LG SN4 Owner's manual

LG SN4 Owner's manual
BRUKERVEILEDNING
Trådløs
lydplanke
Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den
for fremtidig referanse.
Modell
SN4 (SN4, SPN4B-W)
2004_Rev02
www.lg.com
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
FORSIKTIG
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
Utropstegn inne i en likesidet trekant
er en advarsel for brukeren om at
det er viktig informasjon om bruk og
vedlikehold (service) av produktet i
lesestoffet som følger med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker)
Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper
eller vaser må plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må
aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng,
sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser
produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for
tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger
er fulgt.
FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, må plasseres på apparatet.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter
og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt
ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert
servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller
mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet,
sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær
ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og
punktet der ledningen kommer ut av enheten.
OBS: Sikre at barn ikke putter hendene sine eller
andre objekter i *høyttalerkanalen.
* høyttalerkanal: En åpning for rik basslyd på en
høyttaler (kapslet)
Kom i gang
3
FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som
medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel
fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre
strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake
skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
1
Symboler
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
Kom i gang
~
Henviser til vekselstrøm (AC).
0
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CDROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som
utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en
forespørsel til [email protected]
Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering
av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle
som mottar denne informasjonen.
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
2
Tilkobling
2
6
7
8
9
12
13
Sikkerhetsinformasjon
Introduksjon
Frontpanel
Bakpanel
Fjernkontroll
Høyttalernes stilling
Installasjon av lydplanke
14
14
15
17
17
17
19
19
19
20
21
21
22
Organisering av kabler (Valgfri)
Koble til AC-adapteren
Trådløs basshøyttaler -tilkobling
Tilkobling til TVen
– Bruk av en OPTISK kabel
– LG Sound Sync
– Bruk av en HDMI-kabel
– ARC (lydreturkanal)-funksjon
– Hva er SIMPLINK?
– Ytterligere informasjon for HDMI
Tilkobling av alternativt utstyr
– HDMI-tilkobling
– OPTICAL IN-tilkobling
Innholdsfortegnelse
3
Bruk
4
Feilsøking
23
23
24
25
25
26
26
26
26
28
Operasjoner
– Bruk av TV-fjernkontrollen din
– AUTO-STRØM På/Av
– Automatisk funksjonsendring
– Hurtigstart
Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
– Om Bluetooth
– Bluetooth-profiler
– Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
– Kontrollerer den tilkoblede Bluetoothenheten
– Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)
Ved bruk av BLUETOOTH App
– Installer “Music Flow Bluetooth”-appen på
din blåtannenhet
– Aktiver BLUETOOTH med Music Flow
Bluetooth-appen
30
30
31
32
Feilsøking
– Generelt
– MERKNADER om trådløs bruk
– MERKNADER for å slippe Demo-modus
5
Vedlegg
33
34
36
Varemerker og lisenser
Spesifikasjoner
Håndtering av høyttaleren
28
28
28
29
5
1
2
3
4
5
6
Kom i gang
Introduksjon
Symboler brukt i denne veiledningen
1
Kom i gang
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige
skader ved misbruk.
Kom i gang
7
Frontpanel
1
Kom i gang
A
Skjermvindu
-- Skjermvinduet dimmes automatisk hvis det ikke er nøkkelinngang på 15 sekunder.
Når du trykker på hvilken som helst knapp, blir skjermvinduet lysere.
B
Ekstern sensor
1 (Hvilemodus)
-- Slår enheten PÅ eller AV.
F (Funksjon)
-- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.
Inngangskilde / Funksjon
Skjermvindu
Optisk
C
ARC
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (Kablet)
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (Trådløs)
LG TV
HDMI IN
HDMI
o/p (Volum)
-- Justerer volumnivået.
, Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en
ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.
8
Kom i gang
Bakpanel
1
Kom i gang
A
DC IN
-- Koble til AC-adapteren.
B
OPTICAL IN
-- Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TV-en.
C
HDMI IN
-- Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten til HDMI OUT-kontakten på den eksterne enheten.
Du kan nyte lyden og bildet via HDMI-tilkobling på den eksterne enheten.
D
HDMI OUT (TV ARC)
-- Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til ARC - kontakten på TV-en.
E
USB (kun for vedlikehold)
-- S/W-nedlastingskontakt
Kom i gang
9
Fjernkontroll
Batteribytte
Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes
ut med en feil type.
a
b
c
1 (Hvilemodus)
-- Slår enheten PÅ eller AV.
VOL (Volum) o/p
-- Justerer høyttalervolumet.
C/V (Hopp over)
-- Trykk C eller V for å gå til neste eller forrige fil.
N (Spill av/Sett på pause)
-- Starter avspilling. / Setter avspilling på pause.
d
yy BT (Bluetooth)-tilkoblings lås: Den tillater deg å koble en Bluetooth-enhet kun i Bluetooth- og LG
TV-funksjoner. (Side 28)
For å slå Bluetooth-tilkoblingslåsen av eller på, trykk og hold N i omtrent tre sekunder og deretter
trykk den igjen i BT (Bluetooth)-funksjonen.
1
Kom i gang
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet med 4 og 5 samsvarende
riktig.
10 Kom i gang
SOUND EFFECT
-- Velger modus for lydeffekter ved å bruke SOUND EFFECT.
1
Kom i gang
e
I skjermvinduet
Beskrivelse
AI SOUND PRO
Analyserer inngangslydens egenskaper og skaper lyd
optimalisert for innholdet i sanntid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+
Forsterker bass og kraftig lyd.
STANDARD
Du kan nyte optimalisert lyd.
DTS VIRTUAL : X
Du kan nyte mer oppslukende og kinoaktig surroundlyd.
yy TV-fjernkontroll: Den gir deg mulighet til å kontrollere enhetens volum ved å bruke din TVfjernkontroll til og med fra et annet produsent. (Side 23)
For å slå på eller av TV-fjernkontrollsfunksjon, trykk og hold SOUND EFFECT i ca. 3 sekunder og så
trykk på det igjen.
, Støttet TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
(Innstilling av lyd)
-- Justerer lydnivået på hver av høyttalerne.
Velg høyttaleren du ønsker å justere ved å bruke
f
g
h
og juster lydnivået ved å bruke VOL o/p.
, Se side 12 for mer informasjon om høyttalere.
Skjermvindu
Beskrivelse
Rekkevidde
WF
Basshøyttaler
-15 ~ 6
TRE
Diskant
-5 ~ 5
BAS
Bass
-5 ~ 5
F (Funksjon)
-- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.
[ (Demp)
-- Trykk [ for å dempe enheten din. For å avbryte den, trykk [ igjen.
Kom i gang 11
J (Informasjon)
-- Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke J.
-- OPT (Optisk)/ARC/HDMI (HDMI IN): lydformat
i
-- BT (Bluetooth) : Den tilkoblede Bluetooth-enhetens navn
j
*
-- Denne knappen er ikke tilgjengelig.
8 (Nattetid)
k
-- Den er nyttig når du ønsker å se på filmer ved lavt volumnivå sent på natten. Den reduserer
lydintensitet og forbedrer finhet og mykhet.
Trykk 8 for å aktivere nattemodus. For å avbryte den, trykk 8 igjen.
1
Kom i gang
yy Automatisk strøm PÅ/AV: Den tillater tillater enheten å slås på og av automatisk ved
inngangssignaler: Optisk, LG TV eller Bluetooth (Side 24)
For å slå på eller av AUTO POWER-funksjon, trykk og hold J i ca. 3 sekunder og så trykk på det
igjen.
12 Kom i gang
Høyttalernes stilling
1
Kom i gang
b
a
a
Fronthøyttalere
b
Subwoofer
a
Kom i gang 13
Installasjon av lydplanke
Du kan høre lyden ved å koble enheten til den andre
enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.
Du kan plassere den trådløse basshøyttaleren hvor
som helst i rommet ditt. Men det er bedre å plassere
basshøyttaleren nær hovedenheten. Snu den litt inn
mot midten av rommet for å redusere refleksjoner fra
veggen.
,,Merk
Hvis lydplanken dekker fjernkontrollsensoren til
TV-en, må sette lydplanken og TV-en ca. 10-15
cm eller mer fra hverandre.
>>Forsiktig
yy For beste ytelse med trådløs tilkobling som
Bluetooth eller trådløs basshøyttaler , ikke
installer enheten på metallmøbler siden den
trådløse tilkoblingen kommuniserer gjennom
en modul plassert på bunnen av enheten.
yy Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten
av enheten/basshøyttaleren ved installasjon
eller flytting.
1
Kom i gang
Plasser enheten foran TVen og koble den til den
enheten du ønsker å bruke. (Sider 17 - 22)
14 Tilkobling
Organisering av kabler
(Valgfri)
Du kan organisere kabelen med strips.
1. Hold kablene sammen med strips som vist
nedenfor.
2
2. Stram stripsene.
Koble til AC-adapteren
Koble høyttaleren til strømforsyningen med
medfølgende AC-adapter.
1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til
AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC INadapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.
Tilkobling
,,Merk
yy Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler
organiseres etter behov.
yy Kabelbånd støttes ikke.
>>Forsiktig
Bruk kun AC-adapteren som følger med dette
apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet
apparat eller annen produsent. Bruk av annen
strømkabel eller strømforsyning kan forårsake
skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.
Tilkobling 15
Trådløs basshøyttaler
-tilkobling
LED-indikator til trådløs basshøyttaler
Status
Gulgrønt
(Blinker)
Tilkoblingsforsøk pågår.
Gulgrønt
Tilkoblingen er fullført.
Rød
Den trådløse basshøyttaleren er i
standby-modus eller tilkoblingen
mislyktes.
Av (Ingen
display)
Strømledningen til den trådløse
basshøyttaleren er frakoblet.
Første oppsett av den trådløse
basshøyttaleren
1. Koble strømledningen hos hovedenheten og den
trådløse subwooferen til uttaket.
2. Slå på lydplanken. Lydplanken og den trådløse
subwooferen vil bli koblet til automatisk.
-- Det gulgrønne LED-lyset på frontsiden av den
trådløse basshøyttaleren slås på.
Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det
røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og
den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse
problemet, følg trinnene nedenfor.
1. Trykk PAIRING på baksiden av den trådløse
høyttaleren.
2
Tilkobling
LED-farge
Manuell sammenkobling av den
trådløse basshøyttaleren
-- Det gulgrønne LED-lyset på frontsiden av den
trådløse basshøyttaleren blinker fort.
(Hvis det gulgrønne LED-lyset ikke blinker, trykk
og hold PAIRING.)
2. Slå på lydplanken
-- Sammenkobling er fullført. Det gulgrønne
LED-lyset på frontsiden av den trådløse
basshøyttaleren slås på.
16 Tilkobling
,,Merk
yy Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger
tid) for enheten og basshøyttaleren å
kommunisere med hverandre.
2
yy Jo nærmere hverandre hovedenheten
og basshøyttaleren står, jo bedre blir
lydkvaliteten. Det anbefales å installere
enheten og basshøyttaleren så nær
hverandre som mulig og unngå kassene
nedenfor.
Tilkobling
-- Det finnes en hindring mellom enheten og
basshøyttaleren .
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med denne trådløse tilkoblingen,
som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
-- Hold lydplanken og subwooferen unna
enheten (f.eks. trådløs ruter, mikrobølgeovn,
osv.) over 1 m for å unngå trådløs
interferens.
!1 m
Tilkobling 17
Tilkobling til TVen
LG Sound Sync
Vennligst koble til med denne enheten og TVen ved
å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel,
avhengig av tilstanden til TVen.
Bruk av en OPTISK kabel
Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp
Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til utstyret ditt.
Optisk
kabel
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
“OPT” vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
yy Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet,
hvis kabelen har et deksel.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL
og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere
prioritet.
,,Merk
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom
du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten
synkroniseres med TVen.
I henhold til TV-spesifikasjoner, vil volumet og
lyden av denne enheten synkroniseres med
TV.
yy Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer
tilstanden til TVen og strømmen.
yy Kontroller tilstanden til denne enheten og
tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av
LG Sound Sync.
-- Enheten er slått av.
-- Endring av funksjonene til andre.
-- Frakobling av optisk kabel.
-- Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket
forstyrrelser eller avstand.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
varierer basert på TVen din når du slår AUTO
POWER-funksjonen PÅ.
2
Tilkobling
1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved
å bruke en OPTICAL kabel.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten
med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er
kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync.
Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TVen
din.
18 Tilkobling
LG Sound Sync-lydsynkronisering med
kablet tilkobling
LG Sound Sync-lydsynkronisering med
trådløs tilkobling
1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk
kabel.
1. Slå på enheten ved å trykke 1.
2. Velg LG TV-funksjon ved å trykke på F-knappen
gjentatte ganger.
3. Sett opp TV-lydutgangen for å høre lyden via
denne enheten:
Optisk
kabel
2
Tilkobling
“PAIRED” vises i display-vinduet i omtrent 3
sekunder, deretter vises “LG TV” i display-vinduet
ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og
TVen din.
(Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound
Sync.)
,,Merk
2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten :
(Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound
Sync.)
3. Slå på enheten ved å trykke 1.
4. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
“LGOPT” vises i display-vinduet ved vanlig
tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke
på 1 (Strøm), vil LG Sound Sync (Trådløs) bli
frakoblet.
Tilkobling 19
Bruk av en HDMI-kabel
ARC (lydreturkanal)-funksjon
Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter
HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden
nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten
kobling til den optiske kabelen.
ARC-funksjonen lar TVer med HDMI-kapasitet sende
lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.
1. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på
baksiden av enheten til ARC-kontakten på TVen
med en HDMI-kabel.
Bruk av denne funksjonen :
-- TVen din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjon,
og HDMI-CEC og ARC må slås på.
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere hos ulike TVer. For detaljer om ARCfunksjonen, se TV-veiledningen.
HDMI-kabel
-- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI IN
på TVen som støtter ARC-funksjonen ved hjelp av
en HDMI-kabel.
-- Du kan kun koble lydplanker til TVer som er
kompatible med ARC.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
Hva er SIMPLINK?
“ARC” vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Avhengig av LG TV-modellen din, må du
muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på LG
TVen din.
yy Når du returnerer til ARC-funksjonen fra en
annen funksjon, må du velge inngangskilden
til OPT/HDMI ARC. Deretter endrer denne
enheten til ARC-funksjonen automatisk.
Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert via
TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG TVer
med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.
Funksjoner som kan kontrolleres via LG TVfjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv.
Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINKfunksjonen.
LG TVer med SIMPLINK-funksjon har en logo som vist
ovenfor.
,,Merk
yy Avhengig av tilstanden til enheten, kan
enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra
formålet ditt, eller ikke fungere.
yy Avhengig av en TV eller spiller som er koblet
til denne enheten, kan SIMPLINK-operasjoner
variere fra formålet ditt.
2
Tilkobling
-- Du må bruke HDMI-kabelen (A-type, høyhastighets
HDMI™-kabel med Ethernet)
20 Tilkobling
Ytterligere informasjon for
HDMI
yy Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet, kontroller følgende:
- Forsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne
spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den stå
i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne spilleren.
2
- Den tilkoblede enhetens video-inngang er
innstilt korrekt for denne enheten.
Tilkobling
- Den tilkoblede enheten er kompatibel med
videoinngangene 720 x 576p (eller 480p),
1280 x 720p, 1920 x1080i eller 1920 x
1080p.
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVIenheter vil fungere med denne spilleren.
- Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten
HDCP.
,,Merk
yy Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer
lydutgangen på spilleren, kan HDMI-enhetens
lyd bli forvrengt eller ikke ha lydutgang.
yy Endring av oppløsningen når tilkoblingen
allerede er etablert kan resultere i
funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå
av spilleren og slå den på igjen.
yy Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er
verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm.
I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen
eller koble fra HDMI-kabelen.
yy Dersom det oppstår støy eller linjer på
skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen
(lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m).
yy Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMImodus. Forandre video-oppløsningen på den
tilkoblede komponent.
yy Hvis videoutgangssignalet er unormal
når datamaskinen din er koblet til HDMI
IN-kontakten, endre oppløsningen på
datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p,
1080i eller 1080p.
Sjekkliste for HDMI-kabel
Noen HDMI-kabler har dårlig signaloverføring, noe
som kan føre til problemer med lyd- og videooverføring.
Selv etter HDMI-kabeltilkobling; Hvis ingen lyd høres,
lyd blir avbrutt, støy oppstår fra lydplanken og/eller
ingen video eller jevn video vises på TVen, kan HDMIkabelen være problemet.
Bruk kabelen merket med premium HDMIsertifiseringslogoen. Vi anbefaler å bruke
“Høyhastighets​​HDMI-kabel med Ethernet” eller
nyere versjon.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
Premium High Speed HDMI® Cable with Ethernet
ULTRA HIGH SPEED HDMI® CABLE
(X)
(X)
(O)
(O)
(O)
Tilkobling via HDMI-kabel*
TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene
(HDMI CEC1) / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig
nyte live kringkastingskanaler med lydanlegget via
en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse
HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en
optisk kabel.
1) HDMI CEC (høyoppløselig multimediagrensesnitt
for kontroll over forbrukerelektronikk)
Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMIfunksjon utformet for å la brukeren kommandere og
kontrollere CEC-aktiverte enheter som er tilkoblet via
HDMI ved å bruke kun én av fjernkontrollene.
* Handelsnavn for CEC er SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips),
osv.
Tilkobling 21
Tilkobling av alternativt
utstyr
For å bruke både lyd og bilde
Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne
enheten du tilkobler.
HDMI-tilkobling
Du kan nyte lyden og bildet via HDMI-tilkobling på
den eksterne enheten.
2
HDMI-kabel
Tilkobling
For kun å høre på lyd
Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.
HDMIkabel
Til Blu-Ray-spiller,
DVD-spiller, osv.
1. Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten
til HDMI OUT -kontakten på lydenheten, som
BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten til
en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet slik
som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på
baksiden av enheten til HDMI IN-kontakten på
TVen.
3. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
,,Merk
yy Lyd- og videosignaler kan ikke passere
gjennom når denne enheten er slått av.
yy HDMI OUT (TV ARC)-kontakten er for
TV-tilkobling. Selv om det finnes multikanalsinngang til enheten via en HDMI-kabel,
har enheten kun utgang for PCM 2 kanaler til
TVen.
yy Hvis TV-en ikke støtter DTS-lydkilde, kobler
du avspillingsenheten (kilde) til HDMI IN- eller
OPTICAL IN-kontakten på lydplanken for å
lytte til DTS-lyd.
22 Tilkobling
OPTICAL IN-tilkobling
Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne
enheter til OPTICAL IN-kontakten.
Optisk kabel
2
Tilkobling
Til den optiske
utgangskontakten på
den eksterne enheten
1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den
eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
“OPT” vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
>>Forsiktig
Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig
retning kan det skade den optiske kontakten.
Optisk
kontakt
Optisk
kabel
<O>
Optisk
kontakt
Optisk
kabel
<X>
Drift 23
Operasjoner
Slik frakobles den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten
Bruk av TV-fjernkontrollen din
Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå
enheten på og av.
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne
enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre
selskapers fjernkontroller.
Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og
Demp.
Trykk og hold SOUND EFFECT på fjernkontrollen
i ca. 3 sekunder. “ON - TV REMOTE” vises, og
du kan kontrollere denne enheten gjennom TVfjernkontrollen din.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold SOUND
EFFECT på fjernkontrollen, og så trykk på det igjen
mens “ON - TV REMOTE” ruller.
,,Merk
yy Sørg for at lydutgangen hos TVen din er
innstilt til [Ekstern Høyttaler].
yy Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs
magiske fjernkontroll.
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere bra
når noen TV-kontrollfunksjoner som HDMI
CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.
yy Denne funksjonen fungerer kanskje ikke bra
når enheten og TV er koblet til en HDMIkabel.
yy Noen fjernkontroller kan ikke støttes.
3
Drift
For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og
hold SOUND EFFECT på fjernkontrollen.
24 Drift
AUTO-STRØM På/Av
En innganskilde vil slå på denne enheten automatisk:
Optisk, LG TV eller Bluetooth.
Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten
inngangssignalet og velger passende funksjon. Du
kan høre lyden fra enheten.
Ved tilkobling av Bluetooth-enheten, slås denne
enheten på og enheten vil kobles sammen med
Bluetooth-enheten.
For å slå på denne funksjonen, trykk og hold J på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det
igjen mens “OFF - AUTO POWER” ruller.
3
For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og
hold J på fjernkontrollen.
Drift
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold J på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det
igjen mens “ON - AUTO POWER” ruller.
,,Merk
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER funksjonen vil den slås automatisk av
dersom det ikke er noe signal for en bestemte
tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound
Sync (Optisk/Trådløs).
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER-funksjonen vil den bli automatisk
avslått dersom det ikke er noe signal for
en bestemt tidsperiode fra den eksterne
enheten.
yy Dersom du skrudde av enheten direkte kan
den ikke skrus på automatisk via AUTO
POWER funksjonen. derimot kan enheten bli
skrudd på via AUTO POWER funksjonen når
optisk signal kommer etter 5 sekunder uten
signal.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
kanskje ikke denne funksjonen fungere.
yy Hvis du kobler fra Bluetooth-forbindelsen
med denne enheten, vil noen Bluetoothenheter forsøke å koble til enheten
kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra
forbindelsen før du slår av enheten.
yy Når du slår på enheten for første gang, er
statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
yy For å bruke denne funksjonen, må
hovedenheten registreres i listen over
sammenkoblede enheter hos Bluetoothenheten.
yy Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen
kun når denne enheten er slått på.
Drift 25
Automatisk funksjonsendring
Hurtigstart
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som
Optisk, HDMI ARC, Bluetooth og LG TV, og så endrer
til riktig funksjon automatisk.
Denne enheten kan være i hvilemodus med
lavt strømforbruk slik at enheten kan redusere
oppstartstid når denne enheten slås på.
Når et optisk signal kommer inn
For å slå på denne funksjonen, trykk 1 på enheten i
ca. 3 sekunder når enheten er slått på.
Når du slår på den eksterne enheten som er koblet
til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne
enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra
enheten.
Når du prøver å koble til en
BLUETOOTH-enhet
“ON - Q. START” vises i skjermvinduet.
For å slå av denne funksjonen, trykk 1 på enheten i
3 sekunder igjen når enheten er slått på.
“OFF - Q. START” vises i skjermvinduet.
,,Merk
Når du slår på din TV eller en ekstern
enhet
yy Når hurtigstartfunksjonen er satt opp
vil strømforbruket være høyere enn når
hurtigstart er slått av.
Når din TV eller en ekstern enhet er koblet til en av
følgende: Optisk, LG Sound Sync (Optisk eller Trådløs)
eller HDMI ARC, endrer lydplanken til riktig funksjon
og du kan høre lyden via den.
,,Merk
yy Denne enheten endrer ikke funksjonen til
optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede
TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CECstøttede enheten eller lignende tilkoblede
enheter er slått på.
Hvis du ønsker å bruke den automatiske
funksjonsendringen, slå av SIMPLINKfunksjonen hos LG TVen. Det tar ca. 30
sekunder å slå av SIMPLINK.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon
er aktivert, vil Bluetooth-tilkobling kun
være tilgjengelig hos Bluetooth- og LG TVfunksjonene (side 28).
yy Denne funksjonen vil muligens ikke fungere
avhengig av modellene.
3
Drift
Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne
enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til
musikk på Bluetooth-enheten.
yy Hvis hurtigstartfunksjonen er satt opp og
AC-strøm gjenkobles til enheten ved uhell
ved strømbrudd osv. vil hurtigstartfunksjonen
aktiveres når enheten slås av og på én gang.
26 Drift
Bruk av trådløs
Bluetooth-teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller hvis Bluetooth er
tilkoblet i andre rom.
3
Drift
Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via
trådløs Bluetooth-teknologi.
yy Tilgjengelige enheter: Smart-telefon, MP3, bærbar
PC, osv.
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC, AAC
Bluetooth-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må enheten
kunne tolke visse profiler. Denne høyttaleren er
kompatibel med følgende profiler.
A2DP (avansert lyddistribusjon profil)
Hør på musikk via en Bluetoothenhet
Før du starter sammenkoblingen, kontroller at
Bluetooth-funksjonen er slått på hos smart-enheten
din. Se Bluetooth-enhetens brukerveiledning. Når en
sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.
1. Velg Bluetooth-funksjon ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
“BT” og deretter “READY” vil vises i displayvinduet.
2. Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingen. Når du søker etter denne
høyttaleren med en Bluetooth-enhet kan en
liste over Bluetooth-enheter vises, avhengig av
Bluetooth-enhetstypen. Høyttaleren din vises
som “LG SN4(XX)”.
3. Velg “LG SN4(XX)”.
,,Merk
yy “XX” representerer de siste 2 sifrene i
adressen. For eksempel, hvis din enhet har
MAC-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du
se “LG SN4(08)” på Bluetooth-enheten
din.
yy Avhengig av typen av Bluetoothenheten, kan noen enheter ha en annen
sammenkoblingsprosedyre. For detaljer
om Bluetooth-sammenkobling, se
brukerveiledningen til din Bluetoothenhet.
Drift 27
4. Når denne enheten er koblet sammen med
Bluetooth-enheten,
“PAIRED” [ enhetens navn [ “BT” vises i
display-vinduet.
,,Merk
yy Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet
på enheten, vil “-” vises.
yy For å sjekke navnet til den tilkoblede
enheten, trykk J på fjernkontrollen.
Navnet den tilkoblede Bluetooth-enheten
vises.
5. Lytt til musikk.
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth teknologi, må du
lage en forbindelse mellom enheten og
blåtannenheten så nær som mulig, samt
holde avstanden.
Derimot kan det være at det ikke fungerer
godt i tilfellene under :
-- Det er en hindring mellom enheten og
blåtannenheten.
-- Det er en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth teknologi, slik
som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingen ikke fungerer bra,
prøv sammenkobling igjen.
yy Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Sammenkobling er begrenset til én
Bluetooth-enhet per enhet og multisammenkobling støttes ikke.
yy Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke
være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
yy Bluetooth-funksjonen kan nytes ved bruk av
mobil, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
yy Dess større avstand mellom enheten og
blåtannenheten, dess lavere blir lydkvaliteten.
3
yy Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når
enheten er skrudd av eller blåtannenheten
kommer langt bort fra enheten.
Drift
Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten din
for å spille musikk i Bluetooth-enheten din.
,,Merk
yy Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet,
forbind blåtannenheten til enheten igjen.
yy Når enheten ikke er tilkoblet, vises “READY” i
skjermvinduet.
yy Når du kobler en Bluetooth-enhet (iOSenhet, osv.) til denne enheten eller bruker
enheten, kan volumnivåene synkroniseres
med hverandre.
yy Hvis du bytter til en annen funksjon etter
tilkobling av en Bluetooth-enhet, vil
Bluetooth-tilkoblingen frakobles. Du vil
så gå tilbake til Bluetooth-funksjonen og
Bluetooth-tilkoblingen tilkobles automatisk.
28 Drift
Kontrollerer den tilkoblede
Bluetooth-enheten
Du kan kontrollere den tilkoblede Bluetooth-enheten
via denne enheten: spill av, sett på pause, hopp over,
volum.
,,Merk
yy Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for
bruk av denne funksjonen.
yy Denne funksjonen vil muligens ikke støttes
avhengig av Bluetooth-enheten eller noen
TV-er som styres annerledes.
3
Drift
Bluetooth-tilkoblingslås (BT
LOCK)
Du kan begrense Bluetooth-tilkoblingen til kun
BT (Bluetooth) og LG TV-funksjonen for å hindre
uønsket Bluetooth-tilkobling.
For å slå på denne funksjonen, trykk og hold N på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (Bluetooth)funksjonen og trykk igjen mens “OFF - BT LOCK”
vises. Da kan du begrense Bluetooth-tilkoblingen.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold N på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (Bluetooth)funksjonen og trykk igjen mens “ON - BT LOCK” vises.
,,Merk
Selv om du slår BT LOCK-funksjonen På, blir
denne lydplanken slått på via Auto-Strømfunksjonen. Slå av Auto-Strøm-funksjonen for å
forhindre dette. (Side 24)
Ved bruk av
BLUETOOTH App
,,Merk
yy Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke
“Music Flow Bluetooth”-appen med denne
enheten.
yy Ytterligere datakostnader kan påløpe i
henhold til ditt internettmiljø eller mobilplan.
Om Music Flow Bluetooth App
“Music Flow Bluetooth”-app lar deg bruke mange nye
funksjoner på denne enheten.
For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og
installere gratis “Music Flow Bluetooth”-appen.
Installer “Music Flow
Bluetooth”-appen på din
blåtannenhet
Det er 2 metoder å installere “Music Flow Bluetooth”
App på Bluetooth-enheten.
Installer “Music Flow Bluetooth” App
via QR-kode
1. Installer “Music Flow Bluetooth”-appen via QRkode. Bruk programvaren for søking for å søke
etter QR-koden.
2. Trykk på et ikon for installasjon.
Drift 29
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til Internett.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har
programvare for søk. Hvis du ikke har dette,
kan du laste det ned fra “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy Avhengig av området, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.
yy Du kan finne den tilgjengelige appen for
denne enheten via “LG Audio”-appen.
Android OS: versjon 5.0 (eller senere)
1. Trykk lett på ikonet for “Google Android Market
(Google Play Store).”
2. I søkefeltet skriver du inn “Music Flow Bluetooth”
og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på
“Music Flow Bluetooth” for å starte nedlasting av
appen.
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til Internett.
yy Sørg for at blåtannenheten har “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Aktiver BLUETOOTH med Music
Flow Bluetooth-appen
“Music Flow Bluetooth”-appen hjelper deg å koble din
blåtannenhet til denne enheten.
1. Trykk på ikoner for “Music Flow Bluetooth”-appen
på skjermen for å åpne “Music Flow Bluetooth”appen og gå til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk/drift,
trykk på [Innstilling] og [Hjelp]-menyen.
-- Android O / S: Ver 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvis du bruker “Music Flow Bluetooth”-appen,
kan du oppleve noen forskjeller mellom “Music
Flow Bluetooth”-appen og fjernkontrollen.
Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er
nødvendig.
yy “Music Flow Bluetooth” virker ikke på alle
typer Bluetooth-enheter.
yy Etter at du har koblet til “Music Flow
Bluetooth” app, kan musikken spilles fra
enheten din. Dersom dette skjer, prøv
tilkoblingsprosedyren igjen.
yy Hvis du bruker andre programmer eller endrer
innstillingene på Bluetooth-enheten mens
du bruker “Music Flow Bluetooth”-appen, kan
det hende “Music Flow Bluetooth”-appen vil
fungere unormalt.
yy Når “Music Flow Bluetooth”-appen fungerer
unormalt, sjekk Bluetooth-enheten og
tilkoblingen av “Music Flow Bluetooth”-appen
og deretter prøv å koble til igjen.
yy Avhengig av smarttelefonens operativsystem,
eksisterer det noen forskjeller på “Music Flow
Bluetooth”-funksjonen.
yy Selv om Bluetooth-tilkoblingen vil bli
frakoblet, kan “Music Flow Bluetooth”-appen
brukes ved endring av funksjonen.
yy Andre funksjoner som tilbys av “Music Flow
Bluetooth” app kan muligens ikke fungere,
avhengig av avstanden mellom denne
enheten og Bluetooth-enheten og trådløse
forhold.
3
Drift
Installer “Music Flow Bluetooth”appen via “Google Android Market
(Google Play Store)”
,,Merk
yy “Music Flow Bluetooth” applikasjonen vil være
tilgjengelig i programvareversjon som følger;
30 Feilsøking
Feilsøking
Generelt
Symptomer
Årsak & Løsning
yy Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV,
woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen.
Enheten fungerer ikke som yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
den skal.
(TV, basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm
yy Strømledningen er frakoblet.
Plugg inn strømledningen.
yy Sjekk for strømbrudd.
Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
yy Feil inngangskilde er valgt.
Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde.
4
Ingen lyd
Feilsøking
yy Mute funksjonen er aktivert.
Trykk [ (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen.
yy Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetoothenhet osv.), juster volumet på enheten.
Ingen wooferlyd
yy Strømledningen til bassen er ikke koblet til.
Sett strømledningen godt inn i vegguttaket.
yy Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet.
Kople enheten og subwoofer sammen. (side 15)
yy Fjernkontroller er for langt borte fra enheten.
Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m.
Fjernkontrollen fungerer
ikke riktig.
yy Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten.
Fjern hinderet.
yy Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt.
Erstatt batteriene med nye.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/BluRay-spiller eller Bluetooth-enhet.
AUTO POWER-funksjonen
y
Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TVen din og slå av SIMPLINK.
y
virker ikke.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync.
yy Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller tradløs).
yy Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.
Enheten kobler ikke
sammen med Bluetooth- yy Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (side 28)
enheter.
Feilsøking 31
Symptomer
Årsak & Løsning
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem.
yy Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL
UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
Lydnivået ut fra enheten
virker lavt.
yy Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO
DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller
[BITSTREAM].
yy Endre DRC-lydinnstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny til [OFF]tilstanden.
yy Sørg for at nattmodus ikke er på. Slå av [OFF] nattmodus.
MERKNADER om trådløs bruk
Symptomer
yy Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer.
yy Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
yy Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetoothenheten eller lydplanken.
Bluetooth-enheter kan
bli utsatt for funksjonsfeil
eller lage støy i følgende
tilfeller.
yy Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted.
yy Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker
samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig.
yy Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene
være så kort som mulig.
yy Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet
og feil kan oppstå.
4
Feilsøking
Denne enheten kan
bli utsatt for trådløs
interferens.
Årsak & Løsning
yy Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal.
32 Feilsøking
MERKNADER for å slippe Demo-modus
Symptomer
Årsak & Løsning
Kan ikke endre inngangskilden som BT
(Bluetooth), HDMI osv. via F-knappen, og kun
[DEMO]-indikatoren vises i frontskjermen.
Ta ut strømledningen og sett den inn igjen.
Hvis dette ikke virker etter å ha satt volumet til 2, trykk
og hold F-knappen (ca. 5 sekunder) på hovedenheten
inntil skjermen viser den valgte funksjonen.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).
4
Feilsøking
Vedlegg 33
Varemerker og lisenser
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er
varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og
andre land.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, og
Digital Surround er registrerte varemerker og/eller
varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
5
Vedlegg
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen,
Virtual:X, og DTS Virtual:X-logoen er registrerte
varemerker eller varemerker for DTS, Inc. I USA
og/eller i andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter
forbeholdes.
34 Vedlegg
Spesifikasjoner
Generelt
Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk
AC-adapter
Nettbasert standby : 1,0 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
yy Modell : DA-38A25
yy Produsent : Asian Power Devices Inc.
yy Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
yy Utgang : 25 V 0 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fot
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % til 90 %
Tilgjengelig digital inndata
lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig
digitallydinngangsformat
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Inngang/Utgang
5
Vedlegg
OPTICAL IN
3 V (p-p), optisk kontakt x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
Forsterker (RMS-utgang)
Totalt
300 W RMS
Foran
50 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Basshøyttaleren
200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)
Vedlegg 35
Trådløs basshøyttaler
Strømkrav
Se hovedetikett på basshøyttaler.
Strømforbruk
Se hovedetikett på basshøyttaler.
Type
1-veis 1 høyttaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
200 W RMS
Maks. inngangseffekt
400 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 1
71,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm
yy Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
5
Vedlegg
36 Vedlegg
Håndtering av
høyttaleren
Ved sending/transport av høyttaleren
Vennligst ta vare på den originale emballasjen/
innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den
pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra
fabrikken, for maksimum beskyttelse.
Å holde utvendige overflater rene
yy Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøring av høyttaleren
5
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk
klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
da disse kan skade overflaten på høyttaleren.
Vedlegg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement