Samsung 28" UHD Monitor UH75 Bruksanvisningar

Samsung 28" UHD Monitor UH75 Bruksanvisningar
Bruksanvisning
U*H75* U*H85*
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra produktens prestanda.
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är
förbjudet.
Andra varumärken än Samsung Electronics tillhör sina respektive ägare.
••
En administrationsavgift kan tillkomma om
‒‒ (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
‒‒ (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
••
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Förvaring
4
4
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
4
5
5
6
7
Förberedelser
Delar
Panelkontroll
Direktknappguide
Funktionsknappguide
Ställa in Läge för ögonvila, Ljus och Kontrast
från inledningsskärmen
Ändra inställningen för Volym
Baksidan
Justera produktens lutning och höjd
Rotera skärmen
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Rotera skärmen
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Antistöldlås
Att tänka på när du flyttar skärmen
MagicRotation Auto (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Installera ett väggstativ eller ett
skrivbordsstativ (U28H750UQ*)
10
10
11
12
14
14
15
16
16
17
17
18
19
20
Installera ett väggstativ eller ett
skrivbordsstativ
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Installation
Montera stativet (U28H750UQ*)
Montera stativet
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Avlägsna stativet (U28H750UQ*)
Avlägsna stativet
(U32H750UM* / U32H850UM*)
21
22
22
23
24
25
Organisera de anslutna kablarna
(U32H750UM* / U32H850UM*)
31
Korrekt hållning vid användning av produkten
32
Installation av drivrutiner
32
Ställa in den optimala upplösningen
32
Skärminställning
SAMSUNG MAGIC Bright
33
Ansluta och använda en källenhet
Svart equalizer
34
Läs igenom nedanstående innan du installerar
bildskärmen.
26
Ljus
34
Kontrast
34
Skärpa
34
Färg
35
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
35
27
27
HDMI svart
36
Läge för ögonvila
36
28
28
28
29
Spelläge
36
Svarstid
36
Bildstorlek
37
29
Skärmjustering
37
30
Kalibreringsrapport
(U32H750UM* / U32H850UM*)
37
Ansluta och använda en dator
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Anslutning med DP-kabel
Anslutning med MINI DP-kabel (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Ansluta till hörlurar
Ansluta produkten till en dator som en
USB-hubb (U32H750UM* / U32H850UM*)
Ansluta en dator till produkten
Använda produkten som en USB-hubb
Ansluta strömmen (U28H750UQ*)
Ansluta strömmen (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Organisera de anslutna kablarna
(U28H750UQ*)
26
26
27
27
2
Innehållsförteckning
Konfigurera inställningar för PIP/PBP
Inställningar och återställning
Felsökningsguide
PIP/PBP-läge
38
FreeSync
43
Storlek
39
Eco-spar Plus
45
Position
39
Sluttid-timer Plus
Ljudkälla
39
Källa
45
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
49
49
49
49
USB-laddning (U32H750UM* / U32H850UM*)
45
Vanliga frågor
51
40
PC/AV-läge
46
Bildstorlek
40
DisplayPort Ver.
46
Kontrast
41
Källdetektering
46
Knappupprepn.tid
46
På för LED-ström
46
Återställ alla
46
Information
47
Justera OSD-inställningarna
(On Screen Display)
Transparens
42
Språk
42
Visa tid
42
Installera programmet
Easy Setting Box
Begränsningar och problem vid installation
Systemkrav
48
48
48
Uppdatera programvaran via USB
(U32H750UM* / U32H850UM*)
48
Specifikationer
Allmänt
52
Tabell över standardsignallägen
53
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av kunden
Annat
57
57
57
57
Extended warranty (endast modell U*H85*)
58
3
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Förvaring
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka
brand och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer när
du installerar produkten.
――Kontakta Samsungs kundtjänst om du behöver rengöra insidan av produkten (en avgift tas ut).
Tryck inte på bildskärmens yta med händerna eller andra föremål. Det finns risk att skärmen skadas.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
Säkerhetsföreskrifter
10 cm
10 cm
Varning!
10 cm
Akta!
10 cm
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna
inte följs.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
――Gör följande vid rengöring.
Elektricitet och säkerhet
Varning!
1 Stäng av produkten och datorn.
•• Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
2 Koppla bort strömsladden från produkten.
•• Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.
3 Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.
‒‒ Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på
bildskärmen.
‒‒ Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
4 Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av
produkten.
•• Ta inte i kontakten med våta händer.
•• Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
•• Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
5 Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
Akta!
6 Sätt på produkten och datorn.
•• Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten.
Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
‒‒ Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem
uppstår.
•• Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
5
Installation
Varning!
Akta!
•• Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära
värmekällor.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
‒‒ Barnen kan kvävas.
•• Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med
mera).
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja
brinna.
•• Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten
osv.), olja eller rök.
•• Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten
av produkten inte skjuter ut.
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
•• Ställ ner produkten försiktigt.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar,
kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång
under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.
•• Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
‒‒ Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
‒‒ Produkten kan falla och skada barn.
•• Matolja (exempelvis sojabönsolja) kan skada eller deformera produkten. Använd inte produkten i
närheten av oljeföroreningar. Och installera eller använd inte produkten i köket eller nära spisen.
6
Användning
Varning!
•• Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den, inklusive
strömsladden.
•• Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och
kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på
produkten.
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
‒‒ Barnen kan skadas allvarligt.
•• Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen och kopplar från
strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
•• Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
‒‒ Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka
allvarliga skador.
•• Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
‒‒ En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
7
Akta!
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och
defekta pixlar.
‒‒ Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten
under en tid.
•• Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre
tid (semester med mera).
‒‒ Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
•• Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
‒‒ Synen kan försämras.
•• Placera inte AC/DC-adaptrar tillsammans.
•• Ta bort plastförpackningen från AC/DC-adaptern innan du använder den.
•• Se till att det inte kommer in vatten i AC/DC-adaptern eller att den blir våt.
‒‒ Stötar eller brand kan uppstå.
‒‒ Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller snö.
‒‒ Var noga med att AC/DC-adaptern inte blir blöt när du torkar golvet.
•• Placera inte AC/DC-adaptern i närheten av någon värmekälla.
‒‒ Annars kan brand uppstå.
•• Se till att ventilationen är god kring AC/DC-adaptern.
•• Om du placerar AC/DC-strömadaptern så att den hänger med sladden inuti riktad uppåt, kan
vatten och andra främmande ämnen tränga in i adaptern och göra att den slutar fungera.
•• Sätt i stickkontakten i AC/DC-adaptern tills det hörs ett klickljud.
•• Sätt inte i stickkontakten ensam (utan adaptern) i vägguttaget.
•• Använd inte någon annan AC/DC-adapter än den som följer med.
‒‒ Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
•• Sätt inte i AC/DC-adaptern i ett uttag i taket.
‒‒ Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
•• Rotera stickkontakten så att den inte överskrider intervallet (0 till 90°) på AC/DC-adaptern.
‒‒ Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
•• Ta aldrig isär stickkontakten och adaptern efter att de monterats ihop. (De kan inte delas efter
monteringen.)
•• Använd aldrig den medföljande stickkontakten till några andra enheter.
•• När du drar ut AC/DC-adaptern från vägguttaget ska du hålla i AC/DC-adapterns stomme och dra
den uppåt.
‒‒ Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
•• Undvik att tappa föremål på AC/DC-adaptern och utsätt den inte för stötar.
‒‒ Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
•• Ta bort plastskyddet innan du börjar använda AC/DC-adaptern.
‒‒ Annars kan det orsaka brand.
Se till att AC/DC-strömadaptern ligger platt på ett bord eller på golvet.
8
•• Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
‒‒ Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
•• Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Vila ögonen i mer än fem minuter eller titta på saker längre bort för varje timme du använder
produkten.
•• Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket
varm.
•• Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
•• Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
‒‒ Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
‒‒ Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
•• Placera inte tunga föremål på produkten.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
‒‒ Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
9
Kapitel 02
Förberedelser
Delar
Ikoner
Beskrivning
JOG-knapp
Riktningsknapp för navigering.
――JOG-knappen sitter på produktens vänstra sida. Knappen kan användas
för att flytta uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster, eller som Retur.
Panelkontroll
Denna lampa är en strömindikator och fungerar som:
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
•• Ström på (strömknappen): Av
föregående meddelande för att höja prestandan.
Strömindikator
•• Energisparläge: Blinkar
•• Ström av (Strömknapp): På
――Strömindikatorns funktion kan ändras på menyn. (System → På för
LED-ström) Vissa modeller har inte denna funktion.
Funktionsknappguide
Tryck på JOG-knappen när skärmen sätts på. Funktionsknappsguiden
visas. Du kan öppna skärmmenyn när guiden visas genom att trycka
en gång till på motsvarande riktningsknapp.
――Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och
produktmodeller. Se aktuell produkt.
Strömindikator
JOG-knapp
Funktionsknappguide
UPP
VÄNSTER
TRYCK(RETUR)
HÖGER
NED
Tillbaka
10
Direktknappguide
――Skärmen med genvägsknappar (skärmmenyn) som syns nedan visas bara när skärmen slås på, när upplösningen ändras på datorn och när indatakällan ändras.
Läge för ögonvila
Volym
Funktioner
Läge för ögonvila Av
•• UPP/NED: Justera Ljus, Kontrast, Läge för ögonvila.
•• VÄNSTER/HÖGER: Justera Volym.
•• TRYCK(RETUR): Visa funktionsknappguiden.
11
Funktionsknappguide
――Tryck på JOG-knappen så att funktionsknappsguiden visas. Via den kan du öppna huvudmenyn och komma åt andra alternativ. Du avslutar den genom att trycka på JOG-knappen en gång till.
UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER: Flytta till önskat objekt. Beskrivningen av varje objekt visas när fokus ändras.
TRYCK(RETUR): Det valda alternativet används.
Tillbaka
Ikoner
Beskrivning
Välj
för att ändra den inkommande signalen genom att röra JOG-knappen på funktionsknappsguidens skärm. Ett meddelande visas i skärmens övre vänstra hörn om den
inkommande signalen har ändrats.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Skärmmenyn visas.
OSD-kontrollås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag.
Aktivera/inaktivera: Lås/lås upp skärmmenykontrollen genom att trycka på VÄNSTER-knappen i 10 sekunder när huvudmenyn visas.
――Om skärmmenykontrollen är låst kan du justera Ljus och Kontrast. PIP/PBP är tillgängligt.
Läge för ögonvila är tillgängligt. Information kan visas.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Du måste trycka på den här knappen när du konfigurerar inställningarna för PIP/PBP-funktionen.
Välj
för att stänga av skärmen genom att röra JOG-knappen i funktionsknappguidens skärm.
――Vissa modeller har inte denna funktion.
12
När skärmen inte visar någonting (t.ex. energisparläge eller ingen signal) kan två direktknappar
användas för att styra källa och ström enligt nedanstående.
JOG-knapp
Energisparläge/ingen signal
UPP
Ändra källa
Ned
TRYCK(RETUR) i 2 sekunder
Ström av
När huvudmenyn visas på skärmen kan JOG-knappen användas enligt nedan.
JOG-knapp
Åtgärd
UPP/NED
Flytta alternativet
Avsluta huvudmenyn
VÄNSTER
Stäng den underordnade listan utan att spara värdet.
Värdet minskar på reglaget.
HÖGER
TRYCK(RETUR)
Flytta till nästa djup.
Värdet ökar på reglaget.
Flytta till nästa djup.
Spara värdet och stäng den underordnade listan.
13
Ställa in Läge för ögonvila, Ljus och Kontrast från
inledningsskärmen
Ändra inställningen för Volym
Du kan justera Volym genom att föra JOG-knappen åt vänster eller höger om det inte visas någon
skärmmeny.
Justera Ljus, Kontrast och Läge för ögonvila genom att röra JOG-knappen.
50
Volym
Kontrast
Tyst
Av
Läge för ögonvila
Ljus
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Om ljudkvaliteten för en ansluten enhet är dålig kan det bero på att produktens Auto Mute-funktion
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
stänger av ljudet eller orsakar ostadigt ljud när man använder hörlurar eller högtalare. Ställ in volymen för
enhetens ljud in till minst 20 % och kontrollera volymen med produktens volymkontroll (JOG-knappen
VÄNSTER/HÖGER).
――Vad är Auto Mute?
――Standardljusstyrkan kan variera beroende på region.
Läge för ögonvila
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
Funktionen stänger av ljudet för att förbättra ljudkvaliteten när ljudet är brusigt eller när
ingångssignalen är svag på grund av problem med volymen för en enhet för inkommande ljud.
Ljus
――Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
MAGIC
――Aktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan använda JOG-knappen för
att flytta fokus nedåt. Inaktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan öka
eller minska Volym.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Kontrast
――Menyn är inte tillgänglig när läget SAMSUNG Bright är i Bio eller Dynamisk kontr..
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
――Den här menyn är inte tillgänglig när PIP/PBP-läge är inställt på På och Storlek är inställt på
läge).
(PBP-
14
Baksidan
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan. Se aktuell produkt.
Port
Beskrivning
Port
Beskrivning
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Anslut skärmens strömkabel till porten POWER IN på produktens
baksida.
POWER IN
――HDMI1 stöder 3840 x 2160 @ 30 Hz
――(endast modell U32H750UM* / U32H850UM*)
――HDMI2 stöder 3840 x 2160 @ 60 Hz
DP IN
Anslut till en USB-enhet.
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
3
4
1
2
――Ljudet hörs bara om du använder en HDMI-till-HDMI-kabel eller en
DP-kabel.
MINI DP IN
För anslutning av en dator via en MINI DP-kabel.
――(endast modell U32H750UM* / U32H850UM*)
DC 19V
Ansluts till AC/DC-adaptern.
――(endast modell U28H750UQ*)
(PC IN)
――Superladdning kan bara ske med portarna
1 och
2
. Dessa portar laddar enheterna snabbare än vanliga USB-portar.
Hastigheten beror på de anslutna enheterna.
――(endast modell U32H750UM* / U32H850UM*)
Anslut till en dator med en USB-kabel. Fungerar med USB-kablar
version 3.0 och lägre.
――Porten kan endast användas för anslutning av en dator.
――(endast modell U32H750UM* / U32H850UM*)
15
Justera produktens lutning och höjd
Rotera skärmen (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
――Du kan rotera skärmen så som visas nedan.
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
föregående meddelande för att höja prestandan.
U28H750UQ*
-1,0° (-2,0°, +1,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
U32H750UM* / U32H850UM*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Justera skärmen i pilarnas riktning.
•• Rotera skärmen medsols tills den är helt vertikal.
•• Skärmen kan skadas om du roterar den utan att luta den eller om den roteras motsols.
•• Skärmens lutning och höjd kan justeras.
•• Håll i nedre delen av produkten och justera noggrant lutningen.
•• När du justerar stativets höjd kan det höras ett ljud. Ljudet uppkommer genom att kulan inuti
stativet glider när stativets höjd justeras. Det är ett normalt ljud och inte en felfunktion i
produkten.
16
Rotera skärmen (U32H750UM* / U32H850UM*)
Antistöldlås
När du roterar skärmen visas rotationsvinkeln på skärmen.
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten
för detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Alternativen på skärmmenyn roteras automatiskt när skärmen roteras.
1 Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2 Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3 Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4 Lås låsenheten.
‒‒ En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
‒‒ Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
‒‒ Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
Akta!
1 Om programvaran MagicRotation Auto inte är installerad på skärmen roterar inte skärminnehållet
automatiskt. Skärmmenyn kan ändå roteras 90° och visas korrekt.
2 När skärmmenyn har roterats kan det hända att den visas i ett annat visningsläge än före
roteringen.
17
Att tänka på när du flyttar skärmen
•• Tryck inte direkt på skärmens yta.
•• Håll inte i själva skärmytan när du flyttar
bildskärmen.
•• Håll i skärmens nedre hörn eller i kanternas
nederdel när du flyttar den.
•• Håll inte bara i stativet om du håller
produkten upp-och-ned.
••
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* / U32H850UM*)
Funktionen MagicRotation Auto upptäcker att bildskärmar utrustade med en rotationssensor roteras och roterar då även Windows-skärmen.
Programvaruinstallation
1 Sätt i den medföljande CD-skivan med bruksanvisningen i CD-ROM-enheten.
2 Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.
――Efter installationen visas programmenyn på samma språk som operativsystemet. (Det här följer de grundläggande reglerna för Windows.)
Akta!
1 Endast kompatibelt med Windows 7 (32 eller 64 bitar), Windows 8 (32 eller 64 bitar), Windows 8.1 (32 eller 64 bitar) och Windows 10 (32 eller 64 bitar).
2 Kompatibelt med grafikkort som följer standarderna DDC/CI och MS API. Funktionen MagicRotation Auto är kanske inte tillgänglig för grafikkort som inte följer ovanstående standarder.
3 Maximera prestanda för funktionen genom att uppdatera drivrutinen för grafikkortet till den senaste versionen.
4 Det finns fjorton språk tillgängliga som installationsspråk.
5 Om en annan orientering än läget "Liggande" väljs i skärmupplösningsmenyn i Windows-operativsystem, kanske funktionen MagicRotation Auto inte fungerar korrekt.
6 Menyn på skärmen visas om bildskärmen roteras. När bildskärmen roteras kan processen för omkonfigurering av skärmen visas eller så kan skärmbilden delvis låsa sig, beroende på grafikkort. Det här utförs
av Windows-operativsystemet och beror inte på produkten.
7 Om du inte vill att skärmen ska roteras automatiskt när bildskärmen roteras trycker du ner Windows- och L-tangenten samtidigt så låses Windows-operativsystemet. Det här beror på en begränsning av
Windows API.
19
Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ
(U28H750UQ*)
――Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
1
2
•• Obs
‒‒ Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i
produkten.
‒‒ Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera
beroende på specifikationerna.
‒‒ Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller
skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada.
Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts
eller av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.
‒‒ Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett
annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på
egen hand.
‒‒ För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm
eller längre bort från väggen.
3
4
‒‒ Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer standarder.
‒‒ Om du installerar bildskärmen med ett väggfäste måste du ta bort fotplattan från bildskärmen.
Enhet: mm
Modellnamn
U28H750UQ*
A Fäst väggstativet eller skrivbordsstativet här
VESA-skruvhålspecifikationer
(A * B) i millimeter
100,0 x 100,0
Standardskruv
4,0 mm Ø, 0,7 gängstigning *
10,0 mm lång
Antal
4 st
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
B Beslag (säljs separat)
Räta in spåren och dra åt skruvarna på konsolen ordentligt på produkten med motsvarande delar på
det väggstativ eller skrivbordsstativ du vill fästa.
20
Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ
(U32H750UM* / U32H850UM*)
――Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
1
2
•• Obs
‒‒ Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i
produkten.
‒‒ Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera
beroende på specifikationerna.
‒‒ Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller
skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada.
Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts
eller av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.
‒‒ Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett
annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på
egen hand.
‒‒ För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm
eller längre bort från väggen.
3
4
‒‒ Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer standarder.
‒‒ Om du installerar bildskärmen med ett väggfäste måste du ta bort fotplattan från bildskärmen.
Enhet: mm
Modellnamn
U32H750UM* /
U32H850UM*
A Fäst väggstativet eller skrivbordsstativet här
VESA-skruvhålspecifikationer
(A * B) i millimeter
100,0 x 100,0
Standardskruv
4,0 mm Ø, 0,7 gängstigning *
10,0 mm lång
Antal
4 st
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
B Beslag (säljs separat)
Räta in spåren och dra åt skruvarna på konsolen ordentligt på produkten med motsvarande delar på
det väggstativ eller skrivbordsstativ du vill fästa.
21
Installation
Montera stativet (U28H750UQ*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
För in anslutningen för stativ i stativet i den
riktning som bilden visar.
2
3
Kontrollera att anslutningen för stativ är ordentligt Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt
ansluten.
så att den är ordentligt fäst.
4
Lägg den skyddande skumplasten från
förpackningen på golvet och placera produkten
med skärmen nedåt på skumplasten enligt bilden.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
5
Håll i produktens huvudenhet med händerna som
bilden visar. Tryck in det monterade stativet i
huvudenheten i pilens riktning som bilden visar.
6
Installera BAKSTYCKESUNDERDELEN efter att
strömförsörjningen och datakabeln anslutits.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
22
Montera stativet (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
För in anslutningen för stativ i stativet i den
riktning som bilden visar.
2
3
Kontrollera att anslutningen för stativ är ordentligt Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt
ansluten.
så att den är ordentligt fäst.
4
Lägg den skyddande skumplasten från
förpackningen på golvet och placera produkten
med skärmen nedåt på skumplasten enligt bilden.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
5
Placera stativpelaren för skärmen på enheten
enligt fästenas position.
6
Vrid stativpelaren för skärmen 90° medurs för att
se till att stativpelaren sitter på plats.
7
Installera BAKSTYCKESUNDERDELEN efter att
strömförsörjningen och datakabeln anslutits.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
23
Avlägsna stativet (U28H750UQ*)
――Innan du demonterar stativet från skärmen lägger du den på ett plant och stabilt underlag med bildskärmen nedåt.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
Lägg den skyddande skumplasten från
förpackningen på golvet och placera produkten
med skärmen nedåt på skumplasten enligt bilden.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
2
Om du vill ta bort stativet från skärmen, trycker
du mot den nedre delen av skärmen med den ena
handen och drar och svänger stativet åt sidan med
andra handen, som i bilden.
3
Vrid anslutningsskruven längst ned på stativet för
att dela på dem.
4
Ta ut anslutningen för stativ ur stativet genom att
dra den i pilens riktning som bilden visar.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
24
Avlägsna stativet (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Innan du demonterar stativet från skärmen lägger du den på ett plant och stabilt underlag med bildskärmen nedåt.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
Lägg den skyddande skumplasten från
förpackningen på golvet och placera produkten
med skärmen nedåt på skumplasten enligt bilden.
2
Tryck nyckeln uppåt och håll in den. Vrid
stativpelaren för skärmen 10° moturs.
3
Efter att du vridit stativpelaren 10° moturs, lyfter
du stativpelaren för att ta bort den från enheten.
4
Vrid anslutningsskruven längst ned på stativet för
att dela på dem.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
5
Ta ut anslutningen för stativ ur stativet genom att
dra den i pilens riktning som bilden visar.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
25
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Läs igenom nedanstående innan du
installerar bildskärmen.
1 Kontrollera formen på båda ändarna av kablarna som följde med bildskärmen, och kontrollera
form och placering för motsvarande portar på skärmen och externa enheter.
2 Innan du ansluter signalkablar måste du koppla bort strömkablarna till bildskärmen och externa
enheter från eluttaget för att förhindra att någon enhet skadas genom kortslutning eller
överström.
3 Efter att du anslutit alla signalkablar ansluter du strömkablarna till bildskärmen och externa
enheter till eluttaget.
Ansluta och använda en dator
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Vilka portar som ingår kan variera beroende på produkt.
Ansluta med en HDMI-kabel
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
4 Läs användarhandboken för att bekanta dig med bildskärmens funktioner, försiktighetsåtgärder
och korrekt användning innan du använder den installerade bildskärmen.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――För att kunna visa upplösningen 3840 × 2160 vid 30 Hz måste du använda en HDMI-kabel med stöd för
3840 × 2160 vid 30 Hz vid HDMI1-anslutning. Kontrollera att HDMI-källans grafikkort stöder 3840 × 2160
vid 30 Hz.
――För att kunna visa upplösningen 3840 × 2160 vid 60 Hz måste du använda en HDMI-kabel med stöd för
3840 × 2160 vid 60 Hz vid HDMI2-anslutning. Kontrollera att HDMI-källans grafikkort stöder 3840 × 2160
vid 60 Hz.
――Använd kabeln som följde med skärmen när du ska ansluta en HDMI-kabel. Om du använder en annan
HDMI-kabel än Samsungs kan bildkvaliteten bli lidande.
26
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
Anslutning med MINI DP-kabel (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
MINI DP IN
――Ljudfunktionen stöds inte om källenheten är ansluten med HDMI-DVI-kabeln.
――Den optimala upplösningen kanske inte är tillgänglig med en HDMI-DVI-kabel.
Anslutning med DP-kabel
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
――För att kunna visa upplösningen 3840 × 2160 vid 60 Hz måste du använda en MINI DP-kabel med stöd för
3840 × 2160 vid 60 Hz. Kontrollera att MINI DP-källans grafikkort stöder 3840 × 2160 vid 60 Hz.
――DisplayPort och MiniDP kan inte identifieras samtidigt, så om DisplayPort eller MiniDP inte anges som
källa kanske inte datorn kan identifiera porten.
Ansluta till hörlurar
DP IN
――För att kunna visa upplösningen 3840 × 2160 vid 60 Hz måste du använda en DP-kabel med stöd för
3840 × 2160 vid 60 Hz. Kontrollera att DP-källans grafikkort stöder 3840 × 2160 vid 60 Hz.
27
Ansluta produkten till en dator som en USBhubb (U32H750UM* / U32H850UM*)
Ansluta en dator till produkten
――Produkten kan fungera som en hubb genom att den ansluts till en dator via en USB-kabel. Du kan ansluta
Använda produkten som en USB-hubb
När produkten används som en hubb kan du ansluta och använda olika källenheter med produkten
samtidigt.
Det går inte att ansluta flera källenheter till en dator samtidigt eftersom datorn har ett begränsat
antal in- och utmatningsportar. Med HUB-funktionen på produkten kan du arbeta effektivare genom
att ansluta flera källenheter till USB-portarna på produkten samtidigt, utan att ansluta dem till någon
dator.
en källenhet direkt till produkten och styra enheten från produkten, utan att behöva ansluta enheten till
datorn.
Om du vill använda produkten som USB-hubb ska du ansluta produkten till en dator med en USBkabel.
(PC IN)
(PC IN)
Om du ansluter många källenheter till datorn kan det se rörigt ut med alla kablar runt datorn. Om du
ansluter enheterna direkt till produkten slipper du röran.
Anslut en mobil enhet, t.ex. en mp3-spelare eller en smartphone, till produkten när den är ansluten till
en dator. Då kan du styra enheten från datorn eller ladda batteriet på den.
Anslut USB-kabeln till
på baksidan av produkten och till USB-porten
på datorn.
――Du kan använda en USB 2.0-kabel för att ansluta produkten till en dator. Om du i stället vill utnyttja alla
fördelar med USB 3.0, kopplar du ihop datorn och produkten med en USB 3.0-kabel. Kontrollera att datorn
stöder USB 3.0.
28
――Om du vill att en USB-enhet ska upptäckas och startas snabbare, ansluter du enheten till USB 3.0-porten
på produkten. Läs- och skrivhastigheten påverkas av USB-enheten och din dator.
――Produkten stöder inte medieuppspelning. Om du behöver spela upp en fil i USB-enheten, ansluter du
produkten som en hubb till din dator och spelar upp filen på datorn.
――Vid USB-relaterade problem som orsakas av operativsystem, drivrutiner eller annan programvara
Ansluta strömmen (U28H750UQ*)
1
2
DC 19V
kontaktar du den aktuella leverantören.
――Eftersom det finns många olika USB-enheter på marknaden, kan vi inte garantera att våra produkter
3
fungerar ihop med alla USB-enheter.
――Om du har en extern hårddisk som kräver extern strömförsörjning måste du vara noga med att ansluta den
till en strömkälla.
――Superladdning kan endast göras med portarna
1 och
2. Enligt USB 3.0-batteriladdningsspecifik
ationen, stödjer USB1 och USB2 en maximal ström på 1,5 A. Det aktuella strömvärdet beror på enheten som
ska laddas.
Om strömmen är för stark eller ett undantag inträffar, utlöses överströmsskyddet. Det är en normal
inställning för produkten.
――Det är inte säkert att det går att använda USB-enheter med höga krav på ström.
1 och
kan
stödja
en
ström
på
högst
1,0
A.
4
stödja en ström på högst 1,5 A, och
3 och
――Batteriet kan laddas i energisparläget, men det kan inte laddas när produkten är avstängd.
――Det går inte att ladda USB-enheten om strömsladden inte är ansluten till eluttaget.
――USB-enheten måste köpas separat.
2 kan
4
1 Anslut stickkontakten till AC/DC-adaptern.
2 Anslut AC/DC-adapterkabeln till DC 19V-porten på skärmens baksida.
3 Anslut AC/DC adaptern till ett vanligt vägguttag.
4 Tryck på JOG-knappen på skärmens baksida för att slå på den.
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
Ansluta strömmen (U32H750UM* / U32H850UM*)
POWER IN
Anslut strömkabeln till ett vägguttag och porten POWER IN på produkten för att använda den.
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
29
Organisera de anslutna kablarna (U28H750UQ*)
1
Anslut kablarna till rätt portar.
2
Fatta tag i stativet med ena handen
och stäng den BAKRE-NEDRELUCKAN i pilens riktning med den
andra handen.
3
Kablarna är nu väl samlade.
4
Fatta tag i stativet med ena handen
och använd den andra handens
tumme till att avlägsna den BAKRENEDRE-LUCKAN i pilens riktning.
30
Organisera de anslutna kablarna (U32H750UM* / U32H850UM*)
1
Stativet är monterat.
6
Öppna VÄNSTERSTYCKET och rotera
den öppna delen längst ned.
2
Rotera skärmen till det högsta
vertikala läget.
7
Sätt in motsvarande kablar i
hållaren på stativpelaren. Sträck
inte kabeln. Tre kablar i en hållare
rekommenderas.
3
Anslut motsvarande kablar.
8
Stäng VÄNSTERSTYCKET.
4
Ordna kablarna mot kablarnas
böjningstendens och dra
ut kablarna från spåren på
BAKSTYCKESUNDERDELEN.
9
Rotera skärmen till horisontellt läge.
5
Täck över BAKSTYCKESUNDERDELEN.
När du monterar
BAKSTYCKESUNDERDELEN ska du
först rikta in de sex ribborna på
BAKSTYCKESUNDERDELEN med de
undre hålen på BAKSTYCKET.
10
Ordna de externa kablarna.
31
Korrekt hållning vid användning av produkten
Installation av drivrutiner
――Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
――Om du vill installera den senaste versionen av produktens drivrutin, hämtar du den från Samsung
Electronics webbplats på http://www.samsung.com.
Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:
•• Sitt med rak rygg.
•• Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något på skärmen.
Välj ett språk på produkten och ställ in optimal upplösning på datorn.
――Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du
stänger av och slår på produkten igen.
――Du kan också välja den optimala upplösningen via Kontrollpanelen på datorn.
•• Ögonen ska vara rakt framför skärmen.
•• Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
•• Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
•• Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
•• Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot
golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
•• Du kan lindra ögontröttheten genom att göra ögonövningarna eller blinka ofta.
32
Kapitel 04
Skärminställning
Ange skärminställningar, till exempel ljusstyrka.
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
I PC-läge
•• Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.
•• Standard: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på
Internet.
SAMSUNG MAGIC Bright
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
•• Grundläggande färg: Den här modellen stöder en fotokromatisk station. När du växlar till det här
läget justeras färgområdet så att det liknar standardfärgomfånget i sRGB.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
•• Hög ljus: Maximera skärmens ljusstyrka. (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Menyn är inte tillgänglig när SAMSUNGAngle är aktiverat.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
Du kan anpassa ljusstyrkan efter dina egna behov.
•• Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
I AV-läge
SAMSUNG
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP/MINI DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har MAGIC
Bright
fyra automatiska bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på fabriken.
Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som automatiskt
återkallar dina personliga bildinställningar.
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
33
Svart equalizer
Kontrast
Justera ljusstyrkan i de mörka områden.
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)
När värdet närmar sig 1 blir de mörkare områdena på skärmen ljusare så att det blir lättare att hitta
fiender när du spelar olika spel. Om du vill hitta fiender lättare när du spelar spel ändrar du till ett lägre
värde.
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
När värdet närmar sig 20 blir de mörkare områdena på skärmen mörkare och kontrasten ökar.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Bio, Dynamisk kontr. eller Grundläggande
MAGIC
färg.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
――Den här menyn är inte tillgänglig när PIP/PBP-läge är inställt på På och Storlek är inställt på
――Menyn är inte tillgänglig när SAMSUNGAngle är aktiverat.
läge).
MAGIC
(PBP-
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..
MAGIC
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
Skärpa
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)
Ljus
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
34
Färg
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
Justera skärmens ton.
SAMSUNG
Med MAGIC
Angle kan du ställa in inställningar för optimal bildkvalitet beroende på visningsvinkeln.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio, Dynamisk kontr. eller Grundläggande färg är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
MAGIC
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn Färgton och Gamma är inte tillgänglig när SAMSUNGAngle är aktiverat.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
Du kan anpassa vinkeln efter dina egna behov.
MAGIC
•• Röd: Justera den röda mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
4
•• Grön: Justera den gröna mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
1
•• Blå: Justera den blå mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
1
5
5
2
3
•• Färgton: Välj den färgton som passar dina behov bäst.
‒‒ Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.
‒‒ Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.
‒‒ Normal: Visa standardfärgtonen.
‒‒ Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.
•• Av
1
: Välj det här alternativet om du sitter rakt framför produkten.
‒‒ Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.
•• Tillb.lutat läge1
2
: Välj det här alternativet om du tittar upp något på produkten.
‒‒ Favorit: Anpassa färgtonen.
•• Tillb.lutat läge2
läge1.
3
: Välj det här alternativet om du tittar upp mer på produkten än vid Tillb.lutat
――När den externa ingången ansluts via HDMI/DP/MINI DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Färgton
fyra automatiska inställningar för färgtemperatur (Sval, Normal, Varm och Favorit).
•• Gamma: Justera ljusstyrkans mellannivå.
‒‒ Läge 1 / Läge 2 / Läge 3
•• Stående läge
•• Sidoläge
5
4
: Välj det här alternativet om du tittar ner något på produkten.
: Välj det här alternativet om du sitter lite vid sidan av produkten.
•• Gruppvy: Välj det här alternativet om fler än en person tittar på produkten från platserna
och 5 .
1
,
4
•• Favorit: Tillb.lutat läge1 används som standard om Favorit är valt.
35
HDMI svart
Spelläge
Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss
bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten. I sådana fall kan
HDMI svart användas för att justera bildkvaliteten.
Konfigurera produktens skärminställningar för spelläget.
Om så är fallet korrigerar du den försämrade bildkvaliteten med HDMI svart.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Grundläggande färg.
――Funktionen är endast tillgänglig i läget HDMI1 eller HDMI2.
Använd den här funktionen när du spelar spel på en dator eller har anslutit en spelkonsol som
PlayStation™ eller Xbox™.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
――När skärmen stängs av, övergår i energisparläge eller ändrar ingångskällor, växlas Spelläge till Av även om
•• Normal: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
det är inställt på På.
――Om du vill att Spelläge alltid ska vara aktiverat, markerar du Alltid på.
•• Låg: Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring i
kontrastförhållandet.
――HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
――Funktionen HDMI svart aktiveras bara vid en viss AV-upplösning, till exempel 720P vid 60 Hz och 1080P vid
60 Hz.
Svarstid
Läge för ögonvila
Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.
Ange en optimal bildkvalitet som är avslappnande för ögat.
――Den här menyn är inte tillgänglig när PIP/PBP-läge är inställt på På och Storlek är inställt på
――Använd läget Standard när du inte tittar på video eller spelar spel.
TÜV Rheinland Low Blue Light Content är en certifiering för produkter som uppfyller kraven för lägre
blå ljusnivåer. När Läge för ögonvila är inställt på På reduceras mängden blått ljus med våglängder
runt 400 nm, vilket ger en optimal bildkvalitet som samtidigt är avslappnande för ögat. Samtidigt är
den blå ljusnivån lägre än i standardinställningarna enligt testning från TÜV Rheinland, och nivån har
certifierats enligt kraven i TÜV Rheinlands standard Low Blue Light Content.
/
/
(PIP-läge).
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Grundläggande färg.
MAGIC
36
Bildstorlek
Skärmjustering
Ändra bildstorleken.
――Menyn är endast tillgänglig när Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm i AV-läge.
――Den här menyn är inte tillgänglig när PIP/PBP-läge är inställt på På och Storlek är inställt på
läge).
――Det här alternativet är inte tillgängligt när FreeSync är aktiverat.
(PBP-
När en 480p-, 576p-, 720p- eller 1080p-signal används i AV-läge och bildskärmen visas normalt väljer du
Anpassa t. skärm för att justera den vågräta positionen i nivåerna 0-6.
Ställa in H-position och V-position
I PC-läge
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
•• Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
I AV-läge
•• 4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
•• Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP/MINI DP-kabeln.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP/MINI DP och PC/AV-läge
är inställt som AV.
Kalibreringsrapport
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Alla data från denna rapport mäts vid tidpunkten för leveransen.
•• Mätresultaten kan variera beroende på mätutrustningen, mätplatsen, systemmiljön (t.ex. dator,
grafikkort osv.) och andra variabler.
•• Ingångssignal: HDMI
•• Alla mätresultat i denna rapport baseras på Favorit-läget vid tidpunkten för leveransen.
•• Denna rapport finns inte på menyn för vissa produkter utan tillhandahålls istället som en utskriven
rapport.
37
Kapitel 05
Konfigurera inställningar för PIP/PBP
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
PIP/PBP-läge
――Läget PIP/PBP är kompatibelt med Windows 7, Windows 8 och Windows 10.
――PIP/PBP-funktionen kanskte inte är tillgängilg beroende på specifikationerna för det grafikkort som
används. Om skärmen är tom i PIP/PBP-läge när optimal upplösning väljs ska du gå till Kontrollpanelen →
Bildskärm → Skärmupplösning och klicka på Identifiera på datorn. (Instruktionerna gäller för Windows 7).
Om skärmen är tom när upplösningen ställs in på optimal upplösning, ändrar du den till 1280 × 1024.
――Skärmen kan blinka ett kort ögonblick eller visas med fördröjning när du aktiverar eller inaktiverar PIP/
Aktivera eller inaktivera PIP/PBP-läge-funktionen.
PBP-funktionen eller när du ändrar skärmstorleken med PIP/PBP-funktionen aktiverad.
Det här kan ibland hända när en skärm och en dator är anslutna till två eller flera indatakällor. Det beror
inte på skärmens prestanda.
PIP-funktionen (Picture in Picture) delar upp bilden i två delar. Den ena källenheten visas på
huvudskärmen samtidigt som den andra visas visas i de infällda fönstren.
Problemet uppstår huvudsakligen då videosignalerna fördröjs i överföringen till skärmen beroende på
grafikkortets prestanda.
PBP-funktionen (Picture by Picture) delar skärmen på hälften och visa två olika källor samtidigt, en på
vänster och en på höger sida.
――För att maximera bild- och ljudkvaliteten rekommenderar vi att du använder ett grafikkort eller en DVD
som stöder 4K-upplösning (3840 x 2160 @ 30 Hz) vid anslutning till HDMI1-port.
――För att maximera bild- och ljudkvaliteten rekommenderar vi att du använder ett grafikkort eller en DVD
som stöder 4K-upplösning (3840 x 2160 @ 60 Hz) vid anslutning till HDMI2-port.
――När PIP/PBP-funktionen är aktiverad kan inte upplösningen växla till optimal upplösning på grund av ett
kompatibilitetsproblem mellan grafikkortet och Windows.
Ställ in PIP/PBP-läge på Av. Eller starta om skärmen och ställ sedan in optimal upplösning i Windowsgränssnittet.
38
Storlek
Ljudkälla
Välj storlek och bildformat för underbilden.
Ange vilken skärm du vill höra ljudet för.
••
: Välj den här ikonbilden om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen för
skärmens vänstra och högra sida är 1920 × 2160 (bredd × höjd).
••
: Välj den här ikonbilden om du vill använda PIP-läget när den optimala upplösningen för
underbilden är 720 × 480 (bredd × höjd).
••
: Välj den här ikonbilden om du vill använda PIP-läget när den optimala upplösningen för
underbilden är 1280 × 720 (bredd × höjd).
••
: Välj den här ikonbilden om du vill använda PIP-läget när den optimala upplösningen för
underbilden är 1920 × 1080 (bredd × höjd).
PIP-läge
/
PBP-läge
/
Position
Välj position för underbilden bland de tillgängliga alternativen.
••
/
/
/
――Inte tillgängligt när PBP är valt.
――Skärmen kan blinka om ingångssignalen är instabil.
39
Källa
Bildstorlek
Välj källa för varje skärm.
DisplayPort och MiniDP inte kan identifieras samtidigt, så om både DisplayPort och MiniDP anges som
källor samtidigt går det inte att välja Tillämpa.
PIP-läge (tillgängligt i PIP-läge(Storlek
/
/
))
Välj bildstorlek för underbilden.
PIP-läge (tillgängligt i PIP-läge(Storlek
/
/
))
I PC-läge
――Indatakällan för ändringarna på huvudskärmen.
•• Auto: Visa bilden enligt varje inmatningskällas bildformat.
――Med undantag för den aktuella indatakällan kan de andra två indatakällorna väljas.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett bildformat för varje inmatningskälla.
――Skärmen kan blinka om ingångssignalen är instabil.
――När funktionsknappsguiden visas för du JOG-knappen åt VÄNSTER, väljer
-ikonen och trycker ned JOGknappen. Bilden på huvudskärmen växlar i ordningen DisplayPort → HDMI1 → HDMI2(U28H750UQ*) eller
DisplayPort → MiniDP → HDMI1 → HDMI2(U32H750UM* / U32H850UM*).
PBP-läge (tillgängligt i PBP-läge (Storlek
•• 16:9: Visa underbilden med bildformatet 16:9.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Indatakällan för ändringarna på huvudskärmen.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
――Skärmen kan blinka om ingångssignalen är instabil.
――När indatasignalen för vänster och höger skärm är identiska går det inte att utföra åtgärden.
knappen. Samma inställningsmeny för PBP-källa visas.
•• 4:3: Visa underbilden med bildformatet 4:3. Passar för videor och standardsändningar.
•• Anpassa t. skärm: Visa underbilden med originalbildformatet utan beskärning.
))
――När funktionsknappsguiden visas för du JOG-knappen åt VÄNSTER, väljer
I AV-läge
-ikonen och trycker ned JOG-
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP/MINI DP-kabeln.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP/MINI DP och PC/AV-läge
är inställt som AV.
40
PBP-läge (tillgängligt i PBP-läge (Storlek
))
Kontrast
Ställ in Bildstorlek för var och en av skärmdelarna.
I PC-läge
•• Auto: Visa bilden enligt varje inmatningskällas bildformat.
PIP-läge (tillgängligt i PIP-läge(Storlek
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett bildformat för varje inmatningskälla.
Justera kontrastnivån för underbilden.
I AV-läge
PBP-läge (tillgängligt i PBP-läge (Storlek
•• 4:3: Visa underbilden med bildformatet 4:3. Passar för videor och standardsändningar.
•• 16:9: Visa underbilden med bildformatet 16:9.
/
/
))
))
Justera kontrastnivån för varje bild.
•• Anpassa t. skärm: Visa underbilden med originalbildformatet utan beskärning.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP/MINI DP-kabeln.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP/MINI DP och PC/AV-läge
är inställt som AV.
41
Kapitel 06
Justera OSD-inställningarna (On Screen Display)
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
Språk
Ställ in menyspråk.
Transparens
Ställ in transparensen för menyfönstren.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
――Den används inte för andra funktioner i datorn.
Visa tid
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
Med Visa tid anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.
42
Kapitel 07
Inställningar och återställning
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
FreeSync
•• Av: Avaktivera FreeSync.
•• Standardmotor: Aktivera de grundläggande FreeSync-funktionerna för AMD-grafikkortet.
•• Ultimat motor: Aktivera FreeSync-funktionen med en högre bildfrekvens för skärmen. Screen
tearing (onormal synkronisering mellan skärmen och innehållet) reduceras i det här läget.
Observera att skärmflimmer kan förekomma när du spelar spel.
Tillämpa den optimala upplösningen när du använder FreeSync.
Information om hur du anger uppdateringsfrekvens finns i Vanliga frågor → Hur ändrar jag frekvens?
FreeSync-tekniken är en lösning som minskar screen tearing utan fördröjning och väntetid.
Med den här funktionen minskas screen tearing och fördröjning under spel. Få en bättre
spelupplevelse.
De menyalternativ för FreeSync som visas på skärmen kan variera beroende på bildskärmens modell
och kompatibilitet med AMD-grafikkortet.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
――Skärmens ljudkvalitet kan försämras om FreeSync är aktiverat.
――Funktionen FreeSync är endast aktiverad i lägena HDMI2, DisplayPort och MiniDP.
Använd HDMI/DP/MINI DP-kabeln från tillverkaren när du använder FreeSync.
Om du använder FreeSync-funktionen när du spelar ett spel kan följande symptom förekomma:
•• Skärmen kan flimra beroende på typ av grafikkort, inställningarna i spelet eller videon som spelas.
Prova med följande åtgärder: minska värdena i spelinställningarna, ändra det aktuella FreeSyncläget till Standardmotor, eller gå till AMD:s webbplats för att kontrollera versionen av din
grafikdrivrutin och uppdatera den med den senaste versionen.
•• När du använder FreeSync-funktionen kan skärmen flimra på grund av variationer i
utdatafrekvensen från grafikkortet.
•• Svarshastigheten kan variera under spelets gång beroende på upplösningen. En högre upplösning
gör i allmänhet att svarshastigheten sjunker.
•• Skärmens ljudkvalitet kan försämras.
――Om du fortfarande har problem när du använder funktionen ska du kontakta Samsungs servicecenter.
――När upplösningen ändras medan FreeSync ställs in till Standardmotor eller Ultimat motor, kan screen
tearing hända intermittent. Ange FreeSync till Av och ändra upplösningen.
――Funktionen är inte tillgänglig i enheter (t.ex. AV-enheter) som inte har något AMD-grafikkort. Om
funktionen tillämpas kan skärmen fungera dåligt.
43
Modellerna i grafikkortlistan har stöd för FreeSync
FreeSync kan bara användas med modeller med AMD-grafikkort. I följande lista visas de grafikkort
som stöds:
Installera de senaste officiella grafikdrivrutinerna från AMD som har stöd för FreeSync.
――Besök AMD:s officiella webbplats för ytterligare modeller av AMD-grafikkort som stöder FreeSyncfunktionen.
――Välj FreeSync Av om du använder ett grafikkort från en annan tillverkare.
――När du använder FreeSync-funktionen via HDMI-gränssnittet kanske den inte fungerar på grund av
bandbreddsbegränsningen för vissa AMD-grafikkort.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Inkluderar inte
370 / 370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
Hur aktiverar du FreeSync?
1 Ställ in FreeSync på Standardmotor eller Ultimat motor på skärmmenyn.
2 Aktivera FreeSync i AMD Radeon Settings:
Högerklicka och välj → AMD Radeon Settings → Display
Funktionen "AMD FreeSync" ska vara inställd på "På". Välj "På" om det inte redan är aktiverat.
44
Eco-spar Plus
Konfigurera Eko-timer
Minska energiförbrukningen jämfört med förbrukningen på maximal ljusstyrka.
Stäng av Eko efter: Eko-timer kan ställas in på ett värde mellan 10 och 180 minuter. Produkten stängs
automatiskt av efter en angiven tid.
Eko-timer: Aktivera Eko-timer-läget.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Dynamisk kontr..
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
――Alternativet är bara tillgängligt när Eko-timer är inställt på På.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
USB-laddning (U32H750UM* / U32H850UM*)
•• Av: Avaktivera funktionen Eco-spar Plus.
•• Auto: Strömförbrukningen minskas automatiskt med ca 10 % från den aktuella inställningen.
(Hur mycket strömförbrukningen minskas beror på skärmens ljusstyrka.)
USB-laddning: Aktivera USB-laddning-läget.
•• Låg: Sparar upp till 25 % energi jämfört med maximal ljusstyrka.
•• USB1 / USB2
•• Hög: Sparar upp till 50 % energi jämfört med maximal ljusstyrka.
――Superladdning är tillgänglig via portarna
1 och
2. Använd de här portarna för att ladda enheter
snabbare än med vanliga USB-portar. Laddningshastigheten kan variera beroende på den anslutna
enheten.
――Snabb batteriladdning kanske inte stöds och/eller laddningen kan ta längre tid på vissa mobilenheter.
Sluttid-timer Plus
――När superladdning är avstängd för portarna
2, använder du portarna för laddning i normal
1- eller
2-porten och superladdning är påslagen,
går det inte att överföra data, men det går om en USB 3.0-enhet är ansluten.
※ De här portarna kanske inte är kompatibla med nya USB-enheter som kan göras tillgängliga i framtiden.
Sluttid: Aktivera Sluttid-läget.
Stäng av efter: Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten slås av automatiskt efter det
angivna antalet timmar.
――Alternativet är bara tillgängligt när Sluttid är inställt på På.
――I produkter för vissa marknader är Sluttid inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten
och ställ in Sluttid på Av om du inte vill att timern ska aktiveras.
1 och
hastighet och dataöverföring.
――Om en USB 2.0-enhet eller lägre ansluts till
Konfigurera Sluttid
slås på. Det görs i enlighet med regelverk för strömförsörjning. Öppna
Ladda snabbt batteriet på en ansluten källenhet med USB 3.0-porten på produkten.
→ System → Sluttid-timer Plus
――Om en enhet, t.ex. en mus, ett tangentbord eller en minnesenhet, är ansluten till
1- eller
2
-porten och enheten är USB 2.0 eller lägre, måste du stänga av superladdning.
――Om snabbladdning aktiveras med skärmmenyn för inställningar, identifieras alla enheter på nytt som är
anslutna till USB-portarna 1 till 4 på skärmen. Det säkerställer optimal laddning.
※ Innan du slår på superladdning ska du stänga alla filer på lagringsenheter som är anslutna till USBportar.
45
PC/AV-läge
Knappupprepn.tid
Ställ in PC/AV-läge på AV. Bildstorleken förstoras.
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.
Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett kommando bara
en gång när en knapp trycks ner.
•• Ställ in som "PC" vid anslutning till en PC.
•• Ställ in som "AV" vid anslutning till en AV-enhet.
――Medföljer endast Wide-modellerna, som 16:9 eller 16:10.
――Om skärmen (när den är inställd på HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) eller HDMI1, HDMI2,
DisplayPort, MiniDP(U32H750UM* / U32H850UM*)) är i energisparläge eller om meddelandet Kontrollera
signal visas, ska du trycka på knappen
för att visa menyn OSD (On Screen Display). Du kan välja PC
eller AV.
På för LED-ström
Konfigurera inställningarna för att aktivera eller avaktivera strömindikatorn som sitter längst ned på
produkten.
•• Arbetar: Strömindikatorn lyser när produkten är på.
DisplayPort Ver.
•• Standby: Strömindikatorn lyser när produkten är avstängd.
Välj rätt version av visningsporten (Displayport).
――En felaktig inställning kan göra att skärmen blir svart. Om detta inträffar kontrollerar du enhetens
Återställ alla
specifikationer.
――Om skärmen (när den är inställd på HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) eller HDMI1, HDMI2,
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
DisplayPort, MiniDP(U32H750UM* / U32H850UM*)) är i energisparläge eller om meddelandet Kontrollera
signal visas, ska du trycka på knappen
för att visa menyn OSD (On Screen Display). Du kan välja 1.1 eller
1.2↑.
――Om du väljer 1.1 sänks den maximala skärmupplösingen till 2560 x 1440 p.g.a. begränsningarna i
överföringshastigheterna för HBR1.
Källdetektering
Välj antingen Auto eller Manuellt som metod för att känna igen ingångssignalen.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
46
Information
Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.
Bild
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Skärmdisplay
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
Avsluta
PIP
Bild
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Skärmdisplay
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Avsluta
PBP
Bild
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Skärmdisplay
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Avsluta
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
47
Kapitel 08
Installera programmet
Easy Setting Box
Uppdatera programvaran via USB
(U32H750UM* / U32H850UM*)
1 Spara uppdateringsfilen (i .bin-format) som du hämtade från Samsung Electronics webbplats
Med Easy Setting Box kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.
Om du vill installera den senaste versionen av Easy Setting Box, hämtar du den från Samsung
Electronics webbplats på http://www.samsung.com.
――Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
――Ikonen Easy Setting Box kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
――Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
Begränsningar och problem vid installation
Installationen av Easy Setting Boxkan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.
Hårdvara
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minst 32MB minne
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minst 60MB ledigt utrymme på hårddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
2 Anslut USB-lagringsenheten som innehåller uppdateringsfilen till
3 På funktionsknappssidan navigerar du till ikonen Meny (
4-porten.
) och håller JOG-knappen intryckt
uppåt i minst 5 sekunder.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med uppdateringen.
5 Din produkt stängs av och slås på automatiskt för att installera uppdateringen. Stäng därefter av
produkten.
6 Ta ut strömkabeln från eluttaget och anslut sedan kabeln igen efter att produkten stängts av.
――För att utföra en programvaruuppdatering med ett USB-minne formaterar du först USB-minnet till FAT32.
――När du utför uppdateringen måste du se till att det bara finns en BIN-fil (.bin) sparad i rotkatalogen.
――Om meddelandet Ingen uppdateringsfil hittades. Kontrollera USB-enheten och försök igen. visas beror
Systemkrav
Operativsystem
(http://www.samsung.com/sec) till en USB-lagringsenhet.
det troligen på någon av följande orsaker.
――Inget USB-minne är anslutet till
4-porten.
――Filerna på det anslutna USB-minnet är inte kompatibla format.
――Det finns inga giltiga uppdateringsfiler på det anslutna USB-minnet. (Det finns inga uppdateringsfiler
sparade på minnet eller filnamnen är felaktiga.)
――Uppdateringen startar inte om den hämtade programvaran inte matchar programvaran som är
installerad på skärmen. Kontrollera att programvaran stämmer överens genom att välja Meny (
)→
Information.
――Stäng inte av produkten. Se till att uppdateringen får ske utan avbrott så långt det är möjligt. I allmänhet
återgår produkten till den tidigare versionen om en uppdatering avbryts.
48
Kapitel 09
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
――Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår
ska du kontakta Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator
utför du ett självdiagnostest.
1 Slå av både datorn och produkten.
2 Koppla från kabeln från produkten.
3 Slå på produkten.
4 Om meddelandet Kontrollera signal visas fungerar produkten normalt.
――Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
Kontrollera upplösning och frekvens
Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se Tabell över standardsignallägen) är inställt
visas meddelandet Ej optimalt läge.
――Den upplösning som visas på skärmen kan variera beroende på inställningarna på datorn och vilka kablar
som används.
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten och datorn, och att kontakterna är
ordentligt fästa.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts
till produkten och datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
Meddelandet Kontrollera signal visas.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
49
Ej optimalt läge visas.
Videouppspelningen är hackig.
Det här meddelandet visas om signalen från grafikkortet överskrider produktens maximala
upplösning eller frekvens.
Uppspelning av högupplösta, stora videofiler kan vara hackig. Det kan bero på att videospelaren inte
är optimerad för datorresursen.
Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med
tabellen över standarsignallägen (s. 53).
Försök spela upp filen i en annan videospelare.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt. Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn är inom upplösningsintervallet och frekvensen
som är kompatibla med produkten. Om det behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet med
tabellen över standardsignallägen (s. 53) i den här manualen och menyn Information på produkten.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen
på datorns ljudkort eller programvaran.
Justera Ljus och Kontrast.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Skärmfärgen är ojämn.
Det hörs inget ljud om du ansluter en indataenhet med en HDMI-DVI-kabel.
Ändra inställningarna under Färg.
Anslut enheten med en HDMI-kabel, DP-kabel eller Mini DP-kabel.
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.
Ändra inställningarna under Färg.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Källenhetsfel
Ändra inställningarna under Färg.
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Texten är suddig.
Om du använder ett Windows-operativsystem (t.ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Windows 10): Gå till Kontrollpanelen → Teckensnitt → Justera ClearType-text och ändra Aktivera
ClearType.
50
Vanliga frågor
――Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseenden och teman → Bildskärm → Inställningar → Avancerat → Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat → Bildskärm och ställ in Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassning → Bildskärmsinställningar → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Välj Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar → Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm, och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar och justera upplösningen.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra upplösningen.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar, och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?
•• Windows XP: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOSinställningar.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar → Anpassning → Låsskärm → Timeoutinställningar för skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
51
Kapitel 10
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Storlek
28-klass (27,9 tum / 70,8 cm)
32-klass (31,5 tum / 80,1 cm)
Visningområde
620,93 mm (H) x 341,28 mm (V)
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
Bildpunktstopp
0,16 mm (H) x 0,16 mm (V)
0,181 mm (H) x 0,181 mm (V)
Maximal pixelklocka
533,25 MHz (DisplayPort)
297,00 MHz (HDMI1)
533,25 MHz (DisplayPort/MINI
DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI2)
297,00 MHz (HDMI1)
594,00 MHz (HDMI2)
Nätanslutning
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn
och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan
dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål.
――Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på
LCD-panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
――Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
Baserat på adapterns AC-spänning. Se etiketten på produktens
baksida, eftersom
Produktens DC-spänning står på
produktetiketten.
standardspänningen kan variera i
olika länder.
Signalanslutningar
HDMI, DisplayPort
Miljöförhållanden
Drift
HDMI, DisplayPort,
MINI DisplayPort
Temperatur: 10 C–40 C (50 F–104 F)
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C–45 C (-4 F–113 F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
52
Tabell över standardsignallägen
Modellnamn
Synkronisering
Upplösning
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Horisontell frekvens
30 – 135 kHz
30 – 135 kHz
Vertikal frekvens
56 – 75 Hz (DisplayPort)
56 – 75 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Optimal upplösning
Maximal upplösning
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank
med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
Displayport/MINI DisplayPort
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
53
Displayport/MINI DisplayPort
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
HDMI1
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
54
HDMI1
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
HDMI2
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
55
HDMI2
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
――Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna
upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
――Vissa upplösningar i tabellen ovan kanske inte går att använda på grund av grafikkortets specifikationer.
56
Kapitel 11
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
Annat
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
57
Extended warranty (endast modell U*H85*)
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement