Samsung 27" Dizajnový monitor CF390 Používateľská príručka

Samsung 27" Dizajnový monitor CF390 Používateľská príručka
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Zakrivený monitor
C22F390FH* C22F392FH* C24F390FH* C24F392FH* C24F394FH* C24F396FH* C24F399FH*
C27F390FH* C27F391FH* C27F396FH* C27F397FH* C27F398FW* C32F391FW* C32F395FW* C32F397FW*
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Iné ochranné známky než tie, ktoré patria spoločnosti Samsung Electronics, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
••
Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
‒‒ (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
‒‒ (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
••
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.
Obsah
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
4
4
Bezpečnostné opatrenia
Čistenie
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
5
5
5
6
7
Prípravy
Diely
Ovládací panel
Sprievodca smerovými klávesmi
Sprievodca klávesmi funkcií
Zmena nastavení Brightness, Contrast a
Sharpness
Zmena nastavenia Volume
Zadná strana
Nastavenie sklonu výrobku
Zámka proti odcudzeniu
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania
monitora
Inštalácia držiaka na stenu (Nie pre modely
C27F397FH*/ C32F397FW*)
Špecifikácie súpravy držiaka na stenu (VESA)
(Nie pre modely C27F397FH*/ C32F397FW*)
9
9
10
11
13
13
14
15
16
17
18
18
Inštalácia
19
Upevnenie stojana (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
19
C32F391FW*)
Upevnenie stojana (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*)
20
Odstránenie stojanu (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)
21
Odstránenie stojanu (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
22
C32F397FW*)
Pripojenie a používanie
zdrojového zariadenia
Kontrolné body pred pripojením
23
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Brightness
29
Contrast
29
Sharpness
29
Color
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
HDMI Black Level
30
Eye Saver Mode
30
Game Mode
30
Response Time
30
Picture Size
31
Screen Adjustment
31
Pripojenie a používanie počítača
23
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ) 23
Pripojenie pomocou kábla HDMI alebo HDMI-DVI 24
Pripojenie pomocou kábla DP
24
Pripojenie slúchadiel
25
Pripojenie napájania
26
Úprava nastavení OSD
(zobrazenie na obrazovke)
Transparency
32
Správna poloha pri používaní výrobku
27
Position
32
Inštalácia ovládača
27
Language
32
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
27
Display Time
32
2
Obsah
Nastavenie a vynulovanie
Sprievodca riešením problémov
FreeSync
33
Eco Saving Plus
35
Off Timer
35
PC/AV Mode
35
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung
38
38
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
38
Skontrolujte nasledovné.
38
Source Detection
35
Otázky a odpovede
Key Repeat Time
35
Power LED On
36
Reset All
36
Information
36
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
37
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu 37
Systémové požiadavky:
37
40
Technické údaje
Všeobecné
41
Tabuľka štandardných signálových režimov
43
Príloha
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
Nejde o poruchu výrobku
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Iné
45
45
45
45
3
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť
požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo
väčšieho priestoru.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
――V prípade, že je potrebné vyčistiť vnútrajšok produktu, obráťte sa na stredisko zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung (za úkon vám bude naúčtovaný servisný poplatok).
Na obrazovku monitora netlačte rukami ani inými predmetmi. Hrozí riziko poškodenia obrazovky.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Elektrická energia a bezpečnosť
Výstraha
•• Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
•• Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
•• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
•• Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
•• Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).
Čistenie
――Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
――Pri čistení postupujte nasledovne.
1
Vypnite výrobok a počítač.
2
Odpojte napájací kábel od výrobku.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k
zásahu elektrickým prúdom.
3
Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.
•• Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nenechávajte pod ťažkým
predmetom.
•• Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou suchej handričky.
Upozornenie
•• Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
•• Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s výrobkom. Napájací kábel
nepoužívajte s inými výrobkami.
‒‒ Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo
aktívnych látok.
•• Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
‒‒ Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.
•• Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
4
Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju
vyžmýkajte.
5
Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
6
Zapnite výrobok a počítač.
‒‒ Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na prerušenie napájania výrobku.
5
Inštalácia
Výstraha
Upozornenie
•• Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v
blízkosti zdrojov tepla.
•• Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
•• Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je napríklad polica na knihy alebo
skrinka.
•• Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku
neprečnieval.
•• Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo zabezpečené vetranie.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
‒‒ Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
‒‒ Deti by sa ním mohli udusiť.
•• Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch
a pod.)
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
‒‒ Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo
vznik požiaru.
•• Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky
vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
•• Výrobok položte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného prachu,
chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok
trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.
‒‒ Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa poradiť so servisným
strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov,
napríklad kachlí.
‒‒ Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
•• Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
•• Jedlé oleje (ako napríklad sójový olej) môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Chráňte výrobok
pred znečistením olejom. Výrobok taktiež neinštalujte ani nepoužívajte v kuchyni ani v blízkosti
sporáka.
6
Prevádzka
Výstraha
•• Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte.
‒‒ Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane napájacieho kábla.
•• Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.) nevkladajte kovové
predmety (paličky, mince, sponky a pod.) ani ľahko horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové
predmety.
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.
‒‒ Deti môžu utrpieť zranenie alebo závažnú ujmu.
•• Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
‒‒ Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli lákať deti (hračky, sladkosti
a pod.).
‒‒ Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú
dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
•• Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.
•• Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.
•• Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
•• V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite
vyvetrajte.
•• Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.
•• V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.
•• Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
‒‒ Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
7
Upozornenie
•• Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie
zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.
‒‒ Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič obrazovky
s pohyblivým obrazom.
•• Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo
sieťovej zásuvky.
‒‒ Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
elektrický zvod.
•• Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
‒‒ Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
•• Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.
•• Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
•• Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k privretiu a poraneniu rúk alebo prstov.
‒‒ Nakláňanie výrobku v nadmernom uhle môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
‒‒ Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
•• Adaptéry AC/DC neumiestňujte k sebe.
•• Pred použitím odstráňte z adaptéra AC/DC plastový obal.
•• Zabezpečte, aby sa do adaptéra AC/DC nedostala voda a aby nebol mokrý.
‒‒ Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
‒‒ Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
‒‒ Dajte pozor, aby ste adaptér AC/DC nenamočili pri umývaní podlahy.
•• Adaptér AC/DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
‒‒ V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
•• Adaptér AC/DC umiestnite na dobre vetrané miesto.
•• Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor, mohla by sa doň dostať
voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej polohe.
•• Výrobok nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
•• V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
•• Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť.
8
2. kapitola
Prípravy
Diely
Ikony
Popis
Viacsmerové tlačidlo uľahčujúce navigáciu.
Tlačidlo JOG
Ovládací panel
•• Zapnutie napájania (tlačidlo napájania): Vypnuté
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
•• Režim úspory energie: Bliká
Indikátor LED napájania
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
príslušnou úpravou v ponuke. (System
Power LED On)
Skutočné modely nemusia mať túto funkciu z dôvodu funkčných
variácií.
DOPRAVA
DOĽAVA
STLAČENIE(ENTER)
Indikátor LED napájania
•• Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania): Zapnuté
――Spôsob fungovania indikátora napájania je možné zmeniť
NAHOR
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
možno použiť na pohyb nahor, nadol, doľava alebo doprava alebo
ako tlačidlo Enter.
Kontrolka LED je indikátor stavu napájania, ktorý funguje ako
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
――Tlačidlo JOG sa nachádza na zadnej strane výrobku vľavo. Tlačidlo
NADOL
Tlačidlo JOG
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa Sprievodca
klávesmi funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia
sprievodcu získate tak, že príslušné smerové tlačidlo stlačíte ešte
Sprievodca klávesmi funkcií
raz.
――Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie
alebo modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
C32F391FW*
Return
Indikátor LED napájania
Sprievodca klávesmi funkcií
9
Sprievodca smerovými klávesmi
――Obrazovka s tlačidlami skratiek (ponuka OSD) zobrazená nižšie sa zobrazí, len keď sa zapne obrazovka monitora, zmení sa rozlíšenie počítača alebo sa zmení vstupný zdroj.
――Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
: On
: Off
Režim HDMI / DisplayPort
Režim Analog
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Možnosť režimu Analog
••
/
: Nastavte položky Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Auto Adjustment.
――Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu Auto Adjustment.
――Táto funkcia je dostupná len v režime Analog.
••
Eye Saver Mode Off
――Možnosť režimu HDMI / DisplayPort
••
/
: Nastavte položky Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Nastavte položky Volume, Mute.
••
: Sprievodca klávesmi funkcií.
: Sprievodca klávesmi funkcií.
10
Sprievodca klávesmi funkcií
――Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení tlačidla JOG sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete opätovným stlačením tlačidla JOG.
NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA: presun k žiadanej položke. Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí popis každej položky.
STLAČENIE(ENTER): použije sa zvolená položka.
Return
Ikony
Popis
Výberom ikony
správa.
Výber ikony
zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na obrazovke) vášho monitora.
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach.
Zapnúť/Vypnúť: ak chcete zamknúť/odomknúť ovládanie OSD, po zobrazení hlavnej ponuky stlačte tlačidlo DOĽAVA na 10 sekúnd.
――Ak je ovládanie OSD zamknuté, naďalej je možná úprava nastavení Brightness a Contrast. Funkcia Eye Saver Mode je dostupná.
System
Výber ikony
Funkcia FreeSync, Power LED On je dostupná. Je možné zobraziť položku Information.
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Stlačením zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú dostupné.
•• Picture
Bright, Brightness, Color, Game Mode
•• System
Eco Saving Plus
Výber ikony
presunom pomocou tlačidla JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií – vypne sa monitor.
――Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií.
11
V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez
signálu), 2 smerové klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu
nižšie.
Tlačidlo JOG
Režim šetrenia energiou/bez signálu
NAHOR
Zmena zdroja
Nadol
STLAČENIE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutie
Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG
Akcia
NAHOR/NADOL
Posun možnosti
Ukončenie hlavnej ponuky.
DOĽAVA
Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia
hodnoty.
Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej úrovne.
12
Zmena nastavení Brightness, Contrast a Sharpness
Zmena nastavenia Volume
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položky Brightness, Contrast alebo Sharpness môžete nastaviť
pohybom tlačidla JOG nahor alebo nadol.
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položku Volume môžete nastaviť pohybom tlačidla JOG vľavo alebo
vpravo.
Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI / DisplayPort.
Sharpness
100
Brightness
50
Volume
Mute
Contrast
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――Prednastavený jas sa môže v jednotlivých regiónoch líšiť.
――Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť
Brightness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Contrast
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Sharpness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
stíšenie alebo prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov. Nastavte vstupnú hlasitosť
vstupného zariadenia na minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti
(DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG) na výrobku.
――Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom vstupnom
signáli, zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
――Ak chcete aktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a pomocou tlačidla JOG
presuňte zvýraznenie nadol.
Ak chcete deaktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a potom zvýšte alebo znížte
nastavenie Volume.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Upscale v režime Mode1 alebo Mode2.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
13
Zadná strana
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Port
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
Popis
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Port
C32F391FW*
Popis
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo
kábla HDMI-DVI.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Pripája sa k adaptéru AC/DC.
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
14
Nastavenie sklonu výrobku
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
•• Sklon môžete nastaviť.
•• Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.
15
Zámka proti odcudzeniu
――Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
――Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH*
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW*
C32F391FW*
C32F397FW*
1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.
‒‒ Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
‒‒ Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
‒‒ Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
16
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania monitora
Netlačte priamo na obrazovku.
Pri premiestňovaní monitora nedržte obrazovku.
Pri premiestňovaní držte monitor za spodnú stranu.
17
Inštalácia držiaka na stenu
(Nie pre modely C27F397FH*/ C32F397FW*)
Špecifikácie súpravy držiaka na stenu (VESA)
(Nie pre modely C27F397FH*/ C32F397FW*)
――Držiak na stanu nainštalujte na pevnú stenu kolmú na podlahu. Pred upevnením držiaka na stenu na
povrchy ako napr. sadrokartón sa obráťte na najbližšieho predajcu a získajte od neho ďalšie informácie. Pri
inštalácii výrobku na šikmú stenu môže výrobok spadnúť a spôsobiť vážny úraz. Súpravy držiaka na stenu
od spoločnosti Samsung obsahujú podrobnú inštalačnú príručky a všetky súčasti potrebné na zostavenie.
Inštalácia súpravy držiaka na stenu
Súprava držiaka na stenu umožňuje nainštalovať výrobok na stenu.
Zakúpte si kompatibilnú súpravu držiaka na stenu, ktorá je určená na použitie s týmto výrobkom.
Podrobné informácie o inštalácii držiaka na stenu nájdete v pokynoch dodaných s držiakom na stenu.
Pri inštalácii konzoly držiaka na stenu odporúčame, aby ste o pomoc požiadali technika.
Spoločnosť Samsung Electronics nezodpovedá za akékoľvek poškodenie výrobku alebo zranenie osôb v
prípade, že sa rozhodnete vykonať inštaláciu držiaka na stenu sami.
•• Nepoužívajte skrutky, ktoré majú väčšiu než štandardnú dĺžku alebo nie sú v súlade s technickými
údajmi pre skrutky podľa normy VESA. Príliš dlhé skrutky môžu spôsobiť poškodenie vo vnútri
produktu.
•• V prípade držiakov na stenu, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy
VESA, sa dĺžka skrutiek môže líšiť v závislosti od technických údajov držiaka na stenu.
•• Skrutky neuťahujte príliš pevne. Mohlo by to spôsobiť poškodenie výrobku alebo jeho pád a možné
poranenie. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za takéto nehody.
•• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za poškodenie výrobku alebo poranenie osôb, ak bol použitý
držiak na stenu, ktorý nezodpovedá norme VESA, prípadne neurčený držiak na stenu, alebo ak
zákazník nedodržal pokyny na inštaláciu výrobku.
•• Výrobok neinštalujte so sklonom väčším ako 15 stupňov.
•• V tabuľke nižšie sú uvedené štandardné rozmery súprav držiaka na stenu.
Jednotky: mm
Názov modelu
CF39* SERIES
(Nie pre modely
C27F397FH*/ C32F397FW*)
Špecifikácie pre otvory
skrutiek podľa normy VESA
(A * B) v milimetroch
75,0 x 75,0
Štandardná skrutka
M4
Množstvo
4
――Súpravu držiaka na stenu neinštalujte, keď je výrobok zapnutý. Mohlo byť dôjsť k poraneniu v dôsledku
zásahu elektrickým prúdom.
18
Inštalácia
Upevnenie stojana (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
1
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je to
znázornené na obrázku.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne pripojený.
2
Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane
stojanu tak, aby sa úplne upevnila.
3
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok smerom
nadol na polystyrén podľa znázornenia na obrázku.
- Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
Ak polystyrén nie je k dispozícii, použite hrubú
podložku na sedenie.
Držte zadnú časť monitora tak, ako je to zobrazené na
obrázku.
Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v smere
šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku.
19
Upevnenie stojana (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
1
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je to
znázornené na obrázku.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne pripojený.
2
Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane
stojanu tak, aby sa úplne upevnila.
3
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok smerom
nadol na polystyrén podľa znázornenia na obrázku.
- Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
Ak polystyrén nie je k dispozícii, použite hrubú
podložku na sedenie.
Držte zadnú časť monitora tak, ako je to zobrazené na
obrázku.
Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v smere
šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku.
20
Odstránenie stojanu (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok smerom
nadol na polystyrén podľa znázornenia na obrázku.
- Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
Ak polystyrén nie je k dispozícii, použite hrubú
podložku na sedenie.
Pridŕžajte monitor jednou rukou a druhou rukou
potiahnite konektor stojanu, aby sa stojan odpojil, ako
je to zobrazené na obrázku.
2
Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu,
aby ste ho oddelili.
3
Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho
vytiahnete v smere šípky, ako je to zobrazené na
obrázku.
21
Odstránenie stojanu (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok smerom
nadol na polystyrén podľa znázornenia na obrázku.
- Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
Ak polystyrén nie je k dispozícii, použite hrubú
podložku na sedenie.
Pridŕžajte monitor jednou rukou a druhou rukou
potiahnite konektor stojanu, aby sa stojan odpojil, ako
je to zobrazené na obrázku.
2
Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu,
aby ste ho oddelili.
3
Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho
vytiahnete v smere šípky, ako je to zobrazené na
obrázku.
22
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Kontrolné body pred pripojením
――Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Pripojenie a používanie počítača
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
――Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
RGB IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
23
Pripojenie pomocou kábla HDMI alebo HDMI-DVI
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
Pripojenie pomocou kábla DP
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
DP IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C32F391FW*
HDMI IN
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
――Odporúča sa používať kábel DP kratší ako 1,5 m. Použitie kábla s dĺžkou presahujúcou 1,5 m môže mať vplyv
na kvalitu obrazu.
C32F391FW*
――Funkcia zvuku nie je podporovaná, ak je zdrojové zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI-DVI.
24
Pripojenie slúchadiel
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
――Zvuk bude fungovať, len ak sa používa kábel HDMI do HDMI alebo kábel DP.
25
Pripojenie napájania
Možnosť
Možnosť
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
1
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C32F391FW*
1
2
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
2
3
3
4
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
1
Napájací konektor pripojte k adaptéru AC/DC. (možnosť)
2
Kábel adaptéra AC/DC pripojte k portu DC 14V na zadnej strane monitora.
3
Pripojte adaptér AC/DC do elektrickej zásuvky.
4
Monitor zapnite stlačením tlačidla JOG v zadnej časti zariadenia.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
1
Napájací kábel pripojte k adaptéru AC/DC. Potom pripojte adaptér AC/DC k portu DC 14V na zadnej
strane výrobku.
2
Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
3
Monitor zapnite stlačením tlačidla JOG v zadnej časti zariadenia.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
26
Správna poloha pri používaní výrobku
Inštalácia ovládača
――Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre
tento produkt.
――Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu ovládača výrobku, prevezmite ju z webovej stránky spoločnosti
Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
•• Narovnajte chrbát.
――Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a opätovnom
zapnutí výrobku.
――Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
•• Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
•• Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
•• Lakte majú byť približne v pravom uhle.
•• Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty
položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
27
4. kapitola
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
SAMSUNG MAGIC Bright
V režime PC
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa
výrobok používa.
•• Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch
DVD.
•• Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia
kontrastu.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
Picture
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
V režime AV
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť
Bright má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard, Movie a
AV, položka
Custom), ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie
alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
Color
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
Off
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
HDMI Black Level
Return
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
28
Brightness
Color
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Je možné upraviť odtieň obrazovky.
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Bright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
•• Red: Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Contrast
•• Green: Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
•• Blue: Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
•• Color Tone: Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.
‒‒ Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
‒‒ Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
‒‒ Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
Sharpness
‒‒ Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
‒‒ Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Tone má štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
――Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka Color
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
Upscale v režime Mode1 alebo Mode2.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
•• Gamma: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
Funkcia
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.
Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Bright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
HDMI Black Level
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú
požiadavky na nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka Eye Saver Mode nastavená na možnosť
„On“, úroveň modrého svetla s vlnovou dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita
obrazu potrebná na uvoľnenie očí. Úroveň modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených
nastaveniach a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade s požiadavkami
štandardov „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
Game Mode
Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry.
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie
kvality obrazu.
V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI Black Level.
――Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI.
•• Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
•• Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
――Funkcia HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
――Funkcia HDMI Black Level sa aktivuje len pri určitom rozlíšení v režime AV, napríklad 720P a 1080P.
Túto funkciu môžete použiť pri hraní hier na počítači alebo pri pripojení hernej konzoly, napríklad
PlayStation™ alebo Xbox™.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia Game Mode sa
nastaví na možnosť Off, aj keď bola nastavená na možnosť On.
――Ak chcete, aby bola funkcia Game Mode stále zapnutá, vyberte možnosť Always On.
Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.
――Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Standard alebo Faster.
30
Picture Size
Screen Adjustment
Zmeňte veľkosť obrazu.
――Dostupné len v režime Analog.
――Táto možnosť nie je dostupná, keď je zapnutá funkcia FreeSync.
――Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Picture Size v režime AV nastavená na hodnotu Screen Fit.
V režime PC
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime AV a monitor
je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte horizontálnu polohu v 0-6
úrovniach.
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
Konfigurácia funkcie Coarse
•• Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Dostupné len v režime Analog.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho
zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka PC/AV Mode je
Konfigurácia funkcie Fine
Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.
――Dostupné len v režime Analog.
nastavená na možnosť AV.
31
5. kapitola
Úprava nastavení OSD (zobrazenie na obrazovke)
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Transparency
Position
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
Slúži na zmenu polohy ponuky.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Nastavte jazyk ponuky.
20 sec
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
――Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
Return
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
32
6. kapitola
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
FreeSync
System
FreeSync
Off
Modely C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW* nie sú podporované.
Eco Saving Plus
Off
Technológia FreeSync predstavuje riešenie, ktoré eliminuje rozpad obrazu na obrazovke bez zvyčajného
oneskorovania alebo latencie.
Off Timer
Táto funkcia eliminuje rozpad a oneskorovanie obrazu na obrazovke počas hrania hier. Získate lepší
zážitok z hrania.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
FreeSync je k dispozícii len v režime HDMI alebo DisplayPort.
PC/AV Mode
Power LED On
•• Off: Vypne funkciu FreeSync.
Stand-by
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
•• Standard Engine: zapnutie základných funkcií FreeSync na grafickej karte AMD.
•• Ultimate Engine: zapnutie funkcie FreeSync s vyššou frekvenciou snímok obrazovky. V tomto
režime sa znižuje efekt rozpadu obrazu (problém so synchronizáciou medzi obrazovkou
a obsahom). Počas hrania sa môže vyskytnúť blikanie obrazovky.
Keď zapnete funkciu FreeSync, použite maximálnu obnovovaciu frekvenciu obrazovky, aby sa dosiahol
optimálny efekt funkcie FreeSync.
Spôsob nastavenia obnovovacej frekvencie nájdete v časti Otázky a odpovede
frekvenciu?
――Pri používaní funkcie FreeSync použite kábel HDMI/DP dodaný výrobcom monitora.
Ako môžem zmeniť
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Ak je zapnutá funkcia FreeSync, môžu sa vyskytnúť nasledujúce javy:
•• V závislosti od nastavení hry môže obrazovka počas hry blikať. Zníženie hodnôt nastavení hry
môže pomôcť odstrániť blikanie. K odstráneniu tohto problému môže prispieť aj nainštalovanie
najnovších ovládačov z webovej lokality spoločnosti AMD.
•• V závislosti od rozlíšenia môže počas hry kolísať rýchlosť odozvy. Pri vyššom rozlíšení sa rýchlosť
odozvy vo všeobecnosti znižuje.
•• Kvalita zvuku monitora sa môže znížiť.
――Ak sa pri používaní tejto funkcie vyskytnú akékoľvek problémy, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
33
Modely v zozname grafických kariet s podporou funkcie FreeSync
Funkciu FreeSync možno používať len s určitými modelmi grafických kariet AMD. Podporované grafické
karty nájdete v nasledujúcom zozname:
Je potrebné nainštalovať najnovšie oficiálne ovládače grafických kariet od spoločnosti AMD, ktoré
podporujú funkciu FreeSync.
――Informácie o ďalších modeloch grafických kariet AMD, ktoré podporujú funkciu FreeSync, nájdete na
oficiálnej webovej lokalite spoločnosti AMD.
――Vyberte možnosť FreeSync Off, ak používate grafickú kartu od iného výrobcu.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Ako sa zapína funkcia FreeSync?
1 V ponuke OSD nastavte položku FreeSync na možnosť Standard Engine alebo Ultimate Engine.
2 Zapnite funkciu FreeSync v časti AMD Radeon Settings:
Kliknite pravým tlačidlom myši
AMD Radeon Settings
Display
Funkcia „AMD FreeSync“ musí byť nastavená na možnosť „Zap.“. Ak funkcia ešte nie je zapnutá,
vyberte možnosť „Zap.“.
34
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Dosiahnite zníženie spotreby energie v porovnaní so spotrebou pri maximálnej úrovni jasu.
Nastavte položku PC/AV Mode na možnosť AV. Veľkosť obrazu sa zväčší.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia
Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
Bright v režime Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving Plus.
•• Auto: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 % v porovnaní s aktuálnym nastavením.
(Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
•• Low: Ušetrí až 25 % energie v porovnaní s maximálnym jasom.
•• High: Ušetrí až 50 % energie v porovnaní s maximálnym jasom.
Off Timer
Off Timer: Slúži na zapnutie režimu Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa
výrobok automaticky vypne.
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
•• Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
•• Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
――Táto funkcia nepodporuje režim Analog.
――Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
――Ak je monitor v režime HDMI/DisplayPort a na obrazovke sa zobrazí správa Check Signal Cable alebo sa
aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami a potom
vyberte ikonu
. Môžete vybrať možnosť PC alebo AV.
Source Detection
Vyberte možnosť Auto alebo Manual ako spôsob rozpoznania vstupného signálu.
Key Repeat Time
――Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa
automaticky aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Je to tak v súlade s predpismi o spotrebe energie. Ak
nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky MENU
System a funkciu Off Timer prepnite do
polohy Off.
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri stlačení
tlačidlo zareaguje len raz.
35
Power LED On
Information
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED napájania, ktorý sa
nachádza v dolnej časti výrobku.
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
•• Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.
•• Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
Picture
OnScreen Display
Reset All
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
System
Information
Information
LC************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
36
7. kapitola
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Systémové požiadavky:
Operačný systém
Funkcia Easy Setting Box umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu softvéru Easy Setting Box, prevezmite ju z webovej stránky
spoločnosti Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
――Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
Hardvér
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Pamäť najmenej 32 MB.
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona Easy Setting Box sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
――Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu
Inštalácia funkcie Easy Setting Box môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
37
8. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite
na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung
――Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne.
Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené.
Testovanie produktu
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a k počítaču, na všetkých štyroch stranách
obrazovky sa nachádzajú voľné miesta.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
1 Vypnite počítač a aj produkt.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti
obrazovky, aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
2 Odpojte kábel od výrobku.
3 Zapne výrobok.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od
výrobcu počítača.)
4 Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
――Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť Tabuľka
štandardných signálových režimov), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
――Zobrazované rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti od nastavení počítačového systému a káblov.
Problém obrazovky
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
38
Not Optimum Mode sa zobrazí.
Text je neostrý.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo
frekvenciu pre tento výrobok.
Ak používate operačný systém Windows (napr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows
Písma
Upraviť text ClearType a zmeňte nastavenie
10): Prejdite na položky Ovládací panel
položky Zapnúť technológiu ClearType.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (s.43).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Prehrávanie videa nie je plynulé.
Prehrávanie veľkých súborov s videom vo vysokom rozlíšení nemusí byť plynulé. Dôvodom môže byť
to, že prehrávač videa nie je optimalizovaný pre prostriedky počítača.
Skúste súbor prehrať v inom prehrávači videa.
Upravte Coarse a Fine.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Problém zvuku
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo. Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej
s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (s.43)
uvedenej v tomto návode a podľa ponuky Information v produkte.
Skontrolujte hlasitosť.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Upravte Brightness a Contrast.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom programe.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zobrazuje sa video, ale bez zvuku.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Zvuk nie je počuť, ak sa na pripojenie vstupného zariadenia používa kábel HDMI-DVI.
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Pripojte zariadenie pomocou kábla HDMI alebo DP.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Problém zdrojového zariadenia
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Produkt je v režime úspory energie.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
39
Otázky a odpovede
――Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
Vzhľad a témy
•• Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel
•• Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel
•• Windows Vista: Prejdite do položky Control Panel
ktorá sa nachádza v položke Nastavenie monitora.
•• Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
Display
Nastavenie
Settings
Advanced
Appearance and Personalization
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Vyberte položky Nastavenie
obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 10: Vyberte položky Nastavenia
obrazovky v časti Nastavenie monitora.
Obrazovka
Obrazovka
Ovládací panel
Systém
Rozšírené
Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v položke Nastavenie monitora.
Personalization
Rozlíšenie obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
Zobrazovacie zariadenie
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
Display Settings
Rozšírené nastavenie
Obrazovka
Advanced Settings
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
Rozlíšenie obrazovky
Rozšírené nastavenia zobrazenia
Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania,
Rozšírené nastavenie
Vlastnosti grafického adaptéra
Monitor a upravte položku Frekvencia
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
•• Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
Vzhľad a témy
•• Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
•• Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
Vzhľad a prispôsobenie
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Prejdite na položky Nastavenie
•• Windows 10: Prejdite na položky Nastavenia
Displej
Displej
Systém
Prispôsobenie
Displej
Ovládací panel
Nastavenia displeja a rozlíšenie nastavte.
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Vzhľad a prispôsobenie
Zobrazovacie zariadenie
Displej
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Rozšírené nastavenia zobrazenia a upravte rozlíšenie.
Ako nastavím režim úspory energie?
•• Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
Vzhľad a Motívy
•• Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
•• Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
Obrazovka
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobiť
Nastavenia šetriča obrazovky
Nastavenia šetriča obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie
alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 10: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie
Obrazovka
Prispôsobiť
Prispôsobiť
Ovládací panel
Obrazovka uzamknutia
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Nastavenia šetriča obrazovky
Nastavenia šetriča obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Prispôsobiť
Nastavenie časového limitu obrazovky
Nastavenie šetriča obrazovky
Možnosti napájania
Napájanie a spánok alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
40
9. kapitola
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
C22F390FH* / C22F392FH*
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F396FH* /
C24F399FH*
C27F390FH* / C27F391FH* /
C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW*
C32F391FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
Veľkosť
Trieda 22 (21,5 palcov / 54,6 cm)
Trieda 24 (23,5 palcov / 59,8 cm)
Trieda 27 (27,0 palcov / 68,5 cm)
Trieda 32 (31,5 palcov / 80,1 cm)
Oblasť zobrazenia
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
521,40 mm (H) x 293,28 mm (V)
596,736 mm (H) x 335,664 mm (V)
698,40 mm (H) x 392,85 mm (V)
Odstup pixlov
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Maximálne vzorkovanie
148,5 MHz (analógový, HDMI)
148,5 MHz (HDMI, DisplayPort) -Platí len pre modely C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*
Prívod energie
AC100-240V~ 50/60Hz
Na základe striedavého napätia adaptéra. Informácie o jednosmernom napätí produktu sú uvedené na štítku produktu.
Signálové konektory
D-SUB, HDMI
HDMI, DisplayPort (Platí len pre modely C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*)
Okolité podmienky
Prevádzka
Teplota: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
41
――Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora.
Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
――Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
――Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
――Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
――Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
42
Tabuľka štandardných signálových režimov
Názov modelu
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* /
C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Synchronizácia
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Vertikálna frekvencia
56 – 72 Hz
56 – 61 Hz
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
1920 x 1080 pri 60 Hz
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka
môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
43
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria
v kHz.
――Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
――Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Používanie iného ako stanoveného rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu.
Ak tomu chcete zabrániť, odporúčame vám vybrať optimálne rozlíšenie stanovené pre váš výrobok.
――Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT predtým, ako ho vymeníte za
monitor LCD.
44
10. kapitola
Príloha
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými
prípojkami,
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement