Samsung Galaxy J7 Pro User manual

Samsung Galaxy J7 Pro User manual
အသံုးျပဳ လမ္းညႊန္
SM-J530Y/DS
SM-J730G/DS
Myanmar. 03/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
အခ်က္အလက္ဇယား
အေျခခံ
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
4
ဒီအရာကို အရင္ဆံုးဖတ္ပါ။
48
6
Device အပူရွိန္တက္ျခင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္
ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
အပ္စ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္)
ပယ္ဖ်က္ျခင္း
50
ဖုန္း
9
Device အဆင္အျပင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
55
အဆက္အသြယ္မ်ား
12
ဘက္ထရီ
59
မက္ေဆ့ခ်္မ်ား
14
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္ (နာႏို SIM
ကတ္)
61
အင္တာနက္
20
မန္မိုရီကတ္ (မိုက္ခရုိ SD ကတ္)
63
အီးေမးလ္
24
Device ကို ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ျခင္း
64
ကင္မရာ
25
ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ပံု
75
ျပခန္း
27
Samsung အေကာင့္
80
Always On Display
29
ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း
82
၀င္းဒိုးမ်ဳိးစံု
34
စကရင္အား သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း
88
Samsung Pay
43
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel
91
Samsung Members
45
စာသားမ်ားကို ရုိက္ထည့္ျခင္း
92
Samsung Notes
93
ျပကၡဒိန္
94
Samsung Health
99
အသံဖမ္းစက္
100 ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား
100 နာရီ
102 ဂဏန္းတြက္စက္
103 ေရဒီယုိ
104 Game Launcher
107 အေၾကာင္းအရာ ေဝမွ်ျခင္း
108 Google အပ္စ္မ်ား
2
အခ်က္အလက္ဇယား
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
147 Google
148 ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္
110 မိတ္ဆက္
149 အေထြေထြ စီမံခ်က္
110 ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
150 ေဆာ့ဝဲ အပ္ဒိတ္
111 Wi-Fi
151 သံုးသူ လက္စြဲ
114 ဘလူးတုသ္
151 ဖုန္းအေၾကာင္း
116 ေဒတာဆာဗာ
116 NFC ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ
119 မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း
ေနာက္ဆက္တြဲ
120 SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ
152 ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း
120 ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
122 အသံမ်ားႏွင့္ တုန္ခါမႈ
123 သတိေပးခ်က္မ်ား
123 ျပရုပ္
124 အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထုတ္ကိရိယာ
125 ဖန္သားျပင္ပုံရိပ္
125 ေနာက္ခံပုံရိပ္မ်ားႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား
126 အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
127 Dual Messenger
128 ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ
132 အက္ပ္မ်ား
132 ဖန္သားျပင္ေသာ့
133 Smart Lock
133 ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး
135 လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
138 Samsung Pass
141 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ
146 ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား
147 အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္ နဂိုေနရာျပန္ထားရန္
3
အေျခခံ
ဒီအရာကို အရင္ဆံုးဖတ္ပါ။
သင့္ေလ်ာ္လံုၿခံဳေသာ အသံုးျပဳမႈျဖစ္ေစရန္ device ကို အသံုးမျပဳခင္ လံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္အားလံုးကို ဖတ္ပါ။
•
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ device ၏ မူလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
•
အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဒသ၊ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူ၊ ေမာ္ဒယ္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
(သို႕မဟုတ္) device ေဆာ့ဖ္၀ဲေပၚကို မူတည္၍ သင္၏ device ႏွင့္ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
•
CPU အျမင့္ႏွင့္ RAM အသံုးျပဳမႈ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္(အရည္အေသြးျမင့္ အခ်က္အလက္)သည္
device ၏ အလံုးစံုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လိမ့္မည္။ အခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ
အပ္စ္မ်ားသည္ device ၏ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ပတ္၀န္းက်င္အေပၚမူတည္၍
မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
Samsung မွတစ္ပါး အျခားျဖည့္ဆည္းသူမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ အပ္စ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျပႆနာမ်ားအတြင္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။
•
တည္းျဖတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (သို႕မဟုတ္) ျပဳျပင္မြမ္းမံထားသည့္
လည္ပတ္ေရးစနစ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျပႆနာမ်ား (သို႕မဟုတ္)
အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္
အထူးျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ device (သို႕မဟုတ္) အပ္စ္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
ဒီ device အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲ၊ အသံရင္းျမစ္မ်ား၊ ေ၀ါေပပါမ်ား၊ ပံုမ်ားႏွင့္
အျခားမီဒီယာမ်ားသည္ အကန္႕အသတ္ႏွင့္အသံုးျပဳရန္ လိုင္စင္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီ အရာမ်ားကို စီးပြားေရး
(သို႕မဟုတ္) အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆြဲထုတ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႕သည္ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ တရားမ၀င္မီဒီယာအသံုးျပဳျခင္းအတြက္ လံုး၀တာ၀န္ရွိသည္။
•
သင္သည္ စာတိုေပးပို႕ျခင္း၊ အပ္ပ္လုပ္ႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ျခင္း၊ အလိုအေလ်ာက္ အခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္း
(သို႕မဟုတ္) တည္ေနရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သို႕ ေဒတာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင္၏
ေဒတာပလန္ေပၚမူတည္၍ က်ခံရႏိုင္သည္။ ႀကီးမားေသာ ေဒတာကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ၀ိုင္ဖိုင္ေဆာင္ရြက္မႈကို
အသံုးျပဳေစခ်င္သည္။
•
Device ႏွင့္အတူပါလာေသာ မူလအပ္စ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႕သည္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ
မေထာက္ပံ့ေတာ့သည္တို႕ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ Device တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အပ္စ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍
သိလိုသည္မ်ားရွိပါက Samsung Service Centre ကို ဆက္သြယ္ပါ။ အသံုးျပဳသူမွ ထည့္သြင္းထားေသာ
အပ္စ္မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ပါ။
4
အေျခခံ
•
Device ၏ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း (သို႕မဟုတ္) တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွ
ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းသည္ Device ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းႏွင့္ ေဒတာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ သင္၏ Samsung လိုင္စင္သေဘာတူခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး
သင္၏ အာမခံခ်က္ကိုလည္း ပ်က္ျပယ္ေစလိမ့္မည္။
•
ေဒသႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ေပၚမူတည္၍ အခ်ဳိ႕ device မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ (FCC) ထံမွ
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ လိုအပ္သည္။ သင္၏ device သည္ FCC ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရလွ်င္ သင္သည္ device ၏ FCC ID ကို
ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ FCC ID ကို ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္အား အစပ်ိဳးၿပီး ဖုန္းအေၾကာင္း → အေျခအေန
ကို ႏွိပ္ပါ။
ညႊန္ၾကားခ်က္ သေကၤတမ်ား
သတိေပးခ်က္။ ။ သင္ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေန
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။ ။ သင္၏ ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ အျခား ပစၥည္းမ်ား ပ်က္ဆီးသည့္ အေျခအေန
အသိေပးခ်က္။ ။ မွတ္စုမ်ား၊ အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
5
အေျခခံ
Device အပူရွိန္တက္ျခင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္
ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
ဘက္ထရီကို အားသြင္းေနစဥ္ device အပူရွိန္ တက္ေသာအခါ
အားသြင္းေနစဥ္ device ႏွင့္ အားသြင္းႀကိဳးသည္ ပူလာႏိုင္သည္ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္)
အလ်င္အျမန္ အားသြင္းျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ device သည္ ကိုင္လိုက္သည္ႏွင့္ ပိုပူေၾကာင္း ခံစားမိႏိုင္သည္
၎သည္ device ၏ သက္တမ္း (သို႕မဟုတ္) စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ device ၏ ပံုမွန္
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း အပိုင္းအျခားအတြင္း ရွိသည္။ ဘက္ထရီ အရမ္းပူလာလွ်င္ အားသြင္းႀကိဳးသည္ အားသြင္းျခင္းကို
ရပ္တန္႕သြားႏိုင္သည္။
Device အပူရွိန္တက္လာေသာအခါ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ပါ။ ။
•
အားသြင္းႀကိဳးအား device မွ ျဖဳတ္ၿပီး အသံုးျပဳေနေသာ အက္ပလီေကးရွင္းတိုင္းကို ပိတ္ပါ။ Device
အပူရွိန္က်သည္အထိ ေစာင့္ၿပီးမွ device ကို ျပန္လည္အားသြင္းပါ။
•
Device ၏ ေအာက္ပိုင္းသည္ အပူရွိန္တက္ေနလွ်င္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ USB ႀကိဳး ပ်က္စီးေနေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပ်က္စီးေနေသာ USB ႀကိဳးအား Samsung အသိအမွတ္ျပဳ အသစ္တစ္ခုျဖင့္ လဲလွယ္ပါ။
•
ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္းပစၥည္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳေနစဥ္ device ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္းပစၥည္းၾကားတြင္ သတၱဳ
ပစၥည္းမ်ား၊ သံလိုက္မ်ားႏွင့္ သံလိုက္ဓာတ္ပါဝင္ေသာ စက္အတြင္းျဖတ္ ကဒ္မ်ားကဲ့သို႔ ျပင္ပ ပစၥည္းမ်ားကို
မထားပါႏွင့္။
ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) အျမန္အားသြင္းျခင္း က႑သည္ အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာ
ေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္သာ ရရွိသည္။
အသံုးျပဳေနစဥ္ device အပူရွိန္တက္လာေသာအခါ
ပါဝါ ပိုမိုလိုအပ္သည့္ က႑မ်ား (သို႕မဟုတ္) အပ္စ္မ်ားကို သင္ အသံုးျပဳေသာအခါ (သို႕မဟုတ္) ၎တို႔ကို
အခ်ိန္ ၾကာၾကာ အသံုးျပဳေသာအခါ သင္၏ device သည္ ဘက္ထရီ အသံုးျပဳမႈ တက္လာေသာေၾကာင့္ ယာယီ
အပူရွိန္တက္ႏိုင္သည္။ ဖြင့္ထားေသာ အပ္စ္မ်ားကို ပိတ္ၿပီး device ကို ခဏေလာက္ အသံုးမျပဳဘဲ ေနပါ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔မွာ device အပူရွိန္တက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အပ္စ္ေပၚမူတည္၍ ဒီဥပမာမ်ားသည္ သင့္ေမာ္ဒယ္အေပၚ မသက္ေရာက္သည္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
ဝယ္ယူၿပီးေနာက (သို႕မဟုတ္) ေဒတာ ျပန္ထိန္းသိမ္းေသာအခါ ကနဦး တပ္ဆင္ေနစဥ္
•
ႀကီးမားေသာ ဖိုင္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲေသာအခါ
6
အေျခခံ
•
ပါဝါ ပိုမိုလိုအပ္သည့္ အပ္စ္မ်ားကို အသံုးျပဳေသာအခါ (သို႕မဟုတ္) အပ္စ္မ်ားကို အခ်ိန္ ၾကာၾကာ အသံုးျပဳေသာအခါ
–– အရည္အေသြးျမင့္ ဂိမ္းမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ ကစားေသာအခါ
–– ဗီြဒီယိုမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ ႐ုိက္ကူးေသာအခါ
–– အျမင့္ဆံုးေသာ အလင္း သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနစဥ္ ဗြီဒီယိုမ်ားအား တိုက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈေနေသာအခါ
–– တီဗီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ
•
အလုပ္မ်ားစြာတစ္ၿပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ (သို႔မဟုတ္ ေနာက္ခံတြင္ အပ္စ္အမ်ားအျပားကို ဖြင့္ထားေသာအခါ)
–– ဝင္းဒိုးမ်ဳိးစံု အသံုးျပဳေသာအခါ
–– ဗြီဒီယိုမ်ားကို ႐ုိက္ကူးေနစဥ္ အပ္စ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ထည့္သြင္းေနေသာအခါ
–– ဗြီဒီယိုျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုေနစဥ္ ႀကီးမားေသာ ဖိုင္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲေသာအခါ
–– လမ္းေၾကာင္းျပ အပ္စ္တစ္ခု အသံုးျပဳေနစဥ္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ႐ုိက္ကူးေသာအခါ
•
Cloud၊ အီးေမးလ္ (သို႕မဟုတ္) အျခား အေကာင့္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေဒတာ
ပမာဏကို အသံုးျပဳေသာအခါ
•
Device ကို တိုက္႐ိုက္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ထားစဥ္ ကားအတြင္း လမ္းေၾကာင္းျပ အတ္ပ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳေသာအခါ
•
မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ တယ္သားရင္း က႑ကို အသံုးျပဳေသာအခါ
•
အခ်က္ျပ အားနည္းေသာ (သို႕မဟုတ္) ဖုန္းလိုင္း ဖမ္းယူမႈ မရွိေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ device ကို အသံုးျပဳေသာအခါ
•
ပ်က္စီးေနေသာ USB ႀကိဳးတစ္ခုျဖင့္ ဘက္ထရီကို အားသြင္းေသာအခါ
•
Device ၏ ဖုန္းအားသြင္းႀကိဳး တပ္သည့္ေနရာသည္ ပ်က္စီး (သို႕မဟုတ္) အရည္၊ ဖုန္၊ သတၱဳ ေပါင္ဒါႏွင့္ ခဲတံရွိ
ခဲဓာတ္ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ
•
သင္ roaming လုပ္ေနေသာအခါ
Device အပူရွိန္တက္လာေသာအခါ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ပါ။ ။
•
ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ျဖင့္ device အား ဆက္လက္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားပါ။
•
ဖြင့္ထားေသာ အပ္စ္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ device အား အပူရွိန္တက္ေစႏိုင္သည္။ Device ကို
ျပန္လည္စတင္ပါ။
•
၀ိုင္ဖိုင္၊ GPS ႏွင့္ Bluetooth က႑မ်ားကို အသံုးမျပဳေသာအခါ ၎တို႔ကို ပိတ္ထားပါ။
•
ဘက္ထရီအသံုးျပဳမႈ မ်ားေသာ အပ္စ္မ်ား (သို႕မဟုတ္) ေနာက္ခံတြင္ ဖြင့္ထားေသာ အပ္စ္မ်ားကို
အသံုးမျပဳပါက ပိတ္ပါ။
•
မလိုအပ္ေသာ ဖိုင္မ်ား (သို႕မဟုတ္) အသံုးမျပဳေသာ အပ္စ္မ်ားကို ဖ်က္ပါ။
•
မ်က္ႏွာျပင္ အလင္းေရာင္ကို ေလွ်ာ့ထားပါ။
•
Device အပူခ်ိန္ လြန္ကဲေနပါက (သို႕မဟုတ္) ၾကာရွည္စြာပူေနပါက ေခတၱခဏ အသံုးမျပဳဘဲ ထားပါ။
Device ဆက္လက္၍ အပူခ်ိန္လြန္ကဲေနလွ်င္ Samsung Service Centre ကို ဆက္သြယ္ပါ။
7
အေျခခံ
Device အပူခ်ိန္လြန္ကဲေသာအခါ device အားနည္းခ်က္မ်ား
Device အပူခ်ိန္ တက္လာေသာအခါ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေစသည္ သို႕မဟုတ္
device ကို ျပန္ေအးေစဖို႕ ပိတ္ထားရမည္။ ၄င္းက႑သည္ အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္သာ
ရရွိသည္။
•
Device သည္ ပံုမွန္ထက္ ပိုပူလွ်င္ device အပူခ်ိန္လြန္ကဲမႈ စာတိုတစ္ေစာင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။ Device ၏
အပူခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ စကရင္ အလင္းေတာက္ပမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အရွိန္ကို အကန္႕အသတ္ ျဖစ္ေစၿပီး
ဘက္ထရီ အားသြင္းျခင္းသည္ ရပ္တန္႕သြားမည္။ ဖြင့္ထားေသာ အတ္ပ္မ်ားသည္ ပိတ္သြားၿပီး device
ျပန္ေအးလာသည္အထိ သင္သည္ အေရးေပၚ ဖုန္းေခၚဆိုမႈသာ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။
•
Device အပူခ်ိန္ လြန္ကဲေနပါက (သို႕မဟုတ္) ၾကာရွည္စြာပူေနပါက ပါဝါ ပိတ္ဖို႕ စာတိုတစ္ေစာင္
ေပၚလာလိမ့္မည္။ Device ကို ပိတ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ ျပန္ေအးသြားမည့္အထိ ေစာင့္ပါ။
အလုပ္လုပ္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ သင္၏ device သည္ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲႏိုင္သည္။ ဘက္ထရီ
သက္တမ္း တိုေတာင္းမႈ၊ device အား ထိခိုက္မႈ၊ သို႕မဟုတ္ မီးေလာင္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္ သတိျပဳပါ။
•
သင္၏ device အား အလြန္ေအးေသာ (သို႕မဟုတ္) အလြန္ပူေသာ အပူခ်ိန္မ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။
•
သင္၏ device အား တိုက္႐ိုက္ေနေရာင္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မထိေတြ႕ပါေစႏွင့္။
•
ေႏြရာသီတြင္ ကားအတြင္းကဲ့သို႔ေသာ အလြန္ပူသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သင္၏ device အား အခ်ိန္ၾကာၾကာ
အသံုးမျပဳပါႏွင့္ (သို႕မဟုတ္) မထားပါႏွင့္။
•
Device အား လွ်ပ္စစ္ အပူေပး အျပားကဲ့သို႔ေသာ အပူခ်ိန္လြန္ကဲႏိုင္သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ မထားပါႏွင့္။
•
သင္၏ device ကို အပူေပးကိရိယာမ်ား၊ မိုက္ခရုိေ၀့၊ အပူေပး ခ်က္ျပဳတ္ေရးပစၥည္းမ်ား (သို႕မဟုတ္)
ဖိအားမ်ားေသာ ကြန္တိန္နာမ်ားထဲတြင္ (သို႕မဟုတ္) ၄င္းတို႕အနီးအနားတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
•
ပ်က္စီးေနေသာ အားသြင္းႀကိဳး (သို႕မဟုတ္) ဘက္ထရီကို ဘယ္ေတာ့မွ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
8
အေျခခံ
Device အဆင္အျပင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ထုပ္ပိုးမႈ အခ်က္အလက္မ်ား
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္ဘူးကို စစ္ေဆးပါ။ ။
•
Device
•
အျမန္ စတင္အသံုးျပဳလမ္းညႊန္
•
Device အတြက္ ေထာက္ပံ့ထားေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေဒသ
(သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
ေထာက္ပံ့ထားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ဒီ device အတြက္သာ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား device
မ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေပ။
•
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ႏႈိးေဆာ္မႈမရွိဘဲႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ အပိုတြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ Samsung လက္လီဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
မ၀ယ္ယူမီ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ သင္၏ device ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။ အတည္မျပဳထားေသာ
တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အာမခံခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္မထားေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းမ်ားႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။
•
တြဲဖက္ပစၥည္းအားလံုး ရရွိႏိုင္မႈသည္ ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
ရရွိႏိုင္ေသာ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက Samsung ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
9
အေျခခံ
Device အဆင္အျပင္
စပီကာ
အေရွ႕ကင္မရာ
ဖလက္ရွ္
စပီကာ
အနီးအနားရွိ အရာမ်ားကို
သတိျပဳႏိုင္သည့္ အာရုံခံ/
အလင္းအာရုံခံ
ပါ၀ါ ခလုတ္
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္
ပင္မစာမ်က္ႏွာ ခလုတ္
(လက္ေဗြရာ အသိအမွတ္ျပဳ
အာ႐ုံခံစနစ္)
လတ္တေလာဖြင့္အတ္ပ္မ်ား
ေနာက္ျပန္သြား ခလုတ္
ခလုတ္
မိုက္ခရုိဖုန္း
နားၾကပ္ အေပါက္
ဘက္စံုသံုး
ဖုန္းႀကိဳးတပ္အေပါက္
အေနာက္ ကင္မရာ
GPS အင္တာနာ
NFC အန္တာနာ
အသံခလုတ္
ဖလက္ရွ္
SIM ကတ္ထည့္ေနရာ
SIM ကတ္/
အဓိက အင္တာနာ
မန္မိုရီကတ္ ထည့္သည့္ေနရာ
10
အေျခခံ
ကင္မရာမွန္ဘီလူးကို ေနေရာင္တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပင္းထန္သည့္ အလင္းေရာင္ႏွင့္
မထိေတြ႕ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ကင္မရာမွန္ဘီလူးသည္ ေနေရာင္တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပင္းထန္သည့္
အလင္းေရာင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ပါက ကင္မရာ၏ ႐ုပ္ပံုအာ႐ုံခံစက္မွာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိခိုက္ပ်က္စီးေသာ
႐ုပ္ပံုအာ႐ုံခံစက္ကို ျပန္ျပင္လို႔ မရကာ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ အစက္အေျပာက္မ်ား ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။
•
ဆက္သြယ္ခ်က္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီယိုစီးမႈသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ။
–– သင္သည္ သတၳဳကပ္ခြာမ်ားကို device ၏ အင္တာနာဧရိယာတြင္ တပ္လွ်င္
–– သင္သည္ device တြင္ သတၳဳပစၥည္းႏွင့္လုပ္ထားေသာ device အဖံုးကို တပ္လွ်င္
–– သင္သည္ ဖုန္းေခၚျခင္း (သို႕မဟုတ္) မိုဘိုင္းေဒတာ ဆက္သြယ္မႈ ကဲ့သို႕ ေသခ်ာေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳေနစဥ္ သင္၏ လက္ (သို႕မဟုတ္) အျခားအရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ device
အင္တာနာဧရိယာကို ဖံုးအုပ္မိလွ်င္
•
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္အကာအကြယ္ကို အသံုးျပဳရန္ အႀကံျပဳသည္။
အတည္မျပဳထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္အကာအကြယ္မ်ားသည္ အာရုံခံ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
•
အနီးအနားရွိ အရာမ်ားကို သတိျပဳႏိုင္သည့္ အာရုံခံ/အလင္းအာရုံခံ ဧရိယာတို႕ကို
မ်က္ႏွာျပင္အကာအကြယ္ (သို႕မဟုတ္) ကပ္ခြာမ်ားကဲ့သို႕ မ်က္ႏွာျပင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မဖံုးအုပ္ပါႏွင့္။
ထိုသို႕ျပဳလုပ္ပါက အာရုံခံ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
•
ထိႏွိပ္မ်က္ႏွာျပင္အား ေရႏွင့္ မထိေတြ႕ေစပါႏွင့္။ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ စိုထိုင္းေသာအေျခအေနတြင္
(သို႕မဟုတ္) ေရႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ေဆာင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
ေသာ့ခ်က္မ်ား
ေသာ့ခ်က္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ပါ၀ါ
မၾကာေသးမီက
မူလေနရာ
ေနာက္သို႕
•
Device ကို ဖြင့္ (သို႕မဟုတ္) ပိတ္ရန္ ဖိၿပီး ကိုင္ထားပါ။
•
မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ (သို႕မဟုတ္) ေသာ့ခတ္ရန္ ဖိထားပါ။
•
မၾကာေသးမီက အသံုးျပဳထားေသာ အပ္စ္မ်ားစာရင္းကို ဖြင့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
•
မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ခတ္ထားစဥ္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
•
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာကို ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ။
•
Google ကို စတင္ရန္ ဖိၿပီး ႏွိပ္ထားပါ။
•
ယခင္မ်က္ႏွာျပင္ေနရာကို ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ။
•
ယခုမ်က္ႏွာျပင္အတြက္ အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး
ကိုင္ထားပါ။
အသံ
•
Device အသံကို ခ်ိန္ညွိရန္ ႏွိပ္ပါ။
11
အေျခခံ
ဘက္ထရီ
ဘက္ထရီကို အားသြင္းျခင္း
ဘက္ထရီကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးမျပဳမီ အားသြင္းပါ (သို႕မဟုတ္) ၄င္းသည္ အက်ဳံး၀င္ေသာ သက္တမ္းအတြက္
အသံုးမ၀င္ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ အားသြင္းႀကိဳး၊ ဘက္ထရီႏွင့္ ႀကိဳးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။
အတည္မျပဴထားေသာ အားသြင္းႀကိဳး (သို႕မဟုတ္) ႀကိဳးမ်ားသည္ ဘက္ထရီ ေပါက္ကြဲျခင္း (သို႕မဟုတ္)
device ပ်က္စီးျခင္းတို႕ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အားသြင္းႀကိဳးကို မွန္ကန္စြာ မခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ device ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ မွန္ကန္စြာ
အသံုးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။
စြမ္းအင္ကို ေခြ်တာရန္ အားသြင္းႀကိဳးကို အသံုးမျပဳပါက ျဖဳတ္ထားပါ။ အားသြင္းႀကိဳးတြင္
ပါ၀င္အဖြင့္အပိတ္မပါေပ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ပါ၀ါျဖဳန္းတီးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ အသံုးမျပဳပါက ပလပ္ေပါက္မွ
အားသြင္းႀကိဳးကို ျဖဳတ္ထားရမည္။ အားသြင္းႀကိဳးသည္ ပလပ္ေပါက္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ က်န္ရွိေနသင့္ၿပီး
အားသြင္းေနစဥ္ လြယ္ကူစြာ သံုးသင့္သည္။
1
USB ႀကိဳးကို USB ပါ၀ါအဒပ္တာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
2
USB ႀကိဳးကို သင့္ device ၏ အားသြင္းရာေနရာတြင္ တပ္ပါ။
12
အေျခခံ
3
USB ပါ၀ါ အဒပ္တာကို ပလပ္ေပါက္တြင္ ထိုးပါ။
4
အားအျပည့္သြင္းၿပီးပါက အားသြင္းႀကိဳးကို device မွ ျဖဳတ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ အားသြင္းႀကိဳးကို
လွ်ပ္စစ္ပလက္ေပါက္မွ ျဖဳတ္ပါ။
ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
သင္၏ device သည္ ဘက္ထရီပါ၀ါကို ထိန္းသိမ္းရန္ သင့္အား ကူညီသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းထားသည္။
•
Device ထိန္းသိမ္းျခင္းက႑ကို အသံုးျပဳ၍ device ကို သင့္ျမတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
•
သင္သည္ device ကို အသံုးမျပဳပါက ပါ၀ါခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ပိတ္ထားပါ။
•
ပါ၀ါေခြ်တာေရးပံုစံကို အသက္သြင္းပါ။
•
မလိုအပ္သည့္အပ္စ္ကို ပိတ္သည္။
•
Bluetooth ကို အသံုးမျပဳပါက ပိတ္ထားပါ။
•
၀ိုင္ဖိုင္ ကို အသံုးမျပဳပါက ပိတ္ထားပါ။
•
ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရန္လိုသည့္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားသည့္ အပ္စ္ကို ပိတ္ထားပါ။
•
ေနာက္ခံအလင္းေရာင္ၾကာခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ထားပါ။
•
မ်က္ႏွာျပင္ အလင္းေရာင္ကို ေလွ်ာ့ထားပါ။
ဘက္ထရီအားသြင္းျခင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား
•
ဘက္ထရီပါ၀ါ နည္းေနပါက ဘက္ထရီသေကၤတသည္ အလြတ္ပံုစံႏွင့္ ေပၚလိမ့္မည္။
•
အားသြင္းႀကိဳးကို ခ်ိတ္ဆက္လိုက္စဥ္ device သည္ ခ်က္ခ်င္းမပြင့္ပါက ဘက္ထရီကို လံုး၀အားမ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေလ်ာ့နည္းေနေသာ ဘက္ထရီကို device မဖြင့္မီ မိနစ္အနည္းငယ္ အားသြင္းပါ။
•
တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ အပ္စ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သင္ အသံုးျပဳလွ်င္ (သို႕မဟုတ္) အျခား device
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုအပ္သည့္ အပ္စ္အသံုးျပဳလွ်င္ ဘက္ထရီ အလ်င္အျမန္ကုန္လိမ့္မည္။
ေဒတာကူးေျပာင္းေနစဥ္အတြင္း အားေလ်ာ့က်ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ ဘက္ထရီ အားအျပည့္သြင္းၿပီးမွ
ထိုအပ္စ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
•
အားသြင္းႀကိဳးမွလြဲ၍ ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႕ ပါ၀ါရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းနည္းမႈေၾကာင့္
အားသြင္းႏႈန္းကို ေႏွးေစႏိုင္သည္။
13
အေျခခံ
•
Device ကို အားသြင္းေနစဥ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊ သို႕ေသာ္ ဘက္ထရီအားအျပည့္ျဖစ္ရန္ေတာ့ ၾကာႏိုင္သည္။
•
အကယ္၍ device သည္ အားသြင္းေနစဥ္ မတည္ၿငိမ္ေသာ ပါ၀ါေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိပါက ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္
အလုပ္မလုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ေပၚပါက အားသြင္းႀကိဳးကို device မွ ျဖဳတ္ထားပါ။
•
အားသြင္းေနစဥ္ device ႏွင့္ အားသြင္းႀကိဳး ပူလာႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး device ၏
သက္တမ္း (သို႕မဟုတ္) ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို သက္ေရာက္မႈမရွိႏိုင္ေပ။ ဘက္ထရီသည္ ပံုမွန္ထက္ ပိုပူလာပါက
အားသြင္းႀကိဳးသည္ အားသြင္ျခင္းကို ရပ္တန္႕ေကာင္း ရပ္တန္႕လိမ့္မည္။
•
အားသြင္းရာေနရာ ေရစိုေနစဥ္ device ကို အားသြင္းပါက device ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ Device ကို အားမသြင္းမီ
အားသြင္းရာေနရာကို လံုး၀ေျခာက္ေအာင္ လုပ္ပါ။
•
Device သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အားမ၀င္ေတာ့ပါက device ႏွင့္ အားသြင္းႀကိဳးကို Samsung Service Centre သို႕
ယူလာပါ။
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္ (နာႏို SIM ကတ္)
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းသည္။
မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကို ထည့္သြင္းပါ။
SIM ႏွစ္ကဒ္ သို႔မဟုတ္ USIM ကဒ္မ်ား ထည့္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္တြင္ကိရိယာတစ္ခုအတြက္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွစ္ခု
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူ ႏွစ္ခုကို သင္ရရွိပါမည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ device ထဲ၌ SIM ကတ္ ႏွစ္ခု
အသံုးျပဳျခင္းသည္ SIM ကတ္ တစ္ခုတည္း သံုးသည္ထက္ ေဒတာကူးေျပာင္းမႈႏႈန္းသည္ ေႏွးႏိုင္သည္။
SIM (သို႕မဟူတ္) USIM အား မဆံုးရႈံးေစရန္၊ အျခားသူမ်ားအား သံုးစြဲျခင္းမွ ခြင့္မျပဳရန္ သတိေပးခ်က္ကို
အသံုးျပဳပါ။ ကတ္ဆံုးရႈံးျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ား
(သို႕မဟုတ္) အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။
အခ်ဳိ႕ေသာ LTE ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရႏိုင္သည္လည္း
ရွိမည္ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးရရွိမႈအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင္၏ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူကို ဆက္သြယ္ပါ။
14
အေျခခံ
–– SIM ကတ္ထည့္ေနရာ 1။ ။
15
အေျခခံ
–– SIM ကတ္ထည့္ေနရာ 2။ ။
1
အျပားအား ဆြဲထုတ္ရန္ SIM ကတ္ အျပားေပၚရွိ အေပါက္ထဲသို႔ ဆြဲထုတ္ရာတြင္သံုးေသာ ပင္ေခ်ာင္း ထိုးသြင္းပါ။
ကတ္ထုတ္ရန္ ပင္ကို အေပါက္ထဲတြင္ ေထာင့္မွန္က်ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ သို႕မဟုတ္လွ်င္
device သည္ ပ်က္စီးေကာင္း ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
2
ကတ္အျပားထည့္ အေပါက္မွ SIM ကတ္ အျပားအား ညင္ညင္သာသာ ဆြဲထုတ္ပါ။
16
အေျခခံ
3
SIM သို႔မဟုတ္ USIM ကတ္အား ေအာက္ဘက္ မ်က္ႏွာမူေနေသာ ေရႊေရာင္ေပးထားေသာ
အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ SIM ကတ္ အျပားေပၚတြင္ ထားပါ။
ပင္မ SIM သို႔မဟုတ္ USIM ကတ္အား ဗန်းများထဲမ 1 ေပၚတြင္၊ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ SIM သို႔မဟုတ္ USIM
ကတ္အား ဗန်းန 2 စ်ခုကို ေပၚတြင္ ထားပါ။
4
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္ကို လံုၿခံဳေစရန္ SIM ကတ္အျပားထဲသို႕ ျဖည္းညင္းစြာ ဖိထည့္ပါ။
ကတ္သည္ အံႏွင့္ ခိုင္ၿမဲစြာ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ပါက SIM ကတ္သည္ အံထဲမွ ထြက္က်သြားႏိုင္သည္။
5
SIM ကတ္အျပားအား ကတ္အျပားထည့္ အေပါက္အတြင္း ထည့္ပါ။
•
အံ ေရစိုေနစဥ္အတြင္း device ထဲသို႕ အံကို ထည့္ပါက သင္၏ device ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ အံ
ေျခာက္ေသြ႕ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ အၿမဲတမ္းလုပ္ပါ။
•
သင့္ device ထဲသို႕ အရည္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အံ့ထည့္သည့္အေပါက္ထဲသို႕ အံကို
လံုး၀၀င္ေအာင္ ထည့္ပါ။
ကတ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ထည့္ျခင္း
နာႏို SIM ကတ္
နာႏို SIM ကတ္
မိုက္ခရုိ SD ကတ္
နာႏို SIM ကတ္ တစ္ကတ္တည္းကို အသံုးျပဳပါ။
17
အေျခခံ
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္တစ္ခုကို ဖယ္ရွားျခင္း
1
အျပားအား ဆြဲထုတ္ရန္ SIM ကတ္ အျပားေပၚရွိ အေပါက္ထဲသို႔ ဆြဲထုတ္ရာတြင္သံုးေသာ ပင္ေခ်ာင္း ထိုးသြင္းပါ။
2
ကတ္အျပားထည့္ အေပါက္မွ SIM ကတ္ အျပားအား ညင္ညင္သာသာ ဆြဲထုတ္ပါ။
3
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္တစ္ခုကို ဖယ္ရွားသည္။
4
SIM ကတ္အျပားအား ကတ္အျပားထည့္ အေပါက္အတြင္း ထည့္ပါ။
18
အေျခခံ
ႏွစ္ခုထည့္ SIM သို႔မဟုတ္ USIM ကတ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းလွ်င္ သင္သည္ device တစ္ခု အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္ ၂ခု (သို႕မဟုတ္)
၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူ ၂ ေယာက္ကို ရရွိႏိုင္သည္။
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္မ်ားကို အသက္သြင္းျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို ႏွိပ္ပါ။ SIM
(သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ ဖြင့္ပါ။
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို ႏွိပ္ၿပီး ေအာက္ပါ
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ရယူဖို႕ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ။
•
သေကၤတ။ ။ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္၏ သေကၤတကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
အမည္။ ။ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္၏ ေဖာ္ျပေသာအမည္ကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
ကြန္ယက္အေနအထား။ ။ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ ကြန္ယက္အမ်ဳိးအစားကို
ေရြးခ်ယ္သည္။
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္
ကတ္ ၂ခု အသက္၀င္ပါက သင္သည္ အေသးစိတ္ကတ္မ်ားအတြက္ အသံေခၚဆိုမႈမ်ား၊ စာတိုေပးပို႕ျခင္းႏွင့္
ေဒတာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
သင့္ကတ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္သက္ရာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး SIM ကတ္ တြင္ သတ္မွတ္ပါ။
19
အေျခခံ
မန္မိုရီကတ္ (မိုက္ခရုိ SD ကတ္)
မန္မိုရီကတ္ကို ထည့္သြင္းျခင္း
သင့္ device မန္မိုရီကတ္၏ ဆံ့ေသာ ပမာဏသည္ အျခား ေမာ္ဒယ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားႏိုင္ၿပီး မန္မိုရီကတ္ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္
အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ မန္မိုရီ ကတ္အခ်ိဳ႕သည္ သင့္ device ႏွင့္ တြဲဖက္မသံုးႏိုင္ပါ။ သင့္ device မန္မိုရီကတ္၏
အမ်ားဆံုး ဆံ့ေသာ ပမာဏကို ၾကည့္႐ႈဖို႕ Samsung ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ၾကည့္ပါ။
•
မန္မိုရိကတ္အခ်ဳိ႕သည္ device ႏွင့္ လံုး၀ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္သည့္ ကတ္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ device (သို႕မဟုတ္) မန္မိုရီကတ္ကို ပ်က္စီးေစျခင္း
(သို႕မဟုတ္) ၄င္းထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဒတာမ်ားကိုပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
•
မန္မိုရီကတ္ကို ညာဘက္အထက္ပိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း သတိေပးခ်က္ကို အသံုးျပဳပါ။
•
Device သည္ မန္မိုရီကတ္မ်ားအတြက္ FAT ႏွင့္ exFAT ဖိုင္စနစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ မတူညီေသာ
ဖိုင္စနစ္တြင္ ေဖာမတ္လုပ္ထားေသာ ကတ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေသာအခါ device သည္ ကတ္ကို
ေဖာမတ္ျပန္ခ်ရန္ ေမးလိမ့္မည္ (သို႕မဟုတ္) ကတ္ကို မမွတ္မိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မန္မိုရီကတ္ကို
အသံုးျပဳရန္ သင္သည္ ၎ကို ေဖာမတ္ခ်ရမည္။ သင္၏ device သည္ မန္မိုရီကတ္အား ေဖာမတ္ မခ်ႏိုင္
(သို႕မဟုတ) မမွတ္မိႏိုင္ပါက မန္မိုရီကတ္ ထုတ္လုပ္သူ (သို႕မဟုတ)္ Samsung ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာကို
ဆက္သြယ္ပါ။
•
အႀကိမ္ႀကိမ္ေရးျခင္းႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို ဖ်က္ျခင္းသည္ မန္မိုရီကတ္၏ သက္တမ္းကို တိုေစသည္။
•
Device ထဲသို႕ မန္မိုရီကတ္ ထည့္သြင္းသည့္အခါ မန္မိုရီကတ္ ဖိုင္လမ္းညႊန္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား → SD
ကတ္ ဖိုင္ ဟူ၍ ေပၚလာမည္။
20
အေျခခံ
21
အေျခခံ
1
အျပားအား ဆြဲထုတ္ရန္ မန္မိုရီ ကတ္ အျပားေပၚရွိ အေပါက္ထဲသို႔ ဆြဲထုတ္ရာတြင္သံုးေသာ ပင္ေခ်ာင္း
ထိုးသြင္းပါ။
ကတ္ထုတ္ရန္ ပင္ကို အေပါက္ထဲတြင္ ေထာင့္မွန္က်ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ သို႕မဟုတ္လွ်င္
device သည္ ပ်က္စီးေကာင္း ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
2
မန္မိုရီ ကတ္အျပားထည့္ အေပါက္ထဲမွ မန္မိုရီကတ္အျပားအား ညင္ညင္သာသာ ဆြဲထုတ္ပါ။
Device မွ အံကို ဖယ္ရွားပါက မိုဘိုင္းေဒတာဆက္သြယ္ခ်က္ အလုပ္ မလုပ္ဘဲ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
3
မန္မိုရီ ကတ္အား ေအာက္ဘက္ မ်က္ႏွာမူေနေသာ ေရႊေရာင္ေပးထားေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ မန္မိုရီ ကတ္
4
မမ္မိုရီကတ္ကို လံုၿခံဳေစရန္ မမ္မိုရီကတ္အံထဲသို႕ ျဖည္းညင္းစြာ ထည့္ပါ။
အျပားေပၚတြင္ ထားပါ။
ကတ္သည္ အံႏွင့္ ခိုင္ၿမဲစြာ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္ပါက မန္မိုရီကတ္သည္ အံထဲမွ ျပဳတ္က် (သို႕မဟုတ္)
ထြက္က်သြားႏိုင္သည္။
5
မန္မိုရီကတ္ အျပားအား ကတ္အျပားထည့္ အေပါက္အတြင္း ထည့္ပါ။
•
အံ ေရစိုေနစဥ္အတြင္း device ထဲသို႕ အံကို ထည့္ပါက သင္၏ device ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ အံ
ေျခာက္ေသြ႕ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ အၿမဲတမ္းလုပ္ပါ။
•
သင့္ device ထဲသို႕ အရည္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အံ့ထည့္သည့္အေပါက္ထဲသို႕ အံကို
လံုး၀၀င္ေအာင္ ထည့္ပါ။
22
အေျခခံ
မန္မိုရီကတ္ကို ဖယ္ရွားျခင္း
မန္မိုရီကတ္ကို မဖယ္ရွားၿပီး လံုၿခံဳေသာ ဖယ္ရွားမႈျဖစ္ေစရန္ ၄င္းကို ထုတ္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ → သိုေလွာင္ခန္း →
→ သိုေလွာင္ခန္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → SD ကတ္ → အစမပ်ဳိးပါႏွင့္ ကို ႏွိပ္ပါ။
1
အျပားအား ဆြဲထုတ္ရန္ မန္မိုရီ ကတ္ အျပားေပၚရွိ အေပါက္ထဲသို႔ ဆြဲထုတ္ရာတြင္သံုးေသာ ပင္ေခ်ာင္း
2
မန္မိုရီ ကတ္အျပားထည့္ အေပါက္ထဲမွ မန္မိုရီကတ္အျပားအား ညင္ညင္သာသာ ဆြဲထုတ္ပါ။
3
မန္မိုရီကတ္ကို ထုတ္ပါ။
4
မန္မိုရီကတ္ အျပားအား ကတ္အျပားထည့္ အေပါက္အတြင္း ထည့္ပါ။
ထိုးသြင္းပါ။
Device သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကူးေျပာင္းေနစဥ္ (သို႕မဟုတ္) ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၊ (သို႕မဟုတ္)
ေဒတာကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ မန္မိုရီကတ္ (သို႕မဟုတ္) USB သိမ္းဆည္းမႈကဲ့သို႔ ျပင္ပသိမ္းဆည္းမႈကို
ဖယ္ရွားပါ။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပင္ပသိမ္းဆည္းမႈ (သို႕မဟုတ္) device ထဲရွိ ေဒတာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
(သို႕မဟုတ္) ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း(သုိ႕မဟုတ္)ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျပင္ပသိမ္းဆည္းမႈ device မ်ားကို
လြဲမွားစြာအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒတာဆံုးရႈံးမႈအပါအ၀င္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ Samsung
တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။
မန္မိုရီကတ္ကို ပံုစံျခင္း
ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ပံုစံခ်ေသာ မန္မိုရီကတ္သည္ device ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္ႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။ Device
ေပၚတြင္ မန္မိုရီကတ္ကို ပံုစံခ်သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ → သိုေလွာင္ခန္း →
→ သိုေလွာင္ခန္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → SD ကတ္ → စီစဥ္ဖြဲ႔စည္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
မန္မိုရီကတ္ကို ပံုစံမခ်မီ ကတ္ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေဒတာအားလံုးကို အရန္အျဖစ္
ကူးယူရန္ သတိရပါ။ ထုတ္လုပ္သူ အာမခံခ်က္သည္ အသံုးျပဳသူ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ေဒတာေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။
23
အေျခခံ
Device ကို ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ျခင္း
Device ကို ဖြင့္ရန္ ပါ၀ါခလုတ္ကို စကၠန္႕အနည္းငယ္ဖိၿပီး ကိုင္ထားပါ။
သင္၏ device ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖြင့္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေဒတာ ျပန္ခ်ိန္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ သင္၏ device ကို
ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
Device ကို ပိတ္ရန္အတြက္ ပါ၀ါခလုတ္ကို ဖိ၍ ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ပါဝါပိတ္ပါ ကို ေရြးပါ။
ေလယာဥ္ႏွင့္ ေဆးရုံမ်ားကဲ့သို႕ ႀကိဳးမဲ့ device မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ကန္႕သတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္
အာဏာပိုင္ အမႈထမ္းမ်ားမွ တင္ထားေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
Device ကို ျပန္လည္စတင္ျခင္း
အကယ္၍ သင္၏ device သည္ ရပ္ေနၿပီး တံု႕ျပန္မႈမရွိလွ်င္္ ပိတ္ၿပီးျပန္ဖြင့္ရန္ ပါ၀ါ ခလုတ္ႏွင့္ အသံေလွ်ာ့ခလုတ္ကို
တၿပိဳင္နက္ ၇ စကၠန္႕ ထက္ၾကာေအာင္ ဆက္တိုက္ဖိၿပီး ႏွိပ္ထားရမည္။
အသံေလွ်ာ့ခလုတ္
ပါ၀ါ ခလုတ္
အေရးေပၚ အေနအထား
သင္သည္ ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေရးေပၚပံုစံသို႕ device အား ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကန္႕သတ္လိမ့္မည္။ အေရးေပၚပံုစံတြင္ သင္သည္ အေရးေပၚ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္၏
လက္ရွိတည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အျခားသူမ်ားထံ ေပးပို႕ျခင္း၊ အေရးေပၚသတိေပးခ်က္ ျမည္ျခင္းႏွင့္
အျခားအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
အေရးေပၚပံုစံကို အသက္သြင္းျခင္း
အေရးေပၚပံုစံကို အသက္သြင္းရန္ ပါ၀ါ ခလုတ္ ဖိၿပီး ႏွိပ္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္္ အေရးေပၚ အေနအထား ကို ႏွိပ္ပါ။
အသံုးျပဳရန္ က်န္ရွိခ်ိန္သည္ ဘက္ထရီ ပါ၀ါမကုန္ခင္ က်န္ရွိေနေသာ အခ်ိန္ကို ျပသည္။ အသံုးျပဳရန္
က်န္ရွိခ်ိန္သည္ သင့္ device ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေရး အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
အေရးေပၚပံုစံကို ပိတ္ျခင္း
အေရးေပၚစနစ္ကို ျပန္ျဖဳတ္ရန္
→ အေရးေပၚ အေနအထားကုိ ပိတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပါ၀ါ ခလုတ္ ဖိၿပီး
ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ အေရးေပၚ အေနအထား ကို ႏွိပ္ပါ။
24
အေျခခံ
ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ပံု
သင္၏ device ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖြင့္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေဒတာ ျပန္ခ်ိန္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ သင္၏ device ကို
ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ device ၏ ေဆာ့ဝဲႏွင့္ သင္၏ နယ္ေျမေဒသအေပၚ
မူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္သည္။
1
Device ကို ဖြင့္ပါ။
2
Device အတြင္း သင္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး
ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
ဝိုင္ဖိုင္ကြန္ရက္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
ဝိုင္ဖိုင္ကြန္ရက္တစ္ခုႏွင့္ သင္ ခ်ိတ္ဆက္မထားပါက ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ေနစဥ္ သင္သည္ device ၏
အဂၤါရပ္အခ်ိဳ႕ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ပါ။
4
ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္မႈကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာပါ။
5
သင္၏ device အား ကာကြယ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို သတ္မွတ္ပါ။ အျခားသူမ်ားအား
သင့္ device အတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားဆီးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္ကို
ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို ေနာက္မွ သတ္မွတ္ဖုိ႕ မလုပ္ေတာ့ပါ၊
ေက်းဇူးတင္ပါသည္ အား ႏွိပ္ပါ။
25
အေျခခံ
6
သင္၏ Samsung အေကာင့္ သို႕ ၀င္ပါ။ သင္သည္ Samsung ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေက်နပ္မႈ ရႏိုင္ၿပီး
သင့္ ေဒတာအား ေနာက္ဆံုးအေနအထား ျဖစ္ေနေအာင္ ထားကာ သင့္ device အားလံုး အသီးသီး၌
ကာကြယ္ထားႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung အေကာင့္ ကို ၾကည့္ပါ။
7
သင္ အသံုးျပဳလိုေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ပံုကို အၿပီးသတ္ပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ေပၚလာလိမ့္မည္။
26
အေျခခံ
Samsung အေကာင့္
မိတ္ဆက္
သင္၏ Samsung အေကာင့္သည္ သင့္အား မိုဘိုင္း device မ်ား၊ တီဗီမ်ားႏွင့္ Samsung ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွ
ေထာက္ပံ့ထားေသာ Samsung ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အေကာင့္
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္ Samsung အေကာင့္ကို မွတ္ပံုတင္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သင္သည္ သင့္ေဒတာကို
ေနာက္ဆံုးအေနအထားျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ ၿပီး Samsung Cloud ျဖင့္ သင့္ Samsung device အသီးသီးတြင္
ကာကြယ္ႏိုင္သည္၊ သင္၏ ေပ်ာက္ဆံုး (သို႕မဟုတ္) အခိုးခံရေသာ device ကို ေျခရာခံကာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္၊
Samsung အသံုးျပဳသူ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွ အသံုးဝင္အႀကံဳေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ လွည့္ကြက္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္သည္ စသျဖင့္။
သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာျဖင့္ Samsung အေကာင့္ကို ဖြင့္ပါ။
သင္၏ Samsung အေကာင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစာရင္းကို စစ္ေဆးရန္ account.samsung.com ကို
သြားပါ။ Samsung အေကာင့္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမို သိရွိလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးၿပီး ကေလာက္ႏွင့္
အေကာင့္မ်ား → အေကာင့္မ်ား → Samsung account →
→ အကူအညီ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္၏ Samsung အေကာင့္ကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း
Samsung အေကာင့္သစ္ကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း
သင့္တြင္ Samsung အေကာင့္မရွိလွ်င္ တစ္ခု ဖန္တီးသင့္သည္။
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို စတင္ၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → အေကာင့္မ်ား → အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ ကို
2
Samsung account → အေကာင့္ ဖန္တီးပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
သင္၏ အေကာင့္ဖန္တီးျခင္းကို ၿပီးဆံုးေစရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာပါ။
ႏွိပ္ပါ။
27
အေျခခံ
ရွိၿပီးသား Samsung အေကာင့္ကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း
သင့္တြင္ Samsung အေကာင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးလွ်င္ ၄င္းကို device တြင္ မွတ္ပံုတင္ပါ။
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို စတင္ၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → အေကာင့္မ်ား → အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ ကို
2
Samsung account → ဆိုင္းအင္လုပ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ရုိက္ထည့္ၿပီး ဆိုင္းအင္လုပ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏွိပ္ပါ။
သင္သည္ အေကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ေမ့ေနလွ်င္ ID ကုိ ရွာပါ (သို႕မဟုတ္) စကားဝွက္
ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားထဲကို ဝင္သည့္အခါ သင္၏ အေကာင့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္သည္။
4
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီး သေဘာတူကာ သဘာတူညီသည္ ကို ႏွိပ္ပါ။
5
သင္၏ Samsung အေကာင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းမႈ ၿပီးစီးရန္ ျပီးပါျပီ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္၏ Samsung အေကာင့္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း
သင္သည္ သင္၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Samsung အေကာင့္ကို device မွ ဖယ္ရွားေသာအခါ အခ်က္အလက္ႏွင့္
ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကဲ့သို႕ ေဒတာမ်ားသည္ ဖယ္ရွားခံရလိမ့္မည္။
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို စတင္ၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → အေကာင့္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
2
Samsung account →
3
ဖယ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ၊ သင့္ Samsung အေကာင့္ စကားဝွက္ကို ႐ိုက္ထည့္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ အေကာင့္ ဖယ္ရွားပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
→ အေကာင့္ ဖယ္ရွားပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
28
အေျခခံ
ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း
Samsung Cloud မွ ပံုမ်ား၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ စာမ်ားႏွင့္ အက္ပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သင့္ေဒတာကို
နဂိုအတိုင္းျပန္ရႏိုင္ပါသည္။ Smart Switch မွတဆင့္ သင္၏ ယခင္ device မွ ထိုအရာမ်ားကိုလည္း သင္
ေကာ္ပီကူးႏိုင္ပါသည္။
•
အခ်ဳိ႕ေသာ device မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ဒီက႑ကို အသံုးမျပဳႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား က်င့္သံုးသည္။ အေသးစိန္သိရွိလိုပါက www.samsung.com/smartswitch တြင္
သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ Samsung သည္ မူပိုင္ခြင့္ကို အလြန္အမင္း လုပ္ေဆာင္သည္။ သင္
ပိုင္ဆိုင္ေသာ (သို႕မဟုတ္) ကူးေျပာင္ရန္ အခြင့္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ကူးေျပာင္းႏိုင္သည္။
Smart Switch
Smart Switch မွတစ္ဆင့္ မိုဘိုင္း device မ်ားအၾကား ေဒတာကူးေျပာင္းသည္။ Smart Switch အသံုးျပဳရန္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္အား အစပ်ိဳးၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → Smart Switch ကို ႏွိပ္ပါ။ အပ္စ္မရွိပါက
Galaxy Apps (သို႕မဟုတ္) Play စတိုး မွ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
မိုဘိုင္း device တစ္ခုမွ ေဒတာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း
ယခင္ device မွ သင္၏ device သို႕ ၀ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္ မွတစ္ဆင့္ ႀကိဳးမဲ့ ေဒတာကူးေျပာင္းပါ။
1
ယခင္ device တြင္ Smart Switch ကို စတင္ပါ။
အပ္စ္မရွိပါက Galaxy Apps (သို႕မဟုတ္) Play စတိုး မွ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
2
သင့္ device တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → Smart Switch ကို
3
Device မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု နီးကပ္စြာ ထားပါ။
ႏွိပ္ပါ။
29
အေျခခံ
4
ယခင္ device တြင္ ႀကိဳးမဲ့ → ေပးပို႔ပါ ခ်ိတ္ဆက္သည္ ကို ႏွိပ္ပါ။
5
ယခင္ device ထဲမွ ေဒတာမ်ား ကူးေျပာင္းရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
အျပင္ေဒတာသိမ္းစက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ေဒတာကို ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
microSD ကတ္ကဲ့သို႔ေသာ အျပင္ေဒတာသိမ္းစက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ေဒတာကို ေရႊ႕ေျပာင္းပါ။
1
သင္၏ ယခင္ device မွ အျပင္ေဒတာသိမ္းစက္အတြင္း ေဒတာ လႊဲေျပာင္းပါ။
2
အျပင္ေဒတာသိမ္းစက္ကို သင့္ device အတြင္း ထည့္ပါ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
3
သင့္ device တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → Smart Switch →
4
အျပင္ေဒတာသိမ္းစက္ထဲမွ ေဒတာမ်ား ကူးေျပာင္းရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
ျပင္ပ သိုေလွာင္ခန္း → ျပန္ေဖၚထုတ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
30
အေျခခံ
ကြန္ပ်ဴတာမွ အရန္အျဖစ္ကူးယူထားေသာ ေဒတာမ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ device ၾကား ေဒတာကူးေျပာင္းသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဗားရွင္း။ သင္သည္
www.samsung.com/smartswitch မွ Smart Switch ကြန္ပ်ဴတာဗားရွင္းကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရမည္။ သင္၏ ယခင္
device မွ ေဒတာမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕ အရန္အျဖစ္ကူးယူၿပီး သင္၏ device ထဲသို႕ ေဒတာမ်ားကို ပို႕ပါ။
1
ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Smart Switch ကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ www.samsung.com/smartswitch ကို သြားပါ။
2
ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Smart Switch ကို စတင္ပါ။
သင္၏ ယခင္ device သည္ Samsung device မဟုတ္ပါက device ထုတ္လုပ္သူမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ
ပရုိဂရမ္ကို အသံုးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕ ေဒတာမ်ားကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ။ ထို႕ေနာက္ အဆင့္ ၅ဆင့္ကို
လုပ္ေဆာင္ပါ။
3
Device ၏ USB ႀကိဳးကို အသံုးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ယခင္ device ကို ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
4
ကြန္ပ်ဴတာတြင္ device မွ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
5
USB ႀကိဳးကို အသံုးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ သင့္ device ကို ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
6
ကြန္ပ်ဴတာတြင္ device ထဲသို႕ ေဒတာမ်ား ကူးေျပာင္းရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
ထို႕ေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာမွ သင့္ ယခင္ device ကို ျဖဳတ္ပါ။
ထည့္သြင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း
ယခင္ device မွ တူညီေသာအပ္စ္ျဖင့္ ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။
သင္၏ device အသစ္သည္ ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ (သို႕မဟုတ္) ဖြင့္ရန္
တူညီသည့္ အပ္စ္မ်ား မရွိပါက အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆင္တူသည့္ အပ္စ္မ်ားထဲတြင္ သိမ္းဆည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ memo မ်ားကို ထည့္သြင္းလိုက္ၿပီး သင္၏ device တြင္ memo အပ္စ္မရွိလွ်င္ memo မ်ားကို
Samsung Notes အက္ပ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
31
အေျခခံ
Samsung Cloud
သင္၏ ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို Samsung Cloud ထဲသို႕ အရန္အျဖစ္ကူးယူၿပီး သင္၏ device အသစ္ထဲသို႕
ေဒတာမ်ားကို ျပန္သိမ္းဆည္းပါ။ သင္သည္ Samsung Cloud ကို အသံုးျပဳရန္ သင္၏ Samsung အေကာင့္ကို
မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင့္ထဲသို႕ ၀င္ရမည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung အေကာင့္ ကို
ၾကည့္ပါ။
ေဒတာ အရန္ထားရွိျခင္း
1
သင္၏ယခင္ device တြင္ သင့္ Samsung အေကာင့္ထဲသို႕ ဝင္ေရာက္ပါ။
2
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ အရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သင့္ ေဒတာကို
အရန္အျဖစ္ထားပါ။
•
သင့္ device သည္ Samsung Cloud ကို ေထာက္ကူေပးထားပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → Samsung Cloud ကို ႏွိပ္ပါ၊ အရံသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရယူျခင္း
ေအာက္ရွိ သင့္ device ကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ အရံသိမ္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ သင့္ ေဒတာကို
အရန္အျဖစ္ထားပါ။
•
သင့္ ေမာ္ဒယ္ အေပၚမူတည္၍ ေဒတာ အရန္ထားျခင္း နည္းလမ္းသည္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
•
အခ်ဳိ႕ေဒတာမ်ားကို အရန္အျဖစ္ ကူးလို႔ရမည္မဟုတ္ေပ။ ဘယ္ေဒတာကို အရန္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
စစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → Samsung Cloud ကို
ႏွိပ္ပါ၊ အရံသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရယူျခင္း ေအာက္ရွိ သင့္ device ကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ အရံသိမ္းပါ
ကို ႏွိပ္ပါ။
ေဒတာကို ျပန္သိမ္းဆည္းျခင္း
1
သင့္ device အသစ္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → Samsung
2
သင္၏ ယခင္ device ကို အရံသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရယူျခင္း ေအာက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဒတာ ျပန္ထားပါ ကို
3
Cloud ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏွိပ္ပါ။
သင္ ျပန္သိမ္းဆည္းလိုေသာ ေဒတာအမ်ဳိးအစားကို မွတ္သားၿပီး ျပန္လည္ထားရွိပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
32
အေျခခံ
ေဒတာမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္း
သင္သည္ Samsung Cloud ႏွင့္အတူ သင့္ device အတြင္း သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဒတာကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး
၎တို႕ကို အျခား device မ်ားမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။
1
2
3
သင့္ device အသစ္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → Samsung
Cloud ကို ႏွိပ္ပါ။
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → ဆင့္ခ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားလိုေသာ အရာမ်ားေဘးရွိ ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ။
ေဒတာကို စစ္ေဆးျခင္း
သိမ္းထားေသာ အိုင္တမ္မ်ားႏွင့္ သင့္ Samsung Cloud ထဲရွိ အသံုးျပဳထားေသာ မန္မိုရီကို သင္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို စတင္ၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → Samsung Cloud ကို ႏွိပ္ပါ။
•
သင္သည္ ျပခန္း၊ SAMSUNG NOTES၊ ႏွင့္ SAMSUNG CLOUD DRIVE ကဲ့သို႕ေသာ သင္အသံုးျပဳထားေသာ
မန္မိုရီႏွင့္ သိမ္းထားေသာ အိုင္တမ္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ စစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ကတ္တစ္ခုစီကို ႏွိပ္ၿပီး
ေနာက္စာမ်က္ႏွာကို ဝင္ၾကည့္ပါ။ ဆက္တင္ကို သင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ သို႕မဟုတ္ သိမ္းထားသည့္ ေဒတာကို
စစ္ေဆးႏိုင္သည္။
•
သင့္ Samsung အေကာင့္ထဲရွိ အရန္ထားေသာ ေဒတာကို အရံသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရယူျခင္း ေရြးစရာကို
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စစ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ သင့္ device ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဒတာ ျပန္ထားပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
33
အေျခခံ
စကရင္အား သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
•
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို အျခား အီလက္ထရစ္ device မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။
လွ်ပ္စစ္စီးေနမႈသည္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
•
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ခြ်န္ျမေသာအရာမ်ားႏွင့္ ၄င္းကို မထိပါႏွင့္ (သို႕မဟုတ္)
သင္၏ လက္ေခ်ာင္းထိပ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းကို အရမ္းမဖိမိပါေစႏွင့္။
•
ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္ကို အလဟသအၾကာႀကီးထားလွ်င္အ
​ ေရာင္စိုလြင္မႈကို ထိခိုက္ျခင္း (မ်က္ႏွာျပင္​
အေရာင္ေပ်ာက္သ
​ ြားျခင္း)(သို႕မဟုတ္)ပံုရိပႏ
​္ ွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ Device ကို
သင္အသံုးမျပဳသည့္အခါ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို ပိတ္ပါ။
•
ထိေတြ႕ျဖည့္သြင္းမႈသည္ ၄င္းဧရိယာ၏ အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္ေနလွ်င္ device သည္ မ်က္ႏွာျပင္အစြန္း
အနီးရွိ ထိေတြ႕ျဖည့္သြင္းမႈကို မမွတ္ႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
သင္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို သံုးသည့္အခါ လက္ေခ်ာင္းမ်ား အသံုးျပဳဖို႕ အႀကံျပဳသည္။
ႏွိပ္ျခင္း
စကရင္ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏွိပ္ၿခင္းႏွင့္ ကိုင္ထားျခင္း
စကရင္အား ၂ စကၠန္႕ခန္႕ ဖိ၍ ႏွိပ္ပါ။
34
အေျခခံ
ဆြဲခ်ျခင္း
အိုင္တမ္ တစ္ခုကို ဖိ၍ ႏွိပ္ၿပီး ၎ကို
ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေနရာသို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွိပ္ျခင္း
စကရင္အား ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
ပြတ္ဆြဲျခင္း
အေပၚ၊ ေအာက္၊ ဘယ္ဘက္ (သို႕မဟုတ္)
ညာဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
ျဖန္႕ျခင္းႏွင့္ ခ်ဳံ/ခ်ဲ႕ျခင္း
စကရင္ေပၚတြင္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲဆန္႕ပါ
သို႕မဟုတ္ ပူးကပ္ပါ။
35
အေျခခံ
မူလမ်က္ႏွာျပင္ ေနရာ ႏွင့္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာသည္ device က႑အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စမွတ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္
ကိရိယာအေသး၊ အပ္စ္အတြက္ ေရွာ႕ကတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကို ျပသသည္။
အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ အသစ္ထည့္သြင္းထားေသာ အပ္စ္မ်ားအပါအ၀င္ အပ္စ္အားလံုးအတြက္ သေကၤတမ်ားကို
ျပသသည္။
မ်က္ႏွာျပင္သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ ျခားနားစြာ ေပၚႏိုင္သည္။
ကိရိယာအေသးတစ္ခု
အပ္တစ္ခု
ဖိုဒါတစ္ခု
သတင္း မ်က္ႏွာျပင္ အၫႊန္းျပခ်က္
စခရင္ ညႊန္ျပသူတစ္ခု
ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစား
အႀကိဳက္ဆံုးအပ္စ္မ်ား
အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈပါ။
36
အေျခခံ
မူလ ႏွင့္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအၾကား လွည့္ေျပာင္းျခင္း
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ရန္ အေပၚဘက္ (သို႕မဟုတ္) ေအာက္ဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာသို႕ ျပန္သြားရန္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အေပၚဘက္ (သို႕မဟုတ္) ေအာက္ဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
တစ္နည္းအားျဖင့္၊ မူလခလုတ္ သို႕မဟုတ္ ေနာက္ျပန္သြားသည့္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ
အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္
သင္သည္ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာတြင္ အတ္ပ္မ်ား ခလုတ္ကို ထည့္ထားပါက ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ကို
ဖြင့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚတြင္ ေနရာလြတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ မူလ ဖန္သားျပင္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → အက္ပ္ခလုတ္ → အက္ပ္မ်ားခလုတ္ကို ျပပါ → အသုံးျပဳပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ အတ္ပ္မ်ား ခလုတ္ကို
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။
အတ္ပ္မ်ား ခလုတ္
37
အေျခခံ
အရာမ်ားကို ေရႊ႕ျခင္း
အိုင္တမ္တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၄င္းကို တည္ေနရာအသစ္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။ အျခား panel သို႕ အရာမ်ားကို
ေရႊ႕ရန္ ၄င္းကို မ်က္ႏွာျပင္ေဘးသို႕ ဆြဲခ်ပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚရွိ အပ္စ္တစ္ခု၏ ေရွာ့ကတ္ကို ေပါင္းထည့္ဖို႕ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အိုင္တမ္တစ္ခုကို
ႏွိပ္၍ ကိုင္ထားပါ၊ ၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာျပင္ ထိပ္ (သို႕မဟုတ္) ေအာက္ဘက္သို႔ ၎ကို ဆြဲခ်ပါ။ အတ္ပ္၏ ေရွာ့ကတ္ကို
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။
သင္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အသံုးျပဳထားေသာအပ္စ္ကို မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ေအာက္ေျခရွိ ေရွာ့ကတ္ဧရိယာသို႕ ေရႊ႕ႏိုင္သည္။
ဖိုဒါမ်ား ဖန္တီးျခင္း
ဖိုဒါမ်ားကို ဖန္တီးပါ၊ ထို႕ေနာက္ အပ္စ္ကို လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စတင္ရန္ တူညီေသာ အပ္စ္မ်ားကို စုစည္းပါ။
1
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ (သို႕မဟုတ္) အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အတ္ပ္တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္
2
ဖိုဒါေဘာင္သည္ အပ္စ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပၚလာေသာအခါ အပ္စ္ကို ဆြဲခ်ပါ။
အျခားအတ္ပ္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အပ္စ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဖိုဒါအသစ္ကို ဖန္တီးပါ။ ဖုိင္တြဲ အမည္ျဖည့္ပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖိုဒါအမည္ကို
ရုိက္ထည့္ပါ။
•
ေနာက္ထပ္ အတ္ပ္မ်ား ေပါင္းထည့္ျခင္း
ဖိုဒါေပၚရွိ အက္ပ္မ်ား ထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ ေပါင္းထည့္ရန္ အတ္ပ္မ်ားကို အမွန္ျခစ္ၿပီး ထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္သည္
ဖိုဒါထဲသို႕ အတ္ပ္ကို ဆြဲခ်ျခင္းျဖင့္လည္း ေပါင္းထည့္ႏိုင္သည္။
•
ဖိုင္ဒါမွ အတ္ပ္မ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း
အပ္စ္တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားရန္ ၎ကို တည္ေနရာအသစ္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
•
ဖိုဒါတစ္ခုအား ဖ်က္ျခင္း
ဖိုဒါကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ၿပီးေနာက္ ဖုိင္တြဲကုိ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ ဖိုဒါကိုသာ ဖ်က္လိမ့္မည္။ ဖိုဒါ၏
အပ္စ္မ်ားသည္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ေနရာယူလိမ့္မည္။
38
အေျခခံ
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာအား တည္းျဖတ္ျခင္း
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚတြင္ တည္းျဖတ္ေရး ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေနရာအလြတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး
ကိုင္ထားပါ (သို႕မဟုတ္) သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို အတူတကြ ခ်ဳံ/ခ်ဲ႕ပါ။ သင္သည္ ေဝါလ္ေပပါကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္၊
ဝတ္ဂ်က္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ႏိုင္သည္ စသျဖင့္။ သင္သည္ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ပင္နယ္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ျခင္း၊
ဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္းကိုလည္း လုပ္ႏိုင္သည္။
•
အကြက္မ်ား ထည့္ျခင္း။ ။ ဘယ္ဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲၿပီး
•
ေရႊ႕လ်ားေနေသာ အကြက္မ်ား။ ။ ပန္နယ္ အႀကိဳၾကည့္႐ႈျခင္းကို ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို
ကို ႏွိပ္ပါ။
ေနရာအသစ္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
•
အကြက္မ်ား ဖ်က္ေနသည္။ ။ အကြက္ရွိ
•
ေနာက္ခံပုံမ်ား။ ။ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာအတြက္ ေ၀ါေပပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ
ကို တို႔ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္ (သို႕မဟုတ္) အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာပံုစံကို ေျပာင္းပါ။
•
အခင္းအက်င္းမ်ား။ ။ ကိရိယာ ၏ သင္းမ္ကို ေျပာင္းပါ။ အေရာင္မ်ား၊ အိုင္ကြန္မ်ားႏွင့္ ေဝါေပပါမ်ား ကဲ့သို႕ေသာ
အင္တာေဖ့စ္၏ အျမင္အာ႐ုံဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ေသာ သင္းမ္အေပၚ မူတည္ၿပီး
ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္။
•
ဝစ္ဂ်စ္တ္မ်ား။ ။ ကိရိယာအေသးသည္ သင္၏ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
အဆင္ေျပေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာက္ခ်က္အျဖစ္ စတင္ေသာ
အပ္စ္အေသးစားျဖစ္သည္။ ဝတ္ဂ်က္္တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာသို႕
ဆြဲခ်ပါ။ ဝတ္ဂ်က္ကို မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚသို႕ ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။
•
မူလ ဖန္သားျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ။ မူလ မ်က္ႏွာျပင္ေနရာတြင္ အိုင္တမ္ ပိုမ်ားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပိုနည္းနည္း
ျပသရန္ ေလးေထာင့္ကြက္ အရြယ္အစားကို ေျပာင္းပါ စသျဖင့္။
39
အေျခခံ
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚရွိ အတ္ပ္မ်ားအားလံုးကို ျပသျခင္း
သီးျခား အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ကို အသံုးမျပဳဘဲ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚရွိ အတ္ပ္မ်ားအားလံုးကို ျပသဖို႕ သင္သည္
device ကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚတြင္ ေနရာလြတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ မူလ
ဖန္သားျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → မူလ ဖန္သားျပင္ အျပင္အဆင္ → ပင္မဖန္သားျပင္ သီးသန္႔ → အသုံးျပဳပါ ကို
ႏွိပ္ပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ သင့္အတ္ပ္မ်ားအားလံုးကို သင္ ယခု ရယူႏိုင္ပါသည္။
သေကၤတအညႊန္း
သေကၤတအညႊန္းသည္ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္ရွိ အေျခအေနျပဘားေပၚတြင္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဇယားေအာက္တြင္
စာရင္းျပဳစုထားေသာ သေကၤတမ်ားသည္ အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
အေျခအေနျပဘားသည္ အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္၌ ေပၚမလာသည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
အေျခအေနျပဘားကို ျပသရန္ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္မွ ေအာက္ကို ဆြဲခ်ပါ။
သေကၤတ
အဓိပၸာယ္
အခ်က္ျပမရွိ
/
အခ်က္ျပအား
/
Roaming (ပံုမွန္၀န္ေဆာင္မႈ ဧရိယာအျပင္ဘက္)
/
ဖုန္းေခၚရန္အတြက္ SIM သို႔မဟုတ္ USIM ကဒ္ကို အသံုးျပဳရန္
GPRS ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
EDGE ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
UMTS nကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
HSDPA ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
HSPA+ ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
/
LTE ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး
၀ိုင္ဖိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
Bluetooth က႑ကို အသက္သြင္းျခင္း
အသံုးျပဳေနေသာ တည္ေနရာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေခၚဆိုေနဆဲ
လြဲသြားေသာ ေခၚဆိုမႈမ်ား
စာသားအသစ္ (သို႕မဟုတ္) မာလ္တီမီဒီယာ စာတို
40
အေျခခံ
သေကၤတ
အဓိပၸာယ္
အသံျဖင့္ အခ်က္ေပးမႈကို အသက္သြင္းျခင္း
အသံတိတ္ပံုစံကို အသက္သြင္းျခင္း
တုန္ခါမႈ ပံုစံကို အသက္သြင္းျခင္း
ေလယာဥ္ပံုစံကို အသက္သြင္းျခင္း
ေပၚလာေသာ အမွားမ်ား (သို႕မဟုတ္) လိုအပ္သည့္ သတိေပးခ်က္
ဘက္ထရီအားသြင္းျခင္း
ဘက္ထရီပါ၀ါအဆင့္
မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ခတ္ျခင္း
ပါ၀ါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းသည္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ပိတ္ၿပီး ေသာ့ခတ္ေစသည္။ Device သည္
အေသးစိတ္အခ်ိန္ထိၾကာေအာင္ အသံုးျပဳျခင္း မခံရလွ်င္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ပိတ္သြားၿပီး အလိုအေလ်ာက္
ေသာ့ခတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ ပြင့္လာသည့္အခါ မည္သည့္ ဦးတည္ခ်က္သို႔မဆို ပြတ္ဆြဲပါ။
စခရင္ ပိတ္ေနလွ်င္၊ စခရင္ျပန္ဖြင့္ရန္ ပါဝါခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
ေလာ့ခ်ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္
41
အေျခခံ
မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲျခင္း
မ်က္ႏွာျပင္ေလာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးပါ၊ ဖန္သားျပင္ေသာ့ →
ဖန္သားျပင္ေသာ့ အမ်ဳိးအစား ကို ႏွိပ္ၿပီး နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္သည္ စခရင္ ေလာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္းအတြက္ ပံုစံတစ္ခု၊ PIN၊ စကားဝွက္ သို႕မဟုတ္
သင့္ဇီဝအမွတ္အသားေဒတာျဖင့္ သတ္မွတ္ေသာအခါ သင့္ device ကို အျခားသူမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ
ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္သည့္
နည္းလမ္းကို သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ device သည္ ၄င္းကို ေသာ့ျဖည္သည့္အခါတိုင္း ေသာ့့ျဖည္ကုတ္ကို လိုအပ္သည္။
•
ဆြဲပါ။ ။ ၄င္းကို ေသာ့ျဖည္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ပြတ္ဆြဲသည္။
•
အဆင္ဒီဇိုင္း။ ။ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ ေလးခု (သို႕မဟုတ္) ပိုမိုေသာ အစက္မ်ားျဖင့္ ပံုစံတစ္ခု
ေရးဆြဲသည္။
•
PIN။ ။ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ အနည္းဆံုး နံပါတ္ေလးလံုႏွင့္ PIN ကို ရုိက္ထည့္သည္။
•
စကားဝွက။္ ။ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ အနည္းဆံုး အကၡရာေလးခု၊ နံပါတ္ (သို႕မဟုတ္) သေကၤတႏွင့္
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ရုိက္ထည့္သည္။
•
မရွိ။ ။ မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ဖြင့္နည္းလမ္း တစ္ခုမွ မထားပါ။
•
လက္ေဗြမ်ား။ ။ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ သင့္လက္ေဗြကို မွတ္ပံုတင္သည္။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကို ၾကည့္ပါ။
သင္သည္ ေသာ့ျဖည္ကုတ္ကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွားယြင္း ရုိက္ထည့္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းရန္ ကန္႕သတ္ခ်က္
ေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္လွ်င္ သင့္ device ကို စက္ရုံထုတ္ေဒတာအတိုင္း ျပန္ျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အက္ပ္ကို ဖြင့္ပါ၊ ဖန္သားျပင္ေသာ့ → စိတ္ခ်ရေသာ ေသာ့ခတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို
ႏွိပ္ပါ၊ ႀကိဳသတ္မွတ္ထားေသာ စခရင္ေလာ့ခ်ျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး စခရင္ကို ေလာ့ဖြင့္ပါ၊ ထို႔ေနာက္
အလိုအေလ်ာက္ စက္႐ုံထုတ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခ်က္ ခလုတ္ကို အက္တီဗိတ္လုပ္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္ ရုိက္ကူးျခင္း
Device အသံုးျပဳေနစဥ္ စကရင္ေရွာ့တစ္ခု ႐ုိက္ပါ။
အသံအတိုးအက်ယ္ ခလုတ္ႏွင့္ ပါဝါခလုတ္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖိၿပီး ကိုင္ထားပါ။ သင္သည္ ျပခန္း ထဲရွိ ႐ုိက္ထားေသာ
႐ုပ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားႏွင့္ က႑မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း စခရင္ေရွာ့ ရုိက္ကူးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
42
အေျခခံ
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel
သင္သည္ စာတို (သို႕မဟုတ္) လြဲသြားေသာေခၚဆိုမႈကဲ့သို႕ အသစ္ရရွိေသာအခါ အညႊန္းသေကၤတသည္
အေျခအေနျပဘားတြင္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ သေကၤတႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel
ကို ဖြင့္ၿပီး အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈပါ။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြင့္ရန္ အေျခအေနျပဘားကို ေအာက္သို႕ ဆြဲပါ။ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို
ပိတ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္အေပၚဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္ထားလွ်င္ေတာင္မွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြင့္ႏိုင္သည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို အစပ်ိဳးပါ။
အျမန္သတ္မွတ္ခ်က္ ခလုတ္မ်ား
ေရြးစရာတစ္ခုစီအတြက္ ႏွစ္သက္ရာ
SIM သို႔မဟုတ္ USIM ကဒ္။ SIM ကတ္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္အေသးစိတ္ကို
စီမံခန္႕ခြဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွိပ္သည္။
ၾကည့္ရႈၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား အားလံုးကို
အေၾကာင္းၾကားခ်က္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ရွင္းပစ္သည္။
သို႕ ဝင္ေရာက္သည္။
43
အေျခခံ
အျမန္သတ္မွတ္ခ်က္ ခလုတ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
တိက်ေသာက႑မ်ားကို အသက္သြင္းရန္ အျမန္သတ္မွတ္ခ်က္ ခလုတ္မ်ားကို ကို ႏွိပ္ပါ။ ပိုမိုေသာခလုတ္မ်ားကို
ၾကည့္ရန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ ေအာက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
အဂၤါရပ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ခလုတ္တစ္ခုခ်င္းစီေအာက္ရွိ စာသားကို ႏွိပ္ပါ။ ပိုမိုေသာ အေသးစိတ္
ဆက္တင္ကို ၾကည့္ရႈရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
ခလုတ္မ်ားကို ျပန္စီစဥ္ရန္
→ ခလုတ္စဥ္ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ခလုတ္တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို
တည္ေနရာေနာက္တစ္ခုသို႕ ဆြဲခ်ပါ။
44
အေျခခံ
စာသားမ်ားကို ရုိက္ထည့္ျခင္း
ကီးဘုတ္ အဆင္အျပင္
သင္သည္ စာတိုေပးပို႕ရန္၊ မွတ္စုဖန္တီးရန္ႏွင့္ အျခားအရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ စာရုိက္ေသာအခါ ကီးဘုတ္သည္
အလိုအေလ်ာက္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။
•
ကီးဘုတ္ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္ေသာအခါ ကီးဘုတ္ဖြဲ႕စည္းပံုစခရင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းေရး ဘာသာစကား၊ ကီးဘုတ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကီးဘုတ္ဆက္တင္ကို ေရြးမွတ္ၿပီး
စတင္ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
စာသားရုိက္ထည့္ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕ဘာသာစကားမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။
စာသားရုိက္ထည့္ရန္ သင္သည္ ထည့္သြင္းမည့္ ဘာသာစကားအား ေထာက္ပံ့ထားေသာ
ဘာသာစကားမ်ားထဲမွ တစ္ခုသို႕ေျပာင္းလဲရမည္။
အပိုကီးဘုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ။
ကီးဘုတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ပိုမိုၾကည့္႐ႈပါ။
စာလံုးအႀကီးကို ထည့္သည္။
ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ားကို
အားလံုးအႀကီးျဖစ္ေစရန္ ၄င္းကို
ဖ်က္ပစ္သည္။
ႏွစ္ႀကိမ္ႏွိပ္သည္။
သေကၤတမ်ားကို ထည့္သည္။
ေနာက္တစ္ေၾကာင္းကို ဆင္းသည္။
Space တစ္ခုကို ထည့္သည္။
ထည့္သြင္းမည့္ ဘာသာစကားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
→ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား → ျဖည့္သြင္းဘာသာစကားမ်ားကို စီမံပါ ကို ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ အသံုးျပဳရန္
ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္ ဘာသာစကား ႏွစ္ခု (သို႕မဟုတ္) ပိုမိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ space
ခလုတ္ကို ဘယ္ (သို႕မဟုတ္) ညာသို႕ ပြတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ ထည့္သြင္းမည့္ ဘာသာစကားမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
ကီးဘုတ္ အဆင္အျပင္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း
→ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ႏွိပ္ပါ၊ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ အသံုးျပဳဖို႔ ကီးဘုတ္
အဆင္အျပင္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
၃x၄ ကီးဘုတ္ တြင္ ခလုတ္တစ္ခု၌ အကၡရာ သံုးခုသို႔မဟုတ္ေလးခု ပါ၀င္သည္။ အကၡရာတစ္ခု ထည့္ရန္၊
သက္ဆိုင္ရာ ကီးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အကၡရာမ်ားကို တို႔ပါ။
45
အေျခခံ
အပိုကီးဘုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ။
ေဒသ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။
•
။ ။ ခံစားမႈသေကၤတမ်ားကို ရုိက္ထည့္သည္။
•
။ ။ စတစ္ကာမ်ား ႐ိုက္ထည့္ပါ။
•
။ ။ လႈပ္ရွားေနသည့္ GIF မ်ားကို ဖိုင္တဲြပါ။
•
•
။ ။ အသံျဖင့္ စာသားရုိက္ထည့္သည္။
။ ။ ကီးဘုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
→
။ ။ ကလစ္ဘုတ္မွ အရာတစ္ခုကို ေပါင္းထည့္သည္။
•
→
။ ။ လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ကီးဘုတ္ကို ေျပာင္းပါ။
ကူးယူျခင္းႏွင့္ paste လုပ္ျခင္း
1
စာသားကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
2
အလိုရွိေသာ စာသားကို ေရြးခ်ယ္ရန္
3
ကူးပါ (သို႕မဟုတ္) ျဖတ္ေတာက္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
သို႕မဟုတ္
ကိုဆြဲပါ သို႔မဟုတ္ စာသားအားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ရန္
အားလုံးကို ေရြးပါ ကိုတို႔ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာသားသည္ ကလစ္ဘုတ္သို႕ ကူးယူမည္ျဖစ္သည္။
4
စာသား ထည့္သြင္းရမည့္ေနရာကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ကူးထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ယခင္ကူးယူထားေသာ စာသားကို paste လုပ္ရန္ ကလစ္ဘုတ္ ကို ႏွိပ္ၿပီး စာသားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
46
အေျခခံ
အဘိဓာန္
၀က္ဘ္ စာမ်က္ႏွာ ေလွ်ာက္ၾကည့္ျခင္းကဲ့သို႕ တိက်ေသာက႑မ်ားကို အသံုးျပဳစဥ္ စကားလံုးမ်ားကို အဓိပၸာယ္ကို
ၾကည့္ပါ။
1
သင္ ၾကည့္လိုေသာ စကားလံုးကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
သင္ ၾကည့္လိုေသာ စကားလံုးသည္ ေရြးခ်ယ္မခံထားရလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ စာသားကို ေရြးခ်ယ္ရန္
(သို႕မဟုတ္)
2
ကို ဆြဲခ်ပါ။
ေရြးခ်ယ္စရာစာရင္းတြင္ Dictionary ကို ႏွိပ္ပါ။
အဘိဓာန္ကို device တြင္ ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိလွ်င္ ၎ကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ အဘိဓာန္ေဘးရွိ
Move to Manage dictionaries →
3
ကို ႏွိပ္ပါ။
ေပၚလာေသာ အဘိဓာန္၀င္းဒိုးတြင္ အဓိပၸာယ္ကို ၾကည့္ရႈပါ။
မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ ျမင္ကြင္းကို ေျပာင္းရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။ ပိုမိုေသာ အဓိပၸာယ္ကို ၾကည့္ရႈရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ
အဓိပၸာယ္ကို ႏွိပ္ပါ။ အေသးစိတ္ျမင္ကြင္းတြင္ သင္၏ အႀကိဳက္ဆံုး စကားလံုးစာရင္း၌ စကားလံုးကို
ေပါင္းထည့္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ (သို႕မဟုတ္) ရွာေဖြရန္စကားစုအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ Search Web ကို ႏွိပ္ပါ။
47
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပ္စ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ျခင္း
Galaxy Apps
အပ္စ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ျခင္း Samsung Galaxy device မ်ားအတြက္ သီးသန္႔အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ
အပ္စ္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ႏိုင္သည္။
Samsung ဖိုဒါကို ဖြင့္ၿပီး Galaxy Apps အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
ဒီအပ္စ္သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
အပ္စ္ ထည့္သြင္းျခင္း
အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အတ္ပ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ (သို႕မဟုတ္) အဓိက စကားလံုးတစ္ခု ရွာေဖြရန္ ရွာေဖြေရး အကြက္ကို
ႏွိ္ပ္ပါ။
အပ္စ္တစ္ခုအေၾကာင္းကို ၾကည့္ရႈရန္ အပ္စ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အခမဲ့ အပ္စ္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ တပ္ဆင္ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေငြေၾကးကုန္က်မည့္ အပ္စ္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းကို ႏွိပ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာပါ။
အလိုအေလ်ာက္ အပ္ဒိတ္ ဆက္တင္ကို ေျပာင္းလဲရန္
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → အလိုလို အပ္ဒိတ္
အက္ပ္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးပါ။
Play စတိုး
အပ္စ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ျခင္း
Play စတိုး အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
အပ္စ္ ထည့္သြင္းျခင္း
အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အပ္စ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ (သို႕မဟုတ္) ကီး စာလံုးမ်ားႏွင့္ အပ္စ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။
အပ္စ္တစ္ခုအေၾကာင္းကို ၾကည့္ရႈရန္ အပ္စ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အခမဲ့ အပ္စ္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ သွင်းရန် ကို ႏွိပ္ပါ။
ေငြေၾကးကုန္က်မည့္ အပ္စ္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းကို ႏွိပ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာပါ။
အလိုအေလ်ာက္ အဆင့္ျမွင့္တင့္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္
အော်တို-မွမ်းမိ အက်ပ်များ ကို ႏွိပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးပါ။
48
→ ဆက်တင်များ →
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပ္စ္မ်ားကို ဖြင့္ျခင္း
အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ျခင္း
အတ္ပ္တစ္ခုကို ဖိၿပီး ႏွိပ္ကာ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ပိတ္ပါ။ ။ Device မွ မပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ မူလအပ္စ္မ်ားကို ပိတ္သည္။
•
ျဖဳတ္ပါ။ ။ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ထားေသာ အပ္စ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္သည္။
အပ္စ္မ်ားကို ဖြင့္ျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ အက္ပ္မ်ား →
→ ပိတ္ထားသည္ ကို ႏွိပ္ပါ၊ အပ္စ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊
ၿပီးေနာက္ ဖြင့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အပ္စ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်ိဳ႕ေသာ အပ္စ္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔သည္ သင့္ device တြင္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႕မဟုတ္) အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို လိုႏိုင္သည္။
အပ္စ္တစ္ခုကို ဖြင့္လုိက္ေသာအခါ ေပၚလာသည့္ ၀င္းဒိုးသည္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ေသခ်ာေသာ က႑မ်ားႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ အပ္စ္သို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္ထားရန္
ေပၚလာသည့္ ၀င္းဒိုးေပၚတြင္ ခွင့်ပြုသည် ကို ႏွိပ္ပါ။
သင့္ အတ္ပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ဆက္တင္ကို ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို စတင္ၿပီး အက္ပ္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
အက္ပ္စ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္သည္ အပ္စ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား စာရင္းကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီး
၄င္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္ အမ်ိဳးအစားျဖင့္ အတ္ပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ဆက္တင္ကို ၾကည့္ရန္ (သို႕မဟုတ္) ေျပာင္းလဲရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အတ္ပ္ကို စတင္ၿပီး အက္ပ္မ်ား →
→ အက္ပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္
အရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အပ္စ္မ်ားေဘးရွိ ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ။
သင္သည္ အပ္စ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို မေလွ်ာက္လွ်င္ အပ္စ္၏ အေျခခံက႑မ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
49
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဖုန္း
မိတ္ဆက္
အသံႏွင့္ ဗီဒီယို ေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ (သို႕မဟုတ္) ေျဖၾကားပါ။
ဖုန္းေခၚသည္။
1
ဖုန္း ကို စတင္ၿပီး ဖုန္း နံပါတ္ကို ႐ုိက္ထည့္ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကီးပတ္ေပၚမလာလွ်င္ ကီးပတ္ကို ဖြင့္ရန္
2
အသံေခၚဆုိမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ္
(သို႕မဟုတ္)
ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယို ေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ရန ္
ကို
ႏွိပ္ပါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ဆက္သြယရ
္ န္အသစ္တစ္ခက
ု ုိ ဖန္တးီ ပါ။
လုပ္ေဆာင္သည္။
ရွိၿပီးသား ဆယ္သြယ္ရန္နံပါတ္ထဲသို႕
ဖုန္းနံပါတ္ကို ႀကိဳၾကည့္သည္။
နံပါတ္ကို ထည့္ပါ။
ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ားကို
ဖ်က္ပစ္သည္။
ကီးဘုတ္ကို ဖံုးထားသည္။
50
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေခၚဆိုမႈမွတ္တမ္း (သို႕မဟုတ္) ဆက္သြယ္ရန္စာရင္းမွ ေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
မၾကာမီက (သို႕မဟုတ္) အဆက္အသြယ္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု
(သို႕မဟုတ္) ဆက္သြယ္ရန္တစ္ခုေပၚတြင္ ညာဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
ဤအဂၤါရပ္ကို အသက္ဝင္မႈပိတ္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို စတင္ပါ၊ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊
ၿပီးေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ ေခၚဆိုရန္ (သို႕) မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ပို႕ရန္အတြက္ ဆြဲပါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
အျမန္ေခၚဆိုမႈကို အသံုးျပဳျခင္း
ေခၚဆိုမႈမ်ားကို အျမန္ျပဳလုပ္ရန္ အျမန္ေခၚဆိုမႈကို သတ္မွတ္ပါ။
အျမန္ဖုန္းေခၚဆိုရန္ နံပါတ္တစ္ခုကို ေရြးမွတ္ရန္ အဆက္အသြယ္မ်ား →
→ အျမန္ေခၚဆိုမႈ နံပါတ္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊
အျမန္ေခၚဆိုလိုသည့္ နံပါတ္ကို ေရြးၿပီးေနာက္ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းပါ။
ေခၚဆိုမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ကီးပတ္ေပၚတြင္ အျမန္ေခၚဆိုရန္ နံပါတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။ အျမန္ေခၚဆိုရန္ နံပါတ္ ၁၀
လံုးႏွင့္ အထက္အတြက္ နံပါတ္၏ ပထမဆံုးအလံုးကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ေနာက္ဆံုးအလံုးကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ နံပါတ္ 123 ကို အျမန္ေခၚဆိုရန္ နံပါတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လွ်င္ 1 ကို ႏွိပ္ၿပီး 2 ကို ႏွိပ္ပါ၊
ထို႕ေနာက္ 3 ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္မွ ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း
ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္
ကို စက္၀ိုင္းႀကီး အျပင္ဘက္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ႏိုင္ငံတကာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း
1
ကီးပတ္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေပၚမလာလွ်င္ ကီးပတ္ကို ဖြင့္ရန္
2
+ သေကၤတ ေပၚလာသည္အထိ 0 ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
3
ႏိုင္ငံကုတ္၊ ဧရိယာကုတ္ႏွင့္ ဖုုန္းနံပါတ္ကို ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
51
ကို ႏွိပ္ပါ။
(သို႕မဟုတ္)
ကို ႏွိပ္ပါ။
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေခၚဆိုမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိျခင္း
ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ေျဖၾကားျခင္း
ေခၚဆိုမႈတစ္ခု ၀င္လာေသာအခါ
ကို စက္၀ိုင္းအျပင္ဘက္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ဖုန္းေခၚဆိုမႈတစ္ခုကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း
ေခၚဆိုမႈတစ္ခု ၀င္လာေသာအခါ
ကို စက္၀ိုင္းအျပင္ဘက္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
အဝင္ ေခၚဆိုမႈကို ပယ္ခ်စဥ္ စာတိုတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ရန္ မက္ေဆ့ခ္်ေပးပို႔ပါ ဘားကို အေပၚဘက္သို႔ ပြတ္တင္ပါ။
သင္သည္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈတစ္ခုကို ျငင္းပယ္ရန္ စာမက္ေဆ့ခ်္ တစ္ေစာင္ (သို႕မဟုတ္) စတစ္ကာ တစ္ခု ပို႔ႏုိင္သည္။
ျငင္းပယ္မႈ စာတို အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဖန္တီးရန္ ဖုန္း အတ္ပ္ကို စတင္ပါ၊
မက္ေဆ့ခ္်မ်ား ကို ႏွိပ္ၿပီး စာတိုတစ္ေစာင္ကို ရုိက္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → အျမန္ျငင္းပယ္မႈ
ကို ႏွိပ္ပါ။
လြဲသြားေသာ ေခၚဆိုမႈမ်ား
ေခၚဆိုမႈတစ္ခုကို လြဲသြားလွ်င္
သေကၤတ သည္ စေတးတပ္ဘားတြင္ ေပၚလာသည္။ လြဲသြားေသာ
ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြင့္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ဖုန္း အတ္ပ္ကို စတင္ၿပီး လြဲခဲ့ေသာ
ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို ၾကည့္ရန္ မၾကာမီက ကို ႏွိပ္ပါ။
ဖုန္းနံပါတ္ကို ဘေလာ့ျခင္း
သင္၏ ဘေလာ့စာရင္းတြင္ ေပါင္းထည့္ထားေသာ အေသးစိတ္နံပါတ္မ်ားမွ ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ဘေလာ့သည္။
1
2
ဖုန္း အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → နံပါတ္မ်ား ပိတ္ဆီးပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွိပ္ပါ။
နံပါတ္တစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ ရုိက္ထည့္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ထည့္သြင္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ဘေလာ့ထားေသာ နံပါတ္မ်ားသည္ သင့္ကို ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားလာေသာအခါ သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား
ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ေခၚဆိုမႈမ်ားသည္ ေခၚဆိုမႈမွတ္တမ္းသို႕ ၀င္သြားလိမ့္မည္။
သင္သည္ ၄င္းတို႕၏ ေခၚဆိုသူ ID ကို မျပသထားေသာ လူမ်ား၏ အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားကိုလည္း
ဘေလာ့ႏိုင္သည္။ အဂၤါရပ္ကို အသက္ဝင္ေစရန္ မသိေသာ ဖုန္းေခၚသူမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ပါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
52
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေခၚဆုိေနစဥ္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အေနာက္ကင္မရာ တဝိုက္ရွိ ဧရိယာကို ဖံုးအုပ္မိေနပါက ဖုန္းေခၚဆိုမႈ တစ္ခုအတြင္း မလိုလားအပ္သည့္
ဆူညံသံမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။ အေနာက္ကင္မရာ အနီးရွိ မွန္ကပ္ (သို႕မဟုတ္) စတစ္ကာကဲ့သို႔
အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ဖယ္ရွားပါ။
အသံေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္
ေအာက္ပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္္။
•
•
။ ။ အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။
ဖုန္းေခၚဆုိမႈ ထည့္ပါ။ ။ ဒုတိယေခၚဆိုမႈကို လုပ္ေဆာင္သည္။ ပထမဆံုး ေခၚဆိုမႈကို ေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းထားမည္။
သင္ ဒုတိယ ေခၚဆိုမႈ အဆံုးသတ္ေသာအခါ ပထမ ေခၚဆိုမႈကို ျပန္စမည္။
•
အသံအပိ။ု ။ အသံကို တိုးျမွင့္သည္။
•
ဘလူးတုသ။္ ။ Bluetooth နားၾကပ္ကို device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားလွ်င္ ၄င္းကို ဖြင့္သည္။
•
စပီကာ။ ။ စပီကာဖုန္းကို အသက္သြင္းသည္ (သို႕မဟုတ္) ပိတ္သည္။ စပီကာဖုန္းကို အသံုးျပဳေသာအခါ သင့္
နားမွ ေဝးရာတြင္ device ကို ထားပါ။
•
အသံတိတ။္ ။ မိုက္ခရုိဖုန္းကို ပိတ္သည္၊ သို႕မွသာ အျခားသူမ်ား သင့္အသံကို မၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
•
ကီးပက္ / ၀ွက္ပါ။ ။ ကီးပတ္ကို ဖြင့္သည္ (သို႕မဟုတ္) ပိတ္သည္။
•
။ ။ လက္ရွိေခၚဆိုမႈကို အဆံုးသတ္သည္။
ဗီဒီယို ေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း
ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ႏွိပ္ပါ္။
•
။ ။ အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ကင္မရာ။ ။ အျခားသူမွ သင့္ကို မျမင္ႏိုင္ေစရန္ ကင္မရာကို ပိတ္ထားပါ။
•
ေျပာင္းပါ။ ။ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ကင္မရာမ်ားအၾကား ေျပာင္းသည္။
•
။ ။ လက္ရွိေခၚဆိုမႈကို အဆံုးသတ္သည္။
•
အသံတိတ။္ ။ မိုက္ခရုိဖုန္းကို ပိတ္သည္၊ သို႕မွသာ အျခားသူမ်ား သင့္အသံကို မၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
•
စပီကာ။ ။ စပီကာဖုန္းကို အသက္သြင္းသည္ (သို႕မဟုတ္) ပိတ္သည္။ စပီကာဖုန္းကို အသံုးျပဳေသာအခါ သင့္
နားမွ ေဝးရာတြင္ device ကို ထားပါ။
53
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္သြယ္ရန္သို႕ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ထည့္ျခင္း
ကီးပတ္မွ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားသို႕ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ထည့္ျခင္း
1
ဖုန္း အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
2
နံပါတ္ကို ရုိက္ထည့္ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကီးပတ္ေပၚမလာလွ်င္ ကီးပတ္ကို ဖြင့္ရန္
3
ကို ႏွိပ္ပါ။
အဆက္အသြယ္ ဖန္တီးပါ ကို ႏွိပၿ႔ပီး ဆက္သြယ္ရန္ အသစ္ကို ဖန္တီးပါ (သို႕မဟုတ္) ရွိၿပီးသား ဆက္သြယ္ရန္ကို
နံပါတ္ေပါင္းထည့္ရန္ ရွိၿပီးသားကို အပ္ဒိတ္လုပ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဆယ္သြယ္ရန္စာရင္းမွ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားသို႕ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ထည့္ျခင္း
1
ဖုန္း အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး မၾကာမီက ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ေခၚဆိုသူ၏ ပံုကို ႏွိပ္ပါ (သို႕မဟုတ္) ဖုန္းနံပါတ္ → အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
3
အဆက္အသြယ္ ဖန္တီးပါ ကို ႏွိပၿ႔ပီး ဆက္သြယ္ရန္ အသစ္ကို ဖန္တီးပါ (သို႕မဟုတ္) ရွိၿပီးသား ဆက္သြယ္ရန္ကို
နံပါတ္ေပါင္းထည့္ရန္ ရွိၿပီးသားကို အပ္ဒိတ္လုပ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အမွတ္သညာတစ္ခုကို ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုတြင္ ထည့္ျခင္း
ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဖုန္းနံပါတ္စာရင္းတြင္ မသိမ္းဆည္းဘဲ သင့္အေနျဖင့္ ထိုနံပါတ္မ်ားတြင္ အမွတ္သညာမ်ားကို
ထည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းနံပါတ္စာရင္းအတြင္း ေခၚဆိုသူ၏ အခ်က္အလက္ကို ထည့္စရာမလိုဘဲ သူတို႔ ေခၚဆိုေသာအခါ
ထိုအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ခြင့္ရေစပါသည္။
1
ဖုန္း အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး မၾကာမီက ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ေခၚဆိုသူ၏ ပံုကို ႏွိပ္ပါ (သို႕မဟုတ္) ဖုန္းနံပါတ္ → အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
3
တဂ္ ေပါင္းထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ၊ အမွတ္သညာတစ္ခု ႐ိုက္ထည့္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွိပ္ပါ။
အဆိုပါနံပါတ္မွ ဖုန္းေခၚဆိုေသာအခါ ထိုနံပါတ္ေအာက္တြင္ အမွတ္သညာကို ျပလိမ့္မည္။
54
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အဆက္အသြယ္မ်ား
မိတ္ဆက္
Device တြင္ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ဖန္တီးပါ (သို႕မဟုတ္) စီမံခန္႕ခြဲပါ။
ဆက္သြယ္ရန္မ်ား ေပါင္းထည့္ျခင္း
ဆက္သြယ္ရန္အသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္း
1
အဆက္အသြယ္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊
2
ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သည္။
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ သိုေလွာင္မႈ တည္ေနရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သိမ္းဆည္းမည့္ေနရာတစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္သည္။
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ေပါင္းထည့္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကို ထည့္သည္။
ပိုမိုေသာ
အခ်က္အလက္နယ္ပယ္မ်ားကို
စီးပြားေရးဆိုင္ရာကတ္မွ
ဖြင့္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ
်ားကို စကန္ဖတ္သည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သိမ္းဆည္ရာေနရာအေပၚ မူတည္၍ သင္ သိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
အမ်ဳိးအစားသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
3
သိမ္းဆည္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
55
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို တင္ပို႕ျခင္း
အျခား သိမ္းဆည္းရာေနရာမ်ားမွ သင္၏ device သို႕ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို တင္ပို႕ျခင္းျဖင့္ ေပါင္းထည့္ပါ။
1
အဆက္အသြယ္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
2
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို တင္သြင္းရန္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
တင္ပို႕ရန္ VCF ဖိုင္မ်ား (သို႕မဟုတ္) ဆက္သြယ္ရန္မ်ား ကို မွတ္သားၿပီး ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွိပ္ပါ။
4
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ သိမ္းဆည္းမည့္ေနရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး တင္သြင္းျခင္း ကို ႏွိပ္ပါ။
→ အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံပါ → အဆက္အသြယ္မ်ားကို
သြင္းယူပါ/ျပင္ပသို႔ ေပးပို႔ပါ → တင္သြင္းျခင္း ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္၏ ၀တ္ဘ္အေကာင့္မ်ားႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားသည္။
သင္၏ Samsung အေကာင့္ကဲ့သုိ႕ သင့္၀က္ဘ္အေကာင့္မ်ားတြင္ သိမ္းထားေသာ အြန္လိုင္းဆက္သြယ္ရန္မ်ားႏွင့္အတူ
သင့္ device ၏ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားပါ။
1
2
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို စတင္ပါ၊ ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → အေကာင့္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္
ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရမည့္ အေကာင့္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အေကာင့္ ဆင့္ခ္လုပ္ပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ အဆက္အသြယ္မ်ား ဆင့္ခ္လုပ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
Samsung အေကာင့္အတြက္
→ ဆင့္ခ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ အသက္သြင္းရန္
အဆက္အသြယ္မ်ား ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
56
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
အဆက္အသြယ္မ်ား အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
ေအာက္ပါ ရွာေဖြေရးနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ္။
•
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားစာရင္းေပၚတြင္ အေပၚ (သို႕မဟုတ္) ေအာက္ဘက္ကို ဆြဲပါ။
•
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အေပၚေအာက္ ေရႊ႕ရန္ လက္ေခ်ာင္း သံုးေခ်ာင္းျဖင့္ ဘယ္ဘက္ (သို႕မဟုတ္)
ညာဘက္သို႕ပြတ္ဆြဲပါ။
•
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားစာရင္း၏ ထိပ္ဘက္ရွိ ရွာေဖြရန္ေနရာကို ႏွိပ္ၿပီး ရွာေဖြရန္စံႏႈန္းကို ရုိက္ထည့္ပါ။
ဆက္သြယ္ရန္၏ ပံုကို ႏွိပ္ပါ (သို႕မဟုတ္) ဆက္သြယ္ရန္အမည္ → အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္
ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ပါ္။
•
။ ။ အႀကိဳက္ဆံုးဆက္သြယ္ရန္မ်ားထဲသို႕ ေပါင္းထည့္သည္။
•
/
•
။ ။ စာတိုတစ္ေစာင္ကို ေရးသည္။
•
။ ။ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကို ေရးသည္။
။ ။ အသံ (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယို ေခၚဆိုမႈကို ျပဳလုပ္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္း
သင္သည္ ေ၀မွ်ေရးေရြးခ်ယ္စရာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္သည္။
1
အဆက္အသြယ္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
2
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မွ်ေဝပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
ေ၀မွ်ေရး နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
→ မွ်ေဝပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ပ႐ုိဖိုင္ သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္း
သင္၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အေျခအေနျပ စာတိုကဲ့သုိ႕ သင္၏ ပရုိဖိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သိမ္းၿပီး
ပရုိဖိုင္ေဝမွ်ေရးအဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳ၍ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ပါ။
•
ပ႐ုိဖိုင္ ေဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍
မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
ဤပ႐ုိဖိုင္ေဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္ကို သူတို႕၏ device တြင္ ပ႐ုိဖိုင္ေဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္ အသက္ဝင္ေစေသာ
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားအတြက္သာ ရရွိႏိုင္သည္။
1
အဆက္အသြယ္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး သင့္ ပ႐ုိဖိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
57
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
2
3
တည္းျဖတ္ ကို ႏွိပ္ပါ၊ သင့္ပ႐ိုဖိုင္ကို တည္းျဖတ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္္ သိမ္းဆည္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
→ ပ႐ိုဖိုင္ မၽွေဝျခင္း ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ပ႐ုိဖိုင္ ေဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳရန္ သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို အတည္ျပဳရမည္။ သင္သည္
သင့္ဆက္သြယ္ရန္မ်ား၏ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ ပရုိဖိုင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အဆက္အသြယ္မ်ား
တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
သင့္ပ႐ိုဖိုင္ႏွင့္အတူ ေဝမွ်ရမည့္ ဆက္သြယ္ရန္နံပါတ္ အတိုင္းအတာကို ေျပာင္းရန္ ျဖင့္ မ်ွေဝပါ ကို ႏွိပ္ပါ၊
ေဝမွ်ရမည့္ အိုင္တမ္တစ္ခုကို ေရြးပါ၊ ထို႕ေနာက္ ေရြးစရာတစ္ခုကို ေရြးပါ။
ဆက္သြယ္ရန္ ပံုတူမ်ားကို ေပါင္းျခင္း
သင္သည္ အျခားသိမ္းဆည္းရာေနရာမ်ားမွ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို တင္ပို႕ေသာအခါ (သို႕မဟုတ္)
အျခားအေကာင့္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားေသာအခါ သင္၏ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားစာရင္းတြင္
ဆက္သြယ္ရန္ ပံုတူတို႕ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ သင္၏ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားစာရင္းကို အသံုးျပဳရန္ ဆက္သြယ္ရန္ ပံုတူမ်ားကို
တစ္ခုတည္းအျဖစ္ေပါင္းပါ။
1
2
အဆက္အသြယ္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံပါ → အဆက္အသြယ္မ်ား ေပါင္းစပ္ပါ
ကို ႏွိပ္ပါ။
ထို႕ေနာက္ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို မွတ္ၿပီး ေပါင္းစပ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
1
အဆက္အသြယ္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
2
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
→ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုဖ်က္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္စာရင္းကို ဖြင့္ၿပီး ဆက္သြယ္ရန္၏ ပံုကို ႏွိပ္ပါ
(သို႕မဟုတ္) ဆက္သြယ္ရန္အမည္ → အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္
58
→ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
မက္ေဆ့ခ်္မ်ား
မိတ္ဆက္
စကားေျပာျခင္းျဖင့္ စာတိုကို ေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ ၾကည့္ရႈျခင္း
စာတိုကို ေပးပို႕ျခင္း
သင္သည္ roaming လုပ္သည့္အခါ စာတိုမ်ား ေပးပို႕ရန္အတြက္ အပိုေဆာင္းေငြ
ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
1
မက္ေဆ့ခ်္မ်ား အက္ပ္ကို ဖြင့္၍
2
လက္ခံရရွိသူကို ေပါင္းထည့္ၿပီး ေရးသားပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
စာတိုတစ္ေစာင္ကို ရုိက္သည္။
ကိုႏွိပ္ပါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
လက္ခံရရွိသူကို တည္းျဖတ္သည္။
ဆယ္သြယ္ရန္စာရင္းထဲမွ
လက္ခံရရွိသူကို ေပါင္းထည့္သည္။
ဖိုင္မ်ားကို တြဲသည္။
စာတိုကို ေပးပို႕သည္။
စာတိုတစ္ေစာင္ကို ရုိက္သည္။
4
စာတို ေပးပို႔ရန္
(သို႕မဟုတ္)
ခံစားမႈသေကၤတမ်ားကို ရုက
ိ ထ
္ ည္သ
့ ည္။
ကို ႏွိပ္ပါ။
59
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
စာတိုမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း
စာတိုမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ရန္အရ စာတိုေသတၱာထဲတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ ရွိေနသည္။
သင္သည္ roaming လုပ္သည့္အခါ စာတိုမ်ား ရရွိျခင္းအတြက္ အပိုေဆာင္းေငြ
ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
1
မက္ေဆ့ခ်္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
2
စာတုိမ်ားစာရင္းကို ဖြင့္ၿပီး ဆယ္သြယ္ရန္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
သင္၏ မၾကာေသးမီက စကားစျမည္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။
စာတိုကို အေၾကာင္းျပန္ရန္ မက္ေဆ့ခ္် ထည့္သြင္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ၊ စာတိုတစ္ေစာင္ ႐ိုက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
(သို႔မဟုတ္)
ကို ႏွိပ္ပါ။
မလိုခ်င္ေသာ စာတိုမ်ားကို ဘေလာ့ျခင္း
သင္၏ ဘေလာ့စာရင္းတြင္ ေပါင္းထည့္ထားေသာ အေသးစိတ္နံပါတ္မ်ားမွ စာတိုမ်ားကို ဘေလာ့ပါ။
1
2
မက္ေဆ့ခ်္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → မက္ေဆ့ခ္်မ်ား ပိတ္ဆီးပါ → နံပါတ္မ်ား ပိတ္ဆီးပါ
ကို ႏွိပ္ပါ။
၀င္စာပုံး (သို႕မဟုတ္) အဆက္အသြယ္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ဆက္သြယ္ရန္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
ကို
ႏွိပ္ပါ။
နံပါတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ရုိက္ထည့္ရန္ နံပါတ္ ထည့္သြင္းပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ရုိက္ထည့္ပါ။
စာတိုအေၾကာင္းၾကားခ်က္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အသံ၊ ျပသမႈေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
1
မက္ေဆ့ခ်္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
2
အေၾကာင္းၾကားခ်က္သ
​ တ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → သတိေပးခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို
အသက္ဝင္ေစရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
စာတို ႏႈိးေဆာ္ခ်က္တစ္ခု သတ္မွတ္ခ်က္
သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို မစစ္ေဆးရေသးေၾကာင္း သိရွိနိုင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္တစ္ခုကို
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း သတ္မွတ္နိုင္သည္။ ဤအဂၤါရပ္ အသက္မဝင္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို စတင္ပါ၊
ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ → အသိေပးမႈ သတိေပးခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ထို႕ေနာက္ ၄င္းကို အသက္သြင္းရန္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ကုိ ႏွိပ္ပါ။
60
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အင္တာနက္
မိတ္ဆက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ အင္တာနက္ကို ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီး သင္ႏွစ္သက္ေသာ
ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အဆင္ေျပေျပ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ မွတ္ထားပါ။
အင္တာနက္တြင္ ေလွ်ာက္ၾကည့္ျခင္း
1
Samsung ဖိုဒါကို ဖြင့္ၿပီး အင္တာနက္ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
2
လိပ္စာေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
3
၀က္ဘ္လိပ္စာ (သို႕မဟုတ္) ကီးစာလံုးတစ္ခုကို ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ သြားပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကိရိယာဘားကို ၾကည့္ရန္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေအာက္ဘက္သို႔ ျငင္သာစြာ ဆြဲခ်ပါ။
တက္ဘ္မ်ားအၾကား အျမန္ေျပာင္းရန္ လိပ္စာထည့္ရမည့္ေနရာေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္ (သို႕မဟုတ္) ညာဘက္သို႔
ပြတ္ဆြဲပါ။
လက္ရွိ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာကို
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
မွတ္ထားသည္။
လုပ္ေဆာင္သည္။
လက္ရွိ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာကို
ျပန္လည္လန္းဆန္းေစသည္။
သင္၏ မွတ္ထားသည့္အရာမ်ား၊
မူလစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္သည္။
သိမ္းဆည္းထားေသာ
၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ မၾကာေသးမီက
အလ်င္အျမန္သြားႏုိင္ေသာ မာတိကာ
ေလွ်ာက္ၾကည့္ထားသည္ မွတ္တမ္းကို
စာမ်က္ႏွာမ်ားအၾကား ေရြ႕လ်ားသည္။
ဘေရာက္ဆာ တပ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈကို
ၾကည့္ရႈသည္။
ဖြင့္သည္။
61
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံကို အသံုးျပဳျခင္း
ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။
လွိ်ဳ႕ဝွက္ပံုစံတြင္ သင္သည္ ဖြင့္ထားေသာ တပ္ဘ္မ်ား၊ မွတ္ထားေသာ အရာမ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ
စာမ်က္ႏွာမ်ားကို သီးျခားစီ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္သည္။ သင္သည္ စကားဝွက္ႏွင့္ သင့္ လက္ေဗြရာ အသံုးျပဳရင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္
မုတ္ကို ေလာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။
လွိ်ဳ႕ဝွက္ပံုစံကို အသက္သြင္းျခင္း
မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျခရွိ ကိရိယာဘားတြင္ တဘ္မ်ား → လၽွိဳ႕ဝွက္ အေနအထား ကုိ ဖြင့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ ဒီက႑ကို
ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳေသာအခါ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံအတြက္ စကားဝွက္ (သို႕မဟုတ္) သင့္ဇီဝအမွတ္အသားေဒတာကို
သတ္မွတ္ပါ။
လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံတြင္ သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ရိုက္ယူမႈကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာ က႑မ်ားကို အသံုးျပဳနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံတြင္ device သည္ ကိရိယာဘား၏ အေရာင္ကို ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။
လံုၿခံဳေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း​
သင္သည္ လွ်ုိ႕၀ွက္နံပါတ္ (သို႕မဟုတ္) ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → သီးသန္႔ရွိမႈ → လၽွိဳ႕ဝွက္ အေနအထား လုံၿခဳံေရး → စကားဝွက္ ေျပာင္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
လွ်ဳိ႕၀ွက္စကားဝွက္ႏွင့္အတူ သင္၏ မွတ္ပံုတင္ လက္ေဗြရာအား ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ၎ကို
အသက္သြင္းဖို႔ လက္ေဗြရာမ်ား ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
သင့္ လက္ေဗြရာ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ကို ၾကည့္ပါ။
လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံကို ပိတ္ျခင္း
မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျခရွိ ကိရိယာဘားတြင္ တဘ္မ်ား → လၽွိဳ႕ဝွက္ အေနအထား ကို ပိတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
62
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အီးေမးလ္
အီးေမးလ္အေကာင့္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း
အီးေမးလ္ ကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖြင့္သည့္အခါ အီးေမးလ္အေကာင့္ကို တည္ေဆာက္ပါ။
1
Samsung ဖိုဒါကို ဖြင့္ၿပီး အီးေမးလ္ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
2
ထို႕ေနာက္ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အီးေမးလ္အေကာင့္ကို ကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ျခင္း ကို ႏွိပ္ပါ။
3
တည္ေဆာက္မႈကို ၿပီးေျမာက္ေစရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
→
ေနာက္ထပ္အီးေမးလ္အေကာင့္ကို တည္ေဆာက္ရန္
→ အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္သည္ အီးေမးလ္အေကာင့္တစ္ခုထက္ ပိုရွိလွ်င္ တစ္ခုကို မူလအေကာင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
→
→ အသင့္လုပ္ၿပီး အေကာင့္ သတ္မွတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အီးေမးလ္မ်ား ေပးပို႕ျခင္း
1
အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ ေရးသားရန္
2
လက္ခံရယူမည့္သူကို ထည့္ၿပီး အီးေမးလ္စာသားကို ရိုက္ထည့္ပါ။
3
အီးေမးလ္ ေပးပို႕ရန္ ပုိ႔ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
အီးေမးလ္မ်ား ဖတ္ရႈျခင္း
အီးေမးလ္ ကို ဖြင့္သည့္အခါ device သည္ အီးေမးလ္အသစ္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ထုတ္လိမ့္မည္။
အီးေမးလ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ျပန္ထုတ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေအာက္ဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ။
အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကို ဖတ္ရႈရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ႏွိပ္ပါ။
အီးေမးလ္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္းကို ပိတ္ထားလွ်င္ အီးေမးလ္အသစ္မ်ားကို ျပန္ထုတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
အီးေမးလ္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရန္
→
→ သင့္အေကာင့္အမည္ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို
အသက္ဝင္ေစရန္ အေကာင့္ ဆင့္ခ္လုပ္ပါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
63
→
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကင္မရာ
မိတ္ဆက္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္းႏွင့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို
လုပ္ေဆာင္ပါ။
ကင္မရာက်င့္၀တ္မ်ား
•
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲႏွင့္ အျခားလူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
•
ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယို မွတ္တမ္းယူျခင္း
မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
•
အျခားလူမ်ား၏ ကို္ယ္ေရးကိ္ုယ္တာကို ထိပါးေစနိုင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယို
မွတ္တမ္းယူျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
ကင္မရာကို စတင္ျခင္း
ကင္မရာ ကို စတင္ရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ ။
•
ကင္မရာ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
•
မူလခလုတ္ကို ႏွစ္ခ်က္ လ်င္ျမန္စြာ ႏွိပ္ပါ။
•
ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္
•
ကို စက္၀ိုင္းႀကီး အျပင္ဘက္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ေဒသႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။
•
မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို သတ္မွတ္စဥ္ ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္မွ ကင္မရာ အပ္စ္ကို
စတင္ေသာအခါ (သို႕မဟုတ္) မ်က္ႏွာျပင္ပိတ္ေနေသာအခါ အခ်ဳိ႕ကင္မရာက႑မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။
•
သင္ ႐ုိက္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား မႈန္ဝါးသည့္ ပံုေပၚပါက ကင္မရာ မွန္ဘီလူးကို သန္႕ရွင္းေစၿပီး ထပ္
ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
64
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အေျခခံရိုက္ကူးမႈ
ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
1
ကင္မရာ focus ထားသင့္ေသာ ႀကိဳၾကည့္သည့္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ပံုကို ႏွိပ္ပါ။
2
ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးရန္
ကို ႏွိပ္ပါ (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
Effect အမ်ဳိးမ်ဳိး
အေရွ႕ႏွင့္
ရုိက္ကူးသည့္ပံုစံမ်ား
အေနာက္ကင္မရာမ်ားအ
ၾကား ေျပာင္းသည္။
လက္မ၏ လက္သည္းခြံ
အရြယ္ပံုကို ႀကိဳၾကည့္ျခင္း
လက္ရွိပံုစံ
ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရုိက္ကူးသည္။
ဗီဒီယိုတစ္ခု
ရုိက္ကူးသည္။
ကင္မရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဖလက္ရွ္မီး ဆက္တင္ကို
ေျပာင္းပါ။
65
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
•
ပံုမ်ား (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယိုမ်ား၏ အလင္းေရာင္ ေတာက္ပမႈကို ခ်ိန္ညႇိရန္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ႏွိပ္ပါ။
ခ်ိန္ညွိမႈဘားတန္း ေပၚလာလွ်င္၊
ခ်ိန္ညွိမႈ ဘားကို
သို႔မဟုတ္
သို႔ ဆြဲပါ။
•
႐ုပ္သံဖမ္းေနစဥ္ ဗီဒီယိုမွ ႐ုပ္ပံုတစ္ခုကို ရိုက္ယူရန္
•
ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ေနစဥ္ focus ေျပာင္းရန္အတြက္ သင္ focus ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
အလိုအေလ်ာက္ ဆံုခ်က္ခ်ိန္ နည္းအသြင္ကို အသံုးျပဳရန္
•
ကို ႏွိပ္ပါ။
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ရိုက္ကူးမႈပံုစံႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ ကင္မရာအေပၚမူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
အသံုးမျပဳသည့္အခါ ကင္မရာသည္ အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္သြားမည္။
•
ကင္မရာ မွန္ဘီလူး မထိခိုက္ဖို႕ သို႕မဟုတ္ မညစ္ေပဖို႕ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္
ျမင့္မားေသာ ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြး လိုအပ္သည့္ အခ်ိဳ႕ ရိုက္ကူးမႈ ပံုစံမ်ားတြင္ device သည္
မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
သင့္ device ၏ ကင္မရာသည္ ေထာင့္က်ယ္ မွန္ဘီလူးကို အသားေပးထားသည္။ ေသးငယ္သည့္
အခ်ိဳးမညီမႈမ်ားကို ေထာင့္က်ယ္ ဓာတ္ပံုမ်ား (သို႕မဟုတ္) ဗီြဒီယိုမ်ားတြင္ ေတြ႕ရႏိုင္ ၿပီး device ၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျပႆနာမ်ားဟု ေဖာ္ျပ၍ မရႏိုင္ ေပ။
အျခားကင္မရာခလုတ္ကို ထည့္ျခင္း
ဓာတ္ပံုမ်ားကို ပိုမိုအဆင္ေျပစြာ ႐ိုက္ဖို႔ စခရင္ေပၚတြင္ သင္ လိုလားေသာ ေနရာသို႔ အျခားကင္မရာခလုတ္တစ္ခုကို
ထည့္ပါ။
အႀကိဳၾကည့္႐ႈေရး စခရင္ေပၚသို႔
ကို ဆြဲခ်ပါ။
အျခားကင္မရာခလုတ္တစ္ခုကို မထည့္ပါက အႀကိဳၾကည့္႐ႈေရး စခရင္ေပၚတြင္
ကင္မရာခလုတ္ ကို အက္တီဗိတ္လုပ္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
66
ကို ႏွိပ္ၿပီး ေရြ႕လ်ား
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျမင္ကြင္း ခ်ံဳ႕ျခင္းႏွင့္ ခ်ဲ႕ျခင္း
ျမင္ကြင္း ခ်ံဳ႕ရန္ (သို႕မဟုတ္) ခ်ဲ႕ရန္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳပါ။
•
ျမင္ကြင္းခ်ဲ႕ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လက္ေခ်ာင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ျဖန္႕ၿပီး ျမင္ကြင္းခ်ံဳ႕ရန္္ အလယ္သို႔ ခ်ံဳ႕ပါ။
•
ျမင္ကြင္း အက်ဥ္းအက်ယ္ ကို လက္တစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ ျမင္ကြင္းဘားေပၚရွိ
ကို
သို႔မဟုတ္
ဆီသို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ျမင္ကြင္းခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕ျခင္း အဂၤါရပ္မ်ားကို အေနာက္ဘက္ကင္မရာ အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္းသာ အသံုးျပဳ၍ ရပါသည္။
ဆံုခ်က္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အလင္းဖြင့္ အဂၤါရပ္မ်ား
သင္သည္ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္အလင္းရင္းျမစ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈကို အလိုအေလ်ာက္ အေျခခံျခင္းမွ ကင္မရာကို
ကာကြယ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာဧရိယာေပၚတြင္ focus ႏွင့္ exposure ကို ေသာ့ခတ္ႏိုင္သည္။
Focus ထားမည့္ ဧရိယာကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ဧရိယာေပၚတြင္ AF/AE ေဘာင္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး focus
ႏွင့္ exposure သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသသတ္မွတ္လိမ့္မည္။ သင္ ဓာတ္ပံုရိုက္သြားၿပီးလွ်င္ေတာင္မွ
သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အေသသတ္မွတ္သည့္အတိုင္းက်န္ရွိေနမည္။
ဤအဂၤါရပ္ကို ေအာ္တုိ ႏွင့္ ပ႐ို ပံုစံမ်ားတြင္သာ ရရွိႏိုင္သည္။
ရုိက္ကူးေရး ပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
႐ိုက္ကူးမႈနည္းသြင္ကို ေျပာင္းရန္ ႐ိုက္ကူးေရးနည္းသြင္မ်ား စာရင္းကို ဘယ္ဘက္ (သို႕မဟုတ္) ညာဘက္သို႕ ဆြဲခ်ပါ
(သို႕မဟုတ္) ႀကိဳတင္ၾကည့္႐ႈေရး စခရင္ေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္ (သို႕မဟုတ္) ညာဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
သင္လိုခ်င္ေသာ ရုိက္ကူးသည့္ပံုစံတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
႐ိုက္ကူးေရးနည္းသြင္မ်ား စာရင္းကို သင္တည္းျဖတ္ႏိုင္သည္။ ႀကိဳတင္ၾကည့္႐ႈေရး စခရင္ေပၚတြင္
→
ကင္မရာ အေနအထားမ်ား တည္းျဖတ္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ၾကည့္႐ႈေရးစခရင္ေပၚတြင္
႐ိုက္ကူးေရးနည္းသြင္မ်ား စာရင္းကို ဖိ၍ ႏွိပ္ထားပါ။
ေအာ္တုိ ပံုစံ
အလိုအေလ်ာက္ပံုစံသည္ ကင္မရာအား ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို တြက္ခ်က္သံုးသပ္ရန္ ခြင့္ျပဳၿပီး
ဓာတ္ပံုအတြက္ စံျပပံုစံကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ေအာ္တုိ ကို ႏွိပ္ပါ။
67
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ပ႐ို ပံုစံ
Exposure တန္ဖိုးႏွင့္ ISO တန္ဖိုး ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရိုက္ကူးမႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ခ်ိန္ညႇိေနစဥ္
ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးပါ။
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ပ႐ို ကို ႏွိပ္ပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေရြးၿပီး ဆက္တင္ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ပါ၊
ထို႕ေနာက္ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးရန္
ကို ႏွိပ္ပါ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယို႐ိုက္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
•
။ ။ Exposure တန္ဖိုးကို ေျပာင္းလဲသည္။ ဒီအရာသည္ ကင္မရာအာရံုခံမွ အလင္းမည္မွ် လက္ခံရရွိမည္ကို
ဆံုးျဖတ္သည္။ အလင္းနည္းေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ပိုျမင့္မားေသာ exposure ကို အသံုးျပဳပါ။
•
။ ။ ISO တန္ဖိုးတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒီအရာသည္ ကင္မရာ အလင္းတံု႔ျပန္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္။
နိမ့္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေနေသာ (သို႕မဟုတ္) ေတာက္ပေသာအလင္းေရာင္ရွိသည့္
အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ပိုမိုျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ ေ႐ြ႕လ်ားေနေသာ
(သို႕မဟုတ္) အလင္းေရာင္မွိန္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမင့္မားေသာ ISO
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဓာတ္ပံုတြင္ အစက္အေျပာက္မ်ားကို ထြက္ေပၚေစႏိုင္သည္။
•
။ ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျဖဴေရာင္ ခ်ိန္ညိွမႈကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ သို႕မွသာ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ သဘာ၀ႏွင့္
ကိုက္ညီေသာ အေရာင္အပိုင္းအျခားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အေရာင္ အပူခ်ိန္ကို သတ္မွတ္နိုင္သည္။
ျမင္ကြင္းက်ယ္ ပံုစံ
ျမင္ကြင္းက်ယ္ နည္းသြင္ကို အသံုးျပဳရင္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို အတြဲလိုက္ ရိုက္ယူၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာျမင္ကြင္း ဖန္တီးရန္
အတူတကြ တြဲစပ္ပါ။
ျမင္ကြင္းက်ယ္ပံုစံကို အသံုးျပဳၿပီး အေကာင္းဆံုး ရို္က္ခ်က္ကို ရရွိေစရန္ ဒီအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
•
ကင္မရာကို အရပ္မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းသို႔ ျဖည္းညင္းစြာ ေ႐ြ႕လ်ားပါ။
•
ပံုရိပ္ကို ကင္မရာ၏ ျမင္ကြင္းရွာေဖြသည့္အရာေပၚမွ ေဘာင္အတြင္း ထားပါ။ ႀကိဳၾကည့္သည့္ ပံုရိပ္သည္
လမ္းၫႊန္ေဘာင္ အျပင္ဘက္ကို ထြက္သြားခဲ့လွ်င္ (သို႕မဟုတ္) သင္သည္ ပစၥည္းကို မေရႊ႕လွ်င္ device
သည္ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးေနမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ရပ္တန္႔လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
•
ရွင္းလင္းေနေသာ ေကာင္းကင္တစ္ခု (သို႕မဟုတ္) ေျဗာင္ျဖစ္ေနေသာ နံရံကဲ့သို႔ ထင္ရွားမႈ မရွိေသာ
ေနာက္ခံမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
1
2
3
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ၿပီး device ကို ဦးတည္ရာတစ္ခုသို႕ ျဖည္းညင္းစြာ ေရႊ႕ပါ။
ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးမႈ ရပ္တန္႕ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
68
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ညပိုင္းသံုး ပံုစံ
ဖလက္ရွ္မီး အသံုးမျပဳဘဲ အလင္းနည္း အေျခအေနမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ပါ။
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ည ကို ႏွိပ္ပါ။
HDR နည္းသြင္
စိုလြင္ေသာ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ုိက္ၿပီး ေတာက္ပၿပီး ေမွာင္ေသာ ဧရိယာမ်ားအတြင္း၌ပင္ အေသးစိတ္ကို
ပံုတူပြားပါ။
ဓာတ္ပံု႐ိုက္နည္းသြင္မ်ားစာရင္းတြင္ HDR ကို ႏွိပ္ပါ။
Effect မပါဘဲႏွင့္
Effect ႏွင့္
ဆက္တိုက္႐ိုက္ခ်က္ ပံုစံ
လႈပ္ရွား အရာဝတၳဳမ်ား ဓာတ္ပံုအတြဲလိုက္ ႐ိုက္ပါ။
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ဆက္တိုက္႐ိုက္ခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဓာတ္ပံုအခ်ိဳ႕ ဆက္တိုက္ ႐ုိက္ဖို႔
ကို ဖိ၍ ႏွိပ္ပါ။
69
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အားကစား ပံုစံ
ေျပးေနေသာ လူ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားေနေသာ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္တစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ေသာ လ်င္ျမန္စြာ လႈပ္ရွားေနသည့္
အ႐ိုက္ခံသက္ရွိမ်ား၏ ပိုၾကည္လင္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ပါ။
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ အားကစား ကို ႏွိပ္ပါ။
ဤနည္းသြင္ကို သင္အသံုးမျပဳႏိုင္မီ ပထမဦးစြာ ႐ိုက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ သင္ထည့္ရမည္။
ႀကိဳတင္ၾကည့္႐ႈေရး စခရင္ေပၚတြင္
→ ကင္မရာ အေနအထားမ်ား တည္းျဖတ္ရန္ → ေနာက္ ကင္မရာ
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ အားကစား ကို အမွန္ျခစ္ပါ။
ဆယ္လ္ဖီပံု ပံုစံ
အေရွ႕ကင္မရာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးသည္။ သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လွပေသာ effect အမ်ဳိးမ်ဳိးကို
ႀကိဳၾကည့္ႏိုင္သည္။
1
အႀကိဳျမင္ကြင္းစခရင္တြင္၊ အေပၚ သို႔မဟုတ္ ေအာက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ ဆဲလ္ဖီပံုရိုကူးရန္
2
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ဆယ္လ္ဖီပံု ကို ႏွိပ္ပါ။
3
အေရွ႕ကင္မရာ မွန္ဘီလူးကို မ်က္ႏွာမူပါ။
4
ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရုိက္ကူးရန္
အေရွ႕ကင္မရာသို႔ေျပာင္းရန္
ကိုတို႔ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အေရွ႕ကင္မရာေရွ႕တြင္ သင္၏ လက္၀ါးကို ျပသပါ။ သင္၏ လက္၀ါးကို ရွာေတြ႕ၿပီးေနာက္
ေရတြက္အခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ ေပၚလာလိမ့္မည္။ အခ်ိန္ျပည့္သြားေသာအခါ device သည္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု
ရုိက္ကူးလိမ့္မည္။
အေရွ႕ကင္မရာအတြက္ ရုိက္ကူးမႈ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳရန္္
→ ႐ုိက္ကူးရန္ နည္းလမ္းမ်ား
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၄င္းတို႕ကို အသက္သြင္းရန္ ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ။
ဆယ္လ္ဖီဖလက္ရွ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
အလင္းေရာင္အားနည္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရွ႕ကင္မရာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ရုိက္ကူးေသာအခါ
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဖလက္ရွ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္
သို႕ သင္ ေရာက္ရွိသည္အထိ
ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႏွိပ္ပါ။ သင္ ဓာတ္ပံု
ရုိက္ကူးေသာအခါ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ အလင္းေရာင္ျဖင့္ အခ်က္ျပလိမ့္မည္။
70
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
လွပေသာ effect မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
ကိုယ့္ပံုကိုယ္ မ႐ိုက္မီ သင္၏ အသားအေရာင္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာပုံသ႑ာန္ကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာပိုင္း အဂၤါရပ္မ်ားကို
သင္ျပဳျပင္မြမ္းမံႏိုင္ပါသည္။
ဤဝန္ေဆာင္မႈကို ဆယ္လ္ဖီပံု ႏွင့္ အလွ မုဒ္မ်ားတြင္သာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
1
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္
2
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သင္၏ မ်က္ႏွာကို လွပေသာ effect မ်ား ထည့္သြင့္ရန္ ေအာက္ပါ
ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေရြးၿပီး သင့္ကိုယ္သင္ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးပါ။
•
အသားအေရ။ ။ သင္၏ အသားအရာင္ကို ပိုမိုေတာက္ပစြာႏွင့္ ၾကည္လင္ပံု ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
•
မ်က္ႏွာ။ ။ မ်က္ႏွာပံုစံကို ခ်ိန္ညိွၿပီး သင့္မ်က္ႏွာကို ပိုမိုသြယ္လ်ပံု ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။
•
မ်က္လံုးမ်ား။ ။ သင္၏ မ်က္လံုးကို ပိုႀကီးပံု ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။
ျမင္ကြင္းက်ယ္ ဆယ္လ္ဖီ ပံုစံ
လူမ်ား အျပင္ဘက္ေရာက္ေနျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ seflie အက်ယ္ႏွင့္ ရုိက္ကူးၿပီး ဓာတ္ပံုထဲတြင္
လူမ်ားႏိုင္သေလာက္ မ်ားမ်ား ပါ၀င္ပါေစ။
1
အႀကိဳျမင္ကြင္းစခရင္တြင္၊ အေပၚ သို႔မဟုတ္ ေအာက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ ဆဲလ္ဖီပံုရိုကူးရန္
2
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ ဆယ္လ္ဖီ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
အေရွ႕ကင္မရာ မွန္ဘီလူးကို မ်က္ႏွာမူပါ။
4
ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရုိက္ကူးရန္
အေရွ႕ကင္မရာသို႔ေျပာင္းရန္
ကိုတို႔ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အေရွ႕ကင္မရာေရွ႕တြင္ သင္၏ လက္၀ါးကို ျပသပါ။ သင္၏ လက္၀ါးကို ရွာေတြ႕ၿပီးေနာက္
ေရတြက္အခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ ေပၚလာလိမ့္မည္။ အခ်ိန္ျပည့္သြားေသာအခါ device သည္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု
ရုိက္ကူးလိမ့္မည္။
အေရွ႕ကင္မရာအတြက္ ရုိက္ကူးမႈ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳရန္္
→ ႐ုိက္ကူးရန္ နည္းလမ္းမ်ား
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၄င္းတို႕ကို အသက္သြင္းရန္ ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ။
5
Selfie အက်ယ္ကို ရုိက္ကူးရန္ device ကို ျဖည္းညင္းစြာ ဘယ္ဘက္သို႕ လွည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ညာဘက္သို႕
လွည့္ပါ (သို႕မဟုတ္) အျပန္အလွန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
အျဖဴေရာင္ေဘာင္သည္ ျမင္ကြင္းရွာေဖြမႈ ၀င္းဒိုး၏ အဆံုးတစ္ခုစီသို႕ ေရြ႕သြားေသာအခါ device သည္
အပိုဓာတ္ပံုမ်ားကို ရုိက္ကူးလိမ့္မည္။
71
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
•
ျမင္ကြင္းရွာေဖြမႈ ၀င္းဒိုးအတြင္း အျဖဴေရာင္ေဘာင္ကို သိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
Selfie အက်ယ္ ရုိက္ကူးေနစဥ္ အရာ၀တၳဳမ်ားသည္ ဒီအတိုင္း က်န္ရွိသင့္သည္။
•
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ျပသထားေသာ ပံု၏ အထက္ႏွင့္ ေအာက္အပိုင္းမ်ားသည္ ရုိက္ကူးမႈ
အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ ဓာတ္ပံုတြင္ ျဖတ္ခံလိုက္ရႏိုင္သည္။
ကင္မရာ ဆက္တင္ကို စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ျခင္း
လက္ရွိ ရုိက္ကူးေရးပံုစံအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ရိုက္ကူးမႈပံုစံႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ ကင္မရာအေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
။ ။ မ်က္ကြင္းအျပည့္ အႀကိဳၾကည့္ရႈျခင္း ဖြင့္ပါႏွင့္ ပိတ္ပါ။
•
။ ။ ဖလက္ရွ္ကို အသက္သြင္းသည္ (သို႕မဟုတ္) ပိတ္သည္။
ဖလက္ရွ္မီးကို သင့္မ်က္လံုးႏွင့္နီးကပ္စြာ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ သင့္မ်က္လံုးႏွင့္နီးကပ္စြာ
ဖလက္ရွ္မီးအသံုးျပဳျခင္းသည္ အျမင္ ယာယီ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ (သို႔မဟုတ္) မ်က္လံုး ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
•
။ ။ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ေနစဥ္ (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယိုမ်ား ႐ိုက္ေနစဥ္ အသံုးျပဳရန္ အလင္းစစ္ထုတ္
ဖန္တီးခ်က္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
။ ။ တိုင္းတာေရး နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒီအရာသည္ အလင္းတန္ဖိုး မည္ကဲ့သို႕
တြက္ခ်က္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။
အလယ္-အေလးခ်ိန္ သည္ ရုိက္ကူးမႈ၏ exposure ကို
တြက္ခ်က္ရန္ ရုိက္ကူးမႈ အလယ္ပိုင္းရွိ အလင္းကို အသံုးျပဳသည္။
စေပါ့ သည္ ရုိက္ကူးမႈ၏ exposure ကို
တြက္ခ်က္ရန္ စုစည္းထားေသာ ရုိက္ကူးမႈ အလယ္ဧရိယာရွိ အလင္းကို အသံုးျပဳသည္။
ျမင္ကြင္းတစ္ခုလံုးကို ပ်မ္းမွ်ျဖစ္ေစသည္။
72
မက္ထရစ္ သည္
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကင္မရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္
ကို ႏွိပ္ပါ။ ႐ိုက္ကူး နည္းသြင္အေပၚမူတည္၍ အခ်ဳိ႕ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
ေနာက္ ကင္မရာ
•
ရုပ္ပံု အရြယ္အစား။ ။ ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ျမင့္မားေသာ
ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပိုေကာင္းေသာ ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးကို ရရွိေစသည္၊ သို႕ေသာ္
၄င္းတို႕သည္ မန္မိုရီတြင္ ေနရာပိုယူလိမ့္မည္။
•
ဗီဒီယိုအရြယ္အစား။ ။ ဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ျမင့္မားေသာ
ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပိုေကာင္းေသာ ဗီဒီယိုအရည္အေသြးကို ရရွိေစသည္၊ သို႕ေသာ္
၄င္းတို႕သည္ မန္မိုရီတြင္ ေနရာပိုယူလိမ့္မည္။
•
အခ်ိန္မွတ္စက္။ ။ ကင္မရာမွ ဓာတ္ပံုကို အလိုအေလ်ာက္ မရုိက္ကူးမီ ၾကန္႕ၾကာခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္သည္။
ေရွ႕ ကင္မရာ
•
ရုပ္ပံု အရြယ္အစား။ ။ ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ျမင့္မားေသာ
ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပိုေကာင္းေသာ ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးကို ရရွိေစသည္၊ သို႕ေသာ္
၄င္းတို႕သည္ မန္မိုရီတြင္ ေနရာပိုယူလိမ့္မည္။
•
ဗီဒီယိုအရြယ္အစား။ ။ ဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ျမင့္မားေသာ
ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပိုေကာင္းေသာ ဗီဒီယိုအရည္အေသြးကို ရရွိေစသည္၊ သို႕ေသာ္
၄င္းတို႕သည္ မန္မိုရီတြင္ ေနရာပိုယူလိမ့္မည္။
•
အခ်ိန္မွတ္စက္။ ။ ကင္မရာမွ ဓာတ္ပံုကို အလိုအေလ်ာက္ မရုိက္ကူးမီ ၾကန္႕ၾကာခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္သည္။
•
႐ုပ္ပုံမ်ားကို ၾကည့္ခ့ဲသည့္အတုိင္း သိမ္းပါ။ ။ အေရွ႕ကင္မရာျဖင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးေသာအခါ မူလျမင္ကြင္း၏
ပံုရိပ္ကုိ ဖန္တီးရန္ ပံုကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
႐ုိက္ကူးရန္ နည္းလမ္းမ်ား။ ။ အသံုးျပဳရန္ ရုိက္ကူးမႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည္။
73
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
သာမန္
•
ကင္မရာ အေနအထားမ်ား တည္းျဖတ္ရန္။ ။ ႐ိုက္ကူးႏိုင္သည့္ မုဒ္မ်ား ၾကည့္ပါ သို႔မဟုတ္ ႐ိုက္ကူးမႈမုဒ္
စာရင္းကို တည္းျဖတ္ပါ။
•
ဂရစ္ မ်ဥ္းမ်ား။ ။ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမႈကို ကူညီရန္ ျမင္ကြင္းရွာေဖြမႈ
လမ္းညႊန္မ်ားကို ျပသသည္။
•
တည္ေနရာ တဂ္မ်ား။ ။ ဓာတ္ပံုတြင္ တြဲကပ္ရန္ GPS တည္ေနရာတစ္ခုကို တြဲခ်ိတ္သည္။
•
GPS အခ်က္ျပအားသည္ အေဆာက္အဦးမ်ားၾကား (သို႕မဟုတ္) ေျမျပင္အေနအထားနိမ့္သည့္
ဧရိယာမ်ား (သုိ႕မဟုတ္) ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနတို႕ကဲ့သို႕ အခ်က္ျပအား
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ တည္ေနရာမ်ားတြင္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္သည္။
•
သင္၏ တည္ေနရာသည္ သင့္ဓာတ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ တင္လိုက္သည့္အခါ ၄င္းတုိ႕ေပၚတြင္
ေပၚႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ တည္ေနရာ တြဲကပ္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပိတ္ပါ။
•
႐ုပ္ပုံမ်ား ျပန္္ၾကည့္ပါ။ ။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရုိက္ကူးၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႕ကို ျပသရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
အျမန္ ဖြင့္ျခင္း။ ။ မူလခလုတ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ ျမန္ျမန္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ကင္မရာကို စတင္ရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
သိုေလွာင္ခန္းေနရာ။ ။ သိုေလွာင္မႈအတြက္ မန္မိုရီေနရာကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒီလုပ္ေဆာင္သည္ သင္
မန္မိုရီကတ္ ထည့္ေသာအခါ ေပၚလာလိမ့္မည္။
•
ေရြ႕လ်ား ကင္မရာခလုတ။္ ။ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သင္ထားႏိုင္ေသာ
ကင္မရာခလုတ္ကို ထပ္ထည့္ပါ။
•
အသံအတိုးအက်ယ္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ ။ ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွန္ဘီလူးျဖင့္ အနီးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္
အေဝးခြာျခင္းတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အသံခလုတ္ကို အသံုးျပဳရန္ သင့္ကိရိယာကို သတ္မွတ္ပါ။
•
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ။ ။ ကင္မရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္ျပင္သည္။
•
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ပါ။ ။ ေမးခြန္းမ်ား ေမးသည္ (သို႕မဟုတ္) အႀကိမ္ႀကိမ္ေမးထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို
ၾကည့္ရႈသည္ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung Members ကို ၾကည့္ပါ။
74
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျပခန္း
မိတ္ဆက္
သင္၏ device တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ၾကည့္ရႈသည္။ သင္သည္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္
ဗီဒီယိုမ်ားကို အယ္လ္ဘမ္ျဖင့္လည္း စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္သည္ (သို႕မဟုတ္) ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။
ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း
1
ျပခန္း အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး ႐ုပ္ပုံမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ပံုတစ္ပံုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
အႀကိဳက္ဆံုးထဲသို႕ ပံုမ်ား ထည့္သည္။
ပံုတစ္ပံုေပၚတြင္ ပံုဆြဲသည္။
စတစ္ကာတစ္ခုကို ေပါင္းထည့္သည္။
Filter (သို႕မဟုတ္) effect တစ္ခုကို
ပံုမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀သည္။
အသံုးျပဳသည္။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ပံုကို ဖ်က္သည္။
ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္။
75
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
သင္သည္ ဓာတ္ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ collage (သို႕မဟုတ္) GIF အန္နီေမးရွင္းအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္သည္။
→ GIF
ဖန္တီးပါ သို႔မဟုတ္ အႏုပညာလက္ရာ ဖန္တီးပါ ကိုတို႔၍ ရုပ္ပံုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
ျပခန္း အက္ပ္ကို စဖြင့္ၿပီး အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ တည္ေနရာ သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကဲ့သို႕ အမ်ဳိးအစားအလိုက္
ခြဲထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
အဓိကစကားလံုးမ်ားကို ႐ိုက္ထည့္ျခင္းျဖင့္ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ရွာရန္ ရွာေဖြေရး အကြက္ကို ႏွိပ္ပါ။
ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္ရႈျခင္း
1
ျပခန္း အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး ႐ုပ္ပုံမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ျပသရန္ ဗီဒီယိုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားသည္ ႀကိဳၾကည့္သည့္ လက္မ၏ လက္သည္းခြံအရြယ္ေပၚတြင္
3
သေကၤတကို ျပသမည္ျဖစ္သည္။
ဗီဒီယုိကို ဖြင့္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ယခင္ဗီဒီယိုကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
ေက်ာ္သည္။ ျပန္ရစ္ရန္
ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားသည္။
ေနာက္ဗီဒီယိုကို
ေက်ာ္သည္။ ေရွ႕သို႕
လက္ရွိစခရင္ကို
အျမန္ရစ္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး
ပံု႐ိုက္လိုက္ပါ။
ကိုင္ထားသည္။
ျပန္ဖြင့္သည္ကို
ဘားကို ဆြဲထားျခင္းျဖင့္
ရပ္ထားသည္၊
ျပန္ရစ္သည္
ျပန္စသည္။
(သို႕မဟုတ္) ေရွ႕သို႕
အျမန္ရစ္သည္။
မ်က္ႏွာျပင္အခ်ဳိးကို
ေျပာင္းလဲသည္။
ျပန္ဖြင့္သည့္
မ်က္ႏွာျပင္ကို
သက္ဝင္လႈပ္ရွား GIF
ေသာ့ခတ္သည္။
တစ္ခုကို ဖန္တီးပါ။
ေပၚလာမည့္ ဗီဒီယို
ဖြင့္ျခင္းကို ေျပာင္းသည္။
ေတာက္ပမႈကို ခ်ိန္ညိွရန္ ျပန္ဖြင့္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္၏ ဘယ္ဘက္ေပၚတြင္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းအား အေပၚ
(သို႕မဟုတ္) ေအာက္ကို ဆြဲခ်ပါ (သို႕မဟုတ္) အသံကို ခ်ိန္ညိွရန္ ျပန္ဖြင့္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္၏ ညာဘက္ေပၚတြင္
သင္၏ လက္ေခ်ာင္းအား အေပၚ (သို႕မဟုတ္) ေအာက္ကို ဆြဲခ်ပါ။
ျပန္ရစ္ရန္ (သို႕မဟုတ္) ေရွ႕သို႕ ျမန္ျမန္ရစ္ရန္ ျပန္ဖြင့္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ဘယ္ (သို႕မဟုတ္) ညာဘက္သို႕
ပြတ္ဆြဲပါ။
76
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္႐ႈျခင္း
လူမ်ား၊ တည္ေနရာႏွင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္ကဲ့သို႔ေသာ ဖိုင္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္
ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ GIF ကဲ့သို႔ေသာ အလိုအေလ်ာက္ဖန္တီးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ ရွိပါက
ထိုအေၾကာင္းအရာကိုလည္း ျပလိမ့္မည္။
ဓာတ္ပံု ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုအႀကိဳၾကည့္ျခင္း စခရင္ေပၚတြင္ ထိုစခရင္ေပၚတြင္ အေပၚဘက္သို႔ ဆြဲတင္ပါ။
ဖိုင္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။
စခရင္ေပၚတြင္ အခ်က္အလက္ကို ႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကိုလည္း သင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
အခ်က္အလက္
တည္းျဖတ္ပါ။
ဖိုင္အေသးစိတ္အခ်
က္မ်ား
လူႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္
တည္ေနရာ
အခ်က္အလက္
အလိုအေလ်ာက္ဖန္
တီးထားေသာ
အေၾကာင္းအရာ
အမွတ္သညာမ်ား
77
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အယ္လ္ဘမ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း
ဖိုဒါအလိုက (သို႕မဟုတ္) အယ္လ္ဘမ္အလိုက္ မ်ိဳးတူခြဲထားေသာ သင္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို သင္
ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ သင္ ဖန္တီးထားေသာ အန္နီေမးရွင္းမ်ားႏွင့္ collage မ်ားကို အယ္လ္ဘမ္မ်ားစာရင္းရွိ သင္၏
ဖိုဒါမ်ားတြင္ စီလိမ့္မည္။
ျပခန္း အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး အယ္လ္ဘမ္မ်ား ကို ႏွိပ္ၿပီး အယ္လ္ဘမ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အယ္လ္ဘမ္မ်ားကို ေဖ်ာက္ထားျခင္း
အယ္လ္ဘမ္မ်ားကို သင္ ေဖ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ကင္မရာ ႏွင့္ ဖန္သားျပင္ရိုက္ခ်က္မ်ား အယ္လ္ဘမ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ နဂိုကတည္းက ဖန္တီးထားသည့္
အယ္လ္ဘမ္မ်ားကို သင္ မေဖ်ာက္ႏိုင္ပါ။
1
2
3
ျပခန္း အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး အယ္လ္ဘမ္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
→ အယ္လ္ဘမ္မ်ားကုိ ေဖ်ာက္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ျပပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေဖ်ာက္ရမည့္ အယ္လ္ဘမ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး က်င့္သုံးပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အယ္လ္ဘမ္မ်ားကို ျပန္ျပရန္
→ အယ္လ္ဘမ္မ်ားကုိ ေဖ်ာက္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ျပပါ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ျပရမည့္ အယ္လ္ဘမ္မ်ားကို
မေရြးခ်ယ္ဘဲ ထားပါ၊ ထို႔ေနာက္ က်င့္သုံးပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း
သင္သည္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ရုိက္ယူ (သို႕မဟုတ္) သိမ္းဆည္းေသာအခါ device သည္ ၄င္းတို႕၏ ရက္စြဲႏွင့္
တည္ေနရာ တြဲကပ္ျခင္းမ်ားကို ဖတ္ၿပီး ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို စီလိမ့္မည္၊ ထို႕ေနာက္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို
ဖန္တီးလိမ့္မည္။ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ဖန္တီးရန္ သင္သည္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို မ်ဳိးစံုကို ရုိက္ကူး
(သို႕မဟုတ္) သိမ္းဆည္းထားရမည္။
ျပခန္း အက္ပ္ကို စဖြင့္ပါ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ႏွိပ္ၿပီး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဇာတ္လမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း
အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖန္တီးပါ။
1
2
ျပခန္း အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
→ အေၾကာင္းအရာ ဖန္တီးပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
78
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
3
ဇာတ္လမ္းထဲတြင္ ပါ၀င္ရန္ ဓာတ္ပံုမ်ား (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယိုမ်ားကို မွတ္သားၿပီး ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွိပ္ပါ။
4
ဇာတ္လမ္း ေခါင္းစဥ္ကို ရုိက္ထည့္ၿပီး ဖန္တီးပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ထဲသို႔ ပံုမ်ား (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယုိမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ထပ္ထည့္ပါ
ကို ႏွိပ္ပါ။
ဇာတ္လမ္းတစ္ခုမွ ရုပ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္၊ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္၍
ကိုတို႔ကာ ဖယ္ရွားရန္ ရုပ္ပံု သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုမ်ားကို အမွတ္ျခစ္၍
→ တည္းျဖတ္
→ အေၾကာင္းအရာမွ ဖယ္ရွားပါ ကုိ တို႔ပါ။
ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
1
ျပခန္း အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ဖ်က္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
Samsung Cloud ျဖင့္ ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္း
သင္သည္ Samsung Cloud ႏွင့္အတူ ျပခန္း တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး
၄င္းတို႕ကို အျခား device မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ Samsung Cloud ကို အသံုးျပဳရန္ သင္၏ Samsung
အေကာင့္ကို မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင့္ထဲသို႕ ၀င္ရမည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung
အေကာင့္ ကို ၾကည့္ပါ။
ျပခန္း အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ၿပီး Samsung Cloud ခလုတ္ကို အသက္ဝင္ေစရန္
ႏွိပ္ပါ။ Device တြင္ ရုိက္ကူးထားေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို Samsung Cloud တြင္ အလိုအေလ်ာက္
သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယိုတစ္ခုကို ဖ်က္ျခင္း
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု(သုိ႕မဟုတ္)ဗီဒီယိုတစ္ခုကို ဖ်က္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျခရွိ
ကို ႏွိပ္ပါ။
ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ဳိးစံုကို ဖ်က္သည္။
1
ျပခန္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယိုတစ္ခုကို ဖ်က္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
2
ဓာတ္ပံုမ်ား (သို႕မဟုတ္) ဗီဒီယိုမ်ားကို ဖ်က္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
3
ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
79
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Always On Display
ဒီက႑သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
နာရီ (သို႕မဟုတ္) ျပကၡဒိန္ ကဲ့သို႕ေသာ အခ်က္အလက္ သင္ အၿမဲ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္၊ (သို႕မဟုတ္)
သီခ်င္းျပန္ဖြင့္ျပျခင္းကို မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ပိတ္ထားေသာအခါ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
စာတိုမ်ား (သို႕မဟုတ္) လြဲသြားေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ကဲ့သို႕ေသာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အသစ္မ်ားကိုလည္း သင္
စစ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ device မ်ားတြင္ ဒီက႑ကို အသံုးမျပဳႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
Always On Display တြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ျခင္း
သင္သည္ စာတို၊ လြဲသြားေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ (သို႕မဟုတ္) အပ္စ္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ရရွိေသာအခါ
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ သေကၤတမ်ားသည္ Always On Display တြင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။ ၄င္း၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို
ၾကည့္ရႈရန္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ သေကၤတကို ႏွစ္ခ်က္ ႏွိပ္ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ခတ္ထားလွ်င္ သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ ၎အား
ေသာ့ဖြင့္မွရမည္။
80
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Always On Display အတြက္ အခ်ိန္စာရင္း ေျပာင္းလဲျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အက္ပ္ကို အစပ်ိဳးပါ၊ ဖန္သားျပင္ေသာ့ → Always On Display → လုပ္ခန္းအစီအစဥ္ သတ္မွတ္ပါ
ကို ႏွိပ္ၿပီး စသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဆံုးသည့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ။
Always On Display ကို အၿမဲျပသရန္္ အၿမဲ ျပသပါ ကို အသက္သြင္းရန္ ဖြင့္ပါ။
Always On Display တြင္ သီခ်င္း ျပန္ဖြင့္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ကို မဖြင့္ဘဲႏွင့္ Always On Display တြင္ သီခ်င္း ျပန္ဖြင့္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အက္ပ္ကို အစပ်ိဳးပါ၊ ဖန္သားျပင္ေသာ့ → FaceWidgets ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ ေတးဂီတ
2
Always On Display တြင္ သီခ်င္း ျပန္ဖြင့္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နာရီကို ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
3
သီခ်င္းထိန္းခ်ဳပ္မႈသို႔ ေရႊ႕ရန္ နာရီေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္ (သို႕မဟုတ္) ညာဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ။
4
ျပန္ဖြင့္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သေကၤတမ်ားကို ႏွစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ပါ။
ထိန္းခ်ဳပ္သူ ခလုတ္ကို ဖြင့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
81
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
၀င္းဒိုးမ်ဳိးစံု
မိတ္ဆက္
၀င္းဒိုးမ်ဳိးစံုသည္ သင့္အား ကြဲျပားေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင္ကြင္းတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း အပ္စ္ႏွစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္
ခြင့္ျပဳသည္။ သင္သည္ ေပၚလာသည့္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အပ္စ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို တစ္ခ်ိန္တည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားသည္ ဒီက႑ကို အေထာက္အပံ့မေပးေပ။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲျပသေသာ စခရင္
ေပၚလာမည့္ ျမင္ကြင္း
ျမင္ကြင္း
82
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ႏွစ္ပိုင္းခြဲျပသေသာ စခရင္ ျမင္ကြင္း
1
မၾကာခင္ကအသုံးမ်ား ခလုတ္ကို ႏွိပ္၍ မၾကာခင္က သံုးခဲ့သည့္ အက္ပ္မ်ား စာရင္းကို ၾကည့္ပါ။
2
မၾကာေသးမီက အပ္စ္၀င္းဒိုး ေပၚတြင္ အေပၚ (သို႕မဟုတ္) ေအာက္သို႕ ပြတ္ဆြဲၿပီး
ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အပ္စ္သည္ အေပၚ၀င္းဒိုးတြင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
3
ေအာက္ဘက္ ဝင္းဒိုးတြင္ ဖြင့္ရန္ အျခား အတ္ပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ဖို႕ အေပၚဘက္ (သို႕မဟုတ္) ေအာက္ဘက္သို႕
ပြတ္ဆြဲပါ။
မၾကာေသးမီက အသံုးျပဳထားေသာ အတ္ပ္မ်ား စာရင္းတြင္ မရွိေသာ အတ္ပ္မ်ားကို စတင္ရန္ အက္ပ္ စာရင္း ကို
ႏွိပ္ၿပီး အတ္ပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
83
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
အပို ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ရယူဖို႕ အတ္ပ္ ဝင္းဒိုးမ်ားအၾကား ဘားကို ႏွိပ္ပါ။
မူလစခရင္တြင္
ဤအက္ပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို
ထည့္ပါ။
အက္ပ္ကို ပိတ္သည္။
အတ္ပ္ဝင္းဒိုးမ်ားအၾကားရွိ
ေနရာမ်ားကို ေျပာင္းပါ။
၀င္းဒိုးအရြယ္အစားကို ခ်ိန္ညိွျခင္း
၀င္းဒိုးမ်ား၏ အရြယ္အစားကို ခ်ိန္ညိွရန္ အပ္စ္၀င္းဒိုး အေပၚ (သို႕မဟုတ္) ေအာက္ အၾကားရွိ ဘားကို ဆြဲခ်သည္။
84
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဝင္းဒိုးမ်ားအၾကား စာသား (သို႕မဟုတ္) ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ေဝမွ်ျခင္း
ဝင္းဒိုးတစ္ခုမွ အျခားဝင္းဒိုးသို႕ စာသား (သို႕မဟုတ္) ေကာ္ပီကူးထားေသာ ပံုမ်ားကို ဆြဲခ်ၿပီး ထားလိုက္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၀င္းဒိုးရွိ အရာတစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထုိ႕ေနာက္ ၄င္းကို အျခား၀င္းဒိုးရွိ တည္ေနရာတစ္ခုသို႕
ဆဲြခ်ပါ။
အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားသည္ ဒီက႑ကို အေထာက္အပံ့မေပးေပ။
အပိုင္းခြဲျပ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင္ကြင္းကို ေသးငယ္ေစျခင္း
စခရင္ကို ပိုင္း၍ ျပသည့္ ျမင္ကြင္းကို ခ်ဳံ႕ရန္ မူလ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
သေကၤတသည္ အေျခအေနျပဘားတြင္
ေပၚလာလိမ့္မည္။ ေအာက္ဘက္ ဝင္းဒိုးရွိ အတ္ပ္သည္ ပိတ္သြားၿပီး အေပၚဘက္ ဝင္းဒိုးရွိ အတ္ပ္သည္ ေသးေအာင္
လုပ္ထားေသာ အပိုင္းခြဲျပ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင္ကြင္းတြင္ ဆက္လက္ ရွိေနလိမ့္မည္။
ဖံုးဝွက္လိုက္ေသာ ႏွစ္ျခမ္းခြဲျပသည့္
စခရင္
ေခတၱကြယ္ထားေသာ စခရင္ႏွစ္ျခမ္းျပ ျမင္ကြင္းကို ပိတ္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ဝင္းဒိုးတစ္ခုကို အႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း
အတ္ပ္ဝင္းဒိုးတစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး အတ္ပ္ဝင္းဒိုးမ်ားအၾကားရွိ ဘားကို စခရင္၏ ထိပ္ဆံုး သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခ အစြန္းသို႔
ဆြဲပါ။
85
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
မူလစခရင္တြင္ အက္ပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ထည့္ျခင္း
မူလစခရင္တြင္ အက္ပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ထည့္ေသာအခါ သင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရုံျဖင့္ အက္ပ္ႏွစ္ခုကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲျပသည့္
စခရင္ျမင္ကြင္းတြင္ စဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။
အက္ပ္ဝင္းဒိုးမ်ားအၾကား ဘားကို ႏွိပ္ၿပီး
ကို ႏွိပ္ပါ။
လက္ရွိအက္ပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို မူလစခရင္ေပၚတြင္ ထည့္ပါလိမ့္မည္။
အက္ပ္တြဲခ်ိတ္ျခင္း
86
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေပၚလာမည့္ ျမင္ကြင္း
ဒီက႑သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
1
မၾကာခင္ကအသုံးမ်ား ခလုတ္ကို ႏွိပ္၍ မၾကာခင္က သံုးခဲ့သည့္ အက္ပ္မ်ား စာရင္းကို ၾကည့္ပါ။
2
အေပၚ (သို႕မဟုတ္) ေအာက္ဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ၊ အပ္စ္ဝင္းဒိုးကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႔ေနာက္
ေပါ့အပ္ျမင္ကြင္းအတြက္ ဤေနရာတြင္ ေနရာခ်ပါ သို႔ ၄င္းကို ဆြဲခ်ပါ။
အပ္စ္မ်က္ႏွာျပင္သည္ ေပၚလာသည့္ျမင္ကြင္းတြင္ ေပၚလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
၀င္းဒိုးကို ခ်ဳံ႕သည္။
အက္ပ္ကို ပိတ္သည္။
၀င္းဒိုးကို ခ်ဲ႕သည္။
ေပၚလာသည့္ ၀င္းဒိုးမ်ားကို ေရႊ႕ျခင္း
ဝင္းဒိုး၏ ကိရိယာဘားကို ႏွိပ္ၿပီး ၄င္းကို တည္ေနရာအသစ္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။
87
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Samsung Pay
မိတ္ဆက္
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ လံုၿခံဳစြာ ျပဳလုပ္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အသံုးျပဳထားေသာ ကတ္မ်ားကို မိုဘိုင္း
ေငြေပးေခ်ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Samsung ေပးေခ်ျခင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ပါ။ Samsung ေပးေခ်ျခင္းသည္
သံလို္က္လႈိင္းလံုၿခံဳစြာ ကူးေျပာင္းျခင္း (MST) ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ နယ္ပယ္ဆက္သြယ္ေရး (NFC) တို႕ကို သာမန္
အေၾကြး၀ယ္ကတ္ ဖတ္စက္မ်ားကိုျဖတ္၍ ေပးေခ်ခြင့္ျပဳရန္ အေထာက္အပံ့ေပးသည္။
သင္သည္ ဒီက႑ကို ေထာက္ပံ့ထားေသာ ကတ္မ်ားကဲ့သို႕ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
www.samsung.com/samsungpay တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
•
ဤအက္ပ္၏ ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ က႑ရပ္မ်ားသည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးသူအေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
ဒီက႑ကို အသံုးျပဳရန္ သင္သည္ Samsung အေကာင့္ကို ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ လက္ေဗြကို
မွတ္ပံုတင္ရမည္။ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung အေကာင့္ ႏွင့္ လက္ေဗြ
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကို ၾကည့္ပါ။
•
Samsung ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ေသာအခါ device သည္ ေဒသေပၚ မူတည္၍ ၀ိုင္ဖိုင္
(သို႕မဟုတ္) မိုဘိုင္း ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို လိုအပ္ႏိုင္သည္။
•
ကနဦးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းတို႕အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္)
၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
88
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Samsung ေပးေခ်ျခင္း ကို တည္ေဆာက္ျခင္း
ဒီအပ္စ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေဒတာျပန္ျပင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၄င္းကို ျပန္လည္
စတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ေသာအခါ ကနဦးတည္ေဆာက္မႈကို ၿပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာပါ။
1
Samsung Pay အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
2
သင္၏ Samsung အေကာင့္ သို႕ ၀င္ပါ။
3
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီး သေဘာတူပါ။
4
ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ သင့္ လက္ေဗြအား အသံုးျပဳရန္ မွတ္တမ္းတင္ပါ။
5
ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ PIN တစ္ခု အသံုးျပဳရန္ ဖန္တီးပါ။
ဒီ PIN ကို ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အပ္စ္ ေသာ့ဖြင့္ျခင္းကဲ့သို႕ Samsung ေပးေခ်ျခင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈ
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အတည္ျပဳရန္ အသံုးျပဳလိမ့္မည္။
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကဒ္မ်ား
သင္သည္ ကတ္မ်ား၏ ပံုကို ကင္မရာႏွင့္ ရုိက္ယူျခင္းျဖင့္ ကတ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္။
သင္သည္ ဒီက႑အား ေထာက္ပံ့ထားေသာ ကတ္မ်ားကို Samsung ေပးေခ်ျခင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ
စစ္ေဆးႏိုင္သည ္(www.samsung.com/samsungpay)။
Samsung Pay အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင့္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ၿပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
89
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
1
မ်က္ႏွာျပင္ ေအာက္ေျခရွိ ကဒ္ ႐ုပ္ပံုတစ္ခုအား ေခါက္ကာ ထိန္းထားၿပီး ၎ကို အေပၚသို႔ ဆက္တိုက္ဆြဲပါ။႔
တနည္းအားျဖင့္ Samsung Pay အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
2
ကတ္မ်ားစာရင္းတြင္ ဘယ္ (သို႕မဟုတ္) ညာဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲၿပီး အသံုးျပဳရန္ ကတ္တစ္ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
သင္၏ လက္ေဗြကို ပံုရိပ္ဖမ္းရန္ Home ခလုတ္ေပၚတြင္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းကို ထားပါ။
တစ္နည္းအားျဖင့္ Samsung ေပးေခ်ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ သင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေပးေခ်မႈ PIN ကို
ရုိက္ထည့္ပါ။
90
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
4
ကတ္ ဖတ္စက္အတြက္ သင့္ device ၏ ေနာက္ဘက္ကို ထိေတြ႕ပါ။
ကတ္ ဖတ္စက္သည္ ကတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သတိျပဳၿပီးေသာအခါ ေငြေပးေခ်မႈ
လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
•
ေငြေပးေခ်မႈသည္ သင္၏ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအေပၚ မူတည္၍ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ အတည္ျပဳနည္းလမ္းသည္ ကတ္ ဖတ္စက္မ်ားေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
ေငြေပးေခ်မႈ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
သင္သည္ ေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေနရာကုိ သြားျခင္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။
ကတ္မ်ားစာရင္းတြင္ သင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ဘယ္ (သို႕မဟုတ္) ညာဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
ေငြေပးေခ်မႈ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
Samsung Members
Samsung Members သည္ device ျပႆနာ ခြ်တ္ယြင္းမႈ ေတြ႕ရွိခ်က္ကဲ့သို႕ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာက္သည္မ်ားထံ
ေပးၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားအား ေမးခြန္းႏွင့္ အမွား အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း တင္ျပခြင့္ ေပးသည္။ သင္သည္ Galaxy
အသံုးျပဳသူ အသိုင္းအ၀န္းရွိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္သည္ (သို႕မဟုတ္)
ေနာက္ဆံုးေပၚ Galaxy သတင္းမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ Samsung Members သည္ device
အား အသံုးျပဳေနစဥ္ သင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္သည္။
ထပ္ေဆာင္း ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အႀကံျပဳခ်က္ ေပးပို႕ပါ။
•
ဤအက္ပ္၏ ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ က႑ရပ္မ်ားသည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးသူအေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
သင္၏ အႀကံဳျပဳခ်က္ကို ေပးပို႔ရန္ီြ (သို႕မဟုတ္) ထင္ျမင္ခ်က္ကို တင္ရန္ Samsung အေကာင့္သို႔
ဝင္ေရာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung အေကာင့္ ကို ၾကည့္ပါ။
91
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Samsung Notes
မိတ္ဆက္
ကီးဘုတ္မွ စာရုိက္ထည့္ျခင္းျဖင့္သို႔မဟုတ္စာေရးျခင္းျဖင့္သို႔မဟုတ္စခရင္ေပၚတြင္ ပံုဆြဲျခင္းျဖင့္ မွတ္စုမ်ားကို
ဖန္တီးပါ။ သင္သည္ သင္၏ မွတ္စုမ်ားအတြင္းသို႕ ဓာတ္ပံုမ်ား (သို႕မဟုတ္) အသံသြင္း မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။
မွတ္စု ဖန္တီးျခင္း
1
Samsung Notes အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး အားလုံး →
2
မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္ရွိ ကိရိယာဘားမွ ထည့္သြင္းထားေသာ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မွတ္စု ေရးသားပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
→ ႐ုပ္ပုံ ကို ျပခန္း မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ (သို႕မဟုတ္) ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္းျဖင့္ ပံုတစ္ပံုကို ထည့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
အသံသြင္းမွတ္တမ္းကို သြင္းယူရန္ႏွင့္ ၎ကို မွတ္စုထဲတြင္ ထည့္ရန္
→ အသံ ကို ႏွိပ္ပါ။ အသံသြင္း
မွတ္တမ္းသည္ ခ်က္ခ်င္း စတင္လိမ့္မည္။
ကီးဘုတ္ကို အသံုးျပဳၿပီး စာရုိက္သည္။
ပံုတစ္ပံု (သို႕မဟုတ္)
ေဘာပင္ႏွင့္ ေရးသည္ (သို႕မဟုတ္)
အသံသြင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုကို
ပံုဆြဲသည္။
ထည့္သည္။
စုတ္တံမ်ားႏွင့္ ေဆးေရာင္ျခယ္သည္။
3
မွတ္စု ေရးသားျခင္း ၿပီးဆံုးေသာအခါ သိမ္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
မွတ္စုမ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
1
2
Samsung Notes အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး အားလုံး ကို ႏွိပ္ပါ (သို႕မဟုတ္) စုစည္းမႈမ်ား ကို ႏွိပ္ၿပီး အမ်ိဳးအစားကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။
မွတ္စုတစ္ခုကို ဖ်က္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး ကုိင္ထားပါ။
မွတ္စုမ်ဳိးစံုကို ဖ်က္ဖို႕ ဖ်က္ရန္ မွတ္တမ္းမ်ားကို မွတ္သားပါ။
3
ကို ႏွိပ္ပါ။
92
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျပကၡဒိန္
မိတ္ဆက္
သင္၏ စီစဥ္ေရးဆြဲသည့္အရာတြင္ ေနာက္လာမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အလုပ္မ်ားကို ရိုက္ထည့္ၿပီး သင့္အခ်ိန္စာရင္းကို
စီမံခန္႕ခြဲပါ။
အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း
1
ျပကၡဒိန္ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
ကို ႏွိပ္ပါ သို႕မဟုတ္ ေန႕စြဲတစ္ခုကို ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
ရက္စြဲသည္ အစီအစဥ္မ်ား (သို႕မဟုတ္) အလုပ္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ျဖစ္လွ်င္ ရက္စြဲကို ႏွိပ္ၿပီး
ကို
ႏွိ္ပ္ပါ။
2
အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို ထည့္သည္။
ၾကာခ်ိန္ကို ေရြးမွတ္ပါ။
ထိုပြဲမ်ားကို ျပသရန္ စတစ္ကာတစ္ခု
ေရြးခ်ယ္ပါ။
ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ထည့္သည္။
ပြဲ၏ အေရာင္ကို ေျပာင္းပါ။
သြားရမည့္ ပြဲမ်ားကို သိမ္းထားရန္
ျပကၡဒိန္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အခ်က္ေပးရန္ သတ္မွတ္သည္။
တည္ေနရာကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။
ေျမပံုတစ္ခုကို တြဲထားပါ။
မွတ္စုတစ္ခုကို ထည့္သည္။
ပိုမိုေသာ အေသးစိတ္ကို ထည့္သည္။
3
အစီအစဥ္ကို သိမ္းဆည္းရန္ သိမ္းဆည္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
93
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အလုပ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း
1
2
3
ျပကၡဒိန္ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ၾကည့္႐ႈပါ → လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ာ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။
အလုပ္ကို သိမ္းဆည္းရန္ သိမ္းဆည္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သင္၏ အေကာင့္မ်ားျဖင့္
ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားသည္။
1
2
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို စတင္ပါ၊ ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → အေကာင့္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္
ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရမည့္ အေကာင့္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အေကာင့္ ဆင့္ခ္လုပ္ပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ ျပကၡဒိန္ ဆင့္ခ္လုပ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
Samsung အေကာင့္အတြက္
→ ဆင့္ခ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ အသက္သြင္းရန္ ျပကၡဒိန္
ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားဖို႔ အေကာင့္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ရန္ ျပကၡဒိန္ အတ္ပ္ကို စတင္ၿပီး
→ ျပကၡဒိန္မ်ားကုိ စီမံပါ
→ အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားဖို႔ႏွင့္ ဝင္ဖို႔ အေကာင့္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အေကာင့္တစ္ခုကို ထည့္ေသာအခါ ထိုအေကာင့္အမည္ေဘးတြင္ အျပာေရာင္အဝိုင္းတစ္ခု ျပပါမည္။
Samsung Health
မိတ္ဆက္
Samsung Health သည္ သင္၏ ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ သန္စြမ္းမႈကို သင္ စီမံခန္႕ခြဲရန္ ကူညီသည္။ ႀကံ့ခိုင္မႈပန္းတိုင္ကို
သတ္မွတ္ပါ။ သင့္လုပ္ေဆာင္မႈကို စစ္ေဆးၿပီး သင္၏ အလံုးစံု ၾက့ံခိုင္မႈႏွင့္ သန္စြမ္းမႈ မွတ္တမ္းယူျခင္းကုိ
ဆက္လက္ထားရွိပါ။
94
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Samsung Health ကို အသံုးျပဳျခင္း
သင္သည္ Samsung Health စာရင္းမွ အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သင့္ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ သန္စြမ္းမႈကို
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ သင္သည္ သင္၏ ေျခလွမ္း အေရအတြက္ စံခ်ိန္မ်ားကို အျခား
Samsung Health အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္၊ သင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္၊ ၿပီးေနာက္
က်န္းမာေရး အသံုးဝင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။
Samsung ဖိုဒါ ကို ဖြင့္ၿပီး Samsung Health အပ္စ္ကို စတင္ပါ။ ဒီအပ္စ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
(သို႕မဟုတ္) ေဒတာျပန္ျပင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၄င္းကို ျပန္လည္ စတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ေသာအခါ
တည္ေဆာက္မႈကို ၿပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
ေဒသအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
သင္၏ ေျခလွမ္း အေရအတြက္
မွတ္တမ္းမ်ားအား အျခား Samsung
Health အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ (သို႕မဟုတ္) သင့္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ပါ။
သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္မႈကို
က်န္းမာေရး အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။
ၾကည့္႐ႈပါ။
သင္၏ ေန႕စဥ္ ပန္းတိုင္မ်ားကို
သတ္မွတ္ၿပီး သင္၏ တိုးတက္မႈကို
ၾကည့္ရႈပါ။
မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈၿပီး စီမံခန္႕ခြဲပါ။
Samsung Health မွ လမ္းၫႊန္
စာတိုမ်ား (သို႕မဟုတ္)
အသိေပးခ်က္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါ။
95
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Samsung Health စခရင္ေပၚတြင္ အိုင္တမ္မ်ားကို ထည့္ရန္
→ အရာဝတၳဳမ်ား စီမံပါ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
အိုင္တမ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။ ။ သင္၏ ေန႕စဥ္ ႀကံ႕ခိုင္ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ၿပီး သင္၏ တိုးတမႈက္ကို ၾကည့္ရႈပါ။
•
အစီအစဥ္မ်ား။ ။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း ပရုိဂရမ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
•
ေယဘုယ် ေျခရာခံကိရိယာမ်ား။ ။ သင္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစားအစာ သံုးေဆာင္မႈႏွင့္
ခႏၶာကိုယ္အတိုင္းအတာကို ေစာင့္ၾကည့္သည္။
•
ေလ့က်င့္ခန္း ေျခရာခံကိရိယာမ်ား။ ။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြက္ ေျခရာခံမႈမ်ား ထည့္ၿပီး
သင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ စိမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုမွ်ေျခရွိေသာ ဘဝအတြက္ သင္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ေရြးမွတ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေရြးမွတ္ၿပီးေနာက္ သင့္အေနျဖင့္ တိုးတက္မႈကို ေျခရာခံႏိုင္ပါသည္
သို႔မဟုတ္ Samsung Health စခရင္ေပၚတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
Samsung Health စခရင္တြင္ ပန္းတိုင္မ်ား သတ္မွတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္
→ အရာဝတၳဳမ်ား စီမံပါ ကို
ႏွိပ္ၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သို႔မဟုတ္ မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ဘဝ ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အတူတကြ
Together သည္ ေျခလွမ္း အေရအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီး သင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္
သင့္ကို အခြင့္ေပးသည္။ အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႕၊ ရည္မွန္း ေျခလွမ္း အေရအတြက္မ်ား သတ္မွတ္ဖို႕၊
စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သင္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္သည္၊ ၿပီးေနာက္ ဦးေဆာင္သူစာရင္း ေျခလွမ္းမ်ား
ေပၚတြင္ သင့္ အဆင့္ကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။
Samsung Health မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အတူတကြ ကို ႏွိပ္ပါ။
96
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေျခလွမ္းမ်ား
Device သည္ သင္ လွမ္းလိုက္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ား အေရအတြက္ကို ေရတြက္ၿပီး ခရီးထြက္ခဲ့ေသာ အကြာအေဝးကို
တိုင္းတာသည္။
Samsung Health မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေျခလွမ္း မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္စက္ကို ႏွိပ္ပါ။
လက္ရွိ ေျခလွမ္း စုစုေပါင္း
•
ရည္မွန္းခ်က္
ေျခလွမ္း မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္စက္မွ သင့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ သင့္ ေျခလွမ္း
အေရအတြက္ကို ျပသေနစဥ္ ခဏတာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို သင္ ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္သည္။ သင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို
ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီဟု ေပါ့-အပ္ ဝင္းဒိုးမွ မၫႊန္ျပမီ ခဏတာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို သင္ ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္သည္။
•
ကားျဖင့္ (သို႕မဟုတ္) ရထားျဖင့္ ခရီးသြားစဥ္ ေျခလွမ္း မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္စက္ကို သင္
အသံုးျပဳပါက တုန္ခါမႈသည္ သင့္ ေျခလွမ္း ေရတြက္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။
97
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
•
Samsung Health သည္ ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး
ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) အျခားေသာ အေျခအေနမ်ား (သို႕မဟုတ္) ကုသျခင္း၊ ကုသမႈ ၊
သက္သာေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ေပ။
•
Samsung Health အတြက္ ရရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ ထပ္ထည့္ႏို္င္သည့္
အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားသည္ မတူညီေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒ မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ
ကြာျခားႏိုင္သည္။ က႑မ်ားႏွင့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားသည္ သင့္ေဒသတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သလားကို အသံုးမျပဳမီ
စစ္ေဆးသင့္သည္။
•
Samsung Health အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဦးစားေပးသတိေပးခ်က္ မရွိဘဲႏွင့္
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ (သို႕မဟုတ္) ရပ္သြားႏိုင္သည္။
•
ေဒတာစုစည္းျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အပိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးျခင္း၊ သင္၏ သန္စြမ္းမႈကို
ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေဒတာ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ေဒတာခြဲျခားစိတ္ျဖာမႈႏွင့္ စာရင္းအင္း (သို႕မဟုတ္) ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္
ပိုေကာင္းေသ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္တို႕ အပါအဝင္ သင္ေတာင္းခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးျခင္းကို
ကန္႔သတ္ထားသည္။ (သို႕ေသာ္ သင္သည္ Samsung Health မွ Samsung အေကာင့္ကို ဝင္ထားခဲ့လွ်င္
အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆာဗာတြင္ သိမ္းထားႏိုင္သည္။)
ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား မၿပီးေျမာက္ခင္အထိ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။
သင္သည္ Samsung Health မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးေဒတာမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစာရင္းရွိ
ေဒတာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား (သို႕မဟုတ္)
အျခားသိမ္းဆည္းသည့္ device မ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းထားေသည သင္ ေ၀မွ်ထားခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကို
သီးျခားစီ ဖ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။
•
Samsung ၏ အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (သို႕မဟုတ္) သင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေသာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အျခားမည္သည့္ device မ်ားမဆို သင္၏ ေဒတာကို
ေ၀မွ်သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ (သို႕မဟုတ္) ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား device
မ်ားျဖင့္ Samsung Health သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူမႈကို သင္၏ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္။
•
လူမႈကြန္ယက္ (သို႕မဟုတ္) အျခားသူမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းထားသည့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
မွ်ေဝမႈအတြက္ တာဝန္ယူမႈ အျပည့္အဝရွိသည္ဟု သင္မွတ္ယူရမည္္။ အျခားသူမ်ားႏွင့္
ကုိ္ယ္ေရးကို္ယ္တာအခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေသာအခါ သတိေပးခ်က္ကို အသံုးျပဳပါ။
•
Device ကို တိုင္းတာသည့္ device မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို
အတည္ျပဳေသခ်ာေစရန္ ဆက္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္္ကို အတည္ျပဳပါ။ သင္သည္ Bluetooth ကဲ့သို႔
ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈကို အသံုးျပဳေသာအခါ device သည္ အျခား device မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား
ကို ခံရႏိုင္သည္။ ေရဒီိယိုလိႈင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ အျခား device မ်ား အနီးတြင္ device ကို အသံုးျပဳျခင္းမွ
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
•
Samsung Health ကို အသံုးမျပဳခင္ ၄င္း၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို
ေသခ်ာစြာ ဖတ္ပါ။
98
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အသံဖမ္းစက္
အသံ မီမိုမ်ားကို အသံသြင္းရန္ (သို႔မဟုတ္) ဖြင့္ရန္ ဤအတ္ပ္ကို အသံုးျပဳပါ။
1
Samsung ဖိုဒါ ကို ဖြင့္ၿပီး အသံဖမ္းစက္ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
2
စတင္ အသံသြင္းရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။ မိုက္ခရုိဖုန္းကို စကားေျပာပါ။
အသံသြင္းျခင္းကို ေခတၱရပ္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
အသံသြင္း မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ မွတ္ထားရန္ စာညွပ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
စတင္ မွတ္တမ္းတင္သည္။
3
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၿပီးဆံုးရန္
4
ဖိုင္အမည္ကို ရုိက္ထည့္ၿပီး သိမ္းဆည္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
99
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား
Device ထဲတြင္ (သို႕မဟုတ္) cloud သိုေလွာင္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈကဲ့သို႔ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ
ဖိုင္အမ်ဳိးးမ်ဳိကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး စီမံခန္႕ခြဲသည္။
Samsung ဖိုဒါ ကို ဖြင့္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
သိုေလွာင္မႈတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဖိုင္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။
Device ၏ သိမ္းဆည္းရာေနရာကို လြတ္ေစရန္
ဖိုင္မ်ား (သို႕မဟုတ္) ဖိုဒါမ်ားကို ရွာေဖြရန္
→ ေနာက္ထပ္ ေနရာလြတ္ ရယူပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
နာရီ
မိတ္ဆက္
ႏိႈးစက္သတ္မွတ္သည္၊ ကမာတစ္ဝွမ္းရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္းမ်ားစြာမွ လက္ရွိအခ်ိန္ကုိ စစ္ေဆးသည္၊ အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္
အခ်ိန္မွတ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) တိက်သည့္ ၾကာခ်ိန္သတ္မွတ္သည္။
သတိေပးခ်က္
နာရီ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး သတိေပးခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏိႈးစက္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္
ႏႈိးစက္မ်ားစာရင္းတြင္
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ႏႈိးစက္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ ႏႈိးစက္ထပ္လုပ္ခ်င္ေသာ ရက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊
အျခားႏႈိးစက္ ေရြးခ်ယ္စရာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သတ္မွတ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ သိမ္းဆည္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏိႈးစက္အခ်ိ္န္ကို ရိုက္ထည့္ရန္အတြက္ ကီးပတ္ကိုဖြင့္ရန္ အခ်ိန္ထည့္သြင္းသည့္ ေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
ႏိႈးစက္မ်ားကို အသက္သြင္းရန္ (သို႕မဟုတ္) ပိတ္ရန္ ႏိႈးစက္မ်ားစာရင္းထဲရွိ ႏိႈးစက္ေဘးမွ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏိႈးစက္မ်ားကို ရပ္ျခင္း
ႏႈိးစက္ကို ရပ္တန္႕ရန္ လႊတ္သည္ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္သည္ တစ္္ေရးအိပ္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာကို ယခင္ ဖြင့္ထားလွ်င္
ေသခ်ာေသာ ၾကာခ်ိန္ၿပီးေနာက္ ႏႈိးစက္ကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျမည္ေစရန္ အိပ္စက္ျခင္း ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏိႈးစက္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
ႏႈိးစက္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ဖ်က္ရန္ ႏႈိးစက္မ်ားကို မွတ္သားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
100
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကမၻာ့နာရီ
နာရီ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး ကမၻာ့နာရီ ကို ႏွိပ္ပါ။
နာရီမ်ား ဖန္တီးျခင္း
ကို ႏွိပ္ၿပီး ကမၻာေပၚရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ပါ (သို႕မဟုတ္) ၿမိဳ႕အမည္ကို ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ထည့္ပါ ကို
ႏွိပ္ပါ။
နာရီမ်ားကို ဖ်က္သည္။
နာရီကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ဖ်က္ရန္ နာရီမ်ားကို မွတ္သားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
စံခ်ိန္ယူနာရီ
1
နာရီ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး စံခ်ိန္ယူနာရီ ကို ႏွိပ္ပါ။
2
အစီအစဥ္တစ္ခုကို အခ်ိန္ကိုက္ရန စတင္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အစီအစဥ္ကို အခ်ိန္ကိုက္ေနစဥ္ ၾကာခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ လက္ပ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
အခ်ိန္ကိုက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ရပ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အခ်ိန္ကိုက္ျခင္းကို ျပန္လည္စတင္ရန္ ျပန္စပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ၾကာခ်ိန္ကို ရွင္းလင္းရန္ ျပန္သတ္မွတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
101
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အခ်ိန္မွတ္စက္
1
နာရီ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး အခ်ိန္မွတ္စက္ ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ၾကာခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ စတင္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ၾကာခ်ိန္ကို ရိုက္ထည့္ရန္အတြက္ ကီးပတ္ကို ဖြင့္ရန္ ၾကာခ်ိန္ထည့္သြင္းမႈ ေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
3
အခ်ိန္ကိုက္ ၿပီးသြားေသာအခါ လႊတ္သည္ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဂဏန္းတြက္စက္
ရိုးရွင္းေသာ (သို႕မဟုတ္) ရႈပ္ေထြးေသာ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို ေဆာင္႐ြက္သည္။
ဂဏန္းတြက္စက္ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
သိပၸံ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို ျပသရန္ device ကို အလ်ားလိုက္မ်က္ႏွာသို႔ လွည့္ပါ။ အလိုအေလ်ာက္လွည့္ ပိတ္ေနလွ်င္
သိပၸံ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို ျပသရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
တြက္ခ်က္မႈရာဇ၀င္ကို ၾကည့္ရန္ မွတ္တမ္းေဟာင္း ကို ႏွိပ္ပါ။ တြက္ခ်က္မႈရာဇ၀င္ panel ကို ပိတ္ရန္ ကီးပတ္ ကို
ႏွိပ္ပါ။
ရာဇ၀င္ကို ရွင္းလင္းရန္ မွတ္တမ္းေဟာင္း → မွတ္တမ္းေဟာင္းကို ရွင္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ယူနစ္ ေျပာင္းလဲေရး ကိရိယာကို အသံုးျပဳရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။ ဧရိယာ၊ အရွည္ (သို႕မဟုတ္) အပူခ်ိန္ကဲ့သို႕
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို အျခား ယူနစ္မ်ားအျဖစ္ သင္ ေျပာင္းႏိုင္သည္။
102
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေရဒီယုိ
FM ေရဒီယို နားေထာင္ျခင္း
ေရဒီယုိ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
သင္သည္ ဤအပ္အား အသံုးမျပဳမီ သင္သည္ ေရဒီယို အင္တာနာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ နားၾကပ္တစ္ခုကို
ခ်ိတ္ဆက္မွရမည္။
FM ေရဒီယိုသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္ထားစဥ္ ရရွိႏုိင္ေသာ ေရဒီယိုဌာနမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္
စကင္ဖတ္ၿပီး သိမ္းထားသည္။
FM ေရဒီယို ဖြင့္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။ ေရဒီယိုဌာနမ်ား စာရင္းထဲမွ သင္ လိုလားေသာ ေရဒီယို ဌာနကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
FM ေရဒီယိုမွ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္
လက္ရွိ ေရဒီယိုဌာနအား အႀကိဳက္ဆံုး
အသံသြင္းပါ။
စာရင္းတြင္ ထည့္ပါ။
FM ေရဒီယိုအား ဖြင့္ပါ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ပါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ေရဒီယို ဌာန ႀကိမ္ႏႈန္းကို ကိုယ္တိုင္
လုပ္ေဆာင္သည္။
႐ုိက္ထည့္ပါ။
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရဒီယိုဌာနတစ္ခုကို
ရွာေဖြပါ။
ႀကိမ္ႏႈန္း ခ်ိန္ၫွိပါ။
အႀကိဳက္ဆံုး ေရဒီယိုဌာနမ်ား စာရင္းကို
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရဒီယိုဌာနမ်ား စာရင္းကို
ၾကည့္႐ႈပါ။
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရဒီယိုဌာနမ်ားကို
အလိုအေလ်ာက္ စကင္ဖတ္ၿပီး
သိမ္းထားပါ။
စပီကာမွတဆင့္ ဖြင့္ျပျခင္း
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ နားၾကပ္မွတဆင့္ထက္ စပီကာမွတဆင့္ ေရဒီယိုကို သင္ နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။
→ စပီကာမွတဆင့္ ဖြင့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
103
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေရဒီယိုဌာနမ်ားကို စကင္ဖတ္ပါ
ေရဒီယုိ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
ထုတ္လႊင့္မႈဌာနမ်ား → ရွာေဖြ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ စကင္ ေရြးခ်ယ္စရာအား ေရြးခ်ယ္ပါ။ FM ေရဒီယိုသည္ ရရွိႏုိင္ေသာ
ေရဒီယိုဌာနမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ စကင္ဖတ္ၿပီး သိမ္းထားသည္။
ေရဒီယိုဌာနမ်ား စာရင္းထဲမွ သင္ လိုလားေသာ ေရဒီယို ဌာနကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
Game Launcher
မိတ္ဆက္
ဂိမ္းလန္ခ်ာသည္ Play စတိုး ႏွင့္ Galaxy Apps မွ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ထားေသာ သင္၏ ဂိမ္းမ်ားအား လြယ္ကူစြာ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းသည္။ သင္သည္ ဂိမ္းမ်ားအား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ကစားႏိုင္ရန္ device ကို
ဂိမ္းပံုစံသို႕ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
သင္၏ ဂိမ္းကစားမႈ အခ်က္အလက္ကို
ၾကည့္႐ႈပါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။
Game Tools အိုင္ကြန္ကို ဖြင့္ပါ
သို႔မဟုတ္ ပိတ္ပါ။
စြမ္းေဆာင္ခ်က္ နည္းသြင္သို႕
ေျပာင္းလဲသည္။
အသံ ပါၿပီး (သို႕မဟုတ္) မပါဘဲ
ဂိမ္းမ်ားကို ဖြင့္ပါ။
ေနာက္ထပ္ဂိမ္းမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး
ထည့္သြင္းပါ။
104
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဂိမ္းလန္ခ်ာကို အသံုးျပဳျခင္း
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား → ဂိမ္းမ်ား ကို ႏွိပ္ၿပီး Game Launcher
ခလုတ္ကို အသက္ဝင္ေစရန္ ႏွိပ္ပါ။
Game Launcher ကို မူလမ်က္ႏွာျပင္ (သို႕မဟုတ္) အပ္စ္မ်က္ႏွာျပင္တုိ႕တြင္ ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။
သင္သည္ ဒီက႑ကုိ ပိတ္ထားေသာအခါ Game Launcher ကို မူလမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားမွ
ဖယ္ရွားလိမ့္မည္။
2
Game Launcher အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
3
ဂိမ္းမ်ားစာရင္းမွ ဂိမ္းတစ္ခုကို ႏွိပ္ပါ။
ေနာက္ထပ္ဂိမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ စခရင္ကို အေပၚဘက္ ဆြဲတင္ပါ။
Play စတိုး မွ ဂိမ္း ေဒါင္းလုပ္ခ်ၿပီး၍ Galaxy Apps ဂိမ္း ဖြင့္သည့္ ဖန္သားျပင္တြင္ အလိုအေလ်ာက္
ေတြ႕ျမင္ရပါမည္။ သင္သည္ သင္၏ ဂိမ္းမ်ားကို မျမင္ရလွ်င္
→ ဂိမ္းတစ္ခု ထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဂိမ္းလန္ခ်ာမွ ဂိမ္းတစ္ခုကို ဖယ္ရွားျခင္း
ဂိမ္းတစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ၿပီးေနာက္ ဖယ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
စြမ္းေဆာင္ခ်က္ နည္းသြင္သို႕ ေျပာင္းလဲျခင္း
ဂိမ္း စြမ္းေဆာင္ခ်က္ နည္းအသြင္ကို သင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
Game Launcher အက္ပ္ကို စဖြင့္ပါ၊
•
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ သင္ႀကိဳက္သလို ခ်ိန္ၫႇိေရး ဘားကို ဆြဲခ်ပါ။
ပါဝါေခၽြတာေရးကို အာ႐ုံစိုက္ပါ ။ ။ ၎သည္ ဘက္ထရီ ပါဝါ သုံးစြဲမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎သည္
စနစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေလွ်ာ့ခ်လိမ့္မည္။
•
ညီေအာင္ ညႇိထားသည္ ။ ။ ပါဝါ ေခၽြတာေရး နည္းသြင္ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ နည္းသြင္ကို အသံုးမျပဳပါ။
•
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အာ႐ုံစိုက္ပါ ။ ။ ၎သည္ စနစ္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေစေသာ္လည္း
ဘက္ထရီစြမ္းအားကို ပိုမိုသံုးစြဲသည္။
•
ဂိမ္းတစ္ခုစီအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ။ ။ ဂိမ္းတစ္ခုစီအတြက္ ဆက္တင္ကို ေျပာင္းပါ။
ဘက္ထရီပါ၀ါ လိုအပ္မႈသည္ ဂိမ္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
105
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဂိမ္းကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
သင္သည္ ဂိမ္း ကိရိယာမ်ား သေကၤတကို ဂိမ္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေမ်ာေနသာ သေကၤတအျဖစ္ ျပသရန္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အက္ပ္ကိုဖြင့္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား → ဂိမ္းမ်ား ကို တို႔ကာ Game Tools သို႔ေျပာင္း၍
ဖြင့္ပါ။
ဂိမ္းတစ္ခုကစားေနစဥ္ ဂိမ္းကိရိယာမ်ားကို ျပသရန္
သေကၤတကို ေရႊ႕ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ၿပီး ၄င္းကို တည္ေနရာအသစ္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
လက္ရွိ ဂိမ္းမ်က္ႏွာျပင္မွ သေကၤတကို ဖံုးထားရန္
ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္ရွိ ဝွက္ပါ
သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ဂိမ္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ အိုင္ကြန္ကို ထပ္မံ ေဖာ္ျပရန္ အသိေပးခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္အား ဖြင့္ျပီး Game Tools အသိေပးခ်က္ကို
ႏွိပ္ပါ။
ဂိမ္းေလာင္ခ်ာ မ်က္ႏွာျပင္ကို
ဝင္ၾကည့္သည္။
ဂိမ္း ကိရိယာတန္ဆာပလာ
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အသံမ်ားကို
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။
ပိတ္ၿပီး အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္
အေရးေပၚသတိေပးျခင္းမ်ားအတြက္
မၾကာေသးမီက ခလုတ္ကို ေသာ့ခတ္ပါ။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကိုသာ
ေပၚေစသည္။
ေနာက္သို႔ ခလုတ္ကို ေသာ့ခတ္ပါ။
သင္၏ ဂိမ္း အပိုင္းကို
မွတ္တမ္းတင္သည္။
ဂိမ္းကစားေနစဥ္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို
စခရင္ေရွာ့ ယူသည္။
ေသာ့ခတ္ပါ။
ဂိမ္း ကစားေနစဥ္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ဘေလာ့ျခင္း
ကို ႏွိပ္ၿပီး ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္း သတိေပးခ်က္မ်ားမရွိပါ ခလုတ္ကို အသက္ဝင္ေစဖို႕ ႏွိပ္ပါ။ အေၾကာင္းၾကားခ်က္
အသံမ်ားကို ပိတ္ရန္၊ အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ႏွင့္ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ ျပသရန္
device က အသံပိတ္လိမ့္မည္၊ သို႕မွသာ သင္သည္ ဂိမ္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ကစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
သင္သည္ အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ရရွိလွ်င္ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အေသးေလး
ေပၚလာလိမ့္မည္။
106
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အေၾကာင္းအရာ ေဝမွ်ျခင္း
ေ၀မွ်ေရးေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသံုးျပဳၿပီး အခ်က္အလက္ကို ေ၀မွ်သည္။ ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္
ပံုေ၀မွ်ျခင္း ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။
သင္သည္ မိုဘုိင္းကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ဖိုင္မ်ား ေ၀မွ်ျခင္းအတြက္ အပိုေဆာင္းေငြ
ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
1
2
ျပခန္း အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ပံုတစ္ပံုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ၿပီး စာတိုႏွင့္ အီးေမးလ္ကဲ့သို႕ ေဝမွ်ေရးနည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင့္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး (သို႕မဟုတ္) မွ်ေ၀ေရး ရာဇ၀င္တစ္ခု ရွိလွ်င္ သင္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ
လူမ်ားသည္ ေ၀မွ်ေရြးခ်ယ္စရာ panel တြင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။ သက္ဆိုင္ရာအပ္စ္မွတဆင့္ ၄င္းတုိ႕ႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ရုိက္ေ၀မွ်ရန္ လူတစ္ေယာက္၏ သေကၤတတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဤအဂၤါရပ္
အသက္မဝင္လွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို စတင္ပါ၊ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊
ထို႕ေနာက္ တိုက္႐ိုက္မွ်ေဝျခင္း ခလုတ္ကို အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။
ေနာက္ထပ္ အဂၤါရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
•
Link Sharing။ ။ ဖိုင္အႀကီးမ်ားကို မွ်ေဝပါ။ ဖိုင္မ်ားကို Samsung သိုေလွာင္သိမ္းဆည္း ဆာဗာတြင္
အပ္လုပ္လုပ္ၿပီး ဝက္ဘ္ လင့္ခ္ (သို႕မဟုတ္) ကုတ္တစ္ခုမွတဆင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႕ကို ေဝမွ်ပါ။ ဒီက႑ကို
အသံုးျပဳရန္ သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို အတည္ျပဳရမည္။
•
ကိရိယာတြင္ မွ်ေဝရန္။ ။ Smart View ဖြင့္ထားသည့္ TV သို႔မဟုတ္ေမာ္နီတာႏွင့္ သင္၏ device
ကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ႀကီးေပၚ၌ သင္၏ device တြင္ ျပသေနေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
ပံုကို လက္ခံရရွိသူ၏ device သို႕ ေပးပို႕ေသာအခါ အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခုသည္ device တြက္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
ပံုကို ၾကည့္ရႈရန္ (သို႕မဟုတ္) ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ႏွိပ္ပါ။
107
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Google အပ္စ္မ်ား
Google သည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ စီးပြားေရးအပ္စ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့သည္။ သင္သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ
အပ္စ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ Google အေကာင့္တစ္ခု လိုအပ္ႏိုင္သည္။
ပိုမိုေသာ အပ္စ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ အပ္စ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အကူအညီစာရင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
အခ်ိဳ႕အပ္စ္မ်ားသည္ ေဒသႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္)
ေလဘယ္ မတူညီသည္တို႕ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
Chrome
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေလွ်ာက္ၾကည့္သည္။
Gmail
Google Mail ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ အီးေမးလ္မ်ား ေပးပို႔သည္ (သို႕မဟုတ္) လက္ခံရရွိသည္။
မ့ေပံုများ
သင္၏ တည္ေနရာကို ေျမပံုေပၚတြင္ ရွာေဖြသည္၊ ကမၻာ့ေျမပံုကို ရွာေဖြသည္၊ သင့္ပတ္ပတ္လည္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေနရာမ်ားအတြက္ တည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈသည္။
Play Music
သင္၏ device တြင္ သီခ်င္းမ်ား ရွာေဖြ၊ နားေထာင္၊ မွ်ေဝသည္။ သင္၏ device တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ
သီခ်င္းစုစည္းမႈမ်ားကို cloud တြင္ တင္ႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရယူႏိုင္သည္။
Play Movies & TV
ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ တီဗီပရုိဂရမ္မ်ားကဲ့သို႕ ဗီဒီယိုမ်ားကို Play စတိုး မွ ၀ယ္ယူပါ (သို႕မဟုတ္) ငွားရမ္းပါ။
Drive
သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို cloud ေပၚတြင္ သိမ္းထားသည္၊ ၄င္းတို႕ကို မည္သည့္ေနရာမွမဆို လုပ္ေဆာင္ၿပီး
အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည္။
108
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
YouTube
ဗီဒီိယိုမ်ားကို ဖန္တီး (သို႕မဟုတ္) ၾကည့္ၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည္။
Photos
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရင္းျမစ္မ်ားမွ သင္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ရွာေဖြ၊ စီမံခန္႕ခြဲၿပီး
တည္းျဖတ္သည္။
Google
Device တြင္ (သို႕မဟုတ္) အင္တာနက္တြင္ အရာမ်ားကို အျမန္ရွာေဖြသည္။
Duo
႐ိုးရွင္းေသာ ဗီဒီယို ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
109
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
မိတ္ဆက္
ကိရိယာဆက္တင္ကို စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ပါ။ သင္သည္ သင္၏ device ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို သီးသန္႕စီစဥ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ပိုမို၍ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္သညာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
အဓိကစာလံုး႐ိုက္ၿပီး ဆက္တင္ကို ရွာရန္ ရွာေဖြ သို႔မဟုတ္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ဝိုင္ဖိုင္ အဂၤါရပ္ႏွင့္ Bluetooth ကဲ့သို႕ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဆက္တင္ကို ေျပာင္းလဲပါ။
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
•
Wi-Fi။ ။ ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္တစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ (သို႕မဟုတ္) အျခားကြန္ယက္ device မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ ၀ိုင္ဖိုင္လပ
ု ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသက္သြင္းပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Wi-Fi ကို
ကိုးကားပါ။
•
ဘလူးတုသ။္ ။ အျခား Bluetooth ရေသာ device မ်ားႏွင့္ ေဒတာ (သို႕မဟုတ္) မီဒီယာဖိုင္မ်ား
အလဲအလွယ္လုပ္ရန္ Bluetooth ကို အသံုးျပဳပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဘလူးတုသ္ ကို
ကိုးကားပါ။
•
ဖုန္း ျမင္ႏုိင္အသြင။္ ။ သင္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ေ၀မွ်ရန္အတြက္ သင္၏ device ကို ရွာေဖြရန္ အျခား
device မ်ားကို ခြင့္ျပဳပါ။ ဒီက႑ကို အသက္သြင္းၿပီးေသာအခါ အျခား device မ်ားက ၄င္းတို႕၏ device သို႕
ဖိုင္ကူးေျပာင္းျခင္း ေရြးခ်ယ္စရာကို အသံုးျပဳ၍ ရရွိႏိုင္ေသာ device မ်ားဟု ရွာေဖြခ်ိန္တြင္ သင္၏ device ကို
ျမင္သာႏိုင္လိမ့္မည္။
ဒီက႑သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
•
ေဒတာ သံုးစြဲမႈ။ ။ သင္၏ ေဒတာအသံုးျပဳမႈ ပမာဏကို ေျခရာခံၿပီး ကန္႕သတ္ရန္အတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
မိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ပါ။ မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈ ပမာဏသည္ သင္၏ အေသးစိတ္ကန္႕သတ္ခ်က္ကို
ေရာက္ရွိေနသည့္အခါ device တြင္ မိုဘိုင္းေဒတာ ဆက္သြယ္ေရးကို အလိုအေလ်ာက္ပိတ္ေပးသည္ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
သင္သည္ ေနာက္ကြယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အခ်ိဳ႕အပ္စ္မ်ားမွ ေဒတာမ်ား ရယူေနျခင္း (သို႕မဟုတ္)
ေပးပို႔ေနျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေဒတာ ေခၽြတာမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသက္သြင္းႏုိင္သည္။ ထပ္ေဆာင္း
သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ေဒတာဆာဗာ ကို ၾကည့္ပါ။
110
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
•
ေလယာဥ္ပ်ံအေနအထား။ ။ သင့္ကိရိယာရွိ ႀကိဳးမဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုး ပိတ္ရန္ ကိရိယာကို သတ္မွတ္ပါ။
သင္သည္ ကြန္ယက္မလိုသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
၄။ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ခ်မွတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို
လိုက္နာပါ။ ၅။ device ကို အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳေသာ အေျခအေနတြင္ ေလယာဥ္ေပၚသံုး နည္းသြင္ျဖင့္
အၿမဲသံုးပါ။
•
NFC ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မ။ ။ ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ အနီးအနားရွိ ဆက္သြယ္ေရး
(NFC) အမွတ္အသားကို ဖတ္ရႈခြင့္ျပဳရန္ ကိရိယာတြင္ သတ္မွတ္ပါ။ သင္သည္ လိုအပ္ေသာအပ္စ္မ်ား
ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ၿပီးပါက ဒီက႑ကို ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ သြားလာေရး (သို႕မဟုတ္) ပြဲမ်ားအတြက္
လက္မွတ္၀ယ္ျခင္းတို႕တြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ NFC ႏွင့္
ေငြေပးေခ်မႈ ကို ကိုးကားပါ။
•
မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း။ ။ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရရွိႏိုင္ေသာအခါ အျခား device
မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းေဒတာ ေ၀မွ်ရန္ device ကို မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့အျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။ ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ဝ
္ို ိုင္ဖိုင္၊
USB (သို႕မဟုတ္) Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မိုဘိုင္း
ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း ကို ကိုးကားပါ။
•
မိုဘိုင္း ကြန္ယက္မ်ား။ ။ သင္၏ မိုဘိုင္းကြန္ယက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သီးသန္႕စီစဥ္ထားရွိပါ။
•
SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ။ ။ သင္၏ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကို အသက္သြင္းၿပီး SIM ကတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို ကိုးကားပါ။
•
တည္ေနရာ။ ။ တည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ။ အျခားက႑မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ၾကည့္ပါ။
Wi-Fi
၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္တစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ (သို႕မဟုတ္) အျခားကြန္ယက္ device မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္
၀ိုင္ဖိုင္လပ
ု ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသက္သြင္းပါ။
ဘက္ထရီကို ေခြ်တာရန္ အသံုးမျပဳပါက ၀ိုင္ဖိုင္ကုပ
ိ ိတ္ပါ။
111
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → Wi-Fi ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ဖြင့္ပါ။
2
၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္ စာရင္းမ်ားမွ ကြန္ယက္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္လိုအပ္ေသာ ကြန္ယက္သည္ ေသာ့ခတ္ထားသည့္ သေကၤတႏွင့္ ေပၚမည္ျဖစ္သည္။ စကားဝွက္ကို
ရုိက္ထည့္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
၀ိုင္ဖိုင္ကုတ
ိ စ္ႀကိမ္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးရုံႏွင့္ device ကို ေနာက္အႀကိမ္တိုင္းတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္မလိုဘဲ
သံုးႏိုင္သည္။ ကြန္ယက္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမွ device ကို ကာကြယ္ရန္
ကြန္ယက္စာရင္းမွ ၄င္းကို ေရြးခ်ယ္၍ ေမ့ေနသည္ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
သင္သည္ ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါက သင့္ device ၏ ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္
(သို႕မဟုတ္) ႀကိဳးမဲ့ထုတ္လႊင့္စက္ကို ျပန္လည္စတင္ပါ။
Wi-Fi Direct
ဝိုင္ဖိုင္ တိုက္႐ိုက္သည္ ဝင္ေရာက္ျခင္း အမွတ္ေနရာတစ္ခု လိုအပ္မႈ မရွိဘဲ ဝိုင္ဖိုင္ ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ device မ်ားကို
တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္သည္။
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → Wi-Fi ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ဖြင့္ပါ။
2
Wi-Fi Direct ကို ႏွိပ္ပါ။
ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ device မ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားသည္။
သင္ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္ေသာ device သည္ စာရင္းထဲတြင္ မပါ၀င္လွ်င္ device တြင္ ၀ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္ က႑ကို ဖြင့္ၿပီး
ေတာင္းပါ။
3
ခ်ိတ္ဆက္ရန္ device တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အျခား device မွ ၀ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံလိုက္လွ်င္ device သည္ ခ်ိတ္ဆက္သြားလိမ့္မည္။
112
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေဒတာေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း
သင္သည္ အျခား device ႏွင့္ ဆယ္သြယ္ရန္မ်ား (သို႕မဟုတ္) မီဒီယာဖိုင္မ်ားကဲ့သို႕ ေဒတာမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္သည္။
ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အျခား device တစ္ခုကို ပံုတစ္ပံုေပးပို႕ျခင္း ဥပမာျဖစ္သည္။
1
2
3
ျပခန္း အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ပံုတစ္ပံုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
→ Wi-Fi Direct ကို ႏွိပ္ၿပီး ပံု ကူးေျပာင္းလိုေသာ device ကို ေရြးပါ။
အျခား device တြင္ ၀ိုင္ဖုိင္တုက
ိ ္ရုိက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံပါ။
Device သည္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသားျဖစ္ေနလွ်င္ ပံုသည္ အျခား device သို႕ ဆက္သြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မရွိဘဲ ေပးပို႕လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
Device ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အဆံုးသတ္ျခင္း
1
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → Wi-Fi ကို ႏွိပ္ပါ။
2
Wi-Fi Direct ကို ႏွိပ္ပါ။
Device သည္ စာရင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ device မ်ားကို ျပသသည္။
3
Device မ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ရပ္တန္႕ရန္ device အမည္ကို ႏွိပ္ပါ။
113
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဘလူးတုသ္
အျခား Bluetooth ရေသာ device မ်ားႏွင့္ ေဒတာ (သို႕မဟုတ္) မီဒီယာဖိုင္မ်ား အလဲအလွယ္လုပ္ရန္ Bluetooth ကို
အသံုးျပဳပါ။
•
Bluetooth မွတဆင့္ ေဒတာေပးပို႕ျခင္း (သို႕မဟုတ္) လက္ခံရရွိျခင္းကို မွားယြင္းစြာ အသံုးျပဳျခင္း
(သို႕မဟုတ္) ဆံုးရႈံးျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ယူျခင္းတို႕အတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။
•
သင္ ေဒတာ မွ်ေ၀ေသာ၊ လက္ခံေသာ device မ်ားသည္ စိတ္ခ်ရၿပီး လံုၿခံဳေရးမွန္ကန္ေၾကာင္း
အၿမဲတမ္းေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ Device မ်ားအၾကားတြင္ အဟန္႕အတားရွိေနလွ်င္ လည္ပတ္သည့္
အကြာအေ၀း ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သည္။
•
အခ်ဳိ႕ device မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ Bluetooth SIG မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳထားေသာ (သို႕မဟုတ္)
အတည္မျပဳထားေသာ device မ်ားသည္ သင္၏ device ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
Bluetooth က႑ကို တရားမ၀င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ဖိုင္ေကာ္ပီမ်ားကို မူပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ
ခိုးခ်ျခင္း (သို႕မဟုတ္) စီးပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တရားမ၀င္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း)
အတြက္ အသံုးမျပဳရပါ။
Bluetooth က႑အား တရားမ၀င္အသံုးျပဳမႈဂယက္မ်ားအတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။
အျခား Bluetooth device မ်ားႏွင့္ တြဲခ်ိတ္ျခင္း
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → ဘလူးတုသ္ ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ဖြင့္ပါ။
သိရွိအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ device မ်ားကို စာရင္းေဖာ္ျပေပးလိမ့္မည္။
2
တြဲခ်ိတ္ရန္ device တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္ တြဲခ်ိတ္လိုေသာ device သည္ စာရင္းထဲတြင္ မပါဝင္ပါက Bluetooth ႏွင့္ တြဲခ်ိတ္ေရးနည္းသြင္အတြင္း
ဝင္ေရာက္ရန္ device ကို သတ္မွတ္ပါ။ အျခား device အသံုးျပဳ လမ္းညႊန္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။
Bluetooth သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္ ပြင့္ေနလွ်င္ သင္၏ device ကို အျခား device မ်ားတြင္
ျမင္ႏိုင္သည္။
3
အတည္ျပဳရန္ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈကို သင္၏ device ေပၚတြင္ လက္ခံပါ။
အျခား device မွ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံလိုက္လွ်င္ device သည္
ခ်ိတ္ဆက္သြားလိမ့္မည္။
114
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေဒတာေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း
မ်ားစြာေသာ အပ္စ္မ်ားသည္ Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ေဒတာကူးေျပာင္းျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ သင္သည္ အျခား
Bluetooth device မ်ားႏွင့္ ဆယ္သြယ္ရန္မ်ား (သို႕မဟုတ္) မီဒီယာဖိုင္မ်ားကဲ့သို႕ ေဒတာမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္သည္။
ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အျခား device တစ္ခုကို ပံုတစ္ပံုေပးပို႕ျခင္း ဥပမာျဖစ္သည္။
1
2
ျပခန္း အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ပံုတစ္ပံုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
→ ဘလူးတုသ္ ကို ႏွိပ္ၿပီး ပံု ကူးေျပာင္းလိုေသာ device ကို ေရြးပါ။
သင္၏ device သည္ အျခား device ႏွင့္ ယခင္က တြဲခ်ိတ္ထားဖူးလွ်င္ အလိုလိုလုပ္ေဆာင္ေသာ နံပါတ္ကို
အတည္ျပဳစရာမလိုဘဲ device အမည္ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္ တြဲခ်ိတ္ခ်င္ေသာ device သည္ စာရင္းထဲတြင္ မပါ၀င္လွ်င္ device တြင္ ၄င္း၏ ျမင္သာေသာအသြင္
ေရြးခ်ယ္မႈကို ဖြင့္ၿပီး ေတာင္းပါ။
3
အျခား device တြင္ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံပါ။
Bluetooth device မ်ား တြဲခ်ိတ္ထားသည္ကို ျဖဳတ္ျခင္း
1
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → ဘလူးတုသ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
Device သည္ စာရင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ device မ်ားကို ျပသသည္။
2
3
တြဲခ်ိတ္ထားသည္ကို ျဖဳတ္လိုေသာ device အမည္ကို ႏွိပ္ပါ။
ယွဥ္တြဲအသုံးျပဳေနမႈ ရပ္ပါ ကို ေရြးပါ။
115
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေဒတာဆာဗာ
သင္သည္ ေနာက္ကြယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အခ်ိဳ႕အပ္စ္မ်ားမွ ေဒတာမ်ား ရယူေနျခင္း (သို႕မဟုတ္)
ေပးပို႔ေနျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ ေဒတာအသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → ေဒတာ သံုးစြဲမႈ → ေဒတာဆာဗာ ကို ႏွိပ္ၿပီး
အသက္သြင္းရန္ဖြင့္ပါ။
ေဒတာ ေခၽြတာမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသက္သြင္းၿပီးသည့္အခါ
သေကၤတသည္ အေျခအေနျပ ဘားတြင္
ေပၚလာလိမ့္မည္။
ေဒတာသိမ္းဆည္းမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အသက္ဝင္သည္
ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ ေဒတာအသံုးျပဳရန္အတြက္ အပ္စ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ေဒတာေခြ်တာကုိ ဖြင့္ထားစဥ္
အက္ပ္ကုိ ခြင့္ျပဳပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး အပ္စ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
NFC ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ
သင္၏ device သည္ သင့္အား ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ပါ၀င္သည့္ နီးကပ္ေသာ
နယ္ပယ္ဆက္သြယ္ေရး (NFC) ကတ္ျပားကို ဖတ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသည္။ သင္သည္ လိုအပ္ေသာအပ္စ္မ်ား ေဒါင္းလုပ္
လုပ္ၿပီးပါက ဒီက႑ကို ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ သြားလာေရး (သို႕မဟုတ္) ပြဲမ်ားအတြက္ လက္မွတ္၀ယ္ျခင္းတို႕တြင္လည္း
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
Device တြင္ NFC အင္တာနာ ပါ၀င္သည္။ NFC အင္တာနာ ပ်က္စီးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ ိdevice ကို
ဂရုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ပါ။
NFC ကတ္ျပားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ျခင္း
အျခား device မ်ားသို႕ ပံုမ်ား (သို႕မဟုတ္) ဆက္သြယ္ရန္မ်ား ေပးပို႕ရန္ NFC က႑ကို အသံုးျပဳပါ၊ ထို႕ေနာက္ NFC
ကတ္ျပားမွ ထုတ္ကုန္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖတ္ပါ။
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ NFC ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ကို
အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။
116
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
2
NFC ကတ္ျပားအနီးရွိ သင့္ device ၏ ေနာက္ဘက္ေပၚတြင္ NFC အင္တာနာ ကတ္ျပား ဧရိယာကို ထားပါ။
ကတ္ျပားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပၚလာသည္။
သင့္ device ၏ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ထားၿပီး ေသာ့ခတ္မထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ သို႕မဟုတ္လွ်င္ device
သည္ NFC ကတ္ျပားကို မဖတ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေဒတာမ်ား လက္ခံမရရွိျခင္းတို႕ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
NFC က႑ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ NFC က႑ကို သင္ အသံုးမျပဳမီ မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မႈ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္
သင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ မွတ္ပံုတင္ရန္ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင္၏
၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူကို ဆက္သြယ္ပါ။
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ NFC ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ကို
2
NFC ကတ္ျပားဖတ္စက္ႏွင့္ သင့္ device ၏ ေနာက္ဘက္ေပၚရွိ NFC အင္တာနာ ကတ္ျပား ဧရိယာကို ထိပါ။
အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။
နဂိုေငြေပးေခ်မႈအပ္စ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → NFC ႏွင့္
ေငြေပးေခ်မႈ → ႏွိပ္ၿပီး ေပးေဆာင္ပါ → ေငြေပးေခ်မႈ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ အပ္စ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ေငြေပးေခ်ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ စာရင္းတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈ အပ္စ္အားလံုး မပါ၀င္သည္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
117
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
NFC လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ေဒတာေပးပို႔ျခင္း
သင့္ device ၏ NFC အင္တာနာသည္ အျခား device ၏ NFC အင္တာနာႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ ေဒတာ
အလဲအလွယ္လုပ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → NFC ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ဖြင့္ပါ။
2
၄င္းကို အသက္သြင္းရန္ အင္းဒရြိဳက္ ဘင္း ကို ႏွိပ္ပါ။
3
အရာ၀တၳဳတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အျခား device ၏ NFC အင္တာနာႏွင့္ သင့္ device ၏ NFC အင္တာနာကို ထိပါ။
4
ထုတ္လႊင့္ရန္အတြက္ ထိပါ။ ဟု မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေပၚလာေသာအခါ အရာ၀တၳဳကို ေပးပို႕ရန္ သင့္ device
မ်က္ႏွာျပင္ကို ႏွိပ္ပါ။
Device ႏွစ္ခုလံုးသည္ ေဒတာကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပးပို႕ရန္ ႀကိဳးစားလွ်င္ ဖိုင္ကူးေျပာင္းမႈသည္
က်ရႈံးႏိုင္သည္။
118
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရရွိႏိုင္ေသာအခါ အျခား device မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းေဒတာ ေ၀မွ်ရန္ device ကို
မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့အျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။ ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ဝ
္ို ိုင္ဖိုင္၊ USB (သို႕မဟုတ္) Bluetooth မွတစ္ဆင့္
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း ကို ႏွိပ္ပါ။
ဒီက႑ကို အသံုးျပဳေသာအခါ အပိုေဆာင္းေငြ ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
•
မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့။ ။ ကြန္ပ်ဴတာ (သို႕မဟုတ္) အျခား device မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေ၀မွ်ရန္
မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့ကို အသံုးျပဳသည္။
•
ဘလူးတုသ္ျဖင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း။ ။ Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာ (သို႕မဟုတ္) အျခား device မ်ားႏွင့္
မိုဘိုင္းေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေ၀မွ်ရန္ Bluetooth တယ္သားရင္းကို အသံုးျပဳသည္။
•
USB ျဖင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း။ ။ USB မွတစ္ဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္မိုဘိုင္းေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေ၀မွ်ရန္ USB
တယ္သားရင္းကို အသံုးျပဳသည္။ ကြန္ပ်ဴသာသို႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသြားေသာအခါ device ကို ကြန္ပ်ဴတာအတြက္
ႀကိဳးမဲ့မိုဒမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့ကို အသံုးျပဳျခင္း
အျခား device မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းေဒတာ ေ၀မွ်ရန္ device ကို မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့အျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။
1
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း → မိုဘိုင္း
2
၄င္းကို အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။
ေဟာ့စေပါ့ ကို ႏွိပ္ပါ။
သေကၤတ သည္ စေတးတပ္ဘားတြင္ ေပၚလာသည္။ အျခား device မ်ားသည့္ သင့္ device
၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္မ်ား စာရင္းတြင္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။
မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့အတြက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ထားရန္
→ မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ကုိ စီစဥ္ေပးပါ ကို ႏွိပ္၍ လံုၿခံဳေရး
အဆင့္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး သိမ္းဆည္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
အျခား device မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ သင့္ device ကို ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္မ်ား စာရင္းမွ ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ပါ။
4
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေသာ device တြင္ အင္တာနက္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ device ၏ မိုဘိုင္းေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို
အသံုးျပဳပါ။
119
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ
သင္၏ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကို အသက္သြင္းၿပီး SIM ကတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ပါ။
ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ႏွစ္ခုထည့္ SIM သို႔မဟုတ္ USIM ကတ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း ကို ၾကည့္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ား။ ။ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္ကို အသံေခၚဆိုမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္သည္။
•
စာသား မက္ေဆ့ခ်္။ ။ စာတိုေပးပို႔ရန္အတြက္ SIM သို႔မဟုတ္ USIM ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
မိုဘိုင္း ေဒတာ။ ။ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္ကို ေဒတာ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္သည္။
•
ႏွစ္မ်ိဳးသံုး SIM ကို အၿမဲဖြင့္ထားပါ။ ။ ဖုန္းတစ္ခုေခၚဆိုေနစဥ္အတြင္း အျခား SIM (သို႕မဟုတ္) USIM မွ
အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
ဒီက႑ကို ဖြင့္ထားေသာအခါ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ ေခၚဆိုမႈ
ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းအတြက္ အပိုအခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရႏိုင္သည္။
•
ဖုန္းကုမၸဏီ တြဲဖက္ညီမ။ႈ ။ သင္ဖုန္းေခၚေနစဥ္ ဖုန္းလက္ခံသူ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္
စက္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ညိွေပးပါ။
ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အျခားက႑မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အနီးဝန္းက်င္ရွိ ကိရိယာကို ရွာေဖြျခင္း။ ။ အနီးအနားရွိ device မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ စကန္ဖတ္ရန္
device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ပံုႏွိပ္ျခင္း။ ။ Device ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ပရင္တာပလပ္အင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ပါ။ သင္သည္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပရင္တာမ်ား (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္တိုင္ ပရင့္ထုတ္ရန္ ဖိုင္မ်ားအား
ေပါင္းထည့္ရန္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပရင္တာမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ပံုႏွိပ္ျခင္း
ကို ၾကည့္ပါ။
•
VPN။ ။ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ သီးသန္႔ကြန္ရက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သင့္ device တြင္ အစစ္ပံုရိပ္ေယာင္
ကြန္ရက္မ်ား (VPNs) ကို ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ထားပါ။
120
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပံုႏွိပ္ျခင္း
Device ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ပရင္တာပလပ္အင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္
ျပဳလုပ္ပါ။ သင္သည္ device ႏွင့္ ပရင့္တာကို ၀ိုင္ဖိုင္ (သို႕မဟုတ္) ၀ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္ မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး ပံုမ်ား
(သို႕မဟုတ္) စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပရင့္ထုတ္ႏိုင္သည္။
ပရင္တာအခ်ဳိ႕သည္ device ႏွင့္ လံုး၀ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
ပရင္တာပလပ္အင္မ်ား ေပါင္းထည့္ျခင္း
သင္ ခ်ိတ္ဆက္လိုေသာ device တြင္ ပရင္တာအတြက္ ပရင္တာပလပ္အင္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ပါ။
1
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → ပံုႏွိပ္ျခင္း →
2
Play စတိုး တြင္ ပရင္တာ ပလပ္အင္ကို ရွာေဖြပါ။
3
ပရင္တာ ပလပ္အင္ကို ေရြးခ်ယ္၍ ထည့္သြင္းပါ။
4
ပရင္တာ ပလပ္အင္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ ဖြင့္ပါ။
ဝန္ေဆာင္မႈ ထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
Device သည္ သင့္ device ႏွင့္ တူညီေသာ ၀ိုင္ဖိုင္ ကြန္ယက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပရင္တာမ်ားကို
ရွာေဖြသည္။
5
ေပါင္းထည့္ရန္ ပရင္တာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ပရင္တာကို ေပါင္းထည့္ရန္
→ ပရင္တာ ထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အခ်က္အလက္ကို ပရင့္ထုတ္ျခင္း
ရုပ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ စာသားမ်ားစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈေနစဥ္ ေရြးခ်ယ္မႈ စာရင္းကိုဖြင့္၍ ပံုႏွိပ္ပါ →
→ စာထုတ်စက် အားလံုး ကိုတုိ႔ကာ ပရင္တာတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ပါ။
ပရင့္ထုတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
121
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အသံမ်ားႏွင့္ တုန္ခါမႈ
Device ရွိ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပါ။
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အသံမ်ားႏွင့္ တုန္ခါမႈ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အသံ အေနအထား။ ။ အသံမုဒ္၊ တုန္ခါမုဒ္ သို႔မဟုတ္ အသံတိတ္မုဒ္ျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ကိရိယာကို သတ္မွတ္ပါ။
•
ဖုန္းလာေနစဥ္တြင္ တုန္ခါပါ။ ။ အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ ဖုန္းသံစဥ္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ တုန္ခါမႈထားျခင္းအတြက္
device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
မီဒီယာအတြက္ အသံတုိးက်ယ္ ခလုတ္မ်ားကုိ သံုးပါ။ ။ အသံအတိုးအက်ယ္ ခလုတ္ကို ဖိထားေသာေသာအခါ
မီဒီယာ အသံအတိုးအက်ယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
•
အသံအတိုးအက်ယ္။ ။ အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ား၊ သီခ်င္းႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား၊ စနစ္အသံမ်ားႏွင့္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ အသံအဆင့္ကို ခ်ိန္ညိွသည္။
•
ဖုန္းျမည္သ။ံ ။ ဖုန္းျမည္သံကို ေျပာင္းပါ။
•
တုန္ခါမႈပုံစ။ံ ။ တုန္ခါမႈပံုစံကို ေရြးခ်ယ္သည္။
•
အသိေပးခ်က္ အသံမ်ား။ ။ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အသံကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
အေႏွာင့္အယွက္ မျပဳပါႏွင။့္ ။ ခြင့္ျပဳထားေသာ ႁခြင္းခ်က္မ်ားမွအပ အဝင္ဖုန္းမ်ား၊
အေၾကာင္းၾကားခ်က္အသံမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို အသံပိတ္ထားရန္ ကိရိယာကို သတ္မွတ္ပါ။
•
ထိျခင္း အသံမ်ား။ ။ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အပ္စ္ (သို႕မဟုတ္) ေရြးခ်ယ္စရာကို ေရြးေသာအခါ အသံထြက္ရန္
device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ဖန္သားျပင္က အသံမ်ားကို ေသာ့ခတ္သည္။ ။ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ခတ္ (သို႕မဟုတ္)
ေသာ့ဖြင့္ေသာအခါ အသံထြက္ရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
အားသြင္းမႈ အသံ။ ။ Device ကို အားသြင္းႀကိဳးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါ အသံထြက္ေစရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ကီးပက္ အသံမ်ား ေခၚဆိုျခင္း။ ။ ကီးပတ္ေပၚရွိ ခလုတ္မ်ားကို သင္ ႏွိပ္ေသာအခါ အသံထြက္ရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ကီးဘုတ္ အသံ။ ။ ကီးတစ္ခုကို ႏွိပ္ေသာအခါ အသံထြက္ေစရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
အသံ အရည္အေသြးႏွင့္ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား။ ။ အပိုအသံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
အက္ပ္ အသံကို ခြဲျခားပါ။ ။ အျခား အက္ပ္မ်ားမွ အသံကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဘလူးတုသ္ စပီကာ သို႔မဟုတ္
နားၾကပ္ရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ အက္ပ္မွ ဖြင့္ေသာ မီဒီယာအသံကို ကိရိယာတြင္ သတ္မွတ္ပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္
ယာဥ္၏ Bluetooth စပီကာမွတဆင့္ သီခ်င္းဂီတ အတ္ပ္၏ ျပန္ဖြင့္ျပသည့္ သီခ်င္းကို နားဆင္ေနရင္း သင့္ device
၏ စပီကာမွတဆင့္ လမ္းေၾကာင္းျပ အတ္ပ္ကို သင္ နားေထာင္ႏိုင္သည္။
ဒီက႑သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
122
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သတိေပးခ်က္မ်ား
သင္သည္ အပ္စ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သတိေပးခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
အိုင္ကြန္တံဆိပ္မ်ားကို ျပရန္ အသက္သြင္းဖို႕ အက္ပ္အုိင္ကြန္ တံဆိပ္မ်ား ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ တံဆိပ္စတိုင္ကို ေျပာင္းရန္
အက္ပ္အုိင္ကြန္ တံဆိပ္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
နံပါတ္ႏွင့္အတူ
နံပါတ္မပါဘဲ
ေနာက္ထပ္အက္ပ္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ဆက္တင္ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳျပင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ ကို ႏွိပ္ၿပီး
အက္ပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ျပရုပ္
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ျပသမႈႏွင့္ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ဆက္တင္ကို ေျပာင္းလဲပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ျပရုပ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ေတာက္ပမႈ။ ။ ျပသျခင္း အလင္းအေမွာင္ကို ခ်ိန္ညိွသည္။
•
ေအာ္တို ေတာက္ပႏႈန္း။ ။ အလင္းအေမွာင္ကို ေျခရာခံရန္ ကိရိယာကို သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး တူညီေသာ
အလင္းအေျခအေနတြင္ ၎တို႔ကိုအလိုအေလ်ာက္ အသံုးျပဳပါ။
•
အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထုတ္ကိရိယာ။ ။ Filter သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး အျပာေရာင္အလင္း filter
ကို အသက္သြင္းသည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထုတ္ကိရိယာ ကို
ၾကည့္ပါ။
•
စကားလံုးႏွင့္ ဖန္သားျပင္ ခ်ံဳ႔ခ်ဲ႕မႈ။ ။ မ်က္ႏွာျပင္ ပံုရိပ္အနီးအေဝး ဆက္တင္ (သို႕မဟုတ္) ပံုႏွိပ္စာလံုး
အရြယ္အစားႏွင့္ စတိုင္ကို ေျပာင္းပါ။
•
ဖန္သားျပင္အေနအထား။ ။ ျပသမႈ အေရာင္ႏွင့္ ထင္ရွားမႈကို ခ်ိန္ညိွဖို႕ မ်က္ႏွာျပင္ပံုစံကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
ပင္မ ဖန္သားျပင္။ ။ မူလ မ်က္ႏွာျပင္ေနရာတြင္ အိုင္တမ္ ပိုမ်ားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပိုနည္းနည္း ျပသရန္
ေလးေထာင့္ကြက္ အရြယ္အစားကို ေျပာင္းပါ စသျဖင့္။
•
လြယ္ကူ အေနအထား။ ။ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာတြင္ ပို၍ ရုိးရွင္းေသာ အဆင္အျပင္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ပိုႀကီးေသာ
သေကၤတမ်ားသေကၤတမ်ားျပသရန္ လြယ္ကူေသာပံုစံသို႕ ေျပာင္းသည္။
123
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
•
သေကၤတ အကြက္မ်ား။ ။ သေကၤတမ်ားအား ထင္ရွားေအာင္လုပ္ဖို႕ ေနာက္ခံအား အရိပ္က်ေနပံုအျဖစ္
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
အေျခအေနျပ ဘား။ ။ အေျခအေနျပဘားေပၚတြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား (သို႕မဟုတ္) ညႊန္ျပမႈမ်ားကို
ျပသျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္သည္။
•
ဖန္သားျပင္ အားလပ္ခ်ိန။္ ။ ျပသမႈ ေနာက္ခံအေရာင္မပိတ္မီ device ေစာင့္ဆိုင္းရန္ အခ်ိန္ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
မေတာ္တဆ ထိမိျခင္းမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ပါ။ ။ ျေမွာင္မဲသည့္ေနရာမ်ား ဥပမာ အိတ္ကပ္ထဲ သို႔မဟုတ္
အိတ္ထဲရွိေနခ်ိန္ ဖုန္း ဖန္သားျပင္ကို လက္ျဖင့္ထိသည္ကို မတံု႔ျပန္ေအာင္ ဖုန္းကို စီစဥ္ပါ။
•
ဖန္သားျပင္ပုံရိပ။္ ။ ကိရိယာကို အားသြင္းေနေသာအခါ သို႔မဟုတ္ အားသြင္းသည့္ခံုႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအခါ မ်က္ႏွာျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအား စတင္ရန္ ကိရိယာကို သတ္မွတ္ပါ။
ေနာက္ထပ္ပိုမိုသိရွိႏိုင္ေစရန္ ဖန္သားျပင္ပုံရိပ္ ကို ၾကည့္ရႈပါ။
အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထုတ္ကိရိယာ
မ်က္ႏွာျပင္မွထြက္ေသာ အျပာေရာင္အလင္းပမာဏကို ကန္႕သတ္ျခင္းျဖင့္ မ်က္လံုးအားစိုက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်သည္။
HDR အထူးသီးသန္႕ ဗီဒီယို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ HDR ဗီဒီယိုမ်ားကို သင္ ၾကည့္ရႈစဥ္တြင္ အျပာ အလင္း filter
ကို အသံုးျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
1
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ျပရုပ္ → အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထုတ္ကိရိယာ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို
အသက္ဝင္ေစဖို႕ အခုဖြင့္ပါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
2
Filter ၏ အလင္းပိတ္မႈကို ခ်ိန္ညွိရန္ ခ်ိန္ညိွဘားကို ဆြဲပါ။
3
မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အျပာေရာင္အလင္း filter အသံုးျပဳဖို႕ အခ်ိန္စာရင္း သတ္မွတ္ရန္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစဖို႕
သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္ပါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးပါ။
•
ေနဝင္မွ ေနထြက္မထိ။ ။ သင္၏ တည္ေနရာေပၚ အေျခခံ၍ အျပာေရာင္အလင္း filter ကို ညတြင္ ဖြင့္ၿပီး
မနက္တြင္ ပိတ္ရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
စိတ္ႀကိဳက္ စီစဥ္သတ္မွတ္ပါ။ ။ အျပာေရာင္အလင္း filter ကို ျဖစ္ေစရန္ အခ်ိန္အတိအက်
လုပ္ေဆာင္သည္။
124
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဖန္သားျပင္ပုံရိပ္
မ်က္ႏွာျပင္ အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္သြားသည့္အခါ ပံုမ်ားကို screensaver အျဖစ္ ေဖာ္ျပေနေစရန္
သတ္မွတ္ထားႏိုင္သည္။ Device ကို အားသြင္းေသာအခါ သို႔မဟုတ္ အားသြင္းကိရိယာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ
screensaver ကို ျပေနလိမ့္မည္။
1
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ျပရုပ္ → ဖန္သားျပင္ပုံရိပ္ ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ဖြင့္ပါ။
2
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးပါ။
သင့္အေနျဖင့္ ဓာတ္ပံု ေဘာင္ (သို႔) Photos ကို ေရြးခ်ယ္ပါက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဆလိုက္႐ႈိးျဖင့္
စတင္ျပသပါလိမ့္မည္။ ဓာတ္ပံုဇယား ကို ေရြးခ်ယ္လွ်င္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပံုမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ
ကဒ္မ်ားအျဖစ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ထပ္လ်က္ ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။
3
ျပသထားေသာပံုမ်ားအတြက္ အယ္လ္ဘမ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္
4
ၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါ ေနာက္သို႔ျပန္ထြက္သည့္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ႀကိဳၾကည့္ရန္ အႀကိဳျမင္ကြင္း ကို ႏွိပ္ပါ။
Screensaver ေဖာ္ျပေနစဥ္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ႏွိပ္လိုက္လွ်င္ မ်က္ႏွာျပင္ ပြင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ခံပုံရိပ္မ်ားႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား
မူလမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္တို႔အတြက္ တြက္ ေဝါေပပါဆက္တင္ကို ေျပာင္းပါ (သို႕မဟုတ္)
device တြင္ သင္းမ္အမ်ဳိးမ်ဳိး သတ္မွတ္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေနာက္ခံပုံရိပ္မ်ားႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ေနာက္ခံပုံမ်ား။ ။ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာအတြက္ ေ၀ါေပပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ
မ်က္ႏွာျပင္ (သို႕မဟုတ္) အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာပံုစံကို ေျပာင္းပါ။
•
ေနာက္ခံျပင္ဆင္ပုံစံမ်ား။ ။ ကိရိယာ ၏ သင္းမ္ကို ေျပာင္းပါ။
•
အိုင္ကြန္မ်ား။ ။ အိုင္ကြန္ စတိုင္ကို ေျပာင္းပါ။
•
AOD မ်ား။ ။ Always On Display တြင္ ေဖာ္ျပရန္ ပံုတစ္ပံုကို ေရြးပါ။
ဒီက႑သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
125
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အဆင့္ျမင့္က႑မ်ားကို အသက္သြင္းၿပီး ၄င္းတို႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
အလြန္လႈပ္ယမ္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) device ေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းသည္ အာရုံခံ အသံုးျပဳေသာ
အခ်ဳိ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ မရည္ရြယ္ေသာ ထည့္သြင္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
•
တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား။ ။ ကီးဘုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
ဂိမ္းမ်ား။ ။ ဂိမ္းလန္ခ်ာကို ဖြင့္ပါ။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Game Launcher ကို ၾကည့္ပါ။
•
လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မ။ႈ ။ လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင္ device ကို အသံုးျပဳေနေသာအခါ သင္
အဆင္ေျပေစဖို႕ လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ လည္ပတ္ျခင္းပံုစံကို အသက္သြင္းသည္။
•
ကင္မရာ အျမန္ဖြင။့္ ။ မူလခလုတ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ ျမန္ျမန္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ကင္မရာကို စတင္ရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
Multi window။ ။ ဝင္းဒိုးေပါင္းစုံ ဖြင့္နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
တုိက္ရိုက္ ေခၚမႈ။ ။ ေခၚဆိုမႈ၊ စာတို (သို႕မဟုတ္) ဆက္သြယ္ရန္အေသးစိတ္ကို ၾကည့္ရႈေနစဥ္ သင့္နားအနီးသို႕
device ကို ကိုင္ထားျခင္းႏွင့္ ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ အသံေခၚဆိုမႈကို device တြင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
•
စမတ္ အခ်က္ေပးသံ။ ။ Device ကို ေကာက္ယူလိုက္သည့္အခါ သင္သည္ မစ္စ္ေကာ (သို႕မဟုတ္) စာတို
အသစ္မ်ား ရရွိေနပါက သင့္အား သတိေပးရန္ device တြင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
မ်က္ႏွာျပင္ ပြင့္ေနလွ်င္ (သို႕မဟုတ္) device သည္ ျပားေနသည့္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ မဟုတ္လွ်င္
၄င္းက႑သည္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
လြယ္ကူစြာ အသံေဖ်ာက္။ ။ ကိရိယာ၏ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေအာက္သို႕ စိုက္ထားျခင္းျဖင့္ အဝင္ေခၚဆိုမႈမ်ား
(သို႕မဟုတ္) ႏႈိးစက္နာရီကို အသံပိတ္ရန္ ကိရိယာကို သတ္မွတ္ပါ။
•
ေခၚဆိုရန္ (သို႕) မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ပို႕ရန္အတြက္ ဆြဲပါ။ ။ ဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ အဆက္အသြယ္မ်ား အက္ပ္ထဲတြင္
အဆက္အသြယ္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုအေပၚ ညာ သို႔မဟုတ္ ဘယ္သို႔ ပြတ္ဆြဲသည့္အခါ ဖုန္းေခၚဆိုရန္
သို႔မဟုတ္ စာတိုပို႔ရန္ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
Dual Messenger။ ။ ဒုတိယအပ္စ္ကို ထည့္သြင္းၿပီး တူညီသည့္ အပ္စ္တြင္ မတူညီသည့္ အေကာင့္ ႏွစ္ခုကို
အသံုးျပဳသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Dual Messenger ကို ကိုးကားပါ။
•
SOS မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ပို႔ျခင္း။ ။ ပါ၀ါခလုတ္ကို ၃ ႀကိမ္ ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ စာတိုကို ကူညီေပးပို႕ရန္ device တြင္
လုပ္ေဆာင္သည္။ လက္ခံရရွိသူသို႕ စာတိုႏွင့္အတူ အသံသြင္းမွတ္တမ္းကိုလည္း ေပးပို႕ႏိုင္သည္။
•
တိုက္႐ိုက္မွ်ေဝျခင္း။ ။ အခ်က္အလက္မ်ား တိုက္ရုိက္ေ၀မွ်ဖို႕ သင့္အား ခြင့္ျပဳရန္ ေ၀မွ်ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား panel
ေပၚတြင္ သင္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ လူမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ device တြင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
126
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Dual Messenger
ဒုတိယအပ္စ္ကို ထည့္သြင္းၿပီး တူညီသည့္ အပ္စ္တြင္ မတူညီသည့္ အေကာင့္ ႏွစ္ခုကို အသံုးျပဳသည္။
1
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား → Dual Messenger ကို ႏွိပ္ပါ။
အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာ အပ္စ္မ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။
2
ဒုတိယအပ္စ္ကို ထည့္သြင္းရန္ အပ္စ္တစ္ခု၏ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ဒုတိယအပ္စ္ကို ထည့္သြင္းလိမ့္မည္။ ဒုတိယအပ္စ္၏ သေကၤတကို
ႏွင့္အတူ ျပသလိမ့္မည္။ ဒုတိယအပ္စ္မွ
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို သင္ ရရွိေသာအခါ ပထမအပ္စ္၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားမွ ၄င္းတို႔ကို ခြဲျခားရန္
ႏွင့္အတူ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ျပသလိမ့္မည္။
ဒုတိယအပ္စ္
•
အတ္ပ္အေပၚ မူတည္၍ ႏွစ္မ်ိဳးသံုး မက္ဆင္ဂ်ာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
•
အပ္စ္၏ တခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဒုတိယအပ္စ္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားေကာင္း ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။
ဒုတိယအပ္စ္ကို ဖ်က္ျခင္း
1
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား → Dual Messenger ကို ႏွိပ္ပါ။
2
သင္ ပိတ္လိုေသာ အပ္စ္၏ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ပိတ္ပါ (သို႕မဟုတ္) ျဖဳတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဒုတိယအပ္စ္ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ေဒတာအားလံုးကို ဖ်က္လိမ့္မည္။
ပထမအပ္စ္ကို ဖ်က္လို္က္ပါက ဒုတိယအပ္စ္လည္း ပ်က္သြားလိမ့္မည္။
127
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ
Device ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သင့္ device ၏ ဘက္ထရီ၊ သိမ္းဆည္းမႈ၊ မန္မိုရီႏွင့္ စနစ္လံုၿခံဳေရး
အေျခအေနအလံုးစံုကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ သင့္လက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ထိႏွိပ္လိုက္႐ုံျဖင့္ device ကိုလည္း သင္
အလိုအေလ်ာက္ အေကာင္းဆံုးခ်ိန္ၫႇိႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ ေဒတာ အလြန္အကၽြံ သိမ္းဆည္းေရးနည္းသြင္က
သင့္မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈကို ကူညီစီမံေပးပါမည္။
ဘက္ထရီ
ပိုမိုေဒတာ ေခၽြတာေရး
သိုေလွာင္ခန္း
ကိရိယာ လုံၿခဳံေရး
မွတ္ဉာဏ္
128
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အျမန္သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက႑ကို အသံုးျပဳျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ → ယခုျပင္ပါ (သို႕မဟုတ္) ယခု
ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အျမန္သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက႑သည္ device လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေအာက္ပါ လႈပ္ရွားမ်ားအျဖစ္
ျမွင့္တင္ေပးသည္။
•
မန္မိုရီအခ်ဳိ႕ကို ရွင္းလင္းျခင္း။
•
မလိုအပ္ေသာ ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ခံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အပ္စ္မ်ားကို ပိတ္ျခင္း။
•
ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဘက္ထရီအသံုးျပဳမႈကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္း။
•
ပ်က္သြားေသာ အတ္ပ္မ်ားႏွင့္ malware အတြက္ စစ္ေဆးျခင္း
ဘက္ထရီ
က်န္ရွိေနေသာ ဘက္ထရီပါ၀ါႏွင့္ device ကို အသံုးျပဳရန္ က်န္ရွိခ်ိန္ကို စစ္ေဆးပါ။ ဘက္ထရီအဆင့္နည္းေနေသာ
device မ်ားအတြက္ ပါ၀ါေခြ်တာေရး က႑ကို ကို အသက္သြင္းျခင္းျဖင့္ ဘက္ထရီပါ၀ါကို ထိန္းသိမ္းသည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ → ဘက္ထရီ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အသံုးျပဳရန္ က်န္ရွိခ်ိန္သည္ ဘက္ထရီ ပါ၀ါမကုန္ခင္ က်န္ရွိေနေသာ အခ်ိန္ကို ျပသည္။ အသံုးျပဳရန္
က်န္ရွိခ်ိန္သည္ သင့္ device ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေရး အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
•
ပါ၀ါေခြ်တာေရးပံုစံကို အသံုးျပဳေနေသာ အပ္စ္မ်ားမွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို သင္ မရရွိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ပါ၀ါေခြ်တာေရး နည္းအသြင္
•
အလတ္။ ။ ဘက္ထရီအသံုးျပဳခ်ိန္ကို ဆြဲဆန္႕ရန္ ပါ၀ါေခြ်တာေရးပံုစံကို အသက္သြင္းပါ။
•
အျမင္။့ ။ အျမင့္ဆံုး ပါ၀ါ ေခြ်တာေရးပံုစံတြင္ device သည္ ေမွာင္ေသာပံုစံ၊ အပ္စ္မ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ
က႑မ်ားကို ကန္႕သတ္ျခင္း စသည္တို႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။
ဖုန္းလိုင္းမွလြဲ၍ အျခားကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ပိတ္ေပးလိမ့္မည္။
ဘက္ထရီကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
သင္သည္ ေနာက္ခံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အသံုးမျပဳေနသည့္အပ္စ္မ်ား၏ ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈကို ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္
ဘက္ထရီပါ၀ါကို ေခြ်တာႏိုင္သည္။ အပ္စ္စာရင္းမွ အပ္စ္မ်ားကို မွတ္သားၿပီး ပါဝါေခၽြတာပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႕အတူ
အဆင့္ျမင့္ သတ္္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ၿပီး အက္ပ္ပါဝါ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို သတ္မွတ္ပါ။
129
→
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သိုေလွာင္ခန္း
အသံုးျပဳၿပီးသားႏွင့္ က်န္ရွိေနေသာ မန္မိုရီအဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ → သိုေလွာင္ခန္း ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အတြင္းမန္မိုရီ၏ အမွန္တကယ္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပမာဏသည္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏထက္
ပိုနည္းသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လည္ပတ္ေရးစနစ္ႏွင့္ မူလအပ္စ္မ်ားသည္ မန္မိုရီ၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေနရာယူထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရရွိႏိုင္ေသာ ပမာဏသည္ သင္ device ကို
ျမွင့္တင္ေသာအခါတြင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
Samsung ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ သင့္ device အတြက္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ အပိုင္းအတြင္း အတြင္း
မန္မိုရီ၏ ရရွိႏိုင္ေသာ ဆံ့သည့္ပမာဏကို သင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
မန္မိုရီကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
Cache ကဲ့သို႕ ၾကြင္းက်န္ေသာ ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္ရန္ ယခု ရွင္းလင္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္ ေနာက္ထပ္ အသံုးမျပဳေတာ့ေသာ
ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္ရန္ (သို႕မဟုတ္) အတ္ပ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သုံးစြဲသူ အခ်က္အလက္မ်ား အရ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အရာမ်ားကို အမွန္ျခစ္ၿပီး ဖ်က္ပစ္ပါ သို႕မဟုတ္ တပ္ဆင္ထားမႈကို ျဖဳတ္ပါ။ ကို
ႏွိပ္ပါ။
မွတ္ဉာဏ္
ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ → မွတ္ဉာဏ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေနာက္ခံတြင္ လည္ပတ္အသံုးျပဳေနသည့္ အက္ပ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ျခင္းျဖင့္ device ကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ အက္ပ္စာရင္းမွ
အက္ပ္မ်ားကို အမွန္ျခစ္ၿပီး ယခု ရွင္းလင္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကိရိယာ လုံၿခဳံေရး
Device လံုၿခံဳေရး အဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။ ဒီက႑သည္ သင့္ device ကို မဲလ္၀ဲလ္အတြက္ စကန္ဖတ္ေပးသည္။
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ → ကိရိယာ လုံၿခဳံေရး → ဖုန္းကုိ စကန္ဖတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
130
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပိုမိုေဒတာ ေခၽြတာေရး
ေနာက္ခံ အပ္စ္အား မိုဘိုင္း ေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အသံုးျပဳျခင္းမွ တားဆီးျခင္းျဖင့္ သင့္ မိုဘိုင္း ေဒတာ အသံုးျပဳမႈကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ မိုဘိုင္း ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ရယူဝင္ၾကည့္ရေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ဗြီဒီယိုမ်ားႏွင့္
ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကဲ့သို႔ အင္တာနက္ ေဒတာကို ခ်ဳံ႕ရန္ သင္သည္ ေဒတာ ခ်ဳံ႕ျခင္း အဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
•
ဒီက႑သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
•
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ဤအဂၤါရပ္ကို
အသက္သြင္းေသာအခါ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကို မရရွိႏိုင္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စခရင္တြင္၊ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ → ပိုမိုေဒတာ ေခၽြတာေရး ကို တို႔ၿပီး ဖြင့္ရန္ ခလုတ္ကို တို႔ပါ။
႐ိုက္ကြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
ကာလအတြက္ အသံုးျပဳၿပီး
သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဒတာ
ပမာဏကို ၾကည့္႐ႈပါ။
မိုဘိုင္း ကြန္ရက္အသံုးျပဳေနစဥ္
အင္တာနက္ ေဒတာကို ခ်ံဳ႕ရန္ Opera
Max ေဒတာ ခ်ံဳ႕ျခင္း အဂၤါရပ္ကို
အသက္သြင္းပါ။
ေနာက္ခံတြင္ မိုဘိုင္း ေဒတာ
ခ်ိတ္ဆက္မႈ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ
အပ္စ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္သည္ ေဒတာ အသံုးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ကာလကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ခ်က္
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား → ေဒတာ သံုးစြဲမႈ → ေငြေတာင္းခံသည့္ ကာလစက္ဝန္းႏွင့္ ေဒတာ
သတိေပးခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။
131
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အက္ပ္မ်ား
Device ၏ အပ္စ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲၿပီး ၄င္းတို႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပါ။ သင္သည္ အပ္စ္မ်ား၏ အသံုးျပဳမႈ
သတင္းအခ်က္လက္ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္၊ ၄င္းတို႕၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ (သို႕မဟုတ္)
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ (သို႕မဟုတ္) မလိုအပ္ေသာ အပ္စ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ပိတ္ျခင္းတို႕
လုပ္ႏိုင္သည္။
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အက္ပ္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
ဖန္သားျပင္ေသာ့
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ေလာ့ခ်ထားသည့္ ဖန္သားျပင္အတြက္ အေနအထားမ်ား ေျပာင္းပါ။
သတ္မွတ္ျခင္း ဖန္သားျပင္တြင္ ဖန္သားျပင္ေသာ့ ကိုႏွိပ္ပါ။
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
ဖန္သားျပင္ေသာ့ အမ်ဳိးအစား။ ။ မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
Smart Lock။ ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ device မ်ားကို ေတြ႕ရွိေသာအခါ သူ႕အလိုလို
ေလာ့ပြင့္ရန္ device ကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ပိုမိုသိရွိႏိုင္ေစရန္ Smart Lock ကို ၾကည့္ပါ။
•
စိတ္ခ်ရေသာ ေသာ့ခတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းအတြက္ မ်က္ႏွာျပင္
ေသာ့ခတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
Always On Display။ ။ စခရင္ပိတ္ထားစဥ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပသဖို႕ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Always On Display ကို ၾကည့္ပါ။
ဒီက႑သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
•
နာရီပုံစ။ံ ။ ေလာ့ခ်ထားသည့္ ဖန္သားျပင္ရွိ နာရီ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေရာင္ကို ေရြးပါ။
•
အျခားေဒသသံုး နာရီ။ ။ ႐ုန္းမင္း ဖြင့္ထားခ်ိန္တြင္ နာရီကို ၂ မ်ိဳး ျပေပးရန္ ကိရိယာကို ျပင္ဆင္ပါ။
•
FaceWidgets။ ။ ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ျပသထားေသာ အရာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲသည္။
•
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္။ ။ နာရီတြင္ျပသထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားထည့္ပါ။
•
သတိေပးခ်က္မ်ား။ ။ ေသာ့ခတ္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ျပသမည္၊
မျပသဘူးဟု လုပ္ေဆာင္ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းၾကားကို ျပသမည္ဟု ေရြးခ်ယ္သည္။
132
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
•
အက္ပ္ အျမန္သြားသေကၤတမ်ား။ ။ ေလာ့က်ေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အတ္ပ္မ်ား၏ ေရွာ့ကတ္ကို ျပသရန္
၎အတ္ပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ေလာ့ခ္ဖန္သားျပင္ အေၾကာင္း ။ ။ Device ၏ ေလာ့ခ်ထားေသာ စခရင္ဗားရွင္းကို ၾကည့္႐ႈပါ။
Smart Lock
သင္သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ေနရာမ်ား (သို႕မဟုတ္) device မ်ားကို သိရွိပါက device သည္ အလိုအေလ်ာက္
ေသာ့ပြင့္သြားရန္ႏွင့္ ေသာ့ပြင့္သည့္အတိုင္း က်န္ေနရန္ device ကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ သင္သည္ သင္၏ အိမ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါက သင္ အိမ္တြင္
ေရာက္သည့္အခါတြင္ သင္၏ device သည္ တည္ေနရာကို သိရွိၿပီး အလိုအေလ်ာက္ ေသာ့ဖြင့္မည္ ျဖစ္သည္။
•
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္း တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည့္အခါ ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္။
•
သင္၏ device ကို ၄ နာရီၾကာေအာင္ အသံုးမျပဳဘဲေနလွ်င္ (သို႕မဟုတ္) device ကို ဖြင့္လွ်င္ သင္
သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုစံ၊ PIN (သို႕မဟုတ္) လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ဖြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
1
ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင ဖန္သားျပင္ေသာ့ → Smart Lock ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
3
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆက္တင္ၿပီးေျမာက္ေစရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
Device လံုၿခံဳမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ဆက္တင္ကို ေျပာင္းပါ။
ဆက္တင္စခရင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ကို ႏွိပ္ပါ။
•
လက္ေဗြ စကန္နာ။ ။ Device ကို လံုၿခံဳေစရန္ (သို႕မဟုတ္) Samsung အေကာင့္ကို ၀င္ရန္ သင္၏ လက္ေဗြကို
device တြင္ မွတ္ပံုတင္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကို ၾကည့္ပါ။
ဒီက႑သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
•
ဖန္သားျပင္ အကူးအေျပာင္း အထူးျပဳလုပ္ခ်က္။ ။ သင့္ဇီဝအမွတ္အသားေဒတာကို အသံုးျပဳၿပီး စခရင္ကို
ေလာ့ဖြင့္ေသာအခါ ပံုေျပာင္း effect ကို ျပရန္ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
Google Play Protect။ ။ ဖုန္းကို အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အက္ပ္မ်ား ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္
အႏၲရာယ္မ်ားကို သတိေပးရန္ ဖယ္ရွားရန္ စီစဥ္ပါ။
133
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
•
ကၽြႏု္ပ္၏မိုဘိုင္းကို ရွာပါ။ ။ ကြ်ႏု္ပ္၏ မိုဘိုင္းကို ရွာေဖြသည္ က႑ကို အသက္သြင္း (သို႕မဟုတ္) ပိတ္သည္။
သင္၏ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ (သို႕မဟုတ္) ခိုးယူခံလိုက္ရေသာ device ကို ေျခရာေကာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
(findmymobile.samsung.com) ကြ်ႏ္ုပ္၏ မိုဘိုင္းကို ရွာေဖြသည္ ၀က္ဘ္ကို ၀င္ေရာက္သည္။
သင့္ device ရွိရာေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုတိက်ေသာ အခ်က္အလက္ကို ေပးႏိုင္ရန္ Google တည္ေနရာ
ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း သင္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။
•
လုံၿခံဳေရး အပ္ဒိတ။္ ။ သင့္ဖုန္း၏ လုံျခဳံေရး စနစ္ကို ၾကည့္၍ အဆင့္ႁမွင့္တင္ရန္ ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။
•
မသိေသာ အက္ပ္မ်ားကုိ ထည့္ပါ။ ။ အမည္မသိ ရင္းျမစ္မ်ားမွ အပ္စ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
Samsung Pass။ ။ သင္၏ ဇီဝ႐ုပ္သြင္ျပင္တိုင္းတာခ်က္ ေဒတာမွတဆင့္ သင့္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားကို
လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ အတည္ျပဳပါ။ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung Pass ကို
ၾကည့္ပါ။
•
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြ။ဲ ။ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ႏွင့္ အပ္စ္မ်ားကို အျခားသူမ်ားထံမွ ကာကြယ္ရန္
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါတစ္ခု ဖန္တီးသည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ ကို ၾကည့္ပါ။
•
အက္ပ္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္မ။ႈ ။ သင္အသံုးမျပဳသည့္အက္ပ္မ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို သင္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္
သတိေပးခ်က္မ်ားလက္ခံရန္ သတ္မွတ္ပါ။ သင္သည္ အပ္စ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဆက္တင္ကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္
အသံုးျပဳထားမႈ မွတ္တမ္းကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
•
စိတ္ခ်ရသည့္ စတင္မ။ႈ ။ Device ကို ဖြင့္ေသာအခါ ေသာျဖည့္ကုတ္ လိုအပ္ရန္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ device
ကို ကာကြယ္ပါ။ သင္သည္ device ကို စတင္ရန္ႏွင့္ စာတိုမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိရန္
ေသာ့ျဖည္ကုတ္ကို ရုိက္ထည့္ရမည္။
•
SD ကဒ္ ကုဒ္သြင္းျမႇဳပ္ပါ။ ။ မန္မိုရီကတ္ေပၚတြင္ ဖိုင္မ်ားကို ကုတ္ေျပာင္းလဲရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
သင္သည္ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဖြင့္ထားၿပီး စက္ရုံထုတ္မူလအတိုင္း device ကို ျပန္ျပင္လွ်င္ device
သည္ သင္၏ ကုတ္ ေျပာင္းလဲထားေသာ ဖိုင္မ်ားကို ဖတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ Device ကို ျပန္မျပင္ခင္ ဒီ
သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပိတ္ပါ။
•
အျခား လုံၿခံဳေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ။ အပို လံုၿခံဳေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္သည္။
134
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္လက္ေဗြ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မွတ္ပံုတင္ၿပီး device တြင္
သိမ္းထားရန္ လိုအပ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ၿပီးေနာက္ သင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားအတြက္ လက္ေဗြကို
အသံုးျပဳရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
•
Samsung Pass (Samsung အေကာင့္ စစ္မွန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ဝက္ဘ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္း)
•
Samsung ေပးေခ်ျခင္း
•
မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္ျခင္း
•
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါ
•
ဒီက႑သည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
•
လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ device လံုၿခံဳေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ လက္ေဗြတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ထူးျခားေသာ
ပင္ကိုယ္လကၡဏာကို အသံုးျပဳသည္။ မတူညီေသာ လက္ေဗြႏွစ္ခုေၾကာင့္ လက္ေဗြအာရုံခံကို
ရႈပ္ေထြးေစသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သည္ အလြန္နည္းသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အလြန္ရွားပါးေသာ
အေျခအေနမ်ားတြင္ မတူညီေသာ လက္ေဗြမ်ား အလြန္ဆင္တူေနၿပီး အာရုံခံက ၄င္းတို႕ကို တူညီသည္ဟု
မွတ္ထားလိုက္ႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ သင္၏ လက္ေဗြကို မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်င္ သင္၏ လက္ေဗြအား
device ကို ဖြင့္ေသာအခါ မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ဖြင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ Device ကို အသံုးျပဳရန္
သင္သည္ လက္ေဗြကို မွတ္ပံုတင္ေသာအခါ သင္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ပံုစံ၊ PIN (သို႕မဟုတ္)
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ျဖင့္ device ကို ေသာ့ဖြင့္ရမည္။ သင္၏ ပံုစံ၊ PIN (သို႕မဟုတ္) လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို
မေမ့ေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။
•
သင္၏ လက္ေဗြကို မမွတ္မိလွ်င္ လက္ေဗြမွတ္ပံုတင္စဥ္က သင္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ ပံုစံ၊ PIN
(သို႕မဟုတ္) လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အသံုးျပဳ၍ device အား ဖြင့္ပါ၊ ထုိ႕ေနာက္ လက္ေဗြကို ျပန္မွတ္ပံုတင္ပါ။
သင္၏ ပံုစံ၊ PIN (သို႕မဟုတ္) လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ေမ့သြားလွ်င္ သင္သည္ device ကို စက္ရုံထုတ္အတိုင္း
ျပန္မျပင္ဘဲႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ Samsung သည္ ကုတ္မ်ား ေမ့သြားျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင္မေျပမႈမ်ား (သို႕မဟုတ္) ေဒတာေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္မရွိေပ။
135
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပိုေကာင္းေသာ လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္
သင္သည္ သင္၏ လက္ေဗြကုိ device တြင္ စကန္ဖတ္ေသာအခါ က႑၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ
သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို သတိထားပါ။
•
မူလခလုတ္တြင္ လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳ အာရုံခံ ပါ၀င္သည္။ မူလခလုတ္ကို ဒဂၤါး၊ ေသာ့ႏွင့္ လည္ဆြဲမ်ားကဲ့သို႕
သတၳဳအရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ ျခစ္မိျခင္း (သို႕မဟုတ္) ပ်က္စီးေစျခင္းတို႕ မျပဳလုပ္မိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
လက္ေဗြဖတ္သည့္ေနရာကို စတစ္ကာမ်ား၊ မွန္ကပ္မ်ားႏွင့္ အျခား အပိုပစၥည္းမ်ား ကပ္ထားျခင္းသည္
လက္ေဗြဖတ္သည့္ အျမန္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္။ လက္ေဗြဖတ္သည့္ေနရာကို မွန္ကပ္ျဖင့္ မူလကတည္းက
ကပ္ထားပါက လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳ အာရုံခံကိရိယာ အသံုးမျပဳခင္ ထုိအရာကို ဖယ္ရွားပါ။
•
လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဧရိယာႏွင့္ သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ား ေျခာက္ေသြ႕သန္႕ရွင္းေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
Device သည္ အေရးေၾကာင္းမ်ား (သို႕မဟုတ္) အမာရြတ္မ်ားေၾကာင့္ သင့္လက္ေဗြကို မမွတ္မိႏိုင္သည္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
Device သည္ ေသးငယ္ေသာ (သို႕မဟုတ္) ပါးေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားမွ လက္ေဗြမ်ားကို မမွတ္မိႏိုင္သည္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ သင့္လက္ေခ်ာင္းကို ေကြးထားျခင္း (သို႕မဟုတ္) လက္ေခ်ာင္းထိပ္ကို အသံုးျပဳျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္လွ်င္
device သည္ သင့္လက္ေဗြကို မမွတ္မိႏိုင္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မူလခလုတ္တစ္ခုလံုးကို သင့္လက္ေခ်ာင္းျဖင့္
ဖံုးအုပ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို တိုးျမွင့္ရန္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေသာ လက္၏ လက္ေဗြကို device တြင္
အလုပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မွတ္ပံုတင္ပါ။
•
ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ၿငိမ္မ်ားသည္ device ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဒီက႑ကို
ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ (သို႕မဟုတ္) ဒီက႑ကို အသံုးမျပဳမီ
လွ်ပ္စစ္ၿငိမ္ ၀င္မေနေၾကာင္း ေသခ်ာရန္ သတၳဳအရာ၀တၳဳကို ထိၾကည့္ပါ။
လက္ေဗြမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
1
သတ္မွတ္ျခင္း မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး → လက္ေဗြ စကန္နာ တို႔ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို မလုပ္ေဆာင္ရေသးလွ်င္ တစ္ခု ဖန္တီးပါ။
3
သင္၏ လက္ေခ်ာင္းကို မူလခလုတ္ေပၚတြင္ ထားပါ။
4
Device မွ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းကို မွတ္သားၿပီးေနာက္ ၄င္းကို မၿပီး မူလခလုတ္ေပၚတြင္ တစ္ဖန္ ျပန္ထားပါ။
ဤလႈပ္ရွားမႈအား လက္ေဗြကို မွတ္တမ္းတင္သည့္အထိ ျပန္ေက်ာ့ပါ။ သင့္ လက္ေဗြ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း
ၿပီးဆံုးေသာအခါ ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွိပ္ပါ။
လက္ေဗြျဖင့္ ေလာ့ခ်ျခင္း ေပါ့-အပ္ ဝင္းဒိုး ေပၚလာေသာအခါ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ သင့္လက္ေဗြကို
အသံုးျပဳဖို႕ ဖြင့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
136
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
လက္ေဗြကို ဖ်က္ျခင္း
သင္သည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ လက္ေဗြကုိ ဖ်က္ႏိုင္သည္။
1
သတ္မွတ္ျခင္း မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး → လက္ေဗြ စကန္နာ တို႔ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
3
တည္းျဖတ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
4
ဖ်က္ရန္ လက္ေဗြကုိ မွတ္သားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖယ္ထုတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
Samsung Pass အသံုးျပဳျခင္း
သင့္လက္ေဗြကို Samsung Pass တြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းေသာအခါ သင့္ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားကို အလြယ္တကူ
စစ္မွန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳရန္ (သို႕မဟုတ္) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ ၎တို႕ကို သင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung Pass ကို ၾကည့္ပါ။
Samsung ေပးေခ်ျခင္းကို လက္ေဗြႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း
သင္သည္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ လံုၿခံဳစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ Samsung ေပးေခ်ျခင္းကို လက္ေဗြျဖင့္
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung Pay ကို ၾကည့္ပါ။
Samsung ေပးေခ်ျခင္းသည္ ေဒသ(သုိ႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍
မရႏိုင္သည္လည္း ရွိသည္္။
မ်က္ႏွာျပင္ကို လက္ေဗြျဖင့္ ေသာ့ဖြင့္ျခင္း
သင္သည္ ပံုစံ၊ PIN (သို႕မဟုတ္) လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အသံုးျပဳမည့္အစား သင့္လက္ေဗြျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို
ေသာ့ဖြင့္ႏိုင္သည္။
1
သတ္မွတ္ျခင္း မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး → လက္ေဗြ စကန္နာ တို႔ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
3
၄င္းကို အသက္သြင္းရန္ လက္ေဗြ ေသာ့ဖြင့္ ကို ႏွိပ္ပါ။
4
ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ မူလခလုတ္ေပၚတြင္ သင့္လက္ေခ်ာင္းကို ထားၿပီး သင့္လက္ေဗြကို စကန္ဖတ္ပါ။
137
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Samsung Pass
Samsung Pass က သင္၏ ဝင္ေရာက္ေရးအခ်က္အလက္ကို ႐ိုက္ထည့္ျခင္းထက္
သင့္ဇီဝအမွတ္အသားေဒတာမွတဆင့္ သင့္ Samsung အေကာင့္၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ အက္ပ္မ်ားအတြင္း
ပိုမိုလြယ္ကူစြာႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရစြာ ဝင္ခြင့္ေပးပါသည္။
Samsung Pass တြင္ သင္၏ biometric ေဒတာကို မွတ္ပံုတင္ၿပီး Samsung Pass မွတဆင့္ ေဒတာကို အသံုးျပဳၿပီး
ေထာက္ကူေပးထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား (သို႕မဟုတ္) အတ္ပ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ပါ။
•
ဤအဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳရန္ သင္၏ device ကို ဝိုင္ဖိုင္ (သို႕မဟုတ္) မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွရမည္။
•
ဤအဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳရန္ သင္သည္ သင္၏ Samsung အေကာင့္ထဲသို႕ ဝင္ေရာက္ရမည္။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Samsung အေကာင့္ ကို ၾကည့္ပါ။
•
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ဝင္ေရာက္ျခင္း အဂၤါရပ္ကို အင္တာနက္ အတ္ပ္မွတဆင့္ သင္ ရယူထားေသာ
၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအတြက္သာ ရရွိႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားသည္ ဤအဂၤါရပ္ကို အေထာက္အကူ
မေပးႏိုင္ပါ။
Samsung Passတြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း
Samsung Pass အသံုးမျပဳမီ သင့္ biometric ေဒတာကို Samsung Pass တြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းပါ။
1
သတ္မွတ္ျခင္း မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး → Samsung Pass တို႔ကို ႏွိပ္ပါ။
2
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဖတ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
သင္၏ Samsung အေကာင့္ ID ႏွင့္ စကားဝွက္ကို ရုိက္ထည့္ၿပီး ဆိုင္းအင္လုပ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
4
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီး သေဘာတူကာ၊ ေနာက္သို႔ ကို ႏွိပ္ပါ။
5
လက္ေဗြမ်ား မွတ္ပံုတင္ပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင့္ လက္ေဗြကို မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းပါ။
ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကို ၾကည့္ပါ။
6
Samsung Pass မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္းကို အၿပီးသတ္ရန္ သင္၏ လက္ေဗြကို မူလ ခလုတ္ေပၚတြင္ ထားၿပီး
စကင္ဖတ္ပါ။
138
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Samsung အေကာင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အတည္ျပဳျခင္း
သင္သည္ သင္၏ Samsung အေကာင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အတည္ျပဳရန္ Samsung Pass ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
သင္သည္ သင့္လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ျဖင့္ ၀င္မည့္အစား သင္၏ biometric ေဒတာကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊ ဥပမာအားျဖင့္
သင္သည္ Galaxy Apps မွ အခ်က္အလက္ကို ၀ယ္ယူသည့္အခါ။
1
သတ္မွတ္ျခင္း မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး → Samsung Pass တို႔ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
3
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → Samsung account ကို ႏွိပ္ၿပီး အက္တီဗိတ္လုပ္ရန္ Samsung Pass ျဖင့္ သုံးပါ ကို
ႏွိပ္ပါ။
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားထဲ ဝင္ေရာက္ဖို႕ Samsung Pass ကို အသံုးျပဳျခင္း
ID ႏွင့္ စကားဝွက္ အလိုအေလ်ာက္ျဖည့္ေပးျခင္းကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားထဲ အလြယ္တကူ ဝင္ရန္
Samsung Pass ကို သင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
1
သင္ ဝင္လိုေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုကို ဖြင့္ပါ။
2
သင္၏ အသံုးျပဳသူအမည္ႏွင့္ စကားဝွက္ကို ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၏ ဝင္သည့္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
3
ဝင္ေရာက္ေရး အခ်က္အလက္ကို သင္သိမ္းထားလိုသလားဟု ေမးသည့္ ေပါ့အပ္ဝင္းဒိုးတစ္ခု ေပၚလာေသာအခါ
Samsung Pass မွတဆင့္လက္ေဗြရာမ်ားအသုံးျပဳၿပီးေနာက္တခါဝင္ေရာက္ပါ ကို အမွန္ျခစ္ကာ သတိရပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ထဲ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ Samsung Pass တြင္ သင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းခဲ့ေသာ လက္ေဗြကို သင္
ယခု အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
အက္ပ္မ်ားထဲ ဝင္ေရာက္ဖို႕ Samsung Pass ကို အသံုးျပဳျခင္း
ID ႏွင့္ စကားဝွက္ အလိုအေလ်ာက္ျဖည့္ေပးျခင္းကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အက္ပ္မ်ားထဲ အလြယ္တကူ ဝင္ရန္
Samsung Pass ကို သင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
1
သင္ ဝင္လိုေသာ အက္ပ္တစ္ခုကို ဖြင့္ပါ။
2
သင္၏ အသံုးျပဳသူအမည္ႏွင့္ စကားဝွက္ကို ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ အက္ပ္၏ ဝင္သည့္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
3
ဝင္ေရာက္ေရး အခ်က္အလက္ကို သင္သိမ္းထားလိုသလားဟု ေမးသည့္ ေပါ့အပ္ဝင္းဒိုးတစ္ခု ေပၚလာေသာအခါ
သိမ္းဆည္းပါ ကို ႏွိပ္ထားပါ။
အက္ပ္ထဲ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ Samsung Pass တြင္ သင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းခဲ့ေသာ biometric ေဒတာကို သင္
ယခု အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
139
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဝင္ေရာက္မႈ အခ်က္အလက္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
Samsung Pass အသံုးျပဳဖို႕ သင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားႏွင့္ အက္ပ္မ်ားစာရင္းကို ၾကည့္ၿပီး သင္၏
ဝင္ေရာက္မႈ အခ်က္အလက္ကို စီမံခန္႕ခြဲပါ။
1
သတ္မွတ္ျခင္း မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး → Samsung Pass တို႔ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
3
စာရင္းမွ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အက္ပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
4
→ တည္းျဖတ္ပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင့္ ID၊ စကားဝွက္ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ အက္ပ္၏ အမည္ကို ျပင္ဆင္ပါ။
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ အက္ပ္ကို ဖ်က္ရန္
→ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
Samsung Pass ျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ အတ္ပ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
Samsung Pass ကို ေထာက္ကူေပးေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား သို႕မဟုတ္ အတ္ပ္မ်ားကို အသံုးျပဳေသာအခါ သင္သည္
Samsung Pass ျဖင့္ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။
Samsung Pass ကို ေထာက္ကူေပးထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ အတ္ပ္မ်ား စာရင္းကို ၾကည့္ရန္ ဆက္တင္
မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ပါ၊ ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး → Samsung Pass ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဆိုဒ္ သို႕မဟုတ္
အက္ပ္တက္ဘ္ကို ေရြးပါ။ Samsung Pass ကို ေထာက္ကူေပးထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (သို႕မဟုတ္) အတ္ပ္ မရွိပါက
ဆိုဒ္ သို႕မဟုတ္ အတ္ပ္တက္ဘ္ ေပၚလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
•
ရရွိႏိုင္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ အတ္ပ္မ်ားသည္ ေဒသ (သို႕မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ
မူတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
•
Samsung Pass မွတဆင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား (သို႕မဟုတ္) အတ္ပ္မ်ားထဲ ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈ (သို႕မဟုတ္) အဆင္မေျပမႈတိုင္းအတြက္ Samsung မွ တာဝန္မယူပါ။
သင္၏ Samsung Pass ေဒတာ ဖ်က္ျခင္း
သင္၏ biometric ေဒတာ၊ ဝက္ဘ္ ဝင္ေရာက္မႈ အခ်က္အလက္ႏွင့္ Samsung Pass တြင္
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားေသာ အတ္ပ္ ေဒတာကို ေဒတာ ဖ်က္ပစ္ပါ ျဖင့္ သင္ ဖ်က္ႏိုင္သည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သင္၏ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ သင္၏ Samsung အေကာင့္သည္ ဆက္လက္ အက်ံဳးဝင္ေနမည္။
1
သတ္မွတ္ျခင္း မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး → Samsung Pass တို႔ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
3
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → ေဒတာ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
140
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
4
Samsung စကားဝွက္ကို ႐ိုက္ထည့္၍ အတည္ျပဳပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္၏ Samsung Pass ေဒတာကို ဖ်က္ရလိမ့္မည္။
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါသည္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကဲ့သို႕ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ႏွင့္
အပ္စ္မ်ားကို အျခားသူမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ သင္သည္ device ကို
ေသာ့ဖြင့္ထားေသာအခါ၌ပင္ သင္၏ ပုဂၢလိက အခ်က္အလက္ႏွင့္ အပ္စ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါသည္ သီးျခား လံုၿခံဳေသာ သိမ္းဆည္းရာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါထဲရွိ ေဒတာကိ၀
ု ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္ (သို႕မဟုတ္) USB ကဲ့သို႕ အတည္မျပဳထားေသာ
ေ၀မွ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခား device မ်ားသို႕ ကူးေျပာင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
လည္ပတ္ေရးစနစ္ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေဆာ့ဖ္၀ဲ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းတို႕သည္
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါကို အလိုအေလ်ာက္ ေသာ့ခတ္ျခင္းႏွင့္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ လံုၿခံဳေသာ
ဖိုဒါထဲတြင္ ေဒတာ မသိမ္းမီ အျခားေနရာတြင္ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္
လုပ္ပါ။
141
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါကို သတ္မွတ္ျခင္း
1
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
ေနာက္တစ္နည္းမွာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အက္ပ္ကို ဖြင့္ကာ ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး →
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ ကိုႏွိပ္ပါ။
2
စတင္ပါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
3
ဝင္ေရာက္ပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင္၏ Samsung အေကာင့္ထဲသို႕ ၀င္ပါ။
4
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၿပီးဆံုးရန္
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါ၏ အမည္သို႔မဟုတ္သေကၤတ အေရာင္ကို ေျပာင္းရန္
→ အိုင္ကြန္ကို စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အပ္စ္ကို သင္ စတင္ေသာအခါ သင္သည္ သင္၏ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ
ေသာ့ျဖည္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ အပ္စ္ကို ေသာ့ျဖည္ရမည္။
•
သင္၏ လံုၿခံဳေသာဖိုဒါ ေသာ့ျဖည္ကုတ္ကို ေမ့ေနလွ်င္ သင္သည္ Samsung အေကာင့္ကို အသံုးျပဳ၍
၄င္းကို ျပန္ျပင္ႏိုင္သည္။ ေလာ့ခ်ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ ေအာက္ေျခရွိ ျပန္လည္ သတ္မွတ္မည္ ခလုတ္ကို
ႏွိပ္ၿပီး သင္၏ Samsung အေကာင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ပါ။
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ ေသာ့ခတ္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါကို အသံုးမျပဳေသာအခါ ၄င္းကို အလိုအေလ်ာက္ ေသာ့ခတ္ရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
1
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
2
ေသာ့ခတ္ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → စိတ္ခ်ရသည့္ဖိုင္တြဲကို အလိုအေလ်ာက္
ေသာ့ခတ္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္၏ လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါကုိ ကိုယ္တိုင္ ေလာ့ခ်ရန္ ေသာ့ခ်ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
142
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
လုံၿခံဳေသာ ဖိုဒါသို႕ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကဲ့သို႕ အခ်က္အလက္ကို လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါထဲသို႕ ေရႊ႕ပါ။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မူလ သိုေလွာင္မႈမွ လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါသို႔ ႐ုပ္ပံုတစ္ပံု ေရႊ႕ျခင္း ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။
1
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ဖိုင္မ်ား ထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
2
႐ုပ္ပုံမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ေရႊ႕ရန္ ပံုကို မွတ္သားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
ေ႐ႊ႕ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာအရာမ်ားကို မူရင္းဖိုဒါမွ ဖ်က္ပစ္ၿပီး လံုၿခံဳေသာဖိုဒါသို႕ ေရႊ႕လိမ့္မည္။ အရာမ်ားကို ကူးယူရန္
ကူးယူပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အေၾကာင္းအရာကို ေရႊ႕ရန္အတြက္ နည္းလမ္းသည္ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
လုံၿခံဳေသာ ဖိုဒါမွ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါမွ မူလသိမ္းဆည္ရာေနရာရွိ သက္ဆိုင္ရာ အပ္စ္ထဲသို႕ အခ်က္အလက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ပါ။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါမွ မူလ သိုေလွာင္မႈသို႕ ႐ုပ္ပံုတစ္ပံု ေရႊ႕ျခင္း ဥပမာတစ္ခု
ျဖစ္သည္။
1
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ျပခန္း ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ပံုတစ္ပံုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး
→ စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ ၏အျပင္သုိ႔ ေျဟင္းေရႊ႕ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အိုင္တမ္မ်ားကို မူလ သိုေလွာင္မႈထဲရွိ ျပခန္း သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕လိမ့္မည္။
143
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အပ္စ္မ်ား ေပါင္းထည့္ျခင္း
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါထဲတြင္ အသံုးျပဳရန္ အပ္္စ္တစ္ခုကို ေပါင္းထည့္ပါ။
1
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး အက္ပ္မ်ား ထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
2
Device ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အပ္စ္မ်ား တစ္ခု (သို႕မဟုတ္) တစ္ခုထက္ပိုၿပီး အမွန္ျခစ္ၿပီးေနာက္ ထည့္ပါ
ကို ေခါက္ပါ။
Play စတိုး သို႕မဟုတ္ Galaxy Apps မွ အတ္ပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ ပေလး စတိုးမွ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ပါ သို႕မဟုတ္
GALAXY APPS ထဲမွ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါမွ အပ္စ္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း
အက္ပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ၊ အက္ပ္မ်ားကို အမွန္ျခစ္ၿပီးေနာက္ ပိတ္ပါ (သို႔) ျဖဳတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
အေကာင့္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ျခင္း
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါထဲတြင္ အပ္စ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရန္ သင္၏ Samsung ႏွင့္ Google အေကာင့္မ်ား (သို႕မဟုတ္)
အျခားအေကာင့္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ပါ။
1
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
2
အေကာင့္၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
အေကာင့္တည္ေဆာင္ျခင္း ျပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → အေကာင့္မ်ား → အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ ကို
ႏွိပ္ပါ။
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါကို ဖံုးဝွက္ထားျခင္း
သင္သည္ လံုၿခံဳေသာဖိုဒါ ေရွာ့ကတ္ကို အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္မွ ေဖ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၄င္းကို ပိတ္ရန္
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ဖိုင္တြဲကို ျပသပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဒါ့အျပ င္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ပင္နယ္ ဖြင့္ရန္ အေျခအေန ဘားကို ေအာက္ဘက္ ဆြဲခ်ပါ။ ထို႕ေနာ
က္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ပင္နယ္အား ေအာက္ဘက္ ပြတ္ဆြဲၿပီး အဂၤါရပ္ကို ပိတ္ရန္ စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ ကို ႏွိပ္ပါ။
144
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါကို အရန္အျဖစ္ကူးယူျခင္းႏွင့္ ျပန္သိမ္းဆည္းျခင္း
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါထဲရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္မ်ားအား သင့္ Samsung အေကာင့္ကို အသံုးျပဳၿပီး Samsung Cloud
ထဲသို႕ အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ၊ ထို႕ေနာက္ ေနာက္မွ ၄င္းတို႕ကို ျပန္သိမ္းဆည္းပါ။
ေဒတာ အရန္ထားရွိျခင္း
1
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊
2
အေကာင့္ ထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင့္ Samsung အေကာင့္ထဲ ၀င္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ပါ။
3
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ ေဒတာ အရန္သိမ္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
4
အရန္အျဖစ္ကူးယူလိုေသာ အရာမ်ားကို မွတ္သားၿပီး အခု အခုပဲ အရန္သိမ္းဆည္းပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → အရံသိမ္းျခင္းႏွင့္ နဂိုအတိုင္း
ျပန္လည္ထားရွိျခင္း ကို ႏွိပ္ပါ။
ေဒတာမ်ားကို Samsung Cloud တြင္ အရန္အျဖစ္ ကူးယူလိမ့္မည္။
ေဒတာကို ျပန္သိမ္းဆည္းျခင္း
1
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊
2
နဂိုအတိုင္း ျပန္ထားပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
သင္ ျပန္သိမ္းဆည္းလိုေသာ ေဒတာအမ်ဳိးအစားႏွင့္ device ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ယခုပင္ ျပန္လည္ထားရွိပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → အရံသိမ္းျခင္းႏွင့္ နဂိုအတိုင္း
ျပန္လည္ထားရွိျခင္း ကို ႏွိပ္ပါ။
အရန္အျဖစ္ကူးယူထားေသာေဒတာကို သင့္ device တြင္ သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္။
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း
သင္သည္ လံုၿခံဳေရး ဖိုဒါထဲရွိ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အပ္စ္မ်ားအပါအ၀င္ ၄င္းကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိသည္။
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား → ေနာက္ထပ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား →
ထည့္သြင္းမႈျဖဳတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါကို မပယ္ဖ်က္မီ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အရန္အျဖစ္ကူးယူရန္ မီဒီယာဖိုင္မ်ားကို
လုံျခံဳေရးကန္႔သတ္ထားသည့္ ဖိုင္တြဲထံမွ ေ႐ႊ႕ပါ ကို မွတ္သားၿပီး ထည့္သြင္းမႈျဖဳတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ လံုၿခံဳေသာဖိုဒါမွ
ကူးယူထားေသာ ေဒတာမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ Samsung ဖိုဒါ ကို ဖြင့္ပါ၊ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
စက္တြင္း သုိေလွာင္ခန္း → Secure Folder ကို ႏွိပ္ပါ။
Samsung Notes တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ မွတ္စုမ်ားကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
145
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
Samsung Cloud ကို အသံုးျပဳ၍ သင့္ device ၏ ေဒတာမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားပါ၊ အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ
(သို႕မဟုတ္) ျပန္သိမ္းဆည္းပါ။ သင္သည္ Samsung အေကာင့္ (သို႕မဟုတ္) Google အေကာင့္ကဲ့သို႕
အေကာင့္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီး စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္သည္ (သို႕မဟုတ္) Smart Switch မွတစ္ဆင့္ အျခား device မွ
(သို႕မဟုတ္) အျခား device သို႕ ေဒတာမ်ား ကူးေျပာင္းႏိုင္သည္။
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္၏ ေဒတာမ်ားအား Samsung Cloud (သို႕မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႕ လံုၿခံဳေသာေနရာတြင္ အရန္အျဖစ္
ကူးယူျခင္းကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါ၊ သို႕မွသာ မရည္ရြယ္ဘဲ စက္ရုံထုတ္အတိုင္း ေဒတာ ျပဳျပင္မိျခင္းေၾကာင့္
ေဒတာမ်ား ပ်က္စီး (သို႕မဟုတ္) ဆံုးရႈံးျခင္းျဖစ္လွ်င္ ျပန္သိမ္းဆည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
•
Samsung Cloud။ ။ Samsung Cloud ထဲတြင္ သင္ လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းလိုေသာ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာကို
စီမံခန္႕ခြဲပါ။ သင္၏ Samsung Cloud သိုေလွာင္မႈ၏ အသံုးျပဳမႈ အဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ၊ ထို႕ေနာက္ သင့္ေဒတာကို
ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားပါ၊ အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ၊ ျပန္သိမ္းဆည္းပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္အတြက္ Samsung
Cloudကို ၾကည့္ပါ။
•
အေကာင့္မ်ား။ ။ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရန္ Samsung ႏွင့္ Google အေကာင့္မ်ား (သို႕မဟုတ္) အျခား
အေကာင့္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ပါ။
•
အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္ နဂိုေနရာျပန္ထားရန္။ ။ သင္၏ device တြင္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္၊
အပ္စ္ေဒတာႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုံၿခံဳစြာ သိမ္းပါ။ သင္သည္ သင္၏ အေရးႀကီးေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူႏိုင္ၿပီး ၄င္းကို ေနာက္မွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ေဒတာကို
အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ (သို႕မဟုတ္) ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ Google (သို႕မဟုတ္) Samsung အေကာင့္ကို
၀င္ရမည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္ နဂိုေနရာျပန္ထားရန္ ကို ၾကည့္ပါ။
•
Smart Switch။ ။ Smart Switch စတင္ၿပီး သင္၏ ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို ကူးေျပာင္းသည္။
ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Smart Switch ကိုကိုးကားပါ။
146
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္ နဂိုေနရာျပန္ထားရန္
သင္၏ device တြင္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အပ္စ္ေဒတာႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုံၿခံဳစြာ
သိမ္းပါ။ သင္သည္ သင္၏ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူႏိုင္ၿပီး ၄င္းကို ေနာက္မွ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ (သို႕မဟုတ္) ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ Google
(သို႕မဟုတ္) Samsung အေကာင့္ကို ၀င္ရမည္။
Samsung အေကာင့္ကို အသံုးျပဳျခင္း
ဆက္တင္စခရင္ေပၚတြင္ Samsung အေကာင့္အတြက္ ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္
နဂိုေနရာျပန္ထားရန္ → ေဒတာကို အရံသိမ္းပါ ကို ႏွိပ္ၿပီး အရန္သိမ္းလိုသည့္ အရာမ်ားကို အမွန္ျခစ္ကာ အရံသိမ္းပါ
ကို ႏွိပ္ပါ။
ေဒတာမ်ားကို Samsung Cloud တြင္ အရန္အျဖစ္ ကူးယူလိမ့္မည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္အတြက္ Samsung
Cloudကို ၾကည့္ပါ။
Samsung အေကာင့္ကို အသံုးျပဳ၍ Samsung Cloud မွ အရန္အျဖစ္ကူးယူထားေသာ ေဒတာမ်ားကို
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ ေဒတာကုိ နဂုိအတုိင္း ျပန္ထားပါ ကုိ ႏွိပ္ပါ။ သင္ ျပန္သိမ္းဆည္းလိုေသာ
ေဒတာအမ်ဳိးအစားႏွင့္ device ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပန္လည္ထားရွိပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဒတာမ်ားကို device
တြင္ ျပန္သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္။
Google အေကာင့္ကို အသံုးျပဳျခင္း
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား → အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္ နဂိုေနရာျပန္ထားရန္
ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္ဝင္ေစဖို႕ Google အေကာင့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဒတာ အရန္သိမ္းပါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
သိမ္းဆည္းထားရန္အေကာင့္ ကို ႏွိပ္ၿပီး အရန္အျဖစ္ ကူးယူမည့္ အေကာင့္အျဖစ္ အေကာင့္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
Google အေကာင့္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဒတာကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းရန္ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္လည္ရယူျခင္း ကို
၄င္းအား အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။ သင္သည္ အပ္စ္မ်ားအား ျပန္လည္ထည့္သြင္းေသာအခါ အရန္အျဖစ္ကူးယူျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒတာကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္။
Google
Google မွ ျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ အခ်ဳိ႕က႑မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ Google ကို ႏွိပ္ပါ။
147
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္
Device အား လက္လွမ္းမီမႈကို တိုးတက္ေစဖို႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္တင္ကို အထူးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အျမင္။ ။ အျမင္အာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီမႈကို တိုးတက္ေစဖို႔ ဆက္တင္ကို
စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ပါ။
•
ၾကားျခင္း။ ။ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီမႈကို တိုးတက္ေစဖို႔ ဆက္တင္ကို
စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ပါ။
•
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ တုန္႔လွယ္မ။ႈ ။ လက္အသံုးႏိုင္စြမ္း အားနည္းေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီမႈကို
တိုးတက္ေစဖို႔ ဆက္တင္ကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ပါ။
•
စာသား-မွ-စကား။ ။ အသံလက္ေထာက္ကို အသက္သြင္းထားစဥ္ ဘာသာစကား၊ ႏႈန္းႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကဲ့သို႕
အသံုးျပဳထားေသာ က႑မ်ားကို စာသားကို က်ယ္ေလာင္စြာ ဖတ္ျပျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲပါ။
•
ဦးတည္ခ်က္ ေသာ့ခ်ထားသည္။ ။ မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ဖြင့္ျခင္းအတြက္ တိုက္႐ုိက္ ေပါင္းစည္း ဆက္တင္ကို
ေျပာင္းလဲပါ။
•
တိုက္ရိုက္ ဝင္ေရာက္မ။ႈ ။ ပါဝါခလုတ္ႏွင့္ အသံခ်ဲ႕ခလုတ္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ သင္ႏွိပ္ထားေသာအခါ သို႔မဟုတ္
မူလကီးကို သံုးႀကိမ္ႏွိပ္လွ်င္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အသုံးျပဳခြင့္ရ မီႏူးမ်ားကို ဖြင့္ရန္ ကိရိယာ ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
သံုးခြင့္ရမႈ ျဖတ္လမ္း။ ။ အသံအတိုး အက်ယ္ ခလုတ္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖိၿပီး သုံးစက္ကန့် ထက္ပို၍
ကိုင္ထားလွ်င္ အသံ အေထာက္အကူ သို႔မဟုတ္ ဆမ္ေဆာင္း စြယ္စံုသံုး ခလုတ္ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
အသိေပးမႈ သတိေပးခ်က္။ ။ ၾကားကာလတြင္ သင္ မစစ္ေဆးထားေသာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို သင့္အား
သတိေပးရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ေခၚဆိုမႈမ်ား ေျဖျခင္းႏွင့္ ရပ္ျခင္း။ ။ ဖုန္းေခၚဆို ေျဖၾကားမႈ သို႔မဟုတ္ အဆံုးသတ္မႈ နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲပါ။
•
တစ္ခ်က္ႏွိပ္ အေနအထား။ ။ ခလုတ္အား ဆြဲခ်မည့္အစား ႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ အဝင္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္
အသိေပးခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ ။ Device တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ရယူဝင္ၾကည့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါ။
148
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အေထြေထြ စီမံခ်က္
သင့္ device ၏ စနစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ပါ (သို႕မဟုတ္) device ကို ျပန္ျပင္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အေထြေထြ စီမံခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ဘာသာစကားႏွင့္ ထည့္သြင္းမႈ။ ။ ကီးဘုတ္ႏွင့္ အသံထည့္သြင္းျခင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားကဲ့သို႕
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး device ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ
ဘာသာစကားေပၚမူတည္၍ အခ်ဳိ႕ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။ ထပ္ေဆာင္း
သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Device ဘာသာစကားမ်ားကို ေပါင္းထည့္ျခင္း ကို ၾကည့္ပါ။
•
ေန႔စြဲ ႏွင့္အခ်ိန။္ ။ ဖုန္းတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ ရက္စဲြကို မည္ကဲ့သို႔ ျပသမည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
ဘက္ထရီသည္ အားျပည့္ေနလွ်င္ အခ်ိန္ႏွင့္ ရက္စြဲကို ျပန္ျပင္သြားလိမ့္မည္။
•
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ပါ။ ။ ေမးခြန္းမ်ား ေမးသည္ (သို႕မဟုတ္) အႀကိမ္ႀကိမ္ေမးထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို
ၾကည့္ရႈသည္ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung Members ကို ၾကည့္ပါ။
•
ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွာ အခ်က္အလက္ကုိ ဆမ္ေဆာင္းသုိ႔ အစီရင္ခံပါ / ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြမႈ အခ်က္အလက္ကုိ
အစီရင္ခံပါ။ ။ Device ၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို Samsung သို႕ အလိုအေလ်ာက္
ေပးပို႕ရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ေဈးကြက္ရွာေဖြထူေထာင္ျခင္း အခ်က္အလက္။ ။ အထူးကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္
သတင္းမ်ားကဲ့သို႕ Samsung မာကတ္တင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ။ ။ သင့္ device ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္ျပင္ပါ (သို႕မဟုတ္)
စက္ရုံထုတ္ေဒတာအတိုင္း ျပန္ျပင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ သင္၏ ဆက္တင္ႏွင့္ ကြန္ရက္ ဆက္တင္အားလံုးကို
သင္ ျပန္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ Device အေကာင္းဆံုးအေျခအေနအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပန္စတင္ရန္ device
ကိုလည္း သင္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
Device ဘာသာစကားမ်ားကို ေပါင္းထည့္ျခင္း
သင္သည္ သင့္ device တြင္ အသံုးျပဳရန္ ဘာသာစကားမ်ားကို ေပါင္းထည့္ႏိုင္သည္။
1
ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အေထြေထြ စီမံခ်က္ → ဘာသာစကားႏွင့္ ထည့္သြင္းမႈ → ဘာသာစကား →
ဘာသာစကားကို ထည့္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေပါင္းထည့္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားအားလံုးကို ၾကည့္ရန္
2
ေပါင္းထည့္ရန္ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
149
→ ဘာသာစကားအားလံုး ကို ႏွိပ္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
3
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားအား နဂိုမူလ ဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ မူရင္းပါပုံစံအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ
ကို ႏွိပ္ပါ။ လက္ရွိ ဘာသာစကား ဆက္တင္ကို ထားရန္ လက္ရွိအတိုင္း ဆက္သုံးပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားကို သင့္ဘာသာစကားစာရင္းတြင္ ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။ နဂိုမူလ
ဘာသာစကားကို သင္ ေျပာင္းခဲ့ပါက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားကို စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးတြင္
ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။
သင့္ ဘာသာစကား စာရင္းထဲမွ နဂိုမူလ ဘာသာစကားကို ေျပာင္းရန္
ကို ဘာသာစကား ေဘးသို႕ ဆြဲခ်ၿပီး ၎ကို
စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးသို႕ ေရႊ႕ပါ။ ထို႕ေနာက္ ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွိပ္ပါ။ အတ္ပ္သည္ မူလ ဘာသာစကားကို မေထာက္ကူေပးပါက
စာရင္းထဲရွိ ေထာက္ကူေပးထားေသာ ေနာက္ ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳလိမ့္မည္။
ေဆာ့ဝဲ အပ္ဒိတ္
Firmware over-the-air (FOTA) ဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ သင့္ device ၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အပ္ဒိတ္လုပ္ပါ။ ေဆာ့ဖ္ဝဲ
အပ္ဒိတ္မ်ားကိုလည္း သင္ အစီအစဥ္ဆြဲႏိုင္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဆာ့ဝဲ အပ္ဒိတ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
အေရးေပၚေဆာ့ဖ္၀ဲ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈကို သင့္ device လံုၿခံဳေရးအတြက္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈ
အမ်ဳိးအစားသစ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႕ရန္အတြက္ ထုတ္လွ်င္ ၄င္းတို႕ကို သင့္သေဘာတူညီမႈ မပါဘဲႏွင့္
အလိုအေလ်ာက္ ထည့္သြင္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
•
အပ္ဒိတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္အားျဖင့္ေဒါင္းလုတ္လုပ္ပါ။ ။ ျမွင့္တင္မႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးၿပီး ထည့္သြင္းသည္။
•
အပ္ဒိတ္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေဒါင္းလုတ္လုပ္ပါ။ ။ Wi-Fi ကြန္ရက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ အပ္ဒိတ္မ်ား
အလိုအေလ်ာက္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္ ကိရိယာကို သတ္မွတ္ပါ။
•
အခ်ိန္စီစဥ္ထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပ္ဒိတ္မ်ား။ ။ တိက်ေသာ အခ်ိန္တြင္ အပ္ဒိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ device
ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
ေနာက္ဆံုး အပ္ဒိတ္အခ်က္အလက္မ်ား။ ။ ေနာက္ဆံုး ေဆာ့ဖ္၀ဲ ျမွင့္တင္ျခင္းကိုၾကည့္ပါ။
လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္
သင့္ device လံုၿခံဳေရးအားေကာင္းရန္ႏွင့္ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ကို ကာကြယ္ရန္
လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ သင့္ေမာ္ဒယ္အတြက္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင့္မႈအေၾကာင္း
သိရွိႏိုင္ရန္ security.samsungmobile.com သို႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
၀က္ဘ္ဆိုဒ္သည္ အခ်ဳိ႕ဘာသာစကားမ်ားကိုသာ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
150
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သံုးသူ လက္စြဲ
Device ႏွင့္ အပ္စ္ကို မည္ကဲ့သို႕ အသံုးျပဳသည္ (သို႕မဟုတ္) အေရးႀကီးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္
မည္ကဲ့သို႕ လုပ္သည္ကို ေလ့လာရန္ အကူအညီ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သံုးသူ လက္စြဲ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဖုန္းအေၾကာင္း
သင့္ device ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဖုန္းအေၾကာင္း ကို ႏွိပ္ပါ။
သင့္ device ၏ အမည္ကို ေျပာင္းရန္ တည္းျဖတ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အေျခအေန။ ။ SIM ကတ္၊ ၀ိုင္ဖိုင္ MAC လိပ္စာႏွင့္ ဆီရီရယ္နံပါတ္ကဲ့သို႕ device
သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၾကည့္ရႈသည္။
•
တရားဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္။ ။ လံုၿခံဳေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ အရင္းအျမစ္
လိုင္စင္ကဲ့သို႕ device ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တရား၀င္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈသည္။
•
ေဆာ့ဖ္ဝဲ အခ်က္အလက္။ ။ Device ၏ လည္ပတ္ေရးစနစ္ ဗားရွင္းႏွင့္ firmware ဗားရွင္းကဲ့သို႕
ေဆာ့ဖ္၀ဲသတင္းအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈသည္။
•
ဘက္ထရီ အခ်က္အလက္။ ။ device ၏ ဘက္ထရီ အေျခအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈသည္။
151
ေနာက္ဆက္တြဲ
ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း
Samsung Service Centre သို႕ မသြားခင္ ေအာက္ပါေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏ device သည္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္လည္း ရွိႏုိင္သည္။
သင့္ device ကို ဖြင့္ေသာအခါ (သို႕မဟုတ္) device ကို အသံုးျပဳေနစဥ္တြင္
ေအာက္ပါကုတ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ သင့္ကို ႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္။
•
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္။ ။ Device ေသာ့ခတ္သည့္က႑ကို ဖြင့္ထားေသာအခါ သင္သည္ device ကို လုပ္ေဆာင္ရန္
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ ရုိက္ႏွိပ္ရမည္။
•
PIN။ ။ ပထမဆံုးအႀကိမ္အတြက္ device အသံုးျပဳျခင္း (သို႕မဟုတ္) PIN လိုအပ္ခ်က္ကို လုပ္ထားေသာအခါ
သင္သည္ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ထားေသာ PIN ကို ရုိက္ႏွိပ္ရမည္။ သင္သည္ ဒီက႑ကို Lock
SIM ကတ္ စာရင္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိတ္ႏိုင္သည္။
•
PUK။ ။ သင္၏ PIN ကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွားႏွိပ္၀င္ေရာက္မိပါက သင္၏ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM
ပိတ္ခံရမည္။ သင္၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ PUK ကို ရုိက္ထည့္ရမည္။
•
PIN2။ ။ သင္သည္ PIN2 အား လိုအပ္ေသာ စာရင္းကို လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ SIM (သို႕မဟုတ္) USIM
ကတ္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ PIN2 ကို ရုိက္ထည့္သည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင္၏ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူကို
ဆက္သြယ္ပါ။
သင္၏ device သည္ ကြန္ယက္အမွား (သို႕မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ အမွားစာတိုမ်ားကို
ျပသေနလွ်င္
•
သင္သည္ အခ်က္ျပမႈ အားနည္းေသာ (သို႕မဟုတ္) လက္ခံမႈ အားနည္းေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနပါက လက္ခံမႈကို
သင္ ဆံုးရႈံးႏိုင္သည္။ အျခားေနရာသို႕ ေရႊ႕ၿပီး ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ေရႊ႕ေနစဥ္အတြင္း အမွားစာတိုမ်ား
အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပၚႏိုင္သည္။
•
သင္၏ အသင္း၀င္ေၾကးမရွိဘဲႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက
သင္၏ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူကို ဆက္သြယ္ပါ။
သင္၏ device မပြင့္လွ်င္
သင္၏ ဘက္ထရီ လံုး၀အားကုန္ေနသည့္အခါ device သည္ ပြင့္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ Device ကို မဖြင့ခ
​္ င္ ဘက္ထရီကို
အားအျပည့္သ
​ ြငး​္ ပါ။
152
ေနာက္ဆက္တြဲ
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ ေႏွးေကြးစြာ (သို႕မဟုတ္) မမွန္မကန္ တံု႕ျပန္ေနလွ်င္
•
သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ အကာအကြယ္ (သို႕မဟုတ္) ေရြးခ်ယ္စရာ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားအား ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္တြင္
တပ္ထားလွ်င္ ထိေတြ႕ မ်က္ႏွာျပင္သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ေဆာင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို ထိေနစဥ္ လက္အိတ္၀တ္ထားေသာအခါ၊ သင့္လက္မ်ား မသန္႕ရွင္းေသာအခါ
(သို႕မဟုတ္) မ်က္ႏွာျပင္ကို ခြ်န္ျမေသာအရာ၀တၳဳမ်ား (သို႕မဟုတ္) လက္ေခ်ာင္းထိပ္မ်ားျဖင့္ ထိလွ်င္
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ေဆာင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ စိုထိုင္းေသာအေျခအေနတြင္ (သို႕မဟုတ္) ေရႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါတြင္
မွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ေဆာင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
အျခားယာယီ ေဆာ့ဖ္၀ဲ bug မ်ား ကို ရွင္းလင္းရန္ device ကို ျပန္လည္စတင္ပါ။
•
သင့္ device ၏ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
သင္၏ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ ပြန္းပဲ့ေနလွ်င္ (သို႕မဟုတ္) ပ်က္စီးေနလွ်င္ Samsung Service Centre သို႕
သြားပါ။
သင္၏ device သည္ ရပ္တန္႕ေနလွ်င္ (သို႕မဟုတ္) ဆိုးဆိုးရြားရြား အမွားမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ႀကံဳေနရလွ်င္
ေအာက္ပါေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း၍ မရပါက Samsung Service Centre သို႕
သြားပါ။
Device ကို ျပန္လည္စတင္ျခင္း
သင္၏ device သည္ ရပ္တန္႕ (သို႕မဟုတ္) ဟန္းေနပါက သင္သည္ အပ္စ္မ်ားကို ပိတ္ (သို႕မဟုတ္) device ကို
ပိတ္၍ တဖန္ျပန္ဖြင့္ရန္ လိုအပ္သည္။
ျပန္လည္စတင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း
အကယ္၍ သင္၏ device သည္ ရပ္ေနၿပီး တံု႕ျပန္မႈမရွိလွ်င္္ ပိတ္ၿပီးျပန္ဖြင့္ရန္ ပါ၀ါ ခလုတ္ႏွင့္ အသံေလွ်ာ့ခလုတ္ကို
တၿပိဳင္နက္ ၇ စကၠန္႕ ထက္ၾကာေအာင္ ဆက္တိုက္ဖိၿပီး ႏွိပ္ထားရမည္။
Device ကို ျပန္ျပင္ျခင္း
အထက္ပါ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း၍ မရပါက စက္ရုံထုတ္ေဒတာအတိုင္း ျပန္ျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး အေထြေထြ စီမံခ်က္ → ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ → ဖုန္းအသစ္ကဲ႔သို႔
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ျခင္း → ျပန္သတ္မွတ္ပါ → အားလုံးဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ စက္ရုံထုတ္ေဒတာအတိုင္း ျပန္မျပင္ခင္
device တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေဒတာအားလံုးကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ သတိရပါ။
153
ေနာက္ဆက္တြဲ
ေခၚဆိုမႈမ်ား မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္လွ်င္
•
သင္သည္ မွန္ကန္ေသာ ဆယ္လူလာ ကြန္ယက္ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
သင္သည္ သင္ ေခၚဆိုေနေသာ ဖုန္းနံပါတ္မွတစ္ပါး အျခားဖုန္းမ်ားကို မေခၚဆိုေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
•
သင္သည္ အ၀င္ဖုန္းနံပါတ္မွတစ္ပါး အျခားဖုန္းမ်ားကို မေခၚဆိုေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
ဖုန္းေခၚဆိုမႈတြင္ အျခားသူမ်ားမွ သင္ ေျပာသည္ကို မၾကားရလွ်င္
•
သင္သည္ မိုက္ခရုိဖုန္းကို ဖုံးအုပ္မထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
မိုက္ခရုိဖုန္းသည္ သင့္ ပါးစပ္ႏွင့္ နီးကပ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
•
နားထည့္နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳေနလွ်င္ ၎ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
ဖုန္းေခၚေနစဥ္အတြင္ အက္ခိုးအသံမ်ား ထြက္ေနလွ်င္
အသံခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ (သို႕မဟုတ္) အျခားဧရိယာကို ေရႊ႕ျခင္းျဖင့္ အသံကို ခ်ိန္ညွိပါ။
ဆယ္လူလာကြန္ယက္ (သို႕မဟုတ္) အင္တာနက္ကို မၾကာခဏ ခ်ိတ္ဆက္မရျဖစ္ေနပါက
(သို႕မဟုတ္) အသံအရည္အေသြး ညံ့ေနပါက
•
Device ၏ အတြင္းအင္တာနာကို သင္ မပိတ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
•
သင္သည္ အခ်က္ျပမႈ အားနည္းေသာ (သို႕မဟုတ္) လက္ခံမႈ အားနည္းေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနပါက လက္ခံမႈကို
သင္ ဆံုးရႈံးႏိုင္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူ၏ အေျခစိုက္ေနရာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္
ခ်ိတ္ဆက္မႈျပႆနာမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ အျခားေနရာသို႕ ေရႊ႕ၿပီး ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
•
ေရႊ႕ေနစဥ္ device ကို အသံုးျပဳပါက ႀကိဳးမဲ့ကြန္ယက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူႏွင့္
ပတ္သတ္သည့္ ကြန္ယက္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳမရ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ဘက္ထရီသေကၤတ အလြတ္ျဖစ္ေနလွ်င္
သင္၏ ဘက္ထရီ အားေလ်ာ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘက္ထရီကို အားသြင္းျခင္း
154
ေနာက္ဆက္တြဲ
ဘက္ထရီသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အားမ၀င္ပါက (Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ
အားသြင္းႀကိဳးမ်ားအတြက္)
•
အားသြင္းႀကိဳးသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
Samsung Service Centre သို႕ သြားၿပီး ဘက္ထရီကို အစားထိုးပါ။
ပထမဆံုး ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ ဘက္ထရီ အားကုန္ ျမန္လာလွ်င္
•
သင္သည္ device ကို အလြန္ေအးေသာ (သို႕မဟုတ္) အလြန္ပူေသာ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ထိေတြ႕ပါက အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
ဘက္ထရီအားသည္ ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ GPS၊ ဂိမ္း (သို႕မဟုတ္) အင္တာနက္ကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕သာက႑မ်ား (သို႕မဟုတ္) အပ္စ္ကို
အသံုးျပဳသည့္အခါ ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္။
•
ဘက္ထရီအသံုးျပဳမႈ မ်ားလာပါက အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအားသည္ အခ်ိန္နည္းလာလိမ့္မည္။
ကင္မရာကို စတင္ေသာအခါ အမွားစာတိုမ်ား ေပၚလာပါက
သင္၏ device သည္ ကင္မရာအပ္စ္ကို လည္ပတ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ မန္မိုရီႏွင့္ ဘက္ထရီပါ၀ါ ရွိရမည္။ သင္သည္
ကင္မရာကို စတင္ေနေသာအခါ အမွားစာတိုမ်ားကို လက္ခံရရွိလွ်င္ ေအာက္ပါတို႕ကို ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
•
ဘက္ထရီကို အားသြင္းျခင္း
•
ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕ ဖိုင္မ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) သင့္ device မွ ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ မန္မိုရီအခ်ဳိ႕ကို
လြတ္ေအာင္လုပ္ပါ။
•
Device ကို ျပန္လည္စတင္ပါ။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႀကိဳးစားၾကည့္ၿပီးေနာက္တြင္ေတာင္မွ
ကင္မရာအပ္စ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပႆနာရွိေနေသးလွ်င္ Samsung Service Centre ကို သြားပါ။
ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးသည္ ႀကိဳၾကည့္သည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္။
•
သင့္ဓာတ္ပံုမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ သင္အသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေမွာင္သည့္ေနရာမ်ား၊ ညအခ်ိန္ (သို႕မဟုတ္) အိမ္အတြင္းတြင္ ရုိက္ကူးပါက
ဓာတ္ပံုျဖဳတ္မ်ား ေပၚျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဖုိးကပ္စ္မျပတ္သည္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။
155
ေနာက္ဆက္တြဲ
မာလ္တီမီဒီယာဖိုင္မ်ား ဖြင့္ေသာအခါ အမွားစာတိုမ်ား ေပၚလာပါက
သင္၏ device တြင္ မာလ္တီမီဒီယာဖိုင္မ်ားကို ဖြင့္ေသာအခါ အမွားစာတိုမ်ား ရရွိျခင္း (သို႕မဟုတ္) ၄င္းဖိုင္မ်ား အလုပ္
မလုပ္ျခင္းတို႕ ျဖစ္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ႀကိဳးစားပါ။
•
ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕ ဖိုင္မ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) သင့္ device မွ ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ မန္မိုရီအခ်ဳိ႕ကို
လြတ္ေအာင္လုပ္ပါ။
•
Music ဖိုင္သည္ Digital Rights Management (DRM) ျဖင့္ ကာကြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္
လုပ္ပါ။ ဖိုင္သည္ DRM ျဖင့္ ကာကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္လွ်င္ သင့္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလိုင္စင္ (သို႕မဟုတ္) ဖိုင္ကို
ဖြင့္ရန္ ကီးရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
ဖိုင္ပံုစံမ်ားကို device မွ ေထာက္ပံ့ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ ဖိုင္ပံုစံသည္ ေထာက္ပံ့ျခင္း
မခံရပါက DivX (သို႕မဟုတ္) AC3 ကဲ့သို႕ ၄င္းကို ေထာက္ပံ့ေသာအပ္စ္ကို ထည့္သြင္းပါ။ သင့္ device အား
ေထာက္ပံ့ထားေသာ ဖိုင္ပံုစံမ်ားကို အတည္ျပဳသိရွိလိုပါက www.samsung.com တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
•
သင္၏ device သည္ device ႏွင့္ ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အျခား
device ႏွင့္ ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း
ရွိႏုိင္သည္။
•
သင့္ device သည္ သင္၏ ကြန္ယက္၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူ (သို႕မဟုတ္) အပို၀န္ေဆာင္မႈ
ျဖည့္ဆည္းသူမ်ားမွ ခြင့္ျပဳထားေသာ မာလ္တီမီဒီယာဖိုင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ဖုန္းသံစဥ္၊ ဗီဒီယိုမ်ား
(သို႕မဟုတ္) ေ၀ါေပပါမ်ားကဲ့သို႕ အင္တာနက္တြင္ အဆင့္ဆင့္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္
မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
Bluetooth သည္ ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ပါ
အျခား Bluetooth device တစ္ခုကို တည္ေနရာရွာမေတြ႕ပါက သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္
စြမ္းေဆာင္ရည္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိပါက ေအာက္ပါတို႔ကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကည့္ပါ ။ ။
•
သင္ခ်ိတ္ဆက္လိုေသာ device ကို စကင္ဖတ္ဖို႔ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
သင့္ device ႏွင့္ အျခား Bluetooth device သည္ အမ်ားဆံုး Bluetooth အကြာအေ၀း (၁၀ မီတာ) အတြင္း
ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
သင့္ device ေပၚတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အက္ပ္ကို စဖြင့္ပါ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ ဘလူးတုသ္
ခလုတ္ကို ျပန္အက္တီဗိတ္လုပ္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
•
သင့္ device တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အက္ပ္ကို စဖြင့္ပါ၊ ကြန္ရက္ဆက္တင္ ျပန္ခ်ိန္ရန္ အေထြေထြ စီမံခ်က္
→ ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ → ကြန္ယက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ → သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ ျပန္ခ်ိန္ေနစဥ္ သင့္အေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အခ်က္အလက္ကို
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ အထက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ Samsung Service Centre ကို
ဆက္သြယ္ပါ။
156
ေနာက္ဆက္တြဲ
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ device ကို ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္
•
သင္ အသံုးျပဳေနေသာ USB ႀကိဳးသည္ သင့္ device ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ မွန္ကန္ေသာ ဒရုိင္ဘာကို ထည့္သြင္းထားၿပီး အဆင့္ျမွင့္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
သင္သည္ Windows XP အသံုးျပဳသူ ျဖစ္လွ်င္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Windows XP Service Pack 3 (သို႕မဟုတ္)
ပိုျမင့္သည္ကို ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
သင္၏ လက္ရွိတည္ေနရာကို သင့္ device မွ မရွာေဖြႏိုင္လွ်င္
GPS အခ်က္ျပသည္ အိမ္တြင္းကဲ့သို႕ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အဟန္႕အတား ရွိႏိုင္သည္။ ဒီအေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏
တည္ေနရာကို ရွာေဖြရန္ ၀ိုင္ဖိုင္ (သို႕မဟုတ္) မိုဘိုင္းကြန္ယက္တစ္ခုကို အသံုးျပဳရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
Device ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဒတာမ်ား ဆံုးရႈံးသြားလွ်င္
Device ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အေရးႀကီးေဒတာအားလံုးကို အၿမဲတမ္း အရန္ေကာ္ပီယူထားပါ။
သို႕မဟုတ္လွ်င္ ေဒတာ ပ်က္စီး (သို႕မဟုတ္) ဆံုးရႈံးပါက သင္သည္ ျပန္မရႏိုင္ေပ။ Samsung သည္ device ထဲတြင္
သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဒတာ ဆံုးရႈံးမႈအတြက္ တာ၀န္မရွိေပ။
Device အဖံုးအျပင္ဘက္တစ္၀ိုင္တြင္ ကြက္လပ္ေသးေသးေလးတစ္ခု ျဖစ္လာလွ်င္
•
ဒီကြက္လပ္သည္ လိုအပ္သျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ က႑ျဖစ္ၿပီး အေသးစာလႈပ္ယမ္းမႈတစ္ခ်ဳိ႕ (သို႕မဟုတ္)
အစိတ္အပိုင္းမ်ား တုန္ခါမႈတို႕ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
•
ဒါ့အျပင္ ဒီကြက္လပ္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆြဲဆန္႕လွ်င္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအၾကား ပြတ္တိုက္မႈလည္း
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
Device ၏ သိမ္းဆည္းမႈတြင္ ေနရာ မလံုေလာက္ေတာ့လွ်င္
Device ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကို အသံုးျပဳၿပီး cache ကဲ့သို႔ မလိုအပ္ေသာ ေဒတာအား ဖ်က္ပါ သို႔မဟုတ္ သိုေလွာင္ေရး
ေနရာလပ္ကို ရွင္းလင္းဖို႔ အသံုးမျပဳေသာ အပ္စ္ သို႔မဟုတ္ ဖိုင္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ဖ်က္ပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အပ္စ္ခလုတ္ ေပၚမလာေပ
အပ္စ္ခလုတ္ကို အသံုးမျပဳဘဲႏွင့္ သင္သည္ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အေပၚ (သို႕မဟုတ္) ေအာက္ဘက္သို႔
ပြတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ႏိုင္သည္။ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျခရွိ အပ္စ္ခလုတ္ကို ေဖာ္ျပရန္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ျပရုပ္ → ပင္မ ဖန္သားျပင္ → အက္ပ္ခလုတ္ → အက္ပ္မ်ားခလုတ္ကို ျပပါ →
အသုံးျပဳပါ ကို ႏွိပ္ပါ။
157
ေနာက္ဆက္တြဲ
မ်က္ႏွာျပင္ေတာက္ပမႈ ခ်ိန္ညိွဘားသည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ မေပၚလာေပ
အေျခအေနျပဘား ေအာက္ဘက္ကို ဆြဲခ်ျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြင့္ပါ၊ ထို႔ေနာက္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။ ေတာက္ပမႈခ်ိန္ညိွဘား ေဘးရွိ
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္
ထိန္းခ်ဳပ္ကြက္ကို ထိပ္ပိုင္းတြင္ ျပပါ ခလုတ္ကို အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။
Samsung Cloud အလုပ္မလုပ္ေပ။
•
သင္သည္ ကြန္ယက္တစ္ခုကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
Samsung Cloud ၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို စစ္ေဆးေနစဥ္ သင္သည္ Samsung Cloud ကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေပ။ ေနာက္မွ
ထပ္ႀကိဳးစားပါ။
158
မူပိုင္ခြင့္
Copyright © 2019 Samsung Electronics
ဒီအသံုးျပဳလမ္းညႊန္ကို ႏိုင္ငံတကာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားအရ ကာကြယ္ထားသည္။
Samsung အီလက္ထေရာနစ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲႏွင့္ ဒီအသံုးျပဳလမ္းညႊန္မွ အစိတ္အပုိင္း တစ္စံုတစ္ရာကို
အီလက္ထေရာနစ္ (သို႔မဟုတ္) စက္ပစၥည္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာမ်ား၊ ဖိုတိုေကာ္ပီ၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)
သတင္းအခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ စနစ္တြင္ သိမ္းဆည္းျခင္း စေသာ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ
ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းျဖစ္ေစ၊ ဘာသာျပန္ျခင္းျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖစ္ေစ
ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္
•
SAMSUNG ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ SAMSUNG လိုဂိုကို Samsung Electronics ပစၥည္းမ်ား၏
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားသည္။
•
•
® သည္ Bluetooth SIG, Inc. worldwide ၏ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။
Wi-Fi®၊ Wi-Fi Protected Setup™၊ Wi-Fi Direct™၊ Wi-Fi CERTIFIED™ ႏွင့္ Wi-Fi လိုဂိုတို႕ကို မဟာမိတ္
Bluetooth
Wi-Fi ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသားျဖစ္သည္။
•
အျခားကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement