Laserliner MultiMeter Pocket XP Ръководство за работа

Laserliner MultiMeter Pocket XP Ръководство за работа
MultiMeter Pocket XP
DE
EN
NL
DA
FR
ES
IT
PL
FI
PT
SV
NO
TR
RU
UK
CS
CAT III CAT IV
600 V 600 V
ET
LV
LT
RO
02
BG
17
EL
32
!
Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor
„Indicații privind garanția și indicații suplimentare“ precum
și informațiile actuale și indicațiile apăsând link-ul de internet
de la capătul acestor instrucțiuni. Urmați indicațiile din
cuprins. Acest document trebuie păstrat și la predarea mai
departe a aparatului.
Funcţie / Utilizare
Multimetru pentru măsurători în domeniul categoriei de supratensiune
CAT III până la max. 600V / CAT IV până la max. 600 V. Cu aparatul
de măsură pot fi efectuate măsurători ale tensiunii continue şi
alternative, ale curenţilor continui şi alternativi, teste de continuitate
şi diode, măsurători de rezistivitate, măsurători de capacitate, frecvenţă
şi ale ritmului de repetiţie a impulsurilor în cadrul domeniilor
specificate.
Simboluri
Avertisment privind tensiunea electrică periculoasă: Din
cauza elementelor constructive conductoare neprotejate
din interiorul carcasei există un pericol semnificativ de
expunere a persoanelor unui risc de electrocutare.
Avertisment aspra unui pericol
Clasa de protecţie II: Aparatul de control dispune de
o izolaţie consolidată sau dublată.
Clasa de supratensiune II: Consumatorii monofazici care
se racordează la prizele normale; de ex.: electrocasnicele,
sculele portabile.
Categorie de supratensiune III: Mijloc de exploatare în
instalaţii fixe şi în cazurile în care sunt formulate cerinţe
speciale privind fiabilitatea şi disponibilitatea mijlocului
de exploatare, de ex. comutatoare în instalaţii fixe şi
aparate pentru uz industrial cu conexiune permanentă
la instalaţia fixă.
Categorie de supratensiune IV: Aparate pentru utilizarea
la sau în apropierea surselor de alimentare în instalaţia
electrică a clădirilor şi chiar de la distribuţia principală către
reţea, cum ar fi de ex. contoare electrice, întrerupătoare
de protecţie la supra-curent şi aparate de comandă
auxiliare.
02
RO
MultiMeter Pocket XP
Indicaţii de siguranţă
• Utilizaţi aparatul exclusiv conform destinaţiei sale de utilizare
cu respectarea specificaţiilor.
• A paratele de măsură şi accesoriile nu constituie o jucărie.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• Reconstruirea sau modificarea aparatului nu este admisă, astfel
se anulează autorizaţia şi specificaţiile de siguranţă.
• Nu expuneţi aparatul la sarcini mecanice, temperaturi ridicate sau
vibraţii puternice.
• La manipularea unor tensiuni mai mari de 24 V/AC rms resp.
60 V/DC este necesară o atenție deosebită. La atingerea conductorilor
electrici există, la aceste tensiuni, pericol producerii unui şoc electric
cu potenţial letal iminent.
• Dacă aparatul este acoperit de umiditate sau de alte reziduuri
conductoare, nu trebuie să se lucreze sub tensiune. De la o tensiune de > 24 V/ACrms resp. 60 V/DC există, din cauza umidităţii,
un pericol sporit de producere a unui şoc electric posibil letal.
• Curăţaţi şi uscaţi aparatul înainte de utilizare.
• Atunci când utilizaţi echipamentul în exterior, acordaţi atenție ca
aparatul să fie utilizat numai în condiţii de mediu corespunzătoare
resp. cu adoptarea măsurilor de protecţie adecvate.
• În categoria de supratensiune III (CAT III - 600 V) nu trebuie să fie
depăşită tensiunea de 600 V între aparatul de control şi pământ.
• În categoria de supratensiune IV (CAT IV - 600 V) nu trebuie să fie
depăşită tensiunea de 600 V între aparatul de control şi pământ.
• La fiecare utilizare a aparatului împreună cu accesoriu de măsurare
este valabilă cea mai mică categorie de supratensiune (CAT),
tensiune nominală și curent nominal.
• Asiguraţi-vă înaintea fiecărei măsurători că obiectul de verificat
(de ex. cablu conductor), aparatul de verificare şi accesoriile utilizate
(de ex. cablu conector) se află în stare ireproşabilă. Testaţi aparatul
la surse cunoscute de tensiune (de ex. priză de 230 V pentru
verificarea AC sau la o baterie auto pentru verificarea DC).
• Aparatul nu trebuie să mai fie folosit atunci când una sau mai multe
dintre funcțiile acestuia s-au defectat sau nivelul de încărcare a
bateriilor este redus.
• Aparatul trebuie să fie deconectat de la toate sursele de curent
și circuitele de măsurare înainte de deschiderea capacului pentru
a schimba bateria/bateriile sau siguranța/siguranțele. Nu porniți
aparatul cu capacul deschis.
• Respectaţi prevederile de siguranţă locale resp. ale autorităţilor
naţionale pentru utilizarea conformă a aparatului şi eventual a
echipamentelor de siguranţă recomandate (de ex. mănuşi electrician).
RO
03
• Ţineţi vârfurile de măsurare numai de mânerele destinate
în acest sens. Contactele de măsură nu trebuie să fie atinse în
timpul măsurătorii.
• Acordați atenție ca întotdeauna să fie selectate conexiunile corecte
și poziția corectă a comutatorului rotativ cu domeniul de măsurare
corect pentru măsurătoarea care urmează a fi efectuată.
• Nu executați singur/ă lucrările în apropierea instalațiilor electrice
periculoase și numai conform instrucțiunilor unui specialist
electronist responsabil.
• Înaintea măsurării resp. a verificării diodelor, a rezistenței sau nivelului
de încărcare a bateriei decuplați tensiunea circuitului de curent.
• Acordaţi atenţie ca toţi condensatorii de înaltă tensiune să
fie descărcaţi.
• Conectaţi mai întâi conductorul negru de măsurare înaintea celui
roşu la legarea la o tensiune. La dezlegare procedaţi în ordine inversă.
• Utilizaţi exclusiv cablurile de măsură originale. Acestea trebuie
să prezinte aceleaşi caracteristici de tensiune, categorie şi amperaj
ca aparatul de măsură.
Indicaţii suplimentar pentru utilizare
Respectaţi regulile tehnice de siguranţă pentru lucrul la instalaţiile
electrice, printre altele: 1. Eliberarea, 2. asigurarea contra repornirii,
3. Verificaţi lipsa tensiunii la cei doi poli, 4. Împământarea şi
scurtcircuitarea, 5. asigurarea şi acoperirea părţilor conductoare
de tensiune învecinate.
Indicaţii de siguranţă
Manipularea cu razele optice artificiale OStrV
Orificiu LED
•A
paratul lucrează cu LED-uri din grupul de risc RG 0 (grupă
liberă, fără risc) conform standardelor în vigoare pentru siguranța
fotobiologică (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) în
edițiile actuale ale acesteia.
• Putere raze: nivel lungime unde egal cu 456 nm. Densitatea
medie a razelor se situează sub valorile limită ale grupului
de risc RG0.
04
RO
MultiMeter Pocket XP
• Razele de acces a ledurilor nu sunt periculoase pentru ochiul uman
și pielea umană în cazul utilizării conforme cu destinația și în cazul
deservirii în mod rezonabil și previzibil.
• Nu pot fi complet excluse în principal efecte de iritare optică
temporare (de ex. orbire, orbirea de la bliț, vederea de imagini
consecutive, lezarea capacității de vizualizare culorilor), în special
la luminozitate redusă a mediului înconjurător.
• Nu priviți în mod intenționat mai mult timp direct în sursa de
emitere a razei.
• Pentru a asigura respectarea valorilor limită ale grupului de risc
RG 0 nu este necesară nicio întreținere.
Indicaţii de siguranţă
Manipularea cu razele electromagnetice
• A paratul de măsurare respectă prescripțiile și valorile limită
pentru compatibilitatea electromagnetică conf. Directivei EMV
(compatibilitatea electromagnetică) 2014/30/UE care este
acoperită prin intermediul Directivei RED 2014/53/UE.
• Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex. în spitale,
în aeroporturi, la benzinării, sau în apropierea persoanelor cu
stimulatoare cardiace. Există posibilitatea unei influențe periculoase
sau a unei perturbații de la și din cauza aparatelor electrice.
Indicaţii de siguranţă
Manipularea cu razele radio RF
• Aparatul de măsură este echipat cu o interfață radio.
• Aparatul de măsură respectă prescripțiile și valorile limită pentru
compatibilitatea electromagnetică și radiația radio conform
Directivei RED 2014/53/UE.
• Prin prezenta Umarex GmbH & Co. KG, declară că tipul de
echipament radio MultiMeter Pocket XP corespunde cerințelor
esențiale și celorlalte reglementări ale directivei europene
privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED). Testul complet
al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea
adresă de internet: http://laserliner.com/info?an=mumepocxp
Creioane măsurare
Cu capac de protecție: CAT III până la max. 600V/CAT IV până
la max. 600V
Contacte măsurare
Fără capac de protecție: CAT II până la max. 1000V
RO
05
Afişaj al valorii măsurate
Oprire automată
Valoarea actuală măsurată
se păstrează
Valoarea maximă
Valoarea minimă
Verificare diode
Verificare continuitate
Bluetooth activ
Selectare automată
domeniu
Măsurători ale curentului
continuu
Măsurători ale curentului
alternativ
Nivel de încărcare a bateriei
redus
Hertz (frecvență)
Procent (ritmul de repetiție
a impulsului)
Mega (ohm)
Kilo (ohm)
Ohm (rezistență)
Nano (10-9) (capacitate)
Micro (10-6)
(amper, capacitate)
Mili (10-3) (volt, amper)
Farad (capacitate)
Volt (tensiune)
Ampere
(intensitatea curentului)
8
7
6
5
11
9
10
1
4
2
3
1 Întrerupător rotativ pentru
setarea funcţiei de măsurare
2 Bucşă de intrare roşie (+)
3 Bucşă COM neagră (–)
4 Bucşă de intrare roşie
10A (+)
5 Comutarea funcţiei de
măsurare
6 Măsurarea MIN-/MAX,
Selectare manuală domeniu
06
RO
7 Afişaj LC
8 Lanternă
9 Lanternă PORNIT/OPRIT,
Bluetooth PORNIT/OPRIT
10 Menţinere valoare măsurată
actuală, Iluminare LCD
PORNITĂ/OPRITĂ
11 Compartiment pentru baterii
pe partea posterioară
MultiMeter Pocket XP
Valori limite maxime
Funcţie
Valori limite maxime
Tensiune max. la intrare între respectivele
cleme de intrare și pământ:
V CA, V CC
10 MΩ impedanța de intrare
V CA, V CC, frecvență, raport ciclic
600 V real
Rezistență, tranzit, capacitate,
verificarea diodelor
250 V real
Curentul max. de intrare și siguranță
în domeniul de măsurare a curentului:
10A CA/CC
siguranță rapidă 10A/600 V real
(durata de pornire max. 30 sec.
la fiecare 15 min.)
μA CA/CC, mA CA/CC
siguranță rapidă
500 mA / 600 V real
Funcţie AUTO OFF
Aparatul de măsură se opreşte automat după 15 minute de
inactivitate pentru protejarea bateriei. Pentru oprirea funcției
se menține apăsată tasta Mode în timpul pornirii.
1 Introducerea bateriilor
1.
2.
2 Fixarea creioanelor de măsurare
Dacă nu este utilizat sau dacă
aparatul este transportat, vârfurile de
măsurare se poziționează întotdeauna
în suport pe partea posterioară și
se acoperă cu capacele de protecție
pentru a preveni rănirea din cauza
vârfurilor de măsurare.
RO
07
3 Conectarea vârfurilor de măsurare
Vârful de măsurare negru (–) trebuie să se conecteze întotdeauna la
„bucşa COM“. La măsurători ale curentului, vârful de măsurare roșu
(+) se conectează la bucșa de intrare stângă (4). La toate celelalte
funcții de măsurare, vârful de măsurare roșu se conectează la bucșa
de intrare dreaptă (2).
!
Vă rugăm să acordaţi atenţie înaintea fiecărei măsurători
conectării corecte a vârfurilor de măsurare. Măsurarea
tensiunii cu racordurile de tensiune de 10A conectate sau
în domeniul mA poate avea drept consecință declanșarea
siguranței montate și deteriorarea circuitului de măsurare.
4 Măsurarea curentului DC/AC
roşu
negru
Pentru măsurarea curentului, comutatorul rotativ se rotește în poziția
„μA”, „mA” sau „10A” și se setează tipul de tensiune (CA, CC)
apăsând tasta „Mode”. Acordați atenție conectării corecte a
vârfurilor de măsurare.
μA / mA = bucșa de intrare dreaptă, roșie (+) (2)
10A = 10A bucșa de intrare roșie (+) (4)
Circuitul de curent se decuplează înainte de conectarea aparatului
de măsurare. În final contactele de măsurare se conectează la obiectul
de măsurare.
Valoarea măsurată determinată precum şi polaritatea se afişează în
display. Circuitul de curent se decuplează din nou înainte de separarea
aparatului de măsurare.
!
08
Nu măsurați curenți de până la 10A mai mult de 30 de
secunde. Acest lucru poate avea drept consecinţă
deteriorarea aparatului sau a vârfurilor de măsurare.
RO
MultiMeter Pocket XP
5 Măsurarea tensiunii AC
negru
roşu
Pentru măsurarea tensiunii CA, comutatorul rotativ se rotește în
poziția „V~”. În final contactele de măsurare se conectează la
obiectul de măsurare. Valoarea măsurată determinată precum şi
polaritatea se afişează în display.
6 Măsurarea frecvenţei şi a ritmului de repetiţie
a impulsului
negru
roşu
Pentru măsurarea frecvenței rotiți comutatorul rotativ în poziția
„Hz”/„%” și activați printr-o singură apăsare a tastei „Mode”
funcția „măsurare frecvență”. În final contactele de măsurare se
conectează cu obiectul de măsurare. Prin apăsarea tastei „Mode“
se comută din Hz în % ritm de repetiţie a impulsului.
7 Măsurarea tensiunii DC
negru
roşu
Pentru măsurarea tensiunii CC, comutatorul rotativ se rotește în
poziția „V.–..“ . În final contactele de măsurare se conectează la
obiectul de măsurare. Valoarea măsurată determinată precum şi
polaritatea se afişează în display.
RO
09
8 Măsurare rezistenţă
negru
roşu
Pentru măsurarea rezistenţei întrerupătorul rotativ se roteşte în
poziţia „Ω“ . În final se contactele de măsurare se conectează cu
obiectul de măsurare. Valoarea măsurată determinată se afişează în
display. Dacă în loc de valoarea măsurată pe afişaj apare „O.L“ ori
este depăşit domeniul de măsurare ori circuitul de măsurare nu este
închis resp. este întrerupt. Rezistenţele se pot măsura numai separat
de aceea părţile componente trebuie eventual separate de celelalte.
!
La măsurarea rezistenţelor punctele de contact trebuie să
fie libere de murdărie, ulei, lac de la lipirea caldă sau alte
murdăriri, altfel rezultatul măsurării se poate decala.
9 Verificarea tranzitului
negru
roşu
Pentru verificarea tranzitului, comutatorul rotativ se rotește în poziția
„Ω” și funcția „Verificare tranzit“ se activează apăsând o dată
tasta „Mode”. În final se contactele de măsurare se conectează
cu obiectul de măsurare. La trecere se recunoaşte o valoare de
măsurare de < 50 Ohm care este confirmată cu un semnal acustic.
Dacă în loc de valoarea măsurată pe afişaj apare „O.L“ ori este
depăşit domeniul de măsurare ori circuitul de măsurare nu este închis
resp. este întrerupt.
10
RO
MultiMeter Pocket XP
10 Verificare diode
roşu
negru
Direcţia de trecere
Pentru verificarea diodelor, comutatorul rotativ se rotește în poziția
„Ω” și funcția „Verificare diodă” se activează apăsând de două
ori tasta „Mode”. În final contactele de măsurare se conectează la
diodă. Valoarea măsurată determinată a tensiunii directe se afişează
pe display. Dacă în loc de valoarea măsurată pe afişaj apare „O.L“,
fie măsurarea diodei se realizează în direcţia blocată, fie dioda este
defectă. Dacă valoarea măsurată este 0.0 V, dioda este defectă sau
se produce un scurtcircuit.
11 Măsurarea capacităţii
negru
roşu
+
+
Pentru verificarea capacităţii întrerupătorul rotativ se roteşte în poziţia
„CAP“ şi funcţia „măsurare capacitate“ se activează apăsând de trei
ori tasta „mode“. În final contactele de măsurare se conectează cu
obiectul de măsurare. În cazul condensatorilor polarizaţi, polul pozitiv
se conectează cu vârful de măsurare roşu.
RO
11
12 Funcția MIN/MAX
La pornirea aparatului de măsurat, funcția
MIN/MAX este dezactivată.
1 sec
1 sec
Funcția MIN/MA X nu este
disponibilă în domeniile
frecvență, raport ciclic, rezistență,
tranzit, verificarea diodelor
și capacitate.
2 sec
13.1 Domeniu autoreglare
La pornirea aparatului de măsură, funcţia de
autoreglare este activată automat. Aceasta
caută în funcţiile de măsurare corespunzătoare
cel mai bun domeniu posibil pentru măsurare.
13.2 Domeniu manual
2 sec
1 sec
1 sec
1 sec
2 sec
12
RO
Funcția Range este posibilă
numai în domeniile de măsurare
a tensiunii, curentului
și rezistenței.
MultiMeter Pocket XP
14 Lanternă
Lanterna este pornită și oprită prin apăsarea tastei 9.
15 Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
Funcția Bluetooth este activată și dezactivată prin apăsarea lungă
a tastei 9.
16 Funcţia Hold (menţinere)
Cu funcţia Hold valoarea actuală măsurată poate fi menţinută
pe afişaj. Apăsarea tastei „HOLD“ activează resp. dezactivează
această funcţie.
17 LCD-Backlight
ON
2 sec
OFF
2 sec
18 Înlocuirea siguranţei
Pentru înlocuirea siguranţei, deconectaţi vârfurile de măsurare de
la orice sursă de tensiune iar apoi de la aparat. Deschideţi carcasa
şi înlocuiţi siguranţa cu o altă siguranţă cu acelaşi tip constructiv şi
specificaţie (10A / 600V resp. 500mA / 600V). Închideţi şi înşurubaţi
la loc carcasa cu grijă.
2.
1.
Indicații privind întreținerea și îngrijirea
Curățați toate componentele cu o lavetă ușor umedă și evitați
utilizarea de agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare. Scoateți
bateria/iile înaintea unei depozitări de durată. Depozitați aparatul
la un loc curat, uscat.
RO
13
Calibrare
Aparatul de măsură trebuie să fie calibrat şi verificat în mod regulat
pentru a garanta exactitatea rezultatelor măsurătorilor. Recomandăm
un interval de calibrare de un an.
Transmiterea datelor
Apararatul este prevăzut cu funcție Bluetooth®* care permite transmiterea datelor cu ajutorul tehnologiei radio către terminare mobile
prevăzute cu interfață Bluetooth®* (de ex. telefoane smart, tabletă).
Setarea sistemului pentru o conexiune Bluetooth®* se regăsește la
http://laserliner.com/info?an=ble
Aparatul poate realiza o conexiune Bluetooth®* cu aparate finale
compatibile Bluetooth 4.0.
Raza de acțiune este de max. 10 m distanță față de aparatul de
capăt și depinde în mare măsură de condițiile de mediu, cum ar fi
de ex. grosimea sau structura pereților, surse de interferențe radio,
cât și de abilitățile de trimitere / primire ale aparatului final.
Funcția Bluetooth®* trebuie activată după pornire, deoarece sistemul
de măsurare sau aparatul de măsurare este conceput pentru un
consum foarte redus de energie.
Un terminal mobil se poate conecta cu prin intermediul unei aplicații
cu aparatul de măsură pornit.
Aplicație (App)
Pentru utilizarea funcției Bluetooth®* este necesară o aplicație.
Aceasta poate fi descărcată din magazinele virtuale corespunzătoare
în funcție de aparatul final:
!
Acordați atenție ca interfața Bluetooth®* a aparatului mobil final
să fie activată.
După pornirea aplicației și activarea funcției Bluetooth®* se poate
realiza o conexiune între un terminal mobil și aparatul de măsură.
Dacă aplicația recunoaște mai multe aparate de măsură active,
alegeți aparatul de măsură adecvat.
La următoarea pornire, acest aparat de măsură se poate
conecta automat.
* Marca Bluetooth® și logo-ul constituie mărci proprii înregistrare ale Bluetooth SIG, Inc.
14
RO
MultiMeter Pocket XP
Date tehnice
Funcţie
Tensiune DC
Tensiune CA
50-60 Hz
Valoare reală
(TrueRMS)
Curent DC
Curent CA
50-60 Hz
Valoare reală
(TrueRMS)
Rezistivitate
Domeniu
Precizie
% din valoarea măsurării (rdg)
+ locuri cu valoarea cea mai
mică (cifre)
400.0 mV
± (1,0% rdg ± 8 cifre)
4.000 V
40.00 V
400.0 V
± (1,0% rdg ± 3 cifre)
600 V
± (1,2% rdg ± 3 cifre)
4.000 V
40.00 V
400.0 V
± (1,0% rdg ± 5 cifre)
600 V
± (1,2% rdg ± 5 cifre)
400.0 μA
± (1,0% rdg ± 3 cifre)
4.000 μA
40.00 mA
400.0 mA
± (1,5% rdg ± 3 cifre)
10A
± (2,5% rdg ± 5 cifre)
400.0 μA
± (2,0% rdg ± 5 cifre)
4.000 μA
40.00 mA
400.0 mA
± (2,5% rdg ± 5 cifre)
10A
± (3,0% rdg ± 7 cifre)
400.0 Ω
± (1,0% rdg ± 4 cifre)
4.000 kΩ
40.00 kΩ
400.0 kΩ
4.000 MΩ
± (1,5% rdg ± 2 cifre)
40.00 MΩ
± (3,5% rdg ± 3 cifre)
40.00 nF
± (5,0% rdg ± 35 cifre)
400.0 nF
Capacitate
4.000 µF
± (3,0% rdg ± 5 cifre)
40.00 µF
400.0 µF
± (4,0% rdg ± 5 cifre)
4000 µF
± (5,0% rdg ± 5 cifre)
9.999 Hz
Frecvenţă
99.99 Hz
999.9 Hz
± (1,0% rdg ± 5 cifre)
9.999 kHz
1%…99%
Raport ciclic
± (1,2% rdg ± 2 cifre)
Lățimea impulsului: 100 μs ... 100 ms
Frecvență: 5 Hz...100 kHz
RO
15
Verificare diode
Curent/tensiune verificare ≤ 0.3 mA / ≤ 3.3 V
Verificare continuitate
Curent verificare ≤ 0.5 mA
Unda de răspuns ≤ 50 Ohm
Polaritate
Semnul din faţă pentru polaritatea negativă
Afişaj LC
0 … 3999
Siguranţă
10A / 600V, Flink (5 x 20 mm)
500mA / 600V Flink (5 x 20 mm)
Clasa de protecţie
II, dublă izolaţie
Supratensiune
CAT III - 600V, CAT IV - 600V
Grad de poluare
2
Condiții de lucru
Umiditatea aerului max. 80% rH, fără
condensare, până la 31°C, în plus, reducere
lineară (Derating) până la 50% rH / ≤ 40°C,
înălțime de lucru max. 2000 m peste NN
(nul normal)
Condiții de depozitare
-20°C … 60°C, Umiditate aer max. 80% rH
Date funcționare
modul radio
Interfață Bluetooth LE 4.x
Bandă de frecvență:
ISM Band 2400-2483.5 MHz, 40 canale
Putere emitere: max. 10 mW
Lățime bandă: 2 MHz
Rată de biți: 1 Mbit/s; modulație: GFSK / FHSS
Alimentare energie
2 x AAA 1,5 Volt bateriilor
Dimensiuni
67 x 120 x 47 mm
Greutate
262 g
Preciziile sunt specificate pentru temperatura ambiantă 18 ... 28°C,
umiditatea rel. a aerului < 70%rH. Toate domeniile de tensiune
alternativă și curent alternativ sunt specificate pentru 5% ... 100%
din domeniul de măsurare.
Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. 17W46
Prevederile UE şi debarasarea
Aparatul respectă toate normele necesare pentru
circulația liberă a mărfii pe teritoriul UE.
Acest produs este un aparat electric şi trebuie colectat
separat şi debarasat în conformitate cu normativa
europeană pentru aparate uzate electronice şi electrice.
Pentru alte indicaţii privind siguranţa şi indicaţii
suplimentare vizitaţi:
http://laserliner.com/info?an=mumepocxp
16
RO
MultiMeter Pocket XP
!
Прочетете изцяло ръководството за експлоатация,
приложената брошура „Гаранционни и допълнителни
инструкции“, както и актуалната информация и указанията
в препратката към интернет в края на това ръководство.
Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ
трябва да бъде съхранен и да бъде предаден при
предаването на устройството.
Функция/Използване
Мултиметър за измерване в диапазона на категория пренапрежение
CAT III до макс. 600V / CAT IV до макс. 600 V. С този измервателен
уред може да се измерват постоянни и променливи напрежения,
постоянни и променливи токове, да се проверява проходимост
и диоди, да се измерват съпротивления, капацитети, честоти и
коефициенти на запълване на импулс в рамките на специфични
области.
Символи
Предупреждение за опасно електрическо напрежение:
Поради незащитени токопроводящи компоненти във
вътрешността на корпуса може да възникне достатъчна
опасност хора да бъдат изложени на риска на електрически
(токов) удар.
Предупреждение за опасно място
Клас на защита II: Тестерът притежава усилена или
двойна изолация.
Категория свръхнапрежение II: Монофазни консуматори,
които се присъединяват към нормални контакти,
например: домакински уреди, преносими инструменти.
Категория на превишено напрежение III: Технологични
средства във фиксирани инсталации и в такива
случаи, в които се поставят специални изисквания към
надеждността и готовността за работа на технологичните
средства, например прекъсвач във фиксирани
инсталации и устройства за индустриална употреба с
постоянно свързване
към фиксираната инсталация.
Категория на свръхнапрежение IV: Уреди, които са
предназначени за използване на или в близост до
захранване в електрическата инсталация на сгради,
погледнато от главния разпределител в посока към
мрежата, например електромери, защитни изключватели
срещу претоварване и централизирани контролери.
BG
17
Инструкции за безопасност
• Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за
употреба в рамките на спецификациите.
• Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца.
Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
• Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще
доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията
за безопасност.
• Не подлагайте устройството на механично натоварване, твърде
високи температури или на силни вибрации.
• При боравене с напрежения, по-високи от 24 V/AC rms, съответно
60 V/DC, трябва да се внимава особено. При докосване на
електрически проводници при тези напрежения вече съществува
опасност за живота поради токов удар.
• Ако приборът е овлажнен с влага или други проводящи остатъци,
не трябва да се работи под напрежение. От напрежение > 24 V/AC
rms, съответно 60 V/DC поради влагата съществува повишена
опасност от опасни за живота токови удари.
• Почистете и изсушете прибора преди да го използвате.
• При използване навън обърнете внимание устройството да
се използва само при съответни метеорологични условия,
съответно при подходящи защитни мерки.
• В категория за превишено напрежение III (CAT III - 600 V)
не трябва да се превишава напрежението 600 V между
контролното устройство и земя.
• В категория за превишено напрежение IV (CAT IV - 600 V)
не трябва да се превишава напрежението 600 V между
контролното устройство и земя.
• При използването на уреда заедно с измервателни принадлежности
са валидни най-ниската категория на свръхнапрежение (CAT),
номиналното напрежение и номиналният ток.
• Уверете се преди всяко измерване, че измерваната област
(например проводник), изпитателният прибор и използваните
аксесоари (например свързващ проводник) се намират в
безупречно състояние. Проверете прибора на познати източници
на напрежение (например 230 V-щепселна розетка за AC-тестване
или автомобилен акумулатор за DC-тестване).
• Уредът не трябва да се използва повече, ако една или няколко
функции откажат или ако зарядът на батериите е нисък.
• Преди да бъде отворен капакът с цел смяна на батерията/
батериите или предпазителя/предпазителите, уредът трябва
да бъде разединен от всички източници на ток и измервателни
кръгове. Не включвайте уреда с отворен капак.
• Моля, съблюдавайте превантивните мерки за безопасност на
местните, съотв. националните власти за правилно използване
на уреда и евентуално предписаните предпазни съоръжения
(напр. предпазни ръкавици за електротехници).
18
BG
MultiMeter Pocket XP
• Хващайте измервателните електроди само за ръкохватките.
Измервателните контакти не трябва да се докосват по време
на измерването.
• Следете винаги да бъдат избрани правилните изводи и правилното
положение на въртящия се превключвател с правилния за
съответното измерване диапазон на измерване.
• Не извършвайте работите в опасна близост до електрическите
инсталации сами и ги извършвайте само след инструктаж от
отговорния електротехник.
• Преди измерване или проверка на диоди, съпротивление или заряд
на батерии изключете напрежението към веригата.
• Обърнете внимание всички високоволтови кондензатори
да са разредени.
• Винаги свързвайте първо черния измервателен проводник, преди да
свържете червения, когато подавате напрежение. При разединяване
на клемите процедирайте в обратната последователност.
• Използвайте единствено оригиналните измервателни линии.
Те трябва да притежават коректни номинални мощности на
напрежение, категория и ток както на измервателният прибор.
Допълнителни указания за употреба
Съблюдавайте техническите правила за безопасност за работа
по електрически инсталации, които между другото включват:
1. Свободно включване, 2. Обезопасяване срещу повторно включване,
3. Двуполюсна проверка на свободата на напрежението,
4. Заземяване и свързване накъсо, 5. Обезопасяване и изолиране
на съседните токопровеждащи детайли.
Инструкции за безопасност
Работа с изкуствено, оптично лъчение OStrV
Изходен отвор LED
• Уредът работи със светодиоди от рискова група RG 0 (свободна
група, без наличие на риск) в съответствие с валидните стандарти
за фотобиологична безопасност (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR
62471:2006-07ff) в техните актуални редакции.
• Мощност на излъчване: пикова дължина на вълната 456 nm.
Средните плътности на лъчите са под граничните стойности за
рискова група RG0.
BG
19
• Достъпното лъчение на светодиодите не е опасно за човешкото око
и човешката кожа при употреба по предназначение и при разумно
предвидими условия.
• Не е възможно пълното изключване на временни, дразнещи
оптични въздействия (напр. отблясъци, заслепяване, остатъчни
образи, увреждания на цветното зрение), особено при по-ниска
осветеност на околната среда.
• Не гледайте умишлено и продължително директно към източника
на лъчение.
• Не се изисква техническо обслужване за гарантиране на спазването
на граничните стойности за рискова група RG 0.
Инструкции за безопасност
Работа с електромагнитно лъчение
• Измервателният уред спазва предписанията и граничните
стойности за електромагнитната съвместимост съгласно Директива
2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост, която се
покрива от Директива 2014/53/EС за предоставяне на пазара на
радиосъоръжения.
• Трябва да се спазват локалните ограничения в работата, като напр.
в болници, в самолети, на бензиностанции или в близост до лица
с пейсмейкъри. Съществува възможност за опасно влияние или
смущение от електронни уреди.
Инструкции за безопасност
Работа с радиочестотно излъчване
• Измервателният уред е оборудван с радиоинтерфейс.
• Измервателният уред спазва предписанията и граничните
стойности за електромагнитната съвместимост и радиоизлъчването
съгласно Директива 2014/53/ЕС за предоставяне на пазара
на радиосъоръжения.
• С настоящото Umarex GmbH & Co. KG декларира, че типът на
радиосистемата MultiMeter Pocket XP съответства на съществените
изисквания на европейската Директива 2014/53/EС за
радиосъоръженията (RED). Пълният текст на ЕС декларацията за
съответствие може да намерите на следния интернет адрес:
http://laserliner.com/info?an=mumepocxp
Измервателни електроди
Със защитна капачка CAT III до макс. 600 V/CAT IV до макс. 600 V
Измервателни контакти
Без защитна капачка: CAT II до макс. 1000 V
20
BG
MultiMeter Pocket XP
Показание на измерената
стойност
Автоматично изключване
Текущата измерена стойност
се задържа
Максимална стойност
Минимална стойност
Проверка на диод
Проверка на проходимост
Bluetooth активен
Автоматичен избор на
диапазон
Измервания на постоянен ток
Измервания на променлив ток
Зареждането на батерията е
ниско
Херц (честота)
Процент
(работен цикъл на импулс)
Мега (ом)
Кило (ом)
Ом (съпротивление)
Нано (10-9) (капацитет)
Микро (10-6) (ампер,
капацитет)
Мили (10-3) (волт, ампер)
Фарад (капацитет)
Волт (напрежение)
Ампер (сила на тока)
8
7
11
9
10
6
5
1
2
4
3
1
2
3
4
5
6
Въртящ превключвател за
настройка на измервателната
функция
Входна букса червена (+)
COM-букса черна (–)
10A Входна букса
червена (+)
Превключване на
измервателната функция
MIN-/MAX-Messung,
Ръчен избор на диапазон
7
8
9
10
11
LC-дисплей
Джобно фенерче
Джобно фенерче
ВКЛ/ИЗКЛ,
Bluetooth ВКЛ./ИЗКЛ.
Задържане на текуща
измерена стойност, LCD
осветление ВКЛ./ИЗКЛ.
Отделение за батериите
от задната страна
BG
21
Максимални гранични стойности
Максимални гранични
стойности
Макс. входно напрежение между съответните входни клеми
и заземяването:
V AC, V DC
10 MΩ входящ импеданс
V AC, V DC, честота, работен
600 V еф.
цикъл на импулс
Съпротивление, непрекъснатост,
250 V еф.
капацитет, диоден тест
Макс. входящ ток и предпазител в областта за измерване на ток:
гъвкав предпазител 10 A/
600 V еф. (продължителност
10 A AC/DC
на включване макс. 30 сек.
на всеки 15 мин.)
гъвкав предпазител
μA AC/DC, mA AC/DC
500 mA/600 V еф.
Функция
AUTO OFF функция (АВТОМ ИЗКЛ)
Измервателният уред се изключва автоматично след 15 минути
липса на активност, за да се щадят батериите. За изключване
на функцията бутонът за режим се задържа натиснат по време
на включването.
1 Поставяне на батериите
1.
2.
2 Фиксиране на измервателните сонди
При неизползване и транспорт
измервателните електроди трябва
винаги да се поставят в държача от
задната страна и защитните капачки
трябва да са поставени, за да се
предотвратят наранявания
от измервателните електроди.
22
BG
MultiMeter Pocket XP
3 Свързване на измервателните електроди
Черният измервателен електрод (–) винаги трябва да се свързва
към буксата „COM“. При измерване на ток червеният измервателен
електрод (+) трябва да се свърже към лявата входна букса (4). При
всички останали функции за измерване червеният измервателен
електрод трябва да се свърже към дясната входна букса (2).
!
Моля преди всяко измерване внимавайте за коректно
свързване на измервателните електроди. Измерване на
напрежение с поставени изводи за ток 10 A или в областта
за измерване на mA може да доведе до задействане на
вградения предпазител и до повреди на измервателния кръг.
4 Измерване на ток DC/AC
Червен
черен
За измерване на ток поставете въртящия се превключвател в
положение „μA“, „mA“ или „10A“ и настройте типа напрежение
(AC, DC) с натискане на бутона „Режим“. Следете за правилното
свързване на измервателните електроди.
μA / mA = дясна входна букса червена (+) (2)
10A = 10A входна букса червена (+) (4)
Изключете токовия контур преди свързването на измервателния уред.
След това свържете измервателните контакти с измервания обект.
На дисплея се показват установената стойност от измерването,
както и полярността. Отново изключете токовия контур преди
разделянето на измервателния уред.
!
Измервайте токове в областта до 10 A в продължителност
на не повече от 30 секунди. Това може да доведе до повреда
на уреда или наизмервателните контакти.
BG
23
5 Измерване на напрежение AC
черен
Червен
За измерване на AC напрежение поставете въртящия се превключвател
в положение „V~“. След това свържете измервателните контакти
с измервания обект. На дисплея се показват установената стойност
от измерването, както и полярността.
6 Измерване на честота и коефициент
на запълване на импулс
черен
Червен
За измерване на честота поставете въртящия се превключвател
в положение „Hz“/„%“ и активирайте функцията „Измерване на
честотата“ чрез еднократно натискане на бутона „Режим“. След
това свържете измервателните контакти с измервания обект. Чрез
натискане на бутона „Mode“ (режим) се превключва от Hz на %
коефициент на запълване на импулс.
7 Измерване на напрежение DC
черен
Червен
За измерване на DC напрежение поставете въртящия се превключвател
в положение „V.–..“. След това свържете измервателните контакти с
измервания обект. На дисплея се показват установената стойност от
измерването, както и полярността.
24
BG
MultiMeter Pocket XP
8 Измерване на съпротивление
черен
Червен
За измерване на съпротивлението поставете въртящия
превключвател в позиция „Ω“. След това свържете измервателните
контакти с измервания обект. На дисплея се показва установената
стойност. Ако на дисплея не се появи стойност от измерването,
а „O.L“, или обхватът на измерване е превишен, или измервателният
контур не е затворен или е прекъснат. Съпротивления може да се
измерват коректно само отделно, поради това детайлите трябва
евентуално да бъдат отделени от останалата схема.
!
При измервания на съпротивления в точките на измерване
не трябва да има замърсяване, масло, лак от запояване или
други подобни замърсявания, тъй като в противен случай
резултатите от измерването може да са грешни.
9 Проверка на проходимост
черен
Червен
За проверка на проходимостта поставете въртящия се превключвател в
положение „Ω“ и активирайте функцията „Проверка на проходимост“
чрез еднократно натискане на бутона „Режим“. След това свържете
измервателните контакти с измервания обект. Като проходимост се
счита измерена стойност < 50 Ohm, която се потвърждава с акустичен
сигнал. Ако на дисплея не се появи стойност от измерването, а „O.L“,
или обхватът на измерване е превишен, или измервателният контур
не е затворен или е прекъснат.
BG
25
10 Проверка на диод
Червен
черен
Посока на пропускане
За проверка на диоди поставете въртящия се превключвател в
положение „Ω“ и активирайте функцията „Проверка на диоди“
чрез двукратно натискане на бутона „Режим“. След това свържете
измервателните контакти с диода. На дисплея се показва установената
стойност на напрежението на пропускане. Ако на дисплея не се появи
стойност от измерването, а „O.L“, то или диодът се измерва в посока
на непропускане, или диодът е дефектен. Ако бъде измерено 0.0 V,
диодът е дефектен или е налице късо съединение.
11 Измерване на капацитет
черен
Червен
+
+
За измерване на капацитета, поставете въртящия превключвател в
позиция „CAP“ и активирайте функцията „Измерване на капацитет“
чрез двукратно натискане на бутона „Mode“ (режим). След това
свържете измервателните контакти с измервания обект.
При полюсни кондензатори плюс полюсът трябва да се свърже
с червения измервателен електрод.
26
BG
MultiMeter Pocket XP
12 Функция МИН./МАКС.
При включване на уреда за измерване
функцията МИН./МАКС. е дезактивирана.
1 sec
1 sec
Функцията МИН./МАКС. не е
на разположение в областите
честота, работен цикъл на
импулса, съпротивление,
проходимост, проверка на
диоди и капацитет.
2 sec
13.1 Автоматичен диапазон
При включване на измервателния уред
автоматично се активира функцията Autorange
(автоматичен диапазон). Тя търси възможно
най-добрия диапазон за измерването
в съответните измервателни функции.
13.2 Ръчен диапазон
2 sec
1 sec
1 sec
1 sec
2 sec
Функцията Диапазон е
възможна само в областите
на измерване на напрежение,
ток и съпротивление.
BG
27
14 Джобно фенерче
Джобното фенерче се включва и изключва с натискане на бутона 9.
15 Активиране/дезактивиране на Bluetooth
Bluetooth се активира и дезактивира чрез продължително натискане
на бутон 9.
16 Функция Hold (Задържане)
С функцията Hold (Задържане) текущата измерена стойност може да
се задържи на дисплея. Натискането на бутона „HOLD“ (ЗАДРЪЖ /
10) активира съответно деактивира тази функция.
17 LCD-Backlight
ON
OFF
2 sec
2 sec
18 Смяна на ел. предпазителя
За смяната на ел. предпазителя, първо разединете измервателните
електроди от всякакъв източник на напрежения, а накрая и от уреда.
Отворете корпуса и подменете ел. предпазителя с предпазител от
същия конструктивен тип и спецификация (10A / 600V съответно
500mA / 600V). Отново затворете и завинтете внимателно корпуса.
2.
1.
Указания за техническо обслужване и поддръжка
Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и
избягвайте използването на почистващи и абразивни препарати и
разтворители. Сваляйте батерията/батериите преди продължително
съхранение. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.
28
BG
MultiMeter Pocket XP
Калибриране
Измервателният уред трябва редовно да се калибрира и изпитва,
за да се гарантира точността на резултатите от измерването.
Препоръчваме интервал на калибриране една година.
Пренос на данни
Уредът разполага с Bluetooth®* функция, която позволява преноса
на данни чрез радиотехника към мобилни крайни устройства
с Bluetooth®* интерфейс (например смартфон, таблет).
Изискванията към системата за Bluetooth®* връзка ще намерите
на адрес http://laserliner.com/info?an=ble
Уредът може да изгради Bluetooth®* връзка с Bluetooth 4.0
съвместими крайни устройства.
Радиусът на действие е проектиран за макс. 10 m разстояние от
крайното устройство и силно зависи от условията на околната
среда, като например дебелината и състава на стени, източници
на радиосмущения, както и от приемно / предавателните свойства
на крайното устройство.
Bluetooth®* трябва да се активира след включването, тъй като
измервателната система или уредът за измерване е проектиран за
минимален разход на ток.
Мобилно крайно устройство може да се свърже посредством
приложение с включения измервателен уред.
Приложение (App)
За използване на Bluetooth®* функцията е необходимо приложение.
То може да бъде изтеглено в съответния магазин в зависимост от
крайното устройство.
!
Обърнете внимание Bluetooth®* интерфейсът на мобилното
крайно устройство да е активиран.
След старта на приложението и активирана Bluetooth®* функция
може да се създаде връзка между мобилно крайно устройство и
измервателния уред. Ако приложението открие няколко активни
измервателни уреда, изберете подходящия измервателен уред.
При следващия старт този измервателен уред може да бъде свързан
автоматично.
* Марката Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc.
BG
29
Технически характеристики
Функция
DC напрежение
AC напрежение
50 – 60 Hz
действителна ефективна
стойност (TrueRMS)
DC ток
AC ток
50 – 60 Hz
действителна ефективна
стойност (TrueRMS)
Съпротивление
Обхват
Точност
% от измерената стойност (rdg)
+ места с минимални
стойности (Digits)
400.0 mV
± (1,0% rdg ± 8 цифри)
4.000 V
40.00 V
400.0 V
± (1,0% rdg ± 3 цифри)
600 V
± (1,2% rdg ± 3 цифри)
4.000 V
40.00 V
400.0 V
± (1,0% rdg ± 5 цифри)
600 V
± (1,2% rdg ± 5 цифри)
400.0 μA
± (1,0% rdg ± 3 цифри)
4.000 μA
40.00 mA
400.0 mA
± (1,5% rdg ± 3 цифри)
10A
± (2,5% rdg ± 5 цифри)
400.0 μA
± (2,0% rdg ± 5 цифри)
4.000 μA
40.00 mA
400.0 mA
± (2,5% rdg ± 5 цифри)
10A
± (3,0% rdg ± 7 цифри)
400.0 Ω
± (1,0% rdg ± 4 цифри)
4.000 kΩ
40.00 kΩ
400.0 kΩ
4.000 MΩ
± (1,5% rdg ± 2 цифри)
40.00 MΩ
± (3,5% rdg ± 3 цифри)
40.00 nF
± (5,0% rdg ± 35 цифри)
400.0 nF
Капацитет
4.000 µF
± (3,0% rdg ± 5 цифри)
40.00 µF
400.0 µF
± (4,0% rdg ± 5 цифри)
4000 µF
± (5,0% rdg ± 5 цифри)
9.999 Hz
Честота
99.99 Hz
999.9 Hz
± (1,0% rdg ± 5 цифри)
9.999 kHz
Работен цикъл на
импулс
30
BG
1%…99%
± (1,2% rdg ± 2 цифри)
Ширина на импулса: 100 µs ... 100 ms
Честота: 5 Hz...100 kHz
MultiMeter Pocket XP
Проверка на диод
Тестов ток/тестово напрежение
≤ 0,3 mA/≤ 3,3 V
Проверка на
проходимост
Тестов ток ≤ 0,5 mA
Прагова стойност на сработване ≤ 50 ома
Полярност
Знак за отрицателна полярност
LC-дисплей
0 … 3999
Ел. предпазител
10A / 600V, мигновен (5 x 20 mm)
500mA / 600V мигновен (5 x 20 mm)
Клас на защита
II, двойна изолация
Претоварване по
напрежение
CAT III - 600V, CAT IV - 600V
Степен на замърсяване
2
Условия на работа
Относителна влажност на въздуха макс. 80%,
без конденз, до 31°C, над тези стойности
линеално понижаване (Derating) до 50%
относителна влажност/≤ 40°C,
работна височина макс. 2000 m над морското
равнище (нормална нула)
Условия за съхранение
-20°C … 60°C, Относителна влажност на
въздуха макс. 80% rH
Работни данни на
радиомодула
Интерфейс Bluetooth LE 4.x
Честотна лента: ISM лента 2400-2483.5 MHz,
40 канала
Мощност на предаване: макс. 10 mW
Ширина на лентата: 2 MHz
Скорост на предаване: 1 Mbit/s; модулация:
GFSK/FHSS
Захранване
2 батерии AАА, 1,5 V
Размери
67 x 120 x 47 mm
Тегло
262 g
Точностите са посочени за температура на околната среда 18 ... 28°C,
отн. влажност на въздуха < 70%. Всички области за променливо
напрежение и променлив ток са посочени за 5% ... 100% от
областта на измерване.
Запазва се правото за технически изменения. 17W46
ЕС-разпоредби и изхвърляне
Уредът изпълнява всички необходими стандарти
за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.
Този продукт е електрически уред и трябва да се
събира и изхвърля съгласно европейската директива
относно отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО).
Още инструкции за безопасност и допълнителни
указания ще намерите на адрес:
http://laserliner.com/info?an=mumepocxp
BG
31
!
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, το συνημμένο τεύχος
„Εγγύηση και πρόσθετες υποδείξεις“ καθώς και τις τρέχουσες
πληροφορίες και υποδείξεις στον σύνδεσμο διαδικτύου
στο τέλος αυτών των οδηγιών. Τηρείτε τις αναφερόμενες
οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται και να
παραδίδονται μαζί με τη συσκευή στον επόμενο χρήστη.
Λειτουργία / Τρόπος χρήσης
Πολύμετρο για μετρήσεις στην περιοχή της κατηγορίας υπέρτασης
CAT III έως μέγ. 600 V / CAT IV έως μέγ. 600 V. Με τη συσκευή
μέτρησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις συνεχών και
εναλλασσόμενων τάσεων, μετρήσεις συνεχών και εναλλασσόμενων
ρευμάτων, έλεγχοι συνέχειας και διόδων, μετρήσεις αντίστασης,
μετρήσεις χωρητικότητας, συχνότητας και συντελεστή παλμών στις
καθορισμένες περιοχές.
Σύμβολα
Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση: Από μη
προστατευμένα, ηλεκτροφόρα εξαρτήματα στο εσωτερικό
του περιβλήματος μπορεί να προκύψει κίνδυνος έκθεσης
ατόμων σε ηλεκτροπληξία.
Προειδοποίηση για επικίνδυνο σημείο
Κατηγορία προστασίας ΙΙ: Η συσκευή ελέγχου διαθέτει
ενισχυμένη ή διπλή μόνωση.
Κατηγορία υπέρτασης II: Μονοφασικοί καταναλωτές,
οι οποίοι συνδέονται σε κανονικές πρίζες, π.χ.: οικιακές
συσκευές, φορητά εργαλεία.
Κατηγορία υπέρτασης III: Λειτουργικά μέσα σε σταθερές
εγκαταστάσεις και για περιπτώσεις, στις οποίες
τίθενται ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αξιοπιστία και τη
διαθεσιμότητα λειτουργικών μέσων, π.χ. διακόπτες σε
σταθερές εγκαταστάσεις και συσκευές για βιομηχανική
χρήση με συνεχή σύνδεση στη σταθερή εγκατάσταση.
Κατηγορία υπέρτασης IV: Συσκευές για χρήση επάνω
ή κοντά στην τροφοδοσία εντός της ηλεκτρικής
εγκατάστασης κτηρίων, ιδωμένα από την κύρια διανομή
προς το δίκτυο, π.χ. μετρητής ηλεκτρισμού, διακόπτης
ασφαλείας έναντι υπερρεύματος και εγκεφάλους.
32
EL
MultiMeter Pocket XP
Υποδείξεις ασφαλείας
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό
χρήσης εντός των προδιαγραφών.
• Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται
μακριά από παιδιά.
• Προσθήκες ή τροποποιήσεις στη συσκευή δεν επιτρέπονται.
Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνονται οι άδεια και οι προδιαγραφές
ασφάλειας.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση, πολύ υψηλές
θερμοκρασίες ή έντονους κραδασμούς.
• Κατά την εργασία με τάση πάνω από 24 V/AC rms ή 60 V/DC
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Εάν υπάρξει επαφή με τους
ηλεκτρικούς αγωγούς, σε αυτές τις τάσεις υπάρχει θανάσιμος
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Εάν η συσκευή έχει στην επιφάνειά της υγρασία ή άλλα αγώγιµα
κατάλοιπα, δεν επιτρέπεται η εργασία υπό ηλεκτρική τάση. Σε τάση
πάνω από > 24 V/AC rms ή 60 V/DC υπάρχει λόγω της υγρασίας
αυξημένος κίνδυνος θανάσιμης ηλεκτροπληξίας.
• Καθαρίστε και στεγνώστε τη συσκευή πριν τη χρήση.
• Προσέξτε κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους ώστε η συσκευή
να χρησιµοποιείται µόνο σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες και µε
τα κατάλληλα µέτρα προστασίας.
• Στην κατηγορία υπέρτασης III (CAT III - 600 V) δεν επιτρέπεται να
παρατηρείται υπέρβαση της τάσης των 600 V μεταξύ συσκευής
ελέγχου και γείωσης.
• Στην κατηγορία υπέρτασης IV (CAT IV - 600 V) δεν επιτρέπεται να
παρατηρείται υπέρβαση της τάσης των 600 V μεταξύ συσκευής
ελέγχου και γείωσης.
• Όταν χρησιμοποιείται η συσκευή μαζί με τον εξοπλισμό μέτρησης
ισχύει η εκάστοτε μικρότερη κατηγορία υπέρτασης (CAT),
ονομαστική τάση και ονομαστικό ρεύμα.
• Βεβαιωθείτε πριν από κάθε μέτρηση ότι η προς έλεγχο περιοχή
(π.χ. καλώδιο), η συσκευή ελέγχου και τα πρόσθετα εξαρτήματα
(π.χ. καλώδιο σύνδεσης) βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
Δοκιμάστε τη συσκευή σε γνωστές πηγές τάσης (π.χ. πρίζα 230 V
για έλεγχο AC ή μπαταρία αυτοκινήτου για έλεγχο DC).
• Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον
υπάρξει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες ή εξασθενήσει
η μπαταρία.
• Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται, πριν το άνοιγμα του καλύμματος
για την αλλαγή της μπαταρίας/των μπαταριών ή της ασφάλειας/
των ασφαλειών, από όλες τις πηγές ρεύματος και τα κυκλώματα
μέτρησης. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν το κάλυμμα
είναι ανοικτό.
• Τηρείτε πάντοτε τις διατάξεις για την ασφάλεια τοπικών ή εθνικών
αρχών σχετικά με την ορθή χρήση της συσκευής και χρησιμοποιείτε
τον εξοπλισμό ασφαλείας που ενδεχομένως προβλέπεται
(π.χ. γάντια ηλεκτρολόγου).
EL
33
• Πιάνετε τις ακίδες μέτρησης μόνο από τις χειρολαβές.
Οι επαφές μέτρησης δεν επιτρέπεται να αγγίζονται κατά τη
διάρκεια της μέτρησης.
• Προσέξτε, ώστε να είναι πάντοτε επιλεγμένες οι σωστές συνδέσεις
και η σωστή θέση περιστροφικού διακόπτη με τη σωστή περιοχή
μέτρησης για την εκάστοτε μέτρηση.
• Όταν βρίσκεστε επικίνδυνα κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
διεξάγετε εργασίες μόνο υπό τις οδηγίες υπεύθυνου ηλεκτρολόγου
και ποτέ μόνοι.
• Πριν από τη μέτρηση ή τον έλεγχο των διόδων, της αντίστασης,
ή της φόρτισης της μπαταρίας απενεργοποιείτε την τάση του
ηλεκτρικού κυκλώματος.
• Προσέξτε ώστε να έχουν εκφορτιστεί όλοι οι πυκνωτές υψηλής τάσης.
• Συνδέετε πρώτα τον μαύρο σωλήνα μέτρησης πριν από τον
κόκκινο κατά τη σύνδεση σε ηλεκτρική τάση. Για την αποσύνδεση
ακολουθείτε την αντίστροφη διαδικασία.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα γνήσια καλώδια μέτρησης.
Αυτά πρέπει να έχουν τις σωστές ονομαστικές τιμές τάσης,
κατηγορίας και αμπέρ, όπως η συσκευή μέτρησης.
Πρόσθετη συμβουλή για τη χρήση
Ακολουθείτε τους τεχνικούς κανόνες ασφαλείας για την εκτέλεση
εργασιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Θέση εκτός τάσης, 2. ασφάλιση έναντι επανενεργοποίησης,
3. διπολικός έλεγχος για απουσία τάσης, 4. Γείωση και βραχυκύκλωση,
5. Ασφάλιση και κάλυψη παρακείμενων ηλεκτροφόρων μερών.
Υποδείξεις ασφαλείας
Αντιμετώπιση της τεχνητής, οπτικής ακτινοβολίας OStrV
Άνοιγμα εξόδου LED
• Η συσκευή λειτουργεί με LED της ομάδας κινδύνου RG 0 (ελεύθερη
ομάδα, χωρίς κίνδυνο) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για
φωτοβιολογική ασφάλεια (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:200607ff) στις εκάστοτε ισχύουσες εκδόσεις.
• Ισχύς ακτινοβολίας: Κορυφή μήκους κύματος ίση με 456 nm.
Οι μεσαίες εντάσεις ακτινοβολίας βρίσκονται κάτω από τις οριακές
τιμές της ομάδας κινδύνου RG0.
34
EL
MultiMeter Pocket XP
• Η συνήθης ακτινοβολία των LED είναι ακίνδυνη για το ανθρώπινο
μάτι και το ανθρώπινο δέρμα εφόσον χρησιμοποιείται σωστά και υπό
ελεγχόμενες συνθήκες.
• Δεν αποκλείεται πάντως να προκύψουν προσωρινά, οπτικές
αντιδράσεις και ερεθισμοί (π.χ. θάμπωμα, τύφλωση από λάμψη,
είδωλα, δυσκολίες χρωματικής όρασης ), ιδιαίτερα όταν η
φωτεινότητα του περιβάλλοντος χώρου είναι χαμηλή.
• Μην κοιτάζετε κατευθείαν και για πολύ χρόνο την πηγή ακτινοβολίας.
• Για την τήρηση των οριακών τιμών της ομάδας κινδύνου RG 0 δεν
απαιτείται συντήρηση
Υποδείξεις ασφαλείας
Αντιμετώπιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
• Η συσκευή μέτρησης τηρεί τις προδιαγραφές και οριακές τιμές περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία ΗΜΣ
2014/30/EΕ η οποία καλύπτεται από την Οδηγία RED-2014/53/EΕ.
• Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους κατά τόπους περιορισμούς
της λειτουργίας των συσκευών π.χ. σε νοσοκομεία ή αεροπλάνα.,
σε πρατήρια καυσίμων, ή κοντά σε άτομα με βηματοδότη. Υπάρχει
πιθανότητα εμφάνισης βλαβών ή αρνητικής επίδρασης από και μέσω
ηλεκτρονικών συσκευών.
Υποδείξεις ασφαλείας
Αντιμετώπιση της RF ασύρματης ακτινοβολίας
• Η συσκευή μέτρησης είναι εξοπλισμένη με μία διεπαφή
ραδιοεπικοινωνίας.
• Η συσκευή μέτρησης τηρεί τις προδιαγραφές και οριακές τιμές περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ασύρματης ακτινοβολίας
σύμφωνα με την Οδηγία RED 2014/53/EΕ.
• Η Umarex GmbH & Co. KG δηλώνει ότι ο τύπος της εγκατάστασης
ραδιοεπικοινωνίας MultiMeter Pocket XP ανταποκρίνεται στις βασικές
απαιτήσεις και τους άλλους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
Radio Equipment 2014/53/EΕ (RED). Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης
συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://laserliner.com/info?an=mumepocxp
Ακροδέκτες μέτρησης
Με προστατευτικό καπάκι: CAT III έως μέγ. 600V / CAT IV έως μέγ. 600V
Επαφές μέτρησης
Χωρίς προστατευτικό καπάκι: CAT II έως μέγ. 1000V
EL
35
Ένδειξη τιμής μέτρησης
αυτόματη απενεργοποίηση
Τρέχουσα τιμή μέτρησης
παραμένει
Μέγιστη τιμή
Ελάχιστη τιμή
Έλεγχος διόδων
Έλεγχος συνέχειας
Bluetooth ενεργοποιημένο
Αυτόματη επιλογή περιοχής
μετρήσεων
Μετρήσεις συνεχούς ρεύματος
Μετρήσεις εναλλασσόμενου
ρεύματος
Φόρτιση μπαταρίας χαμηλή
Hertz (Συχνότητα)
Ποσοστό τοις εκατό
(Συντελεστής παλμών)
Mega (Ohm)
Kilo (Ohm)
Ohm (Αντίσταση)
Nano (10-9) (Χωρητικότητα)
Micro (10-6) (Ampere,
Χωρητικότητα)
Milli (10-3) (Volt, Ampere)
Farad (Χωρητικότητα)
Volt (Τάση)
Ampere (Ένταση ρεύματος)
8
7
6
5
11
9
10
1
4
2
3
1 Περιστροφικός διακόπτης για
την επιλογή της λειτουργίας
μέτρησης
2 Υποδοχή εισόδου κόκκινο
χρώμα (+)
3 Υποδοχή COM μαύρο
χρώμα (–)
4 10Α Υποδοχή εισόδου
κόκκινο χρώμα (+)
5 Μεταγωγή της λειτουργίας
μέτρησης
36
EL
6 ΕΛΑΧ/ΜΕΓ μέτρηση,
Χειροκίνητη επιλογή
περιοχής μετρήσεων
7 Οθόνη LCD
8 Φακός
9 Φακός ON/OFF,
Bluetooth ON /OFF
10 Διατήρηση τρέχουσας τιμής
μέτρησης, Φωτισμός οθόνης
LCD ON /OFF
11 Θήκη μπαταρίας στην πίσω
πλευρά
MultiMeter Pocket XP
Μέγιστες οριακές τιμές
Λειτουργία
Μέγιστες οριακές τιμές
Μεγ. τάση εισόδου μεταξύ των εκάστοτε
ακροδεκτών εισόδου και της γείωσης:
V AC, V DC
10 MΩ αντίσταση εισόδου
V AC, V DC, συχνότητα, συντελεστής
600 V eff
παλμών
Αντίσταση, διέλευση, χωρητικότητα,
250 V eff
έλεγχος διόδων
Mεγ. ρεύμα εισόδου και προστασία στην περιοχή μέτρησης ρεύματος:
ασφάλεια ταχείας διακοπής 10A /
600 V eff (Διάρκεια ενεργοποίησης
10A AC/DC
μέγ. 30 δευτ. κάθε 15 λεπτά)
ασφάλεια ταχείας διακοπής
μA AC/DC, mA AC/DC
500 mA / 600 V eff
Λειτουργία AUTO OFF
Η συσκευή μέτρησης απενεργοποιείται αυτομάτως εάν μετά από
15 λεπτά δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία, ώστε να εξοικονομείται
η ενέργεια των μπαταριών. Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας
θα πρέπει το πλήκτρο Mode να μείνει πατημένο κατά τη διάρκεια της
ενεργοποίησης.
1 Τοποθέτηση των μπαταριών
1.
2.
2 Στερέωση των ακροδεκτών μέτρησης
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
και για τη μεταφορά της θα πρέπει
να τοποθετείτε τους ακροδέκτες
στη βάση τους, στην πίσω πλευρά,
με τοποθετημένα τα προστατευτικά
καπάκια, προκειμένου να αποφεύγετε
τραυματισμούς από τους ακροδέκτες
μέτρησης.
EL
37
3 Σύνδεση των ακροδεκτών μέτρησης
Ο μαύρος ακροδέκτης μέτρησης (–) πρέπει να συνδέεται πάντοτε
στην „Υποδοχή COM“. Κατά τις μετρήσεις ρεύματος πρέπει να συνδέεται
ο κόκκινος ακροδέκτης μέτρησης (+) στην αριστερή υποδοχή εισόδου
(4). Σε όλες τις άλλες λειτουργίες μέτρησης πρέπει να συνδέεται ο
κόκκινος ακροδέκτης μέτρησης στη δεξιά υποδοχή εισόδου (2).
!
Πριν από κάθε μέτρηση προσέξτε να έχουν συνδεθεί σωστά
οι ακροδέκτες μέτρησης. Η μέτρηση τάσης με τοποθετημένες
συνδέσεις ρεύματος 10A ή στην περιοχή mA, είναι δυνατό
να θέσει σε λειτουργία την ενσωματωμένη ασφάλεια και να
προκαλέσει ζημιές στο κύκλωμα μέτρησης.
4 Μέτρηση ρεύματος DC/AC
κόκκινο
χρώμα
μαύρο χρώμα
Για τη μέτρηση του ρεύματος θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στη
θέση „μA“, „mA“ ή „10Α“ και ρυθμίστε, πιέζοντας το πλήκτρο „Mode“,
το είδος της τάσης (AC, DC). Προσέξτε για σωστή σύνδεση των
ακροδεκτών μέτρησης.
μA / mA = δεξιά υποδοχή εισόδου κόκκινη (+) (2)
10A = 10A υποδοχή εισόδου κόκκινη (+) (4)
Απενεργοποιήστε το κύκλωμα ρεύματος πριν συνδέσετε τη συσκευή
μέτρησης. Συνδέστε στη συνέχεια τις επαφές μέτρησης με το
μετρούμενο αντικείμενο.
Στην οθόνη εμφανίζονται, η τιμή μέτρησης καθώς και η πολικότητα.
Απενεργοποιήστε εκ νέου το κύκλωμα ρεύματος, προτού αποσυνδέσετε
τη συσκευή μέτρησης.
!
38
Μη μετράτε ρεύματα πάνω από 10A για περισσότερο από
30 δευτερόλεπτα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη
συσκευή ή στους ακροδέκτες μέτρησης.
EL
MultiMeter Pocket XP
5 Μέτρηση τάσης AC
μαύρο χρώμα
κόκκινο
χρώμα
Για τη μέτρηση της τάσης AC, περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη
στη θέση „V~“. Συνδέστε στη συνέχεια τις επαφές μέτρησης με το
μετρούμενο αντικείμενο. Στην οθόνη εμφανίζονται, η τιμή μέτρησης
καθώς και η πολικότητα.
6 Μέτρηση συχνότητας και συντελεστή παλμών
μαύρο χρώμα
κόκκινο
χρώμα
Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση „Hz“ / „%“, για να
πραγματοποιήσετε μέτρηση συχνότητας και ενεργοποιήστε
τη λειτουργία „Μέτρηση συχνότητας“ πατώντας μία φορά το
πλήκτρο „Mode“. Συνδέστε στη συνέχεια τις επαφές μέτρησης με
το μετρούμενο αντικείμενο. Πιέζοντας το πλήκτρο „Mode“ γίνεται
εναλλαγή από Hz σε συντελεστή παλμών %.
7 Μέτρηση τάσης DC
μαύρο χρώμα
κόκκινο
χρώμα
Για τη μέτρηση της τάσης DC, περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη
στη θέση „V.–..“. Συνδέστε στη συνέχεια τις επαφές μέτρησης με το
μετρούμενο αντικείμενο. Στην οθόνη εμφανίζονται, η τιμή μέτρησης
καθώς και η πολικότητα.
EL
39
8 Μέτρηση αντίστασης
μαύρο χρώμα
κόκκινο
χρώμα
Για τη μέτρηση της αντίστασης, περιστρέψτε τον περιστροφικό
διακόπτη στη θέση „Ω“. Συνδέστε στη συνέχεια τις επαφές μέτρησης
με το μετρούμενο αντικείμενο. Η τιμή μέτρησης που λαμβάνεται,
εμφανίζεται στην οθόνη. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί τιμή
μέτρησης στην οθόνη, αλλά το μήνυμα „O.L“, αυτό σημαίνει είτε ότι
έχει γίνει υπέρβαση της περιοχής μέτρησης, είτε ότι δεν είναι κλειστό
ή έχει διακοπεί το κύκλωμα μέτρησης. Οι αντιστάσεις μπορούν να
μετρηθούν σωστά μόνο εφόσον γίνεται επιμέρους μέτρησή τους,
για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αποσυνδέονται ενδεχομένως τα
μετρούμενα δομικά εξαρτήματα από το υπόλοιπο κύκλωμα.
!
Στις μετρήσεις αντίστασης θα πρέπει τα σημεία μέτρησης να
είναι καθαρά και να μην περιέχουν ακαθαρσίες, λάδι, υλικό
ηλεκτροσυγκόλλησης ή άλλες ακαθαρσίες, αφού μπορεί για τον
λόγο αυτό να εμφανίζονται λανθασμένα αποτελέσματα μέτρησης.
9 Έλεγχος συνέχειας
μαύρο χρώμα
κόκκινο χρώμα
Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση „Ω“, για να
πραγματοποιήσετε έλεγχο συνέχειας και ενεργοποιήστε με μονή
πίεση του πλήκτρου „Mode“ τη λειτουργία „Έλεγχος συνέχειας“.
Συνδέστε κατόπιν τις επαφές μέτρησης με το μετρούμενο αντικείμενο.
Ως συνέχεια αναγνωρίζεται μια τιμή μέτρησης < 50 Ohm, γεγονός
που επιβεβαιώνεται με ηχητικό σήμα. Εάν στην οθόνη δεν εμφανιστεί
η τιμή μέτρησης, αλλά η ένδειξη „O.L“, αυτό σημαίνει είτε ότι έχει γίνει
υπέρβαση της περιοχής μέτρησης είτε ότι το κύκλωμα μέτρησης έχει
διακοπεί ή ότι δεν είναι κλειστό.
40
EL
MultiMeter Pocket XP
10 Έλεγχος διόδων
κόκκινο χρώμα
μαύρο χρώμα
Κατεύθυνση διέλευσης
Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση „Ω“, για να
πραγματοποιήσετε έλεγχο διόδων και ενεργοποιήστε με διπλή πίεση
του πλήκτρου „Mode“ τη λειτουργία „Έλεγχος διόδων“. Συνδέστε στη
συνέχεια τις επαφές μέτρησης με τη δίοδο. Η τιμή μέτρησης της τάσης
διέλευσης που λαμβάνεται, εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν δεν εμφανιστεί
τιμή μέτρησης, αλλά „O.L“ στην οθόνη, αυτό σημαίνει είτε ότι γίνεται
μέτρηση της διόδου προς την κατεύθυνση αποκοπής ή η δίοδος
είναι χαλασμένη. Εάν μετρηθούν 0,0 V η δίοδος είναι χαλασμένη ή
υπάρχει βραχυκύκλωμα.
11 Μέτρηση χωρητικότητας
μαύρο χρώμα
κόκκινο χρώμα
+
+
Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση „CAP“, για να
πραγματοποιήσετε μέτρηση χωρητικότητας και ενεργοποιήστε
με τριπλή πίεση του πλήκτρου „Mode“ τη λειτουργία „Μέτρηση
χωρητικότητας“. Συνδέστε στη συνέχεια τις επαφές μέτρησης με το
μετρούμενο αντικείμενο. Σε πολωμένους πυκνωτές συνδέστε το
θετικό πόλο με τον κόκκινο ακροδέκτη μέτρησης.
EL
41
12 ΕΛΑΧ / ΜΕΓ Λειτουργία
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής μέτρησης
είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία ΕΛΑΧ/ΜΕΓ.
1 sec
2 sec
1 sec
Η λειτουργία ΕΛΑΧ/ΜΕΓ δεν
διατίθεται στις περιοχές συχνότητα,
συντελεστής παλμών, αντίσταση,
διέλευση, έλεγχος διόδων και
χωρητικότητα.
13.1 Αυτόματο εύρος (Autorange)
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής μέτρησης
ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία
αυτόματου εύρους (Autorange). Αυτή αναζητά
στις αντίστοιχες λειτουργίες μέτρησης την
καλύτερη δυνατή περιοχή για τη μέτρηση.
13.2 χειροκίνητη περιοχή μετρήσεων
2 sec
1 sec
1 sec
1 sec
2 sec
42
EL
Η λειτουργία εύρους είναι δυνατή
μόνο στις περιοχές μέτρησης
τάσης, ρεύματος και αντίστασης.
MultiMeter Pocket XP
14 Φακός
Ο φακός ανάβει και κλείνει με πίεση του πλήκτρου 9.
15 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Bluetooth
Το Bluetooth ενεργοποιείται και απενεργοποιείται πιέζοντας
παρατεταμένα το πλήκτρο 9.
16 Λειτουργία Hold
Με τη λειτουργία Hold είναι δυνατό να διατηρηθεί στην οθόνη η
τρέχουσα τιμή μέτρησης. Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο „HOLD“ (10)
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
17 LCD-Backlight
ON
2 sec
OFF
2 sec
18 Αντικατάσταση της ασφάλειας
Για την αντικατάσταση της ασφάλειας αποσυνδέστε πρώτα τους
ακροδέκτες μέτρησης από κάθε πηγή τάσης και στη συνέχεια από τη
συσκευή. Ανοίξτε το περίβλημα και αντικαταστήστε την ασφάλεια
με μια ασφάλεια του ίδιου κατασκευαστικού τύπου και της ίδιας
προδιαγραφής (10A / 600V ή 500mA / 600V). Κλείστε και βιδώστε πάλι
με προσοχή το περίβλημα.
2.
1.
Οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση και φροντίδα
Καθαρίζετε όλα τα στοιχεία με ένα ελαφρώς υγρό πανί και αποφεύγετε
τη χρήση δραστικών καθαριστικών και διαλυτικών μέσων.
Αφαιρείτε την/τις μπαταρία/ες πριν από μία αποθήκευση μεγάλης
διαρκείας. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε έναν καθαρό, ξηρό χώρο.
EL
43
Βαθμονόμηση
Η συσκευή ελέγχου τάσης πρέπει να βαθμονομείται και να ελέγχεται
τακτικά για να διασφαλίζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων
μέτρησης. Συνιστούμε ένα διάστημα βαθμονόμησης ενός έτους.
Μεταφορά δεδομένων
Η συσκευή διαθέτει μία Bluetooth®*-λειτουργία, που επιτρέπει τη
μεταφορά δεδομένων με μία τεχνική ραδιοεπικοινωνίας σε κινητές
τερματικές συσκευές με Bluetooth®*-διεπαφή (π.χ. Smartphone, Tablet).
Τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του συστήματος μίας Bluetooth®*σύνδεσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://laserliner.com/info?an=ble
Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει μία Bluetooth®*-σύνδεση με
Bluetooth 4.0 συμβατές τερματικές συσκευές.
Η εμβέλεια ορίζεται σε μία μέγ. απόσταση 10 m από την τερματική
συσκευή και εξαρτάται άμεσα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος,
όπως π.χ. το πάχος και τη σύσταση των τοίχων, τις παρεμβολές στις
ραδιοεπικοινωνίες, αλλά και από τις ιδιότητες εκπομπής / λήψης της
τερματικής συκευής.
Το Bluetooth®* παραμένει πάντα ενεργό μετά την ενεργοποίησή του,
επειδή το σύστημα μέτρησης ή η συσκευή μέτρησης καταναλώνει
ελάχιστο ρεύμα.
Με ενεργοποιημένη λειτουργία μπορεί να συνδεθεί μία κινητή
τερματική συσκευή μέσω ενός App με τη συσκευή μέτρησης.
Εφαρμογή (App)
Για να κάνετε χρήση της Bluetooth®*-λειτουργίας χρειάζεστε μία
εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τα αντίστοιχα Stores
αναλόγως της τερματικής συσκευής:
!
Προσέχετε ώστε να έχει ενεργοποιηθεί η Bluetooth®*διεπαφή της κινητής τερματικής συσκευής.
Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και με ενεργοποιημένη την
Bluetooth®*-λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί μία σύνδεση
μεταξύ μίας κινητής τερματικής συσκευής και της συσκευής μέτρησης.
Εάν η εφαρμογή αναγνωρίζει περισσότερες ενεργές συσκευές
μέτρησης, επιλέξτε την πιο κατάλληλη συσκευή μέτρησης.
Με την επόμενη εκκίνηση η συσκευή αυτή συνδέεται αυτομάτως.
* Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και το λογότυπο είναι κατατεθέντα σήματα της Bluetooth SIG, Inc.
44
EL
MultiMeter Pocket XP
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργία
Τάση DC
AC τάση
50-60 Hz
Πραγματική
ενεργός τάση
(TrueRMS)
Ρεύμα DC
AC ρεύμα
50-60 Hz
Πραγματική
ενεργός τάση
(TrueRMS)
Αντίσταση
Περιοχή μετρήσεων
Ακρίβεια
% της τιμής μέτρησης (rdg)
+ λιγότερο σημαντικά
ψηφία (Digits)
400.0 mV
± (1,0% rdg ± 8 Ψηφία)
4.000 V 40.00 V
400.0 V
± (1,0% rdg ± 3 Ψηφία)
600 V
± (1,2% rdg ± 3 Ψηφία)
4.000 V 40.00 V
400.0 V
± (1,0% rdg ± 5 Ψηφία)
600 V
± (1,2% rdg ± 5 Ψηφία)
400.0 μA
± (1,0% rdg ± 3 Ψηφία)
4.000 μA 40.00 mA
400.0 mA
± (1,5% rdg ± 3 Ψηφία)
10A
± (2,5% rdg ± 5 Ψηφία)
400.0 μA
± (2,0% rdg ± 5 Ψηφία)
4.000 μA 40.00 mA
400.0 mA
± (2,5% rdg ± 5 Ψηφία)
10A
± (3,0% rdg ± 7 Ψηφία)
400.0 Ω
± (1,0% rdg ± 4 Ψηφία)
4.000 kΩ
40.00 kΩ 400.0 kΩ
4.000 MΩ
± (1,5% rdg ± 2 Ψηφία)
40.00 MΩ
± (3,5% rdg ± 3 Ψηφία)
40.00 nF
± (5,0% rdg ± 35 Ψηφία)
400.0 nF
Χωρητικότητα
4.000 µF
± (3,0% rdg ± 5 Ψηφία)
40.00 µF
400.0 µF
± (4,0% rdg ± 5 Ψηφία)
4000 µF
± (5,0% rdg ± 5 Ψηφία)
9.999 Hz
Συχνότητα
99.99 Hz
999.9 Hz
± (1,0% rdg ± 5 Ψηφία)
9.999 kHz
Συντελεστής
παλμών
1%…99%
± (1,2% rdg ± 2 Ψηφία)
Εύρος παλμού: 100 µs ... 100 ms
Συχνότητα: 5 Hz...100 kHz
EL
45
Έλεγχος διόδων
Ρεύμα ελέγχου / Τάση ελέγχου ≤ 0.3 mA / ≤ 3.3 V
Έλεγχος συνέχειας
Ρεύμα ελέγχου ≤ 0.5 mA
Όριο ενεργοποίησης ≤ 50 Ohm
Πολικότητα
Πρόσημο αρνητικής πολικότητας
Οθόνη LCD
0 … 3999
Ασφάλεια
10A / 600V, flink (5 x 20 mm)
500mA / 600V flink (5 x 20 mm)
Κατηγορία προστασίας
II, διπλή μόνωση
Υπέρταση
CAT III - 600V, CAT IV - 600V
Βαθμός ρύπανσης
2
Συνθήκες εργασίας
Υγρασία αέρα μέγ. 80% rH, μη συμπυκνούμενη,
έως 31°C, κατόπιν γραμμική μείωση (Derating)
έως 50% rH / ≤ 40°C,
υψόμετρο εργασίας μέγ. 2000 m πάνω από το
μέσο επίπεδο της θάλασσας
Συνθήκες αποθήκευσης -20°C … 60°C, Υγρασία αέρα μέγ. 80% rH
Δεδομένα
λειτουργίας μονάδας
ραδιοεπικοινωνίας
Διεπαφή Bluetooth LE 4.x
Ζώνη συχνοτήτων: ISM ζώνη 2400-2483.5 MHz,
40 κανάλια; Ισχύς εκπομπής μέγ. 10 mW
Εύρος ζώνης: 2 MHz
Bitrate: 1 Mbit/s, διαμόρφωση: GFSK / FHSS
Τροφοδοσία ρεύματος
2 x AAA 1,5 Volt μπαταρίες
Διαστάσεις
67 x 120 x 47 mm
Βάρος
262 g
Οι ακριβείς τιμές είναι για θερμοκρασία περιβάλλοντος 18 ... 28°C,
σχετ. υγρασία αέρα < 70%rH προσδιορισμένη. Όλες οι περιοχές
εναλλασσόμενης τάσης και ρεύματος είναι προσδιορισμένες για
5% ... 100% της περιοχής μέτρησης
Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. 17W46
Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη
Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την
ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.
Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει
να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπεται σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
παλιών συσκευών.
Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες
υποδείξεις στην ιστοσελίδα:
http://laserliner.com/info?an=mumepocxp
46
EL
MultiMeter Pocket XP
47
MultiMeter Pocket XP
Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
[email protected]
Umarex GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com
Rev.17W46
SERVICE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement