Samsung Warmtepompdroger 8kg DV80K6010CW Benutzerhandbuch

Samsung Warmtepompdroger 8kg DV80K6010CW Benutzerhandbuch
Warmtepompdroger
Gebruikershandleiding
DV9*K60****/DV8*K60****
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 1
2019-06-26 PM 5:45:40
Inhoud
Veiligheidsinformatie
4
Inhoud
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften
Belangrijke veiligheidssymbolen
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Instructies over de AEEA-richtlijn
4
4
5
12
Installatie
13
Uw droger uitpakken en installeren
Zie buitenkant wasdroger
Voordat u het product installeert
Voordat u het apparaat in gebruik neemt
Belangrijk voor de installateur
Overwegingen met betrekking tot de locatie
Installatie in een nis of kast
Elektrische vereisten
Aarden
Installatie naast elkaar
Laatste controlelijst voor de installatie
Water afvoeren zonder gebruik van de watertank
De afvoerslang aansluiten
Op elkaar plaatsen
13
13
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
22
Voordat u begint
25
Het filter reinigen
Rekdrogen (uitsluitend DV9-serie)
De droger goed laden
Aan de slag
25
26
27
28
Bediening
29
Overzicht van het bedieningspaneel
Eenvoudige stappen om te beginnen
Programmaoverzicht
Handleiding drogen
Speciale functies
29
32
33
35
36
2 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 2
2019-06-26 PM 5:45:40
38
De warmtewisselaar reinigen
Bedieningspaneel
Roestvrijstalen droogtrommel
Buitenkant van de wasdroger
Gecondenseerd water lozen
Het warmtewisselaarfilter reinigen
38
38
38
38
39
40
Problemen oplossen
42
Controleer deze punten bij problemen met uw droger...
Informatiecodes
42
44
Bijlage
45
Wasvoorschriften
Zorg voor het milieu
Specificatie
Verbruiksgegevens
Overzicht van droogtrommels voor huishoudelijk gebruik
45
46
47
48
49
Nederlands 3
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 3
2019-06-26 PM 5:45:40
Inhoud
Onderhoud
Veiligheidsinformatie
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasdroger. Deze handleiding bevat belangrijke informatie
over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Lees deze gebruikershandleiding
aandachtig door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze wasdroger
u biedt.
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinformatie
In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke
omstandigheden en situaties besproken. Het is uw verantwoordelijkheid om verstandig, voorzichtig en
nauwkeurig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en gebruiken van uw droger.
Neem in het geval van problemen of situaties die u niet begrijpt, altijd contact op met de fabrikant.
Belangrijke veiligheidssymbolen
De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:
WAARSCHUWING
Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel, de dood of schade.
VOORZICHTIG
Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.
OPMERKING
Hiermee wordt aangegeven dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.
Lees de instructies
Deze waarschuwingstekens dienen om lichamelijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.
Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.
Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.
Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Zoals geldt voor alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk
gebruiksrisico. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de
bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan.
WAARSCHUWING - Brandgevaar
•
•
•
De installatie van de wasdroger moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
Installeer de wasdroger overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
voorschriften.
Volg alle installatie-instructies om het risico op ernstig letsel of de dood te reduceren.
4 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 4
2019-06-26 PM 5:45:41
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen)
met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met
onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met
betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Voor gebruik in Europa: Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen
of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen
niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
3. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te
voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
4. Als het netsnoer beschadigd is, dient het uit veiligheidsoverwegingen door
de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar bevoegde
persoon te worden vervangen.
5. Gebruik de nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd. Neem de
oude slangen niet opnieuw in gebruik.
6. Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat
deze openingen niet door vloerbedekking worden geblokkeerd.
7. Voor gebruik in Europa: Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van
het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht worden gehouden.
Nederlands 5
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 5
2019-06-26 PM 5:45:41
Veiligheidsinformatie
Om de kans op brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel bij
het gebruik van het apparaat te verminderen, dient u deze algemene
veiligheidsvoorschriften te volgen:
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsinformatie
8. VOORZICHTIG: Uit veiligheidsoverwegingen vanwege het onbedoeld
resetten van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet van stroom
worden voorzien door middel van een extern schakelapparaat, zoals een
tijdschakelaar, of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig
wordt in- en uitgeschakeld.
9. De droogtrommel mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn
gebruikt voor de reiniging.
10. Het pluizenfilter dient regelmatig te worden gereinigd, indien van
toepassing.
11. Zorg ervoor dat er zich geen pluis ophoopt rond de droogtrommel. (niet
van toepassing op alle apparaten die op de buitenlucht zijn aangesloten)
12. Er dient te worden gezorgd voor voldoende ventilatie om te voorkomen
dat er gassen terugstromen in de kamer van andere apparaten die
brandstoffen verbranden, waaronder open vuur.
13. Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.
14. Voorwerpen die zijn verontreinigd met stoffen zoals bakolie, aceton,
alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en
wasverwijderaars moeten worden gewassen in heet water met extra
wasmiddel voordat ze worden gedroogd in de droogtrommel.
15. Items als schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel,
items met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een
schuimrubberen vulling mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
16. Wasverzachter en vergelijkbare producten moeten worden gebruikt
volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de wasverzachter.
17. Tijdens het laatste gedeelte van het droogprogramma wordt geen warmte
afgegeven (koelprogramma) om ervoor te zorgen dat de kledingstukken
worden afgeleverd op een temperatuur waarop ze niet kunnen worden
beschadigd.
6 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 6
2019-06-26 PM 5:45:41
18. Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
19. WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit voor het einde van het
droogprogramma, tenzij alle kledingstukken snel worden verwijderd en
uitgespreid, zodat de hitte verdwijnt.
21. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een deur die kan
worden vergrendeld, een schuifdeur of een deur waarvan de scharnieren
zich aan de andere kant bevinden dan die van de droogtrommel, op een
manier die verhindert dat de deur van de droogtrommel volledig kan
worden geopend.
22. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag niet van stroom worden voorzien
door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar,
of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en
uitgeschakeld.
Uitsluitend voor pompmodel: Het volgende dient in grote lijnen ook in de
instructies te worden opgenomen:
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de ventilatie binnen de behuizing of het
inbouwgedeelte van het apparaat niet wordt geblokkeerd.
WAARSCHUWING: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
Nederlands 7
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 7
2019-06-26 PM 5:45:41
Veiligheidsinformatie
20. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat ook wordt
gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen
verbranden.
Veiligheidsinformatie
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de installatie
WAARSCHUWING
De installatie van dit apparaat moet worden verricht door een erkend installateur of servicebedrijf.
• Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met
het product of letsel.
Veiligheidsinformatie
Steek de stekker in een stopcontact dat aan de lokale regelgeving voor elektra voldoet. Gebruik dit
stopcontact alleen voor dit apparaat en gebruik geen verlengsnoer.
• Als het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of als u een
verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat het voedingsvoltage, de frequentie en de stroom overeenkomen met de
productspecificaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. Steek de
stekker stevig in het stopcontact.
Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van
bijvoorbeeld stof en water.
• Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
• Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen, aangezien deze materialen gevaarlijk
voor kinderen kunnen zijn.
• Als een kind een zak over zijn hoofd trekt, kan dit leiden tot verstikking.
Dit apparaat moet goed geaard zijn.
Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.
• Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het product.
• Steek de stekker nooit in een stopcontact dat niet juist is geaard en zorg dat het stopcontact
voldoet aan de plaatselijke en landelijke voorschriften.
Installeer of bewaar het product niet op een locatie waar het wordt blootgesteld aan de elementen van
het weer.
Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze voor de veiligheid worden vervangen door de
fabrikant of een onderhoudsmonteur of door een vergelijkbaar gekwalificeerde monteur.
Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat er na installatie toegang is voor de stekker.
Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet te ver door.
Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.
Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de
voedingskabel, steek de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in
de ruimte achter het apparaat.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.
8 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 8
2019-06-26 PM 5:45:41
•
•
Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Dit apparaat moet goed geaard zijn. Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet
juist is geaard en zorg dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften. Zie de
installatie-instructies voor het aarden van dit apparaat.
Aangezien een ingrediënt in haarlak de hydrofiele eigenschappen van de warmtewisselaar vermindert
(zodat er tijdens het afkoelen vochtdruppels aan de buitenkant van het apparaat ontstaan) moet u het
apparaat niet in kap-/schoonheidssalons plaatsen.
Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer en de afvoer eenvoudig
toegankelijk zijn.
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik
WAARSCHUWING
Laat geen kinderen of huisdieren op of in het product. Demonteer bovendien de vergrendeling (hendel)
van de deur wanneer u dit product afdankt.
• Hierdoor kunnen kinderen vallen en letsel oplopen.
• Als een kind opgesloten raakt in het product, bestaat er verstikkingsgevaar.
Probeer uzelf geen toegang tot de binnenkant van het product te verschaffen als de trommel draait.
Ga niet op het product zitten en leun niet tegen de deur.
• Hierdoor kan het product omvervallen, wat kan leiden tot letsel.
Droog het wasgoed alleen nadat dit in een geschikte wasmachine is gecentrifugeerd.
Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.
Het condenswater is niet drinkbaar.
Stop een wasdroger nooit voor het einde van het droogprogramma, tenzij alle kledingstukken snel
worden verwijderd en uitgespreid, zodat de hitte verdwijnt.
Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met ontvlambare stoffen, zoals benzine, kerosine, benzeen,
thinner, alcohol, enzovoort.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
Laat huisdieren niet aan de droger kauwen of ermee spelen.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Voordat u het product afdankt, moet u eerst de deur en de voedingskabel verwijderen.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de voedingskabel of letsel.
Raak de stekker niet met natte handen aan.
• Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
Nederlands 9
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 9
2019-06-26 PM 5:45:41
Veiligheidsinformatie
Installeer dit apparaat op een locatie met een stabiele, vlakke ondergrond.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, lawaai of problemen met het
product.
Veiligheidsinformatie
Als er gas (lichtgas, propaangas, LPG) lekt, moet u de ruimte onmiddellijk ventileren en het apparaat of
de stekker niet aanraken.
• Hierbij moet u de ventilator niet gebruiken.
• Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
Veiligheidsinformatie
Repareer of vervang zelf geen onderdelen van dit apparaat en probeer geen onderhoud uit te voeren,
tenzij dit expliciet wordt aanbevolen in deze gebruikershandleiding. U moet ook over de benodigde
vaardigheden beschikken om onderhoud aan dit apparaat te plegen.
Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.
• Gebruik geen andere zekeringen (bijvoorbeeld cooper, staaldraad, enz.) dan de standaardzekering.
• Als uw apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd, neem hiervoor
dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
• Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of
letsel.
Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik voor bedrijfsdoeleinden is een vorm van misbruik van het product. In dat geval komt de
standaardgarantie van Samsung te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld
voor storingen of schade als gevolg van verkeerd gebruik.
Als het product vreemde geluiden, een brandlucht of rook voortbrengt, haalt u onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
• Als u dit nalaat, kan het een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.
Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het product spelen. De deur van het product gaat van
binnenuit niet gemakkelijk open en kinderen kunnen ernstig gewond raken als ze worden opgesloten.
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
VOORZICHTIG
Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken
sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten enz.) op het apparaat.
• Dit kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
Raak de glazen deur en de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een
droogprogramma, aangezien deze heet is.
• Dit kan leiden tot brandwonden.
Het glas van de deur wordt heet tijdens het wassen en drogen. Raak het glas daarom niet aan.
Laat kinderen ook niet rond de wasmachine spelen of het glas van de deur aanraken.
• Dit kan leiden tot brandwonden.
Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Droog geen wasgoed dat rubber (latex) of vergelijkbare rubberen texturen bevat.
10 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 10
2019-06-26 PM 5:45:41
•
As het rubber wordt verwarmd, kan er brand ontstaan.
Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met plantaardige olie of bakolie, aangezien een groot
deel van de olie niet wordt verwijderd als het wasgoed wordt gewassen. Gebruik bovendien het
koelprogramma zodat het wasgoed niet wordt verwarmd.
• Door de warmte die bij het oxideren van de olie ontstaat, kan er brand ontstaan.
Droog geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen, zoals ritsen en
haakjes. Knoop hoezen dicht.
Gebruik zo nodig het wasnet voor klein en licht wasgoed zoals stoffen dassen, riemen, de koorden van
een schort en beugel-bh's dat beschadigd kan raken tijdens het wassen.
U wordt geadviseerd geen lakens te drogen om de opbouw van statische elektriciteit te beperken. Deze
kan tot schade aan uw wasgoed en ook aan het apparaat leiden.
• Anders kan het wasgoed beschadigd raken.
Gebruik de droger niet in de nabijheid van gevaarlijke poeders, zoals steenkoolpoeder, tarwemeel, enz.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
Plaats geen ontvlambare materialen in de buurt van het product.
• Dit kan resulteren in giftige gassen, beschadigde onderdelen, elektrische schokken, brand of een
explosie.
• Het apparaat moet niet achter vergrendelbare deuren en dergelijke worden geplaatst.
Raak de achterkant van het apparaat niet aan tijdens het drogen of direct nadat het drogen is voltooid.
• Het apparaat blijft heet en kan brandwonden veroorzaken.
Bevat gefluoreerde broeikasgassen.
Hermetisch afgesloten apparatuur.
Laat geen gassen vrijkomen in de atmosfeer.
Type koelmiddel: R-134a (GWP = 1430)
Koelmiddel (vulling): 0,4 kg, 0,572 tCO2e
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot reiniging
WAARSCHUWING
Maak het product niet schoon door rechtstreeks water op het product te sproeien.
Gebruik geen wasbenzine, verdunner of alcohol om het apparaat te reinigen.
• Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of
onderhoudswerkzaamheden verricht.
• Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Nederlands 11
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 11
2019-06-26 PM 5:45:41
Veiligheidsinformatie
Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze droogt.
• Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen
ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
Veiligheidsinformatie
Reinig het filter voor en na het gebruik van de droger.
Laat regelmatig de binnenkant van het product reinigen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.
Reinig de warmtewisselaar eenmaal per maand met een zachte borstel of stofzuiger. Raak de
warmtewisselaar niet met uw handen aan. Dit kan anders letsel veroorzaken.
De binnenkant van de droger moet regelmatig door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden
gereinigd.
Veiligheidsinformatie
Instructies over de AEEA-richtlijn
Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische en
elektronische apparatuur)
(Van toepassing in landen waarin afval gescheiden wordt verzameld)
Deze markering op het product, de accessoires of de bijgeleverde
documenten geeft aan dat het product en de elektronische accessoires
(laders, hoofdtelefoons, USB-kabels, enz.) niet mogen worden weggegooid
bij het gewone huisvuil. Voorkom mogelijke schade aan het milieu en
de volksgezondheid als gevolg van een onbeheerste afvalstroom door
deze producten te scheiden van andere typen afval en deze op een
verantwoordelijke wijze in te zamelen voor duurzaam hergebruik van
grondstoffen.
Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het
product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over
waar deze producten voor een milieuvriendelijke recycling kunnen worden
ingeleverd.
Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de
voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract na te kijken. Dit
product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen
met ander commercieel afval worden weggegooid.
Ga naar onze duurzaamheidspagina via www.samsung.com voor informatie over de
milieuverbintenissen en wettelijke verplichtingen voor producten (b.v. REACH, WEEE of batterijen) van
Samsung.
12 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 12
2019-06-26 PM 5:45:42
Installatie
Uw droger uitpakken en installeren
Huur een professional in om deze droger goed te installeren. Als er servicemonteur wordt gebeld als
gevolg van een foutieve installatie, aanpassing of aansluiting, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij
de installateur. Het wordt aanbevolen de hulp van een professional in te roepen bij het installeren van
dit apparaat, met name bij moeilijkere installaties waarbij sprake is van afvoer naar de riolering of het
opstapelen van producten. Als problemen bij de installatie een servicebezoek nodig maken om een fout
te herstellen, wordt dit gewoonlijk als de verantwoordelijkheid van de installateur beschouwd.
Zorg ervoor dat u over alle benodigdheden beschikt voor een goede installatie (AC 220-240 V / 50 Hz).
U moet over een geaard stopcontact beschikken. Zie "Elektrische vereisten" (zie pagina 16).
Installatie
Zie buitenkant wasdroger
01
06
02
05
03
04
01 Afdekplaat bovenzijde
02 Watertank
03 Filterbehuizing
04 Stelpoten
05 Deur
06 Bedieningspaneel
Nederlands 13
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 13
2019-06-26 PM 5:45:42
Installatie
Onderdelen
Installatie
Slanggeleider
Snoerenwikkel
Slangaansluiting
De handleiding
Reinigingsborstel
Rekdrogen (9-serie)
Lange afvoerslang
(2 m)
14 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 14
2019-06-26 PM 5:45:43
Voordat u het product installeert
•
•
•
•
•
•
•
•
Voordat u het apparaat in gebruik neemt
•
•
•
•
•
•
Controleer of er zich nog accessoires in de trommel bevinden.
Steek vlak voordat u het apparaat in gebruik neemt, de stekker in het stopcontact.
Blokkeer de luchtingang van het koelrooster aan de voorkant van de droger niet.
Plaats geen ontvlambare objecten in de buurt van de droger en houd de omgeving schoon.
Zorg dat de droger waterpas op de grond staat.
Verwijder de stelpoten van de droger niet. Deze zijn nodig om het product waterpas te kunnen
plaatsen.
Belangrijk voor de installateur
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u de droger installeert. Deze instructies moeten
worden bewaard zodat ze ook in de toekomst kunnen worden geraadpleegd.
WAARSCHUWING
Wanneer u een apparaat afdankt, moet u altijd de deur verwijderen om te voorkomen dat kinderen
kunnen stikken.
Nederlands 15
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 15
2019-06-26 PM 5:45:43
Installatie
Steek de stekker niet in het stopcontact voordat de droger volledig is geïnstalleerd.
Controleer het product op beschadigingen voordat u het installeert.
Neemt contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice van Samsung als er onderdelen lijken te
zijn beschadigd.
Als het product moet worden verplaatst, moet u dit niet alleen doen.
Wees voorzichtig met de randen van de droger. Deze kunnen scherp zijn.
Installeer de droger niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan vorst. Koud water kan
het product beschadigen.
Gebruik het product alleen binnenshuis.
Zorg ervoor dat als de droger wordt opgetild, deze niet op één kant wordt geplaatst en verplaats
de droger niet op dusdanige wijze dat de interne onderdelen worden geschud. Hierdoor kunnen de
interne onderdelen van het product beschadigd raken.
Installatie
Overwegingen met betrekking tot de locatie
Aangezien het hier om een condensdroger gaat, waarbij de lucht in de droger wordt gecondenseerd en
verwerkt, is er geen externe ventilatie nodig.
Daarom kan de droger worden geïnstalleerd op elke locatie met een temperatuur tussen de 5 en
35 graden Celsius, in tegenstelling tot een conventionele droger, waarvoor een extern uitlaatsysteem is
vereist.
Installatie in een nis of kast
Voor veilig en correct gebruik heeft de droger minimaal de volgende ruimte nodig:
Installatie
Zijkanten - 25 mm
Achterkant - 51 mm
Bovenkant - 25 mm
Voorkant - 490 mm
Als de wasmachine samen met een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een ruimte nodig
van minimaal 490 mm voor ventilatie.
Elektrische vereisten
OPMERKING
De elektrische vereisten zijn AC 220-240 V / 50 Hz.
WAARSCHUWING
•
•
Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van het apparaat kan een elektrische schok tot gevolg
hebben.
Raadpleeg een bevoegde elektricien of servicetechnicus als u niet zeker weet of uw droger goed
geaard is. Breng geen aanpassingen aan in de stekker die bij de droger is meegeleverd. Als de
stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een
gekwalificeerde elektricien.
Om onnodig risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moet alle
bedrading en aarding worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Bij het ontbreken van plaatselijke voorschriften bent u zelf verantwoordelijk om te zorgen voor
afdoende elektrisch onderhoud aan de droger.
16 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 16
2019-06-26 PM 5:45:43
Aarden
De droger moet worden geaard. Als de droger niet goed werkt of uitvalt, wordt met aarding de kans op
een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom kan wegvloeien.
De droger heeft een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard
stopcontact.
OPMERKING
sluit de aardedraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of buizen voor warm water.
Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING
Als het product niet wordt geaard, bestaat het gevaar op elektrische schokken en brand.
Installatie naast elkaar
Voor een goede installatie raden we u aan gebruik te maken van een professionele installateur. Installeren:
1. Plaats uw droger op een geschikte
locatie voor installatie. U kunt de droger
en de wasmachine desgewenst naast
elkaar installeren. Leg twee kartonnen
beschermplaten op de vloer. Leg de droger
op zijn zij zodat deze op de beide kartonnen
platen ligt.
A
2. Zet uw droger weer rechtop.
3. Gebruik een waterpas (A) om te controleren
of de droger recht staat. Zo niet, pas de
positie dan aan met de stelpoten (B) aan de
onderkant van de droger. Blijf aanpassen tot
de droger waterpas staat.
VOORZICHTIG
B
A. Niveau
B. Stelpoten
•
•
De droger moet waterpas staan om optimaal
te kunnen presteren.
Om trillingen, lawaai en ongewenste
beweging van de droger te minimaliseren
moet de ondergrond vlak en stevig zijn.
Nederlands 17
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 17
2019-06-26 PM 5:45:43
Installatie
Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u niet zeker weet of de droger op
de juiste manier is geaard. Breng geen aanpassingen aan in de stekker van de droger. Indien de stekker
niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een erkende
elektricien.
Installatie
OPMERKING
•
A
B
•
Als u de droger op dezelfde hoogte wilt
plaatsen als de wasmachine, draait u de
stelpoten volledig in (A) door ze linksom te
draaien om vervolgens de hoogte in (B) te
stellen door ze rechtsom te draaien.
Draai de stelpoten niet verder uit dan nodig
is om de droger waterpas te stellen. Als u de
stelpoten te ver uitdraait, kan dit trillingen
veroorzaken.
Installatie
4. Zie het gedeelte "Elektrische vereisten" (zie pagina 16).
Voordat u het apparaat in gebruik neemt of test.
5. Gebruik een waterpas om te controleren of de droger waterpas staat en draai indien nodig de
stelpoten in of uit.
6. Steek de stekker van de droger in het stopcontact en gebruik de onderstaande controlelijst om de
bediening te controleren.
Laatste controlelijst voor de installatie
•
•
•
•
De stekker van de droger bevindt zich in een stopcontact en is goed geaard.
De droger staat waterpas en staat stevig op de grond.
Start uw droger om te controleren of deze draait, verwarmt en kan worden uitgeschakeld.
Controleer tot slot of gedurende 20 minuten de controle 'HC' wordt uitgevoerd na het uitvoeren van
het programma TIMER.
Water afvoeren zonder gebruik van de watertank
U kunt de droger ook gebruiken zonder watertank. Hiervoor volgt u de onderstaande procedure.
Installeer de afvoerslang zodat het water goed kan worden afgevoerd.
• Als u dit niet doet, kan het water overstromen en schade aanbrengen aan de functies.
18 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 18
2019-06-26 PM 5:45:43
De afvoerslang aansluiten
De droger kan het gecondenseerde water
rechtstreeks via de afvoerslang afpompen.
De procedure voor het aansluiten van de
afvoerslang is als volgt.
Installatie
1. Maak de afvoerslang (A) los.
A
2. Sluit de afvoerslang (A) aan op de andere
opening.
A
Nederlands 19
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 19
2019-06-26 PM 5:45:44
Installatie
3. Sluit de accessoireslang (lange afvoerslang)
aan op de opening naast de opening waarop
de afvoerslang (B) is aangesloten.
VOORZICHTIG
•
B
Installatie
•
Aangezien de afvoerpomp van de droger
het afvoerwater slechts tot een hoogte van
90 cm kan pompen, moet u er tijdens het
aansluiten van de afvoerslang (B) aan het
afvoerpunt voor zorgen dat het afvoerpunt
zich op een hoogte van niet meer dan 90 cm
bevindt.
Er kan een afvoercontrole worden
uitgevoerd als het afvoerpunt zich op een
hoogte van meer dan 90 cm bevindt. Als
een afvoercontrole wordt uitgevoerd, wordt
op het bedieningspaneel een foutcode
weergegeven.
Nadat u de afvoerslang hebt aangesloten,
kunt u het gecondenseerde water
rechtstreeks afvoeren via de afvoer en de
aangesloten afvoerslang of via de wastafel
of de afvoer van de wastafel.
20 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 20
2019-06-26 PM 5:45:44
De afvoerslang aansluiten
VOORZICHTIG
Verleng de afvoerslang niet.
• Omdat er water uit het aangesloten gedeelte kan lekken, moet u zorgen dat u één lange
afvoerslang hebt in plaats van korte slangen op elkaar aan te sluiten. Als u toch meer dan één slang
moet aansluiten, moet u zorgen dat u de op elkaar aangesloten gedeelten afdicht met siliconenkit.
(Gebruik geen isolatieband voor het afdichten).
Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:
A
C
2. Monteer de afvoerslang (A) en de
slanggeleider (B) en maak deze vast met de
snoerenwikkel (C).
3. U kunt het gecondenseerde water afvoeren
door de accessoireslang (lange afvoerslang)
rechtstreeks aan te sluiten op de afvoer.
De afvoerslang rechtstreeks aansluiten
U kunt het gecondenseerde water dat tijdens het drogen vrijkomt, onmiddellijk afvoeren door de
afvoerslang rechtstreeks aan te sluiten op de afvoerpijp.
1. Monteer de slangaansluiting (A) en de slang.
VOORZICHTIG
A
Aangezien het gevaar bestaat dat er water door
slangaansluiting en de accessoireslang lekt, moet
u ervoor zorgen dat ze stevig zijn bevestigd.
Nederlands 21
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 21
2019-06-26 PM 5:45:45
Installatie
B
1. Over de rand van de gootsteen: De afvoerslang
moet mag een maximale hoogte van 90 cm
hebben. Als het uiteinde van de afvoerslang
boven de grond moet worden geplaatst, raden
we een hoogte van 60-90 cm(*) aan. Gebruik
de meegeleverde plastic slanggeleider om
het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de
geleider met een haak aan de muur of met een
touwtje aan de kraan zodat de afvoerslang op
zijn plaats blijft.
Installatie
2. Sluit het uiteinde van de slang aan op de
afvoerpijp.
Op elkaar plaatsen
Installatie
Als u de extra stapelset wilt aanschaffen, neemt u contact op met het Samsung-servicecentrum of met
een plaatselijke distributeur. (Onderdeelnr. SK-DH / SK-DA / SKK-DF)
De stapelset verschilt per model.
Gebruik het product pas 1 uur na de installatie van de stapelset door het product te kantelen, zodat het
product kan worden gebruikt als de olie in de compressor stabiel is.
1. Plaats de droger voorzichtig op de zijkant.
Gebruik het verpakkingsmateriaal zodat de
laklaag op de droger niet wordt beschadigd.
2. Installeer de rubber kussentjes aan de
onderkant van de droger.
•
•
Zoek de 4 rubber kussentjes in de
verpakking met de onderdelen. Plaats de
rubber kussentjes in de openingen onder
aan de stelpoten.
Schaf daarnaast de stapelset aan.
3. Zet de droger rechtop.
VOORZICHTIG
De stapelset kan alleen worden gebruikt voor
producten van Samsung.
22 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 22
2019-06-26 PM 5:45:45
4. Monteer de beugel aan de droger.
•
•
Verwijder de moerbouten aan de
linkerachterzijde. Lijn de gaten aan de
linkerkant van de beugel uit met de
bovenste opening van de moerbout
linksachter en vervang de schroef.
Herhaal de bovenstaande stappen voor
de rechterkant.
OPMERKING
A
Laat de schroef los zodat het de droger beter kan
worden uitgelijnd.
A. Stapelbeugel
Installatie
5. Installeer de droger en de beugel op de
wasmachine.
WAARSCHUWING
B
•
B. Schroef
•
•
Til de droger boven op de wasmachine.
Bescherm het bedieningspaneel van de
wasmachine met een stuk karton of iets
dergelijks. Zorg ervoor dat u de droger hoog
genoeg tilt zodat deze vrij blijft van het
bedieningspaneel van de wasmachine.
Persoonlijk letsel. Gezien het gewicht en
de afmetingen van de droger, wordt u
aangeraden om deze met minimaal twee
personen op te tillen. Als u dit niet doet,
bestaat er gevaar op letsel.
Lijn de gaten in de beugel uit met de gaten
aan de achterzijde van de droger. Gebruik
een kruiskopschroevendraaier om de
tapschroeven (M4 x 12) te bevestigen.
Draai de schroeven van de beugel op de
wasmachine goed vast en draai vervolgens
alle schroeven van de stapelset vast.
Nederlands 23
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 23
2019-06-26 PM 5:45:46
Installatie
6. De installatie voltooien
WAARSCHUWING
•
C
•
•
D
Installatie
•
C. Droger
D. Wasmachine
Raadpleeg de installatie-instructies bij
de wasmachine om de installatie van de
wasmachine te voltooien.
Raadpleeg de installatie-instructies bij de
droger om de installatie van de droger te
voltooien.
Schuif de gestapelde wasmachine
en droger voorzichtig op hun plaats.
Gebruik viltkussens of een hulpmiddel
om het schuiven te bevorderen en de
vloer te beschermen.
Duw niet tegen de droger zodra deze
boven op de wasmachine is geplaatst.
Als u tegen de droger duwt, loopt u het
risico dat uw vingers klem komen te
zitten.
24 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 24
2019-06-26 PM 5:45:46
Voordat u begint
Het filter reinigen
1. Open de deur en verwijder het filter (A) door
dit omhoog te duwen.
2. Open het filter en reinig dit.
• Reinig het filter meteen nadat het
droogprogramma is beëindigd.
A
VOORZICHTIG
•
•
Als u het filter na een bepaalde gebruiksperiode niet reinigt, kan dit ten koste gaan van de
droogprestaties en ontstaat er brandgevaar. Reinig het filter overeenkomstig de opgegeven
interval.
Reinig het filter na elk droogprogramma.
Maak het filter van de warmtewisselaar na elke 2 beurten schoon. Raadpleeg voor meer informatie
het gedeelte "Het warmtewisselaarfilter reinigen
” op pagina 40.
OPMERKING
•
Als het oppervlak van het filter nat is, gebruikt u het filter pas nadat dit volledig is gedroogd.
Nederlands 25
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 25
2019-06-26 PM 5:45:46
Voordat u begint
•
Voordat u begint
Rekdrogen (uitsluitend DV9-serie)
Het droogrek installeren
1. Open de deur.
A
2. Plaats het droogrek in de trommel, plaats
de lip aan voorkant van het droogrek op de
behuizing van het pluizenfilter.
3. Plaats de achterpoten in de twee
uitsparingen aan de achterzijde van de
droger en druk het middelste gedeelte
van het droogrek omlaag om het rek te
bevestigen.
Voordat u begint
A. Rekdrogen
4. Plaats de items die u wilt drogen, zodanig op
het rek dat er zich genoeg ruimte tussen de
items bevindt dat de lucht kan circuleren.
5. Sluit de deur van de droger.
6. Druk op de knop Aan/Uit.
7. Selecteer TIMER met de
programmakeuzeknop en stel de knop
Tijd in.
OPMERKING
•
U kunt een droogtijd van maximaal
150 minuten instellen. Selecteer de tijd
op basis van de hoeveelheid vocht en het
gewicht van de items. Als er een langere
droogtijd is vereist, moet u de timer resetten.
(Als u wasgoed droog met het droogrek,
wordt het gebruik van het programma TIMER
aanbevolen.)
8. Druk op de knop Start/Pauze.
26 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 26
2019-06-26 PM 5:45:46
Suggesties voor drekrogen
Items
Opmerkingen (Max. 1,5 kg)
Wasbare sweaters
(opvouwen en plat op het rek leggen)
Speelgoed met vulling
(gevuld met katoen of polyestervezels)
Speelgoed met vulling
Als u het rek gebruikt om wasgoed te drogen, vouw
de kleding dan op en plaats deze op het rek om te
voorkomen dat de kleding gaat kreuken.
(gevuld met schuim of rubber)
Schuimrubberen kussens
Gymschoenen
Als u sportschoenen wilt drogen, plaats de schoenen dan
met de zolen op het rek.
Als schuimrubber, plastic of rubber op een hoge temperatuur droogt, kunnen de artikelen beschadigd
raken en ontstaat er brandgevaar.
VOORZICHTIG
Gebruik bij het drogen van schoenen het meegeleverde droogrek om schade aan de droger te
voorkomen.
De droger goed laden
•
•
•
•
•
•
•
Plaats niet meer dan één waslading tegelijkertijd.
Als een gemengde was droogt, zullen de zware en lichtgewicht stoffen een verschillende droogtijd
hebben. Dit kan ertoe leiden dat de lichtgewicht stoffen reeds droog zijn terwijl de zware stoffen
nog vochtig zijn aan het eind van het droogprogramma.
Voeg een of meer soortgelijke items aan de droger toe als u slechts een of twee kledingstukken
hoeft te drogen. Hiermee verbetert u het trommelproces, waardoor er efficiënter wordt gedroogd.
Het overladen van de droger heeft een negatieve invloed op het trommelproces, waardoor de was
ongelijkmatig droogt en bepaalde stoffen overmatig kunnen kreuken.
Zorg ervoor dat u wasgoed plaatst die is gecentrifugeerd in een geschikte wasmachine.
Ongewassen textiel moet niet worden gedroogd
Textiel dat is verontreinigd met olie, alcohol, brandstof, enz. moet niet worden gedroogd.
Nederlands 27
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 27
2019-06-26 PM 5:45:47
Voordat u begint
WAARSCHUWING
Voordat u begint
Aan de slag
1. Laad de droger niet te vol – NIET overladen.
2. Sluit de deur.
3. Selecteer het gewenste programma en opties voor het wasgoed.
4. Druk op de knop Start/Pauze.
5. Het indicatielampje brandt.
6. De geschatte programmatijd wordt weergegeven op het display.
De tijd kan fluctueren voor een betere indicatie van de droogtijd voor het programmaverloop.
OPMERKING
•
•
•
Wanneer het programma is voltooid wordt in het display 'End' (Einde) (of '0') weergegeven.
Als u op de knop Aan/Uit drukt, wordt het programma geannuleerd en wordt de droger gestopt.
De indicatielampjes voor drogen, koelen en Anti Kreuk gaan tijdens de desbetreffende fasen van
het programma branden.
Voordat u begint
28 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 28
2019-06-26 PM 5:45:47
Bediening
WAARSCHUWING
Om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van het apparaat te
verminderen, dient u de veiligheidsvoorschriften te volgen alvorens het apparaat te bedienen.
Indien de optie Anti Kreuk niet is geselecteerd, neemt u de was direct na het wassen en drogen uit. Als
u de was in de trommel laat liggen, kan deze kreuken.
Overzicht van het bedieningspaneel
11
01
09
10
02
08
03
04
05
06
07
Op het display wordt de geschatte resterende tijd van het programma
weergegeven nadat u op de knop Start/Pauze hebt gedrukt. De
geschatte resterende tijd kan in de loop van het programma variëren.
01 Digitaal grafisch
display
02 Programmakeuzeknop
Het indicatielampje voor drogen gaat branden en blijft branden totdat
het droogprogramma is afgewerkt.
Als de droger in de koelfase is, gaat het indicatielampje voor koelen
branden. Als de droger in de fase Anti Kreuk is, gaat het indicatielampje
voor Anti Kreuk branden.
Tijdens het programma Anti Kreuk geeft het display voortdurend een
grote cirkel weer. Wanneer het programma voltooid is, wordt 'End'
(Einde) of '0' op het display weergegeven. Druk op de knop Start/Pauze
of Aan/Uit om de droger uit te schakelen en open vervolgens de deur.
Als u uw droger inschakelt, is standaard het programma Katoen
(KASTDROOG ) geselecteerd.
Draai de Programmakeuzeknop naar het gewenste programma.
Nederlands 29
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 29
2019-06-26 PM 5:45:47
Bediening
Weergave van de resterende tijd voor het droogprogramma, alle
wasinformatie en controleberichten.
Bediening
03 Anti Kreuk
Bij Anti Kreuk wordt de was aan het eind van het programma met
tussenpozen ongeveer 120 minuten in onverwarmde lucht rondgedraaid
om kreuken te reduceren. Druk op de knop Anti Kreuk om deze functie
te activeren.
Het indicatielampje brandt als Anti Kreuk is geselecteerd. Om te voorkomen
dat de gedroogde was gaat kreuken, draait de trommel met tussenpozen na
voltooiing van het droogprogramma. (Let op: tijdens het programma Anti
Kreuk geeft het display voortdurend een grote cirkel weer.)
Druk op de knop Droogtegraad om het droogniveau te selecteren in de
programma's Katoen en Synthetisch.
04 Droogtegraad
Druk herhaaldelijk op de knop om naar niveau 1-3 te gaan. Bij grotere
of omvangrijkere ladingen moet mogelijk niveau 3, het hoogste niveau,
worden ingesteld om volledig droge was te krijgen. Niveau 1 wordt
gebruikt voor het gedeeltelijk drogen van items die plat liggen of
hangen om te drogen.
Als u de programma's TIMER, WARME LUCHT, KOUDE LUCHT gebruikt,
kan de tijd worden aangepast door op de knop Tijd te drukken.
Bediening
05 Tijd
30 min > 60 min > 90 min > 120 min > 150 min (120 min en 150 min
zijn niet beschikbaar voor de programma's WARME LUCHT en KOUDE
LUCHT.)
Behalve tijdens de programma's TIMER, SNEL DROOG, WARME LUCHT
en KOUDE LUCHT kan de tijd niet handmatig worden ingesteld,
omdat de exacte droogtijden worden bepaald aan de hand van de
vochtigheidsgraad.
Dit is een alarm dat de gebruiker waarschuwt als het wasgoed
gemiddeld nog licht vochtig (80 % droog) is als de was verschillende
soorten materialen en stoffen bevat.
06 Gemengde Was
Als aan de bijbehorende droogtegraad wordt voldaan, gaat het
indicatielampje Gemengde Was
knipperen.
OPMERKING
Deze functie is uitsluitend beschikbaar bij het programma KASTDROOG
of EXTRA DROOG.
De trommel wordt verlicht terwijl de droger in bedrijf is.
OPMERKING
07 Trommelverlichting
U kunt de trommel ook verlichten wanneer de droger niet in bedrijf is.
Als u de Trommelverlichting niet binnen 5 minuten uitschakelt, wordt
deze automatisch uitgeschakeld.
30 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 30
2019-06-26 PM 5:45:47
U kunt de functie Geluid Uit tijdens alle programma's selecteren.
Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt het geluid voor alle
wasprogramma's uitgeschakeld. Zelfs als de machine herhaaldelijk wordt
in- en uitgeschakeld, blijft deze instelling behouden.
08 Geluid Uit
09 Uitgesteld Einde
Druk herhaaldelijk op deze knop om een van de beschikbare opties voor
Uitgesteld Einde te selecteren: (van 1 tot 24 uur, in stappen van 1 uur)
Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het droogprogramma klaar is.
Zie pagina 36 voor meer informatie
10 Start/Pauze
Druk op de knop om een droogprogramma te starten. Als er een
droogprogramma wordt uitgevoerd, druk u één keer op de knop om
het programma te onderbreken. Druk nog een keer op de knop om het
programma te hervatten.
11 Aan/Uit
Druk één keer op de knop om de droger in te schakelen. Druk nog een
keer op de knop om de droger uit te schakelen. Als de droger langer dan
10 minuten ingeschakeld is zonder dat er op knoppen wordt gedrukt,
wordt de droger automatisch uitgeschakeld.
OPMERKING
OPMERKING
Elk indicatielampje op het grafische display betekent:
Droogproces wordt uitgevoerd
Kinderslot aan/uit
Koelproces wordt uitgevoerd
Anti Kreuk
Stoppen
Alarm voor het reinigen van het
filter van de warmtewisselaar
Anti Kreuk wordt uitgevoerd
Geluid Uit
Filtercontrole
Gemengde Was
Uitgesteld Einde
Smart Check
Gecondenseerd water lozen
Nederlands 31
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 31
2019-06-26 PM 5:45:48
Bediening
Als u wasgoed in de droger doet terwijl het wasgoed na een was- of centrifugebeurt erg in de knoop
zit, wordt het wasgoed mogelijk niet optimaal droog of gaat de deur misschien niet goed open.
Wij adviseren u uw wasgoed te ontwarren voordat u het in de droger doet.
Bediening
Eenvoudige stappen om te beginnen
1. Druk op de knop Aan/Uit om de droger aan te
zetten.
Het programma gedurende de looptijd
veranderen
2. Draai de Programmakeuzeknop naar het
gewenste programma.
1. Druk op Start/Pauze om het programma te
stoppen.
3. Verander desgewenst de programmainstellingen (Droogtegraad en Tijd).
2. Kies een ander programma.
4. U kunt beschikbare opties desgewenst
activeren door op de juiste knop te drukken
(Anti Kreuk, Trommelverlichting, Gemengde
Was en/of Uitgesteld Einde).
3. Druk op Start/Pauze om een nieuw
programma te starten.
5. Druk op Start/Pauze en houd ingedrukt.
Het indicatielampje van de droger wordt
ingeschakeld en de verwachte programmatijd
wordt weergegeven op het display.
OPMERKING
La disponibilité des options et des valeurs de
réglage diffère en fonction du cycle.
Bediening
32 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 32
2019-06-26 PM 5:45:48
Programmaoverzicht
Programma
Omschrijving
Max. lading
(kg)
DV8
Voor normaal of licht vuile katoenen kleding,
beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken,
overhemden, enz.
9
8
Voor witte was en stoffen die zeer goed moeten
worden gedroogd.
9
8
Voor het drogen van bijvoorbeeld katoen, ondergoed
en linnen (NIET geschikt voor jeans).
9
8
het droogprogramma wordt gestopt wanneer het
textiel nog enigszins vochtig is, zodat het meteen kan
worden gestreken.
9
8
Voor normaal of licht vuile blouses, overhemden enz.
van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon,
nylon) of andere vergelijkbare samenstelling.
4,5
4
EXTRA DROOG
Voor witte was en stoffen die zeer goed moeten
worden gedroogd.
4,5
4
KASTDROOG
gebruik dit programma voor het drogen van shirts,
blouses, bedlinnen en tafellinnen. (NIET geschikt voor
jeans).
4,5
4
STRIJKDROOG
het droogprogramma wordt gestopt wanneer het
textiel nog enigszins vochtig is, zodat het meteen kan
worden gestreken.
4,5
4
WOL
Alleen voor in de machine wasbare en droogbare wol.
2
2
ZEER FIJN
Het programma ZEER FIJN is bedoeld voor lingerie.
1,5
1,5
OUTDOOR KLEDING
Voor waterdichte items zoals bergkleding, skikleding
en sportkleding. Hiermee kunnen functionele
technologische materialen en vezels zoals spandex,
stretchstof en microvezel worden gewassen.
Het wordt aangeraden dit droogprogramma te
gebruiken nadat u uw kleding hebt gewassen met het
programma OUTDOOR KLEDING in uw wasmachine.
2
2
SPORTKLEDING
Voor lichte sportkleding zoals een trainingsbroek.
2
2
SNEL DROOG
60 min wordt automatisch ingesteld als droogtijd.
1
1
Katoen
EXTRA DROOG
KASTDROOG
Katoen
STRIJKDROOG
Synthetisch
Synthetisch
Nederlands 33
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 33
2019-06-26 PM 5:45:48
Bediening
DV9
Bediening
Programma
Omschrijving
Max. lading
(kg)
DV9
DV8
WARME LUCHT
Voor kleine items, voorgedroogd wasgoed en normale
stoffen op een lage temperatuur in 30 minuten.
-
-
KOUDE LUCHT
Voor alle stoffen die moeten worden opgefrist zonder
verwarming.
-
-
-
-
Met het programma TIMER kunt u de gewenste tijd
voor het programma selecteren.
Draai de Programmakeuzeknop naar TIMER en druk
op de knop Tijd om de droogtijd in te stellen. Druk
herhaaldelijk op de knop Tijd om de instellingen langs
te gaan. De droogtijd neemt steeds met 30 minuten
toe, tot en met 150 minuten.
TIMER
Nadat het wasgoed is gedroogd met het normale
luchtige droogprogramma, kunt u de droogtijd
verlengen met het programma TIMER als u denkt dat
het wasgoed nog niet droog genoeg is.
Bediening
Une fois le séchage de votre linge terminé, il se peut
que vous souhaitiez le faire sécher un peu plus. Pour
allonger le temps de séchage, sélectionnez le cycle
TIMER. Le temps du cycle diffère selon l'état du linge.
OPMERKING
Draai het wasgoed binnenstebuiten voordat u het gaat drogen voor een optimaal droogresultaat.
Wanneer de droger wordt overladen, levert dit niet hetzelfde resultaat op.
34 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 34
2019-06-26 PM 5:45:48
Handleiding drogen
Volg de instructies op het waslabel of van de fabrikant voor het drogen van speciale items. Als er geen
waslabel beschikbaar is, gebruikt u de volgende informatie als richtlijn.
•
Spreien en dekbedden
•
•
•
Dekens
Katoenen luiers
Schuimrubber (achterkant
van een vloerkleed, gevuld
speelgoed, schoudervulling,
enz.)
•
Gebruik Katoen (KASTDROOG
voor zachte, donzige luiers.
•
•
Gebruik Katoen (KASTDROOG ) en een lage temperatuur.
Als u een paar droge handdoeken toevoegt, verkort u de
droogtijd en absorbeert u vocht.
•
NIET drogen op een hoge temperatuur. Gebruik het programma
KOUDE LUCHT (geen warmte).
) en een hoge temperatuur
WAARSCHUWING
•
Het drogen van een rubberen item door middel van warmte
kan leiden tot beschadigingen of brandgevaar.
•
•
Gebruik Katoen (KASTDROOG ).
Voeg een aantal handdoeken toe om het trommelproces te
verbeteren en voor een donzig resultaat.
NE faites PAS sécher des oreillers à base de capoc ou de
mousse avec de la chaleur. Utilisez le cycle KOUDE LUCHT.
Kussens
•
Plastic (douchegordijnen,
hoezen voor tuinmeubelen,
enz.)
Gebruik Katoen (KASTDROOG ) en droog slechts één deken
tegelijkertijd voor een optimaal trommelproces.
Zorg ervoor dat het item goed droog is voordat u het gebruikt
of opslaat.
•
Utilisez le cycle KOUDE LUCHT ou TIMER. Le niveau de
séchage sera réduit pour protéger votre linge.
VERMIJD DE VOLGENDE ARTIKELEN:
• Items van glasvezel (gordijnen, vitrage, enz.).
• Wol, tenzij aanbevolen op het label.
• Items die zijn verontreinigd met plantaardige olie of bak- en braadolie.
Nederlands 35
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 35
2019-06-26 PM 5:45:48
Bediening
Items met een donsvulling
(jassen, slaapzakken,
dekbedden, enz.)
•
Volg de instructies op het waslabel of gebruik programma
Katoen (KASTDROOG ) en een hoge temperatuur.
Zorg ervoor dat het item goed droog is voordat u het gebruikt
of opslaat.
Voor een gelijkmatig droging moet u de items mogelijk
herpositioneren.
Bediening
Speciale functies
Kinderslot
Uitgesteld Einde
Een functie die voorkomt dat kinderen met uw
droger kunnen spelen.
U kunt de droger zo instellen dat de was
automatisch op een later tijdstip klaar is. De
startvertraging is per heel uur instelbaar van
1 tot 24 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip
waarop het programma klaar is.
Inschakelen/uitschakelen
Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen,
drukt u tegelijkertijd minimaal 3 seconden op de
knop Anti Kreuk en Droogtegraad.
Het indicatielampje voor het "Kinderslot
op als deze functie is ingeschakeld.
" licht
OPMERKING
•
•
•
Bediening
•
Wanneer de droger is ingeschakeld, is de
kinderslotfunctie beschikbaar.
Zodra u het kinderslot hebt ingeschakeld,
kan alleen de knop Aan/Uit worden bediend
totdat u de functie uitschakelt.
Wanneer de droger opnieuw wordt
ingeschakeld, blijft ook het kinderslot
ingeschakeld.
Wanneer de knoppen, met uitzondering van
de knop Aan/Uit, niet reageren, controleert u
of het indicatielampje voor het "Kinderslot "
is ingeschakeld.
1. Stel de droger handmatig of automatisch in
op het gewenste droogprogramma.
2. Druk meermalen op de knop Uitgesteld Einde
om de vertragingstijd in te stellen. Zodra de
vertragingstijd is ingesteld, wordt de functie
Uitgesteld Einde ingeschakeld.
3. Druk op de knop Start/Pauze. Het
indicatielampje voor "Uitgesteld Einde "
knippert en de klok begint af te tellen tot de
ingestelde tijd.
4. Om de functie Uitgesteld Einde te annuleren
drukt u op de knop Aan/Uit en zet u de
droger weer aan.
36 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 36
2019-06-26 PM 5:45:49
Smart Check
Met deze functie kunt u de status van de droger
controleren met een smartphone.
OPMERKING
•
OPMERKING
De functie Smart Check is geoptimaliseerd voor:
Galaxy- en iPhone-telefoons (sommige modellen
worden niet ondersteund)
De Samsung Smart Washer-app downloaden
Download de app Samsung Smart Washer vanaf
de Android market of Apple App store op uw
mobiele telefoon en installeer deze. U kunt deze
gemakkelijk vinden door te zoeken op 'Samsung
Smart Washer'.
De functie Smart Check gebruiken
2. De LED-segmenten op het informatiedisplay
draaien gedurende 2 tot 3 seconden en de
Smart Check-code wordt weergegeven op het
informatiedisplay van de droger.
5. Als de camera correct wordt gericht, wordt
de Smart Check-code automatisch herkend
en wordt gedetailleerde informatie over
de status van uw droger, de controle en
de tegenmaatregelen weergegeven op uw
smartphone.
6. Als de Smart Check-code meer dan twee
keer niet door de smartphone wordt
herkend, kunt u de Smart Check-code op het
informatiedisplay van de droger handmatig
invoeren in de Samsung Smart Washer-app.
3. Open de Samsung Smart Washer-app op uw
smartphone en tik op de knop Smart Check.
OPMERKING
'Smart Check' wordt mogelijk gewijzigd in 'Smart
Care', afhankelijk van de taalkeuze.
4. Richt de camera van uw smartphone
op de Smart Check-code die op het
informatiedisplay van de droger wordt
weergegeven.
Nederlands 37
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 37
2019-06-26 PM 5:45:49
Bediening
1. Houd de knoppen Tijd en Gemengde Was
gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt
wanneer er een controle is uitgevoerd en u de
functie Smart Check wilt uitvoeren De functie
Smart Check kan ook worden uitgevoerd als
er niet op een knop wordt gedrukt nadat de
droger is ingeschakeld.
•
Als licht van een gloeilamp, tl-buis of andere
lamp op het informatiedisplay van de
droger wordt gereflecteerd, wordt de Smart
Check-code mogelijk niet herkend door de
smartphone.
Als u de smartphone in een te grote
hoek ten opzichte van de voorkant van
het informatiedisplay houdt, wordt de
controlecode mogelijk niet herkend. Houd de
smartphone voor de beste resultaten zo dat
de voorkant van het informatiedisplay en de
smartphone parallel of bijna parallel zijn.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Maak de droger niet schoon door rechtstreeks water op droger te sproeien. Gebruik geen wasbenzine,
thinner, alcohol of aceton om de droger te reinigen.
• Dit kan anders leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
Haal het netsnoer uit het stopcontact bij het schoonmaken van het product.
OPMERKING
Tijdens het drogen kan zich vocht ophopen op het bedieningspaneel of de deur.
De warmtewisselaar reinigen
Aangezien het oppervlak van de warmtewisselaar scherp is, maakt u dit schoon met een zachte borstel
of stofzuiger. (Het wordt aanbevolen om deze ten minste eenmaal per maand te reinigen.)
VOORZICHTIG
Raak de warmtewisselaarspoel niet aan met natte handen. Dit kan anders letsel veroorzaken.
Bedieningspaneel
Reinigen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het paneel.
Het bedieningspaneel en de afwerking van de wasdroger kunnen beschadigd raken door bepaalde vuilen vlekverwijderaars.
Onderhoud
Pas deze producten toe uit de buurt van uw droger en veeg de gemorste of te veel gesproeide vloeistof
of onmiddellijk op.
Roestvrijstalen droogtrommel
Om de roestvrijstalen droogtrommel te reinigen, gebruikt u een vochtige doek met een zacht, nietschurend schoonmaakmiddel dat geschikt is voor roestvrijstalen oppervlakken.
Verwijder de resten van het schoonmaakmiddel en droog het apparaat met een schone doek.
Buitenkant van de wasdroger
De gehele droger heeft een hoogglans afwerking. Reinigen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik
geen schuurmiddelen. Bescherm het oppervlak tegen scherpe objecten, aangezien deze krassen of
beschadigingen kunnen veroorzaken.
Plaats geen zware of scherpe voorwerpen of doos met wasmiddel op de droger. Bewaar ze op het
aangeschafte voetstuk of in een aparte bewaardoos.
38 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 38
2019-06-26 PM 5:45:49
Gecondenseerd water lozen
A
1. Trek de watertank naar u toe om deze te
verwijderen.
VOORZICHTIG
Lorsque vous retirez le réservoir d'eau (A) de
l'appareil, tenez-le à deux mains car il est lourd
et veillez à ne pas renverser l'eau contenue à
l'intérieur. Dit kan anders letsel aan uw polsen
veroorzaken.
A. Watertank
2. Retirez l'eau condensée en la faisant couler
par l'orifice de vidange (B) du réservoir
d'eau.
• Verwijder na elk droogprogramma het
gecondenseerde water uit de watertank.
WAARSCHUWING
B
OPMERKING
Als u de watertank leegt en op de knop Start/
Pauze drukt, wordt het indicatielampje voor
een volle "Watertank
" op het LED-paneel
uitgeschakeld.
Nederlands 39
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 39
2019-06-26 PM 5:45:49
Onderhoud
B. Afvoeropening
Aangezien u het risico loopt dat het water gaat
lekken wanneer u niet na elke programma het
water loost, moet u ervoor zorgen dat het water
wordt afgevoerd.
Onderhoud
Het warmtewisselaarfilter reinigen
1. Gebruik een sleutel of munt om het klepje (A)
te openen te openen.
A
2. Ontgrendel de afsluiting (B).
B
3. Verwijder het warmtewisselaarfilter (C).
Onderhoud
C
40 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 40
2019-06-26 PM 5:45:50
4. Als het filter van de warmtewisselaar niet
regelmatig wordt schoongemaakt, gaat er
ter herinnering een indicatielampje op het
display branden of knipperen.
Controleer in dat geval het filter van de
warmtewisselaar en maak dit schoon zodat
het filter niet verstopt komt te zitten met
pluisjes.
VOORZICHTIG
•
•
•
Verwijder de spons uit het filtersysteem en
spoel deze schoon onder stromend water.
Maak het filter met de reinigingsborstel
stofvrij. Maak het filter van de
warmtewisselaar na het spoelen met water
grondig droog alvorens het filter terug te
plaatsen.
Maak het filter van de warmtewisselaar na
elke 2 beurten schoon.
Als het indicatielampje brandt of knippert,
controleer de warmtewisselaar dan en maak
deze schoon om ervoor te zorgen dat deze
niet wordt geblokkeerd door pluisjes.
VOORZICHTIG
Raak de warmtewisselaarspoel niet aan met natte
handen. Dit kan anders letsel veroorzaken.
VOORZICHTIG
Wanneer u het warmtewisselaarfilter na het reinigen weer monteert, moet u ervoor zorgen dat de
bevestiging is vergrendeld.
Nederlands 41
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 41
2019-06-26 PM 5:45:50
Onderhoud
5. Reinig het met een reinigingsborstel of
stofzuiger. (Het wordt aanbevolen om deze
ten minste eenmaal per maand te reinigen.)
Problemen oplossen
Controleer deze punten bij problemen met uw droger...
Probleem
Oplossing
•
•
Werkt niet.
•
•
•
•
Verwarmt niet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Droogt niet.
•
•
Problemen oplossen
•
•
•
•
Maakt lawaai.
•
Controleer of de deur goed is vergrendeld.
Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten op een
stopcontact waar stroom op staat.
Controleer de stroomonderbrekers en zekeringen in het huis.
Druk nogmaals op de knop Start/Pauze als de deur tijdens het
programma is geopend.
Verwijder het gecondenseerde water uit de watertank.
Reinig het filter.
Controleer de stroomonderbrekers en zekeringen in het huis.
Selecteer een andere instelling dan KOUDE LUCHT.
Controleer het cassettefilter en warmtewisselaarfilter en reinig
deze indien nodig.
De droger bevindt zich mogelijk in de koelfase van het programma.
Controleer de bovenstaande punten en...
Stop de trommel niet te vol. 1 waslading = 1 drooglading.
Scheid zware artikelen van lichtgewicht artikelen.
Grote items, zoals dekens of dekbedden, moeten voor een
gelijkmatige droging mogelijk opnieuw worden herschikt.
Controleer of de droger het water goed afvoert en voldoende water
extraheert.
De lading is mogelijk te klein voor een goed trommelproces. Voeg
een paar handdoeken toe.
Reinig het filter.
Reinig het warmtewisselaarfilter
Controleer de lading op objecten als munten, losse knopen, spijkers,
enz. en verwijder deze.
Zorg ervoor dat de droger, overeenkomstig de installatieinstructies, goed waterpas staat.
Het is normaal dat de droger een zoemend geluid maakt vanwege
de hoge circulatiesnelheid van de lucht in de droogtrommel en
door de ventilator.
42 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 42
2019-06-26 PM 5:45:50
Probleem
Oplossing
•
Droogt ongelijkmatig.
•
•
Heeft een geurtje.
•
Wordt uitgeschakeld
voordat de lading droog is.
•
•
•
Naden, zakken en andere soortgelijke zware gebieden zijn
mogelijk nog niet volledig droog als de rest van de lading wel
al de ingestelde droogtegraad heeft. Dit is normaal. Selecteer
desgewenst de instelling EXTRA DROOG.
Als een zwaar item wordt gedroogd met een lichtgewicht lading,
bijvoorbeeld handdoeken met lakens, is het mogelijk dat het zware
item niet volledig droog is als de rest van de lading de gekozen
droogtegraad heeft bereikt. Scheid zware items van lichtgewicht
items voor de droogresultaten.
Het is mogelijk dat huishoudgeuren van verf, vernis, sterke
reinigingsmiddelen, enz. de droger binnendringen via de lucht in
de ruimte. Dit is normaal omdat de droger de lucht uit de ruimte
aanzuigt, deze verwarmt, door de droogtrommel blaast en weer
uitblaast.
Als er dergelijke geurtjes in de lucht hangen, ventileert u de ruimte
volledig voordat u de droger gebruikt.
Te kleine lading. Voeg meer items toe of voeg een aantal
handdoeken toe en start het programma nogmaals.
Te grote lading. Verwijder enkele items en start de droger opnieuw.
Kledingstukken zijn
gekreukeld na het
programma Anti Kreuk.
•
•
U kunt het beste kleine ladingen van 1 tot 4 items drogen.
Laad minder items. Laad soortgelijke kledingstukken.
Geuren verdwijnen niet uit
kleding na het programma
Koude Lucht.
•
Stoffen die sterk ruiken, moeten worden gewassen.
•
Pluizen op kleding.
Nederlands 43
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 43
2019-06-26 PM 5:45:50
Problemen oplossen
•
•
Zorg dat het cassettefilter voor elk programma wordt gereinigd. Bij
sommige ladingen, waarbij zeer veel pluizen vrijkomen, moet u het
filter mogelijk tijdens het programma een keer reinigen.
Bepaalde stoffen produceren veel pluizen (bijvoorbeeld een
donzige witte handdoek) en moeten apart worden gedroogd van
kledingstukken die juist pluizen aantrekken. (bijvoorbeeld een
zwarte linnen broek)
Verdeel grote ladingen voor het drogen in kleiner ladingen
Controleer (broek) zakken grondig vóór het drogen.
Problemen oplossen
Informatiecodes
Er worden mogelijk informatiecodes weergegeven die helpen te begrijpen wat er met uw droger
gebeurt.
Code
Betekenis
Oplossing
Reinig het filter of het
warmtewisselaarfilter.
tC
Controle luchttemperatuursensor.
tC5
Controle temperatuursensor van
compressor.
Schakel na 2-3 minuten de droger in en
start het programma opnieuw vanaf het
begin.
De deur van de droger staat open.
Sluit de deur en start opnieuw.
Als het probleem zich blijft voordoen, belt
u een onderhoudsmonteur.
dC
HC
Compressor is oververhit.
Als het probleem zich blijft voordoen, belt
u een onderhoudsmonteur.
Reinig het filterhuis of filter van de
warmtewisselaar en schakel vervolgens de
spanning aan / uit.
Als het probleem blijft, neem dan contact
op met het servicecentrum.
9C2
Problemen oplossen
5C
Dit komt voor wanneer er een lage
stroomspanning is gedetecteerd.
De watertank is vol.
De afvoerpomp werkt niet.
Controleer of de voedingskabel is
aangesloten. Als het probleem zich blijft
voordoen, neemt u contact op met het
servicecentrum.
Leeg de watertank, schakel de droger
opnieuw in en start het programma vanaf
het begin.
Als het probleem zich blijft voordoen, belt
u een onderhoudsmonteur.
Bel het servicecentrum van Samsung of de plaatselijke Samsung-leverancier als er een code wordt
weergegeven die hier niet wordt vermeld of als de voorgestelde oplossing niet werkt.
Laat het product niet demonteren of repareren door een niet-erkende monteur.
44 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 44
2019-06-26 PM 5:45:50
Bijlage
Wasvoorschriften
De volgende symbolen worden gebruikt
in wasvoorschriften. De labels met
wasvoorschriften bevatten labels en symbolen
voor drogen, bleken, drogen en strijken, en
indien nodig voor stomen. Deze symbolen zorgen
voor overeenstemming tussen kledingfabrikanten
voor binnenlandse en geïmporteerde kleding.
Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat
de kleding zo lang mogelijk meegaat en om
problemen bij het wassen te voorkomen.
Wasprogramma
Normaal
Blijvende persing/onkreukbaar/
kreukherstellend
Zachte/fijne was
Handwas
Bleken
Alle bleekproducten (indien nodig)
Alleen zonder chloor
(kleurenbescherming)
Bleek (indien nodig)
Droogtrommelprogramma
Normaal
Blijvende persing/onkreukbaar/
kreukherstellend
Zachte/fijne was
Speciale instructies
Op de lijn drogen/
ophangen om te drogen
Aan de lijn drogen
Liggend drogen
Watertemperatuur**
Heet
Warm
Koud
OPMERKING
Hoog
Gemiddeld
Laag
Elke temperatuur
Bijlage
** De stippen staan symbool voor de geschikte
waswatertemperaturen voor de verschillende
artikelen. Het temperatuurbereik voor Heet is
41-52 °C, voor Warm 29-41 °C en voor Koud
16-29 °C. (De temperatuur van het waswater
moet minimaal 16 °C zijn om het wasmiddel te
activeren en voor een effectieve reiniging.)
Temperatuurinstelling
Geen warmte/lucht
Nederlands 45
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 45
2019-06-26 PM 5:45:50
Bijlage
Droogstrijk- of stoomstrijktemperaturen
Stomen
Hoog
Stomen
Gemiddeld
Niet stomen
Laag
Op de lijn drogen/
ophangen te drogen
Waarschuwingssymbolen voor het wassen
en strijken
Aan de lijn drogen
Liggend drogen
Niet wassen
Niet uitwringen
Niet bleken
Kan niet in de wasdroger
Niet stoomstrijken
Niet strijken
Zorg voor het milieu
Dit apparaat is gemaakt van recyclebare
materialen. Houd u bij het afdanken van dit
apparaat aan de plaatselijke wet- en regelgeving
met betrekking tot afvalverwerking. Knip
de voedingskabel door zodat het apparaat
niet meer kan worden aangesloten op een
stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en
kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen
opsluiten.
Bijlage
46 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 46
2019-06-26 PM 5:45:50
Specificatie
C
D
A
B
TYPE
AFMETINGEN
DROGER - VOORLADER
A. Hoogte
85,0 cm
B. Breedte
60,0 cm
C. Diepte met geopende deur op 90°
109,4 cm
D. Diepte
60,0 cm
50 kg
GEWICHT
ELEKTRISCHE VEREISTEN
TOEGESTANE TEMPERATUUR
220-240 V / 50 Hz
950-1100 W
5-35 °C
Bijlage
Nederlands 47
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 47
2019-06-26 PM 5:45:51
Bijlage
Verbruiksgegevens
Model
Was (kg)*
Energieverbruik (kWh)
Max. duur
(minuten)
9
2,2
190
4,5
1,12
120
Katoen strijkdroog
9
1,7
155
Synthetisch kastdroog
4,5
0,85
78
8
1,98
170
4
1,04
110
Katoen strijkdroog
8
1,54
140
Synthetisch kastdroog
4
0,78
72
Programma
Katoen kastdroog**
DV9-serie
Katoen kastdroog**
DV8-serie
1. * : Gewicht van droge was
** : EN 61121:2013 testprogramma
2. Alle gegevens met een 'sterretje' zijn berekend op basis van EN 61121:2013
De verbruiksgegevens kunnen verschillen van de bovenstaande nominale waarden. Dit is
afhankelijk van het vulgewicht, het soort textiel, het restvocht na het centrifugeren, fluctuaties in de
stroomtoevoer en de geselecteerde extra opties.
Bijlage
48 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 48
2019-06-26 PM 5:45:51
Overzicht van droogtrommels voor huishoudelijk gebruik
Gegevensblad voor droogtrommels voor huishoudelijk gebruik
Als aangegeven in EU-voorschrift nr. 392/2012
OPMERKING
Een sterretje * geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).
DV9*K60****
DV8*K60****
9,0
8,0
Condensator
A++
258,0
235,0
Ja
2,20
1,98
1,12
1,04
0,50
5,00
10
Katoen + KASTDROOG + (Anti Kreuk uit)
150
136
190
170
120
110
B
81
81
81
65
Nee
Samsung Electronics Co., Ltd.
Nederlands 49
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 49
2019-06-26 PM 5:45:51
Bijlage
Samsung
Modelnaam
Capaciteit
kg
Type
Energierendement
A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)
Energieverbruik
Jaarlijks energieverbruik (AE_C) 1)
kWh/jr
Automatische wasdroger
Energieverbruik (E_dry) bij standaardkatoenprogramma bij
kWh
volledige lading
Energieverbruik (E_dry.1/2) bij standaardkatoenprogramma bij
kWh
volledige lading
Uit-modus en aan-modus
Gewogen vermogen uit-modus (P_o) bij volle belading
W
De modus Energieverbruik aan (P_l) bij volledige lading
W
Duur van de aan-modus
min
Programma's waarop de informatie op het label en het Overzicht van toepassing zijn 2)
Programmaduur van het standaardprogramma
Gewogen programmaduur van het standaardkatoenprogramma bij
min
volledige lading en gedeeltelijke lading.
Programmaduur (T_dry) van standaardkatoenprogramma bij
min
volledige lading
Programmaduur (T_dry.1/2) bij standaardkatoenprogramma met
min
gedeeltelijke lading
Efficiëntieklasse condensatie
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij volledige lading
%
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij gedeeltelijke lading
%
Gewogen condensatie-efficiëntie
%
Uitstoot luchtgeluid
Drogen bij volledige lading
dB (A) re 1 pW
Ingebouwd
Naam van bedrijf
Bijlage
1) Het jaarlijkse energieverbruik wordt gemeten als 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh), gebaseerd op
160 droogbeurten met het standaard katoenprogramma bij volle en gedeeltelijke belading, en het
verbruik van de standen voor laag vermogen. Het werkelijke energieverbruik per beurt is afhankelijk
van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
2) ‘standaardkatoenprogramma’ dat wordt gebruikt bij volledige en gedeeltelijk lading is het
standaarddroogprogramma waarop de informatie op het label en fiche betrekking heeft. Dit
programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is het meest
efficiënte programma wat betreft energieverbruik voor katoen.
De verbruiksgegevens kunnen verschillen van de bovenstaande nominale waarden. Dit is
afhankelijk van het vulgewicht, het soort textiel, het restvocht na het centrifugeren, fluctuaties in de
stroomtoevoer en de geselecteerde extra opties.
Bijlage
50 Nederlands
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 50
2019-06-26 PM 5:45:51
Memo
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 51
2019-06-26 PM 5:45:51
VRAGEN OF OPMERKINGEN?
LAND
BEL
OF BEZOEK ONS ONLINE OP
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
DC68-03709A-06
DV6000K_DC68-03709A-06_NL.indd 52
2019-06-26 PM 5:45:51
Sèche-linge avec
pompe à chaleur
Manuel d'utilisation
DV9*K60****/DV8*K60****
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 1
2019-07-05 PM 7:08:16
Sommaire
Consignes de sécurité
4
Sommaire
Remarques importantes sur les consignes de sécurité
Symboles de sécurité importants
Consignes de sécurité importantes
Instructions concernant les déchets DEEE
4
4
5
12
Installation
13
Déballage de votre sèche-linge et guide d'installation
Extérieur du sèche-linge
À vérifier avant l'installation
Avant d'utiliser l'appareil :
Remarque importante pour l'installateur
Choix de l'emplacement d'installation
Encastrement dans une niche ou installation dans un placard
Normes électriques
Mise à la terre
Installation côte à côte
Liste de contrôle final pour l'installation
Vidange de l'eau sans utiliser le réservoir d'eau
Raccordement du tuyau de vidange
Installation en superposition
13
13
15
15
15
16
16
16
16
17
18
18
19
22
Avant de démarrer
25
Nettoyage du boîtier du filtre
Séchage sur grille (série DV9 uniquement)
Chargement du sèche-linge
Mise en marche
25
26
27
28
Opérations
29
Présentation du panneau de commande
Étapes simples pour démarrer
Présentation des cycles
Guide de séchage
Fonctions spéciales
29
32
33
35
36
2 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 2
2019-07-05 PM 7:08:16
38
Nettoyage de l'échangeur de chaleur
Panneau de commande
Tambour en acier inoxydable
Extérieur du sèche-linge
Élimination de l'eau de condensation
Nettoyage du filtre de l'échangeur de chaleur
38
38
38
38
39
40
Dépannage
42
Vérifiez les points suivants si votre sèche-linge...
Codes d'information
42
44
Annexe
45
Tableau des symboles textiles
Protection de l'environnement
Caractéristiques techniques
Données de consommation
Fiche technique des sèche-linge domestiques
45
46
47
48
49
Français 3
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 3
2019-07-05 PM 7:08:16
Sommaire
Maintenance
Consignes de sécurité
Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses
informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le
lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèchelinge.
Remarques importantes sur les consignes de sécurité
Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs.
Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de
l'installation, de la maintenance et de l'utilisation de votre sèche-linge.
Contactez toujours le fabricant en cas de problème ou de situation que vous ne comprenez pas.
Symboles de sécurité importants
Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :
AVERTISSEMENT
Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves voire mortelles et/ou des
dommages matériels.
ATTENTION
Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.
REMARQUE
Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels
Lisez les instructions.
Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.
Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter
ultérieurement.
Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain
nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son
fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.
AVERTISSEMENT - Risque d'incendie
•
•
•
L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux
réglementations locales.
Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, suivez toutes les consignes
d'installation.
4 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 4
2019-07-05 PM 7:08:17
Consignes de sécurité importantes
AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques
lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :
2. Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes inexpérimentées ou
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si
celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu les instructions pour une
utilisation appropriée et en toute sécurité et s'ils sont conscients des
dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le
nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués
par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un
adulte.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications
équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés
et les anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.
6. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à
ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
7. Pour une utilisation en Europe : Les enfants de moins de 3 ans ne doivent
pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.
Français 5
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 5
2019-07-05 PM 7:08:17
Consignes de sécurité
1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont
reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable
de leur sécurité.
Consignes de sécurité
Consignes de sécurité
8. ATTENTION : Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par
inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit
pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un
programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé
ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
9. Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels
ont été utilisés pour le nettoyage.
10. Le piège à peluches doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.
11. Vous devez nettoyer régulièrement les peluches accumulées autour du
sèche-linge. (Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation
vers l'extérieur du bâtiment)
12. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz
dans la pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris
ceux faisant appel à des flammes ouvertes.
13. Ne faites jamais sécher du linge sale.
14. Le linge ayant été sali avec des produits tels que l'huile de cuisine,
l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, certains détergents ménagers et
détachants, la térébenthine, les cires et les décapants doit être lavé à l'eau
chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant de pouvoir le
faire sécher dans le sèche-linge.
15. Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets
de douche, les tissus imperméables, les articles et les vêtements en
caoutchouc ou les oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas
être séchés dans le sèche-linge.
16. Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la
manière indiquée dans leurs instructions.
6 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 6
2019-07-05 PM 7:08:17
17. Pendant la fin d'un cycle de séchage, aucune chaleur n'est émise (cycle de
refroidissement) afin de garantir que le linge sera laissé en fin de cycle à
une température qui ne l'endommage pas.
18. Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.
20. L'air d'évacuation ne doit pas être éliminé dans un conduit qui est utilisé
pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou
d'autres combustibles.
21. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une
porte coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à
celui du sèche-linge, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du
sèche-linge soit restreinte.
22. AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif
de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à
un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur
d'énergie.
Modèle avec pompe à chaleur uniquement : Les instructions devront
également inclure le fond de ce qui suit :
AVERTISSEMENT : Dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée,
assurez-vous que les orifices de ventilation soient toujours dégagés.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de fluide frigorigène.
Avertissements importants concernant l'installation
AVERTISSEMENT
L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, une explosion,
des problèmes avec l'appareil ou des blessures.
Branchez le câble d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications
électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.
Français 7
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 7
2019-07-05 PM 7:08:17
Consignes de sécurité
19. AVERTISSEMENT : N'interrompez jamais un cycle en cours, sauf si vous
sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
Consignes de sécurité
•
•
Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une
rallonge peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les
caractéristiques techniques de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des
électrocutions ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise murale.
Consignes de sécurité
Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des prises murales et des
zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.
• Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage
présentent des dangers pour les enfants.
• Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.
Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en
plastique ou une ligne téléphonique.
• Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, une explosion ou des problèmes avec
l'appareil.
• Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la
terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.
N'installez pas l'appareil en extérieur.
N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.
• Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son
réparateur ou un technicien de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.
Cet appareil doit être positionné de manière à ce que la prise électrique soit accessible après
installation.
Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.
N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le
cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière
l'appareil.
• Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
• Débranchez le cordon en tenant la prise.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une
prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales
et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.
Installez cet appareil à un emplacement dont la surface est solide et plane.
8 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 8
2019-07-05 PM 7:08:17
•
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des
problèmes avec l'appareil.
Étant donné qu'un composant de la laque à cheveux peut affecter la propriété hydrophile de
l'échangeur de chaleur et alors entraîner la formation d'humidité sur la surface extérieure de l'appareil
lors du refroidissement, n'installez pas cet appareil dans un salon de beauté.
Avertissements importants concernant l'utilisation
AVERTISSEMENT
Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques aller sur ou dans l'appareil. Lors de la mise au
rebut de l'appareil, démontez le verrou du hublot (levier)
• afin d'éviter tout risque de chute et de blessures.
• Si un enfant se retrouve enfermé dans l'appareil, il risque de s'asphyxier.
Ne tentez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil lorsque le tambour tourne.
Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre son hublot ;
• vous risqueriez de le faire basculer et de vous blesser.
Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.
Ne faites jamais sécher du linge sale.
Ne buvez pas l'eau de condensation.
N'interrompez jamais un cycle en cours, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que
la chaleur se dissipe.
Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence,
kérosène, benzène, solvant, alcool, etc.) ;
• vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.
Ne laissez pas les animaux domestiques s'approcher du sèche-linge.
• Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.
Avant de mettre l'appareil au rebut, démontez le hublot et le cordon d'alimentation
• afin d'éviter de provoquer des blessures ou d'endommager le cordon.
Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
• Cela pourrait entraîner une électrocution.
En cas de fuite de gaz (gaz de ville, propane, gaz LP), ne touchez pas l'appareil ou le cordon
d'alimentation et aérez immédiatement.
• Pour ce faire, n'utilisez pas un ventilateur.
• Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.
Français 9
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 9
2019-07-05 PM 7:08:18
Consignes de sécurité
L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et
les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.
Consignes de sécurité
Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le
manuel de réparation par l'utilisateur contient des recommandations spécifiques en la matière. Vous
devez en outre disposer des compétences requises pour réaliser l'opération.
Consignes de sécurité
Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
• N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
• En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation
le plus proche.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, des problèmes
avec l'appareil ou des blessures.
L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de l'appareil.
Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne
saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant
d'une utilisation non conforme.
Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez
immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre de réparation.
• Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans l'appareil. Le hublot de
l'appareil ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est
enfermé dans l'appareil.
Mises en garde concernant l'utilisation
ATTENTION
Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des
cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
• Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des
blessures.
Ne touchez pas le hublot en verre ni l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage : ces
éléments peuvent en effet devenir très chauds.
• Cela pourrait entraîner des brûlures.
La vitre du hublot devient chaude pendant un cycle de lavage et de séchage. Par conséquent, ne
touchez pas la vitre du hublot.
De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du lave-linge ou toucher la vitre du hublot.
• Cela pourrait entraîner des brûlures.
N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles
etc.
• Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.
10 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 10
2019-07-05 PM 7:08:18
Ne faites pas sécher de linge contenant des élastiques (latex) ou d'autres matériaux semblables au
caoutchouc.
• Le caoutchouc pourrait s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à faire sécher sont vides.
• Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou
les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
Évitez de faire sécher des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres parties
métalliques lourdes (fermetures éclair, crochets et œillets, couvre-boutons).
Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour le linge petit et léger tel que des ceintures en tissu, des liens
de tablier et des soutiens-gorge avec armatures susceptibles de se détacher ou de se casser pendant un
cycle.
Il est recommandé de ne pas employer des feuilles de séchage pour réduire l'électricité statique car cela
pourrait endommager votre linge et provoquer des dommages potentiels sur l'appareil.
• Ceci pourrait endommager le linge.
N'utilisez pas le sèche-linge à proximité de poussières explosives (ex. : poussière de charbon, farine de
blé, etc.).
• Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.
N'entreposez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.
• Vous risqueriez de libérer des gaz toxiques, d'endommager des pièces, de vous électrocuter ou de
provoquer un incendie ou une explosion.
• L'appareil ne doit pas être installé derrière des portes verrouillables, etc.
Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé.
• L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.
Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Équipement hermétiquement scellé.
Ne laissez les gaz s'échapper dans l'atmosphère.
Fluide frigorigène (type) : R-134a (GWP = 1430)
Fluide de frigorigène (charge) : 0,4 kg, 0,572 tCO2e
Français 11
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 11
2019-07-05 PM 7:08:18
Consignes de sécurité
Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson :
même lavés, les articles en contiennent encore. Utilisez le cycle de refroidissement afin de ne pas faire
chauffer ce linge.
• La chaleur issue de l'oxydation de l'huile pourrait entraîner un incendie.
Consignes de sécurité
Avertissements importants concernant le nettoyage
AVERTISSEMENT
Consignes de sécurité
Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
• Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des électrocutions ou
un incendie.
Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez le cordon d'alimentation
de la prise murale.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation.
Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.
Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur une fois par mois. Ne
touchez pas l'échangeur de chaleur avec les mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.
L'intérieur du sèche-linge doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.
Instructions concernant les déchets DEEE
Les bons gestes de mise au rebut de cet appareil (Déchets d'équipements
électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur l'appareil, ses accessoires ou sa documentation indique que
ni l'appareil, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio,
câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.
Étant donné que la mise au rebut incontrôlée des déchets présente des
risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer ces
produits des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la
matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu
l'appareil ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître
les procédures et les points de collecte de ces éléments en vue de leur
recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs
et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Cet appareil et ses
accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.
Pour en savoir plus sur les engagements environnementaux de Samsung et les obligations
réglementaires à l'égard des appareils, par ex. les directives REACH, DEEE ou Batteries, rendez-vous sur
notre page relative au développement durable disponible sur www.samsung.com.
12 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 12
2019-07-05 PM 7:08:18
Installation
Déballage de votre sèche-linge et guide d'installation
Laissez un professionnel installer correctement votre sèche-linge. Si vous contactez le service aprèsvente suite à une installation, des réglages ou un branchement mal exécutés, la responsabilité relève de
l'installateur. Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour installer cet appareil, notamment
pour les installations les plus difficiles impliquant la vidange dans la canalisation d'eau principale ou
le montage de l'appareil en superposition. Si des problèmes d'installation conduisent à l'intervention
d'un technicien pour résoudre une défaillance, cela est typiquement considéré comme étant de la
responsabilité de l'installateur.
Assurez-vous de disposer de tous les éléments requis pour installer correctement l'appareil (220240 V CA / 50 Hz).
Extérieur du sèche-linge
01
06
02
05
03
04
01 Plateau supérieur
02 Réservoir d'eau
03 Boîtier du filtre
04 Pieds réglables
05 Hublot
06 Panneau de commande
Français 13
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 13
2019-07-05 PM 7:08:18
Installation
Une prise électrique avec mise à la terre est requise. Reportez-vous à la section « Normes électriques »
(voir page 16).
Installation
Pièces
Installation
Guide de tuyau
Serre-câble
Raccord de tuyau
Manuel d'utilisation
Brosse de nettoyage
Grille de séchage
(série 9)
Long tuyau de vidange
(2 m)
14 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 14
2019-07-05 PM 7:08:19
À vérifier avant l'installation
•
•
•
•
•
•
Avant d'utiliser l'appareil :
•
•
•
•
•
•
Vérifiez qu'il ne reste pas d'accessoires dans le tambour.
Branchez le cordon d'alimentation juste avant d'utiliser l'appareil.
N'obturez pas l'entrée d'air de la grille de refroidissement située à l'avant du sèche-linge.
Ne placez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge et veillez à la propreté de son
environnement.
Veillez à ce que le sèche-linge soit de niveau.
Ne retirez pas les pieds réglables du sèche-linge. Ils permettent d'assurer la stabilité et la mise à
niveau de l'appareil.
Remarque importante pour l'installateur
Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer le sèche-linge. Conservez soigneusement
ces consignes afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
AVERTISSEMENT
Retirez le hublot des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.
Français 15
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 15
2019-07-05 PM 7:08:19
Installation
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise murale avant d'avoir terminé l'installation
du sèche-linge.
Avant de commencer son installation, procédez à un contrôle visuel de l'appareil afin de vérifier
son état.
Si certaines pièces paraissent endommagées, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.
Ne déplacez pas l'appareil sans l'aide d'une autre personne.
Faites attention à ne pas vous couper sur les arêtes du sèche-linge.
N'installez pas le sèche-linge dans un lieu exposé au gel. L'eau froide risque d'endommager
l'appareil.
Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
Ne posez pas le sèche-linge sur un côté pour le soulever et veillez à ce qu'il reste le plus stable
possible lorsque vous devez le déplacer afin d'éviter d'endommager des pièces internes.
Installation
Choix de l'emplacement d'installation
L'appareil étant équipé d'un système à condensation qui permet de condenser et de traiter l'air à
l'intérieur du sèche-linge, une ventilation extérieure n'est pas nécessaire.
Le sèche-linge peut donc être installé et utilisé dans tout local dont la température est comprise entre 5
et 35 °C, à la différence d'un sèche-linge classique, qui requiert un système d'évacuation externe.
Encastrement dans une niche ou installation dans un placard
Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau sèche-linge, il convient de respecter
les exigences suivantes en termes de dégagement :
Installation
Sur les côtés – 25 mm
À l'arrière – 51 mm
En haut – 25 mm
À l'avant – 490 mm
Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au
moins 490 mm à l'avant de la niche ou de l'armoire.
Normes électriques
REMARQUE
Normes électriques : 220-240 V CA / 50 Hz.
AVERTISSEMENT
•
•
Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution.
Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise
à la terre correcte de votre sèche-linge. Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si
celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise
adéquate.
Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage
et la mise à la terre soient réalisés conformément aux normes locales en vigueur ; en l'absence de
normes locales, il relève de votre responsabilité de fournir des services électriques adaptés à votre
sèche-linge.
Mise à la terre
Votre sèche-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du sèche-linge, la mise à
la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de
moindre résistance.
Votre sèche-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre
destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
16 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 16
2019-07-05 PM 7:08:19
REMARQUE
Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz
ou une conduite d'eau chaude.
Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique.
Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à
la terre correcte du sèche-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le sèche-linge. Si elle n'est pas
adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.
AVERTISSEMENT
Si vous ne reliez pas l'appareil à la terre, vous vous exposez à des risques d'incendie ou d'électrocution.
Pour une installation optimale, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel. Installation :
1. Installez votre sèche-linge à l'emplacement
approprié. Vous pouvez par exemple installer
le sèche-linge et le lave-linge côte à côte.
Posez deux des plateaux en carton sur le
sol. Inclinez le sèche-linge sur le côté pour le
poser sur les deux plateaux.
A
2. Remettez le sèche-linge à la verticale.
3. Utilisez un niveau (A) pour vérifier si le
sèche-linge est de niveau. S'il ne l'est pas,
ajustez les pieds de mise à niveau (B) en bas
du sèche-linge. Recommencez cet ajustement
jusqu'à ce que le sèche-linge soit de niveau.
ATTENTION
•
Pour garantir des performances optimales, le
sèche-linge doit être de niveau.
•
Pour minimiser les vibrations, le bruit et les
mouvements indésirables du sèche-linge, le
sol doit être plat et solide.
B
A. Niveau
B. Pieds réglables
Français 17
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 17
2019-07-05 PM 7:08:20
Installation
Installation côte à côte
Installation
REMARQUE
•
A
B
•
Pour positionner le sèche-linge à la même
hauteur que votre lave-linge, rétractez
entièrement (A) les pieds réglables en les
faisant tourner dans le sens antihoraire, puis
desserrez-les (B) en les faisant tourner dans
le sens horaire.
Ajustez les pieds réglables uniquement pour
atteindre le niveau requis. Si vous étendez
les pieds réglables plus que nécessaire, les
vibrations seront plus importantes.
Installation
4. Examinez la section « Normes électriques » (voir page 16).
Avant d'utiliser ou de tester l'appareil.
5. À l'aide d'un niveau, contrôlez la position du sèche-linge et réglez les pieds réglables si nécessaire.
6. Branchez le sèche-linge et vérifiez qu'il fonctionne correctement en vous servant de la liste de
contrôle ci-dessous.
Liste de contrôle final pour l'installation
•
•
•
•
Le sèche-linge est branché sur une prise électrique et correctement relié à la terre.
Le sèche-linge est de niveau et ses pieds sont posés au sol de manière stable.
Allumez votre sèche-linge pour vérifier qu'il fonctionne correctement, puis éteignez-le.
Enfin, vérifiez si l'erreur « HC » se produit après le fonctionnement du cycle Temps de Séchage
pendant une durée de 20 minutes.
Vidange de l'eau sans utiliser le réservoir d'eau
Il est possible d'utiliser le sèche-linge sans avoir recours au réservoir d'eau en suivant la procédure cidessous.
Installez le tuyau de vidange afin de permettre à l'eau de s'évacuer correctement.
• Dans le cas contraire, l'eau peut déborder et provoquer des dommages matériels.
18 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 18
2019-07-05 PM 7:08:20
Raccordement du tuyau de vidange
Le sèche-linge peut extraire l'eau de
condensation qu'il contient par pompage
directement avec le tuyau de vidange fourni.
Voici comment raccorder le tuyau de vidange.
Installation
1. Débranchez le tuyau de vidange (A).
A
2. Raccordez le tuyau de vidange (A) sur l'autre
orifice.
A
Français 19
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 19
2019-07-05 PM 7:08:20
Installation
3. Raccordez le tuyau en option (long tuyau de
vidange) sur l'orifice situé près de l'orifice
qui est raccordé au tuyau de vidange (B).
ATTENTION
•
B
Installation
•
Étant donné que la pompe de vidange du
sèche-linge peut seulement pomper l'eau de
vidange à une hauteur de 90 cm, lorsque
vous raccordez le tuyau de vidange (B)
au point de vidange, assurez-vous que la
hauteur de ce point n'excède pas 90 cm.
Une vérification de vidange peut être requise
si le point de vidange excède 90 cm. Si une
telle vérification est requise, le panneau de
commande affiche un code de vérification.
Après avoir raccordé le tuyau de vidange,
vous pouvez directement vidanger l'eau de
condensation via la sortie vidange par le
tuyau de vidange raccordé, un évier ou la
sortie vidange d'un évier.
20 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 20
2019-07-05 PM 7:08:21
Raccordement du tuyau de vidange
ATTENTION
Ne branchez pas de rallonge sur le tuyau de vidange.
• Étant donné que l'eau peut fuir au niveau des raccords, utilisez un long tuyau de vidange plutôt
que plusieurs tuyaux courts raccordés. Si vous êtes obligé de raccorder plusieurs tuyaux, veillez à
rendre les raccords étanches à l'aide de joints en silicone. (N'utilisez pas du ruban isolant électrique
pour les joints.)
L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois manières différentes :
A
C
2. Assemblez le tuyau de vidange (A) et son
guide (B), et fixez-les à l'aide du serrecâble (C).
3. Il est possible de vidanger l'eau de
condensation en raccordant directement le
tuyau fourni (long tuyau de vidange) à la
sortie de vidange.
Raccordement du tuyau direct
Il est possible de vidanger l'eau de condensation issue du séchage en raccordant le tuyau de vidange à
l'évier.
1. Raccordez le raccord de tuyau (A) et le tuyau.
ATTENTION
A
Des fuites peuvent survenir au niveau du raccord
de tuyau et du tuyau de vidange fourni : assurezvous que ces éléments sont bien fixés.
Français 21
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 21
2019-07-05 PM 7:08:21
Installation
B
1. Sur le bord d'un lavabo : Le tuyau de vidange
doit être positionné à moins de 90 cm de
haut. Si l'extrémité du tuyau de vidange
doit être positionnée au-dessus du niveau
du sol, nous recommandons une hauteur de
60-90 cm (*). Afin que le bout du tuyau reste
coudé, utilisez le guide de tuyau en plastique
fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet
ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau
de vidange ne bouge pas.
Installation
2. Raccordez l'extrémité du tuyau à l'évier.
Installation
Installation en superposition
Si vous souhaitez vous procurer le kit de superposition en option, contactez notre service clientèle
Samsung ou un distributeur proche de chez vous. (Réf. SK-DH / SK-DA / SKK-DF)
Le kit de superposition diffère selon le modèle.
N'utilisez l'appareil qu'une heure après l'installation du kit de superposition ; l'appareil devant être
penché lors de l'installation de ce kit, il ne doit être utilisé que lorsque l'huile dans le compresseur est
redevenue stable.
1. Couchez tout doucement le sèche-linge sur
l'un de ses côtés. Placez le carton d'emballage
en dessous afin de ne pas endommager la
finition de l'appareil.
2. Posez des patins en caoutchouc à la base du
sèche-linge.
• Les 4 patins en caoutchouc se trouvent
dans le sachet de pièces. Insérez les
patins en caoutchouc dans les logements
situés à la base des pieds réglables.
• Le kit de superposition est vendu
séparément.
3. Replacez le sèche-linge à la verticale.
ATTENTION
Le kit de superposition est à utiliser uniquement
sur les appareils de la gamme Samsung.
22 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 22
2019-07-05 PM 7:08:22
4. Fixez les attaches sur le sèche-linge.
•
•
A
REMARQUE
Ne serrez pas la vis afin de faciliter l'alignement
avec le trou du sèche-linge.
5. Installation du sèche-linge et du support sur
le lave-linge
AVERTISSEMENT
B
•
B. Vis
•
•
Placez le sèche-linge sur le lave-linge.
Protégez le panneau de commande du lavelinge avec du carton ou un autre matériau.
Veillez à ce que le sèche-linge ne masque pas
le panneau de commande du lave-linge.
Risque de blessures. Il est recommandé
de soulever le sèche-linge à plus de deux
personnes étant donné son poids et ses
dimensions. Le non-respect de cette consigne
peut entraîner des blessures.
Alignez les trous dans le support avec les
trous à l'arrière du sèche-linge. À l'aide
d'un tournevis cruciforme, fixez les 12 vis à
tôle M4.
Serrez les vis du support du lave-linge, puis
serrez toutes les vis du kit de superposition.
Français 23
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 23
2019-07-05 PM 7:08:22
Installation
A. Superposition sur support
Retirez la vis du cache supérieur du lavelinge en commençant par la face arrière
gauche. Alignez les trous du support de
gauche avec le trou de la vis du cache
supérieur situé sur la face arrière gauche
de l'appareil, et réinstallez la vis.
Répétez l'étape ci-dessus pour le côté
droit.
Installation
6. Finalisation de l'installation
AVERTISSEMENT
•
C
•
•
D
Installation
•
C. Sèche-linge
D. Lave-linge
Pour terminer l'installation du lavelinge, reportez-vous à son manuel
d'installation.
Pour terminer l'installation du sèchelinge, reportez-vous à son manuel
d'installation.
Faites glisser ou déplacez doucement
l'ensemble lave-linge/sèche-linge vers
son emplacement définitif. Utilisez des
patins en feutre ou d'autres dispositifs
pour faciliter le déplacement et protéger
le sol.
Ne poussez pas le sèche-linge une fois
celui-ci installé sur le lave-linge. Vous
risqueriez de vous coincer les doigts.
24 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 24
2019-07-05 PM 7:08:23
Avant de démarrer
Nettoyage du boîtier du filtre
1. Ouvrez le hublot et retirez le filtre (A) en le
tirant vers le haut.
2. Ouvrez et nettoyez le boîtier du filtre.
• Nettoyez le boîtier du filtre après la fin
du cycle de séchage.
A
ATTENTION
•
•
Le non-respect de ces consignes peut réduire les performances du sèche-linge et engendrer un
risque d'incendie ; veillez donc à nettoyer le boîtier du filtre aux intervalles recommandés.
Nettoyez le boîtier du filtre après chaque cycle de séchage.
Nettoyez le filtre de l'échangeur de chaleur tous les 2 cycles d'utilisation. Pour plus de détails,
consultez la section « Nettoyage du filtre de l'échangeur de chaleur
» à la page 40.
REMARQUE
•
Si l'extérieur du filtre est mouillé, essuyez-le soigneusement.
Français 25
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 25
2019-07-05 PM 7:08:23
Avant de démarrer
•
Avant de démarrer
Séchage sur grille (série DV9 uniquement)
Installation de la grille de séchage
1. Ouvrez le hublot du sèche-linge.
A
2. Placez la grille de séchage dans le tambour
en positionnant le bord avant de celle-ci sur
le dessus du filtre à peluches.
3. Encastrez les deux pieds arrière dans les
orifices prévus à cet effet sur la paroi arrière
du sèche-linge, puis appuyez au centre de la
grille de séchage pour la mettre en place.
Avant de démarrer
A. Grille de séchage
4. Posez les articles à faire sécher sur la grille
en laissant suffisamment d'espace entre
eux de manière à ce que l'air puisse circuler
correctement.
5. Fermez le hublot du sèche-linge.
6. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
7. Sélectionnez Temps de Séchage à l'aide
de la molette du sélecteur de cycle,
puis réglez le bouton Durée.
REMARQUE
•
Vous pouvez régler un temps de séchage
de 150 minutes maximum. Sélectionnez
le temps en fonction de l'humidité et du
poids du linge. Il peut être nécessaire de
réinitialiser le minuteur si le temps de
séchage doit être prolongé. (Si vous utilisez
la grille de séchage, il est recommandé
d'utiliser le cycle Temps de Séchage.)
8. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
26 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 26
2019-07-05 PM 7:08:24
Suggestions pour faire sécher du linge sur la grille de séchage
Articles
Remarques (maximum 1,5 kg)
Pulls lavables
(mettre en forme et poser à plat sur la grille)
Peluches
(garnies de fibres coton ou polyester)
Peluches
Si vous utilisez la grille de séchage, pliez et posez les
vêtements à plat afin d'éviter qu'ils ne se froissent.
(garnies de mousse ou de caoutchouc)
Oreillers à base de caoutchouc mousse
Baskets
Pour faire sécher des chaussures de sport, placez-les
sur la grille, semelles vers le bas.
Avant de démarrer
AVERTISSEMENT
Faire sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut
endommager l'article et engendrer un risque d'incendie.
ATTENTION
Lorsque vous faites sécher des chaussures, utilisez la Grille de séchage fournie pour éviter
d'endommager le sèche-linge.
Chargement du sèche-linge
•
•
•
•
•
•
•
N'introduisez qu'une seule charge de linge à la fois dans votre sèche-linge.
Un mélange de textiles épais et légers séchera différemment ; ainsi, à la fin du cycle de séchage, les
textiles légers risquent d'être secs alors que les textiles épais seront encore humides.
Ajoutez un ou plusieurs éléments similaires dans votre sèche-linge lorsque seulement un ou deux
articles ont besoin d'être séchés. Vous améliorerez ainsi l'action du tambour et l'efficacité du
séchage.
Une surcharge de linge réduit l'action du tambour et induit un séchage non uniforme, ainsi qu'un
froissage excessif de certains tissus.
Veillez à charger uniquement du linge préalablement essoré en lave-linge.
Ne faites jamais sécher de linge sale
Les textiles ayant été en contact avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence etc. ne doivent pas être mis
au sèche-linge.
Français 27
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 27
2019-07-05 PM 7:08:24
Avant de démarrer
Mise en marche
1. Chargez votre sèche-linge sans tasser le linge. Surtout, NE LE SURCHARGEZ PAS.
2. Fermez le hublot.
3. Sélectionnez le cycle et les options adaptés à la charge.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
5. Le voyant du sèche-linge s'allume.
6. Le temps estimé du cycle apparaît sur l'écran.
Le temps peut varier afin de mieux indiquer le temps de séchage restant pour le cycle.
REMARQUE
•
•
•
Avant de démarrer
Lorsque le cycle est terminé, la mention « End » (Fin) (ou « 0 ») s'affiche sur l'écran.
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt annule le cycle et arrête le sèche-linge.
Les voyants Séchage, Refroidissement et Anti-froissement s'allument lorsque le cycle entame ces
phases de séchage.
28 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 28
2019-07-05 PM 7:08:24
Opérations
AVERTISSEMENT
Afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, consultez la section Consignes de
sécurité avant d'utiliser cet appareil.
Si l'option Anti-froissement n'est pas sélectionnée, sortez immédiatement votre linge après son lavage
et son séchage. Si vous laissez le linge à l'intérieur du tambour, il risque d'être froissé.
Présentation du panneau de commande
11
01
09
10
02
08
03
04
05
06
07
La fenêtre d'affichage montre le temps restant estimé pour le cycle une fois
que vous avez appuyé sur le bouton Départ/Pause. Le temps restant estimé
peut varier au fur et à mesure de la progression du cycle.
Le voyant de séchage s'allume et reste allumé jusqu'à la fin du cycle.
01 Affichage numérique
Lorsque le sèche-linge entre en phase de refroidissement, le voyant
Refroidissement s'allume. Lorsque votre sèche-linge passe à la phase Antifroissement, le voyant correspondant s'allume.
Pendant que le sèche-linge exécute le cycle Anti-froissement, l'unité
d'affichage du temps continue à dessiner un grand cercle. Une fois le cycle
terminé, le message « End » ou « 0 » apparaît sur l'unité d'affichage du
temps. Appuyez sur le bouton Départ/Pause ou Marche/Arrêt pour éteindre
le sèche-linge, puis ouvrez le hublot.
02 Sélecteur de cycle
Lorsque vous allumez votre sèche-linge, le cycle Coton (Prêt à Ranger
est sélectionné par défaut.
)
Tournez le Sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle que vous souhaitez.
Français 29
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 29
2019-07-05 PM 7:08:24
Opérations
Affiche le temps de séchage restant, toutes les informations relatives au
cycle, ainsi que les messages de vérification.
Opérations
La fonction Anti-froissement assure 120 minutes de rotation à froid par
intermittence à la fin du cycle pour éviter de froisser le linge. Appuyez sur
le bouton Anti-froissement pour activer cette fonction.
03 Anti-froissement
Le voyant s'allume lorsque la fonction Anti-froissement est sélectionnée.
Des rotations périodiques du tambour après la fin du cycle de séchage
empêchent le linge séché de se froisser. (Veuillez noter que pendant que le
sèche-linge exécute le cycle Anti-froissement, l'unité d'affichage du temps
continue à dessiner un grand cercle.)
Pour sélectionner le niveau de séchage avec les cycles Coton et
Synthétiques, appuyez sur le bouton Degré de Séchage.
04 Degré de Séchage
Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les niveaux 1 à 3.
Le linge plus grand ou plus volumineux peut nécessiter le niveau de
séchage 3 pour assurer un séchage optimal. Il s'agit du niveau le plus élevé.
Le niveau de séchage 1 est utilisé pour faire sécher partiellement des
articles qui seront posés à plat ou pendus.
Lorsque vous utilisez les cycles Temps de Séchage, Air Chaud et Air Froid,
vous pouvez ajuster le temps du cycle à l'aide du bouton Durée.
Opérations
05 Durée
30 min > 60 min > 90 min > 120 min > 150 min (les options de temps 120 min
et 150 min ne sont pas disponibles pour les cycles Air Chaud et Air Froid.)
Sauf pour les cycles Temps de Séchage, Séchage Rapide, Air Chaud et Air
Froid, le voyant de durée de la commande manuelle est éteint car le temps
de séchage exact est calculé en fonction du niveau d'humidité fluctuant.
06 Charges Mixtes
Ce signal d'alarme retentit lorsque le degré de séchage « légèrement
humide » (séchage à 80 %) est atteint pour une charge comportant
différents types de matériaux et de textiles.
Si la condition correspondante est remplie, le voyant Charges Mixtes
clignote.
REMARQUE
Ceci est disponible uniquement avec le cycle Prêt à Ranger ou Extra Sec.
Cette fonction permet d'éclairer le tambour lorsque le sèche-linge est en
marche.
REMARQUE
07 Eclairage Tambour
Vous pouvez activer/désactiver cette fonction à tout moment, que le sèchelinge soit en cours de cycle ou non. Si vous ne désactivez pas la fonction
Eclairage Tambour dans les 5 minutes suivant son activation, elle se
désactive automatiquement.
30 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 30
2019-07-05 PM 7:08:25
08 Arrêt Son
09 Arrêt Différé
La fonction Arrêt Son peut être sélectionnée pendant n'importe quel cycle.
Lorsqu'elle est active, le son est coupé pour tous les cycles. Le réglage reste
activé même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.
Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes
options Arrêt Différé disponibles. (de 1 à 24 heures, par tranches d'une
heure).
L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de séchage se
terminera. Reportez-vous en page 36 pour plus d'informations.
10 Départ/Pause
Permet de démarrer un cycle de séchage. Si vous appuyez sur ce bouton en
cours de cycle, ce dernier se mettra en pause. Appuyez à nouveau dessus
pour reprendre le cycle de séchage.
11 Marche/Arrêt
Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre le sèche-linge en marche,
deux fois pour l'éteindre. Si le sèche-linge reste allumé pendant
plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint
automatiquement.
REMARQUE
REMARQUE
Chaque voyant du schéma ci-dessous signifie :
Séchage en cours
Sécurité enfants activée/désactivée
Refroidissement en cours
Anti-froissement
Arrêt
Alarme de nettoyage du filtre de
l'échangeur de chaleur
Cycle Anti-froissement en cours
Arrêt Son
Vérification du filtre
Charges Mixtes
Arrêt Différé
Smart Check
Élimination de l'eau de condensation
Français 31
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 31
2019-07-05 PM 7:08:27
Opérations
Si vous insérez du linge dans le sèche-linge alors qu'il est extrêmement emmêlé, immédiatement après
que le lave-linge a terminé un cycle de lavage ou d'essorage, cela peut affecter l'efficacité du séchage
ou provoquer l'ouverture du hublot.
Nous vous recommandons de démêler le linge correctement avant de l'insérer.
Opérations
Étapes simples pour démarrer
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour
allumer le sèche-linge.
Pour changer de cycle pendant le
fonctionnement
2. Tournez le Sélecteur de cycle pour
sélectionner un cycle.
1. Appuyez sur Départ/Pause pour interrompre
le fonctionnement.
3. Modifiez les paramètres du cycle (Degré de
Séchage et Durée) selon vos besoins.
2. Sélectionnez un autre cycle.
4. À titre d'option, vous pouvez activer les
options disponibles en appuyant sur le
bouton correspondant (Anti-froissement,
Eclairage Tambour, Charges Mixtes et/ou
Arrêt Différé).
3. Maintenez le bouton Départ/Pause enfoncé
pour lancer un nouveau cycle.
5. Maintenez le bouton Départ/Pause enfoncé.
Le voyant du sèche-linge s'allume avec un
temps de cycle estimé sur l'écran.
REMARQUE
Opérations
La disponibilité des options et des valeurs de
réglage diffère en fonction du cycle.
32 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 32
2019-07-05 PM 7:08:27
Présentation des cycles
Cycle
Description
Charge
maximale
(kg)
DV8
Pour les cotons, draps, linge de table, sousvêtements, serviettes, chemises, etc., peu ou
moyennement sales.
9
8
Extra Sec
Pour les textiles non fragiles ou articles devant
ressortir entièrement secs.
9
8
Prêt à Ranger
Pour le linge en coton, sous-vêtements et linge de
table (NE convient PAS aux jeans).
9
8
Repassage Facile
Laisse le linge légèrement humide pour faciliter le
repassage.
9
8
Pour les chemisiers, chemises, etc., peu ou
moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira),
polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière
similaire.
4,5
4
Extra Sec
Pour les textiles non fragiles ou articles devant
ressortir entièrement secs.
4,5
4
Prêt à Ranger
Pour les chemises et chemisiers, le linge de lit et de
table. (NE convient PAS aux jeans).
4,5
4
Repassage Facile
Laisse le linge légèrement humide pour faciliter le
repassage.
4,5
4
Laine
Pour les lainages lavables en machine et séchables
en sèche-linge uniquement.
2
2
Ultra Fin
Le cycle Ultra Fin est conçu pour la lingerie.
1,5
1,5
Vêtements D'exterieur
Pour les articles imperméables comme les
vêtements de montagne, les combinaisons de ski
et les vêtements de sport. Les textiles concernés
incluent les finitions et les fibres à technologie
fonctionnelle telles que le spandex, le stretch et la
microfibre. Nous vous recommandons d'utiliser ce
cycle de séchage après avoir lavé votre linge en
utilisant le cycle Vêtements D'exterieur dans votre
lave-linge.
2
2
Coton
Coton
Synthétiques
Synthétiques
Français 33
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 33
2019-07-05 PM 7:08:27
Opérations
DV9
Opérations
Cycle
Description
Charge
maximale
(kg)
DV9
DV8
Vêtements de Sport
Pour les vêtements de sport légers tels que les
survêtements.
2
2
Séchage Rapide
La durée de séchage est automatiquement réglée
sur 60 min.
1
1
Air Chaud
Pour les articles de petite taille, le linge pré-séché
et les textiles normaux pendant 30 minutes.
-
-
Air Froid
Tout textile nécessitant un rafraîchissement sans
réchauffement.
-
-
-
-
Le cycle Temps de Séchage vous permet de
sélectionner le temps de votre choix pour le cycle.
Opérations
Temps de Séchage
Faites tourner la molette du Sélecteur de cycle sur
Temps de Séchage, puis appuyez sur le bouton
Durée pour définir le temps de séchage. Appuyez
plusieurs fois sur le bouton Durée pour faire
défiler les réglages de temps. Le temps de séchage
augmente par incréments de 30 minutes jusqu'à
150 minutes.
Une fois le séchage de votre linge terminé, il
se peut que vous souhaitiez le faire sécher un
peu plus. Pour allonger le temps de séchage,
sélectionnez le cycle Temps de Séchage. Le temps
du cycle diffère selon l'état du linge.
REMARQUE
Pour de meilleurs résultats de séchage, tournez le linge à l'envers avant de le faire sécher.
Une surcharge du sèche-linge peut entraîner une baisse des performances.
34 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 34
2019-07-05 PM 7:08:27
Guide de séchage
Respectez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien ou fournies par le fabricant concernant le
séchage des articles spéciaux. Si aucune instruction n'est fournie sur l'étiquette d'entretien, utilisez les
consignes suivantes comme guide.
•
Couvre-lits et
couettes
•
•
•
Couvertures
Couches en tissu
•
Sélectionnez le cycle Coton (Prêt à Ranger ) et le réglage de température
Élevée pour faire sécher les couches en tissu ouaté et duveteux.
•
Sélectionnez le cycle Coton (Prêt à Ranger ) et le réglage de température
Basse ou Très basse.
Ajoutez quelques serviettes sèches pour accélérer le séchage et absorber
l'humidité.
•
•
Caoutchouc mousse
(tapis, peluches,
épaulettes, etc.)
Sélectionnez le cycle Coton (Prêt à Ranger ) et ne faites sécher qu'une
couverture à la fois pour une plus grande efficacité.
Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le
ranger.
Ne faites PAS sécher ces articles à chaud. Sélectionnez le cycle Air Froid (pas
de chaleur).
AVERTISSEMENT
•
Faire sécher un article en caoutchouc avec de la chaleur risque de
l'endommager ou de provoquer un incendie.
•
•
Sélectionnez le cycle Coton (Prêt à Ranger ).
Ajoutez une ou deux serviettes sèches pour favoriser le séchage et dépelucher l'article.
NE faites PAS sécher des oreillers à base de capoc ou de mousse avec de la
chaleur. Utilisez le cycle Air Froid.
Oreillers
•
Plastiques (rideaux de •
douche, bâches, etc.)
Utilisez le cycle Air Froid ou Temps de Séchage. Le niveau de séchage sera
réduit pour protéger votre linge.
ARTICLES NE PASSANT PAS AU SÈCHE-LINGE :
• Articles en fibre de verre (rideaux, tentures, etc.).
• Lainages, sauf indication contraire sur l'étiquette.
• Articles imprégnés d'huile végétale ou alimentaire.
Français 35
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 35
2019-07-05 PM 7:08:27
Opérations
Articles garnis de
duvet (vestes, sacs de
couchage, couettes,
etc.)
•
Suivez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien ou utilisez le cycle
Coton (Prêt à Ranger ) et le réglage de température Élevée.
Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le
ranger.
Il est parfois nécessaire de repositionner l'article dans le sèche-linge pour
assurer un séchage homogène.
Opérations
Fonctions spéciales
Sécurité Enfants
Arrêt Différé
Cette fonction empêche les enfants de jouer avec
le sèche-linge.
Vous pouvez programmer votre sèche-linge
pour que le cycle de séchage se termine
automatiquement plus tard, en choisissant un
départ différé de 1 à 24 heures (par tranches
d'une heure). L'heure affichée correspond à celle
à laquelle le cycle de séchage se terminera.
Activation/Désactivation
Si vous souhaitez activer/désactiver la fonction
Sécurité Enfants, appuyez simultanément sur les
boutons Anti-froissement et Degré de Séchage
pendant 3 secondes.
Le voyant « Sécurité Enfants
» s'allume
lorsque cette fonction est activée.
REMARQUE
•
•
Opérations
•
•
La fonction Sécurité Enfants est disponible
lorsque l'appareil est sous tension.
Lorsque la fonction Sécurité Enfants est
activée, aucun bouton ne peut-être utilisé
à l'exception du bouton Marche/Arrêt ;
pour utiliser les autres boutons, vous devez
désactiver la fonction Sécurité Enfants.
Si le sèche-linge est remis en marche, la
fonction Sécurité Enfants reste activée.
Si les boutons ne répondent pas (à l'exception
du bouton Marche/Arrêt), vérifiez le voyant
« Sécurité Enfants
» pour voir si la
fonction est activée.
1. Programmez manuellement ou
automatiquement votre sèche-linge en
fonction du type de linge à faire sécher.
2. Appuyez sur le bouton Arrêt Différé à
plusieurs reprises jusqu'à obtenir le temps de
différé souhaité. Une fois le temps de différé
réglé, la fonction Arrêt Différé est activée.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le
voyant « Arrêt Différé
» clignote et
l'horloge lance un compte à rebours jusqu'à
atteindre le temps réglé.
4. Pour annuler la fonction Arrêt Différé,
appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis
remettez le sèche-linge en marche.
36 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 36
2019-07-05 PM 7:08:28
Smart Check
Cette fonction vous permet de vérifier l'état du
sèche-linge à l'aide d'un smartphone.
REMARQUE
•
REMARQUE
La fonction Smart Check a été optimisée pour :
les séries Galaxy et iPhone (elle ne peut pas être
prise en charge pour certains modèles)
Téléchargement de l'application Samsung Smart
Washer
Téléchargez l'application Samsung Smart Washer
sur votre téléphone portable via le marché
Android ou Apple App Store, puis installezla. Vous pouvez facilement la trouver en
recherchant « Samsung Smart Washer ».
Utilisation de la fonction Smart Check
2. Les segments à DEL sur le panneau
d'affichage tournent pendant 2 ou 3 secondes
et le code Smart Check s'affiche sur le
panneau d'affichage du sèche-linge.
5. S'il est mis au point correctement, le code
Smart Check est reconnu automatiquement et
les informations détaillées concernant l'état
de votre sèche-linge, la vérification requise
et les mesures à prendre s'affichent sur votre
smartphone.
6. Si le smartphone ne parvient pas à
reconnaître le code Smart Check à plusieurs
reprises, veuillez saisir manuellement le
code Smart Check affiché sur le panneau
d'affichage de votre sèche-linge dans
l'application Samsung Smart Washer.
3. Lancez l'application Samsung Smart Washer
sur votre smartphone et appuyez doucement
sur le bouton Smart Check.
REMARQUE
« Smart Check » (Contrôle sur smartphone) peut
devenir « Smart Care » (Entretien intelligent)
selon la sélection de la langue.
4. Réglez la caméra de votre smartphone sur
le code Smart Check affiché sur le panneau
d'affichage du sèche-linge.
Français 37
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 37
2019-07-05 PM 7:08:28
Opérations
1. Maintenez les boutons Durée et Charges
Mixtes simultanément enfoncés pendant
3 secondes lorsqu'une vérification est requise,
afin d'exécuter la fonction Smart Check. Sinon,
la fonction Smart Check peut être exécutée si
aucun bouton n'est actionné après que la mise
sous tension du lave-linge.
•
Si l'éclairage d'une ampoule, d'une lampe
fluorescente ou d'un voyant se reflète sur
le panneau d'affichage du sèche-linge,
le smartphone est susceptible de ne pas
reconnaître le code Smart Check facilement.
Si vous tenez le smartphone à un angle relatif
trop large par rapport à l'avant du panneau
d'affichage, il peut ne pas être en mesure de
reconnaître le code de vérification. Pour de
meilleurs résultats, maintenez le smartphone
de sorte que l'avant du panneau d'affichage et
le smartphone soient parallèles ou presque.
Maintenance
AVERTISSEMENT
Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l'eau dessus. Ne le nettoyez pas en
utilisant du benzène, du diluant, de l'alcool ou de l'acétone.
• Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des
dommages, des électrocutions ou un incendie.
Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.
REMARQUE
Pendant le cycle de séchage, le panneau de commande et le hublot peuvent accumuler de l'humidité.
Nettoyage de l'échangeur de chaleur
Étant donné que la surface de l'échangeur de chaleur possède des arêtes tranchantes, nettoyez-la à
l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur. (Nous vous conseillons de la nettoyer au moins une fois
par mois.)
ATTENTION
Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec vos mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.
Panneau de commande
Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.
Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.
Maintenance
Certains détachants pour tissu peuvent endommager le revêtement du panneau de commande.
Appliquez donc ces produits à l'écart de votre sèche-linge et essuyez immédiatement toute projection
ou tout excès de projection.
Tambour en acier inoxydable
Pour nettoyer un tambour en acier inoxydable, utilisez un chiffon humide imprégné d'un nettoyant
doux et non abrasif adapté aux surfaces en acier inoxydable.
Retirez les résidus de détergent et essuyez avec un chiffon propre.
Extérieur du sèche-linge
Le revêtement du sèche-linge étant lisse et brillant, nettoyez-le avec un chiffon doux et humide.
N'utilisez pas de produits abrasifs. Tenez les objets à arêtes tranchantes à l'écart de l'appareil afin
d'éviter qu'ils ne rayent ou n'endommagent ce dernier.
N'entreposez pas d'objets lourds (ex. : baril de lessive) ou à arêtes tranchantes sur le lave-linge. Utilisez
le socle prévu à cet effet ou une boîte de rangement.
38 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 38
2019-07-05 PM 7:08:28
Élimination de l'eau de condensation
A
1. Tirez le réservoir d'eau vers vous pour
l'extraire du sèche-linge.
ATTENTION
Lorsque vous retirez le réservoir d'eau (A) de
l'appareil, tenez-le à deux mains car il est lourd
et veillez à ne pas renverser l'eau contenue à
l'intérieur. Sinon, vous risquez de vous blesser
aux poignets.
A. Réservoir d'eau
2. Retirez l'eau condensée en la faisant couler
par l'orifice de vidange (B) du réservoir
d'eau.
• Procédez ainsi après chaque cycle de
séchage.
AVERTISSEMENT
B
REMARQUE
Si vous videz le réservoir d'eau et appuyez sur
le bouton Départ/Pause, le voyant « Réservoir
d'eau plein
» situé sur le panneau à DEL
s'éteint.
Français 39
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 39
2019-07-05 PM 7:08:29
Maintenance
B. Orifice de vidange
Cette opération doit être effectuée après chaque
utilisation ; à défaut, des fuites d'eau pourront
survenir.
Maintenance
Nettoyage du filtre de l'échangeur de chaleur
1. Utilisez une clé ou une pièce de monnaie
pour ouvrir le cache (A).
A
2. Déverrouillez la fixation (B).
B
Maintenance
3. Retirez le filtre de l'échangeur de chaleur (C).
C
40 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 40
2019-07-05 PM 7:08:30
4. Si le filtre de l'échangeur de chaleur n'est
pas nettoyé régulièrement, le voyant
correspondant sur l'affichage s'allume ou
clignote par mesure de rappel.
Si c'est le cas, vérifiez le filtre de l'échangeur
de chaleur et nettoyez-le pour vous assurer
que le filtre n'est pas colmaté par des
peluches.
ATTENTION
•
•
•
Retirez l'éponge de l'ensemble du filtre et
nettoyez-la en la frottant sous l'eau courante.
Dépoussiérez la partie en treillis métallique
à l'aide d'une brosse de nettoyage. Après un
nettoyage à l'eau, séchez soigneusement le
filtre de l'échangeur de chaleur avant de le
réinsérer.
Nettoyez le filtre de l'échangeur de chaleur
après 2 cycles d'utilisation.
Lorsque le voyant est allumé ou clignote,
vérifiez l'échangeur de chaleur et nettoyezle pour vous assurer que le filtre n'est pas
colmaté par des peluches.
ATTENTION
Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec vos
mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.
ATTENTION
Lorsque vous remettez en place le filtre de l'échangeur de chaleur après l'avoir nettoyé, veillez à en
verrouiller la fixation.
Français 41
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 41
2019-07-05 PM 7:08:30
Maintenance
5. Nettoyez-le à l'aide d'une brosse de
nettoyage ou d'un aspirateur. (Nous vous
conseillons de le nettoyer au moins une fois
par mois.)
Dépannage
Vérifiez les points suivants si votre sèche-linge...
Problème
Solution
•
•
Ne se met pas en route.
•
•
•
•
Ne chauffe pas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne sèche pas.
•
•
Dépannage
•
•
•
•
Fait du bruit.
•
Assurez-vous que le hublot est bien fermé.
Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise
électrique opérationnelle.
Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.
Appuyez de nouveau sur le bouton Départ/Pause en cas
d'ouverture du hublot en cours de cycle.
Jetez l'eau de condensation.
Nettoyez le boîtier du filtre.
Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.
Sélectionnez un autre réglage de chaleur que Air Froid.
Vérifiez le boîtier du filtre et le filtre de l'échangeur de chaleur et
nettoyez-les si nécessaire.
Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.
Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus, plus...
Évitez de surcharger le tambour. 1 charge de linge lavée = 1 charge
de linge à faire sécher.
Triez les articles : légers d'un côté, épais de l'autre.
Il est parfois nécessaire de repositionner dans le sèche-linge les
articles volumineux, comme les couvertures ou les couettes, pour
assurer un séchage homogène.
Vérifiez que le sèche-linge essore correctement le linge afin
d'évacuer la quantité d'eau adéquate.
La charge de linge est peut-être insuffisante pour que l'action du
tambour soit efficace. Ajoutez quelques serviettes.
Nettoyez le boîtier du filtre.
Nettoyez le filtre de l'échangeur de chaleur.
Vérifiez le linge à la recherche de pièces de monnaie, de boutons
décousus, de clous, etc. Retirez aussitôt ces objets.
Vérifiez que le sèche-linge est correctement mis de niveau, comme
indiqué dans les consignes d'installation.
Il est normal que le sèche-linge émette un « bourdonnement » en
raison de la vitesse de déplacement de l'air à travers le tambour du
sèche-linge et le ventilateur.
42 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 42
2019-07-05 PM 7:08:30
Problème
Solution
•
Ne sèche pas le linge
uniformément.
•
•
Dégage une odeur.
•
•
S'arrête avant que le linge
ne soit sec.
•
•
•
•
•
Les odeurs ménagères (peinture, vernis, détachant, etc.) peuvent
entrer dans le sèche-linge via l'air ambiant. Cette situation est
normale puisque le sèche-linge aspire l'air de la pièce, le chauffe,
l'introduit dans le tambour, puis l'éjecte à l'extérieur.
Lorsque ces odeurs persistent dans l'air, aérez longuement la pièce
avant d'utiliser le sèche-linge.
Il n'y a pas assez de linge dans le sèche-linge. Ajoutez du linge ou
quelques serviettes et relancez le cycle.
Il y a trop de linge dans le sèche-linge. Retirez du linge et relancez
le cycle.
Assurez-vous que le filtre est propre avant chaque ajout de linge.
Pour les charges produisant beaucoup de peluches, il peut être
nécessaire de nettoyer le boîtier du filtre en cours de cycle.
Certains textiles produisent une grande quantité de peluches (ex. :
serviettes en coton). C'est pourquoi ces articles doivent être séchés
séparément des textiles qui attirent les peluches. (ex. : pantalon en
velours).
Si la quantité de linge lavé est trop importante, séparez-la en
plusieurs petits volumes pour le séchage.
Vérifiez soigneusement les poches des vêtements avant de les faire
sécher.
Les vêtements sont encore
•
froissés après le cycle Anti•
froissement.
Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité.
Allégez la charge. Faites sécher des articles similaires.
Les vêtements gardent une
odeur après le cycle Air
froid.
Les textiles dégageant de fortes odeurs doivent être lavés.
•
Français 43
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 43
2019-07-05 PM 7:08:31
Dépannage
Les vêtements sont
pelucheux.
Les coutures, les poches et les autres zones épaisses peuvent ne
pas sécher complètement alors que le reste du linge a atteint le
niveau de séchage sélectionné. Ceci est tout à fait normal. Si vous
le souhaitez, sélectionnez le réglage Extra Sec.
Si vous faites sécher un article épais avec une charge légère, par
exemple une serviette de toilette avec des draps, il est possible
que l'article le plus lourd ne soit pas complètement sec quand le
reste du linge atteindra le niveau de séchage sélectionné. Triez les
articles, légers d'un côté, épais de l'autre, pour obtenir des résultats
de séchage homogènes.
Dépannage
Codes d'information
Des codes d'information s'affichent parfois pour vous permettre de mieux comprendre le problème
rencontré par votre sèche-linge.
Code
Signification
Solution
Nettoyez le boîtier du filtre ou le filtre de
l'échangeur de chaleur.
tC
Vérification du capteur de
température de l'air
tC5
Vérification du capteur de
température du compresseur
Mettez l'appareil sous tension après 2
ou 3 minutes et recommencez depuis le
début.
dC
Faites fonctionner le sèche-linge
avec le hublot ouvert.
Fermez le hublot, puis redémarrez.
Si le problème persiste, appelez le service
de dépannage.
HC
Surchauffe du compresseur
Si le problème persiste, appelez le service
de dépannage.
Nettoyez le boîtier du filtre ou le filtre
de l'échangeur de chaleur, puis allumez /
éteignez.
Si le problème persiste, veuillez contacter
le centre de service.
9C2
Dépannage
5C
Cette situation se produit
lorsqu'une basse tension est
détectée.
Le réservoir d'eau est plein.
La pompe de vidange est hors
service.
Vérifiez que le cordon d'alimentation est
branché. Si le problème persiste, appelez
le service de dépannage.
Videz le réservoir d'eau, remettez
l'appareil sous tension et recommencez
depuis le début.
Si le problème persiste, appelez le service
de dépannage.
Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème,
contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.
Ne laissez pas un ingénieur non autorisé démonter ou réparer l'appareil.
44 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 44
2019-07-05 PM 7:08:31
Annexe
Tableau des symboles textiles
Les symboles suivants fournissent des conseils
d'entretien des vêtements. Les étiquettes
d'entretien des vêtements incluent des symboles
relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage
et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation
de ces symboles garantit la cohérence des
informations entre les fabricants de vêtements
(articles nationaux ou importés). Respectez ces
symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de
vie de votre linge et d'éviter les problèmes de
lavage.
Cycle de lavage
Agent de blanchiment
Tout type d'agent de blanchiment
autorisé (si nécessaire)
Non chloré (non décolorant)
Agent de blanchiment (si nécessaire)
Cycle de séchage en machine
Normal
Repassage facile / Infroissable /
Anti-froissement
Gentle/ Délicat
Normal
Repassage facile / Infroissable /
Anti-froissement
Gentle / Délicat
Instructions spéciales
Séchage en suspension
Séchage sans essorage
Hand Wash (Lavage à la main)
Séchage à plat
Réglage de chaleur
Température de l'eau**
Chaude
Tiède
Froide
REMARQUE
Moyenne
Basse
Toutes températures
Pas de chaleur/d'air
Annexe
** Les points représentent la température
appropriée de l'eau de lavage. La plage de
températures pour le réglage Chaude est
comprise entre 41 et 52 °C, pour le réglage Tiède
entre 29 et 41 °C et pour le réglage Froide entre
16 et 29 °C. (La température de l'eau de lavage
doit être d'au moins 16 °C pour activer les agents
nettoyants et obtenir un lavage efficace.)
Élevée
Français 45
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 45
2019-07-05 PM 7:08:31
Annexe
Prêt à repasser ou températures vapeur
Nettoyage à sec
Élevée
Nettoyage à sec
Moyenne
Pas de nettoyage à sec
Basse
Séchage en suspension
Séchage sans essorage
Symboles d'avertissement pour le lavage
Séchage à plat
Ne pas laver
Ne pas tordre
Agent de blanchiment interdit
Pas de séchage en machine
Pas de vapeur
(ajoutée au fer à repasser)
Pas de repassage
Protection de l'environnement
Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux
recyclables. Si vous décidez de le mettre au
rebut, veuillez respecter les normes locales en
matière de mise au rebut des déchets. Coupez
le cordon d'alimentation de façon à ce que
l'appareil ne puisse pas être raccordé à une
source électrique. Enlevez le hublot pour que des
animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent
pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
Annexe
46 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 46
2019-07-05 PM 7:08:31
Caractéristiques techniques
C
D
A
B
TYPE
DIMENSIONS
SÈCHE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL
A. Hauteur
85,0 cm
B. Largeur
60,0 cm
C. Profondeur, hublot ouvert à 90°
109,4 cm
D. Profondeur
60,0 cm
50 kg
POIDS
NORMES ÉLECTRIQUES
TEMPÉRATURE AUTORISÉE
220 à 240 V / 50 Hz
950 à 1100 W
5 à 35 °C
Annexe
Français 47
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 47
2019-07-05 PM 7:08:32
Annexe
Données de consommation
Modèle
Charge (kg)*
Énergie (kWh)
Durée maximale
(minutes)
9
2,2
190
4,5
1,12
120
Coton, Prêt à repasser
9
1,7
155
Synthétiques, Prêt à Ranger
4,5
0,85
78
8
1,98
170
4
1,04
110
Coton, Prêt à repasser
8
1,54
140
Synthétiques, Prêt à Ranger
4
0,78
72
Cycle
Coton, Prêt à Ranger**
Série DV9
Coton, Prêt à Ranger**
Série DV8
1. * : poids du linge sec
** : programme test EN 61121:2013
2. Les données sans astérisque (*) ont été calculées sur la base du programme test EN 61121:2013.
Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la
taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de
l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.
Annexe
48 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 48
2019-07-05 PM 7:08:32
Fiche technique des sèche-linge domestiques
Fiche de données techniques pour les sèche-linge domestiques
Tel que détaillé dans le Règlement UE n° 392/2012
REMARQUE
« * » Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à
l'autre.
Samsung
Nom du modèle
Capacité
Type
Classe énergétique
A+++ (très économe) à D (peu économe)
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie annuelle (AE_C) 1)
Sèche-linge automatique
Consommation d'énergie (E_dry) Programme pour coton
standard en charge pleine
Consommation d'énergie (E_dry.1/2) Programme pour coton
standard en demi-charge
Mode Éteint et mode Veille
Consommation d'énergie en mode Off (Éteint) (P_o) en charge
pleine
Consommation en mode Left-on (Veille) (P_l) en charge pleine
Durée du mode Left-on (Veille)
kg
A++
kWh/an
258,0
235,0
Oui
kWh
2,20
1,98
kWh
1,12
1,04
W
0,50
W
min
5,00
10
Coton + Prêt à Ranger +
(Anti-froissement désactivé)
Programme auquel les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient 2)
min
150
136
min
190
170
min
120
110
%
%
%
dB (A) re 1 pW
Annexe
Durée du programme standard
Durée de programme pondérée Programme pour coton standard
en charge pleine et en demi-charge
Durée de programme (T_dry) Programme pour coton standard
en charge pleine
Durée de programme (T_dry.1/2) Programme pour coton
standard en demi-charge
Classe d'efficacité de condensation
A (très efficace) à G (peu efficace)
Efficacité de condensation moyenne en charge pleine
Efficacité de condensation moyenne en demi-charge
Efficacité de condensation pondérée
Niveau sonore
Séchage en charge pleine
Intégré
Nom de la société
DV9*K60****
DV8*K60****
9,0
8,0
Condensateur
B
81
81
81
65
Non
Samsung Electronics Co., Ltd.
Français 49
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 49
2019-07-05 PM 7:08:32
Annexe
1) La consommation d'énergie annuelle est mesurée avec 9 kg et 258 kWh (8 kg et 235 kWh) utilisés
par an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme de coton standard en charge pleine et
en demi-charge et la consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle
par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2) Le « programme de coton standard » utilisé en charge pleine et en demi-charge est le programme
de séchage standard auquel les informations sur l'étiquette et sur la fiche technique font référence ;
ce programme est approprié au séchage du linge en coton normalement mouillé et il s'agit du
programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.
Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la
taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations
de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.
Annexe
50 Français
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 50
2019-07-05 PM 7:08:32
Mémo
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 51
2019-07-05 PM 7:08:32
DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?
PAYS
APPELEZ LE
OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
DC68-03709A-06
DV6000K_DC68-03709A-06_FR.indd 52
2019-07-05 PM 7:08:32
Wärmepumpentrockner
Benutzerhandbuch
DV9*K60****/DV8*K60****
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 1
2019-07-05 PM 7:08:22
Inhalt
Sicherheitsinformationen
4
Inhalt
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise
Wichtige Hinweise zur Sicherheit
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung
4
4
5
12
Aufstellen des Geräts
13
Auspacken und Installieren des Geräts
Siehe Trocknergehäuse
Stellen Sie vor der Installation Folgendes sicher:
Vor der Inbetriebnahme des Geräts
Wichtiger Hinweis für den Installateur
Erwägungen zum Aufstellort
Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank
Anforderungen an die Stromversorgung
Erdung
Installation nebeneinander
Installationscheckliste
Wasser ablaufen lassen, ohne den Wasserbehälter zu verwenden
Anschließen des Abwasserschlauchs
Installation übereinander
13
13
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
22
Vor der ersten Verwendung
25
Säubern des Filtereinsatzes
Fachtrocknung (nur Serie DV9)
Beladen Sie den Trockner ordnungsgemäß.
Erste Schritte
25
26
27
28
Bedienung
29
Übersicht über das Bedienfeld
Mit wenigen einfachen Schritten zu sauberer Wäsche
Programmübersicht
Hinweise zum Trocknen
Spezialfunktionen
29
32
33
35
36
2 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 2
2019-07-05 PM 7:08:23
38
Reinigen des Wärmetauschers
Bedienfeld
Trommel aus rostfreiem Stahl
Trocknergehäuse
Entfernen des Kondenswassers
Reinigen des Wärmetauscherfilters
38
38
38
38
39
40
Fehlerbehebung
42
Überprüfen Sie Folgendes, wenn Ihr Trockner die nachstehend beschriebenen Symptome zeigt:
Informationscodes
42
44
Anhang
45
Bedeutung der Pflegesymbole
Umweltschutzhinweise
Technische Daten
Verbrauchsdaten
Infoblatt für Haushaltswäschetrockner
45
46
47
48
49
Deutsch 3
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 3
2019-07-05 PM 7:08:23
Inhalt
Wartung und Pflege
Sicherheitsinformationen
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses
Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres
neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die
vielen Vorteile und Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen
Sicherheitsinformationen
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren
Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige
Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, pflegen und einsetzen.
Wenden Sie sich immer an Ihren Hersteller, wenn Probleme oder Zustände auftreten, die Sie nicht verstehen.
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise
Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:
WARNUNG
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen
können.
VORSICHT
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.
HINWEIS
Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.
Lesen Sie die Anweisungen
Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Befolgen Sie die Hinweise genau.
Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die
Informationen später schnell wiederfinden.
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.
Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses
Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen
vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.
WARNUNG – Brandgefahr
•
•
•
Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen
Vorschriften.
Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.
4 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 4
2019-07-05 PM 7:08:23
Wichtige Hinweise zur Sicherheit
WARNUNG
1.
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern)
mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder
einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für
ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen
wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2.
Bei Verwendung in Europa: Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden,
wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang
mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und
Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät
spielen.
4.
Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom
Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft
ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5.
Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die
alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
6.
Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf
achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
7.
Bei Verwendung in Europa: Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät
ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
Deutsch 5
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 5
2019-07-05 PM 7:08:24
Sicherheitsinformationen
Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden
Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen
zu verringern:
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsinformationen
8.
VORSICHT: Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der
thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem
externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis
angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw.
ausgeschaltet wird.
9.
Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch
Industriechemikalien eingesetzt haben.
10. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
11. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht
für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
12. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein
Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich
offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
13. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.
14. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern,
Terpentin, Wachsen oder Wachsentfernern verunreinigt sind, sollten mit einer
zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden,
bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
15. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi
(Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit
Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
16. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten
die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.
17. Der letzte Teil eines Trockenprogramms erfolgt bei nur geringer Temperatur
(Kühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht
beschädigt werden.
18. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und
Streichhölzer).
6 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 6
2019-07-05 PM 7:08:24
19. WARNUNG: Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms
an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und
ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
21. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder
einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt
werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden
kann.
22. WARNUNG: Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem
Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom
Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
Nur Wärmepumpenmodell: Die Anleitung muss außerdem inhaltlich den
folgenden Hinweis enthalten:
WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts
insbesondere bei Einbau ungehindert offen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.
Wichtige Warnhinweise für die Installation
WARNUNG
Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister
durchgeführt werden.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder
Störungen des Geräts.
Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an, die den örtlichen Elektrovorschriften entspricht. Verwenden
Sie die Steckdose nur für dieses Gerät und benutzen Sie keine Verlängerungskabel.
• Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder
eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
• Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten
des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stecken Sie den
Netzstecker fest in die Steckdose.
Deutsch 7
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 7
2019-07-05 PM 7:08:24
Sicherheitsinformationen
20. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten
geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
Sicherheitsinformationen
Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker
und von den Kontakten.
• Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Sicherheitsinformationen
Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial
kann für Kinder gefährlich sein.
• Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
• Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern
Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.
Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.
Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst
bzw. von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.
Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.
Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf,
verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter
dem Gerät.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
• Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose,
die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen
Vorschriften entspricht. Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.
Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.
• Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des
Geräts.
Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenden Eigenschaften des
Wärmetauschers führen können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn
ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.
Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.
8 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 8
2019-07-05 PM 7:08:24
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung
WARNUNG
Sicherheitsinformationen
Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Entfernen Sie vor der
Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel.
• Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.
• Wenn Kinder im Produkt eingeschlossen werden, besteht Erstickungsgefahr.
Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.
Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.
• Dadurch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.
Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.
Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.
Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.
Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden
schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammbare Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner,
Alkohol usw. verunreinigt ist.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Trockner spielen oder Bauteile abkauen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie vorher die Gerätetür und das Netzkabel.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen des Netzkabels.
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das
Gerät oder den Netzstecker zu berühren.
• Verwenden Sie in einem solchen Fall keinen Lüfter.
• Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.
Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine
Servicearbeiten vor, es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit
empfohlen. Sie müssen außerdem ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.
Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
• Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht
usw.).
• Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes
Kundendienstzentrum.
• Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen
des Geräts.
Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Deutsch 9
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 9
2019-07-05 PM 7:08:24
Sicherheitsinformationen
Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem
Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen
oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.
Sicherheitsinformationen
Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die
Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von
innen nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern
eingeschlossen sind.
Warnhinweise für die Verwendung
VORSICHT
Stellen oder legen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen,
angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.
• Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen
des Geräts.
Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der
Trommel, da diese heiß sind.
• Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
Das Türscheibe wird beim Waschen und Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.
Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder bei der Waschmaschine spielen oder die Türscheibe berühren.
• Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (Latex) oder anderen Gummitexturen.
• Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht Brandgefahr.
Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim
Waschen der Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kühlprogramm aus, damit die Wäsche
nicht mehr heiß ist.
• Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.
Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer
sind.
• Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können
schwere Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie
z. B. Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten).
10 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 10
2019-07-05 PM 7:08:24
Trocknen Sie Stoffgürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern,
dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder die Wäschestücke beschädigt werden.
Von der Verwendung von Einlegepapier für Trockner zur Verringerung der statischen Aufladung wird
abgeraten. Dieses könnte zu Schäden an Ihrer Wäsche oder am Gerät führen.
• Andernfalls kann es zu Schäden an der Wäsche kommen.
Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.
• Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät
austreten, eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
• Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.
Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.
• Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.
Enthält fluorierte Treibhausgase.
Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung.
Sorgen Sie dafür, dass keine Gase in die Atmosphäre entweichen.
Kältemittel (Typ): R-134a (Treibhauspotenzial [GWP] = 1430)
Kältemittel (Einfüllmenge): 0,4 kg, 0,572 tCO2e
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung
WARNUNG
Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.
• Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten
durchführen.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Trockner verwenden bzw. verwendet haben.
Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.
Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.
Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
Das Innere des Trockners sollte regelmäßig durch qualifizierte Servicemitarbeiter gereinigt werden.
Deutsch 11
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 11
2019-07-05 PM 7:08:24
Sicherheitsinformationen
Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
Sicherheitsinformationen
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Sicherheitsinformationen
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen
Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät,
Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem
normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät
und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.
Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die
nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde,
oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie
das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben
können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den
Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische
Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die und zu den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen
für Produkte wie z. , B. REACH, WEEE oder Batterien, finden Sie auf der Seite unter www.samsung.com, auf
der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.
12 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 12
2019-07-05 PM 7:08:24
Aufstellen des Geräts
Auspacken und Installieren des Geräts
Lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft installieren. Wenn das Gerät mangelhaft aufgestellt, eingestellt
oder angeschlossen wird, haftet der Installateur für die daraus resultierenden Kundendienstanfragen. Es
wird empfohlen, die Installation von einer qualifizierten Fachkraft durchführen zu lassen, insbesondere,
wenn Arbeiten am Hauptwasserhahn oder eine Aufstellung als Stapelbausatz erforderlich sind. Für Probleme
in Folge der Installation, für deren Behebung ein Kundendienstbesuch notwendig ist, wird der Installateur
verantwortlich gemacht.
Vergewissern Sie sich, dass alle für die Installation benötigten Voraussetzungen erfüllt sind (220-240 V /
50 Hz).
Aufstellen des Geräts
Es wird eine geerdete Netzsteckdose benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt
„Anforderungen an die Stromversorgung“ auf Seite 16.
Siehe Trocknergehäuse
01
06
02
05
03
04
01 Arbeitsfläche
02 Wasserbehälter
03 Filtereinsatz
04 Nivellierfüße
05 Gerätetür
06 Bedienfeld
Deutsch 13
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 13
2019-07-05 PM 7:08:25
Aufstellen des Geräts
Bauteile
Aufstellen des Geräts
Schlauchführung
Kabelbinder
Schlauchanschluss
Bedienungsanleitung
Reinigungsbürste
Fachtrocknung (Serie 9)
Langer
Abwasserschlauch (2 m)
14 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 14
2019-07-05 PM 7:08:26
Stellen Sie vor der Installation Folgendes sicher:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vor der Inbetriebnahme des Geräts
•
•
•
•
•
•
Prüfen Sie, ob sich noch Zubehörteile in der Trommel befinden.
Stecken Sie den Stecker erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme des Geräts in die Steckdose.
Versperren Sie nicht die Luftzufuhröffnung im Kühlergrill auf der Vorderseite des Geräts.
Stellen Sie keine entflammbaren Gegenstände in die Nähe des Geräts, und halten Sie die Umgebung
sauber.
Halten Sie das Gerät waagerecht.
Entfernen Sie nicht die verstellbaren Nivellierfüße des Geräts. Diese sind notwendig, um das Gerät
waagerecht einzustellen.
Wichtiger Hinweis für den Installateur
Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät installieren. Bewahren Sie sie so auf,
dass Sie sie später schnell wiederfinden.
WARNUNG
Um jegliche Gefahr des Erstickens von Kindern auszuschließen, bauen sie die Gerätetür aus allen Geräten aus,
die entsorgt werden sollen.
Deutsch 15
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 15
2019-07-05 PM 7:08:26
Aufstellen des Geräts
Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts erst nach Abschluss der Installation mit der Steckdose.
Kontrollieren Sie das Gerät vor der Installation auf sichtbare Beschädigungen.
Wenn Teile beschädigt aussehen, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
Transportieren Sie das Gerät nicht allein.
Achten Sie auf die Kanten des Trockners, da diese scharf sein können.
Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, wo er Frost ausgesetzt ist. Kaltes Wasser kann das Gerät
beschädigen.
Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
Kippen Sie das Gerät beim Hochheben nicht auf eine Seite, und bewegen Sie es nicht so, dass die internen
Bauteile erschüttert werden. Andernfalls kann es zu Schäden an den internen Bauteilen des Geräts
kommen.
Aufstellen des Geräts
Erwägungen zum Aufstellort
Dieses Gerät arbeitet nach dem Kondensationsprinzip, sodass die Luft im Trockner kondensiert und
transportiert wird und dadurch keine externe Belüftung erforderlich ist.
Deshalb kann dieser Trockner – anders als ein konventioneller Trockner, bei dem ein Entlüftungssystem
benötigt wird – an jedem Aufstellort installiert und verwendet werden, an dem die Temperatur zwischen 5 °C
und 35 °C beträgt.
Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank
Aufstellen des Geräts
Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihr Gerät die folgenden Mindestabstände:
Seitlich – 25 mm
Hinten – 51 mm
Oben – 25 mm
Vorne – 490 mm
Wenn Sie eine Waschmaschine und einen Trockner zusammen aufstellen möchten, muss in der Nische oder
dem Wandschrank vorn eine Luftöffnung von mindestens 490 mm frei bleiben.
Anforderungen an die Stromversorgung
HINWEIS
Das Gerät muss an eine Stromversorgung mit 220 bis 240 VAC mit 50 Hz angeschlossen werden.
WARNUNG
•
•
Bei unsachgemäßem Anschluss des Erdungsleiters besteht die Gefahr von elektrischem Schlags.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der ordnungsgemäßen Erdung haben, wenden Sie sich
an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter. Tauschen Sie den mit Ihrem Gerät
gelieferten Stecker nicht aus – sollte er nicht in die Steckdose passen, lassen Sie von einem qualifizierten
Elektriker eine passende Steckdose installieren.
Um unnötige Brandgefahr und das Risiko von Stromschlägen oder Verletzungen auszuschließen, müssen
die elektrischen Anschlüsse und die Erdung den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen.
Sollten solche örtlichen Vorschriften und Bestimmungen fehlen, so liegt es in Ihrer Verantwortung, für
eine den Anforderungen entsprechende Stromversorgung zu sorgen.
Erdung
Ihr Gerät muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das
Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten
Widerstands geboten wird.
Ihr Gerät verfügt über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt, den Sie mit einer ordnungsgemäß
installierten und geerdeten Steckdose verbinden.
16 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 16
2019-07-05 PM 7:08:26
HINWEIS
Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder
Heißwasserleitungen an.
Durch unsachgemäß geerdete Geräte kann es zu Stromschlägen kommen.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der ordnungsgemäßen Erdung haben, wenden Sie sich an
einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter. Manipulieren Sie niemals den mitgelieferten
Netzstecker. Wenn er nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten
Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.
WARNUNG
Aufstellen des Geräts
Wenn das Gerät nicht geerdet wird, besteht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.
Installation nebeneinander
Für ordnungsgemäße Installation empfehlen wir, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Vorgehensweise:
1. Bewegen Sie das Gerät zu einem geeigneten
Aufstellort. Überlegen Sie sich, den Trockner
und die Waschmaschine nebeneinander zu
installieren. Legen Sie zwei der Polster aus dem
Karton auf den Boden. Drehen Sie Ihr Gerät so
auf die Seite, dass es auf beiden Polstern liegt.
A
2. Stellen Sie das Gerät wieder aufrecht hin.
3. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage (A),
ob der Trockner waagerecht steht. Wenn
nicht, stellen Sie die Nivellierfüße (B) auf der
Unterseite des Trockners ein. Verstellen Sie die
Füße, bis der Trockner waagerecht steht.
VORSICHT
B
A. Wasserwaage
B. Nivellierfüße
•
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten,
muss der Trockner waagerecht stehen.
•
Um Vibrationen, Geräuschentwicklung und
unerwünschte Bewegungen des Trockners zu
minimieren, muss der Boden waagerecht und
ausreichend stabil sein.
Deutsch 17
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 17
2019-07-05 PM 7:08:27
Aufstellen des Geräts
HINWEIS
•
A
B
•
Aufstellen des Geräts
Um den Trockner auf dieselbe Höhe wie die
Waschmaschine einzustellen, drehen Sie
die Nivellierfüße (A) zunächst gegen den
Uhrzeigersinn vollständig hinein und (B) dann
durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder heraus.
Verstellen Sie die Nivellierfüße nur so weit
wie notwendig, um den Trockner waagerecht
auszurichten. Wenn Sie die Nivellierfüße weiter
als notwendig herausdrehen, kann dies zur
Vibrationen des Trockners führen.
4. Lesen Sie den Abschnitt „Anforderungen an die Stromversorgung“ auf Seite 16.
Vor Betrieb oder Test.
5. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, ob Ihr Gerät waagerecht steht, und führen Sie ggf. die
notwendigen Einstellungen mit den Nivellierfüßen durch.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, und testen Sie das Gerät anhand der folgenden Checkliste.
Installationscheckliste
•
•
•
•
Das Gerät ist mit der Netzsteckdose verbunden und korrekt geerdet.
Das Gerät steht waagerecht und sicher auf dem Boden.
Starten Sie den Wäschetrockner, um sich zu vergewissern, dass er läuft, heizt und abgeschaltet wird.
Überprüfen Sie außerdem, ob im Display die Fehlermeldung „HC“ angezeigt wird, nachdem 20 Minuten
lang das Programm TIMER (TROCKENZEIT) ausgeführt wurde.
Wasser ablaufen lassen, ohne den Wasserbehälter zu verwenden
Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Gerät ohne den Wasserbehälter zu verwenden:
Installieren Sie den Abwasserschlauch so, dass das Wasser gut abfließen kann.
• Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Wasser überläuft und Sachschäden verursacht.
18 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 18
2019-07-05 PM 7:08:27
Anschließen des Abwasserschlauchs
Der Trockner kann das Kondenswasser direkt
über den Abwasserschlauch aus dem Gerät
herauspumpen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den
Abwasserschlauch anzuschließen:
Aufstellen des Geräts
1. Lösen Sie den Abwasserschlauch (A).
A
2. Schließen Sie den Abwasserschlauch (A) an die
andere Öffnung an.
A
Deutsch 19
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 19
2019-07-05 PM 7:08:28
Aufstellen des Geräts
3. Schließen Sie den Zubehörschlauch (langer
Abwasserschlauch) an den Stutzen neben dem
Anschluss an, an den der Abwasserschlauch (B)
angeschlossen ist.
VORSICHT
B
•
Aufstellen des Geräts
•
Achten Sie beim Anschließen des
Abwasserschlauchs an die Ablaufstelle
darauf, dass diese sich max. 90 cm über dem
Schlauchanschluss befinden darf, da die Pumpe
das Wasser nur in eine Höhe von bis zu 90 cm
pumpen kann.
Wenn die Ablaufstelle mehr als 90 cm hoch
ist, kann das Wasser möglicherweise nicht
ordnungsgemäß abgepumpt werden. In diesem
Fall erscheint im Display der entsprechende
Fehlercode.
Nachdem Sie den Abwasserschlauch
angeschlossen haben, können Sie das
Kondenswasser durch den angeschlossenen
Abwasserschlauch über den Abwasserauslass,
über das Podest oder über den Abfluss am
Podest abfließen lassen.
20 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 20
2019-07-05 PM 7:08:28
Anschließen des Abwasserschlauchs
VORSICHT
Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung.
• Verwenden Sie einen langen Schlauch, anstatt kürzere Schlauchstücke miteinander zu verbinden, da
an Verbindungsstellen Wasser austreten kann. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, den Schlauch zu
verlängern, dichten Sie die Verbindungsstellen mit Silikon ab. (Verwenden Sie kein Isolierband zum
Abdichten.)
Sie können das Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anschließen:
A
C
Abwasserschlauch anschließen:
Sie können das beim Trocknen entstehende Kondenswasser sofort abfließen lassen, indem Sie den
Abwasserschlauch an den Abwasserstutzen anschließen.
1. Montieren Sie den Schlauchanschluss (A) und
den Schlauch.
VORSICHT
A
Achten Sie darauf, dass Schlauchanschluss und
Zubehörschlauch fest mit einander verbunden sind,
da ansonsten Wasser austreten kann.
Deutsch 21
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 21
2019-07-05 PM 7:08:29
Aufstellen des Geräts
B
1. Schlauch in ein Spülbecken hängen: Hängen
Sie den Abwasserschlauch in eine Höhe
von maximal 90 cm. Wenn das Ende des
Abwasserschlauchs über dem Boden verlegt
werden muss, empfehlen wir eine Höhe von
60−90 cm (*). Damit der Abwasserschlauch
gekrümmt bleibt, setzen Sie ihn in die
mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein.
Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem
Haken an der Wand oder am Hahn, oder fixieren
Sie sie auf andere Weise, sodass der Schlauch
nicht aus dem Becken rutschen kann.
2. Bringen Sie den Abwasserschlauch (A) und die
Schlauchführung (B) an, und befestigen Sie sie
mit dem Kabelbinder (C).
3. Sie können das Kondenswasser durch
den angeschlossenen Zubehörschlauch
(langer Abwasserschlauch) direkt über den
Abwasserauslass abfließen lassen.
Aufstellen des Geräts
2. Schließen Sie das Schlauchende an den
Abwasserstutzen an.
Aufstellen des Geräts
Installation übereinander
Wenden Sie sich beim Kauf des zusätzlichen Stapelbausatzes an unser Samsung-Kundendienstzentrum oder
Ihren örtlichen Händler. (Artikelnummer SK-DH / SK-DA / SKK-DF)
Die Ausführung des Stapelbausatzes hängt vom jeweiligen Modell ab.
Verwenden Sie das Gerät frühestens nach 1 Stunde, wenn Sie es bei der Installation des Stapelbausatzes
kippen, damit sich das Öl im Kompressor stabilisieren kann.
1. Legen Sie das Gerät vorsichtig auf die Seite.
Verwenden Sie das Verpackungsmaterial als
Polster, damit Sie die Oberflächen des Geräts
nicht zerkratzen.
2. Bringen Sie die Gummipolster auf der
Unterseite des Geräts an.
•
•
Nehmen Sie dazu die 4 Gummipolster im
Zubehörpaket. Setzen Sie die Gummipolster
in die Öffnungen auf der Unterseite der
Nivellierfüße ein.
Erwerben Sie zusätzlich den Stapelbausatz.
3. Stellen Sie das Gerät wieder aufrecht hin.
VORSICHT
Der Stapelbausatz kann nur für Samsung-Geräte
verwendet werden.
22 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 22
2019-07-05 PM 7:08:30
4. Bringen Sie die Klammer am Gerät an.
•
•
A
HINWEIS
Ziehen Sie die Schraube noch nicht fest, damit die
Klammer einfacher über die Bohrung am Gerät
gebracht werden kann.
5. Stellen Sie den Trockner mit den Klammern auf
die Waschmaschine.
WARNUNG
B
•
B. Schraube
•
•
Heben Sie den Trockner auf die Waschmaschine.
Schützen Sie das Bedienfeld der Waschmaschine
mit etwas Pappe o. Ä. Achten Sie darauf, den
Trockner ausreichend hoch zu heben, damit er
nicht gegen das Bedienfeld der Waschmaschine
stößt.
Verletzungsgefahr. Da das Gerät schwer und
sperrig ist, empfehlen wir, den Trockner mit
mehr als zwei Personen auf die Waschmaschine
zu heben. Andernfalls können Verletzungen die
Folge sein.
Richten Sie die Bohrungen in der Klammer
über den Bohrungen auf der Rückseite
des Trockners aus. Ziehen Sie die M4 x
12-Befestigungsschrauben mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher an.
Ziehen Sie zuerst die Schrauben der
Waschmaschinenhalteklammer und dann alle
Schrauben des Stapelbausatzes fest.
Deutsch 23
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 23
2019-07-05 PM 7:08:31
Aufstellen des Geräts
A. Klammer für Stapelaufstellung
Entfernen Sie links auf der Rückseite
des Geräts die Befestigungsschraube des
Gerätedeckels. Richten Sie die Bohrung der
Klammer über der Gewindebohrung für die
Befestigungsschraube aus, und setzen Sie
die Schraube wieder ein.
Wiederholen Sie den obigen Arbeitsschritt
für die rechte Seite.
Aufstellen des Geräts
6. Schließen Sie die Installation ab.
WARNUNG
•
C
•
Aufstellen des Geräts
D
•
C. Wäschetrockner
D. Waschmaschine
•
Informationen zum Abschließen der
Waschmaschineninstallation entnehmen
Sie bitte der Installationsanleitung der
jeweiligen Waschmaschine.
Informationen zum Abschließen der
Trocknerinstallation entnehmen Sie bitte
der Installationsanleitung des jeweiligen
Trockners.
Schieben oder heben Sie den Geräteturm
aus Waschmaschine und Trockner
vorsichtig an die gewünschte Stelle.
Benutzen Sie Filzpolster oder andere
Hilfsmittel zum Schieben, die beim
Bewegen des Geräteturms helfen und den
Fußboden schützen.
Schieben Sie den Trockner nicht mehr,
nachdem Sie ihn auf der Waschmaschine
befestigt haben. Sie könnten sich beim
Verschieben des Trockners die Finger
einklemmen.
24 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 24
2019-07-05 PM 7:08:31
Vor der ersten Verwendung
Säubern des Filtereinsatzes
1. Öffnen Sie die Gerätetür, und ziehen Sie den
Filtereinsatz (A) nach oben heraus.
2. Öffnen und reinigen Sie den Filtereinsatz.
• Reinigen Sie den Filtereinsatz, nachdem Sie
den Trockner verwendet haben.
A
•
•
•
Wenn Sie den Filtereinsatz nicht entsprechend dem angegebenen Reinigungsintervall säubern,
verringert sich die Trockenleistung und es besteht Brandgefahr. Achten Sie deshalb darauf, stets die
Reinigungsintervalle für den Filtereinsatz einzuhalten.
Reinigen Sie den Filtereinsatz nach jedem Trocknen.
Reinigen Sie den Wärmetauscherfilter nach je 2 Programmzyklen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie im Abschnitt „Reinigen des Wärmetauscherfilters
“ auf Seite 40.
HINWEIS
•
Wenn die Oberfläche des Filtereinsatzes feucht ist, verwenden Sie ihn erst, nachdem er vollständig
getrocknet ist.
Deutsch 25
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 25
2019-07-05 PM 7:08:32
Vor der ersten Verwendung
VORSICHT
Vor der ersten Verwendung
Fachtrocknung (nur Serie DV9)
Einsetzen des Trocknerfachs
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
A
2. Legen Sie das Trocknerfach so in die Trommel,
dass die Frontlippe des Trocknerfachs über dem
Filtereinsatz liegt.
3. Setzen Sie die hinteren Füße in die zwei
Vertiefungen an der Rückwand des Trockners,
und drücken Sie dann mittig auf das
Trocknerfach, um es zu fixieren.
Vor der ersten Verwendung
A. Fachtrocknung
4. Legen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke
so in das Fach, dass ausreichend Platz für eine
optimale Luftzirkulation bleibt.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Drücken Sie die Ein/Aus.
7. Stellen Sie den Programmwahlschalter auf
TIMER (TROCKENZEIT), und wählen Sie
durch Drücken der Taste Tijd (Dauer) die
Programmdauer aus.
HINWEIS
•
Sie können eine Programmdauer von bis
zu 150 Minuten einstellen. Wählen Sie die
Programmdauer entsprechend der Feuchtigkeit
und dem Gewicht der Kleidungsstücke.
Möglicherweise muss der Timer erneut
gestellt werden, wenn eine längere
Trockenzeit erforderlich ist. (Wir empfehlen,
für die Fachtrocknung das Programm TIMER
(TROCKENZEIT) zu verwenden.)
8. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
26 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 26
2019-07-05 PM 7:08:32
Empfehlungen zum Trocknerfach
Elemente
Hinweis: (Max. 1,5 kg)
Waschbare Sweatshirts
(Falten und flach in das Trocknerfach legen)
Spielzeuge mit Füllung
(gefüllt mit Baumwolle oder Polyester)
Spielzeuge mit Füllung
Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu
trocknenden Kleidungsstücke falten und in das Fach legen,
damit sie nicht knittern.
(gefüllt mit Schaum oder Gummi)
Kopfkissen mit Schaumgummi
Turnschuhe
Um Sportschuhe zu trocknen, stellen Sie die Schuhe mit den
Sohlen nach unten in das Trocknerfach.
Wenn Sie Kleidungsstücke mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher Temperatur trocknen,
kann die Wäsche beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.
VORSICHT
Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie zum Trocknen von Schuhen stets die
Fachtrocknung
Beladen Sie den Trockner ordnungsgemäß.
•
•
•
•
•
•
•
Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig.
Mischladungen mit schweren und leichten Gewebearten trocknen unterschiedlich. Dies kann dazu
führen, dass die leichten Kleidungsstücke bereits trocken sind, während die schweren am Ende des
Trockenprogramms noch feucht sind.
Geben Sie ähnliche Sachen in Ihren Trockner, wenn nur ein oder zwei Kleidungsstücke getrocknet werden
müssen. Damit verbessern Sie die Bewegung in der Trommel und somit die Trocknungswirkung.
Durch ein Überladen des Geräts schränken Sie die Bewegung der Wäsche in der Trommel ein. Dies führt
zu ungleichmäßiger Trocknung und bei manchen Gewebearten zu übermäßigem Verknittern.
Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.
Ungewaschene Textilien sollten nicht getrocknet werden.
Textilien, die mit Öl, Alkohol, Benzin usw. in Kontakt gekommen sind, dürfen nicht getrocknet werden.
Deutsch 27
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 27
2019-07-05 PM 7:08:33
Vor der ersten Verwendung
WARNUNG
Vor der ersten Verwendung
Erste Schritte
1. Beladen Sie den Trockner – NICHT Überladen.
2. Schließen Sie die Gerätetür.
3. Wählen Sie das geeignete Programm und die gewünschten Zusatzoptionen für die Wäsche aus.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
5. Die Trockneranzeige leuchtet.
6. Die geschätzte Programmdauer erscheint in der Anzeige.
Die angezeigte Zeit wird von Zeit zu Zeit an die tatsächliche restliche Trockenzeit angepasst.
HINWEIS
Vor der ersten Verwendung
•
•
•
Nach Abschluss des Programms erscheint im Display die Meldung „End“ (Ende) (bzw. „0“).
Durch Drücken der Ein/Aus brechen Sie das laufende Programm ab und halten den Trockner an.
Die LEDs „Trocknen“, „Kahlluft“ und „Knitterschutz“ leuchten, solange das entsprechend Programm läuft.
28 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 28
2019-07-05 PM 7:08:33
Bedienung
WARNUNG
Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verhindern, lesen Sie vor der Verwendung
dieses Geräts die wichtigen Sicherheitshinweise.
Wenn Sie die Option Anti Kreuk (Knitterschutz) nicht ausgewählt haben, nehmen Sie die Wäsche unmittelbar
nach Ende des Wasch- und Trockenvorgangs aus dem Gerät. Wenn Sie die Wäsche nicht sofort aus der
Waschtrommel entnehmen, kann es zu Knitter- und Faltenbildung kommen.
Übersicht über das Bedienfeld
11
01
09
10
02
08
03
04
05
06
07
Wenn Sie die Taste Start/Pause drücken, wird im Display die geschätzte Restzeit des
aktuellen Programms angezeigt. Die geschätzte Restzeit kann während der Dauer
des Programms schwanken.
Die Trockenprogrammanzeige leuchtet, bis der Trockenvorgang beendet ist.
01 Grafische Digitalanzeige Wenn Ihr Trockner sich in der Kühlphase befindet, leuchtet die
Kühlprogrammanzeige. Die Knitterschutzanzeige leuchtet, solange Ihr Trockner das
Programm Anti Kreuk (Knitterschutz) ausführt.
Solange der Trockner im Programm Anti Kreuk (Knitterschutz) läuft, wird in der
Zeitanzeige ein großer Kreis angezeigt. Wenn das Programm beendet ist, wird in
der Zeitanzeige „End“ oder „0“ angezeigt. Drücken Sie auf die Start/Pause-Taste oder
die Taste Ein/Aus, um den Trockner ausschalten. Öffnen Sie dann die Gerätetür.
02 Programmwahlschalter
Beim Einschalten des Trockners ist als Standardprogramm KASTDROOG
(SCHRANKTROCKEN)
für Katoen (Baumwolle) eingestellt.
Wählen Sie mit dem Programmwahlschalter das gewünschte Programm aus.
Deutsch 29
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 29
2019-07-05 PM 7:08:33
Bedienung
Hier werden die Restzeit für das laufende Programm, alle Programminformationen
sowie Infomeldungen angezeigt.
Bedienung
03 Anti Kreuk
(Knitterschutz)
Im Knitterschutzprogramm wird die Wäsche am Ende des Trockenvorganges
ungefähr 120 Minuten lang intervallgesteuert in kalter Luft bewegt, um die
Entstehung von Knittern in der Wäsche zu reduzieren. Drücken Sie die Taste Anti
Kreuk (Knitterschutz), um diese Funktion zu aktivieren.
Wenn Anti Kreuk (Knitterschutz) aktiviert ist, leuchtet die entsprechende Anzeige
auf dem Bedienfeld. Die auf diese Weise getrocknete Wäsche knittert nicht, weil die
Trommel nach dem Trocknen in regelmäßigen Abständen rotiert wird.
(Hinweis: Solange der Trockner im Programm Anti Kreuk (Knitterschutz) läuft, wird
in der Zeitanzeige ein großer Kreis angezeigt.)
Durch Drücken der Taste Droogniveau (Trockenstufe) können Sie den gewünschten
Trockengrad für die Programme Katoen (Baumwolle) und Synthetisch (Pflegeleicht)
einstellen.
04 Droogniveau
(Trockenstufe)
Wählen Sie durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Einstellung
(Stufe 1 bis 3) aus. Große oder sperrige Ladungen erfordern möglicherweise
Trockenstufe 3, damit alle Sachen vollständige trocken werden. Stufe 3 ist das
höchste Niveau. Trockenstufe 1 dient zum teilweisen Trocknen von Sachen, die zum
Trocknen flach hingelegt oder aufgehängt werden.
Bedienung
Bei Verwendung der Programme TIMER (TROCKENZEIT), WARME LUCHT
(WARMLUFT), KOUDE LUCHT (KALTLUFT) kann die Zeit durch Drücken der Taste Tijd
(Dauer) eingestellt werden.
05 Tijd (Dauer)
30 Min. > 60 Min. > 90 Min. > 120 Min. > 150 Min. Die Optionen für 120 Min. und
150 Min. stehen in den Programmen WARME LUCHT (WARMLUFT) und KOUDE
LUCHT (KALTLUFT) nicht zur Verfügung.
Außer bei den Programmen TIMER (TROCKENZEIT), SNEL DROOG
(KURZPRPOGRAMM), WARME LUCHT (WARMLUFT) und KOUDE LUCHT (KALTLUFT)
kann die Trockendauer nicht eingestellt werden, da die genauen Zeiten anhand der
sich ändernden Feuchtigkeit in der Maschine bestimmt werden.
06 Gemengde Was (Signal
Mischbeladung)
Der Benutzer wird mit einem Signalton benachrichtigt, wenn der durchschnittliche
Trockengrad „feucht“ (zu 80 % trocken) erreicht ist und die Wäsche verschiedene
Arten von Materialien und Gewebearten enthält.
In diesem Fall blinkt die Anzeige für Gemengde Was (Signal Mischbeladung)
.
HINWEIS
Dies ist nur in Verbindung mit den Programmen KASTDROOG
(SCHRANKTROCKEN) oder EXTRA DROOG (EXTRATROCKEN) verfügbar.
30 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 30
2019-07-05 PM 7:08:33
Die Trommel wird beim Trocknen beleuchtet.
07 Trommelverlichting
(Licht)
08 Geluid Uit (Ton)
09 Uitgesteld Einde
(Programm-Ende)
HINWEIS
Die Beleuchtung kann nicht nur während, sondern auch nach dem Trockenvorgang
eingeschaltet werden. Wenn Sie die Trommelverlichting (Licht) nicht innerhalb von
5 Minuten wieder ausschalten, übernimmt das Gerät dies automatisch für Sie.
Die Funktion Geluid Uit (Ton) können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn
diese Funktion aktiv ist, sind die Signaltöne für alle Programme deaktiviert. Diese
Einstellung bleibt auch dann erhalten, wenn das Gerät mehrmals nacheinander einund ausgeschaltet wird.
Wählen Sie durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste Uitgesteld Einde (ProgrammEnde) die gewünschte Einstellung für das Programm-Ende aus. (Verzögerung von
1 bis 24 Stunden in Schritten von einer Stunde.)
Die angezeigte Zeit gibt an, wann das Trockenprogramm endet. Weitere
Informationen erhalten Sie auf Seite 36.
Drücken Sie diese Taste, um ein Trockenprogramm zu starten. Wenn Sie die Taste
im laufenden Betrieb des Trockners einmal drücken, wird das Gerät angehalten.
Drücken Sie diese Taste erneut, um das Programm fortzusetzen.
11 Ein/Aus
Drücken Sie diese Taste, um Ihren Trockner ein- bzw. auszuschalten. Wenn das Gerät
eingeschaltet ist und innerhalb von 10 Minuten keine Benutzereingabe erfolgt, wird
das Gerät automatisch ausgeschaltet.
HINWEIS
Wenn Sie Wäsche in das Gerät füllen, die gerade gewaschen und geschleudert wurde und stark in sich
verknotet ist, verringert sich möglicherweise die Trockenleistung und die Gerätetür könnte sich öffnen.
Wir empfehlen Ihnen, die Wäsche zu entwirren, ehe Sie sie in die Trommel geben.
HINWEIS
Bedeutung der Anzeigen im Display:
Trockenvorgang läuft
Kindersicherung ein/aus
Kühlvorgang läuft
Knitterschutz
Anhalten
Alarm für Reinigung des
Wärmetauscherfilters
Knitterschutz läuft
Ton ein/aus
Filtereinsatz überprüfen
Signal Mischbeladung
Programm-Ende
Smart Check
Kondenswasser wird entfernt
Deutsch 31
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 31
2019-07-05 PM 7:08:35
Bedienung
10 Start/Pause
Bedienung
Mit wenigen einfachen Schritten zu sauberer Wäsche
1. Drücken Sie auf Ein/Aus, um das Gerät
einzuschalten.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das
gewünschte Programm.
3. Ändern Sie ggf. die Programmeinstellungen
(Droogniveau (Trockenstufe) und Tijd (Dauer)).
Ändern eines laufenden Programms
1. Drücken Sie die Taste Start/Pause, um den
Betrieb zu unterbrechen.
2. Wählen Sie ein anderes Programm aus.
3. Halten Sie die Taste Start/Pause gedrückt, um
ein neues Programm zu starten.
4. Wahlweise können Sie Optionen auch durch
Drücken der entsprechenden Taste (Anti Kreuk
(Knitterschutz), Trommelverlichting (Licht),
Gemengde Was (Signal Mischbeladung) und/oder
Uitgesteld Einde (Programm-Ende)) aktivieren.
5. Halten Sie Start/Pause gedrückt. Die
Trockneranzeigen leuchtet auf, und die
verbleibende Programmdauer wird im Display
angezeigt.
HINWEIS
Bedienung
Welche Optionen und Einstellwerte zur Verfügung
stehen, richtet sich nach dem gewählten Programm.
32 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 32
2019-07-05 PM 7:08:35
Programmübersicht
Programm
DV8
Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte
Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche,
Handtücher, Hemden usw.
9
8
Dieses Programm ist für unempfindliche Gewebearten und
Kleidung gedacht, die sehr trocken werden soll.
9
8
KASTDROOG
Hiermit lassen sich Baumwollsachen, Unterwäsche und
(SCHRANKTROCKEN)
Leinen hervorragend trocknen (für Jeans NICHT geeignet).
9
8
In diesem Programm wird das Trocknen bei einer für das
Bügeln geeigneten Restfeuchtigkeit beendet.
9
8
Dieses Programm ist für leicht oder durchschnittlich
verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester
(Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen
Mischgeweben geeignet.
4,5
4
Dieses Programm ist für unempfindliche Gewebearten und
Kleidung gedacht, die sehr trocken werden soll.
4,5
4
KASTDROOG
Verwenden Sie dieses Programm für Hemden, Blusen,
(SCHRANKTROCKEN) Bettwäsche und Tischtücher. (Für Jeans NICHT geeignet).
4,5
4
In diesem Programm wird das Trocknen bei einer für das
Bügeln geeigneten Restfeuchtigkeit beendet.
4,5
4
2
2
EXTRA DROOG
(EXTRATROCKEN)
STRIJKDROOG
(BÜGELTROCKEN)
Synthetisch (Pflegeleicht)
EXTRA DROOG
(EXTRATROCKEN)
Synthetisch
(Pflegeleicht)
STRIJKDROOG
(BÜGELTROCKEN)
WOL (WOLLE)
Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und
trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt.
ZEER FIJN (FEINWÄSCHE)
Das Programm ZEER FIJN (FEINWÄSCHE) wurde speziell für
Damenunterwäsche entwickelt.
1,5
1,5
OUTDOOR KLEDING (OUTDOOR)
Dieses Programm ist für wasserdichte Kleidungsstücke
wie Berg-, Ski- und Sportbekleidung bestimmt. Es ist für
Funktionsstoffe und Fasern wie Spandex, Stretch und
Mikrofaser bestimmt. Wir empfehlen, das Trockenprogramm
OUTDOOR KLEDING (OUTDOOR) zu verwenden, nachdem
Sie die Wäsche mit einem Programm für Outdoor-Kleidung
gewaschen haben.
2
2
SPORTKLEDING (SPORTKLEIDUNG)
Dieses Programm ist für leichte Sportbekleidung, z. B.
Trainingsanzüge, geeignet.
2
2
Deutsch 33
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 33
2019-07-05 PM 7:08:35
Bedienung
DV9
Katoen (Baumwolle)
Katoen
(Baumwolle)
Beschreibung
Max.
Füllmenge
(in kg)
Bedienung
Programm
Beschreibung
Max.
Füllmenge
(in kg)
DV9
DV8
In diesem Programm wird automatisch eine Trockendauer
von 60 Minuten eingestellt.
1
1
WARME LUCHT (WARMLUFT)
Dieses Programm eignet sich für kleine Wäschestücke,
vorgetrocknete Wäsche und normales Gewebe bei einer
Programmdauer von 30 Minuten.
-
-
KOUDE LUCHT (KALTLUFT)
Dieses Programm ist für alle Kleidungsstücke bestimmt, die
aufgefrischt, aber nicht erwärmt werden sollen.
-
-
TIMER (TROCKENZEIT)
Bei Verwendung der Funktion TIMER (TROCKENZEIT)
können Sie die gewünschte Programmdauer auswählen.
Drehen Sie den Programmwahlschalter auf TIMER
(TROCKENZEIT), und drücken Sie dann die Taste Tijd
(Dauer), um die Trockenzeit einzustellen. Drücken Sie
die Taste Tijd (Dauer) mehrmals, um nacheinander die
verschiedenen möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen. Die
Trockendauer kann in Schritten von jeweils 30 Minuten bis
auf maximal 150 Minuten eingestellt werden.
Vielleicht möchten Sie Ihre Wäsche nach dem
Trockenprogramm weiter trocknen. Wählen Sie TIMER
(TROCKENZEIT), um die Trocknungszeit zu verlängern.
Die Programmdauer unterscheidet sich je nach
Wäschezustand.
-
-
Bedienung
SNEL DROOG (KURZPRPOGRAMM)
HINWEIS
Bessere Trocknung erreichen Sie, indem Sie die Wäsche vor dem Trocknen auf Links drehen.
Wenn Sie den Trockner überladen, erzielen Sie nur unzureichende Trocknung.
34 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 34
2019-07-05 PM 7:08:35
Hinweise zum Trocknen
Beachten Sie beim Trocknen spezieller Kleidungsstücke die Pflegehinweise auf dem Etikett oder die Anweisungen des
Herstellers. Wenn kein Pflegeetikett vorhanden ist, verwenden Sie die nachfolgenden Angaben.
•
Bettlaken und Bettdecken
•
•
•
Bettwäsche
•
•
Verwenden Sie das Programm KASTDROOG (SCHRANKTROCKEN)
für Katoen
(Baumwolle) und stellen Sie eine niedrige Temperatur ein.
Wenn Sie ein paar trockene Handtücher dazugeben, verkürzen Sie die
Trockenzeit und absorbieren Feuchtigkeit.
•
•
•
•
Kunststoff (Duschvorhänge,
Gartenmöbelabdeckungen
usw.)
•
KEINESFALLS bei hoher Temperatur trocknen. Verwenden Sie dafür das
Programm KOUDE LUCHT (KALTLUFT) (keine Wärmezufuhr).
WARNUNG
Wenn Sie ein Gummiteil mit Wärme trocknen, kann es beschädigt werden oder
einen Brand verursachen.
Verwenden Sie das Programm KASTDROOG (SCHRANKTROCKEN)
für Katoen
(Baumwolle).
Geben Sie ein Paar trockene Handtücher hinzu, um die Verwirbelung zu
unterstützen und das Wäschestück aufzuschütteln.
Kapok- oder Schaumstoffkissen KEINESFALLS mit Heißluft trocknen. Verwenden
Sie dafür das Programm KOUDE LUCHT (KALTLUFT).
Verwenden Sie das Programm KOUDE LUCHT (KALTLUFT) oder TIMER
(TROCKENZEIT). Der Trocknungsgrad wird gesenkt, um die Wäsche zu
schützen.
UNBEDINGT VERMEIDEN:
• Glasfaserstoffe (Gardinen, Vorhänge usw.).
• Wolle, sofern nicht auf dem Etikett gestattet.
• Wäschestücke mit erheblichen Mengen an Pflanzen- oder Bratenöl.
Deutsch 35
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 35
2019-07-05 PM 7:08:36
Bedienung
Verwenden Sie das Programm KASTDROOG (SCHRANKTROCKEN)
für
Katoen (Baumwolle), und stellen Sie eine hohe Temperatur ein, um weiche und
kuschelige Windeln zu erhalten.
•
Schaumgummi
(Rutschsicherungen, gefüllte
Spielzeuge, Schulterpolster
•
usw.)
Kopfkissen
Verwenden Sie das Programm KASTDROOG (SCHRANKTROCKEN)
für Katoen
(Baumwolle), und geben Sie immer nur ein Laken in den Trockner, damit es gut
verwirbelt wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Wäschestücke gründlich getrocknet sind, ehe
Sie sie verwenden oder weglegen.
•
Stoffwindeln
Wäsche mit Daunenfüllung
(Jacken, Schlafsäcke,
Bettdecken usw.)
Befolgen Sie die Pflegeanweisungen auf den Etiketten, oder trocknen Sie
die Wäschestücke bei hoher Temperatur und dem Programm KASTDROOG
(SCHRANKTROCKEN)
für Katoen (Baumwolle).
Vergewissern Sie sich, dass die Wäschestücke gründlich getrocknet sind, ehe
Sie sie verwenden oder weglegen.
Um gleichmäßige Trocknung zu erzielen, ist möglicherweise eine
Neuanordnung erforderlich.
Bedienung
Spezialfunktionen
Kindersicherung
Programm-Ende
Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass
Kinder mit dem Trockner spielen.
Sie können eine Zeit innerhalb von 1 bis 24 Stunden
(in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren
Erreichen das Trockenprogramm beendet sein
soll. Die angezeigte Zeit gibt an, wann das
Trockenprogramm endet.
Aktivieren/Deaktivieren
Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren,
drücken Sie die Tasten Anti Kreuk (Knitterschutz)
und Droogniveau (Trockenstufe) gleichzeitig drei
Sekunden lang.
„Kindersicherung “ leuchtet auf, wenn diese
Funktion aktiviert wird.
HINWEIS
•
•
Bedienung
•
•
Sobald Sie die Stromversorgung einschalten, ist
die Kindersicherung verfügbar.
Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren,
reagiert bis zum Deaktivieren dieser Funktion
keine Taste außer Ein/Aus.
Wenn Sie den Trockner wieder einschalten, ist
die Kindersicherung weiterhin aktiv.
Wenn außer Ein/Aus keine Taste reagiert,
kontrollieren Sie die Kindersicherungsanzeige
, um zu prüfen, ob die Funktion aktiviert ist.
1. Stellen Sie das Trockenprogramm für
Ihre Wäsche entweder manuell ein, oder
wählen Sie eines der sensorgesteuerten
Automatikprogramme aus.
2. Drücken Sie die Taste Uitgesteld Einde
(Programm-Ende) so oft, bis die gewünschte
Verzögerungszeit eingestellt ist. Wenn die
Verzögerungszeit eingestellt ist, wird die
Verzögerungszeitvorwahl aktiviert.
3. Drücken Sie die Start/Pause-Taste. Die Anzeige
„Programm-Ende “ blinkt, und die Uhr läuft,
bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen
möchten, drücken Sie die Taste Ein/Aus. Schalten
Sie anschließend den Trockner wieder ein.
36 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 36
2019-07-05 PM 7:08:36
Smart Check
Mit dieser Funktion können Sie den Status des
Trockners mit Hilfe Ihres Smartphones überprüfen.
HINWEIS
•
HINWEIS
Die Funktion Smart Check wurde für folgende
Smartphones optimiert:
Geräte der Serien Galaxy und iPhone (von einigen
Modellen nicht unterstützt)
Herunterladen der Samsung Smart Washer-App
Laden Sie die Samsung Smart Washer-App aus dem
Android Market oder dem Apple App Store herunter,
und installieren Sie sie auf dem Mobilgerät. Sie
finden die App ganz einfach, indem Sie nach
„Samsung Smart Washer“ suchen.
Verwenden von Smart Check
5. Wenn das Smartphone richtig ausgerichtet
ist, wird der Smart Check-Code automatisch
erkannt, und die Details zum Status Ihres
Trockners, der festgestellte Zustand sowie die
empfohlenen Gegenmaßnahmen werden auf
Ihrem Smartphone angezeigt.
6. Wenn das Smartphone den Smart Check-Code
auch nach dem zweiten Mal nicht erkennt, geben
Sie den im Display Ihres Trockners angezeigten
Smart Check-Code manuell in die App „Samsung
Smart Washer“ ein.
2. Die LED-Anzeigen im Display leuchten
nacheinander 2 bis 3 Sekunden lang auf.
Anschließend wird der Smart Check-Code im
Display des Trockners angezeigt.
3. Führen Sie die App Samsung Smart Washer auf
Ihrem Smartphone aus, und tippen Sie auf Smart
Check.
HINWEIS
Je nach eingestellter Sprache wird „Smart Check“
möglicherweise als „Smart Care“ bezeichnet.
4. Richten Sie die Kamera Ihres Smartphones
auf den Smart Check-Code, der im Display des
Trockners angezeigt wird.
Deutsch 37
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 37
2019-07-05 PM 7:08:36
Bedienung
1. Wenn die Funktion Smart Check nicht ausgeführt
werden kann, halten Sie die Tasten Tijd (Dauer)
und Gemengde Was (Signal Mischbeladung)
gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.
Alternativ können Sie die Funktion Smart Check
ausführen, wenn nach dem Einschalten des
Trockners noch keine Taste gedrückt wurde.
•
Wenn sich im Display das Licht einer Lampe,
Glühbirne oder einer Leuchtstoffröhre spiegelt,
kann das Smartphone den Smart Check-Code
möglicherweise nicht erkennen.
Wenn Sie das Smartphone in einem zu großen
Winkel zum Display halten, wird der Infocode
möglicherweise nicht erkannt. Für ein optimales
Ergebnis halten Sie das Smartphone so, dass das
Smartphone parallel oder nahezu parallel zum
Display ausgerichtet ist.
Wartung und Pflege
WARNUNG
Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht
Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton.
• Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, einem Stromschlag oder Brand kommen.
Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
HINWEIS
Während des Trockenprogramms kann am Bedienfeld und der Gerätetür Feuchtigkeit kondensieren.
Reinigen des Wärmetauschers
Reinigen Sie die scharfkantige Oberfläche des Wärmetauschers mit einer weichen Bürste oder einem
Staubsauger. (Wir empfehlen, den Wärmetauscher mindestens einmal monatlich zu reinigen.)
VORSICHT
Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
Bedienfeld
Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Bedienfeld.
Wartung und Pfleg
Die Oberfläche des Bedienfelds kann durch bestimmte Vorbehandlungsmittel und Fleckentferner beschädigt
werden.
Wenden Sie solche Mittel nur in sicherer Entfernung vom Trockner an, und wischen Sie eventuelle Reste bzw.
versehentlich aufgesprühte Rückstände sofort auf.
Trommel aus rostfreiem Stahl
Um die Trommel aus rostfreiem Stahl zu reinigen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einem milden, für
Oberflächen aus rostfreiem Stahl geeigneten Reinigungsmittel.
Wischen Sie Rückstände von Reinigungsmitteln auf, und trocknen Sie die Trommel mit einem sauberen Tuch.
Trocknergehäuse
Der ganze Trockner besitzt ein Hochglanzfinish. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch.
Verwenden Sie keine Scheuermittel. Schützen Sie die Oberfläche vor scharfen Gegenständen, da diese das
Hochglanzfinish zerkratzen oder beschädigen können.
Stellen Sie keine schweren oder scharfen Gegenstände oder eine Waschmitteltonne auf den Trockner.
Bewahren Sie sie stattdessen auf dem gekauften Podest oder in einer separaten Aufbewahrungsbox auf.
38 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 38
2019-07-05 PM 7:08:36
Entfernen des Kondenswassers
A
1. Ziehen Sie den Wasserbehälter nach vorne
heraus.
VORSICHT
Achten Sie darauf, das Wasser aus dem Behälter
nicht zu verschütten. Der Wasserbehälter (A) ist
schwer. Halten Sie ihn deshalb mit beiden Händen
fest, wenn Sie ihn aus dem Gerät entfernen.
A. Wasserbehälter
2. Sie können das kondensierte Wasser entfernen,
indem sie es durch den Abfluss (B) auslaufen
lassen.
• Lassen Sie das Kondenswasser nach jedem
Trocknen aus dem Wasserbehälter ab.
WARNUNG
B
HINWEIS
Wenn Sie den Wasserbehälter geleert haben und auf
Start/Pause drücken, erlischt im LED-Display das
Symbol zur Anzeige des maximalen Füllstands im
Wasserbehälter ( ).
Deutsch 39
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 39
2019-07-05 PM 7:08:37
Wartung und Pfleg
B. Abwasserstutzen
Sie sollten das Wasser nach jedem Einsatz des
Geräts ablassen, da ansonsten die Gefahr eines
Wasseraustritts besteht.
Wartung und Pfleg
Reinigen des Wärmetauscherfilters
1. Öffnen Sie die Abdeckung (A). Verwenden Sie
dazu einen Schraubendreher oder eine Münze.
A
2. Öffnen Sie die Befestigungshebel (B).
B
Wartung und Pfleg
3. Entnehmen Sie den Filter des Wärmetauschers
(C).
C
40 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 40
2019-07-05 PM 7:08:37
4. Wenn Sie vergessen, den Wärmetauscherfilter
in regelmäßigen Abständen zu reinigen, werden
Sie zu gegebener Zeit durch eine leuchtende
oder blinkende Anzeige am Display daran
erinnert.
Überprüfen Sie den Wärmetauscherfilter, und
reinigen Sie ihn nötigenfalls, um Verstopfungen
durch Flusen vorzubeugen.
VORSICHT
•
•
•
5. Reinigen Sie ihn mit einer Reinigungsbürste
oder einem Staubsauger. (Wir empfehlen, den
Wärmetauscher mindestens einmal monatlich zu
reinigen.)
VORSICHT
Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der
Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
VORSICHT
Wenn Sie den Wärmetauscherfilter nach dem Reinigen wieder einsetzen, vergewissern Sie sich, dass die
Befestigungshebel geschlossen sind.
Deutsch 41
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 41
2019-07-05 PM 7:08:38
Wartung und Pfleg
Entnehmen Sie den Schwamm aus der
Filtereinheit, und reinigen Sie ihn durch
Auswringen unter fließendem Wasser. Reinigen
Sie das Filtergitter mit einer Reinigungsbürste.
Lassen Sie den Wärmetauscherfilter nach der
Reinigung mit Wasser vollständig trocknen,
bevor Sie ihn wieder einsetzen.
Reinigen Sie den Wärmetauscherfilter nach
jedem zweiten Programm.
Wenn die Anzeige leuchtet oder blinkt,
überprüfen Sie den Wärmetauscher, und
reinigen Sie den Filter nötigenfalls, um
Verstopfungen durch Flusen vorzubeugen.
Fehlerbehebung
Überprüfen Sie Folgendes, wenn Ihr Trockner die nachstehend beschriebenen Symptome zeigt:
Problem
Lösung
•
•
•
Das Gerät funktioniert nicht.
•
•
•
•
•
Das Gerät heizt nicht auf.
•
•
•
•
•
•
Fehlerbehebung
Die Wäsche wird nicht
getrocknet.
•
•
•
•
•
Das Gerät entwickelt laute
Geräusche.
•
•
Prüfen Sie, ob die Gerätetür fest geschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel mit einer Strom führenden
Steckdose verbunden ist.
Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem
Sicherungskasten.
Wenn Sie während des Programms die Tür geöffnet haben, drücken Sie
noch einmal auf Start/Pause.
Lassen Sie das Kondenswasser aus dem Wasserbehälter ab.
Säubern Sie den Filtereinsatz
Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem
Sicherungskasten.
Wählen Sie eine andere Temperatureinstellung als KOUDE LUCHT
(KALTLUFT) aus.
Überprüfen Sie den Filtereinsatz und den Wärmetauscherfilter, und
reinigen Sie sie nötigenfalls.
Möglicherweise befindet sich der Trockner in der Abkühlungsphase des
Programms.
Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem:
Überladen Sie den Trockner nicht. 1 Waschmaschinenladung =
1 Trocknerladung.
Trennen Sie schwere Wäsche von leichter.
Große Teile wie Laken oder Bettdecken müssen möglicherweise neu
angeordnet werden, um gleichmäßige Trocknung zu erzielen.
Vergewissern Sie sich, dass das Wasser aus dem Trockner richtig
abläuft, damit das Gerät das Wasser aus der Wäsche adäquat
herausziehen kann.
Möglicherweise ist die Wäschemenge zu klein, um richtig verwirbelt zu
werden. Geben Sie ein paar Handtücher dazu.
Säubern Sie den Filtereinsatz
Reinigen Sie den Wärmetauscherfilter.
Überprüfen Sie die Wäsche auf Gegenstände wie Münzen, lose Knöpfe,
Nägel usw., und entfernen Sie diese sofort.
Achten Sie darauf, dass der Trockner, wie in der Installationsanleitung
beschrieben, genau waagerecht steht.
Es ist aufgrund der hohen Luftgeschwindigkeit in der Trommel und am
Lüfter normal, dass der Trockner summt.
42 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 42
2019-07-05 PM 7:08:38
Problem
Lösung
•
Die Wäsche wird
ungleichmäßig getrocknet.
•
•
Das Gerät entwickelt
schlechte Gerüche.
•
•
Das Gerät wird ausgeschaltet,
ehe die Wäsche trocken ist.
•
•
•
•
•
Die Kleidung ist trotz
Knitterschutz verknittert.
•
•
Gerüche bleiben auch nach
dem Kaltluftprogramm in der •
Kleidung.
Haushaltsgerüche von Farben, Lacken, starken Reinigungsmitteln usw.
können zusammen mit der Umgebungsluft in den Trockner gelangen.
Das ist normal, da der Trockner Luft aus dem Zimmer ansaugt, erhitzt,
durch die Trommel zieht und dann nach außen befördert.
Wenn solche Gerüche in der Luft liegen, lüften Sie das Zimmer vor dem
Einsatz des Trockners gründlich durch.
Die Wäschemenge im Gerät ist zu gering. Geben Sie weitere Sachen
oder einige Handtücher hinzu, und starten Sie das Programm neu.
Die Wäschemenge im Gerät ist zu groß. Nehmen Sie einige Sachen
heraus, und starten Sie den Trockner neu.
Stellen Sie sicher, dass der Filtereinsatz vor jedem Einsatz gereinigt
wird. Bei manchen Wäschestücken, die viele Flusen erzeugen, kann
es notwendig sein, den Filtereinsatz auch während des Programms zu
reinigen.
Manche Gewebearten erzeugen besonders viele Flusen (z. B.
Frotteehandtücher). Diese sollten getrennt von Kleidung getrocknet
werden, die in besonderem Maße Flusen anzieht (z. B. schwarze
Leinenhosen).
Teilen Sie größere Ladungen zum Trocknen in mehrere kleinere
Ladungen auf.
Kontrollieren Sie die Taschen gründlich, ehe Sie die Wäsche trocknen.
Kleine Ladungen mit 1 bis 4 Wäschestücken sind am besten geeignet.
Laden Sie weniger Wäsche in den Trockner. Laden Sie ähnliche
Wäschesorten in den Trockner.
Kleidungsstücke mit starken Gerüchen sollten gewaschen werden.
Deutsch 43
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 43
2019-07-05 PM 7:08:38
Fehlerbehebung
Auf der getrockneten Wäsche
befinden sich Flusen.
Nähte, Taschen und andere, ähnlich schwere Teile werden
möglicherweise nicht ganz trocken, wenn der Rest der Wäsche bereits
den gewählten Trockengrad erreicht hat. Dies ist normal. Wählen Sie,
falls nötig, das Programm EXTRA DROOG (EXTRATROCKEN).
Wenn ein schweres Wäschestück zusammen mit einer Ladung leichter
Wäsche (z. B. ein Handtuch zusammen mit Bettlaken) getrocknet wird,
ist es möglich, dass das schwere Wäschestück nicht ganz trocken wird,
wenn der Rest der Wäsche schon den gewählten Trockengrad erreicht
hat. Trennen Sie schwere Wäsche von leichter, um optimale Trocknung
zu erreichen.
Fehlerbehebung
Informationscodes
Es werden möglicherweise Fehlercodes angezeigt, damit Sie besser verstehen können, was gerade mit Ihrem
Trockner geschieht.
Code
tC
Bedeutung
Fehler: Temperatursensor.
Lösung
Reinigen Sie den Filtereinsatz oder den
Wärmetauscherfilter.
Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
Schalten Sie das Gerät nach 2-3 Minuten
ein, und starten Sie den Vorgang noch
einmal von Beginn an.
TC5
Fehler: Temperatursensor des
Kompressors.
dC
Schließen Sie die Gerätetür und schalten
Sie den Trockner wieder ein.
Gerätetür während des Betriebs geöffnet.
Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
HC
9C2
Fehlerbehebung
5C
Kompressor überhitzt.
Stromspannung zu niedrig.
Der Wasserbehälter ist voller Wasser.
Die Abwasserpumpe ist defekt.
Reinigen Sie das Filtergehäuse oder den
Wärmetauscherfilter und schalten Sie es
dann ein/aus.
Wenn das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich bitte an das
Servicezentrum.
Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel
richtig angeschlossen ist. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Leeren Sie den Wasserbehälter, schalten
Sie das Gerät wieder ein, und starten Sie
dann den Vorgang von Beginn an.
Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bei Codes, die oben nicht aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich
bitte mit dem Samsung-Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.
Lassen Sie das Gerät nicht von unautorisierten Technikern reparieren oder demontieren.
44 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 44
2019-07-05 PM 7:08:38
Anhang
Bedeutung der Pflegesymbole
Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise
für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche
umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen,
Trocknen und Bügeln sowie ggf. Reinigungshinweise.
Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass
die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern
und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie die
Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer
Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim
Waschen zu vermindern.
Waschprogramm
Normal
Bügelfrei / Knitterfrei / Knitterschutz
Empfindliches/Feinwäsche
Handwäsche
Wassertemperatur**
Bleichmittel
Jedes Bleichmittel (bei Bedarf)
Nur chlorfrei (farbecht)
Bleichmittel (bei Bedarf)
Trockenprogramm
Normal
Bügelfrei / Knitterfrei / Knitterschutz
Empfindliches/Feinwäsche
Besondere Hinweise
Trocknen auf der Leine / Aufhängen
Tropftrocken
Liegend trocknen
Temperatureinstellung
Heiß
Warm
Kalt
HINWEIS
Mittel
Niedrig
Jede Temperatur
Keine Wärme/Luft
Anhang
** Die Punktsymbole geben die geeignete
Waschtemperatur für verschiedene Wäsche an. Der
Temperaturbereich für „Heiß“ beträgt 41-52 °C,
für „Warm“ 29-41 °C und für „Kalt“ 16-29 °C. (Die
Wassertemperatur muss mindestens 16 °C betragen,
damit das Waschmittel wirken und effektiv reinigen
kann.)
Hoch
Deutsch 45
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 45
2019-07-05 PM 7:08:38
Anhang
Temperaturen beim Bügeln oder Dampfbügeln
Chemische Reinigung
Hoch
Chemische Reinigung
Mittel
Nicht chemisch reinigen
Niedrig
Trocknen auf der Leine / Aufhängen
Tropftrocken
Warnsymbole für das Waschen
Liegend trocknen
Nicht waschen
Nicht wringen
Chlorbleiche nicht möglich
Nicht im Trockner trocknen
Kein Dampf (beim Bügeln)
Nicht bügeln
Umweltschutzhinweise
Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien
hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von
Altgeräten die vor Ort einzuhaltenden Vorschriften
und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch,
damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle
angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die
Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine
Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen
werden.
Anhang
46 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 46
2019-07-05 PM 7:08:38
Technische Daten
C
D
A
B
ABMESSUNGEN
TYP
FRONTLADER
A. Höhe
85,0 cm
B. Breite
60,0 cm
C. Tiefe bei um 90° geöffneter Tür
109,4 cm
D. Tiefe
60,0 cm
GEWICHT
50 kg
ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNG
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR
220-240 V bei 50 Hz
950-1100 W
5-35 °C
Anhang
Deutsch 47
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 47
2019-07-05 PM 7:08:39
Anhang
Verbrauchsdaten
Modell
Serie DV9
Programm
Füllmenge (kg)*
Energieverbrauch (kWh)
Maximale Dauer
(Minuten)
Baumwollprogramm für
schranktrockene Wäsche**
9
2,2
190
4,5
1,12
120
Baumwollprogramm für
bügelfertige Wäsche
9
1,7
155
Pflegeleicht für
schranktrockene Wäsche
4,5
0,85
78
8
1,98
170
4
1,04
110
Baumwollprogramm für
bügelfertige Wäsche
8
1,54
140
Pflegeleicht für
schranktrockene Wäsche
4
0,78
72
Baumwollprogramm für
schranktrockene Wäsche**
Serie DV8
1. *: Trockengewicht der Wäsche
**: Testprogramm nach EN 61121:2013
2. Alle Daten ohne Sternchen wurden mit Hilfe von EN 61121:2013 berechnet.
Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart,
Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche
Optionen gewählt werden.
Anhang
48 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 48
2019-07-05 PM 7:08:39
Infoblatt für Haushaltswäschetrockner
Datenblatt für Haushaltswäschetrockner
Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 392/2012
HINWEIS
Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.
Samsung
Modellbezeichnung
Füllmenge
Typ
Energieeffizienzklasse
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
Energieverbrauch
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)1)
Automatischer Wäschetrockner
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit
vollständiger Befüllung
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit
teilweiser Befüllung
Standby und eingeschalteter Ruhezustand
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P_l) bei
vollständiger Befüllung
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands
kg
A++
kWh/Jahr
258,0
235,0
Ja
kWh
2,20
1,98
kWh
1,12
1,04
W
0,50
W
5,00
Min.
10
Katoen (Baumwolle) + KASTDROOG
(SCHRANKTROCKEN) + (Anti Kreuk
(Knitterschutz) aus)
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende
Programme 2)
Min.
150
136
Min.
190
170
Min.
120
110
B
Anhang
Programmdauer des Standardprogramms
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit
vollständiger und teilweiser Befüllung
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei
vollständiger Befüllung
Programmdauer (T_dry.1/2) des Standard-Baumwollprogramms bei
Teilbefüllung
Kondensationseffizienzklasse
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger
Befüllung
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung
Gewichtete Kondensationseffizienz
Schallleistungspegel
Trocknen bei vollständiger Befüllung
Einbaugerät
Name des Herstellers
DV9*K60****
DV8*K60****
9,0
8,0
Kondensator
%
81
%
%
81
81
dB (A) re 1 pW
65
Nein
Samsung Electronics Co., Ltd.
Deutsch 49
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 49
2019-07-05 PM 7:08:39
Anhang
1) Energieverbrauch von 258 kWh (9 kg) bzw. (235 kWh (8 kg)), auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen
für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs
der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von
der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung ist das
Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und in dem Datenblatt
beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normal nasser Baumwolltextilien geeignet. Es ist in Bezug auf
den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart,
Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche
Optionen gewählt werden.
Anhang
50 Deutsch
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 50
2019-07-05 PM 7:08:39
Notizen
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 51
2019-07-05 PM 7:08:39
FRAGEN ODER HINWEISE?
LAND
RUFEN SIE UNS AN
ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
DC68-03709A-06
DV6000K_DC68-03709A-06_DE.indd 52
2019-07-05 PM 7:08:39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement