Samsung Curved Full HD Monitor 24 inch CF396 Handleiding

Samsung Curved Full HD Monitor 24 inch CF396 Handleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Gebogen monitor
C22F390FH* C22F392FH* C24F390FH* C24F392FH* C24F394FH* C24F396FH* C24F399FH*
C27F390FH* C27F391FH* C27F396FH* C27F397FH* C27F398FW* C32F391FW* C32F395FW* C32F397FW*
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden
gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
Wijzigingen voorbehouden.
© Samsung Electronics
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.
Andere handelsmerken dan die van Samsung Electronics zijn het bezit van hun respectieve eigenaars.
••
In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
‒‒ (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
‒‒ (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
••
U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt
uitgevoerd.
Inhoudsopgave
Voordat u het product
in gebruik neemt
Installatieruimte
Voorzorgsmaatregelen voor bewaring
4
4
Veiligheidsvoorzorgen
Reiniging
Elektriciteit en veiligheid
Installatie
Bediening
5
5
5
6
7
Voorbereidingen
Onderdelen
9
Configuratiescherm
9
Directe-toetsbetekenis
10
Functietoetsbetekenis
11
De instellingen Brightness, Contrast en Sharpness
wijzigen
13
De instelling Volume wijzigen
13
Achterkant
14
De kanteling van het product aanpassen
15
Antidiefstalslot
16
Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen van de
monitor
17
Installeren van de wandmontage
(Niet voor modellen C27F397FH* / C32F397FW*) 18
Specificaties wandmontageset (VESA)
(Niet voor modellen C27F397FH* / C32F397FW*) 18
Installatie
19
De standaard bevestigen (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
19
C32F391FW*)
De standaard bevestigen (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*)
20
De voet verwijderen (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)
21
De voet verwijderen (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
22
C32F397FW*)
Een bronapparaat aansluiten
en gebruiken
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit 23
Een computer aansluiten en gebruiken
23
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type) 23
Een verbinding tot stand brengen met een HDMI of
HDMI-DVI-kabel
24
Aansluiten met een DP-kabel
24
Aansluiten op hoofdtelefoon
25
De voedingskabel aansluiten
26
De juiste houding bij het gebruik van het product 27
Het stuurprogramma installeren
27
Optimale resolutie instellen
27
Het scherm instellen
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Brightness
29
Contrast
29
Sharpness
29
Color
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
HDMI Black Level
30
Eye Saver Mode
30
Game Mode
30
Response Time
30
Picture Size
31
Screen Adjustment
31
De instellingen OSD (On
Screen Display) aanpassen
Transparency
32
Position
32
Language
32
Display Time
32
2
Inhoudsopgave
Instellen en resetten
Problemen oplossen
FreeSync
33
Eco Saving Plus
35
Off Timer
35
PC/AV Mode
35
Source Detection
35
Key Repeat Time
35
Power LED On
36
Specificaties
Reset All
36
Algemeen
41
Information
36
Tabel standaardsignaalmodi
43
De software installeren
Easy Setting Box
Beperkingen en problemen bij de installatie
Systeemeisen
Voordat u contact opneemt met een Samsungservicecentrum
Het product testen
De resolutie en frequentie controleren
Controleer het volgende.
38
38
38
38
Vragen en antwoorden
40
Bijlage
37
37
37
Dienstverlening tegen betaling
(door klanten)
Geen productdefect
Productschade als gevolg van een fout van de
klant
Overig
45
45
45
45
3
Hoofdstuk 01
Voordat u het product in gebruik neemt
Installatieruimte
Voorzorgsmaatregelen voor bewaring
Zorg voor een beetje ruimte rond het product voor de ventilatie. Wanneer de interne temperatuur
oploopt, kan er brand of schade aan het product ontstaan. Houdt bij het installeren van het product
minimaal een ruimte aan zoals hieronder wordt weergegeven.
――De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone
luchtbevochtiger wordt gebruikt.
――Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung als het product binnenin moet
worden gereinigd (niet gratis).
Druk niet op het scherm van de monitor met handen of andere voorwerpen. Het risico bestaat dat u
het scherm beschadigt.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Veiligheidsvoorzorgen
Waarschuwing
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of
de dood tot gevolg hebben.
Let op
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel
of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
Elektriciteit en veiligheid
Waarschuwing
•• Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.
•• Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.
•• Kom niet met natte handen aan de stekker.
•• Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).
•• Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).
Reiniging
――Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn gevoelig
voor krassen.
――Ga bij het reinigen als volgt te werk.
1 Zet het product en de computer uit.
2 Trek het netsnoer uit het product.
――Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan de kabel. Anders kan een
elektrische schok worden veroorzaakt.
3 Veeg de monitor af met een schone, zachte, droge doek.
‒‒ Gebruik op het beeldscherm geen reinigingsmiddelen die alcohol, oplosmiddelen of middelen
die de oppervlaktespanning verlagen, bevatten.
‒‒ Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het product.
4 Maak een zachte en droge doek nat met water en wring de doek goed uit, voordat u daarmee de
•• Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop dat het netsnoer niet
onder een zwaar voorwerp komt.
•• Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.
•• Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een droge doek.
Let op
•• Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.
•• Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft meegeleverd. Gebruik het
netsnoer niet voor andere producten.
•• Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.
‒‒ Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunnen trekken om de stroom
naar het product volledig uit te schakelen.
•• Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.
behuizing van het product reinigt.
5 Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent met reinigen.
6 Zet het product en de computer aan.
5
Installatie
Waarschuwing
Let op
•• Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het
product niet in de buurt van een warmtebron.
•• Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.
•• Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken)kast.
•• Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm aan voor ventilatie.
•• Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.
‒‒ Kinderen kunnen stikken.
•• Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een plank die niet
goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).
‒‒ Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
‒‒ Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product
schade oplopen of brand veroorzaken.
•• Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan stof, vocht
(waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.
•• Leg het product niet op de voorkant.
•• Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de
voorkant van het product niet uitsteekt.
‒‒ Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
‒‒ Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.
•• Zet het product voorzichtig neer.
‒‒ Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
•• Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne stofdeeltjes,
chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of een plek waar het product lange tijd
achter elkaar continu in gebruik is), kan dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.
‒‒ Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product op een dergelijke plek wilt
plaatsen.
•• Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen, zoals een kachel.
‒‒ De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand ontstaan.
•• Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.
‒‒ Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
•• Eetbare oliën (zoals sojaolie) kunnen het product beschadigen of storen. Bescherm het product
tegen vervuiling door olie. En installeer of gebruik het product niet in de keuken of in de buurt van
een keukenoven.
6
Bediening
Waarschuwing
•• In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het
product niet zelf.
‒‒ Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.
•• Als u het product wilt verplaatsen, moet u eerst alle kabels, waaronder de voedingskabel, van het
product losmaken.
•• Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum.
•• Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare
voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in het product (via de ventilatieopeningen of in- en
uitgangen en dergelijke).
‒‒ Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product
komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
•• Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles, boven op het
product.
‒‒ Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product
komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
•• Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.
‒‒ Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.
•• Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u het product uitzetten en
het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
‒‒ Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.
•• Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van kinderen, zoals speelgoed
of snoep, boven op het product.
‒‒ Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed of snoep
proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
•• Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
•• Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.
•• Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.
•• Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed
luchten.
•• Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.
•• Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.
•• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.
‒‒ Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
7
Let op
•• Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het
scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.
‒‒ Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met een bewegend beeld als u
het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
•• Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens
een vakantie bijvoorbeeld).
‒‒ Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische schok of een stroomlek
veroorzaken.
•• Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.
‒‒ Uw ogen kunnen vermoeid raken.
•• Plaats geen AC/DC-adapters bij elkaar.
•• Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer het product
al geruime tijd is ingeschakeld.
•• Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
•• Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.
‒‒ U kunt uw handen of vingers knellen en u pijn doen.
‒‒ Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.
•• Zet geen zware voorwerpen op het product.
‒‒ Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
•• Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.
‒‒ Dit kan uw gehoor beschadigen.
•• Verwijder de plastic verpakking van de AC/DC-adapter voordat u de adapter in gebruik neemt.
•• Laat geen water in of op de AC/DC-adapter komen.
‒‒ Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
‒‒ Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan regen of sneeuw.
‒‒ Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de AC/DC-adapter niet nat wordt.
•• Plaats de AC/DC-adapter niet in de buurt van de verwarming.
‒‒ Anders kan er brand ontstaan.
•• Bewaar de AC/DC-adapter in een goed geventileerde ruimte.
•• Als u de stroomadapter laat hangen met de netsnoeraansluiting omhoog, kan er water of een
andere stof in binnendringen. Dit kan leiden tot storingen van de adapter.
Leg de stroomadapter plat neer op een tafel of de vloer.
•• Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet alleen.
‒‒ Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.
•• Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.
•• Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt gebruikt.
8
Hoofdstuk 02
Voorbereidingen
Onderdelen
Pictogrammen
Draaibare knop waarmee u kunt navigeren.
JOG-knop
Configuratiescherm
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Voedingslampje
Voedingslampje
•• Uitgeschakeld (Aan/uit-knop): Aan
een wijziging door te voeren in het menu. (System
Power LED
On) Echte modellen hebben mogelijk deze functie niet vanwege
verschillen in functionaliteit.
RECHTS
LINKS
DRUKKEN(ENTER)
C32F391FW*
•• Energiebesparingsmodus: Knipperend
――Het gebruik van het aan/uit-lampje kan worden gewisseld door
OMHOOG
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
product. U kunt de knop gebruiken om te bevestigen (Enter) of
om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen.
•• Ingeschakeld (Aan/uit-knop): Uit
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
Voedingslampje
――De JOG-knop bevindt zich links aan de achterzijde van het
Dit LED-lampje geeft een indicatie van de vermogenstatus en
werkt als
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Omschrijving
OMLAAG
JOG-knop
Functietoetsbetekenis
Druk op de JOG-knop wanneer het scherm is ingeschakeld. De
functietoetsbetekenis wordt weergegeven. Druk opnieuw op
de desbetreffende richtingsknop als u het schermmenu wilt
openen wanneer de gids wordt weergegeven.
――De functietoetsbetekenis kan per functie of productmodel
verschillen. Kijk op het product zelf.
Return
Functietoetsbetekenis
9
Directe-toetsbetekenis
――Het hieronder getoonde scherm met sneltoetsen (OSD-menu/schermmenu) wordt alleen weergegeven wanneer het scherm wordt ingeschakeld, de computerresolutie wordt gewijzigd of een andere invoerbron wordt
geselecteerd.
――De pagina met functieknoppen geeft weer of Eye Saver Mode is ingeschakeld.
: On
: Off
HDMI / DisplayPort (modus)
Analog (modus)
Brightness
Brightness
Volume
Auto Adjustment
Features
Features
Eye Saver Mode Off
Eye Saver Mode Off
――Analog-modusoptie
••
/
: Brightness, Contrast, Sharpness aanpassen.
••
: Auto Adjustment.
――Als de resolutie wordt gewijzigd in Eigenschappen voor beeldscherm, wordt de functie Auto Adjustment
――HDMI / DisplayPort-modusoptie
••
/
: Brightness, Contrast, Sharpness aanpassen.
••
: Volume, Mute aanpassen.
••
: functietoetsbetekenis weergeven.
ingeschakeld.
――Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog.
••
: functietoetsbetekenis weergeven.
10
Functietoetsbetekenis
――Druk op de JOG-knop om de betekenis van de functietoetsen weer te geven en naar het hoofdmenu te gaan of andere functies te gebruiken. U kunt dit verlaten door opnieuw op de JOG-knop te drukken.
OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS: hiermee gaat u naar het gewenste item. Wanneer de focus wordt verplaatst, wordt een beschrijving van het item
weergegeven.
DRUKKEN(ENTER): het geselecteerde item wordt toegepast.
Return
Pictogrammen
Omschrijving
Selecteer
om het ingangssignaal te wijzigen door de JOG-knop te bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis. Als het ingangssignaal is gewijzigd, wordt linksboven in het
scherm een bericht weergegeven.
Hiermee wordt
geselecteerd door de JOG-knop te bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis.
Het OSD-schermmenu van de beeldschermfunctie wordt weergegeven.
OSD-vergrendeling: behoud van de huidige instellingen of blokkering van het OSD-menu om onbedoelde aanpassing van instellingen te voorkomen.
In-/uitschakelen: als u de OSD-weergave wilt vergrendelen/ontgrendelen, drukt u 10 seconden op de knop LINKS wanneer het hoofdmenu wordt weergegeven.
――Als de OSD-weergave is vergrendeld, kunt u Brightness en Contrast wel aanpassen. Eye Saver Mode is beschikbaar.
System
FreeSync, Power LED On is beschikbaar. Information kan worden weergegeven.
Hiermee wordt
geselecteerd door de JOG-knop te bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis.
Druk om Eye Saver Mode in te schakelen of uit te schakelen.
Als de functie Eye Saver Mode beschikbaar is, zijn de onderstaande items niet beschikbaar.
•• Picture
•• System
Hiermee wordt
Bright, Brightness, Color, Game Mode
Eco Saving Plus
geselecteerd om het beeldscherm uit te schakelen door de JOG-knop te bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis.
――Op echte modellen kunnen de opties van de functietoetsbetekenis afwijken vanwege verschillen in functionaliteit.
11
Wanneer niets op het beeldscherm wordt weergegeven (bijvoorbeeld in de energiebesparende modus
of niet-signaalmodus), kunnen 2 directe toetsen voor bron- en vermogenbeheer worden gebruikt, zoals
hieronder wordt aangegeven.
JOG-knop
Energiebesparende modus of niet-signaalmodus
OMHOOG
Bronwijziging
omlaag
Druk gedurende 2 seconden op Enter
Stroom wordt uitgeschakeld
Wanneer het hoofdmenu wordt weergegeven op het beeldscherm, kan de JOG-knop worden gebruikt
als volgt.
JOG-knop
Actie
OMHOOG/OMLAAG
Beweeg de optie
Verlaat het hoofdmenu.
LINKS
Sluit de Sublijst zonder de waarde op te slaan.
Waarde vermindert in de schuifbalk.
RECHTS
DRUKKEN(ENTER)
Beweeg naar het volgende niveau.
Waarde vermeerdert in de schuifbalk.
Beweeg naar het volgende niveau.
Sla de waarde op en sluit de Sublijst.
12
De instellingen Brightness, Contrast en Sharpness
wijzigen
U kunt Brightness, Contrast en Sharpness aanpassen door de JOG-knop omhoog of omlaag te bewegen
als er geen OSD-menu wordt weergegeven.
Sharpness
De instelling Volume wijzigen
U kunt Volume aanpassen door de JOG-knop naar links of rechts te bewegen als er geen OSD-menu
wordt weergegeven.
Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI / DisplayPort.
50
Volume
100
Brightness
Mute
Contrast
――De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――De standaard helderheid kan per regio verschillen.
Brightness
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer
Bright op Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving Plus is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Contrast
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
――Als de audiokwaliteit van een aangesloten ingangsapparaat laag is, kan het voorkomen dat de Auto
Mute-functie op het product het geluid dempt of een verhakkeld geluid veroorzaakt wanneer u een
hoofdtelefoon of luidsprekers gebruikt. Zet het ingaand geluid voor het ingangsapparaat op minstens 20%
en regel het geluid met de volumeregelaar (JOG-knop LINKS/RECHTS) op het product.
――Wat is Auto Mute?
De functie dempt het geluid om het geluidseffect te verbeteren wanneer sprake is van geluidsruis
of bij een zwak ingangssignaal, meestal als gevolg van een probleem met het volume van een
ingangsapparaat.
――Als u de functie Mute wilt activeren, gaat u naar het scherm Volume en beweegt u de focus omlaag met de
JOG-knop.
Als u de functie Mute wilt uitschakelen, gaat u naar het scherm Volume en verhoogt of verlaagt u Volume.
Sharpness
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer
Upscale op Mode1 of Mode2 staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
13
Achterkant
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Poort
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
Omschrijving
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Poort
C32F391FW*
Omschrijving
Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMIof HDMI-DVI-kabel.
Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een
hoofdtelefoon.
Hierop sluit u de D-SUB-kabel aan voor de verbinding met een
computer.
Aansluiting voor het stroomsnoer.
Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een DPkabel.
14
De kanteling van het product aanpassen
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
•• U kunt de kanteling van het product aanpassen.
•• Houd het product vast aan de onderkant en pas de kantelhoek voorzichtig aan.
15
Antidiefstalslot
――Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.
――De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
Een antidiefstalapparaat vergrendelen:
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH*
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW*
C32F391FW*
C32F397FW*
1 Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
2 Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
3 Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.
4 Sluit het slot.
‒‒ Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
‒‒ Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
‒‒ Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.
16
Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen van de
monitor
Oefen geen rechtstreekse druk uit op het scherm.
Houd het scherm niet vast wanneer u de monitor verplaatst.
Houd het onderste deel van de monitor vast wanneer u hem verplaatst.
17
Installeren van de wandmontage
(Niet voor modellen C27F397FH* / C32F397FW*)
Specificaties wandmontageset (VESA)
(Niet voor modellen C27F397FH* / C32F397FW*)
――Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer. Voordat u de wandmontage
bevestigt op oppervlakken zoals gipsplaat, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer voor
aanvullende informatie. Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en dit kan
leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen. Samsung-wandmontagesets bevatten een gedetailleerde
installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig zijn voor montage worden meegeleverd.
Installeren van de wandmontageset
De wandmontageset stelt u in staat om het product aan de wand te monteren.
Schaf een compatibele wandmontageset voor gebruik met dit product aan.
Voor gedetailleerde informatie over het installeren van de wandmontage, wordt verwezen naar de
instructies die meegeleverd worden met de wandmontage.
••
Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaard
VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van het product.
Wij raden aan dat u contact opneemt met een technicus voor hulp bij het installeren van de beugel van
de wandmontage.
••
Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de schroeven
variëren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.
••
Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot
persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
••
Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een niet-VESA of
niet-gespecificeerde wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product
niet opvolgt.
••
Monteer het product niet met een helling van meer dan 15 graden.
••
Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de onderstaande tabel.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of verwondingen aan
uzelf of anderen als u ervoor kiest om de wandmontage zelf te installeren.
Eenheid: mm
Modelnaam
CF39* SERIES
(Niet voor modellen
C27F397FH* / C32F397FW*)
VESA-specificaties schroefgat (A * B)
in millimeter
75,0 x 75,0
Standaardschroef Aantal
M4
――Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke
verwondingen als gevolg van een elektrische schok.
4
18
Installatie
De standaard bevestigen (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Voordat u het product gaat monteren, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden.
:E
r zit een kromming in het product. Wanneer u het product op een vlakke ondergrond legt en er vervolgens druk op uitoefent, kunt u het product beschadigen. Oefen geen druk op het product uit wanneer het op de
grond ligt (naar boven of naar onderen).
――De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
1
Steek de voetverbinding in de voet in de richting
aangegeven in de afbeelding.
Controleer of de voetverbinding goed vast zit.
2
3
Draai de verbindingsschroef onder in de voet helemaal
zodat hij volledig vast zit.
- Let op
Houd het product niet ondersteboven aan alleen de
standaard.
- Let op
Duw de monitor niet omlaag. Het risico bestaat dat u
de monitor beschadigt.
Plaats het beschermende piepschuim (kussen) dat in
de doos is meegeleverd op de vloer en leg het product
met de voorkant naar onderen op het piepschuim,
zoals weergegeven in de afbeelding.
Gebruik een dik kussen als u geen piepschuim hebt.
Houd de achterkant van de monitor vast, zoals
weergegeven in de afbeelding.
Duw de gemonteerde voet in de behuizing in
de richting van de pijl, zoals weergegeven in de
afbeelding.
19
De standaard bevestigen (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Voordat u het product gaat monteren, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden.
:E
r zit een kromming in het product. Wanneer u het product op een vlakke ondergrond legt en er vervolgens druk op uitoefent, kunt u het product beschadigen. Oefen geen druk op het product uit wanneer het op de
grond ligt (naar boven of naar onderen).
――De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
1
Steek de voetverbinding in de voet in de richting
aangegeven in de afbeelding.
Controleer of de voetverbinding goed vast zit.
2
3
Draai de verbindingsschroef onder in de voet helemaal
zodat hij volledig vast zit.
- Let op
Houd het product niet ondersteboven aan alleen de
standaard.
- Let op
Duw de monitor niet omlaag. Het risico bestaat dat u
de monitor beschadigt.
Plaats het beschermende piepschuim (kussen) dat in
de doos is meegeleverd op de vloer en leg het product
met de voorkant naar onderen op het piepschuim,
zoals weergegeven in de afbeelding.
Gebruik een dik kussen als u geen piepschuim hebt.
Houd de achterkant van de monitor vast, zoals
weergegeven in de afbeelding.
Duw de gemonteerde voet in de behuizing in
de richting van de pijl, zoals weergegeven in de
afbeelding.
20
De voet verwijderen (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Voordat u de standaard van de monitor verwijdert, moet u de monitor op een vlak en stabiel oppervlak plaatsen met het scherm omlaag gericht.
:E
r zit een kromming in het product. Wanneer u het product op een vlakke ondergrond legt en er vervolgens druk op uitoefent, kunt u het product beschadigen. Oefen geen druk op het product uit wanneer het op de
grond ligt (naar boven of naar onderen).
――De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
1
Plaats het beschermende piepschuim (kussen) dat in
de doos is meegeleverd op de vloer en leg het product
met de voorkant naar onderen op het piepschuim,
zoals weergegeven in de afbeelding.
- Let op
Duw de monitor niet omlaag. Het risico bestaat dat u
de monitor beschadigt.
Gebruik een dik kussen als u geen piepschuim hebt.
Terwijl u de monitor vasthoudt met één hand, trekt u
met uw andere hand aan de voetverbinding om de voet
los te maken, zoals weergegeven in de afbeelding.
2
Draai de verbindingsschroef onder in de voet om hem
los te maken.
3
Neem de voetverbinding uit de voet door te trekken in
de richting aangegeven in de afbeelding.
21
De voet verwijderen (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Voordat u de standaard van de monitor verwijdert, moet u de monitor op een vlak en stabiel oppervlak plaatsen met het scherm omlaag gericht.
:E
r zit een kromming in het product. Wanneer u het product op een vlakke ondergrond legt en er vervolgens druk op uitoefent, kunt u het product beschadigen. Oefen geen druk op het product uit wanneer het op de
grond ligt (naar boven of naar onderen).
――De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
1
Plaats het beschermende piepschuim (kussen) dat in
de doos is meegeleverd op de vloer en leg het product
met de voorkant naar onderen op het piepschuim,
zoals weergegeven in de afbeelding.
- Let op
Duw de monitor niet omlaag. Het risico bestaat dat u
de monitor beschadigt.
Gebruik een dik kussen als u geen piepschuim hebt.
Terwijl u de monitor vasthoudt met één hand, trekt u
met uw andere hand aan de voetverbinding om de voet
los te maken, zoals weergegeven in de afbeelding.
2
Draai de verbindingsschroef onder in de voet om hem
los te maken.
3
Neem de voetverbinding uit de voet door te trekken in
de richting aangegeven in de afbeelding.
22
Hoofdstuk 03
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Controlepunten voordat u een apparaat
aansluit
――Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.
Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.
――Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.
――Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.
Een computer aansluiten en gebruiken
Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
――De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type)
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
RGB IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
23
Een verbinding tot stand brengen met een HDMI of
HDMI-DVI-kabel
Aansluiten met een DP-kabel
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
DP IN
C32F391FW*
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
HDMI IN
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
――Een DP-kabel van minder dan 1,5 m lang wordt aanbevolen. Gebruik van een kabel die langer is dan 1,5 m kan
de beeldkwaliteit beïnvloeden.
C32F391FW*
――De audiofunctie wordt niet ondersteund als het bronapparaat met de HDMI-DVI-kabel is aangesloten.
24
Aansluiten op hoofdtelefoon
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
――Het geluid is alleen te horen bij gebruik van de HDMI-naar-HDMI- of de DP-kabel.
25
De voedingskabel aansluiten
Optioneel
Optioneel
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
1
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C32F391FW*
1
2
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
2
3
3
4
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
1
Sluit de stekker aan op de AC/DC-adapter. (optioneel)
2
Sluit de kabel van de AC/DC-adapter aan op de DC 14V-poort op de achterkant van de monitor.
3
Steek de AC/DC-adapter in het stopcontact.
4
Druk op de JOG-knop op de achterzijde van de monitor om deze in te schakelen.
――De invoerspanning wordt automatisch omgeschakeld.
1
Sluit het stroomsnoer aan op de AC/DC-adapter. Sluit de AC/DC-adapter vervolgens aan op de DC
14V-poort aan de achterkant van het product.
2
Steek vervolgens de voedingskabel in het stopcontact.
3
Druk op de JOG-knop op de achterzijde van de monitor om deze in te schakelen.
――De invoerspanning wordt automatisch omgeschakeld.
26
De juiste houding bij het gebruik van het
product
Het stuurprogramma installeren
――U kunt de optimale resolutie en frequentie voor dit product instellen door de bijbehorende stuurprogramma's
voor dit product te installeren.
――U kunt de meest recente versie van het stuurprogramma voor het product downloaden van de website van
Samsung Electronics op http://www.samsung.com.
Optimale resolutie instellen
Als u het product voor de eerste keer na aanschaf aanzet, wordt een bericht over het instellen van de
optimale resolutie weergegeven.
Selecteer een taal op het product en zet de resolutie op de pc op de optimale instelling.
――Als u niet de optimale resolutie selecteert, wordt het bericht gedurende een bepaalde tijd maximaal driemaal
Gebruik het product in de juiste houding:
•• Houd uw rug recht.
weergegeven, ook als u het product uit- en weer aanzet.
――De optimale resolutie kan ook worden geselecteerd in het Configuratiescherm op uw computer.
•• Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op het scherm wordt gereflecteerd.
•• Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte van uw bovenarmen en houd uw polsen recht.
•• Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
•• Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in een hoek van minstens 90 graden gebogen
kunt houden, met uw hielen plat op de grond en uw armen lager dan uw hart.
27
Hoofdstuk 04
Het scherm instellen
Configureer de scherminstellingen, zoals de helderheid.
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product voor details.
SAMSUNG MAGIC Bright
In de modus PC
Dit menu maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk voor de omgeving waarin het product wordt
gebruikt.
•• Standard: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het bewerken van documenten
of het gebruik van internet.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving Plus is ingeschakeld.
•• Cinema: Hiermee worden de helderheid en scherpte aangepast voor een optimale weergave van
video en dvd's.
•• Custom: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
•• Dynamic Contrast: Hiermee krijgt u een evenwichtige helderheid door automatische aanpassing
van het contrast.
U kunt de helderheid aanpassen aan uw voorkeuren.
Picture
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
In de modus AV
Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP en de PC/AV Mode is ingesteld op AV,
Bright heeft vier automatische beeldinstellingen (Dynamic, Standard, Movie en Custom) die op de
fabriek zijn ingesteld. U kunt de modus Dynamic, Standard, Movie of Custom activeren. U kunt Custom
selecteren om uw gepersonaliseerde beeldinstellingen automatisch opnieuw op te roepen.
•• Dynamic: Selecteer deze modus om een scherper beeld te verkrijgen dan in de Standard modus.
Color
•• Standard: Selecteer deze modus ingeval de achtergrond licht is. Dit levert tevens een scherper
beeld op.
Off
HDMI Black Level
Return
•• Movie: Selecteer deze modus ingeval de achtergrond donker is. Dit is energiebesparend en is
prettiger voor de ogen.
•• Custom: Selecteer deze modus als u het beeld aan eigen wens wilt aanpassen.
――De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
28
Brightness
Color
Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100)
Hiermee wijzigt u de tint van het scherm.
Een hogere waarde resulteert in een helderder beeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer
Bright op Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving Plus is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
•• Red: hiermee kunt u de verzadiging van de kleur rood aanpassen. Hoe dichter bij 100, hoe groter de
intensiteit van de kleur.
•• Green: hiermee kunt u de verzadiging van de kleur groen aanpassen. Hoe dichter bij 100, hoe groter
de intensiteit van de kleur.
Contrast
Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven.
――Deze optie is niet beschikbaar wanneer
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
•• Blue: hiermee kunt u de verzadiging van de kleur blauw aanpassen. Hoe dichter bij 100, hoe groter
de intensiteit van de kleur.
•• Color Tone: Hiermee kunt u een tint selecteren die past bij de omstandigheden.
‒‒ Cool 2: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan Cool 1.
‒‒ Cool 1: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan Normal.
‒‒ Normal: Hiermee krijgt u de standaardkleuren.
‒‒ Warm 1: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan Normal.
‒‒ Warm 2: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Hiermee past u de tint aan.
――Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP en de PC/AV Mode is ingesteld op AV, heeft Color
Hiermee maakt u de randen van objecten scherper of vager. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in scherpere contouren.
――Deze optie is niet beschikbaar wanneer
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
Tone vier instellingen voor kleurtemperatuur (Cool, Normal, Warm en Custom).
•• Gamma: hiermee kunt u het middenniveau van de luminantie aanpassen.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
Upscale op Mode1 of Mode2 staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
De functie
Hiermee krijgt u een optimale beeldkwaliteit die rustgevend is voor de ogen.
Upscale kan voor meer details en een grotere levendigheid in het beeld zorgen.
Het resultaat van deze functie is duidelijker zichtbaar in beelden met een lage resolutie.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Vergeleken met Mode1 is het effect van Mode2 sterker.
TÜV Rheinland 'Low Blue Light Content' is een certificering voor producten die voldoen aan de eisen
voor minder blauw licht. Wanneer Eye Saver Mode is ingesteld op On, wordt de hoeveelheid blauw licht
met een golflengte van ongeveer 400 nm verlaagd, wat een optimale beeldkwaliteit biedt waarbij de
ogen zich kunnen ontspannen. Er is nu minder blauw licht dan bij gebruik van de standaardinstellingen.
Dit is getest door TÜV Rheinland en gecertificeerd, aangezien voldaan is aan de norm voor 'Low Blue
Light Content' van TÜV Rheinland.
HDMI Black Level
Game Mode
Al er een dvd-speler of settopbox via HDMI is aangesloten op het product, kan dit ten koste gaan van
de beeldkwaliteit (verslechtering van het contrast/de kleur, het zwartniveau enzovoort), afhankelijk
van het aangesloten bronapparaat. In dat geval kunt u HDMI Black Level gebruik om de beeldkwaliteit
aan te passen.
De productscherminstellingen configureren voor de spelmodus.
In dat geval kunt u de beeldkwaliteit corrigeren met de functie HDMI Black Level.
――Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI.
•• Normal: Selecteer deze modus wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding
optreedt.
•• Low: Selecteer deze modus om het zwartniveau te reduceren en het witniveau te verhogen
wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding optreedt.
――HDMI Black Level is mogelijk niet compatibel met bepaalde bronapparaten.
――De functie HDMI Black Level is alleen actief in bepaalde AV-resoluties, zoals 720P en 1080P.
Gebruik deze functie wanneer u spellen speelt op een computer of wanneer een spelconsole, zoals een
PlayStation™ of Xbox™, is aangesloten.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
――Wanneer de monitor wordt uitgeschakeld, in de energiebesparingsmodus overgaat of van invoerbron
wisselt, schakelt Game Mode naar Off, zelfs wanneer de instelling On is gekozen.
――Als u Game Mode te allen tijde ingeschakeld wilt houden, selecteert u Always On.
Response Time
Hiermee vergroot u de responstijd, waardoor bewegende beelden levendiger en natuurlijker lijken.
――Wanneer u niet naar films kijkt, kunt u Response Time het beste op Standard of Faster zetten.
30
Picture Size
Screen Adjustment
De beeldgrootte wijzigen.
――Alleen beschikbaar in de modus Analog.
――Deze optie is niet beschikbaar wanneer FreeSync is ingeschakeld.
――Dit menu is alleen beschikbaar wanneer Picture Size op Screen Fit staat in de modus AV.
In de modus PC
•• Auto: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de beeldverhouding van de gebruikte bron.
Wanneer in de modus AV een 480P-, 576P-, 720P- of 1080P-ingangssignaal binnenkomt en de monitor
dit normaal kan weergegeven, selecteer dan Screen Fit voor een aanpassing van de horizontale positie in
stappen van 0-6.
•• Wide: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding van de
gebruikte bron.
H-Position en V-Position configureren
In de modus AV
V-Position: Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag.
•• 4:3: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor
video's en standaardmateriaal.
Coarse configureren
•• 16:9: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 16:9.
•• Screen Fit: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder
dat er beeld wegvalt.
――De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product aanwezig zijn.
――De schermgrootte kan worden gewijzigd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.
――Er is een digitaal uitvoerapparaat aangesloten met de HDMI/DP-kabel.
――Ingangssignaal is 480p, 576p, 720p of 1080p en de monitor kan dit normaal weergeven (niet elk model
H-Position: Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts.
Hiermee wijzigt u de frequentie van het scherm.
――Alleen beschikbaar in de modus Analog.
Fine configureren
Hiermee kunt u het scherm heel nauwkeurig bijregelen voor een levendig beeld.
――Alleen beschikbaar in de modus Analog.
ondersteunt al deze signalen.).
――Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP en PC/AV Mode is
ingesteld op AV.
31
Hoofdstuk 05
De instellingen OSD (On Screen Display) aanpassen
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product voor details.
Transparency
Position
De transparantie voor de menuvensters instellen.
Pas de positie van het menu aan.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Stel de menutaal in.
20 sec
――Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's.
――Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.
Return
――De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Display Time
Hiermee wordt het OSD-menu automatisch verborgen als het menu een bepaalde tijd niet is gebruikt.
Met Display Time bepaalt u na hoeveel tijd het OSD-menu verdwijnt.
32
Hoofdstuk 06
Instellen en resetten
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product voor details.
FreeSync
System
FreeSync
Off
De modellen C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW* worden niet ondersteund.
Eco Saving Plus
Off
FreeSync-technologie is een oplossing die 'tearing' van het beeld voorkomt zonder de gebruikelijke
vertraging in het beeld.
Off Timer
Deze functie voorkomt 'tearing' van het beeld en vertraging tijdens het spelen van games. Verbeter uw
game-ervaring.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
FreeSync is alleen beschikbaar in de modus HDMI of DisplayPort.
PC/AV Mode
Power LED On
•• Off: de functie FreeSync uitschakelen.
Stand-by
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
•• Standard Engine: de FreeSync-basisfuncties van de grafische kaart van AMD inschakelen.
•• Ultimate Engine: de FreeSync-functie met een hogere framesnelheid inschakelen. Trekken van het
scherm (abnormale synchronisatie tussen scherm en inhoud) wordt verminderd in deze modus.
Tijdens het spelen van games is het mogelijk dat het scherm flikkert.
Wanneer u de functie FreeSync inschakelt, gebruik dan de maximale schermvernieuwingsfrequentie
voor een optimaal freesync-effect.
Raadpleeg voor de instelmethode voor de vernieuwingsfrequentie de Vragen en antwoorden
kan ik de frequentie wijzigen?
Hoe
――Wanneer u de functie FreeSync gebruikt, gebruik dan de HDMI/DP-kabel die door de fabrikant van de
monitor werd geleverd.
――De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Als de functie FreeSync is ingeschakeld, kan het volgende gebeuren:
•• Het scherm kan flikkeren tijdens het spelen van games naargelang de game-instellingen. Om
de flikkering te verminderen kan het helpen om de instellingen wat minder hoog te zetten. Het
probleem kan mogelijk ook worden verholpen door de meest recente drivers van de website van
AMD te installeren.
•• De responssnelheid kan fluctueren tijdens het spelen van games, afhankelijk van de resolutie.
Meestal is het zo dat een hogere resolutie de responssnelheid verlaagt.
•• De geluidskwaliteit van de monitor kan verminderen.
――Als u problemen ondervindt met de functie, neem dan contact op met het Samsung Servicecenter.
33
De modellen in de lijst met grafische kaarten ondersteunen FreeSync
FreeSync kan alleen worden gebruikt met specifieke grafische kaartmodellen van AMD. Raadpleeg de
volgende lijst voor de ondersteunde grafische kaarten:
Installeer de nieuwste officiële grafische stuurprogramma's van AMD die FreeSync ondersteunen.
――Kijk op de officiële website van AMD voor meer grafische kaarten van AMD die FreeSync ondersteunen.
――Selecteer FreeSync Off als u een grafische kaart van een andere fabrikant gebruikt.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Hoe schakelt u FreeSync in?
1 Stel FreeSync in op Standard Engine of Ultimate Engine in het OSD-menu.
2 Activeer FreeSync in AMD Radeon Settings:
Klik met de rechtermuisknop op
AMD Radeon Settings
Display
De functie "AMD FreeSync" moet ingesteld zijn op "Aan". Schakel "Aan" in indien dat nog niet is
gebeurd.
34
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Het energieverbruik verminderen in vergelijking met het verbruik bij het maximale helderheidsniveau.
Stel PC/AV Mode in op AV. Het beeld wordt groter weergegeven.
――Deze optie is niet beschikbaar wanneer
Deze optie is met name handig wanneer u een film kijkt.
Bright op Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
•• Off: Schakel de functie Eco Saving Plus uit.
•• Auto: Hiermee wordt het energieverbruik automatisch met ongeveer 10% verlaagd ten opzichte
van de huidige instelling.
(Hoeveel het energieverbruik afneemt, hangt af van de helderheid van het scherm.)
•• Low: Bespaart tot 25% energie in vergelijking met de maximale helderheid.
•• High: Bespaart tot 50% energie in vergelijking met de maximale helderheid.
Off Timer
Off Timer: Schakel de Off Timer-modus in.
Turn Off After: Hiermee kunt u de tijdklok instellen op een periode van 1 tot 23 uur. Het product gaat
na het opgegeven aantal uren vanzelf uit.
――Deze optie kan alleen worden gebruikt als Off Timer is ingesteld op On.
•• Gebruik de instelling "PC" bij aansluiting op een pc.
•• Gebruik de instelling "AV" bij aansluiting op een AV-apparaat.
――Deze functie biedt geen ondersteuning voor de modus Analog.
――Alleen meegeleverd bij de breedbeeldmodellen zoals 16:9 of 16:10.
――Als de monitor zich in de modus HDMI/DisplayPort bevindt en u op het scherm de melding Check
Signal Cable ziet of de energiebesparende modus wordt geactiveerd, drukt u op de JOG-knop om het
functietoetsscherm weer te geven en selecteert u vervolgens het pictogram
selecteren.
. U kunt PC of AV
Source Detection
Selecteer Auto of Manual als de manier om het invoersignaal te herkennen.
Key Repeat Time
――In sommige landen is het product standaard zo ingesteld dat Off Timer automatisch wordt geactiveerd na
4 uur nadat het product is ingeschakeld. Dit gedrag is in overeenstemming met de energievoorschriften.
Als u niet wilt dat de timer wordt geactiveerd, ga dan naar MENU
System en schakel Off Timer naar Off.
Hiermee regelt u de responssnelheid van een knop wanneer de knop wordt ingedrukt.
U kunt kiezen uit Acceleration, 1 sec en 2 sec. Als No Repeat is geselecteerd, reageert de knop slechts
eenmaal.
35
Power LED On
Information
Configureer de instellingen om de aan/uit-LED aan de onderzijde van het product in of uit te schakelen.
Hiermee geeft u de actuele bron, frequentie en resolutie weer.
•• Working: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is ingeschakeld.
•• Stand-by: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is uitgeschakeld.
Picture
OnScreen Display
Reset All
Hiermee zet u alle instellingen van het product terug op de fabrieksinstellingen.
System
Information
Information
LC************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
36
Hoofdstuk 07
De software installeren
Easy Setting Box
Systeemeisen
Besturingssysteem
Met Easy Setting Box kunnen gebruikers het beeldscherm opdelen in meerdere delen.
U kunt de meest recente versie van Easy Setting Box downloaden van de website van Samsung
Electronics op http://www.samsung.com.
――De software werkt misschien niet goed als u de computer na installatie niet opnieuw opstart.
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Ten minste 32 MB geheugen
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Ten minste 60 MB vrij ruimte op de harde schijf
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Het pictogram Easy Setting Box verschijnt misschien niet, afhankelijk van het computersysteem en de
productspecificaties.
――Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de toets F5.
Beperkingen en problemen bij de installatie
De installatie van Easy Setting Box kan beïnvloed worden door de grafische kaart, het moederbord en
de netwerkomgeving.
37
Hoofdstuk 08
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een
Samsung-servicecentrum
――Voordat u met de klantenservice van Samsung belt, kunt u het product als volgt testen. Als het probleem
zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van Samsung.
Het product testen
Controleer het volgende.
Installatieprobleem (PC-modus)
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
Controleer of de kabel goed is aangesloten tussen het product en de computer en of alle connectors
goed vastzitten.
Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.
Wanneer er een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten op het product en de PC, wordt er aan alle
vier de kanten van het scherm een lege ruimte weergegeven.
Als het scherm uit is en het aan-uitlampje knippert, ook al is het product correct aangesloten op de
computer, voer dan een zelfdiagnose uit.
De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.
1 Schakel zowel de computer als het product uit.
2 Trek de kabel uit het product.
3 Product inschakelen.
4 Als het bericht Check Signal Cable wordt weergegeven, werkt het product correct.
――Als er geen beeld wordt weergegeven, controleert u het computersysteem, de videocontroller en de kabel.
De resolutie en frequentie controleren
De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem
oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI- of DVI-instellingen voor de grafische
kaart.
Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan
worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.
(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer informatie over
het aanpassen van de scherminstellingen.)
Probleem met het scherm
Bij een modus die de ondersteunde resolutie overtreft (zie Tabel standaardsignaalmodi) wordt kort het
bericht Not Optimum Mode weergegeven.
Het aan/uit-lampje brandt niet. Het scherm wordt niet ingeschakeld.
――De weergegeven resolutie kan variëren, afhankelijk van de systeeminstellingen van de computer en de
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het product.
kabels.
Het bericht Check Signal Cable wordt weergegeven.
Controleer of de kabel goed is aangesloten op het product.
Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.
38
Not Optimum Mode wordt weergegeven.
Tekst is vaag.
Dit bericht wordt weergegeven als het signaal dat de grafische kaart uitstuurt, de maximale resolutie
of frequentie van het product overschrijdt.
Bij gebruik van Windows (bijvoorbeeld Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10): Ga naar
Lettertypen
ClearType-tekst aanpassen en wijzig ClearType inschakelen.
Configuratiescherm
Wijzig de maximale resolutie en frequentie. Gebruik waarden die voldoen aan de productspecificaties.
Zie de tabel met standaardsignaalmodi (pag. 43).
Videoweergave is schokkerig.
De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.
Weergave van grote videobestanden met een hoge definitie kan schokkerig zijn. De reden kan zijn
dat de videospeler niet is geoptimaliseerd voor de gebruikte computer.
Controleer de kabelaansluiting met het product.
Probeer het bestand op een andere videospeler af te spelen.
Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.
Pas Coarse en Fine aan.
Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw.
Problemen met het geluid
Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.
Er wordt geen geluid weergegeven.
Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen. Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het
scherm.
Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan.
Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer zijn ingesteld binnen een bereik voor
de resolutie en frequentie dat compatibel is met het product. Wijzig vervolgens, indien nodig, de
instellingen volgens de tabel Standaardsignaalmodi (pag. 43) in deze handleiding en het menu
Information op het product.
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.
Pas Brightness en Contrast aan.
De schermkleur is inconsistent.
Wijzig de instellingen bij Color.
Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.
Pas het volume aan.
Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau,
past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.
Wel beeld, geen geluid.
Als het bronapparaat is aangesloten met een HDMI-DVI-kabel, is geen geluid te horen.
Sluit het apparaat aan met een HDMI-kabel of een DP-kabel.
De kleuren op het scherm hebben een schaduw en worden vervormd.
Wijzig de instellingen bij Color.
Het wit lijkt niet echt wit.
Wijzig de instellingen bij Color.
Problemen met een bronapparaat
Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn computer wordt opgestart.
Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.
Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1
seconde.
Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.
Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.
39
Vragen en antwoorden
――Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer of grafische kaart voor meer informatie over instellingen.
Hoe kan ik de frequentie wijzigen?
U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.
Vormgeving en thema's
•• Windows XP: Ga naar Configuratiescherm
•• Windows ME/2000: Ga naar Configuratiescherm
Beeldscherm
Beeldscherm
Instellingen
Instellingen
Geavanceerd
•• Windows Vista: Ga naar Configuratiescherm
Vormgeving en persoonlijke instellingen
Vernieuwingsfrequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
•• Windows 7: Ga naar Configuratiescherm
onder Beeldscherminstellingen.
Vormgeving en persoonlijke instellingen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ga naar Instellingen
Configuratiescherm
pas Vernieuwingsfrequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
•• Windows 10: ga naar Instellingen
de Vernieuwingsfrequentie aan.
Systeem
Beeldscherm
Geavanceerd
Beeldscherm en pas de Vernieuwingsfrequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
Beeldscherm en pas Vernieuwingsfrequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
Persoonlijke instellingen
Beeldscherm
Beeldscherminstellingen
Schermresolutie
Vormgeving en persoonlijke instellingen
Geavanceerde beeldscherminstellingen
Geavanceerde instellingen
Geavanceerde instellingen
Beeldscherm
Schermresolutie
Eigenschappen van beeldschermadapter
Beeldscherm en pas
Beeldscherm en pas Vernieuwingsfrequentie aan
Geavanceerde instellingen
Beeldscherm en
Beeldscherm en pas onder Beeldscherminstellingen
Hoe kan ik de resolutie wijzigen?
•• Windows XP: ga naar Configuratiescherm
Vormgeving en thema's
•• Windows ME/2000: ga naar Configuratiescherm
•• Windows Vista: ga naar Configuratiescherm
•• Windows 7: ga naar Configuratiescherm
Beeldscherm
Instellingen en pas de resolutie aan.
Instellingen en wijzig de resolutie.
Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen
Vormgeving en persoonlijke instellingen
•• Windows 8 (Windows 8.1): ga naar Instellingen
•• Windows 10: ga naar Instellingen
Beeldscherm
Systeem
Configuratiescherm
Beeldscherm
Persoonlijke instellingen
Beeldscherm
Beeldscherminstellingen en pas de resolutie aan.
Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
Vormgeving en persoonlijke instellingen
Beeldscherm
Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
Geavanceerde beeldscherminstelllingen en pas de resolutie aan.
Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in?
•• Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiepaneel
op de computer.
Vormgeving en thema's
•• Windows ME/2000: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiepaneel
•• Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiepaneel
schermbeveiliging
Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiepaneel
schermbeveiliging
Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
Instellingen voor schermbeveiliging
Instellingen voor schermbeveiliging
Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen
Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen
•• Windows 8 (Windows 8.1): u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen
voor schermbeveiliging
Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 10: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen
slaapstand of via BIOS SETUP op de computer.
Beeldscherm
Beeldscherm
Configuratiescherm
Persoonlijke instellingen
Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
Aan persoonlijke voorkeur aanpassen
Aan persoonlijke voorkeur aanpassen
Vormgeving en persoonlijke instellingen
Vergrendelingsscherm
Energiebeheer of via BIOS SETUP
Instellingen voor
Instellingen voor
Persoonlijke instellingen
Instellingen voor time-out van beeldscherm
Instellingen
Stroomverbruik en &
40
Hoofdstuk 09
Specificaties
Algemeen
Modelnaam
C22F390FH* / C22F392FH*
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F396FH* /
C24F399FH*
C27F390FH* / C27F391FH* /
C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW*
C32F391FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
Grootte
Klasse 22 (21,5 inch / 54,6 cm)
Klasse 24 (23,5 inch / 59,8 cm)
Klasse 27 (27,0 inch / 68,5 cm)
Klasse 32 (31,5 inch / 80,1 cm)
Weergavegebied
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
521,40 mm (H) x 293,28 mm (V)
596,736 mm (H) x 335,664 mm (V)
698,40 mm (H) x 392,85 mm (V)
Pixel Pitch
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Maximale pixelfrequentie
148,5 MHz (analoog, HDMI)
148,5 MHz (HDMI, DisplayPort) -Alleen van toepassing op de modellen C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*
Stroomtoevoer
AC100-240V~ 50/60Hz
Gebaseerd op de AC-spanning van de adapter. Raadpleeg het productetiket voor de DC-spanning van het product.
Signaalaansluitingen
D-SUB, HDMI
HDMI, DisplayPort (Alleen van toepassing op de modellen C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*)
Omgevingsvereisten
In bedrijf
Temperatuur: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend
41
――Plug-and-Play
Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen. De monitor wordt
automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.
――Schermpunten (pixels)
Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1ppm) op het LCD-scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.
――De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
――Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
――Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.
42
Tabel standaardsignaalmodi
Modelnaam
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* /
C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Synchronisatie
Resolutie
Horizontale frequentie
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Verticale frequentie
56 – 72 Hz
56 – 61 Hz
Optimale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
1920 x 1080 bij 60 Hz
Als uw computer een signaal uitstuurt dat voldoet aan de volgende standaardsignaalmodi, wordt het scherm automatisch bijgeregeld. Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard
signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de
grafische kaart te raadplegen.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Resolutie
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Pixelklok (MHz)
Sync-polariteit (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
43
Resolutie
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Pixelklok (MHz)
Sync-polariteit (H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Resolutie
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Pixelklok (MHz)
Sync-polariteit (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horizontale frequentie
De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie
wordt gemeten in kHz.
――Verticale frequentie
Doordat hetzelfde beeld tientallen keren per seconde opnieuw wordt weergegeven, kan de mens het beeld zien. De snelheid waarmee dit opnieuw weergeven gebeurt, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie
genoemd. Deze frequentie wordt aangegeven in Hz (hertz).
――Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit. Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie
wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.
――Controleer de frequentie wanneer u een CDT-monitor vervangt (aangesloten op een computer) door LCD-monitor. Als de LCD-monitor geen ondersteuning biedt voor 85Hz, wijzigt u de verticale frequentie voor de CDTmonitor in 60Hz en sluit u vervolgens de LCD-monitor aan.
44
Hoofdstuk 10
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling
(door klanten)
Productschade als gevolg van een fout van de klant
――Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in rekening
•• impact van buitenaf of laten vallen;
brengen voor een bezoek van een monteur.
Geen productdefect
Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.
•• Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties
aanpast zonder het product te demonteren.
•• Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel
enzovoort).
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de
eerste installatie van het aangeschafte product.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.
Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:
•• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van
Samsung;
•• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
•• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische
aansluitingen;
•• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.
Overig
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.
•• Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving,
overstroming enzovoort)
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander
bedrijf vraagt.
•• Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint
enzovoort)
•• Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
――Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening worden
•• Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.
•• Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of
online.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement