LG F4DV709H1, F4DV710H1 Owner's manual

LG F4DV709H1, F4DV710H1 Owner's manual
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
PRALKOSUSZARKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję.
Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu
montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc
skorzystać z niej w przyszłości.
PL
POLSKI
F4DV709H*
F4DV710H*
F4DV709H2T
F4DV710H2T
www.lg.com
MFL71408092
Rev.00_082019
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub
treści mogą różnić się w zależności od
modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez producenta.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ���������� 3
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ
SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.............................................................3
OSTRZEŻENIE..................................................................................................3
TROSKA O ŚRODOWISKO...............................................................................8
Utylizacja starego urządzenia............................................................................8
MONTAŻ..........................................................................................9
Części i specyfikacja..........................................................................................9
Wymagania dotyczące miejsca montażu......................................................... 11
Rozpakowywanie urządzenia..........................................................................12
Poziomowanie urządzenia...............................................................................13
Podłączanie węża doprowadzającego wodę...................................................14
Instalacja węża odpływowego..........................................................................16
UŻYTKOWANIE.............................................................................17
Informacje ogólne dotyczące użytkowania......................................................17
Przygotowywanie wsadu..................................................................................17
Dodawanie detergentów i płynów do płukania.................................................18
Panel sterowania.............................................................................................21
Tabela programów...........................................................................................22
Dodatkowe opcje i funkcje...............................................................................27
FUNKCJE SMART.........................................................................31
Korzystanie z aplikacji LG SmartThinQ...........................................................31
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis.............................................................33
KONSERWACJA...........................................................................35
Czyszczenie urządzenia po każdym praniu.....................................................35
Okresowe czyszczenie urządzenia..................................................................35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...............................................38
Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego...................................................38
DANE ROBOCZE..........................................................................45
Karta produktu.................................................................................................45
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PL
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE
WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz
„PRZESTROGA” opisane poniżej.
Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi
może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać
sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z
instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
PRZESTROGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie
obrażenia lub uszkodzenia produktu.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas
używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności
obejmujących poniższe:
3
PL
Bezpieczeństwo techniczne
•• Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy
i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić
dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
•• Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od
urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
•• Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez producenta, pracownika serwisu lub innego technika o
zbliżonych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wykładziną.
•• To urządzenie jest przeznaczone jedynie do użytku domowego i nie
powinno być wykorzystywane w:
−− Kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach i innych
pomieszczeniach pracowniczych;
−− Budynkach gospodarczych;
−− Hotelach, motelach i innych obiektach wypoczynkowych;
−− Obiektach typu bed and breakfast;
−− Ogólnodostępnych pomieszczeniach w blokach lub pralniach.
•• Należy zainstalować nowego węża lub zestaw węży dołączony do
urządzenia. Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do
wycieku i zalania mieszkania.
•• Ciśnienie wody musi wynosić od 100 do 1000 kPa.
•• Maksymalny ciężar suchego prania w niektórych cyklach to:
F4DV709H* F4DV709H2T
9 kg (pranie) / 6 kg (suszenie)
4
F4DV710H* F4DV710H2T
10,5 kg (pranie) / 7 kg (suszenie)
PL
Montaż
•• Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo
lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym
uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
•• Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez
dwoje lub większą liczbę osób.
•• Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w
miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich
jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temperatury poniżej zera
stopni Celsjusza.
•• Należy dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
•• Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest
poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•• Podczas podłączania pralki do sieci elektrycznej nie należy stosować
rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.
•• Urządzenia nie należy montować za zamykanymi drzwiami, drzwiami
suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie przeciwnej do
zawiasów urządzenia w sposób utrudniający pełne otwarcie urządzenia.
•• Urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub
awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia
prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia
elektrycznego.
•• Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą
oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do
odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie zainstalowane i
uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
•• Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może
skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co
do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
•• Nie należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia.
Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację właściwego
gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
5
PL
Działanie
•• Nie należy próbować zdejmować żadnych paneli ani demontować urządzenia.
•• Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na panelu sterowania w
celu obsługi urządzenia.
•• Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek
elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą
być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu,
chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować
tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta pralki.
•• Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•• Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od łatwopalnych
materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty, chemikalia itp.
•• Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą zawisnąć na
drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje szkody lub obrażenia ciała.
•• Należy zainstalować nowy zestaw węży dołączony do urządzenia.
Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i
zalania mieszkania.
•• Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu
odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach
łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi
substancjami (jak wosk, substancja do usuwania wosku, ropa, farba,
benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania chemicznego,
nafta, benzyna, środki odplamiające, terpentyna, olej roślinny, olej
spożywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe wykorzystanie
urządzenia może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
•• Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy
poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
•• W razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej
i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
•• Nie należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
•• Podczas cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać
drzwiczek pralki
•• Nie należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych
(takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol
itp.) w pobliżu produktu.
6
PL
•• Jeśli wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
•• Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
•• Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem
mokrymi rękami.
•• Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania ani stawiać na
nim ciężkich przedmiotów.
•• W pralce nie należy prać chodników, mat, butów, koców dla zwierząt
oraz innych artykułów innych niż ubrania i pościel.
•• Urządzenie to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i nie
może być traktowane jako urządzenie przenośne.
•• Jeśli wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego itp.),
nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania. Należy za to
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
Bezpieczeństwo techniczne podczas stosowania suszarki
•• W urządzeniu nie należy suszyć niewypranej odzieży.
•• Przed wysuszeniem w urządzeniu odzież zanieczyszczoną
substancjami takimi jak olej spożywczy, olej roślinny, aceton, alkohol,
benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki
usuwające wosk należy wyprać w gorącej wodzie z podwójną dawką
detergentu.
•• Pracę urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia można zatrzymać
tylko pod warunkiem, że wszystkie elementy odzieży zostaną szybko
wyjęte i rozwieszone, tak aby całe ciepło mogło się ulotnić.
•• W urządzeniu nie należy prać takich rzeczy, jak pianka gumowa (pianka
lateksowa), czepki kąpielowe, wodoodporne tekstylia, produkty oraz
odzież wyściełane gumą, a także poduszki z wkładkami z pianki gumowej.
•• Środki do zmiękczania tkanin i podobne produkty powinny być
stosowane zgodnie z instrukcją dołączoną do nich przez producenta.
•• Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, jak np.
zapalniczki lub zapałki.
•• Urządzenie nie powinno być używane, jeśli do czyszczenia
stosowane były chemikalia przemysłowe.
7
PL
Konserwacja
•• Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu ostrożnie włożyć wtyczkę do gniazda.
•• Przed rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od
zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONA nie
powoduje odłączenia pralki od zasilania.
•• W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą
wewnątrz ani na zewnątrz.
•• Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy
zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją z gniazda.
Utylizacja
•• Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć je od
zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby
uniemożliwić niepożądane użycie.
•• Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
•• Przed zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji
należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku
uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.
TROSKA O ŚRODOWISKO
Utylizacja starego urządzenia
•• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkty elektryczne
lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów
komunalnych.
•• Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa
utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków
dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego
użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów, lub
inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby
naturalne.
•• Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione, lub skontaktować
się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o
najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu
gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.
lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-networkeurope (plik PDF: „For more information about how to recycle LG products in your
country”.)
8
MONTAŻ
PL
Części i specyfikacja
UWAGA
•• Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.
Widok od przodu
a
b
c
d
e
f
g
h
Panel sterowania
Szuflada zasobnika na proszek/płyn
Bęben
Widok od tyłu
a
b
c
Wtyczka zasilania
Bolce zabezpieczające
Wąż odpływowy
Drzwi
Zaślepka
Filtr pompy odpływowej
Korek spustowy
Regulowane nóżki
9
PL
Akcesoria
* Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach.
a
b
c
d
e
f
Wąż doprowadzający zimną wodę*
Klucz
Osłony otworów na śruby transportowe*
Podkładki antypoślizgowe*
Kolanko zabezpieczające węża odpływowego*
Opaska*
Dane techniczne
Model
Pojemność pralki
Zasilanie
Wymiary (szerokość x
głębokość x wysokość)
Waga produktu
F4DV710H*
F4DV710H2T
F4DV709H*
10,5 kg (pranie) / 7 kg
(suszenie)
F4DV709H2T
9 kg (pranie) / 6 kg
(suszenie)
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm x 560 mm x 850 mm
73 kg
•• Na wlocie wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.
10
PL
Wymagania dotyczące
miejsca montażu
Przed instalacją urządzenia należy zwrócić uwagę
na poniższe informacje dla pewności, że zostanie
ono zainstalowane we właściwym miejscu.
Miejsce instalacji
•• Urządzenie należy zainstalować na płaskim,
twardym podłożu. (Dopuszczalne pochylenie pod
urządzeniem: 1°)
•• Nie wolno korygować nierówności podłoża za
pomocą podkładanych pod urządzenie listew,
tektury czy podobnych materiałów.
•• Jeśli nie można uniknąć umieszczenia
urządzenia obok kuchenki gazowej lub pieca
węglowego, pomiędzy urządzeniami należy
zamontować izolację (850 x 600 mm) pokrytą
folią aluminiową po stronie kuchenki lub pieca.
•• Urządzenie należy instalować w taki sposób, by
w przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla
pracownika serwisu.
•• Po zamontowaniu urządzenia należy
wyregulować wszystkie cztery nóżki za pomocą
klucza do bolców zabezpieczających, aby
zapewnić stabilność urządzenia oraz odległość
wynoszącą około 5 mm pomiędzy górną
powierzchnią urządzenia i elementami, które
mogą się nad nim znajdować.
•• Dodatkowe odstępy powinny wynosić 100 mm
od ściany oraz 20 mm od tyłu, z prawej i z lewej
strony.
OSTRZEŻENIE
•• Urządzenie to służy do stosowania w
gospodarstwie domowym i nie może być
traktowane jako urządzenie przenośne.
UWAGA
•• Jeśli urządzenie zostało ustawione na
podniesionej platformie, należy ją solidnie
przymocować, aby wyeliminować ryzyko
przewrócenia.
Drewniane podłogi (podłogi
podniesione)
W przypadku instalowania urządzenia na
drewnianych podłogach należy zastosować
gumowe nakładki, aby zapobiec nadmiernym
drganiom i niestabilności urządzenia.
•• Aby zapobiec drganiom, zaleca się umieszczenie
na każdej nóżce gumowej nakładki a o grubości
co najmniej 15 mm, przymocowanej do co
najmniej dwóch belek stropowych za pomocą
śrub.
•• Jeśli jest taka możliwość, należy zamontować
pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest
bardziej stabilna.
•• Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć
drgania.
PRZESTROGA
100 mm
5 mm
•• Urządzenie to służy do stosowania w
gospodarstwie domowym i nie może być
traktowane jako urządzenie przenośne.
•• Jeśli urządzenie zainstalowano na niestabilnym
podłożu (np. na drewnianej podłodze), wszelkie
wynikające z tego uszkodzenia lub dodatkowe
koszty nie są objęte gwarancją.
UWAGA
20 mm
20 mm
•• Gumowe nakładki (nr katalogowy 4620ER4002B)
można nabyć w centrum serwisowym LG
Electronics.
11
PL
Wentylacja
•• Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
urządzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.
Temperatura otoczenia
•• Nie należy montować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura
powietrza może spaść poniżej 0 stopni C.
Zamarznięte węże mogą pęknąć pod ciśnieniem.
Działanie elektronicznej jednostki sterującej
może się pogorszyć pod wpływem ujemnej
temperatury.
•• Jeśli urządzenie zostało dostarczone
zimą, w temperaturach poniżej zera, przed
uruchomieniem należy pozostawić je
w temperaturze pokojowej na kilka godzin.
Podłączanie do zasilania
•• Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
•• Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie
i wyłączyć źródło doprowadzania wody.
•• Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda
zgodnie z normami dotyczącymi instalacji
elektrycznej.
•• Urządzenie należy zamontować w sposób
pozwalający na łatwy dostęp do wtyczki.
•• Gniazdo elektryczne musi znajdować się w
odległości co najmniej 1 metra od jednego z
boków urządzenia.
Rozpakowywanie
urządzenia
Unoszenie urządzenia z piankowej
podstawy
* Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych
modelach.
Po wyjęciu urządzenia z kartonu i materiału
do pakowania unieść urządzenie z piankowej
podstawy.
•• Upewnić się, że podpora bębna a* została
usunięta razem z podstawą i nie przywarła do
spodu urządzenia.
•• Jeśli konieczne jest położenie urządzenia na
podłodze w celu usunięcia podstawy kartonowej
b, należy zadbać o odpowiednią ochronę
bocznej ścianki urządzenia i delikatnie ułożyć
urządzenie na boku. Nie kłaść urządzenia na
przedniej lub tylnej stronie.
*
Usuwanie bolców
1
Rozpoczynając od dwóch dolnych bolców
zabezpieczających a, za pomocą klucza
(w zestawie) poluzować wszystkie bolce
zabezpieczające, odkręcając je w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2
Usunąć bolce, nieznacznie poruszając nimi
podczas wyjmowania.
OSTRZEŻENIE
•• Napraw urządzenia może dokonywać
wyłącznie wykwalifikowany personel.
Naprawy przeprowadzane przez osoby
niedoświadczone mogą skutkować obrażeniami
ciała oraz poważnymi awariami sprzętu. Należy
skontaktować się z centrum serwisowym LG
Electronics.
•• Wtyczka zasilania musi być podłączona do
odpowiedniego gniazda, które jest zainstalowane
oraz uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami
i normami.
12
PL
3
Zamontować osłony.
•• Należy znaleźć osłony b znajdujące się w
paczce z akcesoriami lub zamocowane z tyłu
urządzenia.
2
Sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie
wypoziomowane, używając poziomnicy a.
3
Przymocować regulowane nóżki do spodu
urządzenia za pomocą nakrętek kontrujących
b, obracając je w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
4
Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki kontrujące na
spodzie urządzenia są należycie zabezpieczone.
Poziomowanie urządzenia
Sprawdzanie wypoziomowania
Podczas montażu urządzenie należy ustawić równo
i idealnie je wypoziomować.
•• Jeśli urządzenie nie zostanie ustawione równo
i odpowiednio wypoziomowane, może ulec
uszkodzeniu albo nie działać prawidłowo.
Regulacja i poziomowanie nóżek
Podczas montażu należy ustawić urządzenie
równo i idealnie je wypoziomować. Jeśli urządzenie
nie zostanie ustawione równo i odpowiednio
wypoziomowane, może ulec uszkodzeniu albo nie
działać prawidłowo.
1
Jeśli podłoga jest nierówna, odpowiednio
przekręcić regulowane nóżki.
•• Nie wsuwać pod nóżki kawałków drewna itp.
•• Upewnić się, że wszystkie cztery nóżki są
stabilne i dotykają podłogi.
UWAGA
•• Właściwe ustawienie i wypoziomowanie
urządzenia zapewni jego długą, niezakłóconą
i niezawodną pracę.
•• Urządzenie musi być ustawione w poziomie i na
stabilnym podłożu.
•• Jego rogi nie mogą się kołysać pod obciążeniem.
•• Nie dopuścić do zamoczenia nóżek urządzenia.
Może to wywołać drgania i hałas.
Stosowanie podkładek
antypoślizgowych
Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach.
Jeśli urządzenie zostanie ustawione na śliskiej
powierzchni, może się przesuwać pod wpływem
silnych drgań. Niepoprawne wypoziomowanie może
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia
w postaci hałasu i drgań. Jeśli taka sytuacja ma
miejsce, należy umieścić podkładki antypoślizgowe
pod nóżkami poziomującymi i wyregulować poziom.
1
Oczyścić podłogę przed położeniem podkładki
antypoślizgowej.
•• Za pomocą suchej szmatki usunąć
zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie
zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa
może się przesuwać.
13
PL
2
Dostosować poziom po umieszczeniu pralki
w miejscu montażu.
Kontrola gumowych uszczelek na
wężu doprowadzającym wodę
3
Umieścić samoprzylepną część a podkładek
antypoślizgowych na podłodze.
•• Najlepszym sposobem jest ułożenie mat
antypoślizgowych pod przednimi stopkami
pralki. Jeżeli umieszczenie podkładek pod
przednimi nóżkami sprawia trudność, należy
je umieścić pod tylnymi nóżkami.
Wraz z wężem doprowadzającym wodę
dostarczane są dwie gumowe uszczelki a.
Zapobiegają one wyciekom. Należy upewnić się, że
podłączenie do kranu jest dostatecznie szczelne.
4
Postawić urządzenie na podkładkach
antypoślizgowych.
•• Nie przyczepiać samoprzylepnej części
a podkładek antypoślizgowych do nóżek
urządzenia.
UWAGA
•• Dodatkowe podkładki antypoślizgowe można
zamówić w centrum serwisowym LG Electronics.
Podłączanie węża do kranu
Podłączanie węża
doprowadzającego wodę
Śruba — podłączanie węża z nakręcaną
końcówką do gwintowanego kranu
Uwagi dotyczące podłączania
•• Ciśnienie wody musi wynosić od 100 kPa do
1000 kPa (1,0-10,0 kgf/cm²). Jeśli ciśnienie wody
wynosi więcej niż 1000 kPa, należy zainstalować
urządzenie do dekompresji.
•• Nie dokręcać zbyt mocno węża
doprowadzającego wodę do zaworów.
•• Należy okresowo sprawdzać stan węża
i wymienić go w razie konieczności.
14
Przykręcić złącze węża do źródła wody ze złączem
z gwintem ¾”.
PL
UWAGA
•• Przed podłączeniem węża do kranu odkręcić
i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich
możliwych substancji obcych (zanieczyszczenia,
piasek, trociny itp). Należy odprowadzić wodę do
wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.
4
Podłączanie węża z nakręcaną
końcówką do kranu bez gwintu
1
2
Płytka
Poluzować wszystkie cztery śruby mocujące.
Górne
Uszczelka
złącze
gumowa
Śruba mocująca
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Wepchnąć pionowo wąż doprowadzający
wodę tak, aby gumowa uszczelka wewnątrz
węża mogła całkowicie przylgnąć do kranu,
a następnie dokręcić wąż w prawo.
Wąż
dopływowy
Podłączanie węża
z szybkozłączem do kranu bez
gwintu
1
Odkręcić pierścień adaptera i poluzować cztery
śruby mocujące.
Prowadnica
Pierścień
2
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak,
aby za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić wszystkie cztery
śruby mocujące.
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Prowadnica
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak,
aby za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić cztery śruby
mocujące i okrągłą płytkę adaptera.
15
PL
4
Ściągnąć w dół zatrzask złącza i wepchnąć
wąż do adaptera, a następnie zwolnić zatrzask
złącza. Upewnić się, że adapter jest mocno
przymocowany.
Instalacja węża
odpływowego
Modele z pompą odpływową
Zatrzask
Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony
wyżej niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki
mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby
powoli.
•• Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami powstałymi
wskutek wycieku wody.
UWAGA
•• Po podłączeniu węża doprowadzającego do
kranu odkręcić i przepłukać kran w celu usunięcia
wszystkich możliwych zanieczyszczeń (brudu,
piasku, trocin itp). Należy odprowadzić wodę do
wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.
Podłączanie węża do urządzenia
_DN
Przykręcić wąż wody do źródła wody z tyłu
urządzenia.
UWAGA
•• Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą
procedurę należy powtórzyć. Jako źródło wody
należy wykorzystać najbardziej konwencjonalny
typ kranu. Jeśli kran ma kwadratowy przekrój
albo jest za duży, przed założeniem adaptera
należy usunąć płytkę prowadzącą.
•• Upewnić się, że wąż nie jest skręcony lub
przytrzaśnięty.
16
•• Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy
wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hałas.
•• Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy
pewnie go przywiązać za pomocą sznurka.
UŻYTKOWANIE
Informacje ogólne
dotyczące użytkowania
Korzystanie z urządzenia
Przed pierwszym praniem należy wybrać program
Bawełna i dodać połowę ilości detergentu.
Uruchomić urządzenie bez wsadu. W ten sposób z
bębna zostaną usunięte ewentualne osady i woda,
które mogły dostać się do urządzenia podczas
produkcji.
1
Posortować pranie i załadować do środka.
•• Pranie należy sortować według typu tkaniny,
stopnia zabrudzenia, koloru oraz ciężaru
wsadu. Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do
urządzenia.
2
Dodać detergent lub płyn do płukania tkanin.
•• Dodać odpowiednią ilość detergentu do
szuflady zasobnika na proszek/płyn. Można
dodać też wybielacz lub płyn do płukania
tkanin, umieszczając je we właściwej
przegródce zasobnika.
3
Włączyć urządzenie.
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, aby
włączyć urządzenie.
4
Wybrać żądany cykl.
•• Naciskać wielokrotnie przycisk programatora
lub przekręcić pokrętło wyboru cyklu, aby
ustawić żądany cykl.
•• Następnie wybrać temperaturę prania i
prędkość wirowania. Zwrócić uwagę na
wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach
ubrań.
5
Uruchomić cykl.
•• Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
uruchomić cykl. Bęben pralki poruszy
się kilka razy bez wody w celu zważenia
ciężaru wsadu. Jeśli przycisk Start/Pauza
nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 minut,
urządzenie wyłączy się i wszystkie
ustawienia zostaną utracone.
PL
6
Koniec cyklu.
•• Gdy cykl zostanie zakończony, słychać
będzie melodię. Aby ograniczyć zagniecenia,
należy natychmiast wyjąć ubrania
z urządzenia. Wyjmując wsad, należy
sprawdzić, czy w uszczelce wokół drzwi nie
zakleszczyły się niewielkie elementy.
Przygotowywanie wsadu
Aby uzyskać najlepsze efekty prania, należy
najpierw posortować rzeczy do wyprania, a
następnie dobrać metodę prania zgodnie z
symbolami na metkach.
Sortowanie prania
•• Aby uzyskać możliwie najlepsze efekty prania,
należy posortować ubrania według symboli
na metkach dotyczących pielęgnacji, zależnie
od rodzajów tkanin oraz temperatury prania, i
wyprać je z dostosowaną prędkością wirowania.
•• Stopień zanieczyszczenia (silne, normalne,
lekkie): Podzielić ubrania ze względu na stopień
zabrudzenia.
•• Kolorowe (białe, jasne, ciemne): oddzielić
białe tkaniny od tkanin kolorowych. Prać nowe
ciemne i kolorowe ubrania oddzielnie podczas
pierwszego prania.
•• Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki):
mechacące się ubrania i ubrania zatrzymujące
na sobie kłaczki należy prać osobno.
Sprawdzanie metek ubrań
Symbole na metce
Symbole służą do przekazywania informacji na
temat składu tkaniny oraz instrukcji dotyczących
prania.
Symbol
Rodzaj prania/tkaniny
•• Pranie normalne
•• Bawełna, tkaniny mieszane
•• Syntetyczne
•• Tkaniny syntetyczne, mieszane
•• Specjalne pranie delikatne
•• Delikatne
•• Tylko pranie ręczne
•• Wełna, jedwab
•• Nie prać w wodzie
17
PL
UWAGA
•• Kreski pod symbolami oznaczają informacje
o rodzaju tkaniny oraz maksymalnym
dopuszczalnym naprężeniu mechanicznym.
•• Usunąć wszystkie rzeczy z elastycznej uszczelki,
aby zapobiec uszkodzeniu ubrań i uszczelki
drzwi.
Sprawdzanie ubrań przed
załadowaniem pralki
•• Należy połączyć duże i małe rzeczy w jednym
wsadzie. Najpierw należy załadować duże
rzeczy.
•• Duże rzeczy nie powinny stanowić więcej niż
połowy wsadu. Nie należy prać pojedynczych
rzeczy. Może to skutkować nierównomiernym
rozłożeniem obciążenia. Należy dodać jedną lub
dwie podobne rzeczy.
•• Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są
puste. Przedmioty takie, jak gwoździe, spinki do
włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze mogą
uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.
•• Rzeczy delikatne (rajstopy, staniki z fiszbinami)
należy prać w siatce do prania.
•• Należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne
i haftki oraz zawiązać sznurki, aby nie zaczepiły
się o pozostałe ubrania.
•• Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń, należy
wstępnie uprać zabrudzenia i plamy, wcierając
w nie niewielką ilość wody z detergentem.
•• Sprawdzić fałdy elastycznej uszczelki (szara)
i usunąć znalezione tam przedmioty.
PRZESTROGA
•• Sprawdzić, czy ubrania nie tkwią między
drzwiczkami a uszczelką, ponieważ mogłyby ulec
uszkodzeniu podczas prania.
Dodawanie detergentów i
płynów do płukania
Ilość detergentu
•• Detergentów należy używać zgodnie
z instrukcjami producenta. Należy dobierać je
według typu, koloru, stopnia zabrudzenia tkaniny
oraz temperatury prania.
•• Jeśli tworzą się zbyt obfite mydliny, należy
zmniejszyć ilość detergentu.
•• Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu,
powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na
skuteczność prania.
•• Jeśli użyty ma zostać detergent w płynie, należy
postępować zgodnie z wytycznymi producenta.
•• Można wlać płyn do prania bezpośrednio do
głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl
prania ma zostać rozpoczęty natychmiast.
•• Nie używać detergentów w płynie podczas
korzystania z funkcji Opóźnienie lub jeśli
wybrano opcję Pranie wstępne, ponieważ może
to prowadzić do zestalenia detergentu w płynie.
•• W zależności od temperatury i twardości wody,
rozmiaru oraz stopnia zabrudzenia pranych
rzeczy może być konieczne dostosowanie ilości
detergentu. Aby uzyskać jak najlepszy efekt,
należy unikać nadmiaru mydlin.
•• Przed wyborem detergentu i temperatury wody
należy sprawdzić informacje na metkach ubrań.
•• Używać tylko odpowiednich detergentów do
poszczególnych rodzajów ubrań:
−− Detergenty w płynie są często przeznaczone
do zastosowań specjalnych, np. do tkanin
kolorowych, wełny, ubrań delikatnych czy
ciemnych.
−− Proszki do prania nadają się do wszystkich
rodzajów tkanin.
18
PL
−− Aby uzyskać lepsze efekty prania rzeczy
białych lub jasnych, należy używać proszku
do prania z wybielaczem.
−− Detergent zostaje wypłukany z zasobnika po
rozpoczęciu cyklu prania.
UWAGA
Dodawanie środka piorącego w
tabletkach
Do prania odzieży można również używać środka
piorącego w tabletkach.
1
Należy otworzyć drzwiczki i włożyć tabletki do
bębna.
2
Załadować pranie do bębna i zamknąć drzwi.
•• Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu.
Może to doprowadzić do powstania zatorów,
złego wypłukiwania oraz nieprzyjemnego
zapachu.
•• Pełny wsad: zgodnie z zaleceniami producenta.
•• Wsad częściowy: ¾ normalnej ilości
•• Wsad minimalny: ½ pełnego wsadu
Dodawanie środka piorącego
•• Detergent tylko do prania głównego a ~ J
•• Detergent do prania wstępnego b i prania
głównego a ~ d # J
UWAGA
•• Nie wkładać tabletek do szuflady.
Dodawanie środka
zmiękczającego tkaniny
•• Nie należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie. Przepełnienie zbiornika
może spowodować przedwczesne uwolnienie
środka zmiękczającego tkaniny, co może
doprowadzić do zaplamienia ubrań. Powoli
zamknąć szufladę zasobnika.
UWAGA
•• Użyć odpowiedniej ilości detergent. Za duża ilość
detergentu, wybielacza lub zmiękczacza może
spowodować przepełnienie zbiornika.
•• Jeśli wybrano Pranie wstępne, zmniejszyć ilość
detergentu do ⅓ w przypadku prania wstępnego i
do ⅔ w przypadku prania głównego.
19
PL
•• Nie należy pozostawiać środka do zmiękczania
tkanin w szufladzie przez okres dłuższy niż 2 dni
(zmiękczacz może ulec zestaleniu).
•• Środek do zmiękczania tkanin zostanie dodany
automatycznie podczas ostatniego cyklu
płukania.
•• Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki
doprowadzana jest woda.
•• Nie wolno używać rozpuszczalników (np. benzen
itp.).
UWAGA
•• Nie lać zmiękczacza do tkanin bezpośrednio
na ubrania, ponieważ może to skutkować
poplamieniem odzieży.
Dodawanie środka
zmiękczającego wodę
Aby ograniczyć zużycie środka piorącego w
miejscach o wysokiej twardości wody, można
stosować środki do zmiękczania wody, takie jak
środki zapobiegające odkładaniu się kamienia.
•• Najpierw dodać środek piorący, a następnie
środek zmiękczający wodę. Stosować zgodnie
z instrukcją na opakowaniu.
20
PL
Panel sterowania
Funkcje panelu sterowania
a
Przycisk Źródło zasilania
b
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, aby włączyć urządzenie.
Pokrętło programatora
c
•• Programy są dostępne według rodzaju prania.
•• Lampka włączy się, wskazując wybrany program.
Przycisk Start/Pauza
d
•• Przycisk Start/Pauza służy do uruchamiania oraz wstrzymywania cyklu prania.
•• Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie cyklu prania, należy nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Dodatkowe opcje i funkcje
e
•• Dodatkowe opcje i funkcje służą do zwiększania wydajności prania. Dostępnych jest kilka
dodatkowych opcji i funkcji, które można dowolnie ustawić.
•• Aby skorzystać z dodatkowych funkcji, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk przez 3
sekundy. Odpowiedni symbol zostanie podświetlony na wyświetlaczu.
•• Informacje dotyczące korzystania z funkcji Zdalne uruchamianie podano w rozdziale FUNKCJE
SMART.
•• Funkcje te służą do wyboru dodatkowego programu i zostaną podświetlone po wybraniu danego
programu.
−− q : ta ikona zaświeci się, gdy sygnały dźwiękowe zostaną wyłączone.
−− G : ta ikona zaświeci się po wybraniu liczby płukań.
−− d: Ikona ta zaświeci się podczas intensywnego prania mocno zabrudzonych ubrań.
−− f : ta ikona zaświeci się, gdy urządzenie połączy się z siecią WLAN.
Pranie+Suszenie( )
f
•• ( ) Wskazuje na zdolność suszenia, który różni się od modelu.
AI DD
•• AI DD M zapewnia pożądany stopień prania i wirowania.
•• M zostanie aktywowana po wyborze i w trakcie trwania programów Bawełna, Mieszane i
Syntetyczne.
21
PL
g
Wyświetlacz
•• Na wyświetlaczu pokazywane są ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie.
Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu zostaną wyświetlone ustawienia domyślne.
−− 18:88: po wybraniu programu wyświetlony zostanie domyślny czas wybranego programu. Domyślny
czas można zmienić zgodnie z wybraną opcją.
−− H : kiedy ta ikona jest podświetlona, nie można otworzyć drzwi.
−− k : ta ikona zaświeci się podczas wirowania po praniu parowym.
−− p : ta ikona zaświeci się podczas wirowania prania w celu usunięcia z niego wody.
−− % : ta ikona zaświeci się podczas suszenia po zakończeniu programu prania.
Tabela programów
Program prania
Program
Bawełna
Opis
Zapewnia lepsze pranie dzięki połączeniu różnych ruchów bębna.
Służy do szybkiego prania kolorowych ubrań (koszule, koszule nocne,
piżamy itp.) i bawełny o normalnym stopniu zabrudzenia (bielizna).
Odpowiednia temperatura
40 °C (od zimna do 95 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Bawełna+
Opis
Zapewnia optymalną skuteczność prania dużych ilości ubrań przy
zmniejszonym zużyciu energii.
Służy do szybkiego prania kolorowych ubrań (koszule, koszule nocne,
piżamy itp.) i bawełny o normalnym stopniu zabrudzenia (bielizna).
Odpowiednia temperatura
60 °C (od zimna do 60 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
TurboWash 59
Opis
Cały cykl zostaje ukończony w ciągu 59 minut.
Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów
ubrań (jedwab/tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna,
pościel/zasłony).
Czas trwania cyklu będzie różny w zależności od stanu dostarczania
wody, wsadu i rodzaju prania.
Odpowiednia temperatura
40 °C (od zimna do 60 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
22
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Wartość
znamionowa
Wartość
znamionowa
5 kg
PL
Program
Mieszane
Maks. wsad
Opis
Umożliwia jednoczesne pranie różnych rodzajów tkanin.
Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów
ubrań (jedwab/tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna,
pościel/zasłony).
Odpowiednia temperatura
40 °C (od zimna do 60 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Syntetyczne
Opis
Cykl odpowiedni do prania koszul niewymagających prasowania po
praniu.
Służy do prania poliamidu, akrylu, poliestru.
Odpowiednia temperatura
40 °C (od zimna do 60 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Antyalergiczny
Opis
Pomaga usunąć alergeny, takie jak roztocza domowe, pyłki i sierść.
Stosować do prania bawełny, bielizny, poszewek na poduszki,
prześcieradeł i ubranek dziecięcych.
Odpowiednia temperatura
60°C
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Odświeżanie
Opis
Służy do usuwania zagnieceń za pomocą pary w ciągu 20 minut.
Odzież może być mokra. Wysuszone ubrania można założyć po
odwieszeniu ich na 10-30 minut w celu ostygnięcia.
Stosować do suszenia koszul i bluzek z domieszką bawełny i poliestru.
Odpowiednia temperatura
-
Maks. prędkość wirowania
-
Program
Delikatne
Opis
Odpowiedni do prania delikatnej odzieży np. bielizny, bluzek itp.
Odpowiednia temperatura
20 °C (od zimna do 40 °C)
Maks. prędkość wirowania
800 obr/min
Program
Ręczny/wełna
Opis
Do prania delikatnej odzieży, którą należy prać ręcznie lub w pralce, np.
wełnianych ubrań, bielizny, sukienek itp. (Używać detergentu do prania
odzieży wełnianej w pralce). Przeznaczony do prania wełny, jedwabiu,
odzieży pranej ręcznie oraz delikatnych ubrań, które łatwo uszkodzić.
Odpowiednia temperatura
30 °C (od zimna do 40 °C)
Maks. prędkość wirowania
800 obr/min
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
4 kg
4 kg
4 kg
3 rzeczy
3 kg
2 kg
23
PL
Program
Szybki 14
Maks. wsad
Opis
Zapewnia szybkie pranie niewielkich ilości lub lekko zabrudzonych
ubrań.
Odpowiednia temperatura
20 °C (od 20 °C do 40 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Suszenie
Opis
W większości przypadków używa automatycznych programów do
suszenia.
W przypadku większości procesów suszenia należy się upewnić, że
wszystkie ubrania wykonane są z podobnych tkanin i mają podobną
grubość.
Odpowiednia temperatura
-
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Pranie+Suszenie
Opis
Nieprzerwany proces prania i suszenia, w tym samym cyklu.
Włóż niewielką ilość prania, którą można wysuszyć.
Odpowiednia temperatura
40 °C (od zimna do 95 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Czyszczenie bębna
Opis
Jest to specjalna funkcja do czyszczenia wnętrza urządzenia.
Program
Mój program
Opis
Mój program umożliwia pobranie za pomocą smartfonu nowych,
specjalnych programów prania do pralki. Domyślny program jest
zapisany w programie Płukanie + Wirowanie.
Odpowiednia temperatura
-
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
2 kg
Wartość
znamionowa
(Suszenie)
Wartość
znamionowa
(Suszenie)
1 rzecz
UWAGA
•• Wybrać odpowiednią temperaturę prania i szybkość wirowania dla wymaganych programów.
•• Podczas prania zawsze zwracać uwagę na wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach ubrań.
•• Rzeczywista maksymalna prędkość wirowania może się różnić w zależności od modelu, programu i
wsadu.
24
PL
Program suszenia
Program
Normalne %
Opis
Skraca czas suszenia i zmniejsza zużycie energii podczas cyklu suszenia
bawełny.
Stosować do tkanin bawełnianych lub lnianych, takich jak bawełniane ręczniki,
t-shirty.
Maks. wsad
Wartość znamionowa
Program
Prasowanie -
Opis
Nadaje się do prasowania – ułatwia prasowanie wilgotnych ubrań.
Stosować do tkanin bawełnianych lub lnianych, które są gotowe do
prasowania pod koniec programu.
Maks. wsad
Wartość znamionowa
Program
Low Temp. *
Opis
Nadaje się do prasowania w niskich temperaturach, co gwarantuje mniejsze
uszkodzenia ubrań.
Stosować do tekstyliów łatwych w pielęgnacji, tkanin syntetycznych.
Maks. wsad
3,5 kg
Program
Normalne Eco (
Opis
Odpowiedni do programu suszenia energooszczędnego.
Stosować do tkanin bawełnianych lub lnianych, takich jak bawełniane ręczniki,
t-shirty.
Maks. wsad
Wartość znamionowa
Program
Suszenie czasowe 30 min.
Opis
Możliwa jest zmiana czasu suszenia w zależności od maksymalnego wsadu.
Maks. wsad
1 kg
Suszenie czasowe 60 min.
2 kg
Suszenie czasowe 120 min.
4 kg
Ustawić program „Pranie: Bawełna+, 60°C, 1400 RPM” oraz „Suszenie: Normalne Eco (()”, aby wykonać
test zgodnie z normą EN50229.
UWAGA
•• Należy wybrać najwyższą dostępną prędkość wirowania programu prania, aby zagwarantować
wysuszenie ubrań.
•• W przypadkach, gdy ilość rzeczy przeznaczonych do prania i suszenia w jednym programie nie przekracza
maksymalnej dopuszczalnej dla tego programu wagi, zalecane jest pranie i suszenie w nieprzerwanym cyklu.
•• Wyniki testu zależą od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody na wlocie, temperatury w
pomieszczeniu, rodzaju i wielkości wsadu, rodzaju i ilości stosowanego detergentu, wahań w zasilaniu
sieciowym oraz wybranych opcji dodatkowych.
•• Zalecany jest detergent neutralny.
•• Rzeczywista temperatura prania może się różnić od temperatury programu prania podanej w tabeli.
25
PL
Opcje dodatkowe
Bez
Płukanie+
Zagnieceń
Dodaj
odzież
Pranie
wstępne
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Program
Para
Bawełna
#
#
#
#
Bawełna+
#
#
#
TurboWash 59
#
#
Mieszane
#
Syntetyczne
#
Antyalergiczny
#*
Odświeżanie
#*
Delikatne
#
Ręczny/wełna
#
Szybki 14
#
Suszenie
Pranie+
Suszenie
#
#
Suszenie EcoHybrid
#
#
#
#
#
#*
#
#
#*
#
#
Czyszczenie
bębna
* Ta opcja jest automatycznie umieszczana w programie i nie można jej anulować.
26
#
PL
Dodatkowe opcje i funkcje
* Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych
modelach.
Za pomocą dodatkowych opcji i funkcji można
wprowadzić niestandardowe ustawienia programów.
Para
Ta funkcja zwiększa skuteczność prania. Opcja ta
jest energooszczędna.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Para.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Bez Zagnieceń
Ta opcja służy do ograniczenia zagnieceń przez
zastosowanie pary po wirowaniu.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Bez Zagnieceń i
przytrzymać przez 3 sekundy.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
•• Zimna woda z kranu należy pozostawić w trakcie
cyklu suszenia.
•• Wybór automatycznego procesu od prania do
suszenia w pralce jest prosty.
•• W przypadku większości procesów suszenia
należy się upewnić, że wszystkie ubrania
wykonane są z podobnych tkanin i mają podobną
grubość.
•• Nie należy przeładowywać pralki przez
załadowanie zbyt wielu ubrań do bębna. Ubrania
muszą swobodnie poruszać się w bębnie.
•• Jeśli drzwi zostaną otwarte, a wsad zostanie
wyjęty przed zakończeniem cyklu prania, należy
pamiętać o naciśnięciu przycisku Start/Pauza.
•• Naciskając przycisk Suszenie, można wybrać
programy: Normalne-czasowe (30-60-120)Prasowanie-Low Temp.-Normalne Eco.
•• Program suszenia może trwać do 7 godzin.
•• Podane czasy suszenia służą jako pomoc dla
użytkownika ustawiającego ręczne suszenie.
•• Po zakończeniu suszenia wyświetli się komunikat
CL. CL oznacza zmniejszenie zagnieceń. Program
suszenia jest już zakończony. Naciśnij dowolny
przycisk i wyjmij ubrania. Jeśli nie naciśniesz
przycisku Start/Pauza, program zakończy się po
około 4 godzinach.
Płukanie
Za pomocą tej opcji można wybrać liczbę płukań,
naciskając przycisk Płukanie+. Ta opcja jest
zalecana użytkownikom uczulonym na detergenty.
Płukanie+ G
Ta opcja służy do dodania jednego płukania.
Suszenie %
Do suszenia większości wsadów należy korzystać
z programów automatycznych. Elektroniczne
czujniki mierzą temperaturę odprowadzanego
powietrza, zwiększając lub zmniejszając
temperaturę suszenia, co zapewnia szybszy czas
reakcji i ściślejszą kontrolę temperatury.
27
PL
Artykuły wełniane
EcoHybrid )
Nie należy suszyć bębnowo wełny. Takie artykuły
należy rozłożyć do wyschnięcia, nadając im ich
oryginalny kształt.
Ta opcja służy do suszenia bez użycia wody dzięki
wykorzystaniu zjawiska kondensacji.
Materiały tkane i dziewiarskie
Niektóre tkane i dziewiarskie materiały mogą się
skurczyć. Stopień skurczenia zależy od ich jakości.
Takie materiały należy rozciągnąć natychmiast po
wysuszeniu.
Plisowane i syntetyczne
Pralki nie należy przepełniać.
Plisowane materiały należy wyjąć z pralki
natychmiast po tym, jak pralka zatrzyma pracę, aby
rozpocząć proces redukcji zagnieceń.
Ubranka dziecięce i koszule nocne
Zawsze należy sprawdzać instrukcje podane przez
producenta.
Guma i plastik
Suszeniu nie należy poddawać żadnych artykułów
zawierających elementy gumowe lub plastikowe,
jak:
•• Fartuszki, śliniaczki, pokrowce na foteliki
•• Zasłony i obrusy
•• Maty kąpielowe
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybierz program suszenia.
3
Nacisnąć przycisk EcoHybrid i przytrzymać
przez 3 sekundy.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
•• Tę funkcję można aktywować podczas
korzystania z programu Normalne lub
Prasowanie.
Opóźnienie
Ta funkcja służy do automatycznego rozpoczęcia
i zakończenia pracy urządzenia po upłynięciu
określonego czasu.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
Włókno szklane
3
W pralce nie należy suszyć artykułów z włókna
szklanego. Cząsteczki szklane pozostałe w pralce
mogą przedostać się na ubrania i spowodować
podrażnienie skóry.
Nacisnąć przycisk Opóźnienie w celu
ustawienia pożądanego czasu.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
•• Po wyłączeniu pralki podczas programu suszenia
pracę silnika wentylatora suszenia można
zachować przez 60 sekund.
•• Należy uważać podczas wyciągania ubrań z
pralki, ponieważ rzeczy lub pralka mogą być
gorące.
•• Szacowany czas schnięcia zależy od
rzeczywistego czasu suszenia podczas cyklu
automatycznym. Rodzaj tkaniny, wielkość
obciążenia, a wybrany suchość wpływać na czas
schnięcia.
•• Jeśli wybrane zostanie tylko suszenie,
wirowanie uruchomi się automatycznie w celu
zaoszczędzenia energii.
28
UWAGA
•• Opóźnienie to czas do zakończenia programu,
a nie do jego rozpoczęcia. Faktyczny czas pracy
zależy do temperatury wody, wsadu oraz innych
czynników.
•• Aby anulować tę funkcję, należy nacisnąć
przycisk Źródło zasilania.
•• W przypadku tej funkcji należy unikać stosowania
płynnych detergentów.
PL
Wi-Fi
f
Blokada rodzicielska
Po nawiązaniu połączenia z siecią WLAN na panelu
sterowania wyświetli się ikona Wi-Fi.
Należy wybrać tę funkcję w celu zablokowania
sterowania pralki. Funkcja ta uniemożliwia zmianę
cyklów i parametrów prania przez dzieci.
Dodaj odzież
UWAGA
Ta opcja umożliwia dodanie lub usunięcie rzeczy z
wsadu po rozpoczęciu programu prania.
1
Nacisnąć przycisk Dodaj odzież, gdy dioda
LED jest włączona.
2
Otworzyć drzwi, kiedy się odblokują.
3
Dodać lub wyjąć pranie.
4
Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
Pranie wstępne I
Ta opcja służy do prania mocno zabrudzonego
prania.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Pranie wstępne i
przytrzymać przez 3 sekundy.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
•• Po aktywowaniu funkcji wszystkie przyciski
zostaną zablokowane z wyjątkiem przycisku
Źródło zasilania.
•• Gdy włączona jest funkcja blokady rodzicielskiej
i zablokowane są wszystkie przyciski, podczas
prania na wyświetlaczu pojawia się na zmianę
ikona CL oraz pozostały czas.
•• Wyłączenie zasilania nie spowoduje dezaktywacji
tej funkcji. Aby uzyskać dostęp do pozostałych
funkcji, należy dezaktywować tę funkcję.
Blokowanie panelu sterowania
1
Włączyć zasilanie.
2
Nacisnąć i przytrzymać przyciski Opóźnienie
oraz Dodaj odzież przez 3 sekundy.
•• Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się ikona CL.
Odblokowanie panelu sterowania
1
Włączyć zasilanie.
2
Nacisnąć i przytrzymać przyciski Opóźnienie
oraz Dodaj odzież przez 3 sekundy, aby
dezaktywować tę funkcję.
Temp.
Ta opcja służy do ustawiania temperatury prania
i płukania dla wybranego programu. Naciskać
przycisk aż do podświetlenia pożądanego
ustawienia. Do wszystkich etapów płukania
wykorzystywana jest zimna woda z kranu.
•• Dobrać temperaturę wody odpowiednią do
rodzaju prania. Dla osiągnięcia najlepszych
rezultatów należy kierować się informacjami
umieszczonymi na metkach tekstyliów.
29
PL
Wirowanie p
Ta opcja służy do zmiany mocy wirowania.
Naciskać przycisk Wirowanie w celu zmiany
prędkości wirowania.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Wirowanie w celu wyboru
prędkości wirowania.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
•• Nawet jeśli wybrana zostanie opcja Nie, bęben
będzie się krótko obracał, aby osuszyć pranie.
Dźwięk wł./wył. q
Ta funkcja działa tylko podczas pracy urządzenia.
•• Nacisnąć i przytrzymać przyciski Bez
Zagnieceń oraz Suszenie przez 3 sekundy, aby
ustawić tę funkcję.
UWAGA
•• Po skonfigurowaniu tej funkcji ustawienie
zostaje zapisane i pozostaje zapamiętane nawet
po wyłączeniu zasilania.
•• Aby wyłączyć dźwięk, należy po prostu wykonać
całą procedurę ponownie.
30
FUNKCJE SMART
Korzystanie z aplikacji LG
SmartThinQ
Ta funkcja jest dostępna tylko dla modeli
posiadających oznaczenie a lub b .
Przed użyciem aplikacji LG
SmartThinQ
1
Sprawdzić odległość między urządzeniem a
routerem sieci bezprzewodowej (siecią WLAN).
•• Jeżeli odległość między urządzeniem
a routerem sieci bezprzewodowej jest
zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza.
Rejestracja może trwać dłużej lub instalacja
może się nie powieść.
2
Wyłączyć na smartfonie ustawienie Dane
mobilne lub Dane sieci kom.
3
Połączyć smartfon z routerem sieci
bezprzewodowej
PL
UWAGA
•• Aby sprawdzić połączenie WLAN, sprawdzić, czy
ikona Wi-Fi f na panelu sterowania świeci.
•• Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi
2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci,
należy skontaktować się z dostawcą usług
internetowych lub zajrzeć do instrukcji obsługi
routera sieci bezprzewodowej.
•• LG SmartThinQ nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek problemy z połączeniem sieciowym,
usterki, awarie lub błędy spowodowane przez
nieprawidłowe połączenie sieciowe.
•• Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia
z siecią Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej
odległości od routera. Aby poprawić siłę sygnału
sieci Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału
sieci Wi-Fi.
•• Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać
połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego
zakłócenia.
•• W zależności od dostawcy usług internetowych
połączenie sieciowe może nie działać
prawidłowo.
•• Inne urządzenia połączone z siecią
bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
•• Nie można zarejestrować urządzenia z
powodu problemów z transmisją sygnału
bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i
odczekać około minuty przed ponowną próbą.
•• Jeżeli w routerze sieci bezprzewodowej jest
włączona zapora sieciowa, wyłączyć zaporę lub
dodać do niej wyjątek.
•• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może
zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz
cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
•• Interfejs smartfonu może się różnić w zależności
od systemu operacyjnego oraz producenta.
•• Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze
to WEP, skonfigurowanie połączenia sieciowego
może nie powieść się. Należy zmienić protokół
na inny (zalecamy WPA2.) i ponowić rejestrację
produktu.
31
PL
Instalowanie LG SmartThinQ
Należy wyszukać aplikację LG SmartThinQ
w sklepie Google Play lub Apple App Store na
smartfonie. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby
pobrać i zainstalować aplikację.
Funkcja Wi-Fi
Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu
oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.
UWAGA
•• Jeśli zmieniono ustawienia routera sieci
bezprzewodowej, dostawcę usług internetowych
lub hasło, należy usunąć zarejestrowane
urządzenie z aplikacji LG SmartThinQ i
zarejestrować je ponownie.
•• Aplikacja może być modyfikowana w celu
poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego
powiadomienia.
•• Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.
Cykl pralki (Zdalne uruchamianie,
Mój program)
Zdalne sterowanie urządzeniem
Wybierz lub pobierz preferowany cykl i steruj nim
zdalnie.
Zdalne uruchamianie
Wskaźnik Czyszczenie bębna
Ta funkcja pokazuje, za ile cykli będzie trzeba użyć
funkcji Czyszczenie bębna.
Wskaźnik zużycia energii
Ta funkcja służy do sprawdzenia, ile energii zużyto
podczas ostatnio używanych cykli oraz jaka jest
miesięczna średnia.
Smart Diagnosis
Ta funkcja podaje informacje przydatne w
diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z
urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.
Ustawienia
Dostępne są różne funkcje.
Alarm
Ta funkcja służy do przesyłania powiadomień o
stanie urządzenia do użytkownika. Powiadomienia
są wysyłane nawet, jeśli aplikacja LG SmartThinQ
jest wyłączona.
Urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą
smartfonu. Można też obserwować przebieg cyklu,
aby dowiedzieć się, ile czasu zostało do jego
zakończenia.
Korzystanie z funkcji
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Włożyć pranie do bębna pralki.
3
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Zdalne
uruchamianie przez 3 sekundy, aby
aktywować tę funkcję.
4
Uruchomić cykl za pomocą aplikacji
LG SmartThinQ na smartfonie.
UWAGA
•• Po aktywowaniu funkcji można uruchomić cykl
za pośrednictwem aplikacji LG SmartThinQ na
smartfonie. Jeśli cykl nie został uruchomiony,
urządzenie będzie czekać na uruchomienie
cyklu aż do zdalnego wyłączenia urządzenia za
pośrednictwem aplikacji lub dezaktywacji funkcji.
•• Po włączeniu funkcji drzwi pralki zostają
automatycznie zablokowane.
Dezaktywacja funkcji
Kiedy funkcja jest aktywowana, nacisnąć i
przytrzymać przycisk Zdalne uruchamianie przez
3 sekundy w celu dezaktywacji funkcji. Funkcję
tę należy wyłączyć, aby móc ręcznie sterować
urządzeniem.
32
PL
Mój program
Ta funkcja umożliwia pobranie nowego, specjalnego
cyklu, który nie został zawarty w podstawowym
zestawie cykli urządzenia.
Na poprawnie zarejestrowane urządzenia
można pobrać jeden z wielu specjalnych cykli
opracowanych dla danego urządzenia.
Na urządzeniu może być przechowywany tylko
jeden cykl jednocześnie.
Pobrany cykl jest przechowywany na urządzeniu aż
do pobrania następnego.
Pobór mocy w trybie gotowości
Pobór mocy w trybie gotowości
0,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości
sieciowej
2,0 W
Czas, po upływie którego funkcja
zarządzania energią lub podobna
funkcja automatycznie przełącza
urządzenie w tryb gotowości lub
wyłączenia albo w stan zapewniający
tryb gotowości przy podłączeniu do
sieci
20 min.
Informacja dotycząca
oprogramowania open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający
licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open
source można pobrać ze strony internetowej http://
opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można
pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji,
zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie
kodu źródłowego typu open source na płycie
CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty dystrybucji
(koszty nośnika, transportu i obsługi) po przesłaniu
prośby na adres [email protected] Oferta ta
obowiązuje przez okres trzech (3) lat po zakupie
produktu. Oferta ta obowiązuje dla każdego, kto
otrzymał niniejszą informację.
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis
Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach
oznaczonych symbolem c lub d.
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis przez Centrum Obsługi
Klienta
Z funkcji tej należy skorzystać, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii
lub nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji
należy korzystać wyłącznie w celu kontaktowania
się z przedstawicielem serwisu, a nie podczas
normalnej obsługi urządzenia.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, aby
włączyć urządzenie. Nie naciskać żadnych
innych przycisków.
2
Po odpowiedniej instrukcji z centrum
telefonicznego należy umieścić mikrofon
telefonu w pobliżu ikony Smart Diagnosis.
x.
Ma
mm
0
1
33
PL
3
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Temp. przez
3 sekundy.
4
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do
końca transferu danych.
•• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonem podczas tonowego
przesyłu danych.
•• Jeśli pracownik centrum telefonicznego
nie będzie w stanie odebrać dokładnego
zapisu, użytkownik może zostać
poproszony o ponowne przesłanie danych.
5
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów
należy podjąć przerwaną rozmowę
z pracownikiem centrum telefonicznego,
który może już udzielić pomocy na podstawie
danych przesłanych do analizy.
UWAGA
•• Działanie funkcji zależy od jakości lokalnego
połączenia telefonicznego.
•• Połączenie i zależna od niego jakość usługi
będą lepsze w przypadku korzystania z telefonu
stacjonarnego.
•• Zła jakość transmisji danych z powodu niskiej
jakości połączenia telefonicznego może
uniemożliwić odpowiednią realizację usługi
diagnostycznej.
34
KONSERWACJA
PL
OSTRZEŻENIE
•• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania, aby zapobiec
porażeniu prądem. Zaniechanie może doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia prądem
oraz śmierci.
•• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żrących substancji chemicznych, substancji ściernych ani
rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę pralki.
Czyszczenie urządzenia po
każdym praniu
Pielęgnacja po praniu
•• Po zakończeniu cyklu prania należy wytrzeć
wilgoć z drzwi i ich uszczelki.
•• Drzwi należy pozostawić lekko uchylone, żeby
umożliwić wyschnięcie bębna.
•• Wytrzeć urządzenie suchą szmatką, usuwając
z niego wilgoć.
OSTRZEŻENIE
•• Nie należy podejmować prób demontażu
jakichkolwiek paneli ani samego urządzenia. Do
obsługi panelu sterowania nie należy używać
żadnych ostrych przedmiotów.
Czyszczenie elementów
wewnętrznych
•• Obszar wokół otworu drzwiowego i szyby drzwi
należy wycierać ręcznikiem lub miękką szmatką.
•• Pranie należy wyjmować z urządzenia
niezwłocznie po zakończeniu cyklu.
Pozostawienie wilgotnego wsadu w urządzeniu
może spowodować zagniecenia, zafarbowanie
i nieprzyjemny zapach.
Okresowe czyszczenie
urządzenia
Czyszczenie bębna
OSTRZEŻENIE
•• Pozostawić otwarte drzwi, aby wnętrze bębna
wyschło, tylko wtedy, gdy zachowane są zasady
bezpieczeństwa a dzieci są nadzorowane.
Czyszczenie elementów
zewnętrznych
Właściwa pielęgnacja urządzenia może wydłużyć
jego okres eksploatacji.
Elementy zewnętrzne
Ta funkcja służy do czyszczenia wnętrza
urządzenia.
W ramach tego programu stosuje się wyższy
poziom wody i wyższą prędkość wirowania. Należy
uruchamiać tę funkcję raz w miesiącu (lub częściej,
jeśli to konieczne), aby usunąć osad pochodzący z
detergentu i inne pozostałości.
1
Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i przedmioty,
a następnie zamknąć drzwi.
2
Wysunąć szufladę zasobnika i dodać proszek
do usuwania kamienia do głównej przegrody.
•• Włożyć tabletki do bębna.
3
Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
Natychmiast wytrzeć rozlane płyny. Wycierać za
pomocą zwilżonej szmatki.
Drzwi
Umyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za
pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć
miękką szmatką.
35
PL
4
Włączyć zasilanie, a następnie wybrać funkcję
Czyszczenie bębna.
•• Na wyświetlaczu pojawi się komunikattcL.
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
6
Po zakończeniu programu pozostawić drzwi
otwarte, aby otwór drzwiowy, uszczelka i szyba
drzwi mogły wyschnąć.
PRZESTROGA
•• Pozostawić otwarte drzwi, aby wnętrze bębna
wyschło, tylko wtedy, gdy zachowane są zasady
bezpieczeństwa a dzieci są nadzorowane.
2
Wyczyścić filtr za pomocą szczoteczki do
zębów o średniej twardości włosia.
Czyszczenie filtra pompy
odpływowej
Filtr wlotu wody zatrzymuje wapń oraz niewielkie
obiekty, które mogą znajdować się w wodzie
dostarczanej do urządzenia.
Filtr wlotu wody należy regularnie czyścić.
W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie
przedmioty pochodzące z pranej odzieży. Należy
regularnie sprawdzać czystość filtra, aby zapewnić
bezproblemowe działanie urządzenia.
Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra pompy
odpływowej należy zaczekać, aż woda ostygnie.
Drzwi otwierać w sytuacji awaryjnej lub aby
przeprowadzić opróżnienie awaryjne.
UWAGA
1
Odłączyć urządzenie od sieci.
2
Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż.
3
Odkręcić korek spustowy a, a następnie
spuścić wodę. Powoli odkręcić filtr pompy
odpływowej b, aby spuścić wodę i usunąć
małe przedmioty.
Czyszczenie filtra wlotu wody
•• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas (np. podczas wakacji), należy
zamknąć kran doprowadzający wodę, zwłaszcza
jeśli w podłodze w pobliżu urządzenia nie ma
kratki ściekowej (studzienki).
•• Komunikat 1E pojawi się na wyświetlaczu panelu
sterowania w przypadku braku dopływu wody do
szuflady na proszek/płyn.
•• Jeśli woda jest bardzo twarda lub zawiera
śladowe ilości wapnia, filtr na wlocie wody może
ulec zatkaniu.
1
36
Należy zakręcić kran i odkręcić wąż
doprowadzający wodę.
PL
4
Po wyczyszczeniu filtra pompy odpływowej
należy go wyjąć i włożyć korek spustowy.
5
Zamknąć zaślepkę.
2
Usunąć osad pochodzący z detergentu i płynu
do płukania.
•• Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą,
aby usunąć osad pochodzący z detergentu i
płynu do płukania. Do czyszczenia szuflady
zasobnika należy używać wyłącznie wody.
Osuszyć wkłady oraz szufladę za pomocą
miękkiej ścierki lub ręcznika.
3
Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy
używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej
szczotki.
•• Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej
części wnęki.
4
Zetrzeć wilgoć z wnęki za pomocą miękkiej
szmatki lub ręcznika.
5
Ponownie włożyć elementy szuflady do
właściwych komór i włożyć szufladę do pralki.
PRZESTROGA
•• Należy zachować ostrożność przy
odprowadzaniu wody, ponieważ może ona być
gorąca.
•• Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej)
należy uruchamiać program Czyszczenie
bębna, aby usunąć nadmiar detergentów i inne
pozostałości.
Czyszczenie szuflady zasobnika
Detergenty i płyny do płukania tkanin mogą
odkładać się w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa
razy w miesiącu należy wyjąć szufladę wraz z jej
elementami aby sprawdzić, czy znajduje się na nich
osad z detergentów lub płynów do płukania tkanin.
1
Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do
momentu zablokowania.
•• Wyjąć szufladę, naciskając jednocześnie
przycisk zwalniający.
37
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
W trakcie pracy urządzenia może dochodzić do błędów i awarii. W poniższych tabelach opisano możliwe
przyczyny oraz uwagi dotyczące usuwania komunikatów o błędach i awarii.
Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego
Większość problemów można rozwiązać samodzielnie, oszczędzając tym samym czas i pieniądze,
ponieważ nie ma potrzeby dzwonić do centrum serwisowego LG Electronics. W rozwiązywaniu problemów
pomocna powinna być poniższa tabela.
Komunikaty o błędach
Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący
problemy we wczesnym stadium. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed
kontaktem telefonicznym z centrum serwisowym LG Electronics należy sprawdzić poniższe informacje.
Objawy
1E
BŁĄD WLOTU
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Zaopatrzenie w wodę nie jest w tym miejscu odpowiednie. Woda nie
wpływa do urządzenia lub wpływa powoli.
•• Sprawdzić inny kran w domu.
Kran doprowadzający wodę nie jest całkowicie otwarty. Woda nie
wpływa do urządzenia lub wpływa powoli.
•• Całkowicie otworzyć kran.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę jest zagięty.
•• Wyprostować wąż albo ponownie zainstalować wąż doprowadzający
wodę.
Filtr węża (węży) doprowadzającego wodę jest niedrożny.
•• Sprawdzić i wyczyścić filtr węża doprowadzającego wodę.
Jeśli nastąpi wyciek wody z węża doprowadzającego wodę, wskaźnik
zaświeci się na czerwono.
•• Wymienić wąż wyposażony w zabezpieczenie „aqua stop”.
OE
BŁĄD ODPŁYWU
WODY
Wąż odpływowy jest zagięty lub niedrożny. Woda nie wypływa z
urządzenia lub wypływa powoli.
•• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy.
Filtr odpływowy jest niedrożny.
•• Sprawdzić i wyczyścić filtr spustowy.
UE
BŁĄD NIEWYWAŻENIA
Urządzenie jest wyposażone w system wykrywający i korygujący
niewyważenie.
•• Pranie może być zbyt mokre po zakończeniu cyklu. Należy zmienić
rozłożenie wsadu, aby wirowanie odbywało się prawidłowo. Zamknąć
drzwi i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Rozpoczęcie wirowania może
nastąpić po kilku chwilach. Aby rozpocząć wirowanie, drzwi muszą zostać
zablokowane.
Obciążenie jest zbyt małe. System może zatrzymać wirowanie lub
przerwać cykl, jeśli załadowane są pojedyncze ciężkie rzeczy (na
przykład dywanik łazienkowy, szlafrok itp.).
•• Dodać do prania 1 lub 2 podobne albo mniejsze rzeczy, aby zrównoważyć
obciążenie. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Zanim
urządzenie zacznie pracować, może upłynąć kilka chwil. Drzwi muszą
zostać zablokowane, zanim rozpocznie się wirowanie.
38
PL
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
dE dE1 dEz dE4
BŁĄD DRZWI
Usterka czujnika drzwi.
•• Należy zadzwonić do centrum serwisowego LG Electronics. Numer
telefonu lokalnego centrum serwisowego LG Electronics można znaleźć
na karcie gwarancyjnej.
tE
Błąd sterowania.
Jest to błąd kontrolny.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
LE
BŁĄD ZABLOKOWANIA
SILNIKA
Przeciążenie silnika
•• Pozostawić urządzenie na 30 minut, aby silnik ostygł, a następnie
uruchomić cykl ponownie.
FE
BŁĄD PRZEPEŁNIENIA
Woda przelewa się z powodu wadliwego zaworu wody.
•• Zakręcić kran.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania.
•• Wezwać serwisanta.
PE
BŁĄD CZUJNIKA
CIŚNIENIA
Usterka czujnika poziomu wody.
•• Zakręcić kran.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania.
•• Wezwać serwisanta.
vs
BŁĄD CZUJNIKA
DRGAŃ
Usterka czujnika drgań.
•• Wezwać serwisanta.
FF
AWARIA ZWIĄZANA Z
ZAMARZNIĘCIEM
Czy doszło do zamarznięcia wody w przewodzie doprowadzającym/
odpływowym lub w pompie odpływowej?
•• Należy podać ciepłą wodę do bębna, aby rozmrozić wąż odpływowy i
pompę odpływową. Owinąć wąż doprowadzający wilgotnym i ciepłym
ręcznikiem.
AE
WYCIEK WODY
Woda wycieka.
•• Wezwać serwisanta.
PF
AWARIA ZASILANIA
Wystąpiła awaria zasilania urządzenia.
•• Ponownie uruchomić cykl.
dHE
BŁĄD SUSZENIA
Nie suszy.
•• Wezwać serwisanta.
Nietypowe odgłosy
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Grzechotanie
i pobrzękiwanie
W bębnie mogą być przedmioty, takie jak klucze, monety lub agrafki.
•• Zatrzymać urządzenie, sprawdzić bęben pod kątem obecności
przedmiotów. Jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia hałas nadal
występuje, należy wezwać serwisanta.
Łomotanie
Ciężki wsad może spowodować wystąpienie łomotania. Zazwyczaj jest to
normalne zjawisko.
•• Jeśli dźwięk nie ustaje, najprawdopodobniej zaburzona jest stabilność
pralki. Należy zatrzymać urządzenie i zmienić rozłożenie wsadu.
39
PL
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Łomotanie
Rozkład ciężaru wsadu może być nierównomierny.
•• Należy przerwać cykl i zmienić rozłożenie wsadu po odblokowaniu drzwi.
Wibrujący dźwięk
Materiały opakowaniowe nie zostały usunięte.
•• Usunąć materiały opakowaniowe.
Pranie może być nierównomiernie rozłożone w bębnie.
•• Należy przerwać cykl i zmienić rozłożenie wsadu po odblokowaniu drzwi.
Nie wszystkie nóżki poziomujące są ustawione stabilnie i równomiernie
na podłodze.
•• Informacje dotyczące regulowania wypoziomowania urządzenia zawiera
rozdział Poziomowanie urządzenia.
Podłoga nie jest wystarczająco sztywna.
•• Należy sprawdzić, czy podłoga jest stabilna i nie ugina się. Należy wybrać
odpowiednie miejsce zgodnie z informacjami w rozdziale Wymagania
dotyczące miejsca montażu.
Działanie
Objawy
Woda wycieka.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Domowe rury odpływowe są niedrożne.
•• Udrożnić rurę odpływową. W razie potrzeby skontaktować się z hydraulikiem.
Wyciek spowodowany nieprawidłowym montażem lub niedrożnością
węża odpływowego.
•• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy. Regularnie sprawdzać i czyścić
filtr odpływowy.
Urządzenie nie działa.
Panel sterowania wyłączył się z powodu braku aktywności.
•• To normalne zjawisko. Należy wcisnąć przycisk Źródło zasilania, aby
włączyć urządzenie.
Urządzenie jest odłączone od zasilania.
•• Należy upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do
sprawnego gniazda.
Źródło wody jest odłączone.
•• Należy całkowicie odkręcić kran z wodą.
Elementy sterowania nie są ustawione prawidłowo.
•• Upewnić się, że cykl został ustawiony prawidłowo. Zamknąć drzwi i
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Drzwi są otwarte.
•• Zamknąć drzwi, zwracając uwagę, czy żaden przedmiot nie uniemożliwia
ich domknięcia.
Wyłącznik instalacyjny/bezpiecznik został wyzwolony/przepalił się.
•• Sprawdzić domowe wyłączniki instalacyjne/bezpieczniki. Wymienić
bezpieczniki lub zresetować wyłącznik. Urządzenie powinno być
podłączone do dedykowanego obwodu odgałęzionego. Po przywróceniu
zasilania urządzenie wznowi cykl, w którym się zatrzymało.
40
PL
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Sterownik wymaga zresetowania.
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, wybrać ponownie pożądany program i
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Przycisk Start/Pauza nie został naciśnięty po ustawieniu cyklu.
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, wybrać ponownie pożądany program
i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Urządzenie zostanie wyłączone, jeśli
przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 minut.
Wyjątkowo niskie ciśnienie wody.
•• Należy sprawdzić inny kran w domu, aby upewnić się, czy ciśnienie wody w
domu jest wystarczające.
Urządzenie podgrzewa wodę lub wytwarza parę.
•• Bęben może chwilowo przestać działać podczas pewnych cykli, podczas
gdy woda jest bezpiecznie podgrzewana do ustawionej temperatury.
Przyciski mogą nie
działać prawidłowo.
Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów
bezpieczeństwa.
•• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest podświetlona ikona CL. Drzwi można
bezpiecznie otworzyć, gdy ikonaBlokada drzwi zgaśnie.
Drzwi się nie
otwierają.
Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów
bezpieczeństwa.
•• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest podświetlona ikona H. Drzwi można
bezpiecznie otworzyć, gdy ikona H zgaśnie.
Urządzenie nie
napełnia się
prawidłowo.
Filtr jest niedrożny.
•• Należy sprawdzić, czy filtry wlotowe na zaworach napełniających nie są
niedrożne.
Węże dopływowe mogą być zagięte.
•• Sprawdzić, czy węże dopływowe nie są zagięte lub niedrożne.
Niewystarczające podawanie wody.
•• Upewnić się, że krany gorącej i zimnej wody są całkowicie odkręcone.
Węże dopływu gorącej i zimnej wody są zamienione.
•• Sprawdzić połączenia węży dopływowych.
Urządzenie nie
odprowadza wody.
Zagięty wąż odpływowy.
•• Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zagięty.
Odpływ znajduje się wyżej niż 1,2 m nad podłogą.
•• Upewnić się, że wąż odpływowy nie znajduje się wyżej niż 1,2 m nad
podstawą urządzenia.
Detergent nie jest
podawany w całości
lub w ogóle nie jest
podawany.
Użyto zbyt dużo detergentu.
•• Należy stosować środek piorący zgodnie z zaleceniami jego producenta.
Czas trwania cyklu
jest dłuższy niż
zwykle.
Wsad jest za mały.
•• Dodać więcej rzeczy, aby urządzenie mogło wyrównać rozłożenie wsad.
41
PL
Objawy
Czas trwania cyklu
jest dłuższy niż
zwykle.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Ciężkie rzeczy są wymieszane z lżejszymi.
•• Należy zawsze starać się prać rzeczy o podobnym ciężarze, aby umożliwić
równomierne rozłożenie wsadu przez urządzenie podczas wirowania.
Wsad nie jest równomiernie rozłożony.
•• Jeśli ubrania się splątały, rozłożyć ciężar ręcznie.
Czas trwania jest
opóźniony
Wykryto niewyważenie lub włączony jest program usuwania mydlin.
•• Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany czas pozostały do końca cyklu
stanowi jedynie wartość szacunkową. Czas rzeczywisty może się od niego
różnić.
Suszenie
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Problem z suszeniem
Sprawdzić kran ze źródłem wody.
•• Nie ładować nadmiernej ilości artykułów. Sprawdzić, czy pralka odprowadza
właściwą dla wsadu ilość wody. Jeśli wsad jest zbyt mały, aby suszenie
bębnowe przebiegało właściwie, należy dodać kilka ręczników.
•• Zakręcić kran z wodą.
Pranie nie jest
wystarczająco
wysuszone lub jakość
suszenia jest niska.
Woda nie jest prawidłowo dostarczana. Woda jest wykorzystywana do
automatycznego czyszczenia filtra kłaczków w bębnie podczas suszenia.
•• Upewnić się, że kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
Woda nie jest prawidłowo odprowadzana.
•• Upewnić się, że filtr odpływowy nie jest zatkany.
Urządzenie jest przeciążone.
•• Sprawdzić ładowność dla wybranego cyklu. Jeśli to konieczne, dodać cykl
Time Dry.
Prędkość wirowania jest zbyt niska.
•• Wybrać najwyższą dozwoloną prędkość wirowania dla cyklu prania.
Suszenie trwa zbyt
długo.
Temperatura otoczenia jest niska.
•• Upewnić się, że temperatura mieści się w dozwolonym zakresie.
Z tyłu urządzenia
wydobywa się ciepłe
powietrze.
Urządzenie wytwarza ciepłe powietrze w celu wysuszenia prania.
•• Z tyłu urządzenia wydobywa się ciepłe powietrze wykorzystywane do
suszenia prania.
42
PL
Wydajność
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Słabe usuwanie plam
Stare plamy.
•• Rzeczy uprzednio prane mogą mieć stare plamy. Mogą one być trudne
do usunięcia i wymagać prania ręcznego lub obróbki wstępnej w celu
ułatwienia usunięcia.
Farbowanie
Wybielacz lub płyn do płukania jest podawany zbyt wcześnie.
•• Komora dozownika jest przepełniona. Sprawia to, że ​​wybielacz lub płyn do
płukania jest gwałtownie podawany. Zawsze należy odmierzać wybielacz
lub płyn do płukania, aby unikać przepełnienia.
•• Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
Wybielacz lub płyn do płukania dodano bezpośrednio do prania w bębnie.
•• Zawsze korzystać z dozowników, aby mieć pewność, że produkty do prania
są prawidłowo dozowane we właściwym momencie cyklu.
Ubrania nie zostały odpowiednio posortowane.
•• Należy zawsze prać oddzielnie ubrania ciemne oraz jasne i białe, aby
zapobiegać powstawaniu przebarwień.
•• Nigdy nie prać mocno zabrudzonych ubrań z lekko zabrudzonymi.
Skurczenie
Urządzenie nie zostało natychmiast rozładowane.
•• Należy zawsze wyjąć ubrania z urządzenia, gdy tylko cykl się zakończy.
Urządzenie jest przeładowane.
•• Urządzenie może być całkowicie załadowane, ale bęben nie powinien być
ciasno zapakowany. Drzwi urządzenia powinny łatwo się zamykać.
Węże dopływu gorącej i zimnej wody są zamienione.
•• Płukanie gorącą wodą może powodować kurczenie się odzieży. Sprawdzić
połączenia węży.
Stęchły lub mdły
zapach w urządzeniu
Wnętrze bębna nie jest prawidłowo czyszczone.
•• Regularnie uruchamiaj funkcję Czyszczenie bębna.
Wąż odpływowy nie jest prawidłowo zamontowany, powodując zasysanie
(woda wraca do wnętrza urządzenia).
•• Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani
niedrożny.
Szuflada zasobnika na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczona.
•• Wyczyścić szufladę zasobnika na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną
część otworu szuflady.
Nieprzyjemne zapachy mogą się pojawić, gdy wąż odpływowy jest
nieprawidłowo zamontowany, powodując zasysanie (woda wraca do
wnętrza urządzenia).
•• Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani
niedrożny.
Jeśli szuflada zasobnika na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczona,
źródłem zapachów mogą być pleśń oraz zanieczyszczenia.
•• Wyczyścić szufladę zasobnika na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną
część otworu szuflady.
43
PL
Wi-Fi
Objawy
Urządzenie AGD
i smartfon nie są
połączone z siecią
Wi-Fi.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne.
•• Należy odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon, i usunąć ją, a
następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG SmartThinQ.
Dane mobilne na smartfonie są włączone.
•• Wyłączyć dane mobile na smartfonie i zarejestrować urządzenie przez sieć
Wi-Fi.
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo.
•• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka
angielskiego oraz cyfry (nie stosować znaków specjalnych).
Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz.
•• Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router sieci
bezprzewodowej na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim
urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, należy skontaktować
się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża.
•• Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał
może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo.
Umieścić router bliżej urządzenia.
44
DANE ROBOCZE
PL
Karta produktu
Dyrektywa Komisji (UE) nr 96/60/WE
Nazwa lub znak towarowy dostawcy
LG
F4DV709H*
F4DV709H2T
F4DV710H*
F4DV710H2T
A
A
kWh/cykl
6,12
7,14
kWh/cykl
1,52
1,37
Model dostawcy
Klasa efektywności energetycznej *1
Zużycie energii podczas prania, wirowania
i suszenia *2
Zużycie energii podczas prania i wirowania
*3
Klasa wydajności prania *4
Wydajność odwirowywania wody
A
A
*5
Woda pozostała po wirowaniu (jako
proporcja suchej masy prania)
%
44
44
Maksymalna prędkość wirowania *6
obr./min
1370
1370
Pojemność podczas prania *7
kg
9
10,5
Pojemność suszenia *8
kg
6
7
Zużycie wody na pranie, wirowanie i
suszenie *9
litry/cykl
165
180
Zużycie wody tylko na pranie i wirowanie *10
litry/cykl
62
70
min.
660
789
Szacowane roczne zużycie energii i wody w
czteroosobowym gospodarstwie domowym
przy każdorazowym użyciu trybu suszarki
(200 cykli) *12
kWh/rok
1224
1428
litry/rok
33000
36000
Szacowane roczne zużycie energii i wody w
czteroosobowym gospodarstwie domowym
bez używania trybu suszarki (200 cykli) *12
kWh/rok
304
274
litry/rok
12400
14000
Pranie
dB(A)
52
53
Wirowanie
dB(A)
71
71
Suszenie
dB(A)
54
54
Pojemność znamionowa
Czas prania i suszenia. *11
Hałas podczas prania, wirowania i suszenia
przy użyciu standardowego cyklu prania
bawełny w 60°C i cyklu suszenia „Suszenie
bawełny”.
*1: Skala klasy efektywności energetycznej wynosi od A (większa efektywność) do G (mniejsza
efektywność).
45
PL
*2: Dla prania, wirowania i suszenia, w kWh na pełny cykl roboczy.
*3: Dla prania i wirowania, w kWh na cykl prania.
*4: Skala klasy efektywności prania wynosi od A (większa) do G (mniejsza).
*5: Woda pozostająca po zakończeniu standardowego cyklu prania bawełny w 60°C i odwirowaniu prania
(procent odnosi się do wagi suchego prania).
*6: Wartość uzyskana w standardowym cyklu prania bawełny w 60°C.
*7: Dla urządzenia w standardowym cyklu prania bawełny w 60°C.
*8: Dla urządzenia w standardowym cyklu suszenia „Suszenie bawełny”.
*9: W litrach, przy użyciu standardowego cyklu prania bawełny w 60°C i cyklu suszenia „Suszenie bawełny”
*10: W litrach, przy użyciu standardowego cyklu prania (i wirowania) bawełny w 60°C
*11: Czas programu dla pełnego cyklu roboczego (pranie bawełny w 60°C i cykl suszenia „Suszenie
bawełny”)
*12: Zużycie energii i wody równe 200 cyklom zużycia
46
Notatka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement