Alecto DVM-64 Manual

Alecto DVM-64 Manual
NL
DVM-64
1. WAARSCHUWINGEN & VEILIGHEID
Lees en bewaar deze instructies. Vóór gebruik dient
men alle waarschuwingen en instructies door te lezen.
Om de ouder- en baby unit samen te kunnen gebruiken,
moet je een radioverbinding tussen beide units tot stand
kunnen brengen.
Het bereik wordt beïnvloed door omgevingsfactoren.
Grote metalen voorwerpen, gewapend beton, andere
massieve structuren, radio of elektrische apparatuur
tussen de ouder- en baby unit kunnen het radiosignaal
blokkeren.
Het gebruik van andere 2.4GHz producten kan leiden
tot storingen met dit product, dus houd de babyfoon
minstens 1,5 meter verwijderd van dit soort
producten of schakel de producten uit als ze storing
lijken te veroorzaken.
Dit product mag nooit een vervanging zijn van
verantwoordelijke toezicht door volwassenen.
Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Dit product mag niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Dit product mag niet worden blootgesteld aan directe
warmtebronnen.
Dit product is geen speelgoed en moet buiten bereik van
kinderen worden gehouden.
Dit product bevat kleine onderdelen, wees voorzichtig bij
het uitpakken en monteren van het product.
Kinderen kunnen verstrikt raken in de kabels, daarom
moeten de stroomkabels te allen tijde meer dan 1 meter
uit de buurt van de wieg en het bereik van de baby
worden gehouden.
De baby units met kabels mogen nooit aan of in de buurt
van de wieg worden opgehangen.
Dit product mag alleen worden gebruikt met de
meegeleverde AC-adapters, in dit geval (5V; 1,0A).
Verkeerde batterijen of onjuist gebruik kan leiden tot
corrosie of batterijlekkage, dit kan persoonlijke schade of
schade aan het product tot gevolg hebben. Gebruik alleen
het soort batterijen zoals aangegeven in deze handleiding.
Gebruik de apparaten nooit wanneer de kabels of
stekkers beschadigd zijn.
Probeer de elektrische of mechanische onderdelen van
dit product niet te repareren of aan te passen, alsjedit
wel doet vervalt de garantie.
Dit product mag niet worden gebruikt op of onder oppervlakken die de ventilatieopeningen kunnen blokkeren.
Dit product mag niet in een afgesloten ruimte worden
geplaatst die de luchtstroom kan belemmeren.
2. WERKING VAN HET PRODUCT
2.1 Energiebesparing/uitschakeling van het scherm
Druk kort op de aan/uit-toets om het scherm van de
ouder unit aan/uit te zetten.
2.2 Volumeaanpassing
Druk op het pijltje omhoog om het volume te verhogen.
Druk op het pijltje omlaag om het volume te verlagen.
2.3 Helderheidsaanpassing
Druk op het pijltje naar rechts om de helderheid te verhogen.
Druk op het pijltje naar links om de helderheid te verlagen.
2.4 Baby unit weergave/scan
Druk op de scantoets
/
om de baby units te bekijken.
Tijdens de scanmodus wordt het scanpictogram
boven
in het scherm weergegeven. Elk beeld van de baby unit
blijft ongeveer 10 seconden op het scherm staan, na 10
seconden verschijnt het beeld van een andere baby unit
op de ouder unit enz.
2.5 Digitale zoom & beeld verschuiven.
Houd de toets zoom
/
ongeveer 2 seconden
ingedrukt om de in/uitzoomfunctie te activeren.
Druk na het inzoomen op de pijltjes om het beeld te
bewegen. Tijdens de digitale zoomfunctie wordt het
pictogram
boven in het scherm weergegeven.
Opmerking 1: De baby unit beweegt niet mee tijdens het
verschuiven van het beeld.
Opmerking 2: Verlaat de zoomfunctie om het volume en
de helderheid aan te passen.
2.6 Praten met de baby
Houdt de gesprekstoets / ingedrukt om te praten.
Het microfoonpictogram wordt boven in het scherm
weergegeven terwijl deze functie geactiveerd is. Laat de
gesprekstoets los na het praten. Het is nu weer mogelijk
om naar de baby te luisteren.
Opmerking: Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is
om naar de baby te luisteren terwijl er gepraat wordt.
2.7 Infrarood nachtzicht (automatisch)
De infrarood nachtzichtfunctie stelt de baby unit in staat
om beelden van uw baby of het bewaakte gebied bij weinig
of geen licht op te nemen. In deze modus worden alleen
zwart-witbeelden op de ouder unit weergegeven. Het
optimale beeld is 1,8 meter afstand tussen de baby unit en
het object. Wanneer de baby unit in de nachtzichtstand staat,
wordt het pictogram
boven in het scherm weergegeven.
3. BEDIENING VAN HET MENU
3.1 De baby unit en ouder unit koppelen
De baby unit is vooraf geregistreerd aan de ouder unit.
Deze hoeft niet opnieuw te worden geregistreerd, tenzij de
baby unit zijn verbinding met de ouder unit is verloren. Om
de baby unit opnieuw te registreren of een nieuwe baby
unit te registreren, volg dan onderstaande instructies.
Opmerking: Zorg er voor het koppelen voor dat de baby
unit en ouder unit niet te ver uit elkaar staan.
1. Druk op de MENU/OK toets. Het menu verschijnt.
2. Druk op het linker pijltje of rechter pijltje totdat het
pictogram is geselecteerd. Druk op het pijltje omhoog
of omlaag om de gewenste baby unit te selecteren.
3. Druk op de MENU/OK toets om het submenu te openen.
4. Druk op het pijltje omhoog of omlaag om het
toevoegen van een baby unit
te selecteren. Druk
daarna op de MENU/OK toets om de functie uit te voeren.
5. Terwijl het dialoogvenster “Pairing” op het display verschijnt,
drukt up op de PAIR knop aan de achterzijde van de baby unit.
6. Eenmaal gekoppeld, verschijnt de tekst “pair is succeed”
op het scherm.
7. Als het niet is gelukt, herhaal dan bovenstaande stappen.
8. Druk op de toets om het menu te verlaten.
3.2 Een baby unit verwijderen
1. Druk op de MENU/OK toets. Het menu verschijnt.
2. Druk op het linker pijltje of rechter pijltje totdat het
pictogram is geselecteerd. Druk op het pijltje omhoog
of omlaag om de gewenste baby unit te selecteren.
3. Druk op de MENU/OK toets om het submenu te openen.
4. Druk op het pijltje omhoog of omlaag om het
verwijderen van een baby unit
te selecteren.
Druk daarna op de MENU/OK toets om verder te gaan.
5. Druk op het pijltje omhoog of omlaag om het vinkje
te selecteren.
6. Druk op de MENU/OK toets om de functie uit te voeren.
7. Druk op de toets om het menu te verlaten.
3.3 VOX-instelling
Met deze modus is het mogelijk de geluidsactivering van uw
babyfoon te regelen. Als er binnen 30 seconden geen geluid in de
buurt van de baby unit is, stopt het zenden. Wanneer de baby unit
geluiden detecteert die luider zijn dan het gevoeligheidsniveau,
zal de baby unit weer gaan zenden naar de ouder unit. Om het
VOX-niveau te wijzigen, volg de onderstaande instructies.
1. Druk op de MENU/OK toets. Het menu verschijnt.
2. Druk op het linker pijltje of rechter pijltje totdat het VOX
pictogram is geselecteerd. Druk op het pijltje omhoog of
omlaag om het gewenste VOX niveau te selecteren.
3. Druk op de MENU/OK toets om de keuze te bevestigen.
4. Druk op de toets om het menu te verlaten.
Opmerking 1: Zodra de VOX is ingeschakeld, wordt
VOX-Lo of VOX-Hi boven in het scherm weergegeven.
Opmerking 2: VOX-Lo is een lage gevoeligheid. De baby moet
veel geluid maken voordat het hoorbaar is op de ouder unit.
VOX-Hi is een hoge gevoeligheid. De baby hoeft niet veel
geluid te maken voordat het hoorbaar is op de ouder unit.
3.4 Instellen van de temperatuureenheid
1. Druk op de MENU/OK toets. Het menu verschijnt.
2. Druk op het linker pijltje of rechter pijltje totdat het
pictogram
is geselecteerd.
3. Druk op het pijltje omhoog of omlaag om
of te
selecteren.
4. Druk op de MENU/OK toets om de selectie te bevestigen.
5. Druk op de toets om het menu te verlaten.
Opmerking: Het temperatuurbereik van dit product is 0-50 .
Instellen van het omgevingstemperatuur alarm
1. Ga in het menu naar het pictogram
. Druk op het
pijltje omhoog of omlaag om de functie alarm
te
selecteren. Druk daarna op de MENU/OK toets om het
submenu te openen.
2. Op de alarmfunctie voor de omgevingstemperatuur te
activeren, selecteer ON en drukt op de MENU/OK toets
om te bevestigen. Om de alarmfunctie van de
omgevingstemperatuur te sluiten, selecteer OFF en druk
op de MENU/OK toets om te bevestigen.
3. Stel de alarmtemperatuurwaarde in. Kies ON, druk
daarna op de MENU/OK toets om te bevestigen. Bovenaan
staat in het rode vakje de maximale temperatuur voor
alarm. Druk op het pijltje omhoog of pijltje omlaag om
de temperatuur aan te passen. Nadat deze is ingesteld,
druk dan op de MENU/OK toets om het te bevestigen.
Wanneer de hoogste temperatuurwaarde is ingesteld,
springt deze automatisch naar de laagste alarmtemperatuurwaarde. Nu verschijnt de minimale temperatuur
voor alarm in het rode vakje. Druk op het pijltje omhoog
of pijltje omlaag om de temperatuur aan te passen. Nadat
deze is ingesteld, druk dan op de MENU/OK toets om te
bevestigen. Het systeem keert automatisch terug naar het
begin. Als je de temperatuurwaarde niet wilt wijzigen, druk
je op om het menu te verlaten.
Opmerking 1: Zodra het temperatuuralarm is
ingeschakeld wordt het temperatuuralarm pictogram
boven in het scherm weergegeven.
Opmerking 2: Het bereik van het maximale temperatuuralarm is 20-40 . Het bereik van het minimale
temperatuuralarm is 0-19 .
3.5 Instellen van de slaapliedjes
U kunt de baby kalmeren om te gaan slapen door een
zacht wiegeliedje op de baby unit af te laten spelen.
1. Druk op de MENU/OK toets. Het menu zal verschijnen.
2. Druk op het linker pijltje of rechter pijltje totdat het
pictogram is geselecteerd.
3. Druk op het pijltje omhoog of omlaag om 1 van de
8 slaapliedjes (enkelvoudig of herhalend) te selecteren.
4. Druk op de MENU/OK toets om de keuze te bevestigen.
5. Druk op de toets om het menu te verlaten.
Opmerking 1: Zodra het slaapliedje is geactiveerd, wordt het
slaapliedjes pictogram
boven in het scherm weergegeven.
Opmerking 2: De standaardinstelling van de slaapliedjes
is uit.
Opmerking 3: De herhalende afspeelfunctie
speelt alle
slaapliedjes één keer af.
3.6 Alarminstelling
U kunt het alarm gebruiken om uzelf eraan te herinneren uw
baby te voeden / luier te verwisselen / te gaan slapen etc.
1. Druk op de MENU/OK toets. Het menu verschijnt.
2. Druk op het linker pijltje of rechter pijltje totdat het
pictogram
is geselecteerd.
3. Druk op het pijltje omhoog of omlaag om het gewenste
tijdsinterval te verhogen of verlagen.
4. Druk op de MENU/OK toets om de selectie te bevestigen.
5. Druk op de toets om het menu te verlaten.
Opmerking 1: De minimale alarminstelling is 0,5 uur. De
maximale alarminstelling is 4 uur. In totaal zijn er 8 niveau’s.
Opmerking 2: Zodra het alarm is ingeschakeld, verschijnt
het alarmpictogram
boven in het scherm.
Opmerking 3: De standaardinstelling voor het alarm is uit.
Opmerking 4: Als het alarm afgaat, drukt dan op een willekeurige toets op het ouder unit om het alarm uit te schakelen.
Opmerking 5: Als je het alarm niet uitschakelt, zal het
alarm 1 minuut lang afgaan. Na 3 minuten gaat het alarm
weer 1 minuut af. Het alarm zal in totaal 3 keer afgaan,
daarna wordt het alarm uitgeschakeld.
4. OPLOSSINGEN PROBLEMEN
Geen ontvangst
op de ouder unit
Storing of
slecht ontvangst
Rondzingen
(statisch, krijsen)
Geen geluid op
de ouder unit
Bevroren beeld
De adapters zijn mogelijk niet goed aangesloten.
Controleer of de baby unit en ouder unit zijn
ingeschakeld.
De baby unit is mogelijk te ver verwijderd van
de ouder unit.
De baby unit en ouder unit zijn mogelijk niet
goed aan elkaar gekoppeld. Volg §3.1.
Plaats de ouder unit dichter bij de baby unit.
De baby unit of ouder unit zijn mogelijk te dicht
bij metalen voorwerpen geplaatst.
Mogelijk storen andere elektronische apparaten het signaal. Schakel deze producten uit.
De batterijspanning kan te laag zijn.
De baby unit en ouder unit zijn mogelijk te
dicht bij elkaar geplaatst.
Het volume op de ouder unit kan te hoog zijn
ingesteld.
Het volume kan te laag zijn ingesteld.
Start de baby unit opnieuw op (haal de adapter
eruit en steek deze weer in het stopcontact).
Druk op de resettoets aan de achterkant van
de ouder unit.
5. SPECIFICATIES
Frequentie
2,4GHz FHSS
Frequentiebereik
2413-2488 MHz
Bereik
Binnen: Tot 50 meter
Buiten: Tot 300 meter
(rechte lijn en op een open veld)
Voedingsadapter
Model: K05S050100G
Voedingsadapter
aansluiting
In: 100-240V~50/60Hz 0,2Hz
Uit: 5V, 1,0A
Maximaal vermogen
<10 dBm
LCD
2.4” TFT LCD
Scherm resolutie
240x320 RGB
Oplaadbare batterij
voor ouder unit
Li-polymeer batterijpakket
3,7V; 950mAh; 3,515Wh
Werkende tijd met
volledig geladen
batterij
Tot 10 uur (VOX aan)
Gebruiksomgeving
Temperatuur: 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Relatieve vochtigheid: 15% - 85%
Opslagomgeving
Temperatuur: -20°C tot 70°C (-4°F tot 158°F)
Relatieve vochtigheid: 15% - 85%
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparatuur Alecto
DVM-64 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst
van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres: http://DOC.hesdo.com/DVM-64-DOC.pdf
Hesdo BV
Azielaan 12
5232 BA, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
www.alecto.com
v1.0
DE
DVM-64
1. WARNUNGEN & SICHERHEITSHINWEISE
••Lesen Sie die Anweisungen und bewahren Sie sie auf. Alle
Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten vor dem
Gebrauch gelesen werden.
••Um Elterneinheit und Babyeinheit zusammen verwenden zu
können, müssen Sie eine Funkverbindung zwischen ihnen
herstellen können.
••Die Reichweite wird von den Umgebungsbedingungen
beeinflusst. Große Metallgegenstände, Stahlbeton, andere
feste Strukturen, Funkgeräte oder elektrische Geräte zwischen
Baby- und Elterneinheit können das Funksignal blockieren.
••Die Verwendung anderer 2,4-GHz-Produkte kann
Interferenzen mit diesem Produkt verursachen. Halten Sie
daher die Babyeinheit mindestens 1,5 Meter von diesen
Produkttypen entfernt oder schalten Sie die Produkte aus,
wenn diese scheinbar Interferenzen verursachen.
••Dieses Gerät kann die verantwortungsvolle Beaufsichtigung
durch einen Erwachsenen nicht ersetzen.
••Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
••Die Geräte sollten weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt
werden.
••Die Geräte dürfen keinen direkten Wärmequellen ausgesetzt
werden.
••Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
••Dieses Produkt enthält Kleinteile. Seien Sie vorsichtig, wenn
Sie das Produkt auspacken und zusammenbauen.
••Kinder können sich in den Kabeln verfangen, daher sollten die
Netzkabel zu jeder Zeit mehr als 1 Meter von der Wiege und
der Reichweite des Babys entfernt bleiben.
••Die Babyeinheiten mit Netzkabeln dürfen niemals an oder in
der Nähe der Krippe aufgehängt werden.
••Die Einheiten sollten nur mit den in diesem Paket enthaltenen
Wechselstromadaptern verwendet werden (Nennspannung
5 V; 1,0 A).
••Bei unsachgemäßer oder falscher Verwendung der Batterien
kann es zu Korrosion oder Auslaufen der Batterie kommen,
was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung angegebenen
Batterietypen.
••Verwenden Sie die Geräte nicht, wenn das Kabel oder der
Stecker beschädigt ist.
••Versuchen Sie nicht, die elektrischen oder mechanischen
Funktionen des Geräts zu reparieren oder einzustellen.
Andernfalls erlischt die Garantie.
••Dieses Produkt sollte nicht auf oder unter Oberflächen benutzt
werden, die die Lüftungsschlitze blockieren können.
••Dieses Produkt darf nicht in einem geschlossenen Bereich
aufgestellt werden, der den Luftstrom behindern kann.
2. BETRIEBSMODUS
2.1 Strom sparen/Bildschirm aus
Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste,
um den Bildschirm
der Elterneinheit ein-/auszuschalten.
2.2 Lautstärke einstellen
Drücken Sie die AUFWÄRTS-Taste , um die Lautstärke zu
erhöhen. Drücken Sie die ABWÄRTS-Taste , um die
Lautstärke zu verringern.
2.3 Helligkeit einstellen
Drücken Sie die RECHTS-Taste , um die Helligkeit zu erhöhen.
Drücken Sie die LINKS-Taste , um die Helligkeit zu verringern.
2.4 Babyeinheit anzeigen/scannen
Drücken Sie die Scantaste
/ , um die Babyeinheiten
anzuzeigen/zu scannen. Im Scan-Modus wird das Scan-Symbol
oben am Bildschirm angezeigt. Jedes Video der Babyeinheit
wird etwa 10 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.
Nach 10 Sekunden wird ein anderes Video der Babyeinheit auf
der Elterneinheit angezeigt usw.
2.5 Digitaler Zoom & Verschieben des Bildschirms.
Halten Sie die Zoom-Taste
/
etwa 2 Sekunden lang
gedrückt, um die Zoom In / Out-Funktion zu aktivieren.
Drücken Sie nach dem Zoomen die LINKS-Taste , um nach
links zu schwenken, drücken Sie die RECHTS-Taste , um nach
rechts zu schwenken, drücken Sie die AUFWÄRTS-Taste , um
nach oben zu gehen, und drücken Sie die ABWÄRTS-Taste ,
um nach unten gehen. Im Digital-Zoom-Modus wird das Symbol
oben am Bildschirm angezeigt.
Hinweis 1: Die Babyeinheit bewegt sich nicht mit der
Schwenk- / Neigefunktion.
Hinweis 2: Wenn Sie die Lautstärke / Helligkeit einstellen
möchten, müssen Sie den Zoom-Modus verlassen, bevor Sie
ihn bedienen können.
2.6 Mit dem Baby sprechen
Halten Sie zum Sprechen die Sprechtaste
/ gedrückt. Das
Mikrofonsymbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt,
wenn diese Funktion aktiviert ist. Lassen Sie die Taste los,
wenn Sie nicht mehr sprechen möchten. Jetzt können Sie das
Kinderzimmer abhören.
Hinweis: Beachten Sie, dass Sie Ihr Baby nicht hören können,
während Sie sprechen. Wenn Sie das Baby hören möchten,
dürfen Sie diese Taste nicht drücken.
2.7 Infrarot-Nachtsicht (automatisch)
Mit der Infrarot-Nachtsichtfunktion kann die Babyeinheit Bilder
von Ihrem Baby oder dem überwachten Bereich bei dunklen
oder schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen. In diesem
Modus werden auf der Elterneinheit nur Schwarzweißbilder
angezeigt. Das optimale Bild zwischen der Babyeinheit und dem
Objekt liegt in einem Abstand von 1,8m. Wenn sich die
Babyeinheit im Nachtsichtmodus befindet, wird das Symbol
oben auf dem Bildschirm angezeigt.
3. MENÜBEDIENUNG
3.1 Kopplung der Babyeinheit mit der Elterneinheit
Die Babyeinheit ist bei Ihrer Elterneinheit vorregistriert. Sie
müssen sie nicht erneut registrieren, es sei denn, die Babyeinheit verliert die Verbindung zur Elterneinheit. Befolgen Sie die
nachstehenden Anweisungen, um Ihre Babyeinheit erneut zu
registrieren oder eine neue Babyeinheit zu registrieren.
Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Koppeln, dass die
Elterneinheit und die Babyeinheit nebeneinander liegen.
1. Drücken Sie die MENU/OK-Taste. Das Menü erscheint.
2. Drücken Sie die LINKS- oder RECHTS- Taste, bis das
Symbol hervorgehoben ist. Drücken Sie die AUFWÄRTSTaste oder ABWÄRTS- Taste, um Ihre gewünschte
Babyeinheit auszuwählen.
3. Drücken Sie die MENU/OK-Taste, um das Untermenü
aufzurufen.
4. Drücken Sie die AUFWÄRTS- Taste oder ABWÄRTSTaste, um KAMERA HINZUFÜGEN auszuwählen,
dann
drücken Sie die Taste MENU/OK.
5. Wenn der Dialog “Pairing” am LCD-Bildschirm angezeigt
wird, drücken Sie die Taste KOPPELN auf der Rückseite der
Babyeinheit.
6. Nach der Kopplung wird “pair is succeed” am LCD-Bildschirm angezeigt.
7. Wenn dies nicht erfolgreich war, wiederholen Sie bitte die
oben genannten Schritte.
8. Drücken Sie zum Verlassen die
-Taste.
3.2 Eine Babyeinheit löschen
1. Drücken Sie die MENU/OK-Taste und das Menü erscheint.
2. Drücken Sie die LINKS- oder RECHTS- Taste, bis das
Babyeinheit-Symbol hervorgehoben ist. Drücken Sie die
AUFWÄRTS- Taste oder ABWÄRTS- Taste, um Ihre
gewünschte Babyeinheit auszuwählen.
3. Drücken Sie die MENU/OK-Taste, um das Untermenü
aufzurufen.
4. Drücken Sie die AUFWÄRTS- Taste oder ABWÄRTSTaste, um KAMERA LÖSCHEN auszuwählen,
dann
drücken Sie die MENU/OK-Taste.
5. Drücken Sie die AUFWÄRTS -Taste oder ABWÄRTSTaste, um fortzufahren , und löschen Sie die Babyeinheit.
6. Drücken Sie die MENU/OK-Taste, um die Option zu bestätigen.
7. Drücken Sie zum Verlassen die ZURÜCK
-Taste.
3.3 VOX-Einstellung
In diesem Modus können Sie die Tonaktivierung Ihrer
Babyeinheit steuern. Wenn in der Babyeinheit innerhalb von 30
Sekunden kein Ton zu hören ist, wird die Übertragung
abgebrochen. Wenn die Babyeinheit Geräusche feststellt,
die lauter als die Empfindlichkeitsstufe sind, startet sie mit
der erneuten Signalübertragung an die Elterneinheit. Um den
VOX-Pegel zu ändern,befolgen Sie bitte die nachstehenden
Anweisungen.
1. Drücken Sie die MENU/OK-Taste und das Menü erscheint.
2. Drücken Sie die LINKS -Taste oder die RECHTS-Taste
, bis das VOX-Symbol hervorgehoben ist. Drücken Sie dann
die AUFWÄRTS -Taste oder die ABWÄRTS -Taste, um den
gewünschten Pegel auszuwählen.
3. Drücken Sie die MENU/OK-Taste, um zu bestätigen.
4. Drücken Sie zum Verlassen die ZURÜCK
-Taste.
Hinweis 1: Wenn VOX eingeschaltet ist, wird das VOX-Symbol
VOX-Lo oder VOX-Hi oben auf dem Bildschirm angezeigt.
Hinweis 2: VOX-Lo ist niedrige Empfindlichkeit. Das Baby muss
einen hohen Ton erzeugen, bevor die VOX-Funktion aktiviert
wird. VOX-Hi ist hohe Empfindlichkeit. Das Baby muss nicht
viele Töne erzeugen, bevor die VOX-Funktion aktiviert wird.
3.4 Einstellung der Temperatureinheit
1. Drücken Sie die MENU/OK-Taste. Das Menü erscheint.
2. Drücken Sie die LINKS -Taste oder RECHTS -Taste, bis
das Temperatursymbol
hervorgehoben ist.
3. Drücken Sie die AUFWÄRTS -Taste oder ABWÄRTS
-Taste, um ℃ oder ℉ auszuwählen.
4. Drücken Sie die MENU/OK-Taste, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie zum Verlassen die ZURÜCK
-Taste.
Hinweis: Für dieses Gerät liegt der UmgebungstemperaturTestbereich bei 0-50℃.
Umgebungstemperaturalarmeinstellung
1. Rufen Sie die Temperaturauswahloberfläche auf, drücken Sie
die ABWÄRTS -Taste und wählen Sie ALARM . Drücken
Sie dann die MENU/OK-Taste, um Setup aufzurufen.
2. Um die Umgebungstemperaturalarmfunktion zu öffnen, wählen
Sie EIN und drücken Sie zur Bestätigung die MENU/OK-Taste. Um
die Umgebungstemperaturalarmfunktion zu schließen, wählen Sie
AUS und drücken Sie zur Bestätigung die MENU / OK-Taste.
3. Stellen Sie den Alarmtemperaturwert ein. Wählen Sie EIN und
drücken zur Bestätigung MENU/OK, um die Einstellungsoberfläche
für hohe und niedrige Temperatur aufzurufen. Der hohe Wert wird
jetzt in einem roten Feld angezeigt. Drücken Sie die AUFWÄRTS
-Taste oder ABWÄRTS -Taste, um den Alarmwert für die maximale
Umgebungstemperatur einzustellen. Nach dem Einstellen drücken
Sie zur Bestätigung die MENU/OK-Taste. Wenn der höchste
Temperaturalarmwert eingestellt ist, springt er automatisch zum
niedrigsten eingestellten Temperaturalarmwert. Der Alarmwert für
niedrige Temperatur wird nun in einem roten Feld angezeigt. Drücken
Sie die AUFWÄRTS -Taste oder die ABWÄRTS -Taste, um
die niedrigsten Umgebungstemperatur-Alarmwerte einzustellen.
Drücken Sie anschließend die MENU/OK-Taste zur Bestätigung.
Das System kehrt automatisch zum Anfang zurück. Wenn Sie den
Temperaturwert nicht ändern möchten, drücken Sie zum Verlassen
die Taste ZURÜCK .
Hinweis 1: Sobald der Temperaturalarm eingeschaltet ist, wird das
Temperaturalarmsymbol
oben auf dem Bildschirm angezeigt.
Hinweis 2: Der Alarmbereich für hohe Temperaturen ist
20-40℃. Die niedrige Temperatur liegt zwischen 0-19℃.
3.5 Schlafliedeinstellung
Sie können das Baby zum Einschlafen bringen, indem Sie ein
leises Schlaflied auf der Babyeinheit abspielen.
1. Drücken Sie die MENU/OK-Taste und das Menü erscheint.
2. Drücken Sie die LINKS- oder RECHTS- Taste, bis das
Symbol hervorgehoben ist.
3. Drücken Sie die AUFWÄRTS- Taste oder die ABWÄRTSTaste, um eine der 8 verfügbaren Schlaflieder auszuwählen,
Einzel- oder Loop-Wiedergabe.
4. Drücken Sie die MENU/OK-Taste, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie zum Verlassen die ZURÜCK
-Taste.
Hinweis 1: Nach dem Einschalten des Schlaflieds wird das
Schlaflied-Symbol
oben am Bildschirm angezeigt.
Hinweis 2: Die Standard-Schlafliedeinstellung ist AUS.
Hinweis 3: Die Schlaflied-Loop-Wiedergabefunktion
spielt
alle Schlaflieder einmal ab.
3.6 Alarmeinstellung
Sie können den Alarm verwenden, damit Sie nicht vergessen, Ihr Baby
zu füttern / Windeln zu wechseln / es zum Einschlafen zu bringen, usw.
1. Drücken Sie die MENU/OK-Taste und das Menü erscheint.
2. Drücken Sie die LINKS- oder RECHTS- Taste, bis das
Alarmsymbol
hervorgehoben ist.
3. Drücken Sie die AUFWÄRTS -Taste um das gewünschte
Zeitintervall zu erhöhen oder drücken Sie die ABWÄRTS
-Taste, um es zu verringern.
4. Drücken Sie die MENU/OK-Taste, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie zum Verlassen die ZURÜCK
-Taste.
Hinweis 1: Die minimale Alarmeinstellung beträgt 0,5 Stunden.
Die maximale Alarmeinstellung beträgt 4 Stunden. Insgesamt
gibt es 8 Stufen.
Hinweis 2: Sobald der Alarm eingeschaltet ist, wird das
Alarmsymbol
oben am Bildschirm angezeigt.
Hinweis 3: Die Standard-Alarmeinstellung ist AUS.
Hinweis 4: Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige
Taste an der Elterneinheit, um den Alarm auszuschalten.
Hinweis 5: Wenn Sie den Alarm nicht ausschalten, ertönt der Alarm
für 1 Minute. Nach drei Minuten ertönt der Alarm erneut für 1 Minute.
Der Alarm ertönt insgesamt dreimal, danach wird er abgeschaltet.
4. PROBLEMBEHEBUNG
Kein Empfang
an der Elterneinheit.
Die Netzteile sind möglicherweise nicht
richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die Babyeinheit und die Elterneinheit EIN sind.
Die Babyeinheit ist möglicherweise zu weit
von der Elterneinheit entfernt.
Die Babyeinheit und die Elterneinheit sind
möglicherweise nicht richtig gekoppelt.
Folgen Sie §3.1
Störung oder
schlechter
Empfang
Bringen Sie die Elterneinheit näher an die
Babyeinheit.
Die Babyeinheit oder Elterneinheit ist möglicherweise zu nahe an Metallgegenständen
platziert.
Andere elektronische Geräte können das
Signal stören. Schalten Sie diese Geräte
aus.
Die Batterie ist möglicherweise zu schwach.
Heulen (statisch,
kreischend)
Die Baby- und Elterneinheit sind möglicherweise zu nah aneinander aufgestellt.
Die Lautstärke der Elterneinheit ist möglicherweise zu hoch eingestellt.
Das Baby kann
auf der Elterneinheit nicht gehört
werden.
Die Lautstärkeeinstellung ist möglicherweise zu niedrig.
Bild eingefroren
Starten Sie die Babyeinheit neu (stecken
Sie das Netzteil ab und stecken es wieder
in die Steckdose).
Drücken Sie die Reset-Taste an der Rückseite der Elterneinheit.
5. SPEZIFIKATIONEN
Frequenz
2,4 GHz FHSS
Frequenzbereich
2413-2488 MHz
Betriebsreichweite
Innenbereich: Bis zu 50 Meter
Netzteil
Modell: K05S050100G
Netzteil-Eingang
Eingang: 100-240 V~50/60 Hz 0,2 Hz
Ausgang: 5 V, 1.0 A
Maximale
Leistung
<10 dBm
LCD
2,4” TFT LCD
Bildschirmauflösung
240 x 320 RGB
Akku für Elterneinheit
Li-Polymer-Akkupack
3,7 V; 950 mAh; 3,515 Wh
Betriebszeit bei
voll aufgeladenem Akku
Bis zu 10 Stunden (VOX an)
Betriebsumgebung
Temperatur: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Aufbewahrungsumgebung
Temperatur: -20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)
Außenbereich: Bis zu 300 Meter
(gerade Strecke und offene Fläche)
Relative Luftfeuchtigkeit: 15% - 85%
Relative Luftfeuchtigkeit: 15% - 85%
ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Hesdo, dass der Funkanlagentyp Alecto DVM-64 der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der
EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse
verfügbar: http://DOC.hesdo.com/DVM-64-DOC.pdf
Hesdo BV
Azielaan 12
5232 BA, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
www.alecto.com
v1.0
FR
DVM-64
1. AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE
SÉCURITÉ
••Lisez et conservez les instructions. Toutes les instructions de
sécurité et d’utilisation doivent être lues avant utilisation.
••Pour utiliser à la fois votre unité parents et votre unité bébé,
vous devez pouvoir établir une liaison radio entre elles.
••La gamme sera affectée par les conditions environnementales.
Tout objet métallique de grande taille, du béton armé, une autre
structure solide, un équipement radio ou électrique entre l’unité
bébé et l’unité parents peut bloquer le signal radio.
••L’utilisation d’autres produits à 2,4 GHz peut causer des
interférences avec ce produit ; par conséquent, éloignez
l’unité bébé d’au moins 1,5 mètre de ce type de produit ou
mettez les produits hors tension s’ils semblent provoquer des
interférences.
••Cet appareil ne peut pas remplacer la surveillance d’un adulte
responsable.
••Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur
uniquement.
••Les unités ne doivent pas être exposées à la pluie ou à
l’humidité.
••Les unités ne doivent pas être exposées à des sources
directes de chaleur.
••Ce produit n’est pas un jouet et doit être tenu hors de portée
des enfants.
••Ce produit contient de petites pièces, faites attention lors du
déballage et de l’assemblage du produit.
••Les enfants peuvent s’emmêler dans les câbles. Par
conséquent, les câbles d’alimentation doivent être tenus à tout
moment à plus d’un mètre du berceau et de la portée du bébé.
••Les unités bébé avec des câbles d’alimentation ne doivent
jamais être suspendues au berceau ou à proximité de celui-ci.
••Les unités ne doivent être utilisées qu’avec les adaptateurs
secteur inclus dans cet emballage (nominal 5V; 1,0A).
••Une utilisation inappropriée ou incorrecte des batteries peut
provoquer de la corrosion ou une fuite des batteries, ce qui
pourrait provoquer des blessures ou des dommages matériels.
Utilisez uniquement les types de batteries indiqués dans ce
manuel.
••N’utilisez pas les appareils si le câble ou la fiche est
endommagé.
••Ne tentez pas de réparer ou d’ajuster les fonctions électriques
ou mécaniques de l’appareil. Dans le cas contraire, la garantie
sera annulée.
••Ce produit ne doit pas être utilisé sur ou sous des surfaces
pouvant obstruer les orifices de ventilation.
••Ce produit ne doit pas être placé dans un espace clos pouvant
gêner la circulation de l’air.
2. MODE DE FONCTIONNEMENT
2.1 Économie d’énergie / écran éteint
Appuyez brièvement sur la touche marche / arrêt
pour
allumer / éteindre l’écran de l’unité parents.
2.2 Réglage du volume
Appuyez sur la touche HAUT pour augmenter le volume.
Appuyez sur la touche BAS pour diminuer le volume.
2.3 Réglage de la luminosité
Appuyez sur la touche DROITE pour augmenter la luminosité.
Appuyez sur la touche GAUCHE pour diminuer la luminosité.
2.4 Unité bébé vue / balayage
Appuyez sur la touche balayage
/
pour voir / balayer les
unités bébé. En mode de balayage, l’icône de balayage
sera
affichée en haut de l’écran. Chaque vidéo de l’unité bébé restera
à l’écran pendant environ 10 secondes. Après les 10 secondes,
une autre vidéo de l’unité bébé s’affichera sur l’unité parents, etc.
2.5 Zoom numérique et déplacement de l’écran
Appuyez et maintenez la touche zoom
/
enfoncée pendant
environ 2 secondes pour activer la fonction de zoom avant /
arrière. Après avoir zoomé, appuyez sur la touche GAUCHE
pour vous déplacer vers la gauche, appuyez sur la touche
DROITE pour vous déplacer vers la droite, appuyez sur la
touche HAUT pour incliner vers le haut et appuyez sur la
touche BAS pour incliner vers le bas. En mode zoom
numérique, l’icône
sera affichée en haut de l’écran.
Note 1: L’unité bébé ne bouge pas en utilisant la fonction
déplacement / inclinaison.
Note 2: Si vous souhaitez régler le volume / la luminosité, vous
devez quitter le mode zoom avant de pouvoir l’utiliser.
2.6 Parler au bébé
Pour parler, maintenez la touche
/ enfoncée. L’icône du
micro sera affichée en haut de l’écran lorsque cette fonction
est activée. Relâchez le bouton lorsque vous ne voulez plus
parler. Maintenant, vous pouvez entendre la chambre du bébé.
Note: N’oubliez pas que vous ne pouvez pas entendre votre
bébé pendant que vous parlez. Si vous voulez entendre le bébé,
vous devez arrêter d’appuyer sur ce bouton.
2.7 Vision nocturne infrarouge (automatique)
La fonction de vision nocturne infrarouge permet à l’unité bébé
de capter des images de votre bébé ou de la zone surveillée
dans des conditions d’obscurité ou de faible luminosité. Dans ce
mode, seules les images en noir et blanc seront affichées sur
l’unité parents. L’image optimale est une distance de 1,8 m entre
l’unité bébé et l’objet. Lorsque l’unité bébé est en mode de vision
nocturne, l’icône
s’affiche en haut de l’écran.
3. FONCTIONNEMENT DU MENU
3.1 Appariement de l’unité bébé et de l’unité parents
L’unité bébé est préenregistrée avec de votre unité parents.
Vous n’avez pas besoin de la réenregistrer à moins que l’unité
bébé ne perde son lien avec l’unité parents. Pour réenregistrer
votre unité bébé ou pour enregistrer une nouvelle unité bébé,
suivez les instructions ci-dessous.
Note: Avant de commencer l’appariement, assurez-vous que
l’unité parents et l’unité bébé soient côte à côte.
1. Appuyez sur la touche MENU/OK. Le menu apparaîtra.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE
jusqu’à ce que l’icône soit en surbrillance. Appuyez sur
la touche HAUT ou BAS pour sélectionner l’unité bébé
souhaitée.
3. Appuyez sur la touche MENU/OK pour entrer dans le
sous-menu.
4. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner
ADD CAM
puis appuyez sur la touche MENU/OK.
5. Pendant que la boîte de dialogue “Pairing” s’affiche sur
l’écran LCD, appuyez sur la touche PAIR située à l’arrière de
l’unité bébé.
6. Une fois apparié, il affichera “pair is succeed” sur l’écran LCD.
7. En cas d’échec, veuillez répéter les étapes ci-dessus.
8. Appuyez sur la touche
pour quitter.
3.2 Supprimer une unité bébé
1. Appuyez sur la touche MENU/OK et le menu apparaîtra.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE
jusqu’à ce que l’icône de l’unité bébé soit en surbrillance.
Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner
l’unité bébé souhaitée.
3. Appuyez sur la touche MENU/OK pour entrer dans le
sous-menu.
4. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner
DEL CAM
puis appuyez sur la touche MENU/OK.
5. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour continuer
et supprimer l’unité bébé.
6. Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer l’option.
7. Appuyez sur la touche BACK
pour quitter.
3.3 Réglage VOX
Ce mode vous permet de contrôler l’activation du son de votre
unité bébé. S’il n’existe pas de son autour de l’unité bébé dans les
30 secondes, la transmission sera interrompue. Lorsque l’unité
bébé détecte des sons plus forts que le niveau de sensibilité,
elle recommence à transmettre le signal à l’unité parents. Pour
changer le niveau VOX, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
1. Appuyez sur la touche MENU/OK et le menu apparaîtra.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE
jusqu’à ce que l’icône VOX soit en surbrillance, puis appuyez
sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner le niveau
souhaité.
3. Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche BACK
pour quitter.
Note 1: Une fois le VOX activé, l’icône VOX VOX-Lo ou VOX-Hi
s’affiche en haut de l’écran.
Note 2: VOX-Lo est de Faible sensibilité. Le bébé doit faire
beaucoup de bruit avant que la fonction VOX ne soit activée.
VOX-Hi est le niveau de sensibilité Élevé. Le bébé n’a pas
à faire beaucoup de bruit avant que la fonction VOX ne soit
activée.
3.4 Réglage de l’unité de température
1. Appuyez sur la touche MENU/OK. Le menu apparaîtra.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE
jusqu’à ce que l’icône de température
soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner
℃ ou ℉.
4. Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche BACK
pour quitter.
Note: Pour cette unité, la plage de température ambiante de test
est comprise entre 0 et 50℃.
Réglage de l’alarme de température ambiante
1. Entrez dans l’interface de sélection de température, appuyez
sur la touche BAS , choisissez ALERT . Appuyez ensuite sur
la touche MENU/OK pour accéder au menu de configuration.
2. Pour ouvrir la fonction d’alarme de température ambiante,
sélectionnez ON et appuyez sur la touche MENU/OK pour
confirmer. Pour fermer la fonction d’alarme de température
ambiante, sélectionnez OFF et appuyez sur la touche MENU/
OK pour confirmer.
3. Définir la valeur de la température d’alarme. Choisissez ON,
puis appuyez sur MENU/OK pour confirmer et accéder à
l’interface de configuration de la température haute et basse.
Maintenant, la valeur élevée apparaît dans une zone rouge.
Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour régler la valeur
d’alarme de température ambiante maximale. Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
Lorsque la valeur d’alarme de température la plus élevée est
définie, le système passe automatiquement à la valeur d’alarme
de température la plus basse définie. Maintenant, la valeur
d’alarme de température basse apparaît dans un cadre rouge,
appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour effectuer le
réglage de la valeur d’alarme de température ambiante la plus
basse, puis appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
Le système revient automatiquement au début. Si vous ne
souhaitez pas modifier la valeur de la température, appuyez sur
la touche BACK
pour quitter.
Note 1: Une fois que l’alarme de température est activée, l’icône
d’alerte de température
s’affiche en haut de l’écran.
Note 2: La plage d’alarme de haute température est comprise
entre 20 et 40℃. Celle de la température la plus basse est
comprise entre 0 et 19℃.
3.5 Réglage de la berceuse
Vous pouvez calmer le bébé pour qu’il s’endorme à l’aide d’une
douce berceuse de l’unité bébé.
1. Appuyez sur la touche MENU/OK et le menu apparaîtra.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE
jusqu’à ce que l’icône de berceuse soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner
l’une des 8 berceuses disponibles, en lecture simple ou en
boucle.
4. Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche BACK
pour quitter.
Note 1: Une fois la berceuse activée, l’icône berceuse
s’affiche en haut de l’écran.
Note 2: Le paramètre Berceuse est désactivé par défaut.
Note 3: La fonction de lecture en boucle de la Berceuse
lit
toutes les berceuses une seule fois.
3.6 Réglage de l’alarme
Vous pouvez utiliser l’alarme pour vous rappeler d’alimenter
votre bébé / de changer de couche / de dormir, etc.
1. Appuyez sur la touche MENU/OK et le menu apparaîtra.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE
jusqu’à ce que l’icône de l’alarme
soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche HAUT pour augmenter ou sur la
touche BAS pour diminuer l’intervalle de temps souhaité.
4. Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche BACK
pour quitter.
Note 1: Le réglage d’alarme minimum est de 0,5 heure. Le
réglage d’alarme maximum est de 4 heures. Il existe 8 niveaux
au total.
Note 2: Une fois que l’alarme est activée, son icône
s’affiche
en haut de l’écran.
Note 3: Le paramètre Alarme est désactivé par défaut.
Note 4: Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur n’importe quelle
touche de l’unité parents pour l’éteindre.
Note 5: Si vous ne désactivez pas l’alarme, celle-ci sonnera
pendant une minute. Après trois minutes, l’alarme sonnera à
nouveau pendant 1 minute. L’alarme sonne trois fois au total,
après quoi l’alarme s’éteint.
4. DÉPANNAGE
Pas de réception sur l’unité
parents
Les adaptateurs d’alimentation ne sont
peut-être pas correctement connectés.
Confirmez que l’unité bébé et l’unité parents
sont allumées.
L’unité bébé est peut-être trop éloignée de
l’unité parents.
L’unité bébé et l’unité parents peuvent ne
pas être correctement appariés. Suivre §3.1
Interférence
ou mauvaise
réception
Rapprochez l’unité parents de l’unité bébé.
L’unité bébé ou l’unité parents est peut-être
placée trop près d’objets métalliques.
D’autres appareils électroniques peuvent
interférer avec le signal. Éteignez ces
appareils.
La batterie est peut-être trop faible.
Sifflement (statique, crissement)
L’unité bébé et l’unité parents sont peut-être
trop proches l’une de l’autre.
Le volume de l’unité parents est peut-être
trop élevé.
Impossible
d’entendre le
bébé sur l’unité
parents
Le réglage du volume est peut-être trop
bas.
Image figée
Redémarrez l’unité bébé (débranchez
l’adaptateur, puis rebranchez-le).
Appuyez sur la touche de réinitialisation
située à l’arrière de l’unité parents.
5. CARACTÉRISTIQUES
Fréquence
2.4GHz FHSS
Gamme de
fréquences
2413-2488 MHz
Plage de fonctionnement
Intérieur: jusqu'à 50 mètres
Adaptateur
secteur
Modèle: K05S050100G
Extérieur: jusqu'à 300 mètres
(ligne droite et espace ouvert)
Entrée adaptateur Entrée: 100-240V~50/60Hz 0.2Hz
secteur
Sortie: 5V, 1.0A
Puissance
maximum
<10 dBm
LCD
2.4” TFT LCD
Résolution d'affichage
240x320 RGB
Batterie recharge- Batterie Li-polymère
able pour l’unité
3.7V; 950mAh; 3.515Wh
parents
Durée de
fonctionnement
avec la batterie
complètement
chargée
Jusqu’à 10 heures (VOX allumé)
Environnement
d’exploitation
Température: 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Environnement
de stockage
Température: -20°C à 70°C (-4°F à 158°F)
Humidité relative: 15% - 85%
Humidité relative: 15% - 85%
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Le soussigné, Hesdo, déclare que l’équipement radioélectrique du
type Alecto DVM-64 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à
l’adresse internet suivante: http://DOC.hesdo.com/DVM-64-DOC.pdf
Hesdo BV
Azielaan 12
5232 BA, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
www.alecto.com
v1.0
ES
DVM-64
1. ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD
••Lea y guarde las instrucciones. Deberán leerse todas las
instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de usar.
••Para usar la unidad de los padres y la unidad del bebé juntas,
debe poder establecer un vínculo de radio entre ellas.
••El alcance se verá afectado por las condiciones del entorno.
Cualquier objeto metálico grande, cemento reforzado, otras
estructuras sólidas, equipo de radio o eléctrico entre las unidades del bebé y los padres pueden bloquear la señal de radio.
••El uso de otros productos 2,4 GHz pueden provocar
interferencias con el producto, de manera que mantenga la
unidad del bebé, como mínimo, a 1,5 metros de este tipo de
productos si resultan ser el causante de las interferencias.
••Este aparato no se puede sustituir sin supervisión de un
adulto responsable.
••Este aparato está diseñado solo para uso en interiores.
••Las unidades no deberían exponerse a la lluvia o humedad
••Las unidades no deberían exponerse a fuentes directas de
calor.
••Este producto no es un juguete y se debería guardar fuera del
alcance de los niños.
••Este producto contiene piezas pequeñas, tenga cuidado al
desembalar y montar el producto.
••Los niños se pueden enredar con los cables, por lo tanto, los
cables se deben mantener a una distancia de 1 metro de la
cuna y del alcance de los niños en todo momento.
••Las unidades del bebé con los cables no deberían colgar ni
estar cerca de la cuna.
••Las unidades solo deberían usarse con los adaptadores de
alimentación de CA, incluido en este paquete (nominal de
5 V; 1.0 A).
••Un uso indebido o incorrecto de las pilas puede provocar
corrosión o fuga de la batería, lo cual podría provocar lesiones
físicas o daños a la propiedad. Use solo los tipos de pilas que
se indican en este manual.
••No use las unidades si el cable o el enchufe están dañados.
••No intente reparar ni ajustar ninguna de las funciones
eléctricas de la unidad. En caso de hacerlo, la garantía será
invalidada.
••Este producto no se debería usar sobre superficies ni debajo
de aquellas que puedan bloquear la ventilación.
••Este producto no debe situarse en un área cerrada que pueda
impedir el flujo de aire.
2. MODO DE FUNCIONAMIENTO
2.1 Desconectar guardar/pantalla
Breve pulsación de la tecla
para apagar/encender la pantalla
de la unidad parental.
2.2 Ajuste de volumen
Presionar la tecla ARRIBA para aumentar el volumen.
Presionar la tecla ABAJO para reducir el volumen.
2.3 Ajuste del brillo
Presionar la tecla DERECHA para aumentar el brillo.
Presionar la tecla IZQUIERDA para reducir el brillo.
2.4 Ver/Escanear la unidad del bebé
Pulse la tecla «scan»
/
para ver/escanear las unidades del
bebé. Durante el modo scan, el icono scan
se visualizará
en la parte superior de la pantalla. Cada vídeo de la unidad del
bebé permanecerá en la pantalla durante unos 10 segundos,
después de 10 segundos otro vídeo de la unidad del bebé se
mostrará en la unidad parental, etc.
2.5 Zoom digital y desplazamiento de la pantalla.
Mantenga pulsado el botón /
durante aproximadamente 2
segundos para utilizar la función del aumento/reducción del zoom.
Después de que haya aumentado el zoom, pulse el botón
IZQUIERDA para una panorámica hacia la izquierda, pulse el
botón DERECHA para una panorámica hacia la derecha, pulse el
botónARRIBA para mover hacia arriba y pulse el botón ABAJO
para mover hacia abajo. Durante el modo zoom digital, el icono
se mostrará en la parte superior de la pantalla.
Nota 1: La unidad del bebé no se mueve al accionar la función
panorámica/inclinación.
Nota 2: Si desea ajustar el volumen/brillo, tiene que salir del
modo zoom antes de poder accionarlo.
2.6 Hablar con el bebé
Para hablar, mantenga pulsado el botón de hablar
/ .
El icono del micrófono se mostrará en la parte superior de
la pantalla mientras esta función se activa. Suelte el botón
cuando no quiera seguir hablando. Ahora ya puede escuchar la
habitación del bebé.
Nota: Tenga en cuenta que no puede escuchar a su bebé
mientras habla. Si quiere escuchar al bebé, tiene que dejar de
pulsar el botón.
2.7 Visión nocturna con infrarrojos (automática)
La función de visión nocturna con infrarrojos permite que la
unidad del bebé capte imágenes del bebé o el área controlada
en la oscuridad o en condiciones de muy poca luz. En este
modo, solo se visualizarán imágenes en blanco y negro en la
unidad parental. La imagen óptima es de 1,8 m de distancia
entre la unidad del bebé y el objeto. Cuando la unidad del bebé
esté en modo de visión nocturna, el icono
se mostrará en la
parte superior de la pantalla.
3. MENÚ DE FUNCIONAMIENTO
3.1 Emparejamiento de la unidad del bebé y la parental
La unidad del bebé está registrada de manera previa a la unidad
parental. No tiene que registrarla de nuevo, salvo que la unidad
pierda su vínculo con la unidad parental. Para volver a registrar
la unidad del bebé o registrar una unidad nueva del bebé, siga
las instrucciones siguientes.
Nota: Antes de comenzar el emparejamiento, asegúrese de tener
la unidad parental y la unidad del bebé una al lado de la otra.
1. Pulse el botón MENÚ/OK. Se mostrará el menú.
2. Pulse el botón IZQUIERDA o el botón DERECHO hasta
que se ilumine el icono . Pulse el botón ARRIBA o el botón
ABAJO para seleccionar su unidad de bebé deseada.
3. Pulse el botón MENÚ/OK para entrar en el submenú.
4. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para
seleccionar ADD CAM
, luego pulse el botón MENÚ/OK.
5. Cuando se visualice en la pantalla LCD el diálogo
“Pairing”, pulse el botón PAIR en la parte posterior de la unidad
del bebé.
6. Una vez emparejado, en la pantalla LCD se mostrará “pair is
succeed”.
7. Si no es correctamente, repita los pasos mencionados
anteriormente.
8. Pulse el botón
para salir.
3.2 Eliminar una unidad de bebé
1. Pulse el botón MENÚ/OK y se mostrará el menú.
2. Pulse el botón IZQUIERDA o el botón DERECHO hasta
que se ilumine el icono . Pulse el botón ARRIBA o el botón
ABAJO para seleccionar su unidad de bebé deseada.
3. Pulse el botón MENÚ/OK para entrar en el submenú.
4. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para
seleccionar DEL CAM
, luego pulse el botón MENÚ/OK
5. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para continuar
y eliminar la unidad de bebé.
6. Pulse el botón MENÚ/OK para confirmar la opción.
7. Pulse el botón BACK
para salir.
3.3 Ajuste de VOX
Este modo le permite controlar la activación del sonido de la
unidad del bebé. Si no hay sonido en la unidad del bebé en
unos 30 segundos, se interrumpirá la transmisión. Cuando la
unidad del bebé detecte un sonido más alto que el nivel de la
sensibilidad, comenzará a transmitir la señal a la unidad
parental de nuevo. Para cambiar el nivel de VOX, proceda
conforme a las siguientes instrucciones.
1. Pulse el botón MENÚ/OK y se mostrará el menú.
2. Pulse el botón IZQUIERDA o el botón DERECHO hasta
que se ilumine el icono de VOX , luego pulse el botón ARRIBA
o el botón ABAJO para seleccionar el nivel deseado.
3. Pulse el botón MENÚ/OK para confirmar.
4. Pulse el botón BACK
para salir.
Nota 1: Una vez que se ha activado VOX, el icono de VOX
VOX-Lo o VOX-Hi se mostrará en la parte superior de la
pantalla.
Nota 2: VOX-Lo es sensibilidad baja. El bebé tiene que hacer
mucho ruido antes de que la función VOX se active. VOX-Hi
es nivel de sensibilidad alto. El bebé no tiene que hacer mucho
ruido antes de que la función VOX se active.
3.4 Ajuste de la unidad de temperatura
1. Pulse el botón MENÚ/OK. Se mostrará el menú.
2. Pulse el botón IZQUIERDA o el botón DERECHO hasta
que se ilumine el icono
.
3. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para
seleccionar ℃ o ℉.
4. Pulse el botón MENÚ/OK para confirmar.
5. Pulse el botón BACK
para salir.
Nota: Para esta unidad, el rango de temperatura ambiental de
prueba es de 0 a 50℃.
Ajuste de alarma de temperatura ambiental
1. Introduzca la interfaz de selección de temperatura, pulse el
botón ABAJO , selección ALERT . Luego, pulse el botón
MENÚ/OK para introducir la configuración.
2. Para abrir la función de alarma de temperatura ambiental,
seleccione ON y pulse el botón MENÚ/OK para confirmar. Para
cerrar la función de alarma de temperatura ambiental,
seleccione OFF y pulse el botón MENÚ/OK para confirmar.
3. Ajuste el valor de temperatura de alarma. Seleccione ON,
luego pulse el botón MENÚ/OK para confirmar introduzca el
interfaz de configuración de temperatura alta o baja. Ahora, el
valor alto aparece en una casilla roja. Pulse el botón ARRIBA
o el botón ABAJO para ajustar el valor de la alarma de la
temperatura ambiental máxima. Después de que se haya
ajustado, pulse el botón MENÚ/OK para confirmar.
Cuando se ha ajustado el valor de alarma de temperatura más
alto, saltará automáticamente al ajuste de valor de alarma de
temperatura más bajo. Ahora, el valor de la alarma de
temperatura baja aparece en una casilla roja, pulse el botón
ARRIBA o el botón ABAJO para el ajuste del valor de
alarma de temperatura ambiental más bajo, luego, pulse el
botón MENÚ/OK para confirmar. El sistema vuelve al principio
automáticamente. Si no quiere cambiar el valor de temperatura,
pulse el botón BACK
para salir.
Nota 1: Una vez que se ha activado la alarma de temperatura,
el icono de alerta de temperatura
se mostrará en la parte
superior de la pantalla.
Nota 2: El rango de alarma de temperatura es de 20 a 40℃.
La temperatura baja es de 0 a 19℃.
3.5 Ajuste de nana
Puede calmar al bebé para que duerma reproduciendo una
nana suave de la unidad del bebé.
1. Pulse el botón MENÚ/OK y se mostrará el menú.
2. Pulse el botón IZQUIERDA o el botón DERECHO hasta
que se ilumine el icono de nana .
3. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para
seleccionar una de las nanas disponibles, reproducción sencilla
o en bucle.
4. Pulse el botón MENÚ/OK para confirmar.
5. Pulse el botón BACK
para salir.
Nota 1: Una vez que se ha activado la alarma de temperatura,
el icono de nana
se mostrará en la parte superior de la
pantalla.
Nota 2: El ajuste predeterminado de la nana está
DESACTIVADO.
Nota 3: La función de reproducción en bucle de la nana
reproducirá todas las nanas a la vez.
3.6 Ajuste de alarma
Puede usar la alarma para recordarle que debe alimentar al
bebé / cambiar los pañales / dormir, etc.
1. Pulse el botón MENÚ/OK y se mostrará el menú.
2. Pulse el botón IZQUIERDA o el botón DERECHO hasta
que se ilumine el icono de la alarma .
3. Pulse el botón ARRIBA para incrementar o el botón ABAJO
para reducir el intervalo del tiempo.
4. Pulse el botón MENÚ/OK para confirmar.
5. Pulse el botón BACK
para salir.
Nota 1: El ajuste de alarma mínimo es de 0,5 horas. La
configuración máxima es de 4 minutos. Hay 8 niveles en total.
Nota 2: Una vez que se ha activado la alarma, el icono de
alarma
se mostrará en la parte superior de la pantalla.
Nota 3: El ajuste predeterminado de la alarma está
DESACTIVADO.
Nota 4: Cuando la alarma suena, pulse cualquier botón de la
unidad parental para apagarla.
Nota 5: Si no apaga la alarma, esta sonará durante 1 minuto.
Transcurridos tres minutos, la alarma sonará de nuevo durante
1 minuto. La alarma sonará tres veces en total, después de esto
la alarma se apaga.
4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
No hay
••Los adaptadores de corriente no se pueden
recepción
conectar correctamente.
de la unidad
••Confirme que la unidad del bebé y de la
parental.
unidad parental están activados.
••La unidad del bebé puede que esté muy
alejado de la unidad parental.
••Es posible que la unidad del bebé y la unidad
parental no estén correctamente
emparejadas. Siga §3.1
Interferencia
o recepción
pobre
••Coloque la unidad parental más cerca de la
unidad del bebé.
••La unidad del bebé o la unidad parental
puede que estén colocados demasiado cerca
de los objetos metálicos.
••Otros dispositivos electrónicos pueden
interferir con la señal. Apague dichos
dispositivos.
••La potencia de la batería puede estar
demasiado baja.
Grito (estático,
chirridos)
••La unidad del bebé o la unidad parental
puede que estén colocados demasiado cerca
entre sí.
••El volumen de la unidad parental puede estar
ajustado muy alto.
No puede oír al
bebé en la unidad parental.
Imagen congelada
••El ajuste del volumen puede que sea
demasiado bajo.
••Reinicie la unidad del bebé (desenchufe el
adaptador, luego, enchufe de nuevo en la
toma de corriente).
••Pulse el botón de reinicio en la parte
posterior de la unidad parental.
5. ESPECIFICACIONES
Frecuencia
2,4 GHz FHSS
Rango de frecuencia
2413-2488 MHz
Rango de funcionamiento
Interiores: Hasta 50 metros
Adaptador de alimentación
Modelo: K05S050100G
Entrada adaptador de
corriente
Entrada: 100-240V~50/60Hz 0,2 Hz
Salida: 5 V, 1.0 A
Potencia máxima
<10 dBm
LCD
2.4” TFT LCD
Resolución de pantalla
240x320 RGB
Batería recargable para
la unidad parental
Paquete de batería de polímero de litio
de 3,7 V; 950 mAh; 3515 Wh
Duración de funcionamiento con batería
completamente cargada
Hasta 10 horas (VOX activado)
Entorno de funcionamiento
Temperatura: +0 °C a +40 °C
(+32 ºF a +104 ºF)
Exteriores: Hasta 300 metros
(línea recta y espacio abierto)
Humedad relativa del aire: 15 % - 85 %
Entorno de almacenamiento
-+20 °C a +70 °C (-+4 ºF a +158 ºF)
Humedad relativa del aire: 15 % - 85 %
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por la presente, Hesdo declara que el tipo de equipo radioeléctrico
Alecto DVM-64 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto
completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la
dirección Internet siguiente: http://DOC.hesdo.com/DVM-64-DOC.pdf
Hesdo BV
Azielaan 12
5232 BA, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
www.alecto.com
v1.0
GB
DVM-64
1. WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS
Read and keep the instructions. All the safety and
operating instructions should be read before use.
To use your parent unit and baby unit together, you must
be able to establish a radio link between them.
The range will be affected by environmental conditions.
Any large metal objects, reinforced concrete, other solid
structures, radio or electrical equipment between the
baby and parent unit may block the radio signal.
The use of other 2.4GHz products may cause
interference with this product, so keep the baby unit
away at least 1.5 meter from these type of products
or turn the products off if they appear to be caused
interference.
This device can’t replace responsible adult supervision.
This device is designed for indoor use only.
The units should not be exposed to rain or moisture.
The units should not be exposed to direct heat sources.
This product is not a toy and should be kept out of
children’s reach.
This product contains small parts, take care when
unpacking and assembling the product.
Children can become entangled in the cords, therefore
power cords should be kept more than 1 meter away
from the crib and baby’s reach at all times.
The baby units with power cords should never be hung
on or near the crib.
The units should only be used with the AC power
adapters included in this package (rated 5V; 1.0A).
Improper or incorrect use of batteries may cause
corrosion or battery leakage, which could cause personal
injury or damage to property. Use only the types of the
batteries which are indicated in this manual.
Don’t use the units if the cord or plug is damaged.
Don’t attempt to repair or adjust any of the electrical or
mechanical functions of the unit, if you do, the guarantee
will be made void.
This product should not be used on or under surfaces
that may block the ventilation openings.
This product must not be placed in an enclosed area that
may impede the air flow.
2. MODE OPERATION
2.1 Power save/screen off
Short press power key to turn on/off the screen of the
parent unit.
2.2 Volume adjustment
Press the UP key to increase the volume. Press the
DOWN key to decrease the volume.
2.3 Brightness adjustment
Press the RIGHT key to increase the brightness.
Press the LEFT key to decrease the brightness.
2.4 Baby unit view/scan
Press the scan key
/
to view/scan the baby units.
During the scan mode, the scan icon
will be displayed
on top of the screen. Each baby unit video will stay on the
screen for about 10 seconds, after the 10 seconds another
baby unit video will display on the parent unit etc.
2.5 Digital zoom & move the screen.
Press and hold the key zoom
/
for about 2 seconds
to operate the zoom in/out function.
After you’ve zoomed in, press the LEFT key to pan left,
press the RIGHT key to pan right, press the UP key to
tilt up and press the DOWN key to tilt down. During the
digital zoom mode, the icon
will be displayed on top of
the screen.
Note 1: The baby unit doesn’t move by operating the pan/
tilt function.
Note 2: If you want to adjust the volume/brightness, you
have to exit the zoom mode before you can operate it.
2.6 Talk to the baby
To talk, press and hold the talk / key. The microphone
icon will be displayed on top of the screen while this
function is activated. Release the button when you don’t want
to talk anymore. Now you can listen to the baby’s room.
Note: Bear in mind that you can’t listen to your baby whilst
you’re talking. If you want to listen to the baby, you have to
stop pressing this button.
2.7 Infrared night vision (automatic)
The infrared night vision function allows the baby unit to
pick up images of your baby or the monitored area in dark
or low light conditions. In this mode, only black and white
images will be displayed on the parent unit. The optimum
image is 1.8m / 6 feet distance between the baby unit and
object. When the baby unit is in night vision mode, the icon
will be displayed on top of the screen.
3. MENU OPERATION
3.1 Pairing the baby unit and parent unit
The baby unit is pre-registered to your parent unit. You
don’t need to register it again unless the baby unit loses
its link with the parent unit. To re-register your baby unit, or
register a new baby unit, follow the instructions below.
Note: Before you begin pairing, be sure to have the
parent unit and baby unit side by side.
1. Press the MENU/OK key. The menu will pop up.
2. Press the LEFT key or RIGHT key until the icon is
highlighted. Press the UP key or DOWN key to select
your desired baby unit.
3. Press the MENU/OK key to enter into the sub-menu.
4. Press the UP key or DOWN key to select ADD
CAM
then press the MENU/OK key.
5. While the “Pairing” dialogue displayed on the LCD
screen, press the PAIR button on the back of the baby unit.
6. Once paired, it will display “pair is succeed” on the LCD screen.
7. If unsuccessful, please repeat the above steps.
8. Press the key to exit.
3.2 Delete a baby unit
1. Press the MENU/OK key and the menu will pop up.
2. Press the LEFT key or RIGHT key until the baby unit
icon is highlighted. Press the UP key or DOWN key
to select your desired baby unit.
3. Press the MENU/OK key to enter into the sub-menu.
4. Press the UP key or DOWN key to select DEL CAM
then press MENU/OK key.
5. Press the UP key or DOWN key to continue
and
delete the baby unit.
6. Press MENU/OK key to confirm the option.
7. Press the BACK key to exit.
3.3 VOX setting
This mode allows you to control the sound activation of
your baby unit. If there is no sound around the baby unit
within 30 seconds, it will stop transmission. When the baby
unit detects any sounds louder than the sensitivity level, it
will start transmitting the signal to the parent unit again. To
change the VOX level, please follow the below instructions.
1. Press the MENU/OK key and the menu will pop up.
2. Press the LEFT key or RIGHT key until the VOX
icon is highlighted, then press the UP key or DOWN
key to select the desired level.
3. Press the MENU/OK key to confirm.
4. Press the BACK key to exit.
Note 1: Once the VOX is turned on, the VOX icon VOX-Lo
or VOX-Hi will display on top of the screen.
Note 2: VOX-Lo is Low sensitivity. The baby have to make a
lot of sound before the VOX function will be activated.
VOX-Hi is High sensitivity level. The baby don’t have to
make a lot of sound before the VOX function will be activated.
3.4 Temperature unit setting
1. Press the MENU/OK key. The menu will pop up.
2. Press the LEFT key or RIGHT key until the
temperature icon
is highlighted.
3. Press the UP key or DOWN key to select
or .
4. Press the MENU/OK key to confirm.
5. Press the BACK key to exit.
Note: For this unit, the environment test temperature
range is 0-50 .
Environment temperature alarm setting
1. Enter the temperature selection interface, press the
DOWN key, choose ALERT . Then press the
MENU/OK key to enter the setup.
2. To open the environment temperature alarm function,
select ON and press the MENU/OK key to confirm.
To close the environment temperature alarm function,
select OFF and press the MENU/OK key to confirm.
3. Set alarm temperature value. Choose ON, then press
MENU/OK to confirm to enter the setup interface of high
and low temperature. Now, the high value appears in a
red box. Press the UP key or DOWN key to adjust the
maximum environment temperature alarm value. After it is
set, press the MENU/OK key to confirm.
When the highest temperature alarm value is set, it will
automatically jump to the lowest temperature alarm value
set. Now, the low temperature alarm value appears in a
red box, press the UP key or DOWN key to make
lowest environment temperature alarm value adjustment,
then press the MENU/OK key to confirm. The system
returns to the beginning automatically. If you don’t want
to change the temperature value, press the BACK key
to exit.
Note 1: Once the temperature alarm is turned on, the
temperature alert icon
will display on top of the screen.
Note 2: The high temperature alarm range is from
20-40 . The low temperature is from 0-19 .
3.5 Lullaby setting
You can soothe the baby to sleep by playing a gentle
lullaby from the baby unit.
1. Press the MENU/OK key and the menu will pop up.
2. Press the LEFT key or RIGHT key until the lullaby
icon is highlighted.
3. Press UP key or DOWN key to select one of the 8
available lullabies, single or loop playing.
4. Press the MENU/OK key to confirm.
5. Press the BACK key to exit.
Note 1: Once the lullaby is turned on, the lullaby icon
will display on top of the screen.
Note 2: The lullaby default setting is OFF.
Note 3: Lullaby loop playing
function will play all the
lullabies once.
3.6 Alarm setting
You can use the alarm to remind yourself to feed your
baby / change diaper / sleep, etc.
1. Press the MENU/OK key and the menu will pop up.
2. Press the LEFT key or RIGHT key until the alarm
icon
is highlighted.
3. Press the UP key to increase or press the DOWN
key to decrease the desired time interval.
4. Press the MENU/OK key to confirm.
5. Press the BACK key to exit.
Note 1: The minimum alarm setting is 0.5 hour. The
maximum alarm setting is 4 hours. In total there are 8
levels.
Note 2: Once the alarm is turned on, the alarm icon
will
display on top of the screen.
Note 3: The alarm default setting is OFF.
Note 4: When the alarm is ringing, press any key on the
parent unit to turn the alarm off.
Note 5: If you don’t turn off the alarm, the alarm will ring
for 1 minute. After three minutes the alarm will ring again
for 1 minute. The alarm will ring for three times in total,
after this the alarm goes off.
4. TROUBLE SHOOTING
No reception
on the parent
unit
The power adapters may not be properly
connected.
Confirm that the baby unit and parent unit
are ON.
The baby unit may be too far away from
the parent unit.
The baby unit and parent unit may not be
properly paired. Follow §3.1.
Interference or
poor reception
Move the parent unit closer to the baby unit.
The baby unit or parent unit may be placed
too close to metal objects.
Other electronic devices may be interfering
with the signal. Turn off those devices.
The battery power may be too low.
Howling (static,
screeching)
The baby unit and parent unit may be
placed too close together.
The volume on the parent unit may be set
too high.
Can’t hear the
baby on the
parent unit
Volume setting may be too low.
Image frozen
Restart the baby unit (plug out the adapter,
then plug it into the socket again).
Press the reset key at the back of the
parent unit.
5. SPECIFICATIONS
Frequency
2.4GHz FHSS
Frequency range
2413-2488 MHz
Operating Range
Indoor: Up to 50 meters
Outdoor: Up to 300 meters
(straight line and open space)
Power adapter
Model: K05S050100G
Power adapter
input
Input: 100-240V~50/60Hz 0.2Hz
Output: 5V, 1.0A
Maximum power
<10 dBm
LCD
2.4” TFT LCD
Display
resolution
240x320 RGB
Rechargeable
battery for parent
unit
Li-polymer battery pack
3.7V; 950mAh; 3.515Wh
Operating time
with battery fully
charged
Up to 10 hours (VOX on)
Operating
environment
Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Storage
environment
Temperature: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Relative humidity: 15% - 85%
Relative humidity: 15% - 85%
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Hesdo declares that the radio equipment type Alecto
DVM-64 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of
the EU declaration of conformity is available at the following internet
address: http://DOC.hesdo.com/DVM-64-DOC.pdf
Hesdo BV
Azielaan 12
5232 BA, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
www.alecto.com
v1.0
IT
DVM-64
1. AVVISI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA
••Leggi e conserva le istruzioni. Tutte le istruzioni di
sicurezza e di funzionamento dovrebbero essere lette
prima dell’uso.
••Per usare l’unità principale e l’unità bambino insieme,
devi poter essere in grado di stabilire un legame radio tra
di loro.
••L’intervallo sarà influenzato dalle condizioni ambientali.
Qualsiasi grosso oggetto metallico, cemento rinforzato,
altre strutture solide, attrezzatura radio o elettrica tra
l’unità principale e l’unità bambino potrebbe bloccare il
segnale radio.
••L’utilizzo di altri prodotti da 2.4GHz potrebbe causare
un’interferenza con questo prodotto, in modo da tenere
il bambino lontano almeno 1.5 metri da questo tipo di
prodotti o spegnere i prodotti se sembrano causare
un’interferenza.
••Questo dispositivo non può sostituire la supervisione di un
adulto responsabile.
••Questo dispositivo è progettato solo per un uso in interni.
••Le unità non devono essere esposte a pioggia o umidità.
••Le unità non devono essere esposte a fonti dirette di
calore.
••Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto
fuori dalla portata dei bambini.
••Questo prodotto contiene piccole parti, fare attenzione
durante il disimballaggio e il montaggio del prodotto.
••I bambini possono inciampare nei cavi, perciò i cavi di
alimentazione devono essere tenuti sempre a oltre 1
metro di distanza dalla culla e dalla portata del bambino.
••Le unità bambino con i cavi di alimentazione non deve
mai essere appesa o vicino alla culla.
••Le unità devono essere usate solo con gli adattatori di
corrente CA incluso in questo pacco (nominale 5V; 1.0A).
••L’uso improprio o scorretto delle batterie potrebbe causare la corrosione o la perdita delle batterie, il che potrebbe
causare lesioni personali o danni alle cose. Usare solo i
tipi di batterie che sono indicati in questo manuale.
••Non usare il prodotto quando il cavo o la spina è
danneggiato.
••Non cercare di riparare o regolare nessuna delle funzioni
elettriche o meccaniche dell’unità, se lo fai la garanzia
sarà annullata.
••Questo prodotto non deve essere usato su o sotto
superfici che possano bloccare i fori di ventilazione.
••Questo prodotto non deve essere posto in un’area chiusa
che potrebbe impedire il flusso dell’aria.
2. MODO FUNZIONAMENTO
2.1 Risparmio energetico/schermo spento
Premere brevemente il tasto di accensione per
accendere/spegnere la schermata dell’unità principale.
2.2 Regolazione del volume
Premi il tasto SU per aumentare il volume. Premi il tasto
GIU’ per diminuire il volume.
2.3 Regolazione della luminosità
Premi il tasto DESTRA per aumentare la luminosità.
Premi il tasto SINISTRA per diminuire la luminosità.
2.4 Visualizza/ricerca unità bambino
Premi il tasto ricerca /
per visualizzare/ricercare le
unità bambino. Durante la modalità scansione, l’icona
scansione
sarà visualizzata in alto sullo schermo. Ogni
video dell’unità bambino resterà sullo schermo per circa 10
secondi, dopo i 10 secondi un altro video dell’unità bambino
sarà visualizzata sull’unità principale ecc.
2.5 Zoom digitale e sposta lo schermo.
Premi e tieni premuto il tasto zoom /
per circa 2
secondi per mettere in funzione la funzione
inserisci/disinserisci zoom.
Dopo che hai inserito lo zoom, premi il tasto SINISTRA
per spostare a sinistra, premi il tasto DESTRA per
spostare a destra, premi il tasto SU per inclinare verso
l’alto e premi il tasto GIU’ per inclinare verso il basso.
Durante la modalità zoom, l’icona
sarà visualizzata in
alto sullo schermo.
Nota 1: L’unità bambino non si sposta mettendo in funzione
la funzione sposta/ inclina.
Nota 2: Se desideri regolare il volume/luminosità, devi
uscire dalla modalità zoom prima di poterla mettere in
funzione.
2.6 Parla al bambino
Per parlare, premi e tieni premuto il tasto / parla.
L’icona microfono sarà visualizzata in alto sullo schermo
mentre questa funzione è attivata. Rilasciare il pulsante
quando non vuoi più parlare. Ora puoi ascoltare la stanza
del bambino.
Nota: Ricorda che non puoi ascoltare il tuo bambino mentre
stai parlando. Se desideri ascoltare il bambino, devi
smettere di premere questo pulsante.
2.7 Visione notturna a infrarossi (automatica)
La visione notturna a infrarossi consente all’unità bambino
di scegliere le immagini del tuo bambino o l’area monitorata
in condizioni di scarsa luminosità o oscurità. In questa
modalità, saranno visualizzate solo immagini in bianco
e nero sull’unità principale. L’immagine ottima è 1.8m di
distanza tra l’unità bambino e l’oggetto. Quando l’unità
bambino è in visione notturna, l’icona
sarà visualizzata
in alto sullo schermo.
3. MENU OPERAZIONE
3.1 Abbinare l’unità principale e l’unità bambino
L’unità bambino è pre-registrata per la tua unità principale.
Non devi registrarla di nuovo a meno che l’unità bambino
perda il suo legame con l’unità principale. Per registrare
di nuovo la tua unità bambino, o per registrare una nuova
unità bambino, segui le istruzioni in basso.
Nota: Prima di iniziare l’abbinamento, assicurati di avere
l’unità principale e l’unità bambino una accanto all’altra.
1. Premere il tasto MENÙ/OK. Apparirà il menu.
2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che non
è evidenziata l’icona . Premere il tasto SU o GIU’ per
selezionare l’unità bambino desiderata.
3. Premere il tasto MENÙ/OK per entrare nel sottomenù.
4. Premere il tasto SU o GIU’ per selezionare
AGGIUNGI CAM
poi premere il tasto MENÙ/OK.
5. Mentre la finestra di dialogo “Pairing” è visualizzato sullo
schermo LCD, premi il pulsante ABBINA sul retro dell’unità
bambino.
6. Una volta abbinato, visualizzerà “pair is succeed” sullo
schermo LCD.
7. Se non è riuscito con successo, ripetere i passi summenzionati.
8. Premi il tasto per uscire.
3.2 Cancella un’unità bambino
1. Premere il tasto MENÙ/OK e apparirà il menu.
2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che non
è evidenziata l’icona unità bambino. Premere il tasto SU
o GIU’ per selezionare l’unità bambino desiderata.
3. Premere il tasto MENÙ/OK per entrare nel sottomenù.
4. Premere il tasto SU o GIU’ per selezionare
CANCELLA CAM
poi premere il tasto MENÙ/OK.
5. Premere il tasto SU o GIU’ per continuare
e
cancellare l’unità bambino desiderata.
6. Premi il tasto MENU/OK per confermare l’opzione.
7. Premi il tasto INDIETRO per uscire.
3.3 Impostazione VOX
Questa modalità ti consente di controllare l’attivazione del
suono della tua unità bambino. Se non c’è alcun suono
attorno all’unità bambino entro 30 secondi, interromperà
la trasmissione. Quando l’unità bambino rileva qualsiasi
suono più alto del livello di sensibilità, inizierà a trasmettere
il segnale all’unità principale di nuovo. Per cambiare il livello
VOX, segui le istruzioni in basso.
1. Premere il tasto MENÙ/OK e apparirà il menu.
2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che
l’icona VOX è evidenziata, poi premere il tasto SU o
GIU’ per selezionare il livello desiderato.
3. Premi il tasto MENU/OK per confermare.
4. Premi il tasto INDIETRO per uscire.
Nota 1: Una volta che VOX è acceso, l’icona VOX, VOX-Lo
o VOX-Hi appariranno in alto sullo schermo.
Nota 2: VOX-Lo è a bassa sensibilità. Il bambino deve fare
tanto rumore prima che la funzione VOX sarà attivata.
VOX-Hi è il livello di alta sensibilità. Il bambino non deve
fare tanto rumore prima che la funzione VOX sarà attivata.
3.4 Impostazione unità temperatura
1. Premere il tasto MENÙ/OK. Apparirà il menu.
2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che non
è evidenziata l’icona
unità temperatura.
3. Premere il tasto SU o GIU’ per selezionare ℃ o ℉.
4. Premi il tasto MENU/OK per confermare.
5. Premi il tasto INDIETRO per uscire.
Nota: Per quest’unità, l’intervallo della temperatura di prova
dell’ambiente è 0-50℃.
Impostazione allarme della temperatura ambientale
1. Inserire l’interfaccia di selezione della temperatura,
premere il tasto GIU’ , scegliere ALLARME . Premere il
tasto MENÙ/OK per entrare nella configurazione.
2. Per aprire la funzione allarme temperatura ambientale,
seleziona ON e premi il tasto MENU/OK per confermare.
Per chiudere la funzione allarme temperatura ambientale,
seleziona ON e premi il tasto MENU/OK per confermare.
3. Impostare l’allarme del valore temperatura. Scegli ON,
poi premi MENU/OK per confermare per entrare
nell’interfaccia di configurazione di alta e bassa
temperatura. Ora, il valore alto appare in un riquadro rosso.
Premi il tasto SU o GIU’ per regolare il valore di allarme
massimo della temperatura ambientale. Dopo che è
impostato, premi il tasto MENU/OK per confermare.
Quando il valore di allarme della temperatura più alta è
impostata, salterà automaticamente il valore di allarme della
temperatura più bassa impostato. Ora, il valore di allarme
della temperatura di allarme bassa appare in una casella
rossa, premi il tasto SU o GIU’ per rendere il valore di
allarme della temperatura ambientale più bassa, poi premi
il tasto MENU/OK per confermare. Il sistema torna all’inizio
automaticamente. Se non desideri modificare il valore della
temperatura, premere il tasto INDIETRO per uscire.
Nota 1: Una volta che l’allarme della temperatura è accesa, l’icona di allarme della temperatura
apparirà in alto sullo schermo.
Nota 2: L’intervallo di allarme della temperatura alta è da 20
a 40℃. La temperatura bassa è da 0 a 19℃.
3.5 Impostazione Ninna nanna
Puoi calmare il bambino per dormire suonando una dolce
ninna nanna dall’unità bambino.
1. Premere il tasto MENÙ/OK e apparirà il menu.
2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che non
è evidenziata l’icona unità ninna nanna.
3. Premi il tasto SU o GIU’ per selezionare uno delle 8
ninne nanne disponibili, suonandole singolarmente o in loop.
4. Premi il tasto MENU/OK per confermare.
5. Premi il tasto INDIETRO per uscire.
Nota 1: Una volta che ninna nanna è acceso, l’icona ninna
nanna
apparirà in alto sullo schermo.
Nota 2: La ninna nanna predefinita è impostata su OFF.
Nota 3: La ninna nanna suona la funzione in loop
suonerà tutte le ninne nanne una volta.
3.6 Impostazione allarme
Puoi usare l’allarme per ricordarti di alimentare il tuo
bambino / cambiare il pannolino / dormire, ecc.
1. Premere il tasto MENÙ/OK e apparirà il menu.
2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che non
è evidenziata l’icona allarme .
3. Premere il tasto SU per aumentare o premere il tasto
GIU’ per diminuire l’intervallo di tempo desiderato.
4. Premi il tasto MENU/OK per confermare.
5. Premi il tasto INDIETRO per uscire.
Nota 1: L’impostazione minima dell’allarme è 0.5 ore.
L’impostazione massima dell’allarme è 4 ore. In totale ci
sono 8 livelli.
Nota 2: Una volta che l’allarme è acceso, l’icona allarme
apparirà in alto sullo schermo.
Nota 3: L’allarme predefinita è impostata su OFF.
Nota 4: Quando l’allarme sta suonando, premere qualsiasi
tasto sull’unità principale per spegnere l’allarme.
Nota 5: Se non spegni l’allarme, l’allarme suonerà per 1
minuto. Dopo tre minuti l’allarme suonerà di nuovo per 1
minuto. L’allarme suonerà per tre volte in totale, dopo
questo l’allarme si spegnerà.
4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Nessuna rece••Gli adattatori elettrici potrebbero non essere
zione sull’unità
collegati correttamente.
principale.
••Confermare che l’unità bambino e
principale sono accese.
••L’unità bambino potrebbe essere troppo
lontana dall’unità principale.
••L’unità principale e bambino potrebbero non
essere abbinate correttamente. Segui §3.1
Interferenza o
scarsa recezione
••Sposare l’unità principale più vicino all’unità
bambino.
••L’unità principale o bambino potrebbe
essere posizionata troppo vicino agli oggetti
di metallo.
••Altri dispositivi elettronici potrebbero
interferire con il segnale. Spegnere quei
dispositivi.
••La potenza della batteria potrebbe essere
troppo scarsa.
Completo (statico, gridare)
••L’unità principale e bambino potrebbe
essere posizionata troppo vicino insieme.
••Il volume sull’unità principale potrebbe
essere impostato troppo alto.
Non riesci a
sentire il bambino sull’unità
principale
Immagine
ghiacciata
••L’impostazione del volume potrebbe essere
troppo scarso.
••Riavviare l’unità bambino (scollegare l’adattatore, poi collegarla nella presa di nuovo).
••Premere il tasto reset sul retro dell’unità
principale.
5. SPECIFICHE
Frequenza
2.4GHz FHSS
Intervallo di frequenza
2413-2488 MHz
Intervallo di funzionamento
Interno: Fino a 50 metri
Alimentatore
Modello: K05S050100G
Ingresso adattatore
elettrico
Input: 100-240V~50/60Hz 0.2Hz
Output: 5V, 1.0A
Potenza massima
<10 dBm
LCD
2.4” TFT LCD
Risoluzione schermo
240x320 RGB
Batteria ricaricabile
per unità principale
Batteria ai polimeri di litio da
3.7V; 950mAh; 3.515Wh
Tempo di funzionamento con batteria
caricata completamente
Fino a 10 ore (VOX on)
Ambiente di funzionamento
Temperatura: da 0°C a 40°C
(da 32°F a 104°F)
Esterno Fino a 300 metri
(linea diretta e spazio aperto)
Umidità relativa: 15% - 85%
Ambiente di conservazione
Temperatura: da -20°C a 70°C
(da -4°F a 158°F)
Umidità relativa: 15% - 85%
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il fabbricante, Hesdo, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio
Alecto DVM-64 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo
completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al
seguente indirizzo Internet: http://DOC.hesdo.com/DVM-64-DOC.pdf
Hesdo BV
Azielaan 12
5232 BA, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
www.alecto.com
v1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement