Bergen
Bergen
NO
GB
DE
FR
SE
Brukerveiledning
User manual
Montageanleitung
Manuel d’installation
Bruksanvisning
Product no: SA-BERG0-000
RRF no:
40 10 2244
Last updated: 24.11.10
2
8
13
20
26
1. Før du installerer nytt ildsted
INNHOLD
1. Før du installerer nytt ildsted
Installasjon og kontroll før bruk
Pipetrekk
Tilførsel av luft
Krav til gulvplate
2
2
2
2
2
2. Teknisk informasjon
3
3. Sikkerhetsavstand
3
4. Montering Kontroll av funksjoner
Røykstuss
Montering av røykrør
Friskluft
3
3
3
3
3
5. Første opptenning
3
6. Vedlikehold
Rengjøring og inspisering
Aske
Thermotte®
Dør og glass
4
4
4
4
4
7. Garanti
4
8. Fyringstips
5
Råd og tips ved problemer med forbrenningen
6
Kontrollskjema
7
EU SAMSVARSERLÆRING
Utstedt dato 30.04.2010
Samsvarserlæring utstedt av:
Firmanavn :
Addresse :
Postkode :
Land :
Telefon :
Fax :
Web :
E-post :
Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 9/11
N-3420 Lierskogen
Norge
+47- 32 24 47 00
+47- 32 24 47 11
www.nordpeis.no
post@nordpeis.no
Produktnavn:
Produkttype:
Ovnstype:
Brenselstype:
Røykgasstemperatur:
CO innhold ved 13 % O2:
OGC innhold ved nominell effekt:
Varmeeffekt, nominell verdi:
Energieffektivitet ved 6 kW:
Sikkerhetsmål:
Minsteavstand til brennbart
materiale:
Nordpeis BERGEN
Stråleovn for oppvarming av rom
Stålplateovn for vedfyring
Kun ren ved - se brukerveiledingen
239 ºC
0,10 %
95 mg/Nm3
5,0 kW
84,8 %
Må plasseres i henhold til brukerveiledingen
Må plasseres i henhold til brukerveiledingen
Land
Klasse
Test standard
EUR
Periodevis
EN 13240
Godkjent av
RRF
NO
Klasse II
NS 3059
NS 3058-1
NS 3058-2
Sintef
Rapport Nr. RRF - 40 10 2244
Inspeksjons kode: 1625
Rhein-Ruhr Feuerstättenprüfstelle GmbH
Am Technologiepark 1, D-45307 Essen
SINTEF NBL 102043.50B
SINTEF NBL
Tiller bru, Tiller N-7465 Trondheim, Norway
2
Pipetrekk
Sammenlignet med eldre ildsteder, stiller dagens
rentbrennende ildsteder betydelig større krav til pipen.
Selv det beste ildstedet vil fungere dårlig hvis pipen ikke
er riktig dimensjonert og i god stand. Oppdriften styres
hovedsaklig av røykgasstemperatur, utetemperatur,
lufttilførsel og pipens høyde og innvendige diameter.
Pipens diameter skal aldri være mindre enn
røykinnføringen/røykrøret. Ved nominell effekt skal det
være et undertrykk mellom 14 og 25 Pascal.
Trekken øker når:
• pipen blir varmere enn utelufta
• den aktive lengden på pipen over ildstedet økes
• det er god lufttilførsel til forbrenningen
Er pipen overdimensjonert i forhold til ildstedet, kan det
også bli vanskelig å oppnå god trekk, fordi pipen ikke
blir godt nok oppvarmet. Da bør det om mulig settes inn
et mindre piperør. For kraftig trekk kan også avhjelpes
med en trekkbegrenser. Ved behov, ta kontakt med en
feier på forhånd.
Tilførsel av luft
Friskluftsett (for tilknytning til uteluft) fås kjøpt som
tilbehør, og vil sikre at tilførsel av luft til ildstedet blir
mindre påvirket av ventilasjonsanlegg, kjøkkenvifter
og andre forhold som kan medføre undertrykk i
rommet. I alle nybygg anbefaler vi på det sterkeste at
det prosjekteres og klargjøres for direkte tilførsel av
luft utenfra. Også i eldre hus kan bruk av friskluftsett
anbefales. Utilstrekkelig tilførsel av luft utenfra kan
medføre undertrykk i rommet der ildstedet står - og
dermed dårlig forbrenning, dårligere utnyttelse av veden
og nedsoting av pipa.
Krav til gulvplate
Det kreves 30 cm gulvplate foran ildstedet, dersom
brennbart gulv.
Stian Varre
Daglig leder, Nordpeis AS
Test reports:
Installasjon og kontroll før bruk
Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale
bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at
alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig
måte og er forpliktet til å få installasjonen inspisert
og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør.
Kvalifisert kontrollør kan være feier, murmester,
varmeforhandler eller andre med tilstrekkelig
kompetanse. Det er også en fordel å dokumentere
denne kontrollen skriftlig, bruk gjerne vedlagte
kontrollskjema. Lokalt feievesen må informeres dersom
installasjonen medfører endret feiebehov.
For egen sikkerhet, følg monteringsanvisningen. Alle
sikkerhetsavstander er minimumsavstander. Installasjon
av ildsteder må i tillegg være i henhold til det enkelte
lands lover og regler. Nordpeis AS står ikke ansvarlig for
feilmontering av ildstedet.
Måltegningene angir ca. senter høyde for hull til
røykrøret. Skjevheter i gulv og vegger vil kunne påvirke
NO
målene. Sett opp ovnen for nøyaktig høyde og posisjon
til røykinnføringen. Vi tar forbehold om trykkfeil og
endringer.
Dør
Håndtaket vender ned
Håndtaket vender opp
For sist oppdaterte versjon og mer utfyllende informasjon
om brannmurer, pipetilkobling etc., se våre nettsider
www.nordpeis.no
Ventil for fyringsluft (FIG 7)
Frem
Bak
2. Teknisk informasjon
Ildsteder fra Nordpeis har sekundærforbrenning og
er rentbrennende. Ved sekundærforbrenning skjer
forbrenningen i to trinn: Først brenner veden, deretter
antennes røykgassene av forvarmet luft. Dette gjør at
nye ildsteder har minimalt med utslipp av sotpartikler
og uforbrente gasser (for eksempel CO) og er bedre
for miljøet. Ved går under betegnelse fornybar ressurs/
biobrensel. Rentbrennende ildsteder trenger lite ved for
å oppnå god varmeeffekt. Fyr utelukkende med ren og
tørr ved.
Materiale:
Støpejern
Overflatebehandling
dør/dørramme:
Varmebestandig lakk
Brensel:
Ved, 30 cm
Effekt:
5 kW nominell
Trekksystem:
Fyringsventil
Forbrenningssystem: Rentbrennende
Oppvarmingsareal:
40-110 m²
Røykuttak:
Topp- og bakuttak
Røykrør:
Innvendig Ø155 mm
Vekt:
110 kg
Mulighet for stålpipe
Ja
3. Sikkerhetsavstand
Sørg for at angitte sikkerhetsavstander ikke
underskrides (FIG 1).
Møbleringsavstand foran ildstedet skal være minimum
1 meter. Ved toppmontering til stålpipe henviser vi til
respektive fabrikats monteringsanvisning. Overhold de
sikkerhetsavstandene montering av stålpipen krever.
4. Montering
Du trenger følgende verktøy:
• Skrutrekker
Ovnen må løftes opp fra liggende stilling. Ikke tipp!
Det kan skade bena.
Kontroll av funksjoner
Når peisovnen er oppstilt, kontroller at funksjoner
fungerer lett og virker tilfredsstillende.
Lukket
Åpent
Åpen
Lukket
Røykstuss
Bergen leveres med toppmontert røykstuss som
standard. For å endre til bakmontert stuss:
FIG 2: Slå ut det perforerte pyntelokket bak med
hammer eller sag det ut med baufil
FIG 3: Skru av platestållokket bak
FIG 4: Skru av røykstussen på toppen. Røykvenderen
vil også løsne
FIG 5: Skru på plass røykrørstussen på bakuttaket
FIG 6: Skru på plass platestållokket og røykvenderen
på topputtaket
Montering av røykrør
Ved montering av røykrør gjør vi oppmerksom på
at 155 mm røykrør skal inn i røykstussen. Benytt
ovnskitt i skjøtene. For røykinnføring etc. – følg
pipeleverandørens anbefaling.
Friskluft
FIG 8: Mulighet for montering av frisklufttilførsel
5. Første opptenning
Når ildstedet er installert og alle forskrifter er overholdt,
kan det tennes opp. Vær varsom med berøring ved
innfyring da det kan skade lakken. Dette gjelder bare
når ildstedet er nytt og lakken ikke er varmeherdet.
Unngå kraftige støt når det legges ved inn i
brennkammeret, for ikke å skade isolasjonsplatene.
Vær oppmerksom på at fukt i isolasjonsplatene kan gi
en treg forbrenning de første opptenningene, dette vil
løse seg når fuktigheten fordamper. Fyr evt. med døren
på gløtt de 2-3 første gangene. Sørg også for god
utluftning ved første fyring, da lakken på innsatsen
vil avgi røyk og lukt. Denne røyken og lukten er ikke
helseskadelig og vil forsvinne.
Opptenning
Legg inn tørr småved, tenn opp og la flammene få
godt tak i veden før døren lukkes. Før døren lukkes
åpnes fyringsventilen (FIG 7). Ekstra opptenningsluft
oppnås ved at døren lukkes såvidt inntil. Når flammene
er stabile og pipen er blitt varm, lukkes døren og
lufttilførselen justeres med fyringsventilen. Når det er
dannet et glødende kullag, kan ny ved legges inn. Dra
glørne frem når du legger inn ny ved, slik at den nye
veden antennes forfra. Døren skal åpnes hver gang det
legges i ny ved slik at flammene får godt tak. Bålet skal
brenne med friske livlige flammer.
Svært lav forbrenningseffekt og forsøk på rundfyring
NO
3
er uheldig og gir øket forurensning og øket fare
for pipebrann. Fyr aldri slik at ildsted eller rør blir
rødglødende. Steng fyringsventilen hvis dette skjer.
Optimal regulering av ventilen krever litt erfaring. Når
du har fyrt i peisen en stund, vil du finne en naturlig
fyringsrytme.
støpejernet med støv på fingrene. Kommer det støv på
støpejernsdeler er tørr klut godt egnet til å børste av
med.
Dør og glass
Dersom glassruten er sotete, kan det være nødvendig å
pusse/rengjøre glasset. Bruk glassrens som er beregnet
for dette (NB! Vær forsikting, glassrens kan skade
lakken på dørrammen). Brukes andre rengjøringsmidler
kan det skade glasset. Et godt tips til rengjøring er å
bruke en fuktig klut eller kjøkkenpapir og ta på litt sot fra
brennkammeret. Gni asken rundt på glasset og avslutt
med et rent og fuktig kjøkkenpapir. NB! Rengjøring må
kun gjøres når glasset er kaldt.
NB ! Husk alltid å åpne både fyringsventilen
og døren når det legges ny ved i et varmt
brennkammer. La veden få ordentlig fyr før
trekken reduseres.
Ved lav trekk i pipen og stengte trekkventiler
blir gassene fra veden antent med et smell
som kan forårsake skader på produktet og
omgivelsene.
Kontroller regelmessig at overgangen mellom glasset
og døren er helt tett. Stram eventuelt til skruene som
holder glasset på plass – men ikke for hardt, da dette
kan føre til at glasset sprekker. Med jevne mellomrom
kan det være nødvendig å skifte tetningslistene på
døren for å sikre at ildstedet fortsatt er tett og fungerer
optimalt. Disse fås kjøpt som sett med keramisk lim
inkludert.
6. Vedlikehold
Rengjøring og inspisering
Minst en gang i løpet av fyringssesongen bør
ildstedet inspiseres grundig og rengjøres (gjerne i
forbindelse med feiing av pipe og piperør). Se til at alle
sammenføyninger er tette, og at pakninger ligger riktig.
Pakninger som er slitt eller deformert bør skiftes ut.
PEISGLASS KAN
IKKE GJENVINNES
Husk at ildstedet alltid må være kaldt før det inspiseres.
Aske
Asken må tømmes med jevne mellomrom. Vær
oppmerksom på at asken kan inneholde glør selv flere
døgn etter at ilden er opphørt. Bruk en beholder av ikke
brennbart materiale til å fjerne asken. Det anbefales
imidlertid å la det ligge et lag aske i bunnen, da dette
bidrar til å isolere brennkammeret.
Vær varsom med Thermotte® ved tømming av aske,
spesielt ved bruk av askespade.
Peisglass skal kastes i
restavfallet sammen med
keramikk og porselen
Thermotte® isolerende plater
De varmeisolerende platene (FIG 9) i brennkammeret
bidrar til å gi høy forbrenningstemperatur, som fører til
renere forbrenning av veden og høyere virkningsgrad.
Eventuelle sprekker i platene forringer ikke
isolasjonsevnen. Skulle det være behov for å erstatte
eller bytte ut enkelte plater, kontakt din forhandler.
Ved eventuell demontering, løft røykvenderplaten (A) for
å fjerne sideplatene og deretter resterende deler.
A. Røykvenderplate
B. Venstre sideplate
C. Bakplate
D. Bakplate
E. Høyre sideplate
F. Bunnplate
Merk: Ved bruk av for lang ved vil det medføre ekstra
belastning som kan knekke platene, dersom veden blir
liggende i spenn mellom sideplatene
Vær også oppmerksom på at Thermotte®platene
kan avgi farget støv ved berøring. Unngå å ta på
4
Gjenvinning av glass
Ildfast glass kan ikke gjenvinnes. Alt av gammelt
peisglass, brekkasje eller annet ubrukelig ildfast glass,
må kastes i restavfallet. Ildfast glass har høyrere
smeltetemperatur, og kan derfor ikke gjenvinnes
sammen med brukt emballasjeglass. Blandes dette
med brukt emballasjeglass, ødelegges råvaren og
gjenvinning av brukt emballasjeglass kan i verste fall
stoppe. Når du sørger for at ildfast glass ikke havner i
returpunktene, er det en hjelp som er et viktig bidrag for
miljøet.
7. Garanti
Les hele brukerveiledningen nøye for å sikre riktig
bruk og montering av ditt nye Nordpeis ildsted.
Etter installasjon bør ildstedet kontrolleres. På
Bergen Nordpeis gis 5 års garanti på platestål og 10 års
garanti på utvendig detaljer i støpejern.
Garantien forutsetter at ildstedet er montert i henhold til
gjeldene lover og forskrifter, samt brukerveiledningen.
Melding om skade og eventuell innlevering av deler for
erstatning skal omgående skje til den forhandleren hvor
ildstedet ble kjøpt. Ved reklamasjon må det forevises
NO
datert faktura eller gyldig garantikort.
slik at det er flammer i brennkammeret og gassene
forbrennes. Åpne opptenningsventilen eller ha døren litt
på gløtt til flammene får godt tak.
Garantien omfatter ikke slitedeler som: Thermotte®,
røykvenderplater, glass og pakninger. Dersom det
ovennevnte går i stykker eller må skiftes ut på grunn
av slitasje, kan nye deler bestilles hos din forhandler.
Kan det derimot dokumenteres materiell- eller
fabrikasjonsfeil på disse delene er garantitiden 2 år
etter kjøpsdato.
Merk at lufttilførsel til forbrenningen også kan bli for
stor og gi en ukontrollerbar flamme som svært raskt vil
varme opp hele ildstedet til en ekstremt høy temperatur
(gjelder fyring med lukket, eller nesten lukket dør). Fyll
derfor aldri brennkammeret helt opp med ved.
Garantien omfatter ikke skader som er oppstått på
grunn av feil installasjon eller bruk, foreksempel feil
luftregulering eller bruk av feil brensel. Garantien
gjelder heller ikke driftsforstyrrelser utenfor Nordpeis
kontroll slik som trekk i pipe, etc. Det gis ingen
erstatning for følgeskader og skader på andre
gjenstander som skyldes bruken av ildstedet.
Bruk kløyvet ved fremfor rund stor ved. Dette gir bedre
varmeavgivelse og renere forbrenning. Det er også
en fordel å la veden bli romtemperert før den brukes.
Den vil da brenne bedre. Peisinnsatser og ovner fra
Nordpeis er konstruert og godkjent kun for fyring med
ren ved.
Ovnen er utstyrt med RRF nummer 40 10 2244.
CE-merkingen er plassert under ovnen.
8. Fyringstips
Den beste måten å tenne opp et ildsted er ved bruk av
opptenningsbriketter og kløyvet, tørr småved. Aviser
gir mye aske og trykksverten er ikke bra for miljøet.
Reklamer, magasiner, melkekartonger og lignende er
ikke egnet for opptenning i peis. Det er viktig med god
lufttilførsel ved opptenning. Når pipen blir varm øker
trekken og døren kan lukkes.
Advarsel: Bruk ALDRI opptenningsvæske
som bensin, parafin, rødsprit eller lignende
til opptenning. Du kan skade både deg selv
og produktet.
Bruk alltid ren og tørr ved. Veden bør minimum tørkes
et halvt år etter hugging. Fuktig ved krever mye luft
til forbrenningen, siden det må brukes ekstra energi/
varme til å tørke ut det fuktige treet. Varmeavgivelsen
er derfor minimal. Samtidig fører det til sotdannelse på
glasset og i pipen, med fare for beksot og pipebrann.
Advarsel: Bruk ALDRI impregnert tre, malt tre,
plastlaminat, kryssfiner, sponplater, avfall,
melkekartonger, trykksaker eller lignende.
Ved bruk av disse materialene bortfaller
garantien, da de kan avgi dioksingasser som
skader ovnen når de forbrennes.
Disse gassene er også svært skadelige for deg
selv og miljøet.
For å oppnå en optimal forbrenning, må temperaturen
opp til 600‑800°C. Det er best å fyre jevnlig med en
liten mengde ved. Hvis det legges for mange vedkubber
på et glødelag, vil den tilførte luften ikke være
tilstrekkelig til å oppnå den nødvendige temperaturen,
og gassene vil forsvinne uforbrent ut gjennom pipen.
For lite luft kan også medføre at glasset sotes. Tilfør
derfor luft til bålet like etter at brenselet er lagt på,
NO
5
Råd og tips ved problemer med forbrenningen
Feil
Forklaring
Pipen er tilstoppet.
Manglende trekk
Røykrøret er tilsotet, eller det er sotansamling på
røykvenderplaten.
Ildstedet varmer
for dårlig
For mye trekk
Glassruten sotes
til
Hvitt glass
Røyk ut i stuen
når døren åpnes
Hvit røyk
Svart eller
gråsvart røyk
Kontakt feier/se fyrings DVD for ytterligere informasjon
eller rens røykrør, røykvenderplate og brennkammer.
Røykvenderplaten kan sitte galt.
Kontroller monteringen av røykvenderplaten - se
bruksanvisning.
Undertrykk i rommet der ildstedet står. For lite trekk,
huset er for ”tett”.
Fyr opp med et åpent vindu i rommet. Hjelper dette,
må det installeres flere/større ventiler til uteluft/friskluft
i rommet.
Undertrykk i rommet - kjøkkenvifte og/eller sentralt
ventilasjonsanlegg trekker for mye luft ut av rommet.
Slå av/reguler kjøkkenvifte og/eller annen ventilasjon.
Hjelper dette må det settes inn flere ventiler i rommet
Røykrør fra to ildsteder er tilsluttet skorsten i samme
høyde.
Monter om slik at høydeforskjell mellom røykrør er
minst 30 cm
Røykrøret heller nedover.
Røykrør må flyttes slik at det er stigende fra ildsted til
pipe, min. 10 grader. Evt. montering av røyksuger.
Røykrøret stikker for langt inn i pipeløpet.
Monter om røykrøret slik at det ikke stikker inn i
pipeløpet, men avsluttes 5 mm før pipens innervegg.
Evt. montering av røyksuger.
Ildstedet ryker
under opptenning Feieluke i kjeller eller loft står åpen og skaper falsk
trekk.
og drift
Spjeld/trekkventiler eller dører på ildsteder som ikke er
i bruk står åpne og skaper falsk trekk.
Ildstedet ryker
inne når det er
vind ute
Utbedring
Feieluker må alltid være lukket. Utette eller defekte
feieluker må skiftes.
Steng spjeld, dører og trekkventiler på ildsteder som
ikke er i bruk.
Åpent hull i pipen etter fjernet ildsted skaper falsk
trekk.
Hull må mures igjen.
Defekt murverk i pipen, f.eks. utetthet rundt
rørgjennomføring og/eller ødelagt vegg i røykløp som
skaper falsk trekk.
Tett igjen og puss alle sprekker og utettheter.
For stort tverrsnitt i pipen gir liten eller ingen trekk.
Pipen må rehabiliteres, evt. montering av røyksuger*.
For lite tverrsnitt, klarer ikke å transportere all
røykgass ut
Bytt til et mindre ildsted eller bygg ny pipe med større
tverrsnitt. Evt. montering av røyksuger.
For lav pipe som gir dårlig trekk.
Øk pipehøyden og/eller monter pipehatt/røyksuger*.
Pipen ligger for lavt i forhold til omkringliggende
terreng, bygninger, trær e.l.
Øk pipehøyden og/eller monter pipehatt/røyksuger*.
Turbulens rundt pipen pga. for flatt tak.
Øk pipehøyden og/eller monter pipehatt/røyksuger*.
Ildstedet får for mye surstoff til forbrenningen pga
lekkasje i underkant av ildstedet el. for stor pipetrekk.
Vanskelig å regulere forbrenningen og veden brenner
fort opp.
Eventuelle lekkasjer må tettes. Trekken kan reduseres
ved hjelp av en trekkbegrenser eller evt. spjeld.
Obs! En lekkasje på bare 5 cm² er nok til at 30 % av
den produserte varmluften forsvinner ”rett i pipa”.
Røykvenderplaten kan sitte galt.
Kontroller monteringen av røykvenderplaten - se
bruksanvisning.
Hvis du bruker ovnstørket tre, krever dette mindre
lufttilførsel enn ved normal brensel.
Skru ned lufttilførselen.
Tetingslistene ved døren er nedslitte og flate.
Skift ut tetningslistene hvis de er nedslitte, kontakt
forhandler.
Pipen er for stor.
Kontakt feier/ovnsforhandler for ytterligere veiledning.
Treet er for vått.
Bruk kun tørr fyringsved med en maksimal fuktighet
på 20 %.
Luftventilen er lukket for mye.
Åpne ventilen så det tilføres mer luft til forbrenningen.
Ved ilegg av ny ved skal ventiler alltid ha full åpning
eller det fyres med døren på gløtt til flammene får tak.
Dårlig forbrenning (for lav temperatur i ovnen)
Følg instruksjonene for riktig fyring som beskrevet.
Feil fyring (fyring med avfallstre, malt tre, impregnert
tre, plastlaminat, kryssfiner o.l.)
Fyr utelukkende med ren og tørr ved.
Det oppstår en trykkutjevning i brennkammeret.
Lukk opp ventiler ca 1 min. før døren åpnes - unngå å
åpne døren raskt.
Døren åpnes når det er ild i brennkammeret.
Åpne døren forsiktig og/eller kun ved gløding.
Forbrenningstemperaturen er for lav.
Øk lufttilførselen.
Treet er for fuktig og inneholder vanndamp.
Fyr utelukkende med ren og tørr ved.
Ufullstendig forbrenning.
Øk lufttilførselen.
*Elektrisk røykvifte på pipen.
Kontrollskjema
SJEKKLISTE OG BEKREFTELSE PÅ UTFØRT KONTROLL AV ILDSTEDSMONTERING
Eiendommens adresse
Gnr
Bnr
Tlf
Eiers navn
Adresse
Postnummer
Sted
Montørens navn
Adresse
Postnummer
Sted
Ildstedstype og fabrikk
Effekt i kW
Brenseltype
Skorstenstype (Eks. tegl, type elementskorsten)
Dimensjon i cm²
Ant. ildsteder
på skorstenen
Installasjonen er kontrollert av
Postnummer
Sted
Adresse
Kvalifikasjon
Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:
Kontrollpunkt
Ja
Nei
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?
Er avstanden til brannmur kontrollert?
Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?
Er avstanden til tak kontrollert?
Er det plate under og foran ildstedet?
Tåler gulvet vekten av ildsted med omramming?
Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?
Er ildstedet sikret nok tilførsel av forbrenningsluft via lufteventiler?
Er røykrøret montert i skorstenen etter skorstensprodusentens anvisninger?
Er skorstenen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?
Har skorstenen passende dimensjon?
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisningen på byggeplass?
Installert
..................................................
...................................
..........................................................................
Sted
Dato
Montørens signatur
KONTROLLERKLÆRING
Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:
Utfylt sjekkliste
Visuell kontroll
Videokamera
Annet: .......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:
Kontrollert
..................................................
...................................
......................................................................
Sted
Dato
Kontrollørens signatur
Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at denne siden blir utfylt, og ta vare på den. Dette er et
verdipapir for boligen. Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved brann- og feiervesenet om
at ildstedet er montert. Send gjerne en kopi av denne siden til det lokale feiervesen.
1. Prior to assembling the stove
INDEX
1. Prior to assembling the stove Chimney Draught
Air Supply
8
8
8
2. Technical Information
9
3. Distance to combustible material 9
4. Assembly Operating control
Flue outlet collar
Connection of the flue
Fresh air supply
9
9
9
9
9
5. Lighting the fire for the first time 9
6. Maintenance Cleaning and inspection
Ashes
Thermotte® Plates
Door and glass
10
10
10
10
10
7. Warranty
11
8. Advice on lighting a fire
11
Some advice in case of combustion problems
12
EC CONFORMITY DECLARATION
Date of issue: 30.04.2010
Identification:
Product type:
Stove type:
Fuel type:
Flue gas temperature:
CO content at 13 % O2:
OGC content at 13 % O2:
Thermal output, nominal value:
Energy efficiency:
Safety measurements:
Minimum distance to adjacent
combustible materials:
Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 9/11
N-3420 Lierskogen
Norway
(+47) 32 24 47 00
(+47) 32 24 47 11
www.nordpeis.no
post@nordpeis.no
Nordpeis BERGEN
Radiation stove room heater
Sheet steel stove fired by solid fuel
Firewood only, see manual
239 ºC
0,10 %
95 mg/m³
5,0 kW
84,8 %
Must be used in accordance with user manual
Must be placed in accordance with user manual.
Country
Classifications
Test standard
Approved by
EUR
Intermittel
EN 13240
RRF
CLASS II
NS 3059
NS 3058-1
NS 3058-2
Sintef
NO
Stian Varre
General manager, Nordpeis AS
Rapport Nr. RRF - 40 10 2244
Inspection code: 1625
Rhein-Ruhr Feuerstättenprüfstelle GmbH
Am Technologiepark 1, D-45307 Essen
Test reports:
SINTEF NBL 102043.50B
SINTEF NBL
Tiller bru, Tiller N-7465 Trondheim, Norway
8
Chimney Draught
Compared with older models, the clean burning stoves
of today put significantly higher demands on the
chimney. Even the best stove will not work properly
if the chimney does not have the right dimensions or
is not in good working order. The draught is mainly
controlled by gas temperature, outside temperature, air
supply as well as the height and inner diameter of the
chimney. The diameter of the chimney should never
be less than that of the flue/chimney collar. At nominal
effect there should be a negative pressure of 14 to 25
Pascal.
The draught increases when:
• The chimney becomes warmer than the outside air
• The active length of the chimney is increased (over
the hearth)
• Good air supply to the combustion
Conformity declaration issued by:
Company name:
Address:
Postal:
Country:
Phone:
Fax:
Web:
E-mail:
All our products are tested according to the latest
European requirements. Several European countries
however have individual rules for installation of inserts,
stoves and fireplaces. The client is entirely responsible
for the fulfilling of these local rules concerning the
installation in his region/country. Nordpeis (Northstar)
is not responsible regarding correct installation. You
should check local regulations concerning: distance
from firebox to combustible/flammable materials,
insulation materials/requirements between stove and
back wall, size of floor plates in front of stove if required,
fluepipe connection between stove and chimney
and insulation requirements if fluepipe goes through
inflammable wall such as a wooden wall.
It can be difficult to obtain the right draught conditions
in case the chimney is too large relative to the stove, as
the chimney does not heat up well enough. If possible,
insert a smaller chimney pipe. Draught that is too strong
can also be controlled with a damper. If necessary,
contact a chimney sweeper.
Air Supply
A set for fresh air supply is available as an accessory,
and will ensure that ventilation systems, kitchen fans
and other factors that can create a downdraught in the
room of the stove affect less the air supply to the stove.
Insufficient air supply can cause downdraught and
thereby low combustion efficiency and the problems
that this entails: soot stains on the glass, inefficient use
of the wood and a soot deposits in the chimney.
For your own safety, comply with the assembly
instructions. All safety distances are minimum distances.
Installation of the insert must comply with the rules and
regulations of the country where installed. Nordpeis AS
is not responsible for wrongly assembled inserts.
GB
The illustration indicates the approximate center height
of the hole for the flue. Distortions in floors and walls
may influence the height. Place the stove for accurate
position and height of the flue/chimney connection. We
accept no liability for typographical errors and changes.
Door
Handle turned downward Closed
Handle turned upward
Opened
Air vent control (FIG 7)
2. Technical Information
The stoves from Nordpeis have secondary combustion
and are clean burning. The combustion takes place in
two phases: first the wood burns and then the gases
from the fumes are lit by the hot air. This ensures that
these new stoves have minimal emissions of soot
particles and unburnt gases (such as CO) and are
thus better for the environment. Clean burning stoves
require a small amount of wood in order to obtain a
good heat output. Use exclusively clean and dry wood.
We recommend seasoned hardwood with a maximum
moisture content of 20%.
Material:
Cast iron
Surface treatment
door/doorframe:
Heat resistant varnish
Fuel:
Wood logs, 30 cm
Operating range:
5 kW nominal
Draught system:
Air vent control
Combustion system:
Secondary combustion
(clean burning)
Heating area:
40-110 m²
Flue outlet:
Top and rear
Flue:
Inner Ø 155 mm
Weight:
110 kg
Possible to connect
steel chimney:
Yes
3. Distance to Combustible Material
Ensure that the safety distances are respected
(FIG 1). The distance from the front of the stove
to furniture needs to be of at least 1 metre. When
connecting a steel chimney to the top outlet use the
security distances required from the manufacturer.
4. Assembly
The following tools are necessary:
• Screwdriver
The stove must be lifted from vertical position. Do
not tilt! It can damage the legs.
Operating Control
When the stove is in position, check that all functions
are easy to manoeuvre and appear satisfactory.
Pulled out
Pushed it
Open
Closed
Flue Outlet Collar
Bergen is delivered as standard with a top flue outlet
collar. In order to change to a posterior mounted flue
outlet:
FIG 2:Remove the perforated decoration lid in the back with a hammer, or saw it out with a hacksaw
FIG 3: Unscrew the rear sheet steel lid
FIG 4: Unscrew the top collar. The draft diverter will
also loosen
FIG 5: Fasten the collar on the posterior flue outlet
FIG 6: Fasten the sheet steel lid and the draft diverter
on the top flue outlet
Connection of the Flue
Please be aware when connecting the 155 mm flue to
the smoke dome that the flue is placed inside the flue
outlet collar. Use stove cement in the joints. For the flue
connection to the chimney, follow the recommendations
from the chimney manufacturer.
Fresh air supply
FIG 8: The possibility to connect a fresh air supply
ducting set
5. Lighting the Fire for the First Time
When the stove is assembled and all instructions
have been observed, a fire can be lit. Be careful with
touching the stove the first few times it is used as it may
damage the varnish.
Take care when inserting logs into the burn chamber, in
order not to damage the Thermotte plates. Please note
that during the first few firings, the insulations panels
within the firebox will release moisture contained within
them from production. This will slow down the burn rate
slightly and could cause markings on the glass. These
are easily removed with glass cleaner once the glass
has gone cold. Possibly leave the door slightly open the
first 2-3 times that the stove is used. It is advisable to
ventilate the room well when making the fire for the
first time as the varnish on the stove will release
some smoke or smell. Both the smoke and smell will
disappear and are not hazardous.
Lighting a fire
Insert small dry pieces of kindling wood, ignite and
ensure that the flames have established on the wood
before closing the door. Open the air vent control
(FIG 7) before you close the door. When the flames
are stable and the chimney is warm, the air supply is
regulated with this air vent control so that the stove and
GB
9
chimney do not become overheated.
When there is a glowing layer of ash, new wood logs
can be inserted. Remember to pull the hot ember
forward in the burn chamber when inserting new logs
so that the wood is ignited from the front. Open the vent
or leave the door slightly open each time new logs are
inserted so that the flames get established. The fire
should burn with bright and lively flames.
Using the stove with low combustion effect increases
pollution as well as the risk of a fire in the chimney.
Never allow the stove or flue to become glowing
red. Turn off the air vent control should this happen.
Regulation of the air vent control takes some
experience, but after a little while a natural rhythm for
the fire will be found.
IMPORTANT! Always remember to open the air
vent control (preferably also the door) when new
wood logs are inserted into a hot burn chamber.
Let the flames get established on the wood
before the draught is reduced.
When the draught in the chimney is low and
the vents are closed, the gas from the firewood
can be ignited with a bang. This can cause
damages to the product as well as the immediate
environment.
6. Maintenance
Cleaning and Inspection
The stove should be inspected thoroughly and cleaned
at least once per season (possibly in combination
with the sweeping of the chimney and chimney pipes).
Ensure that all joints are tight and that the gaskets are
rightly positioned. Exchange any gaskets that are worn
or deformed.
Remember that the stove must always be cold when
inspected.
Ashes
The ashes should be removed at regular intervals.
Be aware that the ashes can contain hot ember even
several days after the fire is finished. Use a container
of non-combustible material to remove the ashes.
It is recommended to leave a layer of ashes in the
bottom as this further insulates the burn chamber. Take
care with the Thermotte® plates when the ashes are
removed, particularly when using an ash shovel, so as
not to damage them.
Thermotte®
The insulating plates in the burn chamber (FIG 9)
contribute to a high combustion temperature, which
leads to cleaner combustion of the wood and a higher
rate of efficiency. Any fissures in the plates will not
reduce their insulation efficiency.
If new plates are needed, contact your dealer. Please
note: Wood logs that are too long can cause strain and
10
crack the plates, due to the tension created between
the side plates.
In case the Thermotte® plates need to be replaced, lift
the smoke baffle (A) in order to remove the sideplates.
A. Smoke baffle
B. Left side plate
C. Back plate
D. Back plate
E. Right side plate
F. Bottom plate
Please note that the Thermotte® plates may release
coloured dust when touched. Avoid touching any cast
iron parts with dust on your fingers. Any visible dust on
cast iron can be brushed off with a dry cloth.
Door and Glass
Should there be any soot on the glass it may be
necessary to clean it. Use dedicated glass cleaner.
(NB! Be careful, detergents can damage the varnish).
If different detergents are used they may damage the
glass. A good advice for cleaning the glass is to use a
damp cloth or kitchen roll paper and apply some ash
from the burn chamber. Rub around the ash on the
glass and finish off with a piece of clean and damp
kitchen roll paper. NB! Only clean when the glass is
cold.
Check regularly that the transition between the glass
and the door is completely tight. Possibly tighten the
screws that hold the glass in place - but not too hard, as
this can cause the glass to crack. Periodically, it may be
necessary to change the gaskets on the door to ensure
that the burn chamber is air tight and working optimally.
These gaskets can be bought as a set including
ceramic glue.
REFRACTORY
GLASS CANNOT
BE RECYCLED
Refractory glass should
be disposed of as residual waste, together with
pottery and porcelain
Recycling of the refractory glass
Refractory glass cannot be recycled. Old glass, breakage or otherwise unusable refractory glass, must be
discarded as residual waste. Refractory glass has a
higher melting temperature, and can therefore not be
recycled together with glass. In case it would be mixed
with ordinary glass, it would damage the raw material
and could, in worst case end the recycling of glass. It is
an important contribution to the environment to ensure
that refractory glass does not end up with the recycling
GB
of ordinary glass.
soot in the chimney with the risk of creosote and
chimney fire. The wood should have no more than 20%
moisture content.
7. Warranty
In order to obtain an optimal combustion, the
temperature needs to reach 600-800ºC. It is
recommended to keep an even fire with a small amount
of wood. If too many logs are put on the hot ember, the
air supply will not be sufficient for reaching the require
temperature, and the gases will be released unburnt.
For this reason it is important to increase the air supply
just after adding the logs in order to have proper flames
in the burn chamber so that the gases are burnt. Open
the ignition vent control or leave the door slightly open
until the flames have established.
Read the entire user manual carefully to ensure
proper use and installation of your new Nordpeis
stove. After installation the stove should be
checked. Bergen Nordpeis benefits of a 5 years
warranty on sheet steal parts and 10 years on all
external cast iron parts.
The warranty requires the stove to be installed in
accordance with applicable laws and regulations, as
well as the user manual. Notification of damage and
possible consignment of parts for replacement must
be done immediately to the retailer where the stove
was bought. Any claim must be submitted with a dated
purchase invoice or a valid warranty card.
Note that too much air supply to the combustion may
create an uncontrollable flame that very quickly will
heat up the entire stove to extremely high temperatures
(valid when heating with closed or almost closed door).
For this reason you should never completely fill up the
burn chamber with wood.
The warranty does not include consumables such
as: Thermotte®, smoke baffle, glass and gaskets.
Should any of the mentioned parts break, or need to
be changed due to wear and tear, new parts can be
ordered from your retailer. However, if a material or
production error can be documented on any of the
mentioned parts, the warranty is valid for 2 years after
the date of purchase.
The warranty does not include damages that are
caused by wrong installation or misuse of the stove,
e.g. incorrect draught regulation or use of incorrect fuel.
The warranty does neither include interference with
operations outside the control of Nordpeis, such as
chimney draught etc. There is no compensation for third
party damage or damage to other items caused by use
of the stove.
Use split wood logs rather than whole round pieces of
wood. This will give a better heat efficiency and cleaner
combustion. It is also an advantage to let the wood
reach room temperature before being used as it will
burn better. The stoves from Nordpeis are intended for,
and only approved for, clean wood combustion.
The stoves have a plaque with the RRF number
40 10 2244. The CE mark is situated under the stove.
8. Advice on Lighting a Fire
The best way to light a fire is with the use of fire lighters
and split small wood logs that are dry. Newspapers
cause a lot of ashes and the ink is damaging for the
environment. Advertising flyers, magazines, milk
cartons and similar are not suitable for lighting a fire.
Good air supply is important at ignition. When the flue is
hot the draught increases and door can be closed.
Warning: NEVER use a lighting fuel such as
petrol, paraffin, methylated spirits or similar
for lighting a fire. This could cause injury to
you as well as damaging the product.
Use clean and dry wood. The wood logs should dry for
a minimum of 6 months after being chopped. Humid
wood requires a lot of air for the combustion, as extra
energy/heat is required for drying the humid wood. The
heat effect is therefore minimal. In addition this creates
GB
11
Some advice in case of combustion problems
Error
Explanation
Solution
The chimney is blocked
No draught
Contact a chimney sweeper / dealer for more information or clean
the flue, smoke baffle and burn chamber.
The flue is sooty or there is accumulated soot on the
smoke baffle
The smoke baffle is wrongly positioned
Verify the assembly of the smoke baffle - see assembly instructions.
Downdraught in the room caused by no draught, that the
house is too “air tight”.
Light the fire with an open window. If this helps, more/bigger vents
must be installed in the room.
Downdraught in the room – caused by extractor and/or
central ventilation system that pulls too much air out of
the room.
Turn off/regulate extractor and/or other ventilation. If this helps,
more vents must be installed.
The flues from two fireplaces/stoves are connected to
the same chimney at the same height.
One flue must be repositioned. The height difference of the two flue
pipes must be of at least 30 cm.
The flue is in a declining position from the smoke dome
to the chimney.
The flue must be moved so that there is an inclination of at least
10º from smoke dome to chimney. Possibly install a smoke suction
device*.
The flue is too far into the chimney.
The flue must be reconnected so that it does not enter into the
chimney but ends 5 mm before the chimney inner wall. Possibly
install a smoke suction device*.
Soot hatch in the basement or attic that is open and thus
creating a false draught.
Soot hatches must always be closed. Hatches that are not tight or
are defected must be changed.
Damper/top draught vents or doors on fireplaces that are
not in use are open and create a false draught.
Close damper, doors and top draught vents on fireplaces that are
not in use.
An open hole in the chimney after that a fireplace has
been removed, thus creating a false draught.
Holes must be completely sealed off with masonry.
Defect masonry in the chimney, e.g. it is not airtight
around the flue pipe entry and/or broken partition inside
the chimney creating a false draught.
Seal and plaster all cracks and sites that are not tight.
The cross-section in the chimney is too large which
results in no or very low draught.
The chimney must be refitted, possibly install a smoke suction
device*.
The cross-section in the chimney is too small and the
chimney cannot carry out all the smoke.
Change to a smaller fireplace or build new chimney with a larger
cross section. Possibly install a smoke suction device*.
The chimney is too low and hence a poor draught.
Increase the height of the chimney and/or install a chimney cap/
smoke suction device*.
The chimney is too low in relationship to the surrounding
terrain, buildings, trees etc.
Increase the height of the chimney and/or install a chimney cap/
smoke suction device*.
Turbulence around the chimney due to the roof being
too flat.
Increase the height of the chimney and/or install a chimney cap/
smoke suction device*.
The combustion receives too much oxygen due to a
leakage under the lower border of the stove or too strong
chimney draught. Difficult to regulate the combustion and
the wood burn up too quickly.
Any possible leakage must be sealed off. A draught regulator or
possibly a damper can reduce the chimney draught. NB! A leakage
of only 5 cm2 is enough for 30% of the heated air to disappear.
The smoke buffer is wrongly positioned.
Verify the positioning of the smoke buffer – see assembly
instructions.
In case of using oven-dried wood, this requires less air
supply than when using normal wood.
Turn down the air supply.
The gaskets around the door are worn and totally flat.
Replace the gaskets, contact your dealer.
The chimney is too large.
Contact chimneysweeper or other professional for more details.
The wood is too wet.
Only use dry wood with a humidity of maximum 20%.
The air vent control is closed too tightly.
Open the air vent control to add air to the combustion. When new
wood logs are inserted all vent controls should be completely
opened or the door slightly opened until the flames have a good
take on the wood.
Bad combustion (the temperature is too low)
Follow the guidelines in this user guide for correct combustion.
White glass
Using wrong material for combustion (such as: painted
or impregnated wood, plastic laminate, plywood etc)
Ensure to use only dry and clean wood.
Smoke is
released when
the door is
opened
A levelling out of pressure occurs in the burn chamber.
Open the air vent control for about 1 min before opening the door
– avoid opening the door too quickly.
The door is opened when there is a fire in the burn
chamber.
Open the door carefully and/or only when there is hot ember.
The combustion temperature is too low.
Increase the air supply.
The wood is humid and contains water damp.
Ensure to use only dry and clean wood.
Insufficient combustion.
Increase the air supply.
The stove
release
smoke when
lighting the
fire and during
combustion
The stove
releases smoke
inside when
it is windy
outside.
The stove
does not heat
sufficiently.
Too much
draught
The glass is
sooty
White smoke
Black or grey/
black smoke
*Electric top chimney fan
12
GB
INHALTSVERZEICHNIS
1. Vor dem Aufbau des Gerätes
Schornsteinzug
Zuluft Bodenplatte
13
13
13
13
2. Technische Information
14
3. Sicherheitsabstand zu brennbarem Material 14
4. Aufbau
Funktionskontrolle
Rauchstutzen
Anschluss des Rauchrohres
Zuluftkit
14
14
14
14
14
5. Erstbefeuerung
14
6. Pflege Reinigung und Inspektion
Asche
Thermotte®platten
Feuerraumtür und Sichtscheibe
15
15
15
15
15
7. Garantie
16
8. Tipps zur Befeuerung
16
9. Grundsätzliche Anforderungen
16
Hilfe bei Problemen mit der Verbrennung
18
1. Vor dem Aufbau des Gerätes
Alle unsere Geräte sind geprüft und entsprechen
den neuesten europäischen Sicherheitsvorschriften,
inklusive Feinstaubtest.
Da in Europa je nach Land unterschiedliche
Sicherheitsvorschriften bei der Installation von
Feuerstätten gelten, sind Sie als Endkunde für
die Einhaltung dieser Standards in Ihrer Gegend
und die korrekte Installation des Gerätes selbst
verantwortlich. Nordpeis/Northstar haftet nicht
für unsachgemäße Installation.
Bitte informieren Sie sich über Ihre lokalen
Brandvorschriften!
Zu Ihrer eigenen Sicherheit halten Sie sich immer
an die Montageanleitung.
Alle Sicherheitsabstände sind Mindestabstände.
Schornsteinzug
Der Schornstein ist ein wichtiger Faktor für die volle
Nutzung einer Feuerstätte. Selbst das beste Gerät wird
schlecht funktionieren, wenn der Schornstein falsch
dimensioniert oder nicht in einwandfreiem Zustand ist.
Der Schornsteinzug ist in erster Linie von der Höhe und
dem inneren Durchmesser des Schornsteins abhängig,
sowie von der Rauchgas- und Außentemperatur. Der
Durchmesser des Schornsteins darf nie geringer als der
Durchmesser des Rauchrohres sein.
Mindestförderdruck bei Nennleistung 14-25Pa.
Der Zug (Förderdruck) wird stärker, wenn
EU ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
Ausstellungsdatum: 30.04.2010
• der Schornstein wärmer ist als die Außenluft
• bei längerem Schornstein
• gute Luftzufuhr bei der Verbrennung gewährleistet
ist
Übereinstimmungserklärung ausgestellt von:
Firmenname:
Adresse:
Postleitzahl:
Land:
Telefonnummer:
Fax:
Inernet:
E-mail:
Produktname:
Produkttype:
Type:
Brennstoff:
Rauchgastemperatur :
CO Gehalt bei ved 13 % O2:
OGC Gehalt bei Nominaleffekt:
Waermeleistung, Nominalwert:
Energieeffektivitaet bei 5,0 kW:
Sicherheitsvorkehrung:
Minimumabstand zu brennbarem
Material:
Wenn der Durchmesser des Schornsteins im
Vergleich zur Feuerstätte zu groß ist, ist es schwierig
guten Zug zu erzielen, da sich der Schornstein nicht
genügend erwärmt. Wenn möglich, bauen Sie ein
kleineres Ofenrohr ein. Bei zu starkem Zug hilft ein
Zugreduzierer.
Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 9/11
N-3420 Lierskogen
Norway
(+47) 32 24 47 00
(+47) 32 24 47 11
www.nordpeis.no
post@nordpeis.no
Nordpeis BERGEN
Strahlungsofen zur Beheizung von Raeumen
Ofen aus Stalblech fuer Holzbefeuerung
Nur Spaltholz – siehe Gebrauchsanweisung
239 ºC
0,10 %
95 mg/m³
5,0 kW
84,8 %
Aufstellung entsprechend
Montageanleitung
Aufstellung entsprechend Montageanleitung
Land
Klassizierung
Teststandard
EUR
Periodisch
EN 13240
Genehmigt durch
RRF
NO
Klasse II
NS 3059
NS 3058-1
NS 3058-2
Sintef
Stian Varre
Geschaeftsfuehrer, Nordpeis AS
Testergebnisse: RRF - 40 10 2244
Inspection code: 1625
Rhein-Ruhr Feuerstättenprüfstelle GmbH
Am Technologiepark 1, D-45307 Essen
Test reports:
SINTEF NBL 102043.50B
SINTEF NBL
Tiller bru, Tiller N-7465 Trondheim, Norway
Zuluft
Als Zubehör gibt es ein Zuluft-Kit (Anschluss an die
Außenluft).
Bodenplatte
Bei nicht feuerfestem Bodenbelag muss das Gerät
auf eine hitzebeständige Bodenplatte gestellt werden.
Diese muss die Feuerraumtüröffnung vorn um
mindestens 500 mm und seitlich um mindestens 300
mm überragen. Nordpeis trägt keine Verantwortung für
falsch aufgestellte Einsätze.
Die Abbildung zeigt die ungefähre Höhe für das Loch
im Schornstein. Unregelmässigkeiten des Bodens oder
der Wand können die Höhe verändern. Zur genauen
Markierung und Höhe des Rauchrohres stellen Sie den
Ofen auf. Vorbehaltlich Druckfehler und Änderungen.
DE
13
2. Technische Information
Nordpeis-Geräte stellen eine neue Generation von
Feuerstätten dar und sind freundlich zur Umwelt.
Sie ermöglichen bessere Wärmenutzung, brennen
sauber und geben bei korrekter Befeuerung nur
geringste Mengen Feinstaub und Kohlenstoff (CO)
ab. Sauber brennende Feuerstätten verbrauchen
weniger Holz. Ihr Nordpeis-Gerät arbeitet mit Primärund Sekundärverbrennung; das geschieht auf zwei
Etappen: zuerst brennt das Holz, dann die sich daraus
entwickelten, erwärmten Gase.
aufziehen, das kann die Standbeine beschädigen.
Funktionskontrolle
Nachdem die Feuerstätte aufgestellt ist, kontrollieren
Sie, dass alle Funktionen korrekt und einfach zu
bedienen sind.
Feuerraumtür
Türgriff zeigt nach unten
Türgriff zeigt nach oben
Sekundärluftventil / Regler für die
Verbrennungsluft (FIG 7)
Verwenden Sie ausschließlich reines und trockenes
Brennholz.
Material:
Gusseisen
Oberflächenbehandlung
Feuerraumtür/Türrahmen
Hitzebeständiger Lack
Brennstoff
Holzscheite 30 cm
Nennwärmeleistung
5,0 kW
Luftzufuhr
Sekundärluftventil
/ Regler für die
Verbrennungsluft
Verbrennung
saubere Verbrennung
Heizkapazität
40-110 m2
Rauchrohranschluss
oben und hinten
Rauchrohr
Durchmesser innen
155 mm
Möglichkeit für Anschluß
eines Schornsteins aus
Stahlelementen:
ja
Gewicht:
110 kg
3. Sicherheitsabstand zu brennbarem
Material
Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherheitsabstände
eingehalten werden (FIG 1).
Von der Vorderseite des Gerätes zum nächsten
Möbelstück muss der Sicherheitsabstand mindestens
1 Meter betragen. Falls Sie einen Schornstein aus
Stahlelementen mit Anschluss ”oben” anschließen,
folgen Sie den vorgegebenen Sicherheitsabständen
des Herstellers.
4. Aufbau
Dieses Werkzeug brauchen Sie:
• Schraubenzieher
Wenn Sie den Ofen aus liegender Position
aufstellen, müssen Sie ihn anheben; nicht
14
Geschlossen
Offen
Heraussen
Drinnen
Offen
Geschlossen
Rauchstutzen
Bergen wird in der Standardausführung mit Anschluss
“oben” geliefert. Bei Anschluss “hinten” gehen Sie so
vor:
FIG 2: Schlagen Sie hinten den perforierten Zierdeckel
mit dem Hammer aus oder benutzen Sie dazu eine
Stichsäge für Metall
FIG 3: Schrauben Sie hinten den Stahlblechdeckel ab
FIG 4: Schrauben Sie oben den Rauchstutzen ab.
Dabei löst sich auch die Rauchgasumlenkung
FIG 5: Schrauben Sie den Rauchstutzen an den
Anschluss hinten
FIG 6: Schrauben Sie den Stahlblechdeckel und die
Rauchgasumlenkung an den Anschluss oben.
Anschluss des Rauchrohres:
Beachten Sie beim Anschluss des 155 mm
Rauchrohres an den Rauchgassammler darauf, dass
der Rauchstutzen das Rohr umfasst. Verwenden Sie
Ofenkitt um die Anschlussstellen. Für den Anschluss
des Rauchrohres an den Schornstein befolgen Sie die
Anweisungen des Schornsteinherstellers.
Zuluftkit
FIG 8: Anschlussmöglichkeit für Zuluftkit
5. Erstbefeuerung
Nachdem Ihr Gerät montiert ist und alle Anweisungen
befolgt wurden, kann befeuert werden. Beachten Sie
Folgendes:
Seien Sie vorsichtig beim Berühren des Lackes
während der Erstbefeuerung Ihres Gerätes: erst die
Erstbefeuerung härtet den Lack vollständig.
Während der Erstbefeuerung empfehlen wir gutes
Durchlüften, da der Lack des Gerätes Rauch
und Geruch abgeben wird. Rauch und Geruch sind
unbedenklich und verschwinden schnell.
Achtung beim Beladen der Brennkammer mit Holz: Die
Isolierplatten können bei einem kräftigen Stoß brechen.
DE
Da die Isolierplatten im Neuzustand noch Feuchtigkeit
halten, kann es während der ersten Befeuerungen zu
einer trägen Verbrennung kommen. Führen Sie mehr
Luft zu, indem Sie die Feuerraumtür nur anlehnen.
Dadurch verdampft die überschüssige Feuchtigkeit.
Befeuerung erleichtert. Achten Sie beim Entleeren der
Asche darauf, die Isolierplatten nicht zu beschädigen
- Vorsicht mit der Aschenschaufel!
Befeuerung
Legen Sie kleines Schnittholz ein und zünden Sie
es an. Wenn die Flammen gut gegriffen haben,
öffnen Sie das Sekundärluftventil / Regler für die
Verbrennungsluft (FIG 7) und regulieren im weiteren
Verlauf die Luftzufuhr. Extra Anzündluft erhalten
Sie durch Anlehnen der Feuerraumtür. Nachdem die
Flammen stabil sind und der Schornstein angewärmt
ist, schließen Sie die Feuerraumtür. Andernfalls können
sich Gerät und Schornstein überhitzen.
Wenn Sie bereits Glut haben, können Sie nachlegen.
Bevor Sie nachlegen, holen Sie die Glut nach vorn,
damit sich das neue Holz besser entzündet. Damit
die Flammen aus der Glut besser angefacht werden
und das frische Holz entzünden, lehnen Sie kurzfristig
die Feuerraumtür nur an. Ihr Feuer soll mit kräftigen
Flammen lodern, bevor Sie die Feuerraumtür schließen.
Es ist umweltschädlich, Ihr Gerät mit zu geringer
Luftzufuhr arbeiten zu lassen. Ein ununterbrochenes
Befeuern dagegen kann zu Schornsteinbrand führen.
Es braucht ein bisschen Erfahrung, das
Sekundärluftventil / Regler für die Verbrennungsluft
optimal zu bedienen. Nach einiger Zeit werden Sie
Ihren eigenen Befeuerungsrhythmus finden.
Thermotte®platten
Die wärmeisolierenden Platten (FIG 9)
in der Brennkammer tragen zu höherer
Verbrennungstemperatur, höherem Wirkungsgrad
im Gerät und besserem Ausgasen des Holzes bei.
Eventuelle Risse in den Isolierplatten verringern nicht
die Isolierleistung. Für neue Platten kontaktieren
Sie Ihren Fachhändler. Beachten Sie, dass zu lange
Holzscheite Spannungsdruck auf die Platten ausüben
und diese beschädigen oder brechen können.
Bei eventuellem Abmontieren der Isolierplatten heben
Sie zuerst die Rauchgasprallplatte (A) an. Dann
entfernen Sie die Seitenplatten:
A.
Rauchgasprallplatte
B.
Linke Seitenplatte
C.
Hintere Platte
D.
Hintere Platte
E.
Rechte Seitenplatte
F.
Basisplatte
Die Isolierplatten können bei Berührung Staub
abgeben. Staubige Fingerabdrücke auf Ihrem Gerät
reinigen Sie am Besten mit dem mitgelieferten
Handschuh.
6. Pflege
Feuerraumtür und Sichtscheibe
Wenn die Sichtscheibe rußig ist, dürfen keine
abschürfenden Reinigungsmittel verwendet
werden. Verwenden Sie daher ein passendes
Glasreinigungsmittel und vermeiden Sie, dass
das Mittel mit dem Lack in Berührung kommt.
Reinigungsmittel schaden dem Lack, falsche
Reinigungsmittel schaden dem Glas! Ein guter Tipp ist,
mit einem feuchten Lappen oder Küchenpapier etwas
Asche aus der Brennkammer aufzunehmen und damit
die Glasscheibe abzureiben. Dann mit einem frischen,
feuchten Küchenpapier nachputzen.
Merke: Niemals im warmen Zustand das Glas reinigen!
Reinigung und Inspektion
Mindestens ein Mal im Laufe der Heizsaison soll das
Gerät gründlich untersucht und gereinigt werden. (z.B.
bei Reinigung des Schornsteines und des Rohres). Alle
Fugen müssen dicht sein und die Dichtungen müssen
ordentlich befestigt sein. Abgenutzte Dichtungen
gehören erneuert.
Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die Übergänge
zwischen Glas und Türrahmen dicht sind. Falls
notwendig, ziehen Sie die Schraube, die das Glas
befestigt, nach. (Nicht zu stark, das Glas kann
brechen!) In regelmäßigen Abständen sollten die
Dichtungen ausgetauscht werden, damit Ihr Kaminofen
gut dicht ist und optimal funktioniert.
Beim Nachlegen öffnen Sie das Sekundärventil und
die Feuerraumtür ganz. Das Holz soll sich richtig
gut entzünden, bevor Sie die Luftzufuhr reduzieren.
Bei geringem Zug und geschlossenem Ventil
können sich die Gase aus dem Holz mit einem Knall
entzünden und Gerät und Umgebung schaden.
Das Gerät muss vor Begutachtung ausgekühlt sein.
Asche
Die Asche muss regelmäßig entfernt werden. Bedenken
Sie, dass sich einen Tag nach dem Befeuern noch
immer Glut in der Asche befinden kann! Verwenden Sie
einen nicht brennbaren, hitzeunempfindlichen Behälter,
um die Asche zu entfernen. Wir empfehlen, eine dünne
Schicht Asche in der Brennkammer zu belassen,
da dies durch die isolierende Wirkung die nächste
DE
15
werden. Beim Befeuern ist eine gute Luftzufuhr wichtig.
Wenn der Schornstein erwärmt ist, herrscht besserer
Zug und Sie können die Feuerraumtür schließen.
FEUERFESTES GLAS
KANN NICHT
WIEDERGEWONNEN
WERDEN
Achtung: Verwenden Sie nie flüssige Brennstoffe
wie Petroleum, Paraffin oder Spiritus zum Befeuern.
Sie können sich verletzen und Ihrem Gerät
schaden.
Feuerfestes Glas muss
als Restmüll, gemeinsam
mit Keramik und Porzellan
entsorgt werden
Wiedergewinnung von feuerfestem Glas
Feuerfestes Glas kann nicht wiedergewonnen
werden! Bruchglas und nicht wiederverwendbares,
hitzebeständiges Glas muss als Restmüll entsorgt
werden. Feuerfestes Glas hat eine höhere
Schmelztemperatur und kann daher nicht mit dem
Altglas entsorgt werden. Bei gemeinsamer Entsorgung
mit Altglas würde es die Wiedergewinnung des
Rohmaterials aus dem Altglas zerstören. Es stellt einen
wichtigen Beitrag zur Umwelt dar, feuerfestes Glas nicht
mit dem Altglas zu entsorgen, sondern als Sondermüll
an Ihrer Entsorgungsstelle.
7. Garantie
Lesen Sie die Montageanleitung genau durch, um
ein sicheres Aufstellen und richtigen Gebrauch
Ihres Nordpeis-Gerätes zu gewährleisten. Nach
der Montage kontrollieren Sie Ihr Gerät. NordpeisKaminöfen aus Stahlblech haben 5 Jahre Garantie. Auf
alle äußeren Gusseisenteile beträgt die Garantie 10
Jahre.
Die Garantie umfasst keine Thermotte®platten/
Vermikulittplatten (Isolierplatten), Glas oder
Dichtungen. Bei Reklamationen während der
Garantiegültigkeit und für Ersatzteile wenden Sie sich
bitte an Ihren Händler.
Die Garantie umfasst keine Schäden, die auf
unsachgemäße Handhabung des Gerätes
zurückzuführen sind. (dette mangler i Quadro) . Bei
Inanspruchnahme der Garantie umfasst diese nur
das Produkt und nicht dessen Abbau, Transport oder
Wiederaufbau. Es gibt keine Erstattung für Dritte und
andere Gegenstände, die durch das Gerät zu Schaden
kommen.
Das Gerät hat die RRF Nummer 40 10 2244.
Das CE-Typenschild befindet sich auf der Unterseite
des Ofens.
8. Tipps zur Befeuerung
Zum Anfeuern verwendet man am Besten
Anzündwürfel und Schnittholz. Zeitungspapier macht
viel Asche und außerdem ist Druckerschwärze
schädlich für die Umwelt. Auch Flugblätter, Zeitschriften
und alte Milchkartons sollen nicht im Kamin verbrannt
16
Es ist wichtig, immer reines, trockenes Holz zu
verwenden. Feuchtes Holz braucht viel Luft - also extra
Energie und Wärme - zur Verbrennung; der Wärmeffekt
ist stark verringert; es verrußt den Schornstein und es
kann sogar zu Schornsteinbrand kommen.
Achtung: Es ist verboten, imprägniertes oder
lackiertes Holz, Plastik, Furnier, Spanplatten,
Milchkartons und jede Art von Abfall in Ihrem Gerät
zu verbrennen. Diese Materialien entfachen bei der
Verbrennung giftige, ätzende Gase wie Dioxin, die
Ihnen, der Umwelt und Ihrem Gerät schaden.
Um eine optimale Verbrennung zu erzielen, soll die
Temperatur 600° C - 800° C Grad betragen. Das Ziel
ist ein gleichmäßiges Feuer bei geringer Holzmenge.
Wenn Sie zu viele Holzscheite in die Glut legen, kann
die zugeführte Luft nicht genügend erwärmt werden
und die Gase entweichen unverbrannt durch den
Schornstein. Deshalb ist es wichtig, gleich nach dem
Beladen Luft zuzuführen; das schafft kräftige Flammen
in der Brennkammer und es verbrennen auch die
Gase. Lehnen Sie die Feuerraumtür nur an, bis die
Flammen gut gegriffen haben.
Verwenden Sie lieber Spaltholz statt großes Rundholz.
Spaltholz gibt besser die Wärme ab und ist reiner
in der Verbrennung. Raumtemperiertes Holz brennt
besser. Ihr Nordpeis-Gerät ist nur für Verbrennung von
Holz konstruiert und zugelassen.
9. Grundsätzliche Anforderungen
Aufstellhinweise
Der Raumheizer ist anschlussfertig montiert und muss
mit einem Verbindungsstück an den bestehenden
Hausschornstein angeschlossen werden. Das
Verbindungsstück soll möglichst kurz, geradlinig,
waagerecht oder leicht steigend angeordnet sein.
Verbindungen sind abzudichten.
Nationale und Europäische Normen, örtliche und
baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche
Bestimmungen sind einzuhalten. Informieren Sie daher
vorher Ihren Bezirks-Schornsteinfegermeister. Es ist
sicherzustellen, dass die für die Verbrennung benötigte
Luftmenge ausreichend ist. Hierauf ist besonders bei
dichtschließenden Fenstern und Türen (Dichtlippe) zu
achten.
Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN EN
13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 mit dem dieser
Anleitung zugefügten Wertetripel.
DE
Prüfen Sie vor dem Aufstellen, ob die Tragfähigkeit der
Unterkonstruktion dem Gewicht Ihres Raumheizers
standhält. Bei unzureichender Tragfähigkeit müssen
geeignete Maßnahmen (z. B. Platte zur Lastverteilung)
getroffen werden, um diese zu erreichen.
Außentemperaturen, kann es bei plötzlichem
Temperaturanstieg zu Störungen des Schornsteinzuges
kommen, so dass die Heizgase nicht vollständig
abgezogen werden. Die Feuerstätte ist dann mit
geringeren Brennstoffmengen zu befüllen und bei
größerer Stellung des Primärluftschiebers/-reglers so
zu betreiben, dass der vorhandene Brennstoff schneller
(mit Flammentwicklung) abbrennt und dadurch der
Schornsteinzug stabilisiert wird. Zur Vermeidung
von Widerständen im Glutbett sollte die Asche öfter
vorsichtig abgeschürt werden.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Durch den Abbrand von Brennmaterial wird
Wärmeenergie frei, die zu einer starken Erhitzung
der Oberflächen, der Feuerraumtüren, der Tür- und
Bediengriffe, der Sichtfensterscheibe, der Rauchrohe
und ggf. der Frontwand des Ofens führt. Die Berührung
dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung
oder Hilfsmittel (hitzebeständige Handschuhe oder
andere Betätigungsmittel) ist zu unterlassen.
Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam
und halten Sie sie während des Heizbetriebes von der
Feuerstätte fern.
Zulässige Brennstoffe
Zulässiger Brennstoff ist Scheitholz mit einer Länge von
30 cm und einem Durchmesser von 10 cm.
Es darf nur lufttrockenes Scheitholz verwendet werden.
Die Verfeuerung von Abfällen und insbesondere
Kunststoff ist laut Bundesimmissionsschutzgesetz
verboten. Darüber hinaus schadet dies der Feuerstätte
und dem Schornstein und kann zu Gesundheitsschäden
und aufgrund der Geruchsbelästigung zu
Nachbarschaftsbeschwerden führen. Lufttrockenes
Scheitholz mit maximal 20 % Wasser wird durch eine
mindestens einjährige (Weichholz) bzw. zweijährige
Trockenzeit (Hartholz) erreicht.
Holz ist kein Dauerbrand-Brennstoff, so dass ein
Durchheizen der Feuerstätte mit Holz über Nacht nicht
möglich ist.
Anheizen
Es ist unvermeidlich, dass beim ersten Anheizen durch
Austrocknen von Schutzfarbe eine Geruchsbelästigung
entsteht, die nach kurzer Betriebsdauer beendet
ist. Während des Anheizens sollte der Aufstellraum
gut belüftet werden. Ein schnelles Durchlaufen der
Anheizphase ist wichtig, da bei Bedienungsfehlern
höhere Emissionswerte auftreten können. Sobald
das Anzündmaterial gut angebrannt ist, wird weiterer
Brennstoff aufgelegt. Verwenden Sie zum Anzünden nie
Spiritus, Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten.
Das Anfeuern sollte immer mit etwas Papier, Kleinholz
und in kleinerer Menge Brennstoff erfolgen. In der
Anheizphase führen Sie dem Ofen sowohl Primär- als
auch Sekundärluft zu. Anschließend wird die Primärluft
geschlossen und der Abbrand über die Sekundärluft
gesteuert. Lassen Sie den Ofen während dieser
Anbrennphase nicht unbeaufsichtigt.
Betrieb mehrerer Feuerstätten
Beim Betrieb mehrerer Feuerstätten in einem
Aufstellraum oder in einem Luftverbund ist für
ausreichend Verbrennungsluftzufuhr zu sorgen.
Heizen in der Übergangszeit
In der Übergangszeit, d. h. bei höheren
Reinigung und Überprüfung
Der Raumheizer, Rauchgaswege und Rauchrohre
sollten jährlich – evtl. auch öfter, z. B. nach der
Reinigung des Schornsteines – nach Ablagerungen
untersucht und ggf. gereinigt werden. Der Schornstein
muss ebenfalls regelmäßig durch den Schornsteinfeger
gereinigt werden. Über die notwendigen Intervalle gibt
Ihr zuständiger Schornsteinfegermeister Auskunft.
Der Raumheizer sollte jährlich durch einen Fachmann
überprüft werden.
Bauarten
Bei Raumheizer mit selbstschließenden
Feuerraumtüren ist ein Anschluss an einen bereits
mit anderen Öfen und Herden belegten Schornstein
möglich, sofern die Schornsteinbemessung gem. EN
12831 dem nicht widerspricht.
Raumheizer mit selbstschließenden Feuerraumtüren
müssen – außer beim Anzünden, beim Nachfüllen
von Brennstoff und der Entaschung – unbedingt mit
geschlossenem Feuerraum betrieben werden, da
es sonst zur Gefährdung anderer, ebenfalls an den
Schornstein angeschlossener Feuerstätten und zu
einem Austritt von Heizgasen kommen kann.
Raumheizer ohne selbstschließende Sichtfenstertüren
müssen an einen eigenen Schornstein angeschlossen
werden. Der Betrieb mit offenem Feuerraum ist nur
unter Aufsicht statthaft. Für die Schornsteinberechnung
ist DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 anzuwenden.
Der Raumheizer Bergen ist eine Zeitbrand-Feuerstätte.
Verbrennungsluft
Da Raumheizer raumluftabhängige Feuerstätten
sind, die Ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum
entnehmen, muss der Betreiber für ausreichende
Verbrennungsluft sorgen. Bei abgedichteten
Fenstern und Türen (z. B. in Verbindung mit
Energiesparmaßnahmen) kann es sein, dass die
Frischluftzufuhr nicht mehr gewährleistet ist, wodurch
das Zugverhalten des Raumheizers beeinträchtigt
werden kann. Dies kann Ihr Wohlbefinden und
unter Umständen Ihre Sicherheit beeinträchtigen.
Ggf. muss für eine zusätzliche Frischluftzufuhr,
z.B. durch den Einbau einer Luftklappe in der
Nähe des Raumheizers oder Verlegung einer
Verbrennungsluftleitung nach außen oder in einen
gut belüfteten Raum (ausgenommen Heizungskeller),
gesorgt werden. Insbesondere muss sichergestellt
bleiben, dass notwendige Verbrennungsluftleitungen
während des Betriebes der Feuerstätte offen sind.
DE
17
Dunstabzugshauben, die zusammen mit Feuerstätten
im selben Raum oder Raumluftverbund installiert sind,
können die Funktion des Ofens negativ beeinträchtigen
(bis hin zum Rauchaustritt in den Wohnraum, trotz
geschlossener Feuerraumtür) und dürfen somit
keinesfalls gleichzeitig mit dem Ofen betrieben werden.
durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen
zu schützen. Der Belag muss sich nach vorn auf
mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm
über die Feuerungsöffnung hinaus erstrecken.
Brandschutz
Abstand zu brennbaren Bauteilen und Möbeln
Zu brennbaren Bauteilen und Möbeln sind ein seitlicher
Mindestabstand von 40 cm und hinterer von 20
cm einzuhalten, um ausreichend Wärmeschutz zu
gewähren.
Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom
Hersteller ausdrücklich zugelassen bzw. angeboten
werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren
Fachhändler.
Brandschutz im Strahlungsbereich
Im Strahlungsbereich des Sichtfensters dürfen im
Abstand von 80 cm keine brennbaren Bauteile und
Möbel aufgestellt werden. Dieser Abstand kann auf
40 cm verringert werden, wenn zwischen Feuerstätte
und brennbaren Bauteilen ein beidseitig belüftetes
Strahlschutzblech aufgestellt wird.
Brandschutz außerhalb des Strahlungsbereichs
Die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und
Möbeln sind auf dem Geräteschild angegeben und
dürfen nicht unterschritten werden.
Hinweis bei Schornsteinbrand
Wird falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet,
kann es aufgrund von Ablagerungen im Schornstein
zu einem Schornsteinbrand kommen. Verschließen
Sie sofort alle Luftöffnungen am Ofen und informieren
Sie die Feuerwehr. Nach dem Ausbrennen des
Schornsteines diesen vom Fachmann auf Risse bzw.
Undichtigkeiten überprüfen lassen.
Ersatzteile
Die Feuerstätte darf nicht verändert werden!
Nennwärmeleistung, Verbrennungslufteinstellungen
und Abbrandzeiten
Die Nennwärmeleistung des Ofens beträgt 5,0 kW. Sie
wird bei einem Mindestförderdruck von 12 Pa erreicht.
Dazu sollen nicht mehr als 2 bis 3 Holzscheite auf
einmal aufgegeben werden.
Fußböden
Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste
Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen
Hilfe bei Problemen mit der Verbrennung
FEHLER
Glasscheibe
verrusst
ERKLÄRUNG
BEHEBUNG
Feuchtes Holz.
Nur trockenes Holz mit höchstens 20% Feuchtigkeit
verwenden.
Sekundärluftventil/Regler für die Verbrennungsluft zu
weit geschlossen.
Sekundärluftventil/Regler für die Verbrennungsluft
für bessere Luftzufuhr mehr öffnen. Beim Nachlegen
soll das Ventil immer voll geöffnet sein oder die
Feuerraumtür nur angelehnt sein, um die Flammen gut
zu entfachen.
Weiss
verschmutztes
Glas
Schlechte Verbrennung (zu niedrige Temperatur im
Ofen).
Anweisungen für richtiges Befeuern in der
Montageanleitung lesen.
Falsches Befeuern (mit Abfallholz, lackiertem oder
imprägniertem Holz, Plastik, sonstigem Abfall).
Ausschließlich trockenes, reines Spaltholz verwenden.
Bei Öffnen der
Feuerraumtür
dringt Rauch in
den Raum
Es entsteht Druckausgleich in der Brennkammer.
Sekundärluftventil ca. 1min vor Öffnen der Feuerraumtür
schließen; Feuerraumtür nicht rasch öffnen.
Feuerraumtür wird während Flammenbildung
geöffnet.
Feuerraumtür ganz vorsichtig oder nur bei Glut öffnen.
Weisser Rauch
Verbrennungstemperatur zu niedrig.
Luftzufuhr erhöhen.
Das Holz ist zu feucht und hält Wasserdampf.
Ausschließlich reines, trockenes Spaltholz verwenden.
Unvollständige Verbrennung.
Luftzufuhr erhöhen.
Schwarzer oder
grauschwarzer
Rauch
18
DE
Hilfe bei Problemen mit der Verbrennung
FEHLER
Zu wenig Zug
ERKLÄRUNG
Rauchrohr verstopft.
Rauchrohr verrußt oder Rußverstopfung an der
Rauchgasprallplatte.
Das Gerät gibt
beim Befeuern
und während
der Verbrennung
Rauch ab
BEHEBUNG
Schornsteinfeger/Fachhändler kontaktieren oder
Rauchrohr und Brennkammer reinigen.
Rauchgasprallplatte falsch angebracht.
Kontrollieren Sie die Position der Rauchgasprallplatte.
Siehe Montageanleitung.
Unterdruck im Raum. Zu wenig Zug. Das Haus ist zu
„dicht“.
Öffnen Sie während der Befeuerung ein Fenster.
Wenn dies hilft, müssen Sie weitere oder größere
Lüftungsventile in den Außenwänden installieren.
Lüftungsanlagen, die dem Raum zu viel Luft
entziehen, verursachen Unterdruck.
Dunstabzugshauben, die zusammen mit Feuerstätten im
selben Raum oder Raumverbund installiert sind, können
die Funktion der Feuerstätte beeinträchtigen und dürfen
nicht gleichzeitig mit der Feuerstätte betrieben werden.
Rauchrohre von zwei Feuerstätten sind auf der
gleichen Höhe an einem Schornstein angeschlossen.
Ein Rauchrohr muss verlegt werden. Die Die Differenz
zwischen den beiden Rauchrohren soll mindestens 30 cm
betragen.
Das Rauchrohr fällt vom Rauchgassammler zum
Schornstein ab.
Das Rauchrohr muss in eine aufsteigende Position
gebracht werden, indem der Winkel zwischen
Rauchgassammler und Schornstein mindestens 10 Grad
beträgt. Eventuell Abgasventilator installieren.
Das Rauchrohr ragt zu weit in den Schornstein hinein.
Rauchrohr ummontieren. Rauchrohr darf nicht in den
Schornstein hineinragen, sondern muss 5 mm vor
der Innenwand des Schornsteins enden. Eventuell
Abgasventilator installieren.
Die Rußluke im Keller oder am Dachboden ist offen
und verursacht falschen Zug.
Rußluke muss immer geschlossen sein. Undichte oder
kaputte Rußluken müssen ausgetauscht werden.
Ofenklappe, Ventile oder Einsatztüren von
Feuerstätten, die nicht in Betrieb sind, stehen offen
und verursachen falsche Druckverhältnisse.
Ofenklappe, Feuerraumtür und Regler von Feuerstätten,
die nicht in Betrieb sind, schließen.
Offenes Loch im Schornstein von einer Feuerstätte,
die entfernt wurde, schafft falsche Druckverhältnisse.
Loch muss geschlossen werden.
Kaputtes Mauerwerk oder beschädigte Trennwand
im Schornstein oder undichter Rauchrohranschluss
verursachen falsche Druckverhältnisse.
Alle Öffnungen und Risse abdichten oder verputzen.
Zu großer Durchmesser des Schornsteins verursacht
keinen oder zu wenig Zug.
Schornstein innen ausfüttern, eventuell Abgasventilator
installieren.
Zu geringer Durchmesser des Schornsteins behindert
das Entweichen der Abgase.
Kleinere Feuerstätte installieren oder neuen Schornstein
mit erweitertem Durchmesser bauen. Eventuell
Abgasventilator installieren.
Zu niedriger Schornstein verursacht schlechten Zug.
Schornstein verlängern.
Der Kamineinsatz
raucht, wenn es
draussen windig
ist
Der Schornstein ist zu niedrig im Verhältnis zu dem
ihn umgebenden Milieu, Bäume, Häuser etc.
Schornstein verlängern. Kaminhut anbringen oder
Abgasventilator installieren.
Windturbulenz um den Schornstein wegen zu flachem
Dach.
Schornstein verlängern oder Kaminhut anbringen.
Der Kamin heizt
nicht gut genug
Zu starker Kaminzug oder Undichte im unteren Teil
der Feuerstätte, daher zu viel Sauerstoff bei der
Verbrennung. Schwierigkeiten bei der Regulierung der
Verbrennung, Holz verbrennt zu schnell.
Jegliche Undichte abdichten. Der Kaminzug kann mit Hilfe
eines Zugreduzierers oder einer Ofenklappe reduziert
werden. Merke: eine Undichte von nur 5 cm2 verursacht
30% Verlust von Warmluft.
Zu starker
Kaminzug
Rauchgasprallplatte falsch angebracht.
Montage der Rauchgasprallplatte kontrollieren.
Bei Gebrauch von ofengetrocknetem Holz weniger
Luftzufuhr nötig.
Luftzufuhr verringern.
Türdichtungen abgenutzt.
Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um die
Dichtungen auszutauschen.
Zu großer Schornstein.
Schornsteinfeger/Fachhändler kontaktieren.
1. Avant d’assembler le poêle
INDEX
1. Avant d’assembler le poêle
Le tirage de cheminée
L’apport d’air
20
20
20
2. Informations techniques
21
3. Distance à matières combustibles 21
4. Assemblage
Contrôle des fonctions
Collier de sortie des fumées
Raccordement du conduit de fumée L’apport d’air frais
21
21
21
21
21
5. Allumer le feu pour la première fois
21
6. Entretien Nettoyage et inspection
Cendres
Thermotte® Plaques
Porte et verre
Recyclage du verre réfractaire
22
22
22
22
22
23
7. Garantie
23
8. Conseils pour allumer un feu
23
Conseils en cas de problèmes de combustion
25
NB! Se conformer au DTU 24.2 et 24.1 pour
l’installation.
EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Tous nos poêles sont évalués selon les dernières
exigences européennes ainsi qu’à la norme
norvegienne SINTEF qui inclut des essais de
particules. Plusieurs pays européens ont cependant
des règles individuelles d’installation des poêles, et des
cheminées.
Vous etes un client totalement responsables de
l’execution de ces règles locales concernant
l’installation dans votre région / pays. Nordpeis
(Northstar) n’est pas responsable quant à l’installation.
Vous devez vérifier la conformité des règlements
locaux concernant : la distance du poêle aux matériels
inflammables, des matériels / exigences d’isolation
entre le poêle et le mur d’adossement, les dimensions
des plaques de sol devant le poêle si exigé, la
connexion avec le conduit de fumée et la sortie des
fumées entre le pôele et la cheminée et des exigences
d’isolation si le conduit de fumée traverse un mur
inflammable.
Le tirage de cheminée
Comparés avec d’anciens modèles, les poêles à
combustion propre d’aujourd’hui ont plus d’exigence sur
le conduit d’évacuation des fumées. Même le meilleur
poêle ne fonctionnera pas correctement si le conduit n’a
pas les dimensions justes ou n’est pas en bon état de
fonctionnement. Le tirage est principalement contrôlé
par la température des gaz, température extérieure,
l’apport d’air, la hauteur et la section intérieur du
conduit. Le diamètre ne doit jamais etre inférieur à celui
de la sortie du poêle. À la valeur nominale, le tirage
devrait avoir une pression de 14 à 25 Pascals.
Date de publication: 30.04.2010
Le tirage augmente quand:
• La cheminée devient plus chaude que l’air extérieur
• La longueur active de la cheminée augmente (audessus du poêle)
• Il y a un bon apport d’air à la combustion
Déclaration de conformité publiée par:
Raison sociale:
Adresse:
Code postal:
Pays:
Tèlèphone:
Fax:
Web:
E-mail:
Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 9/11
N-3420 Lierskogen
Norway
(+47) 32 24 47 00
(+47) 32 24 47 11
www.nordpeis.no
post@nordpeis.no
Identification:
Type de produit:
Nordpeis BERGEN
Poêle à rayonnement, Appareil de
chauffage
Type de poêle:
Poêle en acier pour combutible solide
Type de combustible:
Bois seulement - voyez le manuel.
Température de fumée: :
239 ºC
Pourcentage de CO avec un 13% O2:
0,10 %
COV:
95 mg/m³
Production thermique, valeur nominale: 5,0 kW
Rendement énergétique à 5,0 kW:
84,8 %
Mesures de sécurité:
Doit être placé selon le manuel d’installation
Distance minimale à matériels
Combustibles adjacents (mm):
Doit être placé selon le manuel d’installation
Pays
Classification
Norme
EUR
Intermittent
EN 13240
Approuvé par
RRF
NO
CLASS II
NS 3059
NS 3058-1
NS 3058-2
Sintef
Stian Varre
General manager, Nordpeis AS
Rapport d’évaluation:. RRF - 40 10 2244
Inspection code: 1625
Rhein-Ruhr Feuerstättenprüfstelle GmbH
Am Technologiepark 1, D-45307 Essen
Test reports:
SINTEF NBL 102043.50B
SINTEF NBL
Tiller bru, Tiller N-7465 Trondheim, Norway
20
Il peut être difficile d’obtenir les conditions justes de
tirage dans le cas où la cheminée serait trop haute ou
large, car le poêle ne chauffera pas assez bien.
L’apport d’air
Un ensemble de dispositifs destinés à assurer le
renouvellement de l’air est disponible en accessoire
et assurera que des systèmes de ventilation, les
ventilateurs de la cuisine et d’autres facteurs qui
peuvent créer une dépression dans la pièce du pôele,
affectent moins de l’apport d’air de combustion pour
lle poêle. L’apport d’air insuffisant peut causer une
sous-pression et entraver le bon fonctionnement du
poêle ainsi que l’efficacité de la combustion et être
la base des problèmes tels que: Le poêle et la vitre
s’encrassent, le bois ne prend pas feu ou s’allume mal.
L’illustration montre la distance approximative entre
le sol et le centre du trou pour la connexion avec le
conduit de fumée. Les altérations dans l’étage et les
murs peuvent influencer la hauteur. Placez le poêle
FR
4. Assemblage
pour trouver l’hauteur et le positionnement précis de la
connexion de la cheminée et le conduit de fumée.
Pour votre sécurité, observez les instructions de
montage. Toutes les distances de sécurité sont des
distances minimales. L’installation du poêle doit
observer les règles et les règlements du pays où
installé. Nordpeis AS n’est pas responsable du montage
défectueux d’un poêle
Nordpeis se reserve le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques techniques et dimensionnelles de
ses produits. Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs typographiques
Vous avez besoin des outils suivants:
• Tournevis
Contrôle des fonctions
Lorsque le poêle est assemblé et en position, vérifiez
que les éléments fonctionnent facilement et de manière
satisfaisante.
Porte
Poignée tournée vers le
bas
Poignée tournée vers le
haut
2. Informations Techniques
Les poêles de Nordpeis ont la combustion secondaire
et sont non polluants. La combustion se produit en deux
phases: d’abord le bois brûle, et puis les gaz de fumées
sont allumés par l’air chaud. Cela signifie que les
émissions de particules de suie et de gaz non brûlés
(par exemple CO) sont minimales et protègent ainsi
mieux l’environnement. Les poêles à combustion propre
utilisent l’énergie du bois de manière plus efficace.
De là, avec moins de bois le même effet de chaleur
est réalisé. Alimentez le feu uniquement avec du bois
propre et sec.
Matériau:
Fonte
Finition porte/Cadre:
Vernis haute température
Combustible:
Bois, 30 cm
Puissance:
5 kW nominal
Système d’entrée d’air:
Commande de l’entrée d’air
Système de
combustion:
Combustion secondaire
(combustion propre)
Aire chauffée:
40-110 m²
Sortie des fumées:
Orifice d’évacuation vers le
dessus et postérieur
Sortie des fumées Ø:
Intérieur Ø 155 mm
Possibilité de raccorder
le conduit de fumée
Oui
métallique
Poids total Quadro 1:
110 Kg
3. Distance à matières combustibles
Prenez soin de respecter les distances de sécurité
indiquées (FIG 1).
La distance minimum convenable entre l’ouverture du
poêle et la partie inflammable de la construction ou de
l’installation est d’un mètre. Pour raccorder le conduit
de fumée métallique vers le haut, nous vous renvoyons
aux indications d’installation du produit. Respectez les
distances de sécurité exigées pour le conduit de fumée
métallique.
Fermé
Ouvert
Commande d’apport d’air (FIG 7)
Tiré
Poussé
Ouvert
Fermé
Collier de sortie des fumées
Bergen est livré en standard avec le collier de sortie
des fumées en haut. Pour changer en une sortie sur
l’arrière:
FIG 2: Enlevez le couvercle de décoration perforé
dans le dos avec un marteau, ou une scie à
métaux.
FIG 3: Dévisser le couvercle d’acier postérieur.
FIG 4: Dévisser le collier en haut. Le déflecteur de fumées peut être dévissé aussi.
FIG 5: Visser le collier sur la partie postérieure de sortie de fumée.
FIG 6: Visser le couvercle d’acier sur la sortie supérieure. Placer le couvercle supérieure.
Raccordement du conduit de fumée
Attention ! Lors du raccordement le conduit de fumée
de 155 mm au dôme de fumées, le conduit est placé
à l’intérieur de la sortie du poêle. Employez le ciment
réfractaire dans les joints. Pour le raccordement
de conduite de fumée à la cheminée, suivez
les recommandations du fabricant des conduits
d’évacuation des fumées.
L’apport d’air frais
FIG 8: La possibilité de connecter un ensemble de
canalisation, destiné à assurer l’apport d’air frais.
5. Allumer le feu pour la première fois
Quand le poêle est assemblé et toutes les instructions
ont été observées, le feu peut être allumé. Faites
attention de ne pas toucher le poêle, les premières fois
cela peut endommager le vernis.
Placez les bûches en bois soigneusement dans la
chambre de combustion pour éviter d’endommager les
plaques thermo isolants. L’humidité dans les plaques
thermo isolants peut causer une combustion lente les
FR
21
premières fois que le poêle est utilisé, ce phénomène
cesse quand l’humidité s’évapore. Laissez la porte
ouverte légèrement les 2 ou 3 premières fois que le
poêle est utilisé.
Il est recommandé de bien aérer lors du premier
allumage, car le vernis du poêle libérera un peu de fumée
et d’odeur, qui disparaîtra et n’est pas dangereuse.
Allumer le feu
Insérez les bûchettes sèches de bois, allumez et
assurez-vous que le bois d’allumage commençe à
prendre feu avant la fermeture de la porte. Avant de
fermer la porte ouvrez la commande d’allumage (Fig
7). En laissant la porte légèrement ouverte ventilation
d’allumage supplémentaire est obtenu. Quand les
flammes sont stables et le conduit de cheminée
est chaude, fermez complètement la commande
d’allumage. Cette commande n’est à utiliser qu’à la
phase d’allumage. Si vous l’utilisez ultérieurement le
poêle et la cheminée peuvent surchauffer.
Quand il y a une couche rougeoyante de charbon,
rajouter quelques buches. En insérant des nouvelles
buches rappelez-vous de tirer la braise chaude en
avant dans du poêle de sorte que le bois soit mis
à feu de l’avant. La commande d’allumage doit
être ouverte ou laisser la porte ouverte légèrement
chaque fois que de nouvelles bûches sont insérées
afin qu’elles s’embrasent. Le feu doit brûler avec les
flammes vives.
L’utilisation du poêle avec une trop faible arrivée d’air
(combustion lente) augmente la pollution aussi bien
que le risque d’un feu dans la cheminée. Ne laissez
jamais le poêle ou le conduit d’évacuation des
fumées devenir surchauffés et rougeoyants. Si
ceci se produit, fermer la commande d’entrée
d’air. Le réglage correct de la commande d’arrivée
d’air nécessite une certaine expérience, selon la
configuration de chaque maison.
IMPORTANT ! Rappelez-vous toujours d’ouvrir
la commande d’allumage aussi bien que la
commande d’apport d’air (de préférence aussi la
porte) quand de nouvelles bûches en bois sont
insérées dans la chambre de combustion. Avant
de réduire le tirage laissez le feu prendre et les
flammes être stables.
Quand le tirage dans la cheminée est bas et les
commandes fermées, le gaz produit peut-être
enflammé d’un seul coup. Cela peut causer
des dommages au produit aussi bien que
l’environnement proche (explosion).
6. Entretien
Nettoyage et inspection
Le poêle doit être inspecté complètement et nettoyé à
fond au moins une fois par saison (Avec le ramonage).
Assurez-vous que tous les joints sont serrés et sont
correctement placés. Échangez toutes les joints qui
22
sont usés ou déformés. Toujours inspecter un poêle a
froid.
Cendres
Les cendres doivent être éliminées à intervalle régulier
(selon la fréquence d’utilisation). Les cendres peuvent
contenir la braise chaude même plusieurs jours après
que le feu paraisse éteint. Utilisez un conteneur
non-inflammable pour éliminer les cendres. Il est
recommandé de laisser une couche de cendres dans
le fond afin de mieux isoler la chambre de combustion.
Manipulez les plaques thermo isolantes avec soin
lorsque vous videz les cendres, particulièrement si vous
utilisez une pelle à cendre.
Thermotte®
Ces plaques thermo isolants dans la chambre
de combustion (FIG 9) contribuent à une haute
température de combustion, un meilleur dégazage du
bois et un taux plus élevé d’efficacité. Les fissures dans
les plaques d’isolation ne réduit pas l’efficacité de leur
isolation. Si vous avez besoin de nouvelles plaques,
contactez votre revendeur. Notez svp : Les bûches trop
longues peuvent fendre les plaques, en raison de la
tension créée par eux entre les plaques láterales.
Dans le cas où il serait nécessaire d’enlever les plaques
thermo isolants, procéder dans l’ordre suivant, soulever
le déflecteur de fumée (A) pour enlever les plaques
latérales:
A. Déflecteur
B. Plaque latéral à gauche
C. Plaque posterieur
D. Plaque posterieur
E. Plaque latéral a droit
F. Plaque de fond
Les plaques thermo isolants émettent des poussières
colorées, éviter de toucher la fonte avec la poussière
sur vos doigts.
Porte et verre
Il est nécessaire de nettoyer la suie sur le verre.
Employez un produit spécifique pour vitres. (NB!
Faites attention, le détergent peut endommager le
vernis). Si d’autres détergents sont utilisés ils peuvent
endommager le verre. Le meilleur conseil pour nettoyer
le verre est d’employer un tissu humide ou du papier
que l’on aurra préalablement trempé dans la suie de la
chambre de combustion. Frottez autour de la suie sur
le verre et finissez avec un morceau propre et humide
de papier de cuisine. NB! Nettoyez seulement le verre
quand le poêle est froid.
Vérifiez régulièrement que la transition entre le verre
et la porte est complètement hermétique. Serrez les
vis qui tiennent le verre en place - mais pas trop fort,
puisque cela peut casser le verre. Périodiquement il
est nécessaire de changer le joint dans la porte pour
s’assurer que le poêle est hermétique et fonctionne
de manière optimale. Ces joints nordpeis peuvent étre
FR
8. Conseils pour allumer un feu
achetés chez votre revendeur. Seuls les joints nordpeis
permettent l’application de la garantie.
La meilleure manière de allumer un feu est avec
l’utilisation des briquettes. Les journaux causent
beaucoup de cendres et l’encre est dommageable pour
l’environnement. Des prospectus publicitaires, magasins,
cartons de lait, etc. ne sont pas appropriés pour allumer
un feu. L’apport d’air est important à l’allumage. Quand la
conduite de cheminée est chaude le tirage est plus fort
et la porte peut être fermé.
LE VERRE
RÉFRACTAIRE NE
PEUT PAS ÊTRE
RECYCLÉ
Le verre Réfractaire devrait
être traité comme des
déchets résiduels, avec la
poterie et la porcelaine
Avertissement: n’utilisez JAMAIS un carburant
d’éclairage comme essence, la paraffine, des
alcools à brûler ou similaires pour allumer un
feu. Cela pourrait vous causer des blessures
ainsi qu’endommager le produit.
Recyclage du verre réfractaire
Le verre réfractaire ne peut pas être recyclé. Le vieux
verre réfractaire, cassé ou autrement inutilisable, doit
être jeté comme un déchet résiduel. Le verre réfractaire
a une température de fusion plus haute et ne peut pas
donc être recyclé avec le verre ordinaire. Dans le cas
où il serait mélangé avec du verre ordinaire, il endommagerait la matière première et pourrait, empêcher le
recyclage de verre. C’est une contribution importante
à l’environnement de s’assurer que le verre réfractaire
n’est pas recyclé avec du verre ordinaire.
Il est extrêmement important que du bois propre et sec
soit employé à tout moment. Les bûchettes de bois
doivent sécher 12 mois au minimum après avoir été
coupés et fendues. Le bois humide exige beaucoup
d’air pour la combustion, car de l’énergie/chaleur
supplémentaires est nécessaire pour sécher l’humidité.
L’effet thermique est donc minime. De plus cela cause la
création de suie dans la cheminée avec un risque du feu
de cheminée.
7. Garantie
Avertissement : N’employez JAMAIS de bois
imprégnés, bois peint, contre-plaqué, carton,
déchets, cartons de lait, et des documents
imprimés ou similaires. Si n’importe lequel
de ces articles est utilisé comme le carburant
la garantie est invalide. En outre, ils peuvent
libérer le gaz dioxine qui peut endommager
le poêle après combustion. Ce gaz est
également très dangereux pour vous et pour
l’environnement.
Lire soigneusement le manuel d’utilisation afin
d’assurer un usage appropriée de votre nouveau
poêle de Nordpeis. Après l’installation le poêle doit
être vérifié.
Les poêles Bergen de Nordpeis AS ont une garantie de
de 10 ans pour les parties extérieures en fonte.
La garantie exige que le poêle soit installé
conformément aux régles de l’art et lois du pays. La
notification de dommages et l’envoi possible de parties
pour le remplacement doit être faite immédiatement au
concessionnaire où l’appareil a été acheté. Toutes les
réclamations doivent accompagnée de la facture datée
ou une carte valable de garantie.
La garantie n’inclut pas des pièces d’usures (joint,
plaques thermo isolantes, verre, déflecteur). Si
les pièces mentionnées se cassent, de nouvelles
pièces peuvent être commandées auprès de votre
concessionnaire.
La garantie n’inclut pas les dommages qui sont causés
par de mauvais traitement ou la mauvaise utilisation
du poêle. La garantie ne fonctionne pas si la cause
du problème provient des conduits d’évacuation des
fumées. La garantie s’applique seulement sur le produit.
Il n’y a pas de compensation pour des dommages aux
tiers ou des dommages à d’autres articles causés par
l’utilisation du poêle.
Les poêles ont une plaque avec le numéro de
RRF nummer 40 10 2244. Le marque ”CE” est située
dans la partie inférieure du poêle.
Afin d’obtenir une combustion optimale, la température
doit atteindre 600-800 ° C. Il est recommandé de garder
un même feu avec une petite quantité de bois. Si trop
de bois est mis sur la braise chaude, l’alimentation d’air
ne serait pas suffisante pour atteindre les exigences
de température, et le gaz sortira non brûlé. Pour cette
raison, il est important d’augmenter l’apport d’air juste
après l’addition des buchettes pour avoir des flammes
appropriées dans la chambre de combustion afin que les
gaz soient brûlés. Ouvrir la commande d’allumage où
laisser la porte ouvert légèrement jusqu’à inflammation
du bois.
Trop d’air à la combustion crée une flamme incontrôlable
qui très rapidement réchauffera le poêle entier à
d’extrêmement hautes températures (avec la porte
fermée ou presque fermée). Ne remplissez jamais
totalement la chambre de combustion du bois.
Utilisez des bûches fendues plutôt que bûches
entières. Cela donnera un meilleur effet de chaleur et
une combustion plus propre. C’est aussi un avantage
FR
23
d’utiliser un bois à température ambiante (le rentrer
auparavant) car il brûlera mieux. Les poêles de
Nordpeis sont destinés pour, et seulement approuvées
pour, la combustion en bois.
24
FR
Problème
Explication
Solution
La cheminée est bloquée.
Pas de tirage
Du Poêle émane
des fumées lors de
l’allumage et pendant
la combustion
La cheminée libère
des fumées à
l’intérieur quand c’est
venteux à l’extérieur.
La cheminée ne
chauffe pas bien.
Tirage trop fort
Le verre est noir de
suie
Verre blanc
La fumée sort de la
cheminée quand la
porte est ouverte.
Fumée blanche
Fumée noire ou
grise/noire
La sortie des fumées est emplie de suie ou de la
suie s’accumule sur le déflecteur.
Contacter un cheminée ramoneur pour plus d’informations ou nettoyer
la cheminée, le déflecteur et chambre de combustion.
Le déflecteur est mal placé.
Vérifiez l’ensemble du déflecteur - voir les instructions d’assemblage.
Courant d’air descendant dans la chambre
provoquée par un trop faible tirage, la maison est
trop «hermétique».
Vérifier en allumant le feu avec une fenêtre ouverte. Si cela rétablit un
tirage normal plus de dispositifs d’arrivée d’air doivent êtres installés
dans la pièce.
Courant d’air descendant dans la chambre causée
par l’extracteur et/ou le système de ventilation
central qui tire trop d’air hors de la pièce.
Arrêtez/réglez l’extracteur et/ou tout autre ventilation. Si cela rétablit un
tirage normal, plus de dispositifs d’arrivée d’air doivent êtres installés
dans la pièce.
Les conduits de fumée de deux cheminées / foyers
sont connectés à la même sortie de toit, à la même
hauteur.
Un conduit doit être repositionné. La différence de hauteur des deux
conduits de fumée à la sortie doit être d’au moins 30 cm.
Le conduit de raccordement à une inclinaison
incorrecte entre la sortie du foyer et le conduit
d’évacuation des fumées.
Le conduit de fumée doit être déplacé afin qu’il y ait une inclinaison
d’au moins 10 º pour le tuyau reliant la sortie du dome au conduit
d’évacuation des fumées. Éventuellement, installer un dispositif
d’aspiration de fumée*.
Le conduit de fumée est trop bas.
Le conduit de fumée doit être remonté de sorte qu’elle doit finir 5
millimètres avant la sortie. Installez un dispositif d’aspiration de fumée*.
Le portillon à suie est ouvert et crait ainsi un faux
tirage.
Les portillons à suie doivent toujours être fermés. Vérifier l’étancheité du
portillon et le changer si nécessaire.
Un trou ouvert dansle conduit de fumée fausse le
tirage.
Les trous et fuites doivent étre rebouchées avec un produit non
inflammable.
Défaut de maçonnerie dans le conduit d’évacuation
des fumées, par exemple ce n’est pas hermétique
autour du conduit de fumée.
Rebouchez toutes les fissures.
La section transversale dans la cheminée est trop
grande et comme conséquence, il n’y a pas de
tirage ou il est très faible.
La cheminée doit être réaménagé, peut-être installer un dispositif
d’aspiration de fumée*.
Le diamètre des tuyaux d’évacuation des fumées
est trop petit et la cheminée ne peut extraire pas
toutes les fumées.
Changer pour un foyer plus petit ou construire une nouvelle évacuation
avec un plus grand diamètre. Éventuellement installer un dispositif
d’aspiration de fumée*.
Le conduit d’evacuation des fumées est trop bas
et, par conséquent, le tirage faible.
Augmenter la hauteur de la cheminée et/ou installez un dispositif
d’aspiration de fumée* / un chapeau de cheminée.
La cheminée est trop basse par rapport au terrain
environnant, les bâtiments, arbres etc
Augmenter la hauteur de la cheminée et/ou installez un dispositif
d’aspiration de fumée* / un chapeau de cheminée.
Turbulence autour de la cheminée en raison d’un
toit trop plat.
Augmenter la hauteur de la cheminée et/ou installez un dispositif
d’aspiration de fumée* / un chapeau de cheminée.
La combustion dans le foyer reçoit trop d’oxygène
en raison d’une fuite sous le bord inférieur du foyer
ou le tirage est trop fort. Il est très difficile de régler
la combustion et le bois brûle trop rapidement.
Les éventuelles fuites doivent être bouchées. NB! Une fuite de
2
seulement 5 cm est suffisante pour laisser disparaitre 30% de l’air
chauffé.
Le déflecteur est mal placé.
Contrôler le positionnement du déflecteur - voir les instructions
d’assemblage.
Le bois est trés sec
Baisser l’apport d’air
Les joints d’étanchéité autour de la porte sont usés
et totalement plat.
Échangez les joints d’étanchéité, contacter votre concessionnaire.
La cheminée est trop longue.
Contact un ramoneur / distributeur pour plus d’informations.
Le bois est trop humide
Employez seulement un bois sec avec une humidité maximum de
20%.
Le contrôle d’apport d’air est trop fermé.
Ouvrez la commande d’apport d’air pour ajouter de l’air à la
combustion. Quand de nouvelles bûches en bois sont insérées toutes
les commandes d’apport d’air devraient êtres complètement ouvertes
ou la porte légèrement ouverte jusqu’à ce que les buches prennent feu
Mauvaise combustion (la température est trop
basse)
Suivez les directives dans ce livret pour corriger
le chauffage.
L’utilisation de mauvais matériel pour la
combustion (par exemple, bois peint ou
imprégné, stratifié de plastique, contre-plaqué,
etc.)
Assurez-vous d’utiliser seulement du bois sec et
propre.
Un nivelage de pression se produit dans la
chambre de combustion.
Ouvrez la commande d’apport d’air pendant environ 1 minute avant
l’ouverture de la porte - éviter d’ouvrir la porte trop rapidement.
La porte est ouverte quand il y a un feu dans
la chambre de combustion.
Ouvrez seulement la porte quand il y a une braise
chaude.
La température de combustion est trop basse.
Augmentez l’apport d’air.
Le bois est humide ou contient de l’humidité.
Assurez-vous d’utiliser seulement du bois sec et propre.
Combustion insuffisante.
Augmentez l’apport d’air.
FR
25
1. Innan du installerar kaminen
INNEHÅLL
1. Innan du installerar kaminen
Installation och kontroll före användning
Skorstensdrag
Lufttillförsel
Krav på eldstadsplan
26
26
26
26
26
2. Teknisk information
27
3. Säkerhetsavstånd
27
4. Montering Funktionskontroll
Rökstos
Montering av rökrör
Uteluft
27
27
27
27
27
5. Första tändning
27
6. Underhåll
Rengöring och inspektion
Aska
Thermotte®
Dörr och glas
28
28
28
28
28
7. Garanti
29
8. Eldningstips
29
Råd och tips vid förbränningsproblem
30
ÖVERENSSTÄMMELSE
Utfärdandedatum: 30.04.2010
Försäkran om överensstämmelse utfärdad av:
Identification:
Product typ:
Kamintyp:
Bränsletyp:
Rökgastemperatur:
CO-innehåll vid 13 % O2:
OGC-innehåll vid 13 % O2:
Värmeeffekt, nominellt värde:
Energieffekivitet:
Säkerhetsavstånd:
Minsta avstånd til brännbart
material:
Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 9/11
N-3420 Lierskogen
Norway
(+47) 32 24 47 00
(+47) 32 24 47 11
www.nordpeis.no
post@nordpeis.no
Om skorstenen är överdimensionerad i förhållande
till eldstaden kan det också bli svårt att få bra drag,
eftersom skorstenen inte värms upp tillräckligt. Om
det är möjligt bör du byta till ett skorstensrör med
mindre diameter. För kraftigt drag kan avhjälpas med
en dragbegränsare. Vid behov, ta kontakt på förhand
med sotare.
Nordpeis BERGEN
Strålkamin för uppvärmning av rum
Kamin av stålplat til fyring med trä
Endast rent trä, se bruksanvisning
239 ºC
0,10 %
95 mg/m³
5,0 kW
84,8 %
Placeras enligt bruksanvisning
Lufttillförsel
Set för uteluftstillförsel kan köpas som tillbehör och
vill försäkra att luft tillförseln blir mindre påverkat
av ventilations installationer, köksfläktar och
andra förhållanden som kan skapa undertryck i
rummet. Vi rekommenderar starkt att tillförseln av
förbränningsluft utifrån projekteras och säkerställs i
alla nybyggnationer. Vi rekommenderar även set för
uteluftstillförsel för äldre hus. Otillräcklig tillförsel av
luft utifrån leder till undertryck i rummet där kaminen
placeras. Detta ger dålig förbränning, som i sin tur kan
leda till problem som att glas och skorsten sotas ned
eller att veden brinner sämre.
Placeras enligt bruksanvisning
Land
Klassificering
Teststandard
EUR
Intermittel
EN 13240
RRF
NO
KLASS II
NS 3059
NS 3058-1
NS 3058-2
Sintef
Godkänd av
Stian Varre
General manager, Nordpeis AS
Rapport Nr. RRF - 40 10 2244
Inspection code: 1625
Rhein-Ruhr Feuerstättenprüfstelle GmbH
Am Technologiepark 1, D-45307 Essen
Test reports:
SINTEF NBL 102043.50B
Krav på eldstadsplan
Det krävs 30 cm eldstadsplan framför kaminen om
golvet är av brännbart material.
SINTEF NBL
Tiller bru, Tiller N-7465 Trondheim, Norway
26
Skorstensdrag
Jämfört med äldre eldstäder ställer dagens moderna
eldstäder betydligt större krav på skorstenen. Om
inte skorstenen har rätt mått eller är i gott skick
spelar det ingen roll hur bra eldstaden är. Dragkraften
beror huvudsakligen på rökgasens temperatur,
utomhustemperatur, lufttillförsel samt skorstenens
längd och invändig diameter. Skorstenens diameter
skall aldrig vara mindre än ingångshålet till
skorstenen/rökröret. Vid nominell effekt ska det vara
ett undertryck på mellan 14 och 25 Pa.
Draget ökar när:
• skorstenen blir varmare än utomhusluften
• Skorstenens aktiva längd över eldstaden ökas
• Lufttillförseln till förbränningen är god
EU-FÖRSÄKRAN OM
Företagets namn:
Adress:
Postnummer:
Land:
Telefon:
Fax:
Webbplats:
E-post:
Installation och kontroll före användning
Rådfråga alltid behörig Skorstensfejaremästare eller
Sakkunnig brand före installation. Du som byggherre
är skyldig att till kommunens byggnadsnämnd göra en
bygganmälan senast tre veckor innan installationen
får utförs. Fastighetsägaren ansvarar själv för att
alla säkerhetskrav enligt gällande regler följs. Efter
installation skall alltid Skorstensfejaremästare
eller Sakkunnig brand besiktiga installationen
innan du får börja elda. Detta gäller oavsett om du
installerat kaminen till en befintlig eller ny skorsten.
Fastighetsägaren ansvarar för att detta blir gjort.
Kvalificerade kontrollanter är Skorstenfejarmästare
eller certifierad Sakkunnig brand. Kontrollen bör också
dokumenteras skriftligt. Den lokala sotarmyndigheten
ska informeras, om installationen leder till att
sotningsbehovet förändras.
SE
För din egen säkerhet, följ monteringsanvisningarna.
Alla säkerhetsavstånd är minimiavstånd. Installation
av eldstäder ska dessutom utföras i enlighet med varje
enskilt lands lagar och föreskrifter. Nordpeis AS är inte
ansvarigt om eldstaden monterats fel.
Målteckningen anger ungefärlig centrumhöjd för hålet
för rökröret. Lutande golv och väggar kan påverka
måtten. Placera ugnen för att hitta rätt höjd och läge i
förhållande till ingångshålet i skorstenen. Vi reserverar
oss för tryckfel och ändringar.
Funktionskontroll
När kaminen är uppställd, kontrollera att funktionerna
fungerar lätt och verkar tillfredställande.
Dörr
Handtaget neråtvänt
Handtaket uppåtvänt
Eldningsventil (FIG 7)
2. Teknisk information
Fram
Bak
Nordpeis kaminer har sekundärförbränning och
är renbrännande. Vid sekundärförbränning sker
förbränningen i två steg: Först brinner veden, sedan
antänds rökgaserna av den förvärmda luften. Det gör
att du behöver mindre vedmängd för att uppnå samma
värmeeffekt, och att eldstaden ger minimalt utsläpp
av sotpartiklar och oförbrända gaser (t.ex. CO). Elda
endast med ren och torr ved. Trä räknas som förnybar
resurs/biobränsle.
Material:
Gjutjärn
Ytbehandling dörr/
dörram:
Värmetålig lack
Bränsle:
Ved, 30 cm
Effekt:
5 kW nominell
Dragsystem:
Eldningsventil
Forbränningssystem:
Sekundärförbränning
(ren förbränning)
Uppvärmningsyta:
40-110 m²
Rökuttag:
Topp- och bakuttag
Rökrör:
Innvändig Ø155 mm
Möjlighet för stålskorsten Ja
Vikt:
110 kg
3. Säkerhetsavstånd
Säkerställ att angivna säkerhetsavstånd inte
underskrids. (FIG 1).
Möbler får inte placeras närmare eldstaden än
1 meter. Vid toppmontering till stålskorsten,
se tillverkarens monteringsanvisning. Följ de
säkerhetsavstånd som krävs vid montering av
stålskorsten.
4. Montering
Följande verktyg behövs:
• skruvmejsel
Kaminen måste lyftas upp från liggande ställning.
Inte tippa! Det kan skada benen.
Stängd
Öppen
Öppen
Stängd
Rökstos
Bergen levereras standard med toppmonterad rökstos. För att ändra till bakmonterad stos:
FIG 2:
FIG 3:
FIG 4:
FIG 5:
FIG 6:
Slå ut det perforerade dekorationslocket där bak med en hammare eller såga ut det med en bågfil
Skruva av stålplåtslocket bak
Skruva av rökstosen på toppen. Även rökvändaren kommer släppa
Skruva på rök stosen bak
Skruva på stålplåtslocket och rökvändaren på topputtaget.
Montering av rökrör
Observera vid montering av rökrör med diameter 155
mm att det ska placeras utanpå rökklockans stos.
Använd pannkitt i skarvarna. För rökinföring etc. – följ
anvisningarna från skorstensleverantören.
Uteluft
FIG 8: Möjlighet för montering av tillförsel av uteluft
5. Första tändning
När kaminen är på plats och du kontrollerat att alla
föreskrifter följs kan du tända i kaminen. Var försiktig
när du rör vid kaminen under ineldning, eftersom det
kan skada lacken. Detta gäller bara när kaminen är ny
och lacken inte är värmehärdad. Undvik kraftiga stötar
när du lägger in ved i brännkammaren så isolationplattorna inte skadas. Var uppmärksam på att fukt i
isolationsplattorna kan ge en trög förbränning under
de första eldningarna med kaminen. Detta problem
försvinner när fukten avdunstat. Elda eventuellt med
dörren på glänt de 2-3 första gångerna. Vi rekommenderar också att du vädrar ordentligt första
gången du eldar i kaminen, eftersom lacken på
kaminen kommer att avge rök och lukt. Denna rök
och lukt är inte farlig, och kommer att försvinna.
Upptändning
Lägg in torr småved, tänd upp och låt det börja brinna
ordentligt i veden innan du stänger kamindörren.
Öppna eldningsventilen innan du stänger kamindörren
(FIG. 7). Extra upptändings luft uppnås genom att
SE
27
delar.
A. Rökvändarplatta
B. Sidoplatta vänster
C. Bakplatta
D. Bakplatta
E. Sidoplatta höger
F. Bottenplatta
dörren stängs knappt. När flammorna är stabila och
skorstenen blivit varm, stängs dörren och lufttillförseln
justeras med eldningsventilen. I motsatta fall kan
kaminen ock skorstenen bli över upphättade. När ett
glödande kollager bildats kan du lägga in ny ved. När
du lägger in ny ved måste du tänka på att dra fram
glöden, så att den nya veden kan tändas framifrån.
Dörren skall öppnas varje gång du lägger i mer ved,
tills elden tar sig ordentligt.
Det ska brinna med friska, livliga lågor.
Observera: Eldning med för lång ved orsakar extra
belastning som kan leda till att plattorna knäcks,
eftersom veden ligger spänd mellan sidoplattorna.
Mycket låg förbränningseffekt och försök till
snåleldning är skadligt, ger mer föroreningar och
ökar risken för soteld. Elda aldrig så att kaminen
eller rören blir rödglödgade. Stäng eldningsventilen
om detta inträffar. Det krävs lite erfarenhet för att
reglera luftventilen. När du har använt kaminen ett tag
kommer du att hitta en naturlig rytm.
Var uppmärksam på at Thermotte® plattorna kan
avge färgat damm när de berörs. Undgå att ta på
gjutjärnet med damm på fingrarna. Den medföljande
handsken kan användas för att borsta bort eventuellt
synligt damm.
Dörr och glas
Om glasrutan är sotig, kan det vara nödvändigt
att putsa/rengöra glaset. Använd glasputs som
är tillämpat åt detta (OBS! var försiktig, glasputs
kan skada lacken på dörrkarmen). Används andra
rengöringsmedel kan detta skada glaset. Det bästa
sättet att rengöra är att använda en fuktig trasa eller
kökspapper och ta på lite sot från brännkammaren.
Gnid askan på glaset och avsluta med att torka med
ett rent och fuktigt kökspapper. OBS! Glaset får bara
göras rent när glaset är kall.
VIKTIGT! Öppna alltid eldningsventilen
och dörren när du lägger in mer ved i varm
brännkammare. Vänta tills veden börjar brinna
ordentligt innan du minskar draget.
Om det är lågt tryck i skorstenen och ventilerna
är stängda kan det resultera i en hastig
gasantändning som riskerar att orsaka skada på
kaminen eller omgivningen.
6. Underhåll
Rengöring och inspektion
Kaminen bör inspekteras och rengöras grundligt minst
en gång per eldningssäsong, gärna i samband med
att skorstenen och rören sotas. Kontrollera att alla
anslutningar är täta och att packningar sitter korrekt.
Packningar som är slitna eller deformerade ska bytas.
Tänk på att kaminen ska vara kall när du inspekterar
den.
Aska
Askan bör tömmas med jämna mellanrum. Tänk
på att askan kan innehålla glöd, även om det är
flera dygn sedan elden slocknade. Använd en
eldsäker behållare till askan. Vi rekommenderar att
du låter ett lager aska ligga i botten, det hjälper till
att isolera brännkammaren. OBS! Var försiktig med
isolationsplattorna när du tömmer aska, särskilt om du
använder askspade.
Thermotte® (isoleringsplattor)
De värmeisolerande plattorna i brännkammaren (FIG.
9) bidrar till att ge en hög förbränningstemperatur,
bättre avgasning av veden samt högre verkningsgrad
i kaminen. Eventuella sprickor i plattorna påverkar inte
isolationen negativt. Om plattorna behöver bytas ut, ta
kontakt med din återförsäljare.
Vid eventuell demontering, lyft rökvändarplattan (A)
för att ta bort sidoplattorna och därefter resterande
28
SE
Kontrollera regelmässigt att övergången mellan glaset
och dörren är helt tätt. Strama eventuellt till skruvarna
som håller glaset på plats - men inte för hårt, då detta
kan medföra att glaset spricker. Med jämna mellanrum
kan det vara nödvändigt att byta ut tätningslisterna
på dörren för at försäkra att kaminen förblir tät och
fungerar optimalt. Tätningar köps som set (keramiskt
lim medföljer).
ELDSTADSGLAS
KAN INTE
ÅTERVINNAS
Eldstadsglas ska
kastas som restavfall
tillsammans med
keramik och porslin
Återvinning av glas
Eldfast glas inte kan återvinnas. Alt gammalt glas,
bräckage eller annat oanvändbart eldfast glas,
måste kastas som restavfall. Eldfast glas har högre
smälttemperatur, och kan därför inte återvinnas
tillsammans med använda glas förpackningar. Skulle
detta blandas med vanligt glas, skadads råvaran och
återvinning av glas kan i värsta fall upphöra. När du
ser till att eldfast glas inte hamnar tillsammans med
återvinningen av glas, är det ett viktigt bidrag till miljön.
risk för blanksot och soteld.
Varning! Elda ALDRIG med impregnerat trä,
målat trä, plastlaminat, kryssfaner, spånplattor,
avfall, mjölkkartonger, trycksaker eller liknande.
Vid användning av dessa material upphör
garantin att gälla eftersom de kan avge
dioxingaser som skadar kaminen när de
förbränns.
7. Garanti
Läs bruksanvisningarna ingående innan du
monterar eller använder din nya kamin från
Nordpeis. Kaminen bör kontrolleras efter att den
har installerats.
Nordpeis lämnar 5 års garanti på plåtstål och 10 års
garanti på utvändiga gjutjärnsdelar.
Garantin gäller under förutsättning att kaminen
monterats enligt gällande lagar och föreskrifter samt
enligt bruksanvisningarna. Kontakta omedelbart
återförsäljaren om din produkt är skadad och om
du behöver ersättningsdelar. Vid reklamation måste
du kunna visa upp daterad faktura eller giltigt
garantibevis.
Garantin omfattar inte slitdelar som: Thermotte®,
rökvändarplattor, glas och packningar. Om
ovannämnda delar går sönder eller måste bytas
på grund av slitage kan du beställa dessa hos din
återförsäljare. Om det kan fastställas material- eller
fabrikationsfel på dessa delar är garantitiden 2 år efter
inköpsdatum.
Garantin omfattar inte skador som har uppstått till
följd av felaktig installation eller användning. Det kan
till exempel röra sig om felaktig luftreglering eller
användning av fel bränsle. Garantin gäller inte heller
driftstörningar som är utanför Nordpeis kontroll, till
exempel drag i skorstenen m.m. Vi ersätter inga
följdskador eller skador på andra föremål som beror
på användning av kaminen.
Kaminen är märkt med RRF nummer 40 10 2244.
CE-märkning är placerat under kaminen.
Dessa gaser är också väldigt skadliga för dig
själv och miljön.
För att uppnå en optimal förbränning måste
temperaturen upp till 600‑800 °C. Det bästa är att
elda jämnt med en liten mängd ved. Om du lägger
på för mycket ved på en glödbädd räcker inte den
tillförda luften för att uppnå nödvändig temperatur,
och gaserna försvinner ut oförbrända ur skorstenen.
Därför är det viktigt att tillföra luft till elden direkt
efter att bränslet lagts på. Då finns det flammor i
brännkammaren och gaserna kan förbrännas. Ha
dörren lite på glänt tills elden har tagit sig ordentligt.
För stor lufttillförsel till förbränningen ger en
okontrollerbar låga, som snabbt värmer upp hela
kaminkaminen till en extremt hög temperatur
(gäller vid eldning med stängd eller nästan stängd
kamindörr). Fyll aldrig bränkammaren helt med ved.
Använd kluven ved hellre än rund stor ved. Detta ger
bättre värmeavgivning och renare förbränning. Elden
brinner också bättre om den är rumstempererad då
den ska användas. Kamininsatser från Nordpeis är
bara konstruerade och godkända för eldning med ren
ved.
8. Eldningstips
Det bästa sättet att tända upp i kaminen är att
använda tändbriketter och kluven småved. Tidningar
ger mycket aska och trycksvärtan är inte bra för
miljön. Reklam, magasin, mjölkkartonger och liknande
är inte lämpligt att använda vid upptändning. Det
är viktigt med god lufttillförsel vid upptändningen.
När skorstenen är varm ökat trycket och dörren kan
stängas.
Varning! Använd ALDRIG tändvätska som
bensin, paraffin, rödsprit eller liknande för att
tända. Du kan skada dig själv och produkten.
Det är viktigt att använda ren och torr ved. Veden
bör torka minst ett halvår efter att den huggs. Fuktig
ved förbrukar mycket luft vid förbränningen, eftersom
det går åt extra energi/värme för att torka den
fuktiga veden. Värmeavgivningen blir därför minimal.
Samtidigt leder det till sotbildning i skorstenen, med
SE
29
Råd och tips vid förbränningsproblem
Fel
Dåligt drag
Förklaring
Åtgärd
Skorstenen igensatt.
Rökröret är igensotat, eller sotansamling på
vändarplattorna.
Kontakta sotare/kaminåterförsäljaren för mer
information, eller rengör rökrör och brännkammare.
Rökvändarplattan kan vara felplacerad.
Eldstaden
ryker under
upptändning och
användning
Undertryck i rummet som eldstaden står i; för dåligt
drag, huset är för tätt.
Kontrollera genom att tända med ett öppet fönster i
rummet. Om detta hjälper måste du installera fler/större
ventiler.
Undertryck i rummet – köksfläkten och/eller central
ventilationsanläggning drar ut för mycket luft ur rummet.
Slå av/justera köksfläkten och/eller annan ventilation.
Hjälper detta måste du sätta in fler ventiler i rummet.
Rökrör från två eldstäder är anslutna till skorstenen i
samma höjd.
Gör om monteringen. Det måste vara en höjdskillnad
på minst 30 cm mellan rökrören.
Rökröret lutar nedåt.
Flytta rökröret så att det får en stigande lutning på
minst 10 grader från eldstaden till skorstenen. Montera
ev. röksug.
Rökröret sticker in för långt i skorstenen.
Montera om rökröret. Det ska sluta 5 mm före
skorstenens innervägg. Montera ev. röksug.
Sotlucka i källare eller på vind står öppen och skapar
falskdrag.
Sotluckor ska alltid vara stängda. Otäta eller trasiga
sotluckor måste bytas.
Spjäll/dragventiler eller eldstadsdörrar som inte
används står öppna och skapar falskdrag.
Stäng spjäll, luckor och dragventiler på eldstäder som
inte används.
Öppet hål i skorstenen eller borttagna eldstäder skapar
falskdrag.
Hålet måste muras igen.
Defekt murverk i skorstenen, t.ex. otäthet runt
rörgenomföring och/eller förstörd skiljevägg i
skorstenen skapar falskdrag.
Täta och putsa alla sprickor och otätheter.
För stort tvärsnitt i skorstenen ger dåligt eller inget drag.
Skorstenen måste korrigeras, montera ev. röksug.
För litet tvärsnitt, all rökgas kan inte transporteras ut.
Byt till en mindre eldstad eller bygg ny skorsten med
större tvärsnitt. Montera ev. röksug.
För kort skorsten ger dåligt drag.
Förläng skorstenen.
Eldstaden ryker in Skorstenen ligger för lågt i förhållande till
när det blåser ute omkringliggande terräng, byggnader, träd eller liknande.
Förläng skorstenen. Montera ev. skorstenshatt eller
röksug.
Turbulens runt skorstenen pga. att taket är för plant.
Förläng skorstenen och/eller montera skorstenshatt.
Eldstaden värmer
för dåligt
Eldstaden får för mycket syre till förbränningen pga.
läckage i underkanten av eldstaden eller för stort
skorstensdrag; svårt att reglera förbränning, veden
brinner upp fort.
Täta eventuella läckor. Skorstensdraget kan reduceras
med hjälp av tryckbegränsare eller spjäll. OBS! Ett
läckage på bara 5 cm² räcker för att 30 % av den
producerade varmluften ska försvinna rätt upp i
skorstenen.
För kraftigt drag
Rökvändarplattan kan vara felplacerad.
Kontrollera monteringen av rökvändarplattan, se
bruksanvisningen.
Om du använder ugnstorr ved krävs mindre lufttillförsel
än för normalt bränsle.
Minska lufttillförseln.
Tätningarna vid kamindörren är nedslitna och platta.
Kontrollera tätningarna. Om de är nedslitna måste du
byta dem, se bruksanvisningen.
Skorstensröret är för stort.
Kontakta sotaren/kaminåterförsäljaren för mer
information.
Veden är fuktig.
Du bör bara använda torr vad med en maximal
fuktighet på 20 %.
Luftventilen är för stängd.
Öppna luftventilen för att tillföra mer luft till
förbränningen.
Dålig förbränning (för låg temperatur i kaminen).
Följ anvisningarna i den här handboken för att elda
rätt.
Felaktig eldning (eldning med avfallsved, målat trä,
impregnerat trä, plastlaminat, kryssfaner osv).
Använd rent och torrt bränsle.
Det ryker ut
i rummet när
kamindörren
öppnas
Det uppstår en tryckutjämning i brännkammaren.
Öppna luftventilen cirka 1 minut innan du öppnar
kamindörren. Öppna inte kamindörren för snabbt.
Kamindörren öppnas när det brinner i brännkammaren.
Öppna bara kamindörren när det glöder.
Vit rök
För låg förbränningstemperatur.
Öka lufttillförseln.
Veden är för fuktig och innehåller vattenånga.
Använd rent och torrt bränsle.
Ofullständig förbränning.
Öka lufttillförseln.
Glasrutan sotar
igen
Vitt glas
Svart eller
gråsvart rök
30
SE
FI
31
32
FI
FI
33
34
FI
FI
35
36
FI
FI
37
Bergen = mm
545
126
272,50
370
170
145
47
78
560
655
Ø155
282
396
FIG 1
= 65mm
>400
>400
>200
>400
>10
>10
>65
>10
>65
>350
>300
>20
>300
>300
>10
>10
>10
>400
>300
>20
>300
>300
40
FIG 2
FIG 3
FIG 4
FIG 5
FIG 6
FIG 7
FIG 8
FIG 9
A
B
C
D
E
F
41
Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9-11, N-3420 LIERSKOGEN, Norway
www.nordpeis.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising