Samsung 27" Gaming monitor CJG56 Používateľská príručka

Samsung 27" Gaming monitor CJG56 Používateľská príručka
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Herný monitor
C*JG5*
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Iné ochranné známky než tie, ktoré patria spoločnosti Samsung Electronics, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Správny poplatok môže byť účtovaný v nasledujúcich situáciách:
(a) Privoláte na vlastnú žiadosť technika, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu chybu (napr. v prípadoch, keď ste si
neprečítali používateľskú príručku).
(b) Prinesiete zariadenie do servisného strediska, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu chybu (napr. v prípadoch, keď
ste si neprečítali používateľskú príručku).
O výške správneho poplatku budete informovaní pred návštevou technika.
Obsah
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
4
4
Bezpečnostné opatrenia
Čistenie
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
4
5
5
6
7
Pripojenie a používanie
zdrojového zariadenia
Prípravy
Diely
Ovládací panel
Sprievodca klávesmi funkcií
Zmena nastavení Brightness, Contrast a
Sharpness
Zmena nastavenia Volume
Typy portov
Nastavenie sklonu výrobku
Zámka proti odcudzeniu
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania
monitora
Odstránenie stojanu (C27JG50QQ* /
C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
19
Odstránenie stojanu (C32JG50FQ* /
C32JG51FD* / C32JG53FD*)
20
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo
stojana na pracovný stôl
21
10
10
11
12
13
14
15
15
16
Inštalácia
17
Upevnenie stojana (C27JG50QQ* /
C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* /
C32JG56QQ*)
17
Upevnenie stojana (C32JG50FQ* /
C32JG51FD* / C32JG53FD*)
18
Správna poloha pri používaní výrobku
27
Inštalácia ovládača
27
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
27
Game
Picture Mode
28
Refresh Rate
29
Black Equalizer
29
29
Kontrolné body pred pripojením
23
Response Time
Pripojenie a používanie počítača
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie slúchadiel
Pripojenie napájania (C27JG50QQ* /
C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
Pripojenie napájania (C32JG50FQ* /
C32JG51FD* / C32JG53FD*)
Manažment pripojených káblov
(C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
Manažment pripojených káblov
(C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*)
23
23
23
24
24
FreeSync (C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50FQ* / C32JG53FD* / C32JG54QQ* /
C32JG56QQ*)
30
Low Input Lag
31
Screen Size
31
25
25
26
26
2
Obsah
Picture
Volume
39
Eco Saving Plus (C27JG50QQ* /
C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
39
Picture Mode
33
Brightness
34
Contrast
34
Sharpness
34
Smart ECO Saving+ (C32JG50FQ* /
C32JG51FD* / C32JG53FD*)
Color
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
Sprievodca riešením problémov
39
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite
na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Skontrolujte nasledovné.
43
43
43
43
Off Timer
40
Otázky a odpovede
45
35
PC/AV Mode
40
HDMI Black Level
35
DisplayPort Ver.
40
Eye Saver Mode
35
Source Detection
40
Screen Adjustment
35
Key Repeat Time
41
Power LED On
41
Reset All
41
Information
41
OnScreen Display
Language
36
Display Time
36
Inštalácia softvéru
System
Self Diagnosis
37
Easy Setting Box
Obmedzenia a problémy pri inštalácii
programu
Systémové požiadavky:
42
42
42
Technické údaje
Všeobecné
46
Tabuľka štandardných signálových režimov 48
Príloha
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
Nejde o poruchu výrobku
Porucha výrobku spôsobená chybou
zákazníka
Iné
56
56
56
56
3
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Bezpečnostné opatrenia
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť
požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo
väčšieho priestoru.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Výstraha
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
――V prípade, že je potrebné vyčistiť vnútrajšok produktu, obráťte sa na stredisko zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung (za úkon vám bude naúčtovaný servisný poplatok).
4
Čistenie
――Pri čistení postupujte nasledovne.
1
Vypnite výrobok a počítač.
2
Odpojte napájací kábel od výrobku.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k
zásahu elektrickým prúdom.
3
Elektrická energia a bezpečnosť
Výstraha
•• Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
•• Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
•• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.
•• Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
‒‒ Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo
aktívnych látok.
•• Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).
‒‒ Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.
4
Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju
vyžmýkajte.
5
Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
6
Zapnite výrobok a počítač.
•• Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nenechávajte pod ťažkým
predmetom.
•• Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou suchej handričky.
Upozornenie
•• Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
•• Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s výrobkom. Napájací kábel
nepoužívajte s inými výrobkami.
•• Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
‒‒ Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na prerušenie napájania výrobku.
•• Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
5
Inštalácia
Výstraha
Upozornenie
•• Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v
blízkosti zdrojov tepla.
•• Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
•• Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je napríklad polica na knihy alebo
skrinka.
•• Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku
neprečnieval.
•• Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo zabezpečené vetranie.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
‒‒ Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
‒‒ Deti by sa ním mohli udusiť.
•• Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch
a pod.)
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
‒‒ Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo
vznik požiaru.
•• Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky
vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
•• Výrobok položte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného prachu,
chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok
trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.
‒‒ Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa poradiť so servisným
strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov,
napríklad kachlí.
‒‒ Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
•• Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
•• Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Neinštalujte
výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.
6
Prevádzka
Výstraha
•• Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte.
‒‒ Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane napájacieho kábla.
•• Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.) nevkladajte kovové
predmety (paličky, mince, sponky a pod.) ani ľahko horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové
predmety.
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.
‒‒ Deti môžu utrpieť zranenie alebo závažnú ujmu.
•• Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
‒‒ Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli lákať deti (hračky, sladkosti
a pod.).
‒‒ Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú
dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
•• Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.
•• Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.
•• Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
•• V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite
vyvetrajte.
•• Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.
•• V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.
•• Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
‒‒ Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
7
Upozornenie
•• Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie
zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.
‒‒ Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič obrazovky
s pohyblivým obrazom.
•• Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo
sieťovej zásuvky.
‒‒ Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
elektrický zvod.
•• Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
‒‒ Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
•• Napájací konektor zasuňte do adaptéra AC/DC, kým nezaznie cvaknutie.
•• Do elektrickej zásuvky nezasúvajte samotný napájací konektor.
•• Nepoužívajte iný ako dodaný adaptér AC/DC.
‒‒ V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Nezasúvajte adaptér AC/DC do elektrickej zásuvky na strope.
‒‒ V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Otočte napájací konektor na adaptéri AC/DC tak, aby ste nepresiahli maximálny rozsah (0 až 90°).
‒‒ V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Napájací konektor po zmontovaní nikdy rozoberajte. (Po zmontovaní sa nedá oddeliť.)
•• Adaptéry AC/DC neumiestňujte k sebe.
•• Napájací konektor nikdy nepoužívajte pre iné zariadenia.
•• Pred použitím odstráňte z adaptéra AC/DC plastový obal.
•• Pri vyberaní adaptéra AC/DC z elektrickej zásuvky uchopte a vytiahnite teleso adaptéra AC/DC.
•• Zabezpečte, aby sa do adaptéra AC/DC nedostala voda a aby nebol mokrý.
‒‒ Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
‒‒ Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
‒‒ Dajte pozor, aby ste adaptér AC/DC nenamočili pri umývaní podlahy.
•• Adaptér AC/DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
‒‒ V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Na adaptér AC/DC nenechajte spadnúť žiadne predmety, ani ho nevystavujte otrasom.
‒‒ V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Adaptér AC/DC používajte, až keď z neho odstránite plastový obal.
‒‒ V opačnom prípade to môže viesť k požiaru.
‒‒ V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
•• Adaptér AC/DC umiestnite na dobre vetrané miesto.
•• Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor, mohla by sa doň dostať
voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej polohe.
8
•• Výrobok nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
•• V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
•• Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť alebo sa
pozerajte na vzdialené predmety.
•• Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.
•• Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
•• Pri nastavovaní uhla produktu postupujte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k privretiu a poraneniu rúk alebo prstov.
‒‒ Nakláňanie výrobku v nadmernom uhle môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
‒‒ Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
9
2. kapitola
Prípravy
Diely
Ovládací panel
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*
C32JG50FQ* / C32JG51FD* /
C32JG53FD*
Tlačidlo JOG
NADOL (DOPREDU)
DOĽAVA
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
NAHOR (DOZADU)
Diely
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*
Tlačidlo JOG
NAHOR
DOĽAVA
STLAČENIE(ENTER)
C32JG50FQ* / C32JG51FD* /
C32JG53FD*
Sprievodca klávesmi funkcií
DOPRAVA
NADOL
Popis
Indikátor LED napájania
Return
Viacsmerové tlačidlo uľahčujúce navigáciu.
Tlačidlo JOG
――Tlačidlo JOG je umiestnené v spodnej časti centra obrazovky a umožňuje päť smerov: NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA/STLAČENIE(ENTER). (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
――Tlačidlo JOG sa nachádza na zadnej strane výrobku vľavo. Tlačidlo možno použiť na pohyb nahor, nadol, doľava alebo doprava alebo ako tlačidlo Enter. (C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*)
Kontrolka LED je indikátor stavu napájania, ktorý funguje ako
•• Zapnutie napájania (tlačidlo napájania): Vypnuté
Indikátor LED
napájania
•• Režim úspory energie: Bliká
•• Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania): Zapnuté
――Spôsob fungovania indikátora napájania je možné zmeniť príslušnou úpravou v ponuke. (System → Power LED On) Skutočné modely nemusia mať túto funkciu z dôvodu funkčných variácií.
Sprievodca klávesmi
funkcií
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa Sprievodca klávesmi funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak, že príslušné smerové tlačidlo
stlačíte ešte raz.
――Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
10
Sprievodca klávesmi funkcií
――Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení tlačidla JOG sa zobrazí Sprievodca
klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete opätovným stlačením tlačidla JOG.
NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA: presun k žiadanej položke.
Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí popis každej položky.
Ikony
Popis
Menu
Výber ikony
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií.
Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na obrazovke) vášho monitora.
Source
STLAČENIE(ENTER): použije sa zvolená položka.
Výberom ikony
zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo JOG na
obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa
v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí správa.
Výber ikony
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií.
Stlačením zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú
dostupné.
Eye Saver Mode
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
Return
•• System → Eco Saving Plus (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ*
/ C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* /
C32JG56QQ*), Smart ECO Saving+ (C32JG50FQ* / C32JG51FD* /
C32JG53FD*)
Power Off
Výber ikony
presunom pomocou tlačidla JOG na obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií – vypne sa monitor.
――Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií.
11
V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez
signálu), 2 smerové klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu
nižšie.
Tlačidlo JOG
Režim šetrenia energiou/bez signálu
NAHOR
Zmena nastavení Brightness, Contrast a Sharpness
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položky Brightness, Contrast alebo Sharpness môžete nastaviť pohybom
tlačidla JOG nahor alebo nadol.
Zmena zdroja
Sharpness
NADOL
STLAČENIE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutie
Brightness
100
Contrast
Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG
Akcia
NAHOR/NADOL
DOĽAVA
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Posun možnosti
――Prednastavený jas sa môže v jednotlivých regiónoch líšiť.
Ukončenie hlavnej ponuky.
Brightness
Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia hodnoty.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Dynamic Contrast.
Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
Contrast
Prechod na nasledujúcu úroveň.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej úrovne.
Sharpness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
12
Zmena nastavenia Volume
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položku Volume môžete nastaviť pohybom tlačidla JOG vľavo alebo
vpravo.
Volume
50
Mute
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť
stíšenie alebo prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov. Nastavte vstupnú hlasitosť
vstupného zariadenia na minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti
(DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG) na výrobku.
――Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom vstupnom
signáli, zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
――Ak chcete aktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a pomocou tlačidla JOG presuňte
zvýraznenie nadol.
Ak chcete deaktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a potom zvýšte alebo znížte
nastavenie Volume.
13
Typy portov
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pozri informácie o príslušnom výrobku.
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* /
C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*
C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*
HDMI IN 1
Port
HDMI IN 2
DP IN
DC 19V
Popis
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla HDMI-DVI.
――Port HDMI1 podporuje rozlíšenie 2560 x 1440 pri 60 Hz (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
――Port HDMI1 podporuje rozlíšenie 1920 x 1080 pri 60 Hz/100 Hz/120 Hz (C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*)
――Port HDMI2 podporuje rozlíšenie 2560 x 1440 pri 60 Hz/100 Hz/120 Hz/144 Hz (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
――Port HDMI2 podporuje rozlíšenie 1920 x 1080 pri 60 Hz/100 Hz/120 Hz / 144 Hz (C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*)
DP IN
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad slúchadlám.
――Zvuk bude fungovať, len ak sa používa kábel HDMI do HDMI alebo kábel DP.
DC 19V
Pripája sa k adaptéru AC/DC.
14
Nastavenie sklonu výrobku
Zámka proti odcudzeniu
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
――Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
――Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
-1,5° (±1°) ~ 15° (±2°)
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* /
C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*
C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*
•• Naklonenie monitora môžete nastaviť.
•• Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
3
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4
Uzamknite uzamykacie zariadenie.
‒‒ Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
‒‒ Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.
‒‒ Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
15
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania monitora
•• Netlačte priamo na obrazovku.
•• Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
•• Pri premiestňovaní monitora nedržte
obrazovku.
•• Pri premiestňovaní držte monitor za dolné
rohy alebo okraj.
16
Inštalácia
Upevnenie stojana (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je
to znázornené na obrázku.
2
Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej
strane stojanu tak, aby sa úplne upevnila.
Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne
pripojený.
Upozornenie
Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
3
Položte na podlahu ochranný polystyrén
(podložku), ktorý je súčasťou balenia, a položte
výrobok smerom nadol na polystyrén podľa
znázornenia na obrázku. Ak polystyrén nie je k
dispozícii, použite hrubú podložku na sedenie.
Držte zadnú časť monitora tak, ako je to zobrazené
na obrázku. Zatlačte zložený stojan do hlavnej
časti tela v smere šípky tak, ako je to zobrazené na
obrázku.
4
Pripojte napájací a dátový kábel, ako vidno na
obrázku.
17
Upevnenie stojana (C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je
to znázornené na obrázku.
2
Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej
strane stojanu tak, aby sa úplne upevnila.
Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne
pripojený.
Upozornenie
Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
3
Položte na podlahu ochranný polystyrén
(podložku), ktorý je súčasťou balenia, a položte
výrobok smerom nadol na polystyrén podľa
znázornenia na obrázku. Ak polystyrén nie je k
dispozícii, použite hrubú podložku na sedenie.
Držte zadnú časť monitora tak, ako je to zobrazené
na obrázku. Zatlačte zložený stojan do hlavnej
časti tela v smere šípky tak, ako je to zobrazené na
obrázku.
4
Pripojte napájací a dátový kábel, ako vidno na
obrázku.
18
Odstránenie stojanu (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* /
C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén
(podložku), ktorý je súčasťou balenia, a položte
výrobok smerom nadol na polystyrén podľa
znázornenia na obrázku. Ak polystyrén nie je k
dispozícii, použite hrubú podložku na sedenie.
Pridŕžajte monitor jednou rukou a druhou rukou
potiahnite konektor stojanu, aby sa stojan odpojil,
ako je to zobrazené na obrázku.
2
Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane
stojanu, aby ste ho oddelili.
3
Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho
vytiahnete v smere šípky, ako je to zobrazené na
obrázku.
Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
19
Odstránenie stojanu (C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*)
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén
(podložku), ktorý je súčasťou balenia, a položte
výrobok smerom nadol na polystyrén podľa
znázornenia na obrázku. Ak polystyrén nie je k
dispozícii, použite hrubú podložku na sedenie.
Pridŕžajte monitor jednou rukou a druhou rukou
potiahnite konektor stojanu, aby sa stojan odpojil,
ako je to zobrazené na obrázku.
2
Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane
stojanu, aby ste ho oddelili.
3
Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho
vytiahnete v smere šípky, ako je to zobrazené na
obrázku.
Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
20
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl
――Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*
1
3
2
A
C
5
44
B
D
E
F
E
F
C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*
1
3
2
A
C
5
4
B
D
A Demontujte dve skrutky v smere znázornenom na obrázku.
B Demontujte konzolu v smere znázornenom na obrázku.
C Odlepte štítok z vnútornej strany HLADKÉHO ZADNÉHO KRYTU a prilepte ho na miesto znázornené na obrázku.
D Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl
E , F Konzola (predávajú sa samostatne)
Zarovnajte závity a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.
21
•• Poznámky
‒‒ Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty zariadenia.
‒‒ Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže odlišovať v závislosti od technických parametrov.
‒‒ Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA. Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily. Produkt sa môže
poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na
stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením nadmernej sily.
‒‒ Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú montáž držiaka
na stenu.
‒‒ Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
‒‒ Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.
‒‒ Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec stojana.
Jednotky: mm
Špecifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA v milimetroch
75,0 x 75,0
Štandardná skrutka
Φ 4,0 mm, stúpanie 0,7 * dĺžka 10,0 mm
Množstvo
4 ks
――Súpravu držiaka na stenu neinštalujte, keď je výrobok zapnutý. Mohlo byť dôjsť k poraneniu v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
22
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Kontrolné body pred pripojením
Pripojenie a používanie počítača
――Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
――Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Funkcia zvuku nie je podporovaná, ak je zdrojové zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI-DVI.
――Pri použití kábla HDMI-DVI nemusí byť k dispozícii optimálne rozlíšenie.
23
Pripojenie pomocou kábla DP
DP IN
――Odporúča sa používať kábel DP kratší ako 1,5 m. Použitie kábla s dĺžkou presahujúcou 1,5 m môže mať vplyv
na kvalitu obrazu.
Pripojenie slúchadiel
――Slúchadlá používajte pri zabezpečení prenosu zvuku pomocou kábla HDMI-HDMI alebo DP.
――Konektor slúchadiel podporuje len 3-vodičový typ TRS (so špičkou, medzikrúžkom a puzdrom).
24
Pripojenie napájania (C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
/ C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* /
C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
Pripojenie napájania (C32JG50FQ* / C32JG51FD* /
C32JG53FD*)
1
2
1
2
19V
DC19V
DC
19V
DC19V
DC
3
3
4
4
1
Napájací konektor pripojte k adaptéru AC/DC.
1
Napájací konektor pripojte k adaptéru AC/DC.
2
Kábel adaptéra AC/DC pripojte k portu DC 19V na zadnej strane monitora.
2
Kábel adaptéra AC/DC pripojte k portu DC 19V na zadnej strane monitora.
3
Pripojte adaptér AC/DC do elektrickej zásuvky.
3
Pripojte adaptér AC/DC do elektrickej zásuvky.
4
Monitor zapnite stlačením tlačidla JOG v zadnej časti zariadenia.
4
Monitor zapnite stlačením tlačidla JOG v spodnej časti monitora.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
――Špecifikácie adaptéra sa môžu líšiť v závislosti od platných požiadaviek na kvalitu.
――Špecifikácie adaptéra sa môžu líšiť v závislosti od platných požiadaviek na kvalitu.
25
Manažment pripojených káblov (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* /
C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
2
Pripojte káble do príslušných portov.
Uchopte stojan jednou rukou a druhou rukou
zatvorte HLADKÝ ZADNÝ KRYT v smere šípky.
23
Káble sú uložené.
4
Uchopte stojan jednou rukou a palcom druhej ruky
zložte HLADKÝ ZADNÝ KRYT v smere šípky.
Manažment pripojených káblov (C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*)
2
Pripojte káble do príslušných portov.
Uchopte stojan jednou rukou a druhou rukou
zatvorte HLADKÝ ZADNÝ KRYT v smere šípky.
23
Káble sú uložené.
4
Uchopte stojan jednou rukou a palcom druhej ruky
zložte HLADKÝ ZADNÝ KRYT v smere šípky.
26
Správna poloha pri používaní výrobku
Inštalácia ovládača
――Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre
tento produkt.
――Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu ovládača výrobku, prevezmite ju z webovej stránky spoločnosti
Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
•• Narovnajte chrbát.
•• Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali
pozerať mierne smerom nadol.
――Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a opätovnom
zapnutí výrobku.
――Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
――Ak chcete zmeniť obnovovaciu frekvenciu a zároveň zachovať aktuálne rozlíšenie, vyberte možnosť Game →
Refresh Rate v ponuke OSD.
•• Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
•• Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
•• Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
•• Lakte majú byť približne v pravom uhle.
•• Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty
položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
•• Vykonávajte očné cvičenia alebo často žmurkajte, aby ste predišli únave očí.
27
4. kapitola
Game
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa môžu líšiť
od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
V režime PC
•• Custom: prispôsobenie nastavení obrazovky.
•• FPS: Zvýšenie jasu tmavých oblastí na obrazovkách hier FPS. Tento režim zvyšuje viditeľnosť
nepriateľov v hrách FPS.
Picture Mode
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.
•• RTS: Zvýšenie teploty farieb a kontrastného pomeru, aby sa zlepšila viditeľnosť obrazovky RTS a
minimapy.
•• RPG: Tento režim je optimalizovaný pre 3D grafiku a komunikáciu pomocou rýchlych správ na
obrazovke v hrách RPG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• AOS: Zvýšením kontrastného pomeru získate kvalitu obrazu optimalizovanú pre hry AOS.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch
DVD.
•• Dynamic Contrast (C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*): Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas
prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.
V režime AV
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť
AV, položka Picture Mode má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard, Movie a Custom),
ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie alebo
Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
28
Refresh Rate
Response Time
Slúži na zmenu obnovovacej frekvencie obrazovky. Vyššia obnovovacia frekvencia môže znížiť namáhanie
očí.
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.
•• DisplayPort: 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia FreeSync nastavená v režime Standard Engine alebo Ultimate
•• HDMI1: 60 Hz (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* /
C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
――Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Standard alebo Faster.
Engine.
•• HDMI1: 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz (C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*)
•• HDMI2: 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia FreeSync nastavená v režime Standard Engine alebo Ultimate
Engine.
――V dôsledku zmeny nastavenia Refresh Rate môže v závislosti od grafickej karty počítača prísť k blikaniu
obrazovky.
――Funkcia je k dispozícii v počítači vybavenom grafickou kartou, ktorá umožňuje zmeniť obnovovaciu frekvenciu.
Nie je k dispozícii v zariadeniach (napríklad zariadeniach AV) s pevnými obnovovacími frekvenciami. Ak sa
táto funkcia použije, môže dôjsť k nesprávnej funkcii obrazovky.
Black Equalizer
Slúži na úpravu jasu tmavých oblastí.
Čím viac sa hodnota blíži k 1, tým sú tmavé oblasti obrazovky jasnejšie, čo uľahčuje hľadanie nepriateľov
pri hraní hier. Ak chcete, aby sa vám počas hrania hry ľahšie hľadali nepriatelia, nastavte nižšiu hodnotu.
Čím viac sa hodnota blíži k 20, tým sú tmavé oblasti obrazovky tmavšie a zvyšuje sa kontrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
29
FreeSync (C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50FQ* / C32JG53FD* / C32JG54QQ* /
C32JG56QQ*)
Technológia FreeSync predstavuje riešenie, ktoré eliminuje rozpad obrazu na obrazovke bez zvyčajného
oneskorovania alebo latencie.
Ako sa zapína funkcia FreeSync?
1
V ponuke OSD nastavte položku FreeSync na možnosť Standard Engine alebo Ultimate Engine.
2
Zapnite funkciu FreeSync v časti AMD Radeon Settings:
Kliknite pravým tlačidlom myši → AMD Radeon Settings → Display
Funkcia „AMD FreeSync“ musí byť nastavená na možnosť „Zap.“. Ak funkcia ešte nie je zapnutá,
vyberte možnosť „Zap.“.
Táto funkcia eliminuje rozpad a oneskorovanie obrazu na obrazovke počas hrania hier. Získate lepší
zážitok z hrania.
Zobrazené položky ponuky FreeSync na monitore sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora a
kompatibility s grafickou kartou AMD.
•• Off: Vypne funkciu FreeSync.
•• Standard Engine: zapnutie základných funkcií FreeSync na grafickej karte AMD.
•• Ultimate Engine: zapnutie funkcie FreeSync s vyššou frekvenciou snímok obrazovky. V tomto režime
sa znižuje efekt rozpadu obrazu (problém so synchronizáciou medzi obrazovkou a obsahom). Počas
hrania sa môže vyskytnúť blikanie obrazovky.
Použite optimálne rozlíšenie pri používaní funkcie FreeSync.
Spôsob nastavenia obnovovacej frekvencie nájdete v časti Otázky a odpovede → Ako môžem zmeniť frekvenciu?
――Funkcia FreeSync je zapnutá len v režime HDMI1, HDMI2 alebo DisplayPort. (C32JG50FQ* / C32JG53FD*)
Funkcia FreeSync je zapnutá len v režime HDMI2 alebo DisplayPort. (C27JG54QQ*/C27JG56QQ*/C32JG54QQ*/C32JG56QQ*)
Pri používaní funkcie FreeSync používajte kábel HDMI/DisplayPort dodaný výrobcom.
Ak sa funkcia FreeSync používa počas hrania hry, môžu sa vyskytnúť tieto prejavy:
•• V závislosti od typu grafickej karty, nastavení možností hry alebo prehrávaného videa môže
obrazovka blikať. Vyskúšajte tieto postupy: znížte hodnoty nastavení v hre, zmeňte aktuálny režim
funkcie FreeSync na možnosť Standard Engine alebo prejdite na webovú lokalitu spoločnosti AMD,
skontrolujte verziu ovládača grafickej karty a vykonajte jeho aktualizáciu na najnovšiu verziu.
•• Keď sa používa funkcia FreeSync, obrazovka môže blikať v dôsledku zmien výstupnej frekvencie
grafickej karty.
•• V závislosti od rozlíšenia môže počas hry kolísať rýchlosť odozvy. Pri vyššom rozlíšení sa rýchlosť
odozvy vo všeobecnosti znižuje.
•• Kvalita zvuku monitora sa môže znížiť.
――Ak sa pri používaní tejto funkcie vyskytnú akékoľvek problémy, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
――Keď sa pri nastavení položky FreeSync na možnosť Standard Engine alebo Ultimate Engine zmení rozlíšenie, môže
občas dôjsť k rozpadu obrazu na obrazovke. Nastavte položku FreeSync na možnosť Off a zmeňte rozlíšenie.
――Táto funkcia nie je k dispozícii v zariadeniach (napríklad zariadeniach AV), ktoré nemajú grafickú kartu od
spoločnosti AMD. Ak sa táto funkcia použije, môže dôjsť k nesprávnej funkcii obrazovky.
30
Modely v zozname grafických kariet s podporou funkcie FreeSync
Funkciu FreeSync možno používať len s určitými modelmi grafických kariet AMD. Podporované grafické
karty nájdete v nasledujúcom zozname:
Je potrebné nainštalovať najnovšie oficiálne ovládače grafických kariet od spoločnosti AMD, ktoré
podporujú funkciu FreeSync.
――Informácie o ďalších modeloch grafických kariet AMD, ktoré podporujú funkciu FreeSync, nájdete na oficiálnej
webovej lokalite spoločnosti AMD.
――Vyberte možnosť FreeSync Off, ak používate grafickú kartu od iného výrobcu.
Low Input Lag
Minimalizuje oneskorenie pri rýchlych reakciách skrátením času spracovania videa.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia FreeSync.
――Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka Refresh Rate nastavená na 60 Hz.
――Ak sa obnovovacia frekvencia počítača líši od nastavenia Refresh Rate na monitore, funkcia nemusí byť
podporovaná.
――Pri použití funkcie FreeSync prostredníctvom rozhrania HDMI môže dôjsť k zlyhaniu funkcie v dôsledku
obmedzenia šírky pásma na niektorých grafických kartách AMD.
•• AMD Radeon R9 300 Series (nezahŕňa 370 /
370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon R9 290
Screen Size
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
Slúži na výber najvhodnejšej veľkosti a pomeru strán obrazovky.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia FreeSync.
V režime PC
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
•• 17" (4:3): Použije pomer strán 4:3 na 17-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán sa
nezobrazí.
•• 19" (4:3): Použije pomer strán 4:3 na 19-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán sa
nezobrazí.
•• 19" Wide (16:10): Použije pomer strán 16:10 na 19-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 21.5" Wide (16:9): Použije pomer strán 16:9 na 21,5-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 22" Wide (16:10): Použije pomer strán 16:10 na 22-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 23" Wide (16:9): Použije pomer strán 16:9 na 23-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán
sa nezobrazí.
31
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
•• 17" (4:3): Použije pomer strán 4:3 na 17-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán sa
nezobrazí.
•• 19" (4:3): Použije pomer strán 4:3 na 19-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán sa
nezobrazí.
•• 19" Wide (16:10): Použije pomer strán 16:10 na 19-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 21.5" Wide (16:9): Použije pomer strán 16:9 na 21,5-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 22" Wide (16:10): Použije pomer strán 16:10 na 22-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 23" Wide (16:9): Použije pomer strán 16:9 na 23-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán
sa nezobrazí.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania
(nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka PC/AV Mode je
nastavená na možnosť AV.
(DisplayPort/HDMI1/HDMI2: Táto možnosť je dostupná, keď je vypnutá funkcia FreeSync)
32
5. kapitola
Picture
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa môžu líšiť
od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
V režime PC
•• Custom: prispôsobenie nastavení obrazovky.
•• FPS: Zvýšenie jasu tmavých oblastí na obrazovkách hier FPS. Tento režim zvyšuje viditeľnosť
nepriateľov v hrách FPS.
Picture Mode
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.
•• RTS: Zvýšenie teploty farieb a kontrastného pomeru, aby sa zlepšila viditeľnosť obrazovky RTS a
minimapy.
•• RPG: Tento režim je optimalizovaný pre 3D grafiku a komunikáciu pomocou rýchlych správ na
obrazovke v hrách RPG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• AOS: Zvýšením kontrastného pomeru získate kvalitu obrazu optimalizovanú pre hry AOS.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch
DVD.
•• Dynamic Contrast (C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*): Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas
prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.
V režime AV
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť
AV, položka Picture Mode má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard, Movie a Custom),
ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie alebo
Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
33
Brightness
Color
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Je možné upraviť odtieň obrazovky.
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Dynamic Contrast.
•• Red: Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
•• Green: Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Contrast
•• Blue: Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
•• Color Tone: Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.
‒‒ Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
‒‒ Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
‒‒ Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
‒‒ Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
――Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka Color
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
•• Gamma: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Tone má štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
SAMSUNG
MAGICUpscale v režime Mode1 alebo Mode2.
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú
požiadavky na nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka Eye Saver Mode nastavená na možnosť „On“,
úroveň modrého svetla s vlnovou dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita obrazu
potrebná na uvoľnenie očí. Úroveň modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených nastaveniach
a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade s požiadavkami štandardov „Low
Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
HDMI Black Level
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.).
Screen Adjustment
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka PC/AV Mode nastavená na možnosť AV.
――Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Screen Fit v režime AV nastavená na hodnotu Screen Size.
V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie kvality obrazu.
Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime AV a monitor
――Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI1, HDMI2.
je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte horizontálnu polohu v 0-6
•• Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
úrovniach.
•• Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
――Funkcia HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
――Funkcia HDMI Black Level sa aktivuje len pri určitom rozlíšení v režime AV, napríklad 720P pri 60 Hz a 1080P
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
pri 60 Hz.
35
6. kapitola
OnScreen Display
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa môžu líšiť
od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
Display Time
upozornenia.
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Language
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane zobrazovať.
Nastavte jazyk ponuky.
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
――Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
36
7. kapitola
System
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa môžu líšiť
od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
2
Po zobrazení nasledujúcej obrazovky vyberte položku OK.
The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next
5 seconds.
OK
Self Diagnosis
1
•• Skontrolujte testovaciu obrazovku.
Pomocou klávesu funkcie prejdite na položky
→ System → Self Diagnosis.
37
3
Podľa výsledku testovania vyberte jednu z možností: Yes/No/Show Again.
Do you still see the same problem on the test screen?
If you need to see the photo again, click Show Again.
Yes
No
Show Again
•• Po výbere možnosti Yes sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
Self Diagnosis Complete
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
‐‐ Model Code: **************
‐‐ S/N: **************
OK
•• Po výbere možnosti No sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the problem
persists, follow the steps below:
‐‐ Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC. Turn on your monitor first and
then the other connected device.
‐‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐‐ Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.
‐‐ Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting System > Reset All.
Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
OK
38
Volume
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Volume.
Eco Saving Plus (C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
/ C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* /
C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
Smart ECO Saving+ (C32JG50FQ* /
C32JG51FD* / C32JG53FD*)
Funkcia Smart ECO Saving+ znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného
panelom monitora.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Dynamic Contrast.
•• Off: Deaktivujte funkciu Smart ECO Saving+.
•• On: Spotreba energie sa automaticky upraví tak, aby sa šetrilo energiou. (Miera zníženia spotreby
energie závisí od jasu obrazovky.)
Dosiahnite zníženie spotreby energie v porovnaní so spotrebou pri maximálnej úrovni jasu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving Plus.
•• Auto: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 ‎%‎ v porovnaní s aktuálnym nastavením.
(Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
•• Low: Ušetrí až 25 % energie v porovnaní s maximálnym jasom.
•• High: Ušetrí až 50 % energie v porovnaní s maximálnym jasom.
39
Off Timer
DisplayPort Ver.
Off Timer: Slúži na zapnutie režimu Off Timer.
Vyberte svoje rozhranie DisplayPort.
Turn Off After: Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa
výrobok automaticky vypne.
――Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť, že obrazovka zhasne. V takom prípade si overte špecifikácie zariadenia.
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
――Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa automaticky
aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Je to tak v súlade s predpismi o spotrebe energie. Ak nechcete, aby sa
časovač aktivoval, prejdite na položky
→ System a funkciu Off Timer prepnite do polohy Off.
――Ak je monitor (nastavený na možnosť HDMI1, HDMI2 alebo DisplayPort) v režime úspory energie alebo sa na
obrazovke zobrazí správa Check Signal Cable alebo sa aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG
zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami a potom stlačením tlačidla
(OSD). Môžete vybrať možnosť 1.1 alebo 1.2↑.
zobrazte ponuku na obrazovke
――Pri nastavení položky DisplayPort Ver. na možnosť 1.1 nemôžu grafické karty kvôli obmedzeniu šírky pásma
protokolu DisplayPort 1.1 dosiahnuť skutočnú maximálnu výstupnú obnovovaciu frekvenciu na úrovni
100 Hz/120 Hz/144 Hz.
PC/AV Mode
Nastavte položku PC/AV Mode na možnosť AV. Veľkosť obrazu sa zväčší.
Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
•• Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
Source Detection
Vyberte možnosť Auto alebo Manual ako spôsob rozpoznania vstupného signálu.
•• Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
――Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
――Ak je monitor v režime HDMI1, HDMI2, DisplayPort a na obrazovke sa zobrazí správa Check Signal Cable alebo
sa aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami a potom
vyberte ikonu
. Môžete si zvoliť z možností PC alebo AV.
40
Key Repeat Time
Information
Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri stlačení
tlačidlo zareaguje len raz.
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
Power LED On
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED napájania, ktorý sa
nachádza v dolnej časti výrobku.
•• Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.
•• Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
Reset All
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
41
8. kapitola
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Systémové požiadavky:
Operačný systém
Hardvér
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Pamäť najmenej 32 MB.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Funkcia Easy Setting Box umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu softvéru Easy Setting Box, prevezmite ju z webovej stránky
spoločnosti Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
――Ikona Easy Setting Box sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
――Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu
Inštalácia funkcie Easy Setting Box môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým
prostredím.
42
9. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung
――Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne. Ak
problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Testovanie produktu
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
Vypnite počítač a aj produkt.
2
Odpojte kábel od výrobku.
3
Zapne výrobok.
4
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
――Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené.
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a k počítaču, na všetkých štyroch stranách
obrazovky sa nachádzajú voľné miesta.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti obrazovky,
aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od
výrobcu počítača.)
Problém obrazovky
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť Tabuľka štandardných
signálových režimov), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
――Zobrazované rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti od nastavení počítačového systému a káblov.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
43
Not Optimum Mode sa zobrazí.
Prehrávanie videa nie je plynulé.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo
frekvenciu pre tento výrobok.
Prehrávanie veľkých súborov s videom vo vysokom rozlíšení nemusí byť plynulé. Dôvodom môže byť to,
že prehrávač videa nie je optimalizovaný pre prostriedky počítača.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií
v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (s.48).
Skúste súbor prehrať v inom prehrávači videa.
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo. Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej
s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (s.48)
uvedenej v tomto návode a podľa ponuky Information v produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.
Upravte Brightness a Contrast.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Problém zvuku
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej karte
vášho počítača alebo v softvérovom programe.
Zobrazuje sa video, ale bez zvuku.
Zvuk nie je počuť, ak sa na pripojenie vstupného zariadenia používa kábel HDMI-DVI.
Pripojte zariadenie pomocou kábla HDMI alebo DP.
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Problém zdrojového zariadenia
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Text je neostrý.
Ak používate operačný systém Windows (napr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows
10): Prejdite na položky Ovládací panel → Písma → Upraviť text ClearType a zmeňte nastavenie položky
Zapnúť technológiu ClearType.
44
Otázky a odpovede
――Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
•• Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Vyberte položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a upravte položku Frekvencia
obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 10: Vyberte položky Nastavenia → Systém → Zobrazovacie zariadenie → Rozšírené nastavenia zobrazenia → Vlastnosti grafického adaptéra → Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania
obrazovky v časti Nastavenie monitora.
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Displej → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 8(Windows 8.1): Prejdite na položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Displej → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 10: Prejdite na položky Nastavenia → Systém → Zobrazovacie zariadenie → Rozšírené nastavenia zobrazenia a upravte rozlíšenie.
Ako nastavím režim úspory energie?
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenia šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 8(Windows 8.1): Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenie šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo
NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 10: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie → Prispôsobiť → Obrazovka uzamknutia → Nastavenie časového limitu obrazovky → Napájanie a spánok alebo NASTAVENIE BIOSU na
počítači.
45
10. kapitola
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* /
C27JG56QQ*
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* /
C32JG56QQ*
C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*
Veľkosť
Trieda 27 (26,9 palcov / 68,4 cm)
Trieda 32 (31,5 palcov / 80,0 cm)
Trieda 32 (31,5 palcov / 80,1 cm)
Oblasť zobrazenia
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
697,34 mm (H) x 392,26 mm (V)
698,40 mm (H) x 392,85 mm (V)
Odstup pixlov
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
0,2724 mm (H) x 0,2724 mm (V)
0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Maximálne vzorkovanie
HDMI1: 250 MHz
HDMI1: 250 MHz
HDMI1: 300 MHz
HDMI2: 600 MHz
HDMI2: 600 MHz
HDMI2: 350 MHz
DisplayPort: 590 MHz
DisplayPort: 590 MHz
DisplayPort: 350 MHz
Prívod energie
AC100-240V~ 50/60Hz
Na základe striedavého napätia adaptéra. Informácie o jednosmernom napätí produktu sú uvedené na štítku produktu.
Signálové konektory
HDMI, DisplayPort
Okolité podmienky
Prevádzka
Teplota: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
46
――Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia
monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
――Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
――Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
――Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
――Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
47
Tabuľka štandardných signálových režimov
Názov modelu
Synchronizácia
Rozlíšenie
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*
C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*
Horizontálna frekvencia
30 – 225 kHz
30 – 170 kHz
Vertikálna frekvencia
50 – 75 Hz (HDMI1)
50 – 120 Hz (HDMI1)
50 – 144 Hz (HDMI2)
50 – 144 Hz (HDMI2)
50 – 144 Hz (DisplayPort)
50 – 144 Hz (DisplayPort)
2560 x 1440 pri 60 Hz (HDMI1)
1920 x 1080 pri 120 Hz (HDMI1)
2560 x 1440 pri 144 Hz (HDMI2)
1920 x 1080 pri 144 Hz (HDMI2)
2560 x 1440 pri 144 Hz (DisplayPort)
1920 x 1080 pri 144 Hz (DisplayPort)
2560 x 1440 pri 60 Hz (HDMI1)
1920 x 1080 pri 120 Hz (HDMI1)
2560 x 1440 pri 144 Hz (HDMI2)
1920 x 1080 pri 144 Hz (HDMI2)
2560 x 1440 pri 144 Hz (DisplayPort)
1920 x 1080 pri 144 Hz (DisplayPort)
Optimálne rozlíšenie
Maximálne rozlíšenie
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka môže
byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
48
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*
HDMI1
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
49
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*
HDMI2
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,992
119,998
497,750
+/-
Jedinečné vlastné časovanie, 2560 x 1440
222,192
144,000
596,807
+/-
50
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*
DisplayPort
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
108,000
+/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,992
119,998
497,750
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
222,192
144,000
586,586
+/-
51
C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*
HDMI1
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
52
C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*
HDMI2
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
108,000
+/+
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
166,587
143,981
346,500
+/-
CVT, 1920 x 1080
53
C32JG50FQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*
DisplayPort
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
100,000
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CVT, 1920 x 1080
166,587
143,981
346,500
+/-
54
――Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.
――Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
――Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Používanie iného ako stanoveného rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu. Ak
tomu chcete zabrániť, odporúčame vám vybrať optimálne rozlíšenie stanovené pre váš výrobok.
55
11. kapitola
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady
vzniknuté zákazníkom)
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými
prípojkami,
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň a
pod.)
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť účtovaný
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement