DPS 7205W3 Sušilice Korisnički priručnik Secadora Manual del

DPS 7205W3 Sušilice Korisnički priručnik Secadora Manual del
Sušilice
Korisnički priručnik
Secadora
Manual del usuario
2960311008_HR/241214.2108
DPS 7205W3
Molimo, prvo pročitajte ovaj priručnik!
Poštovani korisniče,
Zahvaljujemo na odabiru proizvoda tvrtke Beko. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda
koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Savjetujemo vam da prije uporabe
proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i drugu priloženu dokumentacijute ih sačuvajte za buduću uporabu. Ako
proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. Vodite računa
o svim pojedinostima i upozorenjima navedenim u korisničkom priručniku i slijedite u njemu navedene
upute.
Ovaj korisnički priručnik koristite za model naveden za početnoj stranici.
Objašnjenje simbola
U korisničkom priručniku koriste se sljedeći simboli:
C
A
B
Važne informacija i korisni savjeti o načinu
korištenja.
Upozorenja za situacije opasne po život i
imovinu.
Upozorenje za strujni udar.
Upozorenje za vruće površine.
Upozorenja za opasnost od požara.
Ambalažni materijal proizvoda are
proizveden je od recikliranih materijala u
skladu s našim nacionalnim odredbama o
zaštiti okoliša.
Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s kućanskim i drugim otpadom, odnesite ga u sabirne centre za
ambalažni materijal određene od strane tijela lokalnih vlasti.
1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša
Ovaj odjeljak sadrži informacije o sigurnosti koje će vam pomoći zaštiti se
od opasnosti nastanka tjelesnih ozljeda i oštećenja imovine. Ne pridržavanje
ovih uputa poništava sva jamstva.
1.1 Općenite informacije o sigurnosti
•Djeca starija od 8 godina i ljudi sa smanjenim tjelesnim, psihičkim,
senzornim i mentalnim sposobnostima, kao i neupućene ili neiskusne
osobe mogu koristiti sušilicu ako su pod nadzorom i ako su upućeni u
sigurnu uporabu uređaja, kao i povezane opasnost Djeca se ne smiju
igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje nikad ne smiju obavljati djeca,
osim kad su pod nadzorom odrasle osobe.
•Djeca mlađa od 3 godine treba držati podalje od uređaja osim ako nisu
pod nadzorom.
•Podesive nožice ne smiju se uklanjati. Razmak između sušilice i poda ne
smije se zapriječiti materijalima poput tepiha, vune ili trake. Ovo može
izazvati probleme sa sušilicom.
•Neka postavljanje i popravak uvijek vrši osoblje ovlaštenog servisa.
Proizvođač se neće smatrati odgovornim za štete nastale uslijed
popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
• Sušilicu nikad ne perite prskanjem ili ulijevanjem vode u nju! Postoji
opasnost od električnog udara!
Sušilice / Korisnički priručnik
3 / 56 HR
Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša
1.1.1 Električna sigurnost
Treba se pridržavati uputa o električno sigurnosti tijekom
električnog priključivanja za vrijeme postavljanja uređaja.
A
•Sušilicu spojite na uzemljenu utičnicu s osiguračem vrijednosti naznačene
na tipskoj oznaci. Uzemljenje treba napraviti ovlašteni električar. Naša
tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja koja nastanu kad se
sušilica koristi bez uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.
•Napon i odgovarajući osigurač navedeni su na oznaci tipske pločice.
•Napon specificiran na tipskoj oznaci mora biti jednak naponu električne
mreže.
•Kada se ne koristi uvijek isključite sušilicu iz strujne mreže.
•Kada se ne koristi uvijek isključite sušilicu iz strujne mreže.
•Utikač ne dirajte mokrim rukama! Ne isključujte uređaj povlačenjem
kabela, uvijek ga izvlačite tako da rukama pridržavate utikač.
•Ne koristite produžne kabele, razdjelne utičnice ili adaptere prilikom
spajanja sušilice na strujnu mrežu radi smanjenja rizika od požara ili
električnog udara.
•Nakon postavljanja uređaja utikač strujnog kabela mora biti lako
dostupan.
B Oštećeni strujni kabel mora se zamijeniti ovlašteni servis.
Ako sušilica nije ispravna, tada se ona ne smije koristiti dok
servis ne izvrši popravak! Postoji opasnost od električnog
B ovlašteni
udara!
4 / 56 HR
Sušilice / Korisnički priručnik
Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša
1.1.2 Upute za sigurno korištenje proizvoda
Trebate voditi računa o sljedećim točkama kada je riječ o
opasnosti od požara:
Dole navedeno rublje ili predmeti ne smiju se sušiti u sušilici zbog
opasnosti od požara.
•Neoprano rublje
•Rublje zamazano uljem, acetonom, alkoholom, motornim uljem,
kerozinom, odstranjivačem mrlja, terpentinom, parafinom ili
odstranjivačem parafina treba se oprati u vrućoj vodi s puno
deterdženta prije sušenja u sušilici.
Iz ovog razloga gore navedeno rublje koje je zamrljano navedenim
Dole navedeno rublje ili predmeti ne smiju se sušiti u
sušilici zbog opasnosti od požara:
•Odjeća ili jastuci punjeni gumenom pjenom (lateks pjenom),
kape za tuširanje, vodootporni tekstil, materijali s gumenim
pojačanjima ili podloge od gumene pjene.
•Odjeća očišćena industrijskim kemikalijama.
Predmeti poput upaljača, šibica, kovanica, metalnih dijelova,
igala, itd mogu oštetiti bubanj ili izazvati funkcionalne probleme.
Stoga provjerite svo rublje prije stavljanja u sušilicu.
Nikad ne zaustavljajte sušilicu prije
završetka programa. Ako to morate uraditi, brzo izvadite
rublje i razgrnite ga vani kako bi vrućina isparila.
Neadekvatno oprano rublje može se zapaliti, a može se čak
zapaliti i kada završi sušenje.
Sušilice / Korisnički priručnik
5 / 56 HR
Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša
•Morate osigurati dovoljnu protočnost zraka radi sprječavanja nakupljanja
plinova koji izlaze za vrijeme rada uređaja pokretanih drugim tipovima
goriva kao i pojavu otvorenog plamena u prostoriji zbog efekta ponovnog
paljenja.
rublje s metalnim pojačanjima ne smije se sušiti
A Donje
u sušilici. Sušilica se može oštetiti ako se metalna pojačanja
olabave i puknu tijekom sušenja.
C
C
Omekšivače i slične proizvode koristite u skladu s uputama
proizvođača.
Prije ili nakon svake uporabe očistite filtar. Nikad ne rukujte
sušilicom ako filtar nije instaliran.
•Nikad ne pokušavajte sami popraviti sušilicu. Nikad ne obavljate
popravak ili zamjenu na proizvodu čak i kao to znate ili ste osposobljeni
za izvršavanje potrebnih postupaka osima ako to nije jasno rečeno u
uputama za rukovanje ili tiskanom priručniku za servisiranje. U protivnom,
dovodite u opasnost svoj život i živote drugih.
•Klizna ili klasična vrata ne smiju biti u blizini jer mogu blokirati otvaranje
vrata uređaja u prostoriji u kojoj ćete postaviti sušilicu.
•Sušilicu postavite na mjestima pogodnim za uporabu u kućanstvu.
(kupaonica, zatvoreni balkon (veranda), garaža, itd.)
• Pripazite da kućni ljubimci ne ulaze u sušilicu. Prije uporabe provjerite je
li unutrašnjost sušilice.
•Ne naslanjajte se na vrata sušilice kada su otvorena, u protivnom bi mogla
otpasti.
•Ne smije se dozvoliti nakupljanje prašine od tkanine oko sušilice rublja
6 / 56 HR
Sušilice / Korisnički priručnik
Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša
1.2 Montiranje iznad perilice rublja
•Treba se uređaj za fiksiranje između dva uređaja kada se sušilica
postavlja iznad perilice rublja. Pričvrsni uređaj treba postaviti osoblje
ovlaštenog servisa.
•Ukupna težina perilice rublja i sušilice - potpuno napunjena - kada
su montirane jedna iznad druge ne smije premašivati približno 180
kilograma. Uređaje postavite na čvrsti pod koji može izdržati kapacitet
opterećenja!
A
Perilica rublja ne može se postaviti na sušilicu. Vodite računa o
gornjim upozorenjima prilikom postavljanja perilice rublja.
Instalacijska tablica za perilicu rublja i sušilicu
Dubina sušilice
Dubina perilice rublja
62cm
60 cm
54 cm
50 cm
49 cm
45 cm
40 cm
54 cm
Može se
postaviti
Može se
postaviti
Može se
postaviti
Može se
postaviti
Može se
postaviti
Može se
postaviti
Ne
može se
postaviti
60 cm
Može se
postaviti
Može se
postaviti
Može se
postaviti
Može se
postaviti
Može se
postaviti
Ne
može se
postaviti
Ne
može se
postaviti
Sušilice / Korisnički priručnik
7 / 56 HR
Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša
1.3 Namjena
•Sušilica je namijenjena uporabi u kućanstvu. Nije namijenjena
za komercijalnu uporabu i mora se koristiti samo za ono zašto je
namijenjena.
•Sušilicu koristite samo za sušenje rublja s odgovarajućim oznakama.
• Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost zbog šteta nastalih uslijed
neispravne uporabe ili prijevoza.
•Rok trajanja sušilice koju ste kupili je 10 godina. Tijekom ovog razdoblja
originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za ispravan rad sušilice.
1.4 Sigurnost djece
•Ambalažni materijali su opasni za djecu. Ambalažne materijale držite izvan
dosega djece.
•Električni proizvodi su opasni za djecu. Kada uređaj radi djecu držite
podalje od njega. Ne dozvolite djeci diranje sušilice. Koristite zaštitu za
djecu i ne dozvolite djeci da diraju sušilicu.
C
Zaštita za djecu nalazi se na upravljačkoj ploči. (Pogledajte
Blokada za djecu)
•Kada se sušilica ne koristi neka njena vrata budu zatvorena.
8 / 56 HR
Sušilice / Korisnički priručnik
Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša
1.5 Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom
opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:
Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU).
Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski
otpad (WEEE).
Ovaj je proizvod proizveden s visokokvalitetnim dijelovima i
materijalima koji se mogu ponovno upotrijebiti i prikladni su za
reciklažu. Ne odlažite otpadne uređaje s normalnim otpadom
iz kućanstva i drugim otpadom na kraju servisnog vijeka. Odnesite ga u
sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme. Obratite se
lokalnim vlastima da biste saznali više informacija o sabirnim centrima.
1.6 Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih
opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):
Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHs (2011/65/EU). Ne
sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.
1.7 Podaci o pakiranju
Ambalažni materijali proizvoda proizvedeni su od reciklirajućih materijala
sukladno našim nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Ambalažne
materijale ne odlažite skupa s kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ih u
sabirne centre ambalažnog otpada koje su odredile lokalne vlasti.
Za više informacija o proizvodu posjetite sljedeće internetske stranice.
http://www.beko.com
Sušilice / Korisnički priručnik
9 / 56 HR
Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša
1.8 Tehničke specifikacije
HR
2
Visina (min. / miks.)
84,6 cm / 86,6 cm*
Širina
59,5 cm
Dubina
54 cm
Kapacitet (max.)
7 kg**
Neto masa (uporaba za plastična prednja
46,5 kg
vrata)
Neto masa (uporaba za staklena prednja
48,5 kg
vrata)
Napon
Označeni ulaz snage
Pogledajte tipsku pločicu***
Šifra modela
* Min. visina: Visina kad se ne koriste podesive nožice.
Miks. visina: Visina kad su podesive nožice maksimalno odvijene.
** Težina suhog rublja prije pranja.
*** Za lokaciju tipske oznake na slušilici pogledajte
C
C
C
10 / 56 HR
Tehničke specifikacije podliježu promjeni bez prethodne obavijesti
radi poboljšanja kvalitete proizvoda.
Slike u ovom priručniku su shematske i ne moraju točno
odgovarati proizvodu.
Vrijednosti navedene na oznakama sušilice ili u drugoj tiskanoj
dokumentaciji isporučenoj sa sušilicom dobiveni su u laboratoriju
u skladu s relevantnim standardima. Ovisno o radnim uvjetima i
uvjetima u okruženju sušilice ove vrijednosti mogu varirati.
Sušilice / Korisnički priručnik
2 Vaša sušilica
2.1 Sadržaj pakiranja
1
2
3
4
5
1. Crijevo za odvod vode*
2. Rezervna spužva ladice filtra*
3. Korisnički priručnik
4. Košara za sušenje*
5. Korisnički priručnik košare za sušenje*
* Može se isporučiti s vašim uređajem ovisno o modelu.
Sušilice / Korisnički priručnik
11 / 56 HR
3 Instalacija
Prije nego što nazovete najbliži ovlašteni servis radi
instalacije sušilice provjerite odgovaraju li električne
instalacije i odvod vode onima navedenim u korisničkom
priručniku. (Pogledajte 3.3 Spajanje odvoda i 3.5
Priključivanje na električnu mrežu) Ako one odgovaraju
kontaktirajte kvalificiranog električara i tehničara koji će
izvršiti potrebne prilagodbe
C
A
A
Korisnik je dužan pripremiti mjesto na
kojem će se postaviti sušilica
te električne instalacije i instalacije za
odvod otpadne vode.
•
•
•
Otvorite vrata.
U bubnju se nalazi najlonska vrećica s komadićima
stiropora. Uhvatite je za dio označen s XX XX.
Povucite najlon prema sebi i uklonite transportno
zaštitno pakiranje.
Pustite sušilicu neka stoji 12 sati prije
aktiviranja.
Sušilicu postavite na stabilnu i ravnu površinu. Sušilica
je teška. Ne pomičite je sami.
• Sušilicu koristite u dobro prozračenom okruženju u
kojem nema prašine.
• Razmak između sušilice i površine ne smije se
zapriječiti materijalima poput tepiha, vune ili trake.
• Ne prekrivajte ventilacijske rešetke na sušilici.
• Klizna ili klasična vrata ne smiju biti u blizini jer
mogu blokirati otvaranje vrata uređaja u prostoriji u
kojoj ćete postaviti sušilicu.
• Kad se sušilica postavi treba ostati na istom
mjestu na kojem su postavljeni priljučci. Prilikom
postavljanja sušilice pripazite da stražnja stjenka
ne dira ništa (slavinu, utičnice, itd.).
• Sušilicu postavite barem 1 cm dalje od rubova
ostalog namještaja.
• Sušilica može raditi na temperaturi između +5°C i
+35°C. Ako su radni uvjeti izvan ovog raspona oni
mogu značajno utjecati na rad sušilice i oštetiti je.
• Stražnji dio sušilice rublja treba se postaviti do zida
•
12 / 56 HR
A
Prije prve uporabe sušilice uklonite
transportnu zaštitnu ambalažu.
Prije postavljanja, vizualno pregledajte
sušilicu i potražite oštećenja. Ako je
sušilica oštećena nemojte je postavljati.
Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost
za vašu sigurnost.
3.1 Odgovarajuća lokacija za
postavljanje
B
3.2 Uklanjanje transportnog zaštitnog
pakiranja
A
Provjerite je li ostao koji dio transportnog
zaštitnog pakiranja unutar bubnja.
3.3 Spajanje na odvod
Ako je proizvod opremljen s kondenzatorom tada se
voda nakuplja u spremniku za vodu tijekom ciklusa
sušenja. Nakon svakog ciklusa sušenja trebate ispustiti
nakupljenu vodu. Nakupljenu vodu možete izravno
isprazniti kroz crijevo za odvod vode isporučeno s
proizvodom umjesto periodičnog pražnjenja vode
nakupljene u spremniku za vodu.
Spajanja crijeva za odvod vode
1-2 Rukom provucite crijevo iza sušilice kako biste ga
odspojili s mjesta na koje je spojeno. Za uklanjanje
crijeva ne koristite nikakav alat.
3 Jedan kraj isporučenog odvodnog crijeva spojite
na sušilicu i to na priključnu točku s oje ste uklonili
crijevo proizvoda u prethodnom koraku.
4 Drugi kraj odvodnog crijeva spojite izravno na
odvod otpadne vode ili na umivaonik.
Sušilicu ne stavljajte na strujni kabel.
Sušilice / Korisnički priručnik
Instalacija
1
2
3.5 Priključivanje na električnu mrežu
Za posebne upute vezane uz priključivanje na električnu
mrežu tijekom instalacije (ogledajte 1.1.1 Električna
sigurnost)
3.6 Prijevoz sušilice
3
4
Prije prijevoza sušilicu isključite iz strujne utičnice.
Ispraznite svu vodu koja je preostala u sušilicu.
Ako postoji izravan priključak za odvod vode tada
uklonite spojeno crijevo.
Preporučujemo nositi sušilicu u
uspravnom položaju. Ako nije moguće
nositi sušilicu u uspravnom položaju,
tada preporučujemo nositi je nagnutu na
desnu stranu kada se gleda s prednje
strane.
A
A
C
C
Spoj crijeva treba obaviti na siguran
način. Vaš odvod će poplaviti ako crijevo
iskoči iz kućišta tijekom otjecanja vode.
Crijevo za odvod vode treba pričvrstiti na
visinu od maksimalno 80 cm.
Pripazite da se na crijevo za odvod vode
ne stavljaju drugi predmeti uključivo
i sušilicu te da nije savijeno u dužini
između odvoda i uređaja.
3.4 Podešavanje nožica
•
•
Radi osiguranja što tišeg rada sušilice te za
smanjenje vibracija ona mora biti poravnata i
izbalansirana na njenim nožicama. Uravnotežite
uređaj podešavanjem nožica.
Nožice okrenite lijevo ili desno sve dok sušilica ne
stoji ravno i čvrsto.
C
Nikad ne odvijajte podesive nožice s
njihovog kućišta.
Sušilice / Korisnički priručnik
13 / 56 HR
Instalacija
3.7 Upozorenja u vezi zvukova
C
Normalno je ponekad čuti metalni zvuk iz
kompresora tijekom rada.
C
Voda prikupljena tijekom rada ubacuje se
u spremnik za vodu. Normalno je čuti zvuk
ubacivanja vode tijekom ovog procesa.
3.8 Zamjena rasvjetne lampice
U slučaju da se rasvjetna lampica koristi u vašoj sušilici
rublja
Za promjenu žaruljice/LED svjetla koje se koristi za
rasvjetu bubnja sušilice nazovite autorizirani servis.
Lampica(e) koja se koristi u ovom uređaj nije prikladna
za uporabu kod rasvjete prostorija u kućanstvu. Namjena
ove lampice je pomoću prilikom stavljanja rublja u
bubanj sušilice na prikladan način.
14 / 56 HR
Sušilice / Korisnički priručnik
4 Priprema
4.1 Rublje prikladno za sušenje u sušilici
Uvijek se pridržavajte uputa navedenim na etiketama odjeće. Sušite samo rublje koje na etiketi ima navedeno kako je
prikladno za sušenje u sušilice i pri tome pripazite prilikom odabira odgovarajućeg programa.
SIMBOLI ZA SUŠENJE RUBLJA
Ne sušiti
Može se koristiti
kemijsko
čišćenje
Ne koristiti
kemijsko čišćenje
Poleći u hladu
da se suši
Poleći da se
suši
Okačiti da se
suši
Ne sušiti
sušilicom
Okačiti mokro da
se suši
Osjetljivo /
pažljivo sušenje
Bez grijanja
Bez glačanja
Kod niske
temperature
Na visokoj
temperaturi
Na bilo kojoj
temperaturi
Postavke
sušenjasušenjatemperaturi
Podesno za
perilicu
Kod srednje
temperature
Simboli za
sušenje
Glačati
na visokoj
temperaturi
Glačati na
srednjoj
temperaturi
Glačati
na niskoj
temperaturi
200 0C
150 0C
110 0C
Maksimalna temperatura
4.2 Rublje koje nije prikladno za
sušenje u sušilici
C
Osjetljive, vezene tkanine, vunena, svilena
odjeća, osjetljive i skupocjene tkanine,
odjevni predmeti koji ne propuštaju zrak
i zavjese od tila nisu pogodne za strojno
sušenje.
4.3 Priprema rublja za sušenje
•
•
•
Nakon pranja rublje može biti isprepleteno.
Odvojite pojedinačne komade rublja prije stavljanja
u sušilicu.
Odjevne predmeta s metalnim dijelovima poput
patent zatvarača sušite okrenute na naopaku
stranu.
Zatvorite patent zatvarače, kopče i zakopčajte
gumbe na tkaninama.
Sušilice / Korisnički priručnik
Glačati bez pare
Suho ili s parom
Ne glačati
Glačanje -
4.4 Ušteda energije
Sljedeće informacije pomoći će vam koristiti sušilicu na
ekološki i energetski učinkovit način.
• Prilikom pranja rublja koristite najveću moguću
brzinu okretaja. Na taj način skraćuje se vrijeme
sušenja i smanjuje se potrošnja energije.(
• Sortirajte rublje prema vrsti rublja i njegovoj
debljini. Zajedno sušite istu vrstu rublja. Na primjer,
tanke kuhinjske krpe i stolnjake sušite prije debelih
ručnika.
• Za odabir programa slijedite upute u korisničkom
priručniku.
• Ne otvarajte vrata uređaja tijekom sušenja osim
ako to nije neophodno. Ako uistinu morate otvoriti
vrata ne držite ih otvorenim duže vrijeme.
• Dok je sušenje u tijeku ne dodavajte mokro rublje.
• Prije ili nakon svakog ciklusa sušenja očistite filtar.
( Pogledajte 6 Održavanje i čišćenje)
• Redovito čistite ladicu filtra ili kada se pojavi simbol
upozorenja za čišćenje ladice filtra ili nakon svaka
5 ciklusa čišćenja. ( Pogledajte 6 Održavanje i
čišćenje)
15 / 56 HR
Priprema
•
Tijekom sušenja dobro prozračite prostoriju u kojoj
je smještena sušilica.
4.5 Ispravna količina rublja
Slijedite upute u dijelu “Tablica odabira programa i
potrošnje energije. Ne stavljajte veću količinu rublja od
vrijednosti kapacitete naznačenih u tabeli.
C
Ne preporučuje se opteretiti sušilicu
količinom rublja koja premašuje razinu
naznačenu na slici. Performanse sušenja
će se umanjiti ako je uređaj preopterećen.
Uz to, sušilica i rublje mogu se oštetiti.
Sljedeće težine dane su kao primjer.
Rublje
Približna težina (g)*
Pamučni pokrivači za krevet
(dvostruki)
Pamučni pokrivači za krevet
(jednostruki)
Plahte za krevet (dvostruke)
Plahte za krevet (jednostruke)
Veliki stolnjaci
Mali stolnjaci
Salvete
Ručnici
Mali ručnici
Bluze
Pamučne majice
Majice
Pamučne haljine
Haljine
Denim (traper)
Maramice (10 komada)
Majice kratkih rukava
1500
1000
500
350
700
250
100
700
350
150
300
200
500
350
700
100
125
*Težina suhog rublja prije pranja.
16 / 56 HR
Sušilice / Korisnički priručnik
5 Rukovanje proizvodom
5.1 Upravljačka ploča
1
4
1.
2.
3.
4.
3
2
Program odabira uključeno/isključeno/program
Gumb start/pauza
Gumb vremena odgode
Gumb razine zvuka alarma
5.2 Simboli na zaslonu
Pamuk
Sintetika Ekspresno
Košulje
Zvučno
upozorenje
Zaštita Sportska Centrifuga Miješano
zbog djece odjeća
Sušilice / Korisnički priručnik
Spremno za
glačanje
Tajmer Ventilacija
program
Jako
suho
Start/
Pauza/
Opoziv
Odgoda
vremena
Volume Prigušeno
haut
Svakod
nevno
Sušenje
Razina
suhoće
Start /
Puza/
Spremno
17 / 56 HR
Rukovanje proizvodom
5.3 Priprema sušilice
•
•
•
•
Sušilicu uključite u strujnu utičnicu.
Otvorite vrata.
Stavite rublje u sušilicu, nemojte preopteretiti
sušilicu.
Gurnite i zatvorite vrata.
A
5.4 Odabir programa
Vaša sušilica ima 15 programa.
1
Vodite računa da rublje ne zapne s
unutarnje strane vrata.
4
•
•
3
2
Tablica potrošnje energije i odabira programa u
tablici navedene su kako bi ih korisnici koristili.
Kada odaberete željeni program pomoću gumba
odabira uključeno/isključeno/program tada će se
sušilica uključiti.
1
4
C
18 / 56 HR
3
2
Odabir programa pomoću gumba odabira
uključeno/isključeno/program ne znači
kako je program počeo s radom. Za
pokretanja programa pritisnite gumb
start/pauza.
Sušilice / Korisnički priručnik
Rukovanje proizvodom
Programi
Opis programa
Kapacitet
(kg)
Brzina okretaja
perilice rublja
(o/min)
Vrijeme
sušenja (min)
Program za sušenje
pamučnog rublja koje
se može odmah odložiti
u ormar
Pomoću ovog programa možete sušiti svo pamučno rublje.
(majice kratkih rukava, pidžame, odjeću za dojenčad, donje rublje,
posteljinu, itd.). Svoje rublje možete odmah staviti u ormar bez
glačanja.
7
1000
174
Program za sušenje
pamučnog rublja koje se
može odmah odložiti u
ormar +
Ovaj program možete koristiti za dodatno sušenje debelog rublja
poput hlača, sportske odjeće (npr. debelih trenirki). Rublje možete
složiti u ormar bez glačanja.
7
1000
180
Suhoća pamučnog rublja
za glačanje
Pomoću ovog programa možete sušiti pamučno rublje koje ćete
glačati tako da ostane malo vlažno radi lakšeg glačanja. (majice,
majice kratkih rukava, stolnjaci, itd.)
7
1000
140
Ekstra suha pamučno
rublje
Pomoću ovog programa možete sušiti debelo pamučno rublje
poput ručnika, kućnih ogrtača, itd. Svoje rublje možete složiti u
ormar bez glačanja.
7
1000
185
Program za sušenje
sintetičkog rublja koje
se može odmah odložiti
u ormar
Pomoću ovog programa možete sušiti svo sintetičko rublje. (majice
kratkih rukava, donje rublje, stoljnjake, itd.). Svoje rublje možete
odmah složiti u ormar bez glačanja.
3.5
800
70
Suhoća sintetičkog rublja
za glačanje
Pomoću ovog programa možete sušiti sintetičko rublje koje ćete
glačati tako da ostane malo vlažno radi lakšeg glačanja. (majice,
majice kratkih rukava, stolnjaci, itd.)
3.5
800
60
Traperice
Pomoću ovog programa možete sušiti odjeću od trapera poput
traperica, suknji, košulja ili jakni.
4
1200
150
Ekspresno
Možete koristiti ovaj program za sušenje pamučnog rublja koji se
okreće na velikoj brzini u Vašoj perilici. Ovaj program suši 1 kg
pamučnog rublja (3 košulje / 3 majice) za 50 minuta.
1
1200
50
Košulje
Ovaj program suši majice na blaži način i tko smanjuje gužvanje
majici te tako olakšava glačanje.
1.5
1200
60
Sportska odjeća
Pomoću ovog programa možete sušiti sportsku odjeću koja se
smije sušiti u sušilici rublja.
4
1000
135
Zaštita zbog djece
Ovaj program posebno je prikladan za sušenje odjeće za malu
djecu.
3
1000
80
Osjetljivo
Osjetljivo rublje ili rublje koje treba prati ručno (svilene bluze,
nježno donje rublje, itd.) možete prati na niskim temperaturama
pomoću ovog programa.
2
600
70
Program vrši samo provjetravanje u trajanju od 10 minuta bez
cirkuliranja vrućeg zraka. Možete provjetriti pamučno i laneno
rublje koja je duže vrijeme bilo u ormaru te na ovaj način odstraniti
mirise iz rublja.
-
-
10
Ventilacija
Možete odabrati između vremena trajanja programa od 30 i
45 minuta kako bi se postigla željena razina suhoće pri niskim
temperaturama. Pomoću ovog programa rad sušilice rublja traje
ovisno o vremenu koje ste podesili neovisno o suhoći rublja.
-
-
Vrijeme trajanja programa
Sušilice / Korisnički priručnik
-
19 / 56 HR
Rukovanje proizvodom
5.5 Tablica odabira programa i potrošnje energije
Vrijednosti potrošnje energije
Kapacitet(kg)
Brzina okretaja
perilice rublja (o/
min)
Približna
količina
zadržane vlage
Vrijednosti
utrošene
energije (kWh)
Program za sušenje
pamučnog rublja koje se
može odmah odložiti u ormar
7
1000
60%
1,68
Suhoća pamučnog rublja za
glačanje
7
1000
60%
1,30
Program za sušenje
sintetičkog rublja koje se
može odmah odložiti u ormar
3.5
800
40%
0,59
Programi
Potrošnja energije u načinu rada isključeno za standardni program pamučnog rublja
pod punim opterećenjem, PO (W)
0,5
Potrošnja energije u načinu rada uključeno za standardni program pamučnog rublja
pod punim opterećenjem, PL (W)
1,0
Sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyoto protokolom.
Hermetički zatvoreno.R134a / 0,350 kg
„Program potpuno suhi pamuk“ koristi se za puno ili djelomično opterećenje kod standardnog
programa sušenja na koji se odnose informacije na etiketi i na informacijskom listu proizvoda, a prema
kojima ovaj program odgovara za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja te je ovo najučinkovitiji
program uzimajući u obzir potrošnju energije prilikom sušenja pam
* : Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2012)
Sve vrijednosti u tablici navedene su u skladu s EN 61121:2012 standardom. Vrijednosti potrošnje energije mogu
se razlikovati od vrijednosti navedenih u tablici ovisno o vrsti rublja, broju okretaja centrifuge, uvjetima u okruženju i
vrijednostima napona.
20 / 56 HR
Sušilice / Korisnički priručnik
Rukovanje proizvodom
5.6 Dodatne funkcije
Izmjena vremena odgode
Kada program sušilice završi s radom začut će se zvučni
alarm. Ako ne želite čuti zvučni alarm, pritisnite gumb
“Zvučni alarm”. Kada pritisnite gumb zvučnog alarma,
uključit će se svjetlo i kad program završi s radom
nećete čuti alarm.
Funkcija poništenja vremena odgode
Zvučni alarm
C
Ovu funkciju možete odabrati prije ili
nakon početka rada programa.
C
Indikatori upozorenja mogu se razlikovati
ovisno o modelu sušilice.
5.7 Simboli upozorenja
Čišćenje filtra
Indikator upozorenja uključit će se i upozorit na potrebnu
čišćenja filtra.
Spremnik za vodu
Indikator upozorenja uključit će se i upozorit na potrebnu
pražnjenja spremnika za vodu.
Ako se tijekom rada programa spremnik za vodu puni
vodom tada će indikator upozorenja treperiti, a uređaj
će prekinuti s radom. U tom slučaju ispraznite vodu iz
spremnika za vodu i pokrenite program pritiskom na
gumb start/pauza. Indikator upozorenja će se isključiti, a
program će nastaviti s radom.
Gumb vremena odgode
Ako običavate sušiti rublje nakon proteka određenog
vremena možete odgoditi početak programa za 3, 6 ili 9
dati pomoću funkcije odgode.
Otvorite vrata i stavite rublje.
Odaberite program sušenja.
• Pritiskom gumba za odabir vremena odgode
podesite vrijeme odgode. Kada još jednom
pritisnete gumb odgode vremena odabire
se odgoda od 3 sata i uključuje se svjetlo
odgovarajućeg indikatora. Ako ponovo pritisnete
isti gumbe odabrat će se 6-satna odgoda, a još
jednom odabrat će 9-satnu odgodu. Ako još
jednom pritisnete gumb odgode to poništava
odgodu.
• Nakon odabira vremena odgode pokrenut će se
odgoda rada odabranog programa pritiskom na
gumb “Start/Pauza”.
C
Ako tijekom odbrojavanja želite promijeniti vrijeme:
• Poništite program okrenite gumb odabira
uključeno/isključeno/program. Ponovite postupak
odabira vremena odgode nakon odabira željenog
programa.
Ako želite poništiti postavke odbrojavanja vremena
odgode i odmah pokrenuti program:
• Poništite program okrenite gumb odabira
uključeno/isključeno/program. Nakon odabira
željenog programa pritisnite gumb “Start/Pauza”.
5.7 Pokretanje programa
Program pokrenite pritiskom na gumb “Start/Pauza”.
Uključit će se indikatori za start/pauza/pripravan i
sušenje koji pokazuju početak programa.
5.8 Blokada za djecu
Sušilica je opremljena i blokadom za djecu koja
sprječava prekid tijeka programa ako se gumbi pritisnu
tijekom rada programa. Kada je blokada za djecu
aktivirana, deaktivirani su svi gumbi na ploči osim
gumba odabira uključeno/isključeno/program.
Za aktiviranje blokade za djecu istovremeno pritisnite
i držite gumbe vremena odgode i zvučnog alarma u
trajanju od 3 sekunde.
Kada program završi s radom, blokadu za djecu treba
deaktivirati kako bi novi program mogao početi ili
intervenirati za vrijeme rada programa. Za deaktiviranje
blokade za djecu pritisnite i držite iste gumbe u trajanju
od 3 sekunde.
C
C
C
Kada je blokada za djecu aktivirana
na zaslonu će se uključiti indikator
upozorenja blokade za djecu.
Blokada za djecu je deaktivirana kada
se sušilica isključena i kada se ponovo
uključi pomoću gumba odabira uključeno/
isključeno/program.
Blokada za djecu je deaktivirana kada je
stroj isključen i kada se ponovo uključi
pomoću gumba odabira uključeno/
isključeno/program.
Tijekom vremena odgode možete dodavati
ili vaditi rublje iz sušilice. Na kraju
odbrojavanja vremena odgode, uključit će
se indikator upozorenja vremena odgode i
počinje sušenje.
Sušilice / Korisnički priručnik
21 / 56 HR
Rukovanje proizvodom
Kada je blokada za djecu aktivirana:
Ako se položaj gumba odabira programa promijeni dok
sušilica radi ili je rad prekinut, simboli indikatora se ne
mijenjaju.
C
Kada je gumb odabira programa okrenut
dok sušilica radi i kada je blokada za
djecu aktivna, začut će se dva zvuka
biip. Ako je blokada za djecu poništena
bez nastavka odabira programa za
prebacivanje na prethodni položaj,
program se završava jer je položaj gumba
odabir programa promijenjen.
5.9 Promjena programa nakon
početka rada
Kada sušilica počne s radom rublje možete sušiti
primjenom raznih programa promjenom odabranog
programa.
• Na primjer, kod odabira programa ekstra suho
umjesto programa spremno z aglačanje, odaberite
program ekstr suho okretanjem gumba odabir
uključeno/isključeno/program.
Program pokrenite pritiskom na gumb “Start/Pauza”.
Tijekom pauze dodajte ili izvadite rublje.
Ako želite dodati ili ukloniti rublje nakon pokretanja
programa sušenja:
• Stavite sušilicu u položaj pauze pritiskom na gumb
“Start/Pauza”. Postupak sušenja se zaustavlja.
• U položaju pauze otvorite vrata te ih zatvorite nakon
dodavanja ili vađenja rublja.
• Program pokrenite pritiskom na gumb “Start/
Pauza”.
C
C
C
22 / 56 HR
Postupak dodavanja rublja nakon
pokretanja postupka suđenja može
dovesti do miješanja mokrog i suhog
rublja unutar sušilice te činjenicom da će
neko rublje ostati vlažno nakon završetka
postupka sušenja.
Ne dirajte unutarnju stjenku bubnja kad
dodavate ili vadite rublje tijekom rada
programa. Površina bubnja je vruća.
5.10 Poništavanje programa
Kada želite poništiti program ili završiti postupak
sušenja iz bilo kojeg razloga nakon što je sušilica počela
s radom, program se poništava okretanjem gumba
odabira uključeno/isključeno/program.
A
POZOR: Kada poništite program tijekom
rada sušilice, unutarnji dio bit će jako
vruć; stoga pustite ga neka se ohladi
pokrtanjem programa prozračivanja.
5.11 Kraj rada programa
Na kraju programa na indikatoru zaslona programa
uključit će se simboli upozorenja za čišćenje filtra
vlakana i pražnjenja spremnika za vodu. Vrata se mogu
otvoriti, a sušilica je spremna za sljedeći ciklus sušenja.
Za isključivanje sušilice gumb odabira uključeno/
isljučeno/program stavite u položaj uključeno/isključeno.
C
C
C
Ako se rublje ne izvadi nakon završetka
programa, aktivirat će se 2-satna
funkcija protiv gužvanja koja sprječava
gužvanja rublja. Program okreće rublje u
intervalima od 10 minuta i tako sprječava
gužvanje.
Nakon svakog sušenja očistite filtar
vlakana. (Pogledajte: „Filtar vlakana i
unutarnja stjenka vrata“)
Nakon svakog sušenja ispraznite
spremnik za vodu. (Pogledajte:
"Pražnjenje spremnika za vodu")
Dodavanje i vađenje rublja može se
ponavljati koliko god puta želite tijekom
postupka sušenja. Ali ovaj postupak vodi
produženju vremena trajanja programa
i povećanja potrošnje energije je će
se često prekidati postupak sušenja.
Stoga se preporučuje dodati rublje prije
pokretanja programa.
Ako se novi program odabere promjenom
položaja gumba odabira programa kada
je rad sušilice prekinut, tada će odabrani
program zavrišio s radom.
Sušilice / Korisnički priručnik
6 Čišćenje i održavanje
Rok trajanja proizvoda će se produžiti te će se smanjiti
česti problemi ako se uređaj čisti redovito.
6.1 Čišćenje filtra / unutrašnje
stjenke vrata
Mucice i vlakna koje rublje ispušta u zrak tijekom ciklusa
sušenja nakuplja se u filtru.
C
A
C
Takva vlakna i mucice općenito nastaju
tijekom nošenja i pranja.
•
Očistite cijelu unutarnju stjenku vrata i njenu brtvu
s mekanom, vlažnom krpom.
Nakon svakog procesa sušenja očistite
filtar i unutarnju stjenku vrata.
Kućište filtra možete očistiti usisavačem.
Za čišćenje filtra:
• Otvorite vrata.
• Izvucite filtar povlačenjem prema gore i zatim
otvorite filtar.
• Rukom očistite mucice, vlakna i pamuk ili pomoću
mekanog komada tkanine.
• Zatvorite filtar i vratite ga u kućište.
6.2 Čišćenje senzora
•
Na porama filtra može se nakupiti sloj nečistoće
što može izazvati začepljenje filtra nakon što
ste sušilicu koristili neko vrijeme. Filtar operite s
mlakom vodom kako bi se uklonili slojevi nataloženi
na površini filtra. Prije uporabe filtar dobro osušite.
Sušilice / Korisnički priručnik
U sušilici se nalazi senzor vlage koji prepoznaje je li
rublje suho ili ne.
Za čišćenje senzora:
• Otvorite vrata sušilice.
• Pustite uređaj da se ohladi ako je još vruć zbog
procesa sušenja.
• Metalne površine senzora obrišite s mekanom
krpom, namočenu u ocat te ih osušite.
C
C
Metalne površine senzora očistite 3 puta
godišnje.
Prilikom čišćenja metalnih površina
senzora ne koristite metalni alat.
23 / 56 HR
Čišćenje i održavanje
A
Nikad ne koristite otapala, sredstva za
čišćenje ili slične tvari za čišćenje zbog
opasnosti od požara i eksplozije!
•
Ispraznite vodu iz spremnika.
•
Ako se u cijevi spremnika za vodu nakupilo
mucica, to očistite tako što ćete pustite je staviti
ispod slavine i pustite vodu da teče kroz nju.
Stavite spremnik za vodu na njegovo mjesto.
•
6.3 Pražnjenje spremnika za vodu
Vlaga iz rublja te vlaga kondenzirana tijekom postupka
sušenja, ako i voda koja isparava nakuplja se u
spremniku za vodu. Nakon svakog ciklusa sušenja
ispraznite spremnik za vodu.
A
A
Kondenzirana voda nije za piće!
Nikad ne uklanjajte spremnik za vodu kada
program radi!
Ako zaboravite isprazniti spremnik za vodu uređaj će
prestati s radom tijekom sljedećeg ciklusa sušenja
kada je spremnik pun, te će treperiti simbol upozorenja
spremnika za vodu. U tom slučaju ispraznite spremnik za
vodu i pritisnite gumb Start / Pauza za nastavak ciklusa
sušenja.
Za pražnjenje spremnika za vodu:
Izvucite ladicu i pažljivo izvadite spremnik za vodu.
24 / 56 HR
C
Ako se koristi opcija izravnog pražnjenja
vode tada nema potrebe za pražnjenjem
spremnika za vodu.
6.4 Čišćenje ladice filtra
Mucice i vlakna koje nije zaustavio filtar mogu zapeti u
ladici filtra iza donje zaštitne oplate. Svjetlo upozorenja
za čišćenje ladice filtra zasvijetlit će maksimalno svakih
5 ciklusa sušenja kao podsjetnik.
U ladici filtra nalazi se dvorazinski filtar. Prav razina je
spužva ladice filtra, a druga razina je tkanina filtra.
Za čišćenje ladice filtra:
• Pritisnite gumb donje zaštitne oplate i otvorite
zaštitnu oplatu.
•
Skinite poklopac ladice filtra okretanjem u smjeru
strelice.
Sušilice / Korisnički priručnik
Čišćenje i održavanje
•
Izvucite ladicu filtra.
•
Rukom operite spužvu ladice filtra radi uklanjanja
vlakana ili mucica s njene površine. Nakon pranja
spužvu ručno iscijedite i tako uklonite višak vode.
Prije spremanja spužvu dobro osušite.
C
•
•
•
•
Spužvu na ne treba čistiti ako se na njoj
nije nakupila značajna količina mucica i
vlakana.
•
Vratite spužvu na njeno mjesto.
•
Zatvorite ladicu filtra zatvaranjem crvenog gumba.
•
Vratite ladicu filtra na njeno mjesto, okrenite
poklopac ladice filtra u smjeru strelice i dobro je
zatvorite.
Otvorite ladicu filtra pritiskom na crveni gumb.
Izvadite spužvu ladice filtra.
Rukom očistite mucice, vlakna i pamuk koji su
zapeli na filtru ili ih očistite pomoću mekanog
komada tkanine.
Ako primijetite sloj koji može začepiti tkaninu filtra
očistite taj sloj pranjem u toploj vodi. Pustite neka
se tkanina filtra potpuno osuši prije vraćanja ladice
filtra na njeno mjesto.
Sušilice / Korisnički priručnik
25 / 56 HR
Čišćenje i održavanje
•
Vratite poklopac donje zaštitne oplate.
A
C
Sušenje bez spužve ladice filtra na njenom
mjestu oštetit će uređaj!
Nečist filtar i ladica filtra izazvat će duže
razdoblje sušenja i veću potrošnju energije.
6.5 Čišćenje evaporatora
Usisivačem očistite mucice nakupljene na krilcima
evaporatora smještenog iza ladice filtra.
A
26 / 56 HR
Također, možete ga očistiti rukom, ali tada
nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte
čistiti golim rukama. Krilca evaporatora
mogu ozlijediti ruke.
Sušilice / Korisnički priručnik
7 Rješavanje problema
Postupak sušenja traje dugo.
• Pore filtra vlakana su začepljene. >>> Operite filtar toplom vodom.
• Kondenzator je možda začepljen. >>> Operite kondenzator.
• Možda je blokirana rešetka ventilatora na prednjoj strani sušilice. >>> Uklonite sve predmete s prednje strane
sušilice koji blokiraju cirkulaciju zraka.
• Cirkulacija zraka možda nije odgovarajuća ukoliko je mjesto na kojem je postavljena perilica skučeno. >>>
Otvorite prozore i vrata radi sprječavanja velikog porasta temperature u prostoriji.
• Na senzoru vlaga mogu se nataložiti vlakna. >>> Očistite senzor vlage.
• Možda ste stavili previše rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
• Rublje možda nije primjereno centrifugirana. >>> Povećajte broj okretaja u minuti sušilice.
Na kraju sušenja rublje je i dalje vlažno.
C
Kada na kraju sušenja izvadite vruće rublje ono se čini vlažnijim nego što stvarno jeste.
•
Možda nije korišten odgovarajući program za tu vrstu rublja.>>> Na rublju provjerite etikete o održavanju,
odaberite odgovarajući program za tu vrstu rublja ili dodatno koristite vrijeme trajanja programa.
• Pore filtra vlakana su začepljene. >>> Operite filtar toplom vodom.
• Kondenzator je možda začepljen. >>> Operite kondenzator.
• Možda ste stavili previše rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
• Rublje možda nije primjereno centrifugirana. >>> Povećajte broj okretaja u minuti sušilice.
Sušilica se ne uključuje ili program ne počinje s radom. Sušilica se ne aktivira kada je podešena.
•
•
•
•
Strujni kabel možda nije uključen u strujnu utičnicu. >>> Vodite računa o tome da je strujni kabel uključen u
struju utičnicu.
Vrata sušilice su možda otvorena. >>> Vodite računa da su vrata dobro zatvorena.
Možda niste podesili program ili pritisnuli gumb Start/Pauza. >>> Uvjerite se kako ste podesili program te da
on nije u položaju pauze.
Možda je aktivirana blokada za djecu. >>> Deaktivirajte blokadu za djecu.
Program je prekinut bez razloga.
• Vrata možda nisu dobro zatvorena. >>> Vodite računa da su vrata dobro zatvorena.
• Možda je došlo do prekida napajanja. >>> Za pokretanja programa pritisnite gumb start/pauza.
• Spremnik za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu.
Rublje se stislo, iskrzalo ili je njegov izgled pogoršan.
• Možda niste koristili program primjeren vrsti rublja. >>> Provjerite etiketu na rublju i odaberite program koji
odgovara tom tipu tkanine.
Ne uključuje se svjetlo u sušilici. (kod modela sa svjetlom)
• Možda niste uključili sušilicu pomoću gumba uključeno/isključeno/poništeno. >>> Vodite računa kako je
sušilica u položaju ‘uključeno’.
• Svjetlo je možda pokvareno. >>> Kontaktirajte ovlašteni servis radi zamjene svjetla.
Uključeno je svjetlo upozorenja filtra vlakana.
• Filtar vlakana može nije očišćen. >>> Očistite filtar.
Uključeno je svjetlo upozorenja za čišćenje filtra.
Sušilice / Korisnički priručnik
27 / 56 HR
Rješavanje problema
•
•
•
Ležaj filtra možda je začepljen vlaknima. >>> Očistite ležaj filtar.
U porama filtra možda postoji sloj koji izaziva začepljenje. >>> Operite filtar toplom vodom.
Ladica filtra je začepljena. >>> Očistite spužvu i tkaninu filtra u ladici filtra.
Voda curi iz poklopca kondenzatora.
• Možda su se nataložila vlakna unutar vrata i na površini brtve vrata. >>> Očistite unutarnju stjenku vrata i
površinu brtve vrata.
Vrata se otvaraju sama od sebe.
• Vrata možda nisu dobro zatvorena. >>> Gurnite vrata tako da se zatvore sve dok ne čujte zvuk zaključavanja.
Simbol upozorenja spremnika za vodu je uključen/treperi.
• Spremnik za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu.
• Crijevo za odvod vode je možda savinuto. >>> Ako je proizvod spojen izravno na odvod vode provjerite crijevo
za odvod vode.
A
28 / 56 HR
Ako ne možete riješiti problem unatoč pridržavanju ovih uputa, molimo kontaktirajte trgovinu u kojoj ste
.kupili proizvod ili ovlašteni servis. Ne pokušavajte sami popraviti proizvod
Sušilice / Korisnički priručnik
Antes de nada, lea este manual del usuario.
Estimado cliente,
Gracias por elegir este producto. Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y
con la última tecnología, le proporcione los mejores resultados. Le recomendamos que lea con atención este manual
y los documentos que lo acompañan antes de utilizar este producto y que lo guarde para futuras consultas. En caso
de cesión o venta del producto a un tercero, entréguele también el manual. Preste atención a todos los detalles y
advertencias incluidas en el manual de usuario y siga las instrucciones.
Utilice este manual de usuario para el modelo indicado en la portada.
Explicación de los símbolos
A lo largo del presente manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:
C
A
B
Información de importancia o sugerencias
útiles acerca del uso.
Advertencia de situaciones peligrosas para
la vida o las propiedades.
Advertencia para evitar descargas eléctricas.
Advertencia sobre superficies calientes.
Advertencia para evitar el peligro de
incendio.
Los materiales de embalaje de su
secadora han sido fabricados con
materiales reciclables de acuerdo con las
normas nacionales sobre medio ambiente.
No deposite los materiales de embalaje con los demás residuos domésticos. Llévelos a los puntos de recogida de
materiales de embalaje designados por las autoridades locales.
1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio
ambiente
Esta sección contiene información sobre seguridad que le ayudará a
protegerse frente a los riesgos de lesiones personales o de daños a la
propiedad. La no observancia de estas instrucciones invalidará la garantía.
1.1 Seguridad general
•La secadora puede ser utilizada por niños a partir de 8 años de edad y
por personas que sufren discapacidades físicas, sensoriales o mentales
o que carecen de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén
supervisados o capacitados para usar el aparato de forma segura
y sean conscientes de los riesgos. Los niños no deben jugar con el
electrodoméstico. Los niños no pueden realizar tareas de limpieza y
mantenimiento a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.
•Mantener alejados a los niños menores de 3 años excepto que se les
vigile.
•No se deben quitar los pies ajustables. No se debe intentar reducir
el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como
alfombras, madera y cinta. Esto puede ser riesgo de avería.
•Siempre deje en manos del Servicio técnico autorizado las tareas de
instalación y reparación. El fabricante declina toda responsabilidad por los
posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por
parte de personal no autorizado.
•Nunca lave la secadora derramando agua sobre ella, ya que existe riesgo
de descarga eléctrica.
30 / 56 ES
Secadora / Manual del usuario
Instrucciones importantes para la seguridad y el medio
ambiente
1.1.1 Seguridad eléctrica
Cuando se instala la secadora, es importante seguir las
instrucciones sobre seguridad eléctrica durante el proceso de
conexión eléctrica.
A
•Conecte la secadora a una toma de corriente provista de toma de
tierra y protegida por un fusible de la capacidad indicada en la tabla de
especificaciones técnicas. Tenga en cuenta que la instalación de toma
de tierra de su hogar debe realizarla un electricista cualificado. Nuestra
empresa no se hace responsable de cualquier daño que pueda derivarse
del uso de la secadora sin una conexión a tierra que cumpla con la
legislación local vigente.
•La tensión y protección por fusible permitida se indica en la paca de
especificaciones técnicas.
•La tensión especificada debe ser igual a la de la tensión de la red
eléctrica.
•Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.
•Desenchufe la secadora del suministro eléctrico durante las tareas de
instalación, mantenimiento, limpieza y reparación.
•No toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe la
secadora tirando del cable, tire siempre del enchufe.
•Con el fin de reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no utilice
alargadores, ladrones o adaptadores para conectar la secadora a la red
eléctrica.
•El enchufe del cable de alimentación debe quedar accesible tras la
instalación.
Si el cable de alimentación está dañado, se deberá informar al
Servicio técnico autorizado.
Si la secadora presenta algún defecto, no la utilice hasta que no
la haya reparado un técnico del servicio autorizado. ya que existe
riesgo de descarga eléctrica.
B
B
Secadora / Manual del usuario
31 / 56 ES
Instrucciones importantes para la seguridad y el medio
ambiente
1.1.2 Seguridad de producto
Puntos que hay que tener en cuenta para evitar el riesgo de
incendio:
La ropa y los artículos que se especifican aquí abajo no se deben
secar
en la secadora debido a que existe riesgo de incendio.
•Prendas de ropa sin lavar
•Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona,
alcohol, aceites combustibles, keroseno, quitamanchas,
trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en
agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la
secadora.
Por esta razón, los artículos que tengan las manchas arriba
descritas se deben lavar muy bien, para ello
utilice el detergente adecuado y elija una temperatura de lavado
alta.
La ropa y los artículos especificados abajo no se deben
secar en la secadora debido al riesgo de incendio:
•Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma
de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua,
los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de
gomaespuma.
•Prendas que se hayan lavado con productos químicos
industriales.
Artículos como mecheros, cerillas, monedas, piezas metálicas,
agujas, etc., pueden estropear el tambor o provocar problemas de
funcionamiento. Por lo tanto, revise la ropa que vaya a introducir en
la secadora.
No pare la secadora antes
de que finalice el programa. Si tiene que hacerlo, retire toda la
colada
rápidamente y extiéndala para que se enfríe.
32 / 56 ES
Secadora / Manual del usuario
Instrucciones importantes para la seguridad y el medio
ambiente
La ropa que no se haya lavado adecuadamente puede incendiarse
por sí sola e incluso después de que haya finalizado el secado.
•Procure que haya una ventilación suficiente para evitar la acumulación
en la sala de gases expelidos por aparatos que consuman otros
tipos de combustibles, incluidas las llamas abiertas, debido al efecto
contraproducente que se puede crear.
No seque en la secadora ropa interior que contenga
refuerzos metálicos. La secadora se puede estropear si se
sueltan o se rompen esos refuerzos de metal durante el proceso
de secado.
Utilice suavizantes y productos similares de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes.
Limpie siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga.
No utilice nunca la secadora sin tener colocado el filtro de pelusa.
A
C
C
•Nunca trate de reparar la secadora por su cuenta. No realice ninguna
tarea de reparación o sustitución de piezas en la máquina, incluso aunque
posea usted los conocimientos para hacerlo, a menos que así se indique
en el manual de instrucciones o en el manual de servicio. Si lo hace,
estará poniendo en peligro su vida y la de otras personas.
•No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda
bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a
instalar la secadora.
•Instale la secadora en un lugar de su hogar que sea adecuado para su
uso (baño, balcón cerrado, garaje, etc.).
•No permita que sus mascotas entren en la secadora. Mire el interior de la
secadora antes de ponerla en marcha.
Secadora / Manual del usuario
33 / 56 ES
Instrucciones importantes para la seguridad y el medio
ambiente
•No se apoye en la puerta de carga de la secadora cuando esté abierta,
podría caerse.
•Se debe evitar la acumulación de pelusa en la secadora.
1.2 Montaje sobre una lavadora
•Para el uso de la secadora encima de una lavadora, es preciso colocar
una pieza especial de fijación entre las dos máquinas. Dicha pieza debe
ser instalada por el servicio técnico autorizado.
•El peso total de la lavadora y la secadora (a plena carga) cuando están
colocadas una encima de la otra alcanza aproximadamente los 180 kg.
Asegúrese de instalar los aparatos sobre un suelo sólido y dotado de una
capacidad de carga suficiente.
A
La lavadora no se puede colocar sobre la secadora. Tenga en
cuenta los puntos descritos antes durante la instalación de la
lavadora.
Tabla para la instalación de lavadora y secadora
Profundidad de la lavadora
Profundidad de la
secadora
62 cm
60 cm
54 cm
50 cm
49 cm
54 cm
Se puede
instalar
Se puede
instalar
Se puede
instalar
Se puede
instalar
Se puede
instalar
60 cm
Se puede
instalar
Se puede
instalar
Se puede
instalar
Se puede
instalar
Se puede No se puede No se puede
instalar
instalar
instalar
34 / 56 ES
45 cm
40 cm
Se puede No se puede
instalar
instalar
Secadora / Manual del usuario
Instrucciones importantes para la seguridad y el medio
ambiente
1.3 Uso previsto
•La secadora ha sido diseñada para uso doméstico. No debe emplearse
con fines comerciales y sólo debe utilizarse para su uso previsto.
•Utilice la secadora sólo para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que
son aptas para ello.
•El fabricante declina cualquier responsabilidad relacionada con un uso
incorrecto o con el transporte.
•La vida útil de la secadora es de 10 años. Durante ese periodo, podrá
disponer de recambios originales para el adecuado funcionamiento de la
secadora.
1.4 Seguridad infantil
•Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los
materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
•Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Mantenga a los
niños alejados de la secadora cuando ésta esté en funcionamiento y no
permita que la manipulen. Utilice el bloqueo para niños para evitar que
manipulen la secadora.
C
El bloqueo para niños está en el panel de control. (Ver Bloqueo
para niños)
•Mantenga la puerta de carga cerrada aunque la secadora no esté
funcionando.
Secadora / Manual del usuario
35 / 56 ES
Instrucciones importantes para la seguridad y el medio
ambiente
1.5 Conformidad con la normativa WEEE y
eliminación del aparato al final de su vida útil:
Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/
UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación
selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(WEEE).
Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales de primera
calidad, que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclado. No se
deshaga del producto junto con sus los residuos domésticos normales y
de otros tipos al final de su vida útil. Llévelo a un centro de reciclaje de
dispositivos eléctricos y electrónicos. Solicite a las autoridades locales
información acerca de dichos centros de recogida.
1.6 Cumplimiento de la directiva RoHS:
El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre
la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene
ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la
directiva.
1.7 Información sobre el embalaje
El embalaje del aparato se fabrica con materiales reciclables, de acuerdo
con nuestro Reglamento Nacional sobre Medio Ambiente. No elimine los
materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo.
Llévelos a un punto de recogida de materiales de embalaje designado por
las autoridades locales.
http://www.beko.com
36 / 56 ES
Secadora / Manual del usuario
Instrucciones importantes para la seguridad y el medio
ambiente
1.8 Especificaciones técnicas
ES
Altura (mín / máx )
Ancho
Profundidad
Capacidad (máx.)
Peso neto (uso de puerta delantera de
plástico)
Peso neto (uso de puerta delantera de
cristal)
Voltaje
Potencia nominal de entrada
Código de modelo
2
84,6 cm / 86,6 cm*
59,5 cm
54 cm
7 kg**
46,5 kg
48,5 kg
Ver etiqueta de tipo***
* Altura mín.: altura con los pies ajustables cerrados.
Altura máx.: altura con los pies ajustables abiertos al máximo.
** Peso de la ropa antes del lavado.
*** La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga.
C
C
C
Las especificaciones técnicas de la secadora pueden cambiar sin
previo aviso para mejorar la calidad del producto.
Las ilustraciones de este manual son esquemáticas y podrían no
corresponderse exactamente con su producto.
Los valores indicados en los marcadores de la secadora o en
el resto de la documentación que la acompaña se obtienen en
laboratorio de acuerdo con estándares pertinentes. Dichos valores
podrían variar en función de las condiciones ambientales y de
funcionamiento de la secadora.
Secadora / Manual del usuario
37 / 56 ES
2 Su secadora
2.1 Información sobre el embalaje
1
2
3
4
5
1. Manguera de desagüe *
2. Esponja del cajón de filtro de repuesto*
3. Manual del usuario
4. Cesta de secado*
5. Manua de usuario de la cesta de secado*
*Sólo se incluye para algunos modelos.
38 / 56 ES
Secadora / Manual del usuario
3 Instalación
Antes de llamar al Servicio técnico autorizado más
cercano para la instalación de la secadora, compruebe
que su instalación eléctrica y el desagüe son correctos
según el manual de usuario. (Ver 3.4 Conexión
al drenaje y 3.6 Conexión eléctrica) Si no son
adecuados, póngase en contacto con un electricista y
técnico cualificado para hacer los arreglos necesarios.
C
A
A
La preparación de la ubicación del
aparato así como de las instalaciones
eléctrica y de desagüe son
responsabilidad del cliente.
Antes de la instalación, realice una
inspección visual para comprobar si la
secadora presenta algún defecto. Si así
fuera, la instale. Los aparatos dañados
pueden poner en riesgo su seguridad.
B
No coloque la secadora encima del
cable de alimentación.
3.2 Retirada del conjunto de
seguridad de transporte
A
•
•
•
Retire el conjunto de seguridad de
transporte antes de utilizar la secadora
por primera vez.
Abra la puerta de carga.
Dentro del tambor hay una bolsa de nylon que
contiene una pieza de poliestireno. Sujétela por la
sección marcada con XX XX.
Tire de la bolsa de nylon hacia usted y retire el
conjunto de seguridad de transporte.
Espere 12 horas antes de empezar a
utilizar su secadora.
3.1 Ubicación adecuada para la
instalación
Instale la secadora sobre una superficie estable y
nivelada.
La secadora es pesada. No la mueva sin ayuda.
• Asegúrese de que la secadora esté ubicada en un
entorno bien ventilado y sin polvo.
• No se debe intentar reducir el espacio que hay
entre la secadora y el suelo con materiales como
alfombras, madera y cinta.
• No cubra las rejillas de ventilación de la secadora.
• No debe haber una puerta con cerradura,
corredera o abatible que pueda bloquear la
apertura de la puerta de carga en el lugar donde
vaya a instalar la secadora.
• Una vez instalada la secadora, deberá permanecer
en el mismo lugar en el que se hayan realizado
sus conexiones. Al instalarla, asegúrese de que
su pared trasera no entre en contacto con ningún
objeto (grifo, enchufe, etc.).
• Asegúrese de dejar una separación de al menos 1
cm con respecto a los bordes de otros muebles.
• La secadora puede utilizarse a temperaturas
de entre 5°C y 35°C. Si las condiciones son
otras, el funcionamiento se puede ver afectado
negativamente o se puede estropear la secadora.
• La superficie posterior de la secadora se debe
colocar contra una pared.
Secadora / Manual del usuario
A
Asegúrese de que no quede en el interior
del tambor ninguna de las piezas del
conjunto de seguridad de transporte.
3.3 Conexión al desagüe
En los aparatos provistos de condensador, el agua se
acumula en el depósito de agua durante el ciclo de
secado. Debe vaciar dicho depósito tras cada ciclo de
secado.
Si lo desea, puede hacer que el depósito se vacíe
directamente a través de la manguera de desagüe
suministrada junto con el aparato, en lugar de hacerlo
periódicamente de forma manual.
Conexión de la manguera de desagüe
1-2Tire de la manguera de la parte trasera de la
secadora con la mano con el fin de desconectarla.
No utilice ninguna herramienta para quitar la
manguera.
3 Conecte el extremo de la manguera de desagüe
suministrada junto con la secadora al punto de
conexión del cual retiró la manguera en el paso
anterior.
4 El otro extremo de la manguera de desagüe puede
conectarse directamente al desagüe o al lavabo.
39 / 56 ES
Instalación
1
2
3
4
Si se ha realizado la conexión para el desagüe directo
de agua, entonces retire las conexiones de la manguera.
Recomendamos transportar la secadora
en posición vertical. Si no es posible
transportar la máquina en posición
vertical, recomendamos transportarla
inclinada hacia el lado derecho, vista
desde delante.
A
3.7 Advertencias acerca de los ruidos
A
C
C
La conexión de la manguera debe
hacerse de forma segura. Si la manguera
llegara a soltarse durante la evacuación
del agua, su hogar podría inundarse.
C
Es normal que a veces el compresor
emita un ruido metálico durante su
funcionamiento.
C
El agua recogida durante el
funcionamiento se bombea al depósito de
agua. Es normal que se escuchen ruidos
durante el proceso de bombeo.
La manguera de desagüe debe
conectarse a una altura máxima de 80
cm.
Asegúrese de no pisar la manguera y de
que no quede atrapada entre el desagüe
y la máquina.
3.4 Ajuste de los pies
•
•
Para que su secadora funcione de forma silenciosa
y sin vibraciones, debe estar colocada de forma
nivelada y equilibrada sobre sus pies. Equilibre la
secadora ajustando los pies.
Gire los pies a la izquierda o a la derecha para
ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada
y firme.
C
No desenrosque nunca los pies
regulables de su sitio.
3.5 Conexión eléctrica
Para instrucciones específicas sobre la conexión
eléctrica necesaria para la instalación (ver 1.1.1
Seguridad eléctrica)
3.6 Transporte de la secadora
Desenchufe la secadora antes de moverla.
Vacíe toda el agua que se haya quedado dentro de la
secadora.
40 / 56 ES
3.8 Cambio de la bombilla
En caso de utilizar bombillas en la secadora
Deberá acudir al servicio técnico para cambiar la
bombilla LED de la secadora.
La(s) bombilla(s) empleadas en la secadora no son aptas
para la iluminación del hogar. Sólo están diseñadas y
sirven para ayudar al usuario a colocar la colada en la
secadora, de forma cómoda.
Secadora / Manual del usuario
4 Preparación
4.1 Prendas adecuadas para el secado en la secadora
Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las
prendas cuya etiqueta indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa
adecuado.
SÍMBOLOS DE LAVADO DE PRENDAS
Apta para limpieza
en seco
No limpiar
en seco
No secar
Extender a la
sombra para secar
Extender para secar
Colgar para secar
No secar en
secadora
Colgar húmeda
para secar
Secar con
programa
para prendas
delicadas
Sin calor
A temperatura baja
No planchar
A temperatura
media
A temperatura alta
Ajustes de
secado
Apta para
secadora
A cualquier
temperatura
Símbolos
de secado
Temperatura máxima
Planchar a
temperatura
media
Planchar a
temperatura
baja
200 0C
150 0C
110 0C
4.2 Prendas no adecuadas para el
secado en la secadora
C
No se pueden secar a máquina tejidos
delicados bordados, lana, prendas
de seda, tejidos delicados y valiosos,
elementos herméticos y cortinas de tul.
4.3 Preparación de la secadora para
el secado
•
•
•
Es posible que la colada quede enmarañada tras el
lavado. Separe las prendas antes de introducirlas
en la secadora.
Seque las prendas que tienen accesorios
metálicos, como cremalleras, al revés.
Cierre las cremalleras, los ganchos, las hebillas y
los botones de sábanas.
Secadora / Manual del usuario
Planchar sin vapor
Seco o vapor
Planchar a
temperatura
alta
No planchar
Planchado
4.4 Consideraciones para ahorrar
energía:
La siguiente información le ayudará a utilizar la
secadora de forma ecológica y eficiente desde un punto
de vista energético.
• Cuando lave su colada, centrifúguela a la máxima
velocidad posible. De esta manera acortará
el tiempo de secado y por lo tanto reducirá el
consumo de energía.
• Clasifique su colada según el tipo y grosor de las
prendas. Seque juntas las prendas del mismo
tipo. Por ejemplo, los paños de cocina finos y los
manteles se secan antes que las toallas de baño
gruesas.
• Siga las instrucciones del manual del usuario para
la selección de programas.
• No abra la puerta de carga de la máquina durante
el proceso de secado a no ser que sea necesario
hacerlo. Si realmente necesita abrir la puerta
41 / 56 ES
Preparación
•
•
•
•
de carga, no la deje abierta durante periodos
demasiado prolongados.
No añada ropa húmeda mientras la secadora está
funcionando.
Limpie el filtro de pelusa antes o después de
cada ciclo de secado. (Ver 6 Mantenimiento y
limpieza)
Limpie con regularidad el cajón del filtro, siempre
que se ilumine el símbolo de advertencia de
limpieza del cajón del filtro o cada 5 ciclos de
secado. (Ver 6 Mantenimiento y limpieza)
Durante el secado, ventile la estancia en donde se
encuentra la secadora.
4.5 Capacidad de carga correcta
Siga las instrucciones que se indican en la “Tabla de
selección de programas y de consumos”. No supere las
capacidades que se indican en dicha tabla.
Los pesos que se indican a continuación son
meramente orientativos.
Colada
Peso aproximado (gr)*
Cubrecamas de algodón
(dobles)
Cubrecamas de algodón
(individuales)
Sábanas (dobles)
Sábanas (individuales)
Manteles grandes
Manteles pequeños
Servilletas de té
Toallas de baño
Toallas de mano
Blusas
Camisas de algodón
Camisas
Vestidos de algodón
Vestidos
Tejanos
Pañuelos (10 unidades)
Camisetas
1500
1000
500
350
700
250
100
700
350
150
300
200
500
350
700
100
125
*Peso de la ropa antes del lavado.
C
42 / 56 ES
No se recomienda cargar la secadora
por encima del nivel que se indica en la
ilustración. Los resultados del secado
no son tan buenos cuando la secadora
está sobrecargada. Es más, tanto la
colada como la secadora podrían resultar
dañadas.
Secadora / Manual del usuario
5 Operación del producto
5.1 Panel de mandos
1
4
1.
2.
3.
4.
3
2
Botón de Encendido/Apagado/Selección de programas
Botón de Inicio/Pausa
Botón de Tiempo de retardo
Botón de nivel de alarma de audio
5.2 Símbolos en pantalla
Algodones
Tejidos
sintéticos
Expreso
Programas Ventilación
Final / Listo para
de
Antiarrugas planchar
temporizador
Secado
extra
Bloqueo
Limpieza Pantalones Camisas Cancelación Encendido/ Inicio/Pausa Tanque
de la alarma apagado
para niños
por
del filtro
/Cancelar
tejanos
acústica
completo
Protección Prendas Centrifugado Tejidos
mixtos
de bebés deportivas
Secadora / Manual del usuario
Selección
de retardo
Subir
volumen
Silencio
Secado
Listo para Listo para
vestir plus
vestir
Diario
Prendas
delicadas
Nivel de
secado
Iniciar/
Pause/
Listo
43 / 56 ES
Operación del producto
5.3 Preparación de la secadora de
ropa
•
•
•
•
Enchufe la secadora.
Abra la puerta de carga.
Coloque la ropa en la secadora sin sobrecargarla.
Empuje y cierre la puerta de carga.
A
5.4 Selección de programas
Hay 15 programas incluidos en su secadora.
1
Tenga cuidado de no atrapar alguna
prenda en el interior de la puerta de
carga.
4
•
•
3
2
La selección de programas y la tabla de consumo
se han dado en el orden que podrían ser preferidos
en su mayoría por los usuarios.
Al seleccionar el programa deseado utilizando
el botón Encendido/Apagado/Selección de
programas, la máquina se encenderá.
1
4
C
44 / 56 ES
3
2
Seleccionar el programa utilizando el
botón Encendido/Apagado/Selección de
programas no significa que el programa
se ha iniciado. Pulse el botón Inicio/Pausa
para iniciar el programa.
Secadora / Manual del usuario
Operación del producto
5.5 Selección de programas y tabla de consumo
Programas
Descripción del Programa
Capacidad (kg)
Velocidad de
centrifugado en la
lavadora (rpm)
Tiempo de secado
(min)
Secado de algodón para
armario
Usted puede secar toda la ropa de algodón en este
programa. (Camiseta, pantalones, pijamas, ropa de bebé,
ropa interior, ropa de cama, etc.) Usted puede poner su
ropa en el armario sin planchar.
7
1000
174
Secado de algodón para
armario+
Usted puede utilizar este programa para el secado
adicional en ropa gruesa como pantalones, chándal.
Puede poner su ropa en el armario sin planchar.
7
1000
180
Secado de algodón para
planchar
Puede secar la ropa de algodón para ser planchada
en este programa para obtener la ropa ligeramente
húmeda para facilitar el planchado.. (Camisa, camiseta,
mantel, etc.)
7
1000
140
Algodón extra seco
Usted puede secar la ropa gruesa de algodón en este
programa como toallas, albornoz, etc Usted puede poner
su ropa en el armario sin planchar.
7
1000
185
Secado de sintéticos para
armario
Usted puede secar toda la ropa sintética en este
programa. (Camisa, camiseta, ropa interior, mantel, etc.)
Usted puede poner su ropa en el armario sin planchar.
3.5
800
70
Secado de sintéticos para
planchar
Puede secar la ropa sintética para ser planchada en este
programa para obtener la ropa ligeramente húmeda para
facilitar el planchado. (Camisa, camiseta, mantel, etc.)
3.5
800
60
Usted puede secar pantalones, faldas, camisas o
chaquetas de mezclilla en este programa.
4
1200
150
Expreso
Puede usar este programa para secar prendas de
algodón previamente centrifugadas a altas velocidades
en su lavadora. Este programa seca 1 kg de prendas de
algodón (3 camisas/3 camisetas) en 50 minutos.
1
1200
50
Camisas
Seca las camisas de una manera más sensible, y causa
menos plegado facilitando el planchado.
1.5
1200
60
Deportes
Usted puede secar la ropa deportiva que sea apropiada
para el secado a máquina en este programa.
4
1000
135
Dieses Programm eignet sich besonders für
ausdrücklich Trockner-geeignete Kleinkinderwäsche
3
1000
80
Delicados
Usted puede secar su ropa delicada o ropa con símbolos
de lavado a mano (blusas de seda, ropa interior fina,
etc.) a baja temperatura en este programa.
2
600
70
Ventilación
Solo realiza la ventilación durante 10 minutos sin soplar
aire caliente. Puede airear la ropa de algodón y ropa de
cama que se mantiene cerrada por un largo tiempo, y
eliminar el olor en ella.
-
-
10
Programas temporizados
Puede elegir entre programas de tiempo de 30 y 45
minutos para alcanzar el nivel deseado de secado a baja
temperatura. En este programa, la secadora tiene una
duración de la hora fijada independientemente de la
sequedad de la ropa.
-
-
-
Pantalones tejanos
Protección de bebés
Secadora / Manual del usuario
45 / 56 ES
Operación del producto
Los valores de consumo de energía
Contenido
de centrifugado aproximado
Capacidad(kg) Velocidad
de Valor de consumo
en la lavadora (rpm)
humedad residual de energía (kWh)
Programas
Secado de algodón para armario
7
1000
60%
1.68
Secado de algodón para planchar
7
1000
60%
1.30
Secado de sintéticos para armario
3.5
800
40%
0.59
Consumo eléctrico en el modo de apagado para el programa de algodón estándar con carga completa, P0 (W)
0.5
Consumo eléctrico en el modo encendido para el programa de algodón estándar con carga completa, PL (W)
1,0
Contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. Sellado herméticamente.R134a / 0,350kg
„Program potpuno suhi pamuk“ koristi se za puno ili djelomično opterećenje kod standardnog
programa sušenja na koji se odnose informacije na etiketi i na informacijskom listu proizvoda, a prema
kojima ovaj program odgovara za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja te je ovo najučinkovitiji
program uzimajući u obzir potrošnju energije prilikom sušenja pam
* : Programa estándar de etiqueta energética (EN 61121:2012)
Todos los valores de la tabla se han determinado de acuerdo con la norma EN 61121:2012. Los valores de consumo
pueden variar de los valores en la tabla en función de las variaciones en el tipo de lavado, velocidad de centrifugado,
las condiciones ambientales y los valores de voltaje eléctrico.
46 / 56 ES
Secadora / Manual del usuario
Operación del producto
5.6 Funciones auxiliares
Alarma audible
Se escucha una alarma de audio cuando se completa
el programa en la secadora. Si no desea escuchar
la alarma audible, por favor, pulse el botón “Alarma
audible”. Al pulsar el botón de alarma audible, se
encenderá la luz y no se oirá ninguna alarma a la
terminación del programa.
C
Puede seleccionar esta función antes o
después de iniciar el programa.
C
Los indicadores de advertencia pueden
variar dependiendo del modelo de su
secadora.
5.7 Indicadores de advertencia
Limpieza del filtro
El indicador de advertencia se enciende para indicar que
el filtro necesita ser limpiado.
Tanque de agua
El indicador de advertencia se enciende para indicar que
el agua del tanque debe ser drenada.
Si el tanque de agua se llena durante la operación
del programa, el indicador parpadeará y la máquina
se pausará. En tal caso, drene el agua en el tanque
de agua e inicie el programa pulsando el botón Inicio/
Pausa. El indicador de advertencia se apagará y el
programa se reanudará.
Tiempo de retardo
Si prefiere secar la ropa después de un cierto período
de tiempo, es posible retrasar el inicio del
programa hasta 3, 6 o 9 horas gracias a la función
de retardo.
Abra la puerta de carga y ponga la ropa dentro.
Seleccione el programa de secado.
• Al pulsar el botón de selección de tiempo de
retardo, ajuste el tiempo de retardo deseado.
Cuando se pulsa el botón de Tiempo de retardo
una vez más, se selecciona un retardo de 3 horas
y la luz indicadora correspondiente se encenderá.
Cuando se presiona el mismo botón, se selecciona
un retardo de 6 horas, y uno más causa una
demora de 9 horas. Si se pulsa el botón de tiempo
de retardo, una vez más, el retardo se cancelará.
• Después de la selección de tiempo de retardo,
inicie la operación retrasada para el programa
seleccionado pulsando el botón “Inicio/Pausa”. .
Secadora / Manual del usuario
C
La ropa se puede añadir o quitar durante
el tiempo de retardo. Al final de la cuenta
regresiva para el comienzo del Retardo,
el indicador de advertencia de Retardo se
apagará y se iniciará el secado.
Cambiar el tiempo de retardo
Si desea cambiar el tiempo durante la cuenta atrás:
• Cancele el programa girando el botón Encendido/
Apagado/Selección de programas. Repita el
proceso de selección de tiempo de retardo
después de seleccionar el programa deseado.
Cancelar la función de tiempo de retardo
Si desea cancelar la cuenta regresiva del tiempo de
retardo y comenzar el programa inmediatamente:
• Cancele el programa girando el botón Encendido/
Apagado/Selección de programas. Pulse el botón
“Inicio/Pausa” luego de seleccionar el programa
deseado.
5.7 Iniciar el programa
Inicie el programa pulsando el botón de Inicio/Pausa.
Los indicadores de Inicio/Pausa/Listo y Secado
se encenderán para mostrar que el programa ha
comenzado.
5.8 Bloqueo para niños
Hay un bloqueo para niños en la secadora que impide
que el flujo del programa se vea afectado cuando
se pulsan los botones durante el funcionamiento del
programa. Cuando el bloqueo para niños está activo,
todos los botones del panel se desactivan excepto el
botón de Encendido/Apagado/Selección de programas.
Con el fin de activar el bloqueo para niños, mantenga
pulsado el Tiempo de retardo y los botones de Alarma
audible de forma espontánea durante 3 segundos.
Una vez que se haya completado el programa, el
bloqueo infantil tiene que ser desactivado para iniciar
un nuevo programa o intervenir en el programa. A fin de
desactivar el bloqueo para niños, mantenga pulsados
los mismos botones durante 3 segundos.
C
Cuando el bloqueo para niños está
activado, se encenderá el indicador de
advertencia del bloqueo para niños en la
pantalla.
C
El bloqueo para niños se desactiva
cuando la secadora se apaga y se vuelve
a encender con el botón de Encendido/
Apagado/Selección de programas.
47 / 56 ES
Operación del producto
C
El bloqueo para niños se desactiva
cuando la máquina se apaga y se vuelve
a encender con el botón de Encendido/
Apagado/Selección de programas.
Cuando el bloqueo para niños está activo:
Si se cambia la posición del botón de Selección de
programas mientras la secadora está en funcionamiento
o en pausa, los símbolos indicadores no cambiarán.
C
Cuando el interruptor de Selección
de programas se enciende mientras
la secadora está en funcionamiento y
el bloqueo para niños está activo, se
escuchan dos pitidos. Si el bloqueo
para niños se cancela sin restaurar la
Selección de programas para cambiar
a su posición anterior, el programa es
terminado debido a que la posición del
interruptor de Selección de programas se
ha cambiado.
5.9 Cambiar el programa después de
haber iniciado
Después de que la secadora se pone en marcha, es
posible secar su ropa en un programa diferente al
cambiar el programa seleccionado.
• Por ejemplo, con el fin de seleccionar Extra seco
en lugar del programa de Secado para planchar,
seleccione el programa Extra seco girando el botón
de Encendido/Apagado/Selección de programas.
Inicie el programa pulsando el botón de Inicio/Pausa.
Añadir o quitar ropa durante la pausa
Si desea añadir o quitar ropa después de haber iniciado
el programa de secado:
• Ponga la secadora de tambor en posición de pausa
pulsando el botón Inicio/Pausa. El proceso de
secado se detendrá.
• Abra la puerta de carga en posición de pausa, y
cierre la puerta después de añadir o quitar ropa.
• Inicie el programa pulsando el botón de Inicio/
Pausa.
C
48 / 56 ES
C
C
El proceso de añadir o quitar ropa se
puede repetir tantas veces como se
desee durante el secado. Pero este
proceso conduce a la extensión en el
tiempo del programa y el aumento en el
consumo de energía, ya que interrumpe
repetidamente durante el proceso. Por lo
tanto, se recomienda añadir las prendas
antes de iniciar el programa.
Si un nuevo programa se selecciona
cambiando la posición del botón de
Selección de programas mientras la
secadora está en pausa, el programa en
ejecución se detendrá.
No haga contacto con la superficie
interior del tambor mientras que añade
o quita ropa durante un programa en
ejecución. La superficie de tambor está
caliente.
5.10 Cancelar el programa
Cuando desee cancelar el programa y terminar el
proceso de secado por cualquier motivo después de
que la secadora ha iniciado la operación, el programa
se cancela girando el botón de Encendido/Apagado/
Selección de programas.
A
ADVERTENCIA: Cuando se cancela
el programa durante la operación de
secadora, la parte interior pueden estar
muy caliente; Por lo tanto, deje que se
enfríe mediante la ejecución del programa
de aire.
El proceso para añadir ropa después del
inicio del proceso de secado podría dar
lugar a la mezcla de ropa mojada con
ropa seca en el interior de la secadora de
tambor y resultar en alguna ropa húmeda
al final del proceso .
Secadora / Manual del usuario
Operación del producto
5.11 Terminación del programa
Al final del programa, los símbolos de advertencia
de Limpieza del filtro de fibras y Tanque de agua en
el indicador de seguimiento de los programas se
encenderán. La puerta de carga se puede abrir, y la
secadora de tambor estará lista para una segunda
operación.
Para apagar la secadora, coloque el botón de
Encendido/Apagado/Selección de programas en
posición Encendido/Apagado.
C
C
C
Cuando no se quita la ropa después del
final del programa, la función anti-arrugas
de 2 horas se habilita con el fin de evitar
arrugas de la ropa. El programa hace
girar la ropa a intervalos de 10 minutos y
así evita que se formen arrugas.
Limpie el filtro de fibras después de cada
secado. (Vea: "Superficie interior del filtro
y de fibras y Puerta de carga")
Vacíe el tanque de agua después de cada
secado. (Vea: “Drenar el tanque de agua")
Secadora / Manual del usuario
49 / 56 ES
6 Mantenimiento y limpieza
La limpieza regular del aparato contribuye a prolongar
la vida útil de la máquina y a reducir la aparición de los
problemas más frecuentes.
6.1 Filtro de pelusa / Superficie
interna de la puerta de carga
La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante
el ciclo de secado van a parar al filtro de pelusa.
C
A
C
Tales fibras y pelusas se forman por
lo general por el uso de las prendas y
durante el lavado.
•
Limpie toda la superficie interna de la puerta de
carga así como su junta con un paños suave y
húmedo.
Limpie siempre el filtro de pelusa y las
superficies interiores de la puerta de carga
tras cada ciclo de secado.
Puede limpiar la carcasa del filtro de
pelusa con un aspirador.
Para limpiar el filtro de pelusa:
• Abra la puerta de carga.
• Retire el filtro de pelusa tirando de él hacia arriba
y abriéndolo.
• Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón
con la mano o con un paño suave.
• Cierre el filtro de pelusa y vuelva a colocarlo en
su sitio.
6.2 Limpieza del sensor
•
Es posible que se acumule en los poros del filtro
de pelusa una capa de suciedad que pueda causar
su obstrucción durante el uso del aparato. Lave
el filtro de pelusa con agua caliente para eliminar
esta capa de suciedad que se forma sobre su
superficie. Seque completamente el filtro de pelusa
antes de volver a colocarlo en su sitio.
50 / 56 ES
La secadora dispone de sensores de humedad que
detectarán si la colada está seca o no.
Para limpiar los sensores:
• Abra la puerta de carga de la secadora.
• Deje que la secadora se enfríe si aún está caliente
debido al proceso de secado.
• Pase un paño suave humedecido con vinagre
por la superficie metálica de los sensores y a
continuación seque dicha superficie.
C
C
Limpie la superficie metálica de los
sensores 4 veces al año.
No utilice herramientas de metal para
limpiar la superficie metálica de los
sensores.
Secadora / Manual del usuario
Mantenimiento y limpieza
A
No utilice nunca disolventes, productos
de limpieza o sustancias similares para la
limpieza, ya que podrían causar fuego e
incluso una explosión.
•
Vacíe el agua del depósito.
•
Si hay pelusa acumulada en el embudo del
depósito de agua, quítela con un chorro de agua
corriente.
Coloque el depósito de agua en su lugar.
6.3 Vaciado del depósito de agua
Durante el proceso de secado, la humedad se extrae
de la colada y posteriormente se condensa, formando
agua que se acumula en el depósito de agua. Vacíe
el contenido del depósito de agua tras cada ciclo de
secado.
A
A
El agua condensada no es potable.
•
No retire nunca el depósito de agua con la
secadora en funcionamiento.
Si olvida vaciar el depósito de agua, su secadora se
detendrá durante los siguientes ciclos de secado
cuando el depósito de agua se llene y el LED de
advertencia del depósito de agua se iluminará. Si esto
sucede, vacíe el depósito y pulse el botón Inicio /
Pausa para reanudar el ciclo de secado.
Para vaciar el depósito de agua:
Tire del cajón y extraiga con cuidado el depósito de
agua.
Secadora / Manual del usuario
C
Si se hace una evacuación directa del
agua, entonces no es necesario vaciar el
depósito de agua.
6.4 Limpieza del cajón del filtro
La pelusa y las fibras que no quedaron atrapadas en el
filtro permanecen en el cajón del filtro situado detrás
del rodapié. La luz de advertencia de limpieza del cajón
del filtro se iluminará como máximo cada 5 ciclos de
secado a modo de recordatorio.
El cajón contiene un filtro de dos componentes. El
primer nivel es la esponja del cajón del filtro y el
segundo nivel es la tela filtrante.
51 / 56 ES
Mantenimiento y limpieza
Para limpiar el cajón del filtro:
• Abra el rodapié pulsando el botón de apertura del
rodapié.
•
Retire la cubierta del cajón del filtro girándola en la
dirección de la flecha.
•
Saque el cajón del filtro.
•
Saque la esponja del cajón del filtro.
•
Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón
que haya en la tela filtrante con la mano o con un
paño suave.
Cuando observe que la tela filtrante ha acumulado
una capa de suciedad que pueda obstruir el filtro,
límpiela con agua caliente y deje que se seque
completamente antes de volver a colocarla en el
cajón del filtro.
•
•
•
Abra el cajón del filtro pulsando el botón rojo.
C
•
52 / 56 ES
Lave a mano la esponja del cajón del filtro para
eliminar de su superficie las fibras y las pelusas.
Una vez lavada, escurra la esponja con la mano
para eliminar el exceso de agua. Seque bien la
esponja antes de guardarla.
No es necesario limpiar la esponja si no
hay una cantidad significativa de pelusa y
fibras acumuladas.
Vuelva a colocar la esponja en su sitio.
Secadora / Manual del usuario
Mantenimiento y limpieza
•
Cierre el cajón del filtro de forma que el botón rojo
quede bloqueado.
•
Vuelva a colocar el cajón del filtro en su lugar
y gire su cubierta en la dirección de la flecha,
asegurándose de que quede bien cerrada.
•
6.5 Limpieza del evaporador
Limpie con un aspirador la pelusa acumulada en las
aletas del evaporador ubicado detrás del cajón del filtro.
A
También puede limpiar las pelusas con
la mano, siempre y cuando lleve guantes
protectores. No las limpie directamente
con las manos. Las aletas del evaporador
le pueden hacer daño.
Cierre la cubierta del rodapié.
A
C
Utilizar la secadora sin la esponja del cajón
del filtro colocada en su sitio dañará la
máquina.
Un filtro de pelusa y un cajón sucios
darán lugar a una mayor duración de los
periodos de secado y a un mayor consumo
energético.
Secadora / Manual del usuario
53 / 56 ES
7 Solución de problemas
El proceso de secado dura mucho tiempo.
• Los poros del filtro de fibra pueden estar obstruidos. >>> Lave el filtro con agua tibia.
• El condensador puede estar obstruido. >>> Lave el condensador.
• Las rejillas de ventilación en la parte delantera de la máquina pueden ser bloqueados. >>> Retire cualquier
objeto delante de las rejillas de ventilación que bloquean la ventilación.
• La ventilación podría ser insuficiente si el área de instalación es muy pequeña. >>> Abra las ventanas y
puertas para evitar aumento excesivo de la temperatura ambiente.
• Puede haber pelusa en el sensor de humedad. >>> Limpie el sensor de humedad.
• La ropa puede estar sobrecargada. >>> No sobrecargue la secadora.
• La ropa podría no estar girando adecuadamente. >>> Aumente el número de revoluciones de la secadora.
La ropa podría estar todavía húmeda al final del secado.
C
Al terminar el secado de la ropa, la colada caliente se siente más húmeda de lo que realmente está
•
Puede que no haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa.>>> Revise las etiquetas de
mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para su tipo, o utilice los programas de tiempo,
además,.
• Los poros del filtro de fibra pueden estar obstruidos. >>> Lave el filtro con agua tibia.
• El condensador puede estar obstruido. >>> Lave el condensador.
• La ropa puede estar sobrecargada. >>> No sobrecargue la secadora.
• La ropa podría no estar girando adecuadamente. >>> Aumente el número de revoluciones de la secadora.
La secadora no se enciende o el programa no se puede iniciar. La secadora no se activa cuando se fija el programa.
•
•
•
•
El cable de alimentación no está enchufado. >>> Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado.
La puerta de carga puede estar abierta. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
Es posible que no haya configurado el programa o que haya pulsado el botón de Inicio/Pausa. >>> Asegúrese
de que ha configurado el programa y no está en posición de pausa.
El Bloqueo para niños podría estar activado. >>> Desactive el Bloqueo Infantil.
El programa fue interrumpido por alguna razón.
• La puerta de carga no está correctamente cerrada. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien
cerrada.
• Podría haber ocurrido un corte de energía. >>> Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.
• El tanque de agua podría estar lleno. >>> Drene el tanque de agua.
La ropa se encoge, se adelgaza o desgasta.
• Puede que no haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa. >>> Revise las etiquetas de
mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para su tipo.
La iluminación en el interior de la secadora no se enciende. (En los modelos con luz)
• Puede que no haya activado la secadora utilizando el botón de Encendido/Apagado/Cancelar. >>> Asegúrese
de que la secadora está en posición “Encendido”.
• La lámpara puede estar dañada. >>> Póngase en contacto con el servicio autorizado para la sustitución de la
lámpara.
El led de advertencia de limpieza del filtro está encendido.
• El filtro de fibras podría no haber sido limpiado. >>> Limpie el filtro.
El led de advertencia de limpieza del filtro parpadea.
54 / 56 ES
Secadora / Manual del usuario
Solución de problemas
•
•
•
El cojinete filtro puede estar obstruido con fibra. >>> Limpie el cojinete del filtro.
Puede haber una capa en los poros del filtro que causa la obstrucción. >>> Lave el filtro con agua tibia.
El cajón del filtro está obstruido. >>> Limpie la esponja y la tela del filtro en el cajón de filtro.
Hay fugas de agua en la cubierta del condensador.
• Puede haber acumulación de fibra en el interior de la puerta de carga y en las superficies de la junta de la
puerta de carga. >>> Limpie las superficies internas de la puerta de carga y las superficies de la junta de la
puerta de carga.
La puerta de carga se abre sola.
• La puerta de carga no está correctamente cerrada. >>> Empuje la puerta de carga hasta que escuche el
sonido de cierre.
El símbolo de advertencia del tanque de agua está encendido/parpadea.
• El tanque de agua podría estar lleno. >>> Drene el tanque de agua.
• La manguera de drenaje del agua podría estar doblada. >>> Revise la manguera de drenaje de agua si el
producto está conectado directamente a la toma de agua.
A
Si no puede eliminar el problema a pesar de seguir estas instrucciones, por favor póngase en contacto
.con el vendedor del producto o un servicio autorizado. No intente reparar el aparato usted mismo
Secadora / Manual del usuario
55 / 56 ES
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising