Zelmer ZFD1350W Руководство пользователя

Zelmer ZFD1350W Руководство пользователя
1
2
FD1002
FD1002
SUSZARKA SPOŻYWCZA
бытовая сушка
\ fruit and vegetable dryer
SUSZARKA SPOŻYWCZA
бытовая сушка
/ fruit and vegetable dryer
Suszarka spożywcza z elektronicznym sterowaniem – gwarantuje
idealne efekty suszenia Twoich ulubionych owoców, warzyw i grzybów.
Бытовая сушка с электронным управлением гарантирует идеальные
результаты сушки Ваших любимых фруктов, овощей и грибов.
PL
1. Wysoka moc: 520 W 2. Funkcja zliczania
i ustawiania czasu 3. Łatwe przechowywanie
4. Zabezpiecznie przed przegrzaniem
CZ
1. Vysoký příkon: 520 W 2. Funkce počítání
a nastavení času 3. Jednoduché skladování
4. Pojistka proti přehřání
SK
1. Vysoký výkon: 520 W 2. Funkcia odpočítavania
a nastavenia času 3. Jednoduché skladovanie
4. Ochrana proti prehriatiu
RO
1. Putere mare: 520 W 2. Functie de setare
a timpului 3. Depozitare simplă 4. Protecţie
împotriva supraîncălzirii
Fruit and vegetable dryer with electronic control – perfectly dries
your favourite fruit, vegetables and mushrooms.
4
RU
1. Высокая мощность: 520 W 2. Таймер
3. Простое хранение 4. Защита от перегрева
BG
1. Висока мощност: 520 W 2. Функция за
мерене и настройка на времето 3. Лесно
съхранение 4. Защита срещу прегряване
UA
1. Висока потужність: 520 W 2. Функція перевірки
та встановлення часу 3. Зручне зберігання
4. Захист від перегріву
EN
1. High power: 520 W 2. Timer 3. Easy storage
4. Overheating protection
FD1002-001_v01
FD1002
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA SPOŻYWCZA
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
SUŠIČKA POTRAVÍN
USCĂTOR DE ALIMENTE
БЫТОВАЯ СУШКА
16–18
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SUŠIČKA POTRAVIN
7–9
ДЕХИДРАТОР ЗА ХРАНИ
19–21
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
10–12
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–6
13–15
ПОБУТОВА СУШКА
22–24
EN USER MANUAL
FRUIT AND VEGETABLE DRYER 25–27
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
2e
2b
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
dotyczącym bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również
w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
2d
2a
2c
3b
4
5
2f
3a
4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
3
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
6
●
2
●
B
●
●
●
4
●
2
5
3
●
6
4
Nie uruchamiaj suszarki, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa podstawy wentylacyjnogrzejnej jest w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego.
Przed czyszczeniem urządzenia, montażem lub jego
demontażem zawsze wyjmij przewód zasialający
z gniazdka sieci.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu zasilającego.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci (jednakże nie
młodsze, niż ośmioletnie), osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, przy czym w takim przypadku
użytkowanie winno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo
lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń
i przekazaniu instrukcji umożliwiających bezpieczne
korzystanie z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez
dzieci jest dozwolone wyłącznie w przypadku dzieci
powyżej ósmego roku życia i pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad nimi.
Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku życia.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
1
1
Szanowni Klienci!
●
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj podstawy
wentylacyjno-grzejnej w wodzie podczas mycia.
Nie stawiaj sit z ociekającymi wodą produktami na
podstawie wentylacyjno-grzejnej.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, podstawy wentylacyjno-grzejnej, przed
ponownym włączeniem suszarki do sieci dokładnie je
wysusz.
Do mycia obudowy podstawy wentylacyjno-grzejnej
nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak:
podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
●
●
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
●
Notes
Suszarka przeznaczona jest tylko do użytku domowego.
Przed uruchomieniem urządzenia odwiń ze schowka
podstawy wentylacyjno-grzejnej odpowiednią długość
przewodu przyłączeniowego.
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
elementy wyposażenia.
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieciowego.
Dane techniczne i opis urządzenia
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Suszarki do owoców i warzyw ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
FD1002-001_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Следует убедиться в том, что вышеприведенные указания были ясны.
До начала эксплуатации устройства ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не включайте сушку, если кабель питания повреж-
ден или корпус вентиляционно-нагревательной
подставки имеет видимые повреждения.
●● Если кабель питания будет поврежден, он должен
быть заменен у производителя или в специализированном сервисном центре, или квалифицированным лицом с целью предупреждения угрозы.
●● Ремонт прибора может выполнять исключительно
обученный персонал. Неправильно выполненный
ремонт может привести к серьезной угрозе для
пользователя. В случае появления неполадок обратитесь в специализированный сервисный центр.
●● Перед чисткой прибора, сборкой или его демонтажем всегда вынимайте кабель из гнезда электросети.
●● Будьте осторожны, чтобы не намочить вилку
кабеля питания.
●● Прибором могут пользоваться дети в возрасте не
менее 8 лет, лица с ограниченными физическими,
сенсорными либо психическими способностями,
а также лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, причем они могут пользоваться
прибором только под присмотром лиц, отвечающих
за их безопасность или после предоставления им
информации о возможной опасности и в соответствии с инструкциями по безопасному применению
прибора. Не разрешайте детям играть с прибором.
Уход и очистка прибора детьми допускаются лишь
в случае, когда они старше восьми лет и находятся
под присмотром.
16
●● Храните прибор с кабелем питания вне доступности детей младше восьми лет.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Прибор всегда подключайте к гнезду электрической
сети (исключительно переменного тока) с напряжением, соответствующим представленному на
самом приборе.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием внешних временных выключателей или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Не вытягивайте вилку из гнезда электросети, тянув
за кабель.
●● Не мойте под проточной водой и не погружайте
вентиляционно-нагревательную подставку в воду
во время мытья.
●● Не ставьте сита с продуктами, из которых стекает
вода, на вентиляционно-нагревательной подставке.
●● В случае заливания водой внутренних электрических элементов, вентиляционной нагревательной
подставки, перед повторным включением сушки
в сеть тщательно ее высушите.
●● Для мытья корпуса вентиляционно-нагревательной
подставки не используйте агрессивные чистящие
средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.д. Они
могут смыть информационные графические символы, такие как метки, обозначения, знаки предупреждения и т.п.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Сушка предназначена исключительно для домашнего использования.
●● Перед включением прибора выньте из отсека для
хранения шнура вентиляционно-нагревательной
подставки необходимую длину кабеля питания.
●● Перед первым использованием прибора тщательно
вымойте части оборудования.
●● После окончания работы выньте кабель питания из
гнезда сети.
FD1002-001_v01
Технические параметры и описание
прибора
Действие и обслуживание сушки
Технические параметры указаны на информационной
табличке, которая находиться на изделии.
Сушки для фруктов и овощей ZELMER соответствуют
требованиям действующих норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрический прибор с низким напряжением (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Номинальный объем: 11 л.
Мощность прибора: 520 W.
Шум прибора (LWA): 66 дБА.
Прибор построен во II классе изоляции, не требует
заземления
.
Сушка получила одобрение на контакт с продуктами
питания.
Изделие обозначено знаком СЕ на информационной
табличке.
Строение прибора
(Рис. A)
1 Вентиляционно-нагревательная подставка
2 Панель управления
a Кнопка включение/выключение
3
4
5
6
Перед первым использованием разложите
сушку и вымойте части, имеющие контакт с перерабатываемым продуктом,
смотрите раздел «Чистка и хранение».
После тщательной сушки приступите
к сборке чистых элементов.
1 Прибор поставьте недалеко от гнезда сети на твердой, стабильной и сухой поверхности.
2 Наполненные продуктами сита установите в разложенной позиции 3b на вентиляционно-нагревательной
подставке 1 и прикройте крышкой 4 .
Продукты, предназначенные к сушке, очистите и уложите свободно на ситах, так
чтобы не перекрывать полностью прохождение воздуха на ситах. В зависимости от
количества сушеных продуктов можете
использовать разное количество сит.
Нагретый воздух, проходя через сита, приводит к выпариванию воды из сушеных
продуктов. Время сушки зависит от количества воды в продуктах и их раздробленности, напр. яблоки предлагаем сушить
пластинами не толще 5 мм.
3 Вставьте вилку кабеля питания в гнездо сети. Вклю-
b Кнопка степени нагревания
c Сигнальная лампочка – І ступень нагревания
(250 W)
d Сигнальная лампочка – ІІ ступень нагревания
(500 W)
e Дисплей
f Кнопки регулировки времени
или
Сито (4 шт.)
Сита можно установить в двух позициях:
a сложенная позиция – используется для хранения
прибора (занимает меньше места)
b в собранном виде – используется во время
работы прибора
Крышка
Отсек для хранения кабеля
Кабель питания
Допускается
исключительно
с ситами в разложенной позиции.
(Рис. B)
работа
чите сушку кнопкой
. Прибор включится на I степени
нагревания. Включится сигнальная лампочка 2c .
Во время сушки рекомендуем периодически менять сита местами для получения
равномерного эффекта сушки продуктов.
Сушка продуктов с большим содержанием воды, таких как: сливы, виноград
или мокрые грибы, требует значительно
большего времени.
4 Что бы изменить степень нагрева, нажмите кнопку
переключения степени нагревания
. Включится сигнальная лампочка 2d .
Прибор может работать в двух режимах:
(250 W или 500 W). Нажимайте кнопки
это приведет к переходу 1 степени нагревания на 2 или наоборот.
Переключение степени нагрева не влияет
на отсчет времени.
5 Установите время сушки, нажимая кнопку
или
2f .
В случае отсутствия установки времени
прибор будет отсчитывать время вверх
24:00 часов, после чего выключится.
FD1002-001_v01
17
После нажатия кнопкиu
или
прибор будет отсчитывать время вниз
(с точностью до 1 минуты). Возможна
установка времени в диапазоне от 30
минут до 24 часов (с точностью до 30
минут). Нажатие и длительное удержание
или
ускоряет смену времени.
6 Что бы выключить сушку, следует нажать кнопку .
В случае использования функции отсчета времени прибор выключится автоматически по проишествии установленного времени.
Полное выключение прибора наступает
после вытягивания вилки из гнезда электросети.
●● После мытья тщательно просушите все части прибора.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!!!
Бытовая сушка имеет функцию автоматического охлаждения нагревательного
элемента. Окончание работы кнопкой
приводит к выключению нагревательного
элемента и включению автоматического
охлаждения. Благодаря этой функции вентилятор дополнительно около 5 секунд
охлаждает нагревательный элемент внутри прибора, увеличивая его работоспособность. В это самое время на дисплее
мигают цифры 00:00.
Предупреждение перегрева
Сушка оборудована системой защиты от перегрева:
Автоматическое выключение – при чрезмерном росте
температуры нагревательный элемент отключается,
сушка работает как вентилятор, а после охлаждения
происходит повторное включение нагревательного элемента.
Что делать, если...
Не работает вентилятор или нагревательный элемент сушки:
●● отдайте сушку в сервисный центр.
Чистка и хранение
●● Сита и крышку мойте в воде комнатной температуры
с добавлением средства для мытья посуды. Можно
также их мыть в посудомойках при температуре
макс. 60°С.
●● Протрите сушку влажной тряпочкой и вытрите
насухо.
●● Под влиянием длительного использования может
произойти изменение цвета элементов сушки,
выполненных из пластика. Это нормальное явление.
Не считайте это браком!
18
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного
уведомления, с целью приведения в соответствие с нормами
закона, стандартами, директивами или из конструкционных,
коммерческих, эстетических и других соображений.
FD1002-001_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement