Christie LWU530-APS, LWU650-APS User manual

Christie LWU530-APS, LWU650-APS User manual
Bruksanvisning (detaljerad)
Nätverksguide
020-001549-01
APS Series
LWU650-APS, LWU530-APS
LCD-projektor
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide
Tack för att ni valde denna produkt.
Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga den
här handboken och produktens andra handböcker för korrekt bruk av produkten.
VARNING ►Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom
alla manualer för produkten. Efter att du läst dem, håll denna information på
säker plats för framtida bruk.
Funktioner
Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande:
ü Webbkontroll: med den här funktionen kan du övervaka och kontrollera projektorn via
ett nätverk från en PC, smarttelefon eller surfplatta . (&35)
ü Nätverkspresentation: med den här funktionen kan projektorn projektera PC-bilder
sända via ett nätverk. (&77)
ü Min bild: med den här funktionen kan du lagra upp till fyra bilder och projektera dem. (&81)
ü Meddelande: med den här funktionen kan projektorn visa text som skickas från en PC
via ett nätverk. (&82)
ü Nätverksbrygga: med den här funktionen kan du kontrollera en extern enhet via
projektorn från en PC. (&85)
NOTERA • Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.
• Illustrationerna i den här manualen tjänar endast som exempel. De kan avvika
något från hur din projektor ser ut.
• Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i denna bruksanvisning.
• Reproduktion eller kopiering av hela eller delar av innehållet i detta dokument
får inte ske utan skriftligt medgivande.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
1
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
Innehåll
Innehåll
&
Försiktigt ....................................................................................... 5
1. Nätverksfunktion ...................................................................... 6
1.1 Webbkontroll ............................................................................................... 6
1.2 Nätverkspresentation . ................................................................................ 7
1.3 Funktionen Min bild .................................................................................... 8
1.4 Meddelandefunktion ................................................................................... 9
1.5 Funktionen Nätverksbrygga ...................................................................... 10
1.6 Andra funktioner ........................................................................................ 11
1.6.1 E-postvarningar .............................................................................................................. 11
1.6.2 Projektorhantering med SNMP ...................................................................................... 11
1.6.3 Schemalägga händelser ................................................................................................ 11
1.6.4 Kommandokontroll via nätverket .................................................................................... 11
2. Ansluta till nätverket .............................................................. 12
2.1 Anslutning via Trådlöst LAN ..................................................................... 13
2.1.1 Anslutning i Enkel åtkomstpunkt-läge ............................................................................ 15
2.1.2 Anslutning i Infrastruktur-läge ........................................................................................ 16
2.2 Anslutning via Trådbundet LAN ................................................................. 18
2.3 Tillämpningar ............................................................................................ 20
2.4 NÄTVERK-meny . ..................................................................................... 21
3. Webbkontroll ........................................................................... 35
3.1 Webbkontroll för projektor ......................................................................... 38
3.1.1 Inloggning ...................................................................................................................... 38
3.1.2 Nätverksinformation ....................................................................................................... 40
3.1.3 Nätverksinställningar ...................................................................................................... 41
3.1.3.1 Allmän anslutning ..................................................................................................... 41
3.1.3.2 Trådlös anslutning .................................................................................................... 43
3.1.3.3 Trådbunden anslutning ............................................................................................. 46
3.1.3.4 Annan anslutning ...................................................................................................... 47
3.1.4 Portinställningar ............................................................................................................. 48
3.1.5 E-postinställningar ......................................................................................................... 50
3.1.6 Larminställningar ............................................................................................................ 52
3.1.7 Schemainställningar ....................................................................................................... 53
3.1.7.1 Hantering schema .................................................................................................... 53
3.1.7.2 Lista program ............................................................................................................ 54
3.1.7.3 Redigera program ..................................................................................................... 55
3.1.7.4 Kopiera program ....................................................................................................... 56
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
2
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
Innehåll
&
3.1.8 Datum-/tidinställningar ................................................................................................... 57
3.1.9 Säkerhetsinställningar .................................................................................................... 59
3.1.9.1 Användarkonto ......................................................................................................... 59
3.1.9.2 Nätverksstyrning ....................................................................................................... 60
3.1.9.3 Nätverk presentation ................................................................................................ 61
3.1.9.4 SNMP ....................................................................................................................... 62
3.1.10 Projektorstyrning .......................................................................................................... 63
3.1.11 Fjärrkontroll .................................................................................................................. 64
3.1.12 Projektorstatus ............................................................................................................. 65
3.1.13 Anslutningstest ............................................................................................................. 66
3.1.14 Starta om nätverk ......................................................................................................... 67
3.2 Crestron e-Control® .................................................................................. 68
3.2.1 Fönstret Main .................................................................................................................. 70
3.2.2 Fönstret Tools .................................................................................................................. 72
3.2.3 Fönstret Info .................................................................................................................... 74
3.2.4 Fönstret Help Desk .......................................................................................................... 75
3.2.5 Varning ............................................................................................................................ 76
4. Nätverkspresentation ............................................................. 77
4.1 Översikt .................................................................................................... 77
4.2 Visningsläge . ............................................................................................ 78
4.2.1 Single PC-läge ............................................................................................................... 78
4.2.2 Multi PC-läge ................................................................................................................. 78
4.3 Flerprojektorläge . ..................................................................................... 79
4.4 Läge moderatorstyrning . ........................................................................... 79
4.5 Portnummer . ............................................................................................. 80
5. Funktionen Min bild ................................................................ 81
6. Meddelandefunktion ............................................................... 82
6.1 Översikt .................................................................................................... 82
6.2 Visningsstil ................................................................................................ 83
7. Funktionen Nätverksbrygga .................................................. 85
7.1 Ansluta enheter ........................................................................................
7.2 Kommunikationsinställning .......................................................................
7.3 Kommunikationsport .................................................................................
7.4 Överföringsmetod .....................................................................................
85
86
86
87
7.4.1 HALV DUPLEX ............................................................................................................... 87
7.4.2 FULL DUPLEX ............................................................................................................... 88
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
3
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
Innehåll
&
8. Andra funktioner ..................................................................... 89
8.1 E-postvarningar ........................................................................................ 89
8.2 Projektorhantering med SNMP ................................................................. 92
8.3 Schemalägga händelser ........................................................................... 94
8.4 Kommandokontroll via nätverket .............................................................. 98
8.5 Crestron Connected® .............................................................................. 103
9. Felsökning ............................................................................. 104
10. Garanti och efterservice .................................................... 113
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
4
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
Försiktigt
Försiktigt
•
Se till att bekräfta att projektorn har installerats och anslutits säkert även om den
slås på automatiskt.
•
Rådgör med din nätverksadministratör innan anslutning av projektorn till ett
externt nätverk.
•
Genom att ansluta tillvalet trådlös adapter till projektorn aktiverar trådlös
anslutning. Följ försiktighetsanvisningarna nedan när du använder trådlös adapter.
[Föreskrift gällande till- och frånkoppling av trådlös adapter (tillbehör)]
Innan man för in eller drar ut trådlös adapter från projektorn ska man bryta
strömtillförsel till projektorn och dra ut nätkabelns kontakt ur uttaget. Rör inte vid den
trådlös adapter som är ansluten till projektorn medan denna är strömtillförd.
Använd inte förlängningssladdar eller liknande när du ansluter adaptern till projektorn.
[Säkerhetsåtgärder vid användning av trådlöst LAN (tillbehör)]
Man bör ställa in säkerhetsinställningar som SSID och KODNING när man använder
trådlös LAN-kommunikation. Om man inte ställer in säkerhetsinställningarna
kan innehållet tillträdas eller orsaka en obehörig åtkomst till systemet. Se 3.1
Webbkontroll för projektor för detaljer om säkerhetsinställningar för trådlöst LAN.
Även om projektorn har säkerhetsfunktioner garanterar de inte alltid förhindrande av
ovan nämnda risker.
FÖRSIKTIGT ►Man behöver inte en radiolicens för att använda adaptern
men man bör vara medveten om följande:
• ANVÄND INTE I NÄRHETEN AV FÖLJANDE!
- Mikrovågsugnar
- Industriella, vetenskapliga eller medicinska enheter
- Radiosändare med låg effekt
- Radiostationer
- Att använda denna projektor i närheten av det ovannämnda kan orsaka radiostörningar,
vilket kan leda till att överföringens hastighet sänks eller att överföringen avbryts, samt
även leda till att apparater som t.ex. pacemakers inte fungerar korrekt.
•
Beroende på den plats på vilken denna projektor används kan
radiovågsstörningar inträffa vilket kan leda till att överföringshastigheten
minskar eller att kommunikationen bryts. I synnerhet ska man ta hänsyn till att
en användning av trådlös adapter på platser med förstärkt stål, andra typer av
metall eller betong troligen orsakar radiovågsstörningar.
• Tillgängliga kanaler
Denna projektor använder bandet 5 GHz och 2,4 GHz för radiofrekvens, men
beroende på det land eller den region du befinner dig i kan de kanaler du kan
använda vara begränsade. Vänligen rådfråga din återförsäljare för information om
kanaler som kan användas.
• Att föra ut denna projektor ur det land eller den region man är invånare i och
använda den där kan innebära ett brott mot radiolagarna i aktuellt land eller
aktuell region.
• W52 är endast för inomhusanvändning. Utomhus användning är förbjuden.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
5
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
1. Nätverksfunktion
1. Nätverksfunktion
Detta kapitel beskriver nätverksfunktionens översikt.
1.1 Webbkontroll
Anslutning av projektor och datorn via nätverket, fjärrstyrning och
statusövervakning av projektor kan utföras via en webbläsare.
Det finns två typer av gränssnitt, ”Webbkontroll för projektor” och “Crestron
e-Control” för denna projektor. (&35)
Crestron e-Control®
Webbkontroll för projektor
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
6
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
1. Nätverksfunktion
1.2 Nätverkspresentation
Projektorn kan visa eller spela upp bilder från datorskärmen och ljuddata som
skickas genom nätverket. Följande applikation krävs för att använda
Nätverkspresentation.
OS
Windows®
iOS(iPhone/iPad)
AndroidTM
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Applicering
LiveViewer
Christie QuickConnect
Christie QuickConnect
7
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
1. Nätverksfunktion
1.3 Funktionen Min bild
Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket.
Du kan allokera upp till 4 bildfiler.
MIN BILD överföring kräver ett exklusivt program för din dator. Använd
applikationen för att föra över bilddata.
Överföra bildfil
1
1
3
3
4
4
3
Visa bildfil (t.ex.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
2
2
1
2
4
)
8
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
1. Nätverksfunktion
1.4 Meddelandefunktion
Eventuellt visar projektorn textdata som förts över med nätverket på skärmen.
Upp till 12 textdata kan lagras.
Överföra textdata
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
12
12
Visa textdata (t.ex.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
)
9
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
1. Nätverksfunktion
1.5 Funktionen Nätverksbrygga
Denna projektor är utrustad med funktionen NÄTVERKSBRYGGA för att utföra
ömsesidig konvertering av ett nätverksprotokoll och ett seriellt gränssnitt.
Via funktionen NÄTVERKSBRYGGA kan en dator som är ansluten till projektorn
via trådlöst eller trådbundet LAN styra en extern enhet genom att kommunicera
via RS-232C och använda projektorn not nätverksapparat.
Trådlös
LAN
TCP/IP-data
Protokolländring
Seriell data
RS-232C
Trådbundet LAN
RS-232C-kabel
LAN-kabel
Extern enhet
Dator
CONTROL-port
LAN-port eller HDBaseT-port
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
WIRELESS-port
(Trådlös adapter)
10
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
1. Nätverksfunktion
1.6 Andra funktioner
1.6.1 E-postvarningar
Projektorn kan automatisk skicka ett meddelande till angivna e-postadresser när
projektorn identifierar ett visst tillstånd som kräver underhåll eller ett fel. (&89)
1.6.2 Projektorhantering med SNMP
Med SNMP (Simple Network Management Protocol) kan du hantera
projektorinformationen, oavsett om det gäller fel- eller varningsstatus, från datorn
via nätverket. Programvara för SNMP -hantering måste vara installerad på datorn
för att kunna använda den här funktionen. (&92)
1.6.3 Schemalägga händelser
Med schemaläggningsfunktionen kan du konfigurera schemalagda händelser,
inklusive att slå på/av strömmen. Detta gör det möjligt för projektorn att "sköta si
själv".
Detta schema kan ställas in i menyn Webbkontroll för projektor eller OPTIONSCHEMA på projektorn. (&94)
1.6.4 Kommandokontroll via nätverket
Du kan konfigurera och kontrollera projektorn via nätverket med hjälp av
RS-232C-kommandon. (&98)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
11
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
2. Ansluta till nätverket
Anslutningsmetod för trådlöst LAN och trådbundet LAN är enligt följande.
Trådlös LAN (121-137102-01)
Artikel
Standard
Kanal*1
Kryptering*2
Bandbredd
Beskrivning
IEEE802.11a/b/g/n/ac
2,4 GHz: 1~11ch
5 GHz: 36/40/44/48ch (W52)
149/153/157/161/165ch (W58)
WPA2-PSK(AES/TKIP), WPA-PSK(AES/TKIP),
WEP(64/128bit)
2.4GHz : 20/40 MHz
5 GHz : 20/40/80MHz
*1: Tillgängliga kanaler kan variera beroende på område.
*2: WEP är endast för INFRASTRUKTUR läge.
Trådbundet LAN
Artikel
Standard
Port
Beskrivning
100BASE-TX / 10BASE-T
RJ-45
NOTERA • Nätverksfunktionen är inte tillgänglig när VÄNTLÄGE är satt till
NÄTVERK(WOL) eller SPARA och projektor är i vänteläge. Anslut projektorn
till nätverket efter att ha ställt VÄNTLÄGE till SNABBSTART eller NORMAL.
(&INSTÄLL.-meny i Funktionsguide)
• Beroende på den typ av enhet för trådlöst nätverk och dator du använder
kan det hända att projektorn inte kan kommunicera korrekt med datorn, även
om datorn är utrustad med en inbyggd trådlös LAN-funktion. Du eliminerar
kommunikationsproblem genom att använda en Wi-Fi® -certifierad wireless
nätverksenhet.
• Sätt i den alternativa trådlösa adaptern (121-137102-01) i WIRELESS-porten
på projektorn när trådlöst LAN används. (&12 i Funktionsguiden)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
12
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
2.1 Anslutning via Trådlöst LAN
Trådlös LAN har två typer av anslutning, Enkel åtkomstpunkt och Infrastruktur.
Fig. 2.2.a Kommunikation utan åtkomspunkt (Enkel åtkomstpunkt)
Fig. 2.2.b Kommunikation med en åtkomspunkt (Infrastruktur)
* Enkel åtkomstpunkt är ett läge som ansluter till datorer direkt.
Denna projektor kan tilldela IP-adresser till upp till 10 apparater.
* Infrastruktur är en av de metoder för trådlöst LAN-kommunikationsmetoder
som har åtkomstpunkt. Om kommunikation ska ske med ett befintligt nätverk,
kontakta din nätverksadministratör.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
13
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
NOTERA
• Om man använder en trådlös nätverksfunktion se till att NÄTVERK - TRÅDLÖST
NÄTVERK inställningen är PÅ.
• Nätverksinställningar kan även ändras i Nätverksinställningar på Webbkontroll
för projektor.
• Projektorns ursprungliga inställningar för trålöst LAN är som följer.
Läge: Enkel åtkomstpunkt
IP-adress: 192.168.10.1
Subnätmask: 255.255.255.0
SSID: SimpleAccessPoint
SSID-Sändning: PÅ
Kryptering: AV
Trådlös frekvens: 2,4 GHz
Kanal: 11
• Samma nätverksadress kan inte användas för både trådlöst LAN och
trådbundet LAN.
• Kommunikationshastigheten för projektorn kan försämras i läget Enkel
åtkomstpunkt beroende på antal anslutna apparater.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
14
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
2.1.1 Anslutning i Enkel åtkomstpunkt-läge
Gör följande inställningar när du ansluter projektorn och datorn i Enkel åtkomstpunkt-läge.
Inställning projektor
1) Slå på projektorn.
2) Tryck in MENU-knappen på fjärrkontrollen eller
på kontrollpanelen på projektorn.
Den MENY du använde sist kommer att visas.
Använd marköknapparna för att välja följande.
ENKEL MENY > DETALJ. MENY > NÄTVERK >
NÄTVERK INSTÄLLN. > TRÅDLÖS INSTÄLLNING
3) Ställ in följande poster i TRÅDLÖS INSTÄLLNING.
• LÄGE: ENKEL ÅTKOMSTPUNKT
• IP-ADRESS
• SSID
• SSID-SÄNDNING
• KODNING
Välj APPLICERA, tryck sedan på ENTER-knappen för att utföra inställningarna.
Angående nätverksinställningar
・ Den fjärde oktetten i projektorns IP-adress är bestämd till 1.
・ Subnät-mask för projektorn är bestämd till 255.255.255.0.
Inställningar på datorn
1) DHCP server funktion för projektorn är alltid aktiv. Aktivera DHCP-inställningen
för datorn.
2) Välj SSID-inställning för projektorn genom att följa förfarande för trådlös
anslutning av datorn. Mata in krypteringsnyckeln genom att följa datorns
instruktioner om den är krypterad.
NOTERA • Vad gäller inställningsförfarandet av nätverk och trådlös anslutning
för datorn, se bruksanvisningen för datorn trådlös LAN enhet.
• Upp till 10 apparat kan anslutas till projektorn i Enkel åtkomstpunktläge.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
15
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
2.1.2 Anslutning i Infrastruktur-läge
Gör följande inställningar när du ansluter projektorn och datorn i Infrastruktur-läge.
Inställning projektor
1) Slå på projektorn.
2) Tryck in MENU-knappen på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen på projektorn.
Den MENY du använde sist kommer att visas.
Använd marköknapparna för att välja följande.
ENKEL MENY > DETALJ. MENY > NÄTVERK >
NÄTVERK INSTÄLLN. > TRÅDLÖS INSTÄLLNING
3) Ställ in följande poster i TRÅDLÖS INSTÄLLNING.
• LÄGE: INFRASTRUKTUR
• DHCP
• IP-ADRESS
• SUBNÄT-MASK
• DEFAULT GATEWAY
• DNS-SERVER
• SSID
• KODNING
Vad avser inställning av IP-adress, se “Inställning av IP-adress”. (&19)
Välj APPLICERA, tryck sedan på ENTER-knappen för att utföra inställningarna.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
16
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Ansltuning i Infrastruktur-läge (fortsättning)
Funktionen SSID SÖKLISTA
Anslutningen kan ställas in genom att välja från SSID SÖKLISTA utan att ställa in
SSID och KODNING i TRÅDLÖS INSTÄLLNING. Förfarande för att ansluta via
SSID SÖKLISTA är enligt följande.
1) Välj SSID SÖKLISTA i TRÅDLÖS INSTÄLLNING på NÄTVERK - NÄTVERK
INSTÄLLN.
SSID-listan för trådlöst nätverk visas.
2) Välj SSID under trådlöst nätverk som du vill ansluta till från SSID SÖKLISTA.
Displayen för att mata in kodningsnyckeln visas om den är kodad.
Mata in kodningsnyckel med skärmtangentbordet.
3) Ikonen som indikerar “ansluten” (
) visas på skärmen SSID SÖKLISTA när
ansluten är gjord.
NOTERA
• Överföringshastigheten kan vara långsam beroende på inställningarna på en
åtkomstpunkt.
• Om projektorn och datorn finns i samma nätverk (d.v.s. har samma
nätverksadress) kan man lämna fältet för standard-gateway tomt.
• När projektorn och datorn är i olika nätverk måste man ställa in standard
gateway. Rådgör med nätverksadministratören för detaljer.
• Ställ in trådlöst LAN för projektorn genom att följa instruktionerna från din
nätverksadministratör när du ansluter till ett befintligt nätverk.
• Autentisering Öppna system används för WEP-kodning och verifiering av
Delad nyckel stöds inte. Verifiering med en åtkomstpunkt lyckas och det anses
att anslutning har upprättats normalt även när en felaktig kodningsnyckel matats
in via Autentisering Öppna system men data kan inte överföras.
• IP-ADRESS, SUBNÄT-MASK och DEFAULT GATEWAY bör ställas in i
förhand när DHCP är satt till AV.
• När DNS-SERVER vid DHCP AV är satt till annat än "0.0.0.0", denna projektor
använder användarinställningar vid DHCP AV som DNS serveradress även
om DHCP är satt till PÅ och projektor kan automatiskt erhålla DNS-SERVER
inställningar från DHCP-server.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
17
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
2.2 Anslutning via Trådbundet LAN
Anslutning via trådbundet LAN är tillgänglig. Ställ in trådbundet LAN för projektorn
genom att följa instruktionerna från din nätverksadministratör när du ansluter till
ett befintligt nätverk.
hubb
■ Inställning av anslutning via Trådbundet LAN
1) Anslut projektorn till datorn via en hubb med en
LAN-kabel (CAT-5e eller högre).
2) Tryck in MENU-knappen på fjärrkontrollen eller
på kontrollpanelen på projektorn.
Den MENY du använde sist kommer att visas.
Använd marköknapparna för att välja följande.
ENKEL MENY > DETALJ.MENY > NÄTVERK >
NÄTVERK INSTÄLLN. > TRÅDBUNDEN INSTÄLLNING
3) Ställ in följande poster i TRÅDBUNDEN
INSTÄLLNING.
• DHCP
• IP-ADRESS
• SUBNÄT-MASK
• DEFAULT GATEWAY
• DNS-SERVER
Vad avser inställning av IP-adress, se “Inställning
av IP-adress”. (&19)
Välj APPLICERA, tryck sedan på RETUR-knappen för att utföra inställningarna.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
18
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
[Inställning av IP-address]
■ Manuell inställning
Nätverksadressdelen av inställningen för IP-adress på din dator ska vara
samma som inställningen på projektorn. Vidare får inte hela datorns IP-adress
vara samma som den för andra enheter i samma nätverk, inklusive projektorn.
Projektorns inställningar är enligt följande.
IP-adress: 192.168.1.254
Subnät-mask: 255.255.255.0
(Nätverksadress: 192.168.1 i detta exempel)
Man ska därför specificera datorns IP-adress enligt följande.
IP-adress: 192.168.1.xxx (xxx visar decimalsiffra.)
Subnät-mask: 255.255.255.0
(Nätverksadress: 192.168.1 i detta exempel)
Till exempel
Välj från 1 till 254 för “xxx” utan att använda samma som på annan utrustning.
Eftersom IP-adressen för projektorn i detta fall är “192.168.1.254” ska man
ange en inställning på mellan 1 och 253 för datorn.
■ Automatisk inställning
Om det finns en DHCP-server i anslutet nätverk tilldelar den automatiskt en
IP-adress till projektorn och datorn. Om det inte finns en DHCP-server, ställ in
IP-ADRESS, NÄTMASK, DEFAULT GATEWAY och DNS-SERVER.
NOTERA
• Även om HDBaseT och LAN porten kan användas för trådbundet LAN
kan de inte användas samtidigt. Anslut LAN-kabeln till port angiven i TRÅDB
NÄTVERK på OPTION - SERVICE - KONTROLLTERMINAL.
• Samma nätverksadress kan inte användas för både trådlöst LAN och trådbundet
LAN.
• Om projektorn och datorn finns i samma nätverk (d.v.s. har samma
nätverksadress) kan man lämna fältet för standard-gateway tomt.
• När projektorn och datorn är i olika nätverk måste man ställa in standard
gateway. Rådgör med nätverksadministratören för detaljer.
• När DNS-SERVER vid DHCP AV är satt till annat än "0.0.0.0", denna projektor
använder användarinställningar vid DHCP AV som DNS serveradress även
om DHCP är satt till PÅ och projektor kan automatiskt erhålla DNS-SERVER
inställningar från DHCP-server.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
19
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
2.3 Tillämpningar
Den senaste fersione för programvaran kan laddas ned från webbsidan nedan.
http://www.christiedigital.com
För iOS/Android Nätverkspresentation program, se URL nedan för detaljer och
nedladdningar av Christie QuickConnect.
http://www.christiedigital.com
[Systemkrav för applikationer]
Applicering
Hård- och mjukvara
LiveViewer Pro för Windows®
Christie QuickConnect
Projector Image Tool (PJImg)
Projector Messenger Tool (PJMessenger)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
20
Mer information finns i anvisningen
för programmet.
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
2.4 NÄTVERK-meny
Kom ihåg att felaktiga nätverksinställningar på denna
projektor kan orsaka problem på nätverket. Rådfråga
med din nätverksansvarige innan du ansluter till en
befintlig anslutningspunkt i ditt nätverk.
Välj “NÄTVERK” från huvudmenyn för att komma åt
följande funktioner.
NOTERA • Projektorn tillåter inte att både trådlöst och trådbundet LAN ansluts
till samma nätverk.
• Om du inte använder SNTP, måste du ställa in DATUM OCH TID under första
installation. (&OPTION-meny i Funktionsguide)
• Nätverksfunktionen är inte tillgänglig när VÄNTLÄGE är satt till
NÄTVERK(WOL) eller SPARA och projektor är i vänteläge. Anslut projektorn
till nätverket efter att ha ställt VÄNTLÄGE till NORMAL. Anslut projektorn till
nätverket efter att ha ställt VÄNTLÄGE till SNABBSTART eller NORMAL.
(&INSTÄLL.-meny i Funktionsguide)
• När funktionen trådlöst nätverk används, sätt NÄTVERK - TRÅDLÖST
NÄTVERK till PÅ.
• När ett trådbundet LAN används välj vilka funktioner som ska användas,
LAN eller HDBaseT, i menyn OPTION - SERVICE - KONTROLLTERMINAL TRÅDB NÄTVERK. (&OPTION-meny i Funktionsguide)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
21
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
NÄTVERKSINFORMATION
TRÅDLÖST
NÄTVERK
Beskrivning
Visar nätverksinformation för projektorn.
• TRÅDLÖS INFORMATION
• TRÅDBUNDEN INFORMATION
• ÖVRIGT INFORMATION
NOTERA • IP-ADRESS, SUBNÄT-MASK och DEFAULT
GATEWAY visar ”0.0.0.0” när DHCP är PÅ och projektorn inte
får någon adress från DHCP-servern.
Växlar funktionen trådlöst nätverk PÅ/AV.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
22
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Konfigurerar trådlöst nätverk.
Inställningsvärdena sparas efter
att "APPLICERA" har valts.
NOTERA
• Inställningsvärdena sparas inte om Meny försvinner innan
"APPLICERA" har valts.
• För utförande av "APPLICERA" efter att ha ändrat inställningarna.
NÄTVERK
INSTÄLLN.
/
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
Söker efter tillgängliga trådlösa nätverk och visar listan
över SSID.
Du kan välja SSID för att ansluta från listan.
(1) SSID för tillgängliga trådlösa nätverk visas efter att
SSID SÖKLISTA har valts och tryck på ►-knappen.
SSID
SÖKLISTA
NOTERA
• Det trådlösa nätverket som använder en kodningsmetod
som inte stöds av projektorn visas inte i söklistan.
• En nätrverksaparat för Ad Hoc visas inte på SSID
SÖKLISTA.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
23
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Ikon
Beskrivning
Projektorn är ansluten till det trådlösa
nätverket.
Det trådlösa nätverket är kodat.
Radiovågornas intensitet.
NÄTVERK
INSTÄLLN.
/
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
SSID
SÖKLISTA
(fortsättning)
(2) Välj den SSID som du vill ansluta och tryck på
► eller ENTER-knappen. Displayen för att mata in
kodningsnyckeln visas om SSID är kodad. Mata in
tecken med skärmtangentbordet.
Flytta markören till OK och tryck på ►, ENTER eller
-knappen efter inmatning.
NOTERA
Om du markerar kryssrutan [GÖM TECKNEN]
göms tecknen.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
24
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
(3) OSD under visas medan anslutning pågår.
Inga andra knappar än RESET-knappen är tillgängliga
när anslutning pågår.
Anslutningsförfarandet avbryts när RESET-knappen
trycks in.
OSD under visas när anslutningsförfarandet anslutas.
: Anslutning lyckad
Meddelandet nedan visas när anslutningen inte
upprättats ordentligt.
NÄTVERK
INSTÄLLN.
/
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
: Anslutning misslyckades
SSID
SÖKLISTA
(fortsättning)
: Krypteringslås aktiverats
NOTERA ・ Kodning-inställningarna kan
inte ändras när krypteringslås är aktiverat i
Nätverksinställningar – Trådlös anslutning i
Webbkontroll för projektor. Se Krypteringslås. (&43)
• Autentisering Öppet system används för WEPkodning och Autentisering av Delad nyckel stöds
inte. Autentisering med en åtkomstpunkt lyckas
och det anses att anslutning har upprättats normalt
även när en felaktig kodningsnyckel matats in via
Autentisering Öppet system men data kan inte
överföras.
(4) Ikonen som indikerar anslutningsstatus (
) visas
på skärmen SSID SÖKLISTA när ansluten är gjord.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
25
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
SSID
SÖKLISTA
(fortsättning)
Denna funktion är inte tillgänglig i läget ENKEL
ÅTKOMSPUNKT.
NÄTVERK
INSTÄLLN.
/
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
Växlar mellan ENKEL ÅTKOMSTPUNKT
och INFRASTRUKTUR. Välj läge för
nätverkskommunikationssystem. Välj i enlighet med
inställningarna för din dator.
ENKEL ÅTKOMSTPUNKT  INFRASTRUKTUR
LÄGE
NOTERA • Inställning ändrad före växling av
LÄGE utan att välja "APPLICERA" annuleleras.
• Vid byte av LÄGE, tar det 60 sekunder innan
man kan använda trådlöst LAN. Under tiden,
kan projektorns drifthastighet minska och
NÄTVERKSINFORMATION kanske inte visas
korrekt.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
26
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
DHCP
IP-ADRESS
NÄTVERK
INSTÄLLN.
/
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
Konfigurera om IP-adress ska hämtas automatiskt eller
inte.
Använd ▲/▼-knapparna för att koppla DHCP på/av.
PÅ  AV
Denna funktion är inte tillgänglig i läget ENKEL
ÅTKOMSPUNKT.
[LÄGE:ENKEL ÅTKOMSTPUNKT]
Se "Anslutning i läge Enkel åtkomstpunkt ".(&15)
[LÄGE:INFRASTRUKTUR]
Konfigurerar IP-adress när DHCP är inaktiverad.
SUBNÄTMASK
[LÄGE:ENKEL ÅTKOMSTPUNKT]
Denna inställning är bestämd till 255.255.255.0.
[LÄGE:INFRASTRUKTUR]
Konfigurerar subnätmask när DHCP är inaktiverad.
DEFAULT
GATEWAY
Konfigurerar standard-gateway när DHCP är
inaktiverad.
Denna funktion är inte tillgänglig i läget ENKEL
ÅTKOMSPUNKT.
Konfigurerar DNS-server när DHCP är AV.
DNS-SERVER Denna funktion är inte tillgänglig i läget ENKEL
ÅTKOMSPUNKT.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
27
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
SSID
Konfigurerar SSID för trådlöst nätverk.
Mata in SSID med skärmtangentbordet. Se
PROJEKTORNAMN (&30) för hur man använder
skärmtangentbordet.
SSIDSÄNDNING
Konfigurerar SSID-SÄNDNING.
När denna funktion är satt till AV, kommer SSID för
projektorn inte visas i trådlös anslutningslistan för
apparat.
Denna funktion är inte tillgänglig i läget
INFRASTRUKTUR.
Välj den kodningsmetod som ska användas.
WPA2-PSK(AES)  WPA2-PSK(TKIP)


OFF
WPA-PSK(AES)


WEP 64bitWEP 128bitWPA-PSK(TKIP)
NÄTVERK
INSTÄLLN.
/
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
WEP 64bit och WEP 128bit är endast tillgängliga i
läge INFRASTRUKTUR.
KODNING
Man måste mata in kodningsnyckel när man väljer
en annan kodningsmetod än AV och trycker ner
►-knappen.
NOTERA • WPA2-PSK (AES) rekommenderas
som kodningsmetod för IEEE802.11n/ac.
Överföringshastigheten under IEEE802.11n/ac kan
vara långsam med andra kodningsmetoder (OFF,
WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK(AES),
WPA2-PSK (TKIP)). Ändra inställningen till “AES”
om annan kodning än “AES” har angetts.
• Kodningsmetod som inte är inkluderad i vald post
kan inte väljas.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
28
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Konfigurerar trådbundet nätverk.
Inställningsvärdena sparas efter att
"APPLICERA" har valts.
NOTERA
NÄTVERK
INSTÄLLN.
/
TRÅDBUNDEN
INSTÄLLNING
• Inställningsvärdena sparas inte om Meny försvinner innan
"APPLICERA" har valts.
• För utförande av "APPLICERA" efter att ha ändrat inställningarna.
DHCP
IP-ADRESS
Konfigurerar IP-adress när DHCP är inaktiverad.
SUBNÄTMASK
Konfigurerar subnätmask när DHCP är inaktiverad.
DEFAULT
GATEWAY
Konfigurerar standard-gateway när DHCP är inaktiverad.
DNSSERVER
NÄTVERK
INSTÄLLN.
/
INSTÄLLNING
SNTP
Konfigurera om IP-adress ska hämtas automatiskt eller inte.
PÅ  AV
SNTPSERVER
Konfigurerar DNS-server när DHCP är AV.
När du får tiden via nätverket, ange SNTP-servern med
IP-adress eller domännamn. Upp till 255 tecken kan
matas in för domännamn.
De matas in med hjälp av skärmtangentbordet. Se
PROJEKTORNAMN (&30) för hur man använder
skärmtangentbordet.
Mata in tidsskillnaden.
Ställ in samma tidsskillnad som den som är
inställd på din dator. Om du är osäker, kontakta din
TIDSSKILLNAD
nätverksadministratör.
Använd ►-knappen för att återgå till menyn efter att ha
ställt in TIDSSKILLNAD.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
29
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Vilket namn som helst kan anges för projektorn så att den kan
identifieras på nätverket.
(1) Välj PROJEKTORNAMN och
tryck på ►-knappen. Dialogen
PROJEKTORNAMN kommer att
visas..
Använd tangentbordet på
skärmen för att mata in PROJEKTORNAMN.
(2) Aktuellt PROJEKTORNAMN kommer att visas på de första 3
raderna.
Använd ENTER eller
-knappen för att utföra artikeln.
För att radera 1 tecken i taget, tryck på RESET-knappen eller
tryck på ◄ och
-knappen samtidigt. Även ifall du flyttar
markören till RADERA eller RENSA ALLT på skärmen och
NÄTVERK
trycker på ENTER eller
-knappen, kommer 1 tecken eller alla
INSTÄLLN.
tecken att raderas. PROJEKTORNAMN kan matas in med upp
/
till 64 tecken.
PROJEKTORNAMN
(3) För att ändra ett redan inmatat
tecken, flytta markören till en av
de 3 första raderna, och flytta
markören till det tecken som ska
ändras. När du trycker på ENTEReller
-knappen, väljs tecknet.
Sedan följer du samma procedur
som beskrivits under artikel (2)
ovan.
(4) För att slutföra textinmatningen,
flytta markören till OK på skärmen
och tryck på ►, ENTER- eller
-knappen. För att återgå till
föregående PROJEKTORNAMN utan att spara ändringarna,
flytta markören till AVBRYT på skärmen och tryck på◄, ENTEReller
-knappen.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
30
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Om du väljer denna artikel visas MIN
BILD menyn.
Använd applikationen för att föra över
bilddata. Du kan ladda ner det från
webbplats.
Se 5. Min bild funktionen (&81) för mer information om MIN BILD.
MIN BILD
Välj ett alternativ för stillbild med MIN BILD och ► eller ENTER
knappen för att visa bilden.
• En artikel utan lagrad bild kan inte väljas.
• Varje bildnamn visas med 16 tecken eller mindre.
För att växla den visade bilden
Använd ▲/▼-knapparna.
För att återgå till menyn
Tryck på ◄-knappen på fjärrkontrollen.
Radera visad bild och dess källfil i projektorn.
(1) Tryck på RESET-knappen på
fjärrkontrollen medan en bild visas, för
att att visa menyn MIN BILD - RADERA.
(2) Tryck på knappen ► för att radera.
För att sluta radera trycker du på knappen ◄.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
31
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
AMX D.D.
(AMX Device
Discovery)
Använd ▲/▼-knapparna för att slå på/av AMX
Device Discovery.
PÅ  AV
När PÅ är valt kan projektorn upptäckas av AMXstyrenheter som är anslutna till samma nätverk.
För detaljer om AMX Device Discovery, besök
AMX webbsida.
URL: http://www.amx.com/
Använd ▲/▼-knapparna för att slå på/av Crestron
Connected®.
PÅ  AV
CRESTRON
EXTERN
KONTROLL
När PÅ är vald, kontroll och hantering av
projektor kan utformas genom att använda
kontrollerna på Crestron® ansluten till samma
nätverk. För detaljer om Crestron Connected®,
besök följande webbsida.
URL: http://www.crestron.com/
Använd ▲/▼-knapparna för att slå på/av Extron.
PÅ  AV
När PÅ är valt, kan kontrollerna på Extron
ansluten via HDBaseTTM upptäckas av projektorn.
För detaljer om Extron, besök följande webbsida.
URL: http://www.extron.com/
EXTRON
NOTERA • Detta alternativ är endast
aktiverat när HDBaseT är vald på OPTION
- SERVICE - KONTROLLTERMINAL TRÅDB NÄTVERK. (&OPTION-meny i
Funktionsguide)
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
32
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
En särskild applikation krävs för att använda Nätverkspresentation.
Se 4. Nätverkspresentation (&77) för information om
Nätverkspresentation.
AVSLUTA
PRESENTERARLÄGE
Om du ställer in en dator till Presenterarläget medan
dess bild matas ut, är projektorn upptagen av datorn
och åtkomst via någon annan dator blockeras.
Använd den här funktionen för att avsluta
Presenterarläget och tillåt andra datorer åtkomst till
projektorn.
Välj det här alternativet för att visa en dialog.
Tryck på knappen ► för att välja OK i dialogen.
Presenterarläget avbryts och ett meddelande visas
som anger resultatet.
MULTI PCLÄGE
Om du ställer in en eller flera datorer till Multi PC-läge
och skickar deras bilder till projektorn, kan du välja
visningsläge på projektorn från två alternativ nedan.
- Single PC-läge: visar bilden för vald dator på
fullskärm.
- Multi PC-läge: visar bilderna som skickas från
upp till fyra datorer på skärmen som är delad i fyra
sektioner.
Välj det här alternativet för att visa en dialog.
Använd dialogen för att ändra visningsläge såsom
förklaras nedan.
• För att ändra från Multi PC-läge till Single PCläge, väljer du en av datorerna i dialogen med hjälp
av knapparna ▲/▼/◄/► och trycker på knappen
ENTER eller
.
Tryck på knappen ► för att välja OK, och tryck sedan
på ENTER eller
igen. Bilden för vald dator visas
på fullskärm.
(fortsättn. på nästa sida)
ÖVRIG
OPERATION
(fortsättn. på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
33
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
2. Ansluta till nätverket
Artikel
ÖVRIG
OPERATION
(fortsättn.)
Beskrivning
MULTI PCLÄGE
(fortsättn.)
• För att ändra fån Single PC-läge till Multi PC-läge,
tryck på knappen ► för att välja OK i dialogen och
tryck sedan på knappen ENTER eller
. Display-läget
ändras.
• Inställningar av
Presenterarläge för vald dator
blir giltigt när skärmläget ändras
till Single PC-läge. Inställningar
för Presenterarläge blir också
ogiltiga när display-läget ändras till Multi PC-läge,
oavsett inställningarna på datorerna.
Om du väljer detta alternativ visas användarnamnet.
VISA
Med den här funktionen kan du identifiera från vilken
ANVÄNDARNAMN
dator aktuell bild skickas.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
34
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3. Webbkontroll
Du kan ändra inställningarna på eller styra projektorn via ett nätverk med en
webbläsare från en Dator som är ansluten till samma nätverk.
■Webbkontroll för projektor
Du kan styra projektorn, samla
status så som inmatningsstatus och
ange e-post eller schema, m.m. i
Webbkontroll för projektor.
Rekommenderade webbrowser
• Internet Explorer® 11
• Microsoft® Edge
Webbkontroll kan inte visas med äldre
versioners webbläsare.
Använd senaste versionen.
NOTERA • Annan webbrowser än rekommenderad kanske inte fungerar.
• Om JavaScript® är avaktiverat i din webbläsarkonfiguration måste du aktivera
det för att kunna använda webbsidorna för projektorn. Information om hur du
aktiverar JavaScript® finns i hjälpfilerna för din webbläsare.
• Vi rekommenderar att du installerar alla uppdateringar för webbläsaren.
• Om data överförs via trådlöst och trådbundet LAN samtidigt kan det hända att
projektorn inte kan behandla data korrekt.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
35
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
■Crestron e-Control®
Crestron e-Control® är ett
kontrollgränssnitt som använder en
webbrowser från Crestron Electronics,
Inc.
Crestron e-Control® kan styra och
övervaka projektorn.
NOTERA • Crestron e-Control® skapas med hjälp av Flash®. Man måste
installera Adobe® Flash® Player på datorn för att kunna använda Crestron
e-Control®. Crestron e-Control® visas inte i en webbrowser som inte stöder
Flash®.
• I något av följande fall kan Crestron e-Control® inte användas.
- Nätverksinställningar - Annan inställning - Crestron e-Control är "Avaktiverad" (&47)
- Nätverksinställningar - Vanlig inställning - Crestron är "AV" (&42)
- NÄTVERK-meny - EXTERN KONTROLL - Crestron är "AV" (&32)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
36
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
Tillgång från Webbläsare
1) Starta en Webbläsare för apparat.
2) Ange “http://192.168.1.10/” i adressfältet i webbläsaren och tryck på tangenten
Enter.
Exempel: Om IP-adressen för projektorn är inställd på 192.168.1.10.
“http://192.168.1.10/”
3) Om man angett en korrekt URL och projektorn samt datorn är korrekt anslutna
till samma nätverk öppnas fönstret med alternativ.
NOTERA • Försök inte styra projektorn via projektorns meny eller
fjärrkontrollen och Webbkontrollen samtidigt. Det kan orsaka vissa funktionsfel i
projektorn.
• Språket som används på Webbkontrollen för projektorn är det samma som för
projektorns OSD. Om du vill ändra det måste du ändra projektorns skärmspråk.
(&SKÄRMBILD-meny i Funktionsguide)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
37
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor
3.1.1 Inloggning
För att kunna använda funktionen Webbkontroll för
projektor måste man logga in med användarnamn
och lösenord.
Nedan är de fabriksinställda inställningarna för
användarnamn och lösenord.
Användarnamn
Administrator
Lösenord
<tomt>
Inloggningsfönster
Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK].
Om du loggar in korrekt kommer skärmen nedan att visas.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
38
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
■ Visar Huvudmenyn och Alternativmenyn.
I Huvudområdet på skärmens ovankant är följande funktioner tillgängliga.
Objekt
Beskrivning
(Meny)
Visar Huvudmenyn.
Den detaljerade skärmen visas genom att klicka på posten i
Huvudmenyn.
Huvudmenyn kan stängas genom att klicka på knappen Stäng
eller utanför Huvudmenyn.
(Ladda om) Uppdaterar skärmen.
Öppnar eller stänger Alternativmenyn.
(Alternativ) Datorskärmen eller mobilskärmen kan väljas på
Alternativmenyn.
Meny
Huvudområde
Ladda om
Alternativ
Alternativmenyn
Huvudmeny
Meny stäng
Klicka på önskad funktion eller konfigurationsalternativ i huvudmenyn.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
39
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.2 Nätverksinformation
Visar nätverksinformation för projektorn.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
40
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.3 Nätverksinställningar
3.1.3.1 Allmän anslutning
Konfigurerar gemensamma inställningar för trådlöst och trådbundet LAN.
När inställningarna ändras klicka på knappen [Starta om nätverk] efter att ha
klickat på knappen [Verkställ] för att återge inställningarna för projektorn.
NOTERA • Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk kontaktar du en
nätverksadministratör innan du anger serveradresserna.
• Projektorn tillåter inte att både trådlöst och trådbundet LAN ansluts till samma
nätverk. Ställ inte in samma nätverksadress för både trådlöst och trådbundet
LAN.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
41
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
Objekt
Beskrivning
Trådlöst nätverk
Växlar funktionen trådlöst nätverk PÅ/AV.
Projektornamn *1
Konfigurerar projektorns namn.
sysLocation (SNMP) *2
Konfigurerar platsen att hänvisas till när SNMP används.
sysContact (SNMP) *2
Konfigurerar kontaktinformation som visas när SNMP
används.
AMX D.D. *3
(AMX Device Discovery)
Växlar mellan PÅ/AV för AMX Device Discovery.
När PÅ är valt kan projektorn upptäckas och styras av AMXapparater anslutna till samma nätverk.
Crestron *4
Växlar mellan PÅ/AV för Crestron®-funktionen.
När PÅ är valt kan Crestron® styra projektorn från kontrollerna
på Crestron® apparaten ansluten till samma nätverk.
Extron *5
Växlar mellan PÅ/AV för Extron®-funktionen.
När PÅ är vald kan projektorn upptäckas och styras av
Extron®-apparater anslutna till samma nätverk via HDBaseTporten.
*1 Textlängden kan vara upp till 64 alfanumeriska tecken och symboler. Endast symboler
“!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_'{|}~ och mellanslag” kan användas.
*2 Textlängden kan vara upp till 255 alfanumeriska tecken och symboler.
*3 Se AMX webbsidan för mer information om AMX Device Discovery.
URL: http://www.amx.com
*4 Se Kapitel “8.5 Crestron Connected®” för mer information om Crestron®.
*5 Se Extron webbsida för mer information om Extron®.
URL: http://www.extron.com
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
42
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Nätverksinställningar (fortsättn.)
3.1.3.2 Trådlös anslutning
Konfigurerar inställningarna för trådlöst LAN.
När inställningarna ändras klicka på knappen [Starta om nätverk] efter att ha
klickat på knappen [Verkställ] för att återge inställningarna för projektorn.
Objekt
Beskrivning
Läge
Växlar trådlöst anslutningsläge.
Krypteringslås
Växlar mellan PÅ/AV för Krypteringslås.
När Krypteringslås är satt till PÅ kan dessa inställningar inte
ändras med menyn på projektorn.
Läge / SSID / SSID-Sändning / Kodning / Kodningsnyckel
(WEP-nyckel, WPA-lösenord)
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
43
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Nätverksinställningar (fortsättn.)
1. Inställningar för enkel åtkomstpunkt
Objekt
Beskrivning
IP-konfiguration
Konfigurerar IP-Adress för projektorn i Enkel åtkomstpunkt
läge.
Nätmask för detta läge är bestämd till 255.255.255.0.
SSID *1
Konfigurerar SSID för Enkel åtkomstpunkt läge.
SSID-Sändning
Växlar mellan PÅ/AV för SSID-sändning.
När denna funktion är satt till AV, kommer SSID för projektorn
inte visas i trådlös anslutningslistan för apparat.
Kodning
Välj en datakrypteringsmetod.
WPA-lösenord *2
Konfigurerar WPA-lösenord.
Trådlös frekvens
Konfigurerar frekvensen för trådlös anslutning.
Konfigurerar frekvensbandbredden för trådlös anslutning.
Om du vill få en högre länkhastighet, ändra denna post till
40MHz eller 80MHz.
Bandbredd
NOTERA • Beroende på din internetanslutning kan det
hända att projektorn inte fungerar med den bandbredd du
angett eller kanske du inte får en högre länkhastighet.
Väljer trådlös kanal.
Valbara kanaler skiljer sig beroende på trådlöst frekvensband
och Bandbredd.
Kanal
NOTERA • Denna projektor använder bandet 5 GHz och
2,4 GHz för radiofrekvens, men beroende på det land eller
den region du befinner dig i kan de kanaler du kan använda
vara begränsade. Vänligen rådfråga din återförsäljare för
information om kanaler som kan användas.
*1 Textlängden kan vara upp till 32 alfanumeriska tecken och symboler. Endast symboler
“!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_'{|}~ och mellanslag” kan användas.
*2 Textlängden kan vara 8 till 63 alfanumeriska tecken och symboler. Endast symboler
“!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_'{|}~ och mellanslag” kan användas.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
44
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Nätverksinställningar (fortsättn.)
2. Inställningar för infrastruktur
Objekt
Beskrivning
IP-konfiguration
Konfigurerar nätverksinställningarna för projektorn i
Infrastrukturläge.
[DHCP PÅ]
Aktiverar DHCP.
[DHCP AV]
Inaktiverar DHCP.
Konfigurerar IP-adress, nätmask, Standard-gateway, och
DNS-server.
SSID *1
Konfigurerar SSID för Infrastrukturläge.
Kodning
Välj en datakrypteringsmetod.
WEP-nyckel
Anger WEP-nyckel.
Antingen ASCII tecken eller hexadecimala nummer kan
användas.
Men en kombination av båda kan inte användas.
Kodning
WEP 64bit
WEP 128bit
WPA-lösenord *2
ASCII-tecken
5 tecken
13 tecken
HEX-siffror
10 tecken
26 tecken
Anger WPA-lösenord.
*1 Textlängden kan vara upp till 32 alfanumeriska tecken och symboler. Endast symboler
“!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_'{|}~ och mellanslag” kan användas.
*2 Textlängden kan vara 8 till 63 alfanumeriska tecken och symboler. Endast symboler
“!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_'{|}~ och mellanslag” kan användas.
NOTERA • Om Krypteringslås är PÅ, kommer trådlös anslutning endast
utföras när den kan anslutas utan att ändra aktuell inställning.
• De kanalerna kan variera beroende på land. Vidare, beroende på land eller
region kan det vara nödvändigt att använda ett trådlöst nätverkskort som
överensstämmer med standarder i respektive land eller region.
• Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk kontaktar du en
nätverksadministratör innan du anger serveradresserna.
• Projektorn tillåter inte att både trådlöst och trådbundet LAN ansluts till samma
nätverk. Ställ inte in samma nätverksadress för både trådlöst och trådbundet
LAN.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
45
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Nätverksinställningar (fortsättn.)
3.1.3.3 Trådbunden anslutning
Konfigurerar inställningarna för trådbundet LAN.
När inställningarna ändras klicka på knappen [Starta om nätverk] efter att ha
klickat på knappen [Verkställ] för att återge inställningarna för projektorn.
Objekt
IP-konfiguration
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
Konfigurerar nätverksinställningar.
[DHCP PÅ]
Aktiverar DHCP.
[DHCP AV]
Inaktiverar DHCP.
Konfigurerar IP-adress, nätmask, Standard-gateway, och
DNS-server.
46
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Nätverksinställningar (fortsättn.)
3.1.3.4 Annan anslutning
Konfigurerar andra nätverksinställningar.
Efter att ha ändrat inställningarna, klicka på knappen [Verkställ] för att återspegla
inställningarna på projektorn.
Objekt
Crestron e-Control *1
Beskrivning
Konfigurerar Aktivera/Inaktivera för Crestron e-Control®.
*1 Se Kapitel “3.2 Crestron e-Control®” för mer information om Crestron e-Control®.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
47
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.4 Portinställningar
Konfigurerar nätverkskommunikationsporten.
När inställningarna ändras klicka på knappen [Starta om nätverk] efter att ha
klickat på knappen [Verkställ] för att återge inställningarna för projektorn.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
48
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
Objekt
Beskrivning
Port öppen
Konfigurerar Aktivera/Inaktivera för Port öppen.
När oanvänd portfunktion inaktiveras kommer tillgång från
olagliga användare förebyggas.
Autentisering
Konfigurerar Aktivera/Inaktivera för Autentisering.
Meddelandeadress *1
Konfigurerar destinationen för statusmeddelande för
PJLinkTM.
Detta alternativ kan anges inte endast med IP-adress utan
även med domännamn.
Trap-adress *1
Konfigurerar destinationen för SNMP-trap.
Detta alternativ kan anges inte endast med IP-adress men
även med domännamn.
Hämta MIB-fil
Laddar ner en MIB-fil för SNMP från projektorn.
Portnummer
Konfigurerar portnumret som används för funktionen
Nätverksbrygga.
*1 Textlängden kan vara upp till 255 alfanumeriska tecken "-" och ".".
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
49
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.5 E-postinställningar
Konfigurerar e-postinställningarna.
Efter att ha ändrat inställningarna, klicka på knappen [Verkställ] för att återspegla
inställningarna på projektorn.
Denna inställning kan återställas till den ursprungliga genom att klicka på knappen
[Återställ]. Skickar ett testmeddelande när man klickar på [Skicka testmeddelande].
Objekt
Beskrivning
Skicka e-post
Konfigurerar Aktivera/Inaktivera för att skicka e-post.
Innehållet för e-post kan redigeras på varje skärm på Larminställningar.
Autentisering
Väljer autentiseringsmetod.
Användarnamn
Mata in samma användarnamn för SMTP-server eller POP-server.
*1
Lösenord
*1
Mata in samma lösenord för SMTP-server eller POP-server.
*1 Textlängden kan vara upp till 63 alfanumeriska tecken och symboler. Endast symboler
“!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_'{|}~ och mellanslag” kan användas.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
50
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - E-postinställningar(fortsättn.)
1. SMTP- / POP-server
Objekt
Beskrivning
Serveradress *1
Konfigurerar SMTP-server adressen eller POP-server
adressen.
Detta alternativ kan anges inte endast med IP-adress men
även med domännamn.
Portnummer
Konfigurerar portnumret för SMTP-server eller POP-server.
*1 Textlängden kan vara upp till 255 alfanumeriska tecken "-" och ".".
2. Postadress
Objekt
Beskrivning
Avsändarens
e-postadress *1
Konfigurerar avsändarens e-postadress.
Mottagarens
e-postadress *1
Konfigurerar e-postadresserna för upp till fem mottagare. Du
kan också ange [till] eller [cc] för varje adress.
*1 Textlängden kan vara upp till 255 alfanumeriska tecken, "-", ".", “_” och “@”.
NOTERA • Du kan bekräfta att e-postinställningarna fungerar korrekt med
[Skicka testmeddelande] -knappen. Aktivera inställningen Skicka e-post innan
du klickar på [Skicka testmeddelande].
• Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk kontaktar du en
nätverksadministratör innan du anger serveradresserna.
• För att använda ett domännamn till adressen för SMTP-server eller POPserver måste DNS-server ställas in.
• Tecken som används för e-postadresser kan inte tillåtas beroende på
e-postserver.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
51
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.6 Larminställningar
Konfigurerar meddelande för fel/varningar.
Se Kapitel “8.1 E-postvarningar” för mer information om ovan fel/varningar.
Efter att ha ändrat inställningarna, klicka på knappen [Verkställ] för att återspegla
inställningarna på projektorn.
Denna inställning kan återställas till den ursprungliga genom att klicka på knappen
[Återställ].
Objekt
Beskrivning
larmtid *1
Konfigurerar varningstid.
SNMP-trap *2
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att aktivera SNMP Trapvarningar.
Skicka e-post
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att aktivera e-postvarningar.
E-postämne *3
Konfigurerar ämnesraden i e-postmeddelandet som ska skickas.
E-posttext *4
Konfigurerar texten i e-postmeddelandet som ska skickas.
*1 Endast Filtertidslarm.
*2 Inställningsalternativet för Kallstart och Autentiseringsfel är endast SNMP-trap.
*3 Textlängden kan vara upp till 100 alfanumeriska tecken och symboler. Genom att
använda multibyte-tecken kan förkorta texten. Endast symboler “!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected]
[\]^_'{|}~ och mellanslag” kan användas.
*4 Textlängden kan vara upp till 1024 alfanumeriska tecken och symboler. Genom att
använda multibyte-tecken kan förkorta texten. Endast symboler “!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected]
[\]^_'{|}~ och mellanslag” kan användas.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
52
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.7 Schemainställningar
3.1.7.1 Hantering schema
Konfigurerar schemasinställningarna.
Se Kapitel “8.3 Schemalägga händelser” för mer
information om schemainställnignarna.
Markera kryssrutan för specifik dag eller dag
för att utföra en schemalagd händelse och välj
programnummer som ska användas.
Vid inställning av specifik datum, mata in datum
(månad/dag).
Klicka på knappen [Verkställ] för att spara
inställningarna på projektorn.
Bekräfta händelseinformation registrerad i varje
program på skärmen.
NOTERA • Kom ihåg att ange datum och tid
innan du aktiverar schemalagda händelser.
1. Lista program
Klicka på knappen ”Lista program” för att visa
programmet.
(Se "3.1.7.2 Lista program".)
2. Redigera program
Klicka på knappen ”Redigera program” för att
redigera programmet.
(Se "3.1.7.3 Redigera program".)
3. Kopiera program
Klicka på knappen ”Kopiera program” för att
kopiera programmet.
(Se "3.1.7.4 Kopiera program".)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
53
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Schemainställningar (fortsättn.)
3.1.7.2 Lista program
Visar händelseinformation registrerad i varje program.
Klicka på [Tillbaka]-knappen för att gå tillbaka till skärmen för Hantering schema.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
54
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Schemainställningar (fortsättn.)
3.1.7.3 Redigera program
Redigerar programmet.
Välj programnummer som ska redigeras och ange händelse och tid för utförande.
Klicka på knappen [Registrera] för att lägga till händelsen till ett valt programnummer.
Klicka på knappen [Radera] för att radera en händelse.
Klicka på knappen [Radera alla] för att radera alla händelser.
Klicka på [Tillbaka]-knappen för att gå tillbaka till skärmen för Hantering schema.
Projektorn kan styra följande händelser automatiskt genom att använda
schemalagd funktion.
Objekt
Beskrivning
Ström
Konfigurerar strömkontroll.
Ingångskälla
Konfigurerar växling av Ingångskälla.
Min bild
Konfigurerar visning av Min bild.
Messenger
Konfigurerar visning av Messenger textdata.
Ljusutmat
Konfigurerar växling för Ljutumatning.
Blank
Konfigurerar På/Av för Blank.
NOTERA
• Maximalt 16 program för schema kan anges.
• Maximalt 20 händelser kan registreras i 1 program.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
55
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Schemainställningar (fortsättn.)
3.1.7.4 Kopiera program
Konfigurerar programkopia.
Välj original programnummer (listruta i överkant på skärmen) och programnummer
(listruta i nederkant på skärmen).
Klicka på knappen [Kopiera till] för att kopiera programmet.
Klicka på knappen [Redigera] för att redigera händelsen för kopierat program
efter att programmet kopierats.
Klicka på [Tillbaka]-knappen för att gå tillbaka till skärmen för Hantering schema.
NOTERA
• Samma programnummer kan inte väljas för både programmet du kopierar
från och programmet du kopierar till.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
56
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.8 Datum-/tidinställningar
Konfigurerar datum/tid.
När inställningarna ändras klicka på knappen [Starta om nätverk] efter att ha
klickat på knappen [Verkställ] för att återge inställningarna för projektorn.
Objekt
Beskrivning
Aktuellt datum
Konfigurerar aktuellt datum.
Aktuell tid
Konfigurerar aktuellt tid.
Tidsskillnad
Konfigurerar tidsskillnaden till Greenwichtid.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
57
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Datum-/tidinställningar (fortsättn.)
1. Sommartid
Markera textrutan när du använder sommartid.
Objekt
Beskrivning
Konfigurerar vid vilket datum och vilken tid sommartid börjar.
Start
Månad
Konfigurerar vilken månad sommartid börjar.
Vecka
Konfigurerar vilken vecka i månaden sommartid börjar.
Dag
Konfigurerar vilken dag i veckan sommartid börjar.
Tid
Konfigurerar tiden då sommartid börjar.
Konfigurerar vid vilket datum och vilken tid sommartid slutar.
Slut
Månad
Konfigurerar vilken månad sommartid slutar.
Vecka
Konfigurerar vilken vecka i månaden sommartid slutar.
Dag
Konfigurerar vilken dag i veckan sommartid slutar.
Tid
Konfigurerar tiden då sommartid slutar.
2. SNTP
Objekt
Beskrivning
Serveradress *1
Konfigurerar SNTP-serveradressen.
Detta alternativ kan anges inte endast med IP-adress men även
med domännamn.
Cykel
Konfigurerar intervallet för hämtning av datum- och tidinformation
från SNTP-servern.
*1 Textlängden kan vara upp till 255 alfanumeriska tecken "-" och ".".
NOTERA • Om du vill aktivera SNTP-funktionen måste Time difference anges.
• Projektorn hämtar datum- och tidinformation från tidsservern och skriver över
befintliga tidsinställningar, när SNTP aktiveras.
• Det är inte säkert att den interna klockan visar rätt tid. Du bör inte använda
SNTP för att erhålla korrekt tid.
• Det interna batteriet måste bytas ut när tiden är fel snart efter det att datum
och tid har ställts in.
• Att använda ett domännamn för adressen till SNTP-servern, inställning av
DNS-server krävs.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
58
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.9 Säkerhetsinställningar
3.1.9.1 Användarkonto
Konfigurerar användarnamn och lösenord för inloggning till skärmen Webbkontroll
för projektor.
När inställningarna ändras klicka på knappen [Starta om nätverk] efter att ha
klickat på knappen [Verkställ] för att återge inställningarna för projektorn.
Objekt
Beskrivning
Användarnamn
Konfigurerar användarnamnet.
Lösenord
Konfigurerar lösenordet.
Lösenord en gång till
Skriv in lösenordet igen för verifikation.
NOTERA
• Glöm inte användarnamn och lösenord.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
59
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Säkerhetsinställningar (fortsättn.)
3.1.9.2 Nätverksstyrning
Konfigurerar lösenord för autentisering i projektorkontroll.
När inställningarna ändras klicka på knappen [Starta om nätverk] efter att ha
klickat på knappen [Verkställ] för att återge inställningarna för projektorn.
Objekt
Beskrivning
Lösenord
Konfigurerar lösenordet.
Lösenord en gång till
Skriv in lösenordet igen för verifikation.
NOTERA
• Detta lösenord används vanligen för funktioner som använder följande
kommunikationsportar.
Nätverkskontroll port1 (Port:23)
Nätverkskontroll port2 (Port:9715)
PJLink-port (Port:4352)
Min bild-port (Port:9716)
Messenger-port (Port:9719)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
60
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Säkerhetsinställningar (fortsättn.)
3.1.9.3 Nätverk presentation
Konfigurerar lösenordet för displaybegränsning för projicerad skärm för Nätverk
presentation.
När inställningarna ändras klicka på knappen [Starta om nätverk] efter att ha
klickat på knappen [Verkställ] för att återge inställningarna för projektorn.
Objekt
Beskrivning
Lösenord
Konfigurerar lösenordet.
När lösenordet är satt till blank är autentisering ogiltig.
Lösenord en gång till
Skriv in lösenordet igen för verifikation.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
61
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Säkerhetsinställningar (fortsättn.)
3.1.9.4 SNMP
Konfigurerar community-namn att använda SNMP.
När inställningarna ändras klicka på knappen [Starta om nätverk] efter att ha
klickat på knappen [Verkställ] för att återge inställningarna för projektorn.
Objekt
Community-namn
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
Konfigurerar namnet på SNMP-gruppen.
62
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.10 Projektorstyrning
Konfigurerar funktionen för varje alternativ i projektormenyn.
Meny varierar beroende på modell.
NOTERA
• Om inställningarna ändras i
menyn eller genom fjärrkontrollen
medan ändring av inställningarna
på denna skärm kan det hända att
displayen och aktuell inställning inte
stämma överens. Om det händer,
klicka på knappen Ladda om ( )
för att uppdatera skärmen.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
63
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.11 Fjärrkontroll
Växling av menyfunktion och ingångskälla kan utföras på denna skärm som en
fjärrkontroll.
Meny varierar beroende på modell.
NOTERA
• Att hålla ner en knapp stöds inte på denna skärm. Knappen måste tryckas in
upprepade gånger för att användas kontinuerligt.
• När du klickar på knappen snabbt och upprepade gånger kan det hända att
vissa kommandon inte skickas ordentligt. Klicka med mellanrum.
• När knapparna [VÄNTA] eller [PÅ] är nedtryckta, kommer ett
meddelandefönster att visas för att bekräfta funktionen. Om du vill kontrollera
strömmen, tryck på [OK], tryck annars på [Avbryt].
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
64
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.12 Projektorstatus
Visar informationen för varje status.
Meny varierar beroende på modell.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
65
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.13 Anslutningstest
Kontrollerar anslutningen till angiven IP-adress.
Objekt
IP-adress destination
Beskrivning
Klicka på [Utför]-knappen för att testa anslutningen efter att
ha matat in IP-adress för att ansluta.
Visar exempel för lyckad anslutning :
Visar exempel för misslyckad anslutning :
NOTERA • Bekräfta information för mål IP-adress med nätverksadministratören.
• Anslutningstestet kan resultera i ett fel även om anslutningen utförs ordentligt
när paket för att kontrollera anslutningen har avvisats innan de nått målet
beroende på inställningarna i brandväggen eller paketfilter m.m.
• Resultatet för anslutningstestet visas endast på engelska.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
66
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.14 Starta om nätverk
Startar om nätverksanslutningen.
NOTERA • När projektorn har lyckats ansluta med samma nätverksinställning
som före omstarten kommer skärmen Nätverksinformation automatiskt att
visas efter omstarten. Följande skärm visas om projektorn inte kan ansluta
till nätverket på grund av ändringen för nätverksinställning, m.m. Avsluta en
webbläsare och starta om den igen.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
67
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control®
Flik
Fönstret Main enligt ovan visas först. Om
man däremot aktiverat User Password på
fönstret Tools visas en dialogruta för lösenord
(&72), enligt vad som visas till höger, och
ingen funktion blir tillgänglig förrän man anger
sitt lösenord. När man angett sitt lösenord
försvinner dialogrutan och fönstret Main visas.
Enligt vad som visas nedan kan man öppna
ett fönster genom att klicka på tillhörande flik
längst upp till höger i fönstret.
Dialogen User Password
Flik
Logout
Tools
Info
Contact IT Help
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
Loggar ut från e-Control®.
Denna flik visas endast när User Password för fönstret Tools
aktiveras.
Öppnar fönstret Tools (&72).
Öppnar fönstret Info (&74).
Öppnar fönstret Help Desk (&75).
68
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
®
3.2 Crestron e-Control (continued)
NOTERA • I något av följande fall kan Crestron e-Control® inte användas.
- Nätverksinställningar - Annan inställning - Crestron e-Control är "Avaktiverad" (&47)
- Nätverksinställningar - Vanlig inställning - Crestron är "AV" (&42)
- NÄTVERK-meny - EXTERN KONTROLL - Crestron är "AV" (&32)
Sätt Crestron till på och aktivera Crestron e-Control®, stäng sedan webbläsaren.
Starta därefter om webbläsaren och ange projektorns IP-adress.
• Crestron e-Control® har endast stöd för engelska.
• Om anslutningen avbryts visas skärmen “Loading”. Kontrollera anslutningen
mellan projektorn och datorn och välj sedan att gå tillbaka eller uppdatera
webbsidan.
• Kontroll från Crestron e-Control® stöds endast via trådbundet LAN.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
69
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® (fortsättn.)
3.2.1 Fönstret Main
1
4
2
3
Man kan styra projektorns grundläggande funktioner via denna skärm.
NOTERA • Om projektorn är i standby-läge fungerar endast knappen [Power].
1 Klicka på en knapp och gör enligt följande.
Knapp
Power
Vol - / Vol +
Mute
Beskrivning
Slår på/av strömmen.
Anger volyminställningen.
Aktiverar/inaktiverar ljud.
2 Sources List
Man kan klicka på en knapp för att växla inmatningskanal. Pekaren flyttar sig enligt
den inmatningsport som är vald för tillfället.
Knapp
Computer in1
Computer in2
HDMI 1
HDMI 2
HDBaseT
Video
LAN
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
Ställer porten till COMPUTER IN1.
Ställer porten till COMPUTER IN2.
Ställer porten till HDMI 1.
Ställer porten till HDMI 2.
Ställer porten till HDBaseT.
Ställer porten till VIDEO.
Ställer porten till LAN.
70
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® - Fönstret Main (fortsättn.)
3 Klicka på en knapp och gör enligt följande. Klicka på ikonerna ◄ / ► längst ut
till höger och vänster för att visa de dolda knapparna.
Knapp
Freeze
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Magnify
Auto
Blank
Beskrivning
Aktiverar/inaktiverar Frys.
Justerar kontrasten.
Justerar ljusstyrkan.
Justerar färginställningen.
Justerar skärpan.
Ändra inställningen för förstoring med knapparna [+] / [-].
Använd knapparna [▲] [▼] [◄] [►] för att flytta till det område
du vill förstora.
Utför automatisk justering.
Aktiverar/inaktiverar Blank skärm.
4 Klicka på knappen och styr på samma sätt som fjärrkontrollen.
Knapp
Menu
Enter
Reset
▲
▼
◄
►
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
Samma funktion som MENU-knappen.
Samma funktion som ENTER-knappen.
Samma funktion som RESET-knappen.
Samma funktion som ▲-knappen.
Samma funktion som ▼-knappen.
Samma funktion som ◄-knappen.
Samma funktion som ►-knappen.
71
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® (fortsättn.)
3.2.2 Fönstret Tools
2
1
4
5
3
Konfigurerar inställningarna mellan projektorn och kontrollsystemet Crestron®.
Klicka på knappen [Exit] för att återgå till fönstret Main.
NOTERA • Om man använder tvåbitstecken kan inte den text eller de siffror
som angetts ställas in korrekt.
• Inget fält i detta fönster får lämnas tomt.
1 Crestron® Control
Konfigurerar inställningarna för kontrollsystemet Crestron®:s enheter.
Objekt
IP Address
IP ID
Port
Beskrivning
Konfigurerar IP-adressen för kontrollsystemet.
Konfigurerar IP-ID:et för kontrollsystemet.
Anger vilket portnummer kontrollsystemet använder för
kommunikation.
Klicka på knappen [Send] för att verkställa inställningarna.
2 Projector
Konfigurerar nätverksinställningarna för projektorn.
Objekt
Projector Name
Location
Assigned To:
Beskrivning
Konfigurerar projektorns namn. Projektorns namn kan innehålla
upp till 64 alfanumeriska tecken.
Konfigurerar platsnamnet för projektorn. Man kan ange ett
Location-namn med upp till 32 alfanumeriska tecken.
Konfigurerar användarnamnet för projektorn. Man kan ange ett
användarnamn med upp till 32 alfanumeriska tecken.
De symboler som kan användas är mellanslag och följande: !"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~
Klicka på knappen [Send] för att verkställa inställningarna.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
72
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® - Fönstret Tools (fortsättn.)
3 Projector
Konfigurerar nätverksinställningarna för projektorn.
Objekt
DHCP
IP Address
Beskrivning
Aktiverar DHCP.
Konfigurerar IP-adressen när DHCP är inaktiverat.
Subnet Mask
Konfigurerar nätmasken när DHCP är inaktiverat.
Default Gateway
DNS Server
Konfigurerar standard-gateway när DHCP är inaktiverat.
Konfigurerar DNS-serveradressen när DHCP är inaktiverad.
Klicka på knappen [Send] för att verkställa inställningarna.
4 User Password
Konfigurerar User Password. För att begära User Password innan start
e-Control® ska man kryssa i kryssrutan.
Objekt
New Password
Confirm
Beskrivning
Konfigurerar lösenordet.
Man kan ange ett lösenord med upp till 26 alfanumeriska tecken.
De symboler som kan användas är mellanslag och följande:
!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~
Skriv in lösenordet igen för verifikation. Ett felmeddelande visas
om lösenordet är felaktigt.
Klicka på knappen [Send] för att verkställa inställningarna.
5 Admin Password
Konfigurerar Admin Password. För att begära att Admin Password anges innan
fönstret Tools visas ska man kryssa i kryssrutan.
Objekt
New Password
Confirm
Beskrivning
Konfigurerar lösenordet.
Man kan ange ett lösenord med upp till 26 alfanumeriska tecken.
De symboler som kan användas är mellanslag och följande:
!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~
Skriv in lösenordet igen för verifikation. Ett felmeddelande visas
om lösenordet är felaktigt.
Klicka på knappen [Send] för att verkställa inställningarna.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
73
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® (fortsättn.)
3.2.3 Fönstret Info
1
2
Visar aktuella inställningar och status för projektorn.
Klicka på knappen [Exit] för att återgå till fönstret Main.
1 Projektorinformation
Objekt
Projector Name
Location
MAC Address
Resolution
Light Source Hours
Assigned To:
Beskrivning
Visar inställningarna för projektornamn.
Visar platsnamnet för projektorn.
Visar den trådbundna LAN MAC-adressen för projektorn.
Visar upplösning och vertikal frekvens för den signalinmatning
som valts på projektorn.
Visar användningstid för ljuskällan.
Visar användarnamnet för projektorn.
2 Projektorstatus
Objekt
Beskrivning
Power Status
Visar strömstatus.
Input Source
Visar insignalkälla.
Picture Mode
Visar inställning för bildläge.
Installation
Visar installationsinställning.
Light Output
Visar inställning för ljusutmatning.
Error Status
Visar felstatus.
NOTERA • Projector Name, Location och användarnamnet för Assigned To:
kan visas förkortade om de är för långa.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
74
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® (fortsättn.)
3.2.4 Fönstret Help Desk
Skickar/tar emot meddelanden till/från administratören för Crestron RoomView®
Express och Fusion RV®.
Knapp
Send
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
Skickar ett meddelande.
Kontrollera det mottagna meddelandet.
75
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® (fortsättn.)
3.2.5 Varning
När administratören för Crestron RoomView® Express och Fusion RV® skickar ut
ett varningsmeddelande visas detta på skärmen.
Man kan svara på varningsmeddelandet via en chatt. Ange ett meddelande i rutan
nedanför varningsmeddelandet och klicka på knappen [Send].
NOTERA • För detaljer om varning, se manualen för Crestron RoomView®
Express eller Fusion RV®.
• Varningsmeddelandet från Crestron RoomView® och Fusion RV® visas
på projektorns skärm på ungefär samma sätt som realtidsmeddelanden
i Meddelande-funktionen (&82). Om ett annat realtidsmeddelande visas
på skärmen skrivs detta över av varningsmeddelandet. Om prioriteten för
realtidsmeddelandet är inställd till hög kommer dock inte varningsmeddelandet
att visas på skärmen. Se manualen för applikationen Meddelande för mer
detaljer.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
76
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
4. Nätverkspresentation
4. Nätverkspresentation
4.1 Översikt
Projektorn kan visa eller spela upp bilder från datorskärmen och ljuddata som
skickas genom nätverket. Den här funktionen för nätverkspresentation hjälper dig
att verkställa dina presentationer och konferenser på ett smidigt sätt.
En särskild applikation, “LiveViewer”, krävs för att använda nätverkspresentation
(&20).
För detaljer om nätverkspresentation och anvisningar om hur man installerar
“LiveViewer”, se bruksanvisningen för “LiveViewer”.
NOTERA • Användning av "LiveViewer"-funktionen beror på den modell du
använder. Om du vill använda den senaste "LiveViewer", se lämplig gruppost i
"LiveViewer" bruksanvisning. Denna modell finns i grupp C.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
77
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
4. Nätverkspresentation
4.2 Visningsläge
LiveViewer har två visningslägen, Single PC-läge och Multi PC-läge.
4.2.1 Single PC-läge
Single PC-läge kan visa bilder på hela skärmen från en dator till projektorn/
switchar via trådlöst LAN eller trådbundet LAN.
■ Presenterarläge
I Single PC-läge kan projektorn vara upptagen av en annan dator och kan
blockera åtkomst från andra datorer (om Presenter Mode (Presenterarläge)
är statt till PÅ i LiveViewer). När presentationen görs behöver du alltså inte
bekymra dig för att bilder från någon annan dator ska dyka upp på skärmen.
Presenterarläge kan ställas till PÅ i option-meny i LiveViewer.
4.2.2 Multi PC-läge
Projektorn kan visa bilder för upp till fyra anslutna datorer samtidigt.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
78
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
4. Nätverkspresentation
4.3 Flerprojektorläge
I Flerprojektor-/Flervisningsläge kan upp till 12 projektorer eller switchar anslutna
till projektorer anslutas till datorn via trådlöst eller trådbundet LAN samtidigt.
Denna funktion är endast för Windows användare.
4.4 Läge moderatorstyrning
En dator kan anges som Moderator (värd) som kan styra alla andra datorer
(klienter) eller switchar anslutna till projektorn via trådlöst LAN eller trådbundet
LAN. Då Klienter inte kan styra LiveViwer och projektorn, kan Värden fortsätta
med programmet som planerat smidigt och säkert.
Moderator
(värd)
Moderator
(Host)
LAN
LA
N
Klienter
Clien
ts
Denna funktion är endast för Windows användare.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
79
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
4. Nätverkspresentation
4.5 Portnummer
Portnummer som används för LiveViewer visas nedan.
Portnummer
5500
5900
5901
9720
Protokoll
TCP
TCP
TCP
TCP
NOTERA
• När andra applikationer använder ovan portar kanske inte LiveViewer och
Christie QuickConnect fungerar.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
80
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
5. Funktionen Min bild
5. Funktionen Min bild
Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket.
Du kan allokera upp till 4 bildfiler.
MIN BILD överföring kräver ett exklusivt program för PC:n. (&20)
Använd applikationen för att föra över bilddata.
Se applikationens manual för information och de inställningar och funktioner som
som krävs för datorn och projektorn.
Om du vill visa den överförda bilden väljer du alternativet MIN BILD på
NÄTVERK-menyn. Mer information finns i beskrivningen av alternativet MIN BILD
på NÄTVERK-menyn.
NOTERA • Använd MY BUTTON som har MIN BILD registrerad kan visa
överförd bild. (&OPTION-meny i Funktionsguide)
• Bildfilen kan även visas med hjälp av schemaläggningsfunktionen i
webbläsaren. (&94).
• Om man för över data via trådlöst och trådbundet LAN samtidigt kan det
hända att projektorn inte kan behandla datan korrekt.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
81
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
6. Meddelandefunktion
6. Meddelandefunktion
6.1 Översikt
Eventuellt visar projektorn textdata som förts över med nätverket på skärmen.
Textdata kan visas på skärmen på två sätt. Ett är att visa texten som överförs från
datorn i realtid och den andra är att välja textdata som är lagrade i
projektorn visa dem.
Det är möjligt att lagra upp till 12 textdata.
Mer information finns i anvisningen för Messenger verktyget.
Överföra textdata
1
2
31 1
4
2 2
3 3
4 4
12 12
Visa textdata (t.ex.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
82
)
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
6. Meddelandefunktion
Meddelandefunktionen kräver ett speciellt program för din dator. (&20) Använd
programmet för att redigera, överföra och visa textdata.
Se applikationens manual för information och de inställningar och funktioner som
som krävs för datorn och projektorn.
6.2 Visningsstil
Det finns 3 stilar för att visa meddelanden. Följande är en beskrivning av
respektive typ.
1) Rulla (Scroll)
Meddelande rullar åt vänster i området för
meddelandevisning.
Today’s
The chemical class
Topics
is cance
2) Ruta (Box)
Meddelandet rullar uppåt i rutan för visande av
meddelande.
3) Popupp (Pop on)
Meddelandet visas över hela rutan för visande
av meddelande.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
83
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
6. Meddelandefunktion
NOTERA • Det är möjligt att lagra upp till maximalt 12 st textdata i projektorn.
• Använd MY BUTTON med registrerade MEDDELARE för att slå på/av visning
av meddelandetext. (&OPTION-meny i Funktionsguide)
• Textfilen kan även visas med hjälp av schemaläggningsfunktionen i webbläsaren.
(&94)
• Om data överförs via trådlöst och trådbundet LAN samtidigt kan det hända att
projektorn inte kan behandla data korrekt.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
84
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
7. Funktionen Nätverksbrygga
7. Funktionen Nätverksbrygga
Denna projektor är utrustad med funktionen NÄTVERKSBRYGGA för att utföra
ömsesidig konvertering av ett nätverksprotokoll och ett seriellt gränssnitt.
Via funktionen NÄTVERKSBRYGGA kan en dator som är ansluten till projektorn
via trådlöst eller trådbundet LAN styra en extern enhet genom att kommunicera
via RS-232C och använda projektorn not nätverksapparat.
Trådlös
LAN
TCP/IP-data
Protokolländring
Seriell data
RS-232C
Trådbundet LAN
RS-232C-kabel
LAN-kabel
Extern enhet
Dator
CONTROL-port
LAN-port eller HDBaseT-port
WIRELESS-port
(Trådlös adapter)
7.1 Ansluta enheter
1) Anslut projektorns LAN-port till datorns LAN-port via en LAN-kabel, eller
anslut trådlös adapter till WIRELESS-porten.
2) Anslut projektorns CONTROL-port och enhetens RS-232C-port med en RS232C-kabel för RS-232C-kommunikation.
NOTERA • Innan du ansluter enheterna, läs handboken för enheterna för att
säkerställa anslutningen. För RS-232C-anslutning, kontrollera specifikationerna
för respektive port och använd lämplig kabel. (&Connection to the ports i
Funktionsguide - Technical)
• När OPTION - SERVICE - KONTROLLTERMINAL - TRÅDBUNDET
NÄTVERK är satt till HDBaseT, anslut LAN-kabeln till HDBaseT-port på
projektorn.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
85
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
7. Funktionen Nätverksbrygga
7.2 Kommunikationsinställning
För att konfigurera inställningen av kommunikationen med NÄTVERKSBRYGGA
för projektorn, använd artiklarna i KOMMUNIKATION-menyn. Öppna menyn för
projektorn och välj OPTION - SERVICE - KOMMUNIKATION-menyn. (&OPTIONmeny > SERVICE > KOMMUNIKATION i Funktionsguide)
1) I menyn KOMMUNIKATIONSTYP väljer man NÄTVERKSBRYGGA
(TRÅDLÖS eller TRÅDBUNDEN beroende på den typ av anslutning du
använder) för CONTROL-porten.
2) Om du använder menyn SERIELLA INSTÄLLNINGAR, välj korrekt
överföringshastighet och paritet för CONTROL-porten i enlighet med
specifikationerna för RS-232C-porten för den anslutna enheten.
Standardinställningarna är som följer.
Objekt
ÖVERF.HAST
Förhållande
19200bps
PARITET
INGEN
Datalängd
8 bitar (fast)
Start-bit
1 bit (fast)
Stopp-bit
1 bit (fast)
3) Om du använder ÖVERFÖRINGSMETOD-menyn, ställ in den korrekta
metoden för CONTROL-porten i enlighet med den du använder.
NOTERA • Om du använder KOMMUNIKATION-menyn, ställ in
kommunikationen. Kom ihåg att en olämplig inställning kan orsaka
kommunikationsfel.
• När man väljer någon av inställningarna NÄTVERKSBRYGGA i menyn
KOMMUNIKATIONSTYP kan inte RS-232C-kommandon tas emot från
CONTROL-porten.
7.3 Kommunikationsport
För funktionen NÄTVERKSBRYGGA, sänd data från datorn till projektorn med
Nätverksbryggport som är konfigurerad i Portinställningar i webbläsaren. (&48)
NOTERA • Den är satt till 9717 i standardinställningen.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
86
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
7. Funktionen Nätverksbrygga
7.4 Överföringsmetod
Överföringsmetoden kan endast väljas från menyerna när NÄTVERKSBRYGGA
har valts som KOMMUNIKATIONSTYP.
(&OPTION-meny > SERVICE > KOMMUNIKATION i Funktionsguide)
HALV DUPLEX  FULL DUPLEX
7.4.1 HALV DUPLEX
Denna metod låter projektorn utföra tvåvägskommunikation, men endast i en
riktning i taget, antingen sändning eller mottagning av data.
Metoden tillåter inte att projektorn tar emot data från datorn samtidigt som den
väntar på svarsdata från en extern enhet. Efter att projektorn har tagit emot
svarsdata från en extern enhet eller svarsgränstiden passerar, kan projektorn ta
emot data från datorn.
Det innebär att projektorn styr sändning och mottagning av data för att
synkronisera kommunikationen.
Ställ in TIDSGRÄNS SVAR enligt instruktionerna nedan för att använda metoden
HALV DUPLEX.
TCP/IP-data
Protokolländring
RS-232C
Trådbundet LAN
RS-232C kabel Extern enhet
LAN-kabel
Dator
Seriell data
Trådlöst LAN
Sändning data
Sändning data
Tidsgräns svar
Kassera data
Svarsdata
Svarsdata
Kassera data
Om du använder TIDSGRÄNS SVAR-menyn, ställ in svarstiden för svarsdata
från en extern enhet. (&OPTION-meny > SERVICE > KOMMUNIKATION i
Funktionsguide)
AV  1s  2s  3s ( AV)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
87
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
7. Funktionen Nätverksbrygga
7.4 Överföringsmetod (fortsättn.)
NOTERA • Om du använder metoden HALV DUPLEX kan projektorn sända
ut maximalt 254 byte data på en gång.
• Om övervakning av svarsdata från en extern enhet inte krävs, och
TIDSGRÄNS SVAR är inställt till AV, kan projektorn ta emot data från datorn
och sända ut den till en extern enhet oavbrutet.
AV är valt som standardinställning.
7.4.2 FULL DUPLEX
Denna metod låter projektorn utföra tvåvägskommunkation, sändning och
mottagning av data samtidigt, utan att övervaka svarsdata från en extern enhet.
Om du använder denna metod, kommer datorn och en extern enhet att sända
data utan synkronisering. Om data ska synkroniseras, ställ in datorn att utföra
synkroniseringen.
NOTERA • När datorn styr synkroniseringen av mottagningar och sändningar,
kan det hända att externa enheter inte kan kontrolleras ordentligt beroende på
statusen av databearbetningen i projektorn.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
88
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
8. Andra funktioner
8.1 E-postvarningar
Projektorn kan automatiskt skicka ett meddelande till angivna e-postadresser när
projektorn identifierar ett visst tillstånd som kräver underhåll eller ett fel.
NOTERA • Du kan ange upp till fem e-postadresser.
• Det är inte säkert att projektorn kan skicka e-postmeddelandet om projektorn
plötsligt förlorar ström.
• E-post kanske inte skickas ordentligt beroende på den e-post miljö du använder.
Varningar tillgängliga för e-post är följande. (*)
Objekt
Beskrivning
Lampskyddsfel
Övre skyddet är inte korrekt fastsatt.
Fläktfel
Kylfläkten fungerar inte.
Fel ljuskälla
Ljuskällan lyser inte. Orsaken kan vara att innerdelen har
överhettats.
Temperaturfel
Orsaken kan vara att enheten har överhettats.
Luftflödesfel
Den interna temperaturen stiger.
Kylningsfel
Orsaken kan vara att enheten har skadats av för låg
temperatur.
Filterfel
Angiven filtertid har passerat.
Annat fel
Andra fel eller varningar än ovan.
Om detta fel visas, kontakta din återförsäljare.
Fel i utför schema
Kunde inte utföra schemalagda händelser.
Filtertidslarm
Filtertiden har överstigit angiven larmgräns.
Positionsdetektorlarm
Positionsdetektorlarmet. (&SÄKERHET-meny I
Funktionsguide)
* Uppmaningar som stöds varierar beroende på modell.
(fortsätter på nästa sida)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
89
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
NOTERA • Tiden för mottagande av Filterfel-e-post beror på inställningen
för FILTER MED. under posten LJUS & FILTER i INSTÄLL.-menyn som
bestämmer perioden till det att filtermeddelande visas på projektorskärmen. Ett
e-postmeddelande skickas när brukstiden för filtret överskrider den tidsgräns
som fastställts. Inget e-postmeddelande skickas om FILTER MED. har värdet
AV. (&INSTÄLL.-meny i Funktionsguide)
• Filtertidslarm är en gräns för e-postmeddelanden om filtertiden. När angiven
tid överstiger gränsen som konfigurerats i Webbkontroll för projektor kommer
ett e-post att skickas.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
90
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
Om du vill använda projektorns e-postfunktion konfigurerar du följande objekt med
hjälp av en webbläsare.
E-postinställningar (&50)
1) Välj [E-postinställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Konfigurera varje alternativ på sidan E-postinställningar. Mer information hittar
du i 3.1.5 E-postinställningar (&50).
3) Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
4) Klicka på [Skicka testmeddelande]-knappen för att bekräfta att
e-postinställningarna är korrekta.
Följande e-postmeddelande levereras till de angivna adresserna.
Ämnesrad
Text
:Test Mail
:Send Test Mail
Date
Time
IP Address
MAC Address
<Projektornamn>
<Testdatum>
<Testtid>
<Projektorns IP-adress>
<Projektorns MAC-adress>
Larminställningar (&52)
1) Välj [Larminställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Välj och konfigurera varje objekt. Se alternativ 3.1.6 Larminställningar (&52)
för mer information.
3) Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
Fel- och varningsmeddelanden är formaterade som följer:
Ämnesrad
Text
: <E-postämne>
: <E-posttext>
Date
Time
IP Address
MAC Address
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
<Projektornamn>
<Fel-/varningsdatum>
<Fel-/varningstid>
<Projektorns IP-adress>
<Projektorns MAC-adress>
91
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
8.2 Projektorhantering med SNMP
Med SNMP (Simple Network Management Protocol) kan du hantera
projektorinformationen, oavsett om det gäller fel- eller varningsstatus, från datorn
via nätverket.
NOTERA • Vi rekommenderar att SNMP-funktioner utförs av en
nätverksadministratör.
• Programvaran för SNMP-hantering måste vara installerad på datorn för att du
ska kunna övervaka projektorn via SNMP.
Vanlig MIB (MIB-2)
Du kan referera följande alternativ definierade i systemgruppen för Vanlig MIB
(MIB-2).
Artikel
sysName
sysLocation
sysContact
Beskrivning
Projektornamn är satt.
Information om var den är placerad. Den har teckensträng
angiven i sysLocation (SNMP) i Webbkontroll för projektor [Nätverksinställningar] - [Allmän inställning].
Information angående administratörens kontaktinformation.
Den har teckensträng angiven i sysContact (SNMP) i
Webbkontroll för projektor - [Nätverksinställningar] - [Allmän
inställning].
Förhöjd MIB
Du kan hämta konfigureringsinformation genom att använda Förhöjd MIB för
projektorer. Förhörd MIB för projektorer kan laddas ner från sidan [Portinställningar]
i Webbkontroll för projektor.
Fälla
När ett fel eller varning uppstår på projektorn kan ett meddelande skickas till
angiven adress.
Förutom e-postmeddelandet som visas i 8.1 E-postvarningar (&89), kan följande
meddelande skickas.
Artikel
Kallstart
Autentiseringsfel
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
När projektorn förses med ström fungerar den enligt nedan.
• Om VÄNTLÄGE är inställt på SNABBSTART eller NORMAL
ändras projektorns strömstatus från "AV" till "Väntläge".
• Om VÄNTLÄGE är inställt på NÄTVERK(WOL) eller SPARA
ändras projektorns strömstatus från "Väntläge" till "PÅ
(ljuskällan tänds)".
(&INSTÄLL.-meny i Funktionsguide)
SNMP-åtkomst identifieras från den enskilda SNMP-gruppen.
92
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
Ställ in följande funktioner via webbrowser om du vill hantera projektorn via
SNMP.
Portinställningar (&48)
1) Välj [Portinställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Klicka på [Hämta MIB-fil] för att ladda ner en MIB-fil.
3) Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att öppna SNMP-porten. Ange vilken IPadress som SNMP Trap ska skickas till när ett fel eller en varning inträffar.
Säkerhetsinställningar (&59)
1) Välj [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Klicka på [SNMP] och ange namnet på SNMP-gruppen på skärmen som visas.
Larminställningar (&52)
Konfigurera inställningarna för Trap-överföring av fel/varningar.
1) Välj [Larminställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Välj det fel/den varning som ska konfigureras.
3) Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att skicka ut SNMP Trap för fel/varningar.
Avmarkera [Aktivera] -kryssrutan när SNMP Trap-överföring inte behövs.
4) Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
NOTERA • Registrera den nedladdade MIB-filen i SNMP-hanteringsprogrammet
som ska användas.
• Se till att utföra omstart av nätverk när inställningarna för [Portinställningar]
eller [Säkerhetsinställningar] har ändrats.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
93
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
8.3 Schemalägga händelser
Med schemaläggningsfunktionen kan du konfigurera schemalagda händelser, inklusive
att slå på/av strömmen. Detta gör det möjligt för projektorn att “sköta sig själv”.
Observera följande innan du ställer in schemat.
NOTERA • Schemat kan även ställas in på menyn OPTION - SCHEMA på
projektorn. (&Se Funktionsguiden - OPTION).
• Maximalt 16 program för schema kan anges. Maximalt 20 händelser kan
registreras i 1 program.
• Inga händelser är registrerade i program 1 – 16 i fabriksinställningen.
Programmet måste vara inställt i förväg när du använder schemafunktionen för
första gången.
• Prioriteten för schemalagda händelser är: 1) specifikt datum, 2) veckovis.
• Du kan ange upp till 10 specifika datum för schemalagda händelser. Prioritet
ges till de med lägre nummer när flera händelser har schemalagts för samma
datum och tid (t.ex. har “Specifikt datum nr. 1” prioritet framfr “Specifikt datum
nr. 2” o.s.v.)
• Händelsen för ström på har lägst prioritet av alla händelser som är definierade
samtidigt.
• Kom ihåg att ange datum och tid innan du aktiverar schemalagda händelser. (&57)
• När projektorn har flyttats ska du kontrollera projektorns inställda datum och
tid innan du konfigurerar schemana.
• Det är inte säkert att den interna klockan visar rätt tid. Du bör inte använda
SNTP för att erhålla korrekt tid.
• Vissa projektorfel (som t.ex. temperaturfel, fel ljuskälla) förhindrar att
projektorn utför schemalagda funktioner/händelser på rätt sätt.
• Händelserna “Min bild” och “Messenger” startar inte på rätt sätt och "fel
vid körning av schemalagd aktivitet" inträffar om ljuskällan inte tänds och/
eller om data som ska visas inte är lagrad i projektorn vid tiden för körning av
händelsen.
• Händelserna “Ingångskälla” och “Min bild” startar inte om säkerhetsfunktionen
är aktiverad och projektorn är låst på grund av funktionen.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
94
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
Förfarandet för att ställa in schema i Webbkontroll för projektor beskrivs i det
följande.
Programmet måst ställas in för att kunna använda schemafunktionen. Olika
händelser så som att slå på/av strömmen eller växla ingångskälla och tiden för
utförande av händelser måste vara registrerade i programmet. Inga händelser är
registrerade i program 1–16 i fabriksinställningen. Ställ in programmet genom att
följa stegen nedan.
Om programmet redan har ställts in hoppa till steg 6).
1) Välj [Schemainställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Klicka på knappen [Redigera program] för
att redigera skärmen. Välj det program du vill
redigera från listrutan och klicka på knappen
[Välj].
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
95
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
3) Efter att ha ställt in tiden, händelser och parametrar, klicka på [Registrera] för
att lägga till den nya händelsen.
Klicka på [Radera]-knappen när du vill radera en händelse.
Klicka på [Radera alla]-knappen när du vill radera alla händelser i aktuellt valt
program.
4) När du vill redigera programmet med andra nummer kontinuerligt, välj det
program du vill redigera från listrutan och klicka på [Välj]-knappen.
5) Klicka på [Tillbaka]-knappen för att gå tillbaka till skärmen för hantering av
schema efter att ha avslutat programinställningen.
Klicka på knappen [Lista program] för att redigera skärmen.
Om denna skärm kan händelseinformationen registrerad i varje programnummer
bekräftas.
Förfarandet för att tilldela programinställning i steg 1) ~ 5) till schemat beskrivs i
följande.
6) Markera kryssrutan för schemat som ska utföras (t.ex. Markera kryssrutan
för “Måndag” när det ska utföras på måndagar) på skärmen för hantering av
schema.
7) Välj programmet som ska utföras i listrutan. Du kan bekräfta
händelseinformationen registrerad i varje program i programlistan som visas
längst ner på skärmen.
Vid inställning av specifik datum nr. 1~10, mata in datum (månad/dag).
8) Klicka på [Verkställ]-knappen för att spara schemainställningarna på
projektorn. Upprepa steg 6)~8) på motsvarande sätt för att ställa in schemat du
vill utföra.
Schemainställningar är nu avslutade.
Slutligen, kontrollera att tiden som sparats på projektorn är korrekt inställd.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
96
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
■Hur man kopierar programmet
När du kopierar det aktuellt valda programmet till andra program, klicka på
knappen [Kopiera program].
Klicka på [Kopiera till]-knappen efter att ha valt programmet som du vill kopiera
i listrutan.
Samma program som det som är valt kan inte anges som det program du vill
kopiera till.
Klicka på knappen [Redigera] för att redigera händelsen för kopierat program
efter att programmet kopierats.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
97
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
8.4 Kommandokontroll via nätverket
Du kan konfigurera och kontrollera projektorn via nätverket med hjälp av RS232C-kommandon.
Kommunikationsport
Följande två portar är avsedda för kommandokontroll.
TCP #23 (Nätverkskontroll port1 (Port: 23))
TCP #9715 (Nätverkskontroll port2 (Port: 9715))
NOTERA • Kommandokontrollen är endast tillgänglig via ovan angivna port.
Kommandokontrollinställningar (&48)
Konfigurera följande objekt från en webbläsare när kommandokontroll används.
Exempel: Om projektorns IP-adress anges
till 192.168.1.10:
1) Ange “http://192.168.1.10/” i
webbläsarens adressfält och välj
Webbkontroll för projektor i fönstret med
alternativ.
2) Ange ditt användarnamn och lösenord
och klicka på [OK].
3) Klicka på [Portinställningar] på
huvudmenyn.
4) Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för
att öppna Nätverkskontroll port1
(Port: 23) för att använda TCP #23.
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan
för [Autentisering] -inställning när
autentisering krävs. Annars avmarkerar
du kryssrutan.
5) Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för
att öppna Nätverkskontroll port2
(Port: 9715) för att använda TCP
#9715. Klicka på [Aktivera] -kryssrutan
för [Autentisering] -inställning när
autentisering krävs. Annars avmarkerar
du kryssrutan.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
98
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
8.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.)
6) Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
När autentiseringsinställningen är aktiverad krävs följande inställningar. (&59)
7) Klicka på [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn.
8) Klicka på [Nätverksstyrning] och mata in önskat lösenord.
* Se NOTERA
9) Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
NOTERA • Lösenordet kommer att bli samma för Nätverksstyrning Port1
(Port 23), Nätverksstyrning Port2 (Port: 9715), PJLink Port (Port: 4352),
Min bild Port (Port: 9716) och Messenger Port (Port: 9719).
• De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av
nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen
startas om. Du kan starta om nätverksanslutningen från Starta om nätverk i
huvudmenyn. (&67)
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
99
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
8.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.)
Kommandoformat
Kommandoformaten skiljer sig mellan de olika kommunikationsportarna.
● TCP #23
Du kan använda RS-232C-kommandon utan några ändringar. Dataformatet
i svaret är det samma som i RS-232C-kommandona. (&RS-232C
Communication i Funktionsguide - Technical)
Följande svar skickas dock tillbaka i händelse av autentiseringsfel, när
autentisering är aktiverat.
<Svar i händelse av autentiseringsfel>
Svar
Felkod
0x1F
0x04
0x00
● TCP #9715
Format för skickade data
Följande formatering läggs till i header (0x02), datalängd (0x0D), kontrollsumma
(1byte) och anslutnings-ID (1 byte) för RS-232C-kommandon.
Header
Datalängd
RS-232C command
0x02
0x0D
13 byte
Header
Datalängd
RS-232Ccommand
→
→
→
Kontrollsumma
→
Anslutnings-ID
→
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Kontrollsumma Anslutnings-ID
1 byte
1 byte
0x02, fast
Bytelängd för RS-232C-kommandon (0x0D, fast)
RS-232C-kommandon som börjar med 0xBE
0xEF (13 byte)
Det värde som ger noll när de lägsta 8 bitarna från
header adderas med kontrollsumman.
Slumpmässigt värde från 0 till 255 (Detta värde
bifogas svarsdata)
100
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
8.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.)
Format för mottagna data
Anslutnings-ID:t (dessa data är desamma som data för anslutnings-ID:t för
skickade data) bifogas i svarsdata för RS-232C-kommandon.
<ACK-svar>
Svar
Anslutnings-ID
0x06
1 byte
<NAK-svar>
Svar
Anslutnings-ID
0x15
1 byte
<Fel-svar>
Svar
Felkod
Anslutnings-ID
0x1C
2 byte
1 byte
Svar
Data
Anslutnings-ID
0x1D
2 byte
1 byte
<Datasvar>
<Projektor upptagen-svar>
Svar
Statuskod
Anslutnings-ID
0x1F
2 byte
1 byte
<Autentiseringsfel-svar>
Svar
0x1F
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Autentiseringsfelkod
0x04
0x00
Anslutnings-ID
1 byte
101
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
8.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.)
Automatisk anslutningsfrånkoppling
TCP-anslutningen kopplas automatiskt ifrån efter 30 sekunder från det att
anslutningen upprättades, om ingen kommunikation sker.
Autentisering
Projektorn accepterar inga kommandon utan att autentiseringen sker, när
autentisering har aktiverats. Projektorn använder en autentisering av Challenge
Response-typ med en MD5-algoritm (Message Digest 5).
När projektorn använder ett LAN returneras slumpmässigt 8 byte om autentisering
har aktiverats. Bind dessa mottagna 8 bitar och Lösenordet och systematisera
denna data med MD5-algoritmen och lägg till denna framför kommandot som
skickas.
Följande är ett exempel på Lösenordet som är angett som ”lösenord” och
slumpvis 8 bitar är “a572f60c”.
1) Anslut projektorn.
2) Erhåll de slumpmässiga 8 byten “a572f60c” från projektorn.
3) Bind de slumpmässiga 8 byten “a572f60c” och lösenordet “password” vilket
ger “a572f60cpassword”.
4) Kombinera bindningen “a572f60cpassword” med MD5-algoritmen.
Detta ger “e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde”.
5) Lägg till dessa “e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde” framför kommandona
och skicka sedan data.
Skicka “e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde”+kommando.
6) När du de data som skickas är korrekta utförs kommandot och svarsdata
returneras. Annars returneras ett autentiseringsfel.
NOTERA • Vid överföring av det andra och efterföljande kommandon kan
autentiseringsdata utelämnas, så länge det gäller samma anslutning.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
102
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
8. Andra funktioner
8.5 Crestron Connected®
Crestron Connected® är ett resurshanteringsprogram för flera användare från
Crestron Electronics, Inc. Det är en applikation för gemensam styrning och
kontroll av projektorn och andra AV-enheter.
För detaljer om Crestron Connected®, se webbsidan Crestron®.
URL: http://www.crestron.com
Följande gränssnitt för kommunikation kan användas för hantering av hela
systemet.
1) Crestron Fusion RV® / Crestron RoomView® Express / Crestron RoomView®
Server Edition Fusion RV®, RoomView® Express och RoomView® Server Edition
är programvaror från Crestron Electronics, Inc. De används för hantering av
alla AV-enheter och kan även kommunicera med help desken samt skicka ut
varningsmeddelanden.
Se följande webbsida för detaljer om programvaran.
URL: http://www.crestron.com/getroomview
2) Crestron e-Control®
Crestron e-Control® en systemkontroll som kan styras via en webbläsare (&68).
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
103
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
9. Felsökning
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte kommunicera med projektorn. (Trådbundet nätverk)
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Är projektorn påslagen?
Sätta på projektorn.
Är nätverksenhet så som en router
m.m. påslagen?
Sätt på nätverksenheten.
Är VÄNTLÄGE satt till
NÄTVERK(WOL) eller SPARA?
Nätverksfunktionen är inte tillgänglig när VÄNTLÄGE
är satt till NÄTVERK(WOL) eller SPARA. Om du
vill använda nätverksfunktionen i väntläge, sätt till
SNABBSTART eller NORMAL.
Är LAN-kabelns ansluten?
Anslut LAN-kabeln.
Visas MAC-adressen korrekt på
Kontakta din återförsäljare när MAC-adressen på
menyn NÄTVERKSINFORMATION - etiketten som sitter på projektorn inte stämmer
TRÅDBUNDEN INFORMATION?
överens med MAC-adressen som visas på menyn
NÄTVERKSINFORMATION - TRÅDBUNDEN
INFORMATION.
Är nätverksinställningarna så som
IP-adress korrekt angivna?
Kontrollera nätverksinställningarna på
menyn NÄTVERKSINFORMATION TRÅDBUNDEN INFORMATION. Rådgör med din
nätverksadministratören för detaljer.
Är brandvägg eller paketfiltrering satt Rådgör med din nätverksadministratören.
i en router, m.m.?
Är samma nätverksadress angiven
för trådlöst LAN och för trådbundet
LAN på projektorn?
Samma nätverksadress kan inte användas för
både trådlöst LAN och trådbundet LAN. Ange olika
nätverksadresser för trådlöst LAN och trådbundet
LAN.
Är den trådbundna nätverksadapter
på datorn aktiverad?
Se bruksanvisningen för datorn och aktivera den
trådbundna nätverksadaptern.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
104
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte kommunicera med projektorn. (Trådlöst nätverk)
1. Vanliga
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Är projektorn påslagen?
Sätta på projektorn.
Är en nätverksenhet så som en
åtkomstpunkt m.m. påslagen?
Sätt på nätverksenheten.
Är VÄNTLÄGE satt till
NÄTVERK(WOL) eller SPARA?
Nätverksfunktionen är inte tillgänglig när VÄNTLÄGE
är satt till NÄTVERK(WOL) eller SPARA. Om du
vill använda nätverksfunktionen i väntläge, sätt till
SNABBSTART eller NORMAL.
Är nätverksinställningarna så som
IP-adress korrekt angivna?
Kontrollera nätverksinställningarna på
menyn NÄTVERKSINFORMATION TRÅDLÖS INFORMATION. Rådgör med din
nätverksadministratören för detaljer.
Är trådlös USB-adapter (tillbehör:
121-137102-01) isatt i WIRELESSporten på din projektor?
Sätt i den trådlösa USB-adaptern.
Används en tillvals trådlös
USB-adapter?
Trådlös USB-adapter tillgänglig för denna projektor
är endast tillvalet 121-137102-01.
Om LED-lampan på den trådlösa
USB-adaptern blinkar?
När LED-lampan på den trådlösa USBadaptern inte
blinkar för över 1 minut efter isättning, dra ut och
sätt i den trådlösa USBadaptern igen.
Om problemet kvarstår kan de hända att den
trådlösa USB-adaptern kan vara trasig. Kontakta din
återförsäljare.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
105
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte kommunicera med projektorn. (Trådlöst nätverk) (fortsättning)
1. Vanliga (fortsättning)
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Används en annan kodningsmetod
som inte stöds av projektorn?
Följande kodningsmetoder stöds av projektorn:
・ WPA2-PSK(AES)
・ WPA2-PSK(TKIP)
・ WPA-PSK(AES)
・ WPA-PSK(TKIP)
・ WEP128bit
(Endast tillgänglig i läge INFRASTRUKTUR)
・ WEP64bit
(Endast tillgänglig i läge INFRASTRUKTUR)
Denna projektor kan inte anslutas till det trådlösa
nätverket med någon annan kodningsmetod än
ovan.
Överensstämmer radiofrekvensen
mellan apparat och projektorn?
Bekräfta tillgänglig frekvens för apparat.
Ändra tillgänglig frekvens för terminalen.
Det kan bli bättre genom att ändra kanalinställning.
Är den trådlösa nätverksadapter på
datorn aktiverad?
Se bruksanvisningen för datorn och aktivera den
trådlösa nätverksadaptern.
Om DHCP-inställningen för datorn är Aktivera DHCP-inställningen på datorn.Se
avaktiverad?
bruksanvisningen för datorn eller den trådlösa LAN
apparaten för inställningsförfarande för nätverk och
trådlös anslutning av datorn.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
106
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte kommunicera med projektorn. (Trådlöst nätverk) (fortsättning)
1. Vanliga (fortsättning)
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Överlappar IP-adress med den för
andra apparater?
När IP-adress överlappar, stäng av din Wi-Fi®apparat och slå på den igen.
Är TRÅDLÖST NÄTVERK satt till
AV?
Sätt TRÅDLÖST NÄTVERK till PÅ.
Är den trådlösa adaptern ansluten till Sätt i den trådlösa adaptern i WIRELESS-porten på
projektorn?
projektorn.
2. Enkel åtkomstpunkt
Alternativ som ska kontrolleras
Är fler än 10 apparater anslutna till
projektorn?
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Lösningar
• Bekräfta antalet apparater anslutna till projektorn.
Upp till 10 apparater kan anslutas till projektorn i
läget Enkel åtkomstpunkt.
• När projektorn är ansluten till maximalt antal
apparater, anslut efter att ha kopplat bort apparat
som är ansluten.
107
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte kommunicera med projektorn. (Trådlöst nätverk) (fortsättning)
3. Infrastruktur
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Är brandvägg eller paketfiltrering satt Rådgör med din nätverksadministratören.
i en åtkomstpunkt, m.m.?
Är det trådlösa nätverket du ansluter Ange kodningsinställningarna för projektorn igen
till kodat?
och anslut igen.
Är signalstyrkan för det trådlösa
nätverket som visas i SSID
SÖKLISTA menyn svag?
・ Placera projektorn nära den trådlösa enheten.
・ När projektorn är nära en ståldörr kan det hända
att radiovågorna inte når den trådlösa enheten. I
detta fall, flytta bort projektorn från dörren.
・ Rådgör med din nätverksadministratör då det kan
finnas en störande trådlös enhet.
Är samma nätverksadress angiven
för trådlöst LAN och för trådbundet
LAN på projektorn?
Samma nätverksadress kan inte användas för
både trådlöst LAN och trådbundet LAN. Ange olika
nätverksadresser för trådlöst LAN och trådbundet
LAN.
Fenomen: Kan inte använda trådlöst LAN och trådbundet LAN samtidigt.
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Är samma nätverksadress angiven
för trådlöst LAN och för trådbundet
LAN på projektorn?
Samma nätverksadress kan inte användas för
både trådlöst LAN och trådbundet LAN. Ange olika
nätverksadresser för trådlöst LAN och trådbundet
LAN.
Försöker du att komma åt ett annat
nätverk via en router?
Varken trådbundet LAN eller trådlöst LAN kan
ansluta till ett annat nätverk.
Ange standard-gateway för antigen trådbundet LAN
eller trådlöst LAN till 0.0.0.0.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
108
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
9. Felsökning
Fenomen: Webb (Webbkontroll för projektor) visas inte korrekt.
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Är rätt URL inmatad i Webbrowsern? Mata in IP-adressen för projektorn i Webbrowsern.
Är JavaScript® aktiverat?
Aktivera JavaScript®.
Hur man ställer in skiljer sig åt beroende på
Webbrowser. Se Hjälpen för Webbrowser, m.m. för
mer information.
Används rekommenderad
Webbrowser?
Rekommenderade webbläsare är Internet Explorer®
11 och Microsoft® Edge.
Webbkontroll för projektor kanske inte visas korrekt
förutom i rekommenderad webbrowser.
Är den cachade skärmen som
visades tidigare kvar?
Rensa cachen.
Hur man ställer in skiljer sig åt beroende på
Webbrowser. Se Hjälpen för Webbrowser, m.m. för
mer information.
Är Cookie i din webbläsare
avaktiverad?
När Cookie är avaktiverad kan mobil-skärmen
inte visas. Aktivera Cookie inställningen i din
webbläsare.
Fenomen: Crestron e-Control® visas inte.
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Är Adobe® Flash® spelaren
installerad?
Adobe® Flash® spelare krävs för att visa Crestron
e-Control®.
Installera Adobe® Flash® spelare.
Används en Webbrowser som inte
stöder Adobe® Flash® spelare?
Använd en Webbrowser som stöder Adobe® Flash®
spelning.
Aktivera Crestron e-Control® inställningarna på
Är Crestron e-Control®
inställningarna
Nätverksinställningar – Annan inställning skärmen
på Nätverksinställningar – Annan
på Webbkontroll för projektor.
inställning skärmen på Webbkontroll
för projektor
avaktiverad?
Är Crestron på Webbkontroll för
projektor - Nätverksinställningar Vanlig inställning satt till AV?
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
Sätt Crestron på Webbkontroll för projektor Nätverksinställningar - Vanlig inställning till PÅ.
109
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte skicka ett e-post ordentligt.
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Är e-postinställningarna korrekta?
Kontrollera inställningarna på skärmen
E-postinställningar på Webbkontroll för projektor.
Är inställningarna för Avsändarens
e-postadress korrekta?
Ange giltig e-postadress.
Har ett test e-post skickats korrekt?
Kontrollera om ett test e-post skickas korrekt genom
att trycka på [Skicka testmeddelande]knappen på
skärmen E-postinställningar på Webbkontroll för
projektor.
Är det bara e-post som gäller
specifika Fel/Varningar som inte
sänds korrekt?
Kontrollera om ett specifikt Fel/Varning har angetts
för att skickas på skärmen E-postinställningar på
Webbkontroll för projektor.
Fenomen: Ett e-post når inte fram till vissa adresser.
Alternativ som ska kontrolleras
Är e-postadressen korrekt
angiven?
Lösningar
Kontrollera inställningarna på skärmen
E-postinställningar på Webbkontroll för
projektor.
Är filter eller vidarebefordran
angiven för e-postadressen i
e-postservern?
Rådgör med din nätverksadministratören.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
110
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
9. Felsökning
Fenomen: Schemat utförs inte korrekt.
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Är projektorn påslagen?
Sätta på projektorn.
Är VÄNTLÄGE satt till
NÄTVERK(WOL) eller SPARA?
Schemafunktionen är inte tillgänglig när VÄNTLÄGE
är satt till NÄTVERK(WOL) eller SPARA. Om du
vill använda schemafunktionen i väntläge, sätt till
SNABBSTART eller NORMAL.
Är tiden korrekt angiven?
Kontrollera inställningen för Datum och Tid.
Är bilddata som ska visas i
Registrera bilddata som ska visas med projektorn
schemafunktionen registrerad?
genom att använda speciellt avsedd mjukvara.
(När händelsen Min bild är angiven.)
Är meddelandedata som ska visas i Registrera meddelandedata som ska visas med
schemafunktionen registrerad?
projektorn genom att använda speciellt avsedd
(När händelsen Messenger är
mjukvara.
angiven.)
Lyser ljuskällan på projektorn?
Händelsen Min bild, Messenger och Blank utförs
inte när ljuskällan inte är tänd.
Ställ programmet för schemafunktionen så att
händelsen Min bild, Messenger och Blank kan
utföras när ljuskällan är tänd.
Är programmet som ska utföras
korrekt inställt?
Kontrollera inställningarna för Schemainställningar
på Webbkontroll för projektor.
Är det några händelser som är
inställda att starta samtidigt?
Vissa händelser kan inte utföras samtidigt.
Ställ in dem så att de utförs vid olika tidpunkt eller
ändra ordningen.
* Schemafunktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på projektorn tillstånd.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
111
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
9. Felsökning
Fenomen: Inställningarna för tid är inte korrekt.
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Är batteriet isatt?
Sätt i batteriet.
Batteriet anses som slut när tiden går fel snart efter
det att datum och tid har ställts in.
I detta fall, byt ut batteriet.
Är datum och tid korrekt angiven?
Kontrollera inställningar i menyn Datum-/
tidinställningar på Webbkontroll för projektor eller
DATUM OCH TID-menyn för projektorn.
Är projektorn ansluten till nätverket
korrekt för att få tid via nätverket?
Anslut till nätverket.
Är SNTP-servern korrekt inställd för Kontrollera inställningarna för SNTP-servern.
att få tid via nätverket?
Rådgör med din nätverksadministratör angående
inställningarna för SNTP-servern.
Ar tidsskillnaden korrekt inställd för
att få tid via nätverket?
När tid fås via nätverket, visas inte korrekt tid om
tidsskillnaden inte är angiven.
Mata in tidsskillnaden.
Fenomen: Kan inte kontrollera externa enheter med Nätverksbrygga.
Alternativ som ska kontrolleras
Lösningar
Är Nätverksbryggans inställning
aktiverad?
Kontrollera inställningarna i OPTION - SERVICE
- KOMMUNIKATION - KOMMUNIKATIONSTYPmenyn.
Är VÄNTLÄGE satt till
NÄTVERK(WOL) eller SPARA?
Nätverksbryggan är inte tillgänglig när VÄNTLÄGE
är satt till NÄTVERK(WOL) eller SPARA. Sätt
VÄNTLÄGE till SNABBSTART eller NORMAL
och ange NÄTVERKSBRYGGA (TRÅDLÖS/
TRÅDBUNDEN) på KOMMUNIKATIONSTYPmenyn.
Är serieinställningarna korrekt
inställda?
Kontrollera serieinställningar för projektorn och den
externa enheten.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
112
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
10. Garanti och efterservice
10. Garanti och efterservice
Om en onormal operation (så som rök, konstig lukt eller högt ljud) skulle uppstå,
avsluta omedelbart användningen av projektorn.
Om detta inte löser problemet, god konsultera din återförsäljare eller
serviceföretag. De kommer att berätta för dig vilka garantivillkor som ska gälla.
Kontrollera följande webbadress där du kan hitta den senaste informationen för
denna projektor.
http://www.christiedigital.com
Varumärkesinformation
• Microsoft®, Internet Explorer® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Adobe® och Flash® är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
• Oracle och Java är registrerade varumärken tillhörande Oracle och/eller dess dotterbolag.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. i USA och andra länder.
• Crestron®, Crestron e-Control®, e-Control®, Crestron Connected®, Fusion RV®, Crestron
RoomView® och RoomView® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Crestron
Electronics, Inc. i USA och andra länder.
• Varumärket PJLink är ett varumärke som ansökt om
varumärkesrättigheter i Japan, USA och andra länder och områden.
• AndroidTM är ett varumärke som tillhör Google Inc.
• HDBaseTTM och HDBaseT Alliance logotyperna är varumärken som tillhör HDBaseT
Alliance.
• Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
• Extron® är ett registrerat varumärke som tillhör RGB Systems, Incorporated.
Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive företag.
LWU650-APS/LWU530-APS
Bruksanvisning - Nätverksguide
113
020-001549-01 Rev. 1 (11-2018)
LIT GUID SET APS Series NET-SV
Corporate offices
Worldwide offices
Christie Digital Systems USA, Inc.
Cypress
ph: 714 236 8610
Australia
ph: +61 (0) 7 3624 4888
Germany
ph: +49 2161 664540
Republic of South Africa
ph: +27 (0)11 510 0094
United Kingdom
ph: +44 (0) 118 977 8000
Brazil
ph: +55 (11) 2548 4753
India
ph: +91 (080) 6708 9999
Russian Federation
and Eastern Europe
ph: +36 (0) 1 47 48 100
United States (Arizona)
ph: 602 943 5700
China (Beijing)
ph: +86 10 6561 0240
Japan (Tokyo)
ph: 81 3 3599 7481
China (Shanghai)
ph: +86 21 6278 7708
Korea (Seoul)
ph: +82 2 702 1601
France
ph: +33 (0) 1 41 21 44 04
Mexico
ph: +52 55 4744 1790
Christie Digital Systems Canada Inc.
Kitchener
ph: 519 744 8005
Singapore
ph: +65 6877 8737
Spain
ph: +34 91 633 9990
United Arab Emirates
ph: +971 4 3206688
For the most current technical documentation, visit www.christiedigital.com.
United States (New York)
ph: 646 779 2014
Independant sales
consultant offices
Italy
ph: +39 (0) 2 9902 1161
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement