Samsung Interaktywny flipchart Flip 2 WM55R Instrukcja obsługi

Add to My manuals
70 Pages

advertisement

Samsung Interaktywny flipchart Flip 2 WM55R Instrukcja obsługi | Manualzz

Instrukcja obsługi

WM55R WM65R

Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.

Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 16 godzin dziennie. W przypadku używania produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może stracić ważność.

W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:

(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.

© Samsung Electronics

Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics. Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.

Znaki towarowe inne niż Samsung Electronics są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Przed rozpoczęciem używania produktu

Zasady bezpieczeństwa

Przechowywanie

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

Instalacja

Działanie

Środki ostrożności

Przygotowania

Sprawdzanie zawartości

Części

Porty

Półka (kupowana oddzielnie)

Przed zainstalowaniem produktu

(podręcznik instalacji)

WM55R

WM65R

Montaż mocowania ściennego

Montaż mocowania ściennego

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)

Podłączanie do sieci

Ustawienia sieci (przewodowej)

Ustawienia sieci (bezprzewodowej)

Użyj WPS

15

16

16

18

20

13

13

14

15

15

9

10

11

12

4

5

4

4

6

8

Pisanie

Co to jest „Lista”?

TRYB DŁUGOPISU

Elementy ekranowe

Rysowanie

Wymazywanie

Zmiana grubości i koloru pióra

TRYB PĘDZLA

Elementy ekranowe

Zmiana rodzaju pędzla i koloru

Zarządzanie listami

PRZEGLĄDARKA ROLEK

Przeglądarka stron

Włącz/wyłącz notowanie

Korzystanie z narzędzi zaznaczania

24

24

25

26

27

21

22

22

23

23

23

28

29

30

IMPORTUJ

Łączenie z urządzeniem przenośnym

Połączenie za pomocą funkcji Smart View lub funkcji Screen Mirroring

Łączenie za pomocą technologii NFC

32

32

32

Łączenie z komputerem PC

Łączenie za pomocą kabla

33

33

Połączenie za pomocą funkcji WiFi Display 33

Import z urządzenia USB 34

Podłączanie do internetu 34

Łączenie z usługą SAMSUNG

WORKSPACE

34

Ustanawianie połączenia z aplikacją

CISCO

WEBEX 34

Okno źródła

Widok dokumentu

Widok obrazu

Widok filmów

35

36

37

38

2

Spis treści

EKSPORTUJ

Wysyłanie wiadomości e-mail

Drukowanie

Instalacja oprogramowania Flip Printing

Software

Konfiguracja drukarki

Eksport do urządzenia USB

Udostępnianie ekranu

Eksport z dysku sieciowego

Wysyłanie do urządzenia przenośnego

40

41

44

45

45

41

41

43

Menu

P

ołącz

S

ystem

O

braz

P

omoc techn

.

46

54

58

60

Instrukcja rozwiązywania problemów

Rozwiązywanie problemów 61

Dane techniczne

Ogólne

Zaprogramowane tryby synchronizacji

66

68

Dodatek

Odpowiedzialność za odpłatne usługi

(koszty ponoszone przez klienta)

Okoliczności inne niż defekt produktu

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta

Pozostałe okoliczności

Zapobieganie wypalaniu powidoków

Co to jest wypalenie powidoku?

Zalecane działania prewencyjne

Licencja

69

69

69

69

70

70

70

70

3

Rozdział 01

Przed rozpoczęciem używania produktu

Zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.

Uwaga

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.

Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.

Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.

Przechowywanie

Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych nawilżaczy UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.

" Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi

Klienta firmy Samsung (usługa płatna).

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

Ostrzeżenie

Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.

Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.

Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.

Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.

Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

4

Uwaga

Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.

Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).

Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.

Mogłoby dojść do pożaru.

Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.

Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.

Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę

Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód zasilający.

W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.

Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Instalacja

Ostrzeżenie

Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

Mogłoby dojść do pożaru.

Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy ciasnych szafkach.

Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).

• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.

• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.

Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.

Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.

Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.

• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.

• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.

Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.

• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami ciała.

• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.

Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.

Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

5

Uwaga

Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.

Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.

Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć

(kapiąca woda itd.), olej lub dym.

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.

Może dojść do uszkodzenia ekranu.

Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.

Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

Produkt należy ustawiać starannie.

Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.

Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Działanie

Ostrzeżenie

Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.

Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.

W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z

Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.

Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci

(zabawek, słodyczy itd.).

Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.

Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.

W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).

• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

6

Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.

Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.

Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.

Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.

Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.

Może dojść do wybuchu lub pożaru.

Uwaga

Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.

Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.

Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub upływem prądu.

Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.

Może dojść do pogorszenia wzroku.

Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie wzroku.

Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.

Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.

Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.

7

Środki ostrożności

Nacisk pióra nie powinien przekraczać 2,5 kg, ponieważ może to spowodować powstanie rys na szybce ochronnej.

W przypadku użycia długopisu bądź pióra innego niż dostarczone istnieje ryzyko zabrudzenia ekranu tuszem lub jego uszkodzenia.

Nie należy stosować brudnej szczotki, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia ekranu.

" Zalecamy korzystanie z dostarczonego pióra. Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów innych niż pióro.

" W przypadku powstania zabrudzeń na szybce ochronnej od używania dostarczonego pióra należy oczyścić szybkę według poniższych instrukcji.

Czyszczenie obudowy i wyświetlacza

Przetrzeć powierzchnię lekko zwilżoną, miękką ściereczką, a następnie wytrzeć suchą ściereczką.

1 2 3

8

Rozdział 02

Przygotowania

Sprawdzanie zawartości

"

Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.

"

Wygląd rzeczywistych elementów może się różnić od elementów pokazanych na rysunkach.

"

Patrz instrukcja montażu stojaka

WMR lub uchwytu ściennego

(dostępne opcjonalnie w sprzedaży).

Skrócona instrukcja konfiguracji

Kabel USB

Karta gwarancyjna

(Dostępna w zależności od kraju)

Pióro dotykowe x 2

Instrukcja montażu

Pokrywa terminalu, śruba

(M4 x L10) x 2

Kabel zasilający

Pokrywa kabla, śruba (M4 x L10)

9

Części

Wskaźnik zasilania

Przycisk zasilania

Głośnik

" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Części

Przycisk zasilania

Opis

• Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku wyłącza produkt.

• Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania w trybie pisania włącza tryb wygaszacza ekranu.

• Pióro jest magnetyczne. Aby je przechować, należy przyczepić je w oznaczonym miejscu.

" : WM55R, : WM65R

10

Porty

USB

(1.0A)

LAN

SERVICE

HDMI IN 2

HDMI IN 1

TOUCH

OUT

AUDIO

OUT

" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Porty

USB (1.0A)

LAN

SERVICE

Opis

Do podłączenia urządzenia pamięci USB.

" Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do 1,0 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą nie działać.

Podłączenie do sieci za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)

" Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).

*Shielded Twist Pair.

Przeznaczony dla techników serwisu.

" Ten port jest wykorzystywany wyłącznie w trakcie serwisowania i nie pełni innych funkcji. Do tego portu nie należy podłączać żadnych przewodów.

Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.

HDMI IN 2

HDMI IN 1

TOUCH OUT

AUDIO OUT

Umożliwia dotykowe sterowanie ekranem komputera podłączonego przez port HDMI

IN 1 lub HDMI IN 2 . Połączyć port TOUCH OUT znajdujący się z tyłu produktu z portem w komputerze za pomocą kabla USB.

Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.

11

Półka (kupowana oddzielnie)

" Półki są sprzedawane oddzielnie. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać pomoc przy zakupie.

" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Porty

USB

USB IN

USB OUT

TOUCH OUT

HDMI IN 3

SCREEN SHARE

Opis

Do podłączenia urządzenia pamięci USB.

Umożliwia łączność z komputerem za pomocą kabla USB.

1

Połączyć port USB OUT urządzenia z portem USB w komputerze za pomocą kabla USB.

2

Włożyć pamięć masową USB do portu USB IN urządzenia.

3

Możliwość sprawdzenia z poziomu komputera urządzenia USB podłączonego do półki.

Umożliwia dotykowe sterowanie ekranem komputera podłączonego przez port HDMI

IN 3 .

Połączyć port TOUCH OUT znajdujący się na półce z portem w komputerze za pomocą kabla USB.

Port HDMI do wyświetlania sygnału pochodzącego ze źródła zewnętrznego.

Port HDMI do podłączania wyświetlacza zewnętrznego.

• W celu nawiązania połączenia należy przyłożyć urządzenie przenośne do podkładki

NFC.

" W trybie pisania dotknięcie podkładki NFC powoduje automatyczne włączenie funkcji Smart View albo Screen Mirroring .

" Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Android 8.0

Oreo i nowsze urządzenia przenośne firmy Samsung.

• Umieszczenie na podkładce NFC wizytówki z chipem NFC umożliwia automatyczne wprowadzenie adresu e-mail.

" Przy tworzeniu wiadomości e-mail adres e-mail jest wprowadzany automatycznie, jeśli zostanie odczytany ze znacznika NFC.

" Informacje na temat wprowadzania adresu e-mail do karty NFC znajdują się w

sekcji „ Wysyłanie wiadomości e-mail

”.

12

Przed zainstalowaniem produktu

(podręcznik instalacji)

Ten produkt można zamontować na ścianie. Specjalnie dopasowany stojak firmy Samsung (dla

WM55R) i uchwyt ścienny (dla WM65R) są dostępne opcjonalnie w sprzedaży.

" Nie montować produktu przednią stroną do góry ani nie używać go w takim położeniu.

Obsługa dotykowa może nie działać prawidłowo.

WM55R

Obracanie

" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi

Klienta firmy Samsung.

• Aby korzystać z produktu w trybie poziomym, obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i upewnić się, że po obróceniu wskaźnik zasilania znajduje się po prawej stronie.

Wentylacja

" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi

Klienta firmy Samsung.

Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie

A Minimalnie 15 mm

B Temperatura otoczenia: 35 ℃ lub mniej

" W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 15 mm przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.

A

B

Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem

A Minimalnie 15 mm

B Minimalnie 25 mm

C Temperatura otoczenia: 35 ℃ lub mniej

" W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.

B

A

C

B

13

WM65R

Wentylacja

" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi

Klienta firmy Samsung.

Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie

A Minimalnie 0 mm

B Temperatura otoczenia: 35 ℃ lub mniej

A

B

Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem

A Minimalnie 0 mm

B Minimalnie 25 mm

C Temperatura otoczenia: 35 ℃ lub mniej

" W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.

B

C

B

A

14

Montaż mocowania ściennego

Montaż mocowania ściennego

• Zestaw do montażu ściennego pozwala na montaż elementu na ścianie.

• Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.

• Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.

• Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)

" Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o jednolitej i mocnej konstrukcji.

W celu zamontowania urządzenia na ścianie, która nie jest prostopadła do podłoża, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy

Samsung.

Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując poważne obrażenia ciała.

• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi niezbędnymi elementami.

• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.

• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.

• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.

• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji montażu elementu.

• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału co najmniej dwóch osób.

• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.

Nazwa modelu

Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A * B) w milimetrach

Śruby standardowe

Liczba szt.

WM55R

WM65R

400 × 400 M8 4

" Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.

15

Podłączanie do sieci

Ustawienia sieci (przewodowej)

Podłączanie do sieci przewodowej

Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.

• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia. Przedstawia to poniższy schemat.

LAN

Gniazdo modemu na ścianie

Modem zewnętrzny

(ADSL / VDSL)

RJ45

Kabel modemu Kabel LAN

• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN, połączonego z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem.

Połączenie wymaga zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.

Gniazdo modemu na ścianie

Modem zewnętrzny

(ADSL / VDSL)

Urządzenie do współdzielenia adresu IP

(wyposażone w serwer DHCP)

LAN

RJ45

• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez połączenie portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego gniazda sieciowego przy użyciu kabla LAN.

Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.

Gniazdo modemu na ścianie

LAN

RJ45

Kabel LAN

W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP).

Modemy i routery obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do połączenia urządzenia z Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera nazw domen (DNS), co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.

Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na ekranie Cable Setup podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę podsieci, adres bramy i serwera DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.

W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows, dane te można również odczytać z komputera.

" Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących protokół DHCP.

" Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów

IP.

Kabel modemu Kabel LAN Kabel LAN

16

Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak możliwość aktualizacji oprogramowania.

Automatycznie konfigurowanie opcji

O

twórz Ustawienia sieci (sieć przewodowa)

Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.

Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.

Jak automatycznie skonfigurować połączenie

1

Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Otwórz Ustawienia sieci .

2

Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.

Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „ Sukces! Urządzenie jest połączone z

Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

”.

" Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.

" Jeśli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego automatycznie lub jeśli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy skorzystać z informacji zamieszczonych w kolejnym punkcie: Ręczne konfigurowanie opcji Open Network Settings

(sieć przewodowa).

Ręczne konfigurowanie opcji

O

twórz Ustawienia sieci (sieć przewodowa)

W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.

W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.

Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego

Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem

Windows, należy postępować w następujący sposób.

1

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.

2

W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.

3

W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support .

4

W zakładce Support kliknąć przycisk Details . Wyświetlone zostaną parametry połączenia sieciowego.

Jak ręcznie skonfigurować połączenie

1

Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Otwórz Ustawienia sieci .

2

Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć przycisk Anuluj . Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.

3

Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP .

4

Wybrać pole na samej górze, a następnie dla opcji Ustawienia IP wybrać ustawienie

Wprowadź ręcznie . Powtórzyć to działanie dla każdego pola w opcji Adres IP .

" Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie .

5

Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony. Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.

6

Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „ Sukces! Urządzenie jest połączone z

Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

”.

17

Ustawienia sieci (bezprzewodowej)

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

Bezprzewodowe urządzenie typu IP sharer

(router z serwerem DHCP)

Port LAN zamontowany na ścianie

Kabel LAN

Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z płynnym odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.

" Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne urządzenie, korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia typu IP

Sharer, może to spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.

" Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w trybie 802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania wybrano opcję WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów firmy Samsung zgodnie z nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.

" Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią jest możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button

Configuration, PBC) lub numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych trybów protokół WPS automatycznie określa identyfikator SSID i klucz WPA.

" Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.

Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci), konfiguracja ręczna, Użyj WPS

" Ten produkt działa w standardzie Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).

Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)

Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający, który wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci, wysłały zaszyfrowany kod zabezpieczający nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń. Klucz zabezpieczeń to hasło — zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o określonej długości — które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jeżeli użytkownik korzysta z tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz zabezpieczeń do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać hasło podczas procesu automatycznej lub ręcznej konfiguracji sieci.

Jak automatycznie skonfigurować połączenie

1

Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz.

na stronie Otwórz Ustawienia sieci .

2

Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.

3

Wybrać sieć z listy sieci.

" Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież , aby ponownie wyszukać.

" Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, wybrać opcję Dodawanie sieci .

4

Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz hasło dla (Nazwa AP).

, należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.

5

Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wpisz hasło dla (Nazwa AP).

, należy go wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).

6

Po zakończeniu nacisnąć przycisk Gotowe . Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.

" Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.

7

Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „ Sukces! Urządzenie jest połączone z

Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

”.

18

Ręczna konfiguracja sieci (bezprzewodowej)

W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.

W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.

Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego

Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem

Windows, należy postępować w następujący sposób.

1

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.

2

W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.

3

W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support .

4

W zakładce Support kliknąć przycisk Details . Wyświetlone zostaną parametry połączenia sieciowego.

Jak ręcznie skonfigurować połączenie

1

Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz.

na stronie Otwórz Ustawienia sieci .

2

Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.

3

Wybrać sieć z listy sieci.

" Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież , aby ponownie wyszukać.

" Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop .

Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci .

4

Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz hasło dla (Nazwa AP).

, należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.

5

Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wpisz hasło dla (Nazwa AP).

, należy go wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).

6

Po zakończeniu nacisnąć przycisk Gotowe . Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.

7

Wybrać polecenie Anuluj podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego.

Spowoduje to przerwanie nawiązywania połączenia.

8

Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP .

9

Wybrać górne pole, a następnie dla opcji Ustawienia IP wybrać ustawienie Wprowadź ręcznie . Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP .

" Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie .

10

Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony. Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.

11

Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „ Sukces! Urządzenie jest połączone z

Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

”.

19

Użyj

WPS

Konfiguracja za pomocą opcji Użyj

WPS

Jeżeli router jest wyposażony w przycisk Użyj WPS , należy postępować w następujący sposób.

1

Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz.

na stronie Otwórz Ustawienia sieci .

2

Wybierz opcję Użyj WPS .

3

W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS lub PBC na routerze bezprzewodowym. Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.

4

Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.

20

Rozdział 03

Pisanie

Co to jest „Lista”?

• W tym urządzeniu pliki nazywane są „listami”. „Lista” to plik z wieloma połączonymi stronami.

• Lista może mieć do 20 połączonych stron.

" Tryb TRYB PĘDZLA obsługuje tylko jedną stronę.

• Strony są łączone poziomo w orientacji poziomej i pionowo w orientacji pionowej.

" Jednocześnie na jednym ekranie można otworzyć tylko jedną listę. Więcej informacji zawiera sekcja „

Zarządzanie listami

”.

Orientacja pionowa Orientacja pozioma

Strona 1

Strona 2

Strona 1 Strona 2

21

TRYB DŁUGOPISU

Elementy ekranowe

IMPORTUJ EKSPORTUJ

Przyciski

IMPORTUJ

EKSPORTUJ

Linia podziału strony

Opis

Wyświetla ekran połączonego urządzenia przenośnego lub komputera oraz umożliwia import danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB lub dysku sieciowego.

Udostępnianie tworzonych plików na różne sposoby.

Zarządzanie i zmiana list oraz ustawień.

Utworzone na każdej ze stron listy można przenosić lub edytować.

Tworzy na ekranie warstwę do pisania i rysowania, która pozwala także zachować uchwycony obraz.

Zaznacza do zapisu / edycji / wysłania pocztą elektroniczną / wydruku obszar z treścią utworzoną piórem lub pędzlem.

Cofanie lub ponawianie ostatniego działania.

• Po wykryciu działań związanych z edycją, na przykład dodaniu lub usunięciu strony, czy z przemieszczaniem zawartości ustawienie funkcji jest resetowane.

" Funkcji można użyć do 20 razy dla każdego elementu.

Zamyka bieżącą listę i zaczyna nową.

Pokazuje linie podziału stron.

Umożliwia przechodzenie między stronami.

Pasek przewijania Przesunięcie czarnego obszaru przesuwa strony.

22

Rysowanie

Za pomocą dostarczonego pióra można rysować po ekranie urządzenia.

• Cienka końcówka ( ): Tryb pióra

• Gruba końcówka ( ): Tryb podświetlenia

Wymazywanie

Do wymazywania można użyć palca lub dłoni.

Zmiana grubości i koloru pióra

Aby zmienić kolor pióra, należy dotknąć ekranu piórem i przytrzymać.

23

TRYB PĘDZLA

Elementy ekranowe

IMPORTUJ EKSPORTUJ

Przyciski

IMPORTUJ

EKSPORTUJ

Opis

Wyświetla ekran połączonego urządzenia przenośnego lub komputera oraz umożliwia import danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB lub dysku sieciowego.

Udostępnianie tworzonych plików na różne sposoby.

Zarządzanie i zmiana list oraz ustawień.

Zaznacza do zapisu / edycji / wysłania pocztą elektroniczną / wydruku obszar z treścią utworzoną piórem lub pędzlem.

Cofanie lub ponawianie ostatniego działania.

• Po wykryciu działań związanych z edycją, na przykład dodaniu lub usunięciu strony, czy z przemieszczaniem zawartości ustawienie funkcji jest resetowane.

" Funkcji można użyć do 5 razy dla każdego elementu.

Zamyka bieżącą listę i zaczyna nową.

" Zmiany grubości, w zależności od obszaru dotykającego ekranu, są stosowane natychmiast. (maks. 3,5 cm).

" Zalecany jest tryb pędzla.

" Tryb TRYB PĘDZLA obsługuje tylko gesty jednodotykowe.

24

Zmiana rodzaju pędzla i koloru

1

Przejść do opcji

¬

→ TRYB PĘDZLA , by wybrać tryb WODA lub OLEJ .

TRYB PĘDZLA

Wybierz styl malowania

WODA OLEJ

2

Dotknąć na ekranie.

3

Zmienić lub wyedytować kolor. Wybrać / / w zależności od potrzeb.

" Ekran widoczny poniżej wyświetla się po wybraniu trybu OLEJ .

OLEJ

: osuszanie kolorów, aby zatrzymać ich mieszanie.

: wyodrębnianie koloru z wybranego punktu.

: usuwanie wybranych list.

25

Zarządzanie listami

NOWY

ZAPISZ

KATALOG ROLEK

TRYB PĘDZLA

KSZTAŁTY

BLOKADA ROLKI

GŁOŚNOŚĆ

USTAWIENIA

JAK UŻYWAĆ

Przyciski

NOWY

Opis

Tworzenie nowej listy.

ZAPISZ

KATALOG ROLEK

Zapisanie bieżącej listy.

Otwieranie, usuwanie lub eksportowanie zapisanych list.

TRYB DŁUGOPISU /

TRYB PĘDZLA

Wybór trybu.

KSZTAŁTY

BLOKADA ROLKI

ODBLOKUJ

GŁOŚNOŚĆ

USTAWIENIA

JAK UŻYWAĆ

/

Zmiana formatu tła.

" To menu jest dostępne wyłącznie w trybie TRYB DŁUGOPISU .

• BLOKADA ROLKI : Wprowadzanie sześciocyfrowego hasła do blokowania bieżącej listy.

• ODBLOKUJ : Aby odblokować zablokowaną listę, należy wprowadzić sześciocyfrowe hasło podane podczas blokowania listy.

" Po odblokowaniu bieżąca lista pozostaje odblokowana aż do jej ponownego zablokowania.

Ustaw głośność dźwięku.

Otwarcie menu konfiguracyjnego.

Otwarcie instrukcji obsługi.

26

PRZEGLĄDARKA ROLEK

→ KATALOG ROLEK

Otwieraj i przeglądaj rolki oraz zarządzaj nimi za pomocą przeglądarki rolek.

KATALOG ROLEK

Wszystkie Wg nazwy Wg daty Wybierz

Usuwanie / eksportowanie list

Wybierz

→ KATALOG ROLEK → Wybierz

Można wybrać kilka list do wyeksportowania lub usunięcia.

Eksportuj Usuń Anuluj

OCKED

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED

OCKED

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED

LOCKED L

OCKED L

LOCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

LOCKED L

OCKED L OCKED L

OCKED

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED

OCKED

OCKED L OCKED L

LOCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

LOCKED L

LOCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

LOCKED L

Części

Wszystkie

Opis

Listę można wyświetlić w wybranym trybie.

• Wszystkie / Tryb długopisu / Tryb pędzla

Ustawienie porządku sortowania plików.

Wg nazwy ↔ Wg daty

Wybierz

Nazwa pliku

Rolki

Wybór kilku list do wyeksportowania lub usunięcia.

Zmiana nazwy pliku.

Przeglądaj rolki i otwieraj żądane.

" Aby otworzyć zablokowaną listę ( ), wprowadzić sześciocyfrowe hasło.

" Listy są sortowane według daty ostatniego otwarcia.

L

OCKE

D L

LOCKED

LOCKED

L

OCKE

OCKE

D L

L

D L

OCKE

D L

OCKE

OCKE

D L

OCKE

LOCKED

L

D L

LOCKED

LOCKED

L

OCKE

OCKE

D L

OCKE

D L

OCKE

D L

OCKE

D L

OCKED

L

L

OCKE

D L

OCKE

LOCKED

LOCKED

L

D L

D L

OCKE

OCKE

D L

OCKE

D L

D L

OCKED

L

OCKE

D L

OCKED

L

OCKE

OCKE

OCKE

D L

D L

D

OCKE

D L

OCKE

D

OCKE

D L

OCKE

D L

OCKE

OCKE

OCKE

D L

D

D L

OCKE

D

OCKE

D

D L

OCKE

D

OCKE

LOCK

ED

OCKE

D

D L

D L

OCKED

L

OCKE

D L

OCKE

D L

OCKE

D L

Części

Eksportuj

Usuń

Anuluj

Opis

Udostępnianie zaznaczonych list.

• E-mail ( ) / USB( ) / Dysk sieciowy ( )

Usuwanie wybranych list.

Zdejmowanie zaznaczenia listy.

27

Przeglądarka stron

Utworzone na każdej ze stron listy można przenosić lub edytować.

IMPORTUJ EKSPORTUJ

" To menu jest dostępne wyłącznie w trybie TRYB DŁUGOPISU .

Części

Numer strony

Okno podglądu

Opis

Wyświetla numer strony.

Wyświetlanie obecnie przeglądanej strony.

• Dotknięta strona wyświetla się w oknie podglądu.

Usunięcie strony znajdującej się w oknie podglądu.

Dodanie nowej strony do okna podglądu.

" Jedna lista może mieć do 20 stron.

01 02 03 04 05

Obszar przeglądarki stron

28

Włącz/wyłącz notowanie

Na ekranie można dodać nową warstwę, na której można pisać lub rysować.

Może to być przydatne w celu dodawania notatek do treści pochodzącej ze źródła zewnętrznego.

" To menu jest dostępne wyłącznie w trybie TRYB DŁUGOPISU .

1

Dotknąć ikony , aby dodać na ekranie nową warstwę notatki.

2

Zapisać notatkę na warstwie.

3

Dotknąć ikony i zakończyć edytowanie.

• Zapisz / Nie zapisuj / Anuluj

29

Korzystanie z narzędzi zaznaczania

Zaznacza do zapisu / edycji / wysłania pocztą elektroniczną / wydruku obszar z treścią utworzoną piórem lub pędzlem. Za pomocą ikony można przenieść i obrócić zaznaczony obszar lub zmienić jego rozmiar.

Zmiana rozmiaru

Przesuwanie

EDYTUJ

Zmiana rozmiaru

Obracanie

Przechwytywanie / wysyłanie pocztą e-mail / drukowanie

1

Dotknąć ikony u dołu ekranu. Na ekranie wyświetli się pole zaznaczania.

" Przeciągnąć element pola zaznaczania, aby dopasować rozmiar.

2

Zaznaczyć obszar i wybrać jedną z opcji: / / .

" Użycie opcji wysyłania pocztą e-mail lub drukowania wymaga połączenia sieciowego.

Edytowanie treści utworzonej piórem lub pędzlem

" Zmiany są stosowane tylko do treści utworzonej piórem lub pędzlem.

1

Dotknąć ikony u dołu ekranu. Na ekranie wyświetli się pole zaznaczania.

" Przeciągnąć element pola zaznaczania, aby dopasować rozmiar.

2

Dotknąć ikony , aby aktywować edycję zaznaczonego obszaru.

3

Przenieść, obrócić lub zmienić rozmiar zaznaczonego obszaru i dotknąć ikony .

" Dotknąć ikony , aby anulować zmiany.

30

Rozdział 04

IMPORTUJ

Możliwość wyświetlenia ekranu połączonego urządzenia przenośnego lub komputera oraz importu danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB lub dysku sieciowego.

• Aby zaznaczyć dane urządzenie, należy u góry ekranu dotknąć przycisku IMPORTUJ .

IMPORTUJ

TELEFON

KOMÓRKOWY

PC USB INTERNET

IMPORTUJ EKSPORTUJ

SAMSUNG

WORKSPACE

CISCO WEBEX

Ikony

Opis

Wyświetla ekran urządzenia przenośnego za pomocą funkcji Smart View albo

Screen Mirroring .

Wyświetla ekran komputera przekazany za pomocą połączenia HDMI lub funkcji WiFi display .

Importowanie filmów, obrazów, natywnych plików FLIP i dokumentów z urządzenia USB.

Podłączanie produktu do sieci w celu uzyskania dostępu do Internetu tak samo, jak z komputera.

Ta funkcja umożliwia dostęp do zdalnego PC i zasobów roboczych.

Przy pierwszym podłączeniu minizestawu CISCO WebEx Room Kit Mini należy wybrać opcje IMPORTUJ → PC → HDMI , aby wygenerować ikonę. Po dotknięciu ikony nastąpi przełączenie do trybu CISCO WebEx.

" Natywny format pliku FLIP (.iwb) dotyczy plików zapisanych bezpośrednio z poziomu urządzenia i obsługiwanych wyłącznie przez urządzenia FLIP.

" Obsługiwane formaty plików wideo: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb

" Zgodne formaty plików obrazów: JPG, BMP, PNG, MPO

" Obsługiwane formaty plików dokumentów: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX

31

Łączenie z urządzeniem przenośnym

IMPORTUJ → TELEFON KOMÓRKOWY

Połączenie za pomocą funkcji Smart View lub funkcji

Screen Mirroring

Łączenie za pomocą technologii NFC

" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy produkt jest wyposażony w półkę (kupowana oddzielnie).

" Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Android 8.0 Oreo i nowsze urządzenia przenośne firmy Samsung.

" W trybie pisania dotknięcie podkładki NFC powoduje automatyczne włączenie funkcji

Smart View albo Screen Mirroring .

Smart View

1

Przeciągnij w dół górny pasek na ekranie urządzenia przenośnego, aby uruchomić funkcję

Smart View lub Screen Mirroring .

2

Wybierz ten produkt z listy urządzeń wyświetlonej na ekranie.

– Domyślna nazwa urządzenia to [FLIP] Samsung WMR Series .

" Możesz sterować urządzeniem przenośnym z poziomu ekranu produktu.

" Treść HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nie jest wyświetlana na ekranie, jeśli dla opcji Przechwytywanie PIP wybrane jest ustawienie Włączone .

1

Włącz funkcję NFC na obsługiwanym urządzeniu przenośnym.

2

Przyłożyć urządzenie przenośne do podkładki NFC .

" Możesz sterować urządzeniem przenośnym z poziomu ekranu produktu.

32

Łączenie z komputerem PC

IMPORTUJ → PC

TELEFON

KOMÓRKOWY

PC

PC USB

IMPORTUJ

INTERNET

SAMSUNG

WORKSPACE

CISCO WEBEX

Połączenie za pomocą funkcji WiFi Display

" Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku komputerów obsługujących funkcję WiFi

Display .

HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 Bezprz.

"

Złącze HDMI 3 jest dostępne, gdy produkt jest wyposażony w półkę (kupowana oddzielnie).

Łączenie za pomocą kabla

1

Połączyć produkt z komputerem za pomocą kabla HDMI.

" Treść HDCP nie jest wyświetlana na ekranie, jeśli dla opcji Przechwytywanie PIP wybrane jest ustawienie Włączone .

HDMI IN

STEP. 02

STEP. 01

1

Wybrać opcję Centrum akcji lub Urządzenia na pasku zadań w obszarze powiadomień komputera.

2

Kliknij opcję Połącz lub Wyświetlaj na innym ekranie i wybierz urządzenie [Flip] Samsung

WMR Series , aby nawiązać połączenie.

" Sposób nawiązywania połączenia może się różnić w zależności od komputera.

" Po połączeniu za pomocą funkcji WiFi Display można kontrolować ekran komputera z poziomu ekranu produktu.

" Ta funkcja jest dostępna jedynie w systemach Windows 10 .

2

Wybierz opcje IMPORTUJ → PC → HDMI w górnej części ekranu.

3

Aby sterować komputerem z poziomu ekranu produktu, podłączyć dostarczony kabel USB do portu TOUCH OUT na produkcie.

" W konfiguracji z wieloma ekranami upewnić się, że jako wyświetlacz główny ustawiono FLIP.

TOUCH OUT

33

Import z urządzenia USB

IMPORTUJ → USB

TELEFON

KOMÓRKOWY

Dysk USB

PC USB

IMPORTUJ

INTERNET

SAMSUNG

WORKSPACE

CISCO WEBEX

USB1 USB2

Podłącz zewnętrzny dysk twardy lub pamięć USB.

" Importowanie filmów, obrazów, natywnych plików FLIP (.iwb) i dokumentów.

Podłączanie do internetu

IMPORTUJ → INTERNET

Podłączanie produktu do sieci w celu uzyskania dostępu do Internetu tak samo, jak z komputera.

Zapisywanie, przesuwanie, lub wyświetlanie okna przeglądarki na pełnym ekranie.

Łączenie z usługą SAMSUNG

WORKSPACE

IMPORTUJ → SAMSUNG WORKSPACE

Ta funkcja umożliwia dostęp do zdalnego PC i zasobów roboczych.

• ZDALNY PC : Ta funkcja umożliwia podłączenie produktu do zdalnego komputera lub serwera w chmurze.

" Obsługiwane są wyłącznie komputery lub serwery chmurowe z systemem macOS/

Windows 7 Pro lub nowszym.

• DYSK SIECIOWY : Podłączanie dysku sieciowego w celu przenoszenia plików.

" Możesz zarejestrować dysk sieciowy, gdy sieć jest podłączona.

Informacje na temat łączenia się z siecią zawiera sekcja „ Podłączanie do sieci

”.

" Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, wybierz opcje

¬

→ USTAWIENIA → Połącz

→ Ustawienia zaawansowane → Dysk sieciowy → Dodaj konto .

Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, musisz wprowadzić dane w polach Adres ,

Nazwa użytk.

oraz Hasło .

Informacje na temat rejestracji konta dysku sieciowego zawiera sekcja „

Dodaj konto

” w części Dysk sieciowy .

" Importowanie filmów, obrazów, natywnych plików FLIP (.iwb) i dokumentów.

• Office 365 : Dostęp do funkcji pakietu Office 365 firmy Microsoft.

• VMware : Przedstawiciele firm, którzy zakupili pakiet VMware Infrastructure, mogą korzystać z funkcji VMware .

Ustanawianie połączenia z aplikacją

CISCO

WEBEX

Po podłączeniu minizestawu CISCO WebEx Room Kit Mini na ekranie IMPORTUJ pojawi się ikona

CISCO WEBEX .

Tryb CISCO WebEx zawsze działa w trybie pełnoekranowym i obsługuje wyłącznie funkcję

CISCO WebEx.

W trybie CISCO WebEx można włączyć tryb Odbij za pomocą ikony Odbij.

" Jednak w przypadku pierwszej instalacji połączenie należy nawiązać za pomocą opcji

IMPORTUJ → PC → HDMI .

34

Okno źródła

Nazwa urządzenia

Po podłączeniu komputera lub urządzenia przenośnego do tego produktu pojawi się okno źródła.

Części

Pasek menu

Nazwa urządzenia

Opis

Okno źródła można przeciągnąć w dowolne miejsce.

Wyświetlanie nazwy podłączonego urządzenia.

Wstrzymywanie wyświetlania ekranu wprowadzania.

Zrzut ekranu okna źródła.

" Ta funkcja nie jest dostępna, gdy dla opcji Przechwytywanie PIP wybrano ustawienie Wył.

.

Obracanie okna źródła.

" Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Android 8.0 Oreo i nowsze urządzenia przenośne firmy Samsung.

Zmiana pozycji ekranu wprowadzania lub wyświetlanie go na pełnym ekranie.

• / / / /

" Gdy urządzenie pracuje w orientacji pionowej, tryb pełnoekranowy jest dostępny tylko na urządzeniu z systemem Android 8.0 Oreo i na nowszych urządzeniach przenośnych firmy Samsung.

Zamknięcie przeglądarki.

Zmiana rozmiaru okna źródła.

35

Widok dokumentu

Nazwa pliku

Wyświetlanie plików dokumentów wybranych do zaimportowania z urządzenia USB lub z dysku sieciowego.

" Obsługiwane formaty plików dokumentów: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX

Części

Pasek menu

Nazwa pliku

Opis

Pasek menu można przeciągnąć, ustawiając okno przeglądarki w dowolnym miejscu.

Nazwa aktualnie wyświetlanego pliku.

Przechwytywanie zawartości ekranu przeglądarki.

Zmiana pozycji ekranu wprowadzania lub wyświetlanie go na pełnym ekranie.

• / / / /

Zamknięcie przeglądarki.

/ / /

Dotknij przycisku / / / , aby przechodzić pomiędzy stronami.

Zmiana rozmiaru okna przeglądarki.

9/11

36

Widok obrazu

Nazwa pliku

Wybrać plik do zaimportowania z urządzenia USB lub dysku sieciowego.

Części

Pasek menu

Nazwa pliku

Opis

Pasek menu można przeciągnąć, ustawiając okno przeglądarki w dowolnym miejscu.

Nazwa aktualnie wyświetlanego pliku.

Przechwytywanie zawartości ekranu przeglądarki obrazów.

Dotknąć ikony , aby wkleić obraz do listy.

Obracanie obrazu.

Zmiana pozycji ekranu wprowadzania lub wyświetlanie go na pełnym ekranie.

• / / / /

Zamknięcie przeglądarki.

Zmiana rozmiaru okna przeglądarki.

37

Widok filmów

Nazwa pliku

**:**:** **:**:**

Umożliwia wybieranie plików z filmami do zaimportowania z dysku USB lub urządzenia sieciowego i ich wyświetlanie.

" Obsługiwane formaty plików wideo: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb

Części

Pasek menu

Nazwa pliku

Opis

Pasek menu można przeciągnąć, ustawiając okno przeglądarki w dowolnym miejscu.

Nazwa aktualnie wyświetlanego pliku.

Obracanie ekranu wideo.

Zmiana pozycji ekranu wprowadzania lub wyświetlanie go na pełnym ekranie.

• / / / /

Zamknięcie przeglądarki.

Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania filmu.

Suwak odtwarzania i informacje na temat czasu

Przesuwanie po fragmentach filmu i wyświetlanie informacji na temat długości nagrania.

Zmiana rozmiaru okna przeglądarki.

38

Rozdział 05

EKSPORTUJ

Możliwość eksportowania tworzonych list na różne sposoby.

EKSPORTUJ

E-MAIL DRUKUJ USB

UDOSTĘPNIANIE

EKRANU

DYSK SIECIOWY

TELEFON

KOMÓRKOWY

IMPORTUJ EKSPORTUJ

Ikony

Opis

Wysyłanie utworzonych list w wiadomości e-mail.

Wydruk utworzonych list.

Eksport utworzonych list do podłączonego urządzenia USB.

Wyświetlanie zawartości ekranu na wybranych urządzeniach.

Eksport utworzonych list do zarejestrowanego i podłączonego dysku sieciowego.

Przesyła listę do urządzenia mobilnego.

39

Wysyłanie wiadomości e-mail

EKSPORTUJ → E-MAIL

1

Do

E-MAIL

*****@***. ***

Temat [FLIP] Samsung WMR Series ****-**-**, **:**

2

Wyślij

Aby wysłać utworzone listy w wiadomości e-mail, zarejestruj najpierw konto e-mail.

" Aby zarejestrować konto e-mail, wybierz opcje

¬

→ USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → E-mail .

" W przypadku wybrania dla opcji ustawienia w obszarze Uwierzytelnienie nadawcy na Konto osobiste w opcjach

¬

→ USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → E-mail , należy przeprowadzić uwierzytelnianie dostępu do konta przy każdej wysyłanej wiadomości e-mail. Patrz poniżej.

– Wiadomości e-mail można wysyłać, gdy dla opcji Uwierzytelnienie nadawcy zostanie wybrane ustawienie Konto osobiste , pod warunkiem posiadania konta na wybranym serwerze pocztowym ( Nazwa serwera SMTP i Numer portu SMTP ).

Należy pamiętać, że nadawca powinien podać identyfikator i hasło konta SMTP oraz adres nadawcy dla każdej wiadomości e-mail.

– Jeśli dla opcji Uwierzytelnienie nadawcy zostanie wybrane ustawienie Domyślne konto , do wysyłania wiadomości e-mail można używać identyfikatora SMTP ID i hasła zapisanych dla konta Domyślne konto .

(Adres nadawcy jest zwykle taki sam jak identyfikator SMTP — w zależności od serwera SMTP mogą występować pewne wyjątki).

– W celu uzyskania danych SMTP potrzebnych do zarejestrowania serwera poczty należy skontaktować się z administratorem serwera poczty.

" Pliki zapisane jako pliki dedykowane są konwertowane do formatu PDF i wysyłane.

Części

Do

Opis

Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

• Naciśnij przycisk , aby pisać za pomocą wirtualnej klawiatury.

" Naciśnij przycisk na klawiaturze wirtualnej, aby wprowadzić tekst pismem odręcznym.

" Wyszukiwanie adresata ( Lokalna książka adresowa lub serwer LDAP ).

" Aby możliwe było automatyczne wprowadzanie adresu przez przyłożenie zawierającej go karty lub naklejki NFC, produkt musi być wyposażony w półkę

(kupowana oddzielnie).

: wyjaśnia gdzie przyłożyć kartę NFC.

– Za pomocą aplikacji NFC Writing App na urządzeniu przenośnym, komputerze itp. zarejestrować adres e-mail w formacie NDEF Standard <Text> Record Type na karcie NFC Forum Type 2 Card dostępnej na rynku.

Temat

Temat wiadomości e-mail jest tworzony automatycznie i zawiera nazwę urządzenia oraz bieżącą datę.

Wyślij

Wyślij wiadomość e-mail.

Zmień tryb widoku strony dla wysyłanej listy.

Wybierz strony do wysłania.

40

Drukowanie

Aby drukować, należy skonfigurować opcje Serwer druku i Ustawienie zegara .

Aby skonfigurować funkcję Serwer druku , urządzenie, drukarkę i komputer należy podłączyć do tej samej sieci.

Oprogramowanie Flip Printing Software również musi być zainstalowane na połączonym komputerze.

"

Informacje na temat łączenia się z siecią zawiera sekcja „ Podłączanie do sieci

”.

" Funkcję Serwer druku można skonfigurować w opcjach

¬

→ USTAWIENIA → Połącz →

Ustawienia zaawansowane → Serwer druku .

" Funkcję Ustawienie zegara można skonfigurować w opcjach

¬

→ USTAWIENIA → System →

Czas → Ustawienie zegara .

" Oprogramowanie Flip Printing Software jest dostępne na stronie internetowej

– http://displaysolutions.samsung.com

– http://www.samsung.com

" Urządzenia przesyłające pliki, takie jak drukarki wirtualne ( PDF , XPS , One note , itd.) lub faksy, nie są obsługiwane — obsługiwane są tylko zwykłe drukarki.

" Urządzenie obsługuje tylko format A4.

Instalacja oprogramowania Flip Printing Software

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program Flip

Printing Software .

" Proces instalacji zajmuje około 10 min i, w zależności od komputera, może potrwać krócej lub dłużej.

Wymagania sprzętowe komputera

• Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 7(32/64 bitowy), Windows 10(32/64 bitowy), MAC

" Przy instalacji oprogramowania należy się upewnić, że są już zainstalowane najważniejsze aktualizacje systemu Windows. Przed rozpoczęciem instalacji zaktualizować system Windows do najnowszej wersji.

" W przypadku systemu Windows 7 należy się upewnić, czy jest już zainstalowany dodatek

Service Pack 1 .

Konfiguracja drukarki

Po zainstalowaniu oprogramowania Flip Printing Software należy wprowadzić poniższe ustawienia w menu na ekranie produktu.

Konfiguracja automatyczna

1

Wybrać menu

¬

→ USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane .

2

Wybrać opcję Serwer druku → Połącz z serwerem → Auto .

Konfiguracja ręczna

1

Wybrać menu ¬ → USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane .

2

Wybierz opcje Serwer druku → Połącz z serwerem → Ręcznie , a następnie wprowadź adres

IP serwera komputera, na którym zainstalowano program Flip Printing Software .

41

EKSPORTUJ → DRUKUJ

1

DRUKUJ

Drukarka

Kopie

01

2

Tryb koloru

Drukuj

Części

Drukarka

Ko pie

Okno podglądu druku

Drukuj

Tryb koloru

Opis

Lista połączonych drukarek. Wybierz drukarkę, za pomocą której chcesz wydrukować listę.

Liczba kopii.

Podgląd listy do wydruku.

Rozpocznij drukowanie.

Wybór trybu koloru drukowania.

Zmiana trybu widoku listy.

Wybierz strony do wydrukowania.

42

Eksport do urządzenia USB

EKSPORTUJ → USB

E-MAIL

Dysk USB

DRUKUJ USB

EKSPORTUJ

UDOSTĘPNIANIE

EKRANU

DYSK SIECIOWY

TELEFON

KOMÓRKOWY

ZAPISZ

USB1 USB2

Podłącz zewnętrzny dysk twardy lub pamięć USB.

" Urządzenie zapisuje pliki w dwóch wersjach (w formacie IWB i PDF).

43

Udostępnianie ekranu

EKSPORTUJ → UDOSTĘPNIANIE EKRANU

E-MAIL

UDOSTĘPNIANIE

EKRANU

DRUKUJ USB

EKSPORTUJ

UDOSTĘPNIANIE

EKRANU

DYSK SIECIOWY

TELEFON

KOMÓRKOWY

Kablowa Bezprz.

Wyświetlanie zawartości ekranu na wybranych urządzeniach.

Łączenie za pomocą kabli HDMI

1

Połączyć komputer z portem HDMI IN produktu lub półki (kupowana oddzielnie) za pomocą kabla HDMI.

2

Połączyć wyświetlacz z portem SCREEN SHARE za pomocą kabla HDMI.

3

U góry ekranu wybrać opcję EKSPORTUJ → UDOSTĘPNIANIE EKRANU → Kablowa .

" Jeśli komputer jest połączony z portem HDMI IN 3 na półce (kupowana oddzielnie) bez jego ustawienia, na wyświetlaczu jest udostępniany ekran komputera.

4

Ekran zostanie udostępniony na wyświetlaczu.

" Ta opcja obsługuje tylko rozdzielczości UHD (50 Hz / 60 Hz) i FHD (50 Hz / 60 Hz).

" Ekran może mignąć jeden lub dwa razy podczas łączenia po raz pierwszy lub po zmianie stanu produktu WMR lub źródła.

Łączenie bezprzewodowe

U góry ekranu wybrać opcję EKSPORTUJ → UDOSTĘPNIANIE EKRANU → Bezprz.

, a następnie urządzenie, dla którego ma zostać udostępniony ekran.

" Funkcja UDOSTĘPNIANIE EKRANU najlepiej sprawdza się przy korzystaniu z urządzenia FLIP w poziomej orientacji ekranu.

" Urządzenia muszą obsługiwać funkcję Screen Mirroring , aby można było korzystać z funkcji

UDOSTĘPNIANIE EKRANU .

Przyciski

Zmień urządz.

Rozłącz

Opis

Zmiana urządzenia, na którym ma być wyświetlana zawartość ekranu.

Zatrzymanie udostępniania ekranu.

44

Eksport z dysku sieciowego

EKSPORTUJ → DYSK SIECIOWY

E-MAIL

DYSK SIECIOWY

DRUKUJ USB

EKSPORTUJ

UDOSTĘPNIANIE

EKRANU

DYSK SIECIOWY

TELEFON

KOMÓRKOWY

NETWORK1 NETWORK2 Dodaj

Podłączanie dysku sieciowego w celu zapisu plików.

" Możesz zarejestrować dysk sieciowy, gdy sieć jest podłączona.

Informacje na temat łączenia się z siecią zawiera sekcja „ Podłączanie do sieci

”.

" Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, wybierz opcje

¬

→ USTAWIENIA → Połącz →

Ustawienia zaawansowane → Dysk sieciowy → Dodaj konto .

Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, musisz wprowadzić dane w polach Adres ,

Nazwa użytk.

oraz Hasło .

Informacje na temat rejestracji konta dysku sieciowego zawiera sekcja „ Dodaj konto

” w części Dysk sieciowy .

" Urządzenie zapisuje pliki w dwóch wersjach (w formacie IWB i PDF).

Wysyłanie do urządzenia przenośnego

EKSPORTUJ → TELEFON KOMÓRKOWY

Wyświetlić ekran produktu z poziomu urządzenia przenośnego.

" Obecnie udostępnianie jest możliwe tylko w przypadku list.

Pobrać na urządzenie przenośne klienta Samba i wprowadzić poniższe informacje, które można znaleźć na ekranie produktu.

• Nazwa sieci Wi-Fi , Hasło Wi-Fi , Adres IP serwera

45

Rozdział 06

Menu

USTAWIENIA

P

ołącz

Poziom 2.

Sieć

Menedżer urządzeń zewnętrznych

Poziom 3.

Stan sieci

Otwórz Ustawienia sieci

Resetuj sieć

Menedżer urządzeń wejściowych

Menedżer podłączania urządzeń

Anynet+(HDMI-CEC)

Opis

Konfiguracja sieci w urządzeniu.

Wyświetla bieżący stan sieci i połączenia z Internetem.

Konfiguracja ustawień sieci w celu połączenia się z dostępną siecią.

Przywróć ustawienia sieci do domyślnych wartości fabrycznych.

Skonfiguruj klawiaturę do współpracy z Signage. Możesz dodawać klawiatury i konfigurować ich ustawienia.

• Lista urządzeń Bluetooth

• Ustawienia klawiatury

• Ustawienia myszy

Umożliwienie urządzeniom w sieci, takim jak smartfony i tablety, udostępniania treści dla Signage.

• Powiadomienie o dostępie

• Lista urządzeń

Włącza lub wyłącza funkcję Anynet+ (HDMI-CEC)

• Wył. ( ) / Wł.( )

46

Poziom 2.

Ustawienia zaawansowane

Poziom 3.

E-mail

Opis

Konfiguracja konta poczty elektronicznej.

• Nazwa serwera SMTP : Adres serwera SMTP

• Numer portu SMTP : Port serwera SMTP

• SSL/TLS : Włączanie/wyłączanie funkcji SSL/TLS

• Uwierzytelnienie nadawcy : Wybór trybu uwierzytelniania używanego podczas wysyłania wiadomości e-mail

– Konto osobiste / Domyślne konto

• Domyślne konto : Domyślne konto SMTP

• Hasło : Hasło domyślnego konta SMTP

• Adres e-mail nadawcy : Adres e-mail nadawcy

• Adres odbiorcy : Wybór opcji zarządzania kontaktami e-mail po pomyślnym wysyłaniu wiadomości e-mail

– Automatyczne zapisywanie / Nie zapisuj / Usuń wszystko

• Lokalna książka adresowa : Importowanie kontaktów z urządzenia USB lub usunięcie kontaktów.

– Importuj / Usuń

"

Więcej informacji zawiera sekcja „ Importowanie kontaktów z książki Lokalna książka adresowa ”.

47

Importowanie kontaktów z książki Lokalna książka adresowa

Aby skorzystać z książki Lokalna książka adresowa urządzenia FLIP, należy najpierw przeprowadzić Importuj kontaktów z pliku CSV, korzystając z urządzenia USB.

1

Użyj LDAP : Zmienić ustawienie opcji Nie używaj .

¬

→ USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → wprowadź hasło → LDAP →

Skonfiguruj połączenie LDAP → Użyj LDAP → Nie używaj

2

Ustaw szczegóły w menu E-mail .

¬

→ USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → wprowadź hasło → E-mail

3

Edytuj i zapisz książkę Lokalna książka adresowa na urządzeniu USB.

Utwórz listę kontaktów o następującej strukturze i zapisz ją w katalogu głównym jako plik

RecentSearchList.csv.

– Struktura pliku RecentSearchList.csv (przykład) [email protected]

Name1 [email protected]

Name2

Level1

Level2

Team1

Team2

Company1

Company2 [email protected]

Name3 Level3 Team3

4

Podłącz urządzenie USB do urządzenia FLIP, aby zaimportować kontakty.

Company3

¬

→ USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → wprowadź hasło → E-mail →

Lokalna książka adresowa → Importuj

" Urządzenie USB i jego zawartość mogą nie zostać wykryte, jeżeli korzysta się z przedłużającego kabla USB. (nie są obsługiwane koncentratory USB).

" Nie należy odłączać urządzenia USB podczas wczytywania danych.

" Jeśli podłączono więcej niż dwa urządzenia USB, niektóre z nich mogą nie zostać wykryte.

" Urządzenia USB, które wymagają większej mocy, należy podłączyć do portu USB

(1.0A) , znajdującego się z tyłu.

" System plików obsługuje formaty FAT, exFAT i NTFS.

Korzystanie z kontaktów w książce Lokalna książka adresowa

Automatyczne wyszukiwanie i podpowiedzi z listy kontaktów podczas wybierania adresatów w

EKSPORTUJ → E-MAIL .

" Aby skorzystać z tej funkcji, należy skonfigurować ustawienia w menu E-mail .

Usuwanie kontaktów z książki Lokalna książka adresowa

¬

→ USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → wprowadź hasło → E-mail →

Lokalna książka adresowa → Usuń

48

Poziom 2.

Ustawienia zaawansowane

Poziom 3.

Serwer druku

Dysk sieciowy

Opis

Konfiguracja opcji Serwer druku na potrzeby korzystania z funkcji drukowania.

"

Więcej informacji zawiera sekcja „ Drukowanie

”.

• Połącz z serwerem

– Auto : Wybierz serwer z listy dostępnych adresów IP komputerów, na których zainstalowano oprogramowanie Flip

Printing Software .

– Ręcznie : Wprowadź adres IP serwera komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Flip Printing Software .

• IP serwera : Wprowadź adres IP serwera komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Flip Printing Software .

• Serwer Port : Wprowadź adres Serwer Port komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Flip Printing Software .

Dodawanie lub edycja kont dysków sieciowych. Dodawanie dysków sieciowych jest możliwe wyłącznie za pomocą programu

Samba.

• Dodaj konto : Dodawanie nowe konta dysków sieciowych. Do dysku sieciowego można dodać tylko program Samba.

" Obsługiwany jest program SAMBA 2.0 w wersji lub nowszej. Jeżeli nie można połączyć się z dyskiem sieciowym, należy zaktualizować program SAMBA do najnowszej wersji.

" Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, musisz wprowadzić dane w polach Adres , Nazwa użytk.

oraz Hasło .

– Adres : //adres IP komputera/nazwa współdzielonego folderu

"

Przy wprowadzaniu adresu należy pamiętać, aby użyć znaku /, a nie ₩ lub \.

Na przykład w przypadku współdzielenia folderu

„sharedfolder” na komputerze z adresem

IP 12.34.56.789 należy wprowadzić adres

„//12.34.56.789/sharedfolder”.

– Nazwa użytk.

: Konto Windows z uprawnieniami do folderu współdzielonego.

"

Wprowadzając domenę, należy użyć znaku ₩ lub \.

Na przykład, DomainName₩WindowsAccount

– Hasło : Hasło, które ustawiono dla Twojego konta

Windows

• Edytuj konto : Edycja kont dysków sieciowych.

Adres

Nazwa użytk.

Hasło

Zapisz

Dodaj konto

//12.34.56.789/sharedfolder

DomainName\WindowsAccount

********

Anuluj

49

Poziom 2.

Ustawienia zaawansowane

Poziom 3.

LDAP

Opis

Ustawianie połączenia z katalogiem LDAP lub konfigurowanie zapytań kierowanych do podłączonego katalogu LDAP.

• Skonfiguruj połączenie LDAP

Konfiguracja nowego połączenia LDAP .

– Użyj LDAP : Opcja pozwalająca wskazać, czy należy użyć połączenia LDAP

– Importuj wartości ustawień : Pozwala pobrać następujące ustawienia z pliku LDAPConnectionConfig.txt zapisanego na dysku USB (z wyjątkiem Hasło )

"

Więcej informacji zawiera sekcja „ Tworzenie pliku tekstowego do użycia na serwerze LDAP ”.

– Rodzaj uwierzytelnienia : Kerberos , Anonimowe lub Podstawowe , w zależności od tego, która z tych opcji jest obsługiwana przez serwer LDAP

– Identyfikator użytkownika : DN — Wyróżniająca nazwa identyfikatora użytkownika Identyfikator użytkownika wykorzystywana na serwerze LDAP

"

Format identyfikatora użytkownika Identyfikator użytkownika jest zgodny z formatem nazwy DN na serwerze

LDAP .

n.p. cn=admin, dc=myldap, dc=com

– Hasło : Hasło używane do uwierzytelnienia serwera LDAP

– Adres serwera : Adres IP lub URL serwera LDAP

– Numer portu serwera : Numer portu serwera LDAP

– DN bazy : Pierwsza nazwa DN, która zostanie użyta podczas wyszukiwania w drzewie informacji katalogu DIT podczas nawiązywania połączenia z serwerem LDAP

– SSL/TLS : Opcja pozwalająca wskazać, czy należy użyć połączenia SSL/TLS

"

Po wybraniu dla opcji SSL/TLS ustawienia Użyj zostaje uruchomione połączenie szyfrowane.

– Użyj niezaufanego certyfikatu : Opcja zezwalającą na użycie certyfikatów pochodzących z niezaufanych źródeł

" Po ustawieniu typu uwierzytelniania na Kerberos aktywowane jest poniższe menu.

– Obszar Kerberos : Dane segmentu Kerberos

– Host KDC : KDC Host URL

– Port KDC : Numer portu KDC Host

50

Poziom 2.

Ustawienia zaawansowane

Poziom 3.

LDAP

Ustawienia sieci serwera

Menedżer certyfikatów

Opis

• Konfiguracja zapytania LDAP

Konfiguracja zapytania wysłanego do serwera LDAP , z którym nawiązano połączenie.

– UID : Zmiana identyfikatora użytkownika UID używanego na serwerze LDAP .

– E-mail : Zmiana adresu E-mail używanego na serwerze LDAP .

– Nazwa : Zmiana nazwy użytkownika (wyświetlanej), która jest używana na serwerze LDAP .

– Nazwisko : Zmiana nazwiska użytkownika używanego na serwerze LDAP .

– Pozycja : Zmiana tytułu używanego na serwerze LDAP .

– Nazwa firmy : Zmiana nazwy firmy używanej na serwerze LDAP .

– Dział : Zmiana nazwy oddziału używanej na serwerze LDAP .

– Używaj zapytań użytkownika : Pobranie z pliku LDAPQuery.txt (rozróżniana wielkość liter) zapisanego na dysku USB zapytania zdefiniowanego przez użytkownika.

"

Więcej informacji zawiera sekcja „ Tworzenie pliku tekstowego do użycia na serwerze LDAP

" Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy nacisnąć przycisk Resetuj .

”.

" Przy niezgodnym mapowaniu wyniki wyszukiwania nie będą zawierać atrybutów.

Skonfiguruj połączenie sieciowe z serwerem i powiązane funkcje.

• Połącz z serwerem : Ta opcja pozwala się połączyć z serwerem MagicInfo.

• Dostęp do serw.

: Zezwolenie lub odmowa dostępu do serwera MagicInfo.

• Serwer proxy : Umożliwia konfigurowanie połączenia z serwerem proxy i odnośnych funkcji.

Umożliwia zarządzanie certyfikatami zainstalowanymi na tym urządzeniu.

• Certyfikat aplikacji : Wyświetlanie certyfikatów zainstalowanych na tym urządzeniu i zarządzanie nimi. Podłącz dysk flash

USB zawierający certyfikaty, aby zainstalować je na tym urządzeniu.

• Menedżer certyfikatów WPA : Zarządzaj certyfikatami zainstalowanymi na tym urządzeniu.

– Zainstaluj certyfikat : Podłącz dysk flash USB zawierający certyfikaty, aby zainstalować je na tym urządzeniu.

– Usuń certyfikat : Wyświetlaj certyfikaty zainstalowane na tym urządzeniu i zarządzaj nimi.

51

Tworzenie pliku tekstowego do użycia na serwerze LDAP

Ustawienia konfiguracyjne serwera LDAP to zasadniczo zbiór wielu długich zdań.

Aby zapobiec występowaniu błędów pisowni lub w celu przeprowadzenia konfiguracji wsadowej, podczas konfiguracji serwera LDAP parametr FLIP można pobrać z pliku tekstowego.

" Wielkość liter jest rozróżniana, co należy uwzględnić w nazwie pliku wejściowego i jego zawartości, aby poprawnie przeprowadzić konfigurację.

• Format pliku LDAPConnectionConfig.txt

(1) Przykładowy plik tekstowy

User ID=cn=Manager, dc=example, dc=com

Server Address=123.456.789.012

Server Port Number=12345

Base DN=dc=samsung, dc=example, dc=com

SSL/TLS=Don't Use

Use Untrusted Certificates=Don't Use

Authentication Type=Basic

Kerberos Realm=MYLDAP.COM

KDC Host=krb1.myldap.com

KDC Port=88

(2) Alokacja wartości (VAL) każdego klucza

User ID: Wprowadzenie identyfikatora użytkownika User ID.

Server Address: Wprowadzenie adresu IP lub URL serwera LDAP.

Server Port Number: Wprowadzenie portu Port serwera LDAP.

SSL/TLS: Wprowadzenie wartości opcji Use lub Don't Use.

Use Untrusted Certificates: Wprowadzenie wartości opcji Use lub Don't Use.

Authentication Type: Wprowadzenie wartości opcji Basic lub Anonymous.

‒ Jeżeli zostanie wybrany typ weryfikacji Kerberos, zostaną dodane poniższe trzy elementy.

Kerberos Realm: Wypełnij pole Kerberos (przykład: MYLDAP.LDAP)

KDC Host: Wprowadź wartość KDC Host URL (przykład: krb1.myldap.com)

KDC Port: Wprowadź wartość KDC Host Port (przykład: 88)

"

W przypadku wyboru typu weryfikacji Kerberos należy użyć oryginalnej wartości

Kerberos User ID jako wartości User ID zamiast wartości User ID w formacie

DN(Distinguished Name). (Przykład: Mirko)

52

• Format pliku LDAPQuery.txt

(1) Przykładowy plik tekstowy

UID=uid

Email=mail

Name=cn

Last Name=sn

Position=title

Company Name=o

Department=departmentNumber

Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))

(2) Alokacja wartości (VAL) każdego klucza

1) Część mapująca (wszystkie wiersze z wyjątkiem ostatniego)

‒ Obejmuje wszystkie wiersze z wyjątkiem ostatniego, w następującej kolejności:

UID ,

E-mail , Nazwa , Nazwisko , Pozycja , Nazwa firmy i Dział .

‒ Wartości są mapowane w poniższy sposób.

Po lewej stronie znaku "=" znajduje się nazwa widoczna w menu Konfiguracja zapytania LDAP (również po lewej stronie), mapowana na wartości znajdujące się po prawej stronie "=" (rzeczywiste atrybuty serwera LDAP).

‒ Można zmienić wartości atrybutów. Na przykład można zmienić wartości znajdujące się po prawej stronie, bez zmieniania wartości znajdujących się po lewej stronie.

2) Część Query

‒ <A> jest słowem kluczowym Keyword używanym podczas wyszukiwania Search.

‒ Składnia zapytania użytkownika Use Custom Query jest zgodna z regułą tworzenia zapytania LDAP Query wyłączającego <A>.

Przykładowo uwzględnienie słowa kluczowego <A> w atrybucie mail lub cn może wyglądać następująco.

Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))

53

S

ystem

Poziom 2.

Język

Rolki

Czas

Intelig. zabezpiecz.

Zmień kod PIN

Poziom 3.

Automatyczne zapisywanie

Usuń wszystko

Interwał dla opcji Usuń wszystkie

Ustawienie zegara

DST

Skanuj

Lista izolowanych

Opis

Zmiana ustawienia opcji Język .

Automatyczny zapis wszystkich danych.

Usunięcie z urządzenia wszystkich danych (także zaszyfrowanych).

Ustaw interwał resetowania, przy którym wszystkie dane w pamięci wewnętrznej będą regularnie usuwane.

Skonfiguruj różne ustawienia związane z czasem.

Ustawianie bieżącej daty i godziny.

Ustawianie czasu letniego.

" Opcje Data rozpoczęcia , Data zakończenia oraz Przesunięcie czasowe będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji DST wybrano ustawienie Włączone .

Ochrona wyświetlacza użytkownika oraz podłączonych urządzeń pamięci masowej przed wirusami.

Sprawdzanie wyświetlacza i podłączonych urządzeń pamięci masowej pod kątem wirusów.

Sprawdzanie listy elementów izolowanych, które zawierają wirusy.

Zmień swój 6-cyfrowy osobisty numer identyfikacyjny (PIN).

" Domyślny numer PIN to 000000.

" Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.

54

Poziom 2.

Nazwa urządzenia

Dotknij, aby włączyć

Wyjście dźwięku

Reagowanie dźwiękiem

Poziom 3.

Opis

Wprowadzanie nazwy urządzenia.

Ta nazwa będzie wyświetlana innym użytkownikom sieci.

Włączenie lub wyłączenie opcji Tap to Turn On. Umożliwia włączenie ekranu za pomocą dotknięcia.

Wybór głośników dla wyjścia dźwięku.

• Głośnik Flip / Wyjście audio / Udostępnianie ekranu (przewodowe)

Odtwarzaj dźwięk po wybraniu menu lub opcji.

55

Poziom 2.

Ustawienia zaawansowane

Poziom 3.

Wy gaszacz ekranu

Blokada Sterow. dotykiem

Blokada USB

Blokada sieci

Aut. wył. zasil.

Zdalne wstrzymywanie

Przechwytywanie PIP

Ustawianie źródła podczas włączania

Autoprzełączanie źródła

Do myślny rozmiar ekranu PIP

Opis

Konfigurowanie ustawień zaawansowanych, takich jak Blokada USB , Blokada sieci i Usuń wszystkie pliki .

Należy wprowadzić 6 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „000000”.

" Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN .

" Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.

Konfigurowanie wygaszacza ekranu. Jako niestandardowego wygaszacza ekranu można użyć wybranego obrazu.

Uruchamianie funkcji Blokada Sterow. dotykiem .

" Naciśnij i przytrzymaj ekran, aby zwolnić funkcję Blokada Sterow. dotykiem .

Konfiguracja funkcji Blokada USB . Po konfiguracji urządzenie uruchomi się ponownie w celu wprowadzenia zmian.

• Wyłączone / Tylko do odczytu / Wszystkie włączone

Konfiguracja funkcji Blokada sieci .

Wybór czasu, po jakim nastąpi wyłączenie wyświetlacza w przypadku braku interakcji użytkownika.

Włączenie lub wyłączenie opcji Zdalne wstrzymywanie . Po aktywowaniu tej funkcji połączenie sieciowe będzie podtrzymywane, gdy produkt będzie wyłączony.

Włącz lub wyłącz przechwytywanie PIP.

" Treść HDCP nie jest wyświetlana na ekranie, jeśli dla opcji Przechwytywanie PIP wybrane jest ustawienie Włączone .

Ustawienie domyślnego źródła podczas włączania zasilania. Ustawienie tej opcji powoduje, że po włączeniu komputera włączana jest lista albo źródło.

Ustawienie funkcji Autoprzełączanie źródła . Po aktywowaniu tej funkcji nowo podłączane źródła są wyświetlane automatycznie.

Ustaw domyślny rozmiar ekranu PIP.

• Pełny ekran / Częściowy ekran

56

Poziom 2.

U s tawienia zaawansowane

Poziom 3.

Klonuj produkt

D iagnostyka

Ro zpocznij konfigurację

Opis

Eksportuje ustawienia urządzenia lub importuje je z innych urządzeń.

Uruchom diagnostykę na poczcie e-mail, LDAP lub serwerze druku. Aby uruchomić diagnostykę, urządzenie pamięci masowej

USB musi być podłączone.

" Istnieje możliwość pobrania na urządzenie USB szczegółowego raportu autodiagnostycznego zawierającego informacje na temat wiadomości e-mail, katalogu LDAP i serwerów wydruków oraz inne informacje zapisane w produkcie.

Wykonaj początkowe kroki konfiguracji jak przy pierwszym uruchomieniu tego produktu.

57

O

braz

Poziom 2.

Podświetlenie

Temperat. barwowa

Poziom 3.

Balans bieli Wzm. C / Wzm. Z / Wzm. N / Przes. C /

Przes. Z / Przes. N / Resetuj

Rozszerzenie sygnału wejściowego

Opis

Dostosowanie jasności podświetlenia do własnych preferencji. Ustawienie wartości 100 daje najmocniejsze podświetlenie.

Regulacja temperatury barwowej. Jednoczesny wzrost wartości i temperatury zwiększa również współczynnik odwzorowania koloru niebieskiego.

(Zakres: 2800K - 16000K)

Dostosuj temperaturę barwową obrazu, aby białe elementy wydawały się jaśniejsze.

Rozszerza zakres sygnału wejściowego dla połączeń HDMI.

" Obsługiwane są rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 60 Hz, gdy dla rozszerzenia Rozszerzenie sygnału wejściowego wybrane jest ustawienie Włączone .

Obsługiwane są rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 30 Hz, gdy dla rozszerzenia Rozszerzenie sygnału wejściowego wybrane jest ustawienie Wył.

.

Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD

Należy zapoznać się z obsługiwanymi częstotliwościami sygnałów wejściowych UHD.

• Rozdzielczość: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Jeśli opcja Rozszerzenie sygnału wejściowego jest ustawiona na wartość Wył.

Liczba klatek na sekundę (kl./s)

Głębia kolorów/próbkowanie chrominancji

RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4

50/60 8 bitów -

Jeśli opcja Rozszerzenie sygnału wejściowego jest ustawiona na wartość Włączone

Liczba klatek na sekundę (kl./s)

Głębia kolorów/próbkowanie chrominancji

RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4

50/60 8 bitów

10 bitów

12 bitów -

-

O

-

-

O

-

YCbCr 4:2:2

YCbCr 4:2:2

O

O

O

YCbCr 4:2:0

O

YCbCr 4:2:0

O

O

O

58

Poziom 2.

Poziom czerni HDMI

Poziom 3.

Rozdzielczość udostępnianego ekranu (przewodowo)

Resetowanie obrazu

Opis

Dostosowanie poziomu czerni w celu zoptymalizowania jasności i kontrastu obrazu HDMI.

" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy produkt jest połączony z komputerem za pomocą kabla HDMI i gdy okno źródła jest włączone.

Określanie rozdzielczości w przypadku udostępniania ekranu (sieć przewodowa).

• Auto / FHD / UHD

Przywracanie ustawień fabrycznych obrazu.

59

P

omoc techn

.

Poziom 2.

Aktualizacja oprogramowania

Kontakt z firmą Samsung

Zeruj wszystko

Poziom 3.

Aktualizuj teraz

Aktualizacja automatyczna

Opis

Aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Aktualizacja oprogramowania po uprzednim pobraniu plików aktualizacyjnych.

– Aktualizacja online

"

Wymaga połączenia internetowego.

– Aktualizacja przez podłączenie do urządzenia USB

Po pobraniu pliku aktualizacji ze strony internetowej firmy Samsung i zapisaniu go na urządzeniu USB podłączyć urządzenie USB do produktu, który ma zostać zaktualizowany.

"

Upewnij się, że plik został zapisany w folderze najwyższego poziomu.

• Obecna wersja : wersja oprogramowania obecnie zainstalowana w produkcie.

Automatycznie rozpocznij aktualizacje oprogramowania, gdy telewizor jest wyłączony.

" Wymaga połączenia internetowego.

Informacje kontaktowe potrzebne do uzyskania pomocy dotyczącej urządzenia.

" Przejść do polecenia Kontakt z firmą Samsung i znaleźć parametry Kod modelu i Wersja oprogramowania właściwe dla produktu.

Ta funkcja inicjalizuje ustawienia wszystkich elementów w całym menu.

60

Rozdział 07

Instrukcja rozwiązywania problemów

Rozwiązywanie problemów

"

Przed skontaktowaniem się z

Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung.

"

Jeżeli urządzenie nie włącza/ wyłącza się, gdy użytkownik naciska przyciski albo korzysta z czujnika ruchu, można je włączyć/ wyłączyć za pomocą pilota firmy

Samsung lub aplikacji do zdalnego sterowania firmy Samsung.

Problem z oknem źródłowym (HDMI)

W przypadku podłączenia komputera do produktu za pomocą kabla HDMI po czterech stronach ekranu widoczne są puste paski.

Nie ma to związku z działaniem produktu.

Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI.

Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.

(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty graficznej lub komputera.)

Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.

Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.

Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.

Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.

Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.

Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.

Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie odpowiednio zmienić ustawienia ekranu w oparciu o treść rozdziału „Wstępnie ustawione tryby pracy”.

61

Problem z oknem źródłowym (HDMI)

Kolor biały nie jest do końca biały.

Produkt wyłącza się automatycznie.

Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.

Nietypowa jasność i kolor.

Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje zatrzymanie obrazu.

Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.

Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli .

Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda sieciowego.

Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania filmów akcji.

Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.

Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.

Obecność urządzenia przenośnego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz cyfrowych może zakłócać ich pracę.

Wybierz opcje

¬

→ USTAWIENIA → Pomoc techn.

→ Zeruj wszystko z menu, aby zresetować ekran.

Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.

Jeżeli w oknie źródła ustawiony jest tryb pełnoekranowy, gdy produkt znajduje się w orientacji pionowej, w górnej i dolnej części ekranu wyświetlany jest czarny pasek.

Należy zmienić orientację na poziomą, a następnie przestawić okno źródła na tryb pełnoekranowy.

62

Problem z dźwiękiem

Brak dźwięku.

Poziom głośności jest zbyt niski.

Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.

Z głośników słychać zakłócenia.

Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.

Sprawdź poziom głośności.

Ustaw głośność dźwięku.

Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.

Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.

W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego

• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.

(Na przykład jeżeli monitor jest podłączony do gniazda HDMI, należy zmienić ustawienia audio urządzenia wyjściowego wideo na HDMI).

Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.

Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.

Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.

Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza zewnętrznego (dekodera).

63

Problemy związane z obsługą dotykową

Ikony reagują na dotyk, ale rysunki nie.

Funkcja sterowania dotykowego nie działa, gdy używane jest połączenie HDMI.

Używam dwóch piór, ale nie działają prawidłowo.

Polecenia dotykowe nie działają, reakcje są spowolnione itd.

Należy używać pióra przeznaczonego do tego urządzenia.

Sprawdź, czy port TOUCH OUT na produkcie jest podłączony do komputera za pomocą kabla

USB.

• HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 → TOUCH OUT z tyłu produktu

• HDMI IN 3 → TOUCH OUT na półce

Upewnij się, że pomiędzy dwoma piórami zachowana jest wystarczająca odległość w punkcie multi-touch.

Upewnij się, że na powierzchni ekranu nie ma żadnych substancji obcych.

Sprawdź, czy ekran nie jest uszkodzony.

Upewnij się, że produkt nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

64

Inne problemy

Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.

Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.

Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.

Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.

Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się komunikat „

Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać dźwięku.

Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.

Funkcja Po

U s ziom talona czerni rozdziel

HDMI

. nie jest obecnie obsług

nie działa prawidłowo w przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.

W trybie HDMI nie słychać dźwięku.

.

”.

Komunikat „ Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.

” wyświetla się w przypadku, gdy rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość produktu.

Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na rozdzielczość obsługiwaną przez wyświetlacz.

Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy sygnałem HDMI urządzenia zewnętrznego jest sygnał wyjściowy RGB.

Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może do tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie starszą wersję interfejsu HDMI.

65

Rozdział 08

Dane techniczne

"

Częstotliwość pozioma

Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej.

Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

"

Częstotliwość odświeżania pionowego

Aby wygenerować obraz widoczny dla ludzkiego oka, produkt wyświetla ten sam obraz wiele razy na sekundę

(w sposób podobny do działania migającej lampy jarzeniowej).

Ilość wyświetleń pojedynczego obrazu na sekundę to częstotliwość pionowa lub inaczej częstotliwość odświeżania. Częstotliwość pionową mierzy się w Hz.

Ogólne

Nazwa modelu

Panel

Wymiary

Obszar wyświetlania

WM

55

R

Kategoria 55 ( 54,6 cali / 138,7 cm)

WM

65

R

Kategoria 65 ( 64,5 cali / 163,9 cm)

Synchronizacja Częstotliwość pozioma

Rozdzielczość

Zasilanie

Środowisko pracy

1209,6 mm (poziomo) x 680,4 mm (pionowo)

30 - 90 kHz

1428,48 mm (poziomo) x 803,52 mm (pionowo)

Częstotliwość odświeżania pionowego 24 - 75 Hz

Rozdzielczość optymalna

Rozdzielczość maksymalna

3840 x 2160

AC100-240V~ 50/60Hz

Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.

Obsługa urządzenia

Przechowywanie

Temperatura : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie może przekraczać 40 °C.

Wilgotność : 10–80%, bez kondensacji

Temperatura : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)

Wilgotność : 5–95%, bez kondensacji

* Dotyczy produktu w nieotwartym opakowaniu.

66

" W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.

" W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.

W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.

" Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.

67

Zaprogramowane tryby synchronizacji

Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeżeli sygnały wysyłane z komputera różnią się od sygnałów w trybie standardowym, obraz się nie wyświetli. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.

Rozdzielczość

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA CVT, 3840 x 2160RB

VESA CVT, 3840 x 2160RB

VESA DMT, 640 x 480

VESA DMT, 640 x 480

VESA DMT, 640 x 480

VESA DMT, 800 x 600

VESA DMT, 800 x 600

VESA DMT, 800 x 600

VESA DMT, 1024 x 768

VESA DMT, 1024 x 768

VESA DMT, 1024 x 768

VESA DMT, 1152 x 864

VESA DMT, 1280 x 720

VESA DMT, 1280 x 800

VESA DMT, 1280 x 1024

VESA DMT, 1280 x 1024

VESA DMT, 1366 x 768

Częstotliwość pozioma

(kHz)

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

31,469

35,000

49,726

68,681

110,500

133,313

31,469

37,861

37,500

Częstotliwość odświeżania pionowego

(Hz)

70,087

66,667

74,551

75,062

49,977

59,997

59,940

72,809

75,000

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

Częstotliwość taktowania pikseli

(MHz)

28,322

30,240

57,284

100,000

442,000

533,250

25,175

31,500

31,500

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

Gniazdo

HDMI IN

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-

-

O

O

O

O

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

Polaryzacja synchronizacji

(pozioma/ pionowa)

-/+

-/-

-/-

-/-

+/-

+/-

-/-

-/-

-/-

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

Rozdzielczość

VESA DMT, 1440 x 900

VESA DMT, 1600 x 900RB

VESA DMT, 1680 x 1050

VESA DMT, 1920 x 1080

VESA DMT, 2560 x 1440RB

CTA-861, 720(1440) x 576i

CTA-861, 720(1440) x 480i

CTA-861, 720 x 576

CTA-861, 720 x 480

CTA-861, 1280 x 720

CTA-861, 1280 x 720

CTA-861, 1920 x 1080i

CTA-861, 1920 x 1080i

CTA-861, 1920 x 1080

CTA-861, 1920 x 1080

CTA-861, 1920 x 1080

CTA-861, 1920 x 1080

CTA-861, 1920 x 1080

CTA-861, 3840 x 2160

CTA-861, 3840 x 2160

CTA-861, 3840 x 2160

CTA-861, 3840 x 2160

CTA-861, 3840 x 2160

CTA-861, 4096 x 2160

CTA-861, 4096 x 2160

CTA-861, 4096 x 2160

CTA-861, 4096 x 2160

Częstotliwość pozioma

(kHz)

31,469

37,500

45,000

28,125

33,750

27,000

28,125

33,750

56,250

67,500

54,000

56,250

67,500

112,500

135,000

54,000

67,500

112,500

135,000

55,935

60,000

65,290

67,500

88,787

15,625

15,734

31,250

Częstotliwość taktowania pikseli

(MHz)

106,500

108,000

146,250

148,500

241,500

27,000

27,000

27,000

27,000

74,250

74,250

74,250

74,250

297,000

594,000

594,000

297,000

297,000

594,000

594,000

74,250

74,250

74,250

148,500

148,500

297,000

297,000

Częstotliwość odświeżania pionowego

(Hz)

59,887

60,000

59,954

60,000

59,951

50,000

59,940

50,000

59,940

50,000

60,000

50,000

60,000

30,000

50,000

60,000

24,000

30,000

50,000

60,000

24,000

25,000

30,000

50,000

60,000

24,000

25,000

Gniazdo

HDMI IN

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

-/-

-/-

-/-

Polaryzacja synchronizacji

(pozioma/ pionowa)

-/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

68

Rozdział 09

Dodatek

Odpowiedzialność za odpłatne usługi

(koszty ponoszone przez klienta)

" W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.

Okoliczności inne niż defekt produktu

Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności demontażu produktu.

• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z

Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).

• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji zakupionego produktu.

• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.

• Udzielenie klientowi instruktażu obsługi produktów innej firmy.

• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.

• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.

• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych przedmiotów.

• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie zakupów domowych albo przez Internet.

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta

Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej naprawy.

Uszkodzenie produktu w wyniku:

• Uderzenia lub upadku;

• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych oddzielnie;

• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung

Electronics Co., Ltd.;

• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek elektrycznych;

• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.

Pozostałe okoliczności

• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi itd.)

• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)

" W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią

Instrukcji użytkownika.

69

Zapobieganie wypalaniu powidoków Licencja

Co to jest wypalenie powidoku?

Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu. Normalna praca oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel wyświetla ten sam obraz przez dłuższy czas, może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu ciekłokrystalicznego.

Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz.

Informacja ta ma na celu ustrzeżenie przed wypaleniem powidoku. Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku.

Zalecane działania prewencyjne

Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku lub powstanie smug. Jeśli produkt jest nieużywany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć, uruchomić tryb oszczędzania energii lub uruchomić ruchomy wygaszacz ekranu.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI

Licensing LLC in the United States and other countries.

Informacja o licencji Open Source

W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

70

advertisement

Key Features

  • Draw, write & inspire new ideas with a smooth and familiar passive pen
  • Create a masterpiece on brush mode
  • Write on any background on any background source
  • Flexible image editing with selection tool and merge to roll

Related manuals

advertisement

Table of contents