Samsung AR12TXFCAWKN Používateľská príručka

Samsung AR12TXFCAWKN Používateľská príručka
Klimatizačné zariadenie
Návod na používanie
AR**TXFC*** / AR**TXEA***
•• Ďakujeme, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie Samsung.
•• Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a
odložte si ho na použitie v budúcnosti.
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 1
2019-12-02 오후 2:05:41

Obsah
Bezpečnostné informácie
4
Bezpečnostné informácie
4
V skratke
15
Vnútorná jednotka – prehľad
Displej
15
16
Prehľad diaľkového ovládania
Výmena batérií diaľkového ovládania
17
17
Obsluha diaľkového ovládania
Výber prevádzkového režimu
18
18
Nastavenie teploty • Regulácia otáčok ventilátora • Regulácia smeru prúdenia vzduchu
19
Inteligentné funkcie
20
Inteligentné a výkonné funkcie
Funkcia Wind-Free Cooling
Režim AI Auto
20
20
21
Režim Auto • Režim Cool
22
Režim Dry • Režim Fan
23
Režim Heat • Automatické rozmrazovanie
24
Rôznorodé inteligentné funkcie
Funkcia Fast
25
25
Funkcia Quiet • Funkcia Beep
26
Funkcia osvetlenia displeja • Funkcia Wi-Fi (aplikácia SmartThings)
27
Funkcie úspory energie
Kontrola spotreby elektrickej energie
Kontrola času používania
Funkcia Eco
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia
Funkcia good'sleep
28
28
29
30
31
32
2 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 2
2019-12-02 오후 2:05:41
Čistenie a údržba
33
Harmonogram
33
Čistenie
34
Dodatok
40
Riešenie problémov
40
Informácie o chladive
42
Aplikácia SmartThings
43
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali
byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení
ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, OEEZ, batérie, nájdete na webovej stranke: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina 3
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 3
2019-12-02 오후 2:05:41
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
VAROVANIE: Prečítajte si tento návod
Pred inštaláciou, použitím či údržbou tohto zariadenia si prečítajte a
riaďte sa všetkými bezpečnostnými informáciami a pokynmi. Nesprávna
inštalácia, použitie či údržba tohto zariadenia môže viesť k smrti,
vážnemu zraneniu či poškodeniu majetku. Pokyny si uschovajte pri
príslušnom zariadení. Tento návod podlieha zmenám. Najnovšiu verziu
nájdete na webovej lokalite www.samsung.com.
Keďže pokyny v tomto návode sú určené pre rôzne modely,
charakteristické vlastnosti príslušného klimatizačného zariadenia
sa môžu od vlastností opísaných v návode mierne líšiť. V prípade
akýchkoľvek otázok sa obráťte na poskytovateľa služieb, prípadne
navštívte webovú lokalitu www.samsung.com.
Upozornenia a poznámky
Na bezpečnostné hlásenia a zdôraznené informácie vás v tomto manuáli
upozorňujeme prostredníctvom nasledujúcich upozornení a poznámok:
VAROVANIE
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesťk vážnemu poraneniu
alebo smrti.
UPOZORNENIE
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesťk ľahšiemu poraneniu
alebo škode na majetku.
DÔLEŽITÉ
Informácie osobitnej povahy
POZNÁMKA
Doplnkové informácie, ktoré môžu byť užitočné
4 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 4
2019-12-02 오후 2:05:41
Pozorne si prečítajte návod na inštaláciu a používanie.
Pozorne si prečítajte návod na inštaláciu a používanie.
Bezpečnostné informácie
VAROVANIE: Materiál s nízkou rýchlosťou horenia
(v tomto zariadení je napustené chladivo R-32.)
Pozorne si prečítajte návod na servisovanie.
NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE
Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie
sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní zariadenia
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod
dozorom, aby sa zabránilo tomu, že sa budú hrať so zariadením.
Pre použitie v Európe: Toto zariadenie môže byť používané deťmi
vo veku od 8 rokov a osobami so zníženými telesnými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými
skúsenosťami a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní tohto zariadenia bezpečným spôsobom a
chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti
nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dozoru.
DÔLEŽITÉ
Na zabezpečenie antimikrobiálnej funkcie bol tento produkt
ošetrený biocídnou substanciou zeolitu s obsahom zinku a
striebra.
Slovenčina 5
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 5
2019-12-02 오후 2:05:42
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Používajte napájací kábel zodpovedajúci napájacím parametrom
zariadenia a používajte ho len pre toto zariadenie. Nepoužívajte
predlžovací kábel.
•• Pri používaní predlžovacieho kábla hrozí riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo vzniku požiaru.
•• Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
•• Ak sa líši napätie, frekvencia alebo menovitý prúd, môže to
spôsobiť požiar.
Montáž a zapojenie smie vykonávať len kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
•• V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, explózie, úrazu alebo problémov s výrobkom. Môže tiež
dôjsť k zrušeniu platnosti záruky na nainštalovaný výrobok.
Vedľa klimatizačného zariadenia (avšak nie na panely
klimatizačného zariadenia) nainštalujte vypínač a istič určený pre
toto klimatizačné zariadenie.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Vonkajšiu jednotku namontujte pevne tak, aby jej elektrické časti
neboli vystavené okolitým vplyvom.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
Neinštalujte zariadenie do blízkosti vykurovacích telies a
horľavých materiálov. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom,
mastnom ani prašnom prostredí, na mieste vystavenom
priamemu slnečnému žiareniu a vode (alebo dažďu). Neinštalujte
zariadenie na miestach, kde môže dochádzať k úniku plynu.
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
6 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 6
2019-12-02 오후 2:05:42
Bezpečnostné informácie
Vonkajšiu jednotku nikdy nainštalujte na mieste, ako je napríklad
vysoký vonkajší múr, odkiaľ by mohla spadnúť.
•• Pád vonkajšej jednotky môže spôsobiť úraz, smrť alebo
poškodenie majetku.
Toto zariadenie musí byť správne uzemnené. Neuzemňujte
zariadenie k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému
potrubiu ani k telefónnemu vedeniu.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu.
•• Zabezpečte, aby ste používali elektrickú zásuvku s uzemnením.
UPOZORNENIE
Klimatizačné zariadenie po namontovaní zakryte PE vrecom a
vyberte ho z vreca, keď ho budete zapínať.
Zariadenie namontujte na pevnú a rovnú podlahu, ktorá udrží jeho
hmotnosť.
•• V opačnom prípade hrozí riziko abnormálnych vibrácií, hluku
alebo problémov s výrobkom.
Riadne zapojte odtokovú hadicu, aby mohla voda správne odtekať.
•• V opačnom prípade hrozí riziko úniku vody a škôd na majetku.
Odtok nepripájajte priamo do kanalizačného potrubia, pretože by
sa v budúcnosti mohol šíriť zápach.
Výrobok sa musí skladovať v priestore bez zdrojov vznietenia (napr.
otvorený oheň, plynový spotrebič, elektrický ohrievač a pod.).
•• Upozorňujeme, že chladivo je bez zápachu.
Pri inštalácii vonkajšej jednotky sa uistite, či je odtoková hadica
zapojená tak, aby odvod vody prebiehal správne.
•• Voda vznikajúca počas vykurovania vo vonkajšej jednotke môže
pretekať a následne spôsobiť poškodenie majetku.
Predovšetkým v zime, ak spadne kus ľadu, môže spôsobiť
zranenie, smrť alebo poškodenie majetku.
Slovenčina 7
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 7
2019-12-02 오후 2:05:42
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Zariadenie neinštalujte v priestoroch, kde je potrebný
termohygrostat (ako napr. serverová miestnosť, strojovňa,
počítačová miestnosť atď.)
•• Keďže tieto priestory neposkytujú nutné prevádzkové
podmienky, zariadenie môže podávať slabý výkon.
ZDROJ NAPÁJANIA
VAROVANIE
Ak je istič poškodený, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Napájací kábel nevystavujte nadmernému ťahaniu ani ohýbaniu.
Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte. Nevešajte napájací
kábel cez kovový predmet, neklaďte na neho ťažké predmety,
nevkladajte ju medzi predmety, ani ju nezatláčajte do priestoru
za zariadením.
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho s cieľom predísť riziku
vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo podobne kvalifikované
osoby.
UPOZORNENIE
Počas búrky alebo v prípade, že klimatizačné zariadenie nebudete
dlhší čas používať, odpojte napájanie na ističi.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
8 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 8
2019-12-02 오후 2:05:42
VAROVANIE
Ak sa zariadenie zaplavilo, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Ak zariadenie vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho
zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte prívod napájania
a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
V prípade poruchy okamžite zastavte prevádzku klimatizačného
zariadenia a odpojte celý systém napájania. Potom sa obráťte na
autorizovaný servisný personál.
V prípade úniku plynu (napríklad propán, LPG atď.) okamžite
vyvetrajte a nedotýkajte sa napájacieho kábla. Nedotýkajte sa
zariadenia ani napájacieho kábla.
•• Nepoužívajte ventilátor.
•• Iskra môže spôsobiť explóziu alebo požiar.
Ak potrebujte zmeniť inštaláciu klimatizačného zariadenia,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom, úniku
vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Služba prepravy výrobku nie je k dispozícii. Ak chcete výrobok
inštalovať na novom mieste, budú vám účtované dodatočné
stavebné práce a poplatok za inštaláciu.
•• Obzvlášť v prípade, že chcete nainštalovať výrobok na nezvyčajné
miesto, napr. v priemyselnej zóne alebo v blízkosti pobrežia, kde
by bol vystavený soli vo vzduchu, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
Bezpečnostné informácie
POUŽÍVANIE
Slovenčina 9
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 9
2019-12-02 오후 2:05:42
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Nedotýkajte sa ističa, ak máte mokré ruky.
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nevypínajte klimatizačné zariadenie ističom, keď je v prevádzke.
•• Vypnutie a následné zapnutie klimatizačného zariadenia ističom
môže spôsobiť iskrivý výboj a následne úraz elektrickým prúdom
alebo požiar.
Po vybalení klimatizačného zariadenia odstráňte všetky obalové
materiály z dosahu detí, pretože môžu byť pre ne nebezpečné.
•• Ak si dieťa natiahne vrecko cez hlavu, môže dôjsť k uduseniu.
Nedotýkajte sa lamiel určujúcich smer prúdenia rukami ani
prstami počas vykurovania.
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik
popálenín.
Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov pre nasávanie/
vyfukovanie vzduchu na klimatizačnom zariadení.
•• Obzvlášť venujte pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým, že
vložia prsty do výrobku.
Neudierajte ani neťahajte klimatizačné zariadenie nadmernou
silou.
•• Môže to spôsobiť požiar, poranenie alebo problémy s výrobkom.
Do blízkosti vonkajšej jednotky neumiestňujte žiadny predmet,
ktorý by umožnil deťom vyliezť na zariadenie.
•• Môže to spôsobiť závažné zranenie detí.
Nepoužívajte klimatizačné zariadenie dlhý čas v nedostatočne
vetraných priestoroch alebo v blízkosti chorých osôb.
•• Keďže to môže to byť nebezpečné z dôvodu nedostatku kyslíka,
otvorte okno aspoň raz za hodinu.
10 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 10
2019-12-02 오후 2:05:42
Bezpečnostné informácie
Na urýchlenie rozmrazenia ani na čistenie nepoužívajte iné
prostriedky než tie, ktoré odporúča spoločnosť Samsung.
Neprepichujte ani nespaľujte.
Berte na vedomie, že chladivá nemusia mať žiadny zápach.
Ak do zariadenia vnikne akákoľvek cudzia látka (napr. voda),
odpojte prívod napájania a obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať zariadenie
svojpomocne.
•• Nepoužívajte žiadne iné poistky (napr. medený, oceľový drôt atď.)
okrem štandardnej poistky.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, problémom s výrobkom alebo poraneniu.
UPOZORNENIE
Neklaďte predmety ani iné zariadenia pod vnútornú jednotku.
•• Odkvapkávanie vody z vnútornej jednotky môže spôsobiť požiar
alebo škody na majetku.
Aspoň raz za rok skontrolujte, či nie je montážny rám vonkajšej
jednotky mechanicky poškodený.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu, smrti alebo škodám
na majetku.
Aby sa zabránilo zraneniu, uistite sa, že smer lamiel
horizontálneho prúdenia vzduchu zmeníte po zastavení pohybu
lamely vertikálneho prúdenia vzduchu. (V prípade manuálneho
nastavovania horizontálneho prúdenia vzduchu)
Slovenčina 11
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 11
2019-12-02 오후 2:05:42
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Keď klimatizačné zariadenie pri chladení alebo vykurovaní
nepracuje správne, je možné, že uniká chladivo. V prípade
akejkoľvek netesnosti zastavte prevádzku, vyvetrajte miestnosť a
ihneď sa obráťte na vášho predajcu vo veci doplnenia chladiva.
Chladivo nie je škodlivé. Keď však chladivo príde do styku s
ohňom, môžu vznikať škodlivé plyny a hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
Počas prepravy vnútornej jednotky musia byť potrubné vedenia
zakryté ochrannými konzolami. Výrobok pri premiestňovaní
nesmiete držať za potrubné vedenia.
•• Mohlo by to spôsobiť únik plynu.
Zariadenie neinštalujte na loď ani do vozidla (napr. do obytnej
dodávky).
•• Prítomnosť soli, vibrácie alebo iný environmentálny faktor môžu
viesť k poruchám výrobku, úrazu elektrickým prúdom, prípadne
k požiaru.
Nestúpajte na hornú časť zariadenia ani na zariadenie neklaďte
žiadne predmety (textílie, zapálené sviečky, zapálené cigarety,
jedlá, chemikálie, kovové predmety atď.).
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy s
výrobkom alebo poranenie.
Zariadenie neovládajte, ak máte mokré ruky.
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch
zariadenia.
•• Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
12 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 12
2019-12-02 오후 2:05:42
Bezpečnostné informácie
Nepite vodu z klimatizačného zariadenia.
•• Voda môže byť pre ľudí škodlivá.
Diaľkové ovládanie nevystavujte nárazom, pádom, netraste ním,
ani ho neskúšajte rozoberať.
Pri výmene batérií diaľkového ovládania batérie uchovávajte
mimo dosahu detí.
•• Pri prehltnutí batérií dieťaťom neodkladne kontaktujte lekára.
Pri výmene batérií diaľkového ovládania sa vyhnite kontaktu
pokožky s kvapalinou batérie.
•• Kvapalina batérie je pre ľudí škodlivá.
Nedotýkajte sa potrubia pripojeného k výrobku.
•• Môže to spôsobiť popáleniny alebo poranenie.
Nádobu ani potrubie na chladivo nerežte ani nepáľte.
Nesmerujte prúd vzduchu ku krbu alebo ohrievaču.
Nepoužívajte klimatizačnú jednotku na uchovávanie presných
nástrojov, potravín, zvierat, rastlín alebo kozmetiky, ani
na akéhokoľvek iné neobvyklé účely.
•• Môže to spôsobiť škody na majetku.
Zabráňte priamemu dlhodobému vystaveniu osôb, zvierat alebo
rastlín prúdu vzduchu z klimatizačného zariadenia.
•• Môže to byť škodlivé pre ľudí, zvieratá alebo rastliny.
Slovenčina 13
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 13
2019-12-02 오후 2:05:42
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
ČISTENIE
VAROVANIE
Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie. Na čistenie
zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani lieh.
•• Môže to viesť ku vzniku farebných škvŕn, deformácii, poškodeniu,
úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prívod napájania
a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
UPOZORNENIE
Pri čistení povrchu tepelného výmenníka vonkajšej jednotky
dávajte pozor, pretože má ostré hrany.
•• Danú činnosť smie vykonávať len kvalifikovaný technik. Obráťte
sa na montážneho pracovníka alebo servisné stredisko.
Vnútorné časti klimatizačného zariadenia nečistite sami.
•• Ohľadom čistenia vnútorných častí zariadenia sa obráťte
na najbližšie servisné stredisko.
•• Vnútorný filter čistite podľa popisu v časti „Čistenie“.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu, úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
•• Pri manipulácii s tepelným výmenníkom predchádzajte
poraneniam spôsobeným ostrými hranami na povrchu.
14 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 14
2019-12-02 오후 2:05:42
V skratke
Vnútorná jednotka – prehľad
Vzhľad skutočného výrobku sa môže mierne líšiť od vyobrazenia nižšie.
01
02
03
04
05
07
06
08
01 Prívod vzduchu
06 Lamela prúdenia vzduchu (vpravo a vľavo)
02 Vzduchový filter
07 Tlačidlo napájania/Prijímač diaľkového
ovládania
03 Filter trojitej ochrany
(pre modely AR**TXEA***)
04 Panel funkcie Wind-Free
05 Lamela prúdenia vzduchu (hore a dole)
V skratke
09
08 Snímač teploty miestnosti
09 Displej
POZNÁMKA
•• Výrobok sa dodáva spolu s dvomi filtrami trojitej
ochrany a návodom.
Slovenčina 15
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 15
2019-12-02 오후 2:05:44
Vnútorná jednotka – prehľad
Displej
01 Indikátor teploty (číselný)
Indikátor resetu filtra ( )
Indikátor spotreby elektrickej energie (číselný /
Pre systém s niekoľkými zariadeniami, indikátor
času používania)
Indikátor automatického čistenia ( )
Indikátor rozmrazovania ( )
01
02
03
04
02 Indikátor AI Auto
V skratke
03 Indikátor časovača
Indikátor good’sleep
04 Indikátor Wi-Fi
POZNÁMKA
•• Ak indikátor Wi-Fi bliká po dobu 10 sekúnd pri zapnutí prevádzky, znamená to, že klimatizácia nie je
pripojená k sieti Wi-Fi. Prečítajte si „Aplikácia SmartThings“ na strane 43 a pripojte klimatizáciu k
sieti Wi-Fi.
•• Po pripojení k sieti Wi-Fi dokáže klimatizácia zhromažďovať údaje a naučiť sa vaše používateľské schémy,
aby mohla byť spustená v režime AI Auto.
16 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 16
2019-12-02 오후 2:05:44
Prehľad diaľkového ovládania
Väčšina pokynov na používanie uvedených v tomto návode vyžaduje použitie diaľkového ovládania.
01 Indikátor nastavenej teploty
05
01
02
03 Indikátor režimu prevádzky
06
04 Indikátor možností
07
05 Indikátor vybitej batérie
03
08
04
09
10
06 Indikátor prenosu
07 Indikátor rýchlosti ventilátora
08 Indikátor funkcie Wind-Free
09 Indikátor vertikálneho prúdenia vzduchu
16
10 Indikátor horizontálneho prúdenia vzduchu
17
11 Tlačidlo napájania
12 Tlačidlo teploty
V skratke
11
02 Indikátor možnosti časovača
13 Tlačidlo Timer
12
18
14 Tlačidlo rýchlosti ventilátora
15 Smerové tlačidlo/tlačidlo výberu
13
14
19
20
16 Tlačidlo vertikálnej oscilácie prúdenia vzduchu
17 Tlačidlo Mode
18 Tlačidlo Fast/Wind-Free
19 Tlačidlo horizontálnej oscilácie prúdenia
vzduchu
21
20 Tlačidlo Options/Clean
21 Tlačidlo SET/tlačidlo nastavenia typu teploty
(℃ ↔℉)
15
POZNÁMKA
Výmena batérií diaľkového ovládania
•• Aj keď sa na displeji diaľkového ovládania
zobrazuje položka Purify, Direct, a Indirect, táto
funkcia nie je pri tomto modeli k dispozícii.
Dve 1,5 V batérie typu AAA
Slovenčina 17
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 17
2019-12-02 오후 2:05:44
Obsluha diaľkového ovládania
Klimatizačné zariadenie môžete jednoducho používať tak, že vyberiete režim a potom regulujete teplotu,
rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.
Výber prevádzkového režimu
Aktuálny režim spomedzi možností Auto, Cool, Dry, Fan a Heat
vyberiete stlačením tlačidla
(Režim).
Režim AI Auto je možné použiť po pripojení k rozhraniu Wi-Fi.
POZNÁMKA
Režimy Cool, Dry a Heat je možné použiť v nasledujúcom
prevádzkovom rozsahu.
V skratke
Režim
Cool
Dry
Heat
Vnútorná
teplota
16 °C až 32 °C
18 °C až 32 °C
27 °C alebo
menej
Vonkajšia
teplota
-10 °C až 46 °C
-10 °C až 46 °C
−15 ℃ až 24 ℃¹⁾
Vnútorná
vlhkosť
Relatívna
vlhkosť 80 %
alebo menej²⁾
_
_
¹⁾ Ak vonkajšia teplota klesne na −15 °C, vykurovací výkon sa môže
znížiť až o 60 % − 70 %.
²⁾ Ak je klimatizačné zariadenie dlhší čas spustené v režime Cool
v prostredí s vysokou vlhkosťou, môže dôjsť k vzniku kondenzácie.
•• Viac informácií o vonkajšej teplote pri systémoch s niekoľkými
zariadeniami nájdete v príručke k systému s niekoľkými
zariadeniami.
Na diaľkovom ovládaní môžete prepínať zobrazovanie jednotiek
Celzius a Fahrenheit.
▶
Stlačte a podržte toto tlačidlo na najmenej 3 sekundy.
POZNÁMKA
•• Indikátory teploty na vnútornej jednotke sa neprepnú.
•• Pri výmene batérií diaľkového ovládania sa táto funkcia zruší.
V takom prípade spustite funkciu znova.
18 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 18
2019-12-02 오후 2:05:45
Nastavenie teploty
Teplotu v jednotlivých režimoch je možné regulovať stláčaním tlačidla
(Teplota):
Režim
Regulácia teploty
Upravenie o 1 ℃ v rozmedzí od 16 ℃ do 30 ℃.
Dry
Upravenie o 1 ℃ v rozmedzí od 18 ℃ do 30 ℃.
Fan
Bez regulácie teploty.
V skratke
AI Auto/Auto/
Cool/Heat
Regulácia otáčok ventilátora
V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce rýchlosti ventilátora:
Režim
AI Auto/Auto/
Dry
Cool/Fan/Heat
Možné rýchlosti ventilátora
(Automaticky)
(Automaticky), (Nízke),
(Vysoké),
(Turbo)
(Stredné),
Regulácia smeru prúdenia vzduchu
Udržujte prúdenie vzduchu v konštantnom smere zastavením
pohybu lamiel vertikálneho a horizontálneho prúdenia vzduchu.
V prevádzke ▶
alebo
POZNÁMKA
•• Ak nastavujete lamelu vertikálneho prúdenia vzduchu manuálne,
lamela sa nemusí úplne zavrieť, keď vypnete klimatizáciu.
•• Na nastavenie lamiel prúdenia vždy použite diaľkové ovládanie.
Nemeňte polohu lamiel ručne. Nemuseli by správne fungovať.
•• Keď je zapnutá funkcia good'sleep, v režime Cool nie je možné
regulovať vertikálny smer prúdenia vzduchu.
Slovenčina 19
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 19
2019-12-02 오후 2:05:45
Inteligentné funkcie
Inteligentné a výkonné funkcie
Funkcia Wind-Free Cooling
Pomocou funkcie Wind-Free Cooling si môžete dopriať jemný vánok
prúdiaci z drobných otvorov panelu Wind-Free namiesto vzduchu
prechádzajúceho priamo lamelami.
V režime Cool/Dry/Fan ▶
POZNÁMKA
•• Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo
(Wind-Free).
•• Keď je zapnutá funkcia Wind-Free Cooling, klimatizačné
zariadenie automaticky reguluje teplotu a rýchlosť ventilátora
tak, aby v miestnosti udržalo primerané a príjemné prostredie.
Inteligentné funkcie
•• Po vypnutí funkcie Wind-Free Cooling klimatizačné zariadenie
obnoví pôvodnú rýchlosť ventilátora a vzduch začne prechádzať
lamelami.
•• V režime Cool sa pri použití funkcie Wind-Free Cooling odporúča
nastaviť teplotu v rozmedzí od 24 ℃ do 26 ℃.
•• Funkciu Wind-Free Cooling je možné použiť v režime Cool, Dry
alebo Fan.
•• Počas používania funkcie Wind-Free Cooling nie je možné použiť
funkciu Quiet.
•• Výberom funkcie Wind-Free Cooling sa zruší nastavenie funkcií
Fast, Eco a smer prúdenia vzduchu (
,
).
20 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 20
2019-12-02 오후 2:05:45
Režim AI Auto
Režim AI Auto umožňuje automatickú prevádzku režimov Cool, Dry,
Heat a Wind-Free Cooling v závislosti od používateľských schém
prijatých z externého servera prostredníctvom modulu Wi-Fi. Na
základe aktuálnej teploty (vnútri/vonku) a prijatých používateľských
schém sa nastaví aj obľúbená teplota a prevádzkový režim.
▶
▶ Vyberte možnosť Auto.
POZNÁMKA
•• Tento režim je možné použiť po pripojení k rozhraniu Wi-Fi.
V opačnom prípade sa aktivuje režim Auto.
•• Ak zhromaždené používateľské schémy nie sú dostatočné,
nastavená teplota sa nastaví na hodnotu 24 °C.
•• V režime AI Auto sa nastavená teplota reguluje v rozsahu 22 °C až
26 °C. Zmeniť ju môžete aj manuálne.
•• Keď stlačíte tlačidlo
(Režim) v režime AI Auto, režim sa zruší.
•• Ak zmeníte nastavenú teplotu v režime AI Auto, po 1 hodine sa
automaticky zmení späť na komfortnú teplotu AI.
Inteligentné funkcie
•• V režime AI Auto sa na displeji vnútornej jednotky zobrazia
indikátory
(AI Auto) a
(Wi-Fi).
Slovenčina 21
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 21
2019-12-02 오후 2:05:46
Inteligentné a výkonné funkcie
Režim Auto
Režim Auto umožňuje prostredníctvom výkonnej funkcie chladenia
alebo vykurovania automaticky dosiahnuť požadovanú teplotu. Keď
rozdiel medzi teplotou v miestnosti a nastavenou teplotou poklesne,
klimatizačné zariadenie reguluje rýchlosť ventilátora a smer
prúdenia vzduchu.
▶
▶ Vyberte možnosť Auto.
POZNÁMKA
•• Ak nie je možné pripojiť sa k rozhraniu Wi-Fi alebo funkcia Wi-Fi
nie je podporovaná, tento režim Auto sa automaticky aktivuje
namiesto režimu AI Auto.
Inteligentné funkcie
•• Keď je teplota v miestnosti vyššia než nastavená teplota,
klimatizačné zariadenie automaticky produkuje chladný vzduch.
•• Keď je teplota v miestnosti nižšia než nastavená teplota,
klimatizačné zariadenie automaticky produkuje teplý vzduch.
Režim Cool
Režim Cool používajte na chladenie v horúcom počasí.
▶
▶ Vyberte možnosť Cool.
POZNÁMKA
•• Na zachovanie pohodlia udržiavajte teplotný rozdiel medzi
vnútorným a vonkajším vzduchom do 5 °C.
•• Po výbere režimu Cool nastavte požadovanú funkciu, teplotu
a rýchlosť ventilátora.
‒‒ Ak chcete teplotu rýchlo znížiť, nastavte nižšiu teplotu
a vyššiu rýchlosť ventilátora.
‒‒ Na dosiahnutie úspory energie nastavte vyššiu teplotu
a nižšiu rýchlosť ventilátora.
‒‒ Keď sa teplota miestnosti priblíži k nastavenej teplote, motor
kompresora začne kvôli úspore energie spomaľovať.
22 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 22
2019-12-02 오후 2:05:46
Režim Dry
Režim Dry používajte za daždivého alebo vlhkého počasia.
▶
▶ Vyberte možnosť Dry.
POZNÁMKA
•• Odvlhčovanie optimálne funguje pri nastavení teplotného
rozsahu od 24 do 26 ℃. Ak sa vám aktuálna vlhkosť zdá
privysoká, nastavte nižšiu teplotu.
•• Režim Dry nemožno použiť na vykurovanie. Režim Dry je určený
na vytváranie vedľajšieho účinku chladenia.
Režim Fan
▶
▶ Vyberte možnosť Fan.
Inteligentné funkcie
Pomocou režimu Fan je klimatizačné zariadenie možné používať
ako klasický ventilátor na prúdenie vzduchu bez ohrievania alebo
ochladzovania.
POZNÁMKA
•• Ak klimatizačné zariadenie nebudete dlhší čas používať, spustite
ho v režime Fan na 3 až 4 hodiny, aby sa jeho vnútorné časti
vysušili.
•• Vonkajšia jednotka sa v režime Fan nespúšťa. Ide o normálny jav
a nie o chybu klimatizačného zariadenia.
Slovenčina 23
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 23
2019-12-02 오후 2:05:46
Inteligentné a výkonné funkcie
Režim Heat
Režim Heat používajte na udržiavanie tepla.
▶
▶ Vyberte možnosť Heat.
POZNÁMKA
•• Kým sa klimatizačné zariadenie zahrieva, ventilátor nemusí
pracovať na začiatku počas asi 3 až 5 minút, aby sa zabránilo
nárazovému ochladeniu.
•• V prípade, že klimatizačné zariadenie vykuruje nedostatočne,
v kombinácii s klimatizačným zariadením použite ďalšie
vykurovacie zariadenie.
Inteligentné funkcie
Automatické rozmrazovanie
Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vzduchu vysoká, na vonkajšom
tepelnom výmenníku sa môže vytvoriť námraza, čím sa môže znížiť
efektivita vykurovania. V takýchto podmienkach pri aktivovanom
režime Heat klimatizačné zariadenie na 5 až 12 minút spustí funkciu
rozmrazovania na odstránenie námrazy z vonkajšieho tepelného
výmenníka.
POZNÁMKA
•• Keď je zapnutá funkcia rozmrazovania, na displeji vnútornej
jednotky sa zobrazí indikátor
(Rozmrazovanie), z vonkajšej
jednotky vychádza para a klimatizačné zariadenie posunie lamely
prúdenia vzduchu do najnižšej polohy, aby zamedzilo prúdeniu
studeného vzduchu z vnútornej jednotky.
•• Kým sa rozmrazovanie nedokončí, nie je pomocou diaľkového
ovládania možné nastaviť iné funkcie.
24 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 24
2019-12-02 오후 2:05:46
Rôznorodé inteligentné funkcie
Funkcia Fast
Funkcia Fast slúži na rýchle ochladenie alebo vykurovanie
miestnosti. Táto funkcia je najvýkonnejšou funkciou chladenia a
vykurovania, ktorú klimatizačné zariadenie poskytuje. Túto funkciu
môžete vybrať v režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool alebo Heat ▶
POZNÁMKA
•• Môžete zmeniť smer prúdenia vzduchu, no nie je možné zmeniť
nastavenú teplotu ani rýchlosť ventilátora.
•• Keď vyberiete funkciu Fast v režime Heat, rýchlosť ventilátora sa
nemusí zvýšiť počas 3 až 5 minút, kým sa zariadenie nezahreje.
•• Funkciu Fast je možné spustiť aj v ponuke Options:
V režime Cool alebo Heat ▶
▶
▶
Vyberte možnosť Fast. ▶
Inteligentné funkcie
•• Výberom funkcie Fast zrušíte funkcie Wind-Free Cooling, Eco,
good'sleep a Quiet.
Slovenčina 25
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 25
2019-12-02 오후 2:05:47
Rôznorodé inteligentné funkcie
Funkcia Quiet
Funkcia Quiet slúži na zníženie hlučnosti prevádzky zariadenia. Túto
funkciu môžete vybrať v režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool alebo Heat ▶
▶
▶
Vyberte možnosť Quiet. ▶
POZNÁMKA
•• Môžete zmeniť nastavenú teplotu a smer prúdenia vzduchu, ale
nie je možné zmeniť rýchlosť ventilátora.
•• Výberom funkcie Quiet zrušíte funkcie Wind-Free Cooling, Eco,
good'sleep a Fast.
Inteligentné funkcie
Funkcia Beep
Funkcia Beep slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu pri
stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní.
▶
▶ Vyberte možnosť Beep. ▶
26 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 26
2019-12-02 오후 2:05:47
Funkcia osvetlenia displeja
Funkcia osvetlenia displeja slúži na zapnutie alebo vypnutie
osvetlenia displeja vnútornej jednotky.
▶
▶
Vyberte možnosť
Display.
▶
POZNÁMKA
•• Ak prepnete aktuálny režim alebo funkciu pri zapnutej funkcii
osvetlenia Display, funkcia osvetlenia displeja sa zapne na 5
sekúnd a potom sa znovu vypne.
•• Ak chcete funkciu osvetlenia Display vypnúť, znova spustite
vyššie uvedenú metódu alebo výrobok vypnite a zapnite.
Funkciu Wi-Fi zapnite, ak chcete klimatizačné zariadenie spárovať so
smartfónom.
V prevádzke ▶
▶
Stlačte a podržte toto tlačidlo
na najmenej 4 sekundy.
Inteligentné funkcie
Funkcia Wi-Fi (aplikácia SmartThings)
POZNÁMKA
•• Keď zapnete funkciu Wi-Fi, smartfón sa spáruje s klimatizačným
zariadením, zabliká indikátor
(Prenos) a na displeji diaľkového
ovládania sa na niekoľko sekúnd zobrazí symbol
.
•• Po prepojení klimatizačného zariadenia so smartfónom ho
môžete ovládať prostredníctvom bezdrôtového internetového
pripojenia pomocou aplikácie SmartThings nainštalovanej
v smartfóne.
•• Ďalšie informácie o tom, ako smartfón pripraviť na pripojenie
a ako klimatizačné zariadenie ovládať pomocou aplikácie
SmartThings, nájdete v časti Aplikácia SmartThings„“ na str.
43.
Slovenčina 27
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 27
2019-12-02 오후 2:05:47
Funkcie úspory energie
Kontrola spotreby elektrickej energie
V prípade systému s niekoľkými zariadeniami táto funkcia nie je
podporovaná.
Funkcia Usage slúži na kontrolu množstva elektrickej energie
spotrebovanej používaním klimatizačného zariadenia. Spotrebovaná
energia sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji vnútornej jednotky,
potom sa zobrazí nastavená teplota.
V prevádzke ▶
▶
▶
Vyberte možnosť Usage. ▶
Inteligentné funkcie
Rozsah zobrazených hodnôt je od 0,1 kWh do 99 kWh. Spotreba
elektrickej energie sa počíta od zapnutia klimatizačného zariadenia.
Hodnota sa pri vypnutí klimatizačného zariadenia vynuluje.
POZNÁMKA
•• Spotreba zobrazená na displeji vnútornej jednotky sa môže mierne
líšiť od skutočne spotrebovaného množstva elektrickej energie.
•• Spotrebu elektrickej energie môžete zobraziť len vtedy, keď je
klimatizačné zariadenie v prevádzke.
28 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 28
2019-12-02 오후 2:05:48
Kontrola času používania
V prípade systému s jedným zariadením táto funkcia nie je
podporovaná.
Funkcia Čas používania slúži na kontrolu trvania prevádzky od zapnutia
klimatizačného zariadenia až do okamihu, keď je vybraná funkcia Čas
používania. Čas používania sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji
vnútornej jednotky, potom sa zobrazí nastavená vnútorná teplota.
V prevádzke ▶
▶
▶
Vyberte možnosť Usage. ▶
POZNÁMKA
•• Čas používania zobrazený na displeji vnútornej jednotky sa
môže mierne líšiť od skutočného času prevádzky klimatizačného
zariadenia.
Inteligentné funkcie
Čas používania sa zobrazuje v hodinách. Napríklad, 0,1 predstavuje 6
minút, 2,5 predstavuje 2 hodiny a 30 minút a 3,7 predstavuje 3 hodiny
a 42 minút. Rozsah zobrazených hodnôt je od 0,0 do 99. Hodnota sa pri
vypnutí klimatizačného zariadenia vynuluje.
•• Čas používania môžete zobraziť len vtedy, keď je klimatizačné
zariadenie v prevádzke.
Slovenčina 29
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 29
2019-12-02 오후 2:05:48
Funkcie úspory energie
Funkcia Eco
V prípade systému s niekoľkými zariadeniami táto funkcia nie je
podporovaná.
Funkcia Eco slúži na zníženie spotreby elektrickej energie, pričom
stále umožňuje udržiavať chlad alebo teplo. Túto funkciu môžete
vybrať v režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool alebo Heat ▶
▶
▶
Vyberte možnosť Eco. ▶
POZNÁMKA
Inteligentné funkcie
•• Keď sa spustí funkcia Eco, na diaľkovom ovládaní sa na niekoľko
sekúnd zobrazí vzor
a začne sa vertikálna oscilácia
prúdenia vzduchu.
•• Môžete zmeniť nastavenú teplotu, smer prúdenia vzduchu
a rýchlosť ventilátora.
•• Pri zapnutí funkcie Eco je možné nastaviť nasledujúce teploty:
Režim
Minimálna nastavená
teplota
Maximálna nastavená
teplota
Cool
24 ℃
30 ℃
Heat
16 ℃
30 ℃
•• Ak zmeníte nastavenú teplotu na hodnotu mimo rozsahu
povoleného pre aktuálny režim, nastavená teplota sa automaticky
prepne na hodnotu v rámci daného rozsahu.
•• Keď funkciu Eco vypnete, oscilácia teplôt bude pokračovať.
Vypnete ju pomocou tlačidla
(Vertikálna oscilácia vzduchu)
alebo
(Horizontálna oscilácia vzduchu).
•• Výberom funkcie Eco zrušíte funkcie Wind-Free Cooling,
good'sleep, Fast a Quiet.
30 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 30
2019-12-02 오후 2:05:48
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia
Funkciou časovania zapnutia/vypnutia zariadenia je možné
zariadenie po uplynutí nastaveného času zapnúť alebo vypnúť.
Naplánovanie časov, po ktorých sa má klimatizačné zariadenie
zapnúť alebo vypnúť, pomáha použivať klimatizačné zariadenie
hospodárnejšie.
▶ Vyberte možnosť On alebo Off ▶
(Nastavte trvanie.) ▶
POZNÁMKA
•• Keď spustíte funkciu časovania zapnutia/vypnutia, na displeji
vnútornej jednotky sa zobrazí indikátor
(Časovač).
•• Čas je možné nastaviť v rozmedzí od 0,5 hodiny do 24 hodín.
•• Pre funkciu časovania zapnutia a funkciu časovania vypnutia nie
je možné nastaviť rovnaký čas trvania.
Kombinácia funkcie časovania zapnutia a funkcie časovania
vypnutia
Keď je
klimatizačné
zariadenie
vypnuté
Keď je
klimatizačné
zariadenie
zapnuté
Inteligentné funkcie
•• Ak chcete funkciu časovania zapnutia/vypnutia zrušiť, nastavte
čas na hodnotu 0,0.
Príklad: Časovanie zapnutia na 3 hodiny,
časovanie vypnutia na 5 hodín
Klimatizačné zariadenie sa zapne 3 hodiny po
poslednom stlačení tlačidla
(NASTAVIŤ) na
spustenie funkcie časovania zapnutia/vypnutia,
zostane zapnuté 2 hodiny a následne sa znova
vypne.
Príklad: Časovanie zapnutia na 3 hodiny,
časovanie vypnutia na 1 hodinu
Klimatizačné zariadenie sa vypne 1 hodinu po
poslednom stlačení tlačidla
(NASTAVIŤ) na
spustenie funkcie časovania zapnutia/vypnutia,
zostane vypnuté 2 hodiny a následne sa znova
zapne.
Slovenčina 31
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 31
2019-12-02 오후 2:05:48
Funkcie úspory energie
Funkcia good'sleep
Pomocou funkcie good'sleep môžete šetriť energiu, keď spíte. Túto
funkciu môžete vybrať v režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool alebo Heat ▶
(Vyberte
.)
▶
(Nastavte trvanie.) ▶
POZNÁMKA
•• Ak chcete funkciu good'sleep zrušiť, nastavte čas na hodnotu 0,0.
•• Keď spustíte funkciu good'sleep, na displeji vnútornej jednotky sa
zobrazí indikátor
(Časovač).
Inteligentné funkcie
•• Čas je možné nastaviť v rozmedzí od 0,5 hodiny do 24 hodín.
•• Pri zapnutí funkcie good'sleep sa odporúča nastaviť nasledujúce
teploty:
Režim
Odporúčané nastavenie
teploty
Optimálne nastavenie
teploty
Cool
25 ℃ až 27 ℃
26 ℃
Heat
21 ℃ až 23 ℃
22 ℃
•• Funkciu good'sleep je možné používať, keď je zapnutá funkcia
Wind-Free Cooling.
•• Výberom funkcie good'sleep zrušíte funkcie Eco, Fast a Quiet.
32 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 32
2019-12-02 오후 2:05:49
Čistenie a údržba
Harmonogram
Úkon
Kto
Pokyn
Podľa potreby
Majiteľ
„“Funkcia automatického
čistenia na str. 34.
Raz za dva týždne
Majiteľ
„“Čistenie filtra na str. 37.
Raz za 3 roky
Majiteľ
Aspoň raz za mesiac
Majiteľ
Čistenie vonkajšej časti
vnútornej jednotky.
Podľa potreby
Majiteľ
Čistenie vonkajšej časti
vonkajšej jednotky.
Aspoň raz za rok
Majiteľ
Výmena batérií
diaľkového ovládania
Podľa potreby
Majiteľ
„“Výmena batérií diaľkového
ovládania na str. 17.
Aspoň raz za rok
Kvalifikovaný technik
Obráťte sa na poskytovateľa
servisných služieb.
Raz ročne
Kvalifikovaný technik
Obráťte sa na poskytovateľa
servisných služieb.
Raz ročne
Kvalifikovaný technik
Obráťte sa na poskytovateľa
servisných služieb.
Spustenie funkcie
automatického čistenia.
Čistenie filtra.
Výmena filtra trojitej
ochrany.
Čistenie panela
Wind‑Free
„“Výmena filtra trojitej
ochrany na str. 38.
„“Čistenie panela Wind-Free
na str. 39.
„“Čistenie vonkajšej časti
vnútornej jednotky na str.
36.
„“Čistenie tepelného
výmenníka na vonkajšej
jednotke na str. 36.
Čistenie a údržba
Nanesenie inhibítora
korózie na vonkajšiu
jednotku. (Iba v prípade
montáže v blízkosti
slanej vody, napríklad pri
oceáne)
Čistenie vnútornej alebo
vonkajšej jednotky
zvnútra.
Kontrola jednotiek,
elektrického pripojenia,
potrubí s chladivom
a ochranných prvkov.
Ako často
Slovenčina 33
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 33
2019-12-02 오후 2:05:49
Čistenie
Funkcia automatického čistenia
Ak z vnútornej jednotky vychádza zápach, použite funkciu
automatického čistenia.
Aktivácia automatického čistenia
Ak chcete aktivovať automatické čistenie, podržte najmenej na
3 sekundy stlačené tlačidlo
(Options).
Na displeji vnútornej jednotky je zobrazené:
Ak je klimatizačné zariadenie vypnuté, automatické čistenie sa spustí
hneď. Ak je klimatizačné zariadenie spustené, automatické čistenie
sa spustí hneď ako sa klimatizačné zariadenie vypne.
POZNÁMKA
•• Funkciu automatického čistenia je možné aktivovať aj v ponuke
Options:
Čistenie a údržba
▶
▶
Vyberte možnosť
▶
Clean.
•• Po zvolení funkcie automatického čistenia sa táto funkcia
aktivuje vždy po vypnutí klimatizačného zariadenia.
•• Automatické čistenie sa spustí na 10 až 30 minút v závislosti od
vnútorných podmienok a miery vysušenia. Na displeji vnútornej
jednotky je zobrazený priebeh čistenia od 1 do 99 %.
•• Ak počas prevádzky automatického čistenia spustíte ďalšiu
funkciu, automatické čistenie sa pozastaví a opäť sa spustí po
dokončení danej inej funkcie.
•• Keď sa automatické čistenie dokončí, klimatizačné zariadenie sa
vypne.
34 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 34
2019-12-02 오후 2:05:49
Zrušenie automatického čistenia
Ak chcete zrušiť automatické čistenie, kým je spustené, riaďte sa
uvedeným postupom:
▶ Stlačte a podržte toto tlačidlo na najmenej 3 sekundy.
alebo
▶
▶ Vyberte možnosť Clean. ▶
POZNÁMKA
•• Zrušením automatického čistenia sa čistenie nedeaktivuje.
Deaktivácia automatického čistenia
Ak chcete deaktivovať automatické čistenie, riaďte sa uvedeným
postupom, kým je klimatizačné zariadenie v prevádzke alebo vypnuté:
▶
▶ Vyberte možnosť Clean. ▶
Čistenie a údržba
Slovenčina 35
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 35
2019-12-02 오후 2:05:49
Čistenie
Čistenie vonkajšej časti vnútornej
jednotky
1 Vypnite klimatizačné zariadenie a počkajte, kým sa
zastaví ventilátor.
2 Odpojte napájanie.
Mäkká kefa
Vlažná navlhčená utierka
3 Pomocou jemnej kefky alebo utierky navlhčenej
vlažnou vodou očistite vonkajšiu časť zariadenia.
VAROVANIE
•• Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie.
Ak sa do zariadenia dostane voda, môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru, ktoré
by mohli spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo
poškodenie majetku:
UPOZORNENIE
•• Na čistenie displeja vnútornej jednotky nepoužívajte
zásadité čistiace prostriedky.
•• Na čistenie povrchu jednotky nepoužívajte kyselinu
sírovú, kyselinu chlorovodíkovú ani organické
rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo, petrolej, acetón,
benzén alebo alkohol.
Čistenie a údržba
Čistenie tepelného výmenníka na
vonkajšej jednotke
1 Vypnite klimatizačné zariadenie a počkajte, kým sa
zastaví ventilátor.
2 Odpojte napájanie.
3 Na tepelný výmenník rozprašovačom naneste vodu,
pomocou ktorej odstráňte prach a ďalšie nečistoty.
UPOZORNENIE
•• Na čistenie povrchu jednotky nepoužívajte kyselinu
sírovú, kyselinu chlorovodíkovú ani organické
rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo, petrolej, acetón,
benzén alebo alkohol.
•• Ak tepelný výmenník vonkajšej jednotky potrebujete
skontrolovať alebo očistiť zvnútra, požiadajte
o pomoc miestne servisné stredisko.
36 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 36
2019-12-02 오후 2:05:51
Čistenie filtra
Vzduchový filter čistite každé dva týždne alebo keď sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí
(pripomienka čistenia filtra). Interval čistenia sa môže líšiť v závislosti od používania a podmienok
prostredia.
Vysávač
Mäkká kefa
30 minút
Jemný čistiaci prostriedok
1 Vysuňte filter z jednotky.
2 Jemnou kefkou alebo vysávačom odstráňte z filtra prach a nečistoty.
3 Ponorte filter na 30 minút do roztoku vody a jemného čistiaceho prostriedku.
4 Filter opláchnite a nechajte ho vyschnúť na vzduchu na dobre vetranom mieste mimo priameho
slnečného žiarenia.
Čistenie a údržba
5 Znova namontujte filter.
6 Vynulujte pripomienku čistenia filtra:
V prevádzke ▶
▶
▶ Vyberte položku Filter Reset. ▶
UPOZORNENIE
•• Dajte pozor, aby ste počas čistenia nepoškodili filter.
•• Vzduchový filter sa nesmie drhnúť kefou s tvrdým štetinami ani inými čistiacimi pomôckami.
•• Vzduchový filter pri sušení nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Slovenčina 37
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 37
2019-12-02 오후 2:05:54
Čistenie
Výmena filtra trojitej ochrany
Zasuňte nový filter trojitej ochrany v smere šípky 2.(pre modely AR**TXEA***)
Filtre trojitej ochrany vymieňajte raz za tri roky. Interval výmeny sa môže líšiť v závislosti od prostredia a
doby používania.
Filter trojitej ochrany
UPOZORNENIE
•• Filter trojitej ochrany nečistite vodou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu filtra.
Čistenie a údržba
POZNÁMKA
•• Ak chcete filter trojitej ochrany vymeniť, zakúpte nový zo servisného strediska.
•• Ak chcete filter trojitej ochrany dlhšie používať v prostredí so zápachom z varenia a fajčenia, vetrajte
priestor otvorením okna.
38 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 38
2019-12-02 오후 2:05:56
Čistenie panela Wind-Free
Panel Wind-Free očistite aspoň raz za mesiac.
1 Potiahnutím otvorte lamelu prúdenia vzduchu.
2 Obe strany panela Wind-Free uchopte a vytiahnutím panel oddeľte od klimatizačného zariadenia.
3 Jemnou kefkou alebo vysávačom odstráňte prach.
4 Zaveste panel Wind-Free do drážok v spodnej časti vľavo a vpravo.
5 Zarovnajte výstupky na paneli Wind-Free s drážkami na vrchnej, strednej a spodnej časti predného
panela.
UPOZORNENIE
•• Ak panel Wind-Free pripevníte bez otvorenia lamely prúdenia vzduchu, panel Wind-Free ju môže zakryť
a nebude sa správne otvárať.
Čistenie a údržba
6 Keď panel Wind-Free správne umiestníte, zatlačte rukou na 4 miesta navrchu a 3 miesta naspodku, tak
aby medzi panelmi nezostala žiadna medzera.
Slovenčina 39
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 39
2019-12-02 오후 2:06:00
Dodatok
Riešenie problémov
Ak klimatizačné zariadenie nefunguje správne, pozrite si informácie v sprievodcovi riešením problémov
nižšie.
Problém
Riešenie
•• Skontrolujte, či je zariadenie napájané.
Klimatizačné zariadenie
prestalo fungovať.
•• Skontrolujte istič. Ak je vypnutý, zapnite ho a zariadenie znova
spustite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa
servisných služieb.
•• Zariadenie mohla vypnúť funkcia časovania vypnutia. Zariadenie
znova zapnite.
Nastavenie teploty nie je
možné.
•• Skontrolujte, či je zariadenie v režime Fan alebo Fast. Ak
nedokážete zmeniť nastavenú teplotu, automaticky ju reguluje
zariadenie.
•• Skontrolujte nastavenú teplotu. V režime Cool sa chladenie
aktivuje, iba keď je nastavená teplota nižšia ako aktuálna teplota.
V režime Heat sa vyhrievanie aktivuje, iba keď je nastavená
teplota vyššia ako aktuálna teplota.
•• Pomocou tlačidla
(teplota) na diaľkovom ovládaní zmeňte
nastavenú teplotu.
Nesprávna teplota prúdenia
vzduchu.
•• Skontrolujte, či nie je vzduchový filter zablokovaný nečistotami
alebo usadeninami. Ak je vzduchový filter zablokovaný, môže sa
chladiaci a vykurovací výkon znížiť. Pravidelne čistite vzduchový
filter (str. 37).
•• Skontrolujte, či vonkajšia jednotka nie je nainštalovaná pod
krytom alebo v blízkosti prekážok. Odstráňte kryty a prekážky.
•• Skontrolujte, či je zapnutá funkcia rozmrazovania (str. 24).
Počas rozmrazovania sa ventilátor zastaví a neprúdi z neho teplý
vzduch.
•• Skontrolujte, či nie sú otvorené dvere alebo okná. To môže viesť
k slabšej recirkulácii alebo výkonu. Zatvorte všetky dvere a okná.
Dodatok
•• Skontrolujte, či dĺžka potrubia medzi oboma jednotkami
neprekračuje stanovenú maximálnu dĺžku potrubia (pozrite
časť „Typická inštalácia“ v inštalačnej príručke). Ak áno, môže sa
chladiaci a vykurovací výkon znížiť.
Smer prúdenia vzduchu nie je
možné zmeniť.
•• Skontrolujte, či je zapnutá funkcia good'sleep v režime Cool. Ak
áno, nemôžete regulovať smer prúdenia vzduchu.
Rýchlosť ventilátora nie je
možné zmeniť.
•• Skontrolujte, či je zariadenie v režime Auto, Dry alebo Fast,
prípadne či je zapnutá funkcia good'sleep v režime Cool. V takomto
prípade nemôžete regulovať rýchlosť ventilátora a zariadenie ju
kontroluje automaticky.
40 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 40
2019-12-02 오후 2:06:01
Problém
Riešenie
•• Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
Funkcia časovania zapnutia/
vypnutia nefunguje.
Indikátor na diaľkovom
ovládaní neustále bliká.
Zo zariadenia počas bežnej
prevádzky vychádza zápach.
•• Skontrolujte, či prechod signálu diaľkového ovládania do
zariadenia neznemožňujú žiadne prekážky.
•• Nevystavujte zariadenie jasnému svetlu. Svetlo zo žiariviek
a neónov môže prerušiť signál vychádzajúci z diaľkového
ovládania.
•• Pri nastavovaní časovača nezabudnite stlačiť tlačidlo
(NASTAVIŤ) na diaľkovom ovládaní.
(Napájanie) zariadenie vypnite alebo
•• Stlačením tlačidla
odpojte napájací konektor.
•• Ak svetlo indikátora na diaľkovom ovládaní naďalej bliká, obráťte
sa na poskytovateľa servisných služieb.
•• Ak zariadenie používate v zadymených priestoroch, miestnosť
vyvetrajte alebo zariadenie na 3 až 4 hodiny spustite v režime Fan.
V zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by spôsobovali
intenzívny zápach.
•• Skontrolujte, či sú čisté odtoky. Pravidelne ich čistite.
•• Ak indikátor vnútornej jednotky bliká, poznačte si kód chyby.
Obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb a oznámte mu
tento kód chyby.
Zariadenie vydáva hluk.
•• Je bežné, že zariadenie počas prevádzky vydáva isté zvuky.
Ak je potrubie medzi oboma jednotkami kratšie než 3 m a nie
je použitá žiadna cievka (pozrite časť „Typická inštalácia“
v inštalačnej príručke), potrubím môžu z vonkajšej do vnútornej
jednotky prechádzať ďalšie zvuky.
Z vonkajšej jednotky vychádza
dym.
•• V zime ide s najväčšou pravdepodobnosťou o paru vychádzajúcu
z vonkajšieho tepelného výmenníka počas spustenia funkcie
rozmrazovania.
Zo spojov potrubia
na vonkajšej jednotke kvapká
voda.
•• Pri značných zmenách okolitej teploty alebo vlhkosti môže dôjsť
ku kondenzácii. Tento jav je bežný.
Dodatok
Na displeji diaľkového
ovládania sa zobrazuje
chybové hlásenie.
Slovenčina 41
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 41
2019-12-02 오후 2:06:01
Informácie o chladive
Dôležitá informácia: nariadenie týkajúce sa použitého chladiva.
Tento výrobok obsahuje fluorované skleníkové plyny. Nevypúšťajte plyny do ovzdušia.
UPOZORNENIE
Ak systém obsahuje fluórované skleníkové plyny zodpovedajúce minimálne 5 t ekvivalentu CO₂, musí byť
podľa nariadenia č. 517/2014 kontrolovaný výskyt netesností v systéme aspoň raz za 12 mesiacov. Túto
činnosť musí vykonávať iba kvalifikovaný personál. Vo vyššie opísanom prípade musí osoba vykonávajúca
inštaláciu (alebo poverená osoba zodpovedná za konečnú kontrolu) poskytnúť knihu údržby so záznamom
všetkých informácií podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014 zo
16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.
Túto vnútornú jednotku je možné pripojiť k vonkajšej jednotke R-32 alebo R-410A.
Typ chladiva
Hodnota GWP
R-32
675
R-410A
2088
•• GWP: Potenciál globálneho otepľovania
•• Výpočet tCO₂e: kg x GWP / 1 000
Dodatok
42 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 42
2019-12-02 오후 2:06:01
Aplikácia SmartThings
Aplikácia SmartThings sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom vylepšiť používanie
výrobku a výkon.
Pomocou smartfónovej aplikácie SmartThings môžete ovládať klimatizačné zariadenie cez bezdrôtový
internet.
Ak chcete ovládať klimatizačné zariadenie na diaľku, pripojte smartfón ku klimatizačnému zariadeniu. Ak už
je vytvorené pripojenie, prejdite na časť Krok 6. Ovládanie klimatizačného zariadenia pomocou smartfónu„“
na str. 44.
Krok 1. Overenie požiadaviek na
pripojenie
3. krok Inštalácia aplikácie
SmartThings
Pred prepojením smartfónu s klimatizačným
zariadením sa uistite, že sú splnené nasledujúce
podmienky:
Ak v smartfóne nie je nainštalovaná aplikácia
SmartThings, postupujte podľa nižšie uvedených
pokynov. Ak je aplikácia nainštalovaná, prejdite na
časť „“Krok 4. Konfigurácia aplikácie SmartThings
na str. 43.
•• Prístupový bod Wi-Fi: iba 2,4 GHz prístupový
bod Wi-Fi
•• klimatizačné zariadenie aj smartfón musia
byť v dosahu toho istého prístupového bodu
Wi-Fi a pripojené k nemu. Po prepojení môžete
klimatizačné zariadenie ovládať z ľubovoľného
miesta prostredníctvom rôznych bezdrôtových
sietí, ako sú Wi-Fi, 3G, LTE a 5G.
•• odporúčané telefóny so systémom Android:
Android 6,0 alebo novší, aspoň 2 GB pamäť RAM
•• podporované telefóny Apple: iOS 10,0 alebo
novší, iPhone 6 alebo novší
•• tablety so systémom Android ani zariadenia
iPad nie sú podporované.
Krok 2. Pripojenie smartfónu
k sieti Wi-Fi
1 Zapnite prístupový bod Wi-Fi.
2 Na smartfóne ťuknite na položky Settings →
Wi-Fi.
1 Spustite aplikáciu Play Store alebo App Store.
2 Ťuknite na vyhľadávacie pole a vyhľadajte heslo
„SmartThings“.
3 Pri vyhľadanej aplikácii SmartThings ťuknite na
položku INSTALL.
4 Vyberte možnosť Agree.
Krok 4. Konfigurácia aplikácie
SmartThings
Po inštalácii aplikácie SmartThings ju nastavte
podľa nižšie uvedeného postupu. Ak už je
nastavená, prejdite na časť „“Krok 5. Pripojenie
smartfónu ku klimatizačnému zariadeniu na str.
44.
1 Spustite si aplikáciu SmartThings.
2 Keď sa zobrazia kontextové okná vyžadujúce
zadanie oprávnení na použitie lokality a rozhraní
Wi-Fi a Bluetooth, ťuknite na položku Start.
3 Ťuknite na položku Log In.
4 V prípade potreby zadajte heslo k prístupovému
bodu.
5 Prihláste sa do účtu Samsung.
5 Ťuknite na položku Advanced.
6 Ťuknutím na položku Switch to mobile data ju
deaktivujte.
4 Ak nemáte účet Samsung, ťuknite na položku
Add account a vytvorte si účet Samsung.
6 Vyjadrite súhlas s podmienkami TERMS AND
CONDITIONS.
Dodatok
3 Ťuknutím na prepínač Wi-Fi toto rozhranie
aktivujte a vyberte 2,4 GHz prístupový bod WiFi, ku ktorému sa chcete pripojiť.
7 Keď sa zobrazí kontextové okno so žiadosťou
o povolenie prístupu k informáciám o polohe,
ťuknite na položku ALLOW.
Slovenčina 43
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 43
2019-12-02 오후 2:06:01
Aplikácia SmartThings
Krok 5. Pripojenie smartfónu ku
klimatizačnému zariadeniu
•• Pokyn pre označovanie hostiteľského systému
– hostiteľský systém musí mať označenie, ktoré
zodpovedá „ID FCC: A3LSWL-B70F"
1 Zapojte napájací kábel klimatizačného
zariadenia a zapnite ho.
•• Zariadenie používa neharmonizovanú
frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých
európskych krajinách. Bezdrôtová počítačová
sieť LAN (WLAN) sa môže používať v EÚ
vo vnútorných uzavretých priestoroch bez
obmedzenia, no vo Francúzsku použitie
vo vonkajších priestoroch nie je povolené.
2 Spustite si aplikáciu SmartThings.
3 Ťuknite na položku Add device na domovskej
stránke aplikácie SmartThings.
4 Ťuknite na tlačidlo ADD DEVICE MANUALLY.
5 Ťuknite na položky Air conditioner > Room air
conditioner.
6 Stlačte aspoň na 4 sekundy tlačidlo
(Časovač) na diaľkovom ovládaní.
Indikátor
(Prenos) na niekoľko sekúnd zabliká
a na displeji diaľkového ovládania sa zobrazí
symbol
, čo znamená, že prebieha registrácia
vybraného klimatizačného zariadenia k vášmu
účtu Samsung. Po dokončení pripojenia indikátor
(Prenos) zhasne a symbol
zmizne. Na
domovskej stránke aplikácie SmartThings pribudne
nová karta zariadenia prislúchajúca vybranému
klimatizačnému zariadeniu.
Krok 6. Ovládanie klimatizačného
zariadenia pomocou smartfónu
1 Spustite si aplikáciu SmartThings.
2 Na domovskej stránke aplikácie SmartThings
ťuknite na kartu príslušného klimatizačného
zariadenia, ktorú ste pridali pomocou krokov
v časti Krok 5. Pripojenie smartfónu ku
klimatizačnému zariadeniu„“ na str. 44.
3 Pozrite si tabuľku na nasledujúcej strane
s informáciami o diaľkovom ovládaní
klimatizačného zariadenia pomocou smartfónu.
Technické údaje
Wi-Fi
Frekvenčný rozsah
Výkon vysielača (max.)
2412 – 2472 MHz
20 dBm
Open Source Announcement
The software included in this product contains open
source software. You may obtain the complete
corresponding source code for a period of three years
after the last shipment of this product by sending an
email to mailto:oss.request@samsung.com.
It is also possible to obtain the complete
corresponding source code in a physical medium
such as a CD-ROM; a minimal charge will be
required.
The following URL http://opensource.samsung.
com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads
to the download page of the source code made
available and open source license information as
related to this product. This offer is valid to anyone
in receipt of this information.
Dodatok
VAROVANIE
•• Upozornenie pri vystavení žiareniu rádiovej
frekvencie (RF) – pri inštalácii tohto modulu
dodržujte vzdialenosť 20 cm.
•• Upozornenie – tento modul sa nesmie inštalovať
a prevádzkovať zároveň s iným rádiovým zariadením
bez dodatočného preskúmania alebo registrácie
na Federálnej komisií pre komunikáciu (FCC).
44 Slovenčina
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 44
2019-12-02 오후 2:06:01
Kategória
Monitorovanie
Funkcia
Set temperature
Current temperature
Napájanie
Opis
Zobrazí sa nastavená teplota.
Zobrazuje aktuálnu teplotu.
Zapne alebo vypne klimatizačné zariadenie.
Režim
Slúži na výber požadovaného pracovného režimu.
Teplota
Slúži na nastavenie vnútornej teploty.
Otáčky ventilátora
Wind Direction
Slúži na nastavenie otáčok ventilátora pre pracovný režim.
Slúži na natočenie ventilátora pre pracovný režim.
Wind-Free Chladenie Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wind-Free Cooling.
Nastavenie funkcie časovania zapnutia/vypnutia.
•• Pomocou funkcie časovania zapnutia/vypnutia je možné
nastaviť maximálne 10 časových plánov.
Harmonogram
•• Pre funkcie časovania zapnutia a vypnutia musia byť nastavené
rôzne časy.
•• Po nastavení funkcie časovania zapnutia alebo vypnutia ostane
nastavenie uložené, aj keď sa klimatizačné zariadenie odpojí z
elektrickej zásuvky a znova zapojí.
Ovládanie
Slúži na výber možností pracovného režimu.
•• Dostupnosť možností je závislá od konkrétneho modelu
klimatizačného zariadenia.
Možnosti
•• Rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu sú nastavované
automaticky podľa vybraných možností.
•• Podrobné informácie o jednotlivých možnostiach, ktoré
výrobok ponúka, nájdete na str. 20 ~ 27.
Slúži na nastavenie ďalších funkcií.
Nastavenia
•• Tlačidlo Settings na ovládacom displeji umožňuje skontrolovať
alebo nastaviť podrobné parametre klimatizačného zariadenia.
•• Môžete nastaviť funkcie čistenia, filtrovania a Beep.
Dodatok
‒‒ Keď je funkcia Beep vypnutá, zvuková signalizácia
zariadenia je vypnutá.
Slovenčina 45
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 45
2019-12-02 오후 2:06:01
MÁTE OTÁZKY ALEBO PRIPOMIENKY?
KRAJINA
VOLAJTE
UK
IRELAND (EIRE)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 77
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
91 175 00 15
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
HUNGARY
AUSTRIA
21629099
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 786 (0800-SAMSUNG)
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
North Macedonia
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
023 207 777
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
045 620 202
*3000 Цена на един градски разговор
0800 111 31 Безплатен за всички оператори
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/
RDS), vă rugăm să ne contactaţi formând numărul
Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
POLAND
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RAC002-00_IB_AR9500T 무풍GEO_EU_SK-WEB_.indd 46
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA
LOKALITE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support
(French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
http://www.samsung.com/pl/support/
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support
(French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/mk/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2019-12-02 오후 2:06:01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement