Samsung UA50TU7000K User manual

Samsung UA50TU7000K User manual
သံုးစြဲသူလက္စြဲ
စီးရီး 7
ဤ Samsung ထုတ္ကုန္ကို ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရရိွရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ထုတ္ကုန္ကို www.samsung.com
ေမာ္ဒယ္
စီရီယယ္နံပါတ
ဤအသုံးြပ ုသူလမ်းညွန်ချက်အား အသုံးမြပ ုခင်
ဤ TV တွင် အသုံးြပ ုသူလမ်းညွန်နင့် ထည့်သွင်းထားေသာ အီလက်ထေရာနစ်လမ်းညွန်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။
ဤအသုံးြပ ုသူလမ်းညွန်ချက်အား မဖတ်ရုခင် ေအာက်ပါတို့ကို ြကည့်ရုပါ -
သံုးစြဲသူလက္စြဲ
ထုတ်ကုန်ေဘးကင်းရင်းေရး၊ တပ်ဆင်ြခင်း၊
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ၊ ကနဦးအစိတ်အပိင
ု ်းများဖွစ
့ဲ ည
်းပုန
ံ င့် ထုတ်ကုန်၏အေသးစိတ်အချက်အလက်များန
င့် ပတ်သက်ေသာအေြကာင်းအရာများကို က
ြ ည့်ရုရန်
ေထာက်ပံထ
့ ားေသာ ဤအသုးံ ပ
ြ သ
ု လ
ူ မ်းညွန်ကို ဖတ်ရုပါ။
e-Manual
ဤ TV ၏ အြခားေသာအေြကာင်းအရာများအတွက်
ထည့်သွင်းထားေသာ အီလက်ထေရာနစ်လမ်းညွန်ကို
ေကျးဇူးြပ ု၍ ဖတ်ရုပါ။
•• e-Manual ကိုဖွင့်ရန်၊
>
သတ်မတ်ချက်များ > ထောက်ပံ့ပ >
e-Manual ကိုဖွင့်ပါ
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (www.samsung.com) ေပၚတြင္ သံုးစြဲသူလက္စြဲစာအုပ္ကို သင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲႏိုင္ၿပီး သင့္ PC သို႔မဟုတ္
မိုဘိုင္းတြင္ ၎၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
အီလက်ထေရာနစ်လမ်းညွန်၏ အေထာက်အကူြပ ုမုလုပ်ေဆာင်ချက်များအား
ေလ့လာြခင်း
•• အချို့ မီႏွ်ဴး စာမျက်နာများကို အီလက်ထေရာနစ်လမ်းညွန်မ အသုံးြပ ု၍ မရပါ။
သက္ဆိုင္ရာစာမ်က္ႏွာ တက္လာေစရန္အတြက္ ရွာေဖြမႈရလဒ္မ်ားမွ
ရာပါ
အရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သက္ဆိုင္ေသာစာမ်က္ႏွာသုိ႔သြားရန္ အခ်က္အလက္စကားလံုးတစ္ခုကို
အညွန်း
ေရြးခ်ယ္ပါ။
–– ပထဝီတည်နေရာအပေါ်မူတည်ပြီး မီနူး မပေါ်နိုင်ပါ။
တည်နေရာပြမြေပုံ
အိုင္တမ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ စာရင္းမ်ားကို e-Manual တြင္ ျပသထားသည္။
ဖွင့်ထားသောစာမျက်နာ
မၾကာေသးမီကၾကည့္႐ႈထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားစာရင္းမွ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။
အီလက်ထေရာနစ်လမ်းညွန်၏ အေြကာင်းအရာစာမျက်နာများတွင်
ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ခလုတ်များ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များအား ေလ့လာြခင်း
အခုစမ်းကြည့်ပ
လင့်
ဗမာ - 2
ကိုက္ညီေသာ မီႏူးအမ်ိဳးအစားကို ဝင္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အဂၤါရပ္အား
ခ်က္ခ်င္းစမ္းသုံးၾကည့္ရန္ သင့္အား ခြင့္ျပဳသည္။
e-Manual စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ၫႊန္ျပထားေသာ လိုင္းတားထားသည့္
ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္း ဝင္ၾကည့္ပါ။
သတိေပးချက် အေရးႀကီးေသာ လံျု ခံဳေရး ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား
TV အား အသုံးမြပ ုခင် ေဘးကင်းရင်းေရးလမ်းညွန်ကို ေကျးဇူးြပ ု၍ ဖတ်ရုပါ။
သင်၏Samsung ထုတ်ကုန်တွင်ရိနိုင်မည့် အောက်ပါ သင်္ကေတရင်းလင်းချက်ဇယားကို ကိုးကားပါ။
သတိြပ ုရန်
အဆင့္ ၂ ရွိေသာ ထုတ္ကုန္- ဤသည်မာ
(ေြမြကီး) သို့ ချိတ်ဆက်ြခင်းြပ ုလုပ်ရန်
မလိုအပ်သည်ကို ညွန်ြပပါသည်။
လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္အႏၱရာယ္ မဖြင့္ပါႏွင့္။
ဤသင်္ကေတသည် ထုတ်ကုန်အဓိကအဖြစ်
ကိုယ်စားမပြုလျင် ထုတ်ကုန်သည် စိတ်ချရသော
ကာကွယ်ထားသည့် မြေ (မြေကြီး) တွင် ရိရမည်။
သတိပ
ြ ရ
ု န်: လွ်ပ္စစ္ေရွာခ
့ ျ္ ဖစ္မအ
ႈ ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုင
ိ ရ
္ န္၊ အဖံးု (သိမ
႔ ု ဟုတ္
ေနာက္ေက်ာ) အား မဖြငပ
့္ ါႏွင။့္ ယင္းအထဲတင
ြ ္ အသံးု ျပဳသူမွ
AC ဗို႔အား- ဤအရာနင့်အတူ သတ်မတ်ထားေသာ
ျပင္ဆင္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ အစိတအ
္ ပိင
ု း္ မ်ား မရွေ
ိ နပါ။ ျပင္ဆင္လသ
ုိ ည့္
ဗို့အားသည် AC ဗို့အားြဖစ်ပါသည်။
အရာအားလံးု ကို ကၽြမး္ က်င္သည့္ ပညာရွငသ
္ ႔ ုိ လႊေ
ဲ ပးပါ။
ဤအမွတ္အသားသည္ အတြင္းတြင္
ဗို႔အားျမင့္မားေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ ဤပစၥည္း၏
DC ဗို႔အား- ဤအရာနင့်အတူ သတ်မတ်ထားေသာ
မည္သည့္ အတြင္းပိုင္းကိုမဆို မည္ကဲ့သို႔ေသာ
ဗို့အားသည် DC ဗို့အားြဖစ်ပါသည်။
ထိေတြ႕မႈမဆို ျပဳလုပ္ပါက အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည္။
ဤသေကၤတသည္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ
အေရးႀကီးစာအုပ္စာတမ္းကို ဤပစၥည္းႏွင့္အတူ
ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ညႊန္ျပသည္။
သတိြပ ုရန် အသုံးြပ ုရန်လမ်းညွန်ချက်များအား
တိုင်ပင်ပါ - ဤသေကၤတသည္
သုံးစြဲသူအား အျခားေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္အတြက္ သုံးစြဲသူ လက္စြဲစာေစာင္မွ
အႀကံဉာဏ္ ရယူရန္ ညႊန္ၾကားပါသည္။
•• အဖံုးတြင္းႏွင့္ေနာက္ေက်ာ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခရွိ အေပါက္ႏွင့္ ဖြင့္ထားသည့္ ေနရာမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ
ေလ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ဤကိရိယာ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ (ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ
အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္) ႏွင့္ အပူလြန္ကဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ယင္းအေပါက္မ်ားႏွင့္ ဖြင့္ထားေသာ ေနရာမ်ားအား
မည္သည့္အခါမွ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ ဖုံးအုပ္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
–– သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္ ဖန္တီးမထားပါက ယင္းပစၥည္းကို စာအုပ္စင္ သို႔မဟုတ္ အသင့္ပါဗီ႐ို စသည့္
ပိတ္ေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။
–– ယင္းပစၥည္းကို ေရေႏြးပိုက္စနစ္ သို႔မဟုတ္ အပူရီဂ်စ္စတာတို႔၏ အနီးနား သို႔မဟုတ္ အေပၚ၊ သို႔မဟုတ္
ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႔ေသာေနရာတို႔တြင္ မထားပါႏွင့္။
–– လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိရိယာအေပၚတြင္ ပန္းအိုး(ေရအိုး) ကဲ့သို႔ ေရပါေသာ ခြက္မ်ား မတင္ထားရပါ။
•• ဤကိရိယာအား မိုးေရနင့် ထိေတွ ့ေစြခင်း သို့မဟုတ် ေရရိေသာေနရာနားတွင်ထားြခင်း (ေရချိ ုးဇလုံ၊
နံရံကပ်လက်ေဆးကန်၊ ေဘစင်၊ သို့မဟုတ် စိုစွတ်ေသာေနရာ သို့မဟုတ် ေရကူးကန်) များနားတွင် မထားရပါ။
အကယ္၍ ပစၥည္းအား မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေရစိုမိပါက၊ ပလပ္ျဖဳတ္လိုက္ၿပီး တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း
ဆက္သြယ္ပါ။
•• ဤကိရိယာအတြက္ ဘက္ထရီမ်ား အသံုးျပဳရမည္။ ေဒသအတြင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္
ဘက္ထရီမ်ားကို နည္းလမ္းတက် စြန္႔ပစ္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္း တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ သို႔ဆက္သြယ္ပါ။
•• အခန္႔မသင့္လွ်င္ မီးေလာင္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သျဖင့္ နံရံပလပ္္ခံုမ်ား၊ ၾကားဆက္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား
သို႔မဟုတ္ အဒပ္တာမ်ားကို ဝန္အားမတန္တဆ မတင္ပါႏွင့္။
•• တီဗြီမွ ထြက္ေသာဝါယာႀကိဳးမ်ားကို ခလုတ္တိုက္မိျခင္း၊ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖိမိျခင္း၊ ညႇပ္မိျခင္း မျဖစ္ေစရန္
ထားသင့္သည္။ နံရံတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပလပ္ေပါက္၊ တီဗီြမွထြက္ေသာ ဝါယာႀကိဳး ပလပ္မ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳရန္
လိုအပ္ပါသည္။
ဗမာ - 3
•• လွ်ပ္စီးဝင္ျခင္း၊ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသံုးမျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္တြင္
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္ျခင္းမရွိပါက နံရံပလပ္ခံုမွ ပလပ္ ျဖဳတ္ျပီး တီဗီြသို႔ ဝင္ေသာ အင္တီနာႀကိဳး၊ အျခားႀကိဳးမ်ားကိုလဲ
ျဖဳတ္ထားပါ။ ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စီးဝင္ျခင္း၊ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ပစၥည္း ပ်က္စီးျခင္းကို
ကာကြယ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
•• AC ပါဝါႀကိဳးကို DC အဒက္ပတာႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္မီ ေဒသတြင္း ဗို႔အား ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ DC အဒက္ပတာအတြက္ ဗို႔အား
သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။
•• ကိရိယာအတြင္းသို႔ မည္သည့္ သတၱဳပစၥည္းကိုမွ မထည့္ရ။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္အႏၱရာယ္
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
•• ဓါတ္လိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္အခါမွ စက္ပစၥည္းအတြင္းပိုင္းသို႔ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္သာလွ်င္ ပစၥည္းအား ဖြင့္သင့္သည္။
•• ဝါယာႀကိဳးကိုတပ္ဆင္ရာတြင္ ေနရာတက်ျဖစ္သည့္အထိ ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ နံရံ ပလပ္ေပါက္တြင္
တပ္ဆင္ထားေသာ ဝါယာႀကိဳးျဖဳတ္ပါက ပလပ္ေခါင္းကို ကိုင္၍ ျဖဳတ္ပါ။ ဝါယာႀကိဳးကို ကိုင္၍ ဆြဲမျဖဳတ္ရပါ။
ေရစိုေနေသာလက္မ်ားျဖင့္ ပါဝါႀကိဳးအား မကိုင္ပါႏွင့္။
•• အကယ္၍ ပစၥည္းသည္ ပံုမွန္အတိုင္း မပြင့္ပါက - ပံုမွန္အားျဖင့္၊ ယင္းအတြင္းမွ မူမမွန္ေသာ အသံ သို႔မဟုတ္ အနံရွိလွ်င္
- ပစၥည္းအား ခ်က္ျခင္း ဆြဲျဖဳတ္လိုက္ၿပီး ေဒသတြင္း တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနသို႔
ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
•• တီဗွီ ကို အသုံးမပြုဘဲထားလျင် သို့မဟုတ် အိမ်မ အချိန်အတော်ကြာထွက်ခွာလျင် ပလပ်ပေါက်မ ပါဝါပလပ်ကို
ဆွဲဖြုတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ (အထူးသဖြင့် အိမ်တွင် ကလေးငယ်၊ သက်ကြီးရွယ်အို သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းသူသာ
ကျန်နေခဲ့လျင်)။
–– ဖုန္ထူထပ္စြာတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဝါယာႀကိဳးမွ မီးပြားေတာက္ျခင္းႏွင့္ အပူလြန္ကဲျခင္း သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္ကာကို
ေလ်ာ့ရဲလာေစျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဓာတ္စီးျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•• TV အား ဖုန်ထူေသာေနရာ၊ အပူချိန်နိမ်လွန်း ြမင့်လွန်းေသာေနရာ၊ စိုထိုင်းေသာေနရာ၊ ဓာတုထုတ်ကုန်များအား
ထားေသာေနရာ၊ သို့မဟုတ် ေလဆိပ်၊ရထားဘူတာကဲ့သို့ 24 နာရီလုံး ဖွင့်ထားရမည်ေနရာမျိ ုးတွင်
တပ်ဆင်ထားရမည်ဆိုပါက တရားဝင် Samsung ဝန်ေဆာင်မုစင်တာသို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
•• ေျမစိုက္ႀကိဳး မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားေသာ ပလပ္ႏွင့္ ပလပ္ေပါက္ကိုသာ အသံုးျပဳပါ။
–– ေျမစိုက္ႀကိဳး မမွန္ကန္စြာတပ္ဆင္ထားျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
(အဆင့္ ၁ ပစၥည္းသာလွ်င္။)
•• ပါဝါအၿပီး ပိတ္ရန္အတြက္ နံရံပလပ္ေပါက္တြင္ တပ္ထားေသာ ႀကိဳးကို ျဖဳတ္ပါ။ ဤကိရိယာအား လိုအပ်ပါက လျင်ြမန်စွာ
ပလပ်ြဖ ုတ်၍ရသည်မာ ေသချာပါေစ။ နံရံပလပ်ေပါက်နင့် ပါဝါပလပ်ေခါင်းသည် ြဖ ုတ်တပ်ရလွယ်ကူသည်ကို
ေသချာပါေစ။
•• (ဘက္ထရီ စသည့္) တြဲဖက္ပစၥည္မ်ားကို ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီသည့္ေနရာတြင္ လံုျခံဳေဘးကင္းစြာ သိမ္းထားပါ။
•• တီဗီြအား ပစ္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ထိခိုက်သွားပါက ပါဝါြကိုးအား ဆွဲြဖ ုတ်ြပီး Samsung
ဝန်ေဆာင်မုစင်တာအား ဆက်သွယ်ပါ။.
•• ပလပ္ေပါက္မွ ဝါယာႀကိဳးအား ျဖဳတ္၍ ပစၥည္းအား ႏူးညံ့ၿပီး၊ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အဝတ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။ ဖေယာင္း၊
ဓာတ္ဆီ၊ အရက္၊ တင္နာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေလသန္႔ပစၥည္း၊ ေခ်ာဆီ သို႔မဟုတ္ အစြန္းခၽြတ္ေဆး အစရွိသည္တို႔ကို
အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ ယင္းဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ တီဗြီ၏အသြင္အျပင္အား ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းေပၚတြင္
႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည္မ်ား ပ်က္ေစႏိုင္သည္။
•• ဤပစၥည္းေပၚတြင္ အရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ပက္ျဖန္းျခင္းႏွင့္ မထိေတြ႕ေစပါႏွင့္။
•• မီးထဲတြင္ ဘက္ထရီအား မစြန္႔ပစ္သင့္ပါ။
•• ဘက္ထရီမ်ားကို လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းျဖတ္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အပူလြန္ေစျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
•• သတိျပဳရန္- အကယ္၍ အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္ သံုးထားေသာ ဘက္ထရီမ်ားကို မွားယြင္းသည့္
ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္လွ်င္ ေပါက္ကြဲမႈအႏၱရာယ္ရိွသည္။ တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ကိုက္ညီေသာ
အမ်ိဳးအစားႏွင့္သာလွ်င္ လဲလွယ္ပါ။
* ဤအသုံးြပ ုသူလက်စွဲစာအုပ်တွင်ေဖာ်ြပေဖထားေသာ ပုံများနင့် သရုပ်ေဖာ်ြပချက်များအား ကိုးကားချက်အေနြဖင့်
သုံးရန်သာြဖစ်ြပီး ထုတ်ကုန်အစစ်နင့် ပုစံအားြဖင့် အနည်းငယ်ကွဲြပားနိုင်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနင့်
အေသးစိတ်အချက်အလက်များမာ အသိေပးချက်မြပ ုလုပ်ပဲနင့်လည်း ေြပာင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ဗမာ - 4
မာတိကာ
----------------------------------------------------------------------------------
2
သတိေပးချက် အေရးႀကီးေသာ လံုျခံဳေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ----------------------------------------------------------------------------------
3
ဤအသုံးြပ ုသူလမ်းညွန်ချက်အား အသုံးမြပ ုခင်
01
ေသတၱာထဲတြင္ ဘာပါ ပါသလဲ။
02
တီဗြီ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ျခင္း
----------------------------------------------------------------------------------
7
----------------------------------------------------------------------------------
8
----------------------------------------------------------------------------------
9
သင့္တီဗြီအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္ ရရွိရန္
ျပဳလုပ္ျခင္း
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္- TV ြပ ု
တ်ကျြခင်း မရိေစရန်အတွက် TV အား နံရံနင့် ြမြဲမံေအာင်ြပ ု
လုပ်ြခင်း
03
အေဝးထိန်းကိရိယာ
အေဝးထိန္းခလုတ္ကိရိယာေပၚရွိ ခလုတ္မ်ား အေၾကာင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 10
ဓာတ္ခဲမ်ားကို အေဝးထိန္းခလုတ္ကိရိယာအတြင္း ထည့္ျခင္း
(ဓာတ္ခဲအရြယ္အစား - AAA)
04
ကနဦး တပ်ဆင်မု စတင်ခြင်း
TV ထိန္းခ်ဳပ္ အား အသံုးျပဳျခင္း
05
06
07
---------------------------------------------------------------------------------- 11
---------------------------------------------------------------------------------- 12
ကြန္ယက္ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ႀကိဳးမဲ့
---------------------------------------------------------------------------------- 13
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ႀကိဳးျဖင့္
---------------------------------------------------------------------------------- 13
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 14
အေဝးထိန္းအေထာက္အပံ့က ဘာလဲ။
---------------------------------------------------------------------------------- 16
အီကိုအာ႐ံုခံကိရိယာႏွင့္ စခရင္ေတာက္ပမႈ
---------------------------------------------------------------------------------- 16
တီဗီြအား ထိန္းသိမ္းျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 17
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
---------------------------------------------------------------------------------- 18
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား
---------------------------------------------------------------------------------- 19
ပါဝါသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 19
လိုင္စင္မ်ား
---------------------------------------------------------------------------------- 20
ဗမာ - 5
01 ေသတၱာထဲတြင္ ဘာပါ ပါသလဲ။
သင့် TV တွင် ေအာက်ပါ ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်ကို ေသချာစွာ စစ်ေဆးပါ။ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ေပ်ာက္ေနပါက
သင့္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံ ဆက္သြယ္ပါ။
•• အဝေးထိန်းကိရိယာ & ဘက်ထရီများ (AAA x 2)
•• အာမခံကတ်ြပား / ထိန်းညိမုဆိုင်ရာလမ်းညွန်ချက်
(၎သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မရရွိႏိုင္ပါ)
•• သံုးစြဲသူလက္စြဲ
(အချိ ု့ေသာေနရာများတွင် မရရိနိုင်ပါ)
•• TV ပါဝါႀကိဳး
•• ေမာ္ဒယ္လ္ေပၚမူတည္ၿပီး ပစၥည္း၏ အေရာင္ႏွင့္ ပံုစံမ်ား ကြဲျပားႏိုင္သည္။
•• ႀကိဳးကိုမူ သီးျခားဝယ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။
•• ပါကင္ဘူးကို ဖြင့္ေဖာက္သည့္ အခါ ဘူးအတြင္းပါရွိရမည့္ မ်ား ပါရွိျခင္း ရွိမရွိ ကို စစ္ေဆးပါ။
သတိေပးခ်က္- မမွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ္ပါက
တိုက္႐ိုက္ ဖိအားေၾကာင့္ စခရင္ ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း၊ တီဗြီအစြန္းမ်ားမွ မ ရန္
အႀကံျပဳ႔ပါသည္။
ဗမာ - 6
ဤမျက်နာြပင်အား
မထိပါနင့်!
02 တီဗြီ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ျခင္း
နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္မည္ဆိုပါက ထုတ္လုပ္သူမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား့္အတိုင္းသာ တပ္ဆင္ရမည္။ မွန္ကန္စြာ
မတပ္ဆင္ပါက ပစၥည္းေလွ်ာက်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ ကေလး သုိ႔မဟုတ္ လူႀကီးမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ
အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ တီဗြီ္း ျပင္းထန္စြာ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•• Samsung နံရံကပ္ ကိရိယာႏွင့္ အတူပါဝင္ေသာ တပ္ဆင္နည္း လက္စြဲစာေစာင္ကို ကိုးကားပါ။
•• နံရံကပ္ပစၥည္းတစ္စံု (သီးျခားေရာင္းခ်သည္) ျဖင့္ ား နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။
နံရံကပ်စင်ေဒါက်
တီဗြီ
C
•• မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိ (ပစၥည္းကို) နံရံကပ္ပစၥည္းကို တပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စက္ပစၥည္းပ်က္စီးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး
သို႔မဟုတ္ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက Samsung Electornics မွ တာဝန္ယူျခင္းရွိလိမ့္မည္
မဟုတ္ပါ။
•• နံရံကပ္အား ၾကမ္းျပင္မွ ေထာင့္မွန္ အေနအထားရွိသည့္ အုတ္နံရံတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္နံရံကပ္အား အျခားေသာ
သစ္သားနံရံ အစရွိသည့္တြင္ တပ္ဆင္လိုလွ်င္ အနီးစပ္ဆံုးေသာ ေရာင္းခ်သူထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ။ အကယ္၍ တီဗြီအား
မ်က္ႏွာက်က္ သို႔မဟုတ္ ေစာင္းေနရာတြင္ တပ္ဆင္ပါက၊ ျပဳတ္က်ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာျဖစ္ႏိုင္သည္။
•• နံရံတွင်တပ်ဆင်ရသည့်အြပား၏ စံအတိုင်းအတာအား ေနာက်စာမျက်နာ၏ ဇယားကွက်ထဲတွင် ြပသထားပါသည်။
•• ြပင်ပအဖွဲ့အစည်းမထုတ်လုပ်ေသာ နံရံတွင်တပ်ဆင်ရသည့် ကိရိယာအား တပ်ဆင်မည်ဆိုပါက TV အား
နံရံတွင်တပ်ဆင်ရသည့်ကိရိယာနင့် တွဲဆက်ရန်အတွက် အသုံးြပ ုရမည့် မူလီ၏အလျားအား ေနာက်စာမျက်နာ၏
ဇယားကွက်မ ေကာ်လံ C တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်
•• နံရံတွင်တပ်ဆင်ရသည့်အြပားအား တပ်ဆင်မည်ဆိုပါက VESA မူလီ ေလးလုံးစလုံးကို ြကပ်ရန် အြကံြပ ုလိုပါသည်။
•• ထိပ်မူလီနစ်ခုတည်းကို အသုံးြပ ုြပီး နံရံတွင်တပ်ဆင်ရသည့်အြပားအား နံရံနင့် တွဲဆက်လိုပါက ထိုသို့ေသာတပ်ဆင
်ြခင်းအမျိုးအစားကို ေထာက်ပံ့ေသာ Samsung နံရံတွင်တပ်ဆင်ရသည့်အြပားအား အသုံးြပ ုရန် အြကံြပ ုလိုပါသည်။
(သင်၏ေနထိုင်ရာေနရာေပါ်မူတည်ြပီး အချိ ု့ေနရာများတွင် ထိုသို့ေသာ နံရံတွင်တပ်ဆင်ရသည့်အြပားအမျိုးအစားအား
ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ။)
ဗမာ - 7
တီဗီြအရြယ္အစား
(လက္မ)
မီလီမီတာျဖင့္ျပသထားေသာ
VESA ဝက္အူ အေပါက္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (A * B)
43-55
200 x 200
58-70
400 x 300
75
400 x 400
C
(မီလီမီတာ)
စံ ဝက္အူ
အေရအတြက္
20-22
M8
4
တီဗြီဖြင့္ထားေနစဥ္တြင္း နံရံတြင္ မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ၿပီး လူကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•• စံသတ္မွတ္ထားေသာ အရြယ္အစားထက္ ပိုရွည္ေသာ ဝက္အူမ်ား သို႔မဟုတ္ VESA စံႏႈန္းဝက္အူ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္
မကိုက္ညီသည့္ ဝက္အူမ်ားအား အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ ရွည္ေနေသာ ဝက္အူမ်ားသည္ တီဗြီစုံ၏ အတြင္းတြင္ ပ်က္စီးႏုိင္သည္။
•• VESA စံႏႈန္းဝက္အူ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ နံရံကပ္မ်ားအတြက္၊ နံရံကပ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး
ဝက္အူအရွည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•• ဝက္အူအား အလြန္အမင္း မက်ပ္ပါႏွင့္။ ၎သည္ ပစၥည္းအား ပ်က္စီးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ လူအား ထိခိုက္ျခင္း
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ Samsung တြင္ယင္းကဲ့သို႕ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
•• VESA မဟုတ်ေသာ သို့မဟုတ် အသိအမတ်မြပ ုထားေသာ နံရံတွင်တပ်ဆင်ရသည့်ကိရိယာအား အသုံးြပ ုပါက
သို့မဟုတ် အသုံးြပ ုသူအေနြဖင့် ထုတ်ကုန်တပ်ဆင်ြခင်း လမ်းညွန်ချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက Samsung
သည် ထုတ်ကုန်ပျက်စီးမု သို့မဟုတ် လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိမုအတွက် တာဝန်မရိပါ။
•• နံရံကပ္ကို တပ္ဆင္လွ်င္၊ ေမာ္ဒယ္အလိုက္ TV ႏွင့္ နံရံအၾကားတြင္ ေနရာလြတ္ 40 မီလီမီတာထက္ပို၍ ထားရွိေၾကာင္း
ေသခ်ာပါေစ။
•• 15 ဒီဂရီထက္ ေစာင္းၿပီး တီဗြီအား မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။
•• တီဗြီအား နံရံတြင္ တပ္ဆင္ရန္ လူႏွစ္ေယာက္ လိုအပ္သည္။
သင့္တီဗြီအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္ ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း
သင့္ TV အား တပ္ဆင္ပါက TV ႏွင့္ အျခားေသာအရာဝတၳဳမ်ား (နံရံ၊ စင္၏ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ စသည္ျဖင့္)
ၾကားအကြာအေဝးကို အနည္းဆံုး 10 စင္တီမီတာ ရွိေအာင္ျခင္းျဖင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ ျပဳလုပ္ပါ။
ေလဝင္ေလထြက္ မွန္ကန္စြာ မထားရွိပါက၊ အတြင္းအပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတြင္
ျပႆနာျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။
•• နံရံကပ္ သို႔မဟုတ္ ေဒါက္အား အသုံးျပဳၿပီး သင့္တီဗြီအား တပ္ဆင္ပါက၊ Samsung Electronics မွ ထုတ္လုပ္ေသာ
ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ အကယ္၍အျခားေသာ ထုတ္လုပ္သူ၏ အစိတ္အပိုင္းအား အသံုးျပဳပါက၊
ပစၥည္းျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း အသံုးျပဳရ ခက္ခဲျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေဒါက္ျဖင့္ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံကပ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ျခင္း
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
ဗမာ - 8
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္- TV ြပ ုတ်ကျြခင်း
မရိေစရန်အတွက် TV အား နံရံနင့် ြမြဲမံေအာင်ြပ ုလုပ်ြခင်း
ရ
ု န်: ဆြျဲ ခင္း၊ တြနး္ ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ တီဗေ
ြီ ပၚသိ႔ု တက္ျခင္းသည္ တီဗက
ြီ ုိ ျပဳတ္က်ေစႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ အထူးသြဖင့်
သင့်ကေလးငယ်များ တီဗအ
ီွ ား ဆွခ
ဲ ျြခင်း သိမ
့ု ဟုတ် ယိမ်းယိင
ု ်ေစြခင်းများ မြပ လ
ု ပ
ု ်ေစရန် ေသချာလုပ်ေဆာင်ပါ။
ထိသ
ု ့ုိ ဖ
ြ စ်လျင် တီဗီွ ပ
ြ တ
ု ်ကျကာ ပ
ြ င်းထန်ေသာ ထိခက
ုိ ်ဒဏ်ရာများ သိမ
့ု ဟုတ် ေသေြကမုများ ဖ
ြ စ်ေစနိင
ု ်သည်။
သင္တ
့ ဗ
ီ ႏ
ြီ င
ွ အ
့္ တူ ပါရွသ
ိ ည့္ သတိေပး လက္ကမ္းစာေစာင္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားအားလံးု ကို
လိက
ု န
္ ာပါ။ ထပ္ေဆာင္း တည္ျငိမမ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ လံျု ခံဳမႈအတြက္ ေအာက္တင
ြ ေ
္ ဖာ္ျပထားေသာ တီဗျြီ ပဳတ္က်ျခင္း
ကာကြယရ
္ န္ အသံးု ျပဳေသာ ပစၥညး္ မ်ားအား ဝယ္ယတ
ူ ပ္ဆင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
သတိေပးခ်က္- ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္အား မၿငိမေ
္ သာေနရာတြင္ မည္သည္အ
့ ခါမွ မထားပါႏွင။့္ တယ်လီေဗးရင်း ပ
ြ တ
ု ်ကျပါက
ပ
ြ င်းထန်ေသာ လူထခ
ိ က
ုိ ်မု သိမ
့ု ဟုတ် ေသဆုးံ မုတက
့ုိ ုိ ဖ
ြ စ်ေစနိင
ု ်ပါသည်။ ရိးု ရင်းသော ကြတ
ုိ င်အသိပေးချက်များအား
လိက
ု ်နာခြင်းဖြင့် ပုမ
ံ န်အားဖြင့် ကလေးငယ်များထိခက
ုိ ်ဒဏ်ရာရခြင်းမ ရောင်ရားနိင
ု ်ပါသည်
•• ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္ အစံလ
ု က
ုိ က
္ ုိ ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ မ
ူ ွ အႀကံျပဳထားေသာ ဘီဒမ
ုိ ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ စင္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ တင္ႏင
ုိ သ
္ ည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံးု ျပဳသင္ပ
့ ါသည္။
•• ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္အစံလ
ု က
ုိ အ
္ ား မထိခက
ုိ ႏ
္ င
ုိ ေ
္ စမည့္ ပရိေဘာဂမ်ားကိသ
ု ာ အၿမဲတမ္း အသံးု ျပဳပါ။
•• ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္ အစံလ
ု က
ုိ သ
္ ည္ ပရိေဘာဂ၏ အစြနး္ အား ေက်ာ္ထက
ြ ေ
္ နျခင္း မရွေ
ိ ၾကာင္း အၿမဲ ေသခ်ာပါေစ။
•• ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္ အစံလက
ုိ ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎၏ ထိနး္ ခ်ဳပ္မမ
ႈ ်ားသိေ
႔ု ရာက္ရရ
ိွ န္ ပရိေဘာဂေပၚသိ႔ု မတက္သင့ေ
္ ၾကာင္း
ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားထားပါ။
•• သင္႐
့ ပ
ု ျ္ မင္သၾံ ကားစက္သ႔ုိ ခ်ိတဆ
္ က္ထားသည့္ ပလပ္ႀကိဳးေခြႏင
ွ ့္ ႀကိဳးမ်ားကို အၿမဲ စစ္ေဆးမွသာ ၎တိသ
႔ု ည္ ရႈပေ
္ ထြးျခင္း၊
ဆြထ
ဲ ားျခင္းသိမ
႔ု ဟုတ္ ေရာေနျခင္း မျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ါ။
•• ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္အား မၿငိမေ
္ သာေနရာတြင္ မည္သည္အ
့ ခါမွ မထားပါႏွင။့္
•• ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္အား ျမင္မ
့ ားေသာ ပရိေဘာဂေပၚ (ဥပမာ၊ စာအုပစ
္ င္ သိမ
႔ု ဟုတ္ စာအုပဗ
္ ႐
ီ )ုိ တြင္ ပရိေဘာဂႏွင့္
႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္တအ
႔ုိ ား သင္ေ
့ တာ္ေသာ အေထာက္အပံ့ မရွဘ
ိ မ
ဲ ထားပါႏွင။့္
•• ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္ႏင
ွ ့္ ေထာက္ပပ
့ံ ရိေဘာဂမ်ားအၾကားတြင္ ေရာက္ရႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ သာ အဝတ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားပစၥညး္ မ်ားကို
ဘယ္ေတာ့မွ မထားရ။
•• အ႐ုပမ
္ ်ားႏွင့္ အေဝးထိနး္ စက္မ်ားကဲသ
့ ႔ုိ ကေလးမ်ား တက္ရန္ ႀကိဳးစားႏိင
ု သ
္ ည့္ အရာမ်ားကို ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္ ထားရွသ
ိ ည့္
႐ုပျ္ မင္သၾံ ကားစက္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ပရိေဘာဂေပၚတြင္ ဘယ္ေတာ့မွ မထားပါႏွင။့္
သင္လ
့ က္ရ႐
ိွ ပ
ု ျ္ မင္သၾံ ကားစက္အား ေနရာမွနထ
္ ားရန္စစ
ီ ဥ္ေနျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္းျပဳလုပေ
္ နပါက၊ အထက္ပါ ထည္သ
့ င
ြ း္
စဥ္းစားရမည္အ
့ ခ်က္မ်ားအတုင
ိ း္ ျပဳလုပသ
္ င္သ
့ ည္။
•• TV အား ဖယ်ရားရန် သိမ
့ု ဟုတ် သန့်ရင်းေရးြပ လ
ု ပ
ု ်ရန် ေနရာေြပာင်းရမည်ဆိပ
ု ါက သိမ
့ု ဟုတ် မတင်ရမည်ဆိပ
ု ါက
၄င်းအား စင်မဆွမ
ဲ ထုတ်ပါနင့်။
TV အား နံရံနင့် ြမြဲမံေအာင်ြပ ုလုပ်ြခင်း
1. သင့်ေတာ်ေသာ ဝက်အူအား အသုးံ ပ
ြ ပ
ြု းီ နံရက
ံ ပ်စင်ေဒါက်တစ်စုက
ံ ုိ နံရန
ံ င့် မ
ြ ေ
ဲ အာင်ြပ
လ
ု ပ
ု ်ပါ။ ဝက္အမ
ူ ်ားသည္ နံရသ
ံ ႔ုိ တင္းက်ပ္စာြ ရစ္ထားသည္အား အတည္ျပဳစစ္ေဆးပါ။
–– နံရအ
ံ မ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ နံရက
ံ ပ္ခ်ိတမ
္ ်ားကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ အပို ပစၥညး္ မ်ား
သင္လအ
ုိ ပ္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
2. သင့်ေတာ်သည့် အရွယ်အစားရိေသာ ဝက်အူများကို အသုးံ ပ
ြ ပ
ြု းီ
နံရက
ံ ပ်စင်ေဒါက်တစ်စုက
ံ ုိ TV နင့် မ
ြ ေ
ဲ အာင်ြပ လ
ု ပ
ု ်ပါ။
–– ဝက္အူ အေသးစိတမ
္ ်ားအတြက္ "နံရေ
ံ ပၚတြင္ တီဗတ
ီြ ပ္ဆင္ျခင္း" ေအာက္ရိွ
ဇယားအတြငး္ ရွိ စံဝက္အူ အစိတအ
္ ပိင
ု း္ အား ကိးု ကားပါ။
3. တာရည်ခံပ
ြ းီ အြကမ်းပတမ်းခံေသာ က
ြ းုိ များကို အသုးံ ပ
ြ ပ
ြု းီ TV အား ဆွထ
ဲ ားေသာ
နံရက
ံ ပ်ေဒါက်နင့် နံရအ
ံ ား ဆွထ
ဲ ားေသာနံရက
ံ ပ်ေဒါက်များအား ချိတ်ဆက်ြပးီ က
ြ းုိ အား
တင်းကျပ်စွာချည်ပါ။
–– တီဗအ
ီြ ား ေနာက္ျပန္ မက်ေအာင္ နံရႏ
ံ င
ွ ့္ နီးကပ္စာြ တင္ဆင္ပါ။
–– နံရသ
ံ တ
႔ို ပ္ဆင္ထားေသာ ဘရတ္ကတ္ကင
ြ း္ မ်ားကို တီဗသ
ီြ တ
႔ုိ ပ္ဆင္ထားေသာ
ဘရတ္ကတ္ကင
ြ း္ မ်ား၏ အျမင္အ
့ တိင
ု း္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎တိထ
႔ု က္ နိမ၍
့္ ႀကိဳးျဖင့္
တြခ
ဲ ်ည္ပါ။
•• ထုတက
္ န
ု ၏
္ အေရာင္ႏင
ွ ့္ ပံသ
ု ႑ာန္သည္
ေမာ္ဒယ္အေပၚမူတည္ၿပီး ကြျဲ ပားႏိင
ု သ
္ ည္။
ဗမာ - 9
03 အေဝးထိန်းကိရိယာ
အေဝးထိန္းခလုတ္ကိရိယာေပၚရွိ ခလုတ္မ်ား အေၾကာင္း
•• ဤအေဝးထိန္းကိရိယာရွိ ပါဝါ၊ ချာနယ ၊ အသံတိုး/က်ယ္ႏွင့္ ရွေးချယ်ပ ေပၚတြင္အဖုအမွတ္ ခလုတ္မ်ား ပါရွိေသာေၾကာင့္
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား သံုးစြဲႏိုင္သည္။
•• ေမာ္ဒယ္လ္ေပၚမူတည္၍ အေဝးထိန္း၏ ႐ုပ္ပုံမ်ား၊ ခလုတ္မ်ားႏွင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
•• အခြား တီဗွီကို ထိန်းချုပ်ရန် သင့်တီဗွီနင့်အတူပါလသည့် အဝေးထိန်းကိုသုံးလျင်၊ အချို့လုပ်ဆောင်ချက်များ ပုံမန်
အသုံးပြုနိုင်ချင်မ အသုံးပြုနိုင်မည်။
P (ပါဝါ)
ရႏိုင္သည့္ ဗီြဒီယိုရင္းျမစ္မ်ားကို ျပသၿပီး
တီဗွီကို ဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ်သည်။
ေရြးခ်ယ္ပါ။
တစ်နည်းအားဖြင့် တ
့ ယ်လီစာသား
ခ်န္နယ္လိုင္းမ်ားသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာ
မုဒ်ကိုရွေးချယ်၍၊ အပြည့် TTX / နစ်ခု
က္သံုးစြဲခြင့္ေပးသည္။
TTX / အရော / လိုက်ဖ် TV.။
ယခင္ ခ်န္နယ္လိုင္းသို႔ ျပန္သြားသည္။
အသံ ဖြင့္/ပိတ္ ျပဳလုပ္ပါ။
အသံအတိုးအက်ယ္ကို ခ်ိန္ညိႇသည္။
လက္ရိွခ်န္နယ္လိုင္းကိုေျပာင္းလဲသည္။
(Smart Hub)
ပထမစခရင ကို ဖြင့္ေပးပါသည္။
ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုရန်
ခလုတ်တစ်ခုစီကို ဖိပါ။
E (ရွေးချယ်ပ)
ဆုံချက်ကျရာ အိုင်တမ်တစ်ခုကို ရွေးပါ
သို့မဟုတ် ဖွင့်ပါ။
ယခင္ မီႏ်ဴး သို႔မဟုတ္ ခ်န္နယ္သို႔
ျပန္သြားသည္။
ချာနယ်စာရင်း ကို စတင္သည္။
ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုရန်
ခလုတ်တစ်ခုစီကို ဖိပါ။
လမ်းညွန် စခရင္ကို ျပသပါ။
(အခ်ိဳ႕အရပ္ေဒသမ်ားအတြက္
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မရရွိႏုိင္ပါ။)
ကာဆာအားေရြ.ၿပီး၊ စခရင္မီႏူးရွိ
အခ်က္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္
တီဗြီ မီႏူးေပၚရွိ ့ တန္ဖိုးမ်ားကို
ေျပာင္းလဲပါ။
SETTINGS
ပင္မဖန္သားျပင္ေပၚမီႏူးကို ျပသသည္။
INFO
လက္ရအ
ိွ စီအစဥ္ သိမ
႔ု ဟုတ္
ပါဝင္အေၾကာင္းအရာႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္ကုိ ျပသသည္။
AD/SUBT.
ဖတ်ရုခြင်းအတိုကောက်များ ကို
ေဖၚျပေပးပါသည္။
ဗမာ - 10
မီႏူးမွ ထြက္ပါ။
TV တီဗြီ စခရင္ေပၚရိွ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
သီးသန္႔အဂၤါရပ္မ်ားတြင္
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။ TV တီဗြီ
စခရင္ေပၚရိွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
ဓာတ္ခဲမ်ားကို အေဝးထိန္းခလုတ္ကိရိယာအတြင္း ထည့္ျခင္း (ဓာတ္ခဲအရြယ္အစား
- AAA)
ဓာတ္ခဲမ်ား၏ ဆန္႕က်င္ဘက္အစြန္းႏွစ္ဘက္ကို ဓာတ္ခဲထည့္ရန္ ေနရာတြင္းရွိ အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစပါ။
1
2
3
•• ေမာ္ဒယ္လ္ေပၚမူတည္၍ အေဝးထိန္းကိရိယာ၏အေရာင္ႏွင့္ ပံုသ႑ာန္မွာ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
•• အေဝးထိန္းကိရိယာကို တီဗြီႏွင့္ 7 မီတာအကြာမွ သံုးပါ။
•• ေတာက္ပသည့္ အလင္းေရာင္သည္ အေဝးထိန္းကိရိယာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား က်ေစႏိုင္ပါသည္။
အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ မီးေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ နီယြန္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားအနီးတြင္ အေဝးထိန္းကိရိယာအား အသံုးျပဳျခင္း
ေရွာင္ရွားပါ။
•• ဘက္ထရီသက္တမ္းပိုမိုၾကာရွည္ေစရန္အတြက္ အယ္လ္ကာလိုင္းဘက္ထရီမ်ားကို အႀကံျပဳပါသည္။
1. ဘက္ထရီအဖံုးအထစ္အား ေျဖးညင္းစြာ ဆြဲထုတ္လိုက္ၿပီး ထြက္လာသည္ႏွင့္ အဖံုးကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါ။
2. AAA အယ္ကာလိုင္း ဓာတ္ခဲ ၂ခုကို ထည့္သြင္းပါ၊ အဖိုႏွင့္ အမအစြန္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်ိန္ၫႇိထည့္ထားေၾကာင္း
ေသခ်ာပါေစ။
3. ဓာတ္ခဲထည့္ေနရာ၏ အဖံုးကို အေဝးထိန္းခလုတ္ကိရိယာေပၚတြင္ ထားၿပီး ထိုအေဝးထိန္းခလုတ္ကိရိယာအတြင္း
အဖံုးကို ထည့္ပါ။
4. အေဝးထိန္းခလုတ္ကိရိယာတြင္ ဓာတ္ခဲအဖံုးသည္ လံုးဝ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ အထက္တြင္ ျပထားသည့္
အစဥ္လိုက္အတိုင္း အဖံုးကို ေလွ်ာထည့္လိုက္ပါ။
ဗမာ - 11
04 ကနဦး တပ်ဆင်မု စတင်ခြင်း
တီဗီြကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္ပါက ကနဦး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ခ်က္ခ်င္းေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ကနဦး တပ်ဆင်မုဖြင့် ထုတ်လွင့်မု
လက်ခံရေး၊ ချန်နယ် ရာဖွေရေးနင့် ကွန်ရက် ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် TV အလုပ်လုပ်စေရန်
တပ်ဆင်နိုင်သည်။
•• ကနဦး တပ်ဆင်မု မစတင်မီ ပြင်ပကိရိယာများ ချိတ်ထားကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။
•• အဆိုပါ စမတ် အင်္ဂါရပ်များ အသုံးပြုရန် တီဗွီကို အင်တာနက်သို့ ချိတ်ဆက်ရမည်။
•• SmartThings အက္ပ္ကိုသံုး၍ ကနဦး ခ်ိတ္ဆက္စီစဥ္မႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ Wi-Fi မွတဆင့္ သင္၏ မိုဘိုင္းလ္ကိရိယာကို
ခ်ိတ္ရမည္။
•• သင်၏ မိုဘိုင်းလ် ကိရိယာရိ SmartThings အက်ပ်တွင် တပ်ဆင်ရေးအတွက် အကွက် အလိုအလျောက်
မပေါ်လာလျင် SmartThings အက်ပ်၏ ဒက်ရ်ဘုတ်တွင် ကိရိယာ ထည့်ရန် ကို အသုံးပြု၍ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ပါ။
•• SmartThings အက်ပ်ကို အန်းဒရွိုက် 6.0 သို့မဟုတ် iOS 10 ထက်ပိုမြင့်သည့် ဗားရင်းအသုံးပြုနေသည့်
မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာများတွင် ရရိနိုင်သည်။
•• TV သည္ မိုဘိုင္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ ဆူညံသံ ယာယီ ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။
တီဗီ ၏ မီနူးကို အသုံးပြု၍လည်း ကနဦး တပ်ဆင်မု စတင်နိုင်သည်် (
>
သတ်မတ်ချက်များ > အထွေထွေ >
ပြန်ထားပါ)။
ကနဦး တပ်ဆင်မု စခရင်တွင် ပြသမည့် ညွန်ကြားချက်များကို လိုက်နာ၍ သင့်မြင်ကွင်း ပတ်ဝန်းကျင်နင့် ကိုက်ညီမည့်
တီဗီ ၏ အခြေခံ သတ်မတ်ချက်များကို တပ်ဆင်ပါ။
TV ထိန္းခ်ဳပ္ အား အသံုးျပဳျခင္း
တီဗြီ၏ ေအာက္ေျခရွိ TV ထိန္းခ်ဳပ္ ခလုတ္ျဖင့္ တီဗြီအား ဖြင့္ႏိုင္ၿပီး ထိန်းချုပ် မန်နူးအား အသံုးျပဳပါ။ တီဗွီ
ဖွင့်ထားစဉ်တွင် TV ထိန္းခ်ဳပ္ ခလုတ်ကို ဖိလိုက်သည့်အခါ ထိန်းချုပ် မန်နူး ပေါ်လာမည်။ ယင္းအသံုးျပဳမႈအေၾကာင္း
ပိုမိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊ ေအာက္တြင္ျပထားေသာ ပံုကို ကိုးကားပါ။
•• SAMSUNG အမွတ္တံဆိပ္ေပၚ သို႔မဟုတ္ တီဗြီေအာက္ေျခရွိ ကာကြယ္ေရး ဖလင္ျပား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပဳတ္သြားလွ်င္ စခရင္
မွိန္သြားလိမ့္မည္။ ကာကြယ္ေရး ဖလင္ျပားကို ဖယ္ရွားပါ။
ထိန်းချုပ် မန်နူး
:ပါဝါပိတ်
:အသံကျယ်ပါ
:အပေါ်လိုင်း
:အသံတိုးပါ
:အောက်လိုင်း
:ရင်းမြစ်
TV ထိန္းခ်ဳပ္ ခလုတ် / အဝေးထိန်း အာရုံခံ
နိပ်ပါ: ရွေ့ပါ
နိပ်ပြီးကိုင်ထားပါ: ရွေးချယ်ပ
TV ထိန္းခ်ဳပ္ ခလုတ္သည္ တီဗြီ ေအာက္ေျခတြင္ရွိသည္။
ဗမာ - 12
05 ကြန္ယက္ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
TV အား ကွန်ရက််တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ပါက နင့် ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်အသစ်ြပ ုလုပ်ြခင်းကဲ့သို့ေသာ Smart
Hubအွန်လိုင်းဝန်ေဆာင်မုများကို အသုံးြပ ုနိုင်မည်ြဖစ်သည်။
ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ႀကိဳးမဲ့
ႀကိဳးမဲ့ အသံုးျပဳသည့္ အမွတ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ မိုဒမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး တီဗြီအား အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
DHCP ဆာဗာနင့် ကြိုးမဲ့ IP၊
နံရံေပၚမွ LAN အေပါက္
အသုံးပြုသည့် အမတ် သို့မဟုတ်
မိုဒမ်း
LAN ေကဘယ်ြကိုး (မေပးထားပါ)
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ႀကိဳးျဖင့္
LAN ေကဘယ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းအား အသံုးျပဳၿပီး သင့္တီဗြီကို ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
•• သင့် ကွန်ရက်ြမန်နန်းသည် ၁ဝ မီဂါဘိုက်ပါစက္ကန့် ေအာက် ဆိုပါက TVကို
အင်တာနက်နင့် ချိတ်ဆက်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
•• ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် Cat7 (*STP အမျိ ုးအစား) ြကိုးအား အသုံးြပ ုပါ
* Shielded Twisted Pair
ဗမာ - 13
06 ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း
အကယ္၍ တီဗြီတြင္ ျပႆနာရွိဟန္တူပါက ဤျဖစ္ႏိုင္ေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားစာရင္းအား ဦးစြာ
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အြန္လိုင္း လက္စြဲရွိ ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမးေလ့ရွိသည့္ အေမး
အေျဖမ်ားက႑တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။ ယင္းျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း အၾကံဳျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္၊ “www.
samsung.com” သို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ေထာက္ပံ့မႈကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ လက္စြဲစာအုပ္၏ေနာက္ေက်ာဖံုးတြင္
စာရင္းျပဳစုထားသည့္ ဆမ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
•• ဤ TFT LED ပန္နယ္သည္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ နည္းပညာလိုအပ္သည့္ ဆပ္ပစ္ဇယ္မ်ားႏွင့္ျပ
ဳလုပ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ စခရင္တြင္ ေတာက္ပေသာ သို႔မဟုတ္ ေမွာင္ေသာ ပစ္ဇယ္အနည္းငယ္ရိွႏိုင္သည္။
ယင္းပစ္ဇယ္မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွမည္မဟုတ္ေပ။
•• သင့္တီဗြီအားအေကာင္းဆံုးအေျခအေနတြင္ထားရွိရန္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဆာ့ဖ္ဝဲအထိ အသစ္မြမ္းမံပါ။ TV ၏ မီႏူးရွိ
ယခုမွမ်းမံပါ သို႕မဟုတ္ အလိုလိုပြင်ဆင်မု လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ (
>
သတ်မတ်ချက်များ >
ထောက်ပံ့ပ > ဆော့ဝဲလ်ပြင်ဆင်ခြင်း > ယခုမွမ်းမံပါ သို႕မဟုတ္ အလိုလိုပြင်ဆင်မု)။
တီဗီြ ပြင့္မည္မဟုတ္ေပ။
•• AC ပါဝါဓာတ္ႀကိဳးကို တီဗီြႏွင့္နံရံပလပ္ခံုတြင္ ခိုင္ၿမဲစြာ တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။
•• နံရံရွိပလပ္ေပါက္သည္ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ တီဗြီ၏ ပါဝါအခ်က္ျပမီးသည္ မီးလင္းေနၿပီး
အနီေရာင္ေတာက္ပေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•• ျပႆနာသည္ အေဝးထိန္းခလုတ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ တီဗြီေအာက္ေျခရွိ TV ထိန္းခ်ဳပ္ ခလုတ္ကို
ဖိ၍ႏွိပ္ၾကည့္ပါ။ တီဗွီဖွင့်ထားလျင်၊ အောက်ပါ “အဝေးထိန်းကိရိယာ အလုပ်မလုပ်ဆောင်ပါ” အချက်ကို ကိုးကားပါ။
ပ်က္ေတာက္ေနေသာ ႐ုပ္ပံု/ဗီဒီယို/အသံမရွိပါ သို႔မဟုတ္ သင့္ တီဗြီ တြင္ “အားနည်းနေသည်
သို့မဟုတ် အချက်ပြမဖမ်းမိပါ” ကို ျပသမည္ သို႔မဟုတ္ ခ်န္နယ္တစ္ခု ရွာမေတြ႕ႏိုင္ပါ။
•• ကိရိယာသို႔ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည့္ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားအားလုံး ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•• တီဗီြႏွင့္ ျပင္ပကိရိယာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားအားလံုးကို ဖယ္ရွားၿပီး ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေကဘယ္ႀကိဳးအသစ္မ်ား တပ္ဆင္ပါ။
•• မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္ထည့္ေရး ရင္းျမစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳပါ (
>
ရင္းျမစ္)။
•• TV ေြကာင့် သို့မဟုတ် ကိရိယာေြကာာင့် ြပနာြဖစ်ရသည်ကို ဆုံးြဖတ်ရန်အတွက် TV ၏
ကိုယ်တိုင်အေြဖရာချက်တစ်ခုကို ြပ ုလုပ်ပါ (
>
သတ်မတ်ချက်များ > ထောက်ပံ့ပ > ကိရိယာ ပြုစုဂရုစိုက်မု >
Self Diagnosis > ရုပ်ပုံစမ်းသပ သို့မဟုတ် အသံစစ)
•• စစ္ေဆးျခင္း ရလဒ္သည္ ပုံမွန္အတိုင္းျဖစ္ေနပါက ကိရိယာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပါ၀ါႀကိဳးအား ပလတ္ျဖဳတ္ၿပီးေနာက္
ျပန္တပ္ျခင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားအား ျပန္လည္စတင္ပါ။ ျပႆနာဆက္လက္ရွိေနေသးလွ်င္
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကိရိယာ၏ သုံးစြဲသူ လက္စြဲစာေစာင္ပါ ခ်ိတ္ဆက္မႈ လမ္းညႊန္အား ကိုးကားပါ။
•• သင္သည္ ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တုေဘာက္စ္ကို အသံုးမျပဳလွ်င္ႏွင့္ သင့္ တီဗြီသည္ အန္တင္နာ သို႔မဟုတ္ နံရံကပ္
ႀကိဳးဆက္သြယ္မႈမွ တီဗြီ အခ်က္ျပမ်ားကို လက္ခံရရွိေနလွ်င္ ခ်န္နယ္မ်ားရွာေဖြရန္ အလိုအလျောက်အသံညိခြင်း
ကိုဖြင့္ပါ (
>
သတ်မတ်ချက်များ > အသံလွင့် > (အလိုအလျောက်အသံညိခြင်း ဆက်တင်များ) >
အလိုအလျောက်အသံညိခြင်း)။
–– မော်ဒယ် သို့မဟုတ် ပထဝီတည်နေရာအပေါ်မူတည်ပြီး အလိုအလျောက်အသံညိခြင်း ဆက်တင်များ သည်
မပေါ်ကောင်း မပေါ်နိုင်ပါ။
–– သင္သည္ ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တုေဘာက္စ္ကို အသံုးျပဳလွ်င္၊ ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တုေဘာက္စ္လမ္းညႊန္ကို
အသံုးျပဳပါ။
ဗမာ - 14
အေဝးထိန္းကိရိယာ အလုပ္မလုပ္ေဆာင္ပါ။
•• အေဝးထိန္းခလုတ္၏ ပါဝါခလုတ္ကိုနွိပ္ပါက တီဗြီ ပါဝါမီး မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္မေနပါက၊
အေဝးထိန္းကိရိယာ၏ ဘက္ထရီမ်ားကို အစားထိုးပါ။
•• ဘက္ထရီမ်ားကို ယင္းတို႔၏ အစြန္းငုတ္မ်ား (+/–) မွန္ကန္သည့္ ဦးတည္ခ်က္တြင္ တပ္ဆင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။
•• အဝေးထိန်းခလုတ်ကို 1.5-1.8 မီတာ အကွာမနေ၍ တီဗီသို့ တိုက်ရိုက်ချိန်ကြည့်ပါ။
ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တုေဘာက္စ္အေဝးထိန္းကိရိယာျဖင့္ တီဗြီအဖြင့္ သို႔မဟုတ္ အပိတ္ သို႔မဟုတ္
အသံအတိုးအက်ယ္ လုပ္၍မရပါ။
•• ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တုေဘာက္စ္အေဝးထိန္းကိရိယာကို တီဗြီျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ပါ။ SAMSUNG တီဗြီကုဒ္အတြက္ ႀကိဳး
သို႔မဟုတ္ ၿဂိဟ္တုေဘာက္စ္သံုးစြဲသူ လမ္းညႊန္ကို ကိုးကားပါ။
5 မိနစ္ၾကာၿပီးေနာက္ တီဗြီ ဆက္တင္မ်ား ေပ်ာက္သြားပါမည္။
•• TV ထဲမာ လက်လီ အရောင်းပုံစ.ံ အသုံးပြုမု ပုံစံ ကို အထွေထွေ မီႏူးအတြင္း အိမ်မုဒ် သို႕ ေျပာင္းပါ (
>
သတ်မတ်ချက်များ > အထွေထွေ > စနစ်မန်နေဂျာ > အသုံးပြုမု ပုံစံ > အိမ်မုဒ်)။
ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္းျဖစ္ေနေသာ Wi-Fi
•• TV တြင္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ (
>
သတ်မတ်ချက်များ > အထွေထွေ > ကွန်ရက >
ကွန်ရက်အခြေအနေ)။
•• Wi-Fi လျို့ဝက်နံပါတ် မန်ကန်စွာရိုက်ထည့်ထားသည်ကို ေသချာပါေစ။
•• တီဗြီ ႏွင့္ မိုဒမ္း သို႔မဟုတ္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ အသံုးျပဳသည့္အမွတ္ၾကားအကြာအေဝးအား စစ္ေဆးပါ။
အကြာအေဝးသည္ 15.2 မီတာထက မေက်ာ္သင့္ပါ။
•• ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာမ်ားအား အသုံးမျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ အျခားလိုင္းမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအား
ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ တီဗွီနင့် မိုဒမ်းသို့မဟုတ် စံသတ်မတ်ထားသော အသုံးပြုသည့်အမတ်ကိရိယာကြားတွင်လည်း
မည်သည့်အတားအဆီးမမရိအောင် အတည်ပြုစစ်ဆေးပါ။ (Wi-Fi လုိင္းဆြဲအားသည္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊
ႀကိဳးမဲ့ဖုန္းမ်ား၊ ေက်ာက္နံရံမ်ား/မီးလင္းဖိုမ်ား၊ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါသည္။)
အထပ္ တစ္ထပ္တည္းသာ
အထပ္ မ်ားေသာ
ကြိုးမဲ့ အသုံးပြုသည့်အမတ်
ႀကိဳးမဲ့ ထပ္ဆင့္လႊင့္ကိရိယာ
•• သင့္မိုဒမ္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳေနသည့္ အမွတ္၏ MAC လိပ္စာမ်ားကို တီဗြီႏွင့္ ျပန္လည္ စာရင္းသြင္းရန္ သင့္ကြန္ရက္
လည္ပတ္မႈ ျပန္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ သင္၏ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူ (ISP) ထံသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
ဗမာ - 15
(Youtube စသျဖင့္) ဗြီဒီယိုအက္ပ္ ျပႆနာမ်ား
•• DNS အား 8.8.8.8 သို႔ ေျပာင္းပါ။
>
သတ်မတ်ချက်များ > အထွေထွေ > ကွန်ရက > ကွန်ရက်အခြေအနေ >
IP ဆက်တင်များ > DNS ဆက်တင > လူကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းပ > DNS ပင်မကွန်ပျူတာ ကို ေရြးခ်ယ္ပါ > 8.8.8.8
> အိုကေကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။
••
>
သတ်မတ်ချက်များ > ထောက်ပံ့ပ > ကိရိယာ ပြုစုဂရုစိုက်မု > Self Diagnosis > Smart Hub ပြန်ထားပါ
ကိုေရြး၍ ျပန္သတ္မွတ္ပါ။
အေဝးထိန္းအေထာက္အပံ့က ဘာလဲ။
Samsung ၏ အေဝးထိန္း အေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သင့္အား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အေထာက္အပံ့အား Samsung
ပညာရွင္တစ္ဦးျဖင့္ အေဝးမွ ဆက္တိုက္ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ထားပါသည္•• သင့္တီဗြီကို ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည္
•• သင့္အတြက္ တီဗြီဆက္တင္မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိသည္
•• သင့္တီဗြီကို စက္႐ံုထုတ္အတိုင္းျပန္လည္သတ္မွတ္မႈ လုပ္ေဆာင္သည္
•• အၾကံျပဳထားေသာ ဖမ္း၀ဲလ္ မြမ္းမံျခင္းမ်ားအား ထည့္သြင္းသည္
အေဝးထိန္း အေထာက္အပံ့သည္ မည္ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္သနည္း။
သင့္ TV အတြက္ Samsung အေဝးထိန္းခလုတ္ကိရိယာ ေထာက္ကူေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို သင္ အလြယ္တကူ
ရရွိႏိုင္ပါသည္။
1. ဆမ္ေဆာင္း ဆက္သြယ္ေရးစင္တာကို ဖုန္းေခၚပါ ၿပီးလွ်င္ အေဝးထိန္းေထာက္ပံ့မႈကို ေတာင္းခံပါ။
2. သင့္တီဗြီရွိ မီႏူးကိုဖြင့္၍ ထောက်ပံ့ပ မီႏူးသို႔ သြားပါ။ (
>
သတ်မတ်ချက်များ > ထောက်ပံ့ပ)
3. ရီမုတ်စီမံခြင်း ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဖတ္ရႈၿပီး သေဘာတူညီမႈျပဳပါ။ ပင္နံပါတ္
စခရင္ေပၚလာလွ်င္၊ နည္းပညာရွင္သို႔ ပင္နံပါတ္ ေပးလိုက္ပါ။
4. နည္းပညာရွင္မွ သင္၏ တီဗြီကို အသံုးျပဳပါမည္။
အီကိုအာ႐ံုခံကိရိယာႏွင့္ စခရင္ေတာက္ပမႈ
အီကုိအာ႐ံုခံကိရိယာသည္ တီဗီြ၏ စခရင္ေတာက္ပမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညႇိေပးသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္
အခန္းတြင္း အလင္းေရာင္ကို တိုင္းတာၿပီး ပါဝါသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တီဗီြ၏ ေတာက္ပမႈကို အလိုအေလ်ာက္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၎ကို သင္ပိတ္လိုပါက
>
သတ်မတ်ချက်များ > အထွေထွေ > အီကို Solution >
ဝန်းကျင်အလင်းရောင် ရာဖွေခြင်းသို႕ သြားပါ။
•• မောင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တီဗွီကို ကြည့်ရုစဉ် စခရင်သည် အလွန်မောင်လွန်းနေပါက၊ ယင်းသည်
ဝန်းကျင်အလင်းရောင် ရာဖွေခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
•• Eco အာ႐ုံခံစက္သည္ TV ၏ ေအာက္ေျခတြင္ ရွိသည္။ အာ႐ံုခံကိရိယာကို မည္သည့္ပစၥည္းႏွင့္မွ် မပိတ္ကာပါႏွင့္။ ထိုသို႔
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႐ုပ္ပုံေတာက္ပမႈ က်ဆင္းသြားႏိုင္သည္။
ဗမာ - 16
တီဗီြအား ထိန္းသိမ္းျခင္း
•• တီဗီြစခရင္ေပၚတြင္ စတစ္ကာ ကပ္ထားပါက စတစ္ကာကို ဖယ္ရွားအၿပီး
အစအနအခ်ိဳ႕ က်န္ရိွေနႏိုင္သည္။ တီဗြီကို မၾကည့္႐ႈမီ အစအနမ်ားကို
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖယ္ရွားပစ္ပါ။
•• ပစၥည္း၏ အျပင္ပိုင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္စဥ္
ျခစ္မိတတ္သည္။ ျခစ္ရာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အျပင္ပိုင္းႏွင့္ စခရင္ကို
ႏူးညံ့သည့္အဝတ္စသံုးၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ ပြတ္တိုက္ပါ။
•• ေရ သို႔မဟုတ္ မည့္သည့္အရည္မ်ိဳးမွ တီဗီြေပၚသို႔ တိုက္႐ိုက္ မျဖန္းပါႏွင့္။
စက္ပစၥည္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ေသာ မည္သည့္အရည္မဆို စက္ပစၥည္းကို
ပ်က္စီးေစႏိုင္ျခင္း၊ မီး သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•• မျက်နာြပင်အား သန့်ရင်းေရးြပ ုလုပ်ရန်အတွက် TV ပိတ်ြပီး
စွန်းထင်းမုများနင့် လက်ေဗွရာများကို နူးညံေသာအဝတ်စြဖင့်
ညင်သာစွာသုတ်ပါ။ တီဗြီကိုယ္ထည္ သို႔မဟုတ္ ဖန္သားျပင္အား
အလြန္ႏူးညံ့ေသာအဝတ္တြင္ ေရအနည္းငယ္ စြတ္၍
ပြတ္တိုကပါ။ ထို့ေနာက် စိုစွတ်သည့်ေနရာများအား
ေြခာက်ေသာအဝတ်နင့် ဖယ်ရားပါ။ သန့်ရင်းေရးြပ
ုလုပ်ေနစဉ်အတွင်း ပျက်စီးမုများြဖစ်စေနိုင်သည့်
မျက်နာြပင်ေပါ် အားသုံး၍ သန့်ရင်းြခင်းများမြပ ုလုပ်ပါနင့်။
မီးေလာင္လြယ္သည့္အရည္မ်ား (ဗင္ဆင္းရည္၊ တင္နာရည္၊ စသျဖင့္)
သို႔မဟုတ္ သန္႔စင္ေရးသုံး အရည္တစ္ခုခုကို မည္သည့္အခါမွ
အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ စွဲေနေသာအစွန်းများအား ဖယ်ရားရန်အတွက်
မျက်နာြပင်ေဆးေရအား နူးညံေသာအဝတ်စေပါ်တွင် အနည်းငယ်ြဖန်းြပီး
အစွန်းများကိုဖယ်ရားရန် အဝတ်စကို အသုံးြပ ုပါ။
ဗမာ - 17
07 အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္
အျခားအခ်က္အလက္မ်ား
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
မော်ဒယ်လ် အမည်
UA43TU7000 / UA43TU7200
UA50TU7000 / UA50TU7200
ျမင္ကြင္း ျပတ္သားမႈ
3840 x 2160
3840 x 2160
စခရင္အရြယ္အစား
ေဒါင့္ျဖတ္တိုင္းပါ
108 စင္တီမီတာ
125 စင္တီမီတာ
20 W
20 W
အသံ (အထွက်)
အတိုင္းအတာ (W x H x D)
ကုိယ္ထည္
စင္အပါ
96.39 x 55.89 x 5.96 စင္တီမီတာ
111.68 x 64.42 x 5.99 စင္တီမီတာ
96.39 x 62.89 x 20.05 စင္တီမီတာ
111.68 x 71.36 x 24.97 စင္တီမီတာ
8.1 ကီလိုဂရမ္
11.4 ကီလိုဂရမ္
8.3 ကီလိုဂရမ္
11.6 ကီလိုဂရမ္
မော်ဒယ်လ် အမည်
UA55TU7000 / UA55TU7200
UA58TU7000
ျမင္ကြင္း ျပတ္သားမႈ
3840 x 2160
3840 x 2160
စခရင္အရြယ္အစား
ေဒါင့္ျဖတ္တိုင္းပါ
138 စင္တီမီတာ
146 စင္တီမီတာ
20 W
20 W
အေလးခ်ိန္
စင္မပါ
စင္အပါ
အသံ (အထွက်)
အတိုင္းအတာ (W x H x D)
ကုိယ္ထည္
စင္အပါ
123.05 x 70.72 x 5.99 စင္တီမီတာ
129.10 x 74.86 x 5.99 စင္တီမီတာ
123.05 x 77.83 x 24.97 စင္တီမီတာ
129.10 x 81.94 x 24.97 စင္တီမီတာ
အေလးခ်ိန္
စင္မပါ
စင္အပါ
13.9 ကီလိုဂရမ္
15.2 ကီလိုဂရမ္
14.2 ကီလိုဂရမ္
15.4 ကီလိုဂရမ္
မော်ဒယ်လ် အမည်
UA65TU7000
UA70TU7000
ျမင္ကြင္း ျပတ္သားမႈ
3840 x 2160
3840 x 2160
စခရင္အရြယ္အစား
ေဒါင့္ျဖတ္တိုင္းပါ
163 စင္တီမီတာ
176 စင္တီမီတာ
20 W
20 W
အသံ (အထွက်)
အတိုင္းအတာ (W x H x D)
ကုိယ္ထည္
စင္အပါ
အေလးခ်ိန္
စင္မပါ
စင္အပါ
ဗမာ - 18
144.94 x 83.03 x 5.99 စင္တီမီတာ
157.24 x 87.45 x 5.99 စင္တီမီတာ
144.94 x 90.52 x 28.35 စင္တီမီတာ
157.24 x 95.90 x 33.99 စင္တီမီတာ
20.6 ကီလိုဂရမ္
24.2 ကီလိုဂရမ္
20.9 ကီလိုဂရမ္
24.7 ကီလိုဂရမ္
မော်ဒယ်လ် အမည်
UA75TU7000
ျမင္ကြင္း ျပတ္သားမႈ
3840 x 2160
စခရင္အရြယ္အစား
ေဒါင့္ျဖတ္တိုင္းပါ
189 စင္တီမီတာ
အသံ (အထွက်)
အတိုင္းအတာ (W x H x D)
ကုိယ္ထည္
စင္အပါ
20 W
167.32 x 95.82 x 5.99 စင္တီမီတာ
167.32 x 104.30 x 33.99 စင္တီမီတာ
အေလးခ်ိန္
စင္မပါ
စင္အပါ
30.4 ကီလိုဂရမ္
30.8 ကီလိုဂရမ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား
လည္ပတ္မႈအပူခ်ိန္
လည္ပတ္မႈစိုထိုင္းဆ
သိုေလွာင္မႈအပူခ်ိန္
သိုေလွာင္မႈစိုထိုင္းဆ
50°F မွ 104°F (10°C မွ 40°C)
10% မွ 80%၊ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔မႈမရိွ
-4°F မွ 113°F (-20°C မွ 45°C)
5% မွ 95%၊ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔မႈမရိွ
•• ဒီဇိုင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ မထုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္သည္။
•• ပါဝါေထာက်ပံ့မုနင့် ပါဝါသုံးစွဲြခင်းနင့်ပတ်သက်ေသာ အြခားေသာအေြကာင်းအရာများအား သိရိလိုပါက ထုတ်ကုန်တွင်
ကပ်ထားေသာ ေလဗယ်အား ဖတ်ရုပါ။
•• TV ၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ စာတမ္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တြဲထားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ (အခ်ိဳ႕ေမာ္ဒယ္လ္မ်ားအတြက္၊
အဖံုးအတြင္းဘက္တြင္ စာတမ္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။)
ပါဝါသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
သင္သည္တီဗြီကိုပိတ္လုိက္သည့္အခါ ၎သည္ အဆင္သင့္မုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္သည္။ အဆင္သင့္မုဒ္တြင္ ၎သည္
ပါဝါပမာဏအနည္းငယ္ကို ဆက္လက္ သံုးစြဲသည္။ ပါဝါသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တီဗြီကို ကာလအတန္ၾကာ
အသံုးမျပဳဘဲထားမည္ဟု ႀကံရြယ္ေသာအခါ ပါဝါႀကိဳးကို ပလပ္ျဖဳတ္ပါ။
ဗမာ - 19
လိုင္စင္မ်ား
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
သတိေပးခ်က္ - မီးကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးလွ်ံမ်ားရွိေနသ
ည့္အျခားပစၥည္းမ်ားကို ဤစက္ပစၥည္း၏ အေဝးတြင္ အၿမဲတမ္းထားရွိပါ။
ဗမာ - 20
စာမ်က္ႏွာအား ႀကိဳတင္
ကြက္လပ္ထားခဲ့သည္။
စာမ်က္ႏွာအား ႀကိဳတင္
ကြက္လပ္ထားခဲ့သည္။
စာမ်က္ႏွာအား ႀကိဳတင္
ကြက္လပ္ထားခဲ့သည္။
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Samsung ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေမးခြန္း သို႔မဟုတ္ မွတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာရိွလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ Samsung ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
ႏိုင္ငံ
Samsung ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
ဝက္ဘ္ဆိုက္
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
ALGERIA
IRAN
ISRAEL
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
+95-1-2399-888
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
+856-214-17333
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
0120-363-905
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667 (Toll Free for Ncell users)
09612300300
08000300300 (Toll free)
011 SAMSUNG (011 7267864)
08000-7267864
16580
3004
021-8255 [CE]
*6963
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
0800-Samsung (72678)
80 100 012
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAM CS (800-72627)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
1299
80010080
080 100 22 55
THAILAND
MYANMAR
CAMBODIA
LAOS
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
JAPAN
INDIA
NEPAL
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
JORDAN
LEBANON
IRAQ
MOROCCO
© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd. မူပိုင္ခြင့္အားလံုးကို လက္ဝယ္ယူထားသည္။
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/mm/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.galaxymobile.jp/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/il/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/sa/support (Arabic)
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/n_africa/support
-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement