Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PHOENIX CONTACT NV/SA TE ZAVENTEM
A. De toepasselijkheid
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Phoenix Contact NV/SA
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
te Zaventem van toepassing,
B. De aanbieding
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties,
afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de
overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. De afnemer zal er op toezien, dat derden van deze eventueel aan afnemer verstrekte
bescheiden geen gebruik ten eigen bate maken.
C. Overeenkomst en leveringstermijn
1. De leverancier is eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding van de opdracht.
2. De afnemer is door zijn opdracht gebonden en zal er slechts kunnen aan verzaken mits aan de leverancier een forfaitaire
schadevergoeding te betalen van 10% van de totale prijs, onverminderd het recht voor de leverancier om zijn werkelijke schade in
rekening te brengen.
3. De overeengekomen leveringstijd gaat in zodra de leverancier de opdracht heeft aanvaard, in het bezit is van alle door de afnemer
te verstrekken goederen, bescheiden en gegevens en het eventueel gevraagde voorschot aan de leverancier is betaald.
4. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een benadering. Een eventuele
vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
D. De prijs
1. De leverancier heeft de opgegeven prijzen gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijs.
2. Indien de kostprijs sinds de datum van de aanbieding een verhoging onderging, zal de prijs, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, in dezelfde mate worden verhoogd.
E. Levering, keuring, eigendomsovergang en risico
1. Levering geschiedt franco in België of op een andere plaats, door de afnemer aangewezen. Ingeval elders moet geleverd worden zal de
verzending der goederen geschieden op zijn kosten en op zijn risico.
2. Indien een keuring van de goederen met de afnemer is overeengekomen, en deze, daartoe uitgenodigd, binnen de veertien dagen na de
uitnodiging daarvan geen gebruik maakt, zullen de goederen beschouwd worden als zijnde goedgekeurd.
3. Afnemer draagt het risico vanaf de levering.
4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen aangaande de overgang van het risico, blijven de goederen eigendom van de leverancier tot
op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs.
5. Klachten moeten, om geldig te zijn, binnen de acht dagen na de ontvangstneming der goederen geschieden.
6. De leverancier behoudt zich het recht voor een bestelling te splitsen en in gedeelten te leveren, en voor het geleverde reeds
betaling te vragen zelfs als de volledige bestelling nog niet is uitgevoerd.
F. Betalingsvoorwaarden
1. De betalingen moeten geschieden zonder enige aftrek en zonder kosten, overeenkomstig de bepalingen, die bij de bestelling
overeengekomen zijn.
2. Onze vertegenwoordigers kunnen geen rechtsgeldige kwijting geven
3. Het niet volledig betalen van één of meerdere facturen op vervaldag maakt alles wat nog verschuldigd is onmiddellijk eisbaar en dit
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Tevens behouden wij ons het recht voor om zonder enig voorafgaand bericht alle nog niet
betaalde koopwaren terug te nemen en schadevergoeding te eisen.
4. Het niet volledig betalen van één of meerdere facturen op vervaldag machtigt ons er toe de uitvoering van de andere bestellingen op
te schorten en dit zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van schadevergoeding.
5. Wanneer de afnemer niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn,
of bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, heeft de leverancier vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en
zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van de wettelijke handelsrente. De leverancier heeft bovendien, wanneer de afnemer niet
betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, of bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, onverminderd zijn
recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke
schadeloosstelling door de afnemer voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, zoals bepaald door de
Koning.
G. Garantie en aansprakelijkheid
1. De leverancier verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan de goederen zelf) die niet het gevolg zijn van
overmacht, van een foutieve tussenkomst van de afnemer of van derden, te verhelpen door vervanging of herstelling. Deze verplichting
strekt zich slechts uit tot gebreken die blijken gedurende 6 maanden na de levering. De leverancier wordt eigenaar van de vervangen
onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de afnemer.
2. De leverancier zal buiten hetgeen bepaald is in punt 1 tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name
zal de leverancier niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor
verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de afnemer of de personen waarvoor hij uit hoofde van art. 1384 BW
aansprakelijk gesteld wordt.
3. Tevens zal de leverancier niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden.
Wat lichamelijke schade en schade aan privé-goederen betreft, zal de leverancier niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien:
niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de goederen aanwezig waren;
de leverancier, gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;
in geval de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen geïncorporeerd worden of aan de
instructies van de afnemer;
de schade te wijten is aan fouten van de afnemer, van de verwonde persoon of van iemand voor wie de verwonde persoon
verantwoordelijk is (vb.: foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties uitgevoerd door de afnemer of derden,
enz.);
de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke
overheden;
indien de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje
of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant;
indien de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde.
4.De afnemer zal de leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van
schade die bepaald is in punt 3.
Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de afnemer geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een
strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.
H. Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
23 december 2008
Pagina 1
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON DE PHOENIX CONTACT À ZAVENTEM
A. Champ d’application
Les présentes conditions générales de livraison sont applicables à toutes les offres et tous les contrats souscrits avec Phoenix
Contact NV/SA à Zaventem, sauf stipulation contraire établie par écrit.
B. L’offre
1. Toutes les offres se font sans engagement.
2. Les poids, dimensions, capacités et autres données, figurant dans les catalogues, les prospectus, circulaires, publicités,
illustrations et tarifs de prix sont donnés en tant qu'indications approximatives. Ces données ont uniquement un caractère
contraignant dans la mesure où elles sont explicitement mentionnées dans le contrat. L’acquérant veillera à ce que des tiers
n'utilisent pas à leur propre avantage ces documents éventuellement distribués à l’acquérant.
C. Contrat et délai de livraison
1. Le fournisseur ne s’engage qu’après acceptation par écrit de la commande.
2. La commande passée par l’acquérant engage la responsabilité de ce dernier, lequel ne pourra y renoncer qu’en contrepartie du
paiement au fournisseur d’une indemnisation forfaitaire pour un montant équivalent à 10% du prix total, sans préjudice du droit du
fournisseur à réclamer l’indemnisation du dommage effectif.
3. Le délai de livraison convenu débute dès que le fournisseur a accepté la commande et est en possession de tous les éléments,
documents et données devant lui être remis par l’acquérant et dès que l’acompte éventuellement demandé a été payé au fournisseur.
4. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les délais de livraison mentionnés dans le contrat sont donnés exclusivement à titre
indicatif. Un éventuel retard ne peut donner lieu en aucun cas à une rupture du contrat ni à une indemnisation d'aucun type.
D. Le prix
1. Le fournisseur a basé les prix indiqués sur les coûts en application au moment de l’offre.
2. Au cas où les coûts auraient subi une augmentation depuis la date de l'offre, le prix sera majoré dans une mesure identique,
conformément aux prescriptions réglementaires.
E. Livraison, inspection, transfert de propriété et risques
1. La livraison s'entend franco en Belgique ou à tout autre endroit désigné par l’acquérant. Dans le cas où la marchandise devrait
être livrée ailleurs, l’expédition se fera aux frais et aux risques de l’acquérant.
2. Dans le cas où une inspection des marchandises serait convenue avec l’acquérant et où celui-ci, après avoir été invité à contrôler
les marchandises, ne réaliserait pas ladite inspection dans un délai de quatorze jours après l'invitation, les marchandises seront
considérées comme ayant été approuvées.
3. L’acquérant assume les risques une fois que la marchandise a été livrée.
4. Sans préjudice des dispositions relatives au transfert des risques, les marchandises demeurent la propriété du fournisseur jusqu’au
moment du paiement intégral de leur prix.
5. Pour être valables, les réclamations doivent être effectuées dans un délai de huit jours après la réception des marchandises.
6. Le fournisseur se réserve le droit de diviser une commande et de réaliser des livraisons partielles, et de réclamer le paiement
pour les parties déjà livrées même si la commande n’a pas encore été exécutée dans son intégralité.
F. Conditions de paiement
1. Les paiements doivent être effectués sans aucune déduction et sans frais, conformément aux stipulations qui ont été convenues lors
de la commande.
2. Nos représentants ne sont aucunement habilités à concéder un quelconque acquit libératoire.
3. Le défaut du paiement intégral d’une ou de plusieurs factures à la date d’échéance rend tous les montants redevables exigibles de
façon immédiate, et ce sans qu’aucune mise en demeure ne soit requise. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de récupérer, sans
préavis, toutes les marchandises non encore payées et d’exiger un dédommagement.
4. Le défaut du paiement intégral d’une ou de plusieurs factures à la date d’échéance nous autorise de plein droit à suspendre
l’exécution des autres commandes et ce sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire et sous réserve d’un dédommagement.
5. Lorsque l’acquérant ne paie pas dans le délai convenu pour le paiement, ou à défaut de celui-ci, dans le délai de paiement prévu
par la loi, le fournisseur est habilité, dès le jour suivant ledit délai, de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit
nécessaire, à réclamer le paiement de l’intérêt légal. En outre, lorsque l’acquérant n'effectue pas le paiement dans le délai convenu
ou, à défaut de celui-ci, dans le délai de paiement prévu par la loi, le fournisseur a, sans préjudice de son droit à réclamer une
indemnisation pour les dépens conformément aux dispositions du Code judiciaire, le droit de réclamer à l’acquérant un dédommagement
raisonnable pour tous les frais de recouvrement correspondants occasionnés par le retard de paiement, tel qu’il a été stipulé par le
Roi.
G. Garantie et responsabilité
1. Le fournisseur s’engage à corriger tous défauts cachés incontestables (des marchandises) qui ne résultent pas d’événements de force
majeure ni d’une manipulation incorrecte de la part de l’acquérant ou de tierces personnes, moyennant la réparation ou substitution.
Cette obligation s’applique uniquement aux défauts qui apparaissent dans un délai de 6 mois après la livraison. Le fournisseur est le
propriétaire des pièces substituées. Ces pièces sont restituées aux frais de l’acquérant.
2. En dehors des stipulations mentionnées au point 1, le fournisseur ne sera tenu à aucune autre garantie ou à aucun autre
dédommagement. Le fournisseur ne sera notamment tenu à aucun dédommagement des éventuels dommages qu’aient pu subir les marchandises
utilisées à des fins professionnelles ou des pertes liées à l’activité professionnelle de l’acquérant ou des personnes dont il est
responsable en vertu de l’art. 1384 du Code civil.
3. Par ailleurs, le fournisseur ne sera en aucun cas tenu au dédommagement de ces préjudices en vertu de fondements extracontractuels.
Pour ce qui est des dommages corporels et des dommages aux biens privés, le fournisseur ne sera tenu à aucun dédommagement lorsque :
il ne peut pas être démontré que les défauts existaient au moment de la mise en circulation des marchandises;
le fournisseur, étant donné la situation de la science et de la technique, ne pouvait pas connaître l’existence des
défauts;
les défauts sont dus à la conception de l'équipement dans lequel les marchandises ont été incorporées ou aux instructions
de l'acquérant;
les dommages sont dus à des erreurs de l’acquérant, de la personne blessée ou d’une personne dont la personne blessée est
responsable (par ex.: manœuvres erronées, manipulation incorrecte, transformations effectuées par l’acquérant ou par des
tiers, etc.);
les défauts résultent de l’adaptation des marchandises à des prescriptions obligatoires émanant des autorités publiques;
les dommages sont dus à un défaut d’entretien ou à un entretien qui est contraire au manuel d’entretien ou aux
prescriptions établies par le fabricant en matière d’entretien;
les dommages sont dus à l'intervention d'un tiers non agréé par le fabricant.
4. L’acquérant libère le fournisseur de toute responsabilité ou exigence susceptible de lui être imputée par des tiers sur base des
dommages définis au point 3.
Lorsqu’il s’agit d’une fabrication suivant un plan fourni par l'acquérant, la garantie sera limitée dans tous les cas exclusivement à
l’exécution des pièces conformément aux indications de ces plans.
H. Contentieux
Le présent contrat est soumis à la juridiction belge. En cas de litige, les seuls tribunaux compétents sont les tribunaux de
Bruxelles.
23 december 2008
Pagina 2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising