Samsung AR18TXFCAWKN, AR18TXFCAWKX Operating instructions

Samsung AR18TXFCAWKN, AR18TXFCAWKX Operating instructions

Ilmastointilaite

Käyttöopas

AR**TXFC*** / AR**TXEA***

• Kiitos, että hankit tämän Samsung-ilmastointilaitteen.

• Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta, ja säilytä se myöhempää käyttötarvetta varten.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 1 2019-12-02 오후 2:12:21

Sisältö

Turvallisuustiedot 4

Turvallisuustiedot 4

Yleiskatsaus 15

Sisäyksikön yleiskatsaus 15

Näyttö 16

Kaukosäätimen yleiskatsaus

Vaihda kaukosäätimen paristot

17

17

Kaukosäätimen käyttäminen

Toimintatilan valitseminen

18

18

Lämpötilan asettaminen

Puhaltimen nopeuden säätäminen

19

Ilmavirran suunnan säätäminen 19

Älykkäät ominaisuudet 20

Power Smart -toiminnot 20

Wind-Free-toiminnon 20

AI Auto-tila 21

Auto-tila

Cool-tila 22

Dry-tila

Fan-tila 23

Heat-tila

Automaattinen sulatus 24

Useita älykkäitä toimintoja 25

Fast-toiminnot 25

Quiet-toiminnot

Beep-toiminnot 26

Näytön valaisutoiminto

Wi-Fi-toiminto (SmartThings-sovellus) 27

Energiansäästötoiminnot 28

Sähkönkulutuksen tarkistaminen 28

Käyttöajan tarkistaminen 29

Eco-toiminnot 30

Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto 31

good'sleep-toiminnot 32

2

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 2 2019-12-02 오후 2:12:21

Puhdistus ja huolto 33

Ajastus 33

Puhdistaminen 34

Liite 40

Vianetsintä 40

Tärkeitä tietoja kylmäaineesta 42

SmartThings-sovelluksen 43

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.

Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin

2006/66 salliman määrän.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista

(esim. REACH, WEEE sekä paristo- ja akkudirektiivi) löydät osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Suomi 3

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 3 2019-12-02 오후 2:12:21

Turvallisuustiedot

VAROITUS: Lue tämä käyttöopas

Lue kaikki turvallisuustiedot ja ohjeet sekä noudata niitä ennen laitteen asentamista, käyttämistä ja kunnossapitoa. Laitteen virheellinen asentaminen, käyttäminen ja kunnossapito voi aiheuttaa hengenvaaran, vakavan vammautumisen tai omaisuusvahinkoja.

Säilytä nämä ohjeet laitteen yhteydessä. Tähän käyttöohjeeseen voidaan tehdä muutoksia. Uusin versio on saatavana osoitteessa www.samsung.com.

Käyttöoppaan ohjeet kattavat useita malleja, joten ilmastointilaitteesi ominaisuudet saattavat poiketa kuvatuista ominaisuuksista hieman. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys ostopaikkaan tai siirry osoitteeseen www.samsung.com.

Merkinnät ja huomautukset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkintöjä huomion kiinnittämiseksi turvallisuusilmoituksiin ja tärkeisiin tietoihin.

VAROITUS

Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

HUOMIO

Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin.

TÄRKEÄÄ

Tärkeitä tietoja

HUOMAUTUS

Hyödyllisiä täydentäviä tietoja

4

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 4 2019-12-02 오후 2:12:21

Turvallisuustiedot

VAROITUS: Alhainen palamisnopeus

(tämä laite on täytetty R-32:lla.)

Käyttö- ja asennusoppaat on luettava huolellisesti.

Käyttö- ja asennusoppaat on luettava huolellisesti.

Huolto-opas on luettava huolellisesti.

YLEISIÄ TIETOJA

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

Käyttö Euroopassa: Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön. Heidän on myös ymmärrettävä laitteen käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

TÄRKEÄÄ

Jotta tämä tuote suorittaisi antimikrobisen toimintansa, se on on käsitelty biosidiaineella hopea-sinkki-zeoliittia.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 5

Suomi 5

2019-12-02 오후 2:12:22

Turvallisuustiedot

ASENNUS

VAROITUS

Käytä virtajohtoa, joka vastaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai ylittää ne. Käytä vain tämän laitteen virtajohtoa. Älä käytä jatkojohtoa.

• Virtajohdon jatkamisesta voi seurata sähköisku tai tulipalo.

• Älä käytä sähkömuuntajaa. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

• Jos jännite/taajuus/nimellisvirta on erilainen, se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai huoltoliike.

• Tällöin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laiteongelmat tai henkilövahinko. Lisäksi asennetun tuotteen takuu saattaa raueta.

Asenna ilmastointilaiteteen viereen (ei ilmastointilaitteen paneeliin) pelkästään sitä varten tarkoitettu kytkin ja suojakatkaisin.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Kiinnitä ulkoyksikkö tukevasti niin, etteivät sen sähköiset osat ole näkyvissä.

• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys tai laiteongelmia.

Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien materiaalien lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan,

öljyiseen tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (sateelle). Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

6

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 6 2019-12-02 오후 2:12:22

Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, josta se voi pudota, esimerkiksi korkealle ulkoseinään.

• Jos ulkoyksikkö putoaa, seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuusvahinko.

Laite on maadoitettava asianmukaisesti. Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo ja/tai räjähdys.

• Yhdistä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.

HUOMIO

Peitä ilmastointilaite PE-muovipussilla asennuksen jälkeen.

Poista pussi ennen ilmastointilaitteen käyttämistä.

Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kestää sen painon.

• Muutoin seurauksena saattaa olla epänormaali värinä, ääni tai laiteongelmat.

Asenna tyhjennysletku asianmukaisesti, jotta vesi valuu laitteesta oikein.

• Muutoin seurauksena voi olla veden ylivuotaminen ja omaisuuden vahingoittuminen. Vältä tyhjennysletkun kytkemistä viemäriputkiin mahdollisten hajuhaittojen välttämiseksi.

Laitetta on säilytettävä tilassa, jossa ei ole syttymislähteitä, kuten avotulta, kaasukäyttöisiä laitteita tai sähkölämmitintä.

• Huomaa, että kylmäaine ei tuoksu miltään.

Kun asennat ulkoyksikön, varmista, että liität tyhjennysletkun niin, että tyhjennys tapahtuu oikein.

• Ulkoyksikön lämmityksen aikana muodostunut vesi saattaa tulvia yli ja aiheuttaa omaisuusvahinkoja.

Etenkin talvella voi käydä niin, että laitteesta putoaa jäälohkare, jolloin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuusvahinko.

Suomi 7

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 7 2019-12-02 오후 2:12:22

Turvallisuustiedot

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa tarvitaan lämpötila- ja kosteussäädintä (palvelintila, koneistotila, tietokonehuone jne.)

• Olosuhteiden vuoksi tuotteen teho voi olla tällaisissa tiloissa heikko.

TEHOLÄHDETTÄ VARTEN

VAROITUS

Jos suojakatkaisija on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liikaa. Älä väännä tai sido virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle, älä työnnä virtajohtoa esineiden väliin tai työnnä sitä laitteen takana olevaan tilaan.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdatettava valmistajalla, valmistajan valtuuttamassa huoltopisteessä tai valtuutetulla ammattilaisella.

HUOMIO

Katkaise virta suojakatkaisijalla, jos et käytä ilmastointilaitetta pitkään aikaan sekä myös ukkosen tai salamoinnin aikana.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

8

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 8 2019-12-02 오후 2:12:22

KÄYTTÖ

VAROITUS

Jos laitteesta vuotaa vettä, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua tai savua, irrota virtapistoke heti pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokorjaamoon.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Jos ilmenee ongelmia, lopeta ilmastointilaitteen käyttö heti ja irrota pistoke sähköpistorasiasta. Ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon.

Kaasuvuodon (propaanikaasu, nestekaasu jne.) sattuessa tuuleta tila välittömästi koskematta virtajohtoon. Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.

• Älä käytä tuuletinta.

• Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Ennen ilmastointilaitteen uudelleen asentamista ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.

• Muutoin seurauksena saattaa olla laiteongelmat, vesivuoto, sähköisku tai tulipalo.

• Tuotteelle ei ole toimitushuoltoa. Jos asennat tuotteen uudelleen toiseen sijaintiin, sinulta veloitetaan ylimääräiset rakennuskustannukset ja asennusmaksu.

• Jos haluat asentaa laitteen epätavalliseen paikkaan, kuten teollisuusalueelle tai lähelle meren rantaa, jossa se joutuu alttiiksi ilman suolalle, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 9

Suomi 9

2019-12-02 오후 2:12:22

Turvallisuustiedot

Älä koske suojakatkaisijaan, kun kätesi ovat märät.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.

Älä kytke ilmastointilaitetta pois päältä suojakatkaisimella, kun se on päällä.

• Jos ilmastointilaite kytketään pois päältä ja uudelleen päälle suojakatkaisimella, laite voi kipinöidä ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Kun olet purkanut ilmastointilaitteen pakkauksesta, säilytä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, sillä ne saattavat olla vaarallisia lapsille.

• Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän voi tukehtua.

Älä koske ilmanvirtauksen ohjaimiin käsillä tai sormilla lämmityksen aikana.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai palovammat.

Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilmastointilaitteen sisääntulo- tai poistoaukkoon.

• Huolehdi tarkasti, etteivät lapset vahingoita itseään työntämällä sormiaan laitteeseen.

Älä lyö tai vedä ilmastointilaitetta liian voimakkaasti.

• Tämä saattaa aiheuttaa tulipalon, henkilövahingon tai laiteongelmia.

Älä sijoita ulkoyksikön lähelle esinettä, jonka avulla lapset voivat kiivetä laitteen päälle.

• Muutoin lapset voivat loukkaantua vakavasti.

Älä käytä ilmastointilaitetta pitkään tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, tai lähellä huonokuntoisia henkilöitä.

• Tämä saattaa olla vaarallista hapenpuutteen vuoksi, joten avaa ikkuna vähintään kerran tunnissa.

10

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 10 2019-12-02 오후 2:12:22

Älä yritä nopeutta sulatustoimintoa tai puhdistaa laitetta muilla kuin Samsungin suosittelemilla tavoilla.

Älä pura tai polta.

Ota huomioon, että kylmäaineet eivät välttämättä tuoksu miltään.

Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita, kuten vettä, irrottamalla virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokorjaamoon.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.

• Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari, teräslanka, jne.) kuin vakiosulakkeita.

• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmat tai henkilövahinko.

HUOMIO

Älä sijoita esineitä tai laitteita sisäyksikön alapuolelle.

• Sisäyksiköstä tippuva vesi saattaa aiheuttaa tulipalon tai omaisuusvahingon.

Tarkista vähintään kerran vuodessa, että ulkoyksikön asennuskehikko on ehjä.

• Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vahingoittuminen.

Muuta vaakasuuntaisten ilmavirranohjaimien suuntaa vasta kun olet pysäyttänyt pystysuuntaisen ilmavirranohjaimen liikkeen henkilövahinkojen välttämiseksi, jos säädät vaakasuuntaisen ilmavirran suuntaa käsin.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 11

Suomi 11

2019-12-02 오후 2:12:22

Turvallisuustiedot

Jos ilmastointilaite ei jäähdytä tai lämmitä tehokkaasti, syynä voi olla kylmäainevuoto. Jos kylmäainetta vuotaa, tuuleta huone ja tilaa kylmäaineen lisääminen laitteen ostopaikasta.

Kylmäainetta ei ole vahingollista. Jos sitä pääsee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua haitallisia kaasuja ja aiheutua tulipalon vaara.

Sisäyksikön kuljetuksen ajaksi putket tulee peittää. Älä siirrä laitetta pitäen kiinni putkista.

• Muutoin kaasua saattaa vuotaa.

Älä asenna tuotetta laivaan tai ajoneuvoon (kuten asuntoautoon).

• Suola, tärinä tai muu ympäristötekijä voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon.

Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle minkäänlaisia esineitä (kuten pyykkiä, palavia kynttilöitä, sytytettyjä tupakoita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).

• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmia tai henkilövahinko.

Älä käytä laitetta, kun kätesi ovat märät.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.

Älä suihkuta helposti syttyvää ainetta, kuten hyönteismyrkkyä, laitteen pinnalle.

• Tällaiset aineet voivat olla haitallisia ihmisille ja myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laiteongelmia.

12

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 12 2019-12-02 오후 2:12:22

Älä juo ilmastointilaitteesta tullutta vettä.

• Vesi voi olla haitallista ihmisille.

Älä ravistele, pudota tai yritä purkaa kaukosäädintä. Älä kohdista siihen iskuja.

Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, pidä ne poissa lasten ulottuvilta.

• Jos lapsi nielee pariston, ota heti yhteys lääkäriin.

Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, varo ettei paristonestettä pääse ihollesi.

• Paristoneste on ihmisille haitallista.

Älä kosketa laitteeseen kytkettyjä putkia.

• Seurauksena voi olla palovamma tai muu henkilövahinko.

Älä puhkaise tai polta kylmäainesäiliötä tai -putkia.

Älä suuntaa ilmastointilaitetta takkaan tai lämmityslaitteeseen.

Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuuslaitteiden, elintarvikkeiden, eläinten, kasvien tai kosmetiikan säilyttämiseen tai muihin epätavallisiin käyttötarkoituksiin.

• Muutoin seurauksena voi olla omaisuusvahinko.

Vältä ihmisten, eläinten tai kasvien pitkäaikaista suoraa altistumista ilmastointilaitteen ilmavirralle.

• Tämä voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, eläimille tai kasveille.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 13

Suomi 13

2019-12-02 오후 2:12:22

Turvallisuustiedot

SIIVOUKSEEN

VAROITUS

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä suoraan sen päälle. Älä käytä bentseeniä, tinneriä tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.

• Laitteen väri tai muoto voi muuttua tai laite voi vioittua, tai seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Ennen kuin puhdistat tai huollat laitteen, irrota pistoke sähköpistorasiasta ja odota tuulettimen pysähtymistä.

• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

HUOMIO

Puhdista ulkoyksikön lämmönvaihtimen pinta varovasti, sillä siinä on teräviä reunoja.

• Vain pätevä teknikko saa tehdä tämän. Ota yhteys asentajaan tai huoltokorjaamoon.

Älä puhdista ilmastointilaitteen sisäpuolta itse.

• Kun laite on puhdistettava sisäpuolelta, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

• Kun puhdistat suodattimen, noudata Puhdistaminen-osan ohjeita.

• Muutoin seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.

• Kun käsittelet lämmönvaihdinta, varo että sen pinnan terävät reunat eivät aiheuta loukkaantumista.

14

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 14 2019-12-02 오후 2:12:22

Yleiskatsaus

Sisäyksikön yleiskatsaus

Laitteen ulkoasu saattaa poiketa seuraavassa kuvassa esitetystä.

01

02

03

04

05

06

01

Ilmanotto

02

Ilmansuodatin

03

Kolmitoimisuodatin

(AR**TXEA***-mallit)

04

Wind-Free paneeli

05

Ilmavirtauksen ohjain (ylös ja alas)

07

08

09

06

Ilmavirtauksen ohjain (vasemmalle ja oikealle)

07

Virtapainike / kaukosäätimen vastaanotin

08

Huonelämpötilan tunnistin

09

Näyttö

HUOMAUTUS

• Laitteen mukana toimitetaan kaksi kolmitoimisuodatinta ja käyttöohje.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 15

Suomi 15

2019-12-02 오후 2:12:24

Sisäyksikön yleiskatsaus

Näyttö

01

02 03 04

01

Lämpötilan ilmaisin (numerot)

Suodattimen nollauksen ilmaisin ( )

Sähkönkulutuksen osoitin (numerot / monen laitteen järjestelmässä käyttöajan ilmaisin)

Automaattisen puhdistuksen ilmaisin ( )

Jäänpoiston ilmaisin ( )

02

AI Auto merkkivalo

03

Ajastimen ilmaisin good'sleep-ilmaisin

04

Wi-Fi-merkkivalo

HUOMAUTUS

• Jos Wi-Fi-ilmaisin vilkkuu 10 sekuntia, kun laite käynnistetään, ilmastointilaitetta ei ole yhdistetty Wi-Fi-

verkkoon. Katso lisätietoja kohdasta SmartThings-sovelluksen sivulta 43, ja yhdistä ilmastointilaite

Wi-Fi-verkkoon.

• Yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon ilmastointilaite kerää tietoja käyttötottumuksista ja ottaa niistä oppia, joten sitä voi käyttää AI Auto -toimintatilassa.

16

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 16 2019-12-02 오후 2:12:24

01

02

03

04

12

13

14

Kaukosäätimen yleiskatsaus

Useimmat tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot edellyttävät kaukosäädintä.

11

15

21

01

Asetetun lämpötilan ilmaisin

02

Ajastuksen ilmaisin

03

Toimintatilan ilmaisin

04

Asetusten ilmaisin

05

Heikon paristovarauksen ilmaisin

06

Lähetyksen ilmaisin

07

Tuulettimen nopeuden ilmaisin

08

Wind-Free merkkivalo

09

Pystysuuntaisen ilmanohjaimen ilmaisin

10

Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen ilmaisin

11

Virta-painike

12

Lämpötilan painike

13

Timer painike

14

Tuulettimen nopeuden painike

15

Suuntapainike / valintapainike

16

Pystysuuntaisen ilmanohjaimen painike

17

Mode painike

18

Fast/Wind-Free painike

19

Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen painike

20

Options/Clean painike

21

SET-painike / lämpötilan yksikön valintapainike (℃

℉)

HUOMAUTUS

• Vaikka kaukosäätimen näytössä näkyy Purify ,

Direct , ja Indirect , tämä toiminto ei ole käytettävissä tässä mallissa.

Vaihda kaukosäätimen paristot

05

06

07

16

17

08

09

10

18

19

20

Kaksi 1,5 voltin AAA-paristoa

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 17

Suomi 17

2019-12-02 오후 2:12:24

Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti valitsemalla toimintatilan ja säätämällä lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja ilmavirran suuntaa.

Toimintatilan valitseminen

Voit valita toimintatilaksi Auto, Cool, Dry, Fan tai Heat painamalla

-painiketta.

Kun ilmastointilaite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, voit käyttää AI

Auto -toimintatilaa.

HUOMAUTUS

Cool-, Dry- ja Heat-toimintatiloja, kun olosuhteet vastaavat seuraavassa taulukossa kuvattuja.

Toimintatila Cool

Sisälämpötila 16 °C – 32 °C

Dry Heat

18 °C – 32 °C 27 °C tai alle

Ulkolämpötila -10 °C – 46 °C -10 °C – 46 °C −15 ℃ – 24 ℃¹⁾

Sisätilan kosteus

Suhteellinen kosteus vähintään

80 %²⁾

_ _

¹⁾ Jos ulkolämpötila on –15 ˚C tai matalampi, lämmitysteho voi heikentyä jopa 60–70 %.

²⁾ Jos ilmastointilaite toimii Cool-tilassa erittäin kosteassa paikassa pitkään, kosteutta voi tiivistyä.

• Ulkolämpötilasta monen laitteen järjestelmää käytettäessä on lisätietoja monen laitteen järjestelmän käyttöohjeessa.

Voit vaihtaa Celsius- ja Fahrenheit-asteiden välillä painamalla kaukosäätimen painiketta.

▶ Paina sitä ja pidä painettuna vähintään 3 sekuntia.

HUOMAUTUS

• Sisäyksikön lämpötilailmaisimia ei ole kytketty.

• Tämä asetus poistuu käytöstä, kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan. Valitse tällöin lämpötilan yksikkö uudelleen.

18

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 18 2019-12-02 오후 2:12:25

Lämpötilan asettaminen

Lämpötilaa säädetään painamalla -painiketta.

Toimintatila

AI Auto/Auto/

Cool/Heat

Dry

Fan

Lämpötilan säätö

Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella

16–30 ℃.

Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella

18–30 ℃.

Lämpötilaa ei voi säätää.

Puhaltimen nopeuden säätäminen

Voit valita seuraavat tuulettimen nopeudet kussakin toimintatilassa:

Toimintatila

AI Auto/Auto/

Dry

Käytettävissä olevat tuulettimen nopeudet

(Automaattinen)

Cool/Fan/Heat

 (Automaattinen),  (hidas),

 (keskinkertainen),  (nopea),  (turbo)

Ilmavirran suunnan säätäminen

Voit pitää ilmavirran suunnan muuttumattomana pysäyttämällä pysty- ja vaakasuuntaisten ilmavirranohjaimien liikkeen.

Käytössä ▶ tai

HUOMAUTUS

• Jos säädät pystysuuntaista ilmavirranohjainta, se ei ehkä sulkeudu kokonaan, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.

• Säädä ilmavirranohjaimia aina kaukosäätimen avulla. Älä siirrä ohjaimia käsin. Muutoin ne eivät välttämättä toimi oikein.

• Pystysuuntaisen ilmavirran suuntaa ei voi säätää Cooltoimintatilassa, kun good'sleep-toiminto on käytössä.

Suomi 19

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 19 2019-12-02 오후 2:12:25

Älykkäät ominaisuudet

Power Smart -toiminnot

Wind-Free-toiminnon

Wind-Free Cooling -toiminnon avulla voit nauttia Wind-Freepaneelin pienistä aukoista tulevasta pehmeästä puhalluksesta, koska ilma ei tule suoraan ilmavirranohjaimien kautta.

Cool/Dry/Fan-toimintatilassa ▶

HUOMAUTUS

• Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä painamalla (Wind-

Free) -painiketta uudelleen.

• Kun Wind-Free Cooling -toiminto on käytössä, ilmastointilaite säätää lämpötilaa ja tuulettimen nopeutta automaattisesti, jotta huone pysyy viileän mukavana.

• Kun Wind-Free Cooling -toiminto poistetaan käytöstä, ilmastointilaitteessa otetaan käyttöön alkuperäinen tuulettimen nopeus ja ilmaa tulee ilmavirranohjaimien kautta.

• Cool-tilassa suositeltu lämpötila-asetus Wind-Free Cooling

-toiminnan aikana on 24–26 ℃.

• Wind-Free Cooling -toimintoa voi käyttää Cool-, Dry- ja Fantoimintatilassa.

• Quiet-toimintoa ei voi valita Wind-Free Cooling-toimintatilassa.

• Jos valitset Wind-Free Cooling -toiminnon, Fast-, Eco- ja ilmavirran suuntaustoiminnot ( ja ) poistetaan käytöstä.

20

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 20 2019-12-02 오후 2:12:25

Älykkäät ominaisuudet

AI Auto-tila

Jos valitset AI Auto -toimintatilan, Cool-, Dry-, Heat tai Wind-Free

Cooling -toimintatila otetaan käyttöön automaattisesti ulkoisesta palvelimesta Wi-Fi-yhteyden avulla saatavien tietojen perusteella.

Lämpötila ja toimintatila asetetaan ulko- ja sisälämpötilan sekä tallennettujen käyttötottumusten perusteella.

▶ ▶ Valitse Auto.

HUOMAUTUS

• Tätä toimintatilaa voi käyttää, kun ilmastointilaite on yhdistetty

Wi-Fi-verkkoon. Muutoin käyttöön otetaan Auto-toimintatila.

• AI Auto -toimintatilassa (AI Auto)- ja (Wi-Fi) -ilmaisimet näkyvät sisäyksikön näytössä.

• Jos käyttötottumuksista ei ole kerätty riittävästi tietoja, lämpötilaksi asetetaan 24 ℃.

• Asetettua lämpötilaa säädetään alueelle 22–26 ℃ AI Auto

-toimintatilassa. Sen voi asettaa myös itse.

• Jos painat AI Auto -toimintatilassa -toimintatilapainiketta, tästä toimintatilasta poistutaan.

• Jos vaihdat asetetun lämpötilan AI Auto -toimintatilassa, se vaihdetaan automaattisesti AI comfort -lämpötilaksi 1 tunnin kuluttua.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 21

Suomi 21

2019-12-02 오후 2:12:26

Power Smart -toiminnot

22

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 22

Auto-tila

Käytä Auto-toimintatilaa, jos haluat saavuttaa halutun lämpötilan automaattisesti tehokkaan jäähdytyksen tai lämmityksen avulla.

Jos huoneenlämpötilan ja asetetun lämpötilan ero pienenee, ilmastointilaite säätää tuulettimen nopeutta ja ilmavirran suuntaa.

▶ ▶ Valitse Auto.

HUOMAUTUS

• Jos Wi-Fi-yhteyttä ei ole tai Wi-Fi-toimintoa eio tueta, käyttöön otetaan Auto-toimintatila automaattisesti AI Auto -toimintatilan sijasta.

• Jos huoneenlämpötila on korkeampi kuin asetettu lämpötila, ilmastointilaiteesta tulee viileää ilmaa.

• Jos huoneenlämpötila alittaa asetetun lämpötilan, ilmastointilaitteesta tulee lämmintä ilmaa.

Cool-tila

Cool-tilan avulla voit pitää huoneen viileänä kuumalla säällä.

▶ ▶ Valitse Cool.

HUOMAUTUS

• Mukavuuden takia sisä- ja ulkolämpötilan erona kannattaa pitää enintään 5 °C.

• Jos valitset Cool-toimintatilan, valitse haluamasi toiminto, lämpötila ja puhaltimen nopeus.

‒ Jos haluat jäähdyttää nopeammin, valitse matala lämpötila ja suuri tuulettimen nopeus.

‒ Voit säästää energiaa valitsemalla korkean lämpötilan ja pienen tuulettimen nopeuden.

‒ Kun sisälämpötila lähestyy asetettua lämpötilaa, kompressorin moottori toimii pienellä nopeudella energian säästämiseksi.

2019-12-02 오후 2:12:26

Dry-tila

Käytä Dry-tilaa sateisella tai kostealla säällä.

▶ ▶ Valitse Dry.

HUOMAUTUS

• Kosteuden poistamista varten lämpötilaksi kannattaa asettaa

24–26 °C. Jos kosteustaso tuntuu korkealta, aseta matalampi lämpötila.

• Dry-toimintatilassa ei voi lämmittää. Dry-toimintatilassa ilmastointilaite myös viilentää.

Fan-tila

Fan-toimintatilassa ilmastointilaite toimii tavallisena tuulettimena.

Silloin ilmaa ei jäähdytetä eikä lämmitetä.

▶ ▶ Valitse Fan.

HUOMAUTUS

• Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, käytä sitä Fantilassa 3–4 tuntia, jotta sen sisäosat kuivuvat.

• Ulkoyksikkö ei toimi Fan-toimintatilassa. Tämä on normaalia.

Kyseessä ei ole ilmastointilaitteen viasta.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 23

Suomi 23

2019-12-02 오후 2:12:26

Power Smart -toiminnot

Heat-tila

Heat-tilan avulla voit pitää huoneen lämpimänä.

▶ ▶ Valitse Heat.

HUOMAUTUS

• Kun ilmastointilaite lämpenee, tuuletin ei ehkä aluksi toimi 3–5 minuuttiin kylmien puhallusten estämiseksi.

• Jos ilmastointilaite lämmittää liian heikosti, suosittelemme toisen lämmityslaitteen käyttämistä ilmastointilaitteen lisäksi.

Automaattinen sulatus

Jos ulkona on kylmää ja kosteaa, ulkoyksikköön voi muodostua jäätä, joka saattaa heikentää lämmitystehoa. Jos näissä olosuhteissa käytetään Heat-toimintatilaa, ilmastointilaitteen sulatus toimii 5–12 minuutin ajan, jotta ulkoyksikkö sulatetaan.

HUOMAUTUS

• Kun sulatustoiminto on käytössä, sisäyksikön näyttöön tulee sulatuksen -ilmaisin, ulkoyksikössä muodostuu höyryä ja ilmavirran ohjaimet siirtyvät alimpaan asentoon, jotta ulkoyksiköstä ei siirry kylmää ilmaa sisäyksikköön.

• Kaukosäätimellä voi valita muita toimintoja vasta kun sulatustoiminto on päättynyt.

24

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 24 2019-12-02 오후 2:12:26

Useita älykkäitä toimintoja

Fast-toiminnot

Fast-toimintatilan avulla huoneen voi viilentää tai lämmittää nopeasti. Tässä toimintatilassa ilmastointilaite jäähdyttää tai lämmittää suurimmalla teholla. Tämän toiminnon voi valita Cool- ja

Heat-toimintatilassa.

Cool- tai Heat-tilassa ▶

HUOMAUTUS

• Tällöin ilmavirran suuntaa voi säätää, mutta lämpötilaa ja tuulettimen nopeutta ei voi säätää.

• Jos valitset Fast-toiminnon Heat-toimintatilassa, tuulettimen nopeutta ei voi kasvattaa 3–5 minuuttiin, kun ilmastointilaite lämpenee.

• Jos valitset Fast-toiminnon, Wind-Free Cooling-, Eco-, good'sleep- ja Quiet-toiminnot poistetaan käytöstä.

• Fast-toiminnon voi käynnistää myös Options-valikosta:

Cool- tai Heat-tilassa ▶ ▶ ▶

Valitse Fast.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 25

Suomi 25

2019-12-02 오후 2:12:27

Useita älykkäitä toimintoja

Quiet-toiminnot

Jos valitset Quiet-toiminnon, laite toimii hiljaisemmin. Tämän toiminnon voi valita Cool- ja Heat-toimintatilassa.

Cool- tai Heat-tilassa ▶

Valitse Quiet.

▶ ▶

HUOMAUTUS

• Tällöin voit säätää lämpötilaa ja ilmavirran suuntaa, mutta tuulettimen nopeutta ei voi säätää.

• Jos valitset Quiet-toiminnon, Wind-Free Cooling-, Eco-, good'sleep- ja Fast-toiminnot poistetaan käytöstä.

Beep-toiminnot

Beep-äänimerkkitoiminnon avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänimerkin, joka kuuluu painettaessa kaukosäätimen painiketta.

▶ ▶ Valitse Beep.

26

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 26 2019-12-02 오후 2:12:27

Näytön valaisutoiminto

Voit ottaa käyttöön sisäyksikön näytön valaisemisen ja poistaa sen käytöstä.

▶ ▶ Valitse Display.

HUOMAUTUS

• Jos toimintatila vaihdetaan tai toimintoon tehdään muutoksia, kun Display-valaisutoiminto on käytössä, näytön valo syttyy 5 sekunniksi ja sammuu.

• Voit poistaa Display-valaisutoiminnon käytöstä tekemällä edellä kuvatut toimet tai sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen.

Wi-Fi-toiminto (SmartThings-sovellus)

Älypuhelimen ja ilmastointilaitteen muodostaminen laitepariksi edellyttää, että otat Wi-Fi-toiminnon käyttöön.

Käytössä ▶ ▶

Paina sitä ja pidä painettuna vähintään 4 sekuntia.

HUOMAUTUS

• Kun otat Wi-Fi-toiminnon käyttöön, älypuhelimesta ja ilmastointilaitteesta muodostetaan laitepari, lähetysmerkkivalo

vilkkuu ja kaukosäätimen näyttöön tulee muutamaksi sekunniksi.

• Kun älypuhelin on yhdistetty ilmastointilaitteeseen, voit ohjata sitä älypuhelimeen asennetun SmartThings-sovelluksen avulla.

• Lisätietoja älypuhelimen valmistelemisesta yhdistämistä varten ja ilmastointilaitteen ohjaamisesta SmartThings-sovelluksen

avulla on SmartThings-sovelluksen -kohdassa sivulla 43.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 27

Suomi 27

2019-12-02 오후 2:12:28

Energiansäästötoiminnot

Sähkönkulutuksen tarkistaminen

Tätä toimintoa ei tueta usean laitteen järjestelmässä.

Usage-toiminnon avulla näet, paljonko sähköä ilmastointilaite kuluttaa. Sähkönkulutus näkyy sisäyksikön näytössä muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen siihen palaa asetettu lämpötila.

Käytössä ▶ ▶ ▶

Valitse Usage.

Arvo on alueella 0,1–99 kWh. Sähkönkulutuksen laskeminen alkaa, kun ilmastointilaite käynnistyy. Arvo nollautuu, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.

HUOMAUTUS

• Sisäyksikön näytössä näkyvä kulutus voi erota todellisesta kulutuksesta hieman.

• Sähkönkulutus näkyy vain, kun ilmastointilaite on käynnissä.

28

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 28 2019-12-02 오후 2:12:28

Käyttöajan tarkistaminen

Tätä toimintoa ei tueta yhden laitteen järjestelmässä.

Käyttöaikatoiminnon avulla saat selville, kuinka pitkään ilmastointilaite on toiminut sen käynnistämisestä käyttöaikatoiminnon valitsemiseen saakka. Käyttöaika näkyy sisäyksikön näytössä muutaman sekunnin ajan.

Tämän jälkeen siihen palaa asetettu sisälämpötila.

Käytössä ▶ ▶ ▶

Valitse Usage.

Käyttöaika näytetään tunteina. Esimerkiksi 0,1 vastaa 6 minuuttia, 2,5 vastaa 2 tuntia ja 30 minuuttia sekä 3,7 vastaa 3 tuntia ja 42 minuuttia.

Arvo on alueella 0,0–99. Arvo nollautuu, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.

HUOMAUTUS

• Sisäyksikön näytössä näkyvä käyttöaika voi erota ilmastointilaitteen todellisesta käyttöajasta hieman.

• Käyttöaika näkyy vain, kun ilmastointilaite on käynnissä.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 29

Suomi 29

2019-12-02 오후 2:12:28

Energiansäästötoiminnot

Eco-toiminnot

Tätä toimintoa ei tueta usean laitteen järjestelmässä.

Eco-toiminnon avulla voit vähentää viilentämisen tai lämmittämisen sähkönkulutusta. Tämän toiminnon voi valita Cool- ja Heattoimintatilassa.

Cool- tai Heat-tilassa ▶ ▶ ▶

Valitse Eco.

HUOMAUTUS

• Kun Eco-toiminto käynnistyy, kaukosäätimen näyttöön tulee

-kuvio muutamaksi sekunniksi ja pystysuuntaiset ilmavirran ohjaimet alkavat liikkua.

• Voit säätää lämpötilaa, ilmavirran suuntaa ja tuulettimen nopeutta.

• Sallitut lämpötilat, kun Eco-toiminto on käytössä:

Toimintatila Vähimmäislämpötila Enimmäislämpötila

Cool 24 ℃ 30 ℃

Heat 16 ℃ 30 ℃

• Jos valitset lämpötilan sallitun alueen ulkopuolelta, lämpötila siirtyy automaattisesti sallitulle alueelle.

• Kun poistat Eco-toiminnon käytöstä, ilmavirran ohjaimen liike jatkuu. Voit poistaa liikkeen käytöstä pystysuuntaisen liikkeen

-painikkeella tai vaakasuuntaisen liikkeen -painikkeella.

• Jos valitset Eco-toiminnon, Wind-Free Cooling-, good'sleep-, Fast- ja Quiet-toiminnot poistetaan käytöstä.

30

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 30 2019-12-02 오후 2:12:29

Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto

Käytä ajastettua käynnistys-/sammutustoimintoa, kun haluat käynnistää tai sammuttaa ilmastointilaitteen asettamasi ajan kuluttua. Ilmastointilaitteen käynnistäminen ja sammuttaminen ajastetusti auttaa käyttämään sitä taloudellisemmin.

▶ Valitse On tai Off ▶

Aseta kesto.

HUOMAUTUS

• Voit poistaa ajastetun käynnistyksen-/sammutuksen asettamalla ajaksi 0,0.

• Kun käynnistät ajastetun käynnistyksen/sammutuksen, ajastuksen -ilmaisin näkyy sisäyksikön näytössä.

• Voit asettaa ajan välillä 0,5–24 tuntia.

• Et voi asettaa samaa aikaa sekä ajastettuun käynnistystoimintoon että ajastettuun sammutustoimintoon.

Ajastetun käynnistyksen ja sammutuksen yhdistäminen

Ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna

Esimerkki: Ajastettu käynnistys 3 tunniksi, ajastettu sammutus 5 tunniksi

Ilmastointilaite käynnistyy 3 tunniksi laskettuna siitä, kun otat ajastuksen käyttöön painamalla -asetuspainiketta, pysyy käynnissä 2 tuntia ja sammuu.

Ilmastointilaitteen ollessa käynnissä

Esimerkki: Ajastettu käynnistys 3 tunniksi, ajastettu sammutus 1 tunniksi

Ilmastointilaite sammuu 1 tunnin kuluttua ajastetun käynnistys-/sammutustoiminnon käynnistämisestä painamalla

-asetuspainiketta, pysyy sammutettuna 2 tuntia ja käynnistyy jälleen.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 31

Suomi 31

2019-12-02 오후 2:12:29

Energiansäästötoiminnot good'sleep-toiminnot

good'sleep-toiminnon avulla voit säästää energiaa, kun nukut.

Tämän toiminnon voi valita Cool- ja Heat-toimintatilassa.

Cool- tai Heat-tilassa ▶

Aseta kesto.

(Valitse

.)

HUOMAUTUS

• Voit poistaa good'sleep -toiminnon käytöstä asettamalla ajaksi

0,0.

• Kun käynnistät good'sleep-toiminnon, ajastuksen -ilmaisin näkyy sisäyksikön näytössä.

• Voit asettaa ajan välillä 0,5–24 tuntia.

• Sallitut lämpötilat, kun good'sleep-toiminto on käytössä:

Toimintatila

Cool

Heat

Suositeltu lämpötilaasetus

25 ℃ – 27 ℃

21 ℃ – 23 ℃

Ihanteellinen lämpötila-asetus

26 ℃

22 ℃

• good'sleep-toiminto on käytettävissä, kun Wind-Free Cooling

-toiminto on käytettävissä.

• Jos valitset good'sleep-toiminnon, Eco-, Fast- ja Quiet-toiminnot poistetaan käytöstä.

32

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 32 2019-12-02 오후 2:12:29

Puhdistus ja huolto

Ajastus

Tehtävä

Automaattisen puhdistustoiminnon käynnistäminen.

Suodattimen

Puhdistaminen.

Vaihda kolmitoimisuodatin.

Wind-Free-paneelin puhdistaminen

Sisäyksikön ulkopinnan puhdistaminen.

Toistuvuus

Tarvittaessa

Joka toinen viikko

Kerran 3 vuoden välein

Vähintään kerran kuukaudessa

Tarvittaessa

Vähintään kerran vuodessa

Ulkoyksikön ulkopinnan puhdistaminen.

Vaihda kaukosäätimen paristot

Ulkoyksikön käsitteleminen korroosionestoaineella.

(Vain jos laitetta käytetään meren rannikolla.)

Puhdista sisä- tai ulkoyksikön sisäpuoli.

Tarkista yksiköt, sähköliitännät, jäähdytysaineputket ja suojaukset.

Tarvittaessa

Vähintään kerran vuodessa

Kerran vuodessa

Kerran vuodessa

Tekijä

Omistaja

Omistaja

Omistaja

Omistaja

Omistaja

Omistaja

Omistaja

Pätevä teknikko

Pätevä teknikko

Pätevä teknikko

Ohje

”Automaattinen puhdistustoiminto" sivulla

34.

”Suodattimen

Puhdistaminen" sivulla

37.

”Kolmitoimisuodattimen vaihtaminen" sivulla 38.

”Wind-Free-paneelin puhdistaminen" sivulla

39.

”Sisäyksikön ulkopinnan puhdistaminen" sivulla

36.

”Ulkoyksikön lämmönvaihtimen puhdistaminen" sivulla

36.

”Vaihda kaukosäätimen paristot" sivulla 17.

Ota yhteys huoltokorjaamoon.

Ota yhteys huoltokorjaamoon.

Ota yhteys huoltokorjaamoon.

Suomi 33

2019-12-02 오후 2:12:29 RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 33

Automaattinen puhdistustoiminto

Jos sisäyksiköstä lähtee hajua, käytä automaattista puhdistustoimintoa.

Automaattisen puhdistamisen käynnistäminen

Voit käynnistää automaattisen puhdistamisen pitämällä

-painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.

Sisäyksikön näytössä näkyy:

34

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 34

Jos ilmastointilaitteesta on katkaistu virta, automaattinen puhdistaminen käynnistyy heti. Jos ilmastointilaite on käynnissä, automaattinen puhdistaminen alkaa, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.

HUOMAUTUS

• Automaattisen puhdistamisen voi käynnistää myös Optionsvalikosta:

▶ ▶ Valitse Clean. ▶

• Jos automaattinen puhdistaminen on valittu, se käynnistyy heti, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.

• Automaattinen puhdistaminen kestää 10–30 minuuttia sisäisten olosuhteiden mukaan. Puhdistamisen eteneminen näkyy sisäyksikön näytössä alueella 1–99 %.

• Jos käynnistät toisen toiminnon automaattisen puhdistamisen ollessa meneillään, automaattinen puhdistaminen keskeytyy ja jatkuu, kun toinen toiminto päättyy.

• Kun automaattinen puhdistaminen päättyy, ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.

2019-12-02 오후 2:12:30

Automaattisen puhdistamisen pysäyttäminen

Kun automaattinen puhdistaminen on meneillään, voit keskeyttää sen toimimalla seuraavasti:

Paina sitä ja pidä painettuna vähintään

3 sekuntia.

tai

▶ ▶ Valitse Clean.

HUOMAUTUS

• Automaattinen puhdistamisen pysäyttäminen ei estä sen käynnistymistä, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.

Automaattisen puhdistamisen käynnistämisen estäminen

Voit poistaa automaattisen puhdistuksen käytöstä toimimalla seuraavasti, kun ilmastointilaite on käynnissä tai sammuttu:

▶ ▶ Valitse Clean.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 35

Suomi 35

2019-12-02 오후 2:12:30

Puhdistaminen

36

Suomi

Pehmeä harja

Pehmeä kostea liina

Sisäyksikön ulkopinnan puhdistaminen

1

Sammuta ilmastointilaite ja odota tuulettimen pysähtymistä.

2

Irrota pistoke sähköpistorasiasta.

3

Puhdista ulkopinta pehmeällä harjalla tai kostealla liinalla.

VAROITUS

• Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä suoraan sen päälle. Jos laitteeseen pääsee vettä, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo, josta voi seurata hengenvaara, vakava loukkaantuminen tai omaisuusvahinko.

HUOMIO

• Älä puhdista sisäyksikön näyttöä emäksisellä puhdistusaineella.

• Älä käytä pintojen puhdistamiseen rikkihappoa, suolahappoa tai orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä, kerosiinia, asetonia, bentseeniä tai alkoholia.

Ulkoyksikön lämmönvaihtimen puhdistaminen

1

Sammuta ilmastointilaite ja odota tuulettimen pysähtymistä.

2

Irrota pistoke sähköpistorasiasta.

3

Poista pöly ja roskat lämmönvaihtimesta suihkuttamalla siihen vettä.

HUOMIO

• Älä käytä pintojen puhdistamiseen rikkihappoa, suolahappoa tai orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä, kerosiinia, asetonia, bentseeniä tai alkoholia.

• Jos ulkoyksikön lämmönvaihtimen sisäosat täytyy puhdistaa tai tarkastaa, ota yhteys lähimpään huoltokorjaamoon.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 36 2019-12-02 오후 2:12:31

Suodattimen Puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin kahden viikon välein tai kun sisäyksikön näyttöön tulee muistutus suodattimen puhdistamisesta ( ). Puhdistustarve vaihtelee käytön ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

Pölynimurilla

Pehmeä harja

30 minuutista

Mietoa pesuainetta

1

Irrota suodatin yksiköstä.

2

Poista pöly ja lika pehmeällä harjalla tai pölynimurilla.

3

Liota suodatinta veden ja miedon puhdistusaineen seoksessa puoli tuntia.

4

Huuhtele suodatin ja anna sen kuivua, ei kuitenkaan suorassa auringonpaisteessa.

5

Aseta suodatin takaisin paikalleen.

6

Suodattimen puhdistusmuistutuksen nollaaminen:

Käytössä ▶ ▶ ▶ Valitse Filter Reset. ▶

HUOMIO

• Varo vaurioittamasta suodatinta puhdistamisen aikana.

• Älä hankaa ilmansuodatinta kovaharjaksisella harjalla tai muulla puhdistusvälineellä.

• Älä altista ilmansuodatinta suoralle auringonpaisteelle kuivaamisen aikana.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 37

Suomi 37

2019-12-02 오후 2:12:34

Puhdistaminen

Kolmitoimisuodattimen vaihtaminen

(AR**TXEA***-mallit)

Työnnä uusi kolmitoimisuodatin paikalleen nuolen 2 suuntaisesti.

Vaihda kolmitoimisuodattimet kolmen vuoden välein. Ympäristöolosuhteet ja käyttöaika voivat vaikuttaa vaihtotarpeeseen.

Kolmitoimisuodatin

HUOMIO

• Älä puhdista kolmitoimisuodatinta vedellä. Muutoin suodatin voi vaurioitua.

HUOMAUTUS

• Kun kolmitoimisuodatin on vaihdettava, osta uusi suodatin huoltokorjaamosta.

• Voit pidentää kolmitoimisuodattimen kestoa paikoissa, joissa esimerkiksi paistetaan kalaa usein tai tupakoidaan, tuulettamalla avoimesta ikkunasta.

38

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 38 2019-12-02 오후 2:12:36

Wind-Free-paneelin puhdistaminen

Puhdista Wind-Free-paneeli vähintään kerran kuukaudessa.

1

Avaa ilmavirran suunnan säädin vetämällä.

2

Vedä Wind-Free-paneelia molemmista kyljistä, kunnes se irtoaa ilmastointilaitteesta.

3

Poista pöly pehmeällä harjalla tai pölynimurilla.

4

Aseta Wind-Free -paneeli alaosassa vasemmalla ja oikealla näkyviin uriin.

5

Kohdista Wind-Free-paneelin kielekkeet uriin, jotka sijaitsevat etupaneelin yläosassa, keskellä ja alaosassa.

6

Kun olet asettanut Wind-Free-paneelin paikalleen, paina sitä yläosasta neljästä kohdasta ja alaosasta kolmesta kohdasta, jotta rakoja ei jää.

HUOMIO

• Jos kiinnität Wind-Free-paneelin, kun ilmavirran ohjainta ei ole avattu, Wind-Free-paneeli voi estää ohjainta avautumasta kunnolla.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 39

Suomi 39

2019-12-02 오후 2:12:40

Liite

Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, katso lisätietoja jäljempää vianetsintäohjeesta.

Ongelma

Ilmastointilaitteen toiminta pysähtyy.

Lämpötilaa ei voi säätää.

Ilmavirran lämpötila on virheellinen.

Ilmavirran suuntaa ei voi säätää.

Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta.

Ratkaisu

• Varmista, että laitteeseen syötetään virtaa.

• Tarkasta vikavirtasuojakytkin. Jos se on lauennut, nollaa se ja käynnistä yksikkö uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltokorjaamoon.

• Ajastettu sammutustoiminto on ehkä katkaissut laitteesta virran.

Käynnistä laite.

• Tarkista, onko laite Fan- tai Fast-tilassa. Jos on, lämpötilaa ei voi säätää, vaan lämpötila säädetään automaattisesti.

• Tarkista asetettu lämpötila. Cool-tilassa ilmaa jäähdytetään vain, jos asetettu lämpötila on alhaisempi kuin huoneen lämpötila.

Heat-tilassa ilmaa lämmitetään vain, jos asetettu lämpötila on korkeampi kuin huoneen lämpötila.

• Voit muuttaa säädettyä lämpötilaa painamalla kaukosäätimen

-lämpötilapainiketta.

• Tarkista, onko lika tukkinut ilmansuodattimen. Jos ilmansuodatin on tukossa, jäähdytys- ja lämmitysteho saattaa laskea. Puhdista

ilmansuodatin säännöllisesti (sivu 37).

• Tarkista, onko ulkoyksikkö peitetty tai asennettu lähelle esteitä.

Poista suojukset ja esteet.

• Tarkista, onko sulatustoiminto meneillään (sivu 24). Sulatuksen

aikana tuuletin pysähtyy, joten sisäyksiköstä ei tule lämmintä ilmaa.

• Tarkista, onko ovi tai ikkuna auki. Avonainen ikkuna tai ovi voi haitata ilman kiertämistä tai heikentää suorituskykyä. Sulje ovet ja ikkunat.

• Tarkista, ylittääkö sisä- ja ulkoyksikön välisen putken pituus suurimman sallitun pituuden (katso lisätietoja asennusohjeen

Tyypillinen asennus -kohdasta). Jos putki ylittää suurimman sallitun pituuden, jäähdytys- ja lämmitysteho saattaa heikentyä.

• Tarkista, onko good'sleep-toiminto käytössä Cool-toimintatilassa.

Jos se on käytössä, ilmavirran suuntaa ei voi säätää.

• Tarkista, onko laite Auto-, Dry- tai Fast-toimintatilassa tai onko good'sleep-toiminto käytössä Cool-tilassa. Jos on, tuulettimen nopeutta ei voi säätää, vaan se säädetään automaattisesti.

40

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 40 2019-12-02 오후 2:12:41

Ongelma

Kaukosäädin ei toimi.

Ajastettu käynnistys-/ sammutustoiminto ei toimi.

Kaukosäätimen ilmaisin vilkkuu jatkuvasti.

Huoneeseen tulee hajua laitteesta käytön aikana.

Kaukosäätimen näytössä näkyy virheilmoitus.

Laitteesta kuuluu melua.

Ulkoyksiköstä tulee savua.

Ulkoyksikön putkiliitoksista tippuu vettä.

Ratkaisu

• Vaihda kaukosäätimen paristot.

• Varmista, että kaukosäätimen ja laitteen välissä ei ole esteitä.

• Siirrä kirkkaat valot pois laitteen läheltä. Loisteputkien tai neonkylttien kirkkaat valot voivat estää kaukosäätimen signaaleja pääsemästä laitteeseen.

• Muista painaa kaukosäätimen ajastuksen.

-asetuspainiketta, kun asetat

• Katkaise laitteesta virta painamalla -virtapainiketta tai irrottamalla pistoke sähköpistorasiasta.

• Jos kaukosäätimen ilmaisiin vilkkuu edelleen, ota yhteys huoltokorjaamoon.

• Jos laitetta ei käytetä savuisella alueella, tuuleta huone tai käytä laitetta Fan-toimintatilassa 3–4 tuntia. Laitteessa ei ole voimakasta hajua tuottavia osia.

• Tarkista, ovatko tyhjennysletkut tukossa. Puhdista ne säännöllisesti.

• Jos sisäyksikön ilmaisin vilkkuu, kirjoita virhekoodi muistiin. Ota yhteys huoltokorjaamoon ja ilmoita virhekoodi.

• Laitteen ollessa käynnissä on täysin normaalia, että siitä kuuluu hieman ääntä.

Jos sisä- ja ulkoyksikön välisen putken pituus alittaa 3 metriä eikä sitä ole kierretty kiepille, ulkoyksiköstä voi siirtyä ääntä sisäyksikköön putkea pitkin (katso lisätietoja asennusohjeen

Tyypillinen asennus -kohdasta).

• Talvella se on todennäköisesti höyryä, jota ulkoyksiköstä nousee, kun sulatustoiminto on käytössä.

• Jos ulkolämpötila tai kosteus muuttuu huomattavasti, kosteutta voi tiivistyä. Tämä on normaalia.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 41

Suomi 41

2019-12-02 오후 2:12:41

Tärkeitä tietoja käytettyä kylmäainetta koskevista säädöksistä.

Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Kaasuja ei saa vapauttaa ilmakehään.

HUOMIO

Jos järjestelmä sisältää 5 tCO₂e-kylmäainetta tai fluoripitoisia kasvihuonekaasuja, se on tarkastettava vuotojen varalta 12 kuukauden välein säädöksen 517/2014 mukaisesti. Vain valtuutettu henkilö saa tehdä tämän. Edellä mainitussa tapauksessa asentajan (tai lopputarkastuksesta vastaavan valtuutetun henkiklön) on annettava huoltokirja, joka sisältää 16. huhtikuuta 2014 annetussa EUROOPAN PARLAMENTIN JA

NEUVOSTON ASETUKSESSA (EU) nro 517/2014 ilmoitetut tiedot fluoratuista kasvihuonekaasuista.

Tämän sisäyksikön saa yhdistää R-32- tai R-410A-ulkoyksikköön.

Kylmäainetyyppi:

R-32

R-410A

• GWP: ilmastonlämmityspotentiaali

• tCO₂e:n laskentatapa: kg x GWP / 1000

GWP arvo

675

2088

42

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 42 2019-12-02 오후 2:12:41

SmartThings-sovelluksen

SmartThings-sovellusta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen käytettävyyden ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Voit ohjata ilmastointilaitetta langattomasti älypuhelimeen asennetun SmartThings-sovelluksen avulla.

Tämä edellyttää, että älypuhelimesta ja ilmastointilaitteesta muodostetaan laitepari. Jos yhteys on jo

muodostettu, siirry Vaihe 6. Ilmastointilaitteen ohjaaminen älypuhelimella -kohtaan sivulla 44.

Vaihe 1. Yhteyden vaatimusten täyttymisen tarkastaminen

Ennen älypuhelimen yhdistämistä ilmastointilaitteeseen varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

• Wi-Fi-tukiasema: Wi-Fi-tukiaseman täytyy toimia 2,4 GHz:n taajuudella

• Ilmastointilaitteen ja älypuhelimen täytyy olla yhdistetty samaan Wi-Fi-tukiasemaan.

Kun yhteys on muodostettu, voit ohjata ilmastointilaitetta kaikkialta esimerkiksi Wi-Fi-,

3G-, LTE- ja 5G-verkon kautta.

• Suositellut Android-puhelimet: Android 6,0 tai uudempi, vähintään 2 Gt RAM-muistia

• Tuetut Apple-puhelimet: iOS 10,0 tai uudempi, iPhone 6 tai uudempi

• Android-tablet-tietokoneita ja iPadeja ei tueta.

Vaihe 3. SmartThings-sovelluksen asentaminen

Jos SmartThings-sovellusta ei ole vielä asennettu

älypuhelimeesi, toimi seuraavasti. Jos se on jo

asennettu, siirry Vaihe 4. SmartThings-sovelluksen asetusten määrittäminen -kohtaan sivulla 43.

1

Siirry Play Store - tai App Store -myymälään.

2

Napauta hakukenttää ja paikanna SmartThings.

3

NapautaSmartThings-sovelluksen INSTALL painiketta.

4

Valitse Agree .

Vaihe 2. Älypuhelimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

1

Käynnistä Wi-Fi-tukiasema.

2

Valitse älypuhelimessa Settings → Wi-Fi .

3

Ota Wi-Fi -toiminto käyttöön napauttamalla.

Valitse 2,4 GHz:n Wi-Fi-tukiasema, johon

älypuhelin yhdistetään.

4

Anna tarvittaessa tukiaseman salasana.

5

Napauta Advanced .

6

Poista Switch to mobile data -vaihtoehto käytöstä napauttamalla sitä.

Vaihe 4. SmartThings-sovelluksen asetusten määrittäminen

Kun olet asentanut SmartThings-sovelluksen

älypuhelimeesi, määritä sen asetukset toimimalla seuraavasti. Jos olet jo määrittänyt asetukset,

siirry Vaihe 5. Älypuhelimen yhdistäminen ilmastointilaitteeseen -kohtaan sivulla 44.

1

SmartThings -sovelluksen käynnistäminen.

2

Kun näkyviin tulee ruutuja, joissa pyydetään lupaa käyttää paikannusta sekä Wi-Fi- ja

Bluetooth-yhteyksiä, napauta Start .

3

Napauta Log In .

4

Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo se napauttamalla Add account .

5

Kirjaudu Samsung-tilillesi.

6

Hyväksy TERMS AND CONDITIONS .

7

Kun näkyviin tulee ruutu, jossa pyydetään lupaa käyttää paikannusta, napauta ALLOW .

Suomi 43

2019-12-02 오후 2:12:42 RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 43

SmartThings-sovelluksen

Vaihe 5. Älypuhelimen yhdistäminen ilmastointilaitteeseen

1

Yhdistä virtajohto ilmastointilaitteeseen ja käynnistä se.

2

SmartThings -sovelluksen käynnistäminen.

3

Napauta SmartThings-sovelluksen aloitusnäytössä näkyvää Add device -painiketta.

4

Napauta ADD DEVICE MANUALLY .

5

Napauta Air conditioner > Room air conditioner .

6

Pidä kaukosäätimen -ajastuspainiketta painettuna vähintään 4 sekuntia.

Lähetyksen -merkkivalo vilkkuu useita sekunteja ja näkyy kaukosäätimen näytössä merkkinä siitä, että valitsemaasi ilmastointilaitetta rekisteröidään

Samsung-tiliisi. Kun yhteys päättyy,lähetyksen

-merkkivalo sammuu ja poistuu näkyvistä.

Valitun laitteen kuvake lisätään SmartThings

-sovelluksen aloitusruutuun.

• Isäntäjärjestelmän merkintäohjeet:

Isäntäjärjestelmään on merkittävä asianmukaisesti ”sisältö: FCC ID A3LSWL-B70F"

• Laite käyttää ei-yhdenmukaistettua taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toiminnon sisäkäyttö on sallittu kaikissa EU-maissa, mutta ulkokäyttö on kielletty Ranskassa.

Tekniset tiedot

Taajuusalue

2 412–2 472 MHz

Wi-Fi

Lähettimen teho

(maksimi)

20 dBm

Vaihe 6. Ilmastointilaitteen ohjaaminen älypuhelimella

1

SmartThings -sovelluksen käynnistäminen.

2

Napauta SmartThings-sovelluksen aloitusruudussa näkyvää kuvaketta. Se lisättiin,

kun siirryit Vaihe 5. Älypuhelimen yhdistäminen ilmastointilaitteeseen-kohtaan sivulla 44.

3

Katso lisätietoja ilmastointilaitteen ohjaamisesta

älypuhelimella viereisen sivun taulukosta.

VAROITUS

• Varoitus radiotaajuusaltistuksesta – Pidä

20 cm:n etäisyys moduulia asentaessasi.

• Varoitus: moduulia ei saa asentaa tai käyttää samanaikaisesti muiden radiolaitteiden kanssa ilman lisäarviointia tai ilmoitusta FCC:lle.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to mailto:[email protected]

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.

com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

44

Suomi

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 44 2019-12-02 오후 2:12:42

Luokka

Monitoring

Toiminta

Lämpötilan asettaminen

Näyttää asetetun lämpötilan.

Kuvaus

Vallitseva lämpötila Näyttää vallitsevan lämpötilan.

Teho Kytkee ilmastointilaitteeseen virran tai sammuttaa sen.

Toimintatila

Lämpötila

Halutun toiminnon valinta.

Sisälämpötilan säätäminen.

Tuulettimen nopeuden Puhaltimen nopeuden asettaminen kussakin toimintotilassa.

Puhalluksen suunta Puhalluksen suunnan säätäminen kussakin toimintatilassa.

Ohjaus

Ajastus

Asetusten

Asetukset

Ajastetun käynnistys-/sammutustoiminnon ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.

• Aikatauluja voidaan ajastaa enintään 10.

• Ajastetun käynnistyksen sammutuksen aikojen täytyy poiketa toisistaan.

• Kun ajastettu käynnistys-/sammutus on asetettu, asetus jää voimaan, vaikka ilmastointilaitteen pistoke irrotettaisiin sähköpistorasiasta ja asetettaisiin siihen takaisin.

Toiminnon valitseminen toimintatilassa.

• Vaihtoehdot voivat vaihdella ilmastointilaitteen mallin mukaan.

• Puhaltimen nopeus ja ilmavirran suunta asetetaan automaattisesti valittujen vaihtoehtojen mukaan.

• Vaihtoehdoista on lisätietoja sivuilla 20–27.

Lisätoiminnot.

• Näet ilmastointilaitteen tiedot ja voit määrittää asetuksia napauttamalla Settings-painiketta.

• Puhdistus-, Suodatin- ja,Beep-toiminnot voidaan asettaa.

‒ Jos Beep-toiminto poistetaan käytöstä, laitteesta ei kuulu

äänimerkkejä.

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 45

Suomi 45

2019-12-02 오후 2:12:42

KYSYMYKSIÄ TAI KOMMENTTEJA?

MAA

UK

IRELAND (EIRE)

GERMANY

FRANCE

ITALIA

SPAIN

PORTUGAL

LUXEMBURG

NETHERLANDS

BELGIUM

NORWAY

DENMARK

FINLAND

SWEDEN

POLAND

HUNGARY

AUSTRIA

SWITZERLAND

CZECH

SLOVAKIA

CROATIA

BOSNIA

North Macedonia

MONTENEGRO

SLOVENIA

SERBIA

ALBANIA

BULGARIA

ROMANIA

CYPRUS

GREECE

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

PUHELINNUMERO

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

06196 77 555 77

01 48 63 00 00

800-SAMSUNG (800.7267864)

91 175 00 15

808 207 267

261 03 710

088 90 90 100

02-201-24-18

21629099

 707 019 70

030-6227 515

0771 726 786

801-172-678* lub +48 22 607-93-33*

Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678*

* (opłata według taryfy operatora)

0680SAMSUNG (0680-726-7864)

0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)

VERKKOSIVUT www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/be_fr/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/be/support (Dutch)

www.samsung.com/be_fr/support

(French) www.samsung.com/no/support www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/se/support http://www.samsung.com/pl/support/

0800 726 786 (0800-SAMSUNG)

800 - SAMSUNG (800-726786)

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

072 726 786

055 233 999

023 207 777

020 405 888

080 697 267 (brezplačna številka)

011 321 6899

045 620 202

*3000 Цена на един градски разговор

0800 111 31 Безплатен за всички оператори

*8000 (apel in retea)

08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT

Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/

RDS), vă rugăm să ne contactaţi formând numărul

Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

8-800-77777

8000-7267

800-7267 www.samsung.com/hu/support www.samsung.com/at/support www.samsung.com/ch/support (German)

www.samsung.com/ch_fr/support

(French) www.samsung.com/cz/support www.samsung.com/sk/support www.samsung.com/hr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/mk/support www.samsung.com/support www.samsung.com/si/support www.samsung.com/rs/support www.samsung.com/al/support www.samsung.com/bg/support www.samsung.com/ro/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/lt/support www.samsung.com/lv/support www.samsung.com/ee/support

RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_FI-WEB_.indd 46 2019-12-02 오후 2:12:42

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project