Samsung 32" Curved Monitor CR50 Bruksanvisningar

Samsung 32" Curved Monitor CR50 Bruksanvisningar
Bruksanvisning
C27R50* C32R50*
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra produktens prestanda.
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är
förbjudet.
Andra varumärken än Samsung Electronics tillhör sina respektive ägare.
En administrationsavgift kan tillkomma i följande fall:
(a) En tekniker tillkallas men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst den här
bruksanvisningen).
(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst den
här bruksanvisningen).
Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Ansluta och använda en källenhet
Säkra installationsutrymmet
Förvaring
4
4
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
4
5
5
6
7
Förberedelser
Delar
Panelkontroll
Direktknappguide
Funktionsknappguide
10
10
11
12
Ändra inställningarna för Ljus,
Kontrast och Skärpa
Ändra inställningen för Volym
14
Typ av portar
Ändra produktens lutning
Antistöldlås
Att tänka på när du flyttar skärmen
14
15
16
16
17
Installera ett vägmonteringskit eller
skrivbordsstativ
18
Installation
Montera stativet
Avlägsna stativet
19
19
20
Läs nedanför innan installation av monitorn
Skärminställning
21
Ansluta och använda en dator
21
Anslutning med en HDMI eller HDMI-DVI-kabel 21
Anslutning med D-SUB-kabel (analog
22
typ)
SAMSUNG MAGIC Bright
25
Ljus
26
Kontrast
26
Ansluta till hörlurar
Ansluta strömmen
Skärpa
26
22
23
Färg
26
Korrekt hållning vid användning av produkten
24
HDMI svart
27
Installation av drivrutiner
24
Läge för ögonvila
27
Ställa in den optimala upplösningen
24
Spelläge
27
Svarstid
27
Bildstorlek
28
Skärmjustering
28
2
Innehållsförteckning
Inställningar och återställning
Justera OSD-inställningarna (On
Screen Display)
Felsökningsguide
Självdiagnos
30
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
38
38
38
Vanliga frågor
40
Transparens
29
FreeSync
32
Position
29
Eco-spar Plus
34
Språk
29
Sluttid
34
Visa tid
29
PC/AV-läge
35
Källdetektering
35
Knappupprepn.tid
35
Speciѣcations
På för LED-ström
35
Allmänt
41
Återställ alla
35
Tabell över standardsignallägen
42
Information
36
Installera programmet
Easy Setting Box
Begränsningar och problem vid installation
Systemkrav
38
Appendix
37
37
37
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
46
46
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av kunden 46
Annat
46
3
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Säkerhetsföreskrifter
Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka
brand och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer
när du installerar produkten.
― Utseendet kan variera beroende på produkt.
Varning!
Akta!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna
inte följs.
Akta!
10 cm (3.93 Inches)
10 cm (3.93 Inches)
10 cm
(3.93 Inches)
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE.
VARNING: PGA. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT SÅ ÖPPNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DÄR FINNS
10 cm
(3.93 Inches)
INGA DELAR SOM ANVÄNDARE KAN SERVA. HÄNVISA ALL SERVICE TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
10 cm
(3.93 Inches)
Förvaring
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
― Kontakta Samsungs kundtjänst om du behöver rengöra insidan av produkten (en avgift tas ut).
Tryck inte på bildskärmens yta med händerna eller andra föremål. Det finns risk att skärmen skadas.
Denna symbol indikerar att det
finns högspänning innanför. Det är
farligt att ha någon som helst
kontakt med vilken intern del som
helst av denna produkt.
AC-spänning: Nominell spänning
markerad med denna symbol är
AC-spänning.
Denna symbol indikerar att denna
produkt kommer med viktig
litteratur angående användande
och underhåll.
DC-spänning: Nominell spänning
markerad med denna symbol är
DC-spänning.
Produkt klass 2: Denna symbol
indikerar att det inte krävs någon
jordanslutgning.
Varning: Läs instruktioner innan
användning: Denna symbol instruerar
användaren att läsa användarmanualen för
ytterligare säkerhetsrelaterad information.
4
Rengöring
― Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
― Gör följande vid rengöring.
1 Stäng av produkten och datorn.
2 Koppla bort strömsladden från produkten.
― Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.
3 Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.
‒ Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på
bildskärmen.
‒ Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
4 Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av
produkten.
5 Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
Elektricitet och säkerhet
Varning!
•
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
•
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•
Ta inte i kontakten med våta händer.
•
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
•
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•
Eluttaget ska vara installerat nära utrustningen och vara lättåtkomligt.
6 Sätt på produkten och datorn.
Akta!
•
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten.
Använd inte strömsladden till andra produkter.
•
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
‒ Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem
uppstår.
•
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
5
Installation
Varning!
Akta!
•• Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära
värmekällor.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
‒‒ Barnen kan kvävas.
•• Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med
mera).
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja
brinna.
•• Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten
osv.), olja eller rök.
•• Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten
av produkten inte skjuter ut.
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
•• Ställ ner produkten försiktigt.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar,
kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång
under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.
•• Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
‒‒ Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
‒‒ Produkten kan falla och skada barn.
•• Matolja (exempelvis sojabönsolja) kan skada eller deformera produkten. Använd inte produkten i
närheten av oljeföroreningar. Och installera eller använd inte produkten i köket eller nära spisen.
6
Användning
Varning!
•• Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den, inklusive
strömsladden.
•• Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och
kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på
produkten.
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
‒‒ Barnen kan skadas allvarligt.
•• Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen och kopplar från
strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
•• Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
‒‒ Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka
allvarliga skador.
•• Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
‒‒ En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
7
Akta!
•
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och
defekta pixlar.
‒ Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten
under en tid.
•
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre
tid (semester med mera).
࡙ Sätt in elkontakten i AC/DC-adaptern tills ett klick hörs.
࡙ Sätt inte in elkontakten enbart i eluttaget.
࡙ Använd inte någon annan än den medföljande AC/DC-adaptern. one.
ࣕ Detta kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
࡙ Sätt inte in AC/DC-adaptern i takets eluttag.
ࣕ Detta kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
‒ Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
•
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
‒ Synen kan försämras.
࡙
Rotera elkontakten för att inte överskrida AC/DC-adapterns räckvidd (0 till 90°).
ࣕ Detta kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
•
Placera inte AC/DC-adaptrar tillsammans.
࡙ Ta aldrig isär elkontakten efter att den satts ihop (den kan inte separeras efter hopsättning).
•
Ta bort plastförpackningen från AC/DC-adaptern innan du använder den.
࡙ Använd aldrig medföljande elkontakt till andra apparater.
•
Se till att det inte kommer in vatten i AC/DC-adaptern eller att den blir våt.
࡙ Vid borttagande av AC/DC-adaptern från eluttaget så håll i AC/DC-adapterns kropp och dra den
‒ Stötar eller brand kan uppstå.
‒ Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller snö.
uppåt.
ࣕ Detta kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
‒ Var noga med att AC/DC-adaptern inte blir blöt när du torkar golvet.
࡙ Släpp inga saker på eller utsätt AC/DC-adaptern för stötar.
•
Placera inte AC/DC-adaptern i närheten av någon värmekälla.
‒ Annars kan brand uppstå.
•
Se till att ventilationen är god kring AC/DC-adaptern.
•
Om du placerar AC/DC-strömadaptern så att den hänger med sladden inuti riktad uppåt, kan
vatten och andra främmande ämnen tränga in i adaptern och göra att den slutar fungera.
ࣕ Detta kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
࡙ Använd AC/DC-adaptern efter att skyddsplasten tagits bort.
ࣕ I annat fall kan detta resultera i brand.
Se till att AC/DC-strömadaptern ligger platt på ett bord eller på golvet.
8
•
Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
‒ Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
•
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
•
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket
varm.
•
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
•
Var försiktig när du justerar produktens vinkel.
‒ Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
‒ Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
•
Placera inte tunga föremål på produkten.
‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
‒ Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
9
Kapitel 02
Förberedelser
Delar
Ikoner
Beskrivning
Riktningsknapp för navigering.
JOG-knapp
Panelkontroll
― Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras
― JOG-knappen sitter på produktens vänstra sida. Knappen kan
användas för att flytta uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster, eller
som Retur.
Denna lampa är en strömindikator och fungerar som:
utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Strömindikator
•
Ström på (strömknappen): Av
•
Energisparläge: Blinkar
•
Ström av (Strömknapp): På
― Strömindikatorns funktion kan ändras på menyn. (System
På
för LED-ström) Vissa modeller har inte denna funktion.
Funktionsknappguide
Strömindikator
Tryck på JOG-knappen när skärmen sätts på.
Funktionsknappsguiden visas. Du kan öppna skärmmenyn när
guiden visas genom att trycka en gång till på motsvarande
riktningsknapp.
― Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och
JOG-knapp
Funktionsknappguide
produktmodeller. Se aktuell produkt.
UPP
HÖGER
VÄNSTER
TRYCK(RETUR)
NED
Return
10
Direktknappguide
――Skärmen med genvägsknappar (skärmmenyn) som syns nedan visas bara när skärmen slås på, när upplösningen ändras på datorn och när indatakällan ändras.
――På funktionsknappssidan ser du om Läge för ögonvila är aktiverat.
: På
: Av
Läget Analog
Läget HDMI
Ljus
Ljus
Autojustering
Volym
Funktioner
Funktioner
Läge för ögonvila Av
――Analog-lägesalternativet
••
/
: Justera Ljus, Kontrast, Skärpa.
••
: Autojustering.
――Om du ändrar upplösningen i visningsegenskaper aktiveras funktionen Autojustering.
――Funktionen är bara tillgänglig i Analog-läge.
••
Läge för ögonvila Av
― HDMI-läge
••
/
: Justera Ljus, Kontrast, Skärpa.
••
: Justera Volym, Tyst.
••
: Visa funktionsknappguiden.
: Visa funktionsknappguiden.
11
Funktionsknappguide
――Tryck på JOG-knappen så att funktionsknappsguiden visas. Via den kan du öppna huvudmenyn och komma åt andra alternativ. Du avslutar den genom att trycka på JOG-knappen en gång till.
UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER: Flytta till önskat objekt. Beskrivningen av varje objekt visas när fokus ändras.
TRYCK(RETUR): Det valda alternativet används.
Tillbaka
Ikoner
Beskrivning
Välj
för att ändra den inkommande signalen genom att röra JOG-knappen på funktionsknappsguidens skärm. Ett meddelande visas i skärmens övre vänstra hörn om den
inkommande signalen har ändrats.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Skärmmenyn visas.
OSD-kontrollås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag.
Aktivera/inaktivera: Lås/lås upp skärmmenykontrollen genom att trycka på VÄNSTER-knappen i 10 sekunder när huvudmenyn visas.
――Om skärmmenykontrollen är låst kan du justera Ljus och Kontrast. Läge för ögonvila är tillgängligt.
System
Välj
FreeSync, På för LED-ström är tillgängligt. Information kan visas.
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Tryck om du vill aktivera eller inaktivera Läge för ögonvila.
Objekten nedan är inte tillgängliga om funktionen Läge för ögonvila är tillgänglig.
•• Bild
•• System
Välj
Bright, Ljus, Färg, Spelläge
Eco-spar Plus
för att stänga av skärmen genom att röra JOG-knappen i funktionsknappguidens skärm.
――Vissa modeller har inte denna funktion.
12
När skärmen inte visar någonting (t.ex. energisparläge eller ingen signal) kan två direktknappar
användas för att styra källa och ström enligt nedanstående.
JOG-knapp
Energisparläge/ingen signal
UPP
Ändra källa
Ned
TRYCK(RETUR) i 2 sekunder
Ström av
När huvudmenyn visas på skärmen kan JOG-knappen användas enligt nedan.
JOG-knapp
Åtgärd
UPP/NED
Flytta alternativet
Avsluta huvudmenyn
VÄNSTER
Stäng den underordnade listan utan att spara värdet.
Värdet minskar på reglaget.
HÖGER
TRYCK(RETUR)
Flytta till nästa djup.
Värdet ökar på reglaget.
Flytta till nästa djup.
Spara värdet och stäng den underordnade listan.
13
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och Skärpa
Ändra inställningen för Volym
Du kan justera Ljus, Kontrast och Skärpa genom att föra JOG-knappen uppåt eller nedåt om det inte
visas någon skärmmeny.
skärmmeny.
Du kan justera Volym genom att föra JOG-knappen åt vänster eller höger om det inte visas någon
Funktionen är bara tillgänglig i HDMI -läge.
Skärpa
100
Ljus
50
Volym
Tyst
Kontrast
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljus
――Om ljudkvaliteten för en ansluten enhet är dålig kan det bero på att produktens Auto Mute-funktion
――Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för
Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Kontrast
――Menyn är inte tillgänglig när läget
Bright är i Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
VÄNSTER/HÖGER).
――Vad är Auto Mute?
Funktionen stänger av ljudet för att förbättra ljudkvaliteten när ljudet är brusigt eller när
ingångssignalen är svag på grund av problem med volymen för en enhet för inkommande ljud.
――Aktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan använda JOG-knappen för
att flytta fokus nedåt.
Skärpa
― Menyn är inte tillgänglig när läget
stänger av ljudet eller orsakar ostadigt ljud när man använder hörlurar eller högtalare. Ställ in volymen för
enhetens ljud in till minst 20 % och kontrollera volymen med produktens volymkontroll (JOG-knappen
Bright är i Bio eller Dynamisk kontr..
Inaktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan öka eller minska Volym.
― Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
14
Typ av portar
De tillgängliga funktionerna kan variera beroende på produktmodel. Färg och form på delar kan skilja sig från vad som visas. Specificationer kan ändras, utan föranmälan, för att förbättra kvaliteten. Läs om den
aktuella produkten.
C27R50*
C32R50*
D-SUB IN
Beskrivning
Port
D-SUB IN
4
9
Beskrivning
Port
HDMI IN
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
D-SUB IN
Anslut till en dator med D-SUB-kabeln
D-SUB IN
Anslut till en dator med D-SUB-kabeln
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
Ljuset hörs endast vid användning av HDMI till HDMI-kabeln.
DC 14V
Ansluts till AC/DC-adaptern.
Ljuset hörs endast vid användning av HDMI till HDMI-kabeln.
DC 19V
Ansluts till AC/DC-adaptern.
15
Ändra produktens lutning
Antistöldlås
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
― Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
föregående meddelande för att höja prestandan.
― Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för
detaljer.
-2° (±2°) ~ 22° (±2°)
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
• Skärmens lutning kan justeras.
• Håll i nedre delen av produkten och justera noggrant lutningen.
1 Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2 Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3 Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4 Lås låsenheten.
‒ En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
‒ Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
‒ Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
16
Att tänka på när du flyttar skärmen
࡙ Tryck inte direkt på skärmens yta.
࡙ Håll inte produkten upp och ner enbart i stativet.
࡙ Håll inte i själva skärmytan när du flyttar
bildskärmen.
࡙ Håll i skärmens nedre hörn vid flyttning av den.
17
Installera ett vägmonteringskit eller skrivbordsstativ
Stäng av produkten och ta ut elkabeln ur eluttaget.
1
Noteringar
Användning av skruvar längre än standardlängd kan skada produktens interna komponenter.
Längden på de skruvar som krävs för väggmontering som inte överensstämmer med VESA-standarder
kan variera beroende på specifikation.
2
Använd inte skruvar som inte stämmer överens med VESA-standarderna. Fäst inte väggfästekittet
eller skrivbordsstativet genom att använda överdrivet mycket kraft. Produkten kan skadas eller
falla och orsaka personskada. Samsung ska inte hålla till svars för sak eller personskada orsakad
av felaktig användning av skruvar eller av att använda överdrivet mycket kraft vid montering av
väggfästet eller skrivbordsstativet.
Samsung ska inte hållas till svars för någon som helst produkt- eller personskada som uppstått genom
användning av annat väggmonteringskit än det specifierade eller från försök att på egen hand
installera väggmonteringskittet.
3
För montering av produkten på en vägg så försäkra dig om att du köper ett väggmonteringskit som kan
4
C
installeras 10 CM eller mer från väggen.
Försäkra dig om att använda ett väggmonteringskit som stämmer överens med standarderna.
För att installera skärmen med väggfäste så koppla bort stativfoten från skärmen.
: mm (inches)
Modellnamn
5
C27R50*
VESA-skruvhålspecifikationer
(A * B) i millimeter
75.0 x 75 .0 (2.95 x 2.95)
Standardskruv
4.0 mm , 10.0 mm long
Antal
4 EA
C32R50*
Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
A Fäst väggmonteringskittet eller skrivbordsstativet här.
B Fäst INLÄGGET vid den position som visas i figuren.
C Konsol (säljs separat)
Rikta in spåren och dra åt skruvarna ordentligt i konsolen på produkten med motsvarande delar på
det väggmonteringskit eller skrivbordsstativ du vill fästa.
18
Installation
Montera stativet
Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
:Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
För in anslutningen för stativ i stativet i den
riktning som bilden visar.
2
Vrid anslutningsskruven på stativets
nederdel helt så att den är ordentligt
fäst.
3
Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel
helt så att den är ordentligt fäst.
4
Lägg den skyddande skumplasten från
förpackningen på golvet och placera produkten
med skärmen nedåt på skumplasten enligt bilden.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
5
Håll produktens huvuddel med dina händer,
enligt bilden. Tryck det sammanfogade stativet in
i huvuddelen med dina händer, enligt bilden.
Fäst kopplingsdelen på skärmen med de
två skruvarna.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
19
Montera stativet
Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
:Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
Lägg den skyddande skumplasten från
förpackningen på golvet och placera produkten
med skärmen nedåt på skumplasten enligt bilden.
2
3
Ta bort de två skruvarna för att separera
stativet från skärmen.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
5
Remove the stand neck from the stand base by
pulling it in the direction of the arrow as shown in
the gure.
Håll i produktens huvuddel med dina händer, som
visat på bilden. Ta bort det sammanfogade
stativet från huvuddelen i den riktning som
pilarna visar i bilden.
4
Stativet är borttaget.
6
Montera stativet
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
20
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Läs nedanför innan installation av monitorn
Ansluta och använda en dator
1
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
Kontrollera formen på båda ändar av kabeln som följde med skärmen, och kontrollera formerna
och placeringarna av motsvarande portar på skärmen och externa enheter.
2 Innan anslutning av signalkabel så koppla ifrån elkablar för skärmen och externa enheter från
― Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
― Vilka portar som ingår kan variera beroende på produkt.
eluttaget för att undvika skada genom kortslutning eller överström.
3 Efter anslutning av alla signalkablar så anslut strömkablar för skärmen och externa enheter till
eluttaget.
4 Läs användarmanualen för att bekanta dig med skärmens funktioner, försiktighetsåtgärder och
korrekt användning innan skärmen används.
Anslutning med en HDMI eller HDMI-DVI-kabel
Kontrollera för säkerhets skull att elkablarna för skärmen och de externa enheterna
såsom datorer och mediamottagare inte är anslutna till eluttaget.
HDMI IN
Vid anslutande av HDMI-kabel så använd kabeln som följde med skärmdelarna. Ifall du använder en annan HDMIkabel än den Samsung skickat med så kan bildkvaliteten bli sämre.
Ljudfunktionen stöds inte om källenheten är ansluten via HDMI-DVI-kabeln.
Den maximal upplösningen kanske inte är tillgänglig med HDMI-DVI-kabel.
21
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
Ansluta till hörlurar
Kontrollera för säkerhets skull att elkablarna för skärmen och de externa enheterna
såsom datorer och mediamottagare inte är anslutna till eluttaget.
D-SUB IN
ࣖ Använd hörlurar vid aktivering av ljud med en HDMI-HDMI.
ࣖ Hörlursuttaget har endast stöd för typen 3-ledars tipp-ring-ärm (TRS).
22
Ansluta strömmen
Tillbehör
Tillbehör
C27R50*
1
2
3
1
3
2
4
1
Anslut strömkabeln till AC/DC-adaptern. Anslut sedan AC/DC-adaptern till DC 14V-porten på
baksidan av produkten.
1
Anslut stickkontakten till AC/DC-adaptern. (tillbehör)
Anslut AC/DC-adapterkabeln till DC 14V-porten på skärmens baksida.
2
2
Anslut sedan strömsladden till eluttaget.
Anslut AC/DC adaptern till ett vanligt vägguttag.
3
3
Tryck på JOG-knappen på skärmens baksida för att slå på den.
4
Tryck på JOG-knappen på skärmens baksida för att slå på den.
― Ingångsvolten ändras automatiskt.
― Ingångsvolten ändras automatiskt.
C32R50*
1
DC 19V
DC 19V
3
2
1
3
2
4
1
Anslut strömkabeln till AC/DC-adaptern. Anslut sedan AC/DC-adaptern till DC 19V-porten på
baksidan av produkten.
1
Anslut stickkontakten till AC/DC-adaptern. (tillbehör)
Anslut AC/DC-adapterkabeln till DC 19V-porten på skärmens baksida.
2
2
Anslut sedan strömsladden till eluttaget.
3
Anslut AC/DC adaptern till ett vanligt vägguttag.
3
Tryck på JOG-knappen på skärmens baksida för att slå på den.
4
Tryck på JOG-knappen på skärmens baksida för att slå på den.
― Ingångsvolten ändras automatiskt.
― Ingångsvolten ändras automatiskt.
23
Korrekt hållning vid användning av produkten
Installation av drivrutiner
― Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
― Om du vill installera den senaste versionen av produktens drivrutin, hämtar du den från Samsung Electronics
webbplats på http://www.samsung.com.
Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:
࡙
Sitt med rak rygg.
࡙ Håll 45 till 50 centimenters avstånd mellan dina ögon och skärmen, och titta något nedåt på skärmen.
Välj ett språk på produkten och ställ in optimal upplösning på datorn.
― Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du
stänger av och slår på produkten igen.
― Du kan också välja den optimala upplösningen via Kontrollpanelen på datorn.
࡙ Håll dina ögon direkt framför skärmen.
࡙ Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
࡙ Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
࡙ Håll dina armbågar ungefär i rätt vinkel.
࡙ Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot
golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
࡙ Gör Ögonövningarna eller blinka ofta, vilket lindrar ögontrötthet.
24
Kapitel 04
Skärminställning
Ange skärminställningar, till exempel ljusstyrka.
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
SAMSUNG MAGIC Bright
I PC-läge
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
•• Standard: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på
Internet.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
•• Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
•• Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
I AV-läge
Du kan anpassa ljusstyrkan efter dina egna behov.
Picture
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
Color
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
När den externa ingången ansluts via HDMI och PC/AV-läge är inställd på AV, har
Bright fyra
automatiska bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på
fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som
automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar.
Off
Return
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
25
Ljus
Färg
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)
Justera skärmens ton.
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för
――Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
Bright.
Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
•• Röd: Justera den röda mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Grön: Justera den gröna mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Blå: Justera den blå mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
Kontrast
•• Färgton: Välj den färgton som passar dina behov bäst.
‒‒ Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)
‒‒ Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
‒‒ Normal: Visa standardfärgtonen.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när
Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
‒‒ Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.
‒‒ Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.
‒‒ Favorit: Anpassa färgtonen.
― När den externa ingången ansluts via HDMI/VGA och PC/AV-läge är inställd på AV, har Färgton fyra
Skärpa
automatiska inställningar för färgtemperatur (Sval, Normal, Varm och Favorit).
•• Gamma: Justera ljusstyrkans mellannivå.
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)
‒‒ Läge 1 / Läge 2 / Läge 3
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
― Det här alternativet är inte tillgängligt när
Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
26
HDMI svart
Läge för ögonvila
Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss
bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten. I sådana fall kan
HDMI svart användas för att justera bildkvaliteten.
Ange en optimal bildkvalitet som är avslappnande för ögat.
Om så är fallet korrigerar du den försämrade bildkvaliteten med HDMI svart.
――Funktionen är bara tillgänglig i HDMI-läge.
•• Normal: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
•• Låg: Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring i
kontrastförhållandet.
――HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.
TÜV Rheinland Low Blue Light Content är en certifiering för produkter som uppfyller kraven för lägre
blå ljusnivåer. När Läge för ögonvila är inställt på På reduceras mängden blått ljus med våglängder
runt 400 nm, vilket ger en optimal bildkvalitet som samtidigt är avslappnande för ögat. Samtidigt är
den blå ljusnivån lägre än i standardinställningarna enligt testning från TÜV Rheinland, och nivån har
certifierats enligt kraven i TÜV Rheinlands standard Low Blue Light Content.
Spelläge
――Funktionen HDMI svart aktiveras bara vid en viss AV-upplösning, till exempel 720P och 1080P.
Konfigurera produktens skärminställningar för spelläget.
Använd den här funktionen när du spelar spel på en dator eller har anslutit en spelkonsol som
PlayStation™ eller Xbox™.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――När skärmen stängs av, övergår i energisparläge eller ändrar ingångskällor, växlas Spelläge till Av även om
det är inställt på På.
――Om du vill att Spelläge alltid ska vara aktiverat, markerar du Alltid på.
Svarstid
Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.
――Det bästa alternativet för Svarstid när du inte visar film är Standard eller Snabbare.
27
Bildstorlek
Skärmjustering
Ändra bildstorleken.
――Endast tillgängligt i läget Analog.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när FreeSync är aktiverat.
――Menyn är endast tillgänglig när Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm i AV-läge.
I PC-läge
•• Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
När en 480p-, 576p-, 720p- eller 1080p-signal används i AV-läge och bildskärmen visas normalt väljer du
Anpassa t. skärm för att justera den vågräta positionen i nivåerna 0-6.
Ställa in H-position och V-position
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
I AV-läge
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.
•• 4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.
Konfigurera Grov
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
•• Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
Justera skärmfrekvensen
――Endast tillgängligt i läget Analog.
Konfigurera Fin
― En digital utenhet är ansluten med HDMI-kabeln.
Finjustera skärmen för en levande bild.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
――Endast tillgängligt i läget Analog.
användas på alla modeller).
― Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI och PC/AV-läge är inställt
som AV.
28
Kapitel 05
Justera OSD-inställningarna (On Screen Display)
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
ࣖ De tillgängliga funktionerna kan variera beroende på produktmodell. Färgen och formen på delar kan
avvika från vad som visas. Specifikationer är föremål för ändringar utan förvarning, för förbättrad kvalitet.
Språk
Ställ in menyspråk.
Transparency
― En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
― Den används inte för andra funktioner i datorn.
Ställ in transparensen för menyfönstren.
Position
Visa tid
H-position:Flytta meny-placeringen till vänster eller höger.
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
V-position:Flytta meny-placeringen uppåt eller nedåt.
Med Visa tid anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.
29
Kapitel 06
Inställningar och återställning
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
2 Välj OK när följande skärm visas.
Testbilden visas nu. Titta noggrant på skärmen under de närmaste 5 sekunderna.
Självdiagnos
OK
•• Granska testskärmen.
1 Använd funktionsknappen och gå till
→ System → Självdiagnos.
System
Självdiagnos
FreeSync
off
Eco-spar Plus
Off
Gör det här testet
om du har
problem med
bildskärmens bild.
Sluttid
PC/AV-läge
Källdetektering
Knappupprepn.tid
Auto
Acceleration
Tillbaka
― Den visade bilden kan variera beroende på modell.
30
3 Baserat på testresultatet väljer du Ja / Nej / Visa igen.
Ser du fortfarande samma problem på testbilden?
Om du behöver se fotot igen klickar du på Visa igen.
Ja
Nej
Visa igen
•• Följande skärm visas när du väljer Ja.
Självdiagnos utförd
Kontakta Samsung:s kundtjänst för ytterligare hjälp.
Ha följande information till hands:
‐ Modellkod: **************
‐ S/N: **************
OK
•• Följande skärm visas när du väljer Nej.
Självdiagnos utförd
Om testbilden ser bra ut under självdiagnosen kanske det inte är något fel på din bildskärm. Om
problemet kvarstår ska du göra så här:
‐ Stäng av bildskärmen och alla andra anslutna enheter, som t.ex. en PC. Sätt först på
bildskärmen och starta sedan den anslutna enheten.
‐ Uppdatera operativsystemet och drivrutinen till grafikkortet till de senaste versionerna och
starta om datorn.
‐ Anslut den andra enheten, som t.ex. en PC, till en annan ingångsport på bildskärmen.
‐ Du kan återställa bildskärmen genom att trycka på styrknappen på skärmen och välja System
> Återställ alla.
‐ Byt ut kabeln mot den som medföljde bildskärmen.
OK
31
FreeSync
FreeSync-tekniken är en lösning som minskar screen tearing utan fördröjning och väntetid. Med den
här funktionen minskas screen tearing och fördröjning under spel. Få en bättre spelupplevelse.
Den visade FreeSync -menyns avsnitt på skärmen kan variera, beroende på skärmmodell och
kompabilitet med AMD-grafikkortet.
ࣖ Skärmens ljudkvalitet kan sjunka om FreeSync är aktiverat.
࡙ Off: Inaktivera FreeSync.
࡙ Standard Engine: Aktivera AMD-grafikkortets grundläggande FreeSync -funktioner.
࡙ Ultimate Engine: Aktivera FreeSync -funktionen med en högre skärmfrekvens. Skärmrivning
(onormal synkning mellan skärmen och innehållet) reduceras i detta läge. Notera att skärmflimmer
kan uppstå under spel.
Tillämpa den optimala upplösningen vid användning av FreeSync.
Angående metod för att ställa in uppdateringsfrekvens: Vänligen läs i Frågor & Svar – Hur ändrar jag
frekvensen?
ࣖ FreeSync -funktionen är endast aktiverad i HDMI -läge.
Använd den HDMI-kabel som tillverkaren skickat med, vid användning av reeSync.
Om du använder FreeSync -funktionen medan du spelar ett spel kan följande symptom uppstå:
࡙
Skärmen kan ticka beroende på typ av grafikkort, spelinställningarna eller filmen som spelas.
Pröva följande åtgärder: Dra ner spelinställningarnas värden, byt film som spelas, ändra aktuellt
FreeSync-läge till standardmotor eller besök AMD:s hemsida för att kontrollera ditt grafikkorts
drivrutin och uppdatera med den senaste.
࡙ Medan du använder FreeSync-funktionen kan skärmen ticka pga. Variationer i utflödesfrekvensen
från grafikkortet.
࡙ Svarsfrekvensen under spelet kan fluktuera beroende på upplösning. En högre upplösning sänker
generellt svarfrekvensen.
࡙ Skärmens ljudkvalitet kan försämras.
ࣖOm du upptäcker några problem vid användande av funktionen så kontakta Samsungs servicecenter.
ࣖ När upplösningen ändrats medan FreeSync är satt till Standardmotor eller Ultimatmotor så kan skärmen visa
regelbundna rivningar. Ställ in FreeSync på Standardmotor eller Ultimatmotor och ändra upplösningen.
ࣖ Funktionen är inte tillgänglig på apparater (t.ex. AV-apparater) som inte har något AMD-grafikkort.
32
Modellerna i grafikkortlistan har stöd för FreeSync
FreeSync kan bara användas med modeller med AMD-grafikkort. I följande lista visas de grafikkort
som stöds:
Installera de senaste officiella grafikdrivrutinerna från AMD som har stöd för FreeSync.
― Besök AMD:s officiella webbplats för ytterligare modeller av AMD-grafikkort som stöder FreeSyncfunktionen.
― Välj FreeSync Av om du använder ett grafikkort från en annan tillverkare.
ࣖ Vid tillämpning av FreeSync -funktionen via HDMI-gränssnittet så kan den sluta fungera pga. begränsning
i bandbredd hos vissa AMD-skärmkort.
࡙
AMD Radeon R9 300 Series (Not include
370/370X)
࡙
AMD Radeon R9 290
࡙
AMD Radeon R9 285
࡙
AMD Radeon R9 Fury X
࡙
AMD Radeon R7 260X
࡙
AMD Radeon R7 360
࡙
AMD Radeon R7 260
࡙
AMD Radeon R9 295X2
࡙
AMD Radeon RX 400 Series
࡙
AMD Radeon R9 290X
Hur aktiverar du FreeSync?
1 Ställ in FreeSync på Standardmotor eller Ultimat motor på skärmmenyn.
2 Aktivera FreeSync i AMD Radeon Settings:
Högerklicka och välj
AMD Radeon Settings
Display
Funktionen "AMD FreeSync" ska vara inställd på "På". Välj "På" om det inte redan är aktiverat.
33
Eco-spar Plus
Funktionen Eco-spar Plus minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström
som används av skärmpanelen.
― Det här alternativet är inte tillgängligt när
Bright är i läget Dynamisk kontr..
― Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
Sluttid
Konfigurering av timer
Sluttid: Aktivera Sluttid-läget.
― Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Stäng av efter: Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det
angivna antalet timmar.
•
Av: Avaktivera funktionen Eco-spar Plus.
― Alternativet är bara tillgängligt när Sluttid är inställt på På.
•
Auto: Strömförbrukningen minskas automatiskt med ca 10 % från den aktuella inställningen.
― I produkter för vissa marknader är Sluttid inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten
(Hur mycket strömförbrukningen minskas beror på skärmens ljusstyrka.)
•
Låg: Strömförbrukningen minskas med 25% från standardinställningen.
•
Hög: Strömförbrukningen minskas med 50% från standardinställningen.
slås på. Det görs i enlighet med regelverk för strömförsörjning. Öppna MENU
Sluttid på Av om du inte vill att timern ska aktiveras.
System och ställ in
34
PC/AV-läge
Knappupprepn.tid
Ställ in PC/AV-läge på AV. Bildstorleken förstoras.
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.
•
Ställ in som "PC" vid anslutning till en PC.
•
Ställ in som "AV" vid anslutning till en AV-enhet.
Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett kommando bara
en gång när en knapp trycks ner.
― Den här funktionen stöder inte läget Analog.
― Medföljer endast Wide-modellerna, som 16:9 eller 16:10.
På för LED-ström
― Om skärmen är i HDMI-läget och Kontrollera signal visas på skärmen eller energisparläget
aktiveras, trycker du på JOG-knappen så att funktionsknappsskärmen visas. Välj sedan
välja PC eller AV.
-ikonen. Du kan
Konfigurera inställningarna för att aktivera eller avaktivera strömindikatorn som sitter längst ned på
produkten.
•
Arbetar: Strömindikatorn lyser när produkten är på.
Källdetektering
•
Standby: Strömindikatorn lyser när produkten är avstängd.
Välj antingen Auto eller Manuellt som metod för att känna igen ingångssignalen.
Återställ alla
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
35
Information
Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.
Picture
OnScreen Display
System
Information
Information
LC************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
― Den visade bilden kan variera beroende på modell.
36
Kapitel 07
Installera programmet
Easy Setting Box
Systemkrav
Operativsystem
Med Easy Setting Box kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.
Om du vill installera den senaste versionen av Easy Setting Box, hämtar du den från Samsung
Electronics webbplats på http://www.samsung.com.
Hårdvara
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
――Ikonen Easy Setting Box kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
――Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
Begränsningar och problem vid installation
Installationen av Easy Setting Boxkan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.
37
Kapitel 08
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
――Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår
ska du kontakta Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten och datorn, och att kontakterna är
ordentligt fästa.
Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator
utför du ett självdiagnostest.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts
till produkten och datorn.
1 Slå av både datorn och produkten.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
2 Koppla från kabeln från produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
3 Slå på produkten.
4 Om meddelandet Kontrollera signal visas fungerar produkten normalt.
――Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Kontrollera upplösning och frekvens
Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se Tabell över standardsignallägen) är inställt
visas meddelandet Ej optimalt läge.
――Den upplösning som visas på skärmen kan variera beroende på inställningarna på datorn och vilka kablar
som används.
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
Meddelandet Kontrollera signal visas.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
38
Ej optimalt läge visas.
Videouppspelningen är hackig.
Det här meddelandet visas om signalen från grafikkortet överskrider produktens maximala
upplösning eller frekvens.
Uppspelning av högupplösta, stora videofiler kan vara hackig. Det kan bero på att videospelaren inte
är optimerad för datorresursen.
Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet
med tabellen över standarsignallägen (P. 42).
Försök spela upp filen i en annan videospelare.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Ljudfel
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Det finns inget ljud.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Kontrollera volymen.
Skärmen visas instabilet och skakigt. Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn är inom upplösningsintervallet och frekvensen som
är kompatibla med produkten. Om det behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet med tabellen
över standardsignallägen (P. 42) i den här manualen och menyn Information på produkten.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljus och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen
på datorns ljudkort eller programvaran.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Det hörs inget ljud om du ansluter en indataenhet med en HDMI-DVI-kabel.
Anslut enheten med en HDMI-kabel.
Ändra inställningarna under Färg.
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.
Ändra inställningarna under Färg.
Källenhetsfel
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Ändra inställningarna under Färg.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Texten är suddig.
Om du använder ett Windows-operativsystem (t.ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
Teckensnitt
Justera ClearType-text och ändra Aktivera ClearType.
10): Gå till Kontrollpanelen
39
Vanliga frågor
――Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
•• Windows 8 (Windows 8.1): Välj Inställningar
under Bildskärmsinställningar.
Kontrollpanelen
•• Windows 10: Gå till Inställningar
Bildskärm
System
Bildskärm
Skärmupplösning
Utseende och anpassning
Avancerade skärminställningar
Avancerade inställningar
Bildskärm
Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Skärmupplösning
Egenskaper för bildskärmskort
Avancerade inställningar
Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens
Bildskärm, och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå till Inställningar
•• Windows 10: Gå till Inställningar
System
Bildskärm
Kontrollpanelen
Bildskärm
Justera upplösning och justera upplösningen.
Utseende och anpassning
Bildskärm
Justera upplösning och justera upplösningen.
Avancerade skärminställningar, och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ställ in energisparläget i Inställningar
inställningar.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar
Kontrollpanelen
Anpassning
Låsskärm
Anpassa
Inställningar för skärmsläckare
Utseende och anpassning
Anpassa
Timeoutinställningar för skärmen
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
Inställningar för skärmsläckare
Energialternativ eller datorns BIOS-
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
40
Kapitel 09
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
C27R50*
C32R50*
Storlek
27 Class (26.9 Inches / 68.4cm)
32 Class (31.5 Inches / 80.1cm)
Visningområde
596.736 mm (H) x 335.664 mm (V)
698.4 mm (H) x 392.85 mm (V)
23.5Inches (H) x 13.2 Inches (V)
27.5 Inches (H) x 15.5 Inches (V)
Bildpunktstopp
0.3108 mm (H) x 0.3108 mm (V)
0.012236Inches (H) x0.012236Inches (V)
0.36375 mm (H) x 0.36375 mm (V)
0.014321 Inches (H) x 0.014321 Inches (V)
Maximal pixelklocka
148.5 MHz (Analog, HDMI)
148.5 MHz (Analog) / 174.5MHz (HDMI)
Nätanslutning
AC100-240V~ 50/60Hz
Baserat på adapterns AC-spänning. Produktens DC-spänning
står på produktetiketten.
Signalanslutningar
D-SUB, HDMI
Miljöförhållanden
Drift
Temperatur: 10 C–40 C (50 F–104 F) / Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C–45 C (-4 F–113 F) / Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker
automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål
Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på LCD-panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
Tabell över standardsignallägen
Modellnamn
Synkronisering
Upplösning
C27R50*
Horisontell frekvens
30 – 81 kHz
Vertikal frekvens
56 – 72 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank
med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
VGA/HDMI
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
VESA, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
+/+
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1280 x 720
45.000
60.000
74.250
+/+
VESA, 1280 x 800
49.702
59.810
83.500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63.981
60.020
108.000
+/+
VESA, 1440 x 900
55.935
59.887
106.500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60.000
60.000
108.000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65.290
59.954
146.250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67.500
60.000
148.500
+/+
42
Modellnamn
Synkronisering
Upplösning
C32R50*
Horisontell frekvens
30 – 81 kHz
Vertikal frekvens
56 – 75 Hz (D-SUB)
50 – 75 Hz (HDMI)
1920 x 1080 @ 60 Hz
Optimal upplösning
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-SUB)
1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank
med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
VGA
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
VESA, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 640 x 480
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
+/+
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
MAC, 832 x 624
49.726
74.551
57.284
-/-
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
VESA, 1152 x 864
67.500
75.000
108.000
+/+
MAC, 1152 x 870
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA, 1280 x 720
45.000
60.000
74.250
+/+
VESA, 1280 x 800
49.702
59.810
83.500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63.981
60.020
108.000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79.976
75.025
135.000
+/+
VESA, 1440 x 900
55.935
59.887
106.500
-/+
43
VGA
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
60.000
Pixelklocka (MHz)
108.000
Synkpolaritet (H/V)
VESA, 1600 x 900
60.000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65.290
59.954
146.250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67.500
60.000
148.500
+/+
HDMI
Upplösning
IBM, 720 x 400
Horisontell frekvens (kHz)
31.469
Vertikal frekvens (Hz)
70.087
Pixelklocka (MHz)
28.322
Synkpolaritet (H/V)
-/+
VESA, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 640 x 480
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
+/+
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
MAC, 832 x 624
49.726
74.551
57.284
-/-
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
VESA, 1152 x 864
67.500
75.000
108.000
+/+
MAC, 1152 x 870
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA, 1280 x 720
45.000
60.000
74.250
+/+
VESA, 1280 x 800
49.702
59.810
83.500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63.981
60.020
108.000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79.976
75.025
135.000
+/+
VESA, 1440 x 900
55.935
59.887
106.500
-/+
VESA, 1600 x 900
60.000
60.000
108.000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65.290
59.954
146.250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67.500
60.000
148.500
+/+
74.973
174.500
+/-
VESA, 1920 x 1080
83.894
44
― Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
― Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.
― Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna
upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
― Vissa upplösningar listade i tabellen ovan är eventuellt inte tillgängliga beroende på grafikkortsspecifikationer.
45
Kapitel 10
Appendix
Ansvar för betalservice (ostnad för kunder)
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
― När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•
yttre påverkan eller fall.
•
Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•
Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•
Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•
Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•
Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•
Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
•
Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•
Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•
Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•
Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•
Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•
Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•
Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•
Annat
•
Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•
Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
― Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement