Sandstrom SDH12L13E User manual

Sandstrom SDH12L13E User manual
SDH12L13E
Instruction Manual
Digital Dehumidifier
Instruksjonsmanual
Digital luftavfukter
Instruktionsbok
Digital avfuktare
Käyttöopas
Digitaalinen kosteudenpoistaja
Brugervejledning
Digital affugter
GB
NO
SE
FI
DK
Contents
GB
Safety Warnings.................................................................................................................................................... 5
Unpacking...........................................................................................................................................................15
Product Overview...............................................................................................................................................16
Front View.................................................................................................................................................................................................16
Rear View...................................................................................................................................................................................................16
Control Panel............................................................................................................................................................................................17
Before Use ..........................................................................................................................................................18
Operation............................................................................................................................................................18
Water Tank Full...................................................................................................................................................18
Compressor Protection......................................................................................................................................19
Auto-Defrost.......................................................................................................................................................19
Suitable Environments.......................................................................................................................................19
Drying Clothes....................................................................................................................................................19
Continuous Drainage.........................................................................................................................................20
Cleaning & Maintenance ...................................................................................................................................21
Hints & Tips.........................................................................................................................................................22
Specifications......................................................................................................................................................22
Innhold
NO
Sikkerhetsadvarsler............................................................................................................................................. 7
Pakke opp............................................................................................................................................................23
Produktoversikt..................................................................................................................................................24
Sett forfra...................................................................................................................................................................................................24
Sett bakfra.................................................................................................................................................................................................24
Kontrollpanel...........................................................................................................................................................................................25
Før bruk ..............................................................................................................................................................26
Betjening.............................................................................................................................................................26
Full vanntank......................................................................................................................................................26
Kompressorbeskyttelse.....................................................................................................................................27
Auto-opptining...................................................................................................................................................27
Egnede miljøer....................................................................................................................................................27
Tørke klær...........................................................................................................................................................27
Kontinuerlig drenering......................................................................................................................................28
Rengjøring og vedlikehold ...............................................................................................................................29
Tips og råd...........................................................................................................................................................30
Spesifikasjoner...................................................................................................................................................30
Innehållsförteckning
SE
Säkerhetsföreskrifter........................................................................................................................................... 9
Uppackning.........................................................................................................................................................31
Produktöversikt..................................................................................................................................................32
Vy framifrån..............................................................................................................................................................................................32
Baksida.......................................................................................................................................................................................................32
Kontrollpanel...........................................................................................................................................................................................33
Före användning ................................................................................................................................................34
Drift......................................................................................................................................................................34
Full vattenbehållare...........................................................................................................................................34
Kompressorskydd...............................................................................................................................................35
Automatisk avfrostning.....................................................................................................................................35
Lämpliga miljöer................................................................................................................................................35
Torka kläder........................................................................................................................................................35
Kontinuerlig avtappning...................................................................................................................................36
Rengöring och underhåll ..................................................................................................................................37
Tips och råd.........................................................................................................................................................38
Specifikationer...................................................................................................................................................38
Sisältö
FI
Turvavaroitukset................................................................................................................................................11
Pakkauksesta purkaminen................................................................................................................................39
Tuotteen yleiskatsaus........................................................................................................................................40
Näkymä edestä........................................................................................................................................................................................40
Näkymä takaa..........................................................................................................................................................................................40
Ohjauspaneeli..........................................................................................................................................................................................41
Ennen käyttöä ....................................................................................................................................................42
Toiminta..............................................................................................................................................................42
Vesisäiliö täynnä.................................................................................................................................................42
Kompressorin suojaus........................................................................................................................................43
Automaattinen sulatus......................................................................................................................................43
Sopivat ympäristöt.............................................................................................................................................43
Vaatteiden kuivattaminen.................................................................................................................................43
Jatkuva kuivaus..................................................................................................................................................44
Puhdistus ja kunnossapito ................................................................................................................................45
Vihjeitä ja vinkkejä.............................................................................................................................................46
Tekniset tiedot....................................................................................................................................................46
Indholdsfortegnelse
DK
Sikkerhedsforanstaltninger..............................................................................................................................13
Udpakning ..........................................................................................................................................................47
Produktoversigt .................................................................................................................................................48
Set forfra ...................................................................................................................................................................................................48
Set bagfra .................................................................................................................................................................................................48
Kontrolpanel ...........................................................................................................................................................................................49
Før brug .............................................................................................................................................................50
Betjening.............................................................................................................................................................50
Vandbeholderen er fuld ....................................................................................................................................50
Kompressorbeskyttelse.....................................................................................................................................51
Automatisk afrimning........................................................................................................................................51
Tilegnede miljøer...............................................................................................................................................51
Tørring af tøj .......................................................................................................................................................51
Konstant afløb....................................................................................................................................................52
Rengøring og vedligeholdelse .........................................................................................................................53
Råd og tips ..........................................................................................................................................................54
Specifikationer ...................................................................................................................................................54
Safety Warnings
GB
For your continued safety and to reduce the risk of injury or electric shock, please
follow all the safety precautions listed below.
Read all instructions carefully before using the unit and keep them for future
reference.
• Retain the manual. If you pass the unit onto a third party, make sure to include
this manual.
• Make sure your home voltage matches the voltage displayed on the appliance.
If you are not sure, contact an electrician.
• Do not use the appliance in the bathroom or shower room.
• Do not place unit appliance near radiators or heating appliances, also do not
operate the unit in direct sunlight.
• Do not use the unit near flammable materials or fire.
• Close supervision is required when the unit is used by or near children.
• Ensure that the unit is used on a stable and level surface. If the floor surface is
uneven there is a risk that the appliance could tip over. Also, excessive vibration
and noise may occur.
• If the appliance tips over, immediately disconnect from the power supply.
• Do not block or restrict the airflow around the appliance. Position the unit so
that the air inlet and exhaust grilles are not blocked or restricted in anyway.
• Allow 300mm of clearance around the unit.
• Do not spray water on the unit as this may cause irreparable damage to the
unit and the risk of electric shock.
• Do not unplug the unit from the mains socket with wet hands.
• Switch off the power before removing the plug from the mains socket.
• To disconnect the power, grip the plug and pull it out from the mains socket.
NEVER pull the mains cable.
• Empty the water when the water tank is full or the unit is not in use for a
prolonged period.
• Do not push any objects in the air inlet and exhaust grilles.
• This appliance is intended for indoor household use and similar applications
such as:
– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type
environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
5
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
• Children should be supervised so they do not play with the main cable.
• If the mains cable is damaged, do not use the appliance. Ensure the appliance
unlpugged from the mains socket. Contact your qualified service agent to
replace the mains cable.
WARNING
IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORISED SERVICE
PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICING OF REPAIRS WHICH INVOLVE THE
REMOVAL OF COVERS.
TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS
YOURSELF.
6
Sikkerhetsadvarsler
NO
For din fortsatte sikkerhet, samt for å redusere risikoen for elektrisk støt, vennligst
følg alle sikkerhetsinstruksene som er listet opp under.
Les alle instrukser nøye for du bruker enheten og behold dem for fremtidig
oppslag.
• Behold instruksjonsboken. Dersom du overleverer den til en tredjepart, husk å
legge ved denne håndboken.
• Sørg for at spenningen i hjemmet ditt tilsvarer spenningen på apparaten. Hvis
du er usikker, ta kontakt med en kvalifisert elektriker.
• Ikke bruk apparatet på badet eller i rom med dusj.
• Ikke sett apparatet nær radiatorer eller varmeovner, bruk heller ikke apparatet i
direkte sollys.
• Ikke bruk apparatet i nærheten av antennelige materialer eller åpen ild.
• Det er nødvendig med strengt tilsyn når apparatet brukes av eller i nærheten
av barn.
• Sørg for at apparatet brukes på et stabilt og plant underlag. Hvis underlaget
er ujevnt, er det en risiko for at apparatet kan velte. Dessuten kan overdreven
vibrasjon og støy forekomme.
• Hvis apparatet velter, må støpslet umiddelbart trekkes ut av stikkontakten.
• Ikke sperr eller begrens luftstrømningen rundt apparatet. Plasser apparatet slik
at åpningene for inntak og utslipp av luft ikke sperres eller begrenses på noe
vis.
• La det være 300mm klarning rundt apparatet.
• Ikke sprut vann på apparatet, fordi dette kan føre til uopprettelig skade på
apparatet og fare for elektrisk støt.
• Ikke trekk støpslet ut av stikkontakten med fuktige hender.
• Slå av strømmen før støpslet trekkes ut av stikkontakten.
• Koble fra strømmen ved å gripe i støpslet og trekke det ut fra stikkontakten.
Støpslet må ALDRI trekkes ut ved å holde i strømledningen.
• Tøm vannet når vanntanken er full eller apparatet ikke skal bruke på lang
stund.
• Ikke skyv gjenstander inn åpningene for inntak og utslipp av luft.
• Apparatet er kun beregnet på vanlig innendørs husholdningsbruk og lignende
bruksområder som:
– bondegårder og i kjøkken som er tilgjengelige for hotellgjester, moteller og
lignende overnattingssteder;
7
– typiske bed & breakfast-etablissementer;
– catering og steder som ikke har en butikkfunksjon.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte
fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap
hvis de er under tilsyn eller mottar anvisning om bruk av apparatet på en sikker
måte og forstår farene dette innebærer. Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og normalt vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er
eldre enn 8 år og under tilsyn. Barn må ikke foreta rengjøring og vedlikehold
uten tilsyn.
• Barn må være under tilsyn for å unngå at de leker med ledningen.
• Ikke bruk apparatet hvis strømledningen er skadet. Sørg for at apparatet
kobles fra stikkontakten. Kontakt en kvalifisert servicerepresentant for å bytte
strømledningen.
ADVARSEL
DET ER FARLIG FOR ALLE ANDRE ENN AUTORISERT SERVICEPERSONELL Å
UTFØRE SERVICE ELLER REPARASJONER SOM INNEBÆRER FJERNING AV
DEKSLER.
FOR Å HINDRE ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FORSØKE Å REPARERE SELV.
8
Säkerhetsföreskrifter
SE
För din egen säkerhet och för att minska risken för skador eller elektriska stötar,
följ alla säkerhetsanvisningar nedan.
Läs alla anvisningar noggrant innan du använder enheten och spara dem för
framtida bruk.
• Spara bruksanvisningen. Om du överlåter enheten till en tredje part, se till att
bruksanvisningen medföljer.
• Se till att spänningen i hushållet matchar spänningen som visas på apparaten.
Om du är osäker kontakta el elektriker.
• Använd inte produkten i bad- eller duschrum.
• Placera inte produkten i närheten av element eller uppvärmningsenheter, och
använd den inte i direkt solljus.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändliga material eller eld.
• Övervaka produkten noga när den används av eller i närheten av barn.
• Produkten måste användas på ett stadigt och jämnt underlag. Om golvytan är
ojämn finns det risk att produkten välter, vibrerar kraftigt och gör oljud.
• Om produkten välter, ska kontakten genast tas ur vägguttaget.
• Täck inte över eller begränsa luftflödet runt produkten. Placera enheten så att
luftintags- och utloppsgallren är fria och inte begränsade på något sätt.
• Lämna 300mm avstånd runt enheten.
• Spraya inte vatten på enheten eftersom det kan orsaka permanent skada på
enheten och utgör en risk för elektriska stötar.
• Dra inte ut kontakten ur vägguttaget med våta händer.
• Stäng av strömmen innan du drar ut kontakten ur vägguttaget.
• Grip tag i kontakten och dra ut den ur vägguttaget, för att stänga av strömmen.
Dra ALDRIG i elkabeln.
• Töm ut vattnet när behållaren är full eller enheten inte ska användas under en
längre tid.
• Stoppa aldrig in några föremål i luftintags- och utloppsgallren.
• Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll inomhus samt:
– lantbruk och gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
– t.ex. bed and breakfast;
– catering och liknande icke-återförsäljarändamål.
9
• Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år och av personer med
reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet
och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda
produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå. Barn skall inte
leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av
barn under 8 år och under uppsikt. Rengöring och användarunderhåll ska inte
utföras av barn utan tillsyn.
• Barn ska inte lämnas utan uppsikt med elsladden, så att de inte leker med den.
• Om elsladden skadas, ska produkten inte användas. Kontrollera att produktens
kontakt är utdragen ur vägguttaget. Kontakta ett kvalificerat serviceombud för
att byta elsladden.
VARNING
DET ÄR FARLIGT FÖR ALLA UTOM BEHÖRIG SERVICEPERSONAL ATT
UTFÖRA REPARATIONER SOM KRÄVER ÖPPNANDE AV SKYDD.
FÖRSÖK INTE REPARERA SJÄLV, FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELCHOCK.
10
Turvavaroitukset
FI
Oman turvallisuutesi tähden ja vahinkojen tai sähköiskujen vaaran
vähentämiseksi tulee noudattaa alla annettuja turvallisuusohjeita.
Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.
• Säilytä käyttöohje. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, varmista että
myös käyttöohje luovutetaan.
• Varmista, että kotisi sähkön jännite vastaa laitteella mainittua jännitettä. Jos et
ole varma, ota yhteyttä sähköasentajaan.
• Älä käytä laitetta kylpy- tai suihkuhuoneessa.
• Älä aseta laitetta lähelle lämpöpattereita tai lämmityslaitteita äläkä käytä sitä
suorassa auringonpaisteessa.
• Älä käytä laitetta lähelle syttyviä materiaaleja tai tulta.
• Tarkka valvonta on tarpeen, kun tätä laitetta käytetään lähellä lapsia.
• Varmista, että laitetta käytetään vakaalla ja tasaisella pinnalla. Jos lattiapinta
on epätasainen, on vaara, että laite kaatuu. Myös liiallista tärinää ja melua voi
esiintyä.
• Jos laite kaatuu, irrota se välittömästi verkkovirrasta.
• Älä estä tai rajoita ilmavirtaa laitteen ympärillä. Sijoita laite niin, että
ilmanotto- ja -poistoritilät eivät ole millään lailla estettyjä tai rajoitettuja.
• Jätä 300mm:n väli laitteen ympärille.
• Älä suihkuta vettä laitteelle, sillä se voi aiheuttaa laitteelle korjaamattoman
vahingon ja muodostaa sähköiskun vaaran.
• Älä irrota laitetta pistorasiasta märin käsin.
• Kytke virta pois päältä ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
• Irrota virtakaapeli tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se ulos pistorasiasta.
ÄLÄ KOSKAAN vedä itse virtakaapelista.
• Tyhjennä vesi, kun vesisäiliö on täynnä, tai kun laitetta ei käytetä pitkään
aikaan.
• Älä koskaan työnnä mitään esineitä ilman otto- ja poistoritilöihin.
• Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksien sisäkäyttöön ja vastaaviin sovelluksiin,
kuten:
– maataloissa ja asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa
majoituslaitoksissa;
– majoitus- ja aamiainen -tyyppisissä majoituslaitoksissa;
11
– catering- ja vastaavissa ei vähittäismyyntiin tarkoitetuissa käytöissä.
• Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoutta laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan ja he saavat ohjeet laitteen
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Vain yli 8-vuotiaat lapset saava puhdistaa
laitteen ja suorittaa käyttäjän kunnossapitotehtäviä aikuisen valvonnassa.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja kunnossapitoa ilman valvontaa.
• Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki virtakaapelilla.
• Jos virtakaapeli vahingoittuu, älä käytä laitetta. Varmista, että laite irrotetaan
pistorasiasta. Ota yhteys pätevään huoltoedustajaan kaapelin vaihtamiseksi.
VAROITUS
AINOASTAAN VALTUUTETUT HUOLTOHENKILÖT VOIVAT SUORITTAA
LAITTEEN SUOJAKUORTEN POISTAMISTA VAATIVIA
KORJAUSTOIMENPITEITÄ.
VAARATILANTEIDEN JA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ YRITÄ
ITSE KORJATA LAITETTA.
12
Sikkerhedsforanstaltninger
DK
For din fortsatte sikkerhed og for at reducere risikoen for skader eller elektrisk
stød bedes du følge angivelserne herunder.
Læs alle instruktioner grundigt inden brug af enhedne og opbevar dem for
fremtidig brug.
• Gem vejledningen. Hvis du overdrager enheden til tredjepart skal vejledningen
medfølge.
• Kontroller, at hustandsspændingen svarer til spændingen anført på
vaskemaskinen. Hvis du ikke er sikker, at skal kontakte en elektriker.
• Apparatet må ikke bruges på badeværelset eller i brusebadet.
• Apparatet må ikke stilles i nærheden af radiatorer eller varmeapparater, og det
må ikke bruges i direkte sollys.
• Apparatet må ikke bruges i nærheden af en brand eller brandfarlige materialer.
• Sørg for at holde nøje opsyn med børn, hvis de er i nærheden af eller bruger
apparatet.
• Sørg for, at apparatet står på en stabil og plan overflade. Hvis gulvfladen er
ujævn er der en risiko for, at apparatet kan vælte. Vær også opmærksom på at
apparatet kan vibrere og støje en del.
• Hvis apparatet vælter, skal du straks afbryde strømforsyningen.
• Undlad at tildække eller begrænse luftstrømmen omkring apparatet. Stil
apparatet sådan, at luftind- og udgangene ikke er tildækkes eller tilstoppes.
• Sørg for at der er 300mm fri plads omkring apparatet.
• Sprøjt ikke vand på enheden, da dette kan kan ødelægge den, og give elektrisk
stød.
• Træk ikke stikket ud af stikkontakten med våde hænder.
• Sluk for strømmen, før du trækker stikket ud af stikkontakten.
• For at afbryde strømmen, skal du tage fat i stikket og træk det ud af
stikkontakten. Træk ALDRIG i strømkablet.
• Tøm vandbeholderen når den er fuld, eller hvis apparatet ikke skal bruges i en
længere periode.
• Stik ikke genstande ind i luftind- og udgangene.
• Dette apparat er beregnet til indendørs brug i hjemmet, og til lignende brug på
steder såsom:
– landbrug og af klienter på hoteller, moteller og andre typer indkvartering;
– bed and breakfast type miljøer;
13
– catering og lignende ikke-detail anvendelser.
• Dette apparat må kun bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden,
hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan dette apparat bruges
sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de
er over 8 år og er under opsyn. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke
udføres at børn, medmindre de er under opsyn.
• Børn skal være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med strømkablet.
• Hvis strømkablet er beskadiget, må apparatet ikke bruges. Sørg for, at trække
stikket ud af stikkontakten. Kontakt en kvalificeret serviceforhandler, som kan
udskifte strømkablet.
ADVARSEL
DET ER FARLIGT FOR ALLE ANDRE END AUTORISERET SERVICEPERSONALE
AT UDFØRE SERVICERING OG REPARATIONER DER INVOLVERER
AFTAGELSE AF AFDÆKNINGER.
FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FORSØGE
REPARATIONER SELV.
14
Thank you for purchasing your new Sandstrøm Dehumidfier.
We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order
to fully understand all the operational features it offers.
Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction
manual for future reference.
GB
Unpacking
Remove all items from the packaging. If you dispose of it please do so according to local
regulations.
The following items are included:
Water Hose
Instruction
Manual
Main Unit
Instruction Manual
15
Product Overview
Front View
GB
Control Panel
Air Outlet
Water Level Gauge
Rear View
Recessed Handle
Air Intake
Water Tank Handle
Water Level Gauge
Mains Cable
16
Water Tank
Control Panel
1
2
3
4
GB
5
1. POWER button
To turn the unit on and off.
WATER FULL indicator:
Illuminates when the water tank is full.
RUN indicator:
Illuminates when the compressor is
shutdown.
DEFROST indicator:
Illuminates when ambient temperature
is ≤0˚C or ≥40˚C.
3. TIMER button
Select the auto shut off function (select
from 1/2/4/8 hours.)
2. SPEED button
L: Quiet dehumidification with low fan
speed
H: Quiet dehumidification with high fan speed
5. Air Outlet
4. HUMIDITY button
80%: Maintain room humidity at 80%.
60%: Maintain room humidity at 60%.
40%: Maintain room humidity at 40%.
CONTINUE: Continuous
dehumidification regardless of room
humidity.
17
Before Use
1. Place on a stable, flat floor. If the floor surface is not even:
GB
•
Vibration and noise will occur.
•
Water may leak from the water tank.
2. Make sure the air inlet and air outlet are clear and free from blockages.
3. Allow at least 300mm clearance space around the unit.
Your unit must stand upright for at least 2 hours prior to use.
Operation
1. Connect the unit to the mains socket. The units alarm will sound 3 times.
2. Press the POWER button to turn the unit on. The indicators on the control panel will
illuminate to show the currently selected functions.
3. Select the desired functions by repeatedly pressing the relevant button.
4. Press the POWER button to turn the unit off.
When the unit is turned off, the motor will keep running for 5-10 minutes. Do not unplug the unit unless
the motor has stopped as this may damage the motor.
Water Tank Full
When the water tank is full, the unit will beep 10
times. The WATER FULL indicator will illuminate
and the unit will automatically stop operating. Turn
off the unit and remove the water tank. Empty the
water and then refit the water tank. Turn the unit on
again and continue operation.
18
Compressor Protection
When the compressor is shut down, the RUN indicator will light up. Wait for 3 minutes to
re-start the unit.
GB
Auto-Defrost
When using the appliance in low ambient conditions, frost will build-up inside the unit. The
unit will automatically enter Defrost Mode. The DEFROST Indicator will illuminate.
Suitable Environments
* This unit is designed to operate in the following ambient domestic room conditions:
•
Minimum: 5˚C, 40%RH
•
Maximum: 35˚C, 90%RH
It is suitable for use in bedrooms, studies, cellars/basements, kitchens, storage rooms, and
home computer rooms.
* This unit is intended for indoor domestic use only.
Drying Clothes
When the unit is used to dry clothes, press the
HUMIDITY button to select CONTINUE (this is the
higest dehumidification setting of the unit.) Put
the unit next to the wet clothes and allow the dry
air to blow towards the clothes.
Do not put the unit immediately under wet clothes. Water
must not drip onto the unit. This may damage the unit or
cause the risk of an electric shock.
19
Continuous Drainage
Water can be automatically emptied into a floor drain
by attaching the unit with a water hose (12mm).
GB
•
Insert the water hose into the drain outlet as
shown. Extend the hose to a suitable drainage
facility.
•
Connect the unit to the mains socket and
continue operation.
When the hose is not being used, remove the hose from the drain outlet.
The hose level must be lower than the drainage outlet, see diagrams shown below.
20
Drain Outlet
Hose
Cleaning & Maintenance
Maintenance of your air filter
The air filter located inside the air inlet of the unit
collects dust contained in the air. The build up of
dust reduces the efficiency of the unit. To prevent
the dust from clogging up the unit always use it with
the air filter in place.
GB
Always clean the air filter every 2 weeks. If the unit
operates in a dusty atmosphere clean the air filter
more often.
•
To remove the filter, push the cover’s 2 tabs
toward each other and pull towards you. Then
repeat this action to remove the filter.
•
Before refitting the filter ensure it is thoroughly
dry. Do not bend the filter and make sure it is
fitted correctly. Replace the filter cover before
operating the unit.
Cleaning the unit
•
Clean the unit by using a damp sponge, and dry it with a clean, soft cloth.
•
Never use alcohol or any product containing solvents.
•
Do not immerse the unit in water.
21
Hints & Tips
Issue
GB
Solution
The WATER FULL indicator is illuminated.
Empty the water tank.
Dehumidifying function does not work.
Clean the air filter. Make sure that the air
inlet and the air outlet are not obstructed.
Excessive noise.
Ensure the unit is on a stable flat surface.
Clean the air filter.
No air coming out from the air outlet.
Clean the air filter.
Specifications
Model
SDH12L13E
Power Supply
220-240V~50Hz
Dehumidification
12 L / D (30˚C, 80% RH)
Power Consumption
255W (35˚C, 90% RH)
Air Flow
100 CBM / hr
Capacity of Water Reservoir
2L
Dimension (L x M x H)
347 x 247 x 486 mm
We continually strive to improve our products, specifications may change without prior
notice.
22
Takk for at du kjøpte den nye Sandstrøm-luftavfukter.
Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli
fortrolig med alle funksjonene.
Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk og oppbevar bruksanvisningen for
fremtidig referanse.
NO
Pakke opp
Fjern all emballasje fra apparatet. Ta vare på emballasjen. Ta hensyn til lokale forskrifter om
avfallshåndtering hvis du må kaste den.
Følgende elementer er vedlagt
Vannslange
Instruction
Manual
Hovedenhet
Instruksjonsmanual
23
Produktoversikt
Sett forfra
Kontrollpanel
Luftutslipp
NO
Vannivåmåler
Sett bakfra
Innfelt håndtak
Luftinntak
Vanntank håndtak
Vannivåmåler
Strømledning
24
Vanntank
Kontrollpanel
1
2
3
4
NO
5
1. Strømknappen
Slår apparatet på og av.
FULL TANK-indikator:
Lyser når vanntanken er full.
KJØRER-lampe:
Lyser når kompressoren er slått av.
OPPTINING-lampe:
Lyser når omgivelsestemperaturen er
≤0 ˚C eller ≥40 ˚C.
2. Hastighetsknapp
L: Stille avfuktning med lav
viftehastighet.
H: Stille avfuktning med høy
viftehastighet.
3. Tidsurknapp
Select the auto shut off function (select
from 1/2/4/8 hours.)
4. Fuktighetsknapp
80%: Hold fuktigheten i rommet på 80%.
60%: Hold fuktigheten i rommet på 60%.
40%: Hold fuktigheten i rommet på 40%.
KONTINUERLIG: Kontinuerlig
avfuktning uavhengig av fuktigheten i
rommet.
5. Luftutslipp
25
Før bruk
1. Sett apparatet på et stabilt, horisontalt gulv. Hvis gulvet ikke er horisontalt:
•
Det oppstår vibrasjon og støy.
•
Det kan lekke vann fra tanken.
2. Sørg for at åpningene for inntak og utslipp av luft er åpne og fri for blokkeringer.
NO
3. La det være minst 300mm åpent rom rundt apparatet.
Apparatet må stå oppreist i minst to (2) timer før bruk.
Betjening
1. Sett støpslet inn i stikkontakten. Apparatets alarm lyder tre (3) ganger.
2. Trykk på Strømknappen for å slå på apparatet. Indikatorene på kontrollpanelet lyser
og viser hvilke funksjoner som for øyeblikket er valgt.
3. Velg funksjoner etter behov ved å trykke på de relevante knappene gjentatte ganger.
4. Trykk på Strømknappen for å slå av apparatet.
Motoren fortsetter å gå i 5–10 minutter etter at apparatet er avslått. Ikke trekk støpslet ut av
stikkontakten med mindre motoren har stoppet, fordi dette kan skade motoren.
Full vanntank
Når vanntanken er full, avgir apparatet en lyd
10 ganger. FULL TANK-indikatoren tennes
og apparatet stopper driften automatisk. Slå
av apparatet og ta ut vanntanken. Tøm ut
vannet og sett vanntanken på plass igjen. Slå
apparatet på og fortsett driften.
26
Kompressorbeskyttelse
Når kompressoren slås av, vil Kjører-lampen lyse. Vent i 3 minutter før du starter enheten
på nytt.
Auto-opptining
NO
Når du bruker apparatet i lave miljøforhold, vil frost danne seg inne i enheten. Enheten vil
automatisk gå inn i opptiningsmodus. OPPTINING-lampen lyser.
Egnede miljøer
* Denne enheten er laget for å fungere i følgende innendørs miljøforhold:
•
Minimum: 5˚C, 40 % relativ fuktighet
•
Maksimum: 35˚C, 90 % relativ fuktighet
Den er egnet for bruk i soverom, kontorer, kjellere, kjøkken, lagerrom, og datarom i
hjemmet.
* Enheten er kun beregnet på innendørs bruk.
Tørke klær
Når apparatet brukes til å tørke klær, trykk på
fuktighetsknappen for å velge KONTINUERLIG
(dette er apparatets høyeste innstilling for
avfuktning.) Sett apparatet i nærheten av klærne og la
den tørre luften blåse mot klærne.
Ikke sett apparatet under våte klær. Sørg for at vann ikke
kan dryppe på apparatet. Vanndråper kan skade apparatet
eller gi risiko for et elektrisk støt.
27
Kontinuerlig drenering
Vann kan automatisk tømmes i en sluk ved å feste
enheten til en vannslange (12 mm).
NO
•
Sett vannslangen inn i avløpet som vist. Trekk
slangen til et egnet dreneringsområde.
•
Sett støpselet inn i stikkontakten og fortsett å
bruke.
Obs! Når slangen ikke er i bruk, må du fjerne slangen fra avløpet
Slangen må ligge lavere enn avløpet. Se diagrammene vist nedenfor.
28
Avløp
Slange
Rengjøring og vedlikehold
Vedlikehold av luftfiltret
Luftfiltret sitter innenfor apparatets luftinntak og
fanger opp støv fra luften. Oppbyggingen av støv
reduserer apparatets effektivitet. For å hindre at
apparatet blir tilstoppet av støv, må det alltid brukes
med luftfiltret på plass.
Rengjør luftfiltret minst annenhver uke. Hvis
apparatet brukes i et støvfylt rom, må luftfiltret
rengjøres oftere.
•
Filtret fjernes ved først å skyve dekslets to fliker
mot hverandre og trekke det mot deg. Gjenta
handlingen for å ta ut filteret.
•
Ikke sett filtret tilbake før det er helt tørt. Ikke
bøy filtret. Se etter at det er montert ordentlig.
Sett filterdekslet på plass igjen før apparatet
brukes.
NO
Rengjøre apparatet
•
Rengjør apparatet med en fuktig svamp og tørk det med en ren, myk klut.
•
Ikke bruk alkohol eller andre produkter med løsemidler.
•
Apparatet må ikke senkes i vann.
29
Tips og råd
Tilstand
NO
Løsning
FULL TANK-indikatoren
lyser.
Tøm vanntanken.
Avfuktningsfunksjonen
virker ikke.
Rengjør luftfiltret. Sørg for at åpningene for inntak og utslipp
av luft ikke blir tilstoppet.
Plagsom støy.
Sørg for at apparatet står på en stabil, horisontal overflate.
Rengjør luftfiltret.
Det kommer ikke noe
luft ut fra luftutslippet.
Rengjør luftfiltret.
Spesifikasjoner
Modell
SDH12L13E
Strømforsyning
220-240V~50Hz
Luftavfuktning
12 L / D (30˚C, 80% RH)
Strømforbruk
255W (35˚C, 90% RH)
Luftstrømning
100 CBM / hr
Vannbeholderens kapasitet
2L
Mål (L × B × H)
347 x 247 x 486 mm
Da vi arbeider kontinuerlig med å forbedre produktene våre, kan spesifikasjonene endres
uten forhåndsvarsel.
30
Tack för att du valt att köpa din nya Sandstrøm avfuktare.
Vi rekommenderar att du tar dig tid till att läsa igenom den här manualen så att du
får en grundlig förståelse för dess egenskaper.
Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och behåll sedan den
här bruksanvisningen för framtida bruk.
Uppackning
SE
Avlägsna allt förpackningsmaterial. Behåll förpackningen. Om du gör dig av med den, gör
så i enlighet med lokala regler.
Följande delar medföljer:
Vattenslang
Instruction
Manual
Huvudenhet
Instruktionsbok
31
Produktöversikt
Vy framifrån
Kontrollpanel
Luftutlopp
SE
Vattennivåmätare
Baksida
Försänkt handtag
Luftintag
Vattenbehållare
handtag
Vattennivåmätare
Huvudströmkabel
32
Vattenbehållare
Kontrollpanel
1
2
3
4
SE
5
1. STRÖMbrytare
Sätter på och stänger av enheten.
VATTEN FULL-indikator:
Tänds när vattentanken är full.
KÖR-indikator:
Tänds när kompressorn stängs av.
AVFROSTNINGSindikator:
Tänds när den omgivande
temperaturen är ≤0 ˚C eller ≥40 ˚C.
3. TIMER-knapp
Väljer automatiskt avstängningsfuktion
(välj mellan 1, 2, 4 och 8 timmar.)
2. Hastighetsknapp
L: Tyst avfuktning med låg
fläkthastighet
H: Tyst avfuktning med hög
fläkthastighet
5. Luftutlopp
4. FUKTIGHET-knapp
80%: Håller rummets fuktighet på 80%.
60%: Håller rummets fuktighet på 60%.
40%: Håller rummets fuktighet på 40%.
FORTSÄTT: Kontinuerlig avfuktning
oavsett rummets fuktighet.
33
Före användning
1. Placera på ett stabilt, plant golv. Om golvytan är ojämn:
•
Vibrationer och buller bildas.
•
Vatten kan läcka ut ur behållaren.
2. Se till att luftintag och -utlopp inte är övertäckta eller blockerade.
3. Lämna minst 300 mm utrymme runt enheten.
SE
Enheten måste stå upprätt i minst 2 timmar före användning.
Drift
1. Anslut enheten till eluttaget. Enhetens larm ljuder 3 gånger.
2. Tryck på STRÖMbrytare för att sätta på enheten. Indikatorerna på kontrollpanelen
tänds för att visa de valda funktionerna.
3. Välj en funktion genom att trycka på den önskade knappen flera gånger.
4. Tryck på STRÖMbrytare för att stänga av enheten.
När enheten stängs av, fortsätter motorn att gå i 5-10 minuter. Dra inte ut enhetens kontakt förrän
motorn stannat eftersom det kan skada motorn.
Full vattenbehållare
När vattenbehållaren är full, ljuder enheten 10
gånger. VATTEN FULL-indikatorn tänds och
enheten slutar fungera automatiskt. Stäng av
enheten och ta bort vattenbehållaren. Töm
vattenbehållaren och sätt tillbaka den. Sätt på
enheten igen och fortsätt att använda.
34
Kompressorskydd
När kompressorn stängs av så tänds Kör-indikatorn. Vänta 3 minuter innan du startar om
enheten.
Automatisk avfrostning
När produkten används i miljöer med låg temperatur, byggs is upp inuti produkten.
Enheten går automatiskt in i avfrostningsläge. Avfrostning-indikatorn tänds.
SE
Lämpliga miljöer
* Enheten är designad för användning i följande rum i hemmamiljö:
•
Minimum: 5 ˚C, 40 %RF
•
Maximum: 35 ˚C, 90 %RF
Den lämpar sig för användning i sovrum, arbetsrum, källare/bottenvåning, kök,
förvaringsutrymme och datorrum hemma.
* Denna enhet är endast avsedd för inomhusbruk i hemmet.
Torka kläder
När enheten används för att torka kläder, tryck på
FUKTIGHET-knappen för att välja FORTSÄTT (detta
är enhetens högsta avfuktningsinställning.) Sätt
enheten intill de fuktiga kläderna och låt luften blåsa
mot kläderna.
Sätt inte enheten direkt under våta kläder. Vatten får inte
droppa på enheten. Det kan skada enheten eller orsaka
elektriska stötar.
35
Kontinuerlig avtappning
Vatten kan automatiskt tömmas i en golvbrunn
genom att enheten ansluts med en vattenslang
(12 mm).
•
För in vattenslangen i avloppet (se bilden). Dra
slangen till ett lämpligt avlopp.
•
Anslut enheten till ett vägguttag och fortsätt att
använda.
SE
Ta bort slangen från avsloppsöppningen när den inte används.
Slangen måste vara lägre än avloppsöppningen (se diagrammen nedan)
36
Avloppsöppning
Slang
Rengöring och underhåll
Underhåll av luftfiltret
Luftfiltret i luftintaget samlar damm som finns i
luften. Ansamlingen av damm minskar enhetens
effektivitet. För att förhindra att damm täpper
till enheten ska enheten alltid användas med
luftfiltret på plats.
Rengör alltid luftfiltret varannan vecka. Om
enheten används i dammig miljö måste luftfiltret
rengöras oftare.
•
För att ta bort luftfiltret, tryck höljets två flikar
mot varandra och dra emot dig. Upprepa
åtgärden för att ta bort filtret.
•
Innan filtret sätts tillbaka måste det vara riktigt
torrt. Böj inte filtret och var noga med att det
sätts i rätt. Sätt tillbaka filterhöljet innan du
använder enheten.
SE
Rengöra enheten
•
Rengör enheten med en fuktig svamp, och torka med en ren, mjuk trasa.
•
Använd aldrig alkohol eller produkter med lösningsmedel.
•
Doppa inte enheten i vatten.
37
Tips och råd
Problem
SE
Lösning
VATTEN FULLindikatorn är tänd.
Töm vattentanken.
Avfuktningsfunktionen
fungerar inte.
Gör rent luftfiltret. Kontrollera att luftintaget och -utloppet
inte är tilltäppta.
Mycket buller.
Kontrollera att enheten står stadigt på ett jämnt underlag.
Gör rent luftfiltret.
Det kommer ingen luft
från luftutloppet.
Gör rent luftfiltret.
Specifikationer
Modell
SDH12L13E
Strömförsörjning
220-240V~50Hz
Avfuktning
12 L / D (30˚C, 80% RH)
Strömförbrukning
255W (35˚C, 90% RH)
Luftflöde
100 CBM / hr
Vattenbehållarens kapacitetr Reservoir
2L
Mått (L x B x H)
347 x 247 x 486 mm
Eftersom vi ständigt strävar efter att förbättra våra produkter kan specifikationer förändras
utan föregående meddelande.
38
Kiitos, kun valitsit uuden Sandstrøm-kosteudenpoistaja.
Suosittelemme, että vietät hetken tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit
täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset ominaisuudet.
Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöopas
tulevaa käyttöä varten.
Pakkauksesta purkaminen
Poista kaikki pakkausmateriaali laitteesta. Säilytä pakkaus. Jos hävität pakkauksen, tee se
paikallisten säädösten mukaisesti.
FI
Seuraavat nimikkeet kuuluvat toimitukseen:
Vesiletku
Instruction
Manual
Päälaite
Käyttöopas
39
Tuotteen yleiskatsaus
Näkymä edestä
Ohjauspaneeli
Ilman ulostulo
FI
Veden tason mittari
Näkymä takaa
Upotettu kahva
Ilmanotto
Vesisäiliö kahva
Veden tason mittari
Virtajohto
40
Vesisäiliö
Ohjauspaneeli
1
2
3
4
FI
5
1. VIRTA-painike
Kytkee laitteen päälle ja pois.
VESISÄILIÖ TÄYNNÄ -merkkivalo:
Palaa, kun vesisäiliö on täynnä.
KÄYTÄ-merkkivalo
Syttyy, kun kompressori sammutetaan.
SULATUS-merkkivalo:
Syttyy, kun ympäristön lämpötila on
≤ 0 ˚C tai ≥ 40 ˚C.
2. NOPEUS -painike
A: Hiljainen kosteudenpoisto hitaalla
tuuletinnopeudella
Y: Hiljainen kosteudenpoisto korkealla
tuuletinnopeudella
3. Ajastin -painike
Valitsee automaattisen
sammutustoiminnon
(valittavissa 1/2/4/8 tuntia.)
4. KOSTEUS-painike
80%: Pitää huoneen kosteuden 80%:ssa.
60%: Pitää huoneen kosteuden 60%:ssa.
40%: Pitää huoneen kosteuden 40%:ssa.
JATKA: Jatkuva kosteudenpoisto
riippumatta huoneen kosteustasosta.
5. Ilman ulostulo
41
Ennen käyttöä
1. Aseta tasaiselle, vakaalle lattialle. Jos lattiapinta ei ole suora:
•
Esiintyy tärinää ja melua.
•
Vettä voi vuotaa vesisäiliöstä.
2. Varmista, että ilmanotto ja -poisto ovat esteettömiä.
3. Jätä laitteen ympärille vähintään 300 mm tyhjää tilaa.
Laitteen on oltava pystysuorassa asennossa vähintään 2 tuntia ennen käyttöä.
FI
Toiminta
1. Liitä laite verkkovirtaan. Laitteen hälytys soi 3 kertaa.
2. Kytke laite päälle painamalla VIRTA-painike. Ohjauspaneelin merkkivalot syttyvät
osoittamaan parhaillaan valitut toiminnot.
3. Valitse halutut toiminnot painamalla toistuvasti asiaankuuluvaa painiketta.
4. Kytke laite pois päältä painamalla VIRTA-painike.
When the unit is turned off, the motor will keep running for 5-10 minutes. Do not unplug the unit unless
the motor has stopped as this may damage the motor.
Vesisäiliö täynnä
Kun vesisäiliö on täynnä, laitteesta kuuluu 10
merkkiääntä. VESISÄILIÖ TÄYNNÄ -merkkivalo
syttyy ja laite sammuu automaattisesti. Kytke
laite pois päältä ja irrota vesisäiliö. Kaada vesi
pois ja kiinnitä säiliö takaisin paikalleen. Kytke
laite takaisin päälle ja jatka käyttöä.
42
Kompressorin suojaus
Kun kompressori sammutetaan, Käytä merkkivalo syttyy. Odota 3 minuuttia ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen.
Automaattinen sulatus
Kun laitetta käytetään matalissa lämpötiloissa, laitteen sisään kertyy huurretta. Laite siirtyy
automaattisesti sulatustilaan. Sulatus-merkkivalo syttyy.
Sopivat ympäristöt
FI
* Tämä laite on suunniteltu toimimaan seuraavissa huoneolosuhteissa:
•
Minimi: 5 °C, 40 % RH
•
Maksimi: 35 °C, 90 % RH
Laite sopii käytettäväksi makuuhuoneissa, olohuoneissa, kellareissa/pohjakerroksissa,
keittiöissä, varastohuoneissa ja kodin tietokonehuoneissa.
* Tämä laite on suunniteltu vain sisäkäyttöön kotona.
Vaatteiden kuivattaminen
Kun laitetta käytetään vaatteiden kuivattamiseen,
paina KOSTEUS -painiketta valitaksesi JATKA (tämä
on laitteen korkein kosteudenpoistoasetus.) Aseta
laite märkien vaatteiden viereen ja anna kuivan ilman
puhaltaa kohti vaatteita.
Älä aseta laitetta märkien vaatteiden alle. Laitteeseen ei
saa tippua vettä. Se voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa
sähköiskun vaaran.
43
Jatkuva kuivaus
Veden voi tyhjentää automaattisesti lattiakaivoon
liittämällä laitteeseen vesiletku (12mm).
FI
•
Liitä vesiletku vedenpoistoon, kuten kuvassa.
Vie letku sopivaan lattiakaivoon.
•
Liitä laite pistorasiaan ja jatka käyttöä.
Kun letkua ei käytetä, poista se vedenpoistosta.
Letkun tason on oltava alempana kuin poistoaukko. Katso alla oleva kaavio.
44
Vedenpoisto
Letku
Puhdistus ja kunnossapito
Ilmasuodattimen kunnossapito
Laitteen ilmanoton sisällä oleva ilmansuodatin
kerää ilmassa olevaa pölyä. Kertynyt pöly pienentää
laitteen tehokkuutta. Estääksesi pölyä tukkimasta
laitetta, käytä sitä aina suodatin paikalleen
asetettuna.
Puhdista ilmansuodatin aina kahden viikon välein.
Jos laitetta käytetään pölyisessä ympäristössä,
puhdista suodatin useammin.
•
Irrota suodatin painamalla kannen kahta liuskaa
toisiaan kohti ja vetämällä itseäsi kohti. Toista
sitten sama irrottaaksesi suodattimen.
•
Varmista ennen suodattimen takaisin
asettamista, että se on täysin kuiva. Älä taivuta
suodatinta ja varmista, että se on kiinnitetty
oikein. Kiinnitä suodattimen kansi paikalleen
ennen kuin käytät laitetta.
FI
Laitteen puhdistaminen
•
Puhdista laite kostealla sienellä ja kuivaa se puhtaalla, pehmeällä liinalla.
•
Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia sisältäviä puhdistusaineita.
•
Älä upota laitetta veteen.
45
Vihjeitä ja vinkkejä
Ongelma
Ratkaisu
VESISÄILIÖ TÄYNNÄ -merkkivalo
palaa.
Tyhjennä vesisäiliö.
Kosteudenpoistotoiminto ei toimi.
Puhdista ilmansuodatin. Varmista, että ilmanotto ja
-poisto eivät ole tukossa.
Liiallinen melu.
Varmista, että laite on vakaalla, tasaisella pinnalla.
Puhdista ilmansuodatin.
Ilmanpoistosta ei tule ilmaa.
Puhdista ilmansuodatin.
FI
Tekniset tiedot
Malli
SDH12L13E
Jännite
220-240V~50Hz
Kosteudenpoisto
12 L / D (30˚C, 80% RH)
Virrankulutus
255W (35˚C, 90% RH)
Ilmavirta
100 CBM / hr
Vesisäiliön tilavuus
2L
Mitat /L x P x K)
347 x 247 x 486 mm
Me pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, joten tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
46
Tak for købet af din nye Sandstrøm affugter.
Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsvejledning, så du forstår
alle betjeningsfunktionerne fuldt ud.
Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og behold denne
brugsvejledning til senere brug.
Udpakning
Fjern al emballage fra enheden. Behold emballagen. Hvis du skiller dig af med emballagen,
skal du gøre det i henhold til lokale regulativer.
Følgende dele følger med apparatet:
DK
Vandslange
Instruction
Manual
Hovedenhed
Brugervejledning
47
Produktoversigt
Set forfra
Kontrolpanel
Luftudtag
DK
Vandmåler
Set bagfra
Forsænket håndtag
Luftindsugning
Vandbeholder håndtag
Vandmåler
Strømkabel
48
Vandbeholder
Kontrolpanel
1
2
3
4
5
DK
1. Strøm-knap
Tænder og slukker for apparatet.
VAND FULD indikator:
Lyser, når vandbeholderen er fuld.
Driftsindikator:
Lyser når kompressoren lukker ned.
Afrimningsindikator:
Lyser når gennemsnitstemperaturen er
mellem ≤0˚C og ≥40˚C.
3. TIMER-knap
Indstilling af automatisk slukning (vælg
mellem 1/2/4/8 timer).
2. Hastighedsknap
L: Stille affugtning med lav ventilatorhastighed
H: Stille affugtning med høj ventilatorhastighed
5. Luftudtag
4. Luftfugtighedsknap
80%: Holder fugtigheden i lokalet på 80%.
60%: Holder fugtigheden i lokalet på 60%.
40%: Holder fugtigheden i lokalet på 40%.
KONSTANT: Konstant affugtning
uanset fugtigheden i lokalet.
49
Før brug
1. Apparatet skal stilles på et stabilt og fladt gulv. Hvis gulvets overflade er ikke er plan:
•
Kan der forekomme vibrationer og støj.
•
Vandbeholderen kan muligvis lække vand.
2. Kontroller, at luftind- og udgangene er rene og at intet spærre for dem.
3. Sørg for at der er mindst 300mm fri plads omkring apparatet.
Dit apparat skal stå oprejst i mindst 2 timer før brug.
Betjening
DK
1. Slut apparatet til stikkontakten. Alarmen lyder 3 gange.
2. Tryk på Strøm-knappen for at tænde for apparatet. Indikatorerne på kontrolpanelet
begynder at lyse, for at vise hvilken funktion apparatet står på.
3. Vælg de ønskede funktioner, ved at trykke gentagne gange på den relevante knap.
4. Tryk på Strøm-knappen for at slukke for apparatet.
Når apparatet slukkes, fortsætter motoren med at køre i 5-10 minutter. Træk ikke stikket ud af
stikkontakten før motoren er stoppet, da dette kan ødelægge motoren.
Vandbeholderen er fuld
Når vandbeholderen er fuld, bipper apparatet
10 gange. VAND FULD-indikator begynder at
lyse, og apparatet stopper automatisk. Sluk
for apparatet, og fjern vandbeholderen. Hæld
vandet ud, og sæt derefter vandbeholderen
på igen. Tænd for apparatet igen, og sæt det i
gang igen.
50
Kompressorbeskyttelse
Når kompressoren lukker ned, begynder driftsindikatoren at lyse. Vent i 3 minutter før du
tænder for apparatet igen.
Automatisk afrimning
Hvis apparatet bruges i kølige områder, opbhobes der gerne front på indersiden af
appartatet. Apparatet afrimmer aufomatisk denne frost. Afrimningsinkatoren begynder at
lyse.
Tilegnede miljøer
* Dette apparat er beregnet til brug i lokaler med følgene:
•
Minimum: 5.C, 40%RH
•
Maxksimaum: 35.C, 90%RH
DK
Beregnet til soveværelser, stuer, kælder, køkken, opbevaring og computerværelset.
* Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug.
Tørring af tøj
Hvis apparatet bruges til at tørre tøj, skal du trykke
på luftfugtighedsknappen for at vælge KONSTANT
(dette er den højeste affugtningsindstilling på
apparatet). Stil apparatet ved siden af det vådt tøj, og
lad den tørre luft blæse mod tøjet.
Stil ikke apparatet lige under det våde tøj. Undgå, at der
drypper vand på apparatet. Dette kan ødelægge apparatet,
eller medføre en risiko for elektrisk stød.
51
Konstant afløb
Vandet kan automatisk tømmes, ved at fastgøre en
slange til vandhullet 12mm.
•
Fastgør slangen til drænehullet, som vist på
billedet. Sørg for at slangen er forbundet til et
ordentligt afløb.
•
Slut apparatet til en stikkontakt og fortsæt.
Sørg for at fjerne slangen når den ikke bruges.
Vandstand i slange skal være lavere end på udløbet. Se venligst billederne nedenfor.
DK
52
Afløb
Slange
Rengøring og vedligeholdelse
Vedligeholdelse af luftfilteret
Luftfilteret sidder inde i luftindsugningen på
apparatet, og samler støv fra luften. Ophobningen
af støv reducerer apparatets effektivitet. For at
undgå, at apparatet tilstoppes med støv, skal du
altid sørge for at bruge det med luftfilteret.
Sørg for at rengøre luftfilteret hver anden uge. Hvis
apparatet bruges i et støvet miljø, skal luftfilteret
rengøres oftere.
•
For at tage filteret ud, skal du trykke de to
tapper på låget mod hinanden, og træk det
mod dig selv. Gentag denne handling for at
fjerne filteret.
•
Sørg for at filteret er helt tør, før du sætter det i
igen. Filteret må ikke bøjes, og sørg for at det er
sat ordentligt i. Sæt filterdækslet på igen, før du
starter apparatet.
DK
Rengøring af apparatet
•
Rengør apparatet med en fugtig svamp, og tør det af med en ren og blød klud.
•
Brug aldrig sprit eller andre produkter, der indeholder opløsningsmidler.
•
Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
53
Råd og tips
Problem
DK
Løsning
VAND FULD indikatoren
lyser.
Tøm vandbeholderen.
Affugtningsfunktionen
virker ikke.
Rens luftfilteret. Se om luftind- og udgangene er tilstoppet.
Apparatet støjer meget.
Sørg for, at apparatet står på en stabil og plan overflade.
Rens luftfilteret.
Der kommer ingen luft
ud af luftudgangen.
Rens luftfilteret.
Specifikationer
Model
SDH12L13E
Strømforsyning
220-240V~50Hz
Affugtning
12 L / D (30˚C, 80% RH)
Strømforbrug
255W (35˚C, 90% RH)
Luftstrøm
100 CBM / hr
Vandbeholderens kapacitet
2L
Mål (L x M x H)
347 x 247 x 486 mm
Vi stræber hele tiden efter at forbedre vores produkter, så specifikationerne kan ændres
uden forudgående varsel.
54
GB
The symbol on the product or its packaging indicates
that this product must not be disposed of with your other
household waste. Instead, it is your responsibility to dispose
of your waste equipment by handing it over to a designated
collection point for the recycling of waste electrical and
electronic equipment. The separate collection and recycling
of your waste equipment at the time of disposal will help
conserve natural resources and ensure that it is recycled in a
manner that protects human health and the environment.
For more information about where you can drop off your
waste for recycling, please contact your local authority, or
where you purchased your product.
NO
Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer
at produktet ikke må kastes sammen med annet
husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende
utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat
innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidspunktet for
deponering vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det
resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.
For mer informasjon om hvor du kan levere avfall til
gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter, eller der du
kjøpte produktet.
SE
Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar
att denna produkt inte får kastas bort tillsammans med ditt
vanliga hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att slänga
bort utrustningen genom att lämna över den till en ansvarig
insamlingsstation för återanvändning av elektriska eller
elektroniska apparater. Den separata återvinningscentralen
för din bortkastade utrustning kommer att ta tillvara på
återanvändbara produkter och konservera naturella tillgångar
och intyga att utrustningen återanvänds på ett sätt som
skyddar mänsklig hälsa och miljön.
För ytterligare information om var du kan slänga bort ditt
avfall för återanvändning, vänligen kontakta din lokala
myndighet eller där du inhandlade produkten.
FI
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että
tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana.
Sen sijaan vastuullasi on hävittää kyseinen laite viemällä se
määrättyyn käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden
keräyspisteeseen kierrätystä varten. Erilliset käytettyjen
laitteiden keräys- ja kierrätystoimet auttavat säästämään
luonnonvaroja ja varmistamaan, että laitteet kierrätetään
ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla.
Saat lisätietoja jätteen keräys- ja kierrätyspisteistä ottamalla
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi.
DK
Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at
dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald. Det er i stedet dit ansvar at bortskaffe
dette affald ved at aflevere det til et designeret modtagersted
for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Sortering og
genbrug af dit affald når du bortskaffer det vil hjælpe med at
præservere naturressourcer og sikre, at det genbruges på en
måde, som beskytter menneskelig sundhed og miljøet.
For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til
genbrug, bør du kontakte de lokale myndigheder eller der,
hvor du købte produktet.
DSG Retail Ltd. (co. no. 504877)
Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 7TG, UK
IB-SDH12L13E-140610V2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement