Instruktion fältuppdatering Optima div.indd

Instruktion fältuppdatering Optima div.indd
AD A/W 14-17 2009/06 div
6 720 640 589
Instruktioner för uppgradering av reglersystem vid kompressorhaveri A/W 14-17 kW.
2
Instructions for field upgrade Air/Water heat pumps with broken compressors.
14
Instructions pour la modification sur site des pompes chaleur air eau triphasées avec compresseur en panne.
26
Anvisninger for oppgradering av styresystem ved kompressorhavari
38
Säätöjärjestelmän päivitysohjeet kompressorivaurion yhteydessä
50
Instrukser til opgradering af styresystem ved kompressorhavari
62
Pokyny pro upgrade řídicího systému při havárii kompresoru.
74
Instrukcja modernizacji systemu regulacyjnego w przypadku awarii sprężarki.
86
Seadme uuenduste juhised Õhk-/veesoojuspumbad katkiste kompressoritega.
98
Norādījumi jauninājumiem, kas veicami uz vietas Gaisa/ūdens siltumsūkņi ar bojātiem kompresoriem
110
Lauko atnaujinimo instrukcijos Oro / vandens šilumos siurbliai su sugedusiais kompresoriais.
122
Útmutató a helyszíni modernizáláshoz Levegő/víz hőszivattyúk elromlott kompresszorral.
134
Instruktioner för uppgradering av reglersystem vid
kompressorhaveri A/W 14-17 kW.
SV
Berörda värmepumpar.
A/W 14-17 kW.
Uppgradering som skall göras.
Byte av display, kompressor och torkfilter. Installation av tidrelä och suggasstrainer.
Orsak till uppgradering.
•
•
•
•
Displayen skall bytas på grund av att den nya versionen har en förbättrad temperaturreglering.
Tidrelä skall installeras för att ändra på avfrostningsförfarandet. Vid avfrostning så stoppas kompressorn
en minut vid inträde till och utträde från avfrostning.
Suggasstrainern skall installeras före kompressorn på suggasledningen för att skydda kompressorns
scrollhalvor mot partiklar som är större än 0,25 mm.
Torkfiltret skall alltid bytas vid ingrepp i köldmediekretsen.
Servicepaketets innehåll.
•
•
•
•
•
•
•
Suggasstrainer.
Torkfilter.
Kopparrör med längd på 85 mm, skall monteras ihop med torkfiltret beroende på att Alco-torkfiltret är
kortare än Danfoss-torkfiltret som användes tidigare i Optimavärmepumparna.
Display med version 3.20.20.
Tidrelä.
DIN-skena 7x35 70 mm.
Kabelstam för installation av tidrelät.
Instruktion steg för steg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Generella anteckningar.
Notera tidigare inställningar i reglercentralen.
Byte av kompressor och torkfilter samt installation av suggasstrainern.
Installation av tidrelä.
Byte av display.
Uppstart.
Montering av etikett.
1. Generella anteckningar
Kundens namn:_______________________________________________________________________________________________________
Adress:______________________________________________________________________________________________________________
Värmepumpsmodell samt serienummer:___________________________________________________________________________________
Typ av installation (eltillskott eller shuntat tillskott):________________________________________________________________________
2. Notera tidigare inställningar i reglercentralen
2.1 Kontrollera och notera inställningar i reglercentralen enligt listan som följer. Dessa värden skall sedan ställas in i den nya displayen
som skall installeras. Detta är en generell lista som täcker de mest frekventa inställningarna. Det är upp tid dig att avgöra om det är fler
inställningar som är specifika för just den anläggning som bytet görs på. För ytterligare information om inställningar och hur Rego 800
fungerar, läs Installatörshandboken.
Inställning
Menytext
Startmeny
Meny
Tryck in ratten i fem sekunder.
Avancerad meny
Kontrollera tid och datum.
Inställning av klocka
Gå in i accessmenyn genom att ange
dagens datum MMDD.
Accessnivå
Värde
Om du har angivit rätt datum så skall det
stå Access = Service i displayen. Tryck in
ratten för att gå in i servicemenyn.
Gå in i uppstartsmenyn och notera om
det är några extra givare monterade.
Uppstart
Inkopplade extra givare
T3=
T5=
Gå tillbaka till huvudmenyn och gå sedan
in i den avancerade menyn genom att
hålla ratten intryckt i fem sekunder.
Avancerad meny
Notera V- och H-värde för värmekurvan.
Temperaturer
V=
Värmesystemets temperatur
Värmekurva
Notera rumstemperatursinställningen
(endast om T5 är installerad).
H=
Temperaturer
Rumsgivare inställningar
Rumstemperatur inställning
=
Inställning
Notera rumsgivarens börvärdesförskjutningen (endast om T5 är installerad).
Menytext
Värde
Temperaturer
Rumsgivare inställningar
Rumsgivarpåverkan
Förändringsfaktor
Notera värmesäsongsgräns.
=
Temperaturer
Värmesäsong
Värmesäsongsgräns
Notera intervallet för varmvattenspets.
=
Varmvatten
Varmvattenspets
Intervall
Notera tidpunkt för varmvattenspets.
=
Varmvatten
Varmvattenspets
Starttidpunkt
Notera spänningsinställningen för effektvakten (endast om sådan är installerad).
=
Tillskott inställningar
Eltillskott inställningar
Effektvakt
Matningsspänning
Notera huvudsäkringens storlek för
effektvakten (endast om sådan är installerad).
=
Tillskott inställningar
Eltillskott inställningar
Effektvakt
Huvudsäkring
Notera eltillskottets totala effekt (endast
om eltillskott är installerat).
=
Tillskott inställningar
Eltillskott inställningar
Anslutningseffekt
Ange total effekt
Notera effektbegränsningen av eltillskottet vid kompressordrift.
=
Tillskott inställningar
Eltillskott inställningar
Anslutningseffekt
Kompressordrift, effektbegränsning
Notera effektbegränsningen av eltillskottet vid endast eltillskottsdrift.
=
Tillskott inställningar
Eltillskott inställningar
Anslutningseffekt
Enbart tillskott, effektbegränsning
=
Inställning
Notera shuntinställningarna för shuntat
tillskott (endast om sådant är installerat).
Menytext
Värde
Tillskott inställningar
Shunt inställningar
Shuntfördröjning
Notera neutralzonsinställningarna för
tillskottsshunten.
=
Tillskott inställningar
Shunt inställningar
Neutralzon
=
Notera förlängning av ökasignal gångtids- Tillskott inställningar
förläng för tillskottsshunten.
Shunt inställningar
Gångtid förlängning
Ökasignal förlängning
=
Notera förlängning av minskasignal gång- Tillskott inställningar
tidsförläng för tillskottsshunten.
Shunt inställningar
Gångtid förlängning
Minskasignal förlängning
Notera begränsning vid temperaturhöjning för shuntat tillskott.
=
Tillskott inställningar
Shunt inställningar
Larmsummer aktiverad?
Begränsning vid temperaturhöjning
=
Inaktivera larmsummer
=
2.2 Check alarm list to see if there are frequent alarms. If there are frequent alarms of one and the same alarm, try to figure what might
have caused them.
3. Byte av kompressor och torkfilter samt installation av suggasstrainern
3.1
Bryt spänningen till värmepumpen och styrenheten. Kontrollera att spänningen är bruten med hjälp av en spänningsmätare.
3.2
Töm värmepumpen på köldmedium.
3.3
Kontrollera att kablarna mellan motorskyddet och kompressorn är rätt monterade. Det skall vara som följer.
L1. Skall vara monterad på T1 på motorskyddet och på U på kompressorn.
L2. Skall vara monterad på T2 på motorskyddet och på V på kompressorn.
L3. Skall vara monterad på T3 på motorskyddet och på W på kompressorn.
3.4
Byt kompressorn och torkfiltret, använd bifogat 3/8’’ rör som förlängning till torkfiltret om Danfoss-filter sitter monterat.
3.5
Montera suggasstrainern enligt bilden nedan.
Installera suggasstrainern på plats markerad av pilen. Använd en röravskärare för att ta bort 80 mm av röret för att få plats
med suggasstrainern. Flödesriktningen genom strainern är markerad med en pil på strainern. Använd nitrogen som skyddsgas vid lödning för att motverka att det blir sot i köldmedierören.
3.6
Provtryck och läcksök. Vakuumpumpa och fyll köldmediekretsen enligt typskylten. Fyll köldmediet i schraderuttaget
på vätskeledningen.
4. Installera tidrelä
Delar
Tidrelä Tele E1ZMW10 eller Crouzet MUR1. Denna instruktion är skriven för båda modellerna men de flesta bilderna är på Crouzetmodellen. De har samma funktion men inställningarna och en anslutning har olika namn.
DIN-skena 7x35 70 mm
Kabelstam för installation av tidrelä.
Instruktioner
Beroende på om värmepumpen har en mjukstart eller inte, referera till korrekt elschema i slutet av
denna instruktion.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Demontera vänster ytterplåt.
Demontera locket till ellådan.
Demontera locket till kabelkanalen.
Endast med mjukstart; Lossa på skruvarna till kabelkanalen.
Endast med mjukstart; Kapa bort 100 mm från kabelkanalen och dess lock från vänsterkanten.
Endast med mjukstart; Montera DIN-skenan till vänster om kabelkanalen enligt bilden nedan.
Endast med mjukstart; skruva fast den återstående kabelkanalen tillhöger om DIN-skenan enligt bilden ovan.
Figure 1. IOB med mjukstart
Figure 3. DIN-skena samt avkortad kabelkanal
Figure 2. IOB utan mjukstart
8.
9.
Demontera kabel märkt 018 från IOB-Do5 (kabeln kan vara omärkt beroende på tillverkningsdatum).
Ta bort en eller två buntband från kabelstammen kabel märkt 018. Kabeln skall räcka till vänstra sidan av
ellådan.
10. Montera tidrelät enligt bilderna nedan.
Anslut kabelstammen för installation av tidrelät
På IOB: Vit på L, grå på Do3, blå på N och brun på Do5.
På relät:
Vit på A1, grå på B1 (Tele)/Y1 (Crouzet), blå på A2 och
brun på 15. [PZ1]
11.
12.
13.
Montera kabel 018 på relät, utgång 16. Det är kabeln som var monterad
på utgång Do5 på IOB, om kabelmärkningen är borta på denna kabel.
Kontrollera med elschemat vid oklarhet.
Återmontera kablarna i kabelkanalen. Använd buntband för att samla
ihop kablar utanför kabelkanal.
Ställ in tidrelät:
Tele E1ZMW10: 1,1m, WsWa. Viktigt!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60s and 10. Viktigt!
14.
Kontrollera ändringar och inställningar. Referera till det korrekta
elschemat i slutet av detta dokument.
Lämna kvar det korrekta elschemat i ellådan i värmepumpen.
15.
Återmotera locket till kabelkanalen.
Elschema med mjukstart
Till styrskåp
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Fasföljdsvakt
Vevhusvärme
Ev. värmekabel dränering
Manöversäkring
Kontaktor kompressor
Kontaktor fläkt
Tidsrelä avfrostning
Kompressor
Fläkt
Motorskydd kompressor
4-vägsventil
Mjukstart
Termokontakt
Termineringsswitch
Pressostat hög
Pressostat låg
Kompressor hetgas
Värmebärare ut
Värmebärare in
Kondensor
Förångartemp
Luftintag
På första och sista kretskortet i
CANbus-slingan ska switchen S1
stå i läge "TERM".
1) Bygel kompressortyp
Brun
Röd
Blå
Grå
Svart
Orange
Svart
Brun
Grå
Gulgrön
2) K3 Settings:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Fläktmotor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Elschema utan mjukstart
Till styrskåp
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Fasföljdsvakt
Vevhusvärme
Ev. värmekabel dränering
Manöversäkring
Kontaktor kompressor
Kontaktor fläkt
Tidsrelä avfrostning
Kompressor
Fläkt
Motorskydd kompressor
4-vägsventil
Mjukstart
Termokontakt
Termineringsswitch
Pressostat hög
Pressostat låg
Kompressor hetgas
Värmebärare ut
Värmebärare in
Kondensor
Förångartemp
Luftintag
På första och sista kretskortet i
CANbus-slingan ska switchen S1
stå i läge "TERM".
1) Bygel kompressortyp
Brun
Röd
Blå
Grå
Svart
Orange
Svart
Brun
Grå
Gulgrön
2) K3 Settings:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Fläktmotor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Byt display
5.1 Byt display och glöm inte att ta bort skyddsfilmen från displayen före montage.
6. Uppstart
6.1 Slå på matningen till styrenheten och värmepumpen och gör följande inställningar:
Språk = Svenska?
Elanslutning = 400 V
Värmepumpens storlek = 12-17 kW
Efter det att uppstartsproceduren är avslutad så skall de inställningar som noterats i
listan 2.1 ändras.
6.2 Kontroll av värmepumpens driftvärden.
Gör en tvångsavfrostning under drift för att se att det monterade tidrelät fungerar som det skall.
Utomhustemperatur (T2):__________________________________________________________
Värmebärartemperatur (T9)/ ut (T8):__________________________________________________
Kondenseringstemperatur:________________________________________________________
Vätskeledningstemperatur:_________________________________________________________
Underkylning:___________________________________________________________________
Hetgastemperatur (T6):_________________________________________________________
Förångningstemperatur:_______________________________________________________
Sugledningstemperatur:_______________________________________________________
Överhettning:__________________________________________________________________
Spänning L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Spänning L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________
Kompressor ström L1, L2, L3:___________________________________________________________
Återmontera locket till ellådan och värmepumpens ytterplåtar.
7. Montering av etikett
7.1 Montera medföljande etikett på anvisad plats på värmepumpens typskylt.
Instructions for field upgrade
Air/Water heat pumps with broken compressors.
EN
Affected heat pumps.
A/W 14-17 kW.
Upgrades that will be done.
Change of display, compressor and liquid line drier. Installation of time relay in the heat pump
and a suction strainer in the suction line.
Cause for changes.
•
•
•
•
The display will be changed due to improved temperature control in the new version.
The time relay will be installed to change the function of the defrost procedure.
The function of the time relay is to stop the compressor for one minute when the heat pump
enters and leaves the defrosting operation.
The suction line strainer will be built in to the refrigeration circuit just before the compressor to
protect the compressor from particles larger than 0,25mm.
The liquid line drier shall always be changed when work has been done in the refrigeration system.
Service package contains following articles.
• Suction line strainer.
• Liquid line drier.
• Copper pipe fitting for the liquid line drier. Included while the Alco liquid line drier has
other measures than the Danfoss drier. Length of the fitting is 85mm.
• Display with software 3.20.20.
• Time relay.
• DIN-rail 7x35 70mm.
• Wire harness for the installation of the time relay.
Instruction to be followed step by step.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
General notes, customer heat pump model etcetera.
Take notes of set points in the existing display.
Change of compressor and liquid line drier and install the suction line strainer.
Install the time relay.
Change the display.
Start up.
Placing of sticker
1. General notes, customer, heat pump model and type of
heating system
Name of the customer:___________________________________________________________________________________________________
Address:______________________________________________________________________________________________________________
Model of heat pump and serial number:_____________________________________________________________________________________
Type of installation (electric additional heat or mixed additional heat):_____________________________________________________________
2. Take notes of set points in the existing display
2.1 Check and write down the settings of different set points in the following list, these setpoints will have
to be set in the new display. This is a general list to try to cover the most frequent settings.
All specific settings that may have been set on a specific installation might not be covered by this list.
It is up to you to figure out if there are other settings that might have been changed on this installation.
For additional information of how handle the display and the Rego 800 control, read the installer manual.
Setting
Menu text
Start menu
Menu
Push the knob for about 5 seconds to get in
to the advanced menu
Advanced menu
Check/ Set the time and date
Setting the clock
Enter the access level and enter today’s date
MMDD
Access level
Value
If you entered the right date the information
window shall read Access = Service. Push
the knob to go on in to the service menu.
Go in to start up and note if there are extra
sensors connected
Start up
Connected extra sensors
T3=
T5=
Go back to the main menu and then go in to
the advanced menu by pushing the knob for
5 seconds
Advanced menu
Note the V and the H value for the heat
curve, if needed note the curve settings.
Temperatures
V=
Heating system temperature
Heat curve
H=
Note the room temperature set point. (only if Temperatures
T5 is installed)
Room sensor settings
Room temperature setting
=
Setting
Note the influence of the room sensor. (only
if T5 is installed)
Menu text
Value
Temperatures
Room sensor settings
Room sensor influence
Change factor
Note the Heating season limit
=
Temperatures
Heating season
Heating season limit
Note the interval for Hot water peak
=
Hot water
Hot water peak
Interval
Note the time for the Hot water peak
=
Hot water
Hot water peak
Start time
Note the voltage settings of the Power guard
(only if one is installed)
=
Additional heat settings
Electric additional heat settings
Power guard
Supply voltage
Note the main fuse settings of the Power
guard (only if one is installed)
=
Additional heat settings
Electric additional heat settings
Power guard
Main fuse
Note the total output of the electric heater
(only if a electric heater is installed)
=
Additional heat settings
Electric additional heat settings
Connection capacity
State total output
Note the output limitation of the additional
electric heater when the compressor is
working
=
Additional heat settings
Electric additional heat settings
Connection capacity
Compressor mode, output limitation
Note the output limitation of the additional electric heater when electric heater is
working alone
=
Additional heat settings
Electric additional heat settings
Connection capacity
Additional heat only, output limitation
=
Setting
Note the mixing valve settings (only if a
mixing valve is installed)
Menu text
Value
Additional heat settings
Mixing valve settings
Mixing valve delay
Note the setting of the Neutral zone for the
mixing valve
=
Additional heat settings
Mixing valve settings
Neutral zone
=
Note the setting for the running time extenAdditional heat settings
sion, increase signal extension for the mixing
valve
Mixing valve settings
Running time extension
Increase signal extension
Note the setting for the running time
extension, decrease signal extension for the
mixing valve
=
Additional heat settings
Mixing valve settings
Running time extension
Decrease signal extension
Note the setting of the limitation at temperature increase
=
Additional heat settings
Mixing valve settings
Is the alarm buzzer activated?
Limitation at temperature increase
=
Deactivate alarm buzzer
=
2.2 Check alarm list to see if there are frequent alarms. If there are frequent alarms of one and the same alarm, try to figure what might have
caused them.
3. Change of compressor and liquid line drier and installation of
the suction strainer
3.1
Turn off the electric power supply to the control and the heat pump, use safety switch if one is available.
Make sure that the power supply is cut by using a voltage meter.
3.2
Recover the refrigerant.
3.3
Check how the cables are connected in the compressor and on the over load relay for the compressor before changing.
It shall be as follows:
L1. Black shall be connected on T1 on the over load relay and it shall be connected on U in the compressor.
L2. Brown shall be connected on T2 on the over load relay and it shall be connected on V in the compressor.
L3. Grey shall be connected on T3 on the over load relay and it shall be connected on W in the compressor.
3.4
Change the compressor and the liquid line filter; use the extension pipe to fit the liquid line filter.
Use nitrogen to flush the system when soldering to prevent carbon flaking inside the pipes.
3.5
Build in the suction line strainer. It shall be installed in the position on the picture below.
Install the suction line strainer at the place marked by the arrow. Use a pipe wheel cutter to remove 80mm of the pipe
where the lines are located to be able to fit the suction strainer. The flow direction of the strainer is marked by an arrow on
the strainer.
3.6
Pressure test and seek for leaks. Vacuum pump and fill the refrigeration system according to the type plate
with new refrigerant. Fill the refrigerant on the service connection the liquid line.
4. Install the time relay
Instruction for Field kit time relay defrost
Parts
Relay Tele E1ZMW10 or Crouzet MUR1 88 826 105. This instruction is written for both relays but the
most pictures show the one from Crouzet. They have the same functions but settings and one connection
has different names.
DIN-rail 7x35 70mm
Harness Field kit time relay defrost
Required tools
13mm spanner
7mm socket for Screwmaker
Screwmaker
Screwdriver Flat blade 3,5mm
Screwdriver PZ1
Torx T20 and T25
Wire cutter
Knife
Instructions
If the procedure is to be done on an installed Heat pump; turn off all Power supplies.
Use safety switch.
Depending if the Heat pump has Softstarter or not and type of machine refer to the correct wiring
diagram at the end of this document.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Remove left hand side cover. [T20]
It may be required to remove the front cover as well. [13mm spanner]
Open electrical panel. [T25]
Remove the lid from the Slotted cable duct.
With Softstart only; Unmount the Slotted cable duct.
With Softstart only; Shorten the Slotted cable duct and the lid 100mm. [Knife or Wire cutter]
With Softstart only; Mount DIN-rail 7x35 70mm horizontally to the left at the hole previously used for the Slotted cable duct.
With Softstart only; Mount the shortened Slotted cable duct to the right in its previous position.
Figure 1. IOB with Softstarter
Figure 3. DIN-rail and shortened duct
Figure 2. IOB without Softstarter
8.
9.
10.
Unmount wire 018 from IOB-Do5 ( cable may be unmarked depending on date of manufacturing). [Flat blade 3,5mm]
Remove one or two Cable ties from wire 018 harness bundle. The wire should reach to the left hand side of the
electrical panel. [Wire cutter]
Mount the Relay on the DIN-rail according to pictures below.
Connect Harness Field kit time relay defrost
On IOB: White on L, Gray on Do3, Blue on N and Brown on Do5. [Flat blade 3,5mm]
On Relay:
White on A1, Gray on B1 (Tele) / Y1 (Crouzet), Blue on
A2 and Brown on 15. [PZ1]
11.
12.
13.
Mount wire 018 to Relay-16. If wire marking is absent, this is the cable that was
removed from Do5 on the IOB card. Use the wiring diagram if you are
uncertain. [PZ1]
Assemble all cables and place them in the slotted cable duct. Bundle cables
outside the duct.
Set the Relay to:
Tele E1ZMW10: 1,1m, WsWa Important!!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60s and 10. Important!!
14.
15.
Check installation and settings. Refer to the correct wiring diagram at the end
of this instruction.
Leave correct wiring diagram in the electrical panel.
Remount Cable duct lid; electrical panel lid and Heat pump covers.
Wiring diagram with Softstarter
To Control cabinet
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Phase sequence monitor
Crankcase heating
Any heating cable
Miniature circuit breakers
Contactor compressor
Contactor fan
Time relay defrost
Compressor
Fan
Motor cut-out compressor
Four-way valve
Softstarter
Thermo switch fan
Termination switch
High pressure switch
Low pressure switch
Compressor hot gas
Heat transfer fluid out
Heat transfer fluid in
Condenser
Evaporator temperature
Air intake
S1 must be in "Term" position on
the first and last circuit board in
the CANbus loop.
1) Strap
Brown
Red
Blue
Grey
Black
Orange
Black
Brown
Grey
Yellow green
2) K3 Settings:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Fan motor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Wiring diagram without Softstarter
To Control cabinet
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Phase sequence monitor
Crankcase heating
Any heating cable
Miniature circuit breakers
Contactor compressor
Contactor fan
Time relay defrost
Compressor
Fan
Motor cut-out compressor
Four-way valve
Thermo switch fan
Termination switch
High pressure switch
Low pressure switch
Compressor hot gas
Heat transfer fluid out
Heat transfer fluid in
Condenser
Evaporator temperature
Air intake
S1 must be in "Term" position on
the first and last circuit board in
the CANbus loop.
1) Strap
Brown
Red
Blue
Grey
Black
Orange
Black
Brown
Grey
Yellow green
2) K3 Settings:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Fan motor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Change the display.
5.1 Change the display and don’t forget to remove plastic protection film on the display.
6. Start up
6.1 Turn on the electric supply and start the new display and make following settings.
Language = Francais?
Power supply = 400 V / (Connexion electrique)
Size of the heat pump = 12-17 kW (Taille de la pompe a chaleur)
After the start up menu is completed set the specific settings for the installation
according to the list in point 2.1.
6.2 Check the heat pumps running conditions.
Out door temperature (T2):__________________________________________________________
Heat carrier temperature in (T9)/out (T8):__________________________________________________
Condensing temperature:________________________________________________________
Liquid line temperature:_________________________________________________________
Sub cooling:___________________________________________________________________
Discharge temperature (T6):_________________________________________________________
Evaporation temperature:_______________________________________________________
Suction line temperature:_______________________________________________________
Super heat:__________________________________________________________________
Voltage L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Voltage L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________
Compressor current L1, L2, L3:___________________________________________________________
7. Placing of sticker
7.1 Place the included sticker on the data plate in the designated area.
Instructions pour la modification sur site des pompes
chaleur air eau triphasées avec compresseur en panne.
FR
Modifications qui seront réalisées.
Remplacement de l’écran, du compresseur et du filtre déshydrateur de la conduite de liquide. Mise en place d’un relais
temporisateur dans la pompe à chaleur et d’une crépine dans la conduite d’aspiration.
Les raisons de ces changements.
•
•
•
•
L’écran est remplacé par une nouvelle version du fait que cette dernière offre un meilleur contrôle de la
température.
Le relais temporisateur permettra de modifier la procédure de dégivrage.
Le relais temporisateur a pour fonction d’arrêter le compresseur pendant une minute lorsque la pompe à chaleur
bascule en mode dégivrage ou en sort.
La crépine de la conduite d’aspiration s’intègre dans le circuit de réfrigération immédiatement en amont du com
presseur pour
protéger le compresseur des particules de taille supérieure à 0,25 mm.
Le filtre déshydrateur de la conduite de liquide doit toujours être changé après toute intervention sur le système de
réfrigération.
Le kit de maintenance contient les articles suivants.
• Crépine de conduite d’aspiration.
• Filtre déshydrateur de conduite de liquide.
• Raccord en cuivre pour le filtre déshydrateur de conduite de liquide. Inclus du fait que le filtre déshydrateur de
conduite de liquide Alco ades cotes différentes de celles du filtre déshydrateur Danfoss. La longueur du raccord est
de 85 mm.
• Écran avec logiciel 3.20.20.
• Relais temporisateur.
• Rail DIN 7x35 70mm.
• Faisceau de câbles pour l’installation du relais temporisateur.
Déroulement de la procédure étape par étape “(voir les détails
page suivante)”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Remarques générales, modèle de pompe à chaleur, etc.
Noter les consignes de l’écran actuel.
Remplacer le compresseur et le filtre déshydrateur conduite de liquide. Installer la crépine de conduite
d’aspiration.
Installer le relais temporisateur.
Remplacer l’écran.
Démarrer.
Collage de l’étiquette
1. Remarques générales, client, modèle de pompe à chaleur et système de
chauffage
Nom du client :___________________________________________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________________________________________
Modèle de pompe à chaleur et type de système de chauffage :______________________________________________________________
Type d’installation (appoint électrique ou relève de chaudière) :_____________________________________________________________
2. Notez les consignes de l’écran actuel
2.1 Vérifiez et notez par écrit les différentes consignes dans les listes suivantes. Ces consignes devront
être reportées dans le nouvel écran. Ceci est une liste générale qui couvre les paramètres les plus courants.
Il se peut que des paramètres définis dans une installation particulière ne figurent pas dans cette liste.
Il vous appartient donc de vérifier si d’autres paramètres de l’installation ont été modifiés.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de l'écran et du régulateur Regi 800, veuillez consulter le manuel d’installation.
Menu text
Paramètre
Menu démarrage
Menu
Enfoncez le bouton pendant 5 secondes pour
accéder au menu avancé
Menu avancé
Vérification / Réglage de la date et de l'heure
Réglage horloge
Entrez le niveau d’accès puis entrez la date
du jour MMJJ
Niveau accès
Valeur
Si la date que vous avez entrée est correcte,
la fenêtre information affiche Accès = Service. Appuyez sur le bouton pour accéder au
menu service.
Entrez dans Démarrage et vérifiez si des
sondes supplémentaires sont raccordées
Démarrage
Sondes suppl. Connectées
T3=
T5=
Revenez au menu principal puis entrez dans
le menu avancé en enfonçant le bouton
pendant 5 secondes
Menu avancé
Notez les valeurs V et H de la courbe de
chauffe. Au besoin, notez les paramètres de
la courbe.
Températures
V=
Température de chauffage
Courbe de chauffe
Notez la consigne de la température ambiante. (seulement si T5 est installée)
H=
Températures
Paramétrage sonde d'ambiance
Paramétrage température ambiante
=
Menu text
Paramètre
Notez l’influence de la sonde d’ambiance.
(seulement si T5 est installée)
Valeur
Températures
Paramétrage sonde d'ambiance
Influence de la sonde d'ambiance
Facteur de changement
Notez la Limite saison de chauffage
=
Températures
Saison de chauffage
Limite saison de chauffage
Notez l’intervalle du Pic d’eau chaude
sanitaire
=
ECS
Pic d'eau chaude sanitaire
Intervalle
Notez l’heure du Pic d’eau chaude sanitaire
=
ECS
Pic d'eau chaude sanitaire
Heure de début
Notez les paramètres de tension du délesteur (s’il a été installé)
=
Paramétrages de l'appoint
Paramétrages de l'appoint électrique
Délesteur
Tension d'alimentation
Notez les paramètres du fusible principal du
délesteur (s’il a été installé)
=
Paramétrages de l'appoint
Paramétrages de l'appoint électrique
Délesteur
Fusible principal
Notez la puissance de sortie totale du chauffage électrique (seulement si un chauffage
électrique a été installé)
=
Paramétrages de l'appoint
Paramétrages de l'appoint électrique
Capacité de connexion
Indiquer puissance de sortie total
Notez la limitation de sortie du chauffage
électrique d'appoint lorsque le compresseur
est en marche
=
Paramétrages de l'appoint
Paramétrages de l'appoint électrique
Capacité de connexion
Mode compresseur, limitation sortie
Notez la limitation de sortie du chauffage
électrique d’appoint lorsque seul l’appoint
électrique chauffe
=
Paramétrages de l'appoint
Paramétrages de l'appoint électrique
Capacite de connexion
Uniquement appoint, limitation sortie
=
Menu text
Paramètre
Notez les paramètres de la vanne mélangeuse (seulement si une vanne mélangeuse a
été installée)
Valeur
Paramétrages de l'appoint
Paramètres vanne mélangeuse
Retardement vanne mélangeuse
Notez le paramétrage de la zone neutre de la
vanne mélangeuse
=
Paramétrages de l'appoint
Paramètres vanne mélangeuse
Zone neutre
Notez les paramétrages Extension délai de
fonctionnement, Extension signal augmentation, de la vanne mélangeuse
=
Paramétrages de l'appoint
Paramètres vanne mélangeuse
Extension délai de fonctionnement
Extension signal augmentation
Notez les paramétrages Extension délai de
fonctionnement, Extension signal réduction,
de la vanne mélangeuse
=
Paramétrages de l'appoint
Paramètres vanne mélangeuse
Extension délai de fonctionnement
Extension signal réduction
Notez le paramétrage Limitation en cas
d’augmentation de la température
=
Paramétrages de l'appoint
Paramètres vanne mélangeuse
Le buzzer alarme est-il activé ?
Limitation en cas d'augmentation de température
=
Désactiver buzzer alarme
=
2.2 Vérifiez la liste d’alarmes pour voir si des alarmes se produisent fréquemment. Si une même alarme se produit fréquemment, essayez d’en
déterminer la cause.
3. Remplacement du compresseur et du filtre déshydrateur de conduite
de liquide. Installation de la crépine de conduite d’aspiration.
3.1
Coupez l’alimentation électrique du régulateur et de la pompe à chaleur. Actionnez l’interrupteur de sécurité s’il y en a un.
Avec un voltmètre, vérifiez que l’alimentation électrique a bien été coupée.
3.2
Récupérer le fluide frigorigène.
3.3
Avant de procéder au remplacement, vérifiez comment les câbles sont connectés dans le compresseur et au relais de surcharge
du compresseur.
Ils doivent être connectés ainsi :
L1. Câble noir relié au relais de surcharge (T1) et au compresseur (U).
L2. Câble marron relié au relais de surcharge (T2) et au compresseur (V).
L3. Câble gris relié au relais de surcharge (T3) et au compresseur (W).
3.4
Remplacez le compresseur ainsi que le filtre de la conduite de liquide. Utilisez le tuyau de rallonge pour adapter le filtre.
Faites circuler de l’azote dans le circuit pendant le soudage pour éviter que du carbone pénètre à l’intérieur des tuyaux.
3.5
Mettez en place la crépine de la conduite d'aspiration. Installez-la comme le montre la photo ci-dessous.
Installez la crépine de conduite d’aspiration à l’endroit désigné par la flèche. À l’aide d’une lame circulaire, enlevez 80 mm
du tuyau aux endroits indiqués par les pointillés, afin de pouvoir adapter la crépine. Le sens d’écoulement à travers la crépine est indiqué par une flèche.”
3.6
Faites un essai de pression et vérifiez l’étanchéité. Faites le vide et remplissez le circuit de réfrigération avec du
fluide frigorigène suivant la plaque signalétique. Remplissez de fluide frigorigène par le raccord de service de la
conduite de liquide.
4. Installer le relais temporisateur
Instructions concernant le faisceau de câbles du relais temporisateur
Pi ces
Relais Tele E1ZMW10 ou Crouzet MUR1 88 826 105. Ces instructions sont prévues pour les deux relais mais la plupart des
photos montrent le relais Crouzet. Leur fonctionnement est identique mais le paramétrage et un point de connexion ont des noms différents.
Rail DIN 7x35 70 mm
Faisceau de câbles relais temporisateur dégivrage
Outillage
Clé 13 mm
Embout 7 mm pour visseuse
Visseuse
Tournevis à tête plate 3,5 mm
Tournevis PZ1
Torx T20 et T25
Coupe-câble
Couteau
Instructions
Si l’intervention concerne une pompe à chaleur installée, coupez l’alimentation électrique.
Actionnez l’interrupteur de sécurité.
Veuillez vous référer à l’un des schémas de câblage à la fin de ce document selon que la pompe à chaleur est équipée
ou non d’un démarrage progressif et selon le type de machine.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Déposez le capot du côté gauche. [T20]
Cela nécessitera peut-être la dépose du capot frontal également. [Clé 13 mm]
Ouvrez le panneau électrique. [T25]
Déposez le couvercle de la gaine de câble rainurée.
Démarrage progressif uniquement: déposez la gaine de câble rainurée.
Démarrage progressif uniquement: raccourcissez la gaine de câble rainurée et son couvercle de 100 mm. [Couteau ou coupe-câble]
Démarrage progressive uniquement: posez le rail DIN-rail 7x35 horizontalement à 70 mm à gauche de l’orifice utilisé pour la gaine
de câble rainurée.
Démarrage progressif uniquement : remettez en place la gaine de câble rainurée à droite.
Figure 1. IOB avec démarrage progressif
Figure 3. Rail DIN et conduite raccourcie
Figure 2. IOB sans démarrage progressif
8.
9.
10.
Débranchez le câble 018 de IOB-Do5 (suivant la date de fabrication, il est possible que le câble ne soit pas marqué). [Tête plate 3,5 mm]
Enlevez un ou deux serre-câble du faisceau de câbles 018. Le câble doit atteindre le côté gauche du
panneau électrique. [Coupe-câble]
Installez le relais sur le rail DIN comme le montre la photo ci-dessous.
Branchez le faisceau de câbles du relais temporisateur pour le
dégivrage
Sur IOB : Blanc sur L ; Gris sur Do3 ; Bleu sur N ; Marron sur Do5. [T te plate 3,5 mm]
Sur le relais :
Blanc sur A1 ; Gris sur B1(Tele) / Y1(Crouzet) ; Bleu
sur A2 ; Marron sur 15. [PZ1]
11.
12.
13.
Reliez le câble 018 au Relais-16. En l’absence de marquage sur le câble, il s’agit
du câble qui a été débranché de Do 5 sur la carte IOB. Consultez le schéma de
câblage si vous avez des doutes. [PZ1]
Rassemblez tous les câbles et placez-les dans la gaine de câble rainurée. Grou
pez les câbles en dehors de la gaine.
Réglez le relais :
Tele E1ZMW10 : 1,1m,WsWa Important !
Crouzet MUR1 : Bw, 6-60s and 10. Important !
14.
15.
Vérifiez l'installation et les paramètres. Référez-vous au schéma de câblage
correspondant à la fin de ces instructions.
Rangez le schéma de câblage correspondant dans le panneau électrique.
Reposez le couvercle de la gaine de câble, le couvercle du panneau électrique
ainsi que les capots de la pompe à chaleur.
Schéma de câblage avec démarrage progressif (Softstarter)
Vers le coffret de
régulation
B1: Contrôle ordre de phase
E3: Chauffage carter
E4: Câble chauffant éventuel
F1: Disjoncteurs
K1: Contacteur compresseur
K2: Ventilateur contacteur
K3: Relais temporisateur dégivrage
M1: Compresseur
M2: Ventilateur
MB1: Disjoncteur du moteur du
compresseur
Vanne à quatre voies
Démarrage progressif
Ventilateur thermorupteur
Interrupteur de fin
Pressostat haute pression
Pressostat basse pression
Compresseur gaz chaud
Sortie de l'eau glycolée
Entrée de l'eau glycolée
Condenseur
Température de l'évaporateur
Entrée d'air
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
S1 doit être en position "Term"
pour les première et dernière
cartes de la boucle CANbus.
1) Cavalier
2) Paramètres K3 :
E1ZMW10 : 1,1m,WsWa
MUR1 : 6-60s, 10, Bw
Brun
Rouge
Bleu
Gris
Noir
Orange
Noir
Brun
Gris
Jaune vert
Moteur ventilateur M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Schéma de câblage sans démarrage progressif (Softstarter)
Vers le coffret de
régulation
B1: Contrôle ordre de phase
E3: Chauffage carter
E4: Câble chauffant éventuel
F1: Disjoncteurs
K1: Contacteur compresseur
K2: Ventilateur contacteur
K3: Relais temporisateur dégivrage
M1: Compresseur
M2: Ventilateur
MB1: Disjoncteur du moteur du
compresseur
Vanne à quatre voies
Ventilateur thermorupteur
Interrupteur de fin
Pressostat haute pression
Pressostat basse pression
Compresseur gaz chaud
Sortie de l'eau glycolée
Entrée de l'eau glycolée
Condenseur
Température de l'évaporateur
Entrée d'air
Q4:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
S1 doit être en position "Term"
pour les première et dernière
cartes de la boucle CANbus.
1) Cavalier
Brun
Rouge
Bleu
Gris
Noir
Orange
Noir
Brun
Gris
Jaune vert
2) Paramètres K3 :
E1ZMW10 : 1,1m,WsWa
MUR1 : 6-60s, 10, Bw
Moteur ventilateur M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Remplacement de l’écran.
5.1 Remplacez l’écran et n’oubliez pas d'enlever le film plastique protecteur qui recouvre l’écran.
6. Démarrage
6.1 Rétablissez l’alimentation électrique, activez le nouvel écran et faites les paramétrages suivants.
Langue= Français?
Connexion électrique= 400 V /
Taille de la pompe à chaleur=12-17 kW
Une fois le menu de démarrage terminé, effectuez les paramétrages spécifiques de l’installation
en vous reportant à la liste au point 2.1.
6.2 Vérifiez les paramètres de fonctionnement de la pompe à chaleur.
Température extérieure (T2):__________________________________________________________
Température du fluide caloporteur entrée (T9)/sortie (T8):__________________________________________________
Température de condensation :________________________________________________________
Température de la conduite de liquide:_________________________________________________________
Sous-refroidissement :___________________________________________________________________
Température de refoulement (T6):_________________________________________________________
Température d’évaporation :_______________________________________________________
Température de la conduite d’aspiration :_________________________________________________________
Surchauffe :__________________________________________________________________
Tension électrique L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Tension électrique L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________
Intensité électrique compresseur L1, L2, L3:___________________________________________________________
7. Collage de l’étiquette
7.1 Coller l’étiquette fournie à l’endroit indiqué sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.
Anvisninger for oppgradering av styresystem
ved kompressorhavari
NO
Oppgradering som skal foretas.
Skifte av display, kompressor og tørkefilter. Installasjon av tidsrelé og sugegassfilter.
Årsak til oppgradering.
•
•
•
•
Displayet skal skiftes fordi den nye utgaven har bedre temperaturregulering.
Tidsrelé skal installeres for å endre fremgangsmåte for avising. Ved avising stoppes kompressoren i ett
minutt ved inngang til og utgang fra avising.
Sugegassfilteret skal installeres foran kompressoren på sugegassledningen for å beskytte kompressorens
scrollhalvdeler mot partikler som er større enn 0,25 mm.
Tørkefilteret skal alltid skiftes ved inngrep i kjølemiddelkretsen.
Innhold i servicepakken.
•
•
•
•
•
•
•
Sugegassfilter.
Tørkefilter.
Kobberrør med lengde 85 mm, skal monteres sammen med tørkefilteret avhengig av om Alco-tørkefilteret
er kortere enn Danfoss-tørkefilteret som tidligere ble benyttet i Optima-varmepumpene.
Display med versjon 3.20.20.
Tidsrelé.
DIN-skinne 7x35 70 mm.
Kabelstamme for installasjon av tidsreleet.
Anvisninger trinn for trinn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Generelle notater.
Noter tidligere innstillinger i styresentralen.
Skifte av kompressor og tørkefilter samt installasjon av sugegassfilteret.
Installasjon av tidsrelé.
Skifte av display.
Oppstart.
Montering av etikett.
1. Generelle notater
Kundens navn:_______________________________________________________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________________________________________________________
Varmepumpemodell og serienummer:___________________________________________________________________________________
Type installasjon (strømtilskudd eller shuntet tilskudd):_____________________________________________________________________
2. Noter tidligere innstillinger i styresentralen
2.1 Kontroller og noter innstillinger i styresentralen i overensstemmelse med følgende liste. Disse verdiene skal deretter stilles inn i det
nye displayet som skal installeres. Dette er en generell liste som dekker de mest brukte innstillingene. Det er opp til deg å avgjøre om
det finnes flere innstillinger som er spesifikke for nettopp det anlegget hvor skiftet blir foretatt. Du finner flere opplysninger om innstillinger og hvordan Rego 800 fungerer i Håndboken for installatører.
Innstilling
Menytekst
Startmeny
Meny
Trykk bryteren inn i fem sekunder.
Avansert meny
Kontroller tid og dato.
Innstilling av klokke
Gå inn i tilgangsmenyen ved å angi dagens dato MMDD.
Tilgangsnivå
Verdi
Hvis du har angitt riktig dato, skal det stå
Access = Service i displayet. Trykk på
bryteren for å gå inn i servicemenyen.
Gå inn i startmenyen og noter om det er
montert ekstra følere.
Oppstart
Tilkoplet ekstra føler
T3=
T5=
Gå tilbake til hovedmenyen, og deretter
inn i den avanserte menyen ved å holde
bryteren inne i fem sekunder.
Avansert meny
Noter V- og H-verdi for varmekurven.
Temperaturer
V=
Varmesystemets temperatur
Varmekurve
Noter innstillingen av romtemperatur
(bare hvis T5 er installert).
H=
Temperaturer
Romføler, innstillinger
Romtemperatur, innstilling
=
Innstilling
Noter romfølerens børverdiforsinkelse
(bare hvis T5 er installert).
Menytekst
Verdi
Temperaturer
Romføler, innstillinger
Romfølerpåvirkning
Forandringsfaktor
Noter varmesesonggrense.
=
Temperaturer
Varmesesong
Varmesesonggrense
Noter intervallet for varmtvannstopp.
=
Varmtvann
Varmtvanns-topp
Intervall
Noter tidspunktet for varmtvannstopp.
=
Varmtvann
Varmtvanns-topp
Starttidspunkt
Noter spenningsinnstillingen for effektvakten (bare hvis en slik er installert).
=
Tilskudd, innstillinger
Strømtilskudd, innstillinger
Effektvakt
Matespenning
Noter hovedsikringens størrelse for
effektvakten (bare hvis en slik er installert).
=
Tilskudd, innstillinger
Strømtilskudd, innstillinger
Effektvakt
Hovedsikring
=
Noter strømtilskuddets totale effekt (bare Tilskudd, innstillinger
hvis strømtilskudd er installert).
Strømtilskudd, innstillinger
Tilkoplingseffekt
Angi total effekt
Noter effektbegrensningen av strømtilskuddet ved kompressordrift.
=
Tilskudd, innstillinger
Strømtilskudd, innstillinger
Tilkoplingseffekt
Kompressordrift, effektbegrensning
Noter effektbegrensningen av strømtilskuddet ved bare strømtilskuddsdrift
=
Tilskudd, innstillinger
Strømtilskudd, innstillinger
Tilkoplingseffekt
Bare tilskudd, effektbegrensning
=
Innstilling
Noter shuntinnstillingene for shuntet
tilskudd (bare hvis slikt er installert).
Menytekst
Verdi
Tilskudd, innstillinger
Shuntinnstillinger
Shuntforsinkelse
Noter nullsoneinnstillingene for
tilskuddsshunten.
=
Tilskudd, innstillinger
Shuntinnstillinger
Nullsone
Noter forlengelse av økesignal gangtidsforlengelse for tilskuddsshunten.
=
Tilskudd, innstillinger
Shuntinnstillinger
Gangtid, forlengelse
Økesignal, forlengelse
=
Noter forlengelse av reduseresignal gang- Tilskudd, innstillinger
tidsforlengelse for tilskuddsshunten.
Shuntinnstillinger
Gangtid, forlengelse
Reduseresignal, forlengelse
=
Noter begrensning ved temperaturøkning Tilskudd, innstillinger
for shuntet tilskudd.
Shuntinnstillinger
Alarmsummer aktivert?
Begrensning ved temperaturforhøyelse
=
Deaktiver alarmsummer
=
2.2 Kontroller alarmlisten for å se om det er hyppige alarmer. Er det hyppige alarmer på en og samme alarm, må du forsøke å finne ut
hva de skyldes.
3. Skifte av kompressor og tørkefilter samt installasjon
av sugegassfilteret
3.1
Bryt spenningen til varmepumpen og styreenheten. Kontroller at spenningen er brutt ved hjelp av en spenningsmåler.
3.2
Tøm varmepumpen for kjølemiddel.
3.3
Kontroller at kablene mellom motorvernet og kompressoren er korrekt montert. De skal være som følger:
L1. Skal være montert på T1 på motorvernet og på U på kompressoren.
L2. Skal være montert på T2 på motorvernet og på V på kompressoren.
L3. Skal være montert på T3 på motorvernet og på W på kompressoren.
3.4
Skift kompressoren og tørkefilteret, bruk medfølgende 3/8’’ rør som forlengelse hvis det er montert et Danfoss-filter.
3.5
Monter sugegassfilteret i overensstemmelse med figuren nedenfor.
Installer sugegassfilteret på stedet som er merket med pil. Bruk en rørkutter til å fjerne 80 mm av røret for å få plass til
sugegassfilteret. Strømningsretningen gjennom filteret er merket med en pil på filteret. Bruk nitrogen som beskyttelsesgass
ved lodding, for å motvirke sot i kjølemiddelrøret.
3.6
Trykkprøve og lekkasjesøk. Vakuumpump og fyll kjølemiddelkretsen i overensstemmelse med typeskiltet. Fyll kjøle
middel i schraderuttaket på væskeledningen.
4. Installer tidsrelé
Deler
Tidsrelé Tele E1ZMW10 eller Crouzet MUR1. Denne anvisningen er skrevet for begge modellene, men de fleste figurene er beregnet
på Crouzet-modellen. De har samme funksjon, men innstillingene og en tilkopling har forskjellige navn.
DIN-skinne 7x35 70 mm.
Kabelstamme for installasjon av tidsrelé.
Anvisninger
Avhengig av om varmepumpen har mykstart eller ikke, henvises det til korrekt koplingsskjema bakerst i
denne anvisningen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Demonter venstre ytterplate.
Demonter lokket til koplingsboksen.
Demonter lokket til kabelkanalen.
Bare med mykstart: Løsne skruene til kabelkanalen.
Bare med mykstart: Kutt vekk 100 mm av kabelkanalen og lokket til denne, fra venstre kant.
Bare med mykstart: Monter DIN-skinnen til venstre for kabelkanalen i overensstemmelse med figuren nedenfor.
Bare med mykstart: Skru fast resten av kabelkanalen til høyre for DIN-skinnen i overensstemmelse med figuren ovenfor.
Figur 1. IOB med mykstart
Figur 3. DIN-skinne og forkortet kabelkanal
Figur 2. IOB uten mykstart
8.
9.
Demonter kabelen merket 018 fra IOB-Do5 (kabelen kan være umerket avhengig av produksjonsdato).
Fjern et eller to buntbånd fra kabelstammen kabel merket 018. Kabelen skal gå på venstre side av koplings
boksen.
10. Monter tidsreleet i overensstemmelse med figurene nedenfor.
Kople til kabelstammen for installasjon av tidsreleet.
På IOB: Hvit på L, grå på Do3, blå på N og brun på Do5.
På releet:
Hvit på A1, grå på B1 (Tele)/Y1 (Crouzet), blå på A2 og
brun på 15. [PZ1]
11.
12.
13.
Monter kabel 018 på releet, utgang 16. Det er kabelen som var montert
på utgang Do5 på IOB, hvis merkingen er borte på denne kabelen.
Kontroller mot koplingsskjemaet ved usikkerhet.
Monter kablene i kabelkanalen igjen. Bruk buntbånd til å samle kabler
utenfor kabelkanalen.
Still inn tidsreleet:
Tele E1ZMW10: 1,1m,WsWa Viktig!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60s og 10. Viktig!
14.
Kontroller endringer og innstillinger. Se det korrekte koblingsskjemaet
bakerst i dette dokumentet.
La det korrekte koplingsskjemaet ligge igjen i koplingsboksen i varme
pumpen.
15.
Monter lokket til kabelkanalen igjen.
Koplingsskjema med mykstart
Til styreskap
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Fasevakt
Veivhusvarme
Ev. varmekabeldrenering
Betjeningssikring
Kontaktor kompressor
Kontaktor, vifte
Tidsrelé avising
Kompressor
Vifte
Motorvern kompressor
4-veisventil
Mykstart
Termokontakt
Termineringssvitsj
Pressostat høy
Pressostat lav
Kompressor hetgass
Varmebærer ut
Varmebærer inn
Kondensator
Fordampertemp
Luftinntak
På det første og siste kretskortet
i CANbus-slyngen skal S1 stå i
posisjonen "TERM".
1) Klemme kompressortype
Brun
Rød
Blå
Grå
Svart
Oransje
Svart
Brun
Grå
Gulgrønn
2) K3-innstillinger:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Viftemotor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Koplingsskjema uten mykstart
Til styreskap
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Fasevakt
Veivhusvarme
Ev. varmekabeldrenering
Betjeningssikring
Kontaktor kompressor
Kontaktor, vifte
Tidsrelé avising
Kompressor
Vifte
Motorvern kompressor
4-veisventil
Mykstart
Termokontakt
Termineringssvitsj
Pressostat høy
Pressostat lav
Kompressor hetgass
Varmebærer ut
Varmebærer inn
Kondensator
Fordampertemp
Luftinntak
På det første og siste kretskortet
i CANbus-slyngen skal S1 stå i
posisjonen "TERM".
1) Klemme kompressortype
Brun
Rød
Blå
Grå
Svart
Oransje
Svart
Brun
Grå
Gulgrønn
2) K3-innstillinger:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Viftemotor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Skift display
5.1 Skift display, og glem ikke å fjerne beskyttelsesfilmen fra displayet før montering.
6. Oppstart
6.1 Slå på matingen til styreenheten og varmepumpen, og gjør følgende innstillinger:
Språk = Svensk?
Strømtilkopling = 400 V
Varmepumpens størrelse = 12-17 kW
Etter at oppstartsprosedyren er fullført, skal innstillingene som noteres i
listen 2.1, endres.
6.2 Kontroll av varmepumpens driftsverdier.
Foreta en tvangsavising under drift for å kontrollere at det monterte tidsreleet fungerer som det skal.
Utetemperatur (T2):__________________________________________________________
Varmebærertemperatur (T9)/ ut (T8):__________________________________________________
Kondenseringstemperatur:________________________________________________________
Væskeledningstemperatur:_________________________________________________________
Underkjøling:___________________________________________________________________
Hetgasstemperatur (T6):_________________________________________________________
Fordampingstemperatur:_______________________________________________________
Sugeledningstemperatur:_______________________________________________________
Overoppheting:__________________________________________________________________
Spenning L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Spenning L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________
Kompressor strøm L1, L2, L3:___________________________________________________________
Monter lokket til koplingsboksen og varmepumpens ytterplater igjen.
7. Montering av etikett
7.1 Monter etiketten som følger med på anvist plass på varmepumpens typeskilt.
Säätöjärjestelmän päivitysohjeet
kompressorivaurion yhteydessä
FI
Päivitykset.
Näytön, kompressorin ja kuivaussuodattimen vaihto. Aikareleen ja imukaasusihdin asennus.
Päivityksen syy.
•
•
•
•
Näyttö pitää vaihtaa, koska uudessa versiossa on parempi lämpötilan säätö.
Aikarele asennetaan sulatusprosessin muuttamiseksi. Sulatuksen yhteydessä kompressori pysäytetään 1
minuutti ennen sulatuksen aloitusta ja lopetusta.
Imukaasusihti asennetaan ennen kompressoria imukaasuletkuun. Tällä suojataan kompressori yli 0,25 mm
hiukkasilta.
Kuivaussuodatin pitää aina vaihtaa kylmäainepiirin töiden yhteydessä.
Huoltopaketin sisältö.
•
•
•
•
•
•
•
Imukaasusihti.
Kuivaussuodatin.
85 mm pituinen kupariputki. Asennetaan kuivaussuodattimeen, koska Alco-suodatin on lyhyempi kuin
vanhemmissa Optima-lämpöpumpuissa käytetty Danfoss-kuivaussuodatin.
Näyttö, jonka versio on 3.20.20.
Aikarele.
DIN-kisko 7x35 70 mm.
Johdinkimppu aikareleen asennukseen.
Toimintaohjeet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yleiset merkinnät.
Merkitse muistiin säätökeskuksen asetukset.
Kompressorin ja kuivaussuodattimen vaihto ja imukaasusihdin asennus.
Aikareleen asennus.
Näytön vaihto.
Käynnistys.
Tarran asennus.
1. Yleiset merkinnät
Asiakkaan nimi:_______________________________________________________________________________________________________
Osoite:_______________________________________________________________________________________________________________
Lämpöpumpun malli ja valmistenumero:___________________________________________________________________________________
Asennustyyppi (sähkölisäenergia tai shuntattu lisäenergia):__________________________________________________________________
2. Merkitse muistiin säätökeskuksen asetukset
2.1 Tarkasta ja merkitse muistiin säätökeskuksen asetukset alla olevan listan mukaan. Nämä asetukset pitää asettaa uuteen näyttöön.
Tämä on yleinen lista, joka kattaa yleisimmin käytetyt asetukset. Sinun pitää itse selvittää onko kyseisessä asennuksessa muita siirrettäviä asetuksia. Lisätietoja asetuksista ja Rego 800 –säätökeskuksen toiminnasta on Asentajan käsikirjassa.
Asetus
Valikkoteksti
Aloitusvalikko
Valikko
Paina valitsinta viiden sekunnin ajan.
Lisävalikko
Tarkasta aika ja päiväys.
Kellon asetus
Siirry huoltovalikkoon syöttämällä
päiväys muodossa KKPP.
Käyttöoikeustaso
Arvo
Jos päiväys on oikein, näyttöön tulee
teksti Käyttöoikeus = Huolto. Siirry huoltovalikkoon painamalla valitsinta.
Mene käynnistysvalikkoon ja merkitse
muistiin onko lisäantureita asennettu.
Käynnistys
Kytketyt lisäanturit
T3=
T5=
Palaa päävalikkoon ja sitten lisäasetuksiin Lisävalikko
pitämällä valitsin painettuna viiden sekunnin ajan.
Merkitse muistiin lämpökäyrän H- ja
V-arvot.
Lämpötilat
V=
Lämmitysjärjestelmän lämpötila
Lämmityskäyrä
Merkitse muistiin huoneasetus (vain, jos
T5 on asennettu.)
H=
Lämpötilat
Huoneanturin asetukset
Huonelämpötilan asetus
=
Asetus
Merkitse muistiin huoneanturin asetusarvon siirto (vain, jos T5 on asennettu.)
Valikkoteksti
Arvo
Lämpötilat
Huoneanturin asetukset
Huoneanturin vaikutus
Muutoskerroin
Merkitse muistiin lämmityskauden raja.
=
Lämpötilat
Lämmityskausi
Lämmityskauden raja
Merkitse muistiin käyttövesihuipun
aikaväli
=
Käyttövesi
Käyttövesihuippu
Väli
Merkitse muistiin käyttövesihuipun
ajankohta.
=
Käyttövesi
Käyttövesihuipun
Käynnistysaika
Merkitse muistiin valvontakytkimen
jänniteasetus (vain, jos sellainen on asennettu.)
=
Lisäenergian asetukset
Sähkölisäenergian asetukset
Valvontakytkin
Syöttöjännite
Merkitse muistiin valvontakytkimen
päävarokkeen arvo (vain, jos sellainen on
asennettu.)
=
Lisäenergian asetukset
Sähkölisäenergian asetukset
Valvontakytkin
Päävaroke
Merkitse muistiin sähkövastuksen
kokonaisteho (vain, jos sellainen on asennettu.)
=
Lisäenergian asetukset
Sähkölisäenergian asetukset
Kytkentäteho
Anna kokonaisteho
Merkitse muistiin sähkövastuksen tehonrajoitus kompressorikäytössä.
=
Lisäenergian asetukset
Sähkölisäenergian asetukset
Kytkentäteho
Kompressorikäyttö, tehonrajoitus
Merkitse muistiin sähkövastuksen tehonrajoitus lisälämpökäytössä.
=
Lisäenergian asetukset
Sähkölisäenergian asetukset
Kytkentäteho
Pelkkä lisäenergia, tehonrajoitus
=
Asetus
Merkitse muistiin shuntatun lisälämmön
shunttiasetukset (vain, jos sellainen on
asennettu.)
Valikkoteksti
Arvo
Lisäenergian asetukset
Sekoitusventtiilin asetukset
Sekoitusventtiilin viive
Merkitse muistiin lisälämpöshuntin neutraalialueasetukset.
=
Lisäenergian asetukset
Sekoitusventtiilin asetukset
Neutraalialue
=
Merkitse muistiin lisälämpöshuntin
Lisäenergian asetukset
käyntiajan pidennyksen suurennussignaalin pidennys.
Sekoitusventtiilin asetukset
Käyntiaika, pidennys
Suurenna signaalia, pidennys
Merkitse muistiin lisälämpöshuntin
käyntiajan pidennyksen pienennyssignaalin pidennys.
=
Lisäenergian asetukset
Sekoitusventtiilin asetukset
Käyntiaika, pidennys
Pienennä signaalia, pidennys
Merkitse muistiin shuntatun lisälämmön
lämpötilan korotuksen rajoitus.
=
Lisäenergian asetukset
Sekoitusventtiilin asetukset
Hälytyssummeri aktivoitu?
2.2
Rajoitus lämpötilan nousun yhteydessä
=
Deaktivoi hälytyssummeri
=
Tarkasta hälytyslokista onko usein toistuvia hälytyksiä. Jos sama hälytys toistuu usein, yritä selvittää sen syy.
3. Kompressorin ja kuivaussuodattimen vaihto ja imukaasusihdin asennus.
3.1
Katkaise lämpöpumpun ja ohjausyksikön jännitteensyöttö. Tarkista volttimittarin avulla, että jännite on katkaistu.
3.2
Tyhjennä kylmäaine.
3.3
Tarkasta, että moottorinsuojauksen ja kompressorin väliset kaapelit on kytketty oikein. Oikea kytkentä on seuraava.
L1. Liitin T1 moottorinsuojauksessa ja liitin U kompressorissa.
L2. Liitin T2 moottorinsuojauksessa ja liitin V kompressorissa.
L3. Liitin T3 moottorinsuojauksessa ja liitin W kompressorissa.
3.4
Vaihda kompressori ja kuivaussuodatin. Käytä mukana toimitettua 3/8" putkea suodattimen jatkeena, jos järjestelmässä on
Danfoss-suodatin.
3.5
Asenna imukaasusihti alla olevan kuvan mukaan.
Asenna imukaasusihti nuolella merkittyyn paikkaan. Leikkaa putkesta 80 mm putkileikkurilla, jotta saat tilaa imukaasusihdille.
Virtaussuunta sihdin läpi on merkitty nuolella. Käytä juotettaessa typpeä suojakaasuna, jotta kylmäaineputkeen ei tule nokea.
3.6
Koeponnista ja tarkasta tiiviys. Tyhjöpumppaa ja täytä kylmäainepiiri tyyppikilven mukaan. Täytä kylmäaine nesteputken
Schräder-venttiilin kautta.
4. Aikareleen asennus
Osat
Aikarele Tele E1ZMW10 tai Crouzet MUR1. Ohjeet koskevat molempia releitä, mutta useimmissa kuvissa on Crouzet-malli. Niillä on
samat toiminnot, mutta asetuksilla ja yhdellä liitännällä on eri nimet.
DIN-kisko 7x35 70 mm
Johdinkimppu aikareleen asennukseen.
Ohjeet
Valitse kytkentäkaavio sen mukaan, onko lämpöpumpussa pehmokäynnistys vai ei.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Irrota vasen ulkopelti.
Irrota sähkökeskuksen kansi.
Irrota kaapelikanavan kansi.
Vain pehmokäynnistysmallit: löysää kaapelikanavan ruuvit.
Vain pehmokäynnistysmallit: katkaise 100 mm kaapelikanavan ja sen kannen vasemmasta reunasta.
Vain pehmokäynnistysmallit: asenna DIN-kisko kaapelikanavan vasemmalle puolelle kuvan mukaan.
Vain pehmokäynnistysmallit: kiinnitä kaapelikanava DIN-kiskon oikealle puolelle kuvan mukaan.
Kuva 1. IOB pehmokäynnistimellä
Kuva 3. DIN-kisko ja lyhennetty kaapelikanava
Kuva 2. IOB ilman pehmokäynnistintä
8. Irrota johdin 018 liittimestä IOB-Do5 (kaapelissa ei välttämättä ole merkintää valmistuspäivästä riippuen).
9. Irrota yksi tai kaksi nippusidettä johdinkimpusta 018. Johtimen pitää yltää sähkökeskuksen vasemmalle puolelle.
10. Asenna aikarele alla olevien kuvien mukaan.
Kytke johdinkimppu aikareleen asennusta varten
IOB:ssa: valkoinen L, harmaa Do3, sininen N ja ruskea Do5.
Releessä:
Valkoinen A1, harmaa B1 (Tele)/Y1 (Crouzet), sininen A2
ja ruskea 15. [PZ1]
11.
12.
13.
Kytke johdin 018 releen liittimeen 16. Tämä johdin oli kytketty IOB:n
liittimeen Do5, ellei johtimessa ole merkintää. Tarkasta tarvittaessa kyt
kentäkaaviosta.
Asenna johtimet kaapelikanavaan. Niputa kaapelit nippusiteillä kaapelika
navan ulkopuolella.
Säädä aikarele:
Tele E1ZMW10: 1,1m, WsWa. Tärkeää!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60s and 10. Tärkeää!
14.
Tarkasta muutokset ja asetukset Katso oikea kytkentäkaavio tämän asen
nusohjeen lopussa.
Jätä oikea kytkentäkaavio lämpöpumpun sähkökeskukseen.
15.
Asenna kaapelikanavan kansi.
Sähkökytkentäkaavio, pehmokäynnistysmalli
Ohjauskaappiin
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Vaihejärjestysvahti
Kampikammiolämmitys
Mahd. vedenpoiston lämmityskaapeli
Ohjausvaroke
Kontaktori, kompressori
Kontaktori, puhallin
Aikarele, sulatus
Kompressori
Puhallin
Moottorinsuoja, kompressori
4-tieventtiili
Pehmokäynnistys
Termokosketin
Päätevastus
Ylipainepressostaatti
Alipainepressostaatti
Kompressori, kuumakaasu
Lämmitysvesi, meno
Lämmitysvesi, tulo
Lauhdutin
Höyrystimen lämpötila
Ilmanotto
CAN-väylän ensimmäisessä
ja viimeisessä piirikortissa
katkaisimen S1 pitää olla
asennossa "TERM".
1) Siltaus, kompressorityyppi
Ruskea
Punainen
Sininen
Harmaa
Musta
Oranssi
Musta
Ruskea
Harmaa
Kelta/vihreä
2) K3 Settings:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Puhallinmoottori M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Sähkökytkentäkaavio, ilman pehmokäynnistystä
Ohjauskaappiin
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Vaihejärjestysvahti
Kampikammiolämmitys
Mahd. vedenpoiston lämmityskaapeli
Ohjausvaroke
Kontaktori, kompressori
Kontaktori, puhallin
Aikarele, sulatus
Kompressori
Puhallin
Moottorinsuoja, kompressori
4-tieventtiili
Pehmokäynnistys
Termokosketin
Päätevastus
Ylipainepressostaatti
Alipainepressostaatti
Kompressori, kuumakaasu
Lämmitysvesi, meno
Lämmitysvesi, tulo
Lauhdutin
Höyrystimen lämpötila
Ilmanotto
CAN-väylän ensimmäisessä
ja viimeisessä piirikortissa
katkaisimen S1 pitää olla
asennossa "TERM".
1) Siltaus, kompressorityyppi
Ruskea
Punainen
Sininen
Harmaa
Musta
Oranssi
Musta
Ruskea
Harmaa
Kelta/vihreä
2) K3 Settings:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Puhallinmoottori M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Vaihda näyttö
5.1 Vaihda näyttö. Muista poistaa suojakalvo näytöstä ennen asennusta.
6. Käynnistys
6.1 Kytke ohjausyksikön ja lämpöpumpun syöttö ja tee seuraavat asetukset:
Kieli = Suomi
Sähköliitäntä = 400 V
Lämpöpumpun koko = 12-17 kW
Kun käynnistysvaihe on päättynyt, muuta listaan 2.1 merkityt asetukset.
6.2 Lämpöpumpun toiminta-arvojen tarkastus.
Suorita pakkosulatus käytön aikana nähdäksesi, että asennettu aikarele toimii niin kuin pitää.
Ulkolämpötila (T2):__________________________________________________________
Lämmitysveden lämpötila (T9)/ meno (T8):__________________________________________________
Lauhdutuslämpötila:________________________________________________________
Nesteputken lämpötila:_________________________________________________________
Alijäähdytys:___________________________________________________________________
Kuumakaasun lämpötila (T6):_________________________________________________________
Höyrystyslämpötila:_______________________________________________________
Imuputken lämpötila:_______________________________________________________
Ylikuumennus:__________________________________________________________________
Jännite L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Jännite L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________
Kompressorivirta L1, L2, L3:___________________________________________________________
Asenna sähkökeskuksen kansi ja lämpöpumpun ulkopellit.
7. Tarran asennus
7.1 Asenna mukana toimitettu tarra kuvan mukaan lämpöpumpun tyyppikilpeen.
Instrukser til opgradering af styresystem
ved kompressorhavari
DA
Opgradering, som skal foretages.
Udskiftning af display, kompressor og tørrefilter. Installation af tidsrelæ og sugegasstrainer.
Årsag til opgradering.
•
•
•
•
Displayet skal udskiftes, da den nye version har en forbedret temperaturregulering.
Tidsrelæet skal installeres for at ændre på afrimningsprocessen. Ved afrimning standses kompressoren et
minut ved overgang til og fra afrimning.
Sugegasstraineren skal installeres før kompressoren på sugegasledningen for at beskytte kompressorens
scroll-halvdele mod partikler, der er større end 0,25 mm.
Tørrefilteret skal altid udskiftes ved indgreb i kølemiddelkredsen.
Servicepakkens indhold.
•
•
•
•
•
•
•
Sugegasstrainer.
Tørrefilter.
Kobberrør med en længde på 85 mm skal monteres sammen med tørrefilteret, fordi Alco-tørrefilteret er
kortere end Danfoss-tørrefilteret, som blev benyttet førhen i Optima-varmepumperne.
Display med version 3.20.20.
Tidsrelæ.
DIN-skinne 7x35 70 mm.
Kabelstamme til installation af tidsrelæet.
Trinvis vejledning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Generelle bemærkninger.
Noter tidligere indstillinger i styreenheden.
Udskiftning af kompressor og tørrefilter samt installation af sugegasstraineren.
Installation af tidsrelæ.
Udskiftning af display.
Opstart.
Montering af mærkat.
1. Generelle bemærkninger
Kundens navn:________________________________________________________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________________________________________________________
Varmepumpemodel og serienummer:____________________________________________________________________________________
Installationstype (el-tilskud eller shuntet tilskud):__________________________________________________________________________
2. Noter tidligere indstillinger i styreenheden
2.1 Kontroller og noter indstillinger i styreenheden i henhold til nedenstående liste. Disse værdier skal efterfølgende indstilles på det
nye display, som skal installeres. Dette er en generel liste, som dækker de fleste og hyppigste indstillinger. Det er op til dig at afgøre,
om der evt. er flere indstillinger, der er specifikke for netop det anlæg, som udskiftningen foretages på. For yderligere information om
indstillinger, og hvordan Rego 800 fungerer, læs Installatørhåndbogen.
Indstilling
Menutekst
Startmenu
Menu
Hold drejeknappen inde i fem sekunder.
Avanceret menu
Kontroller tid og dato.
Indstilling af uret
Gå ind i access-menuen ved at angive
dags dato MMDD.
Access-niveau
Værdi
Hvis du har angivet den korrekte dato,
skal der stå Access = Service på displayet.
Tryk drejeknappen ind for at gå ind i
servicemenuen.
Gå ind i opstartsmenuen, og noter, om
der er monteret nogen ekstra følere.
Opstart
Indkobling af ekstra føler
T3=
T5=
Gå tilbage til hovedmenuen, og gå derefter ind i den avancerede menu ved at
holde drejeknappen inde i fem sekunder.
Avanceret menu
Noter V- og H-værdi for varmekurven.
Temperaturer
V=
Varmesystemets temperatur
Varmekurve
Noter rumtemperaturindstillingen (kun
hvis T5 er installeret).
H=
Temperaturer
Rumføler indstillinger
Rumtemperatur indstilling
=
Indstilling
Noter rumfølerens børværdiforskydning
(kun hvis T5 er installeret).
Menutekst
Værdi
Temperaturer
Rumføler indstillinger
Rumfølerens påvirkning
Forandringsfaktor
Noter fyringssæsonens grænse.
=
Temperaturer
Fyringssæson
Fyringssæsonens grænse
Noter intervallet for varmtvandsspids.
=
Varmtvand
Varmtvandsspids
Interval
Noter tidspunkt for varmtvandsspids.
=
Varmtvand
Varmtvandsspids
Starttidspunkt
Noter spændingsindstillingen for effektkontrollen (kun hvis en sådan er installeret).
=
Tilskud indstillinger
Eltilskud indstillinger
Effektkontrol
Forsyningsspænding
Noter hovedsikringens størrelse for
effektkontrollen (kun hvis en sådan er
installeret).
=
Tilskud indstillinger
Eltilskud indstillinger
Effektkontrol
Hovedsikring
Noter eltilskuddets totaleffekt (kun hvis
eltilskud er installeret).
=
Tilskud indstillinger
Eltilskud indstillinger
Tilslutningseffekt
Angiv total effekt
Noter effektbegrænsningen af eltilskuddet ved kompressordrift.
=
Tilskud indstillinger
Eltilskud indstillinger
Tilslutningseffekt
Kompressordrift, effektbegrænsning
Noter effektbegrænsningen af eltilskuddet ved kun eltilskudsdrift.
=
Tilskud indstillinger
Eltilskud indstillinger
Tilslutningseffekt
Kun tilskud, effektbegrænsning
=
Indstilling
Noter shuntindstillingerne for shuntet
tilskud (kun hvis et sådant er installeret).
Menutekst
Værdi
Tilskud indstillinger
Shunt indstillinger
Shuntforsinkelse
Noter neutralzoneindstillingerne for
tilskudsshunten.
=
Tilskud indstillinger
Shunt indstillinger
Neutralzone
=
Noter forlængelse af forøgelsessignal pro- Tilskud indstillinger
cestidsforlængelse for tilskudsshunten.
Shunt indstillinger
Procestid forlængelse
Forøgelsessignal forlængelse
Noter forlængelse af reduktionssignal
procestidsforlængelse for tilskudsshunten.
=
Tilskud indstillinger
Shunt indstillinger
Procestid forlængelse
Reduktionssignal forlængelse
=
Noter begrænsning ved temperaturforhø- Tilskud indstillinger
jelse for shuntet tilskud.
Shunt indstillinger
Alarmsummer aktiveret?
Begrænsning ved temperaturforhøjelse
=
Deaktivér alarmsummer
=
2.2
Kontroller alarmloggen for at se, om der er nogen ofte forekommende alarmer. Hvis den samme alarm forekommer tit, så
forsøg at finde frem til, hvad der kan forårsage den.
3. Udskiftning af kompressor og tørrefilter samt installation af sugegasstraineren
3.1
Afbryd spændingen til varmepumpen og styreenheden. Kontroller, at spændingen er afbrudt ved hjælp af en spændingsmåler.
3.2
Tøm varmepumpen for kølemiddel.
3.3
Kontroller, at kablerne mellem motorværn og kompressor er monteret korrekt. De skal være monteret som følger:
L1. Skal være monteret på T1 på motorværnet og på U på kompressoren.
L2. Skal være monteret på T2 på motorværnet og på V på kompressoren.
L3. Skal være monteret på T3 på motorværnet og på W på kompressoren.
3.4
Skift kompressor og tørrefilter, benyt medfølgende 3/8" rør som forlængelse til tørrefilter, hvis der er monteret et Danfoss-filter.
3.5
Monter sugegasstrainer som vist på billedet nedenfor.
Installer sugegasstraineren på det sted, der er markeret med pilen. Brug en rørskærer til at fjerne 80 mm af røret for at få
plads til sugegasstraineren. Flowretningen gennem straineren er markeret med en pil på straineren. Brug nitrogen som
beskyttelsesgas ved lodning, for at forhindre at der kommer sod i kølemiddelrørene.
3.6
Trykprøv og søg efter evt. lækager. Vakuumpump og fyld kølemiddelkredsen i henhold til typeskiltet. Fyld kølemidlet
i schrader-udtaget på væskeledningen.
4. Installer tidsrelæ
Dele
Tidsrelæ Tele E1ZMW10 eller Crouzet MUR1. Denne vejledning er skrevet til begge modeller, men de fleste billeder viser Crouzetmodellen. De har samme funktion, men indstillingerne og en tilslutning har forskellige navne.
DIN-skinne 7x35 70 mm
Kabelstamme til installation af tidsrelæ.
Vejledning
Se det relevante el-skema sidst i denne vejledning afhængigt af, om varmepumpen har softstart eller ej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Afmonter venstre udvendige plade.
Afmonter dæksel til el-skabet.
Afmonter dæksel til kabelkanalen.
Kun med softstart: Løsn skruerne til kabelkanalen.
Kun med softstart: Skær 100 m af kabelkanalen og dens dæksel fra venstre kant.
Kun med softstart: Monter DIN-skinne til venstre for kabelkanalen som vist på billedet nedenfor.
Kun med softstart: Skru den resterende kabelkanal fast til højre for DIN-skinnen som vist på billedet ovenfor.
Figur 1. IOB med softstart
Figur 3. DIN-skinne samt afkortet kabelkanal
Figur 2. IOB uden softstart
8.
9.
Afmonter kabel mærket 018 fra IOB-Do5 (kablet kan være uden mærkning afhængigt af fremstillingsdato).
Fjern en eller to kabelbindere fra kabelstammen, kabel mærket 018. Kablet skal række til venstre side af
el-skabet.
10. Monter tidsrelæet som vist på billederne nedenfor.
Tilslut kabelstammen til installation af tidsrelæet
På IOB: Hvid på L, grå på Do3, blå på N og brun på Do5.
På relæet:
Hvid på A1, grå på B1 (Tele)/Y1 (Crouzet), blå på A2 og
brun på 15. [PZ1]
11.
12.
13.
Monter kabel 018 på relæet, udgang 16. Det er det kabel, der var mon
teret på udgang Do5 på IOB, hvis kabelmærkningen mangler på dette
kabel. Kontroller på el-skema ved uklarheder.
Monter kablerne igen i kabelkanalen. Brug kabelbindere til at samle
kablerne uden for kabelkanelen.
Indstil tidsrelæet:
Tele E1ZMW10: 1,1m, WsWa. Vigtigt!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60s og 10. Vigtigt!
14.
Kontroller ændringer og indstillinger. Se det relevante el-skema sidst i
dette dokument.
Placer det korrekte el-skema i el-skabet i varmepumpen.
15.
Monter dæksel til kabelkanalen igen.
El-skema med softstart
Til styreskab
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Fasefølgevagt
Krumtaphusvarme
Evt. varmekabel dræning
Manøvresikring
Kontaktor kompressor
Kontaktor ventilator
Tidsrelæ afrimning
Kompressor
Ventilator
Motorværn kompressor
4-vejsventil
Softstart
Termokontakt
Termineringsswitch
Pressostat høj
Pressostat lav
Kompressor varmgas
Varmebærer ud
Varmebærer ind
Kondensator
Fordampertemp.
Luftindtag
På første og sidste printkort i
CANbus-sløjfen skal switch S1 stå
på "TERM".
1) Bøjle kompressortype
Brun
Rød
Blå
Grå
Sort
Orange
Sort
Brun
Grå
Gulgrøn
2) K3-indstillinger:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Ventilatormotor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
El-skema uden softstart
Til styreskab
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Fasefølgevagt
Krumtaphusvarme
Evt. varmekabel dræning
Manøvresikring
Kontaktor kompressor
Kontaktor ventilator
Tidsrelæ afrimning
Kompressor
Ventilator
Motorværn kompressor
4-vejsventil
Softstart
Termokontakt
Termineringsswitch
Pressostat høj
Pressostat lav
Kompressor varmgas
Varmebærer ud
Varmebærer ind
Kondensator
Fordampertemp.
Luftindtag
På første og sidste printkort i
CANbus-sløjfen skal switch S1 stå
på "TERM".
1) Bøjle kompressortype
Brun
Rød
Blå
Grå
Sort
Orange
Sort
Brun
Grå
Gulgrøn
2) K3-indstillinger:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Ventilatormotor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Udskift display
5.1 Udskift displayet, og glem ikke at fjerne beskyttelsesfilmen fra displayet før montering.
6. Opstart
6.1 Tænd for strømforsyningen til styreenheden og varmepumpen, og foretag følgende indstillinger:
Sprog = Dansk?
El-tilslutning = 400 V
Varmepumpens størrelse = 12-17 kW
Efter afslutning af opstartsproceduren skal de indstillinger, som blev noteret i listen
under punkt 2.1, ændres.
6.2 Kontrol af varmepumpens driftsværdier.
Foretag en tvangsafrimning under drift for at se, at det monterede tidsrelæ fungerer som det skal.
Udetemperatur (T2):__________________________________________________________
Varmebærertemperatur (T9)/ ud (T8):__________________________________________________
Kondenseringstemperatur:________________________________________________________
Væskeledningstemperatur:_________________________________________________________
Underkøling:___________________________________________________________________
Varmgastemperatur (T6):_________________________________________________________
Fordampningstemperatur:_______________________________________________________
Sugeledningstemperatur:_______________________________________________________
Overophedning:__________________________________________________________________
Spænding L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Spænding L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________
Kompressor strøm L1, L2, L3:___________________________________________________________
Genmonter dæksel til el-skab og varmepumpens udvendige plader.
7. Montering af m rkat
7.1 Monter medfølgende mærkat på det viste sted på varmepumpens typeskilt.
Pokyny pro upgrade řídicího systému
při havárii kompresoru.
CS
Prováděný upgrade.
Výměna displeje, kompresoru a filtru dehydrátoru. Instalace časového relé a sítko nasávaného plynu.
Důvod upgradu.
•
•
•
•
Displej je třeba vyměnit z toho důvodu, že nová verze má vylepšenou regulaci teploty.
Časové relé se vyměňuje proto, aby se upravil postup při odmrazování. Při odmrazování se kompresor na minutu
zastaví při zahájení odmrazování a ukončení odmrazování.
Sítko nasávaného plynu je třeba nainstalovat před kompresor na přívodu nasávaného plynu, aby byla chráněna spirá
la kompresoru před vniknutím částic, které jsou větší než 0,25 mm.
Filtr dehydrátoru je nutné vyměnit při každém zásahu do okruhu chladiva.
Obsah servisního balíčku.
• Sítko nasávaného plynu.
• Filtr dehydrátoru.
• Měděná trubka dlouhá 85 mm, která se instaluje společně s filtrem dehydrátoru vzhledem k tomu, že filtr dehydrá
toru Alco je kratší než filtr dehydrátoru Danfoss, který se dříve u tepelných čerpadel Optima použí val.
• Displej s verzí 3.20.20.
• Časové relé.
• DIN lišta 7x35 70 mm.
• Kabelový svazek pro instalaci časového relé.
Pokyny krok za krokem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Všeobecné poznámky.
Poznamenejte si předchozí nastavení řídicí jednotky.
Výměna kompresoru, filtru dehydrátoru a instalace sítka nasávaného plynu.
Instalace časového relé.
Výměna displeje.
Spuštění.
Montáž štítku.
1. Všeobecné poznámky.
Jméno zákazníka:_______________________________________________________________________________________________________
Adresa:_______________________________________________________________________________________________________________
Model tepelného čerpadla a sériové číslo:____________________________________________________________________________________
Typ instalace (dotop pomocí elektrokotle, anebo jiný dtop):______________________________________________________________________
2. Poznamenejte si předchozí nastavení řídicí jednotky
2.1 Zkontrolujte a poznamenejte si nastavení řídicí jednotky podle přiloženého seznamu. Tyto hodnoty je pak třeba nastavit na nově instalovaném
displeji. Toto je všeobecný seznam, který zahrnuje nejčastější nastavení. Je na vás rozhodnout, zda existuje více nastavení, která jsou specifická
pro konkrétní zařízení, na němž se výměna provádí. Další informace o nastaveních a o tom jak Rego 800 funguje si můžete přečíst v Instalační
příručce.
Nastavení
Text menu
Menu start
Menu
Stiskněte otočný ovladač na pět sekund.
Rozšířené menu
Zkontrolujte čas a datum.
Nastavení hodin
Hodnota
Přejděte do přístupového menu zadáním data Úroveň přístupu
příslušného dne ve formátu MMDD.
Pokud jste zadali správné datum, objeví se na
displeji hlášení Access = Service. Stisknutím
otočného ovladače přejděte do servisního
menu.
Přejděte do menu spouštění a poznamenejte
si, zda jsou instalována některá další čidla.
Start
Integrované zvláštní čidlo
T3=
T5=
Vraťte se do hlavního menu, a pak přejděte
Rozšířené menu
do podrobnějšího menu stisknutím a
přidržením stisknutého otočného ovladače na
pět sekund.
Poznamenejte si hodnoty topné křivky V a H.
Teploty
V=
Teplota vytápěcí soustavy
Topná křivka
Poznamenejte si pokojovou teplotu (pouze
pokud je instalováno čidlo T5).
H=
Teploty
Nastavení prostorového čidla
Nastavení teploty místnosti
=
Nastavení
Poznamenejte si změnu požadované hodnoty
u čidla pokojové teploty (pouze pokud je
instalováno čidlo T5).
Text menu
Hodnota
Teploty
Nastavení prostorového čidla
Vliv čidla teploty místnosti
Změnový faktor
Poznamenejte si meze topné sezóny.
=
Teploty
Topná sezóna
Meze topné sezóny
Poznamenejte si interval sanitace bojleru.
=
Teplá voda
Maximální ohřev teplé vody
Interval
Poznamenejte si čas sanitace bojleru.
=
Teplá voda
Maximální ohřev teplé vody
Doba startu
Poznamenejte si nastavení napětí hlídače
výkonu (pouze pokud je instalován).
=
Nastavení dotopu
Nastavení dotopu
Hlídač výkonu
Napájecí napětí
Poznamenejte si velikost hlavní pojistky
hlídače výkonu (pouze pokud je instalován).
=
Nastavení dotopu
Nastavení dotopu
Hlídač výkonu
Hlavní pojistka
Poznamenejte si celkový výkon dotopu
(pouze pokud je dotop instalován).
=
Nastavení dotopu
Nastavení dotopu
Připojovací výkon
Uvést celkový výkon
Poznamenejte si omezení výkonu dotopu při
provozu s kompresorem.
=
Nastavení dotopu
Nastavení dotopu
Připojovací výkon
Omezení výkonu při provozu kompresoru
Poznamenejte si omezení výkonu dotopu při
provozu pouze s dotopem.
=
Nastavení dotopu
Nastavení dotopu
Připojovací výkon
Omezení výkonu pouze dotop
=
Nastavení
Poznamenejte si nastavení pro dotop
s využitím směšovače (pouze pokud je
instalován).
Text menu
Hodnota
Nastavení dotopu
Nastavení směšovače
Zpoždění směšovače
Poznamenejte si nastavení neutrální zóny
směšovače dotopu.
=
Nastavení dotopu
Nastavení směšovače
Neutrální oblast
Poznamenejte si prodloužení signálu zvýšit
pro dobu chodu směšovače dotopu.
=
Nastavení dotopu
Nastavení směšovače
Prodloužení doby chodu
Prodloužení pro zvyšovací signál
Poznamenejte si prodloužení signálu snížit
pro dobu chodu směšovače dotopu.
=
Nastavení dotopu
Nastavení směšovače
Prodloužení doby chodu
Prodloužení pro snižovací signál
Poznamenejte si omezení při zvyšování
teploty u dotopu s využitím směšovače.
=
Nastavení dotopu
Nastavení směšovače
Je aktivován bzučák alarmu?
2.2
Omezení při zvýšení teploty
=
Deaktivovat výstražný bzučák
=
Zkontrolujte výpis alarmů a podívejte se, zda neobsahuje některé často se vyskytující alarmy. Pokud často dochází ke stejnému
alarmu, pokuste se zjistit, co může být jeho příčinou.
3. Výměna kompresoru, filtru dehydrátoru a instalace sítka nasávaného
plynu
3.1
Přerušte přívod napětí k tepelnému čerpadlu a řídicí jednotce. Zkontrolujte zkoušečkou napětí a přesvědčte se tak, že zařízení není pod
napětím.
3.2
Vypusťte z tepelného čerpadla chladivo.
3.3
Zkontrolujte, zda kabely mezi motorovou ochranou a kompresorem jsou správně instalované. Instalace má vypadat tak, jak je uvedeno níže.
L1. Má být připojen k T1 na motorové ochraně a k U na kompresoru.
L2. Má být připojen k T2 na motorové ochraně a k U na kompresoru.
L3. Má být připojen k T3 na motorové ochraně a k W na kompresoru.
3.4
Vyměňte kompresor a filtr dehydrátoru, pokud je instalován filtr Danfoss, použijte přiloženou trubku 3/8’’ jako prodlužovací kus k filtru
dehydrátoru.
3.5
Namontujte sítko nasávaného plynu podle níže uvedeného obrázku.
Instalujte sítko nasávaného plynu na místo označené šipkou. Řezačkou trubek odstraňte 80 mm trubky, aby vzniklo místo pro sítko
nasávaného plynu. Směr proudění sítkem je označen šipkou na sítku. Při pájení použijte dusík jako ochranný plyn, který zabrání tvorbě
sazí v trubce chladiva.
3.6
Proveďte zkušební natlakování a zkontrolujte, zda nikde nedochází k úniku. Odsajte vzduch a naplňte okruh chladiva podle typo
vého štítku. Naplňte chladivo.
4. Instalace časového relé
Součásti
Časové relé Tele E1ZMW10, nebo Crouzet MUR1. Tyto pokyny jsou určeny pro oba modely, ale na většině obrázků je model Crouzet. Mají stejnou
funkci, ale jednotlivá nastavení a připojení mají různé názvy.
DIN lišta 7x35 70 mm
Kabelový svazek pro instalaci časového relé.
Pokyny
Podle toho, zda tepelné čerpadlo má, či nemá měkký start, použijte správné elektrické schéma na konci těchto pokynů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sejměte levý krycí plech.
Sejměte uzávěr elektroskříně.
Sejměte uzávěr kabelového kanálu.
Pouze zařízení s měkkým startem; uvolněte šrouby kabelového kanálu.
Pouze zařízení s měkkým startem; odřízněte 100 mm kabelového kanálu a jeho uzávěr z levé strany.
Pouze zařízení s měkkým startem; namontujte DIN lištu vlevo od kabelového kanálu podle níže uvedeného obrázku.
Pouze zařízení s měkkým startem; přišroubujte zbývající část kabelového kanálu vpravo od DIN lišty podle obrázku uvedeného výše.
Obr. 1. Deska plošných spojů vstupně-výstupního
bloku (IOB) s měkkým startem
Obr. 3. DIN lišta a zkrácený kabelový kanál.
Obr. 2. Deska plošných spojů vstupně-výstupního bloku (IOB)
bez měkkého startu
8.
9.
10.
Odpojte kabel označený 018 z IOB-Do5 (kabel může být neoznačený v závislosti na datu výroby).
Odstraňte jednu či dvě spojovací objímky kabelového svazku označeného 018. Kabel musí dosahovat na levou stranu
elektroskříně.
Namontujte časové relé podle níže uvedených obrázků.
Připojte kabelový svazek pro instalaci časového relé.
Na desce plošných spojů vstupně-výstupního bloku (IOB): Bílý do L, šedý do Do3, modrý do
N a hnědý do Do5.
Na relé:
Bílý do A1, šedý do B1 (Tele)/Y1 (Crouzet), modrý do
A2 a hnědý do 15. [PZ1]
11.
12.
13.
Připojte kabel 018 k relé, výstup 16. Pokud na kabelu chybí označení, je to
kabel, který byl připojen k výstupu Do5 na desce plošných spojů vstupně-vý
stupního bloku (IOB). V případě nejasnosti zkontroluje podle elektrického
schématu.
Kabely opět instalujte do kabelového kanálu. Před kabelovým kanálem stáh
něte jednotlivé kabely k sobě nasazením spojovací objímky kabelového svaz
ku.
Nastavte časové relé:
Tele E1ZMW10: 1,1 m, WsWa. Důležitá informace!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60 s a 10. Důležité!
14.
Zkontrolujte změny a jednotlivá nastavení. Řiďte se správným elektrickým
schématem na konci tohoto dokumentu.
Správné elektrické schéma nechte uložené v elektroskříni tepelného čerpa
dla.
15.
Nasaďte znovu uzávěr kabelového kanálu.
Elektrické schéma s měkkým startem
K řídicí skříni
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Hlídač sledu fází
Vyhřívání kompresoru
Příp. topný kabel pro kondenzátor
Pojistka ovládání
Stykač kompresoru
Stykač ventilátoru
Časové relé odmrazování
Kompresor
Ventilátor
Motorová ochrana kompresoru
Čtyřcestný ventil
Měkký start
Tepelná ochrana
Spínač ukončení
Presostat vysokotlaký
Presostat nízkotlaký
Kompresor horký plyn
Teplý okruh výstup
Teplý okruh vstup
Kondenzátor
Teplota výparníku
Přívod vzduchu
Na první a poslední desce
plošných spojů v smyčce CANbus
musí být spínač S1 v poloze
"TERM".
1) Propojka typ kompresoru
Hnědý
Červený
Modrý
Šedý
Černý
Oranžový
Černý
Hnědý
Šedý
Žlutozelený
2) K3 nastavení:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Motor ventilátoru M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Elektrické schéma bez měkkého startu
K řídicí skříni
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Hlídač sledu fází
Vyhřívání kompresoru
Příp. topný kabel pro kondenzátor
Pojistka ovládání
Stykač kompresoru
Stykač ventilátoru
Časové relé odmrazování
Kompresor
Ventilátor
Motorová ochrana kompresoru
Čtyřcestný ventil
Měkký start
Tepelná ochrana
Spínač ukončení
Presostat vysokotlaký
Presostat nízkotlaký
Kompresor horký plyn
Teplý okruh výstup
Teplý okruh vstup
Kondenzátor
Teplota výparníku
Přívod vzduchu
Na první a poslední desce
plošných spojů v smyčce CANbus
musí být spínač S1 v poloze
"TERM".
1) Propojka typ kompresoru
Hnědý
Červený
Modrý
Šedý
Černý
Oranžový
Černý
Hnědý
Šedý
Žlutozelený
2) K3 nastavení:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Motor ventilátoru M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Vyměna displeje
5.1 Vyměňte displej a před montáží nezapomeňte sejmout z displeje ochrannou fólii.
6. Spuštění
6.1 Zapněte napájení řídicí jednotky a tepelného čerpadla a nastavte následující hodnoty:
Jazyk = Švédština?
Připojení ke zdroji elektrického proudu = 400 V
Výkon tepelného čerpadla = 12-17 kW
Po spuštění je třeba změnit nastavení podle zaznamenaných hodnot v seznamu uváděném v
bodu 2.1.
6.2 Kontrola provozních hodnot tepelného čerpadla.
Proveďte nucené odmrazení během provozu, abyste se přesvědčili, že časové relé správně funguje.
Venkovní teplota (T2):__________________________________________________________
Teplota teplý okruh (T9)/ výstup (T8):__________________________________________________
Teplota kondenzace:________________________________________________________
Teplota kapalinového potrubí:_________________________________________________________
Podchlazení:___________________________________________________________________
Teplota horkého plynu (T6):_________________________________________________________
Teplota odpařování:__________________________________________________________
Teplota nasávacího potrubí:_______________________________________________________
Přehřátí:__________________________________________________________________
Napětí L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Napětí L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________
Kompresor proud L1, L2, L3:___________________________________________________________
Elektroskříň znovu uzavřete a nasaďte zpět vnější krycí plechy tepelného čerpadla.
7. Montáž štítku
7.1 Nalepte přiložený štítekna vyznačené místona typovém štítku tepelného čerpadla.
Instrukcja modernizacji systemu regulacyjnego
w przypadku awarii sprężarki.
PL
Zakres modernizacji.
Wymiana wyświetlacza, sprężarki i filtra osuszającego. Instalacja przekaźnika czasowego i filtra gazu zasysanego.
Przyczyna modernizacji.
•
•
•
•
Należy wymienić wyświetlacz, gdyż jego nowa wersja ma ulepszoną regulację temperatury.
Instalacja przekaźnika czasowego pozwoli na zmianę w procesie odszraniania. W czasie odszraniania praca sprężarki
jest wstrzymywana na minutę w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia trybu odszraniania.
Filtr gazu zasysanego należy zainstalować przed sprężarką na przewodzie gazu zasysanego, aby ochronić spirale
sprężarki przed cząsteczkami większymi niż 0,25 mm.
Należy zawsze wymieniać filtr osuszający w przypadku ingerencji w obieg czynnika chłodniczego.
Zawartość pakietu serwisowego.
• Filtr gazu zasysanego.
• Filtr osuszający.
• Rura miedziana o długości 85 mm. Należy ją zamontować razem z filtrem osuszającym, ponieważ filtr osuszający
Alco jest krótszy niż filtr Danfoss, używany wcześniej w pompach ciepła Optima.
• Wyświetlacz w wersji 3.20.20.
• Przekaźnik czasowy.
• Szyna DIN 7x35x70 mm.
• Zespół przewodów do instalacji przekaźnika czasowego.
Instrukcja krok po kroku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uwagi ogólne.
Zapisanie wcześniejszych ustawień centrali sterującej.
Wymiana sprężarki i filtra osuszającego oraz instalacja filtra gazu zasysanego.
Instalacja przekaźnika czasowego.
Wymiana wyświetlacza.
Start.
Montaż etykiety.
1. Uwagi ogólne
Nazwisko klienta:_______________________________________________________________________________________________________
Adres:________________________________________________________________________________________________________________
Model pompy ciepła i jej numer seryjny:_____________________________________________________________________________________
Typ instalacji (z dogrzewaczem elektrycznym lub biwalentnym):___________________________________________________________________
2. Zapisanie wcześniejszych ustawień centrali sterującej.
2.1 Należy skontrolować i zapisać ustawienia centrali sterującej według następującej listy. Wartości te należy później wprowadzić do nowo zainstalowanego wyświetlacza. Jest to ogólna lista, która zawiera najczęstsze ustawienia. Należy samodzielnie zdecydować, czy urządzenie, w którym
dokonywana jest wymiana wyświetlacza, ma więcej specyficznych ustawień. By uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjonowaniu Rego 800,
należy przeczytać Instalacyjną instrukcję obsługi.
Ustawienie
Tekst menu
Menu start
Menu
Należy przytrzymać pokrętło wciśnięte przez
Menu zaawansowane.
Sprawdzić czas i datę.
Nastawienie zegara
Poprzez wprowadzenie aktualnej daty w
formacie MMDD należy przejść do menu
dostępowego.
Poziom dostępu
Wartość
Jeśli podano prawidłową datę, na
wyświetlaczu powinien pojawić się napis
Dostęp = Serwis Aby przejść do menu serwisowego, należy nacisnąć pokrętło.
Należy przejść do menu uruchomienie i
sprawdzić, czy zainstalowane są dodatkowe
czujniki.
Start
Podłączenie dodatkowych czujników
T3=
T5=
Następnie należy powrócić do menu
głównego a potem przejść do menu zaawansowanego, przytrzymując pokrętło
wciśnięte przez pięć sekund.
Menu zaawansowane.
Należy zanotować skrajne wartości krzywej
grzewczej.
Temperatury
V=
Temperatura systemu grzewczego.
Krzywa grzewcza
H=
Należy zanotować nastawę temperatury poko- Temperatury
jowej (tylko jeśli zainstalowany jest czujnik
T5).
Nastawy czujnika pokojowego
Nastawa temperatury pokojowej
=
Ustawienie
Należy zanotować przesunięcie wartości zadanej czujnika temperatury pokojowej (tylko
jeśli zainstalowany jest czujnik T5).
Tekst menu
Wartość
Temperatury
Nastawy czujnika pokojowego
Wpływ czujnika temperatury pokojowej
Współczynnik zmian
Należy zanotować granicę sezonu grzewczego.
=
Temperatury
Sezon grzewczy
Granica sezonu grzewczego
Należy zanotować interwał szczytowego
zapotrzebowania na CWU.
=
Ciepła woda użytkowa
Szczytowe zapotrzebowanie na CWU
Interwał
Należy zanotować moment szczytowego
zapotrzebowania na CWU.
=
Ciepła woda użytkowa
Szczytowe zapotrzebowanie na CWU
Czas startu
Należy zanotować nastawę napięcia ogranicznika poboru mocy (tylko jeśli jest on
zainstalowany).
=
Nastawy dogrzewacza
Nastawy dogrzewacza elektrycznego
Zabezpieczenie przed przekroczeniem mocy
Napięcie zasilania
Należy zanotować rozmiar głównego bezpiecznika ogranicznika poboru mocy (tylko
jeśli jest on zainstalowany).
=
Nastawy dogrzewacza
Nastawy dogrzewacza elektrycznego
Zabezpieczenie przed przekroczeniem mocy
Bezpiecznik główny
Należy zanotować całkowitą moc dogrzewacza elektrycznego (tylko jeśli dogrzewacz jest
zainstalowany).
=
Nastawy dogrzewacza
Nastawy dogrzewacza elektrycznego
Moc podłączona
Wskazanie mocy całkowitej
Należy zanotować ograniczenie mocy
dogrzewacza elektrycznego w czasie pracy
sprężarki.
=
Nastawy dogrzewacza
Nastawy dogrzewacza elektrycznego
Moc podłączona
Praca sprężarkowa, ograniczenie mocy.
=
Ustawienie
Należy zanotować ograniczenie mocy dogrzewacza elektrycznego w czasie pracy samego
dogrzewacza.
Tekst menu
Wartość
Nastawy dogrzewacza
Nastawy dogrzewacza elektrycznego
Moc podłączona
Wyłącznie sam dogrzewacz, ograniczenie
mocy
Należy zanotować ustawienia zaworu
mieszającego w systemie biwalentnym (tylko
jeśli taki jest zainstalowany).
=
Nastawy dogrzewacza
Nastawy zaworu mieszającego
Opóźnienie przesterowania zaworu
mieszającego
Należy zanotować ustawienia strefy neutralnej zaworu mieszającego.
=
Nastawy dogrzewacza
Nastawy zaworu mieszającego
Strefa neutralna
Należy zanotować przedłużenie sygnału grzania przy przedłużeniu czasu przesterowania
zaworu mieszającego.
=
Nastawy dogrzewacza
Nastawy zaworu mieszającego
Wydłużenie czasu pracy
Wydłużenie czasu narastania sygnału
Należy zanotować przedłużenie sygnału
chłodzenia przy przedłużeniu czasu przesterowania zaworu mieszającego.
=
Nastawy dogrzewacza
Nastawy zaworu mieszającego
Wydłużenie czasu pracy
Przedłużenie czasu zmniejszania się sygnału
Należy zanotować ograniczenie wzrostu temperatury dla systemu biwalentnego.
=
Nastawy dogrzewacza
Nastawy zaworu mieszającego
Brzęczyk alarmowy aktywny?
2.2
Ograniczenie podczas podwyższania temperatury
=
Dezaktywacja brzęczyka alarmu
=
Należy sprawdzić rejestr alarmów, aby zobaczyć, czy któreś z nich często się powtarzają. Jeśli ten sam alarm występuje często, należy
spróbować wyjaśnić, co może go powodować.
3. Wymiana sprężarki i filtra osuszającego oraz instalacja filtra gazu zasysanego
3.1
Należy odciąć napięcie od pompy ciepła oraz sterownika. Przy pomocy woltomierza sprawdzić, czy napięcie zostało odcięte.
3.2
Następnie należy opróżnić pompę ciepła z czynnika chłodzącego.
3.3
Należy sprawdzić, czy kable pomiędzy wyłącznikiem przeciwprzeciążeniowym a sprężarką są właściwie zamontowane. Mają być one podłączo
ne w następujący sposób.
L1. Ma być podłączony do T1 na wyłączniku przeciwprzeciążeniowym i do U na sprężarce.
L2. Ma być podłączony do T2 na wyłączniku przeciwprzeciążeniowym i do V na sprężarce.
L3. Ma być podłączony do T3 na wyłączniku przeciwprzeciążeniowym i do W na sprężarce.
3.4
Należy wymienić sprężarkę i filtr osuszający, używając załączonej rury 3/8’’ jako przedłużenia filtra osuszającego, w przypadku gdy zamonto
wany jest filtr Danfoss.
3.5
Filtr gazu zasysanego należy zamontować jak na zdjęciu poniżej.
Filtr gazu zasysanego należy zainstalować w miejscu oznaczonym strzałką. Przy użyciu obcinaka do rur należy obciąć 80 mm rury, tak
by zrobić miejsce na filtr gazu zasysanego. Strzałka na filtrze pokazuje kierunek przepływu przez filtr. W czasie lutowania należy użyć
azotu, jako gazu ochronnego, aby zapobiec osadzaniu się sadzy w przewodach rurowych czynnika chłodniczego.
3.6 Należy przeprowadzić próbę ciśnieniową i lokalizację wycieku. Następnie należy użyć pompy próżniowej i uzupełnić obieg
czynnika chłodniczego zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej. Czynnik chłodzący należy uzupełnić przez zawór Schradera,
znajdujący się na przewodzie płynu niezamarzającego.
4. Montaż przekaźnika czasowego.
Części
Przekaźnik czasowy Tele E1ZMW10 lub Crouzet MUR1. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla obu modeli, jednak większość zdjęć przedstawia
model Crouzet. Oba przekaźniki mają taką samą funkcję, ale ich ustawienia oraz jedno z przyłącz mają różne nazwy.
Szyna DIN 7x35x70 mm.
Zespół przewodów do instalacji przekaźnika czasowego.
Instrukcje
W zależności od tego, czy pompa ciepła jest wyposażona w moduł łagodnego startu czy nie, należy
odwołać się do właściwego schematu elektrycznego, umieszczonego na końcu tej instrukcji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Należy zdemontować lewą osłonę pompy.
Następnie należy zdjąć pokrywę skrzynki sterowania elektrycznego.
Kolejnym krokiem jest demontaż pokrywy kanału kablowego.
Wyłącznie dla modułu łagodnego startu; należy obluzować śruby kanału kablowego.
Wyłącznie dla modułu łagodnego startu; od strony lewej krawędzi należy odciąć 100 mm kanału kablowego i jego pokrywy.
Wyłącznie dla modułu łagodnego startu; należy zamontować szynę DIN na lewo od kanału kablowego jak na zdjęciu poniżej.
Wyłącznie dla modułu łagodnego startu; należy przyśrubować pozostającą część kanału kablowego na prawo od szyny DIN, jak na zdjęciu
powyżej.
Rys. 1. Płytka IOB z modułem łagodnego startu.
Rys. 3. Szyna DIN oraz skrócony kanał kablowy
Rys. 2. Płytka IOB bez modułu łagodnego startu.
8.
9.
10.
Należy odłączyć kabel oznaczony symbolem 018 od wyjścia Do5 na płytce IOB (w zależności od daty produkcji, prze
wód może nie być oznaczony).
Następnie należy zdjąć jedną lub dwie plastikowe opaski zaciskowe z kabla oznaczonego symbolem 018. Kabel powi
nien mieć długość wystarczającą, by sięgnąć lewej strony skrzynki sterowania elektrycznego.
Przekaźnik czasowy należy zamontować jak na zdjęciu poniżej.
Należy podłączyć zespół przewodów do instalacji przekaźnika czasowego.
Na płytce IOB: Biały do L, szary do Do3, niebieski do N i brązowy do Do5.
Na przekaźniku czasowym:
Biały do A1, szary do B1 (Tele)/Y1 (Crouzet), niebieski
do A2 i brązowy do 15. [PZ1]
11.
12.
13.
Należy podłączyć kabel 018 do wyjścia 16 przekaźnika czasowego. Jeśli na
kablu brakuje oznaczenia, jest to ten kabel, który wcześniej zamontowany
by na wyjściu Do5 płytki IOB. W przypadku niejasności należy porównać ze
schematem elektrycznym.
Następnie należy z powrotem zamontować kable w kanale kablowym. Do
zebrania kabli poza kanałem kablowym należy użyć opaski zaciskowej.
Przekaźnik czasowy należy ustawić w następujący sposób:
Tele E1ZMW10: 1,1m, WsWa. Ważne!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60s, i 10. Ważne!
14.
Sprawdzić zmiany oraz ustawienia. Należy odwołać się do odpowiedniego
schematu elektrycznego, umieszczonego na końcu tego dokumentu.
Właściwy schemat elektryczny należy pozostawić w skrzynce sterowania
elektrycznego pompy ciepła.
15.
Następnie należy z powrotem założyć pokrywę kanału kablowego.
Schemat elektryczny z modułem łagodnego startu
Do szafki
sterującej
B1: Czujnik kolejności faz
E3: Ogrzewanie skrzyni korbowej
E4: Ew. kabel grzejny do osuszania
F1: Bezpiecznik sterownika
K1: Stycznik sprężarki
K2: Stycznik wentylatora
K3: Przekaźnik czasowy odszraniania
M1: Sprężarka
M2: Wentylator
MB1: Wyłącznik przeciwprzeciążeniowy
sprężarki
Zawór czwórdrożny
Moduł łagodnego startu
Termokontakt
Przełącznik końcowy
Presostat wysokociśnieniowy
Presostat niskociśnieniowy
Czujnik gazu gorącego
Odpływ podgrzewanej wody
Dopływ podgrzewanej wody
Skraplacz
Czujnik temp. parownika
Wlot powietrza
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Na pierwszej i ostatniej płytce
obwodów elektronicznych
przewodu CANbus przełącznik
S1 ma być ustawiony w pozycji
"TERM".
1) Ustawienie zworek
Brązowy
Czerwony
Niebieski
Szary
Czarny
Pomarańczowy
Czarny
Brązowy
Szary
Żółtozielony
2) Ustawienia K3:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Silnik wentylatora M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Schemat elektryczny bez łagodnego startu.
Do szafki
sterującej
B1: Czujnik kolejności faz
E3: Ogrzewanie skrzyni korbowej
E4: Ew. kabel grzejny do osuszania
F1: Bezpiecznik sterownika
K1: Stycznik sprężarki
K2: Stycznik wentylatora
K3: Przekaźnik czasowy odszraniania
M1: Sprężarka
M2: Wentylator
MB1: Wyłącznik przeciwprzeciążeniowy
sprężarki
Zawór czwórdrożny
Moduł łagodnego startu
Termokontakt
Przełącznik końcowy
Presostat wysokociśnieniowy
Presostat niskociśnieniowy
Czujnik gazu gorącego
Odpływ podgrzewanej wody
Dopływ podgrzewanej wody
Skraplacz
Czujnik temp. parownika
Wlot powietrza
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Na pierwszej i ostatniej płytce
obwodów elektronicznych
przewodu CANbus, przełącznik
S1 ma być ustawiony w pozycji
"TERM".
1) Ustawienie zworek
Brązowy
Czerwony
Niebieski
Szary
Czarny
Pomarańczowy
Czarny
Brązowy
Szary
Żółtozielony
2) Ustawienia K3:
E1ZMW10: 1,1m,WsWa
MUR1: 6-60s, 10, Bw
Silnik wentylatora M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Wymiana wyświetlacza
5.1 Należy wymienić wyświetlacz, nie zapominając o zdjęciu warstwy ochronnej z wyświetlacza przed montażem.
6. Start
6.1 Należy włączyć zasilanie jednostki sterującej i pompy ciepła oraz wprowadzić następujące ustawienia:
Język = Polski?
Napięcie sieci elektrycznej = 400 V
Moc pompy ciepła = 12-17 kW
Gdy procedura startowa zostanie zakończona, należy zmienić ustawienia, które zanotowano w
punkcie 2.1.
6.2 Kontrola wartości eksploatacyjnych pompy ciepła.
Należy przeprowadzić wymuszony cykl odszraniania w czasie eksploatacji, aby zobaczyć, czy zamontowany przekaźnik czasowy działa jak należy.
Temperatura zewnętrzna (T2):___________________________________________________________
Temperatura czynnika grzewczego (T9) / na odpływie (T8):___________________________________________________
Temperatura skraplania:_________________________________________________________
Temperatura przewodu płynu niezamarzającego:__________________________________________________________
Przechłodzenie:____________________________________________________________________
Temperatura gazu gorącego (T6):__________________________________________________________
Temperatura parowania:________________________________________________________
Temperatura przewodu ssącego:________________________________________________________
Przegrzanie:___________________________________________________________________
Napięcie L1/N, L2/N, L3/N:____________________________________________________________
Napięcie L1/L2, L1/L3, L2/L3:____________________________________________________________
Zasilanie sprężarki L1, L2, L3:____________________________________________________________
Należy zamontować z powrotem pokrywę skrzynki sterowania elektrycznego oraz osłony pompy ciepła.
7. Montaż etykiety
7.1 Należy zamontować załączoną etykietęwe wskazanym miejscuna tabliczce znamionowej pompy ciepła.
Seadme uuenduste juhised
Õhk-/veesoojuspumbad katkiste kompressoritega.
ET
Teostatavad uuendused
Ekraani, kompressori ja vedelikutoru kuivati muudatused. Ajarelee paigaldamine soojuspumbale ja imikurna paigaldamine imitorule.
Muudatuste põhjus
•
•
•
•
Ekraani muudetakse uues versioonis oleva parendatud temperatuuri reguleerimise tõttu.
Ajarelee paigaldatakse sulatusprotseduuri funktsiooni muutmiseks.
Ajarelee ülesandeks on kompressori seiskamine üheks minutiks kui soojuspump lülitub sulatusfunktsiooni sisse ja
välja.
Imitoru kurn ehitatakse külmutustsükli sisse enne kompressorit kaitsmaks viimast 0,25 mm suuremate osakeste
eest.
Vedelikutoru kuivati vahetatakse alati pärast töö lõpetamist külmutussüsteemis.
Teeninduspakett sisaldab järgmiseid tooteid:
• imitoru kurn,
• vedelikutoru kuivati,
• vasktoru liitmik vedelikutoru kuivatile. Lisatakse siis kui Alco vedelikutoru kuivatil on teised mõõtmed kui Danfoss
kuivatil, Toruliitmiku pikkus on 85 mm.
• ekraan 3.20.20 tarkvaraga,
• ajarelee,
• DIN-relss 7 x 35 70 mm,
• juhtmekimp ajarelee paigaldamiseks.
Järgitavad juhised punktidena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Üldised märkused, kliendi soojuspumba mudel jne.
Pange tähele seadepunkte olemasoleval ekraanil.
Kompressori ja vedelikutoru kuivati vahetamine ja imitoru kurna paigaldamine.
Ajarelee paigaldamine.
Ekraani vahetamine.
Käivitamine.
Kleepsildi asetamine.
1. Üldised märkused, klient, soojuspumba mudel ja küttesüsteemi tüüp
Kliendi nimi:___________________________________________________________________________________________________________
Aadress:______________________________________________________________________________________________________________
Soojuspumba mudel ja seerianumber:________________________________________________________________________________________
Paigaldustüüp (elektriline lisaküte või segatüüpi lisaküte):_______________________________________________________________________
2. Tehke märkmeid seadepunktide kohta olemasoleval ekraanil
2.1 Kontrollige ja kirjutage üles järgmises nimekirjas olevate erinevate seadepunktide seadistused; need seadepunktid tuleb seadistada uuel
ekraanil. See on üldnimekiri, mis püüab katta kõige sagedamini esinevaid seadistusi.
See nimekiri ei pruugi katta kõiki eriseadistusi, mis võivad olla seadistatud spetsiifilistel seadmetel.
Teie ülesandeks on välja uurida, kas esineb veel muid seadistusi, mis võivad sellel seadmel muudetud olla.
Lisainformatsiooni saamiseks ekraani ja Rego 800 juhtseadme käsitsemise kohta lugege paigaldaja käsiraamatut.
Seadistamine
Menüü tekst
Käivitusmenüü
Menüü
Lisamenüüsse pääsemiseks vajutage nuppu
umbes 5 sekundi jooksul
Advanced menu (Lisamenüü)
Kontrollige/seadistage aeg ja kuupäev
Setting the clock (Kella seadistamine)
Sisenege juurdepääsu tasemele ja sisestage
tänane kuupäev KKPP
Access level (Juurdepääsu tase)
Väärtus
Juhul kui sisestasite õige kuupäeva, ilmub
informatsiooni aknasse kiri Access=Service
(juurdepääs = teenindus). Teenindusmenüüsse liikumiseks vajutage nuppu.
Minge käivitamise juurde ja vaadake, kas
ühendatud on lisaandureid
Start up (Käivitamine)
Connected extra sensors (Ühendatud lisaandurid)
T3 =
T5 =
Minge tagasi peamenüüsse ja seejärel lisamenüüsse, vajutades nuppu 5 sekundi jooksul
Advanced menu (Lisamenüü)
Pange kirja küttekõvera V ja H väärtus, vajadusel märkige kõvera seadistused
Temperatures (Temperatuurid)
V=
Heating system temperature (Küttesüsteemi
temperatuur)
Heat curve (Küttekõver)
Märkige üles toatemperatuuri seadepunkt.
(ainult T5 paigaldamise korral)
H=
Temperatures (Temperatuurid)
Room sensor settings (Siseanduri seadistused)
Room temperature setting (Toatemperatuuri
seadistus)
=
Seadistamine
Märkige üles siseanduri mõju. (ainult T5
paigaldamise korral)
Menüü tekst
Väärtus
Temperatures (Temperatuurid)
Room sensor settings (Siseanduri seadistused)
Room sensor influence (Siseanduri mõju)
Change factor (Muutmistegur)
Märkige üles kütteperioodi limiit
=
Temperatures (Temperatuurid)
Heating season (Kütteperiood)
Heating season limit (Kütteperioodi limiit)
Märkige üles kuuma vee tipu intervall
=
Hot water (Kuum vesi)
Hot water peak (Kuuma vee tipp)
Interval (Intervall)
Märkige üles kuuma vee tipu aeg
=
Hot water (Kuum vesi)
Hot water peak (Kuuma vee tipp)
Start time (Käivitusaeg)
Märkige üles ülepinge kaitse pinge seadistused (ainult selle paigaldamise korral)
=
Additional heat settings (Lisakütte seadistused)
Electric additional heat settings (Elektrilise
lisakütte seadistused)
Power guard (Ülepinge kaitse)
Supply voltage (Toitepinge)
Märkige üles ülepinge kaitse peakaitse seadistused (ainult selle paigaldamise korral)
=
Additional heat settings (Lisakütte seadistused)
Electric additional heat settings (Elektrilise
lisakütte seadistused)
Power guard (Ülepinge kaitse)
Main fuse (Peakaitse)
Märkige üles elektrisoojendusseadme kogu
tootlikkus (ainult elektrisoojendusseadme
paigaldamise korral)
=
Additional heat settings (Lisakütte seadistused)
Electric additional heat settings (Elektrilise
lisakütte seadistused)
Connection capacity (Ühendusvõimsus)
State total output (Sisestage kogu tootlikkus) =
Märkige üles elektrilise lisaküttekeha tootlikkuse piirang kui kompressor töötab
Additional heat settings (Lisakütte seadistused)
Electric additional heat settings (Elektrilise
lisakütte seadistused)
Connection capacity (Ühendusvõimsus)
Compressor mode, output limitation (Kompressori režiim, tootlikkuse piirang)
Märkige üles elektrilise lisaküttekeha tootlikkuse piirang kui elektriline küttekeha töötab
üksinda
=
Additional heat settings (Lisakütte seadistused)
Electric additional heat settings (Elektrilise
lisakütte seadistused)
Connection capacity (Ühendusvõimsus)
Additional heat only, output limitation
(ainult lisaküte, tootlikkuse piirang)
=
Seadistamine
Märkige üles seguklapi seadistused (ainult
seguklapi paigaldamise korral)
Menüü tekst
Väärtus
Additional heat settings (Lisakütte seadistused)
Mixing valve settings (Seguklapi seadistused)
Mixing valve delay (Seguklapi viivitus)
Märkige üles seguklapi neutraaltsooni
seadistus
=
Additional heat settings (Lisakütte seadistused)
Mixing valve settings (Seguklapi seadistused)
Neutral zone (Neutraaltsoon)
Märkige üles tööaja pikendamise seadistus,
seguklapi suurendussignaali pikendamine
=
Additional heat settings (Lisakütte seadistused)
Mixing valve settings (Seguklapi seadistused)
Running time extension (Tööaja pikendamine)
Increase signal extension (Suurendussignaali
pikendamine)
Märkige üles tööaja pikendamise seadistus,
seguklapi vähendussignaali pikendamine
=
Additional heat settings (Lisakütte seadistused)
Mixing valve settings (Seguklapi seadistused)
Running time extension (Tööaja pikendamine)
Decrease signal extension (Vähendussignaali
pikendamine)
Märkige üles temperatuuri suurendamise
piirangu seadistus
=
Additional heat settings (Lisakütte seadistused)
Mixing valve settings (Seguklapi seadistused)
Kas häiresignaal on aktiveeritud?
Limitation at temperature increase (Temperatuuri suurendamise piirang)
=
Inaktiveerige häiresignaal
=
2.2 Kontrollige häirenimekirja, et näha kas esineb sagedasi häireid. Juhul kui sama häire puhul esineb sagedasi häiresignaale proovige välja selgitada, mis võis neid põhjustada.
3. Kompressori ja vedelikutoru kuivati vahetamine ja
imikurna paigaldamine
3.1
Lülitage elektritoide juhtseadmesse ja soojuspumpa välja ning kasutage kaitselülitit selle olemasolu korral.
Veenduge, et toide on katkestatud, kasutades pingemõõturit.
3.2
Ohutustage külmutusagens.
3.3
Enne vahetamist kontrollige, kuidas kaablid on kompressoris ja kompressori ülekoormusrelees ühendatud.
Need peavad olema ühendatud järgnevalt:
L1. Must kaabel peab olema ühendatud T1-ga ülekoormusreleel, mis on kompressoris ühendatud U-ga.
L2. Pruun kaabel peab olema ühendatud T2-ga ülekoormusreleel, mis on kompressoris ühendatud V-ga.
L3. Hall kaabel peab olema ühendatud T3-ga ülekoormusreleel, mis on kompressoris ühendatud W-ga.
3.4
Vahetage kompressor ja vedelikutoru filter; vedelikutoru filtri paigaldamiseks kasutage pikendustoru.
Jootmisel loputage süsteemi lämmastikuga vältimaks torudes süsiniku kihistumist.
3.5
Liitke imitoru kurn konstruktsiooni. See tuleb paigaldada alloleval pildil näidatud asukohta.
Paigaldage imitoru kurn noolega märgitud kohta. Imikurna paigaldamiseks kasutage torulõikuri ratast, et eemaldada 80 mm
torust kohal, kus asuvad liinid. Kurna voolusuund on kurnal märgitud noolega.
3.6
Rõhukatse ja lekete otsimine. Õhutustage külmutussüsteem ja täitke see uue külmutusagensiga vastavalt tüübiplaadi
le. Täitke külmutusagensiga vedelikutoru teenindusklapist.
4. Paigaldage ajarelee
Seadmekomplekti sulatamise ajarelee juhend
Osad
Relee Tele E1ZMW10 või Crouzet MUR1 88 826 105. Käesolev juhend on mõeldud mõlema relee jaoks, kuid enamikel piltidel on näidatud Crouzet
relee. Neil on samad funktsioonid, kuid seadistustel ja ühel ühendusel on erinevad nimed.
DIN-relss 7 x 35 70 mm.
Juhtmekimbu komplekt sulatamise ajareleele
Vajalikud tööriistad
13 mm mutrivõti
7 mm pesa Screwmaker’ile
Screwmaker
Lameda teraga kruvikeeraja 3,5 mm
Kruvikeeraja PZ1
Torx T20 ja T25
Juhtmelõikur
Nuga
Juhised
Juhul kui protseduuri teostatakse paigaldatud soojuspumbal, lülitage kogu elektritoide välja.
Kasutage kaitselülitit.
Olenevalt sellest, kas soojuspumbal on sujuvkäiviti või mitte ja masina tüübist, vaadake õiget elektriskeemi käesoleva dokumendi lõpus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Eemaldage vasakpoolne küljekate. [T20]
Võidakse nõuda ka esikatte eemaldamist. [13 mm mutrivõti]
Avage elektripaneel. [T25]
Eemaldage piluga juhtmekanali kate.
Ainult sujuvkäivitiga; monteerige piluga juhtmekanal lahti.
Ainult sujuvkäivitusega; lühendage piluga juhtmekanalit ja katet 100 mm. [Noa või juhtmelõikuri abil]
Ainult sujuvkäivitusega; paigaldage DIN-relss 7 x 35 70 mm horisontaalselt vasakule poole ava juurde, mida eelnevalt kasutati piluga juhtme
kanali jaoks.
Ainult sujuvkäivitiga; paigaldage lühendatud juhtmekanal paremale poole oma endisele kohale.
Joonis 1. IOB sujuvkäivitiga
Joonis 3. DIN-relss ja lühendatud juhtmekanal
Joonis 2. IOB sujuvkäivitita
8.
9.
10.
Eemaldage juhe 018 IOB-Do5-lt (kaabel võib olla märgistamata olenevalt tootmiskuupäevast). [Lame tera 3,5 mm]
Eemaldage üks või kaks kaabliühendust juhtme 018 juhtmekimbust. Juhe peaks ulatuma elektripaneeli vasakpoolse
küljeni. [Juhtmelõikur]
Paigaldage relee DIN-relsile vastavalt allpool olevatele piltidele.
Juhtmekimbu ühendamine ajarelee sulatamine
IOB-l: Valge L-l, hall Do3-l, sinine N-l ja pruun Do5-l. [Lame tera 3,5 mm]
Releel:
Valge A1-l, hall B1-l (Tele) / Y1 (Crouzet), sinine A2-l ja
pruun 15-l [PZ1]
11.
12.
13.
Paigaldage juhe 018 relee-16-le. Juhul kui juhtme märgistus puudub, on selleks
kaabel, mis eemaldati IOB kaardil olevast Do5-st. Kahtluse korral kasutage
elektriskeemi. [PZ1]
Koguke kõik kaablid kokku ja asetage need piluga juhtmekanalisse. Siduge
kaablid väljaspool kanalit kimpu.
Seadke relee asendisse:
Tele E1ZMW10: 1,1 m, WsWa. Tähtis!!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60 s ja 10. Tähtis!!
14.
15.
Kontrollige paigaldust ja seadistusi. Vaadake õiget elektriskeemi käesoleva
juhise lõpus.
Jätke õige elektriskeem elektripaneeli.
Paigaldage juhtmekanali kaas, elektripaneeli kaas ja soojuspumba katted tagasi.
Sujuvkäivitiga elektriskeem
Juhtkabiini
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Faasijärjestuse monitor
Karteri küte
Mis tahes küttekaabel
Miniatuursed kaitselülitid
Kontaktori kompressor
Kontaktori ventilaator
Ajarelee üles sulatamine
Kompressor
Ventilaator
Mootorikaitse kompressor
Neljaharuline klapp
Sujuvkäiviti
Termolüliti ventilaator
Terminaatorlüliti
Kõrgsurve lüliti
Madalsurve lüliti
Kompressor, kuum gaas
Soojuslevi vedelik välja
Soojuslevi vedelik sisse
Kondensaator
Aurusti temperatuur
Õhk sisse
S1 peab olema asendis "Term"
CAN sõlme vooluringi esimesel ja
viimasel trükkplaadil.
1) Rihm
Pruun
Punane
Sinine
Hall
Must
Oranž
Must
Pruun
Hall
Kollakasroheline
2) K3 seadistused:
E1ZMW10: 1,1 m,WsWa
MUR1: 6-60 s, 10, Bw
Ventilaatori mootor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Ilma sujuvkäivitita elektriskeem
Juhtkabiini
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Faasijärjestuse monitor
Karteri küte
Mis tahes küttekaabel
Miniatuursed kaitselülitid
Kontaktori kompressor
Kontaktori ventilaator
Ajarelee, üles sulatamine
Kompressor
Ventilaator
Mootorikaitse kompressor
Neljaharuline klapp
Termolüliti ventilaator
Terminaatorlüliti
Kõrgsurve lüliti
Madalsurve lüliti
Kompressor, kuum gaas
Soojuslevi vedelik välja
Soojuslevi vedelik sisse
Kondensaator
Aurusti temperatuur
Õhk sisse
S1 peab olema asendis "Term"
CAN sõlme vooluringi esimesel ja
viimasel trükkplaadil.
1) Rihm
Pruun
Punane
Sinine
Hall
Must
Oranž
Must
Pruun
Hall
Kollakasroheline
2) K3 seadistused:
E1ZMW10: 1,1 m,WsWa
MUR1: 6-60 s, 10, Bw
Ventilaatori mootor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Ekraani vahetamine.
5.1 Vahetage ekraan ja ärge unustage eemaldada ekraanilt kaitsekile.
6. Käivitamine
6.1 Lülitage elektritoide sisse ja käivitage uus ekraan ning tehke järgmised seadistused.
Keel = prantsuse?
Toide = 400 V (elektriühendus)
Soojuspumba suurus = 12-17 kW (Taille de la pompe a chaleur)
Pärast käivitusmenüü seadistuse lõpuleviimist, seadistage eriseadistused seadme jaoks vastavalt
nimekirjale punktis 2.1.
6.2 Kontrollige soojuspumba töötingimusi.
Välistemperatuur (T2):__________________________________________________________
Soojuskandja temperatuur sees(T9)/väljas (T8):__________________________________________________
Kondenseerumistemperatuur:________________________________________________________
Vedelikutoru temperatuur:_________________________________________________________
Alljahutus:___________________________________________________________________
Väljalasketemperatuur (T6):_________________________________________________________
Aurustumistemperatuur:_______________________________________________________
Imitoru temperatuur:_________________________________________________________
Super kuumutamine:__________________________________________________________________
Pinge L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Pinge L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________
Kompressori vool L1, L2, L3:___________________________________________________________
7. Kleepsildi asetamine
7.1 Asetage kaasasolev kleepsilt andmeplaadil ettenähtud kohta.
Norādījumi jauninājumiem, kas veicami uz vietas
Gaisa/ūdens siltumsūkņi ar bojātiem kompresoriem
LV
Veicamie jauninājumi.
Displeja, kompresora un aukstumaģenta cauruļvada žāvētāja nomaiņa. Laika releja uzstādīšana siltumsūknī un filtra uzstādīšana sūcējvadā iesūkšanas pusē.
Nomaiņas iemesls.
•
•
•
•
Displeja nomaiņu veic, jo jaunajā versijā ir uzlabota temperatūras kontrole.
Laika releju uzstāda, lai mainītu atsaldēšanas procedūras funkciju.
Laika releja funkcija ir apturēt kompresoru uz vienu minūti, kamēr siltumsūknis uzsāk un pabeidz atsaldēšanas procedūru.
Sūcējvada filtru iesūkšanas pusē iebūvē dzesēšanas kontūrā uzreiz pirms kompresora, lai aizsargātu kompresoru no daļi
ņām, kas lielākas par 0,25 mm.
Aukstumaģenta cauruļvada žāvētāju maina vienmēr, kad veikts darbs dzesēšanas sistēmā.
Priekšmeti, kas atrodas apkopes komplektā
• Filtrs iesūkšanas pusē.
• Aukstumaģenta cauruļvada žāvētājs.
• Vara caurules veidgabals aukstumaģenta cauruļvada žāvētājam. Ņemiet vērā, ka Alco aukstumaģenta cauruļvada žāvētājam
ir cits izmērs nekā Danfoss žāvētājam. Veidgabala garums ir 85 mm.
• Displejs ar programmatūras versiju 3.20.20.
• Laika relejs.
• DIN sliede 7x35 70 mm.
• Kabeļu sistēma laika releja uzstādīšanai.
Norādījumi, kas secīgi jāievēro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vispārīgas piezīmes, klients, siltumsūkņa modelis u. c.
Pierakstiet kontrolpunktus esošajā displejā.
Nomainiet kompresoru un aukstumaģenta cauruļvada žāvētāju un uzstādiet filtru iesūkšanas pusē.
Uzstādiet laika releju.
Nomainiet displeju.
Uzsāciet palaidi.
Pielīmējiet uzlīmi.
1. Vispārīgas piezīmes, klients, siltumsūkņa modelis un apkures sistēmas
veids
Klienta vārds:__________________________________________________________________________________________________________
Adrese:_______________________________________________________________________________________________________________
Siltumsūkņa modelis un sērijas numurs:_____________________________________________________________________________________
Uzstādīšanas veids (papildu elektriskais siltuma avots vai jaukts papildu siltuma avots):________________________________________________
2. Pierakstiet kontrolpunktus esošajā displejā.
2.1 Pārbaudiet un pierakstiet dažādu kontrolpunktu iestatījumus šajā sarakstā, lai šos kontrolpunktus varētu iestatīt jaunajā displejā. Šis ir vispārīgs saraksts, ar kuru iespējams atjaunot visbiežāk lietotos iestatījumus.
Šajā sarakstā var nebūt iekļauti visi īpašie iestatījumi, kas veikti īpašā instalācijā.
Jums pašiem jāuzzina, vai ir kādi citi iestatījumi, kas varētu būt mainīti šajā instalācijā.
Lai uzzinātu papildu informāciju, kā rīkoties ar displeju un Rego 800 vadību, izlasiet uzstādīšanas rokasgrāmatu.
Iestatījums
Izvēlnes teksts
Sākuma izvēlne
Izvēlne
Nospiediet ripu apmēram 5 sekundes, lai
nokļūtu padziļinātajā izvēlnē.
Advanced menu (Padziļinātā izvēlne)
Pārbaudiet/iestatiet laiku un datumu
Setting the clock (Pulksteņa iestatīšana)
Ievadiet piekļuves līmeni un ievadiet
šodienas datumu MMDD
Access level (Piekļuves līmenis)
Vērtība
Ja ievadījāt pareizo datumu, informācijas logā
būs redzams Access = Service (Piekļuve =
pakalpojums). Nospiediet ripu, lai nokļūtu
apkopes izvēlnē.
Ieejiet palaides izvēlnē un apskatiet, vai nav
pievienoti papildu sensori.
Start up (Palaide)
Connected extra sensors (Pievienoti papildu
sensori)
T3=
T5=
Ejiet atpakaļ uz galveno izvēlni un pēc tam
ejiet uz paplašināto izvēlni, nospiežot ripu uz
5 sekundēm.
Advanced menu (Padziļinātā izvēlne)
Atzīmējiet apkures raksturlīknes V un
H vērtības. Ja nepieciešams, atzīmējiet
raksturlīknes iestatījumus.
Temperatures (Temperatūra)
V=
Heating system temperature (Apkures
sistēmas temperatūra)
Heat curve (Apkures raksturlīkne)
Atzīmējiet istabas temperatūras kontrolpunktu (tikai tad, ja uzstādīts T5).
H=
Temperatures (Temperatūra)
Room sensor settings (Istabas sensora
iestatījumi)
Room temperature setting (Istabas
temperatūras iestatījums)
=
Iestatījums
Atzīmējiet istabas sensora darbību (tikai tad,
ja uzstādīts T5).
Izvēlnes teksts
Vērtība
Temperatures (Temperatūra)
Room sensor settings (Istabas sensora
iestatījumi)
Room sensor influence (Istabas sensora
darbība)
Change factor (Izmaiņas koeficients)
Atzīmējiet apkures sezonas ierobežojumu.
=
Temperatures (Temperatūra)
Heating season (Apkures sezona)
Heating season limit (Apkures sezonas
ierobežojums)
Atzīmējiet karstā ūdens maksimuma
intervālu.
=
Hot water (Karstais ūdens)
Hot water peak (Karstā ūdens maksimums)
Interval (Intervāls)
Atzīmējiet karstā ūdens maksimuma laiku.
=
Hot water (Karstais ūdens)
Hot water peak (Karstā ūdens maksimums)
Start time (Sākuma laiks)
Atzīmējiet barošanas aizsardzības sprieguma
iestatījumus (tikai tad, ja tāda uzstādīta).
=
Additional heat settings (Papildu siltuma
avota iestatījumi)
Electric additional heat settings (Papildu
elektriskā siltuma avota iestatījumi)
Power guard (Barošanas aizsardzība)
Supply voltage (Barošanas spriegums)
Atzīmējiet galvenās aizsardzības iestatījumus
(tikai tad, ja tāda uzstādīta).
=
Additional heat settings (Papildu siltuma
avota iestatījumi)
Electric additional heat settings (Papildu
elektriskā siltuma avota iestatījumi)
Power guard (Barošanas aizsardzība)
Main fuse (Galvenais drošinātājs)
Atzīmējiet elektriskā sildītāja kopējo izejas
jaudu (tikai tad, ja uzstādīts elektriskais
sildītājs).
=
Additional heat settings (Papildu siltuma
avota iestatījumi)
Electric additional heat settings (Papildu
elektriskā siltuma avota iestatījumi)
Connection capacity (Savienojuma jauda)
State total output (Norādiet kopējo izejas
jaudu)
Atzīmējiet papildu elektriskā sildītāja izejas
jaudas ierobežojumu, kamēr darbojas kompresors.
=
Additional heat settings (Papildu siltuma
avota iestatījumi)
Electric additional heat settings (Papildu
elektriskā siltuma avota iestatījumi)
Connection capacity (Savienojuma jauda)
Compressor mode, output limitation (Kompresora režīms, izejas jaudas ierobežojums)
=
Iestatījums
Atzīmējiet papildu elektriskā sildītāja izejas
jaudas ierobežojumu, kamēr elektriskais
sildītājs darbojas viens pats.
Izvēlnes teksts
Vērtība
Additional heat settings (Papildu siltuma
avota iestatījumi)
Electric additional heat settings (Papildu
elektriskā siltuma avota iestatījumi)
Connection capacity (Savienojuma jauda)
Additional heat only, output limitation
(Tikai papildu siltuma avotam, izejas jaudas
ierobežojums)
Atzīmējiet jaucējvārsta iestatījumus (tikai
tad, ja jaucējvārsts ir uzstādīts).
=
Additional heat settings (Papildu siltuma
avota iestatījumi)
Mixing valve settings (Jaucējvārsta
iestatījumi)
Mixing valve delay (Jaucējvārsta aizture)
Atzīmējiet jaucējvārsta neitrālās zonas
iestatījumus
=
Additional heat settings (Papildu siltuma
avota iestatījumi)
Mixing valve settings (Jaucējvārsta
iestatījumi)
Neutral zone (Neitrālā zona)
Atzīmējiet darbības laika pagarinājuma
iestatījumus, palieliniet signāla pagarinājumu
jaucējvārstam.
=
Additional heat settings (Papildu siltuma
avota iestatījumi)
Mixing valve settings (Jaucējvārsta
iestatījumi)
Running time extension (Darbības laika
pagarinājums)
Increase signal extension (Palieliniet signāla
pagarinājumu)
Atzīmējiet darbības laika pagarinājuma
iestatījumus, samaziniet signāla
pagarinājumu jaucējvārstam.
=
Additional heat settings (Papildu siltuma
avota iestatījumi)
Mixing valve settings (Jaucējvārsta
iestatījumi)
Running time extension (Darbības laika
pagarinājums)
Decrease signal extension (Samaziniet
signāla pagarinājumu)
Atzīmējiet temperatūras paaugstinājuma
ierobežojuma iestatījumu.
=
Additional heat settings (Papildu siltuma
avota iestatījumi)
Mixing valve settings (Jaucējvārsta
iestatījumi)
Vai trauksmes signāls ir aktivizēts?
Limitation at temperature increase
(Temperatūras paaugstinājuma
ierobežojums)
=
Deaktivizēt trauksmes signālu
=
2.2 Pārbaudiet, vai trauksmju sarakstā nav biežas trauksmes. Ja trauksmju sarakstā atkārtojas viena un tā pati trauksme, mēģiniet atrast tās iemeslu.
3. Kompresora un aukstumaģenta cauruļvada žāvētāja nomaiņa un
filtra iesūkšanas pusē uzstādīšana
3.1
Izslēdziet vadības un siltumsūkņa elektroapgādi, izmantojot drošības slēdzi, ja tāds ir.
Ar voltmetru pārbaudiet, vai elektroapgāde ir pārtraukta.
3.2
Reģenerējiet aukstumaģentu.
3.3
Pirms nomaiņas pārbaudiet kabeļu savienojumus kompresorā un kompresora pārslodzes relejā.
Tiem jābūt savienotiem šādi:
L1. Melnais ir pievienots pie T1 pārslodzes relejā, un to pievieno pie U kompresorā.
L2. Brūnais ir pievienots pie T2 pārslodzes relejā, un to pievieno pie V kompresorā.
L3. Pelēkais ir pievienots pie T3 pārslodzes relejā, un to pievieno pie W kompresorā.
3.4
Nomainiet kompresora un aukstumaģenta cauruļvada filtru; izmantojiet pagarinošo cauruli, lai pielāgotu aukstumaģenta cauruļvada filtram.
Veicot lodēšanu, ar slāpekli izskalojiet sistēmu, lai nepieļautu oglekļa nosēdumus cauruļu iekšpusē.
3.5
Uzstādiet sūcējvada filtru iesūkšanas pusē. To uzstādiet vietā, kas parādīta attēlā zemāk.
Uzstādiet sūcējvada filtru iesūkšanas pusē vietā, kas atzīmēta ar bultu. Izmantojot rullīša cauruļgriezēju, izgrieziet 80 mm no
caurules vietā, kur novilktas līnijas, lai varētu ievietot filtru iesūkšanas pusē. Filtra plūsmas virziens ir norādīts ar bultu uz
filtra.
3.6
Spiediena pārbaude un noplūdes atrašana. Izsūknējiet sūkni un piepildiet dzesēšanas sistēmu ar aukstumaģentu saska
ņā ar tipveida plāksnīti. Aukstumaģentu piepildiet pa aukstumaģenta cauruļvada apkopes savienojumu.
4. Uzstādiet laika releju
Norādījumi kabeļu sistēmas lauka komplekta pievienošanai, lai uzstādītu laika releju atsaldēšanai
Rezerves daļas
Relejs Tele E1ZMW10 vai Crouzet MUR1 88 826 105. Šie norādījumi attiecas uz abiem relejiem, taču attēlos lielākoties redzams Crouzet relejs.
Tiem ir vienādas funkcijas, bet iestatījumiem un vienam savienojumam ir atšķirīgi nosaukumi.
DIN sliede 7x35 70 mm
Kabeļu sistēmas lauka komplekts, lai uzstādītu laika releju atsaldēšanai
Nepieciešamie instrumenti
13 mm uzgriežņatslēga
7 mm ligzds skrūvgriezis
Skrūvgriezis
Skrūvgriezis ar plakanu uzgali 3,5 mm
Skrūvgriezis PZ1
Torx T20 un T25
Asknaibles
Nazis
Norādījumi
Ja procedūru veiksit, kad siltumsūknis ir uzstādīts, izslēdziet visu strāvas padevi.
Izmantojiet drošības slēdzi.
Ņemot vērā, vai siltumsūknim ir palaidējs vai nav, un iekārtas veidu, skatiet pareizo vadojumshēmu šī dokumenta
beigās.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Noņemiet kreisās puses pārsegu. [T20]
Var būt nepieciešams noņemt arī priekšpuses pārsegu. [13 mm uzgriežņatslēga]
Atveriet elektrības paneli. [T25]
Noņemiet vāku no rievotā kabeļu kanāla.
Tikai ar palaidēju – noņemiet rievoto kabeļu kanālu.
Tikai ar palaidēju – saīsiniet rievoto kabeļu kanālu un vāku līdz 100 mm. [Nazis vai asknaibles]
Tikai ar palaidēju – horizontāli piestipriniet DIN sliedi 7x35 70 mm kreisajā pusē caurumam, ko iepriekš izmantoja rievotajam kabeļu kanā
lam.
Tikai ar palaidēju – horizontāli piestipriniet saīsināto rievoto kabeļu kanālu tā iepriekšējās atrašanās vietas labajā pusē.
1. attēls. IOB ar palaidēju
3. attēls. DIN sliede un saīsinātais kanāls
2. attēls. IOB bez palaidēja
8.
9.
10.
Noņemiet vadu 018 no IOB-Do5 (kabelis var nebūt marķēts atkarībā no ražošanas datuma). [Plakanais skrūvgriezis
3,5 mm]
Noņemiet vienu vai divas kabeļu saites no vada 018 dzīslu saišķa. Vadam jāsniedzas līdz elektrības paneļa kreisajai
pusei. [Asknaibles]
Uzstādiet releju uz DIN sliedes saskaņā ar zemāk redzamo attēlu.
Pievienojiet kabeļu sistēmas lauka (Harness Field) komplektu, lai
atsaldēšanai uzstādītu laika releju
Uz IOB: Baltais pie L, pelēkais pie Do3, zilais pie N un brūnais pie Do5. [Plakanais
skrūvgriezis 3,5 mm]
Uz releja:
Baltais pie A1, pelēkais pie B1 (Tele) / Y1 (Crouzet),
zilais pie A2 un brūnais pie 15. [PZ1]
11.
12.
13.
Piestipriniet vadu 018 pie Relay-16. Ja vads nav marķēts, tas ir kabelis, ko noņē
ma no Do5 uz IOB kartes. Ja neesat pārliecināti, izmantojiet vadojumshēmu.
[PZ1]
Samontējiet visus kabeļus un tos ievietojiet rievotajā kabeļu kanālā. Sastipriniet
kabeļus ārpus kanāla.
Pārslēdziet releju uz:
Tele E1ZMW10: 1,1 m, WsWa – svarīgi!!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60s un 10. Svarīgi!!
14.
15.
Pārbaudiet instalāciju un iestatījumus. Skatiet pareizo vadojumshēmu šīs norādī
jumu rokasgrāmatas beigās.
Elektrības panelī atstājiet pareizo vadojumshēmu.
Piestipriniet atpakaļ kabeļu kanāla vāku, elektrības paneļa vāku un siltumsūkņa
pārsegus.
Vadojumshēma ar palaidēju
Uz vad bas skapi
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
fāžu secības monitors
kompresora kartera apkure
jebkurš apkures kabelis
miniatūrs izslēdzējs
kompresora kontaktors
ventilatora kontaktors
laika relejs atsaldēšanai
kompresors
ventilators
kompresora motora atslēdzējs0}
četrceļu vārsts
palaidējs
ventilatora termoslēdzis0}
slodzes beigu slēdzis
augstspiediena slēdzis
zema spiediena slēdzis
kompresora karstā gāze
siltuma atdeves šķidruma izeja
siltuma pārvades šķidruma izeja
kondensators
iztvaikotāja temperatūra
gaisa ieplūde
S1 jābūt stāvoklī "Term" CAN
kopnes pirmajā un pēdējā shēmas
platē.
1) Siksna
brūns
sarkans
zils
pelēks
melns
oranžs
melns
brūns
pelēks
dzeltens, pelēks
2) K3 iestatījumi:
E1ZMW10: 1,1 m, WsWa
MUR1: 6-60 s, 10, Bw
Ventilatora motors M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Vadojumshēma bez palaidēja
Uz vad bas skapi
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
fāžu secības monitors
kompresora kartera apkure
jebkurš apkures kabelis
miniatūrs izslēdzējs
kompresora kontaktors
ventilatora kontaktors
laika relejs atsaldēšanai
kompresors
ventilators
kompresora motora atslēdzējs
četrceļu vārsts
ventilatora termoslēdzis
slodzes beigu slēdzis
augstspiediena slēdzis
zema spiediena slēdzis
kompresora karstā gāze
siltuma atdeves šķidruma izeja
siltuma pārvades šķidruma izeja
kondensators
iztvaikotāja temperatūra
gaisa ieplūde
S1 jābūt stāvoklī "Term" CAN
kopnes pirmajā un pēdējā shēmas
platē.
1) Siksna
brūns
sarkans
zils
pelēks
melns
oranžs
melns
brūns
pelēks
dzeltens, pelēks
2) K3 iestatījumi:
E1ZMW10: 1,1 m, WsWa
MUR1: 6-60 s, 10, Bw
Ventilatora motors M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Nomainiet displeju.
5.1 Nomainiet displeju un neaizmirstiet no displeja noņemt plastmasas aizsargplēvi.
6. Uzsāciet palaidi.
6.1 Ieslēdziet elektroapgādi un ieslēdziet jauno displeju, kā arī veiciet šādus iestatījumus.
Valoda = angļu?
Elektroapgāde = 400 V
Siltumsūkņa jauda = 12-17 kW
Pēc sākuma izvēlnes iestatījumu veikšanas veiciet specifiskos iestatījumus instalācijai saskaņā
ar 2.1. punkta sarakstu.
6.2 Pārbaudiet siltumsūkņa ekspluatācijas apstākļus.
Ārpustelpu temperatūra (T2):__________________________________________________________
Siltumnesēja temperatūra ieejā (T9)/izejā (T8):__________________________________________________
Kondensācijas temperatūra:________________________________________________________
Šķidra aukstumaģenta temperatūra:_________________________________________________________
Nesasildījums:___________________________________________________________________
Iesūknēšanas temperatūra (T6):_________________________________________________________
Iztvaikošanas temperatūra:_______________________________________________________
Sūcējvada temperatūra:_________________________________________________________
Pārkarse:__________________________________________________________________
Spriegums L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Spriegums L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________
Kompresora strāva L1, L2, L3:___________________________________________________________
7. Pielīmējiet uzlīmi.
7.1 Pielīmējiet iekļauto uzlīmi paredzētajā vietā uz parametru plāksnītes.
Lauko atnaujinimo instrukcijos Oro / vandens šilumos
siurbliai su sugedusiais kompresoriais.
LT
Atnaujinimai, kurie bus atliekami.
Ekrano pakeitimai, kompresoriaus ir skysčio linijos džiovyklė. Laiko relės įrengimas šilumos siurblyje ir įsiurbimo koštuvo montavimas įsiurbimo linijoje.
Pakeitimų priežastis.
•
•
•
•
Ekranas bus pakeistas dėl pagerinto temperatūros valdymo naujojoje versijoje.
Laiko relė bus įrengta, kad pakeisti atitirpinimo procedūros funkciją.
Laiko relės funkcija yra vienai minutei išjungti kompresorių, kai šilumos siurblys pradeda ir baigia atitirpinimo operaciją.
Įsiurbimo linijos koštuvas bus sumontuotas vėsinimo grandinėje prieš pat kompresorių, kad apsaugoti pastarąjį nuo didesnių
kaip 0,25 mm dalelių.
Skysčio linijos džiovyklę reikės visada pakeisti, kai darbas atliekamas vėsinimo sistemoje.
Aptarnavimo pakete yra šie straipsniai.
• Įsiurbimo linijos koštuvas.
• Skysčio linijos džiovyklė.
• Varinė vamzdžio jungtis skysčio linijos džiovyklei. Įtraukiama, kai „Alco“ skysčio linijos džiovyklėje yra kitos priemonės, o ne
„Danfoss“ džiovyklė. Jungties ilgis yra 85 mm.
• Ekranas su programine įranga 3.20.20.
• Laiko relė.
• DIN bėgelis 7x35 70 mm.
• Laidų komplektas laiko relei įrengti.
Instrukcija, kurios turi būti tiksliai laikomasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bendrosios pastabos, kliento šilumos siurblio modelis ir t. t.
Atkreipkite dėmesį į nustatytuosius taškus esamame ekrane.
Pakeiskite kompresorių ir skysčio linijos džiovyklę bei sumontuokite įsiurbimo linijos koštuvą.
Įrenkite laiko relę.
Pakeiskite ekraną.
Paleiskite.
Lipduko uždėjimas.
1. Bendrosios pastabos, klientas, šilumos siurblio modelis ir šildymo sistemos tipas.
Kliento pavadinimas:____________________________________________________________________________________________________
Adresas:______________________________________________________________________________________________________________
Šilumos siurblio modelis ir serijos numeris:___________________________________________________________________________________
Instaliacijos tipas (papildomas elektros šildytuvas arba mišrus papildomas šildymo įtaisas):_____________________________________________
2. Atkreipkite dėmesį į nustatytuosius taškus esamame ekrane
2.1 Pasižiūrėkite ir užsirašykite įvairių nustatymo taškų nustatymus toliau pateikiamame sąraše; šie nustatytieji taškai turės būti nustatyti naujajame ekrane. Tai bendrasis sąrašas, kuriuo mėginama apimti dažniausiai naudojamus nustatymus.
Šiame sąraše gali būti pateikti ne visi konkretūs nustatymai, galimi tam tikrose instaliacijose.
Jūs patys turite įsivaizduoti, ar gali būti kitų nustatymų, kurie gali būti pakeisti šioje instaliacijoje.
Norėdami gauti papildomos informacijos apie tai, kaip naudotis ekranu ir „Rego 800“ valdymo įtaisu, žr. montuotojo vadovą.
Nustatymas
Paleidimo meniu
Meniu tekstas
Reikšmė
Meniu
Paspauskite rankenėlę ir palaikykite maždaug Advanced menu (Papildomas meniu)
5 sekundes, kad patektumėte į papildomą
meniu
Patikrinti / nustatyti laiką ir datą
Setting the clock (Laikrodžio nustatymas)
Atidarykite prieigos lygį ir įveskite esamą
datą MMDD
Access level (Prieigos lygis)
Jei įvedėte teisingą datą, informacijos lange
bus matoma „Access = Service“. Spustelėkite
rankenėlę, kad patektumėte į eksploatavimo
meniu.
Eikite į paleisties meniu ir pasižiūrėkite, ar
yra prijungta papildomų jutiklių
Start up (Paleidimas)
Connected extra sensors (Prijungti papildomi jutikliai)
T3=
T5=
Grįžkite į pagrindinį meniu ir tada pereikite į Advanced menu (Papildomas meniu)
papildomą meniu paspausdami ir palaikydami
rankenėlę 5 sekundes
Pasižymėkite šilumos kreivės V ir H
reikšmes, jei reikia, įsiminkite kreivės
nustatymus.
Temperatures (Temperatūros)
V=
Heating system temperature (Šildymo sistemos temperatūra)
Heat curve (Šildymo kreivė)
Pasižymėkite kambario temperatūros nustatymo tašką (tik jei įrengta T5).
H=
Temperatures (Temperatūros)
Room sensor settings (Kambario jutiklio
nustatymai)
Room temperature setting (Kambario
temperatūros nustatymas)
=
Nustatymas
Įsiminkite kambario jutiklio poveikį (tik jei
įrengta T5).
Meniu tekstas
Reikšmė
Temperatures (Temperatūros)
Room sensor settings (Kambario jutiklio
nustatymai)
Room sensor influence (Kambario jutiklio
poveikis)
Change factor (Pakeitimų koeficientas)
Pasižymėkite šildymo sezono ribą
=
Temperatures (Temperatūros)
Heating season (Šildymo sezonas)
Heating season limit (Šildymo sezono riba)
Pasižymėkite karšto vandens piko intervalą
=
Hot water (Karštas vanduo)
Hot water peak (Karšto vandens pikas)
Interval (Intervalas)
Pasižymėkite karšto vandens piko laiką
=
Hot water (Karštas vanduo)
Hot water peak (Karšto vandens pikas)
Start time (Pradžios laikas)
Pasižymėkite galios apsaugos (tik jei
įrengtos) įtampos nustatymus
=
Additional heat settings (Papildomų šilumos
įrenginių nustatymai)
Electric additional heat settings (Elektrinių
papildomų šilumos įrenginių nustatymai)
Power guard (Galios apsauga)
Supply voltage (Maitinimo įtampa)
Pasižymėkite pagrindinio saugiklio (tik jei
įrengtas) įtampos nustatymus
=
Additional heat settings (Papildomų šilumos
įrenginių nustatymai)
Electric additional heat settings (Elektrinių
papildomų šilumos įrenginių nustatymai)
Power guard (Galios apsauga)
Main fuse (Pagrindinis saugiklis)
Pasižymėkite bendrą elektrinio šildytuvo
galią (tik jei įrengtas elektrinis šildytuvas)
=
Additional heat settings (Papildomų šilumos
įrenginių nustatymai)
Electric additional heat settings (Elektrinių
papildomų šilumos įrenginių nustatymai)
Connection capacity (Jungties našumas)
State total output (Bendra būsenos galia)
Pasižymėkite papildomo elektros šildytuvo
galios apribojimą veikiant kompresoriui
=
Additional heat settings (Papildomų šilumos
įrenginių nustatymai)
Electric additional heat settings (Elektrinių
papildomų šilumos įrenginių nustatymai)
Connection capacity (Jungties našumas)
Compressor mode, output limitation (Kompresoriaus režimas, galios apribojimas)
Pasižymėkite papildomo elektros šildytuvo
galios apribojimą veikiant vien elektriniam
šildytuvui
=
Additional heat settings (Papildomų šilumos
įrenginių nustatymai)
Electric additional heat settings (Elektrinių
papildomų šilumos įrenginių nustatymai)
Connection capacity (Jungties našumas)
Additional heat only, output limitation
(Tik papildomas šilumos įrenginys, galios
apribojimas)
=
Nustatymas
Meniu tekstas
Reikšmė
Pasižymėkite sumaišymo vožtuvo nustatymus Additional heat settings (Papildomų šilumos
(tik jei sumaišymo vožtuvas įrengtas)
įrenginių nustatymai)
Mixing valve settings (Sumaišymo vožtuvo
nustatymai)
Mixing valve delay (Sumaišymo vožtuvo
delsa)
Pasižymėkite sumaišymo vožtuvo neutralios
zonos nustatymą
=
Additional heat settings (Papildomų šilumos
įrenginių nustatymai)
Mixing valve settings (Sumaišymo vožtuvo
nustatymai)
Neutral zone (Neutrali zona)
Pasižymėkite veikimo laiko prailginimo
nustatymą, padidinkite sumaišymo vožtuvo
signalo sustiprinimą
=
Additional heat settings (Papildomų šilumos
įrenginių nustatymai)
Mixing valve settings (Sumaišymo vožtuvo
nustatymai)
Running time extension (Veikimo laiko
prailginimas)
Increase signal extension (Signalo padidinimo sustiprinimas)
Pasižymėkite veikimo laiko prailginimo
nustatymą, sumažinkite sumaišymo vožtuvo
signalo sustiprinimą
=
Additional heat settings (Papildomų šilumos
įrenginių nustatymai)
Mixing valve settings (Sumaišymo vožtuvo
nustatymai)
Running time extension (Veikimo laiko
prailginimas)
Decrease signal extension (Signalo padidinimo susilpninimas)
Pasižymėkite apribojimo nustatymą esant
temperatūros padidėjimui
=
Additional heat settings (Papildomų šilumos
įrenginių nustatymai)
Mixing valve settings (Sumaišymo vožtuvo
nustatymai)
Ar įspėjamasis signalas įjungtas?
Limitation at temperature increase (Apribojimas esant temperatūros padidėjimui)
=
Išjungti įspėjamąjį zirzeklį
=
2.2 Patikrinkite įspėjimų sąrašą, ar jame nėra dažnai pasikartojančių įspėjamųjų signalų. Jei dažnai pasikartoja tas pats įspėjamasis signalas, pamėginkite suprasti, kas juos galėjo sukelti.
3. Kompresoriaus ir skysčio linijos džiovyklės pakeitimas ir įsiurbimo
koštuvo įrengimas
3.1
Išjunkite elektros tiekimą į valdymo sistemą ir šilumos siurblį naudodami saugos jungiklį, jei toks yra.
Naudodami voltmetrą įsitikinkite, kad maitinimas nutrauktas.
3.2
Atkurkite šaltnešį.
3.3
Prieš keisdami patikrinkite, kaip kompresoriuje ir kompresoriaus perkrovos relėje sujungti laidai.
Jie turi būti sujungti taip:
L1. Juodas laidas turi būti prijungtas prie T1 perkrovos relėje ir prie U kompresoriuje.
L2. Rudas laidas turi būti prijungtas prie T2 perkrovos relėje ir prie V kompresoriuje.
L3. Pilkas laidas turi būti prijungtas prie T3 perkrovos relėje ir prie W kompresoriuje.
3.4
Pakeiskite kompresoriaus ir skysčio linijos filtrą; naudokite ilginamąjį vamzdį skysčio linijos filtrui uždėti.
Lituodami prapūskite sistemą azotu, apsisaugodami nuo anglies pridžiūvimo vamzdžiuose.
3.5
Įstatykite įsiurbimo linijos koštuvą. Jis turi būti įstatomas padėtyje, nurodytoje žemiau pateikiamame paveikslėlyje.
Sumontuokite įsiurbimo linijos koštuvą rodykle pažymėtoje vietoje. Naudodami diskinį vamzdžių pjautuvą pašalinkite 80 mm
vamzdžio, kuriame patalpintos linijos, kad būtų galima priderinti įsiurbimo koštuvą. Koštuvo srauto kryptis pažymėta ant
koštuvo nupiešta rodykle.
3.6 Slėgio išbandymas ir pratekėjimų paieška. Įjunkite vakuuminį siurblį ir užpildykite nauju šaltnešiu vėsinimo sistemą
pagal vardinių duomenų lentelėje pateiktus duomenis. Per darbinę jungtį pripildykite šaltnešiu skysčio liniją.
4. Sumontuokite laiko relę
Instrukcija dėl sistemos skydo rinkinio laiko relės atitirpinimo
Dalys
Relė „Tele E1ZMW10“ arba „Crouzet MUR1 88 826 105“. Ši instrukcija pateikiama abiems relė, bet daugumoje paveikslėlių vaizduojama „Crouzet“.
Jų funkcijos vienodos, bet nustatymų ir vieno sujungimo pavadinimai yra skirtingi.
DIN bėgelis 7x35 70 mm
Sistemos skydo rinkinio laiko relės atitirpinimas
Reikiami įrankiai
13 mm veržliaraktis
7 mm lizdas, skirtas „Screwmaker“
„Screwmaker“
Atsuktuvas, plokščias 3,5 mm
Atsuktuvas PZ1
Šešiakampis raktas T20 ir T25
Laido rėžtuvas
Peilis
Instrukcijos
Jei procedūra turi būti atliekama įrengtame šilumos siurblyje; atjunkite visus elektros tiekimo prietaisus.
Tai atlikite naudodami saugos jungiklį.
Priklausomai nuo to, ar šilumos siurblyje yra Softstarter ar ne ir nuo aparato tipo, žr. atitinkamą laidų sujungimo
diagramą, pateikiamą šio dokumento gale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nuimkite kairės pusės gaubtą. [T20]
Taip pat gali prireikti nuimti priekinį dangtį. [13 mm veržliaraktis]
Atidarykite elektros skydelį. [T25]
Nuimkite dangtelį nuo kabelio kanalo su grioveliu.
Tik su „Softstart“: išimkite kabelio kanalą su grioveliu.
Tik su „Softstart“: sutrumpinkite kabelio kanalą su grioveliu ir dangtelį 100 mm. [Peilis arba laido rėžtuvas]
Tik su „Softstart“; pritaisykite DIN bėgelį 7x35 70 mm horizontaliai kairėje, angoje, kuri prieš tai buvo naudota kabelio kanalui su grioveliu.
Tik su „Softstart“: sumontuokite sutrumpintą kabelio kanalą su grioveliu dešinėje, ankstesnėje padėtyje.
1 pav. IOB su „Softstarter“
3 pav. DIN bėgelis ir sutrumpintas kanalas
2 pav. IOB be „Softstarter“
8.
9.
10.
Atjunkite laidą 018 nuo IOB-Do5 (kabelis gali būti nepažymėtas, priklausomai nuo pagaminimo datos). [plokščia men
tė 3,5 mm]
Atjunkite vieną ar du laidų sujungimus nuo laido 018 laidų pynės. Laidas turi siekti kairįjį elektros skydo kraštą. [Lai
do rėžtuvas]
Sumontuokite relė ant DIN bėgelio, kaip pavaizduota žemiau.
Prijunkite sistemos skydo rinkinio laiko relės atitirpinimą
IOB: baltas prie L, pilkas prie Do3, mėlynas prie N ir rudas prie Do5. [plokščia mentė 3,5
mm]
Relėje:
Baltas prie A1, pilkas prie B1 (Tele) / Y1 (Crouzet), mėlynas prie A2 ir rudas prie 15. [PZ1]
11.
12.
13.
Prijunkite laidą 018 prie 16 relės. Jei laidas nepažymėtas, tai yra iš IOB plokštės
Do5 išimtas kabelis. Jei nesate tikri, naudokitės laidų sujungimo diagrama.
[PZ1]
Surinkite visus laidus ir sudėkite juos į kabelių kanalą su grioveliu. Supinkite
laidus už griovelio.
Nustatykite relę ties:
Tele E1ZMW10: 1, 1 m, WsWa Svarbu!!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60 s ir 10. Svarbu!!
14.
15.
Patikrinkite instaliaciją ir nustatymus. Teisingą laidų sujungimą žr. diagramoje,
pateiktoje šios instrukcijos gale.
Palikite teisingą laidų sujungimo diagramą elektros skydelyje.
Nuimkite kabelių kanalo dangtelį, elektros skydo dangtelį ir šilumos siurblio
gaubtus.
Laidų sujungimo diagrama su Softstarter
valdymo spint
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Fazių sekos kontrolės prietaisas
karterio šildymas
bet kuris šildomasis kabelis
miniatiūriniai grandinės pertraukikliai
kontaktorius, skirtas kompresoriui
konvektoriaus ventiliatorius
laiko relė, atitirpinimas
kompresorius
ventiliatorius
variklio išjungimo kompresorius
keturkryptis vožtuvas
„Softstarter“
šiluminio jungiklio ventiliatorius
išjungiklis
aukšto slėgio jungiklis
žemo slėgio jungiklis
karštų dujų kompresorius
šilumos perdavimo skysčio išvadas
šilumos perdavimo skysčio įvadas
kondensatorius
garintuvo temperatūra
oro įvadas
1) Jungė
S1 turi būti padėtyje "Term"
pirmojoje ir paskutinėje
montažinėje schemoje, esančiose
CANbus kilpoje.
rudas
raudonas
mėlynas
pilkas
juodas
oranžinis
juodas
rudas
pilkas
geltonas žalias
2) K3 nustatymai:
E1ZMW10: 1, 1 m, WsWa
MUR1: 6-60 s, 10, Bw
Ventiliatoriaus variklis M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Laidų sujungimo diagrama be Softstarter
valdymo spint
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
fazių sekos kontrolės prietaisas
karterio šildymas
bet kuris šildomasis kabelis
miniatiūriniai grandinės pertraukikliai
kontaktorius, skirtas kompresoriui
konvektoriaus ventiliatorius
laiko relė, atitirpinimas
kompresorius
ventiliatorius
variklio išjungimo kompresorius
keturkryptis vožtuvas
šiluminio jungiklio ventiliatorius
išjungiklis
aukšto slėgio jungiklis
žemo slėgio jungiklis
karštų dujų kompresorius
šilumos perdavimo skysčio išvadas
šilumos perdavimo skysčio įvadas
kondensatorius
garintuvo temperatūra
oro įvadas
1) Jungė
S1 turi būti padėtyje "Term"
pirmojoje ir paskutinėje
montažinėje schemoje, esančiose
CANbus kilpoje.
rudas
raudonas
mėlynas
pilkas
juodas
oranžinis
juodas
rudas
pilkas
geltonas žalias
2) K3 nustatymai:
E1ZMW10: 1, 1 m, WsWa
MUR1: 6-60 s, 10, Bw
Ventiliatoriaus variklis M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Pakeiskite ekraną.
5.1 Pakeiskite ekraną ir nepamirškite nuimti nuo jo plastikinę apsaugos plėvelę.
6. Paleidimas
6.1 Įjunkite elektros srovę ir paleiskite naująjį ekraną; atlikite toliau nurodytus nustatymus.
Kalba = prancūzų?
Elektros srovė = 400 V / (Connexion electrique)
Šilumos siurblio dydis = 12-17 kW (Taille de la pompe a chaleur)
Po to, kai paleidimo meniu baigiamas, pasirinkite specifinius įrengimo nustatymus pagal 2.1.
punkte pateiktą sąrašą.
6.2 Patikrinkite šilumos siurblio veikimo sąlygas.
Lauko temperatūra (T2):__________________________________________________________
Šilumnešio temperatūra įvade (T9) / išvade (T8):__________________________________________________
Kondensavimosi temperatūra:________________________________________________________
Skysčio linijos temperatūra:_________________________________________________________
Vidinis vėsinimas:___________________________________________________________________
Išpylimo temperatūra (T6):_________________________________________________________
Garavimo temperatūra:_______________________________________________________
Įsiurbimo linijos temperatūra:_________________________________________________________
Padidintas šildymas:__________________________________________________________________
Įtampa L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Įtampa L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________
Kompresoriaus srovė L1, L2, L3:___________________________________________________________
7. Lipduko uždėjimas.
7.1 Prilipdykite pateikiamą lipduką jam skirtoje vardinių duomenų lentelės vietoje.
Útmutató a helyszíni modernizáláshoz
Levegő/víz hőszivattyúk elromlott kompresszorral.
HU
Elvégzésre kerülő korszerűsítések.
A kijelző, a kompresszor és a szárítószűrő cseréje. Időrelé beszerelése a hőszivattyúba és szívó oldali szűrő telepítése a
szívó vezetékbe.
A változtatások oka.
•
•
•
•
A kijelzőt az új változatban lévő továbbfejlesztett hőmérsékletszabályozás miatt kell kicserélni.
Az időrelét a fagymentesítési eljárás funkciójának módosítása érdekében kell telepíteni.
Az időrelének az a funkciója, hogy egy percre leállítsa a kompresszort, amikor a hőszivattyú belép a fagymentesítési
eljárásba, és kilép abból.
A szívóvezeték szűrőjét a kompresszor előtt kell beépíteni a hűtőkörbe, hogy megvédje a kompresszort a 0,25 mmnél nagyobb részecskéktől.
A szárítószűrőt minden alkalommal ki kell cserélni, amikor munkavégzés történik a hűtőrendszerben.
A szervizcsomag a következő elemeket tartalmazza.
• Szívóvezeték-szűrő.
• Szárítószűrő.
• Rézcső-szerelvény a szárítószűrőhöz. Akkor szerepel tartozékként, ha az Alco szárítószűrőnek mások a méretei,
mint a Danfoss szűrőnek. A szerelvény hossza 85 mm.
• Kijelző 3.20.20 szoftverrel.
• Időrelé.
• DIN-sín 7x35 70 mm.
• Kábelköteg az időrelé szereléséhez.
Az utasításokat lépésről lépésre kell követni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Általános információk, ügyfél, hőszivattyú modell stb.
Jegyezze fel a meglévő kijelzőn látható névleges értékeket.
Cserélje ki a kompresszort és a szárítószűrőt és telepítse a szívóvezeték szűrőjét.
Telepítse az időrelét.
Cserélje ki a kijelzőt.
Indítsa be.
A matrica felragasztása
1. Általános információk, ügyfél, hőszivattyú modell és a
fűtési rendszer típusa
Az ügyfél neve:_________________________________________________________________________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________________________________________
A hőszivattyú modelje és sorozatszáma:______________________________________________________________________________________
A berendezés típusa (elektromos kiegészítő hő vagy kevert kiegészítő hő):__________________________________________________________
2. Jegyezze fel a meglévő kijelzőn látható névleges értékeket.
2.1 Ellenőrizze és írja le a következő listába a különféle névleges értékek beállításait, ezeket a névleges értékeket az új kijelzőn kell beállítani. Ez
egy általános lista, amely a leggyakoribb beállításokra terjed ki.
Az olyan különös beállítások, amelyet egy különleges berendezésnél adtak meg, esetleg nem szerepelnek ebben a listában.
Az ön feladata annak megállapítása, hogy vannak-e egyéb beállítások, amelyeket megváltoztattak a berendezésben.
A kijelző és a Rego 800 vezérlés kezelésével kapcsolatos további információért olvassa el a telepítési kézikönyvet.
Beállítás
Menüszöveg
Start menü
Menü
Kb. 5 másodpercig tartsa lenyomva a gombot, hogy belépjen a különleges menübe.
Advanced menu (Különleges menü)
Ellenőrizze / állítsa be az időt és a dátumot.
Setting the clock (Az óra beállítása)
Írja be az elérési szintet és mai dátumot
HHNN
Access level (Hozzáférési szint)
Érték
Ha a megfelelő dátumot írta be, az információs ablakban a következő olvasható:
Hozzáférés = Szerviz Nyomja meg a gombot,
hogy továbblépjen a szervizmenübe.
Lépjen be az indításba és figyelje meg, hogy
be vannak-e kötve extra érzékelők.
Start up (Indítás)
Connected extra sensors (Bekötött extra
érzékelők)
T3=
T5=
A gombot 5 másodpercig lenyomva tartva
lépjen vissza a főmenübe, majd a különleges
menübe.
Advanced menu (Különleges menü)
Jegyezze meg a hőgörbe V- és H-értékét, és
ha szükséges, a görbe beállításait.
Temperatures (Hőmérsékletek)
V=
Heating system temperature (A fűtőrendszer
hőmérséklete)
Heat curve (Hőgörbe)
Figyelje meg a szobahőmérséklet névleges
értékét. (csak ha a T5 telepítve van)
H=
Temperatures (Hőmérsékletek)
Room sensor settings (A helységben lévő
érzékelő beállításai)
Room temperature setting (A helység
hőmérsékletének beállítása)
=
Beállítás
Figyelje meg a helységben lévő érzékelő
hatását. (csak ha a T5 telepítve van)
Menüszöveg
Érték
Temperatures (Hőmérsékletek)
Room sensor settings (A helységben lévő
érzékelő beállításai)
Room sensor influence (A helységben lévő
érzékelő hatása)
Change factor (Módosító tényező)
Figyelje meg a fűtési szezon limitet.
=
Temperatures (Hőmérsékletek)
Heating season (Fűtési szezon)
Heating season limit (Fűtési szezon limit)
Figyelje meg a melegvízcsúcs intervallumot
=
Hot water (Melegvíz)
Hot water peak (Melegvízcsúcs)
Interval (Intervallum)
Figyelje meg a melegvízcsúcsot
=
Hot water (Melegvíz)
Hot water peak (Melegvízcsúcs)
Start time (Kezdési idő)
Figyelje meg az energiaőr feszültség beállításait (csak ha telepítve van)
=
Additional heat settings (Kiegészítő
hőbeállítások)
Electric additional heat settings (Elektromos
kiegészítő hőbeállítások)
Power guard (Energiaőr)
Supply voltage (Tápfeszültség)
Figyelje meg az energiaőr főbiztosítékának
beállításait (csak ha telepítve van)
=
Additional heat settings (Kiegészítő
hőbeállítások)
Electric additional heat settings (Elektromos
kiegészítő hőbeállítások)
Power guard (Energiaőr)
Main fuse (Főbiztosíték)
Figyelje meg az elektromos melegítő összes
kimenő teljesítményét (csak ha az elektromos melegítő telepítve van)
=
Additional heat settings (Kiegészítő
hőbeállítások)
Electric additional heat settings (Elektromos
kiegészítő hőbeállítások)
Connection capacity (Csatlakozó teljesítmény)
State total output (Adja meg az összes
kimenő teljesítményt)
Miközben a kompresszor működik, figyelje
meg a kiegészítő elektromos melegítő teljesítménykorlátját.
=
Additional heat settings (Kiegészítő
hőbeállítások)
Electric additional heat settings (Elektromos
kiegészítő hőbeállítások)
Connection capacity (Csatlakozó teljesítmény)
Compressor mode, output limitation (Kompresszor üzemmód, teljesítmény korlátozás)
=
Beállítás
Miközben egyedül az elektromos melegítő
működik, figyelje meg a kiegészítő elektromos melegítő teljesítménykorlátját.
Menüszöveg
Érték
Additional heat settings (Kiegészítő
hőbeállítások)
Electric additional heat settings (Elektromos
kiegészítő hőbeállítások)
Connection capacity (Csatlakozó teljesítmény)
Additional heat only, output limitation
(Csak kiegészítő hő, teljesítmény korlátozás)
=
Figyelje meg a keverőszelep beállításait (csak Additional heat settings (Kiegészítő
akkor, ha a keverőszelep telepítve van)
hőbeállítások)
Mixing valve settings (A keverőszelep
beállításai)
Mixing valve delay (A keverőszelep késleltetése)
Figyelje meg a keverőszelepnél a semleges
zóna beállítását.
=
Additional heat settings (Kiegészítő
hőbeállítások)
Mixing valve settings (A keverőszelep
beállításai)
Neutral zone (Semleges zóna)
Figyelje meg az üzemidő meghosszabbítás
beállítását, növelje meg a jelmeghosszabbítást a keverőszelepnél
=
Additional heat settings (Kiegészítő
hőbeállítások)
Mixing valve settings (A keverőszelep
beállításai)
Running time extension (Üzemidő meghosszabbítás)
Increase signal extension (A jelmeghosszabbítás növelése)
Figyelje meg az üzemidő meghosszabbítás
beállítását, csökkentse a jelmeghosszabbítást
a keverőszelepnél
=
Additional heat settings (Kiegészítő
hőbeállítások)
Mixing valve settings (A keverőszelep
beállításai)
Running time extension (Üzemidő meghosszabbítás)
Decrease signal extension (A jelmeghosszabbítás csökkentése)
Figyelje meg a korlátozás beállítását
hőmérsékletnöveléskor
=
Additional heat settings (Kiegészítő
hőbeállítások)
Mixing valve settings (A keverőszelep
beállításai)
Aktiválva van a riasztó hangjelzés?
Limitation at temperature increase (Korlátozás hőmérsékletnövekedéskor)
=
Kapcsolja ki a riasztó hangjelzését.
=
2.2 Ellenőrizze a riasztási listát, hogy megbizonyosodjon, hogy gyakoriak-e a riasztások. Ha gyakoriak az egy és azonos típusú riasztások, próbálja
megállapítani azok okát.
3. A kompresszor és a szárítószűrő cseréje és a
szívóoldali szűrő telepítése
3.1
Kapcsolja ki a vezérlés és a hőszivattyú elektromos tápellátását, használja a biztonsági kapcsolót, ha rendelkezésre áll.
Ügyeljen rá, hogy a tápellátást a feszültségmérővel szakítsák meg.
3.2
Nyerje vissza a hűtőközeget.
3.3
Ellenőrizze a kábelek csatlakoztatását a kompresszoron és a kompresszorhoz tartozó túlterhelési relén a csere előtt.
Az alábbiak szerinti csatlakozás szükséges:
L1. A fekete vezetéket a T1-hez kell csatlakoztatni a túlterhelési relén és az U-hoz a kompresszoron.
L2. A barna vezetéket a T2-höz kell csatlakoztatni a túlterhelési relén és az V-hez a kompresszoron.
L3. A szürke vezetéket a T31-hoz kell csatlakoztatni a túlterhelési relén és a W-hez a kompresszoron.
3.4
Cserélje ki a kimpresszort és a szárítószűrőt; használja a csöhosszabbítót a szárítószűrő beszereléséhez.
Forrasztáskor használjon nitrogént a rendszer átöblítéséhez, hogy megakadályozza a csövek belsejében a mészlerakódást.
3.5
Beépített szívóoldali szűrő. Az alábbi képen bemutatott helyzetben kell beszerelni.
A szívóvezeték szűrőjét telepítse a nyíl által jelölt helyre. Ahol a vezetékek úgy vannak elhelyezve, hogy képesek illeszkedni
a szívószűrőhöz, a csőből 80 mm eltávolításához használjon csővágó szerszámot. A szűrő áramlási irányát a szűrőn lévő nyíl
jelzi.
3.6
Nyomáspróba és szivárgások keresése. Szivattyúval hozzon létre vákuumot és a típustábla szerint töltse fel a hűtő
rendszert új hűtőközeggel. A hűtőközeget a folyadékvezeték szervizcsatlakozóján keresztül töltse be.
4. Telepítse az időrelét
Utasítások az időrelé páramenetesítő kábelköteg-készletéhez
Alkatrészek
Tele E1ZMW10 vagy Crouzet MUR1 88 826 105 relé. Ez az útmutató mindkét relére vonatkozik, de a legtöbb kép a Crouzet-relét mutatja. A funkciók azonosak, de a beállításoknak és egy csatlakozásnak eltérő nevei vannak.
DIN-sín 7x35 70 mm
Időrelé páramenetesítő kábelköteg-készletét
Szükséges szerszámok
13 mm-es villáskulcs
7 mm-es foglalat a Screwmaker-hez
Screwmaker
Lapos csavarhúzó, 3,5 mm
Csavarhúzó, PZ1
Torx T20 és T25
Csípőfogó
Kés
Utasítások
Ha az eljárást egy telepített hőszivattyúval kell elvégezni; kapcsolja ki az összes tápellátást.
Használja a biztonsági kapcsolót.
Attól függően, hogy a hőszivattyú fel van-e szerelve Softstarterrel , vagy sem, valamint a gép típusától függően lásd a
megfelelő kapcsolási rajzot e dokumentum végén.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Távolítsa el a baloldali burkolatot. [T20]
Szükség lehet az első burkolat eltávolítására is. [13 mm-es villáskulcs]
Nyissa ki az elektromos panelt. [T25]
Távolítsa el a hornyolt kábelcsatorna tetejét.
Csak finomindítás esetén; Szerelje le a hornyolt kábelcsatornát.
Csak Softstart esetén; Rövidítse meg a hornyolt kábelcsatornát és a fedelet 100 mm-rel. [Kés vagy csípőfogó]
Csak Softstarttal; Szerelje fel a DIN-sínt (7x35 70 mm) vízszintesen baloldalt a hornyolt kábelcsatornához korábban használt lyuknál.
Csak Softstarttal; Szerelje fel a megrövidített hornyolt kábelcsatornát jobboldalt a korábbi helyzetbe.
1. ábra IOB Softstarterrel
3. ábra DIN-sín és megrövidített kábelcsatorna
2. ábra IOB Softstarter nélkül
8.
9.
10.
Szerelje le a 018 vezetéket az IOB-DO5-ről (lehet, hogy a kábel jelöletlen, a gyártás időpontjától függően). [Lapos
penge 3,5 mm]
Távolítson el egy vagy két kábelcsatlakozást a 018 kábelkötegről. A vezetéknek el kell érnie az elektromos panel bal
oldaláig. [Csípőfogó]
Az alábbi képek szerint szerelje fel a relét a DIN-sínre.
Csatlakoztassa az időrelé páramenetesítő kábelköteg-készletét
Az IOB-n: Fehéret az L-hez, szürkét a Do3-hoz, kéket az N-hez és barnát a Do5-höz.
[lapos penge 3,5 mm]
A relén:
Fehér az A1-en, szürke a B1-en (Tele) / Y1-en
(Vrouzet), kék az A2-n és barna a 15-ön. [PZ1]
11.
12.
13.
Szerelje fel a 018-as huzalt a Relé-16-ra. Ha hiányzik a huzal jelölése, akkor ez az
IOB-kártyán a Do5-ről eltávolított kábel. Ha bizonytalan, használja a kapcsolási
rajzot. [PZ1]
Állítsa össze az összes kábelt és helyezze a hornyolt kábelcsatornába. Fogja
kötegbe a kábeleket a kábelcsatornán kívül.
Állítsa be a relét a következők szerint:
Tele E1ZMW10: 1,1 m,WsWa Fontos!!
Crouzet MUR1: Bw, 6-60 s és 10. Fontos!!
14.
15.
Ellenőrizze a telepítést és a beállításokat. Lásd a helyes kapcsolási rajzot ennek
az utasításnak a végén.
Hagyja a helyes kapcsolási rajzot az elektromos panelben.
Szerelje vissza a kábelcsatorna fedelét, az elektromos panel fedelét és a hőszi
vattyú fedelét.
Kapcsolási rajz Softstarterrel
A vezérlőkabinethez
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
R1:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Fázisszekvencia monitor
Motorblokk fűtés
Bármilyen fűtéskábel
Miniatűr áramköri megszakítók
Védőrelé kompresszor
Védőrelé ventilátor
Időrelé párátlanító
Kompresszor
Ventilátor
Motor megszakító kompresszor
Négyutas szelep
Softstarter
Termokapcsoló ventilátor
Végálláskapcsoló
Nagynyomású kapcsoló
Alacsony nyomású kapcsoló
Kompresszor, forró levegő
Hőközvetítő folyadék ki
Hőközvetítő folyadék be
Kondenzátor
Párologtató hőmérséklet
Légbefúvás
S1-nek a "Term" pozícióban
kell lennie az első és az utolsó
áramköri lapon a CANbusz
áramkörben.
1) Heveder
Barna
Piros
Kék
Szürke
Fekete
Narancs
Fekete
Barna
Szürke
Sárgászöld
2) K3-beállítások:
E1ZMW10: 1,1 m,WsWa
MUR1: 6-60 s, 10, Bw
Ventilátor motor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
Kapcsolási rajz Softstarter nélkül
A vezérlőkabinethez
B1:
E3:
E4:
F1:
K1:
K2:
K3:
M1:
M2:
MB1:
Q4:
TK1:
S1:
HP:
LP:
T6:
T8:
T9:
T10:
T11:
T12:
Fázisszekvencia monitor
Motorblokk fűtés
Bármilyen fűtéskábel
Miniatűr áramköri megszakítók
Védőrelé kompresszor
Védőrelé ventilátor
Időrelé párátlanító
Kompresszor
Ventilátor
Motor megszakító kompresszor
Négyutas szelep
Termokapcsoló ventilátor
Végálláskapcsoló
Nagynyomású kapcsoló
Alacsony nyomású kapcsoló
Kompresszor, forró levegő
Hőközvetítő folyadék ki
Hőközvetítő folyadék be
Kondenzátor
Párologtató hőmérséklet
Légbefúvás
S1-nek a "Term" pozícióban
kell lennie az elsõ és az utolsó
áramköri lapon a CANbusz
áramkörben.
1) Heveder
Barna
Piros
Kék
Szürke
Fekete
Narancs
Fekete
Barna
Szürke
Sárgászöld
2) K3-beállítások:
E1ZMW10: 1,1 m,WsWa
MUR1: 6-60 s, 10, Bw
Ventilátor motor M2
U1:
U2:
V1:
V2:
W1:
W2:
L1:
L2:
L3:
PE:
5. Cserélje ki a kijelzőt.
5.1 Cserélje ki a kijelzőt és ne feledje eltávolítani a kijelzőről a műanyag védőfóliát.
6. Indítsa be.
6.1 Kapcsolja be a villamosenergia-ellátást, kapcsolja be az új kijelzőt, és végezze el a következő beállításokat.
Nyelv = francia?
Villamosenergia-ellátás = 400 V / (Connexion electrique)
A hőszivattyú mérete = 12-17 kW (Taille de la pompe a chaleur)
Az indító menü kitöltése után végezze el a berendezésre vonatkozó különleges beállításokat a 2.1
pont alatti lista szerint.
6.2 Ellenőrizze a hőszivattyúk üzemi állapotát.
Külső hőmérséklet (T2):__________________________________________________________
Hőközvetítő hőmérséklet be (T9)/ki (T8):__________________________________________________
Kondenzációs hőmérséklet:________________________________________________________
Folyadékvezeték hőmérséklete:_________________________________________________________
Alaphűtés:___________________________________________________________________
Kibocsátási hőmérséklet (T6):_________________________________________________________
Párolgási hőmérséklet:_______________________________________________________
Elszívó vezeték hőmérséklete:_________________________________________________________
Szuperhő:__________________________________________________________________
Feszültség L1/N, L2/N, L3/N:___________________________________________________________
Feszültség L1/L2, L1/L3, L2/L3:___________________________________________________________
Kompresszor áram L1, L2, L3:___________________________________________________________
7. A matrica felragasztása
7.1 Ragassza a berendezéssel együtt szállított matricát az adattábla megjelölt helyére.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising