Victron energy Blue Power and Blue Smart IP67 Charger Bedienungsanleitung

Victron energy Blue Power and Blue Smart IP67 Charger Bedienungsanleitung
Blue Power en Blue Smart IP67 Laders
NEDERLANDS
Blue Power and Blue Smart IP67 Chargers
ENGLISH
The Blue Power IP67 chargers will charge and maintain lead-acid and Li-ion batteries, and supply
users connected to the battery.
In addition, the models with suffix (1+Si) feature a second current limited output which is always
powered as long as 180 – 265 Vac is present on the input. This output can for example be used to
prevent starting of a vehicle before unplugging the battery charger (start interrupt function).
Blue Smart version only
Set-up, monitor and update the charger (add new features when they become available) using
Apple and Android smartphones, tablets or other devices.
For more information, we refer to the VictronConnect manual.
State of the art microprocessor controlled charge algorithm
Adaptive 4-stage charge characteristic: bulk – absorption – float – storage
The Blue Power IP67 charger features a microprocessor controlled ‘adaptive’ battery management
system. The ‘adaptive’ feature will automatically optimise the process relative to the way the
battery is being used.
The right amount of charge: variable absorption time
When only shallow discharges occur, the absorption time is kept short in order to prevent
overcharging of the battery. After a deep discharge the absorption time is automatically increased
to make sure that the battery is completely recharged.
Less maintenance and aging when the battery is not in use: the Storage Mode
After the absorption period, the Blue Power IP67 charger will switch to float charge and thereafter,
if the battery has not been subjected to discharge, the Storage Mode kicks in. In the storage mode
float voltage is reduced to 2,2V/cell (13,2V for 12V battery) to minimise gassing and corrosion of
the positive plates. Once a week the voltage is raised back to the absorption level to ‘equalize’ the
battery. This feature prevents stratification of the electrolyte and sulphation, a major cause of early
battery failure.
Installation and instructions for use
1. The battery charger must be installed in a well-ventilated area close to the battery (but, due to
possible corrosive gasses not above the battery!)
2. Connect the ring terminals to the battery: the minus cable (black) to the minus (–) pole of the
battery, the plus cable (red) to the plus (+) pole of the battery.
3. Plug the AC mains cable into the wall socket. The charge cycle will now start.
LED indication
The green LED will be on when the charger is connected to an AC source.
The yellow LED will blink at a fast rate during bulk charge and at a slower rate during absorption
charge. The yellow LED will be on continuously during float charge and will be off during storage
mode.
Safety regulations and measures
1. Install the charger according to the stated instructions
2. Connections and safety features must be executed according to the locally applicable
regulations.
3. In case of wrong polarity connection, the external ATO blade fuse will blow (exception: Blue
Power 12/25). Check the polarity of the cable and check the correct value before replacing the
fuse.
4. Warning: do not attempt to charge non-rechargeable batteries.
5. Warning: a BMS (Battery Management System) may be required to charge a Li-ion battery.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. The charger is designed for lead-acid and Li-ion batteries 14-225Ah. Do not use for any other
purpose.
Learn more about batteries and battery charging
To learn more about batteries and charging batteries, please refer to our book ‘Energy Unlimited’
(available free of charge from Victron Energy and downloadable from www.victronenergy.com).
For more information about adaptive charging please look under Technical Information on our
website.
Blue Power IP67 Charger
Blue Smart IP67 Charger
Input voltage range
Frequency
Charge voltage 'absorption' (V DC)
Charge voltage 'float' (V DC)
Charge voltage 'storage' (V DC)
Charge current (A)
Charge characteristic
Can be used as power supply
Protection
DC fuse, internal and not replaceable
DC fuse in DC cable- ATO blade (A)
Operating temp. range
Start interrupt option (Si)
12/07 12/13
7 / 13
12/17 12/25
24/05
24/08 24/12
180 – 265Vac or 250 – 350Vdc
45-65 Hz
14,4
28,8
13,8
27,6
13,2
26,4
17 / 25
5
4-stage adaptive
yes
no fuse
25 / 35
no fuse
15 / 20
20
20 / no fuse
20
10 / 15
-20 to +60°C (full rated output up to 40°C)
Short circuit proof, current limit 0,5A
Output voltage: max one volt lower than main output
Installatie en gebruiksaanwijzingen
1. De acculader moet worden geïnstalleerd in een goed geventileerde ruimte dicht bij de accu
(maar niet boven de accu, vanwege de mogelijke aanwezigheid van corrosieve gassen!)
2. Verbind de ringaansluitingen met de accu: de minkabel (zwart) met de minpool (–) van de accu;
de pluskabel (rood) met de pluspool (+) van de accu.
3. Steek de stekker van het AC netsnoer in het stopcontact. De acculader zal nu de laadcyclus
starten.
LED Indicaties
De groene LED brandt continu zolang het apparaat op de netspanning is aangesloten.
De gele LED knippert snel zolang de maximale laadstroom geleverd wordt (accu minder dan 80%
geladen) en knippert langzaam wanneer de absorptie spanning bereikt is en de laadstroom af gaat
nemen. Wanneer de laadcyclus voltooid is, gaat de lader over op druppellading en de gele LED
gaat continu branden. De gele LED gaat uit wanneer de lader overgaat op ‘opslag’ (storage
mode).
Veiligheidsvoorschriften en -maatregelen
1. Installeer de accu volgens de vermelde instructies.
2. Aansluitingen en veiligheidsmaatregelen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met
de plaatselijk van toepassing zijnde regelgeving.
3. Als de polen verkeerd om worden aangesloten, zal de externe ATO-bladzekering springen
(uitzondering: Blue Power 12/25). Controleer de polariteit van de kabel en controleer of de waarde
correct is voordat u de zekering vervangt.
4. Waarschuwing: probeer niet om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
5. Waarschuwing: mogelijk is een BMS (Battery Management System, accubeheersysteem)
vereist om een Li-ion accu op te laden.
6. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, diens
servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
7. Dit toestel is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij deze
onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon staan of aanwijzingen
hebben gekregen hoe het toestel te gebruiken. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze
niet met het apparaat spelen.
8. De lader is ontworpen voor 14-225 Ah loodzuur- en Li-ion accu's. Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
Leer meer over accu's en acculaden
Wilt u meer leren over accu's en acculaden, raadpleeg dan ons boek 'Energy Unlimited' (gratis
verkrijgbaar bij Victron Energy en te downloaden van www.victronenergy.com). Voor meer
informatie over de adaptieve laadkarakteristiek verwijzen wij u naar ‘Technische Informatie’ op
onze website.
U (V)
15
14,4 V
14,4 V
14
Cable of 1,5 meter with Europe class 1 plug (CE certified)
IP67
1,8
2,4
1,8
2,4
85 x 211 x 60
99 x 219 x 65
85 x 211 x 60
EN 60335-1, EN 60335-2-29
EN 55014-1, EN 61000-3-2
EN 55014-2, EN 61000-3-3
99 x 219 x 65
13
12
I (%)
100
bulk
80
13,8
14,0 V
13,2 V
float
(max
24 h)
storage
(1 week)
60
40
20
0
Fig. 1
Victron Energy B.V. / De Paal 35 / 1351 JG ALMERE / The Netherlands
Phone: (+31) (0)36 535 97 00 / www.victronenergy.com / e-mail: [email protected]
absorption (1 h)
Black and Red cable with M8 ring terminal
12AWG-1,5mtr
12/25: 9AWG-1mtr
absorption (max 8 h)
aluminium (blue RAL 5012)
STANDARDS
Safety
Emission
Immunity
Geavanceerd microprocessor gestuurd laadsysteem
Adaptieve 4-traps laadkarakteristiek: Bulk-Absorption-Float-Storage
Het microprocessor gestuurde ‘adaptieve’ accu management systeem past het laadproces
automatisch aan aan het gebruik van de accu.
De juiste hoeveelheid lading: aangepaste absorptietijd
Bij geringe ontlading van de accu wordt de absorptie tijd kort gehouden om overlading en
overmatig gassen te voorkomen. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch
verlengd om de accu volledig te laden.
Minder onderhoud en veroudering wanneer de accu niet gebruikt wordt: de opslag functie
De Blue Power IP67 lader schakelt na de absorptie periode eerst over op druppellading en
daarna, wanneer er gedurende langere tijd geen ontlading plaatsvindt, over op ‘opslag’. De
spanning wordt dan verlaagd tot 2,2V/cel (13,2V voor een 12V accu). De accu zal dan nauwelijks
meer gassen en corrosie van de positieve platen wordt zoveel mogelijk beperkt. Eens per week
wordt de spanning verhoogd tot absorptie niveau om de accu weer bij te laden; dit voorkomt
stratificatie van het elektrolyt en sulfatering van de platen.
Battery reverse polarity (fuse)
Output short circuit Over temperature
Material & Colour
230V AC-connection
Protection category
Weight (kg)
Dimensions (h x w x d in mm)
Alleen Blue Smart versie
Set-up, bewaken en actualiseren van de lader (toevoegen van nieuwe functies zodra ze
beschikbaar zijn) met behulp van Apple en Android smartphones, tablets en andere apparaten.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de VictronConnect handleiding
8 / 12
ENCLOSURE
Battery-connection
Met Blue Power IP67-laders kunnen loodzuur- en Li-ion accu's worden opgeladen en kan stroom
worden geleverd aan gebruikers die op de accu zijn aangesloten.
De modellen met het achtervoegsel (1+Si) hebben bovendien een tweede uitgang met
stroombeperking waarop altijd stroom aanwezig is zolang er 180 – 265 Vac bij de ingang
aanwezig is. Deze uitgang kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te voorkomen dat een voertuig
wordt gestart voordat de acculader is losgekoppeld (startonderbrekingsfunctie).
storage
(1 week)
Chargeurs Blue Power et Blue Smart IP67
FRANCAIS
Blue Power und Blue Smart IP67 Ladegeräte
DEUTSCH
Les chargeurs de batterie Blue Power IP67 chargent et maintiennent sous tension les batteries au
plomb et lithium-ion, et ils alimentent les utilisateurs raccordés à la batterie.
De plus, les modèles avec suffixe (1+Si) présentent une deuxième sortie limitée de courant qui est
toujours alimentée tant qu'une tension 180 – 265 VCA est présente sur la sortie. Par exemple,
cette sortie peut être utilisée pour éviter le démarrage d'un véhicule avant le débranchement du
chargeur de batterie (fonction d'interruption de démarrage).
Mit den Blue Power IP67 Batterie-Ladegeräte lassen sich Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien
aufladen und im geladenen Zustand halten sowie an die Batterie angeschlossene Verbraucher mit
Energie versorgen.
Die Modelle mit Zusatz (1+Si) verfügen außerdem über einen zweiten strombegrenzten Ausgang,
der stets mit Energie versorgt wird, solange am Eingang 180 – 265 V AC verfügbar sind. Mithilfe
dieses Ausgangs lässt sich zum Beispiel verhindern, dass ein Fahrzeug gestartet wird, bevor das
Batterie-Ladegerät abgezogen wurde (Startunterbrechungsfunktion).
Version Blue Smart uniquement
Configurer, surveiller et mettre à jour le chargeur (ajouter de nouvelles fonctions quand elles sont
disponibles) en utilisant des tablettes ou des smartphones Apple et Android ou d'autres dispositifs.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel VictronConnect.
Système de gestion de charge 'auto adaptatif’
Charge adaptative en 4 étapes : Bulk – absorption – float – veille
Le Chargeur Phoenix innove par son système de gestion de charge 'auto adaptatif' piloté par
microprocesseur. La fonction 'auto adaptative' optimise automatiquement le processus de charge
par rapport à l'utilisation qui est faite de la batterie.
Toujours la bonne dose de charge : durée d'absorption variable
Lorsque la batterie est peu déchargée (par exemple sur un bateau raccordé au quai) la charge
d'absorption est raccourcie pour éviter toute surcharge. Après une décharge profonde la durée de
la charge d'absorption est automatiquement augmentée pour assurer une recharge complète de la
batterie.
Moins d'entretien et de vieillissement quand la batterie ne sert pas : mode veille
Le mode veille intervient lorsque que la batterie n'est pas sollicitée. La tension float est alors
ramenée à 2,2V/élément (13,2V pour une batterie 12V) pour minimiser le gazage et la corrosion
des plaques positives. La tension est ensuite relevée au niveau d'absorption une fois par semaine
pour 'égaliser' la batterie. Ce procédé empêche la stratification de l'électrolyte et la sulfatation,
causes majeures du vieillissement prématuré des batteries.
Installation et mode d’emploi
1. L’installation du chargeur de batteries doit se faire dans un local bien aéré et à proximité de la
batterie. Mais jamais au dessus de la batterie en raison d’émanation de gaz corrosifs.
2. Connectez les cosses à anneaux à la batterie : Le câble négatif (noir) sur la borne négative (-)
de la batterie, le câble positif (rouge) sur la borne positive (+) de la batterie
3. Branchez le chargeur sur l’alimentation CA. Le chargeur de batteries lancera le cycle de
chargement.
Voyants LED
Le voyant vert est allumé en continu tant que chargeur est branché sur l’alimentation CA.
Le voyant jaune clignote régime rapide tant que le la tension d’absorption n’est pas atteinte et
commute sur régime lent durant la période d’absorption. Lorsque le cycle de charge est terminé, le
chargeur commute sur float/veille et le voyant jaune voyant reste allumé en continu.
Le voyant jaune sera constamment allumé pendant la charge float et elle sera éteinte durant le
mode veille.
Nur für die Blue Smart Version
Set-up, Überwachung und Aktualisierung des Ladegerätes (Hinzufügen neuer Funktionen, wenn
sie verfügbar werden) erfolgen mithilfe von Apple- und Android-Smartphones, Tablets oder
anderen Geräten. Weitere Informationen finden Sie im VictronConnect-Handbuch.
Mikroprozessor gesteuerte Ladecharkteristik neuester Entwicklung
Adaptive 4-Stufenkennlinie: Konstantstrom-Konstantspannung-Float-Lagerung
Das Blue Power IP67 Ladegerät nutzt ein mikroprozessorgesteuertes Batterie Management
Systemt mit adaptiver Ladetechnik. Dadurch wird der Ladevorgang automatisch an das
Verbrauchsverhalten angepsßt.
Korrekte Ladungsmenge: angepaßte Konstantspannungsdauer
Bei nur geringer Entnahme wird zur Vermeidung einer Überladung die Konstant-spannungs-Dauer
kurz gehalten. Andererseits wird sie bei tieferer Entladung automatisch verlängert um eine
vollständige Wiederaufladung sicherzustellen.
Geringer Wartungsaufwand und weniger Alterung bei Nichtgebrauch: Der Lagermodus
Nach der Konstantspannungs-Phase geht der Blue Power IP67 Lader automatisch in den Float–
Zustand und anschließend bei fehlender Stromentnahme in den Lagermodus. Dabei wird die
Spannung auf 2,2V/Zelle (13,2V bei einer 12V Batterie)
reduziert um Gasung und Korrosion an den Plus-Platten zu minimieren. Wöchentlich einmal wird
für eine Ausgleichsladung die Spannung kurzzeitig auf das Konstant-spannungs-Niveau erhöht.
Die verhindert Elektrlytschichung und Sulfatierung.
Installation und Gebrauchsanweisung
1. Das Batterie-Ladegerät ist in einem gut belüfteten Bereich in Nähe der Batterie anzubringen
(aufgrund möglicher Schadgase jedoch nicht über der Batterie!).
2. Anschließen der Ringkabelschuhe an die Batterie: das Minuskabel (schwarz) an den Minus-Pol
(–) der Batterie, das Pluskabel (rot) an den Plus-Pol (+) der Batterie.
3. Das Anschlusskabel an eine Steckdose anschließen: Der Ladezyklus beginnt.
LED Anzeige
Die grüne LED leuchtet auf, wenn das Gerät an 230 V angeschlossen ist.
Die gelbe LED blinkt schnell während der ersten Ladestufe und langsamer während der zweiten.
Am Endes des Ladezyklus brennt die gelbe Diode dauernd.
Die gelbe LED leuchtet während des Erhaltungsladungs-Modus ununterbrochen und ist während
des Lagerungs-Modus aus.
Règlements et mesures de sécurité
1. Installer le chargeur conformément aux instructions indiquées.
2. Les raccordements et dispositifs de protection doivent être exécutés conformément à la
réglementation locale en vigueur.
3. En cas de connexion de polarité incorrecte, le fusible ATO sautera (exception : Blue Power
12/25). Vérifier la polarité du câble et vérifier la valeur correcte avant de remplacer le fusible.
4. Attention: ne pas essayer de charger des batteries non rechargeables.
5. Attention : un BMS (Système de gestion de batterie) peut être nécessaire pour charger une
batterie au lithium-ion.
6. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son dépanneur
ou des personnes ayant les mêmes qualifications afin d'éviter tout danger.
7. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes ayant un handicap physique,
sensoriel ou mental, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf s'ils se trouvent sous
la supervision ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne
responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.
8. Le chargeur est conçu pour des batteries au plomb ou au lithium-ion 14-225 Ah. Ne pas utiliser
à des fins autres que celles prévues.
Sicherheitsbestimmungen und Sicherheitsmaßnahmen
1. Installieren Sie das Ladegerät gemäß der angegebenen Anweisungen.
2. Anschlüsse und Sicherheitsvorkehrungen müssen den örtlich geltenden Bestimmungen
entsprechen.
3. Bei Verpolung brennt die ATO-Flachsicherung durch (Ausname: die Blue Power 12/25).
Überprüfen Sie vor dem Ersetzen der Sicherung die Polung der Kabel und den korrekten Wert.
4. Vorsicht: Versuchen Sie nie, eine Einwegbatterie aufzuladen.
5. Vorsicht: Es kann sein, dass ein BMS (Batterie-Management-System) zum Laden einer LithiumIonen-Batterie erforderlich ist.
6. Sollte die Anschlussleitung beschädigt sein, ist sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst
oder ähnlich qualifizierte Personen zu ersetzen, um eine mögliche Gefahr zu verhindern.
7. Dieses Gerät sollte nicht von Personen verwendet werden, die über eingeschränkte physische,
sensorische bzw. mentale Fähigkeiten verfügen und, die nicht die dafür notwendigen Erfahrungen
und Kenntnisse besitzen, sofern sie nicht bei der Bedienung des Gerätes durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person überwacht werden bzw. bezüglich der sachgemäßen Bedienung
angeleitet wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt wird, dass sie nicht
mit dem Gerät spielen.
8. Das Lade-Gerät wurde für Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien 14-225 Ah ausgelegt.
Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
Pour tout savoir sur les batteries et leur charge
Pour de plus amples informations sur les batteries et leurs méthodes de charge vous pouvez
consulter notre livre « L’Énergie Sans Limites » (disponible gratuitement chez Victron Energy et
téléchargeable sur www.victronenergy.com). Pour de plus amples informations sur la technique de
charge adaptative, veuillez consulter la section des informations techniques sur notre site web.
Weitere Informationen über Batterien und ihre Ladung
Weitere Informationen über Batterien und das Laden von Batterien finden Sie in unserem Buch
“Energy Unlimited“ (Uneingeschränkte Energie) (über Victron Energy kostenfrei erhältlich oder
zum Herunterladen unter www.victronenergy.com). Weitere Informationen zum adaptiven Laden
erhalten Sie auf unserer Website unter der Rubrik Technische Daten.
Victron Energy B.V. / De Paal 35 / 1351 JG ALMERE / The Netherlands
Phone: (+31) (0)36 535 97 00 / www.victronenergy.com / e-mail: [email protected]
Caricabatterie Blue Power e Blue Smart IP67
ITALIANO
Carregadores Blue Power e Blue Smart IP67
PORTUGUÊS
Il caricabatterie Blue Power IP67 caricherà e manterrà cariche le batterie al piombo acido e agli
ioni di litio, e alimenterà le utenze collegate alla batteria.
Inoltre, i modelli con suffisso (1+Si) sono dotati di una seconda uscita limitata in corrente, che
viene sempre alimentata fino a quando sull'ingresso sono presenti 180 – 265 Vac. Questa uscita
può essere utilizzata, ad esempio, per evitare che un veicolo si avvii prima che venga staccato il
caricabatterie (funzione di interruzione avvio).
Os carregadores de bateria Blue Power IP67 realizam o carregamento e a manutenção de
baterias chumbo-ácido e Li-ion, além de alimentarem os utilizadores ligados à bateria.
Adicionalmente, os modelos com o sufixo (1+Si) possuem uma segunda saída de corrente
limitada que dispõe sempre de energia enquanto houver 180 – 265 Vca na saída. Esta saída pode
ser utilizada, por exemplo, para impedir o arranque de um veículo antes de desligar o carregador
de bateria (função de corte do arranque).
Solamente versione Blue Smart
Configurare, monitorare e aggiornare (aggiungere nuove caratteristiche quando siano disponibili),
utilizzando smartphone, tablet o altri dispositivi Apple e Android.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di VictronConnect.
Apenas versão Blue Smart
Instale, monitorize e atualize a carregador (adicione novas funcionalidades conforme vão ficando
disponíveis) com smartphones Apple e Android, tablets ou outros dispositivos.
Consulte o manual VictronConnect para obter mais informação.
Algoritmo di carica con microprocessore all'avanguardia
Caratteristica di carica adattiva a 4 fasi: prima fase di carica – assorbimento – mantenimento –
accumulo
Il caricabatterie Blue Power IP67 incorpora un sistema a microprocessore di gestione "adattiva"
della batteria. La funzione adattiva ottimizza automaticamente il processo di carica a seconda del
tipo di utilizzo della batteria
La giusta quantità di carica: tempo di assorbimento variabile
In caso di scarica della batteria di portata ridotta, la durata dell'assorbimento viene limitata al fine
di evitare il sovraccarico della batteria. Dopo una scarica di ampia portata, il tempo di
assorbimento viene prolungato automaticamente al fine di assicurare la carica completa della
batteria.
Minore manutenzione e perdita di capacità della batteria nelle fasi non operative: Modalità di
accumulo
Dopo la fase di assorbimento, il caricabatterie Blue Power IP67 passerà alla carica di
mantenimento e quindi, se la batteria non si è in alcun modo scaricata, si attiverà la modalità di
accumulo, durante la quale la tensione di mantenimento verrà ridotta a 2,2 V/cella (13,2 V per una
batteria da 12 V), limitando al minimo la formazione di gas e la corrosione delle piastre positive.
Una volta a settimana la tensione viene riportata al livello di assorbimento per l'equalizzazione
della batteria. Questo processo impedisce la stratificazione dell’elettrolita e la solfatazione, cause
principali dell’invecchiamento prematuro delle batterie.
Algoritmo de carga controlado por um microprocessador avançado
Carregamento adaptável de 4 etapas: Inicial – Absorção – Carga Lenta - Armazenamento
O carregador Blue Power IP67 dispõe de um sistema de gestão da bateria adaptável controlado
por microprocessador. Esta função adaptável optimizará automaticamente o processo de
carregamento consoante o modo de utilização da bateria.
A carga exacta: tempo de absorção variável
Quando a descarga for reduzida, o tempo de absorção é encurtado para evitar a sobrecarga da
bateria. Depois de uma descarga intensa, o tempo de absorção é aumentado automaticamente
para garantir que a bateria é carregada completamente.
Menos manutenção e envelhecimento quando a bateria não estiver a ser utilizada: o modo
armazenamento
Após o período de absorção, o carregador Blue Power IP67 mudará para a carga de flutuação e
depois, se a bateria não tiver sido descarregada, o modo de armazenamento é activado. Neste
modo, a tensão de flutuação é reduzida para 2,2 V/célula (13,2 V para uma bateria de 12 V) para
minimizar a gasificação e a corrosão das placas positivas. Uma vez por semana a tensão é
aumentada de novo até ao nível de absorção para equalizar a bateria. Esta função previne a
estratificação do electrólito e a sulfatação, as principais causas de avaria nas baterias.
Installazione e istruzioni d'uso
1. Il caricabatterie deve essere installato in luogo ben ventilato e il più possibile vicino alle batterie
(non installare al di sopra della batteria, per via del possibile sviluppo di gas corrosivi!)
2. Collegare alla batteria i terminali ad occhiello: il cavo negativo (nero) al polo negativo (-) della
batteria, il cavo positivo (rosso) al polo positivo (+) della batteria.
3. Collegare il cavo di rete CA alla presa a muro. Si avvierà così il ciclo di carica.
Indicatori LED
Il LED verde si accende quando il caricabatterie viene collegato ad una sorgente CA.
Il LED giallo lampeggia velocemente durante la prima fase di carica, e lampeggia più lentamente
durante la carica di assorbimento. Una volta completato il ciclo di ricarica, il LED giallo rimane
acceso
Il LED giallo rimane sempre acceso durante la carica di mantenimento mentre resta spento in
modalità di accumulo.
Norme e misure di sicurezza
1. Installare il caricabatterie seguendo le istruzioni fornite
2. Per i collegamenti e le funzionalità di sicurezza, attenersi alle norme locali applicabili.
3. Se si effettua un collegamento con polarità sbagliata, il fusibile ATO a lama si brucerà
(exception: Blue Power 12/25). Verificare la polarità del cavo e prima di procedere alla sostituzione
del fusibile verificare che il valore sia corretto.
4. Avvertenza: Non tentare di caricare batterie non ricaricabili.
5. Avvertenza: per caricare la batteria agli ioni di litio potrebbe essere necessario un BMS (sistema
di gestione della batteria).
6. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito solo dal produttore, dal
responsabile dell'assistenza o da persone con qualifiche equivalenti al fine di evitare situazioni di
rischio.
7. Questo dispositivo non dovrà essere utilizzato da persone con abilità fisiche, mentali o
sensoriali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, salvo dietro supervisione o
istruzioni sull'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile per la loro incolumità. I
bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio.
8. Il caricabatterie è stato progettato per batterie al piombo acido o agli ioni di litio da 14-225 Ah.
Non usare per altri scopi.
Per maggiori informazioni su batterie e caricabatteria
Per ulteriori informazioni su batterie e relativi metodi di ricarica, consultare il nostro libro "Energy
Unlimited" (messo a disposizione gratuitamente da Victron Energy e scaricabile dal sito
www.victronenergy.com). Per ulteriori informazioni sulla funzione di carica adattiva, visitare anche
la sezione "Informazioni Tecniche" del nostro sito.
Instalação e instruções de utilização
1. O carregador de bateria deve ser instalado num local bem ventilado próximo da bateria (mas
não sobre a mesma, por causa dos eventuais gases corrosivos!)
2. Ligue os terminais de argola à bateria: o cabo negativo (negro) ao polo negativo (–) da bateria e
o cabo positivo (vermelho) ao polo positivo (+).
3. Introduza o cabo de alimentação CA na tomada de parede. Neste momento o ciclo de carga é
iniciado.
Indicação LED
O LED verde acender-se-á quando o carregador for ligado a uma fonte CA.
O LED amarelo pisca rapidamente durante a carga inicial e mais lentamente durante a carga de
absorção. Depois o LED amarelo fica fixo quando o ciclo de carga ter sido concluído.
O LED amarelo ilumina-se de forma permanente durante a carga de flutuação e apaga-se durante
o modo de armazenagem.
Medidas e normas de segurança
1. Instale o carregador de acordo com as instruções indicadas.
2. As ligações e as funções de segurança devem ser implementadas de acordo com as normas
locais aplicáveis.
3. Em caso de ligação com a polaridade incorreta, o fusível ATO dispara. Verifique a polaridade
do cabo e certifique-se de que o valor está correto antes de substituir o fusível (exception: Blue
Power 12/25).
4. Aviso: não tente carregar baterias não recarregáveis.
5. Aviso: pode ser necessário um BMS (Sistema de gestão da Bateria) para carregar uma bateria
Li-ion.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu
representante ou por um técnico qualificado para evitar acidentes.
7. Este produto não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais diminuídas ou sem experiência e informação, exceto se forem supervisionadas ou
informadas sobre a utilização do produto por alguém responsável pela sua segurança. As
crianças devem ser supervisadas para certificar de que não brincam com o aparelho.
8. O carregador destina-se a baterias de chumbo-ácido e Li-ion com 14-225 Ah. Não deve ser
utilizado com qualquer outro fim.
Saiba mais sobre baterias e o seu carregamento
Para saber mais sobre baterias e o seu carregamento, consulte o nosso livro Energy Unlimited
(disponibilizado gratuitamente na Victron Energy e que pode ser descarregado em
www.victronenergy.com). Para mais informação sobre o carregamento adaptável, visite a secção
de Informação Técnica do nosso website.
Victron Energy B.V. / De Paal 35 / 1351 JG ALMERE / The Netherlands
Phone: (+31) (0)36 535 97 00 / www.victronenergy.com / e-mail: [email protected]
Cargadores Blue Power y Blue Smart IP67
ESPAÑOL
Blue Power och Blue Smart IP67-laddare
SVENSKA
Los cargadores de baterías Blue Power IP67 cargan y mantienen cargadas las baterías de plomoácido y de Li-Ion, y alimentan las cargas conectadas a la batería.
Además, los modelos con el sufijo (1+Si) disponen de una segunda salida de corriente limitada
constantemente alimentada, siempre y cuando a la entrada lleguen 180 – 265 Vca. Esta salida
puede utilizarse, por ejemplo, para evitar que un vehículo arranque antes de desenchufar el
cargador de baterías (función de interrupción del arranque).
Blue Power IP67-batteriladdare laddar och underhåller blysyrebatterier och förser användarna
anslutna till batteriet med strömförsörjning.
Dessutom har modeller med suffixet (1+Si) en andra strömbegränsad utgång som alltid är
strömförsörjd så länge det finns minst 180-265 VAC inström. Denna utgång kan t.ex. användas för
att förebygga att ett fordon startas innan batteriladdaren har kopplats ur (startavbrottfunktion).
Sólo en la versión Blue Smart
Configure, controle y actualice el cargador (añada nuevas funciones cuando estén disponibles)
utilizando smartphones y tabletas Apple y Android y demás dispositivos.
Para más información, consulte el manual de VictronConnect.
Avanzado algoritmo de carga controlado por microprocesador
Sistema de carga adaptable de 4 etapas: inicial – absorción – flotación - almacenamiento
El cargador Blue Power IP67 dispone de un sistema controlado por microprocesador que gestiona
la carga “adaptable” de la batería. Su función “adaptable” optimizará automáticamente el proceso
en base al uso que se le dé a la batería.
La cantidad de carga adecuada: tiempo de absorción variable
Cuando la descarga es poca, la fase de absorción se acorta para así evitar una sobrecarga de la
batería.. Después de una descarga profunda, el tiempo de carga de absorción aumenta
automáticamente para garantizar que la batería se recargue completamente.
Menor envejecimiento y necesidad de mantenimiento cuando la batería no está en uso: el modo
“Storage” (almacenamiento)
Después del periodo de absorción, el cargador Blue Power IP67 cambiará a modo de flotación y,
a continuación, si la batería no ha sido descargada, pasará a modo de almacenamiento. En este
modo, la tensión de flotación se reduce a 2,2 V/celda (13,2 V para baterías de 12 V) para reducir
el gaseado y la corrosión de las placas positivas. Una vez a la semana, se vuelve a subir la
tensión a nivel de absorción para “igualar” la batería. Esta función evita la estratificación del
electrolito y la sulfatación, las causas principales de los fallos en las baterías.
Instalación e instrucciones de uso
1. El cargador de baterías deberá instalarse en una zona bien ventilada cerca de la batería (¡pero
no sobre ella, para evitar los posibles gases corrosivos que desprende!)
2. Conecte los terminales de anilla a la batería: el cable negativo (negro) a la polaridad negativa () de la batería, el cable positivo (rojo) a la polaridad positiva (+) de la batería.
3. Conecte el cable de red CA a la toma de corriente. Ahora comenzará el ciclo de carga.
Indicadores LED
El LED verde se encenderá cuando el cargador se conecte a una fuente CA.
El LED amarillo parpadeará rápidamente durante la carga "Bulk" (inicial), y más moderadamente
durante la carga "Absorption" (de absorción). El LED amarillo permanecerá encendido después de
completar el ciclo de carga
El LED amarillo estará encendido de forma continua durante el periodo de carga de flotación y se
apagará durante el modo de almacenamiento.
Medidas y normas de seguridad
1. Instale el cargador de acuerdo con las instrucciones indicadas
2. Tanto las conexiones como las medidas de seguridad deben realizarse según las normativas
locales aplicables.
3. En caso de confundir la polaridad durante la conexión, el fusible de cuchilla ATO se fundirá
(exception: Blue Power 12/25). Compruebe la polaridad del cable y los valores correctos antes de
sustituir el fusible.
4. Aviso: no intente recargar baterías no recargables.
5. Aviso: Puede ser necesario utilizar un BMS (sistema de gestión de baterías, por sus siglas en
inglés), para cargar una batería de Li-Ion.
6. Si el cable de alimentación estuviese dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio
técnico o personas con similar cualificación para evitar accidentes.
7. Este aparato no está pensado para que lo usen personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales limitadas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que estén siendo
supervisados o hayan sido instruidos en la utilización de este aparato por una persona
responsable de su seguridad. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el
dispositivo.
8. El cargador ha sido diseñado para baterías de plomo-ácido y de Li-Ion 14-225 Ah. No lo utilice
con ningún otro propósito.
Aprenda más sobre baterías y cargas
Para saber más sobre baterías y carga de baterías, le rogamos consulte nuestro libro ‘Energy
Unlimited’ (disponible gratuitamente en Victron Energy y descargable desde
www.victronenergy.com). Para más información sobre cargas variables, le rogamos vaya a
Asistencia y descargas > Libros blancos, de nuestro sitio Web.
Version
Date
Endast Blue Smart-versionen
Ställ in, övervaka och uppdatera laddaren (lägg till nya applikationer när de blir tillgängliga) genom
att använda Apple- och Android-smarttelefoner, surfplattor eller andra enheter.
Se handboken för VictronConnect för mer information.
Toppmodern mikroprocesser styr laddningsalgoritm
Anpassningsbar 4-stegs laddningskarakteristik: bulk - absorption - float - lagring
Blue Power IP67 laddare är försedd med ett mikroprocessorstyrt, anpassningsbart
batterihanteringssystem. De anpassningsbara egenskaperna kommer automatiskt att optimera
processen relativt det sätt som batteriet används på.
Rätt laddningsmängd: variabel absorptionstid
När enbart mindre urladdningar förekommer, hålls absorptionstiden nere för att förhindra
överladdning av batteriet. Efter en större urladdning ökar absorptionstiden automatiskt för att
säkerställa att batteriet laddas fullt ut.
Mindre underhåll och föråldring när batteriet inte används: Lagringsinställning
Efter absorptionsperioden, växlar Blue Power IP67 laddaren över till floatladdning och därefter, om
batteriet inte är utsatt för urladdning, sätter lagringsinställningen in. I lagringsläge minskar
floatspänningen till 2.2 V/cell (13.2 V för 12 V batteri) för att minimera gasning av och korrosion på
de positiva plattorna. En gång i veckan höjs spänningen tillbaka till absorptionsnivån för att
’utjämna’ batteriet. Denna egenskap förhindrar stratifiering av elektrolyten och sulfatering, en
huvudorsak till tidigt fel i batteriet.
Installations och användningsinstruktion
1. Batteriladdaren måste installeras i ett välventilerat utrymme nära batteriet (men inte ovanför
batteriet på grund av eventuell korrosiv gas)
2. Anslut terminalringarna på batteriet: Minuskabeln (svart) till minuspolen (-) på batteriet,
pluskabeln (röd) till plus (+) polen på batteriet.
på batteriet, pluskabeln (röd) till plus (+) polen på batteriet. Klämmor ingår inte för 12/25 & 2412.
3. Sätt in nätkabeln i vägguttaget. Laddningscykeln kan starta nu.
LED indikering
Den gröna LED lampan lyser när laddaren är ansluten till en nätet.
Den gula LED lampan blinkar snabbt under bulkladdningen och långsammare under
absorptionsladdningen. Den gula LED lampan lyser med stadigt ljus när laddningscykeln är
slutförd.
Den gula dioden lyser stadigt under floatladdning och är avstängd i lagringsläge.
Säkerhetsbestämmelser och åtgärder
1. Installera laddaren enligt anvisningarna
2. Anslutnings- och säkerhetsåtgärder ska utföras enligt lokalt gällande bestämmelser.
3. I händelse av omkastad polaritet, utlöser ATO-bladsäkringen. Kontrollera kabelns polaritet och
kontrollera att rätt värde föreligger innan du byter säkring (exception: Blue Power 12/25).
4. Varning: försök inte att ladda icke-uppladdningsbara batterier.
5. Varning: ett BMS-system (Battery Management System) kan krävas för att ladda ett
litiumjonbatteri.
6. Om nätkabeln är skadad ska den bytas av tillverkaren, en behörig servicetekniker eller liknande
för att undvika fara.
7. Utrustningen är inte avsedd att användas av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller
mentala funktioner eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte har blivit instruerade i
användning av denna av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under
uppsikt för att säkerställa att de inte leker med anordningen.
8. Laddaren är avsedd för användning med blysyre- och litiumjonbatterier 14-225 Ah. Använd inte i
några andra syften.
Lär dig mer om batterier och batteriladdning
För att lära dig mer om batterier och laddning av batterier hänvisas till vår bok ‘Energy Unlimited’
(Obegränsad Energi) (tillgänglig kostnadsfritt från Victron Energy och kan laddas ner från
www.victronenergy.com). För mera information om anpassningsbar laddning hänvisar vi till
Teknisk Information på vår hemsida.
: 02
: 04-03-2020
Victron Energy B.V. / De Paal 35 / 1351 JG ALMERE / The Netherlands
Phone: (+31) (0)36 535 97 00 / www.victronenergy.com / e-mail: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement