LG F4WV510S0 Owner's manual

LG F4WV510S0 Owner's manual
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
PRALKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości
to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu
instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej
w przyszłości.
PL
POLSKI
F4WV510S0 F4V510*S
F4WV509S0
F4WV508S0
MFL71408074
Rev.00_082319
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści
mogą różnić się w zależności od modelu
posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom
wprowadzanym przez producenta.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ����������������3
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE
WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI................................................................................ 3
OSTRZEŻENIE........................................................................................................ 3
TROSKA O ŚRODOWISKO..................................................................................... 8
MONTAŻ................................................................................................9
Części i specyfikacja................................................................................................ 9
Wymagania dotyczące miejsca montażu................................................................11
Rozpakowywanie urządzenia................................................................................. 12
Poziomowanie urządzenia...................................................................................... 13
Podłączanie węża doprowadzającego wodę.......................................................... 14
Instalacja węża odpływowego................................................................................ 16
UŻYTKOWANIE...................................................................................17
Informacje ogólne dotyczące użytkowania............................................................. 17
Przygotowywanie wsadu........................................................................................ 17
Dodawanie detergentów i płynów do płukania....................................................... 19
Panel sterowania.................................................................................................... 21
Tabela programów.................................................................................................. 23
Dane o zużyciu....................................................................................................... 27
Dodatkowe opcje i funkcje...................................................................................... 28
FUNKCJE SMART...............................................................................30
Korzystanie z aplikacji LG SmartThinQ.................................................................. 30
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis................................................................... 32
KONSERWACJA.................................................................................33
Czyszczenie urządzenia po każdym praniu........................................................... 33
Okresowe czyszczenie urządzenia........................................................................ 33
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....................................................36
Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego......................................................... 36
DANE ROBOCZE................................................................................43
Karta produktu........................................................................................................ 43
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PL
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE
WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym
z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi
urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „PRZESTROGA”
opisane poniżej.
Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi
może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje
oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby
uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne
obrażenia lub śmierć.
PRZESTROGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie
obrażenia lub uszkodzenia produktu.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania
produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących
poniższe:
3
PL
Bezpieczeństwo techniczne
•• Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8
lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod
warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru
w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią
ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do
zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie
zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
•• Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia,
chyba że są pod stałym nadzorem.
•• Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
producenta, pracownika serwisu lub innego technika o zbliżonych
kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wykładziną.
•• To urządzenie jest przeznaczone jedynie do użytku domowego i nie
powinno być wykorzystywane w:
−−Kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach i innych
pomieszczeniach pracowniczych;
−−Budynkach gospodarczych;
−−Hotelach, motelach i innych obiektach wypoczynkowych;
−−Obiektach typu bed and breakfast;
−−Ogólnodostępnych pomieszczeniach w blokach lub pralniach.
•• Należy zainstalować nowego węża lub zestaw węży dołączony do
urządzenia. Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku
i zalania mieszkania.
•• Ciśnienie wody musi wynosić od 100 do 1000 kPa.
•• Maksymalny ciężar suchego prania w niektórych cyklach to:
F4WV510S0 F4V510*S
10,5 kg
4
F4WV509S0
9 kg
F4WV508S0
8 kg
PL
Montaż
•• Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo lub jeśli
stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym uszkodzenie
przewodu lub wtyczki.
•• Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez dwoje
lub większą liczbę osób.
•• Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w
miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich jak
promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temperatury poniżej zera stopni
Celsjusza.
•• Należy dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
•• Podczas podłączania pralki do sieci elektrycznej nie należy stosować
rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.
•• Urządzenia nie należy montować za zamykanymi drzwiami, drzwiami
suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie przeciwnej do zawiasów
urządzenia w sposób utrudniający pełne otwarcie urządzenia.
•• Urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub awarii
urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia prądu o
najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia elektrycznego.
•• Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą
oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do
odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione
zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
•• Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może
skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co
do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
•• Nie należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia. Jeśli
nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację właściwego gniazda
wykwalifikowanemu elektrykowi.
5
PL
Działanie
•• Nie należy próbować zdejmować żadnych paneli ani demontować
urządzenia.
•• Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na panelu sterowania w celu
obsługi urządzenia.
•• Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek
elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą być
wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, chyba że
w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować tylko części
zamienne zatwierdzone przez producenta pralki.
•• Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•• Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od łatwopalnych
materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty, chemikalia itp.
•• Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą
zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje szkody
lub obrażenia ciała.
•• Należy zainstalować nowy zestaw węży dołączony do urządzenia.
Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i zalania
mieszkania.
•• Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu odzieży,
która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach łatwopalnych
lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi substancjami (jak
wosk, substancja do usuwania wosku, ropa, farba, benzyna, środki
odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta,
benzyna, środki odplamiające, terpentyna, olej roślinny, olej spożywczy,
aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia może
spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
•• Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy poczekać,
aż bęben zatrzyma się całkowicie.
•• W razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej
i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
•• Nie należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
•• Podczas cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać
drzwiczek pralki
6
PL
•• Nie należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych (takich
jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol itp.) w pobliżu
produktu.
•• Jeśli wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
•• Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
•• Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem
mokrymi rękami.
•• Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania ani stawiać na nim
ciężkich przedmiotów.
•• W pralce nie należy prać chodników, mat, butów, koców dla zwierząt oraz
innych artykułów innych niż ubrania i pościel.
•• Urządzenie to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i nie
może być traktowane jako urządzenie przenośne.
•• Jeśli wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego itp.),
nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania. Należy za to
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
Konserwacja
•• Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu ostrożnie włożyć wtyczkę do
gniazda.
•• Przed rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od zasilania.
Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONA nie powoduje
odłączenia pralki od zasilania.
•• W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą
wewnątrz ani na zewnątrz.
•• Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją
z gniazda.
7
PL
Utylizacja
•• Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby uniemożliwić
niepożądane użycie.
•• Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
•• Przed zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji należy
zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku uwięzione
zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.
TROSKA O ŚRODOWISKO
Utylizacja starego urządzenia
•• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkty elektryczne lub
elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
•• Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa
utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla
środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku,
które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów, lub inne wartościowe
materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
•• Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione, lub skontaktować się z
lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie
zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami
obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF: „For more information
about how to recycle LG products in your country”.)
8
MONTAŻ
PL
Części i specyfikacja
UWAGA
•• Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.
Widok od przodu
a
b
c
d
e
f
g
h
Panel sterowania
Szuflada zasobnika na proszek/płyn
Bęben
Drzwi
Zaślepka
Filtr pompy odpływowej
Korek spustowy
Regulowane nóżki
Widok od tyłu
a Wtyczka zasilania
b Bolce zabezpieczające
c Wąż odpływowy
9
PL
Akcesoria
* Elementy te mogą być różne zależnie od zakupionego modelu.
a
b
c
d
e
f
Wąż doprowadzający zimną wodę*
Klucz
Osłony otworów na śruby transportowe*
Podkładki antypoślizgowe*
Kolanko zabezpieczające węża odpływowego*
Opaska*
Dane techniczne
Model
Zasilanie
Wymiary (szerokość x głębokość x
wysokość)
Waga produktu
F4WV510S0
F4V510*S
F4WV509S0
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm x 560 mm x 850 mm
70 kg
•• Na wlocie wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.
10
F4WV508S0
PL
Wymagania dotyczące
miejsca montażu
5 mm
Przed instalacją urządzenia należy zwrócić uwagę na
poniższe informacje dla pewności, że zostanie ono
zainstalowane we właściwym miejscu.
Miejsce instalacji
•• Urządzenie należy zainstalować na płaskim,
twardym podłożu. (Dopuszczalne pochylenie pod
urządzeniem: 1°)
•• Nie wolno korygować nierówności podłoża za
pomocą podkładanych pod urządzenie listew,
tektury czy podobnych materiałów.
•• Jeśli nie można uniknąć umieszczenia urządzenia
obok kuchenki gazowej lub pieca węglowego,
pomiędzy urządzeniami należy zamontować
izolację (850 x 600 mm) pokrytą folią aluminiową po
stronie kuchenki lub pieca.
•• Urządzenie należy instalować w taki sposób, by
w przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla
pracownika serwisu.
•• Po zamontowaniu urządzenia należy wyregulować
wszystkie cztery nóżki za pomocą klucza do bolców
zabezpieczających, aby zapewnić stabilność
urządzenia oraz odległość wynoszącą około 5
mm pomiędzy górną powierzchnią urządzenia i
elementami, które mogą się nad nim znajdować.
•• Dodatkowe odstępy powinny wynosić 100 mm od
ściany oraz 20 mm od tyłu, z prawej i z lewej strony.
20 mm
20 mm
OSTRZEŻENIE
•• Urządzenie to służy do stosowania w gospodarstwie
domowym i nie może być traktowane jako
urządzenie przenośne.
UWAGA
•• Jeśli urządzenie zostało ustawione na podniesionej
platformie, należy ją solidnie przymocować, aby
wyeliminować ryzyko przewrócenia.
Drewniane podłogi (podłogi
podniesione)
W przypadku instalowania urządzenia na drewnianych
podłogach należy zastosować gumowe nakładki,
aby zapobiec nadmiernym drganiom i niestabilności
urządzenia.
•• Aby zapobiec drganiom, zaleca się umieszczenie
na każdej nóżce gumowej nakładki a o grubości
co najmniej 15 mm, przymocowanej do co najmniej
dwóch belek stropowych za pomocą śrub.
100 mm
11
PL
•• Urządzenie należy zamontować w sposób
pozwalający na łatwy dostęp do wtyczki.
•• Napraw urządzenia może dokonywać
wyłącznie wykwalifikowany personel. Naprawy
przeprowadzane przez osoby niedoświadczone
mogą skutkować obrażeniami ciała oraz poważnymi
awariami sprzętu. Należy skontaktować się z
centrum serwisowym LG Electronics.
•• Gniazdo elektryczne musi znajdować się w
odległości co najmniej 1 metra od jednego z boków
urządzenia.
•• Jeśli jest taka możliwość, należy zamontować
pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest
bardziej stabilna.
•• Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć
drgania.
UWAGA
•• Gumowe nakładki (nr katalogowy 4620ER4002B)
można nabyć w centrum serwisowym LG Electronics.
Wentylacja
•• Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
urządzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.
OSTRZEŻENIE
•• Wtyczka zasilania musi być podłączona do
odpowiedniego gniazda, które jest zainstalowane
oraz uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
Rozpakowywanie urządzenia
Unoszenie urządzenia z piankowej
podstawy
* Elementy te mogą być różne zależnie od
zakupionego modelu.
1
Po wyjęciu urządzenia z kartonu i materiału
do pakowania unieść urządzenie z piankowej
podstawy. Upewnić się, że podpora bębna a*
została usunięta razem z podstawą i nie przywarła
do spodu urządzenia.
2
Jeśli konieczne jest położenie urządzenia na
podłodze w celu usunięcia podstawy kartonowej
b, należy zadbać o odpowiednią ochronę bocznej
ścianki urządzenia i delikatnie ułożyć urządzenie
na boku. Nie kłaść urządzenia na przedniej lub
tylnej stronie.
Temperatura otoczenia
•• Nie należy montować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura powietrza
może spaść poniżej 0 stopni C. Zamarznięte
węże mogą pęknąć pod ciśnieniem. Działanie
elektronicznej jednostki sterującej może się
pogorszyć pod wpływem ujemnej temperatury.
•• Jeśli urządzenie zostało dostarczone
zimą, w temperaturach poniżej zera, przed
uruchomieniem należy pozostawić je
w temperaturze pokojowej na kilka godzin.
Podłączanie do zasilania
•• Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
•• Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie
i wyłączyć źródło doprowadzania wody.
•• Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda
zgodnie z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
12
*
PL
Usuwanie bolców
Regulacja i poziomowanie nóżek
1
Podczas montażu należy ustawić urządzenie
równo i idealnie je wypoziomować. Jeśli urządzenie
nie zostanie ustawione równo i odpowiednio
wypoziomowane, może ulec uszkodzeniu albo nie
działać prawidłowo.
Rozpoczynając od dwóch dolnych bolców
zabezpieczających a, za pomocą klucza
(w zestawie) poluzować wszystkie bolce
zabezpieczające, odkręcając je w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2
Usunąć bolce, nieznacznie poruszając nimi
podczas wyjmowania.
3
Zamontować osłony.
•• Należy znaleźć osłony b znajdujące się w
paczce z akcesoriami lub zamocowane z tyłu
urządzenia.
1
Jeśli podłoga jest nierówna, odpowiednio
przekręcić regulowane nóżki.
•• Nie wsuwać pod nóżki kawałków drewna itp.
•• Upewnić się, że wszystkie cztery nóżki są
stabilne i dotykają podłogi.
2
Sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie
wypoziomowane, używając poziomnicy a.
Poziomowanie urządzenia
Sprawdzanie wypoziomowania
Urządzenie nie powinno przechylać się po dociśnięciu
jego górnych krawędzi (sprawdzić w obu kierunkach).
Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku dociskania jego
górnej powierzchni, należy ponownie wyregulować
nóżki.
13
PL
3
Przymocować regulowane nóżki do spodu
urządzenia za pomocą nakrętek kontrujących b,
obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
4
Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki kontrujące na
spodzie urządzenia są należycie zabezpieczone.
3
Umieścić samoprzylepną część a podkładek
antypoślizgowych na podłodze.
•• Najlepszym sposobem jest ułożenie mat
antypoślizgowych pod przednimi stopkami
pralki. Jeżeli umieszczenie podkładek pod
przednimi nóżkami sprawia trudność, należy je
umieścić pod tylnymi nóżkami.
4
Postawić urządzenie na podkładkach
antypoślizgowych.
•• Nie przyczepiać samoprzylepnej części
a podkładek antypoślizgowych do nóżek
urządzenia.
UWAGA
•• Właściwe ustawienie i wypoziomowanie urządzenia
zapewni jego długą, niezakłóconą i niezawodną
pracę.
•• Urządzenie musi stać idealnie poziomo i stabilnie.
•• Jego rogi nie mogą się kołysać pod obciążeniem.
•• Nie dopuścić do zamoczenia nóżek urządzenia.
Może to wywołać drgania i hałas.
Stosowanie podkładek
antypoślizgowych
Elementy te mogą się różnić zależnie od zakupionych
modeli.
Jeśli urządzenie zostanie ustawione na śliskiej
powierzchni, może się przesuwać pod wpływem
silnych drgań. Niepoprawne wypoziomowanie może
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia w
postaci hałasu i drgań. Jeśli taka sytuacja ma miejsce,
należy umieścić podkładki antypoślizgowe pod
nóżkami poziomującymi i wyregulować poziom.
1
Oczyścić podłogę przed położeniem podkładki
antypoślizgowej.
•• Za pomocą suchej szmatki usunąć
zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie
zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa
może się przesuwać.
2
Dostosować poziom po umieszczeniu pralki
w miejscu montażu.
14
UWAGA
•• Dodatkowe podkładki antypoślizgowe można
zamówić w centrum serwisowym LG Electronics.
Podłączanie węża
doprowadzającego wodę
Uwagi dotyczące podłączania
•• Ciśnienie wody musi wynosić od 100 kPa do
1000 kPa (1.0‒10.0 kgf/cm²). Jeśli ciśnienie wody
wynosi więcej niż 1000 kPa, należy zainstalować
urządzenie do dekompresji.
•• Nie dokręcać zbyt mocno węża doprowadzającego
wodę do zaworów.
•• Należy okresowo sprawdzać stan węża i wymienić
go w razie konieczności.
PL
Kontrola gumowych uszczelek na
wężu doprowadzającym wodę
Wraz z wężem doprowadzającym wodę dostarczane
są dwie gumowe uszczelki a. Zapobiegają one
wyciekom. Należy upewnić się, że podłączenie do
kranu jest dostatecznie szczelne.
UWAGA
•• Przed podłączeniem węża do kranu odkręcić
i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich
możliwych substancji obcych (zanieczyszczenia,
piasek, trociny itp). Należy odprowadzić wodę do
wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.
Podłączanie węża do urządzenia
Przykręcić wąż wody do źródła wody z tyłu urządzenia.
UWAGA
Podłączanie węża do kranu
•• Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą
procedurę należy powtórzyć. Jako źródło wody
należy wykorzystać najbardziej konwencjonalny typ
kranu. Jeśli kran ma kwadratowy przekrój albo jest
za duży, przed założeniem adaptera należy usunąć
płytkę prowadzącą.
•• Upewnić się, że wąż nie jest skręcony lub
przytrzaśnięty.
Śruba — podłączanie węża z nakręcaną
końcówką do gwintowanego kranu
Przykręcić złącze węża do źródła wody ze złączem z
gwintem ¾”.
15
PL
Instalacja węża
odpływowego
Modele z pompą odpływową
Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony wyżej
niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki mogłaby
nie zostać odprowadzona albo płynęłaby powoli.
•• Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami powstałymi
wskutek wycieku wody.
_DN
•• Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy
wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hałas.
•• Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy pewnie
go przywiązać za pomocą sznurka.
16
UŻYTKOWANIE
Informacje ogólne
dotyczące użytkowania
Korzystanie z urządzenia
Przed pierwszym praniem należy wybrać program
Bawełna i dodać połowę ilości detergentu. Uruchomić
urządzenie bez wsadu. W ten sposób z bębna zostaną
usunięte ewentualne osady i woda, które mogły dostać
się do urządzenia podczas produkcji.
1
Posortować pranie i załadować do środka.
•• Pranie należy sortować według typu tkaniny,
stopnia zabrudzenia, koloru oraz ciężaru
wsadu. Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do
urządzenia.
2
Dodać detergent lub płyn do płukania tkanin.
•• Dodać odpowiednią ilość detergentu do
szuflady zasobnika na proszek/płyn. Można
dodać też wybielacz lub płyn do płukania
tkanin, umieszczając je we właściwej
przegródce zasobnika.
3
Włączyć urządzenie.
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, aby
włączyć urządzenie.
4
Wybrać żądany cykl.
•• Naciskać wielokrotnie przycisk programatora
lub przekręcić pokrętło wyboru cyklu, aby
ustawić żądany cykl.
•• Następnie wybrać temperaturę prania i
prędkość wirowania. Zwrócić uwagę na
wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach
ubrań.
5
Uruchomić cykl.
•• Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
cykl. Bęben pralki poruszy się kilka razy bez
wody w celu zważenia ciężaru wsadu. Jeśli
przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty
w ciągu 15 minut, urządzenie wyłączy się i
wszystkie ustawienia zostaną utracone.
PL
6
Koniec cyklu.
•• Gdy cykl zostanie zakończony, słychać będzie
melodię. Aby ograniczyć zagniecenia, należy
natychmiast wyjąć ubrania z urządzenia.
Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy
w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się
niewielkie elementy.
Przygotowywanie wsadu
Aby uzyskać najlepsze efekty prania, należy najpierw
posortować rzeczy do wyprania, a następnie dobrać
metodę prania zgodnie z symbolami na metkach.
Sortowanie prania
•• Aby uzyskać możliwie najlepsze efekty prania,
należy posortować ubrania według symboli na
metkach dotyczących pielęgnacji, zależnie od
rodzajów tkanin oraz temperatury prania, i wyprać je
z dostosowaną prędkością wirowania.
•• Zawsze należy oddzielać ciemne kolory od jasnych
i białych ubrań. Należy prać je osobno ze względu
na ryzyko zafarbowania i zanieczyszczenia
kłaczkami białych i jasnych ubrań. Jeśli to możliwe,
należy unikać prania bardzo brudnych rzeczy z tylko
lekko zabrudzonymi.
UWAGA
•• Stopień zabrudzenia (mocny, normalny, lekki):
podzielić ubrania ze względu na stopień
zabrudzenia. Opcja Intensywne jest przeznaczona
do prania normalnie i mocno zabrudzonych ubrań.
•• Kolorowe (białe, jasne, ciemne): oddzielić białe
tkaniny od tkanin kolorowych. Prać nowe ciemne i
kolorowe ubrania oddzielnie podczas pierwszego
prania.
•• Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki):
mechacące się ubrania i ubrania zatrzymujące na
sobie kłaczki należy prać osobno.
17
PL
Sprawdzanie metek ubrań
Symbole na metce
Symbole służą do przekazywania informacji na temat
składu tkaniny oraz instrukcji dotyczących prania.
Symbol
Rodzaj prania/tkaniny
•• Pranie normalne
•• Bawełna, tkaniny mieszane
•• Syntetyczne
•• Tkaniny syntetyczne, mieszane
•• Specjalne pranie delikatne
•• Delikatne
•• Tylko pranie ręczne
•• Wełna, jedwab
•• Rzeczy delikatne (rajstopy, staniki z fiszbinami)
należy prać w siatce do prania.
•• Należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne i
haftki oraz zawiązać sznurki, aby nie zaczepiły się
o pozostałe ubrania.
•• Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń, należy
wstępnie uprać zabrudzenia i plamy, wcierając
w nie niewielką ilość wody z detergentem.
•• Sprawdzić fałdy elastycznej uszczelki (szara)
i usunąć znalezione tam przedmioty.
PRZESTROGA
•• Sprawdzić, czy ubrania nie tkwią między
drzwiczkami a uszczelką, ponieważ mogłyby ulec
uszkodzeniu podczas prania.
•• Nie prać w wodzie
UWAGA
•• Kreski pod symbolami oznaczają informacje o
rodzaju tkaniny oraz maksymalnym dopuszczalnym
naprężeniu mechanicznym.
Sprawdzanie ubrań przed
załadowaniem pralki
•• Należy połączyć duże i małe rzeczy w jednym
wsadzie. Najpierw należy załadować duże rzeczy.
•• Duże rzeczy nie powinny stanowić więcej niż
połowy wsadu. Nie należy prać pojedynczych
rzeczy. Może to skutkować nierównomiernym
rozłożeniem obciążenia. Należy dodać jedną lub
dwie podobne rzeczy.
•• Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są
puste. Przedmioty takie, jak gwoździe, spinki do
włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze mogą
uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.
18
•• Usunąć wszystkie rzeczy z elastycznej uszczelki,
aby zapobiec uszkodzeniu ubrań i uszczelki drzwi.
PL
Dodawanie detergentów i
płynów do płukania
Ilość detergentu
•• Detergentów należy używać zgodnie z instrukcjami
producenta. Należy dobierać je według typu, koloru,
stopnia zabrudzenia tkaniny oraz temperatury
prania.
•• Jeśli tworzą się zbyt obfite mydliny, należy
zmniejszyć ilość detergentu.
•• Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu,
powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na
skuteczność prania i spowoduje nadmierne
obciążenie silnika.
•• Jeśli użyty ma zostać detergent w płynie, należy
postępować zgodnie z wytycznymi producenta.
•• Można wlać płyn do prania bezpośrednio do
głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl prania
ma zostać rozpoczęty natychmiast.
•• Nie używać detergentów w płynie podczas
korzystania z funkcji Opóźnienie lub jeśli wybrano
opcję Pranie wstępne, ponieważ może to
prowadzić do zestalenia detergentu w płynie.
•• W zależności od temperatury i twardości wody,
rozmiaru oraz stopnia zabrudzenia pranych
rzeczy może być konieczne dostosowanie ilości
detergentu. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, należy
unikać nadmiaru mydlin.
•• Przed wyborem detergentu i temperatury wody
należy sprawdzić informacje na metkach ubrań.
•• Używać tylko odpowiednich detergentów do
poszczególnych rodzajów ubrań:
−− Detergenty w płynie są często przeznaczone
do zastosowań specjalnych, np. do tkanin
kolorowych, wełny, ubrań delikatnych czy
ciemnych.
UWAGA
•• Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu.
Może to doprowadzić do powstania zatorów, złego
wypłukiwania oraz nieprzyjemnego zapachu.
•• Pełny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
•• Wsad częściowy: ¾ normalnej ilości
•• Wsad minimalny: ½ pełnego wsadu
Dodawanie środka piorącego
•• Detergent tylko do prania głównego a ~ J
•• Detergent do prania wstępnego b i prania
głównego a ~ d # J
UWAGA
•• Użyć odpowiedniej ilości detergent. Za duża ilość
detergentu, wybielacza lub zmiękczacza może
spowodować przepełnienie zbiornika.
•• Jeśli wybrano Pranie wstępne, zmniejszyć ilość
detergentu do ⅓ w przypadku prania wstępnego i
do ⅔ w przypadku prania głównego.
−− Proszki do prania nadają się do wszystkich
rodzajów tkanin.
−− Aby uzyskać lepsze efekty prania rzeczy białych
lub jasnych, należy używać proszku do prania z
wybielaczem.
−− Detergent zostaje wypłukany z zasobnika po
rozpoczęciu cyklu prania.
19
PL
Dodawanie środka piorącego w
tabletkach
Do prania odzieży można również używać środka
piorącego w tabletkach.
1
Należy otworzyć drzwiczki i włożyć tabletki do
bębna.
•• Nie należy pozostawiać środka do zmiękczania
tkanin w szufladzie przez okres dłuższy niż 2 dni
(zmiękczacz może ulec zestaleniu).
•• Środek do zmiękczania tkanin zostanie dodany
automatycznie podczas ostatniego cyklu płukania.
•• Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki
doprowadzana jest woda.
•• Nie wolno używać rozpuszczalników (np. benzen
itp.).
UWAGA
•• Nie lać zmiękczacza do tkanin bezpośrednio
na ubrania, ponieważ może to skutkować
poplamieniem odzieży.
2
Dodawanie środka
zmiękczającego wodę
Załadować pranie do bębna i zamknąć drzwi.
UWAGA
•• Nie wkładać tabletek do szuflady.
Dodawanie środka
zmiękczającego tkaniny
•• Nie należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie. Przepełnienie zbiornika
może spowodować przedwczesne uwolnienie
środka zmiękczającego tkaniny, co może
doprowadzić do zaplamienia ubrań. Powoli
zamknąć szufladę zasobnika.
20
Aby ograniczyć zużycie środka piorącego w miejscach
o wysokiej twardości wody, można stosować środki
do zmiękczania wody, takie jak środki zapobiegające
odkładaniu się kamienia.
•• Najpierw dodać środek piorący, a następnie środek
zmiękczający wodę. Stosować zgodnie z instrukcją
na opakowaniu.
PL
Panel sterowania
Funkcje panelu sterowania
a Przycisk Źródło zasilania
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, aby włączyć urządzenie.
b Pokrętło programatora
•• Programy są dostępne według rodzaju prania.
•• Lampka włączy się, wskazując wybrany program.
c Przycisk Start/Pauza
•• Przycisk Start/Pauza służy do uruchamiania oraz wstrzymywania cyklu prania.
•• Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie cyklu prania, należy nacisnąć przycisk Start/Pauza.
d Dodatkowe opcje i funkcje
•• Dodatkowe opcje i funkcje służą do zwiększania wydajności prania. Dostępnych jest kilka dodatkowych
opcji i funkcji, które można dowolnie ustawić.
•• Aby skorzystać z dodatkowych funkcji, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk przez 3
sekundy. Odpowiedni symbol zostanie podświetlony na wyświetlaczu.
•• Informacje dotyczące korzystania z funkcji Zdalny start podano w rozdziale FUNKCJE SMART.
•• Funkcje te służą do wyboru dodatkowego programu i zostaną podświetlone po wybraniu danego
programu.
−− q : ta ikona zaświeci się, gdy sygnały dźwiękowe zostaną wyłączone.
−− i : ta ikona zaświeci się, gdy cały panel sterowania zostanie zablokowany z wyjątkiem przycisku
zasilania.
−− f : ta ikona zaświeci się, gdy urządzenie połączy się z siecią WLAN.
21
PL
e Wyświetlacz
•• Na wyświetlaczu pokazywane są ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie. Po
włączeniu urządzenia na wyświetlaczu zostaną wyświetlone ustawienia domyślne.
−− 18:88: po wybraniu programu wyświetlony zostanie domyślny czas wybranego programu. Domyślny czas
można zmienić zgodnie z wybraną opcją.
−− k : ta ikona zaświeci się podczas wirowania po praniu parowym.
−− l : ta ikona zaświeci się podczas płukania po zakończeniu programu prania.
−− p : ta ikona zaświeci się podczas wirowania prania w celu usunięcia z niego wody.
−− H : kiedy ta ikona jest podświetlona, nie można otworzyć drzwi.
f AI DD
•• AI DD M zapewnia pożądany stopień prania i wirowania.
•• M zostanie aktywowane po wyborze programu Bawełna, Mieszane lub Syntetyczne i będzie działać
podczas trwania wybranych programów.
22
PL
Tabela programów
Program prania
Program
Bawełna
Opis
Zapewnia lepsze pranie dzięki połączeniu różnych ruchów bębna.
Służy do szybkiego prania kolorowych ubrań (koszule, koszule nocne, piżamy itp.)
i bawełny o normalnym stopniu zabrudzenia (bielizna).
Odpowiednia
temperatura
40 °C (od zimnej do 95
°C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
Bawełna+
Opis
Zapewnia optymalną skuteczność prania dużych ilości ubrań przy zmniejszonym
zużyciu energii.
Służy do szybkiego prania kolorowych ubrań (koszule, koszule nocne, piżamy itp.)
i bawełny o normalnym stopniu zabrudzenia (bielizna).
Odpowiednia
temperatura
60 °C (od zimnej do 60
°C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
Mieszane
Opis
Umożliwia jednoczesne pranie różnych rodzajów tkanin.
Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów ubrań (jedwab/
tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna, pościel/zasłony).
Odpowiednia
temperatura
40 °C (od zimnej do 60
°C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
Syntetyczne
Opis
Cykl odpowiedni do prania koszul niewymagających prasowania po praniu.
Służy do prania poliamidu, akrylu, poliestru.
Odpowiednia
temperatura
40°C (od zimnej do 60°C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Wartość znamionowa
Wartość znamionowa
4 kg
4 kg
23
PL
Program
Ciche pranie
Opis
Ogranicza hałas i drgania oraz pozwala oszczędzić pieniądze w ramach
korzystania z nocnej taryfy elektrycznej.
Służy do szybkiego prania kolorowych ubrań (koszule, koszule nocne, piżamy itp.)
i białej bawełny o lekkim stopniu zabrudzenia (bielizna).
Odpowiednia
temperatura
40°C (od zimnej do 60°C)
Maks. prędkość
wirowania
1000 obr/min
Program
Antyalergiczny
Opis
Pomaga usunąć alergeny, takie jak roztocza domowe, pyłki i sierść.
Odpowiednia
temperatura
60°C
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
Ubranka dziecięce
Opis
Pomaga usunąć zabrudzenia stałe i białkowe oraz zapewnia lepsze wyniki
płukania.
Służy do lekko zabrudzonych kolorowych rzeczy.
Odpowiednia
temperatura
60°C
Maks. prędkość
wirowania
1000 obr/min
Program
Delikatne
Opis
Odpowiedni do prania delikatnej odzieży np. bielizny, bluzek itp.
Odpowiednia
temperatura
20 °C (od zimnej do 40
°C)
Maks. prędkość
wirowania
800 obr/min
Program
Ręczny/Wełna
Opis
Do prania delikatnej odzieży, którą należy prać ręcznie lub w pralce, np.
wełnianych ubrań, bielizny, sukienek itp. (Używać detergentu do prania odzieży
wełnianej w pralce). Przeznaczony do prania wełny, jedwabiu, odzieży pranej
ręcznie oraz delikatnych ubrań, które łatwo uszkodzić.
Odpowiednia
temperatura
30 °C (od zimnej do 40
°C)
Maks. prędkość
wirowania
800 obr/min
24
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
5 kg
4 kg
4 kg
3 kg
2 kg
PL
Program
Odzież sportowa
Opis
Cykl odpowiedni do prania odzieży specjalnej, na przykład sportowej czy
wierzchniej.
Służy do tkanin takich jak Coolmax, Gore-tex, polar i Sympatex.
Odpowiednia
temperatura
40 °C (od zimnej do 40
°C)
Maks. prędkość
wirowania
800 obr/min
Program
Szybki 30
Opis
Zapewnia szybkie pranie niewielkich ilości lub lekko zabrudzonych ubrań.
Odpowiednia
temperatura
20 °C (od zimnej do 40
°C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
Pościel
Opis
Służy do prania dużych przedmiotów, np. narzut na łóżko lub sofę, poduszek itp.
Przeznaczony do prania pościeli bawełnianej oprócz tkanin specjalnych (tkanin
delikatnych, wełny, jedwabiu itp.) z wypełnieniem: kołdry, poduszki, koce, narzuty
na sofę z lekkim wypełnieniem.
Odpowiednia
temperatura
Zimna (od Zimna do
40°C)
Maks. prędkość
wirowania
1000 obr/min
Program
Czyszczenie bębna
Opis
Jest to specjalna funkcja do czyszczenia wnętrza urządzenia.
Program
Mój program
Opis
Mój program umożliwia pobranie za pomocą smartfonu nowych, specjalnych
programów prania do pralki. Domyślny program jest zapisany w programie
Płukanie + Wirowanie.
Odpowiednia
temperatura
-
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
3 kg
2 kg
1 rzecz
1 rzecz
UWAGA
•• Wybrać odpowiednią temperaturę prania i szybkość wirowania dla wymaganych programów.
•• Podczas prania zawsze zwracać uwagę na wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach ubrań.
•• Rzeczywista maksymalna prędkość wirowania może się różnić w zależności od modelu, programu i wsadu.
25
PL
Opcje dodatkowe
Program
Intensywne
Płukanie+
Pranie wstępne
Opóźnienie
Dodaj odzież
Bawełna
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Bawełna+
Mieszane
#
#
#
#
#
Syntetyczne
#
#
#
#
#
Ciche pranie
#
#
#
#
Antyalergiczny
#
#
#
#
Ubranka dziecięce
#
#
#
#
Delikatne
#
#
#
#
Ręczny/Wełna
#
#
#
#
Odzież sportowa
#
#
#
#
Szybki 30
#
#
#
#
Pościel
#
#
#
#
#
#
#
#
Czyszczenie bębna
Mój program
26
PL
Dane o zużyciu
Programy prania głównego
F4WV510S0 F4V510*S
Program
Bawełna+
R*
Temp. (°C)
Wsad (kg)
Czas trwania
(g:mm)
Woda (l)
Energia
(kWh)
Wilgotność
resztkowa
(%)
T
10,5
4:52
50
0,670
44
T
5,25
4:18
41
0,630
44
S
5,25
4:08
41
0,560
44
F4WV509S0
Program
Bawełna+
R*
Wsad (kg)
Czas trwania
(g:mm)
Woda (l)
Energia
(kWh)
Wilgotność
resztkowa
(%)
T
9
4:27
46
0,620
44
T
4,5
4:14
39
0,560
44
S
4,5
4:04
39
0,460
44
Temp. (°C)
F4WV508S0
Program
Bawełna+
R*
Temp. (°C)
Wsad (kg)
Czas trwania
(g:mm)
Woda (l)
Energia
(kWh)
Wilgotność
resztkowa
(%)
T
8
4:27
46
0,570
44
T
4
3:34
37
0,470
44
S
4
3:34
36
0,410
44
* Standardowy program prania bawełny to Bawełna+ R, T z pełnym wsadem, Bawełna+ R, T z połową
wsadu oraz Bawełna+ R, S z połową wsadu zgodnie z Rozporządzeniami (EU) No. 1061/2011 i EN 60456.
UWAGA
•• Wyniki testu zależą od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury wody na wlocie, temperatury w
pomieszczeniu, rodzaju i wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia, stosowanego detergentu, wahań w zasilaniu
sieciowym oraz wybranych opcji dodatkowych.
•• Zalecany jest detergent neutralny.
•• Rzeczywista temperatura prania może się różnić od temperatury programu prania podanej w tabeli.
27
PL
Dodatkowe opcje i funkcje
Za pomocą dodatkowych opcji i funkcji można
wprowadzić niestandardowe ustawienia programów.
Intensywne
Opcję tę można wybrać w celu wyprania normalnie lub
mocno zabrudzonego prania.
Opóźnienie
Ta funkcja służy do ustawienia opóźnienia czasowego,
dzięki czemu pranie rozpocznie się automatycznie
i zakończy po ściśle określonym czasie.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Opóźnienie w celu ustawienia
pożądanego czasu.
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
4
3
Nacisnąć przycisk Intensywne.
UWAGA
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Płukanie l
Liczbę płukań można wybrać przez naciśnięcie
przycisku Płukanie+. Ta opcja jest zalecana
użytkownikom uczulonym na detergenty.
Płukanie+
Ta opcja pozwala dodać pojedyncze płukanie.
Pranie wstępne
•• Opóźnienie to czas do zakończenia programu,
a nie do jego rozpoczęcia. Faktyczny czas pracy
zależy do temperatury wody, wsadu oraz innych
czynników.
•• Aby anulować tę funkcję, należy nacisnąć przycisk
Źródło zasilania.
•• W przypadku tej funkcji należy unikać stosowania
płynnych detergentów.
Wi-Fi f
Po nawiązaniu połączenia z siecią WLAN na panelu
sterowania wyświetli się ikona Wi-Fi.
Ta opcja jest zalecana podczas prania mocno
zabrudzonych ubrań.
Dodaj odzież
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
Ta opcja umożliwia dodanie lub usunięcie rzeczy z
wsadu po rozpoczęciu programu prania.
2
Wybrać program prania.
1
3
Nacisnąć przycisk Dodaj odzież, gdy dioda LED
jest włączona.
Nacisnąć przycisk Pranie wstępne.
4
2
Otworzyć drzwi, kiedy się odblokują.
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
3
Dodać lub wyjąć pranie.
4
Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk Start/Pauza.
28
PL
UWAGA
•• Ze względów bezpieczeństwa drzwi pozostają
zamknięte, gdy poziom wody lub temperatury
wewnątrz bębna jest wysoki. Dodawanie prania w
tym czasie nie jest możliwe.
Temp.
Dźwięk wł./wył. q
Ta funkcja działa tylko podczas pracy urządzenia.
•• Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przyciski
Płukanie+ oraz Pranie wstępne przez 3 sekundy,
aby ustawić tę funkcję.
UWAGA
•• Po skonfigurowaniu tej funkcji ustawienie zostaje
zapisane i pozostaje zapamiętane nawet po
wyłączeniu zasilania.
•• Aby wyłączyć dźwięk, należy po prostu wykonać
całą procedurę ponownie.
Ta opcja służy do ustawiania temperatury prania i
płukania dla wybranego programu. Naciskać przycisk
aż do podświetlenia pożądanego ustawienia. Do
wszystkich etapów płukania wykorzystywana jest
zimna woda z kranu.
•• Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla
pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami
na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
Blokada rodzicielska
Wirowanie p
Należy wybrać tę funkcję w celu zablokowania
sterowania pralki. Funkcja ta uniemożliwia zmianę
cyklów i parametrów prania przez dzieci.
Prędkość wirowania można wybrać, naciskając
wielokrotnie przycisk Wirowanie.
Blokowanie panelu sterowania
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
1
2
Nacisnąć i przytrzymać przyciski Opóźnienie oraz
Dodaj odzież przez 3 sekundy.
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Wirowanie w celu wyboru
prędkości wirowania.
2
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się symbol CL. Po ustawieniu
funkcji Blokada rodzicielska wszystkie przyciski
z wyjątkiem przycisku Źródło zasilania zostaną
zablokowane.
UWAGA
•• Nawet jeśli wybrana zostanie opcja Nie, bęben
będzie się krótko obracał, aby osuszyć pranie.
UWAGA
•• Wyłączenie zasilania nie spowoduje dezaktywacji
tej funkcji. Aby uzyskać dostęp do pozostałych
funkcji, należy dezaktywować tę funkcję.
Odblokowanie panelu sterowania
Nacisnąć i przytrzymać przyciski Opóźnienie oraz
Dodaj odzież przez 3 sekundy.
29
FUNKCJE SMART
Korzystanie z aplikacji LG
SmartThinQ
Ta funkcja jest dostępna tylko dla modeli
posiadających oznaczenie a lub b .
Przed użyciem aplikacji LG
SmartThinQ
1
Sprawdzić odległość między urządzeniem a
routerem sieci bezprzewodowej (siecią WLAN).
•• Jeżeli odległość między urządzeniem a
routerem sieci bezprzewodowej jest zbyt
duża, siła sygnału będzie słabsza. Rejestracja
może trwać dłużej lub instalacja może się nie
powieść.
2
Wyłączyć na smartfonie ustawienie Dane
mobilne lub Dane sieci kom.
3
Połączyć smartfon z routerem sieci
bezprzewodowej
PL
UWAGA
•• Aby sprawdzić połączenie WLAN, sprawdzić, czy
ikona Wi-Fi f na panelu sterowania świeci.
•• Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci WLAN 2,4
GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci, należy
skontaktować się z dostawcą usług internetowych
lub zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
•• LG SmartThinQ nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek problemy z połączeniem sieciowym,
usterki, awarie lub błędy spowodowane przez
nieprawidłowe połączenie sieciowe.
•• Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia
sieciowego WLAN, może znajdować się w zbyt
dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę
sygnału WLAN, należy zakupić wzmacniacz
sygnału WLAN.
•• Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać
połączenie z siecią WLAN lub powodować jego
zakłócenia.
•• W zależności od dostawcy usług internetowych
połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
•• Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową
mogą obniżać jej szybkość.
•• Nie można zarejestrować urządzenia z powodu
problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego.
Odłączyć urządzenie i odczekać około minuty przed
ponowną próbą.
•• Jeżeli w routerze sieci bezprzewodowej jest
włączona zapora sieciowa, wyłączyć zaporę lub
dodać do niej wyjątek.
•• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może
zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz
cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
•• Interfejs smartfonu może się różnić w zależności od
systemu operacyjnego oraz producenta.
•• Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to
WEP, skonfigurowanie połączenia sieciowego może
nie powieść się. Należy zmienić protokół na inny
(zalecamy WPA2.) i ponowić rejestrację produktu.
Instalowanie LG SmartThinQ
Należy wyszukać aplikację LG SmartThinQ w sklepie
Google Play lub Apple App Store na smartfonie.
Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i
zainstalować aplikację.
30
PL
Funkcja Wi-Fi
Zdalne sterowanie urządzeniem
Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu
oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.
Zdalny start
Cykl pralki
(Zdalny start, Mój program)
Urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą
smartfonu. Można też obserwować przebieg cyklu, aby
dowiedzieć się, ile czasu zostało do jego zakończenia.
Wybierz lub pobierz preferowany cykl i steruj nim
zdalnie.
Korzystanie z funkcji
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Włożyć pranie do bębna pralki.
Wskaźnik zużycia energii
3
Ta funkcja służy do sprawdzenia, ile energii zużyto
podczas ostatnio używanych cykli oraz jaka jest
miesięczna średnia.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Zdalny start
przez 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję.
4
Uruchomić cykl za pomocą aplikacji
LG SmartThinQ na smartfonie.
Wskaźnik Czyszczenie bębna
Ta funkcja pokazuje, za ile cykli będzie trzeba użyć
funkcji Czyszczenie bębna.
Smart Diagnosis
Ta funkcja podaje informacje przydatne w
diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z
urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.
Ustawienia
Dostępne są różne funkcje.
Alarm
Ta funkcja służy do przesyłania powiadomień o
stanie urządzenia do użytkownika. Powiadomienia są
wysyłane nawet, jeśli aplikacja LG SmartThinQ jest
wyłączona.
UWAGA
•• Jeśli zmieniono ustawienia routera sieci
bezprzewodowej, dostawcę usług internetowych lub
hasło, należy usunąć zarejestrowane urządzenie
z aplikacji LG SmartThinQ i zarejestrować je
ponownie.
•• Aplikacja może być modyfikowana w celu
poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego
powiadomienia.
•• Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.
UWAGA
•• Po aktywowaniu funkcji można uruchomić cykl
za pośrednictwem aplikacji LG SmartThinQ na
smartfonie. Jeśli cykl nie został uruchomiony,
urządzenie będzie czekać na uruchomienie
cyklu aż do zdalnego wyłączenia urządzenia za
pośrednictwem aplikacji lub dezaktywacji funkcji.
•• Po włączeniu funkcji drzwi pralki zostają
automatycznie zablokowane.
Dezaktywacja funkcji
Kiedy funkcja jest aktywowana, nacisnąć i przytrzymać
przycisk Zdalny start przez 3 sekundy w celu
dezaktywacji funkcji. Funkcję tę należy wyłączyć, aby
móc ręcznie sterować urządzeniem.
Mój program
Ta funkcja służy do pobierania nowego,
specjalnego cyklu, który nie wchodzi w skład
zestawu podstawowych cykli urządzenia. Różne
specjalne cykle mogą zostać pobrane na pomyślnie
zarejestrowane urządzenia. Jednocześnie można
przechowywać w pamięci urządzenia tylko jeden
cykl. Po zakończeniu pobierania cyklu urządzenie
przechowuje dany cykl w pamięci aż do pobrania
nowego cyklu.
31
PL
Pobór mocy w trybie gotowości
Pobór mocy w trybie gotowości
0,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości
sieciowej
2,0 W
Czas, po upływie którego funkcja
zarządzania energią lub podobna
funkcja automatycznie przełącza
urządzenie w tryb gotowości lub
wyłączenia albo w stan zapewniający
tryb gotowości przy podłączeniu do
sieci
20 min.
Informacja dotycząca
oprogramowania open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający
licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open
source można pobrać ze strony internetowej http://
opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można
pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji,
zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu
źródłowego typu open source na płycie CD-ROM
za kwotę pokrywającą koszty dystrybucji (koszty
nośnika, transportu i obsługi) po przesłaniu prośby na
adres [email protected] Oferta ta obowiązuje
przez okres trzech (3) lat po zakupie produktu. Oferta
ta obowiązuje dla każdego, kto otrzymał niniejszą
informację.
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis
Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach
oznaczonych symbolem c lub d.
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis przez Centrum Obsługi
Klienta
Z funkcji tej należy skorzystać, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii
lub nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji
należy korzystać wyłącznie w celu kontaktowania się
z przedstawicielem serwisu, a nie podczas normalnej
obsługi urządzenia.
32
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, aby włączyć
urządzenie. Nie naciskać żadnych innych
przycisków.
2
Po odpowiedniej instrukcji z centrum
telefonicznego należy umieścić mikrofon telefonu
w pobliżu ikony Smart Diagnosis.
x.
Ma
mm
10
3
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Temp. przez 3
sekundy.
4
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do końca
transferu danych.
•• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonem podczas tonowego
przesyłu danych.
•• Jeśli pracownik centrum telefonicznego
nie będzie w stanie odebrać dokładnego
zapisu, użytkownik może zostać poproszony
o ponowne przesłanie danych.
5
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów należy
podjąć przerwaną rozmowę z pracownikiem
centrum telefonicznego, który może już udzielić
pomocy na podstawie danych przesłanych do
analizy.
UWAGA
•• Działanie funkcji zależy od jakości lokalnego
połączenia telefonicznego.
•• Połączenie i zależna od niego jakość usługi
będą lepsze w przypadku korzystania z telefonu
stacjonarnego.
•• Zła jakość transmisji danych z powodu niskiej
jakości połączenia telefonicznego może
uniemożliwić odpowiednią realizację usługi
diagnostycznej.
KONSERWACJA
PL
OSTRZEŻENIE
•• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu
prądem. Zaniechanie może doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia prądem oraz śmierci.
•• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żrących substancji chemicznych, substancji ściernych ani
rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę pralki.
Czyszczenie urządzenia po
każdym praniu
Pielęgnacja po praniu
•• Po zakończeniu cyklu prania należy wytrzeć wilgoć
z drzwi i ich uszczelki.
•• Drzwi należy pozostawić lekko uchylone, żeby
umożliwić wyschnięcie bębna.
•• Wytrzeć urządzenie suchą szmatką, usuwając
z niego wilgoć.
OSTRZEŻENIE
•• Nie należy podejmować prób demontażu
jakichkolwiek paneli ani samego urządzenia. Do
obsługi panelu sterowania nie należy używać
żadnych ostrych przedmiotów.
Czyszczenie elementów
wewnętrznych
•• Obszar wokół otworu drzwiowego i szyby drzwi
należy wycierać ręcznikiem lub miękką szmatką.
•• Pranie należy wyjmować z urządzenia niezwłocznie
po zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego
wsadu w urządzeniu może spowodować
zagniecenia, zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.
Okresowe czyszczenie
urządzenia
Czyszczenie bębna
Czyszczenie elementów
zewnętrznych
Ta funkcja służy do czyszczenia wnętrza urządzenia.
W ramach tego programu stosuje się wyższy
poziom wody i wyższą prędkość wirowania. Należy
uruchamiać tę funkcję raz w miesiącu (lub częściej,
jeśli to konieczne), aby usunąć osad pochodzący z
detergentu i inne pozostałości.
Właściwa pielęgnacja urządzenia może wydłużyć jego
okres eksploatacji.
1
Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i przedmioty,
a następnie zamknąć drzwi.
Drzwi
2
Wysunąć szufladę zasobnika i dodać proszek do
usuwania kamienia do głównej przegrody.
•• Włożyć tabletki do bębna.
3
Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
4
Włączyć zasilanie, a następnie wybrać funkcję
Czyszczenie bębna.
•• Na wyświetlaczu pojawi się komunikattcL.
Umyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za pomocą
zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć miękką
szmatką.
Elementy zewnętrzne
Natychmiast wytrzeć rozlane płyny. Wycierać za
pomocą zwilżonej szmatki.
33
PL
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
6
Po zakończeniu programu pozostawić drzwi
otwarte, aby otwór drzwiowy, uszczelka i szyba
drzwi mogły wyschnąć.
PRZESTROGA
•• Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze urządzenia
wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci w domu są
nadzorowane.
Czyszczenie filtra wlotu wody
Filtr wlotu wody zatrzymuje wapń oraz niewielkie
obiekty, które mogą znajdować się w wodzie
dostarczanej do urządzenia.W przypadku bardzo
twardej wody lub wody zawierającej osad wapienny
może dojść do zapchania filtra wlotu wody.
1
Należy zakręcić kran i odkręcić wąż
doprowadzający wodę.
2
Wyczyścić filtr za pomocą szczoteczki do zębów o
średniej twardości włosia.
UWAGA
•• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć kran
doprowadzający wodę, zwłaszcza jeśli w podłodze
w pobliżu urządzenia nie ma kratki ściekowej
(studzienki).
34
•• 1E pojawi się na wyświetlaczu panelu sterowania
w przypadku braku dopływu wody do szuflady na
proszek/płyn.
Czyszczenie filtra pompy
odpływowej
W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie
przedmioty pochodzące z pranej odzieży. Należy
regularnie sprawdzać czystość filtra, aby zapewnić
bezproblemowe działanie urządzenia.
Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra pompy
odpływowej należy zaczekać, aż woda ostygnie. Drzwi
otwierać w sytuacji awaryjnej lub aby przeprowadzić
opróżnienie awaryjne.
1
Odłączyć urządzenie od sieci.
2
Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż.
3
Odkręcić korek spustowy a, a następnie spuścić
wodę. Powoli odkręcić filtr pompy odpływowej b,
aby spuścić wodę i usunąć małe przedmioty.
PL
4
Po wyczyszczeniu filtra pompy odpływowej należy
go wyjąć i włożyć korek spustowy.
5
Zamknąć zaślepkę.
2
Usunąć osad pochodzący z detergentu i płynu do
płukania.
•• Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą,
aby usunąć osad pochodzący z detergentu i
płynu do płukania. Do czyszczenia szuflady
zasobnika należy używać wyłącznie wody.
Osuszyć wkłady oraz szufladę za pomocą
miękkiej ścierki lub ręcznika.
3
Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy
używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej
szczotki.
•• Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej
części wnęki.
4
Zetrzeć wilgoć z wnęki za pomocą miękkiej
szmatki lub ręcznika.
5
Ponownie włożyć elementy szuflady do
właściwych komór i włożyć szufladę do pralki.
PRZESTROGA
•• Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu
wody, ponieważ może ona być gorąca.
•• Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej)
należy uruchamiać program Czyszczenie
bębna, aby usunąć nadmiar detergentów i inne
pozostałości.
Czyszczenie szuflady zasobnika
Detergenty i płyny do płukania tkanin mogą
odkładać się w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa
razy w miesiącu należy wyjąć szufladę wraz z jej
elementami aby sprawdzić, czy znajduje się na nich
osad z detergentów lub płynów do płukania tkanin.
1
Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do
momentu zablokowania.
•• Wyjąć szufladę, naciskając jednocześnie
przycisk zwalniający.
35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
Podczas obsługi urządzenia mogą wystąpić błędy i nieprawidłowe działanie. W poniższych tabelach
przedstawiono możliwe przyczyny i instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów zasugerowanych w
komunikatach o błędach lub nieprawidłowym działaniu. Zaleca się dokładne zapoznanie się z poniższymi
tabelami w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów związanych z telefoniczną komunikacją z centrum serwisowym
LG Electronics.
Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego
Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący
problemy we wczesnym stadium. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed kontaktem
telefonicznym z centrum serwisowym LG Electronics należy sprawdzić informacje zawarte w poniższych tabelach.
Komunikaty o błędach
Objawy
1E
BŁĄD WLOTU
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Zaopatrzenie w wodę nie jest w tym miejscu odpowiednie. Woda nie wpływa
do urządzenia lub wpływa powoli.
•• Sprawdzić inny kran w domu.
Kran doprowadzający wodę nie jest całkowicie otwarty. Woda nie wpływa
do urządzenia lub wpływa powoli.
•• Całkowicie otworzyć kran.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę jest zagięty.
•• Wyprostować wąż albo ponownie zainstalować wąż doprowadzający wodę.
Filtr węża (węży) doprowadzającego wodę jest niedrożny.
•• Sprawdzić i wyczyścić filtr węża doprowadzającego wodę.
Jeśli nastąpi wyciek wody z węża doprowadzającego wodę, wskaźnik
zaświeci się na czerwono.
•• Wymienić wąż wyposażony w zabezpieczenie „aqua stop”.
OE
BŁĄD ODPŁYWU WODY
Wąż odpływowy jest zagięty lub niedrożny. Woda nie wypływa z urządzenia
lub wypływa powoli.
•• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy.
Filtr odpływowy jest niedrożny.
•• Sprawdzić i wyczyścić filtr spustowy.
UE
BŁĄD NIEWYWAŻENIA
Urządzenie jest wyposażone w system wykrywający i korygujący
niewyważenie.
•• Pranie może być zbyt mokre po zakończeniu cyklu. Należy zmienić rozłożenie
wsadu, aby wirowanie odbywało się prawidłowo. Zamknąć drzwi i nacisnąć
przycisk Start/Pauza. Rozpoczęcie wirowania może nastąpić po kilku
chwilach. Aby doszło do wirowania, drzwi muszą zostać zablokowane.
Obciążenie jest zbyt małe. System może zatrzymać wirowanie lub przerwać
cykl, jeśli załadowane są pojedyncze ciężkie rzeczy (na przykład dywanik
łazienkowy, szlafrok itp.).
•• Dodać do prania 1 lub 2 podobne albo mniejsze rzeczy, aby zrównoważyć
obciążenie. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Zanim
urządzenie zacznie pracować, może upłynąć kilka chwil. Drzwi muszą zostać
zablokowane, zanim rozpocznie się wirowanie.
36
PL
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
dE dE1 dEz dE4
BŁĄD DRZWI
Usterka czujnika drzwi.
•• Należy zadzwonić do centrum serwisowego LG Electronics. Numer telefonu
lokalnego centrum serwisowego LG Electronics można znaleźć na karcie
gwarancyjnej.
tE
BŁĄD STEROWANIA
Jest to błąd kontrolny.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
LE
BŁĄD ZABLOKOWANIA
SILNIKA
Przeciążenie silnika
•• Pozostawić urządzenie na 30 minut, aby silnik ostygł, a następnie uruchomić
cykl ponownie.
FE
BŁĄD PRZEPEŁNIENIA
Woda przelewa się z powodu wadliwego zaworu wody.
•• Zakręcić kran.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania.
•• Wezwać serwisanta.
PE
BŁĄD CZUJNIKA
CIŚNIENIA
Usterka czujnika poziomu wody.
•• Zakręcić kran.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania.
•• Wezwać serwisanta.
vs
BŁĄD CZUJNIKA DRGAŃ
Usterka czujnika drgań.
•• Wezwać serwisanta.
FF
AWARIA ZWIĄZANA Z
ZAMARZNIĘCIEM
Czy doszło do zamarznięcia wody w przewodzie doprowadzającym/
odpływowym lub w pompie odpływowej?
•• Należy podać ciepłą wodę do bębna, aby rozmrozić wąż odpływowy i pompę
odpływową. Owinąć wąż doprowadzający wilgotnym i ciepłym ręcznikiem.
AE
WYCIEK WODY
Woda wycieka.
•• Wezwać serwisanta.
PF
AWARIA ZASILANIA
Wystąpiła awaria zasilania urządzenia.
•• Ponownie uruchomić cykl.
37
PL
Nietypowe odgłosy
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Grzechotanie
i pobrzękiwanie
W bębnie mogą być przedmioty, takie jak klucze, monety lub agrafki.
•• Zatrzymać urządzenie, sprawdzić bęben pod kątem obecności przedmiotów.
Jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia hałas nadal występuje, należy
wezwać serwisanta.
Łomotanie
Ciężki wsad może spowodować wystąpienie łomotania. Zazwyczaj jest to
normalne zjawisko.
•• Jeśli dźwięk nie ustaje, najprawdopodobniej zaburzona jest stabilność pralki.
Należy zatrzymać urządzenie i zmienić rozłożenie wsadu.
Rozkład ciężaru wsadu może być nierównomierny.
•• Należy przerwać cykl i zmienić rozłożenie wsadu po odblokowaniu drzwi.
Wibrujący dźwięk
Materiały opakowaniowe nie zostały usunięte.
•• Usunąć materiały opakowaniowe.
Pranie może być nierównomiernie rozłożone w bębnie.
•• Należy przerwać cykl i zmienić rozłożenie wsadu po odblokowaniu drzwi.
Nie wszystkie nóżki poziomujące są ustawione stabilnie i równomiernie na
podłodze.
•• Informacje dotyczące regulowania wypoziomowania urządzenia zawiera
rozdział Poziomowanie urządzenia.
Podłoga nie jest wystarczająco sztywna.
•• Należy sprawdzić, czy podłoga jest stabilna i nie ugina się. Należy wybrać
odpowiednie miejsce zgodnie z informacjami w rozdziale Wymagania
dotyczące miejsca montażu.
Działanie
Objawy
Woda wycieka.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Domowe rury odpływowe są niedrożne.
•• Udrożnić rurę odpływową. W razie potrzeby skontaktować się z hydraulikiem.
Wyciek spowodowany nieprawidłowym montażem lub niedrożnością węża
odpływowego.
•• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy. Regularnie sprawdzać i czyścić filtr
odpływowy.
Urządzenie nie działa.
Panel sterowania wyłączył się z powodu braku aktywności.
•• To normalne zjawisko. Należy wcisnąć przycisk Źródło zasilania, aby włączyć
urządzenie.
Urządzenie jest odłączone od zasilania.
•• Należy upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do
sprawnego gniazda.
Źródło wody jest odłączone.
•• Należy całkowicie odkręcić kran z wodą.
38
PL
Objawy
Urządzenie nie działa.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Elementy sterowania nie są ustawione prawidłowo.
•• Upewnić się, że cykl został ustawiony prawidłowo. Zamknąć drzwi i nacisnąć
przycisk Start/Pauza.
Drzwi są otwarte.
•• Zamknąć drzwi, zwracając uwagę, czy żaden przedmiot nie uniemożliwia ich
domknięcia.
Wyłącznik instalacyjny/bezpiecznik został wyzwolony/przepalił się.
•• Sprawdzić domowe wyłączniki instalacyjne/bezpieczniki. Wymienić
bezpieczniki lub zresetować wyłącznik. Urządzenie powinno być podłączone do
dedykowanego obwodu odgałęzionego. Po przywróceniu zasilania urządzenie
wznowi cykl, w którym się zatrzymało.
Sterownik wymaga zresetowania.
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, wybrać ponownie pożądany program i
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Przycisk Start/Pauza nie został naciśnięty po ustawieniu cyklu.
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, wybrać ponownie pożądany program i
nacisnąć przycisk Start/Pauza. Urządzenie zostanie wyłączone, jeśli przycisk
Start/Pauza nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 minut.
Wyjątkowo niskie ciśnienie wody.
•• Należy sprawdzić inny kran w domu, aby upewnić się, czy ciśnienie wody w
domu jest wystarczające.
Urządzenie podgrzewa wodę lub wytwarza parę.
•• Bęben może chwilowo przestać działać podczas pewnych cykli, podczas gdy
woda jest bezpiecznie podgrzewana do ustawionej temperatury.
Przyciski mogą nie
działać prawidłowo.
Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów
bezpieczeństwa.
•• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest podświetlona ikona CL. Drzwi można
bezpiecznie otworzyć, gdy ikonaBlokada drzwi zgaśnie.
Drzwi się nie otwierają.
Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów
bezpieczeństwa.
•• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest podświetlona ikona H. Drzwi można
bezpiecznie otworzyć, gdy ikona H zgaśnie.
Urządzenie nie napełnia
się prawidłowo.
Filtr jest niedrożny.
•• Należy sprawdzić, czy filtry wlotowe na zaworach napełniających nie są
niedrożne.
Węże dopływowe mogą być zagięte.
•• Sprawdzić, czy węże dopływowe nie są zagięte lub niedrożne.
Niewystarczające podawanie wody.
•• Upewnić się, że krany gorącej i zimnej wody są całkowicie odkręcone.
Węże dopływu gorącej i zimnej wody są zamienione.
•• Sprawdzić połączenia węży dopływowych.
39
PL
Objawy
Urządzenie nie
odprowadza wody.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Zagięty wąż odpływowy.
•• Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zagięty.
Odpływ znajduje się wyżej niż 1,2 m nad podłogą.
•• Upewnić się, że wąż odpływowy nie znajduje się wyżej niż 1,2 m nad podstawą
urządzenia.
Detergent nie jest
podawany w całości
lub w ogóle nie jest
podawany.
Użyto zbyt dużo detergentu.
•• Należy stosować środek piorący zgodnie z zaleceniami jego producenta.
Czas trwania cyklu jest
dłuższy niż zwykle.
Wsad jest za mały.
•• Dodać więcej rzeczy, aby urządzenie mogło wyrównać rozłożenie wsad.
Ciężkie rzeczy są wymieszane z lżejszymi.
•• Należy zawsze starać się prać rzeczy o podobnym ciężarze, aby umożliwić
równomierne rozłożenie wsadu przez urządzenie podczas wirowania.
Wsad nie jest równomiernie rozłożony.
•• Jeśli ubrania się splątały, rozłożyć ciężar ręcznie.
Czas trwania jest
opóźniony
Wykryto niewyważenie lub włączony jest program usuwania mydlin.
•• Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany czas pozostały do końca cyklu stanowi
jedynie wartość szacunkową. Czas rzeczywisty może się od niego różnić.
Wydajność
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Słabe usuwanie plam
Stare plamy.
•• Rzeczy uprzednio prane mogą mieć stare plamy. Mogą one być trudne do
usunięcia i wymagać prania ręcznego lub obróbki wstępnej w celu ułatwienia
usunięcia.
Farbowanie
Wybielacz lub płyn do płukania jest podawany zbyt wcześnie.
•• Komora dozownika jest przepełniona. Sprawia to, że ​​wybielacz lub płyn do
płukania jest gwałtownie podawany. Zawsze należy odmierzać wybielacz lub
płyn do płukania, aby unikać przepełnienia.
•• Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
Wybielacz lub płyn do płukania dodano bezpośrednio do prania w bębnie.
•• Zawsze korzystać z dozowników, aby mieć pewność, że produkty do prania są
prawidłowo dozowane we właściwym momencie cyklu.
Ubrania nie zostały odpowiednio posortowane.
•• Należy zawsze prać oddzielnie ubrania ciemne oraz jasne i białe, aby
zapobiegać powstawaniu przebarwień.
•• Nigdy nie prać mocno zabrudzonych ubrań z lekko zabrudzonymi.
40
PL
Objawy
Skurczenie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie zostało natychmiast rozładowane.
•• Należy zawsze wyjąć ubrania z urządzenia, gdy tylko cykl się zakończy.
Urządzenie jest przeładowane.
•• Urządzenie może być całkowicie załadowane, ale bęben nie powinien być
ciasno zapakowany. Drzwi urządzenia powinny łatwo się zamykać.
Węże dopływu gorącej i zimnej wody są zamienione.
•• Płukanie gorącą wodą może powodować kurczenie się odzieży. Sprawdzić
połączenia węży.
Stęchły lub mdły
zapach w urządzeniu
Wnętrze bębna nie jest prawidłowo czyszczone.
•• Regularnie uruchamiaj funkcję Czyszczenie bębna.
Wąż odpływowy nie jest prawidłowo zamontowany, powodując zasysanie
(woda wraca do wnętrza urządzenia).
•• Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani
niedrożny.
Szuflada zasobnika na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczona.
•• Wyczyścić szufladę zasobnika na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną część
otworu szuflady.
Nieprzyjemne zapachy mogą się pojawić, gdy wąż odpływowy jest
nieprawidłowo zamontowany, powodując zasysanie (woda wraca do wnętrza
urządzenia).
•• Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani
niedrożny.
Jeśli szuflada zasobnika na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczona,
źródłem zapachów mogą być pleśń oraz zanieczyszczenia.
•• Wyczyścić szufladę zasobnika na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną część
otworu szuflady.
41
PL
Wi-Fi
Objawy
Urządzenie AGD
i smartfon nie są
połączone z siecią
Wi-Fi.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne.
•• Należy odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon, i usunąć ją, a następnie
zarejestrować urządzenie w aplikacji LG SmartThinQ.
Dane mobilne na smartfonie są włączone.
•• Wyłączyć dane mobile na smartfonie i zarejestrować urządzenie przez sieć
Wi-Fi.
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo.
•• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka
angielskiego oraz cyfry (nie stosować znaków specjalnych).
Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz.
•• Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router sieci
bezprzewodowej na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie.
Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, należy skontaktować się z dostawcą
usług internetowych lub producentem routera.
Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża.
•• Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może
być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Umieścić
router bliżej urządzenia.
42
DANE ROBOCZE
PL
Karta produktu
Rozporządzenie delegowane komisji (EU) No. 1061/2011
Nazwa lub znak towarowy dostawcy
LG
F4WV510S0
F4V510*S
Model dostawcy
Pojemność znamionowa
kg
10,5
Klasa efektywności energetycznej
F4WV508S0
9
8
A+++
Przyznana nagroda „EU Ecolabel” określona w
rozporządzeniu [(EC) No 66/ 2011]
Ważone roczne zużycie energii (AEC) kWh
na rok*1
F4WV509S0
Nie
kWh/rok
143
128
115
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z pełnym wsadem
kWh
0,670
0,620
0,570
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z częściowym wsadem
kWh
0,630
0,560
0,470
Standardowy program prania bawełny w 40 ºC
z częściowym wsadem
kWh
0,560
0,460
0,410
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia i
w trybie czuwania
W
0,50
0,50
0.50
Ważone roczne zużycie wody (AWC) w litrach
na rok*2
litry/rok
9900
9240
9020
Zużycie energii
Klasa efektywności wirowania w skali od G
(najwyższa efektywność) do A (najniższa
efektywność).
Maksymalna prędkość wirowania*3
A
obr./min
1360
1360
1360
43
PL
Wilgotność resztkowa*3
Standardowe programy prania bawełny*
%
44
44
44
Bawełna+R 60 °C/40 °C
4
Czas programu
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z pełnym wsadem*5
min.
292
267
267
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z częściowym wsadem*5
min.
258
254
214
Standardowy program prania bawełny w 40 ºC
z częściowym wsadem*5
min.
248
244
214
Czas trwania trybu czuwania (TI)
min.
10
10
10
Faza prania*6
dB(A)
53
54
55
Faza wirowania*6
dB(A)
71
71
71
Poziom emitowanego hałasu
Konfiguracja wolnostojąca
*1:Na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania bawełny w 60 ºC i 40 ºC z
pełnym i częściowym wsadem, a także zużycia w trybach o niskim poborze mocy. Rzeczywiste zużycie
energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.
*2:Na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania bawełny w 60 i 40 z pełnym i
częściowym wsadem. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.
*3:Dane pozyskane na podstawie standardowego programu prania bawełny w 60 ºC z pełnym wsadem lub
standardowego programu prania bawełny w 40 ºC z częściowym wsadem, zależnie od tego, które są niższe,
oraz pozostającej zawartości wilgotności pozyskanej dla standardowego programu prania bawełny w 60 ºC z
pełnym wsadem lub standardowego programu prania bawełny w 40 ºC z częściowym wsadem, zależnie od
tego, które są wyższe.
*4:Programy, do których odnoszą się informacje umieszczone na metce i na karcie produktu, i które są
odpowiednie do prania bawełny zabrudzonej w stopniu normalnym oraz są najbardziej wydajnymi
programami pod względem łącznego zużycia energii i wody.
*5:Standardowy program prania bawełny to Bawełna+ R , T z pełnym wsadem, Bawełna+ R , T z
połową wsadu oraz Bawełna+ R , S z połową wsadu zgodnie z Rozporządzeniami (EU) No. 1061/2011 i
EN 60456.
*6:Dane wyrażone w dB(A) re 1 pW i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej w fazach prania i wirowania dla
standardowego programu prania bawełny w 60 ºC z pełnym wsadem.
44
Notatka
Notatka
Notatka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement