Saturn ST-EK0004 Иеленуші нұсқаулығы,

Saturn ST-EK0004 Иеленуші нұсқаулығы,
ST-EK0004
ELECTRIC KETTLE
ЭЛЕКТРОЧАЙНИК
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
CEAINIC ELECTRIC
ЭЛЕКТР ШӘЙНЕК
‫غالية كهربائية‬
pure water when filling the container
to the desired level, observing the
Min. and Max. markings.
● Overfilling the container may cause
danger from boiling water being forced
out. Also beware of the danger of
scalding from hot steam being emitted.
Therefore, do not touch any parts of
the appliance except the handle during
use.
● The housing becomes hot during
use.
Caution! During the boiling process
and when pouring out hot water, the
lid must be kept closed at all times.
● The kettle may only be operated
with the base provided with the appliance.
● The appliance must be used only on
a heat-resistant, level surface.
● Do not allow the appliance or its
power cord to come into contact with
open flames or any hot surfaces such
as hotplates.
● Do not let the power cord hang free,
and keep the cord well away from hot
parts of the housing.
● Always remove the plug from the
wall socket,
- in case of any malfunction,
- after use,
- during cleaning of the appliance.
● No responsibility is accepted if damage results from improper use, or if
these instructions are not complied
with.
● This kettle is intended for domestic
use only and not for commercial applications.
● In order to comply with safety regulations and to avoid hazards, repairs
of electrical appliances must be carried out by qualified personnel, including the replacement of the power
cord. If repairs are needed, please
send the appliance to one of our customer service departments. The address can be found in the appendix to
this manual.
Service life - 3 years. Before putting
into operation shelf life is unlimited.
GB
ELECTRIC KETTLE
Dear Buyer!
We congratulate you on having
bought the device under trade
name “Saturn”. We are sure that
our devices will become essential
and reliable assistance in your
housekeeping.
Avoid
extreme
temperature
changes.
Rapid
temperature
change (e.g. when the unit is
moved from freezing temperature
to a warm room) may cause condensation inside the unit and a
malfunction when it is switched
on. In this case leave the unit at
room temperature for at least 1.5
hours before switching it on.
Before using the appliance, the user
should read the following instructions
carefully.
Connection to the mains supply
The appliance should only be connected to an earthed socket installed in
accordance with the regulations. Make
sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on
the rating label.
Description
1. Power cord
2. Base
3. On/Off switch
4. Safety lock for water container lid
5. Water container
Important safety instructions
● Before the appliance is used, the
main unit as well as any attachment
fitted should be checked thoroughly
for any defects. Should the appliance,
for instance, have been dropped onto
a hard surface, it must not be used
any longer: even invisible damage
may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
● This appliance is not intended for
use by any person (including children)
with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lacking experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning the use of the appliance by
a person responsible for their safety.
It is not advised to use this appliance
by children under 14.
● Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
● Do not leave the water kettle unattended during operation. Use only
Thermal safety cut-out
The preset thermal safety cut-out protects the heating element from overheating should the appliance be erroneously switched on without any water, or if the heating element is calcified. Once the safety cut-out has
switched off the kettle, it must be allowed to cool down sufficiently, or
must be descaled before it is switched
on again.
3
Before using for the first time
● For reasons of hygiene, discard the
first three fillings of water.
General cleaning and care
● Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power
supply and has cooled down completely.
● To avoid the risk of electric shock,
do not clean the kettle and the base
with water and do not immerse them
in water. Do not clean under running
water.
● For cleaning, a slightly damp, lintfree cloth may be used.
● Do not use abrasives or harsh cleaning solutions, and do not use hard
brushes for cleaning.
Disposal
Do not dispose of old or defective appliances in domestic garbage; this
should only be done through public
collection points.
Boiling water
Never remove the water container
from the base (or replace it) while the
appliance is switched on.
Remove the water container from its
base.
Release and open the lid, and fill the
container with water to the desired
level, observing the Min. and Max.
markings.
Before closing the lid and placing the
container back on its base, ensure
that the appliance has not yet been
switched on.
Insert the plug into a suitable wall
socket and press the On/Off switch.
The boiling process begins. After
reaching the boiling point, the appliance is automatically switched off by
the integral steam cut-off device.
If you want to interrupt the boiling
process, set the On/Off switch to its
Off position. To pour hot water, remove the container from its base.
To prevent hot steam from being
emitted, ensure that the lid remains
closed while pouring out the water.
Two-colored LED-indication mounted
in the lower part of the inner housing
serves as indication of the appliance.
When the kettle is put on the round
power base and the power button is in
“off” position, a blue indicator is constantly burning till the kettle is put off
the base or unplugged from the power
supply source. If the power button is
in “on” position a red indicator lights
up that indicates switching on a heating mode. A blue LED-indication lights
up when switching off a heating mode.
Remarks
The instructions for cordless kettles
shall state that the kettle is only to be
used with the stand provided.
This appliance is intended to be used
in household and similar applications.
Specifications:
Input power:
Rated voltage:
Rated frequency:
Rated current:
Net weight:
Gross weight:
Set
Electric Kettle
Instruction Manual with
Warranty Book
Package
2000 W
220-240 V
50 Hz
9A
0.85 kg
1.08 kg
1
1
1
Environment friendly disposal
You can help protect
the environment!
Please, remember to
respect the local regulations: hand in the nonworking
electrical
equipments to an appropriate waste disposal
centre.
Descaling
Depending on the water quality in
your area, lime deposits may build up
on the heating element. It is advisable
to remove any such deposits at regular intervals.
A mixture of 0.5 liters of water to two
tablespoons of vinegar essence is suitable.
Pour the descaler in.
Switch the appliance on and let the
solution reach boiling point.
Leave it to take effect for a short period.
To clean the container after descaling,
rinse thoroughly with clean water.
Do not pour descalers down enamelcoated sinks.
The manufacturer reserves the
right to change the specification
and design of goods.
4
Не
рекомендуется
использовать
устройство детям в возрасте до 14
лет.
● Дети должны находиться под присмотром для уверенности в том, что
они не играют с устройством.
● Не оставляйте электрочайник без
присмотра. Наливайте воду в пределах минимальной (Min.) и максимальной (Max) отметок.
● Переливание воды может стать
причиной выплескивания воды во
время кипения. Также существует
опасность получения ожогов от пара.
Во время использования не касайтесь никаких частей электрочайника, кроме ручки.
Во время кипячения воды корпус
сильно нагревается.
Внимание: в процессе кипячения
или при наливании воды крышка
должна быть всегда закрыта!
● Устройство должно использоваться
только с базой.
● Ставьте электрочайник на термостойкую ровную поверхность.
● Следите, чтобы устройство или
шнур питания не касались открытого
огня или горячих поверхностей.
● Следите, чтобы шнур питания не
свисал со стола. Располагайте его
вдали от горячего корпуса электрочайника.
● Отключайте шнур из розетки:
- в случае неисправностей;
- после использования;
- во время очистки устройства.
● Производитель не несет ответственности, если повреждение прибора стало следствием ненадлежащего использования или несоблюдения инструкции по эксплуатации.
●
Электрочайник
предназначен
только для бытового использования
– не для коммерческих или промышленных целей.
● С целью соответствия требованиям
безопасности и обеспечения надежной
работы
прибора,
ремонт
электрочайника, а также замену
шнура питания должен проводить
только квалифицированный персонал. При необходимости ремонта
обратитесь в авторизированный сервисный центр.
Срок службы - 3 года. До введения
в эксплуатацию срок хранения неограничен.
RU
ЭЛЕКТРОЧАЙНИК
Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением
изделия
торговой
марки
“Saturn”. Мы уверены, что наши
изделия
будут
верными
и
надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.
Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может
вызвать
конденсацию
влаги
внутри устройства и нарушить
его
работоспособность
при
включении. Устройство должно
отстояться в теплом помещении
не менее 1,5 часов.
Ввод устройства в эксплуатацию
после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.
Перед началом работы внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации!
Подключение к электросети
Устройство следует подключать к
заземленной розетке. Убедитесь, что
напряжение в сети соответствует
напряжению, указанному на заводской табличке прибора!
Устройство прибора:
1. Шнур питания
2. Основание
3. Переключатель вкл./выкл.
4. Фиксатор крышки
5. Резервуар для воды.
Указания по безопасному использованию:
● Перед использованием устройства
внимательно проверьте, нет ли в
нем дефектов или следов брака.
Если электрочайник упал на пол или
другую твердую поверхность, его
больше нельзя
эксплуатировать:
даже невидимые повреждения могут
повлиять на нормальную работу
устройства.
● Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, чувствительными
или умственными способностями или
при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы
об использовании прибора лицом,
ответственным за их безопасность.
Защита от перегрева
Электрочайник оборудован защитой
от перегрева, предотвращающей
перегрев нагревательного элемента,
если устройство включено без воды
или на нем образовалась накипь.
5
При срабатывании защиты от перегрева дайте чайнику остыть или
очистите его от накипи. Только затем повторно включайте электрочайник.
Оставьте чайник на короткий период
времени.
Тщательно промойте чайник, чтобы
очистить его от остатков накипи.
● Не выливайте средства для очистки от накипи в эмалированные раковины.
Перед первым использованием
●
Если вы используете чайник
впервые, рекомендуется
дважды
закипятить полный чайник воды и
слить ее. Протрите чайник влажной
тканью.
Очистка и уход
● Перед началом чистки убедитесь,
что вилка отключена от сети питания, а прибор остыл.
● Во избежание риска поражения
электротоком, не чистите электрочайник и базу питания в воде и не
погружайте их в воду. Не чистите
чайник и базу питания под проточной водой.
● Для очистки используйте ткань,
слегка смоченную в моющем средстве.
● Не используйте абразивные чистящие средства, а также жесткие
щетки для очистки электрочайника.
Кипячение воды
● Не снимайте корпус с базы питания при включенном приборе.
Снимите электрочайник с базы питания.
Откройте крышку, наполните чайник
водой до необходимого уровня, обращая внимание на шкалу уровня
воды.
Перед тем, как закрыть крышку и
поставить чайник на базу питания,
убедитесь, что он не включен.
Вставьте вилку в розетку и нажмите
переключатель вкл./выкл.
Чайник начнет кипятить воду. Как
только вода закипит, электрочайник
автоматически выключится.
Если необходимо выключить чайник
до закипания, нажмите переключатель вкл./выкл.
Чтобы вылить воду из чайника, снимите его с базы питания.
Во избежание выхода пара при выливании воды крышка должна быть
плотно закрыта.
В качестве индикации применяется
двухцветная светодиодная подсветка, вмонтированная в нижнюю часть
внутреннего корпуса. При установке
чайника на круглую базу питания
(подставка) при выключенном положении кнопки вкл./выкл. постоянно
горит индикатор синего цвета, до
снятия чайника с базы или его обесточивания. При переключении кнопки в положение вкл. загорается индикатор красного цвета, сигнализирующий о включении режима нагрева. При отключении режима нагрева
загорается синяя подсветка.
Утилизация
Не
выбрасывайте
неработающее
устройство в места сбора бытового
мусора. Сдавайте его в соответствующий пункт приёма утильсырья.
Примечание
Используйте электрочайник только с
базой питания, которая идет в комплекте с прибором.
Прибор предназначен для использования в домашних условиях.
Технические характеристики
Мощность:
2000 Вт
Номинальное напряжение:220-240 В
Номинальная частота:
50 Гц
Номинальная сила тока:
9А
Вес нетто:
0,85 кг
Вес брутто:
1,08 кг
Комплектация:
Электрочайник
Инструкция по эксплуатации с
гарантийным талоном
Упаковка
1
1
1
Безопасность
окружающей среды. Утилизация
Вы можете помочь в
охране окружающей
среды!
Пожалуйста, соблюдайте местные правила:
передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.
Очищение от накипи
Если вода в вашем районе жёсткая,
на нагревательном элементе может
образовываться накипь. Рекомендуется регулярно удалять накипь с
нагревательного элемента электрочайника. Для этого можно использовать уксусный раствор (0,5 литра
воды и две столовые ложки уксуса).
Налейте в чайник уксусный раствор.
Включите чайник и закипятите в нем
раствор.
6
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
технические характеристики и
дизайн изделий.
них досвіду або знань, якщо вони не
перебувають під контролем або не
проінструктовані про використання
приладу особою, відповідальною за
їх безпеку. Не рекомендується використовувати пристрій дітям у віці до
14 років.
● Діти повинні знаходитися під наглядом для впевненості в тому, що
вони не грають з пристроєм.
● Не залишайте без нагляду електрочайник. Наливайте воду в межах
мінімальної (Min.) і максимальної
(Max) відміток.
● Переливання води може стати
причиною вихлюпування води під
час кип’ятіння. Також існує небезпека отримання опіків від пари.
Під час використання не торкайтеся
жодних частин електрочайника крім
ручки.
Під час кип'ятіння води корпус сильно нагрівається.
Увага: у процесі кип'ятіння або при
наливанні води кришка повинна бути завжди зачинена!
● Пристрій повинен використовуватися тільки з базою.
● Ставте електрочайник на рівну,
стійку до температури поверхню.
● Слідкуйте, щоб пристрій або шнур
живлення не торкались відкритого
вогню або гарячих поверхонь.
● Слідкуйте, щоб шнур живлення не
звисав зі столу. Розташовуйте його
далеко від гарячого корпусу електрочайника.
● Відключайте шнур від розетки:
- У разі несправностей;
- Після використання;
- Під час очищення пристрою.
●
Виробник не несе відповідальності, якщо пошкодження приладу
стало наслідком неналежного використання або недотримання інструкції з експлуатації.
● Електрочайник призначений тільки
для побутового використання - не
для комерційних або промислових
цілей.
● З метою відповідності вимогам
безпеки і забезпечення надійної роботи приладу, ремонт електрочайника, а також заміну шнура живлення
повинен проводити тільки кваліфікований персонал. При необхідності
ремонту зверніться в авторизований
сервісний центр.
Термін служби - 3 роки. До введення в експлуатацію термін зберігання
необмежений.
UА
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
Шановний покупцю!
Вітаємо Вас з придбанням виробу торгової марки “Saturn”. Ми
впевнені, що наші вироби будуть
вірними і надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.
Не піддавайте пристрій різким
перепадам
температур.
Різка
зміна температури (наприклад,
внесення пристрої з морозу в
тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його
працездатність при вмиканні.
Пристрій повинен відстоятися в
теплому приміщенні не менше
1,5 годин.
Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5
години після внесення його в
приміщення.
Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію з експлуатації!
Підключення до електромережі
Пристрій слід підключати до заземленої розетки. Переконайтесь, що
напруга в мережі відповідає напрузі,
вказаній на заводській табличці
приладу!
Опис чайника
1. Шнур живлення
2. Основа
3. Перемикач вмик./вимик.
4. Фіксатор кришки
5. Резервуар для води.
Вказівки з безпечного використання:
● Перед використанням пристрою
уважно перевірте, чи немає в ньому
дефектів або слідів несправності.
Якщо електрочайник впав на підлогу
або іншу тверду поверхню, його більше не можна експлуатувати: навіть невидимі пошкодження можуть
вплинути на нормальну роботу пристрою.
● Прилад не призначений для використання особами з обмеженими
фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або при відсутності в
Захист від перегріву
Електрочайник обладнаний захистом
від перегріву, що запобігає перегріву
нагрівального елемента, якщо при-
7
стрій увімкнений без води або на
ньому утворився накип. При спрацьовуванні захисту від перегріву
дайте чайнику охолонути або очистіть його від накипу. Тільки потім
повторно вмикайте електрочайник.
Увімкніть чайник і закип'ятіть в ньому суміш.
Залиште чайник на короткий період
часу.
Ретельно промийте чайник, щоб очистити його від залишків накипу.
● Не виливайте засоби для очищення від накипу в емальовані раковини.
Перед першим використанням
● Якщо ви використовуєте чайник
вперше, рекомендується двічі закип'ятити повний чайник води і злити
її. Протріть поверхню чайника вологою тканиною.
Очищення
та
догляд
● Перед початком чищення переконайтесь, що вилка відключена від
мережі живлення, а прилад охолов.
● Для запобігання ризику ураження
електрострумом, не чистіть електрочайник і базу живлення у воді і не
занурюйте їх у воду. Не чистіть чайник і базу живлення під проточною
водою.
● Для очищення використовуйте
тканину, злегка змочену в миючому
засобі.
● Не використовуйте отруйні засоби
чищення, а також жорсткі щітки для
очищення електрочайника.
Кип'ятіння води
● Не знімайте корпус з бази живлення при увімкненому приладі.
Зніміть електрочайник з бази живлення.
Відкрийте кришку, наповніть чайник
водою до необхідного рівня, звертаючи увагу на шкалу рівня води.
Перед тим, як закрити кришку і поставити чайник на базу живлення,
переконайтесь, що він не увімкнений.
Вставте вилку в розетку і натисніть
перемикач вмик./вимик.
Чайник почне кип'ятити воду.
Щойно вода закипить, електрочайник автоматично вимкнеться.
Якщо необхідно вимкнути чайник до
закипання, натиснувши перемикач
вмик./вимик.
Щоб вилити воду з чайника, зніміть
його з бази живлення.
Щоб уникнути виходу пари при виливанні води кришка повинна бути
щільно закритою.
В якості індикації застосовується
двоколірне світлодіодне підсвічування, вмонтоване в нижню частину
внутрішнього корпусу. При установці
чайника на круглу базу живлення
(підставка) при вимкненому положенні кнопки вмк. / вимк. постійно
горить індикатор синього кольору,
до зняття чайника з бази або його
знеструмлення. При перемиканні
кнопки в положення вмк. загоряється індикатор червоного кольору, що
сигналізує про вмикання режиму
нагріву. При відключенні режиму
нагріву загоряється синє підсвічування.
Примітка
Використовуйте електрочайник лише
з базою живлення, яка йде в комплекті з приладом.
Прилад призначений для використання в домашніх умовах.
Технічні характеристики:
Потужність:
2000 Вт
Номінальна напруга:
220-240 В
Номінальна частота:
50 Гц
Номінальна сила струму: 9 А
Вага нетто:
0,85 кг
Вага брутто:
1,08 кг
Комплектація
Електрочайник
Інструкція з експлуатації
з гарантійним талоном
Упаковка
1
1
1
Безпека навколишнього середовища. Утилізація
Ви можете допомогти в охороні
навколишнього середовища!
Будь ласка, виконуйте місцеві правила:
передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.
Виробник залишає
за
собою
право
вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів.
Очищення від накипу
Через погану якість води на нагрівальному елементі утворюється накип.
Рекомендується регулярно видаляти
накип з нагрівального елемента
електрочайника. Для цього підійде
суміш з 0,5 літра води і двох столових ложок оцту.
Налийте в чайник засіб для видалення накипу.
8
 Nie włączaj urządzenia bez wody,
aby
uniknąć
uszkodzenia
części
grzewczych.
 Odłączaj urządzenie od prądu, kiedy
nie jest ono używane.
 Nie pozwalaj, aby kabel zwisał z
krawędzi stołu lub dotykał gorących
powierzchni.
 Nie stawiaj w pobliżu źródeł ciepła.
 W przypadku włączenia urządzenia
bez
wody,
mechanizm
ochronny
wyłączy urządzenie. W takim wypadku
przed ponownym użyciem zaczekaj, aż
czajnik ostygnie.
 Upewnij się, że urządzenie stoi na
płaskiej, stabilnej powierzchni poza
zasięgiem dzieci.
 Nie
zanurzaj
żadnej
części
urządzenia w wodzie ani innych
płynach.
 Bądź
ostrożny
przy
wylewaniu
gorącej wody!
 Bądź
ostrożny
przy
otwieraniu
pokrywy w czasie gdy woda w czajniku
jest
wciąż
gorąca
oraz
przy
przenoszeniu czajnika z miejsca na
miejsce.
 Używanie akcesoriów innych niż
rekomendowane przez producenta
może skutkować pożarem, urazami i
porażeniem elektrycznym.
 Unikaj kontaktu z gorącą parą.
 Odłączaj urządzenie od prądu kiedy
go nie używasz, a także przed
czyszczeniem.
 Upewnij się, że pokrywa jest
zamknięta. Nie podnoś jej podczas
gotowania
wody
–
może
to
doprowadzić do poparzenia.
 Nie używaj urządzenia niezgodnie z
jego przeznaczeniem.
 Jeśli czajnik będzie przepełniony,
wrzątek
może
wylewać
się
na
zewnątrz.
 Nie używaj poza pomieszczeniem.
 Nie wlewaj do środka niczego oprócz
wody.
Okres użytkowania – 3 lata. Przed
wprowadzeniem okres trwałości nie
jest ograniczony.
PL
Drodzy kupujący!
Gratulujemy
Państwu
zakupu
urządzenia
marki
SATURN.
Jesteśmy
pewni,
że
nasze
produkty
będą efektywnymi
i
niezawodnymi pomocnikami
w
Państwa
gospodarstwie
domowym.
Nie należy używać urządzenia po
nagłej
zmianie
temperatury
otoczenia.
Uruchomienie
urządzenia po nagłej zmianie
temperatury (na przykład po
wniesieniu urządzenia z mrozu do
ciepłego
pomieszczenia)
może
doprowadzić
do
kondensacji
wilgoci
wewnątrz urządzenia i
spowodować jego uszkodzenie.
Urządzenie musi postać w ciepłym
pomieszczeniu nie krócej niż 1,5
godziny.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed pierwszym użyciem przeczytaj
dokładnie instrukcję obsługi, zachowaj
na przyszłość instrukcję oraz
opakowanie.
 Urządzenie może być używane przez
dzieci od 8 roku życia, jeśli zostały
poinstruowane
o
zasadach
bezpiecznego używania urządzenia
oraz rozumieją zagrożenia związane z
używaniem sprzętu elektrycznego.
 Trzymaj urządzenie poza zasięgiem
dzieci do lat 8.
 Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez dzieci oraz osoby o
ograniczonych
zdolnościach
fizycznych,
umysłowych
lub
poznawczych, jak również przez osoby
bez niezbędnego doświadczenia i
wiedzy o urządzeniach elektrycznych,
za wyjątkiem przypadków, kiedy
zostały one przeszkolone lub są pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo.
 Nie pozwalaj dzieciom bawić się
urządzeniem.
 Nie próbuj samodzielnie naprawiać
urządzenia ani kabla. Zwróć się do
autoryzowanego serwisu.
 Urządzenie przeznaczone jest do
użytku domowego oraz w miejscach o
warunkach
podobnych
do
gospodarstwa
domowego
(strefy
kuchenne w sklepach, biura, domy
działkowe, hotele itp.)
 Przed
podłączeniem
do
prądu
upewnij się, że napięcie elektryczne na
naklejce na podstawie urządzenia
odpowiada
napięciu
w
gniazdku
elektrycznym.
 Urządzenie powinno być podłączane
do gniazdka z uziemieniem.
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zagotuj
wodę, wylej ją i powtórz czynność
jeszcze raz.
UŻYCIE
1. Otwórz pokrywę, napełnij czajnik
wodą
do
poziomu
pomiędzy
oznaczeniem MIN i MAX. Zbyt mała
ilość wody spowoduje wyłączenie
czajnika przed zagotowaniem wody.
UWAGA:
Nie
napełniaj
czajnika
powyżej
maksymalnego
poziomu
wskazanego na korpusie – wrzątek
może wylewać się podczas gotowania.
9
Upewnij się, że pokrywa jest szczelnie
zamknięta.
2. Podłącz wtyczkę do prądu. Wciśnij
przycisk na rączce w dół. Zaświeci się
lampka,
następnie
urządzenie
rozpocznie
gotowanie
wody.
Po
zagotowaniu wody czajnik wyłączy się
automatycznie. W każdym momencie
możesz
wyłączyć
urządzenie,
przesuwając przełącznik w górę.
UWAGA: Upewnij się, że przełącznik
nie jest zablokowany, a pokrywa jest
szczelnie zamknięta. Jeśli przełącznik
będzie
zablokowany,
czajnik
nie
wyłączy się automatycznie.
3.
Odłącz wtyczkę od gniazdka
elektrycznego. Otwórz pokrywę i
wlej wodę.
UWAGA:
zachowaj
ostrożność
podczas wylewania wrzątku z czajnika!
4.
Jeżeli przypadkowo włączysz
czajnik bez wody, mechanism
ochronny automatycznie wyłączy
urządzenie. W takim wypadku
przed napełnieniem czajnika wodą
zaczekaj, aż grzałka się schłodzi.
UWAGA: Wyjmuj wtyczkę z gniazdka
elektrycznego,
jeśli
nie
używasz
urządzenia.
SPECYFIKACJA
Moc:
Napięcie:
Częstotliwość:
Prąd:
Waga netto:
Waga brutto:
TECHNICZNA
2000 W
220-240 V
50 Hz
9A
0,85 kg
1,08 kg
ZESTAW
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OPAKOWANIE
1
1
1
Możesz pomóc w ochronie środowiska!
Uprzejmie
prosimy
o
przestrzeganie
miejscowych
przepisów:
Przekazuj
zepsute
urządzenia elektryczne do
odpowiednich
centrów
utylizacji odpadów.
Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania
zmian
dotyczących
charakterystyk technicznych i wyglądu
urządzeń.
Informacja o postępowaniu ze
zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym
W
związku
z
obowiązkiem
informacyjnym
wynikającym z wprowadzenia ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym, informujemy że:
1.
Zużyty
sprzęt
elektryczny
i
elektroniczny
nie
może
być
umieszczany z innymi odpadami.
2. Zużyty sprzęt należy przekazać do
punktu zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego lub sprzedawcy, przy
zakupie nowego sprzętu tego samego
rodzaju.
3. Umieszczony obok symbol kosza
oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie
poddany procesowi przetwarzania lub
odzysku, co zapewnia ochronę zdrowia
ludzi oraz ochronę środowiska.
4. Za nie przekazanie zużytego
sprzętu
punktom
zbierania
lub
umieszczenie go łącznie z innymi
odpadami grozi kara grzywny (Ustawa
z dnia 29.07.2005 o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym). To
urządzenie
oznakowane
jest
specjalnym symbolem odzysku. Po
okresie użytkowania trzeba je zwrócić
do odpowiedniego punktu zbiórki i nie
wolno
umieszczać
go
razem
z
nieposortowanymi odpadami. Takie
działania
przyniosą
korzyści
dla
środowiska. Informacji o adresach
punktów zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego
i
elektronicznego
udzielają
jednostki
samorządu
terytorialnego. Producent zastrzega
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
1.
Przed czyszczeniem zawsze
zaczekaj aż urządzenie ostygnie oraz
wyjmij
wtyczkę
z
gniazdka
elektrycznego.
2.
Nigdy nie zanurzaj podstawy
zasilające ani kabla w wodzie oraz
pilnuj, aby nie miały one kontaktu z
wilgocią.
CZYSZCZENIE
Przetrzyj korpus czajnika miękką,
wilgotną ściereczką, nie używaj do
czyszczenia żrących substancji
Regularnie odkamieniaj, najlepiej co
najmniej raz na miesiąc lub częściej
(jeśli woda jest twarda).
Aby usunąć kamień:
• biały ocet:
- wlej do czajnika pół litra octu
- pozostaw na godzinę bez gotowania
wody
• kwasek cytrynowy:
- zagotuj pół litra wody
- dodaj 25g kwasku cytrynowego i
pozostaw na 15 minut.
• środek do usuwania kamienia z
czajników
plastikowych
lub
wykonanych ze stali nierdzewnej:
- postępuj zgodnie z zaleceniami
producenta środku.
Opróżnij czajnik i przepłucz 5 lub 6
razy.
10
sobie prawo do wprowadzania zmian
dotyczących
charakterystyk
technicznych i wyglądu wyrobów.
4. Użytkownik nie może udowodnić
legalnego
zakupu
produktu
na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(brak paragonu lub faktury zakupu,
nieczytelny dokument).
5. Uszkodzony lub zmieniony numer
seryjny urządzenia
6. Uszkodzenie z przyczyn działania
siły wyższej
Gwarancją nie są objęte części zużyte
w trakcie eksploatacji (na przykład
filtry, żarówki, pokrycia ceramiczne i
teflonowe, uszczelki).
Warunki gwarancji
Produkt objęty jest 24-miesięczną
gwarancją, począwszy od daty zakupu
przez klienta wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Reklamowany
towar
powinien
spełniać podstawowe normy higieny
2. Reklamowany towar nie może
wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń
mechanicznych,
chemicznych,
transportowych, śladów niewłaściwego
przechowywania lub montażu.
3. Reklamowany towar nie może być
uszkodzony z przyczyn niewłaściwej
eksploatacji (niezgodnej z instrukcją
obsługi)
4. Reklamowany towar nie może mieć
żadnych śladów wskazujących na
próbę
samodzielnego
naprawiania
produktu. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń
wynikłych
na
skutek
użytkowania
niezgodnego
z
przeznaczeniem
sprzętu
(jeżeli
dotyczy sprzętu przeznaczonego do
eksploatacji
w
warunkach
gospodarstwa
domowego
lub
podobnego),
wadliwego
przechowywania,
wadliwego
podłączenia do instalacji.
5. Wymiana/Naprawa odbywa się na
podstawie paragonu zakupu towaru
oraz uzupełnionej karty gwarancyjnej.
6. Każdy reklamowany artykuł musi
posiadać oryginalne, nieuszkodzone
opakowanie,
umożliwiające
jego
odpowiednią
ochronę
podczas
transportu przez firmę kurierską.
Dopuszczalne
jest
zastosowanie
opakowania zastępczego, jednak musi
ono
gwarantować
odpowiednią
ochronę
przed
uszkodzeniami
mechanicznymi podczas transportu.
7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym
wady
fabryczne
usuwane
będą
bezpłatnie w terminie do 14 dni, a w
przypadkach szczególnych w okresie
do 21 dni licząc od daty dostarczenia
urządzenia do Serwisu Gwaranta.
8. Usługami gwarancyjnymi nie są
objęte
czynności
związane
z
konserwacją,
czyszczeniem
i
regulacjami opisanymi w instrukcji
obsługi lub instrukcji montażowej.
Serwis
gwarancyjny
wykonuje
Ogólnopolska Sieć Serwisowa Arconet
Sp. z o.o.
Lista serwisów jest dostępna na
stronie: www.arconet.pl
Reklamacje można też zgłaszać
pisemnie
na
adres
[email protected]
- lub telefonicznie pod numerem 801
44
33
22
albo
z
telefonów
komórkowych +48 221005965
Infolinia
jest
czynna
OD
PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.
8.00-17.00
RO
Stimate cumparator! Va felicitam
pentru achiziţionarea aparatului
cu
denumirea
comercială
"Saturn".
Suntem
siguri
ca
produsele noastre vor deveni un
partener de incredere în casa
dumneavoastra.
Evitati
schimbarile
bruste
de
temperatura. Schimbarea brusca a
temperaturii (de exemplu, atunci
cand dispozitivul este mutat dintrun mediu cald in unul rece), poate
provoca condensarea vaporilor in
interiorul aparatului și eventuale
defectiuni la pornirea acestuia. Se
recomanda sa lasați aparatul la
temperatura camerei timp de cel
putin 1,5 ore înainte de pornire. In
cazul in care aparatul a fost
transportat, nu-l porniti decat
dupa cel putin 1,5 ore.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
•
Înainte să începeţi să utilizaţi
aparatul citiţi toate instrucţiunile de
utilizare.
•
Pastrati manualul, certificatul
de garantie, chitanta si daca este
posibil ambalajul.
•
Acest aparat este destinat
exclusive uzului casnic.
•
Opriti
aparatul
si
deconectati de la priza cand nu este
Produkt nie podlega gwarancji, jeżeli:
1. Usterka
wynika
ze
zwykłego
zużycia
2. Usterka była widoczna podczas
zakupu
3. Produkt był używany niezgodnie z
instrukcją obsługi.
11
utilizat. Cand il deconectati trageti de
stecher, si nu de cablu.
•
Opriti aparatul inainte de a-l
curata.
•
Tineti-l departe de copii. Nu
lasati
copiii
nesupravegheati
in
preajma aparatului.
•
Verificati aparatul si cordonul,
verificati
daca
functioneaza
corespunzator.
Daca
prezinta
defectiuni de orice fel, opriti utilizarea
si deconectati imediat de la priza.
•
Nu
incercati
sa
reparati
aparatul, duceti-l la un centru service
autorizat.
•
În cazul în care cablul de
alimentare al acestui aparat este
deteriorat, acesta trebuie să fie
întotdeauna
înlocuit
cu
piese
recomandate de către producător la
un centru de service autorizat, pentru
a evita situații periculoase.
•
Tineti aparatul si cordonul
departe de sursele de caldura, apa
umezeala, margini ascutite.
•
Scoateți din priză atunci când
nu este utilizat și înainte de curățare.
•
Utilizati
doar
accesoriile
originale,
nu
utilizati
produse
incompatibile.
•
Nu utilizati in aer liber.
•
Sub nici o forma nu puneti
aparatul in apa sau alt lichid, si nu
trebuie sa intre in contact cu lichide.
Nu utilizati aparatul cu mainile ude.
•
Daca aparatul se uda,
deconectati de la priza imediat si
stergeti aparatul.
•
Utilizati aparatul doar in
scopurile pentru care a fost furnizat.
•
*Durata de viaţă3 ani.
Inainte de introducerea termenului de
valabilitate este nelimitata.
•
Puneti fierbatorul pe baza
rotunda.
•
Conectarea
electrica.
Verificati daca voltajul prizei dvs.
corespunde cu cel indicat pe aparat.
•
Comutati fierbatorul la pozitia
‘1’. Ledul de control de pe indicatorul
de apa, arata ca apa a inceput sa se
incalzeasca si sa fiarba..
•
Dupa fierbere, aparatul se
opreste automat.
•
Deconectati de la priza. Nu
deschideti capacul in timp ce turnati.
Curatare
•
Intotdeauna deconectati de la
priza inainte de a curata aparatul.
•
Exteriorul fierbatorului trebuie
curatat, daca este necesar cu un
servetel umed fara aditivi.
•
Filtrul poate fi indepartat
pentru curatare.
Atentie:
•
acest aparat nu este destinat
utilizării
de
către
persoane
cu
capacităţi
fizice,
senzoriale
sau
mentale
reduse,
sau
de
catre
persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe,
dacă
nu
sunt
supravegheate sau nu au primit
instrucţiuni despre cum să utilizeze
aparatul de o persoană responsabilă
pentru
siguranta
lor.
Nu
este
recomandat să utilizeze aparatul copiii
cu vârsta de până la 14 ani.
•
Copiii trebuie supravegheați
pentru a se asigura că nu se joacă cu
aparatul.
•
pentru a evita electrocutarea,
un cablu de alimentare deteriorat
trebuie înlocuit la un centru de service
autorizat.
DATE TEHNICE
Putere:
Tensiune nominala:
Frecventa nominala:
Curent nominal:
Greutate neta:
Greutate bruta:
Instructiuni speciale de utilizare
pentru fierbator
• Utilizati doar apa rece cand umpleti
aparatul.
•
Nivelul apei trebuie sa fie intre
semnele MAX. si MIN.
•
Opriti fierbatorul inainte de a-l
indeparta de pe baza.
•
Intotdeauna asigurati-va ca,
capacul este inchis.
•
Baza si exteriorul fierbatorului nu
trebuie sa se ude.
2000 W
220-240 V
50 Hz
9A
0,85 kg
1,08 kg
Set complet
FIERBATOR ELECTRIC
MANUL DE INSTRUCTIUNI SI
CERTIFICAT DE GARANTIE
AMBALAJ
Prima utilizare
Inainte de prima utilizare, umpleti
fierbatorul cu apa rece si fierbeti-o de
cateva ori fara alte substante.
•
Puneti
fierbatorul
pe
o
suprafata dreapta si uscata.
•
Umpleti fierbatorul cu apa. Nu
supraumpleti.
Utilizati
indicatorul
pentru nivelul de apa.
1
1
1
PROTEJATI MEDIUL
Puteți
contribui
la
protejarea
mediului
înconjurător!
Vă rugăm să nu uitați să
respectaţi reglementările
locale:
predarea
echipamentelor electrice
se face la cel mai apropiat
12
centru de reciclare.

Producatorul isi rezerva dreptul de
a modifica specificatiile si designul
produselor.

Acest produs este proiectat
şi realizat conform standardelor şi
normelor Comunităţii Europene

KZ

ЭЛЕКТР ШӘЙНЕК
Құрметті сатып алушы!
Сізді “Saturn” сауда маркасының
бұйымын сатып алуыңызбен
құттықтаймыз. Біздің
бұйымдарымыз Сіздің үй шаруашылығыңызда адал әрі сенімді көмекші болатындығына
сенімдіміз.
Құрылғыны температураның
күрт өзгеруінен қорғаңыз. Температураның күрт өзгеруі
(мысалы, құрылғыны аяздан
жылы жайға кіргізу) құрылғы
ішінде ылғал конденсациясын
тудырып, оны қосқан кезде,
жұмыс қабілеттілігін бұзуы мүмкін. Құрылғы жылы жайда кемінде 1,5 сағат тұруы тиіс.
Құрылғыны тасымалдаудан
кейін жайға кіргізген соң, кемінде 1,5 сағаттан кейін қолданысқа
енгізуге болады.







Құрал
мен
қуат
сымында
зақымданулардың
болмауын
үнемі тексеріңіз. Зақымданулар
анықталған жағдайда, құралды
пайдалануды
дереу
тоқтатыңыз!
Құралды
өз
бетіңізбен
жөндемеңіз – жөндеу үшін
авторландырылған
сервистік
орталыққа жүгініңіз.
Қуат сымы зақымдалған болса,
оны
авторландырылған
сервистік
орталықтың
қызметкері ауыстыруы тиіс.
Құрал мен желілік сым жылу
көздерінен,
тікелей
күн
сәулесінен, үшкір бұрыштардан
және
т.б.
жеткілікті
арақашықтықта
орналасуы
керек.
Құралды
қараусыз
қалдырмаңыз!
Құралды
пайдаланбасаңыз, оны сөндіріп
қойыңыз.
Тек
түпнұсқалық
қосалқы
бөлшектерді пайдаланыңыз.
Құрылғыны
бөлмеден
тыс
жерлерде пайдаланбаңыз.
Құралды суға немесе басқа
сұйықтықтарға
батырмаңыз.
Шәйнекті ылғалды қолыңызбен
ұстамаңыз.
Құрылғыға су немесе басқа
сұйықтықтар
тиген
кезде,
құрылғыны сүртіп алыңыз.
Шәйнекті тек мақсатына қарай
пайдаланыңыз.
Қызмет мерзімі – 3 жыл.
Пайдалануға
берілгенше
сақталу мерзімі шектелмеген.
Электр шәйнекті пайдалану
бойынша арнайы нұсқаулар

Шәйнекті тек салқын сумен
толтырыңыз.

Шәйнектегі су деңгейі ең төмен
және
ең
жоғары
белгілер
арасында болуы тиіс.

Құралды қуат базасынан алып
тастамас
бұрын,
алдымен
сөндіріңіз.

Шәйнек қақпағы тығыз жабық
екендігіне көз жеткізіңіз.

Тазаға және құралдың сыртқы
бетіне ылғал немесе басқа
сұйықтықтар
тиген
кезде,
сүпһртіп алыңыз.
Сақтық шаралары

Құрылғыны бірінші рет қолдану
алдында,
осы
пайдалану
бойынша нұсқаулықты мұқият
оқып шығыңыз.

Пайдалану
бойынша
нұсқаулықты, кепілдік талонын,
кассалық чек пен қаптаманы
сақтап қойыңыз.

Құрал
тек
тұрмыста
пайдалануға арналған.

Керек-жарақтарды
қосу,
тазалау
барысында
немесе
бұзылыс жағдайында, құрал
пайдаланылмаса, желілік қуат
сымының айырын электр желісі
розеткасынан
ажыратып
тастаңыз.
Бұның
алдында
құралды
сөндіріп
қойыңыз.
Ажыратқан кезде қуат сымынан
емес, айырдан тартыңыз.

Құралды
балалардың
қолы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Электр
сымы
үстелден
салбырап тұрмауы тиіс.
Алғашқы пайдалану
Алғашқы пайдалану алдында,
ондағы суды бірнеше рет қайнатып
көріңіз.
1. Шәйнекті тегіс, құрғақ бетке
орнатыңыз.
2. Шәйнекті сумен толтырыңыз.
Шәйнектегі судың сыртқа төгілмеуі
13
үшін, суды көрсетілген ең жоғары
белгіден асырмаңыз. Бұл үшін су
индикаторын қадағалаңыз.
3. Шәйнекті дөңгелек қуат базасына
орнатыңыз.
4.
Электрлік
қосылыс.
Шәйнек
тұрқысында
көрсетілген
кернеу
электр желісіндегі кернеуге сәйкес
келуін тексеріңіз.
5. Қосу батырмасының көмегімен
құралды қосыңыз – 1-қалып. Қуат
индикаторы жанады. Ол судың
қызып жатқандығын білдіреді.
6. Су қайнаған кезде, шәйнек
автоматты түрде сөнеді.
7. Қуат базасын қуат желісінен
ажыратыңыз. Шәйнектен су құймас
бұрын,
оның
қақпағы
тығыз
жабылғандығына көз жеткізіңіз.
220-240 В
Атаулы жиілік:
50 Гц
1,08 кг
Сіз қоршаған ортаны
қорғауға
көмектесе
аласыз!
Жергілікті
ережелерді
орындауыңызды
өтінеміз:
жұмыс
істемейтін электр жабдықты тиісті
қалдықтарды
кәдеге
жарату
орталықтарына тапсырыңыз.
Өндіруші бұйымның техникалық
сипаттамалары мен дизайнына
өзгертулер енгізу құқығын өзіне
қалдырады.
AR
‫غالية كهربائية‬
! ‫عزيزي المشتري‬
‫نهنئكم على بعد أن اشتروا الجهاز تحت التجاري‬
‫ نحن على يقين من أن أجهزتنا‬. " Saturn "
‫سوف تصبح المساعدة آمنة وموثوق بها في‬
.‫التدبير المنزلي الخاص بك‬
. ‫تجنب التغيرات في درجات الحرارة المتطرفة‬
‫تغير درجة الحرارة السريع (على سبيل المثال‬
‫عندما يتم نقل وحدة من درجة حرارة التجمد ل‬
‫غرفة دافئة ) قد يسبب التكثيف داخل وحدة و جود‬
‫ في هذه الحالة مغادرة وحدة في‬. ‫خلل عند تشغيله‬
‫ ساعة على األقل‬1.5 ‫درجة حرارة الغرفة لمدة‬
.‫قبل أن ينتقل عليه‬
‫ يجب على المستخدم قراءة‬، ‫قبل استخدام الجهاز‬
. ‫التعليمات التالية بعناية‬
‫اتصال لتوريد أنابيب‬
‫يجب فقط أن تكون متصال الجهاز إلى مأخذ اختبأ‬
‫ تأكد من أن امدادات التيار‬. ‫تثبيت وفقا لل وائح‬
‫الكهربائي يتوافق مع الجهد ملحوظ على تسمية‬
. ‫التصنيف‬
Техникалық сипаттамалар:
Атаулы кернеу:
Брутто салмағы:
ҚОРШАҒАН ОРТА ҚАУІПСІЗДІГІ.
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
• Бұл құрылғыны физикалық,
сезімталдық немесе ақыл-ой
қабілеттері шектеулі, сондай-ақ
тәжірибесі мен білігі болмағандықтан
онымен жұмыс істей алмайтын
немесе қауіпсіздік үшін жауап
беретін тұлғалардан электр құралды
пайдалану бойынша түсініктемелерді
алдын ала алмаған адамдарға (оның
ішінде балаларға да) олардың
қауіпсіздігі үшін жауап беретін
тұлғалардың бақылауынсыз
пайдалануға болмайды. 14 жасқа
толмаған балаларға пайдалануға
кеңес берілмейді.
• Балалардың құралмен ойнап
жүрмегендігіне сенімді болу үшін,
оларды үнемі бақылауда ұстау
керек.
• Қуат сымы зақымдалған жағдайда,
ол орталық қызметкерімен немесе
білікті маманмен авторландырылған
сервистік орталықта ауыстырылуы
тиіс.
2000 Вт
0,85 кг
Жиынтықталуы
ЭЛЕКТР ШӘЙНЕК
1
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
КЕПІЛДІК ТАЛОНЫМЕН ҚОСА
1
ҚАПТАМА
1
Тазалау

Тазалау алдында құрылғыны
желіден ажыратыңыз.

Құралдың сыртқы бөлігін аздап
ылғалданған
шүберекпен
сүртіңіз.
Қырнайтын
материалдарды
немесе
еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Сүзгішті шөгінділерден үнемі
тазартып тұрыңыз.
Қуаттылық:
Нетто салмағы:
‫وصف‬
14
‫‪ . 1‬سلك الطاقة‬
‫‪ . 2‬قاعدة‬
‫‪ . 3‬على ‪ /‬قبالة التحول‬
‫‪ . 4‬قفل أمان لل غطاء حاوية المياه‬
‫‪ . 5‬حاوية المياه‬
‫الكهربائية من قبل الموظفين المؤهلين‪ ،‬بما في ذلك‬
‫استبدال سلك الطاقة ‪ .‬إذا هناك حاجة إلى‬
‫إصالحات ‪ ،‬يرجى إرسال الجهاز إلى واحدة من‬
‫إدارات خدمة العمالء لدينا ‪ .‬يمكن العثور على‬
‫عنوان في التذييل ل هذا الدليل ‪.‬‬
‫• خدمة الحياة ‪ 3 -‬سنة ‪.‬‬
‫تعليمات هامة تتعلق بالسالمة‬
‫● قبل استخدام األجهزة ‪ ،‬وحدة رئيسية وكذلك أي‬
‫ملف مرفق تركيبها ينبغي فحصها بدقة عن أي‬
‫عيوب ‪ .‬يجب على األجهزة ‪ ،‬على سبيل المثال ‪،‬‬
‫تم إسقاطها على سطح صلب ‪ ،‬يجب أال تستخدم أي‬
‫أنها أطول ‪ :‬حتى الضرر غير مرئية قد يكون لها‬
‫آثار سلبية على سالمة التشغيلية لل جهاز ‪.‬‬
‫● ليس القصد من هذه األجهزة الستخدامها من قبل‬
‫أي شخص (بما في ذلك األطفال ) مع انخفاض‬
‫القدرات المادية والحسية أو العقلية ‪ ،‬أو تفتقر إلى‬
‫الخبرة والمعرفة ‪ ،‬ما لم تكن قد أعطيت لهم‬
‫اإلشراف أو تعليمات بشأن استخدام األجهزة من‬
‫قبل الشخص المسؤول عن بهم سالمة ‪ .‬ال ينصح ل‬
‫استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال دون سن ‪14‬‬
‫عاما ‪.‬‬
‫يجب أن تكون تحت إشراف ● األطفال للتأكد من‬
‫أنها ال تلعب مع الجهاز‪.‬‬
‫● ال تترك غالية المياه غير المراقب أثناء العملية‪.‬‬
‫استخدام الماء النقي فقط عند ملء الحاوية إلى‬
‫المستوى المطلوب ‪ ،‬ومراقبة دقيقة‪ .‬و ماكس ‪.‬‬
‫عالمات ‪.‬‬
‫● الملئ الحاوية قد يسبب خطر من الماء المغلي‬
‫إجبارهم على الخروج ‪ .‬حذار أيضا من خطر‬
‫السمط من البخار الساخن المنبعثة ‪.‬‬
‫وبالتالي ‪ ،‬ال تلمس أي جزء من أجزاء جهاز ما‬
‫عدا مقبض أثناء االستخدام‪.‬‬
‫● يصبح اإلسكان الساخنة أثناء االستخدام‪.‬‬
‫الحذر ! أثناء عملية الغليان ‪ ،‬وعندما يتدفق الماء‬
‫الساخن ‪ ،‬يجب أن يبقى الغطاء مغلقا في جميع‬
‫األوقات ‪.‬‬
‫● ال يجوز تشغيل غالية مع قاعدة المتوفرة مع‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫● يجب استخدام جهاز فقط على مقاومة للحرارة‪،‬‬
‫و سطح مستو ‪.‬‬
‫● ال تسمح لل جهاز أو سلك وسعها ل تتالمس مع‬
‫اللهب المكشوف أو أي األسطح الساخنة مثل‬
‫سخانات ‪.‬‬
‫● ال تترك سلك التيار متدليا ‪ ،‬والحفاظ على الحبل‬
‫بعيدا عن األجزاء الساخنة من السكن ‪.‬‬
‫● إزالة دائما القابس من مقبس الحائط ‪،‬‬
‫ في حال وجود أي خلل‪،‬‬‫ بعد االستخدام ‪،‬‬‫ أثناء تنظيف الجهاز‪.‬‬‫● ال تقبل أية مسؤولية إذا نتج الضرر من‬
‫االستخدام غير السليم‪ ،‬أو إذا لم تمتثل هذه التعليمات‬
‫مع ‪.‬‬
‫● يهدف هذا غالية لالستخدام المنزلي فقط وليس‬
‫للتطبيقات التجارية ‪.‬‬
‫● من أجل االمتثال للوائح السالمة وتجنب‬
‫المخاطر‪ ،‬و يجب أن يتم إصالح األجهزة‬
‫السالمة الحرارية وقف خارج‬
‫سالمة الحرارية مسبقا الخفض التدريجي يحمي‬
‫عنصر التدفئة من االنهاك وينبغي تشغيل جهاز‬
‫خطأ من دون أي ماء ‪ ،‬أو إذا تم متكلسة عنصر‬
‫التدفئة ‪ .‬مرة واحدة وقد تحولت سالمة وقف خارج‬
‫قبالة غالية ‪ ،‬ويجب أن يسمح لها حتى يبرد بما فيه‬
‫الكفاية‪ ،‬أو يجب أن تكون الحراشف قبل تشغيله‬
‫مرة أخرى‪.‬‬
‫قبل استخدام ألول مرة‬
‫● السباب صحية ‪ ،‬وتجاهل الحشوات الثالثة‬
‫األولى من الماء‪.‬‬
‫الماء المغلي‬
‫أبدا إزالة حاوية المياه من قاعدة ( أو استبداله )‬
‫أثناء إغالق جهاز جرا‪.‬‬
‫إزالة حاوية المياه من قاعدته‪.‬‬
‫تحرير و فتح الغطاء‪ ،‬وملء الحاوية بالماء إلى‬
‫المستوى المطلوب ‪ ،‬ومراقبة دقيقة‪ .‬و ماكس ‪.‬‬
‫عالمات ‪.‬‬
‫قبل أن يغلق الغطاء و وضع الحاوية مرة أخرى‬
‫على قاعدتها ‪ ،‬تأكد من أن األجهزة لم يتم تشغيلها ‪.‬‬
‫تضاف المكونات إلى مقبس الحائط المناسب‬
‫واضغط على مفتاح تشغيل ‪ /‬إيقاف ‪.‬‬
‫تبدأ عملية الغليان‪ .‬بعد الوصول إلى نقطة الغليان ‪،‬‬
‫يتم فيها تشغيل جهاز تلقائيا من قبل الجهاز ال يتجزأ‬
‫البخار قطع ‪.‬‬
‫إذا كنت تريد أن يقطع عملية الغليان‪ ،‬و تعيين‬
‫تشغيل ‪ /‬إيقاف ل موقفها إيقاف‪ .‬صب الماء الساخن‬
‫‪ ،‬وإزالة الحاويات من قاعدته‪.‬‬
‫لمنع البخار الساخن من االنبعاث ‪ ،‬تأكد من أن‬
‫غطاء ال تزال مغلقة في حين تتدفق المياه ‪.‬‬
‫ذات اللونين ‪ -LED‬إشارة شنت في الجزء السفلي‬
‫من السكن الداخلي بمثابة مؤشر على األجهزة ‪.‬‬
‫عندما يتم وضع غالية على قاعدة السلطة و جولة‬
‫على زر الطاقة هو في موقف "‪ ، " OFF‬وهو‬
‫مؤشر األزرق تحترق باستمرار حتى يتم وضع‬
‫غالية قبالة قاعدة أو فصلها من مصدر التيار‬
‫الكهربائي ‪ .‬إذا على زر الطاقة هو في‬
‫موقف " حول" أضواء المؤشر األحمر‬
‫تصل تشير إلى التحول على وضع التدفئة‬
‫‪ A .‬أزرق أضواء ‪ -LED‬إشارة يصل‬
‫عند التبديل قبالة وضع التدفئة ‪.‬‬
‫إزالة الترسبات‬
‫اعتمادا على نوعية المياه في منطقتك ‪ ،‬قد الودائع‬
‫الجير بناء على عنصر التدفئة ‪ .‬فإنه من المستحسن‬
‫إلزالة أي من هذه الودائع على فترات منتظمة ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫مزيج من ‪ 0.5‬ليتر من الماء ل ملعقتين من الخل‬
‫جوهر هو مناسب‪.‬‬
‫صب ‪ descaler‬فيها‪.‬‬
‫تبديل األجهزة على والسماح لل وصول إلى حل‬
‫نقطة الغليان ‪.‬‬
‫ترك األمر ل تصبح نافذة المفعول ل فترة قصيرة ‪.‬‬
‫لتنظيف الحاوية بعد إزالة الترسبات ‪ ،‬وشطف جيدا‬
‫بالماء النظيف ‪.‬‬
‫ال صب ‪ descalers‬أسفل المصارف المينا‬
‫المغلفة ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫النظافة العامة والرعاية‬
‫● قبل تنظيف الجهاز ‪ ،‬تأكد من قطع االتصال من‬
‫امدادات الطاقة و تبريده تماما ‪.‬‬
‫● ل تجنب خطر حدوث صدمة كهربائية ‪ ،‬ال‬
‫تنظيف غالية وقاعدة مع الماء وال تزج بهم في‬
‫الماء ‪ .‬ال تنظيف تحت الماء الجاري ‪.‬‬
‫● للتنظيف‪ ،‬و يمكن استخدام رطبة قليال من‬
‫القماش الخالي من الوبر ‪.‬‬
‫● ال تستخدم المواد الكاشطة أو محاليل التنظيف‬
‫القاسية ‪ ،‬وعدم استخدام فرشاة الثابت للتنظيف‪.‬‬
‫تخلص من‬
‫ال تتخلص من األجهزة القديمة أو التالفة في‬
‫النفايات المنزلية ‪ ،‬وينبغي أن يتم إال من خالل هذه‬
‫النقاط جمع العام‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫يجب على تعليمات ل غاليات الالسلكي نذكر أن‬
‫غالية هو فقط ليتم استخدامها مع الموقف المقدمة‪.‬‬
‫ويهدف هذا الجهاز الستخدامه في األسر وتطبيقات‬
‫مماثلة ‪.‬‬
‫البيانات الفنية‪:‬‬
‫مدخالت الطاقة ‪W 2000 :‬‬
‫الفولطية‪V 240-220 :‬‬
‫تقييمه التردد‪ 50 :‬هرتز‬
‫التصنيف الحالي ‪A 9 :‬‬
‫مجموعة‬
‫غالية كهربائية ‪1‬‬
‫كتيب التعليمات مع‬
‫الضمان الكتاب ‪1‬‬
‫حزمة ‪1‬‬
‫التخلص الصديقة للبيئة‬
‫يمكنك المساعدة في حماية البيئة!‬
‫من فضلك ‪ ،‬وتذكر أن تحترم اللوائح المحلية ‪ :‬اليد‬
‫في األجهزة الكهربائية غير العاملين إلى مركز‬
‫للتخلص من النفايات المناسبة ‪.‬‬
‫تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها بحق تغيير‬
‫مواصفات وتصميم السلع‬
‫‪16‬‬
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
INTERNATIONAL
MANUFACTURER’S WARRANTY
МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA
GB
INTERNATIONAL MANUFACTURER’S WARRANTY
The Warranty is provided for the period of 2 years or more if the Law on User Right of the
country where the appliance was bought provides for a greater minimum warranty period.
All terms of warranty comply with to the Law on Protection of the Consumer Rights and
are governed by the legislation of the country where the product was bought.
The warranty and free of charge repair are provided in any country where the product is
delivered to by Saturn Home Appliances or authorized representative thereof, and where
no restriction of import or other legal provisions interfere with rendering of warranty services and free of charge repair.
Cases uncovered by the warranty and free of charge repair:
1. Guarantee coupon is filled in improperly.
2. The product has become inoperable because of the Buyer’s nonobservance of the service regulations indicated in the instruction.
3. The product was used for professional, commercial or industrial purposes (except for
the models, specially intended for this purpose that is indicated in the instruction).
4. The product has external mechanical damage or damage caused by penetration of the
liquid inside, dust, insects and other foreign objects.
5. The product has damages caused by non-observance of the rules of power supply from
batteries, mains or accumulators.
6. The product was exposed to opening, repair or modification of design by the persons,
unauthorized to repair; independent cleaning of internal mechanisms etc. was made.
7. The product has natural wear of parts with limited service life, expendables etc.
8. The product has deposits of scale inside or outside of fire-bar elements, irrespective of
used water quality.
9. The product has damages caused by effect of high (low) temperatures or fire on nonheat resistant parts of the product.
10. The product has damages of accessories and nozzles which are included
into the complete set of product shipment (filters, grids, bags, flasks, cups, covers,
knifes, sealing rings, graters, disks, plates, tubes, hoses, brushes, and also power cords,
headphone cords etc.).
11. A defect was a result of inappropriate installing of the appliance by non-specialists of
the supplier’s authorized service center.
Note: the product should be clean before handing over to the service center.
On the warranty service and repair, please contact the authorized service
centers of “Saturn Home Appliances”.
18
CZ
MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA
Záruka se poskytuje na dobu 2 roky.V případě že Zákon na ochranu spotřebitele dané
země nařizuje delší dobu, prodlužuje se záruka na tuto dobu.
Veškeré záruční podmínky odpovídají Zákonu o ochraně práv uživatelů a jsou řízené
zákonodárstvím státu, kde byl výrobek koupen.
Záruka a bezplatná oprava se poskytují v každém státě,kam jsou výrobky dodané
společností „Saturn Home Appliances“ nebo jejím zplnomocněným
zástupcem a kde nejsou žádná omezení na dovoz nebo jiné právní předpisy omezující
poskytnutí záručního servisu a bezplatné opravy.
Případy,na které se záruka a bezplatná oprava nevztahují
1. Záruční list je vyplněn nesprávně.
2. Výrobek byl poškozen kvůli tomu, že zákazník nesplnil pravidla použití,která jsou
uvedena v návodu.
3. Výrobek byl používán k profesionálním, komerčním nebo průmyslovým cílům (kromě
modelů speciálně určených pro tyto cíle, což je uvedeno v návodu).
4. Výrobek má vnější mechanická poškození nebo poškození, vyvolaná tím,že se dovnitř
dostala tekutina,prach,hmyz a jiné cizí předměty.
5. Výrobek má poškození,která jsou vyvolaná nesplněním pravidel napájení od baterií,sítě
nebo akumulátorů.
6. Výrobek rozebírali, opravovali nebo měnili jeho konstrukci lidé, kteří nebyli
zplnomocněni k opravě, bylo provedeno samostatné čištění vnitřních mechanizmů a pod.
7. Výrobek má přirozené opotřebov ání dílů s omezenou dobou použití, spotřebních
materiálů atd.
8. Výrobek má vrstvu usazeniny uvnitř nebo zvenku termoelektrických ohřívačů, bez
ohledu na kvalitu používané vody.
9. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná působením vysokých
(nízkých) teplot nebo ohně na termonestabilní části výrobku.
10. Výrobek má poškozené příslušenství a nástavce,které jsou dodané spolu s výrobkem
(filtry, síťky, sáčky,baňky,mísy,víka,nože,
šlehače,struhadla,kotouče,talíře,trubky,hadice,kartáče a také síťové šňůry, sluchátkové
šňůry atd.).
11. Vada je důsledkem nesprávné instalace výrobku neoprávněnou osobou.
Poznámka: výrobek se musi dávat na opravu pouze v čisté podobě.
V otázkách záručního servisu a oprav se obracejte na autorizovaná servisní
střediska společnosti „Saturn Home Appliances“.
19
RU
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия на изделие предоставляется на срок 2 года или более в случае, если Законом о защите прав потребителей страны, в которой было приобретено изделие,
предусмотрен больший минимальный срок гарантии.
Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделие. Гарантия и бесплатный ремонт предоставляются в любой стране, в которую изделие
поставляется компанией «Saturn Home Appliances» или ее уполномоченным представителем, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не
препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.
Случаи, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:
1. Гарантийный талон заполнен неправильно.
2. Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации,
указанных в инструкции.
3. Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных
целях (кроме специально предназначенных для того моделей, о чем указано в инструкции).
4. Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, вызванные
попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и др. посторонних предметов.
5. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от батарей, сети или аккумуляторов.
6. Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, не
уполномоченными на ремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних
механизмов и т.д.
7. Изделие имеет естественный износ частей с ограниченным сроком службы, расходных материалов и т.д.
8. Изделие имеет отложение накипи внутри или снаружи ТЭНов, независимо от качества используемой воды.
9. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огня на нетермостойкие части изделия.
10. Изделие имеет повреждения принадлежностей и насадок, входящих в комплект
поставки изделия (фильтров, сеток, мешков, колб, чаш, крышек, ножей, венчиков,
терок, дисков, тарелок, трубок, шлангов, щеток, а также сетевых шнуров, шнуров
наушников и т.д.).
11. Дефект возник в результате некорректной установки изделия не специалистами
уполномоченного сервисного центра поставщика.
Примечание: изделие сдается в ремонт исключительно в чистом виде.
По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры фирмы «Saturn Home Appliances».
Перечень сервисных центров постоянно меняется. Посмотреть актуальный
перечень специализированных сервисных центров можно на сайте:
http://saturn.ua/ru/servis, или узнать по телефону горячей линии:
0-800 505-27-09
20
г. Ачинск,
ул. Кирова, 4 А
г. Барнаул,
ул. Пролетарская, 113
г. Барнаул,
ул. Пролетарская, д.114
г. Батайск,
пер. Книжный, 9, кв.25
г. Батайск,
ул. Матросова, 37
г. Белгород, ул. Железнодорожная, 79В, 2 этаж.
г. Белореченск,
ул. Мира, 63
г. Благовещенск,
ул. Кузнечная, 63
г. Брянск, ул. Ульянова, 36
г. Брянск,
проезд Московский, 3
г. Бугуруслан,
ул. Транспортная, 18
г. Буденновск,
ул. Октябрьская, 84
LCD
г. Ахтубинск,
ул. Панфилова, 32
Телефон
СМА
Мороз.
лари
г. Азов,
ул. Привокзальная, 4
г. Альметьевск,
ул. К. Цеткин, 18а
г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Ворошилова, 109
г. Архангельск, ул. Котласская, 1, кор. 1, офис 12
г. Астрахань,
ул. Савушкина, 47
г. Астрахань,
ул. Кирова, 54
г. Астрахань, ул. Максаковой, 16, 2 этаж, комн.77
г. Ахтубинск,
м-н Мелиораторов, 15
г. Ахтубинск,
ул. Волгоградская, д.8
Название АСЦ
МБТ
Сплитсистемы
Город,
адрес
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
«МИР СЕРВИСА»
8(988) 993-37-78
Сервисный Центр
ИП Валиуллин М.Р.
8(8553) 32-22-11
8(960) 047-22-11
+
Абсолют-сервис
8(86152) 2-81-99
+
«ВЕГА-29»
8(8182) 44-15-55
+
ООО ПКЦ «ВДВ»
8(8512) 25-19-39
8(8512) 25-12-00
+
«Радиомастерская»
8(8512)50-19-97
+
СЦ «Ремонтная Бригада»
8(8512)54-67-67
8(8512)54-91-91
ООО «Ковчег»
8(85141) 3-61-25
+
+
«СКВ Сервис»
8(927) 565-11-56
+
+
Сервисный Центр
ИП Комаров Николай
8(927) 552-47-21
8(937) 122-13-99
СЦ «ВИД-Сервис»
8(39151) 5-90-94
8(983) 158-21-94
+
ООО «Диод»
8(3852) 63-94-02
+
«Сибстайл»
8(3852) 20-25-52
8(3852) 69-60-09
ИП Кулешов А.П.
+
+
+
+
+
8(905) 425-604-73
+
+
+
Центральный Сервисный Центр
8(8635) 47-47-72
8(8635) 47-47-72
+
+
+
+
+
СЦ «Регион-Сервис»
8(980) 521-76-16
+
ООО «Дело техники»
8(86155) 3-11-00
8(918) 980-64-75
8(4162) 21-00-88
8(4162) 54-01-23
8(4832) 68-71-75
+
+
+
+
+
+
+
+
СЦ «Radmond»
СЦ «Техномастер»
ООО «Центр Климата»
«Рембыттехника»
ИП Цивенов Д.С.
21
8(4832) 63-06-00
8(4832) 33-15-61
8(3535) 23-23-98
8(922) 802-21-58
8(86559) 2-08-02
8(86559) 5-29-71
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
г. Буденновск,
пер. Рабочий, 1
г. Буйнакск,
ул. Шамиля, 136/4
г. Владимир,
ул. Батурина, 39
г. Волгоград,
ул. Елецкая, 173
г. Волгоград,
ул. Томская, 4А
г. Волгоград,
ул. М. Балонина, 11 Г
Волгоградская обл., Калачевский р-н, п. Береславка
Волгоградская обл., р.п.
Быково, ул. Калинина, 9
Волгоградская обл., п.
Елань, ул. Л. Толстого, 32
Волгоградская обл., р.п.
Октябрьский, ул. Кругликова, 158
Волгоградская обл.,
г. Суровикино
г. Волгодонск, Ростовская
обл., пр-т. Строителей,
12/15
г. Волгодонск,
ул. Ленина, 110
Вологодская обл.,
п. Рубцово, 1а
г. Воронеж,
ул. Б. Хмельницкого, 46
г. Воронеж,
ул. Рижская, д. 12-15
г. Горно-Алтайск,
пер. Жукова,13
г. Грозный,
ул. Дадин Айбики, 48
г. Грозный,
ул. Угольная, 308
Грозный,
ул. Маяковского, 17 в
г. Дзержинск, Нижегородская обл., ул. Чапаева, 68
г. Дзержинск,
пр. Циолковского, 54
г. Димитровград,
ул. Октябрьская, 63
г. Ейск,
Арутюнян Гарник
Гургенович
8(928) 92-00-497
8(86559) 2-07-17
Техник-ise
8(964) 013-00-59
ООО «ДОМСЕРВИС»
ООО «МастерКласс»
ИП Спицын С.В.
ООО «Спец-Холод»
Сервисный Центр
«ТехноБыт»
Сервисный Центр
ИП Рахимов Ренат
Сервисный Центр
ИП Егоров Юрий
8(4922) 44-72-80
8(4922) 44-72-81
8(8442) 97-50-10
8(960) 883-59-00
8(8442) 98-16-47
8(8442) 53-06-04
8(8442) 37-16-74
8(8442) 37-69-03
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8(961) 688-53-48
+
8(927) 521-52-00
+
8(937) 722-68-12
Сервисный Центр
ИП Макеев Юрий
8(937) 730-66-03
Сервисный Центр
ИП Караичев Алексей
8(904) 404-14-55
СЦ «Master»
8(928) 126-63-66
+
«X МОБАЙЛ»
8(961) 41-001-71
8(918) 500-54-99
+
ООО «МИГ»
8(8172) 52-72-51
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
СЦ «ТЕХНО»
ООО «АМГ»
8(473)
8(473)
8(920)
8(960)
260-09-08
240-57-73
436-08-52
131-17-99
+
+
+
+
СЦ «Викс»
8(38822) 6-23-32
+
«Арсгир»
8-962-655-20-00
+
ИП Лачиев Р. М.Ч
8-962-753-67-67
+
ООО «Алиф»
8(8712) 22-49-21
8(928) 001-33-03
+
Мастерская «СЕРВИС ПЛЮС»
8(8313) 21-14-14
+
СЦ «Кварц»
8(8313) 20-56-00
+
АСЦ «ЭлКом Сервис»
8(84235) 2-86-59
8(84235) 9-14-64
+
АСЦ «Техносервис»
8(86132) 2-11-71
+
22
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ул. Пушкина, 84
г. Ейск,
ул. Маяковского, 55
г. Екатеринбург,
ул. Походная, 81, офис 3
г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, 64
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7А, офис 201
г. Екатеринбург, ул. Д.
Зверева, 31, А, оф.2
г. Елец, Липецкая обл.,
ул. Октябрьская, 47
г. Зерноград,
ул. им. Косарева, 22
г. Иваново,
ул. Дзержинского, 45/6
г. Изобильный, мк-н. «Радуга» №7 (рынок «Светлана»)
г. Ижевск,
ул. Азина, 4
г. Ижевск,
ул. М. Горького, 76
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7/1, офис 301, 307
г. Йошкар-Ола, ул. Воинов
Интернационалистов, 24а
г. Иркутск,
ул. Академическая, 24
г. Иркутск,
ул. Сурнова, 56
г. Ишим,
ул. Карасульская, 183
г. Казань,
ул. Гвардейская, 9А
г. Казань, ул. Восстания,
100, кор. 45
г. Калининград, Московский пр-т, д. 163
г. Каменск-Уральский,
ул. Исетская, 33б
г. Камышин,
ул. Ленина, 6В
г. Карабулак,
ул. Джабагиева, 157
г. Кемерово,
пр. Октябрьский, 53/2
8(86132) 3-66-02
СЦ «Гарант»
8(86132)5-05-00
+
СЦ «Элитдетальсервис»
Мастерская «Ремонт
бытовой техники и
электроники»
Сервисный центр
«GOLD»
8(343) 361-11-77
8(343) 361-11-78
+
+
8(343) 240-26-60
+
+
СЦ «Мастер-Сервис»
8(343) 385-12-89
+
ООО фирма «ПОЛЮС»
8(47467) 4-12-08
8(47467) 4-33-17
+
8(919) 372-28-04
ООО «СпектрСервис»
8(86359) 4-32-23
8(86359) 4-06-42
8(4932) 335185
8(4932) 335236
«Автоматика 26»
8(86545) 2-74-74
ИП Поддубный Л.Ю.
ООО «АРГУССервис»
ООО «АРГУССервис»
«Климат-Контроль»
СЦ «Аквамарин»
ООО «Мастер ТВ»
СЦ «Комту»
8(3412)
8(3412)
8(3412)
8(3412)
8(3412)
8(3412)
30-79-79
30-83-07
78-76-85
78-06-64
44-60-40
44-60-67
8(8362) 24-11-24
8(8362) 25-55-40
8(3952)
8(3952)
8(3952)
8(3952)
42-55-76
78-15-83
28-74-50
76-71-75
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8(843) 240-64-94
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ИП Хамхоев И.М.
8(8734) 44-42-44
+
ВК-Сервис
8(3842) 35-39-67
+
23
+
+
8(843) 258-92-15
ООО СЦ «Альфа»
+
+
АСЦ «VIP-SERVIS»
Техноцентр-Сервис
+
+
8(34551) 7-46-31
8(4012) 58-83-54
8(4012) 76-04-77
8(3439) 39-95-20
8(34399) 34-74-40
8(84457) 9-17-43
8(84457) 9-45-89
+
+
ООО «Домотехникасервис»
Сервисный центр
«Элнет»
«1000 мелочей сервис»
+
+
г. Кизляр,
пер. Рыбный 17
г. Киров,
ул. Некрасова, 42
г. Константиновск, ул.
Коммунистическая, 96 Б
г. Константиновск, Ростовская обл., пер. Студенческий, 9
г. Кореновск,
ул. Пурыхина, 2, кор. А
г. Кореновск,
ул. Ярославская, 1
г. Краснодар,
ул. Новороссийская, 3
г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 103,
оф.55
г. Краснодар,
ул. Воронежская, 16
г. Краснодар, ул. Белозерная, 1\1
Краснодарский край,
ст. Брюховецкая,
ул. Энгельса, 106 Б
Краснодарский край,
ст. Каневская,
ул. Свердликова, 116
Краснодарский край,
ст. Ленинградская,
ул. Жлобы, 57 Г
Краснодарский край,
ст. Стародеревянковская,
ул. Комсомольская, 25
Краснодарский край,
ст. Староминская,
ул. Толстого, 1
Краснодарский край,
ст. Старощербиновская,
ул. Шевченко, 242, кв. 1
г. Красноярск,
ул. Дудинская, 6
г. Красноярск,
ул. Дудинская, 1
ООО «ЭкранСервис»
8(87239) 2-33-55
8(87239) 3-01-77
8(8332) 56-25-95
8(8332) 54-70-77
«Эверест»
8(86393) 2-10-43
Макаров-ЮГ
8(988) 548-24-36
+
ИП Бондаренко А.В.
8(86142) 4-43-59
+
«Сервис Бытовой
Техники»
8(918) 936-36-53
«Абсолют-сервис
8(861) 267-50-88
+
+
«М-Сервис-Юг»
8(861) 222-64-13
8(861) 222-85-55
8(905) 408-08-38
+
ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8(861) 235-49-68
«БАТ-СЕРВИС»
«Терек»
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8(918) 102-00-10
8(961) 501-92-22
+
+
+
+
+
СЦ «Офисная Техника»
8(86156) 3-40-40
8(918) 990-35-04
+
+
+
ИП Галишников А.А.
8(86164) 7-01-22
+
ООО «Уманьбытсервис»
8(86145) 3-78-74
+
ООО «ЭлитСервис»
8(86164) 65-4-95
8(918) 355-81-70
ИП Галишников А.А.
8(86153) 4-16-70
ИП Притула И.В.
8(86 151) 4-10-92
+
+
ООО «Сибирский
мастер»
8(3912) 92-92-22
8(3912) 41-78-88
+
СЦ «Электроальянс»
8(3912) 93-54-33
8(3912) 94-52-82
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
г. Курск, ул. Студенческая, 36-А, ул. Сумская, д.
37-Б
г. Курск,
ул. Садовая, 5
СЦ «Маяк+»
8(4712) 50-85-90
8(4712) 35-04-91
+
+
+
+
ООО «Первая Сервисная Компания»
8(4712) 51-45-75
+
+
+
+
+
г. Курск,
ООО «Первая Сер-
8(4712) 54-74-24
+
+
+
+
+
24
ул. Добролюбова, 17
г. Лабинск, Краснодарский
край, ул. Турчанинова, 2
г. Липецк,
ул. Космонавтов, 66
г. Майкоп,
ул. Димитрова, 25
г. Махачкала,
ул. М. Гаджиева, 164
г. Махачкала, пр-кт Акушинского 14-линия, 21
г. Миллерово, Ростовская
обл., ул. Калинина, 11
г. Морозовск,
ул. Советская, 9 А
г. Москва, б-р Маршала
Рокоссовского, 3 (м.ул.
Подбельского)
г. Набережные Челны,
ул. Вахитова, 20 (30/05)
г. Набережные Челны, прт. Московский, 154 (52/28)
г. Нальчик,
пр-т. Ленина, 24
г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 55
г. Нефтекамск,
ул. Победы, 10А
г. Нижнекамск, ул. Кайманова, 9 (маг. «Ак Калфак»)
г. Нижний Новгород,
ул. Марата, 51
г. Нижний Новгород,
ул. Ларина, 18А
г. Нижний Новгород,
ул. Коновалова, 6
г. Новокузнецк, Кемеровская обл.,
ул. Грдины, 18
г. Новомосковск,
ул. Московская, 21/27
г. Новороссийск,
ул. Серова, 14
г. Новосибирск,
ул. Королёва, 17А
г. Новосибирск,
ул. Воинская, 63, кор. 3
висная Компания»
ООО «БЫТСЕРВИС»
ООО «Владон»
ООО «ЭлектронСервис»
Сервисный центр
«РОСАМ»
«Техник-ise»
СЦ «Мастер Плюс»
«X МОБАЙЛ»
8(86169) 7-39-99
8(86169) 7-24-96
8(4742) 33-45-65
8(4742) 33-45-95
8( 8722) 93-30-73
8(8722) 63-23-94
8(8722) 93-55-15
8(86385) 2-33-26
8(960) 458-07-11
8(909) 401-35-21
Сервисный Центр
«ТриО»
АСЦ «VIP-SERVIS»
8(8552) 99-91-45
ООО «Алфа-Сервис»
СЦ «ЭДВИС»
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8(8772) 55-62-38
8(495) 721-30-70
8(499) 168-05-19
8(499) 168-47-15
8(8552) 359002
8(8522) 359042
Технический Центр
«ЮНик»
+
8(8662) 42-04-30
8(8662) 42-12-21
8(86554) 5-59-77
8(86554) 3-67-57
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
АСЦ «Техно-Мастер»
8(34783) 3-43-44
+
«Техника»
8(8555) 48-08-80
8(917) 906-60-06
+
+
8 (831) 220-84-94
8 (831) 413-82-91
+
+
ООО «Прок-Сервис»
ООО «Бытовая Автоматика-Сервис»
8(831) 46-18-848
+
+
8(831) 46-18-848
+
+
ООО «Сибсервис»
8(3843) 20-31-33
+
ООО «ЕСКО»
8(48762) 6-46-46
+
ООО «АРГОНСЕРВИС»
8(8617) 63-11-15
8(8617) 63-03-95
8(383)274-99-33
8(383) 274-99-45
8(383) 210-59-49
8(383) 210-52-92
ООО «К-техника»
ООО «Керамика»
25
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
г. Новосибирск,
ул. Котовского, 2
г. Новошахтинск,
пл. Базарная, 24А
г. Оренбург,
ул. Космическая, 4
г. Омск,
ул. 5-я Кордная, 1
г. Омск,
ул. Лермонтова, 194
г. Омск,
ул. Б. Хмельницкого, 130
ООО «Домотехникасервис»
«Гарантийная мастерская»
г. Орск, ул. Батумская, 25
г. Орск,
пр. Ленина, 11
г. Орск,
ул. Грозненская, 11-А
г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3,
кор. Б
г. Пермь,
ул. Маршрутная, 19, кор. 1
г. Пермь,
ул. Маршрутная, 11
г. Петрозаводск,
ул. Северная, 11
г. Прокопьевск,
ул. Обручева, 39-5
г. Псков,
ул. Труда, 11
г. Пятигорск,
ул. 5-ый Переулок, 13
г. Россошь, Воронежская
обл., ул. Малиновского,
50-Е
г. Россошь, Воронежская
обл., ул. Простеева 18
стр.1
г. Ростов-на-Дону,
ул. Евдокимова, 37 В
г. Ростов-на-Дону,
пр. Шолохова, 7
г. Ростов-на-Дону ул. 50летия Ростсельмаша, 1/52,
офис 55
Ростовская обл., ст. Багаевская, ул. Трюта, 11А/17-А
Ростовская обл.,
ст. Егорлыкская,
«Сервис Центр»
8(383) 351-39-19
+
«ЭлектроМир
8(86369) 3-74-75
8(928) 609-35-85
+
ИП Бабина Т.В.
8(3532) 36-87-94
+
АСЦ «Вес-Трэйд»
8(3812) 577-092
8(3812) 576-329
+
+
+
+
+
+
+
8(3812) 36-74-01
+
8(3812) 36-42-02
+
+
+
+
«Айс-Сервис+»
8(3537) 37-23-83
+
+
+
+
+
ООО «ГрандСервис»
ООО «ГрандСервис»
8(3537) 35-79-93
8(3537) 20-60-70
8(3537) 35-79-93
8(987) 796-00-19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ООО «СК-Сервис»
8(342) 221-40-99
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
СЦ «Энерго-климат»
СЦ «Энергоклимат»
«Алкор-Сервис»
8(342) 240-88-88
8(342) 205-57-88
8(342) 240-93-35
8(342) 240-93-24
8(8142) 78-06-93
8(8142) 70-65-48
ИП Сюткин В.В.
8(3846) 69-33-00
ООО «Ремонт и Сервис»
8 (8112)-53-86-30
8 (8112)-53-86-50
8(8793) 98-70-11
8-918-743-69-46
Сервисный Центр
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Региональная Сервисная Компания
8(47396) 48-911
+
+
+
+
+
Региональная Сервисная Компания
8(47396) 47-676
+
+
+
+
+
ООО «МаксимСервис»
8(863) 250-47-77
+
«Алиса-Сервис»
8(863) 227-60-90
8(863) 299-00-50
+
+
+
+
+
ООО «Мастер»
8(863) 21-92-112
8(800) 100-51-52
+
+
+
+
+
ИП Иванов А.П.
8(906) 453-35-81
+
«Всё Для Дома»
8(86370) 2-19-50
+
+
+
26
+
+
+
+
ул. Ворошилова, 14
г. Рыбинск, Ярославская
обл., ул. Свободы 12
г. Рыбинск, Ярославская
обл., ул. Моторостроителей, 21
г. Рязань,
ул. Пушкина, 14, кор. 1
г. Рязань, ул. Касимовское
шоссе, 42-А
г. Самара, ул. Ленинградская, 100/ ул. Ленинская,
56
Сервисная служба
«ТЕХНОСЕРВИС»
8(4855) 22-04-77
8(4855) 25-38-60
+
+
+
+
+
Сервисная служба
«ТЕХНОСЕРВИС»
8(4855) 24-31-21
+
+
+
+
+
8(4912) 76-88-01
8(4912) 40-30-30
+
+
+
+
+
8(4912) 41-33-02
+
+
+
+
+
8(846) 990-37-51
8(846) 240-98-17
+
+
+
+
+
(846) 979-9-979
+
+
+
+
+
8(812) 600-11-97
+
+
+
+
8(812) 325-36-56
8(812) 325-36-57
+
+
+
8(812) 822-18-00
8(812) 320-06-61
+
ООО «ГарантКлимат»
ООО «ГарантКлимат»
ООО «Спец-Мастер»
г. Самара,
ул. Свободы, 149
ООО «СК-СервисСамара»
г. Санкт-Петербург, пр.
Обуховской обороны, 197
г. Санкт-Петербург, пр.
Стачек, 41- А
г. Санкт-Петербург, ул.
Магнитогорская, 11, 36-Н,
лит. И
г. Саранск,
ул. Садовая, 1
г. Саратов,
ул. Большая Садовая, 95
ООО «Евросервис
XXI»
ООО «ПрогрессСервис»
г. Сергиев Посад, пр-т.
Красной Армии, 253-А
г. Серпухов,
ул. Советская, 47
г. Смоленск,
ул. Крупской, 44
г. Сочи,
ул. Донская, 90
г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 63
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 15-Е, оф. 21
г. Ставрополь, пр.
Буйнакского, 3/4
г. Старый Оскол, Белгородская обл., м-н. Лебединец, 1а
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан,
ул. Худайбердина, 158
г. Сыктывкар, Респуб.
Коми, ул. Гаражная, 25
ООО «БИТ-95»
ООО «ТЕСТ-СЕРВИС»
ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»
СП «Городская
Служба Бытового
Сервиса»
БЮРО РЕМОНТА
«АЛЬФА-S»
СЦ «АТЛАНТ»
ООО «ДЭЛ»
ООО «Унисервис»
«Мир Климата»
«Империя Климата»
8(8342)
8(8342)
8(8452)
8(8452)
23-05-91
47-48-59
52-81-21
52-83-84
8(496) 547-04-95
8(496) 549-32-79
+
+
+
+
+
+
+
+
8(963) 624-49-46
8(4812) 45-05-13
8(920) 333-09-44
8(8622) 55-51-19
8(8622) 55-01-08
8(8652) 24-30-14
8(8652) 23-31-81
8(8652) 95-53-68
8(8652) 95-61-90
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8(8652) 44-88-66
+
ЗАО «АВАНТАЖИНФОРМ»
8(4725) 24-62-27
8(4725) 24-73-49
+
ООО «СервисТехнос»
8(3473) 20-12-13
8(3473) 20-27-70
+
«ТехСервис»
8(8212) 22-95-29
8(8212) 29-12-20
+
27
+
+
+
+
+
г. Тамбов,
ул. Мичуринская, 137-А
г. Тверь,
б-р. Шмидта, 18
г. Тимашевск, Краснодарский кр., ул. Ленина,
24/2
г. Тихорецк,
ул. Гоголя, 2/2
г. Тольятти,
ул. Мира, 48
г. Тула,
пр. Ленина, 115 Б
г. Тюмень,
ул. Республики, 169/5
г. Тюмень, ул. Николая
Зелинского, 24
г. Тюмень,
ул. Ватутина, 55
г. Улан-Удэ,
ул. Ербанова, 28
г. Ульяновск,
ул. Металлистов, д.16/7
г. Уфа, ул. Академика Королева, 6/1
г. Уфа, пр-т. Салавата
Юлаева, 59
г. Уфа, ул. Мира, 7; ул.
Менделеева, 153; пр. Октября, 42
г. Хасавюрт, ул. Махачкалинская, 70-А
г. Цимлянск, Ростовская
обл., ул. Социалистическая, 15-А
г. Чебоксары,
ул. Гагарина, 36
г. Челябинск,
ул. Производственная, 8Б
г. Челябинск, ул. Ворошилова, 57 В, оф. 3
г. Черкесск,
пр. Ленина, 340-В
г. Черкесск, ул. Первомайская, 48, оф. 11
г. Черкесск,
Пятигорское шоссе, 13
г. Чита,
ул. Токмакова, 33
ООО «БВС-2000»
СЦ «СПЕКТР»
Сервис бытовой
техники
АСЦ «БЫТ-СЕРВИС»
ООО «Волга Техника+»
ООО «Виксам»
СЦ «Пульсар»
СЦ «КАНИФОЛЬ»
8(4752)
8(4752)
8(4822)
8(4822)
56-19-42
56-19-44
47-65-65
47-58-58
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8(86130) 4-86-59
8(918)147-02-03
+
+
+
+
8(86196) 7-20-53
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8(8482) 22-72-41
8(8482) 22-71-85
8(8482) 61-65-64
8(910) 949-68-44
8(953) 182-61-82
8(3452) 75-95-08
8(3452) 20-82-65
8(9292) 69-56-60;
60-56-60- городск.
+
+
+
Сервисный Центр
«Ваш Дом»
8(3452) 47-35-69
+
+
+
+
СЦ «Мастер»
8(3012) 21-89-63
+
+
+
+
АСЦ «Современный
сервис»
8(8422) 73-44-22
8(8422) 73-29-19
+
+
+
ООО «Бирюсасервис»
8(347) 236-57-07
+
+
(347) 2281701
+
+
+
+
«Импорт-сервис»
+
СЦ «Дженерал»
8(347) 279-90-70
8(347) 241-62-02
«Техник-ise»
8(928) 048-93-10
+
«Телерадиотовары»
8(86391) 2-18-06
+
+
ЗАО «Телерадиосервис»
8(8352) 62-30-97
8(4942) 63-20-98
8(351) 239-39-34
8(351) 239-39-35
8(351) 225-13-13
8(351) 236-12-40
8(8782) 27-30-60
8(8782) 27-70-77
+
+
Рембыттехника
ООО РСЦ «Подебус»
АСЦ «ЮГ-СЕРВИС»
АСЦ «Мак.Сим. »
СЦ «КАВКАЗСЕРВИС»
«Центрбытсервис»
28
8(8782) 25-04-66
8(8782) 25-19-15
8(8782) 23-91-26
8(928) 385-22-42
8(3022) 36-39-36
8(3022) 36-39-32
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
г. Шахты, Ростовская обл.,
ул. Садовая, 1
г. Элиста,
3-й микрорайон, 21-А
г. Энгельс,
ул. Петровская, 57
г. Ярославль,
ул. Угличская, 12
ТехноСервис
«СКВ Сервис»
«Ремонт-сервис»
ООО «Трио-Сервис»
29
8(904) 345-83-18
8(84722) 9-52-07
8(937) 469-52-07
8(8453) 55-80-89
8(964) 848-45-06
8(4852) 25-94-83
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
UA
МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Гарантія на виріб надається на термін 2 роки чи більше у випадку, якщо Законом про
захист прав споживачів країни, в якій був придбаний виріб, передбачений більший
мінімальний термін гарантії.
Всі умови гарантії відповідають Закону про захист прав споживачів і регулюються
законодавством країни, у якій придбано виріб.
Гарантія і безкоштовний ремонт надаються в будь-якій країні, у яку виріб постачається
компанією «Saturn Home Appliances» чи її уповноваженим представником, і де ніякі
обмеження по імпорту чи інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.
Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:
1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в
інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім
спеціально призначених для цих моделей, про що зазначене в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні чи ушкодження, викликані влученням всередину рідини,
пилу, комах і інших сторонніх предметів.
5. Виріб має ушкодження, викликані недотриманням правил живлення від батарей,
мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, витратних матеріалів
і т. д.
8. Виріб має відкладення накипу всередині чи зовні ТЕНів, незалежно від якості використовуваної води.
9. Виріб має ушкодження, чи ушкодження, які викликані впливом високих (низьких)
температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.
10.Виріб має ушкодження приладдя і насадок, що входять у комплект постачання виробу
(фільтрів, сіток, мішків, колб, чаш, кришок, ножів, вінчиків, терок, дисків, тарілок,
трубок, шлангів, щіток, а також мережних шнурів, шнурів навушників тощо).
11. Дефект виник внаслідок некоректного встановлення виробу не cпеціалістами уповноваженого сервісного центру постачальника.
Примітка: виріб здається в ремонт виключно в чистому вигляді.
З питань гарантійного обслуговування і ремонту звертайтесь до спеціалізованих сервісних центрів фірми «Saturn Home Appliances».
Перелік сервісних центрів постійно змінюється. Переглянути актуальний
перелік спеціалізованих сервісних центрів можна на сайті: http://saturn.ua,
або дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0-800 502-502
30
Алчевськ,
вул. Гагаріна, 36
Біла Церква,
бул. Олександрійський (50років Перемоги), 82
Бердичів, вул. Житомирська, 57
Берегове,
вул. І. Франка 43
Вінниця,
вул. Енергетична, 3а
Вінниця,
пров. Костя Широцького, 3а
Вінниця,
вул. Космонавтів, 53
Вінниця,
пр-т. Юності, 16
Дніпро,
пр. Олександра Поля (Кірова), 59
Дніпро, вул. Олеся Гончара, 6
Дніпро, вул. Коротка, 41-А,
р-н Індустріальний
ІТ-техніка
Газові таганки
Кондиціонери
№ телефона
Холодильники,
ларі
Назва АСЦ
Аудіо-Відео техніка (АВ)
Мала побутова
техніка (МПТ)
Велика побутова
техніка (ВПТ)
Місто,
Адреса АСЦ
Hi-Fi (Кіслов)
(06442) 9-11-37
(099) 052-10-01
+ + + + + + +
Маяк-сервіс
(ФОП Паппа
Ю.К.)
(04563) 6-84-13
+ + + + + + +
Євросервіс
(04143) 4-06-36
+ + + -
+ + +
ФОП Пруніца
(03141) 4-34-32
+ + + -
-
ВФ ТОВ Лотос
Базелюк
ФОП Призюк
Скормаг- Сервіс
(0432) 69-95-73,
(067) 622-56-62
(0432) 64-24-57
(0432) 64-26-22
(0432)-523509,
465590
(0432) 46-43-93
(0432) 46-82-13
(0432) 51-92-54
(067)-4304472
+ +
+ + + + + + +
-
+ + -
-
-
-
+ + + + + + +
+ + + + + + +
ТОВ Лотос
(0562)-346705,
(0562)-312957
+ + + + + + +
Дінек-сервіс
(056) 735-63-28
(056) 735-63-25
+ + + -
АСЦ Універсалсервіс
(056) 790-04-60
+ + + + + + +
-
+ +
Техносервіс
Сфера
(050) 940-00-61,
(063) 940-00-61,
(062) 213-00-61
(0412) 555-515,
(093) 461-95-96
(0412) 471568,
(067) 4115812
(0412) 482425,
(067) 4102198
(0412) 445-100,
(096) 908-77-95
ЗФ ТОВ Лотос
(061) 787-50-51
+ + + + + + +
Запоріжжя,
вул. Грязнова, 67
ПП Електротехніка
(0612) 12-03-03
2120068
+ + + + + + +
Запоріжжя,
вул. Жаботинського, 50
"Ремпобутсервіс" (0612) 12-54-90,
(ФОП Калашник (0612) 20-03-22,
Г.В.)
(0612) 20-97-64,
Донецьк,
вул. Університетська, 75
IQ Service
Житомир,
вул. Львівська 11
Житомир,
вул. Львівська, 8
Житомир,
вул. Комерційна, 4, офіс 222
Житомир, вул. Новий бульвар, 7
Запоріжжя,
вул. Гоголя, 175
CЦ Коваль (Євросервіс)
Тандем-Сервіс
Мельник
31
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + -
-
+ +
+ + + -
-
+ +
+ + + + + + +
+ + + + + + -
Івано-Франківськ,
вул. Нова, 19-А
Канів,
вул. Енергетиків (Леніна),
179
Київ,
вул. Бориспільська 9, корп
57
Київ, вул. Новоконстянтинівська, 1-Б
Кропивницький (Кіровоград),
вул. Короленко,2
Кропивницький (Кіровоград),
вул. Чорновола, 1-В
Коломия,
вул. Привокзальна, 13
Костянтинівка,
вул. Безнощенко, 10
Коростень,
вул. Жори Кудакова, 2-В
Подільськ (Котовськ)
Котовськ,
вул. Соборна, 192-Б
Краматорськ,
вул. Шкільна, 7
Краматорськ,
б-р. Краматорський, 3
Краматорськ,
вул. Ринкова, 20
Краматорськ,
вул. Поштова, 5-А
Краматорськ,
ул. Ярослава Мудрого (19
Партз'їзду) 67
Кременчук,
вул. Академіка Ма́слова
(Радянська) , 44, офіс 2
Кривий Ріг,
вул. Соборності (Косіора),
64/7
Куп’янськ, пл. Центральна,
38-А
Луцьк,
вул. Ківерцівська
Луцьк,
вул. Перемоги, 24
(0612) 20-97-65,
(067) 631-10-81
(0342) 55-95-25
(0342) 75-07-77
Бріз ЛТД
+ + + + + + +
М-Н Сатурн
(067) 490-54-04
+ + + + + + +
Аматі-Сервіс
(044) 369-50-01
+ + + -
ПП Михайленко
О.А.
(044) 591-11-90
+ + + + + + +
ЛОТОС
(0522) 35-79-23
(0522) 27-80-02
(0522) 27-33-00
+ + + + + + +
Європобуттех
(ПП Денисенко)
(0522) 27-28-40
(0522) 27-76-67
+ + + + + + +
Бріз ЛТД
ФОП Гусєв В.О.
(097) 776-67-70
(097) 264-21-67
(06272) 2-62-23
(06272) 2-21-86
(050) 279-68-16
+ + +
+ + + + + + +
+ + + -
-
+ +
ПП Муровицькі
(04142) 5-05-04
+ + + + + + +
ТОВ Схід Сервіс
Центр
(04862) 22-9-22
(050) 333-86-39
+ + + + + + +
Технолюкс СЦ
(050) 526-06-68
+ + + + + + +
Елма Сервіс
(06264) 5-93-89
(06264) 8-85-97
+ + + + + + +
Сатурн-Донбас
(050) 973-20-14
+ + + -
СатурнКраматорськ
(0626) 41-21-34
(067) 255-79-90
+ + + + + + +
Крам сервіс
(050) 473-56-12
+ + + + + + +
ФОП Дашко І.В.
(05366)-39192,
(096)-446-7106,
(066)-2304471
+ + + + + + +
КРФ ТОВ Лотос
(056) 440-07-79
(056) 440-01-19
+ + + + + + +
(099) 2237998
+ + + + + + +
(0332) 290-752
+ + + + + + +
(0332) 78-56-24,
(0332) 78-56-25
+ + + + + + +
ФОП Щербак
О.В.
"Склад-магазин
Сатурн" (ФОП
Соловйов Р.Є.)
ПП СЦ СервісМайстер
32
-
+ +
Львів,
вул. Шараневича, 28
Львів,
вул. Червоної калини, 106
Макіївка,
вул. Тайожна, 1К
Маріуполь,
бул. Меотіди (50-років Жовтня), 32/18
Маріуполь,
пр-т. Металургів, 227
Маріуполь,
пр-т. Будівельників, 84
Мелітополь,
вул. Гетьмана Сагайдачного
(Фрунзе), 42
Могилів-Подільський,
вул. Покровська, 51-А
Мукачеве,
вул. Пушкіна, 24/1а
Миколаїв,
вул. Чкалова, 33
Миколаїв,
Внутрішньоквартальний
проїзд, 2
Захід холод сервіс
(032)
(032)
(032)
(032)
Скіф АСЦ
(0623) 41-37-58
+ + + + + + +
Марф ТОВ Лотос
(0629) 49-60-05
(0629) 49-30-06
+ + + + + + +
Росімпекс
СЦ Реалсервіс
Глобалтек
АСЦ Компроміс
Скормаг-Сервіс
Сигнал
ТСЦ Аладін
НФ ТОВ Лотос
Миколаїв,
вул. Озерна, 17Б
АСЦ ТОВ фірма
"Аладдин"
Миколаїв,
вул. Севастопольська,65/3
ТОВ УТК Вєда
Нікополь,
вул. Електрометалургів, 54
Нікополь,
Вул. Шевченко, 189
Нова Каховка,
вул. Заводська, 38
Новоград-Волинський,
вул. Вокзальна, 38
Новомосковськ,
вул. Сучкова, 54
Одеса,
вул. Щоголєва, 14
Одеса,
вул. Б. Хмельницького, 55
Одеса,
вул. Л. Шмідта, 21
Одеса,
вул. Новосельського, 66
(Тобольського, 2)
Лікс
239-51-52
239-55-77
222-87-10
344-72-24
(098) 312-26-28
(095) 028-26-28
(0629) 49-18-81
(067) 597-56-15
(0619) 44-44-00
(067) 858-83-21
(04337) 6-48-47
(0432) 46-82-13
(03131)-5-60-96,
(099) 262-11-18
(0512) 47-04-96
(0512) 47-83-48
(0512) 58-06-47
(0512) 58-06-46
(0512) 58-21-80
(067) 517-05-70
(066) 705-64-44
(0512) 464-2-43,
464-0-53, 465-559
+ + + -
+ + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + -
-
+ +
+ + + + + + +
-
+ + + + + +
-
+ + + + + +
-
-
-
+ + + +
(066) 463-60-44
+ + + + + + +
Рейнфорд АСЦ
+ + + + + + +
(095) 724-72-66
(067) 117-48-06
+ + + -
(04141) 5-20-10
+ + + + + + +
ТОВ Лотос
(05693) 7-57-96
+ + + + + + +
ТОВ Схід Сервіс
Центр
(0482) 32-00-05
+ + + + + + +
ПП Кушнір
(0482) 39-06-18
(094) 839-06-18
+ + + -
ТОВ Схід Сервіс
Центр
(0482) 32-00-05
+ + + + + + +
Ремус
(048) 731-77-03
(048) 731-77-04
+ + + -
(0566) 688-563,
(050) 58-00-296
Стародубець
А.В.
СПД Кожедуб
О.С
33
-
-
-
+ +
-
+
+ +
Павлоград,
вул. Дніпровська, 172-Б
АСЦ Інтерсервіс
(05632) 6-15-54,
(066) 95-09-132,
(067) 63-08-242
+ + + + + + +
Пологи,
вул. (Державна) Пролетарська, 75
Дивосервіс
(096) 284-08-36
(066) 085-75-39
+ + + -
+ + +
Полтава,
вул. Степного Фронту, 29
ПФ ТОВ Лотос
(0532) 69-42-62
(099) 60-14-24,
(067) 63-06-023
+ + + -
+ + +
НВТОВ "Промелектроніка"
(0532) 61-56-21
+ + + + + + +
Аматі-Сервіс
(0532) 69-09-46
+ + + + + + +
ЧП Костюченко
(04637) 3-85-95
(095) 886-21-99
(063) 597-41-27
(067) 272-57-51
+ + + + + + +
Аматі-Сервіс
(04637) 5-39-82
+ + + + + -
Електронікасервіс
(0362) 26-65-85
+ + + + + + +
Рубікон
(0362) 43-33-40
(067) 360-42-42
-
КП "Телерадіосервіс"
(03245) 5-83-81
+ + + + + + +
ПП Панченко
(096) 340-06-96
+ + + -
Полтава,
вул. Європейська, 66
Полтава,
вул. Зеньківська, 21
Прилуки,
(вул. Ветеранська) вул.
Борців Революції, 101/1
Прилуки,
вул. Київська 371-А
Рівне,
вул. Тиха,12
Рівне,
пров. Робочий, 5
Стрий,
вул. Шевченка, 171-Б\10
Суми,
вул. Білопольське шосе, 19
Суми,
вул. Петропавлівська 86/1
Тернопіль,
вул. Чалдаєва,2
Умань,
вул. Успенська (Ленінської
іскри) 1/24
Ужгород,
вул. Легоцького, 3, корпус
2
Харків,
вул. Полтавський шлях, 3
Харків,
вул. Бакуліна, 12
Харків, вул. Фонвізіна, 18,
(Кашена-Марселя, 42 А)
Херсон, вул. Соборна (Леніна), 35
Херсон,
пр. 200 років Херсона, 9
СЦ Ельф
АСЦ Сем (Самуляк)
Електро-сервіс
(0542) 660-300,
650-340, 655-510
(067) 357-63-78
(050) 512-48-87
(04744) 4-66-14
(04744) 4-61-34
Ремонт домаш(0312) 65-42-66
ньої техніки АСЦ (099) 557-53-07
+ + + -
-
-
+ +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + -
-
+ +
+ + + + + + +
ФОП Горбенко
А.І.
(057)
(057)
(057)
(057)
ПП Саванов
(096) 595-37-46
+ + + -
ПП Командин
(0552) 42-02-35
-
ХФ ТОВ Лотос
(0552) 43-40-40
(050) 494-60-43
+ + + + + + +
Херсон,
вул. Димитрова, 23
ТТЦ Електроніка
(ФОП Токар
Ю.І.)
(0552) 29-60-42
+ + + -
Хмельницький ,
вул. Молодіжна, 7
Орбіта-Ікстал
(0382) 66-45-01
(063) 075-08-89
+ + + + + + +
ПП «Тевяшов»
34
734-97-24
712-51-81
717-13-39
702-16-20
-
-
+ + + + -
+ +
+ + + -
-
+ +
-
+ +
-
-
+ -
-
-
-
+ +
Хмельницький ,
вул. Молодіжна, 8
Радіодонор АСЦ
Хмельницький,
вул. Курчатова, 18
Тритон
Черкаси,
вул. Громова, 146, офіс
102
Техно-холод
Чернігів,
вул. 77-ї Гвардійської
дивізії, 1
Чернівці,
вул. Лук'яна Кобилиці, 76
Чернівці,
вул. Головна, 265/A
Шепетівка,
вул. Некрасова, 3
(0382) 70-47-00
(0382) 70-47-07
(03822) 66-46-16
(0382) 78-37-73
(0382) 78-37-55
(0472) 56-34-78
(0472) 50-03-54
(0472) 56-42-16
(096) 505-63-63
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
ТОВ Вена
(0462)-601585
+ + + + + + +
ФОП Блошко
Є.І.
(0372) 55-48-69
(050) 434-55-29
+ + + + + + +
СЦ ЧП Гринчук
(0372) 58-43-01
+ + + + + + +
Рубікон
(03840) 4-00-17
(067) 360-16-32
+ + + -
-
+ +
RO
Garanţia pentru acest produs este valabila pentru o perioadă de 2 ani.
Repararea, înlocuirea sau restituirea valorii produsului , în această ordine, se asigură
conform prevederilor legale.Toate condiţiile de garanţie sunt în conformitate cu Legea
privind protecţia drepturilor consumatorilor şi vor fi guvernate de legile din țara în care aţi
achiziţionat produsul. Garanţia şi reparaţia gratuita a dispozitivului este disponibila în orice
ţară în care grupul “Saturn Home Appliances “furnizeaza acest produs, sau are o reprezentanta autorizata, şi unde nicio restricţie la import sau alte dispoziţii legale nu
împiedică furnizarea de garanţie gratuita si de reparare gratuita.
Drepturile consumatorului sunt conforme cu prevederile din Legea 449/2003 şi
OG21/1992 cu completarile şi modificarile ulterioare, inclusiv şi cu modificarile aduse de
OUG 174/2008.
Termenul de garantie comerciala - 2 ani.
Termenul de garantie de conformitate – 2 ani.
Produsul achizitionat este un produs electrocasnic de aceea garantia si conformitatea
acestuia se vor asigura numai daca este achizitionat de catre persoane fizice, grup de
persoane fizice constituite in asociatii, care utilizeaza produsul exclusiv in scopuri casnice.
Durata termenului de garantie se prelungeste cu perioada in care produsul s-a aflat in
reparatie in service si se mentioneaza pe certificatul de garantie.
La cererea cumparatorului se inlocuieste produsul aflat in termen de garantie, daca nu
poate fi reparat.
Perioada de timp nu poate depasi 15 zile calendaristice.
Repararea, inlocuirea sau restituirea valorii produsului, in aceasta ordine, se asigura
conform prevederilor legale.
Pierderea garantiei
1. Certificatul de garantie este completat incorect.
2. Garantia nu acopera lipsa unui accesoriu sau a vreunei parti a produsului constatata
dup achizitionarea acestuia.
35
3. Clientul nu a respectat instructiunile de utilizare si intretinere; a expus produsul la
socuri (indoit, ars, fisurat, zgariat).
4. Produsul a fost utilizat pentru activitati profesionale sau industriale (cu exceptia celor
concepute exclusiv pentru acest gen de activitati , lucru precizat in manualul de utilizare).
5. Produsul are defectiuni externe sau prezinta defectiuni cauzate de intrarea lichidelor,
prafului, insectelor și altor materiale straine.
6. Produsul are defectiuni cauzate de nerespectarea regulilor de alimentare de la reteaua
electrica, baterii sau acumulatori.
7. Produsul a fost deschis , modificat sau reparat de persoane neautorizate; curatare
independenta a mecanismelor interne etc.
8. Produsul are parti cu durata de utilizare limitata, uzate natural, consumabile etc.
9. Produsul are depuneri de piatra/tartru/impuritati in interiorul si in afara elementelor
care incalzesc apa, indiferent de calitatea apei folosite.
10. Produsul are defectiuni cauzate de expunere a suprafetelor sensibile la termorezistenta la temperaturi ridicate (scazute) sau la umezeala sau ca urmare a folosirii
substantelor chimice sau corozive.
11.Accesoriile si consumabilele nu fac obiectul garantiei (site, cabluri electrice, filtre,
plase , pungi/saci ,vase de sticla/plastic, capace, cani, cuțite, teluri, perii, discuri,
reductoare, tuburi, furtunuri, cabluri de căști, garnituri, curele si altele similare).
Pentru verificari sau inlocuiri, adresati-va la magazinul de unde ati achizitionat
produsul.
Lista Service Centre
SC MICADAN SRL
Str. Vatra Luminoasa Nr 108, Corp B, Sector 2, Bucuresti
Tel: 0801000101 – TARIF LOCAL ROMTELECOM;
Mobil: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131
E-mail: [email protected]
Website: www.micadan.ro
ADRESA
STR.ARIESULUI, NR.3
STR.STAN DRAGU, NR.50
STR.STEFAN CEL MARE,
NR.14
STR.CARPATI NR.2, AP.29
STR.PETRU RARES,
BL.14A
STR.LIREI, Nr.4, Bl.L1,
AP.84
STR.DECEBAL, NR.9
STR.SIRET,Bl. S1, PARTER
STR.SITEI, NR. 102
STR. VATRA LUMINOASA
108 ,corp B ,Sector 2
ТELEFON
ORAS
JUDET
258814339
ALBA IULIA
ALBA
257287480
ARAD
ARAD
MITTY ET CO.
745845331
BACAU
BACAU
PF VASLUIANU
DUMITRU
234132233
BACAU
BACAU
POLUL NORD S.R.L.
262226916
BAIA MARE
MARAMURES
SERVICE CENTRU
POLLSTAR
COMPANY S.R.L.
S C FRIGOSERVICE
PROMPT SERVICE
BARLAD
SC AMIO
ELECTRONIC
ARISTONA BRAILA
VISERV S.R.L.
235410627
BARLAD
VASLUI
744566219
BISTRITA
BISTRITA
239619608
268414652
BRAILA
BRASOV
BRAILA
BRASOV
MICADAN
801000101
Bucuresti
BUCURESTI
36
STR. AL. MARGHILOMAN,
NR. 98
STR. CORNISEI, NR.58, AP.
14
STR.SCORTARILOR,NR.1
STR. BUCURESTI, NR.24
STR. ALEEA FAGILOR,
NR.4, AP.72
STR.PARANGULUI, NR.62
TEHNOFRIG
ASISTENTA SRL
MITU SERVCOM
CALARASI
RIO SERVICE
DIMOS SRL
ELECTRONIC
TOTAL SUPORT
SRL
V&D
ELECTROSYSTEM
SRL
722419099
BUZAU
BUZAU
721418869
CALARASI
CALARASI
264432398
241690277
CLUJ-NAPOCA
CONSTANTA
CLUJ
CONSTANTA
251550424
CONSTANTA
CONSTANTA
251410977
CRAIOVA
DOLJ
STR. 22 DECEMBRIE,
NR.37
WEGATECH S.R.L.
254211261
DEVA
HUNEDOARA
B-DUL MIHAI VITEAZU,
nr.1A, Bl.DO1, AP.1
P.F.MARES DANIEL
755829757
DROBETA
TURNU
SEVERIN
MEHEDINTI
STR.REPUBLICII, Bloc 35,
Sc.C, Et. 1, AP. 4
Total Service
Electrocasnice SRL
FALTICENI
SUCEAVA
STR. INTRAREA CUZA
VODA BL.20
STR.NICOLAE POPLACA,
NR.15
STR.MIHAI EMINESCU,
NR.5
STR. PETRU RARES, NR.14,
Bl.C5, Ap.9
STR. MOARA DE FOC,
NR.2
STR. MORILOR, NR.68
SAT MAGURENI , NR.
389A
P.F.LAZAR AVRAM
237627950
FOCSANI
VRANCEA
VIP GAESTI
245711996
GAESTI
DAMBOVITA
ACINST S.R.L.
245713503
GAESTI
DAMBOVITA
ACROMID SERV
SRL
236492997
GALATI
GALATI
ELMA IASI
232267302
IASI
IASI
Polidom Productie
SRL
SAMIDAR INV
CAMPINA
742 329
006
IASI
IASI
752826348
MAGURENI
PRAHOVA
266123087
MIERCUREACIUC
HARGHITA
745617995
ONESTI
BACAU
234317120
ONESTI
BACAU
259458068
Oradea
BIHOR
STR. NARCISELOR, NR.6
FRIGO MAT
STR. SF. APOSTOLI, NR.2
Bis
B-DUL OITUZ, NR.9
LOCAL SERV
ONESTI
PETROSTAR S.R.L.
SC AMADINA COM
SRL
INTERPREST SERV
S.R.L.
STR.CONSTANTEI, NR.3
STR. ZORILOR, NR.59
STR. MIHAI VITEAZU,
NR.9
STR. PRAHOVA, NR.27
STR. MAGURII, NR.4,
AP.55
AL.TINERETULUI, BL.5,
AP.12
241522050
OVIDIU
CONSTANTA
PRAHOVA
FRIGOSERV
744838025
MASTERS BUSTENI
244322990
PIATRA
NEAMT
PLOIESTI
Raserto Service
722765842
PLOIESTI
PRAHOVA
TERRANOVA
ELECTROCASNICE
SRL
255210961
RESITA
CARASSEVERIN
37
NEAMT
22 DECEMBRIE , OCNELE
MARI
B-DUL VASILE LUCACIU,
NR.57
STR.MORILOR NR.17A
STR.ARCULUI, NR.5
STR. MOLNAR JOZSIAS
NR.31
STR. VICTORIEI, BL. D
AL.DEBARCADER, BL.E12,
AP.6
STR. CRINULUI, NR.18
STR. ZARAND, NR.16
STR. 1907, NR.12
STR. REPUBLICII NR. 279,
BL.V1, AP.6
STR. AVRAM IANCU
NR.49, BL. N-17, SC.A,
ET.2, AP. 6
STR. SMARDAN BL.S15B,
SC.C, PARTER
P.F.DOBRESCU
VALCEA
AISBERG SATU
MARE
ANDASIL IMPEX
S.C.ELECTRO
FRIGO STAR
250772323
RM.VALCEA
VALCEA
261750487
SATU MARE
SATU MARE
269215041
SIBIU
SIBIU
SLATINA
OLT
Hosszu Z. Arpad PFA
267360109
INIDAN S.R.L.
253210595
TARGU
SECUIESC
TG.JIU
P.F.CARSTEA
253219139
TG.JIU
GORJ
FEMOL
ADIM 2002 TM
VALOTIS COM
S.R.L.
ELECTROTERM
SERVICE S.R.L.
Pop Dan Calin
Inteprindere
Individuala
265311484
256494346
TG.MURES
TIMISOARA
MURES
TIMISOARA
247416619
TR.MAGURELE
TELEORMAN
235414255
VASLUI
VASLUI
745907190
ZALAU
SALAJ
ACINST SRL
722257026
PITESTI
ARGES
38
COVASNA
GORJ
KZ
Город
Юр лицо
Название СЦ
Алматы
ТОО Classic
Service
Classic Service
Астана
ИП Видякин
Жана Жулдыз
Караганда
ИП Левин
Прогресс
ПК Промавтоматика
ИП «MEGAсервис»
Промавтоматика
Актобе
ТОО Авис
Медиа Сервис
Авис Медиа
Сервис
Тараз
ИП Михальчук
ИП Михальчук
Кокшетау
Талдыкорган
Уральск
Экибастуз
Оскемен
ТОО AV
Service
ТОО Электрон
Сервис Центр
MEGAсервис
AV Service
ТОО Электрон
Сервис Центр
ИП Ермаков
ИП Ермаков
ТОО Норд
Трейдинг
ТОО Сервисный центр
Огма
Норд Трейдинг
Семей
ТОО Дельта
Дельта
Павлодар
ИП Маковецкий
Диатэкс
Атырау
ИП DSD Group
DSD Сервис
Костанай
Темиртау
Адрес СЦ
Щепкина ул.,
35А
Богенбая пр.,
23/1, оф.16
мкр. Гульдер,
1-1
Северная ул.,
33
Алдабергенова ул., 149
Алия Молдагулова ул.,
5
Толе-би ул.,
51
Абулхаир
хана пр.,51
Строительная
ул., 34
Ворошилова
ул., 183
Павлова ул.,
50
Горка Дружбы
ул., 6/1
Огма
39
8 Марта ул.,
85
Академика
Сатпаева ул.,
33
Абдрахманова ул.,11
Телефон СЦ
(7273) 09-75-15
(7172) 30-56-66
(7212) 33-18-21
(7162) 25-49-72
(7282) 390839
(7132) 51-8889, 90-89-00
(7262) 45-13-56
(7112) 93-99-49
(7187) 22-22-23
(7232) 52-10-90
(7142) 50-03-25
(7213) 90-44-46
(7222) 54-02-73
(7182) 62-49-00
(7122) 49-32-88
Гарантийный талон (для территории Республики Казахстан)
(Кепiлдiктi талон)
Настоящая гарантия действительна при заполнении продавцом всех полей таблицы и наличии подписи покупателя
(Осы кепілдікті талон кестенің барлық жолдарын толтырғанда және алушының
қолы бар болған жағдайда жарамдыҚ
Модель № (Үлгі №)
Дата приобретения (Алынған күні)
Серийный номер
(Сериялық нөмері)
ФИО и подпись покупателя (Сатып алушы атыжөні және қолы)
Название и юридический адрес продающей организации (Сататын
ұйымның заңды
мекенжайы мен
атауы)
Подпись продавца
(Саты алушы
қолы)
Печать продающей организации
(Сататын ұйым мөрі)
40
«Saturn» предоставляет гарантию сроком на 2 года со дня приобретения изделия.
При покупке непременно требуйте в Вашем присутствии проверки работоспособности изделия, его внешнего вида и комплектности, а также корректного
заполнения гарантийного талона установленного образца НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
В случае отсутствия у вас гарантийного талона Вы НЕ можете рассчитывать на
бесплатный гарантийный ремонт.
Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его
правильная и бережная эксплуатация в соответствии с условиями и требованиями инструкции по эксплуатации, здравым смыслом, а так же отсутствие механических повреждений.
Гарантия распространяется на все производственные дефекты, выявленные в
течение гарантийного срока. В этот период любые дефектные части подлежат
бесплатной замене.
Гарантия не распространяется на:
расходные материалы и аксессуары (фильтры, сетки, ножи, мешки, картриджи,
насадки и т.п);
механические повреждения (трещины, сколы, разломы и т.п.);
повреждения, вызванные использованием изделия в производственных целях,
выходящих за рамки бытовых нужд;
повреждения и дефекты, вызванные качеством воды и отложением накипи
(очистка от накипи и чистка не входит в гарантийное обслуживание и должна
РЕГУЛЯРНО производиться Вами самостоятельно);
дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией,
проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов
внутрь изделия, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие
нетермостойкие части, действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, сель, землетрясение, наводнение, удар молнии, неисправность электрической сети, и др.);
повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции
изделия или его элементов;
изделия, подвергавшиеся ремонту в сторонних организациях или у частных лиц,
кроме как в уполномоченных сервисных центрах.
Потребитель обладает всеми правами, предусмотренными Законом «О защите
прав потребителей».
41
WARRANTY COUPON
GB
When purchasing the product,
please require its checking before you;
BE SURE
that the goods sold to you, are functional and complete
and that the warranty coupon is filled in correctly.
This warranty coupon confirms the absence of any defects in the product you purchased
and provides for free of charge repair of the product failed through the fault of the manufacturer throughout the period of warranty service and free of charge repair.
Failing the presentation of this coupon, in case of its improper filling in, in the absence of
the payment document proving the purchasing fact, infringement of factory seals (if
any),and also in cases indicated in the warranty obligations, the claims are not accepted,
and no warranty service and free of charge repair is made!
The warranty coupon is valid only in the original copy with the stamp of trading organization, signature of the seller, date of sale and signature of the buyer.
Complex home appliances should be installed by supplier’s authorized service centers,
authorized specialists. In the case of a malfunction of the home appliance because of incorrect installation, the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well
as the cost of fault diagnostics if necessary.
RO
CERTIFICAT DE GARANŢIE
Declarație de Conformitate
Noi, Saturn Home Appliances SRL asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere
ca produsul achiziționat de Dvs. nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii,
nu are impact negativ asupra mediului și corespunde standardelor inscrise in declaratiile
si certificatele de conformitate ale producatorului, respecta cerintele de protectie si sunt
in conformitate cu standardele CE si ROHS.
La achizitionarea unui produs,
Cereţi verificarea lui în prezența dumneavoastra,
ASIGURATI-VA
ca produsul vandut este functional şi ambalat
si ca certificatul de garantie este completat corect.
Acest certificat de garantie confirma lipsa oricaror defecte in produsul achizitionat de Dvs.
şi ofera reparatia gratuita a produsului defect din vina producatorului pe toata durata
perioadei de garantie.
Repararea in garantie a produsului defect de centrele de service autorizate se face in
conditiile prezentarii produsului şi accesoriilor acestuia, a facturii şi a certificatul de
garantie in original.
Nu se accepta cereri pentru reparatia gratuita a produsulului fara prezentarea acestui
certificat, sau completarea incorecta a acestuia, lipsa sigiliilor de fabrica (in cazul in care
trebuie sa fie prezente), precum si in alte cazuri prevazute in certificatul de garantie.
Certificatul de garantie este valabil doar in original, cu stampila si semnatura vanzatorului
si a cumparatorului, si cu data de vanzare mentionat
42
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
Při koupi výrobku
žádejte o jeho vyzkoušení ve Vaší přítomnosti,
PŘESVĚDČTE SE,
že Vám prodaný výrobek je dobře fungující a kompletní
a že záruční list je vyplněn správně.
Tento záruční list potvrzuje,že na Vámi koupeném výrobku nejsou žádné vady a zajišťuje
bezplatnou opravu nefungujícího přístroje z viny výrobce,během celé záruční doby.
Bez předložení tohoto listu, při jeho nesprávném vyplnění, v případě nepřítomnosti
platebních dokumentu, který potvrzují nákup, porušení plomb výrobce (jsou-li na
výrobku) a také v případech,které jsou uvedené v záručním listě, nároky se nepřijímají a
záruční oprava se neprovádí!
Záruční list je platný jenom jako originál s razítkem obchodní organizace, podpisem
prodaváče, termínem prodeje a podpisem zákazníka.
Instalace komplexní spotřebiče musí být provedena autorizovaným servisním střediskem,
specialistou. V případě poruchy v důsledku nesprávné instalace výrobku, kupující je
povinen uhradit náklady na výjezd (volání) odborný, pokud je to nezbytné, a náklady na
diagnostiku poruch.
RU
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
При покупке изделия
требуйте его проверки в Вашем присутствии,
УБЕДИТЕСЬ,
что проданный Вам товар исправен и полностью укомплектован,
гарантийный талон заполнен правильно.
Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивает бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия
по вине производителя в течение всего срока гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.
Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении, при отсутствии расчетного документа, свидетельствующего факт покупки, нарушении заводских пломб (если они имеются на изделии), а также в случаях, указанных в гарантийных обязательствах, претензии не принимаются, а гарантийный и бесплатный
ремонт не производится!
Гарантийный талон действителен только в оригинале со штампом торгующей организации, подписью продавца, датой продажи, подписью покупателя.
Установка сложных бытовых приборов должна осуществляться уполномоченными
поставщиком сервисными центрами, специалистами. В случае возникновения поломки по причине некорректной установки изделия покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.
43
UA
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
При придбанні виробу
вимагайте його перевірки у Вашій присутності,
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ,
що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований,
гарантійний талон заповнений правильно.
Даний гарантійний талон підтверджує відсутність будь-яких дефектів у купленому
Вами виробі і забезпечує безкоштовний ремонт виробу, що вийшов з ладу, з вини
виробника протягом всього терміну гарантійного обслуговування і безкоштовного
ремонту.
Без пред'явлення даного талона, при його неправильному заповненні, при відсутності
розрахункового документу, що засвідчує факт покупки, порушенні заводських пломб
(якщо вони є на виробі), а також у випадках, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, претензії не приймаються, а гарантійний і безкоштовний ремонт не проводиться!
Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі зі штампом торгуючої організації, підписом продавця, датою продажу і підписом покупця.
Встановлення складних побутових приладів повинно здійснюватися уповноваженими
постачальником сервісними центрами, фахівцями. В разі виникнення поломки з причини некоректного встановлення виробу покупець повинен сплатити вартість виїзду
(виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.
44
WARRANTY COUPON
ZÁRUČNÍ LIST
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
SATURN HOME APPLIANCES S.R.O.
TISKARSKA 563/6, 108 00, PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Model/Артикул
Serial number/Sériové číslo/Серийный номер/Серійний
номер
Date of sell/Termín prodeje/Дата продажи/Дата продажу
Shop stamp/Razítko obchodu/Штамп магазина/Штамп магазину
Seller’s signature/Podpis prodavače/Подпись продавца/Підпис
продавця
Buyer’s Signature confirming the acquaintance and consent with
terms of free of charge maintenance service of the product, and
absence of the complaints on appearance and color of the product.
Podpis zákazníka, potvrzující seznámení a souhlas s podmínkami
bezplatného záručního servisu výrobku, a také neexistence nároků
na vnějšek a barvu výrobku.
Подпись покупателя, подтверждающая ознакомление и согласие с условиями бесплатного сервисно-технического обслуживания изделия, а также отсутствие претензий к внешнему виду
и цвету изделия.
Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами Безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу,
а також Відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.
45
46
№ наряду
ПІБ та підпис споживача**
ПІБ та підпис майстра
Заявлений
споживачем
недолік
№ наряду
Назва органі- Перелік визації, СЦ
конаних робіт
** Підпис споживача свідчить про прийняття виробу в робочому стані.
Дата прийому
в ремонт
Перелік вста- Дата заверновлених
шення ремозапчастин
нту
ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПІБ та підпис споживача**
ПІБ та підпис майстра
*Побутові прилади, для введення в експлуатацію котрих необхідні установочні, монтажні роботи, повинні вводитись в експлуатацію уповноваженими спеціалістами сервісних центрів постачальника. В разі виникнення несправності виробу з причини некоректної установки, виріб може бути знятий з гарантійного обслуговування, а покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.
Дата встанов- Назва органілення
зації, СЦ
ВІДМІТКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ*
47
№ наряда
ФИО и подпись потребителя**
ФИО и подпись мастера
№ наряда
Название
организации, СЦ
Перечень
Перечень
установленвыполненных
ных запчаработ
стей
** Подпись потребителя свидетельствует о приеме изделия в рабочем состоянии.
Заявленный
Дата приема в
потребителем
ремонт
недостаток
Дата завершения ремонта
ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ФИО и подпись потребителя**
ФИО и подпись мастера
*Бытовые приборы, для ввода в эксплуатацию которых необходимы установочные, монтажные работы, должны вводиться в
эксплуатацию уполномоченными специалистами сервисных центров поставщика. В случае возникновения неисправности по
причине некорректной установки, изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, а покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.
Название орДата установки ганизации,
СЦ
ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ*
48
Name of organization, Service
Center
Order №
Client’s surname, name, patronymic and signature **
Repairer ‘s surname, name, patronymic and signature
** Client’s
Order №
signature certifies the appliance’s
Date of receipt
Client’s defor repair
clared problem
receipt
working
condition.
List of inList of per- stalled
spare
formed work
parts
at a
Name of organization,
Service Center
The repair
end date
NOTES ABOUT CARRYING OUT SERVICE MAINTENANCE
Client’s surname, name, patronymic and signature **
Repairer ‘s surname, name,
patronymic and signature
*Household appliances for commissioning of which installation and mounting works are required should be commissioned by the supplier’s authorized service center specialists. In case of a malfunction of the product because of incorrect installation, the product may
become invalid for warranty service, and the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of a fault
diagnostics if necessary.
Installation
date
NOTES ABOUT THE INSTALLATION OF THE DEVICE*
49
50
Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України
Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.
51
Model/Артикул/Артикул..........................
Date of sale/Дата продажу/Дата продажи/..............................................
Serial number/Серійний номер/
Серийный номер
Name of the Trade Сompany and Stamp/
Назва торгової організації і
штамп/Наименование торговой организации и штамп
............................................................
м.п./м.п/Stamp
Customer’s address, phone#, name, surname/Адреса, телефон, ПІБ споживача/Адрес, телефон, ФИО потребителя........................................................
..............................................
............................................................
Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема
............................................................
Date of Return/Дата видачі Дата выдачи
............................................................
Defect/Дфект/Дефект……………………………
…………………………………………………………………….
Stamp of the Service Center, signature/
Печатка сервісного центру, підпис Печать сервисного центра, подпись
м.п./м.п/Stamp
COUPON2
Model/Артикул/Артикул..........................
Date of sale/Дата продажу/Дата продажи/..............................................
Serial number/Серійний номер/
Серийный номер
Name of the Trade Сompany and Stamp/
Назва торгової організації і
штамп/Наименование торговой организации и штамп
............................................................
м.п./м.п/Stamp
Customer’s address, phone#, name, surname/Адреса, телефон, ПІБ споживача/Адрес, телефон, ФИО потребителя........................................................
..............................................
............................................................
Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема
............................................................
Date of Return/Дата видачі Дата выдачи
............................................................
Defect/Дфект/Дефект……………………………
…………………………………………………………………….
Stamp of the Service Center, signature/
Печатка сервісного центру, підпис Печать сервисного центра, подпись
м.п./м.п/Stamp
COUPON1
COUPON3
м.п./м.п/Stamp
Stamp of the Service Center, signature/
Печатка сервісного центру, підпис Печать сервисного центра, подпись
…………………………………………………………………….
Defect/Дфект/Дефект……………………………
............................................................
Date of Return/Дата видачі Дата выдачи
............................................................
Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема
............................................................
Customer’s address, phone#, name, surname/Адреса, телефон, ПІБ споживача/Адрес, телефон, ФИО потребителя........................................................
..............................................
м.п./м.п/Stamp
............................................................
Name of the Trade Сompany and Stamp/
Назва торгової організації і
штамп/Наименование торговой организации и штамп
Серийный номер
Serial number/Серійний номер/
Date of sale/Дата продажу/Дата продажи/..............................................
Model/Артикул/Артикул..........................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement