Samsung MS23F300EEW Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung MS23F300EEW Εγχειρίδιο χρήσης
Φούρνος μικροκυμάτων
Εγχειρίδιο χρήσης
MS23F300E** / MS23F301E** / MS23F302E**
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 1
2019-09-26
3:19:59
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Οδηγίες για την ασφάλεια
3
Χρήση του φούρνου
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις για τη λειτουργία μικροκυμάτων
Περιορισμένη εγγύηση
Ορισμός ομάδας προϊόντος
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
3
5
6
7
7
7
Εγκατάσταση
8
Εξαρτήματα
Θέση εγκατάστασης
Περιστρεφόμενος δίσκος
8
8
8
Πώς λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων
Ψήσιμο/ζέσταμα
Ρύθμιση της ώρας
Βαθμίδες ισχύος και χρονικές κλίμακες
Προσαρμογή του χρόνου ψησίματος
Διακοπή του ψησίματος
Αυτόματη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Χρήση των λειτουργιών αυτόματης απόψυξης
Οδηγός μαγειρικής στον ατμό (Μοντέλα MS23F301EF*, MS23F302EF* μόνο)
Συντήρηση
Καθαρισμός
Αντικατάσταση (επισκευή)
Φροντίδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας
Χαρακτηριστικά του φούρνου
Φούρνος
Πίνακας ελέγχου
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14
Οδηγός χρήσης μαγειρικών σκευών
16
9
Οδηγός ψησίματος
17
9
9
9
Αντιμετώπιση προβλημάτων
19
10
Αντιμετώπιση προβλημάτων
19
Τεχνικές προδιαγραφές
21
10
10
2 Ελληνικά
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 2
2019-09-26
3:19:59
Οδηγίες για την ασφάλεια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διαδικασία του σέρβις ή της επισκευής του
φούρνου που περιλαμβάνει αφαίρεση του καλύμματος προστασίας από
την ενέργεια μικροκυμάτων, είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να εκτελείται
από έμπειρο τεχνικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά και άλλες τροφές δεν πρέπει να ζεσταίνονται
σε στεγανοποιημένα δοχεία, καθώς είναι επιρρεπή σε εκρήξεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο
χωρίς επίβλεψη μόνο όταν τους έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες, ώστε να
είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το φούρνο με ασφαλή τρόπο και να
κατανοούν τους κινδύνους της ακατάλληλης χρήσης.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται
για χρήση σε:
• κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και σε οποιοδήποτε
άλλο εργασιακό περιβάλλον,
• φάρμες,
Οδηγίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η πόρτα ή οι τσιμούχες της πόρτας έχουν υποστεί
ζημιά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το φούρνο μέχρι να επισκευαστεί
από έμπειρο τεχνικό.
• ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλου είδους περιβάλλοντα διαμονής από
πελάτες
• ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για φούρνους
μικροκυμάτων.
Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να
παρακολουθείτε το φούρνο γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα τροφίμων και
αφεψημάτων. Η αποξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και το
ζέσταμα θερμαντικών επιθεμάτων, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών
ρούχων και παρόμοιων αντικειμένων ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο
τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
Αν εντοπιστεί (βγαίνει) καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη
συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να συγκρατήσετε τις
φλόγες.
Το ζέσταμα αφεψημάτων σε φούρνο μικροκυμάτων ενδέχεται να
προκαλέσει καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό και, ως εκ τούτου, θα
πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα όταν κρατάτε το δοχείο.
Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων με παιδικές τροφές πρέπει
να ανακινείται ή να αναδεύεται και να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας
πριν από την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυμάτων.
Τα αβγά με το κέλυφός τους και τα βραστά αβγά δεν θα πρέπει να
Ελληνικά 3
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 3
2019-09-26
3:19:59
Οδηγίες για την ασφάλεια
ζεσταίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να εκραγούν
ακόμα και μετά το ζέσταμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Ο φούρνος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν
υπολείμματα τροφίμων.
Αν ο φούρνος δεν διατηρηθεί καθαρός, μπορεί να προκληθεί φθορά στην
επιφάνεια η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της
συσκευής και να προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση μόνο επάνω στον
πάγκο της κουζίνας (αυτόνομος), ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να
τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι.
Δεν επιτρέπεται η χρήση μεταλλικών δοχείων για τρόφιμα και αφεψήματα
κατά το ψήσιμο με μικροκύματα.
Πρέπει να προσέχετε ώστε να μη βγάζετε από τη θέση του τον
περιστρεφόμενο δίσκο όταν αφαιρείτε τα δοχεία από τη συσκευή.
Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με πίδακα νερού.
Η συσκευή δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε οδικά οχήματα,
τροχόσπιτα και άλλα παρόμοια οχήματα.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
για τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως δεν
παίζουν με τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω
των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν βρίσκονται
υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τα παιδιά χωρίς
επίβλεψη.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν
εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
Αυτός ο φούρνος θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή κατεύθυνση
και στο σωστό ύψος που να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στην
κοιλότητα του φούρνου και στην περιοχή των κουμπιών ελέγχου.
Προτού χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά, θα πρέπει να
τον θέσετε σε λειτουργία με το μπολ νερού επί 10 λεπτά και μετά να τον
χρησιμοποιήσετε.
4 Ελληνικά
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 4
2019-09-26
3:19:59
Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε
να υπάρχει πρόσβαση στο φις.
Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια
Τυχόν τροποποιήσεις ή επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
Μη ζεσταίνετε τρόφιμα ή υγρά σε στεγανοποιημένα δοχεία για τη λειτουργία μικροκυμάτων.
Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, οινόπνευμα, ατμοκαθαριστή ή καθαριστή υψηλής πίεσης για να
καθαρίσετε το φούρνο.
Μην τοποθετείτε το φούρνο κοντά σε θερμαντικό στοιχείο ή εύφλεκτο υλικό, σε υγρό, λιπαρό ή σκονισμένο
μέρος, σε μέρος το οποίο είναι εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως ή στο νερό, όπου ενδέχεται να υπάρξει
διαρροή αερίου ή σε ανώμαλο έδαφος.
Αυτός ο φούρνος πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένος σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
Χρησιμοποιείτε τακτικά ένα στεγνό πανί για να απομακρύνετε τις ξένες ουσίες από τους ακροδέκτες και τις
επαφές του φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε, μην κάμπτετε υπερβολικά και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
Αν προκύψει διαρροή αερίου (προπάνιο, υγραέριο κλπ.), αερίστε αμέσως το χώρο. Μην αγγίξετε το καλώδιο
ρεύματος.
Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
Μην απενεργοποιείτε το φούρνο αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένες ουσίες. Αν εισέλθουν στο φούρνο ξένες ουσίες, αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος και επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση και μην τραντάζετε το φούρνο.
Μην τοποθετείτε το φούρνο πάνω σε εύθραυστα αντικείμενα.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και η ένταση του ρεύματος αντιστοιχούν στις προδιαγραφές του προϊόντος.
Στερεώστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα, καλώδια επέκτασης ή
μετασχηματιστές.
Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος
ανάμεσα σε αντικείμενα ή πίσω από το φούρνο.
Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο φις τροφοδοσίας, φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή χαλαρή πρίζα. Για φθαρμένα φις
τροφοδοσίας ή καλώδια ρεύματος, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.
Μη ρίχνετε και μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο φούρνο.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω ή μέσα στο φούρνο ή πάνω στην πόρτα του φούρνου.
Μην ψεκάζετε το φούρνο με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά μέσα στο φούρνο. Επειδή οι ατμοί του αλκοόλ μπορεί να έρθουν σε επαφή με
καυτά μέρη του φούρνου, να είστε προσεκτικοί όταν ζεσταίνετε φαγητά ή ποτά που περιέχουν αλκοόλ.
Τα παιδιά ενδέχεται να χτυπήσουν ή να πιάσουν τα δάχτυλά τους στην πόρτα. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από
την πόρτα όταν την ανοίγετε ή την κλείνετε.
Προειδοποίηση για τα μικροκύματα
Το ζέσταμα αφεψημάτων σε φούρνο μικροκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερημένο εκρηκτικό
βρασμό. Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν κρατάτε το δοχείο. Να αφήνετε πάντα να περάσουν τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα προτού πιάσετε τα αφεψήματα. Αν είναι απαραίτητο, ανακινήστε κατά το ζέσταμα. Να ανακινείτε
πάντα μετά το ζέσταμα.
Σε περίπτωση εγκαύματος, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες Πρώτων βοηθειών:
1. Βυθίστε την περιοχή του εγκαύματος σε κρύο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά.
2. Καλύψτε με έναν καθαρό, στεγνό επίδεσμο.
3. Μη χρησιμοποιείτε κρέμες, έλαια ή λοσιόν.
Για να μην προκληθεί ζημιά στο δίσκο ή στη σχάρα, μην τοποθετείτε το δίσκο ή τη σχάρα σε νερό αμέσως μετά
το ψήσιμο.
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο για τηγάνισμα σε λάδι, επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί η θερμοκρασία του λαδιού.
Μπορεί να προκληθεί απότομη υπερχείλιση καυτών λαδιών λόγω βρασμού.
Ελληνικά 5
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 5
2019-09-26
3:19:59
Οδηγίες για την ασφάλεια
Αν από το φούρνο εξέρχεται περίεργος θόρυβος, οσμή καμένου ή
καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε
με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις για το φούρνο μικροκυμάτων
Οδηγίες για την ασφάλεια
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία,
σερβίτσια με χρυσή ή ασημένια διακόσμηση, σουβλιά κλπ.
Αφαιρείτε τα σύρματα σύσφιξης. Ενδέχεται να προκληθεί βολταϊκό τόξο.
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο για να στεγνώσετε χαρτιά ή ρούχα.
Χρησιμοποιείτε μικρότερους χρόνους για μικρότερες ποσότητες φαγητού, ώστε να αποτρέψετε την
υπερθέρμανση ή το κάψιμο.
Διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος και το φις τροφοδοσίας μακριά από νερό και πηγές θερμότητας.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης, μη ζεσταίνετε αυγά με το κέλυφός τους ή βραστά αυγά. Μη ζεσταίνετε
αεροστεγή δοχεία ή δοχεία με κενό αέρος, ξηρούς καρπούς, ντομάτες κλπ.
Μην καλύπτετε τις θυρίδες εξαερισμού με πανί ή χαρτί. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά. Ο φούρνος
ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας μέχρι να
κρυώσει επαρκώς.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε πιάτα.
Ανακατεύετε τα υγρά κατά το ζέσταμα ή μετά από αυτό και αφήνετέ τα να σταθούν για τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα μετά το ζέσταμα, προκειμένου να αποτρέψετε τον εκρηκτικό βρασμό.
Σταθείτε σε απόσταση ενός βραχίονα από το φούρνο κατά το άνοιγμα της πόρτας, για να αποφύγετε την
πρόκληση εγκαυμάτων από τον καυτό αέρα ή ατμό που βγαίνει.
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο όταν είναι κενός. Ο φούρνος θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί επί 30 λεπτά
για λόγους ασφαλείας. Συνιστούμε να τοποθετείτε πάντα ένα ποτήρι νερό στο εσωτερικό του φούρνου για να
απορροφά την ενέργεια μικροκυμάτων, σε περίπτωση που ο φούρνος τεθεί ακούσια σε λειτουργία.
Κατά την εγκατάσταση του φούρνου, φροντίστε να αφήσετε τον κενό χώρο που ορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο
χρήσης. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση του φούρνου μικροκυμάτων».)
Να είστε προσεκτικοί όταν συνδέετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται κοντά στο φούρνο.
Προφυλάξεις για τη λειτουργία μικροκυμάτων
Η μη τήρηση των παρακάτω μέτρων προφύλαξης ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια
μικροκυμάτων.
• Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο με την πόρτα ανοιχτή. Μην παρεμβαίνετε στις μανδαλώσεις ασφαλείας
(ασφάλειες πόρτας). Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις οπές της μανδάλωσης ασφαλείας.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο ανάμεσα στην πόρτα και στην πρόσοψη του φούρνου και μην αφήνετε
φαγητό ή υπολείμματα καθαριστικού να συσσωρεύονται στις επιφάνειες στεγανοποίησης. Διατηρείτε
καθαρή την πόρτα και τις επιφάνειες στεγανοποίησής της, σκουπίζοντας με ένα υγρό πανί και, στη συνέχεια,
με ένα μαλακό στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο αν έχει υποστεί ζημιά. Να τον χρησιμοποιείτε μόνο αφού επισκευαστεί από
ειδικευμένο τεχνικό.
Σημαντικό: η πόρτα του φούρνου πρέπει να κλείνει σωστά. Η πόρτα δεν πρέπει να είναι στρεβλωμένη, οι
αρθρώσεις της πόρτας δεν πρέπει να είναι σπασμένες ή χαλαρές, οι τσιμούχες της πόρτας και οι επιφάνειες
στεγανοποίησης δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιά.
• Όλες οι προσαρμογές ή επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο τεχνικό.
6 Ελληνικά
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 6
2019-09-26
3:19:59
Περιορισμένη εγγύηση
Ορισμός ομάδας προϊόντος
Αυτό το προϊόν αποτελεί εξοπλισμό ISM Ομάδας 2, Κατηγορίας B. Η ομάδα 2 περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό
ISM στον οποίο παράγεται ή/και χρησιμοποιείται σκόπιμα ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων με τη μορφή
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού, καθώς και τον εξοπλισμό EDM και συγκόλλησης
τόξου.
Ο εξοπλισμός Κατηγορίας Β είναι κατάλληλος για χρήση σε κατοικίες και σε εγκαταστάσεις που είναι απευθείας
συνδεδεμένες σε δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κτήρια που χρησιμοποιούνται
για οικιακούς σκοπούς.
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Οδηγίες για την ασφάλεια
Η Samsung θα χρεώσει ένα ποσό επισκευής για την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος ή για την επισκευή ενός
αισθητικού ελαττώματος, αν η ζημιά που έχει υποστεί η μονάδα ή το εξάρτημα προκλήθηκε από τον πελάτη. Τα
αντικείμενα που καλύπτει ο όρος αυτός περιλαμβάνουν τα εξής:
• Πόρτα, λαβές, εξωτερικό περίβλημα ή πίνακας ελέγχου που έχει βαθούλωμα, έχει γρατσουνιές ή έχει σπάσει.
• Δίσκος, οδηγός κύλισης, σύνδεσμος ή σχάρα που έχει σπάσει ή λείπει.
Χρησιμοποιείτε αυτόν το φούρνο μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο χρήσης. Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια που περιλαμβάνονται σε αυτό
το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Αποτελεί
δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το
χειρισμό του φούρνου σας.
Επειδή οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του φούρνου
μικροκυμάτων σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, ενώ
ενδέχεται να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Αν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με
το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung ή ζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
Χρησιμοποιείτε αυτόν το φούρνο μόνο για το ζέσταμα φαγητού. Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μη
ζεσταίνετε κανενός είδους υφάσματα ή μαξιλάρια με γέμιση από κόκκους. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία
ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από την ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του φούρνου.
Για να αποφύγετε τη φθορά της επιφάνειας του φούρνου και επικίνδυνες καταστάσεις, να διατηρείτε πάντα το
φούρνο καθαρό και καλά συντηρημένο.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον
ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών
πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ'
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους
και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το
προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα
συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις
κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Ελληνικά 7
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 7
2019-09-26
3:20:00
Εγκατάσταση
Εξαρτήματα
Θέση εγκατάστασης
Ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, έχετε στην κατοχή σας και ορισμένα εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με ποικίλους τρόπους.
01 Δακτύλιος κύλισης, προορίζεται για τοποθέτηση στο
κέντρο του φούρνου.
Ο δακτύλιος κύλισης στηρίζει τον περιστρεφόμενο
δίσκο.
Εγκατάσταση
02 Περιστρεφόμενος δίσκος, προορίζεται για
τοποθέτηση επάνω στο δακτύλιο κύλισης, με
εφαρμογή του κεντρικού τμήματος στο σύνδεσμο.
Ο περιστρεφόμενος δίσκος αποτελεί την κύρια
επιφάνεια ψησίματος. Μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για
να καθαριστεί.
03 Σκεύος ατμού, ανατρέξτε στις σελίδες 14 έως 16.
(Μοντέλα MS23F301EF*, MS23F302EF* μόνο)
Το πλαστικό σκεύος ατμού προορίζεται για τη χρήση
της λειτουργίας μαγειρέματος στον ατμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗ χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων χωρίς το δακτύλιο κύλισης και χωρίς τον περιστρεφόμενο δίσκο.
•
A
B
•
C
•
D
A.
B.
C.
D.
20 cm επάνω
10 cm πίσω
10 cm πλευρικά
85 cm από το δάπεδο
•
•
Επιλέξτε μια επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, σε ύψος
περίπου 85 cm από το δάπεδο. Η επιφάνεια θα πρέπει
να αντέχει το βάρος του φούρνου.
Αφήστε χώρο για εξαερισμό, τουλάχιστον 10 cm από
τον πίσω τοίχο και τις δύο πλευρές, καθώς και 20 cm
από πάνω.
Μην τοποθετείτε το φούρνο σε σημείο με πολλή
ζέστη ή υγρασία, όπως κοντά σε άλλους φούρνους
μικροκυμάτων ή καλοριφέρ.
Τηρείτε τις προδιαγραφές τροφοδοσίας ρεύματος
αυτού του φούρνου. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα
καλώδια επέκτασης, αν τα χρειάζεστε.
Προτού χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά,
σκουπίστε το εσωτερικό και την τσιμούχα της πόρτας
με ένα υγρό πανί.
Περιστρεφόμενος δίσκος
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό
του φούρνου. Τοποθετήστε το δακτύλιο κύλισης και
τον περιστρεφόμενο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος
περιστρέφεται ελεύθερα.
8 Ελληνικά
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 8
2019-09-26
3:20:00
Συντήρηση
Καθαρισμός
Αντικατάσταση (επισκευή)
Καθαρίζετε τακτικά το φούρνο, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση ρύπων επάνω ή μέσα στο φούρνο.
Δώστε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην πόρτα, στην επιφάνεια στεγανοποίησης της πόρτας, καθώς και στον
περιστρεφόμενο δίσκο και το δακτύλιο κύλισης (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα).
Αν η πόρτα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει ομαλά, ελέγξτε πρώτα αν έχουν συσσωρευτεί ρύποι στις τσιμούχες της
πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με σαπουνόνερο για να καθαρίσετε τις εσωτερικές και τις εξωτερικές
επιφάνειες του φούρνου. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
Αφαίρεση επίμονων ρύπων με δυσάρεστες οσμές από το εσωτερικό του φούρνου
Καθαρισμός του εσωτερικού μοντέλων με περιστρεφόμενο θερμαντήρα
Για να καθαρίσετε το επάνω μέρος του θαλάμου ψησίματος,
χαμηλώστε το επάνω θερμαντικό στοιχείο κατά 45° όπως
φαίνεται στην εικόνα. Αυτό θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε
το επάνω μέρος. Όταν τελειώσετε, επανατοποθετήστε το
επάνω θερμαντικό στοιχείο.
Φροντίδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας
Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φούρνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος και μετακινήστε το φούρνο σε έναν στεγνό χώρο χωρίς σκόνη. Η σκόνη και η υγρασία που
συσσωρεύεται στο εσωτερικό του φούρνου ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•
•
•
Διατηρείτε καθαρή την πόρτα και την επιφάνεια στεγανοποίησης της πόρτας, καθώς και βεβαιωθείτε ότι η
πόρτα ανοίγει και κλείνει ομαλά. Διαφορετικά, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του φούρνου.
Προσέχετε να μην πέσει νερό στις οπές εξαερισμού του φούρνου.
Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικές ή χημικές ουσίες για τον καθαρισμό.
Μετά από κάθε χρήση του φούρνου, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το θάλαμο
ψησίματος, αφού περιμένετε να κρυώσει ο φούρνος.
Ελληνικά 9
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 9
2019-09-26
3:20:01
Συντήρηση
1. Με το φούρνο κενό, τοποθετήστε ένα φλιτζάνι αραιωμένο χυμό λεμονιού στο κέντρο του περιστρεφόμενου
δίσκου.
2. Θερμάνετε το φούρνο για 10 λεπτά στη μέγιστη ισχύ.
3. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος. Στη συνέχεια, ανοίξτε την πόρτα και
καθαρίστε το θάλαμο ψησίματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτός ο φούρνος δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Μην
προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε εξαρτήματα του φούρνου μόνοι σας.
• Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τους μεντεσέδες, τη στεγανοποίηση ή/και την πόρτα, επικοινωνήστε
με έναν ειδικευμένο τεχνικό ή το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung για τεχνική υποστήριξη.
• Αν θέλετε να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung. Μην
τον αντικαθιστάτε μόνοι σας.
• Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το εξωτερικό περίβλημα του φούρνου, αποσυνδέστε πρώτα το
καλώδιο ρεύματος από την πηγή ρεύματος και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της
Samsung.
Χαρακτηριστικά του φούρνου
Φούρνος
01
Πίνακας ελέγχου
02
03
01
02
03
04
Οθόνη
Ρυθμιστικό Χρόνος/Βάρος
Αυτόματη απόψυξη
Ρυθμιστικό μεταβλητού
Έλεγχος ισχύος ψησίματος
05 Κουμπί Ρολόι
04
01
Χαρακτηριστικά του φούρνου
02
03
05
06
07
08
09
10
01 Λαβή πόρτας
02 Πόρτα
03 Οπές εξαερισμού
04 Φως
05 Ασφάλειες πόρτας
06 Περιστρεφόμενος δίσκος
07 Σύνδεσμος
08 Δακτύλιος κύλισης
09 Οπές μανδάλωσης ασφαλείας
10 Πίνακας ελέγχου
04
05
10 Ελληνικά
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 10
2019-09-26
3:20:01
Χρήση του φούρνου
Πώς λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων
Ψήσιμο/ζέσταμα
Τα μικροκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλής συχνότητας, των οποίων η ενέργεια επιτρέπει το
ψήσιμο ή το ζέσταμα του φαγητού χωρίς να αλλάζει η μορφή ή το χρώμα του.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων σας για:
• Απόψυξη
• Ζέσταμα
• Ψήσιμο
Αρχή ψησίματος:
1. Τα μικροκύματα που δημιουργούνται από το
μάγνητρο ανακλώνται στην κοιλότητα του φούρνου
και διανέμονται ομοιόμορφα, καθώς το φαγητό
περιστρέφεται στον περιστρεφόμενο δίσκο . Με αυτόν
τον τρόπο, το φαγητό ψήνεται ομοιόμορφα.
2. Τα μικροκύματα απορροφώνται από τα τρόφιμα
σε βάθος 2,5 cm περίπου. Στη συνέχεια, το ψήσιμο
συνεχίζεται καθώς η θερμότητα διοχετεύεται στο
εσωτερικό του φαγητού.
3. Οι χρόνοι ψησίματος διαφέρουν ανάλογα με το δοχείο
που χρησιμοποιείται και τις ιδιότητες των τροφίμων:
• Ποιότητα και πυκνότητα
• Περιεκτικότητα σε νερό
• Αρχική θερμοκρασία (αν ήταν στο ψυγείο ή όχι)
Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον τρόπο ψησίματος ή ζεστάματος φαγητού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•
ΠΑΝΤΑ να ελέγχετε τις ρυθμίσεις ψησίματος προτού απομακρυνθείτε από το φούρνο.
Ποτέ μη θέτετε το φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία όταν είναι κενός.
1
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επειδή το εσωτερικό του φαγητού ψήνεται μέσω της διοχέτευσης της θερμότητας, το ψήσιμο συνεχίζεται ακόμη
και αφού βγάλετε το φαγητό από το φούρνο. Πρέπει να τηρείτε τους χρόνους παραμονής που προσδιορίζονται
στις συνταγές και σε αυτό το εγχειρίδιο έτσι ώστε να διασφαλίζεται:
• Το ομοιόμορφο ψήσιμο του φαγητού μέχρι το εσωτερικό του.
• Η ίδια θερμοκρασία σε όλο το φαγητό.
Χρήση του φούρνου
Ανοίξτε την πόρτα. Τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Κλείστε την πόρτα.
1. Ορίστε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος περιστρέφοντας το
ρυθμιστικό Έλεγχος ισχύος ψησίματος.
(Μέγιστη ισχύς: 800 W)
2. Ορίστε τον χρόνο στρέφοντας το ρυθμιστικό
Χρόνος/Βάρος (
).
2
Το φως του φούρνου ανάβει και ο περιστρεφόμενος
δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται.
1) Η διαδικασία ψησίματος αρχίζει και μόλις
ολοκληρωθεί, θα ηχήσει ένας χαρακτηριστικός
ήχος 4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους διαδικασίας θα
ηχήσει 3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
3) Εμφανίζεται ξανά η τρέχουσα ώρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να αλλάξετε τη βαθμίδα ισχύος κατά τη διάρκεια του ψησίματος στρέφοντας το ρυθμιστικό
Έλεγχος ισχύος ψησίματος.
Ελληνικά 11
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 11
2019-09-26
3:20:02
Χρήση του φούρνου
Ρύθμιση της ώρας
Βαθμίδες ισχύος και χρονικές κλίμακες
Ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι. Όταν συνδεθεί στην τροφοδοσία ρεύματος, η ένδειξη
«:0», «88:88» ή «12:00» θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη.
Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα. Η ώρα μπορεί να προβληθεί σε μορφή είτε 24 ωρών είτε 12 ωρών. Πρέπει να
ρυθμίσετε το ρολόι:
• Όταν εγκαταστήσετε το φούρνο μικροκυμάτων για πρώτη φορά
• Μετά από διακοπή ρεύματος
Η λειτουργία βαθμίδας ισχύος σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε την ποσότητα της διοχετευόμενης
ενέργειας και, ως εκ τούτου, το χρόνο που απαιτείται για το ψήσιμο ή το ζέσταμα του φαγητού σας, ανάλογα με
το είδος και την ποσότητα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρήση του φούρνου
Μην ξεχάσετε να επαναφέρετε το ρολόι κατά την εναλλαγή θερινής-χειμερινής ώρας.
1. Για να εμφανίσετε την ώρα στην...
ένδειξη 24 ωρών
ένδειξη 12 ωρών
Πατήστε το κουμπί Ρολόι ( ) μία ή δύο φορές.
) για να
2. Στρέψτε το ρυθμιστικό Χρόνος/Βάρος (
2
ορίσετε την ώρα.
4
3. Πατήστε το κουμπί Ρολόι ( ).
4. Στρέψτε το ρυθμιστικό Χρόνος/Βάρος (
) για να
ορίσετε τα λεπτά.
5. Πατήστε το κουμπί Ρολόι ( ).
Η ώρα εμφανίζεται όποτε ο φούρνος μικροκυμάτων
δεν χρησιμοποιείται.
Βαθμίδα ισχύος
Έξοδος
ΥΨΗΛΗ
800 W
ΖΕΣΤΑΜΑ
700 W
ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ
600 W
ΜΕΤΡΙΑ
450 W
ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ
300 W
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ (
180 W
)
100 W
ΧΑΜΗΛΗ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Οι χρόνοι ψησίματος που παρέχονται στις συνταγές και σε αυτό το εγχειρίδιο αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη
βαθμίδα ισχύος που υποδεικνύεται.
Αν επιλέξετε …
Τότε ο χρόνος ψησίματος πρέπει να είναι…
Υψηλότερη βαθμίδα ισχύος
Χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος
Μειωμένος
Αυξημένος
1
3
5
12 Ελληνικά
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 12
2019-09-26
3:20:02
Προσαρμογή του χρόνου ψησίματος
Χρήση των λειτουργιών αυτόματης απόψυξης
Προσαρμόστε τον υπολειπόμενο χρόνο ψησίματος
στρέφοντας το ρυθμιστικό Χρόνος/Βάρος (
).
Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί δεξιά για να αυξήσετε τη
διάρκεια ψησίματος του φαγητού σας.
Διακοπή του ψησίματος
Για να διακόψετε το
ψήσιμο...
Τότε...
Προσωρινά
•
Ανοίξτε την πόρτα.
Η διαδικασία ψησίματος διακόπτεται. Για τη συνέχιση του ψησίματος,
κλείστε πάλι την πόρτα και θα αρχίσει αυτόματα.
Εντελώς
•
) προς τα αριστερά.
Στρέψτε το ρυθμιστικό Χρόνος/Βάρος (
Το ψήσιμο σταματά και εμφανίζεται η «Τρέχουσα ώρα».
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο δοχεία κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
Ανοίξτε την πόρτα. Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό σε ένα κεραμικό σκεύος στο κέντρο του
περιστρεφόμενου δίσκου.
Κλείστε την πόρτα.
1. Στρέψτε το ρυθμιστικό
Έλεγχος ισχύος ψησίματος στη ρύθμιση
Αυτόματη απόψυξη ( ).
2. Στρέψτε το ρυθμιστικό Χρόνος/Βάρος (
) για να
επιλέξετε το κατάλληλο βάρος.
2
Το φως του φούρνου ανάβει και ο περιστρεφόμενος
δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται.
1) Η διαδικασία ψησίματος αρχίζει και μόλις
ολοκληρωθεί, θα ηχήσει ένας χαρακτηριστικός
ήχος 4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους διαδικασίας θα
ηχήσει 3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
1
3) Εμφανίζεται ξανά η τρέχουσα ώρα.
Χρήση του φούρνου
Μπορείτε να διακόψετε το ψήσιμο οποιαδήποτε στιγμή για να:
• Ελέγξετε το φαγητό
• Γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό
• Αφήσετε το φαγητό να σταθεί
Με τις λειτουργίες Αυτόματη απόψυξη, μπορείτε να αποψύξετε κρέας, πουλερικά ή ψάρι.
Αυτόματη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Αν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία ενόσω η συσκευή βρίσκεται στη διαδικασία ρύθμισης ή λειτουργίας με
προσωρινή διακοπή, η λειτουργία ακυρώνεται και το ρολόι θα εμφανιστεί μετά από 25 λεπτά.
Η λάμπα του φούρνου σβήνει μετά από 5 λεπτά σε περίπτωση που η πόρτα του φούρνου είναι ανοιχτή.
Ελληνικά 13
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 13
2019-09-26
3:20:03
Χρήση του φούρνου
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα διάφορα προγράμματα Αυτόματη απόψυξη, τα μεγέθη μερίδας, οι
χρόνοι παραμονής και οι απαραίτητες οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από την απόψυξη.
Τοποθετήστε το κρέας, το πουλερικό και το ψάρι σε ένα ρηχό γυάλινο πιάτο ή ένα κεραμικό πιάτο.
Μέγεθος
μερίδας
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
Κρέας
200-1500 g
20-60
Πουλερικά
200-1500 g
20-60
Ψάρι
200-1500 g
20-50
Φαγητό
Οδηγίες
Καλύψτε τις άκρες με αλουμινόχαρτο.
Γυρίστε το φαγητό από την άλλη μεριά, όταν
ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο.
Οδηγός μαγειρικής στον ατμό (Μοντέλα MS23F301EF*, MS23F302EF* μόνο)
Η χύτρα ατμού βασίζεται στη αρχή της μαγειρικής στο ατμό και έχει σχεδιαστεί για γρήγορο και υγιεινό
μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων Samsung.
Αυτό το εξάρτημα είναι ιδανικό για το μαγείρεμα ρυζιού, ζυμαρικών, λαχανικών κ.λπ. σε χρόνο-ρεκόρ, χωρίς να
αλλοιώνεται η θρεπτική τους αξία.
Το σετ της χύτρας ατμού για φούρνο μικροκυμάτων αποτελείται από 3 τεμάχια:
Μπολ
Σχάρα τοποθέτησης
Καπάκι
Χρήση του φούρνου
Όλα τα μέρη είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -20 °C έως 140 °C.
Το σκεύος είναι κατάλληλο για φύλαξη τροφίμων στην κατάψυξη. Τα μέρη μπορούν να χρησιμοποιηθούν
χωριστά ή μαζί.
Προϋποθέσεις χρήσης:
•
•
•
Να μην χρησιμοποιείται:
• για το μαγείρεμα φαγητών με υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης ή λιπαρών,
• στη λειτουργία γκριλ ή περιστροφικής θέρμανσης ή σε μαγειρική εστία.
Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε καλά όλα τα μέρη με σαπουνάδα.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους χρόνους μαγειρέματος, ανατρέξτε στις οδηγίες του πίνακα στην
επόμενη σελίδα.
Συντήρηση:
•
•
•
Μπορείτε να πλύνετε τη χύτρα ατμού σας σε πλυντήριο πιάτων.
Όταν την πλένετε στο χέρι, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και υγρό πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά
σφουγγαράκια.
Ορισμένα τρόφιμα (όπως οι ντομάτες) ενδέχεται να αποχρωματίσουν το πλαστικό. Αυτό είναι φυσιολογικό
και δεν πρόκειται για κατασκευαστικό σφάλμα.
14 Ελληνικά
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 14
2019-09-26
3:20:03
Απόψυξη:
Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό στη χύτρα ατμού χωρίς το καπάκι. Το υγρό θα παραμείνει στον πάτο του
σκεύους και δεν θα επηρεάσει το φαγητό.
Φαγητό
Μέγεθος
μερίδας
Βαθμίδες
ισχύος
Χρόνος
ψησίματος
(λεπτά)
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
Χειρισμός
300 g
800 W
4-5
1-2
Μπολ με σχάρα
τοποθέτησης
και καπάκι
Φρέσκα λαχανικά
Χειρισμός της χύτρας ατμού
Οδηγίες
Ζυγίστε τα λαχανικά (π.χ. μπρόκολο, κουνουπίδι, καρότα, πιπεριές) αφού τα ξεπλύνετε,
καθαρίστε τα και κόψτε τα σε ισομεγέθη κομμάτια. Βάλτε τη σχάρα μέσα στο μπολ.
Τοποθετήστε τα λαχανικά στη σχάρα τοποθέτησης. Προσθέστε 2 κουτ. της σούπας
νερό. Σκεπάστε με το καπάκι.
Μπολ και καπάκι
Κατεψυγμένα
λαχανικά
Μπολ με σχάρα τοποθέτησης και καπάκι
300 g
600 W
7-8
2-3
Προφυλάξεις:
•
Οδηγίες
Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα λαχανικά στη μπολ ατμού. Βάλτε τη σχάρα τοποθέτησης
μέσα στο μπολ. Προσθέστε 1 κουτ. της σούπας νερό. Σκεπάστε με το καπάκι.
Ανακατέψτε καλά μετά το μαγείρεμα και τον χρόνο παραμονής.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ανοίγετε το καπάκι της χύτρας σας, διότι ο ατμός που διαφεύγει
ενδέχεται να είναι καυτός.
Να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν χειρίζεστε το σκεύος μετά το μαγείρεμα.
Ψήσιμο:
Ρύζι
Φαγητό
Αγκινάρες
Μέγεθος
μερίδας
Βαθμίδες
ισχύος
Χρόνος
ψησίματος
(λεπτά)
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
Χειρισμός
300 g
(1-2 τεμ.)
800 W
5-6
1-2
Μπολ με σχάρα
τοποθέτησης
και καπάκι
Οδηγίες
Ξεπλύνετε και καθαρίστε τις αγκινάρες. Βάλτε τη σχάρα τοποθέτησης μέσα στο μπολ.
Τοποθετήστε τις αγκινάρες στο δίσκο. Προσθέστε μία κουτ. της σούπας χυμό λεμονιού.
Σκεπάστε με το καπάκι.
250 g
800 W
15-18
5-10
Χρήση του φούρνου
•
Μπολ με σχάρα
τοποθέτησης
και καπάκι
Μπολ και
καπάκι
Οδηγίες
Τοποθετήστε το ρύζι στο μπολ ατμού. Προσθέστε 500 ml κρύο νερό. Σκεπάστε με
το καπάκι. Μετά το μαγείρεμα αφήστε το λευκό ρύζι να κρυώσει για 5 λεπτά και το
καστανό ρύζι για 10 λεπτά.
Πατάτες με τη
φλούδα
500 g
800 W
7-8
2-3
Μπολ και
καπάκι
Οδηγίες
Ζυγίστε και ξεπλύνετε τις πατάτες και τοποθετήστε τις στο μπολ ατμού. Προσθέστε
3 κουτ. της σούπας νερό. Σκεπάστε με το καπάκι.
Ελληνικά 15
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 15
2019-09-26
3:20:04
Χρήση του φούρνου
Φαγητό
Ραγού (παγωμένο)
Οδηγός χρήσης μαγειρικών σκευών
Μέγεθος
μερίδας
Βαθμίδες
ισχύος
Χρόνος
ψησίματος
(λεπτά)
400 g
600 W
5-6
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
Χειρισμός
1-2
Μπολ και
καπάκι
Οδηγίες
Τοποθετήστε το ραγού στο μπολ ατμού. Σκεπάστε με το καπάκι. Ανακατέψτε την καλά
προτού αφήσετε να κρυώσει.
Σούπα (παγωμένη)
400 g
800 W
3-4
1-2
Μπολ και
καπάκι
Προκειμένου να ψηθεί το φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων, τα μικροκύματα θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να εισχωρήσουν στο φαγητό χωρίς να υπάρξουν αντανακλάσεις ή να απορροφηθούν από το πιάτο
που χρησιμοποιείται.
Κατά συνέπεια, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή των μαγειρικών σκευών. Αν στο σκεύος
αναγράφεται ότι είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται διάφοροι τύποι μαγειρικών σκευών, η καταλληλότητα και ο τρόπος χρήσης
τους σε φούρνο μικροκυμάτων.
Μαγειρικά σκεύη
Αλουμινόχαρτο
Κατάλληλο
για φούρνο
μικροκυμάτων
✓✗
Οδηγίες
Βάλτε τη σούπα στο μπολ ατμού. Σκεπάστε με το καπάκι. Ανακατέψτε την καλά προτού
αφήσετε να κρυώσει.
Χρήση του φούρνου
Κατεψυγμένη
σούπα
400 g
800 W
8-10
2-3
Μπολ και
καπάκι
Οδηγίες
Τοποθετήστε την κατεψυγμένη σούπα στο μπολ ατμού. Σκεπάστε με το καπάκι.
Ανακατέψτε την καλά προτού αφήσετε να κρυώσει.
Κατεψυγμένα
πιτάκια με γέμιση
μαρμελάδας
150 g
600 W
1-2
2-3
Μπολ και
καπάκι
Οδηγίες
Υγράνετε με κρύο νερό το επάνω μέρος από τα γεμιστά πιτάκια. Τοποθετήστε
1-2 κατεψυγμένα πιτάκια πλάι-πλάι στο μπολ ατμού. Σκεπάστε με το καπάκι.
Κομπόστα
φρούτων
250 g
800 W
3-4
2-3
Μπολ και
καπάκι
Οδηγίες
Ζυγίστε τα φρέσκα φρούτα (π.χ. μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, βερίκοκα, μάνγκο ή
ανανάς) αφού τα ξεφλουδίσετε, τα πλύνετε και τα κόψετε σε ισομεγέθη κομμάτια ή
κυβάκια. Βάλτε τα στο μπολ ατμού. Προσθέστε 1-2 κουτ. της σούπας νερό και 1-2 κουτ.
της σούπας ζάχαρη. Σκεπάστε με το καπάκι.
Σχόλια
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές ποσότητες για
προστασία ορισμένων σημείων από το υπερβολικό
ψήσιμο. Ενδέχεται να προκληθεί βολταϊκό τόξο, αν το
αλουμινόχαρτο βρίσκεται πολύ κοντά στα τοιχώματα
του φούρνου ή αν χρησιμοποιείται σε μεγάλη ποσότητα.
Δίσκος κρούστας
✓
Μην προθερμαίνετε για περισσότερο από 8 λεπτά.
Πορσελάνινα και πήλινα
σκεύη
✓
Η πορσελάνη, τα πήλινα, τα εφυαλωμένα πήλινα και η
φωσφορική πορσελάνη είναι συνήθως κατάλληλα, εκτός
αν φέρουν μεταλλική διακόσμηση.
Πολυεστερικά χάρτινα
πιάτα μιας χρήσης
✓
Ορισμένα κατεψυγμένα φαγητά είναι συσκευασμένα σε
τέτοια πιάτα.
Συσκευασίες ταχυφαγείου
•
Δοχεία από
πολυστυρένιο
✓
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ζέσταμα του
φαγητού. Τυχόν υπερθέρμανση ενδέχεται να προκαλέσει
το λιώσιμο του πολυστυρενίου.
•
Χάρτινες σακούλες ή
εφημερίδα
✗
Ενδέχεται να πιάσουν φωτιά.
•
Ανακυκλωμένο χαρτί ή
μεταλλική διακόσμηση
✗
Μπορεί να προκληθεί βολταϊκό τόξο.
Γυάλινα σκεύη
•
Επιτραπέζια σκεύη για
φούρνο
✓
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός αν φέρουν
μεταλλική διακόσμηση.
•
Σκεύη από λεπτό γυαλί
✓
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ζέσταμα φαγητών
ή υγρών. Το λεπτό γυαλί ενδέχεται να σπάσει ή να
ραγίσει αν θερμανθεί απότομα.
16 Ελληνικά
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 16
2019-09-26
3:20:04
Οδηγός ψησίματος
Μαγειρικά σκεύη
Γυάλινα βάζα
•
Μικροκύματα
Κατάλληλο
για φούρνο
μικροκυμάτων
Σχόλια
✓
Πρέπει να αφαιρεθεί το κάλυμμα. Κατάλληλα μόνο για
ζέσταμα.
Μπορεί να προκληθεί βολταϊκό τόξο ή πυρκαγιά.
Μέταλλο
•
Πιάτα
✗
•
Σύρματα σύσφιξης
συσκευασίας
κατεψυγμένων
προϊόντων
✗
Πιάτα, φλιτζάνια,
χαρτοπετσέτες και
χαρτί κουζίνας
✓
Για ψήσιμο μικρής χρονικής διάρκειας και ζέσταμα.
Επίσης, για την απορρόφηση της επιπλέον υγρασίας.
•
Ανακυκλωμένο χαρτί
✗
Μπορεί να προκληθεί βολταϊκό τόξο.
✓
Ιδιαίτερα αν είναι θερμοπλαστικά με αντοχή στη
θερμότητα. Ορισμένα άλλα πλαστικά ενδέχεται να
παραμορφωθούν ή να αποχρωματιστούν σε υψηλές
θερμοκρασίες. Μη χρησιμοποιείτε πλαστική μελαμίνη.
Πλαστικό
•
Διαφανής μεμβράνη
✓
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της
υγρασίας. Δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το
φαγητό. Προσέχετε κατά την αφαίρεση της μεμβράνης,
καθώς ενδέχεται να διαφύγει καυτός ατμός.
•
Συσκευασίες
κατεψυγμένων
προϊόντων
✓✗
Μόνο αν μπορούν να βράσουν ή να χρησιμοποιηθούν
σε φούρνους. Δεν θα πρέπει να είναι αεροστεγείς.
Τρυπήστε με ένα πιρούνι, αν χρειάζεται.
✓
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της
υγρασίας και την αποφυγή πιτσιλισμάτων.
Κερόκολλα ή λαδόκολλα
✓
: Συνιστάται
✓✗
: Χρήση με προσοχή
✗
Τρόφιμα κατάλληλα για ψήσιμο με μικροκύματα:
Υπάρχουν πολλά είδη τροφίμων κατάλληλα για ψήσιμο με μικροκύματα, όπως τα φρέσκα ή τα κατεψυγμένα
λαχανικά, τα φρούτα, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα δημητριακά, τα όσπρια, τα ψάρια και το κρέας. Σάλτσες, κρέμες
κάσταρντ, σούπες, πουτίγκες στον ατμό, μαρμελάδες και τουρσιά είναι επίσης κατάλληλα για ψήσιμο σε
φούρνο μικροκυμάτων. Γενικά, το ψήσιμο με μικροκύματα είναι ιδανικό για οποιοδήποτε φαγητό θα μπορούσε
να προετοιμαστεί σε εστία. Για παράδειγμα, λιωμένο βούτυρο ή σοκολάτα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο με τις
συμβουλές και τις τεχνικές).
Οδηγός σκευών ψησίματος/Οδηγός ψησίματος
•
Δοχεία
Ψήσιμο
Μαγειρικά σκεύη για ψήσιμο με μικροκύματα:
Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να επιτρέπουν τη διείσδυση μικροκυμάτων, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Τα μικροκύματα ανακλώνται από μέταλλα όπως ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός, αλλά μπορούν να
διεισδύσουν σε υλικά όπως κεραμικά, γυαλί, πορσελάνη και πλαστικά, καθώς και σε χαρτί και ξύλο. Για αυτόν τον
λόγο, ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία για το ψήσιμο του φαγητού.
Χαρτί
•
Τα μικροκύματα διεισδύουν στο φαγητό, έλκονται και απορροφώνται από τα υγρά, το λίπος και τη ζάχαρη που
περιέχει.
Τα μικροκύματα αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα των μορίων του φαγητού. Η μεγάλη κινητικότητα
των μορίων αυτών δημιουργεί τριβή και η θερμότητα που εκλύεται ψήνει το φαγητό.
Σκέπασμα κατά τη διάρκεια του ψησίματος
Το σκέπασμα του φαγητού κατά τη διάρκεια του ψησίματος είναι πολύ σημαντικό, καθώς το νερό που
εξατμίζεται συμβάλλει στη διαδικασία ψησίματος με τη μορφή ατμού. Μπορείτε να σκεπάζετε το φαγητό
με διάφορους τρόπους: π.χ. με κεραμικά πιάτα, πλαστικά καλύμματα ή διαφανή μεμβράνη κατάλληλη για
μικροκύματα.
Χρόνοι παραμονής
Αφού ολοκληρωθεί το ψήσιμο, ο χρόνος παραμονής είναι σημαντικός διότι έτσι εξισώνεται η θερμοκρασία στο
εσωτερικό του φαγητού.
: Μη ασφαλές
Ελληνικά 17
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 17
2019-09-26
3:20:04
Οδηγός ψησίματος
Ζέσταμα υγρών και τροφών
Χρησιμοποιήστε τις βαθμίδες ισχύος και τους χρόνους που δίνονται σε αυτόν τον πίνακα ως ενδεικτικές τιμές για
ζέσταμα.
Φαγητό
Ποτά
(καφές, τσάι και νερό)
Μέγεθος μερίδας
Ισχύς
Χρόνος (λεπτά)
150 ml (1 φλιτζάνι)
250 ml (1 κούπα)
800 W
1-1½
1½-2
Οδηγίες
Βάλτε το υγρό σε φλιτζάνι και ζεστάνετε χωρίς να το σκεπάσετε. Τοποθετήστε
το φλιτζάνι/κούπα στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Αφήστε το μέσα
στο φούρνο μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής και
ανακατέψτε καλά. Αφήστε να σταθεί για 1-2 λεπτά.
Σούπα (παγωμένη)
250 g
800 W
350 g
600 W
Γεύμα σε πιάτο
(παγωμένο)
3-3½
Οδηγίες
Αδειάστε μέσα σε βαθύ κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με πλαστικό καπάκι.
Ανακατέψτε καλά μετά το ζέσταμα. Ανακατέψτε ξανά πριν από το σερβίρισμα.
Αφήστε να σταθεί για 2-3 λεπτά.
Ραγού (παγωμένο)
Φαγητό
Γεμιστά ζυμαρικά με
σάλτσα (παγωμένα)
5½-6½
Ζυμαρικά (παγωμένα)
(κανελόνια, μακαρόνια,
λαζάνια)
Μέγεθος μερίδας
Ισχύς
Χρόνος (λεπτά)
350 g
600 W
5-6
Οδηγίες
Τοποθετήστε τα γεμιστά ζυμαρικά (π.χ. ραβιόλια, τορτελίνια) σε ένα βαθύ
κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με πλαστικό καπάκι. Ανακατεύετε ανά διαστήματα
κατά το ζέσταμα και ξανά πριν από το χρόνο παραμονής και το σερβίρισμα.
Αφήστε να σταθούν για 3 λεπτά.
350 g
600 W
5½-6½
Οδηγίες
Τοποθετήστε το γεύμα, που αποτελείται από 2-3 παγωμένα συστατικά, σε ένα
κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων. Αφήστε να
σταθεί για 3 λεπτά.
400 g
450 W
16-16½
Οδηγίες
Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα ζυμαρικά σε ένα μικρό, επίπεδο, ορθογώνιο
πιάτο πυρέξ. Τοποθετήστε το πιάτο απευθείας στον περιστρεφόμενο δίσκο.
Αφήστε να σταθεί για 2-3 λεπτά.
Οδηγός ψησίματος
Οδηγίες
Τοποθετήστε το ραγού σε ένα βαθύ κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με πλαστικό
καπάκι. Ανακατεύετε ανά διαστήματα κατά το ζέσταμα και ξανά πριν από το
χρόνο παραμονής και το σερβίρισμα. Αφήστε να σταθεί για 2-3 λεπτά.
Ζυμαρικά με σάλτσα
(παγωμένα)
350 g
600 W
4½-5½
Οδηγίες
Τοποθετήστε τα ζυμαρικά (π.χ. σπαγγέτι ή λαζάνια) σε ένα επίπεδο κεραμικό
πιάτο. Καλύψτε με μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων. Ανακατέψτε πριν από
το σερβίρισμα. Αφήστε να σταθούν για 3 λεπτά.
18 Ελληνικά
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 18
2019-09-26
3:20:04
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα, δοκιμάστε τις λύσεις που αναφέρονται.
Πρόβλημα
Αιτία
Ενέργεια
Γενικά
Τα κουμπιά δεν μπορούν
να πατηθούν σωστά.
Ο φούρνος δεν
λειτουργεί.
Ο φούρνος σταματά ενώ
λειτουργεί.
Πρόβλημα
Αιτία
Ο φούρνος
απενεργοποιείται κατά τη
λειτουργία του.
Ο φούρνος ψήνει για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Μετά από ψήσιμο για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, αφήστε τον φούρνο
να κρυώσει.
Ενέργεια
Ο ανεμιστήρας ψύξης δεν
λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ο ήχος του
ανεμιστήρα ψύξης.
Αφαιρέστε τις ξένες ουσίες και
προσπαθήστε ξανά.
Για τα μοντέλα αφής: Υγρασία στην
εξωτερική επιφάνεια.
Σκουπίστε την υγρασία από την
εξωτερική επιφάνεια.
Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε
το φούρνο χωρίς να περιέχει
φαγητό.
Τοποθετήστε φαγητό στο φούρνο.
Η λειτουργία γονικού κλειδώματος
είναι ενεργοποιημένη.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού
κλειδώματος.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος
εξαερισμού για το φούρνο.
Δεν παρέχεται ρεύμα.
Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται ρεύμα.
Η πόρτα είναι ανοιχτή.
Κλείστε την πόρτα και προσπαθήστε ξανά.
Οι μηχανισμοί ασφαλείας
ανοίγματος πόρτας είναι
καλυμμένοι με ξένες ουσίες.
Αφαιρέστε τις ξένες ουσίες και
προσπαθήστε ξανά.
Υπάρχουν ανοίγματα εισόδου/εξόδου στο
εμπρός και το πίσω μέρος του φούρνου
για εξαερισμό.
Διατηρείτε τα διάκενα που καθορίζονται
στον οδηγό εγκατάστασης του προϊόντος.
Πολλαπλά φις τροφοδοσίας
χρησιμοποιούνται στην ίδια πρίζα.
Καθορίστε μόνο μία πρίζα που θα
χρησιμοποιείται για το φούρνο.
Ο χρήστης άνοιξε την πόρτα για να
γυρίσει το φαγητό από την άλλη
πλευρά.
Αφού γυρίσετε το φαγητό από την άλλη
πλευρά, κλείστε πάλι την πόρτα για να
αρχίσει να λειτουργεί ο φούρνος.
Ακούγεται ξερός ήχος
κατά τη χρήση και ο
φούρνος δεν λειτουργεί.
Το ψήσιμο φαγητού σε
στεγανοποιημένα δοχεία ή σε
δοχεία με καπάκι ενδέχεται να
προκαλέσει ξερούς ήχους.
Μη χρησιμοποιείτε στεγανοποιημένα
δοχεία, καθώς ενδέχεται να σκάσουν
κατά τη διάρκεια του ψησίματος λόγω της
διαστολής των περιεχομένων τους.
Η εξωτερική επιφάνεια
του φούρνου είναι πολύ
ζεστή κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος
εξαερισμού για το φούρνο.
Υπάρχουν ανοίγματα εισόδου/εξόδου στο
εμπρός και το πίσω μέρος του φούρνου
για εξαερισμό. Διατηρείτε τα διάκενα που
καθορίζονται στον οδηγό εγκατάστασης
του προϊόντος.
Υπάρχουν αντικείμενα επάνω στο
φούρνο.
Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα που
υπάρχουν επάνω στο φούρνο.
Υπολείμματα φαγητού είναι
κολλημένα ανάμεσα στην πόρτα
και το εσωτερικό του φούρνου.
Καθαρίστε το φούρνο και, στη συνέχεια,
ανοίξτε την πόρτα.
Η πόρτα δεν μπορεί να
ανοίξει σωστά.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ενδέχεται να έχουν πιαστεί ξένες
ουσίες ανάμεσα στα κουμπιά.
Ελληνικά 19
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 19
2019-09-26
3:20:04
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα
Η θέρμανση,
συμπεριλαμβανομένης
της λειτουργίας
ζεστάματος, δεν
λειτουργεί σωστά.
Αιτία
Ο φούρνος ενδέχεται να μη
λειτουργεί, ψήνεται πολύ φαγητό
ή χρησιμοποιούνται ακατάλληλα
μαγειρικά σκεύη.
Ενέργεια
Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι νερό σε
ένα δοχείο κατάλληλο για φούρνους
μικροκυμάτων και χρησιμοποιήστε
τα μικροκύματα επί 1-2 λεπτά για να
ελέγξετε αν το νερό ζεσταίνεται. Μειώστε
την ποσότητα του φαγητού και αρχίστε
ξανά τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε ένα
δοχείο ψησίματος με επίπεδο πυθμένα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η λειτουργία
ξεπαγώματος δεν
εκτελείται.
Ψήνεται πολύ φαγητό.
Μειώστε την ποσότητα του φαγητού και
αρχίστε ξανά τη λειτουργία.
Το εσωτερικό φως
είναι ασθενές ή δεν
ενεργοποιείται.
Η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το εσωτερικό φως ενδέχεται να
απενεργοποιείται αυτόματα όταν
εκτελείται η οικολογική λειτουργία.
Κλείστε και ανοίξτε και πάλι την πόρτα.
Το εσωτερικό φως είναι καλυμμένο
από ξένες ουσίες.
Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου και
ελέγξτε ξανά.
Ακούγεται ένα
προειδοποιητικό σήμα
κατά το ψήσιμο.
Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία
αυτόματου ψησίματος, αυτό το
προειδοποιητικό σήμα σημαίνει
ότι είναι ώρα να γυρίσετε από την
άλλη πλευρά το φαγητό κατά το
ξεπάγωμα.
Αφού γυρίσετε το φαγητό από την άλλη
πλευρά, κλείστε πάλι την πόρτα για να
αρχίσει και πάλι να λειτουργεί ο φούρνος.
Ο φούρνος δεν βρίσκεται
σε απόλυτα οριζόντια
θέση.
Ο φούρνος είναι τοποθετημένος σε
ανομοιόμορφη επιφάνεια.
Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι
τοποθετημένος σε μια επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια.
Προκαλούνται σπινθήρες
κατά τη διάρκεια του
ψησίματος.
Χρησιμοποιούνται μεταλλικά
δοχεία στη λειτουργία ψησίματος ή
ξεπαγώματος.
Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία.
Πρόβλημα
Αιτία
Ενέργεια
Ο φούρνος αρχίζει
αμέσως να λειτουργεί
όταν συνδέεται στην
παροχή ρεύματος.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Κλείστε την πόρτα και ελέγξτε ξανά.
Ο φούρνος εκπέμπει
ηλεκτρισμό.
Η παροχή ρεύματος ή η πρίζα δεν
έχει γειωθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος και η
πρίζα έχουν γειωθεί σωστά.
1. Στάζει νερό.
2. Αναδίδεται ατμός
μέσω μιας χαραμάδας
στην πόρτα.
3. Παραμένει νερό στο
φούρνο.
Ενδέχεται να υπάρχει νερό ή
ατμός σε ορισμένες περιπτώσεις,
ανάλογα με το φαγητό. Αυτό
δεν αποτελεί δυσλειτουργία του
φούρνου.
Αφήστε το φούρνο να κρυώσει και, στη
συνέχεια, σκουπίστε τον με μια στεγνή
πετσέτα για τα πιάτα.
Η φωτεινότητα στο
εσωτερικό του φούρνου
ποικίλλει.
Η φωτεινότητα αλλάζει ανάλογα
με τις αλλαγές στην έξοδο ισχύος,
σύμφωνα με τη λειτουργία.
Οι αλλαγές στην έξοδο ισχύος κατά το
ψήσιμο δεν αποτελούν δυσλειτουργία.
Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του
φούρνου.
Το ψήσιμο τελείωσε, αλλά
ο ανεμιστήρας ψύξης
λειτουργεί ακόμα.
Για να εξαερίσει το φούρνο, ο
ανεμιστήρας ψύξης συνεχίζει να
λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά
μετά την ολοκλήρωση του
ψησίματος.
Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του
φούρνου.
20 Ελληνικά
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 20
2019-09-26
3:20:04
Τεχνικές προδιαγραφές
Πρόβλημα
Αιτία
Ενέργεια
Περιστρεφόμενος δίσκος
Ενώ κινείται, ο
περιστρεφόμενος
δίσκος φεύγει από τη
θέση του ή σταματά να
περιστρέφεται.
Δεν υπάρχει δακτύλιος κύλισης
ή ο δακτύλιος κύλισης δεν είναι
τοποθετημένος σωστά.
Ο περιστρεφόμενος
δίσκος κινείται πολύ
αργά.
Ο δακτύλιος κύλισης δεν
είναι τοποθετημένος σωστά,
τοποθετήθηκε πολύ φαγητό ή
το δοχείο είναι πολύ μεγάλο και
αγγίζει το εσωτερικό τοίχωμα του
φούρνου μικροκυμάτων.
Προσαρμόστε την ποσότητα του φαγητού
και μη χρησιμοποιείτε πολύ μεγάλα
δοχεία.
Υπολείμματα φαγητού είναι
κολλημένα στον πάτο του
φούρνου.
Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού που
είναι κολλημένα στον πάτο του φούρνου.
Ο περιστρεφόμενος
δίσκος τραντάζεται ενώ
κινείται και προκαλεί
θόρυβο.
Τοποθετήστε το δακτύλιο κύλισης και,
στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η SAMSUNG προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τα προϊόντα της. Για αυτόν τον λόγο, οι
προδιαγραφές σχεδιασμού και αυτές οι οδηγίες χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση.
Μοντέλο
MS23F300E** / MS23F301E** / MS23F302E**
Πηγή ρεύματος
230 V ~ 50 Hz AC
Κατανάλωση ισχύος
Μικροκύματα
1150 W
Ισχύς εξόδου
100 W / 800 W (IEC-705)
Συχνότητα λειτουργίας
2450 MHz
Μάγνητρο
OM75S (31)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Εξωτερικές (μαζί με τη λαβή)
Κοιλότητα φούρνου
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Όγκος
23 λίτρα
Βάρος
Καθαρό
11,5 kg περίπου
Αν η προτεινόμενη λύση δεν λύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
Τεχνικές προδιαγραφές
Ελληνικά 21
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 21
2019-09-26
3:20:04
Σημειώσεις
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 22
2019-09-26
3:20:04
Σημειώσεις
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 23
2019-09-26
3:20:04
Σας ενημερώνουμε ότι η εγγύηση της Samsung ΔΕΝ καλύπτει επισκέψεις από το τμήμα σέρβις για επεξήγηση της λειτουργίας του προϊόντος, διόρθωση εσφαλμένης εγκατάστασης ή πραγματοποίηση συνήθους καθαρισμού ή
συντήρησης.
ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;
ΧΩΡΑ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
AUSTRIA
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/at/support
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
BELGIUM
Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
91 175 00 15
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 786 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04237J-00
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 24
2019-09-26
3:20:05
Microwave Oven
User manual
MS23F300E** / MS23F301E** / MS23F302E**
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 1
2019-09-26
3:20:07
Contents
Contents
Safety instructions
3
Oven use
11
Important safety instructions
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
Product group definition
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
3
5
6
7
7
11
11
12
12
13
13
13
13
Installation
8
Accessories
Installation site
Turntable
8
8
8
How a microwave oven works
Cooking/Reheating
Setting the time
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
Stopping the cooking
Auto energy saving function
Using the Auto Defrost features
Power steam cooking guide
(MS23F301EF*, MS23F302EF* models only)
Cookware guide
16
Maintenance
9
Cooking guide
17
Cleaning
Replacement (repair)
Care against an extended period of disuse
9
9
9
Troubleshooting
19
Troubleshooting
19
Technical specifications
21
7
Oven features
10
Oven
Control panel
10
10
14
2 English
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 2
2019-09-26
3:20:07
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
English 3
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 3
2019-09-26
3:20:07
Safety instructions
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
Safety instructions
Safety instructions
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
4 English
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 4
2019-09-26
3:20:07
General safety
Safety instructions
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
English 5
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 5
2019-09-26
3:20:07
Safety instructions
Microwave oven precautions
Safety instructions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
6 English
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 6
2019-09-26
3:20:08
Limited warranty
Product group definition
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment
of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
(Applicable in countries with separate collection systems)
Safety instructions
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking on the product, accessories or literature indicates
that the product and its electronic accessories (e.g. charger,
headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from
other types of waste and recycle them responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government office,
for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product-specific
regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit :
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
English 7
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 7
2019-09-26
3:20:08
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
The roller ring supports the turntable.
•
A
B
•
Installation
C
02 Turntable, to be placed on the roller
ring with the centre fitting to the
coupler.
The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
03 Steam cooker, see pages 14 to 16.
(MS23F301EF*, MS23F302EF* models
only)
The plastic steam cooker when using
power steam function.
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
•
D
A.
B.
C.
D.
20 cm above
10 cm behind
10 cm on the side
85 cm of the floor
•
•
Select a flat, level surface approx.
85 cm above the floor. The surface must
support the weight of the oven.
Secure room for ventilation, at least
10 cm from the rear wall and both sides,
and 20 cm from above.
Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need
to use.
Wipe the interior and the door seal with
a damp cloth before using your oven for
the first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
8 English
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 8
2019-09-26
3:20:08
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
Maintenance
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do
not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 9
2019-09-26
3:20:08
Oven features
Control panel
Oven
01
02
03
01
02
03
04
05
04
01
Display
Time/Weight Dial
Auto Defrost
Variable Cooking Power Control Dial
Clock Setting Button
02
Oven features
03
05
06
07
08
09
10
01 Door handle
02 Door
03 Ventilation holes
04 Light
05 Door latches
06 Turntable
07 Coupler
08 Roller ring
09 Safety interlock holes
04
05
10 Control panel
10 English
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 10
2019-09-26
3:20:09
Oven use
How a microwave oven works
Cooking/Reheating
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Reheat
• Cook
Cooking principle.
1. The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and are
distributed uniformly as the food rotates
on the turntable. The food is thus cooked
evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or
not)
The following procedure explains how to cook or reheat food.
CAUTION
•
•
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Never turn the microwave oven on when it is empty.
Oven use
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Set the power level to maximum by
turning Cooking Power Control dial.
(Maximum power: 800 W)
2. Set the time by turning Time/Weight
(
) dial.
2
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
1
CAUTION
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre.
• The same temperature throughout the food.
NOTE
You can change the power level during cooking by turning the Cooking Power Control
dial.
English 11
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 11
2019-09-26
3:20:09
Oven use
Setting the time
Power levels and time variations
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, “88:88” or
“12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or
12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity.
Power level
Output
HIGH
800 W
REHEAT
700 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
NOTE
Oven use
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock ( ) button once or twice.
2. Turn the Time/Weight (
) dial to set
2
hour.
4
3. Press the Clock ( ) button.
4. Turn the Time/Weight (
) dial to set
minute.
5. Press the Clock ( ) button.
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
)
180 W
LOW / KEEP WARM
100 W
AUTO DEFROST (
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
1
3
5
12 English
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 12
2019-09-26
3:20:10
Adjusting the cooking time
Using the Auto Defrost features
Adjust the remaining cooking time by
rotating the Time/Weight (
) dial.
Turn the dial right to increase the cooking
time of your food during the cooking
process.
Stopping the cooking
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
Then...
Temporarily
•
Open the door.
Cooking stops. To resume cooking, close the door
again and then it will be automatically started.
Completely
•
) dial to the left.
Turn the Time/Weight (
Cooking stops and "Current time" will be displayed.
CAUTION
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1. Turn the Cooking Power Control dial to
the Auto Defrost ( ).
2. Turn the Time/Weight (
) dial select
the appropriate weight.
The oven light comes on and the
2
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Oven use
To stop the cooking...
The Auto Defrost features enable you to defrost meat, poultry and fish.
1
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
English 13
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 13
2019-09-26
3:20:10
Oven use
The following table presents the various Auto Defrost programmes, serving size,
standing times and appropriate instructions. Remove all kind of package material
before defrosting. Place meat, poultry and fish on a flat glass dish or ceramic plate.
Serving size
Standing
time (min.)
Meat
200-1500 g
20-60
Poultry
200-1500 g
20-60
Fish
200-1500 g
20-50
Food
Instructions
Shield the edges with aluminium
foil. Turn the food over when the
oven beeps.
Power steam cooking guide
(MS23F301EF*, MS23F302EF* models only)
The Power Steamer is based on the principle of steam cooking, and is designed for
fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record time, while
preserving their nutritional values.
The Microwave Power steamer set is made up of 3 items:
Bowl
Insert tray
Lid
Oven use
All parts withstand temperatures from -20 °C to 140 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
Conditions of use:
•
•
•
Do not use:
• to cook foods with a high sugar or fat content,
• with the grill or rotating heat function or on a hob.
Wash all parts well in soapy water before first use.
To find out cooking times, please refer to the instructions in the table on next
page.
Maintenance:
•
•
•
Your steamer can be washed in a dishwasher.
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not use
abrasive pads.
Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal and not a
manufacturing fault.
14 English
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 14
2019-09-26
3:20:10
Defrosting:
Place the frozen food in the steam bowl without the lid. The liquid will remain in
the bottom of the pot and will not harm the food.
Handling of power steam cooker
Food
Fresh
vegetables
Serving
size
Power
levels
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
Handling
300 g
800 W
4-5
1-2
Bowl with
insert tray
+ Lid
Instructions
Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots, pepper)
after washing, cleaning and cutting into similar size. Put tray
into bowl. Distribute vegetables on insert tray. Add 2 tbsp.
water. Cover with lid.
Bowl + Lid
Frozen
vegetables
Bowl with insert tray + Lid
Precautions:
•
Rice
Serving
size
Power
levels
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
Handling
300 g
(1-2 pcs.)
800 W
5-6
1-2
Bowl with
insert tray
+ Lid
Food
Artichokes
Instructions
Rinse and clean artichokes. Put insert tray into bowl. Set
artichokes on tray. Add one tbsp. lemon juice. Cover with lid.
7-8
2-3
Bowl with
insert tray
+ Lid
Instructions
Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put insert tray
into bowl. Add 1 tbsp. water. Cover with lid. Stir well after
cooking and standing.
Take special care when opening the lid of your steamer, because the steam
escaping may be very hot.
Use oven gloves when handling after cooking.
Cooking:
600 W
250 g
800 W
15-18
5-10
Oven use
•
300 g
Bowl + Lid
Instructions
Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover with
lid. After cooking let stand white rice 5 minutes, brown rice
10 minutes.
Jacket
potatoes
Stew (chilled)
500 g
800 W
7-8
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Weigh and rinse the potatoes and put them into steam bowl.
Add 3 tbsp. water. Cover with lid.
400 g
600 W
5-6
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
English 15
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 15
2019-09-26
3:20:11
Oven use
Cookware guide
Food
Serving
size
Power
levels
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
Handling
Soup (chilled)
400 g
800 W
3-4
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before standing.
400 g
Frozen soup
800 W
8-10
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Put frozen soup into steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
Frozen yeast
dumpling
with jam
filling
150 g
600 W
1-2
2-3
250 g
800 W
3-4
2-3
Cookware
Microwavesafe
Bowl + Lid
Oven use
Instructions
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting into
similar sizes or cubes. Put into steam bowl. Add 1-2 tbsp. water
and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.
Comments
Aluminum foil
✓✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Bowl + Lid
Instructions
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2 frozen
dumplings side by side into the steam bowl. Cover with lid.
Fruit compote
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Fast-food packaging
•
Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper
or metal trims
✗
May cause arcing.
Glassware
•
Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
16 English
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 16
2019-09-26
3:20:11
Cooking guide
Cookware
Glass jars
•
Microwavesafe
Microwaves
Comments
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
May cause arcing or fire.
Metal
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
•
Dishes
✗
•
Freezer bag twist
ties
✗
Cooking
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Paper
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
•
Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or greaseproof paper
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
•
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Cookware guide / Cooking guide
Plastic
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
English 17
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 17
2019-09-26
3:20:11
Cooking guide
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks
(Coffee, Tea and
Water)
Soup (Chilled)
Serving size
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
250 ml (1 mug)
800 W
1-1½
1½-2
Instructions
Pour into cup and reheat uncovered. Put cup / mug in
the centre of turntable. Keep in microwave oven during
standing time and stir well. Stand for 1-2 minutes.
250 g
800 W
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing
and serving. Stand for 2-3 minutes.
Cooking guide
Pasta with Sauce
(Chilled)
350 g
600 W
Plated Meal
(Chilled)
3-3½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating. Stir again before serving. Stand for
2-3 minutes.
Stew (Chilled)
Food
Filled Pasta with
Sauce (Chilled)
Pasta (Frozen)
(Cannelloni,
Macaroni, Lasagne)
Serving size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
5-6
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing and serving. Stand
for 3 minutes.
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
400 g
450 W
16-16½
Instructions
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex
dish. Put the dish directly on the turntable. Stand for
2-3 minutes.
4½-5½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Stand for 3 minutes.
18 English
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 18
2019-09-26
3:20:11
Troubleshooting
Troubleshooting
Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
The oven does not
work.
The oven stops
while in operation.
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
close the door again to start
operation.
The power
turns off during
operation.
Cause
Action
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
The door cannot be
opened properly.
Troubleshooting
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
English 19
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 19
2019-09-26
3:20:11
Troubleshooting
Problem
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
Cause
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Action
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door.
Troubleshooting
The interior light is
covered by foreign
matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
close the door again to restart
operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
Problem
Cause
Action
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power
socket is not properly
grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
1. Water drips.
2. Steam emits
through a door
crack.
3. Water remains
in the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
Cooking is
finished, but the
cooling fan is still
running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
20 English
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 20
2019-09-26
3:20:11
Technical specifications
Problem
Cause
Action
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications
and these user instructions are thus subject to change without notice.
Turntable
Model
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
NOTE
MS23F300E** / MS23F301E** / MS23F302E**
Power source
230 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S (31)
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
11.5 kg approx.
If the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
Technical specifications
English 21
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 21
2019-09-26
3:20:11
Memo
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 22
2019-09-26
3:20:11
Memo
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 23
2019-09-26
3:20:11
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/be_fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
91 175 00 15
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 786 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04237J-00
MS23F300EEK_GC_DE68-04237J-00_EL+EN.indb 24
2019-09-26
3:20:11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement