Samsung Galaxy S9 (Dual SIM) Uputstvo za upotrebu

Samsung Galaxy S9  (Dual SIM) Uputstvo za upotrebu
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
SM-G960F
SM-G960F/DS
SM-G965F
SM-G965F/DS
Serbian. 12/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne informacije
4
7
11
17
23
29
32
33
35
36
40
53
55
83
86
88
89
112
119
126
129
133
136
142
142
143
144
145
148
148
150
150
152
153
155
159
160
167
Prvo pročitajte sledeće
Situacije i rešenja za pregrevanje
uređaja
Izgled i funkcije uređaja
Baterija
SIM ili USIM kartica (nano-SIM kartica)
Memorijaska kartica (microSD kartica)
Uključivanje i isključivanje uređaja
Početna postavka
Samsung nalog
Prenos podataka sa prethodnog uređaja
(„Smart Switch“)
Upoznavanje sa ekranom
Panel sa obaveštenjima
Unos teksta
Aplikacije i funkcije
58
60
64
67
70
73
79
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
„Bixby“
„Bixby Vision“
Bixby Home
Reminder
Telefon
Kontakti
2
Poruke
Internet
E-pošta
Kamera
Galerija
AR EMOTIKON
Always On Display
Edge ekran
Više prozora
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Kalendar
Snimač govora
Moji fajlovi
Sat
Kalkulator
Game Launcher
Game Booster
Poč. ekran za decu
SmartThings
Deljenje sadržaja
„Samsung DeX“
Google aplikacije
Sadržaj
Podešavanja
213 Nalozi i bekapovanje
214 Samsung Cloud
215 Google
216 Napredne funkcije
217 Pokreti
218 Dual Messenger
219 Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane
219 Digitalna dobrobit
221 Kontrola uređaja
221 Optimizovanje uređaja
222 Baterija
223 Memorija
223 Memorija
224 Zaštita
224 Aplikacije
224 Opšte upravljanje
225 Pristupačnost
226 Ažuriranje softvera
226 O telefonu
169 Uvod
169 Veze
170 Wi-Fi
172 Bluetooth
173 NFC i plaćanje
176 Čuvar podataka
176 Ap. koje koriste samo mob.
podatke
177 Menadžer SIM kartice (modeli sa
dve SIM kartice)
177 Mobil. pristupna tačka i vezivanje
178 Još podešavanja veze
182 Zvukovi i vibracija
182 Dolby Atmos (okružujući zvuk)
183 Razdvoji zvuk aplikacije
183 Obaveštenja
184 Ekran
185 Filter plavog svetla
186 Tamni režim
186 Promena režima ekrana ili
podešavanje boje ekrana
187 Rezolucija ekrana
Dodatak
227 Pristupačnost
244 Rešavanje problema
251 Uklanjanje baterije
188 Čuvar ekrana
188 Teme
189 Zaključan ekran
190 Smart Lock
190 Biometrija i zaštita
192 Inteligentno skeniranje
194 Prepoznavanje lica
197 Prepoznavanje dužice
201 Prepoznavanje otiska prsta
204 Samsung Pass
208 Bezbedan folder
3
Osnovne informacije
Prvo pročitajte sledeće
Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
• Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca
usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti
koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog
sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg
uređaja ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
• Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje,
automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni
troškovi, u zavisnosti od vašeg paketa. Za prenos većih datoteka, preporučuje se korišćenje
„Wi-Fi“ funkcije.
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
4
Osnovne informacije
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
• U zavisnosti od regiona ili provajdera usluga, zaštitnik ekrana je pričvršćen za zaštitu tokom
proizvodnje i distribucije. Garancija ne pokriva oštećenu zaštitu ekrana.
• Ekran osetljiv na dodir možete jasno videti čak i na jakom otvorenom suncu tako što ćete
automatski podešavati opseg kontrasta zasnovan na okruženju. Zbog prirode proizvoda,
prikazivanje fiksne grafike u dužem vremenskom periodu može dovesti do pojave
naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
– – Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu osetljiv na dodir
tokom dužih perioda i isključite ekran osetljiv na dodir kada ga ne koristite.
– – Možete postaviti ekran osetljiv na dodir da se automatski isključi kada ga ne koristite.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite Ekran → Vreme do isključivanja ekrana, a
zatim izaberite koliko želite da uređaj čeka pre nego što isključi ekran osetljiv na dodir.
– – Da biste automatski podesili osvetljenost ekrana osetljiv na dodir na osnovu okruženja,
pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite Ekran, a zatim kucnite na prekidač Adaptivno
osvetljenje da biste je aktivirali.
• U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije
FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije). Ako je
uređaj odobrila organizacija FCC, možete da vidite FCC ID uređaja. Za prikaz FCC ID-a,
pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na O telefonu → Status.
5
Osnovne informacije
Održavanje otpornosti na vodu i prašinu
Vaš uređaj podržava zaštitu od vode i prašine. Pažljivo sledite ove savete da biste zaštitili svoj
uređaj od vode i prašine. Ukoliko to ne učinite, može doći do oštećenja vašeg uređaja.
• Ne potapajte uređaj u svežu vodu dublje od 1,5 m i ne držite ga potopljenog duže od
30 minuta. Ako potapate uređaj u bilo koju tečnost koja nije sveža voda, kao što je slana
voda, jonizovana, hlorisana voda ili alkoholna pića, tečnost će brže da prodre u uređaj.
• Ne izlažite uređaj vodi koja se kreće silom.
• Ako je uređaj izložen svežoj vodi, temeljno ga osušite čistom i mekom krpom. Ako je
uređaj izložen bilo kojoj drugoj tečnosti, kao što je slana voda, voda iz bazena, sapunasta
voda, ulje, parfem, krema za sunčanje, sredstvo za čišćenje ruku ili hemijskim proizvodi
kao što su kozmetika, isperite ga svežom vodom i temeljno osušite čistom, mekom krpom.
Nepoštovanje ovih uputstava može uticati na rad i izgled uređaja.
• Ako je uređaj potopljen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik vlažni, zvuk tokom poziva se
možda neće čuti jasno. Nakon što prebrišete uređaj suvom krpom, temeljno ga osušite pre
korišćenja.
• Ekran osetljiv na dodir i druge funkcije možda neće ispravno raditi ako se uređaj koristi u
vodi.
• Ako vam je uređaj ispao ili pretrpeo udar, funkcije otpornosti na vodu i prašinu uređaja se
mogu oštetiti.
• Vaš uređaj je testiran u kontrolisanim uslovima i sa sertifikatom da je otporan na vodu
i prašinu u specifičnim situacijama (zadovoljava zahteve klasifikacije IP68, kao što je
opisano međunarodnim standardom IEC 60529 - Stepeni zaštite obezbeđeni kućištima
[IP kod]; uslovi testiranja: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, sveža voda, 1,5 metar, 30 minuta).
Uprkos ovoj klasifikaciji, i dalje je moguće da se uređaj ošteti u određenim situacijama.
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba
Oprez: situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
Obaveštenje: napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
6
Osnovne informacije
Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja
Kada se uređaj pregreje tokom punjenja baterije
Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da postanu vreli. Tokom bežičnog punjenja ili brzog
punjenja, uređaj može biti topliji na dodir. To utiče na životni vek ili radni učinak uređaja i
to spada u normalan rad uređaja. Ako se baterija previše zagreje, punjač može prestati sa
punjenjem.
Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:
• Isključite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Sačekajte da se uređaj
ohladi i zatim ponovo počnite sa punjenjem uređaja.
• Ako se donji deo uređaja pregreje, to može biti zbog oštećenje povezanog USB kabla.
Zamenite USB kabl sa novim koji odobrava kompanija Samsung.
• Kada koristite bežični punjač, ne stavljajte strani materijal, kao što su metalni predmeti,
magneti i magnetne kartice, između uređaja i bežičnog punjača.
Funkcija bežičnog punjenja ili funkcija brzog bežičnog punjenja su isključivo dostupne
na podržanim modelima.
7
Osnovne informacije
Kada se uređaj pregreje tokom upotrebe
Kada koristite opcije ili aplikacije za koje je potrebno veće napajanje ili ih duže koristite, vaš
uređaj se može privremeno pregrejati usled povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve aktivne
aplikacije i ne koristite uređaj neko vreme.
Slede primeri situacija u kojima se uređaj može pregrejati. U zavisnosti od funkcija i aplikacija
koje koristite, ovi primeri možda ne važe za vaš model.
• Tokom početne postavke, nakon kupovine ili prilikom vraćanja podataka
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka
• Prilikom korišćenja aplikacija za koje je potrebno veće napajanje ili korišćenja aplikacija duže
vreme
– – Kada igrate zahtevne igre duže vreme
– – Prilikom snimanja video zapisa duže vreme
– – Prilikom strimovanja video zapisa koristeći postavku maksimalnog osvetljenja
– – Prilikom povezivanja sa TV aparatom
• Prilikom obavljanja više zadataka istovremeno (ili, kada pokrenete mnogo aplikacija u
pozadini)
– – Prilikom korišćenja više prozora
– – Prilikom ažuriranja ili instaliranja aplikacija dok snimate video zapise
– – Prilikom preuzimanja velikih datoteka tokom video poziva
– – Prilikom snimanja video zapisa koristeći aplikaciju navigacija kroz menije
• Prilikom korišćenja velike količine podataka za sinhronizovanje sa uslugom „Cloud“,
e-poštom ili drugim nalozima
• Prilikom korišćenja aplikacije navigacija kroz menije u automobilu dok se uređaj nalazi na
direktnoj sunčevoj svetlosti
• Prilikom korišćenja prenosive Wi-Fi pristupne tačke i funkcije povezivanja uređaja
• Prilikom korišćenja uređaja tako gde je loš signal ili nema prijema signala
• Prilikom punjenja baterije sa oštećenim USB kablom
• Kada je višenamenski konektor uređaja oštećen ili izložen stranim telima, kao što je tečnost,
prašina, metalni prah i vrh olovke
• Kada ste u romingu
8
Osnovne informacije
Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:
• Održavajte uređaj ažuriranim sa najnovijim softverom.
• Konflikti između otvorenih aplikacija mogu da izazovu pregrevanje uređaja. Ponovo
pokrenite uređaj.
• Deaktivirajte funkcije „Wi-Fi“, GPS i „Bluetooth“ kada ih ne koristite.
• Zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje rade u pozadini kada se
ne koriste.
• Obrišite nepotrebne datoteke ili aplikacije koje ne koristite.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
• Ako se uređaj pregreje ili je vreo na dodir duže vremena, nemojte da ga koristite neko
vreme. Ako uređaj nastavi da se pregreva, kontaktirajte servisni centar kompanije
Samsung.
Mere predostrožnosti za pregrevanje uređaja
Ako se počnete osećati nelagodno zbog pregrevanja uređaja, prestanite ga koristiti.
Kada se uređaj zagreje, karakteristike i performanse mogu postati ograničene, ili se uređaj može
ugasiti kako bi se ohladio. Funkcija je isključivo dostupna na podržanim modelima.
• Ako se uređaj pregreje i dostigne određenu temperaturu, pojaviće se poruka upozorenja
kako bi se sprečio kvar uređaja, iritacije i oštećenja kože te curenje baterije. Kako bi se snizila
temperatura uređaja, osvetljenje ekrana i brzina performansi će biti ograničeni i baterija će
prestati da se puni. Aktivne aplikacije će se zatvoriti, a sve funkcije poziva i druge funkcije će
biti ograničene, osim hitnih poziva, sve dok se uređaj ne ohladi.
• Ako se pojavi druga poruka upozorenja zbog daljnjeg povećanja temperature uređaja,
uređaj će se isključiti. Nemojte da koristite uređaj dok se njegova temperatura ne spusti
ispod određenog nivoa. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tokom hitnog poziva, poziv
se neće prekinuti prisilnim isključenjem.
9
Osnovne informacije
Mere opreza za radno okruženje
Vaš uređaj može da se pregreje zbog okruženja u sledećim uslovima. Budite veoma pažljivi kako
ne biste skratili vek trajanja baterije, oštetili uređaj ili izazvali požar.
• Ne čuvajte uređaj na veoma hladnim ili veoma toplim mestima.
• Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti duže vreme.
• Ne koristite i ne čuvajte uređaj duže vreme na veoma toplim mestima, kao što je
unutrašnjost automobila leti.
• Ne stavljajte uređaj na bilo kojim mestima gde može da se pregreje, kao što je električno
podno grejanje.
• Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti
boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima.
• Nemojte da koristite kabl čija je zaštita oguljena ili oštećena i nemojte da koristite bilo koji
punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.
10
Osnovne informacije
Izgled i funkcije uređaja
Sadržaj pakovanja
Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu za sadržaj pakovanja.
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobavljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje
neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove
koji nisu pokriveni garancijom.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb
lokaciju kompanije Samsung.
11
Osnovne informacije
Raspored uređaja
► Modeli „Galaxy S9“:
Senzor za udaljenost/
svetlost
Zvučnik
LED za prepoznavanje
dužica
Kamera sa prednje strane
LED indikator
Kamera za
prepoznavanje dužica
Taster za jačinu zvuka
„Bixby“ taster
Taster za uključivanje/
isključivanje
„Edge“ ekran
„Edge“ ekran
Ekran osetljiv na dodir
Višenamenski konektor
(USB tip C)
12
Osnovne informacije
Kamera sa zadnje strane
MST antena
SIM kartica/
ležište za memorijsku
karticu
Mikrofon
Blic
GPS antena
Senzor otkucaja srca
Senzor prepoznavanja
otiska prsta
NFC antena /
kalem za bežično
punjenje
Glavna antena
Zvučnik
Priključak za slušalicu
Mikrofon
13
Osnovne informacije
► Modeli „Galaxy S9+“:
Senzor za udaljenost/
svetlost
Zvučnik
LED za prepoznavanje
dužica
Kamera sa prednje strane
LED indikator
Kamera za
prepoznavanje dužica
Taster za jačinu zvuka
„Bixby“ taster
Taster za uključivanje/
isključivanje
„Edge“ ekran
„Edge“ ekran
Ekran osetljiv na dodir
Višenamenski konektor
(USB tip C)
14
Osnovne informacije
MST antena
SIM kartica/
ležište za memorijsku
karticu
Mikrofon
Blic
GPS antena
Kamera sa zadnje strane
(dvostruka)
Senzor otkucaja srca
Senzor prepoznavanja
otiska prsta
NFC antena /
kalem za bežično
punjenje
Glavna antena
Zvučnik
Priključak za slušalicu
Mikrofon
• Kada koristite zvučnike, kao prilikom reprodukcije medijskih datoteka ili korišćenja
zvučnika, ne postavljajte uređaj blizu ušiju.
• Pazite da ne izložite objektiv kamere snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna
sunčeva svetlost. Ako je objektiv kamere izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je
direktna sunčeva svetlost, senzor slike kamere može da se ošteti. Oštećen senzor slike
je nepopravljiv i izazvaće pojavu tački ili mrlja na slikama.
• Ako uređaj koristite sa slomljenim staklom ili akrilnim telom, postoji opasnost od
povrede. Koristite uređaj samo nakon što je popravljen u servisnom centru kompanije
Samsung.
15
Osnovne informacije
• Do problema sa vezom i pražnjenja baterije može da dođe u sledećim situacijama:
– – Ako zalepite metalne nalepnice na prostor antene uređaja
– – Ako na uređaj stavite poklopac uređaja koji ima metalne komponente
– – Ako pokrijete prostor antene uređaja rukama ili drugim predmetima dok koristite
određene funkcije, kao što je opcija poziva ili mobilno povezivanje podataka
• Preporučuje se korišćenje zaštite ekrana koju je odobrila kompanija Samsung.
Neodobrena zaštita ekrana može da dovede do kvara na senzoru.
• Ne pokrivajte prostor senzora za udaljenost/svetlost sa pomoćnom opremom ekrana,
kao što je zaštita ekrana ili nalepnice. To može uzrokovati kvar senzora.
• Boje „Edge“ ekrana mogu da izgledaju drugačije u zavisnosti od položaja iz kog
gledate.
Tvrdi tasteri
Taster za jačinu zvuka
Taster za uključivanje/
isključivanje
„Bixby“ taster
Taster
Uključivanje
„Bixby“
Jačina zvuka
Funkcija
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
• Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
• Pritisnite da biste pokrenuli „Bixby“. Pogledajte „Bixby“ za više
informacija.
• Pritisnite i držite da pokrenete razgovor sa „Bixby“-jem. Pogledajte
Korišćenje „Bixby“-ja za više informacija.
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
16
Osnovne informacije
Meki tasteri
Taster „Nedavno“
Taster „Nazad“
Taster „Početak“
Kada uključite ekran, meki tasteri će se pojaviti u dnu ekrana. Meki tasteri su po podrazumevanoj
postavci raspoređeni na taster Nedavno taster Početak i taster Nazad. Pogledajte Traka za
navigaciju (meki tasteri) za više informacija.
Baterija
Punjenje baterije
Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.
Koristite samo bateriju, punjač i kabl koje je odobrila kompanija Samsung i koji su
specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač, i kabl mogu da
izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.
• Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
• Koristite samo USB tip-C kabl isporučen sa uređajem. Uređaj može da se ošteti ako
koristite mikro USB kabl.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u
upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini
električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
17
Osnovne informacije
1
2
3
4
Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje.
Uključite USB kabl u višenamenski konektor uređaja.
Priključite USB adapter za napajanje u električnu utičnicu.
Nakon što se u potpunosti napuni, isključite punjač iz uređaja. Zatim isključite punjač iz
električne utičnice.
18
Osnovne informacije
Punjenje drugih uređaja
Koristite USB konektor (USB tip C) za punjenje drugog mobilnog uređaja sa baterijom vašeg
uređaja.
Priključite USB konektor (USB tip-C) u višenamenski konektor uređaja, i povežite svoj uređaj i
drugi uređaj preko USB kabla drugog uređaja.
Kada počne punjenje, ikona punjenja baterije će se pojaviti na ekranu drugog uređaja.
Vaš uređaj
Drugi uređaj
USB konektor
(USB tip C)
USB kabl drugog
uređaja
Iskačući prozor za biranje aplikacije koji se pojavljuje na vašem uređaju je za prenos
podataka. Nemojte da izaberete aplikaciju sa iskačućeg prozora.
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.
• Optimizujte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
• Kada ne koristite uređaj, isključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
• Aktivirajete režim štednje energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
19
Osnovne informacije
• Deaktivirajte funkciju „Bluetooth“ kada je ne koristite.
• Deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija koje treba da se sinhronizuju.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
Saveti i mere opreza pri punjenju baterije
• Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača.
Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna
veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli gubitak energije tokom
prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
• Korišćenje drugog izvora napajanja a ne punjača, kao što je računar, može dovesti do
sporijeg punjenja usled slabije el. struje.
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se
baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće
biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem. Ako se to dogodi tokom bežičnog punjenja,
isključite uređaj sa punjača da se ohladi, a zatim ponovo napunite uređaj kasnije.
• Ako punite uređaj dok je višenamenski konektor vlažan, uređaj može da se ošteti. Temeljno
osušite višenamenski konektor pre punjenja uređaja.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije
Samsung.
20
Osnovne informacije
Brzo punjenje
Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete da brže punite bateriju dok su uređaj
ili njegov ekran isključen.
Povećanje brzine punjenja
Da biste povećali brzinu punjenja, isključite uređaj ili njegov ekran kada punite bateriju.
Ako nije aktivirana funkcija brzog punjenja, pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na
Kontrola uređaja → Baterija, a zatim kucnite na prekidač Brzo punjenje putem kabla da biste
ga aktivirali.
• Tokom punjenja ne možete da aktivirate ili deaktivirate ovu funkciju.
• Ne možete da koristite ugrađenu funkciju Brzog punjenja kada punite bateriju
pomoću standardnog punjača baterije.
• Ako se uređaj zagreje ili temperatura vazduha poraste, brzina punjenja može
automatski da se smanji. To je normalno radno stanje kako bi se sprečilo oštećenje
uređaja.
Bežično punjenje
Ovaj uređaj ima ugrađen kalem za brzo punjenje. Možete da punite bateriju pomoću bežičnog
punjača (prodaje se odvojeno).
Brzo bežično punjenje
Možete brže da punite svoj uređaj koristeći funkciju brzog bežičnog punjenja. Da biste koristili
ovu funkciju, morate da koristite punjač i komponente koje podržavaju funkciju brzog bežičnog
punjenja.
Ako nije aktivirana funkcija brzog bežičnog punjenja, pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite
na Kontrola uređaja → Baterija, a zatim kucnite na prekidač Brzo bežično punjenje da biste ga
aktivirali.
• Opcija uključi/isključi će biti dodata na meni podešavanja vašeg uređaja kada ga prvo
stavite na punjač.
• Tokom punjenja ne možete da aktivirate ili deaktivirate ovu funkciju.
• Ventilator u punjaču može da proizvodi buku tokom brzog bežičnog punjenja.
21
Osnovne informacije
Punjenje baterije
1
Postavite centar poleđine uređaja na centar bežičnog punjača.
2
Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa bežičnog punjača.
Procenjeno vreme punjenja će se pojaviti na panelu sa obaveštenjima. Stvarno vreme
punjenja može da varira u zavisnosti od uslova punjenja.
Mere opreza za bežično punjenje
• Ne postavljajte uređaj na bežični punjač sa kreditnom karticom ili karticom za
identifikaciju radio frekvencije (RFID) (kao što je kartica za prevoz ili kartica-ključ)
postavljenu između zadnje strane uređaja i poklopca uređaja.
• Ne postavljajte uređaj na bežični punjač kada se provodnici, kao što su metalni
predmeti i magneti, nalaze između uređaja i bežičnog punjača.
Uređaj se možda neće puniti pravilno ili može doći do pregrevanja, ili se uređaj i kartice
mogu oštetiti.
• Ako koristite bežični punjač u prostoru sa slabim mrežnim signalom, možda ćete
izgubiti prijem mreže.
• Koristite bežične punjale koje je odobrila kompanija Samsung. Ako koristite druge
bežične punjače, baterija se možda neće pravilno puniti.
22
Osnovne informacije
SIM ili USIM kartica (nano-SIM kartica)
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije.
Kod modela sa dve SIM kartice, možete da stavite dve SIM ili USIM kartice da imate dva
telefonska broja ili mobilna operatera na jednom uređaju. U nekim prostorima brzine prenosa
podataka mogu biti sporije ako su dve SIM kartice stavljene u uređaj nego kada je stavljena jedna
SIM kartica.
• Koristite isključivo nano-SIM karticu.
• Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste.
Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su
posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.
23
Osnovne informacije
► Modeli sa jednom SIM karticom:
1
2
3
4
5
24
Osnovne informacije
► Modeli sa dve SIM kartice:
1
2
3
4
5
25
Osnovne informacije
1
Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.
Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom
biste mogli da oštetite uređaj.
2
3
4
Izvucite ležište iz slota.
Stavite SIM ili USIM karticu u ležište sa kontaktima zlatne boje tako da bude okrenuta nadole.
Lagano pritisnite SIM ili USIM karticu u ležište da bi legla na mesto.
Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, SIM kartica može da ispadne iz ležišta.
5
Vratite ležište u slot za ležište.
• Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se
uverite da li je ležište suvo.
• Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.
26
Osnovne informacije
Pravilno stavljanje kartice
► Modeli sa jednom SIM karticom:
Nano-SIM kartica
MicroSD kartica
► Modeli sa dve SIM kartice:
Nano-SIM kartica 1
Nano-SIM kartica 2
Nano-SIM kartica
MicroSD kartica
Ne možete da stavite nano-SIM karticu i microSD karticu na isto mesto istovremeno.
27
Osnovne informacije
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1
2
3
4
Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.
Izvucite ležište iz slota.
Izvadite SIM ili USIM karticu.
Vratite ležište u slot za ležište.
Korišćenje dve SIM ili USIM kartice (modeli sa dve SIM kartice)
Ako stavite dve SIM ili USIM kartice, možete da imate dva telefonska broja ili mobilna operatera
na jednom uređaju.
Aktiviranje SIM ili USIM kartice
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Veze → Menadžer SIM kartice. Izaberite SIM ili
USIM karticu, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Prilagođavanje SIM ili USIM kartice
Pokrenite aplikaciju Podešavanja kucnite na Veze → Menadžer SIM kartice a zatim izaberite
SIM ili USIM karticu da pristupite sledećim opcijama:
• Ikona: Promenite ikonu SIM ili USIM kartice.
• Ime: Promenite ime ekrana SIM ili USIM kartice.
• Mrežni režim rada: Izaberite vrstu mreže koju ćete koristiti sa SIM ili USIM karticom.
Podešavanje preferirane SIM ili USIM kartice
Kada su aktivirane dve kartice, možete da dodelite govorne pozive, razmenu poruka i usluge
podataka određenoj kartici.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Veze → Menadžer SIM kartice, a zatim postavite
željene postavke za svoje kartice u Željena SIM kartica.
28
Osnovne informacije
Memorijaska kartica (microSD kartica)
Instaliranje memorijske kartice
Kapacitet memorijske kartice vašeg uređaja može da varira od drugih modela a neke memorijske
kartice možda neće biti kompatibilne sa vašim uređajem, u zavisnosti od proizvođača i vrste
memorijske kartice. Da biste videli maksimalni kapacitet memorijske kartice uređaja, pogledajte
veb lokaciju kompanije Samsung.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.
• Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate ili neće prepoznati karticu. Da biste koristili memorijsku karticu, morate da
je formatirate. Ako vaš uređaj ne može da formatira ili prepozna memorijsku karticu,
obratite se proizvođaču memorijske kartice ili servisnom centru kompanije Samsung.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se
pojavljuje u fascikli Moji fajlovi → SD kartica.
29
Osnovne informacije
1
2
3
4
1
5
Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.
Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom
biste mogli da oštetite uređaj.
2
Izvucite ležište iz slota.
Kada uklonite ležište iz uređaja, biće onemogućeno mobilno povezivanje podataka.
30
Osnovne informacije
3
4
Stavite memorijsku karticu u ležište sa kontaktima zlatne boje okrenutim nadole.
Lagano pritisnite memorijsku karticu u ležište da bi legla na mesto.
Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, memorijska kartica može da ispadne iz ležišta.
5
Vratite ležište u slot za ležište.
• Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se
uverite da li je ležište suvo.
• Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Kontrola uređaja → Memorija → Napredno →
SD kartica → Isključi.
1
2
3
4
Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.
Izvucite ležište iz slota.
Uklonite memorijsku karticu.
Vratite ležište u slot za ležište.
Ne vadite spoljnu memoriju, kao npr. memorijsku karticu ili USB, dok uređaj prebacuje
ili pristupa informacijama, ili neposredno nakon prenosa podataka. To može izazvati
oštećenje ili gubitak podataka ili može da ošteti spoljnu memoriju ili uređaj. Kompanija
Samsung ne snosi odgovornost za gubitke, uključujući gubitak podataka, kao rezultat
pogrešne upotrebe spoljnih uređaja za skladištenje.
31
Osnovne informacije
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Kontrola uređaja → Memorija → Napredno →
SD kartica → Format.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju na memorijskoj kartici. Garancija proizvođača ne pokriva
gubitke podataka nastale radnjama korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva
na ekranu za podešavanje svog uređaja.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima
na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
Ponovno pokretanje uređaja
Da biste ponovo pokrenuli uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim
kucnite na Počni ponovo.
Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/
isključivanje i taster za smanjivanje jačine zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.
Taster za smanjivanje
jačine zvuka
Taster za uključivanje/
isključivanje
32
Osnovne informacije
Režim Opasnost
Možete da prebacite uređaj na režim za hitne situacije kako biste smanjili potrošnju baterije.
Biće zabranen pristup nekim aplikacijama i funkcijama. U režimu za hitne slučajeve, možete da
obavljate poziv u hitnim slučajevima, šaljete informacije o trenutnoj lokaciji drugima, aktivirate
alarm za hitne slučajeve i drugo.
Aktiviranje režima u hitnim slučajevima
Da biste aktivirali režim u hitnim slučajevima, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje,
a zatim kucnite na Režim Opasnost.
Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno
ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i
uslova rada.
Deaktiviranje režima u hitnim slučajevima
Da biste deaktivirali režim u hitnim slučajevima, kucnite na → Isključi režim Opasnost. Možete
i da pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na Režim Opasnost.
Početna postavka
Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva
na ekranu za podešavanje svog uređaja.
Postupci početne postavke mogu da variraju, u zavisnosti od softvera uređaja i regije u
kojoj se nalazite.
1
Uključite uređaj.
33
Osnovne informacije
2
Izaberite željeni jezik uređaja i izaberite
.
Izaberite jezik.
3
Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
Pojaviće se početni ekran.
Ako se ne povežete na „Wi-Fi“ mrežu, možda nećete moći da postavite određene funkcije
uređaja tokom početne postavke.
34
Osnovne informacije
Samsung nalog
Vaš Samsung nalog je integrisana usluga za nalog koja vam omogućava da koristite razne
Samsung usluge koje pružaju mobilni uređaji, TV aparati i Samsung veb-sajt.
Da biste videli listu usluga koje se mogu koristiti sa vašim Samsung nalogom, idite na
account.samsung.com. Za više informacija o Samsung nalozima, pokrenite aplikaciju
Podešavanja i kucnite na Nalozi i bekapovanje → Nalozi → Samsung account → → Pomoć.
Kreiranje Samsung naloga
Ako nemate Samsung nalog, trebalo bi da ga napravite. Možete kreirati Samsung nalog koristeći
vašu adresu e-pošte.
1
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Nalozi i bekapovanje → Nalozi → Dodaj
nalog → Samsung account.
Ili pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na
2
3
.
Kucnite na Kreiraj nalog.
Sledite uputstva na ekranu da biste uspešno napravili nalog.
Prijavljivanje na vaš Samsung nalog.
Ako već imate Samsung nalog, prijavite se na njega.
1
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Nalozi i bekapovanje → Nalozi → Dodaj
nalog → Samsung account.
Ili pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na
2
3
.
Unesite lozinku svog Samsung naloga i kucnite na Prijava.
Sledite uputstva na ekranu da završite prijavljivanje na svoj Samsung nalog.
35
Osnovne informacije
Pronalaženje vašeg ID-a i poništavanje lozinke
Ako zaboravite ID ili lozinku za Samsung nalog, kucnite na Pronađi ID ili Resetuj lozinku na
ekranu za prijavljivanje na Samsung nalog. Možete pronaći svoj ID ili ponovo postaviti lozinku
nakon što unesete potrebne informacije.
Uklanjanje svog Samsung naloga
Kada uklonite svoj Samsung nalog sa uređaja, takođe će biti uklonjeni i vaši podaci, kao što su
kontakti ili događaji.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Nalozi i bekapovanje → Nalozi.
Kucnite na Samsung account → Lični podaci → → Ukloni nalog.
Kucnite na Ukloni, unesite lozinku svog Samsung naloga a zatim kucnite na OK.
Prenos podataka sa prethodnog uređaja („Smart
Switch“)
Možete koristiti „Smart Switch“ da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi uređaj.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Nalozi i bekapovanje → Smart Switch.
• Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
• Ograničenja važe. Za pojedinosti idite na www.samsung.com/smartswitch. Kompanija
Samsung ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji
posedujete ili imate pravo da prebacite.
Prenos podataka pomoću USB konektora (USB tip C)
Možete da povežete prethodni uređaj na svoj uređaj sa USB konektorom (USB tip C) i USB kablom
da biste jednostavno i brzo prebacivali podatke.
1
Stavite USB konektor (USB tip C) u višenamenski konektor vašeg uređaja.
36
Osnovne informacije
2
Povežite uređaj sa prethodnim uređajem pomoću USB kabla prethodnog uređaja.
Prethodni uređaj
Vaš uređaj
USB konektor (USB tip C)
USB kabl prethodnog
uređaja
3
4
Kada se pojavi iskačući prozor za biranje aplikacije, kucnite na Smart Switch → Primi
sadržaj.
U prethodnom uređaju, kucnite na Dozvoli.
Ako nemate aplikaciju, preuzmite je sa Galaxy Store ili Play продавница.
Vaš uređaj će prepoznati prethodni uređaj i pojaviće se lista podataka koje možete da
prebacite.
5
6
Izaberite stavku za prenošenje i kucnite na Prenesi.
Pratite uputstva na ekranu za prenos podataka sa prethodnog uređaja.
Po završetku prenosa podataka možete pregledati listu prenesenih podataka na uređaju.
Ne isključujte USB kabl ili USB konektor (USB tip C) iz uređaja prilikom prenosa datoteka.
U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.
Prenos podataka povećava potrošnju baterije vašeg uređaja. Uverite se da je uređaj
dovoljno napunjen pre prenosa podataka. Ako je napunjenost baterije mala, prenos
podataka može da se prekine.
37
Osnovne informacije
Bežični prenos podataka
Prebacujte podatke sa prethodnog uređaja na vaš uređaj bežično pomoću „Wi-Fi Direct“-a.
1
2
3
4
5
6
Na prethodnom uređaju pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
Ako nemate aplikaciju, preuzmite je sa Galaxy Store ili Play продавница.
Na svom uređaju pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Nalozi i bekapovanje →
Smart Switch.
Stavite uređaj jedan blizu drugog.
Na prethodnom uređaju kucnite na Pošalji podatke → Bežično.
Na uređaju izaberite stavku za nošenje i kucnite na Prenesi.
Pratite uputstva na ekranu za prenos podataka sa svog starog uređaja.
Po završetku prenosa podataka možete pregledati listu prenesenih podataka na uređaju.
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje podataka pomoću eksterne memorije
Prenos podataka pomoću spoljnog prostora za skladištenje.
1
2
3
4
Napravi rezervnu kopiju podataka sa prethodnog uređaja na eksternoj memoriji.
Umetnite ili povežite spoljni uređaj za skladištenje na svoj uređaj.
Na svom uređaju pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Nalozi i bekapovanje →
Smart Switch → → Vrati.
Pratite uputstva na ekranu za prenos podataka sa spoljnog prostora za skladištenje.
38
Osnovne informacije
Prebacivanje rezervnih podataka sa računara
Prebacujte podatke između vašeg uređaja i računara. Morate da preuzmete računarsku verziju
aplikacije „Smart Switch“ sa www.samsung.com/smartswitch. Napravite rezervnu kopiju
podataka sa svog prethodnog uređaja na računar i uvezite podatke na svoj uređaj.
1
2
Na računaru idite na www.samsung.com/smartswitch da preuzmete Smart Switch.
Na računaru pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, napravite rezervnu kopiju podataka na
računar koristeći program koji je pružio proizvođač uređaja. Zatim, preskočite na peti
korak.
3
4
5
6
Povežite svoj prethodni uređaj sa računarom pomoću USB kabla uređaja.
Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa
uređaja. Zatim prekinite vezu svog prethodnog uređaja sa računarom.
Povežite svoj uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste prebacili podatke na svoj uređaj.
39
Osnovne informacije
Upoznavanje sa ekranom
Upravljanje ekranom osetljivog na dodir
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne kuckajte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu osetljivom na
dodir u dužem vremenskom periodu. To može dovesti do pojavljivanja obrisa slika
(„burn in“ ekrana) ili efekta „duhova“.
• Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan
oblasti za unos dodirom.
• Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.
Kuckanje
Kucnite na ekran.
Kuckanje i držanje
Kucnite i zadržite ekran otprilike 2 sekunde.
40
Osnovne informacije
Prevlačenje
Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite
na željenu poziciju.
Kuckanje dva puta
Kucnite dva puta brzo na ekran.
Brzo prevlačenje
Prevucite nagore, nadole, ulevo ili udesno.
Širenje i štipanje
Raširite dva spojena prsta ili uštinite ekran.
41
Osnovne informacije
Traka za navigaciju (meki tasteri)
Kada uključite ekran, meki tasteri će se pojaviti na traci za navigaciju u dnu ekrana. Meki tasteri
su po podrazumevanoj postavci raspoređeni na taster Nedavno taster Početak i taster Nazad.
Funkcije tastera mogu da se promene u skladu sa aplikacijom koja se trenutno koristi ili sa
okruženjem gde se koristi.
Taster „Nedavno“
Taster „Nazad“
Taster „Početak“
Taster
Funkcija
Nedavne
Početak
Nazad
• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
• Kucnite na da biste se vratili na Početni ekran.
• Kucnite i zadržite da biste pokrenuli aplikaciju Google.
• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.
42
Osnovne informacije
Sakrivanje trake za navigaciju
Pregledajte datoteke ili koristiti aplikacije na širem ekranu tako što ćete sakriti traku za navigaciju.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite Ekran → Traka za navigaciju, a zatim kucnite Pokreti
za prikaz na celom ekranu pod Tip navigacije. Traka za navigaciju će biti skrivena, a gestovi će
se pojaviti. Kucnite na Još opcija i izaberite opciju koju želite.
• Prevucite sa dna: Na mestu gde se nalaze meki tasteri pojavljuju se nagoveštaji pokreta. Da
biste koristili meke tastere, prevucite savez za gestove željenog tastera prema gore.
• Prevucite sa strana i dna:
– – Prevucite prstom prema gore sa donje strane ekrana da biste se prebacili na početni
ekran.
– – Prevucite prstom prema gore i zadržite da biste pregledali listu nedavno korišćenih
aplikacija.
– – Prevucite prstom prema unutra sa obe strane ekrana da biste se vratili na prethodni
ekran.
– – Prevucite prestom prema unutra iz jednog od donjih uglova da biste pokrenuli Google
aplikaciju.
Povucite odozdo
Prevucite prstom sa strane i dna
Ako želite da sakrijete savete za gestove na dnu ekrana, kucnite prekidač Nagoveštaji u vezi sa
pokretima da biste deaktivirali.
Postavka trake za navigaciju
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Ekran → Traka za navigaciju, a zatim izaberite
opciju.
• Tip navigacije: Podesite uređaj da sakrije ili prikazuje traku za navigaciju. Da biste sakrili
traku za navigaciju, kucnite na Pokreti za prikaz na celom ekranu. Pomoću nagoveštaja
pokreta možete da koristite meke tastere.
• Raspored dugmadi: Promenite redosled tastera na traci za navigaciju.
43
Osnovne informacije
• Nagoveštaji u vezi sa pokretima: Postavite uređaj da prikaže indikatore na dnu ekrana kako
bi se prikazalo gde se nalaze meki tasteri. Ova funkcija se pojavljuje samo kada izaberete
Pokreti za prikaz na celom ekranu.
• Prikaži dugme za sakriv. tastature: Podesite uređaj da prikazuje ikonu za skrivanje tastature
na traci za navigaciju. Ova funkcija se pojavljuje samo kada izaberete Pokreti za prikaz na
celom ekranu.
Početni ekran i ekran aplikacija
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje
vidžete, prečice do aplikacija i drugo.
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Ekran može da se pojavi drugačiji što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.
Ručica Edge panela
Vidžeti
Indikator za „Bixby Home“. Prikaži
prilagođeni sadržaj.
Omiljene aplikacije
Traka za navigaciju (meki tasteri)
44
Osnovne informacije
Prebacivanje između početnog ekrana i ekrana aplikacija
Na početnom ekranu, prevucite nagore ili nadole da biste otvorili ekran aplikacija.
Za povratak na početni ekran, prevucite nagore ili nadole na ekranu aplikacija. Možete i da
kucnete na taster „Početak“ ili taster „Nazad“.
Početni ekran
Ekran aplikacija
Ako dodate taster aplikacija na početnom ekranu, ekran aplikacija možete otvoriti tako što ćete
kucnuti na taster. Na početnom ekranu kucnite na i držite prazno područje, kucnite na Podešav.
početnog ekrana, a zatim kucnite na prekidač Dugme Aplikacije da biste aktivirali. Taster
aplikacija će biti dodat u dnu početnog ekrana.
Taster aplikacije
45
Osnovne informacije
Prikaz ekrana u režimu pejzaža
Na početnom ekranu kucnite na i držite prazno područje, kucnite na Podešav. početnog ekrana,
a zatim kucnite na prekidač Rotiranje u položeni režim da biste aktivirali.
Zakrenite uređaj dok ne bude horizontalno da biste prikazali ekran u pejzažnom režimu.
Pomeranje stavki
Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste pomerili stavku na drugi
panel, prevucite je do kraja ekrana.
Da biste dodali prečicu do aplikacije na početni ekran, kucnite na i držite stavku na ekranu
aplikacija a zatim kucnite na Dodaj na poč. ekran. Prečica do aplikacije biće dodata na početni
ekran.
Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu početnog
ekrana.
46
Osnovne informacije
Kreiranje fascikli
Pravite fascikle i sakupite slične aplikacije da biste im brzo pristupali i pokrenuli ih.
Na početnom ekranu ili na ekranu aplikacija, kucnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko
druge aplikacije.
Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije. Kucnite na Naziv foldera i
upišite naziv fascikle.
• Dodavanje još aplikacija
Kucnite na na fascikli. Označite aplikacije da biste ih dodali i kucnite na Gotovo. Možete
takođe da dodate aplikaciju tako što ćete je prevući u fasciklu.
• Premeštanje aplikacija iz fascikle
Kucnite i zadržite aplikaciju da je prevučete na novu lokaciju.
• Brisanje fascikle
Kucnite i držite fasciklu, a zatim kucnite na Izbriši folder. Samo ta fascikla će biti obrisana.
Aplikacije fascikle će biti premeštene na ekran aplikacija.
47
Osnovne informacije
Uređivanje početnog ekrana
Na početnom ekranu, kucnite i držite prazno područje ili štipnite prstima na ekranu da biste
pristupili opcijama uređivanja. Možete da postavite sliku pozadine, dodate vidžete i drugo.
Takođe možete da dodajete, brišete ili preuređujete panele početnog ekrana.
• Dodavanje panela: Prevucite ulevo, a zatim kucnite na
.
• Premeštanje panela: Kucnite na i zadržite prikaz panela, a zatim ga prevucite na novu
lokaciju.
• Brisanje panela: Kucnite na
na panelu.
• Tapeti: Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
• Teme: Menja temu uređaja. Vizuelni elementi interfejsa, kao što su boja, ikone i slike
pozadine, će se promeniti u zavisnosti od izabrane teme.
• Widget-i: Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili
informacije i lakši pristup početnom ekranu. Kucnite i zadržite vidžet a zatim ga prevucite na
početni ekran. Vidžet će biti dodat na početni ekran.
• Podešav. početnog ekrana: Promenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na
početnom ekranu i drugo.
48
Osnovne informacije
Prikaz svih aplikacija na početnom ekranu
Ne koristeći odvojeni ekran aplikacija, možete da postavite uređaj da prikaže sve aplikacije na
početnom ekranu. Na početnom ekranu kucnite na i zadržite prazan prostor, a zatim kucnite na
Podešav. početnog ekrana → Izgled Početnog ekrana → Samo Početni ekran → Primeni.
Sada možete da pristupite svim svojim aplikacijama tako što ćete prevući ulevo na početnom
ekranu.
Indikator ikona
Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su
najuobičajenije.
• Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz
statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
• Neke ikone indikatora se pojavljuju samo kada otvorite panel sa obaveštenjima.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
GPRS mreža je povezana
EDGE mreža je povezana
UMTS mreža je povezana
HSDPA mreža je povezana
HSPA+ mreža je povezana
/
Povezana LTE mreža (kod modela sa omogućenim LTE)
Povezano na „Wi-Fi“
Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
Koriste se usluge lokacije
Poziv je u toku
Propušten poziv
Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
49
Osnovne informacije
Ikona
Značenje
Alarm je aktiviran
Aktiviran režim isključenja zvuka
Aktiviran režim vibracije
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Punjenje baterije
Nivo napunjenosti baterije
Zaključavanje ekrana
Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe
gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.
Da biste otključali ekran, prevucite u bilo kom pravcu kada se ekran uključi.
Ako je ekran isključen, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili podignite uređaj da biste
uključili ekran. Umesto toga, kucnite dva puta brzo na ekran.
Zaključani ekran
50
Osnovne informacije
Promena načina zaključavanja ekrana
Da biste promenili način zaključavanja, pokrenite Podešavanja kucnite na Zaključan ekran →
Tip zaključavanja ekrana, a zatim odaberite način.
Kada odredite obrazac, „PIN“, lozinku ili vaše biometrijske podatke kao način otključavanja
ekrana, možete da zaštitite svoje lične podatke tako što ćete sprečiti druge da pristupaju vašem
uređaju. Nakon postavke načina zaključavanja ekrana, pri svakom otključavanju uređaja biće
potrebna šifra za otključavanje.
• Prevuci: Prevucite u bilo kom smeru na ekranu da biste ga otključali.
• Oblik: Nacrtajte obrazac sa četiri ili više tačaka da biste otključali ekran.
• PIN kod: Upišite „PIN“ sa najmanje četiri cifre da biste otključali ekran.
• Lozinka: Upišite lozinku sa najmanje četiri znaka, broja ili simbola da biste otključali ekran.
• Nema: Ne postavljajte nikakav način zaključavanja ekrana.
• Inteligentno skeniranje: Registrujte i lice i dužice oka na uređaj da biste lakše otključavali
ekran. Pogledajte Inteligentno skeniranje za više informacija.
• Lice: Registrujte svoje lice za otključavanje ekrana. Pogledajte Prepoznavanje lica za više
informacija.
• Dužica: Registrujte dužice očiju za otključavanje ekrana. Pogledajte Prepoznavanje dužice za
više informacija.
• Otisci prstiju: Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta za više informacija.
Možete da postavite uređaj da obavi fabričko vraćanje podataka ako nekoliko puta
pogrešno upišete šifru za otključavanje zaredom i dostignete granicu broja pokušaja.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Zaključan ekran → Podeš. bezbednog
zaključavanja, otključajte ekran koristeći prethodno postavljenu metodu zaključavanja
ekrana, a zatim kucnite na prekidač Automatski fabrički reset da biste ga aktivirali.
51
Osnovne informacije
Snimanje ekrana
Napravite snimak ekrana dok koristite uređaj i pišite na njemu, crtajte, isecajte ili delite snimljeni
ekran. Možete da snimite trenutni ekran i prostor za pomeranje.
Koristite sledeće metode za pravljenje snimka ekrana. Snimci ekrana će biti sačuvani u Galerija.
• Snimanje tasterom: Naizmenično pritisnite taster za smanjivanje jačine zvuka i taster za
uključivanje/isključivanje.
• Snimanje prevlačenjem: Pređite rukom preko ekrana ulevo ili u desno.
• Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.
• Ako nije aktivirano pravljenje snimka ekrana prevlačenjem, pokrenite aplikaciju
Podešavanja, kucnite na Napredne funkcije → Pokreti, a zatim kucnite na prekidač
Prevuci dlanom za snimanje da biste aktivirali.
Nakon pravljenja snimka ekrana, koristite sledeće opcije na traci sa alatkama u dnu ekrana:
•
: Snimite trenutni sadržaj i sakriveni sadržaj na izdvojenoj stranici, kao što je veb stranica.
Kada kucnete na , ekran će se automatski pomerati nadole i biće snimljeno sadržaja.
•
: Pišite i crtajte na snimku ekrana ili isecite deo video zapisa ekrana. Isečeni deo će biti
sačuvan u Galerija.
•
: Podelite sliku ekrana sa drugima.
Ako opcije nisu vidljive na napravljenom snimku ekrana, pokrenite aplikaciju
Podešavanja, kucnite na Napredne funkcije → Snimci ekrana i snimač ekrana, a zatim
kucnite na prekidač Traka sa alatkama sa snim. ekrana da ih aktivirate.
52
Osnovne informacije
Panel sa obaveštenjima
Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator
ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa
obaveštenjima i pogledajte detalje.
Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili ploču
sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.
Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.
Potražite sadržaj ili aplikacije
sačuvane na uređaju.
Pokreni Podešavanja.
Tasteri za brzo podešavanje
Pregledajte detalje obaveštenja i
izvodite različite radnje.
Pristupi podešavanjima
obaveštenja.
Izbriši sva obaveštenja.
53
Osnovne informacije
Korišćenje tastera brze postavke
Kucnite na tastere brze postavke da biste aktivirali određene funkcije. Prevucite nadole na tabli sa
obaveštenjima da biste videli više tastera.
Da promenite podešavanja funkcija, kucnite na tekst ispod svakog tastera. Da vidite detaljnija
podešavanja, kucnite na i zadržite taster.
Da biste preuredili tastere, kucnite na → Raspored dugmadi, kucnite na i zadržite taster, a
zatim ga prevucite na drugu lokaciju.
54
Osnovne informacije
Unos teksta
Izgled tastature
Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik unosa na neki od podržanih jezika.
Dodatne funkcije tastature
Prikaži više funkcija tastature.
Unos velikih slova. Za sva velika
slova, kucnite ikonu dva puta.
Brisanje prethodnog znaka.
Unesite simbole.
Prelazak u sledeći red.
Unos razmaka.
Promena jezika unosa
Kucnite na → Jezici i tipovi → Upravljaj jezicima unosa i izaberite jezike za korišćenje. Kada
izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa prevlačenjem ulevo ili
udesno na tasteru za razmak.
Promena tastature
Za promenu tipa tastature, kucnite na
tastature koji želite.
→ Jezici i tipovi, izaberite jezik, a zatim odaberite tip
Na 3x4 tastatura, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na
odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.
55
Osnovne informacije
Dodatne funkcije tastature
•
•
•
•
: Predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Da biste se vratili na
listu funkcija tastature, kucnite na .
: Unos emotikona.
: Unos nalepnica. Možete takođe uneti nalepnice Moj emotikon koje izgledaju kao vi.
Pogledajte Korišćenje nalepnica Moj emotikon tokom ćaskanja za više informacija.
: Lepljenje animiranih GIF-ova.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
•
: Unos teksta glasom.
•
: Promenite podešavanja tastature.
•
→
•
→
: Promenite režim ili veličinu tastature.
•
→
: Otvorite panel za uređivanje teksta.
: Dodavanje stavke iz međumemorije.
Kopiranje i lepljenje
1
2
Kucnite i držite preko teksta.
Prevucite
ceo tekst.
ili
da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na Izaberi sve da biste odabrali
3
Kucnite na Kopiraj ili Iseci.
4
Kucnite i držite gde želite da umetnete tekst i kucnite na Nalepi.
Izabrani tekst se kopira u ostavu.
Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na Privremena memorija i
izaberite tekst.
56
Osnovne informacije
Rečnik
Potražite definicije reči dok koristite neke funkcije, kao npr. kada pregledate veb stranice.
1
Kucnite i zadržite iznad reči koju želite da potražite.
2
Kucnite na Dictionary na listi opcija.
3
Ukoliko reč koju želite da potražite nije izabrana, prevucite
tekst.
ili
da biste izabrali željeni
Ako rečnik već nije instaliran na uređaj, kucnite na Move to Manage dictionaries kucnite
pored rečnika, a zatim kucnite Instalir. da ga preuzmete.
Pogledajte definiciju u iskačućem prozoru rečnika.
Da biste prebacili na prikaz preko celog ekrana, kucnite na . Kucnite na definiciju na
ekranu da biste videli još definicija. U detaljnom prikazu, kucnite na da biste dodali reč u
listu omiljenih reči ili kucnite na Search Web da biste koristili reč kao termin pretrage.
57
Aplikacije i funkcije
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Store
Kupite i preuzmite aplikacije. Možete da preuzmete aplikacije koje su napravljene posebno za
Samsung Galaxy uređaje.
Pokrenite aplikaciju Galaxy Store.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje ključne reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije,
kucnite na Instalir. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i
sledite uputstva na ekranu.
Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na → Podešavanja →
Automatski ažuriraj aplikacije, a zatim izaberite opciju.
Play продавница
Kupite i preuzmite aplikacije.
Pokrenite aplikaciju Play продавница.
Instaliranje aplikacija
Pretražujte aplikacije po kategoriji ili tražite aplikacije po ključnoj reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije,
kucnite na Инсталирај. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i
sledite uputstva na ekranu.
→ Подешавања
Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na
→ Аутоматско ажурирање апликација, izaberite opciju, a zatim kucnite na ГОТОВО.
58
Aplikacije i funkcije
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija
Kucnite na i zadržite aplikaciju i izaberite opciju.
• Deinstaliraj: Deinstalirajte instalirane aplikacije.
• Onemogući: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu
deinstalirati sa uređaja.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
Aktivacija aplikacija
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Aplikacije →
aplikaciju a zatim kucnite na Omogući.
→ Onemogućeno, izaberite
Postavljanje dozvola za aplikacije
Kako bi neke aplikacije radile ispravno, možda će im biti potrebna dozvola za pristup ili korišćenje
informacija na vašem uređaju.
Za prikaz podešavanja dozvola za aplikacije, pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na
Aplikacije. Izaberite aplikaciju i kucnite na Dozvole. Možete da vidite listu dozvola aplikacije i da
promenite njene dozvole.
Da biste videli ili promenili podešavanja dozvola aplikacije po kategoriji dozvole, pokrenite
aplikaciju Podešavanja i kucnite na Aplikacije → → Program za upravljanje dozvolama.
Izaberite stavku i izaberite aplikaciju.
Ako ne dodelite dozvole aplikacijama, osnovne funkcije aplikacija možda neće pravilno
raditi.
59
Aplikacije i funkcije
„Bixby“
Uvod
„Bixby“ je korisnički interfejs koji vam pomaže da jednostavnije koristite uređaj.
Možete razgovarati sa „Bixby“-jem ili otkucati tekst. „Bixby“ će pokrenuti funkciju koju tražite ili će
vam prikazati željene informacije. On takođe uči vaše šablone korišćenja uređaja ili okruženja. Sve
što više uči o vama, sve će vas bolje razumevati.
• Da biste koristili „Bixby“, vaš uređaj mora biti povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
• Da biste koristili „Bixby“, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
• „Bixby“ je dostupan samo na određenim jezicima, a neke opcije možda neće biti
dostupne, u zavisnosti od regiona u kom se nalazite.
Pokretanje „Bixby“-ja
Kada pokrenete „Bixby“ po prvi put, pojaviće se stranica za uvod u „Bixby“. Morate da izaberete
jezik za korišćenje se „Bixby“-jem, da se prijavite na svoj Samsung nalog u skladu sa uputstvima
na ekranu i da se složite sa odredbama i uslovima.
1
Pritisnite taster „Bixby“.
Izaberite jezik.
„Bixby“ taster
Prijavite se na
svoj Samsung
nalog.
60
Aplikacije i funkcije
2
3
Izaberite jezik za korišćenje sa „Bixby“-jem.
Kucnite na Sign in to Samsung account i sledite uputstva na ekranu da se prijavite na vaš
Samsung nalog.
Ako ste se već prijavili, na ekranu će se pojaviti informacije o vašem nalogu.
4
5
6
7
Kucnite na
.
Pročitajte i prihvatite odredbe i uslove i kucnite na
Kucnite na
.
i sledite uputstva na ekranu da registrujete svoj glas.
Ako postavite funkciju buđenja glasa, možete započeti razgovor sa „Bixby“-jem tako što ćete
reći „Hi, Bixby“.
Kucnite na
da biste završili konfigurisanje.
Pojaviće se ekran „Bixby“-ja.
Moj profil
Pristupanje dodatnim opcijama.
Vodiči
Predložene komande
Komunicirajte putem teksta.
Komunicirajte putem glasa.
61
Aplikacije i funkcije
Korišćenje „Bixby“-ja
Kada kažete ono što želite „Bixby“-ju, „Bixby“ će pokrenuti odgovarajuće funkcije ili će prikazati
informacije koje ste tražili.
Dok pritiskate i držite „Bixby“ taster, recite šta želite „Bixby“-ju, a zatim pustite prst sa tastera kada
ste završili sa govorenjem. Ili recite „Hi, Bixby“, i kada uređaj emituje zvuk, izgovorite ono što
želite.
Na primer, dok pritiskate i držite „Bixby“ taster, recite „How’s the weather today?“ Informacije o
vremenskoj prognozi će biti prikazane na ekranu.
Ako želite da znate kakvo će sutra biti vreme, dok pritiskate i držite taster „Bixby“, samo izgovorite
„Tomorrow?“ Zbog toga što „Bixby“ razume kontekst razgovora, pokazaće vam sutrašnje vreme.
„How’s the weather
today?“
Započinjanje razgovora
Slušanje
62
Pokrenuta odgovarajuća
funkcija
Aplikacije i funkcije
Ako vam „Bixby“ postavi pitanje tokom razgovora, dok pritiskate i držite taster „Bixby“, odgovorite
„Bixby“-ju. Ili kucnite na
i odgovorite „Bixby“-ju.
Ako koristite slušalice ili „Bluetooth“ zvuk ili započnete razgovor tako što ćete izgovoriti „Hi,
Bixby“, možete nastaviti razgovor bez dodirivanja ikone. Pritisnite taster „Bixby“ i kucnite na →
Settings → Automatic listening → Hands-free only.
Buđenje „Bixby“-ja pomoću svog glasa
Možete započeti razgovor sa „Bixby“-jem govoreći: „Hi, Bixby“. Registrujte svoj glas tako da „Bixby“
odgovori na vaš glas kada kažete „Hi, Bixby“.
1
2
3
Pritisnite taster „Bixby“ i kucnite na → Settings → Voice wake-up.
Kucnite na prekidač Wake with “Hi, Bixby” da biste ga aktivirali.
Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
Sada možete reći „Hi, Bixby“, a kada uređaj emituje zvuk, započnite razgovor.
Komuniciranje pisanjem teksta
Ako vaš glas nije prepoznat zbog bučnog okruženja ili ako ste u situaciji kada vam je teško da
govorite, možete da komunicirate sa „Bixby“-jem putem teksta.
Pritisnite taster „Bixby“, kucnite na
, a zatim upišite šta želite.
Tokom komunikacije, „Bixby“ će vam takođe odgovoriti kroz tekst umesto da pruži glasovne
povratne informacije.
63
Aplikacije i funkcije
„Bixby Vision“
Uvod
„Bixby Vision“ je usluga koja pruža različite funkcije zasnovane na prepoznavanju slika.
„Bixby Vision“ možete koristiti za brzo traženje informacija prepoznavanjem objekata ili vaše
trenutne lokacije. Takođe možete iskusiti AR funkciju, koja kreira virtualne slike na ekranu za
pregled.
Koristite razne korisne funkcije „Bixby Vision“-a.
Izvuci ili prevedi tekst.
Traži lokacije.
Traži slike.
Iskusi AR funkciju.
• Da biste koristili ovu funkciju, vaš uređaj mora biti povezan sa Wi-Fi ili mobilnom
mrežom.
• Da biste koristili funkciju „Bixby Vision“, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
• Dostupne funkcije i rezultati pretrage se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili
dobavljača usluga.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ili možda nećete dobiti tačne rezultate
pretrage u zavisnosti od rezolucije slike, formata ili rezolucije.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za informacije o proizvodima koje pruža „Bixby
Vision“.
64
Aplikacije i funkcije
Pokretanje „Bixby Vision“-a
Pokrenite „Bixby Vision“ koristeći jedan od ovih metoda.
• U aplikaciji Kamera, kucnite na JOŠ na listi režima snimanja i kucnite na BIXBY VISION.
• Izaberite sliku u aplikaciji Galerija i kucnite na
.
• U aplikaciji Internet, kucnite i držite sliku a zatim kucnite na Bixby Vision.
• Ako ste na ekran aplikacija dodali ikonu aplikacije „Bixby Vision“, pokrenite aplikaciju Bixby
Vision.
Traženje sličnih slika
Tražite slike slične prepoznatom objektu na mreži. Možete da vidite razne slike sa svojstvima
sličnim objektu, kao što je boja ili oblik.
Na primer, ako želite da znate naslov fotografije ili slike, koristite funkcije „Bixby Vision“-a. Uređaj
će tražiti i pokazaće vam povezane informacije ili slike sa sličnim karakteristikama.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Kamera, kucnite na JOŠ na listi režima snimanja i kucnite na BIXBY
VISION.
Kucnite na Objektiv i držite objekat unutar ekrana za prepoznavanje.
Izaberite rezultat pretraživanja sa Slike na njemu.
Pojaviće se slične slike.
Prevođenje ili vađenje teksta
Prepoznavanje i prikazivanje prevedenog teksta na ekranu. Takođe možete izvući tekst iz
dokumenta ili slikovne datoteke.
Na primer, ako želite da znate šta piše na znaku dok putujete po inostranstvu, koristite funkcije
„Bixby Vision“-a. Uređaj će prevesti tekst znaka na jezik koji ste izabrali.
1
Pokrenite aplikaciju Kamera, kucnite na JOŠ na listi režima snimanja i kucnite na BIXBY
VISION.
65
Aplikacije i funkcije
2
Kucnite na
i držite tekst unutar ekrana za prepoznavanje.
Prevedeni tekst će se pojaviti na ekranu.
• Za vađenje teksta, kucnite na
. Možete da podelite ili sačuvate izvučeni tekst.
• Da biste sačuvali ekran sa prevedenim tekstom kao sliku, kucnite na
sačuvan u Galerija.
. Ekran će biti
• Da biste promenili izvorni ili ciljni jezik, kucnite na panel za podešavanje jezika na vrhu
ekrana.
Traženje mesta
Pretražite informacije o mestima u blizini tako što ćete prepoznati svoju trenutnu lokaciju.
1
2
Pokrenite aplikaciju Kamera, kucnite na JOŠ na listi režima snimanja i kucnite na BIXBY
VISION.
Kucnite na
i usmerite kameru prema smeru u kojem želite tražiti mesta.
Možete pregledati osnovne informacije o mestima u blizini.
• Ako želite da potražite mesta u drugom pravcu, usmerite kameru prema tom pravcu.
• Možete pogledati vašu trenutnu lokaciju i informacije o vremenu. Da biste videli trenutnu
lokaciju na mapi, usmerite kameru ka tlu. Da biste videli trenutne informacije o vremenu,
usmerite kameru ka nebu.
3
Izaberite rezultat pretrage na ekranu.
Uređaj će pokazati informacije o okolnim mestima.
66
Aplikacije i funkcije
Doživljavanje različitih AR funkcija
Različite aplikacije uključuju funkciju AR, koja čini da se virtuelne slike pojavljuju na pozadini
ili osoba na ekranu za pregled. Možete lako da doživite proizvode i pregledate informacije bez
posete prodavnicama i bez ličnih provera. Iskusite zabavnu i korisnu AR funkciju „Bixby Vision“-a.
Dostupne aplikacije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
1
2
Pokrenite aplikaciju Kamera, kucnite na JOŠ na listi režima snimanja i kucnite na BIXBY
VISION.
Kucnite na Aplikacije i izaberite željenu funkciju.
Bixby Home
Na početnom ekranu „Bixby Home“-a možete da gledate preporučene usluge i informacije koje
„Bixby“ pruža analizirajući vaše šablone korišćenja i vašu rutinu.
• Da biste videli više sadržaja, povežite se na „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu.
• Da biste u potpunosti koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
Otvaranje „Bixby Home“
1
Na početnom ekranu prevucite desno.
Pojaviće se početni ekran „Bixby Home“-a.
Kada pokrećete ovu funkciju po prvi put, ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite
uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
67
Aplikacije i funkcije
2
Prevucite nagore ili nadole za prikaz preporučenog sadržaja.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Naredni podsetnik
Preporučeni sadržaj
3
Da biste zatvorili „Bixby Home“, prevucite ulevo na ekranu ili kucnite na taster „Nazad“.
Korišćenje preporučenog sadržaja na „Bixby Home“.
Kada otvorite „Bixby Home“, možete da vidite sadržaj koji se često ažurira kao što su kartice.
Prevucite nagore ili nadole da vidite kartice.
Na primer, na putu do posla ujutro, možete da vidite svoj dnevni raspored i reprodukujete
omiljene pesme na ekranu „Bixby Home“. U večernjim satima možete videti alarme, proveriti
dnevnu aktivnost i videti objave vaših prijatelja.
Sadržaj i redosled kartica se automatski ažurira u određenom intervalu. Da biste ručno
ažurirali kartice, prevucite nadole na ekranu.
68
Aplikacije i funkcije
Uređivanje liste kartica
• Da biste zakačili karticu za početnog ekrana „Bixby Home“-a, kucnite na
→ Otkači.
vrh. Da biste otkačili karticu, kucnite na
→ Zakači na
• Da biste zaustavili prikazivanje kartice na listi, povucite karticu udesno i kucnite na Ne
prikazuj ponovo.
• Da biste sakrili karticu sa liste, prevucite karticu u desno i kucnite na Sakrij za sada.
Biranje aplikacija za prikaz kao kartice
Dodajte ili obrišite aplikacije za prikaz kao kartice na početnom ekranu „Bixby Home“-a.
Na početnom ekranu „Bixby Home“-a, kucnite na → Kartice, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite
na prekidače pored stavki za dodavanje ili brisanje.
Ako aplikacija nije instalirana na uređaju, morate da je instalirate da biste je koristili. Na
ekranu „Bixby Home“-a, kucnite na → Kartice a zatim preuzmite aplikaciju.
Prilagođavanje podešavanja za „Bixby Home“
Na ekranu „Bixby Home“, kucnite na → Podešavanja.
• Usluga Prilagođavanje: Podesite da koristite interaktivne i prilagođene usluge „Bixby“-ja
kako biste poboljšali svoje iskustvo.
• Provajderi sadržaja ap. Bixby Home: Pročitajte i budite saglasni ili povucite svoju saglasnost
sa odredbama i uslovima i propisima o privatnosti svakog prižaoca sadržaja.
• Dodaj ikonicu „Bixby Home“: Dodaj „Bixby Home“ na ekran aplikacija.
• O aplikaciji Bixby Home: Pogledajte verziju „Bixby Home“-a i pravne informacije.
69
Aplikacije i funkcije
Reminder
Pravite podsetnike da zakazujete stavke za obaviti ili da kasnije pogledate sadržaj. Primićete
obaveštenja u unapred postavljenom vremenu ili lokaciji za svaki podsetnik.
• Da biste primili preciznija obaveštenja, povežite se na „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu.
• Da biste u potpunosti koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
• Za korišćenje podsetnika lokacije, mora da se aktivira GPS funkcija.
Pokretanje „Reminder“-a
Pokretanje „Reminder“-aiz „Bixby Home“
1
Na početnom ekranu prevucite desno.
2
Kucnite na Počni na kartici Reminder.
Pojaviće se početni ekran „Bixby Home“-a.
Pojaviće se ekran „Reminder“ i ikona aplikacije Reminder (
aplikacija.
70
) će biti dodata na ekran
Aplikacije i funkcije
Pokretanje „Reminder“-a iz kalendara
Pokrenite aplikaciju Kalendar i kucnite na → Reminder. Pojaviće se ekran „Reminder“ i ikona
aplikacije Reminder ( ) će biti dodata na ekran aplikacija.
Pravljenje podsetnika
Napravite podsetnike pomoću raznih metoda. Podsetnik će vas upozoriti ako napravite
podsetnik sa određenim vremenom ili podešavanjem lokacije. Takođe možete sačuvati različite
sadržaje, kao što je jedna beleška ili adresa veb stranice, i videti ih kasnije.
Na primer, napravite podsetnik da vas upozori da „Zalijem cveće kada se vratim kući“.
1
2
3
4
5
Pokrenite aplikaciju Reminder.
Kucnite na Napišite podsetnik ili
i unesite „Zalij cveće“.
Kucnite na Mesto → Izaberite mesto i postavite lokaciju na kuću.
Kucnite na Kada stignem u → Gotovo.
Kucnite na Sačuvaj da biste sačuvali podsetnik.
Kada stignete kući, pojaviće se obaveštenje „Zalij cveće“.
71
Aplikacije i funkcije
Pravljenje podsetnika sa „Bixby“-jem
Pritisnite i zadržite taster „Bixby“ i recite: „Podseti me da zalijem cveće kada dođem kući“.
„Bixby“ će sačuvati ono što ste rekli kao podsetnik.
Provera obaveštenja o podsetnicima
Iskačući prozor sa obaveštenjem će se pojaviti u prethodno postavljeno vreme ili lokaciji. Kucnite
na Dovrši ili Odremaj.
Prikaz liste podsetnika
Pokrenite aplikaciju Reminder da vidite listu svojih podsetnika. Za prikaz detalja podsetnika,
izaberite jedan podsetnik.
Uređivanje detalja o podsetniku
Dodajte ili uredite detalje o podsetniku, kao što je učestalost, datum i vreme, ili lokacija.
1
2
Na listi podsetnika izaberite podsetnik za uređivanje i kucnite na Izmeni.
Uredite podsetnik i kucnite na Sačuvaj.
Informacije o podsetniku
Dodavanje slike.
Dodaj kontrolnu listu.
Promeni boju podsetnika.
Uslovi podsetnika
Završavanje sa podsetnicima
Označite podsetnike koji ne treba više da vas podsećaju na nešto kao završene.
Na listi podsetnika izaberite podsetnik i kucnite na Dovrši.
72
Aplikacije i funkcije
Vraćanje podsetnika
Vratite podsetnike koji su završili.
1
2
Na listi podsetnika kucnite na → Završeno → Izmeni.
Označite stavke za vraćanje i kucnite na Vrati.
Podsetnici će biti dodati na listu podsetnika i dobijaćete ih u prethodno određeno vreme.
Brisanje podsetnika
Za brisanje podsetnika, izaberite podsetnik i kucnite na Izbriši. Za brisanje više podsetnika,
kucnite na i zadržite podsetnik, označite podsetnika za brisanje i kucnite na Izbriši.
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na govorne i video pozive.
Upućivanje poziva
1
2
Pokrenite aplikaciju Telefon i kucnite na Tastatura.
Unesite broj telefona.
73
Aplikacije i funkcije
3
Kucnite na
za obavljanje govornog poziva ili kucnite na
za obavljanje video poziva.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Dodajte broj na listu kontakata.
Pregled broja telefona.
Brisanje prethodnog znaka.
Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste
Pokrenite aplikaciju Telefon pa kucnite na Nedavno ili Kontakti, a zatim prevucite udesno na
kontakt ili broj telefona da biste uputili poziv.
Ako je ova funkcija deaktivirana, pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Napredne
funkcije → Pokreti, a zatim kucnite na prekidač Prevuci za poziv/slanje poruka da biste ga
aktivirali.
Korišćenje brzog biranja
Postavite brojeve brzog biranja za brzo obavljanje poziva.
Da biste postavili broj za brzo biranje, pokrenite aplikaciju Telefon pa kucnite na Tastatura
ili Kontakti → → Brojevi za brzo biranje, izaberite broj brzog biranja, a zatim dodajte broj
telefona.
Da biste obavili poziv, kucnite na i zadržite broj brzog biranja na tastaturi. Za brojeve brzog
biranja 10 ili veće, kucnite na prvu cifru(e) broja, a zatim kucnite na i zadržite poslednju cifru.
Na primer, ako postavite broj 123 kao broj brzog biranja, kucnite na 1, kucnite na 2, a zatim
kucnite na i zadržite 3.
74
Aplikacije i funkcije
Upućivanje poziva sa zaključanog ekrana
Sa zaključanog ekrana, prevucite
izvan kruga.
Upućivanje poziva traženjem obližnjih mesta
Lako možete upućivati pozive na mesta u blizini vaše trenutne lokacije tako što ćete tražiti
njihove informacije. Možete tražiti obližnja mesta po kategorijama, kao što su restorani ili
trgovine, ili odabirom preporučenih poznatih mesta.
Pokrenite aplikaciju Telefon pa kucnite na Mesta, a zatim izaberite kategoriju ili kucnite na i
unesite naziv preduzeća u polje za pretraživanje. Ili, izaberite jedno od preporučenih poznatih
mesta. Informacije o preduzeću, kao što su broj telefona ili adresa, će se pojaviti.
Pozivanje međunarodnog broja
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i kucnite na Tastatura.
Kucnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na
.
Prijem poziva
Odgovaranje na poziv
Kada pristigne poziv, prevucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Kada pristigne poziv, prevucite
izvan velikog kruga.
Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku Pošalji poruku
nagore i izaberite poruku za slanje. Ako je aktiviran prekidač Dodaj podsetnik, podsetnik će biti
sačuvan da vas obaveštava o odbijenom pozivu jedan sat kasnije.
Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, pokrenite aplikaciju Telefon, kucnite na →
Podešavanja → Poruke brzog odbijanja, upišite poruku a zatim kucnite na .
75
Aplikacije i funkcije
Propušteni pozivi
U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj traci se pojavljuje ikona . Otvorite panel sa
obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili možete da pokrenete aplikaciju
Telefon i da kucnete na Nedavno da biste videli propuštene pozive.
Blokiranje brojeva telefona
Blokirajte pozive sa specifičnih brojeva dodatih u vašu blok listu.
1
2
Pokrenite aplikaciju Telefon i kucnite na → Podešavanja → Blokiraj brojeve.
Kucnite na Nedavno ili Kontakti, izaberite kontakte ili telefonske brojeve a zatim kucnite na
Gotovo.
Da biste uneli broj ručno, kucnite na Dodaj broj telefona, unesite broj telefona a zatim
kucnite na .
Kada blokirani kontakti pokušaju da vas kontaktiraju, dobićete obaveštenja. Pozivi će biti
evidentirani u evidenciji poziva.
Možete takođe da blokirate dolazne pozive od ljudi kod kojih nije prikazan identifikator
pozivaoca. Kucnite na prekidač Blokiraj nepoznate pozivaoce da biste aktivirali ovu
funkciju.
Opcije tokom poziva
Ako se pokrije deo oko prostora kamere sa zadnje strane, mogu se pojaviti neželjeni
zvuci tokom poziva. Uklonite dodatnu opremu, kao što je zaštitnik ekrana ili nalepnice,
oko prostora kamere sa zadnje strane.
Tokom glasovnog poziva
Dostupne su sledeće akcije:
•
: Pristupanje dodatnim opcijama.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog broja. Prvi poziv će biti stavljen na čekanje. Kada završite
drugi poziv, prvi poziv će se nastaviti.
• Stavi poziv na čekanje: Zadržava poziv. Kucnite na Nastavi poziv da biste preuzeli poziv na
čekanju.
• Bluetooth: Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
76
Aplikacije i funkcije
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, držite uređaj dalje
od svojih ušiju.
• Isključi ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• Tastatura / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tastaturu.
•
: Prekid trenutnog poziva.
Tokom video poziva
Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:
•
: Pristupanje dodatnim opcijama.
• Kamera: Isključite kameru tako da druga strana ne može da vas vidi.
• Prebaci: Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
•
: Prekid trenutnog poziva.
• Isklj.ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, držite uređaj dalje
od svojih ušiju.
Dodavanje broja telefona u Kontakte
Dodavanje telefonskog broja Kontaktima sa tastature
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Telefon i kucnite na Tastatura.
Upišite broj.
Kucnite na Dodaj u kontakte.
Kucnite na Napravi novi kontakt da biste napravili novi kontakt, ili kucnite na Ažuriraj
postojeći kontakt da biste dodali broj postojećem kontaktu.
77
Aplikacije i funkcije
Dodavanje telefonskog broja Kontaktima sa liste poziva
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i kucnite na Nedavno.
Kucnite na sliku pozivaoca i kucnite na Dodaj, ili kucnite na broj telefona i kucnite na Dodaj
u kontakte.
Kucnite na Napravi novi kontakt da biste napravili novi kontakt, ili kucnite na Ažuriraj
postojeći kontakt da biste dodali broj postojećem kontaktu.
Dodavanje oznake na broj telefona
Možete dodati oznake na brojeve bez čuvanja u kontaktima. Ovo vam omogućava da pregledate
informacije o pozivaocu kada poziva, a da ga nemate sačuvanog u kontaktima.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i kucnite na Nedavno.
Kucnite na broj telefona →
.
Kucnite na Dodaj napomenu, unesite oznaku, a zatim kucnite na Dodaj.
Kada poziv dolazi iz tog broja, oznaka će se prikazati ispod broja.
78
Aplikacije i funkcije
Kontakti
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Kreiranje novog kontakta
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Kontakti i kucnite na
.
Izaberite lokaciju za skladištenje i kucnite na Izaberi.
Unesite kontakt informacije.
Izaberite lokaciju mesta za
čuvanje.
Dodavanje slike.
Unesite kontakt informacije.
Otvorite još polja informacija.
U zavisnosti od izabrane lokacije za čuvanje, vrste informacija koje možete da sačuvate
mogu da variraju.
4
Kucnite na Sačuvaj.
79
Aplikacije i funkcije
Uvoz kontakata
Dodajte kontakte tako što ćete ih uvesti sa drugih mesta za čuvanje na svoj uređaj.
1
2
3
4
→ Upravljajte kontaktima → Uvoz ili izvoz
Pokrenite aplikaciju Kontakti i kucnite na
sadržaja → Uvezi.
Izaberite mesto za čuvanje sa koga ćete uvesti kontakte.
Označite VCF datoteke ili kontakte za uvoz i kucnite na Gotovo.
Izaberite mesto za čuvanje gde ćete da sačuvate kontakte i kucnite na Uvezi.
Sinhronizovanje kontakata sa vašim veb nalozima
Sinhronizujte kontakte sa svog uređaja sa onlajn kontaktima sačuvanim na vašim veb nalozima,
kao što je Samsung nalog.
1
2
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Nalozi i bekapovanje → Nalozi, i izaberite
nalog za sinhronizaciju.
Kucnite na Sinhronizujte nalog i kucnite na prekidač Kontakti da biste ga aktivirali.
Za Samsung nalog, kucnite na → Podešavanja sinhronizacije i kucnite na prekidač
Kontakti da biste ga aktivirali.
Pretraga kontakata
Pokrenite aplikaciju Kontakti.
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Prevucite prstom duž indeksa na desnoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
• Kucnite na
u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
80
Aplikacije i funkcije
Kucnite na kontakt. Preduzmite jednu od sledećih radnji:
•
: Dodavanje u omiljene kontakte.
•
/
•
: Sastavljanje poruke.
•
: Sastavljanje e-poruke.
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
Deljenje kontakata
Možete da delite kontakte sa drugima koristeći razne opcije deljenja.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Kontakti i kucnite na → Podeli.
Izaberite kontakte i kucnite na Podeli.
Izaberite način deljenja.
Čuvanje i deljenje profila
Sačuvajte i podelite sa drugima informacije o svom profilu, kao što je vaša fotografija i statusna
poruka, koristeći funkciju deljenja profila.
• Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
• Funkcija deljenja profila možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca
usluge.
• Opcija deljenja profila je isključivo dostupna za kontakte koji imaju aktiviranu funkciju
deljenja profila na svom uređaju.
1
2
Pokrenite aplikaciju Kontakti i izaberite svoj profil.
Kucnite na Kucnite ovde da biste delili profil i kucnite na prekidač da ga aktivirate.
• Da biste koristili ovu funkciju deljenja profila, mora da bude potvrđen vaš broj telefona.
Možete da vidite ažurirane profilne informacije svojih kontakta u Kontakti.
• Za promenu obima kontakata sa kojim želite da delite svoj profil, kucnite na Izbor
sadržaja koji se deli, izaberite stavku za deljenje, a zatim izaberite opciju.
81
Aplikacije i funkcije
Kreiranje grupa
Možete dodavati grupe, kao što su porodica ili prijatelji, i upravljati kontaktima po grupama.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Kontakti i kucnite na
→ Grupe → Kreiraj grupu.
Unesite ime grupe.
Da biste podesili melodiju zvona grupe, kucnite na Ton zvona grupe i izaberite melodiju
zvona.
Kucnite na Dodaj člana, izaberite kontakte za dodavanje grupi, a zatim kucnite na Gotovo.
Kucnite na Sačuvaj.
Slanje grupne poruke
Istovremeno možete poslati grupnu poruku članovima grupe.
Pokrenite aplikaciju Kontakti, kucnite na
→ Pošalji poruku.
→ Grupe, izaberite jednu grupu, a zatim kucnite na
Spajanje dupliranih kontakata
Kada uvezete kontakte sa drugih mesta za čuvanje, ili sinhronizujete kontakte sa drugih naloga,
vaša lista kontakata može da sadrži duplirane kontakte. Spojite duplirane kontakte u jedan kako
biste uredili svoju listu kontakata.
1
2
Pokrenite aplikaciju Kontakti i kucnite na
kontakte.
→ Upravljajte kontaktima → Objedini
Označite kontakte i kucnite na Spoji.
Brisanje kontakata
1
2
Pokrenite aplikaciju Kontakti i kucnite na → Izbriši.
Izaberite kontakte i kucnite na Izbriši.
Za brisanje jednog po jednog kontakta, otvorite listu kontakata a zatim kucnite na kontakt.
Zatim, kucnite na → Izbriši.
82
Aplikacije i funkcije
Poruke
Uvod
Šalji i gledaj poruke po prepisci.
Slanje poruka
Može doći do dodatnih naplata za slanje poruka kada se nalazite u romingu.
1
2
Pokrenite aplikaciju Poruke i kucnite na
.
Dodajte primaoce i unesite poruku.
Da biste snimili i poslali glasnu poruku, kucnite i zadržite , izgovorite svoju poruku, a zatim
pustite prst. Ikona za snimanje se pojavljuje samo dok je polje za unos poruke prazno.
Primalac
Unesite primaoce.
Prilaganje datoteka.
Slanje poruke.
Unos poruke.
3
Kucnite na
Unos nalepnica.
da biste poslali poruku.
83
Aplikacije i funkcije
Prikaz poruka
Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.
Može doći do dodatnih naplata za primanje poruka kada se nalazite u romingu.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Poruke i kucnite na Razgovori.
Na listi poruka, izaberite kontakt ili telefonski broj.
Pogledajte svoju konverzaciju.
• Da biste odgovorili na poruku, kucnite polje za unos poruke, unesite poruku, a zatim
kucnite .
• Za prilagođavanje veličine fonta, raširite dva spojena prsta ili uštinite ekran.
• Da biste dodali telefonski broj u Kontakte, kucnite na Dodaj u kontakte.
Blokiranje neželjenih poruka
Blokirajte poruke sa specifičnih brojeva dodatih u vašu blok listu.
1
2
Pokrenite aplikaciju Poruke i kucnite na → Podešavanja → Blokiranje brojeva i poruka
→ Blokiraj brojeve.
Kucnite na Razgovori i izaberite kontakt ili telefonski broj. Ili kucnite na Kontakti, izaberite
kontakte, a zatim kucnite na Gotovo.
Da biste uneli broj ručno, unesite broj telefona pod Unesi broj i kucnite na
84
.
Aplikacije i funkcije
Postavka obaveštenja o porukama
Možete da promenite zvuk obaveštenja, opcije prikaza i drugo.
1
2
Pokrenite aplikaciju Poruke, kucnite na → Podešavanja → Obaveštenja, a zatim kucnite
na prekidač da biste ga aktivirali.
Promenite podešavanja obaveštenja.
Postavka podsetnika poruka
Možete da postavite da se javlja upozorenje u određenom intervalu kako bi vas obaveštavalo o
neproverenim obaveštenjima. Ako ova funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Podešavanja,
kucnite na Pristupačnost → Napredna podešavanja → Podsetnici za obaveštenja, a zatim
kucnite na prekidač da biste aktivirali.
Brisanje poruka
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Poruke i kucnite na Razgovori.
Na listi poruka, izaberite kontakt ili telefonski broj.
Kucnite i držite poruku i onda kucnite na Izbriši.
Da biste obrisali više poruka, označite poruke koje želite da obrišete.
Kucnite na Izbriši.
85
Aplikacije i funkcije
Internet
Uvod
Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene veb stranice kako bi im lako
pristupali.
Pregledanje veb stranica
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Internet.
Kucnite na polje za adresu.
Unesite veb adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na Idi.
Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.
Da biste brzo prebacivali između kartica, prevucite nalevo ili nadesno u polju za adresu.
Obeleži trenutnu veb stranicu.
Osveži trenutnu veb stranicu.
Pogledajte svoje obeleživače.
Kreći se između stranica.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Otvori početnu stranicu.
Otvori menadžer kartica
pregledača.
86
Aplikacije i funkcije
Korišćenje tajnog režima rada
U tajnom režimu rada, možete da odvojeno upravljate otvorenim karticama, obeleživačima i
sačuvanim stranicama. Možete da zaključate tajni režim rada koristeći lozinku i biometrijske
podatke.
Aktiviranje tajnog režima rada
→ Uključi Tajni režim. Ako prvi put koristite ovu
U traci sa alatkama u dnu ekrana, kucnite na
funkciju, postavite da li da koristi lozinku za tajni režim rada.
U tajnom režimu rada, uređaj menja boju traka sa alatima.
U tajnom režimu rada, ne možete da koristite određen funkcije, kao što je slikanje ekrana.
Promena bezbednosnih podešavanja
Možete da promenite svoju lozinku ili način zaključavanja.
Kucnite na → Podešavanja → Privatnost i zaštita → Podešavanja Tajnog režima →
Promeni lozinku. Da biste koristili registrovane biometrijske podatke kao metod zaključavanja
zajedno sa lozinkom, kucnite na opciju prekidača pod stavkom Biometrija da biste je aktivirali.
Deaktiviranje tajnog režima rada
U traci sa alatkama u dnu ekrana, kucnite na
→ Isključi Tajni režim.
87
Aplikacije i funkcije
E-pošta
Konfigurisanje naloga e-pošte
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju E-pošta.
Na listi izaberite uslugu e-pošte ili kucnite na Drugo.
Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
Da biste konfigurisali drugi nalog e-pošte, kucnite na
→
→ Dodaj nalog.
Ako imate više od jednog naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog.
Kucnite na → → → Podesi podrazumevani nalog.
Slanje e-poruka
1
2
3
Kucnite na
da biste napisali e-poruku.
Dodajte primaoce i unesite naslovnu liniju i tekst.
Kucnite na
da biste poslali e-poruku.
Čitanje e-poruka
Kada se otvori E-pošta uređaj će automatski preuzeti nove e-poruke. Da biste ručno preuzeli
e-poštu, prevucite nadole na vrhu liste e-pošte.
Kucnite na e-poruku na ekranu da biste je pročitali.
Ako je onemogućeno sinhronizovanje e-pošte, nove e-poruke neće moći da se preuzmu.
Da biste omogućili sinhronizovanje e-pošte, kucnite na → → naziv vašeg naloga,
a zatim kucnite na prekidač Sinhronizuj e-poruke da biste ga aktivirali.
88
Aplikacije i funkcije
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije i video snimke koristeći različite režime i podešavanja.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti
privatnost drugih osoba.
Pokretanje kamere
Koristite sledeće metode za pokretanje Kamere:
• Pokrenite aplikaciju Kamera.
• Pritisnite dvaput brzo taster za uključivanje/isključivanje.
• Sa zaključanog ekrana, prevucite
izvan kruga.
• Neke metode možda neće biti dostupne u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Neke funkcije kamere nisu dostupne kada pokrenete aplikaciju Kamera sa
zaključanog ekrana ili kada je ekran isključen dok je aktiviran metod zaključavanja
ekrana.
• Ako su fotografije koje snimite mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovo.
Pravljenje fotografija
1
Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza. Alternativno,
povucite ikonu za odabir objektiva levo ili desno. Funkcije zumiranja su dostupne
isključivo kada koristite kameru sa zadnje strane.
• Da biste podesili osvetljenost fotografija, kucnite na ekran. Kada se pojavi traka za
podešavanje, prevucite je prema ili .
89
Aplikacije i funkcije
2
Kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Podešavanja kamere
Opcije za trenutni režim snimanja
Izaberite objektiv (samo kod
„Galaxy S9+“ modela).
Dugme za optimizator scene
Načini snimanja
Trenutni režim
Umanjeni prikaz
Snimanje fotografije.
Prebacivanje između kamera sa
prednje i zadnje strane.
• Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera
koristi.
• Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
• Uverite se da je objektiv nije oštećen ili kontaminiran. U suprotnom, uređaj možda
neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
• Kamera vašeg uređaja ima objektiv širokog ugla. Može da se javi manje izobličenje
kod fotografija i video zapisa širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.
90
Aplikacije i funkcije
Biranje objektiva za snimanje (samo kod „Galaxy S9+“ modela)
Možete da snimate fotografije i video zapise koristeći različite uglove gledanja pomoću Ultra
širokog objektiva, objektiva širokog ugla i telefoto objektiva (2x optičkim zum).
Na ekranu za pregled izaberite objektiv koji želite i snimite fotografiju ili video.
Ova funkcija je isključivo dostupna u nekim režimima snimanja.
•
: Objektiv širokog ugla omogućava snimanje osnovnih fotografija ili snimanje normalnih
video zapisa.
•
: Telefoto objektiv (2x optički zum) omogućava vam da fotografije i video snimke snimite
mnogo jasnije uvećavanjem objekta.
Osnovno snimanje
Snimanje sa 2x optičkim
zumom
91
Aplikacije i funkcije
Režim fotografija (Pametna kamera)
Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja za lako snimanje
fotografija. Funkcija pametne kamere automatski prepoznaje objekt i optimizuje boju i sve
efekte.
Na listi režima snimanja kucnite na FOTOGRAFIJA i kucnite na
da snimite fotografiju.
Optimizator scena
Kamera podešava postavke boje i automatski primjenjuje optimizovani efekat prepoznavanjem
objekta.
Na listi režima snimanja, kucnite na FOTOGRAFIJA. Kada kamera prepozna objekat, promeniće
se dugme za optimizator scene i primeniće se optimizovana boja i efekat.
• Ako ova funkcija nije aktivirana, kucnite na
Optimizator scena da biste aktivirali.
na ekranu prikaza i kucnite na prekidač
• Da biste koristili dodatne funkcije, kucnite na na ekranu prikaza i kucnite na
Optimizator scena, a zatim kucnite na prekidače pored željenih funkcija.
• Ako ne želite da koristite ovu funkciju, kucnite taster za optimizaciju scene na ekranu
za pregled.
92
Aplikacije i funkcije
Snimanje selfija
Možete da slikate sebe sa kamerom sa prednje strane.
1
2
Na listi režima snimanja, kucnite na FOTOGRAFIJA.
Na ekranu prikaza, prevucite nagore ili nadole, ili kucnite na
prednje strane da biste sebe uslikali.
3
Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
4
Kucnite na
da prebacite na kameru sa
Za snimanje autoportreta sa široko-ugaonim snimkom pejzaža ili ljudi, kucnite na
.
da biste snimili fotografiju.
Primena filtera i efekata lepote
Možete da izaberete efekat filtera i da izmenite karakteristike lica, kao što je ton kože ili oblik lica,
pre nego što napravite fotografiju.
1
2
Na ekranu prikaza kucnite na
.
Izaberite efekat filtera ili efekte ulepšavanja i snimite fotografiju.
Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)
Možete da zaključate fokus ili ekspoziciju na izabranom delu kako biste sprečili kameru da se
automatski podešava na osnovu promena na subjektima ili izvorima svetlosti.
Kucnite i zadržite prostor za fokusiranje, pojaviće se okvir za AF/AE u prostoru i postavka fokusa i
ekspozicije biće zaključana. Postavka će ostati zaključana čak i nakon što uslikate fotografiju.
93
Aplikacije i funkcije
Režim video zapisa
Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja za lako snimanje
video zapisa.
1
2
Na listi režima snimanja, kucnite na VIDEO ZAPIS.
Kucnite na
da biste snimili video zapis.
• Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na
.
• Da biste promenili fokus dok pravite video zapis, kucnite na mesto gde želite da postavite
fokus. Da biste koristili režim automatskog fokusa, kucnite na AF da biste poništili ručno
podešeni fokus.
• Ako dugo koristite funkciju video zumiranja tokom snimanja video zapisa, kvalitet
video zapisa može se smanjiti kako bi se sprečilo pregrevanje uređaja. (Isključivo
modeli „Galaxy S9+“)
• Funkcija 2x optički zum možda neće raditi u okruženjima slabe osvetljenosti.
(Isključivo modeli „Galaxy S9+“)
3
Kucnite na
da biste zaustavili snimanje video zapisa.
Menjanje odnosa ekrana za video zapis.
Možete postaviti odnos ekrana za video zapis.
Na ekranu pregleda, kucnite na
i izaberite odnos ekrana.
94
Aplikacije i funkcije
Režim fokusa uživo (samo modeli „Galaxy S9+“)
Kamera vam omogućava da snimate fotografije gde je pozadina zamućena, a subjekt se jasno
ističe. Također možete primeniti efekat pozadine i urediti ga nakon snimanja fotografije.
Zamuti
Zakreni
Zumiraj
Tačka boje
• Koristite ovu funkciju na mestu gde ima dovoljno svetla.
• Zamućenje pozadine se ne može pravilno primeniti u sledećim uslovima:
– – Uređaj ili subjekat se kreću.
– – Subjekt je tanak i providan.
– – Subjekt ima sličnu boju kao pozadina.
– – Subjekt ili pozadina su jednostavni.
95
Aplikacije i funkcije
Snimanje portreta koji se ističu pomoću funkcije Fokus uživo
1
2
3
Na listi režima snimanja, kucnite na FOKUS UŽIVO.
Prevucite traku za podešavanje zamućenja pozadine ulevo ili udesno da biste podesili nivo
zamućenja.
Kada se na ekranu prikaza pojavi Spremno, kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Dvostruko snimanje
Traka za podešavanje zamućenja
pozadine
96
Aplikacije i funkcije
Uređivanje pozadine fotografija snimljenih u funkciji fokus uživo
Takođe možete uređivati efekat i intenzitet efekta pozadine fotografije snimljene pomoću
funkcije Fokus uživo.
1
2
Izaberite fotografiju napravljenu pomoću funkcije Fokus uživo i kucnite na Promena
pozadinskog efekta.
Izaberite željeni pozadinski efekat.
• Da biste prilagodili intenzitet pozadinskog efekta, prevucite traku za podešavanje ulevo ili
udesno.
• Kada se pozadinsko osvetljenje pojavi u mutnim tačkama, ikona
(Umetnički) će se
pojaviti na listi efekata. Da biste promenili oblik zamućenja pozadine, kucnite na
i
izaberite željeni oblik.
Podesi intenzitet efekta
pozadine.
Promenite efekat pozadine.
3
Kucnite na Primeni da biste sačuvali fotografiju.
97
Aplikacije i funkcije
Snimanje sakrivene pozadine sa funkcijom Dvostruko snimanje
Sa jednim snimkom možete da snimite i fotografiju izbliza i fotografiju širokog ugla sa širom
pozadinom. Možete pregledati scenografiju pozadine koja je skrivena na ekranu za pregled.
Na listi režima snimanja, kucnite na FOKUS UŽIVO. Uverite se da je funkcija Dvostruko snimanje
aktivirana a zatim snimite fotografiju. Izaberite fotografiju i pregledajte fotografije u krupnom
i širokom uglu.
Fotografija izbliza
Fotografija širokog ugla
98
Aplikacije i funkcije
Režim super usporenog snimka
Super usporeni snimak je funkcija koja polako snima momenat koji brzo prolazi tako da možete
kasnije uživati u njemu. Nakon što se video snimi, muzika u pozadini će se automatski dodati.
• Neke funkcije za sporo kretanje mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
• Koristite ovu funkciju na mestu gde ima dovoljno svetla. Kada snimate video zapis u
zatvorenom prostoru sa nedovoljnim ili slabim osvetljenjem, mogu se javiti neke od
sledećih situacija:
– – Ekran može da bude mračan zbog male količine svetlosti.
– – Ekran može treperiti u određenim uslovima osvetljenja, kao na mestima
osvetljenim fluorescentnim osvetljenjem.
– – Može doći do buke.
Pravljenje video zapisa u super usporenom snimanju
Snimite video snimak tako što ćete snimiti samo jedan trenutak kada se subjekat kreće.
1
Na listi režima snimanja, kucnite na JOŠ → VEOMA USPOR. SN.
Izaberite dužinu snimanja.
Podešavanja kamere
Početak snimanja video zapisa.
2
Kucnite na
.
Uređaj će snimiti trenutak u super usporenom snimanju i sačuvaće ga kao video zapis.
99
Aplikacije i funkcije
Automatsko snimanje video zapisa u super usporenom snimanju
Kada se otkrije kretanje u području otkrivanja pokreta, uređaj će snimiti trenutak u super
usporenom snimanju.
Prilikom snimanja video zapisa u režimu Automatsko, snimanje super sporog snimka
može se pokrenuti u neželjenom trenutku ako postoje uslovi kao što su:
• Kada se uređaj trese.
• Kada se drugi objekat kreće u blizini objekta u području otkrivanja pokreta.
• Prilikom snimanja pod trepćućem svetlu, kao na mestima osvetljenim fluorescentnim
osvetljenjem.
1
2
Na listi režima snimanja, kucnite na JOŠ → VEOMA USPOR. SN.
Kucnite na
.
• Funkcija detekcije pokreta će biti aktivirana a oblast za detekciju pokreta će se pojaviti na
ekranu za pregled.
• Da biste premestili područje otkrivanja kretanja, kucnite na područje unutar okvira i
prevucite ga na novu lokaciju. Da biste podesili veličinu područja, kucnite na ugao okvira
i prevucite ga.
Otkrivanje kretanja
Prostor otkrivanja kretanja
100
Aplikacije i funkcije
3
Kucnite na
.
Kada se otkrije kretanje, uređaj će započeti snimanje u super usporenom snimanju i
sačuvajte ga kao video.
Reprodukovanje video zapisa u super usporenom snimanju
Izaberite video zapisa u super usporenom snimanju i kucnite na Reprodukuj veoma usporen
snimak.
Nasumična muzika u pozadini ć automatski pratiti video zapis tokom reprodukcije.
Da biste snimili sliku tokom reprodukcije video snimka, kucnite na
.
Uređivanje video zapisa u super usporenom snimanju
Na ekranu za reprodukciju možete urediti video zapis i sačuvati ga kao drugačiju datoteku ili ga
podeliti.
Da biste izrezali željeni deo video snimka, prevucite početnu uglastu zagradu i krajnju uglastu
zagradu na željena mesta da biste izabrali odeljak koji želite da zadržite.
Da biste izmenili odeljak za super sporo kretanje, prevucite
ulevo ili udesno.
Promena muzike u
pozadini.
Otvorena zagrada
Zatvorena zagrada
Sekcija super usporenog
prikaza
101
Aplikacije i funkcije
Korišćenje režima snimanja
Da biste promenili režim snimanja, prevucite listu snimanja levo ili desno ili prevucite na levo ili
desno na ekranu za pregled.
Izaberite željeni režim snimanja.
Lista režima snimanja
102
Aplikacije i funkcije
Profesionalni režim
Snimajte fotografije dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije
i ISO vrednost.
Na listi režima snimanja, kucnite na JOŠ → PROFESIONALNO. Izaberite opcije i po želji postavite
podešavanja, a zatim kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Dostupne opcije
•
: Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su
za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene
objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do buke na fotografijama.
Ako se brzina okidača postavlja ručno, ne možete da postavite ISO postavku na
AUTO.
•
•
: Podešavanje brzine okidača. Spora brzina blende pruža više puštanja svetla unutra, tako
da fotografija postaje svetlija. Ovo je idealno za fotografije pejzaža ili fotografije snimljene
noću. Velika brzina okidač omogućava manje prolaza svetlosti. Ovo je idealno za snimanje
fotografija subjekata koji se brzo kreću. Možete odabrati vrednost otvora blende koja će
odrediti osvetljenost i dubinu polja. Kucnite na F1.5 ili F2.4.
: Podesite ton boje.
•
: Promena režima fokusa. Prevucite traku za podešavanje prema ili
da biste
postavili fokus ručno. Za prebacivanje na režim automatskog fokusiranja, kucnite na
MANUAL.
•
: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja.
Možete da postavite temperaturu boje.
•
: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za
situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
Ako se brzina okidača postavlja ručno, ne možete da promenite vrednost
ekspozicije. Vrednost ekspozicije će se promeniti i biće prikazan na osnovu postavke
brzine okidača.
103
Aplikacije i funkcije
Odvajanje prostora fokusa i prostora ekspozicije
Možete da odvojite prostor fokusa i prostor ekspozicije.
Kucnite na i zadržite ekran prikaza. AF/AE okvir će se pojaviti na ekranu. Prevucite okvir u oblast u
kojoj želite da odvojite oblast fokusa i područje ekspozicije.
104
Aplikacije i funkcije
Režim hrane
Snimite fotografije hrane sa živopisnijim bojama.
1
2
Na listi režima snimanja, kucnite na JOŠ → HRANA.
Kucnite na ekran i prevucite kružni okvir preko prostora da ga označite.
Oblast izvan kružnog okvira će biti zamućena.
Da biste promenili veličinu kružnog okvira, prevucite ugao okvira.
3
4
Kucnite na
i prevucite traku za podešavanje da biste podesili ton boje.
Kucnite na
da biste snimili fotografiju.
105
Aplikacije i funkcije
Režim panorama
Pomoću režima panorame, snimite niz fotografija, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.
Da biste dobili najbolje snimke pomoću režima panorame, pratite sledeće savete:
• Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
• Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere. Ako je slika prikaza izvan okvira vođenja
ili ne pomerate uređaj, uređaj će automatski prestati sa snimanjem fotografija.
• Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist
zid.
1
2
3
Na listi režima snimanja, kucnite na JOŠ → PANORAMA.
Kucnite na
i pomerite uređaj polako u jednom smeru.
Kucnite na
da biste prekinuli snimanje fotografije.
Režim usporenog prikaza
Snimite video zapis za gledanje u usporenom prikazu. Možete da odredite delove svojih video
zapisa koji će biti reprodukovani tehnikom usporenog prikaza.
1
2
3
Na listi režima snimanja, kucnite na JOŠ → USP. KRETANJE.
Kucnite na
da biste počeli sa snimanjem.
Kada završite sa snimanjem, kucnite na
da zaustavite.
106
Aplikacije i funkcije
4
5
Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
Kucnite na Reprodukuj usporen video snimak.
Najbrži deo video zapisa će biti postavljen kao odeljak sporog prikaza, a video će početi
igrati. Do dva odeljka sporog prikaza će biti kreirana na osnovu video zapisa.
Da biste izmenili odeljak za sporo kretanje, prevucite
ulevo ili udesno.
Otvorena zagrada
Zatvorena zagrada
Deo usporenog prikaza
Režim rada sa efektom ubrzanog kretanja
Snimajte prizore, kao što su ljudi ili automobili u prolazu, i pogledajte ih na ubrzanim video
zapisima.
1
2
3
4
5
Na listi režima snimanja, kucnite na JOŠ → SNIMAK S PREKID.
Kucnite na
i izaberite opciju brzine smenjivanja slika.
Ako postavite brzinu smenjivanja slika na Auto, uređaj će automatski postaviti brzinu
smenjivanja slika na brzinu smenjivanja prizora.
Kucnite na
da biste počeli sa snimanjem.
Kucnite na
da biste dovršili snimanje.
Na ekranu prikaza, kucnite na sličicu za prikaz i kucnite na Reprodukuj snimak s prekidima
da biste videli video zapis.
107
Aplikacije i funkcije
Režim široke selfi fotografije
Snimite široki autoportret i uključite na fotografiju što je više ljudi moguće da biste izbegli
izostavljanje ljudi.
1
2
3
4
Na listi režima snimanja, kucnite na JOŠ → ŠIROKI SELFI.
Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
Kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Možete i da pokažete svoj dlan kameri sa prednje strane. Nakon prepoznavanja vašeg dlana,
pojaviće se tajmer za odbrojavanje. Kada vreme istekne, uređaj snima fotografiju.
Lagano okrenite uređaj ulevo a zatim udesno ili obrnuto da biste snimili široku fotografiju
sebe.
Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se beli okvir pomeri na svaki kraj prozora vizira.
• Pazite da beli okvir ostane unutar prozora vizira.
• Subjekti bi trebalo da miruju dok slikate sebe.
• Gornji i donji delovi na prikazanoj slici na ekranu za pregled mogu se iseći u zavisnosti
od uslova fotografisanja.
Sportski režim
Snimite jasnije fotografije objekata koji se brzo kreću, kao što je osoba koja trči ili kućni ljubimac
u pokretu.
Na listi režima snimanja, kucnite na JOŠ → SPORTOVI.
108
Aplikacije i funkcije
Prilagođavanje postavki kamere
Opcije za trenutni režim snimanja
Na ekranu prikaza, koristite sledeće opcije.
Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od režima snimanja.
•
: Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
•
: Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi fotografiju.
•
: Izaberite odnos slike za fotografije.
•
: Podesite uređaj tako da snima video snimak nekoliko sekundi kuckanja na
•
: Nanesite efekat filtera ili efekte lepote.
•
: Izaberite brzinu smenjivanja slika.
•
: Izaberite odnos slike za video zapise.
.
•
: Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja.
U centru koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka.
U tački koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka.
Matrično daje srednju vrednost cele scene.
•
: Menja oblast fokusa u režimu automatskog fokusiranja.
Više se fokusira na nekoliko
prostora unutar okvira. Pojaviće se nekoliko pravougaonika koji će označiti fokusirane
prostore.
Centar se fokusira na nekoliko prostora unutar okvira.
•
: U režimu HRANA, fokusirajte na temu unutar kružnog okvira i zamaglite sliku izvan
okvira.
•
: U režimu HRANA, podesite nijanse boja.
•
: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Dvostruko snimanje. (Isključivo modeli „Galaxy S9+“)
•
•
: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju detekcije pokreta prilikom snimanja super usporih
video zapisa.
: Promenite vreme snimanja video zapisa super usporenog snimanja.
109
Aplikacije i funkcije
Podešavanja kamere
Na ekranu prikaza kucnite na
snimanja.
. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od režima
Inteligentne funkcije
• Optimizator scena: Podesite uređaj da automatski prilagođava podešavanja boje i primeni
optimizovani efekat u zavisnosti od subjekta ili scene.
• Skeniraj QR kodove: Omogućite ili onemogućite čitač QR koda.
Slike
• Veličina slike zadnje kamere: Izaberite rezoluciju za fotografije koje želite da snimite
sa kamerom sa zadnje strane. Korišćenje već rezolucije će rezultirati većim kvalitetom
fotografija, ali će zauzeti više memorije.
• Veličina slike prednje kamere: Izaberite rezoluciju za fotografije koje želite da snimite
sa kamerom sa prednje strane. Korišćenje već rezolucije će rezultirati većim kvalitetom
fotografija, ali će zauzeti više memorije.
• Držite dugme Okidač da biste: Izaberete akciju koja će se izvršiti kada kucnete na i držite
taster kamere.
• Sačuvajte RAW kopije: Postavite uređaj da sačuva fotografije kao nekompresovane RAW
datoteke (format DNG datoteke) u profesionalnom režimu. RAW datoteke zadržavaju sve
podatke fotografije radi najboljeg kvaliteta slike, ali će zauzimati više memorije.
Prilikom korišćenja funkcije Sačuvajte RAW kopije, svaka fotografija se čuva u dva
formata, DNG i JPG.
Video zapisi
• Veličina video zapisa zadnje kam.: Izaberite rezoluciju za video zapise koje želite da snimite
sa kamerom sa zadnje strane. Korišćenje veće rezolucije će rezultirati većim kvalitetom video
zapisa, ali će zauzeti više memorije.
• Veličina video zapisa prednje kam.: Izaberite rezoluciju za video zapise koje želite da
snimite sa kamerom sa prednje strane. Korišćenje veće rezolucije će rezultirati većim
kvalitetom video zapisa, ali će zauzeti više memorije.
110
Aplikacije i funkcije
• Napredne opcije snimanja: Podesite uređaj da koristi napredne opcije snimanja.
Ako aktivirate funkciju Visokoefikasan video zapis, možete da snimate video zapise u
formatu Video kodek velike efikasnosti (HEVC). Vaši HEVC video snimci će biti sačuvani kao
komprimovane datoteke kako bi se sačuvala memorija uređaja.
• HEVC video snimke ne možete reprodukovati na drugim uređajima ili ih deliti na
mreži.
• Super spori video snimci super i usporeni video zapisi se ne mogu snimati u HEVC
formatu.
• Veoma uspor. sn.: Izaberite kako želite da snimite video zapise u super usporenom kretanju.
• Stabilizacija videa: Aktivirajte sprečavanje efekta podrhtavanja da bi smanjili ili eliminisali
zamućen prikaz usled podrhtavanja kamere tokom snimanja video zapisa.
Kada je aktivirana funkcija Praćenje automatskog fokusa, ne možete da koristite
ovu funkciju.
Korisne funkcije
• HDR (jarke boje): Snimajte fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u
svetlim i tamnim oblastima.
• Praćenje automatskog fokusa: Postavite uređaj da prati i automatski se fokusira na izabrani
subjekt. Kada izaberete subjekat na ekranu prikaza, uređaj se fokusira na taj subjekt čak i
kada se kreće ili kada menjate položaj kamere.
• Kada je ova funkcija omogućena, ne možete da koristite funkcije Video
stabilizacija.
• Praćenje subjekta možda ne uspe u sledećim uslovima:
– – Subjekt je prevelik ili premali.
– – Subjekat se prebrzo kreće.
– – Subjekat ima svetlost u pozadini ili snimate na mračnom mestu.
– – Boje ili šare na subjektu i pozadini nisu iste.
– – Predmet slikanja obuhvata horizontalne oblike, na primer roletne.
– – Kamera se previše drma.
– – Video rezolucija je visoka.
– – Kada približavate i odaljavate koristeći 2x optički zum. (Isključivo modeli
„Galaxy S9+“)
111
Aplikacije i funkcije
• Slike kao pregledane: Podesite uređaj tako da čuva fotografije onako kako se pojavljuju na
ekranu za pregled kada se snimaju sa kamerom sa prednje strane bez da ih okrećete.
• Vođice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
• Oznake lokacije: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Jačina GPS signala može da se smanji na mestima gde signal može biti ometen,
kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da
biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje označavanja lokacije.
• Načini snimanja: Izaberite dodatne metode snimanja za snimanje fotografije ili snimanje
video zapisa.
• Skladišna lokacija: Izaberite memorijske lokacije za skladištenje. Ova funkcija će se pojaviti
kada umetnete memorijsku karticu.
• Brzo pokretanje: Postavite uređaj da pokrene kamera dva puta brzo pritiskajući taster za
uključivanje/isključivanje.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Resetovanje podešavanja: Promena podešavanja za kameru.
• Kontaktirajte nas: Postavite nam pitanja ili pogledajte često postavljana pitanja. Pogledajte
Samsung Members za više informacija.
• O aplikaciji Kamera: Pogledajte verziju aplikacije za kameru i pravne informacije.
Galerija
Uvod
Pogledajte slike i video zapise sačuvane na uređaju. Takođe možete da upravljate slikama i video
zapisima po albumu ili da pravite priče.
Pregled slika
1
Pokrenite aplikaciju Galerija i kucnite na Slike.
112
Aplikacije i funkcije
2
Izaberite sliku.
Pristupanje dodatnim opcijama.
„Bixby Vision“
Izmena slike.
Deljenje slike sa drugima.
Dodajte sliku u omiljene.
Brisanje slike.
Možete da pravite film, animirani GIF ili kolaž od više slika. Na listi kucnite na
Pravljenje GIF-a ili Napravi kolaž, a zatim izaberite slike.
ili na →
Traženje slika
Pokrenite aplikaciju Galerija i kucnite na
su tip i lokacije.
da biste videli slike razvrstane po kategoriji, kao što
Da biste tražili slike unosom ključnih reči, kucnite na polje za pretragu.
Uređivanje pozadine fotografija snimljenih pomoću funkcije fokus uživo
(isključivo modeli „Galaxy S9+“)
Možete uređivati efekat i intenzitet efekta pozadine fotografije snimljene pomoću funkcije Fokus
uživo.
Pokrenite aplikaciju Galerija, izaberite fotografiju snimljenu pomoću funkcije Fokus uživo,
kucnite na Promena pozadinskog efekta da promenite efekat pozadine ili da prilagodite njegov
intenzitet prevlačenjem trake za podešavanje levo ili desno.
113
Aplikacije i funkcije
Pregled fotografija snimljenih sa funkcijom Dvostruko snimanje (isključivo
modeli „Galaxy S9+“)
Prikaz fotografije izbliza i fotografije širokog ugla snimljene sa funkcijom Dvostruko snimanje.
Pokrenite aplikaciju Galerija, izaberite fotografiju snimljenu funkcijom Dvostruko snimanje a
zatim kucnite na Približi ili Široki ugao.
Prikazivanje video zapisa
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i kucnite na Slike.
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Kucnite na Reprodukuj video zapis za reprodukovanje video zapisa.
Kretanje unazad ili
unapred
prevlačenjam trake.
Pristupanje
dodatnim
opcijama.
Snimi trenutni
ekran.
Kreiraj animirani
GIF.
Prebaci na iskačući
video plejer.
Promeni razmere
ekrana.
Zarotirajte ekran.
Zaključaj ekran
reprodukovanja.
Prelazak na sledeći
video zapis. Kucnite
i držite za brzo
premotavanje
unapred.
Prelazak na
prethodni video
zapis. Kucnite i
držite za
premotavanje
unazad.
Pauziranje i
nastavljanje
reprodukcije.
Prevucite prstom nagore ili nadole na levoj strani ekrana reprodukcije da podesite osvetljenje, ili
prevucite prstom nagore ili nadole na desnoj strani ekrana reprodukcije za podešavanje jačine
zvuka.
Da biste premotavali unazad ili brzo napred, prevucite prst nalevo ili nadesno na ekranu za
reprodukciju.
114
Aplikacije i funkcije
Korišćenje funkcije poboljšanja video zapisa
Poboljšajte kvalitet slike vaših video zapisa da biste uživali u svetlijim i živopisnijim bojama.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja kucnite na Napredne funkcije, a zatim kucnite na prekidač
Ulepšavanje videa da biste ga aktivirali.
• Ova funkcija je isključivo dostupna u nekim aplikacijama.
• Korišćenje ove funkcije će povećati potrošnju baterije.
Pregled detalja slika i video zapisa
Možete da pregledate detalje o datoteci, kao što su ljudi, lokacija i osnovne informacije. Ako
postoji sadržaj koji je automatski kreiran, kao što je priča ili GIF, sadržaj će takođe biti prikazan.
Dok gledate sliku ili na ekranu za pregled video zapisa, povucite prema gore na ekranu. Pojaviće
se podaci o datoteci.
Takođe možete pregledati sadržaj tako što ćete kucnuti na informacije na ekranu.
Detalji o datoteci
Informacije o
lokaciji
115
Aplikacije i funkcije
Pregledanje fotografija ili video zapisa po kategoriji
Možete da vidite fotografije i video zapise sortirane po kategorijama.
Pokrenite aplikaciju Galerija, kucnite na Slike ili Albumi, i zatim odaberite kategoriju.
• Video zapisi: Pregledaj video snimke sačuvane u uređaju.
• Omiljeno: Pregledajte svoje omiljene fotografije i video zapise.
• Lokacije: Pregledajte fotografije i videozapise snimljene na istoj lokaciji.
• Predloženo: Pogledajte preporučeni sadržaj.
Pregledanje albuma
Možete da vidite slike i video zapise sortirane po fasciklama ili albumima.
Pokrenite aplikaciju Galerija kucnite na Albumi, a zatim izaberite jedan album.
Sakrivanje albuma
Možete sakriti albume.
Ne možete sakriti albume kreirane po podrazumevanoj postavci, kao što su albumi
Kamera i Snimci ekrana.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i kucnite na Albumi.
Kucnite na → Sakrij ili otkrij albume.
Kucnite na prekidač album za sakrivanje.
116
Aplikacije i funkcije
Prikaz priča
Kada snimite ili sačuvate slike i video zapise, uređaj će pročitati njihov datum u oznake lokacije,
razvrstati slike i video zapise a zatim napraviti priče. Za automatsko pravljenje priča, morate da
snimite ili sačuvate više slika i video zapisa.
Pokrenite aplikaciju Galerija kucnite na Priče, a zatim izaberite jednu priču.
Kreiranje priča
Napravite priče sa raznim temama.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Galerija i kucnite na Priče.
Kucnite na → Kreiraj priču.
Upišite naslov priče i kucnite na Kreir.
Označite slike ili video zapise koje želite da uključite u priču i kucnite na Kraj.
Da biste dodali slike ili video zapise priči, izaberite priču i kucnite na → Dodaj.
Da biste uklonili slike ili video zapise iz priče, izaberite jednu priču, kucnite na → Izmeni,
označite slike ili video zapise za uklanjanje a zatim kucnite na Ukloni iz priče.
Brisanje priča
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i kucnite na Priče.
Kucnite na i zadržite priču za brisanje, i kucnite na Izbriši.
Sinhronizacija slika i video zapisa
Kada sinhronizujete aplikaciju Galerija sa „Samsung Cloud“-om, fotografije i video snimci koje
snimate takođe će biti sačuvani u „Samsung Cloud“-u. Slike i video snimke sačuvane u „Samsung
Cloud“-u možete da pregledate u aplikaciji Galerija i sa drugih uređaja.
Pokrenite aplikaciju Galerija kucnite na → Podešavanja, a zatim kucnite na prekidač
Sinhronizacija na oblaku da biste ga aktivirali. Aplikacija Galerija i „Samsung Cloud“ će biti
sinhronizovani.
117
Aplikacije i funkcije
Brisanje slika ili video zapisa
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija.
Izaberite sliku ili video zapis za brisanje.
Da biste izbrisali više datoteka, kucnite na i držite datoteku za brisanje na listi i označite još
datoteka za brisanje.
Kucnite na
ili Izbriši.
Korišćenje funkcije kante za otpatke
Izbrisane slike i video zapise možete držati u kanti za otpatke. Datoteke će biti izbrisane nakon
određenog vremena.
Pokrenite aplikaciju Galerija kucnite na → Podešavanja, a zatim kucnite na prekidač Smeće da
biste ga aktivirali.
Da biste pregledali datoteke u kante za otpatke, pokrenite aplikaciju Galerija i kucnite na →
Smeće.
118
Aplikacije i funkcije
AR EMOTIKON
Uvod
Napravite Moj Emotikon koji izgleda baš kao i vi i fotografišete i snimajte video zapise koristeći
Moj Emotikon, karakterne emotikone ili nalepnice.
Možete da prilagodite funkcije Mog emotikona, kao što su oblik lica ili frizura, i ukrasite Mojo
emotikon različitim dodacima. Možete se na različite zabavne načine i izraziti koristeći Nalepnice
Mog Emotikona tokom razgovora.
Moji emotikoni
Karakterni emotikoni
119
Nalepnice
Aplikacije i funkcije
Kreiranje Mog emotikona
Napravite Moj emotikon koji izgleda kao vi. Automatski će se generisati nalepnice Moj emotikon
sa raznim izrazima.
1
2
3
4
5
Pokrenite aplikaciju Kamera, kucnite na JOŠ na listi režima snimanja i kucnite na AR
EMOTIKON → Napravi Moj emot.
Poravnajte lice na ekranu i kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Izaberite pol za Moj emotikon te godine starosti i kucnite na Naredno.
Ukrasite Moj emotikon i kucnite na Naredno.
Kucnite na Gotovo.
Moj emotikon i nalepnice Mog emotikona su sada kreirane. Moj emotikon nalepnice možete
pogledati u Studiju mog emotikona. Pogledajte Nalepnice Moj emotikon za više informacija.
Kreiraj Moj
emotikon.
Možete koristiti funkciju AR EMOTIKON sa kamerom sa zadnje strane i kamerom sa
prednje strane. Ako koristite kameru sa zadnje strane, automatski će se prebaciti na
kameru sa prednje strane. Za prebacivanje sa jedne na drugu kameru, prevucite nagore
ili nadole na ekranu za pregled.
120
Aplikacije i funkcije
Brisanje Mog emotikona
Pokrenite aplikaciju Kamera i kucnite na JOŠ na listi režima snimanja i kucnite na AR EMOTIKON.
Kucnite na i zadržite Moj emotikon koji želite da obrišete i kucnite na . Moj emotikon i
nalepnice Mog emotikona će biti izbrisane.
Prilagođavanje Mog emotikona
Uredite ili ukrasite Moj emitokon u Studiju mog emotikona. Također možete napraviti vašu ličnu
Moj emotikon nalepnicu.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
Studio Moj emotikon
Pokrenite aplikaciju Kamera i kucnite na JOŠ na listi režima snimanja i kucnite na AR EMOTIKON
→ Studio. Pojaviće se Studio moj emotikon.
Izaberi Moj emotikon za
uređivanje.
Snimi trenutni ekran.
Promeni pozadinu početnog
ekrana Studija Mog emotikona.
Uredi Moj emotikon.
Napravi nalepnice.
121
Aplikacije i funkcije
Uređivanje Mog emotikona
Uredite Moj emotikon ili promenite pozadinu studija Moj emotikon.
U Studiju mog emotikona, kucnite na Izmeni ili Pozadina.
Nalepnice Moj emotikon
Napravite vlastite nalepnice s izrazima i akcijama Mog emotikona. Možete koristiti nalepnice Moj
emotikon u toku slanja poruka ili na društvenoj mreži.
Pregled Moj emotikon nalepnica
U Studiju mog emotikona, kucnite na Nalepnice. Zatim možete pogledati nalepnice Mog
emotikona.
Kreiranje vaših ličnih nalepnica
Kreirajte Moj emotikon nalepnice kako vi to želite.
1
U Studiju mog emotikona, kucnite na Nalepnice → Napravi prilag. nalep.
122
Aplikacije i funkcije
2
3
Uredite nalepnice kako vi to želite.
•
: Dodaj nalepnicu.
•
: Izaberi pozadinu nalepnice.
•
: Izaberi izraz.
•
: Izaberi radnju.
•
: Unesi tekst.
•
: Pišite ili crtajte na nalepnici.
Kucnite na Sačuvaj.
Korišćenje nalepnica Moj emotikon tokom ćaskanja
Možete koristiti nalepnice Moj emotikon u toku razgovora putem poruka ili na društvenoj mreži.
Sledeće radnje su primer korišćenja Moj emotikon nalepnica u aplikaciji Poruke.
1
2
3
Tokom sastavljanja poruke u aplikaciji Poruke, kucnite
Kucnite na ikonu Moj emotikon.
Izaberite jednu od nalepnica Moj emotikon.
Nalepnica Moj emotikon će biti ubačena.
Ikona Moj emotikon
123
na „Samsung“ tastaturu.
Aplikacije i funkcije
Brisanje nalepnica Moj emotikon
Na Samsung tastaturi, kucnite na i kucnite na u dnu tastature. Izaberite nalepnice Moj
emotikon koje želite da obrišete i kucnite na Izbriši.
Snimanje fotografija ili video snimaka sa Moj emotikon
Kreirajte zabavne fotografije ili video zapise pomoću funkcije Moj Emotikon koristeći različite
režime snimanja.
Maska
1
2
Osnovno
Pokrenite aplikaciju Kamera i kucnite na JOŠ na listi režima snimanja i kucnite na AR
EMOTIKON.
Izaberite Moj emotikon koji želite da koristite.
Moj emotikon
124
Aplikacije i funkcije
3
Izaberite režim koji želite da koristite.
•
•
4
(Maska): Lice Mog emotikona se pojavljuje vašem licu tako da izgleda kao da nosite
masku.
(Osnovno): Moj emotikon oponaša vaše izraze.
Kucnite na
da napravite fotografiju, ili prevucite nalevo na ekranu za pregled i kucnite na
da napravite video zapis.
Fotografije i video zapise koje ste snimili možete pregledati i deliti u Galerija.
Snimanje fotografija ili video zapisa sa karakternim
emotikonima ili nalepnicama
Karakterni emotikon oponaša vaše izraze. Takođe možete primeniti efekte nalepnica koje prate
vaše lice.
1
2
Pokrenite aplikaciju Kamera i kucnite na JOŠ na listi režima snimanja i kucnite na AR
EMOTIKON.
Izaberite karakterni emotikon ili kucnite na Nalepnice i izaberite nalepnicu koju želite da
koristite.
Nalepnice
Karakterni emotikon
3
Kucnite na
da napravite fotografiju, ili prevucite nalevo na ekranu za pregled i kucnite na
da napravite video zapis.
Fotografije i video zapise koje ste snimili možete pregledati i deliti u Galerija.
125
Aplikacije i funkcije
Always On Display
Možete da vidite informacije, kao što je sat ili kalendar, ili da upravljate reprodukovanjem muzike
na ekranu kada je isključen.
Takođe možete da pogledate obaveštenja za nove poruke ili propuštene pozive.
Osvetljenost „Always On Display“-a se može automatski promeniti u zavisnosti od uslova
osvetljenja.
Podešavanje prikaza „Always On Display“
Možete da izaberete kako da se prikazuje „Always On Display“. „Always On Display“ može se
podesiti da se neprestano pojavljuje ili se pojavljuje samo kada kucnete na ekran dok je isključen.
Takođe možete da izaberete vreme kada da se prikazuje „Always On Display“.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Zaključan ekran → Always On Display, a zatim
izaberite željeni režim.
• Kucnite da biste prikazali: „Always On Display“ se pojavljuje na 10 sekundi kada kucnete na
ekran.
• Prikaži uvek: „Always On Display“ se pojavljuje kontinuirano.
• Prikaži onako kako je zakazano: „Always On Display“ se pojavljuje u vreme koje ste
postavili. Kucnite na Podesi raspored i postavite vreme početka i vreme završetka.
126
Aplikacije i funkcije
Otvaranje obaveštenja na „Always On Display“
Kada dobijete obaveštenja o poruci, propuštenom pozivu ili aplikaciji, pojaviće se ikone
obaveštenja na „Always On Display“. Dva puta kucnite na ikonu obaveštenja za prikaz njenog
obaveštenja.
Ako je ekran zaključan, morate da ga otključate da biste videli obaveštenja.
Upravljanje reprodukcijom muzike na „Always On Display“
Možete da upravljate reprodukcijom muzike na „Always On Display“.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Zaključan ekran → Fejs vidžeti, a zatim
kucnite na prekidač Muzika kako biste ga aktivirali.
Da biste kontrolisali reprodukovanje muzike na „Always On Display“-u, dva puta brzo kucnite
na sat.
Prevucite na levo ili desno na sat kako biste se prebacili na kontrolor muzike.
Kucnite na ikone da biste kontrolisali reprodukovanje.
127
Aplikacije i funkcije
Prikaz slika na „Always On Display“
Možete da prikažete sliku na „Always On Display“. Takođe možete prikazati animirani GIF.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Podešavanja → Zaključan ekran → Stil sata → Always On Display.
Prevucite listu tipova levo i izaberite vrstu sa slikom na njoj.
Kucnite na
i izaberite sliku.
Da biste umetnuli animirani GIF, kucnite na GIF i izaberite datoteku.
Kucnite na Gotovo.
Deaktiviranje funkcije „Always On Display“
Pokrenite aplikaciju Podešavanja kucnite na Zaključan ekran, a zatim kucnite na prekidač
Always On Display da biste ga deaktivirali.
128
Aplikacije i funkcije
Edge ekran
Uvod
Možete da brzo pristupate omiljenim aplikacijama i funkcijama preko „Edge“ panela.
Upotreba Edge panela
Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana.
Ako ručica „Edge“ panela nije vidljiva, pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Ekran →
Edge ekran, a zatim kucnite na prekidač Edge paneli da biste ga aktivirali.
Ručica Edge panela
Edge panel
Podešavanje
„Edge“ panela
129
Aplikacije i funkcije
Uređivanje Edge panela
Izaberite panele za prikaz na Edge ekranu ili ih uređujte.
1
2
3
Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana.
Kucnite na
da biste otvorili ekran podešavanja Edge panela.
Označite Edge panele za prikaz.
• Da biste uredili panel, kucnite na Izmeni.
• Da biste preuzeli dodatne panele, kucnite na Galaxy Store.
• Da biste preuredili panele, kucnite na → Preuredi i prevucite
na drugu lokaciju.
Postavka ručice Edge panela
Možete da promenite lokaciju, veličinu, providnost ili podešavanja vbiracije ručice.
Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana. Zatim kucnite na
ručice.
→ → Podešavanja
Apps edge
Brzo pokrenite često korišćene aplikacije.
1
2
Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana.
Na panelu „Apps edge“, izaberite aplikaciju da biste je pokrenuli.
Uređivanje Apps edge panela
• Da biste dodali aplikaciju, kucnite na
na panelu i kucnite na aplikaciju sa liste aplikacija.
• Da biste napravili fasciklu na panelu, kucnite na
na panelu, kucnite na i zadržite aplikaciju
sa liste a zatim je prevucite preko druge aplikacije na panelu „Apps edge“.
• Da biste obrisali aplikaciju, kucnite i držite aplikaciju na panelu i prevucite je u Ukloni u vrhu
panela.
• Da biste promenili redosled aplikacija, kucnite na i zadržite aplikaciju i prevucite je na drugu
lokaciju.
Takođe možete da uredite panel „Apps edge“ tako što ćete kucnuti na Izmeni.
130
Aplikacije i funkcije
Dodavanje parova aplikacija
Dodajte dve često korišćene aplikacije, kao što su video plejer i aplikacija za mesindžer, na ploču
„Apps edge“ da biste ih zajedno pokrenuli u prikazu sa podeljenim ekranom pomoću jednim
kuckanjem. Za više informacija o podeljenom prikazu ekrana pogledajte Prikaz podeljenog
ekrana.
1
2
3
4
Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana.
Na panelu „Apps edge“, kucnite
→ Kreiraj Upar. aplik.
Izaberite dve aplikacije sa liste.
Prva aplikacija će se pojaviti na vrhu, a druga aplikacija će se pojaviti na dnu kada se otvori u
prikazu podeljenog ekrana.
Kucnite na Gotovo.
Edge osvetljenje
Možete podesiti uređaj da osvetli ivice ekrana i prikaže iskačući prozor kada primite obaveštenja,
kao što su nove poruke.
Kada se pojavi iskačući prozor dok koristite aplikaciju, prevucite prozor nadole da biste brzo
pregledali sadržaj i izvršili dostupne radnje.
Upravljanje obaveštenjima za prikazivanje kao osvetljenje ivice
1
2
Pokrenite aplikaciju Podešavanja kucnite na Ekran → Edge ekran → Edge osvetljenje, a
zatim kucnite na prekidač da ga aktivirate.
Kucnite na Izaberite aplikacije i kucnite na prekidače pored aplikacija da primate
obaveštenja kao osvetljenje ivice.
Neke obaveštenja možda neće biti prikazana kao osvetljenje ivice u zavisnosti od tipova
obaveštenja.
131
Aplikacije i funkcije
Pregled obaveštenja putem iskačućeg prozora
Kada primite obaveštenje sa osvetljenjem ivice, možete brzo pregledati sadržaj i obavljati razne
radnje otvaranjem iskačućeg prozora. Na primer, ako primite poruku dok gledate video zapis ili
igrate igru, možete pogledati poruku i odgovoriti na nju bez prelaska na ekran.
Kada primite obaveštenje sa osvetljenjem ivice dok koristite aplikaciju, prevucite obaveštenje
nadole.
Ova funkcija je dostupna samo za aplikacije koje podržavaju funkcije više prozora i
osvetljenje ivice. Za prikaz podržanih aplikacija pokrenite aplikaciju Podešavanja,
kucnite na Ekran → Edge ekran → Edge osvetljenje → Izaberite aplikacije.
132
Aplikacije i funkcije
Više prozora
Uvod
Više prozora vam omogućava istovremeno pokretanje dve aplikacije na prikazu podeljenog
ekrana. Takođe možete pokrenuti više aplikacija u isto vreme u iskačućem prikazu.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
Prikaz podeljenog ekrana
Iskačući prikaz
Prikaz podeljenog ekrana
1
2
Kucnite na taster Nedavno da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Prevucite ulevo ili udesno, dodirnite ikonu aplikacije, a zatim kucnite na Otvori u prikazu
podeljenog ekrana.
Izabrana aplikacija će se pokrenuti u gornjem prozoru.
133
Aplikacije i funkcije
3
U donjem prozoru, prevucite ulevo ili udesno da izaberete drugu aplikaciju za pokretanje.
Za pokretanje aplikacija na listi nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na taster „Početak“ ili
taster „Nazad“ i izaberite aplikaciju.
Podešavanje veličine prozora
Prevucite traku između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.
Kada prevučete traku između prozora aplikacije na brh donje ivice ekrana, prozor će biti
maksimalno otvoren.
134
Aplikacije i funkcije
Iskačući prikaz
1
2
Kucnite na taster Nedavno da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Prevucite ulevo ili udesno, dodirnite ikonu aplikacije, a zatim kucnite na Otvori u iskačućem
prozoru.
Ekran aplikacije će se pojaviti u iskačućem prikazu.
Smanjenje
prozora.
Povećanje
prozora.
Zatvorite
aplikaciju.
Podesite nivo
transparentnosti.
Premeštanje iskačućih prozora
Da biste premestili iskačući prozor, kucnite na traku sa alatima prozora i prevucite na drugu
lokaciju.
135
Aplikacije i funkcije
Samsung Health
Uvod
„Samsung Health“ vam pomaže da kontrolišete velnes i fitnes. Postavite ciljeve fitnesa,
proveravajte kako napredujete i pratite ukupni velnes i fitnes. Takođe možete da poredite
evidenciju pređenih koraka sa drugim korisnicima aplikacije „Samsung Health“, da se takmičite sa
prijateljima i da vidite savete o zdravlju.
Korišćenje aplikacije „Samsung Health“
Pokrenite aplikaciju Samsung Health. Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je
pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili
podešavanje.
Dostupnost određenih funkcija zavisi od regiona.
136
Aplikacije i funkcije
Da biste dodali stavke na početni ekran aplikacije „Samsung Health“, kucnite na Upravljaj
stavkama pri dnu liste tragača i kucnite na
na stavki za dodavanje.
Prikaži i upravljaj pratiocima.
Prikaži savete o zdravlju.
Pratite svoje zdravlje i fitnes.
Uporedite svoju evidenciju
pređenih koraka sa evidencijom
drugih korisnika „Samsung
Health“-a ili se takmičite sa svojim
prijateljima.
Zajedno
Aplikacija „Together“ vam omogućava da postavite ciljeve broja pređenih koraka i da se takmičite
sa prijateljima. Možete da pozovete prijatelje u zajedničku šetnju, da postavite ciljani broj koraka
koje treba da pređete, da se takmičite u izazovima i da vidite svoj plasman.
Na početnom ekranu „Samsung Health“-a kucnite na Zajedno.
137
Aplikacije i funkcije
Koraci
Uređaj broji korake koje napravite i meri pređenu udaljenost.
Na početnom ekranu „Samsung Health“-a kucnite na brojač koraka.
Ukupno do sada koraka
Cilj
• Možda ćete primetiti kratko kašnjenje dok pratilac koraka nadzire vaše korake i zatim
prikazuje broj koraka. Iskačući prozor u kom se navodi da je vaš cilj postignut će
možda malo kasniti.
• Ako koristite pratioca koraka dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu
uticati na broj koraka.
• Možete da proverite trenutne korake na panelu sa obaveštenjima. Da biste isključili
→ →
obaveštenja, na početnom ekranu „Samsung Health“-a, kucnite na
Obaveštenja, a zatim kucnite na prekidač Koraci pod Kategorije da biste deaktivirali.
138
Aplikacije i funkcije
Puls
Merite i beležite otkucaje srca.
Pratilac otkucaja srca namenjen je isključivo u fitnes i informacione svrhe i nije
namenjena za dijagnozu bolesti ili drugih zdravstvenih poteškoća, ili za izlečenje,
ublažavanje, lečenje ili prevenciju bolesti.
Imajte na umu sledeće uslove pre merenja otkucaja srca:
• Odmorite 5 minuta pre merenja.
• Ako se merenja umnogome razlikuju od očekivanog pulsa, odmorite 30 minuta a zatim
izmerite ponovo.
• Utoplite se tokom zime i hladnog vremena prilikom merenja otkucaja srca.
• Pušenje i konzumiranje alkohola pre merenja može da dovede do toga da se otkucaji srca
razlikuju od uobičajenih.
• Ne pričajte, ne zevajte i ne udišite duboko prilikom merenja otkucaja srca. U suprotnom
može doći do toga da otkucaji srca budu neprecizno zabeleženi.
• Merenja otkucaja srca mogu da variraju, u zavisnosti od načina merenja i okruženja u kom se
obavljaju.
• Ako senzor otkucaja srca ne radi, očistite senzor i postavite prst na sredinu senzora. Ukoliko
senzor otkucaja srca nastavi da ima isti problem, idite u servisni centar kompanije Samsung.
139
Aplikacije i funkcije
1
2
3
Na početnom ekranu „Samsung Health“-a, kucnite Merenje na pratiocu pulsa za početak
merenja pulsa.
Stavite prst na senzor otkucaja srca na zadnjoj strani uređaja.
Posle trenutka, vaš trenutni broj otkucaja srca će biti prikazan na ekranu. Skinite prst sa
senzora.
Vaši trenutni otkucaji srca
140
Aplikacije i funkcije
Dodatne informacije
• Aplikacija „Samsung Health“ namenjena je isključivo u fitnes i velnes svrhe i nije namenjena
za dijagnozu bolesti ili drugih zdravstvenih poteškoća, ili za izlečenje, ublažavanje, lečenje ili
prevenciju bolesti.
• Dostupne funkcije, karakteristike i aplikacije koje se mogu dodavati aplikaciji „Samsung
Health“ mogu da se razlikuju od zemlje do zemlje zbog različitih lokalnih zakona i propisa.
Trebalo bi pre korišćenja da proverite funkcije i aplikacije dostupne u vašem regionu.
• Aplikacija „Samsung Health“ i njena usluga se mogu promeniti ili prestati sa radom bez
prethodnog obaveštenja.
• Svrha prikupljanja podataka je ograničena na pružanje usluga koje ste tražili, uključujući i
pružanje dodatnih informacija kako bi unapredili vaš velnes, sinhronizovali podatke, uradili
analizu podataka i statistike, ili razvili i obezbedili bolje usluge. (Ali, ako se prijavite na svoj
Samsung nalog preko aplikacije „Samsung Health“, vaši podaci mogu da se čuvaju na serveru
za potrebe pravljenja rez. kopije podataka.) Lični podaci se mogu čuvati do okončanja takvih
svrha. Možete izbrisati vaše lične podatke sačuvane preko aplikacije „Samsung Health“
pomoću opcije brisanja ličnih podataka u meniju podešavanja. Da biste obrisali bilo koje
podatke koje ste podelili na društvenim mrežama ili prebacili na memorijske uređaje, morate
ih zasebno obrisati.
• Možete da delite i/ili sinhronizujete svoje podatke sa dodatnim Samsung uslugama ili
kompatibilnim uslugama treće strane koje izaberete, kao i sa svim drugim povezanim
uređajima. Pristup informacijama aplikacije „Samsung Health“ od strane takvih dodatnih
usluga ili uređaja treće strane će biti isključivo dozvoljen sa vašim ličnim odobrenjem.
• Vi preuzimate potpunu odgovornost za neodgovarajuće korišćenje podataka koji se dele na
društvenim mrežama ili prenose drugima. Budite oprezni kada delite svoje lične podatke sa
drugima.
• Ako koristite bežičnu vezu npr. „Bluetooth“, uređaj može biti ometan elektronskim
smetnjama od strane drugih uređaja. Izbegavajte da uređaj koristite u blizini drugih uređaja
koji emituju radio-talase.
• Pažljivo pročitajte Odredbe i uslove i Propise o privatnosti aplikacije „Samsung Health“ pre
njeng korišćenja.
141
Aplikacije i funkcije
Galaxy Wearable
„Galaxy Wearable“ oprema je aplikacija koja vam omogućava da upravljate sa prenosivim
uređajem. Kada povežete svoj uređaj na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i
aplikacije prenosivog uređaja.
Pokrenite aplikaciju Galaxy Wearable aplikaciju.
Kucnite na Počni da povežete svoj uređaj na prenosivi uređaj. Sledite uputstva na ekranu da biste
dovršili postavku. Pogledajte uputstvo za upotrebu prenosivog uređaja za više informacija o
tome kako da povežete prenosivi uređaj sa svojim uređajem.
Samsung Members
Samsung Members nudi usluge podrške klijentima, kao što je dijagnostika problema uređaja,
i omogućava korisnicima da podnesu pitanja i izveštaje o greškama. Takođe možete da delite
informacije sa drugima u zajednici „Galaxy“ korisnika ili da vidite najnovije vesti i savete o
uređajima „Galaxy“. Samsung Members može da vam pomogne da rešite bilo koje probleme na
koje možete da naiđete tokom korišćenja uređaja.
Da biste podneli povratne informacije ili objavili svoje komentare, morate da se prijavite
na svoj Samsung nalog. Pogledajte Samsung nalog za više informacija.
142
Aplikacije i funkcije
Samsung Notes
Pravite beleške unosom teksta sa tastature ili pisanjem rukom ili crtanjem na ekranu. Takođe
možete da unosite slike ili snimke govora u svoje beleške.
Kreiranje beleški
1
2
Pokrenite aplikaciju Samsung Notes i kucnite na
.
Izaberite način unosa sa trake sa alatkama u vrhu ekrana i sastavite belešku.
Unesite tekst pomoću tastature.
Unesi datoteke.
Napišite ili nacrtajte sa olovkama.
Slikajte četkicama.
3
Kada ste završili sa pravljenjem beleške, kucnite na Sačuvaj.
Brisanje beleški
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Samsung Notes.
Kucnite i držite belešku za brisanje.
Da biste obrisali više beleški, označite više beleški za brisanje.
Kucnite na Izbriši.
143
Aplikacije i funkcije
Kalendar
Upravljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje ili podsetnike u svoj
planer.
Kreiranje događaja
1
Pokrenite aplikaciju Kalendar i kucnite na
2
Upišite detalje događaja.
dva puta brzo kucnite na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na
.
Izaberite nalepnicu za prikaz sa
događajem.
Unesite naslov.
Promeni boju događaja.
Postavite trajanje.
Unesite lokaciju.
Izaberite kalendar na koji ćete
sačuvati događaj.
Podesite alarm.
Dodaj belešku.
Dodajte više detalja.
3
Kucnite na Sačuvaj da biste sačuvali događaj.
144
Aplikacije i funkcije
Pravljenje podsetnika
Možete kreirati zadatke kao podsjetnike i primati obaveštenja u unapred postavljenom vremenu
ili lokaciji za svaki podsetnik. Pokrenite aplikaciju Kalendar i kucnite na → Reminder.
Pokrenuće se aplikacija Reminder. Pogledajte Reminder za više informacija.
Sinhronizovanje događaja sa svojim nalozima
1
2
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Nalozi i bekapovanje → Nalozi, a zatim
izaberite nalog za sinhronizaciju.
Kucnite na Sinhronizujte nalog i kucnite na prekidač Kalendar da biste ga aktivirali.
Za Samsung nalog, kucnite na → Podešavanja sinhronizacije i kucnite na prekidač
Kalendar da biste ga aktivirali.
Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, pokrenite aplikaciju Kalendar i kucnite na →
→ Dodaj novi nalog. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda,
biće prikazan plavi krug pored naziva naloga.
Snimač govora
Uvod
Koristite različite načine snimanja za razne situacije. Uređaj može da konvertuje vaš govor u tekst
i da razlikuje izvore zvuka.
Pravljenje govornih snimaka
1
Pokrenite aplikaciju Snimač govora.
145
Aplikacije i funkcije
2
Kucnite na
• Kucnite na
da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon.
da biste pauzirali snimanje.
• Kada pravite govorni snimak, kucnite na OBELEŽIVAČ da biste ubacili obeleživač.
Promena režima snimanja.
Početak snimanja.
3
4
Kucnite na
da biste dovršili snimanje.
Unesite naziv datoteke i kucnite na Sačuvaj.
146
Aplikacije i funkcije
Promena režima snimanja
Pokrenite aplikaciju Snimač govora.
Izaberite režim sa vrha ekrana snimača govora.
• Standardno: Ovo je uobičajeni režim snimanja.
• Intervju: Uređaj snima zvuk sa vrha i dna uređaja na velikoj jačini dok smanjuje jačinu zvuka
sa strana.
• Pisanje govora: Uređaj snima vaš glas i simultano ga konvertuje na tekst na ekranu. Za
najbolje rezultate, držite uređaj blizu usta i govorite smireno, ali glasno i jasno.
Ako sistemski jezik govorne beleške ne odgovara jeziku kojim vi govorite, uređaj
neće prepoznati vaš glas. Pre korišćenja ove funkcije, kucnite na aktivni jezik da biste
postavili sistemski jezik govorne beleške.
Reprodukcija izabranih govornih snimaka
Kada pregledate snimke intervjua, možete da isključite ili uključite određene izvore zvuka na
snimku.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Snimač govora.
Kucnite na Lista i izaberite govorni snimak snimljen u režimu za intervjue.
Da isključite određene izvore zvuka, kucnite na
zvuk koji treba da se isključi.
Ikona će se promeniti u
a zvuk će biti isključen.
Isključen izvor zvuka
Uključen izvor zvuka
147
za odgovarajući pravac iz kog dolazi
Aplikacije i funkcije
Moji fajlovi
Pristupite i uređujte razne datoteke uskladištene na uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su
usluge tzv. cloud skladištenja.
Pokrenite aplikaciju Moji fajlovi.
Pogledajte datoteke koje su sačuvane u svakom skladištu.
Kako biste proverili nepotrebne podatke i oslobodili skladište uređaja, kucnite na Analiziraj
memoriju.
Da biste tražili datoteke ili fascikle, kucnite na
.
Sat
Uvod
Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski
neki događaj ili postavite određeno trajanje.
Alarm
Pokrenite aplikaciju Sat i kucnite na Alarm.
Podešavanje alarma
Kucnite na u listi alarma, postavite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm
ponavljati, postavite druge razne opcije alarma a zatim kucnite na Sačuvaj.
Da biste otvorili tastaturu radi upisivanja vremena alarma, kucnite na polje unosa vremena.
Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na prekidač pored alarma na listi alarma.
Zaustavljanje alarma
Kucnite na Odbaci da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja
alarma, kucnite na Odremaj kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.
Brisanje alarma
Kucnite na i zadržite alarm, označite alarme za brisanje i kucnite na Izbriši.
148
Aplikacije i funkcije
Svetsko vreme
Pokrenite aplikaciju Sat i kucnite na Svetsko vreme.
Kreiranje satova
Kucnite na
, unesite ime grada ili izaberite grad na mapi, a zatim kucnite na Dodaj.
Da biste koristili pretvarač vremenske zone, kucnite na → Konverter vremenske zone.
Brisanje satova
Kucnite na i zadržite sat, označite satove za brisanje i kucnite na Izbriši.
Štoperica
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Sat i kucnite na Štoperica.
Kucnite na Počni da biste odredili vreme događaja.
Da biste zabeležili prolazna vremena dok merite vreme nekog događaja, kucnite na Prolaz.
vreme.
Kucnite na Stop da zaustavite merenje vremena.
• Da biste restartovali merenje vremena, kucnite na Nastavi.
• Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na Resetuj.
Tajmer
1
Pokrenite aplikaciju Sat i kucnite na Tajmer.
Da biste dodali često korišćeni tajmer, kucnite na
na Dodaj.
2
Postavite vreme trajanja i kucnite na Počni.
3
Kucnite na Odbaci kada se tajmer isključi.
, postavite trajanje i ime, a zatim kucnite
Da biste otvorili tastaturu radi unosa trajanja, kucnite na polje unosa trajanja.
149
Aplikacije i funkcije
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složena izračunavanja.
Pokrenite aplikaciju Kalkulator.
•
: Pogledajte istoriju računanja. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na Obriši istoriju. Da biste
zatvorili panel istorije računanja, kucnite na .
•
: Koristite alat za konvertovanje jedinica. Možete da konvertujete razne jedinice, kao što
su površina, dužina ili temperatura u druge jedinice.
•
: Prikaži naučni kalkulator.
Game Launcher
Uvod
Pokretač igara sakuplja vaše igre preuzete sa Play продавница i Galaxy Store na jedno mesto za
lak pristup. Možete da postavite uređaj na režim za igranje igara da ih jednostavnije igrali.
Otvori igre sa ili bez zvuka.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Preuzete aplikacije
Pregledajte informacije o vašem
načinu igranja.
Tabla biblioteke
150
Aplikacije i funkcije
Korišćenje Pokretača igara
1
Pokrenite aplikaciju Game Launcher.
Ako se ne pojavi Game Launcher, pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na
Napredne funkcije a zatim kucnite na prekidač Game Launcher da biste ga aktivirali.
2
Prevucite tablu biblioteka nagore i kucnite igru.
Igre preuzete sa Play продавница i Galaxy Store će biti automatski prikazane na ekranu
Pokretača igara. Ako ne možete da vidite svoje igre, prevucite tablu biblioteka nagore i
kucnite na → Dodaj aplikacije.
Uklanjanje igre sa Pokretača igara
Prevucite tablu biblioteke nagore, kucnite i zadržite igru, a zatim kucnite na Ukloni iz Game
Launcher-a.
Promena načina rada
Možete promeniti način rada igre.
Pokrenite aplikaciju Game Launcher, kucnite na → Karakteristike igre, a zatim izaberite željeni
režim rada.
• Fokus na uštedi energije: Ovo štedi bateriju tokom reprodukcije igara.
• Uravnoteženo: Ovo balansira performanse i vreme korišćenja baterije.
• Fokus na performanse: Ovo se fokusira na pružanje najboljih performansi tokom igranja
igara.
Efikasnost baterije može da varira od igre do igre.
151
Aplikacije i funkcije
Game Booster
Uvod
Pojačivač igara vam pomaže da igrate igre u boljem okruženju i pruža vam korisne opcije na
panelu Pojačivač igara.
Korišćenje Pojačivača igara
Da biste otvorili panel pokretača igara dok girate video igre, kucnite na
na traci za navigaciju.
Ako je traka za navigaciju sakrivena, prevucite nagore sa dna ekrana da se prikaže.
Dostupne opcije mogu da variraju u zavisnosti od igre.
•
: Podesite postavke za pokretač igara.
• Nadgledanje temperature / Nadgledanje memorije: Podesite uređaj da automatski
podešava postavke da bi se sprečilo pregrevanje uređaja i zaustavile aplikacije koje se
pokreću u pozadini da bi se bolje upravljalo memorijom.
• Blokirajte tokom igre: Zaključaj neke funkcije tokom igara.
• Zaklj. dugmeta za navig.: Sakrijte tastere na traci za navigaciju. Da prikažete tastere, kucnite
na na traci za navigaciju.
• Zaključaj ekran dodirom: Zaključajte ekran osetljiv na dodir dok igrate igricu. Da biste
otključali ekran osetljiv na dodir, prevucite ikonu zaključavanja u bilo kom pravcu.
• Snimak ekrana: Napravi snimak ekrana.
152
Aplikacije i funkcije
Pokretanje aplikacija u iskačućim prozorima tokom igranja igara
Možete pokrenuti aplikacije u iskačućim prozorima tokom igranja igre.
Kucnite na
i izaberite aplikaciju sa liste aplikacija.
Da biste uredili listu aplikacija, kucnite na .
Poč. ekran za decu
Uvod
Možete ograničiti pristup deci određenim aplikacijama, postaviti vreme korišćenja i konfigurisati
postavke kako biste deci pružili zabavno i sigurno okruženje kada koriste uređaj.
Pokretanje „Kids Home“-a
Kada pokrećete „Kids Home“ po prvi put, ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite
uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
1
2
3
Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole na tabli sa obaveštenjima a zatim kucnite
na
(Poč. ekran za decu) da aktivirate.
Pročitajte stranicu za uvod u „Kids Home“ i kucnite na Naredno.
Napravite „PIN“ koji ćete koristiti kada koristite „Kids Home“.
Ako ste već postavili metod zaključavanja ekrana na vašem uređaju, možete koristiti isti
način zaključavanja za „Kids Home“ bez kreiranja novog PIN koda.
Pojaviće se početni ekran „Kids Home“-a.
Vaš prethodno podešeni način zaključavanja ekrana ili vaš kreirani PIN će se koristiti kada
aktivirate funkciju Roditeljska zabrana ili zatvorite „Kids Home“.
153
Aplikacije i funkcije
Korišćenje „Kids Home“-a
Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole na tabli sa obaveštenjima a zatim kucnite na
(Poč. ekran za decu) da aktivirate. Pojaviće se početni ekran „Kids Home“-a.
Na „Kids Home“ ekranu, izaberite aplikaciju koju želite da koristite.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Dostupne aplikacije
Dečija galerija
Telefon za klince
Dečija kamera
Korišćenje funkcija roditeljske kontrole
Možete da konfigurišete postavke za „Kids Home“ i da pregledate istoriju korišćenja.
Na ekranu „Kids Home“-a kucnite na → Roditeljska zabrana i unesite vaš kôd za otključavanje.
• Ime deteta: Upravljajte profilom vašeg deteta.
• Podešavanje dnevnog vremena za igru: Ograničite vreme korišćenja za „Kids Home“.
• Dnevna upotreba: Pregledajte dnevno vreme korišćenja „Kids Home“-a.
• Aktivnost: Pregledajte istoriju aktivnosti „Kids Home“-a.
• Često kontaktirani: Pogledajte često korišćene kontakte u „Kids Home“-u.
• Kreacije mog deteta: Pregledajte radove kreirane iz aplikacija u „Kids Home“-u.
• Dozvoljeni sadržaj: Proverite aplikacije ili sadržaj koji podržava „Kids Home“ i dodajte ih.
• Prikaži stranicu Sadržaj: Postavite uređaj da prikaže stranice sa sadržajem partnera
kompanije Samsung na ekranu „Kids Home“.
154
Aplikacije i funkcije
Zatvaranje „Kids Home“-a
Da zatvorite „Kids Home“, kucnite taster „Nazad“ ili kucnite → Zatv. Početni ekran za decu, a
zatim unesite vaš kôd za otključavanje.
SmartThings
Uvod
Jednostavno i lako se povežite sa obližnjim uređajima, kao što su „Bluetooth“ slušalice ili drugi
pametni telefoni. Takođe možete da kontrolišete i upravljate televizorima, kućnim aparatima i
proizvodima sa interneta stvari (IoT) pomoću pametnog telefona.
Možete dodavati i upravljati uređajima po lokaciji i sobi. Na primer, dodajte „dom“ kao lokaciju i
upravljajte uređajima po sobi, kao što su dnevna soba i spavaća soba.
• Povezivanje sa obližnjim uređajima: Povežite se sa obližnjim uređajima, kao što su
„Bluetooth“ slušalice ili uređaji koji se mogu nositi, lako i brzo.
• Registrovanje i upravljanje kućnim aparatima, televizorima i IoT proizvodima:
Registrujte pametne frižidere, mašine za pranje veša, klima uređaje, pročišćavače vazduha,
televizore i „Internet stvari“ (IoT) proizvode na svom pametnom telefonu i pratite status ili
upravljajte njima sa ekrana svog pametnog telefona.
• Primanje obaveštenja: Primajte obaveštenja sa povezanih uređaja na pametnom telefonu.
Na primer, kada se završi pranje veša, na pametnom telefonu možete primiti obaveštenje.
• Da koristite Pametne stvari, vaš pametni telefon i drugi uređaji moraju biti povezani sa
„Wi-Fi“ mrežom ili mobilnom mrežom.
• Da biste u potpunosti koristili Pametne stvari, morate se prijaviti na vaš Samsung
nalog.
• Uređaji koje možete da povežete se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili
dobavljača usluga.
• Dostupne funkcije mogu se razlikovati zavisno od povezanog uređaja.
• Vlastite greške ili oštećenja povezanih uređaja nisu pokriveni garancijom kompanije
Samsung. Kada se greške ili smetnje pojave na povezanim uređajima, obratite se
proizvođaču uređaja.
155
Aplikacije i funkcije
Povezivanje sa uređajima u blizini
Jednostavno i lako se povežite sa obližnjim uređajima, kao što su „Bluetooth“ slušalice.
Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili
deljenog sadržaja.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju SmartThings.
Kucnite na Dodaj uređaj ili kucnite na
→ Dodaj uređaj.
Kucnite na Skeniraj.
Izaberite uređaj sa liste i povežite se na njega prateći uputstva na ekranu.
Korišćenje kućnih aparata, televizora i IoT proizvoda
Pogledajte status pametnih kućnih aparata, televizora i IoT proizvoda na ekranu vašeg pametnog
telefona. Možete da grupišete uređaje po lokaciji i da dodate pravila da biste lako i jednostavno
upravljali uređajima.
Povezivanje uređaja
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju SmartThings.
Kucnite na Dodaj uređaj ili kucnite na
→ Dodaj uređaj.
Izaberite tip uređaja.
Ili kucnite Skeniraj ili kucnite na polje za pretragu za pretraživanje uređaja.
Sledite uputstva na ekranu za povezivanje uređaja.
156
Aplikacije i funkcije
Prikaz i upravljanje povezanim uređajima
Možete da vidite i upravljate uređajima. Na primer, možete proveriti sastojke u frižideru ili
podesiti jačinu zvuka na televizoru.
1
2
Pokrenite aplikaciju SmartThings.
Pojaviće se lista povezanih uređaja.
Pogledajte status uređaja na listi.
Za kontrolu uređaja, izaberite uređaj. Kada se preuzme kontrolor uređaja koji se isporučuje sa
odabranim uređajem, možete da kontrolišete uređaj.
Dodavanje uređaja i scena po lokacijama
Dodajte uređaje po lokacijama, pogledajte listu uređaja na istoj lokaciji i upravljajte njima.
Možete takođe da dodate scenu lokaciji radi kontrole više uređaja istovremeno.
Dodavanje lokacija
1
2
Pokrenite aplikaciju SmartThings i kucnite na
→
→ Dodajte lokaciju.
Unesite naziv lokacije.
• Da biste postavili lokaciju, kucnite na Geolociranje da biste izabrali lokaciju na mapi i
kucnite na Gotovo.
• Da dodate sobu na lokaciju, kucnite na Sobe, zatim označite sobe koje želite da dodate, i
kucnite na Gotovo.
3
Kucnite na Gotovo.
Vaša lokacija će biti dodata.
Da biste dodali uređaje na lokaciju, kucnite na Dodaj uređaj ili
uputstva na ekranu da biste registrovali uređaje.
157
→ Dodaj uređaj i pratite
Aplikacije i funkcije
Dodavanje scena
Dodajte scenu i registrujte uređaje da biste upravljali sa više uređaja istovremeno.
1
2
3
4
5
6
Pokrenite aplikaciju SmartThings.
Kucnite na
→
Kucnite na
→ Scene → Dodaj scenu.
i izaberite lokaciju.
Unesite naziv scene.
Kucnite na
pod Radnje za dodavanje radnji koje treba izvesti.
Kucnite na Sačuvaj.
Dodavanje automatskih komandi
Takođe možete podesiti automatske komande za automatski rad uređaja u zavisnosti od unapred
podešenog vremena, statusa uređaja i drugih postavki.
Na primer, dodajte automatsku komandu da se uključi zvuk automatski svaki dan u 7.00 h.
1
2
3
4
5
6
Pokrenite aplikaciju SmartThings.
Kucnite na
→
Kucnite na
→ Automatizacije → Dodavanje automatizacije.
Kucnite na
Naredno.
pod Ako i postavite uslove aktivacije za automatizaciju, a zatim kucnite na
Kucnite na
pod Onda, postavite radnje za obavljanje, a zatim kucnite na Gotovo.
i izaberite lokaciju.
Unesite naziv automatizacije i kucnite na OK.
Dobijanje obaveštenja
Možete da primate obaveštenja sa povezanih uređaja na pametnom telefonu. Na primer, kada se
završi pranje veša, na pametnom telefonu možete primiti obaveštenje.
Da biste postavili da uređaji primaju obaveštenja, pokrenite aplikaciju SmartThings, kucnite na
→ → Obaveštenja a zatim kucnite na prekidače pored uređaja koje želite.
158
Aplikacije i funkcije
Deljenje sadržaja
Delite sadržaj koristeći razne opcije deljenja. Sledeći postupci su primer deljenja slika.
Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i izaberite sliku.
Kucnite na
i izaberite način deljenja, kao što je poruka i e-pošta.
Kada imate istoriju komunikacija ili deljenja, osobe koje ste kontaktirali će se pojaviti
na panelu opcija deljenja. Da biste direktno delili sadržaja sa njima preko odgovarajuće
aplikacije, izaberite ikonu osobe. Ako funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju
Podešavanja, kucnite na Napredne funkcije, a zatim kucnite na prekidač Direktno
deljenje da biste ga aktivirali.
159
Aplikacije i funkcije
Korišćenje dodatnih funkcija
• Pošalji na uređaj: Delite sadržaj sa obližnjim uređajima preko funkcija „Wi-Fi Direct“ ili
„Bluetooth“, ili na uređajima koji podržavaju „SmartThings“.
• Smart View: Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete
priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom „Screen Mirroring“.
• Deljenje linka: Delite velike datoteke. Otpremite datoteke na server za skladištenje
kompanije Samsung i podelite ih sa drugima preko veb veze. Da biste koristili ovu funkciju,
mora da bude potvrđen vaš broj telefona.
„Samsung DeX“
Uvod
„Samsung DeX“ je usluga koja vam omogućava da koristite svoj pametni telefon kao računar
povezivanjem pametnog telefona na spoljni ekran, kao što je televizor, monitor ili računar.
Izvršite željene zadatke na pametnom telefonu brzo i jednostavno na velikom ekranu pomoću
tastature i miša. Dok koristite „Samsung DeX“, istovremeno možete da koristite svoj pametni
telefon.
160
Aplikacije i funkcije
Povezivanje uređaja i pokretanje „Samsung DeX“-a
Povezivanje na spoljni ekran
Možete da povežete svoj pametni telefon sa spoljnim ekranom pomoću HDMI adaptera (USB
Tip C na HDMI) ili „DeX“ jastučeta. Sledeći sadržaj je o načinu korišćenja HDMI adaptera.
HDMI adapter (USB tip C na HDMI)
„DeX“ jastuče
• Sva dodatna oprema se prodaje zasebno.
• Koristite samo zvaničnu „Samsung DeX“ dodatnu opremu koju pruža kompanija
Samsung. Problemi u radu i kvarovi uzrokovani korišćenjem dodatne opreme koja nije
zvanično podržana nisu pokriveni garancijom.
1
2
Povežite HDMI adapter na svoj pametni telefon.
Povežite HDMI kabl na HDMI adapter i na HDMI port televizora ili monitora.
161
Aplikacije i funkcije
3
Na ekranu pametnog telefona, kucnite na Nastavi → Počni.
Bez promene ekrana pametnog telefona, „Samsung DeX“ ekran će se pojaviti na povezanom
televizoru ili monitoru.
HDMI kabl
HDMI adapter (USB tip
C na HDMI)
Povezivanje na računar
Možete koristiti „Samsung DeX“ povezivanjem pametnog telefona sa računarom pomoću USB
kabla.
1
2
Povežite svoj pametni telefon sa računarom pomoću USB kabla.
Otvorite tablu sa obaveštenjima, kucnite na Samsung DeX.
Pojaviće se ekran za uputstva za instalaciju aplikacije.
162
Aplikacije i funkcije
3
4
Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli aplikaciju „Samsung DeX“ na računaru.
Kada je aplikacija instalirana, ponovo povežite uređaj sa USB kablom.
Pojaviće se ekran „Samsung DeX“-a.
Upravljanje „Samsung DeX“ ekranom
Upravljanje na spoljnom ekranu
Upravljanje pomoću spoljne tastature i miša
Možete da koristite bežičnu tastaturu / miša. Dodatne informacije potražite u uputstvu za
upotrebu tog uređaja.
• Možete da postavite pokazivač miša da se kreće sa eksternog ekrana na ekran
pametnog telefona. Pokrenite aplikaciju Podešavanja, izaberite Samsung DeX →
Miš/podloga za praćenje, a zatim izaberite prekidač Prenos pokazivača na ekr.
telefona da ga aktivirate.
• Na ekranu pametnog telefona možete koristiti i spoljnu tastaturu.
163
Aplikacije i funkcije
Korišćenje pametnog telefona kao dodirne table
Možete da koristite svoj pametni telefon kao dodirnu tablu i da rukujete njim prstima.
Na pametnom telefonu prevucite nadole od vrha ekrana da biste otvorili panel sa obaveštenjima
i kucnite na Koristite telefon kao tačped.
• Dodirnu tablu možete koristiti samo kada koristite „Samsung DeX“ režim rada.
• Ako kućište vašeg pametnog telefona ima prednji poklopac, otvorite prednji poklopac
kako biste svoj pametni telefon koristili kao dodirnu tablu. Ako je prednji poklopac
zatvoren, dodirna tabla možda neće ispravno raditi.
• Ako se ekran pametnog telefona isključi, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje
ili dva puta kucnite na ekran da ga uključite.
Korišćenje tastature ekrana
Kada unesete tekst za slanje poruka, kreiranje beleški ili obavljanje drugih zadataka, tastatura
ekrana će se automatski pojaviti na ekranu pametnog telefona bez povezivanja spoljne tastature.
Ako se tastatura ne pojavi, izaberite
na traci sa alatkama za brzi pristup.
164
Aplikacije i funkcije
Kontrolisanje na računaru
Kontrolišite „Samsung DeX“ ekran pomoću tastature i miša koji su povezani sa računarom.
Datoteke možete lako premeštati između računara i „Samsung DeX“-a povlačenjem i
ispuštanjem, a možete i da kopirate i nalepite tekst.
Da biste videli prečice na tastaturi dostupne tokom korišćenja aplikacije „Samsung
→ Kako se koristi → Korišćenje prečica na tastaturi → Tasterske
DeX“, izaberite
prečice.
Korišćenje „Samsung DeX“-a
Koristite funkcije pametnog telefona u okruženju interfejsa sličnom računaru. Možete da
obavljate više zadataka istovremeno tako što ćete istovremeno pokrenuti više aplikacija. Takođe
možete da proverite obaveštenja i statuse svog pametnog telefona.
Omiljene aplikacije
Početni ekran
„Samsung DeX“-a
Paleta poslova
Traka sa alatkama
za brzi pristup
„Samsung DeX“
tabla
Statusna traka
Taster aplikacije
• Izgled „Samsung DeX“ ekrana može se razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja.
• Kada pokrećete ili gasite „Samsung DeX“, možda će se zatvoriti aktivne aplikacije.
• Neke aplikacije ili funkcije možda neće biti dostupne kada koristite „Samsung DeX“.
• Da biste podesili postavke ekrana, koristite podešavanja ekrana povezanog televizora
ili monitora.
• Da biste promenili audio izlaz, izaberite
izaberite uređaj pod Audio izlaz.
165
na statusnoj traci, izaberite Mediji, a zatim
Aplikacije i funkcije
• Omiljene aplikacije: Dodajte često korišćene aplikacije na početni ekran i pokrenite ih
jednostavno.
• „Samsung DeX“ panel: Možete koristiti razne korisne funkcije, kao što je zaključavanje
„Samsung DeX“ ekrana, pregledavanje načina na koji se koristi „Samsung DeX“ i prebacivanje
na režim „Screen Mirroring“.
• Taster aplikacije: Gledajte i pokrenite aplikacije svog pametnog telefona.
• Paleta poslova: Pogledajte aplikacije koje su trenutno aktivne.
• Statusna traka: Pogledajte obaveštenja i statuse svog pametnog telefona. Statusne ikone
mogu da izgledaju drugačije, u zavisnosti od statusa vašeg pametnog telefona. Kada
izaberete , pojaviće se tasteri za brzu postavku. Možete da aktivirate ili deaktivirate
određene funkcije pametnog telefona koristeći tastere za brzu postavku.
• Traka sa alatkama za brzi pristup: Koristite brze alatke, kao što je tastatura ekrana, kontrola
jačine zvuka ili pretraga.
Korišćenje „Samsung DeX“-a i pametnog telefona istovremeno
Dok koristite „Samsung DeX“, možete istovremeno da koristite zasebne aplikacije na spoljnom
ekranu ili računaru i pametnom telefonu.
Na primer, dok gledate video na povezanom televizoru ili monitoru, možete da napravite
napomenu na pametnom telefonu.
Na povezanom televizoru ili monitoru pokrenite aplikaciju koja će se pokrenuti na „Samsung
DeX“ ekranu. Zatim pokrenite još jednu aplikaciju na pametnom telefonu.
Zaključavanje „Samsung DeX“ ekrana
Ako želite da zaključate spoljni ekran i ekran svog pametnog telefona dok koristite „Samsung
→ Zaključaj DeX.
DeX“, izaberite
Dok koristite „Samsung DeX“, ne možete da zaključate spoljni ekran i ekran svog
pametnog telefona pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
Prebacivanje podataka pomoću računara
Premeštanje datoteka
Na „Samsung DeX“ ekranu kliknite i držite datoteku da biste je izabrali u aplikaciji Moji fajlovi
ili aplikaciji Galerija i prevucite je na ekran računara. Na ekranu računara izaberite datoteku i
prevucite je na ekran „Samsung DeX“, na aplikaciju Moji fajlovi, ili na aplikaciju Galerija.
166
Aplikacije i funkcije
Kopiranje i lepljenje teksta
Koristeći tastere za prečice na tastaturi ili mišu, kopirajte tekst na ekranu „Samsung DeX“-a ili
ekranu računara i nalepite ga u polje za unos teksta na drugom ekranu.
Gašenje „Samsung DeX“-a
Kada isključite pametni telefon sa spoljnog ekrana, kao što je TV ili monitor ili računar, „Samsung
DeX“ će završiti sa radom.
Povežite svoj pametni telefon sa HDMI adapterom ili USB kablom.
Google aplikacije
„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati
Google nalog da pristupite nekim aplikacijama.
Da biste videli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od
regiona ili dobavljača usluge.
Chrome
Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.
Gmail
Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.
Maпе
Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite kartu sveta i pogledajte informacije o lokaciji za različita
mesta oko vas.
Play музика
Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju. Možete da otpremite muzičke kolekcije
sačuvane na vašem uređaju u uslugu Cloud i pristupite im kasnije.
167
Aplikacije i funkcije
Play филмови
Kupite ili iznajmite video zapise, kao što su filmovi i TV emisije, sa Play продавница.
Диск
Sačuvajte sadržaj na tzv. cloud usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
YouTube
Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.
Слике
Tražite, upravljajte i uređujte sve svoje fotografije i video zapise iz raznih izvora na jednom mestu.
Google
Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
Duo
Uputite jednostavan video poziv.
168
Podešavanja
Uvod
Prilagodite postavke uređaja. Možete da uređaj uredite više po svojoj želji tako što ćete postaviti
ratne opcije postavki.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja.
Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na
.
Veze
Opcije
Promenite podešavanja za razne veze, kao što je „Wi-Fi“ funkcija i „Bluetooth“.
Na ekranu podešavanja kucnite na Veze.
• Wi-Fi: Aktivirajte funkciju „Wi-Fi“ da biste se povezali na „Wi-Fi“ mrežu i pristupili Internetu ili
drugim mrežnim uređajima. Pogledajte Wi-Fi za više informacija.
• Bluetooth: Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim
uređajima na kojima je uključen „Bluetooth“. Pogledajte Bluetooth za više informacija.
• Vidljivosti telefona: Omogućite drugim uređajima da pronađu vaš uređaj kako bi delili
sadržaj sa vama. Kada je ova funkcija aktivirana, vaš uređaj će biti vidljiv drugim uređajima
kada traže dostupne uređaje koristeći njihovu opciju Prebaci datoteke na uređaj.
• NFC i plaćanje: Uređaj omogućava da pročitate oznake Komunikacije bliskog polja (NFC)
koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja
ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Pogledajte NFC i plaćanje za više informacija.
• Avionski režim: Postavite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete
da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.
Pridržavajte se propisa koje je pružila avio kompanija i uputstva osoblja aviona. U
slučajevima kada je dozvoljeno korišćenje uređaja, uvek ga koristite u režimu leta.
169
Podešavanja
• Mobilne mreže: Konfigurišite postavke mobilne mreže.
• Upotreba podataka: Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za
ograničenje. Postavite uređaj da automatski onemogući mobilno povezivanje podataka
kada količina mobilnih podataka koje ste koristili dostigne određenu granicu.
Takođe možete aktivirati funkciju za čuvanje podataka kako biste sprečili neke aplikacije
koje se pokreću u pozadini da šalju ili primaju podatke. Pogledajte Čuvar podataka za više
informacija.
• Menadžer SIM kartice (modeli sa dve SIM kartice): Aktivirajte vašu SIM ili USIM karticu i
prilagodite podešavanja SIM kartice. Pogledajte Menadžer SIM kartice (modeli sa dve SIM
kartice) za više informacija.
• Mobil. pristupna tačka i vezivanje: Koristite uređaj kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da
biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima kada povezivanje mreže nije
dostupno. Veze se mogu uspostaviti preko „Wi-Fi“, „USB“ ili „Bluetooth“-a. Pogledajte Mobil.
pristupna tačka i vezivanje za više informacija.
• Još podešavanja veze: Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija. Pogledajte Još
podešavanja veze za više informacija.
Wi-Fi
Aktivirajte funkciju „Wi-Fi“ da biste se povezali na „Wi-Fi“ mrežu i pristupili internetu ili drugim
mrežnim uređajima.
Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
1
2
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Wi-Fi i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža.
Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Unesite lozinku i kucnite
na Poveži se.
• Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu
svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili uređaj da se
automatski povezuje na mrežu, kucnite na pored mreže i kucnite na Zaboravi.
• Ako ne možete pravilno da se povežete na „Wi-Fi“ mrežu, ponovo pokrenite funkciju
„Wi-Fi“ svog uređaja ili bežični ruter.
170
Podešavanja
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje uređaje putem „Wi-Fi“ mreže bez korišćenja pristupne
tačke.
1
2
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Wi-Fi i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Kucnite na Wi-Fi Direct.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi svoju funkciju Wi-Fi Direct.
3
Izaberite uređaj za povezivanje.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Wi-Fi Direct povezivanje.
Slanje i prijem podataka
Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće
akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i izaberite sliku.
Kucnite na
→ Wi-Fi Direct, i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Prihvatite zahtev za povezivanje Wi-Fi Direct-a na drugom uređaju.
Ako su uređaji već povezani, slika će biti poslata na drugi uređaj bez postupka zahtevanja
povezivanja.
Prekidanje veze uređaja
1
2
3
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Wi-Fi.
Kucnite na Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.
Kucnite na naziv uređaja da biste prekinuli vezu uređaja.
171
Podešavanja
Bluetooth
Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima
je uključen „Bluetooth“.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili
primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung
nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.
Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima
1
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Bluetooth i kucnite na prekidač da biste ga
aktivirali.
Biće prikazani otkriveni uređaji.
2
Izaberite uređaj za uparivanje.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, postavite uređaj da
pristupi „Bluetooth“ režimu uparivanja. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.
Vaš uređaj je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za „Bluetooth“ podešavanja.
3
Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na svom uređaju da biste potvrdili.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za „Bluetooth“ povezivanje.
172
Podešavanja
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim
„Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije
predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i izaberite sliku.
Kucnite na
→ Bluetooth i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi opciju vidljivosti.
Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na drugom uređaju.
Rasparivanje „Bluetooth“ uređaja
1
2
3
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Bluetooth.
Uređaj prikazuje upareni uređaj na listi.
Kucnite na
pored imena uređaja za rasparivanje.
Kucnite na Raspari.
NFC i plaćanje
Uređaj omogućava da pročitate Near field communication - NFC oznake koje sadrže informacije
o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz
ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Uređajem rukujte pažljivo kako bi se izbeglo
oštećenje NFC antene.
173
Podešavanja
Čitanje informacija sa NFC oznaka
Koristite funkciju NFC da biste pročitali informacije o proizvodu iz NFC oznaka.
1
2
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze, i kucnite na prekidač NFC i plaćanje da biste ga
aktivirali.
Približite prostor NFC antene, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci.
Pojavljuju se informacije sa oznake.
Uverite se da je ekran uređaja uključen i otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC
oznake i primati podatke.
Plaćanje pomoću NFC funkcije
Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za
uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi,
obratite se dobavljaču usluge.
1
2
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze, i kucnite na prekidač NFC i plaćanje da biste ga
aktivirali.
Dodirnite prostor NFC antene koji se nalazi na poleđini uređaja čitaču NFC kartica.
Da biste postavili podrazumevanu aplikaciju za plaćanje, otvorite ekran podešavanja i kucnite na
Veze → NFC i plaćanje → Kucni i plati → PLAĆANJE, a zatim izaberite aplikaciju.
Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.
174
Podešavanja
Slanje podataka pomoću NFC funkcije
Delite podatke, kao što su slike ili kontakti, sa drugim uređajima, dodirom NFC antene vašeg
uređaja na NFC antenu drugog uređaja.
1
2
3
4
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → NFC i plaćanje i kucnite na prekidač da biste ga
aktivirali.
Kucnite na prekidač Android Beam da biste aktivirali.
Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
Kada se na ekranu pojavi Dodirni za emitovanje. kucnite ekran uređaja za slanje stavke.
Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa
podataka.
175
Podešavanja
Čuvar podataka
Smanjite korišćenje podataka tako što ćete sprečiti neke aplikacije koje rade u pozadini da šalju ili
primaju podatke.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Upotreba podataka → Čuvar podataka i kucnite na
prekidač da biste ga aktivirali.
Kada je funkcija za čuvanje podataka aktivirana, ikona
će se pojaviti na statusnoj traci.
Aktivirana je funkcija štednje
podataka
Da biste izabrali aplikacije za korišćenje podataka bez ograničenja, kucnite na Dozv. apl.
kad je Čuv. pod. uk. i izaberite aplikacije.
Ap. koje koriste samo mob. podatke
Izaberite aplikacije koje će uvek koristili mobilne podatke čak i kada je uređaj povezan na „Wi-Fi“
mrežu.
Na primer, možete da podesite uređaj tako da koristi mobilne podatke samo za aplikacije koje
želite da zadržite bezbednim ili aplikacije za striming koje se mogu prekinuti. Čak i ako ne
deaktivirate „Wi-Fi“ funkciju, aplikacije će se pokrenuti pomoću mobilnih podataka.
Na ekranu podešavanja kucnite na Veze → Upotreba podataka → Ap. koje koriste samo mob.
podatke, kucnite na prekidač da biste ga aktivirali, a zatim kucnite prekidače pored aplikacija
koje želite.
Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
176
Podešavanja
Menadžer SIM kartice (modeli sa dve SIM kartice)
Aktivirajtevašu SIM ili USIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice. Pogledajte Korišćenje
dve SIM ili USIM kartice (modeli sa dve SIM kartice) za više informacija.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Menadžer SIM kartice.
• Pozivi: Izaberite SIM ili USIM karticu za govorne pozive.
• Tekstualne poruke: Izaberite SIM ili USIM karticu za razmenu poruka.
• Mobilni podaci: Izaberite SIM ili USIM karticu za usluge podataka.
• Potvrdi SIM karticu za pozive: Postavite uređaj da pita koju SIM ili USIM karticu da koristi za
sledeći poziv kada uputite poziv bez korišćenja željene SIM ili USIM kartice za pozive.
• Dvostruki SIM uvek uključeno: Podesite uređaj tako da dozvolite dolazne pozive na drugu
SIM ili USIM karticu za vreme poziva.
Kada je ova funkcija omogućena, možete snositi dodatne troškove za prosleđivanje
poziva u zavisnosti od regiona i dobavljača usluga.
Mobil. pristupna tačka i vezivanje
Koristite uređaj kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa
drugim uređajima kada povezivanje mreže nije dostupno. Veze se mogu uspostaviti preko „Wi-Fi“,
„USB“ ili „Bluetooth“-a.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Mobil. pristupna tačka i vezivanje.
Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
• Mobilna pristupna tačka: Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu
vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima.
• Deljenje preko vezivanja: Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu
vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“
veze.
• USB vezivanje: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu
podataka uređaja sa računarima putem „USB“ veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se
koristi kao bežični modem za računar.
177
Podešavanja
Korišćenje prenosive Wi-Fi pristupne tačke
Koristite svoj uređaj kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg
uređaja sa drugim uređajima.
1
2
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Mobil. pristupna tačka i vezivanje → Mobilna
pristupna tačka.
Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Ikona se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na „Wi-Fi“
listi mreža.
Da biste postavili lozinku za prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku, kucnite na → Konfigurišite
Mobilnu pristupnu tačku a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i
kucnite na Sačuvaj.
3
Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste „Wi-Fi“ mreža.
Ako prenosiva „Wi-Fi“ pristupna tačka nije pronađena na uređaju, postavite Opseg na 2,4
GHz, kucnite na → Konfigurišite Mobilnu pristupnu tačku i opozovite izbor opcije
Sakrij moj uređaj.
4
Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili
internetu.
Još podešavanja veze
Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija veze.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Još podešavanja veze.
• Skenir. uređ. u blizini: Postavite uređaj da skenira i traži obližnje uređaje da se sa njima
poveže.
• Štampanje: Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na
uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali
datoteke. Pogledajte Štampanje za više informacija.
• MirrorLink: Koristite ovu funkciju da kontrolišete aplikacije MirrorLink svog uređaja na
glavnom monitoru vozila. Pogledajte MirrorLink za više informacija.
• Akcelerator preuzimanja: Koristite ovu funkciju za preuzimanje datoteka većih od 30 MB,
brže od „Wi-Fi“ i mobilnih mreža istovremeno. Pogledajte Akcelerator preuzimanja za više
informacija.
178
Podešavanja
• VPN: Podesite virtuelne privatne mreže (VPN-ove) na uređaju za povezivanje sa privatnom
mrežom škole ili preduzeća.
• Privatni DNS: Postavite uređaj da koristi privatni DNS poboljšane sigurnosti.
• Eternet: Kada povežete eternet adapter, možete koristiti žičanu mrežu i konfigurisati mrežna
podešavanja.
Štampanje
Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete
ad povežete uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili Wi-Fi Direct-a, i štampate slike ili dokumente.
Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
Dodavanje dodatnih komponenti štampača
Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.
1
2
3
4
5
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Još podešavanja veze → Štampanje →
Preuzmite dodatak.
Traži dodatnu komponentu štampača u Play продавница.
Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.
Izaberite instalirani dodatak za štampač.
Uređaj će automatski tražiti štampače koji su spojeni na istu „Wi-Fi“ mrežu kao i uređaj.
Izaberite štampač koji želite da dodate.
Da biste ručno dodali štampače, kucnite na → Dodaj štampač.
Sadržaj štampanja
Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, pristupite listi opcija, kucnite na Štampaj
→
→ Сви штампачи…, a zatim izaberite štampač.
Načini štampanja mogu se razlikovati zavisno od vrste sadržaja.
179
Podešavanja
MirrorLink
Možete da prikažete ekran svog uređaja na monitoru glavne jedinice vašeg vozila.
Povežite svoj uređaj na vozilo da kontrolišete aplikacije MirrorLink svog uređaja na glavnom
monitoru vozila.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Još podešavanja veze → MirrorLink.
Vaš uređaj je kompatibilna sa vozilima koji podržavaju verziju MirrorLink-a 1.1 i novije.
Povezivanje svog uređaja sa vozilom preko MirrorLink-a
Kada po prvi put koristite ovu funkciju, povežite uređaj na „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu.
1
Uparite svoj uređaj sa vozilom preko „Bluetooth“ funkcije.
2
Povežite uređaj sa vozilom pomoću USB kabla.
Pogledajte Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima za više informacija.
Kada su povezani, pristupite MirrorLink aplikacijama svog uređaja na glavnom monitoru.
Prekidanje MirrorLink veze
Isključite USB kabl iz uređaja i vozila.
180
Podešavanja
Akcelerator preuzimanja
Koristite ovaj uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže preko „Wi-Fi“ i mobilnih mreža
istovremeno. Jači „Wi-Fi“ signal će vam pružiti veću brzinu preuzimanja.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Veze → Još podešavanja veze → Akcelerator preuzimanja.
• Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima.
• Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne
naknade.
• Kada preuzimate velike datoteke, uređaj se može zagrejati. Ako uređaj prekorači
postavljenu temperaturu, funkcija će se isključiti.
• Ako signal mreže nije stabilan, brzina i performanse funkcije mogu biti oslabljene.
• Ukoliko „Wi-Fi“ i mrežne veze mobilne razmene podataka imaju značajniju razliku u
brzini razmene podataka, uređaj će koristiti najbržu vezu.
• Ova funkcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkcija se ne može koristiti sa drugim
protokolima, na primer FTP.
181
Podešavanja
Zvukovi i vibracija
Opcije
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
Na ekranu podešavanja kucnite na Zvukovi i vibracija.
• Režim zvuka: Podesite uređaj da koristi režim zvuka, režim vibracije ili nečujni režim.
• Vibracija tokom zvona: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
• Privremeno isključen ton: Podesite uređaj da određeno vreme koristi tihi režim.
• Ton zvona: Promenite ton zvona poziva.
• Zvukovi obaveštenja: Promenite zvuk obaveštenja.
• Jačina: Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
• Šablon vibracije: Izaberite način vibracije.
• Intenzitet vibracije: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
• Kontrola sistem. zvuka/vibracije: Podesite uređaj da se oglasi zvukom ili da vibrira za
radnje, kao što je upravljanje ekranom osetljivim na dodir.
• Kvalitet zvuka i efekti: Postavite kvalitet i efekte zvuka uređaja. Pogledajte Dolby Atmos
(okružujući zvuk) za više informacija.
• Razdvoji zvuk aplikacije: Podesite uređaj da reprodukuje medijski zvuk iz određene
aplikacije odvojeno na drugom audio uređaju. Pogledajte Razdvoji zvuk aplikacije za više
informacija.
Dolby Atmos (okružujući zvuk)
Izaberite režim okružujućeg zvuka optimizovan za različite vrste zvuka, kao što su filmovi, muzika
i glas. Sa „Dolby Atmos“-om, možete uživati u pokretnom audio zvuku koji teče oko vas.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Zvukovi i vibracija → Kvalitet zvuka i efekti → Dolby
Atmos, kucnite na prekidač da ga aktivirate a zatim izaberite režim rada.
182
Podešavanja
Razdvoji zvuk aplikacije
Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije na povezanom „Bluetooth“
zvučniku ili slušalicama odvojeno od zvuka ostalih aplikacija.
Na primer, možete slušati aplikaciju navigacija preko zvučnika uređaja dok slušate reprodukciju
sa aplikacije Muzika preko „Bluetooth“ zvučnika vozila.
1
2
3
Na ekranu podešavanja kucnite na Zvukovi i vibracija → Razdvoji zvuk aplikacije i kucnite
na prekidač da biste ga aktivirali.
Izaberite aplikaciju za reprodukciju zvukova medija odvojeno i kucnite na taster „Nazad“.
Izaberite uređaj za reprodukciju zvuka medija izabrane aplikacije.
Obaveštenja
Promenite podešavanja obaveštenja.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Obaveštenja.
• Predloži radnje i odgovore: Podesite uređaj da predlaže radnje i odgovore za obaveštenja.
• Prikažite opciju odlaganja: Podesite da li se prikazuje opcija odlaganja.
• Bedževi na ikonama aplikacije: Promenite podešavanja za bedževe ikona aplikacija.
• Statusna linija: Podesite kako se prikazuju ikone obaveštenja i da li se na statusnoj traci
prikazuje preostali procenat baterije.
• Ne uznemiravaj: Postavite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva, zvukove obaveštenja i
medijskog sadržaja, osim za odobrene izuzetke.
• Nedavno poslato: Pregledajte aplikacije koje su primile nedavna obaveštenja i promenite
podešavanja obaveštenja. Za prilagođavanje podešavanja obaveštenja za više aplikacija,
→ Sve i izaberite aplikaciju sa liste aplikacija.
kucnite na Vidi sve →
183
Podešavanja
Ekran
Opcije
Promenite podešavanja ekrana i početnog ekrana.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Ekran.
• Osvetljenje: Prilagodite osvetljenost ekrana.
• Adaptivno osvetljenje: Podesite uređaj da prati vaša podešavanja osvetljenja i primeni ih
automatski u sličnim uslovima osvetljenja.
• Filter plavog svetla: Aktivirajte filter plavog svetla i promenite podešavanja filtera.
Pogledajte Filter plavog svetla za više informacija.
• Tamni režim: Smanjite napetost oka primenom tamne teme kada koristite uređaj noću ili na
tamnom mestu. Pogledajte Tamni režim za više informacija.
• Režim ekrana: Promenite režim ekrana da biste prilagodili boju i kontrast ekrana. Pogledajte
Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana za više informacija.
• Veličina i stil fonta: Promenite veličinu i vrstu fonta.
• Zumiranje ekrana: Promenite postavku zumiranja ekrana.
• Rezolucija ekrana: Promena rezolucije ekrana. Pogledajte Rezolucija ekrana za više
informacija.
• Aplikacije na celom ekranu: Izaberite aplikacije za prikaz preko celog ekrana. Takođe
možete da podesite uređaj da sakrije kameru sa prednje strane sa početnog ekrana.
• Vreme do isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Početni ekran: Promenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na početnom ekranu i
drugo.
• Edge ekran: Promenite podešavanja za „Edge“ ekran. Pogledajte Edge ekran za više
informacija.
184
Podešavanja
• Jednostavan režim: Prebacite na jednostavni režim za prikaz većih ikona i primenu
jednostavnijeg izgleda na početni ekran.
• Traka za navigaciju: Promenite postavke trake za navigaciju. Pogledajte Traka za navigaciju
(meki tasteri) za više informacija.
• Zaštita od slučajnih dodira: Podesite uređaj da spreči da ekran otkrije unos dodirom kada se
nalazi u mračnom prostoru, kao što je džep ili torba.
• Osetljivost na dodir: Povećajte osetljivost na dodir ekrana za korišćenje sa zaštitama ekrana.
• Prikažite informacije o punjenju: Podesite uređaj da prikazuje preostali procenat baterije i
procenjeno vreme dok se potpuno ne napuni kada je ekran isključen.
• Čuvar ekrana: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada se uređaj puni. Pogledajte
Čuvar ekrana za više informacija.
Filter plavog svetla
Smanjite naprezanje očiju ograničavajući količinu plavog svetla koje emituje ekran.
Dok gledate HDR video zapise sa ekskluzivnih usluga za HDR video zapise, filter plavog
svetla se možda neće primeniti.
1
2
3
Na ekranu podešavanja, kucnite na Ekran → Filter plavog svetla i kucnite na prekidač
Uključi sada da biste ga aktivirali.
Prevucite traku za podešavanje kako biste podesili neprovidnost filtera.
Da biste postavili raspored primene filtera plavog svetla na ekranu, kucnite na prekidač
Uključi prema planu da biste ga aktivirali i izaberite opciju.
• Od zalaska do izlaska sunca: Postavite uređaj da primeni filter plave boje noću i da ga
isključi ujutro, na osnovu vaše trenutne lokacije.
• Prilagođeno zakazivanje: Postavite određeno vreme za primenu filtera plavog svetla.
185
Podešavanja
Tamni režim
Smanjite napetost oka primenom tamne teme kada koristite uređaj noću ili na tamnom mestu.
• Mračna tema možda neće biti primenjena u nekim aplikacijama.
• Možete brzo da aktivirate ili deaktivirate režim za rad u mraku na tabli sa
obaveštenjima. Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole na tabli sa
obaveštenjima a zatim kucnite na
(Tamni režim).
1
2
Na ekranu podešavanja, kucnite na Ekran → Tamni režim i kucnite na prekidač Uključi sada
da biste ga aktivirali.
Da biste postavili raspored primene režima za rad u mraku na ekranu, kucnite na prekidač
Uključi prema planu da biste ga aktivirali i izaberite opciju.
• Od zalaska do izlaska sunca: Postavite uređaj da aktivira režim za rad u mraku noću i da
ga isključi ujutro, na osnovu vaše trenutne lokacije.
• Prilagođeno zakazivanje: Podesite određeno vreme za uključivanje i isključivanje režima
za rad u mraku.
Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana
Promenite režima ekrana ili podesite boje ekrana po vašoj želji.
Promena režima ekrana
Na ekranu podešavanja, kucnite na Ekran → Režim ekrana i izaberite željeni režim.
• Živopisno: Ovo optimizuje opseg boja, zasićenje i oštrinu ekrana. Takođe možete podesiti
balans ekrana prema vrednosti boje.
• Prirodno: Ovo podešava ekran na prirodan ton.
• Možete podesiti boju ekrana samo u režimu Živopisno.
• Režim Živopisno možda neće biti kompatibilan sa aplikacijama treće strane.
• Ne možete da promenite režim ekrana uz primenu filtera plave svetlosti.
186
Podešavanja
Optimizacija balansa boja prikaza preko celog ekrana
Optimizujte boju ekrana podešavanjem tonova boja po želji.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Ekran → Režim ekrana → Živopisno i podesite traku za
podešavanje boje ispod Balans bele boje.
Kada vučete traku za podešavanje boja prema Hladno, ton plave boje će se povećati. Kada
vučete traku prema Toplo, ton crvene boje će se povećati.
Podešavanje tona boje ekrana po vrednosti boje
Povećajte ili smanjite određene tonove boja za podešavanje Crvene, Zelene ili Plave vrednosti
pojedinačno.
1
2
3
Na ekranu podešavanja, kucnite na Ekran → Režim ekrana → Živopisno.
Kucnite na Napredna podešavanja.
Podesite R (crvena), G (zelena) ili B (plava) traka boja prema želji.
Ton ekrana će se promeniti.
Rezolucija ekrana
Promenite rezoluciju ekrana. Postavljena je na FHD+ po podrazumevanoj postavci. Veće
rezolucije čine ekran još živopisnijim, ali će trošiti više energije baterije.
1
2
Na ekranu podešavanja kucnite na Ekran → Rezolucija ekrana.
Izaberite opciju rezolucije i kucnite na Primeni.
Neke aplikacije koje su trenutno aktivne mogu se zatvoriti kada promenite rezoluciju.
187
Podešavanja
Čuvar ekrana
Možete postaviti prikazivanje slika kao čuvar ekrana kada se ekran automatski isključi. Čuvar
ekrana će se prikazati kada se uređaj puni.
1
2
3
4
Na ekranu podešavanja, kucnite na Ekran → Čuvar ekrana.
Izaberite opciju.
Ako izaberete Okvir fotografije ili Слике, pokreće se projekcija slajdova sa odabranim
slikama. Ako izaberete Tabela fotografija, izabrane slike će se pojaviti kao male kartice i
preklapati.
Kucnite na
da biste izabrali albume za prikazivanje slika.
Kada završite, kucnite na taster „Nazad“.
Da biste pregledali izabranu opciju, kucnite na Pregled.
Kada kucnete ekran dok se prikazuje vaš čuvar ekrana, ekran će se uključiti.
Teme
Promenite podešavanja slika pozadine za početni ekran i zaključani ekran ili primenite razne
teme na uređaj.
Na ekranu podešavanja kucnite na Teme.
• Teme: Menja temu uređaja.
• Tapeti: Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
• Ikone: Promenite izgled ikone.
• AOD sadržaji: Izaberite sliku koja će se prikazati na „Always On Display“.
188
Podešavanja
Zaključan ekran
Opcije
Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.
Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja
ekrana.
• Tip zaključavanja ekrana: Promenite način zaključavanja ekrana.
• Smart Lock: Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji.
Pogledajte Smart Lock za više informacija.
• Podeš. bezbednog zaključavanja: Promenite podešavanja bezbednog zaključavanja za
odabrani način zaključavanja.
• Always On Display: Postavite uređaj da prikaže informacije kada isključen ekran. Pogledajte
Always On Display za više informacija.
• Usluge za pozadinu: Podesite uređaj da koristi usluge pozadine kao što je ekran dinamičnog
zaključavanja.
• Stil sata: Promenite vrstu i boju sata na zaključanom ekranu.
• Sat u romingu: Promenite sat kako bi prikazivao lokalne i početne vremenske zone na
zaključanom ekranu kada ste u romingu.
• Fejs vidžeti: Promenite postavke stavki prikazanih na zaključanom ekranu.
• Informacije o kontaktu: Podesite uređaj da prikazuje informacije o kontaktu, kao što je vaša
adresa e-pošte, na zaključanom ekranu.
• Obaveštenja: Podesite način prikazivanja obaveštenja na zaključanom ekranu.
• Prečice: Izaberite aplikacije koje će prikazati prečice do njih na zaključanom ekranu.
• O zaključanom ekranu: Pogledajte verziju zaključanog ekrana i pravne informacije.
189
Podešavanja
Smart Lock
Možete da podesite uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju pouzdane lokacije ili
uređaji.
Na primer, ako ste svoj dom postavili kao pouzdanu lokaciju, kada se vratite kući vaš uređaj će
otkriti lokaciju i automatski se otključati.
• Ova funkcija će biti dostupna za korišćenje nakon što podesite metod zaključavanja
ekrana.
• Ako ne koristite svoj uređaj četiri sata ili kada uključite uređaj, morate otključati ekran
pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koju ste podesili.
1
2
3
Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran → Smart Lock.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Izaberite opciju i pratite uputstva na ekranu da biste završili postavku.
Biometrija i zaštita
Opcije
Promenite podešavanja za zaštitu uređaja.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Biometrija i zaštita.
• Inteligentno skeniranje: Registrujte i lice i dužice oka na uređaj da biste lakše otključavali
ekran. Pogledajte Inteligentno skeniranje za više informacija.
• Prepoznavanje lica: Podesite uređaj da otključa ekran tako što će prepoznati vaše lice.
Pogledajte Prepoznavanje lica za više informacija.
• Dužice: Registrujte dužice očiju za otključavanje ekrana. Pogledajte Prepoznavanje dužice za
više informacija.
• Otisci prstiju: Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta za više informacija.
• Postavke biometrije: Promenite postavke za biometrijske podatke.
190
Podešavanja
• Google Play заштита: Postavite uređaj da proverava ima li štetnih aplikacija i ponašanja i da
obaveštava o mogućoj šteti kao i da ih otkloni.
• Pronađi moj mobilni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pronađi moj mobilni. Pristupite
veb-stranici Pronađi moj mobilni (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i kontrolisali
svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Безбедносно ажурирање: Pogledajte verziju softvera svog uređaja i proverite ima li
ažuriranja.
• Google Play ажурирање система: Pogledajte verziju sistema aplikacije „Google Play“ i
proverite da li postoje ažuriranja.
• Samsung Pass: Potvrdite svoj identitet jednostavno i bezbedno preko biometrijskih
podataka. Pogledajte Samsung Pass za više informacija.
• Instaliranje nepoznatih aplikacija: Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa
nepoznatih izvora.
• Bezbedan folder: Napravite bezbednu fasciklu radi zaštite vašeg privatnog sadržaja i
aplikacija od drugih. Pogledajte Bezbedan folder za više informacija.
• Bezbedno pokretanje: Zaštitite svoj uređaj tako što ćete ga postaviti da zahteva šifru za
otključavanje prilikom uključivanja uređaja. Morate da upišete šifru za otključavanje da biste
pokrenuli uređaj i primali poruke i obaveštenja.
• Šifrovanje ili dešifrovanje SD kartice: Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj
kartici.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem,
uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje
pre resetovanja uređaja.
• Druga bezbednosna podešavanja: Postavite dodatna podešavanja bezbednosti.
191
Podešavanja
Inteligentno skeniranje
Korišćenjem i lica i dužica, lako i jednostavno možete otključati ekran i potvrditi svoj identitet.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Ako koristite Pametno skeniranje kao način zaključavanja ekrana, vaše lice i dužice
očiju ne mogu da se koriste za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj.
Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku
koju postavite prilikom registrovanja lica i dužica očiju. Pazite da ne zaboravite svoj
obrazac, PIN ili lozinku.
• Ako vaše dužice nisu prepoznate, otključajte uređaj pomoću obrasca, PIN koda ili
lozinke koje ste postavili prilikom registracije dužica a zatim ponovo registrujte svoje
dužice. Ako zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku, nećete moći da koristite uređaj ako
ga ne resetujete. Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka
ili nelagodnosti izazvane zaboravljanjem šifri za otključavanje.
• Ako promenite način otključavanja ekrana na Prevuci ili Nema, što nije bezbedno,
biće obrisani svi vaši biometrijski podaci. Ako želite da koristite svoje biometrijske
podake u aplikacijama ili funkcijama, morate ponovo da registrujete svoje
biometrijske podatke.
Mere opreza kod korišćenja Pametnog skeniranja
Pre korišćenja pametnog skeniranja, imajte na umu sledeće mere opreza.
• Da biste zaštitili oči, držite ekran najmanje 20 cm dalje od svog lica prilikom korišćenja
funkcije prepoznavanja dužica.
• Ako spojite zaštitu ekrana (folije za zaštitu privatnosti, zaštitnici od kaljenog stakla, itd),
možda prepoznavanje neće uspeti.
• Ne koristite ovu funkciju kod male dece. Takav postupak može oštetiti njihov vid.
• Svi koji imaju vrtoglavice, napade, gubitak svesti, gubitak pamćenja ili druge simptome nalik
na epilepsiju, ili porodičnu istoriju takvih simptoma ili stanja, treba prvo da se posavetuju sa
lekarom pre korišćenja ove funkcije.
• Pametno skeniranje nije namenjeno ni u kakve dijagnostične, terapeutske ili preventivne
zdravstvene svrhe.
• Vaš telefon može da otključa neko ko liči na vas.
• Čuvajte svoj telefon i ne dozvolite nikome drugom da otključa vaš telefon.
192
Podešavanja
Za bolje prepoznavanje lica i dužica
Telefon možda neće prepoznati vaše dužice ili lice ako:
• nešto sprečava dobar pogled na vaše lice ili oči (npr. naočare, kontaktna sočiva, šešir, niski
kapci, nedavna hirurška operacija oka, bolest, prljavština, oštećenje kamere ili prekomerno
kretanje).
Registrovanje dužica i lica
1
2
3
4
5
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Inteligentno skeniranje.
Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na Nastavi.
Postavite način zaključavanja ekrana.
Izaberite da li nosite naočare ili ne i kucnite na Nastavi.
Registrujte svoje lice i dužice oka.
Za više informacija pogledajte Prepoznavanje lica i Prepoznavanje dužice.
Brisanje registrovanih podataka lica i dužica
Možete izbrisati podatke o licu i dužicama koje ste registrovali.
1
2
3
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Inteligentno skeniranje.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na Uklonite podatke o licu i dužicama → Ukloni.
Kada se obrišu podaci o licu i dužicama, takođe će se deaktivirati sve povezane funkcije.
193
Podešavanja
Otključavanje ekrana pomoću funkcije pametno skeniranje
Možete da otključate ekran licem i dužicama umesto šablonom, „PIN“-om ili lozinkom.
1
2
3
4
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Inteligentno skeniranje.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na prekidač Otključ. Inteligentnim skeniranjem da biste aktivirali.
Sa zaključanog ekrana pogledajte u bilo koji deo ekrana.
Kada se prepozna vaše lice i dužice, možete otključati ekran bez upotrebe bilo kakve
dodatne metode za zaključavanje ekrana. Ako vaše lice i dužice nisu prepoznate, koristite
postavljenu metodu za zaključavanje ekrana.
Prepoznavanje lica
Možete da podesite uređaj da otključa ekran tako što će prepoznati vaše lice.
• Ako koristite svoje lice kao način zaključavanja ekrana, vaše lice ne može da se koristi
za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj,
morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom
registrovanja lica. Pazite da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
• Ako promenite način otključavanja ekrana na Prevuci ili Nema, što nije bezbedno,
biće obrisani svi vaši biometrijski podaci. Ako želite da koristite svoje biometrijske
podake u aplikacijama ili funkcijama, morate ponovo da registrujete svoje
biometrijske podatke.
Mere opreza kod korišćenja prepoznavanja lica
Pre korišćenja prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sledeće mere opreza.
• Vaš uređaj može da otključa neko ili nešto što liči na vašu sliku.
• Funkcija prepoznavanja lica je manje bezbedna od obrasca, PIN koda ili lozinke.
194
Podešavanja
Za bolje prepoznavanje lica
Uzmite u obzir sledeće kada koristite funkciju prepoznavanja lica:
• Razmotrite uslove prilikom registrovanja, kao što je npr. da li nosite naočare, šešir, masku,
imate bradu ili mnogo šminke
• Pobrinite se da se nalazite u dobro osvetljenom prostoru i da je objektiv kamere čist prilikom
registrovanja
• Uverite se da vaša slika nije mutna radi boljih rezultata podudaranja
Registrovanje lica
Za bolju registraciju lica, registrujte lice u zatvorenom i bez direktne sunčeve svetlosti.
1
2
3
4
5
6
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Prepoznavanje lica.
Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na Nastavi.
Postavite način zaključavanja ekrana.
Izaberite da li nosite naočare ili ne i kucnite na Nastavi.
Držite uređaj sa ekranom okrenutim prema vama i gledajte u ekran.
Postavite lice unutar okvira na ekranu.
Kamera će skenirati vaše lice.
• Ako otključavanje ekrana sa licem ne radi ispravno, kucnite na Ukloni podatke o licu
da uklonite registrovano lice i ponovo registrujete svoje lice.
• Da biste poboljšali prepoznavanje lica, kucnite na Dodajte alternativni izgled i
dodajte alternativni izgled.
195
Podešavanja
Brisanje registrovanih podataka o licu
Možete izbrisati podatke o licu koje ste registrovali.
1
2
3
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Prepoznavanje lica.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na Ukloni podatke o licu → Ukloni.
Kada se obriše registrovano lice, takođe će se deaktivirati sve povezane funkcije.
Otključavanje ekrana licem
Možete da otključate ekran licem umesto šablonom, „PIN“-om ili lozinkom.
1
2
3
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Prepoznavanje lica.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na prekidač Otključavanje prepoznavanjem lica da biste aktivirali.
• Ako želite da postavite uređaj da otključa ekran bez povlačenja na zaključani ekran
nakon što prepoznate vaše lice, kucnite na prekidač Ostani na zaključanom ekranu
da biste ga deaktivirali.
• Ako želite da smanjite mogućnost prepoznavanja lica na fotografijama ili video
zapisima, kucnite na prekidač Brže prepoznavanje da ga deaktivirate. Ovo može da
smanji brzinu prepoznavanja lica.
• Ako želite povećati brzinu prepoznavanja na tamnom mjestu, kucnite na prekidač za
Osvetljen ekran da ga aktivirate.
4
Sa zaključanog ekrana pogledajte u bilo koji deo ekrana.
Kada se prepozna vaše lice, možete otključati ekran bez upotrebe bilo kakve dodatne
metode za zaključavanje ekrana. Ako vaše lice nije prepoznato, koristite postavljenu metodu
za zaključavanje ekrana.
196
Podešavanja
Prepoznavanje dužice
Funkcija prepoznavanja dužica koristi jedinstvene karakteristike vaših dužica, kao što je njihov
oblik i šara, radi povećanja bezbednosti uređaja. Podaci o vašim dužicama mogu da se koriste u
razne svrhe potvrde identiteta. Nakon registracije svojih dužica, možete da podesite uređaj da
koristi vaše dužice za sledeće funkcije:
• Zaključavanje ekrana
• Bezbedna fascikla
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Ako koristite svoje dužice kao način zaključavanja ekrana, vaše dužice ne mogu da
se koriste za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili
uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom
registrovanja dužica. Pazite da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
• Ako vaše dužice nisu prepoznate, otključajte uređaj pomoću obrasca, PIN koda ili
lozinke koje ste postavili prilikom registracije dužica a zatim ponovo registrujte svoje
dužice. Ako zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku, nećete moći da koristite uređaj ako
ga ne resetujete. Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka
ili nelagodnosti izazvane zaboravljanjem šifri za otključavanje.
• Ako promenite način otključavanja ekrana na Prevuci ili Nema, što nije bezbedno,
biće obrisani svi vaši biometrijski podaci. Ako želite da koristite svoje biometrijske
podake u aplikacijama ili funkcijama, morate ponovo da registrujete svoje
biometrijske podatke.
Mere opreza u vezi prepoznavanja dužica
Pre korišćenja prepoznavanja dužica, imajte na umu sledeće mere opreza.
• Da biste zaštitili oči, držite ekran najmanje 20 cm dalje od svog lica prilikom korišćenja
funkcije prepoznavanja dužica.
• Ako spojite zaštitu ekrana (folije za zaštitu privatnosti, zaštitnici od kaljenog stakla, itd),
možda prepoznavanje neće uspeti.
• Ne koristite funkciju prepoznavanja dužica kod male dece. Takav postupak može oštetiti
njihov vid.
• Svi koji imaju vrtoglavice, napade, gubitak svesti, gubitak pamćenja ili druge simptome nalik
na epilepsiju, ili porodičnu istoriju takvih simptoma ili stanja, treba prvo da se posavetuju sa
lekarom pre korišćenja prepoznavanja dužica.
• Biometrijski podaci koji se prikupljaju i čuvaju lokalno pomoću skenera dužica nisu
namenjeni za dijagnostičke, terapeutske ili preventivne medicinske svrhe.
197
Podešavanja
Za bolje prepoznavanje dužica
Telefon možda neće prepoznati vaše oči ako:
• nešto spreči kameru da dobro vidi vaše dužice (npr. naočari, nisko spušteni kapci, nedavna
operacija očiju, bolest, zaprljanost, optećenja kamere ili prekomerno pomeranje).
• osvetljenje se veoma razlikuje od onog kada ste snimali svoje dužice (npr. direktna sunčeva
svetlost).
Držite svoj uređaj na oko 25 – 35 cm od lica sa ekranom okrenutim prema vama.
25 – 35 cm
Registrovanje dužica
Uređaj može da sačuva podatke o dužicama samo jedne osobe. Ne možete registrovati
više od jednog para dužica.
1
2
3
4
Na ekranu podešavanja, kucnite na Biometrija i zaštita → Dužice.
Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na Nastavi.
Postavite način zaključavanja ekrana.
Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na Nastavi.
Da biste registrovali samo jednu dužicu svojih očiju, označite Registruj samo 1 dužicu.
198
Podešavanja
5
Držite uređaj sa ekranom okrenutim prema vama i gledajte u ekran.
25 – 35 cm
6
Postavite oči u krugove na ekranu i otvorite ih širom.
Kamera za prepoznavanje dužica će skenirati vaše dužice.
Brisanje registrovanih podataka dužica
Možete izbrisati podatke o dužicama koje ste registrovali.
1
2
3
Na ekranu podešavanja, kucnite na Biometrija i zaštita → Dužice.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na Ukloni podatke o dužici → Ukloni.
Kada se obrišu podaci o dužicama, takođe će se deaktivirati sve povezane funkcije.
199
Podešavanja
Otključavanje ekrana dužicama
Možete da otključate ekran dužicama umesto šablonom, „PIN“-om ili lozinkom.
1
2
3
4
Na ekranu podešavanja, kucnite na Biometrija i zaštita → Dužice.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na prekidač Otključavanje dužicom da biste aktivirali.
Na zaključanom ekranu prevucite u bilo kom smeru i postavite svoje oči u krugove na ekranu
za skeniranje dužica.
25 – 35 cm
Za otključavanje ekrana koristeći prepoznavanje dužice, bez prevlačenja na zaključanom ekranu,
kucnite na prekidač Prep. dužice na uključenom ekranu da biste ga aktivirali.
200
Podešavanja
Prepoznavanje otiska prsta
Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju
u vašem uređaju. Nakon registracije, možete da podesite uređaj da koristi vaš otisak prsta za
funkcije u nastavku:
• Zaključavanje ekrana
• Bezbedna fascikla
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za
poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otisaka
prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti
otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.
• Ako koristite svoje otiske prstiju kao način zaključavanja ekrana, oni ne mogu da se
koriste za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili
uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom
registrovanja otiska prsta. Pazite da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
• Ako vaši otisci prstiju nisu prepoznate, otključajte uređaj pomoću obrasca, PIN
koda ili lozinke koje ste postavili prilikom registracije otiska prsta, a zatim ponovo
registrujte svoje otiske prstiju. Ako zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku, nećete
moći da koristite uređaj ako ga ne resetujete. Kompanija Samsung nije odgovorna
za bilo kakav gubitak podataka ili nelagodnosti izazvane zaboravljanjem šifri za
otključavanje.
• Ako promenite način otključavanja ekrana na Prevuci ili Nema, što nije bezbedno,
biće obrisani svi vaši biometrijski podaci. Ako želite da koristite svoje biometrijske
podake u aplikacijama ili funkcijama, morate ponovo da registrujete svoje
biometrijske podatke.
201
Podešavanja
Za bolje prepoznavanje otiska prsta
Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na
performanse funkcije:
• Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
• Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
• Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju ruke koju češće
koristite za korišćenje uređaja.
• Senzor za prepoznavanje otiska prsta prepoznaje otiske prstiju. Proverite da senzor za
prepoznavanje otisaka prstiju nije izgreban ili oštećen metalnim predmetima, kao što su
novčići, ključevi i ogrlice.
• Ako senzor prepoznavanja otiska prsta pokrijete zaštitnim folijama, nalepnicama ili nekim
drugim priborom, možete smanjiti brzinu prepoznavanja otiska prsta. Ako je senzor
prepoznavanja otiska prsta u početku bila pokrivena zaštitnom folijom, uklonite je pre
upotrebe senzora za prepoznavanje otiska prsta.
• Proverite da li su senzor prepoznavanja otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
• Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju.
Morate da prekrijete celi senzor za prepoznavanje otisaka prstiju svojim prstom.
• U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte
korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički
elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.
Registrovanje otisaka prstiju
1
2
3
Na ekranu podešavanja, kucnite na Biometrija i zaštita → Otisci prstiju.
Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na Nastavi.
Postavite način zaključavanja ekrana.
202
Podešavanja
4
Prevucite prst nadole preko senzora prepoznavanja otiska prsta.
Ponovite ovaj postupak dok se otisak prsta ne registruje.
5
Kada završite sa registrovanjem otisaka prstiju, kucnite na Gotovo.
Provera registrovanih otisaka prstiju
Možete da proverite da li je vaš otisak prsta registrovan tako što ćete postaviti prst na senzor za
prepoznavanje otiska prsta.
1
2
3
4
Na ekranu podešavanja, kucnite na Biometrija i zaštita → Otisci prstiju.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na Provera dodatih otisaka prstiju.
Postavite svoj prst na senzor prepoznavanja otiska prsta.
Prikazuje se rezultat prepoznavanja.
Brisanje registrovanih otisaka prstiju
Možete da izbrišete registrovane otiske prstiju.
1
2
3
Na ekranu podešavanja, kucnite na Biometrija i zaštita → Otisci prstiju.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Izaberite otisak prsta za brisanje i kucnite na Ukloni.
203
Podešavanja
Otključavanje ekrana otiscima prstiju
Možete da otključate ekran otiskom prsta umesto šablonom, „PIN“-om ili lozinkom.
1
2
3
4
Na ekranu podešavanja, kucnite na Biometrija i zaštita → Otisci prstiju.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na prekidač Otk. pomoću otiska prsta da biste aktivirali.
Na zaključanom ekranu postavite svoj prst na senzor za prepoznavanje otisaka prstiju i
skenirajte otisak svog prsta.
Samsung Pass
Usluga „Samsung Pass“ vam omogućava jednostavnije i sigurnije prijavljivanje na svoj Samsung
nalog, veb stranice ili aplikacije putem vaših biometrijskih podataka, umesto unosa podataka za
prijavljivanje. Takođe, „Samsung Pass“ vam omogućava da lakše i brzo unosite lične podatke, kao
što su podaci o vašoj adresi ili platnoj kartici, putem registrovanih biometrijskih podataka.
Registrujte svoje biometrijske podatke na „Samsung Pass“ i postavite da se prijavite na podržane
veb-lokacije ili aplikacije koristeći podatke preko usluge „Samsung Pass“.
• Da biste koristili ovu funkciju vaš uređaj mora biti povezan sa „Wi-Fi“ mrežom ili
mobilnim uređajem.
• Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog. Pogledajte
Samsung nalog za više informacija.
• Funkcija prijavljivanja na veb lokaciju je isključivo dostupna za veb lokacije kojima
pristupate preko svoje Internet aplikacije. Neke veb lokacije ne podržavaju ovu
funkciju.
• Registrovani biometrijski podaci i sačuvane informacije o platnoj kartici se samo
sačuvaju na vašem uređaju i nisu sinhronizovane sa drugim uređajima ili serverima.
Registrovanje „Samsung Pass“-a
Pre korišćenja „Samsung Pass“-a, registrujte svoje biometrijske podatke na „Samsung Pass“.
1
2
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Samsung Pass.
Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na Prijava.
204
Podešavanja
3
4
5
Unesite lozinku svog Samsung naloga i kucnite na Prijava.
Budite saglasni sa odredbama i uslovima „Samsung Pass“-a.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Ako niste postavili način zaključavanja ekrana, napravite ga.
6
Registrujte svoje otiske prstiju.
7
Skenirajte otisak prsta i kucnite na Naredno da završite registraciju na „Samsung Pass“.
Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više informacija.
• Ako je označena opcija Dodajte ikonu Samsung Pass na ekran Aplikacije, ikona
„Samsung Pass“ će biti dodata na početni ekran.
• Ako je označena opcija Koristite Samsung Pass umesto lozinke za uslugu Samsung
account, možete da koristite registrovane biometrijske podatke da biste potvrdili svoj
identitet umesto da unosite lozinku za Samsung nalog.
Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog
Možete da koristite svoje registrovane biometrijske podatke da potvrdite svoj identitet umesto
unosa svoje lozinke za Samsung nalog; npr. kada kupujete sadržaj u Galaxy Store.
1
2
3
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Samsung Pass.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na → Podešavanja → Nalog i sinhronizovanje, a zatim kucnite na prekidač
Verifikujte koristeći Samsung Pass da biste aktivirali.
205
Podešavanja
Korišćenje „Samsung Pass“-a za prijavljivanje na veb lokacije
Možete da koristite „Samsung Pass“ za prijavljivanje na veb lokacije koje podržavaju automatski
upis ID-a i lozinke.
1
2
3
Otvorite veb lokaciju na koju želite da se prijavite.
Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim kucnite na taster za prijavu na veb lokaciju.
Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o prijavljivanju,
označite Prijavi se koristeći Samsung Pass i kucnite na Zapamti.
Sada možete da koristite biometrijske podatke koje ste registrovali na „Samsung Pass“ kada
se prijavljujete na veb lokaciju.
Korišćenje „Samsung Pass“-a za prijavljivanje na aplikacije
Možete da koristite „Samsung Pass“ za prijavljivanje na aplikacije koje podržavaju čuvanje ID-a i
lozinki.
1
2
3
Otvorite aplikaciju na koju želite da se prijavite.
Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim kucnite na taster za prijavu na aplikaciju.
Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o prijavljivanju,
kucnite na Sačuvaj.
Sada možete da koristite biometrijske podatke koje ste registrovali na „Samsung Pass“ kada
se prijavljujete na aplikaciju.
Upravljanje informacijama za prijavu
Pogledajte listu veb-lokacija i aplikacija koje ste postavili za korišćenje „Samsung Pass“-a i
upravljajte svojim informacijama za prijavu.
1
2
3
4
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Samsung Pass.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na Prijava i izaberite veb-lokaciju ili lokaciju sa liste.
Kucnite na Izmeni i izmenite svoj ID, lozinku i naziv veb-lokacije ili aplikacije.
Da biste obrisali veb-lokaciju ili aplikaciju, kucnite na Izbriši.
206
Podešavanja
Korišćenje „Samsung Pass“-a sa veb-lokacijama i aplikacijama
Kada koristite veb-lokacije i aplikacije koje podržavaju „Samsung Pass“, možete jednostavno da se
prijavite na „Samsung Pass“.
Da biste videli listu veb-lokacija i aplikacija koje podržavaju „Samsung Pass“, na ekranu
podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Samsung Pass, otključajte ekran koristeći ranije
podešen način otključavanja, a zatim kucnite na → Partneri. Ako nema veb-lokacija ili aplikacija
koje podržavaju „Samsung Pass“, neće se pojaviti Partneri.
• Dostupne veb-lokacije i aplikacije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili
dobavljača usluga.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo koji gubitak ili neprijatnost izazvanu
prijavljivanjem na veb-lokacije ili aplikacije preko „Samsung Pass“-a.
Unošenje vaših ličnih podataka automatski
Možete koristiti „Samsung Pass“ da lako unesete informacije o vašoj adresi ili platnoj kartici u
aplikacije koje podržavaju automatsko ispunjavanje ličnih podataka.
1
2
3
4
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Samsung Pass.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Kucnite na Auto. popunj. obrazaca i izaberite Dodaj adresu ili Dodaj karticu.
Unesite informacije i kucnite na Sačuvaj.
Sada možete da koristite biometrijske podatke koje ste registrovali na „Samsung Pass“ kada
unosite lične podatke automatski na podržane aplikacije.
Brisanje svojih „Samsung Pass“ podataka
Možete da obrišete svoje biometrijske podatke, informacije o prijavljivanju i podatke aplikacija
registrovane na „Samsung Pass“. Vaše prihvatanje odredbi i uslova i vaš Samsung nalog će ostati
aktivni.
1
2
Na ekranu podešavanja kucnite na Biometrija i zaštita → Samsung Pass.
Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
207
Podešavanja
3
4
Kucnite na → Podešavanja → Izbriši podatke.
Unesite lozinku svog Samsung naloga i kucnite na OK.
Vaši „Samsung Pass“ podaci će biti obrisani.
Bezbedan folder
Bezbedna fascikla štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, da drugi
ne mogu da im pristupe. Možete da čuvate svoj privatni sadržaj i aplikacije bezbednim čak i kada
vam je uređaj otključan.
Bezbedna fascikla je zaseban, bezbedan prostor za skladištenje. Podaci u Bezbednoj
fascikli ne mogu da se prebacuju na druge uređaje preko neodobrenih načina
deljenja, kao što je USB ili „Wi-Fi Direct“. Pokušaj preuređivanja operativnog sistema ili
modifikovanja softvera će dovesti do automatskog zaključavanje Bezbedne fascikle,
čineći je tako nepristupačnom. Pre snimanja podataka u Bezbednu fasciklu, pobrinite se
da napravite kopiju tih podataka na drugoj bezbednoj lokaciji.
Da biste koristili bezbednu fasciklu, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
208
Podešavanja
Postavka Bezbedne fascikle
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Biometrija i zaštita → Bezbedan folder.
Budite saglasni sa odredbama i uslovima Bezbedne fascikle.
Unesite lozinku svog Samsung naloga i kucnite na Prijava.
Izaberite način zaključavanja za korišćenje za Bezbednu fasciklu i pratite uputstva na ekranu
da biste završili postavku.
Da biste promenili ime ili boju ikone Bezbedne fascikle, kucnite na → Prilagodi.
• Kada pokrenete aplikaciju Bezbedan folder, morate da otključate aplikaciju koristeći
vašu unapred postavljenu metodu zaključavanja.
• Ako zaboravite šifru za otključavanje Bezbedne fascikle, možete da je resetujete preko
svog Samsung naloga. Kucnite na taster na dnu zaključanog ekrana i unesite svoju
lozinku za Samsung nalog.
Postavka automatskog zaključavanja Bezbedne fascikle
Postavite uređaj da automatski zaključa Bezbednu fasciklu kada se ne koristi.
1
2
Pokrenite aplikaciju Bezbedan folder i kucnite na → Podešavanja → Automatski
zaključaj Bezbedan folder.
Izaberite opciju zaključavanja.
Za ručno zaključavanje bezbedne fascikle, kucnite na → Zaključaj i izađi.
209
Podešavanja
Premeštanje sadržaja u Bezbednu fasciklu
Premestite sadržaj, kao što su fotografije i kontakti, u Bezbednu fasciklu. Sledeće radnje su primer
premeštanja jedne slike sa podrazumevanog mesta u Bezbednu fasciklu.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Bezbedan folder i kucnite na Dodaj fajlove.
Kucnite na Slike, označite slike za premeštanje, a zatim kucnite na Kraj.
Kucnite na Premesti.
Izabrane stavke će biti obrisane iz originalne fascikle i premeštene u Bezbednu fasciklu. Da
biste kopirali stavke, kucnite na Kopiraj.
Metoda povezivanja premeštanja sadržaja se može razlikovati u zavisnosti od vrste
sadržaja.
Premeštanje sadržaja iz Bezbedne fascikle
Premestite sadržaj iz Bezbedne fascikle u odgovarajuću aplikaciju u podrazumevanom
mestu za čuvanje. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike iz Bezbedne fascikle na
podrazumevano mesto za čuvanje.
1
2
Pokrenite aplikaciju Bezbedan folder i kucnite na Galerija.
Izaberite sliku i kucnite na → Premesti iz aplikacije Bezbedan folder.
Izabrane stavke će se premestiti u Galerija na podrazumevano mesto za čuvanje.
210
Podešavanja
Dodavanje aplikacija
Dodajte aplikaciju za korišćenje u Bezbednu fasciklu.
1
2
Pokrenite aplikaciju Bezbedan folder i kucnite na Dodaj aplikacije.
Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i kucnite na Dodaj.
Za instaliranje aplikacija iz Play продавница ili Galaxy Store, kucnite na Preuzmi iz
Prodavnice Play ili Preuzmi iz prod. Galaxy Store.
Uklanjanje aplikacija iz Bezbedne fascikle
Kucnite na i zadržite aplikaciju za brisanje, i kucnite na Deinstaliraj.
Dodavanje naloga
Dodajte svoje Samsung i „Google“ naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati
aplikacije u Bezbednoj fascikli.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Bezbedan folder i kucnite na → Podešavanja → Nalozi → Dodaj
nalog.
Izaberite uslugu naloga.
Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.
Sakrivanje bezbedne fascikle
Možete da sakrijete prečicu Bezbedne fascikle sa ekrana aplikacija.
Pokrenite aplikaciju Bezbedan folder kucnite na → Podešavanja, a zatim kucnite na prekidač
Prikaži Bezbedan folder da biste ga deaktivirali.
Možete i da prevučete nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Zatim,
prevucite nadole na tabli sa obaveštenjima i kucnite na
(Bezbedan folder) da biste
deaktivirali funkciju.
211
Podešavanja
Pravljenje rez. kopije ili vraćanje Bezbedne fascikle
Napravite rez. kopiju sadržaja i aplikacija iz Bezbedne fascikle na usluzi „Samsung Cloud“ koristeći
svoj Samsung nalog i vratite ih kasnije.
Pravljenje rez. kopije podataka
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Bezbedan folder i kucnite na → Podešavanja → Bekap i vraćanje.
Kucnite na Dodaj nalog i prijavite se na vaš Samsung nalog.
Kucnite na Bekapuj Bezbedan folder podatke.
Označite stavke za koje želite da napravite rez. kopiju i kucnite na Bekapuj.
Biće napravljena rez. kopija podataka na „Samsung Cloud“-u.
Vraćanje podataka
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Bezbedan folder i kucnite na → Podešavanja → Bekap i vraćanje.
Kucnite na Vrati.
Kucnite na
da izaberete uređaj za vraćanje podatak.
Označite željene stavke za vraćanje i kucnite na Vrati.
Rez. kopija podataka biće vraćena na vaš uređaj.
Deinstaliranje bezbedne fascikle
Možete da deinstalirate bezbednu fasciklu, uključujući sadržaj i aplikacije u njoj.
Pokrenite aplikaciju Bezbedan folder i kucnite na → Podešavanja → Još podešavanja →
Deinstaliraj.
Za pravljenje rez. kopije pre deinstaliranja Bezbedne fascikle, označite Premesti medijske fajlove
iz Bezbednog foldera i kucnite na Deinstaliraj. Za pristup rez. kopiji podataka sa Bezbedne
fascikle, pokrenite aplikaciju Moji fajlovi i kucnite na Interna memorija → Secure Folder.
Neće biti napravljene rez. kopije beleški sačuvanih u Samsung Notes.
212
Podešavanja
Nalozi i bekapovanje
Opcije
Sinhronizujte, pravite rez. kopiju ili vratite podatke svog uređaja koristeći „Samsung Cloud“.
Takođe možete da se prijavljujete na naloge, kao što je Samsung nalog ili „Google“ nalog, ili da
prebacujete podatke na ili sa drugih uređaja pomoću usluge „Smart Switch“.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Nalozi i bekapovanje.
• Nalozi: Dodajte svoje Samsung i „Google“ naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete
sinhronizovati.
• Bekap i vraćanje: Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i
podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka i da
im pristupite kasnije. Morate da se prijavite na svoj Google ili Samsung nalog za pravljenje
rezervne kopije ili vraćanja podataka.
• Samsung Cloud: Možete da upravljate sadržajem koji želite da sačuvate bezbedno na
„Samsung Cloud“-u. Proverite status korišćenja skladišta „Samsung Cloud“, i sinhronizujte,
napravite rez. kopiju i vratite svoje podatke. Pogledajte Samsung Cloud za više informacija.
• Smart Switch: Pokrenite „Smart Switch“ i prebacite podatke sa svog prethodnog uređaja.
Pogledajte Prenos podataka sa prethodnog uređaja („Smart Switch“) za više informacija.
Redovno pravite rez. kopiju podataka na bezbednoj lokaciji, kao što je „Samsung Cloud“
ili računar, tako da ih možete vratiti ako budu oštećeni usled nenamernog fabričkog
resetovanja podataka.
213
Podešavanja
Samsung Cloud
Sinhronizujte podatke sačuvane u uređaju, kao što su slike i video zapisi, sa „Samsung Cloud“-om
i pregledajte podatke koje ste sačuvali u aplikaciji „Samsung Cloud“. Takođe možete da napravite
rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja na „Samsung Cloud“-u i da ih vratite kasnije.
Da biste koristili „Samsung Cloud“, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
Sinhronizovanje podataka
Možete da sinhronizujete podatke na svom uređaju, kao što su slike, video zapisi i događaji,
pomoću „Samsung Cloud“-a i da im pristupate sa drugih uređaja.
1
2
3
Na ekranu podešavanja, kucnite na Nalozi i bekapovanje → Samsung Cloud.
Kucnite na → Podešavanja → Podeš. sinh. i auto. bekapovanja → Sinhronizuj.
Kucnite na prekidače pored stavki sa kojima želite da sinhronizujete.
Možete da proverite sačuvane podatke ili da promenite podešavanja tako što ćete
kucnuti na Galerija, Ostali sinhronizovani podaci ili Samsung Cloud disk.
214
Podešavanja
Pravljenje rez. kopije podataka
Možete da napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja na „Samsung Cloud“-u.
1
2
3
Na ekranu podešavanja, kucnite na Nalozi i bekapovanje → Samsung Cloud →
Bekapovanje telefona.
Označite stavke za koje želite da napravite rez. kopiju i kucnite na Bekapuj.
Kucnite na Gotovo.
• Neće se napraviti rez. kopija nekih podataka. Da biste pogledali za koje podatke će
se napraviti rez. kopija, na ekranu podešavanja kucnite na Nalozi i bekapovanje →
Samsung Cloud → Bekapovanje telefona.
• Za prikaz podataka o rez. Kopiji za druge uređaje na svom „Samsung Cloud“-u, na
ekranu podešavanja kucnite na Nalozi i bekapovanje → Samsung Cloud → Vrati
podatke →
, a zatim izaberite uređaj koji želite.
Vraćanje podataka
Možete da vratite svoje rezervne kopije podataka iz „Samsung Cloud“-a na vaš uređaj.
1
2
3
Na ekranu podešavanja, kucnite na Nalozi i bekapovanje → Samsung Cloud.
Kucnite na Vrati podatke →
i izaberite uređaj koji želite.
Označite željene stavke za vraćanje i kucnite na Vrati.
Google
Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Google.
215
Podešavanja
Napredne funkcije
Opcije
Aktivirajte napredne funkcije i promenite podešavanja koja ih kontrolišu.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Napredne funkcije.
Preterano drmusanje ili udaranje uređaja može da izazove neželjeni unos za neke
funkcije koje koriste senzore.
• Taster Bixby: Izaberite koliko puta trebate da pritisnete „Bixby“ taster da biste otvorili „Bixby“
ekran. Takođe možete da podesite uređaj da pokrene aplikaciju ili izvrši brzu komandu
„Bixby“ tasterom.
• Pozivi i poruke na drugim uređ.: Koristite funkcije poziva i poruka vašeg uređaja na drugim
uređajima prijavljenim na Samsung nalog.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Povezivanje sa Windows-om: Odmah pristupite podacima sačuvanim na uređaju na
računaru.
• Pametan prikaz u iskačućem prozoru: Izaberite aplikacije da biste pregledali njihova
obaveštenja putem iskačućih prozora. Kada koristite ovu funkciju, možete brzo da
pregledate sadržaj preko iskačućih prozora dodirivanjem ikone na ekranu.
Ova funkcija je dostupna samo u aplikacijama koje podržavaju funkciju više prozora.
• Snimci ekrana i snimač ekrana: Promenite podešavanja za snimke ekrana i video zapisi
ekrana.
• Direktno deljenje: Postavite uređaj da prikaže osobe koje ste kontaktirali na tabli opcija
deljenja kako biste mogli direktno da delite sadržaj.
• Smanjite animacije: Postavite uređaj da smanji efekte određenih radnji na ekranu, kao što su
otvaranje ili zatvaranje aplikacija.
• Pokreti: Aktivirajte funkciju pokreta i konfigurišite postavke. Pogledajte Pokreti za više
informacija.
• Režim rada jednom rukom: Aktivirajte režim rada jednom rukom radi udobnosti pri
korišćenju uređaja jednom rukom.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
216
Podešavanja
• Game Launcher: Aktivirajte Pokretač igara. Pogledajte Game Launcher za više informacija.
• Dual Messenger: Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu
aplikaciju mesindžera. Pogledajte Dual Messenger za više informacija.
• Ulepšavanje videa: Poboljšajte kvalitet slike vaših video zapisa da biste uživali u svetlijim i
živopisnijim bojama.
Ova funkcija možda nije dostupna u nekim aplikacijama.
• Pošalji SOS poruke: Podesite uređaj da šalje poruke za pomoć tri puta pritiskajući taster za
uključivanje/isključivanje.
Pokreti
Aktivirajte funkciju pokreta i konfigurišite postavke.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Napredne funkcije → Pokreti.
• Podignite za buđenje: Postavite uređaj da uključi ekran kada ga podignete.
• Dvaput kucnite za buđenje: Podesite uređaj da se ekran uključuje dvostrukim kuckanjem
bilo gde na ekranu dok je ekran isključen.
• Pametno zadržavanje: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje dok gledate u ekran.
• Pametno upozorenje: Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove
poruke pri podizanju uređaja.
Ova funkcija možda neće raditi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.
• Lako isključivanje zvuka: Postavite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva ili alarma koristeći
pokrete dlana ili tako što ćete okrenuti uređaj sa ekranom nadole.
• Prevuci dlanom za snimanje: Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom
nalevo ili nadesno preko ekrana. Možete da vidite snimljene slike u Galerija.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.
• Prevuci za poziv/slanje poruka: Podesite uređaj da uputi poziv ili pošalje poruku kada
prevučete kontakt nadesno ili nalevo na kontaktu ili broju telefona u aplikaciji Telefon ili
Kontakti.
217
Podešavanja
Dual Messenger
Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera.
1
Na ekranu podešavanja, kucnite na Napredne funkcije → Dual Messenger.
2
Kucnite na prekidač aplikacije da biste instalirali drugu aplikaciju.
Pojaviće se podržane aplikacije.
Druga aplikacija će biti instalirana. Ikona druge aplikacije će biti prikazana sa . Kada
primite obaveštenja iz druge aplikacije, obaveštenja će biti prikazana sa da biste ih
razlikovali od obaveštenja prve aplikacije.
Druga aplikacija
• Funkcija dvostrukog mesindžera možda neće biti dostupna u zavisnosti od aplikacije.
• Neke funkcije aplikacije mogu biti ograničene za drugu aplikaciju.
Deinstaliranje druge aplikacije
1
2
Na ekranu podešavanja, kucnite na Napredne funkcije → Dual Messenger.
Kucnite na prekidač aplikacije koju želite da deinstalirate i kucnite na Onemogući ili
Deinstaliraj.
Svi podaci vezani za drugu aplikaciju biće obrisani.
Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija će biti izbrisana.
218
Podešavanja
Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane
Opcije
Pregledajte istoriju korišćenja i upotrebe uređaja da biste sprečili da vam vaš uređaj ometa život.
Takođe možete da postavite roditeljsku kontrolu za svoju decu i upravljate njihovom digitalnom
upotrebom.
Na ekranu podešavanja kucnite na Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane.
• Digitalna dobrobit: Pogledajte dnevnu istoriju upotrebe uređaja. Pogledajte Digitalna
dobrobit za više informacija.
• Roditeljske zabrane: Upravljajte digitalnom upotrebom vaše dece.
Digitalna dobrobit
Pogledajte dnevnu istoriju upotrebe uređaja. Možete takođe daograničite vreme korišćenja ili
promenite podešavanja obaveštenja za svaku aplikaciju.
Na ekranu podešavanja kucnite na Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane → Digitalna
dobrobit.
Vreme kada je ekran bio uključen
Broj obaveštenja
Broj otključavanja
Aplikacijski tajmeri
219
Podešavanja
Podešavanje tajmera za aplikacije
Možete ograničiti dnevno vreme upotrebe za svaku aplikaciju postavljanjem tajmera. Kada
dostignete granicu, aplikacija će biti deaktivirana i ne možete je koristiti.
1
2
Na ekranu podešavanja kucnite na Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane → Tajmeri za
aplikaciju.
Kucnite na Nema tajmera pored aplikacije koju želite i podesite vreme.
Aktiviranje režima za smanjenje naprezanja
Možete aktivirati režim za smanjivanje naprezanja da biste smanjili naprezanje očiju pre spavanja
i sprečili poremećaj sna.
1
2
Na ekranu podešavanja kucnite na Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane → Opustite se
→ Uključi sada.
Da biste podesili raspored da aktivira režim za smanjenje naprezanja, kucnite na Podesite
raspored, kucnite na prekidač kako biste ga aktivirali, a zatim podesite dane i vreme.
220
Podešavanja
Kontrola uređaja
Uvod
Funkcija održavanja uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za
skladištenje, memorije i bezbednosti sistema. Možete takođe da automatski optimizujete uređaj
sa kuckanjem prstom.
Baterija
Memorija
Memorija
Zaštita
Optimizovanje uređaja
Na ekranu podešavanja kucnite na Kontrola uređaja → Optimizuj sada.
Funkcija brze optimizacije unapređuje rad uređaja preko sledećih radnji.
• Brisanje određene memorije.
• Brisanje nepotrebnih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Kontrola nenormalnog korišćenja baterije.
• Skeniranje aplikacija koje su prestale sa radom i zlonamernih softvera.
221
Podešavanja
Korišćenje funkcije automatske optimizacije
Možete da podesite uređaj da izvršava automatsku optimizaciju kada nije u upotrebi. Kucnite na
→ Napredno → Automatska optimizacija i kucnite na prekidač da biste aktivirali. Ako želite
postaviti vreme za izvođenje automatske optimizacije, kucnite na Vreme.
Baterija
Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim
nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete aktivirati funkcije
štednje baterije.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Kontrola uređaja → Baterija.
• Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno
ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg
uređaja i uslova rada.
• Možda nećete moći da primate obaveštenja sa određenih aplikacija koje koriste režim
štednje energije.
Režim energije
Izaberite režim potrošnje baterije koji odgovara namenama korišćenja vašeg uređaja.
Kucnite na Režim energije i izaberite opciju.
• Visoke performanse: Ekran je što je moguće svetliji i na maksimalnoj rezoluciji. Baterija
može brzo da se isprazni.
• Optimizovano: Optimizovano za balans između performansi uređaja i potrošnje baterije.
• Srednja ušteda energije: Aktivirajte režim štednje energije da biste produžili vreme trajanja
baterije.
• Maks. ušteda energije: U režimu maksimalne štednje energije, uređaj smanjuje potrošnju
baterije aktiviranjem režima za rad u mraku i ograničavanjem broja dostupnih aplikacija i
funkcija. Biće deaktivirane mrežne veze, osim mobilne mreže.
Možete da postavite uređaj da brže puni bateriju. Kucnite na prekidač Brzo punjenje putem
kabla da biste ga aktivirali.
222
Podešavanja
Prilagodljiva ušteda energije
Uređaj možete podesiti tako da automatski aktivira režim uštede energije na osnovu vaših navika
korišćenja i preostale snage baterije.
Kucnite na Režim energije i kucnite na prekidač Prilagodljiva ušteda energije da biste aktivirali.
Uređaj će aktivirati režim uštede energije na osnovu situacije kako bi produžio trajanje baterije.
Upravljanje korišćenjem baterije za svaku aplikaciju
Možete da smanjite potrošnju bateriju tako što ćete da sprečite aplikacije koje rade u pozadini
da koriste bateriju kada se ne koriste. Kucnite na Upotreba baterije, Izaberite aplikacije sa liste
aplikacija i kucnite na prekidač Stavi ap. u mirovanje da biste aktivirali funkciju.
Memorija
Proverite status korišćene i slobodne memorije.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Kontrola uređaja → Memorija.
• Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta
zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
• Možete da vidite raspoloživi kapacitet interne memorije u odeljku Specifikacije za svoj
uređaj na veb sajtu kompanije Samsung.
Upravljanje memorijom
Da biste izbrisali preostale datoteke, kao što je ona sa keš memorijom, kucnite na Obr. sada. Da
biste obrisali datoteke ili deinstalirali aplikacije koje više ne koristite, izaberite kategoriju. Zatim
označite stavku za biranje i kucnite na Izbriši.
Memorija
Na ekranu podešavanja, kucnite na Kontrola uređaja → Memorija.
Da biste ubrzali svoj uređaj tako što ćete zaustaviti aplikacije koje se pokreću u pozadini, označite
aplikacije sa liste aplikacija i kucnite na Obr. sada.
223
Podešavanja
Zaštita
Proverite bezbednosni status uređaja. Ova funkcija skenira uređaj u potrazi za malverom.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Kontrola uređaja → Zaštita → Skeniraj telefon.
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja. Možete da vidite informacije o
korišćenju aplikacija, promenite njihova podešavanja obaveštenja ili dozvole, ili da deinstalirate
ili onemogućite nepotrebne aplikacije.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Aplikacije.
Opšte upravljanje
Prilagodite sistemska podešavanja svog uređaja ili resetujte uređaj.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Opšte upravljanje.
• Jezik i unos: Izaberite jezike uređaja i promenite podešavanja, kao što su tastature i vrste
unosa govora. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.
Pogledajte Dodavanje jezika uređaja za više informacija.
• Datum i vreme: Pristupite i izmenite podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj
prikazuje vreme i datum.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena, vreme i datum se resetuju.
• Kontaktirajte nas: Postavite nam pitanja ili pogledajte često postavljana pitanja. Pogledajte
Samsung Members za više informacija.
• Resetujte: Resetujte podešavanja svog uređaja ili obavite fabričko resetovanje podataka.
Možete resetovati sva podešavanja, ili samo podešavanja mreže ili podešavanja
pristupačnosti. Takođe možete da podesite uređaj da se ponovo pokrene u određeno vreme
za optimizaciju uređaja.
224
Podešavanja
Dodavanje jezika uređaja
Možete dodati jezike za korišćenje na uređaju.
1
Na ekranu podešavanja, kucnite na Opšte upravljanje → Jezik i unos → Jezik → Dodaj
jezik.
Za prikaz svih jezika koji mogu da se dodaju, kucnite na → Svi jezici.
2
3
Izaberite jezik koji želite da dodate.
Za postavljanje izabranog jezika kao podrazumevanog jezika, kucnite na Pod. kao podraz.
Da zadržite postavku trenutnog jezika, kucnite na Sačuvaj trenutno.
Na listi jezika biće dodat izabrani jezik. Ako promenite podrazumevani jezik, izabrani jezik će
bidi dodat na vrhu liste.
Da biste promenili podrazumevani jezik sa liste jezika, izaberite jezik. Zatim kucnite na Primeni.
Ako aplikacija ne podržava podrazumevani jezik, koristiće se sledeći podržan jezik u listi.
Pristupačnost
Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju. Pogledajte Pristupačnost za
više informacija.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Pristupačnost.
225
Podešavanja
Ažuriranje softvera
Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežično ažuriranje sistemskog softvera (FOTA). Takođe
možete da zakažete ažuriranja softvera.
Na ekranu podešavanja kucnite na Ažuriranje softvera.
Ako su objavljena hitna ažuriranja softvera radi bezbednosti vašeg uređaja i za blokiranje
novih vrsta opasnosti po bezbednost, biće automatski instalirane bez vašeg pristanka.
• Preuzmi i instaliraj: Proverite da li ima i instalirajte ažuriranja ručno.
• Autom. preuzmi preko Wi-Fi-ja: Postavite uređaj da preuzme ažuriranja automatski kada je
povezan na „Wi-Fi“ mrežu.
• Poslednje ažuriranje: Pogledajte informacije o poslednjem ažuriranju softvera.
Informacije o bezbednosnim ažuriranjima
Bezbednosna ažuriranja se pružaju radi povećanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite vaših
ličnih podataka. Za bezbednosna ažuriranja vašeg modela, idite na security.samsungmobile.com.
Veb lokacija podržava samo određene jezike.
O telefonu
Pristupite informacijama svog uređaja.
Na ekranu podešavanja kucnite na O telefonu.
Za promenu imena svog uređaja, kucnite na Izmeni.
• Status: Pogledajte razne informacije uređaja, kao što je status SIM kartice, „Wi-Fi“ MAC adresa
i serijski broj.
• Pravne informacije: Pogledajte pravne informacije u vezi uređaja, kao što su informacije o
bezbednosti i licenca otvorenog izvora.
• Informacije o softveru: Pogledajte informacije o softverima uređaja, kao što je verzija
operativnog sistema i verzija firmvera.
• Informacije o bateriji: Pogledajte status i informacije o bateriji uređaja.
226
Dodatak
Pristupačnost
O pristupačnosti
Poboljšajte pristupačnost sa karakteristikama koje čine uređaj lakšim za korišćenje za korisnike
koji su oštećenog vida, sluha i smanjene mogućnosti upravljanja.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost. Možete da proverite funkciju
pristupačnosti koju koristite na vrhu ekrana. Kucnite na
za prikaz funkcija koje trenutno
koristite ili kucnite na Isključi da biste brzo onemogućili funkcije.
Voice Assistant (glasovni odgovor)
Aktiviranje ili deaktiviranje Voice Assistant-a
Kada aktivirate Voice Assistant, uređaj će početi sa pravljenjem govornih povratnih informacija.
Kada jednom kucnete na izabranu funkciju, uređaj će naglas pročitati tekst na ekranu. Kuckanje
dva puta na funkciju će aktivirati tu funkciju.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Čitač ekrana, a zatim kucnite na
prekidač Voice Assistant da biste ga aktivirali.
Da biste deaktivirali Voice Assistant, kucnite na prekidač Voice Assistant i dva puta brzo kucnite
bilo gde na ekranu.
Da biste videli kako da koristite „Voice Assistant“, kucnite na Vodič.
Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju Voice Assistant.
227
Dodatak
Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima
Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite Voice Assistant.
Pokreti jednim prstom
• Kuckanje: Pročitajte naglas stavku pod prstom. Da biste istražili ekran, postavite prst na ekran
i pomerajte ga po ekranu.
• Kuckanje dva puta: Otvara izabranu stavku. Dok se izabrane stavke čitaju naglas, kada čujete
željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
• Kuckanje dva puta i držanje ekrana: Pomera stavku ili pristupa dostupnoj opciji.
• Prevlačenje ulevo: Pročitajte prethodnu stavku.
• Prevlačenje udesno: Pročitajte sledeću stavku.
• Prevlačenje nagore ili nadole: Promenite poslednja podešavanja kontekstualnog menija.
• Prevlačenje ulevo ili udesno jednim pokretom: Pomera ekran nagore.
• Prevlačenje udesno ili ulevo jednim pokretom: Pomera ekran nadole.
• Prevlačenje nagore ili nadole jednim pokretom: Pomera prvu stavku na ekranu.
• Prevlačenje nadole ili nagore jednim pokretom: Pomera poslednju stavku na ekranu.
Pokreti sa dva prsta
• Kuckanje dva puta: Pokreće, pauzira ili nastavlja trenutnu aktivnost.
• Kuckanje tri puta: Proverava se trenutno vreme, preostala napunjenost baterije i drugo. Da
biste promenili stavke koje se čitaju naglas, pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na
Pristupačnost → Čitač ekrana → Podešavanja → Informacije statusne linije.
• Kuckanje četiri puta: Aktivirajte ili deaktivirajte unos govorom.
• Prevlačenje ulevo: Pomera na sledeću stranicu.
• Prevlačenje udesno: Vraća na prethodnu stranicu.
• Prevlačenje nagore: Pomera listu nadole.
• Prevlačenje nadole: Pomera listu nagore.
228
Dodatak
• Prevucite nagore ili nadole na početnom ekranu: Otvara se ekran aplikacija.
• Prevucite nagore ili nadole na ekranu aplikacija: Otvara se početni ekran.
• Prevlačenje u bilo kom smeru na zaključanom ekranu: Otključava ekran.
• Prevucite nadole od vrha ekrana: Otvara tablu sa obaveštenjima.
Pokreti sa tri prsta
• Kuckanje: Počinje sa čitanjem stavki naglas od vrha.
• Kuckanje dva puta: Počinje sa čitanjem od sledeće stavke.
• Kuckanje tri puta: Čita poslednje izabrani tekst i kopira ga na klipbord.
• Prevlačenje ulevo ili udesno: Otvara kontekstualni meni i kreće se kroz opcije.
• Prevlačenje nagore ili nadole: Menja čitanje teksta i odabir detalja.
• Prevlačenje nagore ili nadole jednim pokretom: Vraćanje na prethodni ekran.
• Prevlačenje nagore ili nadole jednim pokretom: Vraćanje na početni ekran.
Pokreti sa četiri prsta
• Kuckanje: Vratite se na prethodni ekran.
• Kuckanje dva puta: Vratite se na početni ekran.
• Kuckanje tri puta: Pritisnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Korišćenje kontekstualnog menija
Dok koristite Voice Assistant, prevucite ulevo ili udesno sa tri prsta. Pojaviće se kontekstualni
meni i uređaj će da naglas čita opcije. Prevlačenje ulevo ili udesno sa tri prsta za kretanje
kroz opcije. Kada čujete željenu opciju, prevucite nagore ili nadole da koristite tu opciju ili
da prilagodite podešavanja za tu opciju. Na primer, kada čujete Brzina govora, možete da
prilagodite brzinu govora tako što ćete prevući nagore ili nadole.
229
Dodatak
Dodavanje i upravljanje oznakama slike
Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike.
Dodajte oznake slikama bez oznaka tako što ćete kucnuti dva puta na ekran sa tri prsta i zadržati
ih na ekranu.
Da biste upravljali oznakama, pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost →
Čitač ekrana → Podešavanja → Upravljaj prilagođenim oznakama.
Konfigurisanje podešavanja za Voice Assistant
Konfigurišite podešavanja za Voice Assistant kako vam odgovara.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Čitač ekrana → Podešavanja.
• Čitanje teksta: Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je
funkcija „Voice Assistant“ aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.
• Pričljivost: Prilagođavanje detaljnih postavki za glasovne povratne informacije.
• Protresi za neprekidno čitanje: Postavite uređaj da naglas čita tekst koji se nalazi na ekranu
kada protresete uređaj. Možete da izaberete između različitih intenziteta drmanja.
• Izgovaraj lozinke: Postavite uređaj da naglas čita znakove kada unosite lozinku.
• Glasno pročitaj ID pozivaoca: Postavite uređaj da naglas čita ime pozivaoca kada vam
pristigne poziv.
• Odziv vibracije: Postavite uređaj da vibrira kada upravljate ekranom, kao npr. prilikom
biranja stavke.
• Zvučni eho: Postavite uređaj da emituje zvuk kada upravljate ekranom, kao npr. prilikom
biranja stavke. Možete takođe da podesite jačinu zvuka koji se reprodukuje kada dodirujete
ekran da biste ga kontrolisali.
• Usredsredi se na zvuk govora: Postavite uređaj da smanjuje jačinu zvuka medija kada
uređaj naglas čita stavku.
230
Dodatak
• Indikator fokusa: Postavite uređaj da zadeblja ivicu pokazivača fokusa koji se pojavljuje kada
kucnete na stavke. Možete takođe da promenite boju pokazivača.
• Aktivacija pojedinačnim kucanjem: Postavite uređaj da aktivira izabranu stavku kada
jednom kucnete na nju.
• Navigaciona traka za pojed. kuc.: Podesite uređaj da koristi tastere na traci za navigaciju
jednim kuckanjem.
• Brzi meni: Izaberite opcije kontestualnog menija ta prikaz kada prevučete ulevo ili udesno sa
tri prsta.
• Upravljaj prilagođenim oznakama: Upravljajte dodatim oznakama.
• Poboljšani fokus: Podesite uređaj da pomera fokus u početni ili prethodni položaj prilikom
promene ekrana.
• Tasterske prečice: Podesite tasterske prečice za korišćenje kada koristite spoljnu tastaturu.
• Očitavanje svetlosti: Podesite uređaj tako da vas obaveštava kada prepozna svetlost.
• Taman ekran sa tasterom za uključ.: Postavite uređaj da funkcioniše normalno kada je
ekran uključen.
• Informacije statusne linije: Izaberite stavke za čitanje naglas kada kucnete tri puta na ekran
sa dva prsta.
• Programerske opcije: Postavite opcije za razvoj aplikacije.
Korišćenje uređaja sa isključenim ekranom
Za privatnost, možete da postavite uređaj da funkcioniše normalno kada je ekran uključen. Ekran
se neće uključiti kada pritisnete tastere ili kucnete na ekran. Trenutno aktivirane funkcije se ne
isključuju kada je ekran isključen.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Čitač ekrana → Podešavanja, a
zatim kucnite na prekidač Taman ekran sa tasterom za uključ. da biste ga aktivirali. Ovu funkciju
možete da aktivirate ili deaktivirate ako dvaput brzo pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
Ova funkcija će se pojaviti samo kada je aktiviran „Voice Assistant“.
231
Dodatak
Unos teksta pomoću tastature
Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo
gde na ekranu.
Da biste aktivirali funkciju brzog unosa tasterima, pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na
Pristupačnost → Čitač ekrana, a zatim kucnite na prekidač Brzo kucanje da biste ga aktivirali.
Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada
čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst
naglas.
Ako nije aktivirano Brzo kucanje, pustite prst sa znaka koji želite, a zatim dva puta brzo kucnite
bilo gde na ekranu.
Ova funkcija će se pojaviti samo kada je aktiviran „Voice Assistant“.
Unos dodatnih znakova
Kucnite i zadržite taster na tastaturi da unesete dodatne znakove dostupne za taj taster. Iskačući
prozor se pojavljuje iznad tastera, pokazujući dostupne znakove. Da biste izabrali znak, prevucite
svoj prst na iskačući ekran dok ne čujete željeni znak a zatim ga podignite.
Poboljšanja vidljivosti
Korišćenje teme visokog kontrasta
Primenite jasnu temu koja prikazuje sadržaj svetle boje na tamnoj pozadini.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti → Teme
visokog kontrasta, a zatim izaberite željenu temu.
Korišćenje fonta visokog kontrasta
Podesite boju i naglasite fontove kako biste povećali kontrast između teksta i pozadine.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti, a zatim
kucnite na prekidač Fontovi visokog kontrasta da biste ga aktivirali.
232
Dodatak
Korišćenje tastature visokog kontrasta
Promenite boje tastature Samsung tastature da biste povećali kontrast između teksta i pozadine.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti, a zatim
kucnite na prekidač Tastat. visokog kontrasta da biste ga aktivirali.
Prikaz oblika tastera
Prikaži oblike tastera sa okvirovima kako bi se isticali.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti, a zatim
kucnite na prekidač Prikažite oblike dugmeta da biste ga aktivirali.
Vraćanje boja prikaza
Poboljšajte vidljivost ekrana da biste pomogli korisnicima da lakše prepoznaju tekst na ekranu.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti, a zatim
kucnite na prekidač Inverzija boja da biste ga aktivirali.
Prilagođavanje boje
Podesite kako će boje da se prikazuju na ekranu ako imate problema pri raspoznavanju boja.
Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti →
Prilagođavanje boje, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Izaberite opciju.
Za postavku intenziteta boja, prevucite traku za prilagođavanje ispod Intenzitet.
Ako izaberete Personalizovana boja, možete da personalizujete boje ekrana. Sledite uputstva
na ekranu da biste dovršili postupak podešavanja boje.
233
Dodatak
Sočiva u boji
Podesite boje ekrana ako imate problema sa čitanjem teksta.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti →
Sočiva u boji, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Izaberite željenu boju.
Za podešavanje nivoa providnosti, prevucite traku za prilagođavanje ispod Neprozirnost.
Smanjenje efekata pokreta ekrana
Smanjite efekte animacije ako ste osetljivi na animacije ili kretanje ekrana.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti, a zatim
kucnite na prekidač Uklonite animacije da biste ga aktivirali.
Korišćenje lupe
Aktivirajte lupu da približite na ekranu kako biste videli veću verziju sadržaja.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti, a zatim
kucnite na prekidač Prozor lupe da biste ga aktivirali. Lupa će se pojaviti na ekranu.
Prevucite ivicu okvira lupe da biste pomerili lupu gde želite da zumirate na ekranu.
Uvećanje ekrana
Uvećajte ekran i zumirajte posebnu oblast.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti →
Povećanje.
• Za uvećanje, triput kucnite ekran: Približite tako što ćete tri puta kucnuti na ekran. Za
povratak na uobičajeni prikaz, ponovo kucnite na ekran tri puta.
• Koristi prečicu da biste uvećali: Približite tako što ćete kucnuti na na traci za navigaciju, a
zatim kucnite gde želite da približite ekran. Da biste se vratili na uobičajeni prikaz, kucnite na
.
234
Dodatak
Prevucite dva ili više prstiju preko uvećanog ekrana za istraživanje ekrana.
Za prilagođavanje odnosa zuma, štipnite sa dva ili više prsta na uvećanom ekranu ili ih
razmaknite.
Takođe možete privremeno povećati ekran dodirom i zadržavanjem ekrana tri puta. Ili kucnite na
, a zatim kucnite na i zadržite ekran. Dok držite ekran, prevucite prstom da pregledate ekran.
Otpustite prst da biste se vratili u normalni prikaz.
• Tasteri i traka za navigaciju na ekranu ne mogu se uvećati.
• Kada je ovaj funkcija aktivirana, performanse nekih aplikacija mogu biti time
zahvaćene.
Povećavanje miša ili pokazivača dodirne table
Povećajte pokazivač kada koristite spoljni miš ili dodirnu tablu.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti, a zatim
kucnite na prekidač Veliki pokazivač miša/tačpeda da biste ga aktivirali.
Promena fonta
Promenite veličinu i vrstu fonta.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti →
Veličina i stil fonta.
Promena zumiranja ekrana
Promenite postavku zumiranja ekrana.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja vidljivosti →
Zumiranje ekrana.
235
Dodatak
Poboljšanja sluha
Podrška za slušne aparate
Podesite uređaj da poboljša kvalitet zvuka kako bi bolje funkcionisao sa slušnim aparatima.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja sluha → Podrška
za slušne aparate, a zatim kucnite na prekidač Kompatibilnost slušnog aparata da biste ga
aktivirali.
Podešavanje balansa zvuka
Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalice.
1
2
3
Povežite slušalicu na uređaj i nosite je.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja sluha.
Prevucite traku za podešavanje pod Balans zvuka levo/desno ulevo ili udesno i podesite
balans zvuka.
Mono zvuk
Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih zvučnika
slušalica. Koristite ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam je jedna bubica zgodnija.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja sluha, a zatim
kucnite na prekidač Mono zvuk da biste ga aktivirali.
Isključivanje svih zvukova
Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija i glas pozivaoca tokom
poziva.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja sluha, a zatim
kucnite na prekidač Utišaj sve zvukove da biste ga aktivirali.
236
Dodatak
Podešavanja titlova
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja sluha →
Podešavanja titlova → Samsung Video plejer ili Google Play filmovi i televizija, a zatim
kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Izaberite opciju za konfigurisanje postavki natpisa.
Detektori zvuka
Postavite uređaj da otkrije kada dete plače ili kada se oglasi zvono na vratima. Uređaj će
zavibrirati kada otkrije zvuk a upozorenje će biti sačuvano u evidenciju.
Funkcija prepoznavanja glasa neće raditi dok je ova funkcija omogućena.
Detektor plača bebe
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja sluha → Detektori
zvuka → Detektor plača bebe → Počni.
Detektor zvona na vratima
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Poboljšanja sluha →
Detektori zvuka → Detektor zvona na vratima.
Kucnite na Snimi da biste snimili zvuk svog zvona na vratima.
Uređaj će otkriti i snimiti zvuk zvona na vratima.
Kucnite na Testiraj i pozvonite na svoja vrata da proverite da li je pravilno snimljeno. Kada
uređaj otkrije zvuk zvona na vratima, kucnite na Počni.
Da biste promenili zvuk zvona na vratima, kucnite na Promeni zvuk zvona na vratima.
237
Dodatak
Interakcija i spretnost ruku
Univerzalni prekidač
Možete da kontrolišete ekran osetljiv na dodir tako što ćete priključiti spoljni prekidač, kuckati na
ekran i koristiti pokrete glave i izraze lica.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Interakcija i spretnost ruku
→ Univerzalni prekidač.
Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na Kraj.
Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Ako univerzalni prekidači nisu registrovani na uređaju, kucnite na Dodaj prekidač i postavite
prekidače da kontrolišu uređaj.
Da biste aktivirali funkciju univerzalni prekidač, najmanje jedan prekidač mora da bude
registrovan na uređaju.
Da biste postavili prekidače da kontrolišu uređaj, kucnite na prekidač pod Prekidači.
Za deaktiviranje ove funkcije pritisnite istovremeno taster za uključivanje/isključivanje i taster za
pojačavanje zvuka.
Pomoćni meni
Prikazivanje ikone pomoćne prečice
Podesite uređaj tako da prikazuje pomoćnu ikonu prečice za pristup aplikacijama, funkcijama i
podešavanjima. Možete lako da kontrolišete uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni.
1
2
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Interakcija i spretnost ruku
→ Pomoćni meni.
Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
Za podešavanje nivoa providnosti ikone prečice asistenta, prevucite traku za prilagođavanje
ispod Prozirnost.
238
Dodatak
Pristupanje pomoćnim menijima
Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za jednostavan pristup pomoćnim
menijima sa svih ekrana.
Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju na
ikoni. Kucnite levu ili desnu strelicu da biste prešli da druge panele ili prevucite ulevo ili udesno
da biste izabrali druge menije.
Korišćenje kursora
U meniju za pomoć, kucnite na Kursor. Možete da kontrolišete ekran malim pokretima prstiju
u području osetljivom na dodir. Prevucite prst u području osetljivom na dodir da biste pomerali
kursor. Takođe kucnite na ekran da biste izabrali stavke pod kursorom.
Možete da koristite sledeće opcije:
•
/
: Pomerajte ulevo ili udesno po ekranu.
•
/
: Pomerajte nagore ili nadole po ekranu.
•
: Povećaj prostor gde je postavljen kursor.
•
: Promenite podešavanja dodirne table i pokazivača.
•
: Premestite oblast dodira na drugu lokaciju.
•
: Zatvorite oblast dodira.
Korišćenje poboljšanih menija za pomoć
Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Interakcija i spretnost ruku →
Pomoćni meni → Napredni pomoćni meni, a zatim kucnite na prekidače pored aplikacija koje
želite da aktivirate.
Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva
Promena načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Interakcija i spretnost ruku →
Prihvatanje i završavanje poziva, a zatim kucnite na prekidač željenog metoda.
239
Dodatak
Kontrola interakcije
Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite
aplikacije.
1
2
3
4
5
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Interakcija i spretnost ruku
→ Kontrola interakcije.
Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za pojačavanje
zvuka dok koristite aplikaciju.
Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.
Kucnite na Gotovo.
Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Područje ograničenja neće reagovati kada ga dodirnete
a tasteri uređaja će biti onemogućeni. Ipak, možete da omogućite funkcije za taster za
uključivanje/isključivanje, taster za jačinu zvuka i tastaturu u režimu kontrole interakcije.
Da biste deaktivirali režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite i držite taster za
uključivanje/isključivanje i taster za pojačavanje zvuka.
Za postavku uređaja da zaključa ekran nakon deaktiviranja režima upravljanja interakcijom,
pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Pristupačnost → Interakcija i spretnost ruku
→ Kontrola interakcije, a zatim kucnite na prekidač Zaključ. ekr. kada je deaktivi. da biste
aktivirali.
Kašnjenje nakon dodira i držanja
Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Interakcija i spretnost ruku →
Kašnjenje nakon dodira i držanja, a zatim izaberite opciju.
Trajanje kucanja
Podesite vreme trajanja koje morate kucnuti na ekran da bi ga uređaj prepoznao kao kuckanje.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Interakcija i spretnost ruku →
Trajanje kucanja kucnite na prekidač da biste ga aktivirali, a zatim postavite vreme.
240
Dodatak
Ignorisanje uzastopnih dodira
Podesite uređaj da prepoznaje samo prvo kuckanje u određenom vremenu kada više puta
kucnete na ekran.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Interakcija i spretnost ruku
→ Ignorisanje uzastopnih dodira, kucnite na prekidač da biste ga aktivirali, a zatim postavite
vreme.
Klikni kad pokazivač stane
Postavite uređaj da izabere stavku automatski kada stavite pokazivač miša preko stavke.
U aplikaciji Podešavanja kucnite na Pristupačnost → Interakcija i spretnost ruku, a zatim
kucnite na prekidač Klikni kad pokazivač stane da biste ga aktivirali.
Napredna podešavanja
Brzo pokretanje funkcija pristupačnosti
Postavite da brzo otvara funkcije pristupačnosti.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Napredna podešavanja →
Taster za uklj. i pojač. zvuka, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Zatim izaberite
funkciju pristupačnosti za otvaranje kada istovremeno pritisnete taster za uključivanje/
isključivanje i taster za pojačavanje zvuka.
Možete da pristupite sledećim funkcijama pristupačnosti:
• Pristupačnost
• Voice Assistant
• Univerzalni prekidač
• Prozor lupe
• Inverzija boja
• Prilagođavanje boje
• Sočiva u boji
• Fontovi visokog kontrasta
• Utišaj sve zvukove
• Kontrola interakcije
241
Dodatak
Brzo pokretanje usluga prečice
Postavite za brzo pokretanje usluge prečice.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Napredna podešavanja →
Tasteri za pojač. i stišav. zvuka, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Zatim kucnite
na Izabrana usluga i izaberite uslugu prečice za pokretanje kada istovremeno pritisnete i držite
taster za pojačavanje zvuka i taster za smanjivanje jačine zvuka u trajanju od tri sekunde.
Možete da pristupite sledećim uslugama prečice:
• Univerzalni prekidač
• Voice Assistant
Podešavanje svetla obaveštenja
Postavite uređaj da treperi blic ili ekran kada se oglasi alarm ili kada imate obaveštenja, kao što su
dolazni pozivi ili nove poruke.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Pristupačnost → Napredna podešavanja →
Obaveštenje blicem, a zatim kucnite na prekidače pored opcija koje želite aktivirati.
Podsetnici za obaveštenja
Postavite uređaj da vas upozori o obaveštenjima koja niste označili u intervalu.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Napredna podešavanja →
Podsetnici za obaveštenja, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
• Vibriraj kad se reprodukuje zvuk: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje zvuk obaveštenja
kada imate neproverene obavijesti.
• Podseti na svakih: Postavi interval između upozorenja.
• Izaberite aplikacije: Postavite aplikacije da vas upozore na obaveštenja.
242
Dodatak
Dodavanje govornih snimaka na glasovne oznake
Možete da koristite glasovne oznake kako biste razlikovali objekte sličnih oblika tako što ćete
na njih priložiti oznake. Možete da snimite i dodelite govorni snimak glasovnoj oznaci sa
omogućenim NFC-om. Snimanje govora se reprodukuje kada postavite uređaj blizu oznake.
Uključite NFC funkciju pre korišćenja ove funkcije.
1
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Napredna podešavanja →
Oznaka govora.
Pokrenuće se snimač govora.
2
3
4
Kucnite na
da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon.
Kada završite sa snimanjem, kucnite na Gotovo da zaustavite.
Držite poleđinu svog uređaja preko glasovne oznake.
Informacije u snimanju govora biće napisane na glasovnoj oznaci.
Instalirane usluge
Pogledajte usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Pristupačnost → Instalirane usluge.
243
Dodatak
Rešavanje problema
Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja.
Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste
postavili za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za „PIN“ kodom omogućen,
morate uneti „PIN“ kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete
onemogućiti korišćenjem menija Zaključaj SIM karticu.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa „PIN“ koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva „PIN“2, morate da unesete „PIN“2 kod koji ste dobili
uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više
poruka o grešci.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom
dobavljaču usluge.
Vaš uređaj se ne uključuje
Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre
pokretanja uređaja.
244
Dodatak
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
• Ako pričvrstite zaštitu ekrana ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir,
ekran možda neće ispravno funkcionisati.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako
dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
• Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir
sa vodom.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjivu grešku
Pokušajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i
ponovo uključite uređaj.
Ponovno pokretanje na silu
Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/
isključivanje i taster za smanjivanje jačine zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.
Resetovanje uređaja
Ako gorenavedene metode ne reše problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.
Pokrenite aplikaciju Podešavanja i kucnite na Opšte upravljanje → Resetujte → Vraćanje
na fabrička podešavanja → Resetuj → Izbriši sve. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne
zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.
245
Dodatak
Pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalicu, proverite da li je pravilno povezana.
Zvuk odzvanja tokom poziva
Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.
Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka
• Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda
postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite
se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled
problema sa mrežom dobavljača usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite bateriju.
246
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)
• Proverite da li je punjač pravilno povezan.
• Idite u servisni centar kompanije Samsung i neka vam zamene bateriju.
Baterija se prazni brže nego kada je prvobitno kupljena
• Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni
kapacitet se može smanjiti.
• Potrošnja baterije će se povećati kada koristite određene funkcije ili aplikacije, kao što su
GPS, igrice ili internet.
• Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste
koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama,
pokušajte sledeće:
• Napunite bateriju.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled
• Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike
fotografisanja koju koristite.
• Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na
slici ili fotografije mogu biti van fokusa.
247
Dodatak
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih
datoteka
Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće
kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao
npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka
koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi
snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili
dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi
zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.
„Bluetooth“ ne radi kako treba
Ako drugi „Bluetooth“ uređaj nije lociran ili postoje problemi sa vezom ili kvarovi u
performansama, pokušajte sledeće:
• Uverite se da je uređaj sa kojim želite da se povežete spreman za skeniranje ili povezivanje.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
„Bluetooth“ veze (10 m).
• Na uređaju pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Veze, a zatim kucnite prekidač
Bluetooth da ga ponovo aktivirate.
• Na uređaju pokrenite aplikaciju Podešavanja, kucnite na Opšte upravljanje → Resetujte
→ Resetujte mrežna podešavanja → Resetovanje podešavanja → Resetuj da resetujete
podešavanja mreže. Možete izgubiti registrovane informacije prilikom obavljanja
resetovanja.
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
248
Dodatak
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
• Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju
GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim
situacijama podesite uređaj da koristi „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne
lokacije.
Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni
Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom,
nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za
gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja
Obrišite nepotrebne podatke, kao što je keš memorija, koristeći funkciju brige o uređaju ili
obrišite nekorišćene aplikacije ili datoteke ručno da biste oslobodili slobodan prostor.
249
Dodatak
Taster Aplikacije se ne pojavljuje na početnom ekranu
Bez korišćenja tastera Aplikacije, možete da otvorite ekran aplikacija tako što ćete prevući nagore
ili nadole na početnom ekranu. Za prikaz tastera Aplikacije u dnu početnog ekrana, pokrenite
aplikaciju Podešavanja, kucnite na Ekran → Početni ekran a zatim kucnite na prekidač Dugme
Aplikacije da biste ga aktivirali.
Taster „Početak“ se ne pojavljuje
Traka za navigaciju koja sadrži taster „Početak“ može da nestane kada koristite određene
aplikacije ili funkcije. Da biste videli traku za navigaciju, prevucite nagore sa dna ekrana.
„Bixby“ ne reaguje
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
• Ako i nakon što postupite prema ovim savetima još uvek imate problema sa „Bixby“-jem,
obratite se servisnom centru kompanije Samsung.
Traka za podešavanje osvetljenosti ekrana se ne pojavljuje na panelu
obaveštenja
Otvorite panel obaveštenja tako što ćete prevući statusnu traku nadole, a zatim prevući panel
obaveštenja nadole. Kucnite na → Izgled brzog panela i kucnite na prekidač Prikažite
osvetljenje na vrhu da biste ga aktivirali.
„Samsung Cloud“ ne radi
• Proverite da li imate dobru vezu sa mrežom.
• Tokom provere usluge „Samsung Cloud“, ne možete da koristite „Samsung Cloud“. Pokušajte
ponovo kasnije.
Uređaj ne prepoznaje moje dužice očiju sa zaključanog ekrana
• Proverite da nešto ne ometa kameru za prepoznavanje dužica LED pokazivač, i pokušajte
ponovo.
• Ako se uslovi osvetljenja razlikuju mnogo od onda kada ste registrovali svoje dužice očiju,
uređaj ih možda neće prepoznati. Idite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Uverite se da se uređaj ne drma i ne zakreće previše.
250
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili
uputstva za uklanjanje baterije, idite na www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Radi vaše bezbednosti, ne smete da pokušate sami da uklonite bateriju. Ako baterija nije
pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti
do toga da uređaj nije bezbedan.
• Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po
ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja
ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom
kompanije Samsung.
251
Autorska prava
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje.
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije
Wi-Fi Alliance.
• Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol u
vidu dvostrukog slova D su žigovi kompanije Dolby Laboratories.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement