Samsung 27" Dizajnový monitor CF591 Používateľská príručka

Samsung 27" Dizajnový monitor CF591 Používateľská príručka
Používateľská príručka
C27F591FD
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
ⓒ Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Iné ochranné známky než tie, ktoré patria spoločnosti Samsung Electronics, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
•• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
-- (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
-- (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
•• Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.
Obsah
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
4
4
Bezpečnostné opatrenia
Symboly
Čistenie
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
4
4
5
5
6
7
Prípravy
Diely
Ovládací panel
Sprievodca smerovými klávesmi
Sprievodca klávesmi funkcií
Zmena nastavení Brightness, Contrast a Sharpness
Zmena nastavenia Volume
Zadná strana
Nastavenie sklonu výrobku
Zámka proti odcudzeniu
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania monitora
9
9
10
11
13
13
14
14
15
15
Inštalácia
Upevnenie stojana
Odstránenie stojanu
16
16
17
Pripojenie a používanie zdrojového
zariadenia
Nastavenie obrazovky
Kontrolné body pred pripojením
18
Pripojenie a používanie počítača
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie slúchadiel
Pripojenie napájania
18
18
19
19
19
19
20
Správna poloha pri používaní výrobku
20
Inštalácia ovládača
21
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
21
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Brightness
23
Contrast
23
Sharpness
23
Color
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
HDMI Black Level
24
Eye Saver Mode
24
Game Mode
24
Response Time
24
Picture Size
25
Screen Adjustment
25
Úprava nastavení OSD (zobrazenie na
obrazovke)
Transparency
26
Position
26
Language
26
Display Time
26
2
Obsah
Nastavenie a vynulovanie
Sprievodca riešením problémov
Sound
Volume
Sound Mode
Select Sound
27
27
27
27
28
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Skontrolujte nasledovné.
32
32
32
32
FreeSync
Eco Saving Plus
29
Otázky a odpovede
34
Off Timer
29
PC/AV Mode
30
Source Detection
30
Key Repeat Time
30
Power LED On
30
Reset All
30
Information
30
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu
Systémové požiadavky:
31
31
31
Technické údaje
Všeobecné
35
Tabuľka štandardných signálových režimov
36
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady
vzniknuté zákazníkom)
Nejde o poruchu výrobku
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Iné
38
38
38
38
3
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Bezpečnostné opatrenia
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar a
poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo väčšieho priestoru.
Upozornenie
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT. (ALEBO ZADNÚ STRANU)
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY
MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ.
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
10 cm
10 cm
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku.
10 cm
Je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
10 cm
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité
informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.
10 cm
Symboly
Opatrenia pri skladovaní
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa ultrazvukový
zvlhčovač.
Výstraha
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému
zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo škodám
na majetku.
――V prípade, že je potrebné vyčistiť vnútrajšok produktu, obráťte sa na stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung (za
úkon vám bude naúčtovaný servisný poplatok).
Na obrazovku monitora netlačte rukami ani inými predmetmi. Hrozí riziko poškodenia obrazovky.
4
Čistenie
――Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko poškriabať.
――Pri čistení postupujte nasledovne.
Elektrická energia a bezpečnosť
Výstraha
1 Vypnite výrobok a počítač.
•• Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
2 Odpojte napájací kábel od výrobku.
•• Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom.
3 Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.
-- Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych
látok.
-- Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.
•• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
•• Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
•• Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).
•• Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nenechávajte pod ťažkým predmetom.
•• Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
4 Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
•• Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou suchej handričky.
5 Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
Upozornenie
6
•• Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
Zapnite výrobok a počítač.
•• Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s výrobkom. Napájací kábel nepoužívajte
s inými výrobkami.
•• Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
-- Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na prerušenie napájania výrobku.
•• Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
5
Inštalácia
Výstraha
Upozornenie
•• Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v blízkosti
zdrojov tepla.
•• Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
•• Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je napríklad polica na knihy alebo skrinka.
•• Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku neprečnieval.
•• Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo zabezpečené vetranie.
-- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
-- Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
-- Deti by sa ním mohli udusiť.
•• Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch a pod.)
-- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
-- Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo vznik
požiaru.
•• Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.),
mastnoty alebo dymu.
•• Výrobok položte opatrne.
-- Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného prachu, chemickým
látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas
dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.
-- Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre
zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov, napríklad kachlí.
-- Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
•• Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
-- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
•• Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Neinštalujte výrobok v kuchyni
ani v blízkosti kuchynského pultu.
6
Prevádzka
Výstraha
•• Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
-- Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane napájacieho kábla.
•• Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte napájací kábel
a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.) nevkladajte kovové predmety (paličky,
mince, sponky a pod.) ani ľahko horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
-- Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací kábel. Potom sa
obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové predmety.
-- Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací kábel. Potom sa
obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.
-- Deti môžu utrpieť zranenie alebo závažnú ujmu.
•• Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite napájanie a odpojte napájací kábel. Potom sa
obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
-- Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli lákať deti (hračky, sladkosti a pod.).
-- Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na
hračky alebo sladkosti.
•• Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.
•• Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.
•• Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
•• V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
•• Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.
•• V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.
•• Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
-- Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
7
Upozornenie
•• Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu
alebo vznik chybných pixelov.
-- Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič obrazovky s
pohyblivým obrazom.
•• Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo sieťovej
zásuvky.
-- Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo elektrický zvod.
•• Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
-- Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
•• Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.
•• Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.
•• Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
•• Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
-- Môže dôjsť k privretiu a poraneniu rúk alebo prstov.
-- Nakláňanie výrobku v nadmernom uhle môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
-- Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
-- Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
•• Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.
•• Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo mokré.
-- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
-- Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
-- Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.
•• Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
-- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
•• Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.
•• Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor, mohla by sa doň dostať voda alebo
iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej polohe.
•• Výrobok nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.
-- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
•• V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
•• Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť.
8
2. kapitola
Prípravy
Diely
Ikony
Popis
Viacsmerové tlačidlo uľahčujúce navigáciu.
Tlačidlo JOG
――Tlačidlo JOG sa nachádza na zadnej strane výrobku vľavo. Tlačidlo možno použiť
na pohyb nahor, nadol, doľava alebo doprava alebo ako tlačidlo Enter.
Ovládací panel
Kontrolka LED je indikátor stavu napájania, ktorý funguje ako
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
•• Zapnutie napájania (tlačidlo napájania): Vypnuté
predchádzajúceho upozornenia.
•• Režim úspory energie: Bliká
Indikátor LED napájania
•• Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania): Zapnuté
――Spôsob fungovania indikátora napájania je možné zmeniť príslušnou úpravou
Power LED On) Skutočné modely nemusia mať túto
v ponuke. (System
funkciu z dôvodu funkčných variácií.
Sprievodca klávesmi funkcií
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa Sprievodca klávesmi
funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak,
že príslušné smerové tlačidlo stlačíte ešte raz.
――Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu
výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
Indikátor LED
napájania
Tlačidlo JOG
NAHOR
DOĽAVA
STLAČENIE(ENTER)
Sprievodca klávesmi funkcií
DOPRAVA
NADOL
Return
9
Sprievodca smerovými klávesmi
――Obrazovka s tlačidlami skratiek (ponuka OSD) zobrazená nižšie sa zobrazí, len keď sa zapne obrazovka monitora, zmení sa rozlíšenie počítača alebo sa zmení vstupný zdroj.
――Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
: On
: Off
Režim Analog
Režim HDMI, DisplayPort
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Možnosť režimu Analog
••
: Nastavte položky Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Auto Adjustment
Eye Saver Mode Off
――Možnosť režimu HDMI, DisplayPort
: Nastavte položky Brightness, Contrast, Sharpness.
••
/
••
: Nastavte položky Volume, Mute.
••
: Sprievodca klávesmi funkcií.
――Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu Auto Adjustment.
――Táto funkcia je dostupná len v režime Analog.
••
: Nastavte položky Volume, Mute.
••
: Sprievodca klávesmi funkcií.
10
Sprievodca klávesmi funkcií
――Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení tlačidla JOG sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete opätovným stlačením tlačidla JOG.
NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA: presun k žiadanej položke. Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí popis každej položky.
STLAČENIE(ENTER): použije sa zvolená položka.
Return
Ikony
Popis
Výberom ikony
Výber ikony
zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí správa.
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na obrazovke) vášho monitora.
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach.
Zapnúť/Vypnúť: ak chcete zamknúť/odomknúť ovládanie OSD, po zobrazení hlavnej ponuky stlačte tlačidlo DOĽAVA na 10 sekúnd.
――Ak je ovládanie OSD zamknuté, naďalej je možná úprava nastavení Brightness a Contrast. Funkcia Eye Saver Mode je dostupná.
System
Výber ikony
Funkcia Sound, Power LED On je dostupná. Je možné zobraziť položku Information.
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Stlačením zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú dostupné.
•• Picture
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
•• System
Eco Saving Plus
Výber ikony
presunom pomocou tlačidla JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií – vypne sa monitor.
――Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií.
11
V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez signálu), 2
smerové klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu nižšie.
Tlačidlo JOG
Režim šetrenia energiou/bez signálu
NAHOR
Zmena zdroja
Nadol
STLAČENIE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutie
Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG
Akcia
NAHOR/NADOL
Posun možnosti
Ukončenie hlavnej ponuky.
DOĽAVA
Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia hodnoty.
Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej úrovne.
12
Zmena nastavení Brightness, Contrast a Sharpness
Zmena nastavenia Volume
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položky Brightness, Contrast alebo Sharpness môžete nastaviť pohybom tlačidla
JOG nahor alebo nadol.
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položku Volume môžete nastaviť pohybom tlačidla JOG vľavo alebo vpravo.
50
Volume
Sharpness
Mute
100
Brightness
Contrast
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――Prednastavený jas sa môže v jednotlivých regiónoch líšiť.
Brightness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright nastavená v režime Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Contrast
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť stíšenie alebo
prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov. Nastavte vstupnú hlasitosť vstupného zariadenia na
minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti (DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG) na výrobku.
――Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom vstupnom signáli,
zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
――Ak chcete aktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a pomocou tlačidla JOG presuňte zvýraznenie
nadol.
Ak chcete deaktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a potom zvýšte alebo znížte nastavenie
Volume.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Sharpness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGUpscale v režime Mode1 alebo Mode2.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
13
Zadná strana
Nastavenie sklonu výrobku
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
predchádzajúceho upozornenia.
-2° (±2°) - 20° (±2°)
Port
Popis
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
•• Sklon môžete nastaviť.
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla
HDMI-DVI.
•• Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Prijíma zvuk z počítača pomocou zvukového kábla.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
Slúži na pripojenie k napájaciemu adaptéru DC.
14
Zámka proti odcudzeniu
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania monitora
――Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
――Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke
dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
•• Netlačte priamo na obrazovku.
•• Pri premiestňovaní monitora nedržte obrazovku.
1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.
-- Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
-- Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
-- Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
•• Pri premiestňovaní držte monitor za spodnú stranu.
15
Inštalácia
Upevnenie stojana
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku), ktorý
je súčasťou balenia, a položte výrobok smerom nadol na
polystyrén podľa znázornenia na obrázku.
4
Pripevnite základňu stojana ku krku stojana a potom ho
spoľahlivo upevnite pomocou dvoch skrutiek k základni.
――Použite polystyrénový diel (vankúš) dodaný s monitorom.
2
Zatiaľ čo pridŕžate monitor, zatlačte krk stojana v smere šípky
podľa znázornenia na obrázku.
- Upozornenie
3
Zatiaľ čo pridŕžate monitor, nadvihnite krk stojana v smere
šípky a upravte ho podľa znázornenia na obrázku.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko poškodenia
monitora.
16
Odstránenie stojanu
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku), ktorý
je súčasťou balenia, a položte výrobok smerom nadol na
polystyrén podľa znázornenia na obrázku.
4
Zatiaľ čo pridŕžate monitor, vytiahnite a demontujte krk stojana
v smere šípky podľa znázornenia na obrázku.
――Použite polystyrénový diel (vankúš) dodaný s monitorom.
2
3
Pri demontáži odskrutkujte dve skrutky na základni stojana.
- Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko poškodenia
monitora.
Zatiaľ čo pridŕžate monitor, nadvihnite krk stojana v smere
šípky a upravte ho podľa znázornenia na obrázku.
17
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Kontrolné body pred pripojením
Pripojenie a používanie počítača
――Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
――Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
18
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla DP
――Odporúča sa používať kábel DP kratší ako 1,5 m. Použitie kábla s dĺžkou presahujúcou 1,5 m môže mať vplyv na kvalitu
obrazu.
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Pripojenie slúchadiel
――Funkcia zvuku nie je podporovaná, ak je zdrojové zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI-DVI.
――Slúchadlá používajte pri zabezpečení prenosu zvuku pomocou kábla D-SUB + AUDIO, HDMI-HDMI alebo DP.
19
Pripojenie napájania
Správna poloha pri používaní výrobku
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
•• Narovnajte chrbát.
•• Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
1 Napájací kábel pripojte k sieťovému napájaciemu adaptéru. Potom pripojte napájací adaptér DC k portu DC 14V
na zadnej strane výrobku.
2 Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
3 Monitor zapnite stlačením tlačidla JOG v zadnej časti zariadenia.
•• Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
•• Lakte majú byť približne v pravom uhle.
•• Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty položené na
podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
20
Inštalácia ovládača
――Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre tento produkt.
――Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu ovládača výrobku, prevezmite ju z webovej stránky spoločnosti Samsung
Electronics na adrese http://www.samsung.com.
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
――Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a opätovnom zapnutí
výrobku.
――Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
21
4. kapitola
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
SAMSUNG MAGIC Bright
V režime PC
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok používa.
•• Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie internetu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch DVD.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.
•• Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Basic Color: Tento model podporuje fotochromatickú funkciu. Pri prepnutí do tohto režimu sa farebný priestor
upraví tak, aby bol podobný štandardnému farebnému rozsahu sRGB.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
MAGIC Upscale
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť AV, položka
MAGICBright má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard, Movie a Custom), ktoré sú vopred
SAMSUNG
nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie
Custom, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
Color
SAMSUNG
V režime AV
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
Off
HDMI Black Level
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
Return
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
22
Brightness
Color
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Je možné upraviť odtieň obrazovky.
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright nastavená v režime Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Red: Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu
farby.
MAGIC
MAGIC
•• Green: Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu
intenzitu farby.
Contrast
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
•• Blue: Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu
farby.
•• Color Tone: Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.
-- Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
-- Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
-- Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
-- Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
-- Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
Sharpness
-- Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
――Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka Color Tone má
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
•• Gamma: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
-- Mode1 / Mode2 / Mode3
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGUpscale v režime Mode1 alebo Mode2.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na
nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka Eye Saver Mode nastavená na možnosť „On“, úroveň modrého svetla s
vlnovou dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita obrazu potrebná na uvoľnenie očí. Úroveň
modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených nastaveniach a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a
certifikovaná v súlade s požiadavkami štandardov „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
HDMI Black Level
Game Mode
Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry.
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od druhu
pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/farieb, úrovne čiernej
atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie kvality obrazu.
Túto funkciu môžete použiť pri hraní hier na počítači alebo pri pripojení hernej konzoly, napríklad PlayStation™ alebo
Xbox™.
V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI Black Level.
――Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia Game Mode sa nastaví na
――Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI.
•• Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
možnosť Off, aj keď bola nastavená na možnosť On.
――Ak chcete, aby bola funkcia Game Mode stále zapnutá, vyberte možnosť Always On.
•• Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k poklesu kontrastu.
――Funkcia HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
――Funkcia HDMI Black Level sa aktivuje len pri určitom rozlíšení v režime AV, napríklad 720P a 1080P.
Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.
――Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Standard alebo Faster.
24
Picture Size
Screen Adjustment
Zmeňte veľkosť obrazu.
――Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Picture Size v režime AV nastavená na hodnotu Screen Fit.
V režime PC
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime AV a monitor je schopný
normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte horizontálnu polohu v 0-6 úrovniach.
――Coarse, Fine: Táto funkcia je dostupná len v režime Analog.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania (nie každý
model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na
možnosť AV.
(DisplayPort/HDMI: Táto možnosť je dostupná, keď je vypnutá funkcia FreeSync)
25
5. kapitola
Úprava nastavení OSD (zobrazenie na obrazovke)
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Transparency
Position
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
Slúži na zmenu polohy ponuky.
OnScreen Display
Transparency
한국어
On
Configure the
transparency of the
menu windows.
Position
Language
Display Time
English
Language
Nastavte jazyk ponuky.
20 sec
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
――Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
Return
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane zobrazovať.
26
6. kapitola
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Sound
Volume
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Volume.
System
Sound Mode
Sound
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
•• Standard: vyberie normálny režim zvuku.
•• Music: zvýrazní hudbu v porovnaní s inými hlasmi.
Off Timer
•• Movie: zabezpečí najlepší zvuk pre filmy.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
•• Clear Voice: zvýrazní hlasy v porovnaní s inými zvukmi.
Return
Select Sound
•• Stereo: Zapne zvuk z ľavého aj pravého reproduktora.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
•• Left Channel: Nastaví ľavý a pravý reproduktor tak, aby prehrávali len ľavý kanál zvukového zdroja.
•• Right Channel: Nastaví ľavý a pravý reproduktor tak, aby prehrávali len pravý kanál zvukového zdroja.
27
FreeSync
Modely v zozname grafických kariet s podporou funkcie FreeSync
Technológia FreeSync predstavuje riešenie, ktoré eliminuje rozpad obrazu na obrazovke bez zvyčajného
oneskorovania alebo latencie.
Táto funkcia eliminuje rozpad a oneskorovanie obrazu na obrazovke počas hrania hier. Získate lepší zážitok z hrania.
•• Off: Vypne funkciu FreeSync.
•• Standard Engine: zapnutie základných funkcií FreeSync na grafickej karte AMD.
•• Ultimate Engine: zapnutie funkcie FreeSync s vyššou frekvenciou snímok obrazovky. V tomto režime sa znižuje
efekt rozpadu obrazu (problém so synchronizáciou medzi obrazovkou a obsahom). Počas hrania sa môže
vyskytnúť blikanie obrazovky.
Keď vyberiete režim Ultimate Engine, použite maximálnu obnovovaciu frekvenciu obrazovky, aby sa dosiahol
optimálny efekt funkcie FreeSync.
Spôsob nastavenia obnovovacej frekvencie nájdete v časti Otázky a odpovede
frekvenciu?
Ako môžem zmeniť
――Funkcia FreeSync je zapnutá len v režime HDMI alebo DisplayPort.
Pri používaní funkcie FreeSync používajte kábel HDMI/DisplayPort dodaný výrobcom.
Ak je zapnutá funkcia FreeSync, môžu sa vyskytnúť nasledujúce javy:
•• V závislosti od nastavení hry môže obrazovka počas hry blikať. Zníženie hodnôt nastavení hry môže pomôcť
odstrániť blikanie. K odstráneniu tohto problému môže prispieť aj nainštalovanie najnovších ovládačov z webovej
lokality spoločnosti AMD.
•• V závislosti od rozlíšenia môže počas hry kolísať rýchlosť odozvy. Pri vyššom rozlíšení sa rýchlosť odozvy vo
všeobecnosti znižuje.
Funkciu FreeSync možno používať len s určitými modelmi grafických kariet AMD. Podporované grafické karty nájdete
v nasledujúcom zozname:
Je potrebné nainštalovať najnovšie oficiálne ovládače grafických kariet od spoločnosti AMD, ktoré podporujú funkciu
FreeSync.
――Informácie o ďalších modeloch grafických kariet AMD, ktoré podporujú funkciu FreeSync, nájdete na oficiálnej webovej
lokalite spoločnosti AMD.
――Vyberte možnosť FreeSync Off, ak používate grafickú kartu od iného výrobcu.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Ako sa zapína funkcia FreeSync?
1 V ponuke OSD nastavte položku FreeSync na možnosť Standard Engine alebo Ultimate Engine.
2 Zapnite funkciu FreeSync v časti AMD Radeon Settings:
Kliknite pravým tlačidlom myši
AMD Radeon Settings
Display
Funkcia „AMD FreeSync“ musí byť nastavená na možnosť „Zap.“. Ak funkcia ešte nie je zapnutá, vyberte možnosť
„Zap.“.
•• Kvalita zvuku monitora sa môže znížiť.
――Ak sa pri používaní tejto funkcie vyskytnú akékoľvek problémy, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
28
Eco Saving Plus
Dosiahnite zníženie spotreby energie v porovnaní so spotrebou pri maximálnej úrovni jasu.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving Plus.
•• Auto: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 % v porovnaní s aktuálnym nastavením.
(Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
•• Low: Ušetrí až 25 % energie v porovnaní s maximálnym jasom.
•• High: Ušetrí až 50 % energie v porovnaní s maximálnym jasom.
Off Timer
Off Timer: Slúži na zapnutie režimu Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok
automaticky vypne.
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
――Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa automaticky aktivovala
4 hodiny po zapnutí výrobku. Je to tak v súlade s predpismi o spotrebe energie. Ak nechcete, aby sa časovač aktivoval,
System a funkciu Off Timer prepnite do polohy Off.
prejdite na položky MENU
29
PC/AV Mode
Power LED On
Nastavte položku PC/AV Mode na možnosť AV. Veľkosť obrazu sa zväčší.
Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED napájania, ktorý sa nachádza v dolnej
časti výrobku.
•• Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
•• Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.
•• Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
•• Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
•• Ak sa pripájate k počítaču pomocou kábla HDMI-DVI, nastavte možnosť DVI PC.
――Táto funkcia nepodporuje režim Analog.
Reset All
――Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
――Ak je monitor v režime HDMI, DisplayPort a na obrazovke sa zobrazí správa Check Signal Cable alebo sa aktivuje režim
úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami a potom vyberte ikonu
vybrať možnosť PC alebo AV.
. Môžete
Source Detection
Vyberte možnosť Auto alebo Manual ako spôsob rozpoznania vstupného signálu.
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
Information
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
Picture
Key Repeat Time
Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri stlačení tlačidlo
zareaguje len raz.
OnScreen Display
System
Information
Information
*********
**kHz **Hz NN
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
30
7. kapitola
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Systémové požiadavky:
Operačný systém
Easy Setting Box
Hardvér
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Pamäť najmenej 32 MB.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Funkcia Easy Setting Box umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu softvéru Easy Setting Box, prevezmite ju z webovej stránky spoločnosti
Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
――Ikona Easy Setting Box sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
――Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu
Inštalácia funkcie Easy Setting Box môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.
31
8. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung
――Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne. Ak problém
pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Testovanie produktu
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču, vykonajte vlastný
diagnostický test zariadenia.
1 Vypnite počítač a aj produkt.
2 Odpojte kábel od výrobku.
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne pripojené.
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a k počítaču, na všetkých štyroch stranách
obrazovky sa nachádzajú voľné miesta.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v nastaveniach rozhrania
HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti obrazovky, aktualizujte
ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od výrobcu
počítača.)
3 Zapne výrobok.
4 Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
――Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
Problém obrazovky
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť Tabuľka štandardných signálových
režimov), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
――Zobrazované rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti od nastavení počítačového systému a káblov.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
32
Not Optimum Mode sa zobrazí.
Prehrávanie videa nie je plynulé.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo frekvenciu pre
tento výrobok.
Prehrávanie veľkých súborov s videom vo vysokom rozlíšení nemusí byť plynulé. Dôvodom môže byť to, že
prehrávač videa nie je optimalizovaný pre prostriedky počítača.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií v časti
Tabuľka štandardných signálových režimov (s.36).
Skúste súbor prehrať v inom prehrávači videa.
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Upravte Coarse a Fine.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo. Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej s produktom.
Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (s.36) uvedenej v tomto návode a
podľa ponuky Information v produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.
Upravte Brightness a Contrast.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Problém zvuku
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej karte vášho
počítača alebo v softvérovom programe.
Zobrazuje sa video, ale bez zvuku.
Zvuk nie je počuť, ak sa na pripojenie vstupného zariadenia používa kábel HDMI-DVI.
Pripojte zariadenie pomocou kábla HDMI alebo DP.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Problém zdrojového zariadenia
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo pohýbaním myši.
Text je neostrý.
Ak používate operačný systém Windows (napr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10): Prejdite na
položky Ovládací panel Písma Upraviť text ClearType a zmeňte nastavenie položky Zapnúť technológiu
ClearType.
33
Otázky a odpovede
――Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
Ovládací panel
•• Windows 8(Windows 8.1): Vyberte položky Nastavenie
časti Nastavenie monitora.
•• Windows 10: Vyberte položky Nastavenia
časti Nastavenie monitora.
Systém
Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
Zobrazovacie zariadenie
Rozšírené nastavenie
Obrazovka
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
Rozlíšenie obrazovky
Rozšírené nastavenia zobrazenia
Rozšírené nastavenie
Vlastnosti grafického adaptéra
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania obrazovky v
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Prejdite na položky Nastavenie
•• Windows 10: Prejdite na položky Nastavenia
Systém
Ovládací panel
Displej
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Vzhľad a prispôsobenie
Zobrazovacie zariadenie
Displej
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Rozšírené nastavenia zobrazenia a upravte rozlíšenie.
Ako nastavím režim úspory energie?
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie
BIOSU na počítači.
•• Windows 10: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie
Prispôsobiť
Prispôsobiť
Ovládací panel
Nastavenia šetriča obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
Obrazovka uzamknutia
Prispôsobiť
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Nastavenie šetriča obrazovky
Nastavenie časového limitu obrazovky
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE
Napájanie a spánok alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
34
9. kapitola
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
C27F591FD
Veľkosť
Trieda 27 (27,0 palcov / 68,6 cm)
Oblasť zobrazenia
597,88 mm (H) x 336,31 mm (V)
Odstup pixlov
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maximálne vzorkovanie
148,5 MHz
Prívod energie
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory
D-SUB, HDMI, DisplayPort
Okolité podmienky
Prevádzka
――Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play.
Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora
sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
――Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm).
Nemá to vplyv na výkon produktu.
――Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
――Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
Teplota: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
35
Tabuľka štandardných signálových režimov
Synchronizácia
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia
30 – 81 kHz
Vertikálna frekvencia
48 – 72 Hz
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka môže byť prázdna a kontrolka
LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
36
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.
――Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
――Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Používanie iného ako stanoveného rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu. Ak tomu chcete zabrániť,
odporúčame vám vybrať optimálne rozlíšenie stanovené pre váš výrobok.
37
10. kapitola
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady
vzniknuté zákazníkom)
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v nasledujúcich
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia výrobku.
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál atď.).
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných spoločnosťou
Samsung,
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani partnerom
spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
Iné
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň a pod.)
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu, žiarovka, filter, páska
atď.)
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť účtovaný servisný
poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement