I n s t a l l a t i e v o o r s c h r i f t Instructions d`installation

I n s t a l l a t i e v o o r s c h r i f t Instructions d`installation
Installatievoorschrift
Instructions d'installation
8H.51.59.03/06.10 Wijzigingen voorbehouden. Modifications réservée.
NL: vanaf pagina 2
F : depuis page 31
Verklaring van symbolen en tekens van het beeldscherm en toetsen
Vlam Ketel in bedrijf
Bel
Error indicatie
Sleutel Service-mode of blokkering
Kraan Functie warmwater (warmtevraag)
Radiator Functie centrale verwarming (warmtevraag)
LCD beeldscherm met backlight
Programma CV
Programma WW
Pompprogramma
%
bar
°C
+
i
+
( OK )
-
R
-
( ESC)
Direct bedienbare Soft cushion toetsen
Scroll-en +/-functie (nevenfunctie)
OK en Escape (nevenfunctie)
Instelling warmwatertemperatuur
Instelling keteltemperatuur (max. aanvoertemperatuur)
Informatietoets Reset-toets
bar
Informatie over de waterdruk:
De standdaard weergave van het display toont de waterdruk (bar) in de CV-installatie.
Indien de waterdruk (te) laag wordt, dan kan dit als volgt worden weergegeven:
Waterdruk is te laag; <1,0 bar.
Sleutel-symbool zichtbaar en c1 18.
Vermogen wordt met 20% gereduceerd.
De installatie moet bijgevuld worden.
of
Druk op de i-toets tot A6.
Dit geeft de actuele waterdruk weer.
Waterdruk is te laag; < 0,7 bar.
Sleutel-symbool zichtbaar en c1 18.
De ketel wordt uit bedrijf genomen.
De installatie moet bijgevuld worden.
Nadat de installatie is bijgevuld en de druk onder de 0,7 bar is geweest zal het ontluchtingsprogramma starten (ca. 7 min.)
ATAG A-Serie
Indien de waterdruk te hoog is, dan wordt dit als volgt weergegeven:
2
Waterdruk is te hoog; > 3,0 bar.
Sleutel-symbool zichtbaar en c1 17.
De ketel wordt uit bedrijf genomen.
De installatiedruk moet verlaagd worden
door water af te tappen.
Inhoud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
Inleiding...........................................................................................................................................4
Regelgeving....................................................................................................................................4
Leveringsomvang............................................................................................................................5
Ketelbeschrijving.............................................................................................................................6
Ophangen van de ketel...................................................................................................................7
Aansluiten van de ketel...................................................................................................................8
6.1 CV-systeem..........................................................................................................................8
6.2 Expansievat.......................................................................................................................10
6.3 Overstortventiel..................................................................................................................10
6.4 Verwarmingssystemen met kunststof leidingen................................................................. 11
6.5 Gasleiding.......................................................................................................................... 11
6.6 Warmwatervoorziening......................................................................................................12
6.7 Condensafvoerleiding........................................................................................................14
6.8 Rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem...........................................................................15
6.8.1 Dimensionering afvoerkanaal / toevoerkanaal...................................................................16
Elektrische aansluiting..................................................................................................................17
7.1 Kamerthermostaten...........................................................................................................17
Vullen en ontluchten van ketel en CV-installatie...........................................................................18
8.1 Warmwatervoorziening......................................................................................................18
Ketelregeling.................................................................................................................................19
9.1 Bediening en verklaring van de functies............................................................................20
In werking stellen van de ketel......................................................................................................21
10.1 Warmwatervoorziening .....................................................................................................21
10.2 CV-systeem ......................................................................................................................21
10.3 Pomp functie .....................................................................................................................21
10.4 Instellingen.........................................................................................................................22
10.5 Fabrieksinstelling activeren (groene toetsfunctie) ...........................................................24
Buiten bedrijf stellen.....................................................................................................................25
Onderhoud....................................................................................................................................25
12.1 Controle O2 (Schoorsteenvegerfunctie).............................................................................26
12.3 Onderhoudswerkzaamheden.............................................................................................29
12.3 Onderhoudsfrequentie.......................................................................................................30
12.4 Garantie.............................................................................................................................30
Storingsmelding............................................................................................................................33
Appendix ...........................................................................................................................................61
A. Maatgegevens...............................................................................................................................62
B. Technische specificaties................................................................................................................63
C. Onderdelen van de ketel...............................................................................................................64
D. Electrisch schema.........................................................................................................................65
E. Conformiteitsverklaring.................................................................................................................66
Een duitstalige versie van dit installatievoorschrift is op verzoek verkrijgbaar bij ATAG Verwarming.
Eine deutschsprachige Version von dieser Montageanleitung ist auf Wunsch bei ATAG Verwarming erhältlich.
ATAG A-Serie
Werkzaamheden aan het toestel mogen alleen door gekwalificeerd personeel
met gekalibreerde apparatuur plaatsvinden.
3
1
Inleiding
Dit installatievoorschrift beschrijft de werking, installatie, bediening en het primaire onderhoud van de ATAG A CV-ketels.
Dit installatievoorschrift is bedoeld voor erkende installateurs die de ATAG ketels installeren en in gebruik stellen.
Lees ruim voor aanvang van installatie van de ketel dit installatievoorschrift goed door.
Voor gebruikers van de ATAG A is een aparte gebruikshandleiding bij de ketel geleverd.
ATAG Verwarming is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit ingeslopen
fouten of onvolkomenheden in het installatievoorschrift en de gebruikshandleiding.
Tevens behoudt ATAG Verwarming zich het recht voor om haar producten te wijzigen
zonder voorafgaande mededeling.
Geef de klant bij oplevering van de installatie duidelijke instructies over het
gebruik van de ketel en overhandig daarbij de gebruikshandleiding en garantiekaart aan de klant.
Elke ketel is voorzien van een typeplaat. Verifieer aan de hand van de gegevens op deze
typeplaat of de ketel voldoet aan de situatie waarin het geplaatst moet worden, zoals
gassoort, netvoeding en afvoerklasse.
Eventuele relevante installatievoorschriften en/of gebruikshandleidingen:
- ATAG Monopass 2
Rookgasafvoersysteem individueel
Regelgeving
Voor installatie van de ATAG A gelden de volgende regels:
-
-
-
Belgische norm NBN D30.003, NBN D51-003 en NBN B61-002;
Voorschriften van het Algemene Reglement voor de
Elektrische Installaties (A.R.E.I.);
Plaatselijk geldende voorschriften.
De ketel moet aangesloten worden volgens dit installatievoorschrift en alle installatietechnische normen en voorschriften die betrekking hebben op de aan te sluiten installatie.
Houd rekening met de volgende veiligheidsvoorschriften:
- alle werkzaamheden aan de ketel dienen in een droge omgeving plaats te vinden.
- laat de ATAG ketel niet functioneren zonder mantel, tenzij er controle- en afstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden (zie hoofdstuk 12).
- laat nooit elektrische en elektronische componenten in contact komen met water.
ATAG A-Serie
Voer de volgende handelingen uit bij (onderhouds-) werkzaamheden aan een reeds
aangesloten ketel:
- schakel alle functies uit
- sluit de gaskraan
- trek de stekker uit het stopcontact
- sluit de stopkraan van de inlaatcombinatie bij de ketel.
4
Indien er controle- en afstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden let dan op het
volgende;
- de ketel moet tijdens deze werkzaamheden kunnen functioneren, dus moeten zowel
de voedingsspanning, de gasdruk alsook de waterdruk op de ketel blijven staan. Zorg
ervoor dat deze tijdens de werkzaamheden geen gevaar kunnen opleveren.
Controleer na (onderhouds-)werkzaamheden aan de ketel altijd alle gasvoerende
delen op dichtheid (d.m.v. lekzoekspray).
Plaats na (onderhouds-)werkzaamheden altijd de mantel terug en borg de mantel met de schroeven.
De volgende (veiligheids-) symbolen kunnen in dit installatievoorschrift, op de verpakking
en op de ketel voorkomen:
Dit symbool geeft aan dat de ketel vorstvrij opgeslagen moet worden.
Dit symbool geeft aan dat de verpakking en/of inhoud beschadigd kan raken
door onzorgvuldig transport.
Dit symbool geeft aan dat de verpakte ketel beschermd moet worden tegen
weersinvloeden tijdens transport en opslag.
SLEUTEL-symbool. Dit symbool geeft aan dat hier een (de-)montage uitgevoerd
moet worden.
LET OP-symbool. Dit symbool geeft aan dat extra aandacht gevraagd wordt bij
een bepaalde handeling.
Tip, beschrijving van een handigheid.
Leveringsomvang
De ketel wordt gebruiksklaar geleverd. Het leveringspakket is als volgt samengesteld:
•
Ketel met mantel;
•
Automatische ontluchter (in ketel);
•
Doseerventiel (in ketel);
•
Ophangbeugel;
•
Bevestigingsmateriaal bestaande uit pluggen en schroeven;
•
Aftekenmal;
•
Installatievoorschrift;
•
Gebruikshandleiding;
•
Garantiekaart.
De ATAG A is hoofdzakelijk voorzien van 230V elektrische componenten.
De volgende onderdelen zijn niet standaard aanwezig in de ketel en moeten volgens
voorschrift in de installatie opgenomen te worden (levering door derden):
•
Overstortventiel 3 bar in retourleiding CV-systeem; zie 6.3;
•
Inlaatcombinatie 8 bar in koudwaterleiding; zie 6.6;
•
Expansievat (inhoud en druk is installatieafhankelijk; zie 6.2;
•
Gaskraan; zie 6.5;
•
Vul- en aftapkraan CV-installatie
ATAG A-Serie
3
5
4
Ketelbeschrijving
De ATAG A is een gesloten, condenserende en modulerende CV-ketel voorzien van een
geïntegreerde warmwatervoorziening.
Gesloten CV-ketel
Het toestel haalt zijn verbrandingslucht van buiten en voert
de rookgassen naar buiten af.
Condenseren
Resultaat van het onttrekken
van veel warmte uit de rookgassen.
Waterdamp zal als 'water'
neerslaan op de wisselaar.
Moduleren
Harder of zachter branden
afhankelijk van de warmte die
gevraagd wordt.
De ketel is voorzien van een intelligent besturingssysteem: CMS (Control Management
System). Elke ketel anticipeert op de warmtebehoefte van de CV-installatie of de warmwatervoorziening. Hierdoor zal de ketel zijn vermogen afstemmen op de installatie. Dit
betekent dat de ketel langer en op een laag niveau in bedrijf zal zijn.
Indien er een buitenvoeler wordt aangesloten kan de regeling weersafhankelijk functioneren. Dit houdt in dat de regeling de buitentemperatuur en de aanvoerwatertemperatuur
meet. Aan de hand van deze gegevens berekent het besturingssysteem de optimale
aanvoerwatertemperatuur in de installatie.
ATAG A ketels hebben allen het HR Top-label.
De ATAG A285EC onderscheidt zich van de A285C door de Tapwater Technologie. Een
extra warmtewisselaar (gepatenteerde economizer) in de rookgasafvoer warmt bij warmwatergebruik het inkomende koud water eerst op voordat het door de platenwisselaar
naar de uiteindelijke 60°C wordt gebracht (Zie figuur 1). Dit zorgt voor het uitzonderlijk
hoge tapwaterrendement van dit type en een nog lager gasverbruik.
ATAG A-Serie
Inox
Superdegelijke staalsoort die
levenslang zijn bijzondere
eigenschappen behoudt. Het
roest en erodeert niet, zoals
aluminium.
De ketel is voorzien van een compacte Inox warmtewisselaar met gladde buizen. Een
doordacht principe met duurzame materialen.
De CV-ketel verbrandt (aard)gas voor het leveren van warmte. Deze warmte wordt in de
warmtewisselaar overgedragen aan het water in de CV-installatie. Door het sterk afkoelen
van de rookgassen ontstaat condens. Hierdoor wordt juist een zeer hoog rendement
gehaald. Het gevormde condenswater, dat geen negatieve invloed op de wisselaar en
de werking heeft, wordt door de interne sifon afgevoerd.
6
Principe Tapwater Technologie met Economizer
Figuur 1
Ophangen van de ketel
De opstellingsruimte voor de CV-ketel moet vorstvrij zijn. De mantel van de ATAG A is spatwaterdicht (IPX4D) en is dus ook geschikt voor montage in een badkamer (Zone 3).
De ketel kan met de ophangbeugel en het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan
praktisch elke wand worden bevestigd. De wand moet vlak en zó stevig zijn dat deze
het ketelgewicht met waterinhoud kan dragen.
Let op de minimale afstanden tussen ketel, wanden en plafond ten behoeve van het
plaatsen en verwijderen van de mantel (zie Appendix A).
Met behulp van de bijgeleverde aftekenmal kan de plaats van de ketel bepaald worden.
Verwijder vóór het ophangen van de ketel allereerst de mantel van de ketel. De mantel
is tevens de luchtkast en is met vier snelsluitingen (A, B, C en D) aan de achterwand
bevestigd (zie figuur 1).
figuur 1
Borg de snelsluitingen met de schroeven (A, B, C en D) bij het terugplaatsen van
de mantel.
Til de ketel alleen op aan de achterwand.
ATAG A-Serie
5
7
6
Aansluiten van de ketel
De ketel beschikt over onderstaande aansluitleidingen:
• CV-leidingen.
Deze bestaan uit ø22mm stalen leidingen en moeten met knelfittingen aangesloten
worden op de installatie;
• Gasleiding.
De aansluiting op de ketel is voorzien van 1/2" binnendraad waarin het staartstuk van
de gaskraan gedraaid kan worden;
• Condensafvoerleiding.
Dit is een 22 mm kunststof leiding. Hierop kan door middel van een open verbinding
de afvoerleiding aangesloten worden. Indien nodig kan de leiding worden verlengd
met een ø 32 mm PVC sok;
• Rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem.
Deze kunnen concentrisch ø80/125 mm of als 2x ø80 mm aangesloten worden. Zie
ook installatievoorschrift Monopass.
• Koud- en warmwaterleiding
Deze bestaan uit een ø15 mm koperleiding en moeten met knelfittingen aangesloten
worden op de drinkwaterinstallatie.
Het is aan te bevelen alle ketelaansluitleidingen en/of de installatie schoon te
spoelen en/of schoon te blazen alvorens deze aan te sluiten op de ketel.
6.1 CV-systeem
Monteer het cv-systeem volgens de huidige regelgeving.
De ketelleidingen moeten door middel van knelfittingen aangesloten worden op de installatie. Voor het aansluiten op dikwandige pijp (gelast of gefit), moeten verloopstukken
worden gebruikt.
Bij het verwijderen van de kunststof afdichtdoppen op de leidingen kan vuil testwater vrijkomen.
De ketel beschikt over een zelfregelend en zelfbeschermend besturingssysteem voor
de belasting. Hierbij wordt het temperatuurverschil tussen het aanvoer- en retourwater
gecontroleerd. Tabel 3 geeft de waterverplaatsing weer die de circulatiepomp kan leveren
bij een bepaalde installatieweerstand.
pomptype
Keteltype
A243C
UP 15-50
A285C
UP 15-60
A285EC UP 15-60
ATAG A-Serie
Installatieweerstand
8
waterstroming
toestel
l/min
l/h
15,5
920
18
1090
18
1090
toelaatbare
installatieweerstand
kPa
mbar
20
200
20
200
20
200
tabel 3
Indien de installatieweerstand hoger is dan de vermelde waarde zal de besturing de
belasting aanpassen totdat een, voor de regeling acceptabel, temperatuurverschil tussen
aanvoer- en retourwater is bereikt.
Wanneer het temperatuurverschil hierna te groot blijft zal de ketel zichzelf uitschakelen
en wachten tot het te grote temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour weer
afgenomen is.
De regeling zal, indien een onacceptabel temperatuurverschil wordt geconstateerd,
herhaaldelijk proberen waterstroming tot stand te brengen. Lukt dit niet, dan zal de ketel
blokkeren (c1 54).
H(m)
UP
15-
UP
60
15-
50
Q(m³/h)
pompkarakteristieken
grafiek 1
Indien alle, of een groot deel, van de radiatoren voorzien zijn van thermostatische
radiatorkranen, moet een drukverschilregelaar worden toegepast om stromingsproblemen
in de installatie te voorkomen. De toegepaste drukverschilregelaar moet dezelfde
diameter hebben als de aansluitdiameter van de aanvoer- en retourleiding van de ketel.
Zie ook hoofdstuk 5.1.
De ketel is niet voorzien van een ingebouwde filter. Advies: plaats in de retourleiding een filter om inwendige vervuiling van de ketel te voorkomen.
De ketel is niet geschikt voor installaties die zijn uitgevoerd met “open”
expansievaten.
ATAG A-Serie
Toevoegmiddelen aan het water in de installatie zijn slechts toegestaan na
schriftelijke toestemming van ATAG Verwarming.
9
6.2 Expansievat
De CV-installatie moet voorzien worden van een expansievat. Het expansievat dat wordt
toegepast moet afgestemd zijn op de waterinhoud van de installatie. De voordruk is
afhankelijk van de installatiehoogte boven het gemonteerde expansievat. Zie tabel 4.
installatiehoogte boven
het expansievat
voordruk van het
expansievat
5m
0,5 bar
10 m
1,0 bar
15 m
1,5 bar
keuze expansievat tabel 4
Het expansievat moet zo dicht mogelijk in de retour bij de ketel aangesloten
worden.
6.3 Overstortventiel
De installatie moet voorzien worden van een 3 bar overstortventiel (veiligheidsventiel).
Plaats het ventiel in de retourleiding binnen 0,5m verwijderd van de ketel. Tussen
het te plaatsen overstortventiel en de ketel mogen zich geen afsluiters, keerkleppen,
driewegklep, o.i.d. bevinden.
ATAG A-Serie
Overstortventiel
10
Figuur 2
6.4 Verwarmingssystemen met kunststof leidingen
Bij het aansluiten of het toepassen van kunststof leidingen (vloer- en/of wandverwarming)
of leidingdelen (radiatoraansluitingen, verdeeleenheden), moet men er rekening mee
houden dat de toegepaste kunststof leidingen voldoen aan:
- DIN 4726 t/m 4729 (geen hogere zuurstofdoorlatendheid dan 0,1 g/m3.d bij 40°C)
of
- ATG-Keuring
Zorg ervoor dat een systeem met kunststofleidingen goed ontlucht wordt en blijft.
Indien het systeem niet voldoet aan een van deze normen, moet het deel met
kunststof leidingen gescheiden worden van de CV-ketel door middel van een
platenwisselaar.
6.5 Gasleiding
Bepaal de diameter en monteer de gasleiding volgens de huidige regelgeving.
Plaats een KVBG gekeurde gaskraan bij de ketel.
De ketelleiding is voorzien van een binnendraad, waarin het staartstuk van de gaskraan
kan worden gedraaid.
Voor een goede werking van de ketel is het noodzakelijk dat de dynamische voordruk
van het gas hoger is dan 20 mbar.
Zorg ervoor dat, met name bij nieuwe leidingen, de gasleiding geen vuilresten
bevat.
ATAG A-Serie
Controleer na (onderhouds-)werkzaamheden aan de ketel altijd alle gasvoerende
delen op dichtheid (d.m.v. lekzoekspray).
11
6.6 Warmwatervoorziening
Monteer de drinkwaterinstallatie volgens de huidige regelgeving.
De ketel is alleen geschikt voor het gebruik van stadswater.
De ATAG A is voorzien van een roestvaststalen platenwisselaar voor bereiding van
warmwater. De ketel heeft geen warmwatervoorraad en zal bij warmwatervraag het
doorstromende water direkt verwarmen.
In gebieden met een waterhardheidswaarde hoger dan 26°F dient de platenwisselaar frequenter van kalkaanslag ontdaan te worden. Een verkalkte platenwisselaar valt niet onder garantie.
Indien er zich problemen voordoen bij toepassing van sanitair water met een
hoger chloridegehalte dan 150 mg/l kan er geen aanspraak gemaakt worden op
de garantievoorwaarden.
Om verkalking te voorkomen adviseert ATAG het toepassen van een waterontharder.
ATAG adviseert voor het reinigen van platenwisselaars het gebruik van bv. AlphaPhos.
De hardheid van het water loopt in België uiteen. De waterleidingmaatschappij kan
hieromtrent exacte informatie verschaffen.
De ketelleidingen van de warmwatervoorziening moeten door middel van een knelfitting
aangesloten worden op de installatie. De ketel moet voorzien worden van een inlaatcombinatie met een veiligheidsventiel van 8 bar. De overstort van het veiligheidsventiel
moet aangesloten worden op de rioolleiding.
In de koudwaterleiding in de ketel is een doseerventiel gemonteerd. Het doseerventiel zorgt ervoor dat er een hoeveelheid water geleverd wordt die een gegarandeerde
temperatuur van 60°C heeft (uitgaande van een koudwatertemperatuur van 10°C). De
hoeveelheid water wordt nagenoeg niet beïnvloed door de waterdruk.
Controleer na installatie het warmwaterdebiet bij volledig geopende warmwaterkraan,
Indien het debiet te laag blijkt kan deze verhoogd worden door het uitnemen van de Oring in het doseerventiel:
- Sluit de watertoevoer door het dichtdraaien van de inlaatcombinatie.
- Open een warmwaterkraan om de warmwaterleiding drukloos te maken
- Verwijder de mantel van de ketel
- Draai met dop- of ringsleutel 15 de dop van het doseerventiel
- Haal de kunststof bus met doseerventiel uit het huis
- Verwijder het O-ringetje uit het kunststof deel van het doseerventiel
- Plaats alles terug in omgekeerde volgorde.
ATAG A-Serie
Doseerventiel
12
Figuur 3
6.7 Condensafvoerleiding
De ATAG CV-ketels produceren condenswater. Dit condenswater moet afgevoerd
worden, anders zal de ketel niet meer functioneren.
De condensafvoerleiding moet door middel van een open verbinding aangesloten
worden op de riolering. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele rioolgassen in de ketel
terecht komen. De rioolaansluiting moet een minimale diameter van 32 mm hebben.
Monteer de condensafvoerleiding volgens de huidige regelgeving.
Het afvoeren van het condenswater op de hemelwaterafvoer is, met het oog op
bevriezingsgevaar, niet toegestaan.
ATAG A-Serie
Vul vóór het in bedrijf nemen van de ketel de sifon met water.
13
6.8 Rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem
Met het rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem wordt bedoeld:
- De rookgasafvoerleiding;
- De luchttoevoerleiding;
- Dak- of geveldoorvoer.
De rookgasafvoer- en luchttoevoerinstallatie moet voldoen aan:
- Belgische norm NBN D 30.003 en NBN D 51.003;
- de regelgeving genoemd in hoofdstuk 2,
- de voorschriften uit het installatievoorschrift ATAG Monopass (indien van toepassing)
Alle rookgasafvoerdelen die zich buiten de
schacht of brandwerende omkokering bevinden moeten uitgevoerd zijn in RVS.
PP
RVS
Luchtfilter
Open opstelling
RVS
PP
ATAG A-Serie
PP
14
PP
RVS
Toestelklasse: B
Uitmondingsgebied 1
(vrij uitmondingsgebied)
PP
PP/MW
PP/MW
PP/MW
Toestelklasse: C
Toegestaan mits aanzuiging en
uitmonding in
hetzelfde drukvlak.
Gesloten opstelling
Gesloten en open opstelling
figuur 5
De ketelaansluitdiameter is ø 80/125 mm. Hierop kan het rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem gemonteerd worden al dan niet voorzien van bochten. Zie tabel 5 voor de
maximaal toepasbare leidinglengte.
Wij adviseren een eenvoudig rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem samen te stellen
uit de Monopass rookgasafvoercomponenten. Voor nadere informatie omtrent het leveringsprogramma van het afvoer- en toevoersysteem verwijzen wij u naar de Prijswijzer
Monopass Rookgasafvoerprogramma.
Monopass is uitsluitend bedoeld en geschikt voor toepassing op ATAG CV-ketels op
aardgas of propaan. De maximale rookgastemperaturen van de ATAG CV-ketels liggen
beneden 70°C (vollast bij 80/60°C).
De goede werking kan nadelig beïnvloed worden door veranderingen of aanpassingen
van het bedoelde gebruik.
Eventuele garantieaanspraken vervallen als gevolg van dergelijke wijzigingen of het
onjuist opvolgen van de regelgeving en de installatievoorschriften.
De afvoersystemen die in dit document zijn beschreven zijn uitsluitend geschikt in combinatie met ATAG CV-ketels met Gastec toestelkeuringscertificaat nr: 0063BQ3021,
0063BR3405 en 0063BT3195.
Stel het afvoersysteem samen met uitsluitend de onderdelen uit het Monopass programma. Combinaties met andere merken of systemen zijn, zonder schriftelijke goedkeuring
van ATAG Verwarming, niet toegestaan.
Het afvoersysteem dient bij horizontale delen altijd onder afschot (5 cm/m) naar de
ketel aangebracht te worden, zodat zich geen condenswater in het afvoersysteem kan
verzamelen. Door het teruglopen van het condenswater naar de ketel is de kans op
ijspegelvorming aan de dakdoorvoer minimaal. Bij horizontale uitmondingen dient het
toevoersysteem onder afschot naar buiten geplaatst te worden om inregenen te voorkomen. Het plaatsen van een extra condensopvanginrichting in het afvoersysteem is
overbodig.
ATAG A-Serie
De ketel kan, wanneer het in bedrijf is, een witte condenspluim produceren. Deze
condenspluim is onschadelijk maar kan, met name bij uitmondingen in de gevel,
als hinderlijk ervaren worden. Daarom verdient een bovendakse uitmonding de
voorkeur. Wij verwijzen hiervoor naar de verdunningsfactor volgens KVBG.
15
6.8.1Dimensionering afvoerkanaal / toevoerkanaal
De diameter wordt bepaald door de totale lengte, inclusief aansluitpijp, en het verloop van
het rookkanaal (zoals bij inmeten is vastgesteld) en het type ketel. Een te kleine diameter
kan leiden tot storing. Zie tabel 5 voor keuze van het systeem met de juiste diameter. De
tabel toont de maximale afvoerlengte bij verschillende ketelvermogens.
Voorbeeld:
Een A243C met een concentrisch
afvoersysteem
ø80/125mm heeft volgens de
tabel een maximale rechte afvoerlengte van 30m.
In het toe te passen systeem
moeten 2x een 45° bocht opgenomen worden.
De maximale afvoerlengte
wordt dan:
30 - 2x1,1 = 27,8m.
Toelichting op tabel 5:
Tweepijps afvoersysteem: maximale opgegeven lengte = afstand tussen
ketel en dakdoorvoer A.
Concentrisch afvoersysteem:
maximale opgegeven lengte = afstand tussen
ketel en dakdoorvoer B.
Bij toepassing van bochten moet de opgegeven waarde achter elke bocht van de maximale rechte lengte afgetrokken worden (zie voorbeeld).
De diameter 60/100 mag uitsluitend toegepast worden op geveldoorvoeren in
combinatie met de ATAG A243C.
Tweepijps afvoersysteem + Schoorsteenvoeringen
ø80mm
Maximale rechte lengte 80
weerstandslengte 87° bocht
weerstandslengte 45° bocht
Maximale rechte lengte 80
weerstandslengte 87° bocht
weerstandslengte 45° bocht
A243C
A285C
A285EC
Concentrisch afvoersysteem
A243C
A285C
A285EC
ø60/100mm
Maximale rechte lengte 60/100
weerstandslengte 87° bocht
weerstandslengte 45° bocht
B
in m
ø80/125mm
6 Maximale rechte lengte 80/125
-1,6 weerstandslengte 87° bocht
-1 weerstandslengte 45° bocht
Maximale rechte lengte 80/125
weerstandslengte 87° bocht
weerstandslengte 45° bocht
ATAG A-Serie
Dimensionering rookgasafvoer / luchttoevoer
16
A
in m
35,5
-1,5
-0,8
24
-1,5
-0,8
B
in m
30
-2,8
-1,1
18
-2,8
-1,1
Tabel 5
7
Elektrische aansluiting
De ketel voldoet aan de CE- machinerichtlijn 89/392/EEG.
De installatie moet (blijven) voldoen aan:
- De voorschriften van het Algemene Reglement voor de
Elektrische Installaties (A.R.E.I.);
- Een afwijking op het net van 230V (+10% of -15%) en 50Hz
- De plaatselijk geldende voorschriften;
- De ketel moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Deze moet zichtbaar en binnen handbereik zijn.
De ketel voldoet aan de volgende voorschriften:
- Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG
- EMC richtlijn 89/336/EEG
Verder gelden de volgende algemene voorschriften:
- Aan de bedrading van de ketel mogen geen wijzigingen worden aangebracht;
- Alle aansluitingen moeten op het aansluitblok gemaakt worden.
- Het netsnoer moet, bij eventuele vervanging, door een ATAG netsnoer vervangen
worden:
ATAG A,
art.nr. S4746600
7.1 Kamerthermostaten
Op de ATAG A kunnen 2 soorten (klok-)thermostaten aangesloten worden:
A. Voor optimale benutting van de regeling van de CV-ketel adviseert ATAG:
Positie 1 en 2: ATAG Z-thermostaat
Z-ready
Dit logo vertegenwoordigt de
Z-thermostaten van ATAG.
Om te communiceren met de
ketel moet de ketel voorzien
zijn van een aansluiting voor
het overeenkomstige communicatieprotocol. Een dergelijke
ATAG ketel is te herkennen
aan dit logo. Dit logo is terug
te vinden op de verpakking, de
buitenzijde van de ketel en op
het installatievoorschrift.
B Als alternatief kan gekozen worden voor:
Positie 3 en 4: Uitsluitend batterij-gevoede aan/uit kamerthermostaat.
De thermostaat moet over een 2-draads aansluiting beschikken. De kamerthermostaat
moet op het aansluitblok aangesloten worden. Gebruik hiervoor de schroefconnector
die op het aansluitblok gestoken is.
Leidt de kabel van de kamerthermostaat langs de bovenste kabelhaken van de behuizing
en de scharnierbeugel.
Voor meer gedetailleerde vragen over componenten, die niet door ATAG zijn geleverd,
neem contact op met de betreffende leverancier.
ATAG Z = uitsluitend voor ATAG Z-thermostaten
Aan/Uit thermostaat (uitsluitend met batterijvoeding)
n.a. =not applicable / geen functie
Extern beveiligingscontact
n.a. =not applicable / niet van toepassing
Buitenvoeler 1kOhm (ARZ0055U)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
aansluitblok
figuur 6
ATAG A-Serie
Aansluitblok A-Serie
17
8
Vullen en ontluchten van ketel en CV-installatie
De CV-installatie dient gevuld te worden met drinkwater. Voor het vullen van de CV-installatie gebruikt u de vul- en aftapkraan. Het vullen gaat als volgt:
1 Steek de stekker in het stopcontact;
2 Het beeldscherm toont na opstartprocedure c 1 18 (te lage waterdruk);
3 Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan;
4 Vul de slang geheel met drinkwater;
5 Sluit de gevulde vulslang aan op de vul- en aftapkraan van de CV-installatie;
6 Open de vul- en aftapkraan;
7 Open de koudwaterkraan;
8 Vul langzaam de installatie tot 1,5-1,7 bar;
(druk op de i-toets tot A6 = waterdruk: waarde op het beeldscherm loopt op);
9 Sluit koudwaterkraan;
10 C1 05 verschijnt op het beeldscherm op het moment dat de druk boven
1,3 bar komt: ontluchtingsprogramma van ca. 7 min. actief;
11Ontlucht de gehele cv-installatie: begin op het laagste punt;
12 Controleer waterdruk en vul eventueel bij tot 1,5 tot 1,7 bar;
13Zorg dat de koudwaterkraan en de vul- en aftapkraan gesloten zijn;
14 Koppel de vulslang los;
15Na beëindigen van het ontluchtingsprogramma (C1 05) schakelt de ketel in voor
het ingeschakelde programma waar de eerste warmtevraag voor is.
Het kan enige tijd duren voordat alle lucht uit een gevulde installatie is verdwenen. Zeker de eerste week kunnen geluiden hoorbaar zijn die wijzen op lucht. De
automatische ontluchter in de ketel zal deze lucht laten verdwijnen, waardoor de
waterdruk gedurende deze periode kan dalen en er water bijgevuld zal moeten
worden.
8.1 Warmwatervoorziening
Breng waterdruk op de warmwatervoorziening door de hoofdkraan en/of de stopkraan
van de inlaatcombinatie te openen.
ATAG A-Serie
Ontlucht de warmwaterinstallatie door het openen van een warmwaterkraan. Laat de
kraan zolang open staan totdat alle lucht uit de warmwaterinstallatie en leidingen is verdwenen en er alleen nog water uit de kraan komt. Tap minimaal 10 liter om eventueel
resterende verontreinigingen uit de warmwaterleiding te spoelen.
18
9
Ketelregeling
Voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken is het goed om de werking van de
ketel te kennen. Op deze pagina wordt in het kort de regeling beschreven. De volgende
pagina beschrijft de toetsfuncties en symbolen op het beeldscherm.
De ketel is voorzien van een zelfsturende regeling, het zogenaamde Control Management System. Deze regeling neemt een groot deel van de handmatige instellingen over,
waardoor het in bedrijf nemen sterk is vereenvoudigd.
Na het vullen van de installatie wordt het automatisch ontluchtingsprogramma geactiveerd. Het automatisch ontluchtingsprogramma duurt ca.7 minuten en stopt automatisch.
Hierna zal de ketel voor het ingeschakelde programma (CV of WW) in werking treden
(Zie verder 'Vullen en ontluchten van ketel en installatie').
Warmwaterregeling
Indien warmwater getapt wordt, meet de flowsensor (F1) de taphoeveelheid. Afhankelijk
van de gewenste tapwatertemperatuur en taphoeveelheid zal de regeling een aanvoertemperatuur berekenen. Hierdoor wordt op een efficiënte manier de gewenste tapwatertemperatuur gerealiseerd. De warmwatersensor (T3) zal eventuele kleine afwijkingen
die ontstaan door wisselingen in de aanvoer tapwatertemperatuur bijstellen zodat ook
onder deze omstandigheden de gewenste temperatuur bereikt wordt.
Weerstandstabel tabel 6
CV-regeling
Bij vragende kamerthermostaat start een wachttijd van 1 minuut. Dit voorkomt bij frequent en kortstondige warmwatervraag dat de warmtewisselaar
de aanwezige warmte snel verliest. Vervolgens start de pomp en na 30
seconden wordt de gradient regeling aktief. Het beginpunt van de gradient
regeling is de op dat moment aanwezige aanvoertemperatuur. Een Delta-T
regeling (25K) zorgt voor een stabiele regeling naar warmtebehoefte.
Indien de aanvoertemperatuur onder de T-set waarde van 20°C ligt, zal
de ketel direct starten.
Bij weersafhankelijke regeling (1kOhm buitenvoeler ARZ0055U aangesloten) wordt een dagtemperatuur ingesteld in plaats van een aanvoertemperatuur. De regeling vindt plaats volgens de stooklijn.
De ATAG A is voorzien van ketelsensoren van 10kOhm. De weerstandswaarde met bijbehorende temperatuur is weergegeven in bijgaande tabel.
ATAG A-Serie
WeerstandstabelsensorenATAGA
Buitenvoeler T4
Aanvoersensor T1
Retoursensor T2
Warmwatersensor T3
Rookgassensor T5
NTC1k (25°C)
NTC10k (25°C)
Temperatuur Weerstand Temperatuur Weerstand
[°C]
[Ohm]
[°C]
[Ohm]
-10
4.574
-10
55.047
-9
4.358
0
32.555
-8
4.152
10
19.873
-7
3.958
12
18.069
-6
3.774
14
16.447
-5
3.600
16
14.988
-4
3.435
18
13.674
-3
3.279
20
12.488
-2
3.131
22
11.417
-1
2.990
24
10.449
0
2.857
26
9.573
1
2.730
28
8.779
2
2.610
30
8.059
3
2.496
32
7.406
4
2.387
34
6.811
5
2.284
36
6.271
6
2.186
38
5.779
7
2.093
40
5.330
8
2.004
42
4.921
9
1.920
44
4.547
10
1.840
46
4.205
11
1.763
48
3.892
12
1.690
50
3.605
13
1.621
52
3.343
14
1.555
54
3.102
15
1.492
56
2.880
16
1.433
58
2.677
17
1.375
60
2.490
18
1.320
62
2.318
19
1.268
64
2.159
20
1.218
66
2.013
21
1.170
68
1.878
22
1.125
70
1.753
23
1.081
72
1.638
24
1.040
74
1.531
25
1.000
76
1.433
26
962
78
1.341
27
926
80
1.256
28
892
82
1.178
29
858
84
1.105
30
827
86
1.037
35
687
88
974
40
575
90
915
19
9.1 Bediening en verklaring van de functies
+
ii
+
-
R
-
Warmwater
Instellen van de warmwatertemperatuur:
Druk kort op de + of - ; het beeldscherm toont knipperend de ingestelde waarde;
Druk kort op de + of - om de ingestelde waarde te wijzigen. Elke wijziging is direct
actief.
Warmwaterprogramma UIT: Druk op de - tot de laagste waarde en druk vervolgens
nogmaals op -. Beeldscherm toont -- en middelste
is uit.
Inschakelen werkt in omgekeerde volgorde.
+
ii
+
-
R
-
Centrale verwarming
Instellen van de CV-watertemperatuur:
Druk kort op de + of - ; het beeldscherm toont knipperend de ingestelde waarde;
Druk kort op de + of - om de ingestelde waarde te wijzigen. Elke wijziging is direct
actief.
scroll
+
ii
+
OK
-
R
-
ESC
+
-
ii
+
R
-
CV-programma UIT: Druk op de - tot de laagste waarde en druk vervolgens nogmaals
op -. Beeldscherm toont -- en bovenste
is uit.
Inschakelen werkt in omgekeerde volgorde.
Informatie(i)-toets
Opvragen van actuele gegevens:
Druk kort op de i-toets (of vervolgens Scroll-toets) om de volgende waarde te verkrijgen:
A0
=
Aanvoerwatertemperatuur
A1
=
Retourwatertemperatuur
A2
=
Warmwatertemperatuur
A4
=
Rookgastemperatuur (alleen indien rookgassensor is aangesloten)
A5
=
Buitentemperatuur (alleen indien buitenvoeler is aangesloten)
A6
=
Waterdruk
A9
=
Toerental ventilator
Om terug te keren naar de standaard weergave druk op ESC.
Reset-toets
De reset-toets laat de ketel opnieuw opstarten indien er zich een storing voordoet.
Bij een eventuele storing wordt het
symbool getoond met een code Cx xx.
In andere gevallen heeft de Reset-toets geen functie en zal ook niet reageren bij
bediening. Zie 15 voor een kort overzicht met codes.
Enkele toetsen kennen nevenfuncties. Deze nevenfuncties zijn alleen actief indien er
volgens de procedure, beschreven in hoofdstuk 10.4, instellingen gewijzigd moeten
worden of gegevens opgevraagd worden uit het CMS.
Nevenfuncties:
OK
ESC
ATAG A-Serie
20
WW toets: Scroll- functie
('bladeren' door parameters)
CV toets : OK en ESC functie
(OK= bevestigen, ESC= terug naar standaard uitlezing)
10
In werking stellen van de ketel
%
bar
°C
Zorg ervoor, alvorens de ketel in bedrijf te stellen, dat de ketel en de installatie goed
ontlucht zijn. Ontlucht de gasleiding en open de gaskraan van de ketel. De ketel behoeft
geen afstelling van branderdruk en luchthoeveelheid, omdat deze zelfregelend is en
fabrieksmatig is afgesteld en mag niet worden nagesteld.
Segmenttest
- Steek de stekker in het stopcontact;
- Er volgt een opstartprocedure met segmenttest van het beeldscherm;
- De verlichting gaat aan en na de segmenttest weer uit;
Ontluchtingsprogramma actief
Indien de waterdruk beneden 1,0 bar ligt dan verschijnt c1 18 in het beeldscherm;
Dit verdwijnt op het moment dat de waterdruk hoger is dan 1,3 bar en zal het ontluchtingsprogramma starten (c 1 05).
bar
Dit duurt ca. 7 min. en zal gevolgd worden door de standaard weergave.
De ketel zal direct inschakelen om de gewenste warmhoudtemperatuur van de warmwatervoorziening te bereiken (Comfortstand).
Standaard weergave met
toestel in bedrijf voor CV
10.1Warmwatervoorziening
Het WW-programma is na opstart altijd actief.
Dit wordt aangegeven door de middelste
bar
Indien er warmtevraag is, wordt dit aangegeven door
en, zal de warmwatervoorziening in werking gesteld worden. De circulatiepomp zal gaan circuleren en de ketel zal
inschakelen . Standaard staat de warmwatervoorziening ingesteld op Comfort. Wijziging naar Eco kan gedaan worden door middel van Parameter 684 (zie pag. 23)
10.2CV-systeem
Het CV-programma is na opstart altijd actief.
Dit wordt aangegeven door de bovenste
bar
Indien er warmtevraag is, wordt dit aangegeven door
en, zal de verwarming in werking gesteld worden. De circulatiepomp zal inschakelen en de ketel zal na 1 à 2 minuten
inschakelen
.
10.3Pomp functie
Standaard staat de ketel ingesteld, dat de pomp bij warmtevraag voor CV of WW inschakelt. Het in- en uitschakelen wordt geheel door de regeling gestuurd.
Vorstgevaar
Indien er vorstgevaar voor de CV-installatie bestaat en er geen buitenvoeler aangesloten
is, is het raadzaam de pomp continu te laten draaien.
Met Parameter 684 is de pomp continu in te schakelen. Zie Hoofdstuk 10.4.
Indien de pomp continu is gekozen wordt dit weergegeven met de onderste
in combinatie met de
of
.
Indien er een buitenvoeler is aangesloten, dan zorgt de regeling voor de aansturing van
de pomp:
- bij buitentemperaturen tussen +1,5 en -5°C draait de pomp om de 6 uur voor 10 min.
- bij buitentemperaturen beneden -5°C zal de pomp continu draaien.
ATAG A-Serie
bar
21
10.4Instellingen
Wanneer de ketel geïnstalleerd is, is het in principe gereed om in gebruik genomen te
worden. Alle instellingen van de besturing zijn reeds geprogrammeerd voor een verwarmingsinstallatie met radiatoren/convectoren met een aanvoertemperatuur van 85°C. De
instellingen zijn beschreven in het Parameter-hoofdstuk op pagina 23.
Er kunnen gevallen zijn dat er instellingen gewijzigd moeten worden, bijvoorbeeld bij:
- Lagere aanvoertemperatuur
Neem daarom het Parameter-hoofdstuk door om de ketel op de situatie in te stellen.
Neem bij twijfel contact op met ATAG Verwarming.
Om een instelling te wijzigen moet u als volgt handelen:
Instellingen wijzigen
STAP 1
Druk 3 seconden op de OK-toets.
Het beeldscherm toont 'P6 (afgewisseld met) 81';
STAP 2
Druk nogmaals 3 seconden op de OK-toets.
Het beeldscherm toont 'on' kort daarna gevolgd door 'P5 18;
scroll
OK
ESC
U heeft nu toegang tot het parameterhoofdstuk.
De verschillende parameters worden op de volgende pagina's beschreven.
Om een parameter te wijzigen moet u als volgt handelen:
Basishandelingen:
Met de Scroll-toetsen 'bladert' u door de parameters en kunt u waarden wijzigen
Met de Esc-toets keert u altijd terug naar de standaard uitlezing
Met de OK-toets bevestigt u de gekozen parameter of ingestelde waarde
STAP 3
Druk op de Scroll-toets om een andere parameter te kiezen;
STAP 4
Druk op de OK toets indien u de gekozen parameter wilt wijzigen;
Verstel de waarde, indien gewenst / mogelijk, door middel van de + of de - toets;
STAP 5
STAP 6
Druk kort op de OK-toets om de nieuwe instelling te bevestigen;
Het beeldscherm toont weer de gekozen parameter
STAP 7
Druk op de ESC-toets totdat de standaard uitlezing weer getoond wordt.
ATAG A-Serie
Als gedurende 8 minuten geen enkele toets is gebruikt, verschijnt automatisch de standaard uitlezing op het beeldscherm.
22
Parameter-hoofdstuk
PARA
fabrieksinstelling
Instelmogelijkheden
Omschrijving
518
520
5
5
Gradiënt snelheid CV
Nachtverlagingstemperatuur (alleen actief bij 100% weersafhankelijk):
0 - 15
0 - 10 K
532
541
24
max.
Stooklijn CV-watertemperatuur (zie ook stooklijngrafiek)
maximale vermogen CV in %
10 - 40
0 - max
off
Buitenvoelerfuncties (alleen bij aangesloten buitenvoeler):
b0 en b1: geen functie
b2: off = weersafhankelijk regelen met kamerthermostaat
on - off
555
De dagtemperatuur wordt met deze waarde verlaagd
Alleen te reduceren, niet te verhogen. 0 = laaglast
contact open = ketel uit; contact gesloten = dagstooklijn
on = 100% weersafhankelijk regelen volgens dag- en nachtstooklijn
contact open = nachtstooklijn; contact gesloten = dagstooklijn; Indien ON is par. 520 actief
on
651*
1
652*
0
680
681
0
off
682
683
684
686
off
off
0%
off
on
364
b3: geen functie
b4: vorstbeveiliging CV-installatie
van +1.5°C tot -5: 10 min./ 6 uur pomp aan; < -5 °C pomp continue.
b5 t/m b7: geen functie
Niet wijzigen
Aardgas 1
Aardgas 2
Propaan
Snelselectie instellingen CV installatie:
CV Tmax: 85°C; Gradiënt: 5; Stooklijn 24
CV Tmax: 70°C; Gradiënt: 5; Stooklijn 19
CV Tmax: 60°C; Gradiënt: 4; Stooklijn 15
CV Tmax: 50°C; Gradiënt: 3; Stooklijn 11
Deze parameter kopieert de gekozen waarde over CV Tmax., P518 en P532.
Het is een snelselectie, waarbij de waarden afzonderlijk instelbaar blijven. Na
verstelling zal deze parameter altijd 0 weergeven.
Service-parameter. Niet wijzigen
Groene toets functie
Afhankelijk van het niveau worden de fabrieksinstellingen bij keuze b7 en OK
teruggezet, m.u.v. P651
Dynamische functies:
b0: Niet wijzigen
b1 t/m b6: geen functie
b7: bevestiging Service-parameter
Correctiefactor ventilatortoerental tbv. HP-systeem
Zie tabel bij rookgasafvoerlengtes. De ingestelde waarde zal het toerental-bereik
met dat percentage verhogen. Vermeldt de instelling op de sticker.
Pompfunctie:
b0: pomp automatisch (= off) of continu (= on)
b1: warmwaterfunctie eco (= off) of comfort (= on)
Indien beide op on zijn ingesteld dan is de functie 'pomp continu' leidend
i.v.m. bevriezingsgevaar
Niet wijzigen
on - off
1-3
1
2
3
1
2
3
4
0 - 10
on - off
on - off
on - off
0 - 20%
on - off
on - off
* Opmerking Bij wijziging van de instelling en bevestiging met OK volgt een volledige
herstart van de ketel en start het ontluchtingsprogramma.
Tabel 6
ATAG A-Serie
Parameter-hoofdstuk
23
aanvoertemperatuur in °C
buitentemperatuur in °C
stooklijn
grafiek 2
10.5Fabrieksinstelling activeren (groene toetsfunctie)
ATAG A-Serie
Ga om de fabrieksinstellingen opnieuw te activeren als volgt te werk (alle gewijzigde
instellingen vervallen hierdoor) :
- Selecteer, volgens de in hoofdstuk 10.4 beschreven procedure naar P6 81;
- Selecteer b7;
- Druk op OK: het beeldscherm toont 'off';
- Selecteer 'on';
- Druk op OK;
Het beeldscherm toont vervolgens P6 81 en de fabrieksinstellingen zijn weer actief.
24
11
Buiten bedrijf stellen
In sommige situaties kan het voorkomen dat de gehele ketel buiten bedrijf moet worden
gesteld. Door de 2 functietoetsen, het Warmwaterprogramma en CV-programma, wordt
de ketel buiten bedrijf gesteld.
+
ii
+
-
R
-
+
ii
+
-
R
-
Warmwaterprogramma UIT: Druk op de - tot de laagste waarde en druk vervolgens
nogmaals op -. Beeldscherm toont -- en middelste
is uit.
Inschakelen werkt met de +toets in omgekeerde volgorde.
CV-programma UIT: Druk op de - tot de laagste waarde en druk vervolgens nogmaals
op -. Beeldscherm toont -- en bovenste
is uit.
Inschakelen werkt met de +toets in omgekeerde volgorde.
ATAG adviseert om de stekker in het stopcontact te laten zitten, zodat automatisch één
keer in de 24 uur de circulatiepomp en de driewegklep worden geactiveerd om vastzitten te voorkomen.
Als er sprake is van vorstgevaar is het in dit geval raadzaam de ketel en/of de installatie
af te tappen.
Onderhoud
Werkzaamheden aan de ketel mogen alleen door gekwalificeerd personeel met
gekalibreerde apparatuur plaatsvinden.
Om onderhoud aan de ketel te kunnen verrichten moet de mantel verwijderd worden.
Draai de 4 borgschroeven uit de snelsluiting, ontgrendel de snelsluitingen en neem de
mantel naar voren weg.
Het wijzigen van instellingen zoals branderdruk en afstelling van de luchthoeveelheid
zijn overbodig. Alleen bij storing aan of vervanging van gasblok, venturi en/of ventilator
moet het O2 percentage gecontroleerd worden.
Controleer na (onderhouds-)werkzaamheden aan de ketel altijd alle gasvoerende
delen op dichtheid (d.m.v. lekzoekspray).
ATAG A-Serie
12
25
12.1Controle O2 (Schoorsteenvegerfunctie)
Het O2 percentage is fabrieksmatig ingesteld. Deze moet bij controle, onderhoud
en storing gecontroleerd worden.
Door middel van de volgende handeling kan deze worden gecontroleerd:
- Zorg ervoor dat de ketel in bedrijf is en de warmte die hij produceert kwijt kan;
- Calibreer de O2 meter;
-
Druk 6 seconden op de beide + toetsen;
- Het beeldscherm toont de aanvoerwatertemperatuur (
zichtbaar);
De ketel zal direct naar het maximale ingestelde CV-vermogen regelen
meetpunt ten behoeve van O2
figuur 8
-
Plaats de lans van de O2 meter (zie figuur 8);
-
Kijk in Appendix voor het juiste O2 percentage;
- Laat de meetapparatuur de O2 meting uitvoeren;
°C
- Indien er een afwijkende waarde van meer dan 0,1 wordt gemeten neem contact op
met ATAG Verwarming.
Beëindiging O2 meting:
- Druk op de ESC-toets (- toets).
Het toestel schakelt uit.
Het beeldscherm toont 2 sec. C1 80 of C1 81.
ATAG A-Serie
26
Hiermee is de procedure beëindigd.
12.3Onderhoudswerkzaamheden
Om onderhoud te kunnen verrichten moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:
- schakel de ketel uit;
- verwijder de schroeven uit de 4 snelsluitingen A, B, C en D;
- ontgrendel de 4 snelsluitingen A, B, C en D en neem de mantel naar voren weg.
Luchtkast/mantel
- reinig de luchtkast/mantel met een doek en een niet-schurend schoonmaakmiddel.
figuur 9
2
9
1
4
3
figuur 10
10
11
12
8
6
5
figuur 11
ATAG A-Serie
7
Ventilatorunit en brandercassette (zie fig. 10-13)
- draai de bedienungsunit naar links;
- demonteer de ontsteker (1) door middel van de schroef van het gasblok;
- trek de stekkerverbindingen (2) van de ventilator los;
- draai de koppeling (3) van het gasblok los;
- vervang de gasblokpakking (O-ring) door een nieuwe;
- draai de voorste kruiskopschroef (4) van de luchtaanzuigdemper los;
- Alleen A285EC: draai de sifon van de economizer (13) los, controleer op vervuiling,
maak de sifon schoon en monteer de sifon.
- draai de inbusbout (5) van de sifon (6) los en trek de sifon uit de condensbak;
- draai de linker (7) en rechter (8) knevelstang van de condensbak een kwartslag en
trek deze naar voren eruit. Let hierbij op de draairichting (rode controlenokjes);
- schuif de uitlaatpijp (11) of economizer (alleen A285EC) ongeveer 1 cm naar boven;
- druk nu de condensbak (12) voorzichtig naar beneden en neem deze naar voren weg;
- trek de uitlaatpijp (11) of economizer (alleen A285EC) naar beneden los en neem
deze weg;
- Alleen A285EC: hang de economizer met de metalen haak aan de scharnierbeugel
achter de bedieningsunit (zie fig. 12);
- draai nu de linker (9) en rechter (10) knevelstang een kwartslag en trek deze naar
voren eruit. Let hierbij op de draairichting (rode controlenokjes);
- neem nu de complete ventilatorunit met gasblok van de warmtewisselaar naar voren
weg;
- verwijder de brandercassette uit de ventilatorunit;
- controleer de brandercassette op slijtage, vervuiling en eventuele breuk. Reinig de
brandercassette met een zachte borstel en een stofzuiger. Vervang bij breuk altijd de
hele brandercassette;
- vervang de pakking tussen brander en bovenbak en de pakking tussen bovenbak en
wisselaar;
- controleer de venturi en de gasluchtverdeelplaat op vervuiling en reinig deze, indien
noodzakelijk, met een zachte borstel in combinatie met een stofzuiger. Als de luchtkast sterk vervuild is met stof, is het aannemelijk dat de ventilatorwaaier ook vervuild
is. Om deze te reinigen moet de ventilator gedemonteerd worden van de bovenbak
en van de venturi. Reinig de waaier met een zachte borstel en stofzuiger. Vervang
daarbij de pakking en let op tijdens het monteren van de ventilatoronderdelen, dat
de nieuwe pakking juist gemonteerd wordt.
A285EC met Economizer
Figuur 12
27
Warmtewisselaar
- controleer de warmtewisselaar op vervuiling. Reinig deze, indien nodig, met een
zachte borstel en een stofzuiger. Voorkom dat eventuele vervuiling naar beneden
valt.
Het van bovenaf doorspoelen, met water door de wisselaar, is niet toegestaan.
Montage geschiedt in omgekeerde volgorde.
figuur 13
Let tijdens montage op het juist positioneren van de knevelstangen. Deze dienen verticaal te staan.
Ontstekingselektrode
Het vervangen van de ontstekingselektrode is noodzakelijk als de pennen versleten zijn.
Als het kijkglas beschadigd is moet de gehele ontstekingselektrode vervangen worden.
Vervanging gaat als volgt:
- neem de stekkerverbindingen op de ontstekingelektrode weg;
- druk de clips aan weerszijden van de elektrode naar buiten en neem de elektrode weg;
- verwijder en vervang de pakking.
Montage geschiedt in omgekeerde volgorde.
11
7
12
8
figuur 12
6
5
figuur 14
Sifon en condensbak (zie fig. 12 - 16)
- draai de inbusbout (5) van de sifon (6) los en trek de sifon uit de condensbak;
Controleer de sifon op vervuiling. Indien er geen sterke vervuiling aangetroffen wordt
in de sifon is het niet noodzakelijk de condensbak te demonteren of te reinigen. Indien
de sifonbeker sterke vervuiling vertoont moet ook de condensbak gereinigd worden;
- controleer de O-ringen van de sifonbeker en vervang deze indien noodzakelijk;
- reinig de delen door deze te spoelen met water;
- vet de O-ringen opnieuw in met zuurvrij O-ringvet om het monteren te vergemakkelijken;
- indien er lekkage is opgetreden aan de sifon, vervang dan de complete sifon;
- verwijder de stekker van de eventuele aanwezige rookgassensor;
- verwijder de linker (7) en rechter (8) korte knevelstang door deze een kwartslag te
draaien. Let hierbij op de draairichting (rode controlenokjes);
- trek nu de knevelstangen naar voren en onder de condensbak vandaan;
- schuif de uitlaatpijp (11) of economizer (alleen A285EC) ongeveer 1 cm naar boven;
- Alleen A285EC: hang de economizer met de metalen haak aan de scharnierbeugel
achter de bedieningsunit (zie fig. 12);
- druk nu de condensbak (12) voorzichtig naar beneden en neem deze naar voren weg;
- vervang de condensbakpakking door een nieuwe;
- reinig de vervuilde condensbak met water en een harde borstel;
- controleer de condensbak op lekkages.
Montage geschiedt in omgekeerde volgorde.
Let tijdens het monteren van de condensbak op dat de pakking geheel rondom afsluit.
figuur 15
Let tijdens montage op het juist positioneren van de knevelstangen. Deze dienen verticaal te staan.
Vervang tijdens een onderhoudsbeurt altijd de pakkingen van losgenomen onderdelen.
ATAG A-Serie
Neem de ketel weer in bedrijf en voer een rookgasanalyse uit (zie pag.26).
28
figuur 16
Plaats na (onderhouds-)werkzaamheden altijd de mantel terug en borg de mantel met de schroeven A, B, C en D.
12.3Onderhoudsfrequentie
ATAG adviseert, om jaarlijks een inspectie- /onderhoudsbeurt aan de ketel uit te voeren,
echter minimaal elke 2 jaar een inspectiebeurt en elke 4 jaar een onderhoudsbeurt, afhankelijk van de in de garantievoorwaarden vermelde bedrijfsuren is verplicht.
12.4Garantie
Voor de garantievoorwaarden verwijzen we naar de Garantiekaart die bij de ketel is
bijgeleverd.
Storingsmelding
Op het beeldscherm wordt een geconstateerde fout aangegeven in blokkerings- of errormeldingen.
C 20
C 40
C 50
C 61
C 62
C 78
C1 05
C1 10
C1 11
C1 17
C1 18
C1 29
C1 33
C1 51
C1 54
C180
C181
- Blokkering
code met sleutel-symbool
Fout is van tijdelijke aard en heft zichzelf op of zal na enkele pogingen
de ketel vergrendelen (error)
- Error
code met bel-symbool
Fout betekent een vergrendeling van de ketel en kan alleen verholpen
worden door een reset en/of door interventie van een servicemonteur.
aanvoersensor fout (bv. open, kortgesloten, buiten range)
retoursensor fout (bv. open, kortgesloten, buiten range)
warmwatersensor fout (bv. open, kortgesloten, buiten range)
geen communicatie via Z-bus (reset alleen mogelijk door spanningsonderbreking)
busthermostaat aangesloten, echter geen ATAG Z-busthermostaat
waterdruksensor buiten range of niet aangesloten of, indien waterdruk OK: pomp defect
ontluchtingsprogramma aktief (geen storing)
veiligheidstemperatuur overschreden
maximaal temperatuur overschreden
druk te hoog (>3 bar) of pompdrukverhoging te hoog
druk te laag (<0,7 bar) of pompdrukverhoging te laag (geen pomp detectie)
ventilator fout (ventilator start niet op)
geen vlam na 5 ontsteekpogingen
ventilator fout (toerentalregeling wordt niet gehaald of ligt buiten range)
aanvoer stijgt te snel, -T te groot, retour > aanvoer
Geen storing: kortstondig te zien bij verlaten van schoorsteenvegerfunctie
Geen storing: kortstondig te zien bij verlaten van 'gaspedaalfunctie'
Voorbeeld weergave melding
ATAG A-Serie
13
29
30
ATAG A-Serie
ATAG A-Serie
Instructions d'installation
31
Explication des symboles et des signes sur l’écran et les touches
FlammeChaudière en service
Cloche Indication d’erreur
Clé Mode service ou blocage
Robinet Fonction eau chaude (demande de chaleur)
Radiateur Fonction chauffage central (demande de chaleur)
Écran d’affichage à LCD
Programme de CC
Programme d’ECS
Programme de pompe
de circulation
%
bar
°C
+
i
+
( OK )
-
R
-
( ESC)
Touches souples à fonction immédiate
SCROLL et +/- (fonction secondaire)
OK et ESC (fonction secondaire)
Réglage de la température d’ECS
Réglage de la température de la chaudière
(température de départ max.)
Touche de données techniques Touche de réinitialisation
bar
Informations concernant la pression d’eau :
L’image standard de l’écran affiche la pression d’eau (bar) dans l’installation de
chauffage central.
Lorsque la pression d’eau est (trop) basse, ceci s’affiche de la manière suivante :
Pression d’eau trop basse (<1,0 bar).
Symbole clef visible et c1 18.
La puissance est réduite de 20 %.
Il faut rajouter de l’eau dans
l’installation.
ou
Pousez la touche i jusqu'à A6.
La pression actuelle est visible.
Pression d’eau trop basse (< 0,7 bar).
Symbole clef visible et c1 18.
La chaudière est mise hors service.
Il faut rajouter de l’eau dans l’installation.
ATAG A-Serie
Après remplissage de l’installation lorsque la pression était inférieure 0,7 bar, le programme de purge automatique se mettra en marche (environ 7 min).
32
Lorsque la pression d’eau est trop haute, ceci s’affiche de la manière suivante :
Pression d’eau trop haute (> 3,0 bar).
Symbole clef visible et c1 17.
La chaudière est mise hors service.
La pression doit être abaissée en retirant
de l’eau de l’installation.
Sommaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Introduction...................................................................................................................................34
Réglementation.............................................................................................................................34
Contenu de la livraison..................................................................................................................35
Description de la chaudière...........................................................................................................36
Fixation de la chaudière................................................................................................................37
Raccordement de la chaudière.....................................................................................................40
6.1 Système de chauffage central...........................................................................................40
6.2 Vase d’expansion...............................................................................................................40
6.3 Soupape de sécurité..........................................................................................................40
6.4 Systèmes de chauffage central avec conduites en plastique............................................41
6.5 Conduite de gaz.................................................................................................................41
6.6 Production d’eau chaude sanitaire.....................................................................................42
6.7 Conduite d’évacuation des condensats.............................................................................43
6.8 Systèmes d’apport d’air comburant et d’évacuation des gaz de combustion....................44
6.8.1 Dimensionnement des conduits d’évacuation des gaz de combustion et d’apport d’air....46
Raccordement électrique..............................................................................................................47
7.1 Thermostats d’ambiance....................................................................................................47
Remplissage et purge de la chaudière et de l’installation de chauffage central...........................48
8.1 Production d’eau chaude sanitaire.....................................................................................48
Régulation de la chaudière...........................................................................................................49
9.1 Commande et explication des fonctions............................................................................50
Mise en service de la chaudière....................................................................................................51
10.1 Production d’eau chaude sanitaire ...................................................................................51
10.2 Système de chauffage central ..........................................................................................51
10.3 Fonctionnement de la pompe ...........................................................................................51
10.4 Réglages............................................................................................................................52
10.5 Activation des réglages d’usine (touche de fonction verte) ..............................................54
Mise hors service..........................................................................................................................55
Entretien........................................................................................................................................55
12.1 Contrôle O2 (Mesure des émissions).................................................................................56
12.3 Opérations d’entretien........................................................................................................57
12.3 Fréquence de l’entretien....................................................................................................58
12.4 Garantie.............................................................................................................................58
Messages d’erreur........................................................................................................................59
Appendix ...........................................................................................................................................61
A. Dimensions...................................................................................................................................62
B. Spécifications technique...............................................................................................................63
C. Pièces de la chaudière..................................................................................................................64
D. Schéma d'électrique......................................................................................................................65
E. Déclaration de conformité.............................................................................................................66
Une version allemande de ce manuel d’installation est disponible sur demande chez ATAG Verwarming.
Eine deutschsprachige Version von dieser Montageanleitung ist auf Wunsch bei ATAG Verwarming erhältlich.
ATAG A-Serie
Les travaux à effectuer sur l’appareil seront uniquement confiés à un personnel qualifié, qui utilisera des appareils calibrés.
33
1
Introduction
Ce manuel d’installation décrit le fonctionnement, l’installation, la commande et l’entretien
primaire des chaudières de chauffage central ATAG A.
Cette notice est destinée aux installateurs agréés qui effectuent le placement et la mise
en service des chaudières ATAG.
Veuillez lire la présente notice d’installation de manière approfondie avant de commencer
l’installation de la chaudière.
Un manuel d’utilisation séparé, destiné aux utilisateurs de la chaudière ATAG A, est livré
avec l’appareil.
ATAG Verwarming n’est pas responsable des dommages découlant d’erreurs ou
d’imperfections qui se seraient glissées dans les notices de montage et d’utilisation.
ATAG se réserve en outre le droit de modifier ses produits sans avis préalable.
Lors de la livraison de l’installation, il est primordial de donner au client des
instructions claires concernant l’utilisation de la chaudière et de lui remettre le
mode d’emploi et la carte de garantie.
Chaque chaudière est munie d’une plaque signalétique. Vérifiez si les indications de
cette plaque correspondent bien au type d’installation envisagée, comme : type de gaz,
réseau électrique et classe d’évacuation.
Notices d’installation ou d’utilisation éventuellement intéressantes :
- ATAG Monopass 2
Système d’évacuation individuel des gaz de combustion
Réglementation
L’installation des chaudières ATAG A est soumise aux réglementations suivantes :
-
-
-
Normes belges NBN D30.003, NBN D51-003 et NBN B61-002 ;
Prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (RGIE) ;
Prescriptions locales en vigueur.
La chaudière doit être installée selon la présente notice d’installation et conformément à
toutes les normes et prescriptions qui se rapportent à l’installation à raccorder.
Veuillez tenir compte des consignes de sécurité suivantes :
- toutes les interventions sur la chaudière doivent être réalisées dans un environnement sec.
- ne faites pas fonctionner la chaudière ATAG sans cache de protection sauf si vous
devez encore procéder à des contrôles et réglages (voir chapitre 12).
- faites en sorte qu’aucun composant électrique ou électronique n’entre en contact
avec de l’eau.
ATAG A-Serie
Avant d’entreprendre des travaux (d’entretien) sur une chaudière déjà installée, veillez à:
- désactiver chaque fonction
- fermer le robinet de gaz
- retirer la fiche de la prise de courant
- fermer le robinet d’arrêt de la robinetterie d’alimentation de la chaudière.
34
Si vous devez effectuer des travaux de contrôle et de réglage, veillez aux points suivants:
- la chaudière doit pouvoir fonctionner durant ces interventions ; l’alimentation électrique,
la pression de gaz ainsi que la pression d’eau doivent donc être maintenues. Veillez
à ce que celles-ci ne présentent aucun danger durant les interventions.
Après des interventions (d’entretien) sur la chaudière, contrôlez toujours
l’étanchéité des raccords et conduites de gaz (à l’aide d’un spray détecteur de
fuites).
Après des interventions (d’entretien), replacez toujours le cache de protection
et verrouillez-le avec les vis.
Les symboles (de sécurité) suivants peuvent être mentionnés dans la présence notice
d’installation, sur l’emballage et sur la chaudière :
Ce symbole indique que la chaudière doit être stockée à l’abri du gel.
Ce symbole indique que l’emballage et/ou son contenu peuvent être
endommagés par un transport négligent.
Ce symbole indique que la chaudière emballée doit être protégée des
intempéries durant le transport et le stockage.
Symbole de la CLÉ. Ce symbole indique qu’un montage ou un démontage doit
être effectué à cet endroit.
Symbole ATTENTION. Ce symbole attire l’attention sur les précautions à prendre
lors d’une manipulation particulière.
Conseil, description d’un tour de main.
Contenu de la livraison
La chaudière est livrée prête à l’utilisation. Le paquet est composé des éléments suivants :
• Chaudière avec cache de protection ;
• Purgeur automatique (dans la chaudière) ;
• Limiteur de débit (dans la chaudière) ;
• Étrier de suspension ;
• Matériel de fixation composé de vis et de chevilles ;
• Gabarit de perçage ;
• Notice d’installation ;
• Mode d’emploi ;
• Carte de garantie.
La chaudière ATAG A est principalement pourvue de composants électriques 230 V.
Les éléments suivants ne sont pas présents de manière standard dans la chaudière
et doivent être intégrés dans l’installation conformément aux indications de la notice
(livraisons par des tiers) :
• Soupape de sécurité 3 bar dans le retour de système de chauffage central; voir 6.3;
• Groupe de sécurité 8 bar dans la conduite d’eau froide; voir 6.6;
• Vase d’expansion (contenu et pression dépendant de l’installation); voir 6.2;
• Robinet de gaz; voir 6.5;
• Robinets de remplissage et de vidange de l’installation de chauffage central.
ATAG A-Serie
3
35
4
Description de la chaudière
La chaudière ATAG A est une chaudière de chauffage central étanche modulante à
condensation, pourvue d’une production d’eau chaude intégrée.
Chaudière étanche
La chaudière prend son air
comburant à l’extérieur et
renvoie les gaz de combustion
également à l’extérieur.
Condenser
Résultat de l’extraction de
l’entièreté de la chaleur contenue dans les gaz de combustion. La vapeur d’eau se
condensera en eau au contact
du condenseur.
Moduler
Augmenter ou diminuer la
flamme en fonction de la
demande de chaleur.
Acier inoxydable
Sorte d’acier qui garde à vie
ses propriétés spécifiques.
Il ne rouille ni ne s’érode,
comme l’aluminium.
La chaudière est équipée d’un échangeur de chaleur compact à tubes lisses en acier
inoxydable. Un principe bien pensé avec des matériaux durables.
La chaudière brûle du gaz (naturel) pour produire de la chaleur. Cette chaleur est transférée
à l’eau de l’installation de chauffage central par l’intermédiaire de l’échangeur de chaleur.
Le refroidissement important des gaz de combustion produit de la condensation, ce
qui permet d’atteindre un rendement très élevé. L’eau de condensation formée, qui n’a
aucun effet négatif sur l’échangeur de chaleur et le fonctionnement, est évacuée par le
siphon interne.
La chaudière est pourvue d’une régulation intelligente CMS (Control Management
System). Chaque chaudière anticipe la demande de chaleur de l’installation de chauffage
central ou de la production d’eau chaude. La puissance de la chaudière est ainsi adaptée
aux besoins de l’installation. Ceci signifie que la chaudière sera en service plus longtemps
et à puissance réduite.
En cas de raccordement d’une sonde extérieure, la régulation peut fonctionner en fonction
des conditions atmosphériques. Ceci implique que la régulation mesure la température
extérieure et la température de départ. Sur base de ces données, la régulation détermine
la température de départ optimale pour l’installation.
Toutes les chaudières ATAG A bénéficient du label HR Top.
ATAG A-Serie
L’ATAGA285EC se discerneA285C par Technologie d’ECS. Un échangeur supplémentaire
(Economizer breveté) dans l’évacuation de gaz fumé d’abord avant consommation d'ECS
l’eau froide rentrante il soit apporté par le changeur de plaque vers le 60°C final (voir la
figure 1). Ceci s’occupe du rendement d’eau du robinet exceptionnellement élevé de ce
type et une consommation de gaz encore plus basse.
36
Schéma principal de Technologie d'ECS avec Economizer
Figure 1
Fixation de la chaudière
Le local d’implantation de la chaudière de chauffage central doit être à l’abri du gel. Le
cache de protection de la chaudière ATAG A est étanche aux projections d’eau (IPX4D)
et convient dès lors aussi à une installation en salle de bains.
La chaudière peut être fixée à pratiquement n’importe quelle paroi au moyen de l’étrier
de suspension et du matériel de fixation fourni. La paroi doit être plate et suffisamment
solide pour supporter le poids de la chaudière et de son contenu d’eau.
Veiller à respecter les distances minimales nécessaires entre la chaudière, les parois
et le plafond pour permettre le placement et l’enlèvement du cache de protection (voir
Appendix A).
Le gabarit de perçage livré permet de déterminer l’emplacement de la chaudière.
Avant de suspendre la chaudière, enlevez d’abord le cache de protection de l’appareil.
Ce cache fait également office de caisson à air et est fixé à la paroi arrière par quatre
raccords rapides (A, B, C et D) (voir figure 1).
figure 1
Verrouillez les raccords rapides avec les vis (A, B, C et D) lors de la remise en
place du cache de protection.
Soulevez uniquement la chaudière au niveau de la paroi arrière.
ATAG A-Serie
5
37
6
Raccordement de la chaudière
La chaudière dispose des conduites de raccordement suivantes :
• Conduites de chauffage central.
Celles-ci sont composées de conduites en acier de 22 mm de diamètre et doivent
être raccordées à l’installation à l’aide de raccords à serrage.
• Conduite de gaz.
Le raccord gaz de la chaudière est pourvu d’un filetage femelle 1/2” dans lequel
viendra se visser la queue du robinet d’arrêt de gaz.
• Conduite d’évacuation des condensats.
Il s’agit d’une conduite en plastique de 22 mm sur laquelle viendra se raccorder la
conduite d’évacuation par l’intermédiaire d’un entonnoir ouvert. Si nécessaire, la
conduite peut être prolongée par un manchon en PVC de 32 mm de diamètre.
• Systèmes d’apport d’air comburant et d’évacuation des gaz de combustion.
Ceux-ci peuvent être raccordés en 2 x ø80 mm de ø ou concentriques ø80/125 mm.
Voir également la notice d’installation Monopass.
• Conduites d’eau froide et d’eau chaude
Celles-ci sont composées de tubes de cuivre de ø15 mm et doivent être raccordées
à l’installation d’eau potable au moyen de raccords à serrage.
Il est recommandé de rincer ou de souffler soigneusement l’installation et tous
les éléments à connecter à la chaudière avant de les raccorder.
6.1 Système de chauffage central
Monter le système de chauffage central conformément à la réglementation en vigueur.
Les conduites de la chaudière sont raccordées à l’installation à l’aide de raccords à
serrage. Pour le raccordement (soudé ou fileté) sur des conduites à parois épaisses, il
faut prévoir des raccords de réduction.
De l’eau d’essai sale peut être libérée en enlevant les bouchons d’étanchéité en
plastique placés sur les conduites.
La chaudière est équipée d’un système de commande de la charge autorégulant et autoprotégé, permettant de contrôler la différence de température entre l’eau du circuit de
départ et celle du circuit de retour. Le tableau 3 indique le débit de la pompe de circulation
en fonction de la résistance de l’installation.
Type
A243C
A285C
A285EC
Typede
pompe
UP 15-50
UP 15-60
UP 15-60
ATAG A-Serie
Résistance de l'installation
38
écoulementd'eau
dechaudière
l/min
l/h
15,5
920
18
1090
18
1090
résistanced'installation
admissible
kPa
mbar
20
200
20
200
20
200
tableau 3
Si la résistance de l’installation est supérieure à la valeur indiquée, la commande adaptera
la charge jusqu’à obtention d’une différence de température entre l’eau du circuit de
départ et celle du circuit de retour acceptable pour la régulation.
Lorsque la différence de température reste ensuite trop élevée, la chaudière s’arrête
automatiquement et attend jusqu’à ce que la différence de température entre l’eau du
circuit de départ et celle du circuit de retour ait de nouveau diminué.
Si une différence de température inacceptable est constatée, la régulation va essayer
de rétablir la circulation d’eau à plusieurs reprises. Au cas où ceci ne marche pas, la
chaudière se bloque (c1 54).
H(m)
UP
15-
UP
60
15-
50
Q(m³/h)
Caracteristiques des pompes
Grafique 1
Si tous ou la plupart des radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques, il faut
installer un régulateur de pression différentielle pour éviter les problèmes d’écoulement
dans l’installation. Le régulateur de pression différentielle appliqué doit avoir le même
diamètre que le diamètre de raccordement des conduites de départ et de retour de la
chaudière. Voir également chapitre 5.1.
La chaudière n’est pas pourvue d’un filtre intégré. Conseil : placez un filtre dans
la conduite de retour pour éviter l’encrassement interne de la chaudière.
La chaudière n’est pas conçue pour les installations à vase d’expansion «
ouvert ».
ATAG A-Serie
L’utilisation d’additifs dans l’eau de chauffage nécessite l’autorisation écrite
préalable d’ATAG Verwarming.
39
6.2 Vase d’expansion
L’installation de chauffage central doit être équipée d’un vase d’expansion. Le vase
d’expansion qui sera utilisé doit être déterminé sur base du volume d’eau de l’installation.
La pression initiale dépend de la hauteur d’installation au-dessus du vase d’expansion
installé. Voir tableau 4.
installatiehoogte boven
het expansievat
voordruk van het
expansievat
5m
0,5 bar
10 m
1,0 bar
15 m
1,5 bar
Choix de vase d'expansion
tableau 4
Le vase d’expansion doit être raccordé à la conduite de retour, aussi près que
possible de la chaudière.
6.3 Soupape de sécurité
L’installation de chauffage central doit être équipée d’une soupape de sécurité de 3 bar
(soupape de décharge). Raccordez la soupape dans la conduite de retour entre 0,5m
de la chaudière. Entre la soupape et la chaudière il ne peu pas se trouver des vannes
de service, vanne à trois voie ou des autre clapette anti retour.
ATAG A-Serie
Soupape de sécurité
Figure 2
40
6.4 Systèmes de chauffage central avec conduites en plastique
En cas de raccordement ou d’utilisation de conduites (chauffage du sol ou des murs) ou
d’éléments de conduites (raccords de radiateurs, éléments de distribution) en plastique,
il faut tenir compte du fait que les conduites en plastique utilisées doivent satisfaire aux
prescriptions suivantes :
- normes DIN 4726 à 4729 (porosité à l’oxygène < 0,1 g/m3 à 40 °C)
ou
- Homologation ATG
En cas de système muni de conduites en plastique, veuillez à ce qu’il soit et reste
correctement purgé.
Si le système ne satisfait pas à l’une de ces normes, la partie comprenant des
conduites en plastique doit être séparée de la chaudière de chauffage central
par un échangeur à plaques.
6.5 Conduite de gaz
La détermination du diamètre et le montage de la conduite de gaz doivent se faire
conformément à la réglementation en vigueur.
Placez un robinet de gaz agréé par l’ARGB près de la chaudière.
La conduite de la chaudière est pourvue d’un filetage femelle dans lequel viendra se
visser la queue du robinet d’arrêt de gaz.
Le bon fonctionnement de la chaudière nécessite une pression dynamique initiale de
min. 20 mbar.
Veillez à ce qu’il ne subsiste pas de crasses dans la conduite de gaz,
particulièrement en cas de nouvelle canalisation.
ATAG A-Serie
Après des interventions (d’entretien) sur la chaudière, contrôlez toujours l’étanchéité
des raccords et conduites de gaz (à l’aide d’un spray détecteur de fuites).
41
6.6 Production d’eau chaude sanitaire
L’installation de l’eau potable doit être effectuée conformément à la réglementation en
vigueur.
La chaudière convient uniquement à l’utilisation d’eau de ville.
La chaudière ATAG A est équipée d’un échangeur à plaques en acier inoxydable destiné
à préparer l’eau chaude. La chaudière ne possède pas de réservoir d’eau chaude et
chauffera directement l’eau courante à la demande.
Dans les régions où la dureté de l’eau est supérieure à 26°F, l’échangeur à
plaques doit être détartré plus fréquemment. Un échangeur à plaques entartré
n’est plus sous garantie.
En cas de problème dû à l’utilisation d’une eau sanitaire présentant une teneur
en chlorures supérieure à 150 mg/l, vous ne pourrez pas faire intervenir la
garantie.
Afin d’éviter l’entartrage, ATAG conseille d’installer un adoucisseur d’eau ATAG Limex.
Pour le nettoyage des échangeurs à plaques, ATAG conseille d’utiliser par ex. AlphaPhos.
En Belgique, la dureté de l’eau varie. La compagnie des eaux peut vous fournir des
informations précises à ce sujet.
Les conduites d’eau chaude sanitaire de la chaudière doivent être raccordées à
l’installation à l’aide de raccords à serrage. La chaudière doit être équipée d’une
robinetterie d’admission avec une soupape de sécurité tarée à 8 bar. La vidange de la
soupape de sécurité doit être raccordée à la conduite d’évacuation à l’égout.
Une limiteur de débit est montée dans la canalisation d’eau froide de la chaudière. Cette
limiteur de débit veille à produire une certaine quantité d’eau chaude à une température
garantie de 60 °C (sur base d’une température d’eau froide de 10 °C). La quantité d’eau
n’est pratiquement pas influencée par la pression de l’eau.
Après installation, vérifiez le débit d’eau chaude en ouvrant à fond le robinet d’eau
chaude. Si le débit s’avère trop faible, il est possible de l’augmenter en enlevant le joint
torique de la limiteur de débit :
- Coupez l’arrivée d’eau en fermant la robinetterie d’alimentation.
- Ouvrez un robinet d’eau chaude afin de supprimer la pression dans la canalisation
d’eau chaude.
- Enlevez le cache de protection de la chaudière.
- Dévissez le bouchon de la limiteur de débit avec une clé à douille ou une clé fermée
de 15.
- Retirez du logement le manchon en plastique avec la limiteur de débit.
- Enlevez le petit joint torique de la partie en plastique de la limiteur de débit.
- Remettez tout en place en sens inverse.
ATAG A-Serie
limiteur de débit
42
Figure 3
6.7 Conduite d’évacuation des condensats
Les chaudières de chauffage central ATAG produisent de l’eau de condensation. Cette
eau doit être éliminée, sinon la chaudière ne fonctionnera plus.
La conduite d’évacuation des condensats doit être raccordée à l’égout au moyen d’un
raccord ouvert. Ceci évite le retour éventuel de gaz d’égouts vers la chaudière. Le
raccordement aux égouts doit avoir un diamètre minimum de 32 mm.
L’installation de la conduite d’évacuation des condensats doit être effectuée conformément
à la réglementation en vigueur.
L’évacuation de l’eau de condensation sur la descente d’eau de pluie n’est pas
autorisée en raison du risque de gel.
ATAG A-Serie
Avant la mise en service de la chaudière, il faut remplir le siphon d’eau.
43
6.8 Evacuation des gaz fumées et alimentation en air comburant
Les systèmes d’evacuation des gaz fumées et alimentation en air comburant comprennent
:
- Le conduit d’évacuation des gaz fumées ;
- Le conduit d’alimentation en air comburant ;
- Les accessoires de passage de toit ou de façade.
Les installations de cheminée et d’aération doivent satisfaire aux règles suivantes :
- normes belges NBN D 30.003 et NBN D 51.003 ;
- la réglementation citée au chapitre 2 ;
- les prescriptions indiquées dans la notice d’installation ATAG Monopass
(si elles sont d’application).
Toutes les pièces d’évacuation de gaz Monopass qui se situent à l’extérieur de la
cuve ou du fourreau stable au feu doivent
être fabriquées d’acier inoxydable.
PP
Inox
Filtre d’air
Montage libre
Inox
PP
ATAG A-Serie
PP
44
PP
Inox
Catégorie d’appareil: B
Lieu de débouché 1
(lieu de débouché libre)
PP/MW
PP/MW
Catégorie d’appareil: C
Montage fermé
montage fermé et libre
figure 4
Le diamètre de raccordement sur la chaudière est de 80/125 mm. Il permet de connecter
les systèmes d’apport d’air comburant et d’évacuation des gaz de combustion avec ou
sans coudes. Voir le tableau 5 pour les longueurs maximales de conduites permises.
Nous conseillons d’assembler un système simple d’apport d’air comburant et d’évacuation
des gaz de combustion en utilisant des composants d’évacuation des gaz de combustion
Monopass. Pour plus d’informations au sujet du programme de livraison du système
d’apport d’air comburant et d’évacuation des gaz de combustion, veuillez vous référer à
la liste des prix du programme d’évacuation des gaz de combustion Monopass.
Monopass est conçu et convient exclusivement pour les chaudières de chauffage central
ATAG au gaz naturel ou au propane. La température maximum des gaz de combustion
des chaudières de chauffage central ATAG est inférieure à 70 °C (charge nominale
80/60 °C).
Le bon fonctionnement peut être influencé de manière désavantageuse par la modification
ou l’adaptation de l’utilisation envisagée.
Le recours éventuel à la garantie ne sera pas accepté en cas de modifications ou de
l’application incorrecte de la réglementation et des consignes d’installation.
Les systèmes d’évacuation décrits dans le présent document exclusivement destinés
à être utilisés avec les chaudières de chauffage central ATAG munies du certificat
d’homologation d’appareil Gastec nos : 0063BQ3021, 0063BR3405 et 0063BT3195.
L’assemblage du système d’évacuation doit être exclusivement effectué à l’aide de
composants du programme Monopass. Les combinaisons avec d’autres marques ou
systèmes ne sont pas autorisées sans l’approbation écrite d’ATAG Verwarming.
Les parties horizontales du système d’évacuation doivent toujours être montées avec
une pente (50 mm/m) vers la chaudière de façon à éviter l’accumulation d’eau de
condensation dans les conduits d’évacuation. Du fait de l’écoulement de l’eau de
condensation vers la chaudière, les risques de formation de stalactites de glace au
passage du toit sont réduits. En cas de débouchés horizontaux, le système d’évacuation
doit être placé avec une pente vers l’extérieur pour éviter la pénétration de la pluie. Le
placement d’un accessoire supplémentaire de collecte des condensats dans le système
d’évacuation est superflu.
ATAG A-Serie
En fonctionnement, la chaudière peut produire un panache de condensation
blanc. Ce panache de condensation est inoffensif mais peut être considéré
comme dérangeant, notamment en cas de débouché en façade. C’est pourquoi
le débouché en toiture mérite la préférence. Nous renvoyer à facteur de
délayage selon KVBG.
45
6.8.1Dimensionnement des conduits d’évacuation de fumées et d’apport d’air.
Le diamètre est déterminé par la longueur totale y compris le conduit de raccordement,
par le tracé du conduit de fumée (défini lors du relevé initial) et par le type de chaudière.
Un diamètre trop faible peut provoquer des problèmes. Voir le tableau 5 pour le choix du
système présentant le diamètre adéquat. Le tableau indique les longueurs maximales
des conduits d’évacuation pour différentes puissances de chaudières.
Example:
Une chaudière de A243C
avec une système
concentrique ø80/125mm. La
tableau indiqué un longueur
droit max. de 30m.
Dans le système il y a 2
courbes de 45°.
Le longueur totalement est:
30 - 2x1,1 = 27,8m.
Explication du tableau 5
Conduits séparés : passage de toiture A.
Conduits concentriques :
passage de toiture B.
Longueur max. indiquée = distance entre la chaudière et le
Longueur max. indiquée = distance entre la chaudière et le
En cas d’utilisation de coudes, la valeur correspondant à chaque coude doit être
décomptée de la longueur droite max. (voir exemple).
Le diamètre 60/100 est exclusivement réservé aux passages de façade en combinaison
avec la chaudière ATAG A243C.
Système d'admission et d'évacuation à double tuyau
A243C
A285C
A285EC
A
en m
ø80mm
Longueur max. pour ø80
35,5
longueur de resistance coude 87° -1,5
longueur de resistance coude 45° -0,8
Longueur max. pour ø80
24
longueur de resistance coude 87° -1,5
longueur de resistance coude 45° -0,8
Système d'admission et d'évacuation concentrique
A243C
A285C
A285EC
B
B
en m
en m
ø60/100mm
ø80/125mm
Longueur max. pour ø60/100
6 Longueur max. pour ø80/125
30
longueur de resistance coude 87° -1,6 longueur de resistance coude 87° -2,8
longueur de resistance coude 45° -1 longueur de resistance coude 45° -1,1
Longueur max. pour ø80/125
18
longueur de resistance coude 87° -2,8
longueur de resistance coude 45° -1,1
ATAG A-Serie
Dimensionnement des conduits d'évacuation de fumées et d'apport d'air
46
Tableau 5
7
Raccordement électrique
La chaudière est conforme à la directive machines 89/392/CEE.
L’installation doit être et rester conforme aux points suivants :
- Prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (RGIE) ;
- Une tolérance de tension réseau 230 V / 50 Hz de + 10 % ou - 15 %
- Les prescriptions locales en vigueur ;
- La chaudière doit être connectée à une prise de courant avec terre.
Celle-ci doit être visible et accessible.
La chaudière est conforme aux prescriptions suivantes :
- Directive basse tension 73/23/CEE
- Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE
Les prescriptions suivantes sont également d’application :
- Aucune modification ne peut être apportée au câblage de la chaudière ;
- Tous les raccordements doivent être faits sur le bornier de la chaudière.
- En cas de remplacement, le câble d’alimentation doit être remplacé par un cordon
de raccordement ATAG A, réf. S4746600.
7.1 Thermostats d’ambiance
Dans l'Eco A il est possible de connecter un de deux type des thermostats:
A. Pour profiter tout de régulation de la chaudière, ATAG préfère:
Position 1 et 2: Thermostat d'ambiance Serie Z d'ATAG
Z-ready
Le logo réprésente les thermostats Serie Z d'ATAG.Pour
la communication avec la
chaudière, la chaudière doit
être prevue d'une connection
du protocol de communication
correspondant. Une chaudière
pareille est identifiable par le
logo au-dessus. Le logo se
trouve dans l' emballage, dans
le manteau de la chaudière et
dans la documentation.
B. Alternativement il est possible de choisir:
Position 3 et 4: Thermostats marche/arrêt exclusivement alimentés par piles.
Le thermostat d’ambiance doit être équipés d’un raccordement à deux fils. Le thermostat
d’ambiance doit être raccordé aux positions correspondant du bornier. Utilisez le
connecteur aux bornier.
Conduisez le câble du thermostat d’ambiance le long des crochets aux câbles supérieurs
du logement et le support de charnière.
Pour de plus amples informations au sujet de composants non fournis par ATAG, veuillez
contacter le fournisseur concerné.
ATAG Z = Seulement pour les thermostats Serie Z d'ATAG
Thermostat marche/arrêt (exclusivement alimenté par pile)
n.a. = sans objet / aucune fonction
Contact de sécurité externe
n.a. = sans objet / aucune fonction
Sonde extérieure 1 kΩ (ARZ0055U)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bornier de raccordement
figure 6
ATAG A-Serie
Bornier de la Série A
47
8 Remplissage et purge de la chaudière et de l’installation de chauffage central
L’installation de chauffage central doit être remplie d’eau potable. Le remplissage de
l’installation s’effectue en utilisant le robinet de remplissage/vidange. Le remplissage
s’effectue de la manière suivante :
1 Brancher la fiche dans la prise murale ;
2 Après la procédure de démarrage, l’écran affiche c1 18 (pression d’eau trop basse).
3 Raccorder le flexible de remplissage au robinet d’eau froide ;
4 Remplir complètement le flexible d’eau froide ;
5 Raccorder le flexible de remplissage au robinet de remplissage/vidange de l’installation
de chauffage central ;
6 Ouvrir le robinet de remplissage/vidange ;
7 Ouvrir le robinet d’eau froide ;
8 Remplir lentement l’installation jusqu’à la pression de 1,5-1,7 bar ;
(appuyer sur la touche i jusqu’à A6 = pression d’eau : la valeur à l’écran augmente);
9 Fermer le robinet d’eau froide ;
10 L’indication C1 05 apparaît à l’écran dès que la pression dépasse 1,3 bar :
le programme de purge automatique est activé pendant environ 7 min ;
11 Purger entièrement l’installation de chauffage central en commençant par le point
le plus bas ;
12 Contrôler la pression et rajouter éventuellement de l’eau jusqu’à l’obtention
d’une pression de 1,5 à 1,7 bar.
13 Veiller à ce que les robinets d’eau froide et de remplissage/vidange soient bien
fermés;
14 Débrancher le flexible de remplissage ;
15 Après déroulement du programme de purge automatique (C1 05), la chaudière
basculera sur le programme mis en marche par la première demande de chaleur.
L’évacuation de la totalité de l’air de l’installation peut prendre un certain temps.
La première semaine, il est normal d’entendre des bruits d’air dans l’installation.
Cet air sera progressivement éliminé par le purgeur automatique de la
chaudière. Par conséquent, la pression d’eau pourra légèrement baisser durant
cette période, ce qui nécessitera éventuellement un ajout d’eau.
ATAG A-Serie
8.1 Production d’eau chaude sanitaire
48
Ouvrir le robinet principal ou le robinet d’arrêt de la robinetterie d’alimentation pour mettre
le préparateur d’eau chaude sanitaire sous pression.
Purger l’installation d’eau chaude sanitaire en ouvrant un robinet d’eau chaude. Laisser
le robinet ouvert jusqu’à disparition complète de l’air contenu dans l’installation et les
canalisations d’eau chaude. Il ne doit plus s’écouler que de l’eau. Débiter au minimum
10 litres d’eau pour entraîner les restes éventuels de salissures de la canalisation d’eau
chaude.
9
Régulation de la chaudière
Avant d’insérer la fiche dans la prise de courant, il est bon de connaître le fonctionnement
de la chaudière. Le réglage de la chaudière est brièvement décrit ci-dessous. Les touches
de fonctions et les symboles affichés à l’écran seront décrits à la page suivante.
La chaudière est pourvue d’une régulation automatique, appelée Control Management
System (CMS). Cette régulation intègre une grande partie des réglages manuels de sorte
que la mise en service en est grandement facilitée.
Après remplissage de l’installation, le programme de purge automatique sera activé.
Le programme de purge automatique dure environ 7 min et s’arrête automatiquement.
Ensuite, la chaudière se mettra en route selon le programme choisi (chauffage central
ou production d’eau chaude) (voir en outre « Remplissage et purge de la chaudière et
de l’installation »).
Régulation d’eau chaude
Lorsque de l’eau chaude est soutirée, la sonde d’écoulement (F1) mesure la quantité
prélevée. La régulation déterminera une température de départ en fonction de la
température d’eau sanitaire souhaitée et de la quantité prélevée. Ceci permet d’obtenir la
température d’eau sanitaire souhaitée de manière efficace. La sonde d’eau chaude (T3)
ajustera les légers écarts éventuels provoqués par des variations de la température d’eau
de distribution, de manière à obtenir la température souhaitée en toutes circonstances.
Résistances des sondes
tableau 6
Régulation du chauffage central
En cas de demande du thermostat d’ambiant, un temps d’attente d’1 minute
commence. Ceci évite que l’échangeur de chaleur ne perde rapidement
la chaleur présente en cas de demandes d’eau chaude fréquentes et
de courte durée. La pompe démarre ensuite et la régulation du gradient
devient active au bout de 30 secondes. Le point de départ de la régulation
du gradient est la température d’alimentation présente à ce moment. Une
régulation Delta-T (25K) assure une régulation stable des besoins de
chaleur.
Lorsque la température de départ est inférieure à la valeur T-set de 20 °C,
la chaudière se mettra en marche automatiquement.
En cas de régulation en fonction des conditions atmosphériques (sonde
extérieure de 1 kΩ ARZ0055U raccordée), une température de jour est
réglée à la place d’une température d’arrivée. La régulation s’effectue en
fonction de la courbe de chauffe.
La chaudière ATAG A est équipée de sondes de chaudière de 10 kΩ. La
valeur de résistance et la température correspondante sont indiquées dans
le tableau ci-joint.
ATAG A-Serie
TableauderésistancesdessondesATAGA
Sonde d'extérieur T4
Sonde d'alimentation T1
Sonde de retour T2
Sonde d'ECS T3
Sonde de gaz fumée T5
NTC1k (25°C)
NTC10k (25°C)
Température Résistance Température Résistance
[°C]
[Ohm]
[°C]
[Ohm]
-10
4.574
-10
55.047
-9
4.358
0
32.555
-8
4.152
10
19.873
-7
3.958
12
18.069
-6
3.774
14
16.447
-5
3.600
16
14.988
-4
3.435
18
13.674
-3
3.279
20
12.488
-2
3.131
22
11.417
-1
2.990
24
10.449
0
2.857
26
9.573
1
2.730
28
8.779
2
2.610
30
8.059
3
2.496
32
7.406
4
2.387
34
6.811
5
2.284
36
6.271
6
2.186
38
5.779
7
2.093
40
5.330
8
2.004
42
4.921
9
1.920
44
4.547
10
1.840
46
4.205
11
1.763
48
3.892
12
1.690
50
3.605
13
1.621
52
3.343
14
1.555
54
3.102
15
1.492
56
2.880
16
1.433
58
2.677
17
1.375
60
2.490
18
1.320
62
2.318
19
1.268
64
2.159
20
1.218
66
2.013
21
1.170
68
1.878
22
1.125
70
1.753
23
1.081
72
1.638
24
1.040
74
1.531
25
1.000
76
1.433
26
962
78
1.341
27
926
80
1.256
28
892
82
1.178
29
858
84
1.105
30
827
86
1.037
35
687
88
974
40
575
90
915
49
9.1 Commande et explication des fonctions
+
ii
+
-
R
-
Eau chaude sanitaire
Réglage de la température d’eau chaude sanitaire :
Appuyer brièvement sur + ou - ; l’écran affiche la valeur réglée en clignotant ;
Appuyer brièvement sur + ou - pour modifier la valeur réglée. Chaque modification
est directement active.
+
ii
+
-
R
-
Chauffage central
Réglage de la température d’eau de chauffage central :
Appuyer brièvement sur + ou - ; l’écran affiche la valeur réglée en clignotant ;
Appuyer brièvement sur + ou - pour modifier la valeur réglée. Chaque modification
est directement active.
scroll
+
ii
+
OK
-
R
-
ESC
+
-
ii
R
+
-
ARRÊT du programme d’eau chaude : Appuyer sur la touche – jusqu’à la valeur la plus
basse, puis pousser à nouveau sur -. L’écran affiche –- et le
du milieu est éteint.
L’enclenchement fonctionne en sens inverse.
ARRÊT du programme chauffage central : Appuyer sur la touche – jusqu’à la valeur la plus
basse, puis pousser à nouveau sur -. L’écran affiche –- et le
supérieur est éteint.
L’enclenchement fonctionne en sens inverse.
Touche (i) d’informations
Affichage des données actuelles :
Appuyer brièvement sur la touche i (ou en actionnant la touche SCROLL) pour obtenir
les données suivantes :
A0= Température eau de départ
A1= Température eau de retour
A2= Température d’eau chaude
A4= Température des gaz de combustion (uniquement en cas de raccordement
d’un sonde de température des gaz de combustion)
A5= Température extérieure (uniquement en cas de raccordement d’une sonde
de température extérieure)
A6= Pression d’eau
A9= Vitesse de rotation du ventilateur
Pour revenir à l’affichage standard, appuyer sur la touche ESC.
Touche Reset
La touche Reset remet la chaudière en marche si un dérangement survient.
En cas de panne éventuelle, le symbole
est affiché avec un code Cx xx.
Dans les autres cas, la touche Reset n’a aucune fonction et ne réagira pas en cas
d’actionnement. Voir le chapitre 15 pour un bref aperçu avec codes.
Certaines touches présentent des fonctions connexes. Ces fonctions connexes sont
uniquement actives en cas de modification des réglages (suivant les procédures décrites
au chapitre 10.4) ou d’affichage des données du CMS.
Fonctions connexes :
ATAG A-Serie
OK
50
ESC
Touche eau chaude : SCROLL
(défilement des paramètres)
Touche chauffage central : OK et ESC
(OK = confirmation, ESC = retour à l’affichage normal)
10
Mise en service de la chaudière
%
bar
°C
Avant de mettre la chaudière en service, vérifier à ce que la chaudière et l’installation
soient convenablement purgées. Purger la conduite de gaz et ouvrir le robinet d’arrêt
de gaz de la chaudière. La chaudière ne nécessite aucun réglage de la pression de gaz
au brûleur et du débit d’air ; en effet, ces paramètres à régulation automatique ont été
réglés en usine et ne peuvent pas être modifiée.
Segment test
Brancher la fiche dans la prise murale ;
- Il s’ensuit une procédure de démarrage avec segment test de l’écran d’affichage ;
- L’éclairage d’allume et puis s’éteint après le segment test ;
Programme de purge active
Lorsque la pression d’eau est inférieure à 1,0 bar, l’écran affiche le message c1 18.
Cette indication disparaît lorsque la pression d’eau est supérieure à 1,3 bar et le
programme de purge automatique se mettra en marche (c1 05).
bar
l'affichage normal avec le
bruleur active
Ceci dure environ 7 min et sera suivi par l’affichage normal.
La chaudière s’enclenchera directement pour atteindre la température de maintien du
circuit de production d’eau chaude sanitaire (position Confort).
10.1Production d’eau chaude sanitaire
bar
Le programme d’eau chaude sanitaire est toujours actif après la mise en marche.
Ceci est affiché par le
du milieu
En cas de demande de chaleur, ceci s’affichera par
et la production d’eau chaude
sera mise en marche. La pompe de circulation se mettra en marche et la chaudière
s’enclenchera . . La production d’eau chaude sanitaire est normalement réglée sur la
position Confort. Le passage à la position Eco peut être effectué à l’aide du Paramètre
684 (voir page 23).
10.2Système de chauffage central
bar
Le programme de chauffage central est toujours actif après la mise en marche.
Ceci est affiché par le
supérieur
En cas de demande de chaleur, ceci s’affichera par
et le chauffage central sera mise
en marche. La pompe de circulation se mettra à fonctionner et la chaudière s’enclenchera
. au bout d’une à deux minutes.
10.3Fonctionnement de la pompe
Risque de gel
Lorsque l’installation de chauffage central présente un risque de gel et qu’aucune sonde
extérieure n’est raccordée, il est recommandé de laisser tourner la pompe de circulation
en permanence. Le branchement continu de la pompe de circulation s’effectue à l’aide
du Paramètre 684. Voir chapitre 10.4.
En cas de sélection du mode de fonctionnement continu de la pompe, ceci s’affiché par
le
inférieur en combinaison avec le
ou
.
Lorsqu’une sonde extérieure est raccordée, la commande de la pompe est assurée par
la régulation :
- en cas de températures extérieures comprises entre + 1,5 et – 5 °C, la pompe tourne
pendant 10 min toutes les 6 heures.
- en cas de températures extérieures inférieures à – 5 °C, la pompe tournera de façon
continue.
ATAG A-Serie
bar
La chaudière est réglée de manière standard de manière à ce que la pompe s’enclenche
en cas de demande de chaleur par le chauffage central ou la production d’eau chaude
sanitaire. La mise en marche et l’arrêt sont entièrement commandés par la régulation.
51
10.4Réglages
Après installation, la chaudière est en principe prête à être mise en service. Tous les
paramètres de la régulation sont déjà programmés pour une installation de chauffage
comprenant des radiateurs/convecteurs avec une température de départ de 85 °C. Les
réglages sont décrits dans le chapitre « Paramètres » en page 23.
Dans certains cas, il sera nécessaire de modifier ces réglages par ex. lorsque :
- La température de départ est trop basse
Pour adapter l’appareil à la situation, veuillez consulter le chapitre « Paramètres ».
En cas de doute, veuillez contacter ATAG Verwarming.
Pour modifier un réglage, il faut procéder comme suit :
Modification des réglages
PAS 1
Appuyer sur la touche OK durant 3 secondes.
L’écran affiche « P6 (suivi de) 81 » ;
PAS 2
Appuyer de nouveau sur la touche OK durant 3 secondes.
L’écran affiche brièvement « on », suivi ensuite par « P5 18 » ;
scroll
OK
Vous avez maintenant accès au chapitre des paramètres.
Les divers paramètres sont décrits à la page suivante.
Pour modifier un paramètre, il faut procéder comme suit :
Opérations de base :
La touche « SROLL » permet de faire défiler les paramètres et de modifier des valeur
La touche « ESC » permet toujours de revenir à l’affichage standard
La touche « OK » permet de confirmer le paramètre sélectionné ou la valeur introduite
ESC
PAS 3
Appuyer sur la touche « SCROLL » pour sélectionner un autre paramètre ;
PAS 4
Appuyer sur la touche « OK » pour modifier le paramètre choisi ;
Modifier la valeur (si souhaité / possible) au moyen des touches + ou -
PAS 5
PAS 6
Appuyer brièvement sur la touche « OK » pour confirmer la nouvelle valeur introduite
L’écran affiche le nouveau paramètre sélectionné
PAS 7
Appuyer sur la touche « ESC » jusqu’à ce que l’affichage standard apparaisse de
nouveau :
ATAG A-Serie
Si aucune touche n’est actionnée durant 8 minutes, l’affichage standard apparaîtra
automatiquement à l’écran.
52
ChapitreParamètres
réglage
d'usine
PARA
Description
Possibilités
de
réglage
518
520
5
5
Gradient de vitesse du chauffage central
Abaissement de la température nocturne (actif uniquement en cas de
régulation dépendant à 100 % des conditions atmosphériques) :
0 - 15
0 - 10 K
532
24
10 - 40
541
max.
Courbe de chauffe de la température de l'eau de chauffage central (voir
également le graphique des courbes de chauffe)
puissance maximale du chauffage central en %
555
off
La température de jour est diminuée par cette valeur
Uniquement à réduire, ne pas augmenter. 0 = faible charge
0 - max
Fonctions sonde extérieure (uniquement en cas de raccordement d'une sonde extérieure) :
b0 et b1 : aucune fonction
b2 : off = régulation en fonction des conditions atmosphériques avec
on - off
thermostat d'ambiance
contact ouvert: chaudière arrêt; contact fermé: courbe de chauffe de jour
on = régulation dépendant à 100% des conditions atmosphériques selon
les courbes de chauffe de jour et nuit
contact ouvert: courbe de chauffe de nuit; contact fermé: courbe de chauffe de jour; En cas ON:
Par. 520 est active.
651*
652*
1
0
680
681
0
off
682
683
684
686
off
off
0%
off
on
364
b3 : aucune fonction
b4 : protection de l’installation de chauffage central contre le gel
de + 1,5 °C à - 5 °C : pompe en marche 10 min/6 heures ; < - 5 °C : fonctionnement continu de la
pompe.
b5 à b7 : aucune fonction
Ne pas modifier
Sélection rapide des réglages de l'installation de chauffage central :
T max. CC : 85 °C ; Gradient : 5 ; Courbe de chauffe 24
T max. CC : 70 °C ; Gradient : 5 ; Courbe de chauffe 19
T max. CC : 60 °C ; Gradient : 4 ; Courbe de chauffe 15
T max. CC : 50 °C ; Gradient : 3 ; Courbe de chauffe 11
Ce paramètre copie les valeurs sélectionnées sur T max. CC, P518 et P532.
Il s'agit d'une sélection rapide, les valeurs pouvant être réglées séparément.
Après réglage, ce paramètre affichera toujours 0.
Paramètre Service. Ne pas modifier
Fonction touche verte
En fonction du niveau, les réglages d'usine sont rétablis avec l'option b7 et
OK, à l'exception de P651
Fonctions dynamiques :
b0 : Ne pas modifier
b1 à b6 : aucune fonction
b7 : confirmation paramètre Service
Facteur de correction de la vitesse de rotation du ventilateur destiné au
système HP
Voir le tableau des longueurs d'évacuation des gaz de combustion. La valeur
introduite augmentera de ce pourcentage la plage de vitesse de rotation.
Fonction pompe :
b0 : fonctionnement de la pompe automatique (= off) ou continu (= on)
b1 : position eau chaude sanitaire eco (= off) ou confort (= on)
Si les deux sont réglés sur "on", la fonction "pompe en continu" a priorité
à cause du risque de gel
Ne pas modifier
on - off
1-3
1
2
3
4
0 - 10
on - off
on - off
on - off
0 - 20%
on - off
on - off
* Remarque La modification du réglage et la confirmation avec OK est suivie par
un redémarrage complet de la chaudière et l'activation du programme de
purge automatique.
Chapitre de paramètres
Tableau 6
ATAG A-Serie
on
53
température d'alimentation °C
température d'exterieur °C
courbes de chauffe
diagram 2
10.5Activation des réglages d’usine (touche de fonction verte)
ATAG A-Serie
Pour activer à nouveau les paramètres d’usine, procéder comme suit (dès lors, toutes
les modifications apportées seront annulées) :
- Sélectionner P6 81 en suivant la procédure décrite au chapitre 10.4 ;
- Sélectionner b7 ;
- Appuyer sur « OK » : l’écran affiche « OFF » ;
- Sélectionner « ON » ;
- Appuyer sur « OK » ;
L’écran affiche ensuite P6 81 et les réglages d’usine sont de nouveau actifs.
54
11
Mise hors service
Dans certaines situations, il est nécessaire de mettre la chaudière complètement hors
service. La chaudière est mise hors service à l’aide des deux touches de fonction
Programme eau chaude sanitaire et Programme chauffage central.
+
ii
+
-
R
-
+
ii
+
-
R
-
ARRÊT du programme d’eau chaude : Appuyer sur la touche – jusqu’à la valeur la plus
basse, puis pousser à nouveau sur -. L’écran affiche –- et le
du milieu est éteint.
L’enclenchement fonctionne en sens inverse avec la touche +.
ARRÊT du programme chauffage central : Appuyer sur la touche – jusqu’à la valeur la
plus basse, puis pousser à nouveau sur -. L’écran affiche –- et le
supérieur est éteint.
L’enclenchement fonctionne en sens inverse avec la touche +.
ATAG conseille de laisser la chaudière branchée sur le réseau, de façon à permettre
l’activation automatique de la pompe de circulation et de la vannes 3 voies une fois par
24 heures, ceci pour éviter tout blocage intempestif.
En cas de risque de gel, il est conseillé de vidanger la chaudière et l’installation.
Entretien
Les travaux à effectuer sur la chaudière seront uniquement confiés à un personnel
qualifié, qui utilisera des appareils calibrés.
Pour pouvoir effectuer l’entretien de la chaudière, il faut enlever le cache de protection.
Dévisser les quatre vis de blocage des raccords rapides, déverrouiller les raccords
rapides et retirer le cache vers l’avant.
La modification de réglages tels que la pression de gaz au brûleur ou la quantité d’air
est superflue. Le pourcentage d’O2 ne doit être contrôlé qu’en cas de panne ou de
remplacement du bloc gaz, du venturi ou du ventilateur.
Après des interventions (d’entretien) sur la chaudière, contrôlez toujours
l’étanchéité des raccords et conduites de gaz (à l’aide d’un spray détecteur de
fuites).
ATAG A-Serie
12
55
12.1Contrôle O2 (Mesure des émissions)
Le pourcentage d’oxygène est réglé en usine. Il doit être contrôlé en cas de
contrôle, d’entretien ou de panne.
Le contrôle s’effectue en procédant comme suit :
- Veiller à ce que la chaudière fonctionne et qu’elle puisse se débarrasser de la chaleur
produite ;
- Calibrer l’analyseur d’oxygène ;
- Appuyer sur les deux touches + durant 6 secondes.
location de mesure de O2
figure 8
visible) ;
- L’écran affiche la température de l’eau du circuit de départ (
La chaudière va directement se régler sur la puissance maximum de chauffage
central introduite.
- Placer la lance de l’analyseur d’oxygène (voir figure 8) ;
- Chercher le pourcentage d’oxygène correct dans Appendix A.
°C
- Effectuer la mesure d’oxygène à l’aide de l’analyser.
- Si la valeur mesurée présente un écart supérieur à 0,1, veuillez contacter ATAG
Verwarming.
Pour terminer la mesure de l’oxygène :
- Appuyer sur la touche « ESC » (touche -).
L’appareil s’arrête.
Pendant 2 secondes C1 80 ou C1 81 est visible.
ATAG A-Serie
56
La procédure est ainsi terminée.
12.3Opérations d’entretien
Pour effectuer les travaux d’entretien, procéder comme suit :
- mettre la chaudière hors service ;
- retirer les vis de blocage des 4 raccords rapides A, B, C et D ;
- déverrouiller les 4 raccords rapides A, B, C et D et retirer le cache vers l’avant.
Caisson à air/cache de protection
- nettoyer le caisson à air/cache de protection à l’aide d’un chiffon et d’un produit
d’entretien non-abrasif ;
figure 9
2
9
1
3
figure 10
10
11
7
12
8
6
5
figure 11
ATAG A-Serie
4
Unité de ventilation et cassette du brûleur (voir fig. 10-13)
- tourner l'unité de commande á gauche;
- démonter l’allumeur (1) du bloc gaz au moyen de la vis ;
- détacher les fiches de connexion (2) du ventilateur ;
- desserrer le connecteur (3) du bloc gaz ;
- remplacer la garniture d’étanchéité du bloc gaz (joint torique) par un joint neuf ;
- desserrer la vis à tête cruciforme (4) située à l’avant du registre d’air ;
- Uniquement A285EC: tourner le sifon de l’economizer (13), contrôle le sifon sur
l’encrassement, nettoie le sifon et monte le sifon;
- desserrer la vis imbus (5) du siphon (6) et extraire la siphon de bac à condensats ;
- retirer les tiges de verrouillage gauche (7) et droite (8) en les faisant tourner d’un
quart de tour. Veiller à respecter le sens de rotation (butées de contrôle rouges).
- pousser le conduit des gaz fumées (11) ou l'Economizer (uniquement A285EC)
d’environ 1 cm vers le haut ;
- pousser le bac à condensats (12) avec précautions vers le bas et l’enlever vers l’avant;
- tirer le conduit des gaz fumées (11) ou l'Economizer (uniquement A285EC) vers la
bas et l'enlever vers l'avant ;
- Uniquement A285EC: pendre l’Economizer avec le crochet métallique à l’étrier de
charnière derrière l’unité de commande (voir fig. 12);
- tourner maintenant les tiges de verrouillage gauche (9) et droite (10) d’un quart de tour et
les retirer vers l’avant. Veiller à respecter le sens de rotation (butées de contrôle rouges);
- retirer maintenant vers l’avant l’unité de ventilation complète avec le bloc gaz et
l’échangeur de chaleur ;
- retirer la cassette du brûleur de l’unité de ventilation ;
- contrôler l’usure, l’encrassement ou le bris éventuel de la cassette du brûleur ; Nettoyer
la cassette du brûleur au moyen d’un pinceau doux et d’un aspirateur. En cas de bris,
remplacer toujours complètement la cassette du brûleur.
- remplacer le joint entre le brûleur et le bac supérieur de même que le joint entre le
bac supérieur et l’échangeur de chaleur.
- contrôler l’encrassement du venturi et du diffuseur d’air et nettoyer ceux-ci si nécessaire
au moyen d’un pinceau doux associé à un aspirateur. Si le caisson à air est fortement
encrassé par la poussière, il est vraisemblable que la turbine du ventilateur le soit
également. Pour nettoyer celle-ci, le ventilateur doit être démonté du bac supérieur
et du venturi. Nettoyer la turbine au moyen d’un pinceau doux et d’un aspirateur.
Remplacer en outre le joint et veiller à ce que le joint neuf soit correctement placé
lors du montage des éléments du ventilateur.
A285EC avec l'Economizer
figure 12
57
Échangeur de chaleur
- Contrôler l’encrassement de l’échangeur de chaleur. Si nécessaire, nettoyer celui-ci
au moyen d’un pinceau doux et d’un aspirateur. Veiller à ce que la crasse ne tombe
pas vers le bas.
Le rinçage de l’échangeur par le haut n’est pas permis.
Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse.
figure 13
Lors du montage, veiller au bon positionnement des tiges de verrouillage.
Celles-ci doivent être verticales.
Électrode d’allumage
Le remplacement de l’électrode d’allumage est nécessaire lorsque les tiges sont usées.
Si le verre de contrôle est abîmé, il faut remplacer l’électrode d’allumage entièrement.
Le remplacement s’effectue comme suit :
- détacher les connecteurs de l’électrode d’allumage ;
- pousser les clips de fixation de l’électrode vers l’extérieur et enlever l’électrode ;
- enlever le joint et le remplacer par un neuf.
Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse.
11
7
8
12
6
figure 12
5
figure 14
figure 15
Siphon et bac à condensats (voir fig. 12-16)
- desserrer la vis imbus (5) du siphon (6) et extraire la siphon de bac à condensats ;
Contrôler l’encrassement. Si celui-ci n’est pas fort encrassé, il ne sera pas nécessaire
de démonter ou de nettoyer le bac à condensats. Si du siphon est fortement encrassé,
il faut démonter et nettoyer le bac à condensats.
- contrôler les joints toriques du siphon et les remplacer par des joints neufs si nécessaire.
- nettoyer les pièces en les rinçant à l’eau.
- lubrifier à nouveau les joints avec une graisse non-acide pour joints toriques pour
faciliter la mise en place.
- en cas d’apparition de fuite au niveau du siphon, procéder à son remplacement
complet.
- retirer la fiche de la sonde de température de gaz de combustion éventuellement
présente.
- retirer les tiges de verrouillage gauche (7) et droite (8) en les faisant tourner d’un
quart de tour. Veiller à respecter le sens de rotation (butées de contrôle rouges).
- tirer ensuite les tiges de verrouillage vers l’avant et sous le bac à condensats.
- pousser le conduit des gaz fumées (11) ou l'Economizer (uniquement A285EC)
d’environ 1 cm vers le haut ;
- Uniquement A285EC: pendre l’Economizer avec le crochet métallique à l’étrier de
charnière derrière l’unité de commande (voir fig. 12);
- pousser le bac à condensats (12) avec précautions vers le bas et l’enlever vers l’avant;
- remplacer le joint du bac à condensats par un joint neuf.
- nettoyer le bac à condensats à l’eau avec une brosse dure.
- contrôler l’étanchéité du bac à condensats.
Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse.
Lors du remontage du bac à condensats, veiller à ce que le joint soit étanche sur tout
son périmètre.
Lors du montage, veiller au bon positionnement des tiges de verrouillage.
Celles-ci doivent être verticales.
Lors des opérations d’entretien, il faut toujours remplacer les garnitures
d’étanchéité des pièces démontées.
ATAG A-Serie
Remettre la chaudière en service et effectuer une mesure des émissions (voir page 56).
58
Après des interventions (d’entretien), replacez toujours le cache de protection
et verrouillez-le avec les vis A, B, C et D.
figure 16
12.3Fréquence de l’entretien
ATAG conseille d’effectuer chaque année une inspection/opération d’entretien de la
chaudière. Toutefois, une inspection devra être effectuée au minimum tous les deux
ans et une opération d’entretien tous les 4 ans, en fonction du nombre d’heures de
fonctionnement mentionné dans les conditions de garantie.
12.4Garantie
Pour les conditions de garantie, veuillez vous référer à la Carte de garantie fournie avec
l’appareil.
Messages d’erreur
En cas de dérangement, l’écran affiche des messages d’erreur ou de blocage.
C 20
C 40
C 50
C 61
C 62
C 78
C1 05
C1 10
C1 11
C1 17
C1 18
C1 29
C1 33
C1 51
C1 54
C1 80
C1 81
- Blocage
code accompagné du symbole de la Clé
Défaut à caractère temporaire qui disparaîtra spontanément ou
qui verrouillera la chaudière après quelques tentatives (erreur)
- Erreur
code accompagné du symbole de la Cloche
Dérangement accompagné d’un verrouillage de la chaudière ;
nécessite une remise en marche (Reset) ou l’intervention d’un
dépanneur.
erreur de la sonde de départ (par ex. ouverture, court-circuit, dépassement du domaine
de variation)
erreur de la sonde de retour (par ex. ouverture, court-circuit, dépassement du domaine
de variation)
erreur de la sonde ECS (par ex. ouverture, court-circuit, dépassement du domaine de
variation)
pas de communication via Z-bus (reset seulement par interruption de tension)
thermostat de bus connecté, mais c'est ne pas une thermostat ATAG Z-bus
sonde de pression d’eau (dépassement du domaine de variation ou non raccordé) ou,
si la pression d’eau est correcte : pompe défectueuse.
programme de purge automatique actif (ne pas une erreur)
dépassement de la température de sécurité
dépassement de la température maximale
pression trop élevée (> 3 bar) ou hausse trop importante de la pression de pompage
pression trop basse (< 0,7 bar) ou hausse trop faible de la pression de pompage (aucune
pompe détectée)
erreur de ventilateur (le ventilateur ne démarre pas)
absence de flamme après 5 tentatives d’allumage
erreur de ventilateur (la vitesse de rotation n’est pas maintenue ou se situe en dehors
du domaine de variation)
Augmentation trop rapide de température de l’eau du circuit de départ, -T trop important,
retour > départ
Ne pas un erreur: visible pendant un temp court après partir le fonction de mesure des
émissions
Ne pas un erreur: visible pendant un temp court après partir le fonction 'pédale
d'accéleration'
Exemple d’affichage de message
ATAG A-Serie
13
59
60
ATAG A-Serie
ATAG A-Serie
Appendix
61
A. Maatgegevens / Dimensions
plafond
wand / mur
min. 10 mm
min. 250mm
keteltype
type de chaudière
A243C
A285C
A285EC
A
Rookgasafvoer
Évacuation gaz fumée
mm
80
B
Verbrandingsluchttoevoer
Arrivée air de combustion
mm
125
ATAG A-Serie
Gasleiding
Conduite de gaz
62
½" int.
Aanvoer CV-leiding
Conduite de départ CC
mm
22
Retour CV-leiding
Conduite de retour CC
mm
22
Condensafvoerleiding
Conduite de condensation
mm
22
Koudwaterleiding
Conduite eau froide
mm
15
Warmwaterleiding
Conduite eau chaude
mm
15
Optioneel
2x ø80mm
B.
Technische specificaties / Spécifications technique
ATAGA-Serie
Keteltype
Belasting op onderwaarde CV G20
kW
Qnw Belasting op onderwaarde WW G20
Qn
Belasting op onderwaarde CV G25
Qnw Belasting op onderwaarde WW G25
Efficiency klasse volgens BED
Rendement volgens EN677
(36/30°C deellast, onderw.) G20
Rendement volgens EN677
(80/60°C vollast, onderw.) G20
Modulatiebereik CV
(vermogen, 80/60°C) G20
Modulatiebereik CV
(vermogen, 50/30°C) G20
Rendement volgens EN677
(36/30°C deellast, onderw.) G25
Rendement volgens EN677
(80/60°C vollast, onderw.) G25
Modulatiebereik CV
(vermogen, 80/60°C) G25
Modulatiebereik CV
(vermogen, 50/30°C) G25
NOx klasse EN483
CO2 / O2
Temperatuurklasse tbv kunststof RGA
Afvoerklasse
Rookgastemp. CV
(80/60°C op vollast)
Rookgastemp. CV
(50/30°C op laaglast)
Toestelcategorie
Gasverbruik G20 CV (WW)
(bij 1013 mbar/15°C)
Gasverbruik G25 CV (WW)
(bij 1013 mbar/15°C)
Opgenomen max. elektr. verm.
Opgenomen elektr. verm. Deellast
Opgenomen standby elektr. verm.
Stroomsoort
Beschermingsgraad vlgs. EN 60529
kW
A285EC Typedechaudière
21,6
25,3
25,3
Qn
23,4
34,2
34,2
Qnw Débit calorifique sur valeur basse ECS G20
Qn
17,7
20,6
20,6
19,2

28

28

%
109,7
109,6
109,6
%
98
97,9
97,9
kW
4,4 - 21,1
6,1 - 24,8
6,1 - 24,8
kW
4,8 - 22,9
6,7 - 27,2
6,7 - 27,2
%
109,7
109,8
109,8
%
97,9
97,8
97,8
kW
4,4 - 17,4
6,1 - 20,1
6,1 - 20,1
kW
4,8 - 18,8
6,7 - 22,1
6,7 - 22,1
5
9 / 4,7
%
T100
B23 B33 C13 C33 C43 C53 C83 C93
°C
°C
3
m /h
3
m /h
W
W
W
V/Hz
Débit calorifique sur valeur basse CC G20
Débit calorifique sur valeur basse CC G25
Qnw Débit calorifique sur valeur basse ECS G25
Classification de rendement conform BED
Rendement suivant EN677
(36/30°C débit gradué à valeur basse) G20
Rendement suivant EN677
(80/60°C débit plein à valeur basse) G20
Champ modulation CC G20
(puissance, 80/60°C)
Champ modulation CC G20
(puissance, 50/30°C)
Rendement suivant EN677
(36/30°C débit gradué à valeur basse) G25
Rendement suivant EN677
(80/60°C débit plein à valeur basse) G25
Champ modulation CC G25
(puissance, 80/60°C)
Champ modulation CC G25
(puissance, 50/30°C)
Classification Nox EN483
CO2 / O2
Catégorie de température pour évacuation en
matière plastique
Catégorie d'évacuation
Température gaz de fumée CC
(80/60°C à plein charge)
Température gaz de fumée CC
45
(50/30°C à charge basse)
I2ES
Catégorie de chaudière
Consommation de gaz G20 CC (ECS)
2,29 (2,48) 2,68 (3,62) 2,68 (3,62)
(à 1013 mbar/15°C)
Consommation de gaz G25 CC (ECS)
2,66 (2,88)
3,11 (4,21) 3,11 (4,21)
(à 1013 mbar/15°C)
114
117
117
Consommation électrique maximum
86
89
89
Consommation électrique charge partièle
3,7
Consommation électrique standby
230 +10 %-15 % / 50Hz
Type courant
Degré de protection suivant EN 60529
IPX4D
68
(IPX0D bij afvoercategorie B23 en B33)
(IPX0D à la catégorie d'évacuation B23 et B33)
Gewicht (leeg)
Breedte
Hoogte
Diepte
Waterinhoud CV-zijdig
Waterinhoud WW-zijdig
Nadraaitijd pomp CV
Nadraaitijd pomp WW
PMS Waterdruk CV minimaal/maximaal
kg
mm
mm
mm
l
l
sec
sec
bar
PMW Waterdruk WW minimaal/maximaal
Aanvoerwatertemperatuur maximaal
Type pomp
Beschikbare opvoerhoogte pomp CV
Tapdebiet (bij T = 25°C)
Tapdebiet (bij T = 50°C)
Tapwatertemperatuur (T in=10°C)
Effectieve toestelwachttijd
Drukverschil tapwaterzijdig
Jaartaprendement EPB (Hs)
Opwekkingsrendement CV EPB (Hs)
L spec
bar
°C
UP
kPa
l/min
l/min
°C
sec
bar
%
%
[m]
CE productindificatienummer(PIN)
Gaskeur KVBG
A285C
33
3,3
0,5
20
15-50
20
12,0
6
60
< 10
0,15
0,75
0,95
19,5
37
500
650
395
4,8
0,7
60
20
1/3
1/8
85
15-60
20
19,0
9,5
60
< 10
0,2
0,775
0,95
23,5
0063BT3195
HRTop
40
4,8
0,7
20
Poids (vide)
Largueur
Hauteur
Profondeur
Contenu eau côte CC
Contenu eau côte ECS
Temps de réprise pompe CC
Temps de réprise pompe ECS
PMS Pression minimum/maximum de l'eau CC
PMW Pression maximum de l'eau ECS
15-60
20
19,0
9,5
60
< 10
0,2
0,85
0,95
23,5
Température maximum eau de départ
Type pompe
Hauteur de refoulement disponible de la pompe
Débit de l'ESC (à T de 25°C)
Débit de l'ESC (à T de 50°C)
Température de l'ECS (Tentré=10°C)
Temp d'attent effective de chaudière
Difference de pression côté ECS
Rendement d'ans EPB (Hs)
Rendement de génération CC EPB (Hs)
L spec
Numéro d'indification produit CE (PIN)
KVBG
ATAG A-Serie
Qn
A243C
63
C.
Onderdelen van de ketel / Pièces de la chaudière
13
14
3
6
2
5
1
T1
4
P1
T2
11
9
15
7
10
T3
ATAG A-Serie
A
64
W
G
8
F1
12
K
R
C
1
warmtewisselaar
échangeur de chaleur
T1 aanvoersensor
sonde de départ
2
ontstekingsunit
unité d'allumage
T2 retoursensor
sonde de retour
3
ventilatorunit
unité de ventilateur
T3 warmwatersensor
sonde d'eau chaude
4
luchtinlaatdemper
assoudisseur d'aspiration d'air
F1 flowsensor
sonde de débit
5
gasblok
bloc gaz
P1 waterdruksensor
sonde de pression d'eau
6
automatische ontluchter
purgeur automatique
G
gasleiding
conduite de gaz
7
platenwisselaar
échangeur de placques d'ECS
A
aanvoerleiding CV
conduite de départ CC
8
Control Management System Control Management System
R
retourleiding CV
conduite de retour CC
9
bedieningspaneel
panneau de contrôle
C
condensleiding
conduite de condensation
10 driewegklep
vanne à 3 voies
K
koudwaterleiding
conduite eau froide
11 circulatiepomp
pompe de circulation
W
warmwaterleiding
conduite eau chaude
12 doseerventiel
vanne de débit
13 rookgasafvoer
évacuation gaz fumées
14 verbrandingsluchttoevoer
alimentation en air comburant
15 typeplaat
plaque signalétique
10K
ATAG A-Serie
16. FLUE GAS SENSOR
T5
10K
OPTION
15. RETURN SENSOR
T2
10K
14. FLOW SENSOR
T1
12. OUTSIDE SENSOR
1K
T4
OPTION
17.
WATER FLOW SENSOR
18.
STEPPER MOTOR
3 WAY VALVE
1. EXTERNAL SAFETY CONTACT
11 B. ALTERNATIVE: ROOMTHERMOSTAT
BATTERY POWERED
11 A. ATAG Z ROOMTHERMOSTAT
X5
X13
X1
X2
X3
X4
X7
T 3,15 H
19.
FUSES
250V
T 3,15 H
1. Contact de sécurité externe Extern beveiligingscontact
2. Allumage
Ontsteking
3. Bloc de gaz
Gasklep
4. Ionisation
Ionisatie
5. Masse
Aarde
6. Pompe
Pomp
7. Alimentation électrique Voeding 230V AC
8. Sonde de pression d'eau Waterdruksensor
9. Sonde d'ECS
Warmwatersensor
10. Ventilateur 230V
Fan 230v
11A.Sonde d'ambiance ATAG Z Kamerthermostaat ATAG Z
!11B.Thermostat marche/arrêt Aan/uit thermostaat
12. Sonde extérieur
Buitenvoeler
13. Option
Optie
14. Sonde d'alimentation
Aanvoersensor
15. Sonde de retour
Retoursensor
16. Sonde de gaz fumée
Rookgassensor
17. Sonde de débit d'ECS
Water flowsensor
18.Stepper moteur 3WV
Steppermotor 3-wegklep
19. Fusible
Zekeringen
20. Connecteur de service
Service aansluiting
X6
20. SERVICE CONNECTOR
10. FAN 230V
X8
X9
X11
X12
N
L
L
N
L
L
N
N
5. EARTH
6. PUMP
L
N
3. GAS VALVE
7. MAIN POWER SUPPLY
230V AC
8. WATER PRESSURE
SENSOR
P1
9. DHW SENSOR
T3
2.
IGNITION
4. IONISATION
10K
D.
Electrisch schema / Schéma d'électrique
Figuur 7
65
E.
Conformiteitsverklaring / Déclaration de conformité
CE DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby declares ATAG Verwarming Nederland BV that,
the condensing boiler types: ATAG
A243C
A285C
A285EC
are in conformity with the provisions of the following EC Directives, including all amendments, and
with national legislation implementing these directives:
Directive
Gas Appliance Directive
90/396/EEG
Efficiency Directive
92/42/EEC
Low Voltage Directive
2006/95/EG
EMC Directive
2004/108/EG
Report numbers
ATAG A
GAD
178195
ED
178195
Used standards
EN483: 1999
EN50165: 1997
EN677: 1998
EN50165: 1997
EN60335-1: 1994
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995
EN55014-1: 1993
EN50165: 1997
EN55014-2: 1997
LVD EMC D
178195-LVD-1 178195-EMC-1
ATAG A-Serie
and that the products are in conformity with EC type-examination certificate number E0430, as
stated by KIWA-Gastec Certification BV, Apeldoorn, The Netherlands.
66
Date
:
Signature
:
Full name :
1 july 2008
C. Berlo
CEO
Verklaring van overeenstemming
Declaration de conformitée
Einverständniserklärung
ATAG Verwarming Nederland BV, gevestigd te Lichtenvoorde Nederland, verklaart hierbij dat door Gastec Certification
BV, Wilmersdorf 50, gevestigd te Apeldoorn Nederland, is vastgesteld dat de typen:
ATAG Verwarming Nederland BV, situé à Lichtenvoorde Pays-Bas, déclare que Gastec Certification BV, Wilmersdorf
50, situé à Apeldoorn Nederland a constaté que les types :
ATAG Verwarming Nederland BV, mit Geschäftssitz in Lichtenvoorde Niederlande, erklärt dass von Gastec Certification
BV, Wilmersdorf 50, mit Geschäftssitz in Apeldoorn Niederlande, ist festgestellt dass für die Typen:
A243C
A243C/P
A285C
A285C/P
A285EC
A285EC/P
CO_G20
NOx_G20
CO_G25
NOx_G25
mg/kWh
32.23
33.46
32.24
33.31
CO_G31
NOx_G31
mg/kWh*
≤110
≤70
≤110
≤70
mg/kWh
39.71
42.32
mg/kWh*
≤121
≤91
mg/kWh
22.78
43.54
mg/kWh*
≤121
≤91
mg/kWh
18.14
15.32
16.99
24.91
mg/kWh*
≤110
≤70
≤110
≤70
mg/kWh
18.14
15.32
16.99
24.91
mg/kWh*
≤110
≤70
≤110
≤70
mg/kWh
mg/kWh*
gemeten overeenkomstig de norm NBN EN 483
mesures conforments a la norme NBN EN 483
Gemessen in Übereinstimmung lt. Norm NBN EN 483
*gewaarborgde waardes/valeurs garanti/garantierte Werte
22.78
43.54
≤121
≤91
Voldoen aan het/Répondent aux exigences de l’/Entsprechen dass
‘Koninklijk besluit tot regeling van de emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor de olie- en gasgestookte verwarmingstoestellen met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400kW’
‘Arrêté royal réglementant les niveaux des émissions des émissions des pollants des appareils de chauffage alimentés en combustibles oliquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW’
‘Königlicher Erlaß zur Regelung des Emissionsniveaus der verschmutzenden Stoffe für Öl- und Gasgefeuerte Zentralheizungskessel und Brenner, mit einer nominalen thermischen Leistung gleich oder kleiner als 400 kW’
Nummer/le numéro/Nummer:
De resultaten zijn vastgelegd in rapportnummer:
Les résultats sont consignés dans le numéro de rapport: Die Resultate wurden festgehalten mit den Rapportnummern:
en worden gewaarborgd volgens NEN-EN-ISO 9001:2000:
et sont garantis selon NEN-EN-ISO 9001:2000:
und werden laut der NEN-EN-ISO 9001:2000 gewährleistet:
178195
KC 07.1200646
Beheerder technische documentatie/
Administrateur des documentation technique/
Verwalter der Technische Unterlagen:
Naam/Nom/Name:
G. Keppens
Adres/Adresse/Adresse: Galileïstraat 27
Adres/Adresse/Adresse: Leo Beakelandstraat 3
NL-7131 PE Lichtenvoorde
B-2950 Kapellen
Geboortedatum/
Date de naissance/
29-07-1967
Geburtsdatum:
ATAG A-Serie
Lichtenvoorde, 18-03-2010
Naam/Nom/Name:
C.Berlo
CEO
NOx BT006
67
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
T:03 641 64 40
F:03 227 23 43
www.atagverwarming.be
E: info@atagverwarming.be
Met deze vernieuwde uitgave vervallen alle voorgaande installatievoorschriften.
Cette nouvell édition annule toutes les instructions d'installation précédentes.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising