Samsung MW3500K Mikroaaltouuni, 23L Brugermanual

Samsung MW3500K Mikroaaltouuni, 23L Brugermanual
Mikrovågsugn
Bruksanvisning
MG23K3505**
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2019-02-27
10:33:33
Innehåll
Innehåll
Säkerhetsinstruktioner
3
Använda ugnen
11
Viktiga säkerhetsanvisningar
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
3
8
Installation
8
Tillbehör
Installationsplats
Roterande platta
8
9
9
Underhåll
9
Så fungerar en mikrovågsugn
Kontrollera att ugnen fungerar korrekt
Tillagning/uppvärmning
Ställa in tiden
Effektnivåer och tidsvariationer
Justera tillagningstiden
Stoppa tillagningen
Ställa in energisparläge
Använda funktionen Snabb upptining
Använda de automatiska tillagningsfunktionerna
Använda varmhållningsfunktionerna
Grillning
Kombinera mikrovågsugn och grill
Använda funktionen Grill+30s
Använda deodoriseringsfunktionerna
Använda barnlåsfunktionen
Stänga av ljudsignalen
11
12
12
13
13
14
14
14
15
16
18
19
19
20
20
20
21
Guide över matlagningskärl
21
Matlagningstips
22
Felsökning och informationskod
31
Felsökning
Informationskod
31
34
Tekniska specifikationer
34
Rengöring
Byte (reparation)
Skötsel vid en längre tid utan användning
9
10
10
Ugnsegenskaper
10
Ugn
Manöverpanel
10
11
2 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2019-02-27
10:33:34
Säkerhetsinstruktioner
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
VARNING! Det är farligt för andra än kompetenta personer att
utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka tas
bort som skyddar mot mikrovågsenergin.
VARNING! Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna
behållare eftersom de kan explodera.
VARNING! Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de
fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett
säkert sätt samt förstår riskerna med felaktig användning.
Den här apparaten är bara till för privat bruk och är inte
avsedd för att används:
• i personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
• på bondgårdar
• av kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer
• i bed and breakfast-miljöer.
Använd endast redskap som passar för mikrovågsugnar.
Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och
dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av
varma dynor, tofflor, svampar, torra trasor och liknande kan
leda till risk för skada, antändning eller brand.
Om du observerar rök (emitteras) ska du slå av eller koppla ur
apparaten och hålla luckan stängd för att förhindra att lågor
slår ut.
Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd
kokningseffekt och därför måste du vara försiktig vid
hantering av behållaren.
Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras om
eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet
börjar äta, för att undvika brännskador.
Ägg och äggskal samt hårdkoka ägg får inte värmas i
mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter att
värmeprocessen är klar.
Svenska 3
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2019-02-27
10:33:34
Säkerhetsinstruktioner
VARNING! Om luckan eller luckans tätning är trasig ska
ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad
person.
Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga
på ugnen på grund av risk för gnistbildning.
Säkerhetsinstruktioner
Säkerhetsinstruktioner
Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester
avlägsnas.
Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med
apparaten.
Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras
vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda
till risker.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har
övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett
säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda
apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
Mikrovågsugnen är endast avsedd att användas på en bänk
(fristående) och mikrovågsugnen ska inte placeras i ett skåp.
Metalliska behållare för mat och dryck är inte tillåtet under
tillagning i mikrovågsugn.
Var försiktig så att du inte flyttar den roterande tallriken när
du tar ut behållare från apparaten.
Apparaten ska inte rengöras med en ångrengörare.
Apparaten ska inte rengöras med en vattenstråle.
Den här apparaten är inte avsedd för att installeras i fordon
som körs på vägar, exempelvis husvagnar och liknande.
Den här enheten är inte avsedd att användas av några
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller
mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap,
om personen eller personerna inte har någon som övervakar
och instruerar angående enhetsanvändningen av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren,
en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att
undvika fara.
Den här ugnen skall placeras åt rätt håll och med en höjd
som gör det möjligt att lätt komma åt ugnsutrymmet och
kontrollerna.
Innan du börjar använda ugnen första gången ska den köras
med vatten i 10 minuter och sedan användas.
Om ugnen genererar ett konstigt ljud, brandlukt eller rök
ska du omedelbart koppla ur strömkontakten och kontakta
närmaste servicecenter.
Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.
4 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2019-02-27
10:33:34
Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör vidtas
för att undvika att röra värmeelementen inuti ugnen.
VARNING! Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under
användning. Små barn ska hållas på avstånd.
Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att
rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan
leda till att glaset spricker.
Ångrengörare får inte användas.
VARNING! Se till att apparaten är helt avstängd vid byte av
lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
För att undvika överhettning får apparaten inte installeras
bakom en dekorativ lucka.
VARNING! Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta
under användning.
Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen.
Barn under 8 år ska inte använda apparaten utan ständig
övervakning.
VAR FÖRSIKTIG! Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.
Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när enheten
används.
Säkerhetsinstruktioner
VARNING! När apparaten används i kombinationsläge skall
barn endast använda ugnen under överinseende av en vuxen
på grund av de temperaturer som genereras.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när enheten
används.
Ytorna blir varma under användning.
Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern
timer eller separat fjärrstyrning.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats
eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt
och förstår riskerna i samband med att använda apparaten.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll
får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och utan
övervakning.
Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn som
är yngre än 8 år.
Svenska 5
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2019-02-27
10:33:34
Säkerhetsinstruktioner
Allmän säkerhet
Säkerhetsinstruktioner
Eventuella ändringar eller reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.
Värm inte mat eller vätska förseglade i behållare för mikrovågsfunktionen.
Använd inte bensen, thinner, alkohol, ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra ugnen.
Installera inte ugnen: nära ett element eller brandfarligt material; platser som är fuktiga, feta,
dammiga eller utsätts för direkt solljus eller vatten; eller där gas kan läcka; eller en ojämn yta.
Den här ugnen måste jordas ordentligt i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Använd regelbundet en torr trasa för att avlägsna främmande ämnen från kontaktens
terminaler och kontakter.
Dra inte och böj inte överdrivet mycket på nätkabeln och placera inga tunga föremål på den.
Om det finns en gasläcka (propan, LP etc.) ska du omedelbart vädra. Rör inte strömsladden.
Rör inte strömkontakten med våta händer.
Medan ugnen är i drift ska du inte stänga av den genom att dra ur strömsladden.
Stick inte in fingrar eller främmande ämnen. Om främmande ämnen kommer in i ugnen ska du
dra ur strömsladden och kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
Tryck inte för hårt på och slå inte på ugnen.
Placera inte ugnen över ömtåliga föremål.
Se till att spänning, frekvens och ström matchar produktspecifikationer.
Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget. Använd inte en förgrenare, förlängningssladdar eller
transformatorer.
Häng inte strömsladden på metallföremål. Se till att sladden är mellan objekt eller bakom
ugnen.
Använd inte en skadad strömkontakt, strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst. Om du har
skadade strömkontakter eller sladdar ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
Häll eller spruta inte vatten direkt på ugnen.
Placera inga föremål på ugnen, inuti ugnen eller på ugnens lucka.
Spraya inte antändbara material, exempelvis insektsmedel, på ugnen.
Förvara inte antändbara material i ugnen. Eftersom spritångor kan kontakta heta delar i ugnen
ska du vara försiktig när du värmer upp mat eller dryck som innehåller alkohol.
Barn kan stöta i eller klämma sina fingrar i luckan. Hålla barn borta när du öppnar/stänger
luckan.
Mikrovågsvarning
Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd kokningseffekt; var alltid försiktig vid
hantering av behållaren. Låt alltid drycker stå i minst 20 sekunder innan du hanterar dem. Om
så är nödvändigt ska du röra om under uppvärmning. Rör alltid om efter uppvärmning.
Följ dessa anvisningar för Fösta hjälpen i händelse av skållskador:
1. Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter.
2. Täck med ett rent och torrt förband.
3. Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.
För att undvika skador på plåten eller gallret ska du inte lägga plåten eller gallret i vatten
strax efter tillagning.
Använd inte ugnen till att fritera eftersom oljetemperaturen inte kan kontrolleras. Det kan
resultera i att den heta oljan plötsligt kokar över.
6 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2019-02-27
10:33:34
Försiktighetsåtgärder för mikrovågsugn
Försiktighetsåtgärder för användning av mikrovågsugnen
Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering av
mikrovågsenergi.
• Använd inte ugnen med luckan öppen. Manipulera inte med säkerhetslåsen (lucklåsen). Sätt
inte i något i säkerhetslåsens hål.
• Placera inga föremål mellan luckan och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller
rengöringsmedel samlas på tätningsytorna. Håll luckan och luckans tätningsytor rena
genom att torka dem med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa efter varje
användning.
• Använd inte ugnen om den är skadad. Använd endast efter att den har reparerats av en
kvalificerad tekniker.
Viktigt: ugnsluckan måste stänga ordentligt. Dörren får inte böjas; luckans gångjärn får inte
vara trasiga eller sitta löst; dörrtätningarna och tätningsytorna får inte vara skadade.
• Alla justeringar eller reparationer måste utföras av en kvalificerad tekniker.
Begränsad garanti
Samsung tar ut en reparationskostnad för att byta ut ett tillbehör eller reparera en kosmetisk
skada om skadan på apparaten eller av tillbehöret har orsakats av kunden. Föremål som det
här villkoret inkluderar:
• Lucka, handtag, utpanel eller kontrollpanel som är buckliga, repiga eller trasiga.
• Plåt, styrrulle, koppling eller galler som är trasiga eller saknas.
Använd bara den här ugnen för det syfte den är avsedd för och enligt vad som beskrivs i
bruksanvisningen. Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen
täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att
använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning
av ugnen.
Eftersom de här anvisningarna täcker olika modeller kan mikrovågsugnen variera lite från de
som beskrivs i bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningstecken finns med. Om
du har några frågor eller kommentarer ska du kontakta närmaste Samsung-servicecenter eller
söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.
Använd endast denna ugn för uppvärmning av mat. Den är endast avsedd för användning i
hemmet. Värm inga textilier eller kuddar fyllda med korn. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för skada till följd av felaktig eller olämplig användning av ugnen.
För att undvika en försämring av ugnsytan och farliga situationer ska du alltid hålla ugnen ren
och väl underhållen.
Svenska 7
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2019-02-27
10:33:34
Säkerhetsinstruktioner
Använd endast mikrovågssäkra behållare. Använd inte metallbehållare, guld- eller
silvertrimmad servis, grillspett etc.
Ta bort metallklämmor. Elektriska ljusbågar kan uppstå.
Använd inte ugnen till att torka tidningar eller kläder.
Använd kortare tider för mindre mängder mat för att förhindra överhettning eller att maten
bränns.
Håll strömsladden och kontakten borta från vatten- och värmekällor.
För att undvika explosionsrisk ska du inte värma ägg med skal eller hårdkokta ägg. Värm inte
lufttäta eller vakuumförslutna behållare, nötter, tomater etc.
Täck inte över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Detta är en brandfara. Ugnen
kan överhettas och stängas av automatiskt och förbli avstängd tills den svalnat tillräckligt.
Använd alltid grytlappar när du tar ut en maträtt.
Rör om vätskor halvvägs under uppvärmning eller efter att uppvärmningen har avslutats och
låt vätskan stå i minst 20 sekunder för att förhindra att den blir för varm eller kokar.
Stå på en armslängd avstånd från ugnen när du öppnar luckan för att undvika skållskador till
följd av att det tränger ut ånga eller varm luft.
Använd inte ugnen när den är tom. Ugnen stängs automatiskt av efter 30 minuter som en
säkerhetsåtgärd. Vi rekommenderar att du alltid har ett glas vatten i ugnen för att absorbera
mikrovågsenergi utifall ugnen startar oavsiktligt.
Installera ugnen i enlighet med mellanrummen i den här bruksanvisningen. (Se Installera
mikrovågsugnen.)
Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
Installation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Installation
Produktgruppdefinition
Tillbehör
Den här produkten är en grupp 2 klass B ISM-utrustning. Definitionen för grupp 2, som
inkluderar all ISM-utrustning i vilken radiofrekvensenergi avsiktligt genereras och/eller
används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och EDM- och
bågsvetsutrustning.
Klass B-utrustning är utrustning som passar för användning i hemmiljöer och i inrättningar
som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används i privat
syfte.
Beroende på modellen som du har köpt medföljer flera tillbehör som kan användas på olika
sätt.
01 Rullskena, placeras i mitten av ugnen.
01
Ändamål: Rullskenan bär upp den roterande
tallriken.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att
produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,
USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara
för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten
eller kommunen för vidare information om var och hur produkten
och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören
bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
02
03
02 Roterande tallrik, placeras på rullskenan med
mittfästet på kopplingen.
Ändamål: Den roterande tallriken är den
huvudsakliga matlagningsytan
och kan lätt tas bort för
rengöring.
03 Grillgaller, placeras på den roterande
tallriken.
Ändamål: Metallgallret kan användas för
grill- och kombinerad tillagning.
VAR FÖRSIKTIG!
ANVÄND INTE mikrovågsugnen utan rullskenan och den roterande tallriken.
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga
skyldigheter (t.ex. REACH).
8 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2019-02-27
10:33:34
Underhåll
Installationsplats
20 cm
ovanför
85 cm ovanför
golvet
Rengöring
10 cm
bakom
10 cm på
sidorna
Roterande platta
Rengör ugnen med jämna mellanrum för att undvika att smuts ansamlas på eller inuti ugnen.
Var även speciellt uppmärksam på luckan, lucktätningen och den roterande tallriken och
rullskenan (endast tillämpliga modeller).
Om luckan inte öppnas eller stängs lätt ska du först kontrollera om det finns smuts på luckans
tätningar. Använd en mjuk trasa med tvålvatten för att rengöra både ugnens in- och utsida.
Skölj och torka ordentligt.
För att avlägsna envis smuts med dålig lukt från insidan av ugnen
1. Med ugnen tom placerar du en kopp med utspädd citronsaft i mitten av den roterande
tallriken.
2. Värm ugnen i 10 minuter på högsta effekt.
3. När programmet är klart ska du vänta tills ugnen har svalnat. Öppna sedan luckan och gör
rent ugnsrummet.
Underhåll
• Välj en plan och jämn yta cirka 85 cm över
golvet. Ytan måste bära ugnens vikt.
• Se till att det finns utrymme för ventilation,
minst 10 cm från den bakre väggen och båda
sidor och 20 cm uppåt.
• Installera inte ugnen på varma eller
fuktiga platser, t.ex. i närheten av andra
mikrovågsugnar eller ett element.
• Uppfyll specifikationerna för strömtillförsel
för ugnen. Använd endast godkända
förlängningskablar om nödvändigt.
• Torka insidan och lucktätningen med en fuktad
trasa innan ugnen används för första gången.
Rengöra insidan på modeller med svängande värmare
Om du vill rengöra den övre delen av ugnsrummet
ska du sänka det övre värmeelementet med 45°
så som visas. Detta kommer att göra det lättare
att rengöra det övre området. När du är klar ska
du flytta tillbaka det övre värmeelementet.
Ta ut allt förpackningsmaterial inuti ugnen.
Installera rullskenan och den roterande tallriken.
Kontrollera att den roterande tallriken kan rotera
obehindrat.
VAR FÖRSIKTIG!
• Håll luckan och luckans tätning ren och se till att luckan öppnar och stänger lätt. Annars kan
ugnens livscykel förkortas.
• Var försiktig så att du inte spiller vatten i ugnens ventiler.
• Använd inte frätande eller kemiska ämnen för rengöring.
• När ugnen har svalnat ska du använda ett milt rengöringsmedel för att rengöra
ugnsrummet efter varje användning.
Svenska 9
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2019-02-27
10:33:34
Underhåll
Ugnsegenskaper
Ugnsegenskaper
Byte (reparation)
Ugn
VARNING!
01
02
03
04
05
Den här ugnen har inga invändiga delar som kan demonteras av användaren. Försök inte att
byta ut eller reparera ugnen själv.
• Om du har problem med gångjärn, tätningar och/eller luckan ska du kontakta en
kvalificerad tekniker eller ett lokalt Samsung-kundcenter för teknisk hjälp.
• Om du vill byta ut en glödlampa ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter. Byt inte
ut den själv.
• Om du stöter på ett problem med ugnens yttre hölje ska du först dra ur strömkabeln från
strömkällan och sedan kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
Skötsel vid en längre tid utan användning
Ugnsegenskaper
• Om du inte använder ugnen under en längre tid ska du dra ur strömkabeln och flytta ugnen
till en torr, dammfri plats. Damm och fukt som ansamlats inne i ugnen kan påverka ugnens
prestanda.
06
07
08
09
10
01 Luckhandtag
02 Lucka
03 Ventilationshål
04 Värmeelement
05 Lätt
06 Luckspärrar
07 Roterande platta
08 Koppling
09 Rullningsring
10 Hål för säkerhetsspärr
11 Manöverpanel
11
10 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2019-02-27
10:33:35
Använda ugnen
Manöverpanel
Så fungerar en mikrovågsugn
01
02
03
04
05
06
07
08
Quick Defrost (Snabb upptining)
Auto Cook (Automatisk tillagning)
Keep Warm (Varmhållning)
Deodorization (Deodorisering)
Microwave (Mikrovågsugn)
Grill
Combi (Kombi)
Grill+30s
Multifunktionsväljare (Vikt/servering/tid)
Välj/Klocka
STOP/ECO (STOPP/EKO)
START/+30s
Mikrovågor är elektromagnetiska vågor med hög frekvens. Den energi som frigörs gör det
möjligt att tillaga eller värma upp mat utan att den ändrar vare sig form eller färg.
Du kan använda din mikrovågsugn för:
• Upptining
• Uppvärmning
• Tillagning
Tillagningsprincip.
1. Mikrovågorna som genereras av magnetron
som reflekteras inuti ugnen och fördelas jämnt
medan maten roterar på den roterande plattan.
Detta ger en jämn tillagning av maten.
2. Mikrovågorna absorberas av maten upp till
ett djup på cirka 2,5 cm (1 tum). Därefter
fortsätter tillagningen medan värmen fördelas
i maten.
3. Tillagningstiden kan variera beroende på vilket
kärl som används, samt matens egenskaper:
• Mängd och täthet
• Vatteninnehåll
• Ursprunglig temperatur (kyld eller inte)
10
11
12
OBS!
Eftersom matens kärna tillagas genom värmefördelning, fortsätter tillagningen även då du
tagit ut maten ur ugnen. Väntetider som är angivna i recept och i den här foldern måste
respekteras för att säkerställa att:
• Tillagningen fördelas jämnt och i matens kärna.
• Samma temperatur finns överallt i maten.
Svenska 11
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2019-02-27
10:33:35
Använda ugnen
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Använda ugnen
Kontrollera att ugnen fungerar korrekt
Tillagning/uppvärmning
Med följande enkla procedur kan du kontrollera att din ugn alltid fungerar korrekt. Om du inte
är säker ska du läsa kapitlet ”Felsökning” på sidorna 31–34.
Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp.
OBS!
Ugnen måste vara ansluten till ett fungerande vägguttag. Den roterande tallriken måste vara
på plats i ugnen. Vid användning av en effektnivå som överskrider max. (100 % – 800 W)
används, tar det längre tid för vatten att koka.
Använda ugnen
Öppna ugnsluckan genom att dra i handtaget på luckans övre sida.
Placera ett glas vatten på den roterande tallriken. Stäng luckan.
Tryck på knappen START/+30s och ställ in tiden
på 4 eller 5 minuter genom att trycka på knappen
START/+30s rätt antal gånger.
Resultat: Ugnen värmer upp vattnet i
4 eller 5 minuter.
Därefter kokar vattnet.
VAR FÖRSIKTIG!
• Kontrollera ALLTID inställningarna innan ugnen lämnas utan tillsyn.
• Maximal Microwave (Mikrovågsugn)-tid är 99 minuter.
Öppna luckan. Placera först maten i mitten på den roterande plattan. Stäng luckan. Slå aldrig
på mikrovågsugnen när den är tom.
1. Tryck på knappen Microwave (Mikrovågsugn).
Resultat: Indikatorerna för 800 W (maximal
tillagningseffekt) visas:
1
(mikrovågsugnsläge)
2. Välj en lämplig strömnivå genom att vrida på
Multifunktionsväljare. (Se effektnivåtabellen.)
Tryck sedan på knappen Välj/Klocka.
2
3
4
3. Ställ in tillagningstiden genom att vrida på
Multifunktionsväljare
Resultat: Tillagningstiden visas.
4. Tryck på knappen START/+30s.
Resultat: Ugnslampan tänds och tallriken
börjar rotera. Tillagningen påbörjas
och när den är klar:
1) Ugnen piper 4 gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger (en
gång i minuten).
3) Den aktuella tiden visas igen.
12 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2019-02-27
10:33:36
Ställa in tiden
Effektnivåer och tidsvariationer
När strömmen är påkopplad visas ”88:88” och sedan ”12:00” automatiskt på skärmen.
Ställ in aktuell tid. Tiden kan visas i 12- eller 24-timmarsformat. Klockan måste ställas in:
• När mikrovågsugnen installeras
• Efter ett strömavbrott
Med effektnivåfunktionen kan du anpassa den mängd energi som frigörs och därmed den tid
som krävs för att tillaga eller värma upp din mat, beroende på typ och mängd. Du kan välja
mellan sex effektnivåer.
OBS!
Glöm inte att ställa om klockan till sommartid och vintertid.
1. Tryck på knappen Välj/Klocka.
1
Effektnivå
Procent
Effekt
HÖG
100 %
800 W
MEDELHÖG
75 %
600 W
MEDEL
56 %
450 W
MEDELLÅG
38 %
300 W
UPPTINING
23 %
180 W
LÅG
13 %
100 W
Den tillagningstid som anges i recept och i den här broschyren motsvarar angiven effektnivå.
3
4
5
2. Ställ in 24-timmars eller 12-timmars klocka
genom att vrida på Multifunktionsväljare.
Tryck sedan på knappen Välj/Klocka.
3. Vrid Multifunktionsväljare om du vill ställa
in timmarna. Tryck sedan på knappen Välj/
Klocka.
4. Vrid Multifunktionsväljare om du vill ställa in
minuterna.
Om du väljer en …
Måste tillagningstiden vara …
Högre effektnivå
Lägre effektnivå
Minskad
Ökad
Använda ugnen
2
5. När rätt tid visas trycker du på knappen Välj/
Klocka för att starta klockan.
Resultat: Tiden visas när du inte använder
mikrovågsugnen.
Svenska 13
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2019-02-27
10:33:36
Använda ugnen
Justera tillagningstiden
Stoppa tillagningen
Du kan öka tillagningstiden genom att trycka på knappen START/+30s en gång för varje steg
om 30 sekunder som du vill lägga till.
I lägena Mikrovågsugn, Grill eller Kombi ökar tillagningstiden om du trycker på knappen
START/+30s.
• Kontrollera tillagningsprocessen när som helst genom att öppna luckan
• Öka återstående tillagningstid
Metod 1
Du kan när som helst avbryta tillagningen så att du kan:
• Kontrollera maten
• Vända på eller röra om i maten
• Låta den stå en stund
För att öka tillagningstiden för din mat under
tillagningen, trycker du på knappen START/+30s
för varje extra 30 sekunder du vill lägga till.
• Exempelvis: Om du vill lägga till tre minuter
trycker du på knappen START/+30s sex gånger.
2
1
Så …
Tillfälligt
Öppna dörren eller tryck på knappen STOP/ECO (STOPP/EKO)
en gång.
Resultat: Tillagningen stoppas.
Stäng luckan igen och tryck på knappen START/+30s igen när du
vill fortsätta tillagningen.
Fullständigt
Tryck på knappen STOP/ECO (STOPP/EKO) en gång.
Resultat: Tillagningen stoppas.
Om du önskar avbryta tillagningsinställningarna trycker du på
knappen STOP/ECO (STOPP/EKO) igen.
Metod 2
Vrid bara på Multifunktionsväljare om du vill
justera tillagningstiden.
• Öka tillagningstiden genom att vrida åt höger
och minska tillagningstiden genom att vrida åt
vänster.
Använda ugnen
För att avbryta
tillagningen …
Ställa in energisparläge
Ugnen har ett energisparläge.
• Tryck på knappen STOP/ECO (STOPP/EKO).
Resultat: Display av.
• Om du vill inaktivera energisparläget öppnar
du luckan eller trycker på knappen STOP/ECO
(STOPP/EKO) för att visa aktuell tid. Ugnen är
redo att användas.
OBS!
Autofunktion för energibesparing
Om du inte väljer någon funktion när apparaten är mitt i inställning eller användning och
tillfälligt stoppad avbryts funktionen och klockan visas efter 25 minuter.
Ugnslampan stängs av efter 5 minuter med luckan öppen.
14 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2019-02-27
10:33:36
Använda funktionen Snabb upptining
Med funktionen Quick Defrost (Snabb upptining) kan du tina kött, fågel, fisk, grönsaker och
bröd. Upptiningstid och effektnivå ställs in automatiskt. Du väljer bara program och vikt.
I tabellen som följer visas de olika programmen för Quick Defrost (Snabb upptining): mängder,
väntetider och lämpliga rekommendationer. Ta bort allt förpackningsmaterial före upptining.
Placera kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd på en plan glastallrik eller keramiktallrik.
Kod/Mat
Instruktioner
Använd enbart kärl som är mikrovågssäkra.
200-1500 g
Öppna luckan. Placera först den frysta maten på ett keramiktallrik i mitten på den roterande
plattan. Stäng luckan.
1. Tryck på knappen Quick Defrost (Snabb
upptining).
Täck kanterna med aluminiumfolie. Vänd köttet när ugnen
piper. Programmet är lämpligt för nötkött, lamm, fläsk,
biffar, kotletter, köttfärs. Låt stå i 20-60 minuter.
2
Fågel
200-1500 g
Skydda benen och vingspetsarna med aluminiumfolie.
Vänd fågeln när ugnen piper. Programmet är lämpligt för
hel kyckling samt kycklingdelar. Låt stå i 20-60 minuter.
3
Fisk
200-1500 g
Skydda fiskstjärten med aluminiumfolie. Vänd fisken när
ugnen piper. Programmet är lämpligt för hela fiskar samt
fiskfiléer. Låt stå i 20-60 minuter.
4
Grönsaker
200-1500 g
Sprid ut de frysta grönsakerna jämt över en plan
glastallrik. Vänd på eller rör om de frysta grönsakerna
när ugnen piper. Det här programmet är lämpligt för alla
sorters fryst frukt. Låt stå i 5-20 minuter.
5
Bröd
200-1500 g
Placera brödet horisontellt på en bit hushållspapper och
vänd när ugnen piper. Placera kakan på en keramiktallrik
och, om möjligt, vänd så fort ugnen piper. (Ugnen
fortsätter att fungera, men stoppas när du öppnar
luckan.) Programmet är lämpligt för alla typer av bröd,
skivat eller hela limpor, samt kuvertbröd och baguetter.
Lägg kuvertbröden i en cirkel. Programmet är lämpligt
för alla typer av jästa kakor, småkakor, cheesecakes
och smördeg. Det är inte lämpligt för pajdeg, frukt och
gräddbakelser eller kakor med chokladöverdrag.
Låt stå i 10–30 minuter.
1
2. Välj den typ av mat du tillagar genom att
vrida på Multifunktionsväljare. Tryck sedan på
knappen Välj/Klocka.
2
3
4
5
3. Välj portionsstorlek genom att vrida på
Multifunktionsväljare. (Se tabellen på sidan.)
4. Tryck på knappen START/+30s.
Resultat:
• Upptiningen börjar.
• Ugnen piper under upptiningen för att
påminna dig om att vända på maten.
5. Tryck på knappen START/+30s igen för att
avsluta upptining.
Resultat:
1) Ugnen piper 4 gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger (en
gång i minuten).
3) Den aktuella tiden visas igen.
Använda ugnen
Portionsstorlek
1
Kött
OBS!
Svenska 15
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2019-02-27
10:33:36
Använda ugnen
Använda de automatiska tillagningsfunktionerna
Auto Cook (Automatisk tillagning) har 20 förprogrammerade tillagningstider. Du behöver
varken ställa in tillagningstiden eller effektnivån.
Du kan justera portionsstorleken genom att vrida på Multifunktionsväljare.
VAR FÖRSIKTIG!
Använd bara behållare som är mikrovågssäkra.
Placera först maten i mitten på den roterande tallriken och stäng luckan.
1. Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk
tillagning).
1
Använda ugnen
2. Välj den typ av mat du tillagar genom att vrida
på Multifunktionsväljare.
Tryck sedan på knappen Välj/Klocka.
2
3
3. Tryck på knappen START/+30s.
Resultat: Maten tillagas enligt vald
förhandsprogrammerad inställning.
1) Ugnen piper 4 gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger (en
gång i minuten).
3) Den aktuella tiden visas igen.
I tabellen som följer visas de olika mängderna och lämpliga instruktioner för ca
20 förprogrammerade tillagningsalternativ. Dessa program körs endast med mikrovågseffekt.
Kod/Mat
Portionsstorlek
1
Kyld
Färdigmat
300-350 g
2
Kyld
Färdigmat
400-450 g
3
Kyld
Vegetarisk måltid
300-350 g
4
Kyld
Vegetarisk måltid
400-450 g
Instruktioner
Placera på en keramiktallrik och täck med
mikrotålig film. Detta program är lämpligt för
rätter som består av 3 delar (t.ex. kött med sås,
grönsaker och ett tillbehör som potatis, ris eller
pasta). Låt stå i 2–3 minuter.
Placera maten på en keramiktallrik och täck
med mikrovågstålig film. Det här programmet
är lämpligt för måltider som består av
2 komponenter (t.ex. spaghetti med sås, eller ris
med grönsaker). Låt stå i 2–3 minuter.
5
Broccoli
250 g
Skölj och rengör färsk broccoli och förbered
floretter. Lägg dem jämnt i en glasskål med lock.
Tillsätt 30 ml (2 matskedar) vatten vid tillagning
av 250 g. Placera skålen i mitten av den roterande
tallriken. Täck över under tillagning. Rör om efter
tillagning. Låt stå i 1-2 minuter.
6
Morötter
250 g
Skölj och rensa morötter och skär dem i jämna
skivor. Lägg dem jämnt i en glasskål med lock.
Tillsätt 30 ml (2 matskedar) vatten vid tillagning
av 250 g. Placera skålen i mitten av den roterande
tallriken. Täck över under tillagning. Rör om efter
tillagning. Låt stå i 1-2 minuter.
7
Gröna bönor
250 g
Skölj och rensa de gröna bönorna. Lägg dem jämnt
i en glasskål med lock. Tillsätt 30 ml (2 matskedar)
vatten vid tillagning av 250 g. Placera skålen i
mitten av den roterande tallriken. Täck över under
tillagning. Rör om efter tillagning.
Låt stå i 1-2 minuter.
16 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2019-02-27
10:33:36
Kod/Mat
Instruktioner
150 g
Skölj och rensa spenaten. Lägg den i en glasskål
med lock. Tillsätt inget vatten. Placera skålen i
mitten av den roterande tallriken. Täck över under
tillagning. Rör om efter tillagning.
Låt stå i 1-2 minuter.
Portionsstorlek
Instruktioner
15
Kycklingbröst
9
Majskolvar
250 g
Skölj och rensa majskolven och lägg den i en oval
glasform. Täck med mikrovågsfilm och stick hål i
filmen. Låt stå i 1-2 minuter.
10
Skalad potatis
250 g
11
Brunt ris
Kod/Mat
300 g
Skölj delarna och lägg dem på en keramiktallrik.
Täck med mikrovågssäker film. Stick hål på filmen.
Ställ tallriken på den roterande tallriken.
Låt stå i 2 minuter.
16
Kalkonbröst
300 g
Skölj delarna och lägg dem på en keramiktallrik.
Täck med mikrovågssäker film. Stick hål på filmen.
Ställ tallriken på den roterande tallriken.
Låt stå i 2 minuter.
Skölj och rensa potatis och skär i mindre storlek.
Lägg dem i en glasskål med lock.
Tillsätt 45-60 ml (3-4 msk) vatten. Placera skålen i
mitten av den roterande tallriken. Täck över under
tillagning. Låt stå i 2-3 minuter.
17
Färska fiskfiléer
300 g
Skölj fisken och lägg den på en keramiktallrik.
Tillsätt 1 msk citronjuice. Täck med
mikrovågssäker film. Stick hål på filmen. Ställ
tallriken på den roterande tallriken.
Låt stå i 1–2 minuter.
125 g
Använd en stor ugnssäker glasform med lock.
Tillsätt dubbelt så mycket kallt vatten (250 ml).
Täck över under tillagning. Rör om innan
väntetiden och tillsätt salt och örter.
Låt stå i 5-10 minuter.
18
Färska laxfiléer
300 g
Skölj fisken och lägg den på en keramiktallrik.
Tillsätt 1 msk citronjuice. Täck med
mikrovågssäker film. Stick hål på filmen. Ställ
tallriken på den roterande tallriken.
Låt stå i 1–2 minuter.
12
Fullkornsmakaroner
125 g
Använd en stor ugnssäker glasform med lock.
Tillsätt 500 ml kokande vatten, en nypa salt och
rör om ordentligt. Täck ej över under tillagningen.
Rör om innan väntetiden och häll av ordentligt
efteråt. Låt stå i 1 minut.
19
Färska räkor
250 g
Skölj räkorna och lägg dem på en keramiktallrik.
Tillsätt 1 msk citronjuice. Täck med
mikrovågssäker film. Stick hål på filmen. Ställ
tallriken på den roterande tallriken.
Låt stå i 1–2 minuter.
13
Quinoa
125 g
Använd en stor ugnssäker glasform med lock.
Tillsätt dubbelt så mycket kallt vatten (250 ml).
Täck över under tillagning. Rör om innan
väntetiden och tillsätt salt och örter.
Låt stå i 1–3 minuter.
20
Färsk öring
200 g
Lägg 1 hel färsk fisk i en ugnssäker form. Tillsätt
en nypa salt, 1 msk citronjuice och örter. Täck med
mikrovågssäker film. Stick hål på filmen.
Ställ tallriken på den roterande tallriken.
Låt stå i 2 minuter.
14
Bulgur
125 g
Använd en stor ugnssäker glasform med lock.
Tillsätt dubbelt så mycket kallt vatten (250 ml).
Täck över under tillagning. Rör om innan
väntetiden och tillsätt salt och örter.
Låt stå i 2-5 minuter.
Använda ugnen
Portionsstorlek
8
Spenat
Svenska 17
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2019-02-27
10:33:37
Använda ugnen
Använda varmhållningsfunktionerna
Funktionen Keep Warm (Varmhållning) håller maten varm tills den serveras. Använd den
här funktionen om du vill hålla maten varm tills den är redo att serveras. Du kan ställa in
temperaturläget på antingen varmt eller ljummet genom att vrida på Multifunktionsväljare.
OBS!
• Tiden för Keep Warm (Varmhållning) har angetts till 60 minuter.
• Maximal tid för Keep Warm (Varmhållning) är 60 minuter.
1. Tryck på knappen Keep Warm (Varmhållning).
1
2. Välj varm eller ljummen genom att vrida på
Multifunktionsväljare.
3. Tryck på knappen START/+30s.
Resultat: 60 minuter visas.
• Avsluta varmhållningsläget genom att öppna
luckan eller trycka på knappen STOP/ECO
(STOPP/EKO).
Använda ugnen
2
Rekommenderat varmhållningsläge för olika rätter
Kod/läge
Meny
1. Het
Lasagne, soppa, gratänger, grytor, pizza, kött (välstekt), bacon,
fiskrätter, torra kakor
2. Ljummen
Paj, bröd, äggrätter, kött (blodig eller medium)
OBS!
• Använd inte den här funktionen för att värma kall mat igen. De här programmen är till för
att hålla mat som precis har tillagats varm.
• Det är inte rekommenderat att mat hålls varm för länge (mer än 1 timme), eftersom den
kommer att fortsätta att tillagas. Varm mat blir dålig snabbare.
• Täck inte med lock eller plastfilm.
• Använd grytlappar när du ska ta ut mat.
3
18 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2019-02-27
10:33:37
Grillning
Kombinera mikrovågsugn och grill
Med grillen kan du värma och bryna mat snabbt, utan att använda mikrovågor.
• Använd alltid handskar när du vidrör mottagarna i ugnen, då dessa blir mycket varma.
• Du uppnår bättre tillagnings- och grillningsresultat om du använder det övre gallret.
1. Öppna luckan och placera maten på gallret och
stäng sedan luckan.
Du kan också kombinera mikrovågstillagning med grill för att snabbt tillreda och bryna
samtidigt.
2. Tryck på knappen Grill.
Resultat: Följande indikationer visas:
2
(grilläge)
VAR FÖRSIKTIG!
• Använd ALLTID mikrovågs- och ugnssäkra tillredningskärl. Glas- eller keramikkärl är
idealiska eftersom de gör att mikrovågorna penetrerar maten jämnt.
• Använd ALLTID handskar när du vidrör mottagarna i ugnen, då dessa blir mycket varma. Du
uppnår bättre tillagnings- och grillningsresultat om du använder det övre gallret.
Öppna luckan. Placera maten på det galler som bäst lämpar sig för den typ av mat som ska
tillagas. Placera gallret på den roterande tallriken. Stäng luckan.
1. Tryck på knappen Combi (Kombi).
Resultat: Följande indikationer visas:
(mikrovågs- och
1
grillkombiläge)
3
4
3. Ställ in grilltiden genom att vrida på
Multifunktionsväljare.
• Maximal tid för grillning är 60 minuter.
4. Tryck på knappen START/+30s.
Resultat: Grillning startar.
1) Ugnen piper 4 gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger
(en gång i minuten).
3) Den aktuella tiden visas igen.
2
3
Använda ugnen
• Du kan inte reglera temperaturen för grillen.
2. Ställ in tillagningstiden genom att vrida på
Multifunktionsväljare.
• Maximal tid för tillagning är 60 minuter.
3. Tryck på knappen START/+30s.
Resultat: Kombinationstillagning startar.
1) Ugnen piper 4 gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger
(en gång i minuten).
3) Den aktuella tiden visas igen.
Svenska 19
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2019-02-27
10:33:37
Använda ugnen
Använda funktionen Grill+30s
Använda deodoriseringsfunktionerna
Med funktionen Grill+30s kan du även öka tiden som läget Grill är igång med 30 sekunder
med en tryckning så att du kan bryna ytor utan att bränna dem.
För att öka tillagningstiden för Grill trycker du på knappen Grill+30s en gång för varje
30 sekunder som du vill öka tiden med.
Om du till exempel vill öka tiden med tre minuter i läget Grill trycker du på knappen Grill+30s
sex gånger.
• Du uppnår bättre tillagnings- och grillningsresultat om du använder det övre gallret.
Använd de här funktionerna när du har tillagat mat som luktar mycket eller om det är mycket
rök i ugnen.
Rengör först ugnens insida.
1
VAR FÖRSIKTIG!
Använda ugnen
Använd alltid ugnsvantar när du vidrör mottagarna i ugnen, då dessa blir mycket varma.
Placera maten i ugnen. Tryck på knappen
Grill+30s.
Resultat: Grillning startar.
1) Ugnen piper 4 gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger (en gång i
minuten).
3) Den aktuella tiden visas igen.
Tryck på knappen Deodorization (Deodorisering)
när du är klar med rengöringen. När du trycker på
knappen Deodorization (Deodorisering) startar
driften automatiskt. När den är klar piper ugnen
fyra gånger.
OBS!
• Deodoriseringen har angetts till 5 minuter. Tiden förlängs med 30 sekunder varje gång
knappen START/+30s trycks in.
• Maximal tid för deodorisering är 15 minuter.
Använda barnlåsfunktionen
Mikrovågsugnen har ett speciellt barnskyddsprogram som gör att ugnen kan ”spärras” så att
barn och andra som inte känner till den inte kan starta den av misstag.
1. Tryck på knappen STOP/ECO (STOPP/EKO) och
Välj/Klocka samtidigt.
Resultat:
• Ugnen spärras (inga funktioner kan väljas).
1
• I teckenfönstret visas "L".
2
1
2
2. Tryck på knappen STOP/ECO (STOPP/EKO) och
Välj/Klocka samtidigt för att ta bort spärren
på ugnen.
Resultat: Ugnen kan användas som vanligt.
20 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2019-02-27
10:33:38
Guide över matlagningskärl
Stänga av ljudsignalen
Du kan stänga av ljudsignalen när som helst.
1. Tryck på knappen Combi (Kombi) och knappen
1
STOP/ECO (STOPP/EKO) samtidigt.
2
Resultat: Ugnen piper inte för att ange att en
funktion avslutats.
2. Om du vill slå på ljudsignalen igen trycker du
på knappen Combi (Kombi) och knappen STOP/
ECO (STOPP/EKO) samtidigt igen.
Resultat: Ugnen fungerar normalt.
1
För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att
reflekteras eller absorberas av kärlet som används.
Matlagningskärl måste därför väljas noggrant. Om kärlen är mikrovågståliga behöver du inte
oroa dig.
Tabellen som följer visar olika typer av kärl och anger om de kan användas och i så fall hur de
används i mikrovågsugnen.
Matlagningskärl
Mikrotålig
Anmärkningar
✓✗
Kan användas i små mängder för att
skydda delar från att kokas för mycket.
Ljusbågsbildning kan uppstå om folien är för
nära ugnsväggen eller om för mycket folie
används.
Brynplatta
✓
Förvärm inte mer än 8 minuter.
Porslin och lergods
✓
Porslin, keramik, glaserat lergods och
benporslin är vanligtvis lämpligt om de inte
har metalldekor.
Engångstallrikar i
kartong
✓
Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.
• Polystyrenmuggar,
-behållare
✓
Kan användas till att värma upp mat.
Överhettning kan göra att polystyren smälter.
• Papperspåsar eller
tidningar
✗
Kan fatta eld.
• Återvunnet papper
eller metalldekor
✗
Kan orsaka ljusbågsbildning.
2
Snabbmatsförpackning
Glaskärl
• Ugnssäkra kärl
✓
Kan användas om de inte har metalldekor.
• Finare glas
✓
Kan användas till att värma upp mat eller
dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka
om det plötsligt värms upp.
• Glasburkar
✓
Lock måste tas bort. Enbart lämpliga för
uppvärmning.
Svenska 21
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2019-02-27
10:33:38
Guide över matlagningskärl
Aluminiumfolie
Guide över matlagningskärl
Matlagningstips
Matlagningskärl
Mikrotålig
Matlagningstips
Mikrovågor
Anmärkningar
Metall
• Tallrikar
✗
• Metallförslutningar
på fryspåsar
✗
Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand.
Tillagning
Papper
• Tallrikar, muggar,
servetter och
hushållspapper
✓
• Återvunnet papper
✗
För korta tillagningstider och uppvärmning.
Kan även användas till att absorbera överflödig
vätska.
Kan orsaka ljusbågsbildning.
✓
Särskilt om värmetålig termoplast används.
Vissa andra plaster kan bli skeva eller
missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte
melaminplast.
Plast
• Behållare
Matlagningstips
• Plastfolie
✓
Kan användas till att bevara vätska. Bör inte
komma i närheten av maten. Var försiktig när
filmen tas bort eftersom het ånga strömmar ut.
• Fryspåsar
✓✗
Endast om de kan kokas eller är ugnsfasta. Får
inte vara lufttäta. Stick hål med en gaffel om
det behövs.
Vax- eller smörpapper
✓
: Rekommenderas
Mikrovågorna penetrerar mat, attraherat av vattnet, fettet och sockret.
Mikrovågorna gör att matmolekylerna rör sig snabbt. Den snabba rörelsen i molekylerna
skapar friktion och gör att maten blir varm.
Kan användas till att bevara vätska och
förhindra stänk.
✓
✓✗
: Var försiktig
✗
: Farligt
Redskap för tillagning i mikrovågsugn:
Redskapen måste medge att mikrovågorna passerar genom dem för maximal effektivitet.
Mikrovågor reflekteras av metall, såsom rostfritt stål, aluminium och koppar, men de kan även
tränga igenom keramik, glas, porslin och plast samt papper och trä. Maten ska alltså aldrig
tillagas i metallbehållare.
Mat som lämpar sig för tillagning i mikrovågsugn:
Många sorters mat passar för tillagning i mikrovågsugn, inklusive färska eller frysta grönsaker,
frukt, pasta, ris, gryn, bönor, fisk och kött. Såser, vaniljkräm, soppor, puddingar, sylt och
chutney kan också tillagas i mikrovågsugnen. I allmänhet passar tillagning i mikrovågsugn för
all mat som vanligtvis görs på spisen. Det går exempelvis att smälta smör eller choklad (se
kapitlet med tips och olika tekniker).
Täck över under tillagningsprocessen
Det är mycket viktigt att maten täcks över under tillagningen, eftersom vattnet omvandlas
till ånga och bidrar till tillagningsprocessen. Maten kan täckas över på olika sätt, t.ex. med ett
keramikfat, ett plastskydd eller lämplig mikrotålig plastfolie.
Väntetider
Efter att tillagningen är klar är det viktigt att maten får stå och vänta så att temperaturen blir
jämn i maträtten.
22 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2019-02-27
10:33:38
Matlagningstips för frysta grönsaker
Matlagningstips för färska grönsaker
Använd en lämplig ugnsfast glasskål med lock. Tillaga maten under lock under kortast angivna
tid – se tabell. Fortsätt tillagningen för att uppnå bästa resultat.
Rör om två gånger under tillagningen och en gång efteråt. Tillsätt salt, kryddor och smör efter
tillagningen. Täck över under väntetiden.
Använd en lämplig ugnsfast glasskål med lock. Tillsätt 30–45 ml kallt vatten (2–3 msk) för
250 g om ingen annan vattenmängd rekommenderas – se tabell. Tillaga maten under lock
under kortast angivna tid – se tabell. Fortsätt tillagningen för att uppnå bästa resultat. Rör om
en gång under tillagningen och en gång efter. Tillsätt salt, kryddor och smör efter tillagningen.
Täck över under väntetiden på 3 minuter.
Tips:
Skär de färska grönsakerna i lika stora delar. Ju mindre de skärs desto snabbare
lagas de till.
Mat
Portionsstorlek
Effekt
Tid (min.)
150 g
600 W
4½–5½
Spenat
Instruktioner
Tillsätt 15 ml (1 msk) kallt vatten. Låt stå i 2–3 minuter.
300 g
Broccoli
600 W
Mat
9-10
Broccoli
Instruktioner
Tillsätt 30 ml (2 msk) kallt vatten. Låt stå i 2–3 minuter.
300 g
Ärtor
600 W
300 g
Gröna bönor
600 W
Brysselkål
Blandade grönsaker
(kinesisk stil)
300 g
600 W
Morötter
300 g
600 W
800 W
4–4½
7–7½
250 g
800 W
5½–6½
250 g
800 W
4½–5
Instruktioner
Skär morötterna i jämnstora skivor. Låt stå i 3 minuter.
7½–8½
Instruktioner
Tillsätt 15 ml (1 msk) kallt vatten. Låt stå i 2–3 minuter.
250 g
500 g
Blomkål
8-9
250 g
500 g
800 W
Matlagningstips
Blandade grönsaker
(morötter/ärtor/majs)
Tid (min.)
Instruktioner
Tillsätt 60-75 ml (4-5 msk) vatten. Låt stå i 3 minuter.
8-9
Instruktioner
Tillsätt 30 ml (2 msk) kallt vatten. Låt stå i 2–3 minuter.
Effekt
Instruktioner
Förbered jämnstora delar. Sortera stjälkarna mot mitten.
Låt stå i 3 minuter.
7½–8½
Instruktioner
Tillsätt 15 ml (1 msk) kallt vatten. Låt stå i 2–3 minuter.
Portionsstorlek
5–5½
8½–9
Instruktioner
Förbered jämnstora delar. Skär stora delar i halvor. Sortera
stjälkarna mot mitten. Låt stå i 3 minuter.
Instruktioner
Tillsätt 15 ml (1 msk) kallt vatten. Låt stå i 2–3 minuter.
Squash
250 g
800 W
3½–4
Instruktioner
Skär squashen i mindre bitar. Tillsätt 30 ml (2 msk) vatten eller en
klick smör. Tillaga tills den är mjuk. Låt stå i 3 minuter.
Svenska 23
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2019-02-27
10:33:38
Matlagningstips
Mat
Portionsstorlek
Effekt
Tid (min.)
250 g
800 W
3½–4
Aubergine
Matlagningstips för ris och pasta
Ris:
Instruktioner
Skär auberginer i tunna skivor och skvätt över 1 tesked citronsaft.
Låt stå i 3 minuter.
250 g
Purjolök
800 W
4½–5
Pasta:
Instruktioner
Skär purjolöken i tjocka skivor. Låt stå i 3 minuter.
125 g
250 g
Svamp
800 W
1½–2
3–3½
Instruktioner
Tillaga hela eller skivade svampar. Tillsätt inget vatten. Skvätt över
citronsaft. Krydda med salt och peppar. Häll av före servering.
Låt stå i 3 minuter.
250 g
Lök
800 W
5½–6
Instruktioner
Skär löken i skivor eller halvor. Tillsätt endast 15 ml (1 msk) kallt
vatten. Låt stå i 3 minuter.
Matlagningstips
250 g
Paprika
800 W
4½–5
Instruktioner
Skär paprikan i tunna skivor. Låt stå i 3 minuter.
250 g
500 g
Potatis
800 W
4-5
7½–8½
Instruktioner
Väg den skalade potatisen och skär den i lika stora halvor eller
fjärdedelar. Låt stå i 3 minuter.
250 g
Kålrabbi
800 W
5–5½
Använd en stor glasskål med lock – riset blir dubbelt så stort vid tillagningen. Täck
över under tillagning.
Efter att tillagningen är klar ska du röra om under väntetiden och tillsätta salt eller
kryddor och smör.
Anmärkning: det är inte säkert att riset har absorberat allt vatten efter att
tillagningstiden är slut.
Använd en stor glasskål. Tillsätt kokande vatten, en nypa salt och rör om ordentligt.
Täck ej över under tillagningen.
Rör om då och då under och efter tillagningen. Täck över under väntetiden och häll
av ordentligt efteråt.
Mat
Vitt ris (förvällt)
Portionsstorlek
Effekt
Tid (min.)
250 g
800 W
16-17
Instruktioner
Tillsätt 500 ml kallt vatten. Låt stå i 5 minuter.
Brunt ris (förvällt)
250 g
800 W
21-22
Instruktioner
Tillsätt 500 ml kallt vatten. Låt stå i 5 minuter.
Blandat ris
(ris + vildris)
Blandade korn
(ris + gryn)
Pasta
250 g
800 W
17-18
Instruktioner
Tillsätt 500 ml kallt vatten. Låt stå i 5 minuter.
250 g
800 W
18-19
Instruktioner
Tillsätt 400 ml kallt vatten. Låt stå i 5 minuter.
250 g
800 W
11-12
Instruktioner
Tillsätt 1000 ml varmt vatten. Låt stå i 5 minuter.
Instruktioner
Skär kålrabbin i små kuber. Låt stå i 3 minuter.
24 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2019-02-27
10:33:38
Uppvärmning
Värma upp vätskor
Du värmer upp mat på bara en bråkdel av den tid det tar för traditionella ugnar att värma mat
på.
Använd de effektnivåer och uppvärmningstider som anges i följande tabell som guide. Tiderna
i tabellen avser vätskor i rumstemperatur mellan +18 till +20 °C eller en temperatur på
omkring +5 till +7 °C för kyld mat.
Låt alltid maten stå i minst 20 sekunder efter det att ugnen stängts av så att temperaturen
utjämnas. Rör om under uppvärmningen om det behövs och rör ALLTID om efter uppvärmning.
För att förhindra fördröjd kokning och eventuella skållskador bör du använda en plastsked
eller glasstav och röra om i drycker före, under och efter uppvärmning.
Värma barnmat
Placering och täckning
Undvik att värma stora delar såsom köttbitar – dessa blir gärna överkokta och torkar ut innan
mitten blir varm. Det är bättre att värma små delar.
Effektnivåer och omrörning
Töm den i en djup keramiktallrik. Täck med ett plastlock. Rör om noggrant efter
uppvärmningen!
Låt den stå i 2–3 minuter före servering. Rör om på nytt och kontrollera temperaturen.
Rekommenderad serveringstemperatur: 30–40 °C.
Babymjölk:
Häll i mjölken i en steriliserad glasflaska. Värm utan att täcka över. Värm aldrig nappflaskan
med nappen på, flaskan kan explodera om den överhettas. Skaka om ordentligt före väntetiden
och en gång till vid serveringen! Kontrollera alltid temperaturen på barnmat eller mjölk innan
den ges till barnet. Rekommenderad serveringstemperatur: ca 37 °C.
Obs!
Matlagningstips
Vissa maträtter kan värmas med 800 W effekt medan andra bör värmas med 600 W, 450 W
eller till och med 300 W.
Läs tabellerna för att få tips och vägledning. I allmänhet är det bättre att värma upp mat
på lägre effekt, om maten är känslig eller i större kvantitet om den värms väldigt snabbt
(exempelvis smulpaj).
Rör om noggrant eller vänd maten under uppvärmningen för bästa resultat. Rör om på nytt
före servering när det är möjligt.
Var speciellt försiktig när drycker eller barnmat värms upp. För att förhindra att vätskor kokar
över bör du röra om före, under och efter uppvärmningen. Låt dem stå i mikrovågsugnen
under väntetiden. Vi rekommenderar att du sätter en plastsked eller glassticka i vätskan.
Undvik att överhetta (och förstöra) maten.
Det är lämpligt att låta tillagningen ske under något kortare tid än vad som anges och sedan
kontrollera om den behöver förlängas.
Barnmat:
I synnerhet barnmaten behöver kontrolleras noggrant före servering för att förhindra
brännskador. Använd de effektnivåer och tider som anges i följande tabell som guide.
Uppvärmnings- och väntetider
När du värmer upp mat första gången är det bra att notera hur lång tid det tar, för framtida
referens.
Se alltid till att uppvärmd mat är jämnvarm.
Låt maten stå under en kort tid efter uppvärmningen så att temperaturen blir jämnt fördelad.
Den rekommenderade väntetiden efter uppvärmning är 2–4 minuter om inget annat
rekommenderas i tabellen.
Var speciellt försiktig när drycker eller barnmat värms upp. Se även kapitlet med
säkerhetsföreskrifter.
Svenska 25
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2019-02-27
10:33:38
Matlagningstips
Uppvärmning av vätska och mat
Mat
Använd de effektnivåer och uppvärmningstider i tabellen som anges i följande tabell som
guide.
Mat
Portionsstorlek
Effekt
Tid (min.)
Drycker (kaffe, te och
vatten)
150 ml (1 kopp)
250 ml (1 mugg)
800 W
1–1½
1½–2
Instruktioner
Häll i koppar och värm utan att täcka över. Placera en kopp/mugg
i mitten av den roterande tallriken. Behåll i mikrovågsugnen för
värmeutjämning och rör om ordentligt. Låt stå i 1–2 minuter.
250 g
Soppa (Kyld)
800 W
3–3½
Instruktioner
Häll i en djup porslinstallrik. Täck med ett plastlock. Rör om
noggrant efter uppvärmningen. Rör om på nytt före servering.
Låt stå i 2-3 minuter.
350 g
Stuvning (kyld)
600 W
5½–6½
Matlagningstips
Instruktioner
Häll stuvningen i en djup keramiktallrik. Täck med ett plastlock.
Rör om då och då under uppvärmningen och innan väntetiden och
servering. Låt stå i 2-3 minuter.
350 g
Pasta med sås (kyld)
600 W
4½–5½
Instruktioner
Häll i pastan (exempelvis spagetti eller äggnudlar) i en djup
keramiktallrik. Täck med mikrovågssäker film. Rör om före
servering. Låt stå i 3 minuter.
Fylld pasta med sås
(kyld)
350 g
600 W
5-6
Instruktioner
Häll i den fyllda pastan (exempelvis ravioli eller tortellini) i en
djup keramiktallrik. Täck med ett plastlock. Rör om då och då
under uppvärmningen och innan väntetiden och servering.
Låt stå i 3 minuter.
Tallriksmål (kylt)
Portionsstorlek
Effekt
Tid (min.)
350 g
600 W
5½–6½
Instruktioner
Placera en måltid med 2–3 kylda komponenter på ett
keramiktallrik. Täck med mikrovågssäker film. Låt stå i 3 minuter.
Värma barnmat och mjölk
Använd effektnivåerna och uppvärmningstiderna i den här tabellen som guide för
uppvärmning.
Mat
Barnmat
(grönsaker + kött)
Barngröt
(gryn + mjölk + frukt)
Babymjölk
Portionsstorlek
Effekt
Tid
190 g
600 W
30 sek.
Instruktioner
Töm i en djup keramiktallrik. Täck över under tillagning. Rör
om efter tillagningstiden. Rör om noggrant före servering och
kontrollera temperaturen. Låt stå i 2–3 minuter.
190 g
600 W
20 sek.
Instruktioner
Töm i en djup keramiktallrik. Täck över under tillagning. Rör
om efter tillagningstiden. Rör om noggrant före servering och
kontrollera temperaturen. Låt stå i 2–3 minuter.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sek.
50 sek. till 1 min.
Instruktioner
Skaka eller rör om noggrant och häll i en steriliserad glasflaska.
Placera i mitten av den roterande plattan. Täck ej över under
tillagningen. Skaka om noggrant och låt stå i minst 3 minuter.
Skaka noggrant före servering och kontrollera temperaturen.
Låt stå i 2-3 minuter.
26 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2019-02-27
10:33:38
Manuell upptining
Mat
Mikrovågor är ett utmärkt sätt att tina upp fryst mat på. De tinar upp maten skonsamt och
snabbt. Detta kan vara en stor fördel om det kommer objudna gäster.
Fryst kyckling måste tinas ordentligt före tillagning. Plocka bort eventuella metallclips och
material som kan vara olämpligt att använda i mikron.
Ställ den frusna maten på en tallrik utan att täcka över den. Vrid den halvvägs och låt
eventuell vätska rinna av. Avlägsna inkråm så snabbt som möjligt.
Kontrollera maten då och då för att säkerställa att den inte känns varm.
Om mindre eller tunnare delar av den frysta kycklingen börjar bli varma kan de täckas med
aluminiumfolie under upptiningen.
Om kycklingen börjar bli varm på ytan ska du sluta tina den och låta den vila 20 minuter
innan du fortsätter.
Låt fisk, kött och kyckling stå för att tina helt. Väntetiden för total upptining varierar beroende
på vilken mängd du tinar. Se tabellen nedan.
Tips:
Mat som ligger plant är enklare att tina upp än tjocka lager och små mängder är
bättre än större. Kom ihåg det här vid frysning och upptining av mat.
Använd följande tabell som guide för upptining av fryst mat med en temperatur på -18 till
-20 °C.
Mat
Portionsstorlek
Effekt
Tid (min.)
180 W
6½–7½
10-12
250 g
180 W
7½–8½
Instruktioner
Placera maten på en plan keramiktallrik. Skydda tunna kanter med
aluminiumfolie. Vänd efter halva upptiningstiden!
Låt stå i 5-25 minuter.
Tid (min.)
Kycklingdelar
500 g (2 st)
180 W
14½–15½
Hel kyckling
900 g
180 W
28-30
Instruktioner
Lägg först kycklingdelarna med skinnet nedåt eller hela kycklingen
med bröstsidan nedåt på en tallrik i keramik. Täck de tunnare delarna,
som vingar och bakdel, med aluminiumfolie. Vänd efter halva
upptiningstiden! Låt stå i 15-40 minuter.
Fisk
Fiskfiléer
250 g (2 st)
400 g (4 st)
180 W
6-7
12-13
Instruktioner
Placera fisk i mitten av en plan keramiktallrik. Se till att de tunnare
delarna ligger under de tjockare. Skydda tunna kanter med
aluminiumfolie. Vänd efter halva upptiningstiden!
Låt stå i 5-15 minuter.
Frukt
Bär
250 g
180 W
6-7
Instruktioner
Fördela frukten på en platt och rund glastallrik (med stor diameter).
Låt stå i 5-10 minuter.
Matlagningstips
Fläskkotletter
250 g
500 g
Effekt
Fågel
Kött
Köttfärs
Portionsstorlek
Bröd
Frallor
(ca 50 g styck)
2 st
4 st
180 W
½–1
2–2½
Rostat bröd/
sandwich
250 g
180 W
4½–5
Tyskt bröd
(vete + råg)
500 g
180 W
8-10
Instruktioner
Placera bröden i en cirkel eller horisontalt på hushållspapper på
mitten av den roterande tallriken. Vänd efter halva upptiningstiden!
Låt stå i 5-20 minuter.
Svenska 27
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2019-02-27
10:33:39
Matlagningstips
Grill
Mikrovågsugn + grill
Grillens värmeelement sitter under taket på ugnens insida. Det fungerar då luckan är stängd
och den roterande tallriken fungerar. Den roterande tallriken bryner maten jämnare. Genom att
värma upp grillen i 3–5 minuter bryns maten snabbare.
Det här tillagningsläget kombinerar strålningsvärmen från grillen med snabbheten i
mikrovågstillagning. Det fungerar endast då luckan är stängd och den roterande tallriken
fungerar. Tack vare den roterande tallriken bryns maten jämnt.
Kokkärl för grillning:
Matlagningskärl för tillagning med mikrovågor och grill
Skall vara ugnssäker och får innehålla metall. Använd inte kokkärl i plast då dessa kan smälta.
Använd kokkärl som kan penetreras av mikrovågorna. Kokkärlen skall vara eldfasta. Använd
inte metallkärl i kombinationsläge. Använd inte kokkärl i plast då dessa kan smälta.
Mat som är lämplig för grillning:
Kotletter, korvar, stekar, hamburgare, bacon och skinka, tunna fiskportioner, smörgåsar och alla
sorters toast med pålägg.
Viktigt:
Kom ihåg att när endast grillfunktionen används måste maten placeras på det övre gallret, om
inte annat rekommenderas.
Mat som lämpar sig för tillagning med mikrovågor och grill:
Mat som lämpar sig för tillagning i kombinationsläge är all sorts tillagad mat som kräver
uppvärmning och bryning (t.ex. kall pasta), samt mat som kräver kort tillagningstid för att
bryna matens ovansida. Det här läget kan också användas för tjocka portioner som blir godare
med en brynt och krispig yta (t.ex. kycklingbitar som vänds efter halva tillagningstiden). Se
grilltabellen för mer information.
Viktigt:
När kombinationsläget (mikrovågor och grill) används måste maten placeras på det övre
gallret, om inte annat rekommenderas. Se instruktionerna i följande tabell.
Maten måste vändas för att den skall brynas på båda sidor.
Matlagningstips
28 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2019-02-27
10:33:39
Grillguide för frusen mat
Grillguide för färsk mat
Använd de effektnivåer och grilltider i som anges i följande tabell som guide.
Värm upp grillen med grillfunktionen i 3-4 minuter.
Använd de effektnivåer och grilltider i som anges i följande tabell som guide.
Fryst mat
Portionsstorlek
1 steg (min.)
2 steg (min.)
2 st
4 st
Kombi
3-4
4-5
Endast grill
1-2
1-2
Frallor
(ca 50 g st.)
Instruktioner
Placera bröden i en cirkel på gallret. Grilla den andra sidan på brödet
så det får önskad frasighet. Låt stå i 2-5 minuter.
Baguetter + pålägg
(tomat, ost, skinka,
svamp)
250–300 g (2 st)
Kombi
12-15
-
Färsk mat
400 g
Kombi
18-23
-
Kombi
25-28
Endast grill
2-3
Instruktioner
Placera den frysta pastan i en låg och fyrkantig ugnsfast glasform.
Placera fatet direkt på den roterande tallriken. Efter grillning.
Låt stå i 2-3 minuter.
Chicken Nuggets
250 g
Kombi
8-10
Kombi
5-6
Instruktioner
Placera chicken nuggets på gallret. Vänd på dem efter halva tiden.
Pommes frites
250 g
Endast grill
10-15
Instruktioner
Lägg pommes frites på bakplåtspapper på gallret.
Endast grill
8-12
6–7 st (25 g/st)
Endast grill
6-8
Endast grill
4–5½
Frallor
(färdiggräddade)
2–4 st
Endast grill
2-3
Endast grill
2-3
Instruktioner
Placera frallorna med undersidan upp i en cirkel direkt på den
roterande plattan.
Grillade tomater
200 g (2 st)
Endast grill
12-15
-
Instruktioner
Skär tomaterna i halvor. Placera ost på toppen.
Placera i en cirkel i en låg ugnsfast glasform. Placera formen på
gallret.
Toast Hawaii
(skinka, ananas,
ost)
2 st. (300 g)
Kombi
3½–4½
Matlagningstips
400 g
2 steg (min.)
Instruktioner
Placera brödskivorna sida vid sida på gallret.
Instruktioner
Placera den frysta gratängen i en låg och rund ugnsfast glasform.
Placera formen på gallret. Efter grillning. Låt stå i 2–3 minuter.
Pasta (cannelloni,
makaroner, lasagne)
1 steg (min.)
Rostat bröd
Instruktioner
Placera 2 frysta baguetterna intill varandra på gallret. Efter grillning.
Låt stå i 2–3 minuter.
Gratäng (grönsaker
eller potatis)
Portionsstorlek
Endast grill
3-4
Instruktioner
Rosta först brödskivorna. Placera brödskivorna med pålägg på gallret.
Placera de 2 brödskivorna mot varandra på gallret.
Låt stå i 2-3 minuter.
Bakad potatis
300 g (2 potatisar)
Kombi
16-18
-
Instruktioner
Skär potatisarna i halvor. Lägg dem i en cirkel på gallret med den
skurna sidan mot grillen.
Svenska 29
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2019-02-27
10:33:39
Matlagningstips
Färsk mat
Portionsstorlek
1 steg (min.)
2 steg (min.)
450-500 g (2 st)
Kombi
12-15
Kombi
10-12
Kycklingdelar
Instruktioner
Pensla kycklingdelarna med olja och kryddor. Placera dem i en cirkel
med benen i mitten. Placera 1 knuten kycklingbit i mitten på gallret.
Låt stå i 2-3 minuter.
Lammkotletter/
biffstekar (medium)
400 g (4 st)
Endast grill
12-15
Endast grill
9-12
Instruktioner
Pensla lammkotletterna med olja och kryddor. Lägg dem i en cirkel på
gallret. Efter grillning. Låt stå i 2–3 minuter.
Fläskkotletter
250 g (2 st)
Kombi
7-8
Endast grill
10-15
Instruktioner
Pensla fläskköttet med olja och kryddor. Lägg dem i en cirkel på
gallret. Efter grillning. Låt stå i 2–3 minuter.
Ugnsbakade äpplen
2 äpplen (300 g)
Kombi
9-12
-
Matlagningstips
Instruktioner
Kärna ur äpplena och fyll dem med russin och sylt. Placera lite skivad
mandel på toppen. Placera äpplena på en platt värmetålig glasskiva.
Placera fatet direkt på den roterande plattan.
Ugnsstekt kyckling
1200 g
Kombi
33
Kombi
33
Instruktioner
Pensla kycklingen med olja och kryddor. Placera första kycklingbröstet
nedåt och det andra med bröstsidan uppåt på en ugnssäker form.
Låt stå i 5 min efter grillning.
Tips ock tricks
Smälta kristalliserad honung
Häll i 20 g kristalliserad honung i en djup, smal glasform.
Värm i 20–30 sekunder på 300 W, tills honungen har smält.
Smälta gelatin
Lägg i torra gelatinark (10 g) i 5 minuter i kallt vatten.
Häll i gelatinet i en smal ugnstålig glasskål.
Värm i 1 minut på 300 W.
Rör om efter att det har smält.
Tillagning av glasyr (för kakor och tårtor)
Blanda snabbglasyr (ca 14 g) med 40 g socker och 250 ml kallt vatten.
Värm utan att täcka i en glasskål i 3½ till 4½ minuter på 800 W, tills glasyren är genomskinlig.
Rör om två gånger under tillagningen.
Koka sylt
Häll i 600 g frukt (exempelvis blandade bär) i en ugnssäker glasskål av lämplig storlek. Tillsätt
300 g socker och rör om ordentligt. Täck över och tillaga i 10–12 minuter på 800 W.
Rör flera gånger under tillagning. Töm direkt i små syltglas med skruvlock. Låt dem stå på
locket i 5 minuter.
Tillaga pudding/vaniljsås
Blanda puddingpulver med socker och mjölk (500 ml) enligt tillverkarens anvisningar och
rör om ordentligt. Använd en ugnsfast glasskål i lämplig storlek med lock. Tillaga med lock i
6½–7½ minuter på 800 W.
Rör flera gånger under tillagning.
Bryna mandelspån
Sprid ut 30 g mandlar jämnt fördelat på en medelstor keramiktallrik.
Rör om flera gånger under bryning i 3½ till 4½ minuter vid 600 W.
Låt stå i 2–3 minuter i ugnen. Använd grytlappar när du ska ta ut tallriken!
30 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2019-02-27
10:33:39
Felsökning och informationskod
Felsökning
Problem
Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.
Problem
Orsak
Åtgärd
Strömmen slås av
medan ugnen är på.
Tiden visas inte.
Ugnen fungerar inte.
Kylfläkten fungerar inte.
Lyssna efter ljudet från kylfläkten.
Ta bort det främmande materialet
och försök igen.
Försöka att använda ugnen
utan mat inuti.
Sätta in mat i ugnen.
För pekmodeller: Det finns
fukt på ugnens exteriör.
Torka bort fukten från ugnens
exteriör.
Det finns inte tillräckligt med
ventilationsutrymme för
ugnen.
Det finns in-/utlopp på framsidan
och baksidan av ugnen för
ventilation.
Håll mellanrummen som anges i
produktens installationsmanual.
Barnlås är aktiverat.
Inaktivera Barnlås.
Eko-funktionen
(energisparfunktionen) är
inställd.
Slå av Eko-funktionen.
Om flera strömkontakter
används i samma uttag.
Tilldela ett uttag för att användas
enbart med ugnen.
Ingen effekt.
Se till att enheten får ström.
Ett ”poppande”
ljud hörs under
användning och
ugnen fungerar inte.
Att tillaga förseglad mat eller
använda en behållare med
lock kan orsaka ”poppande”
ljud.
Använd inte slutna behållare
eftersom de kan spricka under
tillagningen på grund av expansion
av innehållet.
Luckan är öppen.
Stäng luckan och försök igen.
Luckans säkerhetsmekanism
för öppning är täckt med
främmande material.
Ta bort det främmande materialet
och försök igen.
Ugnens exteriör är
för varm när den
fungerar.
Det finns inte tillräckligt med
ventilationsutrymme för
ugnen.
Det finns in-/utlopp på framsidan
och baksidan av ugnen för
ventilation. Håll mellanrummen
som anges i produktens
installationsmanual.
Användaren har öppnat
luckan för att vända på
maten.
Efter att du vänt på maten ska du
trycka på knappen START/+30s
igen för att starta funktionen.
Det finns föremål ovanpå
ugnen.
Ta bort alla föremål ovanpå ugnen.
Det finns matrester mellan
luckan och ugnens insida.
Gör rent ugnen och öppna sedan
luckan.
Det går inte att öppna
luckan på rätt sätt.
Felsökning och informationskod
Ugnen stoppar medan
den används.
Främmande material har
fastnat mellan knapparna.
Åtgärd
Efter tillagning under lång tid
måste du låta ugnen svalna.
Allmän
Det går inte att
trycka in knapparna
ordentligt.
Orsak
Ugnen har använts under
lång tid.
Svenska 31
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2019-02-27
10:33:39
Felsökning och informationskod
Åtgärd
Problem
Uppvärmning
inklusive funktionen
Warm (Värme)
fungerar inte korrekt.
Problem
Ugnen kanske inte fungerar
om för mycket mat tillagas
eller felaktigt kokkärl
används.
Orsak
Placera en kopp vatten i en i
en mikrotålig behållare och kör
mikrovågsugnen i 1–2 minuter för
att kontrollera om vattnet värms
upp. Minska mängden mat och
starta funktionen igen. Använd ett
kokkärl med en plan botten.
När ström ansluts
börjar ugnen fungera
omedelbart.
Luckan är inte korrekt
stängd.
Stäng luckan och kontrollera igen.
Det kommer
elektricitet från
ugnen.
Strömmen eller strömuttaget
är inte ordentligt jordad.
Se till att strömmen och
strömuttaget är korrekt jordade.
Upptiningsfunktionen
fungerar inte.
För mycket mat tillagas.
Minska mängden mat och starta
funktionen igen.
Luckan har lämnats öppen
under en längre tid.
Lampan inuti ugnen kan stängas
av automatiskt när Eko-funktionen
används. Stäng och öppna luckan
igen eller tryck på knappen STOP/
ECO (STOPP/EKO).
Det kan finnas vatten eller
ånga i vissa fall beroende på
typ av mat. Det är inte ett
problem med ugnen.
Låt ugnen svalna och torka sedan
av den med en torr kökshandduk.
Lampan på insidan är
svag eller tänds inte.
1. Vatten droppar.
2. En spricka i luckan
avger ånga.
3. Vatten blir kvar i
ugnen.
Ljusstyrkan inuti
ugnen varierar.
Ljusstyrkan ändras med
effektvariationer enligt olika
funktioner.
Effektvariationer under tillagning
är inte ett problem. Det är inte ett
problem med ugnen.
Tillagningen är klar,
men kylfläkten körs
fortfarande.
För att ventilera ugnen
fortsätter kylfläkten att köras
i cirka 3 minuter efter att
tillagningen är klar.
Det är inte ett problem med ugnen.
Felsökning och informationskod
Lampan inuti ugnen är täckt
med främmande material.
Gör rent på ugnens insida och
kontrollera sedan igen.
Ett pipande ljud hörs
under tillagning.
Om funktionen Automatisk
tillagning används betyder
detta pipande ljud att det
är dags att vända på maten
under upptining.
Efter att du vänt på maten ska du
trycka på knappen START/+30s
igen för att starta om funktionen.
Ugnen är inte
balanserad.
Ugnen är installerad på en
ojämn yta.
Kontrollera att ugnen står på en
jämn, stabil yta.
Gnistor uppstår under
tillagning.
Metallbehållare
används under ugns-/
upptiningsfunktionerna.
Använd inte metallbehållare.
Orsak
Åtgärd
32 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2019-02-27
10:33:39
Problem
Orsak
Åtgärd
Roterande platta
Problem
Orsak
Den roterande
tallriken rubbas från
sin plats eller slutar
att rotera när den ska
rotera.
Det finns ingen rullskena
eller rullskenan sitter inte
ordentligt på plats.
Installera rullskenan och försök
igen.
Den roterande plattan
släpar när den
roterar.
Rullskenan är inte ordentligt
på plats, det finns för mycket
mat eller behållaren är för
stor och berör insidan av
mikrovågsugnen.
Justera mängden mat och använd
inte behållare som är för stora.
Den roterande plattan
skallrar när den
roterar och är bullrig.
Matrester har fastnat på
ugnens botten.
Luckan är öppen.
Stäng luckan och försök igen.
Rök kommer ur ugnen
under förvärmning.
När ugnen används för första
gången kan det komma rök
från värmeelementen.
Detta är inte ett problem med
ugnen och om du kör ugnen
2–3 gånger bör det sluta hända.
Det finns mat på
värmeelementen.
Låt ugnen svalna och ta sedan bort
maten från värmeelementen.
Det luktar bränt eller
av plast när ugnen
används.
Plast eller icke värmetåliga
kokkärl används.
Använd glaskokkärl lämpliga för
höga temperaturer.
Ta bort eventuella matrester som
har fastnat på ugnens botten.
Det luktar illa från
ugnens insida.
Matrester eller plast har
smält och fastnat på insidan.
Använd ångfunktionen och torka
sedan med en torr trasa.
Du kan lägga in en citronskiva
och köra ugnen för att ta bort lukt
snabbare.
När ugnen används för första
gången kan det komma rök
från värmeelementen.
Detta är inte ett problem med
ugnen och om du kör ugnen
2–3 gånger bör det sluta hända.
Ugnen lagar inte
maten på rätt sätt.
Ugnsluckan öppnas ofta
under tillagning.
Det finns mat på
värmeelementen.
Låt ugnen svalna och ta sedan bort
maten från värmeelementen.
Om du öppnar luckan ofta sjunker
den invändiga temperaturen och
det kan påverka resultatet för din
tillagning.
Maten är för nära grillen.
Placera den frysta maten på
lämpligt avstånd medan den
tillagas.
Ugnens kontroller är inte
korrekt inställda.
Ställ in ugnens kontroller och
försök igen.
Grillen eller andra tillbehör
är inte korrekt isatta.
Sätt i tillbehören korrekt.
Fel typ eller storlek på
kokkärl används.
Använd lämpliga kokkärl med platt
botten.
Maten är inte ordentligt
förberedd och/eller placerad.
Se till så att maten är ordentligt
förberedd och placerad.
Felsökning och informationskod
Ugnen blir inte varm.
Grill
Rök kommer ur ugnen
när den används.
Åtgärd
Ugn
Svenska 33
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2019-02-27
10:33:39
Tekniska specifikationer
Felsökning
och informationskod
Problem
Orsak
Tekniska specifikationer
Åtgärd
SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och
bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
Ånga
Modell
Jag kan höra
vatten koka under
ångtillagning.
Vattnet värms när
ångvärmaren används.
Ett ovanlig ljud hörs
när jag avslutar
ångtillagning.
Ånga kommer inte ut.
Strömförsörjning
230 V–50 Hz AC
Vatten tas bort inifrån
ångvärmaren efter att
ångtillagningen är klar.
Det är inte ett problem med ugnen.
Strömförbrukning
Maximal effekt
Mikrovågsugn
Grill (värmeelement)
1400 W
1250 W
1100 W
Vattenbehållaren är inte
installerad.
Kontrollera att tanken för
vattenförsörjning är korrekt
installerad.
Uteffekt
100 W / 800 W – 6 nivåer (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Det finns inget vatten i
vattenbehållaren.
Fyll behållaren med vatten och
försök igen.
Mått (B x H x D)
Utvändigt (inklusive handtag)
Ugnsutrymme
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volym
23 liter
Vikt
Netto
Ca 13,0 kg
Informationskod
Informationskod
C-d0
MG23K3505**
Det är inte ett problem med ugnen.
ORSAK
Kontrollknapparna är
nedtrycka i mer än
10 sekunder.
Åtgärd
Tekniska specifikationer
Rengör knappen och kontrollera att det
inte förekommer vatten runt knappen.
Om det händer igen ska du slå av
mikrovågsugnen i 30 sekunder och prova
ställa in igen. Om det visas igen ska
du kontakta ditt lokala kundcenter för
SAMSUNG.
OBS!
För koder som inte listas ovan, eller om den föreslagna lösningen inte löser problemet, ska du
kontakta ditt lokala kundcenter för SAMSUNG.
34 Svenska
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2019-02-27
10:33:39
PM
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2019-02-27
10:33:39
Samsungs garanti täcker INTE samtal till servicetekniker för att få hjälp med hur produkten ska användas, korrekt installation eller att utföra normal rengöring eller underhåll.
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/it/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04547C-00
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2019-02-27
10:33:39
Mikrobølgeovn
Brukerhåndbok
MG23K3505**
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2019-02-27
10:33:41
Innhold
Innhold
Sikkerhetsinstruksjoner
3
Bruk av mikrobølgeovnen
11
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
3
8
Installasjon
8
Tilbehør
Monteringssted
Roterende tallerken
8
9
9
Vedlikehold
9
Slik virker en mikrobølgeovn
Kontrollere at mikrobølgeovnen fungerer riktig
Tilberedning/oppvarming
Stille inn klokken
Effektnivåer og tidsvariasjoner
Justere tilberedningstiden
Stanse tilberedningen
Stille inn strømsparingsmodus
Bruke hurtigtiningsfunksjonene
Bruke funksjonenen for automatisk tilbereding
Bruke hold varm-funksjonene
Grilling
Kombinere mikrobølger og grill
Bruke grill+30s-funksjonene
Bruke luktfjerningsfunksjonene
Bruke barnesikringsfunksjonen
Slå av pipesignalet
11
12
12
13
13
14
14
14
15
16
18
19
19
20
20
20
21
Veiledning for kokekar
21
Tilberedningsveiledning
22
Feilsøkings- og informasjonskode
31
Feilsøking
Informasjonskode
31
34
Tekniske spesifikasjoner
34
Rengjøring
Utskiftning (reparasjon)
Hensyn ved lange perioder uten bruk
9
10
10
Mikrobølgeovnens funksjoner
10
Mikrobølgeovn
Kontrollpanel
10
11
2 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2019-02-27
10:33:41
Sikkerhetsinstruksjoner
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE.
ADVARSEL: Det er farlig for andre enn kyndige personer
å utføre service eller reparasjoner der det er nødvendig å
fjerne et deksel som beskytter mot mikrobølgeenergi.
ADVARSEL: Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede
beholdere. Disse kan eksplodere.
ADVARSEL: Barn må bare få lov til å bruke mikrobølgeovnen
alene etter at de har fått tilstrekkelige instruksjoner, slik at du
kan stole på at barnet bruker mikrobølgeovnen på en sikker
måte og forstår faren ved feil bruk.
Dette apparatet er kun beregnet til å brukes i husholdninger,
og det er ikke beregnet til bruksområder som:
• kjøkken i personalrom i butikker, kontorer eller andre
arbeidsmiljøer,
• gårdsvåninger,
• av kunder i hoteller, moteller og andre gjestehusmiljøer,
• vertshusmiljøer.
Når matvarer varmes opp i plast- eller papirbeholdere, må
du holde øye med mikrobølgeovnen på grunn av fare for
antenning.
Mikrobølgeovnen er beregnet på å varme opp mat og drikke.
Tørking av mat eller klær samt oppvarming av varmeputer,
tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til
personskade, antenning eller brann.
Hvis du ser eller det kommer ut røyk, må du slå av apparatet
eller trekke ut kontakten og holder døren lukket for å kvele
eventuelle flammer.
Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan føre til forsinket
overkoking. Du må derfor være forsiktig når du håndterer
beholderen.
Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal røres i eller
ristes og temperaturen må kontrolleres før maten spises for å
unngå forbrenninger.
Egg med skall på og hele hardkokte egg må ikke varmes
i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, også etter at
oppvarmingen i mikrobølgeovn er avsluttet.
Norsk 3
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2019-02-27
10:33:41
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL: Hvis døren eller dørlåsene er ødelagt, må
mikrobølgeovnen ikke brukes før den har blitt reparert av en
kyndig person.
Bruk bare redskaper som egner seg for bruk i
mikrobølgeovner.
Sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhetsinstruksjoner
Mikrobølgeovnen må rengjøres regelmessig og eventuelle
matrester må fjernes.
Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
Hvis ikke mikrobølgeovnen holdes ren, kan det føre til at
overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatets
levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og
av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, såfremt de
holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av
apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke
leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som kan
utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsyn.
Mikrobølgeovnen er bare ment å skulle brukes (frittstående)
på kjøkkenbenken, og må ikke plasseres inni et skap.
Metallbeholdere mat og drikke skal ikke brukes i
mikrobølgeovnen.
Vær forsiktig så du ikke flytter den roterende tallerkenen når
du tar beholdere ut av apparatet.
Apparatet skal ikke rengjøres med en damprenser.
Apparatet skal ikke rengjøres med vann under trykk.
Apparatet er ikke ment å skulle installeres i kjøretøyer,
campingvogner, bobiler og lignende.
Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn)
med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap,
med mindre de er under oppsyn eller får instruksjoner av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut av
produsenten, produsentens serviceagent eller en annen
kvalifisert person for å unngå farer.
Mikrobølgeovnen skal plasseres i riktig retning og høyde for
å garantere enkel tilgang til ovnsrommet og ovnsbrytere.
Når du skal bruke mikrobølgeovnen for første gang, bør den
først brukes med vann i 10 minutter.
Hvis mikrobølgeovnen lager en merkelig lyd, det lukter
brent eller kommer røyk, må du koble fra strømkontakten
øyeblikkelig og kontakte nærmeste servicesenter.
Mikrobølgeovnen må plasseres i nærheten av en stikkontakt.
4 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2019-02-27
10:33:41
Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre
varmeelementene inne i ovnen.
ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små
barn må holdes unna.
Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre
glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir
skrapet opp slik at glasset knuses.
Det skal ikke brukes en damprenser.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du skifter
lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk støt.
For å unngå overoppvarming må apparatet ikke monteres bak
en dekorativ dør.
ADVARSEL: Dette apparatet og deler man kan komme borti,
blir varme under bruk.
Unngå å berøre varmeelementene.
Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under
kontinuerlig oppsyn.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må overvåkes. En kort
tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet er
i bruk.
Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy når
apparatet er i bruk.
Overflatene kan bli varme under bruk.
Apparatene er ikke beregnet på betjening ved hjelp av en
ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og
av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, såfremt de
holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av
apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke
leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som utføres
av brukeren, skal ikke utføres av barn, med mindre de er over
8 år gamle og blir holdt tilsyn med.
Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn
under 8 år.
Norsk 5
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2019-02-27
10:33:41
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL: På grunn av de høye temperaturene som
genereres når mikrobølgeovnen brukes i kombinasjonsmodus,
må barn som bruker mikrobølgeovnen, overvåkes av voksne.
Sikkerhetsinstruksjoner
Generell sikkerhet
Sikkerhetsinstruksjoner
Eventuelle endringer eller reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personell.
Ikke varm opp mat eller væske i lufttette beholdere for mikrobølgeovnfunksjonen.
Ikke bruk benzen, tynner, alkohol, damprenser eller høytrykksspyler til å rengjøre
mikrobølgeovnen.
Ikke plasser mikrobølgeovnen: nær et varmeapparat eller brennbart materiale, på steder som
er fuktige, fettete, støvete eller som er utsatt for direkte sollys eller vann, steder der det kan
lekke gass, eller på en ujevn overflate.
Denne mikrobølgeovnen må være skikkelig jordet i samsvar med lokale og nasjonale
retningslinjer.
Bruk regelmessig en tørr klut til å fjerne smuss fra støpsel og kontakter.
Ikke trekk i strømledningen, bøy den for hardt eller plasser tunge gjenstander på den.
Ved en eventuell gasslekkasje (propan, flytende petroleumsgass osv.) må du lufte umiddelbart.
Ikke ta strømledningen.
Ikke berør strømledningen med våte hender.
Når mikrobølgeovnen er på, må du ikke slå den av ved å koble fra strømledningen.
Ikke få inn fingre eller fremmedelementer. Hvis det kommer fremmedelementer i
mikrobølgeovnen, må du koble fra strømledningen og kontakte ditt lokale Samsungservicesenter.
Ikke bruk for mye makt eller trykk mikrobølgeovnen.
Ikke plasser mikrobølgeovnen over skjøre gjenstander.
Sørg for at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktets
spesifikasjoner.
Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten på veggen. Ikke bruk flere adaptere,
skjøteledninger eller en elektrisk omformere.
Ikke heng strømledningen på metallgjenstander. Kontroller at ledningen er mellom
gjenstandene eller bak mikrobølgeovnen.
Ikke bruk et skadet støpsel, en skadet strømledning eller en løs veggkontakt. Hvis du har
skadde støpsler eller strømledninger, kan du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
Ikke hell eller spray vann direkte på mikrobølgeovnen.
Ikke plasser gjenstander på eller inne i mikrobølgeovnen, eller på ovnsdøren.
Ikke spray flyktige stoffer som insektmidler på mikrobølgeovnen.
Ikke lagre brennbare materialer i mikrobølgeovnen. Fordi alkoholdamp kan komme i kontakt
med ovnens varme deler, må du være forsiktig med å varme mat eller drikke som inneholder
alkohol.
Barn kan gå på ovnsdøren eller få fingrene i klem i den. Når du åpner/lukker døren, må du
sørge for at det ikke er barn i nærheten.
Advarsel om mikrobølger
Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan føre til forsinket, sprutende overkoking. Derfor må
du alltid være forsiktig når du håndterer beholderen. La alltid drikkevaren stå og kjøle seg ned
i minst 20 sekunder før du håndterer den. Rør om nødvendig innimellom oppvarmingen. Rør
alltid etter oppvarming.
Hvis du brenner deg, må du følge disse førstehjelpsinstruksjonene:
1. Senk det forbrente området ned i kaldt vann i minst 10 minutter.
2. Dekk med en ren, tørr forbinding.
3. Ikke bruk kremer, oljer eller lotion.
For å unngå skade på brett eller rack skal det ikke plasseres i vann like etter steiking.
Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, da oljetemperaturen ikke kan kontrolleres. Dette
kan føre til at den varme oljen plutselig koker over.
6 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2019-02-27
10:33:41
Sikkerhetstiltak for mikrobølgeovn
Sikkerhetstiltak for mikrobølger
• Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis den er skadet. Skal kun brukes etter at den er reparert av
en kvalifisert tekniker.
Viktig: Ovnsdøren må kunne lukkes ordentlig. Døren skal ikke være bøyd, dørhengslene
skal ikke være ødelagte eller løse, dørlåsene og tetningslistene skal ikke være skadde.
• Alle justeringer eller reparasjoner skal utføres av en kvalifisert tekniker.
Begrenset garanti
Samsung vil ta betalt for å bytte ut tilbehør eller reparere en kosmetisk feil dersom skaden på
enheten eller tilbehøret er forårsaket av kunden. Denne bestemmelsen gjelder følgende:
• Dør, håndtak, ytterpanel eller kontrollpanel som er bulkete, oppskrapt eller ødelagt.
• Ødelagt eller manglende brett, føringshjul, kobling eller ledningsrack.
Bruk denne mikrobølgeovnen bare til dens tiltenkte formål som beskrevet i denne
instruksjonshåndboken. Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken
dekker ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke
sunn fornuft og være forsiktig ved installasjon, vedlikehold og bruk av mikrobølgeovnen.
Siden disse følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til din
mikrobølgeovn variere noe fra de som beskrives i denne håndboken og ikke alle varselstegn
gjelder. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du kontakte ditt nærmeste Samsungservicesenter eller finne hjelp og informasjon online på www.samsung.com.
Denne mikrobølgeovnen skal kun brukes til oppvarming av matvarer. Den er kun ment
for bruk i hjemmet. Skal ikke brukes til å varme opp tekstiler eller puter fylt med
korn. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes uriktig bruk av
mikrobølgeovnen.
For å unngå at overflatene på mikrobølgeovnen forringes, samt unngå farlige situasjoner, må
mikrobølgeovnen alltid være ren og godt vedlikeholdt.
Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges, kan det føre til skadelig eksponering for
mikrobølgeenergi.
• Ikke bruk mikrobølgeovnen når døren er åpen. Ikke tukle med sikkerhetslåsene i døren. Ikke
sett inn noe i sikkerhetslåshullene.
• Ikke plasser gjenstander mellom mikrobølgeovnsdøren og forsiden, og ikke la rester av mat
eller rengjøringsmiddel samle seg på tetningslistene i mikrobølgeovnen. Hold dørene og
tetningslistene rene ved å tørke av dem med en fuktig klut og deretter med en myk, tørr
klut.
Norsk 7
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2019-02-27
10:33:41
Sikkerhetsinstruksjoner
Bruk bare redskaper som er egnet for mikrobølgeovn. Ikke bruk metallbeholdere, servise med
gull- eller sølvkant, grillspyd osv.
Fjern surret metalltråd. Det kan oppstå lysbuer.
Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke papir eller klær.
Bruk kortere tid for små matporsjoner for å unngå å overopphete eller brenne maten.
Hold strømledningen og støpselet borte fra vann- og varmekilder.
For å unngå eksplosjonsfare må du ikke varme egg med skall eller hardkokte egg. Ikke varm
opp lufttette eller vakuumforseglede beholdere, nøtter, tomater osv.
Ikke dekk til ventilasjonshullene med stoff eller papir. Det er brannfarlig. Mikrobølgeovnen kan
overopphetes og slå seg av automatisk. Den forblir avslått til den er avkjølt.
Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra mikrobølgeovnen.
Rør rundt i væske halvveis i eller etter oppvarmingen og la den stå i minst 20 sekunder for å
unngå at den koker over.
Stå på en armlengdes avstand fra mikrobølgeovnen når du åpner døren slik at du ikke skåldes
av varm luft eller damp som kommer ut.
Ikke bruk mikrobølgeovnen når den er tom. Av sikkerhetshensyn vil mikrobølgeovnen slå seg
av automatisk i 30 minutter. Vi anbefaler at du plasserer et glass vann inne i mikrobølgeovnen
for å absorbere mikrobølgeenergi i tilfelle mikrobølgeovnen startes utilsiktet.
Installer mikrobølgeovnen i samsvar med kravene i denne håndboken. (Se Installere
mikrobølgeovnen.)
Vær forsiktig når andre elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av
mikrobølgeovnen.
Sikkerhetsinstruksjoner
Installasjon
Installasjon
Definisjon av produktgruppe
Tilbehør
Dette produktet tilhører ISM-utstyr i gruppe 2 klasse B. Definisjonen for gruppe 2 som
inneholder alt ISM-utstyr der radiofrekvensenergi med vilje genereres og/eller brukes i form
av elektromagnetisk stråling for behandling av materialer, og EDM- og elektrosveiseutstyr.
Klasse B-utstyr er utstyr som passer til bruk i husholdninger og i virksomheter som er direkte
koblet til et lavstrømsnettverk som forsyner hus som brukes som boligbygninger.
Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, følger det med diverse tilbehør som kan brukes på
mange forskjellige måter.
01 Roterende ring, skal plasseres midt i ovnen.
01
Hensikt:
Tallerkenen plasseres på den
roterende ringen.
Installasjon
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske
tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.
For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes
adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å
fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte
produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og
hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke
vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske
tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal
kastes.
02
03
02 Roterende tallerken, skal plasseres på den
roterende ringen slik at midten passer i
koblingen.
Hensikt:
Tallerkenen er stedet der maten
blir tilberedt. Den kan enkelt tas
ut og rengjøres.
03 Grillstativ, skal plasseres på den roterende
tallerkenen.
Hensikt:
Metallstativet kan
brukes til grilling og
kombinasjonstilberedning.
FORSIKTIG
IKKE bruk mikrobølgeovnen uten den roterende ringen og tallerkenen.
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte
forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
8 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2019-02-27
10:33:42
Vedlikehold
Monteringssted
20 cm
over
85 cm fra
gulvet
Rengjøring
10 cm
bak
10 cm på
siden
Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig for å unngå at urenheter samler seg opp på eller inni
mikrobølgeovnen. Pass også spesielt nøye på døren, dørlåsene og den roterende tallerkenen
og ringen (kun for relevante modeller).
Hvis døren ikke kan åpnes eller lukkes jevnt, kontrollerer du først om det har samlet seg opp
urenheter i dørlåsene. Bruk en myk klut med såpevann til å rengjøre på innsiden og utsiden av
mikrobølgeovnen. Skyll og tørk grundig.
Fjerning av gjenstridig og illeluktende smuss fra innsiden av mikrobølgeovnen
1. Når mikrobølgeovnen er tom, setter du en kopp med utvannet sitronsaft på midten av den
roterende tallerkenen.
2. Varm opp mikrobølgeovnen i 10 minutter på maksimal styrke.
3. Når syklusen er ferdig, venter du til mikrobølgeovnen kjøler seg ned. Deretter åpner du
døren og rengjør tilberedningskammeret.
Rengjøre inni modeller med dreievarme
Roterende tallerken
For å rengjøre det øvre området i ovnsrommet
senker du det øverste varmeelementet 45° som
vist. Dette gjør det lettere å rengjøre det øvre
området. Når dette er ferdig, settes det øverste
varmeelementet på plass igjen.
Fjern alt emballasjemateriale inne i
mikrobølgeovnen. Installer den roterende ringen
og tallerkenen. Kontroller at tallerkenen roterer
fritt.
FORSIKTIG
• Hold døren og dørlåsen ren og pass på at døren åpnes og lukkes jevnt. Hvis ikke kan
ovnens levetid forkortes.
• Pass på å ikke søle vann inn i ovnsventilene.
• Ikke bruk noen slipende eller kjemiske midler ved rengjøring.
• Etter hver gang mikrobølgeovnen er brukt, rengjør du ovnskammeret med et mildt
rengjøringsmiddel etter at mikrobølgeovnen har kjølt seg ned.
Norsk 9
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2019-02-27
10:33:42
Vedlikehold
• Velg en flat, jevn overflate som er omtrent
85 cm over gulvet. Overflaten må støtte
ovnens vekt.
• Sørg for at det er plass til ventilasjon, minst
10 cm fra bakvegg og sider, og 20 fra toppen.
• Ikke installer mikrobølgeovnen i varme eller
fuktige omgivelser, for eksempel ved siden av
en mikrobølgeovner eller radiatorer.
• Rett deg etter ovnens spesifikasjoner
for strømforsyning. Bare bruk godkjente
skjøteledninger hvis dette er nødvendig.
• Tørk av innsiden av mikrobølgeovnen og
dørlåsene med en fuktig klut før du bruker
mikrobølgeovnen for første gang.
Mikrobølgeovnens funksjoner
Vedlikehold
Mikrobølgeovnens funksjoner
Utskiftning (reparasjon)
Mikrobølgeovn
ADVARSEL
01
02
03
04
05
Mikrobølgeovnens funksjoner
Denne mikrobølgeovnen har ingen innvendige deler som kan fjernes av bruker. Ikke prøv å
skifte ut eller reparere mikrobølgeovnen selv.
• Hvis det oppstår problemer med hengsler, låser og/eller dør, kontakter du en kvalifisert
tekniker eller et lokalt Samsung-servicesenter for å få teknisk hjelp.
• Hvis du vil skifte lyspæren, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter. Ikke skift den
selv.
• Hvis det oppstår et problem med ovnens ytre panel, må du først koble strømledningen fra
strømkilden, og deretter kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.
Hensyn ved lange perioder uten bruk
• Hvis du ikke bruker mikrobølgeovnen over en lengre tidsperiode, kobler du ut
strømkabelen og flytter mikrobølgeovnen til et tørt, støvfritt sted. Støv og fukt som bygger
seg opp inni mikrobølgeovnen kan påvirke ovnens ytelse.
06
07
08
09
10
11
01 Dørhåndtak
02 Dør
03 Ventilasjonshull
04 Varmeelement
05 Lys
06 Låsehaker
07 Roterende tallerken
08 Kobling
09 Roterende ring
10 Hull for
sikkerhetssperrer
11 Kontrollpanel
10 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2019-02-27
10:33:42
Bruk av mikrobølgeovnen
Kontrollpanel
Slik virker en mikrobølgeovn
01
02
04
05
06
07
08
09
Quick Defrost (Hurtigtining)
Auto Cook (Automatisk tilberedning)
Keep Warm (Hold varm)
Deodorization (Luktfjerning)
Microwave (Mikrobølger)
Grill
Combi (Kombi)
Grill+30s
Hjul (Vekt/Porsjon/Tid)
Velg/Klokke
STOP/ECO (STOPP/ØKO)
START/+30s
Mikrobølger er høyfrekvente elektromagnetiske bølger. Energien som frigjøres gjør at mat
kokes eller oppvarmes uten å endre verken form eller farge.
Du kan benytte mikrobølgeovnen til:
• Tining
• Gjenoppvarming
• Koking
Tilberedningsprinsipp.
1. Mikrobølgene genereres av magnetronen og
reflekteres i ovnsrommet og spres jevnt mens
maten roterer på tallerkenen. Slik tilberedes
maten jevnt.
2. Mikrobølgene absorberes av maten i en dybde
på opptil ca. 2,5 cm. Tilberedningen fortsetter
deretter etter som varmen spres i maten.
3. Tilberedningstid varierer med beholderen som
brukes og matens egenskaper:
• Mengde og tetthet
• Vanninnhold
• Starttemperatur (nedkjølt eller ikke)
10
MERK
11
12
Etter som midten av maten kokes ved varmespredning, fortsetter tilberedningen også etter at
du har tatt maten ut av mikrobølgeovnen. Ventetiden angitt i oppskrifter og i dette heftet må
derfor overholdes for å sikre:
• jevn tilberedning av maten helt inn til midten
• samme temperatur gjennom hele maten
Norsk 11
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2019-02-27
10:33:43
Bruk av mikrobølgeovnen
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Bruk av mikrobølgeovnen
Kontrollere at mikrobølgeovnen fungerer riktig
Tilberedning/oppvarming
Med følgende enkle prosedyre kan du kontrollere at mikrobølgeovnen virker riktig hele tiden.
Hvis du er i tvil, kan du se i kapitlet "Feilsøking" på side 31 til 34.
Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du tilbereder eller varmer opp mat.
MERK
Mikrobølgeovnen må kobles inn i riktig stikkontakt på veggen. Den roterende tallerkenen må
være plassert i mikrobølgeovnen. Hvis det brukes et annet strømnivå enn maksimum (100 % –
800 W), trenger vannet lengre tid for å koke.
Bruk av mikrobølgeovnen
Åpne døren til mikrobølgeovnen ved å trekke i håndtaket på øverste side av døren.
Sett et glass vann på tallerkenen. Lukk døren.
Trykk på START/+30s-knappen og still inn tiden
til 4 eller 5 minutter ved å trykke på START/+30sknappen ønsket antall ganger.
Resultat: Mikrobølgeovnen varmer vannet i
4 eller 5 minutter.
Vannet må ikke koke.
FORSIKTIG
• Kontroller ALLTID innstillingene før du forlater mikrobølgeovnen.
• Maksimal tid for Microwave (Mikrobølger) er 99 minutter.
Åpne døren. Plasser maten midt på den roterende tallerkenen. Lukk døren. Slå aldri på
mikrobølgeovnen når den er tom.
1. Trykk på knappen for Microwave
(Mikrobølger).
Resultat: Indikatoren for 800 W (maksimal
1
effekt) vises:
(mikrobølgemodus)
2. Velg ønsket effektnivå ved å dreie på Hjul.
(Se effekttabellen.)
Og trykk deretter på knappen for Velg/Klokke.
2
3
4
3. Still inn tilberedningstiden ved å dreie på Hjul.
Resultat: Tilberedningstiden vises.
4. Trykk på START/+30s-knappen.
Resultat: Ovnslyset blir tent og tallerkenen
begynner å rotere. Tilberedningen
starter, og når den er ferdig:
1) Mikrobølgeovnen piper 4 ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger
(én gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
12 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2019-02-27
10:33:43
Stille inn klokken
Effektnivåer og tidsvariasjoner
Når strømmen kobles til, vises "88:88" og deretter "12:00" automatisk på skjermen.
Still inn riktig tid. Klokken kan ha enten 24- eller 12-timers visning. Du må stille klokken:
• Første gang du installerer mikrobølgeovnen
• Etter et strømbrudd
Effektnivåfunksjonen gjør det mulig for deg å tilpasse den mengden energi som spres og
dermed tiden som kreves til å tilberede eller varme opp maten din, alt etter type og mengde.
Du kan velge mellom seks effekttrinn.
MERK
Ikke glem å stille klokken når du bytter til og fra sommer- og vintertid.
1. Trykk på knappen for Velg/Klokke.
1
3
4
5
2. Still inn 24-timersklokke eller 12-timersklokke
ved å dreie på Hjul. Og trykk deretter på
knappen for Velg/Klokke.
3. Drei på Hjul for å stille inn time. Og trykk
deretter på knappen for Velg/Klokke.
4. Drei på Hjul for å stille inn minutt.
Prosent
Utsignal
HØYT
100 %
800 W
MIDDELS HØYT
75 %
600 W
MIDDELS
56 %
450 W
MIDDELS LAVT
38 %
300 W
TINING
23 %
180 W
LAVT
13 %
100 W
Bruk av mikrobølgeovnen
2
Effektnivå
Tilberedningstidene oppgitt i oppskrifter og i dette heftet tilsvarer det bestemte effektnivået
som angis.
Hvis du velger en...
Så må tilberedningstiden være...
Høyere effekttrinn
Lavere effekttrinn
Økt
Redusert
5. Når riktig klokkeslett vises, trykker du på Velg/
Klokke for å starte klokken.
Resultat: Tiden vises når du ikke bruker
mikrobølgeovnen.
Norsk 13
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2019-02-27
10:33:44
Bruk av mikrobølgeovnen
Justere tilberedningstiden
Stanse tilberedningen
Du kan øke tilberedningstiden ved å trykke én gang på START/+30s-knappen for hvert
30. sekund som skal legges til.
I modusen Mikrobølger Grill og Kombi økes tilberedningstiden når du trykker på START/+30s.
• Kontrollere hvordan tilberedningen går, når som helst ved ganske enkelt å åpne døren
• Øke gjenværende tilberedningstid
Metode 1
Du kan stanse tilberedningen når som helst slik at du kan:
• Kontrollere maten
• Snu maten eller røre i den
• La den stå
Ønsker du å øke tilberedningstiden for maten,
trykker du på START/+30s -knappen én gang for
hver 30. sekund som du ønsker å legge til.
• Eksempel: For å legge til tre minutter trykker
du på START/+30s-knappen seks ganger.
2
Bruk av mikrobølgeovnen
1
Metode 2
For å stoppe
tilberedningen...
Gjør deretter slik…
Midlertidig
Åpne døren eller trykk én gang på knappen for STOP/ECO
(STOPP/ØKO).
Resultat: Tilberedningen stopper.
Når du vil fortsette tilberedningen, lukker du døren og trykker
på START/+30s-knappen.
Fullstendig
Trykk én gang på knappen for STOP/ECO (STOPP/ØKO).
Resultat: Tilberedningen stopper.
Hvis du ønsker å annullere tilberedningsinnstillingene, trykker
du på knappen for STOP/ECO (STOPP/ØKO).
Bare drei på Hjul for å justere tilberedningstiden.
• Du øker tilberedningstiden ved å dreie mot
høyre, og du reduserer den ved å dreie mot
venstre.
Stille inn strømsparingsmodus
Mikrobølgeovnen har en strømsparingsmodus.
• Trykk på knappen for STOP/ECO (STOPP/ØKO).
Resultat: Skjerm av.
• For å gå ut av strømsparingsmodus åpner du
døren eller trykker på knappen for STOP/ECO
(STOPP/ØKO). Skjermen viser da gjeldende
klokkeslett. Mikrobølgeovnen er klar til bruk.
MERK
Automatisk energisparingsfunksjon
Hvis du ikke velger en funksjon når apparatet er midt i en innstilling eller bruker den
midlertidige stopptilstanden, avbrytes funksjonen og klokken vises etter 25 minutter.
Lampen i mikrobølgeovnen slås av etter 5 minutter når døren er åpen.
14 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2019-02-27
10:33:44
Bruke hurtigtiningsfunksjonene
Funksjonene for Quick Defrost (Hurtigtining) lar deg tine kjøtt, fjærkre, fisk, frosne grønnsaker og
frossent brød. Tinetiden og effektnivået blir stilt inn automatisk. Du velger bare program og vekt.
Følgende tabell viser forskjellige programmer for Quick Defrost (Hurtigtining),
porsjonsstørrelse, hviletid og relevante instruksjoner. Fjern alle typer emballasje før tining.
Legg kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød på et flatt glassfat eller en flat steingodstallerken.
Kode/Mat
MERK
Bruk bare beholdere som passer til mikrobølgeovn.
Åpne døren. Plasser den frosne maten på steingods midt på den roterende tallerkenen.
Lukk døren.
1. Trykk på knappen for Quick Defrost
(Hurtigtining).
Porsjonsstørrelse
Skjerm kantene med aluminiumsfolie. Vend kjøttet når
mikrobølgeovnen piper. Dette programmet passer for
oksekjøtt, lam, svin, steik, koteletter, kjøttdeig.
La stå i 20-60 minutter.
2
Fjærkre
200-1500 g
Skjerm tuppene av ben og vinger med aluminiumsfolie.
Vend fjærfeet når mikrobølgeovnen piper. Dette
programmet passer både for hele og oppdelte fugler.
La stå i 20-60 minutter.
3
Fisk
200–1500 g
Skjerm halen på hele fisker med aluminiumsfolie. Vend
fisken når mikrobølgeovnen piper. Dette programmet
passer både for hel fisk og fiskefiléter.
La stå i 20-60 minutter.
2
4
Grønnsaker
200-1500 g
Spre frosne grønnsaker jevnt utover på et flatt
glassfat. Vend eller rør i de frosne grønnsakene når
mikrobølgeovnen piper. Dette programmet passer for
alle typer frosne grønnsaker. La stå i 5-20 minutter.
3
4
5
3. Velg porsjonsstørrelsen ved å dreie på Hjul.
(Se tabellen på neste side).
4. Trykk på START/+30s-knappen.
Resultat:
• Tiningen begynner.
• Mikrobølgeovnen piper i løpet av
tineprogrammet, for å minne deg om å snu
maten.
5. Trykk på START/+30s-knappen én gang til å
fullføre tiningen.
Resultat:
1) Mikrobølgeovnen piper 4 ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger
(én gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
5
Brød
200-1500 g
Legg brødet vannrett på litt kjøkkenpapir og snu
det så snart mikrobølgeovnen piper. Legg kaken på
en steingodstallerken og snu den hvis det er mulig,
så snart mikrobølgeovnen piper. (Mikrobølgeovnen
fortsetter å gå, men stopper når du åpner døren.) Dette
programmet passer for alle typer brød, oppskåret
eller helt, og for rundstykker og baguetter. Plasser
rundstykker i en ring. Dette programmet passer for
alle typer gjærbakst, kaker, myke småkaker, ostekake
og butterdeig. Det passer ikke for sprø kaker, frukt- og
kremkaker eller kaker med sjokoladeglasur.
La stå i 10–30 minutter.
Bruk av mikrobølgeovnen
200-1500 g
1
2. Velg mattypen du tilbereder ved å dreie på
Hjul. Og trykk deretter på knappen for Velg/
Klokke.
Instruksjoner
1
Kjøtt
Norsk 15
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2019-02-27
10:33:44
Bruk av mikrobølgeovnen
Bruke funksjonenen for automatisk tilbereding
Funksjonene for Auto Cook (Automatisk tilberedning) har 20 forhåndsprogrammerte
tilberedningstider. Du behøver ikke stille inn tilberedningstiden eller effektnivået.
Du kan justere porsjonstypen ved å dreie på Hjul.
FORSIKTIG
Bruk bare oppskrifter som passer til mikrobølgeovn.
Først plasserer du maten midt på det roterende fatet og lukker døren.
1. Trykk på knappen for Auto Cook (Automatisk
tilberedning).
1
Bruk av mikrobølgeovnen
2. Velg mattypen du tilbereder ved å dreie på
Hjul.
Og trykk deretter på knappen for Velg/Klokke.
2
3
3. Trykk på START/+30s-knappen.
Resultat: Maten tilberedes etter den
forhåndsprogrammerte innstillingen
du valgte.
1) Mikrobølgeovnen piper 4 ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger
(én gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
Følgende tabell viser mengder og relevante instruksjoner for 20 forhåndsprogrammerte
tilberedningsalternativer. Disse programmene brukes med mikrobølgeenergi.
Kode/Mat
Porsjonsstørrelse
Instruksjoner
1
Avkjølt
Ferdigmåltid
300-350 g
2
Avkjølt
Ferdigmåltid
400-450 g
Plasser på en tallerken som tåler mikrobølgeovn
og dekk med plastfolie for mikrobølgeovn. Dette
programmet passer for måltider som består av tre
komponenter (f.eks. kjøtt med saus, grønnsaker og
enten poteter, ris eller pasta). La stå i 2-3 minutter.
3
Avkjølt
Vegetarmåltid
300-350 g
4
Avkjølt
Vegetarmåltid
400-450 g
Plasser maten på en steingodstallerken og
dekk med plastfolie for mikrobølgeovn. Dette
programmet passer for måltider som består av
2 komponenter (f.eks. spagetti med saus eller ris
med grønnsaker). La stå i 2-3 minutter.
5
Brokkoli
250 g
Skyll og rengjør fersk brokkoli og gjør klar
bukettene. Putt dem jevnt i en glassbolle med lokk.
Ha i 30 ml (2 spiseskjeer.) vann ved tilberedning
av 250 g. Sett bollen midt på det roterende fatet.
Dekk til under tilberedning. Rør etter tilberedning.
La stå i 1-2 minutter.
6
Gulrøtter
250 g
Skyll og vask gulrøtter og skjær opp i like store
deler. Putt dem jevnt i en glassbolle med lokk.
Ha i 30 ml (2 spiseskjeer.) vann ved tilberedning
av 250 g. Sett bollen midt på det roterende fatet.
Dekk til under tilberedning. Rør etter tilberedning.
La stå i 1-2 minutter.
7
Grønne bønner
250 g
Skyll og rens grønne bønner. Putt dem jevnt i en
glassbolle med lokk. Ha i 30 ml (2 spiseskjeer.)
vann ved tilberedning av 250 g.
Sett bollen midt på det roterende fatet. Dekk til
under tilberedning. Rør etter tilberedning.
La stå i 1-2 minutter.
16 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2019-02-27
10:33:44
Kode/Mat
Instruksjoner
Porsjonsstørrelse
Instruksjoner
150 g
Skyll og rens spinaten. Legg dem i en glassbolle
med lokk. Ikke tilsett vann. Sett bollen midt på det
roterende fatet. Dekk til under tilberedning. Rør
etter tilberedning. La stå i 1-2 minutter.
15
Kyllingbryst
300 g
Skyll stykkene og legg dem på en
steingodstallerken. Dekk til med plastfolie for
mikrobølgeovn. Stikk hull i folien. Sett tallerkenen
på det roterende fatet. La stå i 2 minutter.
9
Maiskolber
250 g
Skyll og rens maiskolben og legg den i et ovalt
glassfat. Dekk med mikrobølge-plastfolie og stikk
hull i folien. La stå i 1-2 minutter.
16
Kalkunbryst
300 g
10
Skrelte poteter
250 g
Vask og skrell poteter og skjær dem i like store
biter. Putt dem i en glassbolle med lokk.
Bruk 45-60 ml (3-4 spiseskjeer) vann. Sett bollen
midt på det roterende fatet. Dekk til under
tilberedning. La stå i 2-3 minutter.
Skyll stykkene og legg dem på en
steingodstallerken. Dekk til med plastfolie for
mikrobølgeovn. Stikk hull i folien. Sett tallerkenen
på det roterende fatet. La stå i 2 minutter.
17
Ferske fiskefileter
300 g
11
Brun ris
125 g
Skyll fisken og legg den på en steingodstallerken
og tilsett 1 spiseskje sitronsaft. Dekk til med
plastfolie for mikrobølgeovn. Stikk hull i folien.
Sett tallerkenen på det roterende fatet.
La stå i 1-2 minutter.
18
Ferske laksefileter
300 g
12
Fullkornsmakaroni
125 g
Skyll fisken og legg den på en steingodstallerken
og tilsett 1 spiseskje sitronsaft. Dekk til med
plastfolie for mikrobølgeovn. Stikk hull i folien.
Sett tallerkenen på det roterende fatet.
La stå i 1-2 minutter.
19
Ferske reker
250 g
Skyll rekene på en steingodstallerken og tilsett
1 spiseskje sitronsaft. Dekk til med plastfolie for
mikrobølgeovn. Stikk hull i folien. Sett tallerkenen
på det roterende fatet. La stå i 1-2 minutter.
20
Fersk ørret
200 g
Legg 1 ferske, hele fisker i et ovnssikkert fat.
Tilsett en klype salt, 1 spiseskje sitronsaft og urter.
Dekk til med plastfolie for mikrobølgeovn. Stikk
hull i folien. Sett tallerkenen på det roterende
fatet. La stå i 2 minutter.
13
Quinoa
125 g
14
Bulgur
125 g
Bruk en stor ovnssikker glassbolle med lokk.
Hell i dobbel mengde kaldt vann (250 ml).
Dekk til under tilberedning. Rør om før hviletiden
og tilsett salt og urter. La stå i 5-10 minutter.
Bruk en stor ovnssikker glassbolle med lokk.
Hell i 500 ml kokende vann og en klype salt i
bollen, og rør godt. Tilbered uten lokk. Rør om før
hviletiden og hell av vannet etterpå.
La stå i 1 minutt.
Bruk en stor ovnssikker glassbolle med lokk.
Hell i dobbel mengde kaldt vann (250 ml).
Dekk til under tilberedning. Rør om før hviletiden
og tilsett salt og urter. La stå i 1-3 minutter.
Bruk en stor ovnssikker glassbolle med lokk.
Hell i dobbel mengde kaldt vann (250 ml).
Dekk til under tilberedning. Rør om før hviletiden
og tilsett salt og urter. La stå i 2-5 minutter.
Kode/Mat
Bruk av mikrobølgeovnen
Porsjonsstørrelse
8
Spinat
Norsk 17
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2019-02-27
10:33:45
Bruk av mikrobølgeovnen
Bruke hold varm-funksjonene
Anbefalt Hold varm-meny
Funksjonen Keep Warm (Hold varm) holder maten varm frem til den blir servert. Bruk denne
funksjonen til å holde maten varm til den er klar til å serveres. Du kan velge varm eller mild
varmetemperatur ved å dreie på Hjul.
MERK
• Tiden for Keep Warm (Hold varm) har blitt spesifisert til 60 minutter.
• Maksimal tid for Keep Warm (Hold varm) er 60 minutter.
1. Trykk på knappen for Keep Warm (Hold varm).
1
Bruk av mikrobølgeovnen
2. Velg ønsket varm eller mild ved å dreie på
Hjul.
3. Trykk på START/+30s-knappen.
Resultat: De 60 minuttene vises.
• For å slutte å varme opp maten åpner du
døren eller trykker på knappen for STOP/ECO
(STOPP/ØKO).
2
Kode/Modus
Meny
1. Varm
Lasagne, suppe, grateng, gryteretter, pizza, biff (godt stekt), bacon,
fiskeretter, tørre kaker
2. Mild
Pai, brød, eggretter, biff (rå eller medium)
MERK
• Ikke bruk denne funksjonen til å varme opp kalde matvarer på nytt. Disse programmene er
bare til å holde mat som allerede er tilberedt, varm.
• Det anbefales ikke å holde mat varm for lenge (i mer enn 1 time), da den fortsetter å koke.
Varm mat blir dårlig fortere.
• Ikke dekk til med lokk eller plast.
• Bruk grytekluter når du tar ut maten.
3
18 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2019-02-27
10:33:45
Grilling
Kombinere mikrobølger og grill
Med grillen kan du varme opp og brune mat raskt, uten bruk av mikrobølger.
• Bruk alltid grytekluter når du tar i utstyr i ovnen, siden det vil være meget varmt.
• Du kan oppnå bedre tilberedning og grilling hvis du bruker det høye stativet.
1. Åpne døren, plasser maten på stativet og lukk
døren.
Du kan også kombinere tilberedning i mikrobølgeovn med grilling, for at maten skal tilberedes
raskt og brunes samtidig.
2. Trykk på knappen Grill.
Resultat: Følgende indikatorer vises:
(grillmodus)
• Bruk ALLTID kokekar som er sikre i både mikrobølgeovn og i vanlig ovn. Tallerkener i glass
eller leirgods er ideelt, ettersom de lar mikrobølgene trenge jevnt inn i maten.
• Bruk ALLTID grytekluter når du tar i utstyr i mikrobølgeovnen, siden det vil være meget
varmt. Du kan oppnå bedre tilberedning og grilling hvis du bruker det høye stativet.
Åpne døren. Plasser maten på det stativet som er best egnet til den typen mat som skal
tilberedes. Plasser stativet på den roterende tallerkenen. Lukk døren.
1. Trykk på knappen for Combi (Kombi).
Resultat: Følgende indikatorer vises:
(kombinasjonsmodus
1
mikrobølge og grill)
• Du kan ikke stille inn temperaturen på grillen.
3
4
3. Still inn grilltiden ved å dreie på Hjul.
• Maksimal grilltid er 60 minutter.
4. Trykk på START/+30s-knappen.
Resultat: Grillingen starter.
1) Mikrobølgeovnen piper 4 ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger
(én gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
2
3
2. Still inn tilberedningstiden ved å dreie på Hjul.
• Maksimal tilberedningstid er 60 minutter.
3. Trykk på START/+30s-knappen.
Resultat: Kombinasjonstilberedning starter.
1) Mikrobølgeovnen piper 4 ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger
(én gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
Norsk 19
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2019-02-27
10:33:45
Bruk av mikrobølgeovnen
2
FORSIKTIG
Bruk av mikrobølgeovnen
Bruke grill+30s-funksjonene
Bruke luktfjerningsfunksjonene
Grill+30s-funksjonen lar deg også øke tiden for modusen Grill med 30 sekunder med ett trykk,
slik at du kan brune overflatene uten å overkoke.
For å øke tilberedningstiden for modusen Grill trykker du på Grill+30s-knappen én gang for
hvert 30. sekund som du ønsker å legge til.
Hvis du for eksempel vil legge til tre minutter med modusen Grill, trykker du på Grill+30sknappen seks ganger.
• Du kan oppnå bedre tilberedning og grilling hvis du bruker det høye stativet.
Bruk disse funksjonene etter tilberedning av mat som lukter mye, eller hvis det er mye røyk i
mikrobølgeovnen.
Rengjør først mikrobølgeovnen innvendig.
1
FORSIKTIG
Bruk av mikrobølgeovnen
Bruk alltid grytekluter når du tar i utstyr i mikrobølgeovnen, siden det vil være meget varmt.
Sett maten i mikrobølgeovnen. Trykk på Grill+30sknappen.
Resultat: Grillingen starter.
1) Mikrobølgeovnen piper 4 ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger (én
gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
Trykk på knappen for Deodorization
(Luktfjerning) når du er ferdig å rengjøre.
Når du trykker på knappen for Deodorization
(Luktfjerning), starter handlingen automatisk. Når
den er ferdig, piper mikrobølgeovnen fire ganger.
MERK
• Luktfjerningstiden er angitt til 5 minutter. Den øker med 30 sekunder hver gang
START/+30s -knappen trykkes.
• Maksimal luktfjerningstid er 15 minutter.
Bruke barnesikringsfunksjonen
Mikrobølgeovnen er utstyrt med et spesielt barnesikringsprogram, som gjør det mulig å "låse"
mikrobølgeovnen slik at barn eller andre som ikke er kjent med den, ikke kan starte den ved
et uhell.
1. Trykk på knappene STOP/ECO (STOPP/ØKO) og
Velg/Klokke samtidig.
Resultat:
• Mikrobølgeovnen er låst (ingen funksjoner
1
kan velges).
2
• Skjermen viser "L".
1
2
2. For å låse opp mikrobølgeovnen trykker du
på STOP/ECO (STOPP/ØKO) og Velg/Klokke
samtidig.
Resultat: Mikrobølgeovnen kan brukes som
normalt.
20 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2019-02-27
10:33:46
Veiledning for kokekar
Slå av pipesignalet
Du kan slå av pipingen når du vil.
1
2
1
1. Trykk på knappene Combi (Kombi) og STOP/
ECO (STOPP/ØKO) samtidig.
Resultat: Mikrobølgeovnen piper ikke for å
signalisere avslutning av en funksjon.
2. For å slå på pipesignalet igjen trykker du
på knappene Combi (Kombi) og STOP/ECO
(STOPP/ØKO) samtidig igjen.
Resultat: Mikrobølgeovnen virker normalt.
Hvis du vil tilberede mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene kunne penetrere maten, uten å
bli reflektert eller absorbert av kokekaret som brukes.
Du må derfor være forsiktig når du velger kokekar. Hvis kokekaret er merket som sikkert for
mikrobølgeovn, behøver du ikke bekymre deg.
Følgende tabell viser ulike typer kokekar og angir om de kan brukes og hvordan de skal
brukes i mikrobølgeovn.
Kokekar
Tåler
mikrobølgeovn
Kommentarer
✓✗
Kan brukes i små mengder for å beskytte
områder mot overkoking. Folien kan bøye seg
hvis den ligger for nær ovnsveggen eller hvis
det brukes for mye folie.
Crisp-tallerken
✓
Ikke forhåndsoppvarm i mer enn åtte minutter.
Porselen og keramikk
✓
Porselen, keramikk, glasert keramikk og
benporselen kan vanligvis brukes, hvis de ikke
har metalldekor.
Engangstallerkener i
polyesterpapp
✓
Noe frossenmat er pakket på slike fat.
• Polystyrenkopper
og -beholdere
✓
Kan brukes til å varme opp mat i.
Overoppheting kan føre til at polystyren
smelter.
• Papirposer eller
aviser
✗
Kan ta fyr.
• Resirkulert papir
eller metalldekor
✗
Kan føre til gnister.
• Ildfaste former
✓
Kan brukes hvis de ikke har metalldekor.
• Fat av tynt glass
✓
Kan brukes til å varme opp mat eller drikke i.
Skjørt glass kan knuse eller sprekke hvis det
varmes opp raskt.
• Glasskrukker
✓
Må fjerne lokket. Passer bare til oppvarming.
2
Veiledning for kokekar
Aluminiumsfolie
Hurtigmatemballasje
Glasstøy
Norsk 21
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2019-02-27
10:33:46
Veiledning for kokekar
Tilberedningsveiledning
Kokekar
Tilberedningsveiledning
Tåler
mikrobølgeovn
Mikrobølger
Kommentarer
Mikrobølgene går gjennom maten, og absorberes av vann, fett og sukker i maten.
Mikrobølgene får molekylene i maten til å bevege seg hurtig. Denne bevegelsen skaper
friksjon, og maten tilberedes av varmen som oppstår.
Metall
• Fat
✗
• Klips til fryseposer
✗
Kan føre til gnister eller brann.
Tilberedning
Papir
• Tallerkener, kopper,
servietter og
kjøkkenpapir
✓
• Resirkulert papir
✗
Kan føre til gnister.
Mikrobølgene må kunne passere gjennom kjøkkenutstyret for at maksimal effekt skal oppnås.
Mikrobølgene blir reflektert av metall, for eksempel stål, aluminium og kobber, men passerer
gjennom steingods, glass, porselen og plast, samt papir og tre. Mat må derfor aldri tilberedes i
metallbeholdere.
• Beholdere
✓
Særlig varmebestandig termoplast. Noen andre
plasttyper kan misformes eller misfarges ved
høye temperaturer. Ikke bruk melaminplast.
Matvarer som er egnet for tilberedning i mikrobølgeovn:
• Plastfolie
✓
Kan brukes til å holde på fuktigheten. Må ikke
berøre maten. Vær forsiktig når du fjerner
folien. Det kan komme ut varm damp.
• Fryseposer
✓✗
Bare hvis den tåler koking eller er ovnssikker.
Må ikke være lufttett. Perforer med en gaffel,
om nødvendig.
Vokset eller fettsikkert
papir
✓
Kan brukes til å holde på fuktigheten og hindre
sprut.
For kort tilberedningstid og oppvarming. Også
for å absorbere overflødig fuktighet.
Plast
Tilberedningsveiledning
✓
: Anbefales
✓✗
: Vær forsiktig
✗
: Usikkert
Kjøkkenutstyr for tilberedning i mikrobølgeovn:
Mange typer mat er egnet for tilberedning i mikrobølgeovn, blant annet friske eller frosne
grønnsaker, frukt, pasta, ris, korn, bønner, fisk og kjøtt. Sauser, suppe, dampet pudding,
hermetisk mat og gryteretter kan også tilberedes i mikrobølgeovn. Generelt kan man si
at tilberedning i mikrobølgeovn er ideelt for alle matvarer som vanligvis tilberedes på en
kokeplate. Smelting av smør eller sjokolade, for eksempel (se kapitlet med tips, teknikker og
hint).
Tildekking under tilberedning
Det er viktig å dekke til maten mens den tilberedes, fordi vannet som fordamper bidrar til at
maten blir kokt. Maten kan dekkes til på ulike måter, for eksempel med en steingodstallerken,
et plastdeksel eller en plastfolie som er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
Hviletider
Når tilberedningen er ferdig er det viktig å la maten hvile slik at temperaturen i maten jevner
seg ut.
22 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2019-02-27
10:33:46
Tilberedningsveiledning for frosne grønnsaker
Tilberedningsveiledning for friske grønnsaker
Bruk en egnet glassbolle med lokk. Tilbered maten tildekket i henhold til minimumstiden – se
tabellen. Fortsett tilberedningen til du er fornøyd.
Rør om to ganger under tilberedning, og en gang etterpå. Tilsett salt, urter eller smør etter
tilberedning. Dekk til maten i hviletiden.
Bruk en egnet glassbolle med lokk. Bruk 30–45 ml kaldt vann (2–3 . spiseskjeer) for
hver 250 g hvis ikke annet er anbefalt – se tabell. Tilbered maten tildekket i henhold til
minimumstiden – se tabellen. Fortsett tilberedningen til du er fornøyd. Rør om én gang under
og etter tilberedning. Tilsett salt, urter eller smør etter tilberedning. Dekk til, og la maten hvile
i 3 minutter.
Hint:
Skjær de ferske grønnsakene i omtrent like store biter. Jo mindre bitene er, jo
raskere blir de gjennomkokt.
Mat
Porsjonsstørrelse
Effekt
Tid (min.)
150 g
600 W
4½-5½
Spinat
Instruksjoner
Tilsett 15 ml (1 spiseskje) kaldt vann. La stå i 2-3 minutter.
300 g
Brokkoli
600 W
9-10
Mat
Brokkoli
Instruksjoner
Tilsett 30 ml (2 spiseskje) kaldt vann. La stå i 2-3 minutter.
300 g
Erter
600 W
300 g
Grønne bønner
600 W
Grønnsaksblanding
(kinesisk)
300 g
600 W
300 g
600 W
250 g
500 g
800 W
4-4½
7-7½
250 g
800 W
5½-6½
Instruksjoner
Bruk 60–75 ml (4-5 spiseskjeer) vann. La stå i 3 minutter.
Gulrøtter
250 g
800 W
4½-5
Instruksjoner
Skjær gulrøttene i omtrent like store biter. La stå i 3 minutter.
7½-8½
Instruksjoner
Tilsett 15 ml (1 spiseskje) kaldt vann. La stå i 2-3 minutter.
Tid (min.)
Tilberedningsveiledning
Grønnsaksblanding
(gulrøtter/erter/mais)
Rosenkål
8-9
Instruksjoner
Tilsett 30 ml (2 spiseskje) kaldt vann. La stå i 2-3 minutter.
Effekt
Instruksjoner
Skjær stilkene i omtrent like store biter. Legg stilkene inn mot
midten. La stå i 3 minutter.
7½-8½
Instruksjoner
Tilsett 15 ml (1 spiseskje) kaldt vann. La stå i 2-3 minutter.
Porsjonsstørrelse
Blomkål
8-9
250 g
500 g
800 W
5-5½
8½-9
Instruksjoner
Skjær stilkene i omtrent like store biter. Del store stilker i to. Legg
stilkene inn mot midten. La stå i 3 minutter.
Instruksjoner
Tilsett 15 ml (1 spiseskje) kaldt vann. La stå i 2-3 minutter.
Squash
250 g
800 W
3½-4
Instruksjoner
Skjær squash i skiver. Bruk 30 ml (2 spiseskjeer) vann, eller litt
smør. Kok bitene til de er møre. La stå i 3 minutter.
Norsk 23
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2019-02-27
10:33:46
Tilberedningsveiledning
Mat
Porsjonsstørrelse
Effekt
Tid (min.)
250 g
800 W
3½-4
Eggfrukt (aubergine)
Tilberedningsveiledning for ris og pasta
Ris:
Instruksjoner
Skjær auberginen i små biter og stenk med 1 spiseskje sitronsaft
over. La stå i 3 minutter.
250 g
Purreløk
800 W
4½-5
Pasta:
Instruksjoner
Skjær purreløk i tykke biter. La stå i 3 minutter.
125 g
250 g
Sopp
800 W
1½-2
3-3½
Instruksjoner
Tilberede små hele eller skivede sopp. Ikke tilsett vann. Stenk
med sitronsaft. Krydre med salt og pepper. Hell av væske før du
serverer. La stå i 3 minutter.
250 g
Løk
800 W
5½-6
Tilberedningsveiledning
Instruksjoner
Skjær løk i skiver eller biter. Tilsett bare 15 ml (1 spiseskje) vann.
La stå i 3 minutter.
250 g
Paprika
800 W
4½-5
Instruksjoner
Skjær paprika i små skiver. La stå i 3 minutter.
250 g
500 g
Poteter
800 W
4-5
7½-8½
Instruksjoner
Vei de skrelte potetene og skjær dem i omtrent like store biter. La
stå i 3 minutter.
250 g
Turnips/kålrot
800 W
5-5½
Bruk en stor glassbolle som tåler mikrobølgeovn, og lokk – risen dobler sitt volum
når den kokes. Dekk til under tilberedning.
Når tilberedningen er ferdig, rører du før du lar maten hvile, og legger til salt, urter
eller smør.
Bemerkning: det kan være at risen ikke har absorbert alt vannet når den er ferdig
kokt.
Bruk en stor glassbolle som tåler mikrobølgeovn. Hell kokende vann og en klype salt
i bollen, og rør godt. Tilbered uten lokk.
Rør om av og til under og etter tilberedning. Dekk til mens du lar maten hvile, og
hell av vannet etterpå.
Mat
Hvit ris (halvkokt)
Porsjonsstørrelse
250 g
Effekt
Tid (min.)
800 W
16-17
Instruksjoner
Bruk 500 ml kaldt vann. La stå i 5 minutter.
Brun ris (halvkokt)
250 g
800 W
21-22
Instruksjoner
Bruk 500 ml kaldt vann. La stå i 5 minutter.
Blandet ris
(ris + villris)
Blandet korn
(ris + korn)
Pasta
250 g
800 W
17-18
Instruksjoner
Bruk 500 ml kaldt vann. La stå i 5 minutter.
250 g
800 W
18-19
Instruksjoner
Bruk 400 ml kaldt vann. La stå i 5 minutter.
250 g
800 W
11-12
Instruksjoner
Bruk 1000 ml kaldt vann. La stå i 5 minutter.
Instruksjoner
Skjær turnips/kålrot i små biter. La stå i 3 minutter.
24 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2019-02-27
10:33:46
Gjenoppvarming
Varme opp væsker
Mikrobølgeovnen kan varme opp mat på en brøkdel av tiden en vanlig kokeplate bruker.
Bruk effektnivåene og oppvarmingstidene i tabellen nedenfor som en veiledning. Tidene i
tabellen tar utgangspunkt i væske som holder romtemperatur, +18 til +20 °C, eller avkjølte
matvarer med en temperatur på +5 til +7 °C.
La alltid væsken hvile minst 20 sekunder etter at mikrobølgeovnen er slått av, slik at
temperaturen jevner seg ut. Rør under oppvarming, om nødvendig, og rør ALLTID etter
oppvarming. For å forhindre forsinket koking og mulig forbrenning bør du sette en plastskje
eller glasspinne i drikken og røre før, under og etter oppvarming.
Arrangere og dekke til
Gjenoppvarming av babymat
Unngå å varme opp store matvarer som for eksempel store kjøttstykker. Slike matvarer blir
ofte overstekt og uttørket før de er gjennomvarme. Oppvarming fungerer best med mindre
stykker.
Babymat:
Effektnivåer og omrøring
Babymelk:
Hell melken i en sterilisert glassflaske. Varm opp uten tildekking. Du må aldri varme
tåteflasken med smokken på. Flasken kan eksplodere hvis den blir overopphetet. Rist godt før
hviletiden, og igjen før servering! Kontroller alltid temperaturen på babymat eller melk før du
gir det til babyen. Anbefalt serveringstemperatur: ca. 37 °C.
Merknad:
Tilberedningsveiledning
Enkelte matvarer kan varmes opp med 800 W, mens andre matvarer bør varmes opp med
600 W, 450 W eller til og med 300 W.
Se i tabellen hvis du trenger veiledning. Generelt er det bedre å varme opp mat med lave
effektnivåer hvis maten er ømtålig, hvis det er store mengder mat, eller hvis maten blir fort
oppvarmet (for eksempel små paier).
Du får best resultat ved å røre godt og snu maten mens den varmes opp. Rør om igjen før
servering, hvis det er mulig.
Vær spesielt forsiktig når du varmer opp væske og babymat. Rør om før, under og etter
oppvarming for å unngå at væsken koker over og forårsaker fare for skålding. La væsken stå i
mikrobølgeovnen i hviletiden. Vi anbefaler at du setter en plastskje eller glasspinne i væsken.
Unngå å varme maten for mye.
Det er bedre å undervurdere tilberedningstiden og heller varme maten mer etterpå om
nødvendig.
Tøm maten i en dyp skål i steingods. Dekk til med plastlokk. Rør godt etter oppvarming!
La maten stå i 2-3 minutter før den serveres. Rør igjen og kontroller temperaturen.
Anbefalt serveringstemperatur: mellom 30 og 40 °C.
Babymat må kontrolleres nøye før den serveres, for å unngå forbrenning. Bruk effektnivåene
og oppvarmingstidene i tabellen nedenfor som en veiledning ved oppvarming.
Oppvarmings- og hviletider
Det kan være nyttig å notere tilberedningstiden første gang du varmer opp mat – for
fremtidig referanse.
Kontroller alltid at den oppvarmede maten er gjennomvarm.
La maten hvile noen minutter etter oppvarming, slik at temperaturene jevnes ut.
Anbefalt hviletid er 2-4 minutter, hvis ikke annet er anbefalt i tabellen.
Vær spesielt forsiktig når du varmer opp væske og babymat. Se også kapitlet med
sikkerhetstiltak.
Norsk 25
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2019-02-27
10:33:46
Tilberedningsveiledning
Oppvarming av væske og matvarer
Bruk effektnivåene og oppvarmingstidene i denne tabellen som en veiledning ved
oppvarming.
Mat
Drikke (kaffe, te og
vann)
Porsjonsstørrelse
Effekt
Tid (min.)
150 ml (1 kopp)
250 ml (1 krus)
800 W
1-1½
1½-2
Instruksjoner
Hell i kopper og varm opp utildekket. Sett koppen/kruset midt på
den roterende tallerkenen. La stå i mikrobølgeovnen i hviletiden
og rør godt om. La stå i 1-2 minutter.
250 g
Suppe (Avkjølt)
800 W
3-3½
Instruksjoner
Hell maten opp i en dyp steingodstallerken. Dekk til med plastlokk.
Rør godt etter oppvarming. Rør igjen før servering.
La stå i 2-3 minutter.
350 g
Gryterett (kald)
600 W
Tilberedningsveiledning
350 g
600 W
350 g
600 W
Effekt
Tid (min.)
350 g
600 W
5½-6½
Instruksjoner
Lag til et måltid med 2-3 kalde komponenter på en
steingodstallerken. Dekk med plastfolie som tåler mikrobølgeovn.
La stå i 3 minutter.
Oppvarming av babymat og melk
Bruk effektnivåene og oppvarmingstidene i denne tabellen som en veiledning ved
oppvarming.
Mat
Porsjonsstørrelse
Effekt
Klokkeslett
Babymat (grønnsaker
+ kjøtt)
190 g
600 W
30 sek.
Babygrøt (korn + melk
+ frukt)
4½-5½
Instruksjoner
Hell pasta (f.eks. spagetti eller nudler) på en flat
steingodstallerken. Dekk til med plastfolie for mikrobølgeovn.
Rør om før du serverer. La stå i 3 minutter.
Fylt pasta med saus
(kald)
Porsjonsstørrelse
5½-6½
Instruksjoner
Hell gryteretten i en dyp steingodstallerken. Dekk til med
plastlokk. Rør om av og til under oppvarming, og før hviletid og
servering. La stå i 2-3 minutter.
Pasta med saus (kald)
Mat
Porsjonsmåltid (kaldt)
5-6
Instruksjoner
Hell fylt pasta (f.eks. ravioli, tortellini) i en dyp steingodstallerken.
Dekk til med plastlokk. Rør om av og til under oppvarming, og før
hviletid og servering. La stå i 3 minutter.
Babymelk
Instruksjoner
Tøm maten i en dyp skål i steingods. Dekk til under tilberedning.
Rør etter tilberedning. Rør godt før servering, og kontroller
temperaturen nøye. La stå i 2-3 minutter.
190 g
600 W
20 sek.
Instruksjoner
Tøm maten i en dyp skål i steingods. Dekk til under tilberedning.
Rør etter tilberedning. Rør godt før servering, og kontroller
temperaturen nøye. La stå i 2-3 minutter.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sek.
50 sek. til 1 min.
Instruksjoner
Rør eller rist godt, og hell på en steril glassflaske. Plasser midt
på den roterende tallerkenen. Tilbered uten lokk. Rist godt og la
den hvile i minst 3 minutter. Rist godt før servering, og kontroller
temperaturen nøye. La stå i 2-3 minutter.
26 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2019-02-27
10:33:46
Manuell tining
Mat
Mikrobølgeovner er svært velegnet for tining av frossen mat. Mikrobølgeovner tiner frossen
mat skånsomt og hurtig. Dette kan være nyttig hvis det for eksempel dukker opp uventede
gjester.
Frossent fjærkre må være gjennomtint før tilberedning. Fjern eventuelle metalltråder og fjern
innpakningen slik at væsken kan renne av.
Legg de frosne matvaren på en tallerken uten lokk. Snu halvveis rundt, hell av eventuell
væske, og fjern innvoller så raskt som mulig.
Kontroller med jevne mellomrom at matvarene ikke er varme å ta på.
Hvis små eller tynne deler av de frosne matvarene begynner å bli varme, kan de skjermes ved
å pakke dem inn i svært små biter av aluminium under tining.
Hvis fjærkre blir varm utvendig stopper du opptiningen og venter 20 minutter før du
fortsetter.
La fisk, kjøtt og fjærkre hvile slik at de blir helt gjennomtint. Hviletid for gjennomtining
avhenger av hvor store mengder som skal tines opp. Se tabellen under.
Hint:
Flate matvarer tines raskere enn tykke, og små mengder trenger kortere tid enn
store mengder. Husk dette når du fryser og tiner mat.
Bruk tabellen under som en veiledning ved opptining av frosne matvarer med en temperatur
på -18 til -20 °C.
Porsjonsstørrelse
Effekt
Tid (min.)
Kjøttdeig
250 g
500 g
180 W
6½-7½
10-12
Svinestek
250 g
180 W
7½-8½
Tid (min.)
500 g (2 stk.)
180 W
14½-15½
900 g
180 W
28-30
Fjærkre
Kyllingstykker
Hel kylling
Instruksjoner
Legg først kyllingstykkene med skinnet ned, hel kylling med brystet
ned på en flat steingodstallerken. Skjerm tynnere deler som vinger og
ender med aluminiumsfolie. Vend halvveis i opptiningstiden!
La stå i 15-40 minutter.
Fisk
Fiskefiléter
250 g (2 stk.)
400 g (4 stk.)
180 W
6-7
12-13
Instruksjoner
Plasser frossen fisk midt på en flat steingodstallerken. Legg de
tynneste delene under tykkere deler. Skjerm tynne kanter med
aluminiumsfolie. Vend halvveis i opptiningstiden!
La stå i 5-15 minutter.
Frukt
Bær
250 g
180 W
6-7
Instruksjoner
Fordel frukten på en flat, rund glasstallerken (med stor diameter).
La stå i 5-10 minutter.
Kjøtt
Instruksjoner
Plasser kjøttet på en flat steingodstallerken. Skjerm tynne kanter med
aluminiumsfolie. Vend halvveis i opptiningstiden!
La stå i 5-25 minutter.
Effekt
Tilberedningsveiledning
Mat
Porsjonsstørrelse
Brød
Rundstykker
(hvert på ca. 50 g)
2 stk.
4 stk.
180 W
½-1
2-2½
Toast/sandwich
250 g
180 W
4½-5
500 g
180 W
8-10
Tysk brød
(Hvete/rugbrød)
Instruksjoner
Ordne rundstykker i en ring eller brød vannrett på kjøkkenpapir midt
på den roterende tallerkenen. Vend halvveis i opptiningstiden!
La stå i 5-20 minutter.
Norsk 27
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2019-02-27
10:33:46
Tilberedningsveiledning
Grill
Mikrobølge + grill
Grilloppvarmingselementet befinner seg under taket inne i ovnsrommet. Det virker når døren
er lukket og den roterende tallerkenen roterer. Tallerkenens rotering gjør maten mer jevnt
brun. Forvarming av grillen i 3-5 minutter vil gjøre maten raskere brun.
Denne tilberedningsmodusen kombinerer strålevarmen fra grillen med hastigheten ved
mikrobølgetilberedning. Det virker bare når døren er lukket og den roterende tallerkenen
roterer. På grunn av at tallerkenen roterer, brunes maten jevnt.
Kokekar til grilling:
Kokekar for tilberedning med mikrobølge + grill
Må være ovnsfast og kan ha metall på seg. Ikke bruk noen type plastkokekar, siden de kan
smelte.
Benytt kokekar som mikrobølgene kan gå gjennom. Kokekarene må være ovnsfast. Ikke bruk
kokekar av metall i kombinasjonsmodus. Ikke bruk noen type plastkokekar, siden de kan
smelte.
Mat som egner seg til grilling:
Koteletter, pølser, steik, hamburgere, bacon og spekeskinke, tynne fiskeporsjoner, smørbrød og
alle slags toast med pålegg.
Viktig merknad:
Husk at maten må plasseres på det høye stativet når du bruker grillmodus, med mindre andre
anbefalinger er gitt.
Matvarer som er egnet for tilberedning med mikrobølge + grill:
Mat som egner seg til tilberedning i kombinasjonsmodus omfatter alle slags kokt mat som
trenger gjenoppvarming og bruning (for eksempel ovnsbakt pasta), så vel som mat som krever
kort tilberedningstid for å brune toppen på maten. Denne modusen kan også benyttes til
tykke matporsjoner som blir ekstra gode med en brunet, sprø overflate (f.eks. kyllingstykker
– snu dem når over halvparten av stekingen er ferdig). Se i grilltabellen hvis du ønsker mer
informasjon.
Viktig merknad:
Tilberedningsveiledning
Husk at maten må plasseres på det høye stativet når du bruker kombinasjonsmodus
(mikrobølge + grill), med mindre andre anbefalinger er gitt. Se i instruksjonene i tabellen
nedenfor.
Maten må vendes, hvis den skal brunes på begge sider.
28 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2019-02-27
10:33:47
Grillveiledning for frossen mat
Grillveiledning for fersk mat
Bruk effektnivåene og oppvarmingstidene i denne tabellen som en veiledning ved grilling.
Forvarm grillen med grillfunksjonen i 3-4 minutter.
Bruk effektnivåene og oppvarmingstidene i denne tabellen som en veiledning ved grilling.
Frosne matvarer
Porsjonsstørrelse
1 trinn (min.)
2 trinn (min.)
2 stk.
4 stk.
Kombi
3-4
4-5
Bare grill
1-2
1-2
Rundstykker
(hvert på ca. 50 g)
Instruksjoner
Legg rundstykkene i en ring på stativet. Grill den andre siden av
rundstykkene til de blir så sprø som du ønsker. La stå i 2-5 minutter.
Baguetter + pålegg
(f.eks. tomater,
ost, skinke,
sjampinjonger)
250–300 g (2 stk.)
Kombi
12-15
-
Fersk mat
400 g
Kombi
18-23
-
Kombi
25-28
Bare grill
2-3
Instruksjoner
Legg frossen pasta i en liten, flat, rektangulær ildfast form. Legg
tallerkenen direkte på det roterende fatet. Etter grilling.
La stå i 2-3 minutter.
Frityrstekte
kyllingbiter
(nuggets)
250 g
Kombi
8-10
Kombi
5-6
Instruksjoner
Sett de frityrstekte kyllingbitene på stativet. Snu etter første tiden.
Chips i
mikrobølgeovnen
250 g
Bare grill
10-15
Bare grill
8-12
6–7 stk. (25 g hver)
Bare grill
6-8
Bare grill
4-5½
Rundstykker
(allerede stekt)
2–4 stk.
Bare grill
2-3
Bare grill
2-3
Instruksjoner
Legg rundstykker først med bunnsiden opp i en ring direkte på den
roterende tallerkenen.
Grillede tomater
200 g (2 stk.)
Bare grill
12-15
-
Instruksjoner
Skjær tomatene i to. Legg litt ost oppå.
Ordne i en sirkel på en flat ovnsfast glasstallerken.
Sett den på stativet.
Toast Hawaii
(skinke, ananas,
osteskiver)
2 stk. (300 g hver)
Kombi
3½-4½
Tilberedningsveiledning
400 g
2 trinn (min.)
Instruksjoner
Legg toastskiver ved siden av hverandre på stativet.
Instruksjoner
Legg frossen grateng i en liten, rund ildfast form. Sett tallerkenen på
stativet. Etter grilling. La stå i 2-3 minutter.
Pasta (cannelloni,
makaroni, lasagne)
1 trinn (min.)
Toastskiver
Instruksjoner
Sett 2 frosne baguetter ved siden av hverandre på stativet. Etter
grilling. La stå i 2-3 minutter.
Grateng (grønnsaker
eller poteter)
Porsjonsstørrelse
Bare grill
3-4
Instruksjoner
Rist brødskivene først. Legg toasten med pålegg på stativet. Legg
2 toaster direkte på stativet mot hverandre. La stå i 2-3 minutter.
Bakte poteter
300 g (2 poteter)
Kombi
16-18
-
Instruksjoner
Skjær potetene i to. Legg dem i en sirkel på stativet med
skjæreflatene mot grillen.
Instruksjoner
Legg pommes frites jevnt fordelt på bakepapir på stativet.
Norsk 29
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2019-02-27
10:33:47
Tilberedningsveiledning
Fersk mat
Porsjonsstørrelse
1 trinn (min.)
2 trinn (min.)
450-500 g (2 stk.)
Kombi
12-15
Kombi
10-12
Kyllingstykker
Instruksjoner
Pensle kyllingbitene med olje og krydder. Legg dem i en ring med
benene inn mot midten. Legg 1 kyllingbit ikke midt på stativet. La stå
i 2-3 minutter.
Lammekoteletter/
kjøtt (medium)
400 g (4 stk.)
Bare grill
12-15
Bare grill
9-12
Instruksjoner
Pensle lammekoteletter med olje og krydder. Legg dem i en ring på
stativet. Etter grilling. La stå i 2-3 minutter.
Svinestek
250 g (2 stk.)
Kombi
7-8
Bare grill
10-15
Instruksjoner
Pensle svinestek med olje og krydder. Legg dem i en ring på stativet.
Etter grilling. La stå i 2-3 minutter.
Tilberedningsveiledning
Bakte epler
2 epler (300 g)
Kombi
9-12
-
Instruksjoner
Ta ut kjernene av eplene og fyll dem med rosiner og syltetøy. Legg
litt mandelflarn oppå. Plasser eplene på et ildfast glassfat. Plasser
tallerkenen direkte på det roterende fatet.
Stekt kylling
1200 g
Kombi
33
Kombi
33
Instruksjoner
Pensle kyllingen med olje og krydder. Legg kyllingen på et pyrex-fat,
først med brystet ned, deretter med brystet. La stå i 5 minutter etter
grilling.
Tips og triks
Smelte krystallisert honning
Legg 20 g krystallisert honning i en liten dyp glasstallerken.
Varm opp i 20-30 sekunder på 300 W, til honningen har smeltet.
Smelte gelatine
Legg tørre gelatinplater (10 g) i kaldt vann i 5 minutter.
La vannet renne av platene og legg dem i en liten glassbolle som tåler mikrobølgeovn.
Varm opp i 1 minutt på 300 W.
Rør etter smelting.
Glasur (til kaker)
Bland glasurpulver (ca. 14 g) med 40 g sukker og 250 ml kaldt vann.
Varm opp i en glassbolle for mikrobølgeovn uten lokk i 3½ til 4½ minutt på 800 W til glasuren
er gjennomsiktig. Rør om to ganger under oppvarming.
Koke syltetøy
Legg 600 g frukt (f.eks. bær) i en passende ildfast glassbolle med lokk. Tilsett 300 g sukker og
rør godt. Tilbered tildekket i 10-12 minutter ved 800 W.
Rør flere ganger under tilberedningen. Hell rett over på små syltetøyglass med skrulokk. Sett
opp ned i 5 minutter.
Lage pudding/vaniljesaus
Bland puddingpulver med sukker og melk (500 ml) ved å følge produsentens instruksjoner, og
rør godt. Bruk en passende ildfast glassbolle med lokk.
Tilbered tildekket 6½ til 7½ minutt ved 800 W.
Rør grundig flere ganger under tilberedningen.
Brune mandelflak
Fordel 30 g mandler i flak jevnt på en passe stor keramisk tallerken.
Rør om flere ganger under bruning i 3½ til 4½ minutt på 600 W.
La retten hvile i ovnen i 2–3 minutter. Bruk grytekluter når du tar ut av mikrobølgeovnen!
30 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2019-02-27
10:33:47
Feilsøkings- og informasjonskode
Feilsøking
Hvis du opplever noen av problemene nedenfor, kan du forsøke den foreslåtte løsningen.
Problem
Tiltak
Fremmedelementer kan
settes fast mellom knappene.
Fjern elementet som sitter fast, og
prøv igjen.
For berøringsmodeller: Det er
fukt på utsiden.
Tørk av fukten fra utsiden.
Barnesikringen er aktivert.
Deaktiver barnesikringen.
Det vises ikke noe
klokkeslett.
ØKO-funksjonen
(strømsparing) er angitt.
Slå av ØKO-funksjonen.
Mikrobølgeovnen
virker ikke.
Det er ikke noe strøm.
Kontroller at strømmen er koblet
til.
Døren er åpen.
Lukk døren og prøv igjen.
Døren åpner
sikkerhetsmekanismene
som er dekket med
fremmedelementer.
Fjern elementet som sitter fast, og
prøv igjen.
Brukeren har åpnet døren for
å vende mat.
Trykk på knappen START/+30s
igjen etter å ha vendt maten, for å
starte handlingen.
Årsak
Tiltak
Mikrobølgeovnen har vært i
gang over en lengre periode.
La mikrobølgeovnen kjøle seg ned
når den har vært i bruk over en
lengre periode.
Kjøleviften fungerer ikke.
Hør etter om du kan høre
kjøleviften.
Prøv å betjene
mikrobølgeovnen uten mat
i den.
Sett mat i mikrobølgeovnen.
Det er ikke nok
ventileringsplass for
mikrobølgeovnen.
Det er luftinntak og luftutløp
på for- og baksiden av
mikrobølgeovnen for ventilasjon.
Overhold avstandene
som er beskrevet i
installasjonsveiledningen for
produktet.
Flere strømkontakter brukes i
samme støpsel.
Bruk bare ett støpsel for
mikrobølgeovnen.
Det kommer
smellelyder
under bruk, og
mikrobølgeovnen
fungerer ikke.
Å tilberede mat i beholdere
med lufttette lokk, kan føre
til smellelyder.
Ikke bruk lufttette beholdere, da de
kan sprekke under tilberedelse på
grunn av at innholdet utvider seg.
Utsiden av
mikrobølgeovnen blir
for varm under bruk.
Det er ikke nok
ventileringsplass for
mikrobølgeovnen.
Det er luftinntak og luftutløp
på for- og baksiden av
mikrobølgeovnen for
ventilasjon. Overhold
avstandene som er beskrevet
i installasjonsveiledningen for
produktet.
Det er gjenstander oppå
mikrobølgeovnen.
Fjern alle gjenstander oppå
mikrobølgeovnen.
Generelt
Knappene kan ikke
trykkes inn skikkelig.
Mikrobølgeovnen
stopper under bruk.
Norsk 31
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2019-02-27
10:33:47
Feilsøkings- og informasjonskode
Årsak
Problem
Mikrobølgeovnen slår
seg av under bruk.
Feilsøkings- og informasjonskode
Feilsøkings- og informasjonskode
Problem
Årsak
Tiltak
Problem
Døren kan ikke åpnes
inn skikkelig.
Matrester sitter fast mellom
døren og ovnens innvendige
flater.
Rengjør mikrobølgeovnen og åpne
deretter døren.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Lukk døren og sjekk igjen.
Oppvarming,
inkludert Warmfunksjonen, fungerer
ikke som den skal.
Mikrobølgeovnen fungerer
kanskje ikke, for mye mat
blir tilberedt eller det brukes
uegnede kokekar.
Plasser en kopp med vann
i en beholder som er egnet
for mikrobølgeovn, og kjør
mikrobølgeovnen i 1-2 minutter
for å se om vannet blir varmet opp.
Reduser mengden vann og start
funksjonen igjen. Bruk en beholder
med flat bunn.
Når strømmen er
tilkoblet, begynner
mikrobølgeovnen å
fungere med én gang.
Det kommer
elektrisitet fra
mikrobølgeovnen.
Strømmen eller støpselet er
ikke skikkelig jordet.
Sørg for at strømmen og støpselet
er skikkelig jordet.
1. Det drypper vann.
2. Det kommer damp
ut en åpning i
døren.
3. Vann forblir i
mikrobølgeovnen.
Avhengig av maten som
tilberedes, kan det i enkelte
tilfeller være igjen vann eller
damp i mikrobølgeovnen.
Dette er ikke en feil med
mikrobølgeovnen.
La mikrobølgeovnen kjøle seg
ned, og tørk den med et tørt
kjøkkenhåndkle.
Styrken på lyset i
mikrobølgeovnen
varierer.
Lysstyrken endres avhengig
av endringer i nytteeffekt i
henhold til funksjon.
Endringer i nytteeffekt under
tilberedning er ikke feil. Dette er
ikke en feil med mikrobølgeovnen.
Tilberedningen
er ferdig, men
kjøleviften går
fremdeles.
Kjøleviften fortsetter å gå i
omtrent 3 minutter etter at
tilberedningen er ferdig, for
å ventilere mikrobølgeovnen.
Dette er ikke en feil med
mikrobølgeovnen.
Tinefunksjonen
fungerer ikke.
Det er for mye mat i
mikrobølgeovnen.
Reduser mengden vann og start
funksjonen igjen.
Ovnslyset er svakt
eller slår seg ikke på.
Døren har stått åpen lenge.
Ovnslyset kan slå seg av
automatisk når ØKO-funksjonen er
aktiv. Lukk og åpne døren på nytt,
eller trykk på knappen STOP/ECO
(STOPP/ØKO).
Ovnslyset er dekket med
fremmedelementer.
Rengjør innsiden av
mikrobølgeovnen, og sjekk på nytt.
Det kommer en
pipelyd under
tilberedning.
Hvis funksjonen for
automatisk tilberedning
brukes, betyr denne
pipelyden at det er på tide å
vende maten som tines.
Trykk på knappen START/+30s
igjen etter å ha vendt maten, for å
starte handlingen på nytt.
Mikrobølgeovnen er
ikke i vater.
Mikrobølgeovnen er montert
på en ujevn overflate.
Sørg for at mikrobølgeovnen er
montert på en flat, stabil overflate.
Det kommer gnister
under tilberedning.
Metallbeholdere brukes i
ovns-/tiningsfunksjoner.
Ikke bruk metallbeholdere.
Årsak
Tiltak
32 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2019-02-27
10:33:47
Problem
Årsak
Tiltak
Roterende tallerken
Den roterende
tallerkenen får feil
plassering eller
slutter å rotere mens
den er i gang.
Det er ingen roterende ring,
eller den roterende ringen er
ikke skikkelig på plass.
Monter den roterende ringen og
prøv igjen.
Tallerkenen sleper
når den roterer.
Den roterende ringen er ikke
skikkelig på plass, det er for
mye mat eller beholderen er
for stor og berører innsiden
av mikrobølgeovnen.
Tilpass mengden mat og ikke bruk
beholdere som er for store.
Den roterende
tallerkenen skrangler
når den roterer og
lager bråk.
Matrester sitter fast i bunnen
av mikrobølgeovnen.
Fjern alle matrester som sitter fast
i bunnen av mikrobølgeovnen.
Grill
Det kommer røyk fra
ovnen under bruk.
Problem
Årsak
Tiltak
Mikrobølgeovn
Dette er ikke en feil, og når du
har brukt mikrobølgeovnen
2–3 ganger, bør det slutte.
Det er mat på
varmeelementene.
La mikrobølgeovnen kjøle seg
ned, og fjern matrestene fra
varmeelementene.
Maten er for nære grillen.
Plasser maten med en passende
avstand fra grillen under
tilberedning.
Maten er ikke skikkelig
tilberedt og/eller plassert.
Pass på at maten er skikkelig
tilberedt og plassert.
Døren er åpen.
Lukk døren og prøv igjen.
Det kommer røyk fra
mikrobølgeovnen
under forvarming.
Første gang du bruker
mikrobølgeovnen, kan
det komme røyk fra
varmeelementet under
innledende bruk.
Dette er ikke en feil, og når du
har brukt mikrobølgeovnen
2–3 ganger, bør det slutte.
Det er mat på
varmeelementene.
La mikrobølgeovnen kjøle seg
ned, og fjern matrestene fra
varmeelementene.
Det lukter brent eller
plast når ovnen er i
bruk.
Det brukes kokekar av plast
eller annet materiale som
ikke er ildfast.
Bruk kokekar av glass som er egnet
for høye temperaturer.
Det kommer
vond lukt fra
mikrobølgeovnen.
Matrester eller plast har
smeltet og brent seg fast inni
mikrobølgeovnen.
Bruk dampfunksjonen og tørk
deretter av med en tørr klut.
Du kan legge i en sitronskive og
sette i gang mikrobølgeovnen for å
fjerne lukten fortere.
Ovnen tilbereder ikke
maten skikkelig.
Ovnsdøren åpnes ofte under
tilberedning.
Hvis du åpner døren ofte,
reduseres temperaturen i
mikrobølgeovnen, noe som kan ha
innvirkning på resultatene.
Ovnskontrollene er feil
angitt.
Angi ovnskontrollene riktig, og
prøv på nytt.
Grillen eller annet tilbehør er
ikke satt inn riktig.
Sett tilbehøret riktig inn.
Kokekar av feil type eller
størrelse blir brukt.
Bruk egnet kokekar med flat bunn.
Feilsøkings- og informasjonskode
Første gang du bruker
mikrobølgeovnen, kan
det komme røyk fra
varmeelementet under
innledende bruk.
Ovnen varmer ikke.
Norsk 33
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2019-02-27
10:33:47
Tekniske spesifikasjoner
Feilsøkingsog informasjonskode
Problem
Årsak
Tekniske spesifikasjoner
Tiltak
SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både designspesifikasjoner og disse
brukerinstruksjonene kan derfor endres uten varsel.
Damp
Modell
Jeg hører vann
som koker, under
damptilberedning
Vann varmes opp ved bruk
av dampoppvarmer.
Dette er ikke en feil med
mikrobølgeovnen.
Jeg hører en ukjent
lyd når jeg stopper
damptilberedningen.
Vann fjernes fra innsiden
av dampoppvarmeren etter
av damptilberedningen er
fullført.
Dette er ikke en feil med
mikrobølgeovnen.
Det kommer ikke ut
damp.
Vannforsyningstanken er ikke
installert.
Sørg for at vannforsyningstanken
er installert på riktig måte.
Det er ikke vann i
vannforsyningstanken.
Fyll tanken med vann, og prøv på
nytt.
Informasjonskode
Informasjonskode
C-d0
ÅRSAK
Kontrollknapper
trykkes inn i mer enn
10 sekunder.
Tiltak
MG23K3505**
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz vekselstrøm
Strømforbruk
Maksimal effekt
Mikrobølger
Grill (varmeelement)
1400 W
1250 W
1100 W
Utgangseffekt
100 W / 800 W - 6 nivåer (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Dimensjoner (B x H x D)
Utvendig (inkluderer håndtak)
Ovnsrom
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volum
23 liter
Vekt
Netto
ca. 13,0 kg
Tekniske spesifikasjoner
Rengjør tastene og kontroller om det
er vann på overflaten rundt tastene.
Hvis dette skjer igjen, slår du av
mikrobølgeovnen i 30 sekunder
og prøver på nytt. Hvis det skjer
igjen, ringer du ditt lokale SAMSUNG
kundesenter.
MERK
Hvis den foreslåtte løsningen ikke løser problemet, skal du kontakte ditt lokale SAMSUNG
kundesenter.
34 Norsk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2019-02-27
10:33:47
Notat
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2019-02-27
10:33:47
Vær oppmerksom på at Samsung-garantien IKKE dekker servicetelefoner for å forklare drift av produktet, riktig eller feil installering eller utføring av normal rengjøring eller vedlikehold
HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/it/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04547C-00
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2019-02-27
10:33:47
Mikroaaltouuni
käyttöopas
MG23K3505**
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2019-02-27
10:33:49
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet
3
Uunin käyttäminen
11
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
3
8
Asentaminen
8
Lisätarvikkeet
Asennuspaikka
Uunilautanen
8
9
9
Huolto
9
Mikroaaltouunin toiminta
Uunin oikean toiminnan tarkastaminen
Ruoanvalmistus ja lämmittäminen
Kellonajan asettaminen
Tehot ja ajanvaihtelut
Valmistusajan muuttaminen
Valmistuksen keskeyttäminen
Virransäästötilan asettaminen
Pikasulatusominaisuuksien käyttäminen
Automaattisen valmistustoiminnon käyttö
Lämpimänäpitotoimintojen käyttäminen
Grillaaminen
Mikroaaltouunin ja grillin yhteiskäyttö
Grilli+30s -toimintojen käyttäminen
Hajunpoisto -toimintojen käyttäminen
Lapsilukkotoiminnon käyttäminen
Äänimerkin mykistäminen
11
12
12
13
13
14
14
14
15
16
18
19
19
20
20
20
21
Valmistusastiaopas
21
Valmistusopas
22
Vianmääritys ja näyttökoodit
31
Vianmääritys
Näyttökoodit
31
34
Tekniset tiedot
34
Puhdistaminen
Vaihtaminen (korjaaminen)
Pitkää käyttämättömänä seisottamista edeltävät suojatoimet
9
10
10
Uunin ominaisuudet
10
Uuni
Käyttöpaneeli
10
11
2 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2019-02-27
10:33:49
Turvallisuusohjeet
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
VAROITUS: Jos luukku tai sen tiivisteet ovat vaurioituneet,
uunia ei saa käyttää, ennen kuin ammattihenkilö on korjannut
sen.
VAROITUS: Muiden kuin ammattihenkilöiden ei tule
tehdä sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joissa
mikroaaltosäteilyltä suojaava kansi on poistettava, sillä tämä
on vaarallista.
VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmittää
sinetöidyissä säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.
VAROITUS: Anna lapsen käyttää uunia ilman valvontaa
ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos
hän pystyy käyttämään uunia turvallisesti ja ymmärtää sen
vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaarat.
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja sitä ei
tule käyttää
• kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen taukotiloissa
• maatiloilla
Pidä uunia silmällä, kun lämmität ruokaa muovi- tai
paperiastiassa, sillä astia voi syttyä palamaan.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien
lämmittämiseen. Ruokien tai vaatteiden kuivaaminen sekä
lämpötyynyjen, tossujen, sienien ja puhdistusliinojen ja
vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai
tulipalon.
Jos havaitset savua, katkaise laitteesta virta tai irrota
virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna
mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
Ole huolellinen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa
lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa räiskyä ja kiehua yli
viiveellä.
Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja vauvanruokatölkit
on ravistettava tai niiden sisältö on hämmennettävä ja
vauvanruoan lämpötila on tarkastettava ennen tarjoilua.
Suomi 3
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2019-02-27
10:33:49
Turvallisuusohjeet
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ
VARTEN.
• hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa
• majataloissa.
Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia
keittiövälineitä.
Turvallisuusohjeet
Raakoja tai kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa
lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää jopa
lämmityksen jälkeen.
Turvallisuusohjeet
Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähteet on
poistettava.
Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua
ja tämä saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa
vaaratilanteita.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan
keittiöiden työskentelytasoilla (itsenäisenä kodinkoneena)
eikä sitä saa asentaa kaapistoon.
Mikroaaltouunissa ei saa käyttää metallisia astioita ruoalle
eikä juomille.
Uunilautasen paikoiltaan siirtymistä on vältettävä, kun
astioita poistetaan laitteesta.
Laitetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.
Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoihin,
asuntovaunuihin tai muihin näiden kaltaisiin kulkuneuvoihin.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten)
käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta
oikein.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat
henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet
laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se tulee
vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai
ammattitaitoisella asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin
välttyä.
Uuni on asetettava sellaiseen asentoon ja sellaiselle
korkeudelle, että sen sisätiloja ja säätimiä on helppo käyttää.
Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä kertaa, lämmitä siinä
vettä 10 minuuttia ja käytä sitä vasta sen jälkeen.
4 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2019-02-27
10:33:49
Jos uunista tulee outoa ääntä, palaneen käryä tai savua,
irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat
käytön aikana.
Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen pistokkeeseen
pääsee helposti käsiksi.
Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen
lähettyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.
VAROITUS: Jos laitetta käytetään yhdistelmätilassa, lapset
saavat käyttää uunia vain aikuisten valvonnassa uunin
korkean lämpötilan vuoksi.
HUOMIO: Kuumennusprosessia on valvottava. Lyhytaikaista
kuumennusprosessia on valvottava jatkuvasti.
Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin
vastuksiin ei saa koskea.
Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta
käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä turvallisella
etäisyydellä laitteesta.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai
erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin
vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.
Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse, ettei se
ylikuumene.
Turvallisuusohjeet
Älä puhdista uunin luukun lasia hankausaineilla tai terävillä
metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä
puolestaan saattaa johtaa lasin rikkoutumiseen.
Laitteen lämpövastuksiin ei saa koskea.
Laitteen luukku ja ulkopinta voivat kuumentua käytön aikana.
Laitteen pinnat todennäköisesti kuumenevat käytön aikana.
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat
henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet
laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lasten ei
saa antaa puhdistaa laitetta tai tehdä muita sen tavalliseen
ylläpitoon liittyviä toimia. Yli 8-vuotiaat lapset saavat
puhdistaa tai ylläpitää laitetta valvotusti.
Pidä laite ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
Suomi 5
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2019-02-27
10:33:49
Turvallisuusohjeet
Yleinen turvallisuus
Turvallisuusohjeet
Vain pätevä sähköteknikko saa korjata tai muuttaa laitetta.
Ruokaa tai nesteitä ei saa lämmittää sinetöidyissä astioissa mikroaaltotoiminnolla.
Älä käytä uunin puhdistamiseen bentseeniä, ohentimia, alkoholia tai höyry- ja painepesureita.
Älä asenna uunia epätasaiselle alustalle, lämmittimien tai herkästi syttyvien aineiden lähelle,
kosteisiin, öljyisiin tai pölyisiin tiloihin, suoraan auringonvaloon, veden lähelle tai sellaisiin
paikkoihin, joissa voi esiintyä kaasuvuotoja.
Uuni on maadoitettava paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
Poista pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista säännöllisesti kuivalla liinalla kaikki niihin
kuulumattomat aineet.
Älä vedä tai taivuta virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
Jos tiloissa tapahtuu kaasuvuoto (esim. propaani- tai nestekaasuvuoto), tuuleta tilat
välittömästi. Älä koske virtajohtoon.
Älä kosketa virtajohtoa märillä käsillä.
Älä sammuta uunia irrottamalla virtajohtoa silloin, kun uuni on käytössä.
Älä laita sormiasi tai mitään laitteeseen kuulumattomia aineita sen sisälle. Jos uuniin pääsee
sinne kuulumattomia aineita, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään
Samsungin huoltoon.
Älä altista uunia kovalle paineelle tai iskuille.
Älä pidä uunia herkästi särkyvien esineiden päällä.
Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita, jatkojohtoja tai muuntajia.
Älä ripusta virtajohtoa mihinkään metalliesineeseen. Varmista, että johto on turvallisesti
esineiden välissä tai uunin takana.
Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa. Jos pistoke tai johto on
vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
Älä kaada tai suihkuta vettä suoraan uunin päälle.
Älä aseta mitään esineitä uunin päälle, sisälle tai luukun eteen.
Älä ruiskuta uunin päälle mitään tulenarkoja aineita, esimerkiksi hyönteismyrkkyä.
Älä säilytä uunissa mitään palavia aineita. Ole varovainen, kun lämmität alkoholipitoisia ruokia
tai juomia, sillä alkoholin höyryt saattavat osua uunin kuumiin osiin.
Lapset voivat satuttaa itsensä uunin luukkuun tai heidän sormensa voivat jäädä luukun väliin.
Pidä lapset etäällä, kun avaat tai suljet luukkua.
Mikroaaltoja koskeva varoitus
Ole varovainen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa
räiskyä ja kiehua yli viiveellä. Anna lämmitettyjen juomien aina seisoa vähintään 20 sekuntia,
ennen kuin käsittelet niitä. Hämmennä tarvittaessa lämmityksen aikana. Hämmennä aina
lämmityksen jälkeen.
Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ensiapuohjeita:
1. Kasta palanut alue kylmään veteen vähintään 10 minuutiksi.
2. Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
3. Älä käytä voiteita, öljyjä tai kosteusemulsioita.
Älä laita peltiä tai ritilää veteen heti ruoanlaiton jälkeen, sillä ne voivat vaurioitua.
Älä käytä uunia uppopaistamiseen, sillä ruokaöljyn lämpötilaa ei ole mahdollista hallita. Tällöin
kuuma öljy saattaa yhtäkkiä kiehua yli.
6 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2019-02-27
10:33:49
Mikroaaltouuniin liittyviä turvallisuusohjeita
Mikroaaltojen käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita
• Älä käytä uunia, jos se on vaurioitunut. Käytä uunia vasta sitten, kun pätevä teknikko on
korjannut sen.
Tärkeää: Luukku on voitava sulkea kunnolla. Luukkua ei saa vääntää, sen saranat eivät saa
olla rikki tai löysällä, ja luukun tiivisteiden ja tiivistepintojen on oltava ehjiä.
• Kaikki säätö- ja korjaustyöt on annettava pätevälle teknikolle.
Rajoitettu takuu
Samsung veloittaa korjausmaksun lisätarvikkeiden vaihtamisesta ja kosmeettisten vaurioiden
korjaamisesta, jos laitteen tai lisätarvikkeiden vauriot ovat asiakkaan aiheuttamia. Tämä ehto
koskee seuraavia:
• Kolhiintunut, naarmuuntunut tai rikkoutunut luukku, kahva, ulkopaneeli tai käyttöpaneeli.
• Rikkoutunut tai kadonnut uunipelti, ohjaintela, sovitin tai ritilä.
Käytä uunia ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu ja noudata tässä
käyttöoppaassa annettuja ohjeita. Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia
mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja toimia
varovasti ja huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät uunia.
Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman mikroaaltouunisi ominaisuudet
saattavat poiketa oppaassa kuvatuista, ja jotkin varoitusmerkit eivät välttämättä koske
käyttämääsi laitetta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään Samsungin
huoltoon tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.
Käytä uunia ainoastaan ruoan lämmittämiseen. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
Älä lämmitä uunissa mitään tekstiilituotteita tai jyvillä täytettyjä tyynyjä. Valmistaja ei ole
vastuussa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat uunin vääränlaisesta käytöstä.
Pidä uuni aina puhtaana ja hyvässä käyttökunnossa, jotta uunin pinta ei vaurioituisi eikä
vaaratilanteita syntyisi.
Seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen
vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.
• Älä käytä uunia luukun ollessa auki. Älä muuntele turvalukitusta (luukun salpoja). Älä tuki
turvalukituskoloja.
• Älä laita mitään uunin luukun ja uuniaukon väliin äläkä anna ruoan ja puhdistusainejäämien
kertyä tiivistepinnoille. Pidä luukku ja sen tiivistepinnat puhtaina pyyhkimällä pinnat aina
käytön jälkeen ensin kostealla ja sitten kuivalla, pehmeällä liinalla.
Suomi 7
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2019-02-27
10:33:49
Turvallisuusohjeet
Käytä vain mikrouunikäyttöön soveltuvia välineitä. Älä käytä metalliastioita tai astioita, joissa
on kulta- tai hopeareunukset, vartaita tms.
Irrota metalliset kierresulkijat. Ne voivat aiheuttaa valokaaria.
Älä käytä uunia paperin tai vaatteiden kuivaamiseen.
Käytä lyhyitä lämmitysaikoja pienille ruoka-annoksille, jottei ruoka ylikuumenisi tai palaisi.
Pidä virtajohto ja pistoke etäällä vedestä ja lämmönlähteistä.
Älä lämmitä kuorellisia tai kovaksi keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää. Älä lämmitä
ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja astioita, pähkinöitä, tomaatteja tms.
Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja liinoilla tai papereilla. Tämä aiheuttaa tulipalon vaaran.
Uuni saattaa ylikuumentua ja sammua automaattisesti. Tällöin se pysyy sammutettuna niin
kauan, kunnes se on jäähtynyt riittävästi.
Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Sekoita nesteitä lämmityksen puolivälissä tai sen jälkeen, ja anna nesteiden seisoa
lämmityksen jälkeen vähintään 20 sekuntia, jotta ne eivät kiehuisi ja räiskyisi.
Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua avatessasi, jotta kuuma ilma tai höyry ei
pääsisi polttamaan ihoasi.
Älä käytä uunia tyhjänä. Uuni sammutetaan turvallisuussyistä automaattisesti 30 minuutin
ajaksi. Suosittelemme pitämään uunissa aina vesilasillista, jotta mikroaaltosäteily kohdistuisi
siihen, jos uuni käynnistetään vahingossa.
Asenna uuni tässä oppaassa annettujen turvaväliohjeiden mukaisesti. (Ks. kohtaa
”Mikroaaltouunin asentaminen”.)
Ole varovainen käyttäessäsi uunin lähellä olevia pistorasioita.
Turvallisuusohjeet
Asentaminen
Asentaminen
Tuoteryhmän määrittely
Lisätarvikkeet
Tämä tuote on ryhmän 2 luokkaan B kuuluva ISM-laite. Ryhmä 2 käsittää kaikki
sellaiset ISM-laitteistot, jotka tarkoituksellisesti synnyttävät tai käyttävät radiotaajuista
energiaa sähkömagneettisen säteilyn muodossa jonkin aineen käsittelyyn, sekä EDM- ja
kaarihitsauslaitteet.
Luokan B laitteet soveltuvat käytettäviksi kotitalouksissa ja tiloissa, jotka on kytketty suoraan
asuinrakennusten sähkönjakelussa käytettävään pienjänniteverkkoon.
Ostamasi laitteen mallista riippuen sen mukana toimitetaan tiettyjä lisätarvikkeita, joita
voidaan käyttää eri tavoin.
01 Pyöritysalusta, joka asetetaan uunin keskelle.
01
Tarkoitus: Pyöritysalusta kannattelee
uunilautasta.
Asentaminen
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita
(esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja
kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
02
03
02 Uunilautanen, joka asetetaan pyöritysalustan
päälle siten, että sen keskiosa osuu
sovittimeen.
Tarkoitus: Uunilautanen toimii
pääasiallisena ruoanlaittopintana
ja se on helppo poistaa
puhdistamista varten.
03 Grilliritilä, joka asetetaan uunilautaselle.
Tarkoitus: Metalliritilää voidaan käyttää
grillauksessa ja yhdistelmätilassa.
HUOMIO
ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja uunilautasta.
Saat lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä
velvollisuuksista, esim. REACHista, osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
8 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2019-02-27
10:33:50
Huolto
Asennuspaikka
20 cm
yläpuolella
85 cm
lattiasta
Puhdistaminen
10 cm
takana
10 cm
sivulla
Puhdista uuni säännöllisesti, jotta sen sisä- ja ulkopuolelle ei pääsisi kertymään likaa. Kiinnitä
erityistä huomiota luukkuun, sen tiivisteeseen sekä uunilautaseen ja pyöritysalustaan (vain
soveltuvissa malleissa).
Jos luukku ei avaudu tai sulkeudu kunnolla, tarkista ensin, onko sen tiivisteisiin päässyt
kertymään likaa. Käytä saippuavedellä kostutettua pehmeää liinaa uunin sisä- ja ulkopintojen
puhdistamiseen. Huuhtele ja kuivaa hyvin.
Puhdista uunin sisältä kaikki vaikea ja haiseva lika.
1. Aseta kupillinen laimennettua sitruunamehua uunilautasen keskelle.
2. Lämmitä uunia 10 minuuttia enimmäisteholla.
3. Kun ohjelma on päättynyt, odota uunin jäähtymistä. Avaa tämän jälkeen luukku ja puhdista
uunin sisätilat.
Kääntyvällä vastuksella varustettujen mallien sisätilojen puhdistaminen
Puhdista sisätilan yläosa laskemalla ylävastus
45 asteen kulmaan kuvassa näytetyllä tavalla.
Tällä tavoin yläosa on helpompi puhdistaa. Kun
olet valmis, aseta ylävastus takaisin paikoilleen.
Uunilautanen
Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä.
Aseta pyöritysalusta ja uunilautanen paikoilleen.
Varmista, että uunilautanen pääsee pyörimään
vapaasti.
HUOMIO
• Pidä luukku ja sen tiiviste puhtaina ja varmista, että luukku avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Muutoin uunin käyttöikä saattaa lyhetä.
• Varo läikyttämästä vettä uunin ilmanvaihtoaukkoihin.
• Älä käytä puhdistamiseen mitään hankaavia tai kemiallisia aineita.
• Puhdista uuni kunkin käyttökerran jälkeen miedolla pesuaineella, kun olet ensin antanut
uunin jäähtyä.
Suomi 9
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2019-02-27
10:33:50
Huolto
• Valitse tasainen, suora pinta, joka on n. 85 cm:n
korkeudella lattiasta. Pinnan tulee kestää uunin
paino.
• Varaa riittävästi tilaa ilmanvaihtoon: vähintään
10 cm takaseinästä ja molemmista reunoista
sekä 20 cm yläosasta.
• Älä sijoita uunia kuumaan tai kosteaan
ympäristöön, esimerkiksi mikroaaltouunin tai
lämpöpatterin lähelle.
• Noudata uunin virtalähdettä koskevia
vaatimuksia. Jos jatkojohtoa on käytettävä,
käytä vain hyväksytyn tyyppistä johtoa.
• Pyyhi uunin sisäpinnat ja luukun tiivisteet
kostealla liinalla, ennen kuin käytät uunia
ensimmäisen kerran.
Uunin ominaisuudet
Huolto
Uunin ominaisuudet
Vaihtaminen (korjaaminen)
Uuni
VAROITUS
01
02
03
04
05
Uunissa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia osia. Älä vaihda tai korjaa uunia itse.
• Jos uunin saranoissa, tiivisteissä ja/tai luukussa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä pätevään
asentajaan tai lähimpään Samsungin huoltoon.
• Jos haluat vaihtaa uunin valon, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon. Älä vaihda
osaa itse.
• Jos havaitset ongelmia uunin ulkorungossa, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
lähimpään Samsungin huoltoon.
Pitkää käyttämättömänä seisottamista edeltävät suojatoimet
Uunin ominaisuudet
• Jos et käytä uunia pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta ja säilytä uunia jossakin
kuivassa, pölyttömässä tilassa. Jos uunin sisälle pääsee kertymään pölyä ja kosteutta, uunin
suorituskyky saattaa kärsiä.
06
07
08
09
10
11
01 Luukun kahva
02 Luukku
03 Ilmanvaihtoaukot
04 Vastus
05 Valo
06 Luukun salvat
07 Uunilautanen
08 Sovitin
09 Pyöritysalusta
10 Turvalukituskolot
11 Käyttöpaneeli
10 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2019-02-27
10:33:50
Uunin käyttäminen
Käyttöpaneeli
Mikroaaltouunin toiminta
01
02
03
04
05
06
07
08
Quick Defrost (pikasulatus)
Auto Cook (automaattiohjelma)
Keep Warm (lämpimänäpito)
Deodorization (hajunpoisto)
Microwave (mikroaalto)
Grill (grilli)
Combi (yhdistelmä)
Grill+30s (grilli+30s)
Valitsin (paino/annokset/aika)
Valinta/Kello
STOP/ECO (PYSÄYTYS/EKO)
START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s)
Mikroaallot ovat suurtaajuuksisia sähkömagneettisia aaltoja. Vapautunut energia valmistaa tai
lämmittää ruoan muuttamatta sen muotoa tai väriä.
Mikroaaltouunia voidaan käyttää seuraaviin:
• Sulatus
• Lämmitys
• Ruoanvalmistus
Ruoanvalmistuksen toimintaperiaate:
1. Magnetronin luomat mikroaallot heijastuvat
uunin sisäpinnoista ja jakaantuvat tasaisesti
ruoan kääntyessä uunilautasella. Ruoka kypsyy
näin tasaisesti.
2. Mikroaallot ulottuvat noin 2,5 cm ruoan pinnan
alle. Ruoka valmistuu, kun lämpö hajaantuu
ruoan sisällä.
3. Valmistusajat vaihtelevat riippuen
käytettävästä astiasta ja seuraavista ruoan
ominaisuuksista:
• määrä ja tiheys
• vesipitoisuus
• alkulämpötila (jääkaappikylmä tai
huoneenlämpöinen).
10
11
12
HUOMAUTUS
Kun ruoan keskusta kypsyy lämmön hajaantumisen ansiosta, kypsyminen jatkuu vielä kun
ruoka on poistettu uunista. Ruoan valmistusohjeissa ja tässä oppaassa annettuja seisotusaikoja
on noudatettava, jotta
• ruoka kypsyisi tasaisesti myös keskeltä
• ruoan lämpötila olisi läpikotaisin sama.
Suomi 11
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2019-02-27
10:33:50
Uunin käyttäminen
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Uunin käyttäminen
Uunin oikean toiminnan tarkastaminen
Ruoanvalmistus ja lämmittäminen
Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten uunin oikean toiminnan voi tarkastaa helposti. Jos
epäilet jotakin ongelmaa, tutustu sivuilla 31 olevaan vianmääritys-osioon 34.
Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ruokaa voidaan valmistaa tai miten se voidaan lämmittää
uudelleen.
HUOMAUTUS
Uuni on kytkettävä sopivaan pistorasiaan. Uunilautanen on asetettava paikoilleen uuniin.
Veden kiehuminen kestää kauan, jos muuta tehotasoa kuin enimmäistehoa (100 % – 800 W)
käytetään.
Uunin käyttäminen
Avaa luukku vetämällä sen yläosassa olevasta kahvasta.
Aseta lasillinen vettä uunilautaselle. Sulje luukku.
Paina Start/+30s (käynnistys/+30s) -painiketta ja
aseta ajaksi 4–5 minuuttia painamalla Start/+30s
(käynnistys/+30s) -painiketta riittävän monta
kertaa.
Tulos:
Uuni lämmittää vettä 4–5 minuuttia.
Veden tulisi kiehua tässä ajassa.
HUOMIO
• Tarkista mikroaaltouunin asetukset AINA, ennen kuin jätät sen ilman valvontaa.
• Microwave (mikroaalto) -toiminnon ajaksi voidaan asettaa enintään 99 minuuttia.
Avaa luukku. Laita ruoka uunilautasen keskelle. Sulje luukku. Älä milloinkaan käynnistä
mikroaaltouunia tyhjänä.
1. Paina Microwave (mikroaalto) -painiketta.
Tulos: Näyttöön ilmestyy 800 W
(enimmäisteho):
1
(mikroaaltouunitila)
2. Valitse tehotaso kääntämällä Valitsin.
(Ohjearvot ovat tehotaulukossa.)
Paina tämän jälkeen Valinta/Kello.
2
3
4
3. Aseta valmistusaika kääntämällä Valitsin.
Tulos: Valmistusaika näytetään.
4. Paina START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s)
-painiketta.
Tulos: Uunin valo syttyy ja uunilautanen
alkaa pyöriä. Valmistus alkaa, ja sen
päätyttyä:
1) Uuni antaa 4 äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa
3 äänimerkkiä (kerran minuutissa).
3) Näyttöön ilmestyy taas nykyinen aika.
12 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2019-02-27
10:33:51
Kellonajan asettaminen
Tehot ja ajanvaihtelut
Kun laitteeseen kytketään virta, ”88:88” tai ”12:00” ilmestyy automaattisesti näyttöön.
Aseta kello oikeaan aikaan. Aika voidaan näyttää 24 tai 12 tunnin muodossa. Kellonaika on
asetettava
• mikroaaltouunin käyttöönoton yhteydessä
• sähkökatkoksen jälkeen.
Tehon valinnalla voidaan muuttaa hajaantuvan energian määrää ja täten myös ruoan
valmistukseen tai lämmitykseen tarvittavaa aikaa ruoan tyypin ja määrän mukaisesti. Voit
valita kuudesta eri tehosta.
HUOMAUTUS
Muista asettaa kello uudelleen, kun siirrytään kesä- ja talviaikaan.
1. Paina Valinta/Kello -painiketta.
1
Teho
Prosenttiosuus
Lähtöteho
SUURI TEHO
100 %
800 W
YLEMPI KESKITEHO
75 %
600 W
KESKITEHO
56 %
450 W
ALEMPI KESKITEHO
38 %
300 W
SULATUS
23 %
180 W
PIENI TEHO
13 %
100 W
2
3
4
5
2. Aseta 24 tai 12 tunnin kello kääntämällä
Valitsin. Paina tämän jälkeen Valinta/Kello.
3. Aseta tunnit kääntämällä Valitsin. Paina tämän
jälkeen Valinta/Kello.
4. Aseta minuutit kääntämällä Valitsin.
Jos valitset...
valmistusaikaa on...
Suuremman tehon
Pienemmän tehon
lisättävä
vähennettävä
Uunin käyttäminen
Valmistusohjeissa ja tässä oppaassa annetut valmistusajat vastaavat tehotaulukossa olevia
arvoja.
5. Kun oikea aika on näkyvissä, käynnistä kello
painamalla Valinta/Kello -painiketta.
Tulos: Kellonaika näkyy aina, kun et käytä
mikroaaltouunia.
Suomi 13
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2019-02-27
10:33:51
Uunin käyttäminen
Valmistusajan muuttaminen
Valmistuksen keskeyttäminen
Valmistusaikaa voidaan pidentää painamalla START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s) -painiketta
kerran jokaista lisättävää 30 sekuntia kohden.
Mikroaalto-, Grilli- tai Yhdistelmä -tilassa, START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s) -painikkeen
painaminen pidentää valmistusaikaa.
• Voit tarkistaa ruoan kypsyyden milloin tahansa avaamalla uunin luukun.
• Lisää jäljellä olevaa valmistusaikaa
Tapa 1
Voit keskeyttää valmistuksen milloin tahansa:
• ruoan tarkistamiseksi
• ruoan kääntämiseksi tai hämmentämiseksi
• ruoan seisottamiseksi
2
Uunin käyttäminen
1
Voit pidentää valmistusaikaa valmistuksen aikana
painamalla START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s)
-painiketta kerran jokaista lisättävää 30 sekuntia
kohden.
• Esimerkki: Lisää kolme minuuttia painamalla
START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s) -painiketta
kuusi kertaa.
Voit keskeyttää
valmistuksen...
Toimi seuraavasti...
Väliaikaisesti
Avaa luukku tai paina STOP/ECO (PYSÄYTYS/EKO) -painiketta
kerran.
Tulos:
Valmistus päättyy.
Jatka valmistusta sulkemalla luukku ja painamalla START/+30s
(KÄYNNISTYS/+30s) -painiketta.
Kokonaan
Paina STOP/ECO (PYSÄYTYS/EKO) -painiketta kerran.
Tulos:
Valmistus päättyy.
Jos haluat perua asetukset, paina STOP/ECO (PYSÄYTYS/EKO)
-painiketta uudelleen.
Tapa 2
Voit säätää valmistusaikaa kääntämällä Valitsin.
• Voit pidentää valmistusaikaa kääntämällä
valitsinta oikealle, ja lyhentää sitä kääntämällä
valitsinta vasemmalle.
Virransäästötilan asettaminen
Uunissa on virransäästötila.
• Paina STOP/ECO (PYSÄYTYS/EKO) -painiketta.
Tulos: Näyttö otetaan pois käytöstä.
• Voit ottaa virransäästötilan pois käytöstä
avaamalla luukun tai painamalla STOP/
ECO (PYSÄYTYS/EKO) -painiketta. Näyttöön
ilmestyy nykyinen aika. Uuni on käyttövalmis.
HUOMAUTUS
Automaattinen virransäästötoiminto
Jos et valitse mitään toimintoa, kun laitteen asetusten tekeminen on kesken tai kun laite on
tilapäisesti pysäytetty, toiminto perutaan ja kello palautuu näkyviin 25 minuutin kuluttua.
Uunin valo sammuu 5 minuutin kuluttua, jos luukku on auki.
14 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2019-02-27
10:33:51
Pikasulatusominaisuuksien käyttäminen
Quick Defrost (pikasulatus) sulattaa lihan, linnunlihan, kalan, pakastevihannekset ja
pakasteleivän. Sulatusaika ja teho asetetaan automaattisesti. Sinun tarvitsee vain valita
ohjelma ja paino.
HUOMAUTUS
Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.
Avaa luukku. Laita pakastettu ruoka keraamiseen astiaan uunilautasen keskelle. Sulje luukku.
1. Paina Quick Defrost (pikasulatus) -painiketta.
1
2. Valitse valmistamasi ruoan tyyppi kääntämällä
Valitsin. Paina tämän jälkeen Valinta/Kello.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu Quick Defrost (pikasulatus) -ohjelmat ja annettu niihin
liittyvät annoskoot, seisotusajat ja muut ohjeet. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen
sulattamista. Laita liha, linnunliha, kala, vihannekset tai leipä matalaan lasivuokaan tai
keramiikkalautaselle.
Annoskoko
Ohjeet
1
Liha
200–1500 g
Suojaa reunat alumiinifoliolla. Käännä liha sen jälkeen,
kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu
käytettäväksi naudan-, karitsan- ja sianlihan sekä pihvien,
kyljysten ja jauhelihan kanssa. Anna seistä 20-60 minuuttia.
2
Linnunliha
200–1500 g
Suojaa koivet ja siipien kärjet alumiinifoliolla. Käännä,
kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu
käytettäväksi sekä kokonaisen että paloitellun kanan
kanssa. Anna seistä 20-60 minuuttia.
3
Kala
200–1500 g
Suojaa kokonaisen kalan pyrstö alumiinifoliolla. Käännä
kala sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä
ohjelma soveltuu käytettäväksi sekä kokonaisen kalan että
kalafileiden kanssa. Anna seistä 20-60 minuuttia.
4
Vihannekset
200-1500 g
Levitä pakastevihannekset tasaisesti matalaan lasivuokaan.
Käännä vihannekset tai hämmennä niitä, kun uuni
antaa äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu kaikenlaisille
pakastevihanneksille. Anna seistä 5-20 minuuttia.
5
Leipä
200-1500 g
Laita leipä vaakasuuntaisesti leivinpaperille ja käännä se,
kun uuni antaa äänimerkin. Laita kakku keramiikkalautaselle
ja mikäli mahdollista, käännä se, kun uuni on antanut
äänimerkin. (Uuni pysyy käytössä ja pysähtyy, kun luukku
avataan.) Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi kaikenlaisten
viipaloitujen ja kokonaisten leipien sekä sämpylöiden ja
patonkien kanssa. Asettele sämpylät ympyrän muotoon.
Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi kaikenlaisten
hiivalla kohotettujen kakkujen, keksien, juustokakkujen
ja lehtitaikinaleivonnaisten kanssa. Sitä ei voi käyttää
murotaikina- ja taikinakuorellisten leivonnaisten, hedelmäja kermakakkujen tai suklaakuorrutteisten kakkujen kanssa.
Anna seistä 10–30 minuuttia.
2
3
4
5
3. Valitse annoskoko kääntämällä Valitsin. (Katso
viereisestä taulukosta.)
4. Paina START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s)
-painiketta.
Tulos:
• Sulatus alkaa.
• Uuni antaa äänimerkin sulatuksen aikana ja
muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä.
5. Lopeta sulatus painamalla START/+30s
(KÄYNNISTYS/+30s) -painiketta uudelleen.
Tulos:
1) Uuni antaa 4 äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa
3 äänimerkkiä (kerran minuutissa).
3) Näyttöön ilmestyy taas nykyinen aika.
Uunin käyttäminen
Koodi/ruoka
Suomi 15
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2019-02-27
10:33:51
Uunin käyttäminen
Automaattisen valmistustoiminnon käyttö
Auto Cook (automaattiohjelma) -toiminnossa on 20 esiohjelmoitua valmistusaikaa.
Valmistusaikaa tai tehoa ei tarvitse asettaa.
Voit muuttaa annostyyppiä kääntämällä Valitsin.
HUOMIO
Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.
Aseta ruoka uunilautasen keskelle ja sulje luukku.
1. Paina Auto Cook (automaattiohjelma)
-painiketta.
1
Uunin käyttäminen
2. Valitse valmistamasi ruoan tyyppi kääntämällä
Valitsin.
Paina tämän jälkeen Valinta/Kello.
2
3
3. Paina START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s)
-painiketta.
Tulos: Ruoka valmistetaan valitun
esiohjelmoidun asetuksen mukaisesti.
1) Uuni antaa 4 äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa
3 äänimerkkiä (kerran minuutissa).
3) Näyttöön ilmestyy jälleen nykyinen aika.
Seuraavassa taulukossa kuvataan 20 valmiin ohjelman käyttöön tarvittavat määrät ja
valmistusohjeet. Nämä ohjelmat käyttävät vain mikroaaltoenergiaa.
Koodi/ruoka
Annoskoko
Ohjeet
1
kylmä
Valmisateriat
300-350 g
2
kylmä
Valmisateriat
400-450 g
Aseta ruoka keramiikkalautaselle ja peitä se
mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla. Tämä
ohjelma soveltuu kolmesta osasta koostuvien aterioiden
lämmitykseen (esim. lihaa kastikkeen kera, vihanneksia
sekä lisukkeita, kuten perunaa, riisiä tai pastaa).
Anna seistä 2–3 minuuttia.
3
kylmä
Kasvisannos
300-350 g
4
kylmä
Kasvisannos
400-450 g
Laita ruoka keramiikkalautaselle ja peitä se
mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla. Tämä
ohjelma soveltuu käytettäväksi kahdesta osasta
koostuville aterioille (esim. spagettia kastikkeen kera
tai riisiä ja vihanneksia). Anna seistä 2–3 minuuttia.
5
Parsakaali
250 g
Pese ja huuhtele tuore paraskaali ja irrota sen kukinnot.
Levitä ne tasaisesti kannelliseen lasikulhoon. Lisää
30 ml (2 rkl) vettä 250 g:lle.
Aseta kulho uunilautasen keskelle. Kypsennä kannen
alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen.
Anna seistä 1–2 minuuttia.
6
Porkkanat
250 g
Pese ja huuhtele porkkanat ja siivuta ne
samankokoisiksi siivuiksi. Levitä ne tasaisesti
kannelliseen lasikulhoon. Lisää 30 ml (2 rkl) vettä
250 g:lle. Aseta kulho uunilautasen keskelle. Kypsennä
kannen alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen.
Anna seistä 1-2 minuuttia.
7
Vihreät pavut
250 g
Pese ja huuhtele pavut. Levitä ne tasaisesti kannelliseen
lasikulhoon. Lisää 30 ml (2 rkl) vettä 250 g:lle.
Aseta kulho uunilautasen keskelle. Kypsennä kannen
alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen.
Anna seistä 1-2 minuuttia.
16 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2019-02-27
10:33:52
Koodi/ruoka
Annoskoko
Ohjeet
150 g
Pese ja huuhtele pinaatti. Aseta se kannelliseen
lasikulhoon. Älä lisää lainkaan vettä. Aseta kulho
uunilautasen keskelle. Kypsennä kannen alla.
Hämmennä valmistuksen jälkeen.
Anna seistä 1-2 minuuttia.
9
Maissintähkät
250 g
Pese ja huuhtele maissintähkä ja aseta se soikeaan
lasiastiaan. Peitä astia mikroaaltouunikäyttöön
soveltuvalla kelmulla ja puhkaise kelmu.
Anna seistä 1-2 minuuttia.
10
Kuoritut perunat
250 g
Pese ja kuori perunat ja leikkaa ne samankokoisiksi
paloiksi. Aseta ne kannelliseen lasikulhoon.
Lisää 45-60 ml (3-4 rkl) vettä. Aseta kulho uunilautasen
keskelle. Kypsennä kannen alla.
Anna seistä 2-3 minuuttia.
11
Ruskea riisi
12
Täysjyvämakaroni
125 g
125 g
Käytä isoa, kannellista lasivuokaa.
Lisää kaksinkertainen määrä kylmää vettä (250 ml).
Kypsennä kannen alla. Hämmennä ennen seisotusta ja
lisää suolaa ja yrttejä. Anna seistä 5-10 minuuttia.
Käytä isoa, kannellista lasivuokaa.
Lisää 500 ml kiehuvaa vettä, hyppysellinen suolaa ja
hämmennä hyvin. Kypsennä peittämättä. Hämmennä
ennen seisotusta ja valuta perusteellisesti sen jälkeen.
Anna seistä minuutti.
13
Kvinoa
125 g
Käytä isoa, kannellista lasivuokaa.
Lisää kaksinkertainen määrä kylmää vettä (250 ml).
Kypsennä kannen alla. Hämmennä ennen seisotusta ja
lisää suolaa ja yrttejä. Anna seistä 1–3 minuuttia.
14
Bulgur
125 g
Käytä isoa, kannellista lasivuokaa.
Lisää kaksinkertainen määrä kylmää vettä (250 ml).
Kypsennä kannen alla. Hämmennä ennen seisotusta ja
lisää suolaa ja yrttejä. Anna seistä 2-5 minuuttia.
Koodi/ruoka
Annoskoko
Ohjeet
15
Kananrinnat
300 g
Huuhtele palat ja aseta ne keramiikka-astiaan.
Peitä mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla.
Puhkaise kalvo.
Aseta astia uunilautaselle. Anna seistä 2 minuuttia.
16
Kalkkunanrinnat
300 g
Huuhtele palat ja aseta ne keramiikka-astiaan.
Peitä mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla.
Puhkaise kalvo.
Aseta astia uunilautaselle. Anna seistä 2 minuuttia.
17
Tuoreet kalafileet
300 g
Huuhtele kala ja aseta se keramiikka-astiaan. Lisää
1 rkl sitruunamehua. Peitä mikroaaltouunikäyttöön
soveltuvalla kelmulla. Puhkaise kalvo. Aseta astia
uunilautaselle. Anna seistä 1−2 minuuttia.
18
Tuoreet lohifileet
300 g
Huuhtele kala ja aseta se keramiikka-astiaan. Lisää
1 rkl sitruunamehua. Peitä mikroaaltouunikäyttöön
soveltuvalla kelmulla. Puhkaise kalvo. Aseta astia
uunilautaselle. Anna seistä 1−2 minuuttia.
19
Tuoreet
katkaravut
250 g
Huuhtele katkaravut ja aseta ne keramiikkaastiaan. Lisää 1 rkl sitruunamehua. Peitä
mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla. Puhkaise
kalvo. Aseta astia uunilautaselle.
Anna seistä 1−2 minuuttia.
20
Tuore taimen
200 g
Aseta 1 kokonaista, tuoretta kalaa uunivuokaan. Lisää
hyppysellinen suolaa, 1 rkl sitruunamehua sekä yrttejä.
Peitä mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla.
Puhkaise kalvo. Aseta astia uunilautaselle.
Anna seistä 2 minuuttia.
Suomi 17
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2019-02-27
10:33:52
Uunin käyttäminen
8
Pinaatti
Uunin käyttäminen
Lämpimänäpitotoimintojen käyttäminen
Keep Warm (lämpimänäpito) -toiminto pitää ruoan kuumana tarjoiluun asti. Käytä tätä
toimintoa ruoan pitämiseen lämpimänä, kunnes se tarjoillaan. Voit valita lämmityslämpötilaksi
kuuman tai miedon kääntämällä Valitsin.
HUOMAUTUS
• Keep Warm (lämpimänäpito) -toiminnon ajaksi on asetettu 60 minuuttia.
• Keep Warm (lämpimänäpito) -toiminnon ajaksi voidaan asettaa enintään 60 minuuttia.
1. Paina Keep Warm (lämpimänäpito) -painiketta.
1
Uunin käyttäminen
2
3
2. Valitse asetukseksi kuuma tai mieto
kääntämällä Valitsin.
3. Paina START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s)
-painiketta.
Tulos: Näytössä näytetään 60 minuuttia.
• Lopeta lämmitys avaamalla luukku ja
painamalla STOP/ECO (PYSÄYTYS/EKO)
-painiketta.
Suositellut lämpimänäpito-ohjelmat
Koodi/tila
Valikko
1. Kuuma
Lasagne, keitto, gratiini, pata, pizza, pihvit (kypsät), pekoni, kalaruoat,
kuivakakut
2. Mieto
Piirakka, leipä, kananmunaruoat, pihvit (raa'at tai puoliraa'at)
HUOMAUTUS
• Älä käytä tätä toimintoa kylmien ruokien lämmittämiseen. Ohjelma on tarkoitettu juuri
valmistettujen ruokien lämpimänä pitämiseen.
• Emme suosittele pitämään ruokaa lämpimänä liian kauan (yli tunnin), sillä se kypsyy
edelleen. Lämmin ruoka pilaantuu nopeammin.
• Älä peitä kannella tai muovikelmulla.
• Käytä grillikintaita, kun otat ruokaa uunista!
18 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2019-02-27
10:33:52
Grillaaminen
Mikroaaltouunin ja grillin yhteiskäyttö
Grillillä voidaan lämmittää ja ruskistaa ruokaa nopeasti ilman mikroaaltoja.
• Käytä aina grillikintaita, kun kosket uunissa oleviin astioihin, sillä ne ovat erittäin kuumia.
• Ruoka kypsyy ja lämpenee paremmin, jos käytät korkeaa ritilää.
1. Avaa luukku, aseta ruoka ritilälle ja sulje
luukku.
Voit myös yhdistää mikroaaltotoiminnon grillauksen kanssa ruoan nopeaa valmistusta ja
ruskistusta varten.
2. Paina Grill (grilli) -painiketta.
Tulos: Seuraavat viestit näytetään:
(grillaustila)
• Grillin lämpötilaa ei voi säätää.
3
4
3. Aseta grillausaika kääntämällä Valitsin.
• Grillausajaksi voidaan asettaa enintään
60 minuuttia.
4. Paina START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s)
-painiketta.
Tulos: Grillaus alkaa.
1) Uuni antaa 4 äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa
3 äänimerkkiä (kerran minuutissa).
3) Näyttöön ilmestyy jälleen nykyinen aika.
• Käytä AINA mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia ja uunikäytön kestäviä astioita. Lasi- ja
keramiikka-astiat ovat ihanteellisia vaihtoehtoja, sillä niitä käytettäessä mikroaallot
läpäisevät ruoan tasaisesti.
• Käytä AINA grillikintaita, kun kosket uunissa oleviin astioihin, sillä ne ovat erittäin kuumia.
Ruoka kypsyy ja lämpenee paremmin, jos käytät korkeaa ritilää.
Avaa luukku. Aseta ruoka sellaiselle ritilälle, joka sopii parhaiten valmistettavan ruoan tyypille.
Aseta ritilä uunilautaselle. Sulje luukku.
1. Paina Combi (yhdistelmä) -painiketta.
Tulos: Seuraavat viestit näytetään:
(mikroaaltouuni ja grilli
1
-yhdistelmätoiminto)
2
3
2. Aseta valmistusaika kääntämällä Valitsin.
• Valmistusajaksi voidaan asettaa enintään
60 minuuttia.
3. Paina START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s)
-painiketta.
Tulos: Valmistus yhdistelmätoiminnolla
alkaa.
1) Uuni antaa 4 äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa
3 äänimerkkiä (kerran minuutissa).
3) Näyttöön ilmestyy taas nykyinen aika.
Suomi 19
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2019-02-27
10:33:52
Uunin käyttäminen
2
HUOMIO
Uunin käyttäminen
Grilli+30s -toimintojen käyttäminen
Hajunpoisto -toimintojen käyttäminen
Grill+30s (grilli+30s) -toiminnolla voit myös pidentää Grill (grilli) -tilan toiminta-aikaa
30 sekuntia kullakin painalluksella. Näin voit ruskistaa ruoan pinnan herkulliseksi
kypsentämättä sitä liikaa.
Pidennä Grill (grilli) -tilan valmistusaikaa painamalla Grill+30s (grilli+30s) -painiketta kerran
kutakin lisättävää 30 sekunnin jaksoa kohden.
Jos esimerkiksi haluat lisätä 3 minuuttia Grill (grilli) -tilassa, paina Grill+30s (grilli+30s)
-painiketta 6 kertaa.
• Ruoka kypsyy ja lämpenee paremmin, jos käytät korkeaa ritilää.
Käytä tätä toimintoa, jos olet valmistanut voimakkaasti tuoksuvaa ruokaa tai jos uunissa on
paljon savua.
Puhdista ensin uunin sisäpuoli.
1
HUOMIO
Uunin käyttäminen
Käytä aina grillikintaita, kun kosket uunissa oleviin astioihin, sillä ne ovat erittäin kuumia.
Aseta ruoka uuniin. Paina Grill+30s (grilli+30s)
-painiketta.
Tulos: Grillaus alkaa.
1) Uuni antaa 4 äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa 3 äänimerkkiä
(kerran minuutissa).
3) Näyttöön ilmestyy jälleen nykyinen aika.
Kun uuni on puhdas, paina Deodorization
(hajunpoisto) -painiketta. Kun olet painanut
Deodorization (hajunpoisto) -painiketta, toiminto
käynnistyy välittömästi. Kun toiminto on valmis,
uuni antaa neljä äänimerkkiä.
HUOMAUTUS
• Hajunpoistoajaksi on asetettu 5 minuuttia. Jokainen START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s)
-painikkeen painallus lisää aikaa 30 sekuntia.
• Hajunpoistoajaksi voidaan asettaa enintään 15 minuuttia.
Lapsilukkotoiminnon käyttäminen
Mikroaaltouunissa on erityinen lapsilukko-ohjelma, jolla uuni voidaan lukita siten, että lapset
tai muut laitetta tuntemattomat henkilöt eivät pääse käyttämään sitä vahingossa.
1. Paina STOP/ECO (PYSÄYTYS/EKO)- ja Valinta/
Kello samanaikaisesti.
Tulos:
• Uuni lukkiutuu (mitään toimintoa ei voi
1
valita).
2
• Näyttöön ilmestyy ”L”.
1
2
2. Avaa uunin lukitus painamalla STOP/ECO
(PYSÄYTYS/EKO)- ja Valinta/Kello -painikkeita
samanaikaisesti.
Tulos: Uunia voidaan käyttää tavalliseen
tapaan.
20 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2019-02-27
10:33:53
Valmistusastiaopas
Ruoan valmistus mikroaaltouunissa edellyttää, että mikroaallot pystyvät läpäisemään ruoan
ilman, että ne heijastuvat käytettävästä astiasta tai että astia imee ne itseensä.
Äänimerkin mykistäminen
Voit mykistää äänimerkin milloin tahansa.
1
2
1
1. Paina Combi (yhdistelmä)- ja STOP/ECO
(PYSÄYTYS/EKO) -painikkeita samanaikaisesti.
Tulos: Uuni ei ilmoita toiminnon
päättymisestä äänimerkillä.
2. Voit ottaa äänimerkin takaisin käyttöön
painamalla Combi (yhdistelmä)- ja STOP/ECO
(PYSÄYTYS/EKO) -painikkeita samanaikaisesti
uudelleen.
Tulos: Uuni toimii tavalliseen tapaan.
Tästä syystä valmistusastioiden valinnassa on noudatettava huolellisuutta. Jos valmistusastia
on merkitty mikroaaltouunikäyttöön sopivaksi, sinulla ei ole aihetta huoleen.
Seuraavassa taulukossa luetellaan valmistusastioiden eri tyypit ja osoitetaan niiden
soveltuvuus ja käyttö mikroaaltouunien kanssa.
Valmistusastiat
Soveltuvuus
mikroaaltouunikäyttöön
Kommentit
✓✗
Voidaan käyttää pieninä määrinä suojaamaan
ruokaa ylikypsennykseltä. Valokaaret ovat
mahdollisia, jos folio on liian lähellä uunin
seinämää tai jos foliota käytetään liian paljon.
Ruskistuslautanen
✓
Älä esilämmitä yli 8 minuuttia.
Posliini- ja saviastiat
✓
Posliini, saviastiat, lasitettu fajanssi
ja luuposliini soveltuvat yleensä
mikroaaltouunissa käytettäviksi, paitsi jos
niissä on metallikoristelua.
Kertakäyttöiset
polyesteri-kartonkiastiat
✓
Jotkin pakasteruoat pakataan tällaisiin
astioihin.
• Vaahtomuovikupit ja
-astiat
✓
Voidaan käyttää ruoan lämmitykseen.
Ylikuumeneminen saattaa sulattaa
vaahtomuovin.
• Paperipussit tai
sanomalehti
✗
Saattaa syttyä tuleen.
• Uusiopaperi tai
metallikoristelut
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaren.
• Uuninkestävät astiat
✓
Voidaan käyttää, paitsi jos niissä on
metallikoristelua.
• Hauraat lasiastiat
✓
Voidaan käyttää ruoan tai juomien
lämmitykseen. Ohut lasi saattaa särkyä tai
haljeta äkillisen kuumentamisen seurauksena.
2
Valmistusastiaopas
Alumiinifolio
Pikaruokien pakkaukset
Lasitavara
Suomi 21
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2019-02-27
10:33:53
Valmistusopas
Valmistusastiaopas
Valmistusastiat
Valmistusopas
Soveltuvuus
mikroaaltouunikäyttöön
• Lasitölkit
Kommentit
✓
Kansi on poistettava. Soveltuu ainoastaan
lämmitykseen.
• Astiat
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaren tai tulipalon.
• Pakastepussin
kierresulkijat
✗
Metalli
Mikroaaltoenergia lävistää ruoan: siinä oleva vesi, rasva ja sokeri vetävät sen puoleensa ja
imevät sen itseensä.
Mikroaallot saattavat ruoassa olevat molekyylit nopeaan liikkeeseen. Näiden molekyylien
nopea liike aiheuttaa kitkaa, josta syntyvä lämpö valmistaa ruoan.
Valmistus
Mikroaaltouunikäyttöön tarkoitetut valmistusastiat:
Paperi
• Lautaset, kupit,
lautasliinat ja
talouspaperi
✓
Lyhyen aikaa kestävään valmistukseen ja
lämmitykseen. Myös liiallisen kosteuden
imemiseen.
• Uusiopaperi
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaren.
• Rasiat
✓
Erityisesti, jos ne ovat lämpöä kestäviä
lämpömuoveja. Jotkin muut muovit saattavat
vääntyä tai muuttaa väriään korkeissa
lämpötiloissa. Älä käytä melamiinimuovia.
• Muovikelmu
✓
Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana.
Se ei saa osua ruokaan. Varo kuumaa höyryä
kelmua poistaessasi.
• Pakastepussit
✓✗
Ainoastaan, jos se on kiehumisen ja
uunikäytön kestävää. Sen ei tule olla
ilmatiivis. Lävistä tarvittaessa haarukalla.
Vahapaperi tai rasvan
kestävä paperi
✓
Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana
ja roiskumisen estämiseen.
Parhaan mahdollisen tehon saavuttamiseksi mikroaaltojen tulee voida läpäistä valmistusastia.
Mikroaallot heijastuvat metallista, kuten ruostumattomasta teräksestä, alumiinista ja kuparista,
mutta ne läpäisevät keramiikan, lasin, posliinin ja muovin sekä paperin ja puun. Tästä syystä
johtuen ruokaa ei milloinkaan tule valmistaa metalliastioissa.
Mikroaaltouunissa valmistettaviksi soveltuvat ruoka-aineet:
Muovi
Valmistusopas
✓
Mikroaallot
: Suositellaan
✓✗
: Ole varovainen
✗
: Vaarallinen
Monet ruoka-aineet soveltuvat mikroaaltouunissa valmistettaviksi, mm. tuore- tai
pakastevihannekset, hedelmät, pasta, riisi, vilja, pavut, kala ja liha. Kastikkeet, maitokiisseli,
keitot, vanukkaat, hillot ja maustekastikkeet voidaan myös valmistaa mikroaaltouunissa.
Yleisesti ottaen valmistus mikroaaltouunissa on ihanteellinen vaihtoehto kaikille sellaisille
ruoille, jotka tavallisesti valmistetaan liedellä. esimerkiksi voin tai suklaan sulattamiseen (ks.
neuvoja, tekniikoita ja vinkkejä sisältävä osio).
Peittäminen valmistuksen aikana
Ruoan peittäminen valmistuksen aikana on erittäin tärkeätä, sillä haihtuva vesi nousee
ruoasta höyrynä ja nopeuttaa kypsymistä. Ruoan voi peittää monella tavoin, esim.
keramiikkalautasella, muovisella kannella tai mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla.
Seisotusajat
Valmistuksen jälkeen on tärkeätä seisottaa ruokaa, jotta sen sisällä oleva lämpö pääsee
tasaantumaan.
22 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2019-02-27
10:33:53
Pakastevihannesten valmistusopas
Tuorevihannesten valmistusopas
Käytä tarkoitukseen sopivaa, kannellista pyrex-lasikulhoa. Valmista kannen alla
mahdollisimman lyhyen aikaa – katso tiedot taulukosta. Jatka valmistusta, kunnes saavutat
haluamasi tuloksen.
Hämmennä kaksi kertaa valmistuksen aikana ja kerran sen jälkeen. Lisää suola, yrtit tai voi
valmistuksen jälkeen. Peitä seisotuksen ajaksi.
Käytä tarkoitukseen sopivaa, kannellista pyrex-lasikulhoa. Lisää 30–45 ml kylmää vettä
(2–3 rkl) jokaista 250 g kohden, paitsi jos veden määräksi suositellaan jotakin muuta – katso
taulukkoa. Valmista kannen alla mahdollisimman lyhyen aikaa – katso taulukkoa. Jatka
valmistusta, kunnes saavutat haluamasi tuloksen. Hämmennä kerran valmistuksen aikana
ja kerran sen jälkeen. Lisää suola, yrtit tai voi valmistuksen jälkeen. Anna seistä peitettynä
3 minuuttia.
Vinkki: Leikkaa tuoreet vihannekset samankokoisiksi paloiksi. Mitä pienempiä palat ovat,
sitä nopeammin vihannekset kypsyvät.
Ruoka
Pinaatti
Annoskoko
Teho
Aika (minuuteissa)
150 g
600 W
4½–5½
Ohjeet
Lisää 15 ml (1 ruokalusikallinen) kylmää vettä.
Anna seistä 2–3 minuuttia.
300 g
Parsakaali
600 W
Ruoka
Parsakaali
9-10
300 g
600 W
7½–8½
600 W
Sekavihannekset
(kiinalaisittain)
300 g
600 W
Ruusukaali
Porkkanat
8-9
Ohjeet
Lisää 30 ml (2 ruokalusikallinen) kylmää vettä.
Anna seistä 2–3 minuuttia.
Sekavihannekset
(porkkanat, herneet,
maissi)
600 W
Ohjeet
Lisää 15 ml (1 ruokalusikallinen) kylmää vettä.
Anna seistä 2–3 minuuttia.
250 g
800 W
5½–6½
250 g
800 W
4½–5
Ohjeet
Leikkaa porkkanat samankokoisiksi viipaleiksi.
Anna seistä 3 minuuttia.
Kukkakaali
7½–8½
250 g
500 g
800 W
5–5½
8½–9
Ohjeet
Leikkaa kukinnot samankokoisiksi. Halkaise isot kukinnot kahtia.
Asettele ne kannat keskellepäin. Anna seistä 3 minuuttia.
Ohjeet
Lisää 15 ml (1 ruokalusikallinen) kylmää vettä.
Anna seistä 2–3 minuuttia.
300 g
4–4½
7–7½
Valmistusopas
300 g
Aika (minuuteissa)
800 W
Ohjeet
Lisää 60-75 ml (4-5 rkl) vettä. Anna seistä 3 minuuttia.
Ohjeet
Lisää 15 ml (1 ruokalusikallinen) kylmää vettä.
Anna seistä 2–3 minuuttia.
Vihreät pavut
Teho
250 g
500 g
Ohjeet
Leikkaa kukinnot samankokoisiksi. Järjestä niiden kannat keskelle.
Anna seistä 3 minuuttia.
Ohjeet
Lisää 30 ml (2 ruokalusikallinen) kylmää vettä.
Anna seistä 2–3 minuuttia.
Herneet
Annoskoko
8-9
Kesäkurpitsat
250 g
800 W
3½–4
Ohjeet
Leikkaa kesäkurpitsat viipaleiksi. Lisää 30 ml (2 ruokalusikallista)
vettä tai nokare voita. Valmista, kunnes ne ovat pehmenneet.
Anna seistä 3 minuuttia.
Suomi 23
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2019-02-27
10:33:53
Valmistusopas
Ruoka
Munakoisot
Annoskoko
Teho
Aika (minuuteissa)
250 g
800 W
3½–4
Riisin ja pastan valmistusopas
Riisi:
Ohjeet
Leikkaa munakoisot pieniksi siivuiksi ja pirskota niiden päälle 1 rkl
sitruunamehua. Anna seistä 3 minuuttia.
250 g
Purjosipulit
800 W
4½–5
Ohjeet
Leikkaa purjosipulit paksuiksi viipaleiksi. Anna seistä 3 minuuttia.
125 g
250 g
Sienet
800 W
1½–2
3–3½
Ohjeet
Valmista pienet sienet kokonaisina tai viipaloituina. Älä lisää vettä.
Pirskota sitruunamehulla. Mausta suolalla ja pippurilla. Kuivaa
ennen tarjoilua. Anna seistä 3 minuuttia.
250 g
Sipulit
800 W
5½–6
Ohjeet
Leikkaa sipulit viipaleiksi tai puolikkaiksi. Lisää ainoastaan 15 ml
(1 rkl) vettä. Anna seistä 3 minuuttia.
Valmistusopas
250 g
Paprika
800 W
4½–5
Ohjeet
Leikkaa paprika pieniksi viipaleiksi. Anna seistä 3 minuuttia.
250 g
500 g
Perunat
800 W
4-5
7½–8½
Ohjeet
Punnitse kuoritut perunat ja leikkaa ne samankokoisiksi
puolikkaiksi tai neljänneksiksi. Anna seistä 3 minuuttia.
250 g
Kyssäkaali
800 W
Pasta:
5–5½
Käytä isoa, kannellista pyrex-lasikulhoa. Riisin tilavuus kaksinkertaistuu
valmistuksen aikana. Kypsennä kannen alla.
Kun valmistusaika on kulunut umpeen, hämmennä ennen seisotusta ja lisää suola,
yrtit ja voi.
Huomaa: riisi ei välttämättä ole imenyt kaikkea vettä itseensä ennen valmistusajan
päättymistä.
Käytä isoa pyrex-lasikulhoa. Lisää kiehuva vesi, hyppysellinen suolaa ja hämmennä
hyvin. Kypsennä peittämättä.
Hämmennä ajoittain valmistuksen aikana ja sen jälkeen. Peitä seisotuksen ajaksi ja
valuta perusteellisesti sen jälkeen.
Ruoka
Valkoinen riisi
(esikypsennetty)
Tumma riisi
(esikypsennetty)
Annoskoko
Teho
Aika (minuuteissa)
250 g
800 W
16-17
Ohjeet
Lisää 500 ml kylmää vettä. Anna seistä 5 minuuttia.
250 g
800 W
Ohjeet
Lisää 500 ml kylmää vettä. Anna seistä 5 minuuttia.
250 g
800 W
Sekariisi
(tavallinen ja
villiriisi)
Ohjeet
Lisää 500 ml kylmää vettä. Anna seistä 5 minuuttia.
Sekamaissi
(riisi ja
maissinjyvät)
Ohjeet
Lisää 400 ml kylmää vettä. Anna seistä 5 minuuttia.
Pasta
21-22
250 g
250 g
800 W
800 W
17-18
18-19
11-12
Ohjeet
Lisää 1000 ml kuumaa vettä. Anna seistä 5 minuuttia.
Ohjeet
Leikkaa kyssäkaali pieniksi kuutioiksi. Anna seistä 3 minuuttia.
24 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2019-02-27
10:33:53
Lämmittäminen
Nesteiden lämmittäminen
Ruoan lämmittäminen mikroaaltouunissa kestää murto-osan siitä kuin perinteisellä liedellä
yleensä.
Käytä lämmityksessä seuraavan taulukon ohjeellisia tehotasoja ja aikoja. Kaavion ajat koskevat
huoneenlämpöisiä nesteitä, joiden lämpötila on +18–+20 °C, sekä kylmää ruokaa, jonka
lämpötila on +5–+7 °C.
Anna ruoan aina seistä ainakin 20 sekuntia uunin virran katkaisemisen jälkeen, jotta
lämpötila pääsee tasaantumaan. Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen aikana ja AINA
lämmityksen jälkeen. Räiskymisen ja mahdollisen itsesi polttamisen välttämiseksi laita lusikka
tai lasitikku juomaan ja hämmennä ennen kuumennusta, kuumennuksen aikana ja sen jälkeen.
Vauvanruoan lämmitys
Sijoitus ja peittäminen
Vältä isojen kappaleiden, kuten paistipalojen lämmitystä, sillä niillä on taipumusta ylikypsyä
ja kuivua ennen kuin niiden keskusta on ehtinyt kuumeta. Pienten palojen lämmittäminen
onnistuu helpommin.
Tehot ja hämmentäminen
Kaada syvälle keramiikkalautaselle. Peitä muovikuvulla. Hämmennä hyvin lämmityksen
jälkeen!
Anna ruoan seistä 2–3 minuuttia ennen tarjoilua. Hämmennä uudelleen ja tarkista lämpötila.
Suositeltu tarjoilulämpötila: 30–40 °C.
Vauvanmaito:
Kaada maito steriloituun lasipulloon. Lämmitä peittämättä. Älä milloinkaan lämmitä tuttipulloa
tutin kanssa, sillä pullo voi ylikuumetessaan räjähtää. Ravista hyvin ennen seisotusta ja vielä
kerran ennen tarjoilua! Tarkista vauvanruoan tai maidon lämpötila huolellisesti aina ennen sen
antamista vauvalle. Suositeltu tarjoilulämpötila: n. 37 °C.
Huomautus:
Valmistusopas
Jotkin ruoat voidaan lämmittää uudelleen 800 W:n teholla, kun taas toisten kohdalla
lämmitystehon tulisi olla 600 W, 450 W tai vain 300 W.
Katso viitteenä olevaa taulukkoa. Yleisesti ottaen ruoan lämmitykseen suositellaan alhaista
tehoa, jos ruoka on hienoa, jos sitä on paljon tai jos se todennäköisesti kuumenee hyvin
nopeasti (esimerkiksi lihapiirakat).
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ruokaa tulee lämmityksen aikana hämmentää hyvin tai
kääntää. Jos mahdollista, hämmennä vielä kerran ennen tarjoilua.
Ole erityinen varovainen nesteitä ja vauvanruokia lämmittäessäsi. Nesteiden räiskymisen
ja itsesi polttamisen välttämiseksi hämmennä nestemäiset ruoat ennen kuumennusta,
kuumennuksen aikana ja sen jälkeen. Pidä ne mikroaaltouunissa seisotuksen ajan.
Suosittelemme muovilusikan tai lasitikun laittamista nesteisiin. Vältä ruoan ylikuumennusta (ja
samalla pilaamista).
On parempi aliarvioida valmistusaika ja pidentää lämmitysaikaa tarvittaessa.
Vauvanruoka:
Palovammojen välttämiseksi vauvanruoka tulee tarkistaa erityisen huolellisesti ennen
tarjoilua. Käytä lämmityksessä seuraavan taulukon ohjeellisia tehotasoja ja aikoja.
Lämmitys- ja seisotusajat
Kun lämmität ruokaa ensimmäistä kertaa, on hyödyllistä kirjata aika ylös tulevaa käyttöä
varten.
Varmista aina, että lämmitetty ruoka on kauttaaltaan tulikuumaa.
Anna ruoan seistä hetken lämmityksen jälkeen, jotta sen lämpötila pääsee tasaantumaan.
Suositeltu seisotusaika lämmityksen jälkeen on 2–4 minuuttia, jollei kaaviossa toisin mainita.
Noudata erityistä huomiota nesteitä ja vauvanruokia lämmittäessäsi. Katso myös
turvallisuusohjeita käsittelevää kappaletta.
Suomi 25
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2019-02-27
10:33:53
Valmistusopas
Nesteiden ja ruoan lämmittäminen
Ruoka
Käytä lämmityksessä tämän taulukon ohjeellisia tehoja ja aikoja.
Ruoka
Juomat (kahvi, tee ja
vesi)
Annoskoko
Teho
Aika (minuuteissa)
150 ml (1 kuppi)
250 ml (1 muki)
800 W
1–1½
1½–2
Ohjeet
Kaada kuppiin ja lämmitä peittämättä. Aseta kuppi tai muki
uunilautasen keskelle. Pidä mikroaaltouunissa seisotuksen ajan ja
hämmennä hyvin. Anna seistä 1−2 minuuttia.
250 g
Keitto (kylmä)
800 W
3–3½
Ohjeet
Kaada syvälle keramiikkalautaselle. Peitä muovikuvulla.
Hämmennä hyvin lämmityksen jälkeen. Hämmennä vielä kerran
ennen tarjoilua. Anna seistä 2-3 minuuttia.
350 g
Muhennos (kylmä)
600 W
Valmistusopas
Täytettyä pastaa
kastikkeen kera
(kylmä)
350 g
600 W
600 W
Aika (minuuteissa)
600 W
5½–6½
Vauvanruoan ja maidon lämmitys
Käytä lämmityksessä tämän taulukon ohjeellisia tehoja ja aikoja.
Ruoka
Vauvanruoka
(vihanneksia ja lihaa)
Vauvanpuuro (viljaa,
maitoa ja hedelmiä)
4½–5½
Ohjeet
Laita pasta (esim. spagetti tai nauhamakaroni) matalaan
keramiikkavuokaan. Peitä mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla
kelmulla. Hämmennä ennen tarjoilua. Anna seistä 3 minuuttia.
350 g
Teho
350 g
Ohjeet
Aseta 2–3 kylmästä osasta koostuva ruoka-annos
keramiikkalautaselle. Peitä mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla
kelmulla. Anna seistä 3 minuuttia.
5½–6½
Ohjeet
Laita muhennos syvälle keramiikkalautaselle. Peitä muovikuvulla.
Hämmennä ajoittain lämmityksen aikana sekä vielä kerran ennen
seisotusta ja tarjoilua. Anna seistä 2−3 minuuttia.
Pastaa kastikkeen kera
(kylmä)
Annoskoko
Valmisateria (kylmä)
5–6
Ohjeet
Laita täytetty pasta (esim. ravioli ja tortellini) syvälle
keramiikkalautaselle. Peitä muovikuvulla. Hämmennä ajoittain
lämmityksen aikana sekä vielä kerran ennen seisotusta ja tarjoilua.
Anna seistä 3 minuuttia.
Vauvanmaito
Annoskoko
Teho
Aika
190 g
600 W
30 s
Ohjeet
Kaada syvälle keramiikkalautaselle. Kypsennä kannen alla.
Hämmennä valmistuksen jälkeen. Hämmennä hyvin ennen
tarjoilua ja tarkista lämpötila huolellisesti.
Anna seistä 2–3 minuuttia.
190 g
600 W
20 s
Ohjeet
Kaada syvälle keramiikkalautaselle. Kypsennä kannen alla.
Hämmennä valmistuksen jälkeen. Hämmennä hyvin ennen
tarjoilua ja tarkista lämpötila huolellisesti.
Anna seistä 2–3 minuuttia.
100 ml
200 ml
300 W
30–40 s
50 s – 1 min.
Ohjeet
Hämmennä tai ravista hyvin ja kaada steriloituun lasipulloon.
Aseta pullo uunilautasen keskelle. Kypsennä peittämättä. Ravista
hyvin ja anna seistä vähintään 3 minuuttia. Ravista hyvin ennen
tarjoilua ja tarkista lämpötila huolellisesti.
Anna seistä 2-3 minuuttia.
26 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2019-02-27
10:33:53
Manuaalinen sulattaminen
Ruoka
Mikroaallot soveltuvat erinomaisesti pakastetun ruoan sulattamiseen. Ne sulattavat pakastetun
ruoan lyhyessä ajassa hellästi. Tästä voi olla paljon hyötyä yllättävien vieraiden varalta.
Pakastettu linnunliha tulee sulattaa täysin ennen valmistamista. Poista metalliset sulkijat ja
pakkaus kokonaan, jotta sulanut neste pääsee valumaan pois.
Laita sulanut ruoka kannettomaan astiaan. Käännä valmistuksen puolivälissä, valuta neste pois
ja poista mahdolliset jäänteet niin pian kuin mahdollista.
Tarkista ruoka ajoittain ja varmista, että se ei tunnu lämpimältä.
Jos jäähtyneen ruoan pienikokoiset ja ohuet osat alkavat lämmetä, ne voidaan suojata pienillä
alumiinifolion kappaleilla sulatuksen ajaksi.
Jos linnunlihan ulkopinta alkaa lämmetä, keskeytä sulatus ja anna lihan seistä 20 minuuttia
ennen sulatuksen jatkamista.
Anna kalan, lihan ja linnunlihan seistä sulatuksen lopuksi. Täydelliseen sulattamiseen tarvittava
seisotusaika riippuu sulatettavasta määrästä. Katso alla olevaa taulukkoa.
Vinkki: Ohut ruoka sulaa nopeammin kuin paksu, ja pienempien määrien sulatusaika on
lyhyempi kuin suurempien. Pidä tämä vinkki mielessä, kun pakastat tai sulatat
ruokia.
Kun sulatat pakastettua ruokaa, jonka lämpötila on noin -18–-20 °C, käytä seuraavan taulukon
ohjeellisia arvoja.
Annoskoko
Teho
Aika (minuuteissa)
Jauhettu naudanliha
250 g
500 g
180 W
6½–7½
10-12
Sianlihapihvit
250 g
180 W
7½–8½
Aika (minuuteissa)
500 g (2 palaa)
180 W
14½–15½
900 g
180 W
28-30
Linnunliha
Kananpalat
Kokonainen kana
Ohjeet
Asettele kananpalat ihopuoli alaspäin, kokonainen kana rintapuoli
alaspäin matalalle keramiikkalautaselle. Suojaa ohuet osat, kuten siivet
ja päät, alumiinifoliolla. Käännä ne sulatuksen puolenvälin jälkeen!
Anna seistä 15-40 minuuttia.
Kala
Kalafileet
250 g (2 palaa)
400 g (4 palaa)
180 W
6-7
12-13
Ohjeet
Laita pakastettu kala matalan keramiikkalautasen keskelle Asettele
se siten, että ohuet palat ovat paksujen palojen alla. Suojaa kapeat
reunat alumiinifoliolla. Käännä ne sulatuksen puolenvälin jälkeen!
Anna seistä 5-15 minuuttia.
Hedelmät
Marjat
250 g
180 W
6-7
Ohjeet
Sijoittele hedelmät matalalle ja pyöreälle lasiastialle (halkaisijaltaan
suurelle). Anna seistä 5-10 minuuttia.
Liha
Ohjeet
Aseta liha matalalle keramiikkalautaselle. Suojaa ohuet reunat
alumiinifoliolla. Käännä ne sulatuksen puolenvälin jälkeen! Anna seistä
5-25 minuuttia.
Teho
Valmistusopas
Ruoka
Annoskoko
Leipä
Sämpylät
(à n. 50 g)
2 kpl
4 kpl
180 W
½–1
2–2½
Paahtoleipä/voileipä
250 g
180 W
4½–5
500 g
180 W
8-10
Tumma leipä
(vehnä- ja
ruisjauhoista
valmistettu)
Ohjeet
Asettele sämpylät ympyrän muotoon tai leipä leivinpaperille
uunilautasen keskelle vaakatasoon. Käännä ne sulatuksen puolenvälin
jälkeen! Anna seistä 5-20 minuuttia.
Suomi 27
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2019-02-27
10:33:53
Valmistusopas
Grilli
Mikroaaltouuni + grilli
Grillivastukset ovat uunin sisäkatossa. Vastukset toimivat, kun uunin luukku on suljettu ja
uunilautanen pyörii. Uunilautasen pyöriminen saa ruoan ruskistumaan tasaisesti. Ruoka
ruskistuu nopeammin jos grilliä esilämmitetään 3–5 minuuttia.
Tämä valmistustila yhdistää grillistä tulevan säteilylämmön mikroaaltotoiminnon nopeuteen.
Toiminto toimii vain, kun uunin luukku on suljettu ja uunilautanen pyörii. Uunilautasen
pyöriminen saa ruoan ruskistumaan tasaisesti.
Grillaukseen tarkoitetut valmistusastiat:
Valmistusastiat mikroaaltouuni + grilli -yhdistelmätoimintoa varten
Astioiden on oltava liekinkestäviä ja ne voivat sisältää metallia. Älä käytä muoviastioita, sillä
ne saattavat sulaa.
Käytä valmistusastioita, joiden läpi mikroaallot voivat kulkea. Valmistusastioiden on oltava
liekinkestäviä. Älä käytä metallisia valmistusastioita yhdistelmätilassa. Älä käytä muoviastioita,
sillä ne saattavat sulaa.
Grillaukseen soveltuvat ruoat:
kyljykset, makkarat, pihvit, hampurilaiset, pekoni ja kinkkuviipaleet, ohuet kala-annokset,
voileivät ja kuorrutetut paahtoleivät.
Tärkeä huomautus:
Muista, että aina käytettäessä vain grillaustilaa ruoka on asetettava korkealle ritilälle, ellei
toisin suositella.
Mikroaalto + grilli -toiminnalla valmistettaviksi soveltuvat ruoka-aineet:
Yhdistelmätilassa voidaan lämmittää ja ruskistaa kaikenlaisia keitettyjä ruokia (esim. keitettyä
pastaa) sekä ruokia, jotka ruskistuvat nopeasti. Tätä tilaa voidaan käyttää myös sellaisten
annosten valmistukseen, joiden pinta täytyy ruskistaa (esim. kananpalat; käännettävä
valmistuksen puolivälissä). Saat lisätietoja grillaustaulukosta.
Tärkeä huomautus:
Aina käytettäessä yhdistelmätilaa (mikroaalto + grilli) ruoka on asetettava korkealle ritilälle,
ellei toisin suositella. Katso seuraavan taulukon ohjeet.
Ruoka on käännettävä, jos sen molemmat puolet täytyy ruskistaa.
Valmistusopas
28 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2019-02-27
10:33:53
Pakastetun ruoan grillausopas
Tuoreen ruoan grillausopas
Käytä grillauksessa tämän taulukon ohjeellisia tehoja ja aikoja.
Esilämmitä grilliä 3-4 minuuttia grillitoiminnolla.
Käytä grillauksessa tämän taulukon ohjeellisia tehoja ja aikoja.
Pakastettu ruoka
Annoskoko
Sämpylät
(à n. 50 g)
2 kpl
4 kpl
1. vaihe
(minuuteissa)
2. vaihe
(minuuteissa)
Yhdistelmä
3-4
4-5
Vain grilli
1-2
1-2
Ohjeet
Aseta sämpylät ympyrään ritilälle. Grillaa sämpylöiden toinen puoli
haluamaasi rapeusasteeseen. Anna seistä 2-5 minuuttia.
Patongit + lisukkeita
(tomaattia, juustoa,
kinkkua tai sieniä)
Gratiini
(vihanneksia tai
perunoita)
250-300 g (2 palaa)
Yhdistelmä
12-15
–
Ohjeet
Aseta 2 pakastettua patonkia vierekkäin matalalle ritilälle. Grillauksen
jälkeen: Anna seistä 2–3 minuuttia.
400 g
Yhdistelmä
18-23
Vain grilli
2-3
Ohjeet
Aseta pakastettu pasta pieneen matalaan neliskulmaiseen pyrexlasiastiaan. Aseta astia suoraan uunilautaselle. Grillauksen jälkeen:
Anna seistä 2-3 minuuttia.
Kananuggetit
250 g
Yhdistelmä
8-10
Yhdistelmä
5-6
Ohjeet
Aseta kananuggetit ritilälle. Käännä ensimmäisen kerran jälkeen.
Uuniranskalaiset
250 g
Vain grilli
10-15
Vain grilli
8-12
Annoskoko
6-7 kpl (à 25 g)
1. vaihe
(minuuteissa)
2. vaihe
(minuuteissa)
Vain grilli
6-8
Vain grilli
4–5½
Ohjeet
Aseta paahtoleivät vierekkäin ritilälle.
Sämpylät
(esipaistetut)
2-4 kpl
Vain grilli
2-3
Vain grilli
2-3
Ohjeet
Aseta sämpylät ensin alapuoli ylöspäin ympyrään uunilautaselle.
Grillatut tomaatit
200 g (2 palaa)
Vain grilli
12-15
–
Ohjeet
Leikkaa tomaatit puolikkaiksi. Ripottele juustoa tomaattien päälle.
Järjestä ympyrään matalaan pyrex-lasikulhoon. Aseta se ritilälle.
Havaijilainen
paahtoleipä
(kinkkua, ananasta,
juustosiivuja)
2 kpl (à 300 g)
Yhdistelmä
3½–4½
Vain grilli
3-4
Valmistusopas
400 g
Yhdistelmä
25-28
Paahtoleivän
viipaleet
–
Ohjeet
Aseta pakastettu gratiini pieneen, pyöreään pyrex-lasiastiaan. Aseta
astia ritilälle. Grillauksen jälkeen: Anna seistä 2–3 minuuttia.
Pasta (cannelloni,
makaroni, lasagne)
Tuore ruoka
Ohjeet
Paahda paahtoleivän viipaleet ensin. Aseta paahtoleipä lisukkeineen
ritilälle. Aseta 2 paahtoleipää toisiaan vastapäätä suoraan ritilälle.
Anna seistä 2-3 minuuttia.
Uuniperunat
300 g (2 perunaa)
Yhdistelmä
16-18
–
Ohjeet
Halkaise perunat kahtia. Aseta ne ympyrän muotoon ritilälle leikattu
puoli kohti grilliä.
Ohjeet
Aseta uuniperunat leivinpaperin päälle ritilälle.
Suomi 29
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2019-02-27
10:33:54
Valmistusopas
Tuore ruoka
Annoskoko
Kananpalat
450-500 g (2 palaa)
1. vaihe
(minuuteissa)
2. vaihe
(minuuteissa)
Yhdistelmä
12-15
Yhdistelmä
10-12
Ohjeet
Sivele kananpalat öljyllä ja mausteilla. Aseta ne ympyrään siten, että
luut ovat keskellä. Aseta 1 kananpala muualle kuin ritilän keskelle.
Anna seistä 2-3 minuuttia.
Lampaankyljykset/
naudanpihvit
(medium)
400 g (4 palaa)
Vain grilli
12-15
Vain grilli
9-12
Ohjeet
Sivele lampaankyljykset öljyllä ja mausteilla. Aseta ne ympyrään
ritilälle. Grillauksen jälkeen: Anna seistä 2–3 minuuttia.
Sianlihapihvit
250 g (2 palaa)
Yhdistelmä
7-8
Vain grilli
10-15
Ohjeet
Sivele sianlihapihvit öljyllä ja mausteilla. Aseta ne ympyrään ritilälle.
Grillauksen jälkeen: Anna seistä 2–3 minuuttia.
Uuniomenat
Valmistusopas
2 omenaa (300 g)
Yhdistelmä
9-12
–
Ohjeet
Poista omenoiden ytimet ja täytä ne rusinoilla ja hillolla. Laita päälle
mantelilastuja. Laita omenat matalaan pyrex-lasiastiaan.
Aseta astia suoraan uunilautaselle.
Paahdettu kana
1200 g
Yhdistelmä
33
Yhdistelmä
33
Ohjeet
Sivele kanan pinnalle öljyä ja mausteita. Aseta kananpalat
ensimmäinen rintapuoli alaspäin ja toinen rintapuoli ylöspäin
matalalle pyrex-lasivuokaan.
Anna seistä 5 minuuttia grillauksen jälkeen.
Vinkkejä
Kiteytyneen hunajan sulattaminen
Laita 20 g kiteytynyttä hunajaa pieneen, mutta syvään lasiastiaan.
Lämmitä 300 W:n teholla 20–30 sekuntia, kunnes hunaja sulaa.
Liivatteen sulatus
Liota kuivia liivatelehtiä (10 g) 5 minuuttia kylmässä vedessä.
Laita valutettu liivate pieneen pyrex-lasikulhoon.
Lämmitä 300 W:n teholla 1 minuutti. Hämmennä sulatuksen jälkeen.
Kuorrutuksen ja sokerikuorrutuksen valmistaminen (kakuille)
Sekoita keskenään valmiskuorrutusainekset (n. 14 g), 40 g sokeria ja 250 ml kylmää vettä.
Valmista peittämättä pyrex-lasikulhossa 800 W:n teholla 3½–4½ minuuttia, kunnes kuorrutus
tai sokerikuorrutus on läpikuultavaa. Hämmennä valmistuksen aikana kaksi kertaa.
Hillon valmistus
Aseta 600 g hedelmiä (esimerkiksi sekamarjoja) sopivankokoiseen, kannelliseen pyrexlasikulhoon. Lisää 300 g säilöntäsokeria ja hämmennä hyvin. Kypsennä kannen alla
10–12 minuuttia 800 W:n teholla. Hämmennä säännöllisesti valmistuksen aikana. Kaada
välittömästi pieniin, kierrekannellisiin hillopurkkeihin. Anna seistä kannen alla 5 minuuttia.
Vanukkaan/kiisselin valmistaminen
Sekoita vanukasjauhe sokerin ja maidon (500 ml) kanssa valmistajan ohjeiden mukaisesti
ja hämmennä hyvin. Käytä soveltuvaa, kannellista pyrex-lasikulhoa. Kypsennä kannen alla
6½–7½ minuuttia 800 W:n teholla. Hämmennä säännöllisesti hyvin valmistuksen aikana.
Mantelisiivujen ruskistaminen
Levitä 30 g mantelipalasia keskikokoiselle keramiikkalautaselle tasaisesti.
Hämmennä useita kertoja ruskistuksen aikana, ruskista 600 W:n teholla 3½–4½ minuuttia.
Anna seistä 2–3 minuuttia uunissa. Käytä grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
30 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2019-02-27
10:33:54
Vianmääritys ja näyttökoodit
Vianmääritys
Ongelma
Jos laitteen käytössä esiintyy alla lueteltuja ongelmia, kokeile annettuja ratkaisuja.
Ongelma
Syy
Toimenpide
Uuni sammuu käytön
aikana.
Puhallin ei toimi.
Kuuntele, onko puhallin käynnissä.
Puhdista lika ja yritä uudelleen.
Uunia yritetään käyttää
tyhjänä.
Laita ruoka uuniin.
Kosketusnäytölliset mallit:
Pinnalla on kosteutta.
Pyyhi kosteus pois laitteen
pinnalta.
Uunin ilmanvaihtoon ei ole
riittävästi tilaa.
Uunin edessä ja takana on
ilmanvaihtoaukot.
Jätä laitteen ympärille
asennusoppaassa mainitut
ilmanvaihtoraot.
Lapsilukko on käytössä.
Ota lapsilukko pois käytöstä.
Aikaa ei näytetä.
Ekotoiminto (virransäästö) on
käytössä.
Ota ekotoiminto pois käytöstä.
Uuni ei toimi.
Virtaa ei tule.
Varmista, että virransyöttö toimii.
Samassa pistorasiassa on
useita pistokkeita.
Käytä pistorasiaa pelkästään
uunille.
Luukku on auki.
Sulje luukku ja yritä uudelleen.
Uuni poksahtelee
käytön aikana tai ei
toimi.
Sinetöidyissä pakkauksissa
tai kannen alla olevien
ruokien valmistuksen aikana
saattaa kuulua poksahtelua.
Älä käytä sinetöityjä pakkauksia,
sillä ne voivat räjähtää
valmistuksen aikana, kun
pakkauksen sisältö laajenee.
Luukun avauksen
turvamekanismissa saattaa
olla likaa.
Puhdista lika ja yritä uudelleen.
Käyttäjä on avannut luukun
ruoan kääntämiseksi.
Kun olet kääntänyt ruoan,
käynnistä toiminto painamalla
START/+30s (KÄYNNISTYS/+30s)
-painiketta uudelleen.
Uuni lakkaa
toimimasta kesken
käytön.
Uunin ulkopinta
kuumenee liikaa
käytön aikana.
Uunin ilmanvaihtoon ei ole
riittävästi tilaa.
Uunin edessä ja takana on
ilmanvaihtoaukot. Jätä laitteen
ympärille asennusoppaassa
mainitut ilmanvaihtoraot.
Uunin päällä on esineitä.
Poista kaikki uunin päällä olevat
esineet.
Luukun ja uunin sisäosan
väliin on päässyt ruokaa.
Puhdista uuni ja avaa luukku.
Luukku ei aukea
kunnolla.
Vianmääritys ja näyttökoodit
Painikkeiden väleissä saattaa
olla likaa.
Toimenpide
Anna uunin jäähtyä, jos se on ollut
käynnissä pitkään.
Yleistä
Painikkeita ei voi
painaa kunnolla.
Syy
Uuni on ollut käynnissä
pitkän aikaa.
Suomi 31
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2019-02-27
10:33:54
Vianmääritys ja näyttökoodit
Ongelma
Lämmitystoiminto ei
toimi kunnolla.
Syy
Uuni ei saata toimia, ruokaa
on liikaa tai valmistusastiat
ovat vääränlaisia.
Toimenpide
Aseta kupillinen vettä
mikroaaltouunin kestävään astiaan
ja käytä uunia 1–2 minuuttia.
Tarkista, lämpenikö vesi. Vähennä
ruokamäärää ja käynnistä toiminto
uudelleen. Käytä tasapohjaista
valmistusastiaa.
Sulatustoiminto ei
toimi.
Ruokaa on liikaa.
Vähennä ruokamäärää ja käynnistä
toiminto uudelleen.
Sisävalo on himmeä
tai se ei pala
lainkaan.
Luukku on jätetty auki
pitkäksi aikaa.
Sisävalo saatetaan sammuttaa
automaattisesti, kun ekotoiminto
on käytössä. Sulje luukku ja avaa
se uudelleen tai paina STOP/ECO
(PYSÄYTYS/EKO) -painiketta.
Vianmääritys ja näyttökoodit
Sisävalo on likainen.
Puhdista uunin sisätilat ja tarkista,
ratkesiko ongelma.
Valmistuksen aikana
kuuluu äänimerkki.
Jos automaattiohjelma
on käytössä, äänimerkki
tarkoittaa, että ruoka on
käännettävä sulatuksen
aikana.
Kun olet kääntänyt ruoan,
käynnistä toiminto uudelleen
painamalla START/+30s
(KÄYNNISTYS/+30s) -painiketta
uudelleen.
Uuni ei ole
tasapainossa.
Uuni on asennettu
epätasaiselle pinnalle.
Varmista, että uuni on tasaisella ja
liikkumattomalla alustalla.
Valmistuksen aikana
näkyy kipinöitä.
Metalliastiaa käytetään
valmistuksen tai sulatuksen
aikana.
Älä käytä metalliastioita.
Ongelma
Syy
Toimenpide
Kun virta kytketään,
uuni käynnistyy
välittömästi.
Luukkua ei ole suljettu
kunnolla.
Sulje luukku ja tarkista, ratkesiko
ongelma.
Uunista vuotaa
sähköä.
Sähköliitäntää tai pistorasiaa
ei ole maadoitettu oikein.
Varmista, että sähköliitäntä
ja pistorasia on maadoitettu
asianmukaisesti.
1. Laitteesta tippuu
vettä.
2. Luukussa olevasta
murtumasta
pääsee höyryä.
3. Uuniin jää vettä.
Laitteeseen saattaa
valmistettavasta ruoasta
riippuen kertyä nestettä tai
höyryä. Tämä ei ole vika.
Anna uunin jäähtyä ja pyyhi neste
pois kuivalla tiskipyyhkeellä.
Kirkkaus uunin sisällä
vaihtelee.
Kirkkaus vaihtelee eri
toimintojen ja niissä
tehtävien tehonmuutosten
mukaisesti.
Valmistuksen aikana tapahtuvat
tehonmuutokset eivät ole
toimintahäiriöitä. Tämä ei ole vika.
Valmistus on
päättynyt, mutta
puhallin toimii
edelleen.
Puhallin toimii n. 3 minuuttia
valmistuksen jälkeen uunin
jäähdyttämiseksi.
Tämä ei ole vika.
32 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2019-02-27
10:33:54
Ongelma
Syy
Toimenpide
Uunilautanen
Ongelma
Syy
Pyöritysalusta puuttuu tai se
ei ole paikoillaan.
Aseta pyöritysalusta paikoilleen ja
yritä uudelleen.
Uuni ei kuumene.
Luukku on auki.
Sulje luukku ja yritä uudelleen.
Uunista tulee savua
esilämmityksen
aikana.
Vastuksista saattaa
tulla aluksi savua uunin
ensimmäisellä käyttökerralla.
Tämä ei ole toimintahäiriö,
ja näin ei tulisi käydä enää
2–3 käyttökerran jälkeen.
Uunilautanen pyörii
hitaasti.
Pyöritysalusta ei ole
paikoillaan, ruokaa on liikaa
tai astia on niin suuri, että se
osuu uuniin.
Vähennä ruoan määrää äläkä käytä
liian suurta astiaa.
Vastuksissa on ruokaa.
Anna uunin jäähtyä ja poista
vastuksiin tarttunut ruoka.
Uunin käytön aikana
tuntuu palaneen
muovin hajua.
Käytetty astia on muovinen
tai ei kestä kuumuutta.
Käytä korkeisiin lämpötiloihin
tarkoitettuja lasiastioita.
Uunilautanen kolisee
tai pitää muunlaista
ääntä kääntymisen
aikana.
Uunin pohjalle on jäänyt
ruoantähteitä.
Poista kaikki uunin pohjalle jääneet
ruoantähteet.
Uunista tulee pahaa
hajua.
Uunin sisälle on tarttunut
ruokaa tai sulanutta muovia.
Käytä höyrytoimintoa ja pyyhi uuni
puhtaaksi kuivalla liinalla.
Haju hälvenee nopeammin, jos
laitat uunin sisälle palan sitruunaa
ja käynnistät uunin.
Vastuksista saattaa
tulla aluksi savua uunin
ensimmäisellä käyttökerralla.
Tämä ei ole toimintahäiriö,
ja näin ei tulisi käydä enää
2–3 käyttökerran jälkeen.
Uuni ei kypsennä
ruokaa kunnolla.
Luukku on avattu usein uunin
käytön aikana.
Jos availet luukkua usein, uunin
sisälämpötila laskee ja tämä voi
vaikuttaa lopputulokseen.
Vastuksissa on ruokaa.
Anna uunin jäähtyä ja poista
vastuksiin tarttunut ruoka.
Uunin asetuksia ei ole tehty
oikein.
Tee asetukset oikein ja yritä
uudelleen.
Ruoka on liian lähellä grilliä.
Aseta ruoka riittävälle etäisyydelle
valmistuksen ajaksi.
Grilli tai jokin muu lisätarvike
ei ole kunnolla paikoillaan.
Aseta lisätarvikkeet uuniin oikein.
Ruokaa ei ole valmisteltu ja/
tai asetettu uuniin oikein.
Varmista, että ruoka on valmisteltu
ja asetettu oikein.
Valmistusastia on
vääränkokoinen tai
-tyyppinen.
Käytä oikeanlaisia, litteäpohjaisia
astioita.
Grilli
Vianmääritys ja näyttökoodit
Uunilautanen
luiskahtaa pois
paikoiltaan käytön
aikana tai lakkaa
pyörimästä.
Uunista tulee savua
käytön aikana.
Toimenpide
Uuni
Suomi 33
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2019-02-27
10:33:54
Tekniset tiedotja näyttökoodit
Vianmääritys
Ongelma
Syy
Tekniset tiedot
Toimenpide
SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset tiedot ja nämä
käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Vesihöyry
Malli
Höyrytyksen aikana
kuuluu kiehuvan
veden poreilua.
Höyrylämmitin lämmittää
vettä.
Laitteesta kuuluu
outo ääni, kun
lopetan höyrytyksen.
Höyryä ei tule.
Virtalähde
230 V – 50 Hz AC
Höyrylämmittimestä
poistetaan vettä höyrytyksen
päätyttyä.
Tämä ei ole vika.
Virrankulutus
Enimmäisteho
Mikroaalto
Grilli (vastus)
1400 W
1250 W
1100 W
Vesisäiliötä ei ole asennettu.
Varmista, että vesisäiliö on
asennettu oikein.
Lähtöteho
100 W / 800 W – 6 tasoa (IEC-705)
Käyttötaajuus
2450 MHz
Vesisäiliössä ei ole vettä.
Täytä säiliö vedellä ja yritä
uudelleen.
Mitat (L x K x S)
Ulkomitat (kahvan kanssa)
Sisämitat
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Tilavuus
23 litraa
Paino
Netto
n. 13,0 kg
Näyttökoodit
Näyttökoodit
C-d0
MG23K3505**
Tämä ei ole vika.
SYY
Ohjauspainikkeita on
painettu yli 10 sekuntia.
Toimenpide
Puhdista painikkeet ja varmista, että
niiden ympärillä ei ole nestettä. Jos
sama tapahtuu uudelleen, sammuta
mikroaaltouuni 30 sekunniksi ja tee
asetukset vielä kerran. Jos näin käy
uudelleen, ota yhteyttä lähimpään
SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Tekniset tiedot
HUOMAUTUS
jos ehdotettu ratkaisu ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään SAMSUNGin
asiakaspalveluun.
34 Suomi
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2019-02-27
10:33:54
Muistiinpanoja
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2019-02-27
10:33:54
Huomaathan, että Samsungin takuu EI kata laitteen käytön, asennuksen, huollon tai puhdistuksen neuvontaa.
KYSYMYKSET JA KOMMENTIT
MAA
SOITA
TAI KÄY OSOITTEESSA
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/it/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04547C-00
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2019-02-27
10:33:54
Mikrobølgeovn
Brugervejledning
MG23K3505**
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2019-02-27
10:33:56
Indhold
Indhold
Sikkerhedsvejledning
3
Ovnbrug
11
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
3
8
Installation
8
Tilbehør
Installationssted
Drejeskive
8
9
9
Vedligeholdelse
9
Sådan fungerer en mikrobølgeovn
Tjek, af din ovn fungerer korrekt
Tilberedning/opvarmning
Indstilling af klokkeslættet
Effektniveauer og tidsvariationer
Justering af tilberedningstiden
Afbrydelse af tilberedningen
Indstilling af energisparefunktionen
Brug af funktionerne til lynoptøning
Brug af de automatiske tilberedningsfunktioner
Brug af varmholdningsfunktionerne
Grilning
Kombinering af mikrobølger og grill
Brug af funktionen Grill+30 sek.
Brug af lugtfjerningsfunktionerne
Anvendelse af børnesikringsfunktionen
Slukning af bipperen
11
12
12
13
13
14
14
14
15
16
18
19
19
20
20
20
21
Vejledning i kogekar
21
Tilberedningsvejledning
22
Fejlfindings- og informationskode
31
Fejlfinding
Informationskode
31
34
Tekniske specifikationer
34
Rengøring
Udskiftning af dele (reparation)
Vedligeholdelse i forbindelse med længere periode uden brug
9
10
10
Ovnens funktioner
10
Ovn
Betjeningspanel
10
11
2 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2019-02-27
10:33:56
Sikkerhedsvejledning
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
ADVARSEL: Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges,
må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en
kompetent person.
ADVARSEL: Det er farligt for alle andre end en kompetent
person at udføre service eller reparationer, der involverer
fjernelse af det dæksel, der beskytter dig mod at blive udsat
for mikrobølgeenergi.
ADVARSEL: Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i
forseglede beholdere, da de kan eksplodere.
ADVARSEL: Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning, når
de har fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen
på en sikker måde og forstå faren ved forkert brug.
Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og må
eksempelvis ikke bruges:
• i personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
• stuehuse
Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du
holde øje med ovnen pga. muligheden for antændelse.
Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad- og
drikkevarer. Tørring af fødevarer eller beklædning og
opvarmning af puder, hjemmesko, svampe, fugtige klude og
lignende kan medføre risiko for personskade, antændelse
eller brand.
Hvis der ses (udsendes) røg, skal du afbryde for (fjerne
stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at kvæle
flammer.
Opvarmning af drikkevarer med mikrobølger kan medføre
forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du
håndterer beholderen.
Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid
omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden
indtagelse for at undgå forbrændinger.
Dansk 3
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2019-02-27
10:33:56
Sikkerhedsvejledning
LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG
BRUG.
• af gæster på hoteller, moteller og lignende
beboelsesområder
• i miljøer af typen "bed and breakfast"
Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i
mikrobølgeovne.
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes
i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at
mikrobølgeopvarmningen er slut.
Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør
fjernes.
Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af
overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til
en faresituationer.
Mikrobølgeovnen er kun beregnet til brug på et køkkenbord
(fritstående), og mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et
skab.
Beholdere af metal til føde- og drikkevarer må ikke anvendes
ved tilberedning med mikrobølger.
Vær omhyggelig med ikke at forskyde drejeskiven, når
beholdere fjernes fra apparatet.
Apparatet må ikke rengøres med en damprenser.
Apparatet må ikke rengøres med en højtryksrenser.
Apparatet er ikke beregnet til installation i vejkøretøjer,
campingvogne og tilsvarende køretøjer osv.
Dette udstyr er ikke beregnet til brug af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske-, sansemæssige eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre
de har fået oplæring eller instruktion vedrørende brug af
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
udstyret.
Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og
personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har
fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af
apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør
ikke udføres af børn uden overvågning.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå fare.
Denne ovn bør placeres i passende højde og retning, så der er
let adgang til ovnrum og kontrolområde.
Inden ovnen tages i brug for første gang, skal ovnen betjenes
med vand i 10 minutter og derefter tages i brug.
4 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2019-02-27
10:33:56
Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne.
Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er adgang til stikket.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges uafbrudt.
ADVARSEL: Når ovnen bruges til kombinationstilberedning
bør børn, på grund af den varme der udvikles, kun anvende
ovnen under opsyn af en voksen.
Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke er
under konstant tilsyn.
Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når ovnen er i
brug.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke
at berøre varmeelementerne inde i ovnen.
På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være
høj, når apparatet er i brug.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brug.
Mindre børn bør holdes på afstand.
Overfladerne kan blive varme under brug.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller
metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse
kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.
En damprenser ikke må anvendes.
ADVARSEL: Sørg for, at ovnen er slukket, før du udskifter
pæren, for at undgå risiko for elektrisk stød.
Apparatet må ikke installeres bag en pyntedør på grund af
risiko for overophedning.
ADVARSEL: Udstyret og dets tilgængelige dele bliver varme
under brug.
Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af
en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og
personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har
fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af
apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må
ikke udføres af børn, medmindre de er mindst 8 år og under
opsyn.
Hold ovnen og dets kabel uden for rækkevidde af børn under
8 år.
Dansk 5
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2019-02-27
10:33:56
Sikkerhedsvejledning
Hvis ovnen udsender en underlig lyd, en brændt lugt, eller
hvis der udsendes røg, skal du straks tage strømstikket ud og
kontakte det nærmeste servicecenter.
Sikkerhedsvejledning
Generel sikkerhed
Sikkerhedsvejledning
Alle ændringer eller reparationer må kun udføres af kvalificerede personer.
Opvarm ikke føde- eller drikkevarer i forseglede beholdere til mikrobølgefunktionen.
Brug ikke benzen, fortynder, sprit, damp eller højtryksrenser til at rengøre ovnen.
Installer ikke ovnen tæt på et varmeapparat eller brændbart materiale, i fugtige omgivelser,
der er oliefyldte, støvfyldte eller som udsættes for direkte sollys eller vand, eller hvor gas kan
lække eller på ujævne overflader.
Ovnen skal jordforbindes korrekt i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.
Brug regelmæssigt en tør klud til at fjerne fremmedelementer fra strømstik og stikkontakter.
Undlad at trække hårdt i strømkablet, bøje det eller placere tunge genstande på det.
Hvis der forekommer et gasudslip (propan, LP o.l.), skal du straks lufte ud. Rør ikke ved
strømkablet.
Rør ikke ved strømkablet med våde hænder.
Når ovnen er i brug, må du ikke slukke for den ved at fjerne strømkablet.
Stik ikke fingre eller fremmedelementer ind. Kommer der fremmedelementer ind i oven, skal
du fjerne strømkablet og kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
Anvend ikke overdreven kraft på ovnen.
Anbring ikke ovnen på skrøbelige genstande.
Sørg for, at spændingen, frekvensen og strømmen svarer til produktspecifikationerne.
Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Undlad at anvende fordelerdåser, forlængerkabler
eller elektriske transformatorer.
Hægt ikke strømkablet på metalgenstande. Sørg for, at kablet er mellem genstande eller bag
ovnen.
Brug ikke et beskadiget strømstik, strømkabel eller en løs stikkontakt. Ved beskadigede
strømstik eller -kabler skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
Undlad at hælde eller sprøjte vand direkte på ovnen.
Anbring ingen genstande på ovnen, inde i den eller på ovnens dør.
Sprøjt ikke flygtige materialer, som f.eks. insektmiddel, på ovnen.
Opbevar ikke brandbare materialer i ovnen. Da alkohol fordamper, kan dampen komme
i kontakte med ovnens varme dele, vær derfor forsigtig, når du opvarmer føde- eller
drikkevarer, der indeholder alkohol.
Børn kan slå sig eller få fingrene i klemme i døren. Hold børn borte, når du åbner/lukker
døren.
Opvarmning med mikrobølger
Opvarmning af drikkevarer med mikrobølger kan medføre forsinket opkogning. Vær altid
forsigtig, når du håndterer beholderen. Lad altid drikkevarer hvile i mindst 20 sekunder, før du
håndterer dem. Omrør, om nødvendigt, under opvarmning. Omrør altid efter opvarmning.
Følg disse førstehjælpsanvisninger i tilfælde af skoldning:
1. Anbring det skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter.
2. Tildæk det med et rent, tørt klæde.
3. Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
For at undgå at beskadige bakken eller risten må du ikke komme bakken eller risten i vand
straks efter tilberedning.
Brug ikke ovnen til friturestegning, da olietemperaturen ikke kan kontrolleres. Dette kan
medføre pludselig overkogning af varmt olie.
6 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2019-02-27
10:33:56
Forholdsregler vedr. mikrobølgeovnen
Forholdsregler vedr. brug af mikrobølger
Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig
mikrobølgeenergi.
• Brug ikke ovnen med åben dør. Pil ikke ved sikkerhedsmekanismerne (dørlåse). Sæt ikke
noget i hullerne til sikkerhedsmekanismen.
• Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke fødevare- eller
rengøringsrester samle sig på tætningerne. Hold døren og dørens tætninger rene ved at
aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.
• Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Brug den først, når den er blevet repareret af en
kvalificeret tekniker.
Vigtigt: Ovndøren skal lukke korrekt. Døren må ikke være bøjet, dørhængslerne må
ikke være itu eller løse, dørens forseglinger og forseglingernes overflade må ikke være
beskadiget.
• Alle justeringer eller reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker.
Begrænset garanti
Samsung opkræver et reparationsgebyr for udskiftning af tilbehør eller reparation af en
kosmetisk defekt, hvis skaden på enheden eller tilbehør skyldes kunden. Elementer i denne
bestemmelse omfatter:
• Døre, håndtag, ydre panel eller kontrolpanel, der er bulede, ridsede eller itu.
• Ødelagt(e) eller manglende bakke, styreriller, drev eller trådnet.
Brug kun denne ovn til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle
mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft,
forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener ovnen.
Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og egenskaberne for din
mikrobølgeovn kan derfor være en smule anderledes end dem, der er beskrevet i denne
brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål,
bedes du kontakte dit lokale Samsung-servicecenter eller finde hjælp og oplysninger online på
www.samsung.com.
Brug kun denne ovn til opvarmning af fødevarer. Den er kun beregnet til husholdningsbrug.
Opvarm ingen former for tekstiler eller poser fyldt med korn. Producenten kan ikke gøres
ansvarlig for skade, der skyldes forkert eller ukorrekt brug af ovnen.
For at undgå forringelse af ovnens overflade og farlige situationer skal du altid holde ovnen
ren og godt vedligeholdt.
Dansk 7
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2019-02-27
10:33:56
Sikkerhedsvejledning
Brug kun mikrobølgesikkert køkkentøj. Brug ikke metalbeholdere eller køkkentøj, spyd mv.
med guld- eller sølvbelægning.
Fjern poselukninger. Der kan opstå gnister.
Brug ikke ovnen til at tørre aviser eller tøj.
Brug kortere tid til mindre mængder mad for at undgå overophedet eller brændt mad.
Hold strømkablet og strømstikket borte fra vand og varmekilder.
For at undgå eksplosionsrisiko må du ikke opvarme æg med skal eller hårdkogte æg. Opvarm
ikke lufttætte eller vakuumforseglede beholdere, nødder, tomater mv.
Tildæk ikke ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der er fare for brand. Ovnen kan blive
overophedet og automatisk slukke, og den forbliver slukket, indtil den er kølet tilstrækkeligt
af.
Brug altid ovnhandsker, når du fjerner en tallerken.
Rør rundt i væsker halvvejs under opvarmningen eller efter opvarmningen, og lad væsken stå
i mindst 20 sekunder efter opvarmningen for at undgå opkogning.
Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren, for at undgå at blive skoldet ved
varm luft eller damp, der slipper ud.
Brug ikke ovnen i tom tilstand. Ovnen slukkes automatisk i 30 minutter af sikkerhedshensyn.
Vi anbefaler, at der altid står et glas vand inde i ovnen for at absorbere mikrobølgeenergi, hvis
ovnen startes utilsigtet.
Installer ovnen i overensstemmelse med pladskravene i denne vejledning. (Se Installation af
din mikrobølgeovn.)
Vær forsigtig, når du tilslutter andre elektriske apparater til stikkontakter tæt ved ovnen.
Installation
Sikkerhedsvejledning
Installation
Installation
Definition af produktgruppe
Tilbehør
Dette produkt er gruppe 2, klasse ISM-udstyr. Definitionen af gruppe 2 omfatter alt industrielt,
videnskabeligt og medicinsk udstyr, hvori der internt bevidst genereres radiofrekvensenergi
og/eller anvendes i form af elektromagnetisk stråling til behandling af materialer og EDM- og
lysbuesvejsningsudstyr.
Klasse B udstyr er udstyr velegnet til anvendelse i private hjem og under forhold ved direkte
tilslutning til en lavspændingsstrømforsyning, der forsyner bygninger indeholdende private
beboelser.
Alt efter hvilken model, du har købt, følger der forskelligt tilbehør med, der kan bruges på en
lang række måder.
01 Rotationsring skal anbringes midt i ovnen.
01
Formål:
Rotationsringen understøtter
drejeskiven.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder,
at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset
og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige
virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en
genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de
kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig
genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
02
03
02 Drejeskive, skal anbringes oven på
rotationsringen med det midterste beslag på
koblingen.
Formål:
Drejeskiven fungerer som den
primære flade ved tilberedning.
Den kan let tages ud og rengøres.
03 Grillrist til placering på drejeskiven.
Formål:
Metalristen kan anvendes i grillog kombinationstilberedning.
FORSIGTIG
Betjen IKKE mikrobølgeovnen uden rotationsovnen og drejeskiven.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige
forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
8 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2019-02-27
10:33:57
Vedligeholdelse
Installationssted
20 cm
over
85 cm fra
gulvet
Rengøring
10 cm
bag
10 cm ved
siden
Rengør ovnen regelmæssigt, så der ikke ophobes urenheder udvendigt og indvendigt på
ovnen. Vær særligt opmærksom på døren, dørtætningen, drejeskiven og rotationsringen (kun
visse modeller).
Hvis døren ikke åbner og lukker nemt, skal du kontrollere, om der sidder urenheder i
dørtætningerne. Brug en blød klud og sæbevand til at rengøre inder- og ydersiden af ovnen.
Skyl og tør godt af.
Sådan fjernes genstridige urenheder med dårlig lugt fra ovnens indersider
1. Sæt en kop fortyndet citronsaft midt på drejeskiven i den tomme ovn.
2. Varm ovnen op i 10 minutter ved fuld effekt.
3. Lad ovnen køle af, når programmet er færdig. Åbn derefter døren, og rengør ovnrummet.
Sådan rengøres modeller med indre svingbar varmeenhed
For at rengøre det øverste område i ovnrummet
skal du sænke det øverste varmeelement med
45° som vist. Dette letter rengøring af det øverste
område. Sæt det øverste varmeelement på plads,
når du er færdig.
Drejeskive
Fjern al emballage inde i ovnen. Installer
rotationsringen og drejeskiven. Kontroller, at
drejeskiven roterer frit.
FORSIGTIG
• Hold døren og dørtætningen ren, og sørg for, at døren åbner og lukker nemt. Ellers risikerer
du, at ovnens levetid forkortes.
• Vær forsigtig med ikke at spilde vand på ovnens ventilationsåbninger.
• Undlad at bruge skurecreme eller kemikalier til rengøring.
• Rengør ovnrummet med et mildt rengøringsmiddel efter hver brug, når ovnen efter lidt tid
er kølet af.
Dansk 9
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2019-02-27
10:33:57
Vedligeholdelse
• Vælg en flad, nivelleret overflade, cirka 85 cm
over gulvet. Overfladen skal kunne bære
ovnens vægt.
• Sørg for plads til ventilation, mindst 10 cm
fra bagvæggen og begge sider, og 20 cm
ovenover.
• Installer ikke mikrobølgeovnen i varme eller
fugtige omgivelser, som f.eks. ved siden af
andre mikrobølgeovne eller radiatorer.
• Sørg for, at ovnens
strømforsyningsspecifikationer passer. Brug
kun godkendte forlængerkabler, hvis det er
nødvendigt.
• Tør det indvendige og dørens tætning af med
en fugtig klud, før du bruger ovnen for første
gang.
Ovnens funktioner
Vedligeholdelse
Ovnens funktioner
Udskiftning af dele (reparation)
Ovn
ADVARSEL
01
02
03
04
05
Ingen af ovnens indvendige dele må udskiftes af brugeren. Forsøg ikke selv at udskifte eller
reparere ovnen.
• Hvis der opstår problemer med hængsler, tætning og/eller døren, skal du kontakte
en kvalificeret tekniker eller et lokalt Samsung-servicecenter med henblik på teknisk
assistance.
• Hvis du vil udskifte lyspæren, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter. Du må ikke
selv udskifte den.
• Hvis der opstår problemer med ydersiden af ovnkabinettet, skal du først tage stikket ud af
strømkilden og derefter kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
Ovnens funktioner
Vedligeholdelse i forbindelse med længere periode uden brug
• Hvis du ikke bruger ovnen i en længere periode, skal du tage stikket ud og anbringe ovnen
et tørt og støvfrit sted. Ovnens ydelse kan blive påvirket, hvis der kommer støv og fugt
indvendigt i ovnen.
06
07
08
09
10
11
01 Lågehåndtag
02 Dør
03 Ventilationshuller
04 Varmeelement
05 Lys
06 Dørhængsler
07 Drejeskive
08 Drev
09 Rotationsring
10 Sikkerhedslåsehuller
11 Betjeningspanel
10 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2019-02-27
10:33:57
Ovnbrug
Betjeningspanel
Sådan fungerer en mikrobølgeovn
01
02
03
04
05
06
07
08
Quick Defrost (Lynoptøning)
Auto Cook (Automatisk tilberedning)
Keep Warm (Hold varm)
Deodorization (Lugtfjernelse)
Microwave (Mikrobølge)
Grill
Combi (Kombi)
Grill+30s (Grill+30 sek.)
Drejeknap (vægt/portion/tid)
Vælg/Ur
STOP/ECO (STOP/ØKO)
START/+30s (START/+30 sek.)
Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Med den frigivne energi kan der
tilberedes eller opvarmes madvarer, uden at hverken form eller farve ændres.
Du kan anvende din mikrobølgeovn til:
• Optøning
• Opvarmning
• Tilberedning
Tilberedningsprincipper.
1. De mikrobølger, der genereres af magnetronen,
reflekteres af ovnrummets sider og fordeles
ensartet, når madvarerne roterer på
drejeskiven. Madvarerne tilberedes derfor
ensartet.
2. Mikrobølgerne absorberes af madvarerne i
en dybde på op til ca. 2,5 cm. Tilberedningen
fortsætter herefter, efterhånden som varmen
spreder sig ind i madvarerne.
3. Tilberedningstiden kan variere, afhængigt af
den beholder der anvendes, og madvarernes
egenskaber:
• Mængde og tæthed
• Vandindhold
• Starttemperatur (afkølet eller ej)
10
11
12
BEMÆRK
Da madvarernes midte tilberedes ved af varmen trænger ind, fortsætter tilberedningen også,
når du har taget madvarerne ud af ovnen. De hensætningstider, der er angivet i opskrifter og i
denne vejledning, skal derfor overholdes for at sikre
• Ensartet tilberedning af madvarernes midte.
• Den samme temperatur gennem madvaren.
Dansk 11
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2019-02-27
10:33:57
Ovnbrug
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Ovnbrug
Tjek, af din ovn fungerer korrekt
Tilberedning/opvarmning
Med følgende enkle fremgangsmåde kan du kontrollere, at din ovn altid fungerer korrekt. Hvis
du er i tvivl, kan du se afsnittet “Fejlfinding” på siderne 31 til 34.
Nedenstående beskrivelse forklarer, hvordan du tilbereder eller opvarmer mad.
BEMÆRK
Ovnen skal tilsluttes til en passende stikkontakt. Drejeskiven skal være sat på plads i ovnen.
Hvis der anvendes et andet effektniveau end maksimum (100 % - 800 W), tager det længere
tid, inden vandet koger.
Ovnbrug
Åbn ovndøren ved at trække i håndtaget på dørens overside.
Placer et glas vand på drejeskiven. Luk døren.
Tryk på knappen START/+30s (START/+30 sek.),
og indstil tiden til 4 eller 5 minutter ved at trykke
på knappen START/+30s (START/+30 sek.) det
passende antal gange.
Resultat: Ovnen opvarmer vandet i 4 eller
5 minutter.
Vandet skal derefter koge.
FORSIGTIG
• Kontroller ALTID tilberedningsindstillingerne, før du lader ovnen være uden overvågning.
• Den længste tid for Microwave (Mikrobølge) er 99 minutter.
Åbn døren. Placer maden midt på drejeskiven. Luk døren. Tænd aldrig for mikrobølgeovnen,
når den er tom.
1. Tryk på knappen Microwave (Mikrobølge).
Resultat: Indikationen for 800 W vises
(maksimum tilberedningseffekt):
1
(tilstanden mikrobølgeovn)
2. Vælg det relevante effektniveau ved at dreje
Drejeknap. (Se i effekttabellen).
Tryk derefter på knappen Vælg/Ur.
2
3
4
3. Vælg tilberedningstiden ved at dreje på
Drejeknap.
Resultat: Tilberedningstiden vises.
4. Tryk på knappen START/+30s (START/+30 sek.).
Resultat: Ovnlyset tændes, og drejeskiven
begynder at rotere. Tilberedningen
starter. Når den er færdig:
1) Ovnen bipper 4 gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange
(en gang hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
12 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2019-02-27
10:33:58
Indstilling af klokkeslættet
Effektniveauer og tidsvariationer
Når der tændes for strømmen, vises “88:88” og derefter “12:00” automatisk på displayet.
Indstil det aktuelle klokkeslæt. Tiden kan vises med enten 24 timers eller 12 timers angivelse.
Du skal indstille uret:
• Når du lige har installeret mikrobølgeovnen
• Efter et strømsvigt
Med effektindikatorfunktionen kan du tilpasse den mængde energi, der spredes, og dermed
den tid der er nødvendig til tilberedning eller opvarmning af din mad i overensstemmelse med
dens type og mængde. Du kan vælge blandt seks effektniveauer.
BEMÆRK
Glem ikke at stille uret frem eller tilbage ved skift mellem sommer- eller normaltid.
1. Tryk på knappen Vælg/Ur.
1
Effektniveau
Procent
Output
HØJ
100 %
800 W
MIDDELHØJ
75 %
600 W
MIDDEL
56 %
450 W
MIDDELLAV
38 %
300 W
OPTØNING
23 %
180 W
LAV
13 %
100 W
De tilberedningstider, der er angivet i opskrifter og i denne vejledning, svarer til det specifikt
angivne effektniveau.
3
4
5
2. Indstil 24-timers- eller 12-timersformat ved
at dreje Drejeknap. Tryk derefter på knappen
Vælg/Ur.
3. Drej Drejeknap for at indstille timer. Tryk
derefter på knappen Vælg/Ur.
4. Drej Drejeknap for at indstille minutter.
Hvis du vælger et...
Så skal tilberedningstiden være...
Højere effektniveau
Lavere effektniveau
Formindskes
Forøges
Ovnbrug
2
5. Når det korrekte klokkeslæt vises, skal du
trykke på knappen Vælg/Ur for at starte uret.
Resultat: Klokkeslættet vises, når
mikrobølgeovnen ikke anvendes.
Dansk 13
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2019-02-27
10:33:58
Ovnbrug
Justering af tilberedningstiden
Afbrydelse af tilberedningen
Du kan forlænge tilberedningstiden ved at trykke på knappen START/+30s (START/+30 sek.)
en gang for hver 30 sekunder, der skal tilføjes.
Ved brug af Mikrobølge, Grill eller Kombi øges tilberedningstiden, hvis der trykkes på
START/+30s (START/+30 sek.).
• Tjek, hvorledes tilberedningen skrider frem ved når som helst blot at åbne døren.
• Forøg den resterende tilberedningstid
Du kan når som helst afbryde tilberedningen, så du kan:
• Tjekke maden
• Vende eller røre i maden
• Lade den henstå
Metode 1
2
1
For at forlænge tilberedningstiden under
tilberedningen skal du trykke på knappen
START/+30s (START/+30 sek.) én gang for hver
30 sekunder, tiden skal forlænges.
• Eksempel: For at lægge tre minutter til
skal du trykke på knappen START/+30s
(START/+30 sek.) seks gange.
For at stoppe
tilberedningen...
Så...
Midlertidigt
Åbn døren, og tryk én gang på knappen STOP/ECO (STOP/ØKO).
Resultat: Tilberedningen standser.
For at genoptage tilberedningen skal du lukke døren og trykke
på knappen START/+30s (START/+30 sek.).
Komplet
Tryk én gang på knappen STOP/ECO (STOP/ØKO).
Resultat: Tilberedningen standser.
Hvis du vil annullere indstillingen af tilberedningstiden, skal du
trykke på knappen STOP/ECO (STOP/ØKO) igen.
Ovnbrug
Metode 2
Drej på Drejeknap for at justere
tilberedningstiden.
• For at forlænge tilberedningstiden skal
du dreje til højre, og for at forkorte
tilberedningstiden skal du dreje til venstre.
Indstilling af energisparefunktionen
Ovnen har en energisparefunktion.
• Tryk på knappen STOP/ECO (STOP/ØKO).
Resultat: Display slukket.
• For at annullere energisparefunktionen skal
du åbne døren eller trykke på knappen STOP/
ECO (STOP/ØKO), hvorefter displayet viser den
aktuelle tid. Ovnen er klar til brug.
BEMÆRK
Funktionen til automatisk energibesparelse
Hvis du ikke vælger en funktion, når apparatet er ved at indstille, eller opererer med
midlertidigt stop, annulleres funktionen og klokkeslættet vil blive vist efter 25 minutter.
Ovnlampen slukkes efter 5 minutter med åben dør.
14 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2019-02-27
10:33:58
Brug af funktionerne til lynoptøning
Med funktionen Quick Defrost (Lynoptøning) kan du optø kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og
brød. Optøningstiden og effektniveauet indstilles automatisk. Vælg blot program og vægt.
BEMÆRK
I følgende tabel vises de forskellige programmer for Quick Defrost (Lynoptøning),
portionsstørrelse, hensætningstider og behørige anbefalinger. Fjern al emballage før
optøningen. Anbring kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød på en glastallerken eller en
keramisk tallerken.
Kode/Mad
Brug kun beholdere, der er mikrobølgeovnsikre.
Åbn døren. Placér den frosne mad på en dyb tallerken midt på drejeskiven. Luk døren.
1. Tryk på knappen Quick Defrost (Lynoptøning).
1
2. Vælg madtypen, der skal tilberedes, ved at
dreje Drejeknap. Tryk derefter på knappen
Vælg/Ur.
2
4
5
Anvisninger
1
Kød
200-1500 g
Dæk kanterne med alufolie. Vend kødet, når ovnen
bipper. Dette program er velegnet til oksekød, lammekød,
svinekød, steaks, koteletter og fars.
Lad stå i 20-60 minutter.
2
Fjerkræ
200-1500 g
Dæk lår- og vingeender med alufolie. Vend fjerkræet,
når ovnen bipper. Dette program er velegnet til hele
kyllinger samt kyllingedele. Lad stå i 20-60 minutter.
3
Fisk
200-1500 g
Dæk halen på den hele fisk med alufolie. Vend fisken,
når ovnen bipper. Dette program er velegnet til hele fisk
samt fiskefileter. Lad stå i 20-60 minutter.
4
Grøntsager
200-1500 g
Fordel frosne grøntsager jævnt på et fladt glasfad. Vend
eller rør i de frosne grøntsager, når ovnen bipper.
Dette program er velegnet til alle typer frosne
grøntsager. Lad stå i 5-20 minutter.
5
Brød
200-1500 g
Anbring brød vandret på et stykke køkkenrulle, og vend
det, når ovnen bipper. Anbring kage på en tallerken,
og vend det eventuelt, når ovnen bipper. (Ovnen bliver
ved med at køre, og stopper, når du åbner døren.) Dette
program er velegnet til alle typer brød, skivet eller
helt, samt til rundstykker/boller og baguetter. Placer
rundstykker/boller i en rundkreds. Dette program er
velegnet til alle typer gærdejskage, kiks, ostekage og
butterdej. Det er ikke velegnet til mørdej, frugt- og
cremekager eller kage med chokoladeglasur.
Lad stå i 10-30 minutter.
Ovnbrug
3
3. Vælg portionsstørrelsen ved at dreje
Drejeknap. (Se i tabellen på siden.)
4. Tryk på knappen START/+30s (START/+30 sek.).
Resultat:
• Optøningen starter.
• Ovnen bipper under optøningen for at minde
dig om at vende maden.
5. Tryk på knappen START/+30s (START/+30 sek.)
igen for at afslutte optøningen.
Resultat:
1) Ovnen bipper 4 gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange
(en gang hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
Portionsstørrelse
Dansk 15
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2019-02-27
10:33:59
Ovnbrug
Brug af de automatiske tilberedningsfunktioner
Funktionerne i Auto Cook (Automatisk tilberedning) har 20 forprogrammerede
tilberedningstider. Du behøver ikke indstille hverken tilberedningstid eller effektniveau.
Du kan tilpasse portionstypen ved at dreje Drejeknap.
FORSIGTIG
Brug kun emner, der er mikrobølgeovnsikre.
Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.
1. Tryk på knappen Auto Cook (Automatisk
tilberedning).
1
2. Vælg madtypen, der skal tilberedes, ved at
dreje Drejeknap.
Tryk derefter på knappen Vælg/Ur.
2
Ovnbrug
3
3. Tryk på knappen START/+30s (START/+30 sek.)
Resultat: Maden tilberedes i overensstemmelse
med den valgte forudprogrammerede
indstilling.
1) Ovnen bipper 4 gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange
(en gang hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
Følgende tabel viser mængder og relevante instruktioner til cirka 20 forprogrammerede
tilberedningstider. Disse programmer kører kun med mikrobølgeenergi.
Kode/Mad
Portionsstørrelse
1
Afkølet
færdigret
300-350 g
2
Afkølet
færdigret
400-450 g
3
Afkølet
Vegetarmåltid
300-350 g
4
Afkølet
Vegetarmåltid
400-450 g
Anvisninger
Placeres på en keramisk plade og tildækkes med
mikrobølgefilm. Dette program er velegnet til
måltider, der består af tre dele (f.eks. kød med
sauce, grøntsager og ekstra tilbehør, som f.eks.
kartofler, ris eller pasta). Lad stå i 2-3 minutter.
Placér måltidet på en tallerken, og tildæk det med
mikrobølgebestandig, klar madfolie. Dette program
er velegnet til måltider, der består af 2 dele (f.eks.
spaghetti med sauce eller ris med grøntsager). Lad
stå i 2-3 minutter.
5
Broccoli
250 g
Skyl og rens frisk broccoli, og klargør buketter.
Fordel dem i en glasskål med låg. Tilsæt 30 ml
vand (2 spsk) ved kogning af 250 g.
Sæt skålen midt på drejeskiven. Tilbered med låg
på. Omrør efter tilberedning. Lad stå i 1-2 minutter.
6
Gulerødder
250 g
Skyl og rens gulerødder, og skær dem i lige store
skiver. Fordel dem i en glasskål med låg. Tilsæt
30 ml vand (2 spsk) ved kogning af 250 g.
Sæt skålen midt på drejeskiven. Tilbered med låg
på. Omrør efter tilberedning. Lad stå i 1-2 minutter.
7
Grønne bønner
250 g
Skyl og rens grønne bønner. Fordel dem
i en glasskål med låg. Tilsæt 30 ml vand
(2 spiseskefulde) ved kogning af 250 g.
Sæt skålen midt på drejeskiven. Tilbered med låg
på. Omrør efter tilberedning. Lad stå i 1-2 minutter.
16 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2019-02-27
10:33:59
Kode/Mad
Portionsstørrelse
Anvisninger
8
Spinat
150 g
Skyl og rengør spinat. Kom det i en glasskål
med låg. Tilsæt ikke vand. Sæt skålen midt på
drejeskiven. Tilbered med låg på. Omrør efter
tilberedning. Lad stå i 1-2 minutter.
9
Majskolber
250 g
10
Skrællede
kartofler
250 g
11
Brune ris
13
Quinoa
14
Bulgur
125 g
125 g
125 g
Portionsstørrelse
Anvisninger
300 g
Skyl og rens majskolber, om kom dem i en oval
glasskål. Tildæk med mikrobølgeovnsfolie, og stik
huller i folien. Lad stå i 1-2 minutter.
Skyl stykker, og anbring dem på en tallerken.
Tildæk med mikrobølgeovnsbestandig, klar
madfolie. Stik hul i folien.
Anbring tallerken på drejeskive.
Lad stå i 2 minutter.
16
Kalkunbryst
300 g
Vask kartoflerne af, skræl dem, og skær dem i
ensartet størrelse. Anbring dem i en glasskål med
låg. Tilsæt 45-60 ml (3-4 spiseskefulde) vand. Sæt
skålen midt på drejeskiven. Tilbered med låg på.
Lad stå i 2-3 minutter.
Skyl stykker, og anbring dem på en tallerken.
Tildæk med mikrobølgeovnsbestandig, klar
madfolie. Stik hul i folien.
Anbring tallerken på drejeskive.
Lad stå i 2 minutter.
17
Friske fiskefileter
300 g
Brug en stor, ildfast glasskål med låg.
Tilsæt den dobbelte mængde koldt vand (250 ml).
Tilbered med låg på. Omrør før hensætningstiden,
og tilsæt salt og krydderier.
Lad stå i 5-10 minutter.
Skyl fisk, og anbring dem på en tallerken.
Tilsæt 1 spsk citronsaft. Tildæk med
mikrobølgeovnsbestandig, klar madfolie. Stik hul i
folien. Anbring tallerken på drejeskive.
Lad stå i 1-2 minutter.
18
Friske laksefileter
300 g
Brug en stor, ildfast glasskål med låg.
Tilsæt 500 ml kogende vand, et gran salt, og
rør godt rundt. Tilberedes utildækket. Omrør før
hensætningstiden, og si vandet omhyggeligt fra
bagefter. Lad stå i 1 minut.
Skyl fisk, og anbring dem på en tallerken.
Tilsæt 1 spsk citronsaft. Tildæk med
mikrobølgeovnsbestandig, klar madfolie. Stik hul i
folien. Anbring tallerken på drejeskive.
Lad stå i 1-2 minutter.
19
Friske rejer
250 g
Brug en stor, ildfast glasskål med låg.
Tilsæt den dobbelte mængde koldt vand (250 ml).
Tilbered med låg på. Omrør før hensætningstiden,
og tilsæt salt og krydderier. Lad stå i 1-3 minutter.
Skyl rejer på en tallerken. Tilsæt 1 teskefuld
citronsaft. Tildæk med mikrobølgeovnsbestandig,
klar madfolie. Stik hul i folien. Anbring tallerken på
drejeskive. Lad stå i 1-2 minutter.
20
Frisk ørred
200 g
Anbring 1 frisk, hel fisk i et ovnfast fad. Tilsæt
en knivspids salt, 1 spsk citronsaft og krydderier.
Tildæk med mikrobølgeovnsbestandig, klar
madfolie. Stik hul i folien.
Anbring tallerken på drejeskive.
Lad stå i 2 minutter.
Brug en stor, ildfast glasskål med låg.
Tilsæt den dobbelte mængde koldt vand (250 ml).
Tilbered med låg på. Omrør før hensætningstiden,
og tilsæt salt og krydderier. Lad stå i 2-5 minutter.
Ovnbrug
12
Makaroni af
usigtet mel
125 g
Kode/Mad
15
Kyllingebryst
Dansk 17
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2019-02-27
10:33:59
Ovnbrug
Brug af varmholdningsfunktionerne
Funktionen Keep Warm (Hold varm) holder maden varm, indtil den skal serveres. Brug denne
funktion til at holde maden varm, indtil den skal serveres. Du kan vælge en varm eller lav
temperaturen ved at dreje Drejeknap.
BEMÆRK
• Tiden for Keep Warm (Hold varm) er angivet til 60 minutter.
• Den længste periode for Keep Warm (Hold varm) er 60 minutter.
1. Tryk på knappen Keep Warm (Hold varm).
1
2. Vælg varm eller mild ved at dreje Drejeknap.
3. Tryk på knappen START/+30s (START/+30 sek.)
Resultat: 60 minutter vises.
• For at stoppe varmholdningen skal du åbne
døren eller trykke på knappen STOP/ECO
(STOP/ØKO).
2
Anbefalet Hold varm menu
Kode/Tilstand
Menu
1. Varmt
Lasagne, suppe, gratin, sammenkogt ret, pizza, steaks
(gennemstegt), bacon, fiskeretter, tørkager
2. Mild
Tærte, brød, æggeretter, steaks (rød eller medium)
BEMÆRK
• Brug ikke denne funktion til at genopvarme kold mad. Brug kun dette program til at holde
mad, der lige er blevet tilberedt, varmt.
• Det frarådes, at holde mad varm for lang tid ad gangen (over 1 time), da maden fortsat
tilberedes. Varm mad fordærves hurtigere.
• Tildæk ikke med låg eller plasticfolie.
• Brug ovnhandsker, når du tager maden ud.
Ovnbrug
3
18 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2019-02-27
10:33:59
Grilning
Kombinering af mikrobølger og grill
Med grillen kan du varme og brune mad hurtigt uden brug af mikrobølger.
• Brug altid ovnhandsker ved håndtering af kogekarrene i ovnen. De bliver meget varme.
• Du kan få bedre tilberednings- og grillresultater, hvis du bruger den høje rist.
1. Åbn døren, læg maden på risten, og luk døren
igen.
Du kan også kombinere mikrobølgetilberedning med grillen og dermed tilberede hurtigt og
brune samtidigt.
2. Tryk på knappen Grill.
Resultat: Følgende indikatorer vises:
2
(grilltilstand)
FORSIGTIG
• Brug ALTID mikrobølgesikre og ovnsikre kogekar. Glas eller keramiktallerkener er ideelle,
da de lader mikrobølgerne trænge jævnt ind i maden.
• Brug ALTID ovnhandsker ved håndtering af kogekarrene i ovnen – de bliver meget varme.
Du kan forbedre tilberedningen og grillningen, hvis du bruger den høje rist.
Åbn døren. Anbring maden på den rist, der er mest velegnet til den type mad, der skal
tilberedes. Anbring risten på drejeskiven. Luk døren.
1. Tryk på knappen Combi (Kombi).
Resultat: Følgende indikatorer vises:
(mikrobølger og grill1
kombinationstilstand)
• Grillens temperatur kan ikke indstilles.
4
2
3
2. Vælg tilberedningstiden ved at dreje
Drejeknap.
• Den længste tilberedningstid er 60 minutter.
3. Tryk på knappen START/+30s (START/+30 sek.).
Resultat: Kombinationstilberedning starter.
1) Ovnen bipper 4 gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange
(en gang hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
Dansk 19
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2019-02-27
10:34:00
Ovnbrug
3
3. Vælg grilltiden ved at dreje Drejeknap.
• Den længste grilltid er 60 minutter.
4. Tryk på knappen START/+30s (START/+30 sek.).
Resultat: Grillningen starter.
1) Ovnen bipper 4 gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange
(en gang hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
Ovnbrug
Brug af funktionen Grill+30 sek.
Brug af lugtfjerningsfunktionerne
Med funktionen Grill+30s (Grill+30 sek.) kan du øge driftstiden af Grill med 30 sekunder med
ét tryk, så du kan brune overflader uden at overtilberede.
For at forlænge tilberedningstiden for Grill skal du trykke på knappen Grill+30s (Grill+30 sek.)
én gang for hver 30 sekunder, tilberedningstiden skal forlænges.
Hvis du f.eks. vil tilføje 3 minutter med Grill, skal du trykke på knappen Grill+30s
(Grill+30 sek.) seks gange.
• Du kan få bedre tilberednings- og grillresultater, hvis du bruger den høje rist.
Disse funktioner anvendes efter tilberedning af stærkt lugtende mad, eller når der er meget
røg i ovnrummet.
Rengør først ovnrummet.
1
FORSIGTIG
Ovnbrug
Brug altid ovnhandsker ved håndtering af kogekarrene i ovnen. De bliver meget varme.
Anbring maden i ovnen. Tryk på knappen
Grill+30s (Grill+30 sek.).
Resultat: Grillningen starter.
1) Ovnen bipper 4 gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange
(en gang hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
Tryk på knappen Deodorization (Lugtfjernelse),
når du er færdig med rengøringen. Så snart du
trykker på knappen Deodorization (Lugtfjernelse),
starter funktionen automatisk. Ovnen bipper fire
gange, når funktionen er fuldført.
BEMÆRK
• Lugtfjerningstiden er angivet til 5 minutter. Den øges med 30 sekunder, hver gang du
trykker på knappen START/+30s (START/+30 sek.).
• Den længste lugtfjerningstid er 15 minutter.
Anvendelse af børnesikringsfunktionen
Mikrobølgeovnen er udstyret med et specielt børnesikringsprogram, der kan “låse” ovnen, så
børn eller andre, der ikke er fortrolige med den, ikke kan betjene den utilsigtet.
1. Tryk på knapperne STOP/ECO (STOP/ØKO) og
Vælg/Ur samtidig.
Resultat:
• Ovnen er låst (ingen funktioner kan vælges).
1
• Displayet viser “L”.
2
1
2
2. Tryk på knapperne STOP/ECO (STOP/ØKO) og
Vælg/Ur samtidig for at låse ovnen op.
Resultat: Ovnen kan anvendes normalt.
20 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2019-02-27
10:34:00
Vejledning i kogekar
Slukning af bipperen
Du kan slukke for bipperen, når du ønsker det.
1. Tryk på knapperne Combi (Kombi) og STOP/
1
ECO (STOP/ØKO) samtidig.
2
Resultat: Ovnen bipper ikke for at indikere
afslutningen af en funktion.
2. Aktivér bipperen igen ved at trykke på
knapperne Combi (Kombi) og STOP/ECO (STOP/
ØKO) samtidig.
Resultat: Ovnen fungerer normalt.
1
For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen, skal mikrobølgerne kunne trænge ind i maden
uden at blive kastet tilbage eller opsuget af den benyttede tallerken.
Vær derfor omhyggelig med at vælge kogekar. Hvis kogekarret er mærket som
mikrobølgesikkert, er der ingen grund til bekymring.
Følgende tabel indeholder de forskellige typer kogekar og angiver, om og hvordan de skal
anvendes i en mikrobølgeovn.
Kogekar
Alufolie
Mikrobølgesikker
Kommentarer
✓✗
Kan anvendes i små mængder for at beskytte
områder mod overtilberedning. Der kan
forekomme gnistdannelse, hvis folien er for
tæt på ovnvæggen, eller hvis der anvendes for
meget folie.
✓
Forvarm ikke længere end 8 minutter.
✓
Porcelæn, potter, glaseret stentøj og
benporcelæn er normalt velegnet, medmindre
det er dekoreret med en metalkant.
Engangstallerkener
af pap
✓
Nogle frosne fødevarer indpakkes med disse
tallerkner.
• Kopper af
polystyren
✓
Kan anvendes til at opvarme mad.
Overophedning kan få polystyren til at smelte.
• Papirsposer eller
avis
✗
Kan antændes.
• Genbrugspapir
eller metalkanter
✗
Kan forårsage gnistdannelse.
• Ovnfaste fade og
skåle
✓
Kan anvendes, medmindre det er dekoreret
med en metalkant.
• Fine glas
✓
Kan anvendes til at opvarme mad eller drikke.
Fint glas kan gå i stykker eller knække ved
pludselig opvarmning.
• Glasbeholdere
✓
Låget skal fjernes. Kun egnet til opvarmning.
2
Vejledning i kogekar
Bruningstallerken
Porcelæn og stentøj
Fastfoodemballage
Glas
Dansk 21
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2019-02-27
10:34:00
Vejledning i kogekar
Tilberedningsvejledning
Kogekar
Tilberedningsvejledning
Mikrobølgesikker
Mikrobølger
Kommentarer
Metal
• Tallerkner
✗
• Frysepose med
metalbrød
✗
Kan forårsage gnistdannelse eller brand.
Papir
Tilberedning
• Tallerkner, kopper,
servietter og
køkkenrulle
✓
• Genbrugspapir
✗
Kan forårsage gnistdannelse.
Til korttidstilberedning og opvarmning.
Absorberer desuden overskydende fugt.
• Beholdere
✓
Særligt ved varmebestandig termoplast. Nogle
andre plastarter kan slå sig eller misfarves ved
høje temperaturer. Anvend ikke melaminplast.
• Mikrobølgefilm
✓
Kan anvendes til at holde på fugt. Må ikke
komme i berøring med maden. Vær forsigtig
ved aftagning af folie, da der kan slippe varm
damp ud.
• Fryseposer
✓✗
Kun hvis koge- eller ovnsikker. Må ikke være
lufttæt. Prik om nødvendigt med en gaffel.
Voks- eller fedttæt
papir
✓
Kan anvendes til at holde på fugt og forhindre
stænk.
: Anbefales
✓✗
Plast
Tilberedningsvejledning
✓
Mikrobølgeenergi trænger igennem maden, idet den tiltrækkes og absorberes af dets vand-,
fedt- og sukkerindhold.
Mikrobølgerne får madens molekyler til at bevæge sig hurtigt. Disse molekylers hurtige
bevægelser skaber friktion og den resulterende varme tilbereder maden.
: Brug med varsomhed
✗
: Usikkert
Køkkenudstyr til mikrobølgetilberedning:
Køkkenudstyr skal tillade mikrobølgeenergi at slippe igennem for at opnå maksimal virkning.
Mikrobølger reflekteres af metal, som f.eks. rustfrit stål, aluminium og kobber, men de kan
trænge igennem keramik, glas, porcelæn og plast samt papir og træ. Mad må derfor aldrig
tilberedes i metalbeholdere.
Mad, der er egnet til mikrobølger:
Der er mange slags fødevarer, der er egnede til mikrobølgetilberedning, herunder friske
eller frosne grøntsager, frugt, pasta, ris, korn, bønner, fisk og kød. Saucer, cremesovs, supper,
buddinger, konserves og chutneys kan også tilberedes i en mikrobølgeovn. Generelt er
mikrobølgetilberedning ideelt til mad, der normalt ville kunne tilberedes på et komfur. F.eks.
smeltning af smør eller chokolade (se kapitel med tip, teknikker og idéer).
Tildækning under tilberedning
Det er meget vigtigt at tildække maden under tilberedningen, da det fordampede vand bliver
til damp, der bidrager til tilberedningen. Madvarerne kan tildækkes på forskellige måder som
f.eks. med en keramisk tallerken, et plastiklåg eller film til mikrobølgeovne.
Hensætningstider
Efter tilberedningen er det vigtigt at hensætte maden for at lade temperaturen fordele sig i
maden.
22 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2019-02-27
10:34:01
Tilberedningsvejledning for frosne grøntsager
Tilberedningsvejledning for friske grøntsager
Brug en egnet glaspyrexskål med låg. Tilbered tildækket i mindst mulig tid – se tabel. Fortsæt
tilberedning for at få det ønskede resultat.
Rør rundt to gange under tilberedningen og én gang efter tilberedningen. Tilsæt salt,
krydderier eller smør efter tilberedningen. Tildækkes under hensætningen.
Brug en egnet glaspyrexskål med låg. Tilsæt 30-45 ml koldt vand (2-3 spiseskefulde) for hver
250 g, medmindre en anden mængde vand anbefales – se tabel. Tilbered tildækket i mindst
mulig tid – se tabel. Fortsæt tilberedning for at få det ønskede resultat. Rør rundt en gang
under og en gang efter tilberedning. Tilsæt salt, krydderier eller smør efter tilberedningen.
Tildækkes under hensætningstiden på 3 minutter.
Tip:
Skær friske grøntsager ud i lige store stykker. Jo mindre stykker de skæres i, desto
hurtigere koges de.
Mad
Portionsstørrelse
Effekt
Tid (min.)
150 g
600 W
4½-5½
Spinat
Anvisninger
Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand. Lad stå i 2-3 minutter.
300 g
Broccoli
600 W
9-10
Mad
Broccoli
Anvisninger
Tilsæt 30 ml (2 spiseskefuld) koldt vand. Lad stå i 2-3 minutter.
300 g
Ærter
600 W
300 g
Grønne bønner
600 W
Blandede grøntsager
(kinesisk blanding)
300 g
600 W
300 g
600 W
250 g
500 g
800 W
4-4½
7-7½
250 g
800 W
5½-6½
Anvisninger
Tilsæt 60-75 ml (4-5 spiseskefulde) vand. Lad stå i 3 minutter.
Gulerødder
250 g
800 W
4½-5
Anvisninger
Skær gulerødder i lige store stykker. Lad stå i 3 minutter.
7½-8½
Anvisninger
Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand. Lad stå i 2-3 minutter.
Tid (min.)
Tilberedningsvejledning
Blandede grøntsager
(gulerødder/ærter/
majs)
Rosenkål
8-9
Anvisninger
Tilsæt 30 ml (2 spiseskefuld) koldt vand. Lad stå i 2-3 minutter.
Effekt
Anvisninger
Klargør lige store buketter. Anbring stilkene mod midten.
Lad stå i 3 minutter.
7½-8½
Anvisninger
Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand. Lad stå i 2-3 minutter.
Portionsstørrelse
Blomkål
8-9
250 g
500 g
800 W
5-5½
8½-9
Anvisninger
Klargør lige store buketter. Skær store buketter i halve.
Anbring stilkene mod midten. Lad stå i 3 minutter.
Anvisninger
Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand. Lad stå i 2-3 minutter.
Courgetter
250 g
800 W
3½-4
Anvisninger
Skær courgetter i skiver. Tilsæt 30 ml (2 spiseskefulde) vand eller
en smule smør. Tilberedes til kun lige mør. Lad stå i 3 minutter.
Dansk 23
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2019-02-27
10:34:01
Tilberedningsvejledning
Mad
Portionsstørrelse
Effekt
Tid (min.)
250 g
800 W
3½-4
Auberginer
Tilberedningsvejledning for ris og pasta
Ris:
Anvisninger
Skær auberginer i små stykker, og stænk dem med 1 spsk.
citronsaft. Lad stå i 3 minutter.
250 g
Porrer
800 W
4½-5
Pasta:
Anvisninger
Skær porrer i tykke skiver. Lad stå i 3 minutter.
125 g
250 g
Champignoner
800 W
1½-2
3-3½
Anvisninger
Tilbered hele eller udskårne champignons. Tilsæt ikke vand.
Stænk med citronsaft. Tilsæt salt og peber. Hæld væsken fra før
servering. Lad stå i 3 minutter.
250 g
Løg
800 W
Tilberedningsvejledning
250 g
800 W
250 g
500 g
800 W
250 g
800 W
Effekt
Tid (min.)
Hvide ris (forkogte)
250 g
800 W
16-17
Anvisninger
Tilsæt 500 ml koldt vand. Lad stå i 5 minutter.
Brune ris (forkogte)
4-5
7½-8½
250 g
800 W
21-22
Anvisninger
Tilsæt 500 ml koldt vand. Lad stå i 5 minutter.
Blandede ris
(ris + vilde ris)
Blandede kort
(ris + korn)
Anvisninger
Afvej skrællede kartofler, og skær dem i ensartede halve eller
kvarte. Lad stå i 3 minutter.
Majroer
Portionsstørrelse
4½-5
Anvisninger
Skær peber i små stykker. Lad stå i 3 minutter.
Kartofler
Mad
5½-6
Anvisninger
Skær løg i skiver eller halve. Tilsæt kun 15 ml (1 spiseskefuld)
vand. Lad stå i 3 minutter.
Peber
Brug en stor glaspyrexskål med låg - ris fordobler sit omfang under tilberedning.
Tilbered med låg på.
Efter tilberedningen skal der omrøres før hensætningen, og der tilsættes salt eller
krydderier og smør.
Bemærk: Risene har muligvis ikke absorberet al vandet efter tilberedningen.
Brug en stor glaspyrexskål. Tilsæt kogende vand, et gran salt, og rør godt rundt.
Tilberedes utildækket.
Rør jævnligt rundt under og efter tilberedning. Tildækkes under hensætningen.
Vandet sies omhyggeligt fra bagefter.
Pasta
250 g
800 W
17-18
Anvisninger
Tilsæt 500 ml koldt vand. Lad stå i 5 minutter.
250 g
800 W
18-19
Anvisninger
Tilsæt 400 ml koldt vand. Lad stå i 5 minutter.
250 g
800 W
11-12
Anvisninger
Tilsæt 1000 ml varmt vand. Lad stå i 5 minutter.
5-5½
Anvisninger
Skær majroer i små tern. Lad stå i 3 minutter.
24 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2019-02-27
10:34:01
Genopvarmning
Mikrobølgeovnen opvarmer maden på en brøkdel af den tid, som en almindelig ovn eller
komfur normalt bruger.
Brug effektniveauerne og opvarmningstiderne i følgende diagram som vejledning. Tiderne i
diagrammet er ved væsker med en temperatur på omkring +18 til +20 °C eller afkølet mad
med en temperatur på omkring +5 til +7 °C.
Anbringelse og tildækning
Vær særlig opmærksom, når du opvarmer væsker og babymad. Se også kapitlet med
sikkerhedsanvisninger.
Opvarmning af væske
Lad det altid stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter ovnen er slukket, så temperaturen
kan fordele sig. Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør ALTID rundt efter
opvarmningen. Hvis du vil forhindre opkogning og eventuel skoldning, skal du anbringe en ske
eller glaspind i drikkevarer og røre før, under og efter opvarmning.
Undgå at opvarme store stykker, som f.eks. en steg – det har en tendens til at blive
overtilberedt og tørre ud, før midten er rygende varm. Opvarmning af små stykker lykkes
bedre.
Genopvarmning af babymad
Effektniveauer og omrøring
Hæld den over på en dyb tallerken. Tildæk med et plastlåg. Rør grundigt rundt efter
opvarmningen!
Lad den stå 2-3 minutter inden servering. Rør rundt igen, og kontroller temperaturen.
Anbefalet serveringstemperatur: Mellem 30-40 °C.
Opvarmnings- og hensætningstider
Babymælk:
Hæld mælk i en steriliseret glasflaske. Opvarm utildækket. Opvarm aldrig en sutteflaske med
sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes. Ryst den godt før hensætningen og
igen inden servering! Kontroller altid omhyggeligt temperaturen på babymælk eller -mad, før
du giver det til barnet. Anbefalet serveringstemperatur: Cirka 37 °C.
Bemærk:
Det er særlig vigtigt at kontrollere babymad omhyggeligt før servering for at undgå
forbrændinger. Brug effektniveauerne og tiderne i næste tabel som retningslinjer for
opvarmning.
Når maden opvarmes første gang, er det en god idé at notere sig, hvor lang tid det tager til
fremtidigt brug.
Sørg altid for, at den opvarmede mad er rygende varm hele vejen igennem.
Lad maden stå en kort tid efter opvarmningen for at lade temperaturen fordele sig.
Den anbefalede hensætningstid efter opvarmning er 2-4 minutter, medmindre en anden tid
anbefales i skemaet.
Dansk 25
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2019-02-27
10:34:01
Tilberedningsvejledning
Nogle fødevarer kan opvarmes med en effekt på 800 W, hvorimod andre skal opvarmes med
en effekt på 600 W, 450 W eller endda 300 W.
Se anvisninger i tabellerne. Det er generelt bedre at opvarme mad med et lavere effektniveau,
hvis maden er sart, er i store mængder, eller hvis det er sandsynligt, de opvarmes meget
hurtigt (f.eks. postejer).
Rør godt rundt, eller vend maden under opvarmningen for at opnå de bedste resultater. Rør
om muligt rundt igen før servering.
Vær særlig opmærksom, når du opvarmer væsker og babymad. Rør rundt før, under og
efter opvarmning for at undgå opkogning af væsker og risiko for skoldning. Opbevar dem
i mikrobølgeovnen under hensætningstiden. Det anbefales at anbringe en plastikske eller
glaspind i væsker. Undgå overopvarmning af maden (og derved at ødelægge den).
Det er bedre at undervurdere tilberedningstiden og om nødvendigt forlænge
opvarmningstiden.
Babymad:
Tilberedningsvejledning
Opvarmning af væsker og mad
Mad
Brug effektniveauerne og tiderne i denne tabel som retningslinje for opvarmning.
Mad
Drikke (kaffe, te og
vand)
Portionsstørrelse
Effekt
Tid (min.)
150 ml (1 kop)
250 ml (1 krus)
800 W
1-1½
1½-2
Anvisninger
Hældes i kop og opvarmes utildækket. Anbring kop/krus på
midten af drejeskiven. Opbevares i mikrobølgeovn under
hensætning og omrøres godt. Lad stå i 1-2 minutter.
250 g
Suppe (Varm)
800 W
3-3½
Anvisninger
Hæld den over på en dyb tallerken. Tildæk med et plastlåg. Omrør
grundigt efter opvarmningen. Omrør igen før servering. Lad stå i
2-3 minutter.
350 g
Gryderet (afkølet)
600 W
5½-6½
Tilberedningsvejledning
Anvisninger
Anbring gryderetten i en dyb tallerken. Tildæk med et plastlåg.
Rør jævnligt rundt under opvarmning og igen før hensætning og
servering. Lad stå i 2-3 minutter.
Pasta med sauce
(afkølet)
Fyldt pasta med sauce
(afkølet)
350 g
600 W
4½-5½
Anvisninger
Anbring pasta (f.eks. spaghetti eller ægnudler) på en flad tallerken.
Tildæk med mikrobølgeovnsbestandig, klar madfolie. Rør rundt før
servering. Lad stå i 3 minutter.
350 g
600 W
5-6
Anvisninger
Anbring fyldt pasta (f.eks. ravioli, tortellini) i en dyb tallerken.
Tildæk med et plastlåg. Rør jævnligt rundt under opvarmning og
igen før hensætning og servering. Lad stå i 3 minutter.
Portionsmåltid
(afkølet)
Portionsstørrelse
Effekt
Tid (min.)
350 g
600 W
5½-6½
Anvisninger
Anbring et måltid med 2-3 afkølede dele på en plade. Tildæk med
mikrobølgebestandig, klar madfolie. Lad stå i 3 minutter.
Opvarmning af babymad og mælk
Brug effektniveauerne og tiderne i denne tabel som retningslinjer for opvarmning.
Mad
Babymad (grøntsager
+ kød)
Babygrød (korn +
mælk + frugt)
Babymælk
Portionsstørrelse
Effekt
Tid
190 g
600 W
30 sek.
Anvisninger
Hæld den over på en dyb tallerken. Tilbered med låg på. Omrøres
efter tilberedning. Rør godt rundt inden servering, og kontroller
omhyggeligt temperaturen. Lad stå i 2-3 minutter.
190 g
600 W
20 sek.
Anvisninger
Hæld den over på en dyb tallerken. Tilbered med låg på. Omrøres
efter tilberedning. Rør godt rundt inden servering, og kontroller
omhyggeligt temperaturen. Lad stå i 2-3 minutter.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sek.
50 sek. til 1 min.
Anvisninger
Røres eller rystes godt og hældes på en steriliseret flaske.
Anbringes i midten af drejeskiven. Tilberedes utildækket. Rystes
godt og hensættes i mindst 3 minutter. Ryst godt inden servering,
og kontroller omhyggeligt temperaturen. Lad stå i 2-3 minutter.
26 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2019-02-27
10:34:01
Manuel optøning
Mad
Mikrobølger er fremragende til optøning af dybfrost. Mikrobølger optør skånsomt
dybfrostvarer på kort tid. Dette kan være en stor fordel, hvis man pludseligt får uventede
gæster.
Frosset fjerkræ skal være grundigt optøet før tilberedning. Fjern eventuelle metalbånd og pak
frostvaren ud, så smeltede væsker kan dryppe af.
Placer den frosne mad på en tallerken uden overdækning. Vend maden på halvvejen, hæld
eventuel væske fra ,og fjern eventuel indmad hurtigst muligt.
Kontroller maden med mellemrum for at sikre, at den ikke føles varm.
Hvis mindre og tyndere dele af den frosne mad begynder at blive varmet op, kan de afdækkes
ved at vikle meget små stykker aluminiumsfolie om dem under optøningen.
Stands optøningen hvis fjerkræ begynder at blive varm på overfladen og lad der gå
20 minutter, før der fortsættes.
Lad kødet, fjerkræet eller fisken stå for at tø færdig. Hensætningstiden for en komplet
optøning vil afhænge af den optøede mængde. Se i nedenstående tabel.
Tip:
Flade frostvarer tøs hurtigere op end tykke, og mindre mængder skal have mindre
tid end større. Husk dette tip ved indfrysning og optøning af mad.
Til optøning af mad med en temperatur på omkring -18 til -20 °C anvendes følgende tabel som
en retningslinje.
Portionsstørrelse
Effekt
Tid (min.)
Hakket oksekød
250 g
500 g
180 W
6½-7½
10-12
Svine/
nakkekoteletter
250 g
180 W
7½-8½
Tid (min.)
500 g (2 stk.)
180 W
14½-15½
900 g
180 W
28-30
Fjerkræ
Kyllingestykker
Hel kylling
Anvisninger
Læg først kyllingestykkerne på en flad tallerken. Kyllingestykker
først med skindsiden nedad, hel kylling først med brystsiden nedad.
Afskærm tynde dele som vinger og ender med alufolie. Vend maden
efter halvdelen af optøningstiden! Lad stå i 15-40 minutter.
Fisk
Fiskefileter
250 g (2 stk.)
400 g (4 stk.)
180 W
6-7
12-13
Anvisninger
Placer den frosne fisk midt på en flad, keramisk tallerken. Anbring de
tynde dele under de tykke dele. Dæk de smalle ender med alufolie.
Vend maden efter halvdelen af optøningstiden!
Lad stå i 5-15 minutter.
Frugt
Bær
250 g
180 W
6-7
Anvisninger
Fordel frugten på en flad, rund glastallerken (med en stor diameter).
Lad stå i 5-10 minutter.
Kød
Anvisninger
Placer kødet på en flad, keramisk plade. Afskærm tynde kanter med
alufolie. Vend maden efter halvdelen af optøningstiden!
Lad stå i 5-25 minutter.
Effekt
Tilberedningsvejledning
Mad
Portionsstørrelse
Brød
Boller/rundstykker
(hver på ca. 50 g)
2 stk.
4 stk.
180 W
½-1
2-2½
Toast/sandwich
250 g
180 W
4½-5
500 g
180 W
8-10
Brød (hvede- +
rugmel)
Anvisninger
Placer bollerne i en kreds eller brødet liggende på bagepapir midt på
drejeskiven. Vend maden efter halvdelen af optøningstiden!
Lad stå i 5-20 minutter.
Dansk 27
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2019-02-27
10:34:01
Tilberedningsvejledning
Grill
Mikrobølge + grill
Grill-elementet er placeret under ovnrummets loft. Det virker, når døren er lukket og
drejeskiven roterer. Drejeskivens rotation fordeler bruningen af maden mere jævnt. Hvis
grillen opvarmes i 3-5 minutter, brunes maden hurtigere.
Denne tilberedningsmetode kombinerer strålevarmen fra grillen med den hurtige
tilberedningstid fra mikrobølgerne. Det virker kun, når døren er lukket og drejeskiven roterer.
På grund af drejeskivens rotation brunes maden mere jævnt.
Kogekar til grilning:
Kogekar til mikrobølger + grill
Skal være ildfast og må indeholde metal. Brug ikke nogen form for plast, da det kan smelte.
Mad, der er egnet til grilning:
Brug kogekar, som mikrobølgerne kan trænge igennem. Kogekar skal være ildfaste. Brug ikke
kogekar i metal sammen med kombinationsmetoderne. Brug ikke nogen form for plast, da det
kan smelte.
Koteletter, pølser, steaks, hamburgere, bacon og skinkeskiver, tynde fiskeportioner, sandwich
og alle former for toast med fyld.
Mad, der er egnet til egnet til mikrobølger og grillning:
Vigtigt:
Når som helst du kun bruger grilltilstanden, skal du huske, at mad skal placeres på den høje
rist, medmindre andet anbefales.
Mad, der er egnet til kombinationstilberedning, omfatter alle former for tilberedt mad, der skal
opvarmes og brunes (f.eks. bagt pasta) og mad, der skal have kort tilberedningstid til bruning
af oversiden. Denne metode kan også anvendes til tykke madportioner, der bliver gode med
en sprød og brunet overside, (f.eks. kyllingestykker, der vendes halvvejs i tilberedningen).
Flere oplysninger findes i grilltabellen.
Vigtigt:
Tilberedningsvejledning
Når som helst du bruger kombinations-tilstanden (mikrobølge + grill), skal du huske, at mad
skal placeres på den høje rist, medmindre andet anbefales. Se instruktionerne i følgende
oversigt.
Maden skal vendes, hvis den ikke brunes på begge sider.
28 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2019-02-27
10:34:01
Grillvejledning til frosset mad
Grillvejledning til fersk mad
Brug effektniveauerne og tiderne i denne tabel som retningslinjer for grillning.
Forvarm grillen med grillfunktionen i 3-4 minutter.
Brug effektniveauerne og tiderne i denne tabel som retningslinjer for grillning.
Frosne madvarer
Portionsstørrelse
1 trin (min.)
2 trin (min.)
2 stk.
4 stk.
Kombi
3-4
4-5
Kun grill
1-2
1-2
Boller/rundstykker
(hver på ca. 50 g)
Anvisninger
Placer brødet i en kreds på risten. Grill den anden side på bollerne til
den ønskede sprødhed. Lad stå i 2-5 minutter.
Baguetter + fyld
(tomater, ost,
skinke, champignon)
250-300 g (2 stk.)
Kombi
12-15
-
Anvisninger
Anbring 2 frosne baguetter ved siden af hinanden på risten. Efter
grillning. Lad stå i 2-3 minutter.
Gratin (grøntsager
eller kartofler)
400 g
Kombi
18-23
Kun grill
2-3
Anvisninger
Læg frosset pasta i en lille ildfast, firkantet glastallerken. Sæt
tallerkenen direkte på drejeskiven. Efter grillning. Lad stå i 2-3
minutter.
Kyllingestykker
250 g
Kombi
8-10
Kombi
5-6
Anvisninger
Læg kyllingestykkerne på risten. Vend efter første gang.
Ovnchips
250 g
Kun grill
10-15
1 trin (min.)
2 trin (min.)
6-7 stk. (hver 25 g)
Kun grill
6-8
Kun grill
4-5½
Anvisninger
Læg toastskiverne side om side på risten.
Boller/rundstykker
(bagt i forvejen)
2-4 stk.
Kun grill
2-3
Kun grill
2-3
Anvisninger
Placer bollerne i en kreds med bunden op direkte på drejeskiven.
Grillede tomater
200 g (2 stk.)
Kun grill
12-15
-
Anvisninger
Skær tomaterne i halve. Læg noget ost ovenpå.
Placer tomaterne på en flad, ildfast tallerken. Sæt den på risten.
Toast Hawaii
(skinke, ananas,
osteskiver)
2 stk. (300 g)
Kombi
3½-4½
Kun grill
3-4
Anvisninger
Rist først brødskiverne. Sæt toasten med fyldet på risten. Sæt 2 toasts
over for hinanden direkte på risten. Lad stå i 2-3 minutter.
Bagte kartofler
300 g (2 kartofler)
Kombi
16-18
-
Anvisninger
Skær kartoflerne i halve. Placer dem på risten med den skårne side
mod grillen.
Kun grill
8-12
Anvisninger
Anbring ovnchipsene på bagepapir på risten.
Dansk 29
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2019-02-27
10:34:01
Tilberedningsvejledning
400 g
Kombi
25-28
Portionsstørrelse
Toastskiver
-
Anvisninger
Sæt den frosne gratin i en lille, rund ildfast glastallerken. Sæt
tallerkenen op på risten. Efter grillning. Lad stå i 2-3 minutter.
Pasta (cannelloni,
makaroni, lasagne)
Fersk mad
Tilberedningsvejledning
Fersk mad
Portionsstørrelse
1 trin (min.)
2 trin (min.)
450-500 g (2 stk.)
Kombi
12-15
Kombi
10-12
Kyllingestykker
Anvisninger
Klargør kyllingestykkerne med olie og krydderier. Placer dem i en
kreds med benene mod midten. Læg ikke 1 enkelt kyllingestykke midt
på risten. Lad stå i 2-3 minutter.
Lammekoteletter/
steaks (medium)
400 g (4 stk.)
Kun grill
12-15
Kun grill
9-12
Anvisninger
Smør lammekoteletterne med olie og krydderier. Placer dem i en kreds
på risten. Efter grillning. Lad stå i 2-3 minutter.
Svine/
nakkekoteletter
250 g (2 stk.)
Kombi
7-8
Kun grill
10-15
Anvisninger
Smør koteletterne med olie og krydderier. Placer dem i en kreds på
risten. Efter grillning. Lad stå i 2-3 minutter.
Tilberedningsvejledning
Bagte æbler
2 æbler (300 g)
Kombi
9-12
-
Anvisninger
Tag kernehuset ud af æblerne, og fyld dem med rosiner og syltetøj.
Læg nogen mandelskiver ovenpå. Læg æblerne på en flad ildfast
glastallerken. Sæt tallerkenen direkte på drejeskiven.
Kyllingesteg
1200 g
Kombi
33
Kombi
33
Anvisninger
Pensl kyllingen med olie og krydderier. Placer først kyllingen med
brystsiden nedad og derefter med brystsiden opad på ildfast tallerken.
Lad den stå i 5 minutter efter grilning.
Tips og tricks
Smeltning af krystalliseret honning
Kom 20 g krystalliseret honning i en lille dyb glastallerken.
Opvarmes i 20-30 sekunder ved 300 W, indtil honningen er smeltet.
Smeltning af husblas
Læg tørre husblasark (10 g) i koldt vand i 5 minutter.
Anbring husblas drænet for vand i en lille glaspyrexskål.
Opvarm i 1 minut ved 300 W.
Rør rundt, når husblassen er smeltet.
Tilberedning af glasur (til kager og gateaux)
Bland hurtigglasur (ca. 14 g) med 40 g sukker og 250 ml koldt vand.
Tilbered utildækket i en glaspyrexskål i 3½ til 4½ minut ved 800 W, indtil glasuren er
gennemsigtig. Rør rundt to gange under tilberedning.
Tilberedning af syltetøj
Kom 600 g frugt (f.eks. blandede bær) i en glaspyrexskål af egnet størrelse med låg. Tilsæt
300 g konserveringssukker, og rør godt rundt. Tilbered udækket i 10-12 minutter ved 800 W.
Rør rundt adskillige gange under tilberedningen. Hæld direkte over i lille glas med skruelåg.
Hensættes uden på låg i 5 minutter.
Tilberedning af budding/kagecreme
Bland buddingpulver med sukker og mælk (500 ml) ved at følge producentens anvisninger, og
rør godt rundt. Brug en glaspyrexskål i passende størrelse med låg.
Tilbered dækket i 6½-7½ minut ved 800 W.
Rør godt rundt adskillige gange under tilberedningen.
Bruning af mandelsplitter
Fordel 30 g hakkede mandler jævnt ud over en mellemstor tallerken.
Rør rundt flere gange under bruningen i 3½-4½ minut ved 600 W.
Lad stå 2-3 minutter i ovnen. Brug ovnhandsker, når du tager maden ud!
30 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2019-02-27
10:34:01
Fejlfindings- og informationskode
Fejlfinding
Problem
Hvis du støder på et af de nedenfor angivne problemer, kan du prøve med en af de foreslåede
løsninger.
Problem
Årsag
Strømmen slukkes,
mens ovnen er i brug.
Lyt efter lyden fra blæseren.
Forsøger at bruge ovnen
uden mad.
Sæt mad ind i ovnen.
Fjern det, der sidder fast, og prøv
igen.
Ovnen har ikke tilstrækkelig
ventilationsplads.
Der findes indgangs- og
udgangskanaler foran og på siden
af ovnen til ventilation.
Overhold de afstande, der er
angivet i monteringsvejledningen
til produktet.
For berøringsfølsomme
modeller: Der er fugt på
ydersiden.
Tør fugten på ydersiden af.
Børnelåsen er aktiveret.
Deaktiver børnelåsen.
Tiden vises ikke.
Er indstillet til økofunktionen
(energibesparende).
Slå økofunktionen fra.
Der bruges flere strømstik i
samme stikkontakt.
Vælg en stikkontakt, som kun
bruges til ovnen.
Ovnen fungerer ikke.
Der er ingen strøm.
Sørg for, at strømmen er tilsluttet.
Der er en smældende
lyd under brug, og
ovnen virker ikke.
Hvis du bruger mad, som er
forseglet, eller som er i en
beholder med låg, kan dette
forårsage smældende lyde.
Undlad at bruge tillukkede
beholdere, da de kan revne under
tilberedningen, fordi indholdet
udvides.
Døren er åben.
Luk døren, og prøv igen.
Sikkerhedsmekanismerne i
døråbningen er dækket til
med madrester.
Fjern det, der sidder fast, og prøv
igen.
Ovnens yderside
er for varm under
tilberedning.
Ovnen har ikke tilstrækkelig
ventilationsplads.
Der findes indgangs- og
udgangskanaler foran og på siden
af ovnen til ventilation. Overhold
de afstande, der er angivet
i monteringsvejledningen til
produktet.
Døren er blevet åbnet for at
vende maden om.
Når du har vendt maden om, skal
du trykke på knappen START/+30s
(START/+30 sek.) igen for at starte.
Ovnen stopper, mens
den er i brug.
Der er genstande oven på
ovnen.
Fjern alle genstande, der ligger
oven på ovnen.
Der sidder madrester mellem
døren og indersiden af
ovnen.
Rengør ovnen, og åbn derefter
døren.
Døren kan ikke åbnes
ordentligt.
Fejlfindings- og informationskode
Blæseren fungerer ikke.
Handling
Der kan sidde noget fast
mellem knapperne.
Handling
Lad ovnen køle af efter langvarig
tilberedning.
Generelt
Knapperne kan ikke
trykkes ordentligt
ind.
Årsag
Ovnen har tilberedt mad i
længere tid.
Dansk 31
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2019-02-27
10:34:01
Fejlfindings- og informationskode
Problem
Årsag
Handling
Opvarmning inklusive
Varm-funktionen
fungerer ikke korrekt.
Ovnen virker muligvis ikke,
der tilberedes for meget
mad, eller der bruges forkert
køkkentøj.
Sæt en mikrobølgesikker beholder
med en kop vand ind i ovnen,
og lad mikrobølgeovnen køre i
1-2 minutter for at kontrollere,
om vandet opvarmes. Reducer
mængden af mad, og start
funktionen igen. Brug en
tilberedningsbeholder med flad
bund.
Fejlfindings- og informationskode
Optøningsfunktionen
fungerer ikke.
Der opvarmes for mange
fødevarer.
Reducer mængden af mad, og start
funktionen igen.
Det indvendige lys er
svagt eller kan ikke
tændes.
Døren har stået åben i lang
tid.
Det indvendige lys slukker
muligvis automatisk ved brug af
økofunktionen. Luk og åbn døren
igen, eller tryk på knappen STOP/
ECO (STOP/ØKO).
Det indvendige lys er dækket
til med madrester.
Rengør ovnen indvendigt, og
kontroller igen.
Der lyder en biplyd
under tilberedningen.
Hvis funktionen Automatisk
tilberedning bruges,
indikerer biplyden, at maden
skal vendes om under
optøningen.
Når du har vendt maden om, skal
du trykke på knappen START/+30s
(START/+30 sek.) igen for at
fortsætte.
Ovnen er ikke i vater.
Ovnen er installeret på en
ujævn overflade.
Sørg for, at ovnen installeres på en
flad og stabil overflade.
Der opstår gnister
under tilberedningen.
Der bruges metalbeholdere
under ovn- eller
optøningsfunktionen.
Undlad at bruge metalbeholdere.
Problem
Årsag
Handling
Når strømmen
tilsluttes, starter
ovnen straks.
Døren er ikke lukket
ordentligt.
Luk døren, og kontroller igen.
Der kommer
elektricitet fra ovnen.
Strømmen eller stikkontakten
er ikke jordet korrekt.
Sørg for, at strømmen og
stikkontakten er jordet korrekt.
1. Der drypper vand.
2. Der kommer damp
ud af en revne i
døren.
3. Der forbliver vand
i ovnen.
Der kan være vand eller
damp til stede i visse
situationer alt afhængigt af
de anvendte madvarer. Det
er ikke en fejl ved ovnen.
Lad ovnen afkøle, og tør den
derefter af med et tørt viskestykke.
Lysstyrken i ovnen
varierer.
Lysstyrken varierer
afhængigt af ændringer i
udgangseffekten alt efter
funktionen.
At udgangseffekten ændres under
tilberedningen er ikke en fejl. Det
er ikke en fejl ved ovnen.
Tilberedningen er
færdig, men blæseren
kører stadig.
For at ventilere ovnen
fortsætter blæseren med at
køre i ca. 3 minutter, efter
tilberedningen er færdig.
Det er ikke en fejl ved ovnen.
32 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2019-02-27
10:34:01
Problem
Årsag
Handling
Drejeskive
Problem
Handling
Der er ingen rotationsring,
eller rotationsringen sidder
ikke korrekt.
Sæt rotationsringen og drejeskiven
på plads, og prøv derefter igen.
Drejeskiven trækker
efter, når den drejer
rundt.
Rotationsringen sidder ikke
korrekt, der er for meget
mad, eller beholderen er for
stor og rører ved indersiden
af mikrobølgeovnen.
Tilpas mængden af mad, og brug
ikke for store beholdere.
Drejeskiven rasler,
når den drejer rundt,
og den larmer.
Madrester sidder fast på
ovnbunden.
Fjern eventuelle madrester, der
sidder fast på ovnbunden.
Der kan komme røg fra
varmeelementerne, første
gang ovnen er i brug.
Dette er ikke en fejl, og når du har
brugt ovnen 2-3 gange, stopper
det.
Der er mad på
varmeelementerne.
Lad ovnen køle af, og fjern derefter
maden fra varmeelementerne.
Maden er for tæt på grillen.
Sæt maden i en passende afstand
herfra under tilberedningen.
Maden er ikke klargjort og/
eller arrangeret korrekt.
Sørg for at klargøre og arrangere
maden korrekt.
Ovnen bliver ikke
varm.
Døren er åben.
Luk døren, og prøv igen.
Der kommer røg ud
under forvarmningen.
Der kan komme røg fra
varmeelementerne, første
gang ovnen er i brug.
Dette er ikke en fejl, og når du har
brugt ovnen 2-3 gange, stopper
det.
Der er mad på
varmeelementerne.
Lad ovnen køle af, og fjern derefter
maden fra varmeelementerne.
Der lugter brændt
eller af plastik, når
ovnen er i brug.
Der bruges plastikkøkkentøj
eller køkkentøj, der ikke er
varmeresistent.
Brug køkkentøj af glas, som kan
tåle høje temperaturer.
Der kommer en dårlig
lugt inde fra ovnen.
Der sidder smeltede
madrester eller smeltet
plastik fast indvendigt.
Brug dampfunktionen, og tør
derefter af med en tør klud.
Du kan lægge en citronskive ind
og lade ovnen køre for at fjerne
lugten hurtigere.
Ovnen tilbereder ikke
maden ordentligt.
Ovndøren åbnes for ofte
under tilberedningen.
Hvis du ofte åbner døren, sænkes
den indvendige temperatur, og det
kan påvirke tilberedningsresultatet.
Ovnfunktionerne er ikke
indstillet korrekt.
Indstil ovnfunktionerne korrekt, og
prøv igen.
Grillen eller andet tilbehør er
ikke sat korrekt ind.
Sæt tilbehøret korrekt ind.
Der bruges det forkerte
køkkentøj, eller køkkentøjets
størrelse er forkert.
Brug velegnet køkkentøj med flade
bunde.
Grill
Dansk 33
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2019-02-27
10:34:01
Fejlfindings- og informationskode
Drejeskiven falder ud
af sin plads, når den
drejer rundt, eller den
stopper med at dreje
rundt.
Der kommer røg ud
under brug.
Årsag
Ovn
Tekniske specifikationer
Fejlfindingsog informationskode
Problem
Årsag
Tekniske specifikationer
Handling
SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter. Designspecifikationer og denne
brugervejledning kan derfor ændres uden forudgående varsel.
Vanddamp
Model
Jeg kan høre
kogende vand under
damptilberedning
Vand opvarmes med
dampvarmeelementet.
Der kommer en
usædvanlig lyd,
når jeg stopper
damptilberedning.
Der kommer ikke
damp ud.
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz vekselstrøm
Vand fjernes fra indersiden
af dampvarmeelementet, når
damptilberedning er færdig.
Det er ikke en fejl ved ovnen.
Strømforbrug
Maksimum effekt
Mikrobølge
Grill (varmeelement)
1400 W
1250 W
1100 W
Udgangseffekt
100 W / 800 W - 6 niveauer (IEC-705)
Vandbeholderen er ikke
installeret.
Sørg for, at vandbeholderen er
installeret korrekt.
Driftsfrekvens
2450 MHz
Der er ikke vand i
vandbeholderen
Fyld vand i vandbeholderen, og
prøv igen.
Dimensioner (B x H x D)
Yderside (inkl. håndtag)
Ovnrum
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volumen
23 liter
Vægt
Netto
Ca. 13,0 kg.
Informationskode
Informationskode
C-d0
MG23K3505**
Det er ikke en fejl ved ovnen.
ÅRSAG
Tryk på
kontrolknapperne i mere
end 10 sekunder.
Handling
Tekniske specifikationer
Rengør knapperne, og kontrollér, om
der er vand på overfladen omkring
knappen. Hvis det sker igen, så sluk for
mikrobølgeovnen i mindst 30 sekunder,
og prøv at indstille igen. Hvis det
sker igen, skal du kontakte dit lokale
Samsung-kundeservicecenter.
BEMÆRK
Hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet, skal du kontakte dit lokale SAMSUNGkundeservicecenter.
34 Dansk
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2019-02-27
10:34:01
Memo
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2019-02-27
10:34:01
Bemærk, at Samsung-garantien IKKE dækker serviceopkald til forklaring af produktets betjening, rettelse af forkert installation eller udførelse af almindelig rengøring eller vedligeholdelse.
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/it/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04547C-00
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2019-02-27
10:34:02
Microwave Oven
User manual
MG23K3505**
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2019-02-27
10:34:03
Contents
Contents
Safety instructions
3
Oven use
11
Important safety instructions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
3
8
Installation
8
Accessories
Installation site
Turntable
8
9
9
Maintenance
9
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Cooking/Reheating
Setting the time
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
Stopping the cooking
Setting the energy save mode
Using the Quick Defrost features
Using the Auto Cook features
Using the Keep Warm features
Grilling
Combining microwaves and grill
Using the Grill+30s features
Using the Deodorization features
Using the Child Lock features
Switching the beeper off
11
12
12
13
13
14
14
14
15
16
18
19
19
20
20
20
21
Cookware guide
21
Cooking guide
22
Troubleshooting and information code
31
Troubleshooting
Information code
31
34
Technical specifications
34
Cleaning
Replacement (repair)
Care against an extended period of disuse
9
10
10
Oven features
10
Oven
Control panel
10
11
2 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2019-02-27
10:34:03
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
English 3
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2019-02-27
10:34:03
Safety instructions
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
Safety instructions
Safety instructions
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
4 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2019-02-27
10:34:03
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in
order to avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short
term cooking process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
The surfaces are liable to get hot during use.
The appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
English 5
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2019-02-27
10:34:04
Safety instructions
General safety
Safety instructions
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
6 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2019-02-27
10:34:04
Microwave oven precautions
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
English 7
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2019-02-27
10:34:04
Safety instructions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Installation
Safety instructions
Installation
Product group definition
Accessories
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment
of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
01
the oven.
Purpose: The roller ring supports the
turntable.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature
indicates that the product and its electronic accessories
(e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working
life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government
office, for details of where and how they can take these
items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
02
03
02 Turntable, to be placed on the roller
ring with the centre fitting to the
coupler.
Purpose: The turntable serves as the
main cooking surface; it
can be easily removed for
cleaning.
03 Grill rack, to be placed on the turntable.
Purpose: The metal rack can be used
in grill and combination
cooking.
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
8 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2019-02-27
10:34:04
Maintenance
Installation site
20 cm
above
85 cm of the
floor
Cleaning
10 cm
behind
10 cm on
the side
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the door
and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
CAUTION
• Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
• Take caution not to spill water into the oven vents.
• Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
• After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2019-02-27
10:34:04
Maintenance
• Select a flat, level surface approx. 85 cm
above the floor. The surface must support
the weight of the oven.
• Secure room for ventilation, at least
10 cm from the rear wall and both sides,
and 20 cm from above.
• Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
• Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need
to use.
• Wipe the interior and the door seal with
a damp cloth before using your oven for
the first time.
Maintenance
Oven features
Replacement (repair)
Oven
WARNING
01
02
03
04
05
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do
not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Oven features
Care against an extended period of disuse
• If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
06
07
08
09
10
11
01 Door handle
02 Door
03 Ventilation holes
04 Heating element
05 Light
06 Door latches
07 Turntable
08 Coupler
09 Roller ring
10 Safety interlock
holes
11 Control panel
10 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2019-02-27
10:34:05
Oven use
Control panel
How a microwave oven works
01
02
03
04
05
06
07
08
Quick Defrost
Auto Cook
Keep Warm
Deodorization
Microwave
Grill
Combi
Grill+30s
Dial Knob (Weight/Serving/Time)
Select/Clock
STOP/ECO
START/+30s
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Reheat
• Cook
Cooking principle.
1. The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and are
distributed uniformly as the food rotates
on the turntable. The food is thus cooked
evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
10
11
12
NOTE
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre.
• The same temperature throughout the food.
English 11
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2019-02-27
10:34:05
Oven use
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Oven use
Checking that your oven is operating correctly
Cooking/Reheating
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the pages 31 to 34.
The following procedure explains how to cook or reheat food.
NOTE
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 800 W)
is used, the water takes longer to boil.
Oven use
Open the oven door by pulling the handle on the upper side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the START/+30s button and set the
time to 4 or 5 minutes, by pressing the
START/+30s button the appropriate number
of times.
Result: The oven heats the water for 4 or
5 minutes.
The water should then be boiling.
CAUTION
• ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
• The maximum Microwave time is 99 minutes.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
Result: The 800 W (Maximum cooking
power) indications are displayed:
1
(microwave mode)
2. Select the appropriate power level by
turning the Dial Knob. (Refer to the power
level table.)
And then press the Select/Clock button.
2
3
4
3. Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
Result: The cooking time is displayed.
4. Press the START/+30s button.
Result: The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking
starts and when it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
12 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2019-02-27
10:34:05
Setting the time
Power levels and time variations
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1. Press the Select/Clock button.
1
3
4
5
Percentage
Output
HIGH
100 %
800 W
MEDIUM HIGH
75 %
600 W
MEDIUM
56 %
450 W
MEDIUM LOW
38 %
300 W
DEFROST
23 %
180 W
LOW
13 %
100 W
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
2. Set the 24-hour or 12-hour notation by
turning the Dial Knob. And then press the
Select/Clock button.
3. Turn the Dial Knob to set the hour. And
then press the Select/Clock button.
4. Turn the Dial Knob to set the minute.
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
Oven use
2
Power level
5. When the right time is displayed, press
the Select/Clock button to start the clock.
Result: The time is displayed whenever
you are not using the microwave
oven.
English 13
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2019-02-27
10:34:06
Oven use
Adjusting the cooking time
Stopping the cooking
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
In Microwave, Grill or Combi mode, pressing START/+30s button increases cooking
time.
• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
• Increase the remaining cooking time
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
Method 1
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press the
START/+30s button six times.
2
1
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
Open the door or press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the
START/+30s button.
Completely
Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
Oven use
Method 2
Just turning Dial Knob to adjust cooking
time.
• To increase cooking time, turn to right
and to decrease cooking time, turn to
left.
Setting the energy save mode
The oven has an energy save mode.
• Press the STOP/ECO button.
Result: Display off.
• To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The
oven is ready for use.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
14 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2019-02-27
10:34:06
Using the Quick Defrost features
The Quick Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, frozen
vegetable and frozen bread. The defrost time and power level are set
automatically. You simply select the programme and the weight.
NOTE
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1. Press the Quick Defrost button.
The following table presents the various Quick Defrost programmes, serving size,
standing times and appropriate instructions. Remove all kind of package material
before defrosting. Place meat, poultry, fish, vegetable and bread on a flat glass
dish or ceramic plate.
Code/Food
Instructions
1
Meat
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps. This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat.
Stand for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions.
Stand for 20-60 minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn
the fish over, when the oven beeps. This programme is
suitable for whole fishes as well as for fish fillets.
Stand for 20-60 minutes.
4
Vegetable
200-1500 g
Spread frozen vegetable evenly into a flat glass
dish. Turn over or stir the frozen vegetable, when
the oven beeps.
This programme is suitable for all kind of frozen
vegetable. Stand for 5-20 minutes.
5
Bread
200-1500 g
Put bread horizontally on a piece of kitchen paper
and turn over, as soon as the oven beeps. Place cake
on a ceramic plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. (Oven keeps operating and is
stopped, when you open the door.) This programme
is suitable for all kinds of bread, sliced or whole, as
well as for bread rolls and baguettes. Arrange bread
rolls in a circle. This programme is suitable for all
kinds of yeast cake, biscuit, cheese cake and puff
pastry. It is not suitable for short/ crust pastry, fruit
and cream cakes as well as for cake with chocolate
topping. Stand for 10- 30 minutes.
1
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
2
3
4
5
3. Select the size of the serving by turning
the Dial Knob. (Refer to the table on the
side.)
4. Press the START/+30s button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
Result:
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
English 15
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2019-02-27
10:34:06
Oven use
Serving size
Oven use
Using the Auto Cook features
The Auto Cook features has 20 pre-programmed cooking times. You do not need to
set either the cooking times or the power level.
You can adjust the type of the serving by turning the Dial Knob.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Auto Cook button.
1
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
And then press the Select/Clock button.
2
Oven use
3
3. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
The following table presents quantities and appropriate instructions about 20
pre-programmed cooking options. Those programmes are running with microwave
energy only.
Code/Food
Serving
size
1
Chilled
Ready Meal
300-350 g
2
Chilled
Ready Meal
400-450 g
3
Chilled
Vegetarian Meal
300-350 g
4
Chilled
Vegetarian Meal
400-450 g
Instructions
Put on a ceramic plate and cover with microwave
cling film. This programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dishes like potatoes, rice or
pasta). Stand for 2-3 minutes.
Put meal on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme is suitable
for meals consisting of 2 components (e.g.
spaghetti with sauce or rice with vegetables).
Stand for 2-3 minutes.
5
Broccoli
250 g
Rinse and clean fresh broccoli and prepare florets.
Put them evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp.) water when cooking for 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
6
Carrots
250 g
Rinse and clean carrots and prepare even slices.
Put them evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp.) water when cooking for 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
7
Green Beans
250 g
Rinse and clean green beans. Put them evenly
into a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tbsp.)
water when cooking 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
16 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2019-02-27
10:34:06
Code/Food
Serving
size
15
Chicken Breasts
300 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
16
Turkey Breasts
300 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
17
Fresh Fish
Fillets
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp.
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
18
Fresh Salmon
fillets
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp.
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
19
Fresh Prawns
250 g
Rinse prawns on a ceramic plate, add 1 tbsp.
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
20
Fresh Trout
200 g
Put 1 fresh whole fish into an ovenproof dish.
Add a pinch salt, 1 tbsp. lemon juice and herbs.
Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
150 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass bowl
with lid. Do not add water. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered. Stir after cooking.
Stand for 1-2 minutes.
9
Corn on the Cob
250 g
Rinse and clean corn on the cob and put into an
oval glass dish. Cover with microwave cling film
and pierce film. Stand for 1-2 minutes.
10
Peeled
Potatoes
250 g
Wash and peel the potatoes and cut into a similar
size. Put them into a glass bowl with lid.
Add 45-60 ml (3-4 tbsp.) water. Put bowl in the
centre of turntable. Cook covered. Stand for
2-3 minutes.
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 5-10 minutes.
12
Wholemeal
Macaroni
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add 500 ml hot boiling water, a pinch of salt and
stir well. Cook uncovered. Stir before standing
time and drain thoroughly afterwards. Stand for
1 minute.
13
Quinoa
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 1-3 minutes.
14
Bulgur
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 2-5 minutes.
Instructions
Oven use
Code/Food
8
Spinach
11
Brown Rice
Serving
size
Instructions
English 17
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2019-02-27
10:34:06
Oven use
Using the Keep Warm features
Recommend Keep warm menu
The Keep Warm feature keeps food hot until it’s served. Use this function to keep
food warm until ready to serve. You can select warming temperature either hot or
mild by turning the Dial Knob.
NOTE
• The Keep Warm time has been specified as 60 minutes.
• The maximum Keep Warm time is 60 minutes.
1. Press the Keep Warm button.
1
2. Select the Hot & Mild by turning the Dial
Knob.
3. Press the START/+30s button.
Result: The 60 minutes is displayed.
• To stop warming the food, open the
door or press STOP/ECO button.
2
Code/Mode
Menu
1. Hot
Lasagne, Soup, Gratin, Casserole, Pizza, Steaks (Well done), Bacon,
Fish Dishes, Dry Cakes
2. Mild
Pie, Bread, Egg Dishes, Steaks (Rare or Midium rare)
NOTE
• Do not use this function to reheat cold foods. This programmes are for keeping
food warm that has just been cooked.
• Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as it
will continue to cook. Warm food spoils more quickly.
• Do not cover with lids or plastic wrap.
• Use oven gloves when taking out food.
Oven use
3
18 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2019-02-27
10:34:07
Grilling
Combining microwaves and grill
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
1. Open the door and put the food on the
rack and then close the door.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown
at the same time.
2
2. Press the Grill button.
Result: The following indications are
displayed:
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be
cooked. Place the rack on the turntable. Close the door.
1. Press the Combi button.
Result: The following indications are
displayed:
1
(microwave & grill
combi mode)
• You cannot set the temperature of the
grill.
3
4
3. Set the grilling time by turning the Dial
Knob.
• The maximum grilling time is
60 minutes.
4. Press the START/+30s button.
Result: Grilling starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
2
3
2. Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
• The maximum cooking time is
60 minutes.
3. Press the START/+30s button.
Result: Combination cooking starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
English 19
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2019-02-27
10:34:07
Oven use
(grill mode)
CAUTION
• ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
• ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot. You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.
Oven use
Using the Grill+30s features
Using the Deodorization features
The Grill+30s function also lets you increase the operation time of Grill mode
by 30 seconds with one press, so you can brown surfaces exquisitely without
overcooking.
To increase the Grill mode cooking time, press the Grill+30s button once for each
30 seconds that you wish to add.
For example, To add three minutes of Grill mode, press the Grill+30s button six
times.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
Use this features after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the
oven interior.
First clean the oven interior.
1
CAUTION
Oven use
Always use oven gloves when touching the reciiens in the oven, as they will be
very hot.
Place the food in the oven. Press the
Grill+30s button.
Result: Grilling starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Press the Deodorization button after
you have finished cleaning. As soon as
you press the Deodorization button, the
operation will start automatically. when it
has finished, the oven beeps four times.
NOTE
• The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by 30
seconds whenever the START/+30s button is pressed.
• The maximum deodorization time is 15 minutes.
Using the Child Lock features
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
1. Press the STOP/ECO and Select/Clock
button at the same time.
Result:
• The oven is locked (no functions can be
1
selected).
2
• The display shows “L”.
1
2
2. To unlock the oven, press the STOP/ECO
and Select/Clock button at the same time.
Result: The oven can be used normally.
20 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2019-02-27
10:34:07
Cookware guide
Switching the beeper off
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the Combi and STOP/ECO button at
1
the same time.
2
Result: The oven does not beep to
indicate the end of a function.
2. To switch the beeper back on, press the
Combi and STOP/ECO button again at the
same time.
Result: The oven operates normally.
1
2
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Comments
✓✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper
or metal trims
✗
May cause arcing.
• Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
Cookware guide
Aluminum foil
Fast-food packaging
Glassware
English 21
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2019-02-27
10:34:08
Cookware guide
Cookware
Cooking guide
Microwavesafe
Microwaves
Comments
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
Metal
• Dishes
✗
• Freezer bag twist
ties
✗
May cause arcing or fire.
Paper
Cooking
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
Plastic
• Containers
Cooking guide
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
• Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or greaseproof paper
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
22 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2019-02-27
10:34:08
Cooking Guide for frozen vegetables
Cooking Guide for fresh vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - see
table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for
every 250 g unless another water quantity is recommended – see table. Cook
covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut,
the quicker they will cook.
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
150 g
600 W
4½-5½
Spinach
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp.) cold water. Stand for 2-3 minutes.
300 g
Broccoli
600 W
9-10
Food
Broccoli
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp.) cold water. Stand for 2-3 minutes.
300 g
Peas
600 W
300 g
Green Beans
600 W
300 g
600 W
Time (min.)
250 g
500 g
800 W
4-4½
7-7½
250 g
800 W
5½-6½
Instructions
Add 60-75 ml (4-5 tbsp.) water. Stand for 3 minutes.
Carrots
250 g
800 W
4½-5
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Stand for 3 minutes.
Cauliflower
8-9
250 g
500 g
800 W
Cooking guide
Mixed Vegetables
300 g
600 W
7½-8½
(Carrots/Peas/Corn) Instructions
Add 15 ml (1 tbsp.) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Mixed Vegetables
(Chinese Style)
Brussels Sprouts
8-9
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp.) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Power
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the
centre. Stand for 3 minutes.
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp.) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Serving Size
5-5½
8½-9
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre. Stand for 3 minutes.
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp.) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Courgettes
250 g
800 W
3½-4
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.) water or a
knob of butter. Cook until just tender. Stand for 3 minutes.
English 23
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2019-02-27
10:34:08
Cooking guide
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
800 W
3½-4
Egg Plants
Cooking Guide for rice and pasta
Rice:
Instructions
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tbsp.
lemon juice. Stand for 3 minutes.
250 g
Leeks
800 W
4½-5
Pasta:
Instructions
Cut leeks into thick slices. Stand for 3 minutes.
125 g
250 g
Mushrooms
800 W
1½-2
3-3½
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add
any water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and
pepper. Drain before serving. Stand for 3 minutes.
250 g
Onions
800 W
5½-6
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp.)
water. Stand for 3 minutes.
Cooking guide
250 g
Pepper
800 W
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices. Stand for 3 minutes.
250 g
500 g
Potatoes
800 W
4-5
7½-8½
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters. Stand for 3 minutes.
250 g
Turnip Cabbage
800 W
5-5½
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add
herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time
is finished.
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time
and drain thoroughly afterwards.
Food
White Rice
(Parboiled)
Brown Rice
(Parboiled)
Mixed Rice
(Rice + Wild Rice)
Mixed Corn
(Rice + Grain)
Pasta
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
800 W
16-17
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
21-22
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
17-18
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
18-19
Instructions
Add 400 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
11-12
Instructions
Add 1000 ml hot water. Stand for 5 minutes.
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Stand for 3 minutes.
24 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2019-02-27
10:34:08
Reheating
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C
or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook and dry
out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with
the safety precautions.
Reheating liquids
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary,
and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding,
you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during
and after heating.
Reheating baby food
Power levels and stirring
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even
out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another
time is recommended in the chart.
Baby food:
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
Baby milk:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature
of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving
temperature: ca. 37 °C.
Cooking guide
Some foods can be reheated using 800 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower
power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up
very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir
again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive
boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating.
Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting
a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore
spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Remark:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
English 25
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2019-02-27
10:34:08
Cooking guide
Reheating liquids and food
Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks (Coffee, Tea
and Water)
Serving Size
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
250 ml (1 mug)
800 W
1-1½
1½-2
Instructions
Pour into cup and reheat uncovered. Put cup / mug in
the centre of turntable. Keep in microwave oven during
standing time and stir well. Stand for 1-2 minutes.
250 g
Soup (Chilled)
800 W
3-3½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating. Stir again before serving. Stand for
2-3 minutes.
350 g
Stew (Chilled)
600 W
5½-6½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic
lid. Stir occasionally during reheating and again before
standing and serving. Stand for 2-3 minutes.
Cooking guide
Pasta with Sauce
(Chilled)
Filled Pasta with
Sauce (Chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Stand for 3 minutes.
350 g
600 W
5-6
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing and serving. Stand
for 3 minutes.
Plated Meal
(Chilled)
Serving Size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby Food
(Vegetables + Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk + Fruit)
Baby Milk
Serving Size
Power
Time
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
50 sec. to 1 min.
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle.
Place into the centre of turn-table. Cook uncovered. Shake
well and stand for at least 3 minutes. Before serving,
shake well and check the temperature carefully. Stand for
2-3 minutes.
26 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2019-02-27
10:34:08
Manual defrosting
Food
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties
and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield
by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to
stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The
standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity
defrosted. Please refer to the table below.
Hint:
Serving Size
Power
Time (min.)
Minced Beef
250 g
500 g
180 W
6½-7½
10-12
Pork Steaks
250 g
180 W
7½-8½
Chicken Pieces
Whole Chicken
500 g (2 pcs.)
180 W
14½-15½
900 g
180 W
28-30
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting time! Stand for 15-40 minutes.
Fish
Fish Fillets
250 g (2 pcs.)
400 g (4 pcs.)
180 W
6-7
12-13
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends
with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Stand for 5-15 minutes.
Fruits
Berries
250 g
180 W
6-7
Instructions
Distribute fruits on a flat, round glass dish (with a large
diameter). Stand for 5-10 minutes.
Meat
Instructions
Place the meat on a flat ceramic plate. Shield thinner edges
with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Stand for 5-25 minutes.
Time (min.)
Cooking guide
Food
Power
Poultry
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time
than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
Serving Size
Bread
Bread Rolls (Each
about 50 g)
2 pcs.
4 pcs.
180 W
½-1
2-2½
Toast/Sandwich
250 g
180 W
4½-5
German Bread
500 g
180 W
8-10
(Wheat + Rye Flour) Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen
paper in the middle of turntable. Turn over after half of
defrosting time! Stand for 5-20 minutes.
English 27
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2019-02-27
10:34:08
Cooking guide
Grill
Microwave + grill
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes
will make the food brown more quickly.
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.
Cookware for cooking with microwaves + grill
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Food suitable for microwaves + grill cooking:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g.
chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the
grill table for further details.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
Important remark:
Cooking guide
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to
the instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
28 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2019-02-27
10:34:08
Grill Guide for frozen food
Grill Guide for fresh food
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Preheat the grill with the grill-function for 3-4 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Frozen Food
Serving Size
1 step (min.)
2 step (min.)
2 pcs.
4 pcs.
Combi
3-4
4-5
Grill only
1-2
1-2
Bread Rolls
(Each ca. 50 g)
Instructions
Arrange rolls in a circle on rack. Grill the second side of the
rolls up to the crisp you prefer. Stand for 2-5 minutes.
Baguettes +
Topping
(Tomatoes,
Cheese, Ham,
Mushrooms)
Gratin
(Vegetables or
Potatoes)
-
400 g
-
Combi
25-28
Grill only
2-3
Instructions
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex
dish. Put the dish directly on the turntable. After grilling.
Stand for 2-3 minutes.
Chicken Nuggets
250 g
Combi
8-10
Combi
5-6
Instructions
Put chicken nuggets on the rack. Turn over after first time.
Oven Chips
250 g
Grill only
10-15
Grill only
8-12
Instructions
Put oven chips evenly on baking paper on the rack.
2 step (min.)
6-7 pcs. (each 25 g)
Grill only
6-8
Grill only
4-5½
Instructions
Put the toast slices side by side on the rack.
Bread Rolls
(Already Baked)
2-4 pcs.
Grill only
2-3
Grill only
2-3
Instructions
Put bread rolls first with the bottom side up in a circle
directly on the turntable.
Grilled Tomatoes
200 g (2 pcs.)
Grill only
12-15
-
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top.
Arrange in a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the
rack.
Instructions
Put frozen gratin into a small, round glass pyrex dish. Put
the dish on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
400 g
1 step (min.)
Toast Slices
Instructions
Put 2 frozen baguettes side by side on the rack. After
grilling. Stand for 2-3 minutes.
Combi
18-23
Serving Size
Toast Hawaii
(Ham, Pineapple,
Cheese Slices)
2 pcs. (300 g)
Combi
3½-4½
Cooking guide
Pasta (Cannelloni,
Macaroni,
Lasagne)
250-300 g (2 pcs.)
Combi
12-15
Fresh Food
Grill only
3-4
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
rack. Put 2 toasts opposite directly on the rack. Stand for
2-3 minutes.
Baked Potatoes
300 g (2 potatoes)
Combi
16-18
-
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the rack with
the cut side to the grill.
English 29
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2019-02-27
10:34:08
Cooking guide
Fresh Food
Serving Size
1 step (min.)
2 step (min.)
450-500 g (2 pcs.)
Combi
12-15
Combi
10-12
Chicken Pieces
Instructions
Prepare chicken pieces with oil and spices. Put them in a
circle with the bones to the middle. Put 1 chicken piece not
into the centre of the rack. Stand for 2-3 minutes.
Lamb Chops/
Beef Steaks
(Medium)
400 g (4 pcs.)
Grill only
12-15
Grill only
9-12
Instructions
Brush the lamb chops with oil and spices. Lay them in a circle
on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
Pork Steaks
250 g (2 pcs.)
Combi
7-8
Grill only
10-15
Instructions
Brush the pork steaks with oil and spices. Lay them in a circle
on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
Baked Apples
2 apples (300 g)
Combi
9-12
-
Cooking guide
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the turntable.
Roast Chicken
1200 g
Combi
33
Combi
33
Instructions
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast
side down, second breast side up on pyrex dish. Stand for
5 minutes after grilling.
Tips and tricks
Melting crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
Melting gelatine
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 800 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well. Cook covered for 1012 minutes using 800 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twistoff lids. Stand on lid for 5 minutes.
Cooking pudding/custard
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W.
Stir several times well during cooking.
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
30 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2019-02-27
10:34:08
Troubleshooting and information code
Troubleshooting
Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
The power
turns off during
operation.
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
Cause
Action
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
press the START/+30s button
again to start operation.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
The oven stops
while in operation.
The door cannot be
opened properly.
Troubleshooting and information code
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
English 31
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2019-02-27
10:34:08
Troubleshooting and information code
Problem
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
Cause
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Action
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the STOP/ECO button.
Troubleshooting and information code
The interior light is
covered by foreign
matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the START/+30s button
again to restart operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
Problem
Cause
Action
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power
socket is not properly
grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
1. Water drips.
2. Steam emits
through a door
crack.
3. Water remains
in the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
Cooking is
finished, but the
cooling fan is still
running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
32 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2019-02-27
10:34:08
Problem
Cause
Action
Turntable
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
Action
The oven does not
heat.
The door is open.
Close the door and try again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
There is a burning
or plastic smell
when using the
oven.
Plastic or non heatresistant cookware is
used.
Use glass cookware suitable
for high temperatures.
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
There is a bad
smell coming from
inside the oven.
Food residue or plastic
has melted and stuck to
the interior.
Use the steam function and
then wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice inside
and run the oven to remove the
odour more quickly.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
The oven does not
cook properly.
The oven door is
frequently opened during
cooking.
If you open the door often, the
interior temperature will be
lowered and this may affect
the results of your cooking.
Food is too close to the
grill.
Put the food a suitable
distance away while cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven controls
and try again.
Food is not properly
prepared and/or
arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
The grill or other
accessories are not
correctly inserted.
Correctly insert the
accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Use suitable cookware with
flat bottoms.
Grill
Smoke comes out
during operation.
Cause
English 33
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2019-02-27
10:34:08
Troubleshooting and information code
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Problem
Oven
Troubleshooting and information code
Problem
Cause
Action
Technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications
and these user instructions are thus subject to change without notice.
Steam
Model
I can hear water
boiling during
Vapour cooking
Water is heated using the
steam heater.
This is not an oven
malfunction.
There is an unusual
sound when I stop
Vapour cooking.
Water is being removed
from inside the steam
heater after Vapour
cooking has finished.
This is not an oven
malfunction.
Steam does not
come out.
The water supply tank is
not installed.
Make sure the water supply
tank is correctly installed.
There is no water in the
water supply tank.
Fill the tank with water and
try again.
Information code
Information code
C-d0
CAUSE
Control buttons
are pressed over
10 seconds.
Action
MG23K3505**
Power source
230 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Maximum power
Microwave
Grill (heating element)
1400 W
1250 W
1100 W
Output power
100 W / 800 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
13.0 kg approx.
Technical specifications
Clean the keys and check if there
is water on the surface around
key. If it occurs again, turn off the
microwave oven over 30 seconds
and try setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
NOTE
If the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
34 English
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2019-02-27
10:34:08
Memo
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2019-02-27
10:34:08
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/it/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04547C-00
MG23K3505AS_EE_DE68-04547C-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2019-02-27
10:34:09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement