HL 375/100
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESSEUR
COMPRESOR
HL 375/100
36844
Handleiding
Gebrauchsanleitung
Instruction manual
Manuel d’instructions
Manual de instrucciones
Versie 01.2008
NEDERLANDS ................................................................................
2
DEUTSCH ........................................................................................
9
ENGLISH .......................................................................................... 16
FRANÇAIS ....................................................................................... 23
ESPAÑOL ........................................................................................ 30
Lees deze handleiding voor ingebruikname aandachtig door.
Bitte lesen Sie
Gebrauch durch.
diese
Gebrauchsanweisung
sorgfältig
vor
Please read this instruction manual carefully before use.
Avant toute utilisation de l’appareil, lire avec attention le présent
manuel d’instructions.
Antes de usar esta compresor, leer atentamente las instrucciones
de empleo.
Importeur AIRPRESS, P.O. Box 114, NL-8900 AC Leeuwarden
Versie 01.2008
1
NEDERLANDS
INHOUDSOPGAVE
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Voorwoord
Veiligheidsvoorschriften
Opstelling
Elektrische aansluitingen
Luchtaansluitingen
Ingebruikname
Bediening
Onderhoud
Storingsmogelijkheden
Technische gegevens
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
2
3
4
4
5
5
5
6
7
8
ATTENTIE
Voordat de compressorinstallatie mag draaien, moet eerst een aantal
noodzakelijke handelingen worden verricht. Lees daarom voor de
ingebruikname eerst aandachtig deze handleiding door.
1.0 VOORWOORD
Met de aankoop van uw Airpress compressorinstallatie bent u eigenaar geworden
van
een
compressorinstallatie
met
een
hoog
prestatieen
betrouwbaarheidsniveau. Bij correct gebruik en goed onderhoud zal de machine
dit vele jaren kunnen handhaven. In deze handleiding vindt u gebruiks- en
onderhoudsvoorschriften. Lees het aandachtig door en bewaar het als vraagbaak
bij uw compressor.
De compressor is ontworpen voor het leveren van perslucht. De gecomprimeerde
lucht is niet geschikt om in te ademen en mag niet in direkt contact komen met
levensmiddelen. De machine mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor
hij is ontworpen en bedoeld; alle andere toepassingen zijn niet juist.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade aan personen en zaken,
veroorzaakt door onzorgvuldigheid of het niet opvolgen van de aangegeven
voorschriften tijdens de werking van de machine of onderhoudswerkzaamheden.
Deze machine is niet geschikt om buiten te worden opgesteld.
1
2
3
4
5
6
7
8
Legenda (pag. 1)
Luchtfilter (achterzijde)
9 Plug
Terugslagklep
10 Condenswateraftapkraan
Veiligheidsventiel
11 Aftapplug
Drukschakelaar
12 Oliepeilglas
Reduceerventiel
13 Olievulplug
Snelkoppeling
14 V-snaar
Manometer gereduceerde druk
15 Elektromotor
Manometer keteldruk
2
2.0 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Attentie: lees onderstaande veiligheidsvoorschriften voor ingebruikname
aandachtig door.
• Let erop dat anderen, die de compressor gebruiken, deze handleiding
aandachtig hebben doorgelezen en de nodige voorzorgsmaatregelen hebben
genomen.
• Het apparaat mag alleen door volwassen personen worden bediend.
• Houd kinderen en bezoekers uit de buurt van de compressor tijdens gebruik.
• Wees voorzichtig bij het gebruik van perslucht. Richt de luchtstroom nooit op
mensen of dieren. Gebruik de perslucht niet om kleding schoon te maken.
• Perslucht is niet geschikt om in te ademen.
• Draag geen wijde, loshangende kleding die in de bewegende delen vast kan
komen te zitten. Draag tijdens gebruik bij voorkeur een veiligheidsbril,
veiligheidsschoenen of schoenen met profielzolen en bedek lang haar met een
haarnet om te voorkomen dat het haar in de machine vast komt te zitten.
• Gebruik de compressor uitsluitend in een droge, goed geventileerde omgeving
en stel de machine niet bloot aan regen.
• Plaats de compressor op een voldoende draagkrachtige, vlakke vloer, zodat
alle daartoe bestemde punten ook werkelijk dragen. Eventueel kan ter
vermindering van trillingen, de machine op trillingdempers worden geplaatst.
• Deze compressor is niet geschikt voor continugebruik. De pomp moet
tussendoor voldoende tijd krijgen om af te koelen. De machine heeft een
inschakelduur van 30% per 60 minuten.
• Zorg voor een goede verlichting in de werkruimte.
• Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar gas, benzine of andere
ontvlambare stoffen aanwezig zijn.
• Overschrijd de maximum werkdruk niet en gebruik de machine uitsluitend bij
een omgevingstemperatuur tussen +5ºC en +40ºC.
• Het is niet toegestaan om de beschermings- en veiligheidsinstrumenten te
verwijderen of de instellingen te wijzigen.
• De werkende onderdelen van de machine kunnen tijdens gebruik heet worden.
Laat de compressor na gebruik afkoelen.
• Na elk gebruik dient de tank te worden ontlucht en het condenswater dat zich in
de tank heeft verzameld te worden afgetapt.
• Controleer of de elektrische installatie goed gezekerd is en of deze
overeenkomt met het vermogen, het voltage en de frequentie van de motor.
Controleer of de elektrische installatie geaard is en of er een aardlekschakelaar
in de meterkast zit.
• Gebruik verlengkabels van voldoende capaciteit en vermijd het gebruik van
onvoldoende geïsoleerde aansluitingen.
• Open nooit de schakelkast op de motor: alleen een erkende vakman mag deze
openmaken.
• De machine en de kabel mogen nooit met water in contact komen.
• Wees voorzichtig met de stroomkabel. Trek niet aan de stroomkabel om de
3
machine te verplaatsen of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd de
kabel uit de buurt van buitengewone hitte, olie en scherpe objecten.
• Trek altijd de stekker uit het stopcontact indien:
- u even weg moet
- de machine niet wordt gebruikt
- u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren
- u hulpstukken gaat omwisselen
- u de machine wilt verplaatsen
Laat de compressor nooit onbeheerd lopen!
• WAARSCHUWING: de waarschuwingen, veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en
situaties omvatten. De gebruiker dient te begrijpen dat gezond verstand en
voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden
ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden ingevuld.
• Laat alleen personen die door het lezen van deze gebruiksaanwijzing op de
hoogte zijn van het gebruik van deze compressor, er gebruik van maken.
Onoordeelkundig gebruik is gevaarlijk.
Waarschuwingstekens (pagina 38)
De stickers op de compressorunit maken deel uit van de machine; zij zijn
aangebracht voor de veiligheid en mogen niet worden verwijderd of beschadigd.
3.0 OPSTELLING
Plaats de compressor op een voldoende draagkrachtige, vlakke vloer, zodat alle
daartoe bestemde punten ook werkelijk dragen. Eventueel kan ter vermindering
van trillingen, de machine op trillingdempers worden geplaatst.
De compressor dient in een goed geventileerde en zoveel mogelijk stofvrije ruimte
te worden opgesteld. Plaats de machine nooit in een ruimte waar gespoten wordt.
Goede ventilatie is nodig voor de afvoer van koellucht. Let erop dat de
condenswateraftapkraan (10) en de olie-aftapplug (11) goed bereikbaar blijven,
evenals de olievulplug (13). Aanbevolen wordt een ruimte van minimaal 30
centimeter rondom de machine vrij te laten voor ventilatie en onderhoudswerkzaamheden.
In het algemeen geldt dat onvoldoende luchtaanvoer, een te hoge
temperatuur en vervuiling van het luchtfilter het rendement van de
compressor aanzienlijk verlagen.
3.1 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
In de fabriek is de machine al geheel van bedrading voorzien. De compressor
moet echter nog aan uw elektrisch net worden aangesloten. Dit dient te
geschieden op een aparte groep. Let erop dat het voltage en het ampèrage van
uw elektrische installatie overeenkomt met dat van de motor. Ook de diameter van
de gebruikte kabels is hierbij van belang. Aangeraden wordt kabels te gebruiken
van tenminste 2,5 mm2.
N.B. Lees voor u de machine inschakelt eerst de hoofdstukken 3.2 en 4.0.
4
3.2 LUCHTAANSLUITINGEN
Gebruik voor de aansluiting van de compressor op het luchtleidingnet een flexibele
slang om trillingen van de machine te isoleren. Koppeling nr. 6 is een
Orion/Airpress snelkoppeling.
4.0 INGEBRUIKNAME
1. Controleer of rekening is gehouden met de onder "Opstelling" gegeven
aanwijzingen.
2. De compressor is voor aflevering meestal niet gevuld met olie. Vul bij met
ongeveer 0,5 liter compressorolie tot aan de rode cirkel op het oliepeilglas (12).
3. Monteer de olievulplug (13) op het carterdeksel (verwijder daarvoor eerst de
kunststofplug).
4. Vermijd verlengsnoeren. Is dit niet mogelijk, gebruik dan snoeren van voldoende capaciteit en rol ze geheel af. Tabel verlengsnoeren:
0 - 10 meter: 3 x 1,5 mm2 en 10 - 25 meter: 3 x 2,5 mm2
5. Controleer de V-snaarspanning; bij een juiste spanning kan de V-snaar (14)
met de hand gemakkelijk 45o worden gekanteld. Indien nodig V-snaar
naspannen. Zie hiervoor 6.0 punt 5. Voor het verder opstarten en de dagelijkse
bediening van de compressor zie 5.0.
• Schakel met de handbediening van de drukschakelaar (4) de compressor in
(knop uittrekken).
• De compressor zal nu gaan draaien, tenzij de ketel nog op druk staat (zie
manometer nr. 8).
• Schakel de machine tijdens het draaien uitsluitend uit door de knop in te
drukken op de automatische drukschakelaar (4). Hierdoor wordt de persleiding
ontlucht en kan de compressor weer onbelast aanlopen.
5.0 BEDIENING
1. Controleer of de drukschakelaar is uitgeschakeld. Schakel nu de stroom in.
Schakel de drukschakelaar in. Als de druk in de tank lager is dan de
inschakeldruk (zie technische gegevens), zal de compressor gaan draaien tot
de uitschakeldruk is bereikt. Is de druk in de tank hoger dan de inschakeldruk,
dan start de compressor niet, maar staat standby om in te schakelen zodra de
druk zakt tot onder het inschakelpunt.
2. Bij het uitschakelen van de compressor moet altijd eerst de drukschakelaar
op "0" worden gezet voordat de stroom wordt uitgeschakeld. De
drukschakelaar ontlast namelijk de leiding, zodat de compressor bij de
volgende start onbelast kan aanlopen. Dit voorkomt schade aan de motor.
3. Alle compressorinstallaties zijn beveiligd tegen verbranden door middel van
een motorbeveiligingsschakelaar. Deze beveiliging schakelt de motor automatisch uit als deze overbelast dreigt te raken of als een fase uitvalt. Door na
enige tijd de resetknop op de motorbeveiligingsschakelaar in te drukken, maakt
men de compressor weer bedrijfsgereed.
5
6.0 ONDERHOUD
Voordat men met zijn werkzaamheden aan de machine mag beginnen, moet
eerst de stroom worden uitgeschakeld (let erop dat deze niet per ongeluk
weer kan worden ingeschakeld) en moet de ketel ontlucht worden d.m.v. het
openen van de condenswateraftapkraan (10).
Het onderhoud aan de machine betreft de volgende punten:
1. Na de eerste 50 bedrijfsuren en daarna iedere 250 bedrijfsuren dient de olie te
worden afgetapt en ververst. Draai hiertoe de aftapplug (11) eruit en verwijder
de vuldop (13). Vang de afgewerkte olie op. Als geen olie meer uitloopt, de
aftapplug (11) weer indraaien en olie bijvullen.
Het juiste oliepeil ligt op de rode cirkel op het oliepeilglas (12).
Afgewerkte olie afvoeren volgens de voorschriften!
2. Tap regelmatig het condenswater af. Door afkoeling van warme lucht in de
tank verzamelt zich daar condensvocht. Dit kan worden afgetapt met de
aftapkraan (10) aan de onderzijde van de tank. Aftappen kan het beste onder
druk geschieden. Het condensaat afvoeren volgens de voorschriften (dus
niet in het riool!). U kunt ook een condensaatreiniger plaatsen.
3. Het oliepeil moet regelmatig worden gecontroleerd.
Vul zonodig bij met compressorolie, bestelnr. 36398 (1/2 l) of bestelnr. 36380
(2 l). Dagelijkse controle kan veel narigheid voorkomen!
Altijd dezelfde olie gebruiken als die in de machine zit; verschillende
minerale oliën mogen beslist niet worden gemixt!
4. Regelmatig dient het luchtfilterelement (3) te worden schoongeblazen of
vervangen. Verwijder daartoe het plastic filterhuis en neem het element uit. Stof
kan met een blaaspistool uit het filter worden verwijderd. Hardnekkig vuil als
bijvoorbeeld verfnevel noopt tot vervanging.
De frequentie van schoonmaken is afhankelijk van de mate van vervuiling van
de lucht in de werkomgeving van de compressor. Schone lucht is daarom erg
belangrijk.
5. De V-snaar dient iedere 1000 uur gecontroleerd te worden. Bij een juiste
spanning kan de V-snaar met de hand gemakkelijk 45o gekanteld worden. Als
de snaar te strak gespannen is, levert dit sterke slijtage op en mogelijk breuk
van de as van motor of pomp. Te slappe snaren daarentegen verminderen het
rendement.
Het naspannen van de V-snaar gaat als volgt::
6
Demonteer de riembeschermer.
Draai de bevestigingsbouten
van de motor aan de motorslede
los. Neem de V-snaar af. Plaats
de motor op de juiste afstand
van de pomp. Denk eraan dat de
pulley van de motor in dezelfde
lijn evenwijdig moet lopen aan
het vliegwiel van de pomp (zie
tekening). Draai de bevestigingsbouten weer aan en plaats de
V-snaar. Versleten V-snaren
dienen te worden vervangen
door nieuwe exemplaren
van dezelfde maat.
N.B. Bedenk dat regelmatig onderhoud het rendement van uw machine ten
goede komt en het behoud van uw machine is!
ONDERHOUDSTABEL
werkzaamheden
condenswater
aftappen
oliepeil
controleren
luchtfilter
reinigen
olie verversen
(1e keer na 50 uur)
dagelijks
wekelijks
iedere
iedere
250 uur
1000 uur
▀
▀
▀
▀
V-snaarspanning
controleren
▀
7.0 STORINGSMOGELIJKHEDEN
1 Compressor doet niets bij inschakelen drukschakelaar:
* netzekering defect
- vernieuwen
* tank is op druk
- ontlasten
* motor defect
- repareren of vernieuwen
* drukschakelaar defect
- repareren of vernieuwen
7
2 Compressor valt steeds thermisch uit:
* fase uitgevallen
- netzekering vernieuwen
* draad los
- opsporen en verhelpen
* drukschakelaar ontlast persleiding niet
- afblaasventiel repareren/vervangen
* onderspanning
- verlengsnoeren verwijderen/
verzwaren
* overbelasting
- minder belasten
3 Compressor blijft afblazen:
* terugslagklep defect
- repareren of vernieuwen
4 Te weinig luchtopbrengst:
* luchtfilter vervuild
* V-snaar te slap
* kleppen defect
- reinigen of vernieuwen
- naspannen of vernieuwen
- vernieuwen
5 Veiligheidsventiel lekt:
* druk te hoog
* veiligheidsventiel defect
- drukschakelaar bijstellen
- vernieuwen
8.0 TECHNISCHE GEGEVENS
Type
Bestelnummer
Aantal cilinders
Aantal trappen
Motorvermogen
Voltage
Inhoud persluchttank
Inhoud olietank
Inschakeldruk
Maximale druk
Geluidsniveau op 7 m
Aanzuigcapaciteit
Afzekeren met
Inschakelduur
Gewicht
Afmetingen (lxbxh)
HL 375/100
36846
1
2
2,75 pk/2 kW
230 V/50 Hz
100 liter
0,5 liter
6 bar
8 bar
73 dB(A)
340 l/min.
16 amp.
30% per 60 minuten
67 kg
1080 x 420 x 790 mm
Modelwijzigingen voorbehouden.
Alle compressoren zijn voorzien van Euro-Norm (CE-keur).
8
DEUTSCH
INHALTSANGABE
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Vorwort
Sicherheitshinweise
Aufstellung
Elektrischer Anschluß
Preßluft Anschluß
Erster Gebrauch
Bedienung
Wartung
Mögliche Störungen
Technische Daten
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
9
10
11
11
12
12
12
13
14
15
ACHTUNG
Bevor der Kompressor funktionieren darf, müssen zuerst einige notwendige
Maßnahmen beachtet werden. Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam
durch.
1.0 VORWORT
Mit dem Kauf Ihres Airpress Kompressors sind Sie Besitzer eines Kompressors
mit einer hohen Leistung und Zuverlässigkeit geworden. Bei einem korrekten
Gebrauch und regelmäßiger Wartung wird die Maschine eine lange Lebensdauer
haben. Diese Betriebsanleitung enthält Gebrauchs- und Wartungsvorschriften.
Lesen Sie es aufmerksam durch und bewahren Sie es als eine Anleitung zu Ihrem
Kompressor auf.
Der Kompressor dient zur Erzeugung von Druckluft. Die vom Gerät erzeugte Luft
darf weder eingeatmet werden, noch direkt in Kontakt mit Lebensmittel kommen.
Dieses Gerät wurde für einen bestimmten Gebrauch konzipiert und darf deshalb
nicht zweckentfremdet werden. Der Hersteller kann für eventuelle Schäden durch
unsachgemäßen oder irrtümlichen Gebrauch nicht zur Haftung gezogen werden
Das Gerät eignet sich nicht für die Aussen-Installation.
1
2
3
4
5
6
7
8
Erklärung (Seite 1)
Luftfilter (hinterseite)
9 Pfropfen
Rückschlagventil
10 Kondenzwasserablaß
Sicherheitsventil
11 Ölablaß
Druckschalter
12 Ölschauglas
Reduzierventil
13 Ölfüllpfropfen
Schnelkupplung
14 Keilriemen
Manometer reduzierter Druck
15 Elektromotor
Manometer für Kesseldruck
9
2.0 SICHERHEITSMASSNAHMEN
Achtung: lesen Sie diese Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam durch, bevor
Sie die Maschine in Betrieb setzen.
• Achten Sie darauf daß andere Leute die mit dem Apparat arbeiten auch die
Vorschriften gelesen und die notwendigen Maßnahmen getroffen haben.
• Das Apparat darf nur durch Erwachsenen bedient werden.
• Halten Sie Kinder und Besucher fern.
• Vorsicht beim Umgang mit Druckluft. Richten Sie den Luftstrom niemals auf
Personen oder Tiere. Verwenden Sie keine Druckluft zur Reinigung von
Kleidung.
• Druckluft is nicht zum Einatmen.
• Tragen Sie keine weiten, frei hängenden Kleider oder Schmuck; diese können
sich in den bewegenden Teilen verhaken. Tragen Sie unbedingt eine
Schutzbrille und rutschfeste Schuhe und bedecken Sie langes Haar mit einem
Haarnetz.
• Verwenden Sie das Gerät nur im Freien und in trockener, gut belüfteter
Umgebung und benutzen Sie den Kompressor nicht im Regen.
• Der Kompressor soll so aufgestellt werden, daß alle Punkte die dafür
vorgesehen sind, tatsächlich auf dem Boden Stehen. Sorgen Sie für eine
horizontale Aufstellung.
• Der Kompressor ist nicht geeignet für Dauerbetrieb, aber hat ein Aussetzbetrieb
von 30% pro 60 Minuten.
• Sorgen Sie für eine gute Beleichtung in das Arbeitsraum.
• Die Maschine darf auf keinen Fall in explosions- oder brandgefährdeten
Räumen bzw. an Arbeitsplätzen aufgestellt werden, wo gefährliche Stoffe wie
z.B Gas, Benzin, entzündbare Dämpfe, Lösemittel usw. Entweichen.
• Überschreiten Sie niemals den maximalen Betriebsdruck und verwenden Sie
das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen zwischen +5ºC und +40ºC.
• Es ist nicht gestattet um die Schutz- und Sicherheitsinstrumente zu entfernen
oder die Einstellungen zu ändern.
• Die arbeitenden Teile des Geräts können beim Betrieb heiß werden. Lassen
Sie das Gerät nach dem Gebrauch abkühlen.
• Nach jedem Gebrauch muß der Tank belüftet und die im Tank gesammelte
Feuchtigkeit abgelassen werden. Wird der Tank nicht entleert, so kann dies zu
Leckbildung und dadurch gefährlichen Situationen führen.
• Beachten Sie daß die benötigte Spannung tatsächlich vorhanden ist. Anschluß
soll nur an eine geerdete Steckdose erfolgen.
• Benutzen Sie nur Verlängerungskabel mit einem genügenden Durchmesser
und vermeiden Sie die Verwendung von unzureichend isolierten Anschlüssen.
• Öffnen Sie nie der Schaltkasten auf dem Motor; nur ein anerkannter Fachman
darf den Schaltkasten öffnen.
• Die Maschine und der Kabel darfen nie Kontakt machen mit Wasser.
• Ziehen Sie nicht am Stromkabel um die Maschine umzustellen oder den
Stecker aus der Steckdose zu holen. Halten Sie den Kabel fern von
10
außergewöhnlicher Hitze, Öl oder scharfen Objekten.
• Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose:
- bevor Sie weglaufen vom Apparat
- wenn die Maschine nicht gebraucht wird
- vor jedem Wartungseingriff
- bevor Sie Zubehörteile wechseln
- bevor Sie die Machine umstellen
Lassen Sie den Kompressor nie unbeaufsichtigt drehen!
• WARNHINWEISE: die Warnhinweise und Sicherheitsvorschrifte sowie die
Anweisungen, die in dieser Gebrauchsanweisung behandelt werden, können
nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen umfassen, die auftreten
können. Der Bediener muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand
und Vorsicht Faktoren sind, welche nicht in das Produkt eingebaut werden
können, aber vom Bediener selbst zur Verfügung gestellt werden müssen.
• Die Betriebsanleitung ist von jedem Benutzer vor dem ersten Gebrauch
sorgfältig zu lesen. Unverständiger Gebrauch ist lebensgefährlich.
Gefahrenschilder (Seite 38)
Die Schilder die sich auf der Kompressor befinden, sind Teil der Maschine. Sie
sind aus Sicherheitsgründen angebracht und dürfen auf keinen Fall entfernt oder
beschädigt werden.
3.0 AUFSTELLUNG
Der Kompressor soll so aufgestellt werden, daß alle Punkte die dafür vorgesehen
sind, tatsächlich auf dem Boden Stehen. Sorgen Sie für eine horizontale
Aufstellung. Der Motor soll genügend Kühlluft bekommen, also niemals die
Ventilationsöffnungen abdecken.
Den Kompressor in einen kühlen staubfreien Raum stellen wo nie gespritzt wird.
Lacknebel verstopft nämlich den Luftfilter und schlägt auch auf den Kompressor
nieder. Darauf achten, daß der Kondenzwasserablaß (10), der Öllablaß (11) und
der Ölfüllpfropfen (13) immer zu erreichen sind. Darum empfehlen wir einen Raum
von ca. 30 cm für Ventilation und Wartung zu lassen. Schützen Sie die Maschine
für Frost und Regen.
Bemerkung: ungenügende Luftzufuhr, zu
Verschmutzung, verringern den Nutzeffekt.
hohe
Temperaturen
und
3.1 ELEKTRISCHER ANSCHLUß
Der Kompressor ist schon vom Hersteller verkabelt und funktionsfähig. Beachten
Sie, daß die benötigte Spannung tatsächlich vorhanden ist. Anschluß soll nur an
eine geerdete Steckdose erfolgen. Vermeiden Sie Verlängerungskabel. Soll das
unvermeidlich sein, rollen Sie diese ganz ab. Benützen Sie nur kabel mit dem
richtigen Durchmesser. Der Hersteller empfiehlt Kabel von mindestens 2.5 qmm.
Achtung: lesen Sie vor Gebrauch Kapitel 3.2 und 4.0.
11
3.2 PRESSLUFT ANSCHLUß
Am besten benützen Sie zur Anschließung des Kompressors an ein Luftsystem
einen flexiblen Schlauch. Hierdurch wird die Durchgabe der Fibrationen der
Maschine an dem Lufsystem vermeidet. Die Kupplung Nr. 6 ist eine Orion/Airpress
Schnellkupplung.
4.ERSTER GEBRAUCH
1. Kontrollieren Sie ob alle o.g. Punkte beachtet sind.
2. Der Kompressor ist für Ablieferung meistens nicht mit Öl gefüllt. Etwa 0,5
Liter Kompressorenöl nachfüllen bis dem roten Kreis auf dem Ölschauglas
(12).
3. Montieren Sie den Füllpfropfen (13) auf den Kurbelgehäusedeckel (dafür zuerst
den Kunststoffpfropfen entfernen).
4. Vermeiden Sie Verlängerungskabel. Soll das unvermeidlich sein, rollen Sie
diese ganz aus. Tabelle für Verlängerungskabel:
0 - 10 Meter: 3 x 1,5 mm2 und 10 - 25 Meter: 3 x 2,5 mm2
5. Kontrollieren Sie die Spannung des Keilriemens (14). Bei der richtigen
Spannung, kann der Keilriemen leicht um 45 Grad gedreht werden mit der
Hand. Wenn nötig können Sie die Spannung erhöhen oder erniedrigen (6.0
Punkt 5.)
• Den Kompressor mit der Handbedienung des Druckschalters (4) einschalten
(Knopf wegziehen).
• Der Kompressor arbeitet nun, es sei denn der Kessel hat noch genügend Druck
(Manometer Nr. 8).
• Schalten Sie den Kompressor während des Gebrauches nur mit dem Knopf am
automatischen Druckschalter (4) aus (Knopf eindrücken). Auf diese Weise wird
die Preßluftleitung entlüftet und der Kompressor kann wieder unbelastet
anlaufen.
5.0 BEDIENUNG
1. Kontrollieren Sie daß der Druckschalter ausgeschaltet worden ist. Dann
können Sie den Kompressor am Stromnetz anschließen. Druckschalter
betätigen. Wenn der Druck im Kessel niedriger ist als der Einschaltdruck, wird
der Kompressor arbeiten bis der Ausschaltdruck erreicht ist. Wenn der Druck
noch zu hoch ist, wird der Motor nicht starten, steht aber zum Starten bereit.
2. Wenn Sie den Kompressor ausschalten, sollten Sie immer zuerst den
Druckschalter ausschalten bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Auf die Weise werden die Luftleitungen entlüftet und der Kompressor kann
unbelastet anlaufen wenn er wieder eingeschaltet wird. Das schützt den Motor
vor Beschädigungen.
3. Der Elektromotor des Kompressors ist thermisch gegen Überhitzung gesichert
von einer thermischen Sicherung. Dieser Apparat schaltet den Kompressor
automatisch aus wenn der Motor zu heiß wird, oder wenn eine Phase ausfallen
würde. Wenn der Löschknopf nach einigen Sekunden eingedrückt wird ist der
Kompressor wieder arbeitsfähig.
12
6.0 WARTUNG
Vor jedem Wartungseingriff muß die Maschine angehalten und
spannungslos gesetzt werden und muß der Tankdruck abgelassen werden
mittels den Kondenswasserablaß (10) zu öffnen.
1. Das erste Mal soll das Öl schon nach etwa 50 Arbeitsstunden gewechselt
werden und danch alle 250 Arbeitsstunden. Dazu Ölablaß (11) abdrehen und
Füllpfropfen (13) entfernen. Das Altöl auffangen. Wenn kein Öl mehr ausläuft,
Ölablaß (11) wieder eindrehen und Öl einfüllen.
Der richtige Ölspiegel liegt auf den roten Kreis auf das Ölschauglas (12).
Bitte halten Sie sich an die einschlägigen Bestimmungen für die
Entsorgung von Altöl!
2. Regelmäßig Kondenswasser ablassen. Der Ablaß (10) befindet sich an der
unteren Seite des Kessels. Ablaß mit noch ein wenig Druck im Kessel geht am
Besten. Das abgelassene Kondenswasser muß vorschriftsmäßig entsorgt
werden (nicht im Abzugskanal!).
Auch können Sie einen Kondensatreiniger montieren.
3. Der Ölstand soll regelmäßig kontrolliert werden. Wenn nötig nachfüllen mit
Kompressorenöl, Bestellnr. 36398 (1/2 L) oder Bestellnr. 36380 (2 L). Am
besten kontrollieren Sie den Ölstand jeden Tag.
Es muß unbedingt die gleiche Ölsorte verwendet werden, die sich in der
Maschine befindet. Das Öl darf nicht mit anderen Sorten vermischt
werden.
4. Der Luftfilter (1) soll auch regelmäßig erneuert werden. Die Erneuerung ist
abhängig von der Verschmutzung und soll dementsprechend erfolgen. Zur
Reinigung des Luftfilters, Filterkappe mit Filter abdrehen. So können Sie den
Filter mit Druckluft ausblasen.
5. Der Keilriemen soll alle 1000 Arbeitsstunden kontrolliert werden. Bei einer
richtigen Spannung kann der Keilriemen mit der Hand leicht um 45o gedreht
werden. Wenn der Riemen zu fest gespannt ist kann eine stärkere Abnützung
enstehen oder sogar Bruch der Achse des Motors oder Pumpe. Zu wenig
Spannung kann jedoch die
Leistung verringern.
Nachspannen der Keilriemen
gescheht wie folgt:
Riemenschutz
demontieren.
Befestigungsbolzen vom Motor
am Automobilschlitten lockern.
Keilriemen abnehmen. Den
Motor auf der richtigen Abstand
von der Pumpe aufstellen.
Beachten Sie daß die Pulley
des Motors in dieselber Bahn
parallel muß laufen mit dem
Schwungrad der Pumpe (siehe
13
Zeichnung). Befestigungsbolzen wieder anziehen und Keilriemen montieren.
Abgenutzte Keilriemen ersetzen durch neue Exemplare von dieselber Größe.
Achtung: Regelmäßige Wartung verlängert die Leistung und Lebensdauer.
WARTUNGSTABELLE
Arbeiten
Kondenswasser
ablassen
Ölstand
kontrollieren
Luftfilter
reinigen
Öl erneuern (1e Mal nach
50 Arbeitsstunden)
Täglich
Wöchent-
Alle 250
Alle 1000
lich
Stunden
Stunden
▀
▀
▀
▀
Keilriemen kontrollieren
▀
7.0 MÖGLICHE STÖRUNGEN
1 Kompressor läuft nicht beim Einschalten:
* defekte Sicherung
- erneuern
* Draht los
- reparieren
* Tank auf Druck
- Luft entnehmen
* defekter Motor
- reparieren/erneuern
* defekter Druckschalter
- reparieren/erneuern
2 Kompressor fällt ständig thermisch aus:
* Druckschalter entlüftet nicht
- Ablaßventil erneuern/reparieren
* Unterspannung
- Verlängerungskabel entfernen
* Phase ausgefallen
- Sicherung erneuern
* Draht los
- reparieren
* Überlastung
- Belastung reduzieren
3 Luft bläst ständig ab:
* Rückschlagventil defekt
- reparieren/erneuern
4 Zu wenig Kapazität:
* Luftfilter verschmutzt
* zu wenig Spannung am Keilriemen
* Ventile defekt
- reinigen/erneuern
- nachspannen
- erneuern
14
5 Sicherheitsventil ist undicht:
* Druck zu hoch
* defektes Sicherheitsventil
- Druckschalter nachstellen
- erneuern
8.0 TECHNISCHE DATEN
Typ
Bestellnummer
Zylinderzahl
Stufenzahl
Motorleistung
Spannung
Inhalt Preßluftbehälter
Inhalt Ölbehälter
Arbeitsdruck
Maximaler Druck
Schallpegel
Ansaugleistung
Sichern mit
Aussetzbetrieb
Gewicht
Abmessung (LxBxH)
HL 375/100
36846
1
2
2,75 Ps/2 kW
230 V/50 Hz
100 Liter
0,5 Liter
6 Bar
8 Bar
73 dB(A)
340 L/Min.
16 Amp.
30% pro 60 Minuten
67 Kg
1080 x 420 x 790 mm
Modelländerungen vorbehalten.
Alle Kompressoren sind mit Euro-Norm (CE-Wahl) versehen
15
ENGLISH
TABLE OF CONTENTS
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Prefatory note
Safety instructions
Placing
Electric connection
Air connection
First use
Operation
Maintenance
Possibilities of failure
Technical details
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
16
17
18
18
19
19
19
20
21
22
ATTENTION
To be able to use this compressor installation properly, a number of measurements must be taken. The following points will contribute to making you a
satisfied user of this installation.
1.0 PREFATORY NOTES
Buying your Airpress compressor installation, you have become the owner of a
compressor installation with a high performance and reliability level. Correct use
and regular maintenance will increase the life of the compressor.
In this manual you will find operation and maintenance instructions. Read it
carefully and keep it as a guide to your compressor.
The compressor has been designed to supply compressed air. In particular the
appliance cannot be used to produce air to be breathed by humans or used on
direct contact with foodstuffs. The appliance must be used only for the purpose for
which it was specifically designed. All other uses are to be considered incorrect
and therefore unreasonable. The manufacturer cannot be held responsible for any
damage resulting from improper, incorrect or unreasonable use. This machine is
not suitable for external installation.
1
2
3
4
5
6
7
8
Legend (page 1)
Air filter ( on the back)
9 Plug
Non return valve
10 Draintap for condensation water
Safety valve
11 Oil drain plug
Pressure switch
12 Oil inspection glass
Reducing valve
13 Oil plug
Quick coupling
14 V-belt
Gauge reduced pressure
15 Electric motor
Pressure gauge for pressure of air
16
2.0 SAFETY INSTRUCTIONS
Important: please read and observe the following safety instructions before
using the machine.
• Nobody must be allowed to use the compressor unless they have read the
instruction manual and have been instructed in the regulations to follow for
correct and safe use.
• The machine must be used by adults only. Use of the compressor by
apprentices of not less than 16 years of age must be supervised by an adult
authorised to use the machine.
• Keep children and visitors away from the working area.
• Be cautious when using compressed air. Never aim the air flow at people or
animals. Do not use compressed air to clean clothing.
• Compressed air is not suitable to inhale.
• Do not wear loose clothing or neckties that can get caught in moving parts.
Preferably wear safety goggles, nonslip footwear and Wear protective hair
covering to contain long hair.
• Only use the machine outside in dry, well-ventilated surroundings and do not
expose the machine to rain.
• The compressor should be placed in such way that all points, destined to carry
it will really do so. Take also care of a horizontal position.
• This machine is not fit for continuous running, but service for 30% per 60
minutes.
• Keep your work area clean and well lighted.
• Do not use the machine in areas where fumes from paint, solvents or
flammable liquids pose a potential hazard.
• Do not exceed the maximum operating pressure and only use the machine in
an ambient temperature between +5ºC and +40ºC.
• Never attempt to tamper with the protections of the log splitter or to operate the
machine without these.
• The working parts of the machine can become hot during operation. Let the
machine cool down after use.
• After each use the tank must be vented and the moisture collected in the tank
must be bled. Not bleeding the tank can lead to leakage and may cause a
dangerous situation.
• Check that the electric circuit is adequately protected and that it corresponds
with the power, voltage and frequency of the motor. Check that there is a
ground connection and a regulation differential switch upstream.
• Use cables with an adequate section and avoid use of free and inadequately
insulated connections.
• Never open the pushbutton box on the motor. Should this be necessary,
contact a qualified electrician.
• Make sure that the machine and the cable never come in contact with water.
• Treat the power cable with care. Do not attempt to move the machine by pulling
the cable. Do not yank the cable to unplug it; keep the cable away from
17
excessive heat, oil and sharp objects.
• Never leave the machine unattended with the power supply "on". Also
disconnect the power cable when:
- you leave the machine, even for a short time
- not in use
- carrying out maintenance work
- changing attachment or moving the machine.
• WARNING: the warnings, cautions and instructions discussed in this
instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that
may occur. It must be understood by the operator that common sense and
caution are factors which cannot be built into this product, but must be
supplied by the operator.
• Only those persons who are aware of how to use the compressor by having
read this manual, should use the machine. Injudicious use may cause danger.
Danger plates (page 38)
The plates fitted on the compressor unit are part of the machine; they have been
applied for safety purposes and must not be removed or spoiled for any reason.
3.0 PLACING
The compressor should be placed in such way that all points, destined to carry it
will really do so. Take also care of a horizontal position. The engine should get
sufficient cooling air; so never cover the ventilating openings.
Place the compressor in a cool dustfree space. Never place the compressor in a
room where will be sprayed. Paint spray will clog the air filter and will also deposit
on the compressor.
Mind that the draintap for condensation water (10), the oil drain plug (11) and the
oil plug (13) will always remain attainable. We suggest to leave a space of
aproximately 30 cm for ventilation and maintenance.
Notice: Insufficient air supply, too high temperature and fouling of the air
filter reduce the efficiency of the compressor considerably.
3.1 ELECTRIC CONNECTION
At the factory the machine is already fully equipped with cables. The machine now
has to be connected to your own electricity supply. Connect the machine to a
separate group. Beware that voltage and amperage of your electric circuit meet
the needs of the motor. Use only cables with the right diameter. The factory
suggests to use cables of at least 2.5 qmm.
Before first use first read chapters 3.2 and 4.0.
18
3.2 AIR CONNECTION
Best use for connection of the compressor to an air circuit a flexible hose, to
isolate fibrations from the machine. The coupling No 6 is an Orion/Airpress quick
coupling.
4.0 FIRST USE
1. Check if the instructions mentioned above have been executed.
2. On delivery the compressor mostly is not filled with oil. Fill about 0,5 litres
compressor oil until the red circle on the oil inspection glas (12).
3. Install the oil filler cap (13) on the crank case lid (first remove the synthetic
plug).
4. Avoid the use of extension cables. If you use them, unroll them completely and
use cables of sufficient capacity. Tabel for extension cables:
0 - 10 meter: 3 x 1,5 mm2 and 10 - 25 meter: 3 x 2,5 mm2
5. Check tension on the V-belt (14). At the right tension the V-belt can easily be
turned by hand approximately 45 degrees. If necessary, improve tension. See
chapter 6.0 point 5. For daily operation of the compressor, see chapter 5.0.
• Switch on the compressor by means of pulling the pressure switch (4).
• The compressor will now operate, unless the air receiver is still under pressure
(pressure gauge 8).
• Switch the machine, during operation, exclusively off by means of pushing the
button on the automatic pressure switch (4); the pressure circuit will be vented
and the compressor can start again uncharged.
5.0 OPERATION
1. Check if the pressure switch is turned off. Connect electricity. Turn on the
pressure switch. If the air pressure in the air tank is lower than the 'switch on
pressure', the compressor will turn itself on, until maximum pressure has been
reached. Is the pressure in the tank higher than the 'switch on pressure' the
machine will not start, but will be stand by to start when the pressure drops to
low.
2. When switching of the compressor, first switch the pressure switch to "0" before
turning off the electricity. The pressure switch takes the pressure off the air
circuit, so that the compressor can run freely when it starts again. This prevents
damage to the motor.
3. The electric motor of your compressor is protected against burning by a thermal overload device. This device turns off the motor automatically, if the motor
should get overloaded, or if one phase should fall out. By pressing the reset
button on the thermal overload device after a short time, the compressor will
function again.
19
6.0 MAINTENANCE
Before carrying out any maintenance jobs it is obligatory to stop the
machine, disconnect it from the power mains and make sure that the tank
is pressure free by opening the condensation draintap (10).
1. After the first 50 operating hours and then every 250 operation hours the oil
should be refreshed. Turn off the oil drain plug (11) and also remove the filler
cap (13). Collect the oil. If the oil does not come out any longer, switch on the
drainplug again and refill the oil (through fillercap) until the oil has reached the
correct level.
The right oil level is on the red circle on the oil leveler (12).
Always respect the regulations in force for disposing of old oil!
2. Regularly drain condensation water. The draintap is situated at the bottom of
the tank (10). Draining with pressure in the tank is the easiest way. Some
compressors have an aftercooler with its own drainplug. Also from this device
the condensationwater should be drained regularly.
Condensate must be disposed of in conformity with the local regulations
in force (not in the sewer!).
As an alternative you can place an oil/water separator.
3. The oil level should also be checked regularly. For the right oil level see point 1.
If necessary refill with compressor oil, order No 36398 (1/2 l) or order No
36380 (2 l). Checking daily can prevent a lot of troubles!
Use oil of the same type as that already in the machine; do not mix
different types of oil!
4. The air filter element (1) should be cleaned or changed regularly. This change
depends on the amount of fouling and should be done more often in dusty
situations and less often in a clean situation. For cleaning the filterelement, take
out the filtercontainer with the filter. Then clean the filter by blowing off the dust.
5. The V-belt should be checked after every 1000 hours. At the right tension, the
V-belt can easily be turned 45 degrees by hand. If tension is too high, strong
corrosion will occur or eventually the
spindle of motor or pump may break.
At too little tension, the efficiency of the
compressor decreases considerably.
Tightening the V-belt goes as follows:
Dismount the belt protector.
Unscrew the fastening bolts on the
motor sledge.
Remove the V-belt.
Place the motor at the right distance
from the pump. Make sure that the
pulley of the motor runs in the same
line parallel with the flywheel on the
pump (see drawing). Tighten the
fastening bolts and replace the V-belt. Worn V-belts should be replaced by new
20
ones with the same size.
Note: Regular maintenance of your compressor will increase durability and
reliability.
MAINTENANCE TABLE
works
daily
weekly
every
every
250 hours 1000 hours
draining
condensation water
check
oil level
clean
air filter
refresh oil (first time
after 50 hours)
▀
▀
▀
▀
check V-belt
▀
7.0 POSSIBILIBIES OF FAILURE
1 Compressor does not run at starting pressure:
* blown fuse
- renew the fuse
* tank at pressure
- discharge
* motor broken
- repair/renew
* defective pressure switch
- repair/renew
2 Repeating thermal failure:
* blown fuse
* loose wire
* pressure switch does not releave
air circuit
* too low voltage
* overloading
- renew fuse
- repair
- repair/renew valve
- remove extension cable or use heavier
- reduce loading
3 Compressor keeps blowing off air:
* defective non-return valve
- repair/renew
4 Too little air production:
* dirty air filter
* V-belt too loose
* defective valves
5 Leaking safety valve:
- clean/renew filter
- tighten V-belt
- renew
21
* pressure too high
* defective safety valve
- set pressure switch
- renew
8.0 TECHNICAL DETAILS
Type
Order number
Number of cylinders
Number of stages
Motorpower
Volt
Air tank
Oil tank
Operating pressure
Maximum pressure
Sound pressure level
Air intake capacity
Protected with
Service
Weight
Dimensions (lxwxh)
HL 375/100
36846
1
2
2,75 HP/2 kW
230 V/50 Hz
100 litres
0,5 litres
6 bar
8 bar
73 dB(A)
340 l/min.
16 amp.
30%-60 min.
67 kg
1080 x 420 x 790 mm
Modelchanges reserved.
All compressors are provided with Euro-Norm (CE-Choice)
22
FRANÇAIS
TABLE DES MATIERES
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Introduction
Consignes de sécurité
Installation
Installations électriques
Installation de la conduction d'air
Mise en service
Commande
Entretien
Possibilités de pannes
Données techniques
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
23
24
25
25
26
26
26
27
28
29
ATTENTION
Avant la mise en route du compresseur, il est nécessaire de prendre certaines
mesures. A cet effet lisez attentivement cette manuel d’instructions.
1.0 INTRODUCTION
Avec l'achat de votre compresseur Airpress vous êtes devenu propriétaire d'un
compresseur extrêmement rentable et fiable. Une utilisation correcte et un
entretien régulier vous permettront de profiter de cet appareil pendant de
nombreuses années. Vous trouverez dans ce livret les instructions nécessaires à
l'usage et à l'entretien de votre compresseur. Lisez-le attentivement et rangez-le à
proximité du compresseur afin de le consulter en cas de nécessité.
Le compresseur a été réalisé pour fournir de l’air comprimé. L’appareil ne peut pas
être utilisé pour produire de l’air destiné à la respiration humaine ou utilisé en
contact direct avec des substances alimentaires. Cet appareil devra être destiné
uniquement à l’usage pour lequel il a été expressément conçu. Toute autre
utilisation doit être considéré comme impropre et donc déraisonnable. Le
constructeur ne peut pas être tenu pour responsable des éventuels dommages
causés par des utilisations impropres, erronées et déraisonnables.
Cet appareil n’est pas adapté pour l’installation à l’extérieur.
1
2
3
4
5
6
7
8
Legende (page 1)
Filtre à air (derrière)
9 Tampon
Soupape de retenue
10 Robinet de vidange de l’eau de
condensation
Soupape de sûreté
11 Bouchon de vidange de l’huile
L’interrupteur à pression
12 L’indicateur de niveau d’huile
Réducteur de pression
13 Bouchon de remplissage d’huile
Raccord rapide
14 V-courroie
Manomètre de la pression réduite 15 Moteur électrique
Manomètre pression chaudière
23
2.0 CONSIGNES DE SECURITE
Attention: respectez toujours ces intructions de sécurité et réfléchissez bien
à ce que vous faites.
• Lors d’emploi de la machine, observez toujours scrupuleusement les
consignes de sécurité fournies.
• L‘opérateur doit avoir au moins 18 ans. Des apprentis doivent avoir au moins
16 ans, ils doivent toutefois toujours travailler sous surveillance sur la
machine.
• Tenez les enfants et d’autres personnes éloignés de votre lieu de travail.
• Soyez prudent lorsque vous utilisez de l’air comprimé. Ne pointez jamais
l’outil en direction de personnes ou d’animaux. N’utilisez pas d’air comprimé
pour nettoyer des vêtements.
• L’air comprimé ne doit pas être inhalé.
• Ne portez ni vêtements amples ni bijoux. Ils pourraient être happés par les
pièces en mouvement. Portez de préférence des lunettes protectrices. Lors
de travaux à l’air libre, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc
et des chaussures à semelle antidérapante. Coiffez-vous d’un filet à cheveux
si ces derniers sont longs.
• N’utilisez pas le compresseur dans un environnement humide ou mouillé.
• Placez le compresseur sur un sol suffisamment plat et solide, de façon à ce
que tous les points qui lui sont destinés soient à une portée effective. Afin de
diminuer l'effet d'éventuelles vibrations, la machine peut être placée sur des
amortisseurs de vibrations.
• Cette machine n’est pas apte à utilisation continu, mais a une service de
30% par 60 minutes.
• Veillez à ce que le lieu de travail soit bien éclairé.
• N’utilisez pas la machine à proximité de liquides ou de gaz inflammables.
• N’excédez pas la pression maximale d’opération et utilisez le compresseur
dans une température ambiante entre +5ºC et +40ºC.
• Ne pas démonter ni ponter le fonctionnement des dispositifs de sécurité
prévus sur la machine.
• Les pièces actives de la machine peuvent devenir chaudes pendant
l’opération. Faites refroidir la machine après utilisation.
• Après chaque usage le réservoir doit être évacuée.
• Le courant présente un risque en cas d‘utilisation de lignes de branchement
électrique non-conformes.
• A l’extérieur n’utilisez que des câbles de rallonge homologués avec le
marquage correspondant.
• N’exposez pas les outils électriques à la pluie.
• Le moteur doit toujours être à l’arrêt pour effectuer des travaux de
changement d’outillage, de réglage, de mesure et de nettoyage. Débrancher
le cordon d’alimentation.
• Ne portez pas l’outil par le câble et ne tirez pas sur celui-ci pour débrancher
la fiche de la prise. Préservez le câble de la chaleur, de l’huile et des arêtes
vives.
24
• Assurez-vous que la machine est mise hors service et débranchée et
que le réservoir est sans pression
- en cas de non utilisation
- avant de résoudre des problèmes
- avant de faire de l’entretien
- lorsque la machine n’est pas utilisée.
• ATTENTION : les instructions, précautions et avertissements présentés
dans ce manuel ne sauraient traiter toutes les conditions et situations
possibles. Il est de la responsabilité de l’utilisateur qu’il fasse preuve de bon
sens, de prudence et d’attention lors de l’utilisation du compresseur.
• N’autorisez l’usage du compresseur qu’aux seules personnes qui ont pris
connaissance de ce mode d’emploi. L’emploi du compresseur par des
personnes non initiées est dangereux.
Plaques de signalisation de danger (page 38)
Les plaques qui sont appliquées sur le compresseur font partie de la machine ;
elles ont été appliquées pour des raisons de sécurité et ne doivent être enlevées
ou détériorées sous aucun prétexte.
3.0 INSTALLATION
Placez le compresseur sur un sol suffisamment plat et solide, de façon à ce que
tous les points qui lui sont destinés soient à une portée effective. Afin de diminuer
l'effet d'éventuelles vibrations, la machine peut être placée sur des amortisseurs
de vibrations.
Le compresseur doit être placé dans un endroit bien ventilé et le moins
poussiéreux possible. Ne placez jamais la machine dans un lieu où l'on peint au
pistolet. Une bonne ventilation est nécessaire à l'échappement d'air froid. Assurezvous que le robinet de vidange de l'eau de condensation (10) et le bouchon de
vidange de l'huile (11) soient toujours à portée de la main, ainsi que le bouchon de
remplissage du réservoir d’huile (13). Il est recommandé de garder un espace libre
d'environ 30 cm autour de la machine pour la ventilation et l'entretien.
Un apport d'air insuffisant, une température trop élevée et l'encrassement du
filtre à air peuvent diminuer considérablement le rendement du
compresseur.
3.1 INSTALLATIONS ELECTRIQUES
La machine a été munie d'un câblage complet à l'usine. Il vous appartient
cependant d'installer le compresseur sur votre réseau électrique. Cette installation
doit être effectuée sur un groupe indépendant. Assurez-vous que le voltage et
l'ampèremètrage de votre réseau correspond à celui du moteur. A cet effet, le diamètre des câbles utilisés est également important. Il est conseillé d'utiliser des
câbles d'au moins 2,5 mm².
N.B. Lisez les rubriques 3.2 et 4.0 avant de mettre la machine en route.
3.2 INSTALLATION DE LA CONDUCTION D'AIR
25
Pour relier le compresseur au réseau de conduite d'air, utilisez un tuyau flexible,
afin d'isoler les vibrations de la machine. No 6 est un raccord rapide
Orion/Airpress.
4.0 MISE EN SERVICE
1. Assurez-vous que toutes les recommandations faites dans la rubrique "Installation" aient été prises en compte.
2. En livraison le compresseur généralement n’est pas rempli avec d’huile.
Complétez avec environ 0,5 litres d’huile pour compresseur jusqu’à le cercle
rouge dans l’indicateur de niveau d’huile (12).
3. Montez le bouchon de remplissage d’huile (13) dans le couvercle du carter
(d’abord enlevez le bouchon synthétique).
4. Evitez les rallonges. Si vous ne pouvez pas faire autrement, utilisez un fil ayant
une capacité suffisante, et déroulez-le complètement.
0 - 10 meter: 3 x 1,5 mm2 et 10 - 25 meter: 3 x 2,5 mm2
5. Contrôlez la tension de la courroie trapézoïdale (14); par une tension correcte il
vous est facile de former à la main un angle de 45o. Retendez la courroie si
nécessaire. Consultez à cet effet le point 6 de la rubrique 5.0. Pour remettre la
machine en route et pour un usage quotidien, voir 5.0.
• Mettez le compresseur en route par tirer la commande manuelle de
l'interrupteur à pression manuel (4).
• Le compresseur est prêt à tourner, à moins que la chaudière ne soit encore
sous pression (8).
• Lorsque la machine tourne, éteignez-la seulement par pousser le bouton sur
l'interrupteur à pression automatique (4). La conduite de refoulement est ainsi
désaérée et le compresseur pourra de nouveau démarrer à vide.
5.0 COMMANDE
1. Assurez-vous que l'interrupteur à pression soit éteint. Mettez le courant. Mettez
l'interrupteur à pression en service. Si la pression dans le réservoir est
inférieure à la pression de mise en marche, le compresseur tournera jusqu'à ce
que la pression moyenne soit atteinte. Si la pression dans le réservoir est
supérieure, alors le compresseur ne démarre pas, mais est prêt à démarrer
aussitôt que la pression du réservoir est inférieure au point de mise en marche.
2. Lors de l'arrêt du compresseur, l'interrupteur à pression doit toujours être mis
en position "O" avant de débrancher l'appareil. En effet, l'interrupteur à
pression décharge le conduit, de sorte que le compresseur puisse redémarrer
à vide lors de la prochaine mise en route. Ceci évite d'endommager le moteur.
3. Le moteur du compresseur est protégé du surchauffage au moyen d'une protection thermique. Cette protection arrête le moteur automatiquement si celui-ci
menace d'être surchargé ou en cas de panne de l'une des phases. Attendez
quelques instants et appuyez sur le bouton reset de l'interrupteur de protection
pour remettre le compresseur en état de marche.
26
6.0ENTRETIEN
Avant de commencer les activités d'entretien de la machine, il est nécessaire
au préalable de couper le courant (veillez à ce qu'il ne puisse être rebranché
par accident) et assurez-vous que le réservoir est sans pression par ouvrir le
robinet de vidange (10).
L'entretien de la machine concerne les points suivants:
1. Au bout des 50 premières heures et après toutes les 250 heures de service
l'huile doit être vidangée et remplacée. Dévissez à cet effet le bouchon de
vidange (11) et retirez également le bouchon de remplissage (13). Laissez
l'huile usagée s'écouler dans un récipient. Lorsque l’huile cesse de s’écouler,
revissez le bouchon de vidange (11) et remettez de l’huile propre.
Le juste niveau ‘d’huile se situe sur le cercle rouge dans l’indicateur de
niveau d’huile (12).
Nous recommandons vivement de suivre les normes en vigueur pour le
recyclage des huiles usées !
2. Vidangez régulièrement l'eau de condensation. Du fait du refroidissement de
l'air chaud dans le réservoir à air comprimé, un phénomène de condensation
se produit. L'eau ainsi apparue peut être vidangée à l'aide du robinet de
vidange (10) situé sous le réservoir. Cette vidange s'effectuera le plus
aisément sous pression. L’eau de condensation doit être évacuée dans le
respect des normes locales en vigueur (ne versez pas dans l’égout !).
C’est aussi possible d’installer un séparateur de condensat.
3. Le niveau d'huile doit être contrôlé régulièrement.
Si nécessaire, rajoutez un peu d'huile, réf. 36398 (1/2 l) ou réf. 36380 (2 l). Un
contrôle quotidien peut éviter des incidents graves!
Utiliser de l’huile du même type que celle qui est présente dans la
machine ; ne pas mélanger des huiles de type différent.
4. L'élément filtre à air (1) doit être nettoyé régulièrement par soufflage. Retirez à
cet effet le corps en plastique du filtre et sortez l'élément. La poussière peut
être éliminée à l'aide d'un pistolet à air comprimé. En cas d'encrassement
persistant, dû par exemple au brouillard de peinture, il est nécessaire de
changer le filtre. La fréquence des nettoyages dépend du degré de pollution de
l'air dans l'environnement du compresseur. Un air propre est donc
extrêmement important.
5. La courroie trapézoïdale doit être contrôlée toutes les 1000 heures. La courroie
est correctement tendue si vous pouvez facilement lui faire former un angle de
45o avec la main. Une tension trop forte de la courroie peut provoquer une forte
usure, voire même une rupture de l'axe du moteur ou de la pompe. Une
tension trop faible, par contre, diminuera le rendement.
Pour tendre la courroie trapézoïdale, procédez comme suit::
27
démontez le protecteur de courroie.
Dévissez les boulons de fixation du moteur
sur le traineau automobile. Retirez la
courroie trapézoïdale.
Placez le moteur à la bonne distance de la
pompe. N'oubliez pas que la poulie du
moteur doit former une ligne droite, parallèle au volant d'entraînement de la
pompe (voir l'illustration).
Revissez les boulons de fixation et placez
la courroie trapézoïdale. Les courroies
usagées doivent être remplacées par des
modèles de même taille.
N.B. Un entretien régulier favorise un bon rendement et garantit une longue
durée de votre machine. Tenez-en compte!
TABLEAU D'ENTRETIEN
activités
vidanger l’eau de
condensation
contrôler le niveau
d’huile
nettoyer le filtre
à air
changer l’huile
(au bout des 50
premières heures)
tous
chaque
toutes les
toutes les
les jours
semaine
250 heures
1000 hours
▀
▀
▀
▀
contrôler la tension de la
courroie trapézoïdale
7.0 POSSIBILITES DE PANNES
1 Le compresseur ne réagit pas lors de l’actionnement de
l’interupteur à pression:
* fusible de secteur hors service
- à changer
* réservoir sous pression
- décharger
28
▀
* panne de moteur
* interrupteur à pression défectueux
- réparer/remplacer
- réparer/remplacer
2 Arrêts répétés du dispositif thermique du compresseur :
* panne de l’une des phases
- changer le fusible de secteur
* fil lâche
- rechercher et replacer
* interrupteur à pression ne décharge
- réparer/remplacer la valve
pas la conduite
magnétique
* sous-tension
- retirer la rallonge/la remplacer par
une plus lourde
* surcharge
- réduire charge
3 Continue d’évacuer:
* soupape de retenue défectueuse
- réparer/remplacer
4 Apport d’air insuffisant:
* filtre à air défectueux
* courroie trapézoïdale trop lâche
* soupapes défectueuses
- nettoyer/changer
- retendre
- remplacer
5 Fuites de la soupape de sûreté :
* pression trop élevée
* soupape de sûreté défectueuse
- régler l’interrupteur à pression
- remplacer
8.0 DONNEES TECHNIQUES
Type
Référence
Nombre de cylindres
Nombre d’étages
Puissance de moteur
Type de courant
Cuve
Contenu du carter
Pression de service
Pression maximale
Niveau sonore
Débit
Protégé par
Service
Poids
Dimensions (lxlxh)
HL 375/100
36846
1
2
2,75 CV/2 kW
230 V/50 Hz
100 litres
0,5 litres
6 bar
8 bar
73 dB(A)
340 l/min.
16 amp.
30%-60 min.
67 kg
1080 x 420 x 790 mm
Sous reserve de modifications.
Tous les compresseurs ont l'Euro-Norme (Poinçon CE)
29
ESPAGÑOL
ÍNDICE
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Prólogo
Normas de seguridad
Colocación
Conexiones eléctricas
Conexiones de aire
Puesta en marcha
Manejo
Mantenimiento
Averías
Datos técnicos
página
página
página
página
página
página
página
página
página
página
30
31
32
32
33
33
33
34
35
36
ATENCIÓN
Antes de poner en marcha el compresor se deben llevar a cabo una serie de
pasos imprescindibles Por ello, lea previamente con atención las instrucciones
de empleo.
1.0 PRÓLOGO
Con la compra de la instalación Airpress se ha hecho usted propietario de una
instalación de compresión de alto nivel de prestaciones y de alta fiabilidad. Si lo
utiliza y mantiene correctamente podrá conservar esta máquina durante muchos
años. En este manual de instrucciones se exponen las prescripciones de uso y
mantenimiento. Léala atentamente y consérvelo junto a su compresor para su
consulta en caso necesario.
El compresor sirve para el aporte de aire comprimido. El aire comprimido no es
respirable y no se debe poner en contacto directo con alimentos. La máquina sólo
se puede utilizar para el propósito para el que ha sido fabricada; cualquier otra
aplicación será incorrecta. El fabricante no será responsable de cualquier daño
que se cause a personas o bienes por negligencia o por no cumplir las
prescripciones correspondientes durante el uso o el mantenimiento de la máquina.
Esta máquina no es apta para su uso en exteriores.
1
2
3
4
5
6
7
8
Leyenda (página 1)
Filtro de aire (detrás de)
9 Tapón
Válvula de retención
10 Grifo de vaciado agua condensada
Válvula de seguridad
11 Clavija de vaciado
Interruptor de botón
12 Lector de nivel de aceite
Válvula reguladora de presión
13 Clavija de aceite
Acceso directo
14 La correa V
Manómetro de presion reductora
15 Electromotor
Manómetro de presion del tanque
30
2.0 NORMAS DE SEGURIDAD
Atendiendo a su propia seguridad, lea atentamente este manual de uso
antes de usar la máquina.
• Al usar la máquina, observe siempre las normas de seguridad y guarde este
manual con el compresor.
• Mantenga a niños y a personas no autorizadas lejos durante el
funcionamiento. Permanezca lejos de partes moviles si el compresor está
funcionando.
• Tome precauciones cuando use aire comprimido. Nunca apunte el flujo del aire
hacia personas ni animales. No utilice el aire comprimido para limpiar la ropa.
• No es adecuado inhalar aire comprimido.
• No vista ropa floja ni lleve joyas. Podrían quedar enganchadas en las partes
móviles. Cuando trabaje al aire libre, use guantes de goma y zapatos de suela
antideslizante. Póngase une redecilla para el pelo si lo tiene largo. Utilice gafas
de protección.
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice herramientas
eléctricas en un ambiente húmedo o mojade.
• Coloque el compresor sobre una superficie firme y lisa, de modo que se apoye
en todos los puntos de apoyo de la máquina. Para evitar vibraciones se podrá
colocar la máquina sobre amortiguadores.
• El compresor no sirve para operación continuo, servicio 30% por hora.
• Procure que el lugar de trabajo esté bien iluminado.
• No utilice herramientas eléctricas cerca de líquidos o gases inflamables.
• No sobrepase la presión máxima de trabajo y utilice la máquina con una
temperatura ambiente entre +5ºC y +40ºC.
• No realice ajuste alguno a la máquina a consecuencia del cual se pueda
sobrepasar la presión de aire.
• Durante su funcionamiento, las piezas de trabajo de la máquina pueden llegar
a calentarse. Deje enfriar la máquina después de haberla utilizado.
• Después de usar la máquina, es necesario ventilar el tanque y drenar la
humedad que se haya podido formar en el tanque.
• Los enchufes deben estar conforme a las normas de seguridad. De no ser
así,exija que los examine un electricista capacitado para tal acción. La clavija
de su base de enchufe tie absolutamente que ser conectada a la puesta a
tierra,su sistema eléctrico teniendo que ir provisto con disyuntor automático
magnetotérmico (protección personal).
• En el exterior, utilice solamente cables de alargue homologados e identificados
como tales.
• Mueva la máquina levantándola por el mango únicamente. No tire nunca de la
manguera de aire acoplada para mover la máquina. Proteja el cable del calor,
del aceite y de las aristas.
• Nunca habrá de sacarse la clavija tirando por el cable eléctrico.
• Asegúrese de apagar la máquina, de desenchufarla y de que el tanque esté sin
presión antes de proceder a realizar pequeñas reparaciones u operaciones de
31
servicio o cuando la máquina no esté en uso.
• ADVERTENCIA: las advertencia, normas de seguridad y consejos de este
manual no pueden abarcar odas las posibles circunstancias y situaciones
posibles. El usuario tiene que comprender que el sentido común y la
prudencia no van incorporados con el producto sino que tienen que ser
puestos por el usuario.
• Deje utilizar este compresor sólo a las personas que han leido estas
instrucciones y están enteradas de su manejo. Un uso poco juicioso puede
ser peligroso.
Las placas de peligro (página 38)
Las places aplicadas en la compresor forman parte de la máquina, han sido
aplicades por motivos de seguridad y por ningoen motivo tienen que ser quitadas
o deterioradas.
3.0 COLOCACIÓN
Coloque el compresor sobre una superficie firme y lisa, de modo que se apoye en
todos los puntos de apoyo de la máquina. Para evitar vibraciones se podrá
colocar la máquina sobre amortiguadores.
El compresor se deberá colocar en un lugar bien ventilado y libre de polvo en la
medida de lo posible. Nunca coloque la máquina en un lugar donde se esté
pintando con pistola. Para la entrega de aire fresco es necesaria una buena
ventilación.
Haga todo lo posible para que el grifo de extracción de agua de condensación
(10), la clavija de extracción de aceite (11) y la clavija de rellenado de aceite (13)
se alcancen fácilmente. Se recomienda mantener un espacio libre de 30
centímetros alrededor de la máquina para facilitar su ventilación y los trabajos de
mantenimiento.
En general, un aporte insuficiente de aire, las temperaturas altas y la
suciedad del filtro de aire disminuirán notablemente el rendimiento del
compresor.
3.1 CONEXIONES ELÉCTRICAS
La máquina sale de fábrica con todo el cableado necesario. Sin embargo, el
compresor se deberá conectar a su instalación eléctrica. Lo cual se deberá hacer
en un grupo aparte. Compruebe que el amperaje y el voltaje de su instalación
eléctrica coinciden con los del motor del compresor. A este respecto también es
importante el diámetro de los cables utilizados. Se recomienda utilizar cables de
2,5 mm2 como mínimo.
Nota: Antes de conectar la máquina, lea atentamente los capítulos 3.2 y 4.0.
3.2 CONEXIONES DE AIRE
32
Para la conexión del compresor a la red de ventilación utilice un tubo flexible para
aislar las vibraciones de la máquina. La conexión nº. 6 es de tipo Orión/Airpress.
4.0 PUESTA EN MARCHA
1. Compruebe que se han cumplido las indicaciones del capítulo “Colocación”.
2. El compresor no suele entregarse con aceite. Llene el depósito de aceite (±
0,5 l) hasta el círculo rojo del marcador del nivel de aceite (12).
3. Monte la clavija de aceite (13) sobre la tapa del cárter (deberá haber quitado
previamente la clavija de plástico).
4. Evite el uso de cables alargadores. Si no se puede evitar su uso, utilice cables
de capacidad suficiente y desenrolle el carrete totalmente. Tabla de cables
alargadores: 0 - 10 metros: 3 x 1,5 mm2 y 10 - 25 metros: 3 x 2,5 mm2
5. Controle la tensión de la correa V; al estar ajustada correctamente, la correa
V (14) podrá ser girada fácilmente a 45°. Si fuera necesario, tensar
nuevamente, véase 6.0 punto 5. Para poner en marcha el compresor y para su
manejo diario véase 5.0.
• Conecte el compresor con el mando manual del conmutador de presión (4)
(tirar).
• En ese momento, el compresor empezará a funcionar, salvo que la caldera
aún esté bajo presión (véase el manómetro nº 8).
• Durante el funcionamiento la máquina sólo se podrá apagar con el botón
situado en el conmutador de presión automático (4) (oprimir). De esa forma, se
purga la conducción de aire a presión y el compresor puede funcionar de
nuevo sin cargas.
5.0 MANEJO
1. El compresor de funcionamiento automático se parará al alcanzar la caldera
(8) una presión de 8 bares. Cuando se utilice aire de nuevo y el aire del tanque
baje hasta 6 bares, el compresor se pondrá de nuevo en marcha.
2. La mayoría de las máquinas de aire comprimido están diseñadas para
soportar una presión de trabajo de 6 bares aproximadamente. Para
determinadas aplicaciones esa presión puede ser aún más baja. Para poder
ajustar la presión adecuada, el compresor está provisto de una válvula
reductora de presión (5). Con esa válvula se puede ajustar la presión de la
conexión (6) independientemente de la presión de la caldera.
3. El ajuste de la válvula reductora de presión se hace del modo siguiente: gire el
botón hasta llegar a la presión correcta (hacia la izquierda se baja la presión y
hacia la derecha se sube). La presión seleccionada se puede leer en el
manómetro (7).
4. En el tanque hay dos clavijas adicionales (9) que se pueden utilizar para hacer
un punto de vaciado extra.
33
6.0 MANTENIMIENTO
Antes de empezar con las tareas de mantenimiento de la máquina se deberá
desconectar de la red eléctrica (compruebe que no se pueda volver a
conectar por accidente) y asegúrese que el tanque esté sin presión por abrir
el grifo de vaciado (10).
El mantenimiento de la máquina abarca los siguientes puntos:
1. Después de las primeras 50 horas de funcionamiento y, a continuación, cada
250 horas de funcionamiento, se deberá cambiar el aceite. Para ello, gire la
clavija de vaciado (11) y quite el tapón de llenado (13). Saque el aceite usado y
recójalo en un recipiente. Cuando ya no salga más aceite, vuelva a colocar la
clavija de vaciado (11) y proceda al rellenado de aceite.
El nivel de aceite correcto lo marca el círculo rojo del lector de nivel de
aceite (12). ¡El aceite usado se deberá eliminar según las prescripciones
al respecto!
2. Elimine regularmente el agua de condensación. La humedad de condensación
se produce por el enfriamiento del aire caliente dentro del tanque. La humedad
de condensación se puede eliminar con el grifo de vaciado (10) situado en la
parte inferior del tanque. El mejor momento para proceder al vaciado es
cuando la máquina está a presión.
¡El agua de condensación se deberá eliminar según las prescripciones al
respecto (por tanto, no en la alcantarilla)! También pede colocar un
limpiador de humedad de condensación.
3. Se deberá controlar regularmente el nivel de aceite. Cuando sea necesario,
rellene el aceite del compresor, nº de pedido 36398 (1/2 l) o nº de pedido.
36380 (2 l). ¡El control diario de la máquina puede evitar muchas
incomodidades! Utilice siempre el mismo aceite; ¡nunca mezcle diferentes
aceites minerales!
4. El filtro de aire (1) se deberá limpiar regularmente o se deberá sustituir por uno
nuevo. Para ello, saque la carcasa de plástico y extraiga el filtro. El polvo del
filtro se puede eliminar con una pistola de aire. La suciedad resistente, tal
como la pintura pulverizada obligará a la sustitución del filtro. La frecuencia de
la limpieza dependerá del nivel de suciedad del aire donde se encuentre el
compresor. Por ello, es de gran importancia que el aire esté limpio.
5. La correa V deberá ser controlada cada 1000 horas. Al estar tensada
correctamente, la correa V podrá fácilmente ser girada a 45° con la mano. Si la
correa estuviera demasiado tensa, dicha fuerza producirá un desgaste
innecesario y es posible que se quiebre el eje del motor o de la bomba. Por el
contrario, si las correas están demasiado flojas, disminuye el rendimiento.
Para tensar nuevamente la correa se deberá proceder de la siguiente manera:
Retire la cinta protectora.
34
Afloje las clavijas de sujeción del motor.
Quite la correa V. Ubique el motor
a la distancia correcta de la bomba.
La polea del motor deberá ser ubicada
en la misma línea paralela
a la rueda de la bomba
(véase el dibujo). Ajuste las
clavijas de sujeción y ubique la
correa V. Las correas V gastadas
deberán ser reemplazadas por
nuevas de la misma medida.
Nota: ¡Tenga en cuenta que un mantenimiento regular redundará en
beneficio del rendimiento y de la vida útil de su máquina!
TABLA DE MANTENIMIENTO
Tareas
diarias semanales
cada
cada
250 horas 1000 horas
agua de condensación
vaciado
controlar
nivel de aceite
limpiar
filtro de aire
renovar el aceite
(La 1ª vez, después de 50
horas de funcionamiento)
▀
▀
▀
▀
7.0 AVERÍAS
1 El compresor no responde cuando se activa el conmutador de presión:
* fusible averiado
- cambiar
* el tanque está a presión
- descargar presión
* motor averiado
- repararlo o cambiarlo
* el conmutador de presión está averiado - repararlo o cambiarlo
35
2 El compresor pierde temperatura constantemente:
* la fase no funciona
- cambiar el fusible
* el cable está suelto
- comprobar y sujetar el cable
* el conmutador de presión no descarga - reparar/cambiar la válvula de purga
la presión de las conducciones
* baja tensión
- eliminar los cables alargadores
* sobrecarga
- reducir la carga
3 El compresor no para de soltar vapor:
* la válvula de retorno está averiada
- repararlo o cambiarlo
4 Poca aportación de aire:
* filtro de aire sucio
* La correa V está demasiado floja
* Válvulas averiadas
- limpiarlo o cambiarlo
- tensar otra vez o reemplazar
- cambiar
5 La válvula de seguridad tiene fugas:
* presión demasiado alta
* válvula de seguridad averiada
- ajustar el conmutador de presión
- cambiar
8.0 DATOS TÉCNICOS
Modelo
Número de pedido
Número de cilindros
Número de escaleras
Potencia del motor
Voltaje
Capacidad de la caldera
Capacidad de aceite
Presión de conexión
Presión máxima
Nivel de sonido
Capacidad de aspiración
Seguro fusible
Servicio
Peso
Medidas (hxaxp)
HL 375/100
36846
1
2
2,75 CV/2 kW
230 V/50 Hz
100 ltrs
0,5 ltrs
6 bares
8 bares
73 dB(A)
340 ltr./min.
16 amp.
30%/hora
67 kg
1080 x 420 x 790 mm
Queda reservado el derecho de introducir modificaciones. Todos los
compresores tienen el marchamo Euronorma (Marchamo CE).
36
37
Waarschuwingstekens
De stickers op de compressorunit maken deel uit van de machine; zij zijn
aangebracht voor de veiligheid en mogen niet worden verwijderd of beschadigd.
Gefahrenschilder
Die Schilder die sich auf der Kompressor befinden, sind Teil der Maschine. Sie
sind aus Sicherheitsgründen angebracht und dürfen auf keinen Fall entfernt oder
beschädigt werden.
Danger plates
The plates fitted on the compressor unit are part of the machine; they have been
applied for safety purposes and must not be removed or spoiled for any reason.
Plaques de signalisation de danger
Les plaques qui sont appliquées sur le compresseur font partie de la machine ;
elles ont été appliquées pour des raisons de sécurité et ne doivent être enlevées
ou détériorées sous aucun prétexte.
Placas de las señales de peligro
Las places aplicadas en la compresor forman parte de la máquina, han sido
aplicadas por motivos de seguridad y por ningoen motivo tienen que ser quitadas
o deterioradas.
38
Vorstvrij opstellen
Frostfrei aufstellen
Frost-proof installation
Installer à l’abri du gel
Instalacion a prueba de heladas
Pas op voor hete delen
Heisse Teile
Beware of hot parts
Faites attention aux pièces chaudes
Tenga cuidado con las piezas calientes
Regelmatig oliepeil controleren
Regelmäßig Ölstand kontrollieren
Regularly check oil level
Contrôler régulièrement le niveau d’huile
Controlare regularmente el nivel de aceite
Regelmatig condenswater aftappen
Regelmäßig Kondenswasser ablassen
Regularly drain condensation water
Vidanger régulièrement l’eau de condensation
Elimine regularmente el agua de condensación
Machine met automatische start: pas op voor
draaiende onderdelen
Maschine mit selbsttätigem Anlauf: vorsicht vor den
bewegenden Teilen
Machine with automatic start: beware of moving parts
Machine à démarrage automatique: faites attention
aux pièces rotatives
Maquina con arranque automatico: esté atento a las
piezas giratorias
Gevaarlijke elektrische spanning
Gefährliche Stromspannung
Dangerous electric voltage
Tension électrique dangereuse
Tension electrica peligrosa
Bij voorkeur gehoorbeschermer dragen
Tragen Sie vorzugsweise einen Gehörschutz
Protect the hearing
Prenez des mesures de protection auditive
Adopte medidas de protection auditiva
39
40
41
(NL)
Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden als
normaal huishoudelijk afval. Zorg voor recycling daar waar passende installaties
bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over
inzameling en verwerking.
(D)
Die von den elektrischen Maschinen erzeugten Abfälle dürfen nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt, sondern müssen in zugelassenen Anlagen
umweltgerecht recycelt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen
Behörde oder beim Vertragshändler über Müllsammlung und -entsorgung.
(GB)
Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer
for recycling advice.
(F)
Les déchets électriques ne peuvent être traités de la même manière que les
ordures ménagères ordinaires. Procéder à leur recyclage, là où il existe des
installations adéquates. S'adresser aux autorités locales compétentes ou à un
revendeur agréé pour se renseigner à propos des procédés de collecte et de
traitement.
(E)
Los desechos producidos por las máquinas eléctricas no se pueden tratar como
desechos domésticos comunes. Hay que reciclarlos allí donde existan las
instalaciones apropiadas. Consultar al organismo local o al revendedor para
solicitar información acerca de su recogida y eliminación.
42
--------------------------------------------------
GARANTIEBEWIJS 12 MAANDEN
GARANTIESCHEIN 12 MONATE
GUARANTEE CERTIFICATE 12 MONTHS
CERTIFICAT DE GARANTIE 12 MOlS
CERTIFICADO DE GARANTIA 12 MESES
Artikel/Artikel/Article/Article/Artìculo ..........................................................................................
Model/Modell/Model/Modèle/Modelo .........................................................................................
Serie nr./Seriennr./Series no./No. série/ N° de serie ..................................................................
Aankoopdatum/Kaufdatum/Date of purchase/Date d'achat/ Fecha de compra ..........................
Handtekening verkoper
Signatur Verkaufer
Seller's signature
Signature du vendeur
Firma del vendedor
Firmastempel verkoper
Firmenstempel Verkaufer
Firmstamp seller
Timbre du vendeur
Sello del vendedor
Alleen geldig met stempel / Nur gültig mit Stempel / Only valid with stamp /
Seulement valide avec timbre/ Válido solamente con sello
Bij garantieaanspraken de machine/het apparaat met ingevuld garantiebewijs en
aankoopfactuur franco toezenden.
Bei Garantieansprüchen die Maschine / der Apparat mit ausgefülltem Garantieschein und Rechnung franko einsenden.
For claims against the guarantee, please send us the machine/the apparatus
with the completed guarantee certificate and invoice free of charge.
En cas de réclamation, retourner la machine/l'appareil pourvu(e) du certificat de
garantie dûment rempli et de la facture franc de port.
En caso de reclamación, retornar la máquina / el aparato con el certificado de
garantía relleno y la factura de compra libre de gastos de envío.
Naam/Name/Name/Nom/Nombre
: ................................................................
Adres/Adresse/Address/Adresse/Dirección : ................................................................
Plaats/Ort/Place/Ville/ Ciudad
: ................................................................
Land/Land/Country/Pays/País
: ................................................................
43
GARANTIEBESTIMMUNGEN
Die Garantiefrist der gelieferten Maschine/des Apparats beträgt 12 Monate, mit Wirkung vom Kaufdatum. Wenn es
innerhalb dieser Frist Störungen gibt, die auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind, gilt die Garantie
für sowohl Teile wie auch Arbeitslohn. Garantieansprüche werden nicht anerkannt, wenn:
- Die Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung nicht eingehalten worden sind.
- Die Maschine / der Apparat derart geändert ist, dass dieser nicht mehr gebührendermassen funktionieren kann,
auch nicht, wenn die richtigen Teile zum Auswechseln eingesetzt wurden.
- Schäden durch Erfrieren, Fallen, Stösse, unbefugtes Demontieren, fehlerhaften Anschluss an das Stromnetz usw.
entstehen.
- Schaden durch Benutzung von Verlängerungskabeln dünner als 2,5 mm² entstehen. Gilt nur bei 230 Volt.
Wenn der Garantieanspruch anerkannt wird, wird die Maschine/der Apparat nach der Reparatur franko zurückgesandt.
Ein weiterer Schadenersatz wird nicht gewährt.
GUARANTEE PROVISIONS
The machine/apparatus supplied carries a 12 month guarantee, starting trom the day of purchase. If any breakdowns
occur within this period, caused by material or structural defects, this guarantee will cover parts as well as labour costs.
This guarantee will not cover claims if:
- The instructions in this manual have not been observed.
- The machine / apparatus has been modified in such a way that it no longer functions properly, not even when
damaged parts are replaced with the proper components.
- Damage is due to frost, dropping, impact, unauthorized disassembly, improper connection to the electricity grid etc.
- Damage is due to the use of extension leads thinner than 2,5 mm² (only 230 volts).
If the guarantee claim is accepted, the machine/apparatus will be repaired and returned free of charge. No other
damages will be paid.
CONDITIONS DE GARANTIE
Le délai de garantie de la machine/de I'appareil est de 12 mois, à compter de la date d'acquisition. Au cas ou des
difficultés techniques dues à des défauts de matériau ou de construction se présenteraient pendant ce délai, la
garantie concernera tant les pièces détachées qua la main-d'oeuvre. On ne pourra prétendre à aucune garantie dans
les cas suivants:
- Les instructions prévues par la notice n'ont pas été respectées.
- La modification de la machine/de I'appareil empêche son fonctionnement, même si les pièces appropriées ont été
utilisées.
- Dégáts matériels dus au fait que la machine/l'appareil est tombé(e), a gelé(e), heurté(e) quelque chose ou qu'elle
(qu'il) a été mal démonté(e), branché(e) incorrectement sur le réseau etc.
- Dégáts matériels dus à I'emploi de rallonges faisant moins de 2,5 qmm. Seulement en cas de 230V.
Au cas ou la réclamation serait retenue, la machine/l'appareil sera renvoyé(e) franc de port à I'issue des travaux de
réparation. Il ne sera accordé aucun dédommagement ultérieur.
GARANTÍA
El plazo de garantía de la máquina / aparato es de 12 meses, a partir de la fecha de adquisición.
Durante este plazo, la garantía concernirá tanto a las piezas de recambio como a la mano de obra, para todos los
problemas técnicos que sean debidos a defectos de material o de construcción.
No se podrá aspirar a ninguna garantía en los casos siguientes:
- No han sido respetadas las instrucciones que se dan en este manual.
- La máquina / el aparato ha sido modificado de tal modo que ya no funciona correctamente, incluso cuando las
partes dañadas hayan sido substituidas por piezas apropiadas.
- El daño es debido a la helada, la caída, el impacto, el desmontaje no autorizado, la conexión inapropiada a la red
eléctrica, etc.
- El daño es debido al empleo de un cable alargardor más delgado de 2,5 mm ². (Se aplica sólo a 230 voltios).
Si la reclamación de garantía es aceptada, la máquina / aparato será reparada y devuelta sin gastos. Ningun daño
posterior será pagado.
44
--------------------------------------------------
GARANTIEBEPALINGEN
De garantie van de geleverde machine/het apparaat bedraagt 12 maanden, ingaande op de aankoopdatum. Indien
zich binnen deze tijd storingen voordoen, die te wijten zijn aan materiaal- of constructiefouten, geldt de garantie voor
zowel onderdelen als arbeidsloon. Garantieaanspraken worden niet erkend indien:
- De aanwijzingen in deze handleiding niet zijn nageleefd.
- De machine/het apparaat zodanig is gewijzigd dat deze niet meer naar behoren kan functioneren, ook niet wanneer
de juiste onderdelen ter vervanging werden gebruikt.
- Schade ontstaat door bevriezing, vallen, stoten, onbevoegd demonteren, foutief aansluiten op het elektriciteitsnet
e.d.
- Schade ontstaat door gebruik van verlengsnoeren dunner dan 2,5 mm² (alleen bij 230 V).
Indien de garantieclaim wordt erkend zal de machine/het apparaat na reparatie franco worden teruggezonden. Een
verdere schadevergoeding wordt niet verleend.
EG-verklaring van overeenstemming
Wij, Airpress, postbus 114, 8900 AC Leeuwarden, Nederland, verklaren geheel onder eigen
verantwoordelijkheid dat de producten
compressoren HL 375/100
waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de machinerichtlijn
98/37/EG, de EMC richtlijn 89/336/EG, de laagspanningsrichtlijn 73/23/EG en de richtlijn
2000/14/EG.
Nederland, Leeuwarden, 14 januari 2008
EG-Konformitätserklärung
Wir, Airpress, Postfach 114, 8900 AC, L eeuwarden, Niederlande, erklären ganz auf eigene
Verantwortung, dass die Produkte
Kompressoren HL 375/100
auf das sich diese Erklärung bezieht mit der Richtlinie für Maschinen 98/37/EC, der EMC
Richtlinie 89/336/EC, der Richtlinie für Niederspannung 73/23/EC und der Richtlinie
2000/14/EC übereinstimmen.
Niederlande, Leeuwarden, den 14. Januar 2008
EC-declaration of conformity
We, Airpress, P.O. Box 114, 8900 AC Leeuwarden, The Netherlands, taking full responsibility,
declare that the products
compressors HL 375/100
to which this declaration refers, comply with the machinery directive 98/37/EC, the EMC
directive 89/336/EC, the low tension directive 73/23/EC and the directive 2000/14/EC.
The Netherlands, Leeuwarden, 14th January 2008
Déclaration CE de conformité
Nous, Airpress, P.O. Box 114, 8900 AC Leeuwarden, Pays Bas, déclarons entièrement sous
notre propre responsabilité que les produits
compresseurs HL 375/100
auquel cette déclaration a trait sont conformes à la directive machines 98/37/EC, la directive
EMC 89/336/EC, la directive basse tension 73/23/EC et la directive 2000/14/EC.
Pays Bas, Leeuwarden, le 14 janvier 2008
Declaracíon CE de conformidad
Airpress, C.P. 114, 8900 AC Leeuwarden, Paises Bajos, declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad la conformidad del producto
compresor HL 375/100
al que se refiere esta declaración, con las disposiciones de la Directiva
Directivas para maquinas 98/37/CE, 89/336/CE, 73/23/CE y 2000/14/CE.
Paises Bajos, Leeuwarden, el 14 de enero 2008
E. J. de Vries
Directeur/Geschäftsführer/Managing director/dDirecteur général/Director gerente
Versie 01.2008
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESSEUR
COMPRESOR
HL 375/100
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising