Samsung UD46E-A 46", 700nit, FHD, 24h/7, ramka 2,3/1,2mm Instrukcja obsługi

Add to My manuals
89 Pages

advertisement

Samsung UD46E-A 46

Instrukcja obsługi

UD46E-A UD46E-B UD46E-C UD55E-A UD55E-B

UH46N-E UM46N-E UH55F-E UM55H-E

Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.

W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:

(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki

(tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.

© Samsung Electronics

Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics. Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione. Znaki towarowe inne niż Samsung Electronics są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Przed rozpoczęciem używania produktu

Zasady bezpieczeństwa

Symbole bezpieczeństwa

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

Instalacja

Działanie

Środki ostrożności podczas korzystania z panelu

Czyszczenie

Przechowywanie i konserwacja

11

12

12

6

7

5

5

9

Przygotowania

Sprawdzanie zawartości

Elementy

Części

Widok z tyłu

Pilot

Podłączanie za pomocą kabla stereo IR

(sprzedawanego oddzielnie)

Przed zainstalowaniem produktu (podręcznik instalacji) 18

Zmiana orientacji pionowej na poziomą 18

Montaż mocowania ściennego

Przygotowanie do montażu mocowania ściennego

Montaż mocowania ściennego

17

19

19

19

13

13

14

14

15

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego

(VESA) 20

Pilot (RS232C)

Połączenie kablowe

Podłączanie

Kody sterujące

21

21

24

25

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Czynności wstępne

Czynności sprawdzające

34

34

Łączenie z komputerem PC 34

Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy) 34

Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy) 35

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

Podłączanie za pomocą kabla DP

35

36

36

Łączenie z urządzeniem wideo

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

37

37

38

Podłączanie do systemu audio

Podłączanie kabla LAN

38

39

Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane oddzielnie) 40

MagicInfo 40

Zmiana źródła sygnału

Źródło

42

42

Korzystanie z programu MDC

Instalacja/dezinstalacja programu MDC

Instalacja

Dezinstalacja

Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC 44

Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja danych)

Połączenie Ethernet

44

45

43

43

43

Funkcja ekranu startowego

Ściana wideo

Ś ciana wideo

H orizontal x Vertical

P ołożenie obrazu

Format

Tryb

obrazu

C

zasomierz wł./wyłącz

.

W łącznik czasowy

W yłącznik czasowy

Zarządzanie świętami

U

stawienia sieci

M

agic

Info P

layer

I

47

47

47

48

48

49

50

50

50

51

52

53

2

Spis treści

U

stawienia ID 54

U stawienia ID 54

Autom . ustaw. ID urządz.

54

P ołącz. kablowe z PC 54

W

ięcej ustawień 55

Regulacja ekranu

Tryb

obrazu 56

P

odświetlenie /

J

asność /

Kontrast

/

O

strość /

K

olor /

O

dcień (

Z

/

C

) 57

T

emperat

.

barwowa

B

alans bieli

G

amma

W

artość skalibrowana

O

pcje obrazu

T on kolorów

P oziom czerni HDMI

D ynamiczne podświetlenie

UHD COLOR

57

58

58

58

58

58

57

57

57

Rozmiar obrazu

Rozmiar obrazu

P owiększenie /P ozycja

Rozdzielczość

Autodopasowanie

Regul

.

ekranu komputera

59

59

59

59

60

60

W

yłącz obraz

Resetowanie obrazu

60

60

W

yświetlacz ekranowy

O

rientacja ekranu

O rientacja menu na ekranie

O rientacja zawartości źródłowej

P roporcje obrazu

O

chrona ekranu

P rzesunięcie pikselowe

W ył. czasowy

W yświetl natychmiast

W yszarzenie boków

W

yświetlanie komunikatu

I nformacje o źródle

W iadom. o braku sygnału

W iadomość MDC

J

ęzyk menu

Resetuj wyświetlacz ekr

.

S

ystem

U

stawienia 64

C

zas 65

U stawienie zegara 65

63

63

63

63

63

62

62

62

62

62

61

61

61

61

63

DST 65

Auto . wyłączanie 65

O późnienie włączenia 65

Źródło

M

agic

Info I

65

Autoprzełączanie źródła 66

A utoprzełączanie źródła 66

P rzywracanie źródła gł.

66

Źródło główne 66

Źródło pomocnicze 66

S

terowanie zasilaniem 66

Autom . włączanie zasil.

66

Z asilanie modułu PC 66

Ster . trybem gotowości 67

S ieć w trybie czuwania

P rzycisk zasilania

67

67

Rozwiązanie

Eco

O szczędz. Energii

C zujnik Eco

Harmonogram lampy ekranu

T r . got . br. sygn.

Aut . wył. zasil.

S

terowanie temperaturą

Z

mień

kod

PIN

O

gólne

Zabezpieczenia

Hot Plug HDMI

Resetuj system

67

67

67

68

68

68

68

68

69

69

69

69

3

Spis treści

Ustawienia dźwięku

Dźwięk HDMI

Dźwięk połączenia wideo

Z

eruj dźwięk

Pomoc techniczna

Aktualizacja oprogramowania

Kontakt

z firmą

S

amsung

P

rzejdź

do strony

główn

.

Ś ciana wideo

Tryb obrazu

C zasomierz wł./wyłącz.

U stawienia sieci

MagicI nfo P layer I

U stawienia ID

W ięcej ustawień

Z

eruj wszystko

70

70

70

72

72

72

72

72

72

72

72

72

71

71

Instrukcja rozwiązywania problemów

Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung

Testowanie produktu

73

73

Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości 73

Sprawdź, co następuje. 74

Pytania & odpowiedzi 81

Dane techniczne

Ogólne

Zaprogramowane tryby synchronizacji

82

83

Dodatek

Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez klienta) 86

Okoliczności inne niż defekt produktu 86

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta 86

Pozostałe okoliczności 86

Zapobieganie wypalaniu powidoków

Co to jest wypalenie powidoku?

Zalecane działania prewencyjne

87

87

87

Licencja

Terminologia

88

89

4

Rozdział 01

Przed rozpoczęciem używania produktu

Zasady bezpieczeństwa

Poniższe instrukcje z zakresu bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i zapobieżenie uszkodzeniom mienia. Przeczytaj je, aby wiedzieć, jak prawidłowo używać produktu.

Symbole bezpieczeństwa

Symbol Nazwa Znaczenie

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.

Uwaga

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.

Zakaz NIE podejmować prób.

Instrukcja Postępować zgodnie z wytycznymi.

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE

TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.

Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.

Napięcie prądu przemiennego:

Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu przemiennego.

Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.

Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym).

Napięcie prądu stałego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu stałego.

Uwaga. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

5

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

― Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.

Ostrzeżenie

Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Nie zginać ani nie ciągnąć przewodu zasilającego zbyt mocno. Nie przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.

W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.

Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.

Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.

Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.

Mogłoby dojść do pożaru.

Przewód zasilający podłączać do uziemionego gniazda elektrycznego. (Z wyłączeniem urządzeń, które nie mają uziemienia)

Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Nie używać uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

6

Uwaga

Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

W przypadku podłączania wtyczki do portu upewnić się, że została ona podłączona prawidłowo (całkowicie).

Nieprawidłowe podłączenie wtyczki do portu może spowodować jej niespodziewane odłączenie; istnieje również ryzyko przegrzania spowodowanego przetężeniem, co obniży bezpieczeństwo korzystania z produktu.

Używać tylko przewodu zasilającego dołączonego do produktu przez firmę Samsung.

Przewodu zasilającego nie wolno używać do zasilania innych produktów.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód zasilający.

W przypadku problemu z produktem należy odłączyć przewód zasilający, aby całkowicie odciąć zasilanie produktu. Samo naciśnięcie przycisku zasilania nie odcina całkowicie zasilania od produktu.

Podczas korzystania z produktu nie wolno odłączać przewodu zasilającego.

Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.

Instalacja

Ostrzeżenie

Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.

Uszkodzenie przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Produktu nie należy stawiać bezpośrednio przy ścianie — należy zapewnić swobodny przepływ powietrza.

Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy w ciasnych szafkach.

Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.

Nieprawidłowe użycie opakowań plastikowych przez dzieci może spowodować uduszenie.

Nie umieszczać kabla zasilającego (zasilacza DC) ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.

(Świece, środki odstraszające owady, papierosy, spraye, urządzenia grzewcze, miejsca wystawione na bezpośrednie działania promieni słonecznych itp.)

7

Produkt należy prawidłowo umocować, aby nie upadł.

Jeżeli produkt nie zostanie prawidłowo umocowany i dziecko dotknie go podczas zabawy, produkt może upaść, powodując uszkodzenie samego produktu lub obrażenia ciała u dziecka.

Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.

Olej jadalny lub opary oleju mogą uszkodzić lub zdeformować produkt.

Uwaga

W przypadku podnoszenia i przenoszenia produktu nie wolno dotykać jego wyświetlacza. Produkt muszą podnosić lub przenosić co najmniej dwie osoby.

Produkt może upaść, powodując obrażenia ciała, uszkodzenie samego produktu lub pożar.

Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.

Może dojść do uszkodzenia ekranu.

Zbyt długie wystawienie produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować odbarwienie powierzchni wyświetlacza.

Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.

Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami ciała. Można stosować tylko zatwierdzone szafki.

W przypadku umieszczania produktu w nietypowym miejscu jego otoczenie może być przyczyną poważnego pogorszenia jakości jego pracy. Z tego względu przed instalacją produktu należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

(Miejsca charakteryzujące się znacznym zapyleniem; miejsca, w których stosowane są chemikalia; miejsca o zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach; miejsca o zbyt wysokiej wilgotności lub zbyt dużej ilości wody; środki transportu takie jak pojazdy, lotniska i dworce używane nieprzerwanie przez długi czas itp.)

8

Działanie

Ostrzeżenie

Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Baterie do pilota zdalnego sterowania oraz małe akcesoria trzymać poza zasięgiem dzieci. Należy zapobiec ryzyku połknięcia ich przez dzieci.

Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku upuszczenia produktu lub zmiany jego wyglądu przestawić wyłącznik zasilania do pozycji wyłączenia i odłączyć przewód zasilający.

Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Dalsze użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

Nie wolno uderzać produktu.

• Wyświetlacz może ulec uszkodzeniu.

• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/ wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).

• W przypadku dostania się substancji obcych do wnętrza produktu należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.

Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung.

• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

• W przypadku dostania się do wnętrza produktu substancji obcych takich jak woda należy odłączyć przewód zasilający.

Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung.

• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).

Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.

9

Na produkcie nie wolno się zawieszać ani się na niego wspinać.

• Produkt może upaść, powodując obrażenia ciała, a nawet śmierć.

• Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie zawieszały się na produkcie ani się na niego nie wspinały.

Po podłączeniu do gniazda elektrycznego wtyczki przewodu zasilającego nie można wkładać żadnych podłużnych przedmiotów ani innych przedmiotów przewodzących prąd elektryczny do wtyczki na jego drugim końcu. Po odłączeniu wtyczki przewodu zasilającego od gniazda zasilającego przez chwilę nie wolno dotykać jej styków.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.

• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego i natychmiast wywietrzyć pomieszczenie.

Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.

Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Uwaga

Każdą baterię należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+,

–).

Nieprawidłowa biegunowość może spowodować pęknięcie baterii.

Może także dojść do wycieku szkodliwego dla otoczenia kwasu z baterii, pożaru lub obrażeń ciała.

Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.

Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

W przypadku nieużywania produktu przez długi czas, np. z powodu wyjazdu, przewód zasilający należy odłączyć od gniazdka elektrycznego.

Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub upływem prądu.

Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.

Może dojść do pogorszenia wzroku.

Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej utylizacji.

Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.

Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.

Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.

Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.

10

Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

W przypadku nieużywania produktu przez dłuższy czas należy włączyć tryb oszczędzania energii lub przestawić wygaszacz ekranu w tryb obrazu ruchomego.

Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.

Może dojść do wybuchu lub pożaru.

Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby nie stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.

Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.

Nie patrzeć w obraz na ekranie produktu z małej odległości przez dłuższy czas.

Może dojść do pogorszenia wzroku.

Nie podnosić ani nie przenosić włączonego produktu.

Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.

W przypadku korzystania ze słuchawek nie wolno ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności ani korzystać z nich przez długi czas.

Może dojść do uszkodzenia słuchu.

Środki ostrożności podczas korzystania z panelu

Urządzenia nie należy ustawiać w sposób pokazany na rysunku. Panel jest wrażliwy i łatwo go uszkodzić.

Ustaw urządzenie w sposób pokazany na rysunku (można skorzystać z opakowania).

Do przenoszenia urządzenia należy wykorzystywać uchwyty z tyłu.

Nie należy trzymać, ani ściskać żadnej części urządzenia, która znajduje się w odległości do 15 mm od przedniej krawędzi.

15 mm

11

Czyszczenie

Ostrzeżenie

Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani środkiem czyszczącym.

• Może dojść do uszkodzenia powierzchni produktu lub usunięcia jego oznaczeń.

• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Przechowywanie i konserwacja

Czyszczenie obudowy i wyświetlacza

Przetrzeć powierzchnię lekko zwilżoną, miękką ściereczką, a następnie wytrzeć suchą ściereczką.

1 2 3

Uwaga

W przypadku czyszczenia odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego i delikatnie przetrzeć produkt miękką i suchą tkaniną (o bardzo miękkich włóknach lub flanelą bawełnianą), aby uniknąć zadrapań.

Może dojść do uszkodzenia powierzchni produktu lub usunięcia jego oznaczeń.

Należy używać wyłącznie suchych tkanin o bardzo miękkich włóknach lub flaneli bawełnianej, ponieważ powierzchnia produktu i jego wyświetlacz są podatne na zadrapania.

Powierzchnia produktu lub jego wyświetlacz łatwo ulega zadrapaniom.

Na produkt nie wolno nanosić środków chemicznych zawierających alkohole, rozpuszczalniki, środki powierzchniowo czynne (np. wosk), benzen, rozcieńczalniki, pestycydy, substancje nawilżające lub czyszczące.

Mogą one spowodować odbarwienie lub pęknięcie zewnętrznej powierzchni produktu, odklejenie powierzchni panelu lub usunięcie oznaczeń produktu.

Środki ostrożności

Nie drapać ekranu paznokciami ani ostrymi przedmiotami. Zadrapania mogą pozostawić na produkcie ślady.

Nie spryskiwać bezpośrednio żadnej części produktu.

Obecność wody we wnętrzu produktu może spowodować jego awarię, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych nawilżaczy

UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.

• Usunięcie naklejki z ekranu może pozostawić resztki kleju. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy usunąć resztki kleju.

• Nie wolno zbyt mocno naciskać ani pocierać produktu. Może to spowodować uszkodzenie produktu.

• Nie wycierać produktu środkami chemicznymi. Może to spowodować awarię produktu.

• Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi

Klienta firmy Samsung (usługa płatna).

• Zaleca się, aby nie dotykać panelu przedniego gołymi rękami. Zakładać czyste rękawiczki.

12

Rozdział 02

Przygotowania

Sprawdzanie zawartości

– Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.

– Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od tego przedstawionego na rysunkach.

Elementy

― Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Skrócona instrukcja konfiguracji

Karta gwarancyjna

(Dostępna w zależności od kraju)

Instrukcja montażu

Baterie

(Dostępna w zależności od kraju)

Pilot

Pierścień mocujący x 4 / Wkręt x 4

Kabel zewnętrznego czujnika IR

(Dostępna w zależności od kraju)

Kabel DP

Kabel zasilający

Adapter RS232C (IN)

13

Części

Widok z tyłu

― Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Gniazdo

IR OUT

CONTROL IN

DVI IN (MAGICINFO)

HDMI IN 1, HDMI IN 2

DP IN

RGB IN

DP OUT (LOOPOUT)

AUDIO IN

AUDIO OUT

RS232C IN

RS232C OUT

RJ45

USB

Opis

Do odbioru sygnału zdalnego sterowania przez zewnętrzną płytę czujnika i wysyłania sygnału przez gniazdo LOOP OUT.

Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.

DVI IN: Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla HDMI/DVI.

MAGICINFO: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DP-DVI.

Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.

Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.

Do podłączenia do urządzenia źródłowego za pomocą kabla D-SUB.

Do podłączenia do innego produktu za pomocą kabla DP.

― W celu podłączenia monitorów za pomocą portu DP Loopout zalecane jest użycie kabla DP dołączonego do opakowania.

― Ten port używa algorytmu właściwego dla sygnałów wejściowych i wyjściowych w rozdzielczości UHD. Ten port nie jest kompatybilny z monitorami wyposażonymi w porty DP Loopout używające algorytmów właściwych dla rozdzielczości FHD. Zalecane jest podłączanie portów DP

Loopout między identycznymi modelami monitorów.

Odbiór dźwięku z urządzenia wejściowego za pomocą kabla audio.

Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.

Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).

Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)

Do podłączenia urządzenia pamięci USB. (Tylko w celu aktualizacji)

14

Pilot

― Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.

― Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.

Włączenie urządzenia.

Ustaw głośność dźwięku.

Zmiana źródła sygnału.

Wyświetlanie lub ukrywanie menu ekranowego albo powrót do poprzedniego menu.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Wyłączanie urządzenia.

Przyciski numeryczne

Wprowadzić hasło w menu ekranowym.

Wycisz dźwięk.

Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij przycisk MUTE ponownie lub przycisk regulacji głośności (+ VOL -).

Ten przycisk skrótu umożliwia bezpośredni dostęp do aplikacji MagicInfo Player I .

Ten klawisz skrótu jest dostępny, jeśli podłączona jest skrzynka sieciowa lub moduł PIM (Plug In Module).

Przycisk Przejdź do strony główn.

.

– Funkcje przycisków pilota mogą się również różnić w zależności od produktu.

Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.

– Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.

– Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.

– W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.

15

Szybki wybór często używanych funkcji.

TOOLS INFO

Powrót do poprzedniego menu.

Jeśli za pomocą funkcji Ś c iana wideo połączono wiele produktów, należy nacisnąć przycisk

SET i za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić identyfikator produktu.

Obsługa produktu za pomocą pilota.

Anulowanie wartości ustawionej za pomocą przycisku SET i obsługa wszystkich połączonych produktów za pomocą pilota.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Wyświetlanie informacji na temat obecnego źródła sygnału.

Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego lub prawego menu albo zmiana ustawień.

Potwierdzanie wyboru menu.

Wychodzenie z bieżącego menu.

Wybrać podłączone źródło sygnału spośród opcji PC , DVI , HDMI i DisplayPort .

Włącza bądź wyłącza funkcję blokady bezpieczeństwa.

Aby włożyć baterie do pilota

– Funkcje przycisków pilota mogą się również różnić w zależności od produktu.

Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.

– Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.

– Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.

– W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.

16

Podłączanie za pomocą kabla stereo IR

(sprzedawanego oddzielnie)

Zewnętrzny kabel podczerwieni należy podłączać, gdy urządzenie jest wyłączone. Następnie należy włączyć urządzenie.

Sterowanie więcej niż jednym produktem za pomocą pilota

• Za pomocą odpowiedniego kabla stereo podłączyć port IR OUT na produkcie do portu CONTROL IN na drugim produkcie.

• Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę produktu

1

zostanie odebrane przez produkty

1

oraz

2

.

― Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.

IR OUT

Sterowanie więcej niż jednym urządzeniem za pomocą zewnętrznego kabla podczerwieni

• Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę urządzenia

1

, do którego podłączono zewnętrzny kabel podczerwieni, zostanie odebrane przez urządzenia

1

i

2

.

― Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.

1

CONTROL IN

IR OUT

CONTROL IN

1

2

CONTROL IN

2

17

Przed zainstalowaniem produktu

(podręcznik instalacji)

Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub ściany, zgodnie z instrukcją instalacji.

• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.

• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.

• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w specyfikacji.

Zmiana orientacji pionowej na poziomą

― Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi

Klienta firmy Samsung.

• Aby użyć produktu w orientacji pionowej, należy obrócić go w prawo.

― Nie montować tego modelu na suficie, w podłodze lub stole.

Wentylacja

Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie

A Minimalnie 40 mm

B Temperatura otoczenia: poniżej 35℃

• W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia A na poziomie poniżej 35℃.

A

B

Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem

― Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi

Klienta firmy Samsung.

Widok z góry

A Minimalnie 40 mm

B Minimalnie 70 mm

C Minimalnie 50 mm

D Minimalnie 50 mm

E Temperatura otoczenia: poniżej 35℃

― W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35℃.

D

B

C

D

B

E

C

A

18

Montaż mocowania ściennego

1

Przygotowanie do montażu mocowania ściennego

(

W celu przeprowadzenia montażu mocowania ściennego innego producenta należy zastosować pierścień mocujący

1

).

Montaż mocowania ściennego

Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.

Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.

Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.

Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.

19

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)

― Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu mocowania ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów, jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując poważne obrażenia ciała.

• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi niezbędnymi elementami.

• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.

• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.

• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.

• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji montażu elementu.

• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.

• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.

Jednostka: mm

Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem

VESA (A * B) w milimetrach

Śruby standardowe

Liczba szt.

600 x 400 M8 4

― Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.

20

Pilot (RS232C)

Połączenie kablowe

Kabel RS232C

Interfejs

Styk

Szybkość przesyłania danych

Bity danych

Parzystość

Bity stopu

Sterowanie przepływem

Długość maksymalna

RS232C (9-stykowy)

TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)

9600 b/s

8 bitów

Brak

1 bitów

Brak

15 m (wyłącznie typ ekranowany)

• Przypisanie styków

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

7

8

5

6

9

2

3

4

1

Styk

6 7 8 9

<Typ męski>

Sygnał

Sygnał wykrycia nośnej

Odebrane dane

Przesłane dane

Przygotowanie terminalu danych

Masa sygnału

Przygotowanie zbioru danych

Wysyłanie żądania

Sygnał pozwolenia na wysłanie

Sygnał RI

9 8 7 6

<Typ żeński>

21

• Kabel RS232C

Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo

6 1

9

-P1-

5

-P1-

Typ męski Rx

Tx

Masa

-P1-

3

2

5

----------

----------

----------

-P2-

1

2

3

Tx

Rx

Masa

-P2-

STEREO

WTYK

(ø 3,5)

3

2

1

-P2-

Kabel LAN

• Przypisanie styków

1 2 3 4 5 6 7 8

6

7

8

4

5

2

3

1

Numer styku Standardowy kolor

Biały i pomarańczowy

Pomarańczowy

Biały i zielony

Niebieski

Biały i niebieski

Zielony

Biały i brązowy

Brązowy

Sygnał

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

22

• Złącze: RJ45

Kabel LAN (PC do HUB)

HUB

RJ45

P1

P2

Sygnał

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

P1

1

6

P1

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

P2

1

6

P2

Sygnał

TX+

TX-

RX+

RX-

Kabel krosowy (PC do PC)

P1

Sygnał

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

P1

1

6

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

P2

3

2

Sygnał

RX+

RX-

TX+

TX-

23

Podłączanie

― Upewnij się, że adaptery są podłączone do odpowiedniego gniazda RS232C IN lub OUT produktu.

• Sposób połączenia 1

• Sposób połączenia 2

RJ45 RJ45

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

• Sposób połączenia 3

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

24

Kody sterujące

Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

Suma kontrolna

0xAA Typ polecenia 0

Sterowanie (polecenie „ustaw”)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA Typ polecenia 1

Dane

Wartość

Suma kontrolna

7

8

4

5

6

2

3

1

Polecenie

Nr Typ polecenia

Sterowanie zasilaniem

Kontrola głośności

Wybór źródła sygnału

Wybór trybu ekranu

Wybór rozmiaru ekranu

Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i BNC)

Sterowanie trybem ściany wideo

Blokada bezpieczeństwa

Polecenie

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3D

0x5C

0x5D

Zakres wartości

0~1

-

-

0~100

0~255

0

0~1

0~1

Nr

9

10

Typ polecenia

Włączanie funkcji ściany wideo

Sterowanie funkcją ściany wideo

Polecenie

0x84

0x89

Zakres wartości

-

0~1

• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną oblicza się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się z więcej niż dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy usunąć.

Przykład: włączenie zasilania & ID = 0

Nagłówek

0xAA

Polecenie

0x11

Identyfikator

1

Długość danych Dane 1

"Power"

Suma kontrolna

Nagłówek

0xAA

Polecenie

0x11

Identyfikator

1

Długość danych

1

Dane 1 12

• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym, bez względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać polecenia. Polecenia będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.

25

Sterowanie zasilaniem

• Funkcja

Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.

• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x11 0

• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Dane Suma kontrolna

0xAA 0x11 1 "Power"

"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.

1: zasilanie WŁĄCZONE

0: zasilanie WYŁĄCZONE

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

0xAA 0xFF 3 „A” 0x11 "Power"

Suma kontrolna

"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1 Suma kontrolna

0xAA 0xFF 3 „N” 0x11 "ERR"

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Kontrola głośności

• Funkcja

Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.

• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x12 0

• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Dane

0xAA 0x12 1 "Volume"

"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

0xAA 0xFF 3 „A” 0x12 "Volume"

Suma kontrolna

Suma kontrolna

"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „N” 0x12

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Wartość1 Suma kontrolna

"ERR"

26

0x08

0x20

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x22

0x23

Wybór źródła sygnału

• Funkcja

Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.

• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x14 0

• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0x14 1

Dane

"Input Source"

Suma kontrolna

"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.

0x14 PC

0x18

0x0C

DVI

Źródło sygnału

Komponentowe

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set.

Należy użyć poleceń „Pokaż”.

― Ten model nie obsługuje portów HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 oraz HDMI2_PC.

― Tryb

MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo .

― Opcje RF(TV) i DTV są dostępne jedynie w przypadku modeli obsługujących tryb TV.

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1 Suma kontrolna

0xAA 0xFF 3 „A” 0x14 "Input

Source"

"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1 Suma kontrolna

0xAA 0xFF 3 „N” 0x14 "ERR"

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

27

Wybór trybu ekranu

• Funkcja

Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.

Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo .

― Umożliwiają to jedynie modele obsługujące tryb TV.

• Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x18 0

• Ustawianie rozmiaru obrazu (ustaw rozmiar obrazu)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Dane

0xAA 0x18 1 "Screen Mode"

"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Powiększenie

Szerokie powiększenie

4 : 3

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek

0xAA

Polecenie

0xFF

Identyfikator Długość danych

3

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

„A” 0x18

Wartość1

"Screen

Mode"

"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu

Suma kontrolna

Suma kontrolna

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0xFF 3

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

„N” 0x18

Wartość1

"ERR"

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Wybór rozmiaru ekranu

• Funkcja

Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.

• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x19 0

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

0xAA 0xFF 3 „A” 0x19 "Screen Size"

"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

0xAA 0xFF 3 „N” 0x19 "ERR"

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Suma kontrolna

Suma kontrolna

Suma kontrolna

28

Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i BNC)

• Funkcja

Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego za pomocą komputera.

• Sprawdzanie stanu sterowania dopasowywaniem automatycznym (pokaż stan funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym)

Brak

• Ustawianie funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym (ustaw funkcję sterowania dopasowywaniem automatycznym)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Dane Suma kontrolna

0xAA 0x3D 1 "Auto Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0x00 (zawsze)

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x3D

Wartość1

"Auto

Adjustment"

Suma kontrolna

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x3D

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Wartość1

"ERR"

Suma kontrolna

Sterowanie trybem ściany wideo

• Funkcja

Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.

Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo .

• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x5C 0

• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Dane

0xAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Suma kontrolna

"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie

1: Pełny

0: Naturalny

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1 Suma kontrolna

0xAA 0xFF 3 „A” 0x5C "Video Wall

Mode"

"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1 Suma kontrolna

0xAA 0xFF 3 „A” 0x5C "ERR"

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

29

Blokada bezpieczeństwa

• Funkcja

Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa w produkcie można używać komputera.

Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.

• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x5D 0

• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

Dane Suma kontrolna

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu

1: WŁĄCZONY

0: WYŁĄCZONY

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/negatywne) r-CMD Wartość1

0xAA 0xFF 3 „A” 0x5D "Safety Lock"

Suma kontrolna

"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/negatywne) r-CMD Wartość1

0xAA 0xFF 3 „N” 0x5D "ERR"

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Suma kontrolna

Włączanie funkcji ściany wideo

• Funkcja

Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.

• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x84 0

• Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Dane

0xAA 0x84 1 V.Wall_On

Suma kontrolna

• V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu

1: Włączanie ściany wideo

0: Wyłączanie ściany wideo

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

0xAA 0xFF 3 „A” 0x84 V.Wall_On

Suma kontrolna

V.Wall_On : Jak powyżej

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0xFF 3

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

„N” 0x84 ERR

Suma kontrolna

30

Sterowanie funkcją ściany wideo

• Funkcja

Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.

• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x89 0

• Ustawiani funkcji ściany wideo

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Wartość1

0xAA 0x89 2 Wall_Div

Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu

Wartość2

Wall_SNo

Suma kontrolna

31

4

5

6

7

8

9

2

3

Ściana wideo — opcja 10x10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Wyłączone

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

1

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

10

11

12

13

14

15

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81

0x91

0xA1

0xB1

0xC1

0xD1

0xE1

0xF1

0x82

0x92

0x83

0x93

0x84

0x94

0x85

0x95

0x86

0x96

0x87

0x97

0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7

0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7

0xC2

0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7

0xE2

0xF2

0xC3

0xE3

0xF3

0xC4

0xE4

0xF4

0xC5

0xE5

0xF5

0xC6

0xE6

0xF6

0xC7

0xE7

N/A

0x88

0x98

0x89

0x99

0x8A 0x8B 0x8C

0x9A 0x9B

0xA8 0xA9 0xAA

0xB8 0xB9

0xC8

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

32

...

99

100

1

2

Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu

Ściana wideo — opcja 10x10: ( 1 ~ 100)

Ustawiony numer Dane

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0xFF 4

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

„A” 0x89 Wall_Div

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

„N” 0x89 0xAA 0xFF 3

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Wartość2

Wall_SNo

Wartość1

ERR

Suma kontrolna

Suma kontrolna

33

Rozdział 03

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Czynności wstępne Łączenie z komputerem PC

Czynności sprawdzające

― Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.

Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.

― Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.

Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie produktu.

― Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały, prawy = czerwony.

― Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.

• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.

Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.

• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.

Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.

― Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)

RGB IN

AUDIO IN

34

Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy)

DVI IN (MAGICINFO)

AUDIO IN

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AUDIO IN

35

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

HDMI IN 1, HDMI IN 2

Podłączanie za pomocą kabla DP

DP IN

• Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP

― Aby zwiększyć moc w trybie czuwania, produkt zatrzymuje komunikację DP w przypadku wyłączenia lub przejścia w tryb oszczędzania energii.

― Jeżeli produkt w trybie dwóch monitorów wyłącza się lub przechodzi w tryb oszczędzania energii, może to oznaczać, że ustawienia monitora się nie zaktualizowały. W związku z tym obraz może nie być wyświetlany poprawnie.

― Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać wyświetlanie ekranu rozruchu systemu BIOS, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. W takim przypadku należy pamiętać, aby przed włączeniem komputera najpierw włączyć produkt.

― Port sygnału wideo (

DP IN ) w obudowie produktu oraz kabel DP zostały zaprojektowane zgodnie ze standardami VESA. Stosowanie kabla DP, który nie jest zgodny ze standardami

VESA, może spowodować awarię produktu. Firma Samsung Electronics nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek problemy wynikające ze stosowania kabla niezgodnego z tymi standardami.

Należy stosować kabel DP określony w standardach VESA.

36

Łączenie z urządzeniem wideo

• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.

Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.

• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.

― Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

― Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk

SOURCE .

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

― Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za pomocą kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel audio do gniazd audio produktu oraz urządzenia wideo.

― Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.

― Należy pamiętać, aby podłączyć do siebie złącza o tych samych kolorach (biały do białego, czerwony do czerwonego itd.).

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AUDIO IN

37

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (do 1080p)

• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego za pomocą kabla HDMI.

• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla audio.

– Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje sygnału wyjściowego HDMI, należy użyć kabli HDMI-DVI i audio.

• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu

HDMI, obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk.

Jeśli taki problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego zapytanie o wersję HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.

• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.

• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.

• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem

Ethernet.

To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.

Podłączanie do systemu audio

― Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

― Należy pamiętać, aby podłączyć do siebie złącza o tych samych kolorach (biały do białego, czerwony do czerwonego itd.).

AUDIO OUT

HDMI IN 1, HDMI IN 2

38

Podłączanie kabla LAN

― Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

RJ45

• Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).

*Shielded Twist Pair

39

Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane oddzielnie)

― Szczegóły dotyczące podłączania skrzynki sieciowej do urządzeń zawiera instrukcja obsługi dostarczana ze skrzynką sieciową.

MagicInfo

Aby możliwe było używanie funkcji MagicInfo , należy najpierw podłączyć do produktu skrzynkę sieciową (sprzedawana oddzielnie).

― Aby zmienić ustawienia funkcji MagicInfo, należy uruchomić z poziomu pulpitu aplikację „MagicinfoSetupWizard”.

― Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji

MagicInfo znajdują się na płycie DVD dostarczanej ze skrzynką sieciową.

― Informacje zawarte w niniejszej sekcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia celem poprawy jakości produktu.

― W przypadku pojawienia się problemu wynikającego z zainstalowania systemu operacyjnego innego niż dostarczony ze skrzynką sieciową, przywrócenia poprzedniej wersji systemu operacyjnego bądź zainstalowania oprogramowania niezgodnego z dostarczonym systemem operacyjnym, użytkownik nie będzie mógł skorzystać ze wsparcia technicznego, a wizyta technika serwisowego będzie odpłatna. Nie będzie również możliwa wymiana produktu ani otrzymanie zwrotu kosztów zakupu.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Application - step 1

MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)

MagicInfo-i Premium (Web-based version)

Select Later

Wybieranie trybu

M

agic

Info

1

Po zainstalowaniu i podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawana osobno) do produktu, włącz produkt.

2

Nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie, a następnie wybrać tryb MagicInfo .

― Podłączenie skrzynki sieciowej do portu na MagicInfo .

DVI IN (MAGICINFO) w produkcie zmieni ustawienie opcji Źródło z DVI

3

Wybierz domyślną aplikację, która będzie się uruchamiać wraz funkcją MagicInfo.

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

40

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask:

Default gateway:

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 1

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B)

< Back(B)

Next(N) >

Next(N) >

Finish

Finish

Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : Engilsh

Chinese [Traditional]

German

English

French

Italian

Japanese

Korean

Russian

Swedish

Turkish

Chinese [Simplified]

Portuguese

Cancel

4

Wprowadź dane adresu IP.

5

Wybierz język. (Ustawieniem domyślnym języka jest opcja

English ).

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Screen Type - step 4

Landscape

Portrait

< Back(B) Next(N) > Finish

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Setup Information

1. Application : MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\

2. Internet Protocol [TCP/IP]

IP : 192.168.0.102

3. Language : English

4. Screen Type : Landscape

Cancel

Do not show again

< Back(B) Apply Finish Cancel

6

Wybierz tryb wyświetlania.

7

Sprawdź skonfigurowane ustawienia.

― Jeżeli ikona pliku wykonywalnego się nie pojawiła, należy dwukrotnie kliknąć ikonę funkcji MagicInfo na pulpicie. Ikona pojawi się w prawej dolnej części ekranu.

41

Zmiana źródła sygnału

Źródło

SOURCE → Źródło

PC

Źródło

DVI HDMI1 HDMI2 DisplayPort MagicInfo S

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.

Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby wyświetlić ekran wybranego urządzenia.

― Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku

SOURCE na pilocie.

― Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.

Edytuj

nazwę

SOURCE → Źródło → TOOLS → Edytuj nazwę → ENTER

E

Czasami ekran może być wyświetlany nieprawidłowo, chyba że nazwa urządzenia źródłowego zostanie określona w menu Edytuj nazwę .

Ponadto, aby uzyskać optymalną jakość obrazu, najlepiej jest zmienić nazwę urządzenia źródłowego w menu Edytuj nazwę .

― Lista może obejmować następujące urządzenia źródłowe. Urządzenia są zależne od wybranego źródła.

Źródło wyświetlane po lewej stronie listy

Magnetowid / DVD / Dekoder kabl.

/ Dekoder HD / Dekoder sat.

/ Odbiornik AV / Odbiornik DVD / Gra / Kamera

/ DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / Urządzenia DVI

― Dostępność ustawień w menu

Obraz zależy od aktualnie podłączonego źródła oraz ustawień wykonanych w menu Edytuj nazwę .

• Podłączając komputer PC do portu HDMI IN 1 , HDMI IN 2 , dla opcji Edytuj nazwę należy wybrać ustawienie PC .

W pozostałych przypadkach w polu Edytuj nazwę należy ustawić tryb urządzeń AV.

• Przy podłączaniu komputera do portu HDMI IN 1 , HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI, należy wybrać dla produktu tryb PC w menu Edytuj nazwę .

• Przy podłączaniu komputera do portu HDMI IN 1 , HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla produktu tryb DVI PC w menu Edytuj nazwę .

• Przy podłączaniu urządzeń AV do portu HDMI IN 1 , HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla produktu tryb Urządzenia DVI w menu Edytuj nazwę .

42

Rozdział 04

Korzystanie z programu MDC

Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.

Po naciśnięciu przycisku On następującym po naciśnięciu przycisku Off następuje sprawdzenie statusu urządzenia, co może potrwać około minuty. Polecenie należy uruchomić po upływie około minuty.

Instalacja/dezinstalacja programu MDC

Instalacja

― Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także warunki sieciowe.

1

Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified .

2

Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „ OK ”.

3

Gdy pojawi się ekran „ Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ”, należy kliknąć przycisk „ Next ”.

4

W wyświetlonym oknie „ License Agreement ” wybrać opcję „ I accept the terms in the license agreement ” oraz kliknąć przycisk „ Next ”.

5

W wyświetlonym oknie „ Customer Information ” wypełnić wszystkie pola, a następnie kliknąć przycisk „ Next ”.

6

W oknie „ Destination Folder ” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a następnie kliknąć przycisk „ Next ”.

― Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w lokalizacji domyślnej.

7

W oknie „ Ready to Install the Program ” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu, a następnie kliknąć przycisk „ Install ”.

8

Pojawi się informacja o postępie instalacji.

9

Kliknąć przycisk „ Finish ” w wyświetlonym oknie „ InstallShield Wizard Complete ”.

― Wybrać opcję „

Launch MDC Unified ”, a następnie kliknąć przycisk „ Finish ”, aby od razu uruchomić program MDC.

10

Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified .

― Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu komputerowego lub specyfikacji produktu.

― Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.

Dezinstalacja

1

Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję

Dodaj/Usuń Programy .

2

Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń .

43

Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC

Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja danych)

Kabel szeregowy RS-232C należy podłączyć do portów szeregowych komputera i wyświetlacza.

Monitor 1

Monitor 2

Komputer

44

Połączenie Ethernet

Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Wyświetlacze można połączyć ze sobą, używając kabla LAN.

Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN

― Przez port

RJ45 na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.

Komputer

Monitor 1

Monitor 2

45

Połączenie z wykorzystaniem krosowanego kabla LAN

― Przez port

RS232C IN/OUT na produkcie można podłączyć wiele urządzeń.

Monitor 1

Monitor 2

Komputer

46

Rozdział 05

Funkcja ekranu startowego

Dostęp do tej funkcji można uzyskać za pośrednictwem opcji Pomoc techn.

→ Przejdź do strony główn.

.

Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.

Ściana wideo

HOME → Ściana wideo → ENTER

E

Ściana wideo

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.

Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.

Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.

Ściana wideo

Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo .

Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone .

• Wył.

/ Włączone

H

orizontal x Vertical

Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza ściany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy ściany wizyjnej.

Należy wprowadzić matrycę ściany wizyjnej.

Wyświetlacz ściany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych i poziomych urządzeń graficznych można ustawić w zakresie od 1 do 15.

― Wyświetlacz ściany wizyjnej można podzielić na maksymalnie 225 ekranów.

― Opcja

Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone .

47

P

ołożenie obrazu

Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w matrycy za pomocą funkcji Położenie obrazu .

Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wizyjnej z numerami przypisanymi do produktów tworzących ścianę wizyjną.

Aby wybrać inną kolejność dla wyświetlacza, należy zmienić numer urządzenia, a następnie nacisnąć przycisk

E

.

― Funkcja

Położenie obrazu pozwala rozmieścić maksymalnie 225 wyświetlaczy.

― Opcja

Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone .

― Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że ustawienie

Horizontal x Vertical zostało skonfigurowane.

Format

Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu ściany wizyjnej.

• Pełny : wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie.

• Naturalny : wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.

― Opcja

Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone .

― Podczas używania trybu

Ściana wideo zalecana rozdzielczość to 1280x720P, 1920x1080P lub 3840x2160P.

48

Tryb

obrazu

HOME → Tryb obrazu → ENTER

E

Tryb obrazu

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wybrać tryb obrazu ( Tryb obrazu ) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.

• Sklep i centrum handlowe

Dostosowany do użycia w centrach handlowych.

– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Biuro i szkoła

Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.

– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Terminal i stacja

Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.

– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Ściana wideo

Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.

– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Skalibrowano w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.

– Aby użyć fabrycznych ustawień obrazu, takich jak gamma, jednorodność i balans bieli, dla opcji Tryb obrazu wybierz ustawienie Skalibrowano .

– Aby przeprowadzić dodatkową kalibrację obrazu, należy skorzystać z funkcji Color Expert . Ustawienia jakości obrazu (jasność, kolor, gamma, równomierność) można wyregulować zgodnie z preferencjami.

– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.

49

C

zasomierz wł./wyłącz

.

HOME → Czasomierz wł./wyłącz.

→ ENTER

E

Czasomierz wł./wyłącz.

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

― Przed skorzystaniem z funkcji

Ustawienie zegara należy ustawić zegar.

W

łącznik czasowy

Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję

Włącznik czasowy .

Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.

Włącznik czasowy : ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić bieżący czas.

( Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7 )

• Ustawienia : Wybrać ustawienie Wył.

, 1 raz , Co dzień , Pon.~Pt.

, Pon.~Sob.

, Sob.~Nd.

lub Ręcznie . Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.

– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.

• Czas : ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.

• Głośność : ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.

• Źródło : ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.

W

yłącznik czasowy

Ustawianie wyłącznika czasowego ( Wyłącznik czasowy ) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. ( Wył. czasowy 1 ~

Wył. czasowy 7 )

• Ustawienia : Wybrać ustawienie Wył.

, 1 raz , Co dzień , Pon.~Pt.

, Pon.~Sob.

, Sob.~Nd.

lub Ręcznie . Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.

– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.

• Czas : ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.

50

Z

arządzanie świętami

W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.

• Dodaj święto : określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.

Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u

/ d

, a następnie nacisnąć przycisk Zapisz .

Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.

– Uruchom : pozwala określić datę początku urlopu.

– Koniec : pozwala określić datę końca urlopu.

Edytuj : wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.

Usuń : usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.

• Ustaw zastosow. czasom.

: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie będą aktywne w dni wolne od pracy.

– Nacisnąć przycisk

E

, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy , które mają zostać aktywowane.

– Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.

51

U

stawienia sieci

HOME → Ustawienia sieci → ENTER

E

Ustawienia sieci

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wyświetlanie ustawień sieciowych.

Ustawien. IP

Adres IP

Maska podsieci

Brama

Ustawienia sieci

Wprowadź ręcznie

***.

***.

***.

***

***.

***.

***.

***

***.

***.

***.

***

Zapisz Zamknij

• Ustawien. IP : Uzyskaj automatycznie , Wprowadź ręcznie

• Adres IP : Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie , ręcznie wprowadź wartość Adres IP .

• Maska podsieci : Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie , ręcznie wprowadź wartość

Maska podsieci .

• Brama : Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie , ręcznie wprowadź wartość Brama .

52

M

agic

Info P

layer

I

HOME → MagicInfo Player I → ENTER

E

MagicInfo Player I

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Zmiana źródła na MagicInfo Player I .

Opcja MagicInfo Player I wyświetla i odtwarza różne pliki, w tym również treści utworzone przez użytkownika i treści multimedialne (obrazy, filmy, pliki audio) z serwera lub podłączonego urządzenia.

53

U

stawienia ID

HOME → Ustawienia ID → ENTER

E

Ustawienia ID

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Przypisywanie identyfikatora.

Nacisnąć przycisk u

/ d

, aby wybrać numer, a następnie przycisk

E

.

U

stawienia ID

Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego.

(Zakres: 0~224)

― Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.

Autom

.

ustaw

.

ID urządz

.

― Automatyczne przypisanie numeru identyfikacyjnego dla wszystkich podłączonych produktów.

P

ołącz

.

kablowe z

PC

Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.

• Kabel RS232C komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.

• Kabel RJ45(LAN) komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.

54

W

ięcej ustawień

HOME → Więcej ustawień → ENTER

E

Więcej ustawień

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.

55

Rozdział 06

Regulacja ekranu

Konfiguracja ustawień Obraz ( Podświetlenie , Ton kolorów itp.).

Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.

?

Obraz

Wyświetlacz ekranowy

System

Dźwięk

Pomoc techn.

Obraz

Tryb obrazu

Podświetlenie

Jasność

Kontrast

Ostrość

Kolor

Odcień (Z/C)

Biuro i szkoła

50

50

50

100

50

50

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Tryb

obrazu

MENU m

→ Obraz → Tryb obrazu → ENTER

E

Wybrać tryb obrazu ( Tryb obrazu ) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.

• Sklep i centrum handlowe

Dostosowany do użycia w centrach handlowych.

– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Biuro i szkoła

Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.

– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Terminal i stacja

Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.

– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Ściana wideo

Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.

– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Skalibrowano w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.

– Aby użyć fabrycznych ustawień obrazu, takich jak gamma, jednorodność i balans bieli, dla opcji Tryb obrazu wybierz ustawienie Skalibrowano .

– Aby przeprowadzić dodatkową kalibrację obrazu, należy skorzystać z funkcji Color Expert .

Ustawienia jakości obrazu (jasność, kolor, gamma, równomierność) można wyregulować zgodnie z preferencjami.

– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.

56

P

odświetlenie /

J

asność /

Kontrast

/

O

strość /

K

olor /

O

dcień (

Z

/

C

)

MENU m

→ Obraz → ENTER

E

Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.

Tryb obrazu

Sklep i centrum handlowe ,

Biuro i szkoła , Terminal i stacja ,

Ściana wideo

Ustawienia trybu Tryb obrazu

Film/zdjęcie

Tekst

Opcje regulacji obrazu

Podświetlenie / Jasność / Kontrast

/ Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)

Podświetlenie / Jasność / Kontrast

/ Ostrość

Skalibrowano Podświetlenie

― Po dokonaniu zmian w ustawieniach

Podświetlenie , Jasność , Kontrast , Ostrość , Kolor lub

Odcień (Z/C) menu ekranowe (OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.

― Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego produktu.

― Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.

T

emperat

.

barwowa

MENU m

→ Obraz → Temperat. barwowa → ENTER

E

Regulacja temperatury kolorów. (Zakres: 2800K–16000K)

― Jeśli dla opcji

Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano , wówczas funkcja Temperat. barwowa jest wyłączona.

B

alans bieli

MENU m

→ Obraz → Balans bieli → ENTER

E

Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.

• Wzm. C / Wzm. Z / Wzm. N : ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów

(czerwonego, zielonego, niebieskiego).

• Resetuj : Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.

G

amma

MENU m

→ Obraz → Gamma → ENTER

E

Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.

― Jeśli dla opcji

Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano , wówczas funkcja Gamma jest wyłączona.

W

artość skalibrowana

MENU m

→ Obraz → Wartość skalibrowana → ENTER

E

Należy zdecydować, czy ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji koloru mają obowiązywać także w trybach Information i Advertisement.

• Nie stosuj / Zastosuj

Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.

― Jeśli dla opcji

Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano , wówczas funkcja Wartość skalibrowana jest wyłączona.

57

O

pcje obrazu

MENU m

→ Obraz → Opcje obrazu → ENTER

E

Tryb obrazu Ustawienia trybu Tryb obrazu

Sklep i centrum handlowe ,

Biuro i szkoła , Terminal i stacja ,

Ściana wideo

Film/zdjęcie

Tekst

Skalibrowano

Opcje regulacji obrazu

Ton kolorów / Poziom czerni HDMI

/ Dynamiczne podświetlenie /

UHD COLOR

Ton kolorów / Poziom czerni HDMI

/ Dynamiczne podświetlenie /

UHD COLOR

Dynamiczne podświetlenie / UHD

COLOR

Ton

kolorów

Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Tekst .

• Wył.

/ Chłodno / Standardowy / Ciep.

Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Film/zdjęcie .

• Wył.

/ Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2

― Jeśli dla opcji

Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano , wówczas funkcja Ton kolorów jest wyłączona.

― Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego produktu.

P

oziom czerni HDMI

Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.

• Nisk.

/ Normalny

― Ta opcja jest niedostępna, jeśli źródło sygnału jest ustawione na

PC .

Dynamiczne podświetlenie

Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.

• Wył.

/ Włączone

― Ustawienie

Dynamiczne podświetlenie nie jest dostępne, gdy źródło sygnału jest ustawione jako PC przy funkcji Ściana wideo ustawionej jako Włączone .

UHD COLOR

• HDMI1 : Wył.

/ Włączone

• HDMI2 : Wył.

/ Włączone

• DisplayPort : Wył.

/ Włączone

― Aby włączyć źródło sygnału UHD, dla funkcji

UHD COLOR należy wybrać ustawienie

Włączone .

― Jeśli monitory są połączone przez port Loopout podczas używania rozdzielczości UHD, dla funkcji UHD COLOR należy wybrać ustawienie Włączone na wszystkich monitorach.

― Jeśli używana jest rozdzielczość UHD, do portu Loopout można podłączyć maksymalnie 25 monitorów.

― Aby używać trybu

UHD COLOR z wykorzystaniem kabla HDMI, zaleca się użycie kabla

HDMI kompatybilnego ze standardem HDMI 2.0. Należy się upewnić, że długość kabla nie przekracza 2m.

― Zmiana ustawienia opcji

UHD COLOR z Włączone na Wył.

i odwrotnie może chwilę potrwać.

― Podłączenie źródła sygnału HDMI/DP z włączonym trybem

UHD COLOR do urządzenia, które nie obsługuje materiałów UHD, może spowodować, że urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy podłączyć urządzenie obsługujące materiały UHD.

58

Rozmiar obrazu

MENU m

→ Obraz → Rozmiar obrazu → ENTER

E

Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.

Rozmiar obrazu

W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji ekranu.

Dostępne opcje Rozmiar obrazu mogą się różnić w zależności od tego, czy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Film/zdjęcie czy Tekst .

• 16:9 : ustawienie trybu 16:9 dla proporcji obrazu.

• Powiększenie1 : służy do umiarkowanego powiększenia obrazu. opcja powoduje odcięcie górnej i bocznych części obrazu.

• Powiększenie2 : służy do większego powiększenia obrazu.

• Smart View 1 : zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 50%.

― Opcja

Smart View 1 jest aktywna jedynie w trybie HDMI1 , HDMI2 .

• Smart View 2 : zmniejszenie górnego i dolnego marginesu 16:9 ekranu o 25%.

― Opcja

Smart View 2 jest aktywna jedynie w trybie HDMI1 , HDMI2 .

• Szeroki : służy do powiększenia proporcji obrazu i dopasowania ich do wielkości ekranu.

• 4:3 : ustawienie trybu podstawowego ( 4:3 ) proporcji obrazu.

― Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu

4:3 .

Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować retencję obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.

• Dopas. do ekranu : jeśli doprowadzane są sygnały HDMI1 , HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) opcja ta pozwala na wyświetlenie pełnego obrazu bez obcinania żadnej jego części.

• Użytkownika : zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.

• Oryginał : wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu.

― Dostępność portów zależy od modelu.

P

owiększenie/

P

ozycja

Dostosowanie rozmiaru i położenia ekranu.

Tę opcję można skonfigurować, jeśli źródło sygnału obsługuje rozdzielczość 1080i lub 1080p, a dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Użytkownika .

― Ta opcja jest nieobsługiwana po podłączeniu komputera.

― Na ekranie

Powiększenie/Pozycja wykonać poniższe czynności.

1

Nacisnąć przycisk d

, aby wybrać funkcję Powiększenie/Pozycja . Nacisnąć przycisk

E

.

2

Wybrać funkcję Powiększenie lub Pozycja . Nacisnąć przycisk

E

.

3

Za pomocą przycisków u

/ d

/ l

/ r

przesunąć obraz.

4

Nacisnąć przycisk

E

.

― Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję

Resetuj na ekranie

Powiększenie/Pozycja . Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.

Rozdzielczość

Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo nawet wtedy, gdy rozdzielczość karty graficznej jest jedną z przedstawionych rozdzielczości, przy użyciu tego menu wybierz w produkcie taką samą rozdzielczość, co w komputerze. Pozwoli to uzyskać optymalną jakość obrazu.

Dostępne rozdzielczości: Wył.

/ 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768

59

Autodopasowanie

MENU m

→ Obraz → Autodopasowanie → ENTER

E

― Opcja dostępna tylko w trybie

PC .

Ta opcja służy do regulacji częstotliwości/położenia oraz automatycznego dostrajania ustawień.

Regul

.

ekranu komputera

MENU m

→ Obraz → Regul. ekranu komputera → ENTER

E

― Opcja dostępna tylko w trybie

PC .

• Ziarnisty / Przecyzyjne pozwala na usunięcie bądź redukcję zakłóceń obrazu.

Jeśli zakłócenia nie zostaną usunięte za pomocą funkcji precyzyjnego dostrajania, wówczas aby możliwie jak najlepiej ustawić częstotliwość, należy skorzystać z funkcji

Ziarnisty ( Ziarnisty ) i ponownie przeprowadzić operację precyzyjnego dostrajania.

Po zredukowaniu zakłóceń należy ponownie wyregulować położenie obrazu tak, aby znajdował się na środku ekranu.

• Pozycja

Ta opcja służy do ustawiania położenia ekranu komputera, jeśli nie jest wyśrodkowany lub jeśli nie jest dopasowany do ekranu produktu.

Aby wyregulować położenie obrazu w pionie, należy nacisnąć przycisk ▲ lub ▼. Aby wyregulować położenie obrazu w poziomie, należy nacisnąć przycisk ◀ lub ▶.

• Reset obrazu ta opcja służy do przywrócenia domyślnych ustawień obrazu.

W

yłącz obraz

MENU m

→ Obraz → Wyłącz obraz → ENTER

E

Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.

Aby ponownie włączyć ekran, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż służący do regulacji głośności.

Resetowanie obrazu

MENU m

→ Obraz → Resetowanie obrazu → ENTER

E

Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.

60

Rozdział 07

W

yświetlacz ekranowy

?

Obraz

Wyświetlacz ekranowy

System

Dźwięk

Pomoc techn.

Wyświetlacz ekranowy

Orientacja ekranu

Ochrona ekranu

Wyświetlanie komunikatu

Język menu

Resetuj wyświetlacz ekr.

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Polski

O

rientacja ekranu

MENU m

→ Wyświetlacz ekranowy → Orientacja ekranu → ENTER

E

O

rientacja menu

na

ekranie

Ustawianie orientacji ekranu menu.

• Pejzaż : wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).

• Portret : wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.

O

rientacja zawartości źródłowej

Ustawianie orientacji treści z urządzeń zewnętrznych podłączonych do produktu.

• Pejzaż : wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).

• Portret : wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.

― Tryb orientacji

Portret nie jest obsługiwany, jeśli używana jest rozdzielczość UHD.

P

roporcje obrazu

Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.

• Pełny ekran : wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.

• Oryginał : wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.

― Dostępne tylko, jeśli dla funkcji

Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret .

61

O

chrona ekranu

MENU m

→ Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → ENTER

E

Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu Przesunięcie pikselowe .

Funkcja Przesunięcie pikselowe nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.

Ustawienie czasu Przesunięcie pikselowe pozwala zaprogramować czas (w minutach) pomiędzy przesunięciami obrazu.

P

rzesunięcie pikselowe

Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.

• Przesunięcie pikselowe ( Wył.

/ Włączone )

― Opcje

Poziomy , Pionowy oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane zostanie ustawienie Włączone .

• Poziomy : służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.

• Pionowy : służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.

• Czas : służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.

Dostępne i optymalne ustawienia funkcji

P

rzesunięcie pikselowe

.

Dostępne ustawienia Ustawienia optymalne

Poziomy (piksele)

Pionowy (piksele)

0

0

~

~

4

4

4

4

Czas (minuty) 1 min ~ 4 min 4 min

― Wartość opcji

Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od modelu.

― Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie

4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję obrazu. Nie oznacza to defektu produktu.

W

.

czasowy

Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochrona ekranu .

Funkcja Ochrona ekranu zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.

• Wył. czasowy ( Wył.

/ Powtórz / Interwał )

– Wył.

– Powtórz : Wyświetl, w określonych odstępach czasu, wzór zapobiegającemu zjawisku wypalania ekranu.

– Interwał : Wyświetl wzór zapobiegający zjawisku wypalania ekranu przez określony czas (od czasu początkowego do końcowego).

― Po skonfigurowaniu opcji

Ustawienie zegara opcja Interwał będzie aktywna.

― Opcje

Okres , Czas rozpoczęcia.

oraz Godz. zakończ.

będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji

Wył. czasowy wybrane zostanie ustawienie Powtórz lub Interwał .

• Okres : określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochrona ekranu .

― Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie

Powtórz dla funkcji Wył. czasowy .

• Czas rozpoczęcia.

: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.

― Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie

Interwał dla funkcji Wył. czasowy .

• Godz. zakończ.

: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.

― Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie

Interwał dla funkcji Wył. czasowy .

W

yświetl natychmiast

Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.

• Wył.

/ Zmiana odcienia

W

yszarzenie boków

Jeżeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, należy wyregulować jasność białych krawędzi, aby uchronić ekran przed uszkodzeniem.

• Wył.

/ Jasne / Ciemna

62

W

yświetlanie komunikatu

MENU m

→ Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu → ENTER

E

I

nformacje

o

źródle

Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe informacji o źródle.

• Wył.

/ Włączone

W

iadom

. o braku

sygnału

Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe braku sygnału.

• Wył.

/ Włączone

W

iadomość MDC

Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten program.

• Wył.

/ Włączone

J

ęzyk menu

MENU m

→ Wyświetlacz ekranowy → Język menu → ENTER

E

Ustawianie języka menu.

― Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.

Resetuj wyświetlacz ekr

.

MENU m

→ Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr.

→ ENTER

E

Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy .

63

Rozdział 08

S

ystem

?

Obraz

Wyświetlacz ekranowy

System

Dźwięk

Pomoc techn.

System

Ustawienia

Czas

Źródło MagicInfo I

Autoprzełączanie źródła

Sterowanie zasilaniem

Rozwiązanie Eco

Sterowanie temperaturą

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

U

stawienia

MENU m

→ System → Ustawienia → ENTER

E

Zmiana ustawień początkowych skonfigurowanych do pierwszego użycia urządzenia. Nacisnąć przycisk .

1

Język

Wybierz język, aby rozpocząć konfigurację na ekranie.

2

Tryb obrazu

Po wybraniu dla opcji Tryb obrazu ustawienia Skalibrowano ekran ściany wideo zostanie automatycznie wyrównany. Należy ustawić tryb Skalibrowano .

– Tak / Nie

3

Orientacja ekranu

Skonfigurować orientację strony menu.

– Pejzaż / Portret

4

Ustawienia sieci

Skonfiguruj ustawienia adresu IP, a następnie naciśnij przycisk Dalej .

5

Ustawienie zegara

Ustawić aktualną datę i czas, a następnie wybrać opcję Dalej .

6

Zakończono

Gratulujemy! Konfiguracja została zakończona, można rozpocząć korzystanie z urządzenia.

64

C

zas

MENU m

→ System → Czas → ENTER

E

Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i Auto. wyłączanie . Skonfiguruj różne ustawienia związane z czasem.

― Należy nacisnąć przycisk

INFO , aby wyświetlić aktualny czas.

U

stawienie zegara

Wybrać opcję Ustawienie zegara . Wybrać parametr Data lub Czas , a następnie nacisnąć przycisk

E

.

Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przechodzić z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po zakończeniu nacisnąć przycisk

E

.

― Parametry

Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.

DST

Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).

Wył.

/ Włączone

• Data rozpoczęcia : pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).

• Data zakończenia : Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.

• Przesunięcie czasowe : Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.

A

uto.

wyłączanie

Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.

( Wył.

/ 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min )

― Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk

E

. Aby anulować Auto. wyłączanie , wybrać ustawienie Wył.

.

O

późnienie włączenia

W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec przeciążeniu sieci (w zakresie 0–50 sekund).

Źródło

M

agic

Info I

MENU m

→ System → Źródło MagicInfo I → ENTER

E

― Funkcja

Źródło MagicInfo I jest dostępna po podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawanej oddzielnie).

Naciśnięcie przycisku MagicInfo Player I na pilocie wyświetla zawartość podłączoną do skrzynki sieciowej (sprzedawanej oddzielnie).

• DVI / DisplayPort

65

Autoprzełączanie źródła

MENU m

→ System → Autoprzełączanie źródła → ENTER

E

W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Autoprzełączanie źródła jest ustawiona jako Włączone , a poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.

Autoprzełączanie źródła

Jeśli dla funkcji Autoprzełączanie źródła wybrano ustawienie Włączone , urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać aktywne źródło obrazu wideo.

Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło główne .

W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło pomocnicze .

Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi wyszukiwanie aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą się, wyświetlacz powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.

Jeśli opcja Źródło główne jest ustawiona na Wszystkie , wyświetlacz wykona dwukrotne wyszukiwanie aktywnego źródła obrazu wideo, jedno po drugim, powracając do pierwszego źródła w sekwencji w przypadku braku sygnału.

P

rzywracanie źródła gł

.

Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.

― Funkcja

Przywracanie źródła gł.

jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie .

Źródło główne

Określanie źródła głównego ( Źródło główne ) dla automatycznego źródła sygnału.

Źródło pomocnicze

Określanie źródła głównego ( Źródło pomocnicze ) dla automatycznego źródła sygnału.

S

terowanie zasilaniem

MENU m

→ System → Sterowanie zasilaniem → ENTER

E

Autom

.

włączanie zasil

.

Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku zasilania nie jest potrzebne.

• Wył.

/ Włączone

Z

asilanie modułu

PC

Moduł PC można włączyć/wyłączyć niezależnie od wyświetlacza LFD.

Z

synchr

.

.

zasil

.

Aby wyłączyć monitor LFD bez wyłączania modułu PC, należy wybrać opcję Wył.

.

• Wył.

/ Włączone

Z

synchr

.

wył

.

zasil

.

Aby włączyć moduł PC bez włączania monitora LFD, należy wybrać opcję Wył.

.

• Wył.

/ Włączone

66

S

ter

.

trybem gotowości

Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.

• Auto

W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.

Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału .

• Wył.

Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału .

― Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego jest wyświetlany komunikat

Brak sygnału , należy sprawdzić połączenie kablowe.

― Jeśli dla opcji

Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wył.

, komunikat Brak sygnału nie zostanie wyświetlony.

W takim przypadku dla opcji Wiadom. o braku sygnału należy wybrać ustawienie

Włączone .

• Włączone

W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.

S

ieć w trybie czuwania

Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.

• Wył.

/ Włączone

P

rzycisk zasilania

Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania zasilania.

• Tylko włączanie : Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.

• Włączanie/wyłączanie : Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania zasilania.

Rozwiązanie

Eco

MENU m

→ System → Rozwiązanie Eco → ENTER

E

O

szczędz

. E

nergii

Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.

• Wył.

/ Nisk.

/ Śred.

/ Wysoko

C

zujnik

Eco

Aby zwiększyć oszczędność energii, obraz będzie automatycznie dostosowywał się do oświetlenia w pokoju.

• Wył.

/ Włączone

― Regulacja ustawienia

Podświetlenie w ramach opcji Obraz przy włączonej funkcji Czujnik

Eco spowoduje dezaktywację ustawienia Wył.

.

― Jeśli kontrast ekranu jest niewystarczający, dla opcji

Czujnik Eco należy wybrać ustawienie

Wył.

. Jeśli dla opcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Wył.

, urządzenie może nie spełniać standardów energetycznych.

― Działanie tej funkcji może się różnić w zależności od modelu.

M

in

.

podświetlenie

Jeśli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone , możliwa jest ręczna regulacja minimalnej jasności ekranu. Ustawienie Min. podświetlenie oznacza najciemniejszy tryb podświetlenia. Upewnić się, że ustawienie Min. podświetlenie ma mniejszą wartość niż ustawienie Podświetlenie .

― Jeżeli dla funkcji

Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone , jasność ekranu może się zmieniać (ekran może stawać się trochę jaśniejszy lub trochę ciemniejszy), w zależności od intensywności światła w otoczeniu.

67

H

armonogram lampy ekranu

Jasność panelu jest dostosowana zgodnie z ustawieniami opcji Harmonogram lampy ekranu .

Ustawienie wartości zbliżonych do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.

― Opcja jest aktywna, jeśli skonfigurowano opcję

Ustawienie zegara .

• Wył.

/ Włączone

Tr.

got

. br.

sygn

.

Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.

• Wył.

/ 15 min / 30 min / 60 min

― Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie oszczędzania energii.

― Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.

A

ut.

wył

.

zasil

.

Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po ustawionym okresie czasu nie naciśnie się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu urządzenia.

• Wył.

/ 4 godziny / 6 godz / 8 godz

S

terowanie temperaturą

MENU m

→ System → Sterowanie temperaturą → ENTER

E

Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest prawidłowy.

Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 C.

Zalecana wartość temperatury dla opcji Sterowanie temperaturą powinna wynosić 75 C–80 C

(pod warunkiem, że temperatura otoczenia wynosi 40 C).

― Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony.

Jeśli temperatura będzie nadal rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.

Z

mień

kod

PIN

MENU m

→ System → Zmień kod PIN → ENTER

E

Wyświetli się ekran Zmień kod PIN .

Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN.

.

Ponownie wprowadzić te same 4 cyfry w polu Ponownie wprowadź PIN.

.

Kiedy zniknie okno potwierdzenia, należy nacisnąć przycisk Zamknij . Produkt zapamiętał nowy kod PIN.

― Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0

― Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.

68

O

gólne

MENU m

→ System → Ogólne → ENTER

E

Z

abezpieczenia

Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.

Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Wprow. PIN .

― Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.

B

lokada bezpieczeństwa

Włącza bądź wyłącza funkcję blokady bezpieczeństwa.

• Wył.

/ Włączone

Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku LOCK na pilocie, zostaną zablokowane przez funkcję Blokada bezpieczeństwa .

Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć przycisk LOCK , a następnie wprowadzić hasło (hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0).

B

lokada przycisków

To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.

Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone , produkt może być sterowany jedynie za pomocą pilota.

• Wył.

/ Włączone

Hot P

lug HDMI

Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.

• Wył.

/ Włączone

Resetuj system

MENU m

→ System → Resetuj system → ENTER

E

Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.

69

Rozdział 09

Ustawienia dźwięku

Konfiguracja ustawień dźwięku (

Dźwięk

) produktu.

?

Obraz

Wyświetlacz ekranowy

System

Dźwięk

Pomoc techn.

Dźwięk

Dźwięk HDMI

Dźwięk połączenia wideo

Zeruj dźwięk

AV(HDMI)

Bieżące źródło

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Dźwięk HDMI

MENU m

→ Dźwięk → Dźwięk HDMI → ENTER

E

Wybierz źródło dźwięku: AV(HDMI) lub PC(DVI) .

• AV(HDMI) / PC(DVI)

Dźwięk połączenia wideo

MENU m

→ Dźwięk → Dźwięk połączenia wideo → ENTER

E

Ta opcja umożliwia wybór wyjścia dźwięku używanego podczas połączenia wideo.

• Bieżące źródło / Połączenie Wideo

Z

eruj dźwięk

MENU m

→ Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTER

E

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ta opcja służy do przywrócenia fabrycznych ustawień dźwięku.

70

Rozdział 10

Pomoc techniczna

?

Obraz

Wyświetlacz ekranowy

System

Dźwięk

Pomoc techn.

Pomoc techn.

Aktualizacja oprogramowania

Kontakt z firmą Samsung

Przejdź do strony główn.

Zeruj wszystko

– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Aktualizacja oprogramowania

MENU m

→ Pomoc techn.

→ Aktualizacja oprogramowania → ENTER

E

Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.

― Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.

― Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia, aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.

Kontakt

z firmą

S

amsung

MENU m

→ Pomoc techn.

→ Kontakt z firmą Samsung → ENTER

E

Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją oprogramowania.

Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i oprogramowania.

― Należy skontaktować się z firmą Samsung (

Kontakt z firmą Samsung ) oraz odszukać kod modelu ( Kod modelu ) oraz wersję oprogramowania ( Wersja oprogramowania ).

71

P

rzejdź

do strony

główn

.

Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.

MENU m

→ Pomoc techn.

→ Przejdź do strony główn.

→ ENTER

E

Informacje na temat pozycji podmenu można znaleźć w rozdziale „Funkcja ekranu startowego”.

Z menu Przejdź do strony główn.

możliwe jest odtwarzanie różnych treści z urządzenia pamięci lub sieci.

Ściana wideo

Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.

Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.

Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu

MDC oraz w instrukcji korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.

Tryb

obrazu

Wybrać tryb obrazu ( Tryb obrazu ) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.

C

zasomierz wł./wyłącz

.

― Przed skorzystaniem z funkcji

Czasomierz wł./wyłącz.

należy ustawić zegar.

Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik czasowy .

Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.

U

stawienia sieci

Wyświetlanie ustawień sieciowych.

M

agic

Info P

layer

I

Zmiana źródła na MagicInfo Player I .

Opcja MagicInfo Player I wyświetla i odtwarza różne pliki, w tym również treści utworzone przez użytkownika i treści multimedialne (obrazy, filmy, pliki audio) z serwera lub podłączonego urządzenia.

U

stawienia ID

Przypisywanie identyfikatora.

Nacisnąć przycisk u

/ d

, aby wybrać numer, a następnie przycisk

E

.

W

ięcej ustawień

Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.

Z

eruj wszystko

MENU m

→ Pomoc techn.

→ Zeruj wszystko → ENTER

E

Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.

72

Rozdział 11

Instrukcja rozwiązywania problemów

Przed skontaktowaniem się z Centrum

Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung.

Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.

Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi

Klienta firmy Samsung

Testowanie produktu

Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.

Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.

1

Wyłącz komputer i monitor.

2

Odłącz kable od monitora.

3

Włączenie urządzenia.

4

Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału , produkt działa poprawnie.

Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości

Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb

(patrz część poświęcona obsługiwanym rozdzielczościom).

73

Sprawdź, co następuje.

Problem z instalacją (tryb PC)

Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.

Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne są puste paski.

Ustawienie PC wyświetla się w menu Ź r ódło , gdy komputer nie jest podłączony.

Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane poprawnie.

Nie ma to związku z działaniem produktu.

Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.

Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.

(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty graficznej lub komputera.)

Ustawienie PC zawsze wyświetla się w menu Źródło , niezależnie od tego, czy komputer jest podłączony czy nie.

Problem z ekranem

Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.

Na ekranie pojawia się komunikat

Wyświetlany jest komunikat

Brak sygnału

Niewłaściwy tryb .

.

Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.

Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.

Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i częstotliwość urządzenia.

Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze specyfikacją urządzenia.

Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.

Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.

74

Problem z ekranem

Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.

Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.

Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.

Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.

Kolor biały nie jest do końca biały.

Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.

Produkt wyłącza się automatycznie.

Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.

Ustawić parametry Ziarnisty i Przecyzyjne .

Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.

Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.

Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne, w oparciu o Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu standardowego.

Ustawić parametry Jasność i Kontrast .

Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli .

Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.

Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wył.

.

Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.

Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda sieciowego.

W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się automatycznie po upływie od 10 do 15 minut.

Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.

75

Problem z ekranem

Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.

Nietypowa jasność i kolor.

Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.

Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub niebieskie).

Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje zatrzymanie obrazu.

Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania filmów akcji.

Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.

Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.

Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz cyfrowych może zakłócać ich pracę.

Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu , Kolor , Jasność i

Ostrość .

Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Oszczędz. Energii .

Przywróć domyślne ustawienia ekranu.

Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu , zmień je na 16:9 .

Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE

DRIVER IC monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy

Samsung.

Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.

76

Problem z ekranem

Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.

Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach obrazu HD.

Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować wyświetlanie czarnych pasów u góry i na dole ekranu.

Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).

Problem z dźwiękiem

Brak dźwięku.

Poziom głośności jest zbyt niski.

Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.

Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.

Sprawdź poziom głośności.

Ustaw głośność dźwięku.

Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.

Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.

W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego

• Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego audio produktu.

• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.

(Na przykład jeżeli kabel HDMI jest podłączony do monitora, ustawienie dźwięku dekodera telewizji kablowej należy zmienić na HDMI).

Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego przewodu audio.

Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.

Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.

77

Problem z dźwiękiem

Z głośników słychać zakłócenia.

Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.

Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda wejściowego audio.

Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.

Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.

Dostosuj głośność głośników zewnętrznych.

Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.

Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza zewnętrznego (dekodera).

Problem z pilotem

Pilot nie działa.

Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).

Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.

Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.

Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.

Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.

Problem z urządzeniem źródłowym

Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.

Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do naprawy.

78

Inne problemy

Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.

Monitor jest przekrzywiony.

Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu wideo.

Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.

Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się komunikat „ Tryb niedostępny .

”.

Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać dźwięku.

Funkcja Po ziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.

W trybie HDMI nie słychać dźwięku.

Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.

Zdemontować, a następnie ponownie zamontować produkt na podstawie.

Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.

Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału audio i wideo.

Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu produktu na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.

Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.

Komunikat „ Tryb niedostępny.

” wyświetla się w przypadku, gdy rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.

Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez wyświetlacz.

Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.

Podłącz przewód audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz

DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).

Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny.

Może do tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie starszą wersję interfejsu HDMI.

W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz przewód audio wraz z kablem HDMI.

Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów

HDMI, które nie przenoszą dźwięku. W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.

PC

DVI PC

Wejście audio

Auto

Audio In (wejścia stereo

)

Tryb ekranu

Ustawienia komputera

Ustawienia komputera

79

Inne problemy

Funkcja HDMI-CEC nie działa.

Czujnik podczerwieni nie działa.

W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym źródłem sygnału Display Port ekran BIOS i ekran uruchamiania się nie pojawią.

Ten produkt nie obsługuje funkcji HDMI-CEC.

Aby używać kilku urządzeń zewnętrznych obsługujących funkcję HDMI-CEC po podłączeniu ich do portów HDMI1 i HDMI2 na produkcie, należy wyłączyć obsługę funkcji HDMI-CEC we wszystkich urządzeniach zewnętrznych. Urządzenia zewnętrzne obejmują odtwarzacze Bluray i DVD.

Korzystanie z urządzenia zewnętrznego z włączoną obsługą funkcji HDMI-CEC może spowodować automatyczne zatrzymanie pozostałych urządzeń zewnętrznych.

Aby zmienić ustawienia funkcji HDMI-CEC, należy się zapoznać z instrukcją obsługi urządzenia lub skontaktować z jego producentem.

Upewnij się, że kontrolka czujnika włącza się po naciśnięciu przycisku na pilocie.

• Jeśli kontrolka się nie włącza, wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą przełącznika z tyłu produktu.

(Gdy ekran jest wyłączony, dioda LED zasilania świeci kolorem czerwonym).

Jeśli kontrolka czujnika w dalszym ciągu nie włącza się po wyłączeniu i włączeniu produktu, mogło dojść do rozłączenia jednego z połączeń wewnątrz urządzenia.

Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.

• Jeśli świecąca kontrolka czujnika nie miga czerwonym kolorem po naciśnięciu przycisku na pilocie, może to oznaczać uszkodzenie czujnika podczerwieni.

Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.

• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI

(sygnał RGB).

• Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub ustawieniu źródła sygnału innego niż

DisplayPort .

80

– Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.

Pytania & odpowiedzi

Pytanie

Jak zmienić częstotliwość?

Jak dostosować rozdzielczość?

Jak ustawić tryb oszczędzania energii?

Odpowiedź

Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.

• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran

→ Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora .

• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane →

Monitor i ustawić rozdzielczość w sekcji Ustawienia monitora .

• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora .

• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.

• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość.

• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmienić rozdzielczość.

• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.

• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu

Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →

Ustawienia wygaszacza ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.

• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu

Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu →

Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.

81

Rozdział 12

Dane techniczne

- Wymiary

- Obszar wyświetlania poziomo pionowo

Ogólne

Nazwa modelu

Panel Wymiary

Obszar wyświetlania

UD46E-A / UD46E-B / UD46E-C /

UH46N-E / UM46N-E

Kategoria 46 ( 45,9 cali / 116,8 cm)

1018,08 mm (poziomo) x 572,67 mm (pionowo)

UD55E-A / UD55E-B / UH55F-E /

UM55H-E

Kategoria 55 ( 54,6 cali / 138,7 cm)

1209,6 mm (poziomo) x 680,4 mm (pionowo)

Zasilanie

Środowisko pracy Obsługa urządzenia

AC100-240V~ 50/60Hz

Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.

Temperatura : 0 ℃ - 40 ℃ (32 ℉ - 104 ℉)

* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie może przekraczać 40°C.

Wilgotność : 10-80 %, bez kondensacji

Przechowywanie Temperatura : -20 ℃ - 45 ℃ (-4 ℉ - 113 ℉)

Wilgotność : 5-95 %, bez kondensacji

― Standard Plug & Play

Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.

― W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.

― To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.

― Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.

82

– Częstotliwość pozioma

Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej.

Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

– Częstotliwość odświeżania pionowego

Aby wygenerować obraz widoczny dla ludzkiego oka, produkt wyświetla ten sam obraz wiele razy na sekundę

(w sposób podobny do działania migającej lampy jarzeniowej). Ilość wyświetleń pojedynczego obrazu na sekundę to częstotliwość pionowa lub inaczej częstotliwość odświeżania.

Częstotliwość pionową mierzy się w

Hz.

Zaprogramowane tryby synchronizacji

― W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.

W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.

― Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.

Synchronizacja Częstotliwość pozioma

Częstotliwość odświeżania pionowego

Rozdzielczość optymalna

30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)

48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)

1920 x 1080 przy 60 Hz Rozdzielczość

Rozdzielczość maksymalna

Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli

1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

148,5 MHz (analogowy, cyfrowy), 594 MHz (Displayport, HDMI)

Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.

83

Rozdzielczość

IBM, 720 × 400

VESA/IBM, 640 x 480

MAC, 640 × 480

MAC, 832 × 624

MAC, 1152 × 870

VESA, 640 × 480

VESA, 640 × 480

VESA, 800 × 600

VESA, 800 × 600

VESA, 800 × 600

VESA, 1024 × 768

VESA, 1024 × 768

VESA, 1024 × 768

VESA, 1152 × 864

VESA, 1280 × 720

VESA, 1280 × 800

VESA, 1280 × 1024

Częstotliwość pozioma

(kHz)

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

Częstotliwość odświeżania pionowego

(Hz)

70,087

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

59,940

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

60,317

72,188

75,000

60,004

Częstotliwość taktowania pikseli

(MHz)

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

28,322

25,175

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/+

-/-

-/-

Polaryzacja synchronizacji

(pozioma/pionowa)

84

Rozdzielczość

VESA, 1280 × 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 × 900

VESA, 1600 × 900

VESA, 1680 × 1050

VESA, 1920 × 1080

VESA, 2560 x 1440

VESA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

Częstotliwość pozioma

(kHz)

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

88,787

133,313

67,500

54,000

56,250

112,500

Częstotliwość odświeżania pionowego

(Hz)

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

59,951

59,997

30,000

24,000

25,000

50,000

Częstotliwość taktowania pikseli

(MHz)

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

241,500

533,250

297,000

297,000

297,000

594,000

-/+

+/+

+/-

+/-

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Polaryzacja synchronizacji

(pozioma/pionowa)

85

Rozdział 13

Dodatek

Odpowiedzialność za odpłatne usługi

(koszty ponoszone przez klienta)

― W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.

Okoliczności inne niż defekt produktu

Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności demontażu produktu.

• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z

Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).

• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji zakupionego produktu.

• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.

• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.

• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.

• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.

• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych przedmiotów.

• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie zakupów domowych albo przez Internet.

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta

Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej naprawy.

Uszkodzenie produktu w wyniku:

• Uderzenia lub upadku;

• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych oddzielnie;

• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung

Electronics Co., Ltd.;

• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek elektrycznych;

• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.

Pozostałe okoliczności

• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi itd.)

• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)

― W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią

Instrukcji użytkownika.

86

Zapobieganie wypalaniu powidoków

Co to jest wypalenie powidoku?

Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu. Normalna praca oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel wyświetla ten sam obraz przez dłuższy czas, może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu ciekłokrystalicznego.

Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz.

Informacja ta ma na celu ustrzeżenie przed wypaleniem powidoku. Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku.

Zalecane działania prewencyjne

Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku lub powstanie smug. W przypadku nieużywania produktu przez dłuższy czas należy go wyłączyć, włączyć tryb oszczędzania energii albo ustawić wygaszacz ekranu z ruchomym obrazem.

• Należy regularnie zmieniać kolory.

Type 1 Type 2

FLIGHT

SAMSUNG

SAMSUNG

TIME

20:30

21:10

FLIGHT

SAMSUNG

SAMSUNG

TIME

20:30

21:10

• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.

― Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary i czarny).

FLIGHT : TIME

SAMSUNG

: 20:30

FLIGHT : TIME

SAMSUNG

: 20:30

87

Licencja

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI

Licensing LLC in the United States and other countries.

88

Terminologia

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p ____ Każda z powyższych częstotliwości skanowania odnosi się do liczby efektywnych linii skanowania, która określa rozdzielczość ekranu. Częstotliwość skanowania może być podawana jako i (naprzemienna) lub p

(progresywna), w zależności od metody skanowania.

- Skanowanie

Skanowanie to proces progresywnego przesyłania pikseli, które tworzą obraz. Większa liczba pikseli oznacza wyraźniejszy, żywszy obraz.

- Progresywne

Podczas skanowania progresywnego wszystkie linie pikseli są skanowane po kolei (w sposób progresywny) na ekranie.

- Naprzemienne

Podczas skanowania z przeplotem linie pikseli skanowane są naprzemiennie co druga z góry do dołu, następnie skanowane są pozostałe linie (te, które nie zostały zeskanowane wcześniej).

Tryby bez przeplotu i z przeplotem ____ Tryb bez przeplotu

(skan progresywny) stopniowo wyświetla linię poziomą z góry na dół ekranu. Tryb z przeplotem

(naprzemienny) wyświetla najpierw linie nieparzyste, potem parzyste. Tryb bez przeplotu jest najczęściej wykorzystywany w monitorach, ponieważ gwarantuje dużą wyrazistość obrazu. Trybu z przeplotem używa się głównie w telewizorach.

Odległość plamek ____ Ekran składa się z czerwonych, zielonych i niebieskich plamek. Im krótszy odstęp między plamkami, tym wyższa rozdzielczość. Odległość plamek matrycy oznacza najmniejszą odległość między plamkami w tym samym kolorze.

Odległość tę mierzy się w milimetrach.

Częstotliwość odświeżania pionowego ____ Produkt wyświetla pojedynczy obraz wielokrotnie w ciągu sekundy (w sposób podobny do działania migającej lampy jarzeniowej), aby wygenerować obraz widoczny dla ludzkiego oka.

Ilość wyświetleń pojedynczego obrazu na sekundę to częstotliwość pionowa lub inaczej częstotliwość odświeżania. Częstotliwość pionową mierzy się w Hz.

Na przykład 60 Hz oznacza, że ten sam obraz jest wyświetlany 60 razy na sekundę.

Częstotliwość odświeżania poziomego ____ Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej.

Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

Źródło ____ Źródło sygnału to podłączone do urządzenia źródłowego urządzenie wideo, takie jak kamera wideo, odtwarzacz wideo lub DVD.

Plug & Play ____ Funkcja Plug

& Play umożliwia automatyczną wymianę informacji między monitorem a komputerem w celu uzyskania optymalnego środowiska wyświetlania. Do wykonania funkcji

Plug & Play produkt wykorzystuje międzynarodowy standard VESA

DDC.

Rozdzielczość ____ Rozdzielczość to liczba poziomych plamek

(pikseli) oraz pionowych plamek

(pikseli), które tworzą ekran.

Wskazuje ona na szczegółowość wyświetlanego obrazu. Wyższa rozdzielczość oznacza, że na ekranie wyświetlana jest większa ilość danych, co jest przydatne w przypadku wykonywania kilku zadań równocześnie.

Na przykład rozdzielczość 1920

X 1080 oznacza 1,920 pikseli poziomych (rozdzielczość pozioma) oraz 1,080 pikseli pionowych

(rozdzielczość pionowa).

DVD (Digital Versatile Disc) ____

Płyta DVD oznacza dysk pamięci masowej o rozmiarze płyty CD, na której można przechowywać dane multimedialne (audio, wideo, gry) przy użyciu technologii kompresji wideo MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____ Jest to interfejs, który można podłączyć do cyfrowego źródła audio, a także do źródła wideo w jakości HD za pomocą kabla, bez kompresji.

Multiple Display Control

(MDC) ____ MDC (Multiple

Display Control) to program umożliwiający sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera. Komunikacja między komputerem i monitorem odbywa się za pomocą kabli RS232C

(szeregowego przesyłu danych) oraz

RJ45 (LAN).

89

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 500 cd/m²
  • Direct-LED DID 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents