki Samsung
naloga koje su sačuvane na televizoru.
•• Resetuj: Resetovanje svih postavki televizora (osim postavki za Internet) na
podrazumevane fabričke vrednosti.
Self Diagnosis for HTV
Omogućava vam da proverite stanje sistema Pro:Idiom i njegovu komunikaciju sa
sistemima SI STB ili SBB. Koristite ovu funkciju dijagnostikovanja ako imate bilo
kakve probleme sa kanalom za šifriranje sistema Pro:idiom ili u komunikaciji sa
sistemima SI STB ili SBB. Ako se funkcija PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV
Channel Key Loss) pokazala neuspešnom i ako nije uspešno pušten sadržaj sa kanala
za šifriranje sistema Pro:Idim, najpre proverite sisteme emitovanja koji su u vezi sa
šifriranjem sistema Pro:Idiom. Ako ne postoji problem u vašem sistemu emitovanja,
obratite se servisnom centru kompanije Samsung. Ako se funkcija STB SI Vendor
Setting pokazala neuspešnom i ako komunikacija sa sistemima SI STB ili SBB nije bila
uspešna, najpre proverite sisteme SI STB ili SBB. Ako se čini da ne postoji problem u
vašem sistemu SI STB ili SBB, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.
Software Update
Omogućava vam da ažurirate softver televizora pomoću USB uređaja.
Sound Bar Out
Ako je uređaj Samsung Sound Bar povezan sa ovim televizorom, ova stavka vam
dopušta da izaberete odakle će se emitovati zvuk kada se uključi televizor.
•• ON: Kada se televizor uključi, zvuk televizora automatski se emituje samo sa
uređaja Sound Bar.
•• OFF: Kada se televizor uključi, zvuk televizora automatski se emituje sa zvučnika
televizora.
Contact Samsung
Prikaz informacija o Veb lokaciji odgovarajućeg servisnog centra kompanije Samsung,
verziji softvera i Mac adresi.
Standby LED
Kada je televizor u režimu mirovanja, možete da konfigurišete podešavanja indikatora
napajanja.
•• ON: LED je uključen.
•• OFF: LED je isključen.
Boot Logo
Omogućavanje ili onemogućavanje logotipa kompanije Samsung prilikom
uključivanja televizora.
TV Reset
Vraćanje svih postavki televizora na fabričke vrednosti.
System
Srpski - 39
Stavka menija sa opcijama za hotel
Home
Menu
Opis
Home Menu Display
Aktivacija režima Home Menu u režimu Standalone za korisnika.
•• ON: Home Menu je omogućen.
•• OFF: Home Menu je onemogućen.
U režimu Standalone možete brzo da pristupite različitim funkcijama kao što su
Spoljni izvor, Media Play itd. i postavkama kao što su Veličina slike, Jezik itd.
Home Menu Editor
Uređivanje i upravljanje funkcijama koje se koriste iz menija Home Menu.
Home Menu Auto Start
Ova opcija omogućava podešavanje ekrana Home Menu kao prvog ekrana za
korisnika.
•• ON: Ekran Home Menu prikazuje se kao prvi ekran.
•• OFF: Home Menu se ne prikazuje kao prvi ekran.
REACH RF Mode
Uključivanje ili isključivanje opcije REACH RF Mode. Kada se podesi na vrednost
uključeno, televizor može raditi uz uređaj REACH Server (Modulator) preko kabla RF.
REACH IP Mode
Možete uključiti ili isključiti režim REACH IP Mode. Kada se podesi na vrednost
uključeno, televizor može raditi uz uređaj REACH IP Server preko IP mreže.
Server URL Setting
Možete da unesete adresu REACH IP Server. (Primer: http://192.168.1.2:443)
REACH Channel
Ovo je PTC broj kanala DTV kabla za prijem REACH podataka kada je opcija podešena
na vrednost REACH RF Mode uključeno. Vrednost mora biti ista kao vrednost
podešena na uređaju REACH Server (Modulator).
Group ID
Možete da podesite grupe televizora da biste mogli da upravljate grupama televizora
na uređaju REACH Server (Modulator).
REACH Update Time
Možete podesiti određeno vreme kada želite da primate i ažurirate REACH podatke
sa uređaja REACH Server (Modulator). (Radi kada je kabl za napajanje naizmeničnom
strujom uključen, a televizor isključen.)
•• OFF: Možete da isključite funkciju REACH Update Time.
•• 12:00 am: svakog dana u 12.00
•• 2:00 am: 2.00 svakog dana
•• 12:00 pm: 00.00 svakog dana
•• 2:00 pm: 14.00 svakog dana
REACH Update Immediate
Kada se podesi na vrednost uključeno, televizor će primati i ažurirati REACH podatke
sa uređaja REACH Server (Modulator) odmah nakon isključivanja. (Radi kada je kabl
za napajanje naizmeničnom strujom uključen, a televizor isključen.)
REACH Config Version
Prikazuje verziju podataka o konfiguraciji televizora primljenu sa uređaja REACH
Server.
REACH
Solution
Srpski - 40
Stavka menija sa opcijama za hotel
H.Browser
Solution
HMS
Opis
H.Browser Mode
Možete uključiti i isključiti H.Browser Mode i pokrenuti H.Browser Web App.
URL Launcher Setting
H.Browser Solution meni za podešavanje
•• Install Web App: Unesite URL servera H.Browser tamo gde se nalaze Veb
aplikacija i datoteke sssp_config.xml.
•• Uninstall: Možete da izbrišete instaliranu Veb aplikaciju.
•• Timeout setting: Postavite period isteka za povezivanje sa URL adresom.
•• Developer Mode: Ako ste koristili Tizen Studio (SDK) za razvoj, možete se povezati
na glavni računar (na kome je instaliran SDK) da biste koristili ovu alatku za
razvoj.
HMS Mode
Možete uključiti ili isključiti režim HMS Mode. Kada se podesi na vrednost uključeno,
televizor može raditi uz uređaj HMS server preko IP mreže.
HMS Server URL Setting
Možete da unesete adresu HMS servera. (Primer: http://192.168.1.2:8080)
HMS Gateway Role
Ako svaka prostorija ima jedan televizor, podesite na opciju Master.
Ako postoji više od jednog televizora po prostoriji, podesite glavni televizor na opciju
Master, a ostale na opciju Slave.
HMS HalfTicker Display
Podesite na vrednost uključeno ako želite da koristite HalfTicker UI.
Kada se podesi na vrednost isključeno, neće se prikazivati HalfTicker UI. Međutim, svi
interventni tasteri (osim tastera za kontrolu prostorije) na HMS daljinskom upravljaču
radiće ispravno bez ekrana HalfTicker UI Display.
Virtual Standby Mode
Kada je kabl za napajanje naizmeničnom strujom uključen, a televizor isključen, ovom
opcijom održavaju se važne funkcije televizora čak i nakon isključivanja ekrana.
•• Potrošnja električne energije može da se razlikuje u zavisnosti od okruženja.
Reboot Time
Ako se isključi televizor (u Virtual Standby Mode), a korisnik nije uneo nikakve
vrednosti za podešavanje Reboot Time, televizor će se ponovo pokrenuti i ponovo ući
u Virtual Standby Mode.
Virtual
Standby
Room Number
Možete podesiti broj sobe u kojoj se nalazi televizor.
•• Više informacija o funkcijama i podešavanjima za rešenja kao što su REACH, HMS i H.Browser potražite u priručniku
za svako rešenje.
•• REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality – Unapređeno aktivno daljinsko upravljanje za
ugostiteljstvo) predstavlja profesionalni interaktivni daljinski upravljač koji omogućava istovremeno ažuriranje
firmvera televizora, kloniranje podataka, menjanje mape kanala, REACH sadržaja i TICKER sadržaja preko
radiofrekvencije ili IP DTV kanala na nekoliko stotina hotelskih kanala. Funkcije REACH dostupne su samo u režimu
Standalone. REACH Server se prodaje zasebno. Više podataka o korišćenju proizvoda REACH Server potražite u
priručniku za REACH Server koji je isporučen sa njim.
Srpski - 41
Poruka dobrodošlice
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE) > Logo/Message > Welcome Message
Funkcija Welcome Message prikazuje specijalnu poruku na televizoru svaki put kada se uključi.
•• Podesite Welcome Message na vrednost uključeno da bi se prikazala kada se televizor uključi.
•• Možete napisati poruku dobrodošlice i izmeniti je.
•• Poruku dobrodošlice možete da izmenite pomoću tastera na ekranu u meniju Edit Welcome Message (Hotel Option
> Logo/Message > Edit Welcome Message).
•• Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču otkucajte naslov i poruku, a zatim izaberite stavku
Sačuvaj.
Logotip hotela
Hospitality Logo
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE) > Logo/Message > Hospitality Logo
Funkcija Hospitality Logo prikazuje sliku hotela kada se televizor uključi.
•• Kada podesite Hospitality Logo na AVI / BMP / BOTH, Hospitality Logo DL i Logo Display Time su omogućeni.
•• Ako je u memoriji sačuvana slika logotipa, a opcija Hospitality Logo je AVI / BMP / BOTH, slika logotipa se prikazuje
kada uključite televizor.
•• Logotip slike se ne prikazuje kada je opcija Hospitality Logo podešena na isključeno, i u slučaju da je slika logotipa
učitana u televizor.
Srpski - 42
Preuzimanje logotipa
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE) > Logo/Message > Hospitality Logo DL
Ova opcija vam omogućava da preuzmete sliku logotipa na memoriju televizora sa USB uređaja.
•• Poruka „Sačekajte“ se prikazuje dok se slika kopira na televizor.
•• Poruka „Gotovo“ prikazuje se kada se operacija kopiranja završi.
•• Poruka „Nije uspelo“ prikazuje se ako operacija kopiranja nije uspela.
•• Poruka „Nema USB uređaja“ se prikazuje ako nijedan USB uređaj nije priključen.
•• Poruka „Nema datoteke“ prikazuje se ako na USB uređaju nema datoteke za kopiranje ili ako je datoteka u
pogrešnom formatu.
•• Ako se prikaže poruka „Nema datoteke“, a datoteka logotipa se nalazi na USB uređaju, proverite format datoteke.
•• Format datoteke logotipa
–– Televizor podržava sve formate datoteka.
–– Naziv datoteke mora biti "samsung_image.*" i "samsung_video.*"
–– Maksimalna veličina datoteke za modele Smart je 50 MB.
–– Televizor ne menja veličinu niti veličinu slike.
USB kloniranje
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE) > Cloning
USB kloniranje je funkcija preuzimanja postavki koje je konfigurisao korisnik (Slika, Zvuk, Kanal i Hotel Option) sa
jednog televizora na USB uređaj i otpremanje ovih postavki sa USB uređaja na druge televizore. Ovo omogućava da
kreirate standardnu datoteku postavki i da je distribuirate na sve televizore na vašem uređaju.
•• Nakon kloniranja, određene funkcije su primenjene kada se televizor ponovo uključi.
Cloning TV to USB: Kopira sačuvane postavke menija sa televizora na USB uređaj
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE) > Cloning > Clone TV to USB
1. Uključite USB uređaj u USB priključak na zadnjoj strani televizora.
2. Uđite u meni Hotel Option pritiskajući dugmad ovim redosledom. (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE)
3. Pritisnite dugme sa strelicom nagore ili nadole da biste izabrali Clone TV to USB, a zatim pritisnite dugme
IzaberiE na daljinskom upavljaču.
4. Kada se prikaže poruka Clone TV to USB. Pritisnite dugme IzaberiE na daljinskom upravljaču.
–– Fascikla za kloniranje biće označena kao T-KTM2DEUCB.
–– Klonirane vrednosti obuhvataju vrednosti iz menija gosta (Osvetljenje, Veličina slike, Kontrast itd.) i menija Hotel
Option.
Srpski - 43
Cloning USB to TV: Kopiranje postavki menija i podataka kanala sa USB uređaja na televizor
Prečica: Isključite televizor, umetnite USB uređaj, uključite televizor, a zatim držite pritisnuto dugme IzaberiE na
daljinskom upravljaču 5 sekundi.
Da biste klonirali podatke na televizoru pomoću menija hotela, pratite sledeća uputstva:
1. Isključite televizor.
2. Uključite USB uređaj u USB priključak na zadnjoj strani televizora.
3. Uključite televizor.
4. Uđite u meni Hotel Option pritiskajući dugmad ovim redosledom. (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE)
5. Pritisnite dugme sa strelicom nagore ili nadole da biste izabrali Clone USB to TV, a zatim pritisnite dugme
IzaberiE na daljinskom upavljaču.
6. Prikazuje se poruka Clone USB to TV. Pritisnite dugme IzaberiE na daljinskom upravljaču.
–– Ako na USB uređaju nema datoteke za kopiranje ili ako se prikazuje poruka „Nema datoteke“, proverite fasciklu na
USB uređaju.
–– Naziv fascikle bi trebalo da bude T-KTM2DEUCB.
–– Tabele u kojoj su prikazane postavke klonirane u meniju Hotel Option počinju na sledećoj stranici.
Preduslovi za kloniranje (kontrolna tačka)
•• Kloniranje treba da se obavi između uređaja istog modela (ista verzija).
•• Pre kloniranja, ažurirajte sve monitore na najnoviju verziju (ista verzija).
Srpski - 44
Postavke klonirane u meniju Hotel
•• Stavke menija možda nisu podržane u zavisnosti od modela.
Stavka menija
Podstavka
Klonirano ili ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Da
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Da
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Da
Power On Channel Num
***
Da
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV
Da
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Da
Power On Volume Num
0~100
Da
Min Volume
0~100
Da
Max Volume
0~100
Da
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Da
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Da
Channel Setup
―
Br.
Channel Editor
―
Br.
Channel Bank Editor
―
Br.
Mixed Channel Map
ON / OFF
Da
Dynamic SI
ON / OFF
Da
Channel Rescan Message
ON / OFF
Da
Pan Euro MHEG
ON / OFF
Da
MyChannel
ON / OFF
Da
Subtitle Auto On
ON / OFF
Da
TTX Widescreen Mode
ON / OFF
Da
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Picture Menu Lock
ON / OFF
Da
Menu Display
ON / OFF
Da
Channel Menu Display
ON / OFF
Da
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Da
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Da
Timer Type
WakeUp / OnOff
Da
Time Channel Type
DTV / CDTV
Time Channel Num
***
Music Mode AV
ON / OFF
Da
Music Mode Comp.
ON / OFF
Da
Music Mode Backlight
ON / OFF
Da
Srpski - 45
Da
Stavka menija
Remote Jack
Pack
External Source
Podstavka
Klonirano ili ne
Priority AV
1~2
Da
Priority HDMI
1~2
Da
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Da
HDMI Music Mode
ON / OFF
Da
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Da
External Source Banner
ON / OFF
Da
Auto Source
ON / OFF
Da
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Svaka lista izvora
(TV, HDMI1, HDMI2, etc.)
Da
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Da
SubAmp Volume
0~32
Da
Eco Solution
Power Saving Mode
OFF / Low / Medium / High
Da
Welcome Message
ON / OFF
Da
Edit Welcome Message
―
Da
Hospitality Logo
OFF / BMP / AVI / BOTH
Da
Hospitality Logo DL
―
Da
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Da
Clone TV to USB
―
Br.
Clone USB to TV
―
Br.
Setting Auto Intialize
ON / OFF
Da
Network Setup
―
Br.
Apps ID Setting
―
Da
Apps Setting
―
Br.
Service Discovery
ON / OFF
Da
ARP Interval
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
Da
―
Br.
Logo / Message
Cloning
Network
System Manager
Security
DRM
FactoryLock
ON / OFF
Da
Password Popup
ON / OFF
Da
Password Input
―
Br.
Password Setting
―
Da
Password Reset
―
Br.
Security Mode
ON / OFF
Da
USB
Enable / Disable
Da
HDMI
Enable / Disable
Da
TTX Security
Enable / Disable
Da
DRM Mode
OFF / LYNK DRM
Da
Srpski - 46
Stavka menija
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis
for HTV
System
Home Menu
REACH Solution
H.Browser
Solution
HMS
Virtual Standby
Room Number
Podstavka
―
STB SI Vendor Setting
Si Name Sucess / Failure
Bathroom AMP
Sucess / Failure
RTC
Sucess / Failure
Klonirano ili ne
Br.
Br.
Software Update
―
Br.
Sound Bar Out
ON / OFF
Da
Contact Samsung
―
Br.
Standby LED
ON / OFF
Da
Boot Logo
ON / OFF
Da
TV Reset
―
Br.
Home Menu Display
ON / OFF
Da
Home Menu Editor
―
Da
Home Menu Auto Start
ON / OFF
Da
REACH RF Mode
ON / OFF
Da
REACH IP Mode
ON / OFF
Da
Server URL Setting
―
Da
REACH Channel
***
Da
Group ID
ALL, 1 - 511
Br.
REACH Update Time
OFF / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm
Da
REACH Update Immediate
ON / OFF
Da
REACH Config Version
―
Br.
H.Browser Mode
ON / OFF
Da
URL Launcher Setting
―
Da
HMS Mode
ON / OFF
Da
HMS Server URL Setting
―
Da
HMS Gateway Role
Master / Slave
Da
HMS HalfTicker Display
ON / OFF
Da
Virtual Standby Mode
ON / OFF
Reboot Time
OFF / 5 / 15 / 30 / 60
―
Srpski - 47
Da
Br.
Podešavanje automatskog pokretanja
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE) > Cloning > Setting Auto Initialize
Kada klonirate podešavanja sa jednog televizora na drugi, vi klonirate podešavanja menija za gosta i menija za hotel:
Slika, Zvuk, Kanal i meni Hotel Option. Na taj način možete da podesite skoro sve vrednosti menija na televizorima u
vašem ugostiteljskom objektu na ista, standardna podešavanja. Ako gostima dozvolite pristup menijima za goste, na
primer meniju Slika menu, možete da promenite podešavanja u tim menijima tako da oni više ne budu standardni.
Ako uključite funkciju Setting Auto Initialize, televizor automatski vraća (pokreće) sve vrednosti menija za goste na
klonirane, standardne vrednosti kada se televizor isključi, a zatim ponovo uključi. Imajte u vidu da Setting Auto Initialize
funkcioniše samo na kloniranim vrednostima iz menija za gosta. Podešavanja koja nisu klonirana se ignorišu.
U sledećoj tabeli prikazana su podešavanja koja se vraćaju na svoje klonirane vrednosti kada uključite funkciju Setting
Auto Initialize.
•• Stavke menija možda nisu podržane u zavisnosti od modela.
Stavka menija
Režim slike
Veličina slike
Podešavanja veličine
slike
Automatska širina
Veličina ekrana 4:3
Uklopi u ekran
Zum i pozicija
Pozadinsko svetlo
Osvetljenje
Kontrast
Oštrina
Boja
Slika
Nijansa (Z/C)
Primeni podešavanja slike
Napredna podešavanja
Jasan digitalni prikaz
Podešavanja za Auto
Motion Plus
Poboljšanje kontrasta
HDR+ režim
Režim filma
Nijansa boje
Srpski - 48
Auto Motion Plus
Smanj. podrht.
LED jasne pok. slike
Stavka menija
Jark. crvene
Jark. zelen
2 tačke
Jark. plave
Odst. crvene
Odst. zelene
Balans bele boje
Odst. plave
20 tačaka
Podešavanja za 20
tačaka
Slika
Napredna podešavanja
HLG
ST.2084
BT.1886
Samo režim RGB
Područje boje
Podešavanja područja
boje
Boja
Crvena
Zelena
Plava
Izlaz zvuka
Režim zvuka
Balans
Ekvilajzer
Audio format HDMI ulaza
Napredna podešavanja
Crvena
Zelena
Plava
Gamma
Zvuk
Razmak
Audio format digitalnog izlaza
Kašnjenje zvuka
Automatska jačina
Zvučni signal
Srpski - 49
Stavka menija
Emitovanje
Napredna podešavanja
Podešavanja jezika
teleteksta
Audio opcije
Jezik teleteksta
Primarni jezik teleteksta
Sekundarni jezik teleteksta
Primarni audio jezik
Sekundarni audio jezik
Mod sata
Vreme
Sat
Menadžer sistema
Period automatske zaštite
Anynet+ (HDMI-CEC)
Režim igranja
HDMI UHD Color
HDMI crna
Upravljač ulaznim
uređajima
Opšte
Jezik tastature
Tip tastature
Otkrivanje osvetljenja okruženja
Minimalno pozadinsko osvetljenje
Eko rešenje
Režim uštede energije
Osvetljenje pri kretanju
Automatsko uključivanje/isključivanje
Podešavanja audio
opisa
Dostupnost
DST
GMT
Jezik
Menadžer spoljnih
uređaja
Vremenska zona
Visoki kontrast
Tonovi sive boje
Uvećaj
Srpski - 50
Audio opis
Jačina zvuka audio opisa
Ažuriranje softvera televizora
NE ISKLJUČUJTE napajanje televizora dok se ne završi ažuriranje softvera. Televizor će se automatski isključiti i uključiti
nakon završetka ažuriranja softvera. Video i audio postavke će se resetovati na podrazumevane vrednosti nakon
ažuriranja softvera. Preporučuje se da klonirate postavke televizora da biste ih lakše vratili nakon nadogradnje.
•• Više informacija o funkciji USB kloniranja potražite na stranici 43.
Ažuriranje putem USB uređaja
Da biste ažurirali softver na televizoru, pratite sledeća uputstva:
1. Umetnite USB fleš memoriju koja sadrži datoteku za ažuriranje softvera u USB priključak na televizoru.
2. Pokrenite Ažuriraj odmah. (MENUm > Podrška > Ažuriranje softvera > Ažuriraj odmah)
3. Na televizoru će se prikazati iskačuća poruka za proveru ažurirane verzije.
4. Izaberite OK, a zatim pritisnite dugme IzaberiE na daljinskom upravljaču.
–– Imajte u vidu da ne smete da isključite napajanje niti USB uređaj dok traje nadogradnja. Televizor će se automatski
isključiti i uključiti nakon završetka nadogradnje softvera. Proverite verziju softvera nakon završetka nadogradnje.
Srpski - 51
09 Korišćenje daljinskog upravljača za više
kodova
Daljinski upravljač za više kodova je posebni predajnik za upravljanje većim brojem televizora. Ova funkcija je
korisna kada se na jednom mestu nalazi više televizora.
Možete da kontrolišete do 10 televizora pomoću različitog ID koda svakog daljinskog upravljača bez
neusaglašenosti između televizora. ID brojevi se prikazuju na ekranu svakog televizora.
Početni ID kôd svakog televizora je 0.
•• ID kôd možete da podesite i resetujete u analognom režimu televizora ili u režimu računara. (Nije dostupno u DTV
režimu.)
•• Možete da podesite ID kôd za svaku cifru od 0 do 9.
•• Da biste podesili ID kod televizora, pratite sledeća uputstva:
1. Usmerite daljinski ka televizoru, a zatim istovremeno držite pritisnutim dugme MUTE i dugme RETURN duže od 7
sekundi. Kada prestanete da pritiskate dugmad, na televizoru se prikazuje trenutni ID u sredini ekrana i poruka.
2. Pritisnite broj na daljinskom upravljaču koji želite da dodelite televizoru. Na televizoru se prikazuje poruka.
3. Kada vidite poruku, ako pritisnete 1, televizor i daljinski će biti podešeni na ID kod 1.
–– Televizor se zatim može kontrolisati pomoću daljinskog upravljača koji ima isti ID kod 1.
–– Da biste resetovali identifikacioni kôd, istovremeno pritisnite i zadržite duže od 7 sekundi taster MUTE i taster EXIT.
Kada prestanete da pritiskate dugmad, ID kodovi televizora i daljinskog upravljača se vraćaju na 0.
Srpski - 52
10 Podešavanje uređaja Soundbar
Samsung uređaj Soundbar (AirTrack) i hotelski televizori u 2018. godini
•• Samsung uređaj Soundbar (AirTrack) i hotelski televizori podržavaju HDMI ARC funkciju. Ako povežete kompatibilni
Samsung uređaj Sound-Bar (AirTrack) sa kompatibilnim Samsung hotelskim televizorom pomoću HDMI kabla,
gosti mogu da slušaju zvuk televizora preko uređaja Sound-Bar (AirTrack).
•• Stavka Sound bar Out u meniju Hotel Option omogućava da izaberete odakle će se emitovati zvuk kada se uključi
televizor.
–– Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE) > System > Sound Bar Out
•• Ako je opcija Sound bar Out podešena na vrednost uključeno, zvuk televizora se automatski emituje samo sa
uređaja Soundbar (AirTrack) kada je televizor uključen.
•• Ako je opcija Sound bar Out podešena na vrednost isključeno, zvuk televizora se automatski emituje samo sa
zvučnika televizora kada je televizor uključen.
•• Modeli koji podržavaju funkciju ARC su navedeni u nastavku:
–– HW-M550/M500/M4500
–– HW-N650/N550/N450
Podešavanje uređaja Soundbar (AirTrack) u hotelskom režimu
1. Podesite sledeće opcije u Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE):
–– System > Sound Bar Out > ON
–– Power On > Power On Volume > User Defined
–– Power On > Power On Volume Num > postavite broj veći od 0
–– Power On > Max Volume > postavite broj veći od 0
2. Priključite HDMI kabl na priključak HDMI out na uređaju Soundbar (AirTrack) sa priključkom HDMI (koji podržava
ARC) na televizoru.
3. Kada je uređaj Soundbar (AirTrack) povezan sa televizorom, nakon uključivanja televizora Soundbar (AirTrack)
automatski detektuje televizor, a zatim se automatski prebacuje u hotelski režim.
Funkcije uređaja Soundbar (AirTrack) u hotelskom režimu
•• Uključivanje/isključivanje je sinhronizovano sa televizorom.
•• Podrazumevane vrednosti za HDMI-CEC su podešene na vrednost uključeno
•• Dostupno samo preko priključka HDMI out.
•• Taster za „Režim ulaza“ na jedinici VFD je onemogućen da bi se sprečile neočekivane promene u izvoru zvuka.
•• Postavke Power On i Max Volume se mogu podesiti iz menija televizora Hotel Option. Međutim, vrednosti Power On
Volume i Max Volume uređaja Soundbar su na polovini vrednosti postavki Power On Volume i Max Volume u meniju
televizora Hotel Option.
–– Ako su postavke televizora Power On Volume = 20 i Max Volume = 90, onda je postavka uređaja Soundbar
Power On Volume = 10 i Max Volume = 45.
•• Da biste koristili Glasovni vodič kada je spoljni uređaj povezan preko priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ili HDMI IN (ARC) izaberite opciju PCM kada otvorite MENUm > Zvuk > Napredna podešavanja > Audio format
digitalnog izlaza.
Srpski - 53
11 Uređivanje kanala
Channel Bank Editor (samo za Smoovie)
Channel Bank Editor u kombinaciji sa daljinskim upravljačima SMOOVIE omogućava da kontrolišete kanale kojima
će gosti imati pristup. Channel Bank Editor obezbeđuje tri banke kanala i omogućava da izaberete kanale koji će biti
dostupni iz svake banke. Daljinski upravljači SMOOVIE imaju kartice „Banka“ koje se mogu instalirati i odgovaraju
bankama kanala u Channel Bank Editor. Daljinski upravljači omogućavaju pristup samo kanalima u banci kanala
koja odgovara instaliranoj kartici. Prema tome, kanali kojima gost može da pristupi zavise od kartice „Banka“ koja je
instalirana u njegovom daljinskom upravljaču SMOOVIE.
Podešavanje Channel Bank Editor u režimu Standalone
1. Pritisnite dugmad MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE na daljinskom upravljaču da biste pristupili meniju Hotel Option.
2. Pristupite opciji SI vendor, a zatim izaberite Smoovie.
3. Pristupite opciji Channel > Channel Bank Editor. Pritisnite dugme IzaberiE na daljinskom upravljaču.
4. Pristupite opciji Channel Bank Editor. Uredite banku kanala.
–– Bank1 (slobodan kanal): Izaberite kanale koji će biti dostupni kada daljinski upravljač nema karticu.
–– Bank2 (porodična kartica – zelena): Izaberite kanale koji će biti dostupni kada daljinski upravljač ima ZELENU
KARTICU.
–– Bank3 (kartica za odrasle – crvena): Izaberite kanale koji će biti dostupni kada daljinski upravljač ima CRVENU
KARTICU.
Informacije o daljinskim upravljačima SMOOVIE
•• Ako izaberete SMOOVIE kao SI vendor, trebalo bi da koristite daljinski upravljač SMOOVIE u svojoj ustanovi.
•• Gosti sa daljinskim upravljačima koji nemaju karticu mogu da vide samo kanale sa liste Bank 1.
•• Gosti koji koriste numeričko dugme na daljinskom upravljaču da bi menjali kanale mogu da vide samo kanale sa
liste Bank 1.
•• Gosti sa daljinskim upravljačima koji imaju zelenu ili crvenu karticu moraju da koriste dugmad sa strelicama nagore
ili nadole da bi menjali kanale.
•• Gosti mogu da vide samo kanale sa liste kanala Bank 1Vodič ili Lista kanala.
Srpski - 54
Redosled za podešavanje opcije Smoovie
1. Završite početno podešavanje.
2. Na televizoru se prikazuje meni Hotel Option.
–– Ako je početno podešavanje već završeno, pristupite meniju Hotel Option. (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE)
3. Izaberite tip kanala. (Power On > Power On Channel Type)
–– ATV ili ADTV za antensku vezu
–– CATV ili CDTV za kablovsku vezu
4. Izaberite Smoovie u meniju SI Vendor.
5. Izaberite Channel Setup (Channel > Channel Setup).
6. Izaberite Zemaljska ili Kablovska za automatsko podešavanje.
7. Podesite kanale u opciji Channel Bank Editor (Channel > Channel Bank Editor).
8. Isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite. Sada gosti mogu da koriste televizor.
Korišćenje usluge Channel Editor
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE) > Channel > Channel Editor
Pomoću opcije Channel Editor možete da uredite kanale sačuvane u memoriji televizora.
•• Menjanje brojeva i naziva kanala, uređivanje žanrova i jezičkih grupa i brisanje kanala.
–– Ova funkcija je omogućena kada je opcija My Channel podešena na vrednost On u meniju Hotel Option. (Hotel
Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzaberiE) > Channel > My Channel)
•• Primenite Isključivanje ekrana na kanale koje izaberete. Kada Isključivanje ekrana isključi sliku kanala, čuje se
samo zvuk dok je na ekranu prikazana ikona isključenog ekrana.
•• Channel Editor omogućava i jednostavno prikazivanje informacija o svakom kanalu bez direktnog prikazivanja
datog kanala.
Opšti koraci za korišćenje opcije Channel Editor u režimu Standalone
1. Pokrenite Channel Setup (Channel > Channel Setup) u meniju Hotel Option.
2. Pristupite opciji Channel Editor (Channel > Channel Editor) u meniju Hotel Option.
3. Na listu papira sastavite listu kanala koje želite da imate, željenim redosledom.
4. Na osnovu liste koju ste kreirali u koraku 3 rasporedite kanale i uredite nazive kanala.
5. Pritisnite dugme EXIT ili RETURN da biste izašli iz prikaza.
Srpski - 55
Uređivanje broja kanala
Promenite broj kanala koji ste izabrali. Da biste promenili broj kanala, pratite sledeće korake:
1. Na ekranu Channel Edit izaberite kanal.
2. Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Uredi broj kanala i dugme IzaberiE.
3. Broj kanala možete da promenite pomoću dugmadi sa strelicama nagore ili nadole na daljinskom upravljaču.
4. Izaberite OK kada završite, a zatim pritisnite dugme IzaberiE na daljinskom upravljaču.
–– Kada promenite broj kanala, informacije o kanalu se automatski prikazuju.
Preimenujte kanal
Promenite naziv kanala koji ste izabrali. Da biste promenili ime kanala, pratite sledeće korake:
1. Na ekranu Channel Edit izaberite kanal.
2. Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Preimenuj kanal i dugme IzaberiE.
3. Na ekranu se prikazuje tastatura preko koje možete uneti novo ime za dati kanal. Pomoću dugmadi sa strelicama
na daljinskom upravljaču izaberite slovo ili broj, a zatim pritisnite dugme IzaberiE. Ponovite ovaj postupak za
svako slovo ili broj koji želite da odaberete.
4. Kada završite, izaberite stavku Završeno na dnu ekrana, a zatim pritisnite dugmeIzaberiE na daljinskom
upravljaču.
Srpski - 56
Dodeljivanje broja kanala spoljnim uređajima
Izvor spoljnog uređaja televizora se prikazuje na poslednjoj stranici menija Channel Editor na način prikazan u
nastavku.
>
1. Izaberite izvor spoljnog uređaja na ekranu Channel Edit.
2. Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Uredi broj kanala i dugme IzaberiE.
3. Broj kanala možete da dodelite pomoću dugmadi sa strelicama nagore ili nadole na daljinskom upravljaču.
4. Izaberite OK kada završite, a zatim pritisnite dugme IzaberiE na daljinskom upravljaču.
–– Kada dodelite broj kanala spoljnom uređaju, možete da pristupite spoljnom uređaju bez otvaranja menija izvora
signala televizora.
Srpski - 57
12 Kensington Lock za sprečavanje krađe
Kensington Lock je uređaj kojim se televizor fizički pričvršćuje kada se koristi
na javnom mestu. Izgled i način zaključavanja mogu da se razlikuju od
ilustracije sa desne strane u zavisnosti od proizvođača. Dodatne informacije
o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington Lock potražite u priručniku koji ste
dobili uz njega.
•• Kensington Lock slot je dostupan samo za model HG43EJ690U.
Kompanija Samsung ne proizvodi Kensington Lock uređaj.
•• Pronađite znak K koji se nalazi na zadnjoj strani televizora. Otvor
Kensington se nalazi pored znaka K.
Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:
1. Kensington Lock kabl obmotajte oko velikog, fiksiranog premeta, kao što je sto ili stolica.
2. Provucite kraj kabla na kojem se nalazi brava kroz kraj Kensington Lock kabla sa omčom.
3. Ubacite uređaj za zaključavanje u otvor Kensington na proizvodu 1.
4. Zaključajte bravu.
–– Ovo su opšta uputstva. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za
zaključavanje.
–– Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.
–– Položaj otvora Kensington može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.
Srpski - 58
1
13 Specifikacije i druge informacije
Specifikacije
Naziv modela
HG43EJ690U
HG49EJ690U
Rezolucija ekrana
3840 x 2160
3840 x 2160
43 inča (108 cm)
49 inča (123 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Veličina ekrana (dijagonala)
Zvuk (izlaz)
Obrtno postolje (levo/desno)
Dimenzije (Š x V x D)
Kućište
Sa postoljem
970.2 x 563.2 x 58.8 mm
1102.8 x 637.8 x 59.7 mm
970.2 x 618.1 x 226.5 mm
1102.8 x 691.8 x 226.5 mm
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
9.6 kg
13.2 kg
12.7 kg
16.4 kg
Naziv modela
HG55EJ690U
HG65EJ690U
Rezolucija ekrana
3840 x 2160
3840 x 2160
55 inča (138 cm)
65 inča (163 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Veličina ekrana (dijagonala)
Zvuk (izlaz)
Obrtno postolje (levo/desno)
Dimenzije (Š x V x D)
Kućište
Sa postoljem
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
1238.6 x 714.2 x 59.2 mm
1457.5 x 837.3 x 59.7 mm
1238.6 x 768.4 x 226.5 mm
1457.5 x 908.7 x 355.1 mm
17.3 kg
25.0 kg
20.5 kg
30.2 kg
Naziv modela
HG75EJ690U
Rezolucija ekrana
3840 x 2160
Veličina ekrana (dijagonala)
75 inča (189 cm)
Zvuk (izlaz)
20 W
Obrtno postolje (levo/desno)
0°
Dimenzije (Š x V x D)
Kućište
Sa postoljem
1684.6 x 966.4 x 60.6 mm
1684.6 x 1056.5 x 356.1 mm
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
37.0 kg
37.5 kg
Srpski - 59
Uticaj na životnu sredinu
Radna temperatura
Vlažnost vazduha pri radu
Temperatura pri skladištenju
Vlažnost pri skladištenju
Od 10°C do 40°C (Od 50°F do 104°F)
Od 10% do 80%, bez kondenzacije
Od -20°C do 45°C (Od -4°F do 113°F)
Od 5% do 95%, bez kondenzacije
Napomene
•• Dizajn i specifikacije mogu se promeniti bez najave.
•• Informacije o napajanju i dodatne informacije o potrošnji energije potražite na nalepnici sa oznakama na proizvodu.
•• Nalepnica sa oznakama nalazi se na zadnjoj strani televizora. (Kod nekih modela nalepnica sa oznakama se može
nalaziti na unutrašnjoj strani poklopca na odeljku sa priključcima.)
•• Uobičajena potrošnja struje izmerena je u skladu sa standardom IEC 62087.
Smanjivanje potrošnje električne energije
Kada isključite televizor, on prelazi u režim mirovanja. U tom režimu televizor troši malu količinu električne energije.
Da biste smanjili potrošnju električne energije, isključite kabl za napajanje iz utičnice ako televizor ne nameravate da
koristite duže vreme.
Srpski - 60
Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta
•• Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
–– HDMI priključak za koji je opcija HDMI UHD Color podešena na Isklj. podržava ulazne signale kvaliteta do
UHD 50p/60p 4:2:0, dok HDMI priključak za koji je opcija HDMI UHD Color podešena na Uklj. podržava ulazne
signale kvaliteta do UHD 50p/60p 4:4:4 i 4:2:2.
–– MENU > Opšte > Menadžer spoljnih uređaja > HDMI UHD Color
Ako je režim HDMI UHD Color podešen na Off (Isključeno)
Broj kadrova u sekundi (fps)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
–
50 / 60
–
–
–
O
Ako je režim HDMI UHD Color podešen na On (Uključeno)
Broj kadrova u sekundi (fps)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
–
50 / 60
O
O
O
O
Rezolucija ekrana
Kada televizor koristite kao ekran računara, takođe možete da izaberete neku od standardnih rezolucija navedenih u
koloni „Rezolucija“. Televizor će se automatski prebaciti na izabranu rezoluciju.
Rezolucija
Format
prikaza
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
Režim
Frekvencija
osvežavanja (MHz)
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
70.087
28.322
-/+
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.000
59.810
60.020
75.025
59.790
59.887
60.000
59.954
60.000
59.885
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
74.250
83.500
108.000
135.000
85.500
106.500
108.000
146.250
148.500
193.250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Horizontalna
frekvencija (KHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
70 Hz
31.469
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35.000
49.726
68.681
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
45.000
49.702
63.981
79.976
47.712
55.935
60.000
65.290
67.500
74.556
Srpski - 61
Režim
Rezolucija
Format
prikaza
Horizontalna
frekvencija (KHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
Frekvencija
osvežavanja (MHz)
CEA-861
720(1440) x 576i
720(1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15.625
15.734
31.250
31.469
37.500
45.000
28.125
33.750
27.000
28.125
33.750
56.250
67.500
54.000
56.250
67.500
112.500
135.000
54.000
56.250
67.500
112.500
135.000
50.000
59.940
50.000
59.940
50.000
60.000
50.000
60.000
24.000
25.000
30.000
50.000
60.000
24.000
25.000
30.000
50.000
60.000
24.000
25.000
30.000
50.000
60.000
27.000
27.000
27.000
27.000
74.250
74.250
74.250
74.250
74.250
74.250
74.250
148.500
148.500
297.000
297.000
297.000
594.000
594.000
297.000
297.000
297.000
594.000
594.000
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67.500
56.250
54.000
54.000
30.000
25.000
24.000
24.000
297.000
297.000
297.000
297.000
+/+
+/+
+/+
+/+
•• Isprepletani režim nije podržan.
•• Uređaj možda neće ispravno raditi ako je odabran nestandardni video format.
•• Podržani su režimi „Odvojeni“ i „Kompozitni“. SOG (Sync On Green) nije podržan.
Srpski - 62
Dimenzije
Prikaz spreda/bočni prikaz
Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.
•• 43˝
(Uređaj: mm)
58.8
970.2
943.2
531.4
563.2 618.1
226.5
556.5
•• 49˝
(Uređaj: mm)
59.7
1102.8
1075.8
606.0
637.8 691.8
226.5
556.5
Srpski - 63
•• 55˝
(Uređaj: mm)
59.2
1238.6
1211.6
682.4
714.2 768.4
226.5
556.5
•• 65˝
(Uređaj: mm)
59.7
1457.5
1430.5
805.5
837.3 908.7
355.1
676.3
•• 75˝
(Uređaj: mm)
60.6
1684.6
1652.2
930.3
966.4 1056.5
356.1
1256.7
Srpski - 64
Pregled table sa priključcima/prikaz sa zadnje strane
Detaljne dimenzije možete da pronađete na adresi Displaysolutions.samsung.com.
Detalji o postolju
Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.
•• 43˝
(Uređaj: mm)
70.0
135.0
R9.5
R3.75
152.0
556.5
199.1
226.5
•• 49˝–55˝
(Uređaj: mm)
70.0
135.0
R9.5
R3.75
152.0
556.5
218.4
226.5
Srpski - 65
•• 65˝
(Uređaj: mm)
70.0
135.0
R9.5
R3.75
152.0
676.3
240.9
355.1
•• 75˝
(Uređaj: mm)
53.8
356.1
214.5
•• NAPOMENA: Crteži nisu nužno u pravoj razmeri. Neke dimenzije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
Pogledajte dimenzije pre instaliranja televizora. Kompanija nije odgovorna za greške u kucanju i štampanju.
Srpski - 66
Licence
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I
OVLAŠĆEN JE DA SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRŽAJEM
KOJI ZADOVOLJAVA SVAKU OD TRI NAVEDENE
KVALIFIKACIJE: (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA LIČNU UPOTREBU;
(2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE NAMENJEN PRODAJI I (3) HEVC
SADRŽAJ KOJI JE STVORIO VLASNIK PROIZVODA.
OVAJ PROIZVOD SE MOŽDA NEĆE KORISTITI U VEZI SA
HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM KOJI JE STVORIO DRUGI
PROIZVOĐAČ, KOJI JE KORISNIK PORUČIO ILI KUPIO OD DRUGOG
PROIZVOĐAČA, OSIM AKO KORISNIK IMA POSEBNO DOZVOLJENA
PRAVA DA KORISTI PROIZVOD SA TAKVIM SADRŽAJEM OD
STRANE LIVCENCIRANOG PRODAVCA SADRŽAJA.
VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC
KODIRANIM SADRŽAJEM SE SMATRA PRIHVATLJIVOM U OKVIRU
OGRANIČENOG OVLAŠĆENJA KAO ŠTO JE NAVEDENO IZNAD.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Srpski - 67
Globalni podaci za kontakt kompanije SAMSUNG
Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa proizvodima kompanije Samsung, obratite se centru za korisničku podršku kompanije SAMSUNG.
Zemlja
Korisnički centar
Web lokacija
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.
EJ690U_EU-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement