Wacker Neuson DPU130Le CH/US, DPU 130Le User manual

Wacker Neuson DPU130Le CH/US, DPU 130Le User manual
Laitteen konfigurointiohje
Tärylevy
DPU 130
08.2009
0217734fi / 002
Valmistaja
Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 München
www.wackerneuson.com
Tel.: +49-(0)89-354 02-0
Fax: +49-(0)89-354 02-390
Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen käännös
DPU 130
1
Esipuhe ...................................................................................................................... 4
2
Johdanto .................................................................................................................... 5
2.1
2.2
3
Tämän käyttöohjeen esitystapa ..................................................................................... 5
Wacker Neuson asiakaspalvelu ..................................................................................... 6
Konfigurointivalikon käyttäminen ........................................................................... 7
3.1
3.2
Konfigurointivalikon hakeminen ja asetusten muuttaminen ........................................... 8
Numerokoodiesityksen näytön muuttaminen kieliesitykselle ....................................... 16
4
Häiriönpoisto ........................................................................................................... 18
5
PIN-tiedot ................................................................................................................. 19
Laitteen konfigurointiohje
3
1 Esipuhe
1
DPU 130
Esipuhe
Tämä ohjeen tarkoitus
Tämä ohje kuvaa laitteen mahdolliset asetukset ja näytön konfigurointivalikon
käyttämisen. Lisäksi tässä ohjeessa on laitteesi tehtaalla asetetut PIN-tiedot.
Ohje: Tämä ohje on ainoastaan laitteen pääkäyttäjälle eikä käyttäjälle. Säilytä
tätä ohjetta paikassa, johon ulkopuoliset eivät pääse käsiksi.
Käyttöohjeen noudattaminen
Tämä ohje on l käyttöohjeen lisänä ja siinä on ainoastaan tietoja konfigurointivalikon käyttämisestä.
Noudata myös laitteen käyttöohjeen ohjeita.
Oikeudelliset tiedot
Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti levittämisen ja kopioimisen oikeus.
Copyright 2009 Wacker Neuson SE
Tätä ohjetta saa – myös vain osittain – kopioida, levittää, työstää tai monistaa
vain Wacker Neusonin nimenomaisella, etukäteisellä kirjallisella luvalla.
Jokainen kopioiminen, levittäminen tai tallentaminen tietovälineille missä tahansa muodossa ja millä tahansa tavalla ilman Wacker Neusonin lupaa on tekijänoikeusrikkomus ja sitä seuraa oikeustoimia.
4
Laitteen konfigurointiohje
2 Johdanto
2
2.1
Johdanto
Tämän käyttöohjeen esitystapa
Varoitussymbolit
Tämä käyttöohje sisältää seuraavien luokkien turvallisuusohjeita:
VAARA, VAROITUS, VARO, HUOMIO.
Näitä on noudatettava, ettei käyttäjälle aiheudu hengenvaaraa tai loukkaantumisvaaraa, ettei synny aineellisia vahinkoja, tai asiattoman huollon poissulkemiseksi.
VAARA
Tämä varoitusohje viittaa välittömästi uhkaaviin vaaroihin, jotka johtavat vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan.
f Voit välttää vaaran kulloinkin mainitulla menetelmällä.
VAROITUS
Tämä varoitusohje viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat johtaa vakaviin
loukkaantumisiin tai kuolemaan.
f Voit välttää vaaran kulloinkin mainitulla menetelmällä.
VARO
Tämä varoitusohje viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat johtaa lieviin loukkaantumisiin.
f Voit välttää vaaran kulloinkin mainitulla menetelmällä.
HUOMIO
Tämä varoitusohje viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat johtaa aineellisiin
vahinkoihin.
f Voit välttää vaaran kulloinkin mainitulla menetelmällä.
Ohjeet
Ohje: Tästä saat täydentävää tietoa.
Käyttöohje
5
2 Johdanto
Käsittelyohje
f
Tämä symboli kehottaa sinua tekemään jotain.
1.
Numeroidut käsittelyohjeet kehottavat sinua tekemään jotain annetussa järjestyksessä.
„
2.2
Tämä symboli merkitsee listausta.
Wacker Neuson asiakaspalvelu
Wacker Neuson asiakaspalvelusi on maasta riippuen Wacker Neuson huolto,
Wacker Neuson tytäryhtiö tai Wacker Neuson kauppias.
Osoitteet ovat Internetissä www.wackerneuson.com.
Valmistajan osoite on tämän käyttöohjeen alussa.
6
Käyttöohje
DPU 130
3
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
Konfigurointivalikon käyttäminen
Laitteessa on konfigurointia varten järjestelmä, jolla voit sovittaa laitteen tiettyjä
asetuksia omiin vaatimuksiisi sopivaksi:
Pos.
Nimitys
1
Konfigurointivalikko
2
Kauko-ohjain
Konfigurointivalikon asetusmahdollisuudet
Näytön konfigurointivalikossa voit tehdä seuraavia laiteastuksia:
„
„
„
„
„
Asetus-PIN-koodin muuttaminen.
Laitteen PIN-koodin muuttaminen/aktivointi/käytöstä poistaminen.
Laitteen poiskytkentäajan asettaminen.
Näytön kielen valinta (saksa, englanti, ranska, espanja, numerokoodien esitys).
Laitteen ylikuormitusreaktion asettaminen (ylikuormitusanturi).
Käyttöelementit
Laitteen virtakytkimellä voit vaihdella konfigurointivalikon valikkokohtien välillä.
Kauko-ohjaimen ohjausvivuilla voit muuttaa asetuksia.
Laitteen konfigurointiohje
7
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
3.1
DPU 130
Konfigurointivalikon hakeminen ja asetusten muuttaminen
VARO
Asetusten tahaton muuttaminen.
Kun valitset Setup Exit, tallennetaan muutetut asetukset aina.
f Jos olet muuttanut asetuksia tahattomasti, etkä halua tallentaa näitä, kytke
laite pois hätäpysäytyskytkimellä.
Konfigurointivalikon hakeminen
Ohje: Pääsy konfigurointivalikkoon on suojattu asetus-PIN-koodilla.
Pos.
Nimitys
Pos.
Nimitys
1
Virtakytkin
3
Oikea ohjauvipu
2
Vasen ohjausvipu
4
Seisontatäryn painike
1. Aktivoi laite.
2. Kytke kauko-ohjain päälle.
3. Paina laitteen virtakytkintä ja samaan aikaan kauko-ohjaimen painiketta
seisontatäry vähintään 3 sekunnin ajan.
Näytölle tulee seuraava teksti:
34...
8
Wait...
Laitteen konfigurointiohje
DPU 130
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
Noin 2 s jälkeen näytölle tulee seuraava teksti:
14
32
Setup-PIN
Enter PIN
4. Kun seuraava teksti tulee näytölle, anna asetus-PIN-koodi kauko-ohjaimella
ja paina lopuksi laitteen virtakytkintä.
32
0000
„
„
Enter PIN
0000
Valitse kohta painamalla kauko-ohjaimen vasenta ohjausvipua eteen tai
taakse.
Valitse numero painamalla kauko-ohjaimen oikeanpuoleista ohjausvipua
eteen tai taakse.
Ohje: Jos asetus-PIN-koodi on annettu väärin, näytölle tulee virheilmoitus.
Paina tässä tapauksessa virtakytkintä syöttääksesi koodin uudelleen.
5. Kun asetus-PIN-koodi on annettu onnistuneesti ja näytölle tulee seuraava
teksti, paina laitteen virtakytkintä.
3
19
Setup
Continue with ON
Nyt olet konfigurointivalikossa.
Voit muuttaa asetuksia ohjausvivuilla tai tarkastaa asetukset katsomalla konfigurointivalikon läpi laitteen virtakytkimellä.
Laitteen konfigurointiohje
9
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
DPU 130
Asetus-PIN-koodin muuttaminen
Asetus-PIN-koodi tarvitaan konfigurointivalikkoon pääsemiseen.
Voit muuttaa tehtaan asettamaa asetus-PIN-koodia.
Ohje: Älä koskaan poista asetus-PIN-koodia käytöstä, muutoin konfigurointivalikko ei ole suojassa asiattomilta muutoksilta.
1. Paina laitteen virtakytkintä, kunnes näytölle tulee seuraava teksti:
Setup
Setup-PIN
3
14
2. Noin 2 s jälkeen näytölle tulee seuraava teksti ja voit muuttaa asetus-PINkoodin:
14
8946
„
„
Valitse kohta painamalla kauko-ohjaimen vasenta ohjausvipua eteen tai
taakse.
Valitse numero painamalla kauko-ohjaimen oikeanpuoleista ohjausvipua
eteen tai taakse.
Arvo
10
Setup-PIN
8946
Asetus-PIN-koodi
8946
Tehdasasetus
0000
Asetus-PIN-koodi pois käytöstä
0001
9999
Mahdolliset asetus-PIN-koodiyhdistelmät
Laitteen konfigurointiohje
DPU 130
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
PIN-koodin muuttaminen
Voit määrittää PIN-koodin, jolla laite on suojattu asiattomalta käytöltä. Kun laite
on aktivoitu, tulee käyttäjän antaa PIN-koodi kauko-ohjaimella.
1. Paina laitteen virtakytkintä, kunnes näytölle tulee seuraava teksti:
Setup
PIN
3
13
2. Noin 2 s jälkeen näytölle tulee seuraava teksti ja voit muuttaa PIN-koodin:
13
2000
„
„
PIN
2000
Valitse kohta painamalla kauko-ohjaimen vasenta ohjausvipua eteen tai
taakse.
Valitse numero painamalla kauko-ohjaimen oikeanpuoleista ohjausvipua
eteen tai taakse.
Arvo
PIN-koodi
0000
PIN-koodin syöttö pois käytöstä (tehdasasetus)
0001
9999
Mahdolliset PIN-koodiyhdistelmät
Laitteen konfigurointiohje
11
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
DPU 130
Poiskytkentäajan asettaminen
Voit valita ajallisen keston, jonka jälkee laite otetaan automaattisesti pois käytöstä, jos se ei enää saa ohjauskomentoa kauko-ohjaimelta.
1. Paina laitteen virtakytkintä, kunnes näytölle tulee seuraava teksti:
3
11
Setup
Turn-off time
2. Noin 2 s jälkeen näytölle tulee seuraava teksti ja voit asettaa poiskytkentäajan:
11
1
„
12
Turn-off time
1
Valitse numero painamalla kauko-ohjaimen oikeanpuoleista ohjausvipua
eteen tai taakse.
Arvo
Poiskytkentäaika
1
1 h (tehdasasetus)
2
2h
3
3h
4
4h
Laitteen konfigurointiohje
DPU 130
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
Kielen asettaminen
Voit valita näytön tietojen esittämiskielen.
1. Paina laitteen virtakytkintä, kunnes näytölle tulee seuraava teksti:
3
20
Setup
Select language
2. Noin 2 s jälkeen näytölle tulee seuraava teksti ja voit asettaa kielen:
Select language
1
20
1
„
Valitse numero painamalla kauko-ohjaimen oikeanpuoleista ohjausvipua
eteen tai taakse.
Arvo
Kieli
0
Saksa (EU-laitteiden tehdasasetus)
1
Englanti (US-laitteiden tehdasasetus)
2
Ranska
3
Espanja
4
Numerokoodien esitys (ei kieltä)
Kielestä riippumaton esitys ainoastaan numerokoodeilla. Käytä tätä asetusta, jos käyttäjä ei ymmärrä mitään yllä mainituista
kielistä.
Numerokoodien merkityksen löydät käyttöohjeen liitteestä.
Laitteen konfigurointiohje
13
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
DPU 130
Ylikuormitusanturin asettaminen
Laitteen ylikuormitusanturi tunnistaa laitteen käytön kovassa maaperässä, joka
ei enää kaipaa tiivistämistä. Voit asettaa koneen reaktion ylikuormituksen suhteen laitteen suojaamiseksi vaurioilta.
1. Paina laitteen virtakytkintä, kunnes näytölle tulee seuraava teksti:
3
42
Setup
Overload sensor
2. Noin 2 s jälkeen näytölle tulee seuraava teksti ja voit asettaa laitteen reaktion
ylikuormitustilanteissa.
42
0
„
Valitse numero painamalla kauko-ohjaimen oikeanpuoleista ohjausvipua
eteen tai taakse.
Arvo
14
Overload sensor
0
Ylikuormitusanturi
0
(Tehdasasetus)
Vastaanottoyksiköt vilkkuvat punaisena nopeassa tahdissa.
Yli 10 sekunnin ylikuormituksen jälkeen virhemuistiin tulee
merkintä (virhekoodi 13).
Laitetta voi käyttää ylikuormituksesta huolimatta.
1
Vastaanottoyksiköt vilkkuvat punaisena nopeassa tahdissa.
Laitteen virhemuistiin ei tule merkintää.
Laite vähentää tiivistystehoa välittömästi ylikuormitustilanteessa.
2
Vastaanottoyksiköt vilkkuvat punaisena nopeassa tahdissa.
Yli 10 sekunnin ylikuormituksen jälkeen virhemuistiin tulee
merkintä (virhekoodi 12).
Yli 10 sekunnin ylikuormituksen jälkeen moottori sammutetaan.
3
Vastaanottoyksiköt vilkkuvat punaisena nopeassa tahdissa.
Laitteen virhemuistiin ei tule merkintää.
Laite kytketään hitaalle toiminnolle (moottori tyhjäkäynnille) ylikuormitustilanteessa välittömästi ja se alentaa tiivistystehoa.
Laitteen konfigurointiohje
DPU 130
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
Konfigurointivalikosta poistuminen ja asetusten tallentaminen
1. Paina laitteen virtakytkintä, kunnes näytölle tulee seuraava teksti:
3
40
Setup
Exit
Noin 2 s kuluttua muutetut asetukset tallennetaan ja konfigurointivalikosta poistutaan.
Ohje: Jos olet epävarma ja haluat tarkastaa muutetut asetukset vielä kerran,
paina laitteen virtakytkintä ennen kuin 2 s on kulunut, käydäksesi konfigurointivalikon vielä kerran läpi.
Laitteen konfigurointiohje
15
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
3.2
DPU 130
Numerokoodiesityksen näytön muuttaminen kieliesitykselle
Ohje: Numerokoodien merkityksen löydät käyttöohjeen liitteestä.
Seuraavat vaiheet tarvitaan, jos numerokoodiesityksestä halutaa vaihtaa takaisin kieliesitykselle:
1. Aktivoi laite.
2. Kytke kauko-ohjain päälle.
3. Paina laitteen virtakytkintä ja samaan aikaan kauko-ohjaimen painiketta
seisontatäry vähintään 3 sekunnin ajan.
4. Kun seuraava teksti tulee näytölle, anna asetus-PIN-koodi kauko-ohjaimella
ja vahvista laitteen virtakytkimellä:
32
0000
„
„
Valitse kohta painamalla kauko-ohjaimen vasenta ohjausvipua eteen tai
taakse.
Valitse numero painamalla kauko-ohjaimen oikeanpuoleista ohjausvipua
eteen tai taakse.
5. Paina laitteen virtakytkintä, kunnes näytölle tulee seuraava teksti:
3
20
6. Noin 2 s jälkeen näytölle tulee seuraava teksti ja voit asettaa kielen:
20
4
„
16
Valitse numero painamalla kauko-ohjaimen oikeanpuoleista ohjausvipua
eteen tai taakse.
Laitteen konfigurointiohje
DPU 130
3 Konfigurointivalikon käyttäminen
Arvo
Kieli
0
Saksa (EU-laitteiden tehdasasetus)
1
Englanti (US-laitteiden tehdasasetus)
2
Ranska
3
Espanja
4
Numerokoodien esitys (ei kieltä)
Kielestä riippumaton esitys ainoastaan numerokoodeilla. Käytä tätä asetusta, jos käyttäjä ei ymmärrä mitään yllä mainituista
kielistä.
Numerokoodien merkityksen löydät käyttöohjeen liitteestä.
7. Paina laitteen virtakytkintä, kunnes näytölle tulee seuraava teksti:
3
40
Asetus on suljettu, kun näytölle tulee valittu kieli.
Laitteen konfigurointiohje
17
4 Häiriönpoisto
4
DPU 130
Häiriönpoisto
Seuraavassa taulukossa ovat mahdolliset häiriöt, niiden syyt ja poistaminen.
18
Häiriö
Syy
Aputoimenpide
Konfigurointivalikkoa ei voi hakea.
Laitetta ei aktivoitu.
Aktivoi laite ja odota, kunnes
näytölle tulee käyttötunnit.
Laitteen ja kauko-ohjaimen virtakytkintä ei pidettynä painettuna tarpeeksi kauan.
Paina virtakytkintä ja samaan
aikaan kauko-ohjaimen seisontatäryn painiketta vähintään
3 sekunnin ajan.
Laitteen virtakytkintä painettiin
liian heikosti.
Laitteen virtakytkintä painettiin
liian kovaa.
Laitteen konfigurointiohje
DPU 130
5
5 PIN-tiedot
PIN-tiedot
Seuraavassa taulukossa on tehtaalla asetetut PIN-tiedot:
f Merkitse muutetut PIN-tiedot seuraavaan taulukkoon:
Koneen nro
PIN-koodi
Asetus-PIN-koodi
0000
(PIN-syöttö pois
käytöstä)
Kuka muutti
8946
Päivämäärä
Tehdasasetus
Ohje: Jos olet unohtanut PIN-koodisi, voit lukita laitteen myös asetus-PIN-koodilla.
Jos olet unohtanut sekä PIN-koodisi että asetus-PIN-koodin, ei laitteen
avaaminen ole enää mahdollista. Kysy neuvoa Wacker Neuson -asiakaspalvelusta.
Laitteen konfigurointiohje
19
5 PIN-tiedot
20
DPU 130
Laitteen konfigurointiohje
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement