Christie LWU620i-D, LWU720i-D, LHD720i-D User manual

Christie LWU620i-D, LWU720i-D, LHD720i-D User manual
Bruksanvisning (detaljerad)
Nätverksguide
020-001303-01
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Projektor
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning (detaljerad)
Nätverksguide
Tack för att ni valde denna produkt.
Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga den
här handboken och produktens andra handböcker för korrekt bruk av produkten.
VARNING ►Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer
för produkten. Efter att du läst dem, håll denna information på säker plats för framtida bruk.
Funktioner
Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande:
ü Nätverkspresentation: med den här funktionen kan projektorn projektera PC-bilder
sända via ett nätverk. (&77)
ü Webbkontroll: med den här funktionen kan du övervaka och kontrollera projektorn via
ett nätverk från en PC. (&37)
üM
in bild: med den här funktionen kan du lagra upp till fyra bilder och projektera dem. (&81)
ü Meddelande: med den här funktionen kan projektorn visa text som skickas från en PC
via ett nätverk. (&82)
ü Nätverksbrygga: med den här funktionen kan du kontrollera en extern enhet via
projektorn från en PC. (&85)
NOTERA • Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.
• Illustrationerna i den här manualen tjänar endast som exempel. De kan avvika
något från hur din projektor ser ut.
• Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i denna bruksanvisning.
• Reproduktion eller kopiering av hela eller delar av innehållet i detta dokument
får inte ske utan skriftligt medgivande.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
1
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
Innehåll
Innehåll

Försiktigt ........................................................................................ 4
1. Nätverksfunktion ....................................................................... 5
1.1 Webbkontroll ............................................................................................... 5
1.2 Nätverkspresentation .................................................................................. 6
1.3 Funktionen Min bild ..................................................................................... 7
1.4 Meddelandefunktion .................................................................................... 8
1.5 Funktionen Nätverksbrygga ......................................................................... 9
1.6 Andra funktioner ......................................................................................... 10
1.6.1 E-postvarningar ............................................................................................................... 10
1.6.2 Projektorhantering med SNMP ....................................................................................... 10
1.6.3 Schemalägga händelser ................................................................................................. 10
1.6.4 Kommandokontroll via nätverket ..................................................................................... 10
2. Ansluta till nätverket ............................................................... 11
2.1 Systemkrav ................................................................................................
2.2 Anslutning via trådbundet LAN...................................................................
2.3 Inställning av anslutning via Trådbundet LAN ...........................................
2.4 Anslutning via trådlöst LAN .......................................................................
11
12
12
14
2.4.1 Anslutning i Enkel åtkomstpunkt-läge ............................................................................. 15
2.4.2 Anslutning i Infrastruktur-läge ......................................................................................... 16
2.5 Tillämpningar ............................................................................................. 18
2.6 NÄTVERK-meny ....................................................................................... 20
3. Webbkontroll ............................................................................ 37
3.1 Webbkontroll för projektor .......................................................................... 39
3.1.1 Inloggning ....................................................................................................................... 39
3.1.2 Nätverksinformation ........................................................................................................ 40
3.1.3 Nätverksinställningar ....................................................................................................... 41
3.1.4 Portinställningar .............................................................................................................. 46
3.1.5 E-postinställningar .......................................................................................................... 48
3.1.6 Larminställningar ............................................................................................................. 50
3.1.7 Schemainställningar ........................................................................................................ 52
3.1.8 Datum-/tidinställningar .................................................................................................... 56
3.1.9 Säkerhetsinställningar ..................................................................................................... 58
3.1.10 Projektorstyrning ........................................................................................................... 60
3.1.11 Fjärrkontroll ................................................................................................................... 64
3.1.12 Projektorstatus .............................................................................................................. 65
3.1.13 Starta om nätverk .......................................................................................................... 66
3.1.14 Anslutningstest .............................................................................................................. 67
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
2
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
Innehåll

3.2 Crestron e-Control® ................................................................................... 68
3.2.1 Fönstret Main ................................................................................................................... 70
3.2.2 Fönstret Tools ................................................................................................................... 72
3.2.3 Fönstret Info ..................................................................................................................... 74
3.2.4 Fönstret Help Desk .......................................................................................................... 75
3.2.5 Varning ............................................................................................................................. 76
4. Nätverkspresentation .............................................................. 77
4.1 Översikt ..................................................................................................... 77
4.2 Visningsläge .............................................................................................. 78
4.2.1 Single PC-läge ................................................................................................................ 78
4.2.2 Multi PC-läge .................................................................................................................. 78
4.3 Flerprojektorläge ....................................................................................... 79
4.4 Läge moderatorstyrning ............................................................................ 79
4.5 Portnummer ............................................................................................... 80
5. Funktionen Min bild ................................................................. 81
6. Meddelandefunktion ................................................................ 82
6.1 Översikt ..................................................................................................... 82
6.2 Språk som stöds ........................................................................................ 83
6.3 Visningsstil ................................................................................................ 83
7. Funktionen Nätverksbrygga ................................................... 85
7.1 Ansluta enheter .........................................................................................
7.2 Kommunikationsinställning ........................................................................
7.3 Kommunikationsport ..................................................................................
7.4 Överföringsmetod ......................................................................................
85
86
86
87
7.4.1 HALV DUPLEX ............................................................................................................... 87
7.4.2 FULL DUPLEX ................................................................................................................ 88
8. Andra funktioner ...................................................................... 89
8.1 E-postvarningar ......................................................................................... 89
8.2 Projektorhantering med SNMP .................................................................. 92
8.3 Schemalägga händelser ............................................................................ 94
8.4 Kommandokontroll via nätverket ............................................................... 97
8.5 Crestron ConnectedTM ............................................................................. 102
9. Felsökning ............................................................................. 103
10. Garanti och efterservice ..................................................... 112
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
3
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
Försiktigt
Försiktigt
Det särskilda trådlös USB-adapter som säljs som tillbehör krävs för att man ska kunna
använda projektorns trådlösa funktion. Se den dokumentation som medföljer adaptern
för försiktighetsåtgärder i enlighet med standarder och lagar.
[Föreskrift gällande till- och frånkoppling av trådlös USB-adapter]
Innan man för in eller drar ut trådlös USB-adapter från projektorn ska man bryta
strömtillförsel till projektorn och dra ut nätkabelns kontakt ur uttaget. Rör inte vid den
trådlös USB-adapter som är ansluten till projektorn medan denna är strömtillförd.
Använd inte förlängningssladdar eller liknande när du ansluter adaptern till projektorn.
[Säkerhetsåtgärder vid användning av trådlöst LAN]
Man bör ställa in säkerhetsinställningar som SSID och KODNING när man använder
trådlös LAN-kommunikation. Om man inte ställer in säkerhetsinställningarna
kan innehållet tillträdas eller orsaka en obehörig åtkomst till systemet. Se 3.1
Webbkontroll för projektor för detaljer om säkerhetsinställningar för trådlöst LAN.
FÖRSIKTIGT ►Tillvalet IEEE802.11b/g/n trådlös USB-adapter använder
bandet 2,4 GHz för radiofrekvens. Man behöver inte en radiolicens för att
använda adaptern men man bör vara medveten om följande:
• ANVÄND INTE I NÄRHETEN AV FÖLJANDE!
• Mikrovågsugnar
• Industriella, vetenskapliga eller medicinska enheter
• Radiosändare med låg effekt
• Radiostationer
Att använda trådlös USB-adapter i närheten av det ovannämnda kan orsaka
radiostörningar, vilket kan leda till att överföringens hastighet sänks eller att
överföringen avbryts, samt även leda till att apparater som t.ex. pacemakers inte
fungerar korrekt.
•
Beroende på den plats på vilken trådlös USB-adapter används kan
radiovågsstörningar inträffa vilket kan leda till att överföringshastigheten
minskar eller att kommunikationen bryts. I synnerhet ska man ta hänsyn till att
en användning av trådlös USB-adapter på platser med förstärkt stål, andra typer
av metall eller betong troligen orsakar radiovågsstörningar.
• Tillgängliga kanaler
trådlös USB-adapter använder bandet 2,4 GHz för radiofrekvens, men beroende
på det land eller den region du befinner dig i kan de kanaler du kan använda vara
begränsade. Vänligen rådfråga din återförsäljare för information om kanaler som
kan användas.
• Att föra ut tillvalet trådlös USB-adapter ur det land eller den region man är
invånare i och använda den där kan innebära ett brott mot radiolagarna i aktuellt
land eller aktuell region.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
4
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
1. Nätverksfunktion
1. Nätverksfunktion
Detta kapitel beskriver nätverksfunktionens översikt.
1.1 Webbkontroll
Anslutning av projektor och datorn via nätverket, fjärrstyrning och
statusövervakning av projektor kan utföras via en webbläsare.
Det finns två typer av gränssnitt, ”Webbkontroll för projektor” och “Crestron
e-Control” för denna projektor. (&37)
Webbkontroll för projektor
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Crestron e-Control
5
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
1. Nätverksfunktion
1.2 Nätverkspresentation
Projektorn kan visa eller spela upp bilder från datorskärmen och ljuddata som
skickas genom nätverket. Följande applikation krävs för att använda
Nätverkspresentation.
OS
Windows®
iOS(iPhone/iPad)
AndroidTM
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Applicering
LiveViewer
Christie QuickConnect
Christie QuickConnect
6
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
1. Nätverksfunktion
1.3 Funktionen Min bild
Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket.
Du kan allokera upp till 4 bildfiler.
MIN BILD överföring kräver ett exklusivt program för din dator. Använd
applikationen för att föra över bilddata.
Överföra bildfil
1
2
1
1
3
4
3
3
Visa bildfil (t.ex.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
2
2
4
4
)
7
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
1. Nätverksfunktion
1.4 Meddelandefunktion
Eventuellt visar projektorn textdata som förts över via nätverket på skärmen och
spelar upp ljuddata inne i projektorn.
Det är möjligt att lagra upp till 12 textdata.
Överföra textdata
1
2
31 1
4
2 2
3 3
4 4
12 12
Visa textdata (t.ex.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
)
8
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
1. Nätverksfunktion
1.5 Funktionen Nätverksbrygga
Denna projektor är utrustad med funktionen NÄTVERKSBRYGGA för att utföra
ömsesidig konvertering av ett nätverksprotokoll och ett seriellt gränssnitt.
Via funktionen NÄTVERKSBRYGGA kan en dator som är ansluten till projektorn
via trådlöst eller trådbundet LAN styra en extern enhet genom att kommunicera
via RS-232C och använda projektorn not nätverksterminal.
Protokolländring
TCP/IP-data
Trådbundet LAN
LAN-kabel
Dator
Trådlös
LAN
RS-232C
WIRELESS-port
(trådlös
USB-adapter)
CONTROL-port
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Seriell data
9
RS-232C-kabel
Extern enhet
LAN-port
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
1. Nätverksfunktion
1.6 Andra funktioner
1.6.1 E-postvarningar
Projektorn kan automatisk skicka ett meddelande till angivna e-postadresser när
projektorn identifierar ett visst tillstånd som kräver underhåll eller ett fel. (&89)
1.6.2 Projektorhantering med SNMP
Med SNMP (Simple Network Management Protocol) kan du hantera
projektorinformationen, oavsett om det gäller fel- eller varningsstatus, från datorn
via nätverket. Programvara för SNMP -hantering måste vara installerad på datorn
för att kunna använda den här funktionen. (&92)
1.6.3 Schemalägga händelser
Med schemaläggningsfunktionen kan du konfigurera schemalagda händelser,
inklusive att slå på/av strömmen. Detta gör det möjligt för projektorn att "sköta si
själv".
Detta schema kan ställas in i menyn Webbkontroll för projektor eller OPTIONSCHEMA på projektorn. (&94)
1.6.4 Kommandokotroll via nätverket
Du kan konfigurera och kontrollera projektorn via nätverket med hjälp av
RS-232C-kommandon. (&97)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
10
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
2. Ansluta till nätverket
2.1 Systemkrav
Följande utrustning krävs för att kunna ansluta projektorn till en dator via
nätverket.
■ Vanliga Projektorn: 1 styck, Dator : minst 1
■ Anslutningsapparat för projektorn och datorn.
1) Med kabelanslutning (LAN) *1
LAN-kabel (CAT-5 eller högre): 1 styck
2) För wireless anslutning *2
- Projektorsida
IEEE802.11b/g/n Trådlös USB-adapter (tillbehör : USB-WL-11N-NS) : 1 styck *3
- Datorsida
IEEE802.11 b/g/n wireless LAN-utrustning: 1 enhet för varje dator *4
*1: Systemet för användning av nätverksfunktion för projektorn kräver
kommunikation som överenstämmer med 100Base-TX eller 10Base-T.
*2: En åtkomstpunkt krävs när wireless LAN-anslutning används som
Infrastructure-läge.
*3: Tillgängliga kodningsmetoder är enligt följande. Denna produkt kan inte
anslutas till det trådlösa nätverket med någon annan kodningsmetod.
WPA2-PSK (AES)
WPA2-PSK (TKIP)
WPA-PSK (AES)
WPA-PSK (TKIP)
WEP 128bit
WEP 64bit
Enkel åtkomstpunkt-läge
✓
✓
✓
✓
-
Infrastruktur-läge
✓
✓
✓
✓
✓
✓
*4: Beroende på den typ av enhet för trådlöst nätverk och dator du använder kan
det hända att projektorn inte kan kommunicera korrekt med datorn, även om
datorn är utrustad med en inbyggd trådlös LAN-funktion.
Du eliminerar kommunikationsproblem genom att använda en Wi-Fi -certifierad
wireless nätverksenhet.
■ Webbrowser
Webbrowser måste vara installerad på din dator för att kunna använda Webbkontroll.
■ Applicering
Specifika program måste vara installerade på din dator för att kunna använda
Nätverkspresentation, Min bild och Messenger. (&18)
NOTERA • Nätverksfunktionen är inte tillgänglig när VÄNTLÄGE är satt till
SPARA och projektor är i vänteläge. Anslut projektorn till nätverket efter att ha
ställt VÄNTLÄGE till NORMAL. (&INSTÄLL.-meny i Funktionsguide)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
11
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
2.2 Anslutning via Trådbundet LAN
Anslutning via trådbundet LAN är tillgänglig. Ställ in trådbundet LAN för projektorn
genom att följa instruktionerna från din nätverksadministratör när du ansluter till
ett befintligt nätverk.
hubb
2.3 Inställning av anslutning via Trådbundet LAN
1) Anslut projektorn till datorn via en hubb med en
LAN-kabel (CAT-5e eller högre).
2) Tryck in MENU-knappen på fjärrkontrollen eller på
kontrollpanelen på projektorn.
Den MENY du använde sist kommer att visas.
Använd marköknapparna för att välja följande.
ENKEL MENY > DETALJ.MENY > NÄTVERK > TRÅDBUNDEN INSTÄLLNING
3) Ställ in följande poster i TRÅDBUNDEN INSTÄLLNING.
・ DHCP
・ IP-ADRESS
・ SUBNÄT-MASK
・ DEFAULT GATEWAY
・ DNS-SERVER
Vad avser inställning av IP-adress, se “Inställning av IP-adress”. (&13)
Välj APPLICERA, tryck sedan på RETUR-knappen för att utföra inställningarna.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
12
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
[Inställning av IP-address]
■ Manuell inställning
Nätverksadressdelen av inställningen för IP-adress på din dator ska vara
samma som inställningen på projektorn. Vidare får inte hela datorns IP-adress
vara samma som den för andra enheter i samma nätverk, inklusive projektorn.
Projektorns inställningar är enligt följande.
IP-adress: 192.168.1.254
Subnät-mask: 255.255.255.0
(Nätverksadress: 192.168.1 i detta exempel)
Man ska därför specificera datorns IP-adress enligt följande.
IP-adress: 192.168.1.xxx (xxx visar decimalsiffra.)
Subnät-mask: 255.255.255.0
(Nätverksadress: 192.168.1 i detta exempel)
Till exempel
Välj från 1 till 254 för “xxx” utan att använda samma som på annan utrustning.
Eftersom IP-adressen för projektorn i detta fall är “192.168.1.254” ska man
ange en inställning på mellan 1 och 253 för datorn.
■ Automatisk inställning
Om det finns en DHCP-server i anslutet nätverk tilldelar den automatiskt en IPadress till projektorn och datorn. Om det inte finns en DHCP-server, ställ in IPADRESS, SUBNÄT-MASK och DEFAULT GATEWAY.
NOTERA
• Även om HDBaseTTM- och LAN-portarna kan användas för trådbundet LAN, kan
de inte användas samtidigt. Anslut LAN-kabeln till porten som angetts i TRÅDB
NÄTVERK på NÄTVERK-menyn.
• Samma nätverksadress kan inte användas för både trådlöst LAN och trådbundet
LAN.
• Om projektorn och datorn finns i samma nätverk (d.v.s. har samma
nätverksadress) kan man lämna fältet för standard-gateway tomt.
• När projektorn och datorn är i olika nätverk måste man ställa in standard
gateway. Rådgör med nätverksadministratören för detaljer.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
13
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
2.4 Anslutning via Trådlöst LAN
Anslutning via trådlöst LAN finns tillgänglig med särskilda tillbehör, trådlös
USB-adapter (USB-WL-11N-NS).
Trådlös LAN har två typer av anslutning, Enkel åtkomstpunkt och Infrastruktur.
Fig. 2.4.a Kommunikation utan åtkomspunkt (Enkel åtkomstpunkt)
Fig. 2.4.b Kommunikation med en åtkomspunkt (Infrastruktur)
* ENKEL ÅTKOMSTPUNKT är ett läge som ansluter till datorer direkt. Denna
projektor kan tilldela IP-adresser till upp till 11 apparater.
* Infrastruktur är en av de metoder för trådlöst LAN-kommunikationsmetoder
som har åtkomstpunkt. Om kommunikation ska ske med ett befintligt nätverk,
kontakta din nätverksadministratör.
NOTERA
• Nätverksinställningar kan även ändras i Nätverksinställningar på Webbkontroll
för projektor.
• Projektorns ursprungliga inställningar för trålöst LAN är som följer.
Läge: Enkel åtkomstpunkt
DHCP: Av
IP-adress: 192.168.10.1
Subnätmask: 255.255.255.0
Standard gateway: 0.0.0.0
DNS-SERVER: 0.0.0.0
SSID: SimpleAccessPoint ※
SSID-Sändning: PÅ
Kryptering: Av
Kanal: 11
※ Ändra grundinställning före användning för att undvika överlappning.
• Samma nätverksadress kan inte användas för både trådlöst LAN och trådbundet LAN.
• Kommunikationshastigheten för projektorn kan försämras i läget ENKEL
ÅTKOMSTPUNKT beroende på antal anslutna apparater.
• Nätverkskommunikation kan inte vara tillgänglig mellan apparater anslutna till
projektorn i läget ENEKL ÅTKOMSTPUNKT.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
14
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
2.4.1 Anslutning i Enkel åtkomstpunkt-läge
Gör följande inställningar när du ansluter projektorn och datorn i Enkel åtkomstpunkt-läge.
Inställning projektor
[Föreskrift gällande till- och frånkoppling av trådlös USB-adapter]
Innan man för in eller drar ut trådlös USB-adapter från projektorn ska man bryta
strömtillförsel till projektorn och dra ut nätkabelns kontakt ur uttaget. Rör inte
vid den trådlös USB-adapter som är ansluten till projektorn medan denna är
strömtillförd.
Använd inte förlängningssladdar eller liknande när du ansluter adaptern till projektorn.
1) Fäst den trådlösa USB-adaptern till WIRELESS-porten på projektorn.
2) Slå på projektorn.
3) Tryck in MENY-knappen på fjärrkontrollen eller på
kontrollpanelen på projektorn.
Den MENY du använde sist kommer att visas.
Använd marköknapparna för att välja följande.
ENKEL MENY > DETALJ. MENY > NÄTVERK > TRÅDLÖS INSTÄLLNING
4) Ställ in följande poster i TRÅDLÖS INSTÄLLNING.
・ LÄGE: ENKEL ÅTKOMSTPUNKT
・ IP-ADRESS
・ SSID
・ SSID-SÄNDNING
・ KODNING
・ KANAL
Välj APPLICERA, tryck sedan på RETUR-knappen för att utföra inställningarna.
Angående nätverksinställningar
・ Den fjärde oktetten i projektorns IP-adress är bestämd till 1.
・ Subnät-mask för projektorn är bestämd till 255.255.255.0.
Inställningar på datorn
1) DHCP server funktion för projektorn är alltid aktiv. Aktivera DHCP-inställningen
för datorn.
2) Välj SSID-inställning för projektorn genom att följa förfarande för trådlös
anslutning av datorn. Mata in krypteringsnyckeln genom att följa datorns
instruktioner om den är krypterad.
NOTERA
• Vad gäller inställningsförfarandet av nätverk och trådlös anslutning för datorn,
se bruksanvisningen för datorn trådlös LAN enhet.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
15
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
3.4.2 Anslutning i Infrastruktur-läge
Gör följande inställningar när du ansluter projektorn och datorn i Infrastruktur-läge.
[Föreskrift gällande till- och frånkoppling av trådlös USB-adapter]
Innan man för in eller drar ut trådlös USB-adapter från projektorn ska man bryta
strömtillförsel till projektorn och dra ut nätkabelns kontakt ur uttaget. Rör inte
vid den trådlös USB-adapter som är ansluten till projektorn medan denna är
strömtillförd.
Använd inte förlängningssladdar eller liknande när du ansluter adaptern till projektorn.
1) Fäst den trådlösa USB-adaptern till WIRELESS-porten på projektorn.
2) Slå på projektorn.
3) Tryck in MENY-knappen på fjärrkontrollen eller på
kontrollpanelen på projektorn.
Den MENY du använde sist kommer att visas.
Använd marköknapparna för att välja följande.
ENKEL MENY > DETALJ. MENY > NÄTVERK > TRÅDLÖS INSTÄLLNING
4) Ställ in följande poster i TRÅDLÖS INSTÄLLNING.
・ LÄGE: INFRASTRUKTUR
・ DHCP
・ IP-ADRESS
・ SUBNÄT-MASK
・ DEFAULT GATEWAY
・ DNS-SERVER
・ SSID
・ KODNING
Vad avser inställning av IP-adress, se “Inställning av IP-adress”. (&13)
Välj APPLICERA, tryck sedan på RETUR-knappen för att utföra inställningarna.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
16
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Ansltuning i Infrastruktur-läge (fortsättning)
Funktionen SSID SÖKLISTA
Anslutningen kan ställas in genom att välja från SSID SÖKLISTA utan att ställa in
SSID och KODNING i TRÅDLÖS INSTÄLLNING. Förfarande för att ansluta via
SSID SÖKLISTA är enligt följande.
1) Välj SSID SÖKLISTA i TRÅDLÖS INSTÄLLNING på NÄTVERK-menyn.
SSID-listan för trådlöst nätverk visas.
2) Välj SSID under trådlöst nätverk som du vill ansluta till från SSID SÖKLISTA.
Displayen för att mata in kodningsnyckeln visas om den är kodad.
Mata in kodningsnyckel med skärmtangentbordet.
3) Ikonen som indikerar “ansluten” (
) visas på skärmen SSID SÖKLISTA när
ansluten är gjord.
NOTERA
• Överföringshastigheten kan vara långsam beroende på inställningarna på en
åtkomstpunkt.
• Om projektorn och datorn finns i samma nätverk (d.v.s. har samma
nätverksadress) kan man lämna fältet för standard-gateway tomt.
• När projektorn och datorn är i olika nätverk måste man ställa in standard
gateway. Rådgör med nätverksadministratören för detaljer.
• Ställ in trådlöst LAN för projektorn genom att följa instruktionerna från din
nätverksadministratör när du ansluter till ett befintligt nätverk.
• Autentisering Öppna system används för WEP-kodning och verifiering av
Delad nyckel stöds inte. Verifiering med en åtkomstpunkt lyckas och det anses
att anslutning har upprättats normalt även när en felaktig kodningsnyckel matats
in via Autentisering Öppna system men data kan inte överföras.
• IP-ADRESS, SUBNÄT-MASK och DEFAULT GATEWAY bör ställas in i
förhand när DHCP är satt till AV.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
17
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
2.5 Tillämpningar
Den senaste fersione för programvaran kan laddas ned från webbsidan nedan.
http://www.christiedigital.com
För iOS/Android Nätverkspresentation program, se URL nedan för detaljer och
nedladdningar av Christie QuickConnect.
http://www.christiedigital.com
[Systemkrav för applikationer]
Applicering
LiveViewer
Hård- och mjukvara
[Windows®]
Operativsystem:
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
Grafikkort:
VGA: 640x480 eller högre (rekommenderar XGA: 1024x768)
Processor:
Pentium® 4 (2.8 GHz eller högre)
Hårddisksutrymme:
100MB eller högre
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
18
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
[Systemkrav för applikationer] (fortsättning)
Applicering
Hård- och mjukvara
Projector Image Tool
(PJImg)
[Android]
AndroidTM OS 4.0 eller senare
Operativsystem:
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
Christie QuickConnect [iOS]
iOS 6 eller senare
Processor:
Pentium® 3 (500MHz eller högre)
Projector Messenger
Tool (PJMessenger)
Hårddisksutrymme:
20MB eller högre
Operativsystem:
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
Processor:
Pentium® 3 (500MHz eller högre)
Hårddisksutrymme:
20MB eller högre
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
19
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
2.6 NÄTVERK-meny
Kom ihåg att felaktiga nätverksinställningar på denna
projektor kan orsaka problem på nätverket. Rådfråga
med din nätverksansvarige innan du ansluter till en
befintlig anslutningspunkt i ditt nätverk.
Välj “NÄTVERK” från huvudmenyn för att komma åt
följande funktioner.
Välj en artikel med ▲/▼-markörknapparna på
projektorn eller fjärrkontrollen, och tryck sedan på ►-markörknappen på
projektorn eller fjärrkontrollen, eller ENTER-knappen på fjärrkontrollen för att
utföra valet. Ställ sedan in det enligt följande tabell.
Se Nätverksguide, för detaljer om NÄTVERK-funktionen.
NOTERA • När du använder trådbundet LAN, först välj vilken funktion som
ska användas, LAN eller HDBaseTTM, på TRÅDB NÄTVERK-menyn.
• Det särskilda trådlös USB-adapter som säljs som tillbehör krävs för
att man ska kunna använda projektorns trådlösa funktion. Använd inte
förlängningssladdar eller liknande när du ansluter adaptern till projektorn.
• Projektorn tillåter inte att både trådlöst och trådbundet LAN ansluts till samma
nätverk.
• Ställ inte in samma nätverksadress för både trådlöst och trådbundet LAN.
• Om du inte använder SNTP, måste du ställa in DATUM OCH TID under första
installation.
• Nätverksfunktionen är inte tillgänglig när VÄNTLÄGE är satt till SPARA
och projektor är i vänteläge. Anslut projektorn till nätverket efter att ha ställt
VÄNTLÄGE till NORMAL. (&INSTÄLL.-meny i Funktionsguide)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
20
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Vilket namn som helst kan anges för projektorn så att den kan
identifieras på nätverket.
(1) Välj PROJEKTORNAMN och
tryck på ►-knappen. Dialogen
PROJEKTORNAMN kommer att
visas..
Använd tangentbordet på skärmen för att mata in
PROJEKTORNAMN.
RADERA : Raderar ett tecken.
RENSA ALLT: Raderar alla tecken.
AVBRYT : G
år tillbaka till nätverksmenyn efter att ha förkastat
tecknen.
år tillbaka till nätverksmenyn efter att ha sparat inmatade
OK : G
tecken.
(2) Aktuellt PROJEKTORNAMN kommer att visas på de första 3
raderna. Särskilda projektornamn anges i förväg som standard.
Använd ENTER eller INPUT -knappen för att utföra artikeln.
För att radera 1 tecken i taget, tryck på RESET-knappen eller
PROJEKTORNAMN
tryck på ◄ och INPUT-knappen samtidigt. Även ifall du flyttar
markören till RADERA eller RENSA ALLT på skärmen och
trycker på ENTER eller INPUT-knappen, kommer 1 tecken eller
alla tecken att raderas. PROJEKTORNAMN kan matas in med
upp till 64 tecken.
(3) För att ändra ett redan inmatat
tecken, flytta markören till en av
de 3 första raderna, och flytta
markören till det tecken som ska
ändras. När du trycker påENTEReller INPUT-knappen, väljs tecknet.
Sedan följer du samma procedur
som beskrivits under artikel (2)
ovan.
(4) För att slutföra textinmatningen, flytta
markören till OK på skärmen och tryck på ►, ENTEReller INPUT-knappen. För att återgå till föregående
PROJEKTORNAMN utan att spara ändringarna, flytta markören
till AVBRYT på skärmen och tryck på◄, ENTER- eller INPUTknappen.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
21
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Konfigurerar trådlöst nätverk.
Inställningsvärdena sparas efter
att "APPLICERA" har valts.
NOTERA
• Inställningsvärdena sparas inte om Meny försvinner innan
"APPLICERA" har valts.
• För utförande av "APPLICERA" efter att ha ändrat inställningarna.
SSID
SÖKLISTA
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
Söker efter tillgängliga trådlösa nätverk och visar listan
över SSID.
Du kan välja SSID för att ansluta från listan.
(1) SSID för tillgängliga trådlösa nätverk visas efter att
SSID SÖKLISTA har valts och tryck på ►-knappen .
NOTERA
• Det trådlösa nätverket som använder en
kodningsmetod som inte stöds av projektorn
visas inte i söklistan.
• En nätrverksaparat för AdHoc visas inte på
SSID SÖKLISTA.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
22
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Ikon
Beskrivning
Projektorn är ansluten till det trådlösa
nätverket.
Det trådlösa nätverket är kodat.
Radiovågornas intensitet.
(2) Välj den SSID som du vill ansluta och tryck på
► eller ENTER-knappen. Displayen för att mata in
kodningsnyckeln visas om SSID är kodad. Mata in
tecken med skärmtangentbordet.
Flytta markören till OK och tryck på ►, ENTER eller
INPUT-knappen efter inmatning.
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
SSID
SÖKLISTA
(fortsättning)
NOTERA
Om du markerar kryssrutan [GÖM TECKNEN]
göms tecknen.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
23
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
(3) OSD under visas medan anslutning pågår.
Inga andra knappar än RESET-knappen är tillgängliga
när anslutning pågår.
Anslutningsförfarandet avbryts när RESET-knappen
trycks in.
OSD under visas när anslutningsförfarandet anslutas.
: Anslutning lyckad
Meddelandet nedan visas när anslutningen inte
upprättats ordentligt.
: Anslutning misslyckades
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
SSID
SÖKLISTA
(fortsättning)
: Krypteringslås aktiverats
NOTERA ・ Kodning-inställningarna kan
inte ändras när krypteringslås är aktiverat i
Nätverksinställningar – Trådlös anslutning i
Webbkontroll för projektor. Se Krypteringslås. (42)
• Autentisering Öppet system används för WEPkodning och Autentisering av Delad nyckel stöds
inte. Autentisering med en åtkomstpunkt lyckas
och det anses att anslutning har upprättats normalt
även när en felaktig kodningsnyckel matats in via
Autentisering Öppet system men data kan inte
överföras.
(4) Ikonen som indikerar anslutningsstatus (
) visas
på skärmen SSID SÖKLISTA när ansluten är gjord.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
24
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
SSID
SÖKLISTA
(fortsättning)
Denna funktion är inte tillgänglig i läget ENKEL
ÅTKOMSPUNKT.
Växlar mellan ENKEL ÅTKOMSTPUNKT
och INFRASTRUKTUR. Välj läge för
nätverkskommunikationssystem. Välj i enlighet med
inställningarna för din dator.
ENKEL ÅTKOMSTPUNKT  INFRASTRUKTUR
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
Spara inställningen med genom att trycka på
►-knappen.
LÄGE
NOTERA • Inställning ändrad före växling av
LÄGE utan att välja "APPLICERA" annuleleras.
• Vid byte av LÄGE, tar det 60 sekunder innan
man kan använda trådlöst LAN. Under tiden,
kan projektorns drifthastighet minska och
NÄTVERKSINFORMATION kanske inte visas
korrekt.
DHCP
Konfigurera om IP-adress ska hämtas automatiskt eller
inte.
Använd ▲/▼-knapparna för att koppla DHCP på/av.
PÅ  AV
Denna funktion är inte tillgänglig i läget ENKEL
ÅTKOMSPUNKT.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
25
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
IP-ADRESS
[ENKEL ÅTKOMSTPUNKT]
Se "Anslutning i läge Enkel åtkomstpunkt ".(&15)
[INFRASTRUKTUR]
Konfigurerar IP-adress när DHCP är inaktiverad. Mata
in IP-ADRESS.
Denna funktion kan endast användas när DHCP är
satt till AV.
SUBNÄTMASK
[ENKEL ÅTKOMSTPUNKT]
Denna inställning är bestämd till 255.255.255.0.
[INFRASTRUKTUR]
Konfigurerar subnätmask när DHCP är inaktiverad.
Mata in SUBNÄT-MASK.
Denna funktion kan endast användas när DHCP är
satt till AV.
DEFAULT
GATEWAY
Konfigurerar standard-gateway när DHCP är
inaktiverad.
Mata in DEFAULT GATEWAY-adressen.
Denna funktion kan endast användas när DHCP är
satt till AV.
Denna funktion är inte tillgänglig i läget ENKEL
ÅTKOMSPUNKT.
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
DNS
SERVER
Konfigurerar DNS-serverns adress.
Mata in DNS-serverns adress.
Denna funktion är inte tillgänglig i läget ENKEL
ÅTKOMSPUNKT.
NOTERA
Denna inställning kan inte erhållas automatiskt.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
26
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Konfigurerar SSID för trådlöst nätverk.
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
SSID
[ENKEL ÅTKOMSTPUNKT]
Mata in SSID med skärmtangentbordet. Se
PROJEKTORNAMN (&21) för hur man använder
skärmtangentbordet.
Grundinställning för SSID i läget Enkel åtkomstpunkt är
[SimpleAccessPoint].
Ändra grundinställning före användning för att undvika
överlappning.
[INFRASTRUKTUR]
Välj en av alternativen DEFAULT (#1 ~ #4) och tryck på
knappen ► eller ENTER.
För att ställa in PERSONLIG
Tryck på ► eller ENTER-knappen när # 5 PERSONLIG
har valts. Menyn för SSID # 5 PERSONLIG kommer att
visas.
Mata in SSID med skärmtangentbordet. Se
PROJEKTORNAMN (&21) för hur man använder
skärmtangentbordet.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
27
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
SSIDSÄNDNING
Konfigurerar SSID-SÄNDNING.
Sätt denna funktion till AV när man gör SSID för en
projektor så att det inte visas i trådlös anslutningslista
för datorn.
Välj den kodningsmetod som ska användas.
WPA2-PSK(AES)  WPA2-PSK(TKIP)


OFF
WPA-PSK(AES)


WEP 64bitWEP 128bitWPA-PSK(TKIP)
WEP 64bit och WEP 128bit är endast tillgängliga i
läge INFRASTRUKTUR.
TRÅDLÖS
INSTÄLLNING
(fortsättning)
KODNING
Man måste mata in kodningsnyckel när man väljer
en annan kodningsmetod än AV och trycker ner
►-knappen.
NOTERA • WPA2-PSK (AES) rekommenderas
som kodningsmetod för IEEE802.11n.
Överföringshastigheten under IEEE802.11n kan vara
långsam med andra kodningsmetoder (WEP, WPAPSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)). Ändra inställningen
till “AES” om annan kodning än “AES” har angetts.
• Kodningsmetod som inte är inkluderad i vald post
kan inte väljas.
KANAL
Välj kanal för trådlös LAN som ska användas när
LÄGE (&25) är satt till ENKEL ÅTKOMSTPUNKT.
Kanalerna 1 till 11 är tillgängliga. Spara inställningen
med genom att trycka på ►-knappen.
• De tillgängliga kanalerna kan variera beroende på
land.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
28
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Konfigurerar trådbundet
nätverk.
Inställningsvärdena sparas
efter att "APPLICERA" har
valts.
NOTERA
• Inställningsvärdena sparas inte om Meny försvinner innan
"APPLICERA" har valts.
• För utförande av "APPLICERA" efter att ha ändrat inställningarna.
TRÅDBUNDEN
INSTÄLLNING
DHCP
Konfigurera om IP-adress ska hämtas automatiskt eller inte.
Använd ▲/▼-knapparna för att koppla DHCP på/av.
PÅ  AV
IP-ADRESS
Konfigurerar IP-adress när DHCP är inaktiverad. Mata
in IP-ADRESS.
Denna funktion kan endast användas när DHCP är satt
till AV.
SUBNÄTMASK
Konfigurerar subnätmask när DHCP är inaktiverad.
Mata in SUBNÄT-MASK.
Denna funktion kan endast användas när DHCP är satt
till AV.
DEFAULT
GATEWAY
Konfigurerar standard-gateway när DHCP är
inaktiverad.
Mata in DEFAULT GATEWAY-adressen.
Denna funktion kan endast användas när DHCP är satt
till AV.
DNSSERVER
Konfigurerar DNS-serverns adress.
Mata in DNS-serverns adress.
NOTERA
Denna inställning kan inte erhållas automatiskt.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
29
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Om man väljer detta alternativ visas dialogen för visning av inställningar
för trådlöst och trådbundet LAN. Använd knapparna ▲/▼ för att ändra
sida. Den första sidan visar inställningarna för trådlöst LAN. Den andra
sidan är för trådbundna LAN inställningar och den tredje sidan är för
allmänna inställningar.
NÄTVERKSINFORMATION
TRÅDLÖS
INFORMATION
Följande information visas.
・ PASSKOD
・ LÄGE
・ IP-ADRESS
・ SUBNÄT-MASK
・ DEFAULT GATEWAY
・ DNS-SERVER
・ MAC-ADRESS
・ SSID
・ SSID-SÄNDNING
・ KODNING
・ KANAL
・ HASTIGHET
Passkod stöder anslutning mellan projektorn och
datorn när Nätverkspresentation används. Se
Nätverkspresentation (&77) för mer information.
NOTERA • IP-ADRESS, SUBNÄT-MASK och
DEFAULT GATEWAY indikerar “0.0.0.0” vid följande
tillstånd.
(1) Trådlös USB-adapter är inte ansluten till
projektorn.
(2) DHCP är PÅ och projektorn får inte någon adress
från DHCPservern.
• Ingenting (tomt) visas i fälten KANAL och
HASTIGHET om inte trådlös USB-adapter är ansluten.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
30
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Följande information visas.
・ PASSKOD
・ IP-ADRESS
・ SUBNÄT-MASK
・ DEFAULT GATEWAY
・ DNS-SERVER
・ MAC-ADRESS
TRÅDBUNDEN
INFORMATION
Passkod gör att projektorn och datorn kan anslutas till
nätverket enkelt när Nätverkspresentation används. Se
Nätverkspresentation (&77) för mer information.
NOTERA • IP-ADRESS, SUBNÄT-MASK och
NÄTVERKSINFORMATION
(fortsättning)
DEFAULT GATEWAY visar ”0.0.0.0” när DHCP är
PÅ och projektorn inte får någon adress från DHCPservern.
Följande information visas.
・ PROJEKTORNAMN
・ DATUM OCH TID
・ SNTP-SERVER
ÖVRIGT
INFORMATION ・ TIDSSKILLNAD
• PROJEKTORNAMN och SNTP-SERVER kan visas
kapade om de är för långa.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
31
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
SNTPSERVER
När du får tiden via nätverket, ange SNTP-servern med
IP-adress eller domännamn. Upp till 255 tecken kan
matas in för domännamn.
De matas in med hjälp av skärmtangentbordet. Se
PROJEKTORNAMN (&21) för hur man använder
skärmtangentbordet.
NOTERA
INSTÄLLNING
SNTP
Ställ in tidsskillnaden när du använder SNTP.
Mata in tidsskillnaden.
Ställ in samma tidsskillnad som den som är
inställd på din dator. Om du är osäker, kontakta din
TIDSSKILLNAD nätverksadministratör.
Använd ►-knappen för att återgå till menyn efter att ha
ställt in TIDSSKILLNAD.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
32
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
Om du väljer denna artikel visas MIN
BILD menyn.
Använd applikationen för att föra över
bilddata. Du kan ladda ner det från
webbplats.
Se 5. Min bild funktionen (&81) för mer information om MIN BILD.
MIN BILD
Välj ett alternativ för stillbild med MIN BILD och ► eller ENTER
knappen för att visa bilden.
• En artikel utan lagrad bild kan inte väljas.
• Varje bildnamn visas med 16 tecken eller mindre.
För att växla den visade bilden
Använd ▲/▼-knapparna.
För att återgå till menyn
Tryck på ◄-knappen på fjärrkontrollen.
Radera visad bild och dess källfil i projektorn.
(1) Tryck på RESET-knappen på
fjärrkontrollen medan en bild visas, för
att att visa menyn MIN BILD - RADERA.
(2) Tryck på knappen ► för att radera.
För att sluta radera trycker du på knappen ◄.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
33
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
AMX D.D.
(AMX Device
Discovery)
Använd ▲/▼-knapparna för att slå på/av AMX
Device Discovery.
PÅ  AV
När PÅ är valt kan projektorn upptäckas av AMXstyrenheter som är anslutna till samma nätverk.
För detaljer om AMX Device Discovery, besök
AMX webbsida.
URL: http://www.amx.com/
Använd ▲/▼-knapparna för att slå på/av Crestron
ConnectedTM.
PÅ  AV
EXTERN
KONTROLL
CRESTRON
När PÅ är vald, kontroll och hantering av
projektor kan utformas genom att använda
kontrollerna på Crestron ansluten till samma
nätverk. För detaljer om Crestron ConnectedTM,
besök följande webbsida.
URL: http://www.crestron.com/
Använd ▲/▼-knapparna för att slå på/av Extron.
PÅ  AV
EXTRON
När PÅ är valt, kan kontrollerna på Extron
ansluten via HDBaseTTM upptäckas av projektorn.
För detaljer om Extron, besök följande webbsida.
URL: http://www.exrtron.com/
NOTERA • Detta alternativ är endast
aktiverat när HDBaseT är vald på
TRÅDB NÄTVERK.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
34
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
Beskrivning
En särskild applikation krävs för att använda Nätverkspresentation.
Man kan installera detta från CD:n med buntad programvara. Man
kan även ladda ner den senaste versionen och viktig information från
Christie webbsidan.
Se 4. Nätverkspresentation (&77) för information om
Nätverkspresentation.
AVSLUTA
PRESENTERARLÄGE
Om du ställer in en dator till Presenterarläget medan
dess bild matas ut, är projektorn upptagen av datorn
och åtkomst via någon annan dator blockeras.
Använd den här funktionen för att avsluta
Presenterarläget och tillåt andra datorer åtkomst till
projektorn.
Välj det här alternativet för att visa en dialog.
Tryck på knappen ► för att välja OK i dialogen.
Presenterarläget avbryts och ett meddelande visas
som anger resultatet.
MULTI PCLÄGE
Om du ställer in en eller flera datorer till Multi PC-läge
och skickar deras bilder till projektorn, kan du välja
visningsläge på projektorn från två alternativ nedan.
- Single PC-läge: visar bilden för vald dator på
fullskärm.
- Multi PC-läge: visar bilderna som skickas från
upp till fyra datorer på skärmen som är delad i fyra
sektioner.
Välj det här alternativet för att visa en dialog.
Använd dialogen för att ändra visningsläge såsom
förklaras nedan.
• För att ändra från Multi PC-läge till Single PCläge, väljer du en av datorerna i dialogen med hjälp
av knapparna ▲/▼/◄/► och trycker på knappen
ENTER eller INPUT.
Tryck på knappen ► för att välja OK, och tryck sedan
på ENTER eller INPUT igen. Bilden för vald dator
visas på fullskärm.
(fortsättn. på nästa sida)
PRESENT
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
35
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
2. Ansluta till nätverket
Artikel
PRESENT
(fortsättn.)
Beskrivning
MULTI PCLÄGE
(fortsättn.)
• För att ändra fån Single PC-läge till Multi PCläge, tryck på knappen ► för att välja OK i dialogen
och tryck sedan på knappen ENTER eller INPUT.
Display-läget ändras.
• Inställningar av
Presenterarläge för vald dator
blir giltigt när skärmläget ändras
till Single PC-läge. Inställningar
för Presenterarläge blir också
ogiltiga när display-läget ändras till Multi PC-läge,
oavsett inställningarna på datorerna.
Om du väljer detta alternativ visas användarnamnet.
VISA
Med den här funktionen kan du identifiera från vilken
ANVÄNDARNAMN
dator aktuell bild skickas.
TRÅDB
NÄTVERK
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Väljer om man ska använda LAN- eller HDBaseTTM-port.
LAN  HDBaseT
NOTERA
Endast antingen LAN- eller HDBaseT-port kan användas för
anslutning till nätverket. Ändra den enligt omgivningen.
36
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3. Webbkontroll
Du kan ändra inställningarna på eller styra projektorn via ett nätverk med en
webbläsare från en Dator som är ansluten till samma nätverk.
■Webbkontroll för projektor
Du kan styra projektorn, samla status
så som lamptid och ange e-post eller
schema, m.m. i Webbkontroll för
projektor.
Rekommenderade webbrowser
・ Internet Explorer® 11
・ Microsoft® Edge
NOTERA • Annan webbrowser än rekommenderad kanske inte fungerar.
• Om JavaScript® är avaktiverat i din webbläsarkonfiguration måste du aktivera
det för att kunna använda webbsidorna för projektorn. Information om hur du
aktiverar JavaScript® finns i hjälpfilerna för din webbläsare.
• Vi rekommenderar att du installerar alla uppdateringar för webbläsaren.
• Om data överförs via trådlöst och trådbundet LAN samtidigt kan det hända att
projektorn inte kan behandla data korrekt.
■Crestron e-Control
Crestron e-Control® är ett
kontrollgränssnitt som använder en
webbrowser från Crestron Electronics,
Inc.
Crestron e-Control® kan styra och
övervaka projektorn.
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
37
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
NOTERA • Crestron e-Control® skapas med hjälp av Flash®. Man måste
installera Adobe® Flash® Player på datorn för att kunna använda Crestron
e-Control®. Crestron e-Control® visas inte i en webbrowser som inte stöder
Flash®.
• I något av följande fall, kommer inte fönstret för val att visas utan Loginfönstret
för Webbkontroll för projektor kommer att visas.
- Nätverksinställningar - Annan inställning - Crestron e-Control är "Avaktiverad" (&45)
- Nätverksinställningar - Vanlig inställning - Crestron är "AV" (&42)
- NÄTVERK-meny - EXTERN KONTROLL - Crestron är "AV" (&34)
Nedan följer information om hur du konfigurerar eller styr projektorn via en
webbläsare.
Se till att din dator och projektorn är anslutna via nätverket och starta sedan
webbläsaren.
Ange projektorns IP-adress i webbläsarens ruta för webbadress enligt exemplet
nedan och tryck sedan på Enter eller knappen “ ”.
Exempel: Om IP-adressen för projektorn är inställd på 192.168.1.10 :
Ange “http://192.168.1.10/” i adressfältet i webbläsaren och tryck på
tangenten Enter eller klicka på knappen “ ”.
Om man angett en korrekt URL och
projektorn samt datorn är korrekt
anslutna till samma nätverk öppnas
fönstret med alternativ.
NOTERA • Försök inte styra projektorn via projektorns meny eller
fjärrkontrollen och Webbkontrollen samtidigt. Det kan orsaka vissa funktionsfel i
projektorn.
• Språket som används på Webbkontrollen för projektorn är det samma som för
projektorns OSD. Om du vill ändra det måste du ändra projektorns skärmspråk.
(&SKÄRMBILD-meny i Funktionsguide)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
38
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor
3.1.1 Inloggning
För att kunna använda funktionen Webbkontroll för
projektor måste man logga in med användarnamn och
lösenord.
Nedan är de fabriksinställda inställningarna för
användarnamn och lösenord.
Användarnamn
Administrator
Lösenord
<tomt>
Inloggningsfönster
Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK].
Om du loggar in korrekt kommer skärmen nedan att visas.
Huvudmeny
Klicka på önskad funktion eller konfigurationsalternativ i huvudmenyn.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
39
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.2 Nätverksinformation
Visar projektorns aktuella nätverkskonfiguration
sinställningar.
Objekt
Allmän information
Projektornamn
Trådlös information
Beskrivning
Visar gemensam information för trådlöst och trådbundet LAN.
Visar inställningarna för projektornamn.
Visar aktuella inställningar för trådlöst LAN.
Läge
Visar läge för trådlös LAN-kommunikation.
DHCP
Visar DHCP-inställningen.
IP-adress
Visar den aktuella IP-adressen.
Nätmask
Visar nätmasken.
Standard-gateway
Visar aktuell standard-gateway.
DNS-serveradress
Visar DNS-serverns adress.
MAC-adress
Visar MAC-adressen.
SSID
Visar den SSID som används av projektorn.
SSID-Sändning
Visar den SSID-Sändning som används av projektorn.
Kodning
Visar inställningen för datakryptering.
Kanal
Visar den kanal som används för trådlöst LAN.
Hastighet
Visar aktuell överföringshastighet för trådlöst LAN.
Trådbunden information
Visar aktuella inställningar för trådbundet LAN.
DHCP
Visar DHCP-inställningen.
IP-adress
Visar den aktuella IP-adressen.
Nätmask
Visar nätmasken.
Standard-gateway
Visar aktuell standard-gateway.
DNS-serveradress
Visar DNS-serverns adress.
MAC-adress
Visar MAC-adressen.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
40
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.3 Nätverksinställningar
Visar och konfigurerar nätverksinställningar.
Objekt
Allmän inställning
Beskrivning
Konfigurerar gemensamma inställningar för trådlöst och
trådbundet LAN.
Projektornamn
Konfigurerar projektorns namn.Projektorns namn kan
innehålla upp till 64 alfanumeriska tecken. Endast alfabetiska
tecken, siffror och följande symboler får användas.
!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~ samt blanksteg
Särskilda projektornamn anges i förväg som standard.
sysLocation (SNMP)
Konfigurerar platsen att hänvisas till när SNMP används.
Värdet för sysLocation kan innehålla upp till 255
alfanumeriska tecken. Endast siffrorna 0–9 och de alfabetiska
tecknen a–z respektive A–Z får användas.
sysContact (SNMP)
Konfigurerar kontaktinformation som visas när SNMP
används.Värdet för sysContact kan innehålla upp till 255
alfanumeriska tecken. Endast siffrorna 0–9 och de alfabetiska
tecknen a–z respektive A–Z får användas.
AMX D.D.
(AMX Device
Discovery)
Konfigurera inställningen för AMX Device Discovery så att
projektorn kan upptäckas av styrenheter på AMX som är
anslutna till samma nätverk. För detaljer om AMX Device
Discovery, besök AMX webbsida.
URL: http://www.amx.com
(fortsätter på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
41
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Nätverksinställningar (fortsättn.)
Objekt
Allmän inställning
(fortsättn.)
Crestron
Extron
Beskrivning
Konfigurerar gemensamma inställningar för trådlöst och
trådbundet LAN.
Konfigurerar Crestron inställningen att känna av projektorn
från kontroller för Crestron ansluten till samma nätverk.
För detaljer om Crestron, besök Crestron webbsida.
URL: http://www.crestron.com
Konfigurerar Extron inställningen att känna av projektorn
från kontroller för Extron ansluten till samma nätverk via
HDBaseTTM-porten. För detaljer om Extron, besök Extron
webbsida.
URL: http://www.extron.com
NOTERA • Detta alternativ är endast aktiverat när
HDBaseT är vald på TRÅDB NÄTVERK. (&36)
Trådlös anslutning
Konfigurerar inställningarna för trådlöst LAN.
Välj “Enkel åtkomstpunkt” eller “Infrastructure”.
NOTERA • Vid byte av LÄGE, tar det 60 sekunder
Läge
Krypteringslås
innan man kan använda trådlöst LAN. Under
tiden, kan projektorns drifthastighet minska och
NÄTVERKSINFORMATION kanske inte visas korrekt.
Tillåter eller förbjuder följande inställningar relaterade till
trådlös anslutning.
・ Läge
・ SSID
・ SSID-Sändning
・ Kodning
・ Kodningsnyckel (WEP-nyckel, WPA-lösenord)
När Krypteringslås är satt till PÅ kan dessa inställningar inte
ändras med menyn på projektorn.
NOTERA • Om Krypteringslås är PÅ, kommer trådlös
anslutning endast utföras när den kan anslutas utan att
ändra aktuell inställning.
(fortsätter på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
42
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Nätverksinställningar (fortsättn.)
Objekt
Trådlös anslutning
(fortsättn.)
Enkel åtkomstpunkinställningar
IP-konfiguration
Beskrivning
Konfigurerar inställningarna för trådlöst LAN.
Konfigurerar läget Enkel åtkomstpunkt.
Konfigurerar nätverksinställningar.
IP-adress
Konfigurerar IP-adress.
Nätmask
Subnät-mask för projektorn är bestämd till 255.255.255.0.
SSID
Mata in SSID.
Maximalt antal indatatecken är 32.
Endast alfabetiska tecken, siffror och följande symboler får
användas.
!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~ samt blanksteg
Grundinställning för SSID i läget Enkel åtkomstpunkt är
[SimpleAccessPoint].
Ändra grundinställning före användning för att undvika
överlappning.
SSID-Sändning
Välj SSID-sändning.
Sätt denna funktion till AV när man gör SSID för en projektor
så att det inte visas i trådlös anslutningslista för datorn.
Kodning
Välj en datakrypteringsmetod.
WPA-lösenord
Ange WPA-lösenordet.
Giltigt antal indatatecken är 8 till 63. Endast alfabetiska
tecken, siffror och följande symboler får användas.
!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~ samt blanksteg
Välj en kanal från “1” till “11” som ska användas i Enkel
åtkomstpunkt-läget.
Kanal
NOTERA • De kanalerna kan variera beroende på
land. Vidare, beroende på land eller region kan det vara
nödvändigt att använda ett trådlöst nätverkskort som
överensstämmer med standarder i respektive land eller
region.
(fortsätter på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
43
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Nätverksinställningar (fortsättn.)
Objekt
Trådlös anslutning
(fortsättn.)
Infrastrukturinställningar
IP-konfiguration
Beskrivning
Konfigurerar inställningarna för trådlöst LAN.
Konfigurerar läget Infrastruktur.
Konfigurerar nätverksinställningar.
DHCP PÅ
Aktiverar DHCP.
DHCP AV
Inaktiverar DHCP.
IP-adress
Konfigurerar IP-adressen när DHCP är inaktiverat.
Nätmask
Konfigurerar nätmasken när DHCP är inaktiverat.
Standardgateway
Konfigurerar standard-gateway när DHCP är inaktiverat.
DNS-serveradress Konfigurerar DNS-serveradressen.
SSID
Välj ett SSID i listan.
Om du vill ange ett unikt SSID väljer du [Personlig] och
anger sedan ett eget SSID enligt reglerna nedan.
Maximalt antal indatatecken är 32.
Endast alfabetiska tecken, siffror och följande symboler får
användas.
!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~ samt blanksteg
Kodning
Välj en datakrypteringsmetod.
WEP-nyckel
Ange WEP-nyckel.
Man kan använda ASCII-tecken eller hexadecimala siffror
när man anger WEP-nyckel. Nyckelns längd definieras enligt
följande, utifrån WEP teckenformat.
WPA-lösenord
Kodning
WEP 64bit
WEP 128bit
ASCII-tecken
5 tecken
13 tecken
HEX-siffror
10 tecken
26 tecken
Ange WPA-lösenordet.
Giltigt antal indatatecken är 8 till 63. Endast alfabetiska
tecken, siffror och följande symboler får användas.
!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~ samt blanksteg
(fortsätter på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
44
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Nätverksinställningar (fortsättn.)
Objekt
Trådbunden anslutning
IP-konfiguration
Beskrivning
Konfigurerar inställningarna för trådbundet LAN.
Konfigurerar nätverksinställningar.
DHCP PÅ
Aktiverar DHCP.
DHCP AV
Inaktiverar DHCP.
IP-adress
Konfigurerar IP-adressen när DHCP är inaktiverat.
Nätmask
Konfigurerar nätmasken när DHCP är inaktiverat.
Standardgateway
Konfigurerar standard-gateway när DHCP är inaktiverat.
DNS-serveradress
Annan inställning
Crestron e-Control
Konfigurerar DNS-serveradressen.
Konfigurerar andra nätverksinställningar.
Ställ in om Crestron e-Control® ska användas eller inte.
Om man väljer Inaktiv, kommer inte fönstret med alternativ
utan inloggningsfönster för Webbkontroll för projektor att
visas först.
Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
NOTERA • De nya konfigurationsinställningarna aktiveras när du har startat
om nätverksanslutningen. När konfigurationsinställningarna ändras måste du
starta om nätverksanslutningen. Du kan starta om nätverksanslutningen från
Starta om nätverk i huvudmenyn. (&66)
• Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk kontaktar du en
nätverksadministratör innan du anger serveradresserna.
• Inställningarna för WEP-nyckel, WPA-lösenord och SSID används inte om
felaktiga tecken används.
• Projektorn tillåter inte att både trådlöst och trådbundet LAN ansluts till samma
nätverk. Ställ inte in samma nätverksadress för både trådlöst och trådbundet
LAN.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
45
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.4 Portinställningar
Visar och konfigurerar kommunikationsportinstä
llningar.
Objekt
Nätverkskontroll port1
(Port:23)
Beskrivning
Konfigurerar kommando för kontroll av port 1 (Port:23).
Port öppen
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att använda port 23.
Autentisering
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan när autentisering krävs för
porten.
Nätverkskontroll port2
(Port:9715)
Konfigurerar kommando för kontroll av port 2 (Port:9715).
Port öppen
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att använda port 9715.
Autentisering
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan när autentisering krävs för
porten.
PJLink TM -port
(Port:4352)
Konfigurerar PJLink TM -porten (Port:4352).
Port öppen
Klicka på kryssrutan [Aktivera] för att använda port 4352.
Autentisering
Klicka på kryssrutan [Aktivera] när verifiering krävs för
denna port.
Min bild-port
(Port:9716)
Konfigurerar Min Bild-porten (Port:9716).
Port öppen
Klicka på kryssrutan [Aktivera] för att använda port 9716.
Autentisering
Klicka på kryssrutan [Aktivera] när verifiering krävs för
denna port.
Messenger-port
(Port:9719)
Konfigurerar Meddelandeporten (Port:9719).
Port öppen
Klicka på kryssrutan [Aktivera] för att använda port 9719.
Autentisering
Klicka på kryssrutan [Aktivera] när verifiering krävs för
denna port.
(fortsätter på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
46
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Portinställningar (fortsättn.)
Objekt
SNMP Port
Beskrivning
Konfigurerar mib-fil-porten.
Port öppen
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att använda SNMP.
Trap-adress
Konfigurerar SNMP Trap-målet, i IP-format.
• Förutom IP-adress tillåter adressen även domännamn, om
en giltig DNS-server har angetts i Nätverksinställningar.
Värd- eller domännamnet kan innehålla upp till 255 tecken.
Hämta MIB-fil
Laddar ner en MIB-fil från projektorn.
Nätverksbryggport
Portnummer
Konfigurerar Nätverksbryggans portens nummer.
Ange portnumret.
Valfritt nummer mellan 1024 och 65535, utom 41794,
9715, 9716, 9719, 9720, 5900, 5500, 4352 kan ställas in.
Standardinställningen är 9717.
Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
NOTERA • De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av
nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen
startas om. Du kan starta om nätverksanslutningen från Starta om nätverk i
huvudmenyn. (&66)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
47
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.5 E-postinställningar
Visar och konfigurerar inställningar för
e-postadressering.
Objekt
Beskrivning
Skicka e-post
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan om du vill använda e-postfunktionen.
Konfigurera villkoren för att skicka e-post under Larminställningar.
Autentisering
Väljer autentiseringsmetod.
Mata in användarnamn för SMTP-server eller POP-server som
användarnamn.
Mata in lösenord för SMTP-server eller POP-server som lösenord.
Maximalt antal indatatecken är 63.
Endast alfabetiska tecken, siffror och följande symboler får användas.
!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~ samt blanksteg
SMTP-server
Konfigurerar SMTP-servern.
Serveradress
Konfigurerar SMTP-serveradressen.
• Förutom IP-adress tillåter adressen även domännamn, om en
giltig DNS-server har angetts i Nätverksinställningar. Värd- eller
domännamnet kan innehålla upp till 255 tecken.
Alfanumeriska tecken, "-" eller "." kan användas.
Portnummer
Konfigurerar port-numret för SMTP-servern.
Satt till 25 som grundinställning.
POP-server
Konfigurerar POP-servern.
Serveradress
Konfigurerar POP-serveradressen.
• Förutom IP-adress tillåter adressen även domännamn, om en
giltig DNS-server har angetts i Nätverksinställningar. Värd- eller
domännamnet kan innehålla upp till 255 tecken.
Alfanumeriska tecken, "-" eller "." kan användas.
Portnummer
Konfigurerar port-numret för POP-servern.
Satt till 110 som grundinställning.
(fortsätter på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
48
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - E-postinställningar(fortsättn.)
Objekt
Beskrivning
Avsändarens
e-postadress
Konfigurerar avsändarens e-postadress.
Avsändarens e-postadress kan innehålla upp till 255
alfanumeriska tecken.
Mottagarens
e-postadresss
Konfigurerar e-postadresserna för upp till fem mottagare. Du
kan också ange [till] eller [cc] för varje adress. Mottagarens
e-postadress kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken.
Skicka testmeddelande
Skickar ett test e-post till inställd adress.
Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
E-postinställningarna initieras när man klickar på [Återställ]-knappen.
NOTERA • Du kan bekräfta att e-postinställningarna fungerar korrekt med
[Skicka testmeddelande] -knappen. Aktivera inställningen Skicka e-post innan
du klickar på [Skicka testmeddelande].
• Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk kontaktar du en
nätverksadministratör innan du anger serveradresserna.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
49
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.6 Larminställningar
Visar och konfigurerar inställningar för fel och
varningar.
Meddelanden så som e-post och SNMP-fälla kan anges oavsett följande fel/
varningar.
・Lampskyddsfel
・Fläktfel
・Lampfel
・Temperaturfel
・Luftflödesfel
・Kylningsfel
・Filterfel
・Slutarfel
・Linsförskjutningsfel
・Fel strömavbrott
・Annat fel
・Fel i utför schema
・Lamptidslarm
・Filtertidslarm
・Meddelande filterstatus
・Positionsdetektorlarm
・Kallstart
・Autentiseringsfel
Se Kapitel 8-1 för information om ovan fel/varningar. (89)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
50
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Larminställningar (fortsättn.)
Varningarna visas nedan.
Objekt
Beskrivning
larmtid
Konfigurerar varningstid.
(Endast Lamptidslarm och Filtertidslarm.)
SNMP-trap
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att aktivera SNMP Trapvarningar.
Skicka e-post
Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att aktivera
e-postvarningar.
(Med undantag av Kallstart och Autentiseringsfel.)
E-postämne
Konfigurerar ämnesraden i e-postmeddelandet som ska
skickas.
Ämnesraden kan innehålla upp till 100 alfanumeriska tecken.
Om andra tecken används kan det förkorta ämnesraden.
(Med undantag av Kallstart och Autentiseringsfel.)
E-posttext
Konfigurerar texten i e-postmeddelandet som ska skickas.
Textens längd är upp till 1024 alfanumeriska tecken.
Om andra tecken används kan det förkorta texten.
(Med undantag av Kallstart och Autentiseringsfel.)
Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
Inställningarna initieras när man klickar på [Återställ]-knappen.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
51
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.7 Schemainställningar
Visar och konfigurerar schemaläggningsinställningar.
NOTERA • Kom ihåg att ange datum och tid
innan du aktiverar schemalagda händelser.
(56)
• Se 8.3 Schemalägga händelser för
information om schemainställningar. (94)
1) Hantering schema
Objekt
Beskrivning
söndag
måndag
tisdag
onsdag
Schemainställningar som utförs varje dag i veckan.
torsdag
fredag
lördag
Specifikt datum nr.1
Specifikt datum nr.2
Specifikt datum nr.3
Specifikt datum nr.4
Specifikt datum nr.5
Specifikt datum nr.6
Schemainställningar som utförs på angivna dagar. Upp till 10
dagar kan registreras.
Specifikt datum nr.7
Specifikt datum nr.8
Specifikt datum nr.9
Specifikt datum nr.10
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
52
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Schemainställningar (fortsättn.)
Objekt
Schema
Program
Datum (månad/dag)
Beskrivning
Markera kryssrutan för schemat som ska utföras.
Välj program. Detaljerna för händelsen registrerad i varje
program kan bekräftas i programlistan som visas längst ner
på skärmen.
Mata in datum (månad/dag) när schemat utförs för Angivet
datum 1~10.
Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
Klicka på [Uppdatera]-knappen för att uppdatera skärmen till senaste status.
Klicka på [Redigera program]-knappen för att visa redigera program för valt
program.
Klicka på [Kopiera till]-knappen för att kopiera innehållet i programmet från vilket
du kopierar från (listan till vänster) till programmet du kopierar till (listan till höger).
Samma programnummer kan inte väljas för både programmet du kopierar från
och programmet du kopierar till.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
53
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Schemainställningar (fortsättn.)
2) Redigera program
Aktuella händelseinställningar visas i listan.
För att lägga till funktioner och händelser ange
följande saker.
NOTERA • Maximalt 16 program för schema
kan anges. Maximalt 20 händelser kan
registreras i 1 program.
Objekt
Tid
Beskrivning
Konfigurerar tiden för att utföra händelser.
Händelse [parameter]
Konfigurerar de händelser som ska köras.
Ström
VÄNTA
Konfigurerar parametrarna för strömkontroll.
PÅ
Ingångskälla
COMPUTER IN
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
HDBaseT
Konfigurerar parametrarna för att växla insignal.
SDI
(LWU720i/LHD720i)
VIDEO
LAN
Min bild
VISA-AV
VISA-1
VISA-2
Konfigurerar parametrarna för visning av Min bild.
VISA-3
VISA-4
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
54
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Schemainställningar (fortsättn.)
Objekt
Beskrivning
Messenger
TEXT-AV
TEXT-1
TEXT-2
TEXT-3
TEXT-4
TEXT-5
TEXT-6
Konfigurerar parametrarna för visning av Meddelande.
TEXT-7
TEXT-8
TEXT-9
TEXT-10
TEXT-11
TEXT-12
Ekoläge
NORMAL
Konfigurerar parametrar för ekoläge växling.
ECO
Blank
AV
Konfigurerar parametrar för kontroll av blank skärm på/av.
PÅ
Klicka på [Registrera]-knappen för att lägga till nya händelser i program.
Klicka på [Radera]-knappen för att ta bort händelser från program.
Klicka på [Radera alla]-knappen för att rensa alla händelser registrerade i aktuellt
valt program.
Klicka på [Tillbaka]-knappen för att gå tillbaka till skärmen för hantering av
schema.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
55
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.8 Datum-/tidinställningar
Visar och konfigurerar datum- och tidsinställningar.
Objekt
Beskrivning
Aktuellt datum
Konfigurerar aktuellt datum i år/månad/dag- format.
Aktuell tid
Konfigurerar aktuell tid i timme:minut:sekund- format.
Sommartid
Klicka på [PÅ] -kryssrutan för att aktivera sommartid och
ange följande objekt.
Start
Konfigurerar vid vilket datum och vilken tid sommartid börjar.
Månad
Konfigurerar vilken månad sommartid börjar (1~12).
Vecka
Konfigurerar vilken vecka i månaden sommartid börjar
(Första, 2, 3, 4, Sista).
Dag
Konfigurerar vilken dag i veckan sommartid börjar (sön.,
mån., tis., ons., tor., fre., lör.).
Tid
timme
Konfigurerar vilken timme sommartid börjar (0 ~ 23).
minut
Konfigurerar vilken minut sommartid börjar (0 ~ 59).
Slut
Konfigurerar vid vilket datum och vilken tid sommartid slutar.
Månad
Konfigurerar vilken månad sommartid slutar (1 ~ 12).
Vecka
Konfigurerar vilken vecka i månaden sommartid slutar
(Första, 2, 3, 4, Sista).
Dag
Konfigurerar vilken dag i veckan sommartid slutar (sön.,
mån., tis., ons., tor., fre., lör.).
Tid
timme
Konfigurerar vilken timme sommartid slutar (0 ~ 23).
minut
Konfigurerar vilken minut sommartid slutar (0 ~ 59).
(fortsätter på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
56
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Datum-/tidinställningar (fortsättn.)
Objekt
Tidsskillnad
SNTP
Beskrivning
Konfigurerar tidsskillnaden. Ange samma tidsskillnad som
den som används på datorn. Kontakta en IT-administratör
om du är osäker.
SNTP Server
Address
Konfigurerar SNTP-serverns adress, i IP-format.
• Förutom IP-adress tillåter adressen även domännamn, om
en giltig DNS-server har angetts i Nätverksinställningar.
Värd- eller domännamnet kan innehålla upp till 255 tecken.
Cykel
Konfigurerar intervallet för hämtning av datum- och
tidinformation från SNTP-servern (timme:minut).
Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
NOTERA • De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter
omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste
nätverksanslutningen startas om. Du kan starta om nätverksanslutningen från
Starta om nätverk i huvudmenyn. (&66)
• Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk kontaktar du en
nätverksadministratör innan du anger serveradresserna.
• När man stänger av projektorn i läget SPARA (&INSTÄLL.-meny i
Funktionsguide) eller stänger av strömmen nollställs aktuell datum- och
tidsinställning.
• Om du vill aktivera SNTP-funktionen måste Time difference anges.
• Projektorn hämtar datum- och tidinformation från tidsservern och skriver över
befintliga tidsinställningar, när SNTP aktiveras.
• Det interna batteriet måste bytas ut när tiden är fel snart efter det att datum
och tid har ställts in.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
57
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.9 Säkerhetsinställningar
Visar och konfigurerar lösenord och andra
säkerhetsinställningar.
Objekt
Användarkonto
Beskrivning
Konfigurerar användarnamnet och lösenordet.
Användarnamn
Konfigurerar användarnamnet.
Texten kan innehålla upp till 32 alfanumeriska tecken.
Lösenord
Konfigurerar lösenordet.
Texten kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken.
Lösenord en gång till Skriv in lösenordet igen för verifikation.
Nätverksstyrning
Autentiseringslösenord
Konfigurerar Autentiseringslösenord för Nätverkskontroll
port1 (Port:23), Nätverkskontroll port2 (Port:9715), PJLink™
-port (Port:4352), Min bild-port (Port:9716) och Messengerport (Port:9719) (&46).
Konfigurerar autentiseringslösenordet. Texten kan innehålla
upp till 32 alfanumeriska tecken.
Autentiseringslösenord
Skriv in lösenordet igen för verifikation.
en gång till
Nätverkspresentation
Autentiseringslösenord
Inställning av ett Autentiseringslösenord som används i
nätverkspresentation. Autentiseringsfunktionen är avaktiverad
när ett Autentiseringslösenord inte har angetts.
Konfigurerar autentiseringslösenordet. Texten kan innehålla
upp till 15 alfanumeriska tecken.
Autentiseringslösenord
Skriv in lösenordet igen för verifikation.
en gång till
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
58
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Säkerhetsinställningar (fortsättn.)
Objekt
SNMP
Community-namn
Beskrivning
Konfigurerar namnet på SNMP-gruppen, om SNMP används.
Konfigurerar namnet på SNMP-gruppen. Texten kan
innehålla upp till 64 alfanumeriska tecken.
Klicka på [Verkställ]-knappen för att spara inställningarna.
NOTERA • De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter
omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste
nätverksanslutningen startas om. Du kan starta om nätverksanslutningen från
Starta om nätverk i huvudmenyn. (&66)
• Endast siffrorna 0–9 och de alfabetiska tecknen a–z respektive A–Z får
användas.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
59
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.10 Projektorstyrning
Hantering av projektorn kan utföras med
alternativen på skärmen.
Kategorierna för alternativen visas på
huvudmenyn.
De flesta objekt har en undermeny. Mer
information finns i tabellen nedan.
NOTERA • Det är inte säkert att inställningsvärdet matchar det verkliga värdet
om användaren ändrar värdet manuellt. I sådana fall uppdaterar du sidan genom
att klicka på [Uppdatera] -knappen.
Objekt
HUVUD
STRÖM
INGÅNGSKÄLLA
BLANK PÅ/AV
TYST
FRYS
FÖRSTORA
FÖRSTORA POSITION V
FÖRSTORA POSITION H
MALL
SLUTARE
[PÅ]: stängd / [AV]: öppen
ZOOM
/
: Vrider linsen till dess övre eller undre gräns för flyttbart område.
: Slutar vrida linsen.
/ / / : Finjustering i två steg är tillgänglig.
FOKUS
/
: Vrider linsen till dess övre eller undre gräns för flyttbart område.
: Slutar vrida linsen.
/ / / : Finjustering i två steg är tillgänglig.
LINSFÖRSKJ. V
LINSFÖRSKJ. H
/
: Vrider linsen till dess övre eller undre gräns för flyttbart område.
: Slutar vrida linsen.
/ / / : Vertikal och horisontal finjustering i två steg är tillgänglig.
(fortsätter på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
60
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Projektorstyrning (fortsättn.)
Objekt
LINSMINNE
INSTÄLLNING SKÄRM - AV / BILD-VID-BILD / BILD-I-BILD
Klicka på [Verkställ]-knappen för att utföra efter att ha valt visningsläge (AV/
BILD-VID-BILD/BILD-I-BILD) från listrutan. Klicka på [Redigera]-knappen för
HUVUD
(fortsättn.) att visa skärmen för detaljerade inställningar i visningsläge BILD-VID-BILD
eller BILD-I-BILD.
MIN BILD
RADERA MIN BILD
BILDLÄGE
GAMMA
FÄRGTEMP.
BILDKVALITET
eClarity
HDCR
FÄRGHANTERING
BILD
LJUSSTYRKA
KONTRAST
FÄRG
FÄRGTON
SKÄRPA
AKTIV IRIS
MITT MINNE
ASPEKT
Vald parameter kan inte anges beroende på insignal.
OVERSCAN
V POSITION
VISA
H POSITION
H PHASE
H FAS
AUTOJUSTERA UTFÖR
PROGRESSIV
VIDEO NR
FÄRGZON
INSIGNAL VIDEOFORMAT
DIGITALT OMRÅDE
COMPUTER-IN
BILDLÅS
(fortsätter på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
61
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Projektorstyrning (fortsättn.)
Objekt
KEYSTONE
PERF.PASSN.
SKEVNING
EDGE BLENDING
INSTÄLL.
LAMPA & FILTER
KEYSTONE V
KEYSTONE H
INSTÄLLN. - Hörnläge/Linjestörning
LÄGE
LÄGE
BLENDING-NIVÅ
BLENDING-OMRÅDE
BESKÄRNING
DÄMPNINGSNIVÅ
VITBALANS FÖRSTÄRKNING
FÖRSKJUTNING VITBALANS
SVART-NIVÅ
ECOLÄGE
FILTER MED.
BILDOPTIMERING
BILDLÄGE
INSTALLATION
VÄNTLÄGE
NOTERA • Nätverksfunktionen är inte tillgänglig när
VÄNTLÄGE är satt till SPARA och projektorn är i väntläge.
Anslut projektorn till nätverket efter att ha satt VÄNTLÄGE till
NORMAL.
LJUD
OSD MEDDEL.
VOLYM
HÖGTALARE
LJUDKÄLLA
(fortsätter på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
62
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor - Projektorstyrning (fortsättn.)
Objekt
SPRÅK
Klicka på [Verkställ]-knappen för att växla språk på webbskärmen enligt
inställningen för valt språk på projektorn.
MENYLÄGE V
MENYLÄGE H
BLANK
SKÄRMBILD AUTOBLANK
UPPSTART
MinSkärm Lås
MALL
C.C. - SKÄRM
C.C. - LÄGE
C.C. - KANAL
KANALSKIPP
AUTOSÖK
DIREKT STRÖM PÅ
AUTO STRÖM AV
SLUTARTIMER
OPTION
MIN KNAPP-1 / 2 / 3 / 4
FJÄRR MOTTAG
FJÄRR FREKVENS
FJÄRR-ID
Avsluta presenterarläge
SERVICE Tvingande avslut av presenterarläget.
Se Kapitel 4 för information om Presenterarläge. (&77)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
63
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.11 Fjärrkontroll
LWU620i
LWU720i/LHD720i
Funktionerna på den medföljande fjärrkontrollen visas på webb-fjärrkontrollens
skärm.
Kontrollera inte projektorn med både projektorns fjärrkontroll och Webbfjärrkontroll
på samma gång. Det kan leda till att projektorn inte fungerar som den ska.
• VÄNTA
• PÅ
• COMPUTER IN
• HDMI 1
• HDMI 2
• DisplayPort
• HDBaseT
• SDI (LWU720i/LHD720i)
• VIDEO
• LAN
• AV-TYST
• FRYS
• ▲/ ▼/ ◄ / ►
• RETUR
• MENY
• ÅTERSTÄLL
NOTERA • En funktion kan utföras med endast ett klick. Knappen måste
tryckas in upprepade gånger för att användas kontinuerligt.
• När du klickar på knappen upprepade gånger kan det hända att vissa
kommandon inte skickas ordentligt. Klicka med mellanrum.
• När [VÄNTA] eller [PÅ] -knappen trycks ned visas ett meddelandefönster med
en bekräftelse av åtgärden. Om du vill kontrollera strömmen, tryck på [OK],
tryck annars på [Avbryt].
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
64
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.12 Projektorstatus
Visar aktuella inställningar och status för
projektorn.
Objekt
Beskrivning
Felstatus
Visar felstatus.
Lamptid
Visar användningstid för lampan.
Filtertid
Visar användningstid för filtret.
Filterstatus
Visar aktuell rengöringsstatus för luftfiltret.
Strömstatus
Visar strömstatus.
Ingångsstatus
Visar insignalkälla.
Blank på/av
Visar Blank på/av-status.
Tyst
Visar tyst läge-status.
Frys
Visar Frys-status.
Slutare
Visar Status för Slutare.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
65
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.13 Starta om nätverk
Startar om projektorns nätverksanslutning.
Objekt
Starta om
Beskrivning
Startar om projektorns nätverksanslutning för att aktivera de
nya konfigurationsinställningarna.
NOTERA • En omstart kräver att du loggar in igen så att du kan kontrollera
och konfigurera projektorn ytterligare via en webbläsare. Vänta i minst 30
sekunder innan du klickar på [Starta om] -knappen igen.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
66
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.1 Webbkontroll för projektor (fortsättn.)
3.1.14 Anslutningstest
Kontrollerar om nätverket är anslutet till DNSserver eller SNTP-server, m.m.
Objekt
IP-adress destination
Beskrivning
Klicka på [Utför]-knappen för att testa anslutningen efter att
ha matat in IP-adress för att ansluta.
Visar exempel för lyckad anslutning :
Visar exempel för misslyckad anslutning :
NOTERA • Bekräfta information för mål IP-adress med nätverksadministratören.
• Anslutningstestet kan resultera i ett fel även om anslutningen utförs ordentligt
när paket för att kontrollera anslutningen har avvisats innan de nått målet
beroende på inställningarna i brandväggen eller paketfilter m.m.
• Resultatet för anslutningstestet visas endast på engelska.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
67
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control®
Flik
Fönstret Main enligt ovan visas först. Om
man däremot aktiverat User Password på
fönstret Tools visas en dialogruta för lösenord
(&72), enligt vad som visas till höger, och
ingen funktion blir tillgänglig förrän man anger
sitt lösenord. När man angett sitt lösenord
försvinner dialogrutan och fönstret Main visas.
Enligt vad som visas nedan kan man öppna
ett fönster genom att klicka på tillhörande flik
längst upp till höger i fönstret.
Flik
Logout
Tools
Info
Contact IT Help
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Dialogen User Password
Beskrivning
Loggar ut från e-Control®.
Denna flik visas endast när User Password för fönstret Tools
aktiveras.
Öppnar fönstret Tools (&72).
Öppnar fönstret Info (&74).
Öppnar fönstret Help Desk (&75).
68
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
®
3.2 Crestron e-Control (continued)
NOTERA • I något av följande fall kan inte Crestron e-Control användas för att
styra projektorn.
- Nätverksinställningar - Annan inställning - Crestron e-Control är "Avaktiverad" (&45)
- Nätverksinställningar - Vanlig inställning - Crestron är "AV" (&42)
- NÄTVERK-meny - EXTERN KONTROLL - Crestron är "AV" (&34)
Sätt Crestron till på och aktivera Crestron e-Control, stäng sedan webbläsaren.
Starta därefter om webbläsaren och ange projektorns IP-adress.
• Crestron e-Control® har endast stöd för engelska.
• Om anslutningen avbryts visas skärmen “Loading”. Kontrollera anslutningen
mellan projektorn och datorn och välj sedan att gå tillbaka eller uppdatera
webbsidan.
• Kontroll från Crestron e-Control® stöds endast via trådbundet LAN.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
69
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® (fortsättn.)
3.2.1 Fönstret Main
1
4
2
3
Man kan styra projektorns grundläggande funktioner via denna skärm.
NOTERA • Om projektorn är i standby-läge fungerar endast knappen [Power].
1 Klicka på en knapp och gör enligt följande.
Knapp
Power
Vol -/ Vol +
Mute
Beskrivning
Slår på/av strömmen.
Anger volyminställningen.
Aktiverar/inaktiverar ljud.
2 Sources List
Man kan klicka på en knapp för att växla inmatningskanal. Pekaren flyttar sig enligt
den inmatningsport som är vald för tillfället.
Knapp
Computer in
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
HDBaseT
SDI
(LWU720i/LHD720i)
Video
LAN
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
Ställer porten till COMPUTER IN.
Ställer porten till HDMI 1.
Ställer porten till HDMI 2-.
Ställer porten till DisplayPort.
Ställer porten till HDBaseTTM.
Ställer porten till SDI.
Ställer porten till VIDEO.
Ställer porten till LAN.
70
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
®
3.2 Crestron e-Control - Fönstret Main (fortsättn.)
3 Klicka på en knapp och gör enligt följande. Klicka på ikonerna ◄ / ► längst ut
till höger och vänster för att visa de dolda knapparna.
Knapp
Freeze
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Magnify
Auto
Blank
Beskrivning
Aktiverar/inaktiverar Frys.
Justerar kontrasten.
Justerar ljusstyrkan.
Justerar färginställningen.
Justerar skärpan.
Ändra inställningen för förstoring med knapparna [+] / [-].
Använd knapparna [▲] [▼] [◄] [►] för att flytta till det område
du vill förstora.
Utför automatisk justering.
Aktiverar/inaktiverar Blank skärm.
4 Klicka på knappen och styr på samma sätt som fjärrkontrollen.
Knapp
Menu
Enter
Reset
▲
▼
◄
►
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
Samma funktion som MENU-knappen.
Samma funktion som ENTER-knappen.
Samma funktion som RESET-knappen.
Samma funktion som ▲-knappen.
Samma funktion som ▼-knappen.
Samma funktion som ◄-knappen.
Samma funktion som ►-knappen.
71
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® (fortsättn.)
3.2.2 Fönstret Tools
2
1
4
5
3
Konfigurerar inställningarna mellan projektorn och kontrollsystemet Crestron®.
Klicka på knappen [Exit] för att återgå till fönstret Main.
NOTERA • Om man använder tvåbitstecken kan inte den text eller de siffror
som angetts ställas in korrekt.
• Inget fält i detta fönster får lämnas tomt.
1 Crestron Control
Konfigurerar inställningarna för kontrollsystemet Crestron®:s enheter.
Objekt
IP Address
IP ID
Port
Beskrivning
Konfigurerar IP-adressen för kontrollsystemet.
Konfigurerar IP-ID:et för kontrollsystemet.
Anger vilket portnummer kontrollsystemet använder för
kommunikation.
Klicka på knappen [Send] för att verkställa inställningarna.
2 Projector
Konfigurerar nätverksinställningarna för projektorn.
Objekt
Projector Name
Location
Assigned To:
Beskrivning
Konfigurerar projektorns namn. Projektorns namn kan innehålla
upp till 64 alfanumeriska tecken.
Konfigurerar platsnamnet för projektorn. Man kan ange ett
Location-namn med upp till 32 alfanumeriska tecken.
Konfigurerar användarnamnet för projektorn. Man kan ange ett
användarnamn med upp till 32 alfanumeriska tecken.
De symboler som kan användas är mellanslag och följande: !"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~
Klicka på knappen [Send] för att verkställa inställningarna.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
72
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
®
3.2 Crestron e-Control - Fönstret Tools (fortsättn.)
2 Projector (fortsättn.)
Konfigurerar nätverksinställningarna för projektorn.
Objekt
DHCP
IP Address
Beskrivning
Aktiverar DHCP.
Konfigurerar IP-adressen när DHCP är inaktiverat.
Subnet Mask
Konfigurerar nätmasken när DHCP är inaktiverat.
Default Gateway
DNS Server
Konfigurerar standard-gateway när DHCP är inaktiverat.
Konfigurerar DNS-serveradressen när DHCP är inaktiverad.
Klicka på knappen [Send] för att verkställa inställningarna.
3 User Password
Konfigurerar User Password. För att begära User Password innan start
e-Control® ska man kryssa i kryssrutan.
Objekt
New Password
Confirm
Beskrivning
Konfigurerar lösenordet.
Man kan ange ett lösenord med upp till 26 alfanumeriska tecken.
De symboler som kan användas är mellanslag och följande:
!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~
Skriv in lösenordet igen för verifikation. Ett felmeddelande visas
om lösenordet är felaktigt.
Klicka på knappen [Send] för att verkställa inställningarna.
4 Admin Password
Konfigurerar Admin Password. För att begära att Admin Password anges innan
fönstret Tools visas ska man kryssa i kryssrutan.
Objekt
New Password
Confirm
Beskrivning
Konfigurerar lösenordet.
Man kan ange ett lösenord med upp till 26 alfanumeriska tecken.
De symboler som kan användas är mellanslag och följande:
!"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^_`{|}~
Skriv in lösenordet igen för verifikation. Ett felmeddelande visas
om lösenordet är felaktigt.
Klicka på knappen [Send] för att verkställa inställningarna.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
73
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® (fortsättn.)
3.2.3 Fönstret Info
1
2
Visar aktuella inställningar och status för projektorn.
Klicka på knappen [Exit] för att återgå till fönstret Main.
1 Projektorinformation
Objekt
Projector Name
Location
MAC Address
Resolution
Lamp Hours
Assigned To:
Beskrivning
Visar inställningarna för projektornamn.
Visar platsnamnet för projektorn.
Visar den trådbundna LAN MAC-adressen för projektorn.
Visar upplösning och vertikal frekvens för den signalinmatning
som valts på projektorn.
Visar användningstid för lampan.
Visar användarnamnet för projektorn.
2 Projektorstatus
Objekt
Beskrivning
Power Status
Visar strömstatus.
Input Source
Visar insignalkälla.
Picture Mode
Visar inställning för bildläge.
Installation
Visar installationsinställning.
Eco Mode
Visar inställning för eco-läge.
Error Status
Visar felstatus.
NOTERA • Projector Name, Location och användarnamnet för Assigned To:
kan visas förkortade om de är för långa.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
74
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
®
3.2 Crestron e-Control (fortsättn.)
3.2.4 Fönstret Help Desk
Skickar/tar emot meddelanden till/från administratören för Crestron RoomView®
Express och Fusion RV®.
Knapp
Send
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
Skickar ett meddelande.
Kontrollera det mottagna meddelandet.
75
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
3. Webbkontroll
3.2 Crestron e-Control® (fortsättn.)
3.2.5 Varning
När administratören för Crestron RoomView® Express och Fusion RV® skickar ut
ett varningsmeddelande visas detta på skärmen.
Man kan svara på varningsmeddelandet via en chatt. Ange ett meddelande i rutan
nedanför varningsmeddelandet och klicka på knappen [Send].
NOTERA • För detaljer om varning, se manualen för Crestron RoomView®
Express eller Fusion RV®.
• Varningsmeddelandet från Crestron RoomView® och Fusion RV® visas
på projektorns skärm på ungefär samma sätt som realtidsmeddelanden
i Meddelande-funktionen (&82). Om ett annat realtidsmeddelande visas
på skärmen skrivs detta över av varningsmeddelandet. Om prioriteten för
realtidsmeddelandet är inställd till hög kommer dock inte varningsmeddelandet
att visas på skärmen. Se manualen för applikationen Meddelande för mer
detaljer.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
76
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
4. Nätverkspresentation
4. Nätverkspresentation
4.1 Översikt
Projektorn kan visa eller spela upp bilder från datorskärmen och ljuddata som
skickas genom nätverket. Den här funktionen för nätverkspresentation hjälper dig
att verkställa dina presentationer och konferenser på ett smidigt sätt.
En särskild applikation, “LiveViewer”, krävs för att använda nätverkspresentation.
Man kan installera detta från CD:n med buntad programvara.
För detaljer om nätverkspresentation och anvisningar om hur man installerar
“LiveViewer”, se bruksanvisningen för “LiveViewer”.
NOTERA • Användning av "LiveViewer"-funktionen beror på den modell du
använder. Om du vill använda den senaste "LiveViewer", se lämplig gruppost i
"LiveViewer" bruksanvisning. Denna modell finns i grupp C.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
77
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
4. Nätverkspresentation
4.2 Visningsläge
LiveViewer har två visningslägen, Single PC-läge och Multi PC-läge.
4.2.1 Single PC-läge
Single PC-läge kan visa bilder på hela skärmen från en dator till projektorn/
switchar via trådlöst LAN eller trådbundet LAN.
■ Presenterarläge
I Single PC-läge kan projektorn vara upptagen av en annan dator och kan
blockera åtkomst från andra datorer (om Presenter Mode (Presenterarläge)
är statt till PÅ i LiveViewer). När presentationen görs behöver du alltså inte
bekymra dig för att bilder från någon annan dator ska dyka upp på skärmen.
Presenterarläge kan ställas till PÅ i option-meny i LiveViewer.
4.2.2 Multi PC-läge
Projektorn kan visa bilder för upp till fyra anslutna datorer samtidigt.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
78
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
4. Nätverkspresentation
4.3 Flerprojektorläge
I Flerprojektor-/Flervisningsläge kan upp till 12 projektorer eller switchar anslutna
till projektorer anslutas till datorn via trådlöst eller trådbundet LAN samtidigt.
Denna funktion är endast för Windows användare.
4.4 Läge moderatorstyrning
En dator kan anges som Moderator (värd) som kan styra alla andra datorer
(klienter) eller switchar anslutna till projektorn via trådlöst LAN eller trådbundet
LAN. Då Klienter inte kan styra LiveViwer och projektorn, kan Värden fortsätta
med programmet som planerat smidigt och säkert.
Moderator (värd)
Moderator
(Host)
LAN
LA
N
Klienter
Clien
ts
Denna funktion är endast för Windows användare.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
79
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
4. Nätverkspresentation
4.5 Portnummer
Portnummer som används för LiveViewer visas nedan.
Portnummer
5500
5900
5901
9720
Protokoll
TCP
TCP
TCP
TCP
NOTERA
• När andra applikationer använder ovan portar kanske inte LiveViewer och
Christie QuickConnect fungerar.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
80
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
5. Funktionen Min bild
5. Funktionen Min bild
Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket.
Du kan allokera upp till 4 bildfiler.
MIN BILD överföring kräver ett exklusivt program för PC:n.
Använd applikationen för att föra över bilddata.
Se applikationens manual för information och de inställningar och funktioner som
som krävs för datorn och projektorn.
Om du vill visa den överförda bilden väljer du alternativet MIN BILD på
NÄTVERK-menyn. Mer information finns i beskrivningen av alternativet MIN BILD
på NÄTVERK-menyn.
NOTERA • Använd MY BUTTON som har MIN BILD registrerad kan visa
överförd bild. (OPTION-meny i Funktionsguide)
• Bildfilen kan även visas med hjälp av schemaläggningsfunktionen i
webbläsaren. (94).
• Om man för över data via trådlöst och trådbundet LAN samtidigt kan det
hända att projektorn inte kan behandla datan korrekt.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
81
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
6. Meddelandefunktion
6. Meddelandefunktion
6.1 Översikt
Eventuellt visar projektorn textdata som förts över via nätverket på skärmen och
spelar upp ljuddata inne i projektorn.
Textdata kan visas på skärmen på två sätt. Ett är att visa texten som överförs från
datorn i realtid och den andra är att välja textdata som är lagrade i
projektorn visa dem.
Det är möjligt att lagra upp till 12 textdata.
Överföra textdata
1
2
31 1
4
2 2
3 3
4 4
12 12
Visa textdata (t.ex.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
82
)
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
6. Meddelandefunktion
Meddelandefunktionen kräver ett speciellt program för din dator. Använd
programmet för att redigera, överföra och visa textdata.
Se applikationens manual för information och de inställningar och funktioner som
som krävs för datorn och projektorn.
6.2 Språk som stöds
Språk som kan visas i Messenger-funktionen visas nedan.
Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, norska, holländska, portugisiska,
svenska, finska, polska, ryska, turkiska, japanska, enkel kinesiska, traditionell
kinesiska, koreanska
6.3 Visningsstil
Det finns 4 stilar för att visa meddelanden. Följande är en beskrivning av
respektive typ.
1) Rulla (Scroll)
Meddelande rullar åt vänster i området för
meddelandevisning.
Today’s
The chemical class
Topics
is cance
2) Ruta (Box)
Meddelandet rullar uppåt i rutan för visande av
meddelande.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
83
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
6. Meddelandefunktion
3) Popupp (Pop on)
Meddelandet visas över hela rutan för visande
av meddelande.
4) Sida om bilden (Picture Side)
Meddelande visas i området för att visa
meddelande till höger eller vänster.
Denna stil är endast tillgänglig för WXGA- och
WUXGA-modeller.
NOTERA • Det är möjligt att lagra upp till maximalt 12 st textdata i projektorn.
• Använd MY BUTTON med registrerade MEDDELARE för att slå på/av visning
av meddelandetext. (OPTION-meny i Funktionsguide)
• Textfilen kan även visas med hjälp av schemaläggningsfunktionen i webbläsaren.
(&94)
• Om data överförs via trådlöst och trådbundet LAN samtidigt kan det hända att
projektorn inte kan behandla data korrekt.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
84
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
7. Funktionen Nätverksbrygga
7. Funktionen Nätverksbrygga
Denna projektor är utrustad med funktionen NÄTVERKSBRYGGA för att utföra
ömsesidig konvertering av ett nätverksprotokoll och ett seriellt gränssnitt.
Via funktionen NÄTVERKSBRYGGA kan en dator som är ansluten till projektorn
via trådlöst eller trådbundet LAN styra en extern enhet genom att kommunicera
via RS-232C och använda projektorn not nätverksterminal.
TCP/IP-data
Protokolländring
WIRELESS-port
Trådbundet LAN (trådlös
USB-adapter)
LAN-kabel
Dator
Seriell data
RS-232C
RS-232C-kabel
Extern enhet
Trådlös
LAN
CONTROL-port
LAN-port
7.1 Ansluta enheter
1) A
nslut projektorns LAN-port till datorns LAN-port via en LAN-kabel, eller
anslut trådlös USB-adapter till WIRELESS-porten.
2) Anslut projektorns CONTROL-port och enhetens RS-232C-port med en
RS-232C-kabel för RS-232C-kommunikation.
NOTERA • Innan du ansluter enheterna, läs handboken för enheterna för att
säkerställa anslutningen.
För RS-232C-anslutning, kontrollera specifikationerna för respektive port och
använd lämplig kabel. (Connection to the ports i Funktionsguide - Technical)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
85
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
7. Funktionen Nätverksbrygga
7.2 Kommunikationsinställning
För att konfigurera inställningen av kommunikationen med NÄTVERKSBRYGGA
för projektorn, använd artiklarna i KOMMUNIKATION-menyn. Öppna menyn för
projektorn och välj OPTION - SERVICE - KOMMUNIKATION-menyn. (OPTIONmeny > SERVICE > KOMMUNIKATION i Funktionsguide)
1) I menyn KOMMUNIKATIONSTYP väljer man NÄTVERKSBRYGGA
(TRÅDLÖS eller TRÅDBUNDEN beroende på den typ av anslutning du
använder) för CONTROL-porten.
2) Om du använder menyn SERIELLA INSTÄLLNINGAR, välj korrekt
överföringshastighet och paritet för CONTROL-porten i enlighet med
specifikationerna för RS-232C-porten för den anslutna enheten.
Objekt
ÖVERF.HAST
Förhållande
4800bps/9600bps/19200bps/38400bps
PARITET
INGEN/UDDA/JÄMN
Datalängd
8 bitar (fast)
Start-bit
1 bit (fast)
Stopp-bit
1 bit (fast)
3) Om du använder ÖVERFÖRINGSMETOD-menyn, ställ in den korrekta
metoden för CONTROL-porten i enlighet med den du använder.
NOTERA • AV väljs för KOMMUNIKATIONSTYP som standardinställning.
• Om du använder KOMMUNIKATION-menyn, ställ in kommunikationen. Kom
ihåg att en olämplig inställning kan orsaka kommunikationsfel.
• När man väljer någon av inställningarna NÄTVERKSBRYGGA i menyn
KOMMUNIKATIONSTYP kan inte RS-232C-kommandon tas emot från
CONTROL-porten.
7.3 Kommunikationsport
För funktionen NÄTVERKSBRYGGA, sänd data från datorn till projektorn med
Nätverksbryggport som är konfigurerad i Portinställningar i webbläsaren. (46)
NOTERA • Alla nummer mellan 1024 och 65535, förutom 41794, 9715,
9716, 9719, 9720, 5900, 5500, 4352, kan ställas in som Nätverksbryggportnummer. Standardinställningen är 9717.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
86
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
7. Funktionen Nätverksbrygga
7.4 Överföringsmetod
Överföringsmetoden kan endast väljas från menyerna när NÄTVERKSBRYGGA
har valts som KOMMUNIKATIONSTYP.
(OPTION-meny > SERVICE > KOMMUNIKATION i Funktionsguide)
HALV DUPLEX  FULL DUPLEX
7.4.1 HALV DUPLEX
Denna metod låter projektorn utföra tvåvägskommunikation, men endast i en
riktning i taget, antingen sändning eller mottagning av data.
Metoden tillåter inte att projektorn tar emot data från datorn samtidigt som den
väntar på svarsdata från en extern enhet. Efter att projektorn har tagit emot
svarsdata från en extern enhet eller svarsgränstiden passerar, kan projektorn ta
emot data från datorn.
Det innebär att projektorn styr sändning och mottagning av data för att
synkronisera kommunikationen.
Ställ in TIDSGRÄNS SVAR enligt instruktionerna nedan för att använda metoden
HALV DUPLEX.
TCP/IP-data
Protokolländring
Trådbundet LAN
Dator
Seriell data
RS-232C
LAN-kabel
RS-232C kabel
Extern enhet
Trådlöst LAN
Sändning data
Sändning data
Tidsgräns svar
Kassera data
Svarsdata
Svarsdata
Kassera data
Om du använder TIDSGRÄNS SVAR-menyn, ställ in svarstiden för svarsdata
från en extern enhet. (OPTION-meny > SERVICE > KOMMUNIKATION i
Funktionsguide)
AV  1s  2s  3s ( AV)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
87
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
7. Funktionen Nätverksbrygga
7.4 Överföringsmetod (fortsättn.)
NOTERA • Om du använder metoden HALV DUPLEX kan projektorn sända
ut maximalt 254 byte data på en gång.
• Om övervakning av svarsdata från en extern enhet inte krävs, och
TIDSGRÄNS SVAR är inställt till AV, kan projektorn ta emot data från datorn
och sända ut den till en extern enhet oavbrutet.
AV är valt som standardinställning.
7.4.2 FULL DUPLEX
Denna metod låter projektorn utföra tvåvägskommunkation, sändning och
mottagning av data samtidigt, utan att övervaka svarsdata från en extern enhet.
Om du använder denna metod, kommer datorn och en extern enhet att sända
data utan synkronisering. Om data ska synkroniseras, ställ in datorn att utföra
synkroniseringen.
NOTERA • När datorn styr synkroniseringen av mottagningar och sändningar,
kan det hända att externa enheter inte kan kontrolleras ordentligt beroende på
statusen av databearbetningen i projektorn.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
88
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
8. Andra funktioner
8.1 E-postvarningar
Projektorn kan automatiskt skicka ett meddelande till angivna e-postadresser när
projektorn identifierar ett visst tillstånd som kräver underhåll eller ett fel.
NOTERA • Du kan ange upp till fem e-postadresser.
• Det är inte säkert att projektorn kan skicka e-postmeddelandet om projektorn
plötsligt förlorar ström.
• E-post kanske inte skickas ordentligt beroende på den e-post miljö du använder.
Varningar tillgängliga för e-post är följande.
Objekt
Beskrivning
Lampskyddsfel
Lampskyddet är inte korrekt fastsatt.
Fläktfel
Kylfläkten fungerar inte.
Lampfel
Lampan lyser inte. Orsaken kan vara att enheten har
överhettats.
Temperaturfel
Orsaken kan vara att enheten har överhettats.
Luftflödesfel
Den interna temperaturen stiger.
Kylningsfel
Orsaken kan vara att enheten har skadats av för låg
temperatur.
Filterfel
Angiven filtertid har passerat.
Slutarfel
Slutaren fungerar inte korrekt.
Linsförskjutningsfel
Lens shift fungerar inte korrekt.
Fel strömavbrott
Strömförsörjningen avbröts momentant.
Annat fel
Annat fel än ovan.
Om detta fel visas, kontakta din återförsäljare.
Fel i utför schema
Kunde inte utföra schemalagda händelser.
Lamptidslarm
Lamptid har överstigit angiven larmgräns.
Filtertidslarm
Filtertiden har överstigit angiven larmgräns.
Meddelande filterstatus
Statusen för rengöring av luftfiltret ändras.
Positionsdetektorlarm
Positionsdetektorlarmet. (SÄKERHET-meny I
Funktionsguide)
(fortsättn. på nästa sida)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
89
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
NOTERA • Tiden för mottagande av Filterfel-e-post beror på inställningen
för FILTER MED. under posten LAMPA & FILTER i INSTÄLL.-menyn som
bestämmer perioden till det att filtermeddelande visas på projektorskärmen. Ett
e-postmeddelande skickas när brukstiden för filtret överskrider den tidsgräns
som fastställts. Inget e-postmeddelande skickas om FILTER MED. har värdet
AV. (INSTÄLL.-meny i Funktionsguide)
• Lamptidslarm är en gräns för e-postmeddelanden om lamptiden. När angiven
tid överstiger gränsen som konfigurerats i Webbkontroll för projektor kommer
ett e-post att skickas.
• Filtertidslarm är en gräns för e-postmeddelanden om filtertiden. När angiven
tid överstiger gränsen som konfigurerats i Webbkontroll för projektor kommer
ett e-post att skickas.
• Meddelande filterstatus kan aktiveras för båda eller någon av Status 1 och
2. Dessa meddelanden motsvarar ändring av FILTER-indikatorn på projektorn.
(Status 1: släckt till orange, Status 2: orange till röd) Se Funktionsguide för
detaljer om FILTER-indikatorn.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
90
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
Om du vill använda projektorns e-postfunktion konfigurerar du följande objekt med
hjälp av en webbläsare.
E-postinställningar (&48)
1) Välj [E-postinställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Konfigurera varje alternativ på sidan E-postinställningar. Mer information hittar
du i 3.1.5 E-postinställningar (&48).
3) Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
4) K
licka på [Skicka testmeddelande]-knappen för att bekräfta att
e-postinställningarna är korrekta.
Följande e-postmeddelande levereras till de angivna adresserna.
Ämnesrad
Text
:Test Mail
:Send Test Mail
Date
Time
IP Address
MAC Address
<Projektornamn>
<Testdatum>
<Testtid>
<Projektorns IP-adress>
<Projektorns MAC-adress>
Larminställningar (&50)
1) Välj [Larminställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) V
älj och konfigurera varje objekt. Se alternativ 3.1.6 Larminställningar (50)
för mer information.
3) Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
Fel- och varningsmeddelanden är formaterade som följer:
Ämnesrad
Text
: <Mail title>
: <Mail text>
Date
Time
IP Address
MAC Address
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
<Projector name>
<Fel-/varningsdatum>
<Fel-/varningstid>
<Projektorns IP-adress>
<Projektorns MAC-adress>
91
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
8.2 Projektorhantering med SNMP
Med SNMP (Simple Network Management Protocol) kan du hantera
projektorinformationen, oavsett om det gäller fel- eller varningsstatus, från datorn
via nätverket.
NOTERA • Vi rekommenderar att SNMP-funktioner utförs av en
nätverksadministratör.
• Programvaran för SNMP-hantering måste vara installerad på datorn för att du
ska kunna övervaka projektorn via SNMP.
Vanlig MIB (MIB-2)
Du kan referera följande alternativ definierade i systemgruppen för Vanlig MIB
(MIB-2).
Artikel
sysName
sysLocation
sysContact
Beskrivning
Projektornamn är satt.
Information om var den är placerad. Den har teckensträng
angiven i sysLocation (SNMP) i Webbkontroll för projektor [Nätverksinställningar] - [Allmän inställning].
Information angående administratörens kontaktinformation.
Den har teckensträng angiven i sysContact (SNMP) i
Webbkontroll för projektor - [Nätverksinställningar] - [Allmän
inställning].
Förhöjd MIB
Du kan hämta konfigureringsinformation genom att använda Förhöjd MIB för
projektorer. Förhörd MIB för projektorer kan laddas ner från sidan [Portinställningar]
i Webbkontroll för projektor.
Fälla
När ett fel eller varning uppstår på projektorn kan ett meddelande skickas till
angiven adress.
Förutom e-postmeddelandet som visas i 8.1 E-postvarningar (&89), kan följande
meddelande skickas.
Kallstart
Artikel
Autentiseringsfel
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Beskrivning
När projektorn förses med ström fungerar den enligt nedan.
• Om VÄNTLÄGE är inställt på NORMAL ändras projektorns
strömstatus från av till väntläge.
• Om VÄNTLÄGE är inställt på SPARA ändras projektorns
strömstatus från väntläge till på (lampan tänds).
(&INSTÄLL.-meny i Funktionsguide)
SNMP-åtkomst identifieras från den enskilda SNMP-gruppen.
92
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
Ställ in följande funktioner via webbrowser om du vill hantera projektorn via
SNMP.
Portinställningar (&46)
1) Välj [Portinställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Klicka på [Hämta MIB-fil] för att ladda ner en MIB-fil.
3) Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att öppna SNMP-porten. Ange vilken IPadress som SNMP Trap ska skickas till när ett fel eller en varning inträffar.
Säkerhetsinställningar (&58)
1) Välj [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Klicka på [SNMP] och ange namnet på SNMP-gruppen på skärmen som visas.
Larminställningar (&50)
Konfigurera inställningarna för Trap-överföring av fel/varningar.
1) Välj [Larminställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Välj det fel/den varning som ska konfigureras.
3) Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för att skicka ut SNMP Trap för fel/varningar.
Avmarkera [Aktivera] -kryssrutan när SNMP Trap-överföring inte behövs.
4) Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
NOTERA • Registrera den nedladdade MIB-filen i SNMP-hanteringsprogrammet
som ska användas.
• Se till att utföra omstart av nätverk när inställningarna för [Portinställningar]
eller [Säkerhetsinställningar] har ändrats.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
93
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
8.3 Schemalägga händelser
Med schemaläggningsfunktionen kan du konfigurera schemalagda händelser, inklusive
att slå på/av strömmen. Detta gör det möjligt för projektorn att “sköta sig själv”.
Observera följande innan du ställer in schemat.
NOTERA • Schemat kan även ställas in på menyn OPTION - SCHEMA på
projektorn. (&Se Funktionsguiden - OPTION).
• Maximalt 16 program för schema kan anges. Maximalt 20 händelser kan
registreras i 1 program.
• Inga händelser är registrerade i program 1 – 16 i fabriksinställningen.
Programmet måste vara inställt i förväg när du använder schemafunktionen för
första gången.
• Prioriteten för schemalagda händelser är: 1) specifikt datum, 2) veckovis.
• Du kan ange upp till 10 specifika datum för schemalagda händelser. Prioritet
ges till de med lägre nummer när flera händelser har schemalagts för samma
datum och tid (t.ex. har “Specifikt datum nr. 1” prioritet framfr “Specifikt datum
nr. 2” o.s.v.)
• Händelsen för ström på har lägst prioritet av alla händelser som är definierade
samtidigt.
• Kom ihåg att ange datum och tid innan du aktiverar schemalagda händelser. (&56)
• När projektorn har flyttats ska du kontrollera projektorns inställda datum och
tid innan du konfigurerar schemana.
• Det är inte säkert att den interna klockan visar rätt tid. Du bör inte använda
SNTP för att erhålla korrekt tid.
• Vissa projektorfel (som t.ex. temperaturfel, lampfel) förhindrar att projektorn
utför schemalagda funktioner/händelser på rätt sätt.
• Händelserna “Min bild” och “Messenger” startar inte på rätt sätt och "fel
vid körning av schemalagd aktivitet" inträffar om lampan inte tänds och/eller
om data som ska visas inte är lagrad i projektorn vid tiden för körning av
händelsen.
• Händelserna “Ingångskälla” och “Min bild” startar inte om säkerhetsfunktionen
är aktiverad och projektorn är låst på grund av funktionen.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
94
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
Förfarandet för att ställa in schema i Webbkontroll för projektor beskrivs i det
följande.
Programmet måst ställas in för att kunna använda schemafunktionen. Olika
händelser så som att slå på/av strömmen eller växla ingångskälla och tiden för
utförande av händelser måste vara registrerade i programmet. Inga händelser är
registrerade i program 1–16 i fabriksinställningen. Ställ in programmet genom att
följa stegen nedan.
Om programmet redan har ställts in hoppa till steg 6).
1) Välj [Schemainställningar] på huvudmenyn i Webbkontroll för projektor.
2) Välj programnummer i listrutan under Programlista och klicka på [Redigera
program]-knappen för att visa följande skärm för att redigera program. Skärmen
för redigering av Program-1 visas nedan.
3) Efter att ha ställt in tiden, händelser och parametrar, klicka på [Registrera] för
att lägga till den nya händelsen.
Klicka på [Radera]-knappen när du vill radera en händelse.
Klicka på [Radera alla]-knappen när du vill radera alla händelser i aktuellt valt
program.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
95
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
4) När du vill redigera programmet med andra nummer kontinuerligt, välj det
program du vill redigera från listrutan och klicka på [Välj]-knappen för att visa
skärmen för redigering av valt program.
5) Klicka på [Tillbaka]-knappen för att gå tillbaka till skärmen för hantering av
schema efter att ha avslutat programinställningen.
Förfarandet för att tilldela programinställning i steg 1) ~ 5) till schemat beskrivs i
följande.
6) Markera kryssrutan för schemat som ska utföras (t.ex. Markera kryssrutan för
“Måndag” när det ska utföras på måndagar) på skärmen för hantering av schema.
7) Välj programmet som ska utföras i listrutan. Du kan bekräfta
händelseinformationen registrerad i varje program i programlistan som visas
längst ner på skärmen.
Vid inställning av specifik datum nr. 1~10, mata in datum (månad/dag).
8) Klicka på [Verkställ]-knappen för att spara schemainställningarna på
projektorn. Upprepa steg 6)~8) på motsvarande sätt för att ställa in schemat du
vill utföra.
Schemainställningar är nu avslutade.
Slutligen, kontrollera att tiden som sparats på projektorn är korrekt inställd.
■Hur man kopierar programmet
När du kopierar det aktuellt valda programmet till andra program, klicka på
kryssrutan under ikonen [
]. Klicka på [Kopiera till]-knappen efter att ha valt
programmet som du vill kopiera i listrutan.
Samma program som det som är valt kan inte anges som det program du vill
kopiera till.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
96
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
8.4 Kommandokontroll via nätverket
Du kan konfigurera och kontrollera projektorn via nätverket med hjälp av RS232C-kommandon.
Kommunikationsport
Följande två portar är avsedda för kommandokontroll.
TCP #23 (Nätverkskontroll port1 (Port: 23))
TCP #9715 (Nätverkskontroll port2 (Port: 9715))
NOTERA • Kommandokontrollen är endast tillgänglig via ovan angivna port.
Kommandokontrollinställningar (46)
Konfigurera följande objekt från en webbläsare när kommandokontroll används.
Exempel: Om projektorns IP-adress anges till 192.168.1.10:
1) A
nge “http://192.168.1.10/” i webbläsarens adressfält och välj Webbkontroll
för projektor i fönstret med alternativ.
2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK].
3) Klicka på [Portinställningar] på huvudmenyn.
4) K
licka på [Aktivera] -kryssrutan för att öppna Nätverkskontroll port1
(Port: 23) för att använda TCP #23. Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för
[Autentisering] -inställning när autentisering krävs. Annars avmarkerar du
kryssrutan.
5) K
licka på [Aktivera] -kryssrutan för att öppna Nätverkskontroll port2
(Port: 9715) för att använda TCP #9715. Klicka på [Aktivera] -kryssrutan för
[Autentisering] -inställning när autentisering krävs. Annars avmarkerar du
kryssrutan.
6) Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
97
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
8.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.)
När autentiseringsinställningen är aktiverad krävs följande inställningar. (58)
7) Klicka på [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn.
8) Klicka på [Nätverksstyrning] och ange önskat autentiseringslösenord.
* Se NOTERA
9) Klicka på [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.
NOTERA • Verifieringslösenordet kommer att vara samma för Network
Control Port1 (Port: 23), Nätverkskontroll port2 (Port: 9715), PJLink™-port
(Port: 4352), Min bild-port (Port: 9716) och Messenger-port (Port: 9719).
• De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av
nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen
startas om. Du kan starta om nätverksanslutningen från Starta om nätverk i
huvudmenyn. (&66)
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
98
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
8.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.)
Kommandoformat
Kommandoformaten skiljer sig mellan de olika kommunikationsportarna.
● TCP #23
Du kan använda RS-232C-kommandon utan några ändringar. Dataformatet
i svaret är det samma som i RS-232C-kommandona. (RS-232C
Communication i Funktionsguide - Technical)
Följande svar skickas dock tillbaka i händelse av autentiseringsfel, när
autentisering är aktiverat.
<Svar i händelse av autentiseringsfel>
Svar
Felkod
0x1F
0x04
0x00
● TCP #9715
Format för skickade data
Följande formatering läggs till i header (0x02), datalängd (0x0D), kontrollsumma
(1byte) och anslutnings-ID (1 byte) för RS-232C-kommandon.
Header
Datalängd
RS-232Ccommand
0x02
0x0D
13 byte
Header
Datalängd
RS-232Ccommand
Kontrollsumma
Anslutnings-ID
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Kontrollsumma Anslutnings-ID
1 byte
1 byte
→0x02, fast
→Bytelängd för RS-232C-kommandon (0x0D, fast)
→RS-232C-kommandon som börjar med 0xBE
0xEF (13 byte)
→Det värde som ger noll när de lägsta 8 bitarna från
header adderas med kontrollsumman.
→Slumpmässigt värde från 0 till 255 (Detta värde
bifogas svarsdata)
99
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
8.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.)
Format för mottagna data
Anslutnings-ID:t (dessa data är desamma som data för anslutnings-ID:t för
skickade data) bifogas i svarsdata för RS-232C-kommandon.
<ACK-svar>
Svar
Anslutnings-ID
0x06
1 byte
<NAK-svar>
Svar
Anslutnings-ID
0x15
1 byte
<Fel-svar>
Svar
Felkod
Anslutnings-ID
0x1C
2 byte
1 byte
Svar
Data
Anslutnings-ID
0x1D
2 byte
1 byte
<Datasvar>
<Projektor upptagen-svar>
Svar
Statuskod
Anslutnings-ID
0x1F
2 byte
1 byte
<Autentiseringsfel-svar>
Svar
0x1F
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
Autentiseringsfelkod
0x04
0x00
Anslutnings-ID
1 byte
100
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
8.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.)
Automatisk anslutningsfrånkoppling
TCP-anslutningen kopplas automatiskt ifrån efter 30 sekunder från det att
anslutningen upprättades, om ingen kommunikation sker.
Autentisering
Projektorn accepterar inga kommandon utan att autentiseringen sker, när
autentisering har aktiverats. Projektorn använder en autentisering av Challenge
Response-typ med en MD5-algoritm (Message Digest 5).
När projektorn använder ett LAN returneras slumpmässigt 8 byte om autentisering
har aktiverats. Bind dessa mottagna 8 byte och autentiseringslösenordet,
kombinera dessa data med MD5-algoritmen och lägg till resultatet före de
kommandon du skickar.
Nedan visas ett exempel när autentiseringslösenordet är “password” och de
slumpmässiga 8 byten är “a572f60c”.
1) Anslut projektorn.
2) Erhåll de slumpmässiga 8 byten “a572f60c” från projektorn.
3) Bind de slumpmässiga 8 byten “a572f60c” och autentiseringslösenordet
“password” vilket ger “a572f60cpassword”.
4) Kombinera bindningen “a572f60cpassword” med MD5-algoritmen.
Detta ger “e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde”.
5) Lägg till dessa “e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde” framför kommandona
och skicka sedan data.
Skicka “e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde”+kommando.
6) När du de data som skickas är korrekta utförs kommandot och svarsdata
returneras. Annars returneras ett autentiseringsfel.
NOTERA • Vid överföring av det andra och efterföljande kommandon kan
autentiseringsdata utelämnas, så länge det gäller samma anslutning.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
101
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
8. Andra funktioner
8.5 Crestron ConnectedTM
Crestron ConnectedTM är ett resurshanteringsprogram för flera användare från
Crestron Electronics, Inc. Det är en applikation för gemensam styrning och
kontroll av projektorn och andra AV-enheter.
För detaljer om Crestron ConnectedTM, se webbsidan Crestron®.
URL: http://www.crestron.com
Följande gränssnitt för kommunikation kan användas för hantering av hela
systemet.
1) Crestron Fusion RV® / Crestron RoomView® Express / Crestron RoomView®
Server Edition Fusion RV®, RoomView® Express och RoomView® Server Edition
är programvaror från Crestron Electronics, Inc. De används för hantering av
alla AV-enheter och kan även kommunicera med help desken samt skicka ut
varningsmeddelanden.
Se följande webbsida för detaljer om programvaran.
URL: http://www.crestron.com/getroomview
2) C
restron e-Control®
Crestron e-Control® en systemkontroll som kan styras via en webbläsare (&68).
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
102
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
9. Felsökning
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte kommunicera med projektorn. (Trådbundet nätverk)
Alternativ som ska kontrolleras
Är projektorn påslagen?
Lösningar
Sätta på projektorn.
Är nätverksenhet så som en
router m.m. påslagen?
Sätt på nätverksenheten.
Är VÄNTLÄGE satt till SPARA?
Nätverksfunktionen är inte tillgänglig när
VÄNTLÄGE är satt till SPARA. Om du vill
använda nätverksfunktionen i väntläge, sätt till
NORMAL.
Är LAN-kabelns ansluten?
Anslut LAN-kabeln.
Visas MAC-adressen korrekt på Kontakta din återförsäljare när MAC-adressen
NÄTVERKSINFORMATION –
på etiketten som sitter på projektorn inte
TRÅDBUNDEN-meny?
stämmer överens med MAC-adressen som
visas på NÄTVERKSINFORMATION –
TRÅDBUNDEN-meny.
Är nätverksinställningarna så
Kontrollera nätverksinställningarna
som IP-adress korrekt angivna? på NÄTVERKSINFORMATION –
TRÅDBUNDEN-menyn. Rådgör med din
nätverksadministratören för detaljer.
Är brandvägg eller paketfiltrering Rådgör med din nätverksadministratören.
satt i en router, m.m.?
Är samma nätverksadress
angiven för trådlöst LAN och för
trådbundet LAN på projektorn?
Samma nätverksadress kan inte användas för
både trådlöst LAN och trådbundet LAN. Ange
olika nätverksadresser för trådlöst LAN och
trådbundet LAN.
Är den trådbundna
nätverksadapter på datorn
aktiverad?
Se bruksanvisningen för datorn och aktivera
den trådbundna nätverksadaptern.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
103
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte kommunicera med projektorn. (Trådlöst nätverk)
Alternativ som ska kontrolleras
Är projektorn påslagen?
Lösningar
Sätta på projektorn.
Är en nätverksenhet så som en
åtkomstpunkt m.m. påslagen?
Sätt på nätverksenheten.
Är VÄNTLÄGE satt till SPARA?
Nätverksfunktionen är inte tillgänglig när
VÄNTLÄGE är satt till SPARA. Om du vill
använda nätverksfunktionen i väntläge, sätt till
NORMAL.
Är nätverksinställningarna så
Kontrollera nätverksinställningarna
som IP-adress korrekt angivna? på NÄTVERKSINFORMATION –
TRÅDLÖS-menyn. Rådgör med din
nätverksadministratören för detaljer.
Är trådlös USB-adapter
(tillbehör: USB-WL-11N-NS)
isatt i WIRELESS-porten på din
projektor?
Sätt i den trådlösa USB-adaptern.
Används en tillvals trådlös USB- Trådlös USB-adapter tillgänglig för denna
adapter?
projektor är endast tillvalet USB-WL-11N-NS.
Visas MAC-adressen korrekt på När MAC-adressen som visas på
NÄTVERKSINFORMATION –
NÄTVERKSINFORMATION – TRÅDLÖSTRÅDLÖS-meny?
menyn inte stämmer överens med MACadressen som är ingraverad på trådlös USBadaptern, dra ut och sätt in den trådlösa USBadaptern igen.
Om problemet kvarstår kan de hända att
den trådlösa USB-adaptern kan vara trasig.
Kontakta din återförsäljare.
Om LED-lampan på den trådlösa När LED-lampan på den trådlösa USBUSB-adaptern blinkar?
adaptern inte blinkar för över 1 minut efter
isättning, dra ut och sätt i den trådlösa USBadaptern igen.
Om problemet kvarstår kan de hända att
den trådlösa USB-adaptern kan vara trasig.
Kontakta din återförsäljare.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
104
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte kommunicera med projektorn. (Trådlöst nätverk) (fortsättning)
Alternativ som ska kontrolleras Lösningar
Är brandvägg eller paketfiltrering Rådgör med din nätverksadministratören.
satt i en åtkomstpunkt, m.m.?
Är det trådlösa nätverket du
ansluter till kodat?
Ange kodningsinställningarna för projektorn
igen och anslut igen.
Används en annan
Följande kodningsmetoder stöds av projektorn:
kodningsmetod som inte stöds av ・ WPA2-PSK(AES)
projektorn?
・ WPA2-PSK(TKIP)
・ WPA-PSK(AES)
・ WPA-PSK(TKIP)
・ WEP128bit
(Endast tillgänglig i läge INFRASTRUKTUR)
・ WEP64bit
(Endast tillgänglig i läge INFRASTRUKTUR)
Denna projektor kan inte anslutas till det
trådlösa nätverket med någon annan
kodningsmetod än ovan.
Är signalstyrkan för det trådlösa
nätverket som visas i SSID
SÖKLISTA menyn svag?
・ Placera projektorn nära den trådlösa
enheten.
・ När projektorn är nära en ståldörr kan det
hända att radiovågorna inte når den trådlösa
enheten. I detta fall, flytta bort projektorn från
dörren.
・ Rådgör med din nätverksadministratör då det
kan finnas en störande trådlös enhet.
Används 5 GHz radiovågor?
Den trådlösa USB-adaptern (USB-WL-11N-NS)
stöder inte 5 GHz, endast 2,4 GHz.
Är samma nätverksadress
angiven för trådlöst LAN och för
trådbundet LAN på projektorn?
Samma nätverksadress kan inte användas för
både trådlöst LAN och trådbundet LAN. Ange
olika nätverksadresser för trådlöst LAN och
trådbundet LAN.
Är den trådlösa nätverksadapter Se bruksanvisningen för datorn och aktivera
på datorn aktiverad?
den trådlösa nätverksadaptern.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
105
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte kommunicera med projektorn. (Trådlöst nätverk) (fortsättning)
Alternativ som ska kontrolleras Lösningar
Är fler än 11 apparater anslutna ・Bekräfta antalet apparater anslutna till
till projektorn?
projektorn. Upp till 11 apparater kan anslutas
till projektorn i läget Enkel åtkomstpunkt.
・När projektorn är ansluten till maximalt antal
apparater, anslut efter att ha kopplat bort
apparat som är ansluten.
Om DHCP-inställningen för
datorn är avaktiverad?
Aktivera DHCP-inställningen på datorn.Se
bruksanvisningen för datorn eller den trådlösa
LAN apparaten för inställningsförfarande för
nätverk och trådlös anslutning av datorn.
Används den i läge ENKEL
ÅTKOMSTPUNKT?
Det kan bli bättre genom att ändra
kanalinställning.
Överlappar IP-adress med den
för andra apparater?
När IP-adress överlappar, stäng av din WiFiapparat och slå på den igen.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
106
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte använda trådlöst LAN och trådbundet LAN samtidigt.
Alternativ som ska kontrolleras
Är samma nätverksadress
angiven för trådlöst LAN och för
trådbundet LAN på projektorn?
Lösningar
Samma nätverksadress kan inte användas för
både trådlöst LAN och trådbundet LAN. Ange
olika nätverksadresser för trådlöst LAN och
trådbundet LAN.
Försöker du att komma åt ett
annat nätverk via en router?
Varken trådbundet LAN eller trådlöst LAN kan
ansluta till ett annat nätverk.
Ange standard-gateway för antigen trådbundet
LAN eller trådlöst LAN till 0.0.0.0.
Fenomen: Webb (Webbkontroll för projektor) visas inte korrekt.
Alternativ som ska kontrolleras
Är rätt URL inmatad i
Webbrowsern?
Lösningar
Mata in IP-adressen för projektorn i
Webbrowsern.
Är JavaScript® aktiverat?
Aktivera JavaScript®.
Hur man ställer in skiljer sig åt beroende på
Webbrowser. Se Hjälpen för Webbrowser, m.m.
för mer information.
Används rekommenderad
Webbrowser?
Webbrowser som rekommenderas är Internet
Explorer® 11 eller Microsoft® Edge.
Webbkontroll för projektor kanske inte visas
korrekt förutom i rekommenderad webbrowser.
Är den cachade skärmen som
visades tidigare kvar?
Rensa cachen.
Hur man ställer in skiljer sig åt beroende på
Webbrowser. Se Hjälpen för Webbrowser, m.m.
för mer information.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
107
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
9. Felsökning
Fenomen: Crestron e-Control® visas inte.
Alternativ som ska kontrolleras
Är Adobe® Flash® spelaren
installerad?
Lösningar
Adobe® Flash® spelare krävs för att visa
Crestron e-Control®.
Installera Adobe® Flash® spelare.
Används en Webbrowser som
inte stöder Adobe® Flash®
spelare?
Använd en Webbrowser som stöder Adobe®
Flash® spelning.
Är Crestron e-Control®
Aktivera Crestron e-Control® inställningarna
inställningarna
på Nätverksinställningar – Annan inställning
på Nätverksinställningar – Annan skärmen på Webbkontroll för projektor.
inställning skärmen på
Webbkontroll för projektor
avaktiverad?
Är Crestron på Webbkontroll för Sätt Crestron på Webbkontroll för projektor projektor - Nätverksinställningar - Nätverksinställningar - Vanlig inställning till PÅ.
Vanlig inställning satt till AV?
Fenomen: Kan inte skicka ett e-post ordentligt.
Alternativ som ska kontrolleras
Har ett test e-post skickats
korrekt?
Lösningar
Kontrollera om ett test e-post skickas korrekt
genom att trycka på [Skicka testmeddelande]
knappen på skärmen E-postinställningar på
Webbkontroll för projektor.
Är e-postinställningarna
korrekta?
Kontrollera inställningarna på skärmen
E-postinställningar på Webbkontroll för
projektor.
Är inställningarna för
Avsändarens e-postadress
korrekta?
Ange giltig e-postadress.
Är det bara e-post som gäller
Kontrollera om ett specifikt Fel/Varning
specifika Fel/Varningar som inte har angetts för att skickas på skärmen
sänds korrekt?
E-postinställningar på Webbkontroll för
projektor.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
108
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
9. Felsökning
Fenomen: Ett e-post når inte fram till vissa adresser.
Alternativ som ska kontrolleras
Är e-postadressen korrekt
angiven?
Lösningar
Kontrollera inställningarna på skärmen
E-postinställningar på Webbkontroll för
projektor.
Är filter eller vidarebefordran
angiven för e-postadressen i
e-postservern?
Rådgör med din nätverksadministratören.
Fenomen: Schemat utförs inte korrekt.
Alternativ som ska kontrolleras
Är projektorn påslagen?
Lösningar
Sätta på projektorn.
Är VÄNTLÄGE satt till SPARA?
Schemafunktionen är inte tillgänglig när
VÄNTLÄGE är satt till SPARA. Om du vill
använda schemafunktionen i väntläge, sätt till
NORMAL.
Är tiden korrekt angiven?
Kontrollera inställningen för Datum och Tid.
Är bilddata som ska visas i
schemafunktionen registrerad?
(När händelsen Min bild är
angiven.)
Registrera bilddata som ska visas med
projektorn genom att använda speciellt avsedd
mjukvara.
Är meddelandedata som ska
visas i schemafunktionen
registrerad?
(När händelsen Messenger är
angiven.)
Registrera meddelandedata som ska visas
med projektorn genom att använda speciellt
avsedd mjukvara.
Lyser lampan på projektorn?
Händelsen Min bild, Messenger och Blank
utförs inte när lampan inte är tänd.
Ställ programmet för schemafunktionen så att
händelsen Min bild, Messenger och Blank kan
utföras när lampan är tänd.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
109
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
9. Felsökning
Alternativ som ska kontrolleras
Är programmet som ska utföras
korrekt inställt?
Lösningar
Kontrollera inställningarna för
Schemainställningar på Webbkontroll för
projektor.
Är det några händelser som är
inställda att starta samtidigt?
Vissa händelser kan inte utföras samtidigt.
Ställ in dem så att de utförs vid olika tidpunkt
eller ändra ordningen.
* Schemafunktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på projektorn tillstånd.
Fenomen: Inställningarna för tid är inte korrekt.
Alternativ som ska kontrolleras
Är batteriet isatt?
Lösningar
Sätt i batteriet.
Batteriet anses som slut när tiden går fel snart
efter det att datum och tid har ställts in.
I detta fall, byt ut batteriet.
Är datum och tid korrekt angiven? Kontrollera inställningar i menyn Datum-/
tidinställningar på Webbkontroll för projektor
eller DATUM OCH TID-menyn för projektorn.
Är projektorn ansluten till
Anslut till nätverket.
nätverket korrekt för att få tid via
nätverket?
Är SNTP-servern korrekt inställd Kontrollera inställningarna för SNTP-servern.
för att få tid via nätverket?
Rådgör med din nätverksadministratör
angående inställningarna för SNTP-servern.
Ar tidsskillnaden korrekt inställd
för att få tid via nätverket?
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
När tid fås via nätverket, visas inte korrekt tid
om tidsskillnaden inte är angiven.
Mata in tidsskillnaden.
110
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
9. Felsökning
Fenomen: Kan inte kontrollera externa enheter med Nätverksbrygga.
Alternativ som ska kontrolleras
Är Nätverksbryggans inställning
aktiverad?
Lösningar
Kontrollera inställningarna i OPTION
– SERVICE – KOMMUNIKATION –
KOMMUNIKATIONSTYP-menyn.
Är VÄNTLÄGE satt till SPARA?
Nätverksbryggan är inte tillgänglig när
VÄNTLÄGE är satt till SPARA. Sätt
VÄNTLÄGE till NORMAL och ange
NÄTVERKSBRYGGA (TRÅDLÖS/
TRÅDBUNDEN) på KOMMUNIKATIONSTYPmenyn.
Är serieinställningarna korrekt
inställda?
Kontrollera serieinställningar för projektorn och
den externa enheten.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
111
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
10. Garanti och efterservice
10. Garanti och efterservice
Om en onormal operation (så som rök, konstig lukt eller högt ljud) skulle uppstå,
avsluta omedelbart användningen av projektorn.
Om detta inte löser problemet, god konsultera din återförsäljare eller
serviceföretag. De kommer att berätta för dig vilka garantivillkor som ska gälla.
Kontrollera följande webbadress där du kan hitta den senaste informationen för
denna projektor.
http://www.christiedigital.com
Varumärkesinformation
• Microsoft® och Internet Explorer®, Windows® är registrerade varumärken ägda av
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Adobe® och Flash® är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
• AndroidTM är ett varumärke som tillhör Google Inc.
• Pentium® är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.
• Oracle och Java är registrerade varumärken tillhörande Oracle och/eller dess dotterbolag.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. i USA och andra länder.
•C
restron®, Crestron e-Control®, e-Control®, Crestron ConnectedTM, Fusion RV®, Crestron
RoomView® och RoomViewTM är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Crestron
Electronics, Inc. i USA och andra länder.
• Varumärket PJLink är ett varumärke som ansökt om
varumärkesrättigheter i Japan, USA och andra länder och områden.
• DisplayPort är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör
Video Electronics Standards Association.
Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive företag.
LWU720i/LHD720i/LWU620i
Bruksanvisning - Nätverksguide
112
020-001303-01 Rev. 1 (10-2017)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement