Samsung AJ035RBJDEG/EU Instrukcja obsługi

Samsung AJ035RBJDEG/EU Instrukcja obsługi
Klimatyzator
Instrukcja obsługi
AJ***RBJDEG
•• Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Samsung.
•• Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji obsługi i zachować ją do przyszłego użytku.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
3
Podstawowe informacje
11
Opis jednostki wewnętrznej
11
Opis pilota zdalnego sterowania
12
Funkcje podstawowe
14
Tryby pracy
14
Funkcje zaawansowane
18
Ustawianie funkcji Timer wł. lub Timer wył.
18
Używanie funkcji Czystość
20
Sterowanie urządzeniami wewnętrznymi
22
Czyszczenie i konserwacja
23
Czyszczenie klimatyzatora
23
Konserwacja klimatyzatora
26
Dodatek
28
Rozwiązywanie problemów
28
Właściwości eksploatacyjne
32
Informacje na temat czynnika chłodniczego
32
Ważne informacje: dotyczy stosowania czynnika chłodniczego
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji
nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać
wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od
odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
„Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych
dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, WEE, norma dotycząca baterii, znajduje się na stronie:samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
2 Polski
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować poważnymi
obrażeniami ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA
Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować nieznacznymi
obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
Należy BEZWZGLĘDNIE powstrzymać się od wykonywania tej czynności.
Należy upewnić się, że urządzenie jest uziemione, aby uniknąć
porażenia prądem elektrycznym.
Należy odłączyć zasilanie.
NIE należy dokonywać demontażu.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Należy używać kabla zasilającego, którego specyfikacja odpowiada
specyfikacji produktu lub ją przewyższa; należy go używać tylko z
niniejszym urządzeniem. Ponadto nie należy korzystać z przedłużacza.
• Przedłużenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
• Nie należy korzystać z przekładnika. Może to powodować porażenie
prądem lub pożar.
• Różnica w napięciu/częstotliwości/prądzie znamionowym może stać się
przyczyną pożaru.
Instalacja tego urządzenia musi zostać przeprowadzona przez
wykwalifikowanego technika lub firmę serwisową.
Polski 3
Informacjedotyczącebezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora należy dokładnie zapoznać
się z niniejszą instrukcją w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego
i wydajnego użytkowania zaawansowanych funkcji i możliwości, jakie
oferuje to urządzenie.
Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje różne modele urządzeń, które mogą
nieznacznie różnić się od posiadanego klimatyzatora. W razie jakichkolwiek
pytań prosimy o kontakt z najbliższym centrum obsługi klienta. Pomoc i
informacje są także dostępne na stronie www.samsung.com.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacjedotyczącebezpieczeństwa
• Niedostosowanie się do powyższych wymogów może spowodować porażenie
prądem, pożar, eksplozję, wadliwe działanie produktu lub urazy ciała, a także być
powodem do utraty gwarancji na zainstalowany produkt.
Zamontować przełącznik oraz wyłącznik obwodu do obsługi klimatyzatora.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
Jednostkę zewnętrzną należy starannie zamocować, aby elementy elektryczne
jednostki nie zostały odsłonięte.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem, wybuchem lub problemami z działaniem produktu.
Nie należy montować urządzenia w pobliżu grzejników ani materiałów łatwopalnych.
Urządzenia nie należy montować w lokalizacjach, w których występuje wilgoć, kurz
lub zanieczyszczenie substancjami oleistymi ani w lokalizacjach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (deszcz). Urządzenia nie należy
montować w lokalizacjach narażonych na ryzyko wycieku gazu.
• Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Nie wolno montować jednostki zewnętrznej na wysokich ścianach zewnętrznych, z
których mogłaby ona spaść.
• W przypadku upadku jednostka zewnętrzna może spowodować obrażenia ciała,
śmierć lub uszkodzenie mienia.
Urządzenie musi zostać odpowiednio uziemione. Nie należy uziemiać urządzenia
poprzez jego podłączenie do rur gazowych, rurociągów wodnych wykonanych z
tworzywa sztucznego ani do kabli sieci telefonicznej.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem, wybuchem lub innymi problemami z działaniem produktu.
• Nie wolno podłączać kabla zasilającego do gniazda, które nie jest poprawnie
uziemione. Należy się również upewnić, że gniazdo spełnia wymogi przepisów
lokalnych i krajowych.
PRZESTROGA
Urządzenie należy zamontować na równym, twardym podłożu, które utrzyma ciężar
urządzenia.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować nietypowymi wibracjami,
hałasem lub problemami z działaniem produktu.
Zainstalować właściwie wąż spustowy, aby umożliwić prawidłowe spuszczanie wody.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować przelaniem się wody
i uszkodzeniem mienia. Należy unikać podłączania elementów systemu
odprowadzającego do rur ściekowych, ponieważ w przyszłości może to
spowodować występowanie niepożądanych zapachów.
4 Polski
ZASILANIE
OSTRZEŻENIE
W przypadku uszkodzenia wyłącznika należy skontaktować się z najbliższym
centrum serwisowym.
Nie należy naciągać kabla zasilającego ani nadmiernie go zginać. Kabla
zasilającego nie należy skręcać ani wiązać. Nie należy wieszać kabla zasilającego
na metalowych elementach, umieszczać na kablu zasilającym ciężkich
przedmiotów, wsuwać kabla pomiędzy obiekty ani wpychać go w przestrzeń za
urządzeniem.
• Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
PRZESTROGA
Na czas burzy lub jeśli klimatyzator nie będzie wykorzystywany przez dłuższy
czas należy odłączyć zasilanie, korzystając z wyłącznika.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE
W przypadku zalania urządzenia należy skontaktować się z najbliższym
centrum serwisowym.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
Polski 5
Informacjedotyczącebezpieczeństwa
Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie ma żadnych
źródeł zapłonu (np. otwartego płomienia, urządzeń opalanych gazem, grzejników
elektrycznych itp.).
• Należy mieć na uwadze, że chłodziwo jest bezzapachowe.
Podczas instalacji urządzenia zewnętrznego, należy się upewnić o prawidłowym
działaniu węża spustowego.
• Przepływająca woda podczas trybu ogrzewania przez urządzenie zewnętrzne,
może spowodować wyciek i w rezultacie zniszczenia.
Należy zachować ostrożność szczególnie w zimie, ponieważ spadające sople lodu
mogą spowodować obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia.
Nie instalować produktu w miejscu, w którym wymagane jest stosowanie
termohigrostatu (takim jak serwerownia, maszynownia, pracownia komputerowa
itp.).
• Miejsca te nie zapewniają gwarantowanych warunków eksploatacji produktu, w
związku z czym może on pracować z niską wydajnością.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacjedotyczącebezpieczeństwa
Jeśli z urządzenia dochodzą nietypowe dźwięki bądź wydobywa się z niego
zapach spalenizny lub dym, należy je natychmiast odłączyć od zasilania i
skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem
prądem elektrycznym lub pożarem.
W razie awarii należy natychmiast wyłączyć klimatyzator i całkowicie
odłączyć układ zasilania. Następnie należy skontaktować się z
autoryzowanym personelem serwisowym.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, gazu LPG itp.) należy
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając kabla
zasilającego. Nie należy dotykać urządzenia ani kabla zasilającego.
• Nie należy korzystać z wywietrznika.
• Powstanie iskry mogłoby spowodować wybuch lub pożar.
W celu przeprowadzenia ponownej instalacji klimatyzatora należy
skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować problemami z
działaniem produktu, wyciekiem wody, porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
• Dostawa produktu nie należy do zakresu świadczonych usług. Ponowna
instalacja produktu w innej lokalizacji wiąże się z dodatkowymi kosztami
budowlanymi oraz z opłatą instalacyjną.
• Zwłaszcza, gdy produkt ma zostać zainstalowany w nietypowej lokalizacji,
takiej jak zakład przemysłowy lub w pobliżu miejscowości nadmorskiej,
gdzie występuje zasolenie powietrza, prosimy skontaktować się
najbliższym punktem serwisowym.
Nie należy dotykać wyłącznika mokrymi rękoma.
• Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Nie należy wyłączać klimatyzatora z użyciem wyłącznika w czasie, gdy
produkt nadal działa.
• Wyłączenie i ponowne włączenie klimatyzatora z użyciem wyłącznika
może spowodować powstanie iskry, co z kolei może spowodować
porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Po rozpakowaniu klimatyzatora należy trzymać jego opakowanie z dala
od dzieci, ponieważ stwarza ono zagrożenie dla dzieci.
• Jeśli dziecko założy sobie worek na głowę, może się udusić.
Podczas działania klimatyzatora w trybie grzania nie należy dotykać
panelu przedniego palcami ani rękami.
6 Polski
Polski 7
Informacjedotyczącebezpieczeństwa
• Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poparzenia.
Podczas działania klimatyzatora w trybie grzania oraz podczas zamykania
panelu przedniego nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do
wylotu powietrza klimatyzatora.
• Aby zapobiec obrażeniom ciała, należy zwrócić szczególną uwagę, aby
dzieci nie wkładały palców do produktu.
Podczas działania klimatyzatora w trybie grzania oraz podczas zamykania
panelu przedniego nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do
wlotu/wylotu powietrza klimatyzatora.
• Aby zapobiec obrażeniom ciała, należy zwrócić szczególną uwagę, aby
dzieci nie wkładały palców do produktu.
Nie należy uderzać w klimatyzator ani ciągnąć za jego elementy z
nadmierną siłą.
• Mogłoby to spowodować pożar, obrażenia ciała lub problemy z
działaniem produktu.
Nie należy umieszczać w najbliższym otoczeniu jednostki zewnętrznej
obiektów, które mogłyby umożliwić dzieciom wejście na urządzenie.
• Mogłoby to skutkować poważnymi obrażeniami ciała u dzieci.
Z klimatyzatora nie należy korzystać przez długi czas w pomieszczeniach o
słabej wentylacji ani w pobliżu słabych i chorych osób.
• Mogłoby to być niebezpieczne ze względu na brak tlenu, w związku z
czym zaleca się otwieranie okna co najmniej co godzinę.
Nie stosować środków do przyspieszania operacji rozmrażania lub
czyszczenia innych, niż zalecane przez Samsung.
Nie przebijać, nie palić.
Należy mieć świadomość, że chłodziwo może być bezzapachowe.
W przypadku dostania się do urządzenia jakiejkolwiek substancji obcej,
np. wody, należy odciąć zasilanie poprzez odłączenie wtyczki od gniazda i
przełączenie wyłącznika obwodu do pozycji wyłączenia. Następnie należy
się skontaktować z najbliższym centrum serwisowym.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem
prądem elektrycznym lub pożarem.
Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy, demontażu lub
modyfikacji urządzenia.
• Nie należy korzystać z bezpieczników (Cooper, drut stalowy itp.) innych
niż standardowe.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem
prądem elektrycznym, pożarem, problemami z działaniem urządzenia lub
obrażeniami ciała.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacjedotyczącebezpieczeństwa
PRZESTROGA
Nie należy umieszczać obiektów ani urządzeń pod jednostką wewnętrzną.
• Woda ściekająca z jednostki wewnętrznej może przyczynić się do
powstania pożaru lub uszkodzenia mienia.
Co najmniej raz w roku należy sprawdzić ramę montażową jednostki
zewnętrznej pod kątem wystąpienia ewentualnych uszkodzeń.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować obrażeniami ciała,
śmiercią lub uszkodzeniem mienia.
Maks. prąd jest mierzony zgodnie z normą IEC dotyczącą bezpieczeństwa,
natomiast prąd jest mierzony zgodnie z normą ISO dotyczącą wydajności
energetycznej.
Jeżeli klimatyzator nie funkcjonuje prawidłowo podczas chłodzenia
lub nagrzewania, to mogło dojść do wycieku czynnika chłodniczego. W
razie stwierdzenia wycieku należy wyłączyć urządzenie, przewietrzyć
pomieszczenie i bezzwłocznie skontaktować się z dealerem w celu
doładowania czynnika chłodniczego.
Czynnik chłodniczy nie jest szkodliwy. Jeżeli jednak zetknie się z ogniem,
może wytworzyć szkodliwe gazy, które mogą ulec zapłonowi.
Podczas transportu jednostki wewnętrznej przewody rurowe należy zakryć
konsolami w celu ich zabezpieczenia. Nie należy używać przewodów
rurowych do przesuwania produktu.
• Ryzyko wycieku gazu.
Nie instalować produktu na statku ani w pojeździe (takim jak kamper).
• Sól, drgania i inne czynniki środowiskowe mogą sprawdzić, że produkt
nie będzie działał prawidłowo, doprowadzić do pożaru lub spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
Nie należy stawać na urządzeniu ani stawiać na nim przedmiotów (np.
prania, zapalonych świeczek, zapalonych papierosów, naczyń, środków
chemicznych, metalowych obiektów itp.).
• Mogłoby to skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem,
problemami z działaniem urządzenia lub obrażeniami ciała.
Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.
• Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Nie należy rozpylać substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze, na
powierzchnię urządzenia.
• Substancje tego rodzaju nie tylko szkodzą ludziom, ale mogą też
przyczynić się do porażenia prądem elektrycznym, powstania pożaru lub
wystąpienia problemów z produktem.
8 Polski
Nie należy wywierać silnego nacisku na pilota zdalnego sterowania ani
go rozmontowywać.
Nie należy dotykać rur podłączonych do produktu.
• Mogłoby to spowodować obrażenia ciała i poparzenia.
Nie przecinać ani nie przepalać zbiorników bądź orurowania
zawierającego chłodziwo.
Nie kierować strumienia powietrza na paleniska lub grzejniki.
Nie należy korzystać z tego klimatyzatora w celu chłodzenia sprzętu
precyzyjnego, żywności, zwierząt, roślin ani kosmetyków ani do
żadnego celu innego niż ten, do jakiego jest przeznaczone urządzenie.
• Mogłoby to spowodować uszkodzenie mienia.
Unikać bezpośredniego wpływu przepływu powietrza klimatyzatora,
także na zwierzęta i rośliny przez dłuższy okres czasu.
• Mogłoby to wywrzeć szkodliwy wpływ na osoby, zwierzęta lub rośliny.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
psychicznych ani przez osoby, które nie dysponują odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem, o ile osoby te nie będą pozostawać pod nadzorem
lub nie zostaną przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Konieczny jest nadzór
dzieci dający gwarancję, ze dzieci nie bawią się urządzeniem.
Korzystanie z urządzenia na terenie Europy: Z tego urządzenia mogą
korzystać dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub psychicznych oraz osoby, które nie
dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, o ile osoby te
będą mieć zapewniony nadzór lub zostaną przeszkolone w zakresie
bezpiecznej obsługi urządzenia i będą rozumieć zagrożenia związane z
korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny podejmować się czyszczenia ani
przeprowadzania czynności konserwacyjnych wykonywanych przez
użytkownika.
Polski 9
Informacjedotyczącebezpieczeństwa
Nie należy pić wody z klimatyzatora.
• Woda z urządzenia może być szkodliwa dla ludzi.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacjedotyczącebezpieczeństwa
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE
Nie należy czyścić urządzenia poprzez bezpośrednie spryskiwanie
jego powierzchni wodą. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać
benzenu, rozcieńczalników, alkoholu ani acetonu.
• Mogłoby to spowodować odbarwienie, odkształcenie lub uszkodzenie
urządzenia, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć
klimatyzator od zasilania sieciowego i odczekać na zatrzymanie się
wentylatora.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem
prądem elektrycznym lub pożarem.
PRZESTROGA
Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia powierzchni
wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej, ponieważ ma ona ostre
krawędzie.
• Aby uniknąć skaleczenia palców, podczas czyszczenia należy stosować
grube rękawice bawełniane.
• Czyszczenie powinno zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego
technika. Prosimy o kontakt z instalatorem lub z centrum serwisowym.
Nie należy samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.
• W celu wyczyszczenia wnętrza klimatyzatora należy skontaktować się z
centrum serwisowym.
• Czyszcząc filtr wewnętrzny, należy korzystać z opisów w części
„Czyszczenie i konserwacja”.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem
produktu, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
• Podczas wykonywania czynności przy wymienniku ciepła należy
zachować ostrożność w celu uniknięcia obrażeń w wyniku kontaktu z
ostrymi krawędziami.
10 Polski
Opis jednostki wewnętrznej
Główne elementy
Dźwignia fartucha
Kanał wylotowy powietrza
(Chłodzenie/ogrzewanie)
Podstawowe informacje
Wskaźnik trybu i
przycisk sterowania
Wlot powietrza
Dźwignia fartucha
Kanał wylotowy
(Ogrzewanie)
Wyświetlacz
Wskaźnik trybu i przycisk sterowania
1
1 WSKAŹNIK IONIZER
2
WSKAŹNIK TRYBU
WENTYLATORA
2
3
4
5
6
7
Ikona Ionizer świeci, gdy działa funkcja Ionizer.
Ikona świeci, gdy urządzenie działa w trybie Wentylator.
3 WSKAŹNIK FUNKCJI TIMER
Ikona Timer świeci, gdy ustawiona jest funkcja Timer wł./Timer wył.
4 WSKAŹNIK ODSZRANIANIA
Ikona świeci, gdy urządzenie rozpoczyna usuwanie lodu.
5 PRZYCISK ZASILANIA
Włącza/wyłącza klimatyzator. Klimatyzator działa w trybie Auto.
6 WSKAŹNIK ZASILANIA
Ikona zasilania świeci, gdy urządzenie działa.
7
CZUJNIK PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA
Pilota należy kierować w to miejsce na klimatyzatorze.
UWAGA
• Dany klimatyzator może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji powyżej,
zależnie od modelu.
• Każde naciśnięcie przycisku sygnalizowane jest krótkim dźwiękiem, oznaczając prawidłowe
działanie urządzenia.
Polski 11
Opis pilota zdalnego sterowania
05
01
06
02
07
08
Podstawowe informacje
03
09
04
10
16
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
12
18
13
UWAGA
•
Choć na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania widoczne jest oznaczenie
funkcji Horizontal air swing/Turbo/Quiet/
Filter Reset/Blade 1234 , to opcja ta nie jest
dostępna w omawianym modelu.
•
Klimatyzatora nie można obsługiwać
pilotem w przypadku lokalizacji w pobliżu
źródeł silnego światła, takich jak lampy
fluorescencyjne lub neony. W takim
przypadku należy użyć pilota bezpośrednio
przed odbiornikiem układu zdalnego
sterowania urządzenia wewnętrznego.
•
W przypadku wpływu pilota zdalnego
sterowania na działanie innych urządzeń
elektronicznych należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
•
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij
przycisk Settings → <, > lub Settings →
(Beep) miga → przycisk SET. Aby ponownie
włączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij przycisk
Settings → <, > lub ponownie naciśnij
przycisk Settings → (Beep) miga → SET.
19
20
14
21
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Wskaźnik ustawionej temperatury
Wskaźnik opcji Timer
Wskaźnik trybu obsługi
Wskaźnik opcji
Wskaźnik niskiego poziomu
naładowania baterii
Wskaźnik przesyłu
Wskaźnik prędkości obrotów
wentylatora
Wskaźnik pionowej modulacji nawiewu
powietrza
Wskaźnik poziomej modulacji nawiewu
powietrza
12 Polski
Wskaźnik ustawień
Przycisk zasilania
Przycisk temperatury
Przycisk opcji
Przycisk Timer
Przycisk kierunku/przycisk wyboru
Przycisk pionowej modulacji nawiewu
powietrza
Przycisk trybu
Przycisk prędkości obrotowej
wentylatora
Przycisk poziomej modulacji nawiewu
powietrza
Przycisk ustawień
Przycisk Ustaw
Wymiana baterii
Gdy na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol
, należy wymienić baterie na nowe.
Wymagane są dwie baterie AAA 1,5V.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w którewyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują,
że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie
WE 2006/66.
Przechowywanie pilota zdalnego sterowania
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie i umieścić pilota w uchwycie.
PRZESTROGA
• Należy upewnić się, że woda nie dostanie
się do pilota zdalnego sterowania.
Polski 13
Podstawowe informacje
Dwie baterie AAA 1,5V
Tryby pracy
Auto
W trybie Auto klimatyzator automatycznie ustawia
temperaturę i prędkość wentylatora, zapewniając świeżość
w pomieszczeniu.
•
Gdy temperatura pomieszczenia jest wysoka,
klimatyzator tworzy silny strumień chłodnego powietrza,
a gdy temperatura odpowiednio spadnie, nawiew jest
łagodny.
Cool
Funkcje podstawowe
Tryb Chłodzenie jest często używany. Można w nim
swobodnie regulować temperaturę, prędkość wentylatora i
kierunek przepływu powietrza.
•
Włączenie trybu Ogrzewanie, gdy aktywny jest tryb
Chłodzenie, spowoduje wyłączenie trybu Chłodzenie.
Dry
Klimatyzator w trybie Osuszanie działa jak skraplacz
usuwający rosę z powietrza pomieszczenia. Dzięki trybowi
Osuszanie powietrze jest świeże nawet w deszczowy dzień.
Fan
Tryb Wentylator zapewnia nawiew powietrza odświeżający
pomieszczenie.
14 Polski
Heat
Tryb Ogrzewanie zapewnia komfortową temperaturę w
jesienne i zimowe dni.
Wentylator może nie uruchomić się natychmiast, aby
zapobiec powstaniu strumienia zimnego powietrza.
•
W trybie Ogrzewanie może uruchomić się procedura
odszraniania w celu usunięcia szronu z urządzenia
zewnętrznego. (Podczas usuwania szronu w trybie
Ogrzewanie w urządzeniu zewnętrznym tworzy się para
wodna.)
•
Po wyłączeniu urządzenia w trybie Ogrzewanie przez
pewien czas będzie działać wentylator, aby ochłodzić
urządzenie wewnętrzne.
•
Włączenie trybu Chłodzenie, gdy aktywny jest tryb
Ogrzewanie, spowoduje wyłączenie trybu Ogrzewanie.
UWAGA
•
Gdy temperatura na zewnątrz jest względnie niska, a
wilgotność wysoka, wydajność ogrzewania urządzenia
zewnętrznego w trybie Ogrzewanie może być niższa z
powodu szronu tworzącego się na zewnętrznym wymienniku
ciepła. Procedura odszraniania usuwa szron z wymiennika
ciepła urządzenia zewnętrznego w ciągu 5 - 12 minut.
Podczas odszraniania nie działa nawiew, aby zapobiec
tworzeniu strumienia zimnego powietrza.
–– Częstotliwość odszraniania zależy od ilości szronu
tworzącego się na urządzeniu zewnętrznym.
–– Częstotliwość odszraniania zależy także od wilgotności
powietrza.
Polski 15
Funkcje podstawowe
•
Tryby pracy
Włączanie klimatyzatora
Naciśnij przycisk
w celu włączenia klimatyzatora.
Wybór trybu działania
Naciśnij przycisk
w celu ustawienia trybu działania.
►
►
►
Funkcje podstawowe
►
Regulacja temperatury
Naciśnij przycisk
w celu ustawienia temperatury.
Tryb
Kontrola temperatury
Auto/
Cool/Dry
Możliwa regulacja co 1°C w zakresie od 18 °C
do 30°C.
Heat
Możliwa regulacja co 1°C w zakresie od 16 °C
do 30°C.
Fan
Regulacja temperatury niemożliwa.
Wybór prędkości wentylatora
Naciśnij przycisk
Tryb
Auto/Dry
Cool/Heat
Fan
16 Polski
w celu ustawienia prędkości wentylatora.
Dostępne prędkości obrotowe wentylatora
(Automatyczny)
(Automatyczny),
(Niski),
(Średni),
(Wysoki)
(Niski),
(Średni),
(Wysoki)
Wybór kierunku przepływu powietrza
Zatrzymując ruch poziomych i pionowych łopatek
regulujących kierunek przepływu powietrza, można ustawić
stały kierunek przepływu powietrza.
Gdy urządzenie działa ►
UWAGA
•
W przypadku ręcznego dostosowania pionowej łopatki
regulującej kierunek przepływu powietrza łopatka może nie
zamknąć się całkowicie po wyłączeniu klimatyzatora.
Funkcje podstawowe
Wyświetlacz pilota zdalnego
sterowania
Poziomy przepływ powietrza (ręcznie)
Aby zachować stały kierunek poziomego przepływu
powietrza, należy ręcznie zmienić ustawienie łopatek
poziomego przepływu powietrza.
UWAGA
•
Mimo naciśnięcia przycisku
funkcja nie działa.
PRZESTROGA
• Aby zapobiec obrażeniom ciała, przed
przystąpieniem do zmiany ustawienia łopatek
poziomego przepływu powietrza należy zatrzymać
łopatkę pionowego przepływu powietrza.
Polski 17
Ustawianie funkcji Timer wł. lub Timer wył.
Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej.
Ustawianie funkcji Timer wł.
Gdy klimatyzator jest wyłączony:
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać ustawienie (On).
• Podczas ustawiania czasu wskaźnik (On) będzie migał.
2. Nacisnąć przycisk
lub
, aby ustawić czas.
• Można ustawiać czas w półgodzinnych odstępach od 30
minut (0,5 na wyświetlaczu) do 3 godzin i w godzinnych
odstępach od 3 do 24 godzin.
• Czas można ustawić od co najmniej 30 minut do
maksymalnie 24 godzin.
3. Naciśnij przycisk
Timer wł.
Funkcje zaawansowane
Wyświetlacz pilota zdalnego
sterowania
, aby zakończyć ustawienie funkcji
• Na wyświetlaczu pilota pojawią się wskaźnik (On) oraz
ustawiony czas trybu.
• Jeśli w ciągu 10 sekund od ustawienia czasu nie
, funkcja Timer wł.
zostanie naciśnięty przycisk
zostanie anulowana. Dlatego należy sprawdzić, czy na
wyświetlaczu pilota jest wskaźnik (On).
Naciśnij przycisk
Anulowanie
naciśnij przycisk
► wybierz (On) ►
lub
► ustaw zegar na
► naciśnij przycisk
Dodatkowe opcje dostępne z funkcją Timer wł.
Wybierz tryb w następującej kolejności: (Auto) ► (Cool (Chłodzenie)) ► (Dry
(Osuszanie)) ► (Fan (Wentylator)) i ► (Heat (Ogrzewanie)).
Po ustawieniu zegara możliwa jest regulacja temperatury.
Regulacja temperatury jest możliwa tylko w trybach Auto, Chłodzenie, Osuszanie i
Ogrzewanie. W trybie Wentylator nie można ustawić temperatury.
UWAGA
• Po ustawieniu funkcji Timer wł. jej stan będzie wyświetlany przez 3 sekundy, a później na
wyświetlaczu pilota pozostanie tylko wskaźnik (On).
• Podczas ustawiania funkcji Timer wł. nie można ustawić prędkości wentylatora.
18 Polski
Ustawianie funkcji Timer wył.
Gdy klimatyzator jest włączony:
, aby wybrać ustawienie (Off).
1. Naciśnij przycisk
• Podczas ustawiania czasu wskaźnik (Off) będzie migał.
2. Nacisnąć przycisk
lub
, aby ustawić czas.
• Można ustawiać czas w półgodzinnych odstępach od 30 minut (0,5
na wyświetlaczu) do 3 godzin i w godzinnych odstępach od 3 do
24 godzin.
• Czas można ustawić od co najmniej 30 minut do maksymalnie 24
godzin.
3. Naciśnij przycisk
, aby zakończyć ustawienie funkcji Timer wył.
Wyświetlacz pilota zdalnego
sterowania
Naciśnij przycisk
Anulowanie naciśnij przycisk
► wybierz (Off) ►
lub
► ustaw zegar na
► naciśnij przycisk
UWAGA
•
W funkcjach Timer wył. i good’ sleep zastosowane będzie
tylko ostatnie ustawienie zegara.
Równoczesne użycie funkcji Timer wł. i Timer wył.
Gdy klimatyzator jest wyłączony
Gdy klimatyzator jest włączony
Ustawiony czas Timer wł. jest krótszy niż Timer Ustawiony czas Timer wł. jest dłuższy niż Timer
wył.
wył.
np. Timer wł.: 3 godziny, Timer wł.: 5 godzin
np. Timer wł.: 3 godziny, Timer wł.: 1 godzina
•
•
Klimatyzator włączy się po 3 godzinach
od momentu ustawienia zegara, będzie
pracował przez 2 godziny, a następnie
wyłączy się automatycznie.
Klimatyzator wyłączy się po 1 godzinie od
momentu ustawienia zegara, a następnie
włączy się po 2 godzinach od momentu
wyłączenia.
UWAGA
• Ustawione czasy funkcji Timer wł. i Timer wył. powinny się różnić.
• Gdy funkcje Timer wł. i Timer wył. są ustawione, można je anulować, naciskając przycisk
.
Polski 19
Funkcje zaawansowane
• Na wyświetlaczu pilota pojawią się wskaźnik (Off) oraz ustawiony
czas trybu.
• Jeśli w ciągu 10 sekund od ustawienia czasu nie zostanie naciśnięty
, funkcja Timer wył. zostanie anulowana.
przycisk
Dlatego należy sprawdzić, czy na wyświetlaczu pilota jest
wskaźnik (Off).
Używanie funkcji Czystość
Funkcja Czystość pomaga usunąć szkodliwe substancje z powietrza, zapewniając czyste i zdrowe otoczenie.
Funkcję tę można włączyć dodatkowo podczas pracy klimatyzatora.
Gdy klimatyzator jest włączony
1. Naciśnij przycisk
.
2. Naciskaj przycisk
zacznie migać.
,
3. Naciśnij przycisk
, aby włączyć funkcję Czystość.
• (
lub
, aż wskaźnik (
)
) wskaźnik ( ) zostanie wyświetlony na
wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, a funkcja
Ionizer zostanie uruchomiona.
Naciśnij przycisk
► naciśnij
,
Anulowanie lub
, aby wskaźnik (
) zaczął migać i
naciśnij przycisk
.
UWAGA
Funkcje zaawansowane
Wyświetlacz pilota zdalnego
sterowania
20 Polski
•
W trybach Auto/Chłodzenie/Osuszanie/Ogrzewanie
można dodatkowo włączyć funkcje Czystość oraz ustawić
temperaturę.
•
Jeśli w trybie Wentylator dodatkowo włączona jest funkcja
Czystość, regulacja temperatury nie jest możliwa.
•
Jeśli klimatyzator i funkcja Czystość są włączone razem,
naciśnięcie przycisku Zasilanie spowoduje wyłączenie
klimatyzatora oraz funkcji Czystość.
•
Funkcji Czystość można używać gdy ustawiona jest funkcja
Timer wł., a klimatyzator jest wyłączony.
•
Dodatkowe włączenie funkcji Czystość podczas działania
klimatyzatora nie spowoduje znacznej różnicy w zużyciu
energii ani głośności pracy.
Gdy klimatyzator jest wyłączony
1. Naciśnij przycisk
.
2. Naciśnij przycisk
, gdy miga wskaźnik (
włączyć funkcję Czystość.
• (
), aby
) wskaźnik ( ) zostanie wyświetlony na
wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, a funkcja
Ionizer zostanie uruchomiona.
, aby wskaźnik (
Anulowanie Naciśnij przycisk
a następnie naciśnij przycisk
.
) zaczął migać,
Funkcje zaawansowane
Wyświetlacz pilota zdalnego
sterowania
Polski 21
Sterowanie urządzeniami wewnętrznymi
Można indywidualnie wybierać i sterować nawet 4 urządzeniami wewnętrznymi.
Gdy klimatyzator jest włączony:
1. Naciśnij przycisk
.
2. Naciskaj przycisk
zacznie migać.
,
3. Naciśnij przycisk (
wewnętrznego.
), aby włączyć pracę urządzenia
lub
, aż wskaźnik (Zone)
• Można wybrać poszczególne urządzenia wewnętrzne w
kolejności od 1 do 4 lub wybrać wszystkie urządzenia
jednocześnie.
Funkcje zaawansowane
Wyświetlacz pilota zdalnego
sterowania
22 Polski
Czyszczenie klimatyzatora
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych jednostki wewnętrznej
W razie konieczności przetrzeć powierzchnię urządzenia suchą lub
delikatnie zwilżoną tkaniną. Usunąć kurz z elementów profilowanych
za pomocą miękkiej szczotki.
PRZESTROGA
• Do czyszczenia powierzchni nie wolno używać detergentów alkalicznych,
kwasu siarkowego, kwasu solnego ani rozpuszczalników organicznych (takich
jak rozcieńczalnik, nafta lub aceton).
• Nie umieszczać naklejek, gdyż może to spowodować zniszczenie powierzchni.
Czyszczenie filtra powietrza
Podczas czyszczenia filtru należy odłączyć zasilanie urządzenia. Do czyszczenia nie są wymagane specjalne narzędzia.
Filtr powietrza
Zmywalny filtr powietrza wyłapuje większe cząsteczki z powietrza. Filtr powietrza można czyścić za
pomocą odkurzacza lub umyć ręcznie. Wskaźnik czyszczenia filtra świeci, gdy filtr wymaga wyczyszczenia.
1. Otwórz przedni panel.
Chwyć górną część przedniego panelu i pociągnij przednią osłonę do siebie. Odczep zaczep
bezpieczeństwa i wyjmij przedni panel.
Auto
Off
Auto
Off
3. Wyczyść filtr powietrza za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczoteczki. W przypadku dużej ilości
kurzu opłukać element bieżącą wodą i pozostawić do wysuszenia w wentylowanym miejscu.
Polski 23
Czyszczenie i konserwacja
2. Złap uchwyt i delikatnie naciśnij filtr, aby się wygiął. Następnie pociągnij filtr do siebie i do góry,
aby go wyjąć.
Czyszczenie klimatyzatora
UWAGA
• Najlepsze rezultaty zapewnia powtarzanie procedury co dwa tygodnie.
• Suszenie filtru w zamkniętym otoczeniu (lub wilgotnym), może wytwarzać niepożądane
zapachy. W takich przypadkach należy ponownie go wyczyścić i wysuszyć w dobrze
wentylowanym otoczeniu.
4. Włóż filtr na miejsce.
5. Zamknij przedni panel.
Chwyć przedni panel z boku i najpierw włóż dolną część, a następnie wciśnij panel.
6. Naciśnij przycisk Filter Reset (Zerowanie filtra) na pilocie zdalnego sterowania.
Filtr antyalergiczny
Zmywalny filtr antyalergiczny pozwala na zmniejszenie ilości alergenów w powietrzu. Filtr powietrza
można czyścić za pomocą odkurzacza lub umyć ręcznie.
1. Otwórz przedni panel.
Chwyć górną część przedniego panelu i pociągnij przednią osłonę do siebie. Odczep zaczep
bezpieczeństwa i wyjmij przedni panel.
Czyszczenie i konserwacja
2. Złap uchwyt i delikatnie naciśnij filtr, aby się wygiął. Następnie pociągnij filtr do siebie i do góry,
aby go wyjąć.
3. Pociągnij i wysuń filtr antyalergiczny.
4. Czyść filtr antyalergiczny za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczoteczki. Wypłucz filtr pod
bieżącą wodą, a następnie wysusz w przewiewnym miejscu.
24 Polski
5. Ponownie załóż filtr antyalergiczny.
6. Zamknij przedni panel.
Chwyć przedni panel z boku i najpierw włóż dolną część, a następnie wciśnij panel.
UWAGA
• Filtr antyalergiczny należy czyścić co 3 miesiące. Czas między czyszczeniem może się różnić
zależnie od użytkowania i warunków środowiska.
Wymiana filtra powietrza
Filtr na wymianę można nabyć w sklepie lub zamówić u sprzedawcy, który dostarczył urządzenie. W
przypadku trudności prosimy o kontakt z centrum.
Filtr odświeżający
Filtr odświeżający skutecznie pochłania dym papierosowy, zapachy pochodzenia zwierzęcego i inne
nieprzyjemne zapachy. Czyszczenie filtra odświeżającego jest proste, wystarczy wyjąć stary filtr i
założyć nowy.
1. Otwórz przedni panel.
Chwyć górną część przedniego panelu i
pociągnij przednią osłonę do siebie. Odczep
zaczep bezpieczeństwa i wyjmij przedni panel.
2. Złap uchwyt i delikatnie naciśnij filtr, aby się
wygiął. Następnie pociągnij filtr do siebie i do
góry, aby go wyjąć.
3. Pociągnij i wysuń filtr odświeżający.
Czyszczenie i konserwacja
4. Ponownie załóż filtr odświeżający.
5. Zamknij przedni panel.
Chwyć przedni panel z boku i najpierw włóż dolną część, a następnie wciśnij panel.
UWAGA
• Czas między wymianą filtra odświeżającego może się różnić zależnie od użytkowania i
warunków środowiska.
• Nawet jeśli filtry antyalergiczny i odświeżający zostaną założone odwrotnie, nie wpłynie to
znacząco na wydajność filtrowania.
Polski 25
Konserwacja klimatyzatora
Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy czas, dla zachowania go w
najlepszym stanie należy go dokładnie osuszyć.
1. W celu wysuszenia klimatyzatora należy go uruchomić w trybie Wentylator na 3 - 4
godziny, a po upływie tego czasu wyjąć wtyczkę z gniazdka. W przypadku gromadzenia się
wilgoci we wnętrzu urządzenia może dojść do jego uszkodzenia.
2. Przed ponownym użyciem klimatyzatora należy osuszyć jego elementy wewnętrzne,
uruchamiając go w trybie Wentylator na 3 - 4 godziny. Pomoże to pozbyć się zapachów,
które mogły powstać wskutek obecności wilgoci.
Kontrole okresowe
Aby zapewnić prawidłową konserwację klimatyzatora, zapoznaj się z poniższą tabelą.
Typ
Opis
Czyszczenie filtra powietrza (1).
Czyszczenie rynienki na kondensat (2).
Jednostka
Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła (2).
wewnętrzna
Czyszczenie rurki spustowej kondensatu (2).
Co
miesiąc
Co 4
miesiące
l
l
l
l
Wymiana baterii w pilocie (1).
Czyszczenie wymiennika ciepła po zewnętrznej
stronie modułu (2).
Raz w
roku
l
l
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie wymiennika ciepła po
wewnętrznej stronie modułu (2).
l
Czyszczenie części elektrycznych strumieniami
powietrza (2).
l
Jednostka
zewnętrzna Kontrola dokręcenia wszystkich części
elektrycznych (2).
l
Czyszczenie wentylatora (2).
l
Kontrola dokręcenia wszystkich elementów
wentylatora (2).
l
Czyszczenie rynienki na kondensat (2).
l
UWAGA
• Opisane powyżej czynności kontrolne i konserwacyjne są podstawą do zapewnienia
wydajnej pracy klimatyzatora. Częstotliwość tych czynności może zależeć od specyfiki
miejsca, zapylenia itp.
a. Opisane powyżej czynności należy wykonywać częściej w przypadku, gdy środowisko
instalacji klimatyzatora jest bardzo zakurzone.
b. Czynności te muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifikowaną obsługę.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji instalacji.
26 Polski
Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane poprzez system sterowania urządzenia
Zabezpieczenie wewnętrzne uruchamia się w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego
klimatyzatora.
Typ
Opis
Zabezpieczenie przed
zimnym powietrzem
Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie
przez zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Cykl odszraniania
Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie
przez zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Ochrona baterii
wewnętrznej
Ochrona sprężarki
Sprężarka wyłączy się, aby chronić baterię wewnętrzną, gdy
klimatyzator działa w trybie Chłodzenie.
Klimatyzator nie uruchomi się natychmiast, aby chronić sprężarkę
modułu zewnętrznego po włączeniu urządzenia.
UWAGA
•
Jeżeli pompa ciepła działa w trybie Ogrzewanie, wykonywany jest cykl odszraniania,
umożliwiający usunięcie z modułu zewnętrznego szronu, który mógł powstać w przypadku
niskich temperatur.
•
Wentylator wewnętrzny wyłącza się automatycznie i uruchamia się ponownie dopiero po
zakończeniu cyklu odszraniania.
•
Podczas cyklu odszraniania mogą powstawać nietypowe dźwięki. Jest to normalne
działanie, zabezpieczające urządzenie.
Czyszczenie i konserwacja
Polski 27
Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania klimatyzatora należy skorzystać z poniższej tabeli.
Pozwoli to oszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych wydatków.
Problem
Klimatyzator w
ogóle nie działa.
Rozwiązanie
• Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona.
• Sprawdź, czy dodatkowy włącznik zasilania (MCCB, ELB) jest
włączony.
• Jeśli dodatkowy włącznik zasilania (MCCB, ELB) jest wyłączony,
(Zasilanie).
klimatyzator nie działa mimo włączania przycisku
• Przed czyszczeniem klimatyzatora lub w przypadku nieużywania
go przez dłuższy czas wyłącz dodatkowy włącznik zasilania (MCCB,
ELB).
• W przypadku nieużywania klimatyzatora przez dłuższy czas
pamiętaj, aby dodatkowy włącznik zasilania (MCCB, ELB) włączyć 6
godzin przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
UWAGA
• Dodatkowy włącznik zasilania (MCCB, ELB) jest sprzedawany
oddzielnie.
• Upewnij się, że dodatkowy włącznik zasilania (MCCB, ELB) jest
zamontowany w skrzynce rozdzielczej wewnątrz budynku.
• Jeśli klimatyzator wyłączy się w wyniku działania regulatora
czasowego wyłączenia, włącz go ponownie poprzez wciśnięcie
przycisku
(Zasilanie).
Dodatek
Temperatura się
nie zmienia.
• Sprawdź, czy został wybrany tryb Fan. W trybie Fan wybór
temperatury w klimatyzatorze następuje automatycznie, a zmiana
ustalonej temperatury nie jest możliwa.
Z klimatyzatora
nie wydobywa się
ciepłe powietrze.
• Sprawdź, czy jednostka zewnętrzna nie jest przeznaczona wyłącznie
do chłodzenia. W takim wypadku ciepłe powietrze nie wydobywa
się z klimatyzatora mimo wybrania trybu Heat.
• Sprawdź, czy pilot jest przeznaczony wyłącznie do chłodzenia. Użyj
pilota, który obsługuje zarówno funkcję chłodzenia, jak i grzania.
Prędkość obrotowa
wentylatora nie
zmienia się.
• Sprawdź, czy w urządzeniu nie został wybrany tryb Auto lub Dry.
W przypadku tych trybów sterowanie prędkością wentylatora w
klimatyzatorze odbywa się automatycznie i nie można jej zmienić.
Pilot
bezprzewodowy
nie działa.
• Sprawdź, czy baterie nie są wyczerpane. Wymień je na nowe.
• Upewnij się, że między pilotem a czujnikiem nie znajdują się żadne
przeszkody.
• Sprawdź, czy w pobliżu klimatyzatora nie znajdują się silne
źródła światła. Intensywne światło wydobywające się z żarówek
fluorescencyjnych lub znaków neonowych może zakłócać działanie
pilota.
28 Polski
Problem
Rozwiązanie
w prawnym dolnym rogu wyświetlacza pilota
• Sprawdź, czy
wyświetla się wskaźnik. W takim wypadku wyłącz klimatyzator i
dodatkowy włącznik zasilania, a następnie skontaktuj się z centrum
serwisowym.
Nie można
natychmiast
włączyć ani
wyłączyć
klimatyzatora za
pomocą pilota
przewodowego.
• Sprawdź, czy pilot przewodowy jest ustawiony na sterowanie
grupą. W takim wypadku klimatyzatory podłączone do
pilota przewodowego włączają i wyłączają się sekwencyjnie.
Przeprowadzenie tej operacji trwa maks. 32 sekundy.
Funkcja czasowego
włączenia/
wyłączenia nie
działa.
• Sprawdź, czy po ustawieniu czasu dla funkcji włączenia/wyłączenia
(Ustawienia). Ustaw czas
na pilocie został naciśnięty przycisk
włączenia/wyłączenia.
Wyświetlacz
jednostki
wewnętrznej
ciągle miga.
• Ponownie włącz klimatyzator, naciskając przycisk
(Zasilanie).
• Wyłącz i włącz dodatkowy włącznik zasilania, a następnie włącz
klimatyzator.
• Jeśli wyświetlacz jednostki wewnętrznej nadal miga, skontaktuj się
z centrum serwisowym.
Powietrze powinno
być zimniejsze.
• Korzystaj z klimatyzatora z wentylatorem elektrycznym, aby
oszczędzać energię i zwiększyć skuteczność chłodzenia.
Powietrze nie
jest odpowiednio
chłodne albo
ciepłe.
• Jeśli w trybie Cool ustawiona temperatura jest wyższa niż aktualna
temperatura otoczenia, zimne powietrze nie wydobywa się z
klimatyzatora.
–– Pilot MR-EH00: Naciskaj przycisk temperatury aż do ustawienia
temperatury niższej (minimalna: 18°C) niż aktualna temperatura
otoczenia.
–– Pilot AR-KH00E: Naciśnij przycisk Temperatura na pilocie
zdalnego sterowania. Obracaj kółkiem, aż ustawiona temperatura
(minimalnie:18°C) będzie niższa niż temperatura bieżąca.
• Jeśli w trybie Heat ustawiona temperatura jest niższa nić aktualne
temperatura otoczenia, ciepłe powietrze nie wydobywa się z
klimatyzatora.
–– Pilot MR-EH00: Naciskaj przycisk temperatury aż do ustawienia
temperatury wyższej (maksymalna: 30°C) niż aktualna
temperatura otoczenia.
–– Pilot AR-KH00E: Naciśnij przycisk Temperatura na pilocie
zdalnego sterowania. Obracaj kółkiem, aż ustawiona temperatura
(maksymalnie:30°C) będzie wyższa niż temperatura bieżąca.
Polski 29
Dodatek
Pilot
przewodowego
sterowania nie
działa.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Powietrze nie
jest odpowiednio
chłodne albo
ciepłe.
Klimatyzator
wydaje nietypowe
odgłosy.
Dodatek
W pomieszczeniu
roznoszą się
nieprzyjemne
zapachy.
30 Polski
Rozwiązanie
• W trybie Fan nie działa ani opcja chłodzenia, ani grzania. Wybrać tryb
Cool, Heat, Auto lub Dry.
• Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez
zanieczyszczenia. Zakurzony filtr może obniżać wydajność chłodzenia i
grzania. Często czyść filtr powietrza.
• Usuń wszelkie ewentualne przeszkody w pobliżu jednostki zewnętrznej
lub pokrywę, jeśli jest zamontowana.
• Zamontuj jednostkę zewnętrzną w przewiewnym miejscu. Unikaj miejsc
narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub blisko
urządzeń grzewczych.
• W celu ochrony jednostki zewnętrznej przed bezpośrednim działaniem
światła słonecznego nałóż na nią osłonę przeciwsłoneczną.
• Jeśli jednostka wewnętrzna jest zamontowana w miejscu narażonym na
bezpośrednie działanie światła słonecznego, zaciągnij zasłony na okna.
• Zamknij okna i drzwi, aby maksymalnie zwiększyć wydajność
chłodzenia lub grzania.
• Jeśli wyłączysz, a następnie natychmiast włączysz tryb Cool, po około
3 minutach z urządzenia zacznie się wydostawać chłodne powietrze
chroniące kompresor jednostki zewnętrznej.
• Aby zapobiec początkowemu wydostawaniu się chłodnego powietrza z
klimatyzatora przy włączonym trybie Heat, ciepłe powietrze wydostaje
się z klimatyzatora dopiero po jakimś czasie.
• Jeśli przewód z czynnikiem chłodniczym jest zbyt długi, wydajność
chłodzenia i grzania może być obniżona. Nie przekraczaj maksymalnej
dopuszczalnej długości przewodu.
• W określonych warunkach (szczególnie kiedy temperatura na zewnątrz
jest niższa niż 20°C) podczas cyrkulacji czynnika chłodniczego w
klimatyzatorze urządzenie może wydawać takie odgłosy jak gwizdanie,
stukotanie czy pluskanie. To normalne zjawisko.
(zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania
• Po naciśnięciu przycisku
może być słyszalny hałas dochodzący z pompy skroplin wewnątrz
klimatyzatora. Odgłosy te to normalne zjawisko.
• Jeśli klimatyzator działa w obszarze zadymionym lub jeśli z zewnątrz
przedostaje się nietypowy zapach, dokładnie przewietrz pomieszczenie.
• Jeśli zarówno temperatura pomieszczenia, jak i wilgotność są wysokie,
należy włączyć klimatyzator w trybie Oczyszczanie lub Wentylator na
1 – 2 godziny.
• Jeśli przez dłuższy czas nie korzystano z klimatyzatora, wyczyść
jednostkę wewnętrzną, a następnie włącz tryb Fan na 3–4 godziny,
aby wysuszyć wnętrze jednostki wewnętrznej i pozbyć się z niej
nieprzyjemnych zapachów.
• W przypadku zablokowania filtra powietrza kurzem wyczyść go.
Problem
Rozwiązanie
Na jednostce
wewnętrznej
skrapla się para
wodna.
• W zimie przy dużej wilgotności wewnątrz pomieszczenia, podczas
korzystania z funkcji odszraniania w okolicy wyjścia powietrza
może się zbierać para wodna. To normalne zjawisko.
Wentylator
jednostki
zewnętrznej
dalej pracuje
mimo wyłączenia
klimatyzatora.
• Po wyłączeniu klimatyzatora wentylator jednostki zewnętrznej
może dalej działać, aby zmniejszyć ilość gazu czynnika chłodzącego.
To normalne zjawisko.
Ze złączy
rurowych jednostki
zewnętrznej kapie
woda.
• Zmianom temperatury może towarzyszyć zjawisko skraplania pary
wodnej. To normalne zjawisko.
Z jednostki
zewnętrznej
wydobywa się
para wodna.
• W zimie w przypadku korzystania z trybu Heat klimatyzatora szron
znajdujący się na wymienniku ciepła topi się i może wytwarzać się
para wodna. To normalne zjawisko. Nie oznacza to awarii produktu
ani pożaru.
Dodatek
Polski 31
Właściwości eksploatacyjne
Temperatura i wilgotność robocza
Tryb
Temperatura na zewnątrz
Temperatura wewnątrz
Wilgotność
wewnątrz
pomieszczenia
Tryb Cool
(Chłodzenie)
od -5°C do 32°C
od 18°C do 32°C
80% lub niższa
Tryb Heat
(Ogrzewanie)
od -15°C do 24°C
30°C lub mniej
-
Tryb Dry
(Osuszanie)
od -5°C do 43°C
od 18°C do 32°C
80% lub niższa
PRZESTROGA
• W przypadku korzystania z klimatyzatora przy wilgotności względnej wynoszącej powyżej
80% może wystąpić zjawisko skraplania pary wodnej i dojść do wycieku wody na podłogę.
Informacje na temat czynnika chłodniczego
Ważne informacje: dotyczy stosowania czynnika chłodniczego
Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.Nie wolno uwalniać tych gazów do atmosfery.
PRZESTROGA
Jeśli system zawiera co najmniej 5 tCO2e fluorowanych gazów cieplarnianych, wówczas zgodnie
z rozporządzeniem nr 517/2014 wymagane jest przeprowadzenie kontroli pod kątem wycieku co
najmniej raz na 12 miesięcy. Tę czynność może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
Jeśli ma miejsce powyższa sytuacja, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fluorowanych gazów
cieplarnianych instalator (lub osoba odpowiedzialna za ostateczną kontrolę) musi dostarczyć książkę
serwisową, w której zaprotokołowano wszelkie informacje.
Tę jednostkę wewnętrzną można podłączyć do jednostki zewnętrznej R-32 lub R-410A.
Dodatek
Typ środka
chłodzącego
Wartość GWP
R-32
675
R-410A
2088
• GWP: Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
• Obliczanie tCO2e: kg × GWP / 1000
32 Polski
MASZ PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
ZADZWOŃ DO NAS
LUB ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ
ZADZWOŃ DO NAS
LUB ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/
support
GERMANY
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/
support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/
support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/
support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/
support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/
support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/
support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/
support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/
support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/
support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/
support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/
support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/
support
ALBANIA
045 620 202
02-201-24-18
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/al/
support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна
телефонна линия
www.samsung.com/bg/
support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64
(08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll
free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/
support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/
support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/
support
BELGIUM
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/
support
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/
support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/
support
0771 726 786
www.samsung.com/se/
support
SWEDEN
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi
http://www.samsung.com/
zapytań dotyczących telefonów
pl/support/
komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/
support
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800
400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/
support
KRAJ
www.samsung.com/gr/
support
W urządzeniu znajduje się czynnik chłodniczy R-32.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement