Samsung 43" Gaming monitor CJ890 Používateľská príručka

Samsung 43" Gaming monitor CJ890 Používateľská príručka
Používateľská príručka
C43J890DK* C43J892DK* C49J890DK* C49J892DK*
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Iné ochranné známky než tie, ktoré patria spoločnosti Samsung Electronics, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Správny poplatok môže byť účtovaný v nasledujúcich situáciách:
(a) Privoláte na vlastnú žiadosť technika, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu chybu (napr. v prípadoch, keď ste
si neprečítali používateľskú príručku).
(b) Prinesiete zariadenie do servisného strediska, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu chybu (napr.
v prípadoch, keď ste si neprečítali používateľskú príručku).
O výške správneho poplatku budete informovaní pred návštevou technika.
Obsah
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
4
4
Bezpečnostné opatrenia
Čistenie
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
4
5
5
6
7
Prípravy
Diely
Ovládací panel
Sprievodca smerovými klávesmi
Sprievodca klávesmi funkcií
Zmena nastavení Brightness, Contrast a
Eye Saver Mode
Zmena nastavenia Volume
Typy portov
Aktualizácia softvéru cez USB
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Zámka proti odcudzeniu
9
9
10
11
IInštalácia
Upevnenie stojana (prvý typ) (C43J890DK* /
C43J892DK*)
Upevnenie stojana (prvý typ) (C49J890DK* /
C49J892DK*)
Upevnenie stojana (druhý typ) (C43J890DK* /
C43J892DK*)
Upevnenie stojana (druhý typ) (C49J890DK* /
C49J892DK*)
19
13
13
14
15
17
18
19
20
21
22
Odstránenie stojanu (v prípade pripevnenia
NÁSTENNEJ KONZOLY) (C43J890DK* /
C43J892DK*)
Odstránenie stojanu (v prípade pripevnenia
NÁSTENNEJ KONZOLY) (C49J890DK* /
C49J892DK*)
Pripevnenie nástennej konzoly (C43J890DK* /
C43J892DK*)
Pripevnenie nástennej konzoly (C49J890DK* /
C49J892DK*)
Picture
23
SAMSUNG MAGIC Bright
34
Brightness
35
Contrast
35
25
Sharpness
35
26
Color
35
SAMSUNG MAGIC Upscale
36
HDMI Black Level
36
Eye Saver Mode
36
Picture Size
37
24
Pripojenie a používanie
zdrojového zariadenia
Pred inštaláciou monitora si prečítajte tieto
informácie.
27
Screen Adjustment
37
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie pomocou kábla USB Type-C
Pripojenie slúchadiel
27
27
28
28
29
Calibration Report
37
Pripojenie výrobku k zdrojovému zariadeniu v režime
rozbočovača USB
29
Pripojenie zdrojového zariadenia k výrobku
29
Používanie výrobku v režime USB HUB
30
Pripojenie napájania
Manažment pripojených káblov
31
32
Správna poloha pri používaní výrobku
33
Inštalácia ovládača
33
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
33
2
Obsah
PIP/PBP
System
Sprievodca riešením problémov
PIP/PBP Mode
38
USB Source Setup
45
Size
39
DisplayPort Ver.
45
Aspect Ratio
39
HDMI Mode
45
Position
40
Smart ECO Saving
46
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung
49
Testovanie produktu
49
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
49
Skontrolujte nasledovné.
49
Sound Source
40
Off Timer Plus
46
Otázky a odpovede
Source
40
PC/AV Mode
46
Switch USB
41
Source Detection
47
Picture Size
42
Key Repeat Time
47
Contrast
43
Power LED On
47
Reset All
47
Information
47
OnScreen Display
Transparency
44
Position
44
Language
44
Display Time
44
52
Technické údaje
Všeobecné
53
Tabuľka štandardných signálových režimov
54
Príloha
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
48
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu 48
Systémové požiadavky:
48
Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté
zákazníkom)
57
Nejde o poruchu výrobku
57
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka 57
Iné
57
Extended warranty
58
3
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Bezpečnostné opatrenia
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného
alebo väčšieho priestoru.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
10 cm
10 cm
10 cm
Výstraha
10 cm
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
――V prípade, že je potrebné vyčistiť vnútrajšok produktu, obráťte sa na stredisko zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung (za úkon vám bude naúčtovaný servisný poplatok).
Na obrazovku monitora netlačte rukami ani inými predmetmi. Hrozí riziko poškodenia obrazovky.
4
Čistenie
――Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
――Pri čistení postupujte nasledovne.
Elektrická energia a bezpečnosť
Výstraha
•• Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
1 Vypnite výrobok a počítač.
•• Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
2 Odpojte napájací kábel od výrobku.
•• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom.
3 Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.
‒‒ Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo
aktívnych látok.
‒‒ Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.
4 Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju
vyžmýkajte.
5 Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
6 Zapnite výrobok a počítač.
•• Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
•• Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).
•• Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nenechávajte pod
ťažkým predmetom.
•• Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou suchej handričky.
Upozornenie
•• Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
•• Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s výrobkom. Napájací
kábel nepoužívajte s inými výrobkami.
•• Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
‒‒ Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na prerušenie napájania výrobku.
•• Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
5
Inštalácia
Výstraha
Upozornenie
•• Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v
blízkosti zdrojov tepla.
•• Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
•• Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je napríklad polica na knihy
alebo skrinka.
•• Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku
neprečnieval.
•• Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo zabezpečené vetranie.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
‒‒ Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
‒‒ Deti by sa ním mohli udusiť.
•• Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený
povrch a pod.)
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
‒‒ Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo
vznik požiaru.
•• Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky
vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
•• Výrobok položte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného
prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude
výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu
výrobku.
‒‒ Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa poradiť so servisným
strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov,
napríklad kachlí.
‒‒ Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
•• Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
•• Jedlé oleje (ako napríklad sójový olej) môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Chráňte výrobok
pred znečistením olejom. Výrobok taktiež neinštalujte ani nepoužívajte v kuchyni ani v blízkosti
sporáka.
6
Prevádzka
Výstraha
•• Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte.
‒‒ Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane napájacieho kábla.
•• Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.) nevkladajte kovové
predmety (paličky, mince, sponky a pod.) ani ľahko horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací
kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové
predmety.
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací
kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.
‒‒ Deti môžu utrpieť zranenie alebo závažnú ujmu.
•• Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
‒‒ Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli lákať deti (hračky,
sladkosti a pod.).
‒‒ Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú
dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
•• Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.
•• Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.
•• Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
•• V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež
okamžite vyvetrajte.
•• Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.
•• V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.
•• Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
‒‒ Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
7
Upozornenie
•• Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie
zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.
‒‒ Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič
obrazovky s pohyblivým obrazom.
•• Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo
sieťovej zásuvky.
‒‒ Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
elektrický zvod.
•• Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
‒‒ Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
•• Výrobok nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
•• V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
•• Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť alebo sa
pozerajte na vzdialené predmety.
•• Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.
•• Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
•• Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k privretiu a poraneniu rúk alebo prstov.
‒‒ Nakláňanie výrobku v nadmernom uhle môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
‒‒ Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
•• Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
8
2. kapitola
Prípravy
Diely
Ikony
Popis
Source
Ovládací panel
PBP/PIP
Switch USB
•• Klávesová skratka na prepnutie zdroja
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
Toto tlačidlo slúži ako skratka na prepnutie na iný zdroj.
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
‒‒ Pri prepnutí zdroja sa súčasne zmení pripojenie USB podľa nastavení
položky USB Source Setup.
‒‒ Keď je položka PIP/PBP nastavená na možnosť On, možno prepnúť len
zdroj hlavnej obrazovky.
•• Klávesová skratka pre funkciu PIP/PBP On-Off
Indikátor LED napájania
Klávesová skratka
Return
Source
PBP/PIP
Klávesová skratka
Switch USB
Sprievodca klávesmi funkcií
Toto tlačidlo slúži ako skratka pre funkciu PIP/PBP On-Off.
‒‒ Ak neexistuje žiadny zdroj pre monitor, toto tlačidlo je vypnuté. Vypnutá
je aj položka PIP/PBP On-Off a v ponuke OSD sa zobrazuje ako neaktívna.
•• Klávesová skratka na prepínanie USB
NADOL (DOPREDU)
Toto tlačidlo slúži ako skratka na prepnutie zariadenia USB na iný vstupný zdroj.
‒‒ Toto tlačidlo je zapnuté, len keď je položka PIP/PBP nastavená na
možnosť On.
DOĽAVA
Ak stlačíte toto tlačidlo, keď je položka PIP/PBP nastavená na možnosť
Off, zobrazí sa správa Only applied while PIP or PBP mode a nič sa
nestane. Rovnako je vypnutá aj položka na prepínanie USB v ponuke OSD
a zobrazuje sa ako neaktívna.
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
‒‒ Ak stlačíte toto tlačidlo, keď je položka PIP/PBP nastavená na možnosť
On, ale nie je k dispozícii vstupný zdroj, nič sa nestane.
Viacsmerové tlačidlo uľahčujúce navigáciu.
NAHOR (DOZADU)
Tlačidlo JOG
Tlačidlo JOG
――Tlačidlo JOG sa nachádza v pravej dolnej časti obrazovky a má 5 smerov: NAHOR,
NADOL, DOĽAVA, DOPRAVA a STLAČENIE (ENTER).
9
Ikony
Popis
Kontrolka LED je indikátor stavu napájania, ktorý funguje ako
•• Zapnutie napájania (tlačidlo napájania): Vypnuté
Indikátor LED
napájania
•• Režim úspory energie: Bliká
Sprievodca smerovými klávesmi
――Obrazovka s tlačidlami skratiek (ponuka OSD) zobrazená nižšie sa zobrazí, len keď sa zapne obrazovka
monitora, zmení sa rozlíšenie počítača alebo sa zmení vstupný zdroj.
――Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania): Zapnuté
: On
――Spôsob fungovania indikátora napájania je možné zmeniť príslušnou úpravou
: Off
v ponuke. (System → Power LED On) Skutočné modely nemusia mať túto funkciu
z dôvodu funkčných variácií.
Eye Saver Mode
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa Sprievodca klávesmi
funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak,
Sprievodca klávesmi
že príslušné smerové tlačidlo stlačíte ešte raz.
funkcií
Volume
――Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu
Features
výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
Eye Saver Mode Off
••
/
: Nastavte položky Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: Nastavte položky Volume.
••
: Sprievodca klávesmi funkcií.
10
Sprievodca klávesmi funkcií
――Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení tlačidla JOG sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete opätovným stlačením tlačidla JOG.
NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA: presun k žiadanej položke. Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí popis každej položky.
STLAČENIE(ENTER): použije sa zvolená položka.
Return
Ikony
Popis
Výberom ikony
správa.
Výber ikony
zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na obrazovke) vášho monitora.
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach.
Zapnúť/Vypnúť: ak chcete zamknúť/odomknúť ovládanie OSD, po zobrazení hlavnej ponuky stlačte tlačidlo DOĽAVA na 10 sekúnd.
――Ak je ovládanie OSD zamknuté, naďalej je možná úprava nastavení Brightness a Contrast. Funkcia PIP/PBP je dostupná.
Funkcia Eye Saver Mode je dostupná. Je možné zobraziť položku Information.
Výber ikony
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Stlačte toto tlačidlo, ak je potrebné vykonať konfiguráciu nastavení pre funkciu PIP/PBP.
Výber ikony
presunom pomocou tlačidla JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií – vypne sa monitor.
――Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií.
11
V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez
signálu), 2 smerové klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu
nižšie.
Tlačidlo JOG
Režim šetrenia energiou/bez signálu
NAHOR
Zmena zdroja
Nadol
STLAČENIE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutie
Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG
Akcia
NAHOR/NADOL
Posun možnosti
Ukončenie hlavnej ponuky.
DOĽAVA
Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia
hodnoty.
Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej úrovne.
12
Zmena nastavení Brightness, Contrast a Eye Saver Mode
Zmena nastavenia Volume
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položky Brightness, Contrast alebo Eye Saver Mode môžete nastaviť
pohybom tlačidla JOG nahor alebo nadol.
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položku Volume môžete nastaviť pohybom tlačidla JOG vľavo alebo
vpravo.
Contrast
50
Volume
Off
Eye Saver Mode
Mute
Brightness
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――Prednastavený jas sa môže v jednotlivých regiónoch líšiť.
Eye Saver Mode
Brightness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Smart ECO Saving.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Contrast
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Cinema.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a položka Size
nastavená na možnosť
――Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť
stíšenie alebo prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov. Nastavte vstupnú hlasitosť
vstupného zariadenia na minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti
(DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG) na výrobku.
――Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom vstupnom
signáli, zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
――Ak chcete aktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a pomocou tlačidla JOG
presuňte zvýraznenie nadol. Ak chcete deaktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume
a potom zvýšte alebo znížte nastavenie Volume.
(režim PBP).
13
Typy portov
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
POWER IN
Port
Popis
Pripojte sieťový kábel monitora k POWER IN portu v zadnej časti
výrobku.
POWER IN
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla
HDMI-DVI.
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla USB Type-C.
Kompatibilné s káblom rozhrania USB verzie 3.0 alebo nižšej.
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla USB.
――Tento konektor možno pripojiť len k počítaču.
Port
Popis
Pripojte k zariadeniu USB. Tieto porty sú zapnuté, keď je zdrojové
zariadenie pripojené k portu
alebo
pomocou kábla
USB Type-C/A alebo kábla USB Type-C. Tieto porty sú zapnuté, keď je
pomocou kábla USB
zdrojové zariadenie pripojené k portu
Type-C/A.
Pripojte k zariadeniu USB. Tento port je zapnutý, keď je zdrojové
zariadenie pripojené k portu
alebo
pomocou kábla USB
Type-C/A alebo kábla USB Type-C. Tento port je zapnutý, keď je zdrojové
pomocou kábla USB Type-C/A. A
zariadenie pripojené k portu
rozhranie USB 3.0 je podporované len vtedy, keď je zdrojové zariadenie
pripojené k portu
(3.0).
alebo
pomocou kábla USB Type-C/A
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
Vyhradené pre servisných technikov.
14
Aktualizácia softvéru cez USB
2 Keď sa na monitore zobrazí rovnaká správa ako na nasledujúcom obrázku, vyberte Yes, aby ste
1 Vložte disk USB do portu USB označeného modrým rámčekom podľa znázornenia na obrázku
nižšie. Softvér možno cez USB aktualizovať iba vtedy, ak obrazovka monitoru pracuje normálne
alebo sa na nej zobrazuje správa „Check signal“.
aktualizovali softvér.
Do you want to update via USB?
Yes
No
USB
3 Keď sa na obrazovke zobrazí rovnaká správa ako na nasledujúcom obrázku, vyberte možnosť Yes.
Update now
Update from version 0802.0 to version 0803.0
Check Signal Cable
HDMI
Keď sa na obrazovke zobrazí rovnaká správa ako na nasledujúcom obrázku, stlačte a podržte šípku
dole na 5 sekúnd.
Yes
No
4 Aktualizačný proces je spustený.
Update now
Updating product Software...
Your product will turn itself off and on again
automatically after completing update.
Power Off
0%
15
Poznámka
1 Pred inováciou prostredníctvom disku USB disk je potrebné naformátovať disk USB na formát
FAT32.
2 Skontrolujte, či sa na disku USB nachádza súbor BIN na inováciu.
3 V prípade modelu CJ89 sa uistite, že každý súbor inovácie je vo formáte BIN a zodpovedá pravidlám
tvorby názvu modelu CJ89 (m-J89**CGAA-****.*[4-ciferné číslo].bin), kde ** označuje veľkosť
monitora v palcoch, ****.* označuje číslo verzie a 4-ciferné číslo je kontrolný súčet. Súbor
„m-J8949CGAA-1000.0[9A80].bin“ napríklad zodpovedá pravidlám tvorby názvu modelu CJ89 s
veľkosťou 49 palcov a musí sa skopírovať do koreňového adresára.
4 Ak chcete zachovať súčasnú verziu alebo prejsť na nižšiu verziu, môžete zmeniť názov súboru na
m-J89**CGAA-0000.0[4-ciferné číslo] a potom vykonať rovnaké operácie.
5 Ak sa zobrazí správa No valid update files found. Please check your USB device and try again.,
dôvody môžu byť nasledovné:
Update now
No valid update files found.
Please check your USB device and try again.
Yes
No
‒‒ Do portu USB označeného modrým rámčekom nie je vložený žiadny disk USB.
‒‒ Formát USB zariadenia nie je podporovaný.
‒‒ Na USB zariadení sa nenachádzajú platné aktualizačné súbory. (K dispozícii nie sú žiadne
aktualizačné súbory alebo sú nesprávne pomenované).
6 Monitor nevypínajte. Počas priebehu inovácie sa snažte zabrániť akémukoľvek prerušeniu. Ak dôjde
k prerušeniu, monitor sa vráti k výrobným nastaveniam.
――Upozorňujeme, že výrobné nastavenie nemusí byť rovnaké ako verzia pred inováciou, v prípade, že na
zariadení už bola vykonaná iná inovácia.
16
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Upozornenie
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
C43J890DK* / C43J892DK*: -2,0° (±2,0°) ~ 17,0° (±2,0°)
C49J890DK* / C49J892DK*: -2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) vľavo ~ 15,0°(±2,0°) vpravo
•• Uchopte ľavú a pravú stranu monitora a nastavte náklon.
Ak po nastavení sklonu a výšky výrobku obrazovka nie je vodorovne, vykonajte tieto kroky.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
-4˚
+4˚
•• Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.
•• Pri nastavovaní naklonenia alebo výšky uchopte obe strany výrobku a nepoužívajte nadmernú silu,
aby nedošlo k jeho poškodeniu.
•• Pri nastavovaní výšky stojana môžete počuť zvuk. Príčinou vzniku tohto zvuku je guľôčka, ktorá sa
posúva vo vnútri stojana pri nastavovaní výšky stojana. Tento zvuk je normálny a nepredstavuje
poruchu výrobku.
•• Uchopte rám za okraje na oboch stranách a upravte uhol monitora, kým obrazovka nebude
vodorovne. (Dávajte pozor, aby ste nedržali priamo displej LCD.)
•• Uhol monitora možno nastaviť v rozsahu –4° až +4°.
17
Zámka proti odcudzeniu
――Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
――Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v
používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.
‒‒ Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
‒‒ Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.
‒‒ Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
18
IInštalácia
Upevnenie stojana (prvý typ) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
――Ak sa pri uťahovaní skrutiek dostane skrutkovač do kontaktu s povrchom výrobku, hrozí riziko jeho poškodenia poškriabaním. Dajte pozor, aby sa skrutkovač nedotkol povrchu.
1
Upozornenie
Krk stojana držte oboma rukami,
nie jednou rukou, aby sa predišlo
jeho pádu s následkom poranenia.
4
1
Utiahnite skrutky na vrchnej strane
krku stojana.
Vyberte vrchnú a prednú tlmiacu časť a
položte prednú tlmiacu časť na stôl.
15
Základňu stojana nasaďte na krk stojana v
smere znázornenom na obrázku.
12
Vytiahnite monitor z obalu (na túto
činnosť sú potrebné dve osoby) a
položte ho na prednú tlmiacu časť.
6
1
Nasaďte DEKORAČNÝ KRYT
ZADNEJ ČASTI STOJANA na krk
stojana podľa znázornenia na
obrázku.
13
Umiestnite krk stojana na monitor
podľa znázornenia na obrázku.
Upozornenie
Nakloňte krk stojana do strán, aby sa
nedostal do kontaktu so skrutkovačom.
17
Zatlačte DEKORAČNÝ KRYT
ZADNEJ ČASTI STOJANA v smere
znázornenom na obrázku.
19
Upevnenie stojana (prvý typ) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
――Ak sa pri uťahovaní skrutiek dostane skrutkovač do kontaktu s povrchom výrobku, hrozí riziko jeho poškodenia poškriabaním. Dajte pozor, aby sa skrutkovač nedotkol povrchu.
1
Upozornenie
Krk stojana držte oboma rukami, nie jednou rukou, aby
sa predišlo jeho pádu s následkom poranenia.
Vyberte vrchnú a prednú tlmiacu časť a položte prednú
tlmiacu časť na stôl.
4
1
Upozornenie
Utiahnite skrutky na vrchnej strane krku stojana.
Nakloňte krk stojana do strán, aby sa nedostal do
kontaktu so skrutkovačom.
17
Nasaďte VRCH ZADNEJ ČASTI KRYTU na krk stojana
podľa znázornenia na obrázku.
12
Vytiahnite monitor z obalu (na túto činnosť
sú potrebné dve osoby) a položte ho na
prednú tlmiacu časť.
15
Základňu stojana nasaďte na krk stojana v
smere znázornenom na obrázku.
13
Umiestnite krk stojana na monitor podľa
znázornenia na obrázku.
16
Rozložte VRCH ZADNEJ ČASTI KRYTU.
8
1
Otočte VRCH ZADNEJ ČASTI KRYTU v smere hodinových
ručičiek.
20
Upevnenie stojana (druhý typ) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
――Ak sa pri uťahovaní skrutiek dostane skrutkovač do kontaktu s povrchom výrobku, hrozí riziko jeho poškodenia poškriabaním. Dajte pozor, aby sa skrutkovač nedotkol povrchu.
1
Upozornenie
Krk stojana držte oboma rukami, nie jednou
rukou, aby sa predišlo jeho pádu s následkom
poranenia.
13
Základňu stojana nasaďte na krk stojana v
smere znázornenom na obrázku.
Umiestnite krk stojana na monitor podľa
znázornenia na obrázku.
4
1
Nasaďte DEKORAČNÝ KRYT ZADNEJ ČASTI
STOJANA na krk stojana podľa znázornenia na
obrázku.
12
Upozornenie
Nakloňte krk stojana do strán, aby sa nedostal do
kontaktu so skrutkovačom.
5
1
Zatlačte DEKORAČNÝ KRYT ZADNEJ ČASTI STOJANA v
smere znázornenom na obrázku.
Utiahnite skrutky na vrchnej strane krku
stojana.
6
1
Postavte monitor podľa znázornenia na obrázku.
71
Odstráňte obal.
21
Upevnenie stojana (druhý typ) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
――Ak sa pri uťahovaní skrutiek dostane skrutkovač do kontaktu s povrchom výrobku, hrozí riziko jeho poškodenia poškriabaním. Dajte pozor, aby sa skrutkovač nedotkol povrchu.
1
Upozornenie
Krk stojana držte oboma rukami, nie jednou
rukou, aby sa predišlo jeho pádu s následkom
poranenia.
13
Základňu stojana nasaďte na krk stojana v
smere znázornenom na obrázku.
71
Postavte monitor podľa znázornenia na obrázku.
Umiestnite krk stojana na monitor podľa
znázornenia na obrázku.
4
1
Rozložte VRCH ZADNEJ ČASTI KRYTU.
12
Upozornenie
Nakloňte krk stojana do strán, aby sa nedostal do
kontaktu so skrutkovačom.
15
Nasaďte VRCH ZADNEJ ČASTI KRYTU na krk stojana
podľa znázornenia na obrázku.
Utiahnite skrutky na vrchnej strane krku
stojana.
6
1
Otočte VRCH ZADNEJ ČASTI KRYTU v smere
hodinových ručičiek.
8
1
Odstráňte obal.
22
Odstránenie stojanu (v prípade pripevnenia NÁSTENNEJ KONZOLY) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
11
Demontujte DEKORAČNÝ KRYT ZADNEJ ČASTI
STOJANA pomocou tenkej paličky podľa
znázornenia na obrázku.
5
Uvoľnite 4 skrutky na vrchnej strane krku stojana.
2
Demontujte DEKORAČNÝ KRYT ZADNEJ ČASTI
STOJANA.
3
Zložte DEKORAČNÝ KRYT ZADNEJ ČASTI
STOJANA.
4
Odpojte základňu stojana od krku stojana.
6
Zdvihnite a vyberte stojan.
Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
23
Odstránenie stojanu (v prípade pripevnenia NÁSTENNEJ KONZOLY) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Otočte VRCH ZADNEJ ČASTI KRYTU proti smeru
hodinových ručičiek.
5
Uvoľnite 4 skrutky na vrchnej strane krku stojana.
2
Nadvihnite VRCH ZADNEJ ČASTI KRYTU.
3
Rozložte VRCH ZADNEJ ČASTI KRYTU.
4
Odpojte základňu stojana od krku stojana.
6
Zdvihnite a vyberte stojan.
Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
24
Pripevnenie nástennej konzoly (C43J890DK* /
C43J892DK*)
――Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
1
2
•• Poznámky
‒‒ Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.
‒‒ Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.
‒‒ Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej
sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.
‒‒ Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.
3
4
‒‒ Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
‒‒ Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom vo vašej krajine.
‒‒ Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec
stojana.
Jednotky: mm
Tu pripojte nástennú konzolu
Nástenná konzola
Zarovnajte
(s.23).
s
na monitore a potom pevne priskrutkujte pomocou skrutiek vybratých zo stojana
Názov
modelu
Špecifikácie pre otvory skrutiek Štandardná skrutka
podľa normy VESA (A * B) v
milimetroch
C43J890DK* /
100,0 x 100,0
C43J892DK*
Φ 4,0 mm, stúpanie 0,7 * dĺžka
10,0 mm
Množstvo
4 ks
――Súpravu držiaka na stenu neinštalujte, keď je výrobok zapnutý. Mohlo byť dôjsť k poraneniu v dôsledku
zásahu elektrickým prúdom.
25
Pripevnenie nástennej konzoly (C49J890DK* /
C49J892DK*)
――Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
1
2
•• Poznámky
‒‒ Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.
‒‒ Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.
‒‒ Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej
sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.
‒‒ Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.
3
4
‒‒ Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
‒‒ Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom vo vašej krajine.
‒‒ Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec
stojana.
Jednotky: mm
Tu pripojte nástennú konzolu
Nástenná konzola
Zarovnajte
(s.24).
s
na monitore a potom pevne priskrutkujte pomocou skrutiek vybratých zo stojana
Názov
modelu
Špecifikácie pre otvory skrutiek Štandardná skrutka
podľa normy VESA (A * B) v
milimetroch
C49J890DK* /
100,0 x 100,0
C49J892DK*
Φ 4,0 mm, stúpanie 0,7 * dĺžka
10,0 mm
Množstvo
4 ks
――Súpravu držiaka na stenu neinštalujte, keď je výrobok zapnutý. Mohlo byť dôjsť k poraneniu v dôsledku
zásahu elektrickým prúdom.
26
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred inštaláciou monitora si prečítajte tieto
informácie.
1 Skontrolujte tvary oboch koncov káblov dodaných s monitorom a skontrolujte tvary a umiestnenia
zodpovedajúcich portov na monitore a externých zariadeniach.
2 Pred pripojením signálových káblov odpojte od elektrickej zásuvky napájacie káble monitora a
externých zariadení, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia skratom alebo prekročením prúdového
odberu.
3 Po pripojení všetkých signálových káblov zapojte do elektrickej zásuvky napájacie káble monitora a
externých zariadení.
4 Skôr ako začnete nainštalovaný monitor používať, prečítajte si používateľskú príručku a oboznámte
sa funkciami monitora, upozorneniami a správnym spôsobom používania.
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu zdrojovému zariadeniu.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Skontrolujte, či napájacie káble monitora a externých zariadení, napríklad počítačov alebo
externých prijímačov, nie sú zapojené do elektrickej zásuvky.
HDMI IN
――Pri pripojení kábla HDMI použite kábel dodaný so súčasťami monitora. Ak použijete iný kábel HDMI, než aký
dodala spoločnosť Samsung, môže sa znížiť kvalita obrazu. Odporúča sa používať kábel značky Samsung.
27
Pripojenie pomocou kábla DP
Skontrolujte, či napájacie káble monitora a externých zariadení, napríklad počítačov alebo
externých prijímačov, nie sú zapojené do elektrickej zásuvky.
Pripojenie pomocou kábla USB Type-C
Skontrolujte, či napájacie káble monitora a externých zariadení, napríklad počítačov alebo
externých prijímačov, nie sú zapojené do elektrickej zásuvky.
Port
port
je špecializovaný port rozbočovača USB. Na zobrazenie na obrazovke použite
,
.
――V prípade pripojenia kábla DP použite kábel značky Samsung. Ak použijete iný kábel DP, než aký dodala
spoločnosť Samsung, môže sa znížiť kvalita obrazu.
Port USB Type-C umožňuje podporu napájania podľa špecifikácie USB Power Delivery, dátových
signálov a video signálu DP.
Podľa špecifikácie USB Power Delivery 3.0 týkajúcej sa napájania prostredníctvom rozhrania USB
môžete pomocou monitora nabíjať prenosný počítač alebo mobilný telefón, ak ho pripojíte k monitoru
pomocou kábla USB Type-C.
――V prípade portu
je maximálny podporovaný výkon pri nabíjaní 15 W. V prípade portu
je maximálny podporovaný výkon pri nabíjaní 95 W. Port
je tak vhodný pre mobilný telefón a
port
je vhodný pre prenosný počítač. Rýchlosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti od prenosného
počítača alebo mobilného telefónu pripojeného k monitoru.
――Keďže medzi prenosnými počítačmi a mobilnými telefónmi s portom USB Type-C, ktoré boli uvedené na
trh, existujú značné odlišnosti, nedokážeme zaručiť, že pomocou monitora bude možné nabíjať všetky typy
prenosných počítačov a mobilných telefónov s portom USB Type-C.
――Uistite sa, že kábel USB Type-C je v súlade so špecifikáciou USB PD. V opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu zariadení. Odporúča sa používať kábel značky Samsung.
28
Pripojenie slúchadiel
Pripojenie výrobku k zdrojovému zariadeniu v
režime rozbočovača USB
Pripojenie zdrojového zariadenia k výrobku
――Po pripojení k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla USB Type-C alebo USB Type-C/A môže výrobok
fungovať ako rozbočovač USB. Potom môžete pripojiť zariadenia USB k výrobku bez toho, aby ste ich museli
pripojiť priamo k zdrojovému zariadeniu, a tieto zariadenia USB môžete ovládať pomocou výrobku.
Ak chcete výrobok používať ako rozbočovač USB, pripojte zdrojové zariadenie k výrobku pomocou kábla
USB Type-C alebo USB Type-C/A.
Pripojte kábel USB k portu
zariadení.
na zadnej strane výrobku a k portu
alebo
na zdrojovom
29
Používanie výrobku v režime USB HUB
Pri používaní výrobku ako rozbočovača môžete k výrobku súčasne pripojiť a používať rozličné zdrojové zariadenia.
Zdrojové zariadenie nemožno súčasne pripojiť k viacerým zariadeniam, ak má obmedzený počet dostupných vstupno-výstupných portov. V takom prípade sa vám pomocou funkcie rozbočovača na výrobku zlepší
efektivita práce, pretože budete môcť súčasne pripojiť viacero zariadení k portom USB na výrobku bez toho, aby ste ich pripojili priamo k zdrojovému zariadeniu.
Ak sú k zdrojovému zariadeniu pripojené viaceré zariadenia, množstvo káblov okolo zdrojového zariadenia môže vytvárať dojem neporiadku. Pripojením zariadení priamo k tomuto výrobku sa tento problém
odstráni.
K výrobku pripojenému k zdrojovému zariadeniu môžete pripojiť mobilné zariadenie, napríklad prehrávač MP3 alebo smartfón. Budete tak môcť ovládať toto zariadenie alebo nabíjať batériu zariadenia z počítača.
――Ak chcete rozpoznať a spustiť zariadenie USB rýchlejšie, pripojte ho k portu USB 3.0 na výrobku. Rýchlosť čítania/zápisu je ovplyvnená zariadením USB aj zdrojovým zariadením.
――Tento výrobok nepodporuje prehrávanie médií. Ak potrebujete prehrať súbor v zariadení USB, pripojte výrobok k zdrojovému zariadeniu ako rozbočovač USB a potom prehrajte súbor pomocou zdrojového zariadenia.
――V prípade problémov súvisiacich s rozhraním USB, ktoré sú spôsobené operačným systémom, ovládačmi alebo softvérom, sa obráťte na príslušných dodávateľov.
――Keďže sa na trh uvádzajú rozličné zariadenia USB, nedokážeme zaručiť, že naše výrobky budú kompatibilné so všetkými zariadeniami USB.
――V prípade externého pevného disku (HDD) na ukladanie údajov, ktorý vyžaduje externé napájanie, je potrebné pripojiť ho k napájaciemu zdroju.
――Nabíjanie batérie je možné v režime úspory energie, nie je však možné, keď je výrobok vypnutý.
――Nabíjanie zariadenia USB nie je možné, ak je napájací kábel odpojený zo sieťovej zásuvky.
――Zariadenie USB je potrebné zakúpiť samostatne.
30
Pripojenie napájania
POWER IN
Ak chcete zariadenie začať používať, napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a k portu POWER IN na
samotnom zariadení.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
31
Manažment pripojených káblov
: Držiak slúchadiel
: Nadol
: Nahor
1
Pripojte príslušné káble.
6
Demontujte ZADNÚ ČASŤ KRYTU
TELA STOJANA potiahnutím v smere
znázornenom na obrázku.
2
3
Usporiadajte káble tak, aby nemali
Zaveste KÁBLOVÝ DRŽIAK v smere
tendenciu sa skrúcať, a vytiahnite ich cez znázornenom na obrázku.
drážky v SPODKU ZADNEJ ČASTI KRYTU.
7
Umiestnite príslušné káble do držiaka
v krku stojana. Kábel nenapínajte. Do
jedného držiaka sa odporúča umiestniť
tri káble.
11
Zatlačením nadol otvorte držiak na
náhlavnú súpravu.
8
4
Usporiadajte káble proti smeru, do
ktorého majú tendenciu sa ohýbať, a
potom ich pretiahnite cez príchytky
KÁBLOVÉHO DRŽIAKA. Keď sa zmení
nastavená výška, je potrebné znova
usporiadať káble a pretiahnuť ich cez
príchytky KÁBLOVÉHO DRŽIAKA.
9
Pripevnite ZADNÚ ČASŤ KRYTU TELA
ZADNÚ ČASŤ KRYTU TELA STOJANA
STOJANA v smere znázornenom na
posuňte nadol, až kým úplne nezakryje
obrázku tak, aby nebolo vidieť príchytky. krk stojana.
12
Zaveste náhlavnú súpravu.
5
Zatlačte ZADNÚ ČASŤ KRYTU TELA
STOJANA v smere znázornenom na
obrázku.
10
V prípade potreby upravte nastavenú
výšku.
13
Držiak na náhlavnú súpravu otočte
a potom zatlačte nahor v smere
znázornenom na obrázku.
Upozornenie
Otvorte SPODOK ZADNEJ ČASTI KRYTU v
smere znázornenom na obrázku.
32
Správna poloha pri používaní výrobku
Inštalácia ovládača
――Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre
tento produkt.
――Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu ovládača výrobku, prevezmite ju z webovej stránky spoločnosti
Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho
rozlíšenia.
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
•• Narovnajte chrbát.
•• Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali
pozerať mierne smerom nadol.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
――Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.
――Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
•• Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
•• Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
•• Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
•• Lakte majú byť približne v pravom uhle.
•• Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty
položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
•• Vykonávajte očné cvičenia alebo často žmurkajte, aby ste predišli únave očí.
33
4. kapitola
Picture
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa
môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
V režime PC
•• Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
•• Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.
SAMSUNG MAGIC Bright
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa
výrobok používa.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Smart ECO Saving.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch
DVD.
•• High-brightness: Maximalizovanie jasu obrazovky.
V režime AV
Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP/USB Type-C a režim PC/AV Mode je nastavený na
SAMSUNG
Bright má štyri nastavenia farby teploty (Dynamic, Standard, Movie a Custom).
AV, položka MAGIC
Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom,
automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
34
Brightness
Color
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Je možné upraviť odtieň obrazovky.
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Cinema.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Smart ECO Saving.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
MAGIC
•• Red: Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Contrast
•• Green: Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Cinema.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a položka Size
nastavená na možnosť
(režim PBP).
•• Blue: Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
•• Color Tone: Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.
‒‒ Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
‒‒ Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
‒‒ Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
Sharpness
‒‒ Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
‒‒ Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Cinema.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Upscale v režime Mode1 alebo Mode2.
――Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP/USB Type-C a režim PC/AV Mode je nastavený na AV,
položka Color Tone má štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
•• Gamma: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
35
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú
požiadavky na nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka Eye Saver Mode nastavená na možnosť
„On“, úroveň modrého svetla s vlnovou dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita
obrazu potrebná na uvoľnenie očí. Úroveň modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených
nastaveniach a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade s požiadavkami
štandardov „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Cinema.
MAGIC
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
HDMI Black Level
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.).
V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie kvality obrazu.
――Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
•• Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
•• Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
――Funkcia HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
――Funkcia HDMI Black Level sa aktivuje len pri určitom rozlíšení v režime AV, napríklad 720P a 1080P.
36
Picture Size
Screen Adjustment
Zmeňte veľkosť obrazu.
――Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Screen Fit v režime AV nastavená na hodnotu Picture Size.
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a položka Size
nastavená na možnosť
(režim PBP).
V režime PC
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime AV a monitor
je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte horizontálnu polohu v 0-6
úrovniach.
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP/USB Type-C.
Calibration Report
Údaje v tejto správe boli namerané v čase dodania.
•• Namerané hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od meracích prístrojov, miesta merania, systémového
prostredia (napr. počítača, grafickej karty atď.) a ďalších premenných.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho
•• Vstupný signál: HDMI
zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP/USB Type-C a položka PC/AV
•• Každá nameraná hodnota v tejto správe vychádza z režimu Custom v čase dodania.
Mode je nastavená na možnosť AV.
•• Táto správa nie je súčasťou ponuky niektorých výrobkov, ale je k nim priložená vo forme
samostatného fyzického dokumentu.
37
5. kapitola
PIP/PBP
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa
môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
PIP/PBP Mode
――Režim PIP/PBP je kompatibilný so systémami Windows 7, Windows 8 a Windows 10.
――Funkcia PIP/PBP možno nebude dostupná v závislosti od technických údajov použitej grafickej karty. Ak
je obrazovka v režime PIP/PBP po zvolení optimálneho režimu prázdna, v počítači prejdite na položku
Ovládací panel → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky a kliknite na položku Zistiť. (Pokyny sú založené na
operačnom systéme Windows 7.)
――Obrazovka môže krátko blikať alebo sa obraz môže zobraziť s oneskorením, keď zapnete alebo vypnete
Funkciu PIP/PBP Mode môžete zapnúť alebo vypnúť.
funkciu PIP/PBP alebo keď zmeníte veľkosť obrazovky pri aktivovanej funkcii PIP/PBP.
Zvyčajne sa to môže stať pri pripojení počítača a monitora k dvom alebo viacerým vstupným zdrojom.
Nesúvisí to s funkčnosťou monitora.
Funkcia PIP (obraz v obraze) rozdelí obrazovku na dve časti. Jedno zdrojové zariadenie sa zobrazuje na
hlavnej obrazovke a zároveň sa vo vloženom okne zobrazuje ďalšie zdrojové zariadenie.
Tento jav je spôsobený hlavne oneskorením video signálov pri prenose do monitora v závislosti od výkonu
grafickej karty.
Funkcia PBP (obraz vedľa obrazu) rozdeľuje obrazovku na polovicu a zobrazuje výstup z dvoch rôznych
zdrojov súčasne na ľavej a pravej polovici obrazovky.
――Porty DisplayPort a USB Type-C 1 nemožno vybrať ako vstupné zdroje súčasne.
――Na dosiahnutie maximálnej kvality obrazu sa odporúča používať grafickú kartu s podporou rozlíšenia DFHD
(3840 x 1080, 3840 x 1200).
――Pri použití režimu PIP/PBP nie je automatické prepínanie na optimálne rozlíšenie a frekvenciu dostupné
kvôli zladeniu grafickej karty a systému Windows. Nastavte položku PIP/PBP Mode na možnosť Off.
Prípadne reštartujte monitor a potom nastavte rozlíšenie na optimálne nastavenie pomocou rozhrania
systému Windows.
38
Size
Aspect Ratio
Vyberte veľkosť a pomer strán vedľajšej obrazovky.
Vyberte veľkosť obrazu pre jednotlivé obrazovky.
C43J890DK* / C43J892DK*
C43J890DK* / C43J892DK*
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú a pravú
stranu obrazovky 1920 x 1200 (šírka x výška).
•• 16:10(16:10): Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú a
pravú stranu obrazovky 1920 x 1200 (šírka x výška).
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu
obrazovku 720 x 480 (šírka x výška).
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu
obrazovku 1280 x 720 (šírka x výška).
•• 21:10(11:10): Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú
stranu obrazovky 2520 x 1200 (šírka x výška) a s optimálnym rozlíšením pre pravú stranu obrazovky
1320 x 1200 (šírka x výška).
C49J890DK* / C49J892DK*
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú a pravú
stranu obrazovky 1920 x 1080 (šírka x výška).
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu
obrazovku 720 x 480 (šírka x výška).
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu
obrazovku 1280 x 720 (šírka x výška).
•• 11:10(21:10): Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú
stranu obrazovky 1320 x 1200 (šírka x výška) a s optimálnym rozlíšením pre pravú stranu obrazovky
2520 x 1200 (šírka x výška).
C49J890DK* / C49J892DK*
•• 16:9(16:9): Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú a
pravú stranu obrazovky 1920 x 1080 (šírka x výška).
•• 21:9(11:9): Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú
stranu obrazovky 2560 x 1080 (šírka x výška) a s optimálnym rozlíšením pre pravú stranu obrazovky
1280 x 1080 (šírka x výška).
•• 11:9(21:9): Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú
stranu obrazovky 1280 x 1080 (šírka x výška) a s optimálnym rozlíšením pre pravú stranu obrazovky
2560 x 1080 (šírka x výška).
39
Position
Source
Z dostupných možností vyberte pozíciu vedľajšej obrazovky.
Vyberte zdroj pre jednotlivé obrazovky.
••
/
/
/
――Nie je k dispozícii, keď je vybratá možnosť PBP.
――Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
Režim PIP (dostupné v režime PIP(Size
/
))
――Vstupný zdroj pre hlavnú obrazovku sa zmení.
――Okrem aktuálneho vstupného zdroja možno vybrať ďalšie dva vstupné zdroje.
Sound Source
Nastavte, pre ktorú obrazovku chcete počuť zvuk.
Režim PIP
/
Režim PBP
/
――Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
――Keď sa zobrazí sprievodca klávesmi funkcií, pohybom tlačidla JOG DOĽAVA vyberte ikonu
a potom
stlačte tlačidlo JOG. Hlavná obrazovka sa prepne v poradí HDMI → DisplayPort → USB Type-C 1 → USB
Type-C 2.
Režim PBP (dostupné v režime PBP (Size
))
――Vstupný zdroj pre hlavnú obrazovku sa zmení.
――Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
――Keď je vstupný signál pre ľavú a pravú obrazovku rovnaký, operáciu nie je možné vykonať.
――Keď sa zobrazí sprievodca klávesmi funkcií, pohybom tlačidla JOG DOĽAVA vyberte ikonu
stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa tá istá ponuka nastavenia zdroja PBP.
a potom
40
Switch USB
PC
Mobilný telefón
Kábel HDMI
HDMI IN
Monitor
Kábel DP
Obrazovka počítača
DP IN
Kábel USB Type-C
Obrazovka laptopu/
mobilného telefónu
Kábel USB
Laptop
Kábel USB Type-C
Prepínač KVM (klávesnica, video a myš) umožňuje používateľom ovládať viacero vstupných zdrojov len pomocou jednej klávesnice, monitora a myši.
Funkcia prepínania rozhrania USB spoločnosti Samsung funguje takto:
•• Keď je na monitore Samsung zapnutá funkcia PIP/PBP, zariadenia USB (vstupno-výstupné zariadenie, ukladacie zariadenie USB atď.) pripojené k monitoru možno prepínať medzi rôznymi vstupnými zdrojmi
pomocou funkcie prepínania rozhrania USB.
‒‒ Pomocou zdrojových portov (HDMI, DP, USB-C#1, USB-C#2) musia byť k monitoru pripojené dva rozdielne vstupné zdroje a v prípade potreby musí byť k monitoru správne pripojený predradený rozbočovač USB.
‒‒ Musíte pripojiť zariadenia USB k monitoru Samsung, zapnúť funkciu PIP/PBP a potom správne nastaviť priradenie rozbočovača USB v zobrazení OSD.
•• Túto funkciu možno ovládať pomocou klávesovej skratky prepínania rozhrania USB alebo pomocou položky prepínania rozhrania USB v zobrazení OSD.
――Každý z portov USB-C#1 a USB-C#2 možno považovať za predradený rozbočovač USB, ako aj za vstupný zdroj. Pre tieto dva porty preto nie je potrebné nastavovať priradenie rozbočovača USB.
Táto možnosť slúži na prepnutie zariadenia USB na iný vstupný zdroj.
――Táto možnosť je vypnutá a zobrazuje sa ako neaktívna, ak je položka PIP/PBP nastavená na možnosť Off.
――Pri prepnutí zariadenia USB na niektorý zdroj sa na obrazovke zobrazí informácia o tomto zdroji vrátane portu rozbočovača USB.
――Prepínač klávesnice a myši (KM) poskytuje používateľom možnosť interakcie a spravovania až troch vstupných zdrojov pomocou jednej myši a klávesnice.
――Aby sa predišlo poškodeniu alebo strate údajov, pred vykonaním funkcie Switch USB sa uistite, že vstupné zdroje pripojené k monitoru nepoužívajú žiadne ukladacie zariadenia USB.
41
Picture Size
Režim PBP (dostupné v režime PBP (Size
))
Nastavte položku Picture Size pre každú z rozdelených obrazoviek.
Režim PIP (dostupné v režime PIP(Size
/
))
Vyberte veľkosť obrazu pre vedľajšiu obrazovku.
V režime PC
V režime PC
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja pre jednotlivé
obrazovky.
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.
V režime AV
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja pre jednotlivé
obrazovky.
•• 4:3: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné
vysielanie.
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné
vysielanie.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania obsahu.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP/USB Type-C.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania obsahu.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP/USB Type-C.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho
zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP/USB Type-C a položka PC/AV
Mode je nastavená na možnosť AV.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho
zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP/USB Type-C a položka PC/AV
Mode je nastavená na možnosť AV.
42
Contrast
Režim PIP (dostupné v režime PIP(Size
/
))
Nastavte úroveň kontrastu pre vedľajšiu obrazovku.
Režim PBP (dostupné v režime PBP (Size
))
Nastavte úroveň kontrastu pre jednotlivé obrazovky.
43
6. kapitola
OnScreen Display
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa
môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Position
Slúži na zmenu polohy ponuky.
Transparency
Language
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
Nastavte jazyk ponuky.
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
――Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
44
7. kapitola
System
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa
môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
DisplayPort Ver.
Vyberte svoju verziu rozhrania DisplayPort.
USB Source Setup
Táto možnosť slúži na priradenie správnych portov USB k portom HDMI a DP.
――Musíte priradiť správny port USB ku každému vstupnému zdroju, aby bola zabezpečená správna činnosť
funkcie prepínania portov USB.
――Položky USB-C#1 a USB-C#2 možno považovať za vstupné zdroje a porty USB. Preto ich nie je potrebné
nastavovať. Posledný port USB môže fungovať len ako port USB, avšak nie ako vstupný zdroj.
――Položky USB-C#1 a DP nemožno zobraziť súčasne pri nastavení PIP/PBP Mode.
――Pri obnovení na výrobné nastavenia sa tieto priradenia portov USB nezmenia.
――Pri priradení portu USB nie je potrebné potvrdenie stlačením tlačidla JOG. Ak vyberiete položku, okamžite
sa použije.
――Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť, že obrazovka zhasne. V takom prípade si overte špecifikácie
zariadenia.
――Ak je monitor v režime HDMI/DisplayPort/USB Type-C 1/USB Type-C 2 a na obrazovke sa zobrazí správa
Check Signal Cable alebo sa aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s
funkčnými tlačidlami a potom vyberte ikonu
. Môžete vybrať možnosť 1.1 alebo 1.2↑.
HDMI Mode
Vyberte režim HDMI, ktorý chcete používať.
――V závislosti od jeho verzie sa môžu líšiť podporované zariadenia a rozlíšenie.
――Pri zmene verzie môže obrazovka blikať.
――Ak nastavíte položku HDMI Mode na možnosť 1.4, niektoré vysoké rozlíšenia nemusia byť podporované
kvôli obmedzeniam šírky pásma protokolu HDMI 1.4.
――V prípade nesprávneho nastavenia sa môže zobraziť prázdna obrazovka. V takom prípade si overte
špecifikácie zariadenia.
――Ak nie je k dispozícii zvukový výstup zo zariadenia DVD pripojeného k výrobku, nastavte položku HDMI
Mode na možnosť 1.4.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
45
Smart ECO Saving
PC/AV Mode
Funkcia Smart ECO Saving znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného
panelom monitora.
Nastavte položku PC/AV Mode na možnosť AV. Veľkosť obrazu sa zväčší.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivujte funkciu Smart ECO Saving.
•• On: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 % v porovnaní s aktuálnym nastavením.
(Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
Off Timer Plus
Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
•• Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
•• Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
――Táto funkcia je dostupná len na modeloch so širokouhlou obrazovkou s pomerom strán 16:9, 16:10 a 21:9.
――Ak je monitor v režime HDMI/DisplayPort/USB Type-C 1/USB Type-C 2 a na obrazovke sa zobrazí správa
Check Signal Cable alebo sa aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s
funkčnými tlačidlami a potom vyberte ikonu
. Môžete vybrať možnosť PC alebo AV.
Konfigurácia funkcie Off Timer
Off Timer: Slúži na zapnutie režimu Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 0až 23 hodín. Výrobok sa po uplynutí
nastaveného počtu hodín automaticky vypne.
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
――Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa
automaticky aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Je to tak v súlade s predpismi o spotrebe energie. Ak
nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky
→ System → Off Timer Plus a funkciu Off Timer
prepnite do polohy Off.
Konfigurácia funkcie Eco Timer
Eco Timer: Slúži na zapnutie režimu Eco Timer.
Eco Off After: Funkciu Eco Timer možno nastaviť od 10 do 180 minút. Po uplynutí stanoveného času sa
výrobok automaticky vypne.
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Eco Timer nastavená na možnosť On.
46
Source Detection
Information
Vyberte možnosť Auto alebo Manual ako spôsob rozpoznania vstupného signálu.
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu, verziu softvéru a rozlíšenie.
Key Repeat Time
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri stlačení
tlačidlo zareaguje len raz.
Power LED On
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED napájania, ktorý sa
nachádza v dolnej časti výrobku.
•• Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.
•• Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
Reset All
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
47
8. kapitola
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Systémové požiadavky:
Operačný systém
Funkcia Easy Setting Box umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu softvéru Easy Setting Box, prevezmite ju z webovej stránky
spoločnosti Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
Hardvér
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Pamäť najmenej 32 MB.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
――Ikona Easy Setting Box sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
――Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu
Inštalácia funkcie Easy Setting Box môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
48
9. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite
na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung
――Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne.
Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené.
Testovanie produktu
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a k počítaču, na všetkých štyroch stranách
obrazovky sa nachádzajú voľné miesta.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
1 Vypnite počítač a aj produkt.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti
obrazovky, aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
2 Odpojte kábel od výrobku.
3 Zapne výrobok.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od
výrobcu počítača.)
4 Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
――Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť Tabuľka
štandardných signálových režimov), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
――Zobrazované rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti od nastavení počítačového systému a káblov.
Problém obrazovky
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
Pri použití kábla typu C skontrolujte, či podporuje dátovú komunikáciu.
49
Not Optimum Mode sa zobrazí.
Text je neostrý.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo
frekvenciu pre tento výrobok.
Ak používate operačný systém Windows (napr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows
10): Prejdite na položky Ovládací panel → Písma → Upraviť text ClearType a zmeňte nastavenie
položky Zapnúť technológiu ClearType.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (s.54).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Prehrávanie videa nie je plynulé.
Prehrávanie veľkých súborov s videom vo vysokom rozlíšení nemusí byť plynulé. Dôvodom môže byť
to, že prehrávač videa nie je optimalizovaný pre prostriedky počítača.
Skúste súbor prehrať v inom prehrávači videa.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo. Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej
s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (s.54)
uvedenej v tomto návode a podľa ponuky Information v produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.
Upravte Brightness a Contrast.
Problém zvuku
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom programe.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Zobrazuje sa video, ale bez zvuku.
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zvuk nie je počuť, ak sa na pripojenie vstupného zariadenia používa kábel HDMI-DVI.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Pripojte zariadenie pomocou kábla HDMI, DP alebo USB Type-C.
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Problém zdrojového zariadenia
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
――V závislosti od pozorovacieho uhla používateľa môžu byť v ráme výrobku viditeľné svetlá LED. Ich svetlo je
pre ľudí neškodné a nemá vplyv na vlastnosti ani výkon výrobku. Používanie výrobku je bezpečné.
50
Problém s rozhraním USB (Universal Serial Bus)
Rozhranie USB nie je funkčné (zariadenia USB nie sú funkčné).
Skontrolujte, či je zapnutý monitor.
Znovu pripojte kábel USB k počítaču.
Znovu pripojte zariadenia USB (konektory USB).
Vypnite a opäť zapnite monitor.
Reštartujte počítač.
Niektoré zariadenia USB, napríklad externé prenosné pevné disky, vyžadujú vyšší elektrický prúd. V
takom prípade pripojte zariadenia priamo k počítaču.
Port USB Type-C neposkytuje napájanie (zariadenia USB sa nenabíjajú).
Skontrolujte, či pripojené zariadenie vyhovuje špecifikácii rozhrania USB-C.
Uistite sa, či používate kábel USB Type-C dodaný s monitorom.
Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0 je pomalé (zariadenia s vysokorýchlostným rozhraním USB 3.0
pracujú pomaly alebo nepracujú vôbec).
Skontrolujte, či je počítač kompatibilný s rozhraním USB 3.0.
Niektoré počítače majú porty USB 3.0, USB 2.0 a USB 1.1. Uistite sa, že sa používa správny port USB.
Znovu pripojte kábel USB k počítaču.
Znovu pripojte zariadenia USB (konektory USB).
Reštartujte počítač.
Rozhranie USB 3.0 je podporované len vtedy, keď je zdrojové zariadenie pripojené k portu
alebo
pomocou kábla USB Type-C/A (3.0).
Bezdrôtová myš reaguje oneskorene alebo nefunguje (reaguje pomaly alebo nereaguje).
Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením USB a bezdrôtovým prijímačom USB.
Umiestnite bezdrôtový prijímač USB čo najbližšie k bezdrôtovej myši.
Použite predlžovací kábel USB, aby ste mohli umiestniť bezdrôtový prijímač USB čo najďalej od portu USB.
51
Otázky a odpovede
――Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
•• Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Vyberte položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a upravte položku Frekvencia
obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 10: Vyberte položky Nastavenie → Systém → Obrazovka → Rozšírené nastavenia zobrazenia → Vlastnosti grafického adaptéra → Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania obrazovky v časti
Nastavenie monitora.
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Prejdite na položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 10: Prejdite na položky Nastavenie → Systém → Obrazovka → Rozšírené nastavenia zobrazenia a rozlíšenie nastavte.
Ako nastavím režim úspory energie?
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenia šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Režim úspory energie nastavte v položke Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenie šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo
NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 10: Režim úspory energie nastavte v položke Nastavenie → Prispôsobiť → Obrazovka uzamknutia → Nastavenie časového limitu obrazovky → Napájanie a spánok alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
52
10. kapitola
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
C43J890DK* / C43J892DK*
C49J890DK* / C49J892DK*
Veľkosť
Trieda 43 (43,4 palcov / 110,2 cm)
Trieda 49 (48,9 palcov / 124,2 cm)
Oblasť zobrazenia
1052,3 mm (H) x 328,8 mm (V)
1195,8 mm (H) x 336,3 mm (V)
Odstup pixlov
0,274 mm (H) x 0,274 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maximálne
vzorkovanie
600 MHz
660 MHz
Prívod energie
AC100-240V~ 50/60Hz
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v
jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory HDMI, DP, USB Type-C
Okolité podmienky
Prevádzka
――Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plugand-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia
monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete
prispôsobiť.
――Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna
(1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
――Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
――Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
――Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
Teplota: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 ℃ – 45 ℃ (-4 °F – 113 °F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
53
Tabuľka štandardných signálových režimov
Názov modelu
Synchronizácia
Rozlíšenie
C43J890DK* / C43J892DK*
C49J890DK* / C49J892DK*
Horizontálna frekvencia
30 – 160 kHz
30 – 170 kHz
Vertikálna frekvencia
50 – 120 Hz
50 – 144 Hz
Optimálne rozlíšenie
3840 x 1200 @ 60 Hz
3840 x 1080 @ 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
3840 x 1200 @ 100 Hz (HDMI)
3840 x 1080 @ 120 Hz (HDMI)
3840 x 1200 @ 120 Hz (DisplayPort)
3840 x 1080 @ 144 Hz (DisplayPort)
3840 x 1200 @ 120 Hz (USB Type-C)
3840 x 1080 @ 144 Hz (USB Type-C)
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka
môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
C43J890DK* / C43J892DK*
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
54
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 1200
74,063
59,970
296,250
+/-
VESA, 3840 x 1200
125,750
99,960
503,000
+/-
VESA, 3840 x 1200
152,520
120,000
597,880
+/-
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
C49J890DK* / C49J892DK*
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
55
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA, 3840 x 1080
166,608
144,000
653,103
+/-
――Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria
v kHz.
――Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
――Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Používanie iného ako stanoveného rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu.
Ak tomu chcete zabrániť, odporúčame vám vybrať optimálne rozlíšenie stanovené pre váš výrobok.
――V závislosti od parametrov grafickej karty nemusia byť dostupné niektoré rozlíšenia uvedené v tabuľke vyššie.
56
11. kapitola
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady
vzniknuté zákazníkom)
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými
prípojkami,
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
57
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement