Danfoss EKC 102D Guide d'installation

Danfoss EKC 102D Guide d'installation
INSTRUCTIONS
084R9984
084R9984
EKC 102D
tamb = 0 - +55°C
084B8506 = 230 V a.c.
2.0 VA
50/60 Hz
Type: Pt 1000 (1000 Ω /0°C ) /
Ptc 1000 TYPE /
NTC-M2020 (5000 Ω / 25°C)
( o06)
*)
*) AU:
Guld, Gold or Oro
l = max. 15 m
(115 V)
10 V < U < 256 V
CE (250 V a.c.)
UL ** (240 V a.c.)
DO1. Refrigeration *
8 (6) A
10 A Resistive
5FLA, 30LRA
DO2. Defrost *
8 (6) A
10 A Resistive
5FLA, 30LRA
DO3. Fan *
6 (3) A
6 A Resistive
3FLA, 18LRA
131 VA Pilot duty
* DO1 and DO2 are 16 A relays. DO3 are 8 A relay. Max. load must be keept.
** UL-approval based on 30000 couplings
RI8KU667 06-2015
Dansk
Knapperne
Indstille en menu
1. Tryk på den øverste knap til der vises en
parameter
2. Tryk på øverste eller nederste knap og
find hen til den parameter, du vil indstille
3. Tryk på den midterste knap indtil værdien for parameteren vises
4. Tryk på øverste eller nederste knap og
find den nye værdi
5. Tryk igen på den midterste knap for at
fastlåse værdien.
Manuel start eller stop af en afrimning
• Tryk på den nederste knap i
4 sekunder.
Indstille temperaturen
1. Tryk på den midterste knap til temperaturværdien vises
2. Tryk på øverste eller den nederste knap
og find den nye værdi
3. Tryk på den midterste knap for at afslutte indstillingen.
Lysdioder
= køling
= afrimning
= ventilator i gang
Blinker hurtigt ved alarm
Aflæse temperaturen ved afrimningsføleren
• Kort tryk på den nederste knap
Se alarmkode
• Kort tryk på den øverste knap
Opstart:
Reguleringen starter, når spændingen tilsluttes.
Se oversigten over fabriksindstillinger igennem. — Foretag de nødvendige ændringer i de respektive parametre
Parametre
Funktion
Normal drift
Temperatur (setpunkt)
Termostat
Differens
Max. begrænsning af setpunktsindstilling
Min. begrænsning af setpunktsindstilling
Justering af temperaturvisning
Temperaturenhed (°C/°F)
Korrektion af signalet fra Sair
Manuel service (-1), Stop regulering(0), Start regulering(1)
Referenceforskydning under natdrift
Aktivering af referenceforskydningen r40
Værdi for referenceforskydning (kan aktiveres af r39 eller DI)
Alarm
Forsinkelse på temperaturalarm
Forsinkelse på døralarm
Forsinkelse på temperaturalarm efter afrimning
Høj alarmgrænse
Lav alarmgrænse
Alarm forsinkelse DI1
Høj alarmgrænse for kondensatortemperatur (o70)
Kompressor
Min. ON-tid
Min. OFF-tid
Kompressorrelæ skal koble modsat (NC-funktion)
Afrimning
Afrimningsmetode (ingen/EL/gas)
Afrimnings-stoptemperatur
Interval mellem afrimningsstarter
Max. afrimningsvarighed
Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart
Afdrypningstid
Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning
Ventilator-starttemperatur
Ventilator indkoblet under afrimning. 0=stoppet, 1=kører, 2=kører under pumpdown og afrimning
Afrimningsføler (0=tid, 1=S5, 2=Sair)
Afrimning ved opstart
Max. opsummeret køletid imellem to afrimninger
Behovstyret afrimning - S5 temperaturens tilladte variation ved isopbygning. På centralanlæg vælges
20 K (=off )
Ventilator
Ventilatorstop ved udkoblet kompressor
Forsinkelse af ventilatorstop
Ventilatorstop temperatur (S5)
Diverse
Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart
Indgangssignal på DI1. Funktion:
(0=ikke anvendt, 1=status på DI1. 2=dørfunktion med alarm ved åben. 3=døralarm ved åben.
4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference (r40 aktiveres).
8=alarmfunktion ved sluttet. 9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk). 11=Inject off
ved åben)
Adgangskode 1 (samtlige indstillinger)
Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt føler)
Møbelrengøring. 0= ingen møbelrengørring 1= kun ventilatorer. 2 Alle udgange er OFF
Adgangs kode 2 (delvis adgang)
2
Instructions
RI8KU667
©
Danfoss
Max.-værdi
Fabriksindstilling
---
-50°C
50°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
r13
r39
r40
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A37
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
d10
d13
d18
d19
no
0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
0
no
0 hours
0K
gas
25°C
48 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
2
yes
48 hours
20 K
EL
6°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
0
no
0 hours
20 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o05
o06
o15
o46
o64
0
Pt
no
0
0
100
ntc
yes
2
100
0
Pt
no
0
0
Koder
06/2015
SW = 1.3x
Min.-værdi
Aktuel
indstilling
EKC 102D
Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeringsnøglen. Vælg selv nummer.
Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen (tidligere gemt via o65 funktionen)
Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuværende indstillinger
Vælg anvendelsen for S5 føleren (0=afrimningsføler, 1=produktføler, 2=kondensatorføler med alarm)
Service
Temperaturen målt med S5 føleren
Status på DI1 indgangen. on=sluttet
Status på natdrift (on eller off ) on=sluttet
Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference
Status på relæet til køling. (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1.)
Status på relæet tll ventilator. (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1.)
Status på relæet til afrimning. (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1.)
Temperaturen målt med Sair føleren
o65
o66
o67
o70
0
0
OFF
0
25
25
On
2
0
0
OFF
0
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
Fabriksindstilling
Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således:
- Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren
- Hold den øverste og nederste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen.
Visning af fejlkode
E1
Fejl i regulator
E 27
S5 føler fejl
E 29
Sair føler fejl
EKC 102D
Visning af alarmkode
A1
Høj-temperatur alarm
A2
Lav-temperatur alarm
A4
Dør-alarm
A 15
DI 1 alarm
A 45
Standby mode
A 59
Møbelrengøring
A 61
Kondensator alarm
Instructions
RI8KU667
©
Danfoss
Visning af statuskode
S0
Der reguleres
S2
ON-tid Kompressor
S3
OFF-tid kompressor
S4
Afdrypningstid
S10
Køling stoppet af hovedafbryder
S11
Køling stoppet af termostat
S14
Afrimningssekvens. Afrimer
S15
Afrimningssekvens. Ventilatorforsinkelse
S16
Køling stoppet pga. åben DI indgang
S17
Dør åben (åben DI indgang)
S20
Nødkøling
S25
Manuel regulering af udgange
S29
Møbelrengøring
S32
Forsinkelse af udgange ved opstart
non
Temperaturen kan ikke vises. Føleren er ikke
monteret
-dAfrimningen er igang / Første nedkøling
efter afrimning
PS
Password er påkrævet. Indstil password
06/2015
3
English
The buttons
Set menu
1. Push the upper button until a parameter
is shown
2. Push the upper or the lower button and
find that parameter you want to change
3. Push the middle button until the
parameter value is shown
4. Push the upper or the lower button and
select the new value
5. Push the middle button again to enter
the value.
Set temperature
1. Push the middle button until the
temperature value is shown
2. Push the upper or the lower button and
select the new value
3. Push the middle button to select the
setting.
Reading the temperature at sensor S5
• Push briefly the lower button
Manuel start or stop of a defrost
• Push the lower button for four
seconds.
Light emitting diode
= refrigeration
= defrost
= fan running
Flashes fast at alarm
See alarm code
• Push briefly the upper button
Start-up:
Regulation starts when the voltage is on.
Go through the survey of factory settings. Make any necessary changes in the respective parameters.
Parameters
Function
Normal operation
Temperature (set point)
Thermostat
Differential
Max. limitation of setpoint setting
Min. limitation of setpoint setting
Adjustment of temperature indication
Temperature unit (°C/°F)
Correction of the signal from Sair
Manual service(-1), stop regulation(0), start regulation (1)
Displacement of reference during night operation
Activation of reference displacement r40
Value of reference displacement (can be activated by r39 or DI)
Alarm
Delay for temperature alarm
Delay for door alarm
Delay for temperature alarm after defrost
High alarm limit
Low alarm limit
Alarm delay DI1
High alarm limit for condenser temperature (o70)
Compressor
Min. ON-time
Min. OFF-time
Compressor relay must cutin and out inversely (NC-function)
Defrost
Defrost method (none/EL/gas)
Defrost stop temperature
Interval between defrost starts
Max. defrost duration
Displacement of time on cutin of defrost at start-up
Drip off time
Delay for fan start after defrost
Fan start temperature
Fan cutin during defrost. 0=stopped, 1=running, 2=running during pump down and defrost
Defrost sensor (0=time, 1=S5, 2=Sair)
Defrost at start-up
Max. aggregate refrigeration time between two defrosts
Defrost on demand - S5 temperature’s permitted variation during frost build-up. On central plant
choose 20 K (=off )
Fans
Fan stop at cutout compressor
Delay of fan stop
Fan stop temperature (S5)
Miscellaneous
Delay of output signals after start-up
Input signal on DI1. Function:
0=not used. 1=status on DI1. 2=door function with alarm when open. 3=door alarm when open.
4=defrost start (pulse-pressure). 5=ext.main switch. 6=night operation 7=change reference (activate
r40). 8=alarm function when closed. 9=alarm function when open. 10=case cleaning (pulse pressure).
11=Inject off when open.
Access code 1 (all settings)
Used sensor type (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 at Pt sensor)
Case cleaning. 0=no case cleaning. 1=Fans only. 2=All output Off.
Access code 2 (partly access)
4
Instructions
RI8KU667
©
Danfoss
Min.-value
Max.-value
Factory setting
---
-50°C
50°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
r13
r39
r40
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A37
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
d10
d13
d18
d19
no
0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
0
no
0 hours
0K
gas
25°C
48 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
2
yes
48 hours
20 K
EL
6°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
0
no
0 hours
20 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o05
o06
o15
o46
o64
0
Pt
no
0
0
100
ntc
yes
2
100
0
Pt
no
0
0
Codes
06/2015
SW = 1.3x
Actual setting
EKC 102D
Save the controllers present settings to the programming key. Select your own number.
Load a set of settings from the programming key (previously saved via o65 function)
Replace the controllers factory settings with the present settings
Select application for S5 sensor (0=defrost sensor, 1= product sensor, 2=condenser sensor with alarm)
Service
Temperature measured with S5 sensor
Status on DI1 input. on/1=closed
Status on night operation (on or off ) 1=closed
Read the present regulation reference
Status on relay for cooling (Can be controlled manually, but only when r12=-1)
Status on relay for fans (Can be controlled manually, but only when r12=-1)
Status on relay for defrost. (Can be controlled manually, but only when r12=-1)
Temperature measured with Sair sensor
o65
o66
o67
o70
0
0
OFF
0
25
25
On
2
0
0
OFF
0
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
Factory setting
If you need to return to the factory-set values, it can be done in this way:
- Cut out the supply voltage to the controller
- Keep upper and lower button depressed at the same time as you recon­nect the supply voltage
Fault code display
E1
Fault in controller
E 27
S5 sensor error
E 29
Sair sensor error
EKC 102D
Alarm code display
A1
High temperature alarm
A2
Low temperature alarm
A4
Door alarm
A 15
DI 1 alarm
A 45
Standby mode
A 59
Case cleaning
A 61
Condenser alarm
Instructions
RI8KU667
©
Danfoss
06/2015
Status code display
S0
Regulating
S2
ON-time Compressor
S3
OFF-time Compressor
S4
Drip-off time
S10
Refrigeration stopped by main switch
S11
Refrigeration stopped by thermostat
S14
Defrost sequence. Defrosting
S15
Defrost sequence. Fan delay
S16
Refrigeration stopped because of open DI
input
S17
Door open (open DI input)
S20
Emergency cooling
S25
Manual control of outputs
S29
Case cleaning
S32
Delay of output at start-up
non
The defrost temperature cannot be displayed. There is stop based on time
-dDefrost in progress / First cooling after
defrost
PS
Password required. Set password
5
Deutsch
Tasten
Menü einstellen
1. Die obere Taste betätigen, bis ein Parameter zur Anzeige gelangt
2. Die obere oder die untere Taste betätigen
um zum gewünschten Parameter zu
gelangen
3. Die mittlere Taste betätigen , bis der Wert
des Parameters zur Anzeige kommt
4. Die obere oder die untere Taste betätigen
um einen neuen Wert zu finden
5. Erneut die mittlere Taste betätigen um
den Wert festzuhalten.
Manueller start oder stop einer Abtauung
• Die untere Taste für etwa 4 Sekunden
betätigen.
Temperatur einstellen
1. Die mittlere Taste betätigen, bis der Temperaturwert zur Anzeige gelangt
2. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert zu finden
3. Die mittlere Taste betätigen um den
Einstellvorgang abzuschliessen.
Leuchtdiode
= Kühlung
= Abtauung
= Lüfter läuft
Blinkt schnell bei Alarm
Ablesen der Temperatur am S5 Fühler
• Die untere Taste kurz betätigen
Siehe Alarmkode
• Die oberste Taste kurz betätigen
Aufstart:
Regelung startet wenn die Spannung eingeschaltet ist.
SW = 1.3x
Die Übersicht über Werkseinstellungen durchsehen. — Die notwendigen Änderungen in den jeweiligen Parametern vornehmen.
Parameters
Funktion
Normal Betrieb
Temperatur (Sollwert)
Thermostat
Differenz
Max. Begrenzung des Sollwert-einstellung
Min. Begrenzung des Sollwert-einstellung
Justierung der Temperaturanzeige
Temperatureinheit (°C/°F)
Korrektur des Signals vom Sair
Manuel Service(-1), Regelung stoppen(0), Regelung starten (1)
Sollwertverschiebung während Nachtbetrieb
Aktivierung der Sollwertverschiebung r40
Wert der Sollwertverschiebung (kann durch r39 oder DI aktiviert werden)
Alarm
Verzögerung des Temperaturalarms
Verzögerung des Türalarms
Verzögerung auf Temperaturalarm nach Abtauung
Alarmgrenze hoch
Alarmgrenze tief
Alarmverzögerung DI1
Alarmgrenze hoch für Verflüssigertemperatur (o70)
Verdichter
Min. ON-Zeit
Min. OFF-Zeit
Verdichterrelais 1 muss entgegengesetz schalten
(NC-Funktion)
Abtauung
Abtaumethode (keine/EL/gas)
Abtau-Stoptemperatur
Interval zwischen Abtaustarten
Max. Abtaudauer
Zeitverzögerung an der Abtaueinschaltung bei Aufstart
Abtropfzeit
Verzögerung des Lüfterstarts nach der Abtauung
Lüfter-Starttemperatur
Lüfter eingeschaltet während der Abtauung. 0=gestoppt, 1=läuft, 2=läuft während Pump Down und
Abtauung
Abtaufühler (0=Zeit, 1=S5, 2=Sair)
Abtauung bei Aufstart
Max. Laufzeit der Kühlung zwischen zwei Abtauungen
Bedarfsgesteuerte Abtauung - die S5 Temperatur erlaubt variation bei Eis-aufbauung. An Centralanlagen,
wähle 20 K (=off )
Lüfter
Lüfterstop bei abgeschaltetem Verdichter
Verzögerung der Lüfterabschaltung
Lüfterstop Temperatur (S5)
Diverses
Verzögerung des Ausgangssignales nach dem Anlauf
Eingangssignal am DI1. Funktion:
(0=wird nicht verwendet. 1=Status am DI1. 2=Türfunktion mit Alarm bei offen. 3=Türralarm bei offen.
4=Abtaustart (Puls-Signal). 5=Ext.Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb. 7=Sollwert ändern (r40 wird aktiviert).
8=Alarmfunktion bei geschlossen. 9=Alarmfunktion bei offen. 10=Möbelreinigung (Puls-Signal). 11=Inject
off bei offen).
Zugangskode 1 (sämtliche Einstellungen)
Angewandter Fühlertyp (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 bei Pt Fühler)
Möbelreinigung. 0= Keine Reinigung. 1= Nur Lüfter. 2=Alle Ausgänge OFF.
Zugangskode 2 (Teilweiser Zugang)
6
Instructions
RI8KU667
©
Danfoss
06/2015
Min.-Wert
Max.-Wert
Werks-einstellung
---
-50°C
50°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
r13
r39
r40
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A37
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
gas
25°C
48 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
EL
6°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
d10
d13
d18
d19
0
no
0 hours
0K
2
yes
48 hours
20 K
0
no
0 hours
20 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o05
o06
o15
o46
o64
0
Pt
no
0
0
100
ntc
yes
2
100
0
Pt
no
0
0
Code
Aktuelle
Einstellung
EKC 102D
Gegenwärtige Einstellungen des Reglers zu einen Programmierungs Key speichern. Wähle selber eine
Nummber.
Ein Satz von Einstellungen von den Programmierungs Keys laden (früher mit der Funktion o65 gespeichert)
Die Werkseinstellungen des Reglers mit den jetzigen Einstellungen überschreiben.
Wähle Anwendung des S5 Fühlers (0=Abtaufühler, 1=Produktfühler, 2=Verflüssiger fühler mit alarm)
Service
Temperatur gemessem mit S5 Fühler
Status am DI1 Eingang. 1=geschlossen
Status Nachtbetrieb (on oder off ) 1=geschlossen
Den augenblicklichen Regelsollwert anzeigen
Status am Relais für Kühlung. (Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1.)
Status am Relais für Lüfter. (Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1.)
Status am Relais für Abtauung. (Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1.)
Temperatur gemessem mit Sair Fühler
o65
0
25
0
o66
0
25
0
o67
o70
OFF
0
On
2
OFF
0
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
Werkseinstellung
Die Rückkehr zu den ab Fabrik eingestellten Werten lässt sich wie folgt vornehmen:
- Die Spannungszufuhr zum Regler
unterbrechen.
- Die obere und die untere Taste gleichzeitig betätigt halten und gleichzeitig die Spannungszufuhr wieder einschalten.
Fehlercodeanzeige
E1
Fehler am Regler
E 27
S5 Fühler Fehler
E 29
Sair Fühler Fehler
EKC 102D
Alarm - Fehlercodeanzeige
A1
Hochtemperaturalarm
A2
Tieftemperaturalarm
A4
Türalarm
A 15
DI 1 Alarm
A 45
Standby mode
A 59
Möbelreinigung
A 61
Lüfteralarm
Instructions
RI8KU667
©
Danfoss
Anzeige des Statuscodes
S0
Es wird geregelt
S2
ON-Zeit Verdichter
S3
OFF-Zeit Verdichter
S4
Abtropfzeit
S10
Kühlung von dem Hauptschalter gestoppt
S11
Kühlung vom Thermostat gestoppt
S14
Abtausequenz. Abtauung
S15
Abtausequenz. Lüfter-Verzögerung
S16
Kühlung gestoppt (DI Eingang offen)
S17
Tür offen (DI Eingang offen)
S20
Notkühlung
S25
Manuelle Regelung der Ausgänge
S29
Möbelreinigung
S32
Verzögerung der Ausgänge bei Anlauf
non
Abtautemperatur kann nicht angezeigt
werden. Es wird zeitabhängig gestoppt.
-dAbtauung ist in Gang. / Erste Abkühlung
nach Abtauung
PS
Passwort ist erforderlich. Passwort einstellen
06/2015
7
Français
Les Boutons
Réglage d’un menu
1. Appuyez sur le bouton supérieur jusqu’à
apparition d’un paramètre.
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour trouver le paramètre à régler
3. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur du paramètre
4. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
5. Appuyez à nouveau sur le bouton médian pour verrouiller la valeur.
Réglage de la température
1. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur de température
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
3. Appuyez sur le bouton médian pour
terminer le réglage.
Voyez la température de sonde S5
• Appuyez brièvement sur le bouton
inférieur
Marche/arrêt manuel d’un dégivrage
• Appuyez sur le bouton inférieur
pendant 4 secondes.
Diode lumineuse
= refroidissement
= dégivrage
= Ventilateur en marche
Clignotement rapide en cas d’alarme
Visualisation du code d’alarme
• Appuyez brièvement sur le bouton
supérieur
Mise en route :
La régulation démarre au moment de la mise sous tension.
Parcourez le sommaire des réglages départ usine. Procédez aux modifications nécessaires, aux paramètres respectifs
Paramètres
Fonction
Fonctionnement normal
Température (point de consigne)
Thermostat
Différentiel
Limite max. de température de réglage
Limite min. de température de réglage
Réglage de l’affichage de température
Unités de température (°C/°F)
Correction du signal en provenance de Sair
Service manuel (-1), Arrêt régualtion(0), marche régulation (1)
Décalage de référence en régime de nuit
Actionnement d’une déviation de référence r40
Valeur de la déviation de référence (activation par r39 ou DI)
Alarm
Temporisation de l’alarme température
Temporisation de l’alarme porte
Temporisation de l’alarme température après le dégivrage
Limites d’alarme haute
Limites d’alarme basse
Temporisation de l’alarme DI1
Limite d’alarme haute de la température du condenseur (o70)
Compresseur
Temps de marche min.
Intervalle entre deux démarrages
Le relais de compresseur doit agir inversement. (fonction NF)
Dégivrage
Méthode (non/EL/gaz)
Température d’arrêt du dégivrage
Intervalle entre d´marrages du dégivrage
Durée max. du dégivrage
Retard du dégivrage à la mise sous-tension
Temps d’égouttement
Temporisation de démarrage du ventilateur après le dégivrage
Température de démarrage du ventilateur
Ventilateur enclenché pendant le dégivrage. 0= Arrêté, 1= Actif, 2= En marche pendant l’évacuation
et le dégivrage.
Test de la sonde de dégivrage (0=temps, 1=S5, 2=Sair)
Dégivrage lors de la mise en route
Temps de refroidissement total maxi entre deux dégivrages
Dégivrage sur demande – variation admissible de la température S5 en cas de formation de givre.
Pour les installations centralisées, on choisit 20 K (= OFF)
Ventilateur
Arrêt du ventilateur à compresseur déclenché
Temporisation de l’arrêt du ventilateur
Arrêt de ventilateur température (S5)
Divers
Temporisation des signaux de sortie lors de la mise en route
Signaux d’entrée DI1. Fonction:
(0= non utilisée,1=état de DI1. 2=fonction porte avec alarme d’ouverture 3=alarme porte ouverte.
4=début de dégivrage (poussoir). 5=interrupteur principal externe. 6=régime de nuit. 7=changer de
référence (activation r40). 8=fonction d’alarme à enclenchement. 9=fonction d’alarme à déclenchement. 10=nettoyage de meuble (poussoir). 11=Inject off à déclenchement).
Code d’accès 1 (tous les réglages)
Type de sonde utilisé (Pt /PTC/NTC)
Cran d’affichage = 0.5 (norme 0,1/capteur Pt)
Nettoyage de meuble. 0=aucun nettoyage 1=ventilateurs seulement. 2=toutes les sorties sont OFF
Code d’accès 2 (accès partiel)
8
Instructions
RI8KU667
©
Danfoss
Codes
06/2015
SW = 1.3x
Valeur mini Valeurmaxi
Réglage
usine
---
-50°C
50°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
r13
r39
r40
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A37
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
gaz
25°C
48 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
EL
6°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
d10
d13
d18
d19
0
no
0 hours
0K
2
yes
48 hours
20 K
0
no
0 hours
20 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o05
o06
o15
o46
o64
0
Pt
no
0
0
100
ntc
yes
2
100
0
Pt
no
0
0
Réglage
actuel
EKC 102D
Conservez les réglages actuels de l’appareil comme clé de programmation. Choisissez votre propre
numéro.
Appel d’un jeu de réglages de la clé de programmation. (sauvée auparavant via la fonction o65)
Surchargez les réglages usine avec les réglages actuels du régulateur
Choisissez l’utilisation de la sonde S5 (0=dégivrage, 1=denrées, 2=condenseur avec alarm)
Entretien
Température relevée par la sonde S5
Etat de l’entrée DI1. 1=enclenchée
Etat du régime de nuit (tout ou rien)
1=enclenché
Affichage de la référence de régulation actuelle
Etat du relais de refroidissement. (La commande manuelle est possible mais à condition que r12=-1.)
Etat du relais du ventilateur. (La commande manuelle est possible mais à condition que r12=-1)
Etat du relais de dégivrage. La commande manuelle est possible mais à condition que r12=-1
Température relevée par la sonde Sair
o65
0
25
0
o66
o67
o70
0
OFF
0
25
On
2
0
OFF
0
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
Réglage départ usine
Pour retrouver éventuellement les valeurs réglées en usine, procéder ainsi :
- Couper la tension d’alimentation du régulateur.
- Maintenir les boutons supérieur et inférieur enfoncés en remettant le régulateur sous tension.
Affichage de codes de défauts
E1
Défaut de régulateur
E 27
Erreur de sonde S5
E 29
Erreur de sonde Sair
EKC 102D
Affichage code alarme
A1
Alarme température haute
A2
Alarme température basse
A4
Alarme porte
A 15
DI 1 alarme
A 45
Standby mode
Instructions
A 59
Nettoyage de meuble
A 61
Alarme de condenseur
RI8KU667
©
Danfoss
06/2015
Affichage des états
S0
Régulation en cours
S2
Temps ON du compresseur
S3
Temps OFF du compresseur
S4
Egouttage
S10
Le refroidissement a été arrêté au “Main
switch” (interrupteur principal)
S11
Le refroidissement a été arrêté au le
thermostat
S14
Séquence du dégivrage. Dégivrage en cours
S15
Séquence du dégivrage. Temporisation du
ou des ventilateurs
S16
Le refroidissement a été arrêté (Entrée DI
ouverte)
S17
Porte ouverte (Entrée DI ouverte)
S20
Refroidissement de secours
S25
Régulation manuelle les sorties
S29
Nettoyage de meuble
S32
Temporisation des sorties à la mise en route
non
Température de dégivrage pas accessible
Arrêt sur temps
-dDégivrage en cours / Première réfrigération
après un dégivrage
PS
Mot de passe imposé. Réglage du mot de
passe
9
Español
Los botones
Ajustar parámetros
1. Pulsar el botón superior hasta que
aparece el parámetro r01.
2. Pulsar los botones alto y bajo hasta
encontrar el parámetro desesado.
3. Pulsar el botón central para ver el valor
actual.
4. Pulsar los botones alto y bajo para
modificar el valor.
5. Pulsar el botón central para confirmar el
nuevo valor.
Ajustar la temperatura de corte
1. Pulsar el botón central para ver el valor
actual.
2. Pulsar los botones alto y bajo para
modificar el valor.
3. Pulsar el botón central para confirmar el
nuevo valor.
Leer la temperatura de la sonda S5
• Pulsar y soltar el botón bajo
Iniciar/parar un desescarche
manualmente
• Pulsar y mantener el botón bajo
durante 4s.
LED’s en el display
= refrigeración
= desescarche
= ventiladores
Parpadean cuando hay una alarma
Ver el código de alarma
• Pulsar y soltar el botón alto
Puesta en marcha:
El equipo comienza a funcionar cuando se aplica alimentación eléctrica.
Revisar la programación por defecto (ver Menú de Parámetros) y ajustar los parámetros oportunos.
Parámetros
Función
Funcionamiento normal
Temperatura de corte (set point)
Termostato
Diferencial del termostato
Límite máximo al ajustar la temperatura de corte
Límite mínimo al ajustar la temperatura de corte
Corrección de la temperatura en el display
Unidades de temperatura (°C/°F)
Calibración de la sonda Saire
Marcha/paro interno: -1: modo manual, 0: EKC parado, 1: en marcha
Desplazamiento de la temp. de corte durante la noche
Activar el incremento de la temperatura de corte
Incremento de la temperatura de corte (grados) (activación por r39 o DI)
Alarma
Retardo de alarma de temperatura (estándar)
Retardo de alarma de puerta
Retardo de alarma de temperatura (después de desescarche)
Límite de alarma por alta temperatura
Límite de alarma por baja temperatura
Retardo de la alarma asociada a DI
Límite de alarma por alta temperatura del condensador (con S5 y o70 = 2)
Compresor
Mínimo tiempo de compresor en marcha (minutos)
Mínimo tiempo de entre dos arranques consecutivos (minutos)
Invertir el funcionamiento de la salida DO1 (compresor)
Desescarche
Tipo de desescarche (OFF/EL/gas)
Temperatura fin de desescarche
Intervalo de tiempo entre desescarches
Duración máxima del desescarche
Desplazamiento del 1er desescarche tras dar tensión al equipo
Tiempo de goteo
Retardo del ventilador tras el desescarche
Temperatura arranque del ventilador
Ventilador en marcha durante desescarche. 0=parado, 1=en marcha, 2=en marcha
durante el vaciado y el desescarche
Sonda de fin de desescarche (0=no (tiempo), 1=S5, 2=Saire)
Desescarche al dar tensión
Desescarche bajo demanda: tiempo acumulado refrigerando (0=Función cancelada)
Desescarche bajo demanda: variación permitida a S5 (20 = Función cancelada)
Ventiladores
Parar ventilador al parar compresor (yes/no)
Retardo de parada del ventilador
Temperatura de paro del ventilador (medida con S5)
Varios
Retardo de activación de salidas al dar tensión al equipo
Función de la entrada digital DI1:
0=no utilizada. 1=comunica el estado de DI1. 2=puerta abierta y alarma. 3=sólo la alarma de puerta. 4=pulso para iniciar un desescarche. 5=interruptor principal.
6=operación nocturna 7=desplazamiento temperatura de corte (activación r40).
8=alarma al cerrar el contacto 9=alarma al abrir el contacto. 10=limpieza del mueble
(pulso). 11= Inject off al abrir el contacto.
Código 1 de acceso a todos los parámetros (0= código desactivado)
Tipo de las sondas utilizadas (Pt /PTC/NTC)
Precisión del valor del display: yes = 0.5, no = 0,1
Limpieza del mueble. 0=no activo. 1=Sólo ventilador en ON. 2=Todas las salidas en OFF.
Código 2 de acceso a parte de los parámetros (0=desactivar código)
10
Instructions
RI8KU667
©
Danfoss
Código
SW = 1.3x
Valor - mín. Valor - máx.
Ajuste
fábrica
---
-50°C
50°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
r13
r39
r40
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A37
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
0°C
0 horas
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
gas
25°C
48 horas
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
EL
6°C
8 horas
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
d10
d13
d18
d19
0
no
0 horas
0K
2
yes
48 horas
20 K
0
no
0 horas
20 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o05
o06
o15
o46
o64
0
Pt
no
0
0
100
ntc
yes
2
100
0
Pt
no
0
0
06/2015
Ajuste
actual
EKC 102D
Guardar la programación de un EKC en una "copy-key".
Volcar la programación desde una "copy-key" a un EKC
Sustituir los "ajustes de fábrica" por la programación actual
Función de la sonda S5: 0 = desescarche, 1 = producto, 2 = alarma temp. condensador
Parámetros informativos (servicio).
Temperatura medida con la sonda S5
Estado de la entrada DI. (OFF = contacto abierto / ON = contacto cerrado)
Estado de la operación nocturna (OFF = no activa / ON = activa)
Temperatura de corte (set-point)
Estado del relé de frío (0/off = desactivado, 1/on = activado)*
Estado del relé del ventilador (0/off = desactivado, 1/on = activado)*
Estado del relé de desescarche (0/off = desactivado, 1/on = activado)*
Temperatura medida con la sonda Saire
o65
o66
o67
o70
0
0
OFF
0
25
25
On
2
0
0
OFF
0
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
*) Pueden operarse manualmente si r12= -1
Ajustes de fábrica
Si se necesita volver a la programación de fábrica, se procederá así:
- Se corta la alimentación eléctrica al EKC
- Se restablece la alimentación eléctrica mientras se mantienen pulsados los botones
alto y bajo durante unos segundos.
Código de fallos
E1
Fallo del controlador
E 27
Error en la sonda S5
E 29
Códigos de alarma
A1
Alarma por alta temperatura de aire
A2
Alarma por baja temperatura de aire
Error en la sonda Saire
A4
Alarma de puerta
A 15
A 45
A 59
Alarma asociada a DI
EKC parado (ya sea por r12 ó por la DI)
Limpieza del mueble
A 61
Alarma de temperatura del condensador
Códigos de estado
S0
Enfriando
S2
Compresor dentro del mín. tiempo en
marcha.
S3
Compresor mín. tiempo entre arranques
consecutivos.
S4
Tiempo de goteo en curso.
S10
Equipo parado (desde r12 ó desde DI)
S11
Refrigeración parada. (Se ha alcanzado la
temperatura de corte).
S14
Desescarchando
S15
Retraso del ventilador tras desescarche.
S16
Refrigeración parada. (entrada DI abierta)
S17
Puerta abierta
S20
Refrigeración en emergencia.
S25
Control manual, forzado, activo.
S29
Limpieza del mueble
S32
Retraso inicial al dar tensión al equipo.
non
No se puede mostrar la temperatura de
desescarche. No hay sonda.
-dSe está realizando un desescarche.
PS
PS: introduzca contraseña (Código de
acceso)
Italiano
I pulsanti
Impostazione del menu
1. Premere il pulsante superiore fino a
visualizzare un parametro.
2. Premere il pulsante superiore o inferiore
e cercare il parametro da modificare
3. Premere il pulsante centrale fino a
visualizzare il valore parametrico
4. Premere il pulsante superiore o inferiore
e selezionare il nuovo valore
5. Premere nuovamente il pulsante centrale
per immettere il valore.
Impostazione della temperatura
1. Premere il pulsante centrale fino a
visualizzare il valore di temperatura.
2. Premere il pulsante superiore o inferiore
e selezionare il nuovo valore
3. Premere il pulsante centrale per
selezionare l’impostazione.
Lettura della temperatura sul sensore S5
• Premere brevemente il pulsante inferiore
Avvio o arresto manuale di uno
sbrinamento
• Premere il pulsante inferiore per
quattro secondi.
Diodo ad emissione luminosa
= refrigerazione
= sbrinamento
= ventola in funzione
Lampeggia rapidamente in caso di
allarme
Visualizzazione del codice di allarme
• Premere brevemente il pulsante
superiore
Avviamento:
La regolazione ha inizio, quando la tensione è collegata.
Controllare accuratamente le impostazioni di fabbrica. Apportare tutte le modifiche necessarie ai rispettivi parametri.
Parametri
Funzione
Codici
Funzionamento normale
Temperatura (setpoint)
Termostato
Differenziale
Limite max. per l’impostazione del setpoint
Limite min. per l’impostazione del setpoint
Regolazione dell’indicazione di temperatura
Unità di temperatura (°C/°F)
Correzione del segnale di Sair
Servizio manuale(-1), arresto regolazione (0), avvio regolazione (1)
Spostamento del riferimento durante il funzionamento notturno
Attivazione spostamento riferimento r40
Valore spostamento del riferimento (può essere attivato da r39 or DI)
EKC 102D
Instructions
RI8KU667
©
Danfoss
Valore min. Valore max.
SW = 1.3x
Impostazione di
fabbrica
---
-50°C
50°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
r13
r39
r40
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
06/2015
Impostazione effettiva
11
Allarme
Allarme per ritardo di temperatura
Allarme per ritardo porta
Allarme per ritardo di temperatura dopo lo sbrinamento
Limite di allarme superiore
Limite di allarme inferiore
Ritardo di allarme DI1
Limite di allarme superiore per temperatura del condensatore (o70)
Compressore
Tempo ON min.
Tempo OFF min
Il relè del compressore deve inserirsi e disinserirsi inversamente (funzione NC)
Sbrinamento
Metodo di sbrinamento (nessuno/EL/gas)
Temperatura di fine sbrinamento
Intervallo tra avvii sbrinamento
Durata max. sbrinamento
Spostamento temporale all’inserimento dello sbrinamento all’accensione
Tempo di sgocciolamento
Ritardo avviamento ventola dopo sbrinamento
Temperatura di avviamento ventola
Inserimento ventola durante sbrinamento. 0=Fermato. 1=Avviato. 2=Avviato durante
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A37
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
0°C
0 horas
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
gas
25°C
48 horas
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
EL
6°C
8 horas
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
Sensore di sbrinamento (0=tempo, 1=S5, 2=Sair)
Sbrinamento all’accensione
Tempo max. di refrigerazione complessiva tra due sbrinamenti
Sbrinamento su richiesta – Variazione della temperatura di S5 consentita durante la
formazione di ghiaccio. Sull’impianto centrale scegliere 20 K (=off )
Ventole
Arresto ventola al disinserimento del compressore
Ritardo arresto ventola
Temperatura di arresto ventola (S5)
Varie
Ritardo dei segnali in uscita dopo l’accensione
Segnale in ingresso a DI1. Funzione:
0=non utilizzato. 1=stato di DI1. 2=funzione porta con allarme, se aperta. 3=allarme
porta, se aperta.
4= avvio sbrinamento (pressione di impulsi). 5= interruttore princ. est. 6=funzionamento
notturno 7=modifica riferimento (attiva r40). 8=funzione allarme, se chiuso. 9=funzione
allarme, se aperto. 10=stand by per pulizia (pressione di impulsi). 11=Iniezione off, se
aperto.
d10
d13
d18
d19
0
no
0 horas
0K
2
yes
48 horas
20 K
0
no
0 horas
20 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
Codice di accesso 1 (tutte le impostazioni)
Tipo di sensore utilizzato (Pt /PTC/NTC)
Visualizzazione decimale = 0,5 (normale 0,1 al sensore Pt)
Funzione pulizia. 0= normale. 1=Solo ventole. 2=Tutte le uscite OFF.
Codice di accesso 2 (accesso parziale)
Salvataggio delle impostazioni correnti dei regolatori su copy key. Selezione del proprio
numero.
Scarico impostazioni da copy key (precedentemente salvate mediante la funzione o65)
Sostituzione delle impostazioni di fabbrica dei regolatori con quelle attuali
Selezione dell’applicazione del sensore S5 (0=sensore di sbrinamento, 1=sensore prodotto, 2=sensore condensatore con allarme)
Servizio
Temperatura misurata con il sensore S5
Stato dell’ingresso DI1. on/1=chiuso
Stato durante funzionamento notturno (on o off ) 1=chiuso
Lettura del riferimento di regolazione attuale
Stato relè compressore/solenoide (Può essere controllato manualmente ma solo quando
r12=-1)
Stato relè ventole (Può essere controllato manualmente ma solo quando r12=-1)
Stato relè sbrinamento. (Può essere controllato manualmente ma solo quando r12=-1)
Temperatura misurata con il sensore Sair
o05
o06
o15
o46
o64
o65
0
Pt
no
0
0
0
100
ntc
yes
2
100
25
0
Pt
no
0
0
0
o66
o67
o70
0
OFF
0
25
On
2
0
OFF
0
pump down e sbrinamento.
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
Visualizzazione codici guasto
E1
Guasto del regolatore
E 27
Errore sensore S5
E 29
Errore sensore Sair
12
Visualizzazione codici allarme
A1
Allarme temperatura elevata
A2
Allarme bassa temperatura
A4
Allarme sportello
A 15
Allarme DI 1
A 45
Modalità standby
A 59
Pulizia
A 61
Allarme condensatore
Instructions
RI8KU667
©
Danfoss
Visualizzazione codici stato
S0
Regolazione
S2
Compressore tempo ON
S3
Compressore Tempo OFF
S4
Tempo di sgocciolamento
S10
Refrigerazione interrotta dall’interruttore principale
S11
Refrigerazione interrotta dal termostato
S14
Sequenza di sbrinamento. Sbrinamento
S15
Sequenza di sbrinamento. Ritardo ventola
S16
Refrigerazione interrotta a causa dell’ingresso DI aperto
S17
Sportello aperto (ingresso DI aperto)
S20
Raffreddamento di emergenza
S25
Controllo manuale delle uscite
S29
Pulizia
S32
Ritardo dell’uscita all’accensione
non
Impossibile misurare la temperatura di sbrinamento.
Arresto basato sul tempo
-dSbrinamento in corso / Primo raffreddamento dopo lo
sbrinamento
PS
È necessario inserire una password. Impostazione
password
06/2015
The Product contains electrical components
And may not be disposed together with domestic waste.
Equipment must be separate collected with Electrical and Electronic waste. According to Local and currently valid legislation.
EKC 102D
ADAP-KOOL®
Impostazione di fabbrica
Se è necessario reimpostare i valori di fabbrica, attenersi alla seguente procedura:
- Disinserire la tensione di alimentazione del regolatore
- Tenere premuti il pulsante superiore e inferiore contemporaneamente mentre si
ricollega la tensione di alimentazione
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement