Sušička Užívateľská príručka Secadora Manual del usuario

Sušička Užívateľská príručka Secadora Manual del usuario
Sušička
Užívateľská príručka
Secadora
Manual del usuario
2960310624_SK/281114.1625
DPU 7360 X
Najskôr si, prosím, prečítajte túto príručku!
Vážený zákazník,
veríme, že výrobok, ktorý sme vyrobili v najmodernejších závodoch a ktorý prešiel prísnou
kontrolou kvality, vám prinesie najlepšie výsledky.
Preto si pred používaním tohto výrobku pozorne prečítajte celú používateľskú príručku a
uchovajte si ju ako referenciu pre budúce použitie. V prípade odovzdania výrobku ďalšej osobe
odovzdajte aj túto používateľskú príručku.
Používateľská príručka vám pomôže výrobok používať
rýchlym a bezpečným spôsobom.
• Pred inštaláciou a spustením vášho výrobku si prečítajte túto používateľskú príručku.
• Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
• Túto používateľskú príručku si ponechajte v pohodlnom dosahu pre nahliadnutie v budúcnosti.
• Prečítajte si aj ostatné dokumenty dodané s výrobkom.
Uvedomte si, prosím, že táto používateľská príručka môže byť použiteľná pre niekoľko ďalších
modelov. Rozdiely medzi modelmi budú v manuáli označené.
Vysvetlenie symbolov
V celej tejto používateľskej príručke sú použité nasledujúce symboly:
Prečítajte si pokyny.
CDôležité informácie alebo užitočné tipy ohľadom použitia.
AUpozornenia na nebezpečné situácie vzhľadom na život a majetok.
BUpozornenie pred zásahom elektrickým prúdom.
Upozornenie na riziko požiaru.
Upozornenie na horúce povrchy.
1 Dôležité bezpečnostné pokyny
Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny,
ktoré sú užitočné pri ochrane pred rizikom
zranenia osôb alebo škody na majetku.
Nedodržanie týchto pokynov bude mať za
následok zrušenie akejkoľvek záruky.
•
•
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
Výrobok nikdy neumiestňujte na podlahu
pokrytú kobercom, pretože v opačnom
prípade nedostatok prietoku vzduchu
spôsobí prehriatie elektrických dielcov.
Spôsobí to problémy s vaším výrobkom.
Ak je sieťový kábel/zástrčka poškodená,
výrobok neuvádzajte do prevádzky.
Zavolajte zástupcovi autorizovaného
servisu.
Na zástrčke dodanej s výrobkom
nevykonávajte žiadne zmeny. Ak nie
je kompatibilná so zásuvkou, nechajte
si zásuvku vymeniť kvalifikovaným
elektrikárom za vhodnú náhradu.
Zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými
rukami! Nikdy neodpájajte ťahaním
za kábel, vždy ťahajte uchopením za
zástrčku.
Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke
chránenej poistkou s príslušnou kapacitou
uvedenou v tabuľke s technickými údajmi.
Napájací kábel tohto výrobku je vybavený
vodičom a uzemňovacou zástrčkou,
ktorá umožňuje uzemnenie výrobku. Túto
zástrčku musíte správne vložiť do zásuvky,
ktorá je nainštalovaná a uzemnená
v súlade so všetkými miestnymi zákonmi
a predpismi. Uzemňovacia inštalácia
znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom
otvorením dráhy s nízkym elektrickým
odporom v prípade poruchy alebo
zlyhania. Nezanedbajte to, aby uzemnenie
vykonal kvalifikovaný elektrikár. Ak
máte podozrenie o nesprávnej inštalácii
uzemnenia, nechajte si ju skontrolovať
kvalifikovaným elektrikárom alebo
zástupcom autorizovaného servisu. Naša
spoločnosť nebude niesť zodpovednosť
za žiadne škody, ktoré vzniknú následkom
používania výrobku bez uzemnenia v
súlade s miestnymi predpismi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 SK
Výrobok by sa nemal pripájať do siete
počas inštalácie, údržby, čistenia a
opravných prác.
Inštaláciu a opravy nechajte vždy vykonať
zástupcovi autorizovaného servisu.
Výrobca nebude niesť zodpovednosť za
škody vzniknuté následkom procesov
vykonávaných neautorizovanými osobami.
Vo výrobku nepoužívajte elektrické
zariadenia.
Vzduchový vývod produktu nepripájajte
k otvorom komína, ktoré sa používajú
pre odvod výfukových plynov zariadení
pracujúcich na plynové alebo iné palivo.
Musíte zabezpečiť dostatočnú ventiláciu
na predídenie úniku plynov zo zariadení
pracujúcich na iné typy paliva, vrátane
nahromadenia otvoreného ohňa v
miestnosti z dôvodu efektu spätného
plameňa.
Dávajte pozor, aby neboli zablokované
otvory na prívod vzduchu.
Predmety čistené alebo umývané
pomocou benzínového/palivového oleja,
prípravkov na suché pranie a iných
vznietivých alebo výbušných materiálov,
ako aj predmety, ktoré sú kontaminované
alebo znečistené takýmito materiálmi, by
sa nemali sušiť v tomto produkte, pretože
emitujú horľavé a výbušné výpary.
V sušičke nesušte bielizeň čistenú
pomocou priemyselných chemikálií.
V sušičke sa nesmie sušiť spodná
bielizeň, ktorá obsahuje kovové
vystuženia. V prípade uvoľnenia týchto
vystužení môže dôjsť k poškodeniu
sušičky a jej pokazeniu počas sušenia.
Výrobok sa nikdy nepokúšajte opravovať
svojpomocne. Na výrobku nevykonávajte
žiadne opravy ani výmeny, a to ani v
prípade, ak viete alebo máte schopnosť
vykonať požadovaný postup, pokiaľ to
nie je jasne navrhované v prevádzkových
pokynoch alebo v servisnej príručke.
V opačnom prípade môžete ohroziť svoj
život a život iných osôb.
Pri poruchách, ktoré nedokážete odstrániť
•
•
•
pomocou postupov v bezpečnostných
postupoch, výrobok vypnite a zavolajte
zástupcu autorizovaného servisu.
Nesiahajte do zariadenia, keď je bubon v
pohybe.
Na pripojenie sušičky k napájaciemu
zdroju nepoužívajte predlžovacie káble,
predlžovačky ani adaptéry, aby ste
tak zabránili riziku požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
Výrobok nikdy nečistite tak, že ho
postriekate alebo naň vylejete vodu.
Existuje tu nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom!
Záverečný krok sušiaceho cyklu, t.j.
krok chladenia, nastáva bez aplikácie
tepla, aby sa zabezpečilo, že jednotlivé
kusy bielizne zostanú v teplote, ktorá ich
nepoškodí. Ak vstupné dvierka otvoríte
pred dokončením kroku chladenia, z
výrobku vyjde horúca para.
Sušičku nikdy nezastavujte pred
dokončením programu. Ak to musíte
urobiť, rýchlo vyberte všetku bielizeň a
dajte ju na miesto, ktoré je vhodné na
rozptýlenie tepla.
Pred každým naložením alebo po ňom
vyčistite filter na žmolky. Sušičku nikdy
nepoužívajte bez filtra na žmolky.
Pravidelne čistite vnútro a výpustný
kanálik výrobku. Nedovoľte, aby sa okolo
výpuste odpadu a v okolitých oblastiach
hromadili vlákna, prach a nečistoty.
Zásuvka sieťového kábla musí byť po
inštalácii v dobrom dosahu.
V sušičke nesušte nevyprané veci.
Veci, ktoré sú zašpinené látkami ako sú
olej na varenie, acetón, alkohol, benzín,
petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky
a odstraňovače voskov, sa musia pred
sušením v sušičke prať v horúcej vode
s dostatočným množstvom čistiaceho
prostriedku.
Tkaniny alebo vankúše obsahujúce
penovú gumu (latexová pena),
sprchovacie čiapky, vodotesné oblečenie,
pogumované veci a oblečenie alebo
vankúše vyplnené penovými poduškami
by sa nemali sušiť v sušičke.
Nepoužívajte avivážne prostriedky ani
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 SK
prostriedky na obmedzenie statickej
elektriny, ak ich neodporúča príslušný
výrobca.
Aviváže, prostriedky na obmedzenie
statickej elektriny a pod. používajte podľa
pokynov od ich výrobcov.
Zariadenie neinštalujte za uzamykateľné
dvere so zámkom, posuvné dvere
alebo dvere so závesom, ktoré by mohli
zasiahnuť produkt.
Sušičku neinštalujte ani neuskladňujte
na mieste, na ktorom bude vystavené
vonkajším vplyvom.
Váš produkt môžete prevádzkovať pri
teplotách od +5 °C do +35 °C. Ak sa
prevádzkové podmienky dostanú mimo
tohto rozsahu, bude to mať negatívny
dopad na prevádzku výrobku a môže
dôjsť k jeho poškodeniu.
Nepohrávajte sa s ovládacími prvkami.
Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho zo
siete.
Pred zneškodnením alebo likvidáciou
produktu odstráňte vstupné dvierka
sušiaceho priestoru.
Pred naložením skontrolujte všetky
kusy odevu a ubezpečte sa, že sa v ich
vreckách alebo v nich nenachádzajú
žiadne zapaľovače, mince, kovové
predmety, ihlice a pod.
Zabezpečte, aby sa do výrobku nedostali
domáce zvieratá. Pred použitím
skontrolujte bubon výrobku.
Počas údržby zabezpečte používanie
originálnych náhradných dielov a
príslušenstva.
Neopierajte sa o otvorené vstupné
dvierka. Výrobok sa môže prevrátiť.
Zariadenie vypnite pomocou tlačidla
zapnutia/vypnutia keď ho nepoužívate
alebo keď po dokončení sušenia vyberiete
bielizeň. V situáciách, keď je tlačidlo
zapnutia/vypnutia v zapnutej polohe (po
aktivácii zariadenia), nechávajte vstupné
dvierka zatvorené.
Zamýšľané použitie
•
•
•
•
Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce
použitie. Nepoužívajte ho na iné účely.
Výrobok je možné použiť len na sušenie
textílií, ktoré sú primerane označené.
Vo vašom výrobku sušte len veci uvedené
v tejto príručke.
Tento výrobok nie je určený na používanie
osobami s fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi poruchami, prípadne
nezaškolenými alebo neskúsenými ľuďmi
(vrátane detí), pokiaľ na nich nedohliada
osoba, ktorá nesie zodpovednosť za
ich bezpečnosť a ktorá ich vhodným
spôsobom poučí o používaní výrobku.
Bezpečnosť detí
•
•
•
•
Elektrické výrobky sú pre deti
nebezpečné. Pokiaľ je výrobok v
prevádzke, udržiavajte deti mimo neho.
Nedovoľte im manipulovať s výrobkom.
Nedovoľte deťom, aby sadali/liezli na
výrobok alebo vchádzali do jeho vnútra.
Pri opúšťaní miestnosti, v ktorej sa
výrobok nachádza, nezabudnite zatvoriť
vstupné dvierka.
Obalové materiály sú pre deti
nebezpečné. Obalové materiály
udržiavajte mimo dosah detí alebo
ich odstráňte roztriedením na základe
smerníc o odpade.
V súlade so smernicou o
odpadoch z elektrických a
elektronických zariadení a
zneškodňovaní odpadov:
Tento produkt je v súlade so
smernicou o odpadoch z
elektrických a elektronických
zariadení EÚ (2012/19/EÚ) Tento
produkt obsahuje symbol
triedeného odpadu pre odpadové
elektrické a elektronické vybavenie (WEEE).
Tento produkt bol vyrobený z vysoko
kvalitných častí a materiálov, ktoré môžu byť
znovu použité a sú vhodné na recykláciu.
Na konci životnosti odpad z produktu
neodstraňujte s bežným odpadom z
domácnosti ani s iným odpadom. Recyklujte
ho v zbernom mieste určenou na recykláciu
elektrického a elektronického vybavenia.
Pre zistenie informácií o zberných miestach
kontaktujte miestne úrady.
V súlade s Obmedzením
používania niektorých
nebezpečných látok v
elektronických a elektrických
zariadeniach
Tento produkt bol zakúpený v súlade so
smernicou o odpadoch z elektrických a
elektronických zariadení EÚ (2011/65/
EÚ) Neobsahuje žiadne nebezpečné alebo
zakázané materiály špecifikované smernicou.
Informácie o balení
Obalový materiál produktu je vyrobený
z recyklovateľných materiálov v súlade s
národnými predpismi o životnom prostredí.
Nevyhadzujte obalové materiály spolu s
odpadmi z domácnosti alebo inými odpadmi.
Vezmite ho na zberné miesto označené
miestnymi úradmi
5 SK
2 Inštalácia
S inštaláciou produktu sa obráťte na
najbližšieho zástupcu autorizovaného servisu.
Výrobok pripravte na používanie tak, že sa
pred zavolaním zástupcu autorizovaného
servisu ubezpečíte, že je elektrický systém
a odpadový vodný systém v poriadku. Ak
nie sú, zavolajte kvalifikovaného technika a
inštalatéra, aby vykonali všetky nevyhnutné
opatrenia.
Príprava umiestnenia výrobku a rovnako aj
elektrické a odpadové vodné inštalácie sú
zodpovednosťou zákazníka.
Inštaláciu a elektrické pripojenia
výrobku musí vykonávať zástupca
autorizovaného servisu. Výrobca nebude
niesť zodpovednosť za škody vzniknuté
následkom procesov vykonávaných
neautorizovanými osobami.
Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte,
či produkt neobsahuje vady. Ak sa
tak stane, neinštalujte ho. Poškodené
produkty ohrozujú vašu bezpečnosť.
Pred začatím používania vašej sušičky
počkajte 12 hodín.
C
B
minimálne 1,5 cm od okrajov ostatného
nábytku.
Výrobok neumiestňujte na elektrický
kábel.
B
Demontovanie prepravných
bezpečnostných prvkov
red prvým použitím výrobku odmontujte
APprepravné
bezpečnostné prvky.
1. Otvorte vstupné dvierka.
2. V bubne sa nachádza nylónové vrecko,
ktoré obsahuje kúsok polystyrénu. Držte
ho za jeho časť s označením XX XX.
3. Potiahnite nylón smerom k sebe a odpojte
prepravné bezpečnostné prvky.
A
A
Vhodné miesto na inštaláciu
•
•
•
•
•
•
•
Výrobok nainštalujte na stabilný a rovný
povrch.
Sušička je ťažká. Sami ju nepresúvajte.
Výrobok používajte v dobre vetranom a
bezprašnom prostredí.
Neblokujte vetracie otvory vpredu
a pod sušičkou materiálmi ako sú dlhé
navrstvené rohožky, drevené bloky a pásy.
Zariadenie neinštalujte za uzamykateľné
dvere so zámkom, posuvné dvere
alebo dvere so závesom, ktoré by mohli
zasiahnuť produkt.
Po inštalácii by produkt mal zostať na
mieste, kde boli pripojený k elektrickej
sieti. Pri inštalácii výrobku sa ubezpečte,
že sa jeho zadná stena nikdy nedotýka
(kohútik, zásuvka a pod.). Rovnako
dávajte pozor, aby ste vybrali miesto
inštalácie, ktoré následne nebudete
musieť meniť.
Výrobok umiestnite do vzdialenosti
bezpečte sa, že v bubne nezostala
AUžiadna
časť prepravných bezpečnostných
prvkov.
Inštalácia pod pracovnú dosku
•
V prípade, že je výška pracovnej dosky
dostatočná, tento výrobok môžete
nainštalovať pod pracovnú dosku.
ušičku nikdy nepoužívajte bez hornej
ASčasti
na jej mieste.
Hĺbka sušiča
60 cm
54 cm
Skladové číslo
podstolnej
2979700100 2973600100
montážnej časti
6 SK
•
Pri inštalácii sušičky pod pracovnú dosku
alebo do skrinky nechajte okolo bočných
a zadnej steny výrobku priestor minimálne
3 cm.
Montáž nad práčku
•
•
Pri inštalácii sušičky nad práčku
umiestnite medzi tieto dve
spotrebiče pripevňovacie zariadenie.
Pripevňovacie zariadenie (2977200100
biele/2977200400 sivá) musí nainštalovať
zástupca autorizovaného servisu.
Celková hmotnosť práčky a sušičky –
pri plnom naložení – po ich umiestnení
nad seba dosiahne približne 180 kg.
Výrobky umiestnite na pevnú podlahu s
dostatočnou nosnosťou!
Pripojenie k odtoku vody
Vo výrobkoch vybavených kondenzátorovou
jednotkou sa počas cyklu sušenia voda
zhromažďuje v nádobe na vodu. Po každom
cykle sušenia by ste mali vyliať nahromadenú
vodu.
Nahromadenú vodu môžete odviesť priamo
pomocou hadice na odvod vody dodávanej
so sušičkou namiesto toho, aby ste pravidelne
vylievali nahromadenú vodu z nádoby na
vodu.
nepoužívajte žiadne nástroje.
2. Jeden koniec odtokovej hadice, ktorá sa
dodala samostatne s výrobkom, pripojte
k pripájaciemu bodu, z ktorého ste v
predchádzajúcom kroku vybrali hadicu
výrobku.
3. Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody
pripojte priamo na odtok odpadovej vody
alebo k umývadlu.
Hadica musí byť pripevnená pri každom
druhu pripojenia. V prípade uvoľnenia
hadice počas vypúšťania vody dôjde k
zatopeniu vášho domu.
Hadicu na odtok vody pripevnite do výšky
maximálne 80 cm.
Ubezpečte sa, že na hadicu na odtok
vody nestúpate a že nie je prehnutá medzi
odtokom a zariadením.
A
C
C
Nastavenie nožičiek
Aby sa zabezpečilo, že vaša sušička pracuje
tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí
stáť vodorovne a vyvážene. Sušičku dajte do
rovnováhy pomocou nastavenia nožičiek.
Nožičku otáčajte doľava alebo doprava,
pokým sušička nestojí vodorovne a pevne.
nožičky nikdy nevyberajte
CNastaviteľné
z puzdier.
Pripojenie elektriny
Pripojenie hadice na odvod vody
1. Hadicu zapojenú do výrobku rukou
vytiahnite, čím ju odpojíte od miesta,
kde je pripojená. Na vybratie hadice
Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke
chránenou poistkou, ktorá je v súlade s
hodnotami v tabuľke „Technické údaje“. Naša
spoločnosť nebude niesť zodpovednosť
za žiadne škody, ktoré vzniknú následkom
používania výrobku bez uzemnenia v súlade s
miestnymi predpismi.
• Pripojenie musí byť v súlade s platnými
predpismi.
• Zásuvka sieťového kábla musí byť po
inštalácii v dobrom dosahu.
• Napätie a prípustná ochrana poistky
alebo prerušovača sú stanovené v časti
7 SK
„Technické údaje“. Ak je hodnota prúdu
poistky alebo prerušovača u vás doma
nižšia ako 10 ampérov, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikára a nechajte si
namontovať 10 ampérovú poistku.
• Stanovené napätie musí byť rovnaké ako
napätie elektrickej siete.
• Nerealizujte pripojenia pomocou
predlžovacích káblov alebo predlžovačiek.
• Vzdialenosť kontaktu hlavnej poistky
a vypínačov musí byť minimálne 3 mm.
Poškodený napájací kábel musí vymeniť
zástupca autorizovaného servisu.
Ak je produkt chybný, nie je možné ho
uvádzať do chodu, pokiaľ nie je opravený!
Existuje tu nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom!
Upozornenia na zvuky
prevádzky je normálne, že
CPočas
kompresor niekedy vydáva kovový zvuk.
B
B
Prvé použitie
zozbieraná počas prevádzky sa
CVoda
načerpáva do vodnej nádrže. Počas tohto
Pred začatím používania výrobku sa
ubezpečte, že ste všetky prípravy vykonali
v súlade s pokynmi v častiach „Dôležité
bezpečnostné pokyny“ a „Inštalácia“.
procesu je zvuk čerpania normálny.
Preprava výrobku
1. Výrobok pred jeho prepravou odpojte.
2. Odpojte odvod vody (ak je zapojený) a
pripojenia ku komínu.
3. Z výrobku úplne vypustite vodu.
Odporúčame vám, aby ste výrobok
prenášali v zvislej polohe. Ak prenášanie v
zvislej polohe nie je možné, odporúčame
vám zariadenie prenášať naklonením
smerom k pravej strane pri pohľade
spredu. Po presunutí výrobku na
jeho nové miesto počkajte pred jeho
spustením 12 hodín.
A
8 SK
Technické údaje
SK
2
Výška (nastaviteľná)
84,6 cm
Šírka
59,5 cm
Hĺbka
59,8 cm
Kapacita (max.)
7 kg
Čistá hmotnosť (používanie predných plastových dverí)
49 kg
Čistá hmotnosť (používanie predných sklenených dverí)
51 kg
Napätie
Menovitý vstup napájania
Pozrite typový štítok
Kód modelu
Typový štítok sa nachádza za nakladacími dverami.
9 SK
3 Prípravy na sušenie
Kroky smerujúce k úspore
energie
Postup podľa týchto informácií vám pomôže
používať váš výrobok ekologickým a
energeticky úsporným spôsobom.
• Výrobok prevádzkujte pri kapacite
vhodnej pre zvolený program a dávajte
pozor, aby ste ho nepreťažili.
• Bielizeň pri praní žmýkajte pri najvyššej
možnej rýchlosti. Tým sa skráti čas
sušenia a zníži sa spotreba energie.
• Sušte spolu rovnaký typ bielizne.
• Programy vyberajte podľa pokynov v
používateľskej príručke.
• Kvôli prúdeniu vzduchu nechajte v prednej
a zadnej časti sušičky dostatočný priestor.
Vetracie mriežky na prednej strane
výrobku neblokujte.
• Ak to nie je nevyhnutné, počas sušenia
neotvárajte vstupné dvierka na zariadení.
Ak musíte vstupné dvierka nevyhnutne
otvoriť, nenechávajte ich otvorené dlho.
• Počas sušenia nepridávajte ďalšiu (mokrú)
bielizeň.
• Chuchvalce a vlákna uvoľnené z bielizne
do vzduchu počas cyklu sušenia sa
zbierajú vo filtri na žmolky. Filter na žmolky
vyčistite pred a po každom cykle sušenia.
• Filtračný priečinok pravidelne čistite
buď keď sa zobrazí výstražný symbol
vyčistenia filtračného priečinka alebo po 5
cykloch sušenia.
• Počas sušenia dobre vetrajte miestnosť,
kde sa nachádza sušička.
• Pri modeloch s osvetlením udržiavajte
dvierka zatvorené, ak tlačidlo zapnutia/
vypnutia stlačíte (ak je zariadenie
aktivované), keď sa zariadenie nepoužíva.
Oblečenie vhodné na sušenie v
sušičke
dodržiavajte pokyny uvedené na
CVždy
štítkoch na odevoch. V tejto sušičke
sušte len bielizeň so štítkom, na ktorom
je uvedené, že pri výbere vhodného
programu je vhodná na sušenie v sušičke.
A B C D
Sušenie pri
normálnej
teplote
Sušenie pri
nízkej
teplote
Vhodné do
sušičky
Nesušte v
sušičke
l n m
Sušte
vodorovne
Vyveste bez
odstreďovania
Sušte na
vešiaku
o p q
Môže sa
Môže sa žehliť
žehliť teplou
horúcou
žehličkou
žehličkou
Nežehlite
Oblečenie nevhodné na
sušenie v sušičke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10 SK
Nižšie uvedená bielizeň a predmety nie sú
vhodné na sušenie v sušičke:
Kusy bielizne s kovovým príslušenstvom,
ako napríklad kovové gombíky, kovové
vystuženia alebo opaskové spony.
Vlnené alebo hodvábne odevy, nylonové
pančuchy, jemné vyšívané látky a
spacáky.
Odevy vyrobené z jemných a drahých
látok.
Tylové záclony.
Predmety vyrobené z nepriedušných
látok, ako napríklad vankúše a paplóny.
Veľmi mokré kusy bielizne.
Nevypraté znečistené kusy bielizne.
Kusy bielizne obsahujúce gumenú penu
alebo gumu.
V sušičke nesušte predmety vyčistené,
umyté alebo znečistené plynovým
olejom/palivovým olejom, rozpúšťadlami
na suchú bielizeň, priemyselnými
chemikáliami alebo inými horľavými,
prípadne výbušnými látkami.
Veci, ktoré sú zašpinené látkami ako sú
olej na varenie, acetón, alkohol, benzín,
petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky
a odstraňovače voskov, sa musia pred
sušením v sušičke prať v horúcej vode
s dostatočným množstvom čistiaceho
prostriedku.
bielizeň, ktorej množstvo prekračuje
úroveň uvedenú na obrázku. Keď je
sušička príliš zaťažená, výsledky sušenia
sa znížia. Okrem toho môže dôjsť k
poškodenie sušičky a bielizne.
Nasledujúce hmotnosti sú uvedené ako
príklady.
Domáce druhy
Príprava oblečenia na sušenie
Bavlnené obliečky na
prikrývku (dvojité)
Bavlnené obliečky na
prikrývku (na jednu)
Posteľné plachty
(dvojité)
Posteľné plachty (na
jednu posteľ)
Veľké obrusy
•
Pred naložením skontrolujte všetky
kusy odevu a ubezpečte sa, že sa v ich
vreckách alebo v nich nenachádzajú
žiadne zapaľovače, mince, kovové
predmety, ihlice a pod.
• Po praní môže byť bielizeň zamotaná.
Pred umiestnením do sušičky kusy
bielizne oddeľte.
• Bielizeň roztrieďte podľa typu a hrúbky.
Sušte spolu rovnaký typ bielizne.
Napríklad tenké kuchynské utierky
a obrusy sa vysušia skôr ako hrubé
kúpeľňové uteráky.
Bielizeň musíte na základe druhu látky
odstrediť najvyššou možnou rýchlosťou
odstreďovania, ktorú pračka umožňuje.
C
1500
1000
500
350
700
Malé obrusy
Obrúsky
Osušky
Uteráky
250
100
700
350
Oblečenie
Približné
hmotnosti (g)
Blúzky
Bavlnené košele
Košele
Bavlnené šaty
Šaty
Džínsy
Vreckovky (10 kusy)
Tričká
Prispôsobenie povoleného
zaťaženia
Približné
hmotnosti (g)
Postupujte podľa pokynov v časti „Tabuľka
na výber programov a spotreby“. Nenapĺňajte
väčšie množstvo, ako je uvedené v nižšie
uvedených hodnotách kapacity.
Neodporúčame vám do sušičky vkladať
C
11 SK
150
300
200
500
350
700
100
125
Vkladanie bielizne
1. Otvorte vstupné dvierka.
2. Bielizeň vložte do zariadenia bez stlačenia.
3. Vstupné dvierka zatvorte zatlačením.
Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy
nezachytili do dvierok.
A
12 SK
4 Výber programu a ovládanie vašej sušičky
Ovládací panel
1
9
2
8
7
3
4
5
6
1. Tlačidlo rýchlosti otáčania pračky/výberu programu časovača
2.Displej
3. Tlačidlo Spustiť/pozastaviť/zrušiť
4. Gombík na výber programu
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
6. Tlačidlo Proti pokrčeniu
7. Tlačidlo úrovne vysušenia
8. Tlačidlo zrušenia zvukového upozornenia
9. Tlačidlá časového oneskorenia
Rýchlosť odstreďovania/programy časovača*
Symbol prevádzky
Symbol pozastavenia
Výstražný symbol nádrže na vodu
Výstražný symbol vyčistenia filtra
Výstražný symbol vyčistenia filtračného priečinku
Indikátor zostávajúceho času**
Výstražný symbol detskej zámky
Režim časového oneskorenia
Výstražný symbol otvorených vstupných dvierok
Režim Zabránenie v pokrčení
Úroveň zvukového upozornenia/zrušenie zvukového upozornenia
Úroveň vysušenia
Aktivovalo sa zabránenie v pokrčení
*
**
Rýchlosť odstreďovania sa používa na presnejšie zobrazenie zostávajúceho
času. Nemá vplyv na výkon vášho zariadenia.
Čas zobrazený na displeji označuje zostávajúci čas do ukončenia programu
a mení sa podľa úrovne vlhkosti bielizne.
13 SK
Bavlna
Čistenie
filtra
Ochrana
dieťaťa
Syntetické Expresné Programový Vetranie Zabránenie Suché na Extra Suché Suché na
oblečenie
pokrčenia žehlenie
tkaniny
časovač
Džínsy
Košeľa
Športové Krútenie
oblečenie
Zrušenie
Tank
Zapnutia/ Spustiť/poz
zvukového vypnutia astaviť/zrušiť najedeny
upozornenia
Zmiešané
Odložené Osvieženie
vlny
spustenie
Príprava zariadenia
1. Zariadenie zapojte.
2. Do zariadenia vložte bielizeň.
3. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
Stlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia
nebude nevyhnutne znamenať spustenie
programu. Program spustite stlačením
tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.
C
Výber programu
1. Rozhodnite sa pre vhodný program z
tabuľky uvedenej nižšie, ktorá obsahuje
úrovne sušenia.
2. Požadovaný program vyberte gombíkom
na výber programu.
Extra suché
Pri normálnej teplote sa
vysuší len bavlnená bielizeň.
Hrubá a viacvrstvová bielizeň
(uteráky, ľanová bielizeň,
džínsy a pod.) sa vysuší tak,
že si pred odložením do skrine
nevyžaduje žehlenie.
Suché na
oblečenie
Normálna bielizeň (obrusy,
spodná bielizeň a pod.)
sa vysuší tak, že si pred
odložením do skrine
nevyžaduje žehlenie.
Suché na
žehlenie
Normálna bielizeň (košele, šaty
a pod.) sa vysuší tak, aby bola
pripravená na žehlenie.
Denne
Úroveň
vysušenia
Jemné
tkaniny
Hlavné programy
V závislosti od typu tkaniny sú k dispozícii
nasledujúce hlavné programy:
• Bavlnené tkaniny
Týmto programom sušte odolnú bielizeň. Suší
pri normálnej teplote. Odporúča sa použiť ho
na bavlnené kusy (posteľné plachty, prešívané
prikrývky, uteráky, župany atď.).
• Syntetické tkaniny
Týmto programom sušte menej odolnú
bielizeň. Odporúča sa pre syntetické tkaniny.
Dodatočné programy
Pre špeciálne prípady sú v zariadení dostupné
nasledovné dodatočné programy.
Dodatočné programy sa môžu líšiť podľa
modelu vašej práčky.
• Expresné
Tento program môžete použiť na sušenie
bavlnenej tkaniny, ktorá sa odstreďovala pri
vysokých rýchlostiach vo vašej práčke. Tento
program vysuší 1 kg bavlneného prádla (3
košele/3 tričká) za 45 minút.
Aby ste s vašou sušičkou dosiahli lepšie
výsledky, vaša bielizeň sa musí vo vašej
práčke oprať pri vhodnom programe a
odstrediť pri odporúčaných rýchlostiach.
• Košela
Tento program suší košele jemnejšie a menej
ich krčí, vďaka čomu sa ľahšie žehlia.
Na konci programu vám môže na
košeliach zostať trochu vlhkosti.
Odporúča sa, aby ste košele nenechávali
v sušičke.
C
C
ďalšie podrobnosti o programe si
CPre
pozrite časť „Tabuľka na výber programov
Vlnený
košík
Detská
poistka
C
a spotreby“.
14 SK
• Džínsy
Tento program použite na sušenie džínsov,
ktoré sa odstreďovali pri vysokých rýchlostiach
vo vašej práčke.
• Zmiešané
Tento program použite na spoločné sušenie
nefarbiacej syntetickej a bavlnenej bielizne.
• Športové oblečenie
Tento program použite na spoločné sušenie
kusov syntetickej a bavlnenej bielizne a na
kusy bielizne vyrobené zo zmiešaných tkanín.
• Osvieženie vlny
Tento program použite na prevetranie a
zjemnenie vlnenej bielizne, ktorú je možné prať
v pračke. Nepoužívajte ho na úplné vysušenie
bielizne. Po skončení programu okamžite
vytiahnite bielizeň a prevetrajte ju.
• Denne
Tento program sa používa na každodenné
sušenie bavlnenej a syntetickej textílie a trvá
1,5 hodiny.
• Ochrana dieťaťa
Tento program sa používa na detské
oblečenie, ktoré má na štítku schválenie pre
sušenie v sušičke.
• Jemné tkaniny
Pri nižšej teplote môžete sušiť svoju veľmi
jemnú bielizeň, ktorá je vhodná na sušenie
alebo bielizeň, pre ktorú je doporučené ručné
pranie.
Odporúča sa používať plátenné vrecúško,
aby sa zabránilo pokrčeniu alebo
poškodeniu niektorých jemných častí
oblečenia alebo bielizne. Po ukončení
programu oblečenie ihneď vyberte zo
sušičky a zaveste ho, aby sa zabránilo
pokrčeniu
• Vetranie
10 minút prebieha len vetranie bez vháňania
horúceho vzduchu. Vďaka tomuto programu
môžete vyvetrať svoje oblečenie, ktoré bolo
dlhý čas odložené v uzatvorenom priestore,
aby sa zbavilo nepríjemných pachov.
• Programový časovač
Na dosiahnutie želanej výslednej úrovne
sušenia si môžete zvoliť jeden z 10 min., 20
min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80
min., 100 min., 120 min., 140 min. and 160
min. programov časovača pri nízkej teplote.
Pomocou tohto programu sušička
vykonáva sušenie zvolený čas bez ohľadu
na úroveň vysušenia.
C
C
15 SK
Tabuľka na výber programov a spotreby
SK
19
Programy
Náplň (kg)
Rýchlosť odstreďovania
práčky (ot/min)
Približné
množstvo
zvyšnej vlhkosti
Čas sušenia
(minúty)
7
1000
% 60
175
Bavlnené/farebné tkaniny
A
Extra suché
A
Suché na oblečenie
7
1000
% 60
156
A
Suché na žehlenie
7
1000
% 60
125
Ochrana dieťaťa
3
1000
% 60
80
Košeľa
1.5
1200
% 50
50
Džínsy
4
1200
% 50
120
Denne
4
1200
% 50
90
Zmiešané
4
1000
% 60
115
Športové oblečenie
4
1000
% 60
105
Expresné
1
1200
% 50
45
Jemné tkaniny
2
600
% 40
55
Osvieženie vlny
1.5
600
% 50
8
Syntetické tkaniny
B
Suché na oblečenie
3.5
800
% 40
62
B
Suché na žehlenie
3.5
800
% 40
50
Náplň (kg)
Rýchlosť odstreďovania
práčky (ot/min)
Približné
množstvo
zvyšnej vlhkosti
Hodnota
spotreby
energie kWh
Bavlnené a ľanové tkaniny Suché
na oblečenie*
7
1000
% 60
2.15
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie
7
1000
% 60
1.8
Syntetické oblečenie pripravené na
nosenie
3.5
800
% 40
0.8
Hodnoty spotreby energie
Programy
Obsahuje fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol. Hermeticky uzavretá.
R407c/0,320 kg
* : Program energetického označovania (EN 61121:2012)
Všetky hodnoty uvedené v tabuľke boli stanovené podľa normy EN 61121:2012. Tieto hodnoty
sa môžu líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke na základe typu bielizne, rýchlosti odstreďovania
bielizne, podmienok prostredia a kolísania napätia.
16 SK
Prídavné funkcie
Zvukové upozornenie
Pri ukončení programu bude vaše zariadenie
vydávať zvukové upozornenie. Ak nechcete,
aby zariadenie vydávalo zvukové upozornenie,
opakovane stláčajte tlačidlo úrovne hlasitosti,
pokým sa na displeji nezobrazí „x“. Úroveň
hlasitosti nastavujte pomocou toho istého
tlačidla.
Túto funkciu môžete aktivovať pred
spustením alebo po spustení programu.
C
Zrušiť zvukové
upozornenie
Úroveň 1
zvukového
upozornenia
Úroveň 2
zvukového
upozornenia
Úroveň 3
zvukového
upozornenia
Úroveň vysušenia
Používa sa na nastavenie požadovanej úrovne
vysušenia. Keď sa zobrazí znak „+“, vykonáva
sa viac sušenia v porovnaní s predvolenými
nastaveniami a keď sa zobrazí znak „-“,
vykonáva sa menej sušenia. Doba programu
sa môže zmeniť v závislosti od výberu.
Túto funkciu môžete aktivovať len pred
spustením programu.
C
Zabránenie v pokrčení
Funkciu Proti pokrčeniu môžete použiť na
zabránenie pokrčenia bielizne, ak bielizeň
nevyberiete po skončení programu.
Tento program otáča bielizeň 2 hodiny
v 240-sekundových intervaloch, aby sa
zabránilo pokrčeniu.
Zabránenie pokrčenia je aktivované, ale
program beží na prvom obrázku displeja, ako
uvádzame nižšie. Cyklus sušenia sa dokončí
a krok na zabránenie pokrčenia sa spustil v
druhom obrázku displeja.
Zmena kontrastu
Po nastavení kontrastu displeja budete vidieť
symboly na displej jasnejšie. Nastavenie
kontrastu displeja môže byť potrebné zmeniť
najmä v prípade, keď je sušička nainštalovaná
nad práčkou.
Stlačte a na približne 3 sekundy podržte
tlačidlo Rýchlosť otáčania/časovač programu.
Po zmene kontrastu sa na 3 sekundy na
displeji zobrazia všetky symboly, čo označuje
dokončenie procesu.
Rovnakým postupom obnovte
predchádzajúce nastavenie kontrastu.
C
Výstražné symboly
symboly sa môžu líšiť podľa
CVýstražné
modelu vášho zariadenia.
Čistenie filtra na žmolky
Po dokončení programu sa zobrazí výstražný
symbol, ktorý vám pripomína, že je potrebné
vyčistiť filter.
Ak bude symbol vyčistenia filtra blikať
neprerušovane, pozrite si časť „Riešenie
problémov“.
C
Nádoba na vodu
Po dokončení programu sa zobrazí výstražný
symbol, ktorý vám pripomína, že je potrebné
vyprázdniť nádobu na vodu.
Ak sa nádoba na vodu naplní v priebehu
programu, začne blikať výstražný symbol a
zariadenie sa pozastaví. Program obnovte
vypustením vody z nádrže na vodu a
stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/
zrušenia. Výstražný symbol sa vypne
a program bude pokračovať.
Čistenie filtračného priečinka
Výstražný symbol bude blikať v určitých
intervaloch, čím vám pripomína potrebu
vyčistenia filtračného priečinka.
funkciu zapnete stlačením tlačidla
CTúto
Proti pokrčeniu.
17 SK
Otvorené vstupné dvierka
Tento výstražný symbol sa zobrazí, keď budú
otvorené vstupné dvierka sušičky.
Časové oneskorenie
Funkcia časového oneskorenia vám umožňuje
odložiť spustenie programu o až 24 hodín.
1. Otvorte vstupné dvierka a vložte bielizeň.
2. Vyberte program sušenia, počet otáčok
a v prípade potreby prídavné funkcie.
3. Na nastavenie požadovaného časového
oneskorenia stlačte tlačidlá časového
oneskorenia + a -. Symbol časového
oneskorenia bude blikať.
4. Stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia/
zrušenia. Časové oneskorenie sa
začne odpočítavať. Symbol časového
oneskorenia sa rozsvieti. Zobrazí sa
symbol spustenia. Dvojbodka „:“
uprostred zobrazeného času oneskorenia
začne blikať.
Počas doby času oneskorenia je možné
doplniť viac bielizne alebo ju vybrať. Na
konci procesu odpočítavania časového
oneskorenia zhasne symbol časového
oneskorenia, spustí sa sušenie a zobrazí
sa trvanie programu. Čas na displeji
predstavuje celkový bežný čas sušenia a
čas oneskorenia.
C
Zmena času oneskorenia
Ak chcete zmeniť čas počas odpočítavania:
1. Na zrušenie programu stlačte na 3
sekundy tlačidlo spustenia/pozastavenia/
zrušenia. Postup nastavenia času
oneskorenia zopakujte pre želaný čas.
2. Želaný čas oneskorenia nastavte
pomocou tlačidiel času oneskorenia + a
-. Symbol časového oneskorenia bude
blikať.
3. Stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia/
zrušenia. Časové oneskorenie sa
začne odpočítavať. Symbol časového
oneskorenia sa rozsvieti. Symbol
pozastavenia zmizne. Zobrazí sa symbol
spustenia.
4. Dvojbodka „:“ uprostred zobrazeného
času oneskorenia začne blikať.
Zrušenie časového oneskorenia
Ak chcete zrušiť odpočítavanie časového
oneskorenia a ihneď spustiť program:
1. Na zrušenie programu stlačte na 3
sekundy tlačidlo spustenia/pozastavenia/
zrušenia.
2. Program, ktorý ste predtým vybrali,
spustite stlačením tlačidla spustenia/
pozastavenia/zrušenia.
Spúšťanie programu
Program spustite stlačením tlačidla spustenia/
pozastavenia/zrušenia.
Tlačidlo spustenia/pozastavenia sa rozsvieti,
čo je dôkazom, že program sa spustil a
symbol „:“ medzi zostávajúcim časom zostane
blikať.
Priebeh programu
Sušenie
Žehlenie
Časové oneskorenie zapnete stlačením
tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia na
vyššie uvedenom obrázku.
Šatník
(Extra)
Zabránenie
v pokrčení
Vetranie
Priebeh spusteného programu sa na displeji
označuje sériou symbolov.
Na začiatku každého programového kroku sa
rozsvieti príslušný symbol v rade symbolov a
na konci programu tak zostanú rozsvietené
18 SK
všetky symboly. Symbol, ktorý sa nachádza
úplne vpravo, označuje vykonávaný krok.
Sušenie
Symbol sušenia sa rozsvieti vo všetkých
programoch okrem vetrania.
Suché na žehlenie
Rozsvieti sa, keď úroveň vysušenia dosiahne
krok Suché na žehlenie.
Suché na oblečenie
Rozsvieti sa, keď úroveň vysušenia dosiahne
krok Suché na odloženie.
Extra suché
Rozsvieti sa, keď úroveň vysušenia dosiahne
krok Suché na odloženie extra.
Vetranie
Symbol vetrania sa rozsvieti, keď sa program
dokončí.
Symbol zabránenia pokrčenia sa rozsvieti
na konci programu v prípade, že ste zapli
funkciu Proti pokrčeniu.
C
Detská poistka
Zariadenie obsahuje detskú poistku, ktorá
zabraňuje zasiahnutiu do aktuálneho toku
programu stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
Po zapnutí detskej poistky sú vypnuté všetky
tlačidlá, okrem tlačidla zapnutia/vypnutia na
ovládacom paneli.
Detskú poistku aktivujte stlačením súčasným
stlačením tlačidla zvukového upozornenia a
tlačidla Proti pokrčeniu na 3 sekundy.
Detskú poistku vypnite, ak chcete spustiť nový
program po skončení aktuálneho programu
alebo ak chcete aktuálny program prerušiť.
Detskú poistku vypnite opätovným stlačením
tých istých tlačidiel na 3 sekundy.
Po zapnutí detskej poistky sa na displeji
zobrazí symbol zámky.
C
zámka sa deaktivuje, keď
CDetská
zariadenie vypnete a zapnete pomocou
tlačidla zapnutia/vypnutia.
Po zapnutí detskej poistky:
• Symboly na displeji sa nezmenia ani
v prípade, že počas prevádzky alebo
zastavenia zariadenia zmeníte polohu
gombíka na výber programov.
•
detskú poistku vypnete po zmene
Ak
polohy gombíka na výber programu
počas prevádzky zariadenia, zariadenie sa
zastaví a zobrazia sa informácie o novom
programe.
Zmena programu po jeho
spustení
Po spustení zariadenia môžete zvolený
program zmeniť a vašu bielizeň vysušiť
pomocou iného programu.
1. Ak chcete namiesto programu Suché
na žehlenie použiť program Extra suché,
program zrušte stlačením a podržaním
tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia
na 3 sekundy.
2. Program Extra suché vyberte otáčaním
gombíka na výber programov.
3. Program spustite stlačením tlačidla
spustenia/pozastavenia/zrušenia.
Nový program môžete vybrať aj otáčaním
gombíka na výber programov počas
prevádzky zariadenia. V takomto prípade
sa aktuálny program zruší a na displeji sa
zobrazia informácie o novom programe.
C
Pridanie/odstránenie bielizne v režime
pozastavenia
Pridanie alebo vybratie bielizne po spustení
programu sušenia:
1. Stlačením tlačidla spustenia/
pozastavenia/zrušenia zariadenie prepnite
do režimu pozastavenia. Proces sušenia
sa zastaví.
2. V režime pozastavenia otvorte vstupné
dvierka, pridajte alebo vyberte bielizeň a
zatvorte vstupné dvierka.
3. Program spustite stlačením tlačidla
spustenia/pozastavenia/zrušenia.
Bielizeň pridaná po spustení procesu
sušenia môže spôsobiť, že sa už
vysušené oblečenie v sušičke navzájom
C
19 SK
premieša s mokrým oblečením a po
ukončení procesu sušenia bude
výsledkom mokrá bielizeň.
Pridanie alebo vybratie bielizne môžete
počas sušenia zopakovať ľubovoľný
počet krát. Tento proces ale predĺži čas
programu a zvýši spotrebu energie kvôli
opakovanému prerušovaniu procesu
sušenia. Odporúča sa preto pridať
bielizeň pred spustením programu
sušenia.
Ak nový program vyberiete otočením
gombíka na výber programov, zatiaľ čo
je vaše zariadenie v režime pozastavenia,
aktuálny program sa zruší a zobrazia sa
informácie o novom programe.
Pri pridávaní alebo vyberaní bielizne
po spustení programu sa nedotýkajte
vnútorného povrchu bubna. Povrchy
bubna sú horúce.
C
filtra na žmolky a symbol nádrže na vodu a
na displeji sa zobrazí štítok „Koniec“. Vstupné
dvierka môžete otvoriť a sušička je pripravená
na druhý cyklus.
Zariadenie vypnite stlačením tlačidla zapnutia/
vypnutia.
C
Zrušenie programu
Ak chcete sušenie zastaviť a program z
akéhokoľvek dôvodu po spustení prevádzky
zariadenia zrušiť, stlačte a na 3 sekundy
podržte tlačidlo spustenia/pozastavenia/
zrušenia. Ako pripomenutie sa na konci tejto
doby rozsvieti symbol čistenia filtra na žmolky,
symbol nádoby na vodu a na displeji sa
zobrazí štítok „Koniec“.
je zapnutá funkcia Proti pokrčeniu a
CAk
bielizeň ste na konci programu nevybrali,
zapne sa program 2-hodinový program
proti pokrčeniu.
Po každom cykle očistite filter na žmolky.
(Pozrite si časť „Filter na žmolky/vnútorný
povrch vstupných dvierok“)
Po každom cykle sušenia vypustite
nádobu na vodu. (Pozrite si časť
„Vypustenie nádoby na vodu“)
C
C
vnútro sušičky bude príliš horúce,
AKeďže
keď zrušíte program počas procesu
sušenia, aktivujte kvôli ochladeniu
program vetranie.
Zariadenie sa zastaví, ak počas jeho
prevádzky otočíte gombík výberu
programu. V takomto prípade sa aktuálny
program zruší a na displeji sa zobrazia
informácie o novom programe.
C
Koniec programu
Po skončení programu sa indikátore
sledovania programu zobrazí symbol čistenia
20 SK
5 Údržba a čistenie
Pri pravidelnom čistení dochádza k predĺženiu
životnosti výrobku a k zníženiu výskytu
častých problémov.
Tento výrobok musíte počas údržby a
čistenia odpojiť (ovládací panel, telo a
pod.).
B
Filter na žmolky/vnútorný
povrch vstupných dvierok
Chuchvalce a vlákna uvoľnené z bielizne do
vzduchu počas cyklu sušenia sa zbierajú vo
filtri na žmolky.
celý vnútorný povrch vstupných
COčistite
dvierok a tesnenia vstupných dvierok.
vlákna a chuchvalce sa
C*Takéto
všeobecne tvoria počas nosenia a prania.
každom sušení očistite filter na žmolky
APo
a vnútorné povrchy vstupných dvierok.
filtra na žmolky môžete čistiť
CPuzdro
vysávačom.
Vyčistenie filtra na žmolky:
1. Otvorte vstupné dvierka.
2. Vytiahnutím vyberte filter na žmolky a
otvorte ho.
3. Chuchvalce a zvyšky bavlny vyčistite
rukou alebo mäkkým kúskom handry.
4. Filter na žmolky zatvorte a umiestnite ho
späť do puzdra.
Na póroch filtra na žmolky sa môže
vytvoriť vrstva, ktorá môže po istej dobe
používania zariadenia spôsobiť upchatie
filtra na žmolky. Filter na žmolky čistite
teplou vodou, aby ste tak odstránili
vrstvu, ktorá sa vytvorila na povrchu filtra
na žmolky. Pred opätovným vložením filter
na žmolky úplne vysušte.
Čistenie snímačov
C
21 SK
V sušičke sú snímače vlhkosti na zistenie
toho, či je bielizeň suchá lebo nie.
Vyčistenie snímača:
1. Otvorte vstupné dvierka zariadenia.
2. Ak je zariadenie stále teplé kvôli procesu
sušenia, nechajte ho vychladnúť.
3. Utrite kovové povrchy snímačov mäkkou
handrou navlhčenou octom a vysušte ich.
Kovové povrchy snímačov čistite 4-krát za
rok.
Pri čistení kovových povrchov snímačov
nepoužívajte kovové predmety.
Pri čistení nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá,
čistiace prostriedky alebo podobné látky
kvôli riziku požiaru alebo výbuchu!
C
C
A
Vypustenie nádoby na vodu
Vlhkosť z bielizne sa počas procesu sušenia
odstraňuje a kondenzuje, a vzniknutá voda sa
zhromažďuje v nádobe na vodu. Po každom
cykle sušenia vypustite nádobu na vodu.
Kondenzovaná voda nie je pitná!
Nádobu na vodu nikdy nevyberajte, keď
je program spustený!
Ak zabudnete vyliať vodu z nádoby, počas
nasledujúcich cyklov sušenia sa sušička
vypne, keď sa naplní nádoba na vodu a blikať
bude výstražný symbol Nádoba na vodu.
V takomto prípade vypustite nádobu na vodu
a stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/
zrušenia znovu spustite cyklus sušenia.
Na vypustenie nádoby na vodu:
1. Potiahnite za priečinok a opatrne vyberte
nádrž na vodu.
A
A
2. Vylejte vodu z nádoby.
3. Ak sa v kanáliku nádrže na vodu
nachádza štítkový prach, odstráňte ho
pod tečúcou vodou.
4. Nádobu na vodu dajte na svoje miesto.
Čistenie filtračného priečinka
Chuchvalce a vlákna, ktoré nie je možné
zachytiť filtrom na žmolky, sú zachytené vo
filtračnom priečinku za výsuvnou platňou.
Maximálne pri každom 5 cykle sušenia sa ako
pripomenutie rozsvieti výstražná kontrolka
filtračného priečinka.
Vo filtračnom priečinku sa nachádza
dvojúrovňový filter. Prvou úrovňou je špongia
filtračného priečinka a druhou úrovňou je látka
filtra.
Na vyčistenie filtračného priečinka:
1. Výsuvnú platňu otvorte stlačením tlačidla
výsuvnej platne.
22 SK
2. Kryt filtračného priečinka odmontujte jeho
otáčaním v smere šípky.
6. Chuchvalce, vlákna a zvyšky bavlny na
látke filtra vyčistite rukou alebo mäkkým
kúskom handry.
3. Vytiahnite filtračný priečinok.
si na látke filtra všimnete vrstvu, ktorá
CKeď
môže viesť k upchatiu, vrstvu očistite
4. Otvorte filtračný priečinok stlačením
červeného tlačidla.
umytím v teplej vode. Pred opätovným
vložením do filtračného priečinka nechajte
látku filtra dôkladne vyschnúť.
7. Ručným umytím špongie filtračného
priečinka odstráňte vlasy a chuchvalce,
ktoré sa na nej nachádzajú. Nadbytočnú
vodu zo špongie odstráňte jej stlačením
rukou.
Špongiu nemusíte čistiť v prípade, že
nahromadenie chuchvalcov a vlákien nie
je výrazné.
8. Špongiu umiestnite späť na pôvodné
miesto.
C
5. Vyberte špongiu z filtračného priečinka.
9. Filtračný priečinok zatvorte uzamknutím
červeného tlačidla.
23 SK
10. Filtračný priečinok dajte späť na jeho
miesto a kryt filtračného priečinka otočte
v smere hodinových ručičiek, aby ste tak
zabezpečili jeho bezpečné zatvorenie.
11. Zatvorte kryt výsuvnej platne.
Čistenie výparníka
Pomocou vysávača odstráňte chuchvalce,
ktoré sa nahromadili na rebrách výparníka,
ktorý sa nachádza za filtračným priečinkom.
použijete ochranné rukavice, môžete
CAk
ich odstrániť aj rukou. Nepokúšajte sa
odstraňovať ich holými rukami.
bez špongie filtračného priečinka
CSušenie
na svojom mieste spôsobí poškodenie
zariadenia!
filter na žmolky a filtračný
CZnečistený
priečinok budú mať za následok dlhšie
doby sušenia a vyššiu spotrebu energie.
póroch filtra na žmolky sa môže
CNa
vytvoriť vrstva, ktorá môže po istej dobe
používania vášho zariadenia spôsobiť
upchatie filtra na žmolky. Filter na žmolky
čistite teplou vodou, aby ste tak odstránili
vrstvu, ktorá sa vytvorila na povrchu filtra
na žmolky. Pred použitím filter na žmolky
úplne vysušte.
24 SK
6 Riešenie problémov
Proces sušenia trvá príliš dlho.
• Póry filtra na žmolky sú upchaté. >>> Filter na žmolky umyte teplou vodou.
• Filtračný priečinok je upchatý. >>> Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa
•
nachádzajú vo filtračnom priečinku.
Vetracie mriežky na prednej strane zariadenia sú zablokované. >>> Odstráňte
predmety (ak sa tam nejaké nachádzajú), ktoré pred vetracími mriežkami blokujú
vetranie.
•
Vetranie nie je dostatočné, pretože miestnosť, kde je zariadenie nainštalované, je veľmi
malá. >>> Prílišnému zvýšeniu teploty v miestnosti zabráňte otvorením dverí a okien danej
miestnosti.
• Na snímači vlhkosti sa nahromadili chuchvalce. >>> Očistite snímač vlhkosti.
• Vložili ste nadmerné množstvo bielizne. >>> Sušičku nenapĺňajte nadmerným množstvom.
• Odstredenie bielizne nebolo dostatočné. >>> Bielizeň odstreďte vyššou rýchlosťou vo
vašej pračke.
Na konci sušenia je bielizeň mokrá.
Po vyschnutí budete mať z teplého oblečenia pocit, že je vlhkejšie, ako je to v skutočnosti.
C
• Zvolený program pravdepodobne nie je vhodný pre daný druh odevov. >>>Skontrolujte
štítky o starostlivosti na oblečení a vyberte správny program pre daný typ odevov alebo
okrem toho použite programy časovača.
• Póry filtra na žmolky sú upchaté. >>> Filter na žmolky umyte teplou vodou.
• Filtračný priečinok je upchatý. >>> Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú
vo filtračnom priečinku.
• Vložili ste nadmerné množstvo bielizne. >>> Sušičku nenapĺňajte nadmerným množstvom.
• Odstredenie bielizne nebolo dostatočné. >>> Bielizeň odstreďte vyššou rýchlosťou vo
vašej pračke.
Sušička sa nezapla alebo sa nespustil program. Po nastavení sa sušička nespustí.
•
•
•
•
Nie je zapojená. >>> Ubezpečte sa, že zariadenie je zapojené.
Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> Skontrolujte, či sú vstupné dvierka bezpečne
zatvorené.
Nevybrali ste program alebo ste nestlačili tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia. >>>
Skontrolujte, či ste vybrali program a či zariadenie nie je v režime pozastavenia.
Zapla sa detská poistka. >>> Vypnite detskú poistku.
Program sa bez akejkoľvek príčiny prerušil.
• Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> Skontrolujte, či sú vstupné dvierka bezpečne
zatvorené.
• Došlo k výpadku prúdu. >>> Program spustite stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/
zrušenia.
• Nádoba na vodu je plná. >>> Vypustite nádobu na vodu.
Bielizeň sa zrazila, poškodila alebo znehodnotila.
• Nepoužili ste program vhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítok na odeve a
vyberte program vhodný pre daný druh vlákien.
25 SK
Nezaplo sa osvetlenie bubna. (Pri modeloch s osvetlením)
• Sušičku ste nezapli tlačidlom zapnutia/vypnutia. >>> Skontrolujte, či je sušička zapnutá.
• Osvetlenie je pokazené. >>> Ohľadom výmeny osvetlenia zavolajte zástupcovi
autorizovaného servisu.
Svieti symbol konca/zabránenia pokrčeniu.
• Program Proti pokrčeniu sa zapína kvôli zabráneniu pokrčenia bielizne, ktorá zostala v
zariadení. >>> Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Svieti symbol Koniec.
• Program sa skončil. Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Svieti symbol Čistenie filtra na žmolky.
• Filter na žmolky ste neočistili. >>> Vyčistite filter na žmolky.
Bliká symbol Čistenie filtra na žmolky.
• Puzdro filtra je upchaté chuchvalcami. >>> Vyčistite puzdro filtra na žmolky.
• Na póroch filtra na žmolky sa vytvorili usadeniny, ktoré môžu spôsobiť upchatie. >>> Filter
na žmolky umyte teplou vodou.
• Filtračný priečinok je upchatý. >>> Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú
vo filtračnom priečinku.
Z vstupných dvierok uniká voda
• Na vnútorných povrchoch vstupných dvierok a na povrchoch tesnenia vstupných dvierok
sa nahromadili chuchvalce. >>> Očistite vnútorné povrchy vstupných dvierok a povrchy
tesnenia vstupných dvierok.
Vstupné dvierka sa samovoľne otvárajú.
• Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> Vstupné dvierka zatvorte zatlačením, pokým
nebudete počuť zvuk cvaknutia.
Svieti/bliká výstražný symbol Nádoba na vodu.
• Nádoba na vodu je plná. >>> Vypustite nádobu na vodu.
• Hadica vypustenia vody je ohnutá. >>> Ak je výrobok pripojený priamo k odtoku
odpadovej vody, skontrolujte hadicu na odvod vody.
Výstražný symbol vyčistenia filtračného priečinka bliká.
• Filtračný priečinok ste neočistili. >>> Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú
vo filtračnom priečinku.
sa vám problém nepodarilo odstrániť ani pomocou pokynov v tejto časti, poraďte sa s
AAk
vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nefungujúci výrobok sa nikdy
nepokúšajte opraviť sami.
26 SK
Antes que nada, lea este manual del usuario.
Estimado cliente,
Esperamos que obtenga los mejores resultados de este aparato, que ha sido fabricado en las
más modernas plantas y ha superado un estricto procedimiento de control de la calidad.
Por lo tanto, le rogamos lea atentamente y en su totalidad el manual de usuario antes de utilizar
el aparato, y lo conserve para futuras consultas. En caso de cesión o venta del aparato a un
tercero, entréguele también el manual.
El manual del usuario le ayudará a utilizar el aparato de
forma rápida y segura.
• Lea el manual del usuario antes de instalar y poner en marcha el aparato.
• Obedezca siempre las instrucciones de seguridad.
• Tenga este manual del usuario siempre a mano para futuras consultas.
• Lea también los demás documentos suministrados junto con el aparato.
Recuerde que este manual del usuario es también válido para otros modelos. Las diferencias
entre los distintos modelos serán identificadas en el manual.
Explicación de los símbolos
A lo largo del presente manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:
Lea las instrucciones.
CInformación de importancia o sugerencias útiles acerca del uso.
AAdvertencia de situaciones peligrosas para la vida o las propiedades.
BRiesgo de descarga eléctrica.
Riesgo de incendio.
Advertencia de superficies calientes.
1 Instrucciones importantes sobre la seguridad
Esta sección contiene información sobre
seguridad que le ayudará a protegerse frente
a los riesgos de lesiones personales o de
daños a la propiedad. La no observancia de
estas instrucciones invalidará la garantía.
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
Jamás coloque el aparato sobre
una alfombra, ya que al hacerlo
entorpecería el flujo de aire en la parte
inferior del aparato, lo cual provocará
el sobrecalentamiento de sus piezas
eléctricas y el consiguiente riesgo de
avería.
No ponga el aparato en funcionamiento
si el cable o el enchufe están dañados.
Llame al servicio técnico autorizado.
No modifique el enchufe suministrado
junto con el aparato. Si el enchufe
no fuese compatible con la toma de
corriente, solicite a un electricista
cualificado que cambie la toma por otra
que sea adecuada.
Nunca toque el enchufe con las manos
húmedas. Nunca desenchufe el aparato
tirando del cable, tire siempre del
enchufe.
Conecte el enchufe a una toma de
corriente provista de toma de tierra y
protegida por un fusible de la capacidad
adecuada según se indica en la tabla de
especificaciones técnicas.
El cable de alimentación de este aparato
dispone de un conductor y un enchufe
de toma de tierra que permite la conexión
a tierra del aparato. El enchufe debe
insertarse en una toma de corriente
instalada adecuadamente y que disponga
de una toma de tierra que cumpla con
las normativas y regulaciones locales. Las
instalaciones provistas de toma de tierra
reducen el riesgo de descarga eléctrica
al abrir una ruta de baja resistencia
para el flujo de la electricidad en caso
de avería o fallo. Tenga en cuenta que
la instalación de toma de tierra de su
hogar debe realizarla un electricista
cualificado. Si tiene alguna duda respecto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28 ES
a la conexión a tierra del aparato,
solicite a un electricista cualificado o al
servicio técnico autorizado que revise
la instalación. Nuestra empresa declina
toda responsabilidad por los daños que
pueda derivarse del uso del aparato sin
una conexión a tierra que cumpla con la
legislación local vigente.
El aparato debe permanecer
desenchufado durante las tareas de
instalación, limpieza, mantenimiento y
reparación.
Deje siempre en manos del servicio
técnico autorizado las tareas de
instalación y reparación del aparato. El
fabricante declina toda responsabilidad
por los posibles daños derivados de la
realización de las mencionadas tareas por
parte de personal no autorizado.
No utilice dispositivos eléctricos en el
interior del aparato.
No conecte la salida de aire del aparato a
los orificios de ventilación previstos para
la evacuación de humos de escape de
aparatos que consuman gas o cualquier
otro tipo de combustible.
Procure una ventilación suficiente para
evitar la acumulación en la sala de gases
expelidos por otros dispositivos que
consuman otros tipos de combustibles,
incluidas llamas abiertas, debida al efecto
de retroceso de llama.
Asegúrese de que las aberturas de
entrada de gas no estén obstruidas.
Los artículos que se hayan limpiado
o lavado con gasoil, fuel oil, solventes
de limpieza en seco u otras sustancias
combustibles o explosivas, así como
los artículos manchados con tales
sustancias, no deben secarse en la
secadora, ya que estas sustancias emiten
vapores inflamables o explosivos.
No seque en la secadora artículos que se
hayan limpiado con productos químicos
industriales.
No seque en la secadora ropa interior
que contenga refuerzos metálicos, ya
que podría dañarla si dichos refuerzos
•
•
•
•
•
metálicos se sueltan durante el proceso de
secado.
Nunca trate de reparar la secadora por
su cuenta. No realice ninguna tarea de
reparación o sustitución de piezas sobre
el aparato, incluso aunque posea usted
la capacidad de hacerlo, excepto si el
manual de instrucciones o el manual de
servicio así lo indicaran con claridad. Si lo
hace, estará poniendo en peligro su vida y
la de otras personas.
En el caso de anomalías que no
pueda usted remediar aplicando los
procedimientos que se indican en las
instrucciones de seguridad, apague y
desenchufe el aparato y a continuación
llame al agente de servicio autorizado.
No acceda al interior del aparato cuando el
tambor esté en movimiento.
Con el fin de reducir el riesgo de incendio y
descarga eléctrica, no utilice alargadores,
ladrones o adaptadores para conectar la
secadora a la red eléctrica.
Nunca lave el aparato derramando agua
sobre él, ya que existe riesgo de descarga
eléctrica.
El paso final del programa de secado,
llamado paso de enfriado, se lleva a cabo
sin aplicar calor con el fin de asegurarse
de que las prendas se tratan a una
temperatura que no les provocará daños.
Si abre la puerta de carga antes de que el
paso de enfriado se complete, saldrá una
bocanada de vapor caliente.
Nunca pare la secadora antes de que
el programa finalice. Si de todas formas
tiene que hacerlo, retire toda la colada
rápidamente y extiéndala en un sitio
adecuado para disipar el calor
Limpie siempre el filtro de pelusa antes o
después de cada carga. No utilice jamás
la secadora sin tener colocado el filtro de
pelusa.
Limpie regularmente el interior del aparato,
así como el conducto de extracción de
humos. No permita que se acumulen
fibras, polvo o suciedad en la salida de
humos y áreas circundantes.
El cable de alimentación debe quedar al
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29 ES
alcance de la mano tras la instalación.
No seque en la secadora artículos que no
se hayan lavado previamente.
Los artículos con manchas de aceites
de cocina, acetona, alcohol, fuel-oil,
keroseno, quitamanchas, trementina,
parafina o limpiadores de parafina deben
lavarse en agua caliente con abundante
detergente antes de secarse en la
secadora.
Las prendas o almohadas rellenas de
gomaespuma (espuma de látex), los
gorros de ducha, los tejidos resistentes
al agua, los materiales con refuerzos
de caucho y las almohadillas de
gomaespuma no deben secarse en la
secadora.
No utilice suavizantes de tejidos o
productos para eliminar la electricidad
estática a no ser que el fabricante de
dichos productos indique que son aptos
para secadora.
Cuando utilice suavizantes de tejidos,
productos para eliminar la electricidad
estática, etc., siga siempre las
instrucciones del fabricante del producto
en cuestión.
No instale el aparato detrás de una
puerta provista de cerradura, una puerta
corredera o una puerta abisagrada que al
abrirse pudiera golpear el aparato.
No instale o deposite este aparato en
lugares en donde pueda quedar expuesto
a la intemperie.
El aparato puede utilizarse en un rango
de temperaturas de +5°C a +35°C. Si las
condiciones de funcionamiento son otras,
el aparato puede ver su funcionamiento
afectado negativamente e incluso sufrir
daños.
No manipule los controles.
Desenchufe el aparato cuando no esté en
uso.
Retire la puerta de carga del
compartimento de secado antes de retirar
del servicio el aparato o deshacerse de él.
Compruebe todas las prendas, bolsillos
incluidos, antes de introducirlas en
la secadora y asegúrese de que no
•
•
•
•
contengan encendedores, monedas,
piezas metálicas, agujas, etc.
No permita que sus mascotas penetren
en el aparato. Compruebe el tambor del
aparato antes de utilizarlo.
Asegúrese de que se utilicen piezas y
accesorios originales durante los trabajos
de mantenimiento.
No se recline en la puerta de carga
cuando esté abierta, ya que el aparato
podría volcar.
Cuando no esté utilizando el aparato
o cuando haya descargado la colada
tras un proceso de secado, apague el
aparato mediante el botón de encendido/
apagado. Cuando el botón de encendido/
apagado esté en la posición de
encendido (con el aparato conectado a
la red eléctrica), mantenga la puerta de
carga cerrada.
Uso previsto
•
•
•
•
Este aparato ha sido diseñado para uso
doméstico. No debe utilizarse para otros
fines.
El aparato sólo debe utilizarse para secar
tejidos cuya etiqueta indique que son
aptos para secadora.
Utilice el aparato únicamente para secar
los artículos indicados en el presente
manual.
Este aparato no está destinado al uso
por parte de niños o personas con las
facultades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o bien que carezcan de
la experiencia y/o los conocimientos
necesarios, a no ser que una persona
responsable de su seguridad se encargue
de su supervisión o les haya transmitido
las pertinentes instrucciones sobre el uso
del aparato.
Seguridad de los niños
•
•
Los aparatos eléctricos son peligrosos
para los niños. Mantenga a los niños
alejados de la secadora cuando ésta esté
en funcionamiento, y no permita que la
manipulen.
No deje que los niños se sienten en el
aparato ni que trepen o se introduzcan en
él.
•
•
No olvide cerrar la puerta de carga
cuando salga de la estancia en la que el
aparato está instalado.
Los materiales de embalaje son
peligrosos para los niños. Mantenga
los materiales de embalaje fuera del
alcance de los niños o deshágase de
ellos clasificándolos de acuerdo con
las normativas para la eliminación de
residuos.
Conformidad con la normativa
WEEE y eliminación del
aparato al final de su vida útil:
Este producto es conforme
con la directiva de la UE sobre
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (WEEE) (2012/19/UE).
Este producto incorpora el símbolo
de la clasificación selectiva
para los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (WEEE).
Este aparato se ha fabricado con piezas y
materiales de primera calidad, que pueden
ser reutilizados y son aptos para el reciclado.
No se deshaga del producto junto con sus
los residuos domésticos normales y de otros
tipos al final de su vida útil. Llévelo a un
centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y
electrónicos. Solicite a las autoridades locales
información acerca de dichos centros de
recogida.
Cumplimiento de la directiva
RoHS:
El producto que ha adquirido es conforme
con la directiva de la UE sobre la restricción
de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/
UE). No contiene ninguno de los materiales
nocivos o prohibidos especificados en la
directiva.
Información sobre el embalaje
El embalaje del aparato se fabrica con
materiales reciclables, de acuerdo con nuestro
Reglamento Nacional sobre Medio Ambiente.
No elimine los materiales de embalaje junto
con los residuos domésticos o de otro tipo.
Llévelos a un punto de recogida de materiales
de embalaje designado por las autoridades
locales.
30 ES
2 Instalación
Consulte al servicio técnico autorizado más
cercano los detalles del procedimiento
de instalación de su aparato. Para que el
aparato esté listo para su uso, asegúrese de
que la instalación eléctrica y el sistema de
evacuación del agua sean los adecuados
antes de llamar al servicio técnico autorizado.
Si no lo son, solicite a un electricista y/o a un
fontanero cualificados que lleven a cabo las
modificaciones pertinentes.
La preparación de la ubicación del
aparato así como de las instalaciones
eléctrica y de desagüe son
responsabilidad del cliente.
La instalación y la conexión eléctrica del
aparato deben dejarse en manos del
servicio técnico autorizado. El fabricante
declina toda responsabilidad por los
posibles daños derivados de la realización
de las mencionadas tareas por parte de
personal no autorizado.
Antes de la instalación, realice una
inspección visual para comprobar si el
aparato presenta algún defecto. Si así
fuera, no instale el aparato. Los aparatos
dañados pueden poner en riesgo su
seguridad.
Espere 12 horas antes de empezar a
utilizar su secadora.
C
B
A
A
•
Una vez instalado el aparato, deberá
permanecer en el mismo lugar en el que
se hayan realizado sus conexiones. Al
instalar el aparato, asegúrese de que
su pared trasera no entre en contacto
con ningún objeto (grifo, enchufe, etc.).
Asegúrese de seleccionar una ubicación
definitiva para la instalación.
• Coloque el aparato a una distancia de al
menos 1,5 cm respecto de los bordes de
otros muebles.
No coloque el aparato encima del cable
de alimentación.
B
Retirada del conjunto de
seguridad de transporte
etire el conjunto de seguridad en el
ARtransporte
antes de utilizar el aparato por
primera vez.
1. Abra la puerta de carga.
2. Dentro del tambor hay una bolsa de nylon
que contiene una pieza de poliestireno.
Sujétela por la sección marcada con XX
XX.
3. Tire de la bolsa de nylon hacia usted
y retire el conjunto de seguridad en el
transporte.
Ubicación adecuada para la
instalación
•
•
•
•
•
Instale el aparato sobre una superficie
estable y nivelada.
La secadora es pesada. No la mueva sin
ayuda.
Asegúrese de que la secadora esté
ubicada en un entorno bien ventilado y
sin polvo.
No tapone los conductos de aire situados
delante y debajo de la secadora con
materiales tales como alfombras de pelo
largo o listones de madera.
No instale el aparato detrás de una
puerta provista de cerradura, una puerta
corredera o una puerta abisagrada que al
abrirse pudiera golpear el aparato.
de que no quede en el interior
AAdelsegúrese
tambor ninguna de las piezas del
conjunto de seguridad en el transporte.
Instalación bajo una encimera
•
Este aparato puede instalarse debajo de
una encimera siempre cuando la altura de
dicha encimera sea suficiente.
Nunca use una secadora instalada bajo
encimera sin la correspondiente pieza de
instalación bajo encimera.
A
31 ES
Profundidad
de la secadora
60 cm
Número de
artículo de
la pieza de
2979700100
instalación
bajo encimera
•
54 cm
2973600100
Deje al menos 3 cm de espacio alrededor
de las paredes laterales y trasera del
aparato al instalarlo bajo una encimera o
dentro de un armario.
Montaje sobre una lavadora
•
•
Para el uso de la secadora encima
de una lavadora, es preciso colocar
una pieza especial de fijación entre las
dos máquinas. Solicite la instalación
de la pieza de fijación (2977200100
blanco/2977200400 gris) al servicio
técnico autorizado.
El peso total de la lavadora y la
secadora (a plena carga) cuando están
colocadas una encima de la otra alcanza
aproximadamente los 180 kg. Asegúrese
de instalar los aparatos sobre un suelo
sólido y dotado de una capacidad de
carga suficiente.
Conexión al desagüe
En los aparatos provistos de condensador,
el agua se acumula en el depósito de agua
durante el ciclo de secado. Debe vaciar dicho
depósito tras cada ciclo de secado.
Si lo desea, puede hacer que el depósito se
vacíe directamente a través de la manguera
de desagüe suministrada junto con el aparato,
en lugar de hacerlo periódicamente de forma
manual.
Conexión de la manguera de desagüe
1. Tire de la manguera del aparato con la
mano con el fin de desconectarla. No
utilice ninguna herramienta para esta
operación.
2. Conecte el extremo de la manguera
de desagüe suministrada junto con el
aparato al punto de conexión del cual
retiró en el paso anterior la manguera que
estaba conectada al aparato.
3. El otro extremo de la manguera de
desagüe puede conectarse directamente
al desagüe o al lavabo.
La manguera debe fijarse bien en
cualquier conexión que realice, ya que si
llegara a soltarse durante la evacuación
del agua, su hogar podría inundarse.
La manguera de desagüe debe
conectarse a una altura máxima de 80
cm.
Asegúrese de no pisar la manguera y de
que no quede atrapada entre el desagüe
y el aparato.
A
C
C
Ajuste de los pies
Para que su secadora funcione de forma
silenciosa y sin vibraciones, debe estar
colocada de forma nivelada y equilibrada
sobre sus pies. Equilibre la secadora
ajustando los pies.
Gire los pies a izquierda o derecha para
ajustarlos hasta que la secadora esté bien
nivelada y firme.
32 ES
Primer uso
Antes de empezar a utilizar el aparato,
asegúrese de haber llevado a cabo todas
las preparaciones que se indican en las
secciones “Instrucciones importantes sobre la
seguridad” e “Instalación”.
Transporte del aparato
C
Nunca desenrosque los pies regulables
de su alojamiento.
Conexión eléctrica
Conecte el aparato a una toma de corriente
provista de toma de tierra y protegida por un
fusible de la capacidad indicada en la tabla de
especificaciones técnicas. Nuestra empresa
no se hace responsable de cualquier daño
que pueda derivarse del uso del aparato
sin una conexión a tierra que cumpla con la
legislación local vigente.
• Las conexiones deben cumplir con las
normativas nacionales.
• El cable de alimentación debe quedar al
alcance de la mano tras la instalación.
• La tensión y la protección por fusible
o disyuntor permitida se indican en la
sección “Especificaciones técnicas”. Si la
intensidad actual del fusible en su hogar
es menor de 10 amperios, solicite a un
electricista cualificado que instale un
fusible de 10 amperios.
• La tensión especificada debe ser igual a
la de la tensión de la red eléctrica.
• No utilice alargadores o ladrones en las
conexiones eléctricas.
• El fusible principal y los interruptores
deben tener una distancia mínima de
contacto de al menos 3 mm.
Si el cable de alimentación estuviera
dañado, deberá solicitar su sustitución al
servicio técnico autorizado.
Si la secadora presenta alguna anomalía,
no vuelva a utilizarla hasta que no se
haya reparado, ya que existe riesgo de
descarga eléctrica.
1. Desenchufe el aparato antes de moverlo.
2. Desconecte el aparato del desagüe
(si dicha conexión fue realizada) y del
sistema de evacuación de humos.
3. Vacíe toda el agua contenida en el
aparato.
Recomendamos transportar el aparato
en posición vertical. Si no es posible
transportar el aparato en posición vertical,
recomendamos transportarlo inclinado
hacia el lado derecho, visto desde
delante. Una vez el aparato esté instalado
en su nueva ubicación, deberá esperar 12
horas antes de ponerlo en marcha.
A
Advertencias acerca de los
ruidos
normal que se escuchen algunos
CEs
ruidos procedentes de la zona de la rejilla
B
B
33 ES
de ventilación.
El agua recogida durante el
C funcionamiento
se bombea al depósito de
agua. Es normal que se escuchen ruidos
durante el proceso de bombeo.
Especificaciones técnicas
ES
2
Altura (ajustable)
84,6 cm
Ancho
59,5 cm
Profundidad
59,8 cm
Capacidad (máx.)
7 kg
Peso neto (uso de puerta delantera de plástico)
49 kg
Peso neto (uso de puerta delantera de cristal)
51 kg
Voltaje
Potencia nominal de entrada
Ver etiqueta de tipo
Código de modelo
La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga.
34 ES
3 Preparaciones para el secado
Consideraciones para ahorrar
energía
La siguiente información ayudará utilizar el
aparato de forma ecológica y eficiente desde
un punto de vista energético.
• Cargue el aparato según la capacidad
adecuada para el programa que ha
seleccionado y procure no sobrecargarlo.
• Cuando lave su colada, centrifúguela a
la máxima velocidad posible. De esta
manera acortará el tiempo de secado
y por lo tanto reducirá el consumo de
energía.
• Seque juntas las prendas del mismo tipo.
• Siga las instrucciones del manual del
usuario para la selección de programas.
• Deje una separación suficiente en las
partes delantera y trasera de la secadora
para facilitar la circulación del aire. No
bloquee las rejillas de ventilación ubicadas
en la parte delantera del aparato.
• No abra la puerta de carga del aparato
durante el proceso de secado a no ser
que sea necesario hacerlo. Si realmente
necesita abrir la puerta de carga, no la
deje abierta durante periodos demasiado
prolongados.
• No añada prendas adicionales (mojadas)
durante el secado.
• La pelusa y las fibras desprendidas de la
colada durante el ciclo de secado van a
parar al filtro de pelusa. Limpie el filtro de
pelusa antes o después de cada ciclo de
secado.
• Limpie con regularidad el cajón del filtro,
siempre que se ilumine el símbolo de
advertencia de limpieza del cajón del filtro
o cada cinco ciclos de secado
• Durante el secado, ventile la estancia en
donde se encuentra la secadora.
• Para modelos dotados de lámpara,
mantenga la puerta cerrada si el botón
de encendido/apagado está pulsado
(aparato conectado a la red eléctrica)
cuando el aparato no esté en uso.
Prendas adecuadas para el
secado en la secadora
siempre las instrucciones de las
CSiga
etiquetas de las prendas. Utilice esta
secadora únicamente para secar las
prendas cuya etiqueta indique que
son aptas para secado en secadora y
asegúrese de seleccionar el programa
adecuado.
A B C D
Secado a
temperatura
normal
Secado a
baja
temperatura
Apto para
secadora
No secar en
secadora
l n m
Secar en
posiciÛn
horizontal
Tender sin
centrifugar
Secar tendido
o p q
Apto para No planchar
Apto para
planchado en planchado a
temperatura
caliente
media
Prendas no adecuadas para el
secado en la secadora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35 ES
Las siguientes prendas y artículos no son
aptos para el secado en secadora:
Artículos con piezas metálicas tales como
botones, refuerzos o hebillas metálicas.
Prendas de lana o seda, medias de nylon,
tejidos delicados bordados y sacos de
dormir.
Prendas hechas de tejidos delicados y
valiosos.
Cortinas de tul.
Artículos que contengan fibras que no
permitan el paso del aire tales como
almohadas o colchas.
Artículos muy mojados.
Artículos sucios que no se hayan lavado.
Artículos que contengan gomaespuma o
goma.
Los artículos limpiados o lavados con
gasoil, fuel oil, solventes de limpieza en
seco, productos químicos industriales
u otras sustancias combustibles o
explosivas no deben secarse en la
secadora.
Los artículos con manchas de aceites
de cocina, acetona, alcohol, fuel-oil,
keroseno, quitamanchas, trementina,
parafina o limpiadores de parafina deben
lavarse en agua caliente con abundante
detergente antes de secarse en la
secadora.
Preparación de la secadora
para el secado
•
Capacidad de carga correcta
C
Artículos del hogar
Compruebe todas las prendas, bolsillos
incluidos, antes de introducirlas en
la secadora y asegúrese de que no
contengan encendedores, monedas,
piezas metálicas, agujas, etc.
• Es posible que la colada quede
enmarañada tras el lavado. Separe las
prendas antes de introducirlas en la
secadora.
• Clasifique su colada según el tipo y
grosor de las prendas. Seque juntas las
prendas del mismo tipo. Por ejemplo,
los paños finos de cocina y los manteles
se secan antes que las toallas de baño
gruesas.
La colada debe centrifugarse a la máxima
velocidad de centrifugado que la lavadora
permita en función del tipo de tejido.
C
Siga las instrucciones que se indican en
la tabla de selección de programas y de
consumos. No rebase las capacidades que se
indican en dicha tabla.
No se recomienda cargar la secadora
por encima del nivel que se indica en la
ilustración. Los resultados del secado
no son tan buenos cuando la secadora
está sobrecargada. Es más, tanto la
colada como la secadora podrían resultar
dañadas.
Los pesos que se indican a continuación son
meramente orientativos.
Cubrecamas de
algodón (dobles)
Cubrecamas de
algodón (individuales)
Sábanas (dobles)
Sábanas (individuales)
Manteles grandes
Manteles pequeños
Servilletas de té
Toallas de baño
Toallas de mano
Prendas
Blusas
Camisas de algodón
Camisas
Vestidos de algodón
Vestidos
Tejanos
Pañuelos (10 unidades)
Camisetas
36 ES
Pesos
aproximados
(gr)
1500
1000
500
350
700
250
100
700
350
Pesos
aproximados
(gr)
150
300
200
500
350
700
100
125
Carga de la colada
1. Abra la puerta de carga.
2. Introduzca la colada en la secadora sin
comprimirla.
3. Empuje la puerta de carga para cerrarla.
Asegúrese de que ninguna prenda quede
atrapada en la puerta.
A
37 ES
4 Selección de programa y funcionamiento de la
secadora
Panel de control
1
9
2
8
7
3
4
5
6
1. Botón de velocidad de centrifugado de la lavadora*/ selección de programa de
temporizador
2.Pantalla
3. Botón de inicio/pausa/cancelación
4. Selector de programas
5. Botón de encendido/apagado
6. Botón antiarrugas
7. Botón de nivel de secado
8. Botón de cancelación de la alarma acústica
9. Botones de retardo
Velocidad de centrifugado / Programas de temporizador *
Símbolo de operación
Símbolo de pausa
Símbolo de advertencia "Depósito de agua"
Símbolo de advertencia "Limpieza del filtro"
Símbolo de advertencia "Limpieza del cajón del filtro"
Indicador de tiempo restante**
Símbolo de advertencia del bloqueo para niños
Modo de retardo
Símbolo de advertencia de puerta de carga abierta
Modo antiarrugas
Nivel de la alarma acústica / Cancelación de la alarma acústica
*
**
Nivel de secado
Antiarrugas activado
La velocidad de centrifugado se usa para mostrar el tiempo restante de
forma más precisa. No afecta al rendimiento de su máquina.
El tiempo que aparece en la pantalla indica el tiempo restante hasta el final
del programa y los cambios de acuerdo con el nivel de humedad de la
colada.
38 ES
Algodones
Tejidos
sintéticos
Expreso
Programas Ventilación
de
temporizador
Anti
arrugas
Listo para
planchar
Secado
extra
Bloqueo
Limpieza Pantalones Camisas Cancelación Encendido/ Inicio/Pausa Tanque
de la alarma apagado
para niños
por
del filtro
/Cancelar
tejanos
acústica
completo
Protección Prendas Centrifugado
de bebés deportivas
Tejidos
mixtos
Selección
de retardo
Preparación de la secadora
1. Enchufe la secadora.
2. Introduzca la colada en la secadora.
3. Pulse el botón de encendido/apagado.
Pulsar el botón encendido/apagado no
implica necesariamente que el programa
se inicie. Pulse el botón de inicio/pausa/
cancelación para iniciar el programa.
C
Selección de programas
1. Elija el programa más adecuado de la
siguiente tabla, que incluye los niveles de
secado.
2. Seleccione el programa deseado
mediante el selector de programas.
Solo las prendas de algodón
se secan a la temperatura
normal. Las prendas gruesas y
Secado
de varias capas (toallas, ropa
extra
blanca, pantalones tejanos,
etc.) se secan de forma que
no precisan planchado antes
de guardarse en el armario.
Las prendas normales
(manteles, ropa interior)
Listo para
se secan de forma que no
vestir
precisan planchado antes de
guardarse en el armario.
Las prendas normales (p. ej.
Listo para
camisas, jerseys) se secan de
planchar
forma que quedan listas para
el planchado.
Aireado
de lana
Cesta de
lana
Nivel de
secado
Listo para
vestir
Diario
Prendas
delicadas
Programas principales
Hay disponibles varios programas principales,
adecuados para diversos tipos de tejidos:
• Algodones
Seque las prendas resistentes con este
programa. El secado se realiza a temperatura
normal. Recomendado para prendas de
algodón tales como sábanas, cubrecamas,
toallas, albornoces, etc.
• Tejidos sintéticos
Seque las prendas menos resistentes con
este programa. Recomendado para tejidos
sintéticos.
Programas adicionales
El aparato dispone de los siguientes
programas adicionales para los casos
especiales.
Los programas adicionales pueden variar
según las características de su secadora.
• Express (Expreso)
Puede usar este programa para secar prendas
de algodón previamente centrifugadas
a altas velocidades en su lavadora. Este
programa seca 1 kg de prendas de algodón (3
camisas/3 camisetas) en 45 minutos.
Con el fin de obtener los mejores
resultados de su secadora, debe lavar
su colada con un programa adecuado y
centrifugarla en la lavadora a la velocidad
recomendada.
C
C
desea más información acerca de los
CSiprogramas,
consulte la tabla de selección
de programas y de consumos.
39 ES
• Camisas
Este programa seca las camisas de forma
más suave, arrugándolas menos y por lo tanto
facilitando su planchado.
Es posible que las camisas queden un
poco húmedas al finalizar el programa.
Se recomienda no dejar las camisas en la
secadora.
• Pantalones tejanos
Use este programa para secar los pantalones
tejanos previamente centrifugados a altas
velocidades en la lavadora.
• Tejidos mixtos
Use este programa para secar juntas prendas
sintéticas y de algodón que no destiñan.
• Prendas deportivas
Use este programa para secar juntas prendas
sintéticas, de algodón y de tejidos mixtos.
• Aireado de lana
Puede utilizar este programa para ventilar y
suavizar las prendas de lana que sean aptas
para su lavado a máquina. No lo use para
secar por completo este tipo de prendas.
Retire la colada y ventílela inmediatamente
una vez finalizado el programa.
• Diario
Este programa se utiliza para el secado diario
de algodones y tejidos sintéticos, y tiene una
duración de 1,5 horas.
• Protección de bebés
Este programa se utiliza para prendas de
bebé cuya etiqueta indique que son aptas
para el secado en secadora.
• Prendas delicadas
Le permite secar sus prendas más delicadas
que sean aptas para el secado en secadora y
para las que se recomiende el lavado a mano
y a una temperatura inferior.
Se recomienda utilizar una bolsa de tela
para evitar que ciertas prendas delicadas
se arruguen o resulten dañadas. Una
vez el programa haya finalizado, saque
inmediatamente sus prendas de la
secadora y guárdelas con el fin de evitar
que se arruguen
C
• Ventilación
Se realiza únicamente una ventilación de 10
minutos de duración sin utilizar aire caliente.
Este programa le permite airear prendas
que hayan permanecido encerradas durante
periodos prolongados con el fin de eliminar
olores desagradables.
• Programas del temporizador
Puede seleccionar uno de los programas
de temporizador de 10, 20, 30, 40, 40, 60,
80, 100, 120, 140 y 160 minutos para lograr
el nivel de secado final deseado a bajas
temperaturas.
Con este programa, la secadora
seca durante el tiempo seleccionado
independientemente del nivel de secado.
C
C
40 ES
Selección de programas y tabla de consumos
ES
5
Programas
Capacidad (kg)
Velocidad de
centrifugado de la
lavadora (rpm)
Porcentaje
aproximado
de humedad
restante
Tiempo
de secado
(minutos)
7
1000
% 60
175
Algodones / Color
A
Secado extra
A
Listo para vestir
7
1000
% 60
156
A
Listo para planchar
7
1000
% 60
125
3
1000
% 60
80
Protección de bebés
Camisas
1.5
1200
% 50
50
Pantalones tejanos
4
1200
% 50
120
Diario
4
1200
% 50
90
Tejidos mixtos
4
1000
% 60
115
Prendas deportivas
4
1000
% 60
105
Express (Expreso)
1
1200
% 50
45
Prendas delicadas
2
600
% 40
55
1.5
600
% 50
8
Aireado de lana
Tejidos sintéticos
B
Listo para vestir
3.5
800
% 40
62
B
Listo para planchar
3.5
800
% 40
50
Capacidad (kg)
Velocidad de
centrifugado de la
lavadora (rpm)
Porcentaje
aproximado
de humedad
restante
Consumo
energético
kWh
Algodones lino Listo para
vestir*
7
1000
% 60
2.15
Algodones Listo para planchar
7
1000
% 60
1.8
Prendas sintéticas listas para
vestir
3.5
800
% 40
0.8
Consumo energético
Programas
Contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. Sellado
herméticamente. R407c/0,320 kg
* : Programa estándar de clasificación energética (EN 61121:2012)
Todos los valores contenidos en la tabla han sido establecidos de acuerdo con la norma EN
61121:2012. Estos valores pueden ser distintos de los valores indicados en la tabla en función
del tipo de colada, la velocidad de giro, las condiciones ambientales y las fluctuaciones de la
tensión de alimentación.
41 ES
Funciones auxiliares
Alarma acústica
Su secadora emitirá una alarma acústica
cuando el programa finalice. Si no desea que
la secadora emita la alarma acústica, puse
repetidamente el botón de nivel de volumen
hasta que la pantalla muestre “x”. Utilice el
mismo botón para ajustar el volumen.
Puede activar esta función antes de que
se inicie el programa o con el programa
ya en marcha.
C
Cancelar
advertencia
auditiva
Advertencia
auditiva
nivel 1
Advertencia
auditiva
nivel 2
Advertencia
auditiva
nivel 3
Nivel de secado
Se usa para ajustar el nivel de secado
requerido. Cuando aparece el signo “+”, el
nivel de secado es superior al configurado
de forma predeterminada, mientras que
cuando aparece el signo “-”, el nivel de
secado es inferior al configurado de forma
predeterminada. La duración del programa
puede variar en función de esta selección.
Puede activar esta función antes de que
se inicie el programa o con el programa
ya en marcha.
C
Antiarrugas
Puede utilizar la función antiarrugas para evitar
que la colada se arrugue si no la va a retirar
de la secadora justo después de finalizador
programa. Este programa gira la colada a
intervalos de 240 segundos durante dos
horas para evitar la formación de arrugas.
En la primera de las ilustraciones que
encontrará a continuación, la función
antiarrugas está activada pero el programa
está en curso. En la segunda imagen, el
ciclo de secado ha finalizado y la función
antiarrugas está actuando.
el botón antiarrugas para activar
CPulse
esta función.
Cambio del contraste
Ajuste el contraste de la pantalla para que los
símbolos mostrados puedan apreciarse con
mayor claridad. En especial, puede que sea
necesario modificar el ajuste del contraste
si ha instalado la secadora encima de una
lavadora.
Pulse el botón Velocidad de giro/Programa de
temporizador y manténgalo pulsado durante 3
segundos.
Una vez realizado el cambio de contraste,
todos los símbolos de la pantalla aparecerán
durante tres segundos para indicar que el
proceso se ha completado.
Aplique el mismo procedimiento para
volver al anterior valor del ajuste del
contraste.
C
Símbolos de advertencia
indicadores de advertencia pueden
CLos
variar según el modelo de su secadora.
Filtro de pelusa
Cuando el programa se haya completado,
aparecerá un símbolo de advertencia para
recordarle que es preciso limpiar el filtro.
Si el símbolo de limpieza del filtro
parpadea de forma continua, consulte la
sección “Resolución de problemas”.
C
Depósito de agua
Cuando el programa se haya completado,
aparecerá un símbolo de advertencia para
recordarle que es preciso vaciar el depósito
de agua.
Si el depósito de agua se llena con el
programa en funcionamiento, el símbolo
de advertencia empezará parpadear y la
42 ES
secadora se detendrá. Vacíe el agua contenida
en el depósito de agua y pulse el botón de
inicio/pausa/cancelación para reanudar el
programa. El símbolo de advertencia se
apagará y el programa se reanudará.
Limpieza del filtro de pelusa y del cajón de
filtrado
El símbolo de advertencia parpadea a ciertos
intervalos para recordar que es preciso limpiar
el cajón del filtro.
Puerta de carga abierta
Este símbolo de advertencia se ilumina cuando
la puerta de carga de la secadora está abierta.
Selección de retardo
La función de selección de retardo le permite
demorar el inicio de un programa hasta 24
horas.
1. Abra la puerta de carga e introduzca las
prendas que desee.
2. Seleccione el programa de secado, la
velocidad de giro y, si es necesario, las
funciones auxiliares.
3. Pulse los botones de selección de retardo
“+” o “-” para fijar el tiempo de retardo que
desee. El símbolo del tiempo de retardo
parpadeará.
4. Pulse el botón de inicio/pausa/
cancelación. En ese momento comenzará
la cuenta regresiva del retardo. El símbolo
de tiempo de retardo se iluminará, y
aparecerá el símbolo de inicio. El signo “:”
situado en medio del tiempo de retardo
que se muestra empezará a parpadear.
Durante el periodo de retardo, puede
añadir o retirar prendas si lo desea. Al
final de la cuenta regresiva, el símbolo de
C
tiempo de retardo se apaga, el proceso
de secado se inicia y la pantalla muestra la
duración del programa. El tiempo mostrado
en pantalla es la suma del tiempo normal
de secado más el tiempo de retardo.
El tiempo de retardo se activa pulsando el
botón de inicio/pausa/cancelación que se
muestra en la imagen anterior.
Modificación del tiempo de retardo
Si desea modificar el tiempo mientras la cuenta
atrás está en marcha:
1. Mantenga pulsado el botón de inicio/
pausa/cancelación durante tres segundos
para cancelar el programa. Repita el
procedimiento de selección de retardo para
fijar el tiempo que desee.
2. Fije el tiempo de retardo que desee
mediante los botones de selección de
retardo “+” y “-”. El símbolo del tiempo de
retardo parpadeará.
3. Pulse el botón de inicio/pausa/cancelación.
En ese momento comenzará la cuenta
regresiva del retardo. El símbolo de tiempo
de retardo se iluminará, el símbolo de
pausa se apagará y aparecerá el símbolo
de inicio.
4. El signo “:” situado en medio del tiempo
de retardo que se muestra empezará a
parpadear.
Cancelación del tiempo de retardo
Si desea cancelar la cuenta regresiva del
tiempo de retardo e iniciar el programa de
inmediato:
1. Mantenga pulsado el botón de inicio/
pausa/cancelación durante tres segundos
para cancelar el programa.
2. Pulse el botón de inicio/pausa/cancelación
para iniciar el programa previamente
seleccionado.
Inicio del programa
Pulse el botón de inicio/pausa/cancelación para
iniciar el programa.
43 ES
El símbolo de inicio/pausa se encenderá para
indicar el inicio del programa, y el símbolo “:”
situado en medio del tiempo restante seguirá
parpadeando.
Progreso del programa
Secado
Anti-arrugas
Guardarropa
(adicional)
Plancha
Ventilación
El progreso de un programa en curso se
indica en la pantalla por medio de un conjunto
de símbolos.
Al inicio de cada paso del programa, el
símbolo pertinente de la serie de símbolos se
iluminará y, por lo tanto, al final del programa
todos los símbolos pertinentes estarán
iluminados. El símbolo situado más a la
derecha en la pantalla indica el paso en curso.
Secado
Los símbolos de secado se iluminan en todos
los programas, excepto el de ventilación.
Listo para planchar
Se ilumina cuando el nivel de secado alcanza
el paso “Secado para planchado”.
Listo para vestir
Se ilumina cuando el nivel de secado alcanza
el paso “Secado de armario”.
Secado extra
Se ilumina cuando el nivel de secado alcanza
el paso “Secado de armario extra”.
Ventilación
El símbolo de ventilación se ilumina cuando el
programa finaliza.
El icono correspondiente al programa
antiarrugas se iluminará al final del
programa si la función antiarrugas está
activa.
C
Bloqueo para niños
El aparato dispone de un bloqueo para
niños que evita que se pueda interferir en el
funcionamiento del programa pulsando algún
botón. Cuando el bloqueo para niños esté
activo, todos los botones del panel de control,
excepto el de encendido/apagado, están
desactivados.
Para activar el bloqueo para niños pulse
simultáneamente los botones de la alarma
acústica y la función antiarrugas durante tres
segundos.
Si desea iniciar un nuevo programa una vez el
programa actual finalice o bien interrumpir el
programa actual, deberá desactivar el bloqueo
para niños. Pulse de nuevo los mismos
botones durante 3 segundos para desactivar
el bloqueo para niños.
El símbolo de bloqueo aparecerá en la
pantalla al activar el bloqueo para niños.
C
bloqueo para niños se desactiva al
CElapagar
y encender el aparato mediante el
botón de encendido/apagado.
Con el bloqueo para niños activado:
• Los iconos mostrados en la pantalla no
variarán, incluso aunque se modifique la
posición del selector de programas con el
aparato en funcionamiento o parada.
• Si se desactiva el bloqueo para niños
tras cambiar la posición del selector
de programas con el aparato en
funcionamiento, el aparato se detendrá
y se mostrará en pantalla la información
relativa al nuevo programa.
Cambio del programa una vez
éste se ha iniciado
Una vez la secadora está en funcionamiento,
es posible modificar el programa seleccionado
y secar la colada con un programa distinto.
1. Si desea seleccionar el programa
“Secado extra” el lugar del programa
“Secado para planchado”, mantenga
pulsado el botón de inicio/pausa/
cancelación durante tres segundos para
cancelar el programa.
2. Seleccione el programa “Secado extra”
mediante el selector de programas.
3. Pulse el botón de inicio/pausa/
cancelación para iniciar el programa.
También puede seleccionar un nuevo
programa girando el sector de programas
C
44 ES
con la secadora en funcionamiento.
En este caso, el programa actual se
cancelará y la información del nuevo
programa aparecerá en la pantalla.
dicha superficie estará caliente.
Cancelación del programa
Añadir o retirar prendas en el modo de
espera
Para añadir o retirar prendas con un programa
de secado en ejecución:
1. Pulse el botón de inicio/pausa/
cancelación para pasar su secadora al
modo de pausa. El proceso de secado se
detendrá.
2. Con la secadora en modo de pausa,
abra la puerta de carga, añada o retire las
prendas que desee y cierre de nuevo la
puerta de carga.
3. Pulse el botón de inicio/pausa/
cancelación para iniciar el programa.
Cualquier prenda añadida con el proceso
de secado ya iniciado puede causar que
las prendas ya secas se entremezclen
con las prendas húmedas, con el
resultado de que la colada aún esté
húmeda una vez finalizado el proceso de
secado.
Puede repetir el proceso de añadir o
retirar prendas todas las veces que desee
durante el secado. Sin embargo, tenga
en cuenta que incrementará la duración
y el consumo de energía del programa,
puesto que el proceso de secado se
interrumpirá repetidamente. Por lo tanto,
se recomienda añadir las prendas antes
de iniciar el programa de secado.
Si selecciona un nuevo programa girando
el selector de programas con la secadora
en el modo de pausa, el programa actual
se cancelará y se mostrará la información
correspondiente al nuevo programa.
No toque la superficie interna del
tambor al añadir o retirar prendas con
un programa en funcionamiento, ya que
C
Si por cualquier razón desea detener el
proceso de secado y cancelar el programa
una vez la secadora haya empezado
funcionar, mantenga pulsado el botón
de inicio/pausa/cancelación durante tres
segundos. Los símbolos de advertencia
“Limpieza de filtro” y “Depósito de agua” se
iluminarán y la pantalla mostrará el mensaje
“End” (“Fin”) como recordatorio al final de este
periodo.
Dado que al cancelar un programa
A durante
su ejecución el interior de la
secadora estará excesivamente caliente,
active el programa de ventilación para
enfriarlo.
La secadora se detendrá si gira el
sector de programas mientras está
en funcionamiento. En este caso,
el programa actual se cancelará y
la información del nuevo programa
aparecerá en la pantalla.
C
C
C
45 ES
Fin de programa
Los símbolos de advertencia “Limpieza de
filtro” y “Depósito de agua” se iluminarán en
el indicador de seguimiento del programa y
la pantalla mostrará el mensaje “End” (“Fin”)
cuando el programa llegue a su fin. Podrá
abrir la puerta de carga, y la secadora estará
ya lista para un segundo ciclo.
Pulse el botón de encendido/apagado para
apagar el aparato.
la función antiarrugas está activa y la
CSicolada
no se retira de la secadora al final
del programa, el programa antiarrugas
estará activo durante dos horas.
46 ES
5 Mantenimiento y limpieza
La limpieza regular del aparato contribuye a
prolongar su vida útil y a reducir la aparición de
los problemas más frecuentes.
Es preciso desenchufar el aparato antes
de proceder a realizar cualquier tarea
de mantenimiento o limpieza (panel de
control, carcasa, etc.).
eliminar esta capa de suciedad que
se forma sobre su superficie. Seque
completamente el filtro de pelusa antes
de volver a colocarlo en su sitio.
B
Filtro de pelusa / Superficie
interna de la puerta de carga
La pelusa y las fibras desprendidas de la
colada durante el ciclo de secado van a parar
al filtro de pelusa.
toda la superficie interna de la
CLimpie
puerta de carga así como su junta.
fibras y pelusas se forman por
C*Tales
lo general por el uso de las prendas y
durante el lavado.
Limpie siempre el filtro de pelusa y las
A superficies
interiores de la puerta de carga
tras cada ciclo de secado.
Puede limpiar el alojamiento del filtro de
pelusa con un aspirador.
Para limpiar el filtro de pelusa:
1. Abra la puerta de carga.
2. Retire el filtro de pelusa tirando de él hacia
arriba y abriéndolo.
3. Limpie la pelusa, las fibras y los hilos
de algodón con la mano o con un paño
suave.
4. Cierre el filtro de pelusa y vuelva a
colocarlo en su sitio.
Es posible que se acumule en los poros
del filtro de pelusa una capa de suciedad
que pueda causar su obstrucción
durante el uso de la secadora. Lave el
filtro de pelusa con agua caliente para
C
Limpieza de los sensores
C
47 ES
La secadora dispone de sensores de
humedad que detectarán si la colada está
seca o no.
Para limpiar los sensores:
1. Abra la puerta de carga de la secadora.
2. Deje que la secadora se enfríe si aún está
caliente debido al proceso de secado.
3. Pase un paño suave humedecido con
vinagre por la superficie metálica de los
sensores y a continuación seque dicha
superficie.
Limpie la superficie metálica de los
sensores 4 veces al año.
No utilice herramientas metálicas para
limpiar la superficie metálica de los
sensores.
Jamás utilice disolventes, productos de
limpieza o sustancias similares para la
limpieza, ya que podrían causar fuego e
incluso una explosión.
C
C
A
Vaciado del depósito de agua
Durante el proceso de secado, la humedad
se extrae de la colada y posteriormente se
condensa, formando agua que se acumula en
el depósito de agua. Vacíe el contenido del
depósito de agua tras cada ciclo de secado.
El agua condensada no es potable.
Nunca retire el depósito de agua con la
secadora en funcionamiento.
Si olvida vaciar el depósito de agua, su
secadora se detendrá durante los siguientes
ciclos de secado cuando el depósito de agua
se llene y el LED de advertencia del depósito
de agua se iluminará. Si esto sucede, pulse
el botón de inicio/pausa/cancelación para
reanudar el ciclo de secado una vez vaciado el
depósito de agua.
Para vaciar el depósito de agua:
1. Tire del cajón y extraiga con cuidado el
depósito de agua.
A
A
2. Vacíe el agua del depósito.
3. Si hay pelusa acumulada en el embudo
del depósito de agua, elimínela bajo un
chorro de agua corriente.
4. Coloque el depósito de agua en su lugar.
Limpieza del cajón del filtro
La pelusa y las fibras que no quedaron
atrapadas en el filtro de la cubierta son
recogidas por el cajón del filtro situado
detrás del rodapié. La luz de advertencia de
limpieza del cajón del filtro se iluminará como
máximo cada cinco ciclos de secado como
recordatorio.
El cajón contiene un filtro de dos
componentes. El primer nivel es la esponja
del cajón del filtro, y el segundo nivel es la tela
filtrante.
Para limpiar el cajón del filtro:
1. Abra el rodapié pulsando el botón de
apertura del rodapié.
48 ES
2. Retire la cubierta del cajón del filtro
girándola en la dirección de la flecha.
6. Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de
algodón que haya en el filtro con la mano
o con un paño suave.
3. Saque el cajón del filtro.
observe que la tela filtrante
CCuando
ha acumulado una capa de suciedad
4. Abra el cajón del filtro pulsando el botón
rojo.
que pueda obstruir el filtro, límpiela
con agua caliente y deje que se seque
completamente antes de volver a
colocarla en el cajón del filtro.
7. Lave a mano la esponja del cajón del
filtro para eliminar los cabellos y pelusas
que se hayan depositado en ella. Escurra
la esponja con la mano para eliminar el
exceso de agua.
No es necesario limpiar la esponja sino
hay una cantidad significativa de pelusa y
fibras acumuladas.
8. Vuelva a colocar la esponja en su sitio.
C
5. Saque la esponja del cajón del filtro.
9. Cierre el cajón del filtro de forma que el
botón rojo quede bloqueado.
49 ES
10. Vuelva a colocar el cajón del filtro en su
lugar y gire su cubierta hacia la derecha,
asegurándose de que quede bien cerrada.
Limpieza del evaporador
Limpie con un aspirador la pelusa acumulada
en las aletas del evaporado ubicado debajo
del cajón del filtro.
11. Cierre la cubierta del rodapié.
puede limpiar las pelusas con la
CTambién
mano, siempre y cuando lleven guantes
protectores. No las limpie con las manos
desnudas.
la secadora sin la esponja del cajón
CUtilizar
del filtro colocada en su sitio dañará el
aparato.
filtro de pelusa sucio dará lugar a una
CUn
mayor duración de los periodos de secado
y en un mayor consumo energético.
Es posible que se acumule en los poros
del filtro de pelusa una capa de suciedad
que pueda causar su obstrucción durante
el uso de la secadora. Lave el filtro de
pelusa con agua caliente para eliminar esta
capa de suciedad que se forma sobre su
superficie. Seque completamente el filtro
de pelusa antes de volver a colocarlo en su
sitio.
C
50 ES
6 Resolución de problemas
El proceso de secado tarda mucho tiempo.
• Los poros del filtro de pelusa están obstruidos. >>> Lave el filtro de pelusa con agua
caliente.
• El cajón del filtro está obstruido. >>> Limpie la esponja y la tela filtrante contenidas en
•
el cajón del filtro.
Las rejillas de ventilación situadas en la parte delantera de la secadora están
bloqueadas. >>> Retire los objetos (si hay alguno) que evitan la circulación de aire por
delante de las rejillas de ventilación.
•
La estancia en donde la secadora está instalada es muy pequeña, por lo que la ventilación
no es suficiente. >>> Abra la puerta y la ventana de la estancia para evitar que su
temperatura aumente demasiado.
• Se ha depositado cal en el sensor de humedad. >>> Limpie el sensor de humedad.
• Se ha cargado excesivamente la secadora. >>> No cargue la secadora en exceso.
• La colada no se ha centrifugado suficientemente. >>> Centrifugue su colada a una
velocidad superior en su lavadora.
La ropa está aún húmeda al finalizar el secado.
Tras el secado, las prendas calientes se notan más húmedas que lo que en realidad están.
C
• Es posible que el programa seleccionado no fuese adecuado para el tipo de colada.>>>
Compruebe las etiquetas de las prendas, seleccione programas adecuados para el tipo
de prendas o utilice además programas cronometrados.
• Los poros del filtro de pelusa están obstruidos. >>> Lave el filtro de pelusa con agua
caliente.
• El cajón del filtro está obstruido. >>> Limpie la esponja y la tela filtrante contenidas en el
cajón del filtro.
• Se ha cargado excesivamente la secadora. >>> No cargue la secadora en exceso.
• La colada no se ha centrifugado suficientemente. >>> Centrifugue su colada a una
velocidad superior en su lavadora.
La secadora no se enciende o el programa no se inicia. La secadora no se pone en marcha
una vez preparada.
• Es posible que no esté enchufada. >>> Asegúrese de haber enchufado la secadora.
• La puerta de carga está entreabierta. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien
cerrada.
• No ha seleccionado ningún programa o no ha pulsado el botón de inicio/pausa/
cancelación. >>> Asegúrese de haber seleccionado un programa y de que la secadora no
se encuentre en modo de pausa.
• El bloqueo para niños está activado. >>> Desactive el bloqueo para niños.
El programa se ha interrumpido sin causa aparente.
• La puerta de carga está entreabierta. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien
cerrada.
• Ha habido un corte de alimentación eléctrica. >>> Pulse el botón de inicio/pausa/
cancelación para iniciar el programa.
• El depósito de agua está lleno. >>> Vacíe el depósito de agua.
La ropa se ha encogido, apelmazado o deteriorado.
• No se ha utilizado un programa adecuado para el tipo de colada. >>> Compruebe las
etiquetas de las prendas y seleccione un programa adecuado para el tipo de tejido.
51 ES
La luz del tambor no se enciende (modelos con lámpara).
• La secadora no se pone en marcha al pulsar el botón de encendido/apagado. >>>
Asegúrese que la secadora se encuentre enchufada.
• La lámpara está defectuosa. >>> Solicite al servicio técnico autorizado la sustitución de la
lámpara.
El símbolo "Fin/Antiarrugas" está encendido.
• El programa antiarrugas está activado para evitar que las prendas que quedan en la
secadora se arruguen. >>> Apague la secadora y extraiga la ropa.
El símbolo "Fin" está encendido.
• El programa ha finalizado. Apague la secadora y extraiga la ropa.
El símbolo “Limpieza de filtro” está encendido.
• El filtro de pelusa no está limpio. >>> Limpie el filtro de pelusa.
El símbolo “Limpieza de filtro” parpadea.
• El alojamiento del filtro está obstruido por la pelusa. >>> Limpie la pelusa del alojamiento
del filtro de pelusa.
• Es posible que los poros del filtro de pelusa estén obstruidos. >>> Lave el filtro de pelusa
con agua caliente.
• El cajón del filtro está obstruido. >>> Limpie la esponja y la tela filtrante contenidas en el
cajón del filtro.
Se escapa agua por la puerta de carga
• Se ha acumulado pelusa en las superficies internas de la puerta de carga y en las
superficies de la junta de la puerta de carga. >>> Limpie las superficies internas de la
puerta de carga y las de la junta.
La puerta de carga se abre de forma espontánea.
• La puerta de carga está entreabierta. >>> Empuje la puerta de carga para cerrarla hasta
que oiga un chasquido.
El símbolo de advertencia "Depósito de agua" esta encendido o parpadea.
• El depósito de agua está lleno. >>> Vacíe el depósito de agua.
• La manguera de drenaje del agua está doblada. >>> Si el aparato está directamente
conectado a un desagüe, compruebe la manguera de drenaje de agua.
El símbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro parpadea.
• El filtro de pelusa no está limpio. >>> Limpie la esponja y la tela filtrante contenidas en el
cajón del filtro.
tras seguir las instrucciones que se indican en esta sección el problema permanece,
ASipóngase
en contacto con el servicio técnico autorizado. Nunca trate de reparar por sí
mismo un aparato que no funciona.
52 ES
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising