Danfoss EKC 102A Installation guide

Danfoss EKC 102A Installation guide
INSTRUCTIONS
084R9965
084R9965
EKC 102A
tamb = 0 - +55°C
230 V a.c. 50/60 Hz
1.0 VA
RI8JT667 09-2009
Type: Pt 1000 (1000 Ω /0°C ) /
Ptc 1000 (1000 Ω /25°C ) /
NTC-M2020 (5000 Ω / 25°C)
( o06)
10 V < U < 256 V
CE (250 V a.c.) UL (240 V a.c.)
10 (6) A
10 A Resistive
16 A relays
5FLA, 30LRA
UL-approval based on 30000 couplings
Max. load must be keept.
Dansk
Knapperne
Indstille en menu
1. Tryk på den øverste knap til der vises en
parameter
2. Tryk på øverste eller nederste knap og
find hen til den parameter, du vil indstille
3. Tryk på den midterste knap indtil værdien for parameteren vises
4. Tryk på øverste eller nederste knap og
find den nye værdi
5. Tryk igen på den midterste knap for at
fastlåse værdien.
Indstille temperaturen
1. Tryk på den midterste knap til temperaturværdien vises
2. Tryk på øverste eller den nederste knap
og find den nye værdi
3. Tryk på den midterste knap for at afslutte indstillingen.
Lysdiode
= køling / relæet er trukket
= afrimning
Blinker hurtigt ved alarm
Se alarmkode
• Kort tryk på den øverste knap
SW = 1.2X
Parametre
Funktion
Manuel start eller stop af en afrimning
• Tryk på den nederste knap i 4 sekunder.
Koder
Min.værdi
Max.værdi
Fabriksindstilling
Normal drift
Temperatur (setpunkt)
---50°C
99°C
2°C
Termostat
Differens
r01
0,1 K
20 K
2K
Max. begrænsning af setpunktsindstilling
r02
-49°C
99°C
99°C
Min. begrænsning af setpunktsindstilling
r03
-50°C
99°C
-50°C
Justering af temperaturvisning
r04
-20 K
20 K
0K
Temperaturenhed (°C/°F)
r05
°C
°F
°C
Korrektion af signalet fra Sair
r09
-10 K
10 K
0K
Manuel service (-1), Stop regulering (0), Start regulering (1)
r12
-1
1
1
Kompressor
Min. ON-tid
c01
0 min
30 min
0 min
Min. OFF-tid
c02
0 min
30 min
0 min
Kompressorrelæ skal koble modsat (NC-funktion)
c30
OFF
On
OFF
Afrimning
Afrimningsmetode (0=ingen / 1=naturlig)
d01
0
1
1
Afrimnings-stoptemperatur
d02
0°C
25°C
6°C
Interval mellem afrimningsstarter
d03
0 hours 48 hours 8 hours
Max. afrimningsvarighed
d04
0 min
180 min
45 min
Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart
d05
0 min
240 min
0 min
Afrimningsføler (0=tid, 1=Sair)
d10
0
1
0
Afrimning ved opstart
d13
no
yes
no
Diverse
Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart
o01
0s
600 s
5s
Adgangskode
o05
0
100
0
Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC)
o06
Pt
ntc
Pt
Køling eller varme (rE=køling, HE=varme)
o07
rE
HE
rE
Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt føler)
o15
no
yes
no
Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeo65
0
25
0
ringsnøglen. Vælg selv nummer
Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen (tidlio66
0
25
0
gere gemt via o65 funktionen).
Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuvæo67
OFF
On
OFF
rende indstillinger
Service
Status på relæet
u58
(Kan styres manuelt, men kun når r12=-1)
Fabriksindstilling
Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således:
- Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren
- Hold den øverste og nederste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen.
Aktuel
indstilling
Opstart:
Reguleringen starter, når spændingen tilsluttes.
Se oversigten over fabriksindstillinger igennem.
Foretag de nødvendige ændringer i de respektive parametre
Visning af alarmkode
A45
Standby mode
Visning af fejlkode
E1
Fejl i regulator
E29
Sair føler fejl
Visning af statuskode
S0
Der reguleres
S2
ON-tid Kompressor
S3
OFF-tid kompressor
S10
Køling stoppet af hovedafbryder
S11
Køling stoppet af termostat
S14
Afrimningssekvens. Afrimer
S20
Nødkøling
S25
Manuel regulering af udgange
S32
Forsinkelse af udgange ved opstart
non
Temperaturen kan ikke vises. Der er
ingen føler
-dAfrimningen er igang / Første nedkøling efter afrimning
PS
Password er påkrævet. Indstil
password
Advarsel! Direkte start af kompressorer *
For at forhindre kompressorsammenbrud skal parametrene c01 og c02 indstilles i henhold til leverandørens krav eller almindeligvis:
Hermetiske kompressorer: c02 min. 5 minutter
Semihermetiske kompressorer: c02 min. 8 minutter og c01 min. 2 til 5 minutter (motorer fra 5 til 15 KW)
*) Direkte aktivering af magnetventiler kræver ikke ændring af fabriksindstillingerne (0).
2
Instructions RI8JT667 ©
Danfoss
09/2009
EKC 102A
English
The buttons
Set menu
1. Push the upper button until a parameter
is shown
2. Push the upper or the lower button and
find that parameter you want to change
3. Push the middle button until the
parameter value is shown
4. Push the upper or the lower button and
select the new value
5. Push the middle button again to enter
the value.
Set temperature
1. Push the middle button until the
temperature value is shown
2. Push the upper or the lower button and
select the new value
3. Push the middle button to select the
setting.
Light emmiting diode
= refrigeration / pull in relay
= defrost
Flashes fast at alarm
Cutout alarm / see alarm code
• Push briefly the upper button
SW = 1.2X
Parameters
Function
Normal operation
Temperature (set point)
Thermostat
Differential
Max. limitation of setpoint setting
Min. limitation of setpoint setting
Adjustment of temperature indication
Temperature unit (°C/°F)
Correction of the signal from Sair
Manual service (-1), stop regulation (0), start regulation (1)
Compressor
Min. ON-time
Min. OFF-time
Compressor relay must cutin and out inversely
(NC-function)
Defrost
Defrost method (0=none / 1=natural)
Defrost stop temperature
Interval between defrost starts
Max. defrost duration
Displacement of time on cutin of defrost at start-up
Defrost sensor (0=time, 1=Sair)
Defrost at start-up
Miscellaneous
Delay of output signals after start-up
Access code
Used sensor type (Pt /PTC/NTC)
Refrigeration or heat (rE=refrigeration, HE=heat)
Display step = 0.5 (normal 0.1 at Pt sensor)
Save the controllers present settings to the programming
key. Select your own number.
Load a set of settings from the programming key (previously saved via o65 function)
Replace the controllers factory settings with the present
settings
Service
Status on relay
Can be controlled manually, but only when r12=-1
Manuel start or stop of a defrost
• Push the lower button for four seconds.
Codes
Min.value
Max.value
Factory
setting
---
-50°C
99°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
20 K
99°C
99°C
20 K
°F
10 K
1
2K
99°C
-50°C
0K
°C
0K
1
c01
c02
c30
0 min
0 min
OFF
30 min
30 min
On
0 min
0 min
OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d10
d13
0
0°C
0 hours
0 min
0 min
0
no
1
25°C
48 hours
180 min
240 min
1
yes
1
6°C
8 hours
45 min
0 min
0
no
o01
o05
o06
o07
o15
o65
0s
0
Pt
rE
no
0
600 s
100
ntc
HE
yes
25
5s
0
Pt
rE
no
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
u58
Actual
setting
Start-up:
Regulation starts when the voltage is on.
Go through the survey of factory
settings. Make any necessary changes in the
respective parameters.
Fault code display
A45
Standby mode
Alarm code display
E1
Fault in controller
E29
Sair sensor error
Status code display
S0
Regulating
S2
ON-time Compressor
S3
OFF-time Compressor
S10
Refrigeration stopped by main
switch
S11
Refrigeration stopped by thermostat
S14
Defrost sequence. Defrosting
S20
Emergency cooling
S25
Manual control of outputs
S32
Delay of output at start-up
non
The defrost temperature cannot be
displayed. There is no sensor
-dDefrost in progress / First cooling
after defrost
PS
Password required. Set password
Factory setting
If you need to return to the factory-set values, it can be done in this way:
- Cut out the supply voltage to the controller
- Keep upper and lower button depressed at the same time as you recon­nect the supply voltage
Warning ! Direct start of compressors *
To prevent compressor breakdown parameter c01 and c02 should be set according to suppliers requirements or in general :
Hermetic Compressors c02 min. 5 minutes
Semihermetic Compressors c02 min. 8 minutes and c01 min. 2 to 5 minutes ( Motor from 5 to 15 KW )
* ) Direct activating of solenoid valves does not require settings different from factory (0)
EKC 102A
Instructions RI8JT667 ©
Danfoss
09/2009
3
Deutsch
Tasten
Menü einstellen
1. Die obere Taste betätigen, bis ein Parameter zur Anzeige gelangt
2. Die obere oder die untere Taste betätigen
um zum gewünschten Parameter zu
gelangen
3. Die midlere Taste betätigen , bis der Wert
des Parameters zur Anzeige kommt
4. Die obere oder die untere Taste betätigen
um einen neuen Wert zu finden
5. Erneut die midlere Taste betätigen um
den Wert festzuhalten.
Temperatur einstellen
1. Die midlere Taste betätigen, bis der Temperaturwert zur Angzeige gelangt
2. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert zu finden
3. Die midlere Tatste betätigen um den
Einstellvorgang abzuschliessen.
SW = 1.2X
Normal betrieb
Temperatur (Sollwert)
Thermostat
Differenz
Max. Begrenzung des Sollwert-einstellung
Min. Begrenzung des Sollwert-einstellung
Justierung der Temperaturanzeige
Temperaturenheit (°C/°F)
Korrektur des Signals vom Sair
Manuel Service(-1), Regelung stoppen(0), Regelung starten(1)
Verdichter
Min. ON-Zeit
Min. OFF-Zeit
Verdichterrelais muss entgegengesetz schalten
(NC-Funktion)
Abtauung
Abtaumethode (0=keine / 1=natürliche)
Abtau-Stoptemperatur
Interval zwischen Abtaustarten
Max. Abtaudauer
Zeitverzögerung an der Abtaueinschaltung bei Aufstart
Abtaufühler (0=Zeit), (1=Sair)
Abtauung bei Aufstart
Diverses
Verzögerung des Ausgangssignales nach dem Anlauf
Zugangskode
Angewandter Fühlertyp (Pt /PTC/NTC)
Kühlung oder Heiz (rE=Kühlung, HE=Heiz)
Display step = 0.5 (normal 0.1 bei Pt Fühler)
Gegenwärtige Einstellungen des Reglers zu einen Programmierungs Key speichern. Wähle selber eine Nummber.
Ein Satz von Einstellungen von den Programmierungs Keys
laden (früher mit der Funktion o65 gespeichert)
Die Werkseinstellungen des Reglers mit den jetzigen
Einstellungen überschreiben.
Service
Status am Relais
(Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1)
Leuchtdiode
= Kühlung / Relais anziehen
= Abtauung
Blinkt schnell bei Alarm
Siehe Alarmkode
• Die oberste Taste kurz betätigen
Parameter
Funktion
Manueller start oder stop einer Abtauung
• Die untere Taste für etwa 4 Sekunden
betätigen.
Code
Min.Wert
Max.Wert
Werkseinstellung
---
-50°C
99°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
20 K
99°C
99°C
20 K
°F
10 K
1
2K
99°C
-50°C
0K
°C
0K
1
c01
c02
c30
0 min
0 min
OFF
30 min
30 min
On
0 min
0 min
OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d10
d13
0
0°C
0 hours
0 min
0 min
0
no
1
25°C
48 hours
180 min
240 min
1
yes
1
6°C
8 hours
45 min
0 min
0
no
o01
o05
o06
o07
o15
o65
0s
0
Pt
rE
no
0
600 s
100
ntc
HE
yes
25
5s
0
Pt
rE
no
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
Aktuelle
Einstellung
u58
Werkseinstellung
Die Rückkehr zu den ab Fabrik eingestellten Werten lässt sich wie folgt vornehmen:
- Die Spannungszufuhr zum Regler unterbrechen.
- Die obere und die untere Taste gleichzeitig betätigt halten und gleichzeitig die Spannungszufuhr wieder einschalten.
Aufstart:
Regelung startet wenn die Spannung eingeschaltet ist.
Die Übersicht über Werkseinstellungen durchsehen. — Die notwendigen Änderungen in den
jeweiligen Parametern vornehmen.
Alarm - Fehlercodeanzeige
A45
Standby mode
Fehlercodeanzeige
E1
Fehler am Regler
E29
Sair Fühler Fehler
Anzeige des Statuscodes
S0
Es wird geregelt
S2
ON-Zeit Verdichter
S3
OFF-Zeit Verdichter
S10
Kühlung vom Hauptschalter
gestoppt
S11
Kühlung vom Thermstat gestoppt
S14
Abtausequenz. Abtauung
S20
Notkühlung
S25
Manuelle Regelung von Ausgängen
S32
Verzögerung der Ausgänge bei
Anlauf
non
Temperatur kann nicht angezeigt
werden. Kein Fühler vorhanden.
-dAbtauung ist in Gang. / Erste abkühlung nach Abtauung
PS
Passwort ist erforderlich. Passwort
einstellen
Warnung! Direktstart von Verdichtern*
Um eine Verdichterstörung zu vermeiden, die Parameter c01 und c02 gemäß Herstelleranforderungen einstellen oder folgende
allgemeine Einstellung wählen:
Hermetische Verdichter: Parameter c02 auf min. 5 Minuten setzen
Semihermetische Verdichter: Parameter c02 auf min. 8 Minuten und Parameter c01 auf min. 2 bis 5 Minuten setzen (Motorleistung 5 bis 15 kW)
* ) Die Direktaktivierung von Magnetventilen ist mit den Werkseinstellungen (0) möglich.
4
Instructions RI8JT667 ©
Danfoss
09/2009
EKC 102A
Français
Les Boutons
Réglage d’un menu
1. Appuyez sur le bouton supérieur jusqu’à
apparition d’un paramètre.
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour trouver le paramètre à régler
3. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur du paramètre
4. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
5. Appuyez à nouveau sur le bouton médian pour verrouiller la valeur.
Réglage de la température
1. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur de température
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
3. Appuyez sur le bouton médian pour
terminer le réglage.
Fonction
Codes
Fonctionnement normal
Température (point de consigne)
--Thermostat
Différentiel
r01
Limite max. de température de réglage
r02
Limite min. de température de réglage
r03
Réglage de l’affichage de température
r04
Unités de température (°C/°F)
r05
Correction du signal en provenance de Sair
r09
Service manuel(-1), Arrêt régualtion(0), marche régualtion(1)
r12
Compresseur
Temps de marche min.
c01
Intervalle entre deux démarrages
c02
Le relais de compresseur doit agir inversement.
c30
(fonction NF)
Dégivrage
Méthode (0=non / 1=naturel)
d01
Température d’arrêt du dégivrage
d02
Intervalle entre d´marrages du dégivrage
d03
durée max. du dégivrage
d04
Retard du dégivrage à la mise sous-tension
d05
Test de la sonde de dégivrage (0=temps), (1=Sair)
d10
Dégivrage lors de la mise en route
d13
Divers
Temporisation des signaux de sortie lors de la mise en route o01
Code d’accès
o05
Type de sonde utilisé (Pt /PTC/NTC)
o06
Froid ou chaud (rE=froid, HE=chaud)
o07
Cran d’affichage = 0.5 (norme 0,1/capteur Pt)
o15
Conservez les réglages actuels de l’appareil comme clé de
o65
programmation. Choisissez votre propre numéro.
Appel d’un jeu de réglages de la clé de programmation.
o66
(sauvée auparavant via la fonction o65)
Surchargez les réglages usine avec les réglages actuels du
o67
régulateur
Service
Etat du relais (La commande manuelle est possible mais à
u58
condition que r12=-1)
Diode lumineuse
= refroidissement / relais fermé
= dégivrage
Clignotement rapide en cas d’alarme
Visualisation du code d’alarme
• Appuyez brièvement sur le bouton
supérieur
SW = 1.2X
Paramètres
Marche/arrêt manuel d’un dégivrage
• Appuyez sur le bouton inférieur pendant 4 secondes.
Valeur
mini
Valeurmaxi
Réglage
usine
-50°C
99°C
2°C
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
20 K
99°C
99°C
20 K
°F
10 K
1
2K
99°C
-50°C
0K
°C
0K
1
0 min
0 min
OFF
30 min
30 min
On
0 min
0 min
OFF
0
0°C
0 hours
0 min
0 min
0
no
1
25°C
48 hours
180 min
240 min
1
yes
1
6°C
8 hours
45 min
0 min
0
no
0s
0
Pt
rE
no
0
600 s
100
ntc
HE
yes
25
5s
0
Pt
rE
no
0
0
25
0
OFF
On
OFF
Réglage
actuel
Mise en route :
La régulation démarre au moment de la mise
sous tension.
Parcourez le sommaire des réglages départ
usine. Procédez aux modifications nécessaires,
aux paramètres respectifs.
Affichage code alarme
A45
Standby mode
Affichage de codes de défauts
E1
Défaut de régulateur
E29
Erreur de sonde Sair
Affichage des ètats
S0
Régulation en cours
S2
Temps ON du compresseur
S3
Temps OFF du compresseur
S10
Le refroidissement a été arrêté au
“Main switch” (interrupteur principal)
S11
Le refroidissement a été arrêté au le
thermostat
S14
Séquende du dégivrage. Dégivrage
en cours
S20
Refroidissement de secours
S25
Régulation manuelle les sorties
S32
Temporisation des sorties à la mise
en route
non
Température pas accessible.
Il n’y a pas de sonde.
-dDégivrage en cours / Première réfrigération après un dégivrage
PS
Mot de passe imposé. Réglage du
mot de passe
Réglage départ usine
Pour retrouver éventuellement les valeurs réglées en usine, procéder ainsi :
- Couper la tension d’alimentation du régulateur.
- Maintenir les boutons supérieur et inférieur enfoncés en remettant le régulateur sous tension.
Attention ! Démarrage direct des compresseurs *
Pour éviter toute panne du compresseur, il convient de régler les paramètres c01 et c02 selon les exigences des
fournisseurs ou en général :
Compresseurs hermétiques c02 min. 5 minutes
Compresseurs semi-hermétiques c02 min. 8 minutes et c01 min. 2 à 5 minutes (moteur de 5 à 15 KW)
* ) L’activation directe des électrovannes ne nécessite pas de réglages autres que les réglages d’usine (0).
EKC 102A
Instructions RI8JT667 ©
Danfoss
09/2009
5
Español
Los botones
Ajustar parámetros
1. Pulsar el botón superior hasta que
aparece el parámetro r01.
2. Pulsar los botones alto y bajo hasta
encontrar el parámetro desesado.
3. Pulsar el botón central para ver el valor
actual.
4. Pulsar los botones alto y bajo para
modificar el valor.
5. Pulsar el botón central para confirmar el
nuevo valor.
Ajustar la temperatura de corte
1. Pulsar el botón central para ver el valor
actual.
2. Pulsar los botones alto y bajo para
modificar el valor.
3. Pulsar el botón central para confirmar el
nuevo valor.
Leer la temperatura de la sonda de desescarche
• Pulsar y soltar el botón bajo
Iniciar/parar un desesc. manualmente
• Pulsar y mantener el botón bajo durante 4s.
LED’s en el display
= refrigeración
= desescarche
Parpadean cuando hay una alarma
Ver el código de alarma
• Pulsar y soltar el botón alto
SW = 1.2X
Parámetros
Función
Funcionamiento normal
Temperatura de corte (set point)
Termostato
Diferencial del termostato
Límite máximo al ajustar la temperatura de corte
Límite mínimo al ajustar la temperatura de corte
Corrección de la temperatura del display
Unidades de temperatura (°C/°F)
Calibración de la sonda Saire
Marcha/paro interno:
-1=modo manual, 0=EKC parado, 1=en marcha
Compresor
Mínimo tiempo de compresor en marcha (minutos)
Mínimo tiempo entre dos arranques consecutivos (min.)
Invertir el funcionaimento de la salida DO1 (compresor)
Desescarche
Tipo de desescarche: 0=ninguno / 1 =natural
Temperatura de fin de desescarche
Intervalo de tiempo entre desescarches
Duración máxima del desescarche
Desplazamiento del 1er desescarche tras dar tensión al
equipo
Sonda de fin de desescarche (0=tiempo, 1=Saire)
Desescarche al dar tensión
Varios
Retardo de activación de salidas al dar tensión al equipo
Código 1 de acceso a todos los parámetros
(0=código desactivado)
Tipo de todas las sondas utilizadas (Pt /PTC/NTC)
Frío / Calor (rE=frío; HE=calor)
Precisión del valor del display: YES = 0.5, no= 0.1
Guardar la programación de un EKC en una "copy-key"
Volcar la programación desde una "copy-key" a un EKC
Sustituir los "ajustes de fábrica" por la programación actual
Parámetros informativos (servicio)
Estado del relé de frío (0/OFF = desact., 1/on = activado)
Puede operarse manualmente sí "r12=-1"
Código
Valor mín.
Valor máx.
Ajuste de
fábrica
---
-50°C
99°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
20 K
99°C
99°C
20 K
°F
10 K
1
2K
99°C
-50°C
0K
°C
0K
1
c01
c02
c30
0 min
0 min
OFF
30 min
30 min
On
0 min
0 min
OFF
d01
d02
d03
d04
d05
0
0°C
0 horas
0 min
0 min
1
25°C
48 horas
180 min
240 min
1
6°C
8 horas
45 min
0 min
d10
d13
0
no
1
yes
0
no
o01
o05
0s
0
600 s
100
5s
0
o06
o07
o15
o65
o66
o67
Pt
rE
no
0
0
OFF
ntc
HE
yes
25
25
On
Pt
rE
no
0
0
OFF
Ajuste
actual
u58
Puesta en marcha:
El equipo empieza a funcionar cuando se
aplica alimentación eléctrica.
Revise el menú de parámetros ajustados de
fábrica. Realice los ajustes necesarios en los
parámetros correspondientes.
Códigos de alarma
A45
EKC parado ( por "r12")
Códigos de fallos
E1
Fallo del controlador
E29
Error en la sonda Saire
Códigos de estado
S0
Enfriando
S2
Compresor mín. tiempo en marcha
S3
Compresor mín. tiempo arranques
consecutivos
S10
Equipo parado (desde r12 ó desde
DI)
S11
Refrig. parada (se ha alcanzado el
corte).
S14
Desescarchando
S20
Refrigeración en emergencia
S25
Control manual, forzado, activo
S32
Retraso inicial al dar tensión al
equipo
non
No se puede mostrar la temp. de
desescarche. No hay sonda.
-dSe está realizando un desescarche
PS
PS : introduzca contraseña (Código
de acceso)
Ajustes de fábrica
Si se necesita volver a la programación de fábrica, se procederá del siguiente modo:
- Se corta la almientación eléctrica al EKC
- Se restablece la alimentación eléctrica mientras se mantienen pulsados los dos botones alto y bajo durante unos
segundos.
¡Atención! Arranque directo de compresores*
Para evitar daños en el compresor, los parámetros c01 y c02 deberán ajustarse según las recomendaciones del fabricante o bien, o de
forma general:
Compresores herméticos: c02 = 5 minutos
Compresores semi-herméticos: c02 = 8 minutos y c01 = 2 a 5 minutos (Motor de 5 a15 kW)
*) Para controlar las válvulas solenoides no se requiere un ajuste diferente al de fábrica (0)
6
Instructions RI8JT667 ©
Danfoss
09/2009
EKC 102A
Italiano
I pulsanti
Impostazione del menu
1. Premere il pulsante superiore fino a
visualizzare un parametro.
2. Premere il pulsante superiore o inferiore
e cercare il parametro da modificare
3. Premere il pulsante centrale fino a
visualizzare il valore parametrico
4. Premere il pulsante superiore o inferiore
e selezionare il nuovo valore
5. Premere nuovamente il pulsante centrale
per immettere il valore.
Impostazione della temperatura
1. Premere il pulsante centrale fino a
visualizzare il valore di temperatura
2. Premere il pulsante superiore o inferiore
e selezionare il nuovo valore
3. Premere il pulsante centrale per
selezionare l’impostazione.
Visualizzazione della temperatura sull’altro
sensore di temperatura
• Premere brevemente il pulsante inferiore
SW = 1.2X
Parametri
Funzione
Funzionamento normale
Temperatura (setpoint)
Termostato
Differenziale
Limite max. per l’impostazione del setpoint
Limite min. per l’impostazione del setpoint
Regolazione dell’indicazione di temperatura
Unità di misura temperatura (°C/°F)
Correzione del segnale di Sair
Interruttore principale (-1), arresto regolazione (0), avvio
regolazione (1)
Compressore
Tempo ON min
Tempo OFF min
Il relè del compressore deve inserirsi e disinserirsi inversamente (funzione NC)
Sbrinamento
Metodo di sbrinamento (0=nessuno / 1=naturale)
Temperatura di arresto sbrinamento
Intervallo tra avvii sbrinamento
Durata max. sbrinamento
Scostamento temporale all’inserimento dello sbrinamento
all’accensione
Sensore di sbrinamento (0=tempo, 1=Sair)
Sbrinamento all’accensione
Varie
Ritardo dei segnali in uscita dopo l’accensione
Codice di accesso
Tipo di sensore utilizzato (Pt /PTC/NTC)
Refrigerazione o riscaldamento (rE=refrigerazione,
HE=calore)
Visualizzazione decimale = 0,5 (normale 0,1 al sensore Pt)
Salvataggio delle impostazioni correnti dei regolatori sul
copy key. Selezione del proprio numero.
Scarico impostazioni dal copy key (precedentemente salvate mediante la funzione o65)
Sostituzione delle impostazioni di fabbrica dei regolatori
con quelle attuali
Servizio
Lo stato del relè stato on può essere controllato manualmente ma solo quando r12= -1
Avvio o arresto manuale di uno sbrinamento
• Premere il pulsante inferiore per
quattro secondi.
Diodo ad emissione luminosa
= refrigerazione / relè di attivazione
= sbrinamento
Lampeggia rapidamente in caso di
allarme
Disinserimento Allarme / Visualizzazione
del codice di allarme
• Premere brevemente il pulsante
superiore
Imposta- Impozione di stazione
fabbrica effettiva
Codes
Valore
Min.
Valore
Max.
---
-50°C
99°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
20 K
99°C
99°C
20 K
°F
10 K
1
2K
99°C
-50°C
0K
°C
0K
1
c01
c02
c30
0 min
0 min
OFF
30 min
30 min
On
0 min
0 min
OFF
d01
d02
d03
d04
d05
0
0°C
0 hours
0 min
0 min
1
25°C
48 hours
180 min
240 min
1
6°C
8 hours
45 min
0 min
d10
d13
0
no
1
yes
0
no
o01
o05
o06
o07
0s
0
Pt
rE
600 s
100
ntc
HE
5s
0
Pt
rE
o15
o65
no
0
yes
25
no
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
u58
Avviamento:
La regolazione ha inizio quando la tensione è
collegata.
Controllare accuratamente le impostazioni di
fabbrica. Apportare tutte le modifiche necessarie ai rispettivi parametri.
Visualizzazione codici di guasto
A45
Modalità standby
Visualizzazione codici di allarme
E1
Guasto del regolatore
E29
Errore sensore Sair
Visualizzazione codici di stato
S0
Regolazione
S2
Compressore tempo ON
S3
Compressore Tempo OFF
S10
Refrigerazione interrotta dall’interruttore principale
S11
Refrigerazione interrotta dal
termostato
S14
Sequenza di sbrinamento. Sbrinamento
S20
Raffreddamento di emergenza
S25
Controllo manuale delle uscite
S32
Ritardo dell’uscita all’avvio
non
Impossibile visualizzare la temperatura di sbrinamento. Nessun sensore
-dSbrinamento in corso / Primo raffreddamento dopo lo sbrinamento
PS
È necessario inserire una password.
Impostazione password
Impostazione di fabbrica
Se è necessario reimpostare i valori di fabbrica, attenersi alla seguente procedura:
- Disinserire la tensione di alimentazione del regolatore
- Tenere premuti il pulsante superiore e inferiore contemporaneamente mentre si ricollega la tensione di alimentazione
DE-BD
Attenzione! Partenza diretta del compressore *
Per evitare la rottura del compressore I parametric c01 e c02 dovranno essere impostati secondo le
specifiche del costruttore o in generale :
Compressori ermetici : c02 min. 5 minuti.
Compressori semiermetici : c02 min. 8 minuti e c01 da 2 a 5 minuti ( Motori da 5 a 15 KW )
* ) L’attivazione diretta della valvola solenoide non richiede impostazioni diverse da quelle iniziali (0) .
EKC 102A
Instructions RI8JT667 ©
Danfoss
09/2009
The Product contains electrical components
And may not be disposed together with domestic waste.
Equipment must be separate collected with Electrical and Electronic waste. According to Local and currently valid legislation.
7
8
Instructions RI8JT667 ©
Danfoss
09/2009
EKC 102A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement