Samsung Galaxy Watch 46mm Bluetooth Používateľská príručka

Samsung Galaxy Watch 46mm Bluetooth Používateľská príručka
SM-R800
SM-R805F
SM-R810
SM-R815F
Používateľská príručka
Slovak. 11/2018. Rev.1.1
www.samsung.com
Obsah
Úvodné informácie
6
Informácie o zariadení Galaxy
Watch
7
Informácie o tejto príručke
11
Popis zariadenia
15
Používanie zariadenia Galaxy
Watch bez mobilného zariadenia
29
Ovládanie obrazovky
29
Kompozícia obrazovky
30
Zapnutie a vypnutie displeja
30
Prepínanie obrazovky
11
Obsah balenia
32
Používanie lunety
12
Galaxy Watch
34
Dotykový displej
15
Bezdrôtový nabíjací dok
37
Panel rýchleho nastavenia
45
Uzamknutie obrazovky
Batéria
46
Hodiny
15
Nabíjanie batérie
17
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre
nabíjanie batérie
46
Obrazovka Hodiny
46
Zmena vzhľadu hodín
Režim úspory energie
47
Používanie funkcie nepretržite
zapnutých hodín
48
Režim Len hodiny
18
19
28
Nosenie zariadenia Galaxy Watch
19
Nasadenie zariadenia Galaxy Watch
20
Tipy a opatrenia týkajúce sa remienka
20
Výmena remienka
23
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Galaxy Watch
24
Pripojenie zariadenia Galaxy Watch
k mobilnému zariadeniu
48
50
Oznámenia
48
Panel oznámení
49
Zobrazenie prichádzajúcich oznámení
50
Výber aplikácií na prijímanie oznámení
Zadávanie textu
50
Úvod
24
Inštalácia aplikácie Galaxy Wearable
51
Používanie hlasového vstupu
24
Pripojenie zariadenia Galaxy Watch
k mobilnému zariadeniu pomocou
rozhrania Bluetooth
52
Používanie emotikon
52
Používanie režimu rukopisu alebo
klávesnice
27
Diaľkové pripojenie
2
Obsah
Aplikácie a funkcie
54
Správy
56
Telefón
56
Úvod
56
Prijímanie hovorov
58
Uskutočňovanie hovorov
58
Možnosti počas hovorov
88
Hudba
88
Úvod
88
Prehrávanie hudby
88
Importovanie hudby
89
Prehrávanie hudby so zariadením
Galaxy Watch
89
Prehrávanie hudby z mobilného
zariadenia
90
Prehrávanie hudby bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu
59
Kontakty
61
Samsung Health
90
Reminder
61
Úvod
64
Kalórie
91
Kalendár
65
Kroky
92
Počasie
66
Poschodia
92
Budík
68
Cvičenie
74
Spánok
93
Svetový čas
75
Tep srdca
94
Galéria
77
Stres
79
Jedlo
81
Voda
82
Kofeín
83
Výzvy
96
Magazín
83
Nastaviť
97
Hľadať telefón
84
Ďalšie informácie
97
Hľadať moje hodinky
85
GPS
85
Výškomer a barometer
3
94
Importovanie a exportovanie
obrázkov
95
Zobrazenie obrázkov
95
Odstraňovanie obrázkov
Obsah
98
Aplikácia Galaxy Wearable
Tiesňové správy
100 E-mail
122 Úvod
100 Ovládač PPT
123 INFORMÁCIE
100 Úvod
124 CIFERNÍKY
100 Pripojenie zariadenia Galaxy Watch
k počítaču pomocou rozhrania
Bluetooth
125 NASTAVENIA
125 Oznámenia
102 Nastavenie funkcií upozornenia
126 Aplikácie
103 Samsung Flow
127 Miniaplikácie
103 Úvod
127 Zvuk a vibrovanie
103 Pripojenie zariadení prostredníctvom
rozhrania Bluetooth
128 Zobrazenie
128 Rozšírené
104 Odomknutie počítača alebo tabletu
129 Pridanie obsahu do hodiniek
105 Galaxy Apps
130 Modilné siete
130 Hľadať moje hodinky
105 Nastavenia
131 Pripojenie hodiniek
105 Úvod
131 Galaxy Apps
105 Ciferníky
131 Samsung Health
106 Zvuk a vibrovanie
132 SmartThings
107 Zobrazenie
132 Mobilné siete
107 Rozšírené
132 Inf. o hodinkách
109 Pripojenia
134 Galaxy Wearable − informácie
114 Aplikácie
116 Zabezpečenie
116 Konto a zálohovanie (Konto)
117 Zjednod. ovlád.
117 Všeobecné
119 Batéria
120 Inf. o hodinkách
120 Pripojiť k novému telefónu
121 Pripojiť k telefónu
4
Obsah
Používanie zariadenia
Galaxy Watch
135 Úvod
135 Používanie ako plánovača
135 Kontrola dnešných informácií
137 Riadenie svojho každodenného života
139 Používanie duálnych hodín, keď ste v
zahraničí
140 Používanie ako praktického
pripomenutia
141 Používanie ako osobného trénera
pri starostlivosti o zdravie
141 Riadenie stresu a kvality spánku
142 Dosiahnutie cieľového denného
príjmu kalórií
143 Lepšie cvičenie
144 Používanie ako zariadenia na
jednoduché odomknutie
144 Rýchle a jednoduché odomknutie
počítača
Príloha
145 Riešenie problémov
150 Vyberanie batérie
5
Úvodné informácie
Informácie o zariadení Galaxy Watch
Galaxy Watch sú inteligentné hodinky, ktoré dokážu analyzovať váš spôsob cvičenia, spravovať
vaše zdravie a umožňujú vám používať rôzne praktické aplikácie na uskutočňovanie hovorov a
prehrávanie hudby. Otáčaním lunety získate rýchly a jednoduchý prístup k praktickým funkciám.
Okrem toho môžete meniť vzhľad hodiniek podľa svojej chuti.
Pripojením zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu rozšírite možnosti svojho mobilného
zariadenia alebo môžete zariadenie Galaxy Watch používať samostatne bez pripojenia mobilného
zariadenia.
6
Úvodné informácie
Informácie o tejto príručke
Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a
správne používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia Galaxy
Watch alebo aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia
Galaxy Watch, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto
materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach.
Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti
od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení Galaxy Watch sú predmetom aktualizácií a
bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce
sa aplikácií nainštalovaných v zariadení Galaxy Watch, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú
poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia Galaxy Watch alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych
zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia Galaxy Watch a poškodenie alebo stratu
údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú
dôvodom na zrušenie záruky.
• Obrázky v tejto príručke znázorňujú modely SM-R800 a SM-R805F.
• V závislosti od výrobcu a modelu mobilného zariadenia pripojeného k zariadeniu Galaxy
Watch nemusia niektoré funkcie fungovať, ako je to opísané v tejto príručke.
7
Úvodné informácie
Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
Zariadenie je odolné voči vode a prachu. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala
odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
• Nevystavujte zariadenie silnému vodnému tlaku.
• Zariadenie nepoužívajte pri potápaní, šnorchlovaní ani vodných športoch v rýchlo prúdiacej
vode.
• Ak je mokré zariadenie alebo vaše ruky, pred používaním dôkladne osušte zariadenie aj ruky.
• Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie
namočí inými tekutinami, napríklad slanou vodou, vodou v bazéne, mydlovou vodou, olejom,
parfumom, opaľovacím krémom, čistiacim prostriedkom na ruky alebo chemickými produktmi,
napríklad kozmetikou, opláchnite ho obyčajnou vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou
handričkou. Ak nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.
• Ak zariadenie spadne alebo doň niečo narazí, môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči
vode a prachu.
• Zariadenie nerozoberajte. Môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči vode a prachu.
• Zariadenie nevystavujte výrazným zmenám teploty vzduchu a vody.
• Zariadenie nesušte ohrievacím zariadením, napríklad sušičom na vlasy.
• V saune môže dôjsť k narušeniu odolnosti zariadenia voči vode.
• Niektoré časti, napríklad dotykový displej, nemusia fungovať správne, ak sa zariadenie
používa vo vode.
• Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých
okolností je odolné voči vode a prachu. (Spĺňa požiadavky odolnosti voči vode hlbokej
50 m podľa predpisov medzinárodnej normy ISO 22810:2010 a zariadenie možno
používať v plytkej vode. Spĺňa požiadavky odolnosti voči prachu podľa klasifikácie IEC
60529 IP6X.)
8
Úvodné informácie
Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí
Ak máte pri používaní zariadenia pocit nepohody v dôsledku prehriatia, okamžite ho prestaňte
používať a zložte si ho zo zápästia.
Pri dosiahnutí určitej teploty sa na displeji zariadenia zobrazí výstraha, aby sa zabránilo
problémom, ako je napríklad porucha zariadenia, nepríjemný pocit na pokožke alebo jej poranenie,
prípadne vybíjanie batérie. Po zobrazení prvej výstrahy sa deaktivujú všetky hovory okrem
núdzových a ostatné funkcie zariadenia, kým sa zariadenie neochladí na určitú teplotu.
Ak sa teplota zariadenia stále zvyšuje, zobrazí sa druhá výstraha. Vtedy sa zariadenie vypne.
Zariadenie nepoužívajte, kým sa neochladí na určitú teplotu. Ak však pri zobrazení druhej výstrahy
vykonávate núdzový hovor, tento hovor bude pokračovať až do jeho ukončenia.
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Čistenie a zaobchádzanie so zariadením Galaxy Watch
Postupujte podľa nasledujúcich bodov, aby ste zabezpečili správnu funkciu a zachovanie vzhľadu
zariadenia Galaxy Watch. V opačnom prípade sa zariadenie Galaxy Watch môže poškodiť a
spôsobiť podráždenie pokožky.
• Zariadenie nevystavujte prachu, potu, atramentu, oleju a chemickým výrobkom, ako je
napríklad kozmetika, antibakteriálny sprej, čistiaci prostriedok na ruky, saponát a insekticídy.
Vonkajšie a vnútorné časti zariadenia Galaxy Watch by sa mohli poškodiť alebo by to mohlo
viesť k zhoršeniu výkonu. Ak sa zariadenie Galaxy Watch dostane do kontaktu s ktoroukoľvek
z vyššie uvedených látok, na vyčistenie zariadenia použite jemnú handričku, z ktorej sa
neuvoľňujú vlákna.
9
Úvodné informácie
• Na čistenie zariadenia Galaxy Watch nepoužívajte mydlo, čistiace prostriedky, abrazívne
materiály a stlačený vzduch, ani ho nečistite pomocou ultrazvukových vĺn alebo externých
zdrojov tepla. V opačnom prípade by sa mohlo zariadenie Galaxy Watch poškodiť.
Podráždenie pokožky môže byť spôsobené mydlom, prostriedkami používanými v ručných
dezinfekčných zariadeniach, alebo čistiacimi prostriedkami, ktoré zostanú na zariadení Galaxy
Watch.
• Po cvičení alebo keď sa spotíte si očistite zápästie a remienok. Zariadenie Galaxy Watch
očistite čistou vodou, utrite ho s troškou čistého liehu a potom zariadenie Galaxy Watch
dôkladne osušte.
• Na odstránenie krému, mlieka alebo oleja na opaľovanie použite čistiaci prostriedok, ktorý
neobsahuje mydlo, potom zariadenie Galaxy Watch opláchnite a dôkladne osušte.
• Ak sa zariadenie Galaxy Watch znečistí alebo obsahuje cudzie materiály, utrite ho navlhčenou
zubnou kefkou s mäkkými štetinkami.
Buďte opatrný, ak ste alergický na ľubovoľné materiály na zariadení
Galaxy Watch
• Spoločnosť Samsung testovala škodlivé materiály, ktoré sa nachádzajú na zariadení Galaxy
Watch, prostredníctvom interných a externých certifikačných orgánov, vrátane testovania
všetkých materiálov, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, testu na kožnú toxicitu a testu
opotrebenia zariadenia Galaxy Watch.
• Zariadenie Galaxy Watch obsahuje nikel. Prijmite potrebné opatrenia, ak máte nadmerne
citlivú pokožku alebo máte alergiu na niektoré materiály, ktoré sa nachádzajú na zariadení
Galaxy Watch.
– – Nikel: Zariadenie Galaxy Watch obsahuje malé množstvo niklu, ktoré je nižšie ako jeho
referenčná hodnota obmedzená európskym nariadením REACH. Nebudete vystavený
niklu vo vnútri zariadenia Galaxy Watch a zariadenie Galaxy Watch úspešne vyhovelo
medzinárodnému certifikovanému testu. Ak ste však citlivý na nikel, buďte pri používaní
zariadenia Galaxy Watch opatrný.
• Na výrobu zariadenia Galaxy Watch sa používajú iba materiály spĺňajúce normy americkej
komisie pre bezpečnosť spotrebných výrobkov (CPSC), nariadenia európskych krajín a iné
medzinárodné normy.
• Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Samsung riadi používanie
chemických látok, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung
(https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
10
Úvodné informácie
Popis zariadenia
Obsah balenia
Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.
• Dostupné remienky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Používajte vhodný remienok,
ktorý vyhovuje jednotlivým veľkostiam modelu.
• Položky dodávané so zariadením Galaxy Watch a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v
závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie Galaxy Watch a nemusí
byť kompatibilné s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením
Galaxy Watch.
• Na rozdiel od zariadenia Galaxy Watch, niektoré príslušenstvo, ako napríklad dokovacie
zariadenia, nemusí mať rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode a prachu.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
11
Úvodné informácie
Galaxy Watch
► SM-R800, SM-R805F
SM-R800: GPS anténa
SM-R805F: LTE/GPS anténa
NFC anténa
Dotykový displej
Tlačidlo Späť
Luneta
Mikrofón
Senzor svetla
Tlačidlo Domov
(vypínacie tlačidlo)
Otvor na uvoľnenie
tlaku
Senzor
atmosférického
tlaku
Snímač srdcového
tepu
Reproduktor
Remienok
12
Úvodné informácie
► SM-R810, SM-R815F
SM-R810: GPS anténa
SM-R815F: LTE/GPS anténa
NFC anténa
Dotykový displej
Tlačidlo Späť
Luneta
Mikrofón
Senzor svetla
Tlačidlo Domov
(vypínacie tlačidlo)
Otvor na uvoľnenie
tlaku
Senzor
atmosférického
tlaku
Snímač srdcového
tepu
Reproduktor
Remienok
13
Úvodné informácie
• Remienok udržiavajte čistý. Pri kontakte s nečistotami, napríklad prachom a farbivom, sa
môže remienok znečistiť a škvrny sa nemusia dať úplne odstrániť.
• Do senzora atmosférického tlaku, otvoru na uvoľnenie tlaku, reproduktora ani do
mikrofónu nevkladajte ostré predmety. Môže dôjsť k poškodeniu vnútorných súčastí
zariadenia Galaxy Watch, ako aj funkcie odolnosti voči vode.
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia Galaxy Watch nalepíte kovovú nálepku
– – Ak zakryjete oblasť antény zariadenia Galaxy Watch rukami alebo inými
predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo
používania mobilného sieťového pripojenia
• Dbajte na to, aby nebol mikrofón zariadenia Galaxy Watch zakrytý, keď doň rozprávate.
• Otvor na uvoľnenie tlaku zabezpečuje, aby vnútorné súčasti a snímače zariadenia
Galaxy Watch fungovali správne, keď zariadenie Galaxy Watch používate v prostredí,
kde sa atmosférický tlak mení.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zariadenie Galaxy Watch
zapnete a vypnete.
• Stlačením tlačidla zapnete obrazovku.
Domov/
Vypínacie
tlačidlo
• Stlačením a podržaním vypínacieho tlačidla minimálne
7 sekúnd zariadenie Galaxy Watch reštartujete.
• Stlačením tohto tlačidla otvoríte obrazovku Aplikácie, keď sa
zobrazuje obrazovka Hodiny.
• Stlačením tohto tlačidla otvoríte obrazovku Hodiny, keď sa
zobrazuje akákoľvek iná obrazovka.
Späť
• Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
14
Úvodné informácie
Bezdrôtový nabíjací dok
Povrch na
bezdrôtové
nabíjanie
Nabíjací konektor
Indikátor LED
Bezdrôtový nabíjací dok nevystavujte vode, pretože bezdrôtový nabíjací dok nemá
rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode a prachu ako zariadenie Galaxy Watch.
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie
zariadenia Galaxy Watch.
• Používajte dodaný dok na bezdrôtové nabíjanie a nabíjačku. Zariadenie Galaxy Watch
nie je možné správne nabiť pomocou nabíjačky od iného výrobcu.
• Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
15
Úvodné informácie
1
2
Menší koniec nabíjačky zapojte do nabíjacieho konektora bezdrôtového nabíjacieho doku a
väčší koniec nabíjačky zapojte do elektrickej zásuvky.
Zariadenie Galaxy Watch umiestnite do bezdrôtového nabíjacieho doku, pričom stred zadnej
strany zariadenia Galaxy Watch zarovnajte so stredom bezdrôtového nabíjacieho doku.
Keď používate zariadenie Galaxy Watch s kovovým remienkom (predáva sa samostatne),
po umiestnení do bezdrôtového nabíjacieho doku stlačte dolnú časť zariadenia Galaxy
Watch v smere šípky zobrazenej na obrázku nižšie, aby sa zariadenia riadne spojili. Ak sa
zariadenie Galaxy Watch a bezdrôtový nabíjací dok nedostanú do riadneho vzájomného
kontaktu, zariadenie Galaxy Watch sa nemusí dobre nabiť.
16
Úvodné informácie
Kontrola stavu nabitia
Keď zariadenie Galaxy Watch pripojíte k bezdrôtovému nabíjaciemu doku, indikátor LED na
bezdrôtovom nabíjacom doku bude blikať rôznymi farbami, čím bude indikovať stav nabíjania.
Farba
Stav nabíjania
Červená
Nabíjanie
Zelená kontrolka
Úplne nabitá
Oranžová
Pripojenie nízkonapäťovému adaptéru
Keď sa vyskytne chyba doku na bezdrôtové nabíjanie, indikátor LED bude blikať
načerveno. Odpojte zariadenie Galaxy Watch od bezdrôtového nabíjacieho doku, počkajte,
kým indikátor LED prestane blikať, a zariadenia k sebe znovu pripojte. Ak sa táto chyba
vyskytne znova, požiadajte o podporu servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Ak sa medzi zariadením Galaxy Watch a bezdrôtovým nabíjacím dokom nachádzajú prekážky,
zariadenie Galaxy Watch sa nemusí správne nabiť. Zabráňte kontaktu zariadenia Galaxy Watch
a bezdrôtovej nabíjačky s potom, tekutinami a prachom.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie Galaxy Watch nemožno zapnúť ihneď po pripojení
nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia Galaxy Watch nechajte vybitú batériu niekoľko minút
nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, batéria sa môže rýchlo vybiť. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Ak sa zariadenie Galaxy Watch nabíja spolu s inými zariadeniami prostredníctvom
multifunkčnej nabíjačky, nabíjanie môže trvať dlhšie.
• Zariadenie Galaxy Watch možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže
trvať dlhšie.
17
Úvodné informácie
• Ak je do zariadenia Galaxy Watch počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový
displej nemusí fungovať. Ak k tomu dôjde, odpojte zariadenie Galaxy Watch od bezdrôtového
nabíjacieho doku.
• Počas nabíjania sa zariadenie Galaxy Watch môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Galaxy Watch. Ak sa batéria zahreje viac
než zvyčajne, nabíjačka ju môže z bezpečnostných dôvodov prestať nabíjať. Ak sa tak stane, v
nabíjaní zariadenia Galaxy Watch pokračujte až potom, keď ho necháte vychladnúť vybratím z
bezdrôtového nabíjacieho doku.
• Ak sa zariadenie Galaxy Watch nenabíja správne, zaneste ho do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
• Nepoužívajte ohnutý ani poškodený kábel USB. Ak je USB kábel poškodený, prestaňte ho
používať.
Režim úspory energie
Aktivujte režim šetrenia energie a predĺžte tak čas používania batérie.
• Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
• Deaktivuje všetky funkcie okrem tiesňového volania (pri použití modelu s mobilnou sieťou) a
dostupné môžu byť len oznámenia z aplikácií, ktoré nepotrebujú pripojenie k mobilnej sieti.
Telefón, správy a oznámenia sú však dostupné, keď je zariadenie Galaxy Watch pripojené k
mobilnému zariadeniu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
• Deaktivuje sieť Wi-Fi a mobilnú sieť.
• Obmedzí výkon procesora zariadenia Galaxy Watch.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
(Nastavenia) → Batéria → Šetrenie
energie →
. Prípadne režim úspory energie aktivujte ťuknutím na položky →
na paneli
rýchleho nastavenia. Ďalšie informácie o otvorení panela rýchleho nastavenia nájdete v časti Panel
rýchleho nastavenia.
Ak chcete tento režim deaktivovať, ťuknite na položku VYPNÚŤ v dolnej časti obrazovky režimu
úspory energie a ťuknite na položku
. Prípadne režim úspory energie deaktivujte ťuknutím na
položky →
na paneli rýchleho nastavenia.
18
Úvodné informácie
Nosenie zariadenia Galaxy Watch
Nasadenie zariadenia Galaxy Watch
Otvorte sponu a remienok si upevnite na zápästie. Remienok si oviňte okolo zápästia, zasuňte kolík
do nastavovacieho otvoru a potom zaistite sponu tak, aby sa zatvorila.
Neohýbajte remienok nadmerne. V opačnom prípade by sa mohlo zariadenie Galaxy
Watch poškodiť.
• Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Watch meralo váš srdcový tep presnejšie, noste
zariadenie Galaxy Watch pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Podrobnosti
nájdete v časti Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch.
• Keď sa do kontaktu so zadnou stranou zariadenia Galaxy Watch dostanú určité
materiály, zariadenie Galaxy Watch môže rozpoznať, že ho máte nasadené na zápästí.
• Ak zariadenie Galaxy Watch viac ako 10 minút nezaznamená, že došlo k pohybu,
zariadenie Galaxy Watch môže rozpoznať, že ho nemáte nasadené na zápästí.
19
Úvodné informácie
Tipy a opatrenia týkajúce sa remienka
• Pri dlhom nosení zariadenia Galaxy Watch alebo pri vykonávaní vysoko intenzívneho
cvičenia počas jeho nosenia môže dôjsť k podráždeniu pokožky v dôsledku trenia a tlaku. Ak
zariadenie Galaxy Watch nosíte dlhý čas, zložte si ho zo zápästia a nenoste ho niekoľko hodín.
• K podráždeniu pokožky môže dôjsť v dôsledku alergie, faktorov prostredia, iných faktorov,
alebo keď máte pokožku dlho vystavenú mydlu alebo potu. V takom prípade prestaňte
zariadenie Galaxy Watch používať a počkajte 2 alebo 3 dni, aby sa príznaky zmiernili. Ak
príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Predtým, ako si nasadíte zariadenie Galaxy Watch, sa uistite, že máte pokožku suchú. Ak dlho
nosíte mokré zariadenie Galaxy Watch, môže to mať vplyv na vašu pokožku.
• Ak používate zariadenie Galaxy Watch vo vode, odstráňte cudzie materiály zo svojej pokožky a
zariadenia Galaxy Watch a dôkladne ich osušte, aby ste predišli podráždeniu pokožky.
• Vo vode nepoužívajte okrem zariadenia Galaxy Watch žiadne príslušenstvo.
Výmena remienka
Odpojte remienok zo zariadenia Galaxy Watch a vymeňte ho za nový.
Vzhľad remienka sa môže líšiť v závislosti od modelu.
1
Zasuňte prúžok s pružinami na remienku dovnútra.
20
Úvodné informácie
2
Vytiahnite remienok smerom od tela zariadenia Galaxy Watch.
3
Zasuňte jeden koniec prúžku s pružinami do úchytky zariadenia Galaxy Watch.
21
Úvodné informácie
4
Zasuňte prúžok s pružinami dovnútra a remienok pripojte.
1
2
22
Úvodné informácie
Zapnutie a vypnutie zariadenia Galaxy Watch
Zariadenie Galaxy Watch zapnete tak, že stlačíte a niekoľko sekúnd podržíte tlačidlo Domov
(vypínacie tlačidlo).
Po prvom zapnutí zariadenia Galaxy Watch alebo jeho resetovaní sa zobrazia pokyny o preberaní
a inštalácii aplikácie Galaxy Wearable do mobilného zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti
Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu.
Ak chcete zariadenie Galaxy Watch vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Domov (vypínacie tlačidlo) a
potom ťuknite na položku Vypnúť.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Reštartovanie zariadenia Galaxy Watch
Ak zariadenie Galaxy Watch zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Domov (vypínacie
tlačidlo) dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
23
Úvodné informácie
Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k
mobilnému zariadeniu
Inštalácia aplikácie Galaxy Wearable
Po pripojení zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu môžete používať rôzne ďalšie
funkcie. Ak chcete zariadenie Galaxy Watch pripojiť k mobilnému zariadeniu, nainštalujte do
mobilného zariadenia aplikáciu Galaxy Wearable.
V závislosti od vášho mobilného zariadenia je možné aplikáciu Galaxy Wearable prevziať z
nasledujúcich lokalít:
• Zariadenia Samsung Android: Galaxy Apps, Obchod Play
• Iné zariadenia Android: Obchod Play
Aplikáciu Galaxy Wearable nie je možné nainštalovať do mobilných zariadení, ktoré
nepodporujú synchronizáciu so zariadením Galaxy Watch. Uistite sa, že je vaše mobilné
zariadenie je kompatibilné so zariadením Galaxy Watch.
Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu
pomocou rozhrania Bluetooth
Galaxy Watch
1
Zapnite zariadenie Galaxy Watch.
2
Ťuknite na položku
Zobrazí sa obrazovka s informáciami o prevzatí a inštalácii aplikácie Galaxy Wearable.
a vyberte jazyk, ktorý chcete používať.
Ak chcete zariadenie Galaxy Watch používať bez pripojenia k mobilnému zariadeniu,
pozrite si časť Používanie zariadenia Galaxy Watch bez mobilného zariadenia.
Mobilné zariadenie
3
4
Spustite aplikáciu Galaxy Wearable.
V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Galaxy Wearable na najnovšiu verziu.
Ťuknite na položku ZAČAŤ CESTU.
24
Úvodné informácie
5
6
7
Na obrazovke vyberte svoje zariadenie.
Ak svoje zariadenie nemôžete nájsť, ťuknite na položku MÔJ TU NIE JE.
Po zobrazení okna so žiadosťou o aktiváciu funkcie Bluetooth ťuknite na tlačidlo ZAPNÚŤ.
Dokončite pripojenie podľa zobrazených pokynov.
Po dokončení pripojenia sa na displeji zariadenia Galaxy Watch aj mobilného zariadenia
zobrazí školiaci kurz na obrazovke. Podľa zobrazených pokynov sa naučte základné úkony
ovládania zariadenia Galaxy Watch.
• Spôsoby pripojenia a obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vášho mobilného
zariadenia a verzie softvéru.
• Zariadenie Galaxy Watch je menšie ako bežné mobilné zariadenia, preto môže byť
kvalita siete nižšia, najmä v oblastiach so slabým signálom alebo slabým príjmom. Keď
používate zariadenie Galaxy Watch bez pripojenia k mobilnému zariadeniu alebo keď
pripojenie Bluetooth nie je k dispozícii, vaše pripojenie k mobilnej sieti alebo internetu
môže byť slabé alebo môže dôjsť k odpojeniu.
• Keď zariadenie Galaxy Watch po resetovaní prvýkrát pripojíte k mobilnému zariadeniu,
batéria zariadenia Galaxy Watch sa môže vybíjať rýchlejšie počas synchronizácie údajov,
napríklad kontaktov.
• Podporované mobilné zariadenia a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti,
poskytovateľa služieb a výrobcu zariadenia.
25
Úvodné informácie
Aktivácia mobilnej siete zariadenia Galaxy Watch
Po aktivácii mobilnej siete môžete jej prostredníctvom prijímať hovory a správy na zariadení Galaxy
Watch bez mobilného zariadenia, a tiež používať rôzne iné služby.
Začnite pripojením zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu. Viac informácií nájdete v
časti Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu.
• Skontrolujte, či máte rovnakého poskytovateľa služieb pre zariadenie Galaxy Watch
a mobilné zariadenie. Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa
služieb a oblasti.
• Mobilné zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
• Mobilnú sieť môžete aktivovať len keď používate mobilné zariadenie používajúce
operačný systém Android 5.0 alebo novší a s pamäťou RAM veľkosti najmenej 1,5 GB.
• Ak mobilnú sieť nie je možné riadne aktivovať, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
• Počas pripájania zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu aktivujte mobilnú sieť na
obrazovke Mobilná služba pre vaše hodinky.
• Na obrazovke aplikácií zariadenia Galaxy Watch postupne ťuknite na položky
(Nastavenia) → Pripojenia → Mobilné siete a podľa zobrazovaných pokynov dokončite
pripojenie.
• V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable, postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Mobilné siete a potom podľa zobrazovaných pokynov dokončite
pripojenie.
26
Úvodné informácie
Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k novému mobilnému zariadeniu
Keď zariadenie Galaxy Watch pripojíte k novému mobilnému zariadeniu, zobrazia sa pokyny s
požiadavkou na resetovanie zariadenia Galaxy Watch. Pred pripojením zariadenia Galaxy Watch
k novému mobilnému zariadeniu sa uistite, že ste si zálohovali dôležité údaje uložené v zariadení
Galaxy Watch. Viac informácií o zálohovaní vášho zariadenia Galaxy Watch si prečítate v časti
Zálohovanie a obnova údajov.
1
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
telefónu →
.
(Nastavenia) → Pripojiť k novému
Spojenie medzi zariadením Galaxy Watch a mobilným zariadením sa ukončí. Po ľahkom resete
sa automaticky prepne do režimu párovania Bluetooth.
2
Na pripojenie zariadenia Galaxy Watch spustite v novom mobilnom zariadení aplikáciu Galaxy
Wearable.
Ak je mobilné zariadenie, ktoré chcete pripojiť, už pripojené k inému zariadeniu, v
mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
→ Pripojiť nové zariadenie na pripojenie k novému zariadeniu.
Diaľkové pripojenie
Zariadenie Galaxy Watch a mobilné zariadenie sa prepoja prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
Keď pripojenie Bluetooth nie je k dispozícii, zariadenie Galaxy Watch môžete diaľkovo pripojiť k
mobilnému zariadeniu pomocou konta Samsung prostredníctvom mobilnej siete alebo siete Wi-Fi.
Vďaka tomu môžete pokračovať v prijímaní oznámení z mobilného zariadenia.
Táto funkcia sa automaticky aktivuje, keď sa k mobilnému zariadeniu prvýkrát pripojíte
prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
Ak nie je táto funkcia zapnutá, spustite v mobilnom zariadení aplikáciu Galaxy Wearable,
postupne ťuknite na položky NASTAVENIA → Pripojenie hodiniek a potom ťuknite na prepínač
Diaľkové pripojenie.
27
Úvodné informácie
Používanie zariadenia Galaxy Watch bez
mobilného zariadenia
Zariadenie Galaxy Watch môžete používať aj bez pripojenia k mobilnému zariadeniu. Počas
outdoorových aktivít, napríklad horolezectva alebo cvičenia, môžete zariadenie Galaxy Watch
pohodlne používať bez pripojenia k mobilnému zariadeniu. Používanie zariadenia Galaxy Watch
bez mobilného zariadenia môžete nastaviť, keď zariadenie Galaxy Watch zapnete prvýkrát alebo
ho resetujete.
• Pri používaní zariadenia Galaxy Watch bez pripojenia k mobilnému zariadeniu nie sú
niektoré funkcie dostupné.
• Právne informácie týkajúce sa prvého nastavenia režimu pripojenia Bez telefónu
nájdete na lokalite www.samsung.com.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapnite zariadenie Galaxy Watch.
Ťuknite na položku
Ťuknite na
a vyberte jazyk, ktorý chcete používať.
, zrolujte dole obrazovku a ťuknite na sem.
Skontrolujte upozornenie a ťuknite na položku Pokračovať >.
Prečítajte si podmienky a ťuknite na položku ĎALEJ, čím vyjadríte svoj súhlas.
Prihláste sa so svojím kontom Samsung.
Ak potrebujete obnoviť údaje, obnovte údaje z iného zariadenia Galaxy Watch, uložené vo
vašom konte Samsung.
Pripojte sa k mobilnej sieti.
Tento krok sa nezobrazí, keď používate model Bluetooth.
9 Nastavte časové pásmo.
10 Nastavte PIN na obnovenie alebo zálohovanie údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
(Nastavenia) → Pripojiť k
telefónu →
a zadajte PIN na pripojenie zariadenia Galaxy Watch k mobilnému
zariadeniu počas používania zariadenia Galaxy Watch bez mobilného zariadenia.
28
Úvodné informácie
Ovládanie obrazovky
Kompozícia obrazovky
Obrazovka Hodiny je východiskom na získanie prístupu k všetkým z mnohých obrazoviek
zariadenia Galaxy Watch.
Ostatné obrazovky môžete zobraziť stlačením tlačidla, otočením lunetou alebo potiahnutím prsta
po obrazovke.
Hodiny
Widgety
Oznámenia
Pridávanie
widgetov.
Dostupné widgety, oznámenia a ich usporiadanie sa môžu líšiť v závislosti od verzie
softvéru.
Pridávanie widgetov
Na domovskú obrazovku môžete pridať viac widgetov.
Posuňte sa na obrazovke doľava, ťuknite na položku
zobrazí vybratý widget.
a vyberte widget. V novom paneli sa
Premiestňovanie widgetov
Ťuknite na widget, podržte ho a premiestnite ho na domovskú obrazovku.
Odstraňovanie widgetov
Ťuknite na widget, podržte ho a potom ťuknite na položku
29
.
Úvodné informácie
Zapnutie a vypnutie displeja
Displej zapnete otočením lunety. Prípadne stlačte tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť.
Ak sa po otočení lunety displej nezapne, ťuknite na
(Nastavenia) na obrazovke aplikácií,
ťuknite na Rozšírené → Budenie lunetou a potom ťuknutím na prepínač Budenie lunetou
aktivujte funkciu.
Ak chcete displej vypnúť, zakryte ho dlaňou. Displej sa automaticky vypne aj keď zariadenie Galaxy
Watch po určitú dobu nepoužívate.
Displej môžete zapnúť aj použitím funkcie gesta prebudenia. Na obrazovke aplikácií postupne
ťuknite na položky
(Nastavenia) → Rozšírené → Budiace gesto a ťuknutím na prepínač
Budiace gesto túto funkciu aktivujte.
Prepínanie obrazovky
Prepínanie medzi obrazovkami Hodiny a Aplikácie
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, stlačte tlačidlo Domov na obrazovke Hodiny.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Hodiny, stlačte tlačidlo Domov.
Zobrazenie naposledy
spustených aplikácií.
Aplikácia
Obrazovka Hodiny
Obrazovka aplikácií
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony pre všetky aplikácie.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, otáčajte lunetou alebo posúvajte obrazovku doľava alebo
doprava.
Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru.
30
Úvodné informácie
Otváranie aplikácií
Na obrazovke aplikácií otvoríte aplikáciu ťuknutím na ikonu danej aplikácie.
Ak chcete otvoriť aplikáciu zo zoznamu naposledy použitých aplikácií, na obrazovke aplikácií
ťuknite na položku
(Nedávne aplikácie).
Aplikácie môžete spúšťať priamo, keď často používané aplikácie pridáte na widget
Aplikácie. Ťuknite na položku
a pridajte požadovanú aplikáciu. Ak na pridanie často
používanej aplikácie nie je miesto, ťuknite a podržte obrazovku, ťuknite na položku
UPRAVIŤ a potom ťuknite na položku
na predtým pridanej aplikácii, aby ste mohli
pridať ďalšiu aplikáciu.
Zatvorenie aplikácií
1
2
3
(Nedávne aplikácie).
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku
Otáčaním lunetou alebo posunutím obrazovky doľava alebo doprava zvýraznite aplikáciu,
ktorú chcete zatvoriť.
Ťuknite na položku
.
Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku ZAVRIEŤ VŠETKO.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Späť.
31
Úvodné informácie
Používanie lunety
Otáčaním lunety môžete jednoducho ovládať rôzne funkcie zariadenia Galaxy Watch.
• Dbajte na to, aby sa v okolí lunety nenachádzali cudzie materiály ako prach alebo
piesok.
• Lunetu nepoužívajte v blízkosti magnetických polí, pretože môžu rušiť vnútorné
magnety lunety a spôsobiť jej poruchu.
Ak sa luneta neotáča, vezmite ju do servisného strediska spoločnosti Samsung bez toho,
aby ste zariadenie Galaxy Watch rozobrali.
Prechádzanie obrazovkami
Otáčaním lunety môžete zobrazovať ostatné obrazovky. Ak chcete zobraziť oznámenia, na
obrazovke Hodiny otáčajte lunetou proti smeru hodinových ručičiek.
32
Úvodné informácie
Výber položky
Otáčaním lunetou prechádzajte z položky na položku. Keď otočíte lunetou, indikátor zvýraznenia
sa posunie rovnakým smerom a položka sa zvýrazní.
Nastavenie vstupnej hodnoty
Otáčaním lunety môžete upravovať hlasitosť a jas. Pri upravovaní jasu otáčajte lunetou v smere
hodinových ručičiek, ak má byť zobrazenie jasnejšie.
33
Úvodné informácie
Používanie telefónu alebo funkcie upozornenia
Otočením lunety v smere hodinových ručičiek prijmete prichádzajúci hovor alebo zrušíte budík.
Otočením lunety proti smeru hodinových ručičiek odmietnete prichádzajúci hovor alebo aktivujete
funkciu odloženia budíka.
Dotykový displej
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie Galaxy Watch nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov displeja,
ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
• Dotykový displej nemusí byť dostupný, ak je aktivovaný režim uzamknutia vo vode.
34
Úvodné informácie
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť niektorú aplikáciu, vybrať si položku z ponuky alebo stlačiť niektoré tlačidlo na
obrazovke, ťuknite naň prstom.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím na displej a podržaním prsta na displeji minimálne na dve sekundy získate prístup k
režimu úprav alebo zobrazíte dostupné možnosti.
35
Úvodné informácie
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Obrázok zväčšíte tak, že naň dvakrát ťuknete. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na
predchádzajúce zobrazenie.
36
Úvodné informácie
Potiahnutie prstom
Ak chcete zobraziť ostatné panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava.
Panel rýchleho nastavenia
Pomocou tohto panela môžete zobraziť aktuálny stav zariadenia Galaxy Watch a nakonfigurovať
nastavenia.
Potiahnite prstom nadol z horného okraja displeja.
Ikona úrovne nabitia
batérie
Indikačné ikony
Ikony rýchleho
nastavenia
Stav pripojenia
zariadenia Galaxy
Watch
37
Úvodné informácie
Kontrola indikačných ikon
Indikačné ikony sa zobrazia v hornej časti rýchleho panela a umožňujú vám zistiť aktuálny stav
zariadenia Galaxy Watch. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Zobrazené indikačné ikony sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.
Ikona
Význam
Pripojené zariadenie Bluetooth
Odpojené zariadenie Bluetooth
Sila signálu (len pre modely s mobilnou sieťou)
Pripojená náhlavná súprava Bluetooth
Pripojené k sieti 3G (len pre modely s mobilnou sieťou)
Pripojené k sieti LTE (len pre modely s mobilnou sieťou)
Pripojené k sieti Wi-Fi
Prenos hovoru do zariadenia Galaxy Watch
Úroveň nabitia batérie
Kontrola ikon rýchleho nastavenia
Na rýchlom paneli sa zobrazia ikony rýchleho nastavenia. Ťuknutím na ikonu môžete zmeniť
základné nastavenia alebo pohodlne spustiť príslušnú funkciu. Na rýchlom paneli sa zobrazí až
osem ikon.
Ak chcete na rýchly panel pridať nové ikony, prečítajte si časť Upravenie ikon rýchleho nastavenia.
Ikona
Význam
Aktivácia režimu úspory energie
Aktivácia letového režimu
Otvorenie ponuky hlasitosti
Aktivácia režimu Nerušiť
38
Úvodné informácie
Ikona
Význam
Aktivácia funkcie nepretržite zapnutých hodín
Nastavenie jasu
Pripojenie k sieti Wi-Fi alebo automatické pripojenie k sieti Wi-Fi
/
Otvorenie obrazovky nastavení
Aktivácia funkcie NFC
Spustenie aplikácie Hľadať telefón
Pripojenie k mobilnej sieti
Otvorenie ponuky správy batérie
Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth
/
/
Aktivácia zvukového, vibračného alebo tichého režimu
Aktivácia divadelného režimu
Aktivácia režimu uzamknutia vo vode
Aktivácia funkcie informácií o polohe
/
Spustenie alebo pozastavenie prehrávania hudby
Aktivácia nočného režimu
Aktivácia funkcie citlivosti na dotyk
Upravenie ikon rýchleho nastavenia
Ikony na rýchlom paneli môžete upravovať a môžete pridať až osem ikon. Ak ste už pridali osem
ikon, novú ikonu môžete pridať až po odstránení jednej ikony.
Odstránenie ikony rýchleho nastavenia
Ťuknite a podržte ikonu, ktorú chcete odstrániť z rýchleho panela, a ťuknite na položku
Ikona rýchleho nastavenia sa odstráni.
39
.
Úvodné informácie
Pridanie ikony rýchleho nastavenia
Ťuknite a podržte ikonu rýchleho nastavenia a ťuknite na položku
ktorú chcete pridať na panel rýchleho nastavenia.
, potom vyberte funkciu,
Ikona pre funkciu, ktorú vyberiete, sa pridá na panel rýchleho nastavenia.
Panel rýchleho nastavenia môžete upraviť aj postupným ťuknutím na položky
(Nastavenia) → Rozšírené → Upraviť rýchle nastavenia.
Aktivácia režimu úspory energie
Aktiváciou režimu úspory energie obmedzíte niektoré funkcie zariadenia Galaxy Watch a znížite
spotrebu batérie.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
Po zapnutí sa farby zobrazia v odtieňoch sivej.
Viac informácií nájdete v časti Režim úspory energie.
Aktivácia letového režimu
Keď nastúpite na lietadlo, môžete aktivovať letový režim. Aktivácia tejto funkcie obmedzí aplikácie,
ktoré vyžadujú sieťové pripojenie, ale umožňuje vám používať iné aplikácie a funkcie ako obvykle.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
V hornej časti obrazovky Hodiny sa zobrazí ikona
.
Otvorenie ponuky hlasitosti
Umožňuje upravenie úrovní hlasitosti pre zvonenie, médiá, oznámenia a systém.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
Hlasitosť upravte otáčaním lunety alebo ťuknutím na položku
alebo
.
• Obrazovka zvonenia sa nezobrazí, ak používate model Bluetooth bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
• Keď je aktivovaná funkcia Voice Assistant, môžete tiež upraviť hlasitosť zjednodušenia
ovládania.
40
Úvodné informácie
Aktivácia režimu Nerušiť
Zariadenie Galaxy Watch môžete nastaviť tak, aby pri prijatí oznámenia (okrem upozornenia)
nevibrovalo a nezaplo displej.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
V hornej časti obrazovky Hodiny sa zobrazí ikona
a nastavte režim Nerušiť.
.
Aktivácia funkcie nepretržite zapnutých hodín
Môžete nastaviť, aby bol displej zapnutý, aj keď pri nosení zariadenie Galaxy Watch nepoužívate.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
Ak aktivujete túto funkciu, batéria sa bude vybíjať rýchlejšie ako zvyčajne.
Nastavenie jasu
Jas displeja zariadenia Galaxy Watch môžete upraviť s ohľadom na prostredie.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
ťuknutím na položku
alebo .
a upravte jas otočením lunetou alebo
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojte sa k sieti Wi-Fi manuálne alebo nastavte, aby sa sieť Wi-Fi pripojila automaticky.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
alebo
.
Sieť Wi-Fi sa pripojí alebo odpojí. Ak chcete nastaviť, aby sa sieť Wi-Fi pripojila automaticky,
ťuknite na ikonu Wi-Fi, až kým sa nezobrazí
.
Keď zariadenie Galaxy Watch používate bez pripojenia k mobilnému zariadeniu,
nezobrazí a sieť Wi-Fi sa nepripojí automaticky.
sa
Otvorenie obrazovky nastavení
Otvorte obrazovku nastavení, aby ste mohli nakonfigurovať rôzne funkcie a aplikácie zariadenia
Galaxy Watch.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
Zobrazí sa obrazovka nastavení.
41
.
Úvodné informácie
Aktivácia funkcie NFC
Aktivujte funkciu NFC.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .
Funkciu NFC je možné pohodlne používať s NFC anténou. Viac informácií nájdete v časti NFC.
Spustenie aplikácie Hľadať telefón
Spustite aplikáciu Hľadať telefón a nájdite mobilné zariadenie, keď sa vám stratí.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
Z mobilného zariadenia zaznie zvuk a zapne sa mu displej. Viac informácií nájdete v časti Hľadať
moje hodinky.
Táto funkcia sa nezobrazí, ak zariadenie Galaxy Watch používate bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
Pripojenie k mobilnej sieti
Pripojte sa k mobilnej sieti alebo sa od nej odpojte.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
Mobilná sieť sa pripojí a môžete prijímať hovory a správy.
Táto funkcia sa nezobrazí na modeli Bluetooth.
Otvorenie ponuky správy batérie
Otvorte ponuku správy batérie, aby ste mohli ľahko riadiť spotrebu batérie.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
Zobrazí sa ponuka správy batérie.
42
.
Úvodné informácie
Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth
Pripojte náhlavnú súpravu Bluetooth a budete môcť cez ňu počúvať hudbu a telefonovať.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
Aktivuje sa funkcia Bluetooth a bude sa prehľadávať zoznam dostupných náhlavných súprav
Bluetooth. Ak je dostupné predtým použité zariadenie Bluetooth, automaticky sa pripojí.
Aktivácia zvukového, vibračného alebo tichého režimu
Aktivujte zvukový, vibračný alebo tichý režim.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
,
alebo
.
Aktivácia divadelného režimu
Aktivujte divadelný režim na sledovanie filmov.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
V hornej časti obrazovky Hodiny sa zobrazí ikona
. Obrazovka zostane vypnutá, zvuk sa stlmí a
funkcia budiaceho gesta a funkcia vždy zapnutých hodiniek sa automaticky deaktivujú.
Aktivácia režimu uzamknutia vo vode
Režim uzamknutia vo vode môžete aktivovať, keď cvičíte vo vode.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
Dotykový displej, funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú.
Režim uzamknutia vo vode vypnete stlačením a podržaním tlačidla Domov, až kým kruh nezmizne.
Aktivácia funkcie informácií o polohe
Aktivujte informácie o polohe, aby ste mohli s určitými aplikáciami používať údaje GPS a údaje o
vašej polohe.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
43
.
Úvodné informácie
Spustenie alebo pozastavenie prehrávania hudby
Umožňuje spustenie alebo pozastavenie prehrávania hudby.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
alebo
.
Spustí alebo pozastaví sa prehrávanie hudby na zariadení Galaxy Watch a na pripojenom
mobilnom zariadení. Hudbu môžete počúvať po pripojení náhlavnej súpravy Bluetooth.
Aktivácia nočného režimu
Aktivujte nočný režim na spánok.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
V hornej časti obrazovky Hodiny sa zobrazí ikona
. Všetky zvuky, okrem zvukov dotykov a
upozornení, sa stlmia a funkcia budiaceho gesta a funkcia vždy zapnutých hodiniek sa automaticky
deaktivujú.
Aktivácia funkcie citlivosti na dotyk
Aktivujte funkciu citlivosti na dotyk, aby ste mohli používať dotykový displej, keď budete mať na
rukách rukavice.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku
.
V závislosti od typu rukavíc sa môže stať, že dotykový displej nerozpozná váš dotyk a
funkcia sa neaktivuje.
44
Úvodné informácie
Uzamknutie obrazovky
Funkciu uzamknutia obrazovky používajte na ochranu svojich osobných informácií tým, že
zabránite prístupu iných osôb k zariadeniu Galaxy Watch. Po aktivácii funkcie uzamknutia
obrazovky bude zariadenie Galaxy Watch vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.
Nastavenie uzamknutia obrazovky
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Zámok → Typ a vyberte metódu uzamknutia.
(Nastavenia) → Zabezpečenie →
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
PIN môžete zadať pomocou lunety. Otočením lunety sa posuňte na číslo, ktoré chcete
zadať. Po zmene farby čísla sa číslo zadá.
45
Úvodné informácie
Hodiny
Obrazovka Hodiny
Zobrazenie aktuálneho času. Ak sa obrazovka Hodiny nezobrazuje, stlačením tlačidla Domov sa
vrátite na obrazovku Hodiny.
Zmena vzhľadu hodín
Ťuknite a podržte prst na obrazovke Hodiny a otočte lunetou alebo posuňte obrazovku doľava
alebo doprava a potom vyberte vzhľad hodín. Hodiny môžete prispôsobiť aj ťuknutím na položku
PRISPÔS. Ak chcete prevziať ďalšie vzhľady hodín z obchodu Galaxy Apps, ťuknite na položku
Galaxy Apps.
Ťuknite a podržte prst na obrazovke Hodiny a rýchlo otočte lunetou. Na displeji sa
zobrazia dostupné vzhľady hodín a budete ich môcť ľahko vybrať. Funkcia PRISPÔS. však
nie je dostupná.
46
Úvodné informácie
Vzhľad hodín zariadenia Galaxy Watch môžete zmeniť aj z mobilného zariadenia. V mobilnom
zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a ťuknite na položku CIFERNÍKY. Ak chcete prevziať
ďalšie vzhľady hodín z Galaxy Apps, spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na
položky INFORMÁCIE → ZOBR. VIAC na karte NAJOBĽÚBENEJŠIE CIFERNÍKY.
Prispôsobenie vzhľadu hodín pomocou fotografie
Po importovaní fotografie z mobilného zariadenia použite fotografiu ako vzhľad hodín. Ďalšie
informácie o importovaní fotografií z mobilného zariadenia nájdete v časti Importovanie obrázkov
z mobilného zariadenia.
1
2
3
Ťuknite a podržte prst na obrazovke Hodiny a otočte lunetou alebo posuňte obrazovku doľava
alebo doprava a ťuknite na položku PRISPÔS. vzhľadu hodín Moja fotografia+.
Ťuknite na displej a potom na položku Pridať fotografiu.
Vyberte fotografiu, ktorú chcete použiť ako vzhľad hodín, a postupne ťuknite na položky OK
→ OK.
Otáčaním lunety môžete fotografiu priblížiť alebo oddialiť. Keď je fotografia priblížená,
posuňte obrazovku tak, aby sa na obrazovke zobrazila časť fotografie.
Ak chcete pridať ďalšie fotografie, otočte lunetou v smere hodinových ručičiek alebo
posuňte obrazovku doľava a vyberte Pridať fotografiu. Ako vzhľad hodín je možné
pridať až dvadsať fotografií. Fotografie, ktoré pridáte, sa budú postupne striedať.
4
Posunutím obrazovky zmeňte farbu alebo písmo a ťuknite na položku OK.
Pre niektoré analógové vzhľady hodiniek môžete aktivovať zvuk tikajúcich hodín. Na
obrazovke Tikanie otočením lunetou zapnite alebo vypnite zvuk tikania.
Používanie funkcie nepretržite zapnutých hodín
Zariadenie Galaxy Watch môžete nastaviť tak, aby sa počas nosenia zariadenia Galaxy Watch po
vypnutí displeja zobrazoval čas.
Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku . Prípadne na obrazovke aplikácií postupne
ťuknite na položky
(Nastavenia) → Ciferníky a ťuknutím na prepínač Vždy zapnuté hodinky
túto funkciu aktivujte.
47
Úvodné informácie
Režim Len hodiny
Môžete aktivovať režim Len hodiny. V režime Len hodiny sa zobrazia iba hodiny a všetky ostatné
funkcie budú vypnuté.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
(Nastavenia) → Batéria → Iba hodinky.
Oznámenia
Panel oznámení
Na paneli oznámení si môžete skontrolovať oznámenie, napríklad novú správu alebo zmeškaný
hovor. Ak chcete otvoriť panel oznámení, na obrazovke Hodiny otáčajte lunetou proti smeru
hodinových ručičiek alebo posuňte obrazovku doprava. Ak nie sú niektoré oznámenia
skontrolované, na displeji hodiniek sa zobrazí oranžová bodka.
Indikátor oznámení
48
Úvodné informácie
Zobrazenie prichádzajúcich oznámení
Keď dostanete oznámenie, informácie o oznámení, ako napríklad jeho typ alebo čas, kedy ste ho
dostali, sa zobrazia na displeji. Ak dostanete viac ako dve oznámenia, otočením lunetou zobrazte
viac oznámení.
Ťuknutím na oznámenie zobrazíte podrobnosti.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Odstraňovanie oznámení
Oznámenie odstránite posunutím prsta smerom nahor na displeji, keď sa zobrazuje dané
oznámenie.
49
Úvodné informácie
Výber aplikácií na prijímanie oznámení
Vyberte aplikáciu z mobilného zariadenia na prijímanie oznámení.
1
2
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Oznámenia a potom ťuknite na prepínač.
Ťuknite na položku Spravovať oznámenia a ťuknite na prepínače vedľa aplikácií, z ktorých
chcete prijímať oznámenia v zariadení Galaxy Watch.
Zadávanie textu
Úvod
Obrazovka na zadávanie textu sa zobrazí, keď je možné zadať text.
• Rozloženie obrazovky sa môže líšiť v závislosti od spustenej aplikácie.
• Keď je zariadenie Galaxy Watch pripojené k mobilnému zariadeniu cez Bluetooth,
jazykové nastavenia v mobilnom zariadení sa použijú v zariadení Galaxy Watch.
Vkladanie emotikon.
Používanie hlasového vstupu.
Otvorenie režimu rukopisu alebo
klávesnice.
Vloženie šablóny textu.
50
Úvodné informácie
Používanie hlasového vstupu
Ťuknite na položku
a rozprávaním zadajte svoju správu.
Ak chcete zmeniť jazyk, ktorý sa má rozpoznať, postupne ťuknite na položky → Jazyky vstupu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Rozpoznanie hlasového vstupu.
• Táto funkcia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
• Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
– – Rozprávajte zrozumiteľne.
– – Rozprávajte na tichých miestach.
– – Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
– – Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie Galaxy Watch
rozpoznať vašu hovorenú správu.
51
Úvodné informácie
Používanie emotikon
Ťuknite na položku
a vyberte kategóriu. Zobrazí sa zoznam emotikon zvolenej kategórie.
Ak chcete nakresliť obrázok, ťuknite na položku Kresba v hornej časti obrazovky a nakreslite
správu.
Otočením lunety proti smeru hodinových ručičiek odstránite vstup krok po kroku. Ak chcete vrátiť
krok späť, otočte lunetou v smere hodinových ručičiek.
Používanie režimu rukopisu alebo klávesnice
Ťuknite na položku
, otvorte režim rukopisu a píšte na obrazovku.
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.
52
Úvodné informácie
Zmena režimu zadávania
Otočením lunetou zmeňte režim zadávania na obrazovke na zadávanie textu. Prepínať môžete
medzi režimom rukopisu, režimom znakov, režimom číslic, režimom interpunkčných znamienok,
režimom emotikon a režimom hlasového vstupu.
Zmena vstupného jazyka
Premiestnením medzerníka doľava alebo doprava pri súčasnom ťuknutí naň a podržaní zmeňte
vstupný jazyk.
Ak chcete pridať ďalšie jazyky, prepnite na režim číslic, režim interpunkčných znamienok alebo
→ Vybrať vstupné jazyky a vyberte
režim emotikon. Potom postupne ťuknite na položky
jazyk, ktorý chcete pridať. Použiť môžete najviac dva jazyky.
Používanie klávesnice
Otočte lunetou, aby ste mohli zadať text pomocou klávesnice.
• Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
• Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od regiónu.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Zadanie medzery.
53
Aplikácie a funkcie
Správy
Zobrazenie správ a odpovedanie použitím zariadenia Galaxy Watch.
Zobrazenie správ
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1
Ťuknite na položku
2
Prechádzajte zoznamom správ a potom výberom kontaktu zobrazte konverzácie.
(Správy) na obrazovke aplikácií.
Prípadne potiahnite prstom doprava na obrazovke hodín alebo otočte lunetou proti smeru
hodinových ručičiek, keď dostanete oznámenie o novej správe.
Ak chcete zobraziť správu v mobilnom zariadení, ťuknite na položku , otočte lunetou a potom
ťuknite na položku Zobr. v telef.
Ak chcete odpovedať na správu, vyberte režim zadávania a zadajte správu.
54
Aplikácie a funkcie
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1
Ťuknite na položku
(Správy) na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie novej správy.
Kontakty
Zoznam správ
2
3
4
Ťuknite na položku
.
Prípadne môžete príjemcu správy vybrať ťuknutím na položku
v zozname kontaktov.
Pridajte príjemcu a ťuknite na položku ĎALEJ.
Zadajte text použitím jednej z dostupných metód a ťuknite na položku ODOSLAŤ alebo
Odoslať.
Ak vyberiete textovú šablónu alebo emotikonu, správa sa automaticky odošle príjemcom.
Keď zadáte text hlasom, pre formát správy môžete vybrať text alebo zvuk. Ak sa neobjaví
obrazovka výberu formátu správy, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky
(Nastavenia) → Aplikácie → Správy a ťuknutím na prepínač Odoslať ako zvuk túto
funkciu aktivujte.
55
Aplikácie a funkcie
Telefón
Úvod
Pomocou zariadenia Galaxy Watch môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory. Telefonovať
môžete pomocou interného mikrofónu, reproduktora alebo pripojenej náhlavnej súpravy
Bluetooth.
Na modeli s mobilnou sieťou môžete uskutočňovať hovory bez toho, aby ste boli
pripojený k mobilnému zariadeniu.
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru otočte lunetou v smere hodinových ručičiek. Prípadne potiahnite
mimo veľkého kruhu.
Telefonovať môžete pomocou interného mikrofónu, reproduktora alebo pripojenej náhlavnej
súpravy Bluetooth.
Ak sa prihlásite na funkciu čakajúceho hovoru, môžete prijímať hovory počas telefonovania. Keď
prijmete druhý hovor, môžete aktuálny hovor pridržať alebo ho ukončiť. Modely s mobilnou sieťou
môžu prijímať hovory z telefónneho čísla zariadenia Galaxy Watch aj pripojeného mobilného
zariadenia. Keď však prijímate druhý hovor na číslo odlišné od čísla, ktoré práve používate,
nemôžete ten hovor pridržať počas prijímania druhého hovoru. Hovor sa jednoducho ukončí.
56
Aplikácie a funkcie
Odmietnutie hovoru
Odmietnutie hovoru a odoslanie správy o odmietnutí volajúcemu.
Počas prichádzajúceho hovoru otočte lunetou proti smeru hodinových ručičiek. Prípadne
potiahnite
mimo veľkého kruhu.
Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, potiahnite prstom nahor od
spodného okraja displeja.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, na displeji sa zobrazí oznámenie. Ak chcete zobraziť oznámenia o zmeškaných
hovoroch, na obrazovke hodín posuňte obrazovku doprava alebo otočte lunetou proti smeru
hodinových ručičiek. Prípadne ťuknutím na položku
(Telefón) na obrazovke aplikácií zobrazte
zmeškané hovory.
57
Aplikácie a funkcie
Uskutočňovanie hovorov
Ťuknite na položku
(Telefón) na obrazovke aplikácií.
Klávesnica
Kontakty
Zoznam denníkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Ťuknite na položku
, zadajte číslo pomocou klávesnice a potom ťuknite na položku
.
• Ťuknite na položku
, vyhľadajte alebo vyberte kontakt a potom ťuknite na položku
.
• Prechádzajte zoznamom denníkov, vyberte záznam a potom ťuknite na položku
.
Možnosti počas hovorov
Používanie obrazovky hovorov
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prenos hovorov do mobilného
zariadenia
Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá
strana nepočula.
Ukončenie aktuálneho hovoru.
58
Aplikácie a funkcie
Prepínanie na náhlavnú súpravu Bluetooth
Ak chcete, aby hovor pokračoval v náhlavnej súprave Bluetooth, zariadenie Galaxy Watch prepnite
na náhlavnú súpravu.
Keď je k zariadeniu Galaxy Watch pripojená náhlavná súprava Bluetooth, ťuknite na
na
obrazovke hovorov, aby ste mohli uskutočniť hovor s náhlavnou súpravou Bluetooth.
Ak k zariadeniu Galaxy Watch nie je pripojená náhlavná súprava Bluetooth, na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky
(Nastavenia) → Pripojenia → Bluetooth → Slúchadlá BT. Keď
sa zobrazí zoznam dostupných náhlavných súprav Bluetooth, vyberte náhlavnú súpravu Bluetooth,
ktorú chcete používať.
Táto funkcia je dostupná, keď používate model s mobilnou sieťou bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
Otvorenie klávesnice
Postupne ťuknite na položky → Klávesnica.
Kontakty
Po pripojení zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu môžete zobraziť zoznam kontaktov
mobilného zariadenia. Kontaktu môžete zavolať alebo odoslať správu.
Ťuknite na položku
(Kontakty) na obrazovke aplikácií.
V hornej časti zoznamu kontaktov sa zobrazí zoznam obľúbených kontaktov v mobilnom
zariadení.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Ťuknite na položku
a zadajte kritériá vyhľadávania v hornej časti zoznamu kontaktov.
• Prechádzajte zoznamom kontaktov.
• Otočte lunetou. Keď budete lunetou otáčať rýchlo, zoznam sa bude posúvať v abecednom
poradí od prvého písmena.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
•
: Uskutočnenie hlasového hovoru.
•
: Vytvorenie správy.
59
Aplikácie a funkcie
Pridávanie kontaktov
1
2
3
Ťuknite na položku
(Kontakty) na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku
kontakte.
v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte informácie o príslušnom
Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Výber často používaných kontaktov na widgete
Po pridaní widgetu Kontakty pridajte často používané kontakty, aby ste ich mohli ľahko
kontaktovať prostredníctvom textovej správy alebo telefónneho hovoru. Ťuknite na položku Pridať
kontakty, vyberte kontakt a potom ťuknite na položku HOTOVO. Ďalšie informácie o pridávaní
widgetov nájdete v časti Pridávanie widgetov.
Na widget môžete pridať až štyri kontakty.
Pridanie informácií o zdravotnom stave do môjho profilu
Pridanie informácií o zdravotnom stave do profilu, aby si ich mohol záchranár rýchlo pozrieť v
prípade núdzovej situácie.
V mobilnom zariadení spustite Kontakty, vyberte svoj profil a zadajte informácie o svojom
zdravotnom stave. Ak chcete na zariadení Galaxy Watch zobraziť informácie o svojom zdravotnom
stave, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
(Kontakty) → váš profil a potiahnite
nahor zo spodného okraja obrazovky.
V núdzovej situácii podržte tlačidlo Domov (vypínacie tlačidlo) na zariadení Galaxy Watch a ťuknite
na položku Tiesňové zdravotné informácie.
V závislosti od mobilného zariadenia, ktoré je pripojené k zariadeniu Galaxy Watch, nemusí
byť možné túto funkciu použiť.
60
Aplikácie a funkcie
Samsung Health
Úvod
Aplikácia Samsung Health zaznamenáva a spravuje vaše aktivity vykonávané počas celých 24 hodín
a spánkový vzor v záujme pestovania si zdravých zvykov. Keď zariadenie Galaxy Watch pripojíte k
mobilným zariadeniam, budete môcť ukladať a spravovať údaje týkajúce sa zdravia a tiež každý
deň dostávať užitočné informácie o vašom zdraví.
Ak počas nosenia zariadenia Galaxy Watch cvičíte viac ako 10 minút, zobrazí sa povzbudivá správa.
Keď zariadenie Galaxy Watch rozpozná nečinnosť dlhšiu ako jednu hodinu, upozorní vás a ukáže
vám niekoľko strečingových cvičení. Keď zariadenie Galaxy Watch rozpozná, že šoférujete, môže sa
stať, že nezobrazí povzbudivú správu alebo strečingové cvičenia.
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
• Funkcie aplikácie Samsung Health sú určené len na voľnočasové a cvičebné aktivity.
Nie sú určené na zdravotnícke účely. Pred použitím týchto funkcií si pozorne prečítajte
pokyny.
• Akékoľvek informácie získané z používania zariadenia Galaxy Watch alebo softvéru
Fit alebo akejkoľvek aplikácie vopred nainštalovanej v zariadení nemusia byť vhodné,
presné, úplné ani spoľahlivé.
61
Aplikácie a funkcie
Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch
• Keď aktivujete funkciu automatického sledovania srdcového tepu alebo keď zariadenie
Galaxy Watch rozpozná vaše cvičenie, zariadenie Galaxy Watch bude automaticky sledovať
váš srdcový tep. Pri meraní srdcového tepu noste zariadenie Galaxy Watch pevne na ruke nad
zápästím, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.
• Ak zariadenie Galaxy Watch zapnete príliš natesno, môže dôjsť k podráždeniu pokožky, a ak
ho zapnete príliš navoľno, môže dochádzať k treniu.
<Zadná časť>
Snímač srdcového tepu
• Presnosť snímača srdcového tepu môže byť v závislosti od pokožky, podmienok
merania a okolia zhoršená.
• Funkciu HR používajte len na meranie srdcového tepu.
• Nedívajte sa priamo do svetiel snímača srdcového tepu. Môže to spôsobiť poškodenie
zraku. Dbajte na to, aby deti nepozerali priamo do svetiel.
• Nízke teploty prostredia môžu ovplyvniť meranie. V zime alebo v chladnom počasí
buďte počas merania srdcového tepu v teple.
• Srdcový tep merajte, keď sedíte a ste uvoľnený. Počas merania srdcového tepu sa
nehýbte. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho
srdcového tepu.
• Ak sa nameraná hodnota príliš líši od očakávanej hodnoty srdcového tepu, odpočiňte si
30 minút a potom meranie zopakujte.
62
Aplikácie a funkcie
• Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš
srdcový tep sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
• Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri
týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
• Vzhľadom na to, že snímač srdcového tepu využíva na aproximáciu srdcového tepu
svetlo, jeho presnosť sa môže líšiť kvôli fyzickým faktorom, ako je napríklad cirkulácia
krvi, krvný tlak, stav pokožky a umiestnenie a koncentrácia ciev, ktoré ovplyvňujú
pohlcovanie a odrážanie svetla. Merania môžu byť nepresné aj v prípade, ak je váš
srdcový tep príliš rýchly alebo pomalý.
• Merania srdcového tepu u používateľov s tenkými zápästiami môžu byť nepresné, keď
je zariadenie voľné, čo spôsobí nerovnomerné odrážanie svetla. Ak meranie srdcového
tepu nefunguje správne, upravte polohu snímača srdcového zariadenia na zápästí
smerom doprava, doľava, nahor alebo nadol alebo otočte zariadenie tak, aby snímač
srdcového tepu pevne priliehal k vnútornej časti zápästia.
• Ak je snímač srdcového tepu znečistený, utrite ho a skúste znovu. Prekážky medzi
remienkom zariadenia a zápästím, napríklad chlpy, nečistoty alebo iné predmety, môžu
brániť v rovnomernom odraze svetla. Pred použitím odstráňte takéto prekážky.
• Ak je zariadenie na dotyk teplé, zložte si ho a nechajte vychladnúť. Dlhodobé
vystavenie pokožky horúcemu povrchu zariadenia môže spôsobiť popálenie pokožky.
63
Aplikácie a funkcie
Kalórie
Môžete kontrolovať počet kalórií, ktoré ste spálili za deň alebo za týždeň.
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií a otvorte obrazovku kalórií.
Prípadne na obrazovke hodín otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, vyberte widget
Zdravotný súhrn a potom ťuknite na ponuku kalórií.
Ak chcete zobraziť záznamy podľa dňa, ťuknite na položku Zobr. každý dátum.
• Kalórie, ktoré spálite, zahŕňajú váš bazálny metabolizmus, vypočítaný na základe vášho
zaregistrovaného profilu. Keď prvýkrát spustíte aplikáciu Samsung Health, bazálny
metabolizmus, ktorý spotrebujete do času, kým spustíte túto aplikáciu, sa zobrazí ako
spálené kalórie.
• Aktivujte funkciu riadenia hmotnosti v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení,
aby ste mohli sledovať svoju hmotnosť na obrazovke rovnováhy kalórií. Môžete riadiť
svoj denný a týždenný počet spálených kalórií a prijatých kalórií na základe cieľovej
hmotnosti, ktorú ste si nastavili.
64
Aplikácie a funkcie
Kroky
Zariadenie Galaxy Watch počíta počet krokov, ktoré ste urobili a meria prejdenú vzdialenosť.
Meranie počtu vašich krokov a vzdialenosti, ktorú ste prešli
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií a otočte lunetou v smere
hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka nástroja na sledovanie krokov. Prípadne na
obrazovke hodín otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, vyberte widget Zdravotný súhrn a
potom ťuknite na ponuku nástroja na sledovanie krokov.
Aktuálny celkový počet krokov
Cieľ
Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol. Ak
chcete zobraziť záznamy podľa dňa, ťuknite na položku Zobr. každý dátum.
• Keď začnete merať svoj krok, nástroj na sledovanie krokov monitoruje vaše kroky a s
miernym oneskorením zobrazí počet vašich krokov, pretože zariadenie Galaxy Watch
presne rozpozná váš pohyb po chvíli kráčania. Okrem toho môže byť kvôli presnému
počtu krokov zobrazenie kontextového okna s informáciou o dosiahnutí určitého cieľa
mierne oneskorené.
• Ak nástroj na sledovanie krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie
môžu ovplyvniť počítanie krokov.
65
Aplikácie a funkcie
Nastavenie cieľového počtu krokov
1
2
3
Postupne ťuknite na položky → Nastaviť.
Ťuknite na položku Cieľ krokov.
Otáčaním lunetou nastavte cieľ a ťuknite na položku HOTOVO.
Nastavenie upozornenia
Ak chcete dostať upozornenie pri dosiahnutí cieľa, postupne ťuknite na položky → Nastaviť a
ťuknutím na prepínač Oznámenia túto funkciu aktivujte.
Poschodia
Zaznamenávajte a sledujte, koľko poschodí ste prešli.
Meranie poschodí, ktoré ste prešli
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií a otočte lunetou v smere
hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka nástroja na sledovanie poschodí. Prípadne na
obrazovke hodín otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, vyberte widget Zdravotný súhrn a
potom ťuknite na ponuku nástroja na sledovanie poschodí.
Aktuálny celkový počet poschodí
Cieľ
66
Aplikácie a funkcie
Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol. Ak
chcete zobraziť záznamy podľa dňa, ťuknite na položku Zobr. každý dátum.
• Jedno poschodie je počítané ako približne 3 metre. Meranie poschodí sa nemusí rovnať
poschodiam, ktoré ste skutočne prešli.
• V závislosti od prostredia, pohybov používateľa a stavu budovy meranie poschodí
nemusí byť presné.
• Poschodia sa nemusia odmerať presne, ak sa do senzora atmosférického tlaku dostane
voda (sprcha a vodná aktivita) alebo cudzie materiály. Ak sa na zariadenie Galaxy Watch
dostane čistiaci prostriedok, pot alebo dažďové kvapky, pred používaním ho opláchnite
čistou vodou a dôkladne vysušte senzor atmosférického tlaku.
Nastavenie cieľa pre počet prejdených poschodí
1
2
3
Postupne ťuknite na položky → Nastaviť.
Ťuknite na položku Cieľ poschodí.
Otáčaním lunetou nastavte cieľ a ťuknite na položku HOTOVO.
Nastavenie upozornenia
Ak chcete dostať upozornenie pri dosiahnutí cieľa, postupne ťuknite na položky → Nastaviť a
ťuknutím na prepínač Oznámenia túto funkciu aktivujte.
67
Aplikácie a funkcie
Cvičenie
Pomocou tejto funkcie aplikácie Samsung Health môžete zaznamenávať informácie o cvičení a
spálených kalóriách.
• Pred použitím tejto funkcie odporúčame tehotným ženám, starším osobám, malým
deťom a používateľom trpiacim zdravotnými problémami, napríklad chronickým
ochorením srdca alebo vysokým tlakom, aby sa poradili s lekárom.
• Ak počas cvičenia pociťujete nevoľnosť, bolesti alebo máte ťažkosti s dýchaním, funkciu
prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
• Ak ste zariadenie Galaxy Watch práve zakúpili alebo resetovali, vytvorte si profil.
Pred cvičením v chladnom počasí majte na pamäti nasledujúce podmienky:
• Nepoužívajte zariadenie v chladnom počasí. Ak je to možné, používajte zariadenie v interiéri.
• Ak používate zariadenie vonku v chladnom počasí, pred použitím zakryte zariadenie Galaxy
Watch rukávom.
Začatie cvičenia
1
2
3
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka nástroja na sledovanie
cvičenia.
Ťuknite na položku TRÉNING a vyberte typ cvičenia. Ak chcete pridať ďalší typ cvičenia,
ťuknite na položku
.
Na obrazovke hodín otočte lunetou v smere hodinových ručičiek a môžete začať tréning
priamo na widgete Kombin. tréningy. Ťuknutím na položku Pridať odkazy na tréningy
môžete pridať až 4 rôzne typy cvičení.
4
Ťuknite na položku Cieľ, vyberte typ cieľa a nastavte ho.
Ak ako cieľ vyberiete Zákl. tréning, môžete cvičiť koľko chcete bez obmedzenia času
alebo vzdialenosti.
68
Aplikácie a funkcie
5
Ťuknite na položku Tréningová obraz., aby ste si mohli prispôsobiť obrazovku s informáciami
o cvičení.
• Viac informácií nájdete v časti Prispôsobenie obrazovky s informáciami o cvičení.
• Obrazovku s informáciami o cvičení nie je možné zmeniť počas tréningu.
6
Nastavte rôzne možnosti pre každý typ cvičenia.
• Umiest.: Nastavenie GPS antény zariadenia Galaxy Watch na sledovanie vašej aktuálnej
polohy pri tréningu vonku.
• Autom. pauza: Nastavenie funkcie cvičenia zariadenia Galaxy Watch na automatické
pozastavenie, keď prestanete cvičiť.
• Frekvencia sprievodcu: Nastavenie, aby sa vám zobrazil sprievodca zakaždým, keď
dosiahnete vzdialenosť alebo čas, ktoré ste si nastavili.
• Dĺžka bazéna: Nastavenie dĺžky bazéna.
7
Ťuknutím na položku
spustite cvičenie.
• Pri prvom použití zariadenia Galaxy Watch po jeho kúpe alebo resetovaní nastavte, či sa
majú používať informácie o vašej polohe. Predvolene je nastavené povolenie informácií
o polohe.
• Keď začnete cvičiť, váš srdcový tep sa meria v sekundách. Ak chcete, aby zariadenie
Galaxy Watch meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Watch pevne
upevnené na ruke tesne nad zápästím.
• Aby ho bolo možné odmerať presnejšie, nehýbte sa, kým sa na displeji nezobrazí váš
srdcový tep.
• Váš srdcový tep nemusí byť dočasne viditeľný v dôsledku rôznych podmienok,
napríklad prostredia, vášho fyzického stavu alebo spôsobu nosenia zariadenia Galaxy
Watch.
• Keď vyberiete možnosť Plávanie, automaticky sa aktivuje režim uzamknutia vo vode.
69
Aplikácie a funkcie
8
Na obrazovke s informáciami o cvičení môžete zobraziť informácie o cvičení, napríklad
srdcový tep, vzdialenosť alebo čas, keď otočíte lunetou alebo posuniete obrazovku doľava
alebo doprava.
Pri plávaní si môžete pozrieť dodatočné informácie o cvičení, napríklad predchádzajúce zábery
a tempo.
Ak chcete počúvať hudbu, otočte lunetou proti smeru hodinových ručičiek.
• Keď vyberiete možnosť Plávanie, automaticky sa aktivuje režim uzamknutia vo vode a
dotykový displej sa deaktivuje. Obrazovka sa automaticky zmení a vy si môžete pozrieť
informácie o cvičení.
• Keď vyberiete možnosť Plávanie, zaznamenaná hodnota nemusí byť presná v týchto
prípadoch:
– – Ak prestanete plávať predtým, ako sa dostanete na koniec dráhy
– – Ak uprostred zmeníte štýl plávania
– – Ak prestanete pohybovať ramenami predtým, ako sa dostanete na koniec dráhy
– – Ak kopete nohami na plaveckej doske alebo plávate bez pohybovania ramenami
– – Ak nepozastavíte alebo opätovne nespustíte cvičenie stlačením tlačidla Späť, ale
dokončíte cvičenie stlačením tlačidla Späť a ťuknutím na položku DOKONČIŤ
9
Ak chcete pozastaviť alebo znovu spustiť cvičenie, stlačte tlačidlo Späť.
Ak chcete skončiť cvičenie, po pozastavení cvičenia postupne ťuknite na položky DOKONČIŤ
→
.
Ak chcete skončiť plávanie, najprv deaktivujte režim uzamknutia vo vode podržaním
.
vypínacieho tlačidla a potom postupne ťuknite na položky DOKONČIŤ →
70
Aplikácie a funkcie
10 Na zobrazenie informácií o cvičení sa po skončení cvičenia pohybujte nahor alebo nadol po
obrazovke.
• Keď skončíte cvičenie, hudba sa bude prehrávať naďalej. Ak chcete zastaviť prehrávanie
hudby, zastavte hudbu pred skončením cvičenia alebo spustením
(Hudba) zastavte
prehrávanie hudby.
• Ak zariadenie Galaxy Watch neprehráva dobre zvuk, môžete pomocou hlasného zvuku
odstrániť vodu z reproduktora. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
(Nastavenia) → Rozšírené → Režim vodn. zámku → Vytlačiť vodu → Prehrať
zvuk.
Vykonávanie viacerých cvičení
Môžete zaznamenať rôzne cvičenia a prejsť si celú rutinu začatím ďalšieho cvičenia hneď po
dokončení aktuálneho cvičenia.
1
2
3
Stlačením tlačidla Späť pozastavte aktuálne cvičenie.
Postupne ťuknite na položky DOKONČIŤ → NASLED. TRÉNING.
Vyberte cvičenie a začnite ďalšie cvičenie.
Začatie opakujúcich sa cvičení
Môžete vykonávať opakujúce sa cvičenia, napríklad drepy alebo mŕtvy ťah. Zariadenie Galaxy
Watch bude s pípaním počítať, koľkokrát zopakujete pohyb.
1
2
3
4
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka nástroja na sledovanie
cvičenia.
Ťuknite na položku TRÉNING a vyberte typ opakujúceho sa cvičenia.
Keď sa zobrazí sprievodca pre zvolené cvičenie, ťuknite na položku OK.
Niektoré cvičenia nemusia mať sprievodcov.
71
Aplikácie a funkcie
5
Ťuknite na položku Cieľ, vyberte typ cieľa a nastavte ho.
• Ak ako cieľ vyberiete Zákl. tréning, môžete cvičiť koľko chcete bez obmedzenia času
alebo opakovaní.
• Počet opakovaní by mal byť nastavený najmenej na päť, aby sa považoval za cvičenie.
6
Nastavte rôzne možnosti pre každý typ cvičenia.
• Počítadlo opak.: Počítanie počtu opakovaní s pípaním.
• Použité zápästie: Vyberte zápästie, na ktorom budete mať nasadené zariadenie Galaxy
Watch, aby sa zlepšila presnosť počítania.
7
8
9
Ťuknutím na položku
spustite cvičenie.
Cvičenie sa začne, keď sa dostanete do správnej polohy na jeho začatie podľa polohy
zobrazenej na obrazovke.
Počítanie sa začne pípnutím.
Po dokončení súboru cvičení si oddýchnite. Alebo ťuknite na položku VYNECHAŤ, ak chcete
preskočiť na nasledujúci súbor. Cvičenie sa začne, keď sa dostanete do správnej polohy na
jeho začatie podľa polohy zobrazenej na obrazovke.
Ak chcete pozastaviť alebo znovu spustiť cvičenie, stlačte tlačidlo Späť.
Ak chcete skončiť cvičenie, po pozastavení cvičenia postupne ťuknite na položky DOKONČIŤ
→
.
10 Na zobrazenie informácií o cvičení sa po skončení cvičenia pohybujte nahor alebo nadol po
obrazovke.
72
Aplikácie a funkcie
Prispôsobenie obrazovky s informáciami o cvičení
Prispôsobte si obrazovku s informáciami o cvičení, ktorá sa zobrazí počas cvičenia, tak, aby sa na
nej zobrazovali informácie, ktoré chcete vidieť.
Obrazovku s informáciami o cvičení nie je možné zmeniť počas tréningu.
1
2
3
4
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka nástroja na sledovanie
cvičenia.
Ťuknite na položku TRÉNING a vyberte typ cvičenia.
Ťuknite na položku Tréningová obraz., vyberte typ obrazovky s informáciami o cvičení,
nastavte, či ju chcete používať, a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobrazovať na
obrazovke.
Automatické rozpoznávanie cvičenia
Keď počas nosenia zariadenia Galaxy Watch vykonávate aktivitu dlhšie ako desať minút, zariadenie
automaticky rozpozná, že cvičíte a zaznamená informácie o cvičení, napríklad typ cvičenia, trvanie
a spálené kalórie.
Keď prestanete cvičiť na dlhšie ako jednu minútu, zariadenie Galaxy Watch automaticky rozpozná,
že ste prestali cvičiť, a táto funkcia sa deaktivuje.
• Zoznam cvičení, ktoré sú podporované funkciou automatického rozpoznania cvičenia,
si môžete pozrieť, keď postupne ťuknete na položky Nastaviť → Zisťov. tréningu →
Zisťované aktivity.
• Funkcia automatického rozpoznávania cvičenia meria prejdenú vzdialenosť a spálené
kalórie pomocou snímača zrýchlenia. V závislosti od spôsobu chôdze, rutín cvičenia a
životného štýlu nemusia byť merania presné.
73
Aplikácie a funkcie
Spánok
Zariadenie umožňuje analyzovanie vášho spánkového vzoru a jeho zaznamenanie meraním vášho
srdcového tepu počas spánku.
• Podľa vášho pohybu a zmien srdcového tepu počas spánku sa budú analyzovať štyri
štádiá spánkového vzoru (Bdenie, REM, Ľahký, Hlboký). Ak však chcete, aby sa vám
srdcový tep meral nepretržite počas spánku, položku Nast. aut. mer. tepu by ste mali
nastaviť na Vždy. Viac informácií nájdete v časti Sledovanie srdcového tepu.
• Ak máte srdcový tep nepravidelný, zariadenie Galaxy Watch nedokáže riadne rozpoznať
váš srdcový tep alebo nenastavíte položku Aut. meranie tepu na Vždy, budú sa
analyzovať tri štádiá spánkového vzoru (Nepokojný, Ľahký, Nehybný).
• Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Watch meralo váš srdcový tep presnejšie, noste
zariadenie Galaxy Watch pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Podrobnosti
nájdete v časti Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch.
Meranie vášho spánkového vzoru
1
2
3
4
Počas spánku majte na ruke zariadenie Galaxy Watch.
Zariadenie Galaxy Watch začne merať váš spánkový vzor.
Po zobudení ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka nástroja sledovania
spánku.
Zobrazte svoj spánkový vzor a informácie.
74
Aplikácie a funkcie
Nastavenie oznámenia hlásenia o spánku
1
2
Ťuknite na položku → Oznámenia.
Ťuknutím na prepínač Oznámenia so správami o spánku túto funkciu aktivujte.
Oznámenie sa zobrazí po dokončení analýzy vášho spánkového vzoru.
Tep srdca
Meranie a zaznamenávanie srdcového tepu.
• Nástroj zariadenia Galaxy Watch na sledovanie srdcového tepu je určený len na cvičenie
a informačné účely a nie je určený na použitie pri diagnostike ochorení a iných stavov,
ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
• Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Watch meralo váš srdcový tep presnejšie, noste
zariadenie Galaxy Watch pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Podrobnosti
nájdete v časti Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch.
• Ak ste zariadenie Galaxy Watch práve zakúpili alebo resetovali, prečítajte si informácie o
aplikácii zobrazené na obrazovke a vytvorte svoj profil.
Majte na pamäti nasledujúce podmienky pred meraním srdcového tepu:
• Pred meraním 5 minút odpočívajte.
• Ak by bolo meranie veľmi odlišné od očakávaného srdcového tepu, odpočívajte po dobu
30 minút a potom vykonajte meranie znovu.
• Počas zimného obdobia alebo v studenom počasí sa pri meraní vášho srdcového tepu
udržujte v teple.
• Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep
sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
• Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto
činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
• Meranie srdcového tepu sa môže líšiť v závislosti od spôsobu merania a prostredia, v ktorom
sa vykonáva.
• Ak snímač srdcového tepu nefunguje, skontrolujte polohu zariadenia Galaxy Watch na svojom
zápästí a uistite sa, že snímač nič nezakrýva. Ak stále pretrváva rovnaký problém so snímačom
srdcového tepu, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
75
Aplikácie a funkcie
Meranie srdcového tepu
1
2
3
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka nástroja na sledovanie
srdcového tepu.
Ťuknutím na položku MERAŤ spustite meranie svojho srdcového tepu.
Na displeji sa po krátkej chvíli zobrazí aktuálny srdcový tep.
Zariadenie Galaxy Watch zobrazí informácie o vašom srdcovom tepe. Srdcový tep sa meria na
základe vášho veku a pohlavia, ktoré ste zadali vo svojom profile, a ukáže sa, či je váš srdcový
tep v rámci alebo mimo rozsahu priemerného srdcového tepu.
Môžete priamo merať svoj srdcový tep. Na obrazovke hodín otočte lunetou, vyberte
widget Zdravotný súhrn a potom ťuknite na ponuku nástroja na sledovanie srdcového
tepu.
Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol. Ak
chcete zobraziť záznamy podľa dňa, ťuknite na položku Zobr. každý dátum.
76
Aplikácie a funkcie
Sledovanie srdcového tepu
Zariadenie Galaxy Watch môže automaticky merať a zaznamenávať váš srdcový tep v pravidelných
intervaloch počas každodenného života, keď nepoužívate nástroje na sledovanie cvičenia.
Ťuknite na položku na obrazovke nástroja na sledovanie srdcového tepu, otočením lunetou
vyberte Nast. aut. mer. tepu a potom vyberte požadovanú možnosť.
• Vždy: Váš srdcový tep sa bude merať automaticky nepretržite, bez ohľadu na váš pohyb.
• Časté: Zariadenie Galaxy Watch sa pokúsi merať váš srdcový tep v intervale 10 minút, keď sa
nepohybujete.
• Nikdy: Váš srdcový tep sa nebude merať automaticky.
Počas tréningu sa vám bude srdcový tep merať bez ohľadu na nastavenie položky Aut.
meranie tepu.
Stres
Vypočítajte a zaznamenajte svoju úroveň stresu pomocou zmien svojho srdcového tepu a stres
znížte dýchaním podľa pokynov zariadenia Galaxy Watch.
• Opakované meranie prinesie presnejší výsledok.
• Pri meraní úrovne stresu sa nepočítajú vaše osobné emócie.
• Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Watch meralo váš srdcový tep presnejšie, noste
zariadenie Galaxy Watch pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Podrobnosti
nájdete v časti Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch.
Meranie stupňov vášho namáhania
1
2
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka nástroja sledovania
stresu.
77
Aplikácie a funkcie
3
Ťuknutím na položku MERAŤ spustite meranie svojej úrovne stresu.
Na displeji sa po krátkej chvíli zobrazí aktuálna úroveň stresu.
Na obrazovke hodín otočte lunetou v smere hodinových ručičiek a môžete merať svoju
úroveň stresu priamo na widgete Stres.
Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol. Ak
chcete zobraziť záznamy podľa dňa, ťuknite na položku Zobr. každý dátum.
78
Aplikácie a funkcie
Zmiernenie stresu
Stres môžete znížiť hlbokým a pomalým dýchaním podľa pokynov zariadenia Galaxy Watch.
1
2
3
4
5
Po meraní stresu ťuknite na položku DÝCHAŤ >.
Ťuknite na položku Cieľ, otáčaním lunetou nastavte cieľ a potom ťuknite na položku
NASTAVIŤ.
Ťuknite na položku Vdych/Výdych a nastavte, ako dlho sa budete nadychovať a vydychovať.
Ťuknite na položku
Ťuknutím na
a začnite dýchať podľa zvuku.
zastavte.
Sledovanie úrovne stresu
Zariadenie Galaxy Watch môže automaticky merať a zaznamenávať vašu úroveň stresu v
pravidelných intervaloch počas každodenného života.
Ťuknite na položku na obrazovke nástroja na sledovanie stresu, otočením lunetou vyberte Aut.
nastav. stresu a potom výberom prepínača Vždy túto funkciu aktivujte.
Keď spíte alebo sa veľa pohybujete, úroveň stresu sa nemeria automaticky.
Jedlo
Zaznamenávajte kalórie, ktoré prijmete za deň, a porovnajte ich s cieľovou hodnotou alebo s
odporúčaným denným príjmom kalórií, aby ste mohli lepšie riadiť svoju hmotnosť.
Ak ste zariadenie Galaxy Watch práve zakúpili alebo resetovali, vytvorte si profil. Zariadenie
Galaxy Watch vám oznámi váš odporúčaný denný príjem kalórií na základe veku, pohlavia
a fyzického stavu, ktorý ste zadali vo svojom profile.
Zaznamenávanie kalórií
1
2
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka jedla.
79
Aplikácie a funkcie
3
Ťuknite na položku PRIDAŤ, otáčaním lunetou zadajte počet kalórií a potom ťuknite na
položku HOTOVO.
Ak chcete zmeniť typ jedla, ťuknite na typ jedla vo vrchnej časti obrazovky a vyberte
možnosť.
Ak chcete záznam odstrániť, ťuknite na položku na obrazovke jedla, otáčaním lunetou vyberte
položku Odstrániť dnešný záznam, vyberte údaje a potom ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol. Ak
chcete zobraziť záznamy podľa dňa, ťuknite na položku Zobr. každý dátum.
Nastavenie cieľových kalórií
1
2
Ťuknite na položku na obrazovke jedla a otáčaním lunetou vyberte položku Nastav. cieľa.
Nastavte denný cieľový počet kalórií a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Nastavenie denného cieľového počtu kalórií môžete zmeniť z aplikácie Samsung Health v
pripojenom mobilnom zariadení.
80
Aplikácie a funkcie
Voda
Zaznamenávajte a sledujte, koľko pohárov vody ste vypili.
Zaznamenávajte spotrebu vody
1
2
3
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka nástroja na sledovanie
príjmu vody.
Keď vypijete pohár vody, ťuknite na položku
.
Ak ste náhodou pridali nesprávnu hodnotu, môžete ju opraviť ťuknutím na
.
Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol. Ak
chcete zobraziť záznamy podľa dňa, ťuknite na položku Zobr. každý dátum.
Nastavenie cieľovej spotreby
1
2
3
4
Ťuknite na položku a otáčaním lunetou vyberte Nastav. cieľa.
Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač Nastav. cieľa.
Ťuknite na položku Denný cieľ.
Otáčaním lunetou nastavte cieľ a ťuknite na položku HOTOVO.
81
Aplikácie a funkcie
Kofeín
Zaznamenávajte a sledujte, koľko šálok kávy ste vypili.
Zaznamenávajte spotrebu kofeínu
1
2
3
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka nástroja na sledovanie
príjmu kofeínu.
Keď vypijete šálku kávy, ťuknite na položku
.
Ak ste náhodou pridali nesprávnu hodnotu, môžete ju opraviť ťuknutím na
.
Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol. Ak
chcete zobraziť záznamy podľa dňa, ťuknite na položku Zobr. každý dátum.
Nastavenie limitu spotreby kofeínu
1
2
3
4
Ťuknite na položku a otáčaním lunetou vyberte Nastav. cieľa.
Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač Nastav. cieľa.
Ťuknite na položku Denný cieľ.
Otáčaním lunetou nastavte cieľ a ťuknite na položku HOTOVO.
82
Aplikácie a funkcie
Výzvy
Porovnajte svoje záznamy týždenného počtu krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung
Health. Môžete nastaviť cieľ, súťažiť s priateľmi a sledovať stav výzvy.
• Aktivujte funkciu Spolu v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení a sledujte
informácie v zariadení Galaxy Watch.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak používate zariadenie Galaxy Watch bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
1
2
Ťuknite na položku
(Samsung Health) na obrazovke aplikácií.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa otvorila obrazovka funkcie Výzvy.
Ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili podrobné informácie, napríklad stav výziev vašich priateľov
alebo hodnotenie týždenného počtu vašich krokov alebo krokov vašich priateľov.
Nastaviť
Môžete nastaviť rôzne možnosti týkajúce sa cvičenia.
Ťuknite na položku
(Samsung Health), otočte lunetou v smere hodinových ručičiek a ťuknite
na položku Nastaviť.
• Profil: Zadajte svoje profilové informácie, ako pohlavie, výška a váha.
• Zisťov. tréningu: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby automaticky rozpoznalo
tréning.
• Upozornenia na čas bez aktivity: Upozorní vás na čas nečinnosti, keď sa počas nosenia
zariadenia Galaxy Watch určitý čas nepohybujete.
• Pomocník: Zobrazenie informácií o aplikácii Samsung Health.
83
Aplikácie a funkcie
Ďalšie informácie
• Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane
poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a
synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších
služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie Samsung Health, vaše
údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť
uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste
zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť
samostatne.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak je zariadenie Galaxy Watch pripojené k mobilnému zariadeniu, overte komunikačný
protokol a potvrďte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad
Bluetooth, zariadenie Galaxy Watch môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení.
Vyhýbajte sa používaniu zariadenia Galaxy Watch v blízkosti iných zariadení, ktoré vysielajú
rádiové vlny.
• Obsah používaný v aplikácii Samsung Health sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru
aplikácie. Služby poskytované s aplikáciou sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia
zmeniť alebo sa môže zrušiť ich podpora.
• Dostupné funkcie a aplikácie Samsung Health sa môžu líšiť v závislosti miestnych zákonov a
nariadení vo vašom regióne.
• Niektoré funkcie aplikácie Samsung Health nemusia byť k dispozícii v závislosti od vašej
oblasti.
• Funkcie aplikácie Samsung Health sú určené len na cvičenie a informačné účely a nie sú
určené na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a
prevenciu ochorení.
• Nameraná vzdialenosť sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti kvôli rôznym tempám
chôdze, chôdzi na mieste a chôdzi v kruhu.
• Uložené sú iba záznamy z posledných tridsiatich dní. Predchádzajúce údaje možno
zobraziť v mobilnom zariadení, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Samsung Health.
84
Aplikácie a funkcie
GPS
Zariadenie Galaxy Watch disponuje snímačom GPS, aby ste mohli rýchlo zistiť informácie o vašej
polohe v reálnom čase bez pripájania k mobilnému zariadeniu. Keď používate zariadenie Galaxy
Watch bez pripojenia k mobilnému zariadeniu alebo používate aplikácie ako napríklad Výškomer
a barometer, použije sa snímač GPS v zariadení Galaxy Watch. V núdzovej situácii môžete tiež
umožniť iným sledovať vašu polohu odoslaním tiesňovej správy.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
(Nastavenia) → Pripojenia → Poloha a
potom ťuknutím na prepínač Poloha túto funkciu aktivujte.
Ak chcete vybrať spôsob použitý na určenie polohy. posuňte obrazovku nadol a vyberte možnosť.
Keď je zariadenie Galaxy Watch pripojené k mobilnému zariadeniu, táto funkcia využíva GPS z
mobilného zariadenia. Aktivujte funkciu polohy mobilného zariadenia, aby sa používal snímač GPS.
Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi
budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
Výškomer a barometer
Meranie nadmorskej výšky a atmosférického tlaku pri vašej aktuálnej polohe pomocou interného
senzora atmosférického tlaku.
Ťuknite na položku
(Výškomer a barometer) na obrazovke aplikácií. Prípadne na obrazovke
hodín otočte lunetou v smere hodinových ručičiek a vyberte widget Výškomer a barometer, čím
ho spustíte.
Ak chcete zobraziť barometer, potiahnite prstom doľava.
Výškomer
Barometer
85
Aplikácie a funkcie
Meranie aktuálnej nadmorskej výšky
Meranie aktuálnej nadmorskej výšky a zobrazenie grafu zmien v priebehu posledných 6 hodín.
Ťuknite na položku
(Výškomer a barometer) na obrazovke aplikácií. Prípadne na obrazovke
hodín otočte lunetou v smere hodinových ručičiek a vyberte widget Výškomer a barometer, čím
ho spustíte.
• Ak ste si zariadenie Galaxy Watch nedávno zakúpili alebo ste ho resetovali, ťuknutím na
položku VYKONAŤ aktivujte funkciu GPS zariadenia Galaxy Watch.
• Po určitej dobe od kalibrácie výškomeru sa zhorší presnosť hodnoty výškomeru. Aby
sa merala presná nadmorská výška, často ťuknutím na položku
kalibrujte hodnotu
výškomeru.
• Nadmorská výška sa nemusí odmerať presne, ak sa do senzora atmosférického tlaku
dostane voda (sprcha a vodná aktivita) alebo cudzie materiály. Ak sa na zariadenie
Galaxy Watch dostane čistiaci prostriedok, pot alebo dažďové kvapky, pred používaním
ho opláchnite čistou vodou a dôkladne vysušte senzor atmosférického tlaku.
Aktuálna nadmorská výška
Zmeny nadmorskej výšky
Čas poslednej kalibrácie
Kalibrácia
Manuálna kalibrácia nadmorskej výšky
Nameranú nadmorskú výšku môžete nakalibrovať manuálne.
1
2
3
4
Otočením lunety v smere hodinových ručičiek alebo potiahnutím doľava otvorte obrazovku
nastavení.
Ťuknite na položku ZMENIŤ >.
Ťuknite na položku Manuálna kalibrácia a potom ťuknutím na prepínač Manuálna
kalibrácia túto funkciu aktivujte.
Ťuknite na položku Nadmorská výška a zadajte referenčnú hodnotu.
Nadmorská výška sa nakalibruje na základe zadanej referenčnej hodnoty.
86
Aplikácie a funkcie
Meranie aktuálneho atmosférického tlaku
Meranie aktuálneho atmosférického tlaku a zobrazenie grafu zmien v priebehu posledných
6 hodín. Použitím ukazovateľa predpovede tlaku môžete očakávať akékoľvek zmeny počasia.
1
2
Ťuknite na položku
(Výškomer a barometer) na obrazovke aplikácií. Prípadne na
obrazovke hodín otočte lunetou v smere hodinových ručičiek a vyberte widget Výškomer a
barometer, čím ho spustíte.
Potiahnutím doľava otvorte obrazovku barometra.
Atmosférický tlak sa nemusí odmerať presne, ak sa do senzora atmosférického tlaku
dostane voda (sprcha a vodná aktivita) alebo cudzie materiály. Ak sa na zariadenie Galaxy
Watch dostane čistiaci prostriedok, pot alebo dažďové kvapky, pred používaním ho
opláchnite čistou vodou a dôkladne vysušte senzor atmosférického tlaku.
Aktuálny atmosférický tlak
Zmeny atmosférického tlaku
Ukazovateľ predpovede tlaku
Konfigurácia výškového barometra
Potiahnutím obrazovky otvorte obrazovku nastavení, ťuknite na položku ZMENIŤ > a použite
nasledujúce možnosti.
• Automat. obnoviť: Po nastavení sa výškomer po určitom čase automaticky nakalibruje.
• Manuálna kalibrácia: Manuálna kalibrácia výškomeru alebo tlaku na základe zadanej
referenčnej hodnoty pre výškomer alebo tlak pri hladine mora.
• Upozornenia na tlak: Nastavenie oznámení o náhlych zmenách atmosférického tlaku.
• Jedn. n. výšky: Zmena jednotky výšky.
• Jednotka tlaku: Zmena jednotky tlaku.
• Pomocník: Zobraziť informácie o používaní výškomeru.
87
Aplikácie a funkcie
Hudba
Úvod
Môžete počúvať hudbu uloženú v zariadení Galaxy Watch a v mobilnom zariadení.
Prehrávanie hudby
Ťuknite na položku
(Hudba) na obrazovke aplikácií. Prípadne na obrazovke hodín otočte
lunetou v smere hodinových ručičiek a vyberte widget Hudba, čím ho spustíte.
Keď počúvate hudbu uloženú v zariadení Galaxy Watch, potiahnutím prstom smerom nahor od
spodného okraja obrazovky otvoríte obrazovku knižnice. Na obrazovke Diskotéky môžete vidieť
práve hrajúcu skladbu a zoznam skladieb a môžete zoradiť hudbu podľa skladieb, albumov a
interpretov.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
Nastavenie hlasitosti.
Zmena zariadenia použitého na
prehrávanie hudby.
Opätovné spustenie aktuálne
prehrávaného súboru alebo
preskočenie na predchádzajúci
súbor. Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dozadu.
Preskočenie na nasledujúci súbor.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dopredu.
Importovanie hudby
Hudbu uloženú v mobilnom zariadení môžete importovať do zariadenia Galaxy Watch.
1
2
3
4
Spustite aplikáciu Galaxy Wearable v mobilnom zariadení.
Postupne ťuknite na položky NASTAVENIA → Pridanie obsahu do hodiniek.
Ťuknite na položku Pridať skladby.
Vyberte súbory a ťuknite na položku HOTOVO.
88
Aplikácie a funkcie
Ak chcete synchronizovať hudbu v mobilnom zariadení so zariadením Galaxy Watch, ťuknite
na prepínač Automatic. synchronizácia v časti HUDBA. Hudba v mobilnom zariadení sa
automaticky synchronizuje so zariadením Galaxy Watch, keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie
väčšia ako 15 %.
Prehrávanie hudby so zariadením Galaxy Watch
Hudbu uloženú v zariadení Galaxy Watch môžete prehrávať prostredníctvom interného
reproduktora. Hudbu môžete prehrávať aj prostredníctvom pripojenej náhlavnej súpravy
Bluetooth.
1
2
3
Ťuknite na položku
(Hudba).
Ťuknutím na položku
prehráte hudbu uloženú v zariadení Galaxy Watch.
.
Ikona sa zmení na
Ťuknite na položku
.
Prehrávanie hudby z mobilného zariadenia
Môžete prehrávať hudbu uloženú v mobilnom zariadení a ovládať ju pomocou zariadenia Galaxy
Watch.
Mobilné zariadenie
1
Spustite aplikáciu prehrávača hudby.
Galaxy Watch
2
3
4
(Hudba).
Ťuknite na položku
Ťuknutím na položku
Ikona sa zmení na
Ťuknite na položku
prehráte hudbu uloženú v mobilnom zariadení.
.
.
Ak chcete zmeniť aplikáciu prehrávača hudby používanú zo zariadenia Galaxy Watch, postupne
ťuknite na položky → Prehrávač hudby a vyberte aplikáciu spomedzi aplikácií prehrávača
hudby nainštalovaných v mobilnom zariadení.
89
Aplikácie a funkcie
Prehrávanie hudby bez pripojenia k mobilnému zariadeniu
Môžete počúvať hudbu alebo rádio použitím samotného zariadenia Galaxy Watch. Do zariadenia
Galaxy Watch je potrebné prevziať aplikáciu na vysielanie hudby alebo rádia.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku
(Galaxy Apps). V službe Galaxy Apps vyhľadajte a
prevezmite aplikáciu na vysielanie hudby alebo rádia a spustite ju.
Reminder
Pridávanie pripomenutí udalostí, napríklad kúpy lístkov, návštevy čistiarne alebo užitia lieku, bez
použitia aplikácie Kalendár. Môžete nastaviť upozornenia a dostávať pripomenutia v určených
časoch.
Vytvorenie pripomenutia
1
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
(Reminder) → Vytvoriť pripom.
Prípadne na obrazovke hodín otočte lunetou v smere hodinových ručičiek a ťuknite na
položku Vytvoriť pripom. na widgete Reminder.
Ak máte uložené pripomenutie, ťuknite na položku Vytvoriť alebo
zoznamu.
2
v hornej časti
Ak vaše zariadenie Galaxy Watch podporuje hlasový vstup, nahovorte plán na vytvorenie
pripomenutia. Po skončení ťuknite na položku HOTOVO.
Prípadne ťuknite na položku Napísať pripom. >, zadajte text a ťuknite na položku Hotovo.
3
4
Ak chcete nastaviť upozornenie, ťuknite na položku Nastaviť čas >, otáčaním lunetou
nastavte čas upozornenia, a ťuknite na položku HOTOVO.
Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
90
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie upozornenia pripomenutia
Keď sa zobrazí upozornenie, skontrolujte podrobnosti pripomenutia.
Otvoriť panel oznámení a zobraziť pripomenutia môžete aj tak, že na obrazovke hodín otočíte
lunetou proti smeru hodinových ručičiek.
• Všetky pripomenutia v zariadení Galaxy Watch sa automaticky zosynchronizujú s
pripojeným mobilným zariadením, aby ste mohli dostávať upozornenia a kontrolovať
ich z mobilného zariadenia.
• Ťuknite na položku Upraviť čas >, ak chcete znovu nastaviť pripomenutie, alebo
ťuknite na položku a otáčaním lunetou vyberte Odstrániť, čím ho odstránite.
Dokončenie alebo odstránenie pripomenutia
Po dokončení úlohy môžete nastaviť pripomenutie ako dokončené alebo ho odstrániť.
Na podrobnostiach pripomenutia ťuknutím na položku Dokončené pripomenutie dokončite.
Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku , otočte lunetou a ťuknite na položku Odstrániť.
Kalendár
Zobrazenie udalostí naplánovaných v mobilnom zariadení a zariadení Galaxy Watch.
Všetky udalosti naplánované v zariadení Galaxy Watch sa automaticky zosynchronizujú s
pripojeným mobilným zariadením, aby ste ich mohli skontrolovať a dostávať upozornenia
z mobilného zariadenia.
1
2
3
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku
(Kalendár).
Ťuknite na ľubovoľné miesto na mesačnom kalendári.
Zobrazí sa zoznam udalostí aktuálneho dňa.
Ak chcete zobraziť nadchádzajúce udalosti, otočte lunetou v smere hodinových ručičiek.
91
Aplikácie a funkcie
Počasie
Zobrazenie informácií o počasí na displeji zariadenia Galaxy Watch pre polohy, ktoré sú nastavené
v mobilnom zariadení po spojení týchto zariadení.
Ťuknite na položku
(Počasie) na obrazovke aplikácií. Prípadne na obrazovke hodín otočte
lunetou v smere hodinových ručičiek a vyberte widget Počasie, čím ho spustíte.
Ak chcete zobraziť informácie o počasí pre aktuálny deň, ťuknite na displej a otočte lunetu.
Ak chcete pridať informácie o počasí v inom meste, otočte lunetou v smere hodinových ručičiek
alebo posuňte obrazovku doľava, ťuknite na položku Pridať miesto a potom pridajte mesto z
pripojeného mobilného zariadenia.
Mesto nie je možné pridať, keď používate zariadenie Galaxy Watch bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
Budík
Nastavenie a správa budíkov.
Nastavenie budíkov
1
2
3
4
Ťuknite na položku
(Budík) na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku Pridať budík.
Ak máte uložený budík, ťuknite na položku Pridať v zozname budíkov.
Nastavte čas budíka otočením lunety a ťuknite na položku ĎALEJ.
Vyberte dni, v ktorých sa má budík opakovať, a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Uložený budík sa pridá do zoznamu budíkov.
Budík zapnite ťuknutím na ikonu
alebo ho vypnite ťuknutím na ikonu
92
v zozname budíkov.
Aplikácie a funkcie
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
smere hodinových ručičiek.
von z veľkého kruhu. Prípadne otočte lunetou v
Ak chcete použiť funkciu odloženia budíka, potiahnite položku
otočte lunetou proti smeru hodinových ručičiek.
von z veľkého kruhu. Prípadne
Odstránenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na budík, podržte na ňom prst a potom ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
Svetový čas
Vytváranie svetových časov
1
2
3
4
Ťuknite na položku
(Svetový čas) na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku Pridať mesto.
Ak máte uložený svetový čas, ťuknite na položku Pridať v zozname časov.
Otočením lunety vyberte na mape časové pásmo.
Môžete tiež ťuknúť na položku VŠETKY MESTÁ > a mesto vyhľadať alebo ho vybrať zo
zoznamu.
Ťuknite na názov mesta predstavujúceho vybrané časové pásmo.
Odstránenie svetových časov
V zozname svetových časov ťuknite na hodiny, podržte na nich prst a potom ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
93
Aplikácie a funkcie
Galéria
Importovanie a exportovanie obrázkov
Importovanie obrázkov z mobilného zariadenia
1
2
3
4
Spustite aplikáciu Galaxy Wearable v mobilnom zariadení.
Postupne ťuknite na položky NASTAVENIA → Pridanie obsahu do hodiniek.
Ťuknite na položku Kopírovať fotografie.
Vyberte súbory a ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete synchronizovať obrázky v mobilnom zariadení so zariadením Galaxy Watch, ťuknite
na prepínač Automatic. synchronizácia v časti FOTOGRAFIE, ťuknite na položku Albumy na
synchronizáciu, vyberte albumy, ktoré sa majú importovať do zariadenia Galaxy Watch, a potom
ťuknite na položku HOTOVO. Vybrané albumy sa automaticky synchronizujú so zariadením Galaxy
Watch, keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie väčšia ako 15 %.
Exportovanie obrázkov do mobilného zariadenia
1
2
3
4
5
Ťuknite na položku
(Galéria) na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na obrázok.
Ťuknite na obrázok, ktorý chcete exportovať, a podržte na ňom prst.
Otočte lunetou a vyberte obrázky, ktoré chcete exportovať.
Postupne ťuknite na položky → Odoslať do telefónu.
V aplikáciách ako Galéria v mobilnom zariadení môžete zobraziť exportované snímky.
94
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie obrázkov
Zobrazenie a správa obrázkov uložených v zariadení Galaxy Watch.
1
2
Ťuknite na položku
(Galéria) na obrazovke aplikácií.
Otáčaním lunety prechádzajte zoznamom obrázkov a vyberte obrázok.
Približovanie a odďaľovanie
Keď je zobrazený obrázok, dvojitým ťuknutím na obrázok ho priblížite alebo oddialite.
Keď je obrázok zväčšený, jeho zvyšnú časť zobrazíte posúvaním obrázka po obrazovke.
Odstraňovanie obrázkov
1
2
3
4
5
Ťuknite na položku
(Galéria) na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na obrázok.
Ťuknite na obrázok, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
Otočte lunetou a vyberte obrázky, ktoré chcete odstrániť.
Postupne ťuknite na položky ODSTRÁNIŤ →
95
.
Aplikácie a funkcie
Magazín
Zobrazenie najnovších článkov v rôznych kategóriách. Môžete sledovať kategórie správ, ktoré vás
zaujímajú.
1
2
Ťuknite na položku
(Magazín) na obrazovke aplikácií. Prípadne na obrazovke hodín otočte
lunetou v smere hodinových ručičiek a vyberte widget Magazín, čím ho spustíte.
Keď prvýkrát používate aplikáciu Magazín, prečítajte si právne informácie a ťuknite na
položku SÚHLASÍM.
3
Ťuknite na položku ZAČAŤ, vyberte článok z konkrétnej kategórie a ťuknite na položku OK.
4
Ťuknite na článok, ktorý si chcete prečítať.
Ak chcete upraviť kategórie, postupne ťuknite na položky → Vybrať tému a potom označte
kategórie.
Ak si chcete prečítať celý článok, ťuknite na položku
mobilnom zariadení.
(Zobr. v telef.) a prečítajte si ho v
Výber oblasti
Ťuknite na položku , otočením lunetou vyberte Vyberte oblasť a potom vyberte želanú oblasť.
Potom si môžete pozrieť regionálne správy.
96
Aplikácie a funkcie
Hľadať telefón
Ak sa mobilné zariadenie stratí, zariadenie Galaxy Watch vám pomôže zariadenie vyhľadať.
Táto funkcia nie je dostupná, ak používate zariadenie Galaxy Watch bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
1
2
(Hľadať telefón) na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku
Ťuknite na položku
.
a
Z mobilného zariadenia zaznie zvuk a zapne sa obrazovka. Ťuknite na položku
premiestnite ju v mobilnom zariadení, alebo ťuknite na položku
v zariadení Galaxy Watch.
Zobrazenie polohy mobilného zariadenia
Postupne ťuknite na položky → Vyhľadať telefón.
V zariadení Galaxy Watch sa zobrazí poloha vášho mobilného zariadenia.
Hľadať moje hodinky
Ak zariadenie Galaxy Watch stratíte, použite aplikáciu Galaxy Wearable v mobilnom zariadení na
jeho vyhľadanie.
Táto funkcia nie je dostupná, ak používate zariadenie Galaxy Watch bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
1
2
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Hľadať moje hodinky.
Ťuknite na položku
.
Zariadenie Galaxy Watch začne vydávať zvuk a vibrovať, a displej sa zapne. V zariadení
mimo veľkého kruhu alebo otočením lunetou v smere
Galaxy Watch premiestnením ikony
hodinových ručičiek alebo ťuknutím na položku
v mobilnom zariadení zastavte vydávanie
zvuku a vibrovanie.
97
Aplikácie a funkcie
Ovládanie zariadenia Galaxy Watch na diaľku
Ak neviete nájsť zariadenie Galaxy Watch, ťuknite na položku ZISTIŤ POLOHU a skontrolujte
aktuálnu polohu zariadenia Galaxy Watch.
Keď sa zariadenie Galaxy Watch stratí alebo vám ho ukradnú, môžete ho ovládať na diaľku.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable, postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Hľadať moje hodinky → NASTAVIŤ ZABEZPEČENIE, vyberte funkciu a potom
ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.
Táto funkcia je dostupná po zaregistrovaní konta Samsung v zariadení Galaxy Watch aj
mobilnom zariadení.
Tiesňové správy
V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu rýchlym trojitým stlačením tlačidla Domov
na zariadení Galaxy Watch. Zariadenie Galaxy Watch môžete taktiež nastaviť tak, aby automaticky
volalo vašim kontaktom pre prípad núdze.
Nastavenie tiesňových správ
1
2
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Odosielanie tiesňových žiadostí a potom ťuknutím na prepínač túto
funkciu aktivujte.
Podľa zobrazených pokynov pridajte kontakty pre prípad núdze, ak ste tak už neurobili.
Pridávanie kontaktov v prípade núdze
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Odosielanie tiesňových žiadostí → Príjemcovia tiesň. správ → PRIDAŤ.
Ťuknite na možnosť Vytvoriť kontakt a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím na
možnosť Vybrať z kontaktov pridajte existujúci kontakt ako kontakt pre prípad núdze.
98
Aplikácie a funkcie
Aktivácia hovorov v prípade núdze
Zariadenie Galaxy Watch môžete nastaviť tak, aby po odoslaní tiesňovej správy automaticky
zavolalo kontaktu pre prípad núdze. Zavolať možno len jednému z kontaktov pre prípad núdze.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Odosielanie tiesňových žiadostí. Ťuknutím na prepínač Tiesňové volania
kontaktu aktivujte funkciu a vyberte kontakt pre prípad núdze.
Nastavenie oneskorenia tiesňovej správy
Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby odoslalo tiesňové správy po určitom čase, aby sa
žiadosť zrušila, keď rýchlo trikrát stlačíte tlačidlo Domov na zariadení Galaxy Watch.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Odosielanie tiesňových žiadostí. Ťuknutím na prepínač Odpočítavať pred
odoslaním túto funkciu aktivujte.
Odosielanie tiesňových správ
V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte tlačidlo Domov na zariadení Galaxy Watch.
Správa, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na sledovanie vašej aktuálnej polohy, sa odošle
na predtým zaregistrovaný kontakt pre prípad núdze a zobrazí sa na 60 minút. Ak je aktivovaná
funkcia Tiesňové volania kontaktu, zariadenie Galaxy Watch automaticky zavolá na vybraný
kontakt pre prípad núdze.
Po odoslaní tiesňovej správy sa na paneli oznámení zobrazí ikona
svojej tiesňovej žiadosti.
a môžete zobraziť výsledok
Zobrazenie mojej polohy
Po odoslaní tiesňovej správy s informáciou o polohe môžete zobraziť svoju polohu na paneli
oznámení. Na obrazovke hodín potiahnite prstom doprava alebo otočte lunetou proti smeru
hodinových ručičiek a ťuknutím na obrazovku tiesňovej situácie zobrazte svoju aktuálnu polohu na
mape.
Ak chcete ukončiť zdieľanie svojej polohy s kontaktmi pre prípad núdze, potiahnite obrazovku
nadol a postupne ťuknite na položky
(Zastaviť zdieľanie) →
.
99
Aplikácie a funkcie
E-mail
Zobrazenie e-mailov prijatých v mobilnom zariadení a odpovedanie na ne.
Čítanie e-mailov
1
2
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku
(E-mail).
Výberom e-mailu otvorte obrazovku e-mailov.
Ak chcete zobraziť e-mail v mobilnom zariadení, ťuknite na položku , otočte lunetou a vyberte
položku Zobr. v telef.
Ak chcete odpovedať na e-mail, vyberte režim zadávania a zadajte e-mail.
V závislosti od mobilného zariadenia, ktoré je pripojené k zariadeniu Galaxy Watch, nemusí
byť možné odpovedať na e-maily.
Ovládač PPT
Úvod
Po pripojení zariadenia Galaxy Watch k počítaču môžete ovládať snímky PPT na počítači pomocou
zariadenia Galaxy Watch.
Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k počítaču pomocou
rozhrania Bluetooth
1
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku
2
Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
(Ovládač PPT).
So základnými funkciami a ovládačmi sa oboznámte, keď sa na displeji zariadenia Galaxy
Watch zobrazí školiaci kurz na obrazovke.
Zariadenie Galaxy Watch prejde do režimu párovania Bluetooth a počítač nájde vaše
zariadenie Galaxy Watch.
100
Aplikácie a funkcie
3
4
Vyhľadajte alebo vyberte zariadenie Galaxy Watch zo zoznamu Bluetooth na počítači.
Dokončite pripojenie podľa zobrazených pokynov.
Ak sa počítač a zariadenie Galaxy Watch neprepoja, na oboch zariadeniach zrušte žiadosť
Bluetooth a skúste to znova. Prípadne odstráňte zariadenie Galaxy Watch z počítača, ktorý
sa predtým zobrazil v zozname Bluetooth, a skúste to znova. Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke počítača.
5
Ak chcete ovládať snímky, ťuknite na položku PREZENT.
Ťuknutím na položku
prejdete na nasledujúcu snímku alebo ťuknutím na položku
prejdete na predchádzajúcu snímku. Prípadne medzi snímkami prechádzajte otáčaním lunetou
v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek.
Ťuknite na položku DOTYK. PODL. > a posúvaním prsta na displeji ovládajte kurzor na
počítači.
Počas ovládania snímok pomocou zariadenia Galaxy Watch sa displej zariadenia Galaxy
Watch môže vypnúť. Ak chcete nastaviť, aby displej zostal stále zapnutý, postupne ťuknite
na položky → Vždy zapnutá obrazovka a ťuknutím na prepínač Vždy zapnuté túto
funkciu aktivujte.
6
Ak chcete zastaviť ovládanie snímok, ťuknite na položku ZASTAV.
Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k novému počítaču
1
2
Ak chcete zariadenie Galaxy Watch pripojiť k novému počítaču, ťuknite na položku a
otáčaním lunetou vyberte Pripojiť nový počítač.
Ťuknutím na položku
odpojte zariadenie Galaxy Watch od predchádzajúceho počítača a
ťuknutím na položku PRIPOJIŤ ho pripojte k novému počítaču.
101
Aplikácie a funkcie
Nastavenie funkcií upozornenia
Nastavenie upozornenia na ukončenie
Keď robíte prezentáciu s použitím snímok, na zariadení Galaxy Watch vopred nastavte čas
ukončenia, aby ste dostali upozornenie.
1
2
3
Ťuknite na položku a otáčaním lunetou vyberte Upoz. na uplynutie vyhr...
Ťuknutím na prepínač Upoz. na uplynutie vyhr... zapnite túto funkciu.
Ťuknite na položku Nastavte čas, otáčaním lunetou nastavte čas ukončenia a potom ťuknite
na položku NASTAVIŤ.
Nastavenie intervalových upozornení
Na zariadení Galaxy Watch vopred nastavte pravidelné intervalové upozornenia, aby ste počas
prezentácie dostávali upozornenia.
1
2
3
Ťuknite na položku a otáčaním lunetou vyberte Intervalové upozornenia.
Ťuknutím na prepínač Intervalové upozornenia zapnite túto funkciu.
Ťuknite na položku Nastavte interval, otáčaním lunetou nastavte interval a potom ťuknite na
položku NASTAVIŤ.
102
Aplikácie a funkcie
Samsung Flow
Úvod
Odomykajte počítač alebo tablet so systémom Windows zariadením Galaxy Watch s použitím
aplikácie Samsung Flow.
• Táto funkcia je k dispozícii, len ak používate počítač alebo tablet so systémom
Windows.
• Ak aplikáciu Samsung Flow ešte nemáte nainštalovanú v mobilnom zariadení, počítači
alebo tablete so systémom Windows, prevezmite ju zo služby Galaxy Apps, Obchod
Play alebo Microsoft Store.
• Aby ste mohli používať aplikáciu Samsung Flow, nastavte funkciu uzamknutia
obrazovky na zariadení Galaxy Watch a mobilnom zariadení. Informácie o funkcii
uzamknutia obrazovky zariadenia Galaxy Watch a mobilného zariadenia nájdete v časti
Uzamknutie obrazovky a používateľskej príručke mobilného zariadenia.
Pripojenie zariadení prostredníctvom rozhrania Bluetooth
Pripojte zariadenie Galaxy Watch a mobilné zariadenie k počítaču alebo tabletu so systémom
Windows.
Galaxy Watch
1
2
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku
Ťuknite na položku
(Samsung Flow).
.
Zariadenie Galaxy Watch prejde do režimu párovania Bluetooth a počítač alebo tablet so
systémom Windows nájde vaše zariadenie Galaxy Watch.
Mobilné zariadenie
3
Spustite aplikáciu Samsung Flow.
103
Aplikácie a funkcie
Počítač alebo tablet
4
5
6
Vyhľadajte alebo vyberte zariadenie Galaxy Watch a mobilné zariadenie zo zoznamu
Bluetooth v počítači alebo tablete so systémom Windows.
Spustite aplikáciu Samsung Flow a vyberte SPUSTIŤ, aby ste zaregistrovali zariadenie Galaxy
Watch a mobilné zariadenie.
Dokončite pripojenie podľa zobrazených pokynov.
Odomknutie počítača alebo tabletu
Normálne odomknutie počítača alebo tabletu
1
2
Priblížte sa so zariadením Galaxy Watch k obrazovke uzamknutia počítača alebo tabletu so
systémom Windows.
Otočte lunetou v smere hodinových ručičiek, aby sa odomkol počítač alebo tablet so
systémom Windows.
Odomknutie počítača alebo tabletu s metódou jednoduchého odomknutia
1
2
3
Na obrazovke aplikácií zariadenia Galaxy Watch ťuknite na položku
(Samsung Flow).
Ťuknutím na prepínač Jednoduché odomykanie zapnite túto funkciu.
Priblížte sa so zariadením Galaxy Watch k obrazovke uzamknutia počítača alebo tabletu so
systémom Windows.
Počítač alebo tablet so systémom Windows sa automaticky odomkne.
104
Aplikácie a funkcie
Galaxy Apps
V zariadení Galaxy Watch môžete preberať špeciálne aplikácie a vzhľady hodín bez použitia
pripojeného mobilného zariadenia.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku
(Galaxy Apps). Prechádzajte zoznamom a vyberte
aplikáciu na prevzatie alebo vzhľad hodín alebo ťuknite na položku
a vyhľadajte aplikácie
podľa kľúčového slova.
Ťuknite na položku a otáčaním lunetou vyberte Zobr. na telefóne a v mobilnom zariadení
spustite Galaxy Apps. Potom vyhľadajte a vyberte aplikáciu alebo vzhľad hodín, ktoré chcete
prevziať.
Aby ste mohli používať túto aplikáciu, zaregistrujte si najprv v pripojenom mobilnom
zariadení svoje konto Samsung.
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia si
môžete zariadenie Galaxy Watch lepšie prispôsobiť.
Ťuknite na položku
(Nastavenia) na obrazovke aplikácií.
Ciferníky
Prispôsobte si vzhľad hodiniek.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ciferníky.
• Vzhľady hodiniek: Výber typu hodín. Okrem toho môžete vybrať položky, ktoré sa budú
zobrazovať na hodinách a prevziať ďalšie vzhľady hodín zo služby Galaxy Apps.
• Vždy zapnuté hodinky: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby pri vypnutom displeji
boli zobrazené hodiny.
Funkcia Vždy zapnuté hodinky funguje, len keď máte zariadenie Galaxy Watch
nasadené.
105
Aplikácie a funkcie
• Poradie ciferníkov: Vyberte, ako majú byť usporiadané vzhľady hodín.
– – Najnovšie najprv: Nastavenie, aby sa naposledy použitý vzhľad hodín zobrazil prvý.
– – Vlastné: Usporiadanie vzhľadu hodín podľa vašej preferencie.
• Hodinové cinkanie: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby vás každú hodinu
upozornilo zvukom alebo vibrovaním.
• Indikátor oznámení: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby zobrazovalo oranžovú
bodku na obrazovke hodín, čím vás upozorní na oznámenia, ktoré ste zatiaľ neskontrolovali.
• Indikátor stavu: Nastavenie indikátorov stavu, ktoré sa budú zobrazovať na obrazovke hodín.
Zvuk a vibrovanie
Nastavenia zvuku a vibrovania zariadenia Galaxy Watch môžete zmeniť.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuk a vibrovanie.
Niektoré možnosti sa nezobrazia, ak používate model Bluetooth bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch na zvukový, tichý alebo vibračný režim.
• Vibrovať so zvukom: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby vibrovalo a prehrávalo
zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a oznámeniach.
• Hlasitosť: Umožňuje upravenie úrovní hlasitosti pre zvonenie, médiá, oznámenia a systém.
• Obrazovka zvonenia sa nezobrazí, ak používate model Bluetooth bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
• Keď je aktivovaná funkcia Voice Assistant, môžete tiež upraviť hlasitosť
zjednodušenia ovládania.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Dlhé vibrovanie: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby vibrovalo pri prichádzajúcich
hovoroch a oznámeniach dlhšie.
• Vyzváň. tón: Zmena zvonenia.
• Vyzváňací tón s vibrovaním: Výber vzoru vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
• Zvuk oznámení: Zmena zvonenia pri oznámení.
• Vibrovanie oznámení: Výber vzoru vibrovania pri oznámení.
• Zvuky dotyku: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby zaznel zvuk pri výbere aplikácií
alebo možností na dotykovom displeji.
106
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie
Nastavenia displeja a obrazovky aplikácií zariadenia Galaxy Watch môžete zmeniť.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavte jas displeja.
• Automatický nízky jas: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby automaticky upravovalo
jas v závislosti od okolitých svetelných podmienok.
• Časový limit obr.: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie Galaxy Watch vypne
podsvietenie displeja.
• Zobr. posl. apl.: Výber dĺžky času zobrazenia naposledy použitej aplikácie po opätovnom
zapnutí obrazovky po jej vypnutí.
• Štýl pozadia: Zmena tapety.
• Písmo: Zmena typu a veľkosti písma.
Rozšírené
Aktivujte pokročilé funkcie zariadenia Galaxy Watch a zmeňte nastavenia ovládania.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Rozšírené.
• Dvojité stlačenie tlačidla Domov: Výber činnosti, ktorá sa má vykonať, keď dvakrát stlačíte
tlačidlo Domov na zariadení Galaxy Watch.
• Budiace gesto: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby sa zapol displej, keď zdvihnete
zápästie, na ktorom máte zariadenie Galaxy Watch.
107
Aplikácie a funkcie
• Budenie lunetou: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby zaplo displej po otočení
lunetou.
• Režim vodn. zámku:
– – Režim vodn. zámku: Pred vstupom do vody aktivujte režim uzamknutia vo vode.
Dotykový displej, funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa
deaktivujú.
– – Vytlačiť vodu: Odstránenie vody z reproduktora pomocou hlasného zvuku, ak zariadenie
Galaxy Watch po používaní pod vodou neprehráva dobre zvuk. Ťuknutím na položku
Prehrať zvuk spustite odstraňovanie vody zo zariadenia.
– – Pomocník: Zobrazenie informácií o režime uzamknutia vo vode.
• Citlivosť na dotyk: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby bolo možné používať
dotykový displej s rukavicami na rukách.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby pri prijatí hovorov alebo oznámení
(okrem upozornení) nevibrovalo.
• Divadelný režim: Aktivácia divadelného režimu na sledovanie filmov. Obrazovka zostane
vypnutá, zvuk sa stlmí a funkcia budiaceho gesta a funkcia vždy zapnutých hodiniek sa
automaticky deaktivujú.
• Nočný režim: Aktivácia nočného režimu na spánok. Všetky zvuky, okrem zvukov dotykov
a upozornení, sa stlmia a funkcia budiaceho gesta a funkcia vždy zapnutých hodiniek sa
automaticky deaktivujú.
• Upraviť rýchle nastavenia: Úpravy panela rýchleho nastavenia zariadenia Galaxy Watch.
• Snímka obrazovky: Podržaním stlačeného tlačidla Domov a súčasným potiahnutím prstom
doprava na obrazovke zaznamenáte obrazovku.
108
Aplikácie a funkcie
Pripojenia
Bluetooth
Pripojenie k mobilnému zariadeniu prostredníctvom rozhrania Bluetooth. K zariadeniu Galaxy
Watch môžete pripojiť aj náhlavnú súpravu Bluetooth a počúvať hudbu alebo telefonovať.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Bluetooth.
• Bluetooth: Zapnutie alebo vypnutie funkcie rozhrania Bluetooth.
• Slúchadlá BT: Vyhľadanie náhlavnej súpravy Bluetooth a jej pripojenie k zariadeniu Galaxy
Watch.
109
Aplikácie a funkcie
Mobilné siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Mobilné siete.
Možnosti Mobilné siete sa na modeli Bluetooth nezobrazia.
• Mobilné siete:
– – Autom. zap./vyp.: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby sa automaticky pripojilo
k mobilnej sieti alebo sa z nej odpojilo v závislosti od pripojenia zariadenia Galaxy Watch k
mobilnému zariadeniu cez Bluetooth.
• Keď je zariadenie Galaxy Watch pripojené k mobilnému zariadeniu cez Bluetooth,
mobilná sieť je v zariadení Galaxy Watch vypnutá, aby sa šetrila energia batérie.
Zariadenie Galaxy Watch potom nebude prijímať správy ani hovory vykonávané na
telefónne číslo zariadenia Galaxy Watch.
• Mobilná sieť v zariadení Galaxy Watch sa po chvíli automaticky zapne, keď nie je
zistené pripojenie cez Bluetooth. Potom budete môcť prijímať správy a hovory
vykonávané na telefónne číslo zariadenia Galaxy Watch.
– – Vždy zapnuté: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby sa pripojilo k mobilnej sieti.
Ak je táto možnosť povolená, budete môcť prijímať prichádzajúce hovory a správy na
telefónne číslo zariadenia Galaxy Watch a mobilných zariadení.
Keď povolíte možnosť Vždy zapnuté, spotreba batérie zariadenia Galaxy Watch sa
môže zvýšiť.
– – Vždy vypnuté: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby sa nepripojilo k mobilnej sieti.
Ak je táto možnosť povolená, nebudete môcť prijímať prichádzajúce hovory a správy
na telefónne číslo zariadenia Galaxy Watch. Ak je zariadenie Galaxy Watch pripojené k
mobilnému zariadeniu cez Bluetooth, z telefónneho čísla mobilného zariadenia môžete
prijímať prichádzajúce hovory alebo oznámenia.
110
Aplikácie a funkcie
• Mobil. dáta: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby bolo možné používať dátové
pripojenia v ľubovoľnej mobilnej sieti.
• Dátový roaming: Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení
Galaxy Watch.
• Režim siete: Výber typu siete na pripojenie medzi LTE a 3G.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a manuálna registrácia siete.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
Wi-Fi
Aktivujte funkciu Wi-Fi na pripojenie k sieti Wi-Fi.
Táto funkcia je dostupná vtedy, keď zariadenie Galaxy Watch nie je pripojené k mobilnému
zariadeniu cez Bluetooth.
1
2
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi.
Ťuknite na položku Wi-Fi a vyberte Automaticky alebo Vždy zapnuté, aby ste sa pripojili k
sieti Wi-Fi.
Ak vyberiete Automaticky, sieť Wi-Fi sa automaticky odpojí, keď sa zariadenie Galaxy Watch
pripojí k mobilnému zariadeniu prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Ak vyberiete Vždy
vypnuté, môžete zariadenie Galaxy Watch používať po pripojení k mobilnému zariadeniu
prostredníctvom rozhrania Bluetooth. namiesto použitia siete Wi-Fi.
• Keď vyberiete možnosť Vždy zapnuté, batéria sa bude vybíjať rýchlejšie ako zvyčajne.
• Keď používate zariadenie Galaxy Watch bez pripojenia k mobilnému zariadeniu,
možnosť Automaticky sa nezobrazí a nemôžete sa automaticky pripojiť k sieti Wi-Fi.
3
Ťuknite na položku Siete Wi-Fi a vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
111
Aplikácie a funkcie
4
Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie Galaxy Watch pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je
k dispozícii bez potreby zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie Galaxy Watch
automaticky pripájalo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť
ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
NFC
Môžete používať funkciu NFC.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → NFC.
Zariadenie Galaxy Watch obsahuje vstavanú NFC anténu. So zariadením Galaxy Watch
zaobchádzajte opatrne, aby sa NFC anténa nepoškodila.
• NFC: Aktivácia funkcie NFC.
• Ťuknúť a zaplatiť: Nastavenie predvolenej aplikácie na používanie funkcie NFC.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Používanie funkcie NFC
Funkciu NFC môžete používať až po zaregistrovaní sa na súvisiacu službu. Ak sa chcete
zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
1
2
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → NFC a túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač NFC.
Dotknite sa oblasťou antény NFC vo vrchnej časti dotykového displeja zariadenia Galaxy
Watch čítačky kariet NFC.
112
Aplikácie a funkcie
Ak chcete nastaviť predvolenú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite na
položky Pripojenia → NFC → Ťuknúť a zaplatiť a potom vyberte aplikáciu.
Zoznam služieb nemusí obsahovať všetky dostupné aplikácie.
NFC anténa
Upozornenia
Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby pri odpojení od mobilného zariadenia vibrovalo.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a aktivujte ho ťuknutím na prepínač
Upozornenia.
Možnosť Upozornenia sa nezobrazí, ak používate zariadenie Galaxy Watch bez pripojenia
k mobilnému zariadeniu.
Lietadlový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Lietadlový režim.
Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V
prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.
113
Aplikácie a funkcie
Spotreba dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Spotreba dát.
Možnosti Spotreba dát sa na modeli Bluetooth nezobrazia.
• Mobil. dáta: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby bolo možné používať dátové
pripojenia v ľubovoľnej mobilnej sieti.
• Limit dát: Nastavenie limitu využitia dát mobilného pripojenia.
• Cyklus spot. dát: Nastavenie cyklu vynulovania dát na monitorovanie využitia dát medzi
periódami.
• Počiatoč. dátum: Nastavenie dátumu začatia cyklu používania dát.
• Detaily spotreby: Zobrazenie celkového využitia dát pre aktuálny cyklus.
Poloha
Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby umožnilo aplikáciám využívanie informácií o vašej
aktuálnej polohe.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Poloha.
Ťuknutím na položku Poloha túto funkciu aktivujte a vyberte metódu zhromažďovania údajov o
vašej polohe.
Aplikácie
Poradie aplik.
Vyberte, ako majú byť usporiadané aplikácie na obrazovke aplikácií.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Aplikácie → Poradie aplik.
• Najnovšie najprv: Nastavenie, aby sa naposledy použité aplikácie zobrazili prvé.
• Vlastné: Usporiadanie aplikácií podľa vašej preferencie.
Aut. otvár. aplik.
Nastavenie aplikácie tak, aby sa spustila otočením lunetou bez ťuknutia na aplikáciu. Keď
indikačná ikona lunety ukazuje na aplikáciu, aplikácia sa spustí automaticky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie a ťuknutím na prepínač Aut. otvár. aplik.
funkciu aktivujte.
114
Aplikácie a funkcie
Povolenia
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení Galaxy Watch. Zobrazte nastavenia povolenia aplikácie pre
jednotlivé aplikácie a zmeňte nastavenia.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Aplikácie → Povolenia.
Hovor
Zmena nastavení funkcie hovoru.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Aplikácie → Hovor.
Možnosti Hovor sa na modeli Bluetooth nezobrazia.
• Odchádzajúce č.: Zobrazenie telefónneho čísla zariadenia Galaxy Watch.
Tieto možnosti sa nezobrazia, ak používate model s mobilnou sieťou bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
• Zobraziť moje ID: Nastavenie, aby sa telefónne číslo zariadenia Galaxy Watch pri uskutočnení
hovoru zobrazilo na obrazovke príjemcu.
• Odkaz. schránka: Zadanie čísla na prístup k službe hlasovej pošty alebo prístup k službe
hlasovej schránky.
• Zoznam blokov.: Zobrazenie zablokovaných telefónnych čísel.
Správy
Zmeniť nastavenie funkcie správy.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Aplikácie → Správy.
• Možnosti Správy sa nezobrazia, ak používate model Bluetooth bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
• Niektoré možnosti sa na modeli Bluetooth nezobrazia.
• Odoslať ako zvuk: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch na posielanie hlasovej správy ako
audio súboru.
• Zoznam blokovaných: Zobrazenie zablokovaných čísel a správ zo zablokovaného čísla.
115
Aplikácie a funkcie
Zabezpečenie
Zámok
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia Galaxy Watch. Keď používate túto funkciu, zariadenie
Galaxy Watch sa môže automaticky uzamknúť, ak sa určitý čas nepohybuje.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zabezpečenie → Zámok.
• Typ: Výber metódy uzamknutia zariadenia Galaxy Watch.
• Pomocník: Zobrazenie informácií o uzamknutí zariadenia Galaxy Watch.
Služba aktualizácie zabezpečenia
Politiku zabezpečenia môžete aktualizovať manuálne alebo automaticky.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zabezpečenie → Služba aktualizácie
zabezpečenia.
Keď model Bluetooth používate bez pripojenia k mobilnému zariadeniu, politiku
zabezpečenia je možné aktualizovať len keď je zariadenie Galaxy Watch pripojené k Wi-Fi.
• Vyhľadať aktualizácie: Manuálna aktualizácia politiky zabezpečenia zariadenia Galaxy Watch.
• Automatická aktualizácia: Automatická aktualizácia politiky zabezpečenia zariadenia Galaxy
Watch.
• Stiahnuť aktualizácie: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch na automatickú aktualizáciu
politiky zabezpečenia pri pripojení k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
Konto a zálohovanie (Konto)
Prihláste sa so svojím kontom Samsung a zálohujte si údaje zo zariadenia Galaxy Watch na
Samsung Cloud alebo údaje zariadenia Galaxy Watch uložené na konte Samsung obnovte v
zariadení Galaxy Watch.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Konto a zálohovanie alebo Konto.
116
Aplikácie a funkcie
Keď používate zariadenie Galaxy Watch bez jeho pripojenia k mobilnému zariadeniu,
môžete otvoriť svoje konto Samsung a zobrazí sa možnosť Zálohovanie a obnovenie.
Ak používate zariadenie Galaxy Watch počas pripojenia k mobilnému zariadeniu, zálohujte
a obnovte údaje v mobilnom zariadení s použitím rovnakého konta Samsung ako má
mobilné zariadenie. Viac informácií nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
• Konto Samsung: Otvorte svoje konto Samsung a prihláste sa.
• Zálohovanie a obnovenie: Zálohujte si údaje uložené v zariadení Galaxy Watch na Samsung
Cloud alebo údaje uložené na Samsung Cloud obnovte v zariadení Galaxy Watch.
• Služba prispôsobenia: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby poskytovalo správnu
funkciu v závislosti od polohy a situácie po analyzovaní vášho vzoru životného štýlu.
Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia Galaxy Watch k mobilnému
zariadeniu, ktoré podporuje platformu služby prispôsobenia 2.2 alebo novšiu. Po
uzavretí dohody o používaní služby prispôsobenia spustite aplikáciu Nastavenia,
postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá → Konto Samsung →
Ochrana osobných údajov → Služba prispôsobenia a potom funkciu aktivujte
ťuknutím na prepínač.
Zjednod. ovlád.
Konfigurácia rôznych nastavení na zlepšenie prístupu k obsahu zariadenia Galaxy Watch.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednod. ovlád.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami
zraku.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami
sluchu.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč.
• Priamy prístup: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby rýchlo otváralo ponuky zjednodušenia.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch, aby vás v pravidelných
intervaloch pripomenutia upozorňovalo, ak máte neskontrolované oznámenie, a výber dĺžky
intervalu.
Všeobecné
Vstup
Zmeniť nastavenie textového vstupu.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Všeobecné → Vstup.
• Predvolená klávesnica: Kontrola predvolenej klávesnice na zadávanie znakov.
• Nastavenia klávesnice: Konfigurácia nastavení klávesnice Samsung.
117
Aplikácie a funkcie
Prevod textu na reč
Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Všeobecné → Prevod textu na reč.
• Jazyk: Výber jazyka, ktorý chcete používať.
• Rýchlosť reči: Nastavenie rýchlosti čítania.
• Čítať nahlas oznámenia: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch na prečítanie prijatého
oznámenia na zariadení Galaxy Watch.
• Vyhľadať aktualizácie: Aktualizácia podporovaných jazykov.
Dátum a čas
Dátum a čas môžete nastaviť manuálne.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Všeobecné → Dátum a čas.
Možnosti funkcie Dátum a čas sú dostupné len vtedy, ak používate zariadenie Galaxy
Watch bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.
• Automaticky: Nastavenie, aby sa pri cestovaní do iného časového pásma použilo časové
pásmo poskytnuté sieťou.
Táto možnosť sa nezobrazí, ak používate model Bluetooth bez pripojenia k
mobilnému zariadeniu.
• Nastav. dátumu: Manuálne nastavenie dátumu.
• Nastav. času: Manuálne nastavenie času.
• Vybr. čas. pásmo: Manuálny výber časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
Jazyk
Vyberte jazyk, ktorý sa má použiť v zariadení Galaxy Watch.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Všeobecné → Jazyk.
Možnosť Jazyk sa zobrazí len vtedy, ak používate zariadenie Galaxy Watch bez pripojenia
k mobilnému zariadeniu.
118
Aplikácie a funkcie
Resetovať
Odstránia sa všetky údaje v zariadení Galaxy Watch.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Všeobecné → Resetovať.
Aktualizovať softvér hodiniek
Aktualizácia softvéru zariadenia Galaxy Watch na najnovšiu verziu.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Všeobecné → Aktualizovať softvér
hodiniek.
Možnosť Aktualizovať softvér hodiniek sa zobrazí len vtedy, ak používate zariadenie
Galaxy Watch bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.
Batéria
Výber režimu batérie zariadenia Galaxy Watch. Niektorými režimami batérie môžete znížiť
spotrebu batérie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Batéria.
• Predvolený: Vyberte, keď zariadenie Galaxy Watch používate bežným spôsobom. Môžete
používať všetky funkcie zariadenia Galaxy Watch.
• Šetrenie energie: Vyberte pri aktivácii režimu šetrenia energie. Farby na displeji sa zobrazia
v odtieňoch sivej a niektoré funkcie sú obmedzené, aby sa znížila spotreba batérie. Viac
informácií nájdete v časti Režim úspory energie.
• Iba hodinky: Na displeji sa zobrazia len hodiny a všetky ostatné funkcie budú deaktivované,
aby sa znížila spotreba batérie. Hodiny zobrazíte stlačením tlačidla Domov. Režim Len hodiny
deaktivujete stlačením a podržaním tlačidla Domov.
119
Aplikácie a funkcie
Inf. o hodinkách
Zobrazenie informácií o zariadení Galaxy Watch.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Inf. o hodinkách.
• Telefónne číslo hodiniek: Kontrola telefónneho čísla zariadenia Galaxy Watch.
Táto možnosť sa nezobrazí na modeli Bluetooth.
• Číslo modelu: Kontrola čísla modelu zariadenia Galaxy Watch.
• Sériové číslo: Kontrola sériového čísla zariadenia Galaxy Watch.
• Úložisko: Kontrola celkového priestoru a použitého ukladacieho priestoru.
• Zariadenie: Kontrola informácií o zariadení Galaxy Watch, napríklad adresy MAC Wi-Fi, adresy
Bluetooth a sériového čísla.
• Softvér: Kontrola verzie softvéru a stavu zabezpečenia zariadenia Galaxy Watch.
• Batéria: Kontrola napätia a kapacity batérie zariadenia Galaxy Watch.
• Lic. otv. zdroj. kód: Zobrazenie príručky na kontrolu licencie open source zariadenia Galaxy
Watch.
• Hlásenie info. o používaní a diagnostikovaní: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby
automaticky odosielalo informácie o diagnostike a používaní zariadenia spoločnosti Samsung.
• Ladenie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu ladenia počas vývoja aplikácií pre zariadenie
Galaxy Watch.
Pripojiť k novému telefónu
Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k novému mobilnému zariadeniu. Zariadenie Galaxy Watch
môžete pripojiť k inému mobilnému zariadeniu po vykonaní ľahkého resetu s cieľom odstrániť
údaje okrem mediálnych súborov a osobných údajov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojiť k novému telefónu.
Možnosť Pripojiť k novému telefónu je dostupná len vtedy, keď je zariadenie Galaxy
Watch pripojené k mobilnému zariadeniu.
120
Aplikácie a funkcie
Pripojiť k telefónu
Pripojenie k mobilnému zariadeniu počas používania zariadenia Galaxy Watch samostatne. Môžete
si vybrať možnosť obnovenia údajov zariadenia Galaxy Watch uložených v mobilnom zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojiť k telefónu.
•
: Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu a synchronizácia informácií
o zdravotnom stave, hodnôt nastavení a informácií kontaktov uložených v zariadení Galaxy
Watch.
•
: Pripojenie zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu po resetovaní všetkých
údajov uložených v zariadení Galaxy Watch.
Možnosť Pripojiť k telefónu sa zobrazí len vtedy, ak používate zariadenie Galaxy Watch
bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.
121
Aplikácia Galaxy Wearable
Úvod
Ak chcete zariadenie Galaxy Watch pripojiť k mobilnému zariadeniu, musíte do mobilného
zariadenia nainštalovať aplikáciu Galaxy Wearable. Môžete kontrolovať stav zariadenia Galaxy
Watch a preberať odporúčané vzhľady hodiniek a aplikácie. Okrem toho môžete prispôsobovať
rôzne nastavenia zariadenia Galaxy Watch, napríklad nastavenia oznámení.
Spustite aplikáciu Galaxy Wearable v mobilnom zariadení.
Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od typu pripojeného mobilného
zariadenia.
Prispôsobte si
vzhľad hodiniek.
Prispôsobenie nastavení
zariadenia Galaxy Watch.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Stav zariadenia
Galaxy Watch
Odporúčané
vzhľady hodín a
aplikácie/
Samsung Health
INFORMÁCIE
VZHĽADY HODINIEK
122
NASTAVENIA
Aplikácia Galaxy Wearable
Ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Odpojiť: Odpojenie zariadenia Galaxy Watch od aktuálne pripojeného mobilného zariadenia.
• Pripojiť nové zariadenie: Odpojenie zariadenia od aktuálne pripojeného mobilného
zariadenia a pripojenie nového zariadenia. Ťuknutím na položku VYHĽADAŤ vyhľadajte nové
zariadenie. Ak chcete znova pripojiť predchádzajúce pripojené zariadenie, vyberte zariadenie
zo zoznamu SPÁROVANÉ ZARIADENIA.
• Aut. prepínanie: Zariadenie Galaxy Watch sa automaticky pripojí k mobilnému zariadeniu, aj
keď ho máte nasadené na zápästí.
Táto možnosť sa zobrazí, len keď sú s mobilným zariadením spárované viac ako dve
zariadenia Galaxy Watch.
• Používateľská príručka: Zobrazenie používateľskej príručky s informáciami o používaní
zariadenia Galaxy Watch.
• Kontaktujte nás: Aplikácia Samsung Members ponúka zákazníkom služby podpory,
napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky
a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci
komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace
so zariadením Galaxy. Aplikácia Samsung Members vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek
problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.
Táto možnosť nemusí byť dostupná v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb
alebo modelu, ktorý nepodporuje aplikáciu Samsung Members.
INFORMÁCIE
Zobrazte stav zariadenia Galaxy Watch, údaje aplikácie Samsung Health a stiahnite obľúbené
vzhľady hodiniek a aplikácie.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a ťuknite na položku INFORMÁCIE.
INF. O HODINKÁCH
Poskytuje prehľad o stave dobitia batérie zariadenia Galaxy Watch, úložného priestoru a RAM.
Vyberte položku, ktorej podrobnosti chcete zobraziť.
123
Aplikácia Galaxy Wearable
NAJOBĽÚBENEJŠIE CIFERNÍKY
Obľúbené vzhľady hodiniek môžete prevziať zo služby Galaxy Apps.
Vyberte obľúbený vzhľad hodiniek a stiahnite ho. Ak chcete zobraziť ďalšie vzhľady hodiniek,
ťuknite na položku ZOBR. VIAC.
NAJLEPŠIE APLIKÁCIE HODINKY
Obľúbené aplikácie môžete prevziať zo služby Galaxy Apps.
Vyberte obľúbenú aplikáciu a stiahnite ju. Ak chcete zobraziť ďalšie aplikácie, ťuknite na položku
ZOBR. VIAC.
ZDRAVIE
Zobrazte uložené údaje aplikácie Samsung Health, napríklad počty krokov alebo svoj srdcový tep.
Ťuknite na položku OTVORIŤ SAMSUNG HEALTH.
CIFERNÍKY
Môžete zmeniť typ hodín, ktoré sa zobrazujú na obrazovke Hodiny.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable, ťuknite na položku CIFERNÍKY a
vyberte požadovaný typ hodiniek. Vybraný vzhľad hodín sa použije na obrazovke Hodiny.
Ťuknutie na položku
vzhľade hodiniek.
vám umožní zmeniť pozadie a nastaviť položky, ktoré sa majú zobraziť na
124
Aplikácia Galaxy Wearable
NASTAVENIA
Oznámenia
Zmena nastavení funkcie oznamovania. Buďte vždy informovaní o rôznych udalostiach, napríklad o
nových správach prijatých do mobilného zariadenia.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable, postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Oznámenia, ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte a potom aktivujte
položky.
• Spravovať oznámenia: Výber aplikácií v mobilnom zariadení, ktoré majú odosielať
oznámenia do zariadenia Galaxy Watch.
• Zobraziť iba pri nosení hodiniek: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch na zobrazovanie
oznámení len počas nosenia.
• Stíšiť pripojený telefón: Upozornenie mobilného zariadenia po stlmení, keď pripojené
zariadenie Galaxy Watch prijme oznámenie.
• Aut. zobraziť podrobnosti: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby zobrazilo
podrobnosti oznámení po ich prijatí.
• Indikátor oznámení: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby zobrazovalo oranžovú
bodku na obrazovke hodín, čím vás upozorní na oznámenia, ktoré ste zatiaľ neskontrolovali.
• Zapnúť obrazovku: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby zaplo displej po prijatí
oznámenia.
• Zobraziť pri používaní telefónu: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby sa oznámenia
zobrazovali počas používania mobilného zariadenia.
• Inteligentný prenos: Nastavenie mobilného zariadenia tak, aby automaticky spustilo
aplikáciu, ktorá prijme oznámenie zo zariadenia Galaxy Watch, keď zdvihnete mobilné
zariadenie.
• Niektoré mobilné zariadenia nepodporujú funkciu inteligentného prenosu.
• Mobilné zariadenie je potrebné najprv odomknúť, aby bolo možné zobraziť
podrobnosti, keď je obrazovka uzamknutá.
125
Aplikácia Galaxy Wearable
Aplikácie
Prispôsobenie obrazovky aplikácií zariadenia Galaxy Watch. Môžete tiež zmeniť usporiadanie
aplikácií.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Aplikácie.
Odinštalovanie aplikácií
Postupne ťuknite na položky → Odinštalovať a ťuknite na položku
chcete odstrániť zo zariadenia Galaxy Watch.
vedľa aplikácií, ktoré
Zmena usporiadania aplikácií
1
2
Postupne ťuknite na položky → Zmeniť poradie a ťuknite na položku Vlastné.
Ťuknite na položku
vedľa aplikácie a presuňte ju nahor alebo nadol na iné miesto.
Zmeniť usporiadanie aplikácií môžete aj výberom položky Najnovšie najprv alebo Vlastné.
Skrytie aplikácií
Môžete skryť aplikáciu, ktorú nechcete mať zobrazenú na obrazovke aplikácií.
1
2
Ťuknite na položku → Skryť.
Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku POUŽIŤ.
Aplikácia sa zobrazí na zozname Skryté aplikácie a nezobrazí sa na obrazovke aplikácií.
Odkrytie aplikácií
1
2
Ťuknite na položku → Skryť.
Vyberte skrytú aplikáciu a ťuknite na položku POUŽIŤ.
Aplikácia zmizne zo zoznamu Skryté aplikácie a zobrazí sa na poslednej stránke obrazovky
aplikácií ako posledná aplikácia.
Prispôsobenie aplikácií
Ťuknite na položku
aplikácie, aby ste mohli prispôsobiť základné nastavenia.
126
Aplikácia Galaxy Wearable
Miniaplikácie
Prispôsobenie widgetov na zariadení Galaxy Watch. Môžete tiež zmeniť usporiadanie widgetov.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Miniaplikácie.
Pridanie alebo odstránenie widgetov
Ťuknutím na položku
widgetu widget odstráňte alebo ťuknutím na
widgetu ho pridajte.
Zmena usporiadania widgetov
Ťuknite na položku
vedľa widgetu a presuňte ho nahor alebo nadol na iné miesto.
Zvuk a vibrovanie
Nastavenia zvuku a vibrovania zariadenia Galaxy Watch môžete zmeniť.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Zvuk a vibrovanie.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch na zvukový, tichý alebo vibračný režim.
• Vibrovať so zvukom: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby vibrovalo a prehrávalo
zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a oznámeniach.
• Hlasitosť: Umožňuje upravenie úrovní hlasitosti pre zvonenie, médiá, oznámenia a systém.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Dlhé vibrovanie: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby vibrovalo pri prichádzajúcich
hovoroch a oznámeniach dlhšie.
• Vyzváňací tón: Zmena zvonenia.
• Vyzváňací tón s vibrovaním: Výber vzoru vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
• Zvuk oznámení: Zmena zvonenia pri oznámení.
• Vibrovanie oznámení: Výber vzoru vibrovania pri oznámení.
• Zvuk dotyku: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby zaznel zvuk pri výbere aplikácií
alebo možností na dotykovom displeji.
127
Aplikácia Galaxy Wearable
Zobrazenie
Nastavenia displeja a obrazovky aplikácií zariadenia Galaxy Watch môžete zmeniť.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Zobrazenie.
• Jas: Nastavte jas displeja.
• Automatický nízky jas: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby automaticky upravovalo
jas v závislosti od okolitých svetelných podmienok.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie Galaxy Watch vypne
podsvietenie displeja.
• Zobr. posl. apl.: Výber dĺžky času zobrazenia naposledy použitej aplikácie po opätovnom
zapnutí obrazovky po jej vypnutí.
• Štýl pozadia: Zmena tapety.
Rozšírené
Aktivujte pokročilé funkcie zariadenia Galaxy Watch a zmeňte nastavenia ovládania.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Rozšírené.
• Dvojité stlačenie tlačidla Domov: Výber činnosti, ktorá sa má vykonať, keď dvakrát stlačíte
tlačidlo Domov na zariadení Galaxy Watch.
• Budiace gesto: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby sa zapol displej, keď zdvihnete
zápästie, na ktorom máte zariadenie Galaxy Watch.
• Budenie lunetou: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby zaplo displej po otočení
lunetou.
• Režim vodn. zámku: Pred vstupom do vody aktivujte režim uzamknutia vo vode. Dotykový
displej, funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú.
• Citlivosť na dotyk: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby bolo možné používať
dotykový displej s rukavicami na rukách.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby pri prijatí hovorov alebo oznámení
(okrem upozornení) nevibrovalo.
• Divadelný režim: Aktivácia divadelného režimu na sledovanie filmov. Obrazovka zostane
vypnutá, zvuk sa stlmí a funkcia budiaceho gesta a funkcia vždy zapnutých hodiniek sa
automaticky deaktivujú.
128
Aplikácia Galaxy Wearable
• Nočný režim: Aktivácia nočného režimu na spánok. Všetky zvuky, okrem zvukov dotykov
a upozornení, sa stlmia a funkcia budiaceho gesta a funkcia vždy zapnutých hodiniek sa
automaticky deaktivujú.
• Snímka obrazovky: Podržaním stlačeného tlačidla Domov a súčasným potiahnutím prstom
doprava na obrazovke zaznamenáte obrazovku.
Pridanie obsahu do hodiniek
Manuálne alebo automaticky preneste uložené zvukové alebo obrazové súbory z mobilného
zariadenia do zariadenia Galaxy Watch.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Pridanie obsahu do hodiniek.
• HUDBA
– – Pridať skladby: Výber zvukových súborov a ich manuálne odoslanie z mobilného
zariadenia do zariadenia Galaxy Watch.
– – Automatic. synchronizácia: Nastavenie zariadenia na synchronizáciu naposledy
pridaných zvukových súborov so zariadením Galaxy Watch, keď je ostávajúca úroveň
nabitia batérie väčšia ako 15 %.
Ak hudobné súbory uložené v zariadení Galaxy Watch zaberajú viac ako 1 GB, vymaže
súbory, ktoré ste nenastavili ako obľúbené v poradí od hudobných súborov, ktoré ste
pridali ako prvé.
– – Prehr. zozn. na synchron.: Výber zoznamu skladieb na synchronizáciu so zariadením
Galaxy Watch.
Prehr. zozn. na synchron. je dostupné len keď máte v mobilnom zariadení
nainštalovanú aplikáciu Samsung Music, ktorá je v čase, keď zapnete funkciu
Automatic. synchronizácia, aktivovaná.
• FOTOGRAFIE
– – Kopírovať fotografie: Výber obrazových súborov a ich manuálne odoslanie z mobilného
zariadenia do zariadenia Galaxy Watch.
– – Automatic. synchronizácia: Nastavenie zariadenia na synchronizáciu obrázkov so
zariadením Galaxy Watch, keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie väčšia ako 15 %.
– – Limit fotografií: Výber počtu obrázkov na odoslanie do zariadenia Galaxy Watch z
mobilného zariadenia.
– – Albumy na synchronizáciu: Výber albumu obrázkov na synchronizáciu so zariadením
Galaxy Watch.
129
Aplikácia Galaxy Wearable
Modilné siete
Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením tlačidla Domov na zariadení Galaxy Watch
odosielalo správy so žiadosťou o pomoc. Môžete ho nastaviť aj tak, aby automaticky volalo vašim
kontaktom pre prípad núdze.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable, postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Modilné siete a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte. Viac
informácií nájdete v časti Tiesňové správy.
Hľadať moje hodinky
Ovládanie zariadenia Galaxy Watch na diaľku, ak ho stratíte alebo niekde zabudnete.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Hľadať moje hodinky.
Aby ste mohli používať túto funkciu, zaregistrujte si najprv v pripojenom mobilnom
zariadení svoje konto Samsung.
• ZISTIŤ POLOHU: Kontrola, kde je umiestnené zariadenie Galaxy Watch.
• NASTAVIŤ ZABEZPEČENIE:
– – Diaľkový zámok: Uzamknutie zariadenia Galaxy Watch na diaľku, aby nedošlo k
neoprávnenému prístupu. Táto funkcia sa môže používať, keď je mobilné zariadenie
pripojené k zariadeniu Galaxy Watch prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo
diaľkového pripojenia. Keď je zariadenie Galaxy Watch zamknuté, pripojte mobilné
zariadenie k zariadeniu Galaxy Watch prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Uzamknutie sa
automaticky deaktivuje.
– – Resetovať hodinky: Odstránenie všetkých osobných informácií uložených v zariadení
Galaxy Watch na diaľku. Po resetovaní zariadenia Galaxy Watch nebude možné obnoviť
informácie ani používať funkciu Hľadať hodinky.
– – Reaktivačný zámok: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby po resetovaní
vyžadovalo zadanie informácií vášho konta Samsung. Zabráni sa tým opätovnej aktivácií
zariadenia v prípade straty alebo krádeže.
130
Aplikácia Galaxy Wearable
Pripojenie hodiniek
Prispôsobenie nastavení bezdrôtového pripojenia zariadenia Galaxy Watch.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable, postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Pripojenie hodiniek a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.
• Diaľkové pripojenie: Keď medzi zariadeniami nie je dostupné pripojenie Bluetooth, táto
funkcia umožňuje zariadenie Galaxy Watch diaľkovo pripojiť k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi.
Aby ste mohli používať túto funkciu, zaregistrujte si najprv v pripojenom mobilnom
zariadení svoje konto Samsung.
• Oznámenie o pripojení: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby prijalo oznámenie, keď
sa zariadenie Galaxy Watch odpojí od mobilného zariadenia.
• Synchron. profilov Wi-Fi: Nastavenie zariadenia tak, aby synchronizovalo zoznam uložených
sietí Wi-Fi so zariadením Galaxy Watch.
Galaxy Apps
Nákup a preberanie špeciálnych aplikácií alebo vzhľadov hodiniek pre zariadenie Galaxy Watch z
aplikácie Galaxy Apps.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Galaxy Apps.
Aplikáciu a vzhľad hodín vyhľadajte podľa kategórie, vyberte a potom prevezmite.
Samsung Health
Zobrazenie údajov uložených v aplikácii Samsung Health.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Samsung Health.
131
Aplikácia Galaxy Wearable
SmartThings
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu SmartThings, aby ste mohli pohodlne ovládať a riadiť
domáce spotrebiče a produkty pripojené na internet (IoT).
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → SmartThings.
Mobilné siete
Po aktivácii mobilnej siete na zariadení Galaxy Watch môžete jej prostredníctvom používať rôzne
iné služby.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a ťuknite na položku NASTAVENIA →
Mobilné siete.
Možnosť Mobilné siete sa na modeli Bluetooth nezobrazí.
Inf. o hodinkách
Zobrazte stav svojho zariadenia Galaxy Watch, zálohujte alebo obnovte údaje alebo aktualizujte
softvér zariadenia Galaxy Watch.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Inf. o hodinkách.
• Batéria: Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie a času, ktorý možno zariadenie Galaxy
Watch používať.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Úložisko: Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte. Ak chcete odstrániť nepotrebné súbory,
ťuknite na položku VYČISTENÉ.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože
časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa
môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.
• RAM: Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte RAM. Ak chcete zrýchliť zariadenie Galaxy
Watch zredukovaním využitého objemu pamäte RAM, označte aplikácie v zozname a ťuknite
na položku VYČISTENÉ.
132
Aplikácia Galaxy Wearable
• Aktualizovať softvér hodiniek: Aktualizácia softvéru zariadenia Galaxy Watch na najnovšiu
verziu.
• Zálohovanie a obnovenie: Zálohovanie údajov zariadenia Galaxy Watch v službe Samsung
Cloud alebo obnovenie údajov zálohy. Viac informácií nájdete v časti Zálohovanie a obnova
údajov.
• Právne informácie: Zobrazenie právnych informácií o zariadení Galaxy Watch.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia Galaxy Watch tak, aby umožňovalo inštalovať
aplikácie z neznámych zdrojov.
• Konto Samsung: Zobrazenie informácií o konte Samsung.
• Názov zariadenia: Zmena názvu zariadenia Galaxy Watch.
• Informácie o zariadení: Kontrola informácií o zariadení Galaxy Watch, napríklad adresy MAC
Wi-Fi, adresy Bluetooth a sériového čísla.
Aktualizovanie softvéru prostredníctvom aplikácie Galaxy Wearable
Zariadenie Galaxy Watch možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom
bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).
1
2
3
4
Spustite aplikáciu Galaxy Wearable v mobilnom zariadení.
Postupne ťuknite na položky NASTAVENIA → Inf. o hodinkách → Aktualizovať softvér
hodiniek → Aktualizovať.
Ťuknite na položku STIAHNUŤ a nainštalujte najnovšiu verziu softvéru do mobilného
zariadenia.
Prečítajte si informácie na obrazovke a ťuknite na položku INŠTAL. TERAZ.
Zariadenie Galaxy Watch skopíruje aktualizovaný softvér z mobilného zariadenia a reštartuje
sa.
Ak chcete vyhľadať a prevziať dostupné aktualizácie automaticky, ťuknutím na
Automatická aktualizácia túto funkciu aktivujte. Aktualizácie sa budú preberať, len keď
bude zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.
133
Aplikácia Galaxy Wearable
Zálohovanie a obnova údajov
Uchovajte údaje nastavenia zariadenia Galaxy Watch a iné nastavenia aplikácií a obnovte ich
neskôr.
Ak chcete zálohovať údaje, v mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable, postupne
ťuknite na položky NASTAVENIA → Inf. o hodinkách → Zálohovanie a obnovenie →
Nastavenia zálohovania, ťuknite na prepínač pre položku, ktorú chcete zálohovať, a potom
ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ. Údaje sa uložia do aplikácie Samsung Cloud.
• Hudba a obrázky uložené v zariadení Galaxy Watch nebudú zálohované.
• Údaje aplikácie Samsung Health sa automaticky uložia v aplikácii Samsung Health v
pripojenom mobilnom zariadení.
Ak chcete obnoviť údaje, v mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable, postupne
ťuknite na položky NASTAVENIA → Inf. o hodinkách → Zálohovanie a obnovenie → Obnoviť,
označte typ údajov, ktoré chcete obnoviť, a potom ťuknite na položku OBNOVIŤ TERAZ. Budú
obnovené posledné zálohované údaje.
Galaxy Wearable − informácie
Zobrazenie informácií o verzii aplikácie Galaxy Wearable.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Galaxy Wearable a postupne ťuknite na položky
NASTAVENIA → Galaxy Wearable − informácie.
134
Používanie zariadenia Galaxy
Watch
Úvod
Pomocou praktických funkcií zariadenia Galaxy Watch si urobte každodenný život pohodlnejší a
starajte sa o svoje zdravie. Služba prispôsobenia zariadenia Galaxy Watch tiež analyzuje vaše vzory
používania a stav a poskytuje služby a informácie podľa vašej polohy a miesta.
Vychutnajte si mnoho funkcií zariadenia Galaxy Watch.
Používanie ako plánovača
Kontrola dnešných informácií
V dôležitých dňoch používajte zariadenie Galaxy Watch. Informácie ako sú plány, pripomenutia a
čas upozornenia si môžete zobraziť na displeji hodiniek aj keď nespustíte žiadne aplikácie.
Ťuknite a podržte prst na obrazovke hodín a potom otočte lunetou alebo posuňte obrazovku
doľava alebo doprava a vyberte vzhľad hodiniek Môj deň. Na vzhľade hodiniek Môj deň si
môžete zobraziť a riadiť svoj denný plán.
Na tomto vzhľade hodiniek môžete zobraziť nasledujúce informácie:
• Dnešný plán, ktorý ste si nastavili v kalendári
• Položky, ktoré ste si uložili ako pripomenutia
• Časy upozornení
135
Používanie zariadenia Galaxy Watch
Ďalšie informácie o zaregistrovaní plánu alebo pripomenutia, či nastavení upozornenia, nájdete v
časti Kalendár, Reminder alebo Budík.
• Môžete skontrolovať len plán a informácie o upozorneniach, ktoré boli nastavené do 10
hodín od aktuálneho času.
• Informácie o upozorneniach pridané do mobilného zariadenia sa nezobrazia na displeji
zariadenia Watch.
136
Používanie zariadenia Galaxy Watch
Riadenie svojho každodenného života
Zariadenie Galaxy Watch vám pomáha užívať si pohodlný život. Služba prispôsobenia zariadenia
Galaxy Watch identifikujte váš životný štýl a veci, ktoré máte radi, a poskytuje vhodné funkcie
podľa vašej polohy alebo situácie. Svoj deň začnite a ukončite so zariadením Galaxy Watch.
Zariadenie Galaxy Watch vám poskytne to, čo potrebujete najviac, kedykoľvek a kdekoľvek.
• Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu,
ktoré podporuje platformu služby prispôsobenia 2.2 alebo novšiu. Po uzavretí dohody
o používaní služby prispôsobenia spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na
položky Cloud a kontá → Kontá → Konto Samsung → Ochrana osobných údajov
→ Služba prispôsobenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
• Ak sa predtým analyzovaný vzor životného štýlu zmení, zariadenie Galaxy Watch
poskytne službu a funkciu na základe zmeneného vzoru.
Informovanie dvakrát denne
Po zobudení a pred spaním vám môžu byť poskytnuté užitočné informácie, ktoré potrebujete na
príslušný deň.
Po zobudení vás zariadenie Galaxy Watch informuje o dnešných dôležitých udalostiach alebo o
počasí. Pred spaním vás zariadenie Galaxy Watch informuje o vašom stave cvičenia, zajtrajšom
počasí a pripomenie vám všetky nedokončené položky pripomenutia.
Ďalšie informácie o zaregistrovaní plánu alebo pripomenutia, o ktorých chcete byť informovaný,
nájdete v časti Kalendár alebo Reminder.
137
Používanie zariadenia Galaxy Watch
Spúšťanie odporúčaných aplikácií podľa polohy a času
Svoje obľúbené aplikácie môžete pohodlne spúšťať pomocou widgetov. Zariadenie Galaxy
Watch analyzuje vaše používanie zariadenia podľa času a miesta, aby mohlo na widget Aplikácie
automaticky pridať vaše obľúbené aplikácie, ktoré ste použili v určitých časoch alebo na určitých
miestach.
Napríklad keď prídete na zastávku autobusu počas špičky, k widgetu sa automaticky pridajú vaše
často používané mapy alebo aplikácie týkajúce sa dopravy a vaša hudobná aplikácia.
Otočením lunetou na vzhľad hodiniek spustite aplikácie, ktoré boli automaticky pridané na widget
Aplikácie.
Spustenie nočného režimu pre príjemnejší spánok
Pred časom, kedy chodievate spať, vám zariadenie Galaxy Watch oznámi, že je čas ísť spať.
Aktivujte nočný režim optimalizovaný pre spánok.
Keď dostanete oznámenie na aktiváciu nočného režimu, aktivujte ho podľa pokynov na obrazovke.
Deaktivujú sa nasledujúce funkcie:
• Všetky zvuky okrem budíkov a zvukov systémových upozornení
• Funkcia nepretržite zapnutých hodín
• Funkcia budiaceho gesta
138
Používanie zariadenia Galaxy Watch
Keď sa zobudíte, nočný režim sa automaticky deaktivuje.
Ak nočný režim neaktivujete prostredníctvom oznámenia na aktiváciu nočného režimu, ale
ho aktivujete manuálne, po zobudení sa nočný režim nedeaktivujte automaticky.
Používanie duálnych hodín, keď ste v zahraničí
Ak cestujete v zahraničí alebo cestujete na služobnú cestu, zariadenie Galaxy Watch automaticky
zistí zmenu časového pásma a navrhne, aby ste prepli na obrazovku duálnych hodín, kde vidíte aj
miestny čas, aj čas vo vašej krajine. Na použitie funkcie duálnych hodín zmeňte vzhľad hodiniek
podľa oznámení.
Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia Galaxy Watch k mobilnému zariadeniu,
ktoré podporuje platformu služby prispôsobenia 2.2 alebo novšiu. Po uzavretí dohody
o používaní služby prispôsobenia spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na
položky Cloud a kontá → Kontá → Konto Samsung → Ochrana osobných údajov →
Služba prispôsobenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
139
Používanie zariadenia Galaxy Watch
Používanie ako praktického pripomenutia
Pripomenutie si môžete rýchlo zaregistrovať hlasom a môžete byť informovaný o dnešných
pripomenutiach.
Zaregistrovanie pripomenutí hlasom
Hlasom si môžete jednoducho uložiť, čo si potrebujete zapamätať.
Povedzte napríklad „Zavolať mame o tretej“ a vytvorte pripomenutie. O 3 hodine budete
upozornený, že je čas zavolať mame.
Ďalšie informácie o registrácii na pripomenutia nájdete v časti Vytvorenie pripomenutia.
140
Používanie zariadenia Galaxy Watch
Používanie ako osobného trénera pri
starostlivosti o zdravie
Starajte sa o svoje zdravie so zariadením Galaxy Watch. Snímač srdcového tepu z času na čas
odmeria váš srdcový tep a analyzuje vašu úroveň stresu a spánkový vzor. Môžete si tiež vytvoriť
osobnú rutinu na základe profilových údajov, ktoré ste zadali.
Keď zariadenie Galaxy Watch používate pripojené k mobilnému zariadeniu, môžete
používať rôzne ďalšie cvičenia a funkcie na riadenie zdravia.
Riadenie stresu a kvality spánku
Presnejší snímač srdcového tepu nepretržite meria vaše úrovne stresu a spánkové vzory.
Po dokončení merania úrovne stresu ťuknite na položku DÝCHAŤ > a uvoľnite sa podľa pokynov
zariadenia Galaxy Watch. Dýchanie podľa zvuku vám pomôže uvoľniť stres.
141
Používanie zariadenia Galaxy Watch
Keď sa ráno zobudíte, zariadenie Galaxy Watch rozanalyzuje štyri štádiá vášho spánkového vzoru.
Pomocou stáleho pozorovania zistite, aký máte spánkový vzor.
Podľa vášho pohybu a zmien srdcového tepu počas spánku sa budú analyzovať štyri
štádiá spánkového vzoru (prebúdzanie, ľahký, hlboký, REM). Ak však chcete, aby sa vám
srdcový tep meral nepretržite počas spánku, položku Aut. meranie tepu by ste mali
nastaviť na Vždy. Viac informácií nájdete v časti Sledovanie srdcového tepu.
Dosiahnutie cieľového denného príjmu kalórií
Zariadenie Galaxy Watch vám pomáha riadiť svoju hmotnosť a zdravie na základe vášho spôsobu
cvičenia a cieľového denného príjmu kalórií.
Zadajte množstvo kalórií, ktoré ste spotrebovali počas dňa. Ak je množstvo zadaných kalórií vyššie
ako váš cieľ, viacej cvičte. Dajte si ďalší tréning, aby ste dosiahli vyváženosť a zdravie svojho tela.
Ďalšie informácie o zadávaní kalórií nájdete v časti Jedlo.
142
Používanie zariadenia Galaxy Watch
Lepšie cvičenie
Zariadenie Galaxy Watch podporuje približne 40 cvičení a aktivít vykonávaných vnútri a vonku. So
zariadením Galaxy Watch môžete efektívne cvičiť doma, vonku alebo vo fitnes centre. Zariadenie
Galaxy Watch vám pomôže dosiahnuť určený cieľ pozornou kontrolou tréningového času,
vzdialenosti, rýchlosti, srdcového tepu a spotreby kalórií počas cvičenia.
Ďalšie informácie o začatí rôznych cvičení nájdete v časti Cvičenie.
Počas jedného tréningu môžete efektívne prechádzať niekoľkými cvičeniami. Po dokončení
jedného cvičenia okamžite začnite ďalšie cvičenie.
Viac informácií nájdete v časti Vykonávanie viacerých cvičení.
143
Používanie zariadenia Galaxy Watch
Používanie ako zariadenia na jednoduché
odomknutie
Rýchle a jednoduché odomknutie počítača
Počítač môžete ľahko odomknúť pomocou funkcie Bluetooth aplikácie Samsung Flow zariadenia
Galaxy Watch bez zadávania hesla alebo biometrických údajov na počítači. Priblížte sa so
zariadením Galaxy Watch k počítaču a počítač sa odomkne. Viac informácií nájdete v časti
Samsung Flow.
144
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie Galaxy Watch.
Rýchly panel zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo
služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie Galaxy Watch sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie Galaxy Watch sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia Galaxy
Watch batériu úplne nabite.
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartuje zariadenie Galaxy Watch, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia Galaxy Watch je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
145
Príloha
Zariadenie Galaxy Watch nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú
chyby
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia Galaxy Watch
Ak zariadenie Galaxy Watch mrzne alebo nereaguje, pravdepodobne bude potrebné ukončiť
aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie Galaxy Watch zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Domov (vypínacie
tlačidlo) dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia Galaxy Watch
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
(Nastavenia) → Všeobecné →
Resetovať. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých údajov uložených v zariadení Galaxy Watch.
Ďalšie zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať zariadenie
Galaxy Watch
• Skontrolujte, či je v zariadení Galaxy Watch aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Zariadenie Galaxy Watch reštartujte a skúste to znova.
• Uistite sa, že sa zariadenie Galaxy Watch a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu
pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa
zariadenia používajú.
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
146
Príloha
Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo je zariadenie Galaxy
Watch a mobilné zariadenie odpojené
• Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná na oboch zariadeniach.
• Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické
zariadenia.
• Uistite sa, že v mobilnom zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Galaxy
Wearable.
• Uistite sa, že sa zariadenie Galaxy Watch a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu
pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa
zariadenia používajú.
• Reštartujte obidve zariadenia a na mobilnom zariadení znovu spustite aplikáciu Galaxy
Wearable.
Hovory sa neprepájajú
• Skontrolujte, či je zariadenie Galaxy Watch pripojené k mobilnému zariadeniu prostredníctvom
rozhrania Bluetooth. Ak je zariadenie Galaxy Watch pripojené k mobilnému zariadeniu
diaľkovo, nemôžete prijímať prichádzajúce hovory.
• Skontrolujte, či je mobilné zariadenie a zariadenie Galaxy Watch pripojené k správnej mobilnej
sieti.
• Skontrolujte, či ste na mobilnom zariadení a zariadení Galaxy Watch pre prichádzajúce
telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Skontrolujte, či ste na mobilnom zariadení a zariadení Galaxy Watch pre volané telefónne číslo
nenastavili blokovanie hovorov.
• Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim Nerušiť, nočný režim alebo divadelný režim. Ak je
aktivovaný niektorý z týchto režimov, dotykový displej sa počas prichádzajúcich hovorov
nezapne. Otočte lunetu, prípadne stlačte tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť, aby sa zapol
displej, a skontrolujte prichádzajúci hovor.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu Bluetooth, skontrolujte, či je správne pripojená.
147
Príloha
Počas hovoru počuť ozvenu
Nastavte hlasitosť alebo sa presuňte do inej oblasti.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá
kvalita zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia Galaxy Watch.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Skontrolujte, či je zariadenie Galaxy Watch správne pripojené k bezdrôtovému nabíjaciemu
doku a dok správne pripojený k nabíjačke.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie Galaxy Watch alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám,
využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvýši, ak používate niektoré aplikácie.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
148
Príloha
Zariadenie Galaxy Watch je horúce na dotyk
Ak v zariadení Galaxy Watch používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo
aplikácie používate príliš dlho, zariadenie Galaxy Watch môže byť na dotyk horúce. Je to normálne
a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Galaxy Watch.
Ak sa zariadenie Galaxy Watch prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu
zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie Galaxy Watch aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie výškového barometra sú nesprávne
• Po určitej dobe od kalibrácie výškomeru sa zhorší presnosť hodnoty výškomeru. Aby sa merala
presná nadmorská výška, často ťuknutím na položku
kalibrujte hodnotu výškomeru.
• Nadmorská výška sa nemusí odmerať presne, ak sa do senzora atmosférického tlaku dostane
voda (sprcha a vodná aktivita) alebo cudzie materiály. Ak sa na zariadenie Galaxy Watch
dostane čistiaci prostriedok, pot alebo dažďové kvapky, pred používaním ho opláchnite čistou
vodou a dôkladne vysušte senzor atmosférického tlaku.
Zariadenie Galaxy Watch nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Zariadenie Galaxy Watch využíva informácie o polohe vášho mobilného zariadenia. Signál GPS
môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte mobilné zariadenie
tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy využívalo sieť Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení Galaxy Watch sa stratili
Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení Galaxy Watch.
V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť
Samsung nezodpovedá za stratu žiadnych údajov uložených v zariadení Galaxy Watch.
149
Príloha
Okolo vonkajšej časti zariadenia Galaxy Watch je malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia Galaxy Watch nie je dostatok
miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou aplikácie Galaxy Wearable alebo manuálne odstráňte nepoužívané
aplikácie alebo súbory.
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
150
Autorské práva
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement