Samsung Galaxy Tab A (8.0", Wi-Fi) User Manual (PIE)

Samsung Galaxy Tab  A (8.0", Wi-Fi) User Manual (PIE)
GEBRUIKSAANWIJZING
SM-T290
SM-T295
Dutch. 07/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
Apps en functies
4
6
38
40
45
49
51
53
54
61
67
69
70
71
72
72
74
75
76
77
10
13
15
16
19
20
21
22
24
34
36
Lees dit eerst
Situaties waarin het apparaat oververhit
kan raken en oplossingen
Apparaatindeling en -functies
Batterij
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
(SM-T295)
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Het apparaat in- en uitschakelen
Eerste instelling
Samsung-account
Gegevens overzetten vanaf uw vorige
apparaat (Smart Switch)
Het scherm begrijpen
Meldingenvenster
Tekst ingeven
2
Apps installeren of verwijderen
Telefoon (SM-T295)
Contacten
Berichten (SM-T295)
Internet
E-mail
Camera
Galerij
Multi window
Samsung Members
Samsung Notes
Agenda
Mijn bestanden
Klok
Calculator
Kids Home
Inhoud delen
Google-apps
Inhoud
Instellingen
79
79
Introductie
Verbindingen
80
Wi-Fi
82
Bluetooth
84
Gegevensbesparing (SM-T295)
84
Apps alleen met mobiele gegevens
(SM-T295)
85
Mobiele hotspot en tethering
(SM-T295)
88
86 Meer verbindingsinstellingen
Geluiden en trillen
89
89
88 Dolby Atmos (surround sound)
Meldingen
Display
90
91
91
93
94
92 Smart Lock
Beveiliging
Accounts en back-up
94
Apps
Algemeen beheer
Toegankelijkheid
Software-update
Gebruiksaanwijzing
Info tablet
Bijlage
109 Problemen oplossen
115 De batterij verwijderen
Nachtstand
91 Screensaver
Achtergrond
Vergrendelscherm
98
99
105
105
106
107
107
108
Gebruikers
97 Samsung Cloud
Google
Geavanceerde functies
99 Bewegingen en gebaren
100 Digitaal welzijn
102 Apparaatonderhoud
102 Uw apparaat optimaliseren
103 Batterij
104 Opslag
104 Geheugen
105 Beveiliging
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van uw regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals
chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik
van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u
het beste de Wi-Fi-functie gebruiken. (SM-T295)
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, kunt u contact opnemen met
de serviceproviders.
4
Basisfuncties
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
• Afhankelijk van uw regio of serviceprovider wordt het apparaat geleverd met een
screenprotector ter bescherming tijdens de productie en het transport. Schade aan deze
screenprotector valt niet onder de garantie.
• U kunt het aanraakscherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien, omdat het contrast
zich automatisch kan aanpassen aan de omgeving. Vanwege de aard van het product kan het
weergeven van stilstaande beelden voor langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden
op het scherm) of ghosting.
– – Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor langere tijd op een deel van of
het hele aanraakscherm te gebruiken en het aanraakscherm uit te schakelen wanneer u het
apparaat niet gebruikt.
– – U kunt instellen dat het aanraakscherm automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het
niet gebruikt. Start de app Instellingen, tik op Display → Time-out scherm en selecteer
vervolgens na hoeveel tijd het aanraakscherm moet worden uitgeschakeld.
– – Als u wilt instellen dat het aanraakscherm de helderheid automatisch aanpast op basis
van de omgeving, start u de app Instellingen, tikt u op Display en tikt u vervolgens op de
schakelaar Aanpasbare helderheid om deze functie in te schakelen.
• Afhankelijk van uw regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is
goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Om de FCC-ID te
bekijken, start u de app Instellingen en tikt u op Info tablet → Status.
5
Basisfuncties
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Situaties waarin het apparaat oververhit kan
raken en oplossingen
Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij
Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen
of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur
of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te
heet wordt, kan de oplader ophouden met opladen.
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het
apparaat is afgekoeld en ga verder met opladen van het apparaat.
• Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat de
aangesloten USB-kabel beschadigd is. Vervang de beschadigde USB-kabel door een
nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel.
• Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals
metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat
en de draadloze oplader plaatsen.
De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde
modellen.
6
Basisfuncties
Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik
Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd
gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit
eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.
Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige
voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u
gebruikt.
• Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
• Er worden grote bestanden gedownload
• Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt
– – U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit
– – U neemt lange tijd video's op
– – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid
– – Wanneer u verbinding maakt met een tv
• Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
– – Multi window wordt gebruikt
– – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
– – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
– – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
• Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of
andere accounts
• Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is
geplaatst
• De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
• Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of geen ontvangst
• De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
• De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde
voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
• Tijdens het roamen
7
Basisfuncties
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
• Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het
apparaat opnieuw op.
• Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt.
• Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd
terwijl ze niet worden gebruikt.
• Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
• Verminder de helderheid van het scherm.
• Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of langere tijd heet
aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung
Servicecenter.
Voorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat
Als u zich zorgen maakt als het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat.
Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het
apparaat uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
• Als het apparaat oververhit raakt en een bepaalde temperatuur wordt bereikt, verschijnt er een
waarschuwingsbericht om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, huidirritaties en schade
ontstaan en de batterij gaat lekken. Om de temperatuur van het apparaat te doen zakken,
worden de helderheid van het scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden
van de batterij. Actieve apps worden afgesloten en alle bel- en andere functies worden beperkt,
behalve voor noodoproepen, totdat het apparaat is afgekoeld.
• Als de tweede melding verschijnt als gevolg van een verdere verhoging van de temperatuur
van het apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet totdat de
temperatuur van het apparaat tot onder het opgegeven niveau is gedaald. Als een tweede
waarschuwing verschijnt tijdens een noodoproep, wordt de oproep niet verbroken door een
gedwongen uitschakeling.
8
Basisfuncties
Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving
In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees
voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen
brand veroorzaakt.
• Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
• Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de
zomer.
• Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
• Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme
kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
9
Basisfuncties
Apparaatindeling en -functies
Inhoud van de verpakking
Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking.
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
10
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
Luidspreker (SM-T295)
Camera aan de voorzijde
Oortelefoonaansluiting
Lichtsensor
SM-T295: SIM-kaart-/
geheugenkaartlade
SM-T290:
Geheugenkaartlade
Aan/uit-toets
Volumetoets
Aanraakscherm
Multifunctionele
aansluiting
Microfoon
GPS-antenne
Hoofdantenne
(SM-T295)
Camera aan de
achterzijde
Luidspreker
Luidspreker
11
Basisfuncties
• Wanneer u de luidsprekers gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden of als u
de speakerphone gebruikt, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oren houden.
• Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de
cameralens wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron, zoals rechtstreeks zonlicht, kan
de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen
niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's.
• Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdgedeelte van acryl gebroken is,
riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een
Samsung Servicecenter.
• In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg
raken:
– – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
– – Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt
– – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten
bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele
gegevensverbinding (SM-T295)
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct
werken.
• Bedek het gebied van de lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals beschermfolie of
stickers. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm
kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water beschadigd raken.
Toetsen
Aan/uit-toets
Volumetoets
Toets
Aan/uit
Volume
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
12
Basisfuncties
Softkeys
Starttoets
Toets Recent
Terugtoets
Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys aan de onderzijde van het scherm
weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de
terugtoets. Raadpleeg Navigatiebalk (softwaretoetsen) voor meer informatie.
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
1
2
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter.
Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat.
13
Basisfuncties
3
4
Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat. Verwijder de
oplader uit het stopcontact.
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt
verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
• Schakel het scherm uit door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de
oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het
apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding
met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen
stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de
batterij volledig is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen
voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere stroomvoorziening.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
14
Basisfuncties
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft
geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen. Als dit gebeurt tijdens het
draadloos opladen, koppelt u het apparaat los van de oplader om het af te laten koelen en laadt
u het apparaat later opnieuw op.
• Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat
beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het
apparaat oplaadt.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart) (SM-T295)
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
• Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet
gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door
zoekgeraakte of gestolen kaarten.
Sommige diensten waarvoor een netwerkverbinding is vereist, zijn wellicht niet beschikbaar
afhankelijk van de serviceprovider.
1
2
3
4
5
15
Basisfuncties
1
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje naast de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
3
4
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Plaats de SIM- of USIM-kaart in de lade met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht.
Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
Juiste plaatsing van de kaart
Nano-SIM-kaart
MicroSD-kaart
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Een geheugenkaart installeren
De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en
sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat afhankelijk van de
fabrikant en het type van de geheugenkaart. Ga naar de website van Samsung om de maximale
geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat te bekijken.
16
Basisfuncties
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of wordt de
geheugenkaart niet herkend. Als u de geheugenkaart wilt gebruiken, moet u deze
formatteren. Als uw apparaat de geheugenkaart niet kan formatteren of niet herkent,
neemt u contact op met de fabrikant van de geheugenkaart of een Samsungservicecenter.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
► SM-T295:
1
2
3
4
5
17
Basisfuncties
► SM-T290:
1
2
3
4
1
5
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje naast de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld.
(SM-T295)
3
4
Plaats een geheugenkaart op de lade met de goudkleurige contacten naar onderen.
Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de geheugenkaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
18
Basisfuncties
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Ontkoppelen.
Zorg ervoor dat u het externe opslagmedium, zoals een geheugenkaart of USBopslagapparaat, niet verwijdert zolang het apparaat gegevens overzet of opent, of direct
na het overzetten van gegevens. Anders kunnen gegevens beschadigd raken of verloren
gaan, of kan het externe opslagmedium of apparaat beschadigd raken. Samsung is niet
verantwoordelijk voor enig verlies, bijvoorbeeld verlies van gegevens, dat voortvloeit uit
verkeerd gebruik van externe opslagapparaten.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Formatteren.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken
voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies
van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
19
Basisfuncties
Het apparaat opnieuw opstarten
Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Opnieuw
opstarten.
Als uw apparaat vaststaat en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume omlaag
meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het opnieuw op te starten.
Aan/uit-toets
Toets Volume omlaag
Eerste instelling
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.
1
2
Schakel het apparaat in.
Selecteer de gewenste apparaattaal en selecteer
Selecteer een taal.
20
.
Basisfuncties
3
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Het startscherm wordt weergegeven.
Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele
apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie.
Samsung-account
Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsungservices kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsungwebsite.
Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar
account.samsung.com. Voor meer informatie over de Samsung-accounts opent u de app
Instellingen en tikt u op Accounts en back-up → Accounts → Samsung account → → Help.
Een Samsung-account maken
Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken. U kunt een Samsung-account maken met
behulp van uw e-mailadres.
1
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen
→ Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
3
tikken.
Tik op Account maken.
Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
Aanmelden bij uw Samsung-account
Als u al een Samsung-account hebt, meldt u zich aan bij uw Samsung-account.
1
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen
→ Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
21
tikken.
Basisfuncties
2
3
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen.
Volg de instructies op het scherm om de aanmelding bij uw Samsung-account te voltooien.
Uw ID opzoeken en uw wachtwoord resetten
Als u uw Samsung-account-ID of wachtwoord bent vergeten, tikt u op ID zoeken of Wachtwoord
resetten op het aanmeldingsscherm van uw Samsung-account. U kunt uw ID zoeken of uw
wachtwoord resetten nadat u de vereiste informatie hebt ingegeven.
Uw Samsung-account verwijderen
Als u uw Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals uw contacten
of afspraken, ook verwijderd.
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts.
Tik op Samsung account → → Account wissen.
Tik op Verwijderen, geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK.
Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat
(Smart Switch)
U kunt Smart Switch gebruiken om gegevens van uw vorige apparaat over te zetten naar uw nieuwe
apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor meer
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die
uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
22
Basisfuncties
Draadloos gegevens overdragen
Via Wi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overdragen naar uw nieuwe
apparaat.
1
2
3
4
5
6
7
Start Smart Switch op het vorige apparaat.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Store of Play Store.
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart
Switch.
Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
Tik op het vorige apparaat op Gegevens verzenden → Draadloos.
Selecteer op het vorige apparaat de items die u over wilt zetten en tik op Verzenden.
Tik op uw apparaat op Ontvangen.
Volg de instructies op het scherm om de gegevens die op uw vorige apparaat staan over te
zetten.
Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, kunt u een lijst met de overgezette gegevens op uw
apparaat bekijken.
Back-up en herstel van gegevens met behulp van externe opslag
Zet gegevens over met behulp van externe opslag zoals een microSD-kaart.
1
2
3
4
Maak een back-up van de gegevens van uw vorige apparaat op een externe opslag.
Plaats of sluit het externe opslagapparaat op uw nieuwe apparaat aan.
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart
Switch → → Herstel.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten vanaf de externe opslag.
23
Basisfuncties
Het scherm begrijpen
Het aanraakscherm bedienen
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd
weer te geven op een deel of het gehele aanraakscherm. Hierdoor kunnen nabeelden
ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Tik op het scherm.
Tikken en blijven aanraken
Tik op het scherm en blijf het ongeveer
2 seconden aanraken.
24
Basisfuncties
Slepen
Blijf een item aanraken en sleep het naar de
gewenste locatie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op het scherm.
Vegen
Veeg naar boven, naar beneden, naar links of
naar rechts.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers of knijp deze samen op
het scherm.
25
Basisfuncties
Navigatiebalk (softwaretoetsen)
Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van het
scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de
terugtoets. De functies van de toetsen kunnen variëren aan de hand van de momenteel gebruikte
app of de gebruiksomgeving.
Starttoets
Toets Recent
Toets
Terugtoets
Functie
Recent
Start
Terug
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
• Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.
• Tik en houd vast om de app Google Assistent te starten.
• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
De navigatiebalk verbergen
U kunt op een breder scherm bestanden weergeven of apps gebruiken door de navigatiebalk te
verbergen.
Start de app Instellingen, tik op Display → Navigatiebalk en tik vervolgens op Gebaren op
volledig scherm onder Navigatietype. De navigatiebalk wordt verborgen en de gebarenhints
worden weergegeven waar de softkeys zich bevinden. Als u de softkeys wilt gebruiken, sleept u de
gebarenhint van de gewenste knop omhoog.
Als u de gebarenhints onderaan het scherm wilt verbergen, tikt u op de schakelaar Gebarenhints
om deze functie uit te schakelen.
26
Basisfuncties
Startscherm en Apps-scherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven.
Op het Apps-scherm worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Een widget
Schermaanduiding
Favoriete apps
Navigatiebalk (softwaretoetsen)
27
Basisfuncties
Schakelen tussen het startscherm en het Apps-scherm
Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het Apps-scherm te openen.
Veeg in het Apps-scherm omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op
de starttoets of de terugtoets tikken.
Startscherm
Apps-scherm
Als u de Apps-toets op het startscherm toevoegt, kunt u het Apps-scherm openen door op deze
toets te tikken. Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op Instellingen startscherm
en tik vervolgens op de schakelaar Apps-knop om deze functie in te schakelen. De Apps-toets wordt
onderaan het startscherm toegevoegd.
Apps-toets
28
Basisfuncties
Het scherm weergeven in de liggende stand
Draai het apparaat naar de horizontale stand om het scherm in de liggende stand weer te geven.
Items verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een
ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een snelkoppeling wilt toevoegen aan een app op het startscherm, houdt u een item ingedrukt
in het Apps-scherm en tikt u op Toevoegen aan Start. De snelkoppeling wordt toegevoegd aan het
startscherm.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onderaan het startscherm
slepen.
29
Basisfuncties
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare apps om deze snel te kunnen openen en starten.
Tik op het startscherm of het Apps-scherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op Mapnaam invoeren en geef
een mapnaam op.
• Meer apps toevoegen
Tik op Apps toevoegen op de map. Tik op de toe te voegen apps en tik op Toevoegen. U kunt
een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.
• Apps verplaatsen uit een map
Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen.
• Een map verwijderen
Blijf een map aanraken en tik op Map verwijderen. Alleen de map wordt verwijderd. De apps
van de map worden verplaatst naar het Apps-scherm.
30
Basisfuncties
Het startscherm bewerken
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt
ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.
• Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op
.
• Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
• Vensters verwijderen: tik op
in het venster.
• Achtergronden: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm
wijzigen.
• Widgets: widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en
gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze
naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
• Instellingen startscherm: instellingen configureren voor het startscherm, zoals het
schermraster of de indeling.
Alle apps weergeven op het startscherm
U kunt zonder een apart Apps-scherm te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden
weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens
op Instellingen startscherm → Lay-out startscherm → Alleen startscherm → Toepassen.
U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.
31
Basisfuncties
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
• De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps.
Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
• Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het
meldingenvenster opent.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal (SM-T295)
Signaalsterkte (SM-T295)
Roaming (buiten normaal servicegebied) (SM-T295)
Met GPRS-netwerk verbonden (SM-T295)
Met EDGE-netwerk verbonden (SM-T295)
Met UMTS-netwerk verbonden (SM-T295)
Met HSDPA-netwerk verbonden (SM-T295)
Met HSPA+-netwerk verbonden (SM-T295)
/
Met LTE-netwerk verbonden (modellen met LTE) (SM-T295)
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
Locatieservices worden gebruikt
Oproep actief (SM-T295)
Gemiste oproep (SM-T295)
Nieuwe SMS of multimediabericht (SM-T295)
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterij opladen
Batterijlading
32
Basisfuncties
Scherm vergrendelen
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting wanneer het scherm
inschakelt.
Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-toets om het scherm in te schakelen. U kunt
ook dubbeltikken op het scherm.
Vergrendeld scherm
De schermvergrendelingsmethode wijzigen
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app Instellingen, tikt u op
Vergrendelscherm → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode.
Als u een patroon, pincode of wachtwoord instelt voor de schermvergrendelingsmethode, kunt
u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen dat anderen toegang hebben
tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld, moet u een
ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.
• Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
• Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
• Pincode: geef een pincode van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
33
Basisfuncties
• Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens, symbolen of cijfers in om het
scherm te ontgrendelen.
• Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in.
U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de
ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en het maximum
aantal pogingen bereikt. Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm →
Instell. veilige vergrendeling, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde
schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst.
om deze functie in te schakelen.
Schermafbeelding
Terwijl u het apparaat gebruikt, kunt u een schermafbeelding maken.
Houd de toets Volume omlaag en de aan/uit-toets tegelijkertijd ingedrukt. Gemaakte
schermafbeeldingen worden opgeslagen in Galerij.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
Meldingenvenster
Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Als u meer
informatie wilt weergeven over de pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de
details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
34
Basisfuncties
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Zoeken naar inhoud of apps die
op uw apparaat zijn opgeslagen.
Toetsen voor Snel instellen
Instellingen starten.
De meldingsdetails weergeven
en verschillende acties
gebruiken.
Alle meldingen wissen.
De meldingsinstellingen openen.
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen. Veeg omlaag in het
meldingenvenster om meer toetsen weer te geven.
Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder elke toets. U kunt meer
gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde, blijft u een toets aanraken en
sleept u deze naar een andere locatie.
35
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst ingeeft om e-mails te versturen, notities
te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Meer toetsenbordfuncties
weergeven.
Aanvullende
toetsenbordfuncties gebruiken
Een voorgaand teken
verwijderen.
Naar de volgende regel gaan.
Hoofdletters ingeven. Als u alles
in hoofdletters wilt ingeven, tikt
u twee keer hierop.
De cursor verplaatsen.
Symbolen ingeven.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Talen en typen → Invoertalen beheren en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als
u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts te
vegen op de spatiebalk.
Het toetsenbord wijzigen
→ Talen en typen, selecteert u een taal en
Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, tikt u op
selecteert u het gewenste toetsenbordtype.
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
•
: woorden voorspellen op basis van uw invoer en woordsuggesties weergeven. Tik op
terug te keren naar de lijst met toetsenbordfuncties.
•
: emoticons ingeven.
•
: stickers ingeven.
•
: GIF's met animatie bijvoegen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
•
: overschakelen naar de handschriftstand.
36
om
Basisfuncties
Overgaan op het standaardtoetsenbord.
•
: de modus of grootte van het toetsenbord wijzigen.
•
: tekst via spraak ingeven.
•
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
•
Informatie over bewerken van
met de hand geschreven notities
weergeven.
→
: het venster voor tekst bewerken openen.
Kopiëren en plakken
1
2
3
4
Blijf de tekst aanraken.
Sleep of
selecteren.
om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
Tik op Kopiëren of Knippen.
Tik en houd vast op het punt waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op Plakken.
Woordenboek
U kunt definities van woorden opzoeken wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals bij het
bladeren door webpagina's.
1
2
3
Blijf een woord aanraken dat u wilt opzoeken.
Tik op Woordenboek in de lijst met opties.
Als er geen woordenboek is geïnstalleerd op het apparaat, tikt u op Verplaatsen naar
naast een woordenboek en tikt u vervolgens op
Woordenboeken beheren, tikt u op
INSTALLEREN om het te downloaden.
Bekijk de definitie in het pop-upvenster met het woordenboek.
Als u wilt overschakelen naar volledige schermweergave, tikt u op . Tik op de definitie op
het scherm om meer definities weer te geven. Tik in de gedetailleerde weergave op om het
woord toe te voegen aan uw lijst met favoriete woorden of tik op Zoeken op internet om het
woord te gebruiken als zoekterm.
37
Apps en functies
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Store
Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn
gemaakt.
Open de app Galaxy Store.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op
om te zoeken met een zoekterm.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen →
Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
Play Store
Koop en download apps.
Open de app Play Store.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekterm.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
38
→ Instellingen
Apps en functies
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Blijf een app aanraken en selecteer een optie.
• Verwijderen: verwijder gedownloade apps.
• Uitschakelen: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat
kunnen worden verwijderd.
Apps inschakelen
Start de app Instellingen, tik op Apps →
Inschakelen.
→ Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op
App-machtigingen inschakelen
Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw
apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster
waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op Toestaan op het popupvenster om machtigingen te verlenen aan de app.
Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u
op Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app
bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.
Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen,
opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → App-machtigingen. Selecteer een item en tik
op de schakelaars naast de apps om machtigingen te verlenen.
Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk
niet goed.
39
Apps en functies
Telefoon (SM-T295)
Introductie
U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.
Zelf bellen
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Geef een telefoonnummer in.
Tik op
om een spraakoproep te doen of tik op
om een video-oproep te doen.
Extra opties weergeven.
Het nummer toevoegen aan de
lijst met contacten.
Zoeken naar een
contactpersoon.
Het telefoonnummer
weergeven.
Een voorgaand teken
verwijderen.
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Start de app Telefoon, tik op Recent of Contacten en veeg naar rechts op een contact of
telefoonnummer om een oproep te starten.
Als deze functie is uitgeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Bewegingen en gebaren en vervolgens op de schakelaar Veeg voor oproep/bericht verz. om deze
functie in te schakelen.
40
Apps en functies
Snelkiesnummers gebruiken
Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.
Als u een snelkiesnummer wilt instellen, opent u de app Telefoon, tikt u op Toetsen of Contacten →
→ Snelkiesnummers, selecteert u een snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe.
Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor
snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u
vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.
Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u
vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken.
Bellen vanaf het vergrendelscherm
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
Bellen door te zoeken naar plaatsen in de buurt
U kunt eenvoudig bellen naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie door te zoeken naar
informatie hierover. U kunt zoeken naar plaatsen in de buurt op categorie, zoals restaurants of
winkels, of door het selecteren van aanbevolen populaire plaatsen.
Start de app Telefoon, tik op Plaatsen en selecteer een categorie of typ en geef een bedrijfsnaam
in het zoekveld in. Of selecteer een optie in de aanbevolen populaire plaatsen. De bedrijfsgegevens,
zoals telefoonnummer of adres, worden weergegeven.
Bellen naar het buitenland
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op
41
.
Apps en functies
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk
Bericht verzenden omhoog en selecteert u een bericht om te verzenden.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app Telefoon, tikt u op → Instellingen
→ Berichten snel weigeren, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook de app Telefoon
openen en tikken op Recent om de gemiste oproepen te bekijken.
Telefoonnummers blokkeren
U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Telefoon en tik op → Instellingen → Nummers blokkeren.
Tik op Recent of Contacten, selecteer contacten of telefoonnummers en tik vervolgens op
Gereed.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Telefoonnummer toevoegen, geeft u een
telefoonnummer in en tikt u op .
Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u
geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.
U kunt ook oproepen blokkeren van personen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik
op de schakelaar Onbekende bellers blokkeren om de functie in te schakelen.
42
Apps en functies
Opties tijdens gesprekken
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
•
: extra opties openen.
• Opnemen: een gesprek opnemen.
• In wacht: hiermee plaatst u een oproep in de wacht. Tik op Oproep hervatten om de oproep uit
de wacht te halen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het
apparaat dan niet te dicht bij uw oor.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Toetsen / Verbergen: het toetsenblok openen of sluiten.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
•
: extra opties openen.
• Camera: de camera uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
• Schakel: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het
apparaat dan niet te dicht bij uw oor.
43
Apps en functies
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via het toetsenblok
1
2
3
4
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Geef het nummer in.
Tik op Toevoegen aan Contacten.
Tik op Contact toevoegen om een nieuw contact te maken of tik op Bestaande bijwerken om
het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via de oproepenlijst
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Recent.
Tik op een telefoonnummer en tik op Toevoegen.
Tik op Contact toevoegen om een nieuw contact te maken of tik op Bestaande bijwerken om
het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een tag toevoegen aan een telefoonnummer
U kunt tags toevoegen aan nummers zonder deze op te slaan in Contacten. Zo kunt u de gegevens
van de beller bekijken als deze u belt zonder de beller in Contacten op te slaan.
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Recent.
Tik op een telefoonnummer.
Tik op Tag toevoegen, voer een tag in en tik op Toevoegen.
Als dat nummer u belt, wordt de tag weergegeven onder het nummer.
44
Apps en functies
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Een nieuw contact maken
1
2
3
Start de app Contacten en tik op
.
Selecteer een opslaglocatie en tik op Selecteren.
Geef hier de contactgegevens in.
Een opslaglocatie selecteren.
Een afbeelding toevoegen.
Geef hier de contactgegevens in.
Meer informatievelden openen.
Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat
verschillen.
4
Tik op Opslaan.
45
Apps en functies
Contacten importeren
Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.
1
2
3
4
Start de app Contacten en tik op
Importeren.
→ Contacten beheren → Contacten im-/exporteren →
Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren.
Vink VCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op Gereed.
Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan en tik op Importeren.
Contacten synchroniseren met uw webaccounts
Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts,
zoals uw Samsung-account.
1
2
Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer de account
waarmee u wilt synchroniseren.
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Contacten om deze functie in te
schakelen.
Tik voor de Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Contacten
om deze functie in te schakelen.
Zoeken naar contacten
Open de app Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel
doorheen te scrollen.
• Tik op
bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
46
Apps en functies
Tik op het contact. Voer vervolgens een van deze acties uit:
•
: toevoegen aan favoriete contacten.
•
/
•
: een bericht samenstellen. (SM-T295)
•
: een e-mail schrijven.
: een spraak- of video-oproep starten. (SM-T295)
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1
2
3
Start de app Contacten, tik op boven aan de contactenlijst en tik op Delen.
Selecteer contacten en tik op Delen.
Selecteer een methode voor delen.
Profiel opslaan en delen (SM-T295)
U kunt uw profielgegevens, zoals uw foto en statusbericht, opslaan en delen met anderen die de
functie voor profiel delen gebruiken.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• De functie voor profiel delen is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• De functie voor profiel delen is alleen beschikbaar voor contacten die de functie voor
profiel delen hebben ingeschakeld op hun apparaat.
1
2
Start de app Contacten en selecteer uw profiel.
Tik op Tik hier om uw profiel te delen en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
• Als u de functie voor profiel delen wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd
zijn. U kunt de bijgewerkte profielgegevens van uw contacten bekijken in Contacten.
• Als u het bereik van contacten wilt wijzigen waarmee u uw profiel wilt delen, tikt u op
Selecteer wat is gedeeld, selecteert u een item om te delen en selecteert u vervolgens een
optie.
47
Apps en functies
Groepen maken
U kunt groepen toevoegen, zoals familie of vrienden, en contacten per groep beheren.
1
2
3
4
Start de app Contacten en tik op
→ Groepen → Nieuwe groep.
Geef een naam in voor de groep.
Voor het instellen van een groepsbeltoon tikt u op Groepsbeltoon en selecteert u een beltoon.
(SM-T295)
Tik op Lid toevoegen, selecteer contacten om aan de groep toe te voegen en tik vervolgens op
Gereed.
Tik op Opslaan.
Een groepsbericht verzenden (SM-T295)
U kunt een groepsbericht sturen naar alle leden van een groep tegelijk.
Start de app Contacten, tik op → Groepen en selecteer een groep. Tik op bovenaan de
contactenlijst en tik op Bericht verzenden.
Dubbele contacten samenvoegen
Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met andere
accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten. Voeg dubbele contacten samen
om uw lijst met contacten te stroomlijnen.
1
2
Start de app Contacten en tik op
→ Contacten beheren → Contacten samenvoegen.
Vink contacten aan en tik op Samenvoegen.
Contacten verwijderen
1
2
Start de app Contacten, tik op boven aan de contactenlijst en tik op Wissen.
Selecteer contacten en tik op Wissen.
Als u contacten een voor een wilt verwijderen, tikt u op een contact. Tik vervolgens op → Wissen.
48
Apps en functies
Berichten (SM-T295)
Introductie
U kunt berichten verzenden en weergeven op conversatie.
Berichten verzenden
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
Start de app Berichten en tik op
.
Voeg ontvangers toe en geef een bericht in.
ingedrukt, spreekt u uw
Als u een spraakbericht wilt opnemen en verzenden, houdt u
bericht in en laat u los. Het opnamepictogram wordt alleen weergegeven als het toetsenbord is
verborgen.
Ontvanger
Ontvangers ingeven.
Een bericht ingeven.
Het bericht verzenden.
Bestanden toevoegen.
3
Tik op
om het bericht te verzenden.
49
Apps en functies
Berichten bekijken
Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
Start de app Berichten.
Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
• Als u op het bericht wilt reageren, tikt u op Bericht invoeren, voert u een bericht in en tikt u
op .
• Als u de lettertypegrootte wilt aanpassen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen op
het scherm.
Ongewenste berichten blokkeren
U kunt berichten blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Berichten, tik op boven aan de berichtenlijst en tik op Instellingen → Nummers
en berichten blokkeren → Nummers blokkeren.
Tik op Postvak IN en selecteer een contact of telefoonnummer. U kunt ook op Contacten
tikken, contacten selecteren en vervolgens op Gereed tikken.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, geeft u een nummer in onder Nummer invoeren en
.
tikt u op
De berichtmelding instellen
U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.
1
2
Start de app Berichten, tik op bovenaan de berichtenlijst, tik op Instellingen → Meldingen en
tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
De instellingen voor meldingen wijzigen.
Een meldingsherinnering instellen
U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u niet-bekeken
meldingen hebt. Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op
Toegankelijkheid → Geavanceerde instellingen → Meldingsherinneringen en tikt u op de
schakelaar deze functie in te schakelen.
50
Apps en functies
Berichten verwijderen
1
2
3
4
Start de app Berichten.
Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
Blijf een bericht aanraken en tik op Wissen.
Als u meerdere berichten wilt verwijderen, vinkt u de berichten aan die u wilt verwijderen.
Tik op Wissen.
Internet
Introductie
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en pagina's die u vaak bezoekt als favoriet
instellen zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
Webpagina's bekijken
1
2
3
Open de app Internet.
Tik op het adresveld.
Geef het webadres of een zoekterm in en tik op Ga.
51
Apps en functies
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Huidige pagina als favoriet
instellen.
De huidige webpagina
vernieuwen.
Wisselen tussen pagina's.
Extra opties weergeven.
Het tabblad sluiten.
Uw bladwijzers weergeven.
Een nieuw tabblad openen.
De startpagina openen.
Geheime stand gebruiken
In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, favorieten en opgeslagen pagina's afzonderlijk
beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord.
Geheime stand inschakelen
→ Geheime stand insch. Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een
Tik op
wachtwoord wilt gebruiken voor de geheime stand.
In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.
In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.
De beveiligingsinstellingen wijzigen
U kunt het wachtwoord wijzigen.
Tik op → Instellingen → Privacy en beveiliging → Instellingen Geheime stand →
Wachtwoord wijzigen.
52
Apps en functies
Geheime stand uitschakelen
Tik op
→ Geheime stand uitschakelen.
E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
1
2
3
Open de app E-mail.
Selecteer een e-mailservice in de lijst of tik op Overige.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een andere e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→
→ Account toevoegen.
Als u verschillende e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op
→ → → Standaardaccount instellen.
E-mails verzenden
1
2
3
Tik op
om een e-mail te schrijven.
Voeg ontvangers toe en voer een onderwerp en tekst in.
Tik op
om de e-mail te verzenden.
E-mails lezen
Wanneer E-mail is geopend, haalt het apparaat nieuwe e-mails automatisch op. Als u e-mails
handmatig wilt ophalen, veegt u omlaag bovenaan de lijst met e-mails.
Tik op een e-mail op het scherm om deze te lezen.
Als e-mailsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen nieuwe e-mails niet worden opgehaald.
→ → uw accountnaam en tikt u
Als u e-mailsynchronisatie wilt inschakelen, tikt u op
vervolgens op de schakelaar Account synchroniseren om deze functie in te schakelen.
53
Apps en functies
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Camera starten
Gebruik een van de volgende methoden om de camera te starten:
• Open de app Camera.
• Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
• De beschikbaarheid van sommige methoden is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u de app Camera start vanuit het
vergrendelscherm terwijl de schermvergrendelingsmethode is ingeschakeld.
• Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u
het opnieuw.
Foto's maken
1
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's aan te passen. Wanneer de aanpassingsbalk
verschijnt, sleept u op de aanpassingsbalk naar of .
54
Apps en functies
2
Tik op
om een foto te maken.
Camera-instellingen
Opties voor de huidige
camerastand
Schakelen tussen de camera aan
de voorzijde en de camera aan
de achterzijde.
Een foto maken.
Voorbeeldminiatuur
Huidige stand
Camerastanden
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de camerastand en camera die
worden gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet
correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een
kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op
prestatieproblemen van het apparaat.
De scherpstelling (AF) en belichting (AE) vergrendelen
U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen
dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of
lichtbronnen.
Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het
gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen
blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in de standen Foto en PRO.
55
Apps en functies
Fotostand
De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig foto's
te maken.
Tik op Foto in de lijst met camerastanden en tik op
om een foto te maken.
Selfies maken
U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde.
1
2
3
4
Tik op Foto in de lijst met camerastanden.
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor selfies.
om naar de camera aan de
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Tik op
om een foto te maken.
Filters en beauty-effecten toepassen
U kunt een filtereffect selecteren en gezichtskenmerken, zoals uw huidtint of gezichtsvorm,
aanpassen voordat u een foto maakt.
1
2
Tik op
op het voorbeeldscherm.
Selecteer een filtereffect of beautyeffecten en maak een foto.
Videostand
De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig video's
te maken.
1
2
3
Tik op VIDEO in de lijst met camerastanden.
Tik op
om een video te maken.
Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
Tik op
om de opname van de video te stoppen.
56
.
Apps en functies
De schermverhouding wijzigen voor een video
Tik op het voorbeeldscherm op
en selecteer een schermverhouding.
Live focus-stand
Maak foto's die zijn gericht op uw gezicht door de achtergrond te vervagen.
• Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht.
• In de volgende omstandigheden wordt de achtergrondvervaging mogelijk niet correct
toegepast:
– – Het apparaat of het onderwerp beweegt.
– – Het onderwerp heeft een vergelijkbare kleur als de achtergrond.
1
2
Tik op Live focus in de lijst met camerastanden.
Tik op
om een foto te maken.
Als u het wazigheidsniveau wilt aanpassen, sleept u de instelbalk naar links of rechts.
Aanpassingsbalk voor
achtergrondvervaging
57
Apps en functies
Camerastanden gebruiken
Als u de camerastand wilt wijzigen, sleept u de lijst met camerastanden naar links of rechts of veegt
u naar links of rechts op het voorbeeldscherm.
Selecteer de gewenste camerastand.
Lijst met camerastanden
PRO-stand
U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISOwaarde.
Tik op PRO in de lijst met camerastanden. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op
een foto te maken.
om
Beschikbare opties
•
: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor
snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot
beeldruis op foto's leiden.
•
: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen.
•
: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
58
Apps en functies
HDR-stand
Maak foto's met warme kleuren en leg details zelfs in lichte en donkere omgevingen vast.
Tik op HDR in de lijst met camerastanden.
Panoramastand
Maak in de panoramastand een serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de
voorbeeldafbeelding buiten het lijnkader ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt
het apparaat automatisch met foto's maken.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
1
2
3
Tik op Panorama in de lijst met camerastanden.
Tik op
en beweeg het apparaat langzaam in één richting.
Tik op
om te stoppen met foto's maken.
Stickerstand
U kunt op uw foto’s stickers toepassen.
Tik op Stickers in de lijst met camerastanden.
Continu opname-stand
Maak een serie foto's van bewegende onderwerpen.
Tik op Continuopn. in de lijst met camerastanden.
Tik op
en blijf dit vasthouden om meerdere foto's achter elkaar te maken.
59
Apps en functies
Camera-instellingen aanpassen
Opties voor de huidige camerastand
Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de camerastand.
•
: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
•
: een hoogte-breedteverhouding voor foto's selecteren.
•
: een filter- of beauty-effect toepassen.
•
: een hoogte-breedteverhouding voor video's selecteren.
•
: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om
Spot gebruikt het licht op een geconcentreerd
de belichting van de opname te berekenen.
gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen.
Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld.
Camera-instellingen
Tik op op het voorbeeldscherm. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de
camerastand.
Foto's
• Voorbeeldweergave foto's: instellen dat het apparaat foto's opslaat zoals ze worden
weergegeven op het voorbeeldscherm wanneer ze met de camera aan de voorzijde worden
gemaakt zonder ze te draaien.
Video's
• Videogrootte achter: selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de
achterzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte voor: selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de
voorzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
60
Apps en functies
Nuttige functies
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
• Camerastanden: beschikbare camerastanden weergeven of de lijst met camerastanden
bewerken.
• Opnamemethoden: extra opnamemethoden selecteren om een foto te maken of een video op
te nemen.
• Opslaglocatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag. Deze functie verschijnt wanneer u
een geheugenkaart plaatst.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
• Info Camera: de versie van de Camera-app en juridische informatie weergeven.
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt
afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken.
Afbeeldingen weergeven
1
Start de app Galerij en tik op Foto's.
61
Apps en functies
2
Selecteer een afbeelding.
Extra opties weergeven.
De afbeelding toevoegen aan
Favorieten.
Miniaturen van afbeeldingen en
video's
De afbeelding verwijderen.
De afbeelding wijzigen.
De afbeelding delen met anderen.
U kunt een geanimeerde GIF of collage maken op basis van meerdere afbeeldingen. Tik in
de lijst op → GIF maken of Collage maken en selecteer afbeeldingen.
Zoeken naar afbeeldingen
Start de app Galerij en tik op om afbeeldingen weer te geven die zijn gesorteerd op categorie,
zoals typen, locaties of documenten.
Tik op het zoekveld om naar afbeeldingen te zoeken met zoektermen.
62
Apps en functies
Video's bekijken
1
2
3
Start de app Galerij en tik op Foto's.
Selecteer een video om af te spelen.
Tik op Video afspelen om de video af te spelen.
Uw video's
weergeven.
Het huidige scherm
vastleggen.
Extra opties
weergeven.
Terug- of
vooruitspoelen
door de balk te
slepen.
Een geanimeerde
GIF maken.
Overschakelen
naar de
pop-upvideospeler.
De schermverhouding wijzigen.
Het scherm
draaien.
Het afspeelscherm
vergrendelen.
Naar de volgende
video gaan. Blijven
aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Naar de vorige
video gaan. Blijven
aanraken om terug
te spoelen.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
63
Apps en functies
De details van afbeeldingen en video's weergeven
Sleep omhoog op het scherm wanneer u een afbeelding bekijkt of in het videovoorbeeldscherm
bent. De bestandsdetails worden weergegeven.
U kunt ook verwante inhoud bekijken door op de informatie op het scherm te tikken.
Gegevens
bewerken.
Bestandsdetails
Informatie over de
persoon
Locatiegegevens
Automatisch
gemaakte inhoud
Tags
Foto's of video's per categorie weergeven
U kunt foto's en video's per categorie bekijken.
Start de app Galerij, tik op Foto's of Albums en sleep de lijst naar beneden om een categorie te
selecteren.
• Video's: de video's bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen.
• Favorieten: uw favoriete foto's en video's bekijken.
• Locaties: foto's en video's bekijken die op dezelfde locatie zijn gemaakt.
• Voorgesteld: aanbevolen inhoud bekijken.
64
Apps en functies
Albums weergeven
U kunt uw foto's en video's gesorteerd op map of album bekijken.
Start de app Galerij, tik op Albums en selecteer een album.
Albums verbergen
U kunt albums verbergen.
U kunt albums die standaard worden gemaakt, zoals de albums Camera en
Schermafbeeldingen, niet verbergen.
1
2
3
Start de app Galerij en tik op Albums.
Tik op → Albums verbergen/weergeven.
Tik op de schakelaar van een album om het te verbergen.
Verhalen weergeven
Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en
locatietags ervan gelezen, de afbeeldingen en video's gesorteerd en vervolgens verhalen gemaakt.
Als u automatisch verhalen wilt laten maken, moet u meerdere afbeeldingen en video's vastleggen
of opslaan.
Start de app Galerij, tik op Verhalen en selecteer een verhaal.
Verhalen maken
Maak verhalen met verschillende thema's.
1
2
3
4
Start de app Galerij en tik op Verhalen.
Tik op → Verhaal maken.
Geef een titel voor het verhaal in en tik op Nieuw.
Vink afbeeldingen of video's aan die u in het verhaal wilt opnemen en tik op Klaar.
65
Apps en functies
Als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen aan een verhaal, selecteert u een verhaal en tikt u op
→ Toevoegen.
Als u afbeeldingen of video's uit een verhaal wilt verwijderen, selecteert u een verhaal, tikt u op
→ Bewerken, vinkt u afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op
Verwijderen uit verhaal.
Verhalen verwijderen
1
2
Start de app Galerij en tik op Verhalen.
Blijf een verhaal dat u wilt verwijderen aanraken en tik op Wissen.
Afbeeldingen of video's verwijderen
1
2
3
Open de app Galerij.
Selecteer een afbeelding of video om te verwijderen.
Als u meerdere bestanden wilt verwijderen, houdt u een bestand dat u wilt verwijderen vast in
de lijst en vinkt u meer bestanden aan om te verwijderen.
Tik op
of Wissen.
De prullenbakfunctie gebruiken
U kunt verwijderde afbeeldingen en video's in de prullenbak bewaren. De bestanden worden na een
bepaalde periode verwijderd.
Start de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Prullenbak om deze functie in te
schakelen.
Als u de bestanden in de prullenbak wilt weergeven, start u de app Galerij en tikt u op →
Prullenbak.
66
Apps en functies
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U
kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst scherm
Pop-upweergave
67
Apps en functies
Weergave met gesplitst scherm
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op Openen in
gesplitste schermweergave.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
3
Veeg in het onderste venster naar links of rechts om een andere app te selecteren om te starten.
Als u apps wilt selecteren die niet in de lijst met onlangs gebruikte apps staan, tikt u op de
starttoets of terugtoets en selecteert u een app.
De venstergrootte aanpassen
Sleep de balk tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Als u de balk tussen de app-vensters versleept naar de boven- of onderkant van het scherm, wordt
het venster gemaximaliseerd.
68
Apps en functies
Pop-upweergave
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op Openen in
pop-upweergave.
Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.
Het venster
minimaliseren.
Het venster
maximaliseren.
De app sluiten.
Het transparantieniveau aanpassen.
Pop-upvensters verplaatsen
Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, tikt u op de werkbalk van het venster en sleept u het naar
een nieuwe locatie.
Samsung Members
Samsung Members biedt ondersteuningsservices aan klanten, zoals apparaatprobleemdiagnose,
en gebruikers kunnen hier vragen stellen en foutrapporten indienen. U kunt ook informatie delen
met anderen in de community van de Galaxy-gebruikers of het laatste nieuws en tips van de
Galaxy bekijken. Samsung Members kan u helpen met het oplossen van problemen die u kunt
tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat.
Als u uw feedback wilt indienen of uw opmerkingen wilt plaatsen, moet u zich aanmelden
bij uw Samsung-account. Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
69
Apps en functies
Samsung Notes
Maak notities door tekst in te geven via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het
scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.
Notities maken
1
2
Start de app Samsung Notes en tik op
.
Selecteer een invoermethode op de werkbalk bovenaan het scherm en stel een notitie op.
Tekst ingeven via het
toetsenbord.
Een afbeelding of spraakopname
toevoegen.
Schrijven of tekenen met
pennen.
Verven met kwasten.
3
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op Opslaan.
Notities verwijderen
1
2
3
Open de app Samsung Notes.
Blijf een notitie aanraken die u wilt verwijderen.
Als u meerdere notities wilt verwijderen, vinkt u meer notities aan die u wilt verwijderen.
Tik op Wissen.
70
Apps en functies
Agenda
U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen of herinneringen in te geven in uw
agenda.
Agenda-items maken
1
Start de app Agenda en tik op
2
Geef de details van het agenda-item in.
Tik op de datum en tik op
of dubbeltik op een datum.
als de datum al opgeslagen agenda-items of taken bevat.
Een titel ingeven.
Kleur van het agenda-item
wijzigen.
De duur instellen.
Een agenda selecteren om het
agenda-item op te slaan.
Een alarm instellen.
De locatie ingeven.
Een notitie toevoegen.
Meer gegevens toevoegen.
3
Tik op Opslaan om het agenda-item op te slaan.
Herinneringen maken
U kunt taken maken als herinneringen en meldingen ontvangen op de vooraf ingestelde tijd of
locatie voor elke herinnering. Start de app Agenda en tik op → Reminder.
71
Apps en functies
Gebeurtenissen synchroniseren met uw accounts
1
2
Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer de account
waarmee u wilt synchroniseren.
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Agenda om deze functie in te
schakelen.
Tik voor de Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Agenda om
deze functie in te schakelen.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u de app Agenda en
tikt u op → → Nieuw account toevoegen. Selecteer een account om mee te synchroniseren
en meld u aan. Wanneer de account is toegevoegd, wordt een blauwe cirkel weergegeven naast de
accountnaam.
Mijn bestanden
U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals
services voor cloudopslag.
Open de app Mijn bestanden.
Bekijk bestanden die zijn opgeslagen in elke opslagruimte.
Als u wilt controleren op overbodige gegevens om uw apparaatopslag op te schonen, tikt u op →
Opslaganalyse.
.
Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld controleren,
tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.
72
Apps en functies
Alarm
Start de app Klok en tik op Alarm.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm wordt
herhaald, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op Opslaan.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast het alarm in de lijst met alarmen.
Alarmen stoppen
Tik op Sluiten aan om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld,
tikt u op Sluimeren om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
Alarmen verwijderen
Blijf een alarm aanraken, vink alarmen aan die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
Wereldklok
Start de app Klok en tik op Wereldklok.
Klokken maken
Tik op
, geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de kaart en tik op Toevoegen.
Als u de tijdzoneconverter wilt gebruiken, tikt u op → Tijdzone omrekenen.
Klokken verwijderen
Blijf een klok aanraken, vink klokken aan die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
73
Apps en functies
Stopwatch
1
2
3
Start de app Klok en tik op Stopwatch.
Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op Ronde.
Tik op Stop om het timen te stoppen.
• Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op Hervatten.
• Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op Resetten.
Timer
1
Start de app Klok en tik op Timer.
2
Stel de duur in en tik op Start.
3
Tik op Sluiten als de timer afgaat.
Als u een vaak gebruikte timer wilt toevoegen, tikt u op
dan op Toevoegen.
. Stel de duur en een naam in en tik
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Open de app Calculator.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op Historie wissen.
om de eenheidconversietool te gebruiken. U kunt verschillende waarden converteren
Tik op
naar andere eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of temperatuur.
74
Apps en functies
Kids Home
Introductie
U kunt de toegang van kinderen tot bepaalde apps beperken, gebruikerstijden instellen en
instellingen configureren om een leuke en veilige omgeving te maken voor kinderen wanneer ze het
apparaat gebruiken.
Kids Home gebruiken
Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op
(Kids Home) om deze functie
in te schakelen. Het scherm Kids Home wordt weergegeven. Wanneer u Kids Home voor het eerst
gebruikt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om de
installatie te voltooien.
Selecteer in het Kids Home-scherm de app die u wilt gebruiken.
Extra opties
weergeven.
Beschikbare apps
Kids-telefoon
Kids Art Studio
Kids-camera
Kids-browser
Kids-galerij
Uw vooringestelde methode voor schermontgrendeling of uw gemaakte pincode wordt
gebruikt wanneer de functie Ouderlijk toezicht wordt ingeschakeld of Kids Home wordt
afgesloten.
75
Apps en functies
Functies voor ouderlijk toezicht gebruiken
U kunt de instellingen voor Kids Home configureren en de gebruiksgeschiedenis bekijken.
Tik op het Kids Home-scherm op → Ouderlijk toezicht en geef de ontgrendelingscode in.
• Naam van kind: het profiel van uw kind beheren.
• Dagelijkse speeltijd instellen: hiermee kunt u het gebruik van Kids Home beperken.
• Dagelijks gebruik: hier kunt u het dagelijks gebruik van Kids Home weergeven.
• Activiteit: hier kunt u de activiteitengeschiedenis van Kids Home weergeven.
• Frequent contact: hier kunt u de veelgebruikte contacten in Kids Home weergeven. (SM-T295)
• Creaties van mijn kind: hier kunt u de werken weergeven die in de apps in Kids Home zijn
gemaakt.
• Toegestane inhoud: hier kunt u de apps of inhoud controleren die door Kids Home wordt
ondersteund en deze toevoegen.
• Inhoudspagina weergeven: het apparaat instellen om de inhoudspagina’s van partners van
Samsung weer te geven op het startscherm Kids.
Kids Home sluiten
Als u Kids Home wilt sluiten, tikt u op de terugtoets of tikt u op → Kids Home sluiten en geeft u de
ontgrendelingscode in.
Inhoud delen
Deel inhoud met verschillende deelopties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van
afbeeldingen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele
netwerk. (SM-T295)
1
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
76
Apps en functies
2
Tik op
en selecteer een deelmethode, zoals e-mail.
Als u een communicatie- of deelgeschiedenis hebt, worden de personen waarmee u
contact hebt opgenomen, weergegeven in het venster met opties voor delen. Selecteer het
pictogram van een persoon om inhoud direct met ze te delen via de desbetreffende app.
Als de functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Direct share om deze functie in te schakelen.
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van elke app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
77
Apps en functies
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen bij u in de buurt.
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat. U kunt muziekverzamelingen die zijn
opgeslagen op uw apparaat, uploaden naar de cloud en later openen.
Play Films
Video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de Play Store.
Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
Duo
Een eenvoudige video-oproep tot stand brengen.
78
Instellingen
Introductie
Apparaatinstellingen aanpassen. U kunt uw apparaat personaliseren door de verschillende
instelopties te configureren.
Open de app Instellingen.
Tik op
om naar instellingen te zoeken met zoektermen.
Verbindingen
Opties
Instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie en Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen.
• Wi-Fi: schakel de functie Wi-Fi in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en ga het
internet op of maak verbinding met andere netwerkapparaten. Raadpleeg Wi-Fi voor meer
informatie.
• Bluetooth: gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere
apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg Bluetooth voor meer informatie.
• Vliegtuigstand: stel het apparaat in om alle draadloze functies uit te schakelen. U kunt alleen
diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies
van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd
gebruiken in de vliegtuigstand.
79
Instellingen
• Mobiele netwerken: uw instellingen voor mobiele netwerken configureren. (SM-T295)
• Gegevensgebruik
► SM-T295: u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen. U kunt
instellen dat het apparaat de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de
hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.
U kunt ook de gegevensbesparingsfunctie inschakelen om te voorkomen dat apps die
op de achtergrond worden uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen. Raadpleeg
Gegevensbesparing (SM-T295) voor meer informatie.
► SM-T290: uw gegevensgebruik bijhouden.
• Mobiele hotspot en tethering: gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele
gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding
niet beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth. Raadpleeg Mobiele
hotspot en tethering (SM-T295) voor meer informatie. (SM-T295)
• Meer verbindingsinstellingen: hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te
sturen. Raadpleeg Meer verbindingsinstellingen voor meer informatie.
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
Geef het wachtwoord in en tik op Verbinden.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat
een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk, selecteert u het in de lijst met
netwerken en tikt u op Vergeten.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
80
Instellingen
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Tik op Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat waar de afbeelding naar moet worden
verstuurd.
Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
De apparaatverbinding beëindigen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi.
Tik op Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
81
Instellingen
Bluetooth
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën
maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, stelt u het apparaat in om naar
de Bluetooth-koppelstand te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het andere
apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaten om te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
82
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
→ Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op
naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
Tik op Koppeling opheffen.
83
Instellingen
Gegevensbesparing (SM-T295)
Beperk uw gegevensgebruik door te voorkomen dat bepaalde apps die op de achtergrond worden
uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Gegevensbesparing en
tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Als de gegevensbesparingsfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram
statusbalk.
weergegeven op de
Functie Gegevensbesparing
ingeschakeld
Als u apps wilt selecteren waarvoor u geen gegevensbeperking wilt inschakelen, tikt u op
App toestaan bij Geg.besp. aan en selecteert u apps.
Apps alleen met mobiele gegevens (SM-T295)
Selecteer apps die altijd gebruikmaken van mobiele gegevens, zelfs wanneer uw apparaat is
verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
U kunt bijvoorbeeld instellen dat het apparaat alleen mobiele gegevens gebruikt voor apps die u
veilig wilt houden of voor het streamen van apps die kunnen worden losgekoppeld. Zelfs als u de
Wi-Fi-functie niet deactiveert, worden de apps gestart met behulp van de mobiele gegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Apps alleen met mobiele
gegevens, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en tik vervolgens op de schakelaars
naast de gewenste apps.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
84
Instellingen
Mobiele hotspot en tethering (SM-T295)
Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat
met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding niet beschikbaar is. U kunt verbinding
maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering → Mobiele
hotspot.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat
vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op → Mobiele hotspot
configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
Opslaan.
85
Instellingen
3
Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
• Als de mobiele hotspot niet wordt gevonden, tikt u op uw apparaat op → Mobiele
hotspot configureren en schakelt u Mijn apparaat verbergen uit.
• Als het andere apparaat geen verbinding kan maken met de mobiele hotspot, tikt u op
uw apparaat op → Toegestane apparaten. Tik vervolgens op de schakelaar Alleen
toegestane apparaten om deze functie uit te schakelen.
4
Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
Meer verbindingsinstellingen
Instellingen aanpassen om andere verbindingsfuncties aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat scant naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: instellingen voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te
drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• VPN: virtuele netwerken (VPN's) instellen op uw apparaat om verbinding te maken met het
privénetwerk van een school of bedrijf.
• Privé-DNS: stel het apparaat in op het gebruik van de qua beveiliging verbeterde privé-DNS.
• Ethernet: wanneer u een Ethernet-adapter aansluit, kunt u een bedraad netwerk gebruiken en
netwerkinstellingen configureren.
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het
apparaat. U kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of
documenten afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
86
Instellingen
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1
2
3
4
5
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Afdrukken → Invoegtoepassing downloaden.
Zoek in de Play Store een printerinvoegtoepassing.
Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Selecteer de geïnstalleerde printerinvoegtoepassing.
Het apparaat zoekt automatisch naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
als uw apparaat.
Selecteer een printer die u wilt toevoegen.
Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op → Printer toevoegen.
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, opent u de lijst met opties, tikt u op
→ Alle printers en selecteert u een printer.
Afdrukken →
Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.
87
Instellingen
Geluiden en trillen
Opties
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de geluidstand, de trilstand of de stille stand gebruikt.
• Trillen bij inkomende oproep: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een
trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat. (SM-T295)
• Beltoon: de beltoon wijzigen. (SM-T295)
• Trilpatroon: een trilpatroon selecteren. (SM-T295)
• Meldingsgeluiden: het meldingsgeluid wijzigen.
• Volume
► SM-T295: het volume voor beltonen, muziek, video’s, systeemgeluiden, de toon voor gesprek
in de wacht en meldingen instellen.
► SM-T290: het volume voor muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Gebruik volumetoetsen voor media: het apparaat instellen voor het aanpassen van het
volumeniveau van media bij het indrukken van de volumetoets.
• Systeemgeluiden: instellen dat het apparaat geluid maakt bij acties zoals het aanraakscherm
bedienen.
• Geavanceerde geluidsinstellingen: hiermee kunt u de instellingen beheren voor tijdens het
afspelen van media. Raadpleeg Dolby Atmos (surround sound) voor meer informatie.
Dolby Atmos (surround sound)
Selecteer een surround sound-stand die is geoptimaliseerd voor verschillende typen audio, zoals
films, muziek en spraak. Met Dolby Atmos hoort u bewegende audiogeluiden die om u heen
stromen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen → Geavanceerde geluidsinstellingen →
Geluidskwal. en -effecten → Dolby Atmos, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en
selecteer een stand.
88
Instellingen
Meldingen
De instellingen voor meldingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Meldingen.
• App-pictogrambadges: wijzig de instellingen voor app-pictogrambadges.
• Niet storen
► SM-T295: instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen, meldingen en
media dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
► SM-T290: instellen dat het apparaat geluiden voor meldingen en media dempt, behalve voor
toegestane uitzonderingen.
• Statusbalk: stel het apparaat zo in dat alleen de drie meest recente meldingen worden
weergegeven en bepaal of het resterende batterijniveau op de statusbalk wordt weergegeven.
• Recent verzonden: hiermee geeft u de apps weer die recente meldingen hebben gehad en
kunt u de instellingen voor meldingen wijzigen. Als u de instellingen voor meldingen voor meer
→ Alle en selecteert u een app uit de
apps wilt aanpassen, tikt u op Alles weergeven →
applijst.
Display
Opties
U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Aanpasbare helderheid: instellen dat het apparaat stroom bespaart door de helderheid van het
scherm automatisch aan te passen.
• Nachtstand: u kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen
wanneer u het apparaat 's nachts of op een donkere plaats gebruikt. Raadpleeg Nachtstand
voor meer informatie.
• Tekstgrootte en opmaak: de lettergrootte en het lettertype wijzigen.
89
Instellingen
• Inzoomen op scherm: de zoominstellingen voor het scherm wijzigen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Startscherm: instellingen configureren voor het startscherm, zoals het schermraster of de
indeling.
• Navigatiebalk: de instellingen van de navigatiebalk wijzigen. Raadpleeg Navigatiebalk
(softwaretoetsen) voor meer informatie.
• Screensaver: instellen dat het apparaat de screensaver weergeeft wanneer uw apparaat wordt
opgeladen. Raadpleeg Screensaver voor meer informatie.
Nachtstand
U kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen wanneer u het apparaat 's
nachts of op een donkere plaats gebruikt.
• In sommige apps wordt het donkere thema mogelijk niet toegepast.
• U kunt de nachtstand snel in- en uitschakelen in het meldingenvenster. Open het
(Nachtstand).
meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Display → Nachtstand en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze functie in te schakelen.
Als u het schema wilt instellen om de nachtstand toe te passen op het scherm, tikt u op de
schakelaar Inschak. als gepland om deze functie in te schakelen en selecteert u een optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: hiermee stelt u het apparaat zo in dat de nachtstand 's
nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw huidige locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om de nachtstand in en uit te schakelen.
90
Instellingen
Screensaver
U kunt afbeeldingen instellen om te gebruiken als screensaver wanneer het scherm automatisch
wordt uitgeschakeld. De screensaver wordt weergegeven als het apparaat wordt opgeladen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Display → Screensaver en tik op de schakelaar om deze in te
schakelen.
Een optie selecteren.
Als u Fotolijst of Foto's selecteert, wordt er een diapresentatie met geselecteerde afbeeldingen
gestart. Als u Fototafel selecteert, worden er geselecteerde afbeeldingen als kleine kaarten
weergegeven die elkaar overlappen.
Tik op
om albums voor het weergeven van afbeeldingen te selecteren.
Tik op de terugtoets als u klaar bent.
Als u een voorbeeld wilt bekijken van de geselecteerde optie, tikt u op Voorbeeld.
Als u op het scherm tikt terwijl uw screensaver actief is, wordt het scherm ingeschakeld.
Achtergrond
Hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergrond.
Vergrendelscherm
Opties
De instellingen wijzigen voor het vergrendelscherm.
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
91
Instellingen
• Smart Lock: het apparaat instellen om zichzelf te ontgrendelen wanneer vertrouwde locaties of
apparaten worden gedetecteerd. Raadpleeg Smart Lock voor meer informatie.
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelmethode wijzigen.
• Klokstijl: het type en de kleur van de klok op het vergrendelscherm wijzigen.
• Klok roaming: de klok wijzigen zodat zowel de lokale tijd als de tijd thuis worden weergegeven
op het vergrendelscherm tijdens het roamen. (SM-T295)
• FaceWidgets: de instellingen wijzigen voor de items die worden weergegeven op het
vergrendelscherm.
• Contactgegevens: instellen dat het apparaat contactgegevens, zoals uw e-mailadres, weergeeft
op het vergrendelscherm.
• Meldingen: instellen hoe meldingen worden weergegeven op het vergrendelscherm.
• App-sneltoetsen: apps selecteren om snelkoppelingen voor te maken, die worden
weergegeven op het vergrendelscherm.
• Over Vergrendelscherm: de versie van het vergrendelscherm en juridische informatie
weergeven.
Smart Lock
U kunt het apparaat instellen om zichzelf te ontgrendelen en ontgrendeld te blijven wanneer
vertrouwde locaties of apparaten worden gedetecteerd.
Als u bijvoorbeeld uw huis als vertrouwde locatie hebt ingesteld, detecteert uw apparaat de locatie
wanneer u thuis komt en ontgrendelt automatisch.
• Deze functie is beschikbaar nadat u een schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld.
• Als u het apparaat vier uur lang niet gebruikt of wanneer u het apparaat inschakelt, moet
u het scherm ontgrendelen met het ingestelde patroon, de pincode of het wachtwoord.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm → Smart Lock.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Selecteer een optie en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
92
Instellingen
Beveiliging
U kunt de instellingen voor de beveiliging van het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Beveiliging.
• Google Play Protect: instellen dat het apparaat controleert op schadelijke apps en schadelijk
gedrag, u waarschuwt voor potentiële schade en de apps verwijdert.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn
mobiel zoeken (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen apparaat op te sporen
en te beheren.
U kunt de Google-locatieservice toestaan meer nauwkeurige informatie te leveren over de
locatie van uw apparaat.
• Beveiligingsupdate: de versie van de software van uw apparaat weergeven en controleren op
updates.
• Onbekende apps installeren: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van
onbekende bronnen toe te staan.
• SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden,
zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze
instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
• Locatie: de instellingen voor machtigingen voor locatiegegevens wijzigen.
• App-machtigingen: de lijst bekijken met functies en apps die beschikken over rechten om ze te
gebruiken. U kunt ook de instellingen voor rechten bewerken.
• Diagnostische gegevens verzenden: instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en
gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
• Marketinginformatie ontvangen: instellen of u Samsung-marketinginformatie wilt ontvangen,
zoals speciale aanbiedingen, lidmaatschapsvoordelen en nieuwsbrieven.
93
Instellingen
Accounts en back-up
Opties
U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten
via Samsung Cloud. U kunt zich ook aanmelden bij accounts, zoals uw Samsung-account of Googleaccount of via Smart Switch gegevens overdragen naar of van andere apparaten.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up.
• Accounts: u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
• Gebruikers: u kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat
gebruiken met gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en
meer. Raadpleeg Gebruikers voor meer informatie.
• Back-up en herstel: bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig
op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige gegevens maken en deze later openen.
U moet zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te
maken of te herstellen.
• Samsung Cloud: u kunt de inhoud beheren die u veilig wilt opslaan in Samsung Cloud. U kunt
de gebruiksstatus van uw Samsung Cloud-opslag controleren en uw gegevens synchroniseren,
er een back-up van maken en herstellen. Raadpleeg Samsung Cloud voor meer informatie.
• Smart Switch: start Smart Switch en zet gegevens van uw vorige apparaat over. Raadpleeg
Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch) voor meer informatie.
Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung
Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of
verloren gaan als het apparaat per ongeluk wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
Gebruikers
U kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat gebruiken met
gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer.
De volgende typen gebruikersaccounts zijn beschikbaar:
• Beheerder: de beheerdersaccount wordt alleen gemaakt wanneer u het apparaat voor de eerste
keer instelt en er kan er maar één van worden gemaakt. Deze account heeft volledige controle
over het apparaat, inclusief het beheer van de gebruikersaccounts. U kunt gebruikersaccounts
alleen toevoegen of verwijderen wanneer u deze account gebruikt.
94
Instellingen
• Gast: met deze account kunnen gasten toegang krijgen tot het apparaat. Informatie en
gegevens die worden gebruikt tijdens een gastsessie worden tijdelijk opgeslagen. Elke keer dat
u deze account gebruikt, wordt u gevraagd of u de vorige gastsessie wilt voortzetten of deze
wilt resetten.
• Nieuwe gebruiker: deze account staat gebruikers toe hun eigen apps en inhoud te openen, en
om de apparaatinstellingen aan te passen die alle accounts beïnvloeden.
• Nieuw beperkte account: een beperkte account kan alleen de door de beheerdersaccount
toegestane apps en inhoud openen en kan geen services gebruiken waarvoor aanmelding is
vereist. (SM-T290)
Gebruikers toevoegen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Gebruikers.
► SM-T295: tik op Gebruiker toevoegen → OK → Nu instellen.
► SM-T290: tik op Gebruiker of profiel toevoegen → Gebruiker → OK→ Nu instellen.
Het apparaat schakelt over naar een nieuwe gebruikersaccount en het standaard
vergrendelscherm wordt weergegeven.
3
Ontgrendel het apparaat en volg de instructies op het scherm om de accountinstallatie te
voltooien.
Beperkte profielen toevoegen (SM-T290)
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Gebruikers.
Tik op Gebruiker of profiel toevoegen → Gebr. (beperkt profiel).
Als u geen beveiligde schermvergrendelingsmethode gebruikt voor de beheerdersaccount,
volgt u de instructies op het scherm om deze in te stellen.
Selecteer de apps en inhoud die beperkte gebruikers mogen gebruiken.
95
Instellingen
Wisselen tussen gebruikers
Tik op het pictogram voor het gebruikersaccount bovenaan het vergrendelscherm en selecteer een
account waarnaar u wilt overschakelen.
Vergrendeld scherm
Gebruikers beheren
► SM-T295:
Als u de beheerdersaccount gebruikt, kunt u alle accounts verwijderen of de accountinstellingen
wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Gebruikers.
Als u een gebruikersaccount wilt verwijderen, tikt u op
verwijderen.
naast een account en tik u op Gebruiker
Als u de instellingen van een account wilt wijzigen, tikt u op
96
naast een account.
Instellingen
► SM-T290:
Als u de beheerdersaccount, kunt u accounts verwijderen of de instellingen van beperkte accounts
wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Gebruikers.
Als u een gebruikersaccount wilt verwijderen, tikt u op
naast de account.
Als u de instellingen wilt wijzigen voor een beperkte account, tikt u op
de account ook verwijderen door op te tikken.
naast een account. U kunt
Samsung Cloud
Synchroniseer de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen met Samsung Cloud en bekijk
de gegevens die u hebt opgeslagen op Samsung Cloud. U kunt ook een back-up maken van de
gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud en deze later herstellen.
Als u Samsung Cloud wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Gegevens synchroniseren
Je kunt gegevens die zijn opgeslagen op je apparaat, synchroniseren met Samsung Cloud en ze
openen op andere apparaten.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud.
Tik op → Instellingen → Inst. synch. en autom. back-up → Synchroniseren.
Tik op de schakelaars naast de items die u wilt synchroniseren.
U kunt de opgeslagen gegevens te allen tijde bekijken en de instellingen wijzigen door te
tikken op Overige gesynchronis. gegevens of Samsung Cloud Drive.
97
Instellingen
Back-up maken van gegevens
U kunt een back-up maken van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud → Back-up maken
van deze tablet.
Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op Back-up.
Tik op Gereed.
• Van bepaalde gegevens wordt geen back-up gemaakt. Als u wilt controleren van welke
gegevens een back-up wordt gemaakt, tikt u op het scherm Instellingen op Accounts en
back-up → Samsung Cloud → Back-up maken van deze tablet.
• Als u de back-upgegevens voor overige apparaten in uw Samsung Cloud wilt weergeven,
tikt u op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud →
Gegevens herstellen →
en selecteert u het gewenste apparaat.
Gegevens herstellen
U kunt uw back-upgegevens van Samsung Cloud terugzetten naar uw apparaat.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud.
Tik op Gegevens herstellen →
en selecteer een apparaat.
Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op Herst.
Google
Instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
Tik op het scherm Instellingen op Google.
98
Instellingen
Geavanceerde functies
Opties
U kunt geavanceerde functies inschakelen en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of stoten op het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer voor
bepaalde functies die gebruikmaken van sensoren.
• Slimme pop-upweergave: hiermee kunt u apps selecteren om meldingen via pop-upvensters
weer te geven. Als u gebruikmaakt van deze functie, kunt u de inhoud snel via pop-upvensters
bekijken door op het pictogram op het scherm te tikken.
Deze functie is alleen beschikbaar voor apps die de functie Multi window ondersteunt.
• Direct share: instellen dat het apparaat de personen met wie u contact hebt opgenomen,
weergeeft in het venster met opties voor delen zodat u uw inhoud direct kunt delen.
• Animaties verkleinen: het apparaat zo instellen dat de schermeffecten van bepaalde acties,
zoals het openen of sluiten van apps, worden verminderd.
• Bewegingen en gebaren: hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en instellingen
configureren. Raadpleeg Bewegingen en gebaren voor meer informatie.
Bewegingen en gebaren
Hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en instellingen configureren.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bewegingen en gebaren.
• Twee keer tikken om te wekken: hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat het scherm
wordt ingeschakeld door willekeurig op het scherm dubbel te tikken als het scherm is
uitgeschakeld.
• Veeg voor oproep/bericht verz.: instellen dat het apparaat belt of een bericht stuurt wanneer
u naar links of rechts veegt op een contact of een telefoonnummer in de app Telefoon of
Contacten. (SM-T295)
99
Instellingen
Digitaal welzijn
Bekijk de dagelijkse gebruiksgeschiedenis van uw apparaat. U kunt informatie bekijken zoals hoe
lang het scherm aan stond en hoe vaak u apps hebt geopend of bepaalde functies hebt gebruikt. U
kunt ook de gebruikstijd beperken of meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn.
De tijd dat het scherm was
ingeschakeld
Aantal ontgrendelingen
Aantal meldingen
Dashboard
De Wind down-functie
inschakelen.
De instellingen voor meldingen
wijzigen.
Timers voor apps instellen
U kunt de dagelijkse gebruikstijd voor elke app beperken door een timer in te stellen. Wanneer u de
limiet bereikt, wordt de app gedeactiveerd en kunt u deze niet meer gebruiken.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn → Dashboard.
Tik op Geen timer naast de gewenste app en stel de tijd in.
100
Instellingen
De functie Ontspannen inschakelen
U kunt de functie Ontspannen inschakelen om de belasting van uw ogen voor het slapen gaan te
verminderen en te voorkomen dat uw nachtrust wordt verstoord.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn → Ontspannen en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze functie in te schakelen.
Zet de schakelaar aan om de gewenste functie in te schakelen.
• Grijswaarden: kleuren op het scherm weergeven als grijstinten.
• Niet storen
► SM-T295: instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen, meldingen en
media dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
► SM-T290: instellen dat het apparaat geluiden voor meldingen en media dempt, behalve
voor toegestane uitzonderingen.
3
Als u het schema voor het inschakelen van de functie Ontspannen wilt instellen, tikt u op de
schakelaar Inschak. als gepland om deze functie in te schakelen, tikt u op Planning instellen en
stelt u de tijd in.
101
Instellingen
Apparaatonderhoud
Introductie
De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag,
het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch
optimaliseren met een tik van uw vinger.
Batterij
Beveiliging
Opslag
Geheugen
Uw apparaat optimaliseren
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Nu optimaliseren.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Wat geheugen leegmaken.
• Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
• Abnormaal batterijgebruik beheren.
• Scannen op vastgelopen apps en malware.
102
Instellingen
De optimalisatiefunctie gebruiken
U kunt het apparaat zo instellen dat het automatisch wordt geoptimaliseerd wanneer uw apparaat
niet in gebruik is. Tik op → Automatische optimalisatie en tik op de schakelaar om deze functie in
te schakelen. Als u de tijd wilt instellen voor het uitvoeren van automatische optimalisatie, tikt u op
Tijd.
Batterij
Controleer de resterende batterijlading en tijd die het apparaat nog kan worden gebruikt.
Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de
energiebesparingsfuncties in te schakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Batterij.
• De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• U ontvangt mogelijk geen meldingen van sommige apps die de energiebesparende
stand gebruiken.
Energiestand
Selecteer de energiestand die past bij uw apparaatgebruik.
Tik op Energiestand en selecteer een optie.
• Geoptimaliseerd: geoptimaliseerd voor een balans tussen apparaatprestaties en
batterijgebruik.
• Gemidd. energiebespar.: de spaarstand inschakelen om de gebruiksduur van de batterij te
verlengen.
• Max. energiebesparing
► SM-T295: in de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat minder
dankzij inschakeling van de nachtstand en beperking van de beschikbare apps en functies.
Netwerkverbindingen, met uitzondering van het mobiele netwerk, worden uitgeschakeld.
► SM-T290: in de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat minder dankzij
activering van de nachtstand en beperking van de beschikbare apps en functies.
103
Instellingen
Aangepaste spaarstand
U kunt het apparaat zo instellen dat de energiebesparingsstand automatisch wordt ingeschakeld op
basis van uw gebruikspatronen en het resterende batterijvermogen.
Tik op Energiestand en tik op de schakelaar Aangepaste spaarstand om deze functie in te
schakelen. Uw apparaat zal de energiebesparingsstand inschakelen op basis van de situatie om de
gebruiksduur van de batterij te verlengen.
Batterijgebruik voor elke app beheren
U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd,
batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Selecteer apps uit de applijst en tik op de
schakelaar App in sluimerstand om de functie in te schakelen.
Opslag
Controleer de status van het gebruikte en beschikbare geheugen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Opslag.
• De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
• U kunt de beschikbare capaciteit van het interne geheugen bekijken in het gedeelte
Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.
Het geheugen beheren
Als u resterende bestanden zoals cache wilt verwijderen, tikt u op Opschonen. Als u
bestanden of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, selecteert u een categorie onder
Gebruikergegevens. Vink vervolgens items aan om te selecteren en tik op VERWIJDEREN.
Geheugen
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Geheugen.
Als u uw apparaat wilt versnellen door apps te stoppen die op de achtergrond worden uitgevoerd,
vinkt u apps in de lijst met apps aan en tikt u op Opschonen.
104
Instellingen
Beveiliging
Hier kunt u de beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op
malware.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Beveiliging → Tablet scannen.
Apps
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de
gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen
wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apps.
Algemeen beheer
Hier kunt u de systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer.
• Taal en invoer: apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden
en spraakinvoertypen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de
geselecteerde taal. Raadpleeg Apparaattalen toevoegen voor meer informatie.
• Datum en tijd: toegang krijgen tot de instellingen en deze aanpassen om te bepalen hoe het
apparaat de tijd en datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is, worden de tijd en datum gereset.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken. Raadpleeg Samsung
Members voor meer informatie.
• Resetten: de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op
de fabrieksinstellingen. U kunt al uw instellingen terugzetten of alleen netwerkinstellingen of
toegankelijkheidsinstellingen. U kunt ook het apparaat instellen om opnieuw te starten op een
vooraf ingesteld tijdstip voor optimalisatie van het apparaat.
105
Instellingen
Apparaattalen toevoegen
U kunt talen toevoegen die op uw apparaat gebruikt moeten worden.
1
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer → Taal en invoer → Taal → Taal
toevoegen.
Tik op → Alle talen om alle talen die kunnen worden toegevoegd weer te geven.
2
3
Selecteer een taal die u wilt toevoegen.
Als u de geselecteerde taal wilt instellen als standaardtaal, tikt u op Standaard. Als u de huidige
taalinstelling wilt behouden, tikt u op Huidige houden.
De geselecteerde taal wordt toegevoegd aan de lijst met talen. Als u de standaardtaal hebt
gewijzigd, wordt de geselecteerde taal bovenaan de lijst toegevoegd.
Als u de standaardtaal wilt wijzigen vanuit de lijst met talen, versleept u naast een taal en
verplaatst u deze naar de bovenkant van de lijst. Tik vervolgens op Toepassen. Als een app de
standaardtaal niet ondersteunt, wordt de volgende ondersteunde taal in de lijst gebruikt.
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
• Schermlezer: hiermee activeert u Voice Assistant, die spraakfeedback biedt. Tik op Zelfstudie
voor helpinformatie over het gebruik van deze functie.
• Verbeteringen zichtbaarheid: hiermee kunt u instellingen aanpassen voor een verbeterde
toegankelijkheid voor slechtziende gebruikers.
• Gehoorverbeteringen: hiermee kunt u instellingen aanpassen voor een verbeterde
toegankelijkheid voor dove en slechthorende gebruikers.
• Interactie en behendigheid: hiermee kunt u instellingen aanpassen voor een verbeterde
toegankelijkheid voor gebruikers met verminderd gebruik van hun handen.
• Geavanceerde instellingen: hiermee kunt u instellingen configureren voor directe toegang en
meldingsfuncties.
• Geïnstalleerde services: hier kunt u toegankelijkheidsservices weergeven die op het apparaat
zijn geïnstalleerd.
106
Instellingen
Software-update
Deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U
kunt ook software-updates plannen.
Tik op het scherm Instellingen op Software-update.
Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en
om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw
goedkeuring geïnstalleerd.
• Downloaden en installeren: controleer op updates en installeer deze updates handmatig.
• Automat. downloaden via Wi-Fi: stel het apparaat in op automatisch downloaden van updates
indien verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
• Laatste update: geef informatie weer over de laatste software-update.
Informatie over beveiligingsupdates
Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en
uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar security.samsungmobile.com voor
beveiligingsupdates voor uw model.
De website ondersteunt alleen bepaalde talen.
Gebruiksaanwijzing
Hiermee kunt u informatie weergeven over het gebruik van het apparaat en apps of voor het
configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Gebruiksaanwijzing.
107
Instellingen
Info tablet
U kunt informatie over uw apparaat openen.
Tik op het scherm Instellingen op Info tablet.
Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op Bewerken.
• Status
► SM-T295: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals de SIM-kaartstatus, het MAC-adres
voor Wi-Fi en het serienummer.
► SM-T290: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals het MAC-adres voor Wi-Fi en het
serienummer.
• Juridische informatie: juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals
veiligheidsinformatie en de open source-licentie.
• Softwaregegevens: de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het
besturingssysteem en de firmwareversie.
• Batterijgegevens: de status en gegevens van de batterij bekijken.
108
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de pincode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw pincode meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutmeldingen worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
109
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of niet goed
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm zijn bevestigd, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water
beschadigd raken.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als uw apparaat vaststaat en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume omlaag
meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Start de app Instellingen en tik op Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens herstellen
→ Resetten → Alles verwijderen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet
u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
110
Bijlage
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een oortelefoon gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak
verbroken of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
111
Bijlage
De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung
goedgekeurde oplader)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.
De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps, zoals GPS, games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
112
Bijlage
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutmeldingen worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Bluetooth werkt niet goed
Als een ander Bluetooth-apparaat niet wordt gevonden of er verbindingsproblemen of storingen
optreden, probeert u het volgende:
• Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, gescand kan worden of dat er
verbinding mee kan worden gemaakt.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Verbindingen en tik op de schakelaar
Bluetooth om deze weer in te schakelen.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Algemeen beheer → Resetten →
Netwerkinstellingen resetten → Instellingen resetten → Resetten om de netwerkinstellingen
te resetten. Mogelijk gaat geregistreerde informatie verloren bij het resetten.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, kunt u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
113
Bijlage
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit
op een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren
gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de functie voor apparaatbeheer of
verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
114
Bijlage
De starttoets wordt niet weergegeven
De navigatiebalk met de starttoets wordt tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies mogelijk
niet weergegeven. Sleep van de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk weer te
geven.
De balk om de schermhelderheid aan te passen wordt niet
weergegeven op het meldingenvenster
Open het meldingenvenster door de statusbalk omlaag te slepen en sleep het meldingenvenster
naast de balk om de helderheid aan te passen en tik op de schakelaar
vervolgens omlaag. Tik op
Bediening bovenaan weergeven om de functie in te schakelen.
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter.
Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het
verwijderen van de batterij.
• Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
115
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™ en het Wi-Fi-logo zijn
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
• Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement